YÖNET C ÖZET. çindekiler. Yönetici Özeti s Giri s.2

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÖNET C ÖZET. çindekiler. Yönetici Özeti s.1. 1. Giri s.2"

Transkript

1 T Ü R K Y E Ç N Y E N B R F I R S A T P E N C E R E S : T I P T U R Z M G Ö R Ü B E L G E S çindekiler Yönetici Özeti s.1 1. Giri s.2 2. Küresel Sa l k Harcamas ve Turizm Perspektifiyle T p Turizmi s.3 2.a. T p Turizmi Nedir? 2.b. Küresel Sa l k Harcamalar 2.c. De i en Konjonktür 2.d. Küresel Turizm Sektörü 3. Dünyada T p Turizmi s.7 3.a. Öne Ç kan Tedaviler 3.b. Tercih Edilme Kriterleri 3.c. Öne Ç kan Ülkeler 4. T p Turizminde Güçlü Bir Alternatif: Türkiye s.10 4.a. Geleneksel Turizmde Türkiye'nin Gücü ve Zafiyeti 4.b. Türkiye'nin H zla De i en Sa l k Hizmetleri Altyap s 4.c. T p Turizminde Türkiye için Öncelikli Pazarlar 4.d. Türk T p Turizminin Bile enleri YÖNET C ÖZET Geli mi ülkelerin sa l k harcamalar ve tedavi ücretleri y llard r artmakta ve artmaya devam ediyor. Bu nedenle ba ta ABD olmak üzere birçok geli mi ülkenin vatanda daha ucuz ve daha kaliteli t bbi tedavi hizmeti alabilmek için k talar aras seyahat ediyor. Bu da asl nda eski olan ama son y llarda h zla büyüyen bir sektörün y ld z n n parlamas na neden oluyor: T p turizmi veya t p amaçl seyahat. Türk özel sa l k sektörü h zla büyümekte ve geli mektedir. Ülkemizde sa l k sektörünün kabuk de i tirdi i bu dönemde özel sektör ve siyasi otorite ortak bir vizyon etraf nda kenetlenerek Türkiye'yi uluslararas t p turizminin güçlü alternatiflerinden biri haline dönü türebilir. Gelecekte sektörün önemli bir boyutunu olu turmas öngörülen t p turizminde Türkiye'nin güçlü bir markaya dönü erek küresel talepten azami pay elde etmesi ülkemiz için sadece ekonomik bir kazanç olarak de il, topluma sunulan sa l k hizmetlerini art rmas aç s ndan da kritik öneme sahiptir. T p turizmi aç s ndan ülkemizi tercih edilen destinasyonlar ndan biri yapmak için her eyden önce çok boyutlu olan bu sektörün dinamiklerinin iyi tespit edilmesi ve ortak bir misyonun belirlenmesi gerekmektedir. Kamu, özel sektör ve sivil toplum Türkiye'yi iddial bir t p turizmi merkezine dönü türmek için gerçekçi bir stratejiyi ve eylem plan n uygulamal d r. Bu amaçla ilgili tüm taraflar n ortak bir platformda bir araya gelerek T p Turizmi Koordinasyon Birimi nin hayata geçirilmesi bu yolda at lacak ilk ad m olacakt r. 5. Türkiye Aç s ndan T p Turizminin Ekonomik Boyutu ve Di er Etkileri s T p Turizmine Giden Yolda Türkiye s Öneriler - lk Ad mlar Ekler s.20 TÜS AD Sa l k Çal ma Grubu 1

2 1. G R Ülkemizdeki ekonomik geli meler nda sa l k sektörü h zla geli mektedir. TÜS AD Sosyal ler Komisyonu bünyesinde faaliyet gösteren Sa l k Çal ma Grubu'na ba l olarak kurulmu ve ülkemizdeki sa l k konular yla ilgili politikalar ve çal malar üreten çe itli alt çal ma gruplar bulunmakta olup, söz konusu gruplardan bir tanesi T p Turizmi Alt Çal ma Grubu'dur. T p Turizmi Alt Çal ma Grubu, küresel t p turizmini ve ülkemizin bu önemli sektördeki potansiyelini ortaya koyan bir çal ma yaparak h zla büyüyen pazardan azami ekilde faydalanabilmesi için bu çal may haz rlam t r. 1990'lara kadar büyük bir bölümü kamu taraf ndan sa lanan sa l k sektörü özellikle geçti imiz 10 y lda özel yat r mlar n h zla artmas yla kabuk de i tirmeye ba lam t r. Büyük ölçekli, altyap s kuvvetli, ikinci ve üçüncü düzey sa l k hizmetini bütüncül bir yakla mla sunabilen özel sa l k kurulu lar n n say s h zla artmaya devam etmekte, bu geli me ülkemizde mevcut sa l k hizmet anlay n de i tirirken hastalar n beklentilerinin yükselmesine yol açmaktad r. Sa l k sektöründe nitelikli hizmet arz n n artmas yla beraber özel sa l k sigorta irketleri de daha kapsaml poliçeler geli tirmi, ayn zamanda dünyan n en geli mi pazarlar nda görülen son teknolojiye yat r m yapan sa l k kurulu lar, etkin ve profesyonel sa l k hizmetleri yönetimi sayesinde verimliliklerini art rarak Türk sa l k sektörünün niteli ini h zla de i tirmi tir. Bu süreçte nitelikli hekimler, tan ve tedavide kullan lan ileri teknoloji ve t bbi standartlar n en üst seviyeye çekilmesiyle birlikte ba ar l t bbi sonuçlar al nmaya ba lanm t r. E itim hastaneleri ile rekabet edebilir hale gelen nitelikli özel hastaneler rekabetçi fiyatlar n da katk s yla, son y llarda yurtd nda bu standard olu turamam ülkelerin vatanda lar n n da ba vurdu u birer adres haline gelmi tir. Özel hastaneler hem standartlar n yüksek seviyede tutabilmek ve sa l kta kaliteli hizmeti uzun vadede sürdürebilmek, hem de uluslararas düzeyde niteli inin tescillenmesi için sa l kta uluslararas kaliteyi belgeleyen Joint Commision International (JCI-Uluslararas Ortak Komisyon) taraf ndan akredite edilmektedirler. Sonuçta yüksek standartlarda hizmet verebilen sa l k kurulu lar m z n say s n n artmas ile ülkemizin, küresel t p turizminde güçlü bir hizmet sunucu olabilme potansiyeli de kuvvetlenmi tir ve kuvvetlenmeye de devam etmektedir. TÜS AD Sa l k Çal ma Grubu 2

3 2. KÜRESEL SA LIK HARCAMASI VE TUR ZM PERSPEKT F YLE TIP TUR ZM 2.a. T p Turizmi Nedir? T p turizmi son y llarda daha çok ilgi gösterilen ve h zla büyüyen bir sektör olarak dikkat çekmektedir. Asl nda insanlar n ihtiyaç duydu u tedaviyi elde etmek amac yla seyahat etmesi yüzy llard r süregelen bir durumdur. Bu faaliyet 20. yüzy l n son çeyre inde t p turizmi olarak tan mlanmaya ba lanm t r. Ancak 21. yüzy lla birlikte bu alandaki geli meler dikkate al nd nda, nitelikli ve ucuz t bbi tedavi hizmeti alabilmek için ülkeler aras seyahati t p turizmi olarak adland r p böylesi önemli bir hizmeti salt turizm ad alt nda tan mlamak günden güne daha az itibar gören bir yakla md r. Fakat henüz daha uygun bir tan m geli tirilemedi i için t p turizmi ifadesi yayg n olarak kullan lmaktad r. Günümüzde t p turizmini öne ç karan temel dinamikler unlard r: Tedavi masraflar ndan büyük miktarda tasarruf edilmesi, Bir hastan n ba ka bir ülkede kendi ülkesine k yasla daha kaliteli sa l k hizmeti alabilmesi, Geli mi pazarlarda, var olan standart sigorta paketi d nda kalan tedavilerin sigorta irketi taraf ndan kar lanmamas nedeniyle ilgili masraf n hasta taraf ndan üstlenilmesi, Sigorta kapsam d nda olan cerrahi müdahalelerin yayg nla mas (estetik vs.), Ameliyat gerektiren tedavilerde, s ra beklemeksizin bir ba ka ülkede h zla hizmet al nabilmesi, Uluslararas sa l k standartlar n n yayg nla mas, teknoloji ve hizmet sunumunda geli mekte olan ülkelerin geli mi ülkelerin standartlar n yakalamas, Yeni ve farkl bir ülkeye gitmenin hasta üzerindeki pozitif psikolojik etkisi, Tüm bu unsurlar geli mi ülke vatanda lar n, kendi ülkeleri d nda geli en yeni alternatiflere yöneltmi ve sa l k hizmetlerinde geli mi ülkelere do ru olan hareketlili i zaman içinde tersine çevirmi tir. Bunun d nda bir ülkeyi ziyaret etmenin ve yeni yerler görmenin hasta üzerindeki olumlu psikolojik etkisinin bir avantaj oldu u da genel kabul görmektedir. Di er taraftan t p turizmi, y l n her zaman na denk dü en bir yap arz etti i için, genellikle yaz aylar na özgü sezonluk olarak dü ünülen turistik faaliyetlerinden ayr r. Ayr ca her zaman olmasa bile, hastalara refakat eden aile bireylerinin bulunmas bu sektörün yaratt ekonomik katk y büyütür. T p turizminin arkas ndaki temel dinamikleri anlamak için küresel sa l k harcamalar n, dünyada h zla de i en sa l k hizmetlerinin çehresini ve turizm sektöründeki geli meleri incelemek gereklidir. TÜS AD Sa l k Çal ma Grubu 3

4 2.b. Küresel Sa l k Harcamalar Dünya, sa l k için her y l daha çok para harcamaktad r. Küresel toplam sa l k harcamas 2006'da 4,1 trilyon dolar (ABD dolar ) a m olup, bu rakam 48 trilyon dolarl k toplam küresel gayri safi yurtiçi has la (GSY H)'n n %8.5 ini olu turmaktad r aras nda dünyada ki i ba na sa l k harcamas %22 artarak, 1998'de ki i ba na 523 dolar iken 2006'da 639 dolara yükselmi tir. Bu art oran Ekonomik Kalk nma ve birli i Örgütü (OECD) ülkelerinde %30'dur. 30 üyeden olu an ve ço unlu u yüksek gelirli ülke statüsünde olan OECD ülkelerinde ki i ba ortalama y ll k sa l k harcamas dolard r. OECD ülkeleri dünya nüfusunun %18'ini olu turmakla birlikte dünya toplam sa l k harcamalar n n %80'ini gerçekle tirmektedir. ABD'nin 2005'te gerçekle tirdi i gayri safi yurtiçi has la (GSY H) n n %15.3'ü sa l k giderlerinden olu maktad r. Onu %11'in üzerindeki sa l k giderleri ile sviçre ve Fransa izlemektedir. OECD ortalamas ysa %9 dur (bkz. Tablo 1). Tablo 1: OECD Ülkeleri Sa l k Harcamalar GSY H Pay ,0 16,0 15,3 14,0 12,0 10,0 8,0 11,6 11,1 10,7 10,3 10,2 10,2 10,1 9,8 9,5 9,1 9,1 9,1 9,0 9,0 8,9 8,3 8,3 7,9 7,6 7,5 7,5 7,2 7,1 6,0 6,4 6,2 6,0 4,0 2,0 0,0 ABD sviçre Fransa Alm anya Belçika % Avusturya Portekiz Yunanistan Kanada zlanda Danim arka isveç Norveç ORTALAMA Yeni Zenlanda talya n giltere spanya Lüksem burg Türkiye Finlandiya rlanda Çek Cum. Slovak Cum. M eksiko Polanya Kore Kaynak: OECD Health Data, 2007 TÜS AD Sa l k Çal ma Grubu 4

5 Bu çerçevede de erlendirildi inde ABD de y lda ki i ba na dolarl k sa l k harcamas yap l rken OECD ülkeleri ortalamas n n dolar oldu u ortaya ç kmaktad r (bkz. Tablo 2). Tablo 2: OECD Ülkeleri Ki i Ba na Toplam Sa l k Harcamas ve Kamu Pay Ki i Ba na Toplam Sa l k Harcamas Kamu Pay Sat n alma gücü paritesi ($) % 0 0 ABD Lüksemburg Norveç sviçre Avusturya zlanda Belçika Fransa Kanada Almanya Avustralya Danimarka Hollanda Yunanistan rlanda sveç OECD Ortalama Birle ik Krall k talya Japonya Yeni Zelanda Finlandiya spanya Portekiz Çek Cumhuriyeti Macaristan Kore Slovakya Polonya Meksika Türkiye Kaynak: OECD Health Data, 2007 Geli mi ülkelerin kar kar ya oldu u sa l k yükü bu ülkelerde tüm sosyal ve özel sigorta sistemini zora sokmaktad r. Bat l ülkelerde nüfusun ya lanmas ve sa l k hizmetlerine olan talebin daha da artmas ekonomileri her geçen gün daha fazla zorlamaktad r. Di er taraftan geli mi ülkelerde tedavi giderlerinin sigorta sistemi taraf ndan kar lanmas n n fiyatlar art rd da bir gerçektir. Bu da bumerang etkisi yaparak sigorta sisteminin üzerindeki maddi yükü daha da a rla t r rken özellikle sigortas z veya s n rl sigorta paketi bulunan milyonlarca insan n nitelikli t bbi tedaviye ula mas n çok s n rlamaktad r. Geli mi ülkelerdeki yüksek fiyatlar hastalar n tedavilerini kendi ceplerinden kar lamalar na imkân vermezken, bu ülkelerdeki yüksek fiyatlar sadece sigortas z kitleleri de il i verenleri ve sigorta fonlar n da tehdit etmektedir. Bu durum da t p turizmini tetiklemektedir. 2.c. De i en Konjonktür 20. yüzy l n ikinci yar s ndan itibaren t p biliminin h zla geli mesi ile birlikte zengin hastalar k talar a arak en ileri tedavilere eri ebilmekteydi. Bu durum yepyeni bir aç l ma hayat veren 3 önemli geli me ile de i ti. TÜS AD Sa l k Çal ma Grubu 5

6 Öncelikle, e itim sektörü globalle tikçe t p e itimi için geli mekte olan ülkelerden geli mi ülkelere giden ö renci say s h zla artt. Ayn zamanda modern t pta kullan lan ileri teknolojiler dünya çap nda tedarik edilmeye ba land. Bu durum geli mekte olan ülkelerin sa l k alan ndaki i gücü niteli ini h zla yükseltti ve tedavi amaçl teknolojik cihazlar bu ülkelerde de hastalar n hizmetine sunuldu. kinci olarak, geli mi ülkelerde ya ayan diaspora, (örne in ngiltere deki Hint yada Pakistan as ll vatanda lar) son 10 y lda kendi ülkelerinden çok daha ucuz ve kaliteli tedavi hizmetini kökenlerinin uzand anayurtlar nda sat n alma f rsat buldular ve bu fark ya ad klar ülkeye dönünce tan tma imkan buldular. Son olarak, geli mi ülkelerde sa l k masraflar gerek bireyler gerekse sosyal sigorta sistemi üzerinde çok büyük bir maddi yüke dönü tü. Kendini etkin t bbi çözüm merkezi olarak sunan ülkeler, alternatif tedavi merkezi olarak ön plana ç kmaya ba lad. Bu geli meler, dünyada t p turizminin h zla büyümesine yol açm t r. T p turizmi, f rsatlar iyi de erlendirmek ve güçlü bir özel sa l k altyap s kurmak isteyen ülkeler için tarihi bir f rsat penceresi sunmaktad r. 2.d. Küresel Turizm Sektörü 20. yüzy l n en önemli sosyal, politik ve ekonomik geli melerinden biri hiç üphesiz küresel turizm sektöründeki ilerlemedir. Zenginle menin ve mobilitenin tetikledi i turizm sektörü, toplumlar aras ili kilerin, ülkeler aras etkile imin ve ekonomik kalk nman n en önemli itici güçlerinden biri olmu tur. Dünya Turizm Örgütü verilerine göre aras nda seyahat eden turistlerin say s her y l ortalama %6.5 artm olup, söz konusu oran son 20 y lda daha da yükselmi tir. Turist say s 1990'da yakla k 450 milyonken bu rakam 2006 sonu itibariyle 842 milyona ç km t r. Ayn dönemde 270 milyar dolar olan küresel turizm harcamas 733 milyar dolara yükselerek, dünyada her gün 2 milyar dolarl k bir turizm harcamas yap lmaya ba lanm t r. Son 20 y lda içerik aç s ndan çe itlenerek pek çok farkl zevke ve beklentiye uygun olarak çe itlenen turizm sektörünün son y llarda güçlenen bir kolu da sa l k turizmi olmu tur. Basit anlam yla ifa bulma amaçl turizmi kapsayan sa l k turizminin bir dal da t p turizmidir. Genelde sa l k turizminin bir parças olarak tan mlanmas na ra men t p turizminin geçmi i geleneksel turizmden çok farkl d r. Küresellik önemli bir kavram olarak uluslararas literatüre yerle meden çok önce t p turizminin önemli bir özelli i olarak ortaya ç km t r. TÜS AD Sa l k Çal ma Grubu 6

7 3. DÜNYADA TIP TUR ZM 2006 y l nda küresel t p turizminden brüt olarak 60 milyar dolar elde edilmi tir. McKinsey & Company'nin yapt bir ara t rmaya göre bu rakam n 2012'de 100 milyar dolara ç kmas beklenmektedir. T p turizmine ili kin s n rl ara t rma ve veri bulunmakla birlikte 2005 y l nda 500 bin ABD vatanda n n tedavi amaçl olarak geli mekte olan ülkelere seyahat etti i tahmin edilmektedir. 3.a. Öne Ç kan Tedaviler Önceleri estetik ameliyat gibi kozmetik amaçl cerrahi masraflar n dü ürmek için geli mekte olan ülkelere yönelen hastalar, zaman içinde daha karma k ve önemli tedaviler için de ülkeler aras seyahat etmeye ba lam t r. Tablo-3: Küresel T p Turizminde Öne Ç kan Tedaviler Karma k Tedavi Gerektiren Hastal klar Kanser tedavisi Kalp ve damar tedavileri Nöroloji ve beyin cerrahisi Tüp bebek uygulamalar Tüm ileri tan ve tedavi yöntemleri (pet bt, gamma knife, cyberknife, ileri radyoterapi yöntemleri) Transplant Ortopedi Nükleer t p Diyaliz Romatizma A r yönetimi Rehabilitasyon Estetik T p Hizmetleri Plastik cerrahi Cilt tedavisi Sa l k kontrolü Kilo formunu geri kazanma Masaj ve SPA Dengeli beslenme - teori & pratik Cilt hastal klar Di Tedavisi mplant Estetik Di hekimli i Gülme hatt tasar m Lazer tedavisi Di beyazlatma Seramik dolgu Porselen kaplama Kron ve köprü Di eti hastal klar Di bak m (çocuklar ve bebekler için) Görme Bozukluklar Tedavileri Lasik ameliyatlar Di er göz hastal klar TÜS AD Sa l k Çal ma Grubu 7

8 3.b. Tercih Edilme Kriterleri Yap lan ara t rmalara göre çe itli tedaviler ve cerrahi müdahaleler için bir hastan n yabanc bir ülkeye gitmesini tetikleyen temel kriterler bulunmaktad r. Buna göre tercih yap l rken; Sa lanan toplam maddi tasarruf, Tedavi görülecek ülkeye kar hissedilen kültürel ve duygusal ba, Seyahat edilecek mesafe, Cerrahi müdahalenin s ra beklemeden yap labilmesi, Gidilen ülkede kal nmas gereken süre, O ülkenin itibar /imaj, O ülkenin uzmanla t dal (varsa) etkenleri aras nda bir denge gözetilmektedir. Maddi tasarrufun yan s ra geli mi ülkelerde baz tedaviler için aylarca s ra beklenmesi t p turizmini geli tiren önemli bir etken olarak ön plana ç kmaktad r. Ayr ca tedavinin olabildi ince k sa süreli olmas ve tercihen yak n bir ülkede gerçekle mesi hastalar n kararlar n belirleyen di er önemli iki faktördür. Uzmanlar, zaman ve mesafe parametreleri d nda bir hastan n kendi ülkesindeki tedavi (ameliyat) maliyetinin bin dolardan yüksek oldu u durumda seyahat karar n almaya de er buldu unu belirtmektedir (Milstein A, Smith M. America s new refugees-seeking affordable surgery offshore New England Journal of Medicine. Vol 355: October 19, 2006). Yap lan anket çal malar na göre 10 bin dolar a an tasarruflar söz konusu oldu unda sigortas z hastalar n %38'i, sigortal lar nsa %25'i ba ka bir ülkeye seyahat etmeye niyetlenebilece ini ifade etmi tir (Herrick, Devon M. Medical Tourism: Global Competition in Health Care - NCPA Policy Report No. 304). Di er taraftan yap lan bir ba ka ara t rmaya ( Medical Tourist Survey: 2008 Report, Instuition Communication ve göre tedavi amac yla yurtd na giden ngiliz hastalar n %97'si tedavi olmak için tekrar ba ka ülkeye gidebileceklerini beyan etmi tir. Üstelik bu hastalar n %96 s n n muhtemelen ve kesinlikle ayn tedavi merkezine tekrar gidece i belirtilmektedir. Ara t rman n bir ba ka önemli bulgusu t p turizmine yönelen ülkeler için çok kritik bir etkiyi ortaya koymaktad r: Tedavi gören hastalar n %97'si arkada lar na veya akrabalar na da yurtd nda tedavi görmelerini önermektedir. Yap lan tahminlere göre t bbi tedavi amac yla ba ka ülkelere seyahat edecek ngiliz vatanda lar n n say s n n 2010'da 'e ula aca ve 1.8 milyar dolarl k bir pazar yaratacaklar tahmin edilmektedir ( Report on health tourism Special Report Publishing, Sunday Telegraph). Ki isel giri imlerin d nda i verenlerin ve irket bünyelerinde yer alan çal an ve emeklilik kurumlar n n da en iyi tedaviyi, olabilecek en ucuz maliyetle kar layabilmek için sorumlu olduklar ki ileri alternatif ülkelere yönlendirdikleri bilinmektedir. TÜS AD Sa l k Çal ma Grubu 8

9 3.c. Öne Ç kan Ülkeler Geli en t p turizmi sayesinde tedavi masraflar ndan %15-80 aras nda bir tasarruf sa lanabilece i biliniyor. Halen dünyada 1 milyon üzerinde hastan n tedavi amac yla ba ka ülkelere seyahat etti i tahmin edilmektedir. Bu hastalar, 4 k tada 28 ülkeden birini tercih etse de baz ülkeler ön plana ç kmaktad r. Günümüzde en çok tedavi amaçl turist çeken ülkelerin ba nda Tayland gelmektedir (Bhangale, Vijay Prof., Medical Tourism: Taking off in a big way in India ). 2005'te Tayland' 1 milyonun üzerinde yabanc hastan n ziyaret etti i tahmin edilmektedir. Bu ülkeyi yakla k 500 bin yabanc hastayla Hindistan ve 250 bin yabanc hastayla da Singapur (Küresel t p turizminin önemli bir oyuncusu olan Singapur'la ilgili detayl bilgi Ek-1'de yer almaktad r) takip etmektedir ( Medical Travel Industry - Analysis and Strategy Georgetown University McDonough School of Business). Ucuz ve ba ar l tedavi d nda bir t p turizmi merkezi olarak Tayland' ön plana ç karan unsurlar n ba nda ülkenin güçlü turizm altyap s n n sa lad imkânlar yer al r. Bu altyap özelikle hastanede tedavi öncesinde ve sonras nda hastalara (ve yak nlar na) önemli avantajlar sa lar. Hindistan ise geli mi bir t p altyap s n n yan s ra ngilizce'nin çok yayg n olarak kullan lmas yla da bir tercih sebebidir. Bu ülkelerden al nan t bbi hizmetler nedeniyle sa lanan tasarruf muazzam farklar ortaya koymaktad r. Örne in, ngiliz Ulusal Sa l k Sistemi (NHS)'nde dolara mal olan bir omuz ameliyat Hindistan'da dolara gerçekle ebilmektedir. Üstelik ameliyat için randevu ilk ba vurudan 10 gün sonraya verilebilmektedir (www.treatmentabroad.com). Benzer ekilde ABD'de 30 bin dolar tutan bir kalp ameliyat Yeni Delhi'nin nitelikli bir hastanesinde sadece 4 bin dolara mal olmaktad r. Diz kemi i de i imi için Hindistan ve Singapur'da bin dolar aras nda de i en maliyet ABD'de 30 bin dolar n alt na dü memektedir. ABD'de 4,500 dolara mal olabilen basit bir estetik burun ameliyat Hindistan'da sadece 850 dolara gerçekle mektedir (Herrick, Devon M., Medical Tourism: Global Competition in Health Care - NCPA Policy Report No. 304). T p turizminin potansiyelini en iyi anlayan ülkelerin ba nda Hindistan gelmektedir. Siyasi otoritenin özel sektörle ortak hareket etmesiyle t p turizminde stratejik bir bak aç s izleyen bu ülke önümüzdeki y llarda t p turizminin geli mesi için sektöre 6.5 milyar ABD dolar kaynak ay raca n duyurmu tur ( Medical tourism gets shot in arm The Economic Times, 25 Kas m 2007). Turizm Bakanl taraf ndan harcanacak bu kaynakla uygun bütçeli hastaneler ve hasta yak nlar n n konaklama imkânlar n art rmak amac yla oteller in a edilecektir. Tedavi amac yla Hindistan'a giden turistlerin say s n n y lda ortalama %28 artarak 2012'de bir milyon s n r n a mas beklenmektedir ( Indian Tourism Industry Forecast RNCOS). Halen dünya çap nda 30'a yak n ülke t p turizminde ön plana ç kmaktad r. Bunlar aras nda geli mi ülkelerin yan s ra geli mekte olan ülkeler de dikkat çekmektedir (bkz. Tablo 4.) TÜS AD Sa l k Çal ma Grubu 9

10 Tablo-4: Küresel T p Turizminde Öne Ç kan Ülkeler Asya/Orta Do u K. ve G. Amerika Avrupa Afrika Birle ik Arap Emirlikleri ABD Almanya Güney Afrika Çin Arjantin Belçika Tunus Güney Kore Brezilya Çek Cum. Hindistan Ekvator spanya srail Kanada sviçre Malezya Kolombiya talya Singapur Kosta Rika Polonya Suriye Meksika Portekiz Tayland Türkiye Kaynak: Medical Tourism, Globalization of the Healthcare Marketplace Michael D. Horowitz, Jeffrey A. Rosensweig, A. Jones 4. TIP TUR ZM NDE GÜÇLÜ B R ALTERNAT F: TÜRK YE Türkiye'de, t p turizminden ziyade sa l k turizmi yeni bir sektör olarak ilgili çevrelerde ve ilgili bakanl klarda gündeme gelmekte ve bas nda konu edilmektedir. Turizm gibi e lence a rl kl bir hizmet sektörüyle, insan hayat n ve kalitesini do rudan etkileyen sa l k hizmetlerinin yan yana geldi i sa l k turizmi, genellikle Türkiye'nin zengin termal ve di er ifa verici kaynaklar na, nitelikli SPA ve masaj salonlar na yabanc turist çekmek olarak alg lanmaktad r. Oysa t p turizmi bunlardan ayr olup, t p turizminde ba ar l olmak için hakim olmas gereken anlay di er turizm sektörlerinden çok farkl d r. Bu önemli fark n alt n çizdikten sonra Türkiye'nin küresel t p turizminde güçlü bir oyuncu olabilecek potansiyeli ta d n vurgulamak gereklidir. Söz konusu potansiyeli gerçekle tirmenin birinci ko ulu, özel sektörle siyasi otoritenin t p turizmiyle ilgili ortak bir vizyon ve misyon etraf nda kenetlenerek, Türkiye için önemli bir ekonomik ve toplumsal fayda sa lamay hedeflemesidir. Ba ar l bir t p turizmi sektörünün hayata geçirilmesinin, Türkiye'nin küresel imaj na çok büyük bir katk sa layaca n da unutmamak gerekir. 4.a. Geleneksel Turizmde Türkiye'nin Gücü ve Zafiyeti Bacas z sanayi olarak da tan mlanan turizmde, 1980'lerin ortas ndan itibaren yürütülen bütünsel bir strateji ve devlet taraf ndan sa lanan destekler sayesinde 2006 y l nda Türkiye dünyan n 11. en büyük turizm destinasyonu olmu tur. 2008'de toplam 31 milyon yabanc ziyaretçi a rlanm ve yakla k 22 milyar dolar gelir elde edilmi tir aras nda Türkiye'ye gelen yabanc turist say s nda %33'lük bir art olmas na ra men turizm gelirlerinde herhangi bir art sa lanamam, turist ba na elde edilen ortalama gelir dü mü tür. Buna göre 2006'da bir turist ortalama 728 dolar harcarken 2008'de bu rakam 708 dolara gerilemi tir (http://www.tuik.gov.tr). TÜS AD Sa l k Çal ma Grubu 10

11 Kültür ve Turizm Bakanl taraf ndan haz rlanan Türkiye Turizm Stratejisi 2023/Eylem Plan te belirlenen stratejik yakla mlar çerçevesinde yap lacak çal malar n tamamlanmas, geli tirilmesi öngörülen bölgelerdeki altyap ve konaklama ihtiyaçlar n n kar lanmas durumunda, 2023 y l nda, 63 milyon turist, 86 milyar dolar d turizm geliri ve turist ba na yakla k dolar harcamaya ula lmas öngörülmektedir (http://www.kultur.gov.tr/tr/tempdosyalar/ TTStratejisi2023.pdf). 4.b. Türkiye'nin H zla De i en Sa l k Hizmetleri Altyap s Bugün Türk özel sa l k sektörü, gerek hastane altyap s, gerek hekimlerin tecrübesi, gerekse teknolojik olarak uluslararas boyutta küresel rakipleri ile rekabet edebilecek bir altyap ve yetkinli e sahiptir. Nitekim Türkiye bu sayede küresel t p turizmi için alternatif destinasyonlardan biri olarak gündeme gelmeye ba lam t r. Türkiye'de bugün dünyan n en geli mi merkezlerinde görülebilen t bbi cihazlar, teknikler ve yöntemler sayesinde birinci s n f hizmet sunan özel hastaneler bulunmaktad r. Bu hastanelerde sunulan transplantasyon, onkolojik tedaviler, beyin cerrahisi, kalp cerrahisi ve kardiyak giri imler, ortopedik cerrahiler ve göz tedavileri yurtd ndan hastalar n ba vurmaya ba lad ba l ca sa l k hizmetleri haline gelmi tir. Türkiye'de önde gelen özel hastaneler, genellikle a a daki bran larda; Rusya, Avrupa, Balkan, Orta Do u ve Orta Asya ülkelerinden hasta kabul etmektedir. Co rafi konum, sa lanan hizmetin kalitesi ve avantajl tedavi maliyeti, hastan n ve masraflar kar layan üçüncü taraflar n Türkiye'de sa l k hizmeti alma tercihlerini desteklemektedir. Türkiye'de öne ç kan tedaviler unlard r (Ek-2): Onkoloji (Medikal & Cerrahi) Kardiyoloji & Kardiyovasküler Cerrahi Ortopedi & Travmatoloji Plastik Cerrahi Beyin Cerrahisi Göz Hastal klar Kad n Do um Organ Nakli A z ve Di Sa l 2007 sonu itibariyle Türkiye de toplam yatak say s n n %8'si özel sektör taraf ndan kurulmu durumdad r. Bu hastaneler Türkiye de yakla k 200 bini bulan toplam yatak say s n n 16 binini sunmaktad r. TÜS AD Sa l k Çal ma Grubu 11

12 Tablo 5: Türkiye de Yatakl Tedavi Kurumlar n n Kurulu lara Göre Da l m, 2007 KURULU UN ADI Hastane Say s Kadro Yata Say s % Kadro Yatak Say s n n Da l m Sa l k Bakanl ,32 T p Fakülteleri ,78 Özel ,067 8,0 Di er ,89 TOPLAM Kaynak: Sa l k Bakanl Türkiye'de sunulan sa l k hizmetlerinin kalitesi Sa l k Bakanl taraf ndan de erlendirilip denetlenmesine kar n bir grup özel sa l k hizmetleri yat r mc s uluslararas akreditasyon kurulu lar na da ba vurarak hizmet kalitelerini uluslararas düzeyde belgeletmi tir. Hastane standartlar sunan ve bu standartlara göre hastaneleri akredite eden kurulu olan Joint Commission International (JCI)' n 35 ülkede akredite etti i toplam 245 sa l k kurulu u bulunmaktad r. Di er taraftan Uluslararas Standartlar Örgütü-ISO (International Standards Organization) taraf ndan akredite edilmi 20 kadar daha hastane oldu u bilinmektedir. Joint Commission International (JCI) taraf ndan ülkemizde 32 sa l k kurulu u akredite edilmi bulunmaktad r. Bu rakam, 35 ülkede akredite edilen toplam sa l k kurulu lar n n %13'üne tekabül etmektedir. Gönüllülük esas na dayal olarak akredite olmalar, Türkiye'de özel sa l k gruplar n n niteli inin ve ba ar l kurulu lar aras nda yer alma iste inin bir göstergesi olarak yorumlanabilir (Türkiye'de JCI taraf ndan akredite edilen kurulu lara ili kin detayl bilgi Ek-3'te yer almaktad r). (Ek-4 te Akredite Hastaneler Derne ine kay tl hastaneler bulunmaktad r). Bu sayede Türkiye küresel t p turizminde boy göstermeye ba lam olup, Bat Avrupa, Orta Do u ve Orta Asya ülkelerinden hastalara da tan ve tedavi hizmetleri arz etmektedir. leri teknolojileri kullanarak yüksek kalitede sa l k hizmeti sunan hastaneler, Türkiye'nin sundu u rekabetçi avantajlar sayesinde rekabetçi fiyatlarla tedavi hizmeti verebilmektedir. Do ru ad mlar at lmas halinde Türkiye t p turizminden 2020 y l nda 8 milyar dolar toplam gelir hedefleyebilir. 4.c. T p Turizminde Türkiye için Öncelikli Pazarlar T p turizmi aç s ndan dünyan n en büyük pazar n olu turan ABD ye Türkiye'nin Uzak Do u lu rakiplerinden daha yak n bir mesafede olmas bir avantajd r ve bu ülkeyle var olan tarihsel siyasi ili kiler de ABD pazar n öne ç karmaktad r. Buna göre Türkiye için hedef pazarlar: Bat Avrupa Balkan Ülkeleri Orta Do u Rusya Orta Asya Kuzey Amerika d r. TÜS AD Sa l k Çal ma Grubu 12

13 Türkiye nin geleneksel turizm aç s ndan Bat Avrupa ülkeleri vatanda lar için tercih edilen turizm destinasyonlar ndan biri olmas n n, t p turizmi aç s ndan önümüzdeki y llarda Türkiye yi avantajl bir konuma getirece i dikkate al nmal d r. Çal man n ba nda da belirtildi i gibi kültürel ve duygusal yak nl k t p turizminde önemli bir tercih sebebidir. 4.d. Türk T p Turizminin Bile enleri Ülkemizde ilaç sektörü ve t p teknolojisinin geli mi altyap s küresel t p turizmi aç s ndan çok kritik iki belirleyici faktör olup her iki unsur rekabet gücünü belirlemektedir. 4.d.1. laç Sektörü Türkiye'de güçlü bir ilaç sektörünün bulunmas t p turizmi potansiyeli aç s ndan önemli bir role sahiptir. Son y llarda h zla geli en Türk ilaç sanayi, küresel ara t rmac ilaç irketlerinin ilgi oda haline gelmi tir. Novartis, Pfizer, Eli Lilly ve Merck gibi dünya ilaç devleri dahil olmak üzere yakla k 70 üyenin bir araya gelerek olu turdu u ABD Ara t rmac ve Üretici laç irketleri Birli i (PhRMA)'nin yay mlad Uluslararas Ticaret Engelleri adl raporda da Türkiye'nin insan kaynaklar, büyük pazarlara yak nl ve h zla geli en iç pazar yla ilaç sektöründe küresel bir oyuncu olabilece i belirtilmektedir. 2006'da küresel ilaç pazar n n %7'lik büyüme performans na kar l k Türk ilaç sektörü %10 büyüme göstererek perakende fiyatlarla 13 milyar TL'ye ula m t r. OECD ülkelerinde ki i ba na ilaç tüketimi ortalama 413 dolarken, Türkiye'de bu rakam 134 dolar düzeyindedir. Pazar n bir ba ka çarp c özelli i, ilaç harcamalar nda kamunun pay n n %95 olmas d r. Oysa OECD ülkelerinde kamunun pay ortalama %60, ABD'de ise %25 tir (Ara t rmac laç Firmalar Derne i (AIFD) aç klamalar, statistikler yabanc firmalar n ilaç sektöründeki a rl klar n y ldan y la art rd klar n ortaya koymaktad r. 2001'de sat lan toplam ilac n kutu baz nda ithal oran %9'ken, bu oran 2007'de %18'e yükselmi tir. thal ilaçlar n parasal olarak pazar pay ysa %29'dan %48'e ç km t r (World Bank Turkey Country Economic Memorandum 2006). Nitekim Türkiye'de 2003 y l nda kurulan Ara t rmac laç Firmalar Derne i (A FD) çat s alt nda örgütlenen PhRMA üyeleri ve Avrupal üreticiler son y llarda Türk ilaç sektörüne 300 milyon dolar yeni yat r m yapm t r. Dernek 2007'de yay mlad Türkiye'de 2006 Y l laç Harcamalar De erlendirmesi adl çal mada sektörün liberalle tirilmesi giri imine destek vermektedir. A FD, Türkiye'nin ilaç ara t rmalar merkezi olma potansiyeli ta d n belirterek, ilaç sektöründe yenilikçili e ve Ar-Ge'ye odaklanan, yat r mc lar ülkemize daha fazla çekecek orta ve uzun vadeli stratejilerin belirlenerek h zla uygulanmas için çal malar yapmaktad r. Bu ba lamda t p turizmi ve ilaç sektörü aras nda sinerji sa lanmas, Türkiye için sosyal, sa l k ve ekonomik boyutlar aç s ndan önemli faydalar do uracakt r. TÜS AD Sa l k Çal ma Grubu 13

14 4.d.2. T p Teknolojisi Her sektörde oldu u gibi teknolojik ilerleme sa l k sektörünün de lokomotifidir. Günümüzde yap lan de erlendirmelere göre ileri t p teknolojileri küresel sa l k turizminin geli mesinde %40'l k bir paya sahip olup sektörün bir numaral kalite göstergesi konumundad r. Nitekim Türkiye'nin küresel t p turizminde alternatif bir hizmet sunucusu olabilmesinin arkas ndaki en önemli faktör Türk sa l k sektörünün ileri t p teknolojilerini kullanmas d r. 1990'l y llarda özellikle özel sa l k hizmetlerinin yayg nla mas yla Türkiye'de ileri sa l k teknolojilerine yap lan yat r m h zlanm t r y llar nda özel te his merkezlerinin arka arkaya aç lmas ve yeni t p fakültelerinin kurulmas yeni teknolojilerin devreye sokulmas n h zland rm t r y l sonras sektöre yap lan yat r mlarla MR, CT, Radyoterapi, PET/CT gibi ileri teknolojiler Türkiye'yi teknoloji yo unlu u aç s ndan AB ve OECD ülkeleri ortalamalar na yakla t rm ve baz Bat Avrupa ülkeleri ortalamalar n n da üzerine ç karm t r. Bugün Türkiye'deki her ilde bilgisayarl tomografi cihaz ve illerimizin %90' nda MR sistemi mevcuttur. 5. TÜRK YE AÇISINDAN TIP TUR ZM N N EKONOM K BOYUTU VE D ER ETK LER Ülke ekonomisi aç s ndan t p turizminin de eri ve geleneksel turizmden fark ki i ba na elde edilen kazançta yatmaktad r. Yukar da belirtildi i üzere Türkiye 2008'de turist ba na 708 dolar elde etmi olup bu rakam n gerekli çal malar yap larak 2023'te dolara yükseltilmesi öngörülmektedir. Oysa t bbi tedavi ve ameliyat amac yla Türkiye ye gelen herhangi bir hastan n, seyahat ve hastane d masraflar hariç sadece t bbi müdahale için dolar aras nda bir harcama yapmas söz konusudur (Böbrek transplantasyonu söz konusu oldu unda bu rakam 100 bin dolara kadar ç kmaktad r). Tablo 6: Ülkelere Göre T bbi Hizmet Ücretlerinin Da l m ($) ABD Hasta ödemeli ABD Sigorta TÜRK YE** Hindistan Tayland Singapur Anjiyo Bypass Kalp kapakç ameliyat (tek) Kalça ameliyat Diz ameliyat Mide Bypass' Omurga Mastektomi Kaynak: Medical Tourism: Global Competition in Health Care, Devon M. Herrick - National Center for Policy Analysis, November **: TA K ten al nm t r. TÜS AD Sa l k Çal ma Grubu 14

YÖNETĠCĠ ÖZETĠ. Ġçindekiler. Yönetici Özeti s.1. 1. Giriş s.2

YÖNETĠCĠ ÖZETĠ. Ġçindekiler. Yönetici Özeti s.1. 1. Giriş s.2 T Ü R K Ġ Y E Ġ Ç Ġ N Y E N Ġ B Ġ R F I R S A T P E N C E R E S Ġ : T I P T U R Ġ Z M Ġ G Ö R Ü ġ B E L G E S Ġ Ġçindekiler Yönetici Özeti s.1 1. Giriş s.2 2. Küresel Sağlık Harcaması ve Turizm Perspektifiyle

Detaylı

2005 Faaliyet Raporu. Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir.

2005 Faaliyet Raporu. Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir. 2005 Faaliyet Raporu Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir. çindekiler Sunu 1. Finansal Göstergeler, Özet Finansal Oranlar 2. MNG Bank n Rating leri 2. Sermaye Yap s ve

Detaylı

ALTERNAT F TUR ZM ÇE D OLARAK KAPADOKYA BÖLGES NDE KONGRE TUR ZM N GEL T RME OLANAKLARI

ALTERNAT F TUR ZM ÇE D OLARAK KAPADOKYA BÖLGES NDE KONGRE TUR ZM N GEL T RME OLANAKLARI ALTERNAT F TUR ZM ÇE D OLARAK KAPADOKYA BÖLGES NDE KONGRE TUR ZM N GEL T RME OLANAKLARI Nur ERSUN * Kahraman ARSLAN ** ÖZ Bu çal mada; Kapadokya Bölgesinin kongre turizmi destinasyonu olarak geli tirilebilmesi

Detaylı

KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI

KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI K KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI Ýzmir 2 Caddesi, No.44/8 Kýzýlay, Çankaya / ANKARA Tel: (312) 419 42 43 Faks: (312) 418 83 42 e-mail: info@konev.org.tr www.konev.org.tr YA N I N V Ý Z Y O N N O U

Detaylı

BMC taraf ndan yap lan 37 adet

BMC taraf ndan yap lan 37 adet ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Giri imcilik, yöneticilik ve teknisyenlik 18 de Veli SARITOPRAK Giri imcilik ve Yöneticilik 7 de e k ÇALI KAN Ka Yapay m Derken Göz Ç karmak 8 de

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2012 YILI Performans Programı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2012 YILI Performans Programı T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ 2012 YILI Performans Programı Dünyada her ey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, medeniyet için, en hakiki mür it

Detaylı

Türk liras n n de eri gurur veriyor

Türk liras n n de eri gurur veriyor ORGAN ZE SANAY GAZETES MAYIS 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Yurdumuzdan Giri imcilik, Yöneticilik ve Teknisyenlik Örnekleri 20 de Emin AKÇAO LU Yurt d nda firma avlamal e k ÇALI KAN Finansal istikrar ne demek?

Detaylı

YEN DÜNYA DÜZEN NDE GÜÇ KAZANAN ÜLKELER: YÜKSELEN EKONOM LER. Emin Çivi Celal Bayar Üniversitesi, MAN SA. S. Tamer Çavu gil Michigan State University

YEN DÜNYA DÜZEN NDE GÜÇ KAZANAN ÜLKELER: YÜKSELEN EKONOM LER. Emin Çivi Celal Bayar Üniversitesi, MAN SA. S. Tamer Çavu gil Michigan State University YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA YEN DÜNYA DÜZEN NDE GÜÇ KAZANAN ÜLKELER: YÜKSELEN EKONOM LER Emin Çivi Celal Bayar Üniversitesi, MAN SA S. Tamer Çavu gil

Detaylı

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z fiubat 2012 TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z Prof.Dr. M. Necat Coflkun Doç. Dr. Hakan Naim Ardor Doç. Dr. A. Hakan Çermikli Doç. Dr. H. Ozan Eruygur Doç.

Detaylı

AVRUPA KOMISYONU Brüksel, 9.11.2010 COM(2010) 660 KOM SYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSU NA VE KONSEY E SUNULAN B LD R M Geni leme Stratejisi ve Ba l ca Zorluklar 2010-2011 {SEC(2010) 1326} {SEC(2010)

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2014 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2014 MALİ

Detaylı

GELENEKSEL S STEMLERDEN

GELENEKSEL S STEMLERDEN 48 SOSYAL GÜVENL KTE REFORM E MLER : GELENEKSEL S STEMLERDEN REYSEL EMEKL K PROGRAMLARINA DÖNÜ ÜM ÖZET Tekin AKGEY K * Son 20 y ll k periyotta pek çok ülkede genelde sosyal güvenlik, özelde emeklilik sistemlerinin

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK:

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK: 66 NSAN KAYNAKLARI YÖNET BOYUTUYLA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK: (B R ALAN ARA TIRMASI) ÖZET Tekin AKGEY K Kavram olarak kurumsal sosyal sorumluluk, i letmenin toplumdaki çe itli rollerini sorumlu ve sürdürülebilir

Detaylı

DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU

DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU Do an irketler Grubu Holding A.. 1 2009 Faaliyet Raporu Ç NDEK LER: Vizyon ve Misyon...03 Kurum Profili...04 Yönetim Kurulu Ba kan Mesaj...06 Yönetim

Detaylı

10 bin giri imciye bedava arsa

10 bin giri imciye bedava arsa ORGAN ZE SANAY GAZETES EYLÜL 2011 1 e k ÇALI KAN Ekonomide oyun ve oyna 5 de Cüneyt ÖRKMEZ Güzel ülke ekonomisi ile savunma 8 de Emin AKÇAO LU KOB ler d yat r m yapmal, Eximbank onlar desteklemeli, nas

Detaylı

Bili im Hukuku. Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören. Yay n No: 270

Bili im Hukuku. Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören. Yay n No: 270 Bili im Hukuku Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören Yay n No: 270 stanbul, 2010 Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler- STANBUL Tel. : 212-282 09 73

Detaylı

Türkiye Kalk nma Bankas Yay

Türkiye Kalk nma Bankas Yay TÜRK YE KALKINMA BANKASI A.. Türkiye Kalk nma Bankas Yay EK M ARALIK 2008 Say : 50 Ad na Sahibi Abdullah ÇEL K Yönetim Kurulu Ba kan ve Genel Müdür Yaz leri Sorumlusu Ertan NAN itim ve Halkla li kiler

Detaylı

Türkiye Kalk nma Bankas Yay

Türkiye Kalk nma Bankas Yay TÜRK YE KALKINMA BANKASI A.. Türkiye Kalk nma Bankas Yay SAN HAZ RAN 2009 Say : 52 Ad na Sahibi Abdullah ÇEL K Yönetim Kurulu Ba kan ve Genel Müdür BASINDA Kalk nma Yaz leri Sorumlusu Necdet AH NKÜÇÜK

Detaylı

T.C. BA BAKANLIK. Avrupa Birli i Genel Sekreterli i E itim ve Kurumsal Yap lanma Ba kanl taraf ndan haz rlanm t r. TAIEX Mekanizmas ve Türkiye

T.C. BA BAKANLIK. Avrupa Birli i Genel Sekreterli i E itim ve Kurumsal Yap lanma Ba kanl taraf ndan haz rlanm t r. TAIEX Mekanizmas ve Türkiye T.C. BA BAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL Mustafa Kemal Mahallesi 6. Cadde No: 4 06800 Bilkent / ANKARA Tel: 0312 218 1618 0312 218 1654 Faks: 0312 218 1511 E-posta: taiex@abgs.gov.tr Avrupa Birli i

Detaylı

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Do rudan Yabanc Sermaye Yat r mlar nda Çok Uluslu irketlerin Çin Pazar na Yönelme E ilimleri Türkiye Yönünden Bir De erlendirme

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜİK PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik sorularınız

Detaylı

İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ

İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ TÜİK???????????? T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK TÜİK, İşgücü, İstihdam ve İşsizlik İstatistikleri II Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar

Detaylı

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Değerli Çevre ve İnsan Dergisi Okuyucuları 2009 yılının ilk sayısında tekrar birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyim. Orman yangınları için

Detaylı

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU 01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU Selçuk Ecza Deposu 2009 Faaliyet Raporu 1 çindekiler Temel Finansal Göstergeler 2-3 Misyon, Vizyon, De erler, Sorumluluklar 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj

Detaylı

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 Sika yeni ürünlerini tan tt Isuzu da güç birli i Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 GELECE N A ETMEK Ba yaz 3 Kentsel Dönü üm: Modernle

Detaylı

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa Ara. Gör. M. Hakan

Detaylı

Önümüzdeki 20 y l içinde kamu

Önümüzdeki 20 y l içinde kamu OCAK 2013 OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ 1 abdurrahman@ostim.com.tr AB ya da Şangay'ın yolu Karatay'dan geçiyor Önümüzdeki 20 y l içinde kamu yat r mlar 600 milyar lira olacak. Yerli katk art yla bu harcamalar

Detaylı

Türkiye de Karayollar n n Geli imine Tarihsel Bir Bak

Türkiye de Karayollar n n Geli imine Tarihsel Bir Bak Çank r Karatekin Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi Türkiye de Karayollar n n Geli imine Tarihsel Bir Bak Birol ÇET N * Gaziosmanpa a Üniversitesi ktisat Bölümü bcetin@gop.edu.tr Serap

Detaylı

Türkiye nin Orta Gelir Tuza na Yakalanma Riski ve Bu Riskten Kurtulma Önerileri 1

Türkiye nin Orta Gelir Tuza na Yakalanma Riski ve Bu Riskten Kurtulma Önerileri 1 Türkiye nin Orta Gelir Tuza na Yakalanma Riski ve Bu Riskten Kurtulma Önerileri 1 Ercan YA AR Mesut Alper GEZER Öz Türkiye ekonomisi 1960 y l ndan sonra dü ük gelirli ve dü ük orta gelirli ülke olarak

Detaylı