OGM OCAK-2012 ANKARA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OGM OCAK-2012 ANKARA"

Transkript

1

2

3

4 M KAYNAKLARI KULLANIM REV ZYON NO : 1 OGM LG S STEMLER DA RES BA KANLI I OCAK-2012 ANKARA

5

6

7 M KAYNAKLARI KULLANIM Döküman No : 0001 AMAÇ Madde 1- Bu Talimat n amac, Orman Genel Müdürlü ü (OGM) bünyesinde kullan lan bili im kaynaklar konusunda ortak bir politika olu turmakt r. KAPSAM Madde 2- Talimat, ay m yap lmaks n tüm personel ile kendilerine herhangi bir nedenle bili im kaynaklar kullanma yetkileri verilen misafir, payda ve konuklar kapsar. SORUMLULAR Madde 3- OGM nün tüm birimlerindeki görev yapan bili im kaynaklar kullanan personel, misafir, payda ve konuklar z bu esaslara uymakla yükümlüdür. TANIMLAR Madde 4- Bili im Kaynaklar Kullan m Talimat nda geçen; a) OGM Bili im Kaynaklar : Mülkiyet haklar OGM' ye ait olan, OGM taraf ndan lisanslanan ya da OGM taraf ndan kullan m hakk na sahip olunan veri dosyalar ve belgeleri de dahil olmak üzere her türlü bilgisayarlar, bilgisayar a, donan, yaz ve servisleri OGM Bili im Kayna olarak tan ml r. b) Elektronik Posta (E-posta) Orman Genel Müdürlü ü taraf ndan tahsis edilen kurumsal e-posta hesab, c) Kullan : Bili im kaynaklar kullanan personel ile geçici veya k tl olarak sistemi kullanan bütün gerçek ve tüzel ki ilikleri, d) Donan m: OGM birimlerinde kullan lmakta olan Bilgisayar, Yaz, Taray, CD/DVD, USB vb. cihazlar, e) Aktif Dizin / Etki Alan : Active Directory sistemini, Bilgi Sistemleri Dairesi Ba kanl Bilgi Güvenli i ube Müdürlü ü Sayfa 1

8 M KAYNAKLARI KULLANIM Döküman No : 0001 f) OGM: Orman Genel Müdürlü ü nü, ifade eder. Madde 5- Bili im Kaynaklar n, OGM nün tüm etkinlikleri ile hizmet sunumu ve yönetsel fonksiyonlar için temel önemi olan, bilginin üretimi, lenmesi, depolanmas, korunmas ve ileti imi için kullan lmas esast r. Madde 6- Bili im kaynaklar Türkiye Cumhuriyeti yasalar na, kurumumuzun Yönetmelik ve Talimatlar na ayk faaliyetlerde bulunmak amac yla kullan lamaz. Madde 7- Kullan lar, bili im kaynaklar n kullan nda altyap, donan ve yaz zarara u ratan, tahrip edici, zedeleyici, bilgi ve ileti im hizmetlerini kesintiye u ratacak, verimsiz çal mas na yol açacak hiç bir giri imde bulunamaz. Madde 8- Bili im kaynaklar n kullan ma sunumu ve kullan, bu kaynaklar n kullan m amaçlar çerçevesinde yap r. Kaynaklar n kullan m yeri ve konumu bu kaynaklar kullan ma sunan birimlerin yöneticilerinden yetki ve olur al nmadan de tirilemez. Madde 9- OGM ve üzerindeki bili im kaynaklar, sistem ya da a üzerindeki data/bilgi ve/veya trafi in izlenmesi, saklanmas, transferi ve da ; ba kalar na hat kullan m imkan vermeyecek oranda a bant geni li i kullan ; ba ar olsun veya olmas n kar taraf n izni olmadan bir ba ka bilgisayara, a a veya kullan n bilgilerine/verilerine ula maya çal mak, bu bilgileri izlemek, ara rmak ve tahrip etmek, kullan lara ait giri kodlar elde etmeye veya yaymaya çal mak; OGM a dahilindeki ya da haricindeki bir sisteme, a kayna na veya servisine sald amac yla kullan lamaz. Madde 10- Kullan, bili im kaynaklar, genel ahlak ilkelerine ayk veya müstehcen materyal üretmek, bar nd rmak, iletmek; gerçek d, s nt ve rahats zl k verici, iftira ve karalama mahiyetinde materyalin üretimi ve da ; ba kalar n fikri haklar ihlal edici mahiyette materyalin da, bulundurulmas ve siyasi, dini, etnik propaganda amac yla kullanamaz. Bilgi Sistemleri Dairesi Ba kanl Bilgi Güvenli i ube Müdürlü ü Sayfa 2

9 M KAYNAKLARI KULLANIM Döküman No : 0001 Madde 11- Kullan lar ve birimler, bilgisayar a içerisindeki uçlara, Bilgi Sistemleri Dairesi Ba kanl 'n n bilgisi d nda anahtarlama ve a cihaz /cihazlar tak p uç çoklama i lemi yapamazlar. Herhangi bir birim a ve kablolama i lemleri tesisi ve bak nda mutlaka Bilgi Sistemleri Dairesi Ba kanl 'ndan görü ve onay almak zorundad r. Söz konusu i lemler için üstlenici firmalar ve görevlilerinin, Bilgi Sistemleri Dairesi Ba kanl yetkililerine dan madan i e ba lamamalar na ili kin kontrol ve sorumluluk ihaleye ç kan birim yönetiminin sorumlulu undad r. UYGULAMA Madde 12- letim Sistemi ve Yaz mlar; a) letim sistemi standardizasyonu için OGM taraf ndan temin edilen Windows 7 kurulu olacakt r. b) Windows 7 güncel yamalar içerecek ekilde düzenlenmelidir. c) Windows güncellemeleri sistemlerin aç k oldu u zaman aral klar kapsam nda otomatik hale getirilecektir. d) Kurum içinde kullan lan lisansl yaz m ürünleri d nda ihtiyaç duyulabilecek ek yaz mlar n kurulmas talepleri ilgili birim amiri taraf ndan onayland ktan sonra ilgili sistemler üzerine kurulur ve kullan lmas na izin verilir. e) OGM Bili im Kaynaklar kullan lar, temel kullan m kapsam nda kullan mlar na tahsis edilen veya mülkiyeti kendine ait olan kaynaklar n güvenli i ile ilgili ki isel önlemlerini almal, bu kaynaklar üzerinde yer alan bilgileri, kritik olma düzeyine göre yedeklemelidir. Bilgi Sistemleri Dairesi Ba kanl Bilgi Güvenli i ube Müdürlü ü Sayfa 3

10 M KAYNAKLARI KULLANIM Döküman No : 0001 Madde 13- Aktif Dizin (Etki Alan ) Hizmetleri; a) Orman Genel Müdürlü ü bünyesinde i e ba layan her personel için bir adet Aktif dizin kullan hesab tahsis edilir (Kullan hesab talep formu adresindedir). Aç lan hesaba ait kullan ad ve ifre bilgileri personelin kendisine bildirilir. Personelin ifre bilgisi, kendisine ula lamad durumda kullan n ifresi ilk giri te de tirilmesi zorunlu hale getirilip i e ba layan personelin birim yöneticisine bildirilir. b) OGM personeli d ndan gelen herhangi bir gerçek ve tüzel ki iler için aktif dizin kullan hesab talebi kar lanmaz. Ancak gerçek ve tüzel ki ilerce aktif dizin kullan hesab na ihtiyaç duyulmas halinde, ilgili uygulaman n kullan laca birim yöneticisinin talebi ve onay na istinaden, ilgili hesap aç larak hesaba ait kullan ad ve ifre talep eden yöneticiye teslim edilir. Kullan m süresi sonunda sistem yöneticisi taraf ndan kapat r. c) lgili hesab n amac d nda kullan lmas n ve bu hesaptan do abilecek zararlar n sorumlulu u, hesab talep eden yöneticiye ve hesab kullanan kullan ya aittir. d) Aktif dizin hesab aç rken olu turulan kullan ad ve ifre içinde ç,,, ö, ü, gibi Türkçe karakterler kullan lmaz. e) Merkezdeki her bir son kullan sistemi, etki alan üyesi olmal r. Etki alan nda olmayan kullan lar n web eri imleri engellenir. Bu amaçla bu kural n i letilmesi sistem yöneticileri taraf ndan düzenli takip edilir. f) Bilgi Sistemleri Dairesi Ba kanl n ve BT Müdürlü ünün bilgisi nda al nan PC gibi her türlü donan m, etki alan sorumlusu taraf ndan onayland ktan sonra ilgili etki alan na dahil edilecektir. Bilgi Sistemleri Dairesi Ba kanl Bilgi Güvenli i ube Müdürlü ü Sayfa 4

11 M KAYNAKLARI KULLANIM Döküman No : 0001 g) Personelin çe itli sebeplerle (emeklilik, istifa, kurum de ikli i, vefat vb.) kurumdan ili i kesilirken kullan hesab kapat lmas için Personel Dairesi Ba kanl nca(erp program üzerinden veya ) kurum adresinden Bilgi Sistemleri Dairesi Ba kanl ( ) kurum e-posta adresine bildirimde bulunur. OGM den ili i kesilen personel aktif dizinden ç kart r. Madde 14- ifre Politikas, Personel kurumda kullan lan ve belirli bir ifre ile girilmesi zorunlu olan her türlü uygulamadaki ifrelerini a daki kriterlere göre belirleyeceklerdir. a) ifreler en az 8 karakter olacakt r. b) ifreler kompleks yap da olacakt r. (küçük harf, büyük harf, rakam ve simge kar k olmal r) c) Geçmi üç (3) ifre kullan lamaz. d) Yanl ifre denemeleri üç (3) deneme ile s rl olacakt r. Hatal girilen ifreler sonucu kullan hesab belli bir süre kilitli konuma gelecektir. e) ifreler 60 günde bir de tirilecektir. f) Son kullan lara ait sistemlerin admin/yönetici kullan ifreleri sadece sistem yöneticilerinde olacak, kesinlikle son kullan larla ve yüklenici firmalarla çal ld nda ise firma personeli ile payla lmayacakt r. Firma personeli, ancak kurumumuzun sistem yöneticisi nezaretinde ve kontrolünde çal ma yapabilirler. Ayr ca firma personeli taraf ndan yap lan çal malara nezaret eden sistem yöneticisi onay al narak kay t alt na al r. Bu kurallara uyulmad zaman do acak problem ve zararlardan firma personeli ve sistem yöneticisi sorumludur. Bilgi Sistemleri Dairesi Ba kanl Bilgi Güvenli i ube Müdürlü ü Sayfa 5

12 M KAYNAKLARI KULLANIM Döküman No : 0001 g) Son kullan lar n, kullan adlar lokal sistemlerde admin grubu içerisinde olmayacakt r. h) ADSL ve kablosuz ba lant cihazlar n kullan ad ve ifreleri sadece sistem sorumlular nda olacakt r. i) Kablosuz(wireless) ileti im tekniklerinden AES-256 bit seçene i kullan lacakt r. Mutlaka ifre eri imli ayarlanacakt r. j) ifreler herhangi bir ki i ile herhangi bir ekilde payla lmayacakt r. Madde 15- Temiz Ekran - Temiz Masa Politikas ; a) Personel, kendileri d ndaki ki iler taraf ndan görülmemesi gereken belgeleri, kesinlikle masa üstünde bulundurmaz. Gün içerisinde çal klar kritik belgeleri, masa ba ndan ayr ld klar nda, masa üstünden mutlaka kald r. b) Personel için veya birim için kritik olan belgeler, mutlaka kilitli çekmece veya dolaplarda bulundurulur. c) Sistemlerde kullan lan ifreler, masa üstü ve ekran üstü gibi herkes taraf ndan görülebilecek yerlere yaz lamaz. d) Personel, masa ba ndan k sa süreli ayr lmalar dâhil Ctrl+Alt+Delete tu lar na ayn anda bast ktan sonra, kilitle seçene ini seçerek bilgisayar kilitler. e) Personel, masa ba ndan ayr ld nda kilitle seçene ini seçmez ise, be (5) dakika sonra bilgisayar, sistem taraf ndan otomatik olarak ifre ile oturum açmas gerektirecek ekilde kilitlenir. Bilgi Sistemleri Dairesi Ba kanl Bilgi Güvenli i ube Müdürlü ü Sayfa 6

13 M KAYNAKLARI KULLANIM Döküman No : 0001 f) Temiz masa temiz ekran politikas içeri i her y l düzenlenen fark ndal k itimleri ile personel bilinçlendirilir. Madde 16- Kay p ve Çal nt ; a) Personelin kullan na tahsis edilen bili im kaynaklar n kaybolmas veya çal nmas durumunda personelin, kolluk kuvvetleri taraf ndan onayl olarak gösterdikleri çal nt bildirimi oldu u ve yeni bili im kayna temini talebi yap ld takdirde, birim yetkilisi zimmet formlar yeniden düzenleyerek bu talebi de erlendirir. b) Çal nan bili im kaynaklar için kolluk kuvveti taraf ndan verilen bildirim doküman ndan, bili im kayna n, çal nmaya müsait ekilde ortada rak ld veya hiçbir koruyucu önlemin al nmad anla r ise çal nt bildirimi yokmu gibi hareket edilir. c) Belirtilen çal nt bildirimi olmayan durumlarda ise kullan, ilgili bili im kayna n yerine ayn veya muadilini koymakla yükümlüdür. Madde 17- A ve nternet Kullan ; 5237 say Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri, 5651 say nternet Ortam nda Yap lan Yay nlar n Düzenlenmesi ve Bu Yay nlar Yoluyla lenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakk nda Kanun ile bili im suçlar alan nda düzenlenen di er mevzuat gere i, her kullan interneti bilinçli bir ekilde kullanmak, ba kalar n hakk ihlal edici ve bili im sisteminin i leyi ini engelleyici, bozucu faaliyetlerde bulunmamakla yükümlüdür. Bilgi Sistemleri Dairesi Ba kanl Bilgi Güvenli i ube Müdürlü ü Sayfa 7

14 M KAYNAKLARI KULLANIM Döküman No : 0001 a) Kullan ; a.1.ogm sunucular üzerinde kendisine tahsis edilen kullan kodu, ifre ikilisi ve IP (Internet Protocol) adresi kullan larak gerçekle tirilen her türlü etkinlikten, a.2.kendisine tahsis edilen bilgisayar üzerinde bulundurdu u belge, doküman, yaz m gibi her türlü kayna n içeri inden, a.3.bili im Sisteminin kullan hakk nda yetkili makamlar taraf ndan talep edilen bilgilerin do ru ve eksiksiz verilmesinden, a.4.ogm taraf ndan sat n al nan lisansl antivirüs program n aktif olarak kullan lmas ndan ve güncellenmesinden, a.5.bili im Sistemini; kullan m kurallar na, T.C. yasa ve yönetmelikleri ile OGM nün tabi oldu u sair mevzuata uygun olarak kullanmakla, sorumludur. b) OGM bünyesindeki bili im kaynaklar, bilgisayar a ve internet a daki amaçlar için kullan lmaz: b.1. OGM a na ve haricindeki bir sisteme, a kayna na veya servisine sald niteli inde giri imlerde bulunmak. b.2. Di er kullan lara ait verileri bozmak ya da zarar vermek, gizlilik hakk ihlal etmek. b.3. Yasaklanm her türlü materyali üretmek ya da da tmak. b.4. Gerçek d, s nt ve rahats zl k verici, gereksiz endi e yaratacak materyali üretmek ve da tmak. Bilgi Sistemleri Dairesi Ba kanl Bilgi Güvenli i ube Müdürlü ü Sayfa 8

15 M KAYNAKLARI KULLANIM Döküman No : 0001 b.5. Ba ka bir kullan n elektronik posta adresini, o kullan n izni olmadan kullanmak. b.6. Rasgele ve al n istemi d nda mesaj (Spam iletiler) göndermek. b.7. Siyasi propaganda yapmak. b.8. Ba kalar n telif haklar ihlal edici konumda olan yaz, makale, kitap, film, müzik eserleri gibi materyali iletmek, yay nlamak, da tmak. b.9. Yerel, ulusal, uluslararas bilgisayarlar veya hizmetleri kas tl olarak yetkisiz kullanmak. b.10. Lisans al nmam ve telif haklar ile korunan herhangi bir yaz veya ücretsiz lisans gerektirmeyen bir yaz m olsa bile OGM taraf ndan ilan edilerek kullan yasaklanan yaz mlar kullanmak. c) Telif haklar ve lisanslar ihlal eden, OGM a nda yo un a trafi ine sebep olan Peer-to-peer (P2P - noktadan noktaya) kullan lmaz. Dosya payla m ve anl k mesajla ma programlar n kullan lmas gerekli görüldü ünde OGM taraf ndan engellenir. d) Bilgisayarlara tahsis edilen IP numaras ve a arabiriminin donan m adresi (MAC adresi) ile BIOS ayarlar OGM taraf ndan yetkilendirilmi ki iler nda de tirilmez. e) Kurum a nda birim sorumlusundan izin almak art yla 3G modem kullan na ve payla lmas na izin verilir. Bilgi Sistemleri Dairesi Ba kanl Bilgi Güvenli i ube Müdürlü ü Sayfa 9

16 M KAYNAKLARI KULLANIM Döküman No : 0001 f) OGM, bu Talimatta belirtilen kurallara uygun olarak ve kullan n ki ilik haklar sakl kalmak ko uluyla Talimatta belirtilen hizmetlerin kullan kontrol eder. g) Kullan lar, kendilerine ait özel bili im kaynaklar kurum bünyesinde kullanamazlar. h) Kurum içinde hizmet veren sunucu sistem veya kullan bilgisayarlar na uzak eri im ihtiyac do du unda Bilgi lem Sistem Sorumlular n onay sonras nda gerekli izinler verilir. Madde 18- Bu Talimatta belirtilen yükümlülüklere uyulmamas durumunda; a) Yasalara göre suç te kil edecek kullan mlar n tespiti halinde gerekli adli ve idari giri imlerde bulunulur. b) Kaynaklara veya ki i / kurumlara verilen zarar n boyutuna, tekrar na göre a daki i lemlerin bir ya da birden fazla maddesini, s ra ile ya da ras z uygulayabilir; Kullan sözlü ve/veya yaz olarak uyar r Kullan ya tahsis edilmi OGM Bili im Kaynaklar s rl veya s rs z süre ile kapat labilir OGM bünyesindeki Tefti Kurulu Ba kanl idari soru turmay harekete geçirebilir Adli yarg mekanizmalar harekete geçirilebilir. Kullan m ve Kullan tan mlar n yetersiz kald ya da OGM Bili im Kaynaklar Kullan m Talimat belgesi dahilinde tan ml olmayan durumlar OGM makam taraf ndan de erlendirilir. Bilgi Sistemleri Dairesi Ba kanl Bilgi Güvenli i ube Müdürlü ü Sayfa 10

17 M KAYNAKLARI KULLANIM Döküman No : 0001 c) OGM, gerçekle tirilen eylemin yo unlu una, kaynaklara veya verilen zarar n boyutuna ve tekrar na göre Disiplin Yönetmeli i veya 657 say DMK n n ilgili maddeleri uygulan r. Madde 19- OGM, Bili im Kaynaklar Kullan m Talimat her y l gözden geçirerek; teknolojik, yasal ve idari geli meler do rultusunda de iklik yapma hakk sakl tutar. Madde 20- bu Talimat 20 Maddeden ibarettir Tarihinden itibaren yürürlü e girer. Bu talimat hükümlerini Bilgi Sistemleri Daire Ba kan yürütür. Bilgi Sistemleri Dairesi Ba kanl Bilgi Güvenli i ube Müdürlü ü Sayfa 11

18 KURUMSAL E-POSTA KULLANIM REV ZYON NO : 1 OGM LG S STEMLER DA RES BA KANLI I OCAK-2012 ANKARA

19

20

21 KURUMSAL E-POSTA KULLANIM Döküman No : 0002 AMAÇ Madde 1- Bu Talimat n amac ; Orman Genel Müdürlü ü bünyesinde elektronik posta kullan konusunda bir standart olu turmakt r. KAPSAM Madde 2- Bu esaslar OGM nün tüm birimlerindeki elektronik posta hesab na sahip personeli kapsar. SORUMLULAR Madde 3- OGM nün tüm birimlerindeki elektronik posta hesab na sahip personel ve birimler ad na aç lm hesaplar kullanan birim yetkilisi, bu esaslara uymakla yükümlüdür. TANIMLAR VE GENEL LKELER Madde 4- Elektronik Posta Kullan na li kin Esaslarda geçen; a) Elektronik Posta(e-posta): Orman Genel Müdürlü ü taraf ndan tahsis edilen kurumsal e-posta kay tl hesab, b) Kullan : Elektronik posta hesab kullanan personeli, c) OGM: Orman Genel Müdürlü ü nü, ifade eder. Madde 5- Kurumumuzda görevli tüm personele uzant bir e-posta hesab tahsis edilir ( E-posta talep formu adresindedir). Kullan ad ve e-posta ad ki iye özeldir. Bilgi Sistemleri Dairesi Ba kanl Bilgi Güvenli i ube Müdürlü ü Sayfa 1

22 KURUMSAL E-POSTA KULLANIM Döküman No : 0002 UYGULAMA Madde 6- Kullan elektronik posta kullan rken; a) Personel kurum elektronik posta hesab na giri te kullanaca ifreyi Orman Genel Müdürlü ü Bili im Kaynaklar Kullan m Talimat n 14. Maddesindeki ifre Politikas na uygun olarak belirler ve bu kurallar n d na ç kamaz. b) Kullan, kendisine tahsis edilmi elektronik posta adresini kullanmaya ba lad nda yapaca ilk i lem, yönetici taraf ndan verilmi olan geçici ifresini de tirmektir. c) Kullan lar, e-posta hesaplar na ait kullan ifresinin sadece kendisinde olmas gerekti ini, bu türden özel, gizlilik ve güvenlik bilgilerini ba kas ile payla mayaca veya ifresinin üçüncü ki ilerce ele geçirilmesi durumunda kendisi taraf ndan ifre de ikli i yap labilece ini bildi ini ve önlemini almak zorunda oldu unu kabul eder. d) Kullan, elektronik postalar n konu k sm bo b rakamaz. e) Kullan, çok say da ki iye gönderdi i iletileri, al lar n birbirinin adresini görmemesi için, Kime ve Bilgi ile de il Gizli ile gönderir. f) Kullan, gönderdi i elektronik postalara ekledi i dosyalar n uygun boyutlu (Yönetimin belirledi i) olmas na dikkat eder. g) Tüm personelimize 2 Gbaytl k e-posta kotas verilir. Kullan lar kota problemi ya amamak için e-posta hesaplar nda büyük boyutlu, gereksiz e- posta bar nd ramaz ve e-posta yönetim program olan Outlook kullan r. h) Kullan, elektronik postalara büyük boyutlu dosyalar eklemesi durumunda, dosya s rma programlar kullan r ve bu eklentiler içinde hangi dosyalar n bulundu unu aç klar. Bilgi Sistemleri Dairesi Ba kanl Bilgi Güvenli i ube Müdürlü ü Sayfa 2

23 KURUMSAL E-POSTA KULLANIM Döküman No : 0002 i) Kullan, ald ve gönderdi i elektronik posta eklentilerini virüs taramas ndan geçirir. j) Kullan, elektronik postalar genel ahlak ilkelerine ayk veya müstehcen materyal üretmek, bar nd rmak, iletmek; gerçek d, s nt ve rahats zl k verici, gereksiz korku yaratacak, iftira ve karalama mahiyetinde materyalin üretimi ve da ; ba kalar n fikri haklar ihlal edici mahiyette materyalin da, bulundurulmas ve siyasi, dini, etnik propaganda amac yla kullanamaz. k) Kullan, e-posta hesab ki isel, ticari ve kar amaçl olarak kullanamaz. Ticari amaçl forum ve sitelere kurumsal e-postas veremez. Çok say da kullan ya, izinsiz olarak toplu halde reklam, tan m, duyuru, ki isel vb. amaçl e-posta gönderemez. OGM nün i süreçlerine uygun toplu duyurular ise ilgili makam n iznine tabidir. zinsiz toplu duyuru göndermekte srarc olan ki i ve ki ilere kurum taraf ndan uygun idari giri imde bulunulacakt r. l) OGM nü ba ka ki i ya da kurulu larla hukuki anla mazl a sokacak herhangi bir yaz m veya materyal bulunduramaz ve payla amaz. m) Di er kullan lar n kullan etkileyecek, bilgisayar ndaki bilgilerine ya da yaz mlar na zarar verecek bilgi veya programlar gönderemez. n) Harici ki i ve kurulu lara gönderdi i elektronik postalarda, i in gere i ile ilgili bilgilerin d nda, OGM nün güvenli i ile ilgili bilgi vermemekle yükümlüdür. o) Kullan n elektronik posta kullan larak elde etti i her türlü kay t veya malzeme kendi r zas yla edinilmi say laca ndan, bilgisayar nda yarataca ar zalar, bilgi kayb ve di er kay plardan sorumludur. Bilgi Sistemleri Dairesi Ba kanl Bilgi Güvenli i ube Müdürlü ü Sayfa 3

24 KURUMSAL E-POSTA KULLANIM Döküman No : 0002 p) Kullan, elektronik posta iletilerine kredi kart numaras, ifre gibi özel bilgilerin yaz lmamas na dikkat eder ve elektronik postan n amac n d nda kullan ndan dolay u rayabilece i zararlardan sorumlu oldu unu kabul eder. Madde 7- Elektronik posta i lemlerinin etkin olarak gerçekle tirilebilmesi için; a) Elektronik posta arac yla verilen i leri etkin olarak takip edebilmek ve ilgili i için sistem taraf ndan hat rlatma yap lmas sa lamak için izle seçene ini kullan larak, okundu bilgisinin al nmas n önemli oldu u durumlarda (Microsoft Outlook kullan rken menü çubu unda Seçenekler segmentinde-web kullan rken Seçenekler butonundan) Okundu Bilgisi ste kutucu u i aretlenerek, gönderilen elektronik postalar n teslim al nd ve okundu u bilgileri takip edilir. b) Kullan lan elektronik posta program destekliyorsa, gönderilen elektronik postalar n sonuna otomatik olarak eklenecek ve göndereni tan mlayacak Ad Soyad-Birim-Ünvan-Telefon bilgilerinin bulundu u bir imza (Microsoft Outlook kullan rken Araçlar-Seçenekler-Posta Biçimi- mzalar kullan larak ya da Web kullan rken Seçenekler-Ayarlar-Posta kullanarak) olu turulur. Örnek: Ad Soyad Orman Genel Müdürlü ü Ba kanl k/ Bölge Müdürlü ü Birimi Ünvan Tel : c) Elektronik posta gönderilerinin önem seviyesinin yüksek oldu unu belirtilmek için Yüksek Önem (k rm ünlem i areti-!) butonu i aretlenir. d) Elektronik Posta-Takvim seçene i kullanarak ki isel hat rlat notlar olu turarak toplant, randevu gibi kurumsal i ler takip edilir. Bilgi Sistemleri Dairesi Ba kanl Bilgi Güvenli i ube Müdürlü ü Sayfa 4

25 KURUMSAL E-POSTA KULLANIM Döküman No : 0002 e) OGM nün tüm birimlerindeki elektronik posta hesab na sahip personel, bu esaslara uymakla yükümlüdür. Madde 8- Elektronik posta servisinin kullan s ras nda kullan ; a) Kendi hatas d nda kaybolacak veya eksik al nacak, yanl adrese gönderilecek bilgi, mesaj ve dosyalardan, b) Kendisinden kaynaklanmayan Elektronik posta adresi verilerinin yetkisiz ki ilerce okunmas ndan dolay do abilecek zararlardan, sorumlu de ildir, Madde 9- Personelin çe itli sebeplerle (emeklilik, istifa, kurum de ikli i, vefat vb.) kurumdan ili i kesilirken kullan hesab kapat lmas için Personel Dairesi Ba kanl nca(erp program üzerinden veya ) kurum adresinden Bilgi Sistemleri Dairesi Ba kanl ( ) kurum e-posta adresine bildirimde bulunur. OGM den ili i kesilen personelin e-posta hesab kapat r. Madde 10- OGM, kurallara ayk davrand takdirde Kullan hizmet na ç karma ve üyeli ine son verme hakk na sahiptir. Madde 11- OGM, yasalara göre suç te kil edecek kullan mlar n tespiti halinde gerekli adli ve idari giri imde bulunur. Madde 12- OGM, Elektronik Posta Kullan na li kin Esaslar her y l gözden geçirerek teknolojik, yasal ve idari geli meler do rultusunda de iklik yapma hakk gizli tutar. Madde 13 bu Talimat 13 Maddeden ibarettir Tarihinden itibaren yürürlü e girer. Bu talimat hükümlerini Bilgi Sistemleri Daire Ba kan yürütür. Bilgi Sistemleri Dairesi Ba kanl Bilgi Güvenli i ube Müdürlü ü Sayfa 5

26

27

28

ADSL ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR

ADSL ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR TTNet ADSL ABONEL K SÖZLE MES 1-TARAFLAR Bu Sözle me, merkezi Büyükdere Caddasi No: 71 Nurol Plaza A Blok Kat:3 Maslak/ i li 34398 STANBUL adresinde bulunan TTNet Anonim irketi ile......adresinde mukim...aras

Detaylı

6112 SAYILI KANUN. Emsal Kararlar Üst Kurul Kararlar

6112 SAYILI KANUN. Emsal Kararlar Üst Kurul Kararlar 6112 SAYILI KANUN Amaç Madde (1) Bu Kanunun amac ; radyo, televizyon ve iste e ba l yay n hizmetlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi, ifade ve haber alma özgürlü ünün sa lanmas, medya hizmet sa lay c lar

Detaylı

Amaç, Dayanak, Tan mlar, Kapsam

Amaç, Dayanak, Tan mlar, Kapsam ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES ET K LKELER VE ET K KURULU HAKKINDA YÖNERGE NC BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tan mlar, Kapsam Amaç Madde 1: Bu Yönergenin amac Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi nde (ÇOMÜ) etik

Detaylı

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR, AĞ VE BİLİŞİM KAYNAKLARI KULLANIM YÖNERGESİ

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR, AĞ VE BİLİŞİM KAYNAKLARI KULLANIM YÖNERGESİ TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR, AĞ VE BİLİŞİM KAYNAKLARI KULLANIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Üniversitemizde bilimin dayanağı

Detaylı

DĠYANET ĠġLERĠ BAġKANLIĞI BĠLĠġĠM KAYNAKLARI BĠLGĠ VE SĠSTEM GÜVENLĠĞĠ YÖNERGESĠ (*) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DĠYANET ĠġLERĠ BAġKANLIĞI BĠLĠġĠM KAYNAKLARI BĠLGĠ VE SĠSTEM GÜVENLĠĞĠ YÖNERGESĠ (*) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DĠYANET ĠġLERĠ BAġKANLIĞI BĠLĠġĠM KAYNAKLARI BĠLGĠ VE SĠSTEM GÜVENLĠĞĠ YÖNERGESĠ (*) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde

Detaylı

PROGRAMI (ÖYP) KILAVUZU

PROGRAMI (ÖYP) KILAVUZU RET M ÜYES YET RME PROGRAMI (ÖYP) KILAVUZU YÜKSEKÖ RET M KURULU BA KANLI I, Ankara 2013 1 Bu K lavuz uygulay lara ve ilgililere destek amac yla haz rlanm r. ÖYP'ye ba vuran adaylar ilgili mevzuatta yer

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR, AĞ VE BİLİŞİM KAYNAKLARI KULLANIM YÖNERGESİ

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR, AĞ VE BİLİŞİM KAYNAKLARI KULLANIM YÖNERGESİ T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR, AĞ VE BİLİŞİM KAYNAKLARI KULLANIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu yönergenin amacı; Nevşehir Üniversitesi bilgisayar ağı ve internet altyapısı

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumundan:

Sosyal Güvenlik Kurumundan: 28 A ustos 2008 PER EMBE Resmî Gazete Say : 26981 Sosyal Güvenlik Kurumundan: YÖNETMEL K SOSYAL S GORTA LEMLER YÖNETMEL NC KISIM Genel Hükümler NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

Bankac l k Kanunu. Yay n No: 273. Nisan 2011, stanbul

Bankac l k Kanunu. Yay n No: 273. Nisan 2011, stanbul 5411 Say l Bankac l k Kanunu Yay n No: 273 Nisan 2011, stanbul ISBN-978-975-8564-88-0 (Bas l ) ISBN-978-975-8564-89-7 (Elektronik) Serti ka No: 17188 2011.34.Y.8564.273 Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye

Detaylı

T.C. BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR, AĞ VE BİLİŞİM KAYNAKLARI KULLANIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR, AĞ VE BİLİŞİM KAYNAKLARI KULLANIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR, AĞ VE BİLİŞİM KAYNAKLARI KULLANIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, "Bitlis Eren Üniversitesi-BEUNET

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ KRED KARTI ÜYEL K SÖZLE MES Banka ve Kart Hamili a a daki hükümler çerçevesinde mutab k kalm lard r: 1. bu Sözle me nin uygulanmas nda; Asgarî Ödeme Tutar Alacak Belgesi

Detaylı

T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BİLGİ VE İLETİŞİM VARLIKLARI KULLANIM İLKELERİ YÖNERGESİ. 1 Amaç

T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BİLGİ VE İLETİŞİM VARLIKLARI KULLANIM İLKELERİ YÖNERGESİ. 1 Amaç T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BİLGİ VE İLETİŞİM VARLIKLARI KULLANIM İLKELERİ YÖNERGESİ 1 Amaç Kullanım İlkeleri, Süleyman Demirel Üniversitesi bilgi ve iletişim varlıklarının işleyişlerini, T.C. nin

Detaylı

Bilgi İletişim Teknolojileri Tamim No: 6534

Bilgi İletişim Teknolojileri Tamim No: 6534 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bilgi İletişim Teknolojileri Tamim No: 6534 03.Aralık 2007 İ D A R İ V E M A L İ İ Ş L E R D A İ R E S İ B A Ş K A N L I Ğ I B İ L G İ İ Ş L E M Ş U

Detaylı

T.C. BA BAKANLIK. Avrupa Birli i Genel Sekreterli i E itim ve Kurumsal Yap lanma Ba kanl taraf ndan haz rlanm t r. TAIEX Mekanizmas ve Türkiye

T.C. BA BAKANLIK. Avrupa Birli i Genel Sekreterli i E itim ve Kurumsal Yap lanma Ba kanl taraf ndan haz rlanm t r. TAIEX Mekanizmas ve Türkiye T.C. BA BAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL Mustafa Kemal Mahallesi 6. Cadde No: 4 06800 Bilkent / ANKARA Tel: 0312 218 1618 0312 218 1654 Faks: 0312 218 1511 E-posta: taiex@abgs.gov.tr Avrupa Birli i

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜİK PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik sorularınız

Detaylı

YEN SAYI TAY KANUNU NE GET R(M) YOR?

YEN SAYI TAY KANUNU NE GET R(M) YOR? YEN SAYI TAY KANUNU NE GET R(M) YOR? H. Bayram ÇOLAK* 1 ÖZET Bilindi i üzere kamu mali sisteminde yap lan temel de iklikler, 1050 say Muhasebe-i Umumiye Kanunu nun kald lmas ve yerine 5018 say Kamu Mali

Detaylı

Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) Ayl k ve Ücret Ödemeleri

Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) Ayl k ve Ücret Ödemeleri Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) De ik : 28/4/2004 tarihli ve 25446 say R.G. Ayl k ve Ücret Ödemeleri Bilindi i gibi, 28/9/1988 tarihli ve 3472 say Kanunla; - Devlet memurlar ile di

Detaylı

Türkiye. GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA

Türkiye. GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA Türkiye GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA TOBB Yay n No: 2012/178 Önsöz Ticaretin ulusal ve bölgesel s n rlar a arak uluslararas bir boyuta ula mas, ticarete konu olan mal ve hizmet çe itlerinin

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2014 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2014 MALİ

Detaylı

YÜKSEKÖ REN M KRED VE YURTLAR KURUMU DENET M RAPORU

YÜKSEKÖ REN M KRED VE YURTLAR KURUMU DENET M RAPORU YÜKSEKÖ REN M KRED VE YURTLAR KURUMU 2013 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU ustos 2014 NDEK LER KAMU DARES N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG... 1 DENETLENEN KAMU DARES YÖNET N SORUMLULU U... 1 SAYI

Detaylı

yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik Genel Hükümler

yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik Genel Hükümler Yönetmelik Karar Say : 2005/9207 Ekli yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik in yürürlü e konulmas ; 24/4/1930 tarihli ve 1593 say, 4/7/1934 tarihli ve 2559 say, 14/6/1989 tarihli ve 3572 say,

Detaylı

YÖNETMEL K. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar

YÖNETMEL K. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar YÖNETMEL K Kamu hale Kurumundan: ELEKTRON K HALE UYGULAMA YÖNETMEL NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeli in amac, 4/1/2002 tarihli ve 4734 say Kamu hale Kanunu

Detaylı

KONTROL ORTAMI KOS 1 KOS 1.1 Etik De erler ve Dürüstlük: Personel davran lar n belirleyen kurallar n personel taraf ndan bilinmesi sa lanmal d r. ç kontrol sistemi ve i leyi i yönetici ve personel taraf

Detaylı

Uluslararası Ülke Güvenliğinde Hukuki ve Teknik Yaklaşım

Uluslararası Ülke Güvenliğinde Hukuki ve Teknik Yaklaşım Uluslararası Ülke Güvenliğinde Hukuki ve Teknik Yaklaşım Köksal ÖZENÇ,Mustafa ALKAN, Tayfun ACARER Abstract- And the risks against the security of the information and data because of our today s developing

Detaylı

amurattekin@gmail.com

amurattekin@gmail.com TEKN K NEZARETÇ K ( A ) SERT KALI GÜVENL UZMANI amurattekin@gmail.com A.Murat Tekin Maden Yüksek Mühendisi Ankara / 2009 TEKN K NEZARETÇ NED R? TEKN K NEZARETÇ : letmelerdeki faaliyetlerin teknik ve emniyet

Detaylı

YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I

YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Temel ilkeler ve Tan mlar MADDE 1- Amaç ve kapsam MADDE 2- Temel ilkeler MADDE 3- Tan mlar NC BÖLÜM Türkiye Yüksekö retim Kurulu MADDE 4- Türkiye Yüksekö

Detaylı

1C: letme 8.2. Uygulama Geli tirme

1C: letme 8.2. Uygulama Geli tirme 1C: letme 8.2 Uygulama Geli tirme lavuzu stanbul 1TÇ irketi 2011 1C: letme 8. Uygulama geli tirme k lavuzu Bas m numaras : 82.1.1.001 Bas m tarihi: 05.10.2011 Orijinal bask : Maxim Radchenko, Elena Khrustaleva.

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2012 YILI Performans Programı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2012 YILI Performans Programı T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ 2012 YILI Performans Programı Dünyada her ey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, medeniyet için, en hakiki mür it

Detaylı

RET M ÜYES YET RME PROGRAMINA N ESAS VE USULLER. NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar

RET M ÜYES YET RME PROGRAMINA N ESAS VE USULLER. NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar RET M ÜYES YET RME PROGRAMINA N ESAS VE USULLER NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Esas ve Usullerin amac, Yüksekö retim Kurulu Ba kanl n n koordinasyonunda, Ö retim Üyesi Yeti

Detaylı