Trakya Kalkınma Ajansı. Edirne İlinde VOB Kurulması Önerisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Edirne İlinde VOB Kurulması Önerisi"

Transkript

1 Trakya Kalkınma Ajansı Edirne İlinde VOB Kurulması Önerisi

2 EDİRNE YATIRIM DESTEK OFİSİ EDĠRNE ĠLĠ ĠÇĠN BĠR ÖNERĠ: VADELĠ ĠġLEM VE OPSĠYON BORSASI (VOB) KURULMASI Hazırlayan IĢık OCAKLI

3 Ġçindekiler 1. GiriĢ 2. Vadeli ĠĢlemler Borsası 3. Vadeli ĠĢlemler Borsası nın Getireceği Faydalar 4. Sisteminin Unsurları ve ĠĢleyiĢi 4.1. Lisanslı Depoculuk 4.2. Ürün İhtisas Borsaları 5. Ürün Ġhtisas Borsacılığı ve Lisanslı Depoculuk Sisteminin Getireceği Yenilik, Ġmkan ve Faydalar 6. Vadeli ĠĢlemler Borsası nın TR21 Trakya Bölgesi ne Olası Katkıları 7. Vadeli ĠĢlem ve Opsiyon Borsası - Edirne 8. Trakya Kalkınma Ajansının Konumu 9. Yapılması Gereken ÇalıĢmalar 10. Sonuç Trakya Kalkınma Ajansı

4 1. GĠRĠġ Plansız ve düzensiz sanayileģme ve arıtma tesislerinin kurulmamıģ olması gibi uzun yılların birikimine dayanan Ergene kirliliği, tüm Trakya Bölgesi nde çevreye, insana ve tarıma zarar vererek ciddi anlamda tahribata yol açmıģ ve açmaya devam etmektedir. Bugün çok ciddi düzeylere ulaģan bu kirlilik bölge halkının sanayileģme kavramına dikkatlice yaklaģmasına neden olmuģtur. Özellikle Edirne ili, yakın bir gelecekte Çorlu ve Çerkezköy e dönüģmemek için adımlarını dikkatlice atmaktadır. Bu yüzden bu ilin kalkınmasında ortaya konacak modellerin, kent halkı tarafından benimsenmesi ve destek bulması için sanayinin, planlı ve çevresel kaygıların dikkate alındığı bir yaklaģımla geliģmesine dikkat edilmesi gerekmektedir. Öte yandan, sanayi dediğimiz zaman artık sadece üretim anlaģılmamalıdır. Her ne kadar kliģe bir kavram olsa de bacasız sanayi olarak adlandırılan alanlar ve finansal faaliyetlerde kalkınma için önemlidir. Turizm yıllardır en bilinen bacasız sanayi dir. Edirne ili turizm açısından çok önemli avantajlara sahip bir bölgedir ve bu potansiyelini değerlendirmelidir. Ancak, kalkınmayı sadece turizme dayandırmak da doğru bir yaklaģım değildir. Teknoloji transferi konusunda lider bir konuma gelmek de diğer bir geliģme alanı olabilecektir. Aynı Ģekilde eğitim üssü haline gelmek de ve finans sektöründe geliģmiģ olmak da kalkınmada önemli bir araçlardır. Finans sektöründe geliģmenin araçlarından bir tanesi de Vadeli ĠĢlemler ve Opsiyon Borsaları (VOB) nın kurulmasıdır. Halen Türkiye nin finans merkezi olan Ġstanbul a ve Avrupa ya yakınlığı ve VOB un en önemli iki ayağı olan lisanslı depoculuk ve ürün ihtisas borsaları konusundaki potansiyel ve bu konuda yürütülen faaliyetler bu iģin bölge için önemini ortaya koymaktadır. 2. VADELĠ ĠġLEMLER VE OPSĠYON BORSASI VOB uzaktan eriģimli elektronik bir borsadır. En basit Ģekliyle borsayı, bir Ģeylerin alınıp satıldığı yer olarak tarif etmek mümkündür. Ülkemizin tek Vadeli ĠĢlem ve Opsiyon Borsası (VOB) 4 ġubat 2005 de Ġzmir de faaliyete geçmiģtir. VOB un kurulması ile birlikte, finansal piyasalarda yeni bir dönem baģlamıģ ve finansal sistemimizdeki bir eksiklik giderilmiģtir. VOB da alımı satımı yapılan Ģeyler vadeli iģlem ve opsiyon sözleģmeleri dir. Bu sözleģmelere kısaca türev araçlar denmektedir. Dünyada türev araçlar yıllardan beri gerek çeģitli risklerden korunmak amacıyla, gerekse yatırım amacıyla çok farklı kesimlerden Ģirketler ve bireyler tarafından kullanılmaktadır. ġirketlerin risklerden korunmaları büyük önem arz etmektedir. Çünkü, risklerini kontrol altında tutabilen kurumlar; fiyat, döviz ve faiz haddi dalgalanmalarından az hasarla kurtulabilirler.

5 Risklerin kontrol altına alınması ise bir risk yönetimi sürecini gündeme getirmektedir. Risklerin idare edilmesine imkan verecek araçların olmaması, iģletmelerin faaliyetlerinin ertelenmesine, hayatlarının gereksiz Ģekilde kısa sürede sona ermesine neden olabilmektedir. VOB da iģlem gören sözleģmelerin kullanılmasıyla birlikte ülkemizde bu risklere karģı korunma sağlayan araçlar oluģmuģ ve geleceğin Ģekillendirilmesi fırsatı doğmuģtur. 3. VADELĠ ĠġLEMLER VE OPSĠYON BORSASI nın GETĠRECEĞĠ FAYDALAR Trakya Kalkınma Ajansı Vadeli ĠĢlem Borsaları nın en önemli faydaları arasında risk transferi ve fiyat keģfi gelmektedir. Örneğin, ihracatçılar, vadeli iģlem sözleģmeleri kullanımıyla döviz cinsinden alacağını önceden TL cinsinden sabitleyebilmekte ve kur riskine karģı korunarak müģterilerine daha uzun vadeli fiyat verebilmektedir. Ġthalatçılar ise yine bu sözleģmeleri kullanarak döviz cinsinden borcunu önceden TL cinsinden sabitleyebilmekte ve kur riskine karģı korunarak daha uzun vadeli alım anlaģması yapabilmektedir. Döviz TL TL Döviz Girdi Çıktı Girdi Çıktı İhracatçı İthalatçı Risk: Döviz Kurunun DüĢmesi Risk: Döviz Kurunun Yükselmesi Öte yandan sistemin; Fiyat oluģumu, Fiyat istikrarı, Daha istikrarlı gelir ve nakit akımları, Kullanan Ģirketlere rekabet avantajı yaratma, Verimlilik, Erken uyarı, Daha gerçekçi üretim plânlaması, Yabancı sermayenin ekonomiye giriģi, Daha istikrarlı vergi geliri gibi olumlu yansımaları da vardır. VOB da döviz (Dolar/TL, Euro/TL), hisse senedi endeksi (ĠMKB 30 Endeksi), faiz gibi sözleģmeler iģlem görmektedir. Bu sözleģmeler; Fon yöneticileri, üreticiler (çiftciler), sanayiciler, portföyünde hazine bonosu, hisse senedi, döviz bulunduran bireysel yatırımcılar, ihracatcılar, ithalatcılar, Yatırımcılar, Farklı piyasalardaki fiyat farklılıklarından kar elde etmek isteyenler tarafından kullanılmaktadır.

6 4. SĠSTEMĠN UNSURLARI ve ĠġLEYĠġĠ Ürün ihtisas borsası ve lisanslı depoculuk birbirinden ayrılmaz bir bütündür ve biri olmadan diğerinin baģarılı olma Ģansı yoktur. Bu nedenle iki konudaki yatırım giriģimlerinin eģ zamanlı bir Ģekilde yapılması gerekmektedir. Lisanslı depoculuk ve ürün ihtisas borsaları sayesinde, Vadeli ĠĢlem ve Opsiyon Borsalarında açılacak vadeli tarımsal ürün kontratları çalıģır hale gelecek ve üretici ürününü dayanak gösterip kredi alabilme ya da istediği vadede pazarlama Ģansına kavuģabilecektir. VOB Ürün İhtisas Borsaları (ÜİB) Lisanslı Depoculuk Sistemi ÜİB Şube ve Acenteleri Takas Hizmetleri Lisanslı Depolar Ürün St. Ve Yetkili Sınıflandırıcı Elektronik Ürün Senedi Garanti ve Sigorta Mekanizması -TSKB -Borsalar -TMO -DiğerA.Ş. ler Hizmet Sağlayıcı Firmalar -Tazmin Fonu -Sigorta -Borsa 4.1. Lisanslı Depoculuk Lisanslı depoculuk; üreticinin paraya ihtiyaç duyması halinde veya depolayacak yeri olmaması nedeniyle ürününü yok pahasına elinden çıkarmasına mani olan, ürünün bol olduğu zamanlarda, tamamının aynı anda piyasaya dökülerek fiyatların aģağıya inmemesi için ürünün belli süre stoklanmasına imkân veren bir sistemdir. Lisanslı Depoculuğun; Tarım ürünleri ticaretini kolaylaģtırmak, Sağlıklı depolama altyapısı sağlamak, Teminat ve kredi imkanı yaratmak, Arz ve talep dengesi kurarak geniģ pazar alanı sağlamak, Sanayiciye kaliteli ve zamanında ürün/hammadde tedariki, Vadeli ve Opsiyon Borsasına kurumsal altyapı oluģturması gibi faydaları vardır.

7 Neden Lisanslı Depoculuk? Ülkemizde depolama, iģletmelerin veya kiģilerin bireysel ihtiyaç veya kapasitelerine göre uygun olmayan ortamlarda ve denetimsiz Ģekilde yapılmaktadır, Pazara arz olunan ürünlerin gerek kalite standartları, gerekse bunları test eden laboratuar sistemi yetersiz, genel kabul görmüģ veya güvenilir olmaktan uzaktır, Ürün pazarlanırken kalite unsurları objektif olarak test edilmediğinden, bunlar fiyata yansımamakta ve kaliteli üretim teģvik olunmamaktadır, Ülkemizde ürünler, depolama altyapısı olmadığından ve teminat olarak kullanılmadığından arzın yoğun, fiyatların düģük olduğu dönemde elden çıkarılmaktadır. Buda üreticilerin zarara uğramasına yol açmaktadır, Tarım ürünlerinin küçük bir bölümü borsa satıģ salonlarında alınıp satılmakta, yalnızca borsaya beyan edilmekte ve/veya tamamen kayıt dıģı olarak ticarete konu olmaktadır. Trakya Kalkınma Ajansı Lisanslı depoculuk sisteminin yerleģmesi yukarıda sayılan sıkıntıların ortadan kalkması için önemli bir araç olacaktır Lisanslı Depoculuk Sistemin Genel ĠĢleyiĢi 4.2. Ürün Ġhtisas Borsaları Ürün Ġhtisas Borsaları, kotasyonunda ürünlerin arz ve talebini buluģturan; standartları belirli ürünlerin kendilerince organize edilen fiziki veya elektronik ortamda alım satımına aracılık eden; ürün senedi, alivre sözleģme ticaretini yürütebilen; alternatif piyasaları izleyebilen; bilgi iģlem, teknik ve elektronik donanım ile mali ve uzman personel yeterliliğine sahip kuruluģlardır. Ürün Ġhtisas Borsaları bölgesel, ulusal veya uluslar arası faaliyet gösterecek Ģekilde kurulabilir. Ürün Ġhtisas Borsalarının ulusal düzeyde faaliyete baģlaması ile birlikte tarım ürünlerinin ticareti yeni bir yapıya kavuģmuģ olacaktır.

8 5. ÜRÜN ĠHTĠSAS BORSACILIĞI ve LĠSANSLI DEPOCULUK SĠSTEMĠNĠN GETĠRECEĞĠ YENĠLĠK, ĠMKAN ve FAYDALAR Üreticiler Açısından Mahsullerini depolayabilecekleri güvenli, sigortalı ve sağlıklı depo imkanı, Fiyatların düģük olduğu hasat döneminde ürünlerini satmak yerine lisanslı depolara koyarak, ürün senetlerini teminat göstererek uygun koģullarda kredi temin imkanı, Ürettiği ürünlerin objektif laboratuar koģullarında standardını belirleme ve kalite unsurlarına göre fiyat talep etme ve pazarlama olanağı, kaliteli üretime teģvik, Nakliye maliyetinin en aza indirilmesi ve uzak piyasalara ulaģma imkanı, Ürününü çevresindeki dar mekanda satma yerine ürün senedinin iģlem gördüğü borsada çok sayıda alıcının rekabetinden yararlanma ve daha yüksek kazanç elde etme olanağı, Ürününü uygun depolama ve kredi imkanlarından yararlanarak fiyatların en yüksek olduğunu düģündüğü dönemde pazarlama imkanı. Sanayiciler Açısından Kendi iģletmeleri ve bireysel ihtiyaçları için depo inģaa etme maliyetinden kurtulma ve asli faaliyet konusuna yoğunlaģma, Talep ettikleri miktar, tür ve kalitedeki ürünü güvenilir Ģekilde, elektronik ortamda mekan sınırlaması olmaksızın kısa zamanda temin etme imkanı, Ellerinde tutacakları ürün senetleriyle, ileride olası fiyat farklılıklarından korunma, risklerini azaltma ve iģletmelerinin kar/zarar durumunu tahmin edebilme imkanı, Ellerindeki ürün senetleri vasıtasıyla iģletmelerinin ürün ihtiyacını garanti altına almak yanında bu senetleri teminat olarak kullanarak bankalardan kredi sağlama olanağı, Ellerinde ürün senedi bulunan sanayiciler/tacirler, fabrika ve iģletmelerine en yakın lisanslı depodan ürününü teslim alır, gereksiz ürün taģımacılığı en aza indirgenir ve nakliye masrafları düģer. Ürün Borsaları Açısından Ürün senedi ticaretiyle tescil gelirlerinde artıģ, Ürünün alıcı ve satıcıları çok daha büyük bir platformda bir araya getirilerek gerçek fiyat oluģumuna katkı, iģlem hacminde büyüme, Elektronik ticaretin geliģerek ürün ticaretinin yaygınlaģması, borsaların gerçek iģlevlerine dönmeleri, modern bir yapıya kavuģmaları, Güçlü ve modern borsacılık yapısıyla ülkemizdeki ürünlerin pazarlanması yanında, içinde bulunduğumuz coğrafi bölgedeki ülkelerin ürünlerini de pazarlama ve ticaretten daha büyük pay alma imkanı, Ülkemizdeki etkinliği zayıf ticaret borsalarının birleģmeye ve ürün ihtisas borsalarına dönüģmesine teģvik. Diğer Faydalar Kalite unsurları ve standardı objektif olarak belirlenen ürünlerin daha çok para etmesiyle Ülkemizde genel olarak daha kaliteli ürün üretimine bir yönelme olacaktır, Ürün Senedi aracılığıyla, yatırımcılar için hisse senedi, döviz, altın, faiz gibi yatırım araçlarına alternatif bir yatırım aracı sağlanmaktadır, Standardı belirlenmiģ ürün ve lisanslı depo sistemiyle tarım ürünlerinde vadeli piyasalar için altyapı oluģturulmaktadır, Elektronik ticarete büyük bir potansiyel yaratılmaktadır, Ürün analizi, depolanması, sigortalanması ve kredi kullanılması nedeniyle bu sektörlere yeni gelirler ve iģ alanları kazandırılmaktadır,

9 Lisanslı depoların ve ürün ihtisas borsalarının yurt içinde ve dıģında açacakları Ģubeler vasıtasıyla ürün pazarlanmasında ve dağıtımında büyük kolaylıklar ve altyapı gerçekleģmektedir. 6. VOB UN TR21 TRAKYA BÖLGESĠ NE OLASI KATKILARI Edirne Ticaret Borsası nın öncülüğünde bölgede kurulacak bir Vadeli ĠĢlemler Borsası bölge ekonomisi için önemlidir. Öncelikle tarımsal üretim açısından önemli bir bölge olan Trakya Bölgesi nin yakın komģu ülkelerle tarımsal ürün ticareti daha da artıracaktır. Trakya Kalkınma Ajansı VOB un altyapısını oluģturan lisanslı depoculuk ve ürün ihtisas borsası sistemleri de bölgede yaygınlaģacak, komģu ülkelerde kurulu veya kurulacak olan lisanslı depoların birbirleri ile ortak çalıģmalarına zemin hazırlanmıģ olacak ve Trakya Bölgesi önemli bir ticaret üssü haline gelecektir. Öte yandan Trakya Kalkınma Ajansı tarafından Bölge Planı hazırlanırken, bölgede tarım ve tarımsal sanayi alanında; Kaliteli ürün üretimi için kaliteli hammadde temininde güçlük çekilmesi, Tarım ürünleri üretimindeki dengesizliğin gıda sektörünü olumsuz etkilemesi, Standart ürün eksikliği nedeni ile tarımsal pazarlamada sıkıntılar yaģanması, Tarım sektöründe faaliyet gösteren gerek bireysel üreticiler ve gerekse tarımsal sanayi iģletmecilerinin genel anlamda finansal bir darboğaz yaģaması, Üretim planlamasının olmaması nedeniyle arz fazlası olduğu dönemlerde ürünlerin depolamasında yaģanan sıkıntıların fiyat düģüklüğüne neden olması, Tarımsal ürünlerin ihracatında, katkı ve kalıntı analizi yapan laboratuarların yaygın ve yeter sayıda olmaması, mevcut laboratuarların akredite olmaması, gibi sorunlar saptanmıģtır. Vadeli ĠĢlemler Borsası yukarıda sıralanan bu sorunların ortadan kalkması için önemli bir araç olacaktır. 7. VADELĠ ĠġLEM ve OPSĠYON BORSASI - EDĠRNE Vadeli ĠĢlemler ve Opsiyon Borsası, finansal türevlerin (döviz, altın, hisse senedi gibi) ve emtiaların (buğday, pamuk, ayçiçeği, pirinç) iģlem gördüğü bir sistemdir. Bu sistemin iyi iģleyebilmesi için; Genel kabul görmüģ ürün standartları, Tarım ürünlerinin ihraç ve ithalatına iliģkin istikrarlı bir dıģ ticaret rejimi, Doğrudan fiyat müdahalesi olmaması, serbest piyasa koģullarının iģlemesi, Ürün senedinin alınıp satıldığı borsalar gibi ön koģulların yanı sıra; Laboratuar altyapısı, Sistem araçları arasında uygun bilgi iletiģim ağı, Ücreti uygun ve kalite sınıfına uygun güvenilir lisanslı depolar gibi altyapıya ihtiyaç vardır.

10 Edirne Ticaret Borsası, bu bağlamda yeterli altyapısı olan, eksikliklerini de tamamlayacak güce sahip, Dünya Bankasının katkıları ve T.C Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nın koordinasyonunda yürütülen, "Tarımsal Ürün Borsaları GeliĢtirme Projesi" kapsamında belirlenen 4 Hububat Borsasından biri olarak seçilmiģ köklü bir borsadır. Edirne Ticaret Borsası 1926 yılında faaliyete geçmiģ, faaliyete baģladığı tarih itibariyle kurulmuģ olan ticaret borsalarının 14.cüsüdür. Edirne Ticaret Borsasının temel hedefi, pazarların etkin bir Ģekilde oluģmasına yardımcı olmaktır. Özellikle Marmara Bölgesinde, hububat ve yağlı tohumlar grubuna giren ürünlerin, fiyatlarının oluģmasında ANA MERKEZ olmayı, belge ve kayıta dayalı spot iģlemleri geliģtirerek, orta vadede hububat ve yağlı tohumlarda, vadeli iģleme dayalı pazarı kurmayı amaçlamaktadır. Dolayısı ile Edirne Ticaret Borsası hem hedefleri hem de VOB un iģleyiģi konusundaki bilgisi ve tecrübeleri, bu alanda yürüttüğü faaliyetleri ile bu sistemin kurulması için bölgeye liderlik yapabilecek bir konumda bulunmaktadır. Hedef, altyapı faaliyetleri sonrasında bu sistemin Balkan Ülkeri ile iģbirliği içerisnde uluslararası bir boyuta taģınmasıdır. Diğer taraftan, Balkan ülkeleri ile ekonomik ve ticari iliģkilerin mal ticareti ve yatırımlar açısından geliģtirilmesi ve bölge ülkeleri ile ülkemiz arasındaki tarihi, kültürel ve sosyal bağların oluģturduğu potansiyelin ekonomik ve ticari iliģkilere yansıtılmasını sağlamak amacıyla, ġubat 2010 tarihleri arasında Devlet Bakanı Sn. Zafer ÇAĞLAYAN baģkanlığında bir Balkan ÇalıĢtayı düzenlenmiģtir. Bu çalıģtayda izlenecek eylem planının bileģenleri tespit edilmiģ ve Balkan Ülkeleri ÇalıĢma Grubu oluģturulması kararlaģtırılmıģtır.üçüncüsü Eylül 2010 tarihinde gerçekleģtirilen bu çalıģma grubu toplantıları sonucunda Edirne ili ilgili olarak; Sorumlu KuruluĢ Edirne de Balkan Ticaret Merkezi nin Kurulması TOBB Balkan Emtia Borsası nın Kurulması TOBB gibi önemli kararlar alınmıģtır. Edirne Ticaret Borsası Uluslararası Balkan Emtia Borsası kurulması ile ilgili olarak bir ön çalıģma yapmıģtır. Hali hazırda VOB olmasa bile Balkan Emtia Borsası kurulması gibi bir çalıģmanın temelleri atılmıģtır. 8. TRAKYA KALKINMA AJANSININ KONUMU Bölgenin geliģmesini sağlayacak projelere destek vermek, bölgenin ekonomik, sosyal geliģiminin ve rekabet gücünün artırılmasını sağlamak amacı ile kurulmuģ olan Trakya Kalkınma Ajansı bölge için önemli bir fırsat yaratacak bu oluģumun ve yürütülen çalıģmaların dıģında kalmamalıdır. Trakya Kalkınma Ajansı, hem Balkan Ülkeleri ÇalıĢma Grubu nun içinde yer almalı ve hem de Vadeli ĠĢlemler ve Opsiyon Borsası nın bölgede kurulması için gereken teknik ve finansal desteği sağlayarak bölge kalkınmasına katkıda bulunmalıdır.

11 9. YAPILMASI GEREKEN ÇALIġMALAR Faaliyet No Faaliyet Adı Ġġ PLANI AYLAR * Sorumlu Birim 1 Kalkınma Ajansı Edirne Yatırım Destek Ofisi'nin TOBB Tarafından Kurulan Balkan Ülkeleri ÇalıĢma Grubu na Katılımının Önerilmesi ETB Konu Ġle Ġlgili ÇalıĢmaları Koordine Etmek Üzere Edirne Borsası, TOBB ve 2 Kalkınma Ajansı Edirne YDO Uzmanlarından OluĢan Bir Ekibin Kurulması (VOB ÇalıĢma Ekibi) ETB, Ajans, TOBB 3 Ġzmir VOB'na Teknik Ziyaret GerçekleĢtirilmesi VOB ÇalıĢma Ekibi 3.1. İzmir VOB'na Teknik Ziyaret Programının Hazırlanması VOB ÇalıĢma Ekibi 3.2. Çalışma Ziyaretinin Gerçekleştirilmesi VOB ÇalıĢma Ekibi 4 Sistemin Sağlıklı Olarak ĠĢleyebilmesi Ġçin Eksikliklerin Tespit Edilmesi VOB ÇalıĢma Ekibi 4.1. Lisanslı Depoculuk ve Ürün İhtisas Borsalarına İlişkin Çalışmalarının Yürütülmesi VOB ÇalıĢma Ekibi 4.2. Yasal Altyapıya İlişkin Düzenlemelerin Gözden Geçirilmesi VOB ÇalıĢma Ekibi 4.3. İşlem Görecek Ürünlerin Tespit Edilmesi VOB ÇalıĢma Ekibi 4.4. İstihdam Edilecek Uzman Niteliklerinin Analiz Edilmesi VOB ÇalıĢma Ekibi 5 VOB Kurulması Ġçin ĠĢbirliği Yapılabilecek Potansiyel KomĢu Ülke Borsaların Tespit Edilmesi VOB ÇalıĢma Ekibi 6 ĠĢbirliğine Gidilecek Olan Borsalarla Veri ĠletiĢim Ağının Kurulması VOB ÇalıĢma Ekibi 7. Bölgede VOB Kurulması Ġçin Finansal Destek Sağlanması Ajans, TOBB, ETB * : 2012 ve sonrası faaliyetler altyapı faaliyetlerine bağlı olarak detaylandırılacaktır. Trakya Kalkınma Ajansı

12 10. SONUÇ Bölge ve Edirne için önemi daha önce anlaģılmıģ ve bu konuda önemli kararlar alınıp, çalıģmaları baģlatılmıģ olan bu konunun bölge ve Edirne ilinin kalkınması için hayati öneme sahip olduğu düģünülmektedir. Kalkınma Ajansının gerek koordinasyon ve teknik, gerekse finansal destekleri çalıģmanın sonuçlandırılmasına büyük katkı sağlayacaktır. Halen faaliyetleri baģlamıģ ancak yavaģ ilerleyen bu çalıģmaya ivme kazandırmak ve takvimde belirtilen sürelerde gerçekleģmesini sağlamak amacıyla, kalkınma ajansının bu konuda en kısa zamanda karar alması gerekli görülmektedir.

13 Yararlanılan Kaynaklar: VOB la Gelecek Yönetimi, Çetin Ali Dönmez, Ocak 2010 Vadeli iģlem Piyasalarının ĠĢleyiĢi ve VOB, Hamdi Bağcı, CEO, 19 Ağustos Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliği Hububat, Baklagiller ve Yağlı Tohumlar Lisanslı Depo Yönetmeliği Ġhtisas Borsalarının KuruluĢ, ĠĢleyiĢ ve Denetim Usul ve Esasları Hakkındaki Genel Yönetmelik Lisanslı Depoculuk Tazmin Fonu Yönetmeliği Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Ürün Borsalarını GeliĢtirme Projesi Raporları Yetkili Sınıflandırıcıların Lisans Alma, Faaliyet ve Denetimi Hakkında Yönetmelik Ürün Ġhtisas Borsacılığı Sisteminde Lisanslı Depoculuğun Yeri, Dr. Gürbüz Mızrak Lisanslı Depoculuk Sistemi ve Ürün Ġhtisas Borsası, Mustafa Akay, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Ġç ve Tic. Gn. Md. Trakya Kalkınma Ajansı

14

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Lisanslı Depoculuk Sistemi ve Ürün İhtisas Borsası

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Lisanslı Depoculuk Sistemi ve Ürün İhtisas Borsası Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Lisanslı Depoculuk Sistemi ve Ürün İhtisas Borsası Aralık 2010 İçindekiler Neden Lisanslı Depoculuk? Yürürlükte Bulunan Mevzuatlar Ülkemizde Ürün Depolama Durumu

Detaylı

TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SİSTEMİ VE ETKİLERİ

TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SİSTEMİ VE ETKİLERİ T.C. SAMSUN VALİLİĞİ Tarım İl Müdürlüğü TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SİSTEMİ VE ETKİLERİ Burhan HEKİMOĞLU Ziraat Mühendisi Mustafa ALTINDEĞER Ziraat Mühendisi Samsun / 2006 1 1. Giriş Ülkemizde, bugüne

Detaylı

PAMUK ÜRETİCİSİ LİSANSLI DEPOCULUĞA KAVUŞTU

PAMUK ÜRETİCİSİ LİSANSLI DEPOCULUĞA KAVUŞTU PAMUK ÜRETİCİSİ LİSANSLI DEPOCULUĞA KAVUŞTU Şebnem BORAN GİRİŞ Beyaz altın diye de adlandırılan pamuk yarattığı istihdam ile önemli tarım ürünlerimiz arasında yer almaktadır. Pamuk stratejik bir ürün olup

Detaylı

Dalgalı Piyasalarda Sığınılacak Liman: VOB

Dalgalı Piyasalarda Sığınılacak Liman: VOB Dalgalı Piyasalarda Sığınılacak Liman: VOB Erdem ALPTEKĠN GiriĢ Günümüz dünyası baģ döndürücü bir hızla değiģmektedir. Teknolojide hızlı bir ilerleme yaģanmakta, küresel finansal kriz finans teorisinin

Detaylı

LİSANSLI DEPOCULUK FİZİBİLİTE RAPORU 24.10.2013

LİSANSLI DEPOCULUK FİZİBİLİTE RAPORU 24.10.2013 LİSANSLI DEPOCULUK FİZİBİLİTE RAPORU 24.10.2013 1 ÖNSÖZ Bu rapor Ünye Ticaret Borsası ile Öztaş Fındık Sanayi Mühendislik İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi arasında yapılan görüşmeler sonucunda Borsamız

Detaylı

SİSTEME KONU ÜRÜNLER İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEPOLAMAYA UYGUN NİTELİKTE OLAN, STANDARDİZE EDİLEBİLEN, TEMEL VE İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ

SİSTEME KONU ÜRÜNLER İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEPOLAMAYA UYGUN NİTELİKTE OLAN, STANDARDİZE EDİLEBİLEN, TEMEL VE İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ SİSTEME KONU ÜRÜNLER DEPOLAMAYA UYGUN NİTELİKTE OLAN, STANDARDİZE EDİLEBİLEN, TEMEL VE İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ SİSTEME KONU ÜRÜNLER HUBUBAT, BAKLAGİLLER, YAĞLI TOHUMLAR, PAMUK, FINDIK, ZEYTİN, ZEYTİNYAĞI

Detaylı

ÇAĞDAŞ BORSACILIĞA GEÇİŞTE ÖNEMLİ BİR ADIM LİSANSLI DEPOCULUK

ÇAĞDAŞ BORSACILIĞA GEÇİŞTE ÖNEMLİ BİR ADIM LİSANSLI DEPOCULUK ÇAĞDAŞ BORSACILIĞA GEÇİŞTE ÖNEMLİ BİR ADIM LİSANSLI DEPOCULUK Başta ABD olmak üzere gelişmiş ülkelerde etkin ve yaygın bir lisanslı depoculuk (Warehouse Receıpt System) ile ürün ticareti sistemi bulunmaktadır.

Detaylı

LİSANSLI DEPOCULUK TESİSİ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU

LİSANSLI DEPOCULUK TESİSİ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU LİSANSLI DEPOCULUK TESİSİ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 4 GİRİŞ... 5 1. YÖNETİCİ ÖZETİ... 6 1.1. Projenin Gerekçesi... 6 1.2. Proje Hakkında Özet Bilgiler... 6 1.2.1.Projenin Adı:... 6 1.2.2.

Detaylı

AYDIN İLİ STRATEJİK TARIM ÜRÜNLERİNDE LİSANSLI DEPOCULUK İHTİYACININ TESPİTİ PROJESİ SONUÇ RAPORU

AYDIN İLİ STRATEJİK TARIM ÜRÜNLERİNDE LİSANSLI DEPOCULUK İHTİYACININ TESPİTİ PROJESİ SONUÇ RAPORU T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2013 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI AYDIN İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ AYDIN İLİ STRATEJİK TARIM ÜRÜNLERİNDE LİSANSLI DEPOCULUK İHTİYACININ TESPİTİ PROJESİ

Detaylı

KURU KAYISI LİSANSLI DEPOCULUK İŞLETMESİ FİZİBİLİTE RAPORU

KURU KAYISI LİSANSLI DEPOCULUK İŞLETMESİ FİZİBİLİTE RAPORU KURU KAYISI LİSANSLI DEPOCULUK İŞLETMESİ FİZİBİLİTE RAPORU ii Bu raporun yayın ve çalışma kapsamında elde edilecek her türlü yazılı ve görsel materyal ile verilere ilişkin bütün hakları Fırat Kalkınma

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011 2014

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011 2014 T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011 2014 ŞUBAT 2011 ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER... 1 ġekġller LĠSTESĠ... 2 TABLOLAR LĠSTESĠ...

Detaylı

MUHASEBE VE FĠNANSMAN

MUHASEBE VE FĠNANSMAN T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FĠNANSMAN FAALĠYET ALANI 344MV0015 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMASININ STOK YÖNETİMİ BOYUTUNDA ANALİZİ VE BİR UYGULAMA

ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMASININ STOK YÖNETİMİ BOYUTUNDA ANALİZİ VE BİR UYGULAMA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA BİLİM DALI ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMASININ STOK YÖNETİMİ BOYUTUNDA ANALİZİ VE BİR UYGULAMA Fatma

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 01.01.2012-31.12.2012 2. Ortaklığın Unvanı HektaĢ Ticaret T.A.ġ. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince ġirketimiz Ana

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. NĠSAN HAZĠRAN 2014 Sayı: 72. e-dergi OLARAK YAYINLANMAKTADIR.

ĠÇĠNDEKĠLER. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. NĠSAN HAZĠRAN 2014 Sayı: 72. e-dergi OLARAK YAYINLANMAKTADIR. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını NĠSAN HAZĠRAN 2014 Sayı: 72 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Adına Sahibi Ahmet BUÇUKOĞLU Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı Yazı İşleri Sorumlusu Hatice BAKIR İnsan Kaynakları

Detaylı

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE PAZARLAMA UYGULAMALARI: GARANTĠ BANKASI ÖRNEĞĠ

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE PAZARLAMA UYGULAMALARI: GARANTĠ BANKASI ÖRNEĞĠ T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS DÖNEM PROJESĠ BANKACILIK SEKTÖRÜNDE PAZARLAMA UYGULAMALARI: GARANTĠ BANKASI ÖRNEĞĠ SERKAN KARASLAR PROJE DANIġMANI

Detaylı

İçindekiler. Ara Faaliyet Raporu, Ocak- Haziran 2011

İçindekiler. Ara Faaliyet Raporu, Ocak- Haziran 2011 h İçindekiler ÖNSÖZ... 3 GİRİŞ... 5 1.GENEL BİLGİLER... 7 1.1.VİZYON, MİSYON ve İLKELER... 9 1.2.YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR... 10 1.3. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER... 11 1.3.1.Fiziksel Yapı... 11 1.3.2.Teşkilat

Detaylı

OSMANĠYE ĠLĠ STRATEJĠK YÖNELĠM ANALĠZĠ

OSMANĠYE ĠLĠ STRATEJĠK YÖNELĠM ANALĠZĠ OSMANĠYE ĠLĠ STRATEJĠK YÖNELĠM ANALĠZĠ 2000 Osmaniye Ġli Stratejik Yönelim Analizi Proje Yürütücüleri Prof. Dr. Orhan BÜYÜKALACA Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aykut GÜL Osmaniye Korkut

Detaylı

T.C. GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ EĞĠTĠMĠ ANABĠLĠM DALI

T.C. GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ EĞĠTĠMĠ ANABĠLĠM DALI T.C. GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ EĞĠTĠMĠ ANABĠLĠM DALI KONAKLAMA ĠġLETMELERĠ ĠÇĠN ULUSLARARASILAġMA YOLLARI VE ULUSLARARASILAġMA YOLU OLARAK DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ĠSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI (ĠMKB) 01.01.2012-30.12.2012 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ĠSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI (ĠMKB) 01.01.2012-30.12.2012 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ĠSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI (ĠMKB) 01.01.2012-30.12.2012 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile BaĢbakanlığın 10.05.2007 tarih ve 10671

Detaylı

Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları: Devlet, Özel Sektör ve Sivil Toplum Örgütlerinin Rolü

Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları: Devlet, Özel Sektör ve Sivil Toplum Örgütlerinin Rolü Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi Cilt:10.Sayı:2.Aralık 2006 ss.60-94 Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları: Devlet, Özel Sektör ve Sivil Toplum Örgütlerinin Kayahan TÜM 1 Efendiler, iktisadiyat sahasında

Detaylı

BÖLÜM II FİKİRDE VE HİZMETTE ÖNCÜ İZMİR TİCARET ODASI

BÖLÜM II FİKİRDE VE HİZMETTE ÖNCÜ İZMİR TİCARET ODASI BÖLÜM II FİKİRDE VE HİZMETTE ÖNCÜ İZMİR TİCARET ODASI 1. 1885 ten Günümüze İzmir Ticaret Odası Ġzmir Ticaret Odası, 1884 yılında baģlatılan iģlemler sonunda 1885 te kurularak Ġzmir in ticaret hayatına

Detaylı

C.Ü. Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 2, 2012 151

C.Ü. Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 2, 2012 151 C.Ü. Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 2, 2012 151 DĠYARBAKIR TĠCARET BORSASI NIN FAALĠYETLERĠ VE BORSANIN ÜYE PROFĠLĠ ĠLE ĠLGĠLĠ VERĠ EKSĠKLĠKLERĠNĠN MARS ANALĠZĠ ĠLE DÜZELTĠLMESĠ Bahar

Detaylı

TÜRKİYE DE KAMU BANKALARININ ÖZELLEŞTİRİLMESİ

TÜRKİYE DE KAMU BANKALARININ ÖZELLEŞTİRİLMESİ KMU ĠĠBF Dergisi Yıl:10 Sayı:14 Haziran/2008 TÜRKİYE DE KAMU BANKALARININ ÖZELLEŞTİRİLMESİ Cansel OSKAY * Yeşim KUBAR ** Özet Ülkemizde bankacılık sistemi içinde önemli bir yeri olan kamu bankalarının

Detaylı

İ.Ü. İşletme İktisadı Enstitüsü. Finans Tezsiz Yüksek Lisans Programı. Risk Yönetimi ve Türev Ürünler Dersi Dönem Ödevi

İ.Ü. İşletme İktisadı Enstitüsü. Finans Tezsiz Yüksek Lisans Programı. Risk Yönetimi ve Türev Ürünler Dersi Dönem Ödevi İ.Ü. İşletme İktisadı Enstitüsü Finans Tezsiz Yüksek Lisans Programı Risk Yönetimi ve Türev Ürünler Dersi Dönem Ödevi 1. TÜRKİYE DE SWAP PİYASALARI... 4 1.1. SWAP KAVRAMI... 4 1.2. SWAP TARĠHĠ... 4 1.3.

Detaylı

Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden. Ortaklığımızın 30.500.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir.

Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden. Ortaklığımızın 30.500.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir. Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın 30.500.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir. Söz konusu tahvillerin halka arzı, Sermaye Piyasası Kanunu

Detaylı

Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim ġirketi nden

Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim ġirketi nden Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim ġirketi nden Ortaklığımızın çıkarılmıģ sermayesinin 176.100.000.-TL den 224.000.000- TL ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 47.900.000.-TL ve mevcut ortakların

Detaylı

Ortaklığın Ünvanı : YAPI KREDĠ B TĠPĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ.

Ortaklığın Ünvanı : YAPI KREDĠ B TĠPĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. A.GENEL BĠLGĠLER: Raporun Dönemi : 01.01.2013-31.03.2013 Ortaklığın Ünvanı : YAPI KREDĠ B TĠPĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. Adres : Büyükdere Caddesi Yapı Kredi Plaza A Blok Kat 10 34330 Leven, BeĢiktaĢ/ ĠSTANBUL

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü

T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü TÜRKİYE KOOPERATİFÇİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2012 2016 0 ĠÇĠNDEKĠLER TABLO VE GRAFĠKLER LĠSTESĠ KISALTMALAR LĠSTESĠ ii iii 1. GĠRĠġ

Detaylı

TÜRKĠYE BĠLĠġĠM DERNEĞĠ. Kamu Bilgi ĠĢlem Merkezleri Yöneticileri Birliği. Kamu BiliĢim Platformu. Ġġ SÜREKLĠLĠĞĠ YÖNETĠMĠ. ÇALIġMA GRUBU RAPORU

TÜRKĠYE BĠLĠġĠM DERNEĞĠ. Kamu Bilgi ĠĢlem Merkezleri Yöneticileri Birliği. Kamu BiliĢim Platformu. Ġġ SÜREKLĠLĠĞĠ YÖNETĠMĠ. ÇALIġMA GRUBU RAPORU TÜRKĠYE BĠLĠġĠM DERNEĞĠ Kamu Bilgi ĠĢlem Merkezleri Yöneticileri Birliği Kamu BiliĢim Platformu Ġġ SÜREKLĠLĠĞĠ YÖNETĠMĠ ÇALIġMA GRUBU RAPORU 3. Ara Rapor http://www.tbd.org.tr Nisan 2012 TBD Kamu-BĠB Kamu

Detaylı