Hasan Çakmak finalde yarýþacak

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hasan Çakmak finalde yarýþacak"

Transkript

1 Oðlunun kullandýðý kamyonun altýnda can verdi Kaza, merkeze baðlý Elmalý köyü yolu üzerinde meydana geldi. Haydar E. (60), oðlu Ali E.'nin (35) kullandýðý 19 AP 257 plakalý kamyonla kent merkezine 3 kilometre uzaklýktaki bað evlerine malzeme taþýmak için yola çýktý. SAYFA 7 DE ÝHH'dan Ýsrail ile Gizlice Görüþen AKP'ye Çok Sert Tepki 29 HAZÝRAN 2015 PAZARTESÝ 40 KURUÞ Mavi Marmara baskýnýndan sonra diplomatik iliþkilerin ikinci katip düzeyine düþtüðü Ýsrail'le iliþkileri yeniden canlandýrmak için Dýþiþleri Bakanlýðý Müsteþarý Feridun Sinirlioðlu'nun Roma'da Ýsrail Dýþiþleri Direktörü Dore Gold ile gizli bir görüþme yaptýðý doðrulanmýþtý. Bu görüþmenin Dýþiþleri'nce onaylanmasýnýn ardýndan ÝHH bir basýn açýklamasý yaptý. SAYFA 3 TE Hasan Çakmak finalde yarýþacak Vali yardýmcýsý ve kaymakam atamalarý Hitit ekmekleri yeniden üretildi Hitit Üniversitesi, rol ekmek ve pideden sonra dünyanýn en büyük medeniyetleri arasýnda yer alan Hititler döneminde tüketilen ekmek çeþitlerinden üretti. SAYFA 5 TE Þefik Güldibi Savaþ Tuncer Hamdi Bolat Ýçiþleri Bakanlýðý'nda yapýlan atamalarla çok sayýda vali yardýmcýsý ile kaymakamýn görev yeri deðiþtirildi. Söz konusu atama kararlarý, Ýçiþleri Bakaný Sebahattin Öztürk, Baþbakan Ahmet Davutoðlu ve Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn imzasý ile dünkü Resmi Gazete'de yayýmlandý. SAYFA 6 DA Çorumlular Ankara'da iftarda buluþtu 6. Uluslararasý Ramazan Etkinlikleri kapsamýnda düzenlenen Hemþehri Buluþmalarý'nda Keçiören Belediyesi ve Çorum Dernekler Federasyonu'nun iþbirliði ile Çorumlular iftarý gerçekleþtirildi. SAYFA 3 TE ANALÝZ Numan Kurtulmuþ'un Vicdani Ýtirafý.. TBMM Baþkanlýðýnda Ýbre Baykal'a döndü Nadir YÜCEL Hasan Çakmak "Matematik Tezli Yüksek Lisans Programý"na YÖK onayý Hitit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde "Matematik Tezli Yüksek Lisans Programý" açýlmasýna YÖK izin verdi. SAYFA 5 TE Mahalle iftarlarýna Akkent'ten start Çorum Belediyesi tarafýndan her yýl geleneksel olarak düzenlenen mahalle iftarlarýnýn ilki gerçekleþtirildi. SAYFA 7 DE Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý tarafýndan bu yýl 12.si düzenlenen Din Görevlileri Arasý Türkiye Kur'an-ý Kerim'i Güzel Okuma yarýþmasýnýn Ödül Töreninde Reza Sarraf'a Plaket veren isimlerden Numan Kurtulmuþ'un sonraki açýklamalarý aslýnda vicdani itiraf hükmündedir. Ancak bazý noktalarý ve beceriksizlikleri de görmekte fayda var. Geçmiþte biri öðretmen diðeri turizmci genç bir çiftin yüzüklerinin vali bey tarafýndan takýlma talepleri adýna aracý olmuþtum. Dönemin valisi demiþti ki,' Nadir bey siz yakýnen aileyi tanýyormusunuz? Yanlýþ ortam olmasýn.' Elbette dönemin valisi haklýydý. Devlet temsilcileri her konuda olursa olsun dikkatli olmak zorundadýr. Numan Kurtlmuþ'un basýn Müþaviri plaket töreni adýna uyuyormuydu? Bir ödül Törenine davet ediliyorsunuz peki senin patronun kime plaket verecek, o kurum kiþi hakkýnda þayet bilgi notu veremiyorsanýz gerekli uyarýda bulunamýyorsanýz býrakýn o görevi. Diðer yandan Numan Kurtulmuþ tören sonrasý açýklamalarýnda samimi ise Basýn Müþavirini ya da o konunun muhatabý danýþmanýný da görevden almasý gerekirdi. Olayýn diðer boyutu ise Numan Kurtulmuþ'un yolsuzluk, rüþvet ve kasa operasyonu sonrasý ' Haksýzlýk ve zulme uðrayan' polislerin aslýnda masum olduklarýnýn itirafý hükmündedir.' Bayram nazamazýný nezarethanede gazete kaðýdý üzerinde kýlmaya mahkum edilen o cengaver polislerin ve ailelerinin haklarýný hiç bir bedel ile ödeyemezler. Ergenekon sürecinde 'Þamil Tayyar ne kadar masum ise,' Emre Uslu ve bir dizi senaryosundan cezaevine konan Hidayet Karaca da o kadar masumdur. ' Ýster Kadý ol. Ýster Kadýya Köle ol. Adaletin yoksa ne yazar' Hakimlerin Hakimi Allah, haklýnýn, dürüst ve mazlumlarýn yar ve yardýmcýsýdýr. Cehennem ise, elbette Zalimler içindir. Baykal ismi açýklanana kadar benim TBMM baþkanlýðý adýna benim Favori adayým Ekmeleddin bey idi. Düz ve makul mantýk da bunu gerektirirdi. Hala önemli bir oyun kurucu Hükmündeki Sayýn Erdoðan önemli hamleler yapmaya devam ediyor Yýlýnda AKP Zonguldak Milletvekili Köksal bölge finali Çorum'da yapýldý. Ulu Camiide öðle namazý sonrasýnda gerçekleþtirilen yarýþmaya 12 din görevlisi katýldý. Cevizde üretim artýþý tüketime yetiþemiyor Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, cevizde üretim artýþýnýn tüketime yetiþmediðini bildirerek... SAYFA 2 DE SAYFA 7 DE Þemsi Bayraktar Toptan 450 Milletvekilinin oyunu alarak TBMM Baþkaný seçilmiþti. O dönem CHP liler de destek vermiþti. CHP bu konuda AKP den alacaklý görünüyor. Sayýn Erdoðan 2007 de ki bu durumu hatýrlayarak, Deniz Baykal ile görüþmüþ olabilir! 'Yani bilinmeyen bazý þartlarýnýn da kabul edilmesi durumunda ' Baykal'ýýn TBMM ' Baþkanlýðýnýn destekleneceði ifade edilmiþ olabilir' Hükümetin kurulmasý noktasýnda ' Benimde gücüm olsun' adýna ' siyasi satranç ve hamleler yapýlýyor. AK Sarayýn ' Güç bende olmalý'görüþüne 'Ahmet Davutoðlu, Bülent Arýnç ve Beþir Atalay' Cephesi çoktan muhalif olmuþlardý! Koalisyon hükümeti kurarak sarayýn beðenmeyeceði.. kararlarý Muhalefetin dayatmasý olarak hayata geçirerek hem kendileri hemde partilerine nefes aldýrmayý planlýyorlar. Bakanlarýn Yüce Divanda yargýlanmalarýna da çoktan razýlar! Aralýk yolsuzluk iddialarýnýn yargýlanmasý ve benzer konular Davutoðlu nun en büyük kozu olmaya devam edecek! Sayýn Erdoðan ilerde kendisine sýkýntý yaþatýlmamasý þartý ile Beyaz sayfa açmaya da çoktan razý görünüyor. Bu hedef adýna özellikle 3 bakanýn yargýlanmasýna da rýza gösterilebilir. Sungurlu'da trafik kazasý: 6 yaralý Sungurlu'da meydana gelen trafik kazasýnda 6 kiþi yaralandý. Otomobilde sýkýþan yaralýlar itfaiye ekipleri tarafýndan güçlükle çýkarýldý. SAYFA 6 DA Çocukluðunda da bir baþkadýr Abdülkâdir-i Geylâni hazretleri Seyyid Abdülkadir Geylâni hazretleri küçük yaþta iken, bir arefe günü çift sürmek için tarlaya gitti. Bir öküzün kuyruðuna tutunup ardýndan giderek oynuyordu. O anda bir ses iþitti: SAYFA 3 TE Gülsün Mert Kübra ca Kübra Yücel Yalçýnkaya Mikroskop Hýrsýz Evliya! Cansu-yu Ortaköy Rumlarýnýn gönüllerini Ýslama çelip çaldýðý için Hýrsýz Aziz, (Hýrsýz Evliya) derlermiþ Rumlar Yahya Efendi'ye. SAYFA 5 TE

2 Ýmsâk : Güneþ : Öðle : Ýkindi : Akþam : Yatsý : TEK HABER 2 AJANDA 03:06 05:05 12:51 16:47 20:24 22: Yaprak Fýrtýnasý II. Balkan Savaþý'nýn Baþlamasý (1913) Sonsuz kurtuluþa kavuþmak için, üç þey muhakkak lâzýmdýr: Ýlim, amel ve ihlâs. Ýmâm-ý Rabbânî Rahmetullahi Aleyh Günün Þiiri ÇÜRÜDÜ ZAMAN "Engellilerin sorunlarý tüm insanlýðýn ortak sorunlarýdýr" Zaman yoktu, biz var ettik. Var ettik ve yok olduk zaman içinde. oysa zaman yoktu evvel zaman içinde. zaman bir kavram, bir icat bizden. bir tanrý oldu belki bize hükmeden. oysa, zaman yoktu. Ne geç ne de erken idik hiçbirþeye ve herþeye. ancak zaman yoktu bunlarý deðerlendirmeye ve anlamaya, anlaþýlmaya, yarýný kurmak adýna, ki yarýn zamanýn bir parçasý ve biz yarýnýn. zamanýn yaratýcýsý ve zamanýn bir parçasý biz, bir zaman bulup düþünemedik düþ kurmak için zamana gerek olmadýðýný. Abdullah ANAR Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,6642 2,6662 EUR 2,9751 2,9773 STERLiN 4,1940 4,2008 2,1502 2, JPY YENi HAVA DURUMU SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi Afad Altýnokta Körler Derneði Çorum Þube Baþkaný Kürþat Abid Ahýshalý ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý ziyaret ederek hayýrlý olsun dileklerini ilettiler. Altýnokta Körler Derneði Þube Baþkaný Kürþat Abid Ahýshalý, Týp Fakültesi aracýlýðý ile saðlýk alanýnda önemli geliþmeler olduðunu belirterek Hitit Üniversitesinin adýndan her geçen gün tüm ilde söz edildiðini ifade etti. Üniversitenin engelliler konusunda da profesyonel bir yaklaþýmla çalýþtýðýný, Çorum'daki tüm engelliler yararýna çalýþan STK'larla olduðu gibi Altýnokta Körler Derneðiyle de yakýn bir iþ birliði içerisinde olduðunu belirten Ahýshalý, Rektör Prof. Dr. Alkan'ý yeniden rektör olarak atanmasýndan dolayý tebrik etti. Üniversitenin sahip olduðu bilgi birikimiyle bulunduðu topluma en fazla faydayý saðlamak amacýyla gayretli bir þekilde çalýþmalarýný sürdürdüðünü ifade eden Rektör Prof. Dr. Alkan, engelli insanlarýn yaþadýklarý sorunlarýn Cevizde üretim artýþý tüketime yetiþemiyor Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, cevizde üretim artýþýnýn tüketime yetiþmediðini bildirerek, "Cevizin anavatanlarýndan olmasýna, üretimde dördüncü sýrada bulunmasýna raðmen Türkiye, ithalattan kurtulamýyor" dedi. Bayraktar, yaptýðý açýklamada, saðlýk ve beslenme açýsýndan çok önemli bir meyve olan cevizde tüm dünyada tüketimin hýzla arttýðýný belirtti. Þemsi Bayraktar, fosfor, magnezyum, demir, sodyum ve potasyum gibi mineral maddeler bakýmýndan zengin, A, B1, B2, B6 ve C vitaminleri içeren cevizin, 100 gramýnýn 700 kalori enerji saðladýðý bilgisini verdi. Anavataný Anadolu, Kafkasya ve Ýran olan cevizin dünyada 50'den fazla ülkede yetiþtiriciliði yapýldýðýný bildiren Bayraktar, þunlarý kaydetti: "Birleþmiþ Milletler Gýda ve Tarým Örgütü (FAO) verilerine göre, döneminde kabuklu ceviz üretimi, 3,2 katýna çýkarak, 1,06 milyon tondan 3,41 milyon tona yükseldi. Dünyada ceviz yetiþtiriciliði yapýlan üretim alaný bu dönemde yüzde 89,2 artýþla 526 bin hektardan 995 bin hektara çýktý. Ceviz üretiminin yarýsýný Çin tek baþýna karþýlýyor. Üretimde birinci olan Çin, 425 bin hektarda 1,7 milyon ceviz üretiyor. Ýkinci sýrayý yüzde 13,2 üretim payý ve 450 bin ton üretimle Ýran, yüzde 12,5 pay ve 425 bin ton üretimle ABD izliyor. Türkiye, yüzde 5,7 üretim payýyla dördüncü, Meksika yüzde 3,2 payla beþinci, Ukrayna yüzde 2,8 payla altýncý, Hindistan yüzde 1,2 payla yedinci, Þili ise yüzde 1,1 payla sekizinci sýrada bulunuyor. 8 ülke, dünya ceviz üretimindeki payýný döneminde yüzde 74'den yüzde 89'a çýkardý. Türkiye 1995 yýlýnda 110 bin ton olan ceviz üretimini yüzde 64,4 artýþla 2014 yýlýnda 180 bin 807 tona yükseltti yýlý birinci tahminlerine göre 2015 yýlý ceviz üretimi 190 bin 834 tonu bulacak. Cevizde üretim artýþý tüketime yetiþmiyor. Cevizin anavatanlarýndan olmasýna, üretimde dördüncü sýrada bulunmasýna raðmen Türkiye, ithalattan kurtulamýyor. Üretim hýzla artan ceviz tüketimini karþýlamýyor. Nitekim 2000 yýlýnda 108 bin ton olan ceviz tüketimi, 2013 yýlýnda 218 bin tona, kiþi baþýna ceviz tüketimi de 1,6 kilogramdan 2,9 kilograma yükseldi." -"CEVÝZ AÐAÇLARIN ÇOÐUNUN BELLÝ BÝR STANDARDI YOK"- Ülkemizde ceviz aðaçlarýnýn çoðunun tohumla yetiþen arazi sýnýrýna dikilen ve doðal olarak yetiþmiþ milyonlarca aðaçtan oluþtuðunu, belli bir standardý olmadýðýný belirten Bayraktar, þu bilgileri verdi: "2000 yýlýnda 3,54 milyon dolar karþýlýðý 5,6 bin ton olan ceviz ithalatý, 2014 yýlýnda, 112,88 milyon karþýlýðý 27 bin 458 tona çýkmýþtýr. Buna karþýn, ceviz ihracatý 4 bin 481 ton karþýlýðý 64,1 milyon dolardýr. Ceviz üretiminde 2014 verilerine göre, Antalya 9 bin 354 tonla birinci olurken, bu ile 9 bin 80 tonla Hakkari, 8 bin 40 tonla Karaman izlemiþtir. Ülkemizde 2010 yýlýnda 41 bin 393 hektar olan ceviz alanlarý, 2014 yýlýnda 69 bin 395 hektara yükseldi. Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý ile 2012 yýlýnda imzaladýðýmýz protokol çerçevesinde, Ziraat Odalarýmýz ceviz plantasyonlarý oluþturmaktadýr. Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý 2014 yýlýnda 2 bin 365 hektar alanda ceviz aðaçlandýrmasý yaptý. Özel aðaçlandýrma çalýþmalarý kapsamýnda ise 1 bin 382 hektar alanda bu çalýþma yürütüldü yýlýnda ise 2 bin 647 hektar alanda ceviz aðaçlandýrmasý yapýlmasý planlanýyor." -ÝLKBAHAR GEÇ DON RÝSKÝ OLAN BÖLGELERDE GEÇ ÇÝÇEKLE NEN ÇEÞÝTLER YETÝÞTÝRÝLMELÝ- Türkiye'de ilkbahar geç donlarýnýn sýk sýk meyve aðaçlarýnda önemli kayýplara neden olduðunu vurgulayan Bayraktar, cevizde de geç çiçeklenen çeþitlerle bahçe tesisi yapmanýn ve bahçeleri dona karþý sigortalamanýn çok önemli olduðunu belirtti. Verimi yüksek, kaliteli, standart ceviz çeþitleriyle kapama bahçe tesisine karar verirken ilkbahar geç donlarý riski olan bölgelerde geç çiçeklenen çeþitler olmasýnýn önem taþýdýðýný bildiren Bayraktar, þunlarý kaydetti: "Türkiye özellikle, her ekolojik bölgenin avantajlarýný ve dezavantajlarýný tespit ederek yeni yatýrýmlar yapmalýdýr. Mevcut meyve yetiþtirme potansiyelini gereði gibi kullanýlabilirse bu kesimden gelecek gelir, ülkeye önemli miktarda döviz kazandýrýr. Ancak bu yetiþtiriciliklere girilmeden önce iç ve dýþ pazarlarýn durumlarý ve istekleri çok iyi incelenmeli ve pazar boþluklarýndan yararlanýlmalýdýr. Üreticilerin pazar hareketleri ve dünya eðilimleri doðrultusunda bahçelerini zaman zaman yenilenmesi de gerekmektedir. Bu amaçla son yýllarda saðlýk destek ürünü olarak da kullanýmý gittikçe yaygýnlaþan ceviz yetiþtiriciliði de gündeme gelmiþ bulunmaktadýr. Meyve bahçelerinin tesisinde yapýlan hatalarýn sonradan telafisinin mümkün olmadýðýndan, üreticilerimizin ceviz bahçesi kurmaya karar verirken mutlaka uzman kiþi veya kuruluþlardan teknik bilgi desteði almalýdýr. Ceviz bahçesi kurmak isteyen üreticilerimizin fidan alýrken dikkatli olmalarý, güvenilir fidan kuruluþlarýný tercih etmeli, aldýklarý fidanlar adýna doðru kaliteli, saðlýklý olmalýdýr. Üreticilerimize verilen yurt içi sertifikalý fidan ve standart fidan kullaným desteði ile kapama ceviz bahçelerinin arttýðý bilinmektedir. Ancak bu yeterli deðildir. Ülkemiz öncelikle ceviz üretimin de 'kendine yeter' bir ülke olmalý, sonrasýnda cevizden döviz elde eden bir ülke konumuna gelinmesi için, fidan, toprak analizi, gübre, mazot desteðinin yaný sýra kapama bahçe tesislerine de destek verilmesi gerekmektedir." tüm insanlýðýn ortak sorunu olduðu bilincinden hareketle engellilerin toplum içerisinde baðýmsýz hareket edebilme yeterliliðine ulaþmalarý için üniversitede de yoðun çalýþmalar yapýldýðýný söyledi. Rektör Prof. Dr. Alkan, engelli bireylerin tüm engellerinin kalkmasýný dileyerek Altýnokta Körler Derneði yönetim kurulu üyelerine ziyaretlerinden dolayý teþekkür etti. SATILIK OTOMOBÝL Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Fiat Doblo Combi Multijet Elegance Model Km'de - Servis bakýmlý Tel: Satýlýk Komple Vücut Geliþtirme Aletleri Ýþ yoðunluðu nedeniyle salon tipi vücut geliþtirme ve fitness aletleri satýlýktýr. Dolaplar, masalar ve sauna aletide verilecektir. Tel: Yýl: 11 Sayý: HAZÝRAN PAZARTESÝ 2015 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 TEK 2 29 HAZÝRAN 2015 PAZARTESÝ HABER 3 Çocukluðunda da bir baþkadýr Abdülkâdir-i Geylâni hazretleri Seyyid AbKübra ca dülkadir Geylâni hazretleri küçük yaþta iken, bir arefe günü çift sürmek için tarlaya gitti. Bir Kübra Yücel Yalçýnkaya öküzün kuyruðuna tutunup ardýndan giderek oynuyordu. O anda bir ses iþitti: ''Ey Abdülkâdir! sen bunun için yaratýlmadýn ve bunlarla emir olunmadýn''! Bu ses, Abdülkâdir Geylâni hazretlerini korkuttu. Eve gelince dama çýktý. Hacýlarý gördü. Arafat'ta vakfeye durmuþlardý. -Anneciðim! bana izin ver de Baðdat'a gidip, ilim öðreneyim. Sâlihleri, evliyâyý ziyaret edeyim. Annesi de dedi ki: -Ey benim gözümün nûru ve gönlümün tâcý evladým, Abdülkâdir'im! senin ayrýlýðýna dayanamam. Sensiz ben ne yaparým? Bu bakýmdan müsâade edemiyorum. Abdülkâdir-i Geylâni Hazretleri, tarlada olan bitenleri anlattý. Annesi aðladý. Kalkýp babasýndan miras kalan 80 altýný alýp, kýrkýný kardeþine ayýrdý. Kýrkýný da bir keseye koydu ve keseyi elbisesinin koltuðuna dikti. Sonra oðlunun gözlerinin içine bakarak dedi ki: -Ey benim gözümün nuru ve gönlümün tacý evlâdým, Abdülkâdir'im! Hak teâlânýn rýzâsý için olmasaydý katiyyen býrakmazdým. Huzur ve esenlik içinde sefere çýk! Yolun açýk olsun! seninle belki ebedi olarak ayrýlýyoruz. Sana son olarak nasihatým þudur ki:''eðer beni memnun etmek istiyorsan, hiçbir zaman yalan söyleme, doðruluktan asla ayrýlma! Allahü teâlâ her zaman ve her yerde doðrularla beraberdir''. Abdülkâdir-i Geylâni hazretleri annesine söz verdi ve aðlayarak elini öptü. Baðdat'a gitmek üzere bulunan bir kervana rastgeldi ve aralarýna katýldý. Hemedan'ý geçmiþlerdi. Bir müddet yol aldýlar. Arz-ý Tetrenk denilen mahalle geldiklerinde kervanda bir baðýrýp, çaðýrma koptu. Önlerine aniden bir sürü eþkýya çýkýp kervana saldýrdýlar. Bir anda sandýklar yere yýkýldý. Eþyalar yaðma edilmeye baþlandý. Eþkýyalar, kervandakilere birer birer sual edip, üzerlerinde her ne buldularsa aldýlar. Sýra Seyyid Abdülkâdir-i Geylâni hazretlerine geldi. Eþkýyalardan biri latife olsun diye bunu önüne çekip sordu: -Fakir çocuk, söyle bakalým senin neyin var? -Üzerimde yanlýz 40 altýným var. Eþkýya inanmamýþtý. Býrakýp gitti. Ýkinci bir harâmi sual edip, o da ayný cevabý alýnca vaziyeti reislerine bildirdiler. ''Bu çocuk 40 altýným var'' diyor dediler. Bu defa da reisleri sordu: -Senin üzerinde ne var? -Hýrkamda dikili 40 altýným var. Reisleri adamlarýna dönerek dedi ki: -Açýn bakýn, bakalým! Adamlarý üstünü aradýlar, içinde 40 altýn bulunan keseyi bulup reislerine verdiler. Eþkýya reisi hayretle sordu: -Peki evlât, sen neden üzerinde altýn olduðunu söyledin? Abdülkâdir-i Geylâni hazretleri dedi ki:: -Ben evden ayrýlýrken anneme asla yalan söylemiyeceðime söz vermiþtim. 40 altýn için sözümü bozar mýyým? Bu sözleri duyup hakikate þahit olan eþkýya baþýnýn gözleri yaþardý. Abdülkâdir-i Geylâni hazretlerinin hakikat dolu gözlerine bakýp onunla kendi yaþýný ölçtü. Kendisinin bu yaþa kadar nice hiyanet ve zulümler iþlediðini, birgün Hakka yönelmediðini acý acý düþündü ve o güne kadar yaptýklarýndan piþman olup, ellerini baþýna vurarak þöyle haykýrdý: -Eyvah! biz de Allahü teâlâ söz vermiþtik.::bunca zamandýr þeytana uyup ahdimizi bozduk. Fenalýk yaptýk. Yarýn Hak huzurunda acaba bizim halimiz ne olacak? Sonra arkadaþlarýna dönerek dedi ki: -Ey arkadaþlarým! Bana bakýnýz, beni dinleyiniz! Ben, bunca senedir Hak teâlâ karþý olan ahdimi bozdum. O'na isyan ettim. Ýçimden gelen bir piþmanlýkla bütün günahlarýma tövbe ile Rabbimin yoluna iltica ediyorum. Bundan böyle inþaallah, Hak teâlânýn râzý ve hoþnut olmadýðý bir þeyi yapmýyacaðým. Reislerine pek ziyade baðlý olan eþkýyalar hep bir aðýzdan dediler ki:-efendimiz, reisimiz! Biz de sizden ayrýlmayýz. Eþkýyalýkta reisimizdin, hidâyette de reisimiz ol! Bunun üzerine kervan ehlinden ne alýnmýþsa sahiplerine iâde edildi. Bir sürü eþkýya Seyyid Abdülkâdir-i Geylâni hazretlerinin önünde tövbe etti. Kendisi tekrar yoluna devam ederek Baðdat'a vardý. ÝHH'dan Ýsrail ile Gizlice Görüþen AKP'ye Çok Sert Tepki AKP Hükümeti'nin Ýsrail ile iliþkileri normalleþtirmek için Roma'da Ýsrail ile gizlice görüþtüðü ortaya çýkmýþtý. Bu görüþme sonrasý ÝHH, AKP Hükümetini topa tuttu. Mavi Marmara baskýnýndan sonra diplomatik iliþkilerin ikinci katip düzeyine düþtüðü Ýsrail'le iliþkileri yeniden canlandýrmak için Dýþiþleri Bakanlýðý Müsteþarý Feridun Sinirlioðlu'nun Roma'da Ýsrail Dýþiþleri Direktörü Dore Gold ile gizli bir görüþme yaptýðý doðrulanmýþtý. Bu görüþmenin Dýþiþleri'nce onaylanmasýnýn ardýndan ÝHH bir basýn açýklamasý yaptý. Açýklamada yer alan "Ýsrail ile iliþki kurup yürüten hiçbir siyasi irade iflah olmayacaktýr" ibaresi, AKP'ye çekilen bir rest olarak yorumlandý. Ýþte ÝHH'nýn açýklamasýndan önemli kýsýmlar: Ýsrail'in Mavi Marmara saldýrýsý sonrasýnda bozulan iliþkilerini tekrar kurarak Türkiyeile tekrar dost ve müttefik olma çabasý büyük bir ýsrar ve kararlýlýkla sürüyor. 5 yýldýr devam eden sürece baktýðýnýzda Ýsrail'in, yalnýzlaþma ve imaj kaybýný düzeltme, askerlerini yargý mercilerinden koruma, Türkiye ile iliþkilerini normalleþtirme ve tekrar müttefik olma çabalarýný kesintisiz ve ýsrarla sürdürmektedir. Bu amaçla Ýsrail direkt ve ABD aracý- lýðýyla Türkiye ile çeþitli temas ve giriþimlerde bulunmaktadýr. Bu yoðun çabalara raðmen dünyadaki yalnýzlaþmasý devam etmekte ve Filistin'i destekleyen parlamento sayýsý da gün geçtikçe artmaktadýr. Askerleri ile ilgili yargý mercilerindeki kýskaç ise her geçen gün Ýsrailli siyasi figürleri, komutan ve askerleri nerdeyse Tel Aviv'den çýkamaz hale getirmiþtir. Hatta bu nedenle Ýsrail askerlerinden bir tanesi Ýsrail Yönetimine dava açmýþ bulunmaktadýr. Ýsrail'in esas çabasý ise askerlerini dava-hukuk kýskacýndan kurtararak Türkiye ile iliþkilerini normalleþtirip Mavi Marmara hesabýný kapatmak, Ortadoðu'da kaybeden deðil kazanan tarafa geçme meselesidir. Bunun için Mavi Marmara ile ilgili yargý/hesap sorma sürecini yürüten ÝHH ve Mavi Marmara maðdurlarý tehdit edilmiþ, þantajlar yapýlmýþ ama davalardan vazgeçilmeyeceði anlaþýlýnca Türkiye Hükümeti eliyle bu mevzunun sonlandýrýlmasý yolunu tercih etmiþleridir. (...) Ýsrail ve Türkiye resmi temsilcileri tarafýndan doðrulanan bu görüþmenin TürkiyeDýþiþleri Bakanlýðý Müsteþarý Feridun Sinirlioðlu ile Ýsrail Dýþiþleri Direktörü Dore Gold arasýnda Roma'da gerçekleþtiði belirtilmektedir. Görüþme içeriðinde ise Ýsrail ile iliþkileri yeniden canlandýrmak ve normalleþtirmek, karþýlýklý büyükelçilerin atanmasý, Mavi Marmara saldýrýsýnda hayatýný kaybedenlerle ilgili ödenecek tazminat ile Suriye'deki geliþmelerin gündeme geldiði belirtilmiþtir. Açýkça belirtmek isteriz ki Ýsrail ile yapýlan bu görüþmeleri ve özellikle Mavi Marmara saldýrýsý ile ilgili yürütülen pazarlýklarý onaylamýyor ve suçlularýn cezalandýrýlmasýnýn önüne geçecek her türlü karar ve giriþimi reddediyoruz. Gazze'ye uygulanan ölümcül abluka hala aktif bir þekilde devam ederken, Ýsrail her türlü hukuk kurallarýna uymayý reddedip çiðnerken ve katliamlarýna devam ederken, Mavi Marmara'ya saldýran katillerin tutuklanýp, yargýlanmasý ve cezalandýrýlmasý için gereken Interpol kararý beklerken normalleþmeden bahsetmek Türkiye halkýna, Filistin halkýna ve insanlýk vicdanýný temsil eden dünya halklarýna ihanet olsa gerektir. Eðer bu müzakereleri sürdüren taraf- lar normalleþme saðlamak istiyorlarsa bu normalleþme ancak Ýsrail'in iþgal ettiði Filistin topraklarýný terk etmesi, Gazze'ye uygulanan ablukanýn yani Akdeniz iþgalinin kalkmasý, suçlu Ýsrailli siyasi ve askerlerin cezalandýrýlmasý ve maddi manevi tazminat ödenmesi ile mümkündür. Aksi takdirde, týpký dünyanýn dört bir yanýnda olduðu gibi Türkiye'nin de her görüþten ve ideolojiden insanýnýn ortak görüþüne yansýdýðý gibi "Ýsrail ile iliþki kurup yürüten hiçbir siyasi irade iflah olmayacaktýr." Mavi Marmara þehitlerinin, þehit ailelerinin ve tüm maðdurlarýn hilafýna hepsinden önemlisi Filistin halký ve yönetiminin hilafýna bu süreçte Ýsrail'e vaad ve taahhütlerde bulunan Feridun Sinirlioðlu'nun bu görevden alýnmasýný talep ediyoruz. Ýsrail'in katil askerlerini korumak için davalar düþürülsün talebinin hiçbir þekilde kabul edilmemesi gerekir. Adalet Bakanlýðý'nda bekleyen kýrmýzý bülten ile yakalama ve tutuklama kararýnýn Interpol'e derhal gönderilmesi de bu konunun en önemli göstergesi olacaktýr. -Aktif Haber Çorumlular Ankara'da iftarda buluþtu 6. Uluslararasý Ramazan Etkinlikleri kapsamýnda düzenlenen Hemþehri Buluþmalarý'nda Keçiören Belediyesi ve Çorum Dernekler Federasyonu'nun iþbirliði ile Çorumlular iftarý gerçekleþtirildi. Çorum Dernekler Federasyonu Baþkaný Hayri Çaðýr düzenlenen iftar yemeðinde katýlýmcýlara teþekkür ederek, "Bu güzel Ramazan gününde Çorumlu hemþehrileri bir araya getirenlere, Allah'a þükrediyorum. Allah sabredenleri sever. Sabrederek birlik beraberlik içerisinde geleceði inþa edeceðiz inþallah" dedi. Keçiören Belediye Baþkaný Mustafa Ak ise, Ramazan ayýnda gelenek haline getirdikleri Hemþehri Buluþmalarýnda Çorumlu kar- deþleriyle bir araya gelmekten duyduðu memnuniyeti ifade ederek, "On sekiz Ýslam ülkesinden gelen Müslüman kardeþlerimizle ve hemþehri derneklerimizle 6'ncýsýný düzenlemiþ olduðumuz Uluslararasý Ramazan Etkinlikleri'nde birlikte olmaya devam ediyoruz. Anadolumuzun kültürünü misafirlerimiz olan Müslüman kardeþlerimize tanýtmaya devam ediyoruz. Böylece Keçiören'de dünya ile Anadolu'yu buluþturuyoruz" diye konuþtu. Çorumlular olarak bu gece birliðin en güzel örneðini sergilediklerini belirten Çorum Milletvekili Salim Uslu, "Çoðaltma telaþýndan paylaþma yarýþýna girdiðimiz bu mübarek arýnma ayýnda inanýyorum ki, Cenab'ý Hak bizlerin tilavetini, duasýný kabul ederek, bize esenlik, sevgi, barýþ bahþedecektir. Ankara Çorumlular Günlerinin temeli 14 yýl önce atýlmýþtýr. Aradan geçen bu süre içerisinde Çorumlularýn "Bir olarak, Ýri olarak, Diri olarak" ne kadar büyük, önemli iþler yaptýðýný hep birlikte görmüþ oluyoruz. Sadece Çorum'a Yönelik iþler yapýlmýyor. Ayný zamanda Ankara'daki Çorumlulara yönelik çalýþmalarda yapýyorlar. Bütün bu geliþmeler sizlerin yoðun çalýþmasý, çabasý ve duasýyla mümkün olmaktadýr. Ýnþallah birikimlerimize sahip çýkmakta hepimizin en önemli ve ön- Salim Uslu celikli görevidir" dedi. Halil Ýbrahim Sofrasý'ndaki iftara AK Parti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Cahit Baðcý, AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan, Keçiören Belediye Baþkaný Mustafa Ak, Çorum eski Milletvekilleri Ali Haydar Þahin ve Muharrem Þemsek, Çorum Dernekler Federasyonu Baþkaný Hayri Çaðýr, Keçiören Çorumlular Derneði Baþkaný Sait Kaymaz ve çok sayýda Çorumlu vatandaþ katýldý. Ýftar programýnýn ardýndan Kalaba Kent Meydaný'na kurulan Çorum Kültür Çadýrý dualarla açýldý. Çorumlular Çadýrýnda ziyaretçilere Çorum leblebisi ikram edildi.

4 HABER 4 Osmancýk'ta Ramazan etkinliklerine ilgi yüksek Aðaççamý gençleri geleneklerine sahip çýkýyor Oðuzlar ilçesi Aðaççamý köyünden farklý sebeplerle ayrýlan gençler her yýl köylerine gelerek tornet yarýþý, bin yýllýk geçmiþi olan Sinsin ve Elekçi Oyunu'nun da olduðu etkinlikler yapýyorlar. Bu yýl ikincisi düzenlenen Köy Oyunlarý ve Tornet yarýþlarýnda heyecanlý dakikalar yaþandý. Þenlik Baþkaný Ýlhami Karakaya konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, 2300 metre ile dünyanýn en uzun tornet parkuruna sahip olmaktan dolayý mutlu olduklarýný ifade ederek, "Zorlu bir yarýþý kazanmanýn onuru hiçbir þeye deðiþtirilemez. Tornetlerin bir pilot ve birde yardýmcý pilottan oluþuyor, yarýþ sýrasýnda birinin aracýný hýz dengesini ayarlýyor diðerinin ise þoför olarak torneti kullanýyor ve yoruldukça pilotlar yer deðiþtiriyor. Tornet yarýþlarýnýn ardýndan çocuk oyunlarý baþlýyor. Bu oyunlar bilgisayar zamaný çocuklarýmýza yabancý ama bir o kadar da ilgi çekici geliyor. Çocuklar arasýnda da kýran kýrana yarýþtan sonra geleneksel yemeklerin tadýna bakýlýyor. Yýllardan sonra bu sayede bizde hoþaf suyunun tadýný ne kadar özlediðimizin farkýna vardýk. Akþam saatlerinde devasal sinsin ateþi yakýlýyor. Gece yiðitlerimizin karanlýða pençe atmasýyla iniliyor. Gecenin beklide en beklenen oyunu Elekçioðlu oluyor. Kýl heybeli develeri, köpekleri ve tilkisiyle orta oyununun atasý meydandakilere keyifli saatler yaþatýyor. Göçebe hayattan yerleþik hayata geçmeye çalýþan, bir türlü evlendiremediði oðluna üzülen fakir bir babanýn trajik komik hikayesiyle þenliðimiz son buluyor. Hiçbir kurumdan destek almadan yapýlan bu kültür þenliðin yetkililerden tek bir istediði var. O da Yaþayan Kültür Mirasý'na aday olarak girmek" dedi. Osmancýk Belediyesi tarafýndan düzenlenen Geleneksel Ramazan Etkinlileri yoðun ilgi gördü. Osmancýk Belediyesi Geleneksel Ramazan Etkinlikleri Kýzýlýrmak Sahil Parkta düzenlendi. Meddah, Karagöz - Hacivat Oyunu, Kafkas Danslarý gibi gösterilerin yer aldýðý programda Tasavvuf Sanatçýsý Ebubekir Atalay sahne aldý. Semazenler eþliðinde Tasavvuf Musikisinin seçkin eserlerini seslendiren Ebubekir Atalay'a zaman zaman vatandaþlar da eþlik etti. Çocuklara özel etkinliklerin de yer aldýðý gecede vatandaþlara Osmanlý þerbeti, çocuklara da pamuk þeker ikram edildi. Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, unutulmaz eski Ramazan eðlencelerini anýmsatan bir program gerçekleþtirildiðini söyledi. Etkinliklerin Ramazan boyunca her hafta farklý programlarla devam edeceðini kaydeden Karataþ "Hem Ramazanýn maneviyatýný hissettiren hem de öz kültürümüzde önemli yer tutan eski Ramazan eðlencelerini anýmsatan güzel bir program oldu. Vatandaþlarýmýzýn teveccühü programýn güzelliðini daha da taçlandýrdý. Maneviyatýmýzýn güçlenmesine büyük katký saðlayan Mübarek Ramazan ayý, ayný zamanda birlik beraberliðimizin pekiþmesine, insanlarýmýzýn kaynaþmasýna, yardýmlaþma ve paylaþma duygularýnýn artmasýna vesile olan çok özel bir ay. Biz de hem vatandaþlarýmýzýn bir araya gelmesini saðlamak hem de kültürümüzde önemli yer tutan Ramazan geleneklerini yaþatmak amacýyla böyle bir program düzenledik. Ramazan boyunca önümüzdeki haftalarda da etkinliklerimiz farklý programlarla devam edecek" dedi. Depresyona balýk, þizofreniye B3 Fransýz psikiyatrist Pinel, bundan 200 yýl kadar önce, deliliðin insanýn midesi ve baðýrsaklarýnda baþ gösterdiðini yazmýþtý. 1930'lu yýllarda yayýmlanmýþ psikiyatri ders kitaplarýnda da þizofren hastalarýnýn genelde kötü beslenen kiþiler olduðu yazýyordu. Hekimler, çok önceden kötü beslenmenin zihinsel rahatsýzlýklarýn oluþumuna katkýda bulunduðunu tespit etmiþlerdi. Çok eskiden beri yapýlan bilimsel araþtýrmalar, iyi beslenme ve diyetle zihinsel rahatsýzlýklarýn güvenli tedavisinin, rahatsýzlýklarýn belirtilerini hafifletmenin mümkün olduðu gösterdi. Psikiyatrik rahatsýzlýklarýn tedavisinde kullanýlan tamamlayýcý ve alternatif týp hakkýnda araþtýrmalar yapan Uzman Klinik Psikolog Mehmet Baþkak, yaptýðý açýklamada ruh saðlýðýmýza iyi gelecek diyetler ve beslenme þekilleri hakkýnda önemli bilgiler verdi. Dünyada birçok ruh doktorunun, hastalarýný psikotropik ilaçlar yerine, iyi beslenme yoluyla tedavi ettiðini belirten Uzman Klinik Psikolog Mehmet Baþkak'ýn ruhsal diyet tavsiyeleri þöyle: BALIK DEPRESYONA ÝYÝ GELÝR "Besleyici gýdalar dikkat eksikliði, bipolar bozukluk, kaygý ve depresyonu etkin þekilde tedavi ediyor. Araþtýrmalar, Omega-3 alýmýndaki artýþýn depresyon belirtilerini hafiflettiðini gösteriyor. Birkaç bilimsel araþtýrmanýn sonuçlarýna göre, günlük miligram EPA formunda Omega-3 balýk yaðý alýmý, depresyon belirtilerinin hafifletilmesine yardýmcý oluyor. Kiþinin ruh halindeki düzelmeler, genelde bu takviyeye baþladýktan 3-12 hafta arasýnda meydana geliyor. Ayrýca, diyetlerinde yüksek miktarda balýk tüketen kiþilerin ruh halinde de benzer düzelmeler olduðu biliniyor. Omega-3 yaðlarý, somon gibi soðuk denizlerde yaþayan balýklarda bol miktarda bulunur. Bu yaðlar, depresyon tedavisi gören bir kiþide kullandýðý antidepresanýn etkinliðini arttýrýrlar. Gebelikte antidepresan kullanýmýna bir alternatif olarak Omega-3 takviyeleri üzerinde yapýlan bilimsel çalýþmalar devam ediyor. Gezerek otlayan hayvanlardan elde edilmiþ diðer yaðlardan oluþan geleneksel beslenme þekillerinde omega-3/omega-6 yaðlarý ideal oranda bulunur. Sarý kantaron, hafif ve orta þiddette depresyon belirtileri gözlemlenen kiþilerin tedavisinde etkili olan bir bitki, fakat ciddi depresyon vakalarýnda çok fazla iþe yaramýyor. Sarý kantaron, bazý antidepresan ya da diðer ilaçlarla beraber alýndýðýnda bazý sýkýntýlara yol açabilir, bu nedenle kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danýþýnýz. ÞÝZOFRENÝYE B3 VÝTAMÝNÝ Diðer adý 'niyasin' olanb3 vitamini,dünyada þizofreni teþhisi konulmuþ binlerce hastaya þifa kaynaðý oldu. Yenilikçi doktor Abram Hoffer ( ), binlerce hastasýnýn tedavisinde yüksek dozlarda B3 vitamini kullanarak, onlarý güvenli bir þekilde saðlýklarýna kavuþturdu. Hoffer, bu vitamini kullanarak uyguladýðý tedavide yüzde 90 oranýnda baþarý elde ettiðini bildirmiþti. Besin deðeri yüksek diyetler ve beraberinde alýnan amino asitler ve vitaminler zihinsel rahatsýzlýklarýn tedavisinde son derece etkili." Dünyada birçok psikiyatrist, hastalarýný psikotropik ilaçlar yerine, iyi beslenme yoluyla tedavi ediyor. Kiþideki rahatsýzlýk belirtilerine ve kan deðerlerine göre, beslenme deðiþiklikleriyle beraber kiþiye özel vitaminler ve amino asitler yazýyorlar. Maca kökü, patatesin bir akrabasý olan bu bitki bazý toplumlarda cinsel isteði arttýrmak için kullanýlýyor. Bu nedenle, antidepresan kullanýmýnýn sebep olduðu erektil bozukluk, libidoda azalma ve diðer cinsellikle ilgili yan etkileri etkisiz hale getirebiliyor. SAKÝNLEÞME VE ÝYÝ BÝR UYGU ÝÇÝN KEDÝ OTU Kediotu, kaygýyý azaltýp, týpký bazý sakinleþtiricilerin yaptýðý gibi kiþinin daha iyi uyumasýna yardýmcý oluyor. Ýlaçlarýn yan etkilerinden daha çok etkilenen çocuklar ve yaþlýlarda kullanýmý bir alternatif olarak düþünülebilir. Kediotunun etki etmesi biraz uzun zaman alýyor. DOKTORUNUZA DANIÞMADAN KULLANMAYIN Tedavi için kullanýlan bitkilerin, ilaçlar gibi çok sýký klinik deneylerden ve testlerden geçmediðine dikkati çeken Uzman Klinik Psikolog Mehmet Baþkak, alternatif tedavi yöntemlerinden yararlanmak isteyecek kiþilere "Bu tedavilerin bitki ve hayvan kaynaklý olmasý, onlarýn güvenli olduðu anlamýna gelmez. Bitkisel tedavilerin de istenmeyen yan etkileri vardýr ve bunlar, týpký antidepresanlar ya da ilaçlar gibi, diðer ilaçlarla etkileþime girebilirler. Alternatif týp tedavilere baþvurmadan önce, özellikle ilaç kullanýyorsanýz, mutlaka doktorunuza danýþýn" uyarýsýnda bulunuyor. ÝLKEL TOPLULUKLARDA ZÝHÝNSEL RAHATSIZLIKLAR GÖRÜLMÜYOR "1930'lardaki 10 yýl süren tarihi araþtýrmasýnda, Dr. Weston Price, kendi yerel yiyeceklerini tüketen ve Amerikan beslenme þeklindeki vitaminin 4-10 katý miktarda fazla vitamin içeren besin deðeri yüksek bir diyet takip eden ilkel topluluklarda, zihinsel rahatsýzlýklarýn hiç görülmediði sonucuna varmýþtý. Dr. Price, bu ilkel topluluklarda yaþayan insanlarýn daha mutlu ve daha uyumlu olduklarýný fark etmiþti. Bu topluluklarda, zihinsel rahatsýzlýklar için tedavi yöntemlerine ya da hapishanelere hiç ihtiyaç yoktu. Aksu Mühendislik ve Yapý Tasarým hizmette Ýnþaat Mühendisi Mustafa Salih Aksu'nun sahibi olduðu Aksu Mühendislik ve Yapý Tasarým hizmete girdi. Yaklaþýk 10 yýldýr yurt içi ve yurt dýþýnda alt yapý ve üst yapýda büyük ölçekli projelerde baþarý ile görev yapan Ýnþaat Mühendisi Mustafa Salih Aksu, inþaat- plan proje-taahhüt ve gayrimenkul alanýndaki hizmetlerini Yeniyol Mah.Gazi Caddesi Haner Apt. Kat:1 No:12/6 adresindeki mühendislik bürosunda verecek.üniversiteden mezun olduktan sonra Türkiye, Libya, Azerbaycan ve Rusya gibi ülkelerde toplu konut, okul, Avm ve 5 yýldýzlý otel gibi büyük ölçekli projelerde yöneticilik görevlerinde bulunan Mustafa Salih Aksu, amacýnýn insan hayatýný esas alarak kaliteden ödün vermeden, alt yapýsý çözümlenmiþ, doðayla bütünleþmiþ, güvenli, modern, estetik yapýlar inþaa etmek, insanlara daha rahat ve çaðdaþ bir yaþam sunan projeler geliþtirmek ve bunlarý hayata geçirmek olduðunu dile getirdi.

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý CHP de bayramlaþma Bayramda bile huzura hasretiz Cengiz Atlas CHP Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen bayramlaþma programý dün parti binasýnda gerçekleþti. Siyasi mesajlarýn verildiði bayramlaþmada konuþan

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

Vali yardýmcýlarý ve kaymakamlar deðiþti

Vali yardýmcýlarý ve kaymakamlar deðiþti Erdem Çenesiz, Seramik Federasyonu yönetiminde Kas hastasý gencin dramý Kas hastalýðý nedeniyle yaklaþýk 10 yýldýr tekerlekli sandalyeye mahkum olan Çorumlu genç, kök hücre nakli için hayýrseverlerin yardýmýný

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf Ceylan: Oðuzlar'ý birlikte kalkýndýracaðýz ðuzlar Belediye Baþkaný Or- Ateþ, Ak Parti Çorum Mil- Ohan letvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan'ý makamýnda ziyaret ederek bir

Detaylı

MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU

MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU Bodrum da yaşanan motosiklet kazası nda 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Konacık mahallesi Atatürk bulvarında süratli bir şekilde ilerleyen İsmet Özbaş yönetimindeki

Detaylı

Þehir Hastanesi. temeli atýldý Çorum'a AMATEM açýlacak. Gýda Paketi ve saat daðýtarak oy peþinde koþuyorlar

Þehir Hastanesi. temeli atýldý Çorum'a AMATEM açýlacak. Gýda Paketi ve saat daðýtarak oy peþinde koþuyorlar Malatya'ya Çorumlu müftü Ýstanbul Kartal Ýlçe Müftüsü Ümit Çimen, Malatya'ya Ýl Müftüsü olarak atandý. SAYFA 4 TE Ümit Çimen www.yildizhaber.com 40 KURUÞ SP Çorum Belediye Baþkan Adayý Adnan Cýdýk: Baþkan

Detaylı

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi Sistem Genel Özellikleri TRANSPARK Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi; Dünyanýn en modern ve karlý

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı