Hasan Çakmak finalde yarýþacak

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hasan Çakmak finalde yarýþacak"

Transkript

1 Oðlunun kullandýðý kamyonun altýnda can verdi Kaza, merkeze baðlý Elmalý köyü yolu üzerinde meydana geldi. Haydar E. (60), oðlu Ali E.'nin (35) kullandýðý 19 AP 257 plakalý kamyonla kent merkezine 3 kilometre uzaklýktaki bað evlerine malzeme taþýmak için yola çýktý. SAYFA 7 DE ÝHH'dan Ýsrail ile Gizlice Görüþen AKP'ye Çok Sert Tepki 29 HAZÝRAN 2015 PAZARTESÝ 40 KURUÞ Mavi Marmara baskýnýndan sonra diplomatik iliþkilerin ikinci katip düzeyine düþtüðü Ýsrail'le iliþkileri yeniden canlandýrmak için Dýþiþleri Bakanlýðý Müsteþarý Feridun Sinirlioðlu'nun Roma'da Ýsrail Dýþiþleri Direktörü Dore Gold ile gizli bir görüþme yaptýðý doðrulanmýþtý. Bu görüþmenin Dýþiþleri'nce onaylanmasýnýn ardýndan ÝHH bir basýn açýklamasý yaptý. SAYFA 3 TE Hasan Çakmak finalde yarýþacak Vali yardýmcýsý ve kaymakam atamalarý Hitit ekmekleri yeniden üretildi Hitit Üniversitesi, rol ekmek ve pideden sonra dünyanýn en büyük medeniyetleri arasýnda yer alan Hititler döneminde tüketilen ekmek çeþitlerinden üretti. SAYFA 5 TE Þefik Güldibi Savaþ Tuncer Hamdi Bolat Ýçiþleri Bakanlýðý'nda yapýlan atamalarla çok sayýda vali yardýmcýsý ile kaymakamýn görev yeri deðiþtirildi. Söz konusu atama kararlarý, Ýçiþleri Bakaný Sebahattin Öztürk, Baþbakan Ahmet Davutoðlu ve Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn imzasý ile dünkü Resmi Gazete'de yayýmlandý. SAYFA 6 DA Çorumlular Ankara'da iftarda buluþtu 6. Uluslararasý Ramazan Etkinlikleri kapsamýnda düzenlenen Hemþehri Buluþmalarý'nda Keçiören Belediyesi ve Çorum Dernekler Federasyonu'nun iþbirliði ile Çorumlular iftarý gerçekleþtirildi. SAYFA 3 TE ANALÝZ Numan Kurtulmuþ'un Vicdani Ýtirafý.. TBMM Baþkanlýðýnda Ýbre Baykal'a döndü Nadir YÜCEL Hasan Çakmak "Matematik Tezli Yüksek Lisans Programý"na YÖK onayý Hitit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde "Matematik Tezli Yüksek Lisans Programý" açýlmasýna YÖK izin verdi. SAYFA 5 TE Mahalle iftarlarýna Akkent'ten start Çorum Belediyesi tarafýndan her yýl geleneksel olarak düzenlenen mahalle iftarlarýnýn ilki gerçekleþtirildi. SAYFA 7 DE Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý tarafýndan bu yýl 12.si düzenlenen Din Görevlileri Arasý Türkiye Kur'an-ý Kerim'i Güzel Okuma yarýþmasýnýn Ödül Töreninde Reza Sarraf'a Plaket veren isimlerden Numan Kurtulmuþ'un sonraki açýklamalarý aslýnda vicdani itiraf hükmündedir. Ancak bazý noktalarý ve beceriksizlikleri de görmekte fayda var. Geçmiþte biri öðretmen diðeri turizmci genç bir çiftin yüzüklerinin vali bey tarafýndan takýlma talepleri adýna aracý olmuþtum. Dönemin valisi demiþti ki,' Nadir bey siz yakýnen aileyi tanýyormusunuz? Yanlýþ ortam olmasýn.' Elbette dönemin valisi haklýydý. Devlet temsilcileri her konuda olursa olsun dikkatli olmak zorundadýr. Numan Kurtlmuþ'un basýn Müþaviri plaket töreni adýna uyuyormuydu? Bir ödül Törenine davet ediliyorsunuz peki senin patronun kime plaket verecek, o kurum kiþi hakkýnda þayet bilgi notu veremiyorsanýz gerekli uyarýda bulunamýyorsanýz býrakýn o görevi. Diðer yandan Numan Kurtulmuþ tören sonrasý açýklamalarýnda samimi ise Basýn Müþavirini ya da o konunun muhatabý danýþmanýný da görevden almasý gerekirdi. Olayýn diðer boyutu ise Numan Kurtulmuþ'un yolsuzluk, rüþvet ve kasa operasyonu sonrasý ' Haksýzlýk ve zulme uðrayan' polislerin aslýnda masum olduklarýnýn itirafý hükmündedir.' Bayram nazamazýný nezarethanede gazete kaðýdý üzerinde kýlmaya mahkum edilen o cengaver polislerin ve ailelerinin haklarýný hiç bir bedel ile ödeyemezler. Ergenekon sürecinde 'Þamil Tayyar ne kadar masum ise,' Emre Uslu ve bir dizi senaryosundan cezaevine konan Hidayet Karaca da o kadar masumdur. ' Ýster Kadý ol. Ýster Kadýya Köle ol. Adaletin yoksa ne yazar' Hakimlerin Hakimi Allah, haklýnýn, dürüst ve mazlumlarýn yar ve yardýmcýsýdýr. Cehennem ise, elbette Zalimler içindir. Baykal ismi açýklanana kadar benim TBMM baþkanlýðý adýna benim Favori adayým Ekmeleddin bey idi. Düz ve makul mantýk da bunu gerektirirdi. Hala önemli bir oyun kurucu Hükmündeki Sayýn Erdoðan önemli hamleler yapmaya devam ediyor Yýlýnda AKP Zonguldak Milletvekili Köksal bölge finali Çorum'da yapýldý. Ulu Camiide öðle namazý sonrasýnda gerçekleþtirilen yarýþmaya 12 din görevlisi katýldý. Cevizde üretim artýþý tüketime yetiþemiyor Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, cevizde üretim artýþýnýn tüketime yetiþmediðini bildirerek... SAYFA 2 DE SAYFA 7 DE Þemsi Bayraktar Toptan 450 Milletvekilinin oyunu alarak TBMM Baþkaný seçilmiþti. O dönem CHP liler de destek vermiþti. CHP bu konuda AKP den alacaklý görünüyor. Sayýn Erdoðan 2007 de ki bu durumu hatýrlayarak, Deniz Baykal ile görüþmüþ olabilir! 'Yani bilinmeyen bazý þartlarýnýn da kabul edilmesi durumunda ' Baykal'ýýn TBMM ' Baþkanlýðýnýn destekleneceði ifade edilmiþ olabilir' Hükümetin kurulmasý noktasýnda ' Benimde gücüm olsun' adýna ' siyasi satranç ve hamleler yapýlýyor. AK Sarayýn ' Güç bende olmalý'görüþüne 'Ahmet Davutoðlu, Bülent Arýnç ve Beþir Atalay' Cephesi çoktan muhalif olmuþlardý! Koalisyon hükümeti kurarak sarayýn beðenmeyeceði.. kararlarý Muhalefetin dayatmasý olarak hayata geçirerek hem kendileri hemde partilerine nefes aldýrmayý planlýyorlar. Bakanlarýn Yüce Divanda yargýlanmalarýna da çoktan razýlar! Aralýk yolsuzluk iddialarýnýn yargýlanmasý ve benzer konular Davutoðlu nun en büyük kozu olmaya devam edecek! Sayýn Erdoðan ilerde kendisine sýkýntý yaþatýlmamasý þartý ile Beyaz sayfa açmaya da çoktan razý görünüyor. Bu hedef adýna özellikle 3 bakanýn yargýlanmasýna da rýza gösterilebilir. Sungurlu'da trafik kazasý: 6 yaralý Sungurlu'da meydana gelen trafik kazasýnda 6 kiþi yaralandý. Otomobilde sýkýþan yaralýlar itfaiye ekipleri tarafýndan güçlükle çýkarýldý. SAYFA 6 DA Çocukluðunda da bir baþkadýr Abdülkâdir-i Geylâni hazretleri Seyyid Abdülkadir Geylâni hazretleri küçük yaþta iken, bir arefe günü çift sürmek için tarlaya gitti. Bir öküzün kuyruðuna tutunup ardýndan giderek oynuyordu. O anda bir ses iþitti: SAYFA 3 TE Gülsün Mert Kübra ca Kübra Yücel Yalçýnkaya Mikroskop Hýrsýz Evliya! Cansu-yu Ortaköy Rumlarýnýn gönüllerini Ýslama çelip çaldýðý için Hýrsýz Aziz, (Hýrsýz Evliya) derlermiþ Rumlar Yahya Efendi'ye. SAYFA 5 TE

2 Ýmsâk : Güneþ : Öðle : Ýkindi : Akþam : Yatsý : TEK HABER 2 AJANDA 03:06 05:05 12:51 16:47 20:24 22: Yaprak Fýrtýnasý II. Balkan Savaþý'nýn Baþlamasý (1913) Sonsuz kurtuluþa kavuþmak için, üç þey muhakkak lâzýmdýr: Ýlim, amel ve ihlâs. Ýmâm-ý Rabbânî Rahmetullahi Aleyh Günün Þiiri ÇÜRÜDÜ ZAMAN "Engellilerin sorunlarý tüm insanlýðýn ortak sorunlarýdýr" Zaman yoktu, biz var ettik. Var ettik ve yok olduk zaman içinde. oysa zaman yoktu evvel zaman içinde. zaman bir kavram, bir icat bizden. bir tanrý oldu belki bize hükmeden. oysa, zaman yoktu. Ne geç ne de erken idik hiçbirþeye ve herþeye. ancak zaman yoktu bunlarý deðerlendirmeye ve anlamaya, anlaþýlmaya, yarýný kurmak adýna, ki yarýn zamanýn bir parçasý ve biz yarýnýn. zamanýn yaratýcýsý ve zamanýn bir parçasý biz, bir zaman bulup düþünemedik düþ kurmak için zamana gerek olmadýðýný. Abdullah ANAR Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,6642 2,6662 EUR 2,9751 2,9773 STERLiN 4,1940 4,2008 2,1502 2, JPY YENi HAVA DURUMU SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi Afad Altýnokta Körler Derneði Çorum Þube Baþkaný Kürþat Abid Ahýshalý ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý ziyaret ederek hayýrlý olsun dileklerini ilettiler. Altýnokta Körler Derneði Þube Baþkaný Kürþat Abid Ahýshalý, Týp Fakültesi aracýlýðý ile saðlýk alanýnda önemli geliþmeler olduðunu belirterek Hitit Üniversitesinin adýndan her geçen gün tüm ilde söz edildiðini ifade etti. Üniversitenin engelliler konusunda da profesyonel bir yaklaþýmla çalýþtýðýný, Çorum'daki tüm engelliler yararýna çalýþan STK'larla olduðu gibi Altýnokta Körler Derneðiyle de yakýn bir iþ birliði içerisinde olduðunu belirten Ahýshalý, Rektör Prof. Dr. Alkan'ý yeniden rektör olarak atanmasýndan dolayý tebrik etti. Üniversitenin sahip olduðu bilgi birikimiyle bulunduðu topluma en fazla faydayý saðlamak amacýyla gayretli bir þekilde çalýþmalarýný sürdürdüðünü ifade eden Rektör Prof. Dr. Alkan, engelli insanlarýn yaþadýklarý sorunlarýn Cevizde üretim artýþý tüketime yetiþemiyor Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, cevizde üretim artýþýnýn tüketime yetiþmediðini bildirerek, "Cevizin anavatanlarýndan olmasýna, üretimde dördüncü sýrada bulunmasýna raðmen Türkiye, ithalattan kurtulamýyor" dedi. Bayraktar, yaptýðý açýklamada, saðlýk ve beslenme açýsýndan çok önemli bir meyve olan cevizde tüm dünyada tüketimin hýzla arttýðýný belirtti. Þemsi Bayraktar, fosfor, magnezyum, demir, sodyum ve potasyum gibi mineral maddeler bakýmýndan zengin, A, B1, B2, B6 ve C vitaminleri içeren cevizin, 100 gramýnýn 700 kalori enerji saðladýðý bilgisini verdi. Anavataný Anadolu, Kafkasya ve Ýran olan cevizin dünyada 50'den fazla ülkede yetiþtiriciliði yapýldýðýný bildiren Bayraktar, þunlarý kaydetti: "Birleþmiþ Milletler Gýda ve Tarým Örgütü (FAO) verilerine göre, döneminde kabuklu ceviz üretimi, 3,2 katýna çýkarak, 1,06 milyon tondan 3,41 milyon tona yükseldi. Dünyada ceviz yetiþtiriciliði yapýlan üretim alaný bu dönemde yüzde 89,2 artýþla 526 bin hektardan 995 bin hektara çýktý. Ceviz üretiminin yarýsýný Çin tek baþýna karþýlýyor. Üretimde birinci olan Çin, 425 bin hektarda 1,7 milyon ceviz üretiyor. Ýkinci sýrayý yüzde 13,2 üretim payý ve 450 bin ton üretimle Ýran, yüzde 12,5 pay ve 425 bin ton üretimle ABD izliyor. Türkiye, yüzde 5,7 üretim payýyla dördüncü, Meksika yüzde 3,2 payla beþinci, Ukrayna yüzde 2,8 payla altýncý, Hindistan yüzde 1,2 payla yedinci, Þili ise yüzde 1,1 payla sekizinci sýrada bulunuyor. 8 ülke, dünya ceviz üretimindeki payýný döneminde yüzde 74'den yüzde 89'a çýkardý. Türkiye 1995 yýlýnda 110 bin ton olan ceviz üretimini yüzde 64,4 artýþla 2014 yýlýnda 180 bin 807 tona yükseltti yýlý birinci tahminlerine göre 2015 yýlý ceviz üretimi 190 bin 834 tonu bulacak. Cevizde üretim artýþý tüketime yetiþmiyor. Cevizin anavatanlarýndan olmasýna, üretimde dördüncü sýrada bulunmasýna raðmen Türkiye, ithalattan kurtulamýyor. Üretim hýzla artan ceviz tüketimini karþýlamýyor. Nitekim 2000 yýlýnda 108 bin ton olan ceviz tüketimi, 2013 yýlýnda 218 bin tona, kiþi baþýna ceviz tüketimi de 1,6 kilogramdan 2,9 kilograma yükseldi." -"CEVÝZ AÐAÇLARIN ÇOÐUNUN BELLÝ BÝR STANDARDI YOK"- Ülkemizde ceviz aðaçlarýnýn çoðunun tohumla yetiþen arazi sýnýrýna dikilen ve doðal olarak yetiþmiþ milyonlarca aðaçtan oluþtuðunu, belli bir standardý olmadýðýný belirten Bayraktar, þu bilgileri verdi: "2000 yýlýnda 3,54 milyon dolar karþýlýðý 5,6 bin ton olan ceviz ithalatý, 2014 yýlýnda, 112,88 milyon karþýlýðý 27 bin 458 tona çýkmýþtýr. Buna karþýn, ceviz ihracatý 4 bin 481 ton karþýlýðý 64,1 milyon dolardýr. Ceviz üretiminde 2014 verilerine göre, Antalya 9 bin 354 tonla birinci olurken, bu ile 9 bin 80 tonla Hakkari, 8 bin 40 tonla Karaman izlemiþtir. Ülkemizde 2010 yýlýnda 41 bin 393 hektar olan ceviz alanlarý, 2014 yýlýnda 69 bin 395 hektara yükseldi. Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý ile 2012 yýlýnda imzaladýðýmýz protokol çerçevesinde, Ziraat Odalarýmýz ceviz plantasyonlarý oluþturmaktadýr. Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý 2014 yýlýnda 2 bin 365 hektar alanda ceviz aðaçlandýrmasý yaptý. Özel aðaçlandýrma çalýþmalarý kapsamýnda ise 1 bin 382 hektar alanda bu çalýþma yürütüldü yýlýnda ise 2 bin 647 hektar alanda ceviz aðaçlandýrmasý yapýlmasý planlanýyor." -ÝLKBAHAR GEÇ DON RÝSKÝ OLAN BÖLGELERDE GEÇ ÇÝÇEKLE NEN ÇEÞÝTLER YETÝÞTÝRÝLMELÝ- Türkiye'de ilkbahar geç donlarýnýn sýk sýk meyve aðaçlarýnda önemli kayýplara neden olduðunu vurgulayan Bayraktar, cevizde de geç çiçeklenen çeþitlerle bahçe tesisi yapmanýn ve bahçeleri dona karþý sigortalamanýn çok önemli olduðunu belirtti. Verimi yüksek, kaliteli, standart ceviz çeþitleriyle kapama bahçe tesisine karar verirken ilkbahar geç donlarý riski olan bölgelerde geç çiçeklenen çeþitler olmasýnýn önem taþýdýðýný bildiren Bayraktar, þunlarý kaydetti: "Türkiye özellikle, her ekolojik bölgenin avantajlarýný ve dezavantajlarýný tespit ederek yeni yatýrýmlar yapmalýdýr. Mevcut meyve yetiþtirme potansiyelini gereði gibi kullanýlabilirse bu kesimden gelecek gelir, ülkeye önemli miktarda döviz kazandýrýr. Ancak bu yetiþtiriciliklere girilmeden önce iç ve dýþ pazarlarýn durumlarý ve istekleri çok iyi incelenmeli ve pazar boþluklarýndan yararlanýlmalýdýr. Üreticilerin pazar hareketleri ve dünya eðilimleri doðrultusunda bahçelerini zaman zaman yenilenmesi de gerekmektedir. Bu amaçla son yýllarda saðlýk destek ürünü olarak da kullanýmý gittikçe yaygýnlaþan ceviz yetiþtiriciliði de gündeme gelmiþ bulunmaktadýr. Meyve bahçelerinin tesisinde yapýlan hatalarýn sonradan telafisinin mümkün olmadýðýndan, üreticilerimizin ceviz bahçesi kurmaya karar verirken mutlaka uzman kiþi veya kuruluþlardan teknik bilgi desteði almalýdýr. Ceviz bahçesi kurmak isteyen üreticilerimizin fidan alýrken dikkatli olmalarý, güvenilir fidan kuruluþlarýný tercih etmeli, aldýklarý fidanlar adýna doðru kaliteli, saðlýklý olmalýdýr. Üreticilerimize verilen yurt içi sertifikalý fidan ve standart fidan kullaným desteði ile kapama ceviz bahçelerinin arttýðý bilinmektedir. Ancak bu yeterli deðildir. Ülkemiz öncelikle ceviz üretimin de 'kendine yeter' bir ülke olmalý, sonrasýnda cevizden döviz elde eden bir ülke konumuna gelinmesi için, fidan, toprak analizi, gübre, mazot desteðinin yaný sýra kapama bahçe tesislerine de destek verilmesi gerekmektedir." tüm insanlýðýn ortak sorunu olduðu bilincinden hareketle engellilerin toplum içerisinde baðýmsýz hareket edebilme yeterliliðine ulaþmalarý için üniversitede de yoðun çalýþmalar yapýldýðýný söyledi. Rektör Prof. Dr. Alkan, engelli bireylerin tüm engellerinin kalkmasýný dileyerek Altýnokta Körler Derneði yönetim kurulu üyelerine ziyaretlerinden dolayý teþekkür etti. SATILIK OTOMOBÝL Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Fiat Doblo Combi Multijet Elegance Model Km'de - Servis bakýmlý Tel: Satýlýk Komple Vücut Geliþtirme Aletleri Ýþ yoðunluðu nedeniyle salon tipi vücut geliþtirme ve fitness aletleri satýlýktýr. Dolaplar, masalar ve sauna aletide verilecektir. Tel: Yýl: 11 Sayý: HAZÝRAN PAZARTESÝ 2015 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 TEK 2 29 HAZÝRAN 2015 PAZARTESÝ HABER 3 Çocukluðunda da bir baþkadýr Abdülkâdir-i Geylâni hazretleri Seyyid AbKübra ca dülkadir Geylâni hazretleri küçük yaþta iken, bir arefe günü çift sürmek için tarlaya gitti. Bir Kübra Yücel Yalçýnkaya öküzün kuyruðuna tutunup ardýndan giderek oynuyordu. O anda bir ses iþitti: ''Ey Abdülkâdir! sen bunun için yaratýlmadýn ve bunlarla emir olunmadýn''! Bu ses, Abdülkâdir Geylâni hazretlerini korkuttu. Eve gelince dama çýktý. Hacýlarý gördü. Arafat'ta vakfeye durmuþlardý. -Anneciðim! bana izin ver de Baðdat'a gidip, ilim öðreneyim. Sâlihleri, evliyâyý ziyaret edeyim. Annesi de dedi ki: -Ey benim gözümün nûru ve gönlümün tâcý evladým, Abdülkâdir'im! senin ayrýlýðýna dayanamam. Sensiz ben ne yaparým? Bu bakýmdan müsâade edemiyorum. Abdülkâdir-i Geylâni Hazretleri, tarlada olan bitenleri anlattý. Annesi aðladý. Kalkýp babasýndan miras kalan 80 altýný alýp, kýrkýný kardeþine ayýrdý. Kýrkýný da bir keseye koydu ve keseyi elbisesinin koltuðuna dikti. Sonra oðlunun gözlerinin içine bakarak dedi ki: -Ey benim gözümün nuru ve gönlümün tacý evlâdým, Abdülkâdir'im! Hak teâlânýn rýzâsý için olmasaydý katiyyen býrakmazdým. Huzur ve esenlik içinde sefere çýk! Yolun açýk olsun! seninle belki ebedi olarak ayrýlýyoruz. Sana son olarak nasihatým þudur ki:''eðer beni memnun etmek istiyorsan, hiçbir zaman yalan söyleme, doðruluktan asla ayrýlma! Allahü teâlâ her zaman ve her yerde doðrularla beraberdir''. Abdülkâdir-i Geylâni hazretleri annesine söz verdi ve aðlayarak elini öptü. Baðdat'a gitmek üzere bulunan bir kervana rastgeldi ve aralarýna katýldý. Hemedan'ý geçmiþlerdi. Bir müddet yol aldýlar. Arz-ý Tetrenk denilen mahalle geldiklerinde kervanda bir baðýrýp, çaðýrma koptu. Önlerine aniden bir sürü eþkýya çýkýp kervana saldýrdýlar. Bir anda sandýklar yere yýkýldý. Eþyalar yaðma edilmeye baþlandý. Eþkýyalar, kervandakilere birer birer sual edip, üzerlerinde her ne buldularsa aldýlar. Sýra Seyyid Abdülkâdir-i Geylâni hazretlerine geldi. Eþkýyalardan biri latife olsun diye bunu önüne çekip sordu: -Fakir çocuk, söyle bakalým senin neyin var? -Üzerimde yanlýz 40 altýným var. Eþkýya inanmamýþtý. Býrakýp gitti. Ýkinci bir harâmi sual edip, o da ayný cevabý alýnca vaziyeti reislerine bildirdiler. ''Bu çocuk 40 altýným var'' diyor dediler. Bu defa da reisleri sordu: -Senin üzerinde ne var? -Hýrkamda dikili 40 altýným var. Reisleri adamlarýna dönerek dedi ki: -Açýn bakýn, bakalým! Adamlarý üstünü aradýlar, içinde 40 altýn bulunan keseyi bulup reislerine verdiler. Eþkýya reisi hayretle sordu: -Peki evlât, sen neden üzerinde altýn olduðunu söyledin? Abdülkâdir-i Geylâni hazretleri dedi ki:: -Ben evden ayrýlýrken anneme asla yalan söylemiyeceðime söz vermiþtim. 40 altýn için sözümü bozar mýyým? Bu sözleri duyup hakikate þahit olan eþkýya baþýnýn gözleri yaþardý. Abdülkâdir-i Geylâni hazretlerinin hakikat dolu gözlerine bakýp onunla kendi yaþýný ölçtü. Kendisinin bu yaþa kadar nice hiyanet ve zulümler iþlediðini, birgün Hakka yönelmediðini acý acý düþündü ve o güne kadar yaptýklarýndan piþman olup, ellerini baþýna vurarak þöyle haykýrdý: -Eyvah! biz de Allahü teâlâ söz vermiþtik.::bunca zamandýr þeytana uyup ahdimizi bozduk. Fenalýk yaptýk. Yarýn Hak huzurunda acaba bizim halimiz ne olacak? Sonra arkadaþlarýna dönerek dedi ki: -Ey arkadaþlarým! Bana bakýnýz, beni dinleyiniz! Ben, bunca senedir Hak teâlâ karþý olan ahdimi bozdum. O'na isyan ettim. Ýçimden gelen bir piþmanlýkla bütün günahlarýma tövbe ile Rabbimin yoluna iltica ediyorum. Bundan böyle inþaallah, Hak teâlânýn râzý ve hoþnut olmadýðý bir þeyi yapmýyacaðým. Reislerine pek ziyade baðlý olan eþkýyalar hep bir aðýzdan dediler ki:-efendimiz, reisimiz! Biz de sizden ayrýlmayýz. Eþkýyalýkta reisimizdin, hidâyette de reisimiz ol! Bunun üzerine kervan ehlinden ne alýnmýþsa sahiplerine iâde edildi. Bir sürü eþkýya Seyyid Abdülkâdir-i Geylâni hazretlerinin önünde tövbe etti. Kendisi tekrar yoluna devam ederek Baðdat'a vardý. ÝHH'dan Ýsrail ile Gizlice Görüþen AKP'ye Çok Sert Tepki AKP Hükümeti'nin Ýsrail ile iliþkileri normalleþtirmek için Roma'da Ýsrail ile gizlice görüþtüðü ortaya çýkmýþtý. Bu görüþme sonrasý ÝHH, AKP Hükümetini topa tuttu. Mavi Marmara baskýnýndan sonra diplomatik iliþkilerin ikinci katip düzeyine düþtüðü Ýsrail'le iliþkileri yeniden canlandýrmak için Dýþiþleri Bakanlýðý Müsteþarý Feridun Sinirlioðlu'nun Roma'da Ýsrail Dýþiþleri Direktörü Dore Gold ile gizli bir görüþme yaptýðý doðrulanmýþtý. Bu görüþmenin Dýþiþleri'nce onaylanmasýnýn ardýndan ÝHH bir basýn açýklamasý yaptý. Açýklamada yer alan "Ýsrail ile iliþki kurup yürüten hiçbir siyasi irade iflah olmayacaktýr" ibaresi, AKP'ye çekilen bir rest olarak yorumlandý. Ýþte ÝHH'nýn açýklamasýndan önemli kýsýmlar: Ýsrail'in Mavi Marmara saldýrýsý sonrasýnda bozulan iliþkilerini tekrar kurarak Türkiyeile tekrar dost ve müttefik olma çabasý büyük bir ýsrar ve kararlýlýkla sürüyor. 5 yýldýr devam eden sürece baktýðýnýzda Ýsrail'in, yalnýzlaþma ve imaj kaybýný düzeltme, askerlerini yargý mercilerinden koruma, Türkiye ile iliþkilerini normalleþtirme ve tekrar müttefik olma çabalarýný kesintisiz ve ýsrarla sürdürmektedir. Bu amaçla Ýsrail direkt ve ABD aracý- lýðýyla Türkiye ile çeþitli temas ve giriþimlerde bulunmaktadýr. Bu yoðun çabalara raðmen dünyadaki yalnýzlaþmasý devam etmekte ve Filistin'i destekleyen parlamento sayýsý da gün geçtikçe artmaktadýr. Askerleri ile ilgili yargý mercilerindeki kýskaç ise her geçen gün Ýsrailli siyasi figürleri, komutan ve askerleri nerdeyse Tel Aviv'den çýkamaz hale getirmiþtir. Hatta bu nedenle Ýsrail askerlerinden bir tanesi Ýsrail Yönetimine dava açmýþ bulunmaktadýr. Ýsrail'in esas çabasý ise askerlerini dava-hukuk kýskacýndan kurtararak Türkiye ile iliþkilerini normalleþtirip Mavi Marmara hesabýný kapatmak, Ortadoðu'da kaybeden deðil kazanan tarafa geçme meselesidir. Bunun için Mavi Marmara ile ilgili yargý/hesap sorma sürecini yürüten ÝHH ve Mavi Marmara maðdurlarý tehdit edilmiþ, þantajlar yapýlmýþ ama davalardan vazgeçilmeyeceði anlaþýlýnca Türkiye Hükümeti eliyle bu mevzunun sonlandýrýlmasý yolunu tercih etmiþleridir. (...) Ýsrail ve Türkiye resmi temsilcileri tarafýndan doðrulanan bu görüþmenin TürkiyeDýþiþleri Bakanlýðý Müsteþarý Feridun Sinirlioðlu ile Ýsrail Dýþiþleri Direktörü Dore Gold arasýnda Roma'da gerçekleþtiði belirtilmektedir. Görüþme içeriðinde ise Ýsrail ile iliþkileri yeniden canlandýrmak ve normalleþtirmek, karþýlýklý büyükelçilerin atanmasý, Mavi Marmara saldýrýsýnda hayatýný kaybedenlerle ilgili ödenecek tazminat ile Suriye'deki geliþmelerin gündeme geldiði belirtilmiþtir. Açýkça belirtmek isteriz ki Ýsrail ile yapýlan bu görüþmeleri ve özellikle Mavi Marmara saldýrýsý ile ilgili yürütülen pazarlýklarý onaylamýyor ve suçlularýn cezalandýrýlmasýnýn önüne geçecek her türlü karar ve giriþimi reddediyoruz. Gazze'ye uygulanan ölümcül abluka hala aktif bir þekilde devam ederken, Ýsrail her türlü hukuk kurallarýna uymayý reddedip çiðnerken ve katliamlarýna devam ederken, Mavi Marmara'ya saldýran katillerin tutuklanýp, yargýlanmasý ve cezalandýrýlmasý için gereken Interpol kararý beklerken normalleþmeden bahsetmek Türkiye halkýna, Filistin halkýna ve insanlýk vicdanýný temsil eden dünya halklarýna ihanet olsa gerektir. Eðer bu müzakereleri sürdüren taraf- lar normalleþme saðlamak istiyorlarsa bu normalleþme ancak Ýsrail'in iþgal ettiði Filistin topraklarýný terk etmesi, Gazze'ye uygulanan ablukanýn yani Akdeniz iþgalinin kalkmasý, suçlu Ýsrailli siyasi ve askerlerin cezalandýrýlmasý ve maddi manevi tazminat ödenmesi ile mümkündür. Aksi takdirde, týpký dünyanýn dört bir yanýnda olduðu gibi Türkiye'nin de her görüþten ve ideolojiden insanýnýn ortak görüþüne yansýdýðý gibi "Ýsrail ile iliþki kurup yürüten hiçbir siyasi irade iflah olmayacaktýr." Mavi Marmara þehitlerinin, þehit ailelerinin ve tüm maðdurlarýn hilafýna hepsinden önemlisi Filistin halký ve yönetiminin hilafýna bu süreçte Ýsrail'e vaad ve taahhütlerde bulunan Feridun Sinirlioðlu'nun bu görevden alýnmasýný talep ediyoruz. Ýsrail'in katil askerlerini korumak için davalar düþürülsün talebinin hiçbir þekilde kabul edilmemesi gerekir. Adalet Bakanlýðý'nda bekleyen kýrmýzý bülten ile yakalama ve tutuklama kararýnýn Interpol'e derhal gönderilmesi de bu konunun en önemli göstergesi olacaktýr. -Aktif Haber Çorumlular Ankara'da iftarda buluþtu 6. Uluslararasý Ramazan Etkinlikleri kapsamýnda düzenlenen Hemþehri Buluþmalarý'nda Keçiören Belediyesi ve Çorum Dernekler Federasyonu'nun iþbirliði ile Çorumlular iftarý gerçekleþtirildi. Çorum Dernekler Federasyonu Baþkaný Hayri Çaðýr düzenlenen iftar yemeðinde katýlýmcýlara teþekkür ederek, "Bu güzel Ramazan gününde Çorumlu hemþehrileri bir araya getirenlere, Allah'a þükrediyorum. Allah sabredenleri sever. Sabrederek birlik beraberlik içerisinde geleceði inþa edeceðiz inþallah" dedi. Keçiören Belediye Baþkaný Mustafa Ak ise, Ramazan ayýnda gelenek haline getirdikleri Hemþehri Buluþmalarýnda Çorumlu kar- deþleriyle bir araya gelmekten duyduðu memnuniyeti ifade ederek, "On sekiz Ýslam ülkesinden gelen Müslüman kardeþlerimizle ve hemþehri derneklerimizle 6'ncýsýný düzenlemiþ olduðumuz Uluslararasý Ramazan Etkinlikleri'nde birlikte olmaya devam ediyoruz. Anadolumuzun kültürünü misafirlerimiz olan Müslüman kardeþlerimize tanýtmaya devam ediyoruz. Böylece Keçiören'de dünya ile Anadolu'yu buluþturuyoruz" diye konuþtu. Çorumlular olarak bu gece birliðin en güzel örneðini sergilediklerini belirten Çorum Milletvekili Salim Uslu, "Çoðaltma telaþýndan paylaþma yarýþýna girdiðimiz bu mübarek arýnma ayýnda inanýyorum ki, Cenab'ý Hak bizlerin tilavetini, duasýný kabul ederek, bize esenlik, sevgi, barýþ bahþedecektir. Ankara Çorumlular Günlerinin temeli 14 yýl önce atýlmýþtýr. Aradan geçen bu süre içerisinde Çorumlularýn "Bir olarak, Ýri olarak, Diri olarak" ne kadar büyük, önemli iþler yaptýðýný hep birlikte görmüþ oluyoruz. Sadece Çorum'a Yönelik iþler yapýlmýyor. Ayný zamanda Ankara'daki Çorumlulara yönelik çalýþmalarda yapýyorlar. Bütün bu geliþmeler sizlerin yoðun çalýþmasý, çabasý ve duasýyla mümkün olmaktadýr. Ýnþallah birikimlerimize sahip çýkmakta hepimizin en önemli ve ön- Salim Uslu celikli görevidir" dedi. Halil Ýbrahim Sofrasý'ndaki iftara AK Parti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Cahit Baðcý, AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan, Keçiören Belediye Baþkaný Mustafa Ak, Çorum eski Milletvekilleri Ali Haydar Þahin ve Muharrem Þemsek, Çorum Dernekler Federasyonu Baþkaný Hayri Çaðýr, Keçiören Çorumlular Derneði Baþkaný Sait Kaymaz ve çok sayýda Çorumlu vatandaþ katýldý. Ýftar programýnýn ardýndan Kalaba Kent Meydaný'na kurulan Çorum Kültür Çadýrý dualarla açýldý. Çorumlular Çadýrýnda ziyaretçilere Çorum leblebisi ikram edildi.

4 HABER 4 Osmancýk'ta Ramazan etkinliklerine ilgi yüksek Aðaççamý gençleri geleneklerine sahip çýkýyor Oðuzlar ilçesi Aðaççamý köyünden farklý sebeplerle ayrýlan gençler her yýl köylerine gelerek tornet yarýþý, bin yýllýk geçmiþi olan Sinsin ve Elekçi Oyunu'nun da olduðu etkinlikler yapýyorlar. Bu yýl ikincisi düzenlenen Köy Oyunlarý ve Tornet yarýþlarýnda heyecanlý dakikalar yaþandý. Þenlik Baþkaný Ýlhami Karakaya konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, 2300 metre ile dünyanýn en uzun tornet parkuruna sahip olmaktan dolayý mutlu olduklarýný ifade ederek, "Zorlu bir yarýþý kazanmanýn onuru hiçbir þeye deðiþtirilemez. Tornetlerin bir pilot ve birde yardýmcý pilottan oluþuyor, yarýþ sýrasýnda birinin aracýný hýz dengesini ayarlýyor diðerinin ise þoför olarak torneti kullanýyor ve yoruldukça pilotlar yer deðiþtiriyor. Tornet yarýþlarýnýn ardýndan çocuk oyunlarý baþlýyor. Bu oyunlar bilgisayar zamaný çocuklarýmýza yabancý ama bir o kadar da ilgi çekici geliyor. Çocuklar arasýnda da kýran kýrana yarýþtan sonra geleneksel yemeklerin tadýna bakýlýyor. Yýllardan sonra bu sayede bizde hoþaf suyunun tadýný ne kadar özlediðimizin farkýna vardýk. Akþam saatlerinde devasal sinsin ateþi yakýlýyor. Gece yiðitlerimizin karanlýða pençe atmasýyla iniliyor. Gecenin beklide en beklenen oyunu Elekçioðlu oluyor. Kýl heybeli develeri, köpekleri ve tilkisiyle orta oyununun atasý meydandakilere keyifli saatler yaþatýyor. Göçebe hayattan yerleþik hayata geçmeye çalýþan, bir türlü evlendiremediði oðluna üzülen fakir bir babanýn trajik komik hikayesiyle þenliðimiz son buluyor. Hiçbir kurumdan destek almadan yapýlan bu kültür þenliðin yetkililerden tek bir istediði var. O da Yaþayan Kültür Mirasý'na aday olarak girmek" dedi. Osmancýk Belediyesi tarafýndan düzenlenen Geleneksel Ramazan Etkinlileri yoðun ilgi gördü. Osmancýk Belediyesi Geleneksel Ramazan Etkinlikleri Kýzýlýrmak Sahil Parkta düzenlendi. Meddah, Karagöz - Hacivat Oyunu, Kafkas Danslarý gibi gösterilerin yer aldýðý programda Tasavvuf Sanatçýsý Ebubekir Atalay sahne aldý. Semazenler eþliðinde Tasavvuf Musikisinin seçkin eserlerini seslendiren Ebubekir Atalay'a zaman zaman vatandaþlar da eþlik etti. Çocuklara özel etkinliklerin de yer aldýðý gecede vatandaþlara Osmanlý þerbeti, çocuklara da pamuk þeker ikram edildi. Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, unutulmaz eski Ramazan eðlencelerini anýmsatan bir program gerçekleþtirildiðini söyledi. Etkinliklerin Ramazan boyunca her hafta farklý programlarla devam edeceðini kaydeden Karataþ "Hem Ramazanýn maneviyatýný hissettiren hem de öz kültürümüzde önemli yer tutan eski Ramazan eðlencelerini anýmsatan güzel bir program oldu. Vatandaþlarýmýzýn teveccühü programýn güzelliðini daha da taçlandýrdý. Maneviyatýmýzýn güçlenmesine büyük katký saðlayan Mübarek Ramazan ayý, ayný zamanda birlik beraberliðimizin pekiþmesine, insanlarýmýzýn kaynaþmasýna, yardýmlaþma ve paylaþma duygularýnýn artmasýna vesile olan çok özel bir ay. Biz de hem vatandaþlarýmýzýn bir araya gelmesini saðlamak hem de kültürümüzde önemli yer tutan Ramazan geleneklerini yaþatmak amacýyla böyle bir program düzenledik. Ramazan boyunca önümüzdeki haftalarda da etkinliklerimiz farklý programlarla devam edecek" dedi. Depresyona balýk, þizofreniye B3 Fransýz psikiyatrist Pinel, bundan 200 yýl kadar önce, deliliðin insanýn midesi ve baðýrsaklarýnda baþ gösterdiðini yazmýþtý. 1930'lu yýllarda yayýmlanmýþ psikiyatri ders kitaplarýnda da þizofren hastalarýnýn genelde kötü beslenen kiþiler olduðu yazýyordu. Hekimler, çok önceden kötü beslenmenin zihinsel rahatsýzlýklarýn oluþumuna katkýda bulunduðunu tespit etmiþlerdi. Çok eskiden beri yapýlan bilimsel araþtýrmalar, iyi beslenme ve diyetle zihinsel rahatsýzlýklarýn güvenli tedavisinin, rahatsýzlýklarýn belirtilerini hafifletmenin mümkün olduðu gösterdi. Psikiyatrik rahatsýzlýklarýn tedavisinde kullanýlan tamamlayýcý ve alternatif týp hakkýnda araþtýrmalar yapan Uzman Klinik Psikolog Mehmet Baþkak, yaptýðý açýklamada ruh saðlýðýmýza iyi gelecek diyetler ve beslenme þekilleri hakkýnda önemli bilgiler verdi. Dünyada birçok ruh doktorunun, hastalarýný psikotropik ilaçlar yerine, iyi beslenme yoluyla tedavi ettiðini belirten Uzman Klinik Psikolog Mehmet Baþkak'ýn ruhsal diyet tavsiyeleri þöyle: BALIK DEPRESYONA ÝYÝ GELÝR "Besleyici gýdalar dikkat eksikliði, bipolar bozukluk, kaygý ve depresyonu etkin þekilde tedavi ediyor. Araþtýrmalar, Omega-3 alýmýndaki artýþýn depresyon belirtilerini hafiflettiðini gösteriyor. Birkaç bilimsel araþtýrmanýn sonuçlarýna göre, günlük miligram EPA formunda Omega-3 balýk yaðý alýmý, depresyon belirtilerinin hafifletilmesine yardýmcý oluyor. Kiþinin ruh halindeki düzelmeler, genelde bu takviyeye baþladýktan 3-12 hafta arasýnda meydana geliyor. Ayrýca, diyetlerinde yüksek miktarda balýk tüketen kiþilerin ruh halinde de benzer düzelmeler olduðu biliniyor. Omega-3 yaðlarý, somon gibi soðuk denizlerde yaþayan balýklarda bol miktarda bulunur. Bu yaðlar, depresyon tedavisi gören bir kiþide kullandýðý antidepresanýn etkinliðini arttýrýrlar. Gebelikte antidepresan kullanýmýna bir alternatif olarak Omega-3 takviyeleri üzerinde yapýlan bilimsel çalýþmalar devam ediyor. Gezerek otlayan hayvanlardan elde edilmiþ diðer yaðlardan oluþan geleneksel beslenme þekillerinde omega-3/omega-6 yaðlarý ideal oranda bulunur. Sarý kantaron, hafif ve orta þiddette depresyon belirtileri gözlemlenen kiþilerin tedavisinde etkili olan bir bitki, fakat ciddi depresyon vakalarýnda çok fazla iþe yaramýyor. Sarý kantaron, bazý antidepresan ya da diðer ilaçlarla beraber alýndýðýnda bazý sýkýntýlara yol açabilir, bu nedenle kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danýþýnýz. ÞÝZOFRENÝYE B3 VÝTAMÝNÝ Diðer adý 'niyasin' olanb3 vitamini,dünyada þizofreni teþhisi konulmuþ binlerce hastaya þifa kaynaðý oldu. Yenilikçi doktor Abram Hoffer ( ), binlerce hastasýnýn tedavisinde yüksek dozlarda B3 vitamini kullanarak, onlarý güvenli bir þekilde saðlýklarýna kavuþturdu. Hoffer, bu vitamini kullanarak uyguladýðý tedavide yüzde 90 oranýnda baþarý elde ettiðini bildirmiþti. Besin deðeri yüksek diyetler ve beraberinde alýnan amino asitler ve vitaminler zihinsel rahatsýzlýklarýn tedavisinde son derece etkili." Dünyada birçok psikiyatrist, hastalarýný psikotropik ilaçlar yerine, iyi beslenme yoluyla tedavi ediyor. Kiþideki rahatsýzlýk belirtilerine ve kan deðerlerine göre, beslenme deðiþiklikleriyle beraber kiþiye özel vitaminler ve amino asitler yazýyorlar. Maca kökü, patatesin bir akrabasý olan bu bitki bazý toplumlarda cinsel isteði arttýrmak için kullanýlýyor. Bu nedenle, antidepresan kullanýmýnýn sebep olduðu erektil bozukluk, libidoda azalma ve diðer cinsellikle ilgili yan etkileri etkisiz hale getirebiliyor. SAKÝNLEÞME VE ÝYÝ BÝR UYGU ÝÇÝN KEDÝ OTU Kediotu, kaygýyý azaltýp, týpký bazý sakinleþtiricilerin yaptýðý gibi kiþinin daha iyi uyumasýna yardýmcý oluyor. Ýlaçlarýn yan etkilerinden daha çok etkilenen çocuklar ve yaþlýlarda kullanýmý bir alternatif olarak düþünülebilir. Kediotunun etki etmesi biraz uzun zaman alýyor. DOKTORUNUZA DANIÞMADAN KULLANMAYIN Tedavi için kullanýlan bitkilerin, ilaçlar gibi çok sýký klinik deneylerden ve testlerden geçmediðine dikkati çeken Uzman Klinik Psikolog Mehmet Baþkak, alternatif tedavi yöntemlerinden yararlanmak isteyecek kiþilere "Bu tedavilerin bitki ve hayvan kaynaklý olmasý, onlarýn güvenli olduðu anlamýna gelmez. Bitkisel tedavilerin de istenmeyen yan etkileri vardýr ve bunlar, týpký antidepresanlar ya da ilaçlar gibi, diðer ilaçlarla etkileþime girebilirler. Alternatif týp tedavilere baþvurmadan önce, özellikle ilaç kullanýyorsanýz, mutlaka doktorunuza danýþýn" uyarýsýnda bulunuyor. ÝLKEL TOPLULUKLARDA ZÝHÝNSEL RAHATSIZLIKLAR GÖRÜLMÜYOR "1930'lardaki 10 yýl süren tarihi araþtýrmasýnda, Dr. Weston Price, kendi yerel yiyeceklerini tüketen ve Amerikan beslenme þeklindeki vitaminin 4-10 katý miktarda fazla vitamin içeren besin deðeri yüksek bir diyet takip eden ilkel topluluklarda, zihinsel rahatsýzlýklarýn hiç görülmediði sonucuna varmýþtý. Dr. Price, bu ilkel topluluklarda yaþayan insanlarýn daha mutlu ve daha uyumlu olduklarýný fark etmiþti. Bu topluluklarda, zihinsel rahatsýzlýklar için tedavi yöntemlerine ya da hapishanelere hiç ihtiyaç yoktu. Aksu Mühendislik ve Yapý Tasarým hizmette Ýnþaat Mühendisi Mustafa Salih Aksu'nun sahibi olduðu Aksu Mühendislik ve Yapý Tasarým hizmete girdi. Yaklaþýk 10 yýldýr yurt içi ve yurt dýþýnda alt yapý ve üst yapýda büyük ölçekli projelerde baþarý ile görev yapan Ýnþaat Mühendisi Mustafa Salih Aksu, inþaat- plan proje-taahhüt ve gayrimenkul alanýndaki hizmetlerini Yeniyol Mah.Gazi Caddesi Haner Apt. Kat:1 No:12/6 adresindeki mühendislik bürosunda verecek.üniversiteden mezun olduktan sonra Türkiye, Libya, Azerbaycan ve Rusya gibi ülkelerde toplu konut, okul, Avm ve 5 yýldýzlý otel gibi büyük ölçekli projelerde yöneticilik görevlerinde bulunan Mustafa Salih Aksu, amacýnýn insan hayatýný esas alarak kaliteden ödün vermeden, alt yapýsý çözümlenmiþ, doðayla bütünleþmiþ, güvenli, modern, estetik yapýlar inþaa etmek, insanlara daha rahat ve çaðdaþ bir yaþam sunan projeler geliþtirmek ve bunlarý hayata geçirmek olduðunu dile getirdi.

Çorum Belediye Meclisi, Belediye. gayrimenkul satýþ, trampa ve takas yetkisi verildi. Belediye. Baþkaný Muzaffer Külcü'ye. Binanýn Yüksekliði

Çorum Belediye Meclisi, Belediye. gayrimenkul satýþ, trampa ve takas yetkisi verildi. Belediye. Baþkaný Muzaffer Külcü'ye. Binanýn Yüksekliði 'Baþkan Külcüye' satýþ, trampa yetkisi verildi! Çorum Belediye Meclisi, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye AK Parti grubunun oylarýyla gayrimenkul satýþ, trampa ve takas yetkisi verildi. Belediye Baþkaný

Detaylı

Bir süredir hastane de tedavi gören Ahmet Doðan (90) Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde Cuma günü vefat etti.

Bir süredir hastane de tedavi gören Ahmet Doðan (90) Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde Cuma günü vefat etti. Ahmet Dede son yolculuðuna uðurlandý Ahmet Doðan Bir süredir hastane de tedavi gören Ahmet Doðan (90) Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde Cuma günü vefat etti. Fazlý, Yunus, Mahir ve Yakup

Detaylı

Enderun Teravihi Huzur Camiinde baþladý. Çorum Ýl Müftülüðü tarafýndan bu yýl dördüncü kez uygulamaya konulan Enderun Teravihi ve Cumhur

Enderun Teravihi Huzur Camiinde baþladý. Çorum Ýl Müftülüðü tarafýndan bu yýl dördüncü kez uygulamaya konulan Enderun Teravihi ve Cumhur Enderun Teravihi Huzur Camiinde baþladý Çorum Ýl Müftülüðü tarafýndan bu yýl dördüncü kez uygulamaya konulan Enderun Teravihi ve Cumhur Müezzinliði uygulamasý ilk olarak Huzur Caminden baþladý. 5 TE Makineciler

Detaylı

"Ýnsan onur ve haysiyetine

Ýnsan onur ve haysiyetine Meclis Baþkaný Hacý Nuri Lafcý Ýsmet Yýlmaz seçildi TBMM Baþkaný seçiminde 4. tur oylama yapýldý. Yeni Meclis Baþkaný Ýsmet Yýlmaz oldu. TBMM Baþkanlýðý seçiminin üçüncü turunda, adaylardan hiçbiri seçilebilmek

Detaylı

LYS tedbirleri tamam

LYS tedbirleri tamam "Önce insan diyeceðiz" Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, yapýlan iþin merkezinde insan olmasý gerektiðini vurgulayarak, "Biz de 'Ýnsaný yaþat ki devlet yaþasýn' düsturundan hareketle 'önce insan' diyeceðiz.

Detaylı

Okullar ticarethane deðildir!

Okullar ticarethane deðildir! Týmarlý Sulama Projesinde çalýþmalar baþladý Ýskilip'in 55 yýllýk hayali olan, 77 bin dekar tarým arazisini sulayacak Çorum'un ikinci büyük sulama projesinde çalýþmalara baþlandý. 160 milyon TL bedelli

Detaylı

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti 30 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Çetin Kerman vefat etti Çorum'un tanýnmýþ simalarýndan, Köy Hizmetleri eski þeflerinden Çetin Kerman (5) vefat etti. SAYFA DE Tufan Köse 24 Yýllýk rekoru

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý Baðcý'dan son günde mesaj SAYFA 3 TE Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Gökhan Bilgili atandý Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Uzm.Dr.Gökhan Bilgili atandý. Çorum Özel Hastanesi Baþhekimlik kadrosuna

Detaylı

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek Ýskilipli Atýf Hoca vefatýnýn 89. yýlýnda anýldý Ýskilipli Atýf Hoca için ölümünün 89. yýl dönümünde Ýskilip Belediyesi ve Atýf-Der tarafýndan anma programý düzenlendi. Programa Çorum Milletvekili ve TBMM

Detaylı

"Doktorlarýmýz sadece hastalýk ve tedavi ile mücadele etmiyorlar"

Doktorlarýmýz sadece hastalýk ve tedavi ile mücadele etmiyorlar Öksüz ve Biçer Ailelerinin mutlu günü Çorum'un tanýnmýþ esnaflarýndan Öksüzoðlu inþaat sahibi Hüseyin öksüz'ün kýzý Süheyla ile Köy Hizmetlerinden emekli Ýsmail Biçer'in oðlu Mehmet evlendiler. 6 DA Hitit

Detaylı

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan "Baþkan Külcü'yü yok sayýyoruz" Emniyetten Çorum halkýna teþekkür SAYFA 5 TE CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas gittikleri heryerde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Aðýr Ceza Mahkemesinde yargýlanýp yargýlanmadýðý

Detaylı

Antibiyotik'te 58. sýradayýz

Antibiyotik'te 58. sýradayýz Madenlerde sorunu ATEX sertifikasý çözer Çelikler Alpagut-Dodurga Kömür Ýþletmesi Genel Müdürü Hüseyin Gürler Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret etti. Gürler, Dodurga

Detaylı

112 filosuna taze kan

112 filosuna taze kan Gençliðe Yol Verin,Ýktidara Yürüyelim Ulaþ YILDIRIM CHP Çorum Milletvekili Aday Adayý SIRA NO 2 Milletvekili adaylarý 10 gün sonra belli oluyor 16 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ 7 Haziran

Detaylı

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz "Çorum'un topyekûn her bileþeniyle kalkýnmasýný istiyoruz" Üniversitedeki geliþmelerin ÇESOB'u çok yakýndan ilgilendirdiðini ve bu geliþmelerden büyük bir memnuniyet duyduklarýný kaydeden ÇESOB Yönetim

Detaylı

MHP dersini çalýþmýþ ve göreve hazýrdýr

MHP dersini çalýþmýþ ve göreve hazýrdýr BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM Evi olmayan muhtaç ailelere her ay 200 lira kira yardýmý yapýlacaktýr. MHP, Osmancýk'ýn taleplerini dinledi asgari ücret net 1400 tl olacak. MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT

Detaylı

Doðu Türkistan Ramazan'da da

Doðu Türkistan Ramazan'da da Ýftar saati kaza ucuz atlatýldý Muzaffer Yýldýrým Binevler yolu üzerinde motosiklet ile otomobil çarpýþtý. Saat 19:00 sularýnda meydana gelen kazada can kaybý yaþanmazken maddi hasarla ucuz atlatýldý.

Detaylı

Çorum'a 2 milyar liralýk yatýrým

Çorum'a 2 milyar liralýk yatýrým Ölüm kavþaðýna neþter vuruluyor 3 TE SÝZE ÖZEL RAMAZAN SI 9 DA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Çorum'a 2 milyar liralýk yatýrým Ýl Koordinasyon Kurulu 3. Toplantýsý dün yapýldý. Vali Sabri Baþköy baþkanlýðýnda

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

Asansörlerde korkutan tablo

Asansörlerde korkutan tablo Ýmam Hatip Kampüsü projeleri hazýrlanýyor Çorum Belediyesi tarafýndan yaptýrýlacak olan Ýmam Hatip Kampüsünün proje çalýþmalarýnýn devam ettiði belirtildi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Fen Lisesi bölgesine

Detaylı

MHRS kotasý yükseltildi

MHRS kotasý yükseltildi Güney Kampüsü arazi tahsisi için Bakanlýða baþvuruldu Hitit Üniversitesinin Güney Kampüsü olarak imara iþaretlenen arazinin tahsisi için Maliye Bakanlýðýnda baþvuruda bulunulduðu belirtildi. Vali Sabri

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

"28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler"

28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler Ülkücüler provakatif eylemlere karþý uyanýk olmalý SAYFA DA "Çorum, siyasetin cazibe merkezi haline geldi" AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, bugüne kadar girdikleri tüm seçimlerde olduðu gibi 201

Detaylı

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor CHP'den Vali'ye tepki! CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým Bayramý nedeniyle Atatürk Anýtýn da düzenlenen törende bir açýklamada bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, Vali Ahmet Kara'nýn

Detaylı

Yardýmcýlarý Zeki Gül, Nurettin Karakaya, Alper Zahir, Turhan Candan, AK Partili ve CHP'li meclis üyeleri ile çok sayýda iþçi katýldý.

Yardýmcýlarý Zeki Gül, Nurettin Karakaya, Alper Zahir, Turhan Candan, AK Partili ve CHP'li meclis üyeleri ile çok sayýda iþçi katýldý. Belediye araç parkýný güçlendirdi Çorum Belediyesi tarafýndan alýnan yeni araçlar düzenlenen törenle hizmete girdi. Temizlik Ýþleri Müdürlüðünde yapýlan törene Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Baþkan Yardýmcýlarý

Detaylı

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda "2 yýlda 2045 engellinin istihdamý saðlandý" Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, engellilere yönelik hem Ýþsizlik Sigortasý Fonu hem de engelli çalýþtýrmayan iþverenlerden tahsis edilen Ýdari Para

Detaylı

"Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu"

Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu Mekke'nin Fethi programýna ilgi yüksek oldu Anadolu Gençlik Derneði "Mekke'nin Fethi"ni düzenlediði bir programla kutladý. Afra Kültür Merkezinde önceki akþam düzenlenen programý Belediye Baþkan Yardýmcýsý

Detaylı

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir'

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir' Selim Özkabakçý ÝHH "Dünya Yetimler Günü"nü kutlayacak Çorum ÝHH Dünya Yetimler Gününü bir dizi etkinlikle kutlayacak. ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, ilk olarak 11

Detaylı

Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým

Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým Þubat'ta 677 konut satýldý 5 TE 25 MART 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ MHP aday adayý Vahit Kayrýcý: Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým Kredi kartý çetesine darbe Çorum ve Konya

Detaylı

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor "Ýhsanoðlu Ýç Anadolu'nun yýllardýr süren yalnýzlýðýna son verecek isimdir" CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve il yönetimi, 14 partinin ortak cumhurbaþkaný adayý Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu'na destek turlarýna

Detaylı