Selülite Güncel Bir Yaklaşım

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Selülite Güncel Bir Yaklaşım"

Transkript

1 74 Turk J Dermatol 2014; 2: 74-8 Ana Konu / Main Topic Gürol Açıkgöz, Serbay Gürel Selülite Güncel Bir Yaklaşım A Current Approach to Cellulitis Özet Selülit, dünya genelinde milyonlarca kadının temel kozmetik sorunlarından biri olup, sıklıkla abdominal bölge, pelvik bölge ve alt ekstremitelerde tipik portakal kabuğu görünümüne yol açan değişikliklerle karakterizedir. Selülit gelişiminde genetik yatkınlık kadar cinsiyet, etnik köken ve çevresel faktörler gibi pek çok faktörde rol oynamaktadır. Günümüzde, selülit tedavisinde kullanılan tedavi yöntemlerinin pek çoğu orta düzeyde bir iyileşme sağlarken, bu etki çoğunlukla geri dönüşlüdür. Selülit için mevcut olan tedavi modalitelerini; agreve edici faktörlerin ortadan kaldırılması, fiziksel, kimyasal ve termal yöntemler ile farmakolojik tedaviler olarak sınıflandırabiliriz. Agreve edici faktörlerin ortadan kaldırılması açısından en önemli seçeneklerin başında kilo verme gelmektedir. Endermoloji, subsizyon, mezoterapi, ultrason, yağ aldırma yöntemleri ve selektif kriyoliz selülit tedavisinde fiziksel, kimyasal ve termal etkiler oluşturarak etki eden tedavi modaliteleridir. Ayrıca, pek çok farmakolojik ajan günümüzde selülit tedavisinde kullanılmakta olup, her geçen gün selülit tedavisi açısından yeni ve etkili tedavi seçenekleri oluşturma çabası devam etmektedir. Anahtar Kelimeler: Selülit, tedavi, deri, adiposit, farmakolojik ajan, selektif kriyoliz Abstract Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye Yazışma Adresi/ Correspondence: Gürol Açıkgöz, Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye E-posta: Geliş Tarihi/Submitted: Kabul Tarihi/Accepted: Hakkı 2014 Türk Dermatoloji Derneği Makale metnine www. turkdermatolojidergisi.com web sayfasından 2014 by Turkish Society of Dermatology - Available on-line at Cellulitis is one of the most common cosmetic problems concerning millions of women all around the world, and is characterized by some changes which causes typical orange peel appearances in abdominal and pelvic areas and lower extremities. Lots of factors playing roles in cellulite progress such as gender, ethnic origin and environmental factors are as important as genetic tendency. Although, most of the treatment options used in cellulitis treatment provides a medium level recovery; these effects are mostly reversible. We can classify existing cellulitis treatment methods such as; attenuation of aggravating factors; physical, chemical and thermal methods and pharmacologic treatments. With regards to attenuation of aggravating factors; weight loss is one of the most important treatment options. Endermologie, subcision, mesotherapy, ultrasound, phototherapy, lasers, liposuction, radiofrequency and selective cryolysis are very important and effective treatment modalities in cellulitis treatment on which they have physical, chemical and thermal effects. Moreover, currently so many pharmacologic agents are in use in cellulitis treatment and the efforts to create newer and more effective treatment options are still going on day by day. Key Words: Cellulite, treatment, skin, adipocyte, pharmacologic agent, selective cryolysis Giriş Selülit, sıklıkla kadınlarda östrojen etkisine bağlı yağ dağılımının belirgin olduğu pelvik bölge, alt ekstremiteler ve abdominal bölgede gözlenen tipik portakal kabuğu görünümüne yol açan derinin topografik bir değişimi olarak tariflenebilir (1). Selülit, dünya genelinde milyonlarca kadının temel kozmetik sorunlarından biridir. Genç kadın popülasyonunu hedef alan tüm medya unsurları yoğun bir şekilde bu problem ve tedavi yöntemleri üzerine yoğunlaşmış durumdadır. Selülit tanımlaması ilk olarak, 1920 yılında Alquiler ve Paviot tarafından travmatik, topikal, enfeksiyoz veya glandüler uyarılara bağlı oluşabilen estetik bir bozukluk olarak tanımlanmıştır (2). Selülit, temel olarak obeziteden ayrılmalıdır. Obezite; pelvis, kalçalar ve abdominal bölgelerle sınırlı olması şart olmayan genel olarak adipoz dokunun hiperplazi

2 Açıkgöz ve ark. Selülite Güncel Bir Yaklaşım. Turk J Dermatol 2014; 2: ve hipertrofisi ile karakterizedir. Selülit ise, birçok yapısal, inflamatuar, histokimyasal, morfolojik ve biyokimyasal değişikliklerin sonucu olarak sıklıkla pelvis, kalçalar ve abdominal bölgede karşımıza çıkan bir tablodur (3). Bununla birlikte, selülit ile ilgili bildirilen çalışma sayısındaki yetersizlik selülitin etyolojik ve patofizyolojik yönden tam olarak aydınlatılamamasının nedenlerinden biridir. Son yıllarda literatürde sellülit ile ilgili yayın sayısında bir artış gözlense de; post-pubertal kadınların %85-%98 inde değişik evrelerde gözlenen bu tablonun oluş mekanizması ve prevalansı ile ilgili tanımlayıcı açıklamalar tam olarak ortaya konulamamıştır (3). Selülit gelişiminde genetik yatkınlık önemli bir rol oynamaktadır. Ayrıca (3): Cinsiyet (sıklıkla kadınlar), Etnik farklılık (Beyaz kadınlarda Asyalı kadınlardan daha fazla görülmekte), Yaşam standartları (aşırı yüksek karbonhidratlı diyet, hiperinsülinemiyi tetikler ve lipogenez artar bu da total vücut yağ kitlesini dolayısıyla selülit riskini arttırır), Sedanter yaşam (Sedanter hayat tarzı vücut kan akımının dinamisini azaltır, bu da daha fazla staza yol açarak selülite yatkın bölgelerdeki mikrosirkülasyonda değişikliklere neden olmaktadır), Gebelik (Hem tüm vücut sıvı volümünde ve hem de prolaktin, insülin gibi hormon düzeylerinde artış lipogenez ve sıvı retansiyonu yoluyla selülit riskini arttırmaktadır) gibi faktörlerde selülit gelişiminde rol oynamaktadır. Selülit dermo-hipodermal bileşkeye uzanan yağ protruzyonları ile karakterize bir klinik tablodur (4). Son yıllarda üzerinde sıkça durulan ve yeni yeni tanımlanan adipoz dokunun önemli fonksiyonel özelliklerinin de selülit patogenezinde rol aldığı düşünülmektedir (5,6). Selülit, histopatolojik ve klinik özelliklerine göre dört evrede incelenebilir (3): Evre 1: Hasta asemptomatik olup, klinik bulgu saptanmaz sadece histopatolojik bulgular (kapiller permeabilite artışı, areolar tabakada kalınlaşma vs.) mevcuttur. Evre 2: Derinin sıkıştırılması veya müsküler kontraksiyon sonrası solukluk, ısıda azalma ve elastikiyette azalma oluşur. Dinlenme anında gözle görülür değişiklik bulunmamaktadır. Histopatolojik olarak, periadiposit ve perikapiller fibrillerde hiperplazi ve hipertrofiye eşlik eden kapiller dilatasyon, mikrohemorajiler ve kapiller bazal membran kalınlaşması görülür (2). Evre 3: Dinlenme anında tipik portakal kabuğu görünümünün belirgin olduğu; palpasyonla derin yerleşimli ince granülasyonların hissedilmesi, palpasyonla hassasiyet, elastisitede azalma, solukluk ve ısıda azalma dikkat çekicidir. Histopatolojik olarak, yağ doku bozulması ve dejenere adipositlerin koleksiyon oluşturarak enkapsüle hale gelmesi ile oluşan mikronodül oluşumları, küçük arterlerin internal tabakalarında skleroz ve kalınlaşma, mikroanevrizmalar ve yağ doku içinde mikrohemorajiler, kapillerlerin neoformasyonu ve dermis ile subkutan doku arasındaki sınırın obliterasyonu gibi pek çok bulgu gözlenebilir (2). Evre 4: Evre 3 ile aynı özellikler gözlenmesine rağmen, klinik olarak daha palpabl, gözle görülür ve ağrılı nodüller, derin dokularda yapışıklıklar ve deri yüzeyinin tam anlamıyla dalgalı bir görünüme bürünmesi grade 4 selülitin temel özellikleridir. Histopatolojik olarak, lobule yağ doku yapısının kaybı, bazı nodüllerin yoğun bağ doku ile enkapsüle hale gelmesi gibi bulgular eşlik eder. Mikroskopik olarak, diffüz liposkleroz, telenjiektaziler, varis ve mikroskopik varisler ve epidermal atrofi tamamlayıcı diğer özelliklerdir (2). Selülit Tedavisi Günümüzde selülit için kullanılan tedavi yöntemlerinin pek çoğu selülit görünümünde orta düzeyde bir iyileşme sağlarken bu iyileşme zamanla belli oranda geri dönüşlüdür. Selülit tedavisi ile ilgili günümüzde yapılan çalışmalar sıklıkla küçük hasta grupları ile sınırlı, kontrol grubu kullanılmadan ve hatalı istatistiksel yöntemler kullanılarak hazırlandığından; selülit için her bir tedavi yönteminin başarısını spekülatif olarak değerlendirmek yanlış olmaz. Selülit için mevcut olan tedavi yöntemlerini; agreve edici faktörlerin ortadan kaldırılması; fiziksel, kimyasal ve termal yöntemler ile farmakolojik tedaviler olarak sınıflandırabiliriz. Agreve Edici Faktörlerin Ortadan Kaldırılması Kilo Verme Selülit obez kadın ve erkekler yanında normal kilodaki kadınlarda da gözlenir. Kilo alma, selülit tablosunu agreve edebilir. Small ve ark. kilo kaybı sonrası genel olarak selülit şiddetinde azalma gözlendiğini göstermişlerdir (7). Bu durum özellikle vücut kitle indeksi yüksek ve daha şiddetli selüliti olan bireyler için geçerli iken bu bireylerde kilo verme sonrası selülit şiddetinde azalma gözlenmiştir. Yine aynı çalışmada, deri çukurlaşmalarında kilo verme ile anlamlı bir iyileşme gözlenmediği, sadece çukurcukların derinliğinde gözle görülür bir azalma oluştuğu bildirilmiştir. Bu bulgu derideki çukurlaşmaların kilo ile alakalı olmayıp dermal kollajenöz bantların yol açtığı bir süreç olduğu şeklinde yorumlanmıştır (8). Fiziksel, Mekanik ve Termal Yöntemler Endermoloji Endermoloji, emme ve dönme hareketine dayalı bir masaj aleti ile bölgesel yağların yok edilmesinde kullanılan ve girişimsel olmayan bir tedavi yöntemidir. Selülit tedavisi için kullanılan birtakım masaj/emiş teknikleri sorunun bozulmuş sirkülasyon temelinde oluştuğunun düşünülmesi nedeniyle kullanıma girmiştir. Endermoloji tedavilerinin yüksek maliyetine rağmen, tedavide etkili olduğunu destekleyen çok az kanıt mevcuttur. Bu süreç, masaj/yağ emiş tekniklerinin subkutan dokunun dezorganizasyonunda iyileşmeye yol açıp, lenfatik dolaşımı arttırması şeklinde işlemektedir (8). Collis ve ark. yapmış oldukları bir çalışmada, 12 haftalık Endermoloji ve/veya Aminofilin krem (Fosfodiesteraz inhibitörü) ile tedavi edilen selüliti olan sağlıklı bireyleri karşılaştırmış ve hastalar arasında kalça bölgesi ölçümlerinde anlamlı bir değişiklik saptayamamışlardır (9). Yakın zamanlı bir çalışmada, Güleç ve ark. selülit tedavisinde endermolojinin etkinlik ve güvenirliğini değerlendirmek için yaptıkları çalışmada 33 sağlıklı selüliti olan kadına haftada iki kez olmak üzere

3 76 Açıkgöz ve ark. Selülite Güncel Bir Yaklaşım. Turk J Dermatol 2014; 2: 74-8 toplam 15 seans endermoloji tedavisi uygulamış ve bu tedavinin uygulanan vücut bölgesinin ölçülerinde azalmaya yol açmakla birlikte, selülit evresinin ve portakal kabuğu görünümünün azaltılmasında hafif derecede bir etkisi olduğunu gözlemlemişlerdir (10). Subsizyon Subsizyon, selülitin giderilmesi için kullanılan girişimsel bir metoddur. Yağ lobullerini tutan septal yapıları destrükte ederek deri çukurcuklarını tedavi etmeyi amaçlamaktadır. Lokal anestezik uygulamasını takiben, 16 veya 18 gauge iğneler ile epidermise paralel bir şekilde yağ dokuya girilerek, septal bant yapıları parçalanır. Selülitin klinik görünümünde sadece septal yapıların sorumlu olmadığı düşünüldüğünde tek başına girişimsel subsizyon metodu ile başarılı sonuçlar edilememesi mantıklı olup bu durum çalışmalarla ortaya konmuştur (11). Mezoterapi Mezoterapi, yani subkutan yağ dokunun çözülmesi için birtakım etken maddelerin enjeksiyonu işlemi, selülit tedavisinde sık kullanılan tedavi yöntemlerindendir (12). Teknik subkutise uygulanan bir seri injeksiyondan ibarettir. Solüsyonlar, fosfodiesteraz inhibisyonu ve c-amp seviyelerini arttırarak lipolize neden olan kafein, aminofilin ve teofilin gibi metilksantinler, hormonlar, enzimler, bitki ekstreleri, vitamin ve mineraller gibi içeriklerden hazırlanabilir. En sık kullanılan içerik, β-adrenerjik reseptör aktivasyonu yoluyla lipolize neden olan fosfatidilkolindir (8). Sasaki ve ark. topikal fosfatidilkolin anti-selülit jel ile lightemitting diyote (LED) ile düşük dozlarda ışık tedavisini kombine ederek selülit tedavisinde çok başarılı sonuçlara ulaşmışlardır (13). Caruso ve ark. selülit tedavisinde kullanılan mezoterapi solüsyonlarının lipoliz etkilerini karşılaştırdıkları çalışmalarında; aminofilin, isoproterenol, yohimbin ve melilotus (taş yoncası bitkisi ekstresi) solüsyonlarının lipolizi indüklediği, fakat ek olarak kullanılan topikal anesteziklerin veya içerikte yer alan anestezik maddelerin (prokain, lidokain vs.) lipolizi inhibe ettiği ve istenilen etkiyi engellediği sonucuna ulaşmışlardır (14). Kesin bir tedavi protokolünün olmayışı, tahmin edilemeyen sonuçlar ile ödem, ekimoz, sert subkutan nodüller, infeksiyon, ürtikeryal reaksiyon ve düzensiz deri kontürleri gibi yan etkileri nedeniyle klinisyenler pratikte bu yöntemi uygulamaktan çekinmektedirler (8). Ultrasonografi Girişimsel olmayan bir uygulama olan ultrasonun selülit için kullanılabilecek bir uygulama olup olmadığı henüz tartışmalı bir konudur. Ultrasonik enerji, uygun doz ayarlamaları ile kavitasyon; mikromekanik bozulma ve termal hasar olmak üzere üç mekanizma ile doku yıkımı yapar (8). Ekstrakorporal şok dalgası tedavisi (ESWT) selülit tedavisinde kullanılan ultrasonik tedavi yöntemlerinden biridir. Christ ve ark. selüliti olan 59 kadın olguyu değerlendirdikleri randomize olmayan kontrollü bir çalışmada, iki farklı dozajda fokuslanmış ESWT uygulamışlar ve deri elastisitesinde 4. hafta sonunda %73, 6. hafta sonunda %105 lik bir artış gözlemlemişlerdir. Bu sonuca mikrosirkülasyonun uyarılması ve hücre geçirgenliğindeki değişimin yol açtığı hipotezi öne sürülmüştür (15). Fototerapi Fototerapi, selülit tedavisi açısından önemli bir faktör olan hücre yenilenmesi ve uyarılmasını indüklediğinden son yıllarda mevcut tedavi yöntemleri arasındaki yerini almıştır. Selülit tedavisinde, nm dalga boyu arasında ışıklar kullanılmaktadır. Paolillo ve ark. yapmış oldukları çalışmada 20 kadın hastanın bir kısmına sadece egzersiz, bir kısmına ise egzersiz yanında Kızılötesi-LED aydınlatma tekniğiyle (850 nm) fototerapi uygulamışlar termal görüntüleme teknikleri kullanarak yapılan kalça ve uyluk çevresi ölçümlerinde selülit tedavisi açısından anlamlı iyileşme saptamışlardır (16). Yağ Aldırma Yağ aldırma, günümüzde selülit tedavisinde sıkça başvurulan metodlardan değildir. Şimdiye kadar lipoplasti ile ilgili olarak bazı araştırmacılar vücut kontürlerinde optimal etkiler oluşturduğunu savunurken, bazı araştırmacılar ise yağ aldırma sonrası deri çukurcuklarında artma gözlendiğini rapor etmişlerdir (17). Ultrasonik liposculpturing adı verilen yöntem, selülit tedavisinde geleneksel yağ aldırmaya nazaran daha modern, daha güvenli, daha az destrüktif bir teknik olarak değerlendirilmektedir. Yağ aldırma selülit açısından önerilen bir tedavi metodu olmamakla birlikte bu durum, selülit tablosunda adipoz dokunun deri yüzeyine çok yakın olması ve ince bir dermis tabakasıyla çevrelenmesi ile ilişkilendirilebilir (3). Geleneksel yağ aldırma tekniklerinin postoperatif ödem, ekimoz gibi yan etkileri ve fibröz alanlardaki kısıtlı etkinlik gibi dezavantajlarından dolayı son yıllarda ultrason veya lazer teknolojisiyle kombine edilmiş son teknoloji tıbbi araçların kullanımı tercih edilmektedir. Yağ Yıkımı için Kullanılan Lazerler Lazer-aracılı lipoplasti, günümüzde sık tercih edilen tedavi modalitelerinden biri olup, ilk kez 2000 li yıllarda Goldman ve ark. tarafından yapılan çalışmalarda Nd-YAG lazer eşliğinde yağ aldırma teknikleri ortaya konmaya başlanmıştır (18,19). Nd:YAG lazer, beraberinde cildi sıkılaştırıp, yağ dokunun seçilen alanlarının yıkımını hedef almaktadır (20). Bu tedavi şekli konvansiyonel yağ aldırma tedavisine göre daha az girişimseldir. Lazer aracılı lipoplasti, daha küçük yüzey alanlarında daha uygun olabilmektedir. Diğer önemli ve dikkat edilmesi gereken nokta, termal enerjinin terapötik amaçlarla kullanıldığında daima skar bırakma riski ve potansiyeli olmasıdır (4). Selülit tedavisinde son yıllarda lazer aracılı lipoplasti artan bir sıklıkta kullanılmaktadır. Son zamanlarda yapılan bir çalışmada selüliti olan 10 kadın hastaya 1440 nm pulsed lazerin subdermal kanüller yoluyla uygulayarak lipoplasti tedavisi uygulandığı ve iyi sonuçlar elde edildiği ve bir yıllık izlem ile yan etki gözlemlenmediği bildirilmiştir (21). Truitt ve ark. ise selülit tedavisinde sadece 1064 nm Nd:YAG lazer kullanımının etkisi ve güvenilirliğini araştırdıkları çalışmada arka uyluk bölgesinde selüliti olan 16 kadın hastanın 5 inde az veya orta derecede iyileşme gözlemlemişlerdir (17). Bipolar ve Unipolar Radyofrekans Araçları Son zamanlarda, radyofrekans (RF) teknolojisini uygulayan girişimsel olmayan metodlar, selülit tedavisinde önem

4 Açıkgöz ve ark. Selülite Güncel Bir Yaklaşım. Turk J Dermatol 2014; 2: kazanmaya başlamıştır. Burada amaç, selülit oluşumuna katkıda bulunan bağ doku septaları ve yağ dokuya etki etmektir. Bu tedavi yönteminde, düşük enerjili diode lazer, kızılötesi ışın ( nm), bipolar RF, kontakt ısıtma, emiş gücü, masaj ve bunun gibi farklı tedavi konseptlerini kombine ederek etki eden çeşitli sistemler kullanımdadır. Yapılan bir çalışmada, lazer, kontakt ısıtma, emiş gücü ve masajı kombine ederek etki eden bu sistemlerden biri olan TriActive sistemi ile selülit tedavisinde anlamlı iyileşmeler gözlenmiştir (22). Nootheti ve ark. ise selülit tedavisinde haftada iki kez ve 6 hafta boyunca iki farklı sistem (TriActive ve VelaSmooth) kullanılarak tedavi edilen hastaları değerlendirmiş ve bacak üst kısımların ölçülerinde sırasıyla %28 ve %30 iyileşme gözlemlediklerini bildirmişlerdir (23). Selektif Kriyoliz Kriyoliz, selülitin ve lokalize yağlanmanın giderilmesinde gelecek için umut vadeden ilginç bir yaklaşımdır. Bu tedavi modalitesi donma sıcaklığının altındaki sıcaklıklarda adipositlerdeki sitoplazmik lipidlerin kristalizasyonu hipotezine dayandırılmıştır. Bir hayvan çalışmasında, 10 ar dakikalık sürelerde 20, -1, -3, -5 ve -7 C lik sıcaklıklara 3,5 ay süreyle maruz bırakılan siyah domuzlarda uygulamanın yapıldığı bazı alanlarda gözle görülür oranlarda subkutanöz yağ dokuda incelme saptanmıştır (24). Girişimsel olmayan selektif kriyoliz yöntemi, lokalize yağlanmalar açısından çok yeni bir tedavi seçeneği olmamakla birlikte selülit tedavisinde kullanımı gün geçtikçe artmaktadır yılında yapılan bir çalışmada; lokalize yağlanması olan 50 hastaya buzşok lipolizi adı da verilen kriyoliz ve akustik dalgaları kombine eden bir metod kullanılarak, lokalize yağlanma açısından önce bir soğutucu prob ile daha sonra da fibröz selüliti çözmek için bir şok probu ile lokalize tedavi uygulanmış. Prosedür sonucunda tedavi edilen alanlarda anlamlı oranda yağ kalınlığında incelme gözlenmiş ve tedavi süresince herhangi bir yan etki veya kan yağları veya karaciğer enzimlerinde yükselme gözlenmemiştir. Buz-Şok Lipolizi tedavisi vücut biçimlendirmesi açısından cerrahi yöntemlerin yerini alabilecek güvenli, etkili ve girişimsel olmayan bir metod olarak değerlendirilmiştir (25). Farmakolojik Ajanlar Katekolaminler Kafein, Aminofilin, Teofilin ve Teobromin gibi Metilksantin grubu ajanlar β-agonistler grubunda sınıflandırılmakta olup selülit tedavisinde üzerinde en çok çalışma yapılmış gruplardan birisidir (26). Yapılan bir çalışmada 30 gün boyunca günde iki kez uygulanan topikal kafein solüsyonunun kalça ve uyluk ölçülerinde azalmaya yol açtığı gösterilmiş, topikal kafeinin mikrosirkülasyon üzerinde anlamlı etki oluşturmadığı gözlemlenmiştir (27) yılında yapılan bir çalışmada vücut kitle indeksi (VKİ) 27 nin üzerinde olan 50 erkek ve kadının bel bölgelerine günde iki kez aminofilin krem uygulanmış ve kontrol grubu ile karşılaştırıldığında 12. hafta ölçümlerinde VKİ ve yağ dağılımını işaret eden bel/kalça çevresi oranlarında azalma bildirilmiştir (28). Retinoik Asit Türevleri Piérard-Franchimont ve ark. 6 ay süreyle topikal olarak uygulanan %0,3 lük retinolün laboratuvar şartlarında deri elastisitesini arttırıp, vizkoziteyi azalttığını ortaya koymakla birlikte klinik olarak selülit tablosunda gözle görülür bir etki gözlemleyememişlerdir (29). Karboksiterapi Karboksiterapi, terapötik amaçlarla transkutanöz karbondioksit verilmesi işlemidir. Bu tedavi yağ hücreleri ve mikrodolaşım üzerine etkilidir (30). Brandi ve ark. bu tedavinin lipoplasti ile kombine edilmesiyle uyluk lateral yüzlerinde %55 e varan oranlarda deri elastikiyetinde artış oluşturduğunu göstermişlerdir (31). Son yıllarda yapılan diğer bir çalışmada; selüliti olan 101 kadın hastada abdominal bölgeye ve 57 kadın hastada kalça bölgesine karboksiterapi uygulamış olup karboksiterapinin oldukça etkili ve güvenli bir yöntem olduğunu ortaya koymuşlardır (32). Bitkisel Ürünler Mine çiçeği, yeşil çay, limon, rezene, arpa, çilek, soya gibi pek çok bitkisel içerik selülit tedavisinde incelme kürü olarak kulanılmıştır. Bunların çoğu periferal mikrosirkülasyon ve lenfatik drenajı arttırarak etki etmektedir (33). Kırk kadın hastada; kafein, karabiber tohumu ekstresi, portakal kabuğu, karanfil kökü ekstresi, yeşil çay ekstresi ve tarçın kabuğu ekstresi içeren antiselülit kremlerle 4 haftalık bir kür ile kanıtlanmış klinik iyileşme gözlenmiştir. Fakat tüm hastaların tedavi süresince neopren korse kullanmış olmaları bitkisel kremin tek başına ne kadar etkili olacağı yönünde soru işaretleri oluşturmuştur (34). Peroksizom Proliferatör Aktive Edici Reseptör (PPAR) Agonistleri Petroselinik asit ve konjuge linoleik asit, potent PPARα aktivatörleri olarak rapor edilmiş olup, epidermal diferansiyasyonu sağlayıp, inflamasyonu azaltarak ve ekstrasellüler matriks komponentlerini arttırarak deri sıkılaştırıcı bir fonksiyon görürler (30). Bir çalışmada 60 hastanın bir kısmına sadece antiselülit özellikli krem, bir kısmına da antiselülit krem ve konjuge linoleik asit desteği verilmiş. Altmış gün sonrasında kombine tedavi kullananlarda daha iyi bir deri görünümü ve kalça çevresi ölçümünde anlamlı bir azalma olduğu gözlemlenmişdir (35). Alfa-Hidroksi Asitler Alfa-hidroksi asitler ve kısmen laktik asitin selülit tedavisinde kollajen seviyesini arttırarak oluşturduğu yaşlanma karşıtı ve ışık hasarını önleyici özellikleri sayesinde epidermal diferansiyasyonu ve bariyer fonksiyonu geliştirdiği ve selülit tedavisinde de portakal kabuğu görünümünü azaltarak etkili olabileceği savunulmuştur (30). Selülit tedavisinde bu ajanlarla yapılmış çalışma mevcut değildir. Sonuç Selülit, etiyolojisinde pek çok faktörün rol oynadığı, deri mimarisinde bozukluklarla karakterize, kadınların en az %85 ini etkileyen ve giderek artan kaygıya yol açan kozmetik bir problemdir. Selülit, artmış adipoz dokuyla ilişkili olmakla birlikte sadece aşırı kilolulara spesifik bir klinik tablo değildir. Selülit; mikrosirkulasyon, lenfatikler, ekstrasellüler matriks ve dermise taşan fazla subkutan adipoz doku ile karakterize kompleks bir olaydır. Septa mimarisindeki değişiklikler son günlerde gündeme gelmeye başlamıştır.

5 78 Açıkgöz ve ark. Selülite Güncel Bir Yaklaşım. Turk J Dermatol 2014; 2: 74-8 Selülit tedavisinde, pek çok tedavi yöntemi söz konusu olmakla birlikte, hiçbir tedavi yöntemini tam olarak başarılı, orta derecede veya geçici etkili olarak değerlendirmek mümkün değildir. Bununla birlikte, selülit tablosu için yeni tedavi yöntemleri oluşturma çabası her geçen gün devam etmektedir. Günümüzde; selülit tedavisinde girişimsel olmayan masaj, radyofrekans, lazer ve ışık temelli tedaviler; liposuction, mezoterapi ve subsizyon gibi girişimsel tedaviler ve topikal kremler ve karboksiterapi gibi diğer tedavi yöntemleri mevcuttur. Ek olarak; son zamanlarda tanıştığımız, noninvaziv kriyoliz yöntemi, subkutan yağ dokunun en azından geçici olarak azaltılması açısından umut vaat edici sonuçlar doğurmuştur. Kaynaklar 1. De Godoy JM, de Godoy Mde F. Treatment of cellulite based on the hypothesis of a novel physiopathology. Clin Cosmet Investig Dermatol. 2011;4: Rossi AB, Vergnanini AL. Cellulite: a review. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2000; 14: Khan MH, Victor F, Rao B, Sadick NS. Treatment of cellulite: Part I. Pathophysiology. J Am Acad Dermatol Mar;62(3):361-70; quiz De la Casa Almeida M, Suarez Serrano C, Rebollo Roldán J et al. Cellulite s aetiology: a review. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2013;27: Emanuele E, Bertona M, Geroldi D. A multilocus candidate approach identifies ACE and HIF1A as susceptibility genes for cellulite. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2010; 24: Terranova F, Berardesca E, Maibach H. Cellulite: nature and aetiopathogenesis. Int J Cosmet Sci. 2006;28: Smalls LK, Hicks M, Passeretti D et al. Effect of weight loss on cellulite: gynoid lypodystrophy. Plast Reconstr Surg. 2006;118: Khan MH, Victor F, Rao B et al. Treatment of cellulite:part II. Advancesand controversies. J Am Acad Dermatol. 2010; 62: Collis N, Elliot LA, Sharpe C et al. Cellulite treatment: a myth or reality: a prospective randomized, controlled trial of two therapies, endermologie and aminophylline cream. Plast Reconstr Surg. 1999;104:1110-4; discussion Güleç AT. Treatment of cellulite with LPG endermologie. Int J Dermatol. 2009;48: Hexsel DM, Mazucco R. Subcision: a treatment for cellulite. Int J Dermatol. 2000;39: Rose PT, Morgan M. Histologic changes associated with mesotherapy. J Cosmet Laser Ther. 2005;7: Sasaki GH, Oberg K, Tucker B et al. The effectiveness and safety of topical PhotoActif phosphatidylcholine-based anti-cellulite gel and LED (red and near-infrared) light on Grade II-III thigh cellulite: a randomized, doubleblinded study. J Cosmet Laser Ther. 2007;9: Caruso MK, Roberts AT, Bissoon L et al. An evaluation of mesotherapy solutions for inducing lipolysis and treating cellulite. J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2008; 61: Christ C, Brenke R, Sattler G et al. Improvement in skin elasticity in the treatment of cellulite and connective tissue weakness by means of extracorporeal pulse activation therapy. Aesthet Surg J. 2008;28: Paolillo FR, Borghi-Silva A, Parizotto NA et al. New treatment of cellulite with infrared-led illumination applied during high-intensity treadmill training. J Cosmet Laser Ther. 2011;13: Truitt A, Elkeeb L, Ortiz A et al. Evaluation of a long pulsed 1064-nm Nd:YAG laser for improvement in appearance of cellulite. J Cosmet Laser Ther. 2012;14: Goldman A, Schavelzon D, Blugerman G. Laser lipolysis:liposuction using Nd:YAG laser. Revista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. 2002;17: Goldman A, Schavelzon D, Blugerman G. Liposuction using neodimium: yttrium-aluminium-garnet laser. Plast Reconstr Surg. 2003: 111: Katz B, McBean J, Cheung JS. The new laser liposuction for men. Dermatol Ther. 2007;20: DiBernardo BE. Treatment of Cellulite Using a 1440-nm Pulsed Laser With One-Year Follow-Up. Aesthet Surg J. 2011;31: Boyce S, Pabby A, Brazzini B et al. Clinical evaluation of a device for the treatment of cellulite: TriActive. Am J Cosmet Surg. 2005;22: Nootheti PK, Magpantay A, Yosowitz G et al. A single center, randomized, comparative, prospective clinical study to determine the efficacy of the VelaSmooth system versus the Triactive system for the treatment of cellulite. Lasers Surg Med. 2006;38: Manstein D, Laubach H, Watanabe K et al. Selective cryolysis: a novel method of non-invasive fat removal. Lasers Surg Med. 2008;40: Ferraro GA, De Francesco F, Cataldo C et al. Synergistic effects of cryolipolysis and shock waves for noninvasive body contouring. Aesthetic Plast Surg. 2012;36: Hexsel D, Soirefmann M. Cosmeceuticals for Cellulite. Semin Cutan Med Surg. 30: Lupi O, Semenovitch IJ, Treu C et al. Evaluation of the effects of caffeine in the microcirculation and edema on thighs and buttocks using the orthogonal polarization spectral imaging and clinical parameters. J Cosmet Dermatol. 2007:6: Caruso MK, Pekarovic S, Raum WJ et al. Topical fat reduction from the waist. Diabetes Obes Metab. 2007;9: Piérard-Franchimont C, Piérard GE, Henry F et al. A randomized, placebocontrolled trial of topical retinol in the treatment of cellulite. Am J Clin Dermatol. 2000:1: Rawlings AV. Cellulite and its treatment. Int J Cosmet Sci. 2006; 28: Brandi C, D Aniello C, Grimaldi L et al. Carbon dioxide therapy: effects on skin irregularity and its use as a complement to liposuction. Aesthetic Plast Surg Jul-Aug;28(4): Lee GS. Carbon dioxide therapy in the treatment of cellulite: an audit of clinical practice. Aesthetic Plast Surg. 2010;34: Hexsel D, Orlandi C, Zechmeister do Prado D. Botanical extracts used in the treatment of cellulite. Dermatol Surg. 2005;31: Rao J, Gold MH, Goldman MP. A two-center, double-blinded, randomized trial testing the tolerability and efficacy of a novel therapeutic agent for cellulite reduction. J Cosmet Dermatol. 2005;4: Birnbaum L. Addition of conjugated linoleic acid to a herbal anticellulite pill. Adv Ther. 2001;18:225-9.

CELLULITE CONTROL BODY SMOOTHING CREME

CELLULITE CONTROL BODY SMOOTHING CREME CELLULITE CONTROL BODY SMOOTHING CREME - Yağı hedefler - Yağı parçalar - Yeni yağ depolarının oluşumunu engeller - Hücrenin metabolizmasını arttırır Normal Cilt Selülit Cellulite Control, selülit görünümünü

Detaylı

1. İnsan vücudunun ölçülerini konu edinen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

1. İnsan vücudunun ölçülerini konu edinen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? VÜCUT BAKIMI 1. İnsan vücudunun ölçülerini konu edinen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? A) Anatomi B) Fizyoloji C) Antropometri D) Antropoloji 2. Kemik, diş, kas, organlar, sıvılar ve adipoz dokunun

Detaylı

MEZOTERAPİ NEDİR? Dr.Sedat YILDIZ. Dr.Sedat Yıldız Tamamlayıcı ve İntegratif Sağlık Akademisi

MEZOTERAPİ NEDİR? Dr.Sedat YILDIZ. Dr.Sedat Yıldız Tamamlayıcı ve İntegratif Sağlık Akademisi MEZOTERAPİ NEDİR? Dr.Sedat YILDIZ Mezoterapi, mezoderm kaynaklı organ patolojilerinin iyileşmesini amaçlayan bitkisel ve farmakolojik ilaçların bölgesel, küçük dozlarda, özel iğneler ve özel tekniklerle

Detaylı

ZERONA : Yağlardan kurtarır cm bazında inceltir

ZERONA : Yağlardan kurtarır cm bazında inceltir ZERONA : Yağlardan kurtarır cm bazında inceltir ZERO Cerrahi - ZERO Ağrı - ZERO İyileşme süresi Hastalar Zerona sonuçlarından övgüyle bahsetmektedir Dirençli yağlardan kurtulunuz: Karın Sırt Kalça Baldırlar

Detaylı

DERMACEUTIC LEKE GİDERİMİNDE YENİ YAKLAŞIM

DERMACEUTIC LEKE GİDERİMİNDE YENİ YAKLAŞIM DERMACEUTIC LEKE GİDERİMİNDE YENİ YAKLAŞIM LEKE GİDERİMİNDE YENİ YAKLAŞIM HEDEF Ciltteki pigment lekelerinin karmaşıklığına yönelim ; - Çeşitli cilt tipleri ve fototipler -Orijin çeşitlilikleri -Pigment

Detaylı

X-Wave. Akustik Dalga Terapisi

X-Wave. Akustik Dalga Terapisi X-Wave Akustik Dalga Terapisi sales@btlnet.com www.btlnet.com All rights reserved. Although every care has been taken to provide accurate and up-to-date information, no responsibility can be accepted for

Detaylı

Selülit ile mücadelede son nokta. Cellulaze. www.ortadoguas.com

Selülit ile mücadelede son nokta. Cellulaze. www.ortadoguas.com Be Selülit ile mücadelede son nokta Cellulaze www.ortadoguas.com Cellulite Laser Workstation Sadece tek bir uygulamadan sonra etkinli i kan tlanm fl, baflar l sonuçlar Cellulaze minimal invaziv bir selülit

Detaylı

Tedavide yeni başka seçenekler var mı? Doç. Dr. Özge Turhan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D.

Tedavide yeni başka seçenekler var mı? Doç. Dr. Özge Turhan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. Tedavide yeni başka seçenekler var mı? Doç. Dr. Özge Turhan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. Özellikle yara bakımıyla ilgili pek çok yeni yöntem,

Detaylı

VÜCUT KOMPOSİZYONU 1

VÜCUT KOMPOSİZYONU 1 1 VÜCUT KOMPOSİZYONU VÜCUT KOMPOSİZYONU Vücuttaki tüm doku, hücre, molekül ve atom bileşenlerinin miktarını ifade eder Tıp, beslenme, egzersiz bilimleri, büyüme ve gelişme, yaşlanma, fiziksel iş kapasitesi,

Detaylı

SAĞLIKLI OBEZLERDE FİZYOTERAPİ VE REFLEKSOLOJİ UYGULAMALARININ ZAYIFLAMAYA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

SAĞLIKLI OBEZLERDE FİZYOTERAPİ VE REFLEKSOLOJİ UYGULAMALARININ ZAYIFLAMAYA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ SAĞLIKLI OBEZLERDE FİZYOTERAPİ VE REFLEKSOLOJİ UYGULAMALARININ ZAYIFLAMAYA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ HAZIRLAYAN:FZT.MELTEM ERASLAN DANIŞMAN:PROF.DR.İSMET MELEK Obezite (şişmanlık),vücutta aşırı ölçüde

Detaylı

OBEZİTE ÇOCUK SAHİBİ OLMA ORANINI AZALTIYOR! AKŞAM GAZETESİ

OBEZİTE ÇOCUK SAHİBİ OLMA ORANINI AZALTIYOR! AKŞAM GAZETESİ OBEZİTE ÇOCUK SAHİBİ OLMA ORANINI AZALTIYOR! AKŞAM GAZETESİ İnfertilite (Kısırlık); döl oluşturma yeteneğinin azalması ya da yokluğu ile karakterize edilen tıbbi bir durumdur. Hem erkeklerde, hem de kadınlarda

Detaylı

YARA İYİLEŞMESİ. Yrd.Doç.Dr. Burak Veli Ülger

YARA İYİLEŞMESİ. Yrd.Doç.Dr. Burak Veli Ülger YARA İYİLEŞMESİ Yrd.Doç.Dr. Burak Veli Ülger YARA Doku bütünlüğünün bozulmasıdır. Cerrahi ya da travmatik olabilir. Akut Yara: Onarım süreci düzenli ve zamanında gelişir. Anatomik ve fonksiyonel bütünlük

Detaylı

Tarifname OBEZİTEYİ ÖNLEYİCİ VE TEDAVİ EDİCİ BİR KOMPOZİSYON

Tarifname OBEZİTEYİ ÖNLEYİCİ VE TEDAVİ EDİCİ BİR KOMPOZİSYON 1 Tarifname OBEZİTEYİ ÖNLEYİCİ VE TEDAVİ EDİCİ BİR KOMPOZİSYON Teknik Alan Buluş, obeziteyi önleyici ve tedavi edici glukopiranosit türevleri ihtiva eden bir kompozisyon ile ilgilidir. Tekniğin Bilinen

Detaylı

DİYABETTEN KORUNMADA CİNSİYET İLİŞKİLİ FARKLILIKLAR. Dr. İlhan TARKUN Kocaeli Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı

DİYABETTEN KORUNMADA CİNSİYET İLİŞKİLİ FARKLILIKLAR. Dr. İlhan TARKUN Kocaeli Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı DİYABETTEN KORUNMADA CİNSİYET İLİŞKİLİ FARKLILIKLAR Dr. İlhan TARKUN Kocaeli Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı Cinsiyet İlişkili Farklılıklar ERKEK BEYNİ KADIN BEYNİ Cinsiyet İlişkili

Detaylı

YAŞLI FİZYOLOJİSİ. Seray ÇAKIR 0341110005

YAŞLI FİZYOLOJİSİ. Seray ÇAKIR 0341110005 YAŞLI FİZYOLOJİSİ Seray ÇAKIR 0341110005 Yaşlının Vücut Bileşimi İnsanda, kas yapısı ve gücü 25 yaşında doruğa ulaşır. Bu yaşlarda kadınların ortalama vücut ağırlığının %37 si, erkeklerin %45 i kadarını

Detaylı

LAPAROSKOPİK SLEEVE GASTREKTOMİ SONRASI METBOLİK VE HORMONAL DEĞİŞİKLİKLER

LAPAROSKOPİK SLEEVE GASTREKTOMİ SONRASI METBOLİK VE HORMONAL DEĞİŞİKLİKLER LAPAROSKOPİK SLEEVE GASTREKTOMİ SONRASI METBOLİK VE HORMONAL DEĞİŞİKLİKLER Varlık Erol, Cengiz Aydın, Levent Uğurlu, Emre Turgut, Hülya Yalçın*, Fatma Demet İnce* T.C.S.B. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Detaylı

Chapter 10. Summary (Turkish)-Özet

Chapter 10. Summary (Turkish)-Özet Chapter 10 Summary (Turkish)-Özet Özet Vücuda alınan enerjinin harcanandan fazla olması durumunda ortaya çıkan obezite, günümüzde tüm dünyada araştırılan sağlık sorunlarından birisidir. Obezitenin görülme

Detaylı

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği En İyi Genç Araştırıcı Ödülü-2011

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği En İyi Genç Araştırıcı Ödülü-2011 Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği En İyi Genç Araştırıcı Ödülü-2011 Dr. Serhat IŞIK 13.10.2011 TİROİD PARATİROİD TİROİD PARATİROİD TİROİD PARATİROİD TİROİD PARATİROİD TİROİD PARATİROİD TİROİD

Detaylı

vücut şekillendirme farkı hisset

vücut şekillendirme farkı hisset vücut şekillendirme EN farkı hisset Sizin başarınız için bizim tecrübemiz Zimmer MedizinSysteme: Cryogenic Competence, Made in Germany 45 yıllık tecrübesiyle, Almanya Neu- Ulm de bulunan Zimmer MedizinSysteme,

Detaylı

Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri. Sena Aydın 0341110011

Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri. Sena Aydın 0341110011 Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri Sena Aydın 0341110011 PATOFİZYOLOJİ Fizyoloji, hücre ve organların normal işleyişini incelerken patoloji ise bunların normalden sapmasını

Detaylı

PLAZMA ENERJİSİ. ELEKTROPORASYON (İğnesiz Mezoterapi) SONOPORASYON (Düşük Frekanslı Ultrason) ESTETİKTE 4.BOYUT. www.khrono-x.com

PLAZMA ENERJİSİ. ELEKTROPORASYON (İğnesiz Mezoterapi) SONOPORASYON (Düşük Frekanslı Ultrason) ESTETİKTE 4.BOYUT. www.khrono-x.com PLAZMA ENERJİSİ RADYOFREKANS FRAKSİYONEL RF ELEKTROPORASYON (İğnesiz Mezoterapi) SONOPORASYON (Düşük Frekanslı Ultrason) ESTETİKTE 4.BOYUT www.khrono-x.com 1-PLAZMA ENERJİSİ Plazma enerjisi maddenin 4.halidir.

Detaylı

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Tedavisi: Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Sıklık Yolaçtığı sorunlar Nedenler Kan basıncı hedefleri Tedavi Dünyada Mortalite

Detaylı

Mhz NANO HIFU (HIGH INTENSITY FOCUS ULTRASOUND) AMELİYATSIZ YÜZ GERME TEKNOLOJİSİNDE YÜKSEK ETKİNLİK. Non-invaziv Yüz Germe. 2 Hz

Mhz NANO HIFU (HIGH INTENSITY FOCUS ULTRASOUND) AMELİYATSIZ YÜZ GERME TEKNOLOJİSİNDE YÜKSEK ETKİNLİK. Non-invaziv Yüz Germe. 2 Hz NANO HIFU (HIGH INTENSITY FOCUS ULTRASOUND) 2 YIL GARANTİ AMELİYATSIZ YÜZ GERME TEKNOLOJİSİNDE YÜKSEK ETKİNLİK NANO Teknoloji Başlıklar (1.5mm / 2 Hz, 3mm / 2 Hz ve 4.5mm) NANO Frekans4,3 Mhz 2 Hz Yeni

Detaylı

Uygulanmakta olan işlemler Epilasyon Lazer epilasyon ( Alexandrite ve NdYag ) IPLepilasyon İğneli epilasyon Cilt Gençleştirme NdYag ve Fraxionel

Uygulanmakta olan işlemler Epilasyon Lazer epilasyon ( Alexandrite ve NdYag ) IPLepilasyon İğneli epilasyon Cilt Gençleştirme NdYag ve Fraxionel Uygulanmakta olan işlemler Epilasyon Lazer epilasyon ( Alexandrite ve NdYag ) IPLepilasyon İğneli epilasyon Cilt Gençleştirme NdYag ve Fraxionel lazer IPL Radyofrekans PRP Mezoterapi JetPeel Kimyasal Peeling

Detaylı

INTRACEL - Altın İğne RF İyi Haftalar

INTRACEL - Altın İğne RF İyi Haftalar INTRACEL - Altın İğne RF 16.02.2015 İyi Haftalar Intracel nedir? INTRACELL Altın iğne uygulamasında cildin yüzeyinin altında kalan tabakalarına onarılabilir ölçüde ufak bir hasar vererek ilgili bölgedeki

Detaylı

2 YIL GARANTİ 2 YEARS WARRANTY CROSS AGATHA ++ DİODE LİPO LAZER TEKNOLOJİSİ DIODE LIPO LASER TECHNOLOGY

2 YIL GARANTİ 2 YEARS WARRANTY CROSS AGATHA ++ DİODE LİPO LAZER TEKNOLOJİSİ DIODE LIPO LASER TECHNOLOGY CROSS AGATHA ++ DİODE LİPO LAZER TEKNOLOJİSİ DIODE LIPO LASER TECHNOLOGY Selülit Tedavisinde ve Bölgesel Zayıflamada JAPON MITSUBISHI DİODE LİPO LAZER TEKNOLOJİSİ! A Device for Cellulite Treatment and

Detaylı

BCC DE GÜNCEL Prof. Dr. Kamer GÜNDÜZ

BCC DE GÜNCEL Prof. Dr. Kamer GÜNDÜZ BCC DE GÜNCEL Prof. Dr. Kamer GÜNDÜZ Celal Bayar Üniversitesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı-MANİSA Bazal Hücreli Kanser (BCC) 1827 - Arthur Jacob En sık rastlanan deri kanseri (%70-80) Açık

Detaylı

MEDİKAL - ESTETİK - KOZMETİK

MEDİKAL - ESTETİK - KOZMETİK UltraShape V3 Yağ Hücresi Parçalanması ile Vücut Şekillendirme Bilim Sonuçlar Güven MEDİKAL - ESTETİK - KOZMETİK UltraShape cihazı cerrahi operasyonlardan uzak durmayı tercih eden hasta popülasyonunun

Detaylı

MERVE SAYIŞ 04150019305 TUĞBA ÇINAR 04140033048 SEVİM KORKUT 04140033017 MERVE ALTUN 04140019065

MERVE SAYIŞ 04150019305 TUĞBA ÇINAR 04140033048 SEVİM KORKUT 04140033017 MERVE ALTUN 04140019065 MERVE SAYIŞ 04150019305 TUĞBA ÇINAR 04140033048 SEVİM KORKUT 04140033017 MERVE ALTUN 04140019065 TÜRKİYE SAĞLIKLI BESLENME VE HAREKETLİ HAYAT PROGRAMI (2014 2017) TÜRKİYE SAĞLIKLI BESLENME VE HAREKETLİ

Detaylı

BARİATRİK AMELİYATLARIN KİLO VERMENİN ÖTESİNDE 7 ÖNEMLİ YARARI

BARİATRİK AMELİYATLARIN KİLO VERMENİN ÖTESİNDE 7 ÖNEMLİ YARARI BARİATRİK AMELİYATLARIN KİLO VERMENİN ÖTESİNDE 7 ÖNEMLİ YARARI Bariatrik ameliyatlar sadece kilo kaybı sağlayarak fiziksel değişim sağlamazlar, asıl önemli olan kilo kaybı sonrası vücudumuz için bu 7 önemli

Detaylı

IŞIK DOLGUSU GÖZ ALTI IŞIK DOLGUSU & TEOXANE HYALURONİK ASİT AİLESİ CONFIDENT IN YOUR SKIN, CONFIDENT IN YOUR LIFE TM

IŞIK DOLGUSU GÖZ ALTI IŞIK DOLGUSU & TEOXANE HYALURONİK ASİT AİLESİ CONFIDENT IN YOUR SKIN, CONFIDENT IN YOUR LIFE TM IŞIK DOLGUSU GÖZ ALTI IŞIK DOLGUSU & TEOXANE HYALURONİK ASİT AİLESİ CONFIDENT IN YOUR SKIN, CONFIDENT IN YOUR LIFE TM Işık Dolgusu Göz altı Işık Dolgusu Işık Dolgusu TEOXANE ARGE UZMANLIĞINDAN ÖZGÜN BİR

Detaylı

ANKARA MEME HASTALIKLARI DERNEĞİ BİLİMSEL TOPLANTISI

ANKARA MEME HASTALIKLARI DERNEĞİ BİLİMSEL TOPLANTISI ANKARA MEME HASTALIKLARI DERNEĞİ BİLİMSEL TOPLANTISI 27.11.2014 GEBELİK VE LAKTASYON DÖNEMİNDE MEME KANSERİ Dr.Pınar Uyar Göçün Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji AD 41 y, kadın Sağ memeden

Detaylı

KANITA DAYALI TIP AÇISINDAN PRP ENDİKASYONLARI

KANITA DAYALI TIP AÇISINDAN PRP ENDİKASYONLARI KANITA DAYALI TIP AÇISINDAN PRP ENDİKASYONLARI Yasemin Saray Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı 03/11/15 KULLANIM ALANLARI Alopesi Akne skarları ve diğer skarlar Rejuvenasyon

Detaylı

Bu karşılaştırmaya göre normal yağ yakımı teknikleri ve HYPOXI süresince vücudun farklı bölgelerinde alternatif ölçümler yapıldı.

Bu karşılaştırmaya göre normal yağ yakımı teknikleri ve HYPOXI süresince vücudun farklı bölgelerinde alternatif ölçümler yapıldı. BİLİMSEL ÇALIŞMALAR İlk Çalışmalar: 1997 1997 yılında sektörde yer alan diğer yağ yakma metodlarıyla HYPOXI' nin etkinliğini karşılaştırmak amacıyla vücudun çeşitli bölgeleri baz alınarak bilimsel çalışmalar

Detaylı

Erkek hormonları ( androjen ) seviyesi, Sebum yapımının artması, Kıl follikülünde değişiklikler, Bakteriler.

Erkek hormonları ( androjen ) seviyesi, Sebum yapımının artması, Kıl follikülünde değişiklikler, Bakteriler. AKNE Sivilce; Acne; Acne Vulgaris; Pimples; Sivilce kıl köklerinin tıkanması ve iltihaplanmasıdır. Tıkalı kıl kökleri kara noktalar, ak noktalar veya sivilceler olarak ortaya çıkabilirler. Tüm bu görünümler

Detaylı

2x2=4 her koşulda doğru mudur? doğru yanıt hayır olabilir mi?

2x2=4 her koşulda doğru mudur? doğru yanıt hayır olabilir mi? ÇOCUKLARDA İLAÇ KULLANIMINDA FARMAKOKİNETİK VE FARMAKODİNAMİK FARKLILIKLAR 17.12.2004 ANKARA Prof.Dr. Aydın Erenmemişoğlu ÇOCUKLARDA İLAÇ KULLANIMINDA FARMAKOKİNETİK VE 2x2=4 her koşulda doğru mudur? doğru

Detaylı

Total Kalça Protezi. Prof. Dr. Önder Yazıcıoğlu İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Total Kalça Protezi. Prof. Dr. Önder Yazıcıoğlu İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Total Kalça Protezi Prof. Dr. Önder Yazıcıoğlu İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Koksartroz Primer Önceden geçirildiği bilinen bir hastalık yok Genelde yaşlanmaya bağlı Eklemde

Detaylı

Cinsel Kimlik Bozuklukları

Cinsel Kimlik Bozuklukları Endokrinolog Gözü ile Cinsel Kimlik Bozuklukları Dr. Kürşad Ünlühızarcı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı Cinsel Kimlik Bozukluğu (Transseksüalite) Bir kişinin normal seksuel

Detaylı

SPİNA BİFİDA VE NÖROJEN MESANE TANILI HASTALARDA MESANE İÇİ HYALURONİK ASİD UYGULAMASI

SPİNA BİFİDA VE NÖROJEN MESANE TANILI HASTALARDA MESANE İÇİ HYALURONİK ASİD UYGULAMASI SPİNA BİFİDA VE NÖROJEN MESANE TANILI HASTALARDA MESANE İÇİ HYALURONİK ASİD UYGULAMASI Harika Alpay, Nurdan Yıldız, Neslihan Çiçek Deniz, İbrahim Gökce Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi

Detaylı

Zoladex LA 10.8 mg Depot (Subkütan Implant)

Zoladex LA 10.8 mg Depot (Subkütan Implant) 1 Zoladex LA 10.8 mg Depot (Subkütan Implant) 2 Prospektüs 3 Zoladex LA 10.8 mg Depot (Subkütan Implant) Steril,apirojen Formülü Beher Zoladex LA Subkütan implant, enjektör içinde, uygulamaya hazır, beyaz

Detaylı

VARİS TEDAVİSİNDE KONFORUN YENİ ADI. Endovenöz Radyofrekans Ablasyon

VARİS TEDAVİSİNDE KONFORUN YENİ ADI. Endovenöz Radyofrekans Ablasyon VARİS TEDAVİSİNDE KONFORUN YENİ ADI Endovenöz Radyofrekans Ablasyon Varis ve venöz yetersizlik toplumda en sık görülen belki de bu nedenle kanıksanabilen ciddi bir hastalıktır.venöz yetersizliğin ana nedeni

Detaylı

FİBRİNOJEN DEPO HASTALIĞI. Yrd.Doç.Dr. Güldal YILMAZ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Ankara

FİBRİNOJEN DEPO HASTALIĞI. Yrd.Doç.Dr. Güldal YILMAZ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Ankara FİBRİNOJEN DEPO HASTALIĞI Yrd.Doç.Dr. Güldal YILMAZ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Ankara H. K., 5 yaşında, Kız çocuğu Şikayet: Karında şişlik Özgeçmiş: 8 aylıkken karında

Detaylı

GİRİŞ-AMAÇ YÖNTEM-GEREÇLER

GİRİŞ-AMAÇ YÖNTEM-GEREÇLER PS1018 Retinal Ven Tıkanıklığı Bulunan Hastalarda Tedavi Başarısını Etkileyen Özellikler Ufuk Adıgüzel, Nurgül Kuş Mersin Üniversitesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Mersin GİRİŞ-AMAÇ Retina ven tıkanıklıkları

Detaylı

Ağrı Tedavisinde Akupunkturun Yeri

Ağrı Tedavisinde Akupunkturun Yeri Ağrı Tedavisinde Akupunkturun Yeri Zekeriya AKTÜRK Şifa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği AD 22 Mart 2016 zekeriya.akturk@sifa.edu.tr, http:aile.sifa.edu.tr 1 Sunum planı Akupunktur nedir? Akupunkturun

Detaylı

ÖDEM NEDİR? Hazırlayan : FATMA OKUMUŞ

ÖDEM NEDİR? Hazırlayan : FATMA OKUMUŞ ÖDEM NEDİR? Hazırlayan : FATMA OKUMUŞ ÖDEM NEDİR TANIM Ödem sık karşılaşılan ve vücutta sıvı birikimi olarak tanımlanan ve bazen de bazı ciddi hastalıkların belirtisi olan klinik bir durumdur. Ödem genellikle

Detaylı

Prof.Dr.Kemal NAS Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon AD, Romatoloji BD

Prof.Dr.Kemal NAS Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon AD, Romatoloji BD Prof.Dr.Kemal NAS Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon AD, Romatoloji BD Kronik enflamatuar hastalıklar, konak doku ve immun hücreleri arasındaki karmaşık etkileşimlerinden

Detaylı

*Barsak yaraları üzerine çalışmalarda probiyotikler, yaraların iyileşmesi ve kapanması amaçlı test edilmiştir.

*Barsak yaraları üzerine çalışmalarda probiyotikler, yaraların iyileşmesi ve kapanması amaçlı test edilmiştir. * *Aşılama öncesinde ve beraberinde probiyotik kullanma veya aşının içine serokonversiyon oranını arttıracağına inanılan suşların eklenmesi ilgili çalışmalar son birkaç yılda hızla artmıştır. *Şimdiye

Detaylı

MEMENİN PAGET HASTALIĞI. Doç. Dr. M. Ali Gülçelik Ankara Onkoloji Hastanesi

MEMENİN PAGET HASTALIĞI. Doç. Dr. M. Ali Gülçelik Ankara Onkoloji Hastanesi MEMENİN PAGET HASTALIĞI Doç. Dr. M. Ali Gülçelik Ankara Onkoloji Hastanesi Meme başındaki eritamatöz ve ekzamatöz değişiklikler ilk kez 1856 da Velpeau tarafından tariflenmiştir. 1874 de ilk kez Sir James

Detaylı

START Çalışmasının Sonuçları: Antiretroviral Tedavide Yeni Bir Dönem mi Başlıyor?

START Çalışmasının Sonuçları: Antiretroviral Tedavide Yeni Bir Dönem mi Başlıyor? START Çalışmasının Sonuçları: Antiretroviral Tedavide Yeni Bir Dönem mi Başlıyor? Dr. Sabri Atalay İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği KLİMİK

Detaylı

KARACIGERINI KORU SIGORTAYI ATTIRMA!

KARACIGERINI KORU SIGORTAYI ATTIRMA! KARACIGERINI KORU SIGORTAYI ATTIRMA! Portal : www.takvim.com.tr İçeriği : Gündem Tarih : 09.03.2017 Adres : http://www.takvim.com.tr/yasam/2017/03/09/karacigerini-koru-sigortayi-attirma Karaciğerini koru

Detaylı

Prof.Dr. Oktay Ergene. Kardiyoloji Kliniği

Prof.Dr. Oktay Ergene. Kardiyoloji Kliniği Hipertrigliseridemii id i Tedavisi i Prof.Dr. Oktay Ergene İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği Hipertrigliseridemi Gelişimiş VLDL Chylomicron Liver Defective Lipolysis Remnants

Detaylı

BİLİMSEL DOSYA EXTRACT No.1

BİLİMSEL DOSYA EXTRACT No.1 BİLİMSEL DOSYA EXTRACT No.1 Çok üst düzey araştırmacılar ve biyologlarla (Marsilya Eczacılık Fakültesi Biogenotoxicology Laboratuvarı INSERM, GREDECO) işbirliği içerisinde yürütülen 14 yıllık çalışma sonrasında

Detaylı

07.10.2013 PAZARTESİ İZMİR GÜNDEMİ. -Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı - Basın Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü

07.10.2013 PAZARTESİ İZMİR GÜNDEMİ. -Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı - Basın Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü 07.10.2013 PAZARTESİ İZMİR GÜNDEMİ -Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı - Basın Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Doç. Dr. Hoşnuter: Basit Merdiven Altı Güzellik Merkezlerine Dikkat Yaz aylarında

Detaylı

Dr.Jale Yüksek Pehlivan Saç Dökülmesi Artık Korkulu Rüya Değil 15.02.2015. Tarih Aralığı: 15.02.2015-15.02.2015. Haber Sayısı: 45

Dr.Jale Yüksek Pehlivan Saç Dökülmesi Artık Korkulu Rüya Değil 15.02.2015. Tarih Aralığı: 15.02.2015-15.02.2015. Haber Sayısı: 45 Dr.Jale Yüksek Pehlivan Saç Dökülmesi Artık Korkulu Rüya Değil 15.02.2015 Tarih Aralığı: 15.02.2015-15.02.2015 Haber Sayısı: 45 İÇİNDEKİLER No Adı Haber Başlığı 1 15.02.2015 AJANSMANISA.COM Saç Dökülmesi

Detaylı

YÜKSEK VOLTAJLI ATIMLI AKIM UZM.FZT.NAZM İ ŞEKERCİ

YÜKSEK VOLTAJLI ATIMLI AKIM UZM.FZT.NAZM İ ŞEKERCİ YÜKSEK VOLTAJLI ATIMLI AKIM UZM.FZT.NAZM İ ŞEKERCİ Yüksek voltajlı atımlı akım YVAA İkiz tepe uyarı (atım) paketlerinden oluşan monofazik akımdır. Uygulanan voltaj 100 volttan fazladır (150-500 V). Düşük

Detaylı

GONARTROZ UZM.FZT.NAZMİ ŞEKERCİ

GONARTROZ UZM.FZT.NAZMİ ŞEKERCİ GONARTROZ UZM.FZT.NAZMİ ŞEKERCİ Gonartroz, diz ekleminde progresif olarak ortaya çıkan kıkırdak yıkımı, osteofit oluşumu ve subkondral skleroz ile karakterize noninflamatuvar, kronik, dejeneretif bir hastalıktır.

Detaylı

Conjugated Linoleic Acid

Conjugated Linoleic Acid Conjugated Linoleic Acid Conjugated Linoleic Acid (CLA) GENEL BAKIŞ Konjuge linoleik l ik asit bir omega-6 esansiyel yağğ asidi olan linoleik asit (LA) in 28 geometrik ve pozisyonel izomerlerini kapsar.

Detaylı

Confonne alla nonna UNI EN ıso 13485:2004 ıso 134as,2003.,\?IENM CERTıı=ıcATA EN ısc 9C01

Confonne alla nonna UNI EN ıso 13485:2004 ıso 134as,2003.,\?IENM CERTıı=ıcATA EN ısc 9C01 Confonne alla nonna UNI EN ıso 13485:2004 ıso 134as,2003,\?IENM CERTıı=ıcATA EN ısc 9C01 BAŞLIKLAR: Konsol Plazma Başlığı Şırınga Başlığı Rulo Elektrot Fraksiyonel Elektrot ENDİKASYONLAR: Blefaroplasti

Detaylı

Meme Kanseri Cerrahisinde İntraoperatif Değerlendirme Ne kadar güvenebiliriz?

Meme Kanseri Cerrahisinde İntraoperatif Değerlendirme Ne kadar güvenebiliriz? Meme Kanseri Cerrahisinde İntraoperatif Değerlendirme Ne kadar güvenebiliriz? Prof. Dr. Banu Bilezikçi Ankara Güven Hastanesi, Patoloji Bölümü Ankara Meme Hastalıkları Derneğinin III. Toplantısı 24 Kasım

Detaylı

PROFESYONEL DERİN KİMYASAL PEELING & LEKE TEDAVİ ÜRÜNLERİ ESTETİK DERMATOLOJİ UZMANI

PROFESYONEL DERİN KİMYASAL PEELING & LEKE TEDAVİ ÜRÜNLERİ ESTETİK DERMATOLOJİ UZMANI PROFESYONEL DERİN KİMYASAL PEELING & LEKE TEDAVİ ÜRÜNLERİ ESTETİK DERMATOLOJİ UZMANI Profesyonel Kimyasal Pe Leke Tedavi Kimyasal peeling, cilt soymanın kimyasal ajanlarla gerçekleştirilen hızlandırılmış

Detaylı

Hasar Kontrol Cerrahisi yılında Rotonda ve Schwab hasar kontrol kavramını 3 aşamalı bir yaklaşım olarak tanımlamışlardır.

Hasar Kontrol Cerrahisi yılında Rotonda ve Schwab hasar kontrol kavramını 3 aşamalı bir yaklaşım olarak tanımlamışlardır. Doç. Dr. Onur POLAT Hasar Kontrol Cerrahisi 1992 yılında Rotonda ve Schwab hasar kontrol kavramını 3 aşamalı bir yaklaşım olarak tanımlamışlardır. Hasar Kontrol Cerrahisi İlk aşama; Kanama ve kirlenmenin

Detaylı

Genel Önlemler. Dr. Bülent Çiftçi Sanatoryum Hastanesi Keçiören-Ankara

Genel Önlemler. Dr. Bülent Çiftçi Sanatoryum Hastanesi Keçiören-Ankara Genel Önlemler Dr. Bülent Çiftçi Sanatoryum Hastanesi Keçiören-Ankara OSAS tedavisinde altın standart tedavi yöntemi PAP tedavisidir. Yaşam tarzı değişikliği Obezite Alkol Sigara Egzersiz(aşırı yorgunluk!!!)

Detaylı

BAŞ BOYUN KANSERLERİNDE ADAPTİF RADYOTERAPİ. Medikal Fizik Uzmanı Yonca YAHŞİ

BAŞ BOYUN KANSERLERİNDE ADAPTİF RADYOTERAPİ. Medikal Fizik Uzmanı Yonca YAHŞİ BAŞ BOYUN KANSERLERİNDE ADAPTİF RADYOTERAPİ Medikal Fizik Uzmanı Yonca YAHŞİ GİRİŞ Baş boyun tümörleri için radyoterapi alan hastanın anatomisi tedavi süresince anlamlı olarak değişir. Tümörün büyümesi

Detaylı

LinErase, tıbbi cihaz sınıfı III'dür. LinErase Cllagen, bağ dokusunun restorasyonu için en uygun koşulları üretir. Dermal biyo-yeniden canlandırmada

LinErase, tıbbi cihaz sınıfı III'dür. LinErase Cllagen, bağ dokusunun restorasyonu için en uygun koşulları üretir. Dermal biyo-yeniden canlandırmada LinErase, tıbbi cihaz sınıfı III'dür. LinErase Cllagen, bağ dokusunun restorasyonu için en uygun koşulları üretir. Dermal biyo-yeniden canlandırmada yardımcı bir madde olarak gösterilir ve dermişin bağ

Detaylı

OTOLOG SELÜLER REJUVENASYON INNOVATIVE TREATMENT FOR SKIN BIO - STIMULATION

OTOLOG SELÜLER REJUVENASYON INNOVATIVE TREATMENT FOR SKIN BIO - STIMULATION OTOLOG SELÜLER REJUVENASYON INNOVATIVE TREATMENT FOR SKIN BIO - STIMULATION 0476 OTOLOG SELÜLER REJUVENASYON NEDİR VE NASIL ETKİLİ OLUR? Daha genç ve canlı bir cilt arzuluyorsanız Density Platelet Jel

Detaylı

ANEMİYE YAKLAŞIM. Dr Sim Kutlay

ANEMİYE YAKLAŞIM. Dr Sim Kutlay ANEMİYE YAKLAŞIM Dr Sim Kutlay KBH da Demir Eksikliği Nedenleri Gıda ile yetersiz demir alımı Üremiye bağlı anoreksi,düşük proteinli (özellikle hayvansal) diyetler Artmış demir kullanımı Eritropoez stimule

Detaylı

HĐPERPĐGMENTASYONLA SEYREDEN HASTALIKLAR

HĐPERPĐGMENTASYONLA SEYREDEN HASTALIKLAR HĐPERPĐGMENTASYONLA SEYREDEN HASTALIKLAR Prof. Dr. Seher Bostancı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Hiperpigmentasyon; güneş ışığına maruziyet, çeşitli ilaç veya kimyasal maddelerle

Detaylı

Oytun Erbaş, Hüseyin Sedar Akseki, Dilek Taşkıran

Oytun Erbaş, Hüseyin Sedar Akseki, Dilek Taşkıran Yağlı Karaciğer (Metabolik Sendrom) Modeli Geliştirilen Sıçanlarda Psikoz Yatkınlığındaki Artışın Gösterilmesi ve Bu Bulgunun İnflamatuar Sitokinlerle Bağlantısının Açıklanması Oytun Erbaş, Hüseyin Sedar

Detaylı

Bir Üniversite Kliniğinde Yatan Hastalarda MetabolikSendrom Sıklığı GŞ CAN, B BAĞCI, A TOPUZOĞLU, S ÖZTEKİN, BB AKDEDE

Bir Üniversite Kliniğinde Yatan Hastalarda MetabolikSendrom Sıklığı GŞ CAN, B BAĞCI, A TOPUZOĞLU, S ÖZTEKİN, BB AKDEDE Bir Üniversite Kliniğinde Yatan Hastalarda MetabolikSendrom Sıklığı GŞ CAN, B BAĞCI, A TOPUZOĞLU, S ÖZTEKİN, BB AKDEDE Psikiyatrik hastalığı olan bireylerde MetabolikSendrom (MetS) sıklığı genel popülasyona

Detaylı

Üst Ekstremite Bantlama Teknikleri

Üst Ekstremite Bantlama Teknikleri Üst Ekstremite Bantlama Teknikleri K A N ı T A D A Y A L ı U Y G U L A M A L A R Marie G. Sayers, OTR/L, CHT Mary Loughlin, OTR/L, CHT Kristin A. Valdes, OTD, OT, CHT Ann K. Porretto-Loehrke, PT, DPT,

Detaylı

Hipertansiyon ve Kronik Böbrek Hastalığı

Hipertansiyon ve Kronik Böbrek Hastalığı Chronic REnal Disease In Turkey CREDIT Hipertansiyon ve Kronik Böbrek Hastalığı Alt Analiz Sonuçları Prof. Dr. Bülent ALTUN Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi CREDIT: Kilometre Taşları

Detaylı

Şimdi hep beraber değişme zamanı BD Micro-Fine + 4mm

Şimdi hep beraber değişme zamanı BD Micro-Fine + 4mm DİYABET HEMŞİREM BAZI HİPOGLİSEMİK ATAKLARIMIN, KAS İÇİNE ENJEKSİYONDAN KAYNAKLANABİLECEĞİNİ SÖYLEDİ. KAS IÇINE ENJEKSIYON RISKINI AZALTMAYA YARDIMCI OLMASI İÇİN BD MICRO FINE + 4MM KALEM İĞNESİ'NE GEÇMEMİ

Detaylı

MEME KANSERİNDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ

MEME KANSERİNDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ MEME KANSERİNDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ Dr. Filiz Yenicesu Düzen Laboratuvarı Görüntüleme Birimi Meme Kanserinde Tanı Yöntemleri 1. Fizik muayene 2. Serolojik Testler 3. Görüntüleme 4. Biyopsi Patolojik

Detaylı

MENOPOZ VE ANTİHİPERTANSİF TEDAVİ

MENOPOZ VE ANTİHİPERTANSİF TEDAVİ MENOPOZ VE ANTİHİPERTANSİF TEDAVİ Dr. Mürvet YILMAZ BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KADINLARDA HT Yaşlanma ile birlikte kan basıncında artış görülür. Erişkin kadınların %25 Postmenopozal

Detaylı

Çalışmaya katılan hasta sayısı: 7601 (7599 hastanın datası toplandı)

Çalışmaya katılan hasta sayısı: 7601 (7599 hastanın datası toplandı) Sevgili Arkadaşlarım, CANTAB için en önemli çalışmamız CHARM Çalışmasıdır.. Eğitimlerde söylediğim gibi adınız-soyadınız gibi çalışmayı bilmeniz ve doğru yorumlayarak kullanmanız son derece önemlidir.

Detaylı

EFFECTS OF ORAL SUPPLEMENTATION AND TOPICAL APPLICATION OF SUPERCRITICAL CO2 EXTRACTED SEA BUCKTHORN OIL ON SKIN AGEING OF FEMALE SUBJECTS

EFFECTS OF ORAL SUPPLEMENTATION AND TOPICAL APPLICATION OF SUPERCRITICAL CO2 EXTRACTED SEA BUCKTHORN OIL ON SKIN AGEING OF FEMALE SUBJECTS J. Appl. Cosmetol. 27, 1-13 (January/March 2009) EFFECTS OF ORAL SUPPLEMENTATION AND TOPICAL APPLICATION OF SUPERCRITICAL CO2 EXTRACTED SEA BUCKTHORN OIL ON SKIN AGEING OF FEMALE SUBJECTS Baoru Yang1*,

Detaylı

GEBELİK ve BÖBREK HASTALIKLARI

GEBELİK ve BÖBREK HASTALIKLARI GEBELİK ve BÖBREK HASTALIKLARI Gebelikte ortaya çıkan fizyolojik değişiklikler Sodyum ve su retansiyonu Sistemik kan basıncında azalma Böbrek boyutunda artma ve toplayıcı sistemde dilatasyon Böbrek kan

Detaylı

Hiperlipidemiye Güncel Yaklaşım

Hiperlipidemiye Güncel Yaklaşım İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sık Görülen Kardiyolojik Sorunlarda Güncelleme Sempozyum Dizisi No: 40 Haziran 2004; s. 69-74 Hiperlipidemiye Güncel Yaklaşım Prof. Dr. Hakan

Detaylı

COURSE 6 : 3D FILLER TUNNEL TECHNIQUE USING RF CANULE

COURSE 6 : 3D FILLER TUNNEL TECHNIQUE USING RF CANULE COURSE 6 : 3D FILLER TUNNEL TECHNIQUE USING RF CANULE Assoc. Prof. Dermatologist Dr. Erol KOC Mezoklinik, Koçyiğit Medikal www.perfecthaturkiye.com 2 Ürünler PERFECTHA FINELINES İnce ve Yüzeysel Çizgiler

Detaylı

Dr. Özlem Erdem Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji AD 22. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ

Dr. Özlem Erdem Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji AD 22. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ Dr. Özlem Erdem Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji AD 22. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ OLGU 45 yaşında erkek hasta Yaklaşık 1,5 yıldan beri devam eden alt ekstremite ve gövde alt kısımlarında daha

Detaylı

mm3, periferik yaymasında lenfosit hakimiyeti vardı. GİRİŞ hastalığın farklı şekillerde isimlendirilmesine neden Olgu 2 Olgu 3

mm3, periferik yaymasında lenfosit hakimiyeti vardı. GİRİŞ hastalığın farklı şekillerde isimlendirilmesine neden Olgu 2 Olgu 3 24 P. I. AĞRAS ve Ark. GİRİŞ Ürtikeryal vaskülit histolojik olarak vaskülit bulgularını gösteren, klinikte persistan ürtikeryal döküntülerle karakterize olan bir klinikopatolojik durumdur (1). Klinikte

Detaylı

Piksel. RF Mikro İğne & RF Fraksional

Piksel. RF Mikro İğne & RF Fraksional Piksel RF Mikro İğne & RF Fraksional RF enerjisi iletmek için özel olarak tasarlanmış olan doğrudan her iki epidermis veya dermis katmanına RF mikro tarafından etkili modeli kollajen modu ( invaziv ) veya

Detaylı

14. KISA-CA BASLIYOR

14. KISA-CA BASLIYOR Portal Adres 14. KISA-CA BASLIYOR : www.konyayenigun.com İçeriği : Gündem Tarih : 05.11.2014 : http://www.konyayenigun.com/haber/91179/14_kisa-ca_basliyor.html 1/2 14. KISA-CA BASLIYOR 2/2 Portal Adres

Detaylı

Periodontoloji nedir?

Periodontoloji nedir? Periodontoloji 1 2 Periodontoloji Periodontoloji nedir? Periodontoloji, dişleri ve implantları çevreleyen yumuşak ve sert dokuların iltihabi hastalıkları ve bunların tedavisi ile ilgilenen bir dişhekimliği

Detaylı

MEME KANSERİ. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Sağlıklı Günler Diler

MEME KANSERİ. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Sağlıklı Günler Diler MEME KANSERİ Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Sağlıklı Günler Diler KANSER NEDİR? Hücrelerin kontrolsüz olarak sürekli çoğalmaları sonucu yakındaki ve uzaktaki başka organlara yayılarak kötü klinik

Detaylı

Kilo verme niyetiyle diyet tedavisinin uygulanamayacağı durumlar nelerdir? -Hamilelik. -Emziklik. -Zeka geriliği. -Ağır psikolojik bozukluklar

Kilo verme niyetiyle diyet tedavisinin uygulanamayacağı durumlar nelerdir? -Hamilelik. -Emziklik. -Zeka geriliği. -Ağır psikolojik bozukluklar Diyet denilince aklımıza aç kalmak gelir. Bu nedenle biz buna ''sağlıklı beslenme programı'' diyoruz. Aç kalmadan ve bütün besin öğelerinden dengeli biçimde alarak zayıflamayı ve bu kiloda kalmayı amaçlıyoruz.

Detaylı

miha bodytec hepsi için tek çözüm

miha bodytec hepsi için tek çözüm miha bodytec hepsi için tek çözüm Bugüne Kadar Geliştirilen En Etkili Antrenman Teknolojisi! mihabodytecile tüm vücut EMS antrenmanı 10 farklı kas grubunu aynı anda aktive etmeyi sağlayan maksimum antrenman

Detaylı

VÜCUT KOMPOSİZYONU VE EGZERSİZ PROGRAMLAMA

VÜCUT KOMPOSİZYONU VE EGZERSİZ PROGRAMLAMA 1 VÜCUT KOMPOSİZYONU VE EGZERSİZ PROGRAMLAMA 2 VÜCUT KOMPOSİZYONU Vücuttaki tüm doku, hücre, molekül ve atom bileşenlerinin miktarını ifade eder Tıp, beslenme, egzersiz bilimleri, büyüme ve gelişme, yaşlanma,

Detaylı

Otakoidler ve ergot alkaloidleri

Otakoidler ve ergot alkaloidleri Otakoidler ve ergot alkaloidleri Prof. Dr. Öner Süzer www.onersuzer.com 1 Antihistaminikler 2 2 1 Serotonin agonistleri, antagonistleri, ergot alkaloidleri 3 3 Otakaidler Latince "autos" kendi, "akos"

Detaylı

XP Spectro Teknoloji ve Uygulamalar

XP Spectro Teknoloji ve Uygulamalar XP Spectro Teknoloji ve Uygulamalar Komple Anti-Aging Tedavileri Estetik; Kalıcı epilasyon Vasküler lezyonlar Akne ve Akne İzi Revizyonu Non-ablatif cilt yenileme Onikomikoz Rozasea Telenjiektazi Cerrahi;

Detaylı

(İnt. Dr. Doğukan Danışman)

(İnt. Dr. Doğukan Danışman) (İnt. Dr. Doğukan Danışman) *Amaç: Sigara ve pankreas kanseri arasında doz-yanıt ilişkisini değerlendirmek ve geçici değişkenlerin etkilerini incelemektir. *Yöntem: * 6507 pankreas olgusu ve 12 890 kontrol

Detaylı

KADIN VE EGZERSİZ PROF. DR. ERDAL ZORBA

KADIN VE EGZERSİZ PROF. DR. ERDAL ZORBA KADIN VE EGZERSİZ PROF. DR. ERDAL ZORBA MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ Ergenliğe kadar boy, ağırlık ve kuvvet bir cinsiyet farkı göstermezken, ergenlikten sonra cinsiyetler arasındaki bazı değişiklikler belirginleşir.

Detaylı

Özel Bir Hastanede Diyabet Polikliniğine Başvuran Hastalarda İnsülin Direncini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması

Özel Bir Hastanede Diyabet Polikliniğine Başvuran Hastalarda İnsülin Direncini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması Özel Bir Hastanede Diyabet Polikliniğine Başvuran Hastalarda İnsülin Direncini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması 20 24 Mayıs 2009 tarihleri arasında Antalya da düzenlenen 45. Ulusal Diyabet Kongresinde

Detaylı

VANS2. Kavitasyon+RF+Vakum RF

VANS2. Kavitasyon+RF+Vakum RF VANS2 Kavitasyon+RF+Vakum RF AKSESUARLAR 1 2 3 4 1. 40KHZ kavitasyon başlığı 2. Multipolar Rf başlık 3.Vakumlu Rf 4. Yüz için Tripolar RF başlığı Cihaz Kullanımı Cihazı anahtarında çevirip açın. Ana ekran

Detaylı

AEROBiK VE ANAEROBiK EGZERSiZ

AEROBiK VE ANAEROBiK EGZERSiZ Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe,. ofsport Sciences 2000, 11 (1-2-3-4), 47-55 AEROBiK VE ANAEROBiK EGZERSiZ SONRASı insülin VE KAN GliKOZ DEGERlERiNiN incelenmesi Cüneyt AYDIN". Kadir GÖKDEMIR"", ıbrahim

Detaylı

BOTOKS VE DOLGU UYGULAMALARI

BOTOKS VE DOLGU UYGULAMALARI BOTOKS VE DOLGU UYGULAMALARI BOTOX UYGULAMASI - Zamanın etkisi ile belirginleşen mimik çizgilerini hafifletmek ya da ortadan kaldırmak amacıyla kullanılan kolay ve güvenilir bir yöntemdir. - Botoks enjeksiyonu

Detaylı

Türkiye Diyabet Prevalans Çalışmaları: TURDEP-I ve TURDEP-II

Türkiye Diyabet Prevalans Çalışmaları: TURDEP-I ve TURDEP-II 47. ULUSAL DİYABET KONGRESİ 11-15 Mayıs 211, Rixos Sungate Hotel, Antalya Türkiye Diyabet Prevalans Çalışmaları: TURDEP-I ve TURDEP-II Prof. Dr. İlhan SATMAN ve TURDEP-II Çalışma Grubu İstanbul Üniversitesi

Detaylı