HĠZMETLER BÜLTENĠ 1/26

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HĠZMETLER BÜLTENĠ 1/26"

Transkript

1

2 HĠZMETLER BÜLTENĠ 1/26

3 Başarılarınızı Destekliyoruz! Danışmanlık hizmetinden fazlasını sunuyoruz. Sürdürülebilir sonuçlar için çözüm odaklı bir yaklaşım benimsiyoruz. Sizinle çalışmaya başladığımız andan itibaren başarı ortaklığı garantisi sunuyoruz. Sabit ve değişken danışmanlık ücretleriyle sınırlı kalan, amaçlanan sonuçları göz ardı edip, danışana ölçülebilir katma değer yaratamayan çoğu danışmanlık hizmetlerinin aksine, I Can Advisory sunduğu danışmanlık hizmetiyle pozitif başarılar elde edeceğinizi garantiliyor. Danışman, yarattığı katma değer üzerinden ortaklık payı alan etik, tam bağımsız, iş dünyasının deneyimleri ile bağlantılarını paylaşan kişidir. Danışman, hiçbir koşulda tek taraflı kararlar almaz, kendi maddi çıkarlarına odaklanmaz ve kazandırmadan kazanamaz! En azından biz bu felsefedeyiz 2/26

4 Bu bülten ile I Can Advisory / Hizmetler web sayfasında yer alan başlıkların detaylarına ilişkin bilgi edinmeniz amaçlanmıştır. ĠÇĠNDEKĠLER A) FĠNANSAL YÖNETĠM DANIġMANLIĞI 1) DENETĠM a) İç Denetim b) Faaliyet Denetimi c) Uygunluk (Usulsüzlük) Denetimi d) Mali Tablo Denetimi (VUK/UFRS) 2) VERGĠ a) Kurumsal ve Bireysel Vergi Danışmanlığı b) Transfer Fiyatlandırması c) Vergisel Uyuşmazlık Hizmetleri d) Vergisel Risk Değerlemesi 3) KURUMSAL FĠNANS a) Şirket Değerlemesi b) Due Dilligence c) Fizibilite d) Halka Arz e) Proje Finansmanı f) Mali Hukuk 4) DĠĞER HĠZMETLER a) Birleşme ve Satın Alma b) Finansal Planlama, Borçlanma ve Yeniden Yapılandırma c) Bütçe Planlaması, Sapma Analizi d) Şirket ve Şube Kuruluşları Danışmanlığı e) Risk Yönetimi f) Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum g) Strateji Analizi ve Yönetim Danışmanlığı h) Uluslararası ve Yerel Sermaye Piyasalarında Fon Sağlama Danışmanlığı i) Sistem ve Revizyon Danışmanlığı j) ERP Proje Yönetimi Danışmanlığı k) Yatırım Danışmanlığı 3/26

5 B) KURUMSAL ĠLETĠġĠM HĠZMETLERĠ 1) DIġ RAPORLAR a) Faaliyet Raporu b) Kurumsal Yönetim İlkeleri Raporu c) Sürdürülebilirlik Raporu d) Guidance (Beklenti) e) Halka Arz Raporları 2) ĠÇ RAPORLAR a) Yönetim Kurulu Raporları b) Satış Analizi Raporları c) Personel Verimlilik Raporları d) Ad hoc (Esnek Durumsal) Raporlama 3) YEMĠNLĠ TERCÜME ve SĠMÜLTANE ÇEVĠRĠ HĠZMETLERĠ a) Yeminli Tercüme i. İngilizce ii. Almanca iii. Türkçe iv. Rusça b) Finans Çevirisi c) Ardıl Çeviri d) Simultane Çeviri 4) KURUMSAL YABANCI DĠL EĞĠTĠMLERĠ a) İngilizce b) Almanca c) Yabancılar için Türkçe 5) KURUMSAL MARKA ĠLETĠġĠMĠ a) Kurum/Marka Kimliği b) Kurumsal Web Sitesi i. Yasal Mevzuat, Site içeriği ii. Redaktörlük c) Medya İletişimi, Sosyal Medya d) Sponsorluk İletişimi e) Franchising (Yönetimi) İletişimi f) Pazarlama & Reklam İletişimi g) Yatırımcı İlişkileri h) Road Show i) Kriz (Yönetimi) İletişimi j) Beyin Fırtınası Yönetimi 4/26

6 C) AKADEMĠK (TEZ) DANIġMANLIK ĠKTĠSADĠ ve ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTELERĠ BÖLÜMLERĠ İşletme İktisat Maliye Ekonomi Bankacılık ve Finans Uluslararası Ticaret DERSLER Denetim Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Yönetim Muhasebesi Finansal Yönetim Pazarlama, Satış Mali Hukuk (TTK, VUK, SPKn, BK vb.) İş Hukuku ve Muhasebe Meslek Hukuku UFRS, Finansal Raporlama Yönetim Bilimi ve Teknikleri. Stratejik Yönetim Üretim Yönetimi LĠSANS, MASTER ve Ph.D. TEZLER, PROJELER SMMM, YMM Mesleğinde Haksız Rekabet Olgusu Tezi Enerji Piyasasındaki İhraççı Şirketin UFRS Uygulaması Tezi Türev Araçların Vergilendirilmesi ve UFRS Tezi Borsa İstanbul da İlk Halka Arzın Değerleme ve Fiyatlandırması Tezi Şirketlerin Kar Yönetimi ve Uygulamalarında Kurumsal Yönetim Tezi Entelektüel Sermaye ve Kurumsal Yönetim İncelemesi Tezi BIST Kurumsal Yönetim Endeksi Üzerine Örnek Uygulama Tezi D) FĠNANSAL EĞĠTĠM HĠZMETLERĠ a) FĠNANS PĠYASALARI LĠSANSLAMA SINAVLARINA HAZIRLIK ÖZEL EĞĠTĠMLERĠ 1) TÜRMOB SMMM, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavları a) Staja Başlama b) Yeterlilik 2) KGK Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu a) Bağımsız Denetçilik Sınavı 3) SPK Sermaye Piyasası Kurulu Lisanslama Sınavları a) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey , b) Kurumsal Yönetim Derecelendirme c) Türev Araçlar 4) CFA Sertifikalı Finansal Analist 5/26

7 5) CMA Sertifikalı Yönetim Muhasebecisi 6) DipIFR Uluslararası Finansal Raporlama Diploması 7) TĠDE Türkiye İç Denetim Enstitüsü b) FĠNANS ve ĠġLETME YÖNETĠMĠ KURUMSAL EĞĠTĠMLERĠ 1) VUK - UFRS Karşılaştırması ve Uygulamaları 2) Stratejik Yönetim 3) Borsa İstanbul (BIST) ve Sermaye Piyasaları 4) Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum 5) Yatırımcı İlişkileri 6) Finansçı Olmayanlar İçin Finans 7) Finansal Yönetim E) KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK 1) Yönetici Adayı (MT) Yetiştirme Programı 2) Kariyer Danışmanlığı 3) Motivasyon Konuşmaları 4) Mentor Menti Programları 5) Sivil Toplum Kuruluşlarına Danışmanlık Hizmetleri 6) Gönüllülük Projeleri A) FĠNANSAL YÖNETĠM DANIġMANLIĞI 1) DENETĠM a) Ġç Denetim: Rekabetin ve dünyadaki muhasebe skandallarının giderek arttığı günümüzde işletmelerin ve bu işletmelerin üretmiş olduğu bilgileri kullanan kişilerin sağlıklı kararlar alabilmesi her şeyden önce denetim olgusuna verilen önemle yakından ilişkilidir. Denetimi sadece mali tabloların denetimi olarak görmek yanlış olup, işletmelerin muhasebe ve finansal faaliyetlerinin yanı sıra, diğer faaliyet ve süreçlerinin incelenmesiyle ilgili denetime de ihtiyaçları vardır. İşletmeler büyüdükçe işletme politikalarının başarısını ve faaliyetlerin verimliliğini ölçmek ve işletme yönetiminin etkinliğini belirlemek zorlaşmaktadır. Fakat şirketlerin kendi bünyesinde gerçekleştireceği iç denetimler sonucu elde edilecek bilgiler işletmelerin bu zorlukları aşmasına önemli ölçüde katkı sağlamaktadır. I Can Advisory; Şirket ölçeğine göre iç denetim fonksiyonunun kurulması, Organizasyon yapısı ve iç denetim politika ve prosedürlerinin belirlenmesi, Şirket içi yönetmeliklerin revize edilmesi Şirket içi raporlama sistemlerinin geliştirilmesi 6/26

8 İç denetimi gerçekleştirecek elemanların tedariki, İç denetçilere teorik ve sonrasında uygulamalı denetim eğitimlerinin verilmesi, İç denetçilerin, iç denetim organizasyonunda hangi yetki ve sorumlulukta olduklarının belirlenmesi ile ilgili danışmanlık vermektedir. b) Faaliyet Denetimi İşletmelerin giderek büyümesi, iş ve işlemlerin karmaşıklaşması, bunlar üzerindeki denetim ve kontrolün güçleşmesiyle yönetim ve politika başarısının ölçülmesinde karşılaşılan zorluklar, faaliyet denetiminin yapılmasını gündeme getiren temel nedenlerden biri olmuştur. Faaliyet denetimi; işletme faaliyetlerinin veya bir kısmının sistematik olarak gözden geçirilmesi, kaynakların etkin ve verimli olarak kullanılmasının gözetilmesi, iş stratejisi, organizasyonel yapı, iş yapma yöntemleri alanlarındaki sorunların belirlenmesi, araştırılması ve uygun önerilerin uygulanması ile gerçekleşmektedir. Faaliyet denetimi, mali tablolar denetiminden ve uygunluk denetiminden daha zor ve kapsamlıdır. Zor olmasının en önemli nedeni; mali tablolar denetiminde ve uygunluk denetiminde bulguların mukayese edilebileceği kesin kurallar, kararlar, düzenlemeler ve kıstaslar bulunması ancak, faaliyet denetiminde işletmenin başarısı, işletme politikalarının ve iç kontrolün etkinliği ölçülmeye çalışıldığı için diğer denetim türlerinde olduğu kadar kesin ve objektif kurallar bulunmamasıdır. Ana aşamaları; Amaç tanımlama Faaliyet tanıma Ön araştırma Program geliştirme Çalışma alanı oluşturma Bulguların tespiti Bulguların raporlanması Bulguların sunumu İzleme Faaliyet denetiminde denetim sonucu bulgular, istenen standartlarla karşılaştırılır, faaliyetlerin etkinliği ve başarısı ölçülmeye çalışılır. c) Uygunluk (Usulsüzlük) Denetimi Küresel dünyamızda şirketler büyüdükçe, kontrol zayıflamaktadır. Bu kontrolsüzlük, kötü niyetli çalışanlar vasıtasıyla, şirketlerin varlıklarında bilinçli ve usulsüz olarak azalmaya sebep olmaktadır. Bu suçlar, şirketlerin yatırımcıları, hak sahipleri ve yasal otoriteler tarafından büyük önem taşır. Böyle bir duruma maruz kaldığınız takdirde, I Can Advisory konusunda deneyimli ekibi ile profesyonel danışmanlık desteğine hazırdır. 7/26

9 d) Mali Tablo Denetimi (VUK/UFRS) Tüm dünyada kullanım alanı giderek genişleyen Uluslararası Finansal Raporlama Standartları, Türkiye nin Avrupa Birliği ne uyum çalışmaları sürecinde gündemdeki önemli konulardan biri olmuştur. Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu (KGK), söz konusu standartları Türkçe ye çevirmiş ve Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) adı altında yayımlamıştır. Ülkemizde başta BDDK olmak üzere, SPK ve Hazine Müsteşarlığı kendi muhasebe yönetmeliklerini iptal ederek TMS/TFRS leri zorunlu hale getirmişlerdir yılında kabul edilen yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK) ise, ülkemizdeki uygulama birliğinin sağlanabilmesi için bağımsız denetime tabi olacak şirketlere TMS/ TFRS uygulama zorunluluğu getirmiş ve bu şirketleri belirlemeye yönelik kriterler Bakanlar Kurulu tarafından açıklanmıştır. Tüm şirketlerin gelecek dönemlerde kademeli olarak TFRS uygulamasına tabii olması beklenmektedir. I Can Advisory işletmelerin UFRS yükümlülüklerini yerine getirmede yol gösterici olmak ve ilgili standartlar dahilinde UFRS raporlama yapabilme yetkinliğini kazandırmak için gerekli olan profesyonel danışmanlık desteğini sizlere sunmaktadır. Özellikle Avrupa ülkeleri gibi UFRS nin zorunlu olduğu veya çoktan kabul edildiği ülkelerle ticaret yapabilmek, şirket birleşmesi, iş ortaklığı vb. çalışmalar gerçekleştirmek adına işletmelerin mali tablolarını UFRS ye göre düzenlemeleri, denetletmeleri ve uluslararası standartları yakalamaları son derece önem arz etmektedir. 2) VERGĠ Dünyanın neresinde iş yaparsak yapalım vergiyle karşılaşırız. Bugün verilen kararlar ilerideki vergi yükünüzün ağırlığını belirlemektedir. Ülkemizde de, diğer tüm dünya ülkeleri gibi, mali mevzuatta sürekli yaşanan değişikliklerin vergi kanunlarını hiç olmadığı kadar karmaşık bir yapıya sokması, şirketlerin aktif vergi planlamasına ihtiyaç duymasına sebep olmaktadır. I Can Advisory, danışanların maliyet olarak gördükleri vergilerine özel çözümler bularak, ulusal ve global bakış açısı ve yaklaşımlarla destek vererek sadece kısa vadede değil uzun vadede de vergi verimliliği sağlamaktadır. Unutulmamalıdır ki, iyi yapılmış bir vergi stratejileri planlanması, şirketlere kar, yatırım ve işgücü olarak geri dönmektedir. a) Kurumsal ve Bireysel Vergi DanıĢmanlığı I Can Advisory, Türk Vergi mevzuatı ile şirketinizin sektörel yapısına göre vergisel yükümlülüklerine yönelik hizmetler vermektedir. Bu kapsamdaki hizmetlerimiz; Yabancı yatırım ile ilgili vergi konuları Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları ile ilgili konular Vergi teşvik mevzuatı Serbest Bölgeler ile ilgili vergi avantajları 8/26

10 Yurtdışından sağlanan hizmet, royalty, genel yönetim gider paylaşım faturalarına vergilendirilmesi ile ilgili danışmanlık Bireysel Vergi Danışmanlığı I Can Advisory tarafından bireysel yatırımcılara ve uluslararası görevlendirme kapsamında çalışacak olan personel çalıştıran şirketlere sunulan hizmetler aşağıda belirtilmiştir: Bireysel vergilendirme ve iş ve sosyal güvenlik konusunda danışmanlık İşe başlama / ayrılma sırasında ortaya çıkabilecek durumlar konusunda danışmanlık Bireysel vergi beyannameleri (yıllık gelir vergisi, menkul sermaye iradı) hazırlanması konusunda danışmanlık Uluslararası görevlendirmelerde ortaya çıkan vergisel durumların çözümlenmesi konusunda danışmanlık Yabancı personeller için çalışma izni ile ilgili danışmanlık Yabancı personeller için bordro ve ikili anlaşmalar ile ilgili danışmanlık Gelir Vergisi beyannamesi hazırlanması ile ilgili danışmanlık Veraset ve İntikal Vergisi için danışmanlık Emlak Vergisi için danışmanlık b) Transfer Fiyatlandırması tarihinde yürürlüğe giren 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 13. Maddesinde ayrıntılı bir şekilde düzenlenen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı müessesesi yürürlüğe girmiştir. Bu tarihten itibaren I Can Advisory aşağıdaki hizmetleri de sunmaktadır: İlişkili kişi ve buna bağlı olan risklerin gözden geçirilmesi ve tespiti Bu risklere bağlı olarak, yasal çerçevede modelin yeniden kurulması İlgili kanun çerçevesinde şirket içi ve şirket dışı transfer fiyatlandırması işlemlerinin kontrolü Yıllık transfer fiyatlandırması raporunun hazırlanıp, onaylanması c) Vergisel UyuĢmazlık Hizmetleri Vergi konusu ve buna bağlı uyuşmazlıklara çözüm yolları bulmak bir uzmanlık dalıdır. I Can Advisory, mükelleflerin söz konusu olan uyuşmazlıklarını deneyim, bilgi ve uzmanlığını kullanarak en az zararla veya zararsız atlatabilmesini sağlamaktadır. Vergi incelemeleri ile ilgili belge ve dokümantasyonun hazırlanması, tutanakların incelenmesi Uzlaşma veya dava açma ihtiyacının irdelenmesi ve bu süreçlere ilişkin her türlü danışmanlık hizmeti Uzlaşmaya ilişkin danışmanlık hizmeti Vergi ihtilafına gidilmesi halinde, uzlaşma komisyonu ve mahkeme müracaatlarının ve dava dilekçelerinin hazırlanması Özelge başvurularının hazırlanması, sonuçların analizi ve yorumlanmasına yönelik danışmanlık hizmeti verilmesi 9/26

11 d) Vergisel Risk Değerlemesi Vergisel risk değerlemesi, işletmelerin devlete karşı en önemli görevi olan vergi ödeme yükümlülüğünden kaynaklanan, cezai yaptırımlara yol açacak her türlü aksaklığın, muhtemel bir vergi incelemesi öncesi kontrol ve denetim hizmetidir. Bu hizmet kapsamında işletmenin cari yıl ve geçmiş yıllara ait mali sonuçlarının vergisel analizi yapılarak önemli vergi riskleri tespit edilmekte ve bu risklerin finansal etkileri ortaya konulmaktadır. Yeniden yapılanma sürecinde yapılacak olan vergisel risklere yönelik analizler, şirketinizin faaliyet konusu çerçevesinde şekillendirilir. I Can Advisory, vergisel risk değerlemesi hizmeti ile müşterilerine katma değer yaratan, sonuca yönelik çözümler üretmektedir. KURUMSAL FĠNANS Büyüme, yeni pazarlara açılma, rakipleri tanıma, en uygun ortaklıkları belirleyebilme, şirket birleşmeleri ve devralmalar, rekabet ve ilerlemenin esas olduğu iş hayatında vazgeçilmez unsurlar arasında yer almaktadır. Satış, birleşme, halka arz işlemlerinin istenen hedeflere ulaşması, söz konusu bu işlemlerin fiyatlandırılmasının doğru tespit edilmesi, benzer şekilde şirket satışları, sermaye piyasasından fon sağlama girişimleri veya sermaye artırımlarında da değer kaybını en aza indirecek stratejilerin en doğru zamanlama ile yapılmasına bağlıdır. I Can Advisory, Şirket Değerlemeleri, Alım-Satım İşlemlerine Aracılık, Birleşme ve Devralma Danışmanlığı ve Nevi Değişikliği, Sektör içi Rekabet Analizi, Proje Finansmanı, Halka arz, Yerli ve Yabancı İş Ortaklıklarının Gerçekleştirilmesi, Finansal Planlama, Borçlanma ve Yeniden Yapılandırma Danışmanlığı, Alım Öncesi Şirket Ön İncelemesi (Due Diligence), Uluslararası ve Yerel Sermaye Piyasalarından Fon Sağlama Danışmanlığı, Bütçe Planlaması, Sapma analizi, Strateji analizi ve Yönetim Danışmanlığı, Organizasyon Yapılandırılması, Risk Yönetimi, Serbest Bölgelerde Faaliyet Gösterecek Şirketlerin Kuruluşu ve Kuruluş Sonrasında Danışmanlık, Serbest bölge ile Türk mali mevzuatının uyumlu hale getirilmesi hizmetlerini sunmaktadır. 10/26

12 a) ġirket Değerlemesi Şirket satın almalarında, hisse satışlarında ve ortaklıklarda en önemli unsur şirket değeridir. Şirket değeri ve riskleri objektif ve bağımsız olarak belirlenmek zorundadır. Değer, karşılaştırmalar, global kanıtlar ve piyasa modelleme çeşitleriyle desteklenir ve gerçek değer bir rapor halinde yatırımcıya sunulur. I Can Advisory, bu kapsam dâhilinde aşağıdaki danışmanlık hizmetlerini sunmaktadır: Operasyonel rakamların tespiti Geçmiş yıl bilgilerinin analizi Nakit akım tahminlerinin oluşturulması Diğer varsayımların kullanılması Varlıkların ve şirket değerinin hesaplanması b) Due Dilligence Türkiye son yıllarda yabancı sermaye girişi yüksek olan ender ülkelerden biri haline gelmiştir. Son yıllardaki bu artış ve ekonomik gelişmeler ülkemizi cazip kılmış ve şirket alım, satım ve birleşme işlemleri son derece ivme kazanmıştır. Şirket veya hisse alım - satımları öncesinde dikkat edilmesi gereken en önemli unsur şirketin geçmiş ve şu anki faaliyetlerinden kaynaklanan muhtemel risklerdir. Bu alım - satımlardaki tespit edilen vergisel, finansal, sektörel ve yasal riskler büyük önem arz etmekte olup, küresel ağımız ve deneyimimiz rakiplerimiz arasında bir adım öne çıkmamızı sağlamaktadır. I Can Advisory, bu kapsam dâhilinde sunduğu özel inceleme hizmetlerini 4 ana başlıkta toplamaktadır: Ayrıca; Şirket (yönetim organizasyon şirket kültürü) hakkında ve faaliyet gösterdiği piyasa hakkında genel bilgi Şirketin finansal riskleri Şirketin vergisel riskleri Şirketin hukuksal riskleridir. Yerel kanunlar çerçevesinde veya uluslararası standartlar çerçevesinde değerlemeler, Şirket satın alma, satış veya ortaklık konusunda danışmanlık, Şirket birleşme - bölünme konularında da danışmanlık verilmektedir. c) Fizibilite Fizibilite, yapılabilirlik anlamına gelir. Yapılacak yatırımın ekonomik, mali ve teknik analizlerinin yapılması, analizlerinde ve etütlerinde yatırımcının ne üreteceği, nerede, ne kadar, ne zamanda üreteceği, yatırım için ne kadar kaynağa ihtiyaç duyulacağı, yatırımdan ne kadar gelir temin edileceği sorularına cevap bulunmalıdır. 11/26

13 I Can Advisory, bu kapsam dâhilinde aşağıdaki danışmanlık hizmetlerini sunmaktadır: Proje ile ilgili genel bilgiler Projenin kapsamı Projenin kapasitesi Projenin teknolojik ve teknik yönleri Yatırım tutarı Yıllık işletme ve genel maliyetleri Projenin finansmanı ve değerlendirilmesi En uygun finansman yapısının oluşturulması Banka / Finans kuruluşlarına gerekli dokümanlarının hazırlanması Kredi görüşmelerinde danışmanlık Fizibilite hizmetleri dahilinde verilecek diğer hizmetler d) Halka Arz Globalleşen dünyamızda rekabet, şirketleri daha farklı açılımlara yönlendirmektedir. Şirketler, yeni yatırımlara ve ortaklıklara kayıtsız kalamazken finansmana ve yabancı kaynağa ihtiyaç duymaktadırlar. Halka arz konusu bu noktada alternatif yollardan biri olarak şirketlere sunulur. Halka arz ciddi bir değişim gerektirir. Zira sermaye piyasaları, mali tabloların sermaye piyasası kanununa uygunluğunu, özel durum açıklamalarını ve bağımsız denetimi zorunlu kılmaktadır. İşte bu noktada I Can Advisory devreye girerek, kurumlara aşağıdaki konularda profesyonel danışmanlık desteği verir: Bağımsız denetime hazırlık Muhasebe standartlarının uygulanmasına yönelik danışmanlık Uygun halka arz yapısının belirlenmesi konusunda danışmanlık Halka arz büyüklüğünün ve oranının belirlenmesi konusunda danışmanlık Yasal başvuruların yapılması konusunda danışmanlık Halka arza fiyatı için gerekli olan değerleme çalışmasının yapılması konusunda danışmanlık Halka arz sonrasında gereken danışmanlık hizmetleri e) Proje Finansmanı Şirket satın almalarında, hisse satışlarında ve ortaklıklarda en önemli unsur şirket değeridir. Şirket değeri ve riskleri, objektif ve bağımsız olarak belirlenmek zorundadır. Değer, karşılaştırmalar, global kanıtlar ve piyasa modelleme çeşitleriyle desteklenir ve gerçek değer rapor halinde yatırımcıya sunulur. I Can Advisory bu kapsam dahilinde aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır: Operasyonel rakamların tespiti Geçmiş yıl bilgilerinin analizi Nakit akım tahminlerinin oluşturulması Diğer varsayımların kullanılması Varlıkların ve şirket değerinin hesaplanması 12/26

14 f) Mali Hukuk Bu kapsamda, Rekabet Hukuku, Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İş Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku, Bankacılık Hukuku, Yabancı Sermaye gibi konular başta olmak üzere tüzel kişilerin ticari faaliyetlerde, gerçek kişilerin ise para ve sermaye piyasalarındaki yatırımlarında karşılaştıkları tüm mali konularda hukuk danışmanlığı hizmeti sunulmaktadır. 4) DĠĞER HĠZMETLER I Can Advisory, diğer hizmetler dâhilinde aşağıdaki konularda danışmanlık hizmeti vermektedir: a) Birleşme ve Satın Alma b) Finansal Planlama, Borçlanma ve Yeniden Yapılandırma c) Bütçe Planlaması, Sapma Analizi d) Şirket ve Şube Kuruluşları Danışmanlığı e) Risk Yönetimi f) Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum g) Strateji Analizi ve Yönetim Danışmanlığı h) Uluslararası ve Yerel Sermaye Piyasalarında Fon Sağlama Danışmanlığı i) Sistem ve Revizyon Danışmanlığı j) ERP Proje Yönetimi Danışmanlığı k) Yatırım Danışmanlığı B) KURUMSAL ĠLETĠġĠM HĠZMETLERĠ 1) DIġ RAPORLAR I Can Advisory, bilhassa halka açık şirketler için Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve ilgili şirketlerin internet siteleri üzerinden yayımlamak zorunda oldukları, kurumsallaşma yolunda ilerleyen diğer şirketler için de kurumsallaşma fırsatı olabilecek çeşitli raporları şirketlerin ihtiyaç ve beklentilerinin çok daha ötesinde, içsel bilgi konusundaki hassasiyeti ile ilgili hukuk çerçevesini de gözeterek oluşturmakta ve geliştirmektedir. Söz konusu raporların bazıları aşağıda yer almaktadır: a) Faaliyet Raporu b) Kurumsal Yönetim İlkeleri Raporu c) Sürdürülebilirlik Raporu d) Guidance (Beklenti) e) Halka Arz Raporları 2) ĠÇ RAPORLAR I Can Advisory, şirketlerin üst düzey yöneticilerine yönelik olan ve işletme yönetiminde karar alma sürecinde en büyük öneme sahip, periyodik veya özel olarak hazırlanabilecek çeşitli iç raporlamalar konusunda profesyonel çözüm üretmektedir. Söz konusu raporların bazıları aşağıda yer almaktadır: 13/26

15 a) Yönetim Kurulu Raporları b) Satış Analizi Raporları c) Personel Verimlilik Raporları d) Ad hoc (Esnek Durumsal) Raporlama 3) YEMĠNLĠ TERCÜME ve SĠMÜLTANE ÇEVĠRĠ HĠZMETLERĠ Küreselleşmenin kaçınılmaz olduğu günümüz iş dünyasında iletişimin en önemli öğelerinden birisi de yabancı dille olan entegrasyondur. I Can Advisory finansal raporlar gibi finans metinlerinin çevirisinin yanı sıra, konferans, toplantı ve seminerlerde alanında uzmanlaşmış tercüman kadrosuyla ardıl ve simultane çeviri hizmetleri vermektedir. Çeviri süreci, finans ve kurumsal yönetim alanında uzman olan dilbilimci ve akademisyenler tarafından yönetildiğinden, uluslararası standartlarda kabul gören bir çeviri kalitesi sunulmaktadır. I Can Advisory, işletme içi ya da işletmeler arası iletişimde ortaya çıkabilecek dil kaynaklı hataları profesyonel çeviri hizmeti ile ortadan kaldırmayı hedeflemektedir. Yeminli tercüme ve simültane çeviri hizmetlerimiz aşağıdaki gibidir: a) Yeminli Tercüme i. İngilizce ii. Almanca iii. Türkçe iv. Rusça b) Finans Çevirisi c) Ardıl Çeviri d) Simultane Çeviri 4) KURUMSAL YABANCI DĠL EĞĠTĠMLERĠ Türkiye nin toplam ihracatının çeyreği Almanya ya gerçekleşmektedir. Dış ticarette Almanya dan sonra İngilizce konuşulan ülkeler önem arz etmektedir. Tüm bunların haricinde küreselleşmenin kaçınılmaz etkileri ve genel geçer ilkeler sonucunda finans dilinin İngilizce, mühendislik alanlarında ise Almanca baskın etkisini hissettirmektedir. Söz konusu alanlarda ve uluslararası arenada öne çıkmak isteyen şirketlerin bu dillere hakim çalışanlarının olması yarattıkları değer, karlılık ve verimlilik konusunda önem arz etmektedir. Öte yandan ülkemizdeki yabancı çalışanların iş ve sosyal hayata daha iyi uyum sağlamları adına profesyonel Türkçe eğitimi sunulmaktadır. Söz konusu eğitimlere ilişkin diller aşağıdaki gibidir: a) İngilizce b) Almanca c) Yabancılar için Türkçe 14/26

16 5) KURUMSAL MARKA ĠLETĠġĠMĠ Halka açık şirketlerin Yatırımcı İlişkileri bölümleri için uzmanlık, deneyim, yasal lisans ve güncel mevzuata hakim olma donanımları ile halka arz faaliyetleri, raporlamalar, road show ve diğer yatırımcı toplantıları profesyonel bir yönetim ile şirketin piyasa değerinde % 10 değer yaratabilmektedir. Buna karşın, kötü yönetilen bir Yatırımcı İlişkileri çok daha fazla kayıplara neden olabilmektedir. Kurumsal Yönetim Endeksi (XKURY) şirketlerin borsa performanslarından öte yatırımcıları ve üçüncü şahıslarla olan ilişkilerinde ne derece başarılı olduğunu da ölçtüğünden bu alandaki profesyonel danışmanlık hizmeti büyük önem arz etmektedir. a) Kurum/Marka Kimliği İşletmelerin kurumsal kimlikleri çok uzun yıllar sonrasında güven, marka bilinirliği vb. değerleri yakalamaktayken sosyal medyanın etkisini artırması sonucu, kurum kimlikleri çok kolay olumsuz örneklerin hedefi olabilmektedir. bazı olumsuz örneklerle çok kolay zedelenebilmektedir. Birçok işletme de ürünlerini, felsefelerini, pazarlama modellerini doğru, etkin, verimli tanıtamamakta veya hedef kitleleri üzerinde istedikleri imajı oluşturamamaktadırlar. Söz konusu tüm konulara ilişkin aşağıda sıralanan hizmetlerle çeşitli çözümler üretmekteyiz. b) Kurumsal Web Sitesi 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) ile şirketler için internet (web) sitesi zorunlu kılınmıştır. Ancak söz konusu web sitelerinin içerikleri çeşitli yasal düzenlemeler ile belirlendiğinden ve yaptırıma tabi olduğundan ilgili web sitelerinin içeriklerinin yönetilmesi konusunda bir web tasarımcıdan çok daha fazlasına, profesyonel bir danışmanlığa ihtiyaç duyulmaktadır. Halka açık şirketler için de Sermaye Piyasası Hukuku gereği Yatırımcı İlişkileri ve Bilgi Toplumu Hizmetleri sayfaları ile onların içerikleri, hassasiyet ve ciddi uzmanlık gerektiren konular olarak I Can Advisory tarafından verilen hizmetler altında yer almaktadır. Günümüzde ihtiyari olan İngilizce özel durum açıklamaları ve diğer (KAP) bildirimleri yakın gelecekte zorunlu olması beklenen konular arasındadır. Kurumsal web sitesi kapsamında verdiğimiz hizmetlerden bazıları aşağıda yer almaktadır: i. Yasal mevzuata esas web sitesi içeriği oluşturma ve yönetme, ii. Redaktörlük, iii. Yabancı dillere çeviri, iv. E-Ticaret uygulamaları, c) Medya ĠletiĢimi, Sosyal Medya Yazılı ve görsel basın (medya) kurumsal işletmeler açısından eskiden beri önem arz ederken sosyal medya artık işletmelerin göz ardı edemeyeceği iletişim araçları arasında yerini çoktan almıştır. Reddedilemeyecek değişim ve gelişimlerin en doğru şekilde yönetilmesi profesyonelliğin ve kurumsallığın bir gereğidir. I Can Advisory şirketler için mevcut ve potansiyel hedef kitlesi için en doğru iletişim çözümlerinin yine en etkin iletişim kanalları üzerinden gerçekleştirilmesi için gerekli danışmanlık hizmeti açığını tamamlamaktadır. 15/26

17 d) Sponsorluk ĠletiĢimi Şirketlerin doğru hedef kitlelerine ulaşmasının belki de en anlamlı yolu sponsorluktan geçer. Ancak bunun için şirketin kurumsal kimliği ile sponsor olunacak projenin doğru seçilmesi, yönetilmesi şirket içinde sağlanamamaktadır. Söz konusu durumlarda dışarıdan profesyonel danışmanlık hizmeti alınarak etkili bir iş ve sosyal ağ yönetimi gerçekleştirmek yerinde olacaktır. e) Franchising (Yönetimi) ĠletiĢimi Franchising almak veya vermek isteyen şirketler için sürecin başında gerçekleştirilmesi gereken finansal ve hukuksal analizlerin süreç dahilinde de periyodik incelemelere tabii tutulması gerekmektedir. Söz konusu husus ihmal edildiğinde veya gereği gibi profesyonelce yönetilmediğinde ciddi hukuki ihtilaflar veya finansal kayıplar yaşanabilmektedir. I Can Advisory bu alanda da sadece finansal ve hukuksal destek vermekle kalmıyor, kendi iş ağını da kullanarak tarafların el sıkışması adına aynı masada müzakere sürecinin başlamasına da ön ayak olmaktadır. f) Pazarlama & Reklam ĠletiĢimi Dünya pazarlama, pazarlama da iş ve sosyal ağ üzerine kuruludur. Onların doğru yönetilmesi sonrasında başarısız olunacak hiçbir iş modeli veya girişimcilik söz konusu olamaz. Bu ilkenin tam tersini de göz ardı etmemek gerekir. Pazarlama, reklam ve tanıtım (lansman) konusunda etkili iletişim kurmak adına şirketiniz ile I Can Advisory arasında mutlaka bir çözüm vardır. g) Yatırımcı ĠliĢkileri Halka açık şirketlerin Yatırımcı İlişkileri bölümleri için uzmanlık, deneyim, yasal lisans ve güncel mevzuata hakim olma donanımları ile halka arz faaliyetleri, raporlamalar, road show ve diğer yatırımcı toplantıları profesyonel bir yönetim ile söz konusu şirketin piyasa değerinde % 10 değer yaratabilmektedir. Buna karşın kötü yönetilen bir Yatırımcı İlişkileri çok daha fazla kayıplara neden olabilmektedir. Kurumsal Yönetim Endeksi (XKURY) şirketlerin borsa performanslarından öte yatırımcıları ve üçüncü şahıslarla olan ilişkilerinde ne derece başarılı olduğunu da ölçtüğünden bu alandaki profesyonel danışmanlık hizmeti büyük önem arz etmektedir. h) Road Show Yatırımcı İlişkileri bölünün de bir parçası haline gelen Road Show özellikle yabancı yatırımcıların şirketinizin finansal ihraçlarına ilgi duyması ile başlayan veya söz konusu ilginin yaratılması ve yönetilmesini içeren süreci kapsamaktadır. Uluslararası kapsamda gerçekleşecek işlemlerde ülkelere göre değişen hukuk ve finansal yaklaşımlar çok daha etkin ve profesyonel yönetim modellerini de beraberinde getirmektedir. I Can Advisory söz konusu süreçlerin başından sonuna ilgili şirketleri profesyonel anlamda destekleyecek çözümler üretmeye devam etmektedir. 16/26

18 i) Kriz (Yönetimi) ĠletiĢimi Sistematik (işletmenin tarafından engellemesinin çoğu zaman mümkün olmadığı ulusal ve uluslararası boyuttaki) veya sistematik olmayan (işletme içi) riskler sürekli değişen dengelerin olduğu ülkemiz için oldukça yüksek bir tehdit unsurudur. Söz konusu risklerin en aza indirilmesi ancak öncesinde gerekli önlemlerin alınması ve/veya ilgili işletmelerin paydaşları (çalışanlar, müşteriler, yatırımcılar, resmi kurumlar vb.) ile olan ilişkilerin yönetilmesinde en etkin iletişim stratejilerinin kullanılmasıyla mümkün olabilmektedir. j) Beyin Fırtınası Yönetimi Şirketlerin önemli projelerinden olan strateji oluşturma veya geliştirme, yeni bir ürün çıkarma, yeniden yapılanma, önemli bir geçiş süreci için ortak bir duruş sergilemek, tüm paydaşların görüşlerinin ve çözüm önerilerinin, çoğu zaman sıkıntılarının dinlenerek değer yaratmanın kısacası ortak bir çözüm yolu bulmanın yönetilmesi şirketlerin içindeki moderatörler ile çoğu zaman mümkün olamamaktadır. Söz konusu projeler beyin fırtınası olarak da adlandırılmaktadır. En azından bir gün süren serbest kürsü sunumları, büyük kağıtlara yazılan notlar, hararetli tartışmalar, bazı özel yönetim modelleri ile alınan istatistiki veriler ve demokratik oylamalar sonucunda ortak bir çözüm yolu bulunarak işletme yönetimi ve paydaşları ile paylaşılmaktadır. C) AKADEMĠK (TEZ) DANIġMANLIK I Can Advisory mali alanda sahip olduğu yasal lisanslar, akademik ve profesyonel iş hayatındaki birikimleri ile kendi uzmanlıkları çerçevesinde Akademik (Tez) Danışmanlık hizmeti de vermektedir. Bu kapsamda İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin aşağıdaki bölümlerinde, İşletme İktisat Maliye Ekonomi Bankacılık ve Finans Uluslararası Ticaret ve söz konusu bölümlerin ilgili derslerinde ve/veya uzmanlık alanlarında akademik danışmanlık hizmeti vermektedir. Denetim Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Yönetim Muhasebesi Finansal Yönetim Pazarlama, Satış Mali Hukuk (TTK, VUK, SPKn, BK vb.) İş Hukuku ve Muhasebe Meslek Hukuku UFRS, Finansal Raporlama Yönetim Bilimi ve Teknikleri. Stratejik Yönetim Üretim Yönetimi 17/26

19 I Can Advisory lisans, master ve Ph.D. seviyesinde birçok tez ve projeye danışmanlık hizmeti ile imza atmıştır. Söz konusu çalışmalar gerek Yüksek Öğretim Kanunu, gerekse başta 3568 sayılı SMMM, YMM Kanunu olmak üzere diğer yasal lisansların da vermiş olduğu uzmanlık yetkisi ile sürdürülmektedir. Öte yandan, söz konusu etik olduğunda I Can Advisory bu konuda da kesin garanti vermekte ve asla intihal, maddi çıkar karşılığı bir başka şahsın tez, ödev, proje vb. akademik çalışmalarını A dan Z ye tamamlayarak o kişinin akademik derece, başarı kazanması sürecini desteklememektedir. I Can Advisory yukarıda da belirtilen yasal lisanslar, akademik ve profesyonel birikim doğrultusunda tez ve projeler konusunda danışanlarına vizyon vermekte, yaklaşım hatalarını gidermekte, kaynak taramalarında doğru adresleri göstermekte, araştırma yöntemleri ve analiz teknikleri konusunda uygulamalı eğitim vermekte, savunma aşamasında karşılaşabileceği olası zorlukları süreç dahilinde danışanlara yaşatarak öğretmekte ve en iyi şeklide hazırlık kazanmalarını sağlamaktadır. Genel olarak akademik camianın bilhassa tez danışmanlığı konusunda öğrencilere gereken zamanı, ilgiyi gösterememesi ve belirtilen uzmanlıklar çerçevesinde profesyonel iş hayatı dahilindeki birikim eksiklikleri nedeniyle öğrencilerin teori ile pratiği bir arada özümsemeleri çoğunlukla mümkün olamamakta ve bu durum da I Can Advisory tarafından desteklenecek Akademik (Tez) Danışmanlığı hizmeti ihtiyacını yaratmaktadır. I Can Advisory aday öğrenci ve danışanları ile çalışmaya başlamadan önce fizibilite yapmakta, sadece 100% başarı garantisi ve yukarıda belirtilen etik çerçeveye inandığı taktirde danışmanlık vermektedir. Lisans, master ve Ph.D. tez, proje çalışmalarından bazı örnek başlıklar aşağıda verilmiştir: SMMM, YMM Mesleğinde Haksız Rekabet Olgusu Tezi Enerji Piyasasındaki İhraççı Şirketin UFRS Uygulaması Tezi Türev Araçların Vergilendirilmesi ve UFRS Tezi Borsa İstanbul da İlk Halka Arzın Değerleme ve Fiyatlandırması Tezi Şirketlerin Kar Yönetimi ve Uygulamalarında Kurumsal Yönetim Tezi Entelektüel Sermaye ve Kurumsal Yönetim İncelemesi Tezi BIST Kurumsal Yönetim Endeksi Üzerine Örnek Uygulama Tezi D) FĠNANSAL EĞĠTĠM HĠZMETLERĠ a) FĠNANS PĠYASALARI LĠSANSLAMA SINAVLARINA HAZIRLIK ÖZEL EĞĠTĠMLERĠ Para ve sermaye piyasalarında (Borsa şirketleri, bankacılık, denetim, danışmanlık sektörleri vb.) kariyer yapmayı hedefliyorsanız aşağıdaki lisansların bir veya birkaçı iş görüşmeleri için ön koşul olarak aranmaktadır. Söz konusu lisansları borsa şirketlerine yönetim danışmanlığı yapan, Master, Ph.D. seviyesinde akademik tez danışmanlığı sunan, lisanslı profesyonel danışmandan alacağınız özel ders aracılığıyla kazanmak ve kariyerinizde hızla yükselmek için bizimle iletişime geçin. Kişiye özel ders ile sunulacak üst düzey eğitimin kazandıracağı lisanslar aşağıda açıklanmıştır: 18/26

20 1) TÜRMOB SMMM, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavları a) Staja Başlama b) Yeterlilik 2) KGK Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu a) Bağımsız Denetçilik Sınavı 3) SPK Sermaye Piyasası Kurulu Lisanslama Sınavları a) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey b) Kurumsal Yönetim Derecelendirme c) Türev Araçlar 4) CFA Sertifikalı Finansal Analist 5) CMA Sertifikalı Yönetim Muhasebecisi 6) DipIFR Uluslararası Finansal Raporlama Diploması 7) TĠDE Türkiye İç Denetim Enstitüsü a) CIA Sertifikalı İç Denetçi b) CFE Sertifikalı Suiistimal İncelemeci c) CFSA Sertifikalı Finansal Hizmetler Denetçisi d) CRMA Risk Yönetimi Güvencesi Sertifikası b) FĠNANS ve ĠġLETME YÖNETĠMĠ KURUMSAL EĞĠTĠMLERĠ I Can Advisory, kurumsal şirketlere yönelik olarak düzenlenen aşağıdaki örnek eğitimlerle sınırlı kalmamak üzere eğitim hizmetleri sunmaktadır. Bu sayede çalışanların sektörün ve yasaların gerekliliklerini azami ölçüde takip etme ve karşılama yetisi elde etmesi mümkün olmaktadır. Benzer diğer eğitim taleplerinizle ilgili iletişim kurmaktan lütfen çekinmeyiniz. 1) VUK - UFRS KarĢılaĢtırması ve Uygulamaları Hedef Kitle Tüm dünyada kullanım alanı giderek genişleyen Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS, TMS / TFRS), Türkiye nin Avrupa Birliği ne uyum çalışmaları sürecinde gündemdeki önemli konulardan biri olmuştur. Muhasebe ve finansal raporlama alanındaki bu gelişmelere paralel olarak söz konusu standartlar Türkçe ye çevrilmiş ve Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS / TFRS) adı altında yayınlanmıştır. Ülkemizde başta BDDK olmak üzere, SPK ve Hazine Müsteşarlığı kendi muhasebe yönetmeliklerini iptal ederek TMS / TFRS lerin uygulanmasını zorunlu hale getirmişlerdir. Yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK) ise, ülkemizdeki uygulama birliğinin sağlanabilmesi için bağımsız denetime tabi olacak şirketlere TMS / TFRS uygulama zorunluluğu getirmiş, Kamu Gözetim Kurumu (KGK) da benzer düzenlemeler yapmış ve bu şirketleri belirlemeye yönelik kriterler Ocak 2013 de resmi olarak açıklanmıştır. Şirketlerin muhasebe, finans, denetim vb. bölümleri çalışanları eğitimin hedef kitlesini oluşturmaktadır. 19/26

HİZMETLER BÜLTENİ 1/10

HİZMETLER BÜLTENİ 1/10 HİZMETLER BÜLTENİ 1/10 Başarılarınızı Destekliyoruz! Danışmanlık hizmetinden fazlasını sunuyoruz. Sürdürülebilir sonuçlar için çözüm odaklı bir yaklaşım benimsiyoruz. Sizinle çalışmaya başladığımız andan

Detaylı

Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Raporu 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Kurumsal Yönetim İlkelerinin dört ana unsuru olan Eşitlik, Şeffaflık, Hesap Verilebilirlik ve Sorumluluk kavramlarını benimseyen Şirketimiz, söz konusu ilkelere

Detaylı

Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Raporu BÖLÜM I. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Kurumsal Yönetim İlkelerinin dört ana unsuru olan Eşitlik, Şeffaflık, Hesap Verilebilirlik ve Sorumluluk kavramlarını benimseyen Şirketimiz, söz konusu

Detaylı

2010 faaliyet raporu

2010 faaliyet raporu 2010 faaliyet raporu 1 2 2010 FAALİYET RAPORU İçİndekİler 2 Kısaca Ak-Al 4 Kurumsal Profİl 5 olağan genel kurul gündemi 6 AK-AL IN VİZYONU, MİSYONU VE KURUMSAL DEĞERLERİ 7 Başlıca Fİnansal ve Operasyonel

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ( Garanti Bankası veya Garanti veya Banka ), Bankacılık

Detaylı

KPMGündem. Ekim - Aralık 2010. Bu sayımızda yeralan bazı başlıklar: Faktoring Sektörü ve Vergi Sorunları. Vergi İnceleme Süreçlerinde Yenilikler

KPMGündem. Ekim - Aralık 2010. Bu sayımızda yeralan bazı başlıklar: Faktoring Sektörü ve Vergi Sorunları. Vergi İnceleme Süreçlerinde Yenilikler Ekim - Aralık 2010 04 KPMGündem Bu sayımızda yeralan bazı başlıklar: Faktoring Sektörü ve Vergi Sorunları Vergi İnceleme Süreçlerinde Yenilikler İndirim Sezonu Başlarken Muhasebe Departmanları, Programları

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014 1

FAALİYET RAPORU 2014 1 FAALİYET RAPORU 2014 1 İçindekiler GENEL BİLGİLER Önsöz Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı Genel Müdür ün Mesajı Hakkımızda, Vizyonumuz, Misyonumuz, Stratejimiz Sermaye, Ortaklık Yapısı ve Yönetim Kurulu

Detaylı

Önümüzdeki dönemde de ilkelere uyum için mevzuattaki gelişmeler ve uygulamalar dikkate alınarak gerekli çalışmalar sürdürülecektir.

Önümüzdeki dönemde de ilkelere uyum için mevzuattaki gelişmeler ve uygulamalar dikkate alınarak gerekli çalışmalar sürdürülecektir. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU BÖLÜM I-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Şirket tarafından, II-17.1, sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri nde uyulması

Detaylı

FAAL YET RAPORLARINDA KÜRESEL TRENDLER. Hissedar promosyonlar Herkese kazand ran bir formül. Turgay Durak fieffaflik DNA MIZDA VAR!

FAAL YET RAPORLARINDA KÜRESEL TRENDLER. Hissedar promosyonlar Herkese kazand ran bir formül. Turgay Durak fieffaflik DNA MIZDA VAR! 001 KAPAK 7 12/20/11 8:51 AM Page 1 Vedat Akgiray STANBUL F NANS MERKEZ GERÇEK OLACAK Turgay Durak fieffaflik DNA MIZDA VAR! Ali Saydam 10 SORUDA YATIRIMCI L fik LER Hissedar 2012/1 YATIRIMCI L fik LER

Detaylı

KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER

KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER 2 KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER NİSAN 2013 4 SUNUŞ Değerli Meslektaşlarımız; İç denetimin ayak

Detaylı

HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu Rapor Dönemi Ticaret Unvanı

HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu Rapor Dönemi Ticaret Unvanı HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu Rapor Dönemi : 31 Aralık 2014 Ticaret Unvanı : HSBC Bank Anonim Şirketi Kuruluş Tarihi :13 Eylül 1990 Adres : Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No

Detaylı

PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ. hedeflerinizi kolaylaştıran çözümler. www.noktadanismanlik.net

PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ. hedeflerinizi kolaylaştıran çözümler. www.noktadanismanlik.net PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ hedeflerinizi kolaylaştıran çözümler www.noktadanismanlik.net PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 2008 yılında Kayseri de kurularak faaliyetlerine başlayan Nokta Danışmanlık,

Detaylı

KPMG 13 Gündem. Gündem dekiler: KPMG Gündem 3 Yaşında. Sayı 13 / Ocak - Mart 2013

KPMG 13 Gündem. Gündem dekiler: KPMG Gündem 3 Yaşında. Sayı 13 / Ocak - Mart 2013 KPMG 13 Gündem Sayı 13 / Ocak - Mart 2013 Gündem dekiler: KPMG Türkiye Danışmanlık Bölümü Hizmet Yelpazesi Genişliyor Keith Durward Bilançolarda Şerefiye ve Değer Düşüklüğü Testi - Hande Şenova Yeni Sermaye

Detaylı

Anonim ve limited şirketler için yıllık faaliyet raporu hazırlama kılavuzu

Anonim ve limited şirketler için yıllık faaliyet raporu hazırlama kılavuzu Anonim ve limited şirketler için yıllık faaliyet raporu hazırlama kılavuzu Ocak 2014 Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği ve Deloitte ortak yayını Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), Kurumsal Yönetim

Detaylı

ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI EKİM 2009 Necatibey Cad. No. 108, 06100 Yücetepe/Ankara Tel: 0312 294 69 03 Faks: 0312 294 69 77 www.dpt.gov.tr e-mail: bilgi@dpt.gov.tr İstanbul

Detaylı

& CO. GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI

& CO. GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A dan Z ye Yatırım sözlüğü EGELİ & CO. GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER HIZLI BIR BAKIŞ 02 EGC Girişim Yatırım Haritası 04 Misyon, Vizyon 06 EGC Girişim Hakkında 09

Detaylı

Geçmişten aldığımız güç ve güvenle geleceğe koşuyoruz

Geçmişten aldığımız güç ve güvenle geleceğe koşuyoruz Geçmişten aldığımız güç ve güvenle geleceğe koşuyoruz 2011 FAALİYET RAPORU İçindekiler GENEL BİLGİLER 4 Kısaca Takasbank 6 Vizyon, Misyon ve Kurumsal Değerler 9 Özet Finansal Bilgiler 9 2011 Yılı İçinde

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi www.pwc.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Düzenlemelerine Uygun Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi İçindekiler Standartlar ve İçerik 4 I. Yönetim Kurulu Başkanı/ İcra Kurulu Başkanı (CEO)/Genel Müdür

Detaylı

Örnek Faaliyet Raporu

Örnek Faaliyet Raporu Örnek Faaliyet Raporu Ocak 2013 kpmg.com.tr Yayın hakkında Yayın hakkında önemli uyarı Bu Örnek Faaliyet Raporu nun telif hakları KPMG International Cooperative in bir üyesi olan Akis Bağımsız Denetim

Detaylı

MCT DANIŞMANLIK A.Ş. 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

MCT DANIŞMANLIK A.Ş. 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1 Hazırlanma Esasları : 2013 yılına ait yıllık faaliyet raporu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu nun (SPK) Seri II.14.1.

Detaylı

Değerlerimiz. A. İşletmenin Vizyonu, Misyonu, Değerleri ve Stratejisi. Vizyon: Misyon: Değerler: Çözümcülük. Yaratıcılık. Güvenilirlik.

Değerlerimiz. A. İşletmenin Vizyonu, Misyonu, Değerleri ve Stratejisi. Vizyon: Misyon: Değerler: Çözümcülük. Yaratıcılık. Güvenilirlik. Doğtaş Mobilya 1972 yılında Hacı Ali Doğan ın Doğan Mobilya yı kurması ile Doğan ailesi mobilyacılık sektörüne ilk adımını atmıştır.1987 yılında Hacı Ali Doğan altı oğlu ile birlikte Biga da Doğtaş A.Ş.

Detaylı

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI 1 Ocak - 31 Aralık 2014 faaliyet dönemini kapsayan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) nun 3 Ocak 2014 tarih, 28871

Detaylı

Mart 2013. LİNK BİLGİSAYAR Sistemleri Yazılım ve Donanım Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Mart 2013. LİNK BİLGİSAYAR Sistemleri Yazılım ve Donanım Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2012 Mart 2013 LİNK BİLGİSAYAR Sistemleri Yazılım ve Donanım Sanayi ve Ticaret A.Ş. ÖNSÖZ Link Bilgisayar olarak, kuruluş yılımız olan 1984'ten bu yana, geliştirdiğimiz yazılımlarla

Detaylı

EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş.

EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş. EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş. SERİ: XI, NO: 29 SAYILI TEBLİĞ KAPSAMINDA EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01.01.2012/31.12.2012 EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş. 67 YILLIK TARİH

Detaylı

2013 HESAP YILI. Kayıtlı Sermaye 100.000.000 TL. Çıkarılmış Sermaye 75.857.033 TL. Merkez Kocaeli

2013 HESAP YILI. Kayıtlı Sermaye 100.000.000 TL. Çıkarılmış Sermaye 75.857.033 TL. Merkez Kocaeli 2013 HESAP YILI 2013 Faaliyet Raporu Kayıtlı Sermaye 100.000.000 TL. Çıkarılmış Sermaye 75.857.033 TL. Merkez Kocaeli 24.03.2014 Pazartesi, Saat: 14:00 da G.O.S.B. İhsan Dede Cad. 700. Sokak Gebze / Kocaeli

Detaylı

Finansal Hizmetler Bölümü. Sinem Cantürk. Hakan Güzeloğlu. Ehtiram İsmayilov - Servet Gözel. Cihan Doğrayan. Duygu Avcı.

Finansal Hizmetler Bölümü. Sinem Cantürk. Hakan Güzeloğlu. Ehtiram İsmayilov - Servet Gözel. Cihan Doğrayan. Duygu Avcı. Ekim - Aralık 2012 KPMG Gündem Sinem Cantürk Hakan Güzeloğlu Ehtiram İsmayilov - Servet Gözel Cihan Doğrayan Duygu Avcı Göktürk Tamay Finansal Hizmetler Bölümü 15 KPMG Gündem Ekim - Aralık 2012 BDDK dan

Detaylı

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Ders Kodu: 1002 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı,

Detaylı

TRANSFER FİYATLANDIRMASI AÇISINDAN GRUP İÇİ (HOLDİNG) YÖNETİM HİZMETLERİ. A. Feridun Güngör 1 Hakan Orhan 2 I. GİRİŞ

TRANSFER FİYATLANDIRMASI AÇISINDAN GRUP İÇİ (HOLDİNG) YÖNETİM HİZMETLERİ. A. Feridun Güngör 1 Hakan Orhan 2 I. GİRİŞ TRANSFER FİYATLANDIRMASI AÇISINDAN GRUP İÇİ (HOLDİNG) YÖNETİM HİZMETLERİ A. Feridun Güngör 1 Hakan Orhan 2 I. GİRİŞ Globalleşme, teknolojik imkânlardaki gelişmeler, maliyet baskısı ve kontrolü artırma

Detaylı

2.YIL. Yeni TTK düzeninin denetim ve kurumsallaşmaya, kayıt dışına etkileri. Çok uluslu vergi anlaşmalarında son durum

2.YIL. Yeni TTK düzeninin denetim ve kurumsallaşmaya, kayıt dışına etkileri. Çok uluslu vergi anlaşmalarında son durum K P M G 08 G ü n d e m Sayı 8 / Ekim - Aralık 2011 Ocak-Mart 2010 G ü n d e m d e k i l e r : Nisan-Haziran 2010 Yeni TTK düzeninin denetim ve kurumsallaşmaya, kayıt dışına etkileri Çok uluslu vergi anlaşmalarında

Detaylı

Ortaklığın Ünvanı : YAPI KREDİ B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Ortaklığın Ünvanı : YAPI KREDİ B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. A.GENEL BİLGİLER: Raporun Dönemi : 01.01.2013-31.10.2013 Ortaklığın Ünvanı : YAPI KREDİ B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Adres : Büyükdere Caddesi Yapı Kredi Plaza A Blok Kat 10 34330 Levent, Beşiktaş/ İSTANBUL

Detaylı