Anadolu Üniversitesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Anadolu Üniversitesi"

Transkript

1 Türk Psikoloji Dergisi 2006, 21 (58), 3956 Türkçe Sesletim Sesbilgisi Testi: GeçerlikGüvenirlik ve Standardizasyon Çal flmas Seyhun Topbafl* Anadolu Üniversitesi Özet Ana dilin kazan lmas sürecinde sesbilgisi sisteminin geliflimi ve klinik de erlendirilmesi büyük önem tafl r. Bu çal flmada, sesletim ve sesbilgisi bozuklu u olan çocuklar tarama, ay r c tan koyma amaçl gelifltirilen "Türkçe SesletimSesbilgisi Testi nin" geçerlik, güvenirlik ve standardizasyon sonuçlar na yer verilmifltir. Çal flma 28 yafllar aras nda 665 normal geliflim gösteren çocuk ile 70 sesletimsesbilgisi sorunlu çocuk üzerinde gerçeklefltirilmifltir. Araflt rma bulgular, testin geçerlik ve güvenirli i oldukça yüksek bir test olarak, geliflimi temel alan araflt rmalarda ve sesletimsesbilgisi sorunu olan çocuklar n taranmas nda, ay r c tan konmas nda kullan labilir oldu unu ortaya koymaktad r. Anahtar kelimeler: Sesletimsesbilgisi bozukluklar, test gelifltirme, geçerlik, güvenirlik, standardizasyon, Türk çocuklar Abstract Phonological acquisition is an important area in language development. This paper reports the validity, reliability and standardization results of Turkish Articulation and Phonology Test, developed to identify and diagnose children who have articulation and phonological disorders. The participants of the study included 665 typically developing and 70 phonologically disordered children who were between 28 years. The results demonstrated that SST is a highly reliable and valid test for use with typically developing and articulationphonologically disordered population. Key words: Articulationphonological disorders, test development, validity, reliability, standardization, Turkish children *Yaz flma Adresi: Prof. Dr. Seyhun TOPBAfi, Anadolu Üniversitesi, D LKOMDil ve Konuflma Bozukluklar E itim, Araflt rma ve Uygulama Merkezi Müdürü, Sa l k Bil. Ens. Dil ve Konuflma Terapistli i Ana Bilim Dal Baflkan, Yunus Emre Kampusu Eskiflehir. Eposta: Yazar Notu: Bu çal flman n ilk aflamas, Anadolu Üniversitesi Araflt rma Fonu Projesi (No: AÜAF ) olarak gerçeklefltirilmifltir. Daha sonra Milli E itim Bakanl Özel E itim Genel Müdürlü ü, Dil ve Konuflma Güçlü ü Daire Baflkanl ile Anadolu Üniversitesi nin "Okul Öncesi Dönemde Dil ve Konuflma Güçlü ü Olan Çocuklar n Kaynaflt rma Uygulamalar na Yönelik E itim Modelleri Gelifltirme Projesi" çerçevesinde standardize edilerek yay na kavuflmufltur. Eme i geçen tüm Bakanl k ve D LKOM araflt rma görevlileri, yüksek lisans ö rencileri ve personeline; kat l mc okullara, ailelere ve çocuklar na içtenlikle teflekkür ediyorum.

2 40 S. TOPBAfi Dünya Sa l k Örgütü nün verileri dikkate al nd nda dünyada özür gruplar içinde en yüksek oran dil ve konuflma bozuklu u olanlar oluflturmaktad r. Baflbakanl k Özürlüler daresi Baflkanl ve Devlet statistik Enstitüsü nün birlikte yürüttükleri araflt rmada, ülkemizdeki engelli birey oran n n %12.95 oldu u ifade edilmektedir (Ö B, 2001). Dil ve konuflma bozuklu u olan ve yafllar 018 yafl aras nda olan çocuklar, bu oran n %3.5 ini oluflturmaktad r (MEB, 16). Di er özür gruplar na göre bu grubun oran dikkate al nd nda sorunun ciddi oldu u görülmektedir (Konrot, 2004a; Topbafl, Konrot ve Ege, 2002). Uluslararas fllevsellik, Özürlülük ve Sa l k S n fland rmas (ICIDH2, 2001) tan mlamalar na göre iletiflim sorunlar klinik, dilbilimsel ya da belirti amaçl tan mlan r ve s n fland r l rlar. Bu çerçevede gözlenen dil ve konuflma bozukluklar çeflitli nedenlerle ortaya ç kabilir. Klinik s n flamalara ba l nedenler s kl kla organik, nörolojik, yap sal bozukluklarla ya da iflitme özrüne, zihin özrüne ba l belirtilerle iliflkilendirilir. Belirli bir nedene ba l olmayan sorunlar genellikle ifllevsel sorunlar bafll alt nda nitelenir. Sorunlar s n fland rman n bir di er yolu da çocuklarda gözlenen dil ve konuflma davran fllar n betimlemektir. Bu yolla yap lan de erlendirme ve betimlemeler dilbilimsel temele dayal olarak çocu un konuflma örneklerinin incelenmesi ile yap l r. Bu veriler klinik bulgularla iliflkilendirilerek hem ay r c tan, hem de terapi amaçl olarak oldukça ifllevsel yorumlanmakta ve dünya alan yaz n nda çok yayg n olarak kullan lmaktad r. Ülkemizde dil ve konuflma bozukluklar alan nda dil ve konuflma terapisti/patalo u olarak çal flan personelden, test ve benzeri ölçme araçlar ve terapi materyali konular nda önemli eksiklik hissedildi i bildirilmektedir (Konrot, 2004b; Topbafl, 2006a). Bu çal flmada bu eksikli e bir ölçüde katk da bulunma amac yla Milli E itim Bakanl ile ortak yürütülen bir proje çerçevesinde gelifltirilen Türkçe SesletimSesbilgisi Testi nin (SST) geçerlikgüvenirlik ve standardizasyon çal flmas n n sonuçlar na yer verilmifltir. Sesletim (articulation/artikülasyon) ve Sesbilgisi (phonology/fonoloji) Bozukluklar Nedir? Dil ve konuflman n üretim boyutunda gözlenen sorunlar ses, konuflman n ak c l, sesletim ve dilin bileflenleri (sesbilgisi, morfoloji (biçimbilgisi), sözdizimi, anlam, kullan m) boyutuna dayal olarak tan mlanabilir. Bu sorunlar içerisinde yayg nl k oran en yüksek dil ve konuflma sorunu, sesletim ve sesbilgisi bozukluklar d r (Bleile, 2004). Ülkemizde bu konuda yap lan araflt rmalarda bu oran %5.6 olarak bulunmufltur (Belgin ve di er., 18; Konrot, 15; MEB, 11; 16). Sesletim yeterli i, bireyin konuflmada yer alan organlar n n ard fl k, uyumlu hareketleriyle belirli bir dile ait konuflma seslerini do ru telaffuz etme becerisidir. Sesletim bozukluklar da, konuflma seslerinin ç kart l fl yeri, biçimi, h z, zamanlamas ve bas nc n n hatal üretimine dayal sorunlard r. Bu sorunlar genellikle organik (iflitme yetersizli i, dudakdamak yar kl gibi) kökenli oldu u ileri sürülen alg lama ve üretim güçlü ü olarak tan mlan r. Difllerin, dama n yap s bazen konuflma seslerinin beklenenden farkl ç kar lmas na neden olabilir. Örne in, /s/ sesinin [ ] ya da [ ] sesi olarak ç kart lmas halk dilinde peltek konuflma (lisp) olarak an lan bir tür konuflma sesi, sesletim bozuklu udur. Çocuk /süt/ yerine [ yt] (lüt benzeri bir üretim) diyebilir. Dudakdamak yar nedeniyle /s/ sesinin genizsileflmifl olarak ç kmas, ya da yerine yutak sürtünmeli sesler ç kar lmas (örne in, /süt/ yerine [ yt]), patlamal sesler yerine g rtlak durak seslerinin kullan lmas da (örne in, /at/ yerine [ ]) sesletim bozukluklar na örnektir (Dodd, 13; Konrot, 2003; 2005b; Topbafl, 19; 2005; Topbafl ve Mavifl, 2004). Sesbilgisel yeterlik, konuflma seslerini dil ba lam nda kurallara uygun kullanmay bilme becerisidir. Sesbilgisel bozukluklarda, sesbirimlerin do ru motor devinimi yoluyla sesletimi (artikülasyonu) üretim yönünden bozuk de ildir; sesbirimlerin dil kurallar na uygun dizilememesi söz konusudur. ARALIK 2006, C LT 21, SAYI 58

3 TÜRKÇE SESLET M VE SESB LG S TEST 41 Sorun, konuflman n temelini oluflturan dil kurallar na ait bilgiyi, sesbilgisini edinme güçlü üdür. Örne in, çocuk /k/ sesini sözcük bafl nda kullanmay ö renememifltir. Di er bir deyiflle, /kap / yerine [tap ] diyen çocuk /k/ sesini baflka bir sözcük içinde söyleyebilir; çünkü o sesi ç karmak için görevli organlar n (artikülatörlerini) flekillendirebilir. Ancak, do al bir sohbet içinde dinleyen için konuflucunun anlafl labilirlik düzeyi çok azd r. Sesbilgisel bozukluklar n nedenlerine yönelik motor programlama güçlü ü, minimal nörolojik hasar gibi çeflitli görüfller öne sürülmekle birlikte, ço unlukla belirgin bir neden aç klanamamaktad r. Bu görüfller fl nda sesbilgisel bozukluklar betimleyici hata örüntüleri üç alt kümeye ayr lmaktad r (Badar, 2002; Dodd, 13; Grunwell, 17a; Ingram, 19; Leonard, 15): 1) Sesbilgisel geliflimde gecikme (phonological delay): Bu kümede normal geliflim gösteren çocuklarda gözlenen fonolojik süreçlerin aflama ve s ras n n beklenen yafl düzeyine göre gecikmesi gözlenir. Halk aras nda bebeksi bir konuflma olarak tan mlan r. 2) Tutarl sesbilgisel bozukluk (unusualconsistent phonological disorder): Bu kümede yer alan çocuklar n fonolojik gelifliminde sapma görülür. Gecikmenin yan s ra ola an d fl, al fl lmad k fonolojik ifllem hatalar yap l r; ancak fonolojik analiz ile hatalar n sistematik düzeni ve kurallara uygunlu u kestirilebilir. 3) Tutars zde iflken sesbilgisel bozukluk (inconsistentvariable phonological disorder): Bu kümede yer alan çocuklarda, geliflimde ileri derecede sapma görülür. Hatalar, çocuklara özgü bireysel farkl l k, al fl lmad k, tutars z kullan mlar içerir. Hatalar n sistematik düzeni kurallara uygunlu u kestirilemeyecek ölçüde tutars zd r. Ayn sözcük yinelendikçe farkl sesletilebilir. Örne in, /kitap/ sözcü ü ayn çocuk taraf ndan tekrarlarda ve/veya farkl zamanlarda [titap], [kipat], [pipat], [gibat] olarak söylenebilir. Bu gruptaki çocuklarda etiyolojik ve klinik s n flamalarda geliflimsel sözel apraksi/dispraksi, çocukluk ça konuflma apraksisi olarak tan mlanan özellikler de görülebilir. Her dilin kendine özgü bir dilbilgisi vard r. Sesbilgisi de dilbilgisinin temel yap tafl d r. Sesbilgisi geliflimi, özellikle ngilizce alan yaz nda iyi tan mlanm fl; geliflim evreleri yafllara göre belirlenerek sesbirimlerin edinim s ras ve yafllar ç kart lm flt r. Bu geliflim sürecinde çocuklar anadillerinin ses sistemini erken yafllarda kazanmaya bafllarlar ve do al geliflim süreci yaklafl k 45 yafllar nda tamamlan r (Topbafl, 2005). Ancak, bu süreçte çocuklar yetiflkin ses sistemini ö renirken pek çok hata yaparlar. Konuflma seslerinin sesletimi gerçeklefltirilse de, hedef sözcükte ses dizimi hatal yap l r. Kimi zaman seslerin yeri de ifltirilir, kimi zaman atlan r; üretimde de iflkenlik gözlenebilir (Barlow, 16; StoelGammon, 15). Bu hatalar analiz etmenin bir yolu sesbilgisel ifllemler yaklafl m na dayal d r (Ingram, 19). Türkçe alanyaz nda da bu konuda önemli çal flmalar yap lm flt r (Ege ve Acarlar, 16; Kopkall Yavuz ve Topbafl, 2000; Topbafl, 16a; 16b; Topbafl, 2005; Topbafl, 2006b; Topbafl ve Yavafl, 2006; Topbafl ve Dinçer, 2002; Topbafl ve Kopkall Yavuz, 18; Yavafl ve Topbafl, 2004). Çocuklar n yapt klar bu hatalar çocu un motor geliflimine, biliflsel ve sosyal potansiyeline ba l olarak ileri yafllara kadar devam etti inde sorun olarak nitelenir. Düzeltilmeyen sorunlar okul ça lar na ve eriflkinli e kadar sürebilir. Akademik becerilerin dil arac l yla ö renildi i düflünülecek olursa, sorunun temelini oluflturan dil bozukluklar n n giderilmesi önemli olmaktad r (AksuKoç, 2004). Birbiri ile bu kadar ba dafl k çal flan sesletim ve sesbilgisi düzeylerini birbirinden keskin bir hatla ay rmak pek mümkün de ildir (Fey, 12). Bu nedenle sorunlar ele al rken her iki düzlemi de içeren sesletim ve sesbilgisi sorunlar /bozukluklar teriminin kullan lmas gereklidir. Sorunlar n düzeltilebilmesi ise etkili tan ve de erlendirme sistemleri ile yap labilir. TÜRK PS KOLOJ DERG S

4 42 S. TOPBAfi Dünyada ve Türkiye de ArtikülasyonFonoloji Yeterli ini Ölçme Amaçl Hangi Testler Kullan lmaktad r? Dünyada, normal geliflim gösteren ngiliz, Amerikal çocuklara göre standardizasyonlar yap lm fl pek çok sesletim ve sesbilgisi testi bulunmaktad r (Bleile, 2004). Bu testler arac l yla konuflma gelifliminde konuflma seslerinin üretimine iliflkin geliflimsel ölçütler, normlar elde edilmifltir: Diagnostic Evaluation of Articulation and Phonology (Dodd, Hua, Crosbie, Holm ve Ozanne, 2002); The GoldmanFristoe Test of Articulation (Goldman ve Fristoe, 12/2002); The KhanLewis Phonological Analysis (Khan ve Lewis, 2002); Phonological Assessment of Child Speech (Grunwell, 15); The Edinburgh Articulation Test (Anthony, Bogle, Ingram ve McIsaac, 11); Natural Process Analysis (Shriberg ve Kwiatkowski, 10); The Auditory Attention and Discrimination Test (Morganbarry, 18) ve The TemplinDarley Test of Articulation (Templin ve Darley, 1969). SST nin ölçmeyi hedefledi i davran fllar özgün bir kapsam içinde ölçmesi gerekti inin planlanmas sürecinde de yabanc alanyaz nda bulunan söz konusu testler yol gösterici olmufltur. Türkiye de ilk test Özsoy (12) taraf ndan gelifltirilen Eskiflehir Konuflma De erlendirme Test Tak m d r. Bu test The GoldmanFristoe Test of Articulation (Goldman ve Fristoe, 12) testinin bir uyarlamas d r. Testin Eskiflehir de 760 görme özürlü ö renci üzerinde denenmifl oldu u bildirilmekle birlikte, normal çocuklarda standardizasyon çal flmas na iliflkin herhangi bir yay na rastlanmam flt r. Aktafl (12), yay nlanmam fl bir tez çal flmas nda, düflük, orta ve üst sosyokültürel düzeyden 5:6 ile 6:6 yafllar aras nda normal konuflma geliflimi gösteren 74 çocuk ile, artikülasyon sorunu olan 22 çocuk üzerinde denenmifl Okul Öncesi Resimli Artikulasyon Testi ni gelifltirmifl; ancak standardizasyonunu yapmam flt r. Kündük (19) okulöncesi 36 yafl çocuklar n n artikülasyon becerilerini de erlendirmek üzere pilot bir çal flma yapm flt r; ancak standardizasyonunu yapmam flt r. flitme engellilere yönelik iflitsel ay rt etme için yap lan birkaç çal flman n geçerlik güvenirlik çal flmalar bulunmakla birlikte (Turan, 19; Akflit, 14), standardizasyonlar na rastlanmam flt r. Bu çal flmada ad geçen testin gelifltirildi i s rada 212 yafl çocuklar nda sesletim bozukluklar n tarama amac yla, Ege, Acarlar ve Turan (2005) taraf ndan geçerlik ve güvenirlik çal flmas yap lm fl ve standartlaflt r lm fl Ankara Artikülasyon Testi (AAT) gelifltirilmifltir. Ancak alanda sesletim, iflitsel ay rtetme ve sesbilgisi yeterli ini hem tarama amaçl hem de sesbilgisel süreçleri ayr nt l analize dayal olarak de erlendirmek üzere geçerlik ve güvenirlik çal flmas yap lm fl ve standartlaflt r lm fl bir testin bulunmay fl Türkçe SesletimSesbilgisi Testi (SST) nin ç k fl noktas olmufltur. SST nin Özellikleri ve Hedef Kitle SST, 28 yafl çocuklar ndan al nan temsili bir örneklem grubu üzerinde standardizasyonu, geçerlik ve güvenirlik çal flmas yap larak sesletim bozukluklar n n ay r c tan s n de erlendirmek üzere gelifltirilmifl norma dayal bir testtir. Test, sesletim (organik ve ifllevsel artikülasyon) bozukluklar, gecikmifl sesbilgisel geliflim, tutarl sesbilgisel bozukluk ve tutars z sesbilgisel bozukluklar n tarama, ay r c tan ve de erlendirme ve terapi amaçl kullan lmak üzere yazar n uzun y llar deneyimi sonucu desenlenmifl bir ölçü arac d r. SST nin genel amac, çocuklarda sesbirimlerin sesletim ve sesbilgisel yeterli ini, yap land r lm fl ve do al ortamlarda (sohbete dayal kendili inden konuflma s ras nda) ölçerek konuflma üretimini de erlendirmektir. SST, üç ayr ölçekten oluflmaktad r: Sesletim Tarama Alt Testi (SET): Sesbirimlerin artikülasyon (telaffuz) yeterlili ini resim adland rmaya dayal yap land r lm fl koflulda ölçmektedir. Türkçe deki toplam 24 sesbirim tek, iki, üç ve çok heceli sözcükler içinde hece bafl sözcük bafl, hece bafl sözcük içi, hece sonusözcük içi ve hece sonusözcük sonu konumlar nda yer almaktad r. Bunun yan s ra s k kullan lan 7 ünsüz öbe i test edilmektedir. Bu testte ço unlukla ad bildiren nesne resim ARALIK 2006, C LT 21, SAYI 58

5 TÜRKÇE SESLET M VE SESB LG S TEST 43 lerinden oluflan 93 resimsözcük vard r. Örne in, /p/ sesini ölçmek için dört resim vard r: pil, kap, helikopter, ip. flitsel Ay rt Etme Alt Testi ( AT): Artikülasyon ve/veya fonolojik bozuklu u oldu u tespit edilen çocuklar n üretemedikleri sesbirimleri resim tan ma yoluyla iflitselgörsel olarak ay rt edip etmediklerini ölçmektedir. AT testinde Türkçe deki 21 ünsüz, en küçük tek ayr ml sözcük çiftleri içinde sesletim yeri, sesletim biçimi ve ötümlülükötümsüzlük özelliklerine göre 24 çift toplam 48 adet resimsözcük içinde yer almaktad r. Örne in, /b/ ve /m/ sesleri ötümlü ve ayn sesletim yerinde ç kar lan ama sesletim biçimi bak m ndan farkl seslerdir. Bu seslerin ayr flt r lmas /buz/ ve /muz/ gibi resimler ile test edilmektedir. Sesbilgisel Analiz Alt Testi (SAT): Çocuklar n üretti i sesbirimleri dilin fonolojik kurallar na uygun kullanabilme yeterlili ini kendili inden konuflma içerisinde ölçmektedir. Bu bölüm yar yap land r lm fl, uyar lm fl dilkonuflma örne i alma yöntemi ile fonolojik süreçlerin (sesi önlefltirme, düflürme vb.) belirlenmesine dayal d r. Bu testte fonolojik analizde kullan lacak sözcükleri temsil eden 13 adet tematik kompozisyon resimlendirilmifltir. Uygulamac, sesletim testinde do ru ya da yanl fl üretilen sesbirimlerin do al konuflma ak fl içinde nas l kullan ld n, nas l bir hata ile ortaya ç kt n ve hatalar n tutarl ya da tutars z özelliklerini gözler. SAT da Türk çocuklar n n normal gelifliminde en s k gözlenen 10 fonolojik ifllem ile s k gözlenmeyen ya da geliflimsel süreç içerisinde gözlenmeyip sorunlu çocuklarda s k gözlenen 7 fonolojik ifllem yer almaktad r (örne in; ünsüzlerin düflürülmesi, arka seslerin öne getirilmesi gibi) SAT da yer alan resim kompozisyonlar Türk kültürüne ve günlük rutinlere mümkün oldu unca uygun çeflitli konular içerecek özellikte tasarlanm flt r. SAT ile gerekirse (iste e ba l olarak) ortalama sözce uzunlu u (OSU), sözcük türüsözcük say s oran hesaplama için veri toplanabilir. Sözdizimi ve anlam bilgisi yeterlili inin kaba önde erlendirmesi yap labilir. Sesbirimlerin SST de Da l m Türkçe nin ses da arc nda ve harf sisteminde resmi olarak yer alan 21 ünsüz (ses de iflkeleri ile birlikte toplam 24 ünsüz) sesbirim ve 8 ünsüz öbe i test edilmektedir (Aksan, 18; Demircan, 16; Ergenç, 19; 15; Kornfilt, 17). De erlendirmede tüm dünyada öngörülen Uluslararas Fonetik Abece (International Phonetic AlphabetIPA) kullan lmaktad r (Ball, 18; Zimmer ve Orgun, 19). Ünsüzlerin sözcük içindeki da l mlar sözcük bafl, sözcük sonu, iki ünlü aras ünsüz öncesi ve sonras konumlar gözetilerek dört ana grupta ele al nm flt r: Hece bafl sözcük bafl konumu: Hece bafl sözcük içi konumu: Hece sonusözcük içi konumu: Hece sonusözcük sonu konumu: Yöntem Standardizasyon ve Norm Grubu pil kap helikopter SST nin geçerlik ve güvenirlik çal flmalar için Eskiflehir, Ankara, stanbul, zmit ve Antalya yöresi okulöncesi kurumlar ile devlet ilkö retim kurumlar n n birinci ve ikinci s n f ö rencileri aras ndan y llar nda seçilen toplam 788 çocuk, araflt rma grubuna al nm flt r. Örneklem seçimi, olas l örnekleme yöntemlerinden rasgele örnekleme; yafl, cinsiyet fark ölçütlerine göre de tabakal örnekleme yoluyla alt gruplara indirgenmifltir (Özdamar, 2003). Testin verildi i ancak çeflitli nedenlerle testi tamamlayamayan 53 kifli norm grubuna dahil edilmemifltir. Araflt rma grubunu oluflturan 2 ve 8 yafl üstü 735 okulöncesi ve okul ça ndaki çocuk özellikleri Tablo 1 de verilmifltir. Sesletim ve Sesbilgisi Sorunlu Çocuklar n Özellikleri Bu gruba 4;08;0 yafllar aras nda 70 sesletimsesbilgisi sorunlu çocuk kat lm flt r (Bkz. Tablo 1). Sesletimsesbilgisi sorunlu çocuklar Anadolu Üniversitesi Dil ve Konuflma Bozukluklar E itim, ip TÜRK PS KOLOJ DERG S

6 44 S. TOPBAfi Tablo 1 SST in uyguland örneklem grubu özellikleri Grup Yafl n K z Erkek Ay Ort. S Örneklem (%) 1 1;32; ;13; ;14; ;15; ;16; ;17; ;18; ;0 > Toplam Artikülasyonfonoloji sorunlu grup 9 4;05; ;07; ;0 > Toplam Genel toplam Araflt rma ve Uygulama Merkezi ne (D LKOM) konuflma sorunlar nedeniyle Türkiye nin çeflitli illerinden terapi için sevk edilen ve/veya ailelerinin flikayeti ile baflvuran çocuklard r. Dolay s yla, bu örneklem grubu ölçüt ba ml yönteme göre belirlenmifltir (Patton,10). Araflt rmaya al nacak çocuklar n özellikleri Kimlik Bilgisi Formu arac l yla belirlenmifltir. Çocuklar n oralmotoryüz de erlendirmeleri D LKOM da yap lm flt r. Bu grupta da iflitme, zihin veya dudak yar kl gibi belirgin yap sal ya da organik sorunlar ndan dolay konuflma sorunu olan çocuklar örnekleme al nmam fl, yaln zca ifllevsel artikülasyon ve/veya sesbilgisi sorunu olan çocuklar örnekleme dahil edilmifltir. Veri Toplama Ortamlar ve Test Uygulay c Grubu Okullardaki uygulamalar, ö rencilerin ders saatleri içinde izin al narak gürültüsüz ortam olarak belirlenen araç gereç birimi, kütüphane, ö retmenler odas ya da laboratuvarda yap lm flt r. Test uygulanan ö renciler ö retmenleri taraf ndan birer birer test odas na gönderilmifltir. Sorunlu çocuklar n de erlendirmeleri D LKOM da terapi birimlerinde gerçeklefltirilmifltir. SST nin normatif örneklem verileri TASCAM Dijital ses kay t arac (DAT) ve SONY dijital minidisc MDMZR70 kay t arac ve SONY mikrofon kullan larak gerçeklefltirilmifltir. Test yazar n kendisi ve Anadolu Üniversitesi, D L KOMDil ve Konuflma Bozukluklar E itimi, Araflt rma ve Uygulama Merkezi nde çal flan dil ve konuflma terapisti aday araflt rma görevlileri ile Anadolu Üniversitesi Sa l k Bilimleri Enstitüsü Dil ve Konuflma Terapisi yüksek lisans program ö rencisi terapist adaylar taraf ndan sorunlu ve sorunlu olmayan çocuklara uygulanm flt r. Terapist adaylar, yüksek lisans e itimleri boyunca Uluslararas Fonetik Abece konusunda, dil ve konuflma bozukluklar, sesletim ve sesbilgisi bozukluklar konusunda iyi e itim alm fl ve deneyim kazanm fllard r. ARALIK 2006, C LT 21, SAYI 58

7 TÜRKÇE SESLET M VE SESB LG S TEST 45 Geçerlik, Güvenirlik ve Standardizasyon Çal flmas SST nin güvenirlik çal flmas ; iç tutarl l k analizi, testin tekrar, de erlendirici/puanlay c tutarl l ile puanlay c lar aras güvenirlik ve kodlama uyumu ile sa lanm flt r. SST in geçerlik çal flmas ; içerik/kapsam geçerli i ve ölçüt geçerli i ile belirlenmifltir. Ölçüt geçerli i yafla dayal yordama yoluyla yap geçerli i ve sesbilgisi bozuklu u olan çocuklarda (uç gruplar) s nama sa layan ay rt edici geçerlik yoluyla yap lm flt r (Hovardao lu ve Sezgin, 18; Özgüven, 14). Ayr ca, normal çocuklar ve sesletimsesbilgisi sorunlu çocuklar n sesletimsesbilgisi yeterliklerinin yafl etkisi dikkate al narak SST puanlar ile alt kümelere ayr lma gücü de analiz edilmifltir. Tüm analizlerde SPSS 6.0 ve Minitab istatistik paket programlar kullan lm flt r (Özdamar, 2002). Güvenirlik Çal flmalar Bulgular Güvenirlik, bir ölçme arac n n yans z hatalardan ar nm fl bir flekilde ölçme yapabilme yeterli i ve derecesidir (Hovardao lu ve Sezgin, 17; Özçelik, 19; Özgüven, 14). SST nin güvenirlik çal flmas, iç tutarl l k analizi, testin tekrar, de erlendirici/puanlay c tutarl l ile puanlay c lar aras güvenirlik ve kodlama uyumu ile sa lanm flt r. ç tutarl l k ç tutarl l k, SET, AT ve SAT listelerindeki test maddelerine dayal olarak alfa katsay s ve ölçmede standart hata yöntemi kullan larak yap lm flt r. Alfa katsay s ; madde puanlar varyans (her sözcük için do ru kullan lan sesbirimler, do ru ayr flt r lan sesbirimler ve fonolojik ifllemler) ile toplam test puan (toplam ünsüz üretimi, toplam sesbirim ayr flt rma ve toplam fonolojik ifllem kullan m ) varyans n kullanarak test maddeleri aras ndaki interkorelasyonunu verir. Bu hesaplamada, her çocuk için her maddeyi (her sesbirimi ve fonolojik ifllemi) içeren madde analizi matris formlar (belirtke tablolar ) gerekir. SST testini alan her çocuk için bireysel kay t formu doldurulmas ile elde edilen belirtke tablolar alfa analizi için uygunluk sa lam flt r. Her madde için (p) de eri bulunmufltur. p de eri bir maddeye verilen do ru ve/veya yanl fl tepkidir. Madde analizi hesaplamas için (p) de eri her bir sesbirimin do ru üretimi; her bir sesbilgisel ifllem, ve do ru ayr flt r lan seslerdir. Madde analizi Resimlisözcüklerin üretimine dayal sesletimsesbilgisi testleri için madde analizine gereksinim olup olmad tart flmal d r. Baz araflt rmac lar sözcük ya da resimlerin tan n rl yoluyla yap lan analizleri madde analizi yöntemleri gibi yorumlamaktad rlar. Ancak, bu yolla yap lan analizler, kapsam geçerli i için uygun olmaktad r. Yabanc alanyaz nda standartlaflt r lm fl sesletim testlerinin bir k sm nda sözcüklerin çocuklar taraf ndan tan nmas na yönelik çal flmalar yap lm fl, de erlendirmenin fonolojik analize dayal oldu u gerekçesiyle ayr ca madde analizi yap lmam flt r (Dean ve Howell, 19; Grunwell, 15; 17b). flitmeyi alg lamaya ya da iflitmeye dayal testlerde ise madde analizi çal flmalar na rastlanmaktad r (Akflit, 14; Turan, 19). Bu çal flma ile gelifltirilmesi amaçlanan SST ölçme arac n n puanlamaya dayal olmas ve özellikle konuflma sorunlar n ay rt etmede kullan lmak üzere standartlaflt r lmas n n hedeflenmesi nedeniyle, listelerde yer alan resimsözcüklerin güçlük dereceleri ve sorunlu sesi belirginlefltirmedeki kolayl n n ortaya ç kmas aç s ndan madde analizi yap lmas yararl görülmüfltür. Böyle bir analiz, söylenmesi zor ya da kolay sözcükler hakk nda da bilgi verece i gibi, maddelerin geçerli i testin güvenirli ine de önemli katk getirecektir. Madde analizi için madde güçlü ü ve madde ay rt edicili i yap lm flt r. Genel olarak, ilgili alan yaz n nda madde güçlü ü %15 ile %85 aras nda olanlar kabul edilebilir, %50 olanlar ise güçlük derecesi oldukça iyi maddeler olarak tan mlanmaktad r. flitsel Ay rt Etme Alt Testi nde test puan yüksek olanlar, belirli bir madde (sözcük çifti) ile yoklanan sesleri birbirinden ay rt ediyor demek TÜRK PS KOLOJ DERG S

8 46 S. TOPBAfi tir. Maddelerin (p) (madde güçlü ü), ve (r) de erleri iki serili korelasyonlar listesinden bulunmufltur. Yap lan analizler sonucunda iki madde d fl nda tüm maddelerin de erlerinin r =.29 ile r =.94 aras nda de iflti i görülmüfltür. Korelasyon katsay s de erleri içinde en düflük olan maddeler /p,b/( put, but) (r =.29) ve /t,d/ (tel, del) (r =.30) sözcük çiftlerinindir. Di er bir deyiflle, çocuklar n en çok bu sesbirim ile bafllayan sözcükleri ay rt etmede güçlük gösterdikleri anlafl lmaktad r. SET testinde, maddelerin de erleri r =.38 ile r =. aras nda; SAT testinde ise r =.33 ile r =. aras ndad r. Testlerin alfa katsay lar n n yüksekli inden de anlafl laca gibi, test maddelerinin ay rt edici özellikte oldu u söylenebilir. Buna göre, alfa katsay lar (SET 0.3 p <.001, F 59,119 = p <.001; IAT p <.001, Q 46,2208 = p <.001; SAT 0.6 p < 0.001, F 113,904 = p <.001) SST ölçeklerinin yüksek derecede güvenilir bir ölçek oldu unu göstermektedir. Üç testin iç tutarl l k alfa katsay s.89 (F 3,663 = , p <.001) olarak bulunmufltur. Testin tekrar Testin tekrar (testtekrar test) tüm norm grubuna ulafl lamayaca için Eskiflehir de yaflayan 4;0 6;0 yafllar aras nda toplam 114 çocu a üçdört hafta arayla verilmifltir. Tüm alt testlerde test puanlar aras nda yüksek korelasyon bulunmufltur (Bkz. Tablo 2). SET in korelasyon katsay s de eri.92 (F 1,113 = , p <.001) AT n korelasyon katsay s de eri.91 (F 2,57 = , p <.001) ve SAT n korelasyon katsay s de eri.87 dir (F 1,113 = , p <.001). Elde edilen korelasyon de erlerinin anlaml l n de erlendirmek için yap lan varyans analizi sonuçlar n n p <.001 düzeyinde anlaml olmas, testin yüksek derecede güvenilir bir ölçek oldu unu göstermektedir. De erlendiriciler aras güvenirlik Sesbilgisel de erlendirmede, sesçil yaz ya çevirme, sesbirimlerin üretimlerinin ve süreçlerin niteli i hakk nda yarg ya varma büyük ölçüde uzmanlar n/test uygulay c lar n n yetene ine ba l d r. Bu nedenle, de erlendiricileraras güvenirlik analizi önem tafl r. SST nin SET, AT ve SAT alt testlerinden elde edilen verilerin sesçil (fonetik) yaz ya çevrilmeleri ile ifllemlerin do rulu una yönelik uzmanlararas güvenirlik ve testin tekrar ile elde edilen verilerin puanlanmas na yönelik uyum hesaplanm flt r. Testin tekrar ile elde edilen 114 çocu un verilerini iki de erlendirici sesçil yaz yla (fonetik) kodlam fl ve her test maddesi için ayr ayr puanlam flt r. SET, AT ve SAT de erlendirmeleri için iki de erlendiricinin puanlama uyum yüzdeleri al nm flt r (Bkz. Tablo 3 ve 4). Tablo 2 SET, AT ve SAT güvenirlik çal flmas nda testin tekrar Pearson korelasyon de erleri Ort. S n r Olas l k SET p <.001 SET IAT p <.001 IAT SAT p <.001 SAT p <.001 ARALIK 2006, C LT 21, SAYI 58

9 TÜRKÇE SESLET M VE SESB LG S TEST 47 Tablo 3 Testintekrar güvenirlik analizinde de erlendiricilerin puanlamatekrar puanlama uyum yüzdeleri p b t d k g c Ô m n f v s z ß Ω tß dω h ünsüz öbekleri Fonolojik fllemler Hece yitimi Ünsüz düflmesi ÜÖ daralmas Benzeflim ifll. Seslerin yer de ifltirmesi Önlefltirme Duraklaflt rma Sürtünmelilefltirme Ak c lar n de ifltirilmesi Ötümlüleflme/ Ötümsüzleflme SET AT 90 SAT Tablo 4 SET, AT ve SAT için de erlendiricileraras kodlama uyum yüzdeleri p b t d k g c Ô m n f v s z ß Ω tß dω h ünsüz öbekleri Fonolojik fllemler Hece yitimi Ünsüz düflmesi ÜÖ daralmas Benzeflim ifll. Seslerin yer de ifltirmesi Önlefltirme Duraklaflt rma Sürtünmelilefltirme Ak c lar n de ifltirilmesi Ötümlüleflme/ Ötümsüzleflme SET AT SAT TÜRK PS KOLOJ DERG S

10 48 S. TOPBAfi Sesçil abece yaz l mlar n n güvenirlik hesaplar ise, 40 normal ile 70 (toplam 110) fonolojik sorunlu çocu un verilerinin detayl çözümlerinden elde edilmifltir. Tüm veriler, testi uygulayan terapist adaylar taraf ndan fonetik çevrim yaz ya dönüfltürülmüfltür. Terapist adaylar n n do ru puanlama yap p yapmad klar n n kontrolü ve sesçil yaz l mlar n kontrolü, D LKOM da görevli dört araflt rma görevlisi taraf ndan yap lm flt r. Daha sonra normatif gruplar n tüm teyp kay tlar aras ndan rasgele 10 minidisk seçilmifltir. Her mini diskte dört çocu un kayd bulunmaktad r. 70 fonolojik sorunlu çocu un ise tümünün kay tlar analize al nm flt r. Bu kay tlar n kodlama güvenirlik hesaplamalar yazar n dört araflt rma görevlisi ile uyum yüzdeleri ve Cronbach alfa katsay s ile elde edilmifltir. De erlendiriciler aras tutarl l k yüzdeleri SET için % 93, AT için % 91 ve SAT için % 91 olarak bulunmufltur. Üç testin ortalama tutarl l k yüzdesi % 91 olarak hesaplanm flt r. Tüm de erlendiriciler aras güvenirlik alfa katsay s.83 (F 4,36 = , p <.001) olarak saptanm flt r. Geçerlik Çal flmalar Geçerlik, niceliksel veya niteliksel olarak çeflitli biçimlerde ölçülebilir ve SST gibi testlerde devam eden bir süreçtir. SST in geçerlik çal flmas ; içerik/kapsam geçerli i ve ölçüt geçerli i ile belirlenmifltir. Ölçüt geçerli i yafla dayal yordama yoluyla yap geçerli i ve sesbilgisi bozuklu u olan çocuklarda (uç gruplar) s nama sa layan ay rt edici geçerlik yoluyla yap lm flt r (Hovardao lu ve Sezgin, 18; Özgüven, 14). çerik (kapsam) geçerli i çerik geçerli i, testin ölçmeyi amaçlad hedef davran fllar (sesbirimlerin üretimi, ayr flt r lmas ve sesbilgisel ifllemler) dengeli flekilde temsil etme derecesidir. SST, konuflma üretiminin sesletim, iflitsel ay rt etme ve sesbilgisi olmak üzere üç özelli ini ölçmek üzere desenlenmifltir. SST test maddeleri, bu davran fllar Standart Türkçe deki 21 ünsüz sesbirim (üç sesbirim de iflkesi ile birlikte 24 ünsüz) ve 7 ünsüz öbe i ile ölçmektedir. SST nin gelifltirilme süreci, içerik geçerli inin bir boyutunu oluflturmaktad r. Bu süreç iki yolla sa lanm flt r: Her bir sesbirimi temsil eden resimsözcük listelerinin normal çocuklar ile sorunlu çocuklar taraf ndan tan n p tan nmad n n s nanmas na yönelik alan örnekleme ve uzman görüflü geçerli i. Test maddelerinin oluflturulmas için alan örnekleme Testin ölçmeyi hedefledi i sesbirimleri içeren sözcükler ve bu sözcükleri temsil edecek resimlerin seçilmesi aflamas nda (Topbafl, 18; 14; 19), yan s ra, ilgili alan yaz n taranarak fonolojik çal flmalarda (Acarlar ve Ege, 16; Konrot, 12; Topbafl ve Konrot, 18; Topbafl, 17; Turan, 2000) en s k sesbilgisel ifllemlere tabi oldu u bildirilen sözcüklerden bir sözcük havuzu oluflturulmufltur. Sesbirimlerin hece konumlar dikkate al narak sözcüklerin bir k sm elenmifl, di er bir k sm SST nin artikülasyon alt testinde, bir k sm iflitsel ay rt etme testinde, bir k sm ise sesbilgisel analiz alt testinde kullan lmak üzere ayr lm flt r. Bu süreçte, dilbilim ve fonoloji konusunda uzman araflt rmac iki ö retim üyesi ile sürekli görüfl al flveriflinde bulunulmufltur. Pilot tasar mlar halinde belirlenen resimler s kl kla terapist adaylar taraf ndan normal/sorunlu çocuklara uygulanm fl, geribildirim al nm fl ve de iflikliklere gidilmifltir. Son olarak, oluflturulan sözcük listeleri, çocuklar n daha kolay tan yabilmeleri için çocuk animasyonlar konusunda uzman ö retim elemanlar taraf ndan yeniden resimlendirilmifltir. Bu çal flmada, resimli sözcüklerin çocuklar n en az %85 i taraf ndan tan nmas ölçüt olarak al nm flt r. Bu aflamada resimler çocuklar n % 94 ü taraf ndan tan n r bulunmakla birlikte, benzer sözcüklerle kar flt r lmaya uygun baz sözcükler de ifltirilmifltir. Takip eden uygulamada tüm test resimleri D LKOM da terapiye devam eden 40 ö renciye uygulanm fl ve tan n rl k yüzdesi % ye ç km flt r. Yukar da aç klanan madde analizi sonuçlar ndan elde edilen yüksek korelasyon de erleri sonras nda, SST, flu an kullan lan biçimini alm flt r. ARALIK 2006, C LT 21, SAYI 58

Yeniden Yap land r lan lkö retim Program Pilot Uygulamas n n De erlendirilmesi

Yeniden Yap land r lan lkö retim Program Pilot Uygulamas n n De erlendirilmesi 385 Yeniden Yap land r lan lkö retim Program Pilot Uygulamas n n De erlendirilmesi Esra BUKOVA-GÜZEL *, Hüseyin ALKAN ** Özet Ülkemizde pilot uygulamas yap lan program yap land rmac ö renme yaklafl m (YÖY)

Detaylı

BASAMAKLI Ö RET M PROGRAMININ SÜREÇ VE ÜRÜN AÇISINDAN DE ERLEND R LMES *

BASAMAKLI Ö RET M PROGRAMININ SÜREÇ VE ÜRÜN AÇISINDAN DE ERLEND R LMES * BASAMAKLI Ö RET M PROGRAMININ SÜREÇ VE ÜRÜN AÇISINDAN DE ERLEND R LMES * Özcan DEM REL** Hasan H. fiahan*** Necla EK NC *** Alev ÖZBAY**** A. Murat BEG MG L*** Özet Basamakl Ö retim Program çerçevesinde

Detaylı

Kayg Duyarl n Azaltmada Göz Hareketleriyle Duyars zlaflt rma ve Yeniden flleme (EMDR) Tedavisi

Kayg Duyarl n Azaltmada Göz Hareketleriyle Duyars zlaflt rma ve Yeniden flleme (EMDR) Tedavisi Türk Psikoloji Dergisi 2004, 19 (53), 49-65 Kayg Duyarl n Azaltmada Göz Hareketleriyle Duyars zlaflt rma ve Yeniden flleme (EMDR) Tedavisi fiennur Tutarel-K fllak* Ankara Üniversitesi Özet Göz Hareketleriyle

Detaylı

Çal flma Ahlak Üzerine Kültürler Aras Bir Araflt rma

Çal flma Ahlak Üzerine Kültürler Aras Bir Araflt rma Çal flma Ahlak Üzerine Kültürler Aras Bir Araflt rma A Cross Cultural Study on Work Ethics Aylin Ünal*, hsan Taylan Çelik** Özet: Bu çal flman n amac, çal flma ahlak n n kültürler aras çal flmalarda ele

Detaylı

TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1932 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1013 B YO STAT ST K

TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1932 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1013 B YO STAT ST K TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 193 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1013 B YO STAT ST K Yazarlar Yard.Doç.Dr. Fikret ER (Ünite, 3,8, 9,10) Yard.Doç.Dr. Kadir Özgür PEKER (Ünite 1, 4, 5, 6, 7) Editör

Detaylı

E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003

E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003 E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003 Çal flma Grubu Koordinatörü: Dr Nur Otaran Ayfle Say n Feride Güven Prof Dr pek Gürkaynak Sat Atakul Her çocuk için Sa l k, E itim, Eflitlik,

Detaylı

Üniversitelerde Bölüm Baflkanl Yapan Ö retim Elemanlar n n Yönetsel Etkililik Düzeyleri*

Üniversitelerde Bölüm Baflkanl Yapan Ö retim Elemanlar n n Yönetsel Etkililik Düzeyleri* Ampirik Araflt rma / Empirical Research www.yuksekogretim.org Üniversitelerde Bölüm Baflkanl Yapan Ö retim Elemanlar n n Yönetsel Etkililik Düzeyleri* Managerial effectiveness levels of academic staff

Detaylı

Andrew J. MILSON, Yrd. Doç. Dr. Halil EKfi, Dr.

Andrew J. MILSON, Yrd. Doç. Dr. Halil EKfi, Dr. Ö retmenlerin Karakter E itiminde Yetkinlik Duygusu Konusunda Bir Ölçme Arac na Do ru: Karakter E itimi Yetkinlik nanc Skalas (KEY S) ve Türkçeye Uyarlanma Çal flmas Andrew J. MILSON, Yrd. Doç. Dr. Baylor

Detaylı

Bilgisayar Kullan c lar n n Korsan/Kaçak Yaz l m Kullan m Hakk ndaki Görüflleri

Bilgisayar Kullan c lar n n Korsan/Kaçak Yaz l m Kullan m Hakk ndaki Görüflleri Bilgisayar Kullan c lar n n Korsan/Kaçak Yaz l m Kullan m Hakk ndaki Görüflleri The Views of Computer Users About Pirated Software Erkan Yaman*, Yavuz Erdo an**, Halil Ekfli*** Özet: Bu araflt rman n amac,

Detaylı

Ö renme Stilleri ile Ö renci Baflar s Aras ndaki liflki Üzerine Karfl laflt rmal Bir Araflt rma

Ö renme Stilleri ile Ö renci Baflar s Aras ndaki liflki Üzerine Karfl laflt rmal Bir Araflt rma Ö renme Stilleri ile Ö renci Baflar s Aras ndaki liflki Üzerine Karfl laflt rmal Bir Araflt rma brahim B LG N*, Soner DURMUfi* zet Bu çal flman n amac Bolu ve Mardin de bulunan iki farkl okulun ilkö retim

Detaylı

fiükriye Akça Kalem *, Öge Öktem **, Haflmet A. Hana as ***, Murat Emre ****

fiükriye Akça Kalem *, Öge Öktem **, Haflmet A. Hana as ***, Murat Emre **** Nöropsikiyatri Arflivi, 2003; 40(1-2): 13-25 Alzheimer Hastal n De erlendirme Skalas -Kognitif Alt Skorunun (ADAS-cog) Betimsel statistik De erlerinin Bir Normal Eriflkin Türk Örnekleminde Saptanmas fiükriye

Detaylı

ÖZET ABSTRACT. flgücü Piyasas nda llerin flsizlik Risklerinin Analitik Hiyerarfli Süreci ile Belirlenmesi

ÖZET ABSTRACT. flgücü Piyasas nda llerin flsizlik Risklerinin Analitik Hiyerarfli Süreci ile Belirlenmesi ÖZET flgücü Piyasas nda llerin flsizlik Risklerinin Analitik Hiyerarfli Süreci ile Belirlenmesi Bu çal flmada illerin iflgücü piyasas aç s ndan risklerini belirleyen analizler yap lm flt r. Genellikle,

Detaylı

Bilgi Okuryazarl Becerilerinin Gelifltirilmesinde Kütüphanelerin Rolü ve Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulamas

Bilgi Okuryazarl Becerilerinin Gelifltirilmesinde Kütüphanelerin Rolü ve Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulamas Bilgi Okuryazarl Becerilerinin Gelifltirilmesinde Kütüphanelerin Rolü ve Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulamas The Role of Libraries in the Development Information Literacy Skills and Application of Dokuz

Detaylı

TÜRK YE DE NT HARI KONU ALAN YAYINLAR ÜZER NE B R B BL YOGRAFYA ÇALIfiMASI*

TÜRK YE DE NT HARI KONU ALAN YAYINLAR ÜZER NE B R B BL YOGRAFYA ÇALIfiMASI* Kriz Dergisi 13 (3): 15-26 TÜRK YE DE NT HARI KONU ALAN YAYINLAR ÜZER NE B R B BL YOGRAFYA ÇALIfiMASI* Ö. Uçan** ÖZET Türkiye de yap lm fl, intihar konu alan çal flmalar n de erlendirilmesini içeren bu

Detaylı

Kurtar c Beklemeden...

Kurtar c Beklemeden... Kurtar c Beklemeden... Ahmet GÜNDO DU* nsan, hayat boyunca seçim yapmak zorundad r: arkadafllar n, iflini, eflini, e itim görece i alan, oturaca yeri Sonuçta kendini bilgi ve beceriyle donatarak gündelik

Detaylı

A STUDY ON THE SCHOOL READINESS OF FIRST GRADERS FROM DIFFERENT SOCIO-ECONOMIC LEVELS

A STUDY ON THE SCHOOL READINESS OF FIRST GRADERS FROM DIFFERENT SOCIO-ECONOMIC LEVELS Hacettepe Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 40: 86-97 [0] FARKLI SOSYOEKONOM K DÜZEYDEK LKÖ RET M B NC SINIF RENC LER N OKULA HAZIR BULUNU LUKLARININ NCELENMES A STUDY

Detaylı

KEMOTERAP ALAN MEME VE GEN TAL ORGAN KANSERL HASTALARDA C NS YETE GÖRE YAfiAM KAL TES

KEMOTERAP ALAN MEME VE GEN TAL ORGAN KANSERL HASTALARDA C NS YETE GÖRE YAfiAM KAL TES KEMOTERAP ALAN MEME VE GEN TAL ORGAN KANSERL HASTALARDA C NS YETE GÖRE YAfiAM KAL TES *Ö r. Gör. Nuray Egelio lu **Prof. Dr. Hülya Okumufl *Pamukkale Üniversitesi Denizli Sa l k Yüksekokulu nurayegelioglu@mynet.com

Detaylı

Konu Alan Bilgisinin Pedagojik Alan Bilgisi Üzerine Etkisi: Maddenin Fiziksel Hâllerinin Ö retilmesi Durumu

Konu Alan Bilgisinin Pedagojik Alan Bilgisi Üzerine Etkisi: Maddenin Fiziksel Hâllerinin Ö retilmesi Durumu - - Konu Alan Bilgisinin Pedagojik Alan Bilgisi Üzerine Etkisi: Maddenin Fiziksel Hâllerinin Ö retilmesi Durumu Mustafa ÖZDEN* Özet Bu araflt rman n amac, konu alan bilgisinin miktar n n ve niteli inin

Detaylı

Çal flma Durumlar Farkl Üç Grup Kad nda Ruh Sa l, Kontrol Oda nanc ve Cinsiyet Rolü

Çal flma Durumlar Farkl Üç Grup Kad nda Ruh Sa l, Kontrol Oda nanc ve Cinsiyet Rolü Türk Psikoloji Dergisi 2003, 18 (51), 111-124 111 Çal flma Durumlar Farkl Üç Grup Kad nda Ruh Sa l, Kontrol Oda nanc ve Cinsiyet Rolü Zehra Y. Dökmen* Ankara Üniversitesi *Yaz flma Adresi: Doç. Dr. Zehra

Detaylı

Structural and Managerial Innovations Provided to Information and Documentation Centers by Information Technology

Structural and Managerial Innovations Provided to Information and Documentation Centers by Information Technology Bilgi D nyas 2005, 6(2): 171-192 Bilgi Teknolojisinin Yap sal ve Yönetsel Aç lardan Bilgi-Belge Merkezlerine Getirdi i Yenilikler * Structural and Managerial Innovations Provided to Information and Documentation

Detaylı

Kifliler Aras Tepkisellik ndeksi: Empatinin Çok Boyutlu Ölçümü

Kifliler Aras Tepkisellik ndeksi: Empatinin Çok Boyutlu Ölçümü 04-27/7/07 18:58 Page 119 Kifliler Aras Tepkisellik ndeksi: Empatinin Çok Boyutlu Ölçümü Alper Engeler*, L. lhan Yarg ç** * Abant zzet Baysal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Uygulamal

Detaylı

Destekleyen kurulufllar. flbirli i yap lan kurulufllar. Sosyal Politika Formu

Destekleyen kurulufllar. flbirli i yap lan kurulufllar. Sosyal Politika Formu Gazeteci Erol Dernek Sok. Hanif Han No:11/5 Beyo lu stanbul Tel: 0212 252 49 20 Faks: 0212 252 49 08 GSM: 0539 436 32 62 Web: www.rusihak.org e-posta: info@rusihak.org flbirli i yap lan kurulufllar Destekleyen

Detaylı

Ergen suçlulu unda baz kiflisel ve ailesel özelliklerin incelenmesi

Ergen suçlulu unda baz kiflisel ve ailesel özelliklerin incelenmesi 156 Orijinal Araflt rma Original Article Ergen suçlulu unda baz kiflisel ve ailesel özelliklerin incelenmesi Investigation of the some personal and familial characteristics of juvenile delinquency Gülümser

Detaylı

STANBUL SOKAK ÇOCUKLARI REHAB L TASYON MODEL SEMPOZYUMU

STANBUL SOKAK ÇOCUKLARI REHAB L TASYON MODEL SEMPOZYUMU STANBUL SOKAK ÇOCUKLARI REHAB L TASYON MODEL SEMPOZYUMU 6-7 MART 2007 TEOR K B LG LERLE ZENG NLEfiT R LM fi SEMPOZYUM K TABI T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı

AVRUPA D LLER Ö RET M ORTAK ÇERÇEVE METN VE YURT DI INDAK TÜRK ÇOCUKLARI Ç N TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ Ö RET M PROGRAMI

AVRUPA D LLER Ö RET M ORTAK ÇERÇEVE METN VE YURT DI INDAK TÜRK ÇOCUKLARI Ç N TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ Ö RET M PROGRAMI AVRUPA D LLER Ö RET M ORTAK ÇERÇEVE METN VE YURT DI INDAK TÜRK ÇOCUKLARI Ç N TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ Ö RET M PROGRAMI Yrd. Doç. Dr. Kemalettin DEN Z Ar. Gör. Ba ak UYSAL ÖZ: Yurt d nda ya ayan Türk çocuklar

Detaylı

2006. Türkiye Cumhuriyeti Ruh Sa l Politikas, T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü

2006. Türkiye Cumhuriyeti Ruh Sa l Politikas, T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü TÜRK YE CUMHUR YET RUH SA LI I POL T KASI T.C. SA LIK BAKANLI I Ankara, 2006 TÜRK YE CUMHUR YET RUH SA LI I POL T KASI T.C. Sa l k Bakanl, Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü Mithatpafla Cad. No: 3

Detaylı

May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396)

May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396) TÜRK SANAY C LER VE fi ADAMLARI DERNE May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23 Telefax: (0212) 249 13 50 2005, TÜS AD Tüm

Detaylı

Beyin Yaz m nda Iraksak Düflünme ve Grup Ortam n n Düflünce Üretimine Etkisi

Beyin Yaz m nda Iraksak Düflünme ve Grup Ortam n n Düflünce Üretimine Etkisi Türk Psikoloji Dergisi 2005, 20 (55), 25-38 Beyin Yaz m nda Iraksak Düflünme ve Grup Ortam n n Düflünce Üretimine Etkisi Hamit Coflkun* Abant zzet Baysal Üniversitesi Özet Bu araflt rman n amac, düflünce

Detaylı

Ak l ve Ruh Sa l Alan nda nsan Haklar : 2008 Türkiye Raporu

Ak l ve Ruh Sa l Alan nda nsan Haklar : 2008 Türkiye Raporu Ak l ve Ruh Sa l Alan nda nsan Haklar : 2008 Türkiye Raporu Gazeteci Erol Dernek Sok. Hanif Han No:11/5 Beyo lu stanbul Tel: 0212 252 49 20 Faks: 0212 252 49 08 GSM: 0539 436 32 62 Web: www.rusihak.org

Detaylı

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i *

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Cilt:8 Say :1 Y l:2011 f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Mehmet Bingül ** Özge Hac fazl lu *** Özet Ara rman n genel amac, ilkö retim okullar nda görev yapan

Detaylı