Hasan Çakmak finalde yarýþacak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hasan Çakmak finalde yarýþacak"

Transkript

1 Oðlunun kullandýðý kamyonun altýnda can verdi Kaza, merkeze baðlý Elmalý köyü yolu üzerinde meydana geldi. Haydar E. (60), oðlu Ali E.'nin (35) kullandýðý 19 AP 257 plakalý kamyonla kent merkezine 3 kilometre uzaklýktaki bað evlerine malzeme taþýmak için yola çýktý. SAYFA 7 DE ÝHH'dan Ýsrail ile Gizlice Görüþen AKP'ye Çok Sert Tepki 29 HAZÝRAN 2015 PAZARTESÝ 40 KURUÞ Mavi Marmara baskýnýndan sonra diplomatik iliþkilerin ikinci katip düzeyine düþtüðü Ýsrail'le iliþkileri yeniden canlandýrmak için Dýþiþleri Bakanlýðý Müsteþarý Feridun Sinirlioðlu'nun Roma'da Ýsrail Dýþiþleri Direktörü Dore Gold ile gizli bir görüþme yaptýðý doðrulanmýþtý. Bu görüþmenin Dýþiþleri'nce onaylanmasýnýn ardýndan ÝHH bir basýn açýklamasý yaptý. SAYFA 3 TE Hasan Çakmak finalde yarýþacak Vali yardýmcýsý ve kaymakam atamalarý Hitit ekmekleri yeniden üretildi Hitit Üniversitesi, rol ekmek ve pideden sonra dünyanýn en büyük medeniyetleri arasýnda yer alan Hititler döneminde tüketilen ekmek çeþitlerinden üretti. SAYFA 5 TE Þefik Güldibi Savaþ Tuncer Hamdi Bolat Ýçiþleri Bakanlýðý'nda yapýlan atamalarla çok sayýda vali yardýmcýsý ile kaymakamýn görev yeri deðiþtirildi. Söz konusu atama kararlarý, Ýçiþleri Bakaný Sebahattin Öztürk, Baþbakan Ahmet Davutoðlu ve Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn imzasý ile dünkü Resmi Gazete'de yayýmlandý. SAYFA 6 DA Çorumlular Ankara'da iftarda buluþtu 6. Uluslararasý Ramazan Etkinlikleri kapsamýnda düzenlenen Hemþehri Buluþmalarý'nda Keçiören Belediyesi ve Çorum Dernekler Federasyonu'nun iþbirliði ile Çorumlular iftarý gerçekleþtirildi. SAYFA 3 TE ANALÝZ Numan Kurtulmuþ'un Vicdani Ýtirafý.. TBMM Baþkanlýðýnda Ýbre Baykal'a döndü Nadir YÜCEL Hasan Çakmak "Matematik Tezli Yüksek Lisans Programý"na YÖK onayý Hitit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde "Matematik Tezli Yüksek Lisans Programý" açýlmasýna YÖK izin verdi. SAYFA 5 TE Mahalle iftarlarýna Akkent'ten start Çorum Belediyesi tarafýndan her yýl geleneksel olarak düzenlenen mahalle iftarlarýnýn ilki gerçekleþtirildi. SAYFA 7 DE Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý tarafýndan bu yýl 12.si düzenlenen Din Görevlileri Arasý Türkiye Kur'an-ý Kerim'i Güzel Okuma yarýþmasýnýn Ödül Töreninde Reza Sarraf'a Plaket veren isimlerden Numan Kurtulmuþ'un sonraki açýklamalarý aslýnda vicdani itiraf hükmündedir. Ancak bazý noktalarý ve beceriksizlikleri de görmekte fayda var. Geçmiþte biri öðretmen diðeri turizmci genç bir çiftin yüzüklerinin vali bey tarafýndan takýlma talepleri adýna aracý olmuþtum. Dönemin valisi demiþti ki,' Nadir bey siz yakýnen aileyi tanýyormusunuz? Yanlýþ ortam olmasýn.' Elbette dönemin valisi haklýydý. Devlet temsilcileri her konuda olursa olsun dikkatli olmak zorundadýr. Numan Kurtlmuþ'un basýn Müþaviri plaket töreni adýna uyuyormuydu? Bir ödül Törenine davet ediliyorsunuz peki senin patronun kime plaket verecek, o kurum kiþi hakkýnda þayet bilgi notu veremiyorsanýz gerekli uyarýda bulunamýyorsanýz býrakýn o görevi. Diðer yandan Numan Kurtulmuþ tören sonrasý açýklamalarýnda samimi ise Basýn Müþavirini ya da o konunun muhatabý danýþmanýný da görevden almasý gerekirdi. Olayýn diðer boyutu ise Numan Kurtulmuþ'un yolsuzluk, rüþvet ve kasa operasyonu sonrasý ' Haksýzlýk ve zulme uðrayan' polislerin aslýnda masum olduklarýnýn itirafý hükmündedir.' Bayram nazamazýný nezarethanede gazete kaðýdý üzerinde kýlmaya mahkum edilen o cengaver polislerin ve ailelerinin haklarýný hiç bir bedel ile ödeyemezler. Ergenekon sürecinde 'Þamil Tayyar ne kadar masum ise,' Emre Uslu ve bir dizi senaryosundan cezaevine konan Hidayet Karaca da o kadar masumdur. ' Ýster Kadý ol. Ýster Kadýya Köle ol. Adaletin yoksa ne yazar' Hakimlerin Hakimi Allah, haklýnýn, dürüst ve mazlumlarýn yar ve yardýmcýsýdýr. Cehennem ise, elbette Zalimler içindir. Baykal ismi açýklanana kadar benim TBMM baþkanlýðý adýna benim Favori adayým Ekmeleddin bey idi. Düz ve makul mantýk da bunu gerektirirdi. Hala önemli bir oyun kurucu Hükmündeki Sayýn Erdoðan önemli hamleler yapmaya devam ediyor Yýlýnda AKP Zonguldak Milletvekili Köksal bölge finali Çorum'da yapýldý. Ulu Camiide öðle namazý sonrasýnda gerçekleþtirilen yarýþmaya 12 din görevlisi katýldý. Cevizde üretim artýþý tüketime yetiþemiyor Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, cevizde üretim artýþýnýn tüketime yetiþmediðini bildirerek... SAYFA 2 DE SAYFA 7 DE Þemsi Bayraktar Toptan 450 Milletvekilinin oyunu alarak TBMM Baþkaný seçilmiþti. O dönem CHP liler de destek vermiþti. CHP bu konuda AKP den alacaklý görünüyor. Sayýn Erdoðan 2007 de ki bu durumu hatýrlayarak, Deniz Baykal ile görüþmüþ olabilir! 'Yani bilinmeyen bazý þartlarýnýn da kabul edilmesi durumunda ' Baykal'ýýn TBMM ' Baþkanlýðýnýn destekleneceði ifade edilmiþ olabilir' Hükümetin kurulmasý noktasýnda ' Benimde gücüm olsun' adýna ' siyasi satranç ve hamleler yapýlýyor. AK Sarayýn ' Güç bende olmalý'görüþüne 'Ahmet Davutoðlu, Bülent Arýnç ve Beþir Atalay' Cephesi çoktan muhalif olmuþlardý! Koalisyon hükümeti kurarak sarayýn beðenmeyeceði.. kararlarý Muhalefetin dayatmasý olarak hayata geçirerek hem kendileri hemde partilerine nefes aldýrmayý planlýyorlar. Bakanlarýn Yüce Divanda yargýlanmalarýna da çoktan razýlar! Aralýk yolsuzluk iddialarýnýn yargýlanmasý ve benzer konular Davutoðlu nun en büyük kozu olmaya devam edecek! Sayýn Erdoðan ilerde kendisine sýkýntý yaþatýlmamasý þartý ile Beyaz sayfa açmaya da çoktan razý görünüyor. Bu hedef adýna özellikle 3 bakanýn yargýlanmasýna da rýza gösterilebilir. Sungurlu'da trafik kazasý: 6 yaralý Sungurlu'da meydana gelen trafik kazasýnda 6 kiþi yaralandý. Otomobilde sýkýþan yaralýlar itfaiye ekipleri tarafýndan güçlükle çýkarýldý. SAYFA 6 DA Çocukluðunda da bir baþkadýr Abdülkâdir-i Geylâni hazretleri Seyyid Abdülkadir Geylâni hazretleri küçük yaþta iken, bir arefe günü çift sürmek için tarlaya gitti. Bir öküzün kuyruðuna tutunup ardýndan giderek oynuyordu. O anda bir ses iþitti: SAYFA 3 TE Gülsün Mert Kübra ca Kübra Yücel Yalçýnkaya Mikroskop Hýrsýz Evliya! Cansu-yu Ortaköy Rumlarýnýn gönüllerini Ýslama çelip çaldýðý için Hýrsýz Aziz, (Hýrsýz Evliya) derlermiþ Rumlar Yahya Efendi'ye. SAYFA 5 TE

2 Ýmsâk : Güneþ : Öðle : Ýkindi : Akþam : Yatsý : TEK HABER 2 AJANDA 03:06 05:05 12:51 16:47 20:24 22: Yaprak Fýrtýnasý II. Balkan Savaþý'nýn Baþlamasý (1913) Sonsuz kurtuluþa kavuþmak için, üç þey muhakkak lâzýmdýr: Ýlim, amel ve ihlâs. Ýmâm-ý Rabbânî Rahmetullahi Aleyh Günün Þiiri ÇÜRÜDÜ ZAMAN "Engellilerin sorunlarý tüm insanlýðýn ortak sorunlarýdýr" Zaman yoktu, biz var ettik. Var ettik ve yok olduk zaman içinde. oysa zaman yoktu evvel zaman içinde. zaman bir kavram, bir icat bizden. bir tanrý oldu belki bize hükmeden. oysa, zaman yoktu. Ne geç ne de erken idik hiçbirþeye ve herþeye. ancak zaman yoktu bunlarý deðerlendirmeye ve anlamaya, anlaþýlmaya, yarýný kurmak adýna, ki yarýn zamanýn bir parçasý ve biz yarýnýn. zamanýn yaratýcýsý ve zamanýn bir parçasý biz, bir zaman bulup düþünemedik düþ kurmak için zamana gerek olmadýðýný. Abdullah ANAR Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,6642 2,6662 EUR 2,9751 2,9773 STERLiN 4,1940 4,2008 2,1502 2, JPY YENi HAVA DURUMU SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi Afad Altýnokta Körler Derneði Çorum Þube Baþkaný Kürþat Abid Ahýshalý ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý ziyaret ederek hayýrlý olsun dileklerini ilettiler. Altýnokta Körler Derneði Þube Baþkaný Kürþat Abid Ahýshalý, Týp Fakültesi aracýlýðý ile saðlýk alanýnda önemli geliþmeler olduðunu belirterek Hitit Üniversitesinin adýndan her geçen gün tüm ilde söz edildiðini ifade etti. Üniversitenin engelliler konusunda da profesyonel bir yaklaþýmla çalýþtýðýný, Çorum'daki tüm engelliler yararýna çalýþan STK'larla olduðu gibi Altýnokta Körler Derneðiyle de yakýn bir iþ birliði içerisinde olduðunu belirten Ahýshalý, Rektör Prof. Dr. Alkan'ý yeniden rektör olarak atanmasýndan dolayý tebrik etti. Üniversitenin sahip olduðu bilgi birikimiyle bulunduðu topluma en fazla faydayý saðlamak amacýyla gayretli bir þekilde çalýþmalarýný sürdürdüðünü ifade eden Rektör Prof. Dr. Alkan, engelli insanlarýn yaþadýklarý sorunlarýn Cevizde üretim artýþý tüketime yetiþemiyor Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, cevizde üretim artýþýnýn tüketime yetiþmediðini bildirerek, "Cevizin anavatanlarýndan olmasýna, üretimde dördüncü sýrada bulunmasýna raðmen Türkiye, ithalattan kurtulamýyor" dedi. Bayraktar, yaptýðý açýklamada, saðlýk ve beslenme açýsýndan çok önemli bir meyve olan cevizde tüm dünyada tüketimin hýzla arttýðýný belirtti. Þemsi Bayraktar, fosfor, magnezyum, demir, sodyum ve potasyum gibi mineral maddeler bakýmýndan zengin, A, B1, B2, B6 ve C vitaminleri içeren cevizin, 100 gramýnýn 700 kalori enerji saðladýðý bilgisini verdi. Anavataný Anadolu, Kafkasya ve Ýran olan cevizin dünyada 50'den fazla ülkede yetiþtiriciliði yapýldýðýný bildiren Bayraktar, þunlarý kaydetti: "Birleþmiþ Milletler Gýda ve Tarým Örgütü (FAO) verilerine göre, döneminde kabuklu ceviz üretimi, 3,2 katýna çýkarak, 1,06 milyon tondan 3,41 milyon tona yükseldi. Dünyada ceviz yetiþtiriciliði yapýlan üretim alaný bu dönemde yüzde 89,2 artýþla 526 bin hektardan 995 bin hektara çýktý. Ceviz üretiminin yarýsýný Çin tek baþýna karþýlýyor. Üretimde birinci olan Çin, 425 bin hektarda 1,7 milyon ceviz üretiyor. Ýkinci sýrayý yüzde 13,2 üretim payý ve 450 bin ton üretimle Ýran, yüzde 12,5 pay ve 425 bin ton üretimle ABD izliyor. Türkiye, yüzde 5,7 üretim payýyla dördüncü, Meksika yüzde 3,2 payla beþinci, Ukrayna yüzde 2,8 payla altýncý, Hindistan yüzde 1,2 payla yedinci, Þili ise yüzde 1,1 payla sekizinci sýrada bulunuyor. 8 ülke, dünya ceviz üretimindeki payýný döneminde yüzde 74'den yüzde 89'a çýkardý. Türkiye 1995 yýlýnda 110 bin ton olan ceviz üretimini yüzde 64,4 artýþla 2014 yýlýnda 180 bin 807 tona yükseltti yýlý birinci tahminlerine göre 2015 yýlý ceviz üretimi 190 bin 834 tonu bulacak. Cevizde üretim artýþý tüketime yetiþmiyor. Cevizin anavatanlarýndan olmasýna, üretimde dördüncü sýrada bulunmasýna raðmen Türkiye, ithalattan kurtulamýyor. Üretim hýzla artan ceviz tüketimini karþýlamýyor. Nitekim 2000 yýlýnda 108 bin ton olan ceviz tüketimi, 2013 yýlýnda 218 bin tona, kiþi baþýna ceviz tüketimi de 1,6 kilogramdan 2,9 kilograma yükseldi." -"CEVÝZ AÐAÇLARIN ÇOÐUNUN BELLÝ BÝR STANDARDI YOK"- Ülkemizde ceviz aðaçlarýnýn çoðunun tohumla yetiþen arazi sýnýrýna dikilen ve doðal olarak yetiþmiþ milyonlarca aðaçtan oluþtuðunu, belli bir standardý olmadýðýný belirten Bayraktar, þu bilgileri verdi: "2000 yýlýnda 3,54 milyon dolar karþýlýðý 5,6 bin ton olan ceviz ithalatý, 2014 yýlýnda, 112,88 milyon karþýlýðý 27 bin 458 tona çýkmýþtýr. Buna karþýn, ceviz ihracatý 4 bin 481 ton karþýlýðý 64,1 milyon dolardýr. Ceviz üretiminde 2014 verilerine göre, Antalya 9 bin 354 tonla birinci olurken, bu ile 9 bin 80 tonla Hakkari, 8 bin 40 tonla Karaman izlemiþtir. Ülkemizde 2010 yýlýnda 41 bin 393 hektar olan ceviz alanlarý, 2014 yýlýnda 69 bin 395 hektara yükseldi. Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý ile 2012 yýlýnda imzaladýðýmýz protokol çerçevesinde, Ziraat Odalarýmýz ceviz plantasyonlarý oluþturmaktadýr. Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý 2014 yýlýnda 2 bin 365 hektar alanda ceviz aðaçlandýrmasý yaptý. Özel aðaçlandýrma çalýþmalarý kapsamýnda ise 1 bin 382 hektar alanda bu çalýþma yürütüldü yýlýnda ise 2 bin 647 hektar alanda ceviz aðaçlandýrmasý yapýlmasý planlanýyor." -ÝLKBAHAR GEÇ DON RÝSKÝ OLAN BÖLGELERDE GEÇ ÇÝÇEKLE NEN ÇEÞÝTLER YETÝÞTÝRÝLMELÝ- Türkiye'de ilkbahar geç donlarýnýn sýk sýk meyve aðaçlarýnda önemli kayýplara neden olduðunu vurgulayan Bayraktar, cevizde de geç çiçeklenen çeþitlerle bahçe tesisi yapmanýn ve bahçeleri dona karþý sigortalamanýn çok önemli olduðunu belirtti. Verimi yüksek, kaliteli, standart ceviz çeþitleriyle kapama bahçe tesisine karar verirken ilkbahar geç donlarý riski olan bölgelerde geç çiçeklenen çeþitler olmasýnýn önem taþýdýðýný bildiren Bayraktar, þunlarý kaydetti: "Türkiye özellikle, her ekolojik bölgenin avantajlarýný ve dezavantajlarýný tespit ederek yeni yatýrýmlar yapmalýdýr. Mevcut meyve yetiþtirme potansiyelini gereði gibi kullanýlabilirse bu kesimden gelecek gelir, ülkeye önemli miktarda döviz kazandýrýr. Ancak bu yetiþtiriciliklere girilmeden önce iç ve dýþ pazarlarýn durumlarý ve istekleri çok iyi incelenmeli ve pazar boþluklarýndan yararlanýlmalýdýr. Üreticilerin pazar hareketleri ve dünya eðilimleri doðrultusunda bahçelerini zaman zaman yenilenmesi de gerekmektedir. Bu amaçla son yýllarda saðlýk destek ürünü olarak da kullanýmý gittikçe yaygýnlaþan ceviz yetiþtiriciliði de gündeme gelmiþ bulunmaktadýr. Meyve bahçelerinin tesisinde yapýlan hatalarýn sonradan telafisinin mümkün olmadýðýndan, üreticilerimizin ceviz bahçesi kurmaya karar verirken mutlaka uzman kiþi veya kuruluþlardan teknik bilgi desteði almalýdýr. Ceviz bahçesi kurmak isteyen üreticilerimizin fidan alýrken dikkatli olmalarý, güvenilir fidan kuruluþlarýný tercih etmeli, aldýklarý fidanlar adýna doðru kaliteli, saðlýklý olmalýdýr. Üreticilerimize verilen yurt içi sertifikalý fidan ve standart fidan kullaným desteði ile kapama ceviz bahçelerinin arttýðý bilinmektedir. Ancak bu yeterli deðildir. Ülkemiz öncelikle ceviz üretimin de 'kendine yeter' bir ülke olmalý, sonrasýnda cevizden döviz elde eden bir ülke konumuna gelinmesi için, fidan, toprak analizi, gübre, mazot desteðinin yaný sýra kapama bahçe tesislerine de destek verilmesi gerekmektedir." tüm insanlýðýn ortak sorunu olduðu bilincinden hareketle engellilerin toplum içerisinde baðýmsýz hareket edebilme yeterliliðine ulaþmalarý için üniversitede de yoðun çalýþmalar yapýldýðýný söyledi. Rektör Prof. Dr. Alkan, engelli bireylerin tüm engellerinin kalkmasýný dileyerek Altýnokta Körler Derneði yönetim kurulu üyelerine ziyaretlerinden dolayý teþekkür etti. SATILIK OTOMOBÝL Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Fiat Doblo Combi Multijet Elegance Model Km'de - Servis bakýmlý Tel: Satýlýk Komple Vücut Geliþtirme Aletleri Ýþ yoðunluðu nedeniyle salon tipi vücut geliþtirme ve fitness aletleri satýlýktýr. Dolaplar, masalar ve sauna aletide verilecektir. Tel: Yýl: 11 Sayý: HAZÝRAN PAZARTESÝ 2015 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 TEK 2 29 HAZÝRAN 2015 PAZARTESÝ HABER 3 Çocukluðunda da bir baþkadýr Abdülkâdir-i Geylâni hazretleri Seyyid AbKübra ca dülkadir Geylâni hazretleri küçük yaþta iken, bir arefe günü çift sürmek için tarlaya gitti. Bir Kübra Yücel Yalçýnkaya öküzün kuyruðuna tutunup ardýndan giderek oynuyordu. O anda bir ses iþitti: ''Ey Abdülkâdir! sen bunun için yaratýlmadýn ve bunlarla emir olunmadýn''! Bu ses, Abdülkâdir Geylâni hazretlerini korkuttu. Eve gelince dama çýktý. Hacýlarý gördü. Arafat'ta vakfeye durmuþlardý. -Anneciðim! bana izin ver de Baðdat'a gidip, ilim öðreneyim. Sâlihleri, evliyâyý ziyaret edeyim. Annesi de dedi ki: -Ey benim gözümün nûru ve gönlümün tâcý evladým, Abdülkâdir'im! senin ayrýlýðýna dayanamam. Sensiz ben ne yaparým? Bu bakýmdan müsâade edemiyorum. Abdülkâdir-i Geylâni Hazretleri, tarlada olan bitenleri anlattý. Annesi aðladý. Kalkýp babasýndan miras kalan 80 altýný alýp, kýrkýný kardeþine ayýrdý. Kýrkýný da bir keseye koydu ve keseyi elbisesinin koltuðuna dikti. Sonra oðlunun gözlerinin içine bakarak dedi ki: -Ey benim gözümün nuru ve gönlümün tacý evlâdým, Abdülkâdir'im! Hak teâlânýn rýzâsý için olmasaydý katiyyen býrakmazdým. Huzur ve esenlik içinde sefere çýk! Yolun açýk olsun! seninle belki ebedi olarak ayrýlýyoruz. Sana son olarak nasihatým þudur ki:''eðer beni memnun etmek istiyorsan, hiçbir zaman yalan söyleme, doðruluktan asla ayrýlma! Allahü teâlâ her zaman ve her yerde doðrularla beraberdir''. Abdülkâdir-i Geylâni hazretleri annesine söz verdi ve aðlayarak elini öptü. Baðdat'a gitmek üzere bulunan bir kervana rastgeldi ve aralarýna katýldý. Hemedan'ý geçmiþlerdi. Bir müddet yol aldýlar. Arz-ý Tetrenk denilen mahalle geldiklerinde kervanda bir baðýrýp, çaðýrma koptu. Önlerine aniden bir sürü eþkýya çýkýp kervana saldýrdýlar. Bir anda sandýklar yere yýkýldý. Eþyalar yaðma edilmeye baþlandý. Eþkýyalar, kervandakilere birer birer sual edip, üzerlerinde her ne buldularsa aldýlar. Sýra Seyyid Abdülkâdir-i Geylâni hazretlerine geldi. Eþkýyalardan biri latife olsun diye bunu önüne çekip sordu: -Fakir çocuk, söyle bakalým senin neyin var? -Üzerimde yanlýz 40 altýným var. Eþkýya inanmamýþtý. Býrakýp gitti. Ýkinci bir harâmi sual edip, o da ayný cevabý alýnca vaziyeti reislerine bildirdiler. ''Bu çocuk 40 altýným var'' diyor dediler. Bu defa da reisleri sordu: -Senin üzerinde ne var? -Hýrkamda dikili 40 altýným var. Reisleri adamlarýna dönerek dedi ki: -Açýn bakýn, bakalým! Adamlarý üstünü aradýlar, içinde 40 altýn bulunan keseyi bulup reislerine verdiler. Eþkýya reisi hayretle sordu: -Peki evlât, sen neden üzerinde altýn olduðunu söyledin? Abdülkâdir-i Geylâni hazretleri dedi ki:: -Ben evden ayrýlýrken anneme asla yalan söylemiyeceðime söz vermiþtim. 40 altýn için sözümü bozar mýyým? Bu sözleri duyup hakikate þahit olan eþkýya baþýnýn gözleri yaþardý. Abdülkâdir-i Geylâni hazretlerinin hakikat dolu gözlerine bakýp onunla kendi yaþýný ölçtü. Kendisinin bu yaþa kadar nice hiyanet ve zulümler iþlediðini, birgün Hakka yönelmediðini acý acý düþündü ve o güne kadar yaptýklarýndan piþman olup, ellerini baþýna vurarak þöyle haykýrdý: -Eyvah! biz de Allahü teâlâ söz vermiþtik.::bunca zamandýr þeytana uyup ahdimizi bozduk. Fenalýk yaptýk. Yarýn Hak huzurunda acaba bizim halimiz ne olacak? Sonra arkadaþlarýna dönerek dedi ki: -Ey arkadaþlarým! Bana bakýnýz, beni dinleyiniz! Ben, bunca senedir Hak teâlâ karþý olan ahdimi bozdum. O'na isyan ettim. Ýçimden gelen bir piþmanlýkla bütün günahlarýma tövbe ile Rabbimin yoluna iltica ediyorum. Bundan böyle inþaallah, Hak teâlânýn râzý ve hoþnut olmadýðý bir þeyi yapmýyacaðým. Reislerine pek ziyade baðlý olan eþkýyalar hep bir aðýzdan dediler ki:-efendimiz, reisimiz! Biz de sizden ayrýlmayýz. Eþkýyalýkta reisimizdin, hidâyette de reisimiz ol! Bunun üzerine kervan ehlinden ne alýnmýþsa sahiplerine iâde edildi. Bir sürü eþkýya Seyyid Abdülkâdir-i Geylâni hazretlerinin önünde tövbe etti. Kendisi tekrar yoluna devam ederek Baðdat'a vardý. ÝHH'dan Ýsrail ile Gizlice Görüþen AKP'ye Çok Sert Tepki AKP Hükümeti'nin Ýsrail ile iliþkileri normalleþtirmek için Roma'da Ýsrail ile gizlice görüþtüðü ortaya çýkmýþtý. Bu görüþme sonrasý ÝHH, AKP Hükümetini topa tuttu. Mavi Marmara baskýnýndan sonra diplomatik iliþkilerin ikinci katip düzeyine düþtüðü Ýsrail'le iliþkileri yeniden canlandýrmak için Dýþiþleri Bakanlýðý Müsteþarý Feridun Sinirlioðlu'nun Roma'da Ýsrail Dýþiþleri Direktörü Dore Gold ile gizli bir görüþme yaptýðý doðrulanmýþtý. Bu görüþmenin Dýþiþleri'nce onaylanmasýnýn ardýndan ÝHH bir basýn açýklamasý yaptý. Açýklamada yer alan "Ýsrail ile iliþki kurup yürüten hiçbir siyasi irade iflah olmayacaktýr" ibaresi, AKP'ye çekilen bir rest olarak yorumlandý. Ýþte ÝHH'nýn açýklamasýndan önemli kýsýmlar: Ýsrail'in Mavi Marmara saldýrýsý sonrasýnda bozulan iliþkilerini tekrar kurarak Türkiyeile tekrar dost ve müttefik olma çabasý büyük bir ýsrar ve kararlýlýkla sürüyor. 5 yýldýr devam eden sürece baktýðýnýzda Ýsrail'in, yalnýzlaþma ve imaj kaybýný düzeltme, askerlerini yargý mercilerinden koruma, Türkiye ile iliþkilerini normalleþtirme ve tekrar müttefik olma çabalarýný kesintisiz ve ýsrarla sürdürmektedir. Bu amaçla Ýsrail direkt ve ABD aracý- lýðýyla Türkiye ile çeþitli temas ve giriþimlerde bulunmaktadýr. Bu yoðun çabalara raðmen dünyadaki yalnýzlaþmasý devam etmekte ve Filistin'i destekleyen parlamento sayýsý da gün geçtikçe artmaktadýr. Askerleri ile ilgili yargý mercilerindeki kýskaç ise her geçen gün Ýsrailli siyasi figürleri, komutan ve askerleri nerdeyse Tel Aviv'den çýkamaz hale getirmiþtir. Hatta bu nedenle Ýsrail askerlerinden bir tanesi Ýsrail Yönetimine dava açmýþ bulunmaktadýr. Ýsrail'in esas çabasý ise askerlerini dava-hukuk kýskacýndan kurtararak Türkiye ile iliþkilerini normalleþtirip Mavi Marmara hesabýný kapatmak, Ortadoðu'da kaybeden deðil kazanan tarafa geçme meselesidir. Bunun için Mavi Marmara ile ilgili yargý/hesap sorma sürecini yürüten ÝHH ve Mavi Marmara maðdurlarý tehdit edilmiþ, þantajlar yapýlmýþ ama davalardan vazgeçilmeyeceði anlaþýlýnca Türkiye Hükümeti eliyle bu mevzunun sonlandýrýlmasý yolunu tercih etmiþleridir. (...) Ýsrail ve Türkiye resmi temsilcileri tarafýndan doðrulanan bu görüþmenin TürkiyeDýþiþleri Bakanlýðý Müsteþarý Feridun Sinirlioðlu ile Ýsrail Dýþiþleri Direktörü Dore Gold arasýnda Roma'da gerçekleþtiði belirtilmektedir. Görüþme içeriðinde ise Ýsrail ile iliþkileri yeniden canlandýrmak ve normalleþtirmek, karþýlýklý büyükelçilerin atanmasý, Mavi Marmara saldýrýsýnda hayatýný kaybedenlerle ilgili ödenecek tazminat ile Suriye'deki geliþmelerin gündeme geldiði belirtilmiþtir. Açýkça belirtmek isteriz ki Ýsrail ile yapýlan bu görüþmeleri ve özellikle Mavi Marmara saldýrýsý ile ilgili yürütülen pazarlýklarý onaylamýyor ve suçlularýn cezalandýrýlmasýnýn önüne geçecek her türlü karar ve giriþimi reddediyoruz. Gazze'ye uygulanan ölümcül abluka hala aktif bir þekilde devam ederken, Ýsrail her türlü hukuk kurallarýna uymayý reddedip çiðnerken ve katliamlarýna devam ederken, Mavi Marmara'ya saldýran katillerin tutuklanýp, yargýlanmasý ve cezalandýrýlmasý için gereken Interpol kararý beklerken normalleþmeden bahsetmek Türkiye halkýna, Filistin halkýna ve insanlýk vicdanýný temsil eden dünya halklarýna ihanet olsa gerektir. Eðer bu müzakereleri sürdüren taraf- lar normalleþme saðlamak istiyorlarsa bu normalleþme ancak Ýsrail'in iþgal ettiði Filistin topraklarýný terk etmesi, Gazze'ye uygulanan ablukanýn yani Akdeniz iþgalinin kalkmasý, suçlu Ýsrailli siyasi ve askerlerin cezalandýrýlmasý ve maddi manevi tazminat ödenmesi ile mümkündür. Aksi takdirde, týpký dünyanýn dört bir yanýnda olduðu gibi Türkiye'nin de her görüþten ve ideolojiden insanýnýn ortak görüþüne yansýdýðý gibi "Ýsrail ile iliþki kurup yürüten hiçbir siyasi irade iflah olmayacaktýr." Mavi Marmara þehitlerinin, þehit ailelerinin ve tüm maðdurlarýn hilafýna hepsinden önemlisi Filistin halký ve yönetiminin hilafýna bu süreçte Ýsrail'e vaad ve taahhütlerde bulunan Feridun Sinirlioðlu'nun bu görevden alýnmasýný talep ediyoruz. Ýsrail'in katil askerlerini korumak için davalar düþürülsün talebinin hiçbir þekilde kabul edilmemesi gerekir. Adalet Bakanlýðý'nda bekleyen kýrmýzý bülten ile yakalama ve tutuklama kararýnýn Interpol'e derhal gönderilmesi de bu konunun en önemli göstergesi olacaktýr. -Aktif Haber Çorumlular Ankara'da iftarda buluþtu 6. Uluslararasý Ramazan Etkinlikleri kapsamýnda düzenlenen Hemþehri Buluþmalarý'nda Keçiören Belediyesi ve Çorum Dernekler Federasyonu'nun iþbirliði ile Çorumlular iftarý gerçekleþtirildi. Çorum Dernekler Federasyonu Baþkaný Hayri Çaðýr düzenlenen iftar yemeðinde katýlýmcýlara teþekkür ederek, "Bu güzel Ramazan gününde Çorumlu hemþehrileri bir araya getirenlere, Allah'a þükrediyorum. Allah sabredenleri sever. Sabrederek birlik beraberlik içerisinde geleceði inþa edeceðiz inþallah" dedi. Keçiören Belediye Baþkaný Mustafa Ak ise, Ramazan ayýnda gelenek haline getirdikleri Hemþehri Buluþmalarýnda Çorumlu kar- deþleriyle bir araya gelmekten duyduðu memnuniyeti ifade ederek, "On sekiz Ýslam ülkesinden gelen Müslüman kardeþlerimizle ve hemþehri derneklerimizle 6'ncýsýný düzenlemiþ olduðumuz Uluslararasý Ramazan Etkinlikleri'nde birlikte olmaya devam ediyoruz. Anadolumuzun kültürünü misafirlerimiz olan Müslüman kardeþlerimize tanýtmaya devam ediyoruz. Böylece Keçiören'de dünya ile Anadolu'yu buluþturuyoruz" diye konuþtu. Çorumlular olarak bu gece birliðin en güzel örneðini sergilediklerini belirten Çorum Milletvekili Salim Uslu, "Çoðaltma telaþýndan paylaþma yarýþýna girdiðimiz bu mübarek arýnma ayýnda inanýyorum ki, Cenab'ý Hak bizlerin tilavetini, duasýný kabul ederek, bize esenlik, sevgi, barýþ bahþedecektir. Ankara Çorumlular Günlerinin temeli 14 yýl önce atýlmýþtýr. Aradan geçen bu süre içerisinde Çorumlularýn "Bir olarak, Ýri olarak, Diri olarak" ne kadar büyük, önemli iþler yaptýðýný hep birlikte görmüþ oluyoruz. Sadece Çorum'a Yönelik iþler yapýlmýyor. Ayný zamanda Ankara'daki Çorumlulara yönelik çalýþmalarda yapýyorlar. Bütün bu geliþmeler sizlerin yoðun çalýþmasý, çabasý ve duasýyla mümkün olmaktadýr. Ýnþallah birikimlerimize sahip çýkmakta hepimizin en önemli ve ön- Salim Uslu celikli görevidir" dedi. Halil Ýbrahim Sofrasý'ndaki iftara AK Parti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Cahit Baðcý, AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan, Keçiören Belediye Baþkaný Mustafa Ak, Çorum eski Milletvekilleri Ali Haydar Þahin ve Muharrem Þemsek, Çorum Dernekler Federasyonu Baþkaný Hayri Çaðýr, Keçiören Çorumlular Derneði Baþkaný Sait Kaymaz ve çok sayýda Çorumlu vatandaþ katýldý. Ýftar programýnýn ardýndan Kalaba Kent Meydaný'na kurulan Çorum Kültür Çadýrý dualarla açýldý. Çorumlular Çadýrýnda ziyaretçilere Çorum leblebisi ikram edildi.

4 HABER 4 Osmancýk'ta Ramazan etkinliklerine ilgi yüksek Aðaççamý gençleri geleneklerine sahip çýkýyor Oðuzlar ilçesi Aðaççamý köyünden farklý sebeplerle ayrýlan gençler her yýl köylerine gelerek tornet yarýþý, bin yýllýk geçmiþi olan Sinsin ve Elekçi Oyunu'nun da olduðu etkinlikler yapýyorlar. Bu yýl ikincisi düzenlenen Köy Oyunlarý ve Tornet yarýþlarýnda heyecanlý dakikalar yaþandý. Þenlik Baþkaný Ýlhami Karakaya konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, 2300 metre ile dünyanýn en uzun tornet parkuruna sahip olmaktan dolayý mutlu olduklarýný ifade ederek, "Zorlu bir yarýþý kazanmanýn onuru hiçbir þeye deðiþtirilemez. Tornetlerin bir pilot ve birde yardýmcý pilottan oluþuyor, yarýþ sýrasýnda birinin aracýný hýz dengesini ayarlýyor diðerinin ise þoför olarak torneti kullanýyor ve yoruldukça pilotlar yer deðiþtiriyor. Tornet yarýþlarýnýn ardýndan çocuk oyunlarý baþlýyor. Bu oyunlar bilgisayar zamaný çocuklarýmýza yabancý ama bir o kadar da ilgi çekici geliyor. Çocuklar arasýnda da kýran kýrana yarýþtan sonra geleneksel yemeklerin tadýna bakýlýyor. Yýllardan sonra bu sayede bizde hoþaf suyunun tadýný ne kadar özlediðimizin farkýna vardýk. Akþam saatlerinde devasal sinsin ateþi yakýlýyor. Gece yiðitlerimizin karanlýða pençe atmasýyla iniliyor. Gecenin beklide en beklenen oyunu Elekçioðlu oluyor. Kýl heybeli develeri, köpekleri ve tilkisiyle orta oyununun atasý meydandakilere keyifli saatler yaþatýyor. Göçebe hayattan yerleþik hayata geçmeye çalýþan, bir türlü evlendiremediði oðluna üzülen fakir bir babanýn trajik komik hikayesiyle þenliðimiz son buluyor. Hiçbir kurumdan destek almadan yapýlan bu kültür þenliðin yetkililerden tek bir istediði var. O da Yaþayan Kültür Mirasý'na aday olarak girmek" dedi. Osmancýk Belediyesi tarafýndan düzenlenen Geleneksel Ramazan Etkinlileri yoðun ilgi gördü. Osmancýk Belediyesi Geleneksel Ramazan Etkinlikleri Kýzýlýrmak Sahil Parkta düzenlendi. Meddah, Karagöz - Hacivat Oyunu, Kafkas Danslarý gibi gösterilerin yer aldýðý programda Tasavvuf Sanatçýsý Ebubekir Atalay sahne aldý. Semazenler eþliðinde Tasavvuf Musikisinin seçkin eserlerini seslendiren Ebubekir Atalay'a zaman zaman vatandaþlar da eþlik etti. Çocuklara özel etkinliklerin de yer aldýðý gecede vatandaþlara Osmanlý þerbeti, çocuklara da pamuk þeker ikram edildi. Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, unutulmaz eski Ramazan eðlencelerini anýmsatan bir program gerçekleþtirildiðini söyledi. Etkinliklerin Ramazan boyunca her hafta farklý programlarla devam edeceðini kaydeden Karataþ "Hem Ramazanýn maneviyatýný hissettiren hem de öz kültürümüzde önemli yer tutan eski Ramazan eðlencelerini anýmsatan güzel bir program oldu. Vatandaþlarýmýzýn teveccühü programýn güzelliðini daha da taçlandýrdý. Maneviyatýmýzýn güçlenmesine büyük katký saðlayan Mübarek Ramazan ayý, ayný zamanda birlik beraberliðimizin pekiþmesine, insanlarýmýzýn kaynaþmasýna, yardýmlaþma ve paylaþma duygularýnýn artmasýna vesile olan çok özel bir ay. Biz de hem vatandaþlarýmýzýn bir araya gelmesini saðlamak hem de kültürümüzde önemli yer tutan Ramazan geleneklerini yaþatmak amacýyla böyle bir program düzenledik. Ramazan boyunca önümüzdeki haftalarda da etkinliklerimiz farklý programlarla devam edecek" dedi. Depresyona balýk, þizofreniye B3 Fransýz psikiyatrist Pinel, bundan 200 yýl kadar önce, deliliðin insanýn midesi ve baðýrsaklarýnda baþ gösterdiðini yazmýþtý. 1930'lu yýllarda yayýmlanmýþ psikiyatri ders kitaplarýnda da þizofren hastalarýnýn genelde kötü beslenen kiþiler olduðu yazýyordu. Hekimler, çok önceden kötü beslenmenin zihinsel rahatsýzlýklarýn oluþumuna katkýda bulunduðunu tespit etmiþlerdi. Çok eskiden beri yapýlan bilimsel araþtýrmalar, iyi beslenme ve diyetle zihinsel rahatsýzlýklarýn güvenli tedavisinin, rahatsýzlýklarýn belirtilerini hafifletmenin mümkün olduðu gösterdi. Psikiyatrik rahatsýzlýklarýn tedavisinde kullanýlan tamamlayýcý ve alternatif týp hakkýnda araþtýrmalar yapan Uzman Klinik Psikolog Mehmet Baþkak, yaptýðý açýklamada ruh saðlýðýmýza iyi gelecek diyetler ve beslenme þekilleri hakkýnda önemli bilgiler verdi. Dünyada birçok ruh doktorunun, hastalarýný psikotropik ilaçlar yerine, iyi beslenme yoluyla tedavi ettiðini belirten Uzman Klinik Psikolog Mehmet Baþkak'ýn ruhsal diyet tavsiyeleri þöyle: BALIK DEPRESYONA ÝYÝ GELÝR "Besleyici gýdalar dikkat eksikliði, bipolar bozukluk, kaygý ve depresyonu etkin þekilde tedavi ediyor. Araþtýrmalar, Omega-3 alýmýndaki artýþýn depresyon belirtilerini hafiflettiðini gösteriyor. Birkaç bilimsel araþtýrmanýn sonuçlarýna göre, günlük miligram EPA formunda Omega-3 balýk yaðý alýmý, depresyon belirtilerinin hafifletilmesine yardýmcý oluyor. Kiþinin ruh halindeki düzelmeler, genelde bu takviyeye baþladýktan 3-12 hafta arasýnda meydana geliyor. Ayrýca, diyetlerinde yüksek miktarda balýk tüketen kiþilerin ruh halinde de benzer düzelmeler olduðu biliniyor. Omega-3 yaðlarý, somon gibi soðuk denizlerde yaþayan balýklarda bol miktarda bulunur. Bu yaðlar, depresyon tedavisi gören bir kiþide kullandýðý antidepresanýn etkinliðini arttýrýrlar. Gebelikte antidepresan kullanýmýna bir alternatif olarak Omega-3 takviyeleri üzerinde yapýlan bilimsel çalýþmalar devam ediyor. Gezerek otlayan hayvanlardan elde edilmiþ diðer yaðlardan oluþan geleneksel beslenme þekillerinde omega-3/omega-6 yaðlarý ideal oranda bulunur. Sarý kantaron, hafif ve orta þiddette depresyon belirtileri gözlemlenen kiþilerin tedavisinde etkili olan bir bitki, fakat ciddi depresyon vakalarýnda çok fazla iþe yaramýyor. Sarý kantaron, bazý antidepresan ya da diðer ilaçlarla beraber alýndýðýnda bazý sýkýntýlara yol açabilir, bu nedenle kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danýþýnýz. ÞÝZOFRENÝYE B3 VÝTAMÝNÝ Diðer adý 'niyasin' olanb3 vitamini,dünyada þizofreni teþhisi konulmuþ binlerce hastaya þifa kaynaðý oldu. Yenilikçi doktor Abram Hoffer ( ), binlerce hastasýnýn tedavisinde yüksek dozlarda B3 vitamini kullanarak, onlarý güvenli bir þekilde saðlýklarýna kavuþturdu. Hoffer, bu vitamini kullanarak uyguladýðý tedavide yüzde 90 oranýnda baþarý elde ettiðini bildirmiþti. Besin deðeri yüksek diyetler ve beraberinde alýnan amino asitler ve vitaminler zihinsel rahatsýzlýklarýn tedavisinde son derece etkili." Dünyada birçok psikiyatrist, hastalarýný psikotropik ilaçlar yerine, iyi beslenme yoluyla tedavi ediyor. Kiþideki rahatsýzlýk belirtilerine ve kan deðerlerine göre, beslenme deðiþiklikleriyle beraber kiþiye özel vitaminler ve amino asitler yazýyorlar. Maca kökü, patatesin bir akrabasý olan bu bitki bazý toplumlarda cinsel isteði arttýrmak için kullanýlýyor. Bu nedenle, antidepresan kullanýmýnýn sebep olduðu erektil bozukluk, libidoda azalma ve diðer cinsellikle ilgili yan etkileri etkisiz hale getirebiliyor. SAKÝNLEÞME VE ÝYÝ BÝR UYGU ÝÇÝN KEDÝ OTU Kediotu, kaygýyý azaltýp, týpký bazý sakinleþtiricilerin yaptýðý gibi kiþinin daha iyi uyumasýna yardýmcý oluyor. Ýlaçlarýn yan etkilerinden daha çok etkilenen çocuklar ve yaþlýlarda kullanýmý bir alternatif olarak düþünülebilir. Kediotunun etki etmesi biraz uzun zaman alýyor. DOKTORUNUZA DANIÞMADAN KULLANMAYIN Tedavi için kullanýlan bitkilerin, ilaçlar gibi çok sýký klinik deneylerden ve testlerden geçmediðine dikkati çeken Uzman Klinik Psikolog Mehmet Baþkak, alternatif tedavi yöntemlerinden yararlanmak isteyecek kiþilere "Bu tedavilerin bitki ve hayvan kaynaklý olmasý, onlarýn güvenli olduðu anlamýna gelmez. Bitkisel tedavilerin de istenmeyen yan etkileri vardýr ve bunlar, týpký antidepresanlar ya da ilaçlar gibi, diðer ilaçlarla etkileþime girebilirler. Alternatif týp tedavilere baþvurmadan önce, özellikle ilaç kullanýyorsanýz, mutlaka doktorunuza danýþýn" uyarýsýnda bulunuyor. ÝLKEL TOPLULUKLARDA ZÝHÝNSEL RAHATSIZLIKLAR GÖRÜLMÜYOR "1930'lardaki 10 yýl süren tarihi araþtýrmasýnda, Dr. Weston Price, kendi yerel yiyeceklerini tüketen ve Amerikan beslenme þeklindeki vitaminin 4-10 katý miktarda fazla vitamin içeren besin deðeri yüksek bir diyet takip eden ilkel topluluklarda, zihinsel rahatsýzlýklarýn hiç görülmediði sonucuna varmýþtý. Dr. Price, bu ilkel topluluklarda yaþayan insanlarýn daha mutlu ve daha uyumlu olduklarýný fark etmiþti. Bu topluluklarda, zihinsel rahatsýzlýklar için tedavi yöntemlerine ya da hapishanelere hiç ihtiyaç yoktu. Aksu Mühendislik ve Yapý Tasarým hizmette Ýnþaat Mühendisi Mustafa Salih Aksu'nun sahibi olduðu Aksu Mühendislik ve Yapý Tasarým hizmete girdi. Yaklaþýk 10 yýldýr yurt içi ve yurt dýþýnda alt yapý ve üst yapýda büyük ölçekli projelerde baþarý ile görev yapan Ýnþaat Mühendisi Mustafa Salih Aksu, inþaat- plan proje-taahhüt ve gayrimenkul alanýndaki hizmetlerini Yeniyol Mah.Gazi Caddesi Haner Apt. Kat:1 No:12/6 adresindeki mühendislik bürosunda verecek.üniversiteden mezun olduktan sonra Türkiye, Libya, Azerbaycan ve Rusya gibi ülkelerde toplu konut, okul, Avm ve 5 yýldýzlý otel gibi büyük ölçekli projelerde yöneticilik görevlerinde bulunan Mustafa Salih Aksu, amacýnýn insan hayatýný esas alarak kaliteden ödün vermeden, alt yapýsý çözümlenmiþ, doðayla bütünleþmiþ, güvenli, modern, estetik yapýlar inþaa etmek, insanlara daha rahat ve çaðdaþ bir yaþam sunan projeler geliþtirmek ve bunlarý hayata geçirmek olduðunu dile getirdi.

5 HABER 5 Hitit ekmekleri yeniden üretildi Hitit Üniversitesi, rol ekmek ve pideden sonra dünyanýn en büyük medeniyetleri arasýnda yer alan Hititler döneminde tüketilen ekmek çeþitlerinden üretti. Gýda Mühendisliði Bölümü bünyesinde kurulan Tahýl Ürünleri Ýþleme Teknolojileri Uygulama ve Araþtýrma Laboratuvarý Ekmek Üretim Bölümü'nde üretilen rol ekmek ve pideden sonra Alaca Meslek Yüksekokulu Gýda Ýþleme Bölümü öðrencileri, Hititler döneminde tüketilen ve yüksek bir besin deðerine sahip olan, o dönem 'NýndaGurra', 'NýndaPurpurave' ve 'Mulati' adý verilen ekmekleri üretti. Alaca MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Sinan Çalýþkan, okulda yaptýklarý çalýþmalarla topluma örnek olup, çeþitli alanlarda farkýndalýk oluþturmayý amaçladýklarýný söyledi. Yrd. Doç. Dr. Çalýþkan, öðrencilere teorik bilginin yanýnda uygulamalý Rektör Prof. Dr. Alkan'ýn yeniden rektör olarak atanmasýndan dolayý duyduðu memnuniyeti dile getiren MÜSÝAD Çorum Þube Baþkaný Ahmet Köksal, üniversitenin gerçekleþtirmiþ olduðu çalýþmalarla her geçen gün büyüdüðünü ve geliþtiðini ifade ederek yapýlacak ortak çalýþmalara her zaman eðitimde vermek için çaba sarf ettiklerini belirtti. Hitit ekmekleri hakkýnda da bilgi veren Yrd. Doç. Dr. Çalýþkan, "Hititler zamanýnda yapýlan 'NýndaGurra' tam buðday unu, koyun peyniri, incir, sývý yað ve tuz ile oluþturulan hamur yaklaþýk 230 derece sýcaklýkta piþiriliyor. NýndaPurpura ise tam buðday unu su ve tuz ile hazýrlanan maya içermeyen ekmek çeþitlerindendir. Yine tam buðday unundan hazýrlanan hamurun ekþitilerek ekþi maya elde edilip bu mayanýn ilavesiyle üretilen ekmek çeþitleri de yapýlmaktadýr. Tam buðday unu kullanýlarak üretilen, sindirim sistemini düzenleme özelliði olan bu ekmeklerin vitamin ve protein deðerleri MÜSÝAD'dan Rektör Alkan'a tebrik Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÜ- SÝAD) Çorum Þube Baþkaný Mücahid Ahmet Köksal ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'a hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. hazýr olduklarýný belirtti. MÜSÝAD Çorum Þubesi olarak gerçekleþtirmeyi planladýklarý projeler hakkýnda da bilgi paylaþýmýnda bulunan Köksal, üniversitesanayi iþ birliðinin büyük önem arz ettiðini ve yapýlacak çalýþmalarda üniversitenin görüþlerini çok önemsediklerini ifade ederek MÜSÝ- AD'ýn tarihinin anlatýldýðý "25 Yýlýn Hikayesi" isimli kitabý Rektör Prof. Dr. Alkan'a hediye etti. Üniversitenin toplumun geliþmesinde çok önemli bir role sahip olan sivil toplum kuruluþlarýyla iþbirliðini çok önemsediðini ve bu anlamda ülkemizin maddi ve manevi yönden geliþmesine katkýda saðlayan MÜSÝAD'ýn büyük önem teþkil ettiðini belirten Rektör Prof. Dr. Alkan, üniversitenin iþ birliði içerisinde yürüttüðü çalýþmalarý somut projelere dönüþtürmeye hazýr olduðunu vurgulayarak ziyaretlerinden dolayý MÜ- SÝAD Çorum Þube Baþkaný Mücahid Ahmet Köksal ve yönetim kurulu üyelerine teþekkür etti. günümüz ekmeklerine göre oldukça yüksek. Bu yüzdende ekmeklerimiz tadýlan kimseler tarafýndan büyük beðeni topluyor" dedi. Üniversitelerin sadece ders veren deðil þehirle bütünleþen dinamik bir güç olmasý gerektiðini dile getiren Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan ise, Çorum'da iþbirliði içerisinde güzel çalýþmalara imza attýklarýný söyledi.üniversitenin Çorum'un dünyaya açýlan penceresi olmasý için gece gündüz demeden çalýþtýklarýný dile getiren Rektör Prof. Dr. Alkan da, "Öðrencilerimizle kurduðumuz güçlü bir iletiþim içinde kendimizi sürekli geliþtirerek, güncel ve uluslararasý geçerliliði olan kuramsal, uygulamalý bilgi ve becerileri öðrencilerimize kazandýrýrken, sadece eðitim alanýnda deðil bilimsel araþtýrma, kamu hizmeti ve toplumsal yaþama katký anlamýnda da Hitit Üniversitesi olarak büyük bir farkýndalýk oluþturduk" dedi. Milletvekili Kurt, Özbekistan Kültür Evi açýlýþýna katýldý AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Ankara'da Özbekistan Kültür Evi'nin açýlýþýnda ikram edilen Özbek Pilavý'nýn Çorum pirinci ile yapýlýrsa daha lezzetli olacaðýný söyledi. Keçiören Belediyesi tarafýndan 6?ýncýsý düzenlenen uluslararasý Ramazan etkinliklerinin dokuzuncu gecesinde Özbekistan rüzgarý esti.keçiören Belediye Baþkaný Mustafa Ak'ýn ev sahipliðindeki Özbekistan Gecesi'ne Özbekistan Büyükelçisi Ulfat Kadyrov, AK Parti Ankara Milletvekilleri Ahmet Gündoðdu, Nevzat Ceylan ve Murat Alparslan, AK Parti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu ve Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt ile çok sayýda vatandaþ katýldý. Gece Kalaba Kent Meydaný'na kurulan Özbekistan Kültür Evi'nin açýlýþý ile baþlarken, Kültür Evi'nde vatandaþlara ünlü Özbek Pilavý'ndan da ikram edildi. AK Parti Çorum Milletvekili Kurt'un Özbekistan Büyükelçisi Ulfat Kadyrov'a meþhur Özbek Pilavý'nda bir eksiðin olduðunu söyleyerek, "Pilavýn pirincini Çorum'dan verelim, inanýn lezzetine lezzet katar" sözü geceye damga vurdu. Gece Keçiören Belediye Baþkaný Mustafa Ak'ýn AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Gündoðdu ve Özbekistan Büyükelçisi Ulfat Kadyrov'a verilen plaket ve konuþmalardan sonra Özbek sanatçýlarýn gösterileriyle devam etti. sungurlugündem Gülsün Mert Mikroskop Hýrsýz Evliya! Cansu-yu Ortaköy Rumlarýnýn gönüllerini Ýslama çelip çaldýðý için Hýrsýz Aziz, (Hýrsýz Evliya) derlermiþ Rumlar Yahya Efendi'ye. Kosta adýnda bir Rum Kaptan varmýþ, þarapçýlýk yaparmýþ, çok da içtiði için ayýk aný olmazmýþ. Ama Yahya Efendi'yi nerde görse, eline kapanýrmýþ. Yahya Efendi de sýrtýný sývazlýyarak. -Kastýn ne Kosta? Niye harâb ediyorsun kendini bu kadar? der gönüllermiþ. Bir böyle, iki böyle derken bir gün Marmara Adalarýnýn birinden Ortaköy'e þarap taþýrken deniz kabarmaya, dalgalar teknesini tokatlamaya baþlamýþ. Derken fýrtýna kasýrgaya, kasýrga kýyâmete dönüþmeye baþlayýnca, kabaran, köpüren, taþan rahmet deryasýnda sýrýlsýklam olan Kosta, riyâsýz bir gönülle, içten içeee, dýþtan dýþa, resmen de alenen de hep sevip saydýðý Yahya Efendi'ye yönelerek: - Elimden tut AzizYahya, çek sahile beni, sana bir küp þarabým var, hepsi fedâ olsun sana... diye içten içe yana göynüye Ortaköy'e ulaþýnca, Kosta'yý sevenlerden birisi: - Geçmiþ olsun Kosta. bu berbat fýrtýnayý nasýl aþtýn sen? Biraz da meczub bir adam olan Kosta, saçýný baþýný eliyle taraklayarak: -Ben aþmadým, aþýranlar aþýrdýlar. Yine baðýþlandý bize canýmýz. Köyde (Ortaköy) ne var, ne yok? -Hýrsýz var. -Hýrsýz. -Hýrsýz Aziz adamlarýyla birlikte seni mahzeninde bekliyor. -Ne zaman geldiler? -Az evvel. Onlar gönderdiler beni seni bulmaya. - Pekala hadi gidelim -Ben gelmesem, bir mahzuru var mý? - Hayýr, hiç bir mahzuru yok ama, sen de gel. - Peki, demiþ arkadaþý, gitmiþler varmýþlar ki, Yahya Efendi ve yâraný Kosta'nýn mahzeninde onlarý bekliyorlar. Kosta ve arkadaþý, loþ mahzenin kapýsýndan içeriye girerken, Yahya Efendi: -Gel bakalým Kosta. bir söz attýn deryaya, biz de geldik buraya. Tut bakalým sözünü. Bu durum karþýsýnda ne diyeceðini, ne edeceðini þaþýran Kosta, Yahya Efendi'nin ellerine kapanarak: -Aziz Baba, mahzenim feda size, þeref verdiniz bize, siz emredin yeter. Yahya Efendi: -En keskini hangi küpte? Kosta, kovuklardaki bir küpü göstererek: -Aha þuracýkta iþte. Yahya Efendi: -Onu için hep birlikte. Kosta, elpençe, mahviriyyet içre: -Siz? Yahya Efendi. -Biz de içeriz, merak etme, deyince, Kosta, yýllanmýþ þarap küplerini açarak, bardak bardak daðýtmaya baþlamýþ. Yahya Efendi de öyle bir sohbet açmýþ ki orada, ilm-i ledün göklerini oraya boþaltmýþ. Saatlerce içtikleri halde hiç kimsede en basit bir sarhoþluk alameti görülmeyince, Kosta, arkadaþý ve mahzende çalýþan diðer Rumlar birbirlerine bakýþmaya baþlamýþlar. Kosta, arkadaþýnýn kulaðýna usulca: -Bu iþte bir iþ var. Bir de biz bakalým þu þarabýn tadýna, diyerek birer bardak da kendileri içince, gözleri fal taþý gibi parlamýþ, zira, bakmýþlar görmüþler ki Kosta'nýn mahzende yýllanmýþ þarabý taze nar þerbetinde dönüþmüþ. Ýþte Kosta da, arkadaþlarý da, o günden sonra, mabedlerini de, iþlerini de deðiþtirerek iyi bir Müslüman olmuþlar. Evliyalarýn iþi, bizim bilemediðimiz, akýl erdiremediðimiz bir planda cereyan ediyor. Hani ilim için henüz çözülemeyen bazý gerçekler var ya... Kaynak: Yahya Efendi, Mustafa Özdamar, Kýrk Kandil, 1997 "Matematik Tezli Yüksek Lisans Programý"na YÖK onayý Hitit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde "Matematik Tezli Yüksek Lisans Programý" açýlmasýna YÖK izin verdi. Hitit Üniversitesinden konu hakkýnda yapýlan açýklamada, "Sayýlarý gittikçe artan yeni üniversitelere öðretim elemaný yetiþtirerek katkýda bulunmak, nitelikli ve bilimsel elemanlar yetiþtirmeyi hedefleyen Üniversitemiz, bünyesinde barýndýrdýðý Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Saðlýk Bilimleri Enstitüsü ile öðrencilerimizin bilimsel araþtýrma yaparak bilgilere eriþmesini, bilgiyi deðerlendirme ve yorumlama yeteneðini kazanmasýný saðlamak amacýyla lisansüstü çalýþmalarýna hýz kesmeden devam ediyor. Gerçekleþtirilen kapsamlý çalýþmalar neticesinde lisansüstü öðrenci ve program sayýsý her geçen gün artan Üniversitemizde; Fen Bilimleri Enstitüsü'nde 2011 yýlýnda 86 öðrenci bulunurken bu sayý bu gün itibari ile %194'lük bir artýþ ile 253'e, Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde ise 2011 yýlýnda 143 olan öðrenci sayýmýz %533'lük bir artýþla 906'ya ulaþmýþtýr. Yeni yüksek lisans ve doktora programlarýný bünyesine katma çalýþmalarýný devam ettiren Üniversitemiz, 2011 yýlýnda 4 programa sahip olan Fen Bilimleri Enstitüsü'nde %125'lik bir artýþla bu sayý 9'a, Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde ise 2011 yýlýnda 7 program var iken %129'luk bir artýþla program sayýsý 16'ya ulaþmýþtýr" denildi.

6 HABER 6 Ortaköy içmesuyu alt yapýsý deðiþti Ortaköy ilçesinde iki ay önce baþlayan içme suyu hattý yenileme çalýþmalarý tamamlandý. Çalýþmalar kapsamýnda ilçe halkýnýn yýlladýr içme suyu ihtiyacýnýn karþýlandýðý asbest borular deðiþtirildi. Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, "30 yýlý aþkýn bir zaman diliminde ilçemiz 5 kilometre kaynaktan baþlayan, ana hattýmýzda kanserojen içeren asbest þebeke hattýmýz vardý. Kaynak suyumuz kirli ve içilmesi riskli sulardandý. Bu aciliyet gerektiren durumdu. Sorunun giderilmesi için projeninkültür Bakanlýðýmýz ve Belediye Baþkanlýðýmýzýn ýsrarlý takibi ile 2 ay evvel inþaatýna baþlayarak sorunu köklü þekilde çözüp ilçemize saðlýklý, bol mineralli kaynak suyumuzu içilebilir hale getirerek hizmetimizi gerçekleþtirdik. Hizmetin ilçemiz ve ilçe halkýmýza hayýrlý uðurlu olmasýný diliyorum" dedi. Taner Ýsbir "K Belge fiyatlarý çok yüksek" Bendevi Palandöken Kamyoncu esnafýnýn kullanmak zorunda olduðu K türü yetki belgelerinin fiyatlarýnýn düþürülerek mutlaka devir hakký verilmesi gerektiðini belirten TESK Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, "Eðer bireysel taþýmacýlýk bitirilirse, rekabet azalýr, ilerde taþýmada tekelcilik baþlar ve fiyat istikrarý bozulur. Her zaman rekabeti saðlayan bireysel taþýmacýlýk yapan esnaftýr. Dünya bireysel iþletmecileri çoðaltmaya çalýþýrken, biz de tekelleþmeyi cazip hale getiriyorlar" dedi. -"K TÜRÜ YETKÝ BELGELERÝNDE DEVÝR HAKKI OLMALI" Kamyoncu esnaflarý aldýklarý yükün aðýrlýðýnýn yanýnda geçim sýkýntýsýnýn aðýrlýðýnýn altýnda ezildiklerini ifade eden Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, "Kamyoncu esnafýmýz zor durumda ve çok zor þartlarda çalýþýyor. Kazandýðýný akaryakýta ve yedek parçaya ancak yetiþtirerek kýt kanaat geçimini saðlýyor. K belgesi olmayanda baþka çareler bulmaya çalýþýyor. Zaten az kazanç saðlarken birde belgeye kira ödemek zorunda kalýyor. Bu arada da kurallara ve kanunlara uyarak iþ yapma umuduyla 19 bin 372 lira para vererek K türü taþýma belgesi alanlarýnda sýkýntýsý bitmiyor. Zamanla artýk bu iþten istediðini elde edemediði veya yaþýnýn ilerlemesi ve saðlýk nedenleri ile iþi býrakmak isteyince daha geçerlilik süresi dolmamýþ olan bu yetki belgelerini devredemediði için 19 bin lira bir anda havaya uçmuþ oluyor. Yetki belgelerine devir hakký verilmeli, belge ücretleri makul tutulmalý" diye konuþtu. "BÝRÝNEDE BÝR, YÜZÜNEDE BÝR" Kamyoncu esnafýnýnhaklý serzeniþine mutlaka kulak verilmesi gerektiðinin altýný çizen Palandöken, "Zor çalýþma koþullarýnda aldýklarý yükü zamanýnda, saðlam bir þekilde yerine ulaþtýrma sorumluluðunu omuzlarýnda taþýyan þoför esnafý iþine ömrünü vermiþ. Þu an 507 bin 804 toplam K belgesi kullanýlmaktadýr. Bir belge verildiði zaman bunun süresi olmaz. Bu iþi ciddi yapanlar için K belgeleri 5 yýlsonunda ücretsiz uzatýlmalý. Bu tür yetki belgelerini de üyelerimize kendi odalarý vermeli. Hizmet ayaðýna gitmeli. Ayrýca bir aracý olana da19 bin liraya belge veriliyor, 100 tane aracý olana da 19 bin liraya belge veriliyor. Bu haksýzlýðýn mutlaka önüne geçilmelidir. Þoför esnafýmýzýn çoðu yaptýðý iþten yeteri kadar para kazanamadýðý için lastik parasýný çýkaramaz durumda. Çünkü dünyanýn en pahalý akaryakýtýný ve yedek parçasýný kamyoncu esnafýmýz kullanmaktadýr. Taþýmacý esnafýna ucuz akaryakýt desteði saðlanýrsa bir nebze nefes alabilir" þeklinde konuþtu. Sungurlu'da trafik kazasý: Sungurlu'da meydana gelen trafik kazasýnda 6 kiþi yaralandý. Otomobilde sýkýþan yaralýlar itfaiye ekipleri tarafýndan güçlükle çýkarýldý. Sungurlu-Kýrýkkale karayolunun 2. kilometresinde meydana gelen kaza yürekleri aðýzlara getirdi. Ankara'dan Çorum istikametine giden Menderes Bulanýkoðlu'nun (40) kullandýðý 06 HZS 10 plakalý otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çýkarak devrildi. Kazada sürücü Menderes Bulanýkoðlu ile Hatice, Esma, Ýsmet, Satýlmýþ ve Ayþenur Bulanýkoðlu otomobil içerisinde sýkýþtý. Kazayý gören vatandaþlar yardýma koþarken, itfaiye ekiplerinin uzun uðraþlarýnýn ardýndan otomobilde sýkýþan yaralýlar çýkarýldý. Kazazedeler ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Kaza nedeniyle Ankara-Samsun karayolunun Samsun yönü bir süre araç trafiðine kapatýldý.sungurlugündem 6 yaralý Vali yardýmcýsý ve kaymakam atamalarý Ýçiþleri Bakanlýðý'nda yapýlan atamalarla çok sayýda vali yardýmcýsý ile kaymakamýn görev yeri deðiþtirildi. Söz konusu atama kararlarý, Ýçiþleri Bakaný Sebahattin Öztürk, Baþbakan Ahmet Da- Þefik Güldibi Savaþ Tuncer vutoðlu ve Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn imzasý ile dünkü Resmi Gazete'de yayýmlandý. Kararname ile Çorum Vali Yardýmcýsý Hamdi Bolat Antalya Vali Yardýmcýlýðýna Ýçiþleri Bakanlýðý Hukuk Müþaviri Orhan Þefik Güldibi ve Kepez Kaymakamý Savaþ Tuncer ise Çorum Vali Yardýmcýlýklarýna atandýlar. Sungurlu Kaymakamý Osman Beyazyýldýz Nüfus ve Vatandaþlýk Ýþleri Hamdi Bolat Genel Müdürlüðü Daire Baþkanlýðýna atanýrken Sungurlu Kaymakamlýðýna ise Söðüt Kaymakamý Mitat Gözen atandý. Uðurludað Kaymakamý Hasan Gümüþçüoglu Çaðlayancerit Kaymakamlýðýna Uðurludað Kaymakamlýðýna Mersin Valiliði - Kaymakam Adayý Eyüp Kaykaç, Osmancýk Kaymakamý Sezgin Üçüncü Sivas Vali Yardýmcýlýðýna Osmancýk Kaymakamlýðýnda ise Avrupa Birliði ve Dýþ Ýliþkiler Dairesi Baþkanlýðý Þube Müdürü Rýfat Altan atandý. ÝÞKUR'dan "Kadýn Giysileri Dikimi" kursu ÝÞKUR Ýl Müdürlüðü tarafýndan Dodurga Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü iþbirliði ile "Kadýn Giysileri Dikimi (Kadýn Elbise Dikimcisi)" kursu açýlacak. Dodurga Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðünde yapýlacak olan kursa12 kiþi alýnacak tarihinde baþlayýp tarihinde sona erecek kursa katýlma þartlarý þunlar: "ÝÞKUR'a kayýtlý iþsiz olmak, yaþ aralýðýnda bayan olmak, En az okuryazar olmak, Açýk öðretim hariç öðrenci olmamak, ÝÞKUR'un Kurs, TYP, Ýþbaþý Eðitimi ve Giriþimcilik programlarýndan son 6 ay içerisinde faydalanmamýþ olmak, emekli veya aktif sigortalý olmamak." Kurslara katýlmak isteyen ve durumu þartlara uyanlarýn son baþvuru günlerine kadar (son günler dahil), ÝÞKUR Çorum Ýl Müdürlüðündeki Ýþ Danýþmanlarý ile görüþmeleri ve yapýlacak olan mülakata katýlmalarý gerekiyor. Yapýlacak olan mülakat sonucunda kursiyerler belirlenecek.kurslar için son baþvuru tarihi olup tarihinde Dodurga Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðünde saat 10.00`da mülakat yapýlacak.

7 HABER 7 Mahalle iftarlarýna Akkent'ten start Hasan Çakmak finalde yarýþacak Suluova Mustafa Çoban Camii Ýmam-Hatibi Aslan Usta üçüncü ise Samsun-Ýlkadým Camii Müezzin Kayyýmý Murat Ünal oldu. Hasan Çakmak yarýþmanýn finalinde Karadeniz Bölgesini temsil edecek. Bahadýr YÜCEL Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý tarafýndan bu yýl 12.si düzenlenen Din Görevlileri Arasý Türkiye Kur'an-ý Kerim'i Güzel Okuma yarýþmasýnýn bölge finali Çorum'da yapýldý. Ulu Camiide öðle namazý sonrasýnda gerçekleþtirilen yarýþmaya 12 din görevlisi katýldý. Din görevlileri yarýþmada jüri huzurunda çektikleri kuradan çýkan ayetleri okudular. Yarýþma sonunda yapýlan deðerlendirme birinci Çorum Huzur Camii Müezzin Kayyýmý Hasan Çakmak, ikinci Amasya- Oðlunun kullandýðý kamyonun altýnda can verdi Çorum'da bir kiþi, oðlunun kullandýðý kamyonun altýnda kalarak hayatýný kaybetti. Kaza, merkeze baðlý Elmalý köyü yolu Saðlýk camiasýnýn acý kaybý Bayat ilçesinde 3 yýldýr baþhekimlik yapan Dr. Ali Adnan Çakan, rahatsýzlýðý nedeniyle genç yaþta hayatýný kaybetti. Bayatlýlar baþhekimine aðlýyor. Bayat Devlet Hastanesi'nde yaklaþýk 3 yýldýr baþhekimlik yapan Dr. Ali Adnan Çakan, bir süredir rahatsýzlýðý nedeniyle Ýstanbul Haseki Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Hastanede tedavisi devam eden Dr. Ali Adnan Çakan, dün sabaha karþý vefat etti. Çakan'ýn cenazesi bugün Çorum'da son yolculuðuna uðurlanacak. Haber Servisi üzerinde meydana geldi. Haydar E. (60), oðlu Ali E.'nin (35) kullandýðý 19 AP 257 plakalý kamyonla kent merkezine 3 kilometre uzaklýktaki bað evlerine malzeme taþýmak için yola çýktý. Bað evi yakýnýnda freni boþalan kamyon geriye doðru hareket etmeye baþladý. Baba Haydar E., aracýn durmasý için arka tekerlere taþ atmak isterken, kontrolden çýkan kamyonun altýnda kaldý. Çevreden koþan vatandaþlarýn yardýmýyla kamyon altýndaki Haydar E. güçlükle çýkarýldý. Olay yerine gelen 112 saðlýk ekipleri, Haydar E.'nin hayatýný kaybettiðini tespit ederek üzerini örttü. Kamyon sürücüsü Ali E., yakýnlarý tarafýndan güçlükle sakinleþtirilirken, babasýnýn cesedinin baþýndan ayrýlmadý. Haydar E.'nin cenazesi, savcýnýn incelemesinin ardýndan Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Morgu'na kaldýrýldý. Kazayla ilgili soruþturma devam ediyor. Haber Servisi Çorum Belediyesi tarafýndan her yýl geleneksel olarak düzenlenen mahalle iftarlarýnýn ilki gerçekleþtirildi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, 2011 yýlýndan bugüne kadar geleneksel olarak düzenlenen mahalle iftarlarý kapsamýnda Akkent'te 2 bin kiþiyle ayný sofrada buluþarak iftar yaptý.baþkan Külcü, iftar sofrasýndaki masalarý ziyaret ederek vatandaþlarla hem tokalaþtý, hem de sohbet etti. Ýftar programýnda yer alan Kur'an-ý Kerim tilaveti ise iftara gelen vatandaþlara Ramazan'ýn manevi havasýný yaþattý yýlýnda mahalle iftarlarýný baþlattýklarýný hatýrlatan Baþkan Külcü, gelenek hale gelen mahalle iftarlarýnýn bu yýl dördüncüsünü gerçekleþtirdiklerini açýkladý.belediye basýn biriminden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre Akkent Mahallesinin kendilerine bereketli geldiðini ve her yýl ilk mahalle iftarýný burada yaptýklarýný dile getiren Baþkan Külcü, "Mahalle iftarlarýmýza her yýl Akkent mahallemizden baþlýyoruz. Akkent bize bereketli geldi. Geçen yýl 7 toplu iftar yaptýk. Yüce Allah 26 bin kardeþimizle, hemþehrilerimizle bu muhabbet sofralarýnda buluþma imkaný verdi. Önümüzdeki günlerde inþallah yine diðer mahallerimizde iftarlarýmýzý yapacaðýz. Kiþiler kurumlar hepsi gelip geçicidir, fakat bu tür geleneklerimiz inþallah baki kalýr. Bugün iftar soframýzý 7'den 70'e bütün Akkentlilerle ile paylaþýyoruz ve bunun için çok mutluyuz. Davetimize icabet eden herkese çok teþekkür ediyorum" dedi. Türkiye'de Ramazan ayýnda yaþanan huzur ve bereketin komþu ve diðer Ýslam ülkelerinde olmasý için temenni de bulunan Baþkan Külcü, "Yüce Allah'tan þu içinde bulunduðumuz Ramazan ayý hürmetine komþu ve Ýslam ülkelerinde akan her kanýn, akan her göz yaþýnýn dinmesini niyaz ediyoruz. Müslümanlarýn zulüm gördüðü, acý çektiði neresi varsa oralarda akan kan ve göz yaþýnýn Allah'ýn inayetiyle sona ermesini diliyorum. Rabbim bizi güzel bir Ramazan'a eriþtirdi. Ramazanýn manevi feyzi ve bereketiyle yaþayarak inþallah ayný güzellikte bayrama da eriþtirsin. Bayramý da birlikte huzur içerisinde yaþayalým" diye konuþtu. Bu yýl Ramazan ayýnda bir farkýndalýk oluþturduklarýný dile getiren Baþkan Külcü, Ramazan Sokaðý yerine mahallelerde eðlence programý düzenleyeceklerini, programlarda çocuklara yönelik eðlencelerin yaný sýra, Ramazan ayýnýn manevi havasýna uygun Kur'an tilavet programlarýnýn bulunacaðýný sözlerine ekledi. Akkent Mahallesi Muhtarý Necip Güler de, iftar sofrasýnda mahallelileri bir araya toplayan belediye baþkaný Muzaffer Külcü ve iftar programýnýn düzenlenmesinde emeði geçen herkese teþekkür etti. Ýftara Baþkan Külcü'nün yaný sýra, AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç, belediye baþkan yardýmcýlarý, belediye meclis üyeleri ve vatandaþlar katýldý.

8 Sessizluk Bir Karadeniz takýmýnýn yöneticisi, önemli bir maç için baþka bir þehirden amigo getirir.amigo maçtan önce seyircilere tarif eder: - Sað kolumu kaldýrýnca, bizim takým için lehte. Sol kolumu kaldýrdýðýmda karþý YAÞAM 8 takým aleyhine baðýracaksýnýz. Ýki kolumu birden kaldýrýnca sessizlik.maç baþlar, amigo sað kolunu kaldýrýr:- Ya ya ya, þa þa þa bizim takým çok yaþa! Sol kolunu kaldýrýr: -Yuuuuh!Ýki kolunu kaldýrýr. Seyirciler hep bir aðýzdan: - Sessizluk, sessizluk! Günün Sudoku Bulmacasý Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Kelime Avý Sudoku bulmacasýnýn çözümü Akciðer kanserini erken teþhis edecek yeni teknik: Ebus Erkeklerde en sýk ölüme neden olan birinci kanser türü olan akciðer kanserinin erken evrede teþhisini kolaylaþtýran yeni yöntem Endobronsiyal Ultrasonografi (Ebus), göðüs hastalýklarýnda son yýllardaki en önemli geliþmelerden biri olarak gösteriliyor.ebus, uç kýsmýnda ustalýkla tasarlanmýþ bir ultrasonografi baþlýðý bulunan ince bükülebilir bir alet ile aðýzdan girilerek solunum yollarýnýn ultrasonografik olarak görüntülenebildiði yepyeni bir tetkik yöntemi olarak karþýmýza çýkýyor. Ebus, özel iðnesi sayesinde özellikle göðüs boþluðu içerisinde normal bronkoskopi yöntemi ile ulaþýlamayan bölgelerdeki büyümüþ lenf bezlerinin ya da merkezi havayollarýna komþuluk gösteren lezyonlarýn içine girebilmeye olanak saðlýyor.emsey Hospital Göðüs Hastalýklarý Uzmaný Prof. Dr. Ali Metin Görgüner, Ebus'un kiþiyi ileri cerrahi giriþimden kurtarabilen oldukça geliþmiþ bir taný yöntemi olduðunu belirtti. Görgüner, Ebus ile ilgili þu bilgileri verdi: "Bu yöntem, özellikle göðüs boþluðu içerisindeki büyümüþ lenf bezlerinin tanýsýnda, konvansiyonel yöntemlerle ulaþýlamayan tümörlerin tanýsý ve evrelemesi ile tedavi kararýnda, sarkoidoz, lenfoma, tüberküloz gibi hastalýklarýn tanýsýnda ile büyük akciðer damarlarý düzeyindeki pýhtýlarýn saptanmasýnda baþarý ile kullanýlabiliyor. GENEL ANESTEZÝYE GEREK DUYULMUYOR Ebus iþlemi öncesinde hastanýn ayrýntýlý öyküsü dinleniyor, mevcut hastalýklarý ile kan sulandýrýcýlar da dahil kullandýðý ilaçlar sorgulanýp, gerekli ön tetkikler yapýldýktan sonra iþlemin yapýlýp yapýlmayacaðýna karar veriliyor. Uygun görülen hastalar için bu görüntüleme tekniði kullanýlabiliyor.bu yöntemde ameliyathane þartlarýnda genel anesteziye gerek kalmaksýzýn orta derecede sedasyon yeterli oluyor.kýsa sürede uygulanýyor, hasta ayný gün içinde taburcu ediliyor Gerekli durumlarda ve isteðe baðlý olarak iþlem anestezi uzmaný eþliðinde de yapýlabiliyor ve böylece hasta neredeyse hiçbir þey hissetmiyor. Ýþlemin süresi hastaya göre deðiþebilmekle birlikte, ortalama dakika sürüyor. Ýþlem süresince tansiyon, nabýz, elektrokardiyografi, oksijen satürasyonu gibi tüm hayati fonksiyonlarýnýz bir monitör üzerinden takip edilerek anýnda müdahale edilebiliyor.ýþlem sonrasýnda genellikle ayný gün içinde hastanýn taburcu iþlemleri gerçekleþtiriliyor.ebus, son derece güvenilir bir yöntem olarak uygulanýyor. Ýþlem sýrasýnda nadiren ajitasyon, öksürük ve iðne yerinde kanama gibi hafif yan etkiler görülebiliyor. Ýþlemin tanýsal deðeri düþünüldüðünde yapýlabilecek en düþük riskli cerrahi dýþý yöntemlerden biri olduðu kabul edilmektedir." (CÝHAN) Sinema 23:30 Transformers 3 Yýl 1961, insanlýðýn uzaya adým atýþýndan 8 yýl önce bir Cybertron uzay gemisi büyük savaþtan kaçarak Ay'ýn karanlýk yüzüne inmiþtir. Sentinel Prime'ýn kullandýðý bu gemi, Cybertronlar için hayati önem taþýyan bir teknolojiyi taþýyordur. Dünyada ise insanlýðýn uzaya çýkma macerasý baþlamýþtýr o sýralarda. Günümüze geldiðimizde ise, bir görev sýrasýnda iþte bu çok gizemli Cybertron gemisini keþfeden Optimus Prime, insanlarýn yýllardýr bu konuda Autobot'lara yalan söylediðini anlar ve hayal kýrýklýðýna uðrar. 21:00 Güldür Güldür Günlük hayatta yaþanan olaylara farklý bir bakýþ açýsý ile yaklaþan Güldür Güldür Show'da, her hafta önemli bir konu mizahi bir dille ele alýnýyor. Oyuncular aileden aþka, þöhretten teknolojiye, futboldan arkadaþlýða, birçok konuyu kendi mizah anlayýþlarý, farklý yaklaþýmlarý ve çözümleriyle sergiliyor.saat : 21:00-23:30 (150 dakika) Tür : Eðlence (Komedi Programý) Oyuncular : Ali Sunal, Alper Kul, Doða Rutkay, Onur Atilla, Çaðlar Çorumlu Yönetmen : Meltem Bozoflu 21:30 Sinema Kardeþim Ýçin Russell ve kendisinden küçük kardeþi Rodney, uzun zamandýr ekonomik sýkýntýlarla boðuþmakta olan Rust Belt kasabasýnda yaþamakta ve her daim kaçýp gitmenin, daha iyi bir hayat kurmanýn hayallerini kurmaktadýrlar. Fakat bir hata sonucu Russell kendisini hapishanede bulduðunda hem bu hayalleri hem de hayatlarý alt üst olur. Kardeþi ise kuzey bölgesinin en zalim ve acýmasýz suç aðlarýndan birine bulaþýr ve yaptýðý hata canýna mal olur. Bu nedenle Russell hapishaneden çýktýktan sonra kendi özgürlüðü ile kardeþinin intikamý arasýnda bir seçim yapmak zorunda kalýr. Masumlarýn Katli Rubens tablonun ilk versiyonunu 1611 ile 1612 yýllarýnda çizdi. 18. yüzyýlda tablo, Rubens'in bir baþka önemli eseri olan Samson ve Delilah ile birlikte, Avusturya'nýn Viyana þehrindeki Lihtenþtayn Müzesi koleksiyonuna dahil edildi. 1767'de Vincenzio Fanti'nin hatalý kataloglamasý sonucunda tablo, Rubens'in yardýmcýlarýndan Jan van den Hoecke'ye atfedildi. Tablo 1920'de Avusturyalý bir aileye satýlana kadar bu müzede kaldý. Ardýndan 1923'te, kuzey Avusturya' daki Stift Reichersberg isimli bir manastýra ödünç verildi.tablo 2001 yýlýnda, Flaman ve Hollandalý ressamlar hakkýnda bir uzman olan George Gordon tarafýndan Londra'daki Sotheby's müzayede salonundaki bir açýk artýrmada fark edildi. Gordon, yaklaþýk ayný dönemde çizilen Samson ve Delilah ile benzeþen özelliklere ve stile sahip olan tablonun, Rubens tarafýndan çizildiðine ikna oldu. Tablo Sotheby's'de 10 Temmuz 2002 tarihli müzayedede 49,5 milyon pounda satýldý. Alýcýnýn kimliði önce gizli tutuldu, daha sonra Kanadalý medya patronu Kenneth Thomson olduðu açýklandý. Resim bu açýk artýrmadaki fiyatýyla, "eski ustalardan" birine ait en pahalý resim ünvanýný kazandý.resim müzayededen sonra National Gallery, London'a ödünç verildi. Resmin burada üç yýl sergilendikten sonra Toronto' daki Art Gallery of Ontario'ya ödünç verilmesi amaçlanýyordu. Ancak Art Gallery of Ontario'da Frank Gehry tarafýndan tasarlanan yeniden düzenleme çalýþmalarý bitene kadar National Gallery'de kalmasý kararlaþtýrýldý. ÇÝN USULÜ DANA YAHNÝ Malzemeler 300 gr Dana Eti 2 Soðan 3 Sivribiber 1 Havuç 2 Diþ Sarýmsak 2 Çorba Kaþýðý Sývýyað 2 Çorba Kaþýðý Soya Fasulyesi 2 Çorba Kaþýðý Soya Sosu 2 Kahve Fincaný Sýcak Su Yemeðin Tarifi Dana etini þeritler halinde kesin. Soðanlarý soyup iri parçalar halinde doðrayýn. Biberleri temizleyip çekirdeklerini ayýklayýn. Havuç ve sarýmsaðý iri iri kýyýn. Sývýyaðý teflon tavada Cahil insan, gülün güzelliðini görmez, Gider dikenine takýlýr. Hz. Mevlana kýzdýrýn. Eti ilave edip rengi deðiþinceye kadar kavurun. Soðan, havuç, biber, sarýmsak ve soya fasulyesini ekleyin. Sürekli karýþtýrarak birkaç dakika piþirin.sýcak su ve soya fasulyesini ilave edip sebzeler diri kalacak þekilde birkaç dakika daha karýþtýrarak piþirin. Sýcak olarak servis yapýn. 08:45 2. Sayfa 10:40 Dudaktan Kalbe 12:30 Öðle Haberleri 12:50 Derya nýn Dünyasý 15:00 Dudaktan Kalbe 16:40 Dolu Dolu Anadolu 17:40 Gagguk 18:00 Ana Haber 19:35 Spor Bülteni 19:45 Gizli Hedef 21:30 Kardeþim Ýçin 23:40 Mercek Altý 08:00 Yasemince Þehit in Annesi Aliye Telgrafýn Telleri Ebru Yaþar la Her Gün Kumarbazýn Karýsý Ýftar Saati 20:45 Ana Haber 21:45 Þabaniye Sinema 23:45 Hz.Yusuf 07:00 Pis Yedili 08:00 Ayý Kardeþler 08:30 Pepee 09:00 Show Dünyasý 10:00 Her Þey Dahil 12:00 Nursel in Mutfaðý 13:00 Bu Tarz Benim 16:30 Asla Vazgeçme 18:30 Ana Haber 19:30 Ýftar Vakti 21:00 Güldür Güldür 04:45 Denize Hançer Düþtü Geniþ Aile Acemi Cadý Akasya Duraðý Çok Güzel Hareketler Bunlar Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar 19:00 Ana Haber 20:00 Dizi 23:30 Transformers Böyle Bitmesin Beni Böyle Sev Haber Küçük Hanýmefendi Hayat Yokuþu Zengin Kýz Fakir Oðlan Gönül Köprülerimiz 18:45 Ana Haber 19:00 Ramazan Sevinci 20:50 Zeyrek Ýle Çeyrek 22:00 Yunus Emre 09:10 Maceracý 10:40 Ayna Tv Filmi Ritmini Arayan Kalpler 14:45 Yetim Gönüller 15:30 Beþinci Boyut 16:40 Ötesiz Ýnsanlar Ana Haber Bülteni 19:00 Ýftar Zamaný 20:48 Ýftar Ezaný 20:55 Sungurlar

9 HOÞ GELDÝN YA ÞEHRÝ RAMAZAN Günün Ayeti De ki: "Ey Rabbim! Þeytanlarýn vesveselerinden sana sýðýnýrým." Mü'minûn, 23/97 ON BÝR AYIN SULTANI Günün Hadisi Sizden biriniz mal ve yaradýlýþ yönünden kendisinden üstün birini görürse hemen ardýndan kendinden aþaðý durumda bulunan kimselere baksýn. " ( Buhârî, Sahabe Hayatý Ebû Katâde radýyallahu anh Fâris-i Resûlullah = Rasûlullah'ýn süvârisi lakabýyla meþhur bir yiðit...rasûl-i Ekrem sallallahu aleyhi vesellem efendimizin Zû Kared gazvesinde özel iltifatýna mazhar bir cengâver... Ýsmi Haris, künyesi Ebû Katâde'dir Hazrec kabilesinin Seleme koluna mensuptur. Babasý Rebi Ýbni Beldehe, annesi Kebse binti Mazhar'dýr. Ailesi, sahabî olan Sülafe binti Berrâdýr. Bu zevcesinden Abdullah, Ma'bed, Abdurrahman ve Sâbit adýnda dört oðlu dünyaya geldi. Ebû Katâde ikinci Akabe bey'atinden sonra müslüman oldu. Bedir'den sonraki bütün gazvelere katýldý. Onun cesaret ve kahramanlýðý Zû Kared gazvesinde baskýncý müþriklerin baþkaný Mes'âde ile karþý karþýya geldiðinde bâriz olarak görüldü. Bu karþýlaþmayý kendisi þöyle anlatýyor: "Medine'de bir at satýn almýþtým.mes'ade atý görmüþtü de bana: Ey Ebû Katâde! Bu atý niçin aldýn diye sormuþtu.ben de:"rasûlullah (s.a.)'in yanýnda bir cihad atý bulundurmayý istedim." demiþtim. Mes'ade:"Sizi öldürmek, hiç de kolay olmayacak!" diye karþýlýk verince: "Bu at üzerinde seninle karþýlaþmayý Allah'dan dilerim." diye cevap verdim. Zû Kared mevkiinde baskýncý müþriklere saldýrdýðýmýz zaman yüzüme bir ok isabet etti. Oku ve demiri yüzümden çekip çýkardým tekrar saldýracaðým zaman bana doðru bir atlý geldi. Miðferini kaldýrýp yüzünü açtý ve "Ey Ebû Katâde! Ýþte kavuþtuk" dedi. Meðer Mes'adet'ül-Fezâri imiþ. Beni önemsemeyerek, çarpýþmak mý yoksa güreþmek mi?hangisini istersin diye sordu. Ben de:bunu sana býrakýyorum dedim. Öyle ise güreþ! dedi. Hemen atýndan indi kýlýcýný bir aðaca astý. Ben de atýmdan inip kýlýcýmý baþka bir aðaca astým. Sonra karþýlýklý sýçraþtýk. Allah Teâlâ kolaylýk verdi de bir hamlede onu yere yýkýp göðsüne oturdum. O sýra baþýma bir þey dokundu. Baktým ki Mes'ade'nin aðaca asýlý kýlýcý. Hemen uzanýp kýlýcý aldým ve kýnýndan sýyýrdým. Seni sað býrakmayacaðým dedim. Mes'ade: "Ey Ebû Katâde ne olur beni öldürme! Bizim küçükler kime kalacak?" diye HZ. EBÛ KATÂDE (r.anh) yalvarmaða baþladý. Fakat canýna kastedene acýmak olmazdý. Dolayýsýyla onu öldürdüm. Kaftanýmý da çýkarýp üzerine örttüm. Atýna bindim ilerlerken, Mes'ade'nin kardeþi oðlunun üzerime geldiðini gördüm. Onu da mýzrakla sýrtýndan vurup yere yýktým. Ýslâm süvarileri baskýncý müþrikleri bozguna uðratýp geri dönerken Sevgili Peygamberimiz de Zû Kared mevkiine gelmiþ ve oraya karargâh kurmuþtu. Ýki Cihan Güneþi efendimiz Ebû Katâde'yi görünce: "Allah'ým onun saçýna, derisine bereket ver. Onu zinde yaþat!" diye dua buyurdu. Ona: "Mes'ade'yi sen mi öldürdün?" diye sordu. O da: "Evet!" dedi Fahr-i Kâinat efendimiz:"yüzüne ne oldu?" dedi. O da:"bir ok isabet etti Ya Rasûlallah!" dedi. Þefkat pýnarý efendimiz: "Yanýma yaklaþ" buyurdu ve Ebû Katade'nin yarasý üzerine püskürdü. Hiç bir aðrýsý sýzýsý kalmadý. Ayrýca Mes'ade'nin atýný ve kýlýcýný ona verdi. Resûl-i Ekrem (s.a.) efendimiz bir gün bir gece Zû Kared'de kaldý. Sabaha çýkýnca"bu gün süvarilerimizin hayýrlýsý Ebû Katade, yayalarýmýzýn hayýrlýsý da Ebû Seleme oldu." buyurdu. O, birçok seriyyelere iþtirak etti. Hicretin 8. senesinde bir keþif kuvvetinin baþýnda Hadre tarafýna gönderildi. Burada Gatafan kabilesi oturuyordu. Ýkide bir müslümanlarýn arazisine saldýrýp yaðma ederek rahatsýz ediyorlardý. Ebû Katade (r.a.) bu kabileyi muhasara etti. Onlarý fenâ halde sýkýþtýrdý ve kaçýrdý.mallarýný ganimet olarak aldý ve Medine'ye döndü. O, ayný senenin Ramazan ayýnda Batni Eham, Zi Hasab, Zi Merve taraflarýna da gönderildi. O havalideki eþkiyayý temizleyerek huzur ve sükunû temin etti. Oradan da Mekke Fethine katýldý. Daha sonra Huneyn Gazvesine iþtirak etti. Burada bir ara baþ gösteren bozgun esnasýnda çok büyük kahramanlýklar gösterdi. Herkesin takdirini kazandý. Tebük seferinde ve Veda haccýnda da bulundu. Ebû Katade (r.a.) Rasûl-i Ekrem (s.a.)'in sohbetlerinden aldýðý feyz ile hayatýný Allah yoluna adamýþtý. Ondan 170 kadar Hadis-i þerif rivayet etmiþti. Hadislerin nakil ve rivayeti konusunda çok titiz davranýrdý. Bir gün oðlu Ma'bed aralarýnda Rasûlullah (s.a.) þöyle buyurdu, böyle buyurdu diye konuþurlarken, babasý bunlarý duydu. Yanlarýna gelerek; "Siz ne konuþtuðunuzu biliyor musunuz? Ben Rasûlullah (s.a.)'in: "Benim söylemediðimi bana atfedenler Cehennemde kendilerine yer hazýrlasýnlar." buyurduðunu iþittim dedi. O, islâm kardeþliðini yaþama konusunda da çok titizdi. Kardeþliði bütün canlýlýðýyla yaþardý. O yüksek bir ahlâkî nezâkete sahipti. Kardeþlerinin yoluna bütün malýný sarfedebilirdi. Malýnýn kýymeti yoktu. Birgün bir cenaze getirildi. Rasûl-i Ekrem (s.a.) ölenin borcu olup olmadýðýný sordu. Ýki dinar borcu olduðu söylenince karþýlýðýnda bir þey býrakýp býrakmadýðýný sordu. Býrakmadýðý bildirilince: O halde götürünüz namazýný siz kýlýnýz buyurdu. Bunun üzerine Ebu Katâde (r.a.)derhal öne çýktý ve: "Ya Rasûlallah Onun borcunu ödemeyi ben üzerime alýyorum." dedi. Ancak bundan sonra Rasûl-i Ekrem (s.a.)efendimiz kalkýp namazýný kýldýrdý. O, bir muharebede ashab-ý kiram su tedariki ile meþgul iken, kendisi Rasûl-i Ekrem (s.a.) efendimizin yanýndan hiç ayrýlmadý. Efendimiz hayvanlarýn üzerinde bir rahilenin içindeydi. Bir ara oturduklarý yerde daldýklarýndan vücutlarý öne doðru biraz eðilmiþti. Ebu Katâde yanlarýna giderek vücutlarýný doðrulttu. Biraz sonra mübarek bedenleri tekrar eðilmiþ ve düþecek bir vaziyet almýþlardý. Ebû Katâde tekrar koþarak Rasûl-i Ekrem (s.a.) efendimizi kaldýrdý. "Kimsiniz" diye sordu. Ebû Katâde'yim dedim.bunun üzerine: "Yâ Ebâ Katâde! Sen Allah'ýn Resûlünü muhafaza ile meþgul oldun. Allah Teâlâ da seni muhafaza eylesin." diye duâ buyurdu. Ebû Katâde (r.a.)bu dualar hürmetine yetmiþ yaþlarýnda iken bile onbeþ yaþýnda imiþ gibi zinde ve diri idi. O dört halife devrini de yaþadý. Hz. Ali (r.a.) zamanýnda Nehrevan seferinde kumandanlýk yaptý. 674 m. senesinde Küfe'de vefat etti. Cenâb-ý Hak'dan þefaatlerini niyaz ederiz. Amin. DUA "Ey Rabbimiz, günahlarýmýzý ve davranýþlarýmýzdaki aþýrýlýklarýmýzý affet, ayaklarýmýzý kaydýrma ve kâfirler karþýsýnda bize yardým et."amin MANÝ Ýþte geldim iki büklüm Üstümdedir davul yüküm A benim aðalarým Selamun aleykum RAMAZAN YAZILARI ÝSLAM'DA ÝYÝLÝK TASAVVURU Ýmsakiye ÇORUM Ýmsak Ýftar Yatsý 3:06 20:24 22:13 FÝTRE MÝKTARI TL NÝSAP MÝKTARI Gr. ALTIN Gr. GÜMÜÞ Varlýðý anlamlý kýlan deðerler sisteminin nadide halkalarýndan biri olan iyilik, insanýn benliðini süsleyen, ruhunu arýndýran ve davranýþlarýný güzelleþtiren niteliðiyle önce onu yaratýlmýþlarýn en seçkini hâline getirir, sonra da toplumlarýn insan onurunu merkeze alan erdemli bir hayat inþa edebilmelerini saðlar. Bu anlamda iyilik, zihin, inanç, duygu ve davranýþlarýn tamamýný kuþatan bir bütün olarak insan ve toplum hayatýnýn katmanlarýný þekillendiren özdür, mayadýr. "Hayýr", "ihsan" ve "ikram" gibi ifadelerle dilimizde yer bulan iyilik, insanýn iyiye, güzele ve doðruya öncelik veren yönünü ifade eden fýtratýyla iliþkilidir. Kur'an-ý Kerim, inancý, deðerleri, ahlaki yapýsý ve manevi varlýðýyla iyilik sahibi insanlarý "salih", "muhsin", "sadýk" gibi isimlerle zikrederken, Allah'ýn verdiði maddi imkânlarý ihtiyaç sahipleriyle paylaþanlarý "infakta bulunan", "sadaka veren" gibi vasýflarla anmýþtýr. Ýyilik denildiðinde akla ilk gelen kavramlardan birisi olan "sadaka" ise sýklýkla maddi bir alana hapsedilerek anlaþýldýðýna þahit olduðumuz engin bir mefhumdur. Kur'an'ýn ve Hz. Peygamber'in en sýk kullandýðý kavramlardan biri olan sadaka, "sýdk" kökünden gelir ve doðruluðumuzun, dürüstlüðümüzün, samimiyetimizin ve Yaratan'a karþý sadakatimizin davranýþlarýmýza aksetmesi anlamýný taþýr. Dolayýsýyla iyilik, bir yönüyle Allah'a sadakatin belirtisi, diðer yönüyle ona güçlü bir þekilde baðlanmanýn gereði, bir baþka yönüyle de birbirine baðlý, birlik ve dirlik içindeki sadýklardan oluþan ümmetin ihtiyacýdýr. Ýslam dininin iyilik anlayýþý, insanýn her türlü niyet, istek, söz ve davranýþýnda kendini bulabilen, maddi imkânlarla yahut bedensel güç ve kabiliyetlerle sýnýrlanamayan, geniþ bir evrene sahiptir. En özlü anlamýyla dinin varlýk nedeni, insanlýðý iyiye ve iyiliðe davettir. Müslüman'ýn temel görevi ise hayatýn tamamýný bir iyilik alaný olarak görmek ve insanlarý iyilik yolculuðuna seferber etmektir. Hz. Peygamber'in "Her iyilik sadakadýr." hadis-i þerifini ve Kur'an-ý Kerim'in "Aranýzda insanlarý iyiliðe davet eden, onlara iyiliði emreden ve onlarý çirkinliklerden uzaklaþtýran bir topluluk bulunsun." emrini bu doðrultuda yorumlamak yerinde olacaktýr. Dolayýsýyla iyilik, farklý þekil ve renklerde de olsa Müslüman'ýn hayatýnda daima var olmasý beklenen bir olgudur. Þimdi iyiliðin anlam dünyasýna dair farklý açýlýmlara kýsaca deðinelim. ÝYÝLÝK HAYIRDA YARIÞMAKTIR Varlýk dünyasýna geldiðinden beri insanoðlunun hikâyesi, iki yoldan birinde olmakla ilgilidir: Þükredenlerin yolunda ya da kadir kýymet bilmezlerin yolunda. Cenab-ý Hak buyurur ki, "Ýnsaný (ömür boyu yürüyeceði) bir yola koyduk. O, bu yolu þükrederek veya nankörlük ederek yürür." Kendisine iyilik ve erdem yolunu seçenler, "iyilik yarýþýna girip bu konuda öncülük ederler." Allah (c.c.) iyilik için yola revan olanlarý bir yandan, "Haydi, hep hayýrlara koþun, yarýþýn!" diye teþvik ederken, diðer yandan da daima dua makamýnda kalýp; "Ey mülkün sahibi olan Allah'ým! Mülkü dilediðine verir, dilediðinden de çeker alýrsýn. Dilediðini aziz, dilediðini zelil edersin. Hayýr senin elindedir. Senin kudretin her þeyden yücedir." yakarýþýyla iyiliði tevazu içinde arzulamayý onlara öðretir. Ýyilik yolcusu, Allah'a ait olup da emaneten kendisine teslim edilen mülkü, fakirin, yetimin, dulun ve yoksulun tebessümüne vesile kýlmakla, mülkün gerçek sahibine þükrünü eda etmenin huzurunu yaþar. Ýhtiyaç duyduðu hâlde yardým isteyemediði için ezilen, incinen, horlanan gariplerin sofrasýna aþ sunmak, onun için sadece varlýðýn sahibine hamd etmektir. Çünkü iyilik yolcusu, "yaptýðý her iyiliði Allah'ýn en güzel þekilde bildiðini" idrak eder, bu idrakle umut ve huzur bulur. Hayýrda yarýþmaya, iyilikte öncü olmaya niyetlenen yolcu bilir ki, kalb-i selim ile ortaya konan her amel, hatta fiiliyata geçirilememiþ iyi niyet dahi sevaba medardýr. Yeter ki yüreði iyilik için çarpsýn! Darlýk ya da bolluk, azlýk ya da çokluk, açlýk ya da tokluk Her hâlükârda hayat onun için hayýr pýnarýdýr. Bu durumu Efendimiz (s.a.s.) þöyle anlatýr: "Müminin iþi ne hoþ! Onun bütün iþleri hayýrlý ve kazançlýdýr. Bu duruma müminden baþka hiç kimsede rastlanmaz. Mümin bir nimete nail olduðunda þükrederse, bu onun için hayýr olur. Darlýk ve sýkýntýya düþtüðünde sabrederse, bu da onu için hayýr olur." DEVAM EDECEK Haydar BEKÝROÐLU (DÝB Daire Baþkaný) NOT: 1. Sabah ezanlarý imsakla beraber okunacaktýr. ezanla birlikte oruç baþlayacak, ezandan sonra sabah namazý da kýlýnabilecektir. 2. Fitre Miktarý Türkiye genelinde geçerli olmak üzere Diyanet iþleri Baþkanlýðý Din iþleri yüksek kurulu tarafýndan tespit edilmiþtir. 3. Bu imsakiye Çorum Müftülüðünce hazýrlanmýþtýr. Ramazan Yemeði SEBZELÝ PATATESLÝ TAVUK Patatesleri soyuyoruz ve patatesleri halka halka dilimliyoruz. Karýþtýrma kabýnda patatesleri, zeytinyaðý, tuz, kuru nane ve toz kýrmýzý biberle harmanlýyoruz. Fýrýn tepsisine yaðlý kaðýt serip patatesleri diziyoruz. Önceden ýsýtýlmýþ 200 derecelik fýrýnda piþiriyoruz. Tavuk göðsünü, dolmalýk biberleri, kapyalarý jülyen doðruyoruz. Mantarlarý dilimliyoruz. Soðanlarý da piyazlýk doðruyoruz. Ýki ayrý tavaya zeytinyaðý döküyoruz. Bir tavaya tavuk göðüsünü diðerine mantarý koyuyoruz ve ikisini piþiriyoruz. Tavuk da mantar da suyunu çekene kadar piþiriyoruz. Tavuðun tavasýna doðranmýþ sarýmsaklarý ekliyoruz. Mantar tavasýna da soðaný ve biberleri ekliyoruz,kavrulmaya býrakýyoruz. Onlarý azýcýk kavurduktan sonra tuz, karabiber ve taze biberiye yapraklarý atýyoruz. Karýþtýrýyoruz ve servis tabaðýna koyuyoruz. Üzerine fýrýndan çýkan patatesleri üzerine dizerek servis ediyoruz. Malzemeler 500 gr tavuk göðsü 4 adet kuru soðan 1 kapya (kýrmýzý) biber 500 gr mantar 4 adet dolmalýk biber zeytinyaðý tuz karabiber taze biberiye 1 diþ sarýmsak BAYRAM NAMAZI: 06: 08 SERVÝSÝ ÝÇÝN: 4 adet patates tuz toz kýrmýzý biber zeytinyaðý kuru nane

10 HABER 10 AKP'nin kurucularýndan Prof. Dr. Nevzat Yalçýntaþ: Tekerlek kýrýldý AK Parti'nin kurucularý arasýnda yer alan Hocalarýn Hocasý' ünvanlý Nevzat Yalçýntaþ, seçmenin AK Parti'nin kulaðýný çektiðini söylüyor. Tekerlek kýrýldý diyen Yalçýntaþ, bunun parti yetkilileri tarafýndan anlaþýlmasý gerektiðinin altýný çiziyor. Yalçýntaþ, partide terk edilen istiþare mekanizmasýnýn yeniden tesis edilmesi gerektiðine dikkat çekiyor. Yeni kurulacak hükümete de mesaj veren Yalçýntaþ, ilk iþ olarak Türkçe Olimpiyatlarý'na konulan yasaðýn kaldýrýlmasý gerektiðini belirtiyor. AK Parti'nin kurucularý arasýnda yer alan Hocalarýn Hocasý' ünvanlý Nevzat Yalçýntaþ Bugün Pazar'dan Hüseyin Keleþ'e önemli açýklamalarda bulundu. Ýþte o röportaj: *Gergin geçen bir atmosferde gerçekleþen seçimleri geride býraktýk. AK Parti tek baþýna iktidar olma gücünü kaybetti. Bu sonucun mesajýný nasýl okumak gerekir? Bir garip durum ortaya çýktý. Bir söz vardýr, 'Arabanýn tekerleði kýrýldý mý akýl veren çok olur' diye. Akýl verenler çoðaldý. Þimdi tekerlek kýrýldý. Seçim öncesi susan pek çok kiþi þimdi akýl verme hatta tenkit etme durumuna geçti. Bu hoþ bir durum deðil. Milletimiz AK Parti iktidarýnýn yaptýðý hatalarý düzeltmesi için kulaðýný çekti. Kulaðýný çekeceðini bizler tahmin ediyorduk. Seçimden çok kýsa bir süre önce Selamiçeþme'deki Parlamenterler Evi'nde seçimin ne olacaðýyla ilgili tahminler soruldu. Bunu yazýlý olarak vermemiz istendi. Ben AK Parti için yüzde 42 yazdým. Tahminim en yakýn tahmin olarak çýktý. Mevcut AK Parti idarecileri bu dersi almalý. Kulaklarýnýn çekildiðini bilmeliler. Yumruk yemediler, tokat yemediler ama kulak çekilmesi oldu. Dolayýsýyla hemen objektif bir deðerlendirmeyle bunu tespit etmeliler. 13 YIL ÖNCE 'ÞIMARMAYALIM' DE- MÝÞTÝ *AK Parti adýna bu sonuçtaki en önemli hatayý nerede aramak gerekir? 13 sene evvelki sözü hatýrlýyorum. Tayyip Bey'in kullandýðý kelime 'Þýmarmayalým'dý. Parti Meclisi'mizde bu söylenmiþti. En büyük eksiklik 'Her þeyi biz biliriz' diyen insanlarýn çýkmasý oldu. Yani istiþare terk edildi. Hâlbuki istiþare bizim inancýmýzda farz derecesinde sünnettir. Bu yapýlmamýþtýr. Yapýlan tenkitler yanlýþ anlaþýlmýþtýr. Hâlbuki yaptýðýmýz tenkit deðil uyarmaydý. Uyarma da insanlarýn dostlarýna karþý vazifesidir.yapýlan hatalarýn söylenmesi lazým. Elbette ki bizim gibi insanlar bunu münasip bir lisanla söyledik. Ama hatayý gördüðü halde susmayý tercih edenler, daha da ileri varýp hatalarý 'Yerinde icraat' diye sunanlar, Hindistan'daki 'Aðlayýcýlar'ýn tersine 'Övücüler' grubunu teþkil ettiler. Bu büyük hataydý. Tenkit yapanlara karþý bazý kelimeler kullanýldý. Bunlardan biri de 'ihanet' kelimesiydi. Ne demek ihanet! Cumhurbaþkaný'nýn miting yapmasý reel politik bakýmdan yaptýðý doðrudur ama bir hareket tarzý bakýmýndan benimsemek zordur. ÝTÝBAR YIPRANMASI OLDU *Erdoðan'ýn seçim sürecinde cumhurbaþkaný konumuna raðmen mitingler düzenlemesi seçmende nasýl bir etki yaptý? Oylara müspet etkisi oldu. Tayyip Bey'in kitlelere hitap ediþ tarzý ve sürükleyici tavrý, kendisini AK Parti'nin gerçek ve baþarýlý bir lideri yaptý. Hayati bir seçimdi. Bu seçimde kalabalýklarý ikna edecek bir figür gerekiyordu. O figür de hiç þüphesiz de Tayyip Bey'di. Burada iki þeyi yan yana koyalým. Bir Cumhurbaþkaný için bu doðru bir þey deðil. Yýpratýcý olmuþtur. Çok istediði Baþkanlýk rejimi seçmen tarafýndan reddedilmiþtir. Bu bir itibar yýpranmasýdýr. Herkes tenkit etti; 'Nasýl oluyor bu' dendi. Anayasa meselesi yaptýlar. Reel politik bakýmdan yaptýðý doðrudur ama bir Cumhurbaþkanýnýn hareket tarzý bakýmýndan benimsemek zordur. SiYASi OYLAMAYLA AKLANMA OL- MAZ *17 Aralýk'la ilgili 4 Bakan TBMM'de aklandý. Bu oylama sonucunu nasýl karþýladýnýz? Bu tip siyasi oylamalarla aklanma olmaz. Bu sadece süreci durdurma, insanlara nefes alma imkâný saðlar. Bu tamamen yanlýþ olmuþtur. Bir kere bu çeþit þaibelerin çýktýðý vakalarda, buna maruz kalan kiþilerin aklanmalarý ancak adalet mekanizmasýyla olur. Konu bakanlar olunca merci Yüce Divan'dý. Aklanmalarý orada mümkün olabilirdi. Orada aklanýrsa kimsenin söyleyeceði bir söz olmaz. Aileleri bakýmýndan önemli. Bu iþlere karýþmamýþ kiþilere toplumun bakýþý her zaman müspet olabilir mi? Böyle bir þey de ortadan kalkmýþ olacaktý. Bu imkan bunlara tanýnmadý. Ýktidar bakýmýndan zararý, þaibeli hale gelmiþ bakanlarýn üzerini örtmek. *17 Aralýk'tan sonra yargý ve emniyette çokça tasfiyeler ve ihraçlar oldu. Bu sürece bakýþýnýz nasýl? Bir ülkenin idaresinde en nazik mekanizma, masun kalmasý icap eden mekanizma adalet mekanizmasýdýr. Bu mekanizmada tereddütler, yýpranmalar olursa en acý þey budur. Bu yýpranmaya sokulan savcýlar, hâkimler için çok hayýrlý olmamýþtýr. Yanlýþ þeyler olmuþtur. SARAYIN YAPIMI DA SAVUNULMASI DA YANLIÞTI *Türkiye'den son dönemde en fazla tartýþýlan konularýn baþýnda Cumhurbaþkanlýðý sarayý geldi. Savurganlýk görüntüsü kamuoyunda sýkça yer aldý. Savurganlýk olduðuna katýlýr mýsýnýz?yapýlan þey yanlýþtýr. Fakat sarayýn müdafaasýnda daha da büyük yanlýþ yapýlmýþtýr. Ben Ankaralýyým. Demokrat Parti ilk seçimi kazandýðý zaman 14 Mayýs 1950'de, Çankaya'yý halka açtýlar, herkes gelsin dendi. Rahmetli babam ve kardeþlerim de gittik gezdik. Benimsemiþti halk. Kartal yuvasý gibiydi. Birçok vesileyle gittim geldim. Orasý güzel bir yer. Orada bir Cumhurbaþkaný oturacak, bütün bakanlarý yönetecek bir baþbakan oturmayacak. Birdenbire millet tam anlayamadý. Neden durup dururken bu yapýldý. MANTIKLI BiR izahi YOK Baþbakanlýk için yapýldýðý için söyleniyor. O mantýklý bir izah. Çünkü Baþbakanlýða baðlý birçok kurum var. Bu psikolojik olarak kabul edilemez bir durum olarak kamuoyunda yer aldý. Hele daha da önemlisi, baþka bir psikolojik hata yapýldý.tenkit edenlere karþý bir gün aniden 1000 odalý deðil 1150 odalý' dedi. Bu tip bir beyan, bu iþi tenkit edenleri ve diðerlerini hesaba katmamaktýr. Mantýki bir izahý yok bunun. Çankaya yeterlidir. Ben bunlarýn hiçbirini ciddiye almýyorum. Yani yapýlmasý da savunulmasý da yanlýþtý.hissi beyan da yanlýþtý ERBAKAN'DAN ÖÐRENECEKLERi ÇOK ÞEY VAR *Þu anda birçok kurucusu ya da kuruluþunda önde yer alan isimler partinin dýþýnda. Parti kendi gerçekliðinden ve kendi öz kadrolarýndan uzaklaþtý mý? Ýzahýný yapanlar var ama o izah da yanlýþ. Politika ayný zamanda esneklik meselesidir. Katý kurallar koyup, sonra o kurallarýn sonuç itibariyle zarar verebileceði görüldüðü zaman onu esnetmek lazým. AK Parti 13 sene halkýmýzý sevindiren icraatlar yapmýþtýr. Bu icraatlarý yapan partililer, bakanlar vardýr. Halkýn hafýzasýna bunlar nakþedilmiþ. Katý bir kural ile üç dönem kuralý getirildi. Halk nezdinde en deðerli elemanlar hemen dýþarýda býrakýldý.politika bu katýlýðý götürmez. Politika, isabetli kararlarý belli bir esneklik çerçevesinde alan bir uðraþýdýr. En azýndan bu isimler için MKYK'ya yüzde 5'lik bir kontenjan ayýrýrsýnýz. Yani 25 adayýn seçilmesini MKYK'ya býrakmak. Seçimlerde oylarýn düþmesinde bu rol oynamýþtýr. Seçmen bizatihi Hocam kimse yok' deniyordu. Bu sadece 3 dönemle izah edilebilir. *Duayenlerin dýþarýdan katýlýmýna ya da söz beyan etmesine de fýrsat verilmiyor? Ben örneðini verdim iþte. Rahmetli Erbakan Hoca'dan öðrenecek çok þey var. Seçim oldu ayný hafta, genç bir akademisyen olarak beni Ankara'ya istiþareye çaðýrdý. *Neden yok þu anda? Mesela bazý kararlar alýnýyor. Konu benim uðraþý alaným. Benim konum ama yok. Bu da kitleler tarafýndan hissediliyor. Ama bundan sonra o istiþare mekanizmasýný kurmalarý lazým. Bir sor bakalým, belki senin göremediðini baþkasý görür. NEDEN 17 ARALIK'A KADAR BiR ÞEY YAPILMADI? Mesela dinlenme meselesini ele alalým. Baþbakan'ýn çalýþma ofisinin böcekle dinlendiði ifade edildi. Ama bununla ilgili 17 Aralýk'a kadar hiçbir þey yapýlmadý. Böyle þey olur mu. Bunun cevaplandýrýlmasý lazým. Ondan sonra bu hadiseyi yapanlarýn peþine düþün. Peki, bunlara isnat edilen suç nedir? Dinleme. Dinlemiþlerse þayet niye dinlemiþler? Bu yapýlmýþsa büyük bir suç. Bunlar ticari yani satýlan bilgiler haline geliyor. Bu bilgileri kim satýn alýr? Belki de Türkiye'yi karýþtýrmak isteyen yabancý eller vardýr. Var mý, açýkladýlar mý bir þey. Ara sýra Ýsrail lafý geçti. Somut olarak bir þey açýklanmadý. Bunun tespiti lazým. Bunun belgelerle ortaya konmasý lazým. SABANCI BANA NE ÇOK OKUL AÇ- MIÞLAR' DEDi *Türk okullarýyla ilgili düþüncelerinizi biliyoruz. Bu sene de Türkiye'de yapýlmadý, 20 ayrý ülkede düzenlendi. Nasýl deðerlendirdiniz? Çok sevindim, göðsüm kabardý. Bunu Türkiye'de fiilen yasaklamak, inanýlmaz bir yanlýþlýktýr. Türk tarihinde ilk defa bu çapta bir özel sektör hareketi çýkmýþ ve dünyanýn 200'e yakýn ülkesinde Türkçe eðitim veriliyor, Ýstiklal marþýmýz öðretiliyor, Al bayraðýmýz dalgalanýyor. Bunun kadar ülkemize, medeniyetimize, dilimize, milletimize büyük hizmet var mýdýr. Bunun öncüsü olan kiþiye Çankaya'da altýn madalya vermemiz lazým. Aylýk mý vermiþiz, baþka bir tahsisat mý yapmýþýz, hayýr.bir inançlý kiþi, bu ülkenin baðrýndan bir kiþi çýkmýþ, yakýn dostlarýyla birlikte, geniþ bir destek saðlamýþ. Bu da Anadolu'nun baðrýndan çýkmýþ esnaflar. Sakýp Sabancý hayattayken, bana bir gün dedi ki Hocam ne kadar çok okul açmýþlar, bunun kaynaðý nereden geliyor' dedi. Dedim ki Bak Sakýp Bey, sen vakýf kurdun, birkaç okul açtýn. Onu Sakýp Bey yapýyor, diðerlerini ise Türk esnafý, Türk milleti yapýyor. Her yerde de destekleniyor.' YOKLUKLAR içinde KÜLTÜRÜMÜZÜ YAYIYORLAR En verimli yaþlarýnda en güzel okullarý bitirmiþ binlerce genç, çoðu az geliþmiþ ülkelere gittiler. Yokluklar içinde Türk kültürünü yayýyorlar. Bu iþe gönül veren binlerce genç insanlar var. Ýçlerinde þehit olanlar var. Gidip görmesem, ezbere konuþuyorum derim. Siz Türkiye'ye gelip dilini öðrendikleri memlekete gelip, Türk milletinin göðsünü kabartýcý programý yapmasýnýn engellenmesi ile birlikte bu okullarýn kapatýlmasýnýn istenmesi akýl alacak bir þey deðil. Hatalarýn hatasýdýr bu. Yeni hükümetin ilk yapacaðý icraatlardan birisi bu fiili, mantýksýz yasaðý kaldýrmak olmalýdýr. Ben gurur duydum onlarýn Romanya'da, Almanya'da Belçika'daki programýndan. Gurbetçiler için en büyük moraldir bu. BiRiNiN GÜNAHINI BAÞKASINA SO- RAMAZSINIZ *Türkiye'de hemen her sabah 'Paralel' iddiasýyla bir operasyon oluyor. Bu gergin ortamý nasýl yorumlarsýnýz. Hukukta bir kaide var, suçlarýn þahsiliði prensibidir. Hem Roma Hukuku'nda hem de Ýslam Hukuku'nda. Kur'an-ý Kerim'de de ayettir. Birinin günahýný bir baþkasýndan soramazsýn. Bir kimse devlet bünyesinde hatalar yapmýþsa, o þahýs sorumludur. Eðer birinin yaptýðý bir hata varsa, kitle hedef alýnamaz. Tevkifatlar baþlamýþ ve devam da ediyor. Ýnlerine gireceðiz' dendi. Ýki zümre hedefti. Biri emniyet diðeri en son hayýr dernekleriydi.zaman Selfide yeni çýðýr: Havaya fýrlatýlan 'Lily' ile otomatik drone çekimi Ramazan ayýndaki en büyük problem susuzluktur. Bedenimiz açlýða karþý direnebilir fakat susuzluða karþý direnci yoktur. Meydan Gazetesi'nde yer alan Dr. Fevzi Özgönül'ün yazýsýna göre; vücudumuzun % 60'ý su olduðu için çok az bile sývý kaybý olsa vücudumuzdaki tüm dengeler altüst olur. Ramazan ayýnda vücudumuzun bu dengeyi oluþturabilmesi için bazý kurallara uyarak ona yardýmcý olabilirsiniz. * Mümkün olduðunca su dýþýnda özellikle içerisinde þeker olan içeceklerden uzak durmalýyýz. Bu içecekler kan þekerini çok hýzlý yükselterek baðýrsaklardan emilimi yavaþlatýp su dengemizi kurmamýzý engelleyebilir. Ayrýca bu tür içecekler, bir sonraki gün daha fazla susuzluk çekmemize neden olur. * Ýftarda içeceðimiz ayran gibi içecekler, az da olsa tuz ihtiva ettiðinden vücudun suyu saklamasýna yardýmcý olur.* Orucumuzu hurmayla açmak; bol miktarda potasyum, magnezyum ve demir içerdiði için bedenimizi güçlendirir. Ayrýca hurma çöl meyvesi olduðu için þekerli Daha çok profesyonellere hitap eden insansýz hava araçlarý (Drone), artýk herkes tarafýndan kolaylýkla kullanýlabilecek. Zira gelecek sene daðýtýmýna baþlanacak Lily adlý kamerayý kullanmak için sadece havaya fýrlatmak yeterli olacak. Fýrlatmadan hemen sonra herhangi bir kumandaya veya kontrole ihtiyaç duymadan havada uçmaya baþlayan 'drone', bileðe takýlan GPS sensörü sayesinde kullanýcýsýný belli bir mesafeden takip edebiliyor. Bu sýrada Lily, fotoðraf ve video çekimi yapýyor.lily adlý kamerayý diðer 'drone'lardan ayýran en önemli özelliði, havaya atýlmasý ve hemen sonrasýnda uçmaya baþlamasý. Bileðe takýlan GPS sensörü ile kullanýcýyý 30 metre havadan takip edebilen Lily, 15 metreye kadar yükselebiliyor ve saatte 40 kilometre hýz yapabiliyor. Kompakt bir yapýya sahip olan 'drone'un üzerine yerleþtirilmiþ bir video kamerasý bulunuyor. Kamera, 1080 ila 720 piksel ve saniyede 60 kare sesli video kaydý yapabilirken ayný zamanda fotoðraf çekmeye de imkan tanýyor. Kameranýn ön, arka, sað, sol veya tam tur dönerek görüntü almasý saðlanabiliyor. Ýnsansýz hava aracý, iki saatlik þarj ile 20 dakika boyunca havada kalabiliyor. Su geçirmez olarak tasarlanan Lily, suyun üstünü atýldýðýnda batmýyor, pervanelerini çalýþtýrarak kalkýþ yapabiliyor. Toplam 4 GB'lýk dahili hafýzasý olan kameranýn kapasitesi, microsd kartlar ile yükseltilebiliyor. Toplam 1,3 kilogram aðýrlýðýndaki Lily, her yere götürülebilir olmasý ile de dikkat çekiyor. Lily, bu yýl 499 dolar ön sipariþ fiyatý ile satýþa sunuluyor. Gelecek yýl þubat ayýndan itibaren daðýtýmýna baþlanacak aracýn perakende fiyatý 999 dolar olacak. Ramazan'da susuzluðu nasýl gideririz? içecekler gibi ters etki yapmaz susuzluðumuza iyi gelir. * Domates de yaz güneþi ile büyüyen sebzelerdendir ve yüzde 95 oranýnda su içeren domates, serinleten bir sebzedir. Domateste bol miktarda magnezyum, potasyum ve kalsiyum, ayrýca vitamin ve lif bulunuyor. Susuzluðumuza iyi gelir. * Vücudun gün boyunca kaybettiði suyu birden bire içmek yerine yavaþ yavaþ içerek onun bu suyu daha rahat emerek kullanmasýný saðlamalýsýnýz. Birden içtiðimiz suyu vücudun dengeli kullanmasý zor olabilir. Yaðmur gibi düþünün, azar azar yaðarsa toprak rahat tolore edip kullanabilir. Birden yaðarsa sel olup zarar verebilir. Bu nedenle ne kadar çok susamýþ olsak da suyu bütün gece boyunca sahura kadar aralýklý olarak içersek bedenimize yardýmcý oluruz. * Yaz meyvelerinden karpuz, kavun, þeftali, siyah üzüm susuzluðumuza iyi gelen meyvelerdendir. Özellikle karpuz sahur vakti beyaz peynir ile birlikte soðuk olarak yenirse uzun süre susuzluðumuzu giderecektir.

11 2 AÐUS- 29 HAZÝRAN 2015 PAZARTESÝ HABER 11 Terzi þampiyonluk için destek istedi Spor Toto 3. Lig takýmlarýndan Zonguldak Kömürspor Teknik Direktörü Cahit Terzi yeni sezon da iyi iþler baþarmak için herkesin takýma elinden geldiðince destek olmasý gerektiðini belirtti. Zonguldak Kömürspor'un marka bir takým olduðunu ifade eden Terzi, "Madeni dünyaya tanýtan bir þehir ve herkesin sempatisini kazanan bir takým. 1. Lig takýmlarýnýn, Süper Lig takýmlarýnýn 500 kiþiye oynadýðý yerde biz sadece deplasman da 3 bin kiþiye karþý oynuyoruz. Madenci þehrini dünyaya tanýtan bir takýma maalesef þuan hiç destek yok çok az çok düþük destek var" dedi. "VALÝ BEY ARKAMIZDA OLSUN, BÝZ YÝNE ÞAMPÝYON OLURUZ" Hedefi olan bir takým olmalarý gerektiðini söyleyen Terzi, "Bizim taraftarýmýza asla düþük bir takým yakýþmaz. Hepsi iþinden gücünden ekmeðini bölen parçalayan deplasmanlara gelen insanlar. Onlara biz anlatamayýz, bizim imkansýzlýklarýmýzý anlatamayýz. Onlar mutlaka þampiyonluk istiyor, mutlaka hedef istiyor. Biz kiþisel becerilerimizle 2 senedir hedef yaptýk. Biz imkanlarla yapmadýk. Biz ilk sene þampiyon olduk ikinci sene direkten döndük. Ýlk sene vali bey arkamýzda durdu destek oldu. Bu sene de arkamýzda durursa, bize destek verirse biz yine þampiyon oluruz. Sayýn valimiz yanýmýzda olsun, emniyet müdürümüz, belediye baþkanýmýz ve sendika baþkanlarýmýz yanýmýzda olsunlar, destek olurlarsa bizim takýmýmýz mutlaka þampiyon olur. Biz onlardan fazla bir þey istemiyoruz. Biz onlardan bizim takýmýn yaþayabileceði transferleri karþýlayacaðý bir yardým istiyoruz. Bunlar diðer takýmlarýn dörtte bir fiyatý. Herkes gibi biz 4-5 trilyon para harcamýyoruz. Biz çok mütevazi takým yapýyoruz. Paralar mütevazi olabilir ama alýnan oyuncular gerçekten iyi oyuncular ve takýmýn ihtiyacý olan oyuncular" þeklinde konuþtu. 3 senede çok düþük maliyetlerle takým kurduklarýný, yine de hedefte olduklarýný belirten Terzi, "Bu sene geçen seneki takýmýn eksik olan yerlerine nokta transferler yapmalýyýz. Eksikleri tamamlýyoruz nokta transferler içinde 2-3 tane çok üst düzey oyuncuya ihtiyacýmýz var onun içinde maliyet yükseliyor. Ben þehrin ana arterlerinin bu iþi çok rahatlýkla göðüsleyebileceðine inanýyorum. Destek olunduðu zaman da bu takýmýn þampiyon olacaðýna inanýyorum" diye konuþtu. Kimse Yok Mu'ya Ramazan'da denetim zulmü Kimse Yok mu Derneði, denetim zulmüyle karþý karþýya. Dernekler Ýl Müdürlüðü tarafýndan gönderilen tebligatta Kimse Yok mu'nun 30 Haziran saat 11.00'de denetimden geçeceði bildirildi. Denetim kararýnýn ise 7 Haziran seçimlerinden bir hafta önce apar topar alýndýðý ortaya çýktý. Bu denetimin gerçekleþmesiyle birlikte dernek son 2 yýlda 4. kez denetlenmiþ olacak. Normal denetimler ise 2 yýlda bir kez yapýlýyor.ramazan ayýnda böyle bir karar çýkmasýna yardýmseverlerden ve dernek yetkililerinden tepki yaðdý. Kararý sosyal medya hesabýndan paylaþan Kimse Yok Mu Derneði Baþkaný Ýsmail Cingöz, Þaþýran var mý! Seçimden bir hafta önce uygun görülen Ramazan ve bayram hediyemiz geldi. Yeni bir denetim kararý. ifadeleriyle karara tepki gösterdi. Derneðin Baþkan Yardýmcýsý Levent Eyüpoðlu da, þu ifadeleri kullandý: Hiçbir eksiðimiz olmadan sebepsiz ve gereksiz bir denetim daha geçirmiþ olacaðýz. Ramazan'ýn ortasýnda hiç alakasýz bir þekilde. Zannýmca Ramazan kampanyalarýyla ilgili yardýmlarý ve 2 buçuk ay sonra yapýlacak kurbanla alakalý çalýþmalarý baltalamaktan baþka bir þey deðil bu denetim. Kimse Yok mu, son 2 yýlda þu hukuksuzluklarla karþýlaþtý: Denetim baskýlarýnýn ardýndan, izinsiz yardým toplama yetkisi kaldýrýldý. Yardým paralarýnýn toplandýðý kampanya banka hesaplarý valiliðin emriyle bloke edildi. SMS ile yardým toplama yetkisi engellendi. 3 denetimden temiz çýkan derneðe Ramazan ayýnda tekrar denetime tâbî tutulacaðý teblið edildi. Erkekleri utandýran hastalýk: Meme büyüklüðü Saðlýksýz beslenme alýþkanlýklarýndan hareketsizliðe dek günümüzde birçok hatalý davranýþ, erkeklerde meme büyüklüðü sorununun daha sýk görülmesine neden oluyor. Hele de yaz aylarýnda pek çok erkeði utandýran bu soruna yönelik Acýbadem Maslak Hastanesi uzmanlarýndan milliyet.com.tr ye önemli uyarýlar, öneriler Günümüzde erkeklerin kapýsýný sýkça çalar olan jinekomasti meme büyüklüðü hele de yaz aylarýnda çok daha önemli bir sorun haline dönüþüyor. Deniz, güneþ, kum üçgeni hemen herkeste heyecan uyandýrýrken, meme büyüklüðü sorunu yaþayan pek çok erkek için kabusa bile dönüþebiliyor! Östrojen ve testesteron dengesindeki bozukluklardan kaynaklanan meme dokusu büyüklüðü, çoðu zaman çift taraflý nadiren de tek taraflý olarak meydana gelebiliyor.acýbadem Üniversitesi Týp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalý Öðretim Üyesi ve Acýbadem Maslak Hastanesi Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmaný Prof. Dr. Þükrü Yazar, dünyada her 18 erkekten 1 inin karþý karþýya olduðu bu sorunun hýzla arttýðýný belirtirken, bu artýþta saðlýksýz beslenme alýþkanlýklarý ve hareketsizliðin baþý çektiðini vurguluyor. Günümüzde sanayileþmenin getirmiþ olduðu yerleþik þehir hayatý, vakit geçirebilecek, spor yapabilecek alanlarýn þehirlerde kýsýtlý olmasý ve buna baðlý hareket ve fiziksel aktivite azlýðý, dengesiz ve yetersiz beslenme alýþkanlýklarý dajinekomastiye davetiye çýkarýyor. Fast-food tarzý beslenmeden kaçýnýn Fast- food tarzý beslenme veglisemik indeksi yüksek karbonhidrattan zengin gýdalarýn sýkça tüketilmesine baðlý olarak vücutta insülin hormon salýnýmýnýn arttýðýný, bunun da vücutta yað depolanmasýna yol açtýðýný belirten Prof. Dr. Þükrü Yazar Depolanan yaðýn belli bir bölümü erkeklerde meme dokusunda yoðunlaþmaktadýr. Ayrýca günlük fiziksel aktivitenin sýnýrlý olduðu masa baþý iþlerde çalýþmak ve hareketsiz yaþam tarzý depolanan yaðýn yakýlamamasý ve biriken yað oranýnýn giderek artmasýyla sonuçlanmaktadýr diyor. Yaþa göre jinekomasti Jinekomastisýklýðý yaþamýn üç döneminde artýþ gösteriyor. Ýlki yenidoðan dönemi. Bu dönemde anneden geçen östrojen hormonunun etkisiyle yenidoðan erkek çocuklarýn yüzde 70 inde jinekomasti görülüyor ama sonrasýnda tamamen geriliyor. Ýkincisi, çocukluktan ergenlik çaðýna geçiþin gözlendiði dönem. Bu dönemde jinekomasti, vücutta östrojen/ testesteron dengesindeki deðiþimlere baðlý olarak meydana geliyor. Bu yaþ grubundaki erkeklerin yüzde ýndajinekomasti görülüyor. Bu dönemde gözlenen jinekomasti vakalarýnýn birçoðu kendiliðinden geriliyor. Gerilemeyen olgularda yapýlmasý gereken ergenlik dönemin sonlanmasýný (çoðunlukla 18 yaþ) beklemek, sonlanmasýný takiben iki yýl içerisinde gerileme olmadýðý takdirde hastaya cerrahi tedavi önermek oluyor. Üçüncü dönem yaþlýlýk dönemi olup, elli yaþ üzeri erkeklerin yüzde 70 inde jinekomasti gözleniyor. Kan ve hormon testleri yapýlýyor Jinekomastinin görülme sýklýðý, ilerleyen yaþla daha da artýyor. Bu hastalarda gerekli deðerlendirmeler yapýldýktan sonra, uygun olanlarda cerrahi tedavi öneriliyor. Op. Dr. Altuð Altýnkaya, hastalarýn memelerindeki büyüme ve þiþmeden rahatsýz olduklarýný belirtirken, bazen büyümeye, hassasiyet ve aðrýnýn da eþlik edebildiðini söylüyor. Fiziksel bulgular dýþýnda pek çok hasta yazýn denize, havuza girememekten veya dar vücuduna oturan giysiler giyememekten þikayet ederken, jinekomasti hastalarda görsel kaygý ve utanma hissine neden olarak kiþinin psikolojisini olumsuz yönde etkileyebiliyor. Jinekomasti ile baþvuran hastada öncelikli olarak jinekomastiye neden olan bir durumun varlýðýnýn araþtýrýldýðýný belirten Op. Dr. Altuð Altýnkaya, Kan ve hormon testleri yapýlýr. Gerekli görülmesi halinde USG, MR veya BT gibi ileri incelemeler gerçekleþtirilir. Yapýlan incelemeler sonucunda altta yatan bir sebep yoksa cerrahi tedavi önerilir diyor. Cerrahide çýðýr açan yöntemler Prof. Dr. Þükrü Yazar cerrahi tedavide, büyüyen meme dokusundaki fazla yað dokusununliposuction yöntemiyle alýndýðýný belirterek, liposuction daciltte kesi yapýlmadýðýný söylüyor. Liposuctionkanüllerinin gireceði bölgelere küçük delikler açýlýyor ve ameliyat sonunda her bir delik tek bir dikiþ ile kapatýlýyor. Erkeklerde meme baþý altýnda yerleþim gösteren küçük boyutlarda bir meme bezi bulunduðunu belirten Prof. Dr. Þükrü Yazar Meme glandýnda (bezi) büyüme olan hastalarda, liposuction istenilen küçültücü etkiyi oluþturmayabilir. Bu durumda memenin koyu kýsmý ile cildin birleþim yerinde yapýlan küçük bir kesi ile meme glandý çýkartýlýr. Meme cildi çok fazla sarkmýþ, memenin boyutlarý çok büyümüþ hastalarda liposuction cilt fazlalýðýný gideremeyeceðinden fazla cildin alýnmasý gerekebilir diyor. Prof. Dr. Þükrü Yazar son yýllarda jinekomasti tedavisinde çýðýr açan yöntemlerden birinin Lazer Liposuction yöntemi olduðunu belirtiyor. Bu yöntemde normal liposuctiondan farklý olarak cilt altý dokuya lazer enerjisi veriliyor. Bu sayede memede biriken yað daha kolay parçalanýyor ve sonrasýnda klasik liposuction tekniðine uygun olarak dýþarýya alýnýyor. Prof. Dr. Þükrü Yzaar Cildin çok sarkýk olduðu veya meme bezinin çok büyük olduðu hastalarda eski yöntemlerde kesi yapýp vücudun belli bölgelerinde iz býrakarak bu fazlalýklarý almak gerekirken lazerin ciltte ve meme glandýndaki sýkýlaþtýrýcý etkisi sayesinde günümüzde bu gereklilik büyük ölçüde ortadan kalkmaktadýr diyor. Ramazanda sindirim sorunlarý için probiyotik tüketin Ramazanda hem oruç tutulan sürenin uzun olmasý hem de aþýrý sýcaklar vücudumuzda kabýzlýk, þiþkinlik ve gaz problemlerinin yaþanmasýna neden olabilir. Diyetisyen Elvan Odabaþý Kanar vücudun yeni bir beslenme düzenine geçmesiyle ortaya çýkan sorunlarý dost bakteriler olarak adlandýrýlan probiyotiklerle aþmanýn mümkün olduðunu söylüyor.özellikle sahur öðününde tercih edilecek besinlerin doyurucu gücünün oldukça önemli olduðunu vurgulayan Elvan Odabaþý Kanar, ramazanda nasýl beslenilmesi gerektiðine dair bilgiler de paylaþýyor.ramazanda uzun süre aç kalmak ve gýdalarý yeteri kadar çiðnemeden hýzlý tüketmek gaz, þiþkinlik, hazýmsýzlýk gibi sindirim sorunlarýna sebep olur. Diðer yandan yapýlan yanlýþ besin seçimleri de kabýzlýk þikayetini artýrabilir. Sindirim siteminin dengesinin korunmasýnda dost bakteriler olarak adlandýrdýðýmýz probiyotikler ve bu dost bakterilerin üremesine yardýmcý besin parçalarý olan prebiyotikler önemli yer tutar.diyetisyen Elvan Odabaþý Kanar ramazanda vücudumuzun yeni bir beslenme düzenine geçmesiyle birlikte yaþanabilen bu sorunlarýn probiyotik desteðiyle aþýlabileceðini belirtiyor. Diyetisyen Kanar Kefir, yoðurt, turþu gibi besinler günlük ihtiyacýmýzý karþýlayabilecek miktarda probiyotik içermez. Diðer taraftan içerdikleri probiyotikler sindirim yolunda özellikle mide asidinden etkilenerek yaþamýný yitirir ve gerçek hedef baðýrsaklara çok az miktarda ulaþýr. Bu besinlere hayatýmýzda yer vermeye devam etmeliyiz fakat tek baþýna probiyotik kaynak olarak görmemeliyiz. Probiyotik takviyesi konusunda da özellikle teknolojisi probiyotiklerin baðýrsaklara ulaþmasýný saðlayacak þekilde üretilmiþ takviyeleri tercih etmeliyiz. Bu konuda çift kaplama(dual kaplama) teknolojisini önemsiyorum. Probiyotikler bu teknoloji ile hedef noktasýna direk ulaþabiliyorlar. diye bilgi veriyor.ramazanda doyurucu gücü yüksek besinler tüketin!bu yýl ortalama saat aralýðýnda bir açlýk ile karþýlaþacak olan metbolizmamýz için en önemli noktanýn doyurucu gücü yüksek olan besinleri tüketmeye özen göstermek olduðunu söyleyen Elvan Odabaþý Kanar özellikle sahur öðününde tercih edilecek besinlerin doyurucu gücünün oldukça önemli olduðunu vurguluyor: Bu anlamda yumurt iþtah kontrolü üzerindeki 36 saatlik olumlu etkisi ile 1. sýraya yerleþtiriyoruz. Kolesterol açýsýndan problemi olmayanlar 2 yumurtayý rahatlýkla sebzeli omlet yaparak tüketebilir. Týpký yumurta gibi doyurucu özelliðe sahip diðer iki besin ise süt ve muz. Bu iki besinde ilk sýrada tüketilecekler arasýna katabilir, sahurda rahatlýkla tüketebilir. Ýkinci sýrada ise tam tahýllý ekmek var. Tam tahýllý ekmek beynine hem tokluk sinyali gönderir hem de uzun süren açlýða hazýrlar. Özellikle sahur öðününde tüketilen su gün içerisindeki sývý ihtiyacý için oldukça önemli. Sahur öðününde 1-1,5 lt su tüketmeye özen gösterilmeli. Ýftarda iþtah yönetimini kontrol etmek için öðün 2 ye bölünebilir. Ýftarýn ilk kýsmýnda ayran, çorba, salata ve ramazan pidesi tüketilebilir. Bu kýsýmda sývý içerikli tüketim mide kapasitesini daha çabuk dolduracak ve böylece ilk tokluk sinyalleri mideden beyne gelecek. Ýftarýn ikinci kýsmý için en az 15 dakika mola verilebilir. Bu aralýkta probiyotik desteðiyle sindirim sistemi rahatlatýlabilir. Ýftarda ana yemek olarak et, tavuk, balýk, etli sebze yemeði veya kurubaklagil tercihi yapýlabilir. Yanýnda mutlaka mevsim sebzeleri ile salata ve tam tahýllý ekmek veya bulgur, esmer pirinç, karabuðday veya firik gibi tahýllar ile pilav tüketilebilir. Ramazanýn en doðru meyvesi su içeriði yüksek olan ve kalori konusunda avantajlý olan karpuz. Tatlý olarak tercih haftada 2-3 gün sütlü tatlý, dondurma veya güllaçtan yana kullanýlabilir. Diðer günlerde meyve ve yoðurt ikilisi çok doðru bir tercih olacaktýr. Ramazan için en doðru egzersiz saati ise iftar ile sahur arasýdýr. 35 dakikalýk yürüyüþ ile hem sindirim sistemi konforunu artýrabilir hem de ramazanda kilo kontrolü yönetilebilir.

12 29 HAZÝRAN 2015 PAZARTESÝ Düzyurt'un Murat ýsrarý Körfez Ýskenderinspor'lu orta saha oyuncusunu renklerine katmakta kararlý.spor Toto 3. Lig ekiplerinden Birlik Nakliyat Düzyurtspor iç transferi tamamladýktan sonra dýþ transfere yönelirken ilk bombasýný Körfez Ýskenderinspor'dan 1985 doðumlu orta saha oyuncusu Murat Kurt'u renklerine katarak patlatmak istiyor. Prensipte anlaþmaya varýlan oyuncuyla son pürüzlerin giderilmesinden sonra sözleþme imzalanmasý bekleniyor. Murat'ý renklerine katarak orta sahayý saðlamak almak isteyen Turuncu-Beyazlýlar, ayrýca sað açýk ve sol açýk mevkileri için de görüþmelerini dört koldan sürdürüyor. Bu mevkiler için düþünülen bazý isimlere teklifini yapan Düzyurtspor, onlardan cevap bekliyor. Yeni sezon öncesi þampiyonluk hedefleyen Turuncu-Beyazlýlar, transferde tam isabet saðlamayý hedefliyor. "Her þey para demek deðildir" Sayhan, imzaladý Çorum Belediyespor'da prensip anlaþmasýna varýlan ve uzun zamandýr Çorum'da bulunan Fahrettin Sayhan düzenlenen törenle resmi sözleþmeyi imzaladý.teknik Direktör Yavuz Ýncedal'ýn görevden alýnmasý ile teknik direktör arayýþlarýna giren ve geçtiðimiz sezon Anadolu Üskürdarspor'u þampiyon yapan Fahrettin Sayhan ile prensipte anlaþan Çorum Belediyespor yönetimi geçtiðimiz cumartesi günü düzenlenen törenle Sayhan'a resmi sözleþme imzalattý. 1 yýllýk resmi sözleþme imzalayan Fahrettin Sayhan Çorum'a gelmekle doðru bir karar verdiðini söyledi.turgut Özal Ýþ Merkezi'nde bulunan Çorum Belediyespor kulüp binasýnda düzenlenen imza töreninden Baþkan Zeki Gül, Mali As Baþkan Mustafa Özbayram, Basýn Sözcüsü Mustafa Altunkaya ve Genel kaptan Hamit Iþýk hazýr bulundu. Ýmza töreninde konuþma yapan Fahrettin Sayhan hazýrlýklara 6 Temmuz' da baþlayacaklarýný ve 26 Temmuz'da Kýzýlcahamam'da 2.etap çalýþmalarýný sürdüreceklerini söyledi. Öte yandan gelecek sezon Sayhan'ýn yardýmcýlýklarýný yapacak isimlerde belli oldu. Gelecek sezon Sayhan'ýn yardýmcýlýklarýný Alptuð Urgancý, Haydar Özdemir yapacaklar. Kaleci antrenörünün ise Mehmet Bahtiyar olduðu belirtildi. Hakan Yaðmurkaya, Çorum Belediyespor'da Teknik Direktör Fahrettin Sayhan'ýn imza töreninde açýklamalar yapan Baþkan Zeki Gül, yaptýklarý istiþareler sonucunda gelecek sezon takýmý emanet edecek isme karar verdiklerini söyledi. Fahrettin Sayhan'ýn 1 haftadýr Çorum'da olduðunu belirten Baþkan Zeki Gül "Sütten aðzýmýz yandý yoðurdu üfleyerek yiyoruz" dedi. Teknik Direktörlük görevini emanet etmeden önce çok araþtýrma yaptýklarýný belirten Gül "Bazý isimlerin referanslarý iyi olsa da fiiliyatta iyi olmadýklarýný gördük. Bunlarýn hepsi bizim için birer tecrübe oldu ve çok geniþ kapsamlý bir araþtýrma içerisine girdik. Yaptýðýmýz araþtýrmalar neticesinde de Fahrettin Sayhan hocamýza karar verdik. Yakalamýþ olduðu baþarýyý bizimle de sürdüreceðine inanýyoruz. Herkes emeðinin karþýlýðýný mutlaka bir þekilde alacaktýr ama çalýþmadan hiçbir iþ yapmadan sözleþmem devam ediyor diye para isteyenleri de gördük. Fahrettin Sayhan ile 2-3 yýl yerine 1 yýllýk bir sözleþme imzaladýk. Eðer birbirimizden memnun kalýrsak bu sözleþmemiz devam eder. Biz ahlaktan bahsederken, bazý vatandaþlar da profesyonellikten bahsediyor. Fahrettin Sayhan hocamýz bana "Baþkaným eðer bana suratýnýzý asarsanýz ben durmam" dedi. Buda hocamýzýn ne kadar erdemli olduðunu bir göstergesidir. Kendisi herkesten çok çalýþan, herkesten çok baþarý isteyen bir isimdir. Ben kendisine yeni görevinde baþarýlar diliyorum" dedi. 2 sporcuya Dýþ transferde ataða kalkan Çorum Beledieyspor yönetimi Kahramanmaraþ Büyükþehir Belediyespor futbolcusu Hakan Yaðmurkaya'yý renklerine baðladý. Ýç transferde 6 futbolcu ile yollarýný ayýrdýktan sonra dýþ transferde 2 ismi renklerine baðlayan Çorum Beledieyspor yönetimi geçtiðimiz gün Çorum'a davet ettiði Hakan Yaðmurkaya ile her konuda anlaþtý ve sözleþme imzaladý. Geçtiðimiz sezon Kahramanmaraþ Büyükþehir Belediyespor formasý giyen ve oynadýðý 30 maçta 10 gol atma baþarýsý gösteren Hakan sezonu 8 sarý kart ile tamamladý. Orta sahada görev alan ve kanatlarda dahil olmak üzere orta sahanýn her alanýnda forma giyebilen Hakan Yaðmurkaya ile 1+1 yýl sözleþme imzalandý.çorum Belediyespor transfer komitesi transferlerin devam edeceðini Teknik Direktör Fahrettin Sayhan'ýn raporu doðrultusunda çalýþmalarýný sürdürdüklerini belirtti. milli davet Temmuz tarihleri arasýnda milli takým kampýna katýlmayý hak düzenlenecek olan Bocce Milli Takým kampýna Çorum'dan 2 sporcu katýlacak. etmiþlerdir. Ay Yýldýzlý formayý giyebilmek için savaþacak olan sporcularýma baþarýlar Bocce,Bowling,Dart Ýl TemsilcisiHakan diliyorum. Katýlacak olan sporcular; Çýtak yaptýðý açýklamada "Halk Eðitimi Hüseyin Er (Cumhuriyet Ortaokulu Kültür Gençlik ve Spor Kulübü "Bocce" Öðrencisi) ve Hakan Çatýkkaþ takýmý Temmuz 2015 tarihleri (Cumhuriyet Ortaokulu Öðrencisi)" arasýnda Ankara Kazan'da yapýlacak olan ifadelerini kullandý.

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı