AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ"

Transkript

1 AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ S. ve MARPER-BİRLEŞİK KRALLIK DAVASI KARARI (Başvuru no.30562/04 ve 30566/04) STRAZBURG - 4 Aralık 2008 Hazırlayan: Mehmet Can AKYOL * USUL 1. Bu dava, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallık ına karşı, iki Britanya vatandaşı olan, Bay S. ( birinci başvuran ) ve Bay Michael Marper ( ikinci başvuran ) tarafından, 16 Ağustos 2004 tarihinde, İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme nin 34. maddesi uyarınca, Mahkeme ye sunulan, 30562/04 ve 30566/04 numaralı başvurular sonucu görülmüştür 2. Başvuranlar, Sözleşme nin 8. ve 14. maddeleri bağlamında, resmi makamların, kendileri hakkında başlatılan ceza takibinin, beraat ve kovuşturmaya yer olmadığı kararlarıyla sonuçlanmasından sonra, parmak izlerinin, hücre örneklerinin ve genetik profillerinin muhafaza edilmiş olmasından şikâyet etmektedirler. 3. Başvurular, Mahkeme nin Dördüncü Seksiyonu na tevdii edilmişlerdir (İç Tüzük, madde 52/1). 16 Ocak 2007 de, başvurular, bu Seksiyon un, bir dairesi tarafından kabul edilebilir bulunmuşlardır Temmuz 2007 de, Daire, davaya bakmaktan feragat etmiş ve görüşüne başvurulan tarafların itiraz etmemeleri üzerine, Büyük Daire ye tevdii etmiştir (bkz. Sözleşme nin 30 maddesi, İç Tüzük ün 72. maddesi) 5. Büyük Daire, Sözleşme nin 27/2, 27/3. maddeleri ve İç Tüzüğün 24. maddesine göre oluşturulmaktadır. 6. Strazburg da, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nde, 27 Şubat 2008 de, kamuya açık duruşma yapılmıştır (İç Tüzüğün 59/3. maddesi) OLAYLAR I. DAVANIN KOŞULLARI 1. Başvuranlar, sırasıyla, 1989 ve 1963 te doğmuşlarıdır ve Sheffield da oturmaktadırlar. * Karşıyaka Cumhuriyet Savcısı 1

2 2. Birinci başvuran, 19 Ocak 2001 de yakalanmış ve şiddet kullanarak hırsızlık yapmakla suçlanmıştır. O dönemde, on bir yaşındadır. Parmak izleri ve DNA örnekleri alınmıştır. 14 Ocak 2001 de, beraat etmiştir. 2.İkinci başvuran, 13 Mart 2001 de yakalanmış ve birlikte olduğu kişiyi taciz etmekle suçlanmıştır. Parmak izleri ve DNA örnekleri alınmıştır. Davadan önce yapılan görüşmelerin öncesinde, birlikte olduğu kişiyle barışmış ve bu kişi şikâyetini geri almıştır. 11 Haziran 2001 de, Kraliyet Takip Birimi, başvuranın solicitor larını, davayı takip etmeyeceğinden haberdar etmiş ve 14 Haziran da, kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiştir. 3. Başvuranların her biri, parmak izleri ve DNA örneklerinin imha edilmesini talep etmişlerse de, polis, bu taleplerini reddetmiştir. Başvuranlar, polisin kararının, yargı denetiminden geçmesini talep etmişler ve 22 Mart 2002 de, İdare Mahkemesi taleplerini reddetmişlerdir Eylül 2002 de, istinaf mahkemesi, idare mahkemesinin verdiği kararı, iki oy oya karşı bir çoğunluğuyla onamıştır Temmuz 2004 te, Lordlar Kamarası, başvuranların talebini reddetmiştir. II. MEVCUT İÇ HUKUK A. İngiltere ve Galler 1. Polis ve Ceza Davasında Delillere ilişkin 1984 Kanunu (Police and Criminal Evidence Act 1984 bundan böyle 1984 Kanunu olarak anılacaktır) Bu kanun, parmak izlerinin alınması (özellikle 61. madde) ve vücuttan örnek alınmasına (özellikle 63. madde) ilişkin yetkileri tanımlamaktadır. 61. madde uyarınca, parmak izleri, sadece, en azından komiser rütbesine sahip bir polisin onay vermesi ya da söz konusu kişinin, polis kayıtlarına yazılmasını gerektiren bir suçla suçlanması (recordable offence) ya da kendisi aleyhinde, benzer bir suç sebebiyle, polis tarafından bir rapor verileceğinden haberdar edilmesi durumu dışında, ilgili kişinin rızası olmadan alınamazlar. Parmak izleri alınmadan, ilgili kişi, bunların, başka suçlarla ilgili araştırmalar sebebiyle tekrar çıkarılabileceğinden haberdar edilmeli ve ilgili kişi bilgilendirildikten sonra, derhal kayda geçirilmelidir. Parmak izlerinin alınma gerekçesi, gözaltı kayıt defterine yazılmalıdır. Benzer hükümler, vücuttan alınan örneklerle ilgili olarak uygulanmaktadır (madde 63). Örnekler ve parmak izlerinin (ve bunlarla ilgili kayıt defterlerinde bulunan bilgilerin) muhafaza edilmesi bakımından, Ceza Yargılaması ve Polise ilişkin 2001 Kanunu nun 82. maddesi, 1984 Kanunu nun 64. maddesini değiştirmiş ve aşağıdaki şekilde kaleme alınmış olan 1A paragrafını eklemiştir: a) bir suça ilişkin soruşturma çerçevesinde bir kişiden örnekler ya da parmak izleri alındıysa ve b) aşağıdaki 3 no.lu bent, bunların imha edilmesini zorunlu kılmamaktadır, bu parmak izleri ve örnekler, öngörülen amaçla kullanıldıktan sonra muhafaza edilebiliriler, sadece, cezai 2

3 eylemlerin tespiti ya da önlenmesi, bir suçun kovuşturulması ya da takip yapılması amacı dışında herhangi biri tarafından kullanılamazlar. (...) 3) a) parmak izleri ve örnekler, bir suçla ilgili soruşturmaya bağlı olarak bir kişiden alındılarsa ve b) bu kişinin, söz konusu suçu işlemiş olduğundan şüphe edilmiyorsa, bu parmak izleri ve örnekler, takip edilen maddelerde belirtilen durumların dışında, öngörülen amaç için kullanıldıktan sonra imha edilmelidirler. 3AA) Yukarıdaki 3. bent, a) bir kişinin suçlu bulunduğu bir soruşturma kapsamında alınan parmak izleri ve örneklerinin ve b) parmak izleri ve örneklerinin de, suçlu bulunan kişiyle ilgili soruşturma çerçevesi kapsamında alınmış olmaları durumunda, imha edilmelerini gerekli kılmamaktadır. Bir önceki başlığında, 64. madde, bir suçla ilgili olarak yapılan soruşturma çerçevesinde, parmak izleri ya da örnekleri alınan kişinin, beraat etmesi halinde, bu parmak izleri veya örneklerin, bazı istisnai durumlar dışında, soruşturmanın kapatılmasından hemen sonra imha edilmeleri gerektiğini öngörmekteydi. 64/1 A. maddesi bağlamında, muhafaza edilen unsurların ilerde kullanılması, bu maddede öngörülen kısıtlama dışında, kanunla düzenlenmemişti. Attorney General s Reference (no 3 of 1999)([2001] 2 AC 91), davasında, Lordlar Kamarası, o dönem yürürlükte olan 64. madde gereğince, imha edilmesi gereken bir örneğin, delil olarak kullanılıp kullanılamayacağı sorununa eğilmiştir. Yüksek mahkeme, hangi soruşturma için olursa olsun, yasaya aykırı olarak muhafaza edilmiş olan bir örneğin kullanımının yasaklanmasının, bu yasak gözetilmeden, elde edilen delilleri devre dışı bırakma yükümlülüğü olarak görülemeyeceğini ve benzer delillerin kabul edilmesinin, ilk derece hâkiminin değerlendirmesine bırakıldığını belirtmiştir. 2. Verilerin Korunmasına ilişkin 1998 Kanunu Verilerin Korunmasına İlişkin 1998 Kanunu ( 1998 Kanunu ), 16 Temmuz 1998 de, Avrupa Konseyi ve Avrupa Parlamentosu nun, 14 Ekim 1995 tarihli (aşağıdaki 50. paragraf) 95/46/CE sayılı direktifini uygulayabilmek amacıyla kabul edilmiştir. Bu kanun çerçevesinde, kişisel veriler ifadesi, a) bu veriler yoluyla ya da b) bu veriler ve muameleden sorumlu kişinin elinde bulunması muhtemel ve kişi hakkında bir görüş belirten ve muameleden sorumlu kişinin veya herhangi başka bir kişinin, ilgiliye karşı niyetini belirten diğer bilgiler yoluyla kimliği belirlenebilen bir kişiye ait verileri (madde 1) kapsamaktadır. Kişisel hassas veriler ifadesi, diğerlerinin yanı sıra, ilgili kişinin, ırksal ya da etnik kökeni, kendisinin işlediği ya da işlemiş olduğu düşünülen suçlar, bu suçlara ilişkin olarak başlatılmış olan soruşturmalar ya da bunların sonuçları, özellikle de, mahkemelerin vermiş olabilecekleri cezalarla ilgili kişisel bilgileri kapsamaktadır (madde 2). 3

4 3. Ulusal Polis Bilgisayarındaki İsim Kayıtlarının Muhafaza Edilmesine İlişkin 2006 Direktifleri İngiltere ve Galler Komiserleri Derneği (Association of Chief Police Officers in England and Wales) tarafından kaleme alınmış olan, Ulusal Polis Bilgisayarındaki İsim Kayıtlarının Muhafaza Edilmesine İlişkin 2006 Direktifleri, genetik izler ve parmak izleriyle ilgili bilgilerin muhafaza edilmesine ilişkin birçok gösterge içermektedir. Bu direktifler, ulusal polis bilgisayarındaki verilerin imha edilmesinden ziyade, bunlara erişimi kısıtlama prensibine dayanmaktadır. Bu direktifler, kabul edilmelerinin, polisin bu bilgisayarda bulunan verileri paylaştığı, polis dışındaki birimlerin işleyişi üzerinde de sonuçları olduğunu belirtmektedirler. Direktifler, gitgide azalan bir sistem sayesinde, ulusal polis bilgisayarında yer alan bilgilere, dereceli olarak erişimi öngörmektedirler. Mahkûm edilmeyen kişilerle ilgili bilgilere erişim, bu bilgilerin, polis tarafından görülememesini sağlamayacak şekilde otomatik olarak kısıtlanmıştır. Aynı şekilde, mahkûm edilmiş olan kişilerle ilgili bilgilere erişim, suçun ağırlığına, şüphelinin yaşına ve verilen cezaya göre 5 yıldan 35 yıla kadar geçen sürelerin bitimiyle kısıtlanmıştır. Bazı mahkûmiyetler için, erişim hiçbir şekilde kısıtlanmamaktadır. Polis komiserleri, birimlerince kurulan tüm merkezi bilgisayar kayıtları için, verileri ele almakla sorumludurlar. Polis komiserlerinin, istisnai durumlarda, ellerinde bulunan tüm verilerin (mahkûmiyet, kamu düzenine aykırı suçlar, beraat ya da yakalama geçmişi) silinmesine izin verme yetkileri vardır. Komiserlere, bu yetkiyi kullanırken yardım etmeye yönelik İstisnai durumlarda izlenecek bir prosedür, Ek 2 de tanımlanmıştır. Bu prosedür, tanım olarak, istisnai durumların nadir olduklarını ve bunların, yakalama veya örnek alınmasının, esasen kanunsuz olduğu ya da şüpheye yer vermeyecek şekilde hiç suç işlenmediğinin ortaya çıkması durumları söz konusudur. Bir durumun, istisnai olduğuna karar vermeden, komiserlere, Parmak İzleri ve DNA Verilerinin Saklanmasından Sorumlu Birim e danışmaları yönünde talimat verilmektedir. B. İskoçya Ceza yargılaması 1995 İskoç Kanunu nun değiştirilmiş hali uyarınca, DNA örnekleri ve alınan profiller, kişinin, mahkûm edilmemesi ya da koşulsuz bir ceza muafiyetinden yararlanması durumunda, imha edilmelidirler. Yakın geçmişte yapılmış olan bir değişikliğe göre, biyolojik örnekler, yakalanan kişi hakkında, cinsel suçlar ya da şiddet suçlarına ilişkin şüphe bulunması halinde, bu kişi, mahkûm edilmese bile, üç yıl boyunca saklanabilirler (1995 Kanunu na, 18A maddesini ekleyen, 2006 Kanunu nun 83. maddesi). Bunun ötesinde, örnekler ve bilgiler, bir polisin, sheriff ten, iki yıllık uzatma talebi olması dışında, imha edilmelidirler. C. Kuzey İrlanda 4

5 Kuzey İrlanda nın, Polis ve Ceza Yargılamasına ilişkin 1989 Kanunu, 2001 yılında, İngiltere ve Galler in aynı isimli kanunuyla aynı yönde değiştirilmiştir. Şu anda, Kuzey İrlanda da, parmak izleri ve genetik izlerle ilgili verilerin muhafaza edilmesi konusunda, İngiltere ve Galler de yürürlükte olan hükümler III. ULUSAL VE ULUSLARARASI BELGELER A. Avrupa Konseyi nin Belgeleri 1981 Avrupa Konseyi Kişisel Nitelikteki Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Kişilerin Korunmasına Dair Sözleşme ( Verilerin Korunması Sözleşmesi ), Birleşik Krallık ta, 1 Aralık 1987 de, yürürlüğe girmiştir ve kişisel nitelikteki verileri, kimliği bilinen veya tespit edilebilecek olan bir kişiyle ( ilgili kişi ) ilgili tüm bilgiler olarak tanımlamaktadır. Sözleşme, özellikle aşağıdakileri sıralamaktadır: Madde 5 Verilerin Niteliği Otomatik bilgi işleme konu teşkil eden kişisel nitelikteki veriler: (b) Belli ve meşru amaçlar için kaydedilmeli ve bu amaca aykırı şekilde kullanılmamalıdır; (c) Uygun ve elverişli olmalı ve kaydedildikleri amaca göre aşırı olmamalıdır; (...) (e) İlgili kişilerin kimliklerini belirtecek bir biçim altında ve kaydedildikleri nihai amaç için gerekli görülen süreyi aşmayacak bir süre için muhafaza edilmelidir. Madde 6 Özel Nitelikli Veri Kategorileri İç hukukta uygun güvenceler sağlanmadıkça, ırk menşeini, politik düşünceleri, dini veya diğer inançları ortaya koyan kişisel nitelikteki verilerle sağlık veya cinsel yaşamla ilgili kişisel nitelikteki veriler ve ceza mahkumiyetleri, otomatik bilgi işlemine tâbi tutulamazlar. Madde 7 Verilerin Güvenliği Otomatik fişiyelere kaydedilen kişisel nitelikteki verileri korumak için, bunların kazaen veya izinsiz olarak imhasına veya zayi olmasına veya bunların elde edilmesine, değiştirilmesine veya izinsiz olarak dağıtılmasına karşı uygun güvenlik önlemleri alınması zorunludur. Emniyet birimleri tarafından kişisel nitelikteki verilerin kullanılmasını düzenlemeye yönelik R(87) 15 sayılı Tavsiye Kararı (17 Eylül 1987 de kabul edilmiştir), özellikle aşağıdaki prensipleri belirtmektedir: Prensip 2 Verilerin Toplanması 2.1. Kişisel nitelikteki verilerin, emniyet birimlerince kullanılmak üzere toplanması, somut bir tehlikenin ya da belli bir suçun cezalandırılmasıyla sınırlandırılmalıdır. Bu maddeye yapılacak her istisna, özel bir yasal mevzuatla öngörülmelidir. (...) Prensip3 Verilerin Kaydedilmesi 5

6 3.1. Kişisel nitelikteki verilerin, emniyet birimlerince kullanılmak üzere, kaydedilmesi, sadece, gerçek verileri kapsamalı ve polislerin, iç hukuk çerçevesinde ve uluslar arası hukuktan doğan yükümlülükleri çerçevesinde, yasal görevlerini yerine getirmeleri için gereken verileri sağlamalıdır. (...) Prensip 7 Verilerin Saklanma Süresi ve Güncellenmeleri 7.1. Emniyet tarafından kullanılacak kişisel nitelikteki verilerin, kaydedildikleri amaçlar için gerekli olmamaları halinde, silinmeleri için gerekli tedbirler alınmalıdır. Bu amaçla, özellikle, aşağıdaki kriterleri dikkate alınmalıdır: verileri, belli bir durum için yapılan soruşturma ışığında saklama gerekliliği; kesin bir kararın verilmesi ve özellikle de beraat; hakların iadesi, zamanaşımı; af; ilgili kişinin yaşı; özel kategorideki veriler. 43. R (92) 1 sayılı ve Dezksribonükleik asit analizlerinin (DNA) ceza yargılaması sisteminde kullanılmasına ilişkin Tavsiye Kararı (10 Şubat 1992 de Kabul edilmiştir), aşağıdakileri açıklamaktadır: 3. Örneklerin ve örneklerden çıkan bilgilerin kullanımı Ceza takipleri ve soruşturma yapmak amacıyla, DNA analizleri yapmak üzere alınan örnekler ve bu analizlerden çıkarılan bilgiler, başka amaçlarla kullanılmamalıdırlar. (...) DNA analizleri yapmak üzere alınan örnekler ve bu şekilde toplanan bilgilerin kullanılması, araştırma yapılması ya da istatistikler için gerekli olabilir. Böyle bir kullanım, söz konusu kişinin kimliğinin belirlenememiş olması halinde, kabul edilebilir. Ayrıca, öncelikle, bu örneklerden ve bu bilgilerden, ilgililerin isimlerinin ve kimliklerinin belirlenebileceği diğer bilgilerin çıkarılmaları gerekmektedir. 4. DNA analizleri için örnek alınması DNA analizi yapılması için örnek alınması sadece iç hukuk tarafından belirlenen koşullarda yapılmalıdır ve bazı devletlerde, örnek alınması için, adli bir merciinin izni gerekmektedir. (...) (...) 8. Örneklerin ve verilerin muhafaza edilmesi DNA analizi yapılması için bir bireyin vücudundan alınan örnekler, kullanıldıkları davada son kararın verilmesinden sonra, davayla ilgili ihtiyaç olması durumu hariç olmak üzere, muhafaza edilmemelidirler. DNA analizlerini ve bu yolla elde edilen bilgilerin, kullanıldıkları amaç için artık gerekli olmadıklarında, silinmeleri gerekmektedir. DNA analiz verileri ve buy olla toplanan bilgiler, ilgilinin, kişilerin yaşamına, bütünlüğüne ya da güvenliğine kasteden bir ağır suç işlediğinin ortaya çıkması durumunda, muhafaza edilebilirler. Böyle durumları öngörerek, ulusal mevzuatın, muhafaza etme konusunda için kesin süreler belirlemesi gerekmektedir. 6

7 Kişilerden alınan örnekler ve diğer dokular veya bunlarla ilgili bilgiler, aşağıdaki hallerde, daha uzun süreler boyunca muhafaza edilebilir: i) ilgili kişi muhafaza edilmesini istediğinde; ya da ii) örneğin bir suç mahallinden elde edilen bir örneğin, kime ait olduğunun bilinmemesi durumunda. Devlet güvenliğinin söz konusu olduğu durumlarda, iç hukuk, ilgili kişinin suçlanmış ya da mahkum olmamış olması halinde bile, örneklerin, DNA analizlerinin ve onlarla ilgili bilgilerin saklanmasını öngörebilir. Böyle durumlarda, ulusal mevzuat, belli saklama süreleri öngörmelidir. (...) Yukarıda belirtilen Tavsiye Kararı nın açıklayıcı raporu, 8. koşulla ilgili olarak, aşağıdakileri açıklamaktadır: Çalışma grubu, 8 no lu Tavsiye Kararı nın, çok hassas farklı çıkarları ortaya koyması nedeniyle, yazılmasındaki zorlukların farkındadır ve bu çıkarlar arasındaki doğru dengeyi bulmayı gerekli görmektedir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Verilerin Korunması Sözleşmesi, suçların cezalandırılması ve üçüncü kişilerin hak ve özgürlüklerinin korunması alanlarında, istisnalar öngörmektedir. İstisnalar, sadece, demokratik bir toplumda gerekli oldukları ölçüde kabul edilebilirler. (...) Örnek toplanmasının ve bu örnekler üzerinde DNA analizleri yapılmasının ilk amacı, suçluların kimliğinin belirlenmesi ve şüphelilerin aklanması olduğu için, veriler, şüphelilerin aklanmasından hemen sonra, silinmelidirler. Bu durumda, ortaya çıkan sorun, DNA analizleri ve bu analizlerin yapıldığı örneklerin, suçluluğun ortaya çıkması halinde, ne kadar muhafaza edilebilecekleridir. Genel prensip, alındıkları ve kullanıldıkları amaç için, gerekli olmadıkları andan itibaren, bilgilerin silinmesidir. Bu, genelde, failin suçluluğuna ilişkin son kararın verilmesinden sonra olmaktadır. Son karar ifadesi, CAHBI (Biyoetikle ilgili ad hoc eksperler komitesi) için, milli hukukta, mahkeme kararını ifade etmektedir. Bununla birlikte, çalışma grubu, ağırlıkları sebebiyle, başka çözümler bulunmasını haklı çıkaracak bazı durumlarda ve bazı suç sınıfları için veri tabanları oluşturulmasının gerekli olabileceğini kabul etmektedir. Çalışma grubu, bu sonuca, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi nin, Verilerin Korunması Sözleşmesi nin ve Avrupa Konseyi çerçevesinde hazırlanmış olan diğer hukuki enstrümanların ilgili hükümlerini detaylı olarak inceledikten sonra, ulaşmıştır. Bunun dışında, çalışma grubu, tüm üye devletlerin, ceza yargılaması sistemi için kullanılabilecek olan bir adli sicil sistemi oluşturmaları imkanını da incelemiştir (...). Sonuç olarak, çalışma grubu, aşağıda sayılan ve istisnai olarak ve çok sıkı koşullarda veri bankaları kurulabileceğini kabul etmiştir: mahkûmiyet kararı verildiğinde; 7

8 mahkûmiyetin, bir kişinin yaşamına, bütünlüğüne ya da güvenliğine saldırı oluşturan ağır bir suç olması halinde; verilerin muhafaza edilme süresinin çok sınırlı olması halinde; muhafaza edilmenin, tanımlanmış ve düzenlenmiş olması halinde; muhafaza edilmenin, Parlamento ya da bağımsız bir organ tarafından kontrol edilmesi halinde. B. Avrupa Konseyi ne Üye Devletlerin Hukuku ve Uygulamaları Tarafların verdikleri bilgiler ya da Mahkeme nin elinde bulunan bilgilere göre, Avrupa Konseyi ne üye devletlerin çoğunluğu, ceza davaları çerçevesinde, zorunlu parmak izi alma ve hücre örneklerine izin vermektedirler. En azından yirmi üye devletin, DNA verilerinin alınmasını ve ulusal veri tabanlarında ya da başka şekillerde muhafaza edilmelerini öngören mevzuatları bulunmaktadır (Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, İspanya, Estonya, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Letonya, Lüksemburg, Norveç, Hollanda, Polonya, Çek Cumhuriyeti, İsveç ve İsviçre). Bu durumdaki ülkelerin sayısı git gide artmaktadır. Bu ülkelerin çoğunluğunda (Almanya, Avusturya, Belçika, İspanya, Finlandiya, Fransa, Macaristan, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Norveç, Hollanda, Polonya ve İsveç), ceza davaları çerçevesinde, DNA verilerinin alınması, sistematik değildir ve sadece özel koşullarla ve özellikle de hapis cezasıyla cezalandırılan en ağır suçlarla sınırlıdır. Birleşik Krallık, haklarındaki takip bırakılmış olan veya beraat etmiş kişilerin, DNA profillerinin ve hücre örneklerinin sistematik olarak muhafaza edilmesine açıkça izin veren tek ülkedir. Beş Devlet te (Belçika, Macaristan, İrlanda, İtalya ve İsveç), bu veriler, beraat etme ya da hakkındaki takibin bırakılmasından hemen sonra otomatik olarak imha edilmelidirler. Diğer on Devlet, aynı kuralı, çok sınırlı istisnalarla uygulamaktadırlar: Almanya, Lüksemburg ve Hollanda, kişi hakkında halen şüphelerin bulunması ya da farklı bir davada ek soruşturma yapılması gerekmesi halinde, bunların muhafaza edilmelerine izin vermektedirler, Avusturya, buna, şüphe edilen kişinin, ağır suç işlemesi halinde, Polonya da aynı şekilde fakat sadece, ağır suçlar söz konusu olduğunda izin vermektedir, İspanya ve Norveç, bir kişinin, cezai olarak sorumsuz olduğu kanıtlandıktan sonra beraat etmesi halinde, profillerin muhafaza edilmesine izin vermektedir; Danimarka ve Finlandiya, sırasıyla, beraat halinde, bir yıl ve on yıl süresince ve İsvirçre ise, takibin bırakılması halinde, bir yıl için izin vermektedirler. Cumhuriyet savcısı, bu sürenin kaldırılmasına, re sen ya da talep üzerine, muhafaza etmenin, ceza davası çerçevesinde, kimlik belirleme amacıyla artık gerekli olmaması gerekçesiyle karar verebilir. Estonya ve Letonya da, şüphelilerin, DNA profillerinin, beraat etmelerinden sonra, belli bir sure için muhafaza edilmelerine izin vermektedirler. 8

9 Mahkûm edilen kişilerin, DNA profillerinin muhafaza edilmesine, genel kural olarak, mahkûmiyetten ya da mahkum edilen kişinin ölümünden sonra, izin verilmektedir. Birleşik Krallık, mahkûm edilen kişilerin profillerinin ve örneklerinin süresiz ve sistematik olarak muhafaza edilmesine izin veren tek ülkedir. Üye devletlerin çoğunluğu, hücre örnekleri alınması ya da DNA profiller ya da örneklerinin korunması kararları için, denetim organları ya da mahkemeler önünde, başvuru mekanizmaları öngörmektedir. C. Avrupa Birliği 24 Ekim 1995 tarihli, 95/46/CE sayılı ve gerçek kişilerin şahsi nitelikli verilerinin işlenmesine karşı korunması ve bu verilerin serbest dolaşımı hakkındaki direktif, kişisel nitelikteki verilerin işlenmesine ilişkin ulusal mevzuatların amacının, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi nin 8. maddesinde ve Avrupa Birliği hukukunun genel prensiplerinde öngörülen özel yaşama saygı hakkının korunması olduğunu belirtmektedir. Bu direktif, Avrupa Konseyi Verilerin Korunması Sözleşmesi ndeki bulunan prensipleri açıklayan ve genişleten bazı prensipler sıralamaktadır. Bu direktif, üye devletlerin, bazı hak ve yükümlülüklerin kapsamını kısıtlamaya yönelik yasal tedbirler almalarına ve bunu özellikle de, bu sınırlamanın, suçların önlenmesi, araştırılması, tespit edilmesi ve takip edilmesi için (madde 13) gerekli olması halinde izin vermektedir. Avrupa Birliği nin birçok üye devleti tarafından, 27 Mayıs 2005 te imzalanmış olan ve özellikle Terörle, Sınır ötesi Suçluluk ve Yasa dışı Göçle Mücadeleye ilişkin Sınır İşbirliğinin Geliştirilmesi Prüm Sözleşmesi, daktiloskopik verilerin ve DNA ların, başka sözleşmeci devletlere iletilmesi ve onların veri tabanlarıyla otomatik olarak karşılaştırılmasına ilişkin kurallar öngörmektedir. Aşağıdakileri sıralamaktadır: Article 35 Kullanım amacı 2. (...) Kayıtları yöneten sözleşmeci taraf, işlemenin, karşılaştırma yapmak, talebe otomatik yolla karşılık vermek ya da gazeteye çıkarmak amaçları için gerekli olması durumu dışında, kendisine iletilen verileri işleyemezler (...). Karşılaştırmanın ya da talebe verilen otomatik cevabın sonunda, iletilen veriler, işlemenin, yukarıda belirtilen amaçlar için gerekli olması dışında, hiç beklemeden silinirler. 34. madde, kişisel nitelikteki verilerin, en azından Verilerin Korunması Sözleşmesi nde bulunan koruma seviyesine denk bir seviyede korunmasını güvence altına almakta ve sözleşmeci devletlerden, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi nin R (87) 15 sayılı Tavsiye Kararı nı dikkate almalarını talep etmektedir. Konsey in, polis işbirliği ve adli ve ceza davalarında kullanılacak kişisel nitelikli verilerin korunmasına ilişkin ve 24 Haziran 2008 de kabul edilmiş olan çerçeve- kararı, özellikle, aşağıdaki hükümleri öngörmektedir: 9

10 Madde 5 Silinme ve doğrulama sürelerinin belirlenmesi Kişisel nitelikli verilerin silinmesi ya da muhafaza edilmelerinin halen gerekli olup olmadığının kontrol edilmesi için uygun süreler belirlenmelidir. Usul kuralları da, bu sürelere riayet edilmesini sağlamalıdırlar. D. Diğer Ülkelerin İçtihadı R.c. R.C.([2005]3 R.C.S. 99, 2005 CSC 61) davasında, Kanada Yüksek Mahkemesi, ilk kez suç işleyen bir küçükten alınan DNA örneklerinin, ulusal veri tabanında muhafaza edilmesi sorununa eğilmiştir. Yüksek Mahkeme, küçüklere uygulanan mevcut ceza mevzuatının prensipleri ve amaçları ışığında, bu DNA verilerinin muhafaza edilmesinin açıkça orantısız olacağına karar vermiş olan, ilk derece hâkimlerinin kararını onamıştır. Yargıç Fish, kararında, şunları beyan etmiştir: Bununla birlikte, kaygı verici olan, genetik örnek alımının, kişisel bilgileri kapsaması açısından, kişinin özel yaşam hakkı üzerindeki etkisidir. Dans R. c. Plant, [1993] 3 R.C.S. 281, s. 293 davasında, Mahkeme, Sözleşme nin, 8. maddesinin, demokratik bir toplumda, kişilerin, biyografik ve kişisel bilgilerini oluşturmak ve devlet ten gizlemek isteklerini koruduğunu belirtmiştir. Bir kişinin DNA sı, en yüksek derecede, özel ve şahsi bilgiler barındırmaktadır : S.A.B., paragraf 48. Parmak izinin aksine, DNA, bir kişinin, biyolojik oluşumuna dair en gizli detayları ortaya çıkarabilir. (...). Bir DNA örneğinin alınması ve muhafaza edilmesi, zararsız değildir ve bu nedenle, kaçınılmaz bir kamu çıkarının olmaması halinde, kişinin ve kişisel bilgilerinin özel yaşamına ağır bir saldırı oluşturur. E. Çocuk Haklarına İlişkin 1989 Birleşmiş Milletler Sözleşmesi 20 Kasım 1989 da kabul edilen, Çocuk Haklarına İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi nin 40. maddesine göre, ceza kanununa göre, şüpheli, sanık durumunda olan ya da suç işlediği kesinleşen her çocuğun, başkalarının, insan haklarına ve özgürlüklerine saygısını güçlendiren, yaşını ve topluma yeniden kazandırılmasını dikkate alan ve kendine toplumda yapıcı bir görev üstlenmesini sağlamaya yönelik, onuru ve kişisel değerlerinin yüceltilmesine izin veren bir muamele görme hakkı vardır. IV. MÜDAHİLLERİN GÖRÜŞLERİ National Council for Civil Liberties («Liberty»), özellikle, hücre örneklerinin ve DNA profillerinin hassas nitelikleri ve bunların, resmi makamlar tarafından muhafaza edilmesinin özel yaşam üzerindeki sonuçlarına ilişkin olarak, bazı içtihat ve bilimsel bilgiler sunmuşlardır. Privacy International, Avrupa Konseyi tarafından verilerin korunmasına ilişkin olarak hazırlanmış olan temel kurallar ve prensipleri öne sürmekte ve bunların, Sözleşme nin 8. maddesindeki orantılılık koşulunun yorumlanması açısından çok önemli oldukları hususunda ısrar etmektedir. Bu organizasyon, özellikle, R (92) 1 sayılı Tavsiye Kararı nın, hücre örnekleri ve DNA profillerinin muhafaza edilmesi için belli süreler belirlediğinin altını 10

11 çizmektedir. Aynı zamanda, toplumdaki bazı grupların, özellikle de gençlerin, Birleşik Krallık ta, DNA verilerine ilişkin ulusal veri tabanlarında, orantısız şekilde temsil edildiklerini eklemekte ve bu durumun yaratabileceği hakkaniyetsizliğin altını çizmektedir. Aynı zamanda, bu organizasyon, verilerin, aile arayışları ve diğer arayışlar için kullanılması yüzünden kaygılı olduğunu belirtmektedir. Organizasyon, farklı ülkelerin, DNA verilerinin saklanmasına ilişkin uygulamalarla ilgili hukuk sistemlerinin karşılaştırılmasına ilişkin verilerin bir özetini vermekte ve bu alanda, birçok sınırlama ve güvencelerin varlığının altını çizmektedir. HUKUK I. SÖZLEŞME NİN 8. MADDESİNİN İHLAL EDİLDİĞİ İDDİASI Başvuranlar, Ceza Davalarında Deliller ve Polis Hakkındaki 1984 Kanunu na (bundan sonra, 1984 Kanunu olarak anılacaktır) göre, parmak izlerinin, hücre örneklerinin ve genetik profillerinin saklanmasından şikâyet etmektedirler. Aşağıdaki şekilde kaleme alınmış olan 8. maddenin ihlal edildiğini öne sürmektedirler: 1. Herkes özel ve aile hayatına, konutuna ve haberleşmesine saygı gösterilmesi hakkına sahiptir. 2. Bu hakkın kullanılmasına bir kamu otoritesinin müdahalesi, ancak ulusal güvenlik, kamu emniyeti, ülkenin ekonomik refahı, dirlik ve düzenin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması için, demokratik bir toplumda, zorunlu olan ölçüde ve yasayla öngörülmüş olmak koşuluyla söz konusu olabilir. A. Özel Yaşama Müdahalenin Varlığı 59. Mahkeme, ilk olarak, resmi makamlar tarafından, başvuranların, parmak izlerinin, hücre örnekleri ve DNA profillerinin muhafaza edilmesinin, ilgililerin, özel yaşamına bir müdahale oluşturup oluşturmadığını inceleyecektir. 1. Tarafların iddiaları a. Başvuranlar Başvuranlar, parmak izlerinin, hücre örneklerinin ve DNA profillerinin muhafaza edilmesinin, özel yaşama saygı gösterilmesi haklarına, bir saldırı oluşturduğunu ileri sürmektedirler. Söz konusu unsurlar, onların bireysel kimliklerine sıkı sıkıya bağlı olmakta ve kontrolünün kendilerinde bulunması gereken kişisel nitelikli verileri temsil etmektedirler. Başvuranlar, benzer biyolojik bilgilerin ilk kez alınmalarının, 8. madde kapsamına girdiğini hatırlatmakta ve bunların muhafaza edilmelerinin, ilgili kişinin kontrolü dışına çıkan ve sürekli olarak başkasının elinde bulunan özel bilgilerin çokluğunun, bunu daha da tartışmalı hale getirdiğini öne sürmektedirler. Başvuranlar, özellikle, toplumsal olarak kınanmanın ve bu bilgilerin muhafaza edilmesinin kendilerinde sebep olduğu psikolojik sonuçların, çocuklar söz konusu 11

12 olduğunda, özel yaşama saygı gösterilmesi hakkına yapılan saldırının, birinci başvuran için daha da ağır olacağının altını çizmektedirler. Başvuranlar, hücre örneklerinin muhafaza edilmesinin bu tür örneklerin, ilgili kişinin genetik varlığını oluşturması ve yakın akrabaları hakkında genetik bilgileri kapsaması nedeniyle 8. maddede güvence altına alınan haklara ciddi bir saldırı oluşturduğu kanaatindedirler. Buradaki sorun, verilerin, örneklerden çıkarılıp çıkarılmadığı ya da özel bir durumda, zarara sebep olup olmadıkları değildir çünkü herkesin, kendine ait bilgilerin özel kalması, iletilmemesi veya izni olmaksızın başkasına verilmemesine hakkı vardır. b. Hükümet Hükümet, parmak izlerinin, DNA profillerinin ve örneklerin, Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, ilgili kişilerin kimliğini belirleyebilecek kişilerin elinde bulunan kişisel nitelikte veriler olduklarını kabul etmektedir. Bununla birlikte, Hükümet, sadece, parmak izlerinin, DNA profillerinin ve örneklerin, 1984 Kanunu nun 64. maddesinde öngörülen amaçlarla sınırlı olarak muhafaza edilmesinin, Sözleşme nin 8/ 1. maddesinde öngörülen, özel yaşama saygı gösterilmesi hakkı kapsamına girmediği kanaatindedir. Bu verilerin alınmalarından farklı olarak, muhafaza edilmeleri, fiziksel ve psikolojik bütünlüğe saldırı oluşturmamaktadır ve kişisel gelişime, benzerleriyle ilişki kurma ve geliştirme ve geleceğini belirleme hakkına da aykırı değildir. Hükümet, aslında, başvuranların, saklanan örneklerin gelecekte kullanılmasından, yeni DNA verileri inceleme metotlarının ortaya çıkmasından ve aktif bir gözetimle, kişilerin özel yaşamına müdahale edilme riskinden korktukları kanaatindedir. Hükümet, bu bağlamda, bu verilerin kullanım alanının açık ve net olarak, DNA ların elde edilmesine ilişkin teknolojik yöntemler ve elde edilen DNA ların türü adlı yasal çerçeveyle sınırlandırılmış olduğunun altını çizmektedir. Bir DNA profili, bir kişinin, hücre örneklerinden yola çıkılarak kimliğinin belirlenmesini sağlayan rakamlar dizininden başka bir şey değildir ve ilgili bireye ya da kişiliğine ilişkin olarak müdahale edici nitelikte hiçbir bilgi taşımamaktadır. DNA veri tabanı, suç mahallinden toplanan unsurlarla ilgili olarak yapılacak araştırmalar çerçevesinde yeniden kullanılabilecek olan DNA profillerinin bir araya gelmiş halidir. Bir kişinin kimliği, yalnızca, profilinin, buradaki unsurlardan biriyle uyum sağladığı ölçüde, belirlenebilir. Kısmi uyumlardan yola çıkarak, aile arayışlarına sadece, çok nadir ve belirli durumlarda gidilebilir. Parmak izleri, DNA profilleri ve DNA örnekleri hakkında taraflı hiçbir yorum yapılamaz ve bunlar bir kişinin faaliyetlerine yönelik hiç bir bilgi vermezler; bu durumda, bunlar hiç bir şekilde, bir kişiyle ilgili intibayı değiştiremez ya da ününe zarar vermezler. 12

ĐKĐNCĐ DAĐRE. AHMET YILDIRIM v. TÜRKĐYE. (Başvuru no. 3111/10) KARAR STRAZBURG. 18 Aralık 2012

ĐKĐNCĐ DAĐRE. AHMET YILDIRIM v. TÜRKĐYE. (Başvuru no. 3111/10) KARAR STRAZBURG. 18 Aralık 2012 ĐKĐNCĐ DAĐRE AHMET YILDIRIM v. TÜRKĐYE (Başvuru no. 3111/10) KARAR STRAZBURG 18 Aralık 2012 Bu karar AĐHS'nin 44 2 maddesinde belirtilen koşullar çerçevesinde kesinleşecektir. Şekli düzeltmelere tabi olabilir.

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDAN ÖRNEKLER

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDAN ÖRNEKLER AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDAN ÖRNEKLER Gilles Dutertre Bu kitap daha önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatlarından Alıntılar adıyla yayımlanmış olan kitabın çevirisi gözden geçirilmiş

Detaylı

Mahkeme İçtihadına İlişkin Bilgi Notu

Mahkeme İçtihadına İlişkin Bilgi Notu AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ Mahkeme İçtihadına İlişkin Bilgi Notu Sayı. 170 Ocak 2014 Mahkeme nin İçtihat Bilgi ve Yayınlar Dairesi tarafından derlenen bu Bilgi Notu, Yazı İşleri Müdürlüğü nün özel

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ( OMBUDSMANLIK ) TAVSİYE KARARI : F.D. : Adalet Bakanlığı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ( OMBUDSMANLIK ) TAVSİYE KARARI : F.D. : Adalet Bakanlığı T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ( OMBUDSMANLIK ) ŞİKAYET NO : 03.2014/2832 KARAR TARİHİ : 03/12/2014 TAVSİYE KARARI ŞİKAYETÇİ : F.D ŞİKAYET EDİLEN İDARE : Adalet Bakanlığı ŞİKAYETİN KONUSU : Mahkemece hakkında

Detaylı

Ahmet YAVUZ Adalet Dergisi, Yıl:2014, Sayı:48, (s. 82/120)

Ahmet YAVUZ Adalet Dergisi, Yıl:2014, Sayı:48, (s. 82/120) MUKAYESELĐ HUKUKTA YAŞAMA HAKKI Ahmet YAVUZ Seferihisar Cumhuriyet Başsavcısı Giriş Yaşama hakkı en temel haktır. Yaşama hakkı karşısında diğer haklar türev, ikincil haklardır. Diğer bütün hakların kullanımı

Detaylı

POLİS VAZİFE VE SALAHİYET KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK:

POLİS VAZİFE VE SALAHİYET KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK: İNSAN HAKLARI ÇALIŞMA METİNLERİ: V POLİS VAZİFE VE SALAHİYET KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK: DURDURMA-KİMLİK SORMA- ARAMA PARMAK İZİ ALINMASI SİLAH KULLANMA Kerem ALTIPARMAK Ahmet Murat AYTAÇ Onur KARAHANOĞULLARI

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ Mahkeme İçtihadına İlişkin Bilgi Notu. Sayı. 162 Nisan 2013

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ Mahkeme İçtihadına İlişkin Bilgi Notu. Sayı. 162 Nisan 2013 AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ Mahkeme İçtihadına İlişkin Bilgi Notu Sayı. 162 Nisan 2013 Bu gayri resmi çeviri, Adalet Bakanlığı, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, İnsan Hakları Daire

Detaylı

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Kapsamında Özel Hayata ve Aile Hayatına Saygı Gösterilmesi Hakkının Korunması

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Kapsamında Özel Hayata ve Aile Hayatına Saygı Gösterilmesi Hakkının Korunması Ivana Roagna Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Kapsamında Özel Hayata ve Aile Hayatına Saygı Gösterilmesi Hakkının Korunması Avrupa Konseyi insan hakları el kitapları ÖZEL HAYATA VE AİLE HAYATINA SAYGI GÖSTERİLMESİ

Detaylı

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kişisel verilerin işlenmesinde kişinin dokunulmazlığı,

Detaylı

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 11. ve 14. Protokoller ile değiştirilen metin Ek Protokol ile Protokol 4, 6, 7, 12 ve 13 eklenmiştir Sözleşme metni, 1 Haziran 2010 tarihinde

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN TARAF DEVLETLERE YÜKLEDİĞİ POZİTİF YÜKÜMLÜLÜKLER

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN TARAF DEVLETLERE YÜKLEDİĞİ POZİTİF YÜKÜMLÜLÜKLER T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN TARAF DEVLETLERE YÜKLEDİĞİ POZİTİF YÜKÜMLÜLÜKLER YÜKSEK LİSANS TEZİ Sadık KOCABAŞ

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ Mahkeme İçtihadına İlişkin Bilgi Notu. Sayı. 159 Ocak 2013

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ Mahkeme İçtihadına İlişkin Bilgi Notu. Sayı. 159 Ocak 2013 AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ Mahkeme İçtihadına İlişkin Bilgi Notu Sayı. 159 Ocak 2013 Bu gayri resmi çeviri, Adalet Bakanlığı, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, İnsan Hakları Daire

Detaylı

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi. 11. ve 14. Protokoller ile değiştirilen metin

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi. 11. ve 14. Protokoller ile değiştirilen metin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 11. ve 14. Protokoller ile değiştirilen metin Avrupa Antlaşmaları Serisi, No. 5 1 Metne İlişkin Açıklama 1, 4, 6, 7, 12 ve 13 No.lu Protokoller Sözleşme metni, 1 Haziran

Detaylı

Yaþam hakký. Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi'nin 2. maddesinin Uygulanmasýna Ýliþkin Kýlavuz Kitap. Ýnsan Haklarý El Kitaplarý, No. 8.

Yaþam hakký. Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi'nin 2. maddesinin Uygulanmasýna Ýliþkin Kýlavuz Kitap. Ýnsan Haklarý El Kitaplarý, No. 8. Yaþam hakký Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi'nin 2. maddesinin Uygulanmasýna Ýliþkin Kýlavuz Kitap Douwe Korff COUNCIL OF EUROPE CONSEIL DE L EUROPE Ýnsan Haklarý El Kitaplarý, No. 8 Yaşam hakkı Avrupa

Detaylı

ÇOCUKLAR VE ÇOCUK ADALET SĐSTEMĐ: ĐYĐLEŞTĐRMEYE YÖNELĐK ÖNERĐLER. Thomas Hammerberg, Avrupa Konseyi Đnsan Hakları Komiserliği

ÇOCUKLAR VE ÇOCUK ADALET SĐSTEMĐ: ĐYĐLEŞTĐRMEYE YÖNELĐK ÖNERĐLER. Thomas Hammerberg, Avrupa Konseyi Đnsan Hakları Komiserliği ÇOCUKLAR VE ÇOCUK ADALET SĐSTEMĐ: ĐYĐLEŞTĐRMEYE YÖNELĐK ÖNERĐLER Thomas Hammerberg, Avrupa Konseyi Đnsan Hakları Komiserliği Strasbourg,19 Haziran 2009 CommDH/IssuePaper(2009)1 Bu çeviri Đngilizce orijinalinden

Detaylı

İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşme (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi)

İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşme (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi) İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşme (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi) 11. Protokol ile değiştirilen ve yeniden düzenlenen sözleşme metni (yürürlüğe giriş tarihi 1 Kasım

Detaylı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Raporu

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Raporu Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Raporu İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NDE KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜVENLİĞİ

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NDE KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜVENLİĞİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NDE KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜVENLİĞİ HAKKI VE TÜRK HUKUKUNDAKİ YANSIMASI Hazırlayan Onur YERDELEN Kamu Yönetimi

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE PERİNÇEK İSVİÇRE DAVASI. (Başvuru no: 71510/08) KARARIN ÇEVİRİSİ STRAZBURG.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE PERİNÇEK İSVİÇRE DAVASI. (Başvuru no: 71510/08) KARARIN ÇEVİRİSİ STRAZBURG. AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE PERİNÇEK İSVİÇRE DAVASI (Başvuru no: 71510/08) KARARIN ÇEVİRİSİ STRAZBURG 17 Aralık 2013 İşbu karar AİHS nin 44/2 maddesinde belirtilen koşullar çerçevesinde

Detaylı

İNSAN HAKLARI VE TERÖRLE MÜCADELE

İNSAN HAKLARI VE TERÖRLE MÜCADELE İNSAN HAKLARI VE TERÖRLE MÜCADELE ĠNSAN HAKLARI VE TERÖRLE MÜCADELE Bu kitap, "Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Ġnsan Hakları ve Terörle Mücadele Hakkındaki Ġlkeleri" ve kaynak metinlerinin, Konseyin

Detaylı

ÖZGÜR GÜNDEM-Türkiye Davası (23144/93)

ÖZGÜR GÜNDEM-Türkiye Davası (23144/93) ÖZGÜR GÜNDEM-Türkiye Davası (23144/93) Strazburg 16 Mart 2000 USULİ İŞLEMLER 1. Dava, İnsan Haklarının ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına Yönelik Sözleşme'nin (Sözleşme) eski 19. Maddesi ile ortaya konulduğu

Detaylı

Avrupa İşkencenin ve İnsanlıkdışı veya Onurkırıcı Ceza veya Muamelenin Önlenmesi Komitesi (CPT) CPT standartları

Avrupa İşkencenin ve İnsanlıkdışı veya Onurkırıcı Ceza veya Muamelenin Önlenmesi Komitesi (CPT) CPT standartları AVRUPA KONSEYİ CPT/Inf/E (2002) 1 - Rev. 2010 Türkçe / Turkish / Turc Avrupa İşkencenin ve İnsanlıkdışı veya Onurkırıcı Ceza veya Muamelenin Önlenmesi Komitesi (CPT) CPT standartları 3 İÇİNDEKİLER Sayfa

Detaylı

5651 sayılı Kanunun Değişiklik Tasarısının Getirdiği Değişiklikler Üzerine Bir Değerlendirme Kerem Altıparmak 1 & Yaman Akdeniz 2

5651 sayılı Kanunun Değişiklik Tasarısının Getirdiği Değişiklikler Üzerine Bir Değerlendirme Kerem Altıparmak 1 & Yaman Akdeniz 2 5651 sayılı Kanunun Değişiklik Tasarısının Getirdiği Değişiklikler Üzerine Bir Değerlendirme Kerem Altıparmak 1 & Yaman Akdeniz 2 Giriş 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve

Detaylı

T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSİ KAMU HUKUKU (GENEL KAMU HUKUKU) ANA BİLİM DALI AİHM KARARLARI IŞIĞINDA ADİL YARGILANMA HAKKINDA

T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSİ KAMU HUKUKU (GENEL KAMU HUKUKU) ANA BİLİM DALI AİHM KARARLARI IŞIĞINDA ADİL YARGILANMA HAKKINDA T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSİ KAMU HUKUKU (GENEL KAMU HUKUKU) ANA BİLİM DALI AİHM KARARLARI IŞIĞINDA ADİL YARGILANMA HAKKINDA MAKUL SÜRE Yüksek Lisans Tezi Kemal AKKURT Ankara, 2012

Detaylı

Bu çalışmada, terör örgütlerinin uluslararası ilişkilerdeki etkisi Türkiye-

Bu çalışmada, terör örgütlerinin uluslararası ilişkilerdeki etkisi Türkiye- GİRİŞ Bu çalışmada, terör örgütlerinin uluslararası ilişkilerdeki etkisi Türkiye- Avrupa Birliği ilişkileri çerçevesinde incelenmektedir. Tezde öncelikle terörizmin farklı kuruluşlarca algılanma biçimi

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ Bültenin Kapsadığı Tarihler 20-26 Ocak 2009 Yayımlandığı Tarih 27 Ocak 2009 Sayı 396 İÇİNDEKİLER - 15/01/2009

Detaylı

Dr. K. Sedat Sirmen**

Dr. K. Sedat Sirmen** Yabancıların Türkiye den Sınırdışı Edilmesine İlişkin Temel Düzenlemeler ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nin Türkiye Hakkında Verdiği Örnek Kararlar*.... Dr. K. Sedat Sirmen** ÖZET İnsan haklarına saygılı

Detaylı

Birinci Baskı İstanbul, Kasım 2012. Yayına Hazırlayanlar: Mehmet Tarhan Sezen Yalçın

Birinci Baskı İstanbul, Kasım 2012. Yayına Hazırlayanlar: Mehmet Tarhan Sezen Yalçın Bu yayın Açık Toplum Vakfı, Friedrich-Ebert-Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği, Hollanda Başkonsolosluğu Matra Fonu ve İstanbul İsveç Başkonsolosluğu tarafından desteklenmiştir. Yargıtay ve Danıştay

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI

T.C. ADALET BAKANLIĞI T.C. ADALET BAKANLIĞI Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Cezaî Adlî Yardımlaşma Hukukî Adli Yardımlaşma İnsan Hakları Suçluların İadesi ve Hükümlülerin Nakli Nafaka Çocuk Kaçırma Uluslararası

Detaylı

AİHS VE ANAYASA HÜKÜMLERİ ÇATIŞMASINDA ÖNCELİKLİ UYGULAMA SORUNU

AİHS VE ANAYASA HÜKÜMLERİ ÇATIŞMASINDA ÖNCELİKLİ UYGULAMA SORUNU KİŞİ HÜRRİYETİ VE GÜVENLİĞİ BAĞLAMINDA AİHS VE ANAYASA HÜKÜMLERİ ÇATIŞMASINDA ÖNCELİKLİ UYGULAMA SORUNU GİRİŞ Temel hak ve özgürlükler alanındaki uluslararası sözleşmeler, devletlerin hem siyasal yaşamları

Detaylı