Aylýk Ücretsiz Gazete / Kostenlose Monatliche Zeitung. Sayý/Nr.: 23. Yýl/Jahre: 4. Aralýk/Dezember Zi`lkade-Zi`lhicce 1428

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Aylýk Ücretsiz Gazete / Kostenlose Monatliche Zeitung. Sayý/Nr.: 23. Yýl/Jahre: 4. Aralýk/Dezember 2007. Zi`lkade-Zi`lhicce 1428"

Transkript

1 IGMG den Yogyakarta ya Saðlýk Merkezi Sayfa: 34`te Usta Yönetmen Mesut UÇAKAN ile Yeni Filmi ANKA KUÞU/ Bana Sýrrýný Aç Üzerine Söyleþi Sayfa: 23`te Gerçekler Hayat ýn Ýçinde Gizlidir hayat Aylýk Ücretsiz Gazete / Kostenlose Monatliche Zeitung. Sayý/Nr.: 23. Yýl/Jahre: 4. Aralýk/Dezember Zi`lkade-Zi`lhicce 1428 Avrupa`daki Kitapçýnýz OKUSAN Binlerce Kitap, CD, VCD, DVD Hac Malzemeleri ve Hediyelik Eþyalar Tel: Birbirimize sadece kapýlarýmýzý deðil gönüllerimizi de açalým Dosya Evlenmenin Getirdiði Mutluluk ve Boþanmanýn Getirdiði Felaket Dr. Yusuf IÞIK Sayfa 5`te Dosya Bölünen Benim, Memleket Deðil! Mahmut AÞKAR Sayfa 9`da Dosya Almanya da ayrýmcýlýkla mücadele var mý? Ýlhan BÝLGÜ Sayfa 13`te Dosya Yeni Göç Yasasý Hakkýnda Bilgiler Avukat Selma Demirel Koçar Sayfa 11`de Dosya Hacarap`ýn Hac Arkadaþýnýn Oðlu M.Salih AYDIN Sayfa 37`de BÝR ÜMMET HAREKETÝ SOSYAL DAYANIÞMA OLARAK KURBAN Mustafa MULLAOÐLU Dosya Sayfa 7`de Dosya Toplumsal görev ve sorumluluklarýmýz Osman ARSLANTÜRK Sayfa 17`de Dosya YOL PARASI DAVASINDA BAÞARIYA DOÐRU Asým TOZOÐLU Sayfa 29`da Alýþ-Veriþ için farklý bir internet sitesi. Mutlaka ziyaret edin. Alýþ-Veriþ Alýþkanlýðýnýzý deðiþtirecek yeni bir internet sitesi. Mutlaka ziyaret edin.

2 "...Yoluna gücü yeten herkesin, Kabe'ye gidip hacc etmesi, Allah' n insanlar üzerinde bir hakk d r..." (Al-i mran-97) Mekke ve Medine de yemek dahil 2.350,-Q IGMG Genel Merkez üyelerine 50,- T indirim yap l r. Ücrete dahil hizmetlerimiz: Gidifl-dönüfl uçak bileti Vize-ifllem masraflar Ayakbast (çek) ücreti Mekke-Medine otel (3 ö ün tabldot usulü yemek dahil) Otel-Kabe aras servisi Arafat-Mina çad r hizmetleri ve transferler Ziyaretler Hacc da kullan lacak özel hediyelik eflyalar. UÇUfi PLANI Kafile Uçufl Uçufl lk Dönüfl Müracaat Yeri Tarihi Ziyaret Tarihi Tel. Rhein-Saar Frankfurt Medine Stuttgart-1 Stuttgart Medine Köln Köln Medine talya Milano Medine Avusturya 1-1 Viyana Medine Kuzey Ruhr Hannover Medine Bremen Hannover Medine Hannover Hannover Medine Nürnberg Nürnberg Medine Berlin Berlin Medine ngiltere Londra Medine Ruhr-A Düsseldorf Medine Hessen Frankfurt Medine Frankfurt 3 Hafta Frankfurt Mekke Amsterdam 3 Hafta Amsterdam Mekke K-Hollanda Amsterdam Mekke Hamburg Hamburg Mekke Stuttgart 2 Stutgart Mekke Freiburg Stutgart Mekke Schwaben Münih Mekke Belçika Brüksel Mekke Kafile Uçufl Uçufl lk Dönüfl Müracaat Yeri Tarihi Ziyaret Tarihi Tel. Avusturya 1-2 Viyana Mekke Düsseldorf Düsseldorf Mekke sviçre Zürih Medine Frankfurt 2 Hafta Frankfurt Mekke Fransa 2 Hafta Strasburg Mekke Avusturya 2 Hafta Viyana Mekke Belçika 2 Hafta Brüksel Mekke G-Hollanda Amsterdam Mekke Danimarka Kopenhag Mekke sveç Stokholm Mekke Norveç Oslo Mekke Strasbourg Strasburg Mekke Paris Paris Mekke Lyon Lyon Mekke Annecy Lyon Mekke Münih Münich Mekke Avusturya 2 Münih Mekke Avustralya Malbourne Mekke Kanada Toronto Mekke Son Kafile Frankfurt Mekke NOT: 1. Uçufl tarihlerinde 2-3 gün de ifliklik olabilir. 2. Gerekti inde kafileler bir baflka kafile ile birlefltirilebilir. 3. THY ile uçufllarda, biletler Avrupa dan uçufl tarihinden itibaren 6 ay geçerlidir. 4. Hac dönüflü, Türkiye de kalmak isteyenlerin, Türkiye den dönüfl tarihlerini kay t formunda belirtmeleri gerekir. Hacc ve Umre Millî Görüfl ile bir baflkad r Millî Görüfl HACC ve UMRE ORGAN ZASYONU Boschstr , D KERPEN Tel.: /11 Fax: Banka Hesab : IGMG SEB AG-Köln Konto Nr.: BLZ:

3 editörden Gerçekler Hayat ýn Ýçinde Gizlidir hayat 3 Sevgili dostlar! Biz müslümanlar için önemli olan iki dini bayramdan biri olan Ramazan Bayramýný idrak ettikten sonra inþallah diðer dini bayram olan Kurban Bayramýný da idrak etmeye hazýrlanýyoruz. Rabbimize hamdolsun ki bize Ramazan ayýnýn bereketinden faydalanmayý nasip etti. Kurban Bayramýný da aynen bereketli bir þekilde idrak etmeyi Cenab-ý Allah`tan diliyoruz. Sevgili dostlar! Bu sayýmýzda yine bazý yenilikler göreceksiniz. Hem içerik olarak ve hem de yazar kadromuza deðiþik arkadaþlarýmýz da katýlmakta. Bizler yayýn hayatýmýza baþladýðýmýzdan beri her kesime ayný mesafede olduðumuzu belirtmiþtik. Ve bu doðrultuda gazetemizde yazmak isteyen herkese sayfalarýmýzýn açýk olduðunu söylemiþtik. Yine gazetemizin sayfalarýnýn her türlü konuya açýk olduðunu söylemiþtik. Ýþte bu sayýmýzdaki yeniliklerimizden bazýlarý: Ýnþallah bu sayýmýzdan itibaren Avukat Selma Demirel Koçar hanýmýn yazýlarýný sayfalarýmýzda bulacaksýnýz. Yine burada doðan ve yetiþen genç arkadaþlarýmýzýn yazýlarýný da yayýnlamaya devam edeceðiz. Yine bu sayýmýzdan itibaren her sayýda bir Ýslam Büyüðünün biyografisini yani tanýtýmýný bulacaksýniz. Ýnþallah bu sayýmýzda Ýslam Tarihinin ve insanlýk tarihinin büyük devlet adamlarýndan Selahaddin Eyyübi`nin biyografisini yayýnlayarak bu çalýþmamýzý baþlattýk. Sizlerden ricamýz gazetemiz ile alakalý eleþtiri, teklif ve katkýlarýnýzý bizlere ulaþtýrmanýzdýr. Sevgili dostlar! Gazetemiz ile ilgili son dönemde güzel geliþmeler olmaktadýr. Þu an gazetemiz Hessen ve Bavyera Eyaletlerinde daðýtýlmaktadýr. Ýnþallah yakýn zamanda Dortmund-Düsseldorf ve Köln civarýnda da daðýtýlmaya baþlanacaktýr. Yine gazetemizin daðýtým noktalarý ile alakalý teklifleriniz olursa deðerlendireceðimizi belirtmek isteriz. Gazetemizin bu sayýsýnýn kapak konusunu deðerlendirirken; Ekim ayý içerisinde gerçekleþtirilen Açýk Kapý Günü yani Açýk Cami Günü çalýþmalarýnýn toplumda oluþturduðu güzellikleri incelemenin uygun olacaðýný düþündük. Bunu irdelerken gördük ki Gönül Kapýlarýný da Açmak toplumlar arasýndaki kaynaþmanýn saðlanmasý için sadece kapýlarýn deðil; gönüllerin de birbirimize açýlmasý gerekmektedir. Aksi taktirde sadece 3 Ekim günleri kapýlar açýlýp kaynaþma saðlandýðý sanýlýrsa bu yanlýþ olur. Tabi biz bu konuyu 3 Ekim günü yapýlan bu çalýþmayý gözönüne alarak irdeliyoruz. Bu demek deðil ki sadece Almanyadaki müslümanlar bu çalýþmayý yapacak ama Almanlar bu ve buna benzer çalýþmalarý yapmayacaklar. Toplumlarýn birbirlerini daha iyi tanýyabilmeleri açýsýndan bu tür etkinliklerin þüphesiz önemi büyüktür. Ama dostlar alýþ veriþte görsün misali senenin belirli günlerinde bu tür etkinlikler yapýlmasý yetmemektedir. Almanyadaki toplumda daha iyi bir kaynaþmanýn saðlanmasý ve birbirlerimizi daha iyi anlayabilmemiz için göstermelik bu tür etkinliklerin dýþýnda; herkesin gönlünde birbirine karþý sevgi ve saygý da beslemesi gerekmektedir. Aksi taktirde toplum içerisindeki insanlarýn birbirleriyle kaynaþmasý eksik kalmaktadýr. Burada Alman siyasetçilerine çaðrýda bulunmak istiyoruz: -Gelin sizler bulunduðunuz resmi makamlarda herkese eþit þekilde davranýn. Almanyadaki göçmenlerin bir kýsmýna daha yakýn bir kýsmýna da mesafeli durarak yanlýþ içerisine düþmeyin. Unutmayýn ki bu tür davranýþlar toplum içerisinde huzursuzluða sebeb olmaktadýr. Gelin Almanyadaki göçmen nüfusun tüm dini ve milli bayramlarýna imkanlar ölçüsünde katýlým saðlayýn. Yine Almanya`nýn dini ve milli bayramlarýna da göçmenlerin katýlýmýný saðlamak için kucaklayýcý davranýþlar sergileyin. Yani demek istediðimiz; sizler ayný toplumda yaþadýðýnýz ve farklý din ve kültürlerden insanlara bunun bir çeþitlilik olduðunu unutmadan ve bu çeþitliliðin Alman toplumuna zenginlik kattýðýný da düþünerek hareket ederseniz daha yararlý olur kanaatindeyiz. Bunu niye söylüyoruz; bakýn 10 Aralýk`ta Hessen`de baþörtüsü devlet dairelerinde serbest olsun mu olmasýn mý? bu mesele karara baðlanacak. Biz bu meselenin býrakýn karara baðlanmasýný; tartýþmaya açýlmasýnýn bile abesle iþtigal olduðunu düþünüyoruz. Bazý politik beklentiler yüzünden toplumdaki farklý din ve kültürlere mensup insanlarýn inançlarý gereði yaptýklarý ibadetlerine müdahale edilmesi Almanya gibi bir hukuk devletinde hiç de güzel geliþmeler deðildir. Bizler bu ve buna benzer konularýn demokratik ortamýn gereði konuþarak ve dini inançlar gereði yapýlan ibadetlerin, yetkin kurum ve kiþilere sorularak halledilmesi gerektiðine inanýyoruz. Aralýk ayý içerisinde Kurban bayramýný inþallah hep beraber idrak edeceðiz. Bizim tavsiyemiz yine her bayramda olduðu gibi ailemizle mutlaka bayram alýþ veriþi yapýlmasýdýr. Yine Kurban bayramýnýn gereði kurban ibadetlerimizi yerine getirmemizdir. Almanya`da bulunan bizlerin Allah`a þükürler olsun ki et ihtiyacýmýz pek bulunmamaktadýr. Bizim sizlere tavsiyemiz; imkanlar dahilinde bir adet kurbanýnýzý sivil Ýslami teþkilatlarýn düzenlemiþ olduklarý kurban kampanyalarýna vermenizdir. Yine bir kurbanýnýzý da burada keserek hem bu Ýslami ibadeti yerine getirmeniz ve hem de bu kurban etlerinden Alman komþularýnýza da ikram etmenizdir. Bu vesile ile Kurban Bayramýnýzý tebrik ediyoruz. Rabbimizden niyazýmýz bizleri daha nice Bayramlara ulaþtýrmasýdýr. Cenab-ý Allah çalýþmalarýmýzý bereketlendirsin, þuurlandýrsýn. Çalýþmak bizden baþarý Allah`tandýr. Allah`a emanet olun. hasbihal Impresium/Künye hayat Aylýk Ücretsiz Gazete Aralýk/Dezember 2007 Zi`lkade-Zi`lhicce 1428 Sahibi ve Genel Yayýn Yönetmeni Sinan AKTÜRK Yayýn Kurulu Dr. Yusuf Iþýk, Ýbrahim Gümüþoðlu, Abdüssamet Temel, Bilal Demiroðlu, Mahmut Aþkar, Sinan Aktürk, Ýshak Özen, Saim Ayas, Sait Yüksel, Ýhsan Güler, M. Salih Aydýn Bölge Temsilcileri Münih: Ýshak Özen Nürnberg: Adem Güray Ulm: Cengiz Aslan Merkez Königsbergerstr Friedberg Tel: Fax: Gazetemizde Yayýnlanan Yazýlarýn ve Reklamlarýn Ýçeriðinden Sorumlu Deðiliz.

4 Gerçekler Hayat ýn Ýçinde Gizlidir 4 hayat IGMG Sosyal Hizmetler Baþkaný Ali Bozkurt toplantýda yaptýðý konuþmada gönüllülerin temel vazifesini, Kurban emanetlerini hedef ülkelere ulaþtýrmak olarak açýkladý. Kesimlerin ardýndan etlerin muhtaç sahibi insanlara daðýtýmýnýn ve çalýþmalarýn belgelenmesinin de önemli olduðu, Ali Bozkurt tarafýndan ayrýca ifade edildi. Organizasyonun anlamýna da deðinen Bozkurt, Kurban kampanyasý, Müslüman halklarla dayanýþmanýn bir sembolüdür. Avrupa dan yapýlan bu yardýmlarýn Müslüman halklara verdiði manevi desteði, kampanyanýn ardýndan aldýðýmýz yorumlar bizlere göstermektedir. Biz bu çalýþmamýzla Komþusu açken tok yatan bizden deðildir hadisini pratiðe geçiriyoruz. dedi. Toplantýda, Kurban ibadetinin Ýslam dini içerisinde ki önemine de deðinildi. IGMG Ýrþad Baþkan Yardýmcýsý Hulusi Ünye, Kurban ibadetinin önemi konusunda yaptýðý açýklamada, bu ibadetin sosyal boyutuna dikkat çekti. Gönüllülerin Kurban kesimlerini vekaleten yürüttüklerini vurgulayan Ünye, konuþmasýnýn ikinci bölümünde bu konudaki fýkhî çerçeve hakkýnda bilgi verdi. IGMG Genel Sekreteri Oðuz Üçüncü toplantýda yaptýðý konuþmada IGMG nin bir insanî yardým kuruluþu olmadýðýný ancak çalýþmalarýnýn arasýnda insanî yardýmýn da bulunduðunu ifade ederek Kurban Kesim Görevlileri Kerpen de buluþtu IGMG Kurban Kampanyasýnda bu yýl 180 gönüllü görev yapacak Kampanyada toplanan kurbanlarýn kesim ve daðýtým hizmetlerini yürütecek olan görevliler, bilgilendirme maksadýyla Kerpen de bir araya geldi. Toplantýda, gidilecek ülkeler ve gönüllülerin yapmasý gereken çalýþmalar hakkýnda bilgi verildi. özetle þunlarý söyledi: Sizler Avrupa lý Müslümanlarýn elçisi olarak oralara gidiyorsunuz. Avrupa Müslümanlarýnýn dualarýný, selamlarýný götürüyorsunuz. Kardeþliðimizi, dayanýþmamýzý, gittiðiniz yerlere götürecek ve onlardan da birþeyler öðrenerek geri faaliyet haber döneceksiniz. Dolayýsýyla bu kampanya, Ümmet olma bilincini taþýyan bir kardeþlik projesidir. Götürdüðünüz yardýmlarýn çok az bir miktar olduðunu, dünyada en az 800 milyon kiþinin açlýkla mücadele ettiði gerçeðini biliyoruz. Dolayýsýyla bu proje ile insanlarý doyurma gibi bir hedefimiz de yok. Hadi diyelim bir günlüðüne doyurduk. Ya geri kalan günler ne olacak? Onun içindir ki, bu Kurban Kampanyasý ile dünyamýzýn içinde bulunduðu mevcut þart ve durumuna itiraz ediyoruz, direniyoruz, tavýr koyuyoruz. Kan için, adam öldürmek için, savaþ için milyarlar harcayan dünya sistemine itiraz ediyoruz. Karýncanýn Hz. Ýbrahim in yakýldýðý ateþi söndürmek için sahip olduðu mücadele azmi gibi, biz de bu ateþin söndürülmesi arzumuzu böyle ortaya koyuyoruz. Yardýma muhtaç bu insanlarýn haysiyetlerini de korumak ve onlarla kendimizi eþit deðerde görmek zorundayýz. Bunun için de Müslümanlar olarak bizzat kendimizin Kur an ve Sünnet le barýþýk olmamýz gerekir. O insanlarla, kardeþliði ve iþbirliðini geliþtirmek için uyarýcý teþviklerimiz olmalý. Bunun için de, dinî kuruluþlarý, yardým kuruluþlarýný ve hükümet temsilcilerini ziyaret edin. Allah yardýmcýnýz olsun. Düzenlenen belge merasiminde bir konuþma yapan, DÝTÝB Eðitim ve Kültür Müdürü Iþýk Uðurlu: Bugün burda, uyum kurslarýmýzý devam eden ve baþarýlý sonuçlar alan kursiyerlerimiz için düzenlediðimiz sertifika töreni için bir araya geldik. Kendi alanýnda Almanya nýn en prestijli kurslarýnýn baþýnda yer alan ve verdiði hizmetlerle çok iyi bir konumda olan, DÝTÝB Eðitim ve Kültür Müdürlüðü kurslarý, bugün itibariyle 21. yýlýný baþarýlý bir þekilde ulaþmanýn kývancýný yaþamaktadýr. Almanya ya yeni gelen veya Almanya da yaþayan, fakat yeterli Almancasý olmayan göçmenler, Alman Göç ve Uyum Dairesi DÝTÝB DE BELGE TÖRENÝ Diyanet Ýþleri Türk Ýslam Birliði nin, (DÝTÝB) Eðitim ve Kültür Müdürlüðü bünyesinde Almanca uyum kurslarýna katýlan öðrenciler, Sertifikat Deutsch diplomasýný almaya hak kazanarak, baþarýlarýný belgelendirdiler. (Bundesamt für Flüchtlige und Migration Nürnberg) tarafýndan Uyum Kurslarýna katýlmaya mecbur tutulmaktadýr. Türk ve diðer ülke vatandaþý göçmenler, Bundesamt ve DÝTÝB iþbirliði ile, Merkez de düzenlenen Uyum Kurslarýna büyük ilgi gösteriyor. Bu vesileyle belge alan öðrencilerimizi tebrik ediyor ve baþarýlarýnýzýn devamýný diliyorum dedi. Uyum Kurslarý sonunda yapýlan sertifika imtihanýný baþaran 10 öðrenci, diplomalarýný DÝTÝB Eðitim ve Kültür Müdürü Iþýk Uðurlu nun elinden aldýlar. Törende en göze çarpan tablo da 3 aylýk Senanur un annesi Gülden Ýkinci nin diploma sevincine ortak oluþuydu.

5 dosya Hz. Muhammed (s.a.v)in hanýmý, Mü`minlerin annesi ve Hz. Ebubekir`in kýzý Hz. Aise (r.a) anlatýyor: Resulullah (s.a.v) buyurdular ki; - Nikah Benim sünnetimdendir. Kim Benim sünnetimle amel etmezse, benden deðildir. Evleniniz! Zira ben, diðer ümmetlere karþý sizin çokluðunuzla iftihar edeceðim. Kimin maddi imkaný varsa hemen evlensin. Kim maddi imkan bulamazsa (nafile) oruç tutsun. Çünkü oruç, onun için þehvet kýrýcýdýr Þimdi bu hadisten yola çýkarak Hz. Peygamberin aile reisi olarak yaþantýsýna bir gözatalým. Hiç þüphe yokki, Hz. Peygamberin evi; gelmiþ geçmiþ ve gelecek evlerin, kurulacak yuvalarýn en mesudu, en bahtiyarý ve en bereketlisiydi. Onun hanesinde her zaman burcu burcu saadet kokardý. Belki bu hane, maddi imkanlar yönünden, dünyanýn en fakir hanelerinden biriydi, çünkü aylar ve günler geçerdi de bu hanede bir çorba bile kaynamazdý. Hanýmlarýna düþen yer ise, sadece baþlarýný sokabilecekleri küçük birer oda veya daracýk birer kulübeden ibaretti. Bu bahtiyar kadýnlar, Allah Resulüyle haftada ancak bir-iki saat beraber olmayý, dünyanýn herþeyine tercih ediyorlardý.. mutluydular ve son derece mes`uttular. Hz. Muhammed (s.a.v) aileyi oluþturan kadýn ve erkeðin evlilikte birbirlerine karþý sorumluluk ve haklarý çeþitli hadislerinde detaylý bir þekilde belirtmektedir. Biz burada sadece birkaçýyla yetineceðiz: Hz. Muhammed (s.a.v) buyurur ki; - Eðer bir kimsenin bir baþkasýna secde etmesini emretseydim, kadýna, kocasýna secde etmesini emrederdim... - Müslüman, Allah`a takvadan sonra en ziyade saliha bir hanýmdan hayýr görür. Böylesi bir kadýna emretse itaat eder. Ona baksa sürur duyar, bir þeyi yapýp yapmama hususunda yemin etse, kadýn bunu Gerçekler Hayat ýn Ýçinde Gizlidir yerine getirerek onu yeminden kurtarýr, kadýndan ayrýlýp uzak bir yere gitse, kadýn hem kendi namusu hem de adamýn malý konusunda hayýrlý ve dürüst davranýr. - Güzellikleri sebebiyle kadýnlarla evlenmeyin. Çünkü güzelliklerinin onlarý (kibir ve gurur sebebiyle) alcaltacaðýndan korkulur. Onlarla mal ve mülkleri sebebiyle de evlenmeyin, zira mal ve mülkün onlarý azdýracaðýndan korkulur. Fakat onlarla din bütünlüðünü esas alarak evlenin. Yemin olsun, burnu kesik, kulaðý delik siyahi dindar bir köle (dindar olmayan hür kadýndan) daha faziletlidir. Pek çok rivayette, çocuðun anne tarafýna cekeceði belirtilerek, evlenilecek kadýnýn aslýna bakýlmasý, hayýrlý olanýn tercih edilmesi belirtilmiþtir. Kur`an-ý Kerimde olsun, hadislerde olsun hayýrlý kadýnýn dindar kadýn olacaðý belirtilmiþtir. Sýrf maddi yönden tercih dinen yanlýþtýr. Kadýnda aranmasý gereken diðer bir husus kadýnýn erkeðe denk olmasýdýr. Denklik mutlaktýr, dindarlýkta, sosyal þartlarda, zenginlikte ve hatta yaþta bile aranabilir. Alimlerin çoðunluðu denkliði dört þeyde aramýþtýr: Din, hürriyet, neseb ve meslek. Denklik daha çok erkeklerle ilgili bir meseledir, kadýnlarda denklik aranmaz. Çünkü hadisler erkeðin kadýna denk olmasý ndan bahseder. Alimler bu sebeble müslüman bir kadýnýn, gayr-i müslim erkekle evlenemeyeceðini hükme baðlarken, müslüman bir erkeðin ehli kitaptan bir kadýnla evlenebileceðini belirtirler. Yine, bir dindar kadýnýn fasýk bir erkekle, hür bir kadýnýn köle bir erkekle, asaletli bir aile kýzýnýn soyu sopu tanýnmayan bir erkekle, üstün bir mesleði hayat Evlenmenin Getirdiði Mutluluk ve Boþanmanýn Getirdiði Felaket Dr. Yusuf IÞIK olan bir aileye mensup kýzýn, adi sayýlan bir meslek sahibi erkekle evlendirilmemesi gerektiði belirtilmiþtir. Buraya kadar anlattýklarýmýzdan da anlaþýlacaðý gibi evlilik müessesesi son derece önemlidir. Toplumun temeli aileye baðlýdýr. Aile oluþturulurken de yukardaki þartlara ne ölçüde uyulmasý gerektiði ise ortadadýr. Bu þartlara ve prensiplere uyulmadan ve gözardý edilerek evliliklerin uzun ömürlü olmadýðý gözlemlenmektedir. Özellikle Avrupadaki ailelerde çözülmeler, geçimsizlikler, birbirlerine tahammülsüzlükler, mutsuzluklar, kavgalar, çekiþmeler, didiþmeler boþanmayla son bulmaktadýr. Bu oran gün geçtikçe büyümekte ve müslümanlar arasýnda sosyal bunalýmlara ve onarýlmaz yýkýmlara yol açmaktadýr. Boþanmalarýn sebebleri üzerinde uzun uzadýya durmaya gerek yok. Çünkü konuya, mefhumu muhalifinden bakmak yeterlidir. Yani boþanma gerçekleþmeden önce, evlilik þart ve prensiplerine uyulup uyulmadýðýna bakmak gerekir. Aileler bu prensiplere uygun davrandýklarý oranda boþanmalarýn önüne geçebilirler. Aksi ise düþünülemez. Bu cümleden hareketle 5 evlendirmelerde ölçüler son derece önemlidir. Aileler gençlere baský ve zorlamada bulunmamalýdýrlar. Ama bu demek deðildir ki, ebeveyn gençlere karýþmamalýdýr. Ebeveynler gençleri evlendirirken baský ve zorlama yerine, onlarý hayra, doðruya, iyiye ve faydalýya yönlendirmelidirler. Ýþte bu yönlendirmeler boþanmalarý da büyük ölçüde azaltacaktýr. Evlenecek gençler hepten baþýboþ da býrakýlmamalýdýr. Gençlerin baþýboþ, kendi hallerine býrakýlmalarý durumunda yapacaklarý evliliklerin büyük bir çoðunluðu boþanmalarla neticeleniyor. Örnek olarak bir takým evlilikleri verebiliriz: CHAD`(çed)leþerek yapýlan evlilikler yine CHAD`(çed)leþerek boþanmalara sebeb oluyor. Ýnternet yoluyla yapýlan evlilikler mobil telefon mesajlarýyla son buluyor. Hauptbahnhof`ta anlaþarak yapýlan evlilikler Süd Bahnhof`ta boþanmayla son buluyor. Ýslam`dan, ahlaktan, edepten, hayadan, þeref ve haysiyyettten ve diðer erdemlerden yoksun yetiþtirilen gençlerin kuracaðý evliliklerden ve onlardan meydana gelecek olan nesilden hiç bir hayýr gelmez. Onun içindir ki, mütedeyyin aileler baþta olmak üzere, müslümanlar arasýnda hýzla yaygýnlaþmaya devam eden boþanmalara karþý caydýrýcý önlemler alýnmasý ve bir dizi çalýþma yapýlmasý kaçýnýlmaz bir zarurettir. Bu konuda, aile büyüklerine birinci derecede görev düþmektedir. Kurulan ailelere aile büyükleri pozitif katkýlarda bulunmalýdýrlar. Aile içi geçimsizliklere aile büyükleri taraf olmamalý ve problemlerin hallinde ve aile içi barýþta çözüm üreten taraf olmalýdýr. Anadolu tabiriyle aile büyükleri yangýna körükle gitmemeli ve tam tersine yangýna su serperek onu söndürmelidirler. Diðer taraftan, hýsým akrabalar ve cemiyetin diðer unsurlarý gençlerin oluþturduklarý yeni aile kurumlarýna destek olmalýdýrlar. Bütün bu ve buna benzer konularda geniþ çaplý aile içi eðitim seminerlerine, hatta evlilik öncesi konferans ve eðitim çalýþmalarýna öncelik verilmeli ve bu konuda baþta gençler olmak üzere tüm aileler bilgilendirmeli ve bilinçlendirilmelidir. Ailede reis durumunda olan erkeðe düþen sorumluluk herþeyden önce gelir. Bu sorumluluðun gereklerinin yerine getirilmesi durumunda aile müessesesi dimdik ve sapasaðlam ayakta durur. Bu konuda Hz. Muhammed (s.a.v) þöyle buyurmaktadýr: - Sizin en hayýrlýnýz, hanýmlarýna karþý en iyi davrananlardýr. Bu davranýþ sadece erkekten beklenmemeli ayný þekilde kadýndan da beklenmelidir. Karþýlýklý saygý, sevgi, sadakat ve sabýr, aile binasýnýn çimentosudur. Bu çimentoya yabancý madde karýþtýrýlmamalýdýr. Ýslam dini boþanmayý meþru addeder, fakat tecviz ve tavsiye etmez. Bir hadiste Talak (boþanma) Allah`ýn ençok nefret ettiði helal olarak vasýflandýrýlmýþtýr. Bu sebeble kadýnýn veya erkeðin, ciddi bir sebeb olmadan boþanma talebinde bulunmasý caiz görülmemiþtir. Boþanmaya taraf olan ve istekli olan bayanlara bir ihtar var Allah`ýn Resulü Hz. Muhammed (s.a.v)den: - Mazur/geçerli bir sebeb yokken kocasýndan boþanma talep eden kadýn Cennetin kokusunu bile hissedemez. Halbiki Cennetin kokusu kýrk yýllýk yürüme mesefesinden hissedilir. Sözün özü; Cemiyetin temeli ailedir. Aile ise saðlam temeller üzerine kurulmalýdýr. Saðlam temel demek; bir yaþam biçimi olan Ýslam`in bu yöndeki prensiplerine uymak ve Resulullahý örnek almak demektir. Gerisi laf-ü güzaf.

6 Gerçekler Hayat ýn Ýçinde Gizlidir 6 hayat faaliyet haber Wetzlar Özel Wetzlardan IGMG organizasyonu ile hacca gidecek hacý adaylarýnýn birlikte organize ettiði hacc yemeðine katýlým beklenenin üzerinde oldu. 600 kadar davetlinin katýldýðý hacc yemeðine misafir hatipler de iþtirak ettiler. IGMG Ýrþad Baþkan Yardýmcýsý ve Avrupa Fýkýh Konseyi Üyesi Mustafa Mullaoðlu, IGMG Hessen Bölge Baþkaný Mehmet Ateþ, IGMG Hessen Bölge Ýcra Üyelerinden bazýlarý, IGMG Wetzlar Cemiyet IGMG Wetzlar Cemiyetinde 2007 Hacc Yemeði Ýslam Toplumu Milli Görüþ Hessen Bölgesi Hacý Adaylarý için her sene geleneksel olarak düzenlenen Hacc Yemekleri programýný bu sene de Wetzlar Cemiyetinin düzenlediði program ile baþlattý. Ýdarecileri de programa katýlanlar arasýnda idi. Program açýlýþ Kur`an-ý Kerimi ile baþladý. IGMG Wetzlar Cemiyet Baþkaný Memduh Þahin katýlýmcýlara hoþgeldiniz dedi ve bir konuþma yaptý. Daha sonra IGMG`nin kurban çalýþmalarý hakkýnda bir sinevizyon gösterimi yapýldý. Sinevizyon gösteriminden sonra mikrofona IGMG Hessen Bölge Baþkaný Mehmet Ateþ geldi. Ateþ hacý adaylarýna güzel bir konuþma yaptý. Gelecek yýl hacca gitmek isteyenlerin þimdiden kayýtlarýný yaptýrmalarý tavsiyesinde bulundu. Cemiyet idarecileri tarafýndan Bölge Baþkaný Mehmet Ateþe çalýþmalarýna yapmýþ olduðu katkýlardan dolayý çiçek taktim edildi. Wetzlar Kadýn Kollarýnýn hazýrlamýþ olduðu minikler ilahi gurubu katýlýmcýlara eserlerini sundular. Programýn misafir hatibi Mustafa Mullaoðlu mikrofona gelerek katýlýmcýlara nefis bir konuþma yaptý. Zaman zaman tebessüm ettiren hatýralarýndan örnekler veren Mullaoðlu hacý adaylarýna tavsiyelerde bulundu. Mullaoglu`na cemiyet idarecileri tarafýndan çiçek takdimi yapýldý. Son olarak sahneye hacý adaylarý çaðrýlarak teker teker kendilerini tanýtmalarý istendi. Bu tanýþmadan sonra Cemiyet Baþkaný tarafýndan tüm hacý adaylarýna çiçek takdiminde bulunuldu. Hessen Bölge Baþkaný Mehmet Ateþin yapmýþ olduðu duaya tüm salonun iþtirak etmesi ve verilen hacc yemeði ikramý ve kapanýþ Kur`an-ý Kerimi ile program sona erdi. Müslüman-Hýristiyan Ortak Çalýþma Derneði nin (CIG e.v.) kuruluþunu 25. yýlý, Bergisch Gladbach Kardinal- Schulte-Haus Katolik Akademisi nde kutlandý. Kutlamaya, T.C. Berlin Büyükelçiliði Din Hizmetleri Müþaviri ve DÝTÝB Genel Baþkaný Sadi Arslan, NRW Uyum Bakaný Armin Laschet, Köln Büyükþehir Belediye Baþkaný Fritz Schramma, Müslüman-Hýristiyan Ortak Çalýþma Derneði Baþkaný Wilhelm Sabri Hoffmann ve Genel Müdür Dr. Thomas Lemmen, DÝTÝB Yönetim Kurulu Üyesi Ayten Kýlýçarslan, Bosna Müftüsü Dr. Mustafa Ceriç, Protestan Papaz Bernd Neuser, Vaftiz Piskoposu Müslüman-Hýristiyan Ortak Çalýþma Derneði nin 25. Yýlý Kutlandý Franz Vorrath, çok sayýda Müslüman ve Hýristiyan din adamý ile baðlý kuruluþlarýn temsilcileri katýldý. Din Hizmetleri Müþaviri ve DÝTÝB Genel Baþkaný Sadi Arslan, kutlamada yaptýðý konuþmasýnda: Müslüman- Hýristiyan Ortak Çalýþma Derneði nin kuruluþunu 25. yýlýný kutlamýþ olmaktan duyduðum mutluluðu ifade etmek istiyorum. Bu güzel çalýþmayý baþlatanlara huzurlarýnýzda teþekkür ediyorum. Biz Türkler de; Ýnsan bilmediðinin düþmanýdýr diye bir atasözü vardýr. Gerçekten insan, bilmediði ve tanýmadýðý her þeye karþý temkinli davranýr. Öncelikle bu korkuyu ve çekingenliði giderebilmek için, birbirimizi iyi tanýmamýz, sadece tanýmak da yetmez, ayný zamanda anlamamýz gerekir. Bu anlamda da, derneðin kurulmuþ olmasýný çok önemsiyorum. Biz DÝTÝB olarak, dinlerarasý diyalog çalýþmalarýný son derece önem veriyoruz. Bu konuda çok yoðun mesai harcýyoruz. Kamuoyunda müslümanlarla ilgili yanlýþ anlaþýlmalar var. Herhangi yanlýþ bir eylemin, bir müslümandan kaynaklanmasý, bütün müslümanlara maledilemez. Ýslam dini, insaný merkezine alan bir dindir. Bizim dinimizde bir insaný öldürmek, bütün insanlarý öldürmekle eþdeðerdedir. Herhangi bir insanýn, Hýristiyan, Musevi yada Müslüman olsun, bir baþka insana zarar vermesi, sadece o kiþinin kendini baðlar. Baðlý olduðu dine baðlamaz dedi. Sadi Arslan, 25. yýlýný kutlayan, Müslüman-Hýristiyan Ortak Çalýþma Derneði Baþkaný Thomas Lemmen e, daha uzun yýllar bu güzel dostluðun devam etmesi dilek ve temennisiyle çini bir vazo hediye etti. 25. yýlý kutlamasýnda ayrýca, NRW. Uyum Bakaný Armin Laschet, Köln Büyükþehir Belediye Baþkaný Fritz Schramma, Müslüman-Hýristiyan Ortak Çalýþma Derneði Baþkaný Wilhelm Sabri Hoffmann ve Genel Müdür Dr. Thomas Lemmen, Bosna Müftüsü Dr. Mustafa Ceriç, Protestan Papaz Bernd Neuser, Vaftiz Piskoposu Franz Vorrath da birer konuþma yaparak, kutlamada bulunmaktan ve derneðin 25.yýlýna ulaþmasýndan duyduklarý mutluluðu ifade ettiler. Kutlama programý, katýlýmcýlara verilen ikramla sona erdi.

7 dosya Kurbanýn tarifi: Kurban, sözlük olarak yakýnlýk ifade eden bir kelime olup, Allah a yaklaþtýran mali bir ibadet demektir. Arabçada, udhiye olan bu kelimenin fýkhi tarifi yani terim olarak manasý ise: Allah Teala`ya yakýn olmak için kurban niyetiyle belirli bir vakitte kesilen özel hayvanýn adýdýr. Kurbanýn tarihçesi: Kurbanýn tarihi, insanlýk tarihi kadar eskidir. Zira Kur aný Kerim`de ilk kurbanýn Adem(as)`ýn oðullarý Habil ile Kabil tarafýndan kesilip Allah Teala`ya sunulduðu zikredilmektedir. Allah(cc) þöyle buyurmaktadýr: Bir de onlara Adem in iki oðlunun haberini (aralarýnda geçen olayý) gerçek yönüyle anlat. Hani ikisi birer kurban sunmuþlardý da birinden kabul edilmiþ, diðerinden ise kabul edilmemiþti. (Kurbaný kabul edilmeyen bu duruma öfkelenerek): Andolsun ki seni öldüreceðim, demiþti O da: Allah ancak muttakilerden kabul buyurur, demiþti. (1) Bu olaydan sonra tarih boyunca bütün hak dinlerde kurban yer verilmiþ ve her peygamber kavmine tavsiye etmiþtir. Ancak Hz. Ýbrahim (as)den sonra sünnet olarak kalmýþ, Ýslam`da da mali bir ibadet olarak yerini almýþtýr. Kurban, hicretin ikinci yýlýnda meþru kýlýnmýþ olup, Kitab, Sünnet ve icma ile meþru kýlýnmýþtýr. Hanefi mezhebine göre hükmü vacibtir. Kurban ile ilgili ayeti kerimeler: 1- Þüphesiz ki biz sana kevseri verdik. Artýk Rabbin için namaz kýl ve nahr yap (kurban kes). (2) 2- Her ümmet için kurban kesmeyi meþru kýldýk. Ta ki Allah ýn kendilerine rýzýk olarak verdiði hayvanlarýn üzerine Allah ýn adýný anýp (o þekilde kessinler)... Kurbanlýk develeri de sizin için Allah a ibadet niþanelerinden kýldýk. Sizin için onda hayýr vardýr. O halde bir dizi halinde kesilirken üzerlerine Allah ýn ismini anýn, yanüstü yere yýkýlýnca da onlardan yeyin hem kanaat edip istemiyene, hem de isteyen fakirlere yedirin. Ýþte böylece biz, onlarý size boyun eðdirdik, ola ki þükredesiniz (3) 3- Kesilen kurbanlýk hayvanlarýn ne eti, ne de kaný elbette Allah a ulaþmaz, ama ulaþacak olan sizin takvanýzdýr. Böylece Allah size doðru yolu, ibadet ölçüsünü göster- Gerçekler Hayat ýn Ýçinde Gizlidir hayat BÝR ÜMMET HAREKETÝ SOSYAL DAYANIÞMA OLARAK KURBAN Mustafa MULLAOÐLU diðinden O na tekbir getirip tazim etmeniz için bu hayvanlarý sizin buyruðunuza baþ eðdirdi, sen iyiliði huy edinenleri müjdele. (4) 4-Allah (cc) Ýsmail (as)ý bir kurban göndererek kurtardýðýndan haber veriyor ve buyuruyor ki: Biz de ona büyük bir kurbanlýðý fidye vererek kurtardýk. (5) Kurbanla ilgili Hadisi Þerifler: 1- Adem oðlu, Nahr günü (kurban bayramý günü) Allah katýnda kurban kesmekten daha güzel ve sevimli bir amelde bulunmamýþtýr. Þüphesiz ki kesilen kurban kýyamet günü boynuzlarý, yünleri ve týrnaklarýyla birlikte gelirler. Doðrusu onun kaný yere düþmeden önce Allah katýndaki manevi yerine düþer. Artýk siz kurban ile kendinizi hoþ tutun. (6) 2-Ashabý kiramdan bazýlarý Rasulullah (s.a.v)a sordular ve dediler ki: Ya Rasulallah(s.a.v)! Bu kesilen kurbanlar nedir? Rasulullah (s.a.v) þöyle cevap verdiler: Atanýz Ýbrahim Peygamberin sünnetidir. Bizim için bunda ne gibi faydalar var? dediler. Yününden her kýl için bir iyilik ve sevap vardýr. buyurdular. Yününden mi? diye sordular. Efendimiz (s.a.v): Evet yününden her kýl için bir iyilik ve sevap vardýr, buyurdu. (7) 3-Peygamberimiz (s.a.v) bir hadis-i þeriflerinde de þöyle buyurmuþlardýr: Kurban kesiniz. Þüphesiz bu, babanýz Ýbrahim(as)in sünnetidir. (8) 4-Yine bir hadis-i þeriflerinde Efendimiz (s.a.v) þöyle buyurmuþlardýr: Ey insanlar! Her aile için her yýl bir kurban gerekir. (9) 5- Gücü yettiði halde kurban kesmeyen için de Rasulullah (s.a.v) þöyle buyurmuþlardýr: Mali imkaný bulunduðu halde kurban kesmeyen kimse bizim namazgahýmýza yaklaþmasýn. (10) Kurban bir ümmet hareketi/bir sosyal dayanýþma örneðidir: Kurbanýn, tarihçesini, Kur andaki ve Sünnetteki yerini sunduktan sonra þimdi de Kurban ibadetinin taþýdýðý, dini ve sosyal yönlerinden biraz bahsedelim. Her þeyden önce Müslümanlar, bazýlarýnýn yaptýðý gibi mübarek Ramazan bayramýný þeker bayramý, kurban bayramýný da et bayramý yapma gafletine düþmemelidir. Çünkü kurban bayramý da aynen Ramazan bayramý gibi Müslümanlarýn dini bayramlarýdýr ve bu bayramlarda yapýlan her þey ibadet niyetiyle yapýlmalýdýr. Zira sadece ibadet niyetiyle de kalmayýp bu müstesna ibadetin bir ümmet yanýnýn, bir sosyal yönünün olduðu asla unutulmamalýdýr. Çünkü Peygamberimiz(s.a.v)in uygulamasý da bu yöndedir. Ýþte Efendimiz(s.a.v)in kurban uygulamasý: Rasulullah (s.a.v) iki güzel (kusursuz ve semiz-besili) koç kurbanlýk seçmiþ ve onlarý kendi mübarek elleriyle keserek, Bismillahi Allah u ekber! Bunlar, benim ve kurban kesemeyen ümmetim içindir. (11) buyurmuþtur. Ebu Eyyub el-ensari(ra) de þöyle demiþtir: Allah Rasulü (s.a.v) hayatta iken, bizler ev halký adýna kurban keser ve ondan hem kendimiz yer, hem de daðýtýrdýk. (12) Rasulullah (s.a.v) Efendimiz ve ashab-ý kiramýn bu uygulamasýndan hareketle bu günün Müslümanlarý kurban ibadetini çok yönlü bir ibadet olarak deðerlendirmelidirler. Çünkü özellikle Avrupa`da yaþayan Müslüman kardeþlerimiz, hem kurban kemekte zorluklarla karþýlaþýyorlar, hem de kesseler bile neredeyse istemeyerek de olsa üçtebirine tekabul eden, derisini, kellesini, ayaklarýný 7 ve iç organlarýný deðerlendiremeyip heba ediyorlar. Bu da kurbanýn ciddi manada eksik olmasýna sebep oluyor. Ama buna raðmen çocuklarým bir kurban görsün ve bu duyguyu yaþasýn diye bu zahmetlere katlanýyorum ve burada kesiyorum diyor. Bu da gayet güzel bir davranýþtýr ancak; özellikle bu asrýmýzda bir yýl boyunca bir lokma et görmeyen milyonlarca mazlum ve madur var iken, çocuklara daha farklý bir duygu yaþatmak mümkün. Mesela onlara, fakir insanlarý hatýrlatarak, binlerce km. uzaklýktaki insanlarý düþünmenin müslümanlýðýn gereði olduðu bilincini aþýlayarak, kurbandan iki türlü kazaným elde edilebilir: 1-Aile ferdlerinin ümmet þuuruna ermelerini saðlamak. 2-Bu kurbanlardan nasiplenen insanlara da ümmet þuurunu taþýmak. Ýþte bundan dolayýdýr ki baþta çok yönlü bir kurban ibadeti yapýlmasý tavsiyesinde bulunmuþtuk. Kurbanla ilgili söylenecek çok söz vardýr ancak biz, kurban ibadetinin insanlar üzerindeki etki ve faydalarýndan bazýlarýný zikrederek þimdilik makalemizi bitirelim. Kurban ibadetinin insanlar üzerindeki tesirleri ve faydalarý: 1-Kurban kesmek, kulluðun en güzel ifadesi ve tasdikidir. 2-Kurban kesmek, sadakatin, baðlýlýðýn ve teslimiyetin bir göstergesidir. 3-Kurban kesen kiþi, sadece bedeni ibadetlerle kalmayýp, mali ibadetle de kulluðunu haykýrmýþ oluyor. 4-Böylece kul, Allah a yakýnlaþma imkanýný yakalamýþ oluyor. 5-Bu maddeci dünyada, cimrilik gibi çirkin bir hasletten kurtulma ve cömertlik gibi övülmüþ bir vasýfa kavuþma bahtiyarlýðýna erilmiþ olunuyor. 6-Ümmet bilincini pekiþtirmiþ, ümmetin derdi ile dertlenmiþ ve ümmet ruhunu bir baþkalarýna da taþýmýþ oluyor. Kurban kesen kiþi. 7-Hz. Peygamber (s.a.v)in en güzel sünnetlerinden birini ihya etmiþ olur. 8-Aile fertlerinin hayra, iyiliðe ve cömertliðe alýþmasýna ve yönelmesine vesile olur. Cenneti kazandýracak þekilde kurban ibadetini iþlemek: Kurbaný, gücü yeten her Müslüman genelde keser. Ancak bunun Allah ýn rýzasýna en uygun bir þekilde yapýlmasýnýn yolunu Hz. Peygamberimiz (s.a.v) öðrenelim. Þöyle buyuruyor Efendimiz (s.a.v) bir hadis-i Þeriflerinde: Kim Müslümanlardan herhangi bir ev halkýnýn mutluluðuna sebep olursa, Allah(cc) da o kul için cennetten baþka bir sevaba razý olmaz. (13) Kurbaný, Allah(cc) katýnda ve Rasulullah a en sevimli olan iþi yapmak: Müslüman, gelenekselleþmiþ bir kurban sünnetini iþlerken bunu Allah Teala`nýn en çok hoþnut olduðu þekilde nasýl gerçekleþtirir? Ýþte bunun da cevabýný Efendimiz (s.a.v)den öðrenelim: Þöyle buyuruyor (s.a.v): Ýnsanlarýn Allah katýnda en sevimlileri insanlara en çok faydalý olanlarýdýr ve amellerin Allah katýnda en faziletli olanlarý ise Müslümaný sevindirmektir. Bir Müslümandan onun sýkýntýsýný kaldýrmaktýr. Yahut borcunu ödemektir. Yahut açlýðýný gidermektir. Çünkü kim bir kardeþinin ihtiyacýný gidermek için çalýþýrsa benim þu mescidimde bir ay itikafta durmaktan bana daha sevimlidir. Kim gadabýný yenerse Allah da kýyamet günü o kulun kalbini rýzasý ile doldurur ve kimi bir kardeþinin ihtiyacýný gidermek için yürürse Allah da ayaklarýn kaydýðý günde kulun ayaklarýný sabit kýlar. (14) Günümüzde ihtiyacý giderilecek, sevindirilecek ve duasý alýnacak o kadar muhtaç var ki. Þimdiden kurbanlarýmýz makbul, Hacca gidenlerimizin haccý mebrur, tüm Müslümanlarýn bayramý mübarek olsun. Dipnotlar: (1)Maide suresi ayet: 27. (2)Kevser suresi ayet:1-2. (3)Hacc suresi ayet: (4)Hacc suresi ayet:37. (5)Saffat suresi ayet:107. (6)Tirmizi. El-Hakim, Hz. Aiþe(ra)den. (7)El-Hakim sahih bir isnadla: Zeyd b. Erkam(ra)dan. (8)Ýbn-i Maceh. Ahmed b. Hanbel. (9)Tirmizi. Nesa i. Ahmerd b. Hanbel. (10)El-Hakim. Hz. Ebu Hüreyre(ra)den. (11)Buhari ve Müslim. (12)Tirmizi. Ýbn-i Maceh. (13)Taberani. (14)Taberani.

AK Parti Çorum Milletvekilleri Cahit Baðcý ve Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Ulaþtýrma Bakaný Feridun Bilgin le görüþtü. Çorumlu KOBÝ lere çaðrý

AK Parti Çorum Milletvekilleri Cahit Baðcý ve Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Ulaþtýrma Bakaný Feridun Bilgin le görüþtü. Çorumlu KOBÝ lere çaðrý Emniyet Müdürlüðü ekipleri terör örgütü DHKP-C ye yönelik düzenlenen operasyonda 3 kiþi gözaltýna Çorum da DHKP-C operasyonu Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü tarafýndan terör örgütü DHKP-C ye yönelik düzenlenen

Detaylı

Yetimin Baþý Dost Eli Ýster Pakistan a Dost Eli Köyü 50 Okula 100 Temel Eser D E R N E Ð Ý DOST ELÝ DERNEÐÝ ÝLETÝÞÝM DERGÝSÝDÝR SAYI 3 MART 2011 Bu derginin tüm maliyet masraflarý reklam veren firmalarca

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

Kim demiþ Türkler uyumsuz diye?

Kim demiþ Türkler uyumsuz diye? Türklerin artýk sopalarla dövüldüðü Avusturya da Irkçýlýk artýyor n Haberin devamý Sayfa 4-6 Kim demiþ Türkler uyumsuz diye? office@yenivatan.at Aralýk / Dez. 2006 / 73 / Kostenlos Verlagspostamt 1010

Detaylı

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti den gövde gösterisi AK Parti Milletvekili Aday Adaylarý, gövde gösterisine dönüþen toplantýda teþkilat mensuplarýyla tanýþtý. Temayül öncesi

Detaylı

BU SAYIDA... 9 12 15 16 19 20 30 42 Yoksulluk Sempozyumu baþlýyor... Gelemeyene Gidiyoruz... Bir El hikayesi... Tavþanýn son atlayýþý... Deniz Feneri Ýzmir de... Dünyada ve Türkiye de yoksul olmak... Mustafa

Detaylı

Çorum da Mursi ve darbeye baþkaldýran Müslümanlar için dua edildi. Vali ve Baþkan çadýrda iftar açtý

Çorum da Mursi ve darbeye baþkaldýran Müslümanlar için dua edildi. Vali ve Baþkan çadýrda iftar açtý Bu aylarda keneye azami dikkat! Samsun Ýl Halk Saðlýðý Müdürü Uzm.Dr. Ertan Uzun, kene ýsýrmasý nedeniyle meydana gelen Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA) hastalýðý vakalarýnýn Haziran-Temmuz aylarýnda

Detaylı

OSB EML'nin. imzalarý atýldý

OSB EML'nin. imzalarý atýldý "Çorum'a yatýrým yapmak Ankara'dan daha karlý" Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu, "Ülkemizin güzide ili Çorum için çok hayýrlý bir yatýrýma imza atmak için bir araya

Detaylı

Makineciler fuara damga vurdu

Makineciler fuara damga vurdu Çorum fakirleþiyor Saðlam irade bu ocaklarda yetiþti AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Avukat Mehmet Karadað'ý ziyaret etti. ÝHL, ÝYC ve Ensar gibi kuruluþlarýn

Detaylı

Hastalar teknolojik çözümü sevdi

Hastalar teknolojik çözümü sevdi Yaban hayatý kayýt altýnda Çorum'da yaban hayvanlarýnýn envanterinin çýkarýlmasý için baþlatýlan çalýþma kapsamýnda ormanlýk alanlara yerleþtirilen fotokapanlar sayesinde geyik, karaca, ceylan, tilki,

Detaylı

Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet

Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet Bayram tedbirleri tamam Tahtasýz, Ramazan Doðu Bayramý süresince Türkistan'da vatandaþlarýn Uygur huzurlu ve Türkleri ne güvenli bir yapýlan

Detaylı

Liderlerinize sahip çýkýn

Liderlerinize sahip çýkýn Ýstihdam Ýçin 24 Çok Geç Anitta Otel'de düzenlenen galaya yerel basýný tanýtým spotunda rol alan gazeteciler ile davetliler katýldý. Yerel Basýn Kamu Spotu tanýtýldý Çorum ve yerel basýný tanýtým için

Detaylı

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem Yiðit Cevher erkekliðe ilk adýmýný SAYFA 3 TE attý www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Geciken trene birde güzergah darbesi! Muzaffer Külcü Sabri Baþköy Hitit Akademi'de yeni dönem Hitit Akademi Derneði, 4. Olaðan

Detaylı

Kardeþe dua, katile lanet

Kardeþe dua, katile lanet Baðcý dan Rektör Alkan a tam destek Köstek deðil, destek olacaðýz AK Parti Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, ziyaret ettiði Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ýn çalýþmalarýndan duyduðu

Detaylı

Mutluluklarý salonu doldurdu

Mutluluklarý salonu doldurdu Ýktidar ülkeyi felakete sürüklüyor diyen SP Genel Baþkan Yardýmcýsý Akkiraz: Dindar deðil dini dar nesil yetiþtiriyorlar Saadet Partisi (SP) Çorum Milletvekili Aday Tanýtým Programý önceki gün yapýldý.

Detaylı

CHP liler Tufan Köse dedi

CHP liler Tufan Köse dedi Baþörtüsü, Müslüman kadýnýn kimliðidir' Zehra Türkmen, 'Baþörtümü Seviyorum' baþlýklý seminerin sunumunu yaptý. Özgür Der de düzenlenen seminerde konuþan Zehra Türkmen, baþörtüsünün Müslüman kadýnýn bir

Detaylı

Þubat 2008 www.kayder.org.tr Sayý: 17 bir milletin portresi Abdullah Gül Çankaya Ziyareti Koordinasyon Kurulu Dedeman da Ýftar Genç Buluþma Baþkan dan... Deðerli Hemþehrilerim, Þu anda Ýstanbul'a lapa

Detaylı

SAYFA 2 DE Münir Arýkan 40 KURUÞ. Ana caddeler Seyyar. Oto Galerisine Dönüþtü! SAYFA 3 TE

SAYFA 2 DE Münir Arýkan 40 KURUÞ. Ana caddeler Seyyar. Oto Galerisine Dönüþtü! SAYFA 3 TE Defterdar Özbay görevine baþladý Ensar Vakfý'ndan bir günde iki seminer Eskiþehir Defterdarlýðý görevini yürütürken Çorum Defterdarlýðýna atanan Ýhsan Özbay görevine baþladý. SAYFA 2 DE Münir Arýkan Halil

Detaylı

Bu hafta hava nasýl olacak? * HABERÝ 7 DE. Teknoloji Geliþtirme Bölgesinin (TEKNOKENT) inþaatý hýzla devam ediyor. Teknokent in yüzde 60 ý bitti

Bu hafta hava nasýl olacak? * HABERÝ 7 DE. Teknoloji Geliþtirme Bölgesinin (TEKNOKENT) inþaatý hýzla devam ediyor. Teknokent in yüzde 60 ý bitti ÝHH, yaklaþýk 150 yetim çocuðun katýldýðý etkinlikte bayramlýk kýyafetler ve oyuncaklar hediye Yetimlerin yüzü güldü Çorum ÝHH Dünya Yetimler Günü'nde hem iftar programý düzenledi hem de yetimleri sevindirdi.

Detaylı

Birikimlerimi Çorum için kullanacaðým. Ülkücüler AKP nin önünü kesmelidir

Birikimlerimi Çorum için kullanacaðým. Ülkücüler AKP nin önünü kesmelidir Birikimlerimi Çorum için kullanacaðým AK Parti'den Çorum Milletvekili aday adayý olan TEÜÞ eski Genel Müdürü Nurettin Kulalý, Milletvekilliðini amaç deðil, memleketine hizmet etmek için araç olarak gördüðünü

Detaylı

Hayvan Pazarý na kazma

Hayvan Pazarý na kazma Bu haber üç dönemlik vekiller için AK Parti, üç dönem kuralýný kaldýrmayý düþünmüyor. Koalisyon kurulamaz ve Türkiye erken seçime giderse, 25. Dönem parlamentosunu pas geçmeyi planlýyor. Böylece 7 Haziran'da

Detaylı

Dev organizasyon. OTOPARK a konuþan vatandaþlar, ilçe yolcularýnýn bekleme noktalarýna durak yapýlmasýný istedil-

Dev organizasyon. OTOPARK a konuþan vatandaþlar, ilçe yolcularýnýn bekleme noktalarýna durak yapýlmasýný istedil- Hitit e 300 konut yolda Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, TOKÝ Finansman Dairesi Baþkaný Ayhan Karaca ve ilgili dairenin teknik uzmanlarý ile bir araya geldi. * HABERÝ 2 DE Hitit Üniversitesi

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98 Yayýn Kurulu Baþkaný Lokman ÇAÐIRICI Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn

Detaylı

"Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz" Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. "Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz"

Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz ''Herkes O'nu Okuyor'' yarýþmasýna baþvurular baþladý Peygamber Yolu Derneði Türkiye genelinde ''Herkes O'nu Okuyor'' adlý bir yarýþma baþlattý. Yarýþmanýn Çorum ayaðýný ise ÇESDER yürütüyor.çorum Eðitim

Detaylı

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir'

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir' Selim Özkabakçý ÝHH "Dünya Yetimler Günü"nü kutlayacak Çorum ÝHH Dünya Yetimler Gününü bir dizi etkinlikle kutlayacak. ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, ilk olarak 11

Detaylı

gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI YAYINIDIR. YIL: 1 SAYI: 1 MAYIS 2006

gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI YAYINIDIR. YIL: 1 SAYI: 1 MAYIS 2006 eğitim ve gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI YAYINIDIR. YIL: 1 SAYI: 1 MAYIS 2006 2006-1 Avrupa Gönüllü Hizmeti / Eylem 2 Gönüllü olun... Avrupa yý Keþfedin... Avrupa

Detaylı

Barýþa katký bildirisine imza

Barýþa katký bildirisine imza Barýþa katký bildirisine imza Türkiye Barolar Birliðinin (TTB) seçimlerine yaklaþýk 1 ay kala, Orta Anadolu Bölge Barolarýnýn baþkanlarý 'birlik' çaðrýsýnda bulundu. Av. Ýbrahim Özyýlmaz * HABERÝ 3 DE

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

"28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler"

28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler Ülkücüler provakatif eylemlere karþý uyanýk olmalý SAYFA DA "Çorum, siyasetin cazibe merkezi haline geldi" AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, bugüne kadar girdikleri tüm seçimlerde olduðu gibi 201

Detaylı

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek..

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek.. 9 Hatay da yakalan ve aranamayan TIR siyasetin gündemini oluþturdu. Baþbakan Erdoðan dün zirve üstüne zirve gerçekleþtirdi. Kýlýçdaroðlu ise aranamayan TIR için AKP ye sert eleþtirilerde bulundu. ZÝRVE

Detaylı