NÜKLEER FİZİĞİN BORSAYA UYGULANMASI: OPSİYON FİYATLARININ MESH FREE YÖNTEM ile MODELLENMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NÜKLEER FİZİĞİN BORSAYA UYGULANMASI: OPSİYON FİYATLARININ MESH FREE YÖNTEM ile MODELLENMESİ"

Transkript

1 NÜKLEER FİZİĞİN BORAYA UYGULANMAI: OPİYON FİYATLARININ MEH FREE YÖNTEM ile MODELLENMEİ M. Bilge KOÇ ve İsmail BOZTOUN Eciyes Üi. Fe-Ed. Fak. Fizik Bölümü Kaysei ÖZET Bu çalışmada eoik üklee fiziği opsiyo fiyalaıa uygulaması ve umeik aalizi bu aladaki icelemesi ye almakadı. Bu çalışma içi bilie koveksiyo-difüzyo ipi bi kısmi difeasiyel deklem kullaılmışı. Bu kısmi difeasiyel deklemi çözümüde geleeksel umeik meodlada solu fakla meodu fiie diffeece mehods solu elemala meodu fiie elemes vb dışıda meshde bağımsız mesh-fee bi meod ola RBF adial basis fucios meodu kullaılmışı. Kaşılaşımalı bi çalışma ile meshde bağımsız ve mesh değişkeli mesh-depede kaşılaşıması yapılaak RBF meoduu kullaıla zama ve çözüm adımlaı içi seçile aalıkla bakımıda geleeksel meodlaa göe çok daha başaılı olduğu göseilmişi. Bu çalışma bosadaki alım ve saımladaki mevcu isklede koumak içi oluşuula opsiyo seçeeklei içi koveksiyo-difüzyo ipi kısmi difeasiyel deklem kullaılması ve opsiyo fiyalaıı umeik aalizii yapılması ile bu alada eoik üklee fiziği uygulaabililiğii gösemişi.

2 - GİRİŞ Fizik kimya ve fe bilimleii diğe başlaıdaki biçok poblem adveksiyo-difüzyo deklem eşiliği ile modelleebili. Öeği yoğu bi akışkaı duağa halde su içideki dağılımı ve akışka aafıda aşıması çoklu kimyasal epkimelei icelemesi amosfeik zeeciklei yayılması veya çekidek bozuumuu gözeekli oamda geiş alaa yayılması adveksiyo-difüzyo eşiliğiyle alaılabili. Edüsiyel poblemle de adveksiyo-difüzyo eşiliğii çözümleii içemekedi; çelik levhaı eiilmesi galvaizaio ve meal alaşımı kaılaşıılması gibi akışkala diamiği poblemlei güümüz ileim kablolaıdaki ısı aışı ve sıcak çelik kablou şok su soğuması ile haekei gibi ısı asfei uygulamalaı ve bosadaki valık fiyalaıı değişimlei gibi fiasal uygulamala. 973 e bei Black ve choles ü Avupa ipi opsiyolaa değe biçmek içi hazıladığı fomül geişleileek kullaılmakadı. Bu eşiliği umeik çözümü kısmi difeasiyel deklem çözümüe bezeilebili. Çözümleie ulaşılmasıı ve souçlaı duağalığıı sağlamasıı zo olduğu eaksiyo-difüzyo eşiliği ile özdeşleşiilebili Bu çalışmada meshde bağımsız bi yöem ola RBF meodu kullaılmışı. Bu yöemi uygulaması ile aalıklaa ayılmış okaladaki souçla değil iseile okadi souçlaı çözümü elde edilmekedi. Bu da RBF meoduu poblemi boyulaıda bağımsız kılmakadı. Bi soaki bölümde opsiyo fiyalaı içi Black-choles modeli aıılmakadı. 3. bölümde Black-choles eşiliğii seçiğimiz umeik meodla çözümlemesi 4. bölümde elde edile kaşılaşımalı çözümle ve 5. bölümde de souç ye almakadı

3 . -BLACK-CHOLE EŞİTLİĞİ Opsiyo fiyalaıı değelediilmesi içi kullaıla Black-choles eşiliği aşağıdaki gibidi; d d d 0 d d d iske bağımsız faiz oaı değişkelik T opsiyou döem sou biiş zamaı ve aıda ve sok değeide opsiyo fiyaı [0 ve [0 T ]. ma E 0 mi E 0 fo pu samak fo call almak Black-choles modelii emelide opsiyoa kou eşkil ede valığı fiyaıı vade soua kada asıl bi gelişme göseeceği ve vade souda hagi olasılıkla hagi fiyaa sahip olacağıı belilemesi yamakadı. ade souda opsiyou değei valığı fiyaıa bağlı olacağıda valık fiyaıı ahmi edilmesi opsiyo değeii de belilemesie olaak veeceki. Black-coles u umeik çözümü içi kulladığımız RBF yöemi valık fiyaıı vade souda öce iseile hehagi bi aıda da ahmi edilmesie olaak sağladığı içi bu yöem ecih edilmiş ve elde edile souçlada haa payıı 0 a yakı olduğu göülmüşü. 3- BLACK-CHOLE UN NUMERİK ÇÖZÜMÜ Black-choles eşiliğii dö faklı yöem; hiplae umeik çözümü içi iki faklı splie muliquadic cubic ve meod kulladık. Bulaı gaussia kullaılaak kedi başaılaıa bakılmış ve souçla ileki bölümlede aışılmışı. Ayıca RBF meodua bağlı ola aalaıda suulmuşu. kaşılaşımalaı 3

4 4 3.- Radial Basis Fucio Meodu Bu çalışmada kullaıla RBF meodlaı aşağıda veilmişi: log : 4 TP : c MQ : 3 CUBIC 3 : c e GAUIAN umaalı eşilik Cak-Nicholso meodu kullaılaak düzelemişi. Bu zamaa bağlı gei döüşümlü bi deklemdi backwad. 4 0 θ θ u u olmak üzee 4 deklemide yeie yazılısa aşağıdaki eşilik elde edili. 5 α α α Buada ve θ θ α olaak alıı θ içi α olu. Eğe y 6 N λ 7... N i i N i λ olaak alıı ve H H α α α şeklide aımlaısa i i olmak üzee

5 N λ H i N λ H şeklide bi deklem elde edili. RBF meodu meshde bağımsız bi yöemdi. Bilie Black-choles eşiliğie uygulaaak çözümle elde edili. 3.- Fiie Diffeece Meodu olu Fakla Meodu i 8 Hem beligi eplici hem de dolaylı implici fiie diffeece meodlaı kullaılmışı;. He ikiside de ikici deecede difeasiyel ve geiye döüşümlü difeasiyel fomüllee Laplace ve Gadie opeaölei uygulamışı. Dolaylı implici fiie diffeece meodua çok beze ola beligi eplici fiie diffeece meoduu kaalılık ve covegece poblemlei vadı. Kaalılık poblemi α ı değeiyle değişe aalık boyuua bağlıdı. α 0 ile 0.5 aasıda değelee sahipse kaalı eğe 0.5 e büyük ise kaasız hale geçmekedi. Covegece poblemi ise zama aalığıda kayaklamakadı. Bu yöemi bi okada bileşeek doğu soucu vemesi içi zama aalığıı çok küçük uulması geekmekedi. Buda dolayıdı ki bu yöem çok yavaş çalışmakadı. Buu yaıda dolaylı fiie diffeece meoduu kaalılık poblemi hiçbi α değei içi bulumamakla bilike covege poblemi yie zama aalığıa bağlı ve hesaplamalaı çok yavaşlamakadı. FD uygulamalaı H ve H - opeaöleide yeie kouluusa sıı ve başlagıç koşullaı uygulaısa ve eşilik yeide düzeleise doğusal eşiliği simeik siseme döüşümüü elde edeiz. Bu da Gauss elemiasyo yöemi ile i hesaplaması sağlaı. 5

6 4-ONUÇLAR Yöemi umeik değelediilmesii amamlaması içi valık al biimleii de uygulaması geeklidi. Bu da acak e açık ifadeyle opsiyo fiyalaıı bi okada bileşeek geçek değeii buluması içi yaalı ek ilavelei aımamızla geçekleşi.. Bahsedildiği gibi yavaş covegece opsiyo fiyalaıı ödeme foksiyolaıı amamlaabilmeside öemlidi. Bilidiği gibi eğe zama aalığıı küçülüsek opsiyo fiyalaıı ya da deklemi covegece şaıı sağlamış oluuz. Buula kasedile umeik çözüm uygulamasıa kaıla ek ilaveledi udelyigs. ock TP MQ CUBIC GAUIAN

7 HATA Tablo : 00 içi Radial Basis Foksiyouu Kaşılaşıması Kullaıla RBF meodu sadece eşilik içi değil ayı zamada üevlei içi de çözüm oluşumakadı. RBF uygulamasıda çıka fomülasyo sayısal alada aımlaabili ve buu e öemli gösegesi de başka bi yöeme geek duymada bi bous olaak elde edebileceğimiz dela değeleidi. Opsiyo ya da opsiyo poföyü içi dela değei çok öemlidi ve opsiyou ya da poföyü hassasiyeii gösei. Dela valık değeideki değişim oaıı gösei sok fiyalaıı al uygulamalaıda ki küçük değişimlei opsiyo fiyalaıdaki haekeii deecesidi. O halde dela hedgig e isk faköleii azalma diyebiliiz. Buu e iyi yolu opsiyo ve ou al uygulamalaı aasıdaki uyumu sağlamakı. Biz bu çalışmada meshde bağımsız ola RBF meoduu kullaaak mesh-değişkeli FD meoduu souçlaı ile kaşılaşıdık. Bu souçlaı kaşılaşıabilmek içi Willmo u FD souçlaıı ele aldık ve kulladığımız RBF uygulamasıda da Avupa ipi pu saım opsiyouu E T0.5 yıl ve [030] değelei içi kulladık. 7

8 ock TP MQ CUBIC GAUIAN HATA Tablo : 00 ike Tablo ile ayı faka Dela içi 8

9 ock TP MQ CUBIC GAUIAN Tablo 3: Faklı ode değelei içi geçel haala 00 ock TP MQ CUBIC GAUIAN Tablo 4: 00 ike Tablo 3 ile ayı faka Dela içi. 9

10 5- TARTIŞMA Çözümleimizde RBF meoduu kullamayı ecih eik çükü öcelikli avaaı iki belileyici ieliğii olması; uygulaa yöemi foksiyolaı düzgü açık ve difeasiyelleebili. Meshde bağımsız bi yöem ola RBF meoduu da kedi içide umeiksel aaliz yöemleii faklılıkla gösediği al meodlaı ayı değele göz öüe alıaak çözümlei kaşılaşıılmışı. Elde edile souçlaa göe kullaıla ode sayısı aıkça TP hi plae splie diğeleie göe çok daha iyi souçla vemiş ve haa oaı 0 a yaklaşmışı. Ayı souç dela değelei içide gözlemişi. FD fiie diffeece meoduda gözlee ai sıçayışla gözlememiş ve RBF meoduu meshde bağımsız olması sebebiyle iseile adaki değei vade soua bağlı kalmada gözleebilmişi. Bu çalışmada göseilmek isee üklee fizike kullaıla adveksiyo-difüzyo ipi bi deklemi umeik çözümlei sayeside faklı alalada çözümleii sağlaabileceğidi. Bu çalışma ile bu ip bi deklemi opsiyo fiyalaı üzeide de çözümleii sağlaması göseilmişi. Opsiyo fiyalaı meshde bağımsız bi yöem ile modelleeek üklee fiziği bosaya uygulaabililiği göseilmişi. 0

11 Teşekkü: Bu poe EPRC aafıda deseklemişi Ga No: GR/N0968. Kayakça: [] Choi. ad Macozzi M.D. A Numeical Appoach o Ameica Cuey Opio aluaio Joual of Deivaives [] Bozosu I. ad Chaafi A. A Aalysis of he Liea Advecio-Diffusio Equaio usig Mesh-fee ad Mesh-depede Mehods Joual of Egieeig Aalysis wih Bouday Elemes ol: 6 Issue 0 pp: [3] Bozosu I. Bozosu D. ad Chaafi A. O he Numeical oluio of Liea Advecio-Diffusio Equaio usig Compacly uppoed Radial Basis Fucios Lecue Noes i Compuaioal ciece ad Egieeig ol: 6 edied by M. Giebel ad M. A. chweize pp:

BULANIK SAYI DİZİLERİ VE İSTATİSTİKSEL YAKINSAKLIĞI

BULANIK SAYI DİZİLERİ VE İSTATİSTİKSEL YAKINSAKLIĞI T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BULANIK SAYI DİZİLERİ VE İSTATİSTİKSEL YAKINSAKLIĞI Muammed ÇINAR TEZ YÖNETİCİSİ Pof. D. Miail ET YÜKSEK LİSANS TEZİ MATEMATİK ANABİLİM DALI ELAZIĞ-2007

Detaylı

Electronic Letters on Science & Engineering 5(2) (2009) Available online at www.e-lse.org

Electronic Letters on Science & Engineering 5(2) (2009) Available online at www.e-lse.org Eleconic Lees on Science & Engineeing 5 9 Available online a www.e-lse.og adial Change Of oos Wih Acive Balancing ings Davu Edem ŞAHİN a*, İbahim UZAY b a Bozok Univesiy, Fen Bilimlei Ensiüsü, 66, Yozga,

Detaylı

OPTİK AKIŞIN HESAPLANMASI VE YAPAY SİNİR AĞLARI İLE YORUMLANARAK MOBİL ROBOTLAR İÇİN ENGEL TESPİTİ VE KAÇINMA DAVRANIŞINDA KULLANILMASI

OPTİK AKIŞIN HESAPLANMASI VE YAPAY SİNİR AĞLARI İLE YORUMLANARAK MOBİL ROBOTLAR İÇİN ENGEL TESPİTİ VE KAÇINMA DAVRANIŞINDA KULLANILMASI Opik Akışın Hesaplanması ve Yapay Sini Ağlaı ile Youmlanaak Mobil Robo İçin Engel espii ve Kaçınma Davanışında Kullanılması HAVACILIK VE UZAY EKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 009 CİL 4 SAYI (77-87) OPİK AKIŞIN

Detaylı

Nesrin ALPTEKĐN 1, Emel ŞIKLAR 2

Nesrin ALPTEKĐN 1, Emel ŞIKLAR 2 Tük Hsse Seed Emekllk Yatıım Folaıı Çok Ktel Pefomas Değeledmes: Topsıs Metodu N.Alptek, E.Şıkla Tük Hsse Seed Emekllk Yatıım Folaıı Çok Ktel Pefomas Değeledmes: Topsıs Metodu Nes ALPTEKĐN 1, Emel ŞIKLAR

Detaylı

İKTİSATÇILAR İÇİN MATEMATİK

İKTİSATÇILAR İÇİN MATEMATİK Kostadi Treçevski Aeta Gatsovska Naditsa İvaovska İKTİSATÇILAR İÇİN MATEMATİK DÖRT YILLIK MESLEKİ OKULLARA AİT SINIF III İKTİSAT - HUKUK VE TİCARET MESLEĞİ TİCARET VE PAZARLAMA TEKNİSYENİ Deetleyeler:

Detaylı

4.Bölüm Tahvil Değerlemesi. Doç. Dr. Mete Doğanay Prof. Dr. Ramazan Aktaş

4.Bölüm Tahvil Değerlemesi. Doç. Dr. Mete Doğanay Prof. Dr. Ramazan Aktaş 4.Bölüm Tahvil Değerlemesi Doç. Dr. Mee Doğaay Prof. Dr. Ramaza Akaş Amaçlarımız Bu bölümü amamladıka sora aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiiz: Tahvillerle ilgili emel kavramları bilmek

Detaylı

ELEKTRONİĞİN FİZİKSEL ESASLARI

ELEKTRONİĞİN FİZİKSEL ESASLARI ELEKTRONİĞİN FİZİKSEL ESASLARI Bi elektonik elemanın özelliğini, bu elemanın üetiminde kullanılan malzemenin paametelei ve ısı, geilim ışık gibi dış etkenleden dolayı elemanın içinde geçekleşen fiziksel

Detaylı

ASD: Çok Amaçlı Ayarlanabilir Sınıflandırıcı Devreler

ASD: Çok Amaçlı Ayarlanabilir Sınıflandırıcı Devreler ASD: Çok Amaçlı Ayalanabili Sınıflandııcı Deele Poje No: 06E39 Pof. D. Cem GÖKNAR Pof. D. Shaham MINAEI D. Meih YILDIZ D. Engin DENİZ EYLÜL 00 İSTANBUL ÖNSÖZ Bu pojenin ilk aşamasında mecut sınıflandııcı

Detaylı

Mekânsal Karar Problemleri İçin Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Çok Ölçütlü Karar Analizinin Bütünleştirilmesi: TOPSIS Yöntemi

Mekânsal Karar Problemleri İçin Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Çok Ölçütlü Karar Analizinin Bütünleştirilmesi: TOPSIS Yöntemi Mekâsal Karar Problemleri İçi Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Çok Ölçütlü Karar Aalizii Bütüleştirilmesi: TOPSIS Yötemi Derya Öztürk Odokuz Mayıs Üiversitesi Harita Mühedisliği Bölümü, 55139 Samsu. dozturk@omu.edu.tr

Detaylı

BÖLÜM 2 VİSKOZ OLMAYAN SIKIŞTIRILAMAZ AKIMIN ESASLARI

BÖLÜM 2 VİSKOZ OLMAYAN SIKIŞTIRILAMAZ AKIMIN ESASLARI ÖLÜM İSKOZ OLMAYAN SIKIŞTIRILAMAZ AKIMIN ESASLARI. Açısal hı, otisite e Sikülasyon. otisitenin eğişme Hıı.3 Sikülasyonun eğişme Hıı Kelin Teoemi.4 İotasyonel Akım Hı Potansiyeli.5 ida Üeindeki e Sonsudaki

Detaylı

EN KISA YOL PROBLEMİNDE ÇİZGE PARÇALAMA YÖNTEMİ KULLANILARAK YENİ BİR YAKLAŞIM 1

EN KISA YOL PROBLEMİNDE ÇİZGE PARÇALAMA YÖNTEMİ KULLANILARAK YENİ BİR YAKLAŞIM 1 EN KISA YOL PROBLEMİNDE ÇİZGE PARÇALAMA YÖNTEMİ KULLANILARAK YENİ BİR YAKLAŞIM Eskişehir Osmagazi Üiversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Özet Bu çalışmada ilk olarak çizge kuramıı temel kavramları

Detaylı

GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ VE UYUM ANALİZİ İLE BİR İŞLETMEDE KARŞILAŞILAN ÜRETİM HATALARININ İNCELENMESİ

GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ VE UYUM ANALİZİ İLE BİR İŞLETMEDE KARŞILAŞILAN ÜRETİM HATALARININ İNCELENMESİ Süleyma Demirel Üiversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2012, C.17, S.1, s.123-142. Suleyma Demirel Uiversity The Joural of Faculty of Ecoomics ad Admiistrative Scieces Y.2012, Vol.17,

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SAYISAL YÖNTEMLER DERS NOTLARI

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SAYISAL YÖNTEMLER DERS NOTLARI ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SAYISAL YÖNTEMLER DERS NOTLARI Doç. Dr. Cihat ARSLANTÜRK Doç. Dr. Yusuf Ali KARA ERZURUM BÖLÜM MATEMATİKSEL TEMELLER ve HATA ANALİZİ..

Detaylı

ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 15, 2012 ZKU Journal of Social Sciences, Volume 8, Number 15, 2012

ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 15, 2012 ZKU Journal of Social Sciences, Volume 8, Number 15, 2012 ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 15, 2012 ZKU Joural of Social Scieces, Volume 8, Number 15, 2012 GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Detaylı

Saha Geri Dönüş Oran n AR-GE Aşamas nda İndikatör ile Tahmin Etme Yöntemi Field Return Rate Estimation in R&D Phase with an Indicator

Saha Geri Dönüş Oran n AR-GE Aşamas nda İndikatör ile Tahmin Etme Yöntemi Field Return Rate Estimation in R&D Phase with an Indicator Tekca A. T., Kahramaoğlu G., Yatır M. N., Kirişke B., Güdüzalp M., Saha Geri Döüş Oraıı AR-GE Aşamasıda İdikatör ile Tahmi Etme Yötemi, EMO Bilimsel Dergi, Cilt 1, Sayı 2, Syf 67-74, Aralık 2011 Saha Geri

Detaylı

THOMAS MODELİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN ÇATIŞMA YÖNETİMİ STİLLERİ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI

THOMAS MODELİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN ÇATIŞMA YÖNETİMİ STİLLERİ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI THOMAS MODELİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN ÇATIŞMA YÖNETİMİ STİLLERİ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI Alpteki SÖKMEN İrfa YAZICIOĞLU ÖZET İşletmeler arası büyük rekabetleri yaşadığı, adeta ekoomik

Detaylı

Ekim 2003 Cilt:11 No:2 ISSN 1300-8811 October 2003 Vol:11 No:2 İÇİNDEKİLER (CONTENTS)

Ekim 2003 Cilt:11 No:2 ISSN 1300-8811 October 2003 Vol:11 No:2 İÇİNDEKİLER (CONTENTS) Gazi Üiversitesi Kastamou Eğitim Dergisi Gazi Uiversity Kastamou Educatio Joural Ekim 2003 Cilt:11 No:2 ISSN 1300-8811 October 2003 Vol:11 No:2 İÇİNDEKİLER (CONTENTS) Eğitim Bilimleri Eğitimde Stratejik

Detaylı

POZiSYON KONTROLÜNE YÖNELİK DC MOTOR UYGULAMASI

POZiSYON KONTROLÜNE YÖNELİK DC MOTOR UYGULAMASI .. SAU Fen Bilimlei Enstitüsü Degisi 6.Cilt, 1.Saı (Mat 2002) Pozison Kontolüne Yönelik DC Moto Ugulaması A.İ.Doğman, A.F.Boz POZiSYON KONTROLÜNE YÖNELİK DC MOTOR UYGULAMASI 'oj Ali lhsan DOGMAN, Ali Fuat

Detaylı

GRACE Uydu Verileri İle Yer Sistemi İçerisindeki Kütle Değişimlerinin İzlenmesi

GRACE Uydu Verileri İle Yer Sistemi İçerisindeki Kütle Değişimlerinin İzlenmesi İçerisideki Kütle Değişimlerii İzlemesi GRACE Uydu Verileri ile Yer Sistemi İçerisideki Kütle Değişimlerii İzlemesi (Moitorig the Mass Variatios withi the Earth System from GRACE Satellite Data) Mehmet

Detaylı

Diferansiyel Gelişim Algoritmasının Termik Birimlerden Oluşan Çevresel Ekonomik Güç Dağıtım Problemlerine Uygulanması

Diferansiyel Gelişim Algoritmasının Termik Birimlerden Oluşan Çevresel Ekonomik Güç Dağıtım Problemlerine Uygulanması Diferasiyel Gelişim Algoritmasıı Termik Birimlerde Oluşa Çevresel Ekoomik Güç Dağıtım Problemlerie Uygulaması Differetial evolutio algorithm applied to evirometal ecoomic power dispatch problems cosistig

Detaylı

7. İSTATİSTİK GÜNLERİ SEMPOZYUMU. 28-30 Haziran 2010 ODTÜ/ANKARA BİLDİRİ ÖZETLERİ

7. İSTATİSTİK GÜNLERİ SEMPOZYUMU. 28-30 Haziran 2010 ODTÜ/ANKARA BİLDİRİ ÖZETLERİ 7. İSTATİSTİK GÜNLERİ SEMPOZYUMU 8-30 Hazira 00 ODTÜ/ANKARA BİLDİRİ ÖZETLERİ SEMPOZYUM ONUR KURULU Prof. Dr. Ahmet Acar, ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Cüeyt Ca, ODTÜ Fe ve Edebiyat Fakültesi Dekaı Prof. Dr. Caa

Detaylı

Doğrusal Olmayan Etkiler Altındaki Bir WDM Sistemin Farklı Veri İletim Hızları İçin Performans Analizi

Doğrusal Olmayan Etkiler Altındaki Bir WDM Sistemin Farklı Veri İletim Hızları İçin Performans Analizi ELECO '1 Elektrik - Elektroik ve Bilgisayar Mühedisliği Sempozyumu, 9 Kasım - 1 Aralık 1, Bursa Doğrusal Olmaya Etkiler Altıdaki Bir WDM Sistemi Farklı Veri İletim Hızları İçi Performas Aalizi Performace

Detaylı

5. ÜNİTE IS LM Analizi

5. ÜNİTE IS LM Analizi 5. ÜNİTE IS LM Analizi Bu bölümde mako iktisadın en çok bilinen modeli olan IS-LM modelini göeceğiz. Model statikti. Mako iktisatta statik vasayımı cai değişmelein stoklaı ve bekleyişlei etkilemediği vasayımıdı.

Detaylı

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK...111. Konu Özeti...111. Testler (1 11)...115. Yazılıya Hazırlık Soruları (1 2)...

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK...111. Konu Özeti...111. Testler (1 11)...115. Yazılıya Hazırlık Soruları (1 2)... ÜNİTE PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK Bölüm PERMÜTASYON, KOMBİNASYON BİNOM VE OLASILIK! = (...... ) PERMÜTASYON, KOMBİNASYON BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK PERMÜTASYON, KOMBİNASYON,

Detaylı

HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM ÖDÜLLÜ ÜNİTE KAZANIM DEĞERLENDİRME TESTİ

HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM ÖDÜLLÜ ÜNİTE KAZANIM DEĞERLENDİRME TESTİ HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM ÖDÜLLÜ ÜNİTE KAZANIM DEĞERLENDİRME TESTİ 1. Aşağıda verile deiz yıldızıdaki yeileme olayı ile 7. Bir bölüme sırasıda homolog kromozomlar birbirie sarılır ilgili olarak aşağıdakilerde

Detaylı

EN KÜÇÜK KARELER VE TOPLAM EN KÜÇÜK KARELER YÖNTEMLERİ İLE DEFORMASYON ANALİZİ

EN KÜÇÜK KARELER VE TOPLAM EN KÜÇÜK KARELER YÖNTEMLERİ İLE DEFORMASYON ANALİZİ MMO Hata ve Kadasto Mühedsle Odası. üke Hata lmsel ve ekk Kuultaı 5 Maıs 9, kaa EN KÜÇÜK KELE VE OPLM EN KÜÇÜK KELE YÖNEMLEİ İLE DEFOMSYON NLİZİ M. ca,. a, O. kılma İÜ, İstabul ekk Üvestes, Jeode ve Fotogamet

Detaylı

KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI

KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI İstabul Ticaret Üiversitesi Fe Bilimleri Dergisi Yıl: 5 Sayı:10 Güz 2006/2 s 65-80 KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI İrfa ERTUĞRUL *,

Detaylı

KATILIMCI KARAR VERME: KARARLARA KATILIM KONUSUNDA ÇALIŞANLARIN DÜŞÜNCELERİNE YÖNELİK BİR ALAN ÇALIŞMASI PARTICIPATIVE DECISION MAKING

KATILIMCI KARAR VERME: KARARLARA KATILIM KONUSUNDA ÇALIŞANLARIN DÜŞÜNCELERİNE YÖNELİK BİR ALAN ÇALIŞMASI PARTICIPATIVE DECISION MAKING Süleyma Demirel Üiversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.29-56. KATILIMCI KARAR VERME: KARARLARA KATILIM KONUSUNDA ÇALIŞANLARIN DÜŞÜNCELERİNE YÖNELİK BİR ALAN ÇALIŞMASI PARTICIPATIVE

Detaylı

Elektromanyetik Dalgalardan Enerji Hasat Etmek

Elektromanyetik Dalgalardan Enerji Hasat Etmek Elektomanyetik Dalgaladan Eneji Hasat Etmek ( D. Cahit Kaakuş - Yük. Müh. Onu Teki) Havada sebest olaak yayınım yapan adyo ya da mikodalga fekanslaındaki elektomanyetik dalgalaın üzeinde baındıdıklaı enejinin

Detaylı

SEROLOJİK ÖRNEKLEME EL KİTABI. AVIAGEN ANADOLU AŞ KANATLI TEŞHİS ve ANALİZ LABORATUVARI SEROLOJİ ÖRNEKLEME EL KİTABI

SEROLOJİK ÖRNEKLEME EL KİTABI. AVIAGEN ANADOLU AŞ KANATLI TEŞHİS ve ANALİZ LABORATUVARI SEROLOJİ ÖRNEKLEME EL KİTABI AVIAGEN ANADOLU AŞ KANATLI TEŞHİS ve ANALİZ LABORATUVARI SEROLOJİ ÖRNEKLEME EL KİTABI 1/9 Hazırlaya Oaylaya Yürürlük Tarihi Revizyo Tarihi Mehmet ÜVEY Mehmet ÜVEY 06.04.2011 05.06.2014 Gözde Geçire Gözde

Detaylı