Aylýk Ücretsiz Gazete / Kostenlose Monatliche Zeitung. Sayý/Nr.: 23. Yýl/Jahre: 4. Aralýk/Dezember Zi`lkade-Zi`lhicce 1428

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Aylýk Ücretsiz Gazete / Kostenlose Monatliche Zeitung. Sayý/Nr.: 23. Yýl/Jahre: 4. Aralýk/Dezember 2007. Zi`lkade-Zi`lhicce 1428"

Transkript

1 IGMG den Yogyakarta ya Saðlýk Merkezi Sayfa: 34`te Usta Yönetmen Mesut UÇAKAN ile Yeni Filmi ANKA KUÞU/ Bana Sýrrýný Aç Üzerine Söyleþi Sayfa: 23`te Gerçekler Hayat ýn Ýçinde Gizlidir hayat Aylýk Ücretsiz Gazete / Kostenlose Monatliche Zeitung. Sayý/Nr.: 23. Yýl/Jahre: 4. Aralýk/Dezember Zi`lkade-Zi`lhicce 1428 Avrupa`daki Kitapçýnýz OKUSAN Binlerce Kitap, CD, VCD, DVD Hac Malzemeleri ve Hediyelik Eþyalar Tel: Birbirimize sadece kapýlarýmýzý deðil gönüllerimizi de açalým Dosya Evlenmenin Getirdiði Mutluluk ve Boþanmanýn Getirdiði Felaket Dr. Yusuf IÞIK Sayfa 5`te Dosya Bölünen Benim, Memleket Deðil! Mahmut AÞKAR Sayfa 9`da Dosya Almanya da ayrýmcýlýkla mücadele var mý? Ýlhan BÝLGÜ Sayfa 13`te Dosya Yeni Göç Yasasý Hakkýnda Bilgiler Avukat Selma Demirel Koçar Sayfa 11`de Dosya Hacarap`ýn Hac Arkadaþýnýn Oðlu M.Salih AYDIN Sayfa 37`de BÝR ÜMMET HAREKETÝ SOSYAL DAYANIÞMA OLARAK KURBAN Mustafa MULLAOÐLU Dosya Sayfa 7`de Dosya Toplumsal görev ve sorumluluklarýmýz Osman ARSLANTÜRK Sayfa 17`de Dosya YOL PARASI DAVASINDA BAÞARIYA DOÐRU Asým TOZOÐLU Sayfa 29`da Alýþ-Veriþ için farklý bir internet sitesi. Mutlaka ziyaret edin. Alýþ-Veriþ Alýþkanlýðýnýzý deðiþtirecek yeni bir internet sitesi. Mutlaka ziyaret edin.

2 "...Yoluna gücü yeten herkesin, Kabe'ye gidip hacc etmesi, Allah' n insanlar üzerinde bir hakk d r..." (Al-i mran-97) Mekke ve Medine de yemek dahil 2.350,-Q IGMG Genel Merkez üyelerine 50,- T indirim yap l r. Ücrete dahil hizmetlerimiz: Gidifl-dönüfl uçak bileti Vize-ifllem masraflar Ayakbast (çek) ücreti Mekke-Medine otel (3 ö ün tabldot usulü yemek dahil) Otel-Kabe aras servisi Arafat-Mina çad r hizmetleri ve transferler Ziyaretler Hacc da kullan lacak özel hediyelik eflyalar. UÇUfi PLANI Kafile Uçufl Uçufl lk Dönüfl Müracaat Yeri Tarihi Ziyaret Tarihi Tel. Rhein-Saar Frankfurt Medine Stuttgart-1 Stuttgart Medine Köln Köln Medine talya Milano Medine Avusturya 1-1 Viyana Medine Kuzey Ruhr Hannover Medine Bremen Hannover Medine Hannover Hannover Medine Nürnberg Nürnberg Medine Berlin Berlin Medine ngiltere Londra Medine Ruhr-A Düsseldorf Medine Hessen Frankfurt Medine Frankfurt 3 Hafta Frankfurt Mekke Amsterdam 3 Hafta Amsterdam Mekke K-Hollanda Amsterdam Mekke Hamburg Hamburg Mekke Stuttgart 2 Stutgart Mekke Freiburg Stutgart Mekke Schwaben Münih Mekke Belçika Brüksel Mekke Kafile Uçufl Uçufl lk Dönüfl Müracaat Yeri Tarihi Ziyaret Tarihi Tel. Avusturya 1-2 Viyana Mekke Düsseldorf Düsseldorf Mekke sviçre Zürih Medine Frankfurt 2 Hafta Frankfurt Mekke Fransa 2 Hafta Strasburg Mekke Avusturya 2 Hafta Viyana Mekke Belçika 2 Hafta Brüksel Mekke G-Hollanda Amsterdam Mekke Danimarka Kopenhag Mekke sveç Stokholm Mekke Norveç Oslo Mekke Strasbourg Strasburg Mekke Paris Paris Mekke Lyon Lyon Mekke Annecy Lyon Mekke Münih Münich Mekke Avusturya 2 Münih Mekke Avustralya Malbourne Mekke Kanada Toronto Mekke Son Kafile Frankfurt Mekke NOT: 1. Uçufl tarihlerinde 2-3 gün de ifliklik olabilir. 2. Gerekti inde kafileler bir baflka kafile ile birlefltirilebilir. 3. THY ile uçufllarda, biletler Avrupa dan uçufl tarihinden itibaren 6 ay geçerlidir. 4. Hac dönüflü, Türkiye de kalmak isteyenlerin, Türkiye den dönüfl tarihlerini kay t formunda belirtmeleri gerekir. Hacc ve Umre Millî Görüfl ile bir baflkad r Millî Görüfl HACC ve UMRE ORGAN ZASYONU Boschstr , D KERPEN Tel.: /11 Fax: Banka Hesab : IGMG SEB AG-Köln Konto Nr.: BLZ:

3 editörden Gerçekler Hayat ýn Ýçinde Gizlidir hayat 3 Sevgili dostlar! Biz müslümanlar için önemli olan iki dini bayramdan biri olan Ramazan Bayramýný idrak ettikten sonra inþallah diðer dini bayram olan Kurban Bayramýný da idrak etmeye hazýrlanýyoruz. Rabbimize hamdolsun ki bize Ramazan ayýnýn bereketinden faydalanmayý nasip etti. Kurban Bayramýný da aynen bereketli bir þekilde idrak etmeyi Cenab-ý Allah`tan diliyoruz. Sevgili dostlar! Bu sayýmýzda yine bazý yenilikler göreceksiniz. Hem içerik olarak ve hem de yazar kadromuza deðiþik arkadaþlarýmýz da katýlmakta. Bizler yayýn hayatýmýza baþladýðýmýzdan beri her kesime ayný mesafede olduðumuzu belirtmiþtik. Ve bu doðrultuda gazetemizde yazmak isteyen herkese sayfalarýmýzýn açýk olduðunu söylemiþtik. Yine gazetemizin sayfalarýnýn her türlü konuya açýk olduðunu söylemiþtik. Ýþte bu sayýmýzdaki yeniliklerimizden bazýlarý: Ýnþallah bu sayýmýzdan itibaren Avukat Selma Demirel Koçar hanýmýn yazýlarýný sayfalarýmýzda bulacaksýnýz. Yine burada doðan ve yetiþen genç arkadaþlarýmýzýn yazýlarýný da yayýnlamaya devam edeceðiz. Yine bu sayýmýzdan itibaren her sayýda bir Ýslam Büyüðünün biyografisini yani tanýtýmýný bulacaksýniz. Ýnþallah bu sayýmýzda Ýslam Tarihinin ve insanlýk tarihinin büyük devlet adamlarýndan Selahaddin Eyyübi`nin biyografisini yayýnlayarak bu çalýþmamýzý baþlattýk. Sizlerden ricamýz gazetemiz ile alakalý eleþtiri, teklif ve katkýlarýnýzý bizlere ulaþtýrmanýzdýr. Sevgili dostlar! Gazetemiz ile ilgili son dönemde güzel geliþmeler olmaktadýr. Þu an gazetemiz Hessen ve Bavyera Eyaletlerinde daðýtýlmaktadýr. Ýnþallah yakýn zamanda Dortmund-Düsseldorf ve Köln civarýnda da daðýtýlmaya baþlanacaktýr. Yine gazetemizin daðýtým noktalarý ile alakalý teklifleriniz olursa deðerlendireceðimizi belirtmek isteriz. Gazetemizin bu sayýsýnýn kapak konusunu deðerlendirirken; Ekim ayý içerisinde gerçekleþtirilen Açýk Kapý Günü yani Açýk Cami Günü çalýþmalarýnýn toplumda oluþturduðu güzellikleri incelemenin uygun olacaðýný düþündük. Bunu irdelerken gördük ki Gönül Kapýlarýný da Açmak toplumlar arasýndaki kaynaþmanýn saðlanmasý için sadece kapýlarýn deðil; gönüllerin de birbirimize açýlmasý gerekmektedir. Aksi taktirde sadece 3 Ekim günleri kapýlar açýlýp kaynaþma saðlandýðý sanýlýrsa bu yanlýþ olur. Tabi biz bu konuyu 3 Ekim günü yapýlan bu çalýþmayý gözönüne alarak irdeliyoruz. Bu demek deðil ki sadece Almanyadaki müslümanlar bu çalýþmayý yapacak ama Almanlar bu ve buna benzer çalýþmalarý yapmayacaklar. Toplumlarýn birbirlerini daha iyi tanýyabilmeleri açýsýndan bu tür etkinliklerin þüphesiz önemi büyüktür. Ama dostlar alýþ veriþte görsün misali senenin belirli günlerinde bu tür etkinlikler yapýlmasý yetmemektedir. Almanyadaki toplumda daha iyi bir kaynaþmanýn saðlanmasý ve birbirlerimizi daha iyi anlayabilmemiz için göstermelik bu tür etkinliklerin dýþýnda; herkesin gönlünde birbirine karþý sevgi ve saygý da beslemesi gerekmektedir. Aksi taktirde toplum içerisindeki insanlarýn birbirleriyle kaynaþmasý eksik kalmaktadýr. Burada Alman siyasetçilerine çaðrýda bulunmak istiyoruz: -Gelin sizler bulunduðunuz resmi makamlarda herkese eþit þekilde davranýn. Almanyadaki göçmenlerin bir kýsmýna daha yakýn bir kýsmýna da mesafeli durarak yanlýþ içerisine düþmeyin. Unutmayýn ki bu tür davranýþlar toplum içerisinde huzursuzluða sebeb olmaktadýr. Gelin Almanyadaki göçmen nüfusun tüm dini ve milli bayramlarýna imkanlar ölçüsünde katýlým saðlayýn. Yine Almanya`nýn dini ve milli bayramlarýna da göçmenlerin katýlýmýný saðlamak için kucaklayýcý davranýþlar sergileyin. Yani demek istediðimiz; sizler ayný toplumda yaþadýðýnýz ve farklý din ve kültürlerden insanlara bunun bir çeþitlilik olduðunu unutmadan ve bu çeþitliliðin Alman toplumuna zenginlik kattýðýný da düþünerek hareket ederseniz daha yararlý olur kanaatindeyiz. Bunu niye söylüyoruz; bakýn 10 Aralýk`ta Hessen`de baþörtüsü devlet dairelerinde serbest olsun mu olmasýn mý? bu mesele karara baðlanacak. Biz bu meselenin býrakýn karara baðlanmasýný; tartýþmaya açýlmasýnýn bile abesle iþtigal olduðunu düþünüyoruz. Bazý politik beklentiler yüzünden toplumdaki farklý din ve kültürlere mensup insanlarýn inançlarý gereði yaptýklarý ibadetlerine müdahale edilmesi Almanya gibi bir hukuk devletinde hiç de güzel geliþmeler deðildir. Bizler bu ve buna benzer konularýn demokratik ortamýn gereði konuþarak ve dini inançlar gereði yapýlan ibadetlerin, yetkin kurum ve kiþilere sorularak halledilmesi gerektiðine inanýyoruz. Aralýk ayý içerisinde Kurban bayramýný inþallah hep beraber idrak edeceðiz. Bizim tavsiyemiz yine her bayramda olduðu gibi ailemizle mutlaka bayram alýþ veriþi yapýlmasýdýr. Yine Kurban bayramýnýn gereði kurban ibadetlerimizi yerine getirmemizdir. Almanya`da bulunan bizlerin Allah`a þükürler olsun ki et ihtiyacýmýz pek bulunmamaktadýr. Bizim sizlere tavsiyemiz; imkanlar dahilinde bir adet kurbanýnýzý sivil Ýslami teþkilatlarýn düzenlemiþ olduklarý kurban kampanyalarýna vermenizdir. Yine bir kurbanýnýzý da burada keserek hem bu Ýslami ibadeti yerine getirmeniz ve hem de bu kurban etlerinden Alman komþularýnýza da ikram etmenizdir. Bu vesile ile Kurban Bayramýnýzý tebrik ediyoruz. Rabbimizden niyazýmýz bizleri daha nice Bayramlara ulaþtýrmasýdýr. Cenab-ý Allah çalýþmalarýmýzý bereketlendirsin, þuurlandýrsýn. Çalýþmak bizden baþarý Allah`tandýr. Allah`a emanet olun. hasbihal Impresium/Künye hayat Aylýk Ücretsiz Gazete Aralýk/Dezember 2007 Zi`lkade-Zi`lhicce 1428 Sahibi ve Genel Yayýn Yönetmeni Sinan AKTÜRK Yayýn Kurulu Dr. Yusuf Iþýk, Ýbrahim Gümüþoðlu, Abdüssamet Temel, Bilal Demiroðlu, Mahmut Aþkar, Sinan Aktürk, Ýshak Özen, Saim Ayas, Sait Yüksel, Ýhsan Güler, M. Salih Aydýn Bölge Temsilcileri Münih: Ýshak Özen Nürnberg: Adem Güray Ulm: Cengiz Aslan Merkez Königsbergerstr Friedberg Tel: Fax: Gazetemizde Yayýnlanan Yazýlarýn ve Reklamlarýn Ýçeriðinden Sorumlu Deðiliz.

4 Gerçekler Hayat ýn Ýçinde Gizlidir 4 hayat IGMG Sosyal Hizmetler Baþkaný Ali Bozkurt toplantýda yaptýðý konuþmada gönüllülerin temel vazifesini, Kurban emanetlerini hedef ülkelere ulaþtýrmak olarak açýkladý. Kesimlerin ardýndan etlerin muhtaç sahibi insanlara daðýtýmýnýn ve çalýþmalarýn belgelenmesinin de önemli olduðu, Ali Bozkurt tarafýndan ayrýca ifade edildi. Organizasyonun anlamýna da deðinen Bozkurt, Kurban kampanyasý, Müslüman halklarla dayanýþmanýn bir sembolüdür. Avrupa dan yapýlan bu yardýmlarýn Müslüman halklara verdiði manevi desteði, kampanyanýn ardýndan aldýðýmýz yorumlar bizlere göstermektedir. Biz bu çalýþmamýzla Komþusu açken tok yatan bizden deðildir hadisini pratiðe geçiriyoruz. dedi. Toplantýda, Kurban ibadetinin Ýslam dini içerisinde ki önemine de deðinildi. IGMG Ýrþad Baþkan Yardýmcýsý Hulusi Ünye, Kurban ibadetinin önemi konusunda yaptýðý açýklamada, bu ibadetin sosyal boyutuna dikkat çekti. Gönüllülerin Kurban kesimlerini vekaleten yürüttüklerini vurgulayan Ünye, konuþmasýnýn ikinci bölümünde bu konudaki fýkhî çerçeve hakkýnda bilgi verdi. IGMG Genel Sekreteri Oðuz Üçüncü toplantýda yaptýðý konuþmada IGMG nin bir insanî yardým kuruluþu olmadýðýný ancak çalýþmalarýnýn arasýnda insanî yardýmýn da bulunduðunu ifade ederek Kurban Kesim Görevlileri Kerpen de buluþtu IGMG Kurban Kampanyasýnda bu yýl 180 gönüllü görev yapacak Kampanyada toplanan kurbanlarýn kesim ve daðýtým hizmetlerini yürütecek olan görevliler, bilgilendirme maksadýyla Kerpen de bir araya geldi. Toplantýda, gidilecek ülkeler ve gönüllülerin yapmasý gereken çalýþmalar hakkýnda bilgi verildi. özetle þunlarý söyledi: Sizler Avrupa lý Müslümanlarýn elçisi olarak oralara gidiyorsunuz. Avrupa Müslümanlarýnýn dualarýný, selamlarýný götürüyorsunuz. Kardeþliðimizi, dayanýþmamýzý, gittiðiniz yerlere götürecek ve onlardan da birþeyler öðrenerek geri faaliyet haber döneceksiniz. Dolayýsýyla bu kampanya, Ümmet olma bilincini taþýyan bir kardeþlik projesidir. Götürdüðünüz yardýmlarýn çok az bir miktar olduðunu, dünyada en az 800 milyon kiþinin açlýkla mücadele ettiði gerçeðini biliyoruz. Dolayýsýyla bu proje ile insanlarý doyurma gibi bir hedefimiz de yok. Hadi diyelim bir günlüðüne doyurduk. Ya geri kalan günler ne olacak? Onun içindir ki, bu Kurban Kampanyasý ile dünyamýzýn içinde bulunduðu mevcut þart ve durumuna itiraz ediyoruz, direniyoruz, tavýr koyuyoruz. Kan için, adam öldürmek için, savaþ için milyarlar harcayan dünya sistemine itiraz ediyoruz. Karýncanýn Hz. Ýbrahim in yakýldýðý ateþi söndürmek için sahip olduðu mücadele azmi gibi, biz de bu ateþin söndürülmesi arzumuzu böyle ortaya koyuyoruz. Yardýma muhtaç bu insanlarýn haysiyetlerini de korumak ve onlarla kendimizi eþit deðerde görmek zorundayýz. Bunun için de Müslümanlar olarak bizzat kendimizin Kur an ve Sünnet le barýþýk olmamýz gerekir. O insanlarla, kardeþliði ve iþbirliðini geliþtirmek için uyarýcý teþviklerimiz olmalý. Bunun için de, dinî kuruluþlarý, yardým kuruluþlarýný ve hükümet temsilcilerini ziyaret edin. Allah yardýmcýnýz olsun. Düzenlenen belge merasiminde bir konuþma yapan, DÝTÝB Eðitim ve Kültür Müdürü Iþýk Uðurlu: Bugün burda, uyum kurslarýmýzý devam eden ve baþarýlý sonuçlar alan kursiyerlerimiz için düzenlediðimiz sertifika töreni için bir araya geldik. Kendi alanýnda Almanya nýn en prestijli kurslarýnýn baþýnda yer alan ve verdiði hizmetlerle çok iyi bir konumda olan, DÝTÝB Eðitim ve Kültür Müdürlüðü kurslarý, bugün itibariyle 21. yýlýný baþarýlý bir þekilde ulaþmanýn kývancýný yaþamaktadýr. Almanya ya yeni gelen veya Almanya da yaþayan, fakat yeterli Almancasý olmayan göçmenler, Alman Göç ve Uyum Dairesi DÝTÝB DE BELGE TÖRENÝ Diyanet Ýþleri Türk Ýslam Birliði nin, (DÝTÝB) Eðitim ve Kültür Müdürlüðü bünyesinde Almanca uyum kurslarýna katýlan öðrenciler, Sertifikat Deutsch diplomasýný almaya hak kazanarak, baþarýlarýný belgelendirdiler. (Bundesamt für Flüchtlige und Migration Nürnberg) tarafýndan Uyum Kurslarýna katýlmaya mecbur tutulmaktadýr. Türk ve diðer ülke vatandaþý göçmenler, Bundesamt ve DÝTÝB iþbirliði ile, Merkez de düzenlenen Uyum Kurslarýna büyük ilgi gösteriyor. Bu vesileyle belge alan öðrencilerimizi tebrik ediyor ve baþarýlarýnýzýn devamýný diliyorum dedi. Uyum Kurslarý sonunda yapýlan sertifika imtihanýný baþaran 10 öðrenci, diplomalarýný DÝTÝB Eðitim ve Kültür Müdürü Iþýk Uðurlu nun elinden aldýlar. Törende en göze çarpan tablo da 3 aylýk Senanur un annesi Gülden Ýkinci nin diploma sevincine ortak oluþuydu.

5 dosya Hz. Muhammed (s.a.v)in hanýmý, Mü`minlerin annesi ve Hz. Ebubekir`in kýzý Hz. Aise (r.a) anlatýyor: Resulullah (s.a.v) buyurdular ki; - Nikah Benim sünnetimdendir. Kim Benim sünnetimle amel etmezse, benden deðildir. Evleniniz! Zira ben, diðer ümmetlere karþý sizin çokluðunuzla iftihar edeceðim. Kimin maddi imkaný varsa hemen evlensin. Kim maddi imkan bulamazsa (nafile) oruç tutsun. Çünkü oruç, onun için þehvet kýrýcýdýr Þimdi bu hadisten yola çýkarak Hz. Peygamberin aile reisi olarak yaþantýsýna bir gözatalým. Hiç þüphe yokki, Hz. Peygamberin evi; gelmiþ geçmiþ ve gelecek evlerin, kurulacak yuvalarýn en mesudu, en bahtiyarý ve en bereketlisiydi. Onun hanesinde her zaman burcu burcu saadet kokardý. Belki bu hane, maddi imkanlar yönünden, dünyanýn en fakir hanelerinden biriydi, çünkü aylar ve günler geçerdi de bu hanede bir çorba bile kaynamazdý. Hanýmlarýna düþen yer ise, sadece baþlarýný sokabilecekleri küçük birer oda veya daracýk birer kulübeden ibaretti. Bu bahtiyar kadýnlar, Allah Resulüyle haftada ancak bir-iki saat beraber olmayý, dünyanýn herþeyine tercih ediyorlardý.. mutluydular ve son derece mes`uttular. Hz. Muhammed (s.a.v) aileyi oluþturan kadýn ve erkeðin evlilikte birbirlerine karþý sorumluluk ve haklarý çeþitli hadislerinde detaylý bir þekilde belirtmektedir. Biz burada sadece birkaçýyla yetineceðiz: Hz. Muhammed (s.a.v) buyurur ki; - Eðer bir kimsenin bir baþkasýna secde etmesini emretseydim, kadýna, kocasýna secde etmesini emrederdim... - Müslüman, Allah`a takvadan sonra en ziyade saliha bir hanýmdan hayýr görür. Böylesi bir kadýna emretse itaat eder. Ona baksa sürur duyar, bir þeyi yapýp yapmama hususunda yemin etse, kadýn bunu Gerçekler Hayat ýn Ýçinde Gizlidir yerine getirerek onu yeminden kurtarýr, kadýndan ayrýlýp uzak bir yere gitse, kadýn hem kendi namusu hem de adamýn malý konusunda hayýrlý ve dürüst davranýr. - Güzellikleri sebebiyle kadýnlarla evlenmeyin. Çünkü güzelliklerinin onlarý (kibir ve gurur sebebiyle) alcaltacaðýndan korkulur. Onlarla mal ve mülkleri sebebiyle de evlenmeyin, zira mal ve mülkün onlarý azdýracaðýndan korkulur. Fakat onlarla din bütünlüðünü esas alarak evlenin. Yemin olsun, burnu kesik, kulaðý delik siyahi dindar bir köle (dindar olmayan hür kadýndan) daha faziletlidir. Pek çok rivayette, çocuðun anne tarafýna cekeceði belirtilerek, evlenilecek kadýnýn aslýna bakýlmasý, hayýrlý olanýn tercih edilmesi belirtilmiþtir. Kur`an-ý Kerimde olsun, hadislerde olsun hayýrlý kadýnýn dindar kadýn olacaðý belirtilmiþtir. Sýrf maddi yönden tercih dinen yanlýþtýr. Kadýnda aranmasý gereken diðer bir husus kadýnýn erkeðe denk olmasýdýr. Denklik mutlaktýr, dindarlýkta, sosyal þartlarda, zenginlikte ve hatta yaþta bile aranabilir. Alimlerin çoðunluðu denkliði dört þeyde aramýþtýr: Din, hürriyet, neseb ve meslek. Denklik daha çok erkeklerle ilgili bir meseledir, kadýnlarda denklik aranmaz. Çünkü hadisler erkeðin kadýna denk olmasý ndan bahseder. Alimler bu sebeble müslüman bir kadýnýn, gayr-i müslim erkekle evlenemeyeceðini hükme baðlarken, müslüman bir erkeðin ehli kitaptan bir kadýnla evlenebileceðini belirtirler. Yine, bir dindar kadýnýn fasýk bir erkekle, hür bir kadýnýn köle bir erkekle, asaletli bir aile kýzýnýn soyu sopu tanýnmayan bir erkekle, üstün bir mesleði hayat Evlenmenin Getirdiði Mutluluk ve Boþanmanýn Getirdiði Felaket Dr. Yusuf IÞIK olan bir aileye mensup kýzýn, adi sayýlan bir meslek sahibi erkekle evlendirilmemesi gerektiði belirtilmiþtir. Buraya kadar anlattýklarýmýzdan da anlaþýlacaðý gibi evlilik müessesesi son derece önemlidir. Toplumun temeli aileye baðlýdýr. Aile oluþturulurken de yukardaki þartlara ne ölçüde uyulmasý gerektiði ise ortadadýr. Bu þartlara ve prensiplere uyulmadan ve gözardý edilerek evliliklerin uzun ömürlü olmadýðý gözlemlenmektedir. Özellikle Avrupadaki ailelerde çözülmeler, geçimsizlikler, birbirlerine tahammülsüzlükler, mutsuzluklar, kavgalar, çekiþmeler, didiþmeler boþanmayla son bulmaktadýr. Bu oran gün geçtikçe büyümekte ve müslümanlar arasýnda sosyal bunalýmlara ve onarýlmaz yýkýmlara yol açmaktadýr. Boþanmalarýn sebebleri üzerinde uzun uzadýya durmaya gerek yok. Çünkü konuya, mefhumu muhalifinden bakmak yeterlidir. Yani boþanma gerçekleþmeden önce, evlilik þart ve prensiplerine uyulup uyulmadýðýna bakmak gerekir. Aileler bu prensiplere uygun davrandýklarý oranda boþanmalarýn önüne geçebilirler. Aksi ise düþünülemez. Bu cümleden hareketle 5 evlendirmelerde ölçüler son derece önemlidir. Aileler gençlere baský ve zorlamada bulunmamalýdýrlar. Ama bu demek deðildir ki, ebeveyn gençlere karýþmamalýdýr. Ebeveynler gençleri evlendirirken baský ve zorlama yerine, onlarý hayra, doðruya, iyiye ve faydalýya yönlendirmelidirler. Ýþte bu yönlendirmeler boþanmalarý da büyük ölçüde azaltacaktýr. Evlenecek gençler hepten baþýboþ da býrakýlmamalýdýr. Gençlerin baþýboþ, kendi hallerine býrakýlmalarý durumunda yapacaklarý evliliklerin büyük bir çoðunluðu boþanmalarla neticeleniyor. Örnek olarak bir takým evlilikleri verebiliriz: CHAD`(çed)leþerek yapýlan evlilikler yine CHAD`(çed)leþerek boþanmalara sebeb oluyor. Ýnternet yoluyla yapýlan evlilikler mobil telefon mesajlarýyla son buluyor. Hauptbahnhof`ta anlaþarak yapýlan evlilikler Süd Bahnhof`ta boþanmayla son buluyor. Ýslam`dan, ahlaktan, edepten, hayadan, þeref ve haysiyyettten ve diðer erdemlerden yoksun yetiþtirilen gençlerin kuracaðý evliliklerden ve onlardan meydana gelecek olan nesilden hiç bir hayýr gelmez. Onun içindir ki, mütedeyyin aileler baþta olmak üzere, müslümanlar arasýnda hýzla yaygýnlaþmaya devam eden boþanmalara karþý caydýrýcý önlemler alýnmasý ve bir dizi çalýþma yapýlmasý kaçýnýlmaz bir zarurettir. Bu konuda, aile büyüklerine birinci derecede görev düþmektedir. Kurulan ailelere aile büyükleri pozitif katkýlarda bulunmalýdýrlar. Aile içi geçimsizliklere aile büyükleri taraf olmamalý ve problemlerin hallinde ve aile içi barýþta çözüm üreten taraf olmalýdýr. Anadolu tabiriyle aile büyükleri yangýna körükle gitmemeli ve tam tersine yangýna su serperek onu söndürmelidirler. Diðer taraftan, hýsým akrabalar ve cemiyetin diðer unsurlarý gençlerin oluþturduklarý yeni aile kurumlarýna destek olmalýdýrlar. Bütün bu ve buna benzer konularda geniþ çaplý aile içi eðitim seminerlerine, hatta evlilik öncesi konferans ve eðitim çalýþmalarýna öncelik verilmeli ve bu konuda baþta gençler olmak üzere tüm aileler bilgilendirmeli ve bilinçlendirilmelidir. Ailede reis durumunda olan erkeðe düþen sorumluluk herþeyden önce gelir. Bu sorumluluðun gereklerinin yerine getirilmesi durumunda aile müessesesi dimdik ve sapasaðlam ayakta durur. Bu konuda Hz. Muhammed (s.a.v) þöyle buyurmaktadýr: - Sizin en hayýrlýnýz, hanýmlarýna karþý en iyi davrananlardýr. Bu davranýþ sadece erkekten beklenmemeli ayný þekilde kadýndan da beklenmelidir. Karþýlýklý saygý, sevgi, sadakat ve sabýr, aile binasýnýn çimentosudur. Bu çimentoya yabancý madde karýþtýrýlmamalýdýr. Ýslam dini boþanmayý meþru addeder, fakat tecviz ve tavsiye etmez. Bir hadiste Talak (boþanma) Allah`ýn ençok nefret ettiði helal olarak vasýflandýrýlmýþtýr. Bu sebeble kadýnýn veya erkeðin, ciddi bir sebeb olmadan boþanma talebinde bulunmasý caiz görülmemiþtir. Boþanmaya taraf olan ve istekli olan bayanlara bir ihtar var Allah`ýn Resulü Hz. Muhammed (s.a.v)den: - Mazur/geçerli bir sebeb yokken kocasýndan boþanma talep eden kadýn Cennetin kokusunu bile hissedemez. Halbiki Cennetin kokusu kýrk yýllýk yürüme mesefesinden hissedilir. Sözün özü; Cemiyetin temeli ailedir. Aile ise saðlam temeller üzerine kurulmalýdýr. Saðlam temel demek; bir yaþam biçimi olan Ýslam`in bu yöndeki prensiplerine uymak ve Resulullahý örnek almak demektir. Gerisi laf-ü güzaf.

6 Gerçekler Hayat ýn Ýçinde Gizlidir 6 hayat faaliyet haber Wetzlar Özel Wetzlardan IGMG organizasyonu ile hacca gidecek hacý adaylarýnýn birlikte organize ettiði hacc yemeðine katýlým beklenenin üzerinde oldu. 600 kadar davetlinin katýldýðý hacc yemeðine misafir hatipler de iþtirak ettiler. IGMG Ýrþad Baþkan Yardýmcýsý ve Avrupa Fýkýh Konseyi Üyesi Mustafa Mullaoðlu, IGMG Hessen Bölge Baþkaný Mehmet Ateþ, IGMG Hessen Bölge Ýcra Üyelerinden bazýlarý, IGMG Wetzlar Cemiyet IGMG Wetzlar Cemiyetinde 2007 Hacc Yemeði Ýslam Toplumu Milli Görüþ Hessen Bölgesi Hacý Adaylarý için her sene geleneksel olarak düzenlenen Hacc Yemekleri programýný bu sene de Wetzlar Cemiyetinin düzenlediði program ile baþlattý. Ýdarecileri de programa katýlanlar arasýnda idi. Program açýlýþ Kur`an-ý Kerimi ile baþladý. IGMG Wetzlar Cemiyet Baþkaný Memduh Þahin katýlýmcýlara hoþgeldiniz dedi ve bir konuþma yaptý. Daha sonra IGMG`nin kurban çalýþmalarý hakkýnda bir sinevizyon gösterimi yapýldý. Sinevizyon gösteriminden sonra mikrofona IGMG Hessen Bölge Baþkaný Mehmet Ateþ geldi. Ateþ hacý adaylarýna güzel bir konuþma yaptý. Gelecek yýl hacca gitmek isteyenlerin þimdiden kayýtlarýný yaptýrmalarý tavsiyesinde bulundu. Cemiyet idarecileri tarafýndan Bölge Baþkaný Mehmet Ateþe çalýþmalarýna yapmýþ olduðu katkýlardan dolayý çiçek taktim edildi. Wetzlar Kadýn Kollarýnýn hazýrlamýþ olduðu minikler ilahi gurubu katýlýmcýlara eserlerini sundular. Programýn misafir hatibi Mustafa Mullaoðlu mikrofona gelerek katýlýmcýlara nefis bir konuþma yaptý. Zaman zaman tebessüm ettiren hatýralarýndan örnekler veren Mullaoðlu hacý adaylarýna tavsiyelerde bulundu. Mullaoglu`na cemiyet idarecileri tarafýndan çiçek takdimi yapýldý. Son olarak sahneye hacý adaylarý çaðrýlarak teker teker kendilerini tanýtmalarý istendi. Bu tanýþmadan sonra Cemiyet Baþkaný tarafýndan tüm hacý adaylarýna çiçek takdiminde bulunuldu. Hessen Bölge Baþkaný Mehmet Ateþin yapmýþ olduðu duaya tüm salonun iþtirak etmesi ve verilen hacc yemeði ikramý ve kapanýþ Kur`an-ý Kerimi ile program sona erdi. Müslüman-Hýristiyan Ortak Çalýþma Derneði nin (CIG e.v.) kuruluþunu 25. yýlý, Bergisch Gladbach Kardinal- Schulte-Haus Katolik Akademisi nde kutlandý. Kutlamaya, T.C. Berlin Büyükelçiliði Din Hizmetleri Müþaviri ve DÝTÝB Genel Baþkaný Sadi Arslan, NRW Uyum Bakaný Armin Laschet, Köln Büyükþehir Belediye Baþkaný Fritz Schramma, Müslüman-Hýristiyan Ortak Çalýþma Derneði Baþkaný Wilhelm Sabri Hoffmann ve Genel Müdür Dr. Thomas Lemmen, DÝTÝB Yönetim Kurulu Üyesi Ayten Kýlýçarslan, Bosna Müftüsü Dr. Mustafa Ceriç, Protestan Papaz Bernd Neuser, Vaftiz Piskoposu Müslüman-Hýristiyan Ortak Çalýþma Derneði nin 25. Yýlý Kutlandý Franz Vorrath, çok sayýda Müslüman ve Hýristiyan din adamý ile baðlý kuruluþlarýn temsilcileri katýldý. Din Hizmetleri Müþaviri ve DÝTÝB Genel Baþkaný Sadi Arslan, kutlamada yaptýðý konuþmasýnda: Müslüman- Hýristiyan Ortak Çalýþma Derneði nin kuruluþunu 25. yýlýný kutlamýþ olmaktan duyduðum mutluluðu ifade etmek istiyorum. Bu güzel çalýþmayý baþlatanlara huzurlarýnýzda teþekkür ediyorum. Biz Türkler de; Ýnsan bilmediðinin düþmanýdýr diye bir atasözü vardýr. Gerçekten insan, bilmediði ve tanýmadýðý her þeye karþý temkinli davranýr. Öncelikle bu korkuyu ve çekingenliði giderebilmek için, birbirimizi iyi tanýmamýz, sadece tanýmak da yetmez, ayný zamanda anlamamýz gerekir. Bu anlamda da, derneðin kurulmuþ olmasýný çok önemsiyorum. Biz DÝTÝB olarak, dinlerarasý diyalog çalýþmalarýný son derece önem veriyoruz. Bu konuda çok yoðun mesai harcýyoruz. Kamuoyunda müslümanlarla ilgili yanlýþ anlaþýlmalar var. Herhangi yanlýþ bir eylemin, bir müslümandan kaynaklanmasý, bütün müslümanlara maledilemez. Ýslam dini, insaný merkezine alan bir dindir. Bizim dinimizde bir insaný öldürmek, bütün insanlarý öldürmekle eþdeðerdedir. Herhangi bir insanýn, Hýristiyan, Musevi yada Müslüman olsun, bir baþka insana zarar vermesi, sadece o kiþinin kendini baðlar. Baðlý olduðu dine baðlamaz dedi. Sadi Arslan, 25. yýlýný kutlayan, Müslüman-Hýristiyan Ortak Çalýþma Derneði Baþkaný Thomas Lemmen e, daha uzun yýllar bu güzel dostluðun devam etmesi dilek ve temennisiyle çini bir vazo hediye etti. 25. yýlý kutlamasýnda ayrýca, NRW. Uyum Bakaný Armin Laschet, Köln Büyükþehir Belediye Baþkaný Fritz Schramma, Müslüman-Hýristiyan Ortak Çalýþma Derneði Baþkaný Wilhelm Sabri Hoffmann ve Genel Müdür Dr. Thomas Lemmen, Bosna Müftüsü Dr. Mustafa Ceriç, Protestan Papaz Bernd Neuser, Vaftiz Piskoposu Franz Vorrath da birer konuþma yaparak, kutlamada bulunmaktan ve derneðin 25.yýlýna ulaþmasýndan duyduklarý mutluluðu ifade ettiler. Kutlama programý, katýlýmcýlara verilen ikramla sona erdi.

7 dosya Kurbanýn tarifi: Kurban, sözlük olarak yakýnlýk ifade eden bir kelime olup, Allah a yaklaþtýran mali bir ibadet demektir. Arabçada, udhiye olan bu kelimenin fýkhi tarifi yani terim olarak manasý ise: Allah Teala`ya yakýn olmak için kurban niyetiyle belirli bir vakitte kesilen özel hayvanýn adýdýr. Kurbanýn tarihçesi: Kurbanýn tarihi, insanlýk tarihi kadar eskidir. Zira Kur aný Kerim`de ilk kurbanýn Adem(as)`ýn oðullarý Habil ile Kabil tarafýndan kesilip Allah Teala`ya sunulduðu zikredilmektedir. Allah(cc) þöyle buyurmaktadýr: Bir de onlara Adem in iki oðlunun haberini (aralarýnda geçen olayý) gerçek yönüyle anlat. Hani ikisi birer kurban sunmuþlardý da birinden kabul edilmiþ, diðerinden ise kabul edilmemiþti. (Kurbaný kabul edilmeyen bu duruma öfkelenerek): Andolsun ki seni öldüreceðim, demiþti O da: Allah ancak muttakilerden kabul buyurur, demiþti. (1) Bu olaydan sonra tarih boyunca bütün hak dinlerde kurban yer verilmiþ ve her peygamber kavmine tavsiye etmiþtir. Ancak Hz. Ýbrahim (as)den sonra sünnet olarak kalmýþ, Ýslam`da da mali bir ibadet olarak yerini almýþtýr. Kurban, hicretin ikinci yýlýnda meþru kýlýnmýþ olup, Kitab, Sünnet ve icma ile meþru kýlýnmýþtýr. Hanefi mezhebine göre hükmü vacibtir. Kurban ile ilgili ayeti kerimeler: 1- Þüphesiz ki biz sana kevseri verdik. Artýk Rabbin için namaz kýl ve nahr yap (kurban kes). (2) 2- Her ümmet için kurban kesmeyi meþru kýldýk. Ta ki Allah ýn kendilerine rýzýk olarak verdiði hayvanlarýn üzerine Allah ýn adýný anýp (o þekilde kessinler)... Kurbanlýk develeri de sizin için Allah a ibadet niþanelerinden kýldýk. Sizin için onda hayýr vardýr. O halde bir dizi halinde kesilirken üzerlerine Allah ýn ismini anýn, yanüstü yere yýkýlýnca da onlardan yeyin hem kanaat edip istemiyene, hem de isteyen fakirlere yedirin. Ýþte böylece biz, onlarý size boyun eðdirdik, ola ki þükredesiniz (3) 3- Kesilen kurbanlýk hayvanlarýn ne eti, ne de kaný elbette Allah a ulaþmaz, ama ulaþacak olan sizin takvanýzdýr. Böylece Allah size doðru yolu, ibadet ölçüsünü göster- Gerçekler Hayat ýn Ýçinde Gizlidir hayat BÝR ÜMMET HAREKETÝ SOSYAL DAYANIÞMA OLARAK KURBAN Mustafa MULLAOÐLU diðinden O na tekbir getirip tazim etmeniz için bu hayvanlarý sizin buyruðunuza baþ eðdirdi, sen iyiliði huy edinenleri müjdele. (4) 4-Allah (cc) Ýsmail (as)ý bir kurban göndererek kurtardýðýndan haber veriyor ve buyuruyor ki: Biz de ona büyük bir kurbanlýðý fidye vererek kurtardýk. (5) Kurbanla ilgili Hadisi Þerifler: 1- Adem oðlu, Nahr günü (kurban bayramý günü) Allah katýnda kurban kesmekten daha güzel ve sevimli bir amelde bulunmamýþtýr. Þüphesiz ki kesilen kurban kýyamet günü boynuzlarý, yünleri ve týrnaklarýyla birlikte gelirler. Doðrusu onun kaný yere düþmeden önce Allah katýndaki manevi yerine düþer. Artýk siz kurban ile kendinizi hoþ tutun. (6) 2-Ashabý kiramdan bazýlarý Rasulullah (s.a.v)a sordular ve dediler ki: Ya Rasulallah(s.a.v)! Bu kesilen kurbanlar nedir? Rasulullah (s.a.v) þöyle cevap verdiler: Atanýz Ýbrahim Peygamberin sünnetidir. Bizim için bunda ne gibi faydalar var? dediler. Yününden her kýl için bir iyilik ve sevap vardýr. buyurdular. Yününden mi? diye sordular. Efendimiz (s.a.v): Evet yününden her kýl için bir iyilik ve sevap vardýr, buyurdu. (7) 3-Peygamberimiz (s.a.v) bir hadis-i þeriflerinde de þöyle buyurmuþlardýr: Kurban kesiniz. Þüphesiz bu, babanýz Ýbrahim(as)in sünnetidir. (8) 4-Yine bir hadis-i þeriflerinde Efendimiz (s.a.v) þöyle buyurmuþlardýr: Ey insanlar! Her aile için her yýl bir kurban gerekir. (9) 5- Gücü yettiði halde kurban kesmeyen için de Rasulullah (s.a.v) þöyle buyurmuþlardýr: Mali imkaný bulunduðu halde kurban kesmeyen kimse bizim namazgahýmýza yaklaþmasýn. (10) Kurban bir ümmet hareketi/bir sosyal dayanýþma örneðidir: Kurbanýn, tarihçesini, Kur andaki ve Sünnetteki yerini sunduktan sonra þimdi de Kurban ibadetinin taþýdýðý, dini ve sosyal yönlerinden biraz bahsedelim. Her þeyden önce Müslümanlar, bazýlarýnýn yaptýðý gibi mübarek Ramazan bayramýný þeker bayramý, kurban bayramýný da et bayramý yapma gafletine düþmemelidir. Çünkü kurban bayramý da aynen Ramazan bayramý gibi Müslümanlarýn dini bayramlarýdýr ve bu bayramlarda yapýlan her þey ibadet niyetiyle yapýlmalýdýr. Zira sadece ibadet niyetiyle de kalmayýp bu müstesna ibadetin bir ümmet yanýnýn, bir sosyal yönünün olduðu asla unutulmamalýdýr. Çünkü Peygamberimiz(s.a.v)in uygulamasý da bu yöndedir. Ýþte Efendimiz(s.a.v)in kurban uygulamasý: Rasulullah (s.a.v) iki güzel (kusursuz ve semiz-besili) koç kurbanlýk seçmiþ ve onlarý kendi mübarek elleriyle keserek, Bismillahi Allah u ekber! Bunlar, benim ve kurban kesemeyen ümmetim içindir. (11) buyurmuþtur. Ebu Eyyub el-ensari(ra) de þöyle demiþtir: Allah Rasulü (s.a.v) hayatta iken, bizler ev halký adýna kurban keser ve ondan hem kendimiz yer, hem de daðýtýrdýk. (12) Rasulullah (s.a.v) Efendimiz ve ashab-ý kiramýn bu uygulamasýndan hareketle bu günün Müslümanlarý kurban ibadetini çok yönlü bir ibadet olarak deðerlendirmelidirler. Çünkü özellikle Avrupa`da yaþayan Müslüman kardeþlerimiz, hem kurban kemekte zorluklarla karþýlaþýyorlar, hem de kesseler bile neredeyse istemeyerek de olsa üçtebirine tekabul eden, derisini, kellesini, ayaklarýný 7 ve iç organlarýný deðerlendiremeyip heba ediyorlar. Bu da kurbanýn ciddi manada eksik olmasýna sebep oluyor. Ama buna raðmen çocuklarým bir kurban görsün ve bu duyguyu yaþasýn diye bu zahmetlere katlanýyorum ve burada kesiyorum diyor. Bu da gayet güzel bir davranýþtýr ancak; özellikle bu asrýmýzda bir yýl boyunca bir lokma et görmeyen milyonlarca mazlum ve madur var iken, çocuklara daha farklý bir duygu yaþatmak mümkün. Mesela onlara, fakir insanlarý hatýrlatarak, binlerce km. uzaklýktaki insanlarý düþünmenin müslümanlýðýn gereði olduðu bilincini aþýlayarak, kurbandan iki türlü kazaným elde edilebilir: 1-Aile ferdlerinin ümmet þuuruna ermelerini saðlamak. 2-Bu kurbanlardan nasiplenen insanlara da ümmet þuurunu taþýmak. Ýþte bundan dolayýdýr ki baþta çok yönlü bir kurban ibadeti yapýlmasý tavsiyesinde bulunmuþtuk. Kurbanla ilgili söylenecek çok söz vardýr ancak biz, kurban ibadetinin insanlar üzerindeki etki ve faydalarýndan bazýlarýný zikrederek þimdilik makalemizi bitirelim. Kurban ibadetinin insanlar üzerindeki tesirleri ve faydalarý: 1-Kurban kesmek, kulluðun en güzel ifadesi ve tasdikidir. 2-Kurban kesmek, sadakatin, baðlýlýðýn ve teslimiyetin bir göstergesidir. 3-Kurban kesen kiþi, sadece bedeni ibadetlerle kalmayýp, mali ibadetle de kulluðunu haykýrmýþ oluyor. 4-Böylece kul, Allah a yakýnlaþma imkanýný yakalamýþ oluyor. 5-Bu maddeci dünyada, cimrilik gibi çirkin bir hasletten kurtulma ve cömertlik gibi övülmüþ bir vasýfa kavuþma bahtiyarlýðýna erilmiþ olunuyor. 6-Ümmet bilincini pekiþtirmiþ, ümmetin derdi ile dertlenmiþ ve ümmet ruhunu bir baþkalarýna da taþýmýþ oluyor. Kurban kesen kiþi. 7-Hz. Peygamber (s.a.v)in en güzel sünnetlerinden birini ihya etmiþ olur. 8-Aile fertlerinin hayra, iyiliðe ve cömertliðe alýþmasýna ve yönelmesine vesile olur. Cenneti kazandýracak þekilde kurban ibadetini iþlemek: Kurbaný, gücü yeten her Müslüman genelde keser. Ancak bunun Allah ýn rýzasýna en uygun bir þekilde yapýlmasýnýn yolunu Hz. Peygamberimiz (s.a.v) öðrenelim. Þöyle buyuruyor Efendimiz (s.a.v) bir hadis-i Þeriflerinde: Kim Müslümanlardan herhangi bir ev halkýnýn mutluluðuna sebep olursa, Allah(cc) da o kul için cennetten baþka bir sevaba razý olmaz. (13) Kurbaný, Allah(cc) katýnda ve Rasulullah a en sevimli olan iþi yapmak: Müslüman, gelenekselleþmiþ bir kurban sünnetini iþlerken bunu Allah Teala`nýn en çok hoþnut olduðu þekilde nasýl gerçekleþtirir? Ýþte bunun da cevabýný Efendimiz (s.a.v)den öðrenelim: Þöyle buyuruyor (s.a.v): Ýnsanlarýn Allah katýnda en sevimlileri insanlara en çok faydalý olanlarýdýr ve amellerin Allah katýnda en faziletli olanlarý ise Müslümaný sevindirmektir. Bir Müslümandan onun sýkýntýsýný kaldýrmaktýr. Yahut borcunu ödemektir. Yahut açlýðýný gidermektir. Çünkü kim bir kardeþinin ihtiyacýný gidermek için çalýþýrsa benim þu mescidimde bir ay itikafta durmaktan bana daha sevimlidir. Kim gadabýný yenerse Allah da kýyamet günü o kulun kalbini rýzasý ile doldurur ve kimi bir kardeþinin ihtiyacýný gidermek için yürürse Allah da ayaklarýn kaydýðý günde kulun ayaklarýný sabit kýlar. (14) Günümüzde ihtiyacý giderilecek, sevindirilecek ve duasý alýnacak o kadar muhtaç var ki. Þimdiden kurbanlarýmýz makbul, Hacca gidenlerimizin haccý mebrur, tüm Müslümanlarýn bayramý mübarek olsun. Dipnotlar: (1)Maide suresi ayet: 27. (2)Kevser suresi ayet:1-2. (3)Hacc suresi ayet: (4)Hacc suresi ayet:37. (5)Saffat suresi ayet:107. (6)Tirmizi. El-Hakim, Hz. Aiþe(ra)den. (7)El-Hakim sahih bir isnadla: Zeyd b. Erkam(ra)dan. (8)Ýbn-i Maceh. Ahmed b. Hanbel. (9)Tirmizi. Nesa i. Ahmerd b. Hanbel. (10)El-Hakim. Hz. Ebu Hüreyre(ra)den. (11)Buhari ve Müslim. (12)Tirmizi. Ýbn-i Maceh. (13)Taberani. (14)Taberani.

8 Gerçekler Hayat ýn Ýçinde Gizlidir 8 hayat F.Kurtoðlu Mainburg Mainburg Ayasofya Camiinde yapýlan ihtida töreniyle Simon Gräber Müslüman olarak Yasin Rasid ismini aldý. Ýhtida törenine misafir olarak IGMG Güney Bavyara Bölgesi Baþkaný Abdussamed Temel, Cami yöneticileri ve cemaat katýldý. Simon Gräber Misafir Hoca Efendi Hüseyin Erbay`ýn telkinleri ile Kelime-i Þehadet getirerek þahitlerin huzurunda müslüman oldu. Duygusal anlarýn yaþandýðý törene cemaat büyük ilgi gösterdi. Yapýlan törenin ardýndan Yasine Ýslam`ý neden Bosna-Hersek Ýslam Birliði Baþkaný ve Reisu l Ulema sý Prof. Dr. Mustafa Çeriç, Ýslam Toplumu Millî Görüþ Genel Merkezi ni ziyaret etti. IGMG Genel Baþkaný Yavuz Çelik Karahan ile bir araya gelen Dr. Mustafa Çeriç, IGMG nin þimdiye kadar Bosna-Hersek ve Balkanlara yaptýðý insanî yardýmlar için teþekkür etti. Prof. Dr. Mustafa Çeriç, Bosna daki Ýslam Birliði nin faaliyetlerini de anlattýðý konuþmasýnda, savaþ sonrasý dönemdeki geliþmelerle ilgili olarak da bilgi sundu. Savaþ esnasýnda Bosna müslümanlarýnýn bir soykýrýmla karþý karþýya kaldýðýný da bildiren Mustafa Çeriç, yüzlerce caminin yýkýlýp tahrip edilmesine raðmen, þu anda bu camilerin yarýsýndan daha fazlasýnýn tekrar yapýldýðýný veya onarýldýðýný söyledi. Bosnalý Müslümanlarýn Avrupa da yerli müslüman olduklarýný 3Ekim tarihi tüm Almanya`da hem iki Almanya`nýn birleþmesi kutlamalarý ve hem de tüm camilerin kapýlarýný Alman komþularýna da açtýðý bir tarih. Tüm sivil Ýslami kuruluþlar camilerinin kapýlarýný komþularýna açarken ayný zamanda Ýslam`ýn tanýtýlmasý açýsýndan güzel faaliyetler de yapmaktalar. Ýþte bu kuruluþlardan birisi olan IGMG de tüm Almanya çapýnda bu çalýþmasýný oldukça yoðun bir þekilde gerçekleþtirmektedir. IGMG Hessen Bölgesi de bu çalýþmalara katkýda bulunmaktadýr. Hessen Bölgesi genelinde yaklaþýk 10 cemiyette gerçekleþtirilen bu çalýþmalar bu sene Ramazan münasebetiyle farklý bir etkinliðe de sahne oldu. Wiesbaden ve Hanau cemiyetlerinin öncülüðünde ve Alman resmi Ýslama olan ilgi her geçen gün artarak devam ediyor Huzuru Ýslam`da buldum seçtiðini sorduk. Yasin; ben Hristiyan bir ailede doðdum ve Hristiyan olarak büyüdüm Kilise de papaz olmak istiyordum. Fakat büyüdükçe Hristiyanlýk da bazý çeliþkiler görmeye baþladým, bu beni diðer dinleri araþtýrmaya zorladý ve bütün dinleri araþtýrdým. En çok da Ýslamý araþtýrdým. Çünkü en çok da Ýslam dinine saldýrý yapýlýyor idi ve menfi bakýlýyordu. Ýþin gerçeðini internetten ve internette tanýþtýðým Veysel Yýlmaz arkadaþýmdan öðrendim. Müslümanlarý yakýndan tanýmak için camiye gittim. Aklýma takýlan sorula- Bosna Baþ Müftüsü Prof. Mustafa Çeriç IGMG yi ziyaret etti Hessen camileri kapýlarýný açtý makamlarýnýn katkýlarýyla Ramazan Çadýrlarý organize edildi. Bu çadýrlarda verilen iftarlar hepbirlikte yapýldý. Yine 3 Ekim tarihi Ramazan ayý içerisine denk geldiði için de ayrý bir önem arzetti. Her faaliyet haber rý sordum ve onlarýn samimi davranýþlarý beni etkiledi. Hele camide yerde oturmayý çok sevdim. Þu an cuma namazlarýný hiç kaçýrmýyorum. Orucumu da bütün Ramazan tuttum namaz surelerini ezberliyorum. Elimden geldiði kadar camiye gitmeye çalýþýyorum ve namaz kýlmayý öðreniyorum. Kendimi yeniden doðmuþ gibi hissediyorum. Bundan sonrada elimden geldiði kadar Ýslamý yaþamaya gayret edeceðim inþallah. Yasine bundan sonraki hayatýnda Ýslam`ý yaþamayý ve yaþatmayý, huzurlu ve mutlu bir hayat diliyoruz. hatýrlatan Mustafa Çeriç, bu yüzden Bosnalý Müslümanlarýn oluþturduklarý kurumlarý ile Avrupa daki diðer Müslümanlarýn entegrasyonuna yardýmcý olabileceklerini söyledi. IGMG Genel Baþkaný Yavuz Çelik Karahan da, ziyaretten memnun kaldýðýný belirterek, karþýlýklý ziyaretlerin davem edeceðini söyledi. Yavuz Çelik Karahan, savaþ esnasýnda olduðu gibi savaþ sonrasýnda da IGMG nin yaptýðý insanî yardýmlarýn devam ettiðini ve baþta Kurban olmak üzere bu yardýmlarýn imkanlar dahilinde devam edeceðini de söyledi. Karahan, Bosnalý Müslümanlarýn Batý Avrupa daki Müslümanlarýn komþusu olduðunu, bu yüzden de, kardeþlik baðlarýnýn yaný sýra komþuluk haklarý da bulunduðunu, dolayýsýyla karþýlýklý iliþkilerin çok yakýn olmasý gerektiðini söyledi. sene yapýlan açýk kapý programlarý bu sene daha da bir farklý önem arzetti. Cemiyetlerde yapýlan programlara 500`den fazla Alman misafir iþtirak etti. Ayný þekilde çadýr programlarýna 2000`den fazla Alman misafir iþtirak etti. Bu programlara politikacýlardan tutun da, kilise yetkililerine, okul idarecilerinden tutun da, belediye baþkanlarýna kadar pek çok resmi yetkili de iþtirak etti. IGMG Hessen Bölgesi Dýþ Münasebetler-Tanýtma-Basýn Yayýn yetkililerinin de bizzat iþtirak ettikleri etkinliklerde Alman misafirlere Ýslam hakkýnda detaylý bilgilendirmeler yapýldý. Bu tür programlar hem Ýslam`ýn tanýnmasý ve hem de entegrasyon çalýþmalarý için oldukça önemli çalýþmalardýr.

9 dosya Cenazeler geliyor birer ikiþer, hatta beþer onar... Ýnsanlar sokaklara dökülmüþ, binler, on binler, yüz binler... Yer gök inliyor, yer gök dinliyor: Þehitler Ölmez, Vatan Bölünmez!. Tarih boyunca hep biz bizi kýrdýk, biz bizi ayýrdýk. Bizi bölen yine biz olduk. Korkum, düþmandan deðil, bizden, bizimkindendir. Tanklar tüfeklerle daðlara askerler yürütülürken, ben bir Avrupa þehrinde bizi ilgilendiren dünya ölçekli konularý dünyanýn dört bir köþesinden gelen akademisyenlerden dinliyorum: -Ýslam dünyasý savunmacý rolden kurtulmalýdýr! Mehmetçik, vatan savunmasý için sýnýr ötesi harekâta baþladý bile. Fakat kürsüdeki konuþmacýnýn askerî bir savunmayý veya taaruzu kasdetmediðini biliyorum: Beynin düþünce üretsin, deðerlerinin kýymetini bil ve kültürler çatýþmasýnda si- Gerçekler Hayat ýn Ýçinde Gizlidir Bölünen Benim, Memleket Deðil! Mubarek Ramazan ayýndaki heyecanlý kýpýrtýlarýn neticesinde 12/14 Ekim 2007 tarihlerinde Almanya nýn Mülheim an der Ruhr da ATÝB Türk Kültür Merkezi ve Darmstadt Emir Sultan Külliyesinde gerçekleþtirilen proðramlarla 20. kuruluþ yýldönümü ve Ramazan Bayramý proðramlarý birlikte kutlandý. Cuma namazýnýn arkasýndan dualarla baþlayan proðramda açýþ konuþmasýný yapan ATÝB Genel Baþkaný Fikret Ekin Bu ilkin verdiði heyecaný teþkilat mensuplarýmýzla birlikte paylaþmaktan mutluluk duymaktayým. Ýnþaallah bu organizeleri daha detaylý ve geniþ bir þekilde gelecek yýllarýmýzda da yaþayacaðýz dedi. Teþkilat bahçelerine kurulan çadýrlarla insanýmýzýn unutmaya baþladýðý ve özlem duyduðu güzellikleri Anavatan`dan uzakta da olsa ayný duygularý bulabilecekleri bir ortamdaydýlar. Çadýrlarýn arasýnda gezinmeye çalýþan insanýmýz kitap reyonunun önünden uzaklaþýrken bundan sonra hangi tarafa yöneleyim diyemeden kendisini kalabalýðýn akýþýna býrakmaktaydý. hayat Mahmut AÞKAR lahýn bunlar olsun! Gündemi sen belirle, oyuncularýn oyununa gelme! Kendini anlatamayanlarýn savunmasý da zayýf olur. Ülke sokaklarý ayyýldýzlý bayraklarla donatýlmýþ, millî duygular dorukta; Vatan ayaklanmýþ, millet kenetlenmiþ haykýrýyor: Þehitler Ölmez, Vatan Bölünmez! Korkma, ne bu þafaklardan ay-yýldýz söner, ne de vatan bölünür... Ama bölünen benim! Düþüncem bölünüyor, yüreðim ikiye ayrýlýyor; dastluðun yerini husumet, sevginin yerini kin almasýndan korkuyorum. Kürsüdeki adam yine kafamý karýþtýrýyor, fikrimi bölüyor: -Sömürgecilik dönemi kavramlar kargaþýndan kurtulmak gerekir! Kavramlar... Kaynaðýný bilmediðimiz, yüklenen manayý idrak edemediðimiz ama ezberlediðimiz, avazýmýz çýktýðý kadar haykýrdýðýmýz kavramlar.. Silah gibi, küfür gibi, zehir gibi kullandýðýmýz ithal kavramlar. Þükür ki, biz Türkler sömüren de sömürülen de olmadýk. Fakat kültür dünyamýzý, düþünce hayatýmýzý alabora eden sömürgeci kavramlardan kurtulup bizi terennüm eden kavramlarýmýzý üretmek gerek. Sýrasýyla kürsüye gelen alimlerin konuþtuðu salonda cismen varým ama ruhen vatanýmdayým: Kulaklarý yýrtan insan çýðlýklarý arasýndan Uygar Batý Medeniyeti nin faziletlerini sýralamaya devam eden yüzsüzlerin sesini duyuyorum. Ortadoðuyu kana bulayanlar hâlâ barýþ, hâlâ demokrasi, insan haklarý ve uygarlýk nutuklarý atýyorlar. Onlar ki hainlerle ittifak, bizim müttefik halindeler. Ne sömürgeci ve ne de sömüren olduk elhamdulillah!.. Saçlarýný omuzlarýna kadar inmiþ Ýtalyan Profesör Stefano Allievi: -Çatýþma kültürü önemlidir, ona ihtiyacýmýz var. Kendi gücümüzü ve diðerlerinin gücünü keþfediyoruz. ATÝB`in 20. Kuruluþ Yýldönümünde Bayram Coþkusu Göçün üzerinden 46 küsür yýl geçtikten sonra 20. Kuruluþ yýldönümüne ulaþarak sivil kitle örgütleri içinde ilklerde imzasý olan Avrupa Türk Ýslam Birliði yeni bir güzellikle toplumumuzla kucaklaþtý. 9 Müthiþ bir tesbit! Kültürlerin çatýþmasý direncimizi arttýrýyor, kendimize geliyoruz. Yavaþ yavaþ güven tazeliyor, gözümüzdeki perde kalkmaya baþlýyor, yalan ile hakikatý idrak etmeðe baþlýyoruz. Kültürler Çatýþmasý ný icad edenler nihayetinde bu iþe baþladýklarýna piþman olmalýlar... Evet, çatýþma kültüründen korkmamak lazým. Onlardan çok buna bizim ihtiyacýmýz var, çünkü kültürel dinamiklerimizi keþfettikçe uyuþukluðu üzerimizden atýyor, diðerlerinin ne kadar þiþirme balon olduklarýný görüyoruz. Farklýlýklarýmýzý görmemezlilikten geldik, konuþmalarýmýz hep monolog geçti, bir türlü diyaloða dönüþemedi ve tartýþma kültüründen nasibini alamayan biz, birbirimizle kanlý-býçaklý olduk. Bölündük, böldüler... Memleketin bölünmesinden korkmuyorum. Memleket bölünmez, bölünemez! Bölünen benim. Folklorik cepken ve þalvarýyla þerbetçinin çevresine toplanmýþ çocuklar merakla onun hareketlerini izlerken boyacýnýn fýrça takýrtýlarýna duyan insanlar ayakkabýlarýna bakarak o tarafa doðru yürümekteydiler. Böyle bir proðramý kim düzenlemiþ diye düþünenlerin imdadýna ise ATÝB tanýtým standý yetiþmekteydi. Kuruluþ gaye ve hizmetleriyle insanýmýza ufuk kazandýrmanýn bir diðer yolu da tanýtým sayesinde gerçekleþmekteydi. Proðramýn akýþý içinde misafir konuþmacýlarda bu güzelliðin Avrupa`daki insanýmýza renk kattýðýný duygulu konuþmalarýyla ifade ettiler. Türkiye den katýlan misafir sanatçý Esat Kabaklý da çadýrdaki kalabalýðý görüp büyük bir coþku ile sazýnýn tellerine dokundukça çadýrdan dýþarýya doðru buram buram bir Anadolu sevdasý yankýlanmaktaydý. Bu güzel atmosfer içinde sona eren proðramdan geriye güzel hatýralar ve anýlar kalmýþtýr. Organizede emeði geçen bütün herkesten Allah razý olsun.

10 Gerçekler Hayat ýn Ýçinde Gizlidir 10 hayat faaliyet haber Kuzey Bavyera Bölgesi, Ýzin sonrasý yapýlan çalýþmalarý ve Ramazan Etkinliklerini deðerlendirmek üzere Geniþletilmiþ Ýdareciler Toplantýsý yaptý Nürnberg Merkez camiinde ve Fürth Camiilerinde yapýlan toplantýlarda, çalýþmalar detaylý bir þekilde irdelendi ve hizmetlerde artý ve eksiler gözden geçirildi. Toplantýda yapýlan deðerlendirmelerden sonra bir deðerlendirme ve teþekkür konuþmasý yapan Kuzey Bavyera Bölge Baþkaný Bilal demiroðlu; Ümmetin % 95 i ya savaþ altýnda inim inim inliyor ya da doðal afet altýnda en aðýr þartlarda hayatmemat mücadelesi verirken, dünyanýn hakim ve ma lum güçleri ile onlarýn iþ birlikçileri, insanlýðýn gerçekleri görmemesi için dünyayý toz-pembe gösterme çabasýnda. Ýnsanlýðýn gözünün önüne, tabir yerinde ise; bir iðne koymuþlar ve bu iðnenin deliðinden gördüðün kadarýný bil. Dünya bu iðnenin deliðinden gördüðün kadar deniyor. Bunun karþýsýnda insanlýðýn gözünün önüne konan perdeyi veya iðne deliðini atýp, Allah ýn verdiði Feraset ile bakmayý öðretecek bir klavuzluk ve rehberlik hizmeti gerekiyor ki, bu anlayýþ Peygamberler görüþüdür. Biz buna Milli Görüþ diyoruz. Ýþte Ümmetin % 5`i olan bizlerin hayat þartlarý, yukarýda anlatmaya çalýþtýðýmýz insanlýk dramýný yaþayan Mazlum ve Madurlara karþý, insanlýðýn bir sorumluluðu olduðuna inanýyorum. Bu mana da sloganýmýz olan; Milli Görüþ, Mazlum ve Maðdurlara Uzanan Dost El demektir anlayýþýyla çalýþmalarýmýza hýz vererek, canla ve baþla çalýþmalýyýz dedi. Toplantýda genel bir deðerlendirme yapan, IGMG. Genel Sekreteri Oðuz Üçüncü: Þimdiye kadar Milli Görüþ anlayýþýna ve kaliteli Milli Görüþ hizmetlerine olan ihtiyaç azalmamýþtýr, aksine artmýþtýr. Dedi-koduya düþmeden, Milli Görüþ Hizmetlerine ihtiyacý olan her yere bu hizmetleri götürme sorumluluðumuz var. Bunun için daha bilinçli ve kararlý çalýþmalar ortaya koymalýyýz dedi. DÝTÝB Basýn-Yayýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürü Ekrem Ceþen ile, Dinler ve Kültürler Arasý Ýliþkiler Müdürü Bekir Alboða nýn da hazýr bulunduklarý görüþmede Arslan: Bugün sizinle tanýþmak ve birlikte ne gibi çalýþmalar yapabileceðimiz konularýnda, haraket noktamýzý tesbit etmek için bir araya gelmiþ bulunmaktayým. Öncelikle bu görüþmenin gerçekleþmiþ olmasýndan duyduðum mutluluðu ifade etmek istiyorum. Diyanet Ýþleri Türk Ýslam Birliði (DÝTÝB), Almanya nýn en büyük sivil toplum teþkilatýdýr. Bünyemizde istihdam ettiðimiz din görevlilerimiz, kendi alanlarýnda uzman, ilahiyat tahsili almýþ ve pedegojik formasyona sahip olan arkadaþlarýmýzdan oluþmaktadýr. Almanya da yaþayan vatandaþlarýmýzýn büyük bir çoðunluðu, teþkilatýmýn vermiþ olduðu hizmetlerden yararlanabilmektedir. Böyle olmamýza raðmen, bu güne kadar bir takým haklarýmýzý elde etmiþ deðiliz. Mesela, okullardaki din derslerini DÝTÝB olarak verebilme konusunda þu ana kadar bir netice alýnamamýþtýr. Bizler, Almanya daki müslümanlarýn ortak konularda bir araya Arslan, Huber i Ziyaret Etti T.C. Berlin Büyükelçiliði Din Hizmetleri Müþaviri ve DÝTÝB Genel Baþkaný Sadi Arslan, Almanya Protestan Kilisesi Konsey Baþkaný Prof. Dr. Wolfgang Huber i, Berlin deki makamýnda ziyaret ederek, Almanya daki Müslümanlarýn durumu, Hiristiyan dünyasýnýn Ýslam a bakýþý ve birlikte yapýlabilecek ortak çalýþmalarla ilgili, fikir alýþ-veriþinde bulundu. gelebilmeleri, ayný fikir etrafýnda toplanabilmeleri için, dini teþkilatlar olarak bir araya gelerek, KRM adýný verdiðimiz bir çatý kuruluþu oluþturduk. Bu dönemde sözcülüðünü de DÝTÝB yapmaktadýr. Bu çatý kuruluþu Almanya daki müslümanlarýn büyük çoðunluðunu temsil etmektedir. Müslüman, hiristiyan ve musevi olsun, insanlarýn dine olan ilgilerinin artýrýlmasýnýn önemli olduðu kanaatindeyim. Çünkü dindar insandan topluma zarar gelmez diye düþünüyorum. Bu konularda birlikte ortak çalýþmalar yapabilir, projeler üretebiliriz. Ben tekrar birlikte olmaktan ve görüþlerimizi beraberce paylaþmaktan duyduðum mutluluðu ifade ediyor, Þahsýnýz ýn baþkanlýðýndaki bütün Protestan Kilisesi mensuplarýna baþarýlar diliyorum dedi. Prof. Dr. Wolfgang Huber de konuþmasýnda: Sizin ve çalýþma aekadaþlarýnýzýn ziyaretinden büyük mutluluk duydum. Öncelikle birlikte, dini alanda vatandaþlarýmýza yönelik, onlarýn dine olan ilgilerinin artýrýlmasý konularýndaki düþüncenizden, ziyadesiyle etkilendiðimi ifade etmek istiyoruum. Daha sýk bir araya gelerek, ortak sorunlarýmýzý tartýþalým. Dinler arasý diyalog çerçevesinde devam eden çalýþmalarýmýz var. Bu aktivitelerimizi daha da artýrabiliriz dedi. Toplantý, daha sýk bir araya gelme ve birlikte ortak komisyonlar kurarak çalýþma, istek ve arzusuyla sona erdi.

11 dosya Almanyanýn Göçmen Yasasýnda Türklere Dil Vizesi Engeli Almanya Federal Meclisi Avrupa Birliði nin oturum ve iltica mevzuatý ile ilgili onbir yönergenin uygulamaya geçirilmesi doðrultusundaki göç yasasý reformunu karara baðladý. 6 Temmuz 2007 de Federal Konsey yasayý onayladý ve tarihinde yürürlüye girdi. Bu Yasa Aile Birleþimi, Vatandaþlýða geçiþler ve oturma izni konularýnda sertleþtirmeler öngörüyor. AÝLE BÝRLEÞÝMÝ ZORLAÞIYOR Aile birleþimi (Alman vatandaþý veya Almanya da yaþayan bir yabancý eþ ile) konusunda her iki eþ için prensip olarak asgari 18 yaþ sýnýrý geçerli olmaktadýr. Böylece erken yaþta zorla evlendirilmiþ kadýn ve genç kýzlarýn Almanya ya gelmelerinin engellenmesi amaçlanmaktadýr. ALMANCA BÝLMEYENLERE VÝZE VERÝLMEYECEK Özellikle aile birleþimi çerçevesinde ülkeye gelecek olan kadýnlarýn Almanya da uyum süreçlerini kolaylaþtýrmak için, Almanya ya giriþ yapmadan önce basit Almanca dil bilgilerinin kanýtlanmasý gerekmektedir. Belli bir dil kursa gitme mecburiyeti yoktur. Fakat vize baþvurusu sýrasýnda Almanca bilgisi Goethe Enstitüsü nün verdigi A 1 Start Deutsch sertifikasý ile belgelenmelidir. Herhangi bir kursa baþlamadan önce buna göre hazýrlanýlmalýdýr. Ankara, Ýstanbul ve Ýzmir deki Goethe Enstitülerinin internet sayfalarýndan veya numaralý telefon hattýndan bilgi edinebilirsiniz. Ayrýca bu konuyla ilgili Federal Göç Dairesi de (0049) numaralý bilgi hattýný devreye sokmuþ ve web sitesinde almanca ve türkçe bilgi broþürleri hazýrlamýþtýr. Geçimini kendisinin saðlayýp saðlayamadýðý alman vatandaþý olan bir Türk için de aile birleþimi çerçevesinde önemli bir kriter olacak. Doðuþtan Alman olanlarýn eþini Türkiye`den getirirken ise ekonomik durumuna bakýlmayacak. Mülteci, üniversite veya yüksek okul diplomasý statüsüne sahip kiþiler, Avrupa Birliði vatandaþlarý ve Almanya ya daha önce de vizesiz giriþ yapabilen yabancýlarýn eþleri için bazý istisnalar geçerlidir. Alman vatandaþý olan bir eþle yapýlan aile birleþiminde de belirli þartlar altýnda kendi geçimi saðlama þartý aranabilir. DÝL ÞARTINA ANAYASAYA AYKIRI OLDUÐU ÝÇÝN DAVA Aile birleþimi yoluyla gelen Türkler den Almanca bilmeleri istenirken, aralarýnda Avustralya, Ýsrail, Japonya, Kanada, Amerika Birleþik Devletleri, Güney Kore, Yeni Zelanda ve Avrupa Birligi ülke vatandaþlarýna dil þartý talep edilmemesini içeren Göç Yasasý na karþý birçok vatandaþlar dava açmak istiyorlar. Bir takým Türk kökenli avukatlar ve Bilirkiþiler, Alman Politikacýlar dahi bu ayrýmcý yasaya karþý mücadele edeceklerini söylediler. UYUM KURSLARINA KATILMAYANLARA 1000 EURO PARA CEZASI Gerçekler Hayat ýn Ýçinde Gizlidir hayat Yeni Göç Yasasý Hakkýnda Bilgiler Avukat Selma Demirel Koçar 11 Yeterli seviyede Almanca bilmeyenlere, zorunlu olarak Uyum Kursuna gönderilecektir. Yasada artýk kursa baþarýlý bir þekilde katýlma hedefi özellikle vurgulanmaktadýr. Böylece bundan sonra giderek daha çok katýlýmcýnýn sadece bir kursa gitmelerini deðil kursu bir bitirme sýnavýna girerek baþarýlý bir þekilde tamamlamalarýný güvence altýna almak amaçlanmaktadýr. Dolayýsýyla kursa, öngörülen þekilde katýlmama durumunda iþsizlik parasý (ALG II) yüzde 30 oranýnda kesilebilir. Uyumu reddedenler bunun ötesinde Euro ya kadar para cezasýna çarptýrýlabileceklerini hesaba katmak zorundalar. VATANDAÞLIÐA GEÇÝÞ ÝÇÝN ZORUNLU VATANDAÞLIK SINAVI Vatandaþlýða geçmek isteyen yabancýlar gelecekte, vatandaþlýða geçmeden önce Alman hukuk ve toplumsal düzeni ve buradaki yaþam þartlarý üzerine bilgi sahibi olduklarýný kanýtlamak zorundadýrlar. Vatandaþlýk sýnavýna giriþ zorunlu, vatandaþlýk kursuna katýlma ise isteðe baðlý olacaktýr. Eþi Alman olanlardan da vatandaþlýða geçiþte iyi derecede Almanca bilme þartý aranacak. Almanya da yaþayan 23 yaþýn altýndaki yabancýlarda istisnai olarak þimdiye kadar Alman vatandaþlýðýna geçebilmeleri için kendi geçimlerini saðlamalarý gerekmiyordu. Bu istisna kaldýrýlmýþtýr. Ama eðer bu yaþ grubuna dahil kiþiler, yeterli derecede eðitim ve istihdam yeri mevcut olmamasý nedeniyle kendi ellerinde olmayan sebeplerden dolayý iþsizlik parasý (ALG II) alýyorlar ise, önceden olduðu gibi halen vatandaþlýða geçme hakkýna sahiptirler. OTURMA ÝZNÝ ÝÇÝN DÝL SARTI Dil Sýnavýný geçemeyenlere oturum hakký verilmeyecek. Öðretmen veya Doktorlar da Almanca bilmeyen bir göçmeni Dil bilmiyor ve bu nedenle uyumu engelliyor gerekcesi ile ilgili yerlere ihbarda bulunabilecek. MÜSAMAHA GÖSTERÝLENLERE KALMA HAKKI Reformun can alýcý bir noktasý, uzun yýllar müsamaha gösterilenler (hemen hemen kiþi) için varolan ve yýllanmýþ vaka düzenlemesi olarak adlandýrýlan uygulamadýr. Müsamaha gösterilen kiþiler, oturum statüsü olmayan ama gerçek ya da hukuki sebeplerden ötürü örneðin, yabancýnýn hangi ülke vatandaþý olduguðu açýklýk kazanmadýðý için sýnýrdýþý edilemeyen kiþilerdir. Eðer 1 Temmuz 2007 olarak belirlenen tarihe kadar en azýndan sekiz (yalnýz yaþayanlar) ya da altý yýldýr (yaþý reþit olmayan çocuklarý olan aileler) Almanya da yaþýyor, geçimlerini kendileri saðlýyor, suç iþlememiþ ve Almanca biliyorlar ise kendilerine oturma hakký verilmektedir. Geçimleri güvence altýna alýnmamýþsa, kendilerine belli bir deneme süresi için oturum izni verilmesi ve 2009 sonuna kadar iþ bulmalarý için zaman tanýnmasý öngörülmektedir. Federal eyaletler ayrýca bu kiþilere para yardýmý yerine sadece ihtiyaç malzemesi olarak yapýlan yardýmý vermeye devam etmekte serbesttirler. YÜKSEK KALÝFÝKASYON SAHÝBÝ GÖÇMENLER ÝÇÝN KOLAYLAÞTIRILMA Almanya da serbest meslek sahibi olarak yatýrým yapmak ve istihdam yeri açmak isteyen yabancýlar için engeller azaltýlýyor: Þu anda serbest çalýþanlara genelde en azýndan bir milyon Euro yatýrýmda bulunduklarý ve 10 istihdam yeri açtýklarý zaman oturum alma olanaðý saðlanmaktadýr. Bundan sonra bu asgari yatýrým tutarý ve açýlmasý gereken istihdam yeri sayýsý yarý yarýya indirilecektir. Bu þekilde, serbest çalýþanlar arasýnda yüksek kalifikasyon sahibi olanlarýn göç etmesi kolaylaþtýrýlmýþ oldu. Kaynak: Eþlerin Almanya ya getirilmesinde dil öðrenmiþ olma þartý Anayasa ya aykýrý Almanya ya gelmek isteyen yabancý eþlerin ülkeye giriþ öncesinde Almanca öðrendiklerini ispatlamalarý gerekiyor. Berlin Eyalet Parlamentosu Yeþiller Meclis Grup Baþkaný Volker Ratzmann konuyla ilgili Anayasa mahkemesine baþvuracaðýný açýkladý Ýkamet yasasýnda yapýlan deðiþiklik ile eþlerin Almanya ya getirilebilmeleri Almanca bilgisinin ispatlanmasýna baðlandý. Bununla birlikte entegrasyon talepleri daha ülkeye giriþ izni alma sürecinde öne sürülmeye baþlandý. Prof. Dr. Thomas Groß Yabancýlar Hukuku ve Politikasý dergisine verdiði beyanatta, bu uygulamanýn amacýnýn zoraki evlilikleri engellemek olduðunu açýkladý. Süddeutschen Zeitung un haberine göre konuyla ilgili maðdurlar tarafýndan avukatlara çok sayýda müracaatýn yapýldýðý belirtildi. Karma Evlilikler ve Birliktelikler Derneði nin de (IAF) bu yasa deðiþikliðini baþtan beri protesto edenlerden olduðu belirtilirken, derneðin baþkaný Cornelia Spohn un Ýçiþleri Bakanlýðý na Mart ayýnda gönderdiði mektupta Almanca bilgisi Almanya da hayatýný idame ettirebilmek için ve iþ imkanlarýný kullanabilmek açýsýndan tabii ki gerekli ifadelerini kullanýrken, ayrýca dil öðrenme sürecinin kolay bir süreç olmadýðý, bu nedenle bir dili en iyi öðrenme yerinin, o dilin konuþulduðu ülke olduðu ifadelerine yer verdi. Spohn bakanlýða yazdýðý mektubunda ayrýca kurs imkanlarýnýn kýtlýðýna da deðindi. Mektupta Çoðu ülkede Almanca kurslarý, tabi eðer varsa, sadece büyük þehirlerde bulunmaktadýr. Küçük þehirlerdeki köylerdeki vatandaþlarýn bu imkaný kullanmalarý olanaksýzdýr ifadeleri bulunurken, yasa deðiþikliði çerçevesinde bu durumun göz ardý edildiði belirtildi. Bunun yaný sýra, kurs ücretlerinin yaklaþýk 1500 Euro yu bulduðu ve bu ücrete uzak bir yerden gelindiði takdirde konaklamanýn dahil olmadýðý kaydedildi. Bu durumun sosyal bir vaka olduðu ve devletin bireylerin eþ seçimlerini bir þekilde etkilemiþ olduðu belirtilirken, ayrýca bu uygulamanýn farklý meslek gruplarý veya ayrýcalýklý olan baþka ülke vatandaþlarý için geçerli olmamasýnýn bu olumsuz durumu gözler önüne serdiði belirtildi. Prof. Groß un da bu konuda Ailenin korunmasý ilkesi açýsýndan problem teþkil ettiði düþüncesinde olduðu kaydedildi. Alman vatandaþý Mustafa Ýnce, Almanya ya getirmek istediði eþinin Almanca bilmediði için vize baþvurusunun reddedilmesi üzerine dava açmak için harekete geçti. Berlin Eyalet Parlamentosu Yeþiller Meclis Grup Baþkaný Volker Ratzmann ve davacýnýn avukatý konuyla ilgili Anayasa Mahkemesi ne baþvuracaðýný açýkladý.

12 Gerçekler Hayat ýn Ýçinde Gizlidir 12 hayat DÝTÝB Genel Müdür V. Mehmet Yýldýrým, RTS Üyesi Sigarayla Savaþanlar Vakfý Baþkaný Mehmet Þaþmaz ve Avrupa Demokrasi Vakfý danýþmaný Þefik Kantar ýn da hazýr bulunduðu görüþmede, Almanya daki gündeme iliþkin konular ve iki kurum arasýndaki iþbirliði noktalarý üzerinde duruldu. Her iki Baþkan, Almanya daki vatandaþlarýmýzý yakýndan ilgilendiren konularý görüþerek, çözüm yollarý üzerinde birlikte hareket etmek için görüþ birliðine vardýlar. Türk Milleti nin bölünemez bütünlüðü ile problemi bulunmayan BÝLGÝN DEN ARSLAN A ZÝYARET Kýsa adý RTS olan, Rat der Türkeistaemmige Staatsbürger in Deutschland (Almanya Türkiye Kökenli Vatandaþlar Konseyi) Baþkaný Dr. Yaþar Bilgin, bir heyetle birlikte Diyanet Ýþleri Türk Ýslam Birliði (DÝTÝB) Baþkaný Sadi Arslan ý ziyaret etti. faaliyet haber herkesle biraraya gelinebileceði ve ortak çalýþmalarýn gerçekleþtirilebileceði ifade edilen ortak görüþmede ayrýca, iki kuruluþ arasýnda baþta, eðitim ve saðlýk sorunlarý olmak üzere, bir çok konuda iþbirliðine gidilmesi kararlaþtýrýldý. Arslan ve Bilgin, önümüzdeki dönemde dernekler arasýnda geniþ katýlýmlý bir toplantýnýn yapýlmasý, konunun daha derinlemesine ele alýnmasý, kurumlar arasýndaki temaslarýn daha da sýklaþtýrýlmasý, yanlýþ anlamalarýn önüne geçilmesi maksadýyla, doðrudan görüþmelere aðýrlýk verilmesinin þart olduðunu ifade ettiler. Göçmenlere eðitim haksýzlýðý Dahrendorf göçmen asýllý üniversite öðrencileri için asgari not ortalamasý talebinde bulundu Ekonomik Kalkýnma ve Ýþbirliði Örgütü nün (OECD) yayýnladýðý 2007 yýlý eðitim raporu, Almanya da eðitim sisteminin göçmenlerin aleyhine iþlediðini ortaya koydu. Almanya da genç insanlarýn eðitim baþarýsýnýn, bu insanlarýn içerisinden geldiði sosyal tabakaya baðlý olduðu ifade edildi. Eðitim ve öðretim alanýndaki entegrasyon ile ilgili eksikliklerin 2007 yýlý Avrupa da herkes için fýrsat eþitliði doðrultusunda bile gözardý edildiði belirtilirken, Spiegel-Online söz konusu araþtýrmadan göçmenlerin iþ piyasasýnda yer alamamalarý için bir neden oluþturan bu durum tek deðildir, zira eðitimini tamamlamýþ göçmenler de Almanya iþ piyasasýna girmede zorlanmaktadýr ifadelerine yer verdi. Sosyolog, eski Dýþiþleri Sekreteri ve ayný zamanda Avrupa Komisyonu üyesi olan Lord Ralf Dahrendorf, söz konusu eðitim haksýzlýðý sebebiyle yeni programýn deðerlendirilebileceðini belirtti. Göçmen arka planý olan üniversite öðrencilerine yönelik bakým imkanlarýnýn kaldýrýlarak, dil destek programlarýnýn oluþturulmasý, göç ve entegrasyon konularýnýn araþtýrýlmasý gibi konularýn yaný sýra, çocuklarýn üniversitelerde belli kategorilere göre asgari not ortalamasý uygulamasýnýn yerini almasý gerektiði ifade edildi. Dahrendorf ayrýca bu program sayesinde durumun anormalden normale döneceðini belirtti. Buna karþýn Üniversite Rektörleri Baþkaný Prof. Dr. Margret Wintermantel, Bu asgari not ortalamasý uygulamasý katý kurallarýyla, ilgili kiþileri faydadan çok zarara uðratmaktadýr, bu nedenle problemlidir açýklamasýnda bulundu. Öte yandan, üniversite öðrencilerinin ve akademisyenlerin giderek yabancý üniversitelere yöneldiðini belirtmekte fayda var. Ayrýca doktora öðrencileri arasýnda göçmenlerin asgari not ortalamasýnýn diðerlerine nazaran oldukça yüksek olduðu kaydedildi.

13 dosya Bu yazýnýn baþlýðýný ilk okuyan kimse, Almanya da ayrýmcýlýkla iligili olarak ya bir soru soruluyor zanneder; ya da, böyle bir mücadelenin var olduðunu iddia edenlere karþý, onu da nereden çýkarýyorsunuz manasýnda iki farklý istikamette düþünmeye baþlar. Doðrudur da. Gerçekten de bu baþlýðýn iki yönlü açýlýmý þöyle olabilirdi: Almanya da ayrýmcýlýkla mücadele gibi prosedür var mý? Ya da, Almanya nýn ayrýmcýlýkla mücadele ettiðini iddia etmesi ne kadar gerçekçidir? Haksýzlýk etmemek gerekir ki, geçen yýlýn Aðustos ayýndan beri Federal Almanya da Ayrýmcýlýkla Mücadele yasasý yürürlükte bulunuyor. Gerçi yasanýn þu andaki resmî adý kýsaca Eþit Muamele Yasasý olarak bilinse de, yasanýn hazýrlýk ve yürürlük aþamasýný izleyenler, Almanya daki iþverenler öncülüðündeki bir hareketin siyaseti nasýl da etkisiz kýldýðýný, siyasetçilerin de bu yasanýn çýkmasý hususundaki isteksizliðini hatýrlarlar. Yasanýn çýkmasýndan sonra normal olarak kamuoyunu bildirmesi gereken hükümet ve meclis neredeyse böyle bir yasanýn yürürlüðe girmediði intibaýný veren bir sessizliðe büründü. Sanki çýkarýlan yasa, isteyerek ve ihtiyaç olduðu için çýkarýlan bir yasa deðildi. Aslýna bakýlýrsa, Ayrýmcýlýkla Mücadele yasasýnýn Federal Almanya da çýkarýlma sebebi, Almanya nýn böyle bir prosedürü gerekli görmesinden kaynaklanmýyordý. Aksine, Avrupa Birliði normlarýna uyumluluk açýsýndan böyle bir yasanýn çýkmasý gerekiyordu. Bununla birlikte Almanya Avrupa Birliði normlarýný tam olarak yasalaþtýrmata gevþek davrandý. Öyle ki, Almanya konuya iliþkin yürürlüðe koyduðu yasayla Avrupa Birliði nin ilgili normlarýna tam uymadýðý ve ayrýmcýlýkla doðru dürüst mücadele etmediði için yüklü bir para cezasý ile de karþý karþýya bulunuyordu. 28 Nisan 2005 tarihinde Almanya nýn bu gecikmesini Avrupa Adalet Divaný tesbit edince, Avrupa Komisyonu 2006 yýlý Nisan ayýna kadar AB yönetmeliklerini yasalaþtýrmamasý halinde Almanya nýn 12 milyon 700 Almanya da ayrýmcýlýkla mücadele var mý? bin Euro ceza ödemesi için mahkemeye baþvurdu. Bunun üzerine Almanya da ilgili yönetmelikleri yasalaþtýrmak zorunda kaldý. Çýkarýlan bu yasanýn önemli hükümlerinden biri, hükümetten baðýmsýz olarak çalýþmasý gereken bir Ayrýmcýlýkla Mücadele Dairesi nin oluþturulmasýný öngörüyor. Federal hükümet, sonunda böyle bir daireyi hayata geçirmiþ olmasýna raðmen, daha çok yakýn bir zamana kadar sadece ismi ve bir sorumlusu bulunan bu daire de þimdi, kendisinin ne iþ yapacaðýný sorguluyor. Antidiskriminierungsstelle des Bundes resmî isimli bu daire, Federal Aile Bakanlýðý þemsiyesi altýna alýnmýþ durumda. Ayrýmýcýlýkla Mücadele Dairesi, görev alaný ile igili olarak kendilerine her hangi bir müracaatýn yapýlmamýþ olmasýndan endiþe duyuyorlar. Oysa ki, ayrýmcýlýk sebebiyle insanlarýn her hangi bir yere þikayette bulunmamasý gerçekten de sevindirici olmalýydý. Zira bu durum, bu ülkede ayrýmcýlýðýn olmadýðýný, devletin ve iþverenlerin insanlar arasýnda farklý bir muamele yapmadýklarýný göstermeliydi. Tam tersine, bu durum ilgili devlet görevlilerini endiþe sürüklüyor. Sebep, Almanya da ayrýmcýlýða uðrayan insanlarýn, bu ayrýmcýlýðý normal karþýlayýp kabullenmeleri ve maðduriyetlerini gidermek hususunda her hangi bir giriþimde bulunmamalarý. Konuya örnek olmasý açýsýndan, Almanya Ayrýmcýlýkla Mücadele Birliði Baþkaný Dr. Klaus Michael Alenfelder in bu yasanýn yürürlüðe girmesinin birinci yýldönümünde verdiði misalleri aktarmak yerinde olacaktýr sanýrým. Almanya da kadýnlar hâlâ erkeklerden yüzde daha az kazanýyorlar diyen Dr. Alenfelder þöyle devam ediyor: 40 veya 50 yaþýn üzerindeki insanlara iþ verilmiyor. Engelliler çok Gerçekler Hayat ýn Ýçinde Gizlidir hayat Ýlhan BÝLGÜ zor iþ bulurken, çok nadir yüksek konumlara gelebiliyor. Almanya da bu çok normal. Hem de bu durumu maðdurlar bile artýk normal görüyor. Dr. Klaus Michael Alenfelder in bu öz açýklamasýný Müslümanlar açýsýndan deðerlendirdiðimizde ise, daha korkunç bir gerçek ile karþý karþýya bulunuyoruz. Özellikle Müslüman hamýnlar ve öðrencilerle ilgili ayrýmcýlýk konusunda karþýlaþtýðýmýz þikayetlerin sayýsý giderek artýyor. Kimi öðretmenlerin, Müslüman öðrencilere karþý takýndýklarý tavýrlarýn bazýlarý ders notlarýna kadar yansýyabilidiði gibi, en masum uygulamasý da, meslek seçimi ya da yüksek öðrenim gibi konularda bilerek yanlýþ yönlendirme ile de sonuçlanabiliyor. Yüzme dersleri ve baþörtüsü ile ilgili mahkeme kararlarýna raðmen, öðrenciler ve velileri öðretmenler ya da okul idaresi tarafýndan tehdit ediliyor. Ýþverenler, iþe almada problem çýkarsalar bile, her hangi bir þekilde iþe aldýðý bir Müslüman bayanýn sözleþmesini daha iþin baþýnda hemen sona erdirebiliyor. Bunun gibi bir þekilde, son yýllarda büyük bir ayrýmcýlýk akýmýnýn hedefi haline gelen Müslümanlar, maðduriyetlerinden þikayetçi olmayý ppek tercih etmiyorlar. Bunun sebebleri var. Birinci sebep, Müslümanlar olarak artýk bu ülkede ayrýmcýlýk yapýlmasýna tepki gösterilmediði için, bu ayrýmcýlýktan þikayetçi olmak 13 yerine, boyun bükmeyi tercih ediyorlar. Ýkinci sebeb, þikayetlerine muhatab olacak bir makam bulamamalarýdýr. Þikayet edilen makam bulunsa bile, o makam da maðduriyetin giderilmesi yerine, yeni problemler çýkarýyor. Üçüncü ve en önemli sebeb ise, þikayet sonrasýnda maðduriyetin giderilmiþ gibi görünmesine raðmen, zaman zaman daha da aðýr ve ilave problemlerin ortaya çýkmasý. Almanya Ayrýmcýlýkla Mücadele Dairesi ne zaten çok az müracaat olmakla birlikte, Müslümanlar tarafýndan pek bir müracaatýn olmamasý, ya da, Müslümanlarýn müracaatlarýna dair kamuoyuna bir bilgi verilmemesi ilginç ve dikkat çekici deðil mi? Ýþte Ayrýmcýlýkla Mücadele Dairesi çalýþanlarýný endiþe sürükleyen sebeblere bunu da ilave ettiðinizde, asýl endiþenin Müslümanlarýn ayrýmcýlýkla karþýlaþmasýna raðmen suskun kalmayý tercih etmelerinin altýnda yatan sebebler olduðunu görmek gerekir. Çünkü, bir hukuk devletinde ve Ayrýmcýlýkla Mücadele ya da Eþit Muamele yasasýnýn yürürlükte bulunduðu bir ülkede, insanlarýn maðdur olduklarýný dahi söylemekten çekinmeleri, gerçekten Finlandiyalý teolog ve Mannheim Protestan-Luther Din Enstitüsü Müdürü Martti Vaahtoranta Rheinland da katýldýðý teologlar toplantýsýnda, dini misyonun Müslümanlarla diyalogu dýþlamadýðýný kaydetti Bunun için Hristiyan kiliseleri çalýþanlarý ve sorumlularýnýn Ýslam hakkýnda daha fazla bilgiye sahip olmalarý gerektiðini belirten teolog Vaahtoranta, Hristiyanlara Ýslam teolojisini daha iyi anlayabilmek için Kuran okumalarý tavsiyesinde bulundu ve bunun hem akademik düzeyde hem de toplum de endiþe edilecek bir sebebtir. Gönül isterdi ki, bu ülkede bu tür yasalarýn dahi çýkmasýna gerek kalmasýn. Fakat, Müslümanlar söz konusu olduðunda, yasalarýn ve yönergelerin bile Müslümanlarý ayýran hükümler içermesi, böyle bir yasanýn gerekliliðini ortaya koyduðu gibi, yetersizliðini de ortaya koyuyor. Yazýmýza son verirken, bu yasanýn amacýnýn neler olduðunu hatýrlatmak istiyoruz. Amacý Irk veya etnik köken, cinsiyet, din veya dünya görüþü, engellilik, yaþlýlýk ya da cinsî hüviyet sebebiyle zarara uðramayý engellemek veya ortadan kaldýrmak olan yasanýn uygulama alanlarý ise özetle þunlar: Bir iþe yerleþmede, iþ seçmede, meslekî konumda yükselmede, meslekî derneklere üye olmakta, ücretlendirmede, meslekî danýþma ve meslek geliþtirmede, sosyal güvenlik ve saðlýk hizmetlerinde, sosyal yardýmlarda, eðitimde, kamu hizmetlerinde, iþ sözleþmelerinin iptalinde. Yasaya göre bu alanlarda maðdur edildiðine inanan kimseler, mahkemelerde haklarýný arayacaklarý gibi, yukarýda adý geçen Ayrýmcýlýkla Mücadele Dairesi ne de müracaat ederek maðduriyetlerinin giderilmesi için danýþmalarda bulunabilirler. Ne var ki, Almanya da insanlar maðduriyetlerinin giderilmesi için müracaatta bulunmayý önemsemiyorlar. Bu durum, insanlarlarýn kendisinden deðil, bu mekanizmanýn iyi iþletilememesinden kaynaklanýyor. Dini misyon Müslümanlarla diyalogu dýþlamamaktadýr içerisinde Müslümanlarla diyalog kurulabilmesi için gerekli olduðunu kaydetti. Mannheim Protestan-Luther Din Enstitüsü (Erlim) ayný zamanda Hristiyanlýk hakkýnda Türkçe yayýnlarda yapýyor. Ancak Almanya da misyon faaliyetlerinin, Müslümanlarýn artýk eskisi gibi yerli Hristiyanlara baðýmlý olmamalarý nedeniyle zorlaþtýðý belirtiliyor. Vaahtoranta Müslümanlarýn kendi içine kapanmalarý nedeniyle, onlara ulaþmasý zor oluyor derken, çoðu yerde ebeveynlerin protestolarý nedeniyle misyonerlik faaliyetlerinin durdurulduðu belirtiliyor.

14 Gerçekler Hayat ýn Ýçinde Gizlidir 14 hayat faaliyet haber IGMG Kadýn Kollarý ndan Muhteþem Yarýþma IGMG`li Hanýmlar Hagen Stadthalle ye sýðmadýlar Hagen Özel Stadthalle ye sýðmayan Kur an aþýklarý maneviyatý yüksek bir programa þahid oldular yýlnýn birincisi Betül Pür ün açýlýþ Kur an ýný okuduðu yarýþmanýn baþýnda, Kadýn Kollarý Baþkaný Zehra Dizman Kur an ý Anlamanýn ve Yaþama nýn önemini belirten bir konuþma yaptý. Konuþmasýnda tüm misafirlere iþtiraklerinden dolayý teþekkür eden Zehra Dizman þunlarý söyledi: Müslüman ferdler olarak bizim en ulvi gayemiz ve arzumuz, Yüce Rabbimizin Kitabýný okumak, anlamak ve O nun prensipleri istikametinde yaþamaktýr. Kur an ýn Allah a imandan sonra en çok zikrettiði ve müslümana yüklediði misyon, iyilik yapmaktýr. Yaratandan dolayý yaradýlanlarý sevmenin gereðine dikkat çeken Zehra Dizman sözlerini þöyle sürdürdü: Eðer bir insanýn ruhu Allah a iman ve iyilik duygularý ile doluysa, onlar Ýslam a aittir. Eðer imanda samimiyet, yapýlan ibadetlerde ihlas yoksa, diðer bütün boþ inanç ve fiiller gibi kulluk sýnavý baþarýsýzdýr, sonuçsuzdur. Namaz, oruç, hac ve zekat gibi ibadetler, müminlerin imanlarýna ve iyi insan olmalarýna katký yaptýðý tak- Ýslam Toplumu Milli Görüþ (IGMG) Haným Kollarý geleneksel hale gelen Avrupa Kur an-ý Kerim Tilavet Yarýþmasýnýn dördüncüsünü düzenledi. Almanya nýn Hagen þehrinde yapýlan yarýþmaya 2000`den fazla haným katýldý. dirde Allah katýnda deðer kazanýr. Biz IGMG Kadýn Kollarý olarak yaptýðýmýz bütün çalýþmalarýmýzda Kur an ýn öðütlerini önemseyen ve bu öðütlerin her birini davranýþlarýna yansýtan bir toplum olmanýn gayreti içindeyiz. Ýnanýyorum ki bu salonda bulunan kardeþlerimizin hepsi ayný çabayý gösteriyor. Sizlerden gayretlerinizi daha da arttýrmanýzý, herbirinizin samimiyetle Kur an ý hayatlarýnda yaþayan insanlar olmanýzý istirham ediyorum. Bu hususta birbirimize destek olalým. Evimizin bir köþesini Kur an medresesi haline getirelim. Ruhumuz Kur an dan gýdalanýyorsa, hiç korkmayýn, bu, iç huzurunuzu ve dünyada iken cennet mutluluðunuzu yaþýyorsunuz demektir. Kendini Kur an ile inþa eden bir insan yanlýþ yapamaz! Yanlýþ yapmayan insan ve onlarýn oluþturduðu toplum sevgi toplumu olma yolunda hýzla ilerler. Zehra Dizman ýn konuþmasýnýn ardýndan, baþkanlýðýný Hüsna Erdem hanýmefendinin yaptýðý jüri heyeti, Jumana Ergüven, Semanur Öcalýr ve Ruken Karabulut tarafýndan oluþtu. Kur an-ý Kerim i önce ezber daha sonra da yüzünden okumak suretiyle yapýlan ve çekiþmeli geçen yarýþmanýn birinciliði Ruhr A Bölgesinden Esma Serin, ikinciliðini Hannover Bölgesinden Merve Barut, üçüncülüðünü Rhein Saar Bölgesinden Rumeysa Saðdýç- Koçer ve dördüncülüðünü Hamburg Bölgesinden Sevda Altun kazandý. Proðramýn ikinci bölümünde Bonn da yapýlan bir toplantýya katýlmak zorunda olduðunu belirten IGMG Genel Baþkaný Yavuz Çelik Karahan ýn gönderdiði baþarý ve tebrik mesajý okundu. Yavuz Ç. Karahan mesajýnda Hanýmlar kardeþlerimizin bugüne kadar çok güzel ve deðerli çalýþmalara imza atmýþ olmalarý sebebiyle de kendilerine müteþekkiriz. Bu güzel çalýþmalarýn en güzellerinden birisi ise mukaddes kitabýmýz Kur an-ý Kerim in okunmasýný, anlaþýlmasýný ve yaþanmasýný teþvik eden Kur an-ý Kerim i Güzel Okuma Yarýþmasýdýr. Bugün bu güzel yarýþmanýn 4.sünü yapmaya muvaffak olduklarý için de ayrýca tebrik ve teþekkür ediyorum. Sevgili Peygamberimiz (as): Sizin hayýrlýnýz, Kur an ý öðrenen ve öðretenlerinizdir buyuruyor ve Kur an a hizmet eden insanýn kazanacaðýný, hayýrlý insanlardan olacaðýný haber veriyor. Sizler insan fýtratýna uygun, insanlýðýn deðerine deðer katan, maneviyat dünyasý yýkýlmýþ insanlarýn kaybolan huzurlarýný yeniden temin eden en büyük hayat düsturu Allah kelamýnýn güzel okunmasýný teþvik ve neticesinde insanlýðýn, yeniden O na dönmesine vesile olacak, son derece deðerli ve þerefli bir yarýþma yapýyorsunuz. Bu suretle huzur kaynaðý Ýslam a dahil olmalarý için insanlýða rehberlik ediyorsunuz. dedi. Yarýþmadan sonra aslen Filipinli bir müslüman olan Ayþenur Helene Saðlam ilahi ziyafeti verdi. Ziyafetten önce kendisiyle hayatý hakkýnda ropörtaj yapýldý. Ayþenur ropörtajýnda Kur an dan etkilenerek müslüman olduðunu belirtti. Bir misyoner okulunda yüksek müzik eðitimi alan Ayþenur asýl huzuru Ýslam da bulduðunu açýkladý. Mevlana ve Yunus Emre den feyz aldýðýný anlatan Ayþenur kendi yazdýðý ilahileriyle salonda bulunanlara duygusal anlar yaþattý. Programa davet edilen fakat vize sorunu yüzünden katýlamayan Mýsýr lý küçük hafýz Sumeyye Al Eddeb lle telefon baðlantýsý yapýldý. Sumeyye telefonda okuduðu Kur an la katýlýmcýlarý mutlu etti. Ayrýca programa gelemeyen Ýran lý Parisa Mojarrad Almanabad la da telefon baðlantýsý yapýldý. Programýn sonunda Avrupa Kur an Okuma birincilikleri olan Enes Çiçek ve abisi Fatih Çiçek Kur an okudu. Kadýn Kollarý Eðitim Baþkaný Tünay Ermiþ in yaptýðý dua ile yarýþma sona erdi.

15 dosya Etraf baþörtülü yarý çýplaklardan geçilmiyor. Tesettürle baþkalarý deðil ama baþörtülüler fena halde dalga geçmekte. Arkadaþ zor geliyorsa çýkar kafandaki örtüyü. Sana zorla taktýran mý var? Bir salaþlýk, bir derbederlik. Sanki kafasýndaki iki kýlý kapatýnca hatun kiþi, bütün vazifelerini tamamlamýþ gibi vücudunu orta yere saçýveriyor. Acaba Müslüman kadýnýn sadece saçý kýymetli, en mahrem vücut azalarý çok mu deðersiz diye düþünmekte insanlar. Göbekler, göðüsler, kalçalar orta yerde. Kadýncaðýz adeta amazon gibi sokaða fýrlamýþ. Önceki gün ziyaretime gelen üç bayan yazarla oturup konuþtuk. Örtülerini bayaðý modernleþtirmiþlerdi. Belli ki bana akýl vermeye gelmiþlerdi. Biz de zamanýnda bu tesettürü amma abartmýþýz deyince bayaðý þaþýrdým. Arkadaþlarým iyi eðitimli ve sevilen kalem sahipleri idi ama deðil pardösü, ceket bile giymeyerek incecik elbiselerle ne büyük devrim Baþörtülü yarý çýplaklar Viadrina Avrupa Üniversitesi Karþýlaþtýrmalý Kültür ve Sosyal Antropoloji Bölümü Profesörü Werner Schiffauer, Berliner Zeitung adlý gazetede yayýnlanan röportajýnda, Almanya da Türklerin vatandaþlýða geçiþlerindeki azalmanýn, kendi içlerinde kalmalarýnýn sebepleri ve ayrýca Müslümanlara yönelik sürekli artan güvensizliðin nedenleri konularýnda açýklamalarda bulundu. Vatandaþlýða geçiþlerin azalmasýnýn dikkat çekici bir iþaret olduðunu belirten Schiffauer, Bu üçüncü nesile kadar uzanýrsa, bu ülkede uzun süre kalan ancak siyasi düþünce oluþumunun temel yönlerinden habersiz bir toplum içimizde olacak dedi. Vatandaþlýða geçiþlerin azalma nedeni olarak 11 Eylül den sonra Müslümanlara yönelik korkunun artmasý ve Ýslam ýn terörle eþit tutulmasýný gösteren Schiffauer, böylece toplumun çoðunluðunu oluþturan kesimde Ýslam korkusu (Ýslamophobie) oluþtuðunu kaydetti. Bunun da temelde biz Almanya da Müslümanlarý vatandaþ olarak istemiyoruz anlamýna geldiðini ifade eden Schiffauer, bunun da Müslümanlarýn vatandaþlýða geçiþlerini zorlaþtýran yabancýlar dairelerine de yansýdýðýný belirtti. Bu nedenle toplumun çoðunluðunu oluþturan kesim tarafýnda kabul görmeyen Müslümanlarýn da özellikle 2000 yýlýnda çýkan Vatandaþlýk Kanunu na göre eski vatandaþlýklarýnýn terketmek zorunda olduklarý için, vatandaþlýða geçiþ konusunda çekingen tavýr almaya baþladýklarýný ifade eden Schiffauer, Bu ülkede yetiþmiþ ve bu ülkenin dilini Gerçekler Hayat ýn Ýçinde Gizlidir hayat Mine Alpay GÜN konuþan özellikle de inançlý bir Müslüman olarak ülkede kabul görmediði mesajý insanlarý aþýrý derece rahatsýz ediyor. Bu da insanlarýn ihtiyaten çekingen davranmalarýna ve Türk vatandaþlýðýný býrakmak konusunda daha fazla korkmalarýna 15 Almanya daki Müslümanlarýn korkularý var Profesör Werner Schiffauer Müslümanlarýn çoðunluðu oluþturan toplum tarafýndan dýþlanmamasý konusunda uyarýlarda bulundu neden oluyor dedi. Müslümanlarýn Almanya da yanlýþ yola sapmýþ Müslüman bir grup bir saldýrý gerçekleþtirirse ne olur? sorusuyla meþgul olduklarýný ve bunun üzerine Ondan sonra bu ülkede ne kadar güvendeyiz, olaylar böyle devam ederse Türk vatandaþlýðýna belki de ihtiyacýmýz olacak diye düþündüklerini belirten Schiffauer, bu nedenle varolan vatandaþlýðýný kimliði sorun ettiði için deðil, aksine gelecekteki geliþmelerden endiþe ettiði için býrakmak istemediðini ifade etti. Almanya da üniversite bitirmiþ nesilden gençlerin 11 Eylül sonrasý baskýlar yaptýklarýný anlatmaya uðramýþlardý. En baþtakilerdeki bozulma bütün toplumu etkilemekte. VIP kadýnlardan baþlayan bir dezenformasyon. Özür dileriz cumhurbaþkanlýðý sitesinde hanýmefendinin bir düðünde çekilmiþ resmi çýkmýþ, düzelteceðiz. E evladýmýn düðününde bile, þöyle etrafa endamlý bir kadýn nasýl olurmuþ göstermeyeyim mi? Hem bizi zevksizlikle, demodelikle suçlayan laiklere biraz zarafet dersi vermeyelim mi? iyi niyetinizi yüzünüzden okuyorum da. Düðünlere katýlan binlerce erkeðin meraklý bakýþlarýný bir kalemde yok saymanýz da size ilahi bir artý getiriyor mu acaba? Ya da dinin þöyle bir kuralý mý var? Düðünlere katýlan erkekler namahrem sayýlmaz. Zaruret miktarýdýr. Gecelik gibi elbiselerle göbeði göðsü etrafa daðýtýp salon sahibeliði yapmanýz da bir mahzurat yok mudur? Büyük baþlarýmýz böyle yapýnca; halk çocuklarý da nereden bulsunlar cici salonlarý, þýk avizeleri, pahalý kostümleri; onlar da sokaklarda soyunmaya baþladýlar. Tamam, bizim kýzlar yeni örtünüyor biraz hoþgörü de, altmýþ yaþýndaki büyük hanýmlarda da mendil kadar baþa yapýþan örtüler ve göbek göðüs hatlarý olabildiðince belli eden dar kostümler. Acaba Müslüman modacýlar ellerindeki makasýn hakkýný nasýl verecekler? Pardösü deðil de atletizm mayosu biçiyorlar sanki. Bütün vücut azalarý ortada. Tanýdýðým pek çok baþý açýk laik bayan; bizim baþý örtülü pek çok kadýnýmýzdan daha kapalý giyinmekteler. Yaz sýcaðýnda diz altý eteði üzerine ceketini ya da hýrkasýný giymeden dýþarý çýkmayan, neneden atadan görgülü, terbiyeli çok insan tanýyorum. Lakin bizim cephede bir amazonluk, bir yarý çýplaklýk almýþ baþýný gidiyor. Arkadaþlar zor geliyorsa takmayýverirsiniz þu örtüyü olur biter. Ama Rabbimizin Müslüman kadýnlara hediye ettiði tesettür tacýný, toza kire bulayýp ayaða düþürmeyin lütfen. Allah sonumuzu hayreyleye ama durum hiç iç açýcý deðil. Aþaðýlýk kompleksleri ile acýnacak durumdayýz. Hem bu konuda sadece kadýný suçlamam da yersiz. En büyük suçlu insanýn erkek cinsi yine. Geçen gün baktým anlý þanlý delikanlý, kolundaki eþi yarý çýplak. Dapdar bir pantolon, neredeyse baðýrsaklarýnýn baþlangýç ve bitiþ yeri ortada. Üzerinde uzun bir ceket yok. Derisine yapýþmýþ bir mini bluz. Ve bu trajik tabloya arsýzca bir de baþ baðlamýþ. Bu görüntüyü veren kadýndan çok erkeðe baktým. Acaba oðlan kör mü diye. Aval aval aðzýný açmýþ etrafý seyreden delikanlý, yanýndaki kadýnýn yarý çýplaklýðýný göremeyecek kadar aptaldý. Tesettürün bozulmasýnda en büyük suçlu erkekler. Onlar açýk bayanlara, televizyonun edepsiz çýplaklarýna hayranlýkla bakarken, hanýmlarý da; o aptal beylerini ellerinde tutabilmek için açýlma yarýþýna girdiler. Bizim pek çok kadýnýmýz niçin kapanmýyor sanýyorsunuz, ya da böyle yarý çýplak dolaþýyor derseniz; kocalarý yüzlerine bakmaz diye. Rabbimiz setr olma hususunda cümlemizin kalbine güzel ilhamlar versin. nedeniyle Müslüman cemaatlerde daha fazla yönetici konumuna geldiðini belirten Schiffauer, bu kiþilerin cemaatleri reforme etmek ve Avrupa'ya kenetlemek istemelerinden dolayý þans olarak deðerlendirilmesi gerektiðini ifade etti. Bu kiþilerin Almanlar tarafýndan manipülasyon yapmakla suçlanmalarýný da eleþtiren Schiffauer, Bu da cemaatler içerisinde Alman toplumunun Ýslam ý kabul etmeyeceðini ve Müslüman olarak sadece Ýslam toplumu içerisinde yaþanabileceðini düþünenleri haklý çýkarmaktadýr dedi. Sözkonusu güvensizlik açmazýnýn, örneðin bir Müslümanýn Federal Meclis e seçilmesi yoluyla aþýlmasý gerektiðini vurgulayan Schiffauer, Böylece Ýslam Almanya da kabul görmüþ olur, ancak þu anda bu durumdan çok uzaðýz dedi.

16 Gerçekler Hayat ýn Ýçinde Gizlidir 16 hayat faaliyet haber Gaziantepli Seyfettin- Zeliha Özbay çiftinin oðullarý Feyyaz Özbay Freising Teþkilatý cemaatýndan Sinoplu Ahmet-Ayþe Turhal çiftinin kýzlarý Hatice ile hayatýný birleþtirdi. Landshut Sparkasse Arena salonunda muhteþem bir atmosferde gerçekleþen düðün törenine düðün sahiplerinin yakýnlarýnýn yanýsýra, IGMG Genel Merkez Teþkilatlanma Baþkaný Sami Ganioðlu ve Ýrþad Baþkaný Ahmet Özden, Milli Görüþ camiasý ve 2 bine yakýn davetli katýldý. Grup Merhamet ve Tuncay Ayvacýk ýn seslendirdikleri ezgilerle renk kattýklarý ÖZBAY AÝLESÝNÝN MUTLU GÜNÜ IGMG Güney Bavyera Bölgesi Ýrþad Baþkaný Seyfeddin Özbay`ýn oðlu IGMG Gençlik Teþkilatý Güney Bavyera Bölgesi Ortaöðretim komisyonu üyesi Feyyaz Özbay dünyaevine girdi. gecede söz alan Seyfeddin Özbay, fazla akrabasýnýn olmadýðýný ifade ettiði Almanya`da böylesine muhteþem bir kalabalýðýn düðün törenlerine katýlmasýndan duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Törende Genel Merkez Ýrþad Baþkaný Ahmet Özden de söz alarak kýsa bir konuþma yaptý. Ýslam`ýn aile kurumuna verdiði önemi vurgulayan Özden, evlilik çaðýndaki tüm gençlere ve anne babalarýna seslenerek çeþitli nasihatlerde bulundu. Düðün töreni yapýlan ikram ve taký merasiminin ardýndan sona erdi. Törene Tv5 Vuslat programý ekibi de katýlarak çekim yaptý. TV5 VUSLAT PROGRAM EKÝBÝ 3. KEZ GÜNEY BAVYERA DA Autopartner Rosenheim GmbH Nejat&Ýsmail Demir Tv5 ekranlarýnda Çarþamba akþamlarý Avrupa saatiyle 20:30 da yayýnlanan, Avrupa ve Türkiye`de büyük beðeni ile izlenen Vuslat programý ekibi üçüncü kez G.Bavyera Bölgesine geldi. Vuslat programýnýn daha önceki bölümlerinde Ingolstad, Münih ve Mühldorf þubeleri ekrana gelmiþti. Çekilen yeni bölümlerde ise Münih Ostbahnhof Eyüp Sultan Camii ve Schongau Mevlana Camii yer alýyor. Üç gün süren çekim çalýþmalarýna Tv5 Münih temsilcisinin yanýsýra program sunucusu Mehmet Akif Çelik ve kameraman Ali Andal da katýldý. Bize danýþmadan otomobil almayýn Rosenheimer Strasse 47. D Kolbermoor Tel: Fax: Mobil: Internet:

17 dosya Herþeyin gerçek sahibi ve maliki olan, bizleri yoktan var edip kainatýn halifesi kýlan yüce Allah yarattýðý bütün canlý varlýklara ayrý ayrý özellikler haslet ve sorumluluklar yüklemiþtir. Örneðin; meleklere akýl, hayvanlara nefis, nebadat ta can verirken alemin tamamýna kendine has ayrý ayrý özellikler ve sorumluluklar vermiþtir. Bunlarýn içinden en mükemmel yaratýlan insanoðluna ise hem can, hem mal, hem akýl, hem nefis, hem irade, hem kitap, hem zeka hem de iman ve peygamber gibi yüce deðerleri ihsan etmiþtir. Bunlarla da kalmamýþ, kainatý emrine amade kýlmýþ, bizzat kendi kudreti ile yaratýp ruhundan üfleyerek deðerini yükseltmiþ ve hak din olan dini mübini dünyanýn mizan ve intizamýný insanlarýn huzur ve mutluluðunu ona emanet etmiþtir. En güzel þekilde yaratýlýp gökte ve yerde ne varsa hepsi emrine verilen insanoðlunun baþýboþ býrakýlmayacaðý sorumlu tutulacaðý bu nimetlere bakarak çok açýk bir þekilde anlaþýlmaktadýr. Kur an ýn ifadesiyle bu sorumluluk insanýn kendi arzu ve isteðiyle gerçekleþmiþtir. Bunu Kur an dine inanma ve kabul etme konusunda zorlama yoktur diye de genel olarak ifade etmektedir. Nitekim Cenab-ý Allah bu konuda Ahzab sûresinin 72. âyetinde þöyle buyurmuþtur: Biz emaneti (sorumluluðu) göklere, yerlere ve daðlara teklif ettik de onlar bunu yüklenmekten çekindiler ve korktular. O emaneti (sorumluluðu) insan üstlendi. Yani þunu söylemiþ olduk, senin varlýðýna ve birliðine inanacaðýma, seni herþeyin üstünde tutup tesbih ve tenzih edeceðime senin gönderdiðin emir ve yasaklarýna uyacaðýma nizam ve intizamý senin istediðin þekilde saðlayacaðýma terör estirip kan akýtmayacaðýma herkesin temel hakký olan din, akýl, namus, can ve mal güvenliliði haklarýna saygý duyacaðýma, fitne ve fesat çýkarmayacaðýma, kimsenin hakkýna hukukuna çoluk ve çocuðuna vatan ve milletine deðerlerine göz dikmeyeceðime dair sana söz veriyorum. Bu sözü yüce Allah ýmýz, yine bizlerin dünya ve ahiret mutluluðu için bizden istemiþtir. Yüce dinimiz Ýslam`ýn bizlere sunmuþ olduðu bu mukaddes deðerler bunlara sahip çýkmak bunlarý yaþamak ve yaþatmak herkesin bunlarý korumasý ve kollamasý dini bir sorumluluk olduðu kadar insani de bir sorumluluktur. Aklý baþýnda olan her insan bunun bilinci ve þuurunda olmalýdýr. Bu insanlýðýn birinci derecede genel görevidir. Tabiki bunlarýn baþýnda Allaha iman, kulluk bilinci ve sorumluluðu gelir. Zarar verdiðimiz herþeyin, düþünmeden yaptýðýmýz herþeyin düþünülmeden yapýlan her hareketin batýl dava uðruna kýyýlan canlarýn öldürülen o günahsýz yavrularýn bir gün mutlaka hesabýnýn verileceði unutulmamalýdýr. Bu sorumluluk çizgisinde olan her insan, deðil insanlara, hayvanlara, bitkilere, saatlik doðup ölen sineklere dahi kýyýp zarar veremez. Sözü edilen sorumluluðun toplumsal deðerlerin dýþýna çýkarak aksini yapmak insana, müslümana yakýþmayan bir davranýþ olduðu gibi ahde vefasýzlýk sunulan bu kadar kýymetli deðerlere karþý nankörlüktür. Ayný ayetin sonunda bu nankörlüðü yapanlar zalim cahil olarak tarif edilmektedir. Ama þunu çok iyi biliyoruz ki; Allah insanlýk dýþý hareket edenleri zalimleri sözünde durmayanlarý sevmez ve affetmez. Ve yine þunu hiç unutmayalýmki sözünde durmayanlar, nankörlük edenler, fitne fesat çýkartanlar, Gerçekler Hayat ýn Ýçinde Gizlidir hayat Toplumsal görev Osman ARSLANTÜRK insanlarýn canýna ve malýna kýyanlar o günahsýz çocuklarý yetim býrakanlar dünya ve ahirette mutluluk ve huzur bulamayacaklarý gibi en acý azaba çarptýrýlacaklardýr. Mutluluk bulamadýklarýnýn yanýnda nefislerinin batýl arzu ve isteklerine uyarak ilahi emir ve yasaklarýn dýþýna çýkanlar Allah ýn Kur an da isim olarak haram kýldýðý suçu iþlemiþlerdir. Allah c.c Kim bir kimseyi öldürürse bütün insanlarý öldürmüþ gibi olur, kim de bir caný kurtarýrsa bütün insanlarýn hayatýný kurtarmýþ olur. Bu ayetin emrine uymamak ayný zamanda Allah a þirk koþup katil olmak demektir. Katillik bütün insanlýk süresince büyük suç olarak kabul edilmiþtir. Bu yanlýþa düþenleri bu hatayý iþleyenleri ne tarih ne insanlar ne de Allah affetmeyecektir. Bu inanç doðrultusunda olan biz müslümanlar hangi ýrk, hangi din, hangi millet ve topluma ait olursa olsun terörün her türlüsüne karþýyýz. Yapan ve yaptýranlarý destek verenleri oyuna gelenleri kýnýyoruz. Bunlarý yapanlarýn yeterince dini eðitimden maneviyattan Allah, kitap, peygamber, insanlýk sevgisinden haberleri olmadýðýnýn en büyük alametidir. Buradan buna alet olanlara oyunun farkýna varamayanlara ve en önemlisi 17 ve sorumluluklarýmýz bütün yetkililere destek veren devletlere ve milletlere sesleriniyoruz çok büyük yanlýþ yapýyorsunuz, birgün bu yaptýðýnýzla muhakkak karþý karþýya kalacaðýnýzý asla unutmayýnýz. Türkiye`de, Avrupa`da ve dünyada bulunan bütün müslüman kardeþlerimize hatta bütün insanlýða Ýslam ülkeleri merkezli yapýlan bu terörizm baþta müslümanlar olmak üzere bütün insanlarýn birlik ve beraberliðini huzur ve mutluluðunu kaçýrmak içindir. Kýsacasý Ýslami ve insani dini sorumluluklarýmýzý gözardý edemeyiz. Bu tür olaylarýn din ve insanlýk yoksulu aciz insanlar tarafýndan yapýldýðý ve yaptýrýldýðýný birkez daha unutmayalým. Allah korkusundan uzak insan hak ve hukukundan habersiz bu kadar büyük ve geniþ dünyayý insanlara dar eden sözüm ona medeniyet sahipleri bu zülme devam ederken bile biz müslümanlar gerçek dinin ve medeniyetin sahibi olan insanlar dini ve insani vazifelerimizden ayný zamanda sorumluluklarýmýzdan vazgeçemeyiz. Çünkü hak olan dinimizden, dünyaya örnek olan peygamberimizden adalete inanan inanmayan herkese asýrlarca hizmet eden ecdadýmýzdan öyle gördük ve öðrendik. Bu bakýmdan birlik ve beraberliðimizi zedeleyen insani deðerlere zarar veren her hareketten uzak kalarak sevgi, saygý ve kardeþlik adýna ne kadar kapý varsa hepsini sonuna kadar açmalýyýz. Toplumun insanlýðýn huzurunu bozan yanlýþlar karþýsýnda akli selim ile hareket edip birbirimize insanlýk adýna yine insanlýða yardým ve iyilikte bulunmalýyýz. Ne olduðu belli olmayan kiþiyi ve milletlerin hain oyunlarý karþýsýnda ufak tefek menfaatlerimiz için insanlýða iyilikten birbirimizi sevip saymaktan genel prensiplerden ayrýlýp tartýþmalara telafisi mümkün olmayan hatalara, yanlýþlara, kalp kýrmalara kýsýr çekiþmelere asla katýlamayýz, ayný zamanda katýlanlarý da uyarmalýyýz. Allahýmýzýn biz kullarýna lütfettiði nimet ve imkanlarýn herkese yetecek kadar fazla olduðunu unutmayalým yeter ki kanaatkâr bir þekilde dini ve ahlaki insani anlayýþla paylaþmasýný dileyelim. Nefsin acýmasýz istek ve arzularý karþýsýnda israfa düþmeden harama dalmadan birinin öbürünün malýna göz dikmeden toplumlarýn barýþ ve huzurunu koruyalým. Alýn terimizle çalýþarak kendimize ve topluma karþý görevlerimizi yerine getirelim. Topluma karþý görevlerimizi yerine getirirken kimsenin hakkýna tecavüz etmeden yaþamak yeryüzünde öfke, kin, nefret ve þiddeti körüklememek buna karþý þefkat ve merhametli olmak barýþ ve fazilet sahibi olmak Allah ýn kullarýnýn üzerinde bir hakkýdýr. Bu haklar bu dönem gücü elinde bulunduranlar tarafýndan kiþilere hak ülkelere yönelik asla deðiþtirilemezler. Toplumun bütün fertlerinin dünyadaki bütün yetkili ve etkili insanlarýn bu haklarý korumasý ve uygulamasý sorumluluðu vardýr. Son dönemlerde yaþanan geliþmeler insani deðer ve sorumluluklardan uzak bir dünya temel ve de hayal edildiðini açýk bir þekilde göstermektedir. Toplumsal sorumluluklar karþýsýnda müslüman olarak birbirimizin hakký hukukuna riayet edilerek kendisiyle ve toplumla barýþýk bir hayat yaþanmalýdýr fikrini saðlýyor. Herkesin yaptýðý her iþin kim için ne adýna yaptýðýný sonunda nerelere varacaðýný düþünmeye davet ediyoruz. Bu iyi düþünüldüðü takdirde sýkýntýlarýn yerini huzur ve mutluluða býrakacaðýný hiç kimse unutmamalýdýr. Toplumsal huzurlar, toplumsal dini ve ictimai görevlerin yerine gelmesiyle mümkündür.

18 Gerçekler Hayat ýn Ýçinde Gizlidir 18 hayat IGMG Hessen`de Bayramlaþma IGMG Hessen Bölgesine baðlý olarak faaliyet gösteren cemiyetlerin idarecilerinin katýlýmýyla Rüsselsheim`daki Bölge Merkezinde Ramazan Bayramý Bayramlaþma Programý gerçekleþtirildi faaliyet haber Rüsselsheim / Özel IGMG Hessen Bölgesine baðlý olarak faaliyet gösteren cemiyetlerin idarecilerinin katýlýmýyla Rüsselsheim`daki Bölge Merkezinde Ramazan Bayramý Bayramlaþma Programý gerçekleþtirildi. Ramazan ayý boyunca yapýlan çalýþmalarýn tatlý yorgunlugu bayram münasebetiyle IGMG Hessen Bölge Merkezinde yapýlan Bayramlaþma programý ile tatlý bir sevince dönüþtü. IGMG Hessen Bölgesi bu seneki Ramazan çalýþmalarýný oldukça yoðun ve verimli geçirdi. Zekat ve fitrede hedeflerini yerine getirmenin haklý gururu ve huzurunu yaþamaktalar. Bu münasebetle her sene olduðu gibi bu sene de IGMG Hessen Bölgesine baðlý olarak faaliyetlerini sürdüren cemiyet idarecileri; Bölge Merkezindeki Bayramlaþma Programýna yoðun bir katýlýmla iþtirak ettiler. IGMG Hessen Bölge Baþkaný Mehmet Ateþ programa katýlan tüm idarecilere teþekkür etti. Herzaman olduðu gibi Ramazanda da yaptýklarý verimli çalýþmalarýndan dolayý tüm idarecileri tebrik etti. Kýsa selamlama ve deðerlendirme konuþmasýndan sonra idarecilerin bayramlaþmalarý ve kucaklaþmalarý görülmeye deðerdi. Bölgenin ikramlarý hep beraber neþe icerisinde afiyetle yendi. Yarýþmaya, T.C. Berlin Büyükelçiliði Din Hizmetleri Müþaviri ve DÝTÝB Genel Baþkaný Sadi Arslan, T.C. Nürnberg Baþkonsolosluðu Din Hizmetleri Ataþesi Atýf Akþit, T.C. Münih Baþkonsolosluðu Din Hizmetleri Ataþesi Mustafa Temel, DÝTÝB Genel Müdür V. Mehmet Yýldýrým, Dokuz Eylül Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Yýldýrým, Ýstanbul-Þile Müftüsü Recai Albayrak, DÝTÝB Basýn-Yayýn ve Halkla iliþkiler Müdürü Ekrem Ceþen, Din Görevlileri, DÝTÝB Dernekleri Baþkanlarý ve Yöneticileri, Yarýþmaya katýlan öðrencilerin velileri ile çok sayýda izleyici takip etti. T.C. Nürnberg Baþkonsolosluðu Din Hizmetleri Ataþesi Atýf Akþit, Fürh- DÝTÝB Mevlana Camii Dernek Baþkaný Mustafa Yaman ve Din Görevlisi Yusuf Anlaðan ýn sunuþ konuþmalarýndan sonra yarýþmanýn jürisi, T.C. Nürnberg Baþkonsolosluðu Din Hizmetleri Ataþesi Atýf Ak- BÜLBÜLLER NEFES KESTÝ T.C. Berlin Büyükelçiliði Din Hizmetleri Müþavirliði ve DÝTÝB iþbirliði ile organize edilen 9. Kur an-ý Kerim-i Güzel Okuma Almanya Finali, 2006 yýlýnýn birincisinin derneði olan, Nürnberg-Fürth-DÝTÝB Mevlana Camii inde yapýldý. þit, T.C. Münih Baþkonsolosluðu Din Hizmetleri Ataþesi Mustafa Temel, Dokuz Eylül Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Yýldýrým ve Ýstanbul Þile Müftüsü Recai Albayrak tarafýndan oluþturuldu. Birbirinden güçlü rakiplerin kýyasýya mücadele ettiði 9. Kur an-ý Kerim-i Güzel Okuma Almanya Finali nde jüri, dereceye girenleri tesbit edebilmek için epeyce zorlandý. Jüri nin yaptýðý deðerlendirme neticesinde, 9. Kur an-ý Kerim-i Güzel Okuma Almanya Finali nde: Birinciliði, T.C. Düsseldorf Baþkonsolosluðu Din Hizmetleri Ataþeliði çalýþma bölgesinden Mustafa Kader, Ýkinciliði, T.C. Frankfurt Baþkonsolosluðu Din Hizmetleri Ataþeliði çalýþma bölgesinden Kerim Yöntem, Üçüncülüðü de, T.C. Münih Baþkonsolosluðu Din Hizmetleri Ataþeliði çalýþma bölgesinden Burak Þahin kazandýlar. Yarýþmalarýn sonuþlanmasýndan sonra bir konuþma yapan, T.C. Berlin Büyükelçiliði Din Hizmetleri Müþaviri ve DÝTÝB Genel Baþkaný Sadi Arslan: Öncelikle yarýþmaya katýlan bütün yavrularýmýza ve misafirlerimize hoþgeldiniz diyorum. Önceleri bütün bu yarýþmalar Köln de yapýlýyordu. Biz ayný zamanda birinci gelen bölgemizi ödüllendirmek adýna, yarýþmalarýmýzý bir önceki senenin birincisinin bölgesinde yapýyoruz. Ben sizlere teþekkür ediyorum, çünkü sizler kendi bölgenizi birinci yapýyorsunuz. Bizler de sizlerin bölgenize gelerek, bu yarýþmalarý yapýyoruz. Bundan da büyük mutluluk duyuyoruz. Öncelikle yarýþmaya katýlan çocuklarýmýzý tebrik ediyorum. Onlarý yetiþtiren anne ve babalarýný tebrik ediyorum. Bilhassa yarýþmalara hazýrlayan din görevlilerimizi tebrik ediyorum. Çünkü onlar, gecegündüz demeden büyük gayret sarfederek, belki kendi zevklerinden fedakarlýk göstererek bu çocuklarý yarýþmaya hazýrlanmýþlardýr. Onlarý takdir edecek olan Allah týr. Bizler ne kadar vaaad etsek bile, bu hizmetlerin karþýlýðýný veremeyiz. Çünkü onlar Allah ýn Mabed leri için bu fedakarlýðý yapýyorlar. Dernek yetkililerimizi ve cemaatimizi huzurlarýnýzda teþekkür ediyorum. Onlar da büyük fedakarlýklar göstererek sýcacýk mekanlar hazýrlýyorlar ve bu yavrularýmýzýn yetiþmesi için büyük gayretler gösteriyorlar. Bugün burada çok güzel bir yarýþma izledik. Ben þahsen Jüri nin yerinde olmayý arzu etmezdim. Bu çocuklarýmýzýn hepsine teþekkür ediyorum ve onlarýn hepsini birinci ilan ediyorum. Fürth DÝTÝB-Mevlana Camii Dernek Baþkanýmýzý ve çalýþma arkadaþlarýný bu güzel ev sahipliklerinden dolayý huzurlarýnýzda teþekkür ediyor, hepinize saygýlar sunarým. dedi. Yarýþma, T.C. Berlin Büyükelçiliði Din Hizmetleri Müþaviri ve DÝTÝB Genel Baþkaný Sadi Arslan ýn, yarýþmacýlara ödüllerini ve ardýndan, katýlýmcýlara verdiði Ýftar ile sona erdi.

19

20

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ KURBAN: AYET ve HADİSLER Biz, her ümmet için Allah ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanların üzerlerine onun adını anarak kurban kesmeyi meşru kıldık. İlahınız,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN 2013-14 Ron BURTON U.R. 2440 Bölge Baþkaný Esat KARDIÇALI 1. Grup Baþkan Yardýmcýsý Serdar DURUSÜT Ali Ýhsan&Hande PALALI 2013-2014 Dönem Baþkaný KURULUÞ: 27.05. / CHARTER:

Detaylı

Avrupa nın imamları Mainz de yetişecek. ACG nin mesajı: Gençler zenginliğimizdir. Maneviyatsız bereket olmaz. Bereketin anahtarları.

Avrupa nın imamları Mainz de yetişecek. ACG nin mesajı: Gençler zenginliğimizdir. Maneviyatsız bereket olmaz. Bereketin anahtarları. Gemeinschaft. Community. Communauté. İslam Toplumu Millî Görüş» www.igmg.org 09 Ekim 2015 Sayı 69 HASENE KURBAN KAMPANYASINDA YENİ REKOR: 161.500 HISSE s. 21 GENEL MERKEZ 27. Avrupa Kur ân-ı Kerîm Tilavet

Detaylı

Ýçindekiler Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi, Dernek Baþkaný Yayýn Yönetmeni Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü M. Orhan CEBECÝ Dergi Komisyonu Gamze POSTAAÐASI Rýfat DEDEMAN Danýþma Kurulu

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6]

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6] K U R B A N Şartlarını hâiz olub,allah a yaklaşmak amacıyla kesilen kurban;hz. Âdem in çocuklarıyla başlayıp [1],Hz. İbrahim-in oğlu İsmail-in kurban edilmesinin emredilmesi[2],daha sonra onun yerine koç

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR Site İsmi : Zaman 53 Tarih: 10.05.2012 Site Adresi : www.zaman53.com Haber Linki : http://www.zaman53.com/haber/14544/camilerin-ayaga-kalkmasi-lazim.html ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti Mektub-u Attar Muhammed İlyas Kadiri Razavi tarafından tüm İslami Erkek Kardeşlerine ve İslami Kız Kardeşlerine, Medaris El Medine ve Camiat El Medine nin erkek öğretmenler, erkek öğrenciler, kadın öğretmenler

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com Memduh ÇELMELİ ZEKAT SADAKA: AYET-İ KERİMELER «Namazı kılın, zekâtı verin, önceden kendiniz için yaptığınız her iyiliği Allah katında bulacaksınız. Şüphesiz Allah, yapmakta olduklarınızı görür.» (Bakara,

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Hac & Umre Kültür Turları Uçak Bileti

Hac & Umre Kültür Turları Uçak Bileti Hac & Umre Kültür Turları Uçak Bileti İnanç odaklı bir firma olarak biz, Hz. Allah ın ve Resulullah Efendimiz in (s.a.v.) misafirlerine hizmet etme şuuruna sahibiz 29 yıllık tecrübemiz ve yüksek ilmi değerlerle

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com dinkulturuahlakbilgisi.com 1-Ülkemizde Kızılay, Sosyal hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Aşevleri -gibi kurumların varlığı aşağıdakilerden hangisine önem verildiğini göstermektedir? A- Milli eğitime

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli?

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? EVLENİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ? Peygamber (sav) Efendimiz den Abdullah ibn-i Ömer RA ın bir hadisini bu münasebetle hatırlayalım, duymuşsunuzdur: (Lâ tenkihun-nisâe

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 BÖLÜM 4 HAKLARIMI ÖÐRENÝYORUM... 9

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 BÖLÜM 4 HAKLARIMI ÖÐRENÝYORUM... 9 ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE HAKLARIMI ÖÐRENÝYORUM... 9 TOPLUMUN ÝÇÝNDEYÝM... 10 Ölçme ve Deðerlendirme... 14 Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 16 HAKLARIM VE SORUMLULUKLARIM... 18 Ölçme ve Deðerlendirme... 22

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

İsimleri ilk önce Berre idi, Zatı saadetleri ile evlendikten sonra ismini değiştirip Meymune koydular.

İsimleri ilk önce Berre idi, Zatı saadetleri ile evlendikten sonra ismini değiştirip Meymune koydular. Müminlerin annesi... İsimleri ilk önce Berre idi, Zatı saadetleri ile evlendikten sonra ismini değiştirip Meymune koydular. Hazret-i Meymune, Hazret-i Abbas ın hanımı Ümm-i Fadl ın kızkardeşi idi. İlk

Detaylı

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr 20 ad d es et en kal ý içe ride bý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr Kitagami Desenleri Cem ÖNGÝDER 2017 Kitagami Nasýl Yapýlýr Hazýrlayan: Cem Öngider 2017 Ýstanbul Merhaba, Çok uzun zaman önce baþladýðým ancak

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 1. Ünite İletişim ve İnsan İlişkileri İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 9 Ýletiþim Benimle Baþlar a. Bugüne kadar baþardýðým en zor iþ nedir? b. En çok gurur duyduðum

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

OKUL TATÝLÝNDE KAMPANYALI UMRE 10 Günlük Program (3 Gece Medine / 6 Gece Mekke) Gidiþ Tarihi: 29 Ocak 2015 Ýstanbul - Yanbu Dönüþ Tarihi: 7 Þubat 2015 Cidde - Ýstanbul 990 960 930 i: i: Bustan Al Masi

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Suriye'den Mekke'ye: Suriyeli üç hacı adayının hikâyesi

Suriye'den Mekke'ye: Suriyeli üç hacı adayının hikâyesi Suriye'den Mekke'ye: Suriyeli üç hacı adayının hikâyesi Savaşın başından bu yana yedinci hac dönemi yaklaşırken hac ibadetini yerine getirmeyi çok isteyen, farklı şehirlerde yaşayan üç Suriyelinin hikayesi.

Detaylı

ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU 2016-2017 ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TEST: 16 1. Hac ibadeti ne zaman farz olmuştur? A) Hicretin 9. yılında B) Hicretin 6. yılında C) Mekke nin fethinden

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir?

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir? Kurban sözlükte yaklaşmak, yakınlaşmak gibi anlamlara gelmektedir. Kurban, Allah a yaklaşmak ve onun hoşnutluğunu kazanmak amacıyla belirli bir zamanda uygun nitelikteki bir hayvanı kesmektir. Kesilen

Detaylı

Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar

Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Mikat Sınırları Kâbe (Beytullah) Makam-ı İbrahim Safa ve Merve Tepeleri Zemzem Kuyusu Arafat Müzdelife Mina 1 Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Mekke deki Önemli Ziyaret Mekânları

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

RAMAZAN AYI ETKİNLİK TAKVİMİ

RAMAZAN AYI ETKİNLİK TAKVİMİ RAMA ZAN GÜNÜ TARİH / GÜN İFTAR PROGRAMI VE YERİ SOHBET PROGRAMI KONULARI SOHBET PROGRAM KONUKLARI İFTAR SAATİ PROGRAM 1 18 Perşembe AKKUŞ Cumhuriyet Meydanı Ramazan ve Oruç Mustafa KOLUKISAOĞLU Ordu Müftüsü

Detaylı

SEÇİM VE GEÇİM Perşembe, 31 Ekim 2013 09:31

SEÇİM VE GEÇİM Perşembe, 31 Ekim 2013 09:31 Tarih boyunca hayatın her alanında özellikle de evlilik-aile hayatı ve yönetim-iktidar alanında seçim ve geçim çok önemli unsurlardır. Seçim ile geçim iç içedir, geçim seçime bağlıdır. Geçim yani nasıl

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Muharrem ayı nasıl değerlendirilmelidir?

Muharrem ayı nasıl değerlendirilmelidir? On5yirmi5.com Muharrem ayı nasıl değerlendirilmelidir? Muharrem ayı nasıl değerlendirilmelidir? Muharrem orucunun önemi nedir? Yayın Tarihi : 6 Kasım 2013 Çarşamba (oluşturma : 1/22/2017) Hayatın bütün

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE 3 Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler 3. ÜNİTE: EN GÜZEL ÖRNEK HZ. MUHAMMED İN İBADETLERİ 3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler KAZANIMLARIMIZ O Bu ünitenin sonunda öğrenciler Hz. Muhammed'in: O 1. Öncelikle bir kul olarak davrandığını kavrar.

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Aylýk Ücretsiz Gazete / Kostenlose Monatliche Zeitung. Sayý/Nr.: 22. Yýl/Jahre: 4. Eylül-Ekim / September-Oktober 2007.

Aylýk Ücretsiz Gazete / Kostenlose Monatliche Zeitung. Sayý/Nr.: 22. Yýl/Jahre: 4. Eylül-Ekim / September-Oktober 2007. Ramazan-ý Þerif`e Dair Onbir Ayýn Sultaný Ramazan-ý Þerif Rahmet, Bereket ve Kur`an Ayý Ramazan-ý Þerifinizi ve Ramazan Bayramýnýzý En Kalbi Dileklerimizle Tebrik Ederiz. Ramazan ve Bayram Tüm Ýnsanlýk

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:95

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:95 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:95 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 95 Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn LÝMON Ýrfan ÖZER - Hakký ÇÝÇEK Tashih

Detaylı

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller yayın no: 117 PEYGAMBERİMİZİN DİLİNDEN HİKMETLİ ÖYKÜLER Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı