İSTANBUL TİcARET ODASı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL TİcARET ODASı"

Transkript

1 II İSTANBUL TİcARET ODASı. J ' i

2 ıstanbul TİCARET ODAsı YURDUN ve TLJCCARIN HizMETiNDE Yazan: VEHBİ BELGİL 1964

3

4 içindekil R BiRİN ci KISIM ÖNSÖ'l VE TEMEL HEDEFLER tkinej: KISIlV! ODAN!N TUCCAHA KARŞI HİziHETLERI Sahife A) Ojax'n 'I'ücc1iı'l1 Doğ:mdan Doğ'rLıya Hizmetlerİ.. 17 a) Bilg'] Venneı.; b) Beigo Vermek..., Menşc Şa:ıadetnameicrı./ Foluro Surıdlerinin 'fosdiki ~... " Rayiç Fiyat Tasdiki.. d'... ' , Ticari ve Sınai Eşya -Vasıflarının Tascliki.' (Jacıya Kayıtlı Uyelcrin İmzalarının Tasdiki..., 19 O. Yedivahii Vesikaları,..., Bilirkişi ve Eksper Raporları , Oda lffensupla1'lna ait kayıt ve sici! sm'elleri ve Vyelil~ Ilüviyet Varakaları....,,,, O, Kefaıetname ve TaahhütnameZerde Yaz~lı İmza Sahipirinin Odamızdaki Sicil Durumunu Gösteren Tasdik ve Serlıler LO. Mahrem Olm1yan Sicillerin Suretleri Kapasite Belgeleri Ticari ve Sınai lllüessesezere ait Adres'er Ticari ı;e Sına! Teamüller llal~kında Belgeler H. Ticari tıc Sınai Mahiyette Olmak Uzere Lüzurn Görülecek Sair Belgeler c) Yayuı Yapma:: M (;cnıun Yayını 'i Gazete Yayını Kitap Yayın, Rapo?' Yayını Adres Kitabı Yauını

5 Sahife ç) UyarnmJ:ı: tl) Uzlaştırmak e) Taihsis İşled...,.., B) Odanın, Tüccara Dolayısiyle Hizmetleri a) Odanın, Tiiccaı'a, Devlet ve Resmi Teşekküller. Le İşbirliği Yolile Yaptığı Hizmetler Mevzuat Hakkında Mütaltta Verme Teknik Bilgi Verme H~~... ~... ~ < :r Teamüı Tesbit Etme Ortalama Kar Hadlerinin Tesbiti Riayeti Necbur! J}fes.lek't Rarat Alma li. İhmaatı Geliştirme Merkezıne yardım Türk Standardları Enstitüsü LLe ijbitliği ll. Fuar ve SergiZere Kahlma b) Odanın, Dj,ğer Odalarla işbirliği Yoluyla Tüccara H: zını::tlel'i istanbul Sanayi Odası ile işbirliği Yolile Marmara ve Trakya Bölgele1'indeki Oda tıe Borsalarla lşbirhği Yolile... p Yurdumuzun Diğer Odalariyle işbirliği Yolile , Odalar Bb'liği ile işbirliği yolile b. MUelıerm ası Ticaret Odası ile l~birliği Yolile c) Odanın, İtisadi, Ticari ve Hukuki İlınıler ÖğH~nimıni Teşvik Y cliyle '[ticeara Hizmetleri Akşam Ticaret Kursları Açma yolile Uğrncilere Yardım Yoille Iktisadi ve Ticarı tlimler Okuyan öğ1'encilere BurJ Dış Memleketlerde öyrenci Okutma Eğitl11~ Ponu ç) Odanm; Kendi PerSOlıdini Yetiştirme Yollyle Tüccara, Hizıııetleri Yamancı Nemleketlere Memur Gönderme Yüksek Se1)k ve tdare Karslanna Memur (Jön' derıne J[ulıasbe Kursları Açma Daktilo ve Sekreter Kunilarına ıllemur Gönderme Yabancı Dil Kursları 40

6 ÜÇÜNCÜ KISIM ODANıN J\fEl\ILEKETE KARŞIOLAN HİZlViETLERI Sahife A) Odanın, Devlete Yardmı Yolile Tiiccaı'a Hizmetled a) Odanın, Devlete, TüccaJ.' Nef'ine Yaptığı Hizmetler 43 b) Odamn, Devlete, Devlet Nef'ine YalJtığı Hizmetler 44 B) Odamn Sosyal Hizmetleri DÖRDÜNCÜ KISIM ODANıN KURULlJŞ ŞEKLİ A} Odanın Organlan... '" a) Me~;lel( KOluiteleı'i b) Oda. Meclisi '" c) Yönetim Kurulu B) İda,ri Tt".}'Idlat a) Genel mitiplik... '" 52 b) Grup Müdürlükleri (~) Şube Müdürlükleri Etüd ve Ara~tırma Şubesi Dış Münasebetler ve Turizm Şubesi... " J" Neşriyat Şubesi... "..,... ',.." :i. Neşriyat Subesi... "... " Tfcarel Şubesi Hesap İşleri Şubesi "" li. Tescil Şubesi istihbarat Şubesi Sanayi Şubesi... "...,..., ç) J\füf':takil ŞefiikIer Personel SenJisi Evrak ve Dosya Servisi Kiitüphane Servisi... " Ler azım Servisi Gümrük Daim.~ Eksperler Kurulu Sen;isi idare Amirliği

7 73 BEŞİNCİ KıSIM TÜCCAIUN ODAYA KARŞI VEeiBELERİ Sahife 1, Sicillüıydını HakiM Meşgalesine Uydürmak Oda Seçimlerine Katılmak , Sorulara Tam ve Va7ılinde Cevap Vermek , Görev Aldığı Oda OTganlaTında Tam Faaliyet GÖslcTmcl,...,... "... "." ljavetlete Tam re "Vaktinde Gelmek..." Odaca Alınan Riaycti iı] ecbur~ ili eslek! Kararlara Uymak... "... " Odaya Olan Jlal! Niikellefiyetlcrini YCTirır; Gelirn1ck... "... "...,... ".". 64 NETICE EKLER 71 i) Oda. l\'ieslel;: GI'UIJlannm Listesi...,... ~ II) Oda Yaym.131'mın Taın nı) Oda '!'::nii 1'iİ......,,.,,-.,,"',... 78

8 BİRİNCI KISIM.(jNS()Z TElVJEL HEDEFLER

9 1

10 Ö N SÖZ İstanbul'da mevcut.serbest teşebbüsün taazzuv etmiş en bu_. yük mesleki teşekkülü olan Odamız serbest teşekküıün milli kaı~, kınınadaki önemi, vazifeleri ve sorumlulukları hakkında şu ka naat'.:! sahiptir: SERBEST TEŞEBBÜSÜN MİLLİ KALKINMADAKİ ÖNEMİ: Milli kal"m111u ancak serbest teşebbüs sayesinde olabilir. Sağlaın biinyeli lir toplum ancak sağlaın bünyeli bir serijest teşebbüs sllyesinde ku-.'ulabibr. Rür, müreffeh. üstün seviyeli ve demokrati;" nizamiı bir toplumun kuru~ası, devamı ve,gelişmesi ancak serbest teşebbüsün güvenlik (Ve istikrar içinde teessüsüue, gelişmesine ve genişlemesine bağlıdır. Binnetice, bu nizamın sağlanma-' sı, başta gelen milli vazifemiz ve menfaatimizdir. SERBEST TEŞEBBÜSÜN VAZiFESİ: Serbest,teşebbüsün vazifesi,milli,kaynakları ;ve milli emegı azami derecede kullanarak kıymetlendirmek, yabancı kaynaklardan en müsait şartlarla azami derecede faydalanınayı ısağlamak, bilim ve san'at sahalarmda ve sosyal alanda gelişmenin ~emini i- çin maddi ve manevi yardımlarda bulunmak ve gerektiği ahvalde, bu sahalarda faal roloynamaktır. SERBEST TEŞEBBÜSÜN SORUMLULUKLARI: Serbest teşebbüsün milli kalkınmada ve milli güvenlikte devlet, hükômet ve idare adamları kadar ve hatta bazı hallerde on lardan da fazla ı'olü,vardır. Tabiatİyle, bu ağır vazifenin ağır sorumlulukları mevcuttur. Serbest teşebbüsün, bu önemli va zife sini ve bu vazifenin doğuracağı sorumluluklar! daima gözönün de bulundurması lazımdır. Odamız, bu inançların gerçekleştirilmesini temin için, şu.. kendisi için gaye edinmiştir. TEMEL HEDEFLERİ -11-

11 GDAMIZIN TEMEL HEDEFLERİ: 1. Odamızın vazifesi ye g'ayesi, serbest teşebbüsün gelişmesini ve,genişlemesini engelliyen hususlan tesbit ederk bunları bertaraf etmeğe çalışmak, serbest teşebbüsün hızla gelişme ve genişlemesini sağlıyacak tedbirler almak, serbest ~eşebbiisiiteşvik etmek, bu mevzuda aydınlatıcı faaliyette bulunmak, Imııunlarm tanıdığı imkanlar dahilinde bizzat teşebbüs sahasına atılmakhr.,2. Oda, aldığı bütiinkaı'al'larda, göste]:diği bütünfaaliyet. (eı' de memleketin hizmetiiide olduğunu daima :gözönünde bulundurur. 3. Oda, ticari muamelelcı'in sür'ati gerektirdiğini bir an için hahrdan çıkarmıyarak g'ündelik işlerde süı"atin,kolaylığm ve e- şit mua,melenin. iş salıiplerine azami nezaket gösterilmesinin zal'uretine inanır. 4. Oda, milli kalkınınanın ancak memleketteld bütün kuv\'et lerin samimi bir işbirliği yapmaları halindegerçekleşeceğine inanmış bir teşekkül olarak, devlet ve hükümet teşkilatı ve mcmlelı;:ette mevcut her türlü mesleki, ilmi, sosyal teşekküllerle ve san'. at cemiyetleri ve merkezleriyle işbirliği yapmayı zarurl bir vazi fe olarak kabul eder. 5. Oda, memleketin ü;inde bulunduğu şartlar ne olursa ol. sun, serbest teşebbüsiin hak ve menfaatlerini, emniyet ve istikra nm haleıda!' eden karar ve hareketleri önlemeye çalışır ve buna.larm milli menfaatlere aykırı olduklarım her türlüvasıta ile ilgili. makamlara ve gerektiğinde halk oyuna duyurur. 6. Oda, meslek ahlakım :ve tesanüdünü baitalayıcı her ~ü.rlü harekete bütün imkanlariyle mani olur ve bunları bertaraf et meye çalışır. Bütün bu söylediklerimizi bb' tek cümle ile özetlemek gere demek mümkündur: kirse şöyle Odamız, meslek hizmetleri görmek, meslek ah1ft,k ve tes811ü diinü korumak, ticaret ve sanayiin genel menfaatlere UygUıı su rette gelişmesine çalışmak ve bu maksatla verilecek işleri yapmak üzere kurulan, tüzel kişiliği haiz ve mesleki teşekkül mahiyetinde. bir KAMU KurumudUl'. Oda, mensuplarına ve yurda karşı olan bu hizmetlerini ııasıl ~. 12 -

12 yapar? Bu temel hedeflerin gerçekleştirilmesi için Oda ııe gibi faaliyetler sarfetmektedir? Oda, bunları yapabilmek için ue şekilde teşkilatlanmıştır'? Ve nihayet, bu hizmetleringereği gibi yapılabilmesi için tüccarın Odaya karşı vecibeleri nelerdir? İşte bu broşürümüzde bütün bu hususlar açıldanacaktır. Binnetice, broşürün birinci kısmında Odanın tüccara karşı ifa etmekle görevli olduğu hlzmetier, ikinci kısmında yurda ka.rşı yapmakla görevliolduğu hizmetl.er anlatıla-caktır. Üçüncü kısım, bu hizmetlerin gereği gibi yapılabilmesi için Odamn nasıl teşkilatlanmış olduğu hususuna tahsis edilmiştir. Ve nihayet dördün.- cü kısımda da, tüccarın Odaya karşı olan vazifeleri yer almıştır.... 1:~ -

13 1 1

14 İKİNCİ KısıM ODANıN TÜCCARA KARŞI HizMETLERi A) Odanın Tüccara Doğrudan Doğruya Hizmetleri.B) Odanın Tüccara Dolayısite Hizmetleri

15

16 ODANıN TÜCCARA KARŞI HizMETLERİ oda tüccara her gün bir çok hizmetler ifa etmektedir. Tüccar bu hizmetlerin bazılarından doğrudan doğruya istifade eder.. Bİr kısım hizmetler de, yine tüccar lehine olmak üzere yapılır, Fakat, bu hizmetler iş sahiplerine doğrudan doğruya ya.pılmadığı için tüccar!bunun nadiren farkındadır. Bu hizmetlerin neler olduklarını gereği gibi açıklıyabilmemiz için bunları: A) Doğrudan doğruya hizmetler, B) Dolayısiyle hizmetler başlıkları altında iki bölümde ele almakta fayda var. dır. A) Odanın Tüccara Doğrudan Doğruya Hizmetlerİ: Oda, bir takım hizmetlerini, ilgililerin müracaatı üzerbıe, bizzat müracaat sahiplerine yapar veya onların istifadesine arzeder. Bu hizmetlerden faydalanmak istiyenlerin, pulsuz bir dilekçe ile Odaya başvurmaları veya hizmeti ifa edecek servis veya şubeye şifahen müracaat etmeleri, maksadı temine kafi gelir. Bu hizmetler şu şekilde sıralanabilir: a) Bilgi Vermek: Tüccarın, ticarı faaliyetleri sırasında, ticari, iktisadi ve mali mevzuatı bilmeye ihtiyacı vardır. Yeni bir kanun, yeni bir kararname, yeni bir tebliğ çı,kmış veya Ibunlar mevcut bir kanun'ı, niza~nnf1meyi, kararnameyi, tebliği değiştirmiş olabilir. Odamız bu mevzuatı günü gününe takip ederek sistemli bir şekilde, dosyalar halinde muhafaza eder. Bu gi1bi mevzuat E.tüd ve Araştırma Şubemizde toplanmaktadır. Arzu eden herkes, adı geçen şubeye başvurarak bu bilgileri elde edebilir. Tüccar, bir malın memleketimizdeki veya yabancı bir memleketteki istihsal, ithal, ihraç miktarlarını öğrenmek istiye'bilir. Bu takdirde baş vuracağı yer Odamız İstatistik Servisidir. Bu -17 -

17 serviste, yerli, yabancı hemen bütün istatistikler mevcuttur. Aynca, bu gibi bilgileri ihtiva eden kitaplanmız da mevcuttur. Odamızkütüphanesinde, hemen hemen bütün devletlerin tüccar ve sanayicilerinin adreslerini ihtiva eden ADRES KİTAPLARI da vardır. Kendi ticaret branşına.giren bir malın yabancı memleketlerdeki satıcı veya alıcılarını öğrenmek istiyen bir tacir bu kitaplardan her zaman faydalanabilir. Kütüphanemizde, ayrıca, den fazla kitap vardır ve bu miktar her gün Ibiraz daha artmaktadır. Hemen hepsi de iktisat, maliye, ticaret meselelerine konu teşkil eden bu kitaplar, Odamız tütuphanesiiıde c~ı:unma:ı: şartiyle, herkesin istifadesine arzolunmuştur. Memleketimizden mal almak veya bize mal satmak istiyenlerin teklif mektupları da yabancı memleketlerden Odamıza muntazaman gelmektedir. Bu mektuplar Dış Münasebetler ve Turizm Şubemizde toplanmaktadır. Bu iş mektupları, aynı zamanda, 0- damız Gazetesinde de yayınlanmaktadır. Pek çok tüccar, bu rnek. tuplar sayesinde dış memleketlerle iş yapmak imkiimna kavuşmaldadır. Odamızın tüccara doğrudan doğruya hizmetlerinden bir tanesi de fire tesbiti işidir. Gerek istihsal, gerek istihlak maddelerinin ve gerekse sınai mamullerin hemen hepsi kendine göre bir fire verir. Fire, zayiat, kantar firesi, imal firesi... gibi isimlerle anılan bu fireler zemine, zamana, ambalilja, muhafaza ve satış şartlarına göre değişir. Mesela, bir ton sabun depoda başka, aç.ık yerde başka, kuru yerde başka, rutubetli yerde başka, yazm başka, kışın başka, teneke kutuda başka, mukavva kutuda başka fire verir. Keza, toptan satıldığı zaman başka, parti parti samidığı zaman başka fire verir. Tüccar, çok defa, bu fire mıktarını resmi makamlara İsbat zorundadır. Böyle bir hal vukuunda, fireyi en yetki ile tesbit edecek makam Odamızdır. Bir malın fire nisbetini öğrenmek istiyen bir tüccarın, pulsuz bir dilekçe ile Odamıza baş vurması gerekir. Bu dilekçede, firesi öğrenilmek istenen malm asıl miktarı ile fire sonundaki miktarı, malın depo, amba},,j, ve batış şartları.. belirtilir. Bu şartlara göre, omaila ilgili ticaret branşımn meslek komitesi fire nisbetini tesbit eder. Odamız, hazırladığı indekslerle de tüccara, memlekete ve devlete faydalı olmaktadır. --- lr.~

18 Etüd ve Araştırma Şubemize bağlı İstatistik Servisimiz, her ay, şehrimiz TOPTAP EŞYA FİYATLARI İNDEKSİ ile İSTAN BUL ÜCRETLİLEıR GEçİNME İNDEKSİ'ni hazırlıyarakbültenler halinde ilgililerin istifadesine sunmaktadır. Bu indeksler, mezkur Servise şifahen müracaat1a temin edilebilir. şekli b) Belge Vermek: Odanın tüccara doğrudan doğruya hizmetlerinin ikinci bir de belge vermektir. Tüccar, gündelik faaliyetleri sırasında bir çok belgelere ihti. yaç duyar. Odalar hakkındaki 5590 sayılı kanuna ait Tüzüğün 19. ma,ddesi bu belgeleri şu şekilde sıralar: Menşe şehadetnameleri, Fatura suretlerinin tasdiki, - Rayiç fiyat tasdiki, - Ticari ve sınai eşya vasıflarını tasdiki, - Odalarda kayıtlı üyelerin imzalarının tasdiki, Yediva:hit vesikaları,,bilirkişi ve eksper raporlan, - Oda mensunplarına ait.kayıt ve sici! suretleri ve üyelik hüviyet varakaları, - Kefaletname ve taahhütnamelerde yazılı imza sahiplerinin odalardaki sici! durumunu gösteren tasdik ve şerhler, - Ticari itibar şehadetnamesi mahiyetinde olmamak üzere ticaret ve sanayi erbaıbmın mahrem olmıyan sicilleri hakkında yazılı veya şifahi sorulara cevap, - Sınai müesseselerin kapasiteleri hakkında istenen vesikalar, - Ticarı ve sınai müesseselere ait adresler, - Ticari ve sınai teamüller hak!kında belgeler, - Ticari ve sınai ma:hiyette olmak üzere lüzum görülecek sair lheigeler. Bu belgelerin neler olduklannı ı. Menşe Şehadetnameleri:. birer birer izah edelim: Yabancı memleketlerdeki alıcılar, memleketimizden aldıkları mallar için çok defa menşe şehadetnamesi isterler. Bu şehadetnamelerde, satılan malın memleketimiz menşeli olduğu, adı, cinsi, vasıfları, ambalaj tarzı, miktarı, birim fiyatı yazılıdır. Odamız -19 -

19 İhracat Servisinin görevlerinden biri de bu menşe şehadetnamelerini vermektir yılı başına kadar, yabancı alıcı istesin,. istemesin, ihraç edilen mallar için menşe şehadetnamesi almak ihra" catçı için mecburi idi. Fakat, bu mecburiyet, tarihinden itibaren kaldırılmıştır. Menşe şehadetnameleri, halen sadece is- Uyenlere verilmektdir. 2. Fatura Suretlerlnİn Tasdiki: Resmi daireler için bir hizmet üa eden müteahhitler bu hiz_ mette kullandıkları mallara ait faturaları Odamıza tasdik ettirirler. Asılları tasdik edilen faturaların bazan suretlerinin de tasdik edilmeleri gerekir ki bu iş de Odamız tarafından yapılır. 3. Rayiç jfiyat Tasdiki: Resmi daireler, ihale yapmadan önce, satm 'alacakları malların evsafını Odamıza bildirerek bunların fiyatlarını sorarlar. 0- damız bu fiyatları ihtiva eden yazıları talep sahibi müesseseye bildirir. 4. Ticari ve Sınai Eşya Vasıflarının Tasdiki: Bu konuda tatbikatta Odamızca yapılan iş, ihracatta, nümune olarak gönderilen malların filhakika nümune oldukları ve kıymet lerinin 1000 liradan az olduğu; ithalatta da, keza nümune olarak gelen malın nümune olduğu ve ticari bir kıymet taşımadığı şeklinde bir tasdikname vermektir. 5. Odaya KayıtlıÜyelerin İmzalarının Tasdiki: Gümrük idareleri, her iki yılda bir, tüccarın imzalarımn tasdik 'belgelerini isterler. Odamız bunu muntazaman gönderir. Keza, bazı bankalar, kendileriyle iş yapan tüccarm imzalarının noterlerce değil, Odamızca tasdik edilmiş olmasını isterler. Ve nihayet, faturalar üzerindeki ve sair evraktaki imzaların asıllarına uygunluğunu gösteren belgeler de Odamızea verilmektedir. 6. Yedivahit ivesikalan: Yedivahit ile ilgili olarak Odamızca verilen belg'eler distribü- WrIük ve mümessil1ik belgeleri ile yedivahit belgeleridir. Odamız, ticari münasebetlerde ziyadesiyle önem taşıyan bu konu üzerinde durmuştur. Zira, iç ve dış ticari münasebetlerde - 20-

20 :sık sık kullanilan yegane ithalatçı, yegane distribütör, yegane tev ziatçı, distribütör, tevziatçı, mümessil, acente gibi ta'birlerden bazıları, hakikati halde, birbirlerinin aynı olan durumları adlan,dırmaktadır. Halbuki, bütün bu tabirlerle belitıtilen mefhumları distribütör vemümessil (acente) tabirieri ile ifade etmek müm kündüı'. Yakın zamanlara kadar tatbikatta bir çok karışıklıklara meydan veren bu konuyu Odamız vakıalara ve mevzuata uygun düşecek şekilde nizamlamıştır. Şöyleki: Distribütör: Distributör, muayyen bir bölge dahilinde yerli veya yaıbaneı bir firmanın mallarının satışı veya tevzii ile meşgulolan firmadıl'. Bir firmanın bütün memleket te sadece bir tek tevziatçısı varsa buna YEGANE DİsTRİBÜTÖR, müteaddit tevziatçısı varsa bunların her birine distribütör denir. Distributör anlaşma yaptı 'ğı firmanın ne hukuki temsilcisi, ne de vekilidir. Vazifesi, tayin edilen bölgedeanlaşma yaptığı firmanın mallarının satışını veya tevziini yapmaktır. MUmessil (Acente): Mümessil, tabibirsıfatı olmıyan ve bir anlaşmaya dayanarak muayyen fbir yer veya bölge içinde daimi surette ticari bir işletmeyi ilgilendirenakmerde aracılık etmeyi veya bunları o işletme adına yapmayı meslek edinen kimsedir. Memlekette bir firmanın sadecebir mümessui (acentesi) varsa ibu firmaya ye gane mümessil denir. Kısaca, mümessil (acente), ya bir ticari işletmeyi ilgilendiren akitlerde aracılık etmek veya bu akitleri o işletme adına yapmak yetkisini haizdir. Yerlivahit: Bir malın tek bir elde bulunduğunu veya bir hizmetin bir 'tek firma tarafından yapıldığını belirten belgelere, tatbikatta 0- 'damızca YEDİVAHİT BELGESİ denmektedir. Yedivahit1ik, hukuki bir durum değil, fiili bir durumdur. Bir firmanın distribütör veya mümessil olması mutlaka yedivahit 'olmasını gerektirmez. Yedivahit olabilmesi için, bir malın sa 'dece onda bulunması veya bir hizmetin sadece o firma tarafın,dan yapılması gerekir. 21 -

21 Bir firmanın distribütör, mümessil veya yediyahu durumunda olduğunu bildiren bütün bu belgeler, Odamız tarafından, yazılı talep üzerine verilmektedir. 7. Bilirkişi ve Eksper Raporları: Odamız tatbikatında, kazai mercilerce istenen uzmanlara Bİ LİRKİşİ, resmi veya yarı resmi dairelerin veya tacirlerin istedikleri uzmanlara da EKSPER adı verilmektedir. Mahkemeler, bir hususun aydınlatılması için bazan mütehassısların bilgisine ihtiyaç duyarlar. Bu takdirde baş vuracakları mercilerden birisi de Odamızdır. Odamızda, çeşitli mesleklerde ihtisas sahibi bulunan tacirlerin adlarını ve ihtisasiarmı gösteren bilirkişi listeleri mevcuttur. Talep vukuunda bu listelerde yazılı isimler kazar mercilere gönderilir. Mahkemeler, bu bilirkişile re, gerekli gördükleri soruları sorarlar. Ekspertiz, Odamız tatbikatında daha ziyade iki şekilde tezahür etmektedir. Bunlardan birincisi mecburi diye vasıflandırabileceğimiz ekspertiz, diğeri de ihtiyarı peruzdir. Mecburi ekspertiz ihraç mallarımız diye vasıflandırabileceğimiz eks~ için bahis konusudur. İhraç edilecek halılarm antika olup olmadıkları, gülyağlarının Türk gülyağı evsafında olup olmadıkları, bağırsaklann beyana. uygun olup olmadıkları hakkında yapılan ekspertizler bu meyan- da zikredilebilir. İhtiyari ekspertizler ise ihtiyaç halinde yaptırılan ekspertizlerdir. Mesela, evsafma uygun olarak gelmemiş olan bir ithal malının durumunu tes!bit veya bir malın ne nisbette fire verdiğinin veya ziyaa uğradığının mahallinde tesbitl.. gibi işler için yapılan ekspertizler bu şekildeki ekspertizlerdir. Gerek birinci, gerek ikinci şekilde yapılan eksperuzler sonun-- da tanzim edilen raporlara ekspertiz raporları adı verilmektedir. 8. Oda ımensuplarına Ait Kayıt Ive Sicil Suretleri ve Üyelik- HüviyetVarakaları: Ihalelere katılmak istiyen tüccarın müteahhitlik sıfatının tevsik edilmesi gerekir. Tüccar bu sıfatını Odarnızdan sicil sureti al" mak suretiyle tevsik eder. 22

22 Keza, ithalatçı dö'vizi almak istiyen tacirler de, ithalatçı ol- gösteren sicil suretlerini Odamızdan alırlar. duklarını Küçük sanayi müesseseleri, alameti farika tescili yaptırmak istedikleri takdirde, sicil sureıtlerini Odamızdan ala,rak Bölge Sanayi Baş Müfettişliğine ibraz ederler. Tüccar, ayrıca, bankalarla, postalıanelerle, diğer tacirierle ve taahhüt işlerini yaptıkları resmi teşekküllerle olan münasebetlerinde, kim olduğunu isbat için, Odamızea verilen kimlik belgesi-.ni kullanır. 9.!Kefaletname ve Taahhütnamelerde Yazılı,İmza isabiplerinin Odamızdaki JSicil idurumunu Gösteren )Tasdik Şerbleri: ' Ticari hayatta tacirlerin birbirlerine veya tacir kefil oldukları sık sık görülen hallerdendır. olmıyanlara Odamız, kefil olacak tacirin tekeffül ettiği mikta.rı hini ha. cette ödiyecek mali imkana sahip bulunduğunu gösteren belge de verir, Ancak bu belge bir kefaletnama değildir. 10. Mahl'em,Olmıyan Sicilierin Suretleri: Bir firma kendisinin veya başka bir firmanın Türkiye Sicilli Ticaret Gazetesinde yayınlanmış bulunan sicilinin suretine ihtiyaç duyabilir. Bu sicilin tasdikli sureti Odamız Tescil Şubesince verilir, ll. Kapasite Belgelerı: Gerek Odalar Birliği, gerekse resmi makamlar, Odamıza kayıtlı küçük sanayicilerin kapasiteleri hakkında bilgi isterler. Bu bilgiler özellikle Odamız Sanayi Şubesince tertiplenınekte ve ve rilmektedir. 12. Ticari IVe ısınai Müesseselere ~it Adresler: Odamıza kayıtlı firmalarıa temasa geçmek istiyen yerli ve yabancı müesseselere bu firmaların adreslerini göndermek: veya vermek de keza Odamızın vazifeleri arasındadır. 13. Ticari,ive Sınai Teamüııer!Hakkında 'Belgeler: Gerek Ticaret Kanunumuz, gerek Borçlar Kanunu, gerekse sair kanunlarım'ız, bazı hususların hailinde ticari teamü1lel'in dikkat nazarına alınacağını belirtirler. Bu teamülleri tesbit ede- - 23

23 rek istenen hallerde ilgililere surunak da Odamızın bir görevidir. Bu hususta ıbir misalolmak üzere emlak komisyoncularına ödenecek komisyon miktarı gösterilebilir. Odamız, bu komisyonu, kira akitlerinde, yıllık kira tutarı üzerinden, yüzde ikisi mal sahibi, yüzde ikisi de kiracı tarafından ödenmek üzere yuzde 4 olarak tesbit etmiştir. Odamız hem tescil ederek örf ve adet haline getirdiği ticari teamulleri ve hem de ticari usulleri yayınlamaktadır. 14. Ticari ve Sınai Mahiyette Olmak Üzere Lüzum görülecek Sair Belgeler:.' Odamız, ticari ve sınai mahiyette olmak üzere, gerek resmı mercilerce, gerekse ilgililerce istenecek daha bir çok belgeler de vermektedir. Bunların neler olduğunu Odamızın Dış Münasebetler Servisinden öğrenmek mümkündür. c) Yayın Ya.pmak: Odamızın tüccara doğrudan doğruya hizmetlerinin b:r başka şekli de yayın şeklidir. Yayın faaliyetlerimizi başlıca beş gurupta tophyabiliriz: ı. Mecmua Yayını: «İstanbul Ticaret Odası Mecmuasm adı altında iki ayda bir kere olmak üzere 1953 ocak ayındanberi yayınlanan mecmua mızda, daha ziyade memleket ve dünya meseleleri özeti, memleket ekonomisi ile ilgili istatistikler ve memleket ve dünya ekonomisi ile ilgili makaleler yayınlanmaktadır. Hemen hemen!bütün yabancı üniversitelerin, ilim teşekküllerinin abone oldukla_ n Mecmuamız, ilmi araştırmalar için kıymetli bir kaynak olarak mütalaa edilmektedir. Z. Gazete Yayım: «İstanbul Ticaret Odası Gazetesi» adı altında 27 Şubat 1958 tarihindenberi haftalık olarak yayınlanan Gazetemiz, sütunlarında, daha ziyade gündelik meselelere yer vermektedir. Odamızın bir haftalık faaliyetleri, belli başlı maddelerin yurt içi ve yurt dışı fiyatları, bir hafta içinde Odaya kaydolunan veya Odadaki kayıtlarını sildiren firmaların isim ve adresleri, hafta içinde ya- 24

24 ymlanan ve ticari ve sınai faaliyetleri ilgilendiren mevzuat, yurt ve dünya meseleleri hakkında yorumlar ve makaleler bu Gazetede yer almaktadır. 3. Kitap Yayını: İktisadi Ve ticari konularda kitap yayınlama işi de Odamızın normal faaliyetleri arasındadır. Mecmuamızda ve GazetemIzde yayınlanan makale ve incelemelerin ayrı basılan, özel surette hazırlatılan ve tüccar için faideli görülen eserler, istiyenlere, ücretsiz olarak, Odamız Neşriyat Şubesince verilmektedir. teşkil Yayınlarımıım bir listesi broşürlimüzün (II) sayılı EK'ini etmektedir. 4. Rapar Yayını: Oda, ticari ve iktisadi konular üzerindeki mütalllalarım, ra porlar halinde, mensuplarının ve ilgililerin istifadesine sunmaktadır. Ticarethane kiraları, vergi kanunları, ihracatıınızm kolaylaştırılması veya arttırılması... gibi bir çok konularda sık, sık raporlar hazırlanmaktadır. 5. Adres Kitabı Yayını: Odamız gibi bir meslek teşekkülünün vazifelerinden biri de, kendi mensuplarının tam bir listesini yayınlamaktır. Bu zarure ti müdrik bulunan Odamız, tacirlerimizin isimlerini, adreslerini, iştigal konularını, telefon, telgraf numara ve kodlarını... bildiren yeni bir adres kitabı yayınlama hazırlıklarına başlamış bulunmaktadır. ç) Uyarına: Odanın tüccara doğrudan doğruya görevlerinden biri de, mesleki konularda mensuplarını uyarmaktır. Oda, bu görevini, şehrimiz radyosunda mesleki konuşmalar yapılmasını sağlamak, ticari, iktisadi ve mali mükellefiyetlerkonusunda tüccara vazi felerini hatırlatmak, gerektiği takdirde, bu işi, gazetelerde ilan yapmak suretiyle ifa eder. Konferansıar, toplantılar tertipleme faaliyetleri de bu İşler arasında zikredilebilir. d) UzLıştınna,k: Odalar hakkındaki 5590 sayılı kamulun 5. maddesi j fıkrası, odalara, ticari ve sınai sahalardaki anlaşmazlıklarda hakem ola_ bilme yetkisini de tanımıştır. - 2)') --

25 Odamızın uzlaştırma yetkisi bir kaç şekilde tatbik sahası bulmaktadır : a) Evvela,.bazı firmaların, aralarındaki anlaşmazlığın hal- E için, Odamızın aracılığına başvurmaları şekli gc:!ir. Bu li tercih etmekle, taraflar, adli mercilerin ağır masraflarından ve ağır işleme sisteminden kurtulmuş olurlar. b) Diğer bir uzlaştırma şekli ise hukuki bir mahiyet ik,tisap etmekten ziyade ara bulma şeklinde karşımıza çıkar. Gerek Anadolu'dan, gerek şehrimizden ve gerekse yabancı memleketlerden birçok tüccarlar, mensubumuz tacirierla ihtilafa düşerler ve an laşmazlıklarının ha1li için Odamızm aracılığına başvururlar. Ekseriya yazılı olarak yapılan böyle bir müracaat üzerine Odmız her iki tarafa da mektuplar yazarak mütalaalarının bildirilmesini ister. Gelen cevplardan durumun aydınlığa kavuşması üzerine, Odamız, yapılacak muameleyi taraflara tavsiye eder. Bu tavsiyeler çok defa müs;net sonuç vermekte ve tarafları hakem usulüne dahi başvurmadan uzlaştırmaktadıi. e) Tahsis İşlel'İ: Yatırım yapmak istiyen mensubumuz sanayicilerle tacirlerin döviz tahsis taleplerini ilgili makamlar nezdinde sonuçlandırmak, küçük sanayicilerin ham madde ve yatırım maddesi ihtiyaçlarının giderilmesiyle meşgulolmak... gibi işler bu grupta mütalaa edilebilir. B) Odanın,Tüccara Dolayısiyle :Hizmetleri: Odanın doğrudan doğruya yaptığı hizmetler hakkında yukarıda verdiğimiz bir kaç misal konuyu aydınlatmış bulunmaktadır. Fakat, Odamız, bu hizmetleri yanında, tüc0ara, bir de, doğ~ rudan doğruya değil de dolayısiyle hizmet yapmaktadır. Yani, Oda, bu hizmetleri doğrudan doğtuya tüccara ve iş sahiplerine değil başim bir takım teşekküllere veya kişilere yapar. Fakat, bu hizmetlerden dolayısiyle faydalanan yine tüccardır. Bu kısma giren hizmetleri de başlıca 4 grupta toplıyabiliriz: a) Devlet ve resmi teşekküller yoliyle hizmetler; b) Diğer odalar- La işbirliği yohyle hizmetler; c) Eğitim yoliyle hizmetler; ç) Oda Jersonelini yetiştirme yoliyle hizmetler Odamnnu dört çeşit hizmeti diğer hizmetlerinden daha bü yuk bir önem taşıdığı halde bu hizmetler Oda mensuplarının çoğlmluğu tarafından bilinmez

26 a) Odanm, Tüccara. Devlet i'\'e Resmi Teşekküllerle ~l'birliği Hizmetler: YoHyle Yaptığı ı. Mevzuat Hakkmda!\iütaHia Verme: Od'lmn bu gruba giren hizmetlerinden faydalananlar ilk baluşta tacirler değlldir../:"akat, bu hizmetler, Wccarın me:nfaatim dolayısiyle korumqk için yapılır. Bunu misallerle anlatmaya çabşahm: Bilindiği gibi, devlet, iktisadi: hayatı nizamlamak için hemen her gün bir çok niz8m koyar. Bu hükümler, ticari hayatın kapları ile uyuşmazlık halinde olabilir, İşte böyle bir hal vukuunda Ucla derhal harekete geçerek hükmün, icaplara göre değiştirilmesini sağlar. Vergi kanunlarmda yapılacak reformlar için kurulan komisyonlarda Odamızın gösterdiği müsbet faaliyetler bu n:eyanda zikredilebilir, Ancak, şunu da hemen ;:ıelirtmek icap eder ki, Oda, sadece çıkmış mevzuatm değil, çıkacak mevzuatın da ticari hayatı ak satmıyacak hükümler ihtiva etmesi için evvelden teşebbüse geçer. Bu da iki şekilde olur: Birinci şeidlde, devletin bir mevzuat üzerinde çalıştığını haber alan Oda, derhal ilgili makamlara baş vurarak çıkarılacak hi.l'k.ümler kesinleşmeden önce özel sektörün konu ile ilgili mütalaasının alınmasını ister. Bu istek hemen her defasında yerine «:etirilir. Bunun üzerine, ilgili resmi teşekkül, tasarıyı Odamıza gönderir. Oda da bu tasarı üzerindeki görüşlerini tesbit ederek bil' rapor halinde ilgililere bildirir. İ:dnci şekilde teşebbüs devletten gelir. Devlet bir hı::susu nizamlama' niyetindedir. Ve mesela, Arttırına, Eksiltme ve İhale Kar:ı.ununu Y8ni şartlara göre değiştirmek niyetindedir. Fakat, bu iş için h~nü;~ bir tasarı hazırlanmamıştır, hazırlanacakte. İşte bu safhada, hazırlanacak tasarıda gözönünde bulundurulmak üzere, Ocbmn mütalaasına müracaat edilir. Oda da, en Insa zamanda bu isteği yerine getirir. Ve nihayet, bu grup meyanında zikredilefoilecek diğer bir şekil vardır. Bu da, Odanın, mevzuat teklif etmesi şeklidir. Bazı sahalarda mevzuat noksanlığı olduğunu, özel sektör çok defa devletten daha jyi görebilecek durumdadır. Bu gibi hallerde Odamız ya bir zaruret olduğunu ilgili makamlara aksettirir, ve-- -~ 27 -~

27 yahut da bir tasarı hazırhyarak ilgili makamlara,veya Odalar Birliğine sunar, 2. Teknik Bilgi Verme: Ticari bir davanın cereyanı sırasında teknik bir hususun bi-.linmesine ihtiyaç hasıl olabilir. Mesela,bir malın toptan satışının en az ne miktar üzerinden yapıldığının, şehrin muayyen bir yerindeki bir dükkamn sahibinin ne miktar kazanç sağlamış ola. bileceğinin... bilinmesine lüzum hasıl olduğu takdirde keyfiyet Odamızdan cevaplandırılır. Böylece, mahkemenin, iş icaplanna uygun bir karar vermesi sağlanmış olur. 3. TeamÜl Tesbit Etme: Oda, ticarı teamüller tesıbiti suretiyle de tüccara faideli olur. Bilindiği gibi, teamüller, yazılı olmıyan hukuk. mesabesindedir ler. Kanunlarm müsaade ettiği hallerde bu teamühere göre hü küm verilir. Mesela, Borçlar KanunumuzIa Ticaret Kanunumuz, bir çok maddelerinde, teamühere atıflar yapar. İşte bu teamülleri tesbit ederek resmi makamların ve tücca.rın istifadesine ha. zır bulundurmak Odamızın vazifeleri arasındadır. Tavassut et tikleri muameleler için emlak komisyoncularına, yüzde ikisi mal sahibi, yüzde ikisi kimeı veya alıcı tarafından olmak üzere yü.zde dört komisyon ödendiği yolundaki teamül kararı bu hususta misalolarak gösterilebilir. 4. Ortalama Kar Hadlerinin Tesbiti Vergi Usul Kanunumuzun 42. maddesi, ortalama kar hadleri -konusunda şu hükmü ihtiva eder: «Ortalama kar hadleri, Maliye Bakanlığınca emtia ve iş nevilerine göre hazırlanacak cetveller üzerinden il merkezindeki ticaret odalarınca seçilecek 4 kişi ile o il defterdarının başkanlığında kurulan özel bir komisyon tarafından ilçe itibariyle gayri safi kazanea.göre ayrı ayrı tayin olunur.)} Bilindiği gibi, eğlence ve istirahat yerleri işletenlerin, perakende satış yapan ticaret erlbabmın, mamullerini perakende olarak satan imalafıçılar ile her nevi taşıma işleriyle uğraşanların yıllık gelir vergisi beyannamelerindebildirdikleri gelir ve-vgisi matrahıarının kontrolu, yani, hakiki kar miktarlarına uygunluğu, bahse konu komisyonlarea hazırlanan ortalama kar hadleri eet-

Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin

Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin veya Tescili Yönetmelik 8.1.2005 25694 SAYILI GAZETE BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Amaç Madde 1 Bu hangi maddelerin ticaret ve zorunlu en az tespitine ve borsaya

Detaylı

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ ( EN GEÇ ) 01 Belge Hazırlama Oda Sicil

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TESBİT VE TASDİK RAPORU (HAM PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ İTHALATI TALEBİNE İLİŞKİN YILLIK RAPOR)

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TESBİT VE TASDİK RAPORU (HAM PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ İTHALATI TALEBİNE İLİŞKİN YILLIK RAPOR) EK: 1 Rapor Sayısı : -/...,../../2000 Rapor Ekleri :.. Numarada Muhtelif YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TESBİT VE TASDİK RAPORU (HAM PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ İTHALATI TALEBİNE İLİŞKİN YILLIK RAPOR) TASDİK YAPAN

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 207 KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 13/12/1983 No : 189 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi

Detaylı

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8:

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: ESKİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: Şirketin işleri ve idaresi Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Genel Kurul tarafından Hissedarlar arasından seçilecek 7 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından

Detaylı

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 10.04.2006 / 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun (TPKK) 1 nci maddesinin verdiği yetkiye istinaden

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü. Sayı : 11395140-019.

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü. Sayı : 11395140-019. Özelge: SMS yolu ile banka hesabına yatan üyelik bedelleri karşılığında aylık fatura düzenleyip düzenleyemeyeceği ile yabancı ülke internet sitelerinin üyelere kullandırılması durumunda elde edilecek gelirin

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı

Dış Kaynaklı Doküman Listesi

Dış Kaynaklı Doküman Listesi SIRA NO DOKÜMANIN ADI YAY TAR. GÜNCELLİĞİ TAKİP ŞEKLİ SORUMLUSU BULUNDUĞU BİRİM ADET 1 ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemleri-Temel Kavramlar, Terimler ve Tarifler 19.03.2009 TSE KYT Genel Sekreterlik 1 2

Detaylı

Kanun No. 5174 Kabul Tarihi : 18.5.2004

Kanun No. 5174 Kabul Tarihi : 18.5.2004 TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU Resmi Gazete Tarihi: 01.06.2004 Sayısı: 25479 18.02.2005 tarihli ve 25731 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 3/2/2005 tarihli 5290 sayılı

Detaylı

MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLA NMA SÜRESİ (EN GEÇ) HİZMET BEDELİ 1 MUNZAM AİDAT TAHAKKUKU (Ticari Kurumlar Vergisi Beyannamesi veya Gelir bilançoların işlenmesi) Vergisi

Detaylı

TÜRKİYE TİCARET, SANAYİ, DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET BORSALARI BİRLİĞİ GENEL KATİP YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM ESASLAR

TÜRKİYE TİCARET, SANAYİ, DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET BORSALARI BİRLİĞİ GENEL KATİP YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM ESASLAR TÜRKİYE TİCARET, SANAYİ, DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET BORSALARI BİRLİĞİ GENEL KATİP YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM ESASLAR Yönetmeliğin Amacı Madde 1-5590 sayılı Kanunun 68 inci maddesine istinaden hazırlanan

Detaylı

1. Tacir hükmi şahıs ise yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri ve karar defteri;

1. Tacir hükmi şahıs ise yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri ve karar defteri; Ticari Defterler Bölümüne Git Kanunlarımıza Göre Ticari Defterler TÜRK TİCARET KANUNU TİCARİ DEFTERLER A) Defter Tutma Mükellefiyeti: I Şümulü: Madde 66 Her tacir, ticarî işletmesinin iktisadi ve mali

Detaylı

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ T.C. ANKARA BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 81 23.02.2004 - K A R A R - ASKI Genel Müdürlüğünün 1. Hukuk Müşavirliğinin

Detaylı

Sanayi Odalarının Kuruluşu ve Türkiye'deki Sanayi Odaları

Sanayi Odalarının Kuruluşu ve Türkiye'deki Sanayi Odaları Sanayi Odalarının Kuruluşu ve Türkiye'deki Sanayi Odaları Hikmet DENİZ Uzmanı Mayıs 2013 SANAYİ ODASI KURULUŞU VE TÜRKİYE'DEKİ SANAYİ ODALARI 1. Sanayi Odalarının Kuruluşu 1.1. İlgili Mevzuat Sanayi odalarının

Detaylı

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU. Kanun No: 4875 Kabul Tarihi : 05.06.2003. Amaç ve kapsam

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU. Kanun No: 4875 Kabul Tarihi : 05.06.2003. Amaç ve kapsam DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU Kanun No: 4875 Kabul Tarihi : 05.06.2003 Amaç ve kapsam MADDE 1.- Bu Kanunun amacı, doğrudan yabancı yatırımların özendirilmesine, yabancı yatırımcıların haklarının korunması

Detaylı

ĠÇĠN BAKANLAR KURULUNA YETKĠ VERĠLMESĠ HAKKINDA KANUN

ĠÇĠN BAKANLAR KURULUNA YETKĠ VERĠLMESĠ HAKKINDA KANUN 3729 MĠLLETLERARASI ANDLAġMALARIN YAPILMASI, YÜRÜRLÜĞÜ VE YAYINLANMASI ĠLE BAZI ANDLAġMALARIN YAPILMASI ĠÇĠN BAKANLAR KURULUNA YETKĠ VERĠLMESĠ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 244 Kabul Tarihi : 31/5/1963

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı : 2.6.1988 Sayı : 19830)

(Resmî Gazete ile yayımı : 2.6.1988 Sayı : 19830) 291 8 Mart 1950 Tarihli ve 5590 Sayılı «Ticaret ve Sanayi Odaları», «Ticaret Odaları», «Sanayi Odaları», «Deniz Ticaret Odaları», «Ticaret Borsaları» ve «Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları

Detaylı

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ: Madde 7: Şirket işlerinin idaresi, genel kurul tarafından, hissedarlar arasından en çok üç yıl

Detaylı

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ ESKİ METİN YÖNETİM KURULU MADDE 8- Şirket Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir. Şirket Yönetim Kurulu altı üyeden oluşur ve bu üyelerin tamamı

Detaylı

KONYA SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI

KONYA SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI 31.07.2009 tarih ve 27305 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulması Gereken Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik uyarınca hazırlanmış olan Konya Sanayi Odası Hizmet Standartları

Detaylı

Özelge: Vergi mükelle 䎘晐 olmayan kişilerden mal ve hizmet alınması halinde yapılacak ödemelerden hangi oranda tevkifat yapılacağı ve belge düzeni hk.

Özelge: Vergi mükelle 䎘晐 olmayan kişilerden mal ve hizmet alınması halinde yapılacak ödemelerden hangi oranda tevkifat yapılacağı ve belge düzeni hk. Özelge: Vergi mükelle 䎘晐 olmayan kişilerden mal ve hizmet alınması halinde yapılacak ödemelerden hangi oranda tevkifat yapılacağı ve belge düzeni hk. Sayı: 11395140-105[234-2012/VUK-1-...]--1330 Tarih:

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI NDAN ONAYLI ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ (YAZAR KASA) FİRMASI NASIL OLUNUR?

MALİYE BAKANLIĞI NDAN ONAYLI ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ (YAZAR KASA) FİRMASI NASIL OLUNUR? MALİYE BAKANLIĞI NDAN ONAYLI ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ (YAZAR KASA) FİRMASI NASIL OLUNUR? I - Konu Bu rehber, Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında

Detaylı

RE SEN TAAHÜTNAME VE KEFALETNAME

RE SEN TAAHÜTNAME VE KEFALETNAME RE SEN TAAHÜTNAME VE KEFALETNAME 1- Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünce lisansüstü öğrenim görmek üzere.üniversitesi Rektörlüğüne gönderileceğimden, aşağıdaki şartların aynen kabulüne ve iş bu

Detaylı

ODALARDA MESLEKLERİN GRUPLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ODALARDA MESLEKLERİN GRUPLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ODALARDA MESLEKLERİN GRUPLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, odalarda mesleklerin gruplandırılmasında uyulacak usul ve

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. TALAS BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik,

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

Ticaret Borsalarında Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik

Ticaret Borsalarında Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik Ticaret Borsalarında Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik Yürürlük:19.01.2005 tarih, 25705 sayılı Resmi Gazete Değişiklik:09.04.2011 tarih, 27900 sayılı Resmi Gazete Değişiklik:03.06.2012 tarih,29312

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Hukuk Müşavirliği Sayı11985113/641.03.01 05.02.2015 Konu : Adli Dava ve İcra Takipleri 05.02.2015 DAĞITIM 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu

Detaylı

TÜRKİYE HÜKÜMETİ İLE MİLLETLER ARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATI

TÜRKİYE HÜKÜMETİ İLE MİLLETLER ARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATI TÜRKİYE HÜKÜMETİ İLE MİLLETLER ARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATI ARASINDA TÜRKİYEDE BİR ÇALIŞMA ENSTİTÜSÜ KURULMASINA MÜTEALLİK 13 SAYILI EK ANLAŞMA Milletlerarası Çalışma Teşkilatı (Badema Teşkilatı diye anılacaktır.)

Detaylı

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN 3287 KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 7478 Kabul Tarihi : 9/5/1960 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 16/5/1960 Sayı : 10506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 41 Sayfa : 1019 Kanunun

Detaylı

34 NOLU SÖZLEŞME ÜCRETLİ İŞ BULMA BÜROLARININ KAPATILMASI HAKKINDA SÖZLEŞME

34 NOLU SÖZLEŞME ÜCRETLİ İŞ BULMA BÜROLARININ KAPATILMASI HAKKINDA SÖZLEŞME 34 NOLU SÖZLEŞME ÜCRETLİ İŞ BULMA BÜROLARININ KAPATILMASI HAKKINDA SÖZLEŞME Aynı konudaki 96 sayılı sözleşmenin onaylanması sonucu yürürlükten kalkmıştır ILO Kabul Tarihi: 8 Haziran 1933 Kanun Tarih ve

Detaylı

V Ön Söz Birinci fasıl: İşletme İktisadının Esasları 3 A. İşletme ve işletme iktisadının mahiyeti 3 I. İşletmenin mâna ve tarifi 3 II. İşletme iktisadı ilminin mahiyeti 8 III. İşletme iktisadı ilminin

Detaylı

İstanbul Teknik Üniversitesi hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944

İstanbul Teknik Üniversitesi hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944 hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944 Madde 1 - İstanbul Yüksek Mühendis Okulu, bütün hak ve vecibeleriyle birlikte İstanbul Teknik Üniversitesi olarak bu kanun hükümlerine göre teşkilatlandırılmıştır.

Detaylı

7 GÜN HİZMET BEDELİ SIRA NO. Kayıt için müracaat eden Gerçek veya Tüzel Kişinin faaliyet tespitinden sonra DERECESİ FEV 1 2 3 4 5 6

7 GÜN HİZMET BEDELİ SIRA NO. Kayıt için müracaat eden Gerçek veya Tüzel Kişinin faaliyet tespitinden sonra DERECESİ FEV 1 2 3 4 5 6 31.07.2009 tarih ve 27305 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulması Gereken Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik uyarınca hazırlanmış olan Bursa Ticaret Borsası Hizmet Standartları

Detaylı

Sayı: 2010/52 Konu: Emlak Vergisi Muafiyeti 11 Şubat 2010

Sayı: 2010/52 Konu: Emlak Vergisi Muafiyeti 11 Şubat 2010 Sayı: 2010/52 Konu: Emlak Vergisi Muafiyeti 11 Şubat 2010 Değerli Üyemiz, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) mali danışmanı ERTÜRK Yeminli Müşavirlik den Derneğimize gelen Emlak Vergisi Kanununun

Detaylı

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR Denet Sirküler Denet Yayıncılık A.Ş. Tel : 0212 275 96 90/274 77 06 Avni Dilligil Sokak No:6 Faks : 0212-272 62 16/272 33 23 34394 Mecidiyeköy-İSTANBUL E-mail: bdo.denet@bdodenet.com.tr Web : www.bdodenet.com.tr

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : [ /5]

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : [ /5] T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 70280967-105[269-2015/5]-45 11.05.2016 Konu : Yapılmakta Olan Yatırımlar" hesabında yer alan bakiyenin,

Detaylı

TEKNİK EĞİTİM VAKFI SENEDİ. Vakıf senedinin altında isim ve adresleri belirtilen şahıslar tarafından kurulan vakfın adı " TEKNİK EĞİTİM VAKFI" dır.

TEKNİK EĞİTİM VAKFI SENEDİ. Vakıf senedinin altında isim ve adresleri belirtilen şahıslar tarafından kurulan vakfın adı  TEKNİK EĞİTİM VAKFI dır. Tüzük VAKFIN ADI Madde:1 TEKNİK EĞİTİM VAKFI SENEDİ Vakıf senedinin altında isim ve adresleri belirtilen şahıslar tarafından kurulan vakfın adı " TEKNİK EĞİTİM VAKFI" dır. VAKFIN MERKEZİ Madde:2 Vakfın

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü Sayı : 84974990-130[KDV.5/ I.1-2014-43]-103386 03.04.2017 Konu : Merkezi Yurtdışında

Detaylı

Madde 6 Madde 7 Madde 8 Madde 9 Madde 10

Madde 6 Madde 7 Madde 8 Madde 9 Madde 10 3861 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI YÜKSEK VE ORTA DERECELİ OKULLAR ÖĞRETMENLERİ İLE İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN HAFTALIK DERS SAATLERİ İLE EK DERS ÜCRETLERİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 439 Kabul Tarihi

Detaylı

Bedelsiz mal teslimi belge düzeni ve Form Ba-Bs Hk.

Bedelsiz mal teslimi belge düzeni ve Form Ba-Bs Hk. Bedelsiz mal teslimi belge düzeni ve Form Ba-Bs Hk. T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 67854564-1741-51 30/01/2015 Konu : Bedelsiz

Detaylı

Konut teslimlerinde Satıcı Müteahhit Tarafından Fazla Hesaplanan KDV nin Konut alıcısına İade Edileceği

Konut teslimlerinde Satıcı Müteahhit Tarafından Fazla Hesaplanan KDV nin Konut alıcısına İade Edileceği Konut teslimlerinde Satıcı Müteahhit Tarafından Fazla Hesaplanan KDV nin Konut alıcısına İade Edileceği Sabri Arpaç Yeminli Mali Müşavir sabriarpacymm@gmail.com Konut satıcısı müteahhit tarafından yüzde

Detaylı

TOHUMLUK İHRACATI UYGULAMA GENELGESİ (2013/4)

TOHUMLUK İHRACATI UYGULAMA GENELGESİ (2013/4) TOHUMLUK İHRACATI UYGULAMA GENELGESİ (2013/4) Amaç MADDE 1 (1) Ülkemizden yapılacak tohumluk ihracatı ile ilgili usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Genelge, ülkemizde üretilen tohumlukların

Detaylı

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU 6891 SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU Kanun Numarası : 3294 Kabul Tarihi : 29/5/1986 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 14/6/1986 Sayı : 19134 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 25 Sayfa

Detaylı

MERSİN DENİZ TİCARET ODASI 2015 YILI TARİFELERİ KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT TARİFESİ

MERSİN DENİZ TİCARET ODASI 2015 YILI TARİFELERİ KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT TARİFESİ MERSİN DENİZ TİCARET ODASI 2015 YILI TARİFELERİ KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT TARİFESİ 5174 sayılı TOBB Kanunu nun 24 üncü, TOBB Kayıt Ücreti ile Yıllık Aidat Yönetmeliği nin 5.maddesinde; Üyenin Odaya

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1: Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ ESKİ ŞEKLİ Madde 6 Sermaye ve Hisse Senetleri 1- Şirket 3794 sayılı Kanun ile değişik 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye

Detaylı

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Yasası. 4875 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU. Kanun Numarası : 4875

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Yasası. 4875 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU. Kanun Numarası : 4875 Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Yasası 4875 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU Kanun Numarası : 4875 Kabul Tarihi : 5/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 17/6/2003

Detaylı

OLAĞAN GENEL KURUL İÇİN DAVET

OLAĞAN GENEL KURUL İÇİN DAVET İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı: B.02.1.DTM.5.11.01.UYG İstanbul, 15 / 03 / 2012 Konu: Birliklerimizin Olağan Genel Kurullarına davet ÖNEMLİ - SÜRELİ İSTANBUL SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL

Detaylı

TİCARET BORSALARINA DAHİL MADDELER VE BU MADDELERİN ALIM VEYA SATIMLARININ TESCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK

TİCARET BORSALARINA DAHİL MADDELER VE BU MADDELERİN ALIM VEYA SATIMLARININ TESCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK TİCARET BORSALARINA DAHİL MADDELER VE BU MADDELERİN ALIM VEYA SATIMLARININ TESCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç Madde 1-5590 sayılı Kanunun 52 nci maddesine istinaden hazırlanan bu Yönetmeliğin amacı; hangi

Detaylı

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ MUHAKEMAT İŞLEMLERİ 1- GENEL OLARAK Bakanlığımız ana hizmet birimlerinin birinci sırasında yer alan Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü, 4353 sayılı Kanun ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

İş ve Meslek Bakımından Ayırım Hakkında Sözleşme 44

İş ve Meslek Bakımından Ayırım Hakkında Sözleşme 44 İş ve Meslek Bakımından Ayırım Hakkında Sözleşme 44 Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağırılarak 4 Haziran 1958 de Cenevre de kırk ikinci toplantısını yapan, Milletlerarası

Detaylı

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ 1 GENEL OLARAK Bakanlığımız ana hizmet birimlerinin birinci sırasında yer alan Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü, 4353 sayılı Kanun ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Devlet

Detaylı

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 2243 İŞ MAHKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 5521 Kabul Tarihi : 30/1/1950 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/2/1950 Sayı : 7424 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 31 Sayfa : 753 Madde 1 İş Kanununa

Detaylı

MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2 FİRMANIN TALEBİNE İSTİNADEN BORÇ DÖKÜMÜ VERMEK 1 DAKİKA -

MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2 FİRMANIN TALEBİNE İSTİNADEN BORÇ DÖKÜMÜ VERMEK 1 DAKİKA - SIRA NO HİZMETİN ADI HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) HİZMET BEDELİ 1 MUNZAM AİDAT TAHAKKUKU (TİCARİ BİLANÇOLARIN KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ VEYA GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNE GÖRE İŞLENMESİ) 1 DAKİKA

Detaylı

Yönetmelik. Oda ve Borsalarda Hakem, Bilirkişi ve Eksper Listelerini. Düzenleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Yönetmelik. Oda ve Borsalarda Hakem, Bilirkişi ve Eksper Listelerini. Düzenleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Yönetmelik Sanayi ve Ticaret Baka Oda ve Borsalarda Hakem, Bilirkişi ve Eksper Listelerini Düzenleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 12.09.2005 TARİH,25934 SAYILI RESMİ GAZETE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı/Ortakların Adı : Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. Adresi : Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Cad. No:51, Mudanya / Bursa Telefon / Faks : (0224) 270 30 00 / (0224)

Detaylı

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü nün

Detaylı

GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2

GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2 GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2 Kanun Numarası : 6802 Kabul Tarihi : 13/7/1956 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1956 Sayı: 9362 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 37 Sayfa: 1982 BİRİNCİ KISIM Madde

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ BEYAZ MASA GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. TALAS BELEDİYESİ BEYAZ MASA GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Beyaz Masa biriminin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik, ilgili mevzuat çerçevesinde

Detaylı

Yenicami Mah. Milas Asfaltı Üzeri SAYIN ÜYEMİZ ; P.K SÖKE. Sayı : 2017 / 245 Tarih: Konu: Borsamız Organ Seçimleri.

Yenicami Mah. Milas Asfaltı Üzeri SAYIN ÜYEMİZ ; P.K SÖKE. Sayı : 2017 / 245 Tarih: Konu: Borsamız Organ Seçimleri. 5174 Sayılı Kanun ve Organ Seçimleri Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uyarınca, yargı gözetiminde 04 Ekim 2017 Çarşamba günü yapılacak olan borsamızın meclis asil ve yedek üyeleri seçimlerinde, aşağıdaki

Detaylı

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ Genel Kurul tarafından kabulü; Karar Tarihi : 24.02.1992 Karar No. : 15-5 Kuruluş Madde 1 Bursa

Detaylı

T.C. TEKKEKÖY BELEDİYESİ EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. TEKKEKÖY BELEDİYESİ EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. TEKKEKÖY BELEDİYESİ EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı : 62030549-125[1-2015/25]-65729 25.05.2016 Konu : Kamu personeline verilen konaklama

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU (VUK)

VERGİ USUL KANUNU (VUK) 5- Fatura İşlemleri Üniversitemiz birimlerince Döner Sermaye kapsamında yapılacak faaliyetler için belirtilen kararlar alındıktan sonra açılan hesaba ilgili firma/şahıs tarafından yatırılan ücretin faturası

Detaylı

Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi

Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Kanun No: 4620 Kabul Tarihi : 31/1/2001

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

RĠYASETĠCUMHUR SENFONĠ ORKESTRASI KURULUġU HAKKINDA KANUN (1)

RĠYASETĠCUMHUR SENFONĠ ORKESTRASI KURULUġU HAKKINDA KANUN (1) 3105 RĠYASETĠCUMHUR SENFONĠ ORKESTRASI KURULUġU HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 6940 Kabul Tarihi : 25/3/1957 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 29/3/1957 Sayı : 9572 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3

Detaylı

TEBLİĞ. b) Karar: 25/1/2016 tarihli ve 2016/8478 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Kararı,

TEBLİĞ. b) Karar: 25/1/2016 tarihli ve 2016/8478 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Kararı, 13 Aralık 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29917 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: SINIR TİCARETİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT: 2016/11) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun - 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun (Resmî Gazele ile neşir ve ilâm : 24/V/9S3 - Sayı : 2409) No. Kabul tarihi 23 - V -933 BÎRİNCİ MADDE İstatistik umum müdürlüğü; umum müdürlük, müşavirlik,

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÎLE FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ ARASINDA 16 ŞU BAT 1952 TARİHÎNDE ANKARA'DA AKDEDİLMİŞ OLAN TİCARET ANLAŞMASINA EK PROTOKOL

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÎLE FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ ARASINDA 16 ŞU BAT 1952 TARİHÎNDE ANKARA'DA AKDEDİLMİŞ OLAN TİCARET ANLAŞMASINA EK PROTOKOL -. '. ' J ı 156 16 Şubat 1952 tarihli Türkiye Batı - Almanya Ticaret ve ödeme Anlaşmalarına Ek 21 Aralık 1954 tarihli Protokollerle Ekleri Mektupların Tasdikine dair Kanun (Resmî Gazete ile ilâm.- 2.II.

Detaylı

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V 973 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN MALİ VE SOSYAL HAKLARINDA DÜZENLEMELER İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TALAS BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Fen İşleri Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik, ilgili mevzuat çerçevesinde

Detaylı

AYIKLAMA VE İMHA İŞLEMLERİ

AYIKLAMA VE İMHA İŞLEMLERİ AYIKLAMA VE İMHA İŞLEMLERİ AYIKLAMA: Arşiv Malzemesi ile cari işlemleri devresinde bir değere sahip olduğu halde, hukuki kıymetini ve bir delil olma vasfını kaybetmiş, ileride kullanılmasına ve muhafazasına

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Şirket Kurulması İşlem Basamakları

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Şirket Kurulması İşlem Basamakları Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Şirket Kurulması İşlem Basamakları 2013 ŞİRKET KURULMASI İŞLEM BASAMAKLARI Anonim Şirket Kurulması (En Az 5 Ortak ve 50.000 TL Sermaye İle Kurulur) Şirket İsim

Detaylı

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 24 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28627 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: TEBLİĞ AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE Amaç ve kapsam YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 18 Mayıs 1983 ÇARŞAMBA. Tebliğler

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 18 Mayıs 1983 ÇARŞAMBA. Tebliğler T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 18 Mayıs 1983 ÇARŞAMBA Sayı: 18051 Mükerrer j J YÜRÜTME

Detaylı

-412- (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999 Sayı: 23777)

-412- (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999 Sayı: 23777) -412- TURKIYE CUMHURİYETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ARASINDAKİ SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI İLE İLGİLİ EK ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999

Detaylı

~lı 1. JllıT YILDIRIM Y 'netim Kurulu Başkanı ISTANBUL TICARET O DA S 1. Üyemiz, S ayın

~lı 1. JllıT YILDIRIM Y 'netim Kurulu Başkanı ISTANBUL TICARET O DA S 1. Üyemiz, S ayın . ISTANBUL TICARET O DA S 1 S ayın Üyemiz, O dam ız bugün 230. OOO}i aşan üye sayısı ve 330 personeli ile ülkemizin ve hatta dünyanın en eski ve en büyük kamu kurumu niteliğindeki mesleki kuruluşlarından

Detaylı

AVIVA SİGORTA A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ SAAT: 11.00

AVIVA SİGORTA A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ SAAT: 11.00 AVIVA SİGORTA A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ SAAT: 11.00 1. Açılış ve Başkanlık Divanının seçilmesi, 2. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzası hususunda

Detaylı

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden:

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden: Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden: SERBEST MUHASEBECĠLĠK SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU GEREĞĠNCE YAPILACAK

Detaylı

456 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

456 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ 456 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No: 29458 Resmi Gazete Tarihi: 27/08/2015 1. Giriş 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 107/A maddesinde; Bu Kanun hükümlerine

Detaylı

ATA karnesi ile gelen tüm eşya için ithalar rejimi sırasında, gümrüklerce ve ithalatçı tarafından başka bir işlem yapılması gerekmemektedir.

ATA karnesi ile gelen tüm eşya için ithalar rejimi sırasında, gümrüklerce ve ithalatçı tarafından başka bir işlem yapılması gerekmemektedir. ATA KARNESİ NEDİR? ATA karneleri uluslararası Geçici İthalat Sözleşmesi (kısaca İstanbul Sözleşmesi) ve Ekleri kapsamında, taraf ülkeler arasında, başka herhangi bir belgeye gerek duyulmaksızın, eşyanın

Detaylı

Madde 1 - Köylerin içme ve kullanma suyu ihtiyacı, DSİ Umum Müdürlüğü tarafından temin ve tedarik olunur.

Madde 1 - Köylerin içme ve kullanma suyu ihtiyacı, DSİ Umum Müdürlüğü tarafından temin ve tedarik olunur. KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 7478 Kanun Kabul Tarihi: 09/05/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 16/05/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 10506 KANUNUN ŞÜMULÜ Madde 1 - Köylerin

Detaylı

(01/09/2004 TARİHLİ MERHABA GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

(01/09/2004 TARİHLİ MERHABA GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ (01/09/2004 TARİHLİ MERHABA GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç Madde 1 Bu yönetmeliğin

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Madde 1 Bu Yönetmelik, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20)

SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20) Ekonomi Bakanlığından: Amaç SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; ek-1/a, ek-1/b, ek-1/c ve ek-2 de

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/057 Meclis Karar Tarihi : 10/07/2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 15/07/2014

Detaylı

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Sirküler No : 2013-68 Sirküler Tarihi :12.12.2013 Konu : Defter Tasdikleri ve Sicil Tasdiknamesi 1. Vergi Usul Kanunu Uyarınca 2014 Yılında Kullanılacak Defterlerin Tasdiki Vergi Usul Kanunu nun Tasdike

Detaylı

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı 5/6/2003 tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK)

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) ŞİKAYET NO : 2015/5132 KARAR TARİHİ : 01/04/2016 RET KARARI ŞİKAYETÇİ : ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU : Türkiye Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler

Detaylı

TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME

TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME Bu sözleşme, ILO'nun temel haklara ilişkin 8 sözleşmesinden biridir. ILO Kabul Tarihi: 18 Haziran 1949 Kanun Tarih

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TALAS BELEDİYESİ MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik,

Detaylı

DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ NÜN KURULMASI HAKKINDA YASA

DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ NÜN KURULMASI HAKKINDA YASA DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ NÜN KURULMASI HAKKINDA YASA Sayı 33/1976 (42/1982, 47/1983, 21/1994 ve 59/1995 Sayılı Yasalarla Değiştirilmiş Şekliyle ) DPÖ YASASI İÇ DÜZENİ Madde 1. Kısa İsim BİRİNCİ KISIM DEVLET

Detaylı

IMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLER

IMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLER 31 Aralık 2008 ÇAR AMBA Resmî Gazete Sayı : 27097 (4. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

Detaylı

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 23 Kasım 2007, Cuma günü saat 10:00

Detaylı

MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GENEL EVRAK TANZİMİ FAALİYET BELGESİ 5 TL YERLİ İSTEKLİ 5 TL YERLİ MALI BELGESİ 25 TL 1 TSOG BELGESİ 5 TL İFLAS VE KONKORDATO 7 TL VERGİ DAİRESİ VAKIFBANK HESABINA YATIRILACAKTIR ORTAKLAR PAY LİSTESİ 7

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜK VE TAŞRA TEŞKİLATI MİSAFİRLERİNE YAPILAN İKRAM YÖNERGESİ

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜK VE TAŞRA TEŞKİLATI MİSAFİRLERİNE YAPILAN İKRAM YÖNERGESİ MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜK VE TAŞRA TEŞKİLATI MİSAFİRLERİNE YAPILAN İKRAM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Esaslar Amaç MADDE 1-(1) Makina ve Kimya Endüstrisi

Detaylı