HĠZMETLER BÜLTENĠ 1/26

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HĠZMETLER BÜLTENĠ 1/26"

Transkript

1

2 HĠZMETLER BÜLTENĠ 1/26

3 Başarılarınızı Destekliyoruz! Danışmanlık hizmetinden fazlasını sunuyoruz. Sürdürülebilir sonuçlar için çözüm odaklı bir yaklaşım benimsiyoruz. Sizinle çalışmaya başladığımız andan itibaren başarı ortaklığı garantisi sunuyoruz. Sabit ve değişken danışmanlık ücretleriyle sınırlı kalan, amaçlanan sonuçları göz ardı edip, danışana ölçülebilir katma değer yaratamayan çoğu danışmanlık hizmetlerinin aksine, I Can Advisory sunduğu danışmanlık hizmetiyle pozitif başarılar elde edeceğinizi garantiliyor. Danışman, yarattığı katma değer üzerinden ortaklık payı alan etik, tam bağımsız, iş dünyasının deneyimleri ile bağlantılarını paylaşan kişidir. Danışman, hiçbir koşulda tek taraflı kararlar almaz, kendi maddi çıkarlarına odaklanmaz ve kazandırmadan kazanamaz! En azından biz bu felsefedeyiz 2/26

4 Bu bülten ile I Can Advisory / Hizmetler web sayfasında yer alan başlıkların detaylarına ilişkin bilgi edinmeniz amaçlanmıştır. ĠÇĠNDEKĠLER A) FĠNANSAL YÖNETĠM DANIġMANLIĞI 1) DENETĠM a) İç Denetim b) Faaliyet Denetimi c) Uygunluk (Usulsüzlük) Denetimi d) Mali Tablo Denetimi (VUK/UFRS) 2) VERGĠ a) Kurumsal ve Bireysel Vergi Danışmanlığı b) Transfer Fiyatlandırması c) Vergisel Uyuşmazlık Hizmetleri d) Vergisel Risk Değerlemesi 3) KURUMSAL FĠNANS a) Şirket Değerlemesi b) Due Dilligence c) Fizibilite d) Halka Arz e) Proje Finansmanı f) Mali Hukuk 4) DĠĞER HĠZMETLER a) Birleşme ve Satın Alma b) Finansal Planlama, Borçlanma ve Yeniden Yapılandırma c) Bütçe Planlaması, Sapma Analizi d) Şirket ve Şube Kuruluşları Danışmanlığı e) Risk Yönetimi f) Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum g) Strateji Analizi ve Yönetim Danışmanlığı h) Uluslararası ve Yerel Sermaye Piyasalarında Fon Sağlama Danışmanlığı i) Sistem ve Revizyon Danışmanlığı j) ERP Proje Yönetimi Danışmanlığı k) Yatırım Danışmanlığı 3/26

5 B) KURUMSAL ĠLETĠġĠM HĠZMETLERĠ 1) DIġ RAPORLAR a) Faaliyet Raporu b) Kurumsal Yönetim İlkeleri Raporu c) Sürdürülebilirlik Raporu d) Guidance (Beklenti) e) Halka Arz Raporları 2) ĠÇ RAPORLAR a) Yönetim Kurulu Raporları b) Satış Analizi Raporları c) Personel Verimlilik Raporları d) Ad hoc (Esnek Durumsal) Raporlama 3) YEMĠNLĠ TERCÜME ve SĠMÜLTANE ÇEVĠRĠ HĠZMETLERĠ a) Yeminli Tercüme i. İngilizce ii. Almanca iii. Türkçe iv. Rusça b) Finans Çevirisi c) Ardıl Çeviri d) Simultane Çeviri 4) KURUMSAL YABANCI DĠL EĞĠTĠMLERĠ a) İngilizce b) Almanca c) Yabancılar için Türkçe 5) KURUMSAL MARKA ĠLETĠġĠMĠ a) Kurum/Marka Kimliği b) Kurumsal Web Sitesi i. Yasal Mevzuat, Site içeriği ii. Redaktörlük c) Medya İletişimi, Sosyal Medya d) Sponsorluk İletişimi e) Franchising (Yönetimi) İletişimi f) Pazarlama & Reklam İletişimi g) Yatırımcı İlişkileri h) Road Show i) Kriz (Yönetimi) İletişimi j) Beyin Fırtınası Yönetimi 4/26

6 C) AKADEMĠK (TEZ) DANIġMANLIK ĠKTĠSADĠ ve ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTELERĠ BÖLÜMLERĠ İşletme İktisat Maliye Ekonomi Bankacılık ve Finans Uluslararası Ticaret DERSLER Denetim Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Yönetim Muhasebesi Finansal Yönetim Pazarlama, Satış Mali Hukuk (TTK, VUK, SPKn, BK vb.) İş Hukuku ve Muhasebe Meslek Hukuku UFRS, Finansal Raporlama Yönetim Bilimi ve Teknikleri. Stratejik Yönetim Üretim Yönetimi LĠSANS, MASTER ve Ph.D. TEZLER, PROJELER SMMM, YMM Mesleğinde Haksız Rekabet Olgusu Tezi Enerji Piyasasındaki İhraççı Şirketin UFRS Uygulaması Tezi Türev Araçların Vergilendirilmesi ve UFRS Tezi Borsa İstanbul da İlk Halka Arzın Değerleme ve Fiyatlandırması Tezi Şirketlerin Kar Yönetimi ve Uygulamalarında Kurumsal Yönetim Tezi Entelektüel Sermaye ve Kurumsal Yönetim İncelemesi Tezi BIST Kurumsal Yönetim Endeksi Üzerine Örnek Uygulama Tezi D) FĠNANSAL EĞĠTĠM HĠZMETLERĠ a) FĠNANS PĠYASALARI LĠSANSLAMA SINAVLARINA HAZIRLIK ÖZEL EĞĠTĠMLERĠ 1) TÜRMOB SMMM, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavları a) Staja Başlama b) Yeterlilik 2) KGK Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu a) Bağımsız Denetçilik Sınavı 3) SPK Sermaye Piyasası Kurulu Lisanslama Sınavları a) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey , b) Kurumsal Yönetim Derecelendirme c) Türev Araçlar 4) CFA Sertifikalı Finansal Analist 5/26

7 5) CMA Sertifikalı Yönetim Muhasebecisi 6) DipIFR Uluslararası Finansal Raporlama Diploması 7) TĠDE Türkiye İç Denetim Enstitüsü b) FĠNANS ve ĠġLETME YÖNETĠMĠ KURUMSAL EĞĠTĠMLERĠ 1) VUK - UFRS Karşılaştırması ve Uygulamaları 2) Stratejik Yönetim 3) Borsa İstanbul (BIST) ve Sermaye Piyasaları 4) Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum 5) Yatırımcı İlişkileri 6) Finansçı Olmayanlar İçin Finans 7) Finansal Yönetim E) KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK 1) Yönetici Adayı (MT) Yetiştirme Programı 2) Kariyer Danışmanlığı 3) Motivasyon Konuşmaları 4) Mentor Menti Programları 5) Sivil Toplum Kuruluşlarına Danışmanlık Hizmetleri 6) Gönüllülük Projeleri A) FĠNANSAL YÖNETĠM DANIġMANLIĞI 1) DENETĠM a) Ġç Denetim: Rekabetin ve dünyadaki muhasebe skandallarının giderek arttığı günümüzde işletmelerin ve bu işletmelerin üretmiş olduğu bilgileri kullanan kişilerin sağlıklı kararlar alabilmesi her şeyden önce denetim olgusuna verilen önemle yakından ilişkilidir. Denetimi sadece mali tabloların denetimi olarak görmek yanlış olup, işletmelerin muhasebe ve finansal faaliyetlerinin yanı sıra, diğer faaliyet ve süreçlerinin incelenmesiyle ilgili denetime de ihtiyaçları vardır. İşletmeler büyüdükçe işletme politikalarının başarısını ve faaliyetlerin verimliliğini ölçmek ve işletme yönetiminin etkinliğini belirlemek zorlaşmaktadır. Fakat şirketlerin kendi bünyesinde gerçekleştireceği iç denetimler sonucu elde edilecek bilgiler işletmelerin bu zorlukları aşmasına önemli ölçüde katkı sağlamaktadır. I Can Advisory; Şirket ölçeğine göre iç denetim fonksiyonunun kurulması, Organizasyon yapısı ve iç denetim politika ve prosedürlerinin belirlenmesi, Şirket içi yönetmeliklerin revize edilmesi Şirket içi raporlama sistemlerinin geliştirilmesi 6/26

8 İç denetimi gerçekleştirecek elemanların tedariki, İç denetçilere teorik ve sonrasında uygulamalı denetim eğitimlerinin verilmesi, İç denetçilerin, iç denetim organizasyonunda hangi yetki ve sorumlulukta olduklarının belirlenmesi ile ilgili danışmanlık vermektedir. b) Faaliyet Denetimi İşletmelerin giderek büyümesi, iş ve işlemlerin karmaşıklaşması, bunlar üzerindeki denetim ve kontrolün güçleşmesiyle yönetim ve politika başarısının ölçülmesinde karşılaşılan zorluklar, faaliyet denetiminin yapılmasını gündeme getiren temel nedenlerden biri olmuştur. Faaliyet denetimi; işletme faaliyetlerinin veya bir kısmının sistematik olarak gözden geçirilmesi, kaynakların etkin ve verimli olarak kullanılmasının gözetilmesi, iş stratejisi, organizasyonel yapı, iş yapma yöntemleri alanlarındaki sorunların belirlenmesi, araştırılması ve uygun önerilerin uygulanması ile gerçekleşmektedir. Faaliyet denetimi, mali tablolar denetiminden ve uygunluk denetiminden daha zor ve kapsamlıdır. Zor olmasının en önemli nedeni; mali tablolar denetiminde ve uygunluk denetiminde bulguların mukayese edilebileceği kesin kurallar, kararlar, düzenlemeler ve kıstaslar bulunması ancak, faaliyet denetiminde işletmenin başarısı, işletme politikalarının ve iç kontrolün etkinliği ölçülmeye çalışıldığı için diğer denetim türlerinde olduğu kadar kesin ve objektif kurallar bulunmamasıdır. Ana aşamaları; Amaç tanımlama Faaliyet tanıma Ön araştırma Program geliştirme Çalışma alanı oluşturma Bulguların tespiti Bulguların raporlanması Bulguların sunumu İzleme Faaliyet denetiminde denetim sonucu bulgular, istenen standartlarla karşılaştırılır, faaliyetlerin etkinliği ve başarısı ölçülmeye çalışılır. c) Uygunluk (Usulsüzlük) Denetimi Küresel dünyamızda şirketler büyüdükçe, kontrol zayıflamaktadır. Bu kontrolsüzlük, kötü niyetli çalışanlar vasıtasıyla, şirketlerin varlıklarında bilinçli ve usulsüz olarak azalmaya sebep olmaktadır. Bu suçlar, şirketlerin yatırımcıları, hak sahipleri ve yasal otoriteler tarafından büyük önem taşır. Böyle bir duruma maruz kaldığınız takdirde, I Can Advisory konusunda deneyimli ekibi ile profesyonel danışmanlık desteğine hazırdır. 7/26

9 d) Mali Tablo Denetimi (VUK/UFRS) Tüm dünyada kullanım alanı giderek genişleyen Uluslararası Finansal Raporlama Standartları, Türkiye nin Avrupa Birliği ne uyum çalışmaları sürecinde gündemdeki önemli konulardan biri olmuştur. Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu (KGK), söz konusu standartları Türkçe ye çevirmiş ve Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) adı altında yayımlamıştır. Ülkemizde başta BDDK olmak üzere, SPK ve Hazine Müsteşarlığı kendi muhasebe yönetmeliklerini iptal ederek TMS/TFRS leri zorunlu hale getirmişlerdir yılında kabul edilen yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK) ise, ülkemizdeki uygulama birliğinin sağlanabilmesi için bağımsız denetime tabi olacak şirketlere TMS/ TFRS uygulama zorunluluğu getirmiş ve bu şirketleri belirlemeye yönelik kriterler Bakanlar Kurulu tarafından açıklanmıştır. Tüm şirketlerin gelecek dönemlerde kademeli olarak TFRS uygulamasına tabii olması beklenmektedir. I Can Advisory işletmelerin UFRS yükümlülüklerini yerine getirmede yol gösterici olmak ve ilgili standartlar dahilinde UFRS raporlama yapabilme yetkinliğini kazandırmak için gerekli olan profesyonel danışmanlık desteğini sizlere sunmaktadır. Özellikle Avrupa ülkeleri gibi UFRS nin zorunlu olduğu veya çoktan kabul edildiği ülkelerle ticaret yapabilmek, şirket birleşmesi, iş ortaklığı vb. çalışmalar gerçekleştirmek adına işletmelerin mali tablolarını UFRS ye göre düzenlemeleri, denetletmeleri ve uluslararası standartları yakalamaları son derece önem arz etmektedir. 2) VERGĠ Dünyanın neresinde iş yaparsak yapalım vergiyle karşılaşırız. Bugün verilen kararlar ilerideki vergi yükünüzün ağırlığını belirlemektedir. Ülkemizde de, diğer tüm dünya ülkeleri gibi, mali mevzuatta sürekli yaşanan değişikliklerin vergi kanunlarını hiç olmadığı kadar karmaşık bir yapıya sokması, şirketlerin aktif vergi planlamasına ihtiyaç duymasına sebep olmaktadır. I Can Advisory, danışanların maliyet olarak gördükleri vergilerine özel çözümler bularak, ulusal ve global bakış açısı ve yaklaşımlarla destek vererek sadece kısa vadede değil uzun vadede de vergi verimliliği sağlamaktadır. Unutulmamalıdır ki, iyi yapılmış bir vergi stratejileri planlanması, şirketlere kar, yatırım ve işgücü olarak geri dönmektedir. a) Kurumsal ve Bireysel Vergi DanıĢmanlığı I Can Advisory, Türk Vergi mevzuatı ile şirketinizin sektörel yapısına göre vergisel yükümlülüklerine yönelik hizmetler vermektedir. Bu kapsamdaki hizmetlerimiz; Yabancı yatırım ile ilgili vergi konuları Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları ile ilgili konular Vergi teşvik mevzuatı Serbest Bölgeler ile ilgili vergi avantajları 8/26

10 Yurtdışından sağlanan hizmet, royalty, genel yönetim gider paylaşım faturalarına vergilendirilmesi ile ilgili danışmanlık Bireysel Vergi Danışmanlığı I Can Advisory tarafından bireysel yatırımcılara ve uluslararası görevlendirme kapsamında çalışacak olan personel çalıştıran şirketlere sunulan hizmetler aşağıda belirtilmiştir: Bireysel vergilendirme ve iş ve sosyal güvenlik konusunda danışmanlık İşe başlama / ayrılma sırasında ortaya çıkabilecek durumlar konusunda danışmanlık Bireysel vergi beyannameleri (yıllık gelir vergisi, menkul sermaye iradı) hazırlanması konusunda danışmanlık Uluslararası görevlendirmelerde ortaya çıkan vergisel durumların çözümlenmesi konusunda danışmanlık Yabancı personeller için çalışma izni ile ilgili danışmanlık Yabancı personeller için bordro ve ikili anlaşmalar ile ilgili danışmanlık Gelir Vergisi beyannamesi hazırlanması ile ilgili danışmanlık Veraset ve İntikal Vergisi için danışmanlık Emlak Vergisi için danışmanlık b) Transfer Fiyatlandırması tarihinde yürürlüğe giren 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 13. Maddesinde ayrıntılı bir şekilde düzenlenen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı müessesesi yürürlüğe girmiştir. Bu tarihten itibaren I Can Advisory aşağıdaki hizmetleri de sunmaktadır: İlişkili kişi ve buna bağlı olan risklerin gözden geçirilmesi ve tespiti Bu risklere bağlı olarak, yasal çerçevede modelin yeniden kurulması İlgili kanun çerçevesinde şirket içi ve şirket dışı transfer fiyatlandırması işlemlerinin kontrolü Yıllık transfer fiyatlandırması raporunun hazırlanıp, onaylanması c) Vergisel UyuĢmazlık Hizmetleri Vergi konusu ve buna bağlı uyuşmazlıklara çözüm yolları bulmak bir uzmanlık dalıdır. I Can Advisory, mükelleflerin söz konusu olan uyuşmazlıklarını deneyim, bilgi ve uzmanlığını kullanarak en az zararla veya zararsız atlatabilmesini sağlamaktadır. Vergi incelemeleri ile ilgili belge ve dokümantasyonun hazırlanması, tutanakların incelenmesi Uzlaşma veya dava açma ihtiyacının irdelenmesi ve bu süreçlere ilişkin her türlü danışmanlık hizmeti Uzlaşmaya ilişkin danışmanlık hizmeti Vergi ihtilafına gidilmesi halinde, uzlaşma komisyonu ve mahkeme müracaatlarının ve dava dilekçelerinin hazırlanması Özelge başvurularının hazırlanması, sonuçların analizi ve yorumlanmasına yönelik danışmanlık hizmeti verilmesi 9/26

11 d) Vergisel Risk Değerlemesi Vergisel risk değerlemesi, işletmelerin devlete karşı en önemli görevi olan vergi ödeme yükümlülüğünden kaynaklanan, cezai yaptırımlara yol açacak her türlü aksaklığın, muhtemel bir vergi incelemesi öncesi kontrol ve denetim hizmetidir. Bu hizmet kapsamında işletmenin cari yıl ve geçmiş yıllara ait mali sonuçlarının vergisel analizi yapılarak önemli vergi riskleri tespit edilmekte ve bu risklerin finansal etkileri ortaya konulmaktadır. Yeniden yapılanma sürecinde yapılacak olan vergisel risklere yönelik analizler, şirketinizin faaliyet konusu çerçevesinde şekillendirilir. I Can Advisory, vergisel risk değerlemesi hizmeti ile müşterilerine katma değer yaratan, sonuca yönelik çözümler üretmektedir. KURUMSAL FĠNANS Büyüme, yeni pazarlara açılma, rakipleri tanıma, en uygun ortaklıkları belirleyebilme, şirket birleşmeleri ve devralmalar, rekabet ve ilerlemenin esas olduğu iş hayatında vazgeçilmez unsurlar arasında yer almaktadır. Satış, birleşme, halka arz işlemlerinin istenen hedeflere ulaşması, söz konusu bu işlemlerin fiyatlandırılmasının doğru tespit edilmesi, benzer şekilde şirket satışları, sermaye piyasasından fon sağlama girişimleri veya sermaye artırımlarında da değer kaybını en aza indirecek stratejilerin en doğru zamanlama ile yapılmasına bağlıdır. I Can Advisory, Şirket Değerlemeleri, Alım-Satım İşlemlerine Aracılık, Birleşme ve Devralma Danışmanlığı ve Nevi Değişikliği, Sektör içi Rekabet Analizi, Proje Finansmanı, Halka arz, Yerli ve Yabancı İş Ortaklıklarının Gerçekleştirilmesi, Finansal Planlama, Borçlanma ve Yeniden Yapılandırma Danışmanlığı, Alım Öncesi Şirket Ön İncelemesi (Due Diligence), Uluslararası ve Yerel Sermaye Piyasalarından Fon Sağlama Danışmanlığı, Bütçe Planlaması, Sapma analizi, Strateji analizi ve Yönetim Danışmanlığı, Organizasyon Yapılandırılması, Risk Yönetimi, Serbest Bölgelerde Faaliyet Gösterecek Şirketlerin Kuruluşu ve Kuruluş Sonrasında Danışmanlık, Serbest bölge ile Türk mali mevzuatının uyumlu hale getirilmesi hizmetlerini sunmaktadır. 10/26

12 a) ġirket Değerlemesi Şirket satın almalarında, hisse satışlarında ve ortaklıklarda en önemli unsur şirket değeridir. Şirket değeri ve riskleri objektif ve bağımsız olarak belirlenmek zorundadır. Değer, karşılaştırmalar, global kanıtlar ve piyasa modelleme çeşitleriyle desteklenir ve gerçek değer bir rapor halinde yatırımcıya sunulur. I Can Advisory, bu kapsam dâhilinde aşağıdaki danışmanlık hizmetlerini sunmaktadır: Operasyonel rakamların tespiti Geçmiş yıl bilgilerinin analizi Nakit akım tahminlerinin oluşturulması Diğer varsayımların kullanılması Varlıkların ve şirket değerinin hesaplanması b) Due Dilligence Türkiye son yıllarda yabancı sermaye girişi yüksek olan ender ülkelerden biri haline gelmiştir. Son yıllardaki bu artış ve ekonomik gelişmeler ülkemizi cazip kılmış ve şirket alım, satım ve birleşme işlemleri son derece ivme kazanmıştır. Şirket veya hisse alım - satımları öncesinde dikkat edilmesi gereken en önemli unsur şirketin geçmiş ve şu anki faaliyetlerinden kaynaklanan muhtemel risklerdir. Bu alım - satımlardaki tespit edilen vergisel, finansal, sektörel ve yasal riskler büyük önem arz etmekte olup, küresel ağımız ve deneyimimiz rakiplerimiz arasında bir adım öne çıkmamızı sağlamaktadır. I Can Advisory, bu kapsam dâhilinde sunduğu özel inceleme hizmetlerini 4 ana başlıkta toplamaktadır: Ayrıca; Şirket (yönetim organizasyon şirket kültürü) hakkında ve faaliyet gösterdiği piyasa hakkında genel bilgi Şirketin finansal riskleri Şirketin vergisel riskleri Şirketin hukuksal riskleridir. Yerel kanunlar çerçevesinde veya uluslararası standartlar çerçevesinde değerlemeler, Şirket satın alma, satış veya ortaklık konusunda danışmanlık, Şirket birleşme - bölünme konularında da danışmanlık verilmektedir. c) Fizibilite Fizibilite, yapılabilirlik anlamına gelir. Yapılacak yatırımın ekonomik, mali ve teknik analizlerinin yapılması, analizlerinde ve etütlerinde yatırımcının ne üreteceği, nerede, ne kadar, ne zamanda üreteceği, yatırım için ne kadar kaynağa ihtiyaç duyulacağı, yatırımdan ne kadar gelir temin edileceği sorularına cevap bulunmalıdır. 11/26

13 I Can Advisory, bu kapsam dâhilinde aşağıdaki danışmanlık hizmetlerini sunmaktadır: Proje ile ilgili genel bilgiler Projenin kapsamı Projenin kapasitesi Projenin teknolojik ve teknik yönleri Yatırım tutarı Yıllık işletme ve genel maliyetleri Projenin finansmanı ve değerlendirilmesi En uygun finansman yapısının oluşturulması Banka / Finans kuruluşlarına gerekli dokümanlarının hazırlanması Kredi görüşmelerinde danışmanlık Fizibilite hizmetleri dahilinde verilecek diğer hizmetler d) Halka Arz Globalleşen dünyamızda rekabet, şirketleri daha farklı açılımlara yönlendirmektedir. Şirketler, yeni yatırımlara ve ortaklıklara kayıtsız kalamazken finansmana ve yabancı kaynağa ihtiyaç duymaktadırlar. Halka arz konusu bu noktada alternatif yollardan biri olarak şirketlere sunulur. Halka arz ciddi bir değişim gerektirir. Zira sermaye piyasaları, mali tabloların sermaye piyasası kanununa uygunluğunu, özel durum açıklamalarını ve bağımsız denetimi zorunlu kılmaktadır. İşte bu noktada I Can Advisory devreye girerek, kurumlara aşağıdaki konularda profesyonel danışmanlık desteği verir: Bağımsız denetime hazırlık Muhasebe standartlarının uygulanmasına yönelik danışmanlık Uygun halka arz yapısının belirlenmesi konusunda danışmanlık Halka arz büyüklüğünün ve oranının belirlenmesi konusunda danışmanlık Yasal başvuruların yapılması konusunda danışmanlık Halka arza fiyatı için gerekli olan değerleme çalışmasının yapılması konusunda danışmanlık Halka arz sonrasında gereken danışmanlık hizmetleri e) Proje Finansmanı Şirket satın almalarında, hisse satışlarında ve ortaklıklarda en önemli unsur şirket değeridir. Şirket değeri ve riskleri, objektif ve bağımsız olarak belirlenmek zorundadır. Değer, karşılaştırmalar, global kanıtlar ve piyasa modelleme çeşitleriyle desteklenir ve gerçek değer rapor halinde yatırımcıya sunulur. I Can Advisory bu kapsam dahilinde aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır: Operasyonel rakamların tespiti Geçmiş yıl bilgilerinin analizi Nakit akım tahminlerinin oluşturulması Diğer varsayımların kullanılması Varlıkların ve şirket değerinin hesaplanması 12/26

14 f) Mali Hukuk Bu kapsamda, Rekabet Hukuku, Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İş Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku, Bankacılık Hukuku, Yabancı Sermaye gibi konular başta olmak üzere tüzel kişilerin ticari faaliyetlerde, gerçek kişilerin ise para ve sermaye piyasalarındaki yatırımlarında karşılaştıkları tüm mali konularda hukuk danışmanlığı hizmeti sunulmaktadır. 4) DĠĞER HĠZMETLER I Can Advisory, diğer hizmetler dâhilinde aşağıdaki konularda danışmanlık hizmeti vermektedir: a) Birleşme ve Satın Alma b) Finansal Planlama, Borçlanma ve Yeniden Yapılandırma c) Bütçe Planlaması, Sapma Analizi d) Şirket ve Şube Kuruluşları Danışmanlığı e) Risk Yönetimi f) Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum g) Strateji Analizi ve Yönetim Danışmanlığı h) Uluslararası ve Yerel Sermaye Piyasalarında Fon Sağlama Danışmanlığı i) Sistem ve Revizyon Danışmanlığı j) ERP Proje Yönetimi Danışmanlığı k) Yatırım Danışmanlığı B) KURUMSAL ĠLETĠġĠM HĠZMETLERĠ 1) DIġ RAPORLAR I Can Advisory, bilhassa halka açık şirketler için Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve ilgili şirketlerin internet siteleri üzerinden yayımlamak zorunda oldukları, kurumsallaşma yolunda ilerleyen diğer şirketler için de kurumsallaşma fırsatı olabilecek çeşitli raporları şirketlerin ihtiyaç ve beklentilerinin çok daha ötesinde, içsel bilgi konusundaki hassasiyeti ile ilgili hukuk çerçevesini de gözeterek oluşturmakta ve geliştirmektedir. Söz konusu raporların bazıları aşağıda yer almaktadır: a) Faaliyet Raporu b) Kurumsal Yönetim İlkeleri Raporu c) Sürdürülebilirlik Raporu d) Guidance (Beklenti) e) Halka Arz Raporları 2) ĠÇ RAPORLAR I Can Advisory, şirketlerin üst düzey yöneticilerine yönelik olan ve işletme yönetiminde karar alma sürecinde en büyük öneme sahip, periyodik veya özel olarak hazırlanabilecek çeşitli iç raporlamalar konusunda profesyonel çözüm üretmektedir. Söz konusu raporların bazıları aşağıda yer almaktadır: 13/26

15 a) Yönetim Kurulu Raporları b) Satış Analizi Raporları c) Personel Verimlilik Raporları d) Ad hoc (Esnek Durumsal) Raporlama 3) YEMĠNLĠ TERCÜME ve SĠMÜLTANE ÇEVĠRĠ HĠZMETLERĠ Küreselleşmenin kaçınılmaz olduğu günümüz iş dünyasında iletişimin en önemli öğelerinden birisi de yabancı dille olan entegrasyondur. I Can Advisory finansal raporlar gibi finans metinlerinin çevirisinin yanı sıra, konferans, toplantı ve seminerlerde alanında uzmanlaşmış tercüman kadrosuyla ardıl ve simultane çeviri hizmetleri vermektedir. Çeviri süreci, finans ve kurumsal yönetim alanında uzman olan dilbilimci ve akademisyenler tarafından yönetildiğinden, uluslararası standartlarda kabul gören bir çeviri kalitesi sunulmaktadır. I Can Advisory, işletme içi ya da işletmeler arası iletişimde ortaya çıkabilecek dil kaynaklı hataları profesyonel çeviri hizmeti ile ortadan kaldırmayı hedeflemektedir. Yeminli tercüme ve simültane çeviri hizmetlerimiz aşağıdaki gibidir: a) Yeminli Tercüme i. İngilizce ii. Almanca iii. Türkçe iv. Rusça b) Finans Çevirisi c) Ardıl Çeviri d) Simultane Çeviri 4) KURUMSAL YABANCI DĠL EĞĠTĠMLERĠ Türkiye nin toplam ihracatının çeyreği Almanya ya gerçekleşmektedir. Dış ticarette Almanya dan sonra İngilizce konuşulan ülkeler önem arz etmektedir. Tüm bunların haricinde küreselleşmenin kaçınılmaz etkileri ve genel geçer ilkeler sonucunda finans dilinin İngilizce, mühendislik alanlarında ise Almanca baskın etkisini hissettirmektedir. Söz konusu alanlarda ve uluslararası arenada öne çıkmak isteyen şirketlerin bu dillere hakim çalışanlarının olması yarattıkları değer, karlılık ve verimlilik konusunda önem arz etmektedir. Öte yandan ülkemizdeki yabancı çalışanların iş ve sosyal hayata daha iyi uyum sağlamları adına profesyonel Türkçe eğitimi sunulmaktadır. Söz konusu eğitimlere ilişkin diller aşağıdaki gibidir: a) İngilizce b) Almanca c) Yabancılar için Türkçe 14/26

16 5) KURUMSAL MARKA ĠLETĠġĠMĠ Halka açık şirketlerin Yatırımcı İlişkileri bölümleri için uzmanlık, deneyim, yasal lisans ve güncel mevzuata hakim olma donanımları ile halka arz faaliyetleri, raporlamalar, road show ve diğer yatırımcı toplantıları profesyonel bir yönetim ile şirketin piyasa değerinde % 10 değer yaratabilmektedir. Buna karşın, kötü yönetilen bir Yatırımcı İlişkileri çok daha fazla kayıplara neden olabilmektedir. Kurumsal Yönetim Endeksi (XKURY) şirketlerin borsa performanslarından öte yatırımcıları ve üçüncü şahıslarla olan ilişkilerinde ne derece başarılı olduğunu da ölçtüğünden bu alandaki profesyonel danışmanlık hizmeti büyük önem arz etmektedir. a) Kurum/Marka Kimliği İşletmelerin kurumsal kimlikleri çok uzun yıllar sonrasında güven, marka bilinirliği vb. değerleri yakalamaktayken sosyal medyanın etkisini artırması sonucu, kurum kimlikleri çok kolay olumsuz örneklerin hedefi olabilmektedir. bazı olumsuz örneklerle çok kolay zedelenebilmektedir. Birçok işletme de ürünlerini, felsefelerini, pazarlama modellerini doğru, etkin, verimli tanıtamamakta veya hedef kitleleri üzerinde istedikleri imajı oluşturamamaktadırlar. Söz konusu tüm konulara ilişkin aşağıda sıralanan hizmetlerle çeşitli çözümler üretmekteyiz. b) Kurumsal Web Sitesi 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) ile şirketler için internet (web) sitesi zorunlu kılınmıştır. Ancak söz konusu web sitelerinin içerikleri çeşitli yasal düzenlemeler ile belirlendiğinden ve yaptırıma tabi olduğundan ilgili web sitelerinin içeriklerinin yönetilmesi konusunda bir web tasarımcıdan çok daha fazlasına, profesyonel bir danışmanlığa ihtiyaç duyulmaktadır. Halka açık şirketler için de Sermaye Piyasası Hukuku gereği Yatırımcı İlişkileri ve Bilgi Toplumu Hizmetleri sayfaları ile onların içerikleri, hassasiyet ve ciddi uzmanlık gerektiren konular olarak I Can Advisory tarafından verilen hizmetler altında yer almaktadır. Günümüzde ihtiyari olan İngilizce özel durum açıklamaları ve diğer (KAP) bildirimleri yakın gelecekte zorunlu olması beklenen konular arasındadır. Kurumsal web sitesi kapsamında verdiğimiz hizmetlerden bazıları aşağıda yer almaktadır: i. Yasal mevzuata esas web sitesi içeriği oluşturma ve yönetme, ii. Redaktörlük, iii. Yabancı dillere çeviri, iv. E-Ticaret uygulamaları, c) Medya ĠletiĢimi, Sosyal Medya Yazılı ve görsel basın (medya) kurumsal işletmeler açısından eskiden beri önem arz ederken sosyal medya artık işletmelerin göz ardı edemeyeceği iletişim araçları arasında yerini çoktan almıştır. Reddedilemeyecek değişim ve gelişimlerin en doğru şekilde yönetilmesi profesyonelliğin ve kurumsallığın bir gereğidir. I Can Advisory şirketler için mevcut ve potansiyel hedef kitlesi için en doğru iletişim çözümlerinin yine en etkin iletişim kanalları üzerinden gerçekleştirilmesi için gerekli danışmanlık hizmeti açığını tamamlamaktadır. 15/26

17 d) Sponsorluk ĠletiĢimi Şirketlerin doğru hedef kitlelerine ulaşmasının belki de en anlamlı yolu sponsorluktan geçer. Ancak bunun için şirketin kurumsal kimliği ile sponsor olunacak projenin doğru seçilmesi, yönetilmesi şirket içinde sağlanamamaktadır. Söz konusu durumlarda dışarıdan profesyonel danışmanlık hizmeti alınarak etkili bir iş ve sosyal ağ yönetimi gerçekleştirmek yerinde olacaktır. e) Franchising (Yönetimi) ĠletiĢimi Franchising almak veya vermek isteyen şirketler için sürecin başında gerçekleştirilmesi gereken finansal ve hukuksal analizlerin süreç dahilinde de periyodik incelemelere tabii tutulması gerekmektedir. Söz konusu husus ihmal edildiğinde veya gereği gibi profesyonelce yönetilmediğinde ciddi hukuki ihtilaflar veya finansal kayıplar yaşanabilmektedir. I Can Advisory bu alanda da sadece finansal ve hukuksal destek vermekle kalmıyor, kendi iş ağını da kullanarak tarafların el sıkışması adına aynı masada müzakere sürecinin başlamasına da ön ayak olmaktadır. f) Pazarlama & Reklam ĠletiĢimi Dünya pazarlama, pazarlama da iş ve sosyal ağ üzerine kuruludur. Onların doğru yönetilmesi sonrasında başarısız olunacak hiçbir iş modeli veya girişimcilik söz konusu olamaz. Bu ilkenin tam tersini de göz ardı etmemek gerekir. Pazarlama, reklam ve tanıtım (lansman) konusunda etkili iletişim kurmak adına şirketiniz ile I Can Advisory arasında mutlaka bir çözüm vardır. g) Yatırımcı ĠliĢkileri Halka açık şirketlerin Yatırımcı İlişkileri bölümleri için uzmanlık, deneyim, yasal lisans ve güncel mevzuata hakim olma donanımları ile halka arz faaliyetleri, raporlamalar, road show ve diğer yatırımcı toplantıları profesyonel bir yönetim ile söz konusu şirketin piyasa değerinde % 10 değer yaratabilmektedir. Buna karşın kötü yönetilen bir Yatırımcı İlişkileri çok daha fazla kayıplara neden olabilmektedir. Kurumsal Yönetim Endeksi (XKURY) şirketlerin borsa performanslarından öte yatırımcıları ve üçüncü şahıslarla olan ilişkilerinde ne derece başarılı olduğunu da ölçtüğünden bu alandaki profesyonel danışmanlık hizmeti büyük önem arz etmektedir. h) Road Show Yatırımcı İlişkileri bölünün de bir parçası haline gelen Road Show özellikle yabancı yatırımcıların şirketinizin finansal ihraçlarına ilgi duyması ile başlayan veya söz konusu ilginin yaratılması ve yönetilmesini içeren süreci kapsamaktadır. Uluslararası kapsamda gerçekleşecek işlemlerde ülkelere göre değişen hukuk ve finansal yaklaşımlar çok daha etkin ve profesyonel yönetim modellerini de beraberinde getirmektedir. I Can Advisory söz konusu süreçlerin başından sonuna ilgili şirketleri profesyonel anlamda destekleyecek çözümler üretmeye devam etmektedir. 16/26

18 i) Kriz (Yönetimi) ĠletiĢimi Sistematik (işletmenin tarafından engellemesinin çoğu zaman mümkün olmadığı ulusal ve uluslararası boyuttaki) veya sistematik olmayan (işletme içi) riskler sürekli değişen dengelerin olduğu ülkemiz için oldukça yüksek bir tehdit unsurudur. Söz konusu risklerin en aza indirilmesi ancak öncesinde gerekli önlemlerin alınması ve/veya ilgili işletmelerin paydaşları (çalışanlar, müşteriler, yatırımcılar, resmi kurumlar vb.) ile olan ilişkilerin yönetilmesinde en etkin iletişim stratejilerinin kullanılmasıyla mümkün olabilmektedir. j) Beyin Fırtınası Yönetimi Şirketlerin önemli projelerinden olan strateji oluşturma veya geliştirme, yeni bir ürün çıkarma, yeniden yapılanma, önemli bir geçiş süreci için ortak bir duruş sergilemek, tüm paydaşların görüşlerinin ve çözüm önerilerinin, çoğu zaman sıkıntılarının dinlenerek değer yaratmanın kısacası ortak bir çözüm yolu bulmanın yönetilmesi şirketlerin içindeki moderatörler ile çoğu zaman mümkün olamamaktadır. Söz konusu projeler beyin fırtınası olarak da adlandırılmaktadır. En azından bir gün süren serbest kürsü sunumları, büyük kağıtlara yazılan notlar, hararetli tartışmalar, bazı özel yönetim modelleri ile alınan istatistiki veriler ve demokratik oylamalar sonucunda ortak bir çözüm yolu bulunarak işletme yönetimi ve paydaşları ile paylaşılmaktadır. C) AKADEMĠK (TEZ) DANIġMANLIK I Can Advisory mali alanda sahip olduğu yasal lisanslar, akademik ve profesyonel iş hayatındaki birikimleri ile kendi uzmanlıkları çerçevesinde Akademik (Tez) Danışmanlık hizmeti de vermektedir. Bu kapsamda İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin aşağıdaki bölümlerinde, İşletme İktisat Maliye Ekonomi Bankacılık ve Finans Uluslararası Ticaret ve söz konusu bölümlerin ilgili derslerinde ve/veya uzmanlık alanlarında akademik danışmanlık hizmeti vermektedir. Denetim Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Yönetim Muhasebesi Finansal Yönetim Pazarlama, Satış Mali Hukuk (TTK, VUK, SPKn, BK vb.) İş Hukuku ve Muhasebe Meslek Hukuku UFRS, Finansal Raporlama Yönetim Bilimi ve Teknikleri. Stratejik Yönetim Üretim Yönetimi 17/26

19 I Can Advisory lisans, master ve Ph.D. seviyesinde birçok tez ve projeye danışmanlık hizmeti ile imza atmıştır. Söz konusu çalışmalar gerek Yüksek Öğretim Kanunu, gerekse başta 3568 sayılı SMMM, YMM Kanunu olmak üzere diğer yasal lisansların da vermiş olduğu uzmanlık yetkisi ile sürdürülmektedir. Öte yandan, söz konusu etik olduğunda I Can Advisory bu konuda da kesin garanti vermekte ve asla intihal, maddi çıkar karşılığı bir başka şahsın tez, ödev, proje vb. akademik çalışmalarını A dan Z ye tamamlayarak o kişinin akademik derece, başarı kazanması sürecini desteklememektedir. I Can Advisory yukarıda da belirtilen yasal lisanslar, akademik ve profesyonel birikim doğrultusunda tez ve projeler konusunda danışanlarına vizyon vermekte, yaklaşım hatalarını gidermekte, kaynak taramalarında doğru adresleri göstermekte, araştırma yöntemleri ve analiz teknikleri konusunda uygulamalı eğitim vermekte, savunma aşamasında karşılaşabileceği olası zorlukları süreç dahilinde danışanlara yaşatarak öğretmekte ve en iyi şeklide hazırlık kazanmalarını sağlamaktadır. Genel olarak akademik camianın bilhassa tez danışmanlığı konusunda öğrencilere gereken zamanı, ilgiyi gösterememesi ve belirtilen uzmanlıklar çerçevesinde profesyonel iş hayatı dahilindeki birikim eksiklikleri nedeniyle öğrencilerin teori ile pratiği bir arada özümsemeleri çoğunlukla mümkün olamamakta ve bu durum da I Can Advisory tarafından desteklenecek Akademik (Tez) Danışmanlığı hizmeti ihtiyacını yaratmaktadır. I Can Advisory aday öğrenci ve danışanları ile çalışmaya başlamadan önce fizibilite yapmakta, sadece 100% başarı garantisi ve yukarıda belirtilen etik çerçeveye inandığı taktirde danışmanlık vermektedir. Lisans, master ve Ph.D. tez, proje çalışmalarından bazı örnek başlıklar aşağıda verilmiştir: SMMM, YMM Mesleğinde Haksız Rekabet Olgusu Tezi Enerji Piyasasındaki İhraççı Şirketin UFRS Uygulaması Tezi Türev Araçların Vergilendirilmesi ve UFRS Tezi Borsa İstanbul da İlk Halka Arzın Değerleme ve Fiyatlandırması Tezi Şirketlerin Kar Yönetimi ve Uygulamalarında Kurumsal Yönetim Tezi Entelektüel Sermaye ve Kurumsal Yönetim İncelemesi Tezi BIST Kurumsal Yönetim Endeksi Üzerine Örnek Uygulama Tezi D) FĠNANSAL EĞĠTĠM HĠZMETLERĠ a) FĠNANS PĠYASALARI LĠSANSLAMA SINAVLARINA HAZIRLIK ÖZEL EĞĠTĠMLERĠ Para ve sermaye piyasalarında (Borsa şirketleri, bankacılık, denetim, danışmanlık sektörleri vb.) kariyer yapmayı hedefliyorsanız aşağıdaki lisansların bir veya birkaçı iş görüşmeleri için ön koşul olarak aranmaktadır. Söz konusu lisansları borsa şirketlerine yönetim danışmanlığı yapan, Master, Ph.D. seviyesinde akademik tez danışmanlığı sunan, lisanslı profesyonel danışmandan alacağınız özel ders aracılığıyla kazanmak ve kariyerinizde hızla yükselmek için bizimle iletişime geçin. Kişiye özel ders ile sunulacak üst düzey eğitimin kazandıracağı lisanslar aşağıda açıklanmıştır: 18/26

20 1) TÜRMOB SMMM, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavları a) Staja Başlama b) Yeterlilik 2) KGK Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu a) Bağımsız Denetçilik Sınavı 3) SPK Sermaye Piyasası Kurulu Lisanslama Sınavları a) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey b) Kurumsal Yönetim Derecelendirme c) Türev Araçlar 4) CFA Sertifikalı Finansal Analist 5) CMA Sertifikalı Yönetim Muhasebecisi 6) DipIFR Uluslararası Finansal Raporlama Diploması 7) TĠDE Türkiye İç Denetim Enstitüsü a) CIA Sertifikalı İç Denetçi b) CFE Sertifikalı Suiistimal İncelemeci c) CFSA Sertifikalı Finansal Hizmetler Denetçisi d) CRMA Risk Yönetimi Güvencesi Sertifikası b) FĠNANS ve ĠġLETME YÖNETĠMĠ KURUMSAL EĞĠTĠMLERĠ I Can Advisory, kurumsal şirketlere yönelik olarak düzenlenen aşağıdaki örnek eğitimlerle sınırlı kalmamak üzere eğitim hizmetleri sunmaktadır. Bu sayede çalışanların sektörün ve yasaların gerekliliklerini azami ölçüde takip etme ve karşılama yetisi elde etmesi mümkün olmaktadır. Benzer diğer eğitim taleplerinizle ilgili iletişim kurmaktan lütfen çekinmeyiniz. 1) VUK - UFRS KarĢılaĢtırması ve Uygulamaları Hedef Kitle Tüm dünyada kullanım alanı giderek genişleyen Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS, TMS / TFRS), Türkiye nin Avrupa Birliği ne uyum çalışmaları sürecinde gündemdeki önemli konulardan biri olmuştur. Muhasebe ve finansal raporlama alanındaki bu gelişmelere paralel olarak söz konusu standartlar Türkçe ye çevrilmiş ve Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS / TFRS) adı altında yayınlanmıştır. Ülkemizde başta BDDK olmak üzere, SPK ve Hazine Müsteşarlığı kendi muhasebe yönetmeliklerini iptal ederek TMS / TFRS lerin uygulanmasını zorunlu hale getirmişlerdir. Yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK) ise, ülkemizdeki uygulama birliğinin sağlanabilmesi için bağımsız denetime tabi olacak şirketlere TMS / TFRS uygulama zorunluluğu getirmiş, Kamu Gözetim Kurumu (KGK) da benzer düzenlemeler yapmış ve bu şirketleri belirlemeye yönelik kriterler Ocak 2013 de resmi olarak açıklanmıştır. Şirketlerin muhasebe, finans, denetim vb. bölümleri çalışanları eğitimin hedef kitlesini oluşturmaktadır. 19/26

HİZMETLER BÜLTENİ 1/10

HİZMETLER BÜLTENİ 1/10 HİZMETLER BÜLTENİ 1/10 Başarılarınızı Destekliyoruz! Danışmanlık hizmetinden fazlasını sunuyoruz. Sürdürülebilir sonuçlar için çözüm odaklı bir yaklaşım benimsiyoruz. Sizinle çalışmaya başladığımız andan

Detaylı

HİZMETLER BÜLTENİ 1/10

HİZMETLER BÜLTENİ 1/10 HİZMETLER BÜLTENİ 1/10 Başarılarınızı Destekliyoruz! Danışmanlık hizmetinden fazlasını sunuyoruz. Sürdürülebilir sonuçlar için çözüm odaklı bir yaklaşım benimsiyoruz. Sizinle çalışmaya başladığımız andan

Detaylı

HİZMETLER BÜLTENİ 1/5

HİZMETLER BÜLTENİ 1/5 HİZMETLER BÜLTENİ 1/5 Başarılarınızı Destekliyoruz! Danışmanlık hizmetinden fazlasını sunuyoruz. Sürdürülebilir sonuçlar için çözüm odaklı bir yaklaşım benimsiyoruz. Sizinle çalışmaya başladığımız andan

Detaylı

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Misyon ve Vizyonumuz Müşterilerine en yüksek standartlarda kişisel hizmetler sağlamaya adanmış profesyonel kadro ile küresel bir iş ağı oluşturmaktır. Türkiye nin, yakın gelecekte AB ile üyeliğe varabilecek

Detaylı

Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK

Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK Prof. Dr. Serdar ÖZKAN İzmir Ekonomi Üniversitesi İzmir Ticaret Odası Meclis

Detaylı

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları YÖNETİCİ GELİŞTİRME 360 Yönetici Geliştirme Eğitimi İşletmelerde kalıcı başarının sağlanması, kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu, yüksek performans göstermeye odaklanmış; motive olmuş takımları oluşturmak

Detaylı

KURUMSAL. İlkelerine dayanmaktadır.

KURUMSAL. İlkelerine dayanmaktadır. KURUMSAL ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti., on altı yılı aşkın bir süredir Hesap Uzmanlığı ve Baş Hesap Uzmanlığı görevlerinin yanı sıra Maliye Bakanlığında Daire Başkanlığı görevlerinde

Detaylı

...Türev Piyasalarda Yılların Deneyimi......Etkin Kurumsal Risk Yönetimi Çözümleri......Sermaye Piyasalarında Stratejik Danışmanlık...

...Türev Piyasalarda Yılların Deneyimi......Etkin Kurumsal Risk Yönetimi Çözümleri......Sermaye Piyasalarında Stratejik Danışmanlık... ...Türev Piyasalarda Yılların Deneyimi......Etkin Kurumsal Risk Yönetimi Çözümleri......Sermaye Piyasalarında Stratejik Danışmanlık... Deriva İle Tanışın Deriva Danışmanlık ve Eğitim reel ve mali sektör

Detaylı

Denetim Vergi Müşavirliği Muhasebe Hizmetleri Kurumsal Danışmanlık. Sorumluluğunun farkında

Denetim Vergi Müşavirliği Muhasebe Hizmetleri Kurumsal Danışmanlık. Sorumluluğunun farkında AKAT Denetim Vergi Müşavirliği Muhasebe Hizmetleri Kurumsal Danışmanlık Sorumluluğunun farkında Denetim Kurumsal Danışmanlık ve Raporlama Muhasebe Hizmetleri Vergi Müşavirliği Bireysel Vergi ve Muhasebe

Detaylı

Özet Tanıtım Dokümanı

Özet Tanıtım Dokümanı Özet Tanıtım Dokümanı Istanbul, 2016 UME GLOBAL, kurumsal finansman / özel girişim sermayesi alanlarında danışmanlık hizmeti veren güvenilir bir ortaktır Geçmiş Deneyimler Toplamda 80 yılı aşkın endüstri,

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Müfredat I. Yarıyıl Bilimsel Araştırma Yöntemleri Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Kredi AKTS Güz 3 3 6 Dili Seviyesi Yüksek Lisans Türü Zorunlu Amacı Öğrencilerin bilim ve bilim felsefesi konusunda

Detaylı

Eğitimlerimize teşrifleriniz veya kurumunuz temsilcilerinin katılımını sağlamanız bizleri mutlu edecektir.

Eğitimlerimize teşrifleriniz veya kurumunuz temsilcilerinin katılımını sağlamanız bizleri mutlu edecektir. ERNST & YOUNG VERGİ HİZMETLERİ Ülkemizin son derece değişken vergi mevzuatında tüm detaylara hâkim olmak ve değişiklikleri birebir takip etmek günlük iş temposu içerisinde maalesef mümkün olamamaktadır.

Detaylı

Özet Tanıtım Dokümanı

Özet Tanıtım Dokümanı Özet Tanıtım Dokümanı Istanbul, 2012 UME GLOBAL, kurumsal finansman / özel girişim sermayesi alanlarında danışmanlık hizmeti veren güvenilir bir ortaktır Geçmiş Deneyimler Toplamda 70 yılı aşkın endüstri,

Detaylı

2014-2015 KAIZEN AKADEMİ EĞİTİM KATALOĞU

2014-2015 KAIZEN AKADEMİ EĞİTİM KATALOĞU 2014-2015 KAIZEN AKADEMİ EĞİTİM KATALOĞU KAIZEN EĞİTİM KATALOĞU İÇİNDEKİLER TABLOSU KALİTE YÖNETİM EĞİTİMLERİ... 2 A. Kalite Yönetim Sistemi Programı... 2 A1. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri Bilgilendirme

Detaylı

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSLAMA SINAVLARINA HAZIRLIK PROGRAMI

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSLAMA SINAVLARINA HAZIRLIK PROGRAMI EĞĠTĠM 2009 TURKKARİYER EĞİTİM PROGRAMLARI SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSLAMA SINAVLARINA HAZIRLIK PROGRAMI Eğitim programımıza; SPK sınavlarına hazırlananlar; Bankaların Hazine Fon Yönetimi,Risk

Detaylı

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI 1. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları (Düzey 1, Konut, Gayrimenkul) 1.1. Sermaye Piyasası Kanunu 1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve

Detaylı

Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı

Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı Bu program Avrupa Birliği, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı Kadın İşletmelerine Finansman

Detaylı

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI 1. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları (Düzey 1, Konut, Gayrimenkul) 1.1. Sermaye Piyasası Kanunu 1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve

Detaylı

ŞİRKET VE MARKA DEĞERLEME UZMANLIĞI PROGRAMI

ŞİRKET VE MARKA DEĞERLEME UZMANLIĞI PROGRAMI İSMMMO AKADEMİ BAŞKANI NDAN Günümüz küresel ekonomilerinde firmalar yarattıkları katma değerleri maliyet muhasebesi yöntemleri ile ürün bazında maliyet-iş hacmi-kar analizleriyle bile belirleyebilmektedir.

Detaylı

Özet Tanıtım Dokümanı

Özet Tanıtım Dokümanı Özet Tanıtım Dokümanı İstanbul, 2012 Kutluşah, yönetim, finans ve süreç danışmanlığı alanlarında hizmet veren güvenilir bir iş ortağıdır Toplamda 85 yılı aşkın finansal kuruluşlar, girişimcilik ve yönetim

Detaylı

2015 Eğitim Takvimi Biymed Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

2015 Eğitim Takvimi Biymed Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri 2015 Eğitim Takvimi BiYMED Eğitim ve Danışmanlık BiYMED Danışmanlık, uzman kadrosu ile danışmanlık, eğitim ve yazılım hizmetleri sağlar. BiYMED Danışmanlık, müşterilerine hizmet almak istedikleri alanlarda

Detaylı

YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLERDE MUHASEBE UZMANLIĞI PROGRAMI

YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLERDE MUHASEBE UZMANLIĞI PROGRAMI İSMMMO AKADEMİ BAŞKANI NDAN Son yıllarda yaşanan ekonomik gelişmeler, küreselleşme, yeni düzenlemeler ve dünya ticaretindeki rekabetçi ortam, muhasebe mesleğini derinden etkilemiştir. Yeni Türk Ticaret

Detaylı

YENİDEN YAPILANDIRMA SÜRECİNDE KDM FİNANSAL DANIŞMANLIK. Eylül 2014

YENİDEN YAPILANDIRMA SÜRECİNDE KDM FİNANSAL DANIŞMANLIK. Eylül 2014 YENİDEN YAPILANDIRMA SÜRECİNDE KDM FİNANSAL DANIŞMANLIK Eylül 2014 İÇİNDEKİLER Şirketlerin Karşılaşabileceği Finansal Problemler Yeniden Yapılandırma Kavramı ve Yöntemleri Yeniden Yapılandırma Süreci ve

Detaylı

Türkiye de Muhasebe Mesleğinin Son 28 Yıldaki Kilometre Taşları

Türkiye de Muhasebe Mesleğinin Son 28 Yıldaki Kilometre Taşları Gaziantep SMMM Odası Aday Meslek Mensupları Toplantısı 20 Nisan 2017 Türkiye de Muhasebe Mesleğinin Son 28 Yıldaki Kilometre Taşları 1. Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Yasası,

Detaylı

www.pwc.com/tr Türkiye Muhasebe Standartları na Geçiş Yol Haritası

www.pwc.com/tr Türkiye Muhasebe Standartları na Geçiş Yol Haritası www.pwc.com/tr Türkiye Muhasebe Standartları na Geçiş Yol Haritası Yeni Türk Ticaret Kanunu Türkiye Muhasebe Standartları na Geçiş Yol Haritası Yeni muhasebe standartlarına hazır mısınız? 1 Temmuz 2012

Detaylı

Ankara Stockholm İstanbul Konya Cinnah Caddesi 39/14 06680 Çankaya Tel: +90.312. 442 92 22 Fax: +90.312. 442 92 48

Ankara Stockholm İstanbul Konya Cinnah Caddesi 39/14 06680 Çankaya Tel: +90.312. 442 92 22 Fax: +90.312. 442 92 48 Küresel Düşün, Profesyonel Hareket Et fcc@fcc.com.tr www.fcc.com.tr Ankara Stockholm İstanbul Konya Cinnah Caddesi 39/14 06680 Çankaya Tel: +90.312. 442 92 22 Fax: +90.312. 442 92 48 Fagelviksvagen 9c

Detaylı

İç Denetim, Risk ve Uyum Hizmetleri. Danışmanlığı

İç Denetim, Risk ve Uyum Hizmetleri. Danışmanlığı İç Denetim, Risk ve Uyum Hizmetleri Danışmanlığı bölümünde çalışan profesyonellerimiz, birçok yerel ve uluslararası şirkette, organizasyon çapında risk ve kurumsal yönetim konularında yardımcı olmak ve

Detaylı

KOBİ lerde sürdürülebilirliği ve büyümeyi yönetmek Kurumsallaşma & Kurumsal Yönetim

KOBİ lerde sürdürülebilirliği ve büyümeyi yönetmek Kurumsallaşma & Kurumsal Yönetim KOBİ lerde sürdürülebilirliği ve büyümeyi yönetmek Kurumsallaşma & Kurumsal Yönetim Ali Kamil Uzun, CPA, CFE, MA Deloitte Türkiye Yönetim Kurulu Danışmanı Ekim 2011 1 KOBİ lerde sürdürülebilirliği ve büyümeyi

Detaylı

GT Türkiye İşletme Risk Yönetimi Hizmetleri. Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk Yönetimi, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey.

GT Türkiye İşletme Risk Yönetimi Hizmetleri. Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk Yönetimi, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey. GT Türkiye İşletme Risk Hizmetleri Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey.com İşletme Risk Hakkında Risk, iş yaşamının ayrılmaz bir parçasıdır ve kaçınılmazdır.

Detaylı

2011/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI 24 Mart 2011-Perşembe 18:00

2011/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI 24 Mart 2011-Perşembe 18:00 2011/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI 24 Mart 2011-Perşembe 18:00 SORULAR SORU 1: Aracı Kurumlarda Uygulanacak İç Denetim Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ ve

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Doğru mesajları farklı gruplara iletebilen en önemli kurumsal iletişim aracı Adres Nispetiye Cad. Levent İşhanı No: 6/2 34330 Levent - İstanbul www.tuyid.org Tel (212)

Detaylı

IX. Çözüm Ortaklığı Platformu. Finansa Erişimde Önemli Bir Seçenek Halka Arz

IX. Çözüm Ortaklığı Platformu. Finansa Erişimde Önemli Bir Seçenek Halka Arz www.pwc.com/tr IX. Çözüm Ortaklığı Platformu Finansa Erişimde Önemli Bir Seçenek Halka Arz 7 Aralık 2010 Ajanda Türkiye de halka arza yönelik gelişmeler Halka Arz Sürecinde Evreler Değerlendirme ve Halka

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM www.beyazdenetim.com.tr HAKKIMIZDA BEYAZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM LTD. ŞTİ. Beyaz Denetim, Tam Tasdik, Vergi Müşavirliği, Transfer Fiyatlandırması,

Detaylı

Altyapımızı Yeni TTK ile uyumlu hale getirmek...

Altyapımızı Yeni TTK ile uyumlu hale getirmek... Altyapımızı Yeni TTK ile uyumlu hale getirmek... Yeni TTK ya uyum, mevzuatı kavrayarak tamamlayabileceğimiz bir sürecin ötesinde; önemli altyapısal değişiklikler getirecek bir dönüşümdür Dış Paydaşlar

Detaylı

TİCARİ bilimler fakültesi

TİCARİ bilimler fakültesi Sütlüce YERLEŞKESİ TİCARİ bilimler fakültesi BANKACILIK VE FİNANS (İngİlİzce DESTEKLİ) İKTİSAT (TÜRKÇE/İNGİLİZCE) İŞLETME (TÜRKÇE/İNGİLİZCE) MUHASEBE VE DENETİM SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Detaylı

INDIVIDUAL & ENTERPRISE SERVICES

INDIVIDUAL & ENTERPRISE SERVICES INDIVIDUAL & ENTERPRISE SERVICES EĞİTİM VE GELİŞİM HİZMETİ INDENSE EĞİTİM VE DIŞ KAYNAK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. İNSAN KAYNAKLARI VE İŞ HUKUKU EĞİTİMLERİ 5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu Uygulamaları 6098

Detaylı

Vergi mevzuatı pek çok firma için karmaşık ve komplike olabilir. Tüm vergilendirme mevzuatlarına yönelik hizmet sunmaktayız.

Vergi mevzuatı pek çok firma için karmaşık ve komplike olabilir. Tüm vergilendirme mevzuatlarına yönelik hizmet sunmaktayız. VERGİ DANIŞMANLIĞI Vergi mevzuatı pek çok firma için karmaşık ve komplike olabilir. Tüm vergilendirme mevzuatlarına yönelik hizmet sunmaktayız. Bunlar: Gelir Vergisi Kurumlar Vergisi KDV Diğer Vergi Kanunları

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 216-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Koçtaş Yapı Marketleri Ticaret A.Ş. 31.12.216 Bağımsız Denetim

Detaylı

Kurumsal Eğitimlerimiz

Kurumsal Eğitimlerimiz 2017 Kurumsal Eğitimlerimiz İçindekiler YÖNETİCİLİK ve YÖNETİM BECERİLERİ EĞİTİMLERİ... 11 Yöneticilik ve Liderlik Eğitimi... 11 Finansçı Olmayanlar için Finans Yönetimi Eğitimi... 12 Yönetimde Temel Yaklaşımlar

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ÇÖZÜM BİZDE SUNUŞ İçinde bulunduğumuz bilgi çağında, ulusal ve uluslararası ekonomiler zorunlu olarak artık bilgi temelli ekonomilere dönüşme içine girmişlerdir. Geleneksel ekonomilerin

Detaylı

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama FİNANSAL TABLO Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

STRATEJİK SATINALMA METİN A. KANSU 30 MART 2010- SALI

STRATEJİK SATINALMA METİN A. KANSU 30 MART 2010- SALI MART EĞİTİMLERİ STRATEJİK SATINALMA METİN A. KANSU 30 MART 2010- SALI EĞİTİM PROGRAMLARI Geçmişten geleceğe köprü... MART/ 2010 30 MARTT 2010 SSal lıı STRATEJİK SATINALMA Hedef Katılımcılar Satınalma ve

Detaylı

Yazılım ve Uygulama Danışmanı Firma Seçim Desteği

Yazılım ve Uygulama Danışmanı Firma Seçim Desteği Yazılım ve Uygulama Danışmanı Firma Seçim Desteği Kapsamlı bir yazılım seçim metodolojisi, kurumsal hedeflerin belirlenmesiyle başlayan çok yönlü bir değerlendirme sürecini kapsar. İş süreçlerine, ihtiyaçlarına

Detaylı

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Place image here with reference to guidelines Serhat Akmeşe

Detaylı

www.pwc.com.tr/tmas PwC Türkiye Muhasebe ve Mali İşler Yönetim Hizmetleri

www.pwc.com.tr/tmas PwC Türkiye Muhasebe ve Mali İşler Yönetim Hizmetleri www.pwc.com.tr/tmas PwC Türkiye Muhasebe ve Mali İşler Yönetim Hizmetleri Muhasebe ve Mali İşler Yönetim Hizmetleri Yaklaşımımız ve sunduğumuz hizmetler Süreçler Ayşe Bayrı Işım Şirket Ortağı Tel:+90 212

Detaylı

PAZARLAMA FİNANS KURUMSAL YÖNETİM

PAZARLAMA FİNANS KURUMSAL YÖNETİM KURUMSAL CHECK UP PAZARLAMA FİNANS ÜRETİM KURUMSAL CHECK UP İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİM Kurumsal Check-Up uygulaması ile firmanızın güçlü ve geliştirilmesi gerekli alanlarını, yeteneklerini analiz ederek,

Detaylı

AJANDA HAKKIMIZDA EĞİTİMLERİMİZ. Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz. Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz

AJANDA HAKKIMIZDA EĞİTİMLERİMİZ. Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz. Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz AJANDA HAKKIMIZDA Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz EĞİTİMLERİMİZ Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz BİZ KİMİZ? Eğitim Sektöründe 11 yıllık tecrübe ve bilgi birikimine sahip olarak yola

Detaylı

İÇ DENETİM NEDİR? Ali Kamil UZUN, CPA, CFE

İÇ DENETİM NEDİR? Ali Kamil UZUN, CPA, CFE İÇ DENETİM NEDİR? Ali Kamil UZUN, CPA, CFE İçinde bulunduğumuz mayıs ayı Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü (IIA) tarafından tüm dünyada Uluslararası İç Denetim Farkındalık Ayı olarak ilan edilmiştir.

Detaylı

Halka Arz ve Borsa İstanbul un Sunduğu Fırsatlar. Click. Alper Yüksel Borsa İstanbul A.Ş. Yurt İçi Kotasyon Pazarlama Sorumlusu

Halka Arz ve Borsa İstanbul un Sunduğu Fırsatlar. Click. Alper Yüksel Borsa İstanbul A.Ş. Yurt İçi Kotasyon Pazarlama Sorumlusu Halka Arz ve Borsa İstanbul un Sunduğu Fırsatlar Click Alper Yüksel Borsa İstanbul A.Ş. Yurt İçi Kotasyon Pazarlama Sorumlusu 12 Mayıs 2015 BORSA İSTANBUL PİYASALARI Pay Piyasası (399) Gelişen İşletmeler

Detaylı

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.2016 FİNANSAL RAPORLAR VE DİPNOT

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 SİRKÜLER İstanbul, 01.09.2016 Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 Konu: 6741 SAYILI TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ NİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR

Detaylı

Yerel ve Global İhtiyaçları Karşılamak

Yerel ve Global İhtiyaçları Karşılamak Yerel ve Global İhtiyaçları Karşılamak PRECISE.PROVEN.PER FORMANCE. Yerel ve Global İhtiyaçları Karşılamak Profesyonel hizmetlerin dünyasında, en başarılı firmalar, işlerini küresel piyasalarda en iyi

Detaylı

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun

Detaylı

Kurumsal Eğitimler Dosyası

Kurumsal Eğitimler Dosyası Kurumsal Eğitimler Dosyası Đstanbul Osmanağa mah. Halitağa cad. No:22 Kadıköy / Đstanbul 0216 330 52 04 Đzmir 1379. cad. Güven Đş Merkezi No:59 / 702 Kat 4-7 Alsancak / Đzmir 0232 482 01 01 Maksimum Akademi

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu:

Yeni Türk Ticaret Kanunu: Yeni Türk Ticaret Kanunu: Yeni bir başlangıç Mayıs 2011 2 A Yeni TTK yol haritası 6 1. Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması 8 2. Hu ukuk 9 3. Muhasebe ve finansal raporlama 10 4. Bilgi teknolojileri

Detaylı

* İnsan Kaynakları alanında çalışmak isteyen tüm Öğrenci ve Yeni Mezunlar,

* İnsan Kaynakları alanında çalışmak isteyen tüm Öğrenci ve Yeni Mezunlar, İNSAN KAYNAKLARI UZMANLIĞI EĞİTİMİ Rekabetçi ve etkin süreç yönetimi için öncelikli olan entellektüel sermaye olarak kabul edilen insan kaynağı yönetiminde doğru stratejiler oluşturmak günümüz başarılı

Detaylı

DENETİM KOÇLUĞU EĞİTİM SERİSİ

DENETİM KOÇLUĞU EĞİTİM SERİSİ DENETİM KOÇLUĞU EĞİTİM SERİSİ Sayın İlgili: İç denetim teknik bir uzmanlık alanı olmanın ötesinde çok temel bir yönetim aracıdır. Yönetim sürecinin temel bir unsuru olan kontrol ve izleme rolü iç denetim

Detaylı

MESLEK MENSUBU GEÇİŞ DÖNEMİ EĞİTİM PROGRAMI

MESLEK MENSUBU GEÇİŞ DÖNEMİ EĞİTİM PROGRAMI MESLEK MENSUBU GEÇİŞ DÖNEMİ EĞİTİM PROGRAMI EĞİTİM ALANI: SİGORTACILIK MEVZUATINA İLİŞKİN KONULAR Sigortacılık Mevzuatı Türkiye'de Sigortacılık Uygulamaları Sigortacılık ve Risk Yönetimi Sigortacılıkta

Detaylı

Eğitimlerimize teşrifleriniz veya kurumunuz temsilcilerinin katılımını sağlamanız bizleri mutlu edecektir.

Eğitimlerimize teşrifleriniz veya kurumunuz temsilcilerinin katılımını sağlamanız bizleri mutlu edecektir. ERNST & YOUNG VERGİ HİZMETLERİ Sayın İlgili, Şirketimiz tarafından periyodik olarak gerçekleştirilen açık eğitimlerle ilgili Mayıs 2010- Ağustos 2010 dönemini kapsayan eğitim programımız aşağıda yer almaktadır.

Detaylı

Yeni Sermaye Piyasası Kanunu ve İkincil Düzenlemeler

Yeni Sermaye Piyasası Kanunu ve İkincil Düzenlemeler www.ttkrehberi.com Yeni Sermaye Piyasası Kanunu ve İkincil Düzenlemeler GSG Hukuk un katkılarıyla Business School Sermaye Piyasası Eğitimleri Yeni Sermaye Piyasası Kanunu ve İkincil Düzenlemeler Yeni Sermaye

Detaylı

BİLGİ İşletme 2013-2014

BİLGİ İşletme 2013-2014 BİLGİ İşletme 2013-2014 Sosyal Medya Uzmanı Yeni işletme dünyasından birkaç örnek Etik Ticaret Yöneticisi Yeşil Pazarlama Danışmanı Sürdürülebilir Proje Uzmanı Veri bilimcisi Uluslararası Raporlama Uzmanı

Detaylı

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05. Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.2013 İÇERİK Risk, Risk Yönetimi Kavramları Kurumsal Risk Yönetimi (KRY)

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Biz Kimiz? 4 Ne Yapıyoruz? 5 Uluslararası 9

İÇİNDEKİLER. Biz Kimiz? 4 Ne Yapıyoruz? 5 Uluslararası 9 2 www.bilgener.com İÇİNDEKİLER Biz Kimiz? 4 Ne Yapıyoruz? 5 Uluslararası 9 3 Biz Kimiz? Geleneksel iş yöntemlerini en yenilikçi çözümlerle birleştiren, sağlam etik temeller üzerine inşa edilmiş takım odaklı

Detaylı

Kaliteli, profesyonel ve güvenli

Kaliteli, profesyonel ve güvenli Kaliteli, profesyonel ve güvenli hizmet 1 ö z d o ğ r u l a r Adana da 18.08.1988 tarihinde kurularak, Mali Müşavirlik faaliyetine başlamıştır. Sektöründe en iyi olma duygusu ile personeline "Kalite" bilincini

Detaylı

İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi

İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi kapsamında, İhracatçı Birlikleri üyesi 100 şirkette, inovasyon yönetimi yetkinliğinin sürdürülebilir şekilde arttırılması ve uluslararası

Detaylı

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama ÖZAK GYO A.Ş. 31.12.2016 KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

Detaylı

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları ve Aynı Tarihte Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide TTK 376 Bilançosu ve Dipnotları Cari Dönem VARLIKLAR

Detaylı

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi

Detaylı

aéäçáííé=^å~çéãó Biliyoruz, uyguluyoruz, öğretiyoruz.

aéäçáííé=^å~çéãó Biliyoruz, uyguluyoruz, öğretiyoruz. aéäçáííé=^å~çéãó Biliyoruz, uyguluyoruz, öğretiyoruz. mêçñéëóçåéä aéëíéğáåáò aéäçáííé ^Å~ÇÉãó Yeni ekonomik gelişmeler, dünya ticaretindeki rekabetçi ortam, küreselleşme ve yeni düzenlemeler, konularında

Detaylı

Exit Plan Çıkış Stratejisi

Exit Plan Çıkış Stratejisi Exit Plan Çıkış Stratejisi 2 İçindekiler Proje yaklaşımı ve kapsamı Projeye genel bakış Proje adımları ve ürünler Aksiyon planı ve performans kriterleri Proje organizasyonu 3 Proje yaklaşımı ve kapsamı

Detaylı

YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORU. A. Feridun Güngör Yeminli Mali Müşavir

YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORU. A. Feridun Güngör Yeminli Mali Müşavir YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORU A. Feridun Güngör Yeminli Mali Müşavir Belgelendirme Zorunluluğu İlişkili şirketler arasında gerçekleştirilen işlemlerde uygulanan fiyatların emsallere uygunluk ilkesi

Detaylı

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Yatırım (Sermaye Bütçelemesi) ve Finanslama Kararları Şirket Nedir? Finansal Yönetici Kimdir? Şirketin Amaçları Finansal piyasalar ve kurumların

Detaylı

Ayça SANDIKCIOĞLU SPK Uzmanı 14.04.2010 İstanbul

Ayça SANDIKCIOĞLU SPK Uzmanı 14.04.2010 İstanbul SPK Uzmanı 14.04.2010 İstanbul Gündem Pay sahipleri ile ilişkiler birimi İlgili düzenleme Mevcut durum Sorun ve öneriler Halka açık şirketlerin sermaye piyasası mevzuatı ve kurumsal yönetim ilkelerine

Detaylı

Linear. www.lineardenetim.com OFİSLERİMİZ

Linear. www.lineardenetim.com OFİSLERİMİZ OFİSLERİMİZ İstanbul: Avni Dilligil Sokak Çelik İş Merkezi B Blok No:9 Kat:4 Daire:17 34394 Mecidiyeköy/İstanbul Tel: (0212) 272 03 73 Fax: (0212) 272 03 65 Ankara: Üsküp Caddesi (Eski Çevre Sokak) No:24/12

Detaylı

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜPRAŞTÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.216 Finansal Tablolar Bağımsız

Detaylı

NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir.

1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir. 1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir. 2) SPK Temel Düzey Lisansını Alanlar Ne İş Yaparlar.? A- Lise,

Detaylı

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR 2016 YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR 1 Ref: RPR/MBK-2016/SPK-001-01 BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2016 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FİNANSAL TABLOLAR İLE İLGİLİ BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31 Aralık 2016 Konsolide Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

Perakende sektöründe insan yönetimi profesyonellerine özel. İK Sertifika Programı

Perakende sektöründe insan yönetimi profesyonellerine özel. İK Sertifika Programı Perakende sektöründe insan yönetimi profesyonellerine özel İK Sertifika Programı Perakende sektörüne hız kazandıracak etkin formül: Yetenek Yönetimi ve Stratejik İK Perakende sektöründe yetenek yönetimi,

Detaylı

FİNANSAL PLANLAMA EĞİTİM PROGRAMI

FİNANSAL PLANLAMA EĞİTİM PROGRAMI MODÜL KONU BAŞLIKLARI ÖĞRENME HEDEFLERİ VE KAZANIMLAR 1 SÜRESİ MUAFİYETLER Finansal Planlamanın Temel İlkeleri 1. Finansal planlama süreci 2. Finansal hedeflerin belirlenmesi 3. Finansal planlama uygulaması

Detaylı

Basın Sohbet Toplantısı. 14 Temmuz 2009, İstanbul

Basın Sohbet Toplantısı. 14 Temmuz 2009, İstanbul Basın Sohbet Toplantısı 14 Temmuz 2009, İstanbul Kuruluş : 7 Ocak 2009 Internet Adresi : www.tuyid.org Posta Adresi : Nispetiye Cad. Levent İşhanı No: 6/2 34330 Levent - İstanbul Telefon : (212) 278 30

Detaylı

VİRTUS Serbest Yatırım Fonu. Finans Yatırım Bosphorus Capital B Tipi Değişken Fon

VİRTUS Serbest Yatırım Fonu. Finans Yatırım Bosphorus Capital B Tipi Değişken Fon VİRTUS Serbest Yatırım Fonu Finans Yatırım Bosphorus Capital B Tipi Değişken Fon Bosphorus Capital Bosphorus Capital Portföy Yönetimi A.Ş. Türk finans piyasalarında aktif varlık yönetimine odaklı Türkiye

Detaylı

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA KILAVUZU

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA KILAVUZU KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA KILAVUZU ANKARA- 13 /04/2016 1 Araştırma ve Geliştirme Yönetim Sistemi 2 Araştırma ve Geliştirme Araştırma Stratejisi ve Hedefleri Araştırma Kaynakları Araştırma

Detaylı

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz?

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz? Türkiye nin en popüler iş arama ve işe alma platformları olan yenibiriş.com da 1500, kariyer.net te ise 2000 e yakın İç Kontrol başlıklı ilan bulunmaktadır. İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere

Detaylı

VİRTUS Serbest Yatırım Fonu. İş Yatırım Bosphorus Capital B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu

VİRTUS Serbest Yatırım Fonu. İş Yatırım Bosphorus Capital B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu VİRTUS Serbest Yatırım Fonu İş Yatırım Bosphorus Capital B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu Bosphorus Capital Bosphorus Capital Portföy Yönetimi A.Ş. Türk finans piyasalarında aktif varlık yönetimine

Detaylı

A DAN Z YE FİNANS EĞİTİM SETİ - CD ---- FİYATI : 94 TL + KDV ----

A DAN Z YE FİNANS EĞİTİM SETİ - CD ---- FİYATI : 94 TL + KDV ---- A DAN Z YE FİNANS EĞİTİM SETİ - CD ---- FİYATI : 94 TL + KDV ---- Neden Finans Eğitimi? Günümüzün iş dünyasında, tüm yönetici ve çalışanlardan finansal verileri göz önünde bulundurarak hızlı ve doğru karar

Detaylı

BİLİNMEYEN YÖNLERİYLE İÇ DENETİM. Ali Kamil UZUN Türkiye İç Denetim Enstitüsü Kurucu ve Onursal Başkanı

BİLİNMEYEN YÖNLERİYLE İÇ DENETİM. Ali Kamil UZUN Türkiye İç Denetim Enstitüsü Kurucu ve Onursal Başkanı BİLİNMEYEN YÖNLERİYLE İÇ DENETİM Ali Kamil UZUN Türkiye İç Denetim Enstitüsü Kurucu ve Onursal Başkanı Deloitte Türkiye Yönetim Kurulu Danışmanı. OYAK Mali Kontrolörlük ve Koordinasyon Grubunda Mali Kontrolör

Detaylı

AKTEK GARAGE DÖKÜMANI

AKTEK GARAGE DÖKÜMANI AKTEK GARAGE DÖKÜMANI Kurum İçi Girişimcilik ve İnovasyon İŞ GELİŞTİRME VE TEKNOLOJİ ENTEGRASYON BÖLÜMÜ 1 İÇERİK 1. Aktek Tarafından Belirlenmesi Gereken Adımlar... 4 1.1. Destek Verilecek Olan Sektörler

Detaylı

qωêâáóéûçé=rcop ìóöìä~ã~ë¼=ó~óö¼åä~ş¼óçê

qωêâáóéûçé=rcop ìóöìä~ã~ë¼=ó~óö¼åä~ş¼óçê Deloitte Academy qωêâáóéûçé=rcop ìóöìä~ã~ë¼=ó~óö¼åä~ş¼óçê Siz hazır mısınız? aéåéíáãkséêöáka~å¼şã~åä¼âkhìêìãë~ä=cáå~åëã~åk kéçéå=rcopi=kéçéå=şáãçá\ Avrupa ve Asya kıtasında binlerce şirket 2005 yılında

Detaylı

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.216 Mali Tablolar

Detaylı

Satın alım ve birleşme danışmanlığı süreci

Satın alım ve birleşme danışmanlığı süreci Satın alım ve birleşme danışmanlığı süreci SBB Capital Partners Hizmetleri SBB Capital Partners Türkiye yatırım yönetiminde 4 farklı alanda müşterilerine hizmet vermektedir. Şirket satın alma ve birleşme

Detaylı

UYGULAMALI TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI EĞİTİMİ

UYGULAMALI TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI EĞİTİMİ İSMMMO AKADEMİ BAŞKANI NDAN Mesleğimiz sürekli değişimlerin ve gelişimlerin yaşandığı bir özelliğe sahiptir. Mesleğimizde yakın zamanda birçok değişimi ve gelişimi hep birlikte yaşadık ve hepsini başarıyla

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

HİZMETLERİMİZ HAKKINDA

HİZMETLERİMİZ HAKKINDA HİZMETLERİMİZ HAKKINDA Avraska İş Geliştirme ve Yönetim Danışmanlığı Ltd.Şti. İstanbul, Temmuz 2015 Yeni rekabet sadece firmaların fabrikalarda ürettikleri ürünler arasında değil; fabrika çıktılarına ambalaj,

Detaylı