YÖNET C ÖZET. çindekiler. Yönetici Özeti s Giri s.2

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÖNET C ÖZET. çindekiler. Yönetici Özeti s.1. 1. Giri s.2"

Transkript

1 T Ü R K Y E Ç N Y E N B R F I R S A T P E N C E R E S : T I P T U R Z M G Ö R Ü B E L G E S çindekiler Yönetici Özeti s.1 1. Giri s.2 2. Küresel Sa lık Harcaması ve Turizm Perspektifiyle Tıp Turizmi s.3 2.a. Tıp Turizmi Nedir? 2.b. Küresel Sa lık Harcamaları 2.c. De i en Konjonktür 2.d. Küresel Turizm Sektörü 3. Dünyada Tıp Turizmi s.7 3.a. Öne Çıkan Tedaviler 3.b. Tercih Edilme Kriterleri 3.c. Öne Çıkan Ülkeler 4. Tıp Turizminde Güçlü Bir Alternatif: Türkiye s.10 4.a. Geleneksel Turizmde Türkiye'nin Gücü ve Zafiyeti 4.b. Türkiye'nin Hızla De i en Sa lık Hizmetleri Altyapısı 4.c. Tıp Turizminde Türkiye için Öncelikli Pazarlar 4.d. Türk Tıp Turizminin Bile enleri YÖNET C ÖZET Geli mi ülkelerin sa lık harcamaları ve tedavi ücretleri yıllardır artmakta ve artmaya devam ediyor. Bu nedenle ba ta ABD olmak üzere birçok geli mi ülkenin vatanda ı daha ucuz ve daha kaliteli tıbbi tedavi hizmeti alabilmek için kıtalar arası seyahat ediyor. Bu da aslında eski olan ama son yıllarda hızla büyüyen bir sektörün yıldızının parlamasına neden oluyor: Tıp turizmi veya tıp amaçlı seyahat. Türk özel sa lık sektörü hızla büyümekte ve geli mektedir. Ülkemizde sa lık sektörünün kabuk de i tirdi i bu dönemde özel sektör ve siyasi otorite ortak bir vizyon etrafında kenetlenerek Türkiye'yi uluslararası tıp turizminin güçlü alternatiflerinden biri haline dönü türebilir. Gelecekte sektörün önemli bir boyutunu olu turması öngörülen tıp turizminde Türkiye'nin güçlü bir markaya dönü erek küresel talepten azami pay elde etmesi ülkemiz için sadece ekonomik bir kazanç olarak de il, topluma sunulan sa lık hizmetlerini artırması açısından da kritik öneme sahiptir. Tıp turizmi açısından ülkemizi tercih edilen destinasyonlarından biri yapmak için her eyden önce çok boyutlu olan bu sektörün dinamiklerinin iyi tespit edilmesi ve ortak bir misyonun belirlenmesi gerekmektedir. Kamu, özel sektör ve sivil toplum Türkiye'yi iddialı bir tıp turizmi merkezine dönü türmek için gerçekçi bir stratejiyi ve eylem planını uygulamalıdır. Bu amaçla ilgili tüm tarafların ortak bir platformda bir araya gelerek Tıp Turizmi Koordinasyon Birimi nin hayata geçirilmesi bu yolda atılacak ilk adım olacaktır. 5. Türkiye Açısından Tıp Turizminin Ekonomik Boyutu ve Di er Etkileri s Tıp Turizmine Giden Yolda Türkiye s Öneriler - lk Adımlar Ekler s.20 TÜS AD Sa lık Çalı ma Grubu 1

2 1. G R Ülkemizdeki ekonomik geli meler ı ı ında sa lık sektörü hızla geli mektedir. TÜS AD Sosyal ler Komisyonu bünyesinde faaliyet gösteren Sa lık Çalı ma Grubu'na ba lı olarak kurulmu ve ülkemizdeki sa lık konularıyla ilgili politikalar ve çalı malar üreten çe itli alt çalı ma grupları bulunmakta olup, söz konusu gruplardan bir tanesi Tıp Turizmi Alt Çalı ma Grubu'dur. Tıp Turizmi Alt Çalı ma Grubu, küresel tıp turizmini ve ülkemizin bu önemli sektördeki potansiyelini ortaya koyan bir çalı ma yaparak hızla büyüyen pazardan azami ekilde faydalanabilmesi için bu çalı mayı hazırlamı tır. 1990'lara kadar büyük bir bölümü kamu tarafından sa lanan sa lık sektörü özellikle geçti imiz 10 yılda özel yatırımların hızla artmasıyla kabuk de i tirmeye ba lamı tır. Büyük ölçekli, altyapısı kuvvetli, ikinci ve üçüncü düzey sa lık hizmetini bütüncül bir yakla ımla sunabilen özel sa lık kurulu larının sayısı hızla artmaya devam etmekte, bu geli me ülkemizde mevcut sa lık hizmet anlayı ını de i tirirken hastaların beklentilerinin yükselmesine yol açmaktadır. Sa lık sektöründe nitelikli hizmet arzının artmasıyla beraber özel sa lık sigorta irketleri de daha kapsamlı poliçeler geli tirmi, aynı zamanda dünyanın en geli mi pazarlarında görülen son teknolojiye yatırım yapan sa lık kurulu ları, etkin ve profesyonel sa lık hizmetleri yönetimi sayesinde verimliliklerini artırarak Türk sa lık sektörünün niteli ini hızla de i tirmi tir. Bu süreçte nitelikli hekimler, tanı ve tedavide kullanılan ileri teknoloji ve tıbbi standartların en üst seviyeye çekilmesiyle birlikte ba arılı tıbbi sonuçlar alınmaya ba lanmı tır. E itim hastaneleri ile rekabet edebilir hale gelen nitelikli özel hastaneler rekabetçi fiyatların da katkısıyla, son yıllarda yurtdı ında bu standardı olu turamamı ülkelerin vatanda larının da ba vurdu u birer adres haline gelmi tir. Özel hastaneler hem standartlarını yüksek seviyede tutabilmek ve sa lıkta kaliteli hizmeti uzun vadede sürdürebilmek, hem de uluslararası düzeyde niteli inin tescillenmesi için sa lıkta uluslararası kaliteyi belgeleyen Joint Commision International (JCI-Uluslararası Ortak Komisyon) tarafından akredite edilmektedirler. Sonuçta yüksek standartlarda hizmet verebilen sa lık kurulu larımızın sayısının artması ile ülkemizin, küresel tıp turizminde güçlü bir hizmet sunucu olabilme potansiyeli de kuvvetlenmi tir ve kuvvetlenmeye de devam etmektedir. TÜS AD Sa lık Çalı ma Grubu 2

3 2. KÜRESEL SA LIK HARCAMASI VE TUR ZM PERSPEKT F YLE TIP TUR ZM 2.a. Tıp Turizmi Nedir? Tıp turizmi son yıllarda daha çok ilgi gösterilen ve hızla büyüyen bir sektör olarak dikkat çekmektedir. Aslında insanların ihtiyaç duydu u tedaviyi elde etmek amacıyla seyahat etmesi yüzyıllardır süregelen bir durumdur. Bu faaliyet 20. yüzyılın son çeyre inde tıp turizmi olarak tanımlanmaya ba lanmı tır. Ancak 21. yüzyılla birlikte bu alandaki geli meler dikkate alındı ında, nitelikli ve ucuz tıbbi tedavi hizmeti alabilmek için ülkeler arası seyahati tıp turizmi olarak adlandırıp böylesi önemli bir hizmeti salt turizm adı altında tanımlamak günden güne daha az itibar gören bir yakla ımdır. Fakat henüz daha uygun bir tanım geli tirilemedi i için tıp turizmi ifadesi yaygın olarak kullanılmaktadır. Günümüzde tıp turizmini öne çıkaran temel dinamikler unlardır: Tedavi masraflarından büyük miktarda tasarruf edilmesi, Bir hastanın ba ka bir ülkede kendi ülkesine kıyasla daha kaliteli sa lık hizmeti alabilmesi, Geli mi pazarlarda, var olan standart sigorta paketi dı ında kalan tedavilerin sigorta irketi tarafından kar ılanmaması nedeniyle ilgili masrafın hasta tarafından üstlenilmesi, Sigorta kapsamı dı ında olan cerrahi müdahalelerin yaygınla ması (estetik vs.), Ameliyat gerektiren tedavilerde, sıra beklemeksizin bir ba ka ülkede hızla hizmet alınabilmesi, Uluslararası sa lık standartlarının yaygınla ması, teknoloji ve hizmet sunumunda geli mekte olan ülkelerin geli mi ülkelerin standartlarını yakalaması, Yeni ve farklı bir ülkeye gitmenin hasta üzerindeki pozitif psikolojik etkisi, Tüm bu unsurlar geli mi ülke vatanda larını, kendi ülkeleri dı ında geli en yeni alternatiflere yöneltmi ve sa lık hizmetlerinde geli mi ülkelere do ru olan hareketlili i zaman içinde tersine çevirmi tir. Bunun dı ında bir ülkeyi ziyaret etmenin ve yeni yerler görmenin hasta üzerindeki olumlu psikolojik etkisinin bir avantaj oldu u da genel kabul görmektedir. Di er taraftan tıp turizmi, yılın her zamanına denk dü en bir yapı arz etti i için, genellikle yaz aylarına özgü sezonluk olarak dü ünülen turistik faaliyetlerinden ayrı ır. Ayrıca her zaman olmasa bile, hastalara refakat eden aile bireylerinin bulunması bu sektörün yarattı ı ekonomik katkıyı büyütür. Tıp turizminin arkasındaki temel dinamikleri anlamak için küresel sa lık harcamalarını, dünyada hızla de i en sa lık hizmetlerinin çehresini ve turizm sektöründeki geli meleri incelemek gereklidir. TÜS AD Sa lık Çalı ma Grubu 3

4 2.b. Küresel Sa lık Harcamaları Dünya, sa lık için her yıl daha çok para harcamaktadır. Küresel toplam sa lık harcaması 2006'da 4,1 trilyon doları (ABD doları) a mı olup, bu rakam 48 trilyon dolarlık toplam küresel gayri safi yurtiçi hasıla (GSY H)'nın %8.5 ini olu turmaktadır arasında dünyada ki i ba ına sa lık harcaması %22 artarak, 1998'de ki i ba ına 523 dolar iken 2006'da 639 dolara yükselmi tir. Bu artı oranı Ekonomik Kalkınma ve birli i Örgütü (OECD) ülkelerinde %30'dur. 30 üyeden olu an ve ço unlu u yüksek gelirli ülke statüsünde olan OECD ülkelerinde ki i ba ı ortalama yıllık sa lık harcaması dolardır. OECD ülkeleri dünya nüfusunun %18'ini olu turmakla birlikte dünya toplam sa lık harcamalarının %80'ini gerçekle tirmektedir. ABD'nin 2005'te gerçekle tirdi i gayri safi yurtiçi hasıla (GSY H) nın %15.3'ü sa lık giderlerinden olu maktadır. Onu %11'in üzerindeki sa lık giderleri ile sviçre ve Fransa izlemektedir. OECD ortalamasıysa %9 dur (bkz. Tablo 1). Tablo 1: OECD Ülkeleri Sa lık Harcamaları GSY H Payı ,0 16,0 15,3 14,0 % 12,0 10,0 8,0 11,6 11,1 10,7 10,3 10,2 10,2 10,1 9,8 9,5 9,1 9,1 9,1 9,0 9,0 8,9 8,3 8,3 7,9 7,6 7,5 7,5 7,2 7,1 6,0 6,4 6,2 6,0 4,0 2,0 0,0 ABD sviçre Fransa Alm anya Belçika Avusturya Portekiz Yunanistan Kanada zlanda Danim arka isveç Norveç ORTALAMA Yeni Zenlanda ta lya n giltere spanya Lüksem burg Türkiye Finlandiya rlanda Çek Cum. Slovak Cum. M eksiko Polanya Kore Kaynak: OECD Health Data, 2007 TÜS AD Sa lık Çalı ma Grubu 4

5 Bu çerçevede de erlendirildi inde ABD de yılda ki i ba ına dolarlık sa lık harcaması yapılırken OECD ülkeleri ortalamasının dolar oldu u ortaya çıkmaktadır (bkz. Tablo 2). Tablo 2: OECD Ülkeleri Ki i Ba ına Toplam Sa lık Harcaması ve Kamu Payı Ki i Ba ına Toplam Sa lık Harcaması Kamu Payı Satın alma gücü paritesi ($) % 0 0 ABD Lüksemburg Norveç sviçre Avusturya zlanda Belçika Fransa Kanada Almanya Avustralya Danimarka Hollanda Yunanistan rlanda sveç OECD Ortalama Birle ik Krallık talya Japonya Yeni Zelanda Finlandiya spanya Portekiz Çek Cumhuriyeti Macaristan Kore Slovakya Polonya Meksika Türkiye Kaynak: OECD Health Data, 2007 Geli mi ülkelerin kar ı kar ıya oldu u sa lık yükü bu ülkelerde tüm sosyal ve özel sigorta sistemini zora sokmaktadır. Batılı ülkelerde nüfusun ya lanması ve sa lık hizmetlerine olan talebin daha da artması ekonomileri her geçen gün daha fazla zorlamaktadır. Di er taraftan geli mi ülkelerde tedavi giderlerinin sigorta sistemi tarafından kar ılanmasının fiyatları artırdı ı da bir gerçektir. Bu da bumerang etkisi yaparak sigorta sisteminin üzerindeki maddi yükü daha da a ırla tırırken özellikle sigortasız veya sınırlı sigorta paketi bulunan milyonlarca insanın nitelikli tıbbi tedaviye ula masını çok sınırlamaktadır. Geli mi ülkelerdeki yüksek fiyatlar hastaların tedavilerini kendi ceplerinden kar ılamalarına imkân vermezken, bu ülkelerdeki yüksek fiyatlar sadece sigortasız kitleleri de il i verenleri ve sigorta fonlarını da tehdit etmektedir. Bu durum da tıp turizmini tetiklemektedir. 2.c. De i en Konjonktür 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren tıp biliminin hızla geli mesi ile birlikte zengin hastalar kıtaları a arak en ileri tedavilere eri ebilmekteydi. Bu durum yepyeni bir açılıma hayat veren 3 önemli geli me ile de i ti. TÜS AD Sa lık Çalı ma Grubu 5

6 Öncelikle, e itim sektörü globalle tikçe tıp e itimi için geli mekte olan ülkelerden geli mi ülkelere giden ö renci sayısı hızla arttı. Aynı zamanda modern tıpta kullanılan ileri teknolojiler dünya çapında tedarik edilmeye ba landı. Bu durum geli mekte olan ülkelerin sa lık alanındaki i gücü niteli ini hızla yükseltti ve tedavi amaçlı teknolojik cihazlar bu ülkelerde de hastaların hizmetine sunuldu. kinci olarak, geli mi ülkelerde ya ayan diaspora, (örne in ngiltere deki Hint yada Pakistan asıllı vatanda lar) son 10 yılda kendi ülkelerinden çok daha ucuz ve kaliteli tedavi hizmetini kökenlerinin uzandı ı anayurtlarında satın alma fırsatı buldular ve bu farkı ya adıkları ülkeye dönünce tanıtma imkanı buldular. Son olarak, geli mi ülkelerde sa lık masrafları gerek bireyler gerekse sosyal sigorta sistemi üzerinde çok büyük bir maddi yüke dönü tü. Kendini etkin tıbbi çözüm merkezi olarak sunan ülkeler, alternatif tedavi merkezi olarak ön plana çıkmaya ba ladı. Bu geli meler, dünyada tıp turizminin hızla büyümesine yol açmı tır. Tıp turizmi, fırsatları iyi de erlendirmek ve güçlü bir özel sa lık altyapısı kurmak isteyen ülkeler için tarihi bir fırsat penceresi sunmaktadır. 2.d. Küresel Turizm Sektörü 20. yüzyılın en önemli sosyal, politik ve ekonomik geli melerinden biri hiç üphesiz küresel turizm sektöründeki ilerlemedir. Zenginle menin ve mobilitenin tetikledi i turizm sektörü, toplumlar arası ili kilerin, ülkeler arası etkile imin ve ekonomik kalkınmanın en önemli itici güçlerinden biri olmu tur. Dünya Turizm Örgütü verilerine göre arasında seyahat eden turistlerin sayısı her yıl ortalama %6.5 artmı olup, söz konusu oran son 20 yılda daha da yükselmi tir. Turist sayısı 1990'da yakla ık 450 milyonken bu rakam 2006 sonu itibariyle 842 milyona çıkmı tır. Aynı dönemde 270 milyar dolar olan küresel turizm harcaması 733 milyar dolara yükselerek, dünyada her gün 2 milyar dolarlık bir turizm harcaması yapılmaya ba lanmı tır. Son 20 yılda içerik açısından çe itlenerek pek çok farklı zevke ve beklentiye uygun olarak çe itlenen turizm sektörünün son yıllarda güçlenen bir kolu da sa lık turizmi olmu tur. Basit anlamıyla ifa bulma amaçlı turizmi kapsayan sa lık turizminin bir dalı da tıp turizmidir. Genelde sa lık turizminin bir parçası olarak tanımlanmasına ra men tıp turizminin geçmi i geleneksel turizmden çok farklıdır. Küresellik önemli bir kavram olarak uluslararası literatüre yerle meden çok önce tıp turizminin önemli bir özelli i olarak ortaya çıkmı tır. TÜS AD Sa lık Çalı ma Grubu 6

7 3. DÜNYADA TIP TUR ZM 2006 yılında küresel tıp turizminden brüt olarak 60 milyar dolar elde edilmi tir. McKinsey & Company'nin yaptı ı bir ara tırmaya göre bu rakamın 2012'de 100 milyar dolara çıkması beklenmektedir. Tıp turizmine ili kin sınırlı ara tırma ve veri bulunmakla birlikte 2005 yılında 500 bin ABD vatanda ının tedavi amaçlı olarak geli mekte olan ülkelere seyahat etti i tahmin edilmektedir. 3.a. Öne Çıkan Tedaviler Önceleri estetik ameliyatı gibi kozmetik amaçlı cerrahi masraflarını dü ürmek için geli mekte olan ülkelere yönelen hastalar, zaman içinde daha karma ık ve önemli tedaviler için de ülkeler arası seyahat etmeye ba lamı tır. Tablo-3: Küresel Tıp Turizminde Öne Çıkan Tedaviler Karma ık Tedavi Gerektiren Hastalıklar Kanser tedavisi Kalp ve damar tedavileri Nöroloji ve beyin cerrahisi Tüp bebek uygulamaları Tüm ileri tanı ve tedavi yöntemleri (pet bt, gamma knife, cyberknife, ileri radyoterapi yöntemleri) Transplant Ortopedi Nükleer tıp Diyaliz Romatizma A rı yönetimi Rehabilitasyon Estetik Tıp Hizmetleri Plastik cerrahi Cilt tedavisi Sa lık kontrolü Kilo formunu geri kazanma Masaj ve SPA Dengeli beslenme - teori & pratik Cilt hastalıkları Di Tedavisi mplant Estetik Di hekimli i Gülme hattı tasarımı Lazer tedavisi Di beyazlatma Seramik dolgu Porselen kaplama Kron ve köprü Di eti hastalıkları Di bakımı (çocuklar ve bebekler için) Görme Bozuklukları Tedavileri Lasik ameliyatları Di er göz hastalıkları TÜS AD Sa lık Çalı ma Grubu 7

8 3.b. Tercih Edilme Kriterleri Yapılan ara tırmalara göre çe itli tedaviler ve cerrahi müdahaleler için bir hastanın yabancı bir ülkeye gitmesini tetikleyen temel kriterler bulunmaktadır. Buna göre tercih yapılırken; Sa lanan toplam maddi tasarruf, Tedavi görülecek ülkeye kar ı hissedilen kültürel ve duygusal ba, Seyahat edilecek mesafe, Cerrahi müdahalenin sıra beklemeden yapılabilmesi, Gidilen ülkede kalınması gereken süre, O ülkenin itibarı/imajı, O ülkenin uzmanla tı ı dal (varsa) etkenleri arasında bir denge gözetilmektedir. Maddi tasarrufun yanı sıra geli mi ülkelerde bazı tedaviler için aylarca sıra beklenmesi tıp turizmini geli tiren önemli bir etken olarak ön plana çıkmaktadır. Ayrıca tedavinin olabildi ince kısa süreli olması ve tercihen yakın bir ülkede gerçekle mesi hastaların kararlarını belirleyen di er önemli iki faktördür. Uzmanlar, zaman ve mesafe parametreleri dı ında bir hastanın kendi ülkesindeki tedavi (ameliyat) maliyetinin bin dolardan yüksek oldu u durumda seyahat kararını almaya de er buldu unu belirtmektedir (Milstein A, Smith M. America s new refugees-seeking affordable surgery offshore New England Journal of Medicine. Vol 355: October 19, 2006). Yapılan anket çalı malarına göre 10 bin doları a an tasarruflar söz konusu oldu unda sigortasız hastaların %38'i, sigortalılarınsa %25'i ba ka bir ülkeye seyahat etmeye niyetlenebilece ini ifade etmi tir (Herrick, Devon M. Medical Tourism: Global Competition in Health Care - NCPA Policy Report No. 304). Di er taraftan yapılan bir ba ka ara tırmaya ( Medical Tourist Survey: 2008 Report, Instuition Communication ve göre tedavi amacıyla yurtdı ına giden ngiliz hastaların %97'si tedavi olmak için tekrar ba ka ülkeye gidebileceklerini beyan etmi tir. Üstelik bu hastaların %96 sının muhtemelen ve kesinlikle aynı tedavi merkezine tekrar gidece i belirtilmektedir. Ara tırmanın bir ba ka önemli bulgusu tıp turizmine yönelen ülkeler için çok kritik bir etkiyi ortaya koymaktadır: Tedavi gören hastaların %97'si arkada larına veya akrabalarına da yurtdı ında tedavi görmelerini önermektedir. Yapılan tahminlere göre tıbbi tedavi amacıyla ba ka ülkelere seyahat edecek ngiliz vatanda larının sayısının 2010'da 'e ula aca ı ve 1.8 milyar dolarlık bir pazar yaratacakları tahmin edilmektedir ( Report on health tourism Special Report Publishing, Sunday Telegraph). Ki isel giri imlerin dı ında i verenlerin ve irket bünyelerinde yer alan çalı an ve emeklilik kurumlarının da en iyi tedaviyi, olabilecek en ucuz maliyetle kar ılayabilmek için sorumlu oldukları ki ileri alternatif ülkelere yönlendirdikleri bilinmektedir. TÜS AD Sa lık Çalı ma Grubu 8

9 3.c. Öne Çıkan Ülkeler Geli en tıp turizmi sayesinde tedavi masraflarından %15-80 arasında bir tasarruf sa lanabilece i biliniyor. Halen dünyada 1 milyon üzerinde hastanın tedavi amacıyla ba ka ülkelere seyahat etti i tahmin edilmektedir. Bu hastalar, 4 kıtada 28 ülkeden birini tercih etse de bazı ülkeler ön plana çıkmaktadır. Günümüzde en çok tedavi amaçlı turist çeken ülkelerin ba ında Tayland gelmektedir (Bhangale, Vijay Prof., Medical Tourism: Taking off in a big way in India ). 2005'te Tayland'ı 1 milyonun üzerinde yabancı hastanın ziyaret etti i tahmin edilmektedir. Bu ülkeyi yakla ık 500 bin yabancı hastayla Hindistan ve 250 bin yabancı hastayla da Singapur (Küresel tıp turizminin önemli bir oyuncusu olan Singapur'la ilgili detaylı bilgi Ek-1'de yer almaktadır) takip etmektedir ( Medical Travel Industry - Analysis and Strategy Georgetown University McDonough School of Business). Ucuz ve ba arılı tedavi dı ında bir tıp turizmi merkezi olarak Tayland'ı ön plana çıkaran unsurların ba ında ülkenin güçlü turizm altyapısının sa ladı ı imkânlar yer alır. Bu altyapı özelikle hastanede tedavi öncesinde ve sonrasında hastalara (ve yakınlarına) önemli avantajlar sa lar. Hindistan ise geli mi bir tıp altyapısının yanı sıra ngilizce'nin çok yaygın olarak kullanılmasıyla da bir tercih sebebidir. Bu ülkelerden alınan tıbbi hizmetler nedeniyle sa lanan tasarruf muazzam farklar ortaya koymaktadır. Örne in, ngiliz Ulusal Sa lık Sistemi (NHS)'nde dolara mal olan bir omuz ameliyatı Hindistan'da dolara gerçekle ebilmektedir. Üstelik ameliyat için randevu ilk ba vurudan 10 gün sonraya verilebilmektedir (www.treatmentabroad.com). Benzer ekilde ABD'de 30 bin dolar tutan bir kalp ameliyatı Yeni Delhi'nin nitelikli bir hastanesinde sadece 4 bin dolara mal olmaktadır. Diz kemi i de i imi için Hindistan ve Singapur'da bin dolar arasında de i en maliyet ABD'de 30 bin doların altına dü memektedir. ABD'de 4,500 dolara mal olabilen basit bir estetik burun ameliyatı Hindistan'da sadece 850 dolara gerçekle mektedir (Herrick, Devon M., Medical Tourism: Global Competition in Health Care - NCPA Policy Report No. 304). Tıp turizminin potansiyelini en iyi anlayan ülkelerin ba ında Hindistan gelmektedir. Siyasi otoritenin özel sektörle ortak hareket etmesiyle tıp turizminde stratejik bir bakı açısı izleyen bu ülke önümüzdeki yıllarda tıp turizminin geli mesi için sektöre 6.5 milyar ABD doları kaynak ayıraca ını duyurmu tur ( Medical tourism gets shot in arm The Economic Times, 25 Kasım 2007). Turizm Bakanlı ı tarafından harcanacak bu kaynakla uygun bütçeli hastaneler ve hasta yakınlarının konaklama imkânlarını artırmak amacıyla oteller in a edilecektir. Tedavi amacıyla Hindistan'a giden turistlerin sayısının yılda ortalama %28 artarak 2012'de bir milyon sınırını a ması beklenmektedir ( Indian Tourism Industry Forecast RNCOS). Halen dünya çapında 30'a yakın ülke tıp turizminde ön plana çıkmaktadır. Bunlar arasında geli mi ülkelerin yanı sıra geli mekte olan ülkeler de dikkat çekmektedir (bkz. Tablo 4.) TÜS AD Sa lık Çalı ma Grubu 9

10 Tablo-4: Küresel Tıp Turizminde Öne Çıkan Ülkeler Asya/Orta Do u K. ve G. Amerika Avrupa Afrika Birle ik Arap Emirlikleri ABD Almanya Güney Afrika Çin Arjantin Belçika Tunus Güney Kore Brezilya Çek Cum. Hindistan Ekvator spanya srail Kanada sviçre Malezya Kolombiya talya Singapur Kosta Rika Polonya Suriye Meksika Portekiz Tayland Türkiye Kaynak: Medical Tourism, Globalization of the Healthcare Marketplace Michael D. Horowitz, Jeffrey A. Rosensweig, A. Jones 4. TIP TUR ZM NDE GÜÇLÜ B R ALTERNAT F: TÜRK YE Türkiye'de, tıp turizminden ziyade sa lık turizmi yeni bir sektör olarak ilgili çevrelerde ve ilgili bakanlıklarda gündeme gelmekte ve basında konu edilmektedir. Turizm gibi e lence a ırlıklı bir hizmet sektörüyle, insan hayatını ve kalitesini do rudan etkileyen sa lık hizmetlerinin yan yana geldi i sa lık turizmi, genellikle Türkiye'nin zengin termal ve di er ifa verici kaynaklarına, nitelikli SPA ve masaj salonlarına yabancı turist çekmek olarak algılanmaktadır. Oysa tıp turizmi bunlardan ayrı olup, tıp turizminde ba arılı olmak için hakim olması gereken anlayı di er turizm sektörlerinden çok farklıdır. Bu önemli farkın altını çizdikten sonra Türkiye'nin küresel tıp turizminde güçlü bir oyuncu olabilecek potansiyeli ta ıdı ını vurgulamak gereklidir. Söz konusu potansiyeli gerçekle tirmenin birinci ko ulu, özel sektörle siyasi otoritenin tıp turizmiyle ilgili ortak bir vizyon ve misyon etrafında kenetlenerek, Türkiye için önemli bir ekonomik ve toplumsal fayda sa lamayı hedeflemesidir. Ba arılı bir tıp turizmi sektörünün hayata geçirilmesinin, Türkiye'nin küresel imajına çok büyük bir katkı sa layaca ını da unutmamak gerekir. 4.a. Geleneksel Turizmde Türkiye'nin Gücü ve Zafiyeti Bacasız sanayi olarak da tanımlanan turizmde, 1980'lerin ortasından itibaren yürütülen bütünsel bir strateji ve devlet tarafından sa lanan destekler sayesinde 2006 yılında Türkiye dünyanın 11. en büyük turizm destinasyonu olmu tur. 2008'de toplam 31 milyon yabancı ziyaretçi a ırlanmı ve yakla ık 22 milyar dolar gelir elde edilmi tir arasında Türkiye'ye gelen yabancı turist sayısında %33'lük bir artı olmasına ra men turizm gelirlerinde herhangi bir artı sa lanamamı, turist ba ına elde edilen ortalama gelir dü mü tür. Buna göre 2006'da bir turist ortalama 728 dolar harcarken 2008'de bu rakam 708 dolara gerilemi tir (http://www.tuik.gov.tr). TÜS AD Sa lık Çalı ma Grubu 10

11 Turizm Bakanlı ı tarafından hazırlanan Türkiye Turizm Stratejisi 2023/Eylem Planı te belirlenen stratejik yakla ımlar çerçevesinde yapılacak çalı maların tamamlanması, geli tirilmesi öngörülen bölgelerdeki altyapı ve konaklama ihtiyaçlarının kar ılanması durumunda, 2023 yılında, 63 milyon turist, 86 milyar dolar dı turizm geliri ve turist ba ına yakla ık dolar harcamaya ula ılması öngörülmektedir (http://www.kultur.gov.tr/tr/tempdosyalar/ TTStratejisi2023.pdf). 4.b. Türkiye'nin Hızla De i en Sa lık Hizmetleri Altyapısı Bugün Türk özel sa lık sektörü, gerek hastane altyapısı, gerek hekimlerin tecrübesi, gerekse teknolojik olarak uluslararası boyutta küresel rakipleri ile rekabet edebilecek bir altyapı ve yetkinli e sahiptir. Nitekim Türkiye bu sayede küresel tıp turizmi için alternatif destinasyonlardan biri olarak gündeme gelmeye ba lamı tır. Türkiye'de bugün dünyanın en geli mi merkezlerinde görülebilen tıbbi cihazlar, teknikler ve yöntemler sayesinde birinci sınıf hizmet sunan özel hastaneler bulunmaktadır. Bu hastanelerde sunulan transplantasyon, onkolojik tedaviler, beyin cerrahisi, kalp cerrahisi ve kardiyak giri imler, ortopedik cerrahiler ve göz tedavileri yurtdı ından hastaların ba vurmaya ba ladı ı ba lıca sa lık hizmetleri haline gelmi tir. Türkiye'de önde gelen özel hastaneler, genellikle a a ıdaki bran larda; Rusya, Avrupa, Balkan, Orta Do u ve Orta Asya ülkelerinden hasta kabul etmektedir. Co rafi konum, sa lanan hizmetin kalitesi ve avantajlı tedavi maliyeti, hastanın ve masrafları kar ılayan üçüncü tarafların Türkiye'de sa lık hizmeti alma tercihlerini desteklemektedir. Türkiye'de öne çıkan tedaviler unlardır (Ek-2): Onkoloji (Medikal & Cerrahi) Kardiyoloji & Kardiyovasküler Cerrahi Ortopedi & Travmatoloji Plastik Cerrahi Beyin Cerrahisi Göz Hastalıkları Kadın Do um Organ Nakli A ız ve Di Sa lı ı 2007 sonu itibariyle Türkiye de toplam yatak sayısının %8'si özel sektör tarafından kurulmu durumdadır. Bu hastaneler Türkiye de yakla ık 200 bini bulan toplam yatak sayısının 16 binini sunmaktadır. TÜS AD Sa lık Çalı ma Grubu 11

12 Tablo 5: Türkiye de Yataklı Tedavi Kurumlarının Kurulu lara Göre Da ılımı, 2007 KURULU UN ADI Hastane Sayısı Kadro Yata ı Sayısı % Kadro Yatak Sayısının Da ılımı Sa lık Bakanlı ı ,32 Tıp Fakülteleri ,78 Özel ,067 8,0 Di er ,89 TOPLAM Kaynak: Sa lık Bakanlı ı Türkiye'de sunulan sa lık hizmetlerinin kalitesi Sa lık Bakanlı ı tarafından de erlendirilip denetlenmesine kar ın bir grup özel sa lık hizmetleri yatırımcısı uluslararası akreditasyon kurulu larına da ba vurarak hizmet kalitelerini uluslararası düzeyde belgeletmi tir. Hastane standartları sunan ve bu standartlara göre hastaneleri akredite eden kurulu olan Joint Commission International (JCI)'ın 35 ülkede akredite etti i toplam 245 sa lık kurulu u bulunmaktadır. Di er taraftan Uluslararası Standartlar Örgütü-ISO (International Standards Organization) tarafından akredite edilmi 20 kadar daha hastane oldu u bilinmektedir. Joint Commission International (JCI) tarafından ülkemizde 32 sa lık kurulu u akredite edilmi bulunmaktadır. Bu rakam, 35 ülkede akredite edilen toplam sa lık kurulu larının %13'üne tekabül etmektedir. Gönüllülük esasına dayalı olarak akredite olmaları, Türkiye'de özel sa lık gruplarının niteli inin ve ba arılı kurulu lar arasında yer alma iste inin bir göstergesi olarak yorumlanabilir (Türkiye'de JCI tarafından akredite edilen kurulu lara ili kin detaylı bilgi Ek-3'te yer almaktadır). (Ek-4 te Akredite Hastaneler Derne ine kayıtlı hastaneler bulunmaktadır). Bu sayede Türkiye küresel tıp turizminde boy göstermeye ba lamı olup, Batı Avrupa, Orta Do u ve Orta Asya ülkelerinden hastalara da tanı ve tedavi hizmetleri arz etmektedir. leri teknolojileri kullanarak yüksek kalitede sa lık hizmeti sunan hastaneler, Türkiye'nin sundu u rekabetçi avantajlar sayesinde rekabetçi fiyatlarla tedavi hizmeti verebilmektedir. Do ru adımlar atılması halinde Türkiye tıp turizminden 2020 yılında 8 milyar dolar toplam gelir hedefleyebilir. 4.c. Tıp Turizminde Türkiye için Öncelikli Pazarlar Tıp turizmi açısından dünyanın en büyük pazarını olu turan ABD ye Türkiye'nin Uzak Do u lu rakiplerinden daha yakın bir mesafede olması bir avantajdır ve bu ülkeyle var olan tarihsel siyasi ili kiler de ABD pazarını öne çıkarmaktadır. Buna göre Türkiye için hedef pazarlar: Batı Avrupa Balkan Ülkeleri Orta Do u Rusya Orta Asya Kuzey Amerika dır. TÜS AD Sa lık Çalı ma Grubu 12

13 Türkiye nin geleneksel turizm açısından Batı Avrupa ülkeleri vatanda ları için tercih edilen turizm destinasyonlarından biri olmasının, tıp turizmi açısından önümüzdeki yıllarda Türkiye yi avantajlı bir konuma getirece i dikkate alınmalıdır. Çalı manın ba ında da belirtildi i gibi kültürel ve duygusal yakınlık tıp turizminde önemli bir tercih sebebidir. 4.d. Türk Tıp Turizminin Bile enleri Ülkemizde ilaç sektörü ve tıp teknolojisinin geli mi altyapısı küresel tıp turizmi açısından çok kritik iki belirleyici faktör olup her iki unsur rekabet gücünü belirlemektedir. 4.d.1. laç Sektörü Türkiye'de güçlü bir ilaç sektörünün bulunması tıp turizmi potansiyeli açısından önemli bir role sahiptir. Son yıllarda hızla geli en Türk ilaç sanayi, küresel ara tırmacı ilaç irketlerinin ilgi oda ı haline gelmi tir. Novartis, Pfizer, Eli Lilly ve Merck gibi dünya ilaç devleri dahil olmak üzere yakla ık 70 üyenin bir araya gelerek olu turdu u ABD Ara tırmacı ve Üretici laç irketleri Birli i (PhRMA)'nin yayımladı ı Uluslararası Ticaret Engelleri adlı raporda da Türkiye'nin insan kaynakları, büyük pazarlara yakınlı ı ve hızla geli en iç pazarıyla ilaç sektöründe küresel bir oyuncu olabilece i belirtilmektedir. 2006'da küresel ilaç pazarının %7'lik büyüme performansına kar ılık Türk ilaç sektörü %10 büyüme göstererek perakende fiyatlarla 13 milyar TL'ye ula mı tır. OECD ülkelerinde ki i ba ına ilaç tüketimi ortalama 413 dolarken, Türkiye'de bu rakam 134 dolar düzeyindedir. Pazarın bir ba ka çarpıcı özelli i, ilaç harcamalarında kamunun payının %95 olmasıdır. Oysa OECD ülkelerinde kamunun payı ortalama %60, ABD'de ise %25 tir (Ara tırmacı laç Firmaları Derne i (AIFD) açıklamaları, statistikler yabancı firmaların ilaç sektöründeki a ırlıklarını yıldan yıla artırdıklarını ortaya koymaktadır. 2001'de satılan toplam ilacın kutu bazında ithal oranı %9'ken, bu oran 2007'de %18'e yükselmi tir. thal ilaçların parasal olarak pazar payıysa %29'dan %48'e çıkmı tır (World Bank Turkey Country Economic Memorandum 2006). Nitekim Türkiye'de 2003 yılında kurulan Ara tırmacı laç Firmaları Derne i (A FD) çatısı altında örgütlenen PhRMA üyeleri ve Avrupalı üreticiler son yıllarda Türk ilaç sektörüne 300 milyon dolar yeni yatırım yapmı tır. Dernek 2007'de yayımladı ı Türkiye'de 2006 Yılı laç Harcamaları De erlendirmesi adlı çalı mada sektörün liberalle tirilmesi giri imine destek vermektedir. A FD, Türkiye'nin ilaç ara tırmaları merkezi olma potansiyeli ta ıdı ını belirterek, ilaç sektöründe yenilikçili e ve Ar-Ge'ye odaklanan, yatırımcıları ülkemize daha fazla çekecek orta ve uzun vadeli stratejilerin belirlenerek hızla uygulanması için çalı malar yapmaktadır. Bu ba lamda tıp turizmi ve ilaç sektörü arasında sinerji sa lanması, Türkiye için sosyal, sa lık ve ekonomik boyutları açısından önemli faydalar do uracaktır. TÜS AD Sa lık Çalı ma Grubu 13

YÖNETĠCĠ ÖZETĠ. Ġçindekiler. Yönetici Özeti s.1. 1. Giriş s.2

YÖNETĠCĠ ÖZETĠ. Ġçindekiler. Yönetici Özeti s.1. 1. Giriş s.2 T Ü R K Ġ Y E Ġ Ç Ġ N Y E N Ġ B Ġ R F I R S A T P E N C E R E S Ġ : T I P T U R Ġ Z M Ġ G Ö R Ü ġ B E L G E S Ġ Ġçindekiler Yönetici Özeti s.1 1. Giriş s.2 2. Küresel Sağlık Harcaması ve Turizm Perspektifiyle

Detaylı

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZMİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2012

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZMİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 TÜRKİYE MEDİKAL TURİZMİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI ISBN: 978-975-590-440-5

Detaylı

TÜRK YE N N TANITIMI TÜS AD ÖRNE

TÜRK YE N N TANITIMI TÜS AD ÖRNE TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ AVRUPA B RL ÜYEL YOLUNDA TÜRK YE N N TANITIMI TÜS AD ÖRNE Yrd. Doç. Dr. pek Altınba ak Ar. Gör. Elem Yalçın Mart 2008 (Yayın No. TÜS AD-T/2008-03:454) Meflrutiyet

Detaylı

Mevcut Durum ve 2013 Yılı Vizyonu

Mevcut Durum ve 2013 Yılı Vizyonu Türkiye de Tıp-Sa lık Bilimleri Alanında E itim ve nsan Gücü Planlaması Mevcut Durum ve 2013 Yılı Vizyonu Prof. Dr. Ülkü BAYINDIR Doç. Dr. Halil brahim DURAK Tıp - Sa lık Bilimleri E itim Konseyi Ba kanlı

Detaylı

HSBC Bank Anonim irketi 30 Haziran 2009 Ara Dönem Solo Faaliyet Raporu

HSBC Bank Anonim irketi 30 Haziran 2009 Ara Dönem Solo Faaliyet Raporu HSBC Bank Anonim irketi 30 Haziran Ara Dönem Solo Faaliyet Raporu Rapor Dönemi : 30 Haziran Ticaret Unvanı : HSBC Bank Anonim irketi Kurulu Tarihi : 13 Eylül 1990 Adres : Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖR RAPORU

SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖR RAPORU Mutlu Yaşam Bölgesi Batı Akdeniz SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖR RAPORU SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖR RAPORU ÖNSÖZ Gelişmiş ülkelerde 1900 lü yılların başlarından itibaren kurulmuş olan kalkınma ajansları, ülkemizde yeni

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİNDE SÜREÇLER ve ARACI KURULUŞLAR ARAŞTIRMA RAPORU

SAĞLIK TURİZMİNDE SÜREÇLER ve ARACI KURULUŞLAR ARAŞTIRMA RAPORU SAĞLIK TURİZMİNDE SÜREÇLER ve ARACI KURULUŞLAR ARAŞTIRMA RAPORU Ulusal Sağlık Turizmi Hedefi: Sağlık Turizminde Lider Ülke Olmak... SAĞLIK TURİZMİNDE SÜREÇLER ve ARACI KURULUŞLAR ARAŞTIRMA RAPORU T.C.

Detaylı

MANAVGAT SAĞLIK TURİZMİ FIRSATLARI RAPORU

MANAVGAT SAĞLIK TURİZMİ FIRSATLARI RAPORU MANAVGAT SAĞLIK TURİZMİ FIRSATLARI RAPORU 2013 Hazırlayan Sağlıktur Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. Katkıda Bulunanlar Dr. Dursun Aydın Türkiye Sağlık Turizmi Derneği Kurucu Başkanı Enginer Birdal Türkiye

Detaylı

Önsöz. Bireylerin ve kurulu ların ya amları risklerle

Önsöz. Bireylerin ve kurulu ların ya amları risklerle Önsöz Yıl:48 Sayı:571 ARALIK 2009 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Tahir BÜYÜKHELVACIG L Genel Yayın Yönetmeni Ahmet PEL T Sorumlu Yazı leri Müdürü Y. Selim ÇELEB Yayına Hazırlayanlar O. Murat

Detaylı

TRABZON SAĞLIK TURİZMİ FIRSATLARI VE ANALİZİ

TRABZON SAĞLIK TURİZMİ FIRSATLARI VE ANALİZİ TRABZON SAĞLIK TURİZMİ FIRSATLARI VE ANALİZİ HAZIRLAYAN Dr. Dursun Aydın Türkiye Sağlık Turizmi Derneği Kurucu Başkanı Visitturkeyforhealthcare Platformu Başkanı 2014 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TRABZON İL SAĞLIK

Detaylı

AVRUPA B RL NE ADAYLIK SÜREC NDE SAYI TAY

AVRUPA B RL NE ADAYLIK SÜREC NDE SAYI TAY AVRUPA B RL NE ADAYLIK SÜREC NDE SAYI TAY Füsun KARAMAN Sayı tay Uzman Denetçisi Cem Suat ARAL Sayı tay Ba denetçisi G R kinci Dünya Sava ı sonrası Dünya mali ve siyasi sisteminde ortaya çıkan büyük de

Detaylı

Türkiye Sağlık Turizm Sektörünün Analizi ve Strateji Önerileri 1 Strategic Analysis of Medical Tourism in Turkey and Strategy Recommendations

Türkiye Sağlık Turizm Sektörünün Analizi ve Strateji Önerileri 1 Strategic Analysis of Medical Tourism in Turkey and Strategy Recommendations Türkiye Sağlık Turizm Sektörünün Analizi ve Strateji Önerileri 1 Strategic Analysis of Medical Tourism in Turkey and Strategy Recommendations Mehmet BARCA Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İşletme Fakültesi,

Detaylı

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı I TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 (EVALUATION REPORT ON MEDICAL TOURISM IN TURKEY 2013)

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 (EVALUATION REPORT ON MEDICAL TOURISM IN TURKEY 2013) TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 (EVALUATION REPORT ON MEDICAL TOURISM IN TURKEY 2013) 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı

Türkiye sağlık sektörü raporu

Türkiye sağlık sektörü raporu Türkiye sağlık sektörü raporu Sürdürülebilir ve kaliteli bir sağlık sektörü için genel bakış ve potansiyel iyileştirme alanları Haziran 2012 İçindekiler Grafikler Listesi...i Şekiller Listesi...ii Tablolar

Detaylı

YOLSUZLUK VE BU ALANDA MÜCADELE EDEN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER VE B R MLER

YOLSUZLUK VE BU ALANDA MÜCADELE EDEN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER VE B R MLER YOLSUZLUK VE BU ALANDA MÜCADELE EDEN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER VE B R MLER M. Hakan ÖZBARAN Sayı tay Ba denetçisi G R u makalede, öncelikle, yolsuzluk kavramındaki geli meler Bözetlenerek temel misyonu yolsuzluk

Detaylı

Bölgesel novasyon Merkezleri: Türkiye için bir Model Önerisi

Bölgesel novasyon Merkezleri: Türkiye için bir Model Önerisi 6 Ocak 2009 TS/BAS-BÜL/09-03 Bölgesel novasyon Merkezleri: Türkiye için bir Model Önerisi Özet Bulgular Türk Sanayicileri ve adamları Derne i (TÜS AD), Türk Giri im ve Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED),

Detaylı

Tel +90 (312) 444 99 11 331 51 59 Faks +90 (312) 3316779. Zübeyde Hanım Mah. Aslanbey Cad. No:17 İskitler Altındağ / ANKARA. www.lokmanhekim.com.

Tel +90 (312) 444 99 11 331 51 59 Faks +90 (312) 3316779. Zübeyde Hanım Mah. Aslanbey Cad. No:17 İskitler Altındağ / ANKARA. www.lokmanhekim.com. LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ ve İNŞAAT TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ 30 Haziran 2013 Tarihi İtibariyle 3 Aylık Ara Dönem Faaliyet Raporu SERMAYE PİYASASI KURULU SERİ II, 14.1 NOLU

Detaylı

KÜRESELLE ME SÜREC YLE B RL KTE ARTAN "KARA PARA" SORUNU VE BU SORUNA YÖNEL K KÜRESEL MÜCADELE

KÜRESELLE ME SÜREC YLE B RL KTE ARTAN KARA PARA SORUNU VE BU SORUNA YÖNEL K KÜRESEL MÜCADELE KÜRESELLE ME SÜREC YLE B RL KTE ARTAN "KARA PARA" SORUNU VE BU SORUNA YÖNEL K KÜRESEL MÜCADELE 1. G R Deniz ÖZYAKI IR çinde ya adı ımız dünya, her alanda hızlı bir de i im süreci ya amakta ve bu de i im

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİ: İSTANBUL A YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME

SAĞLIK TURİZMİ: İSTANBUL A YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME SAĞLIK TURİZMİ: İSTANBUL A YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME Hazırlayanlar: Prof. Dr. Oğul ZENGİNGÖNÜL Yrd. Doç. Dr. Hamdi EMEÇ Yrd. Doç. Dr. Dilek Eser İYİLİKÇİ Pelin BİNGÖL İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü. Vizyon. Raporu

Türkiye İlaç Sektörü. Vizyon. Raporu Türkiye İlaç Sektörü Vizyon Raporu Ağustos 2012 laçta Küresel Ar-Ge ve Üretim Merkezi Türkiye Bölgesinde ve dünyada her geçen y l y ld z biraz daha parlayan Türkiye, cumhuriyetimizin 100. y ldönümü için

Detaylı

EXPO 2020 İZMİR EXPO 2020 İZMİR HERKES İÇİN SAĞLIK PROJESİ ARAŞTIRMASI İZMİR 2012

EXPO 2020 İZMİR EXPO 2020 İZMİR HERKES İÇİN SAĞLIK PROJESİ ARAŞTIRMASI İZMİR 2012 EXPO 2020 İZMİR EXPO 2020 İZMİR HERKES İÇİN SAĞLIK PROJESİ ARAŞTIRMASI İZMİR 2012 YAZAN VE YÖNETEN İZMİR YAŞAR ÜNİVERSİTESİ- İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ- ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ-

Detaylı

BURSA SAĞLIK TURİZMİ MASTER VE EYLEM PLANI

BURSA SAĞLIK TURİZMİ MASTER VE EYLEM PLANI BURSA SAĞLIK TURİZMİ MASTER VE EYLEM PLANI BURSA SAĞLIK TURİZMİ MASTER VE EYLEM PLANI 2015 İÇİNDEKİLER ÇALIŞMANIN AMACI 10 ÇALIŞMA EKİBİ 10 METODOLOJİ 11 Mevcut Durum Analizi 11 1. GİRİŞ 12 2. DÜNYA DA

Detaylı

SAĞLIK SEKTÖR KURULU RAPORU 2012

SAĞLIK SEKTÖR KURULU RAPORU 2012 81 SAĞLIK SEKTÖR KURULU RAPORU 2012 MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İSTANBUL Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 www.musiad.org.tr / musiad@musiad.org.tr

Detaylı

Sağlık turizminde sunulan hizmetler dört ana başlıkta incelenmektedir; 1. Sağlığı Geliştirmeye Yönelik Hizmetler; (Alternatif tamamlayıcı, SPA

Sağlık turizminde sunulan hizmetler dört ana başlıkta incelenmektedir; 1. Sağlığı Geliştirmeye Yönelik Hizmetler; (Alternatif tamamlayıcı, SPA İkamet edilen yerden başka bir ülkeye herhangi bir sebeple sağlık hizmeti almak için yapılan planlı seyahate Sağlık Turizmi, seyahat edene de Uluslararası Hasta denir. Amacında turistik faaliyet olmadığından

Detaylı

Telif Hakkı Sahibi: ANKARA - 2011

Telif Hakkı Sahibi: ANKARA - 2011 2011 Telif Hakkı Sahibi: TC Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2011 Tüm hakları TC Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü ne aittir Kaynak gösterilmeksizin alıntı yapılamaz

Detaylı

MEHMET KEMAL DEDEMAN ARAŞ TIRMA VE GELİ Ş T İ RME PROJE YARIŞ MASI - 2010 SAĞ LIK TURİ ZMİ NDE DESTİ NASYON YÖNETİ M İ : ADANA MODELİ ÖZET

MEHMET KEMAL DEDEMAN ARAŞ TIRMA VE GELİ Ş T İ RME PROJE YARIŞ MASI - 2010 SAĞ LIK TURİ ZMİ NDE DESTİ NASYON YÖNETİ M İ : ADANA MODELİ ÖZET Yarýna bir deðer býrak TURÝZM SEKTÖRÜ BÝRÝNCÝLÝK ÖDÜLÜ Mehmet Kemal Dedeman Araþtýrma ve Geliþtirme Proje Yarýþmasý SAÐLIK TURÝZMÝNDE DESTÝNASYON YÖNETÝMÝ: ADANA MODELÝ TURÝZM SEKTÖRÜ BÝRÝNCÝLÝK ÖDÜLÜ

Detaylı

G R M SERMAYES YATIRIM ORTAKLI I A.. (01.01.2008-31.12.2008)

G R M SERMAYES YATIRIM ORTAKLI I A.. (01.01.2008-31.12.2008) G R M SERMAYES YATIRIM ORTAKLI I A.. FAAL YET RAPORU (01.01.2008-31.12.2008) MERKEZ : STANBUL KAYITLI SERMAYE : 200.000.000 TL ÇIKARILMI SERMAYE : 23.400.000 TL Ç NDEK LER Genel Kurul Gündemi. 1 Yönetim

Detaylı

Durum Tespit Raporu ve Çözüm Önerileri

Durum Tespit Raporu ve Çözüm Önerileri DÜNYA DA VE TÜRKĐYE DE SAĞLIK TURĐZMĐ-2010 Durum Tespit Raporu ve Çözüm Önerileri 1. ÖNSÖZ 2. YÖNETĐCĐ ÖZETĐ (1 SAYFA) 3. GENEL ÖZET (3-4 SAYFA) ĐÇĐNDEKĐLER 4. DÜNYA DA VE TÜRKĐYE DE TURĐZM SEKTÖRÜNDEKĐ

Detaylı

Tasarım ve Baskı : Presmat Matbaa Gazete San.Ltd.Şti. 0312.394 63 83 ANK. Kapak Tasarım :Sinan CAN www.pressmatbaa.com presmat@hotmail.

Tasarım ve Baskı : Presmat Matbaa Gazete San.Ltd.Şti. 0312.394 63 83 ANK. Kapak Tasarım :Sinan CAN www.pressmatbaa.com presmat@hotmail. Tasarım ve Baskı : Presmat Matbaa Gazete San.Ltd.Şti. 0312.394 63 83 ANK. Kapak Tasarım :Sinan CAN www.pressmatbaa.com presmat@hotmail.com Efendiler, tarihimizi dolduran bunca ba ar lar, zaferler veyahut

Detaylı