PRP, PRF VE CGF NĠN KEMĠK OGMENTASYONUNDAKĠ YERĠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PRP, PRF VE CGF NĠN KEMĠK OGMENTASYONUNDAKĠ YERĠ"

Transkript

1 T.C. EGE ÜNĠVERSĠTESĠ DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ AĞIZ DĠġ VE ÇENE CERRAHĠSĠ ANABĠLĠM DALI PRP, PRF VE CGF NĠN KEMĠK OGMENTASYONUNDAKĠ YERĠ BĠTĠRME TEZĠ Stj. DiĢ Hekimi Handan Aytuğ COġKUNTUNA DanıĢman Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Sevtap GÜNBAY ĠZMĠR-2015

2 ÖNSÖZ PRP, PRF VE CGF nin kemik ogmentasyonundaki yeri konulu tez çalışmamda yardımlarını esirgemeyen saygıdeğer hocam Prof. Dr. Sevtap Günbay a, değerli asistanım Dt. Emine Adalı ya, her zaman bana destek olan hayat arkadaşım Anıl Karahan a, sevgili aileme ve arkadaşlarıma teşekkürü bir borç bilirim. ĠZMĠR-2015 Stj. DiĢ Hekimi Handan Aytuğ COġKUNTUNA

3 ĠÇĠNDEKĠLER 1. Giriş ve Amaç 1 2. Genel Bilgiler Alveoler Kemik Ogmentasyonu Kemik Ogmentasyon Materyalleri Osteokondüksiyon Osteoindüksiyon Osteogenezis Trombositten Zengin Plazma - TZP (Platet Rich Plasma PRP) Trombositten Zengin Plazmanın Elde Edilmesi Trombositten Zengin Plazmanın Maksillofacial Cerrahideki Kullanım Alanları Sert Dokuda Kullanımı Kist Enükleasyonundan Sonra Kullanımı Distraksiyon Osteogenezisinde Kullanımı Yumuşak Dokuda Kullanımı Yumuşak Doku Yaralanmalarında Kullanımı Periferal Sinir Yaralanmalarından Sonra Kullanımı Yanık Tedavisinde Kullanımı Yüz Kozmetiğinde Kullanımı Trombositten Zengin Fibrin TZF ( Platet Rich Fibrin PRF ) Trombositten Zengin Fibrinin Elde Edilmesi Trombositten Zengin Fibrinin İçeriği Trombositler 31

4 Trombositlerden Salınan Büyüme Faktörleri Trombosit Kaynaklı Büyüme Faktörü-TKBF (Platet Derived Growth Factor-PDGF ) Dönüştürücü Büyüme Faktörü-DBF ( Transforming Growth Factor TGF ) Damarsal Endotelyal Büyüme Faktörü-DEBF (Vasculer Endothelial Growth Factor-VEGF ) Epidermal Büyüme Faktörü-EBF ( Epidermal Growht Factor- EGF ) İnsülin Benzeri Büyüme Faktörü-İBBF ( Insulin like Growth Factor-IGF ) ADP ve ATP Anjiopentin Faktör- V, XI, XIII, Fibrinojen, Von Willebrand Faktör Fibronektin Osteokalsin Seratonin Lökositler Sitokinler Fibrin Dolaşımdaki Kök Hücreler Trombositten Zengin Fibrinin Maksillofacial Cerrahideki Kullanım Alanları Sert Dokuda Kullanımı Diş Çekimi Sonrasında Kullanımı Kist Enükleasyonu Sonrasında Kullanımı 41

5 Greft Materyali ile Kombine Olarak Kullanımı Yumuşak Dokuda Kullanımı Membran Olarak Kullanımı Dermal Augmentasyonda Kullanımı Sivilce ve Skar Tedavisinde Kullanımı Trombositten Zengin Fibrin ve Trombositten Zengin Plazmanın Farkları Konsantre Büyüme Faktörü ( Concantrated Growth Factor CGF ) Konsantre Büyüme Faktörünün İçeriği Serum Fibrin, Beyaz Kan Hücreleri ( Buffy Coat) Büyüme Faktörleri ve Unipotent Kök Hücreler Pıhtı Konsantre Büyüme Faktörü Elde Edilmesinde Materyaller ve Metodlar Konsantre Büyüme Faktörünün, Trombositten Zengin Plazma ve Trombositten Zengin Fibrin ile Karşılaştırılması Bifosfonat Kullanımına Bağlı Oluşan Çene Kemiği Nekrozunda PRP, PRF ve CGF Kullanımı Bifosfonatların Endikasyonları Bifosfonatlarla İlişkili Çene Kemiği Nekrozu (BİÇKON) Osteonekroz Neden Çene Kemiğinde Görülür? BİÇKON Tedavisi Olgu Sunumu Sonuç Kaynaklar Özgeçmiş 85

6 1. GĠRĠġ VE AMAÇ Kayıp ya da hasarlı doku parçalarını yeniden oluşturabilme isteği ve ihtiyacı, modern tıbbın en çok araştırılan tedavi yöntemlerinden biri olagelmiştir. Diş hekimliği alanında, GBR nin gelmesiyle birlikte kemik rejenerasyonu tekniklerine uygulanabilen materyal ve büyüme faktörleri araştırmalarına kayda değer bir veri girdisi sağlanmıştır. Trombosit konsantrasyonların kullanımı 1990 lı yıllarda başlamış ve günümüze kadar genişleyerek artmıştır. Trombositler, yara iyileşmesini başlatan ve aktif olarak çeşitli büyüme faktörleri salgılayarak yara iyileşmesini de destekleyen hücrelerdir (1,2). Trombositler tarafından salınan bu büyüme faktörleri hücre çoğalmasını uyaran sinyaller oluşturarak, bağ dokusu iyileşmesi, kemik rejenerasyonu ve onarımı, fibroblastların mitogenezi ve yara bölgesinin anjiogenezinde artış ile makrofajların aktivasyonu üzerinde etkili olur (3). Yara iyileşmesini olumlu yönde etkilemek için büyüme faktörlerinin kullanımı oldukça ilgi çekici bulunmuş ve farklı teknikler kullanılarak birçok trombosit kaynaklı kan ürünü geliştirilmiştir (4). Son yıllarda büyüme faktörleri ve yara iyileşmesi üzerine etkilerini araştıran birçok çalışına yapılmaktadır. Periferal kandan elde edilen trombositler büyüme faktörlerinin ana kaynaklarıdır. Bu nedenle trombositten zengin biyomateryaller birçok klinik uygulamada kullanılmaktadır. PRP (Trombositten Zengin Plazma-TZP) düşük hacimdeki plazma içerisinde bulunan yüksek konsantrasyondaki trombosit ve büyüme faktörlerinden zengin bir kaynak olarak tanımlanmaktadır. Yapılan çalışmalarda PRP nin yumuşak dokuda, sert dokuda ve sinir dokuda iyileşmeyi arttırdığı, ayrıca içerdiği lökositler ve interlökin (IL) ler sayesinde immün sistemi de destekleyerek antimikrobial özellik de gösterdiği bildirilmiştir (5,6).

7 Trombositten zengin fibrin (PRF) ikinci nesil trombositten zengin biyomateryeldir. Platelet Rich Fibrin (PRF), diğer adı ile trombositten zengin fibrin (TZF), 2001 yılında, Fransa da Choukron tarafından geliştirilmiştir. PRF, lökositten ve trombositten zengin otolog fibrin biyomateryali olarak tanımlanmıştır. Diğer trombositten zengin ürünlerden farklı olarak bu teknikte bir antikuagülana, sığır kaynaklı trombine, 280 kalsiyum kloride veya herhangi bir jelleştirici maddeye ihtiyaç yoktur. Bu uygulanması basit ve maliyeti düşük açık teknikte cam kaplı plastik veya cam tüplere kan, bekletilmeden alınır ve protokole uygun olarak düşük devirde santrifüj edilir. CGF ise kişinin kendisinden alınan kanın dört farklı devir ve süredeki santrifüj işlemi ile bileşenlerine ayrılmasından sonra trombositleri, lökositleri ve çeşitli büyüme faktörlerini ve sitokinleri içeren katmanın adıdır. CGF nin içeriğindeki stimulasyon ve özel hücre tiplerine diferensiasyon için hazır büyüme faktörleri, beyaz çizgi hücreleri ve kök hücreler içeren sıvı faz kemik ogmentasyonunda çok önemlidir ve multifaktöriyel bir özellik sağlar. Bu tez çalışmasının amacı trombositten zengin fibrin, trombositten zengin plazma ve konsantre büyüme faktörlerinin etki mekanizmalarını, hazırlanış ve elde edilme yöntemlerini açıklamak, kısacası kemik augmentasyonundaki yeri ve önemini açığa çıkarmaktır.

8 2. GENEL BĠLGĠLER 2.1. ALVEOLER KEMĠK OGMENTASYONU Alveoler kemik ogmentasyonu; greft veya biyomateryallerle rezidüel kretin yüksekliğini veya genişliğini artırmak/korumak için veya defektlerin tamiri için yapılan girişimleri kapsar. Bu teknikler çekim sonrası kretin korunması, onley otojen kemik blok greftlemeyi, distraksiyon osteogenezisi ve kret genişletilmesi tekniklerini içerir. Ogmentasyon cerrahisi sonrası kemik iyileşmesi ve greftin birleşmesi; osteogenezis, osteoklastik rezorpsiyon, osteoindüksiyon, osteokonduksiyon gerektiren olayları içerir. Osteogenezis genel anlamda osteoblastlar tarafından gerçekleştirilen kemiğin yeni kemik üreterek kendini rejenere edebilmesini tarif eder. Osteoklastik rezorpsiyon osteoklastlar tarafından kemik matriksinden kemik mineralini uzaklaştırır Osteoindüksiyon, osteoprogenitor mezenşimal hücrelerin çevreleyen kemikten içeriye alınmasıyla yeni kemik formasyonunun stimulasyonudur. Kemik grefti büyümekte olan damarlar, perivasküler doku ve osteokonduksiyon karakteristiği gösteren konak kemikten mezenşimal hücreler için iskelet görevi görür. Bu iskelet, eski kemik trabeküllerinin resorpsiyonu ve yeni kemik formasyonuyla kemik greftin zamanla, aşamalı olarak yerleşmesine izin verir. Ogmentasyon tipinin gereksinimleri, gerekli greft materyali miktarı, fiyat ve hastanın medikal durumu ve istekleri greft materyal seçiminde rol oynar (7) KEMĠK OGMENTASYON MATERYALLERĠ Çekim bölgesinde kemik gelişimini veya onley greftleri kontrol edebilmek veya etkileyebilmek son zamanlarda daha tahmin edilebilir hale gelmiştir. Patolojik, travmatik veya fizyolojik prosesler sonucu kemiğin kaybolduğu yerlerde kemik 2

9 gelişimini stimüle etmek için kemik ogmentasyon materyalleri doğru şekilde birleştirilebilir. Bu materyaller etki biçimlerine göre sınıflandırılabilirler: Osteokonduksiyon, osteoindüksiyon ve/veya osteogenezis (8) OSTEOKONDUKSĠYON Osteokonduksiyon çevreleyen kemiğin apozisyonuyla oluşan kemik büyümesiyle karakterizedir. Bu yüzden bu proses kemik veya diferansiyel mezenşimal hücrelerin varlığında meydana gelir. Osteokonduktif materyaller biyouyumludur. Toksik reaksiyon yoksa kemik ve yumuşak doku apozisyonla büyüyebilir. Osteokonduktif materyaller ektopik bölgelerde (subkutanöz gibi) bulunurlarsa, kemik büyümesini başlatmazlar. Onun yerine bu materyaller çoğunlukla değişmeden kalır veya rezorbe olur (8). İmplantolojide kullanılan osteokonduktif materyallerin en yaygın olanları alloplastlar ve ksenogreftlerdir. Alloplastik materyaller geniş sahaları örtmek için geliştirilmiş sadece sentetik ve biyouyumlu ürünlerdir. Çok fazla sertlik, partikül büyüklüğü ve şekil açısından çeşitlilik vardır. Seramik, polimer ve kompositler olarak da ayrılabilir. En sık kullanılan bioinert (aluminyum oksit ve titanyum oksit gibi) veya biyoaktif (kalsiyum fosfat gibi) olarak karakterize olabilen seramiklerdir. Bioinert seramikler mevcut kemikle direkt kemikleşme göstermezler ve kemiğe kontakt içinde mekanik bağlanırlar. Bioinert osteoentegre implantın çevresindeki kemiğin iyileşmesi implant kemik arasında tipik remodelasyon safhalarını içeren osteokonduktif prosesle gerçekleşir. Biyoaktif seramikler kemik ogmentasyonu için kullanılan alloplastların en büyük ailesidir ve sentetik hidroksil apatitler (HA) gibi kalsiyum fosfatları içerir. Kalsiyum fosfat materyalleri toksik etki göstermezler. 3

10 Kemikle bağlanmayı sağlarlar ve kemik büyümesinde materyalin osteokonduktif ve osteofilik (fakat osteojenik değil) karakterli olmasında substrat olarak rol oynar(8, 9). Ksenogreftler hayvanlardan inorganik kemik parçalarından elde edilir ve ayrıca osteokonduktiftir. Ksenogreft kemikler tamamen deproteinize ve kanayan kansellöz kemik kaynağında yer almak veya otojen kemik iliği ile birlikte kullanılmak şartıyla iyi bir kemik bankası materyali olarak rapor edilmiştir. Ksenogreft yanlılarına göre kalan inorganik kemik matriksi orijinal formundan değişir ve doğal insan kemik mineraline benzer (10). Sert dokunun korunması veya ogmentasyon için osteokonduktif materyaller resorbe olan-olmayan, dens veya porozlü, kristalin vaya amorf olarak karakterize edilebilirler. Dense HA canlı kemiğin ogmentasyon için gerekli olmadığı durumlarda popüler kemik temsilcisi olmuştur. Bu materyal yüksek derecede dens kristalin yapı ile birlikte rezorbe olmayan materyal olarak tanımlanmıştır. Kemiğin varlığında direkt kemik HA arayüzü gözlemlenmiştir. Bu, fibröz doku iyileşme bölgesinde bulunmadığında daha yaygın olarak gözlenmiştir. Fibröz doku, daha yavaş (yaklaşık 50μm her günde) şekillenen kemiğe göre günde 0,5 mm oranında prolifere olur. Bu yüzden, yumuşak doku, HA kortikal kemiğin en üstünde yer aldığında hidroksil apatite ilk ulaşma kapasitesine sahiptir. Hidroksil apatitin kontak tabakası kemiksel arayüz geliştirebilir fakat materyalin çoğunluğu fibröz doku tarafından kapsüllenmiştir. Materyal kemik preparasyonu, diş soketi veya maxiller sinüs gibi diğer kaviteler içinde yer alıyorsa veya fibröz dokunun HA te ulaşmasını engelleyen bariyer membran tarafından örtülmüşse arayüzde gelişen doku kemiğe daha benzer olur (8). Dense HA inorganiktir, büyüyemez veya implant yüzeyiyle kaynaşamaz. Ayrıca kortikal kemikten 3 kat daha serttir ve hazırlaması zordur. Bu yüzden kemik 4

11 içine yerleştirildiğinde öncelikli amaç boşluğu doldurmak, kemik kontur ve hacminin devamını sağlamaktır. Eğer endosteal implant, kemik-dense HA bölgesinde planlanmışsa hidroksil apatiti hazırlamak için elmas ve yüksek hızda el aletleri gerekebilir. Bu yüzden bu materyal gelecekte dental implant yapılacak soket içerisine yerleştirilmekte önerilmez. Dense HA için daha uygun kullanım; kretin facial yüzeyine veya yumuşak doku konturunu geliştirmek için implant üzerine veya protez desteği için kret ogmentasyon materyali olarak yerleştirmektir (11). Yumuşak doku veya kemik içine konulduğunda rezorbe olabilen osteokonduktif materyaller, doğal kemik remodelasyonunda bulunan creeping substitution a benzer prosesle yer değiştirirler. Bu materyaller genelde kalsiyum fosfat seramiklerin porözlü veya amorf formudur. Bunlar genelde HA, betatrikalsiyum fosfat (ßTCP) veya bunların çeşitli kombinasyonlarından üretilir (12). Rezorpsiyon öncelikli olarak 2 farklı mekanizmayla gerçekleşir; çözünme ve hücre yoluyla. Çözünme yoluyla rezorpsiyon çevredeki aracıların ph ı sonucu meydana gelir. ph azaldığında HA gibi mineralize materyaller çözünürler. Örnek olarak %96 HA ten oluşan mine bakterilerin ürettiği asitle ph 5.5 in altına düştüğünde çözünür. % mikroporozlü HA ten oluşan kemik ayrıca enfeksiyon ve düşük ph varlığında demineralize olur. Bu yüzden bütün HA ürünlerinin (doğal veya sentetik, dense veya rezorbe olabilen) enfeksiyon veya düşük ph seviyesi varlığında rezorpsiyona dayanıksız olduğu düşünülmüştür. HA ın, düşük Ph ta, kalsiyum fosfat, poroz HA veya dense HA formasyonlarına benzer hız oranında çözüldüğü not edilmelidir (13). Hücre yoluyla rezorpsiyonda greft materyalinin etrafını saran hücreler fagositoz olarak rol oynar ve sonra intrasellüler olarak parçalar. Osteoblastlarda bu aktiviteye katılır. Ayrıca hücre yoluyla rezorpsiyonun intraselluler kalsiyum 5

12 konsantrasyonunu arttıran, mitojenik yanıtı yöneten kalsiyuma bağlı yolu aktive eden, protein kinaz-c, endositozis ve kalsiyum fosfat materyallerin intrasellüler çözünmesinin aktivasyonu yönettiği belirtilir(12). Kalsiyum fosfatların sellüler aktivite tarafından rezorpsiyon oranı partikül büyüklüğü, porozite ve materyalin bileşimlerinden etkilenir. Büyük partiküller rezorpsiyon için daha uzun zaman gerektirirler. Örneğin; 250μm büyüklükteki partikül 750 μm büyüklüktekinden daha hızlı rezorbe olur. Rezorpsiyon ayrıca implante edilen materyalin hacmi ile de ilişkilidir. HA ile doldurulan büyük defektlerin kemikle yer değiştirmeleri, küçük defektlere göre diğer tüm faktörler eşit olduğunda daha uzun zaman alır(12). Materyalin porozitesi rezorbsiyon süresinde birincil etkiye sahiptir. Dense HA partikülleri porozite göstermezler. Makroporozlü HA daha büyük, genellikle gözle görülür poroz yapı (hacim olarak %15 delikli veya daha fazla ) gösterir. Bu tipte topografi CaCO3 ile hidrotermal değişim reaksiyonuyla üretilmiş olabilir veya mercanların doğal partiküllerinden bulunabilir. Mikroporöz HA (genellikle ksenogreft kemiklerin inorganik parçalarından elde edilen) hacimce %30 dan fazla ve %70 den fazla poroz içerir. Bu yüzden büyük hacimli greftlerin konulması kemik rejenerasyonu için uygundur. Mikroporozlü HA, makroporozlü HA ten selluler aktiviteyle daha hızlı rezorbe olacak ve dense HA en yavaş rezorbe olacaktır (14). Yüksek kristalin HA bozulmaya amorf formundan daha dayanıklıdır. Kristalin yapıdaki greft materyalleri ürünün orjinine göre farklılıklar gösterir. Normal kemikte bulunanlar gibi küçük kristaller arzu edilebilir. Farklı tedaviler (kimyasal veya ısıtma) farklı kristaller ile sonuçlanır. Kristal oluşumuyla sonuçlanan ısıtma tedavisi (1000C nin üstünde) ana yapıyı değiştirmemesine rağmen, yüzey özelliklerinin değişimine neden olabileceği için tartışılır. İn vivo hayvanlarda yapılan implantasyon 6

13 çalışmaları rezorpsiyon oranının TCP içerikli materyallerle orantılı olduğunu belirtmiştir. Bu yüzden tüm HA lar etrafındaki ph, porözite, partikül büyüklüğü, hacim ve kristalize özelliğine bağlı olarak rezorbe olabilir. Dense kristalize HA partikülleri büyük boyut ve hacimde ve stabil ph şartlarında bir ömür dayanabilirler. HA nın amorf formları küçük hacim ve boyutlarda birkaç ayda rezorbe olabilir. Mikroporoz materyaller rezorpsiyon süresine göre ortada bulunur fakat sinüs greftleri gibi çok büyük hacimde olduğu zaman 1 yıldan fazla zaman gerektirebilir (14). Sentetik nano-kristalin hidroksilapatit (ncha) kemik materyali, defekt boşluğunun korunmasında ogmentasyon tedavisi için negatif yan etki göstermeksizin başarılı bir şekilde üretilmiştir. Bu ncha materyali çözünebilirlik olarak mikrokristalin kemik materyalinden farklılık göstermesine rağmen, kimyasal içeriği kemik minerali ile uyuşmaktadır(15). Partikül büyüklüğü vital kemik tarafından yer değiştirmeyi hızlandıran 18nm olarak rapor edilmiştir (Dingeldein et al. 1999). Bu ncha materyali (Ostim, Heraeus Kulzer, Hanau, Germany) frontal kemikte kritik büyüklükte defektlerin doldurulmasında rejeneratif potensiyelinin gösterilmesi için yayınlanan hayvan deneylerinde kullanılmıştır. Histolojik ve mikroradyografik değerlendirmeler kemik defekt iyileşmesinde yalnız ncha ile karıştırılmış %25 otojen kemik ve kontrol grubu (otojen kemik) arasında farklılık göstermemiştir. Kemik defektleri 6 ay sonra tam kemik iyileşmesi göstermişler ve hiçbir ncha materyali bu periyod sonrasında açığa çıkmamıştır (15). Henüz kemik miktarını arttırmak için lateral, lokal, alveoler kret defektlerinin ogmentasyonu için ncha nın klinik kullanımı rapor edilmediği için 2007 de Strietzel, Reichart ve Graf klinik çalışma yapmışlardır. En az 6 ay sonra kemik biopsilerinde küçük miktarlarda ncha bulmuşlardır. İlk defekt boşluğu kemik ile 7

14 dolmuştur. İmplant yerleştirilmesinde primer stabilite için yeterli miktarda ve kalitede bölge sağlayarak ve ncha kullanılarak yapılan lateral ogmentasyon sonrası alveoler kret genişlik kazancını önemli derecede bulmuşlardır. Ancak hastaların %60 ında ikinci ogmentasyon prosedürü gerekmiştir. Bu yüzden, implantasyon öncesi aşamalı prosedür gerektiren dar alveoler kretlerin lateral ogmentasyonu için ncha materyali kullanımı ve implantasyonla eş zamanlı tekrarlanan ogmentasyon tedavi planında ve hasta bilgilendirilmesinde göz önüne alınmalıdır(15) OSTEOĠNDÜKSĠYON Osteoindüksiyon kemik matriksinden doğan primitif mezenşimal hücrelerden kökenli osteoprogenitor hücreler tarafından oluşan yeni kemik formasyonu kapsar. Kemiğin olmadığı bölgeye subkutan yerleştirildiğinde uzak bölgede kemik formasyonuna neden olduğu görülmüştür. Kemik greft materyallerinin partikül sınıflandırılmasında Landmark çalışması Urist ve ark. tarafından osteoindüktif faktörler ve etkilerini tanımlamak için yıllarca kullanılmıştır(16,17). Osteoindüktif materyaller remodelasyon prosesi boyunca kemik formasyonunda daha fazla payı olan materyallerdir. En çok kullanılan osteoindüktif materyaller allogreft ve otogreftlerdir. Kemik allogrefti, aynı türde fakat farklı genotipte olan alıcıdan alınan osseoöz transplante edilmiş dokudur. Allogreftlerin başlıca avantajları donör bölge ihtiyacını elimine etmesidir. Ek olarak sınırsız kullanabilirliği gerektiğinde büyük miktarlarda kullanımına izin verir. Bu doku kadavralardan elde edilir, işlenir ve sonra çeşitli şekil ve büyüklüklerde gelecek kullanım için kemik bankalarında saklanır. Allogreft kemiklerin üç tipi vardır; Dondurulmuş, Dondurulmuş-kurutulmuş ve Demineralize dondurulmuşkurutulmuş(18). 8

15 Dondurulmuş kemik genelde direkt dondurulur ve aynı hastada tekrar kullanım için saklanır. Ayrıca farklı alıcıdan immun reaksiyonu azaltmak için ışınlanabilir. Dondurulmuş allogreft kemik kabul edilmeme ve hastalık bulaştırma riskinden dolayı implantolojide nadiren kullanılır. Çenelerdeki kemiklerin fiziksel özelliklerini saptamada yapılan biomekanikal analizlerde sık kullanılır (8). Dondurulmuş-kurutulmuş (FDBAs) kemik allogreftleri ve demineralize dondurulmuş-kurutulmuş kemik allogreftlerinin (DFDBAs) şekillenme procesleri, bazı çeşitlilikler gösterebilmelerine rağmen spesifiktir. Kortikal ve\veya trabekuler kemik hastalık olmayan donerden steril biçimde toplanır. Sonra kemik distile suda yıkanır ve 500 μm ile 5 mm arasında partikül büyüklüklerine ayrılır. Sonra yağdan arındırmak için %100 etanole bandırılır, nitrojende dondurulur, sonra soğukta kurutulur ve osteogenezis gösteren küçük partiküllere ayrılır ( μm). Kurutma işlemi uzun dönen depolamaya ve antijeniteyi azaltmaya izin verir. Ca ve P tuzları kaldığı için, inorganik ve organik matriks bu sayede korunmuş olur. Kemik morfogenetik protein içeren kemikteki organik materyal HA yapısı ile birlikte bulunur. Kemik rezorbsiyonun gerçekleşmesi için osteoklastların kemik büyüme faktörlerini serbestleştirmesi gereklidir. Kemiğin inorganik kısmı kemik formasyonu için mineral kaynağı ve iskelet görevi görür. FDBA, minerallerin rezorbsiyonundan sonra yavaşça salınan indüktif protein olarak osteokonduktif proceste rol oynar ve sıklıkla çok küçük miktarlarda bulunur(19). DFDBA; 0,6 N HCl veya Nitrik asit içinde 6-16 saat bırakılarak demineralize edildiği ek bir basamakla elde edilir. Kalsiyum ve fosfat tuzları asiditenin azaltılmasıyla kemikten uzaklaşır ve bu demineralizasyon olayı kemik morfeogenetik proteinlerini (BMPs) daha kolay açığa çıkartır. Yıkama ve dehidratasyondan sonra antijeniteyi düşürmek için ışınlanır veya etilen oksitte sterilize edilir. Radyasyon 9

16 kullanımı tartışmaya yol açan bir yöntemdir ve genellikle 2.5 megarad üzeri radyasyonun kemik formasyonunda destrüktif olduğu tartışılır. EO de ayrıca tartışılır ve osteoindüktif özelliğini koruması için 29 ºC de 5 saat EO sterilizasyonu önerilir. Fakat diğer raporlar sporları öldüren yeterli dozun, allogreftlerin kemik formasyonunu yapamaz hale getirdiğini öne sürer(8). Greftlerin güvenirliliğini değerlendirmek ve asitle demineralizasyon proçesinin bütün patojenleri yok ettiğinden emin olmak için bir çok test yapılmıştır. DFDBA partiküllerinin HIV virüsü içerme ihtimali 1\ olarak hesaplanmıştır ve literatürde rapor edilmiş bir vaka yoktur. Bu işlemden geriye kalan doku, kemik formasyonu için gerekli olan, BMP içeren, asitte çözünmeyen organik osteoindüktif büyüme faktörlerine sahiptir. Tamamen demineralize olan greftler kemik formasyonunu kısmen demineralize olanlara göre daha fazla stimule ederler. Mineral tuzlar kemikten çözündüğü için, çözünmeleri osteoklaktif aktiviteyi gerektiren dondurulmuş kurutulmuş kemikten önce çözünmeyen BMP ler lokal çevrede bulunabilir. Sonuç olarak daha fazla undiferansiye hücre osteoblastlara daha erken dönüşebilir(8,17). DFDBA nın osteoinduktif özelliği bir kadavradan diğerine değişkenlik gösterir. Genel kural olarak daha genç kadavra daha fazla BMP bulundurur. Demineralize mineral korteks, kansellöz kemiğe göre daha yüksek konsantrasyonda BMP içerir ve dişhekimliğinde tercih edilir. Ayrıca membranöz kemik endokondral kemiğe göre daha fazla BMP konsantrasyonu içerir ve iskelet kemiğine göre kafatası daha iyi indüktif protein kaynağıdır. Kemik rejenerasyonu için DFDBA kullanılarak yapılan çalışmaların sonuçları uyuşmazlık göstermiştir. Birçok rapor DFDBA nın osteopromotif etki gösterdiği sonucuna varmıştır. Özellikle bazı raporlar BMP konsantrasyon değişkenlik sorunlarını ve daha az BMP içeren ticari kullanılabilir 10

17 allogreftlerin aktivitelerini incelemiş ve böylece daha az beklenen osteopromotif etki sergilemişleridir(8). Yapılan çalışmalarda kemik morfogenetik proteinler (BMP) mezenşimal kök hücrelerin osteoblastlara diferansiye olmasına ve yeni kemik doku üretmesine neden olmuştur (Urist 1965) (20). BMP lerin kemik materyalleri ile kombinasyonu sinüs ogmentasyonunun iyileşme süresini kısalttığı ve dental implantların ogmentasyonunu arttırdığı gösterilmiştir (Boyne et al. 1997; Hanisch et al. 1997; Margolin et al. 1998; Terheyden et al. 1999) (20). BMP, temizlenmiş ve çoğaltılmış 13 proteinle ortaklaşa adlandırılmıştır (BMP1- BMP13 arasında). Recombinant human BMP-2 (rhbmp-2) ve diğerleri üretilmiştir ve büyük defektlerde bile daha az zamanda endokondral ossifikasyonun bütün basamaklarını neden olduğu gösterilmiştir. Öncelikli avantajı 1 kg kadavra kemiğinden sadece 0.1 mg BMP ayrılırken, rhbmp-2 yaygın kullanım için kolayca üretilebilir (21). DFDBA nın osteoindüktif kapasitesini kanıtlayan birçok çalışma rhbmp-2 ile zenginleştirilmiş materyallerle birlikte yapılmıştır. Bu çalışmalarda μg BMP ile kemik bankasından DFDB de bulunan 0.01 μg BMP karşılaştırılmıştır. Bunun literatürde tartışılan sonuçların değişkenliğini açıkladığı savunulmuştur (21). Roldan, Jepsen ve ark. (2004) dental yerleştirilmesi ile eşzamanlı sinüs tabanı ogmentasyonunda rhbmp-7 ile trombositten zengin plasma (PRP) yı karşılaştıran bir çalışma yapmışlardır. rhbmp-7 uygulanmış bölgede kemik implant kontağı (BIC) % 45.8 bulunmuştur. Uygulamanın başlangıcında BMP nin güçlü etkisini göstermişlerdir. İmplant cerahisinde rhbmp ile PRP nin etkilerini karşılaştıran bu ilk rapordur. PRP nin 6 haftalık gözlemlemeden sonra rejenere sinüs kemiğinde dental 11

18 implantların osseointegrasyonunu geliştiremediği gözlemlenmiştir. RhBMP ve uygun taşıyıcı matrix kombinasyonu konseptinin dental implantların osseointegrasyonun geliştirme ve hızlandırmada etkili olabileceğini desteklemişlerdir (20). Terheyden ve ark. aynı deneysel modeli kullanarak rhbmp-7 grubu için 6 ay sonra ortalama %80 lik BIC rapor etmişlerdir (20). Roldan ve ark. ları tarafından rhbmp-7 ile Bio-Oss konulan çalışma, 24 saatte vücut sıvısı içinde BMP nin %98 lik çözünmesini göstermişlerdir (Jepsen et al. 1999). Bu yüzden BMP nin etkinliğinin, PRP ile karşılaştırılarak 6 hafta sonra değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir (20). Araştırmacılar BMP veya PRP nin etkisinin 6 veya 9 ay sonra değerlendirilmesinin uygun olmadığını, çünkü kemik stimülasyon faktörleri olmadığında inorganik kemiğin entegrasyonu bu zamandan sonra beklendiğini savunmuşlardır (Hürzeler et al. 1996; Hass et al. 1998; Valentini et al. 1998) (20) OSTEOGENEZĠS Osteogenezis kemikle transfer olan, canlılığını sürdürebilir hücrelerle kemik gelişimini kapsar. Otojen kemik osteojenik özellikleri olan tek greft materyalidir. En çok etkili formu büyük konsantrasyonlarda kemik hücrelerini koruyan kansellöz kemiktir. Yeni kemik, greftle transfer edilen kemik iliği kök hücreleri ve endosteal osteoblastlar tarafından rejenere olur. Greft elde edildiğinde hemen kullanılmalı veya hücrelerin canlılığını korumak için steril tuzlu suda, Ringer solusyonunda veya D5W te saklanmalıdır. Depolama aracı olarak distile su hücre lizisinde hipotonik sonuçlar gösterdiği için kontrendikedir. Kemik greftlerini ıslak kan içinde saklanması, kırmızı kan hücreleri lizis olduğunda birçok sitotoksi ürününe çözündüğü için hücre yaşamına zararlıdır. Otojenik greft materyali ek operatif bölge 12

19 gerektirebildiği için, kemiğin gelişimi için şartların daha az ideal olduğunda genelde bu seçilir (22). Otojen kemik greftleri ile kemik büyümesi mekanizması 3 faz içerir. Canlı transplante edilen hücreler, öncelikle greftin kansellöz kısmı, çevreleyen vasküler dokudan beslenerek 3 veya 4 gün yaşamını sürdürebilir. Transplantasyon süresince yaşamını sürdüren kemik trabekülündeki osteositler proliferasyondan ve yeni osteoid doku formasyonundan sorumludur. Osteojenik proses faz 1 kemiği kapsayan, transplante edilen hücre sayısı ile ilgilidir ve orijinal boyutundan daha ileri form alacak olan yeni kemik miktarını belirler. Bu direkt transplante hücrelerin yoğunluğu ile orantılıdır. Bu yüzden tüm greft hacmi şırınga içinde paketlenir ve mümkün olduğunca fazla kemik hücresini sağlamak için sıkıştırılır. Taze otojen kansellöz kemik maximum sayıda transplante kemik ve undiferansiye hücrelerin yaşamını sürdürmesini sağlar ve sıklıkla geniş greftler için iliumdan toplanır. Yine de sadece 300 μm kanın içindeki osteositler tüm diğerleri difuzyonla yeterli beslenme onlara ulaşmadan öce ölürken, ilk 1-2 hafta içinde yaşamını sürdüreceklerdir. Kan damarları greft bölgesinde yaklaşık günde 1 mm ve yaklaşık fibröz dokuyla aynı hızda büyür. Greftin başarısı bu yüzden erken vaskülarizasyona bağlıdır. Bu proses 4 haftayla birlikte azalır. Transplante hücreler öldüğünde, bölge dokudaki kemik hücreleri rezorpsiyon ile grefti remodele eder. İndüktif proteinler ve büyüme faktörleri transplante kemikten salınır ve faz 2 osteokonduktif prosesi başlatır. Bu yüzden faz 2 sadece rezorbe olacak ve faz 1 kemikle 1/1 oranında yer değiştirecektir. Bu faz yaklaşık 6 hafta sonra başlar ve 6 ay sonra sona erer. Kortikal kemik öncelikle bu morfogenetik proteinlerin kaynağıdır. Otojenik greftte yapı iskelesi olarak form alan HA ten oluşan inorganik matriksin kemik formasyonunda osteokonduktif etkiye neden olduğu gerçek olarak kabul edilir. Bu otojenik kemik formasyonunun 3. 13

20 fazının olduğunu düşündürebilir. Ek olarak greft üstündeki kalın kortikal tabaka yönlendirilmiş doku rejenerasyonundaki bariyer membranlara benzer rol alabilir ve epitelin ve bağ dokusunun greft bölgesinin içine infiltrasyonunu engeller. Bu nedenle otojen kemik greft materyalleri içinde hala altın standarttır. Çünkü 3 mekanizmayla kemik formu kazanabilir ve sıklıkla kolayca gerçekleşebilir (8). Lee, Choi ve ark. (2006); maxiller sinüs tabanı ogmentasyonunda kortikokansellöz blok veya partiküler kemik greft kullanımı ile eş zamanlı yerleştirilen implantlarda osseointegrasyon derecelerini karşılaştırmışlardır. Sonuçlar kortikokansellöz blok kemikler kullanıldığında direkt implant kemik kontak oranının kortikokansellöz partiküler kemikle tedavi edilen gruba göre önemli derecede büyük olduğunu göstermiştir. Bu çalışmada tüm ogmente bölgeler kemik greftin partiküler veya blok formuna bakmaksızın net rezorpsiyon göstermiştir. Yinede blok formları kullanarak resorptif prosesi azaltmanın olası olduğunu belirtmişlerdir. Cerrahi prosedürden 6 ay sonra sinüs tabanı üzerindeki yeni oluşan kemiğin yüksekliği kortikokansellöz blok kemik greftiyle, kortikokansellöz partiküler kemik greftinden önemli derecede daha büyük olmuştur. Ancak; trabeküler kemik bölgesi mekanik ve endokrin etkilere karşı remodele olmaya devam edeceği için gelecek çalışmaların uzun dönemde kemik yüksekliğinin koruyabileceğini gözlemleyerek kararlaştırmak için gerekli olduğunu söylemişlerdir (23). Bu sonuçlar; model olarak köpek iliumunu kullanan, kortikokansellöz blok veya partiküler kemik greftleri ile implantları yerleştiren ve implantların osseointegrasyonlarını karşılaştıran Lew ve ark.(1994) nın sonuçları ile uyumludur. Lew ve ark. nicelik olarak blok kemik greftlerinin kemik formasyon oranını artırabildiğini göstermişlerdir (23). 14

KEMİK VE DİŞ ETİ SORUNLARI İÇİN EN GÜVENİLİR VE EN ETKİLİ ÇÖZÜM

KEMİK VE DİŞ ETİ SORUNLARI İÇİN EN GÜVENİLİR VE EN ETKİLİ ÇÖZÜM DOKU YENİLENMESİNDE OTOLOG ÇÖZÜM TÜRKİYEDE TEK DENTAL PRP KİTİ KEMİK VE DİŞ ETİ SORUNLARI İÇİN EN GÜVENİLİR VE EN ETKİLİ ÇÖZÜM YENİLENMEK KENDİ İÇİMİZDE ONARICI DOKU YENİLENMESİNİ HIZLANDIRAN YENİLİKÇİ

Detaylı

YARA İYİLEŞMESİ. Yrd.Doç.Dr. Burak Veli Ülger

YARA İYİLEŞMESİ. Yrd.Doç.Dr. Burak Veli Ülger YARA İYİLEŞMESİ Yrd.Doç.Dr. Burak Veli Ülger YARA Doku bütünlüğünün bozulmasıdır. Cerrahi ya da travmatik olabilir. Akut Yara: Onarım süreci düzenli ve zamanında gelişir. Anatomik ve fonksiyonel bütünlük

Detaylı

OTOLOG YENİLENME HIZLANDIRICISI KAS VE İSKELET SİSTEMİNİ ONARICI, SPOR TRAVMA VE ORTOPEDİK RAHATSIZLIKLARIN TEDAVİLERİNDE YENİLKÇİ BİR PROGRAM

OTOLOG YENİLENME HIZLANDIRICISI KAS VE İSKELET SİSTEMİNİ ONARICI, SPOR TRAVMA VE ORTOPEDİK RAHATSIZLIKLARIN TEDAVİLERİNDE YENİLKÇİ BİR PROGRAM OTOLOG YENİLENME HIZLANDIRICISI YENİLENMEK KENDİ İÇİMİZDE KAS VE İSKELET SİSTEMİNİ ONARICI, SPOR TRAVMA VE ORTOPEDİK RAHATSIZLIKLARIN TEDAVİLERİNDE YENİLKÇİ BİR PROGRAM DENSITY PLATELET GEL ONARICI TIPTA

Detaylı

OTOLOG SELÜLER REJUVENASYON INNOVATIVE TREATMENT FOR SKIN BIO - STIMULATION

OTOLOG SELÜLER REJUVENASYON INNOVATIVE TREATMENT FOR SKIN BIO - STIMULATION OTOLOG SELÜLER REJUVENASYON INNOVATIVE TREATMENT FOR SKIN BIO - STIMULATION 0476 OTOLOG SELÜLER REJUVENASYON NEDİR VE NASIL ETKİLİ OLUR? Daha genç ve canlı bir cilt arzuluyorsanız Density Platelet Jel

Detaylı

TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma

TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma Oral İmplantolojide Temel Kavramlar, Teşhis ve Tedavi Planlaması 13.30-15.00 Dental implantların kısa tarihçesi

Detaylı

Suprabone Suprabone Suprabone Suprabone Suprabone

Suprabone Suprabone Suprabone Suprabone Suprabone BMT Calsis, insan sağlığına yönelik ileri malzeme ve teknolojileri, rekabetçi ve yenilikçi yaklaşımlar ile tıbbın ve insanlığın hizmetine sunmak üzere 2008 yılında kurulmuş, Türkiye nin ortobiyolojik malzeme

Detaylı

İçindekiler. 1. Ön Bilgi 2. Doku Grefti Çeşitleri 3. Biyolojik Doku 4. BellaDerm Aselüler Matriks Nedir? 5. Üretim Süreci 6.

İçindekiler. 1. Ön Bilgi 2. Doku Grefti Çeşitleri 3. Biyolojik Doku 4. BellaDerm Aselüler Matriks Nedir? 5. Üretim Süreci 6. İçindekiler 1. Ön Bilgi 2. Doku Grefti Çeşitleri 3. Biyolojik Doku 4. BellaDerm Aselüler Matriks Nedir? 5. Üretim Süreci 6. Kullanım Alanları 1 Belladerm, Musculoskeletal Transplant Foundation (MTF) tarafından

Detaylı

Autologous Tissue Regenating Kit

Autologous Tissue Regenating Kit 93/42/EEC Kapsamında ClassIIb Tıbbi Cihaz Autologous Tissue Regenating Kit 0476 Saç dış görünüşümüzün ayrılmaz bir parçasıdır, sosyo kültürel bağlamda sembolik anlamları vardır; benlik saygısı, özgüven

Detaylı

SERT DOKUNUN SULU (KĠSTĠK) LEZYONU. Dr Arzu AVCI ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ PATOLOJİ KLİNİĞİ 17 Kasım 2011

SERT DOKUNUN SULU (KĠSTĠK) LEZYONU. Dr Arzu AVCI ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ PATOLOJİ KLİNİĞİ 17 Kasım 2011 SERT DOKUNUN SULU (KĠSTĠK) LEZYONU Dr Arzu AVCI ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ PATOLOJİ KLİNİĞİ 17 Kasım 2011 OLGU 9 Y, K Sağ humerus proksimali 2 yıl önce kırık Doğal iyileşmeye bırakılmış

Detaylı

ORTOPEDİK PROTEZ ENFEKSİYONLARINDA SONİKASYON DENEYİMİ

ORTOPEDİK PROTEZ ENFEKSİYONLARINDA SONİKASYON DENEYİMİ ORTOPEDİK PROTEZ ENFEKSİYONLARINDA SONİKASYON DENEYİMİ Dr. Şua Sümer Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enf. Hast. ve Klin. Mikr. AD 17 Mayıs 2016 Prostetik eklem ameliyatları yaşlı popülasyonun artışına

Detaylı

07.10.2013 PAZARTESİ İZMİR GÜNDEMİ. -Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı - Basın Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü

07.10.2013 PAZARTESİ İZMİR GÜNDEMİ. -Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı - Basın Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü 07.10.2013 PAZARTESİ İZMİR GÜNDEMİ -Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı - Basın Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Doç. Dr. Hoşnuter: Basit Merdiven Altı Güzellik Merkezlerine Dikkat Yaz aylarında

Detaylı

REGENERATION INSIDE US

REGENERATION INSIDE US SUCCESSFULL METHOD TO GIVE ENERGY AND BRIGHTNESS TO HAIR REGENERATION INSIDE US PROGRAMMA INNOV ATIVO CONTRO CAL VIZIE E DIRADAMENTI INNOVATIVE PROGRAM TO REDUCE THE FALL OF HAIR 0476 AUTOLOGOUS CELLULAR

Detaylı

Rahim ağzı kanseri hücreleri doku kültürü mikroskopik görüntüsü.

Rahim ağzı kanseri hücreleri doku kültürü mikroskopik görüntüsü. Doç.Dr.Engin DEVECİ HÜCRE KÜLTÜRÜ Hücre Kültürü Araştırma Laboratuvarı, çeşitli hücrelerin invitro kültürlerini yaparak araştırmacılara kanser, kök hücre, hücre mekaniği çalışmaları gibi konularda hücre

Detaylı

Doç. Dr. Fatih ÇALIŞKAN Sakarya Üniversitesi, Teknoloji Fak. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği EABD

Doç. Dr. Fatih ÇALIŞKAN Sakarya Üniversitesi, Teknoloji Fak. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği EABD BİYOUYUMLULUK (BIO-COMPATIBILITY) 10993-1 Bir materyalin biyo-uyumluluğunun test edilmesi için gerekli testlerin tümünü içerir. (Toksisite, Hemoliz, sitotoksisite, sistemik toksisite,...vs.) Hammaddelerin

Detaylı

ALLOGREFT KATALOG TECHNOLOGY FOR HUMAN TISSUE BANKS

ALLOGREFT KATALOG TECHNOLOGY FOR HUMAN TISSUE BANKS ALLOGREFT KATALOG TECHNOLOGY FOR HUMAN TISSUE BANKS STERİLİZASYON Tissuelab ın geçerli tamamlanmış ürünler üzerinde düşük ısıda gamma radyasyon ile viral inak vasyon/ sterilizasyon uygulaması; 1. Radioprotektant

Detaylı

DENTAL İMPLANT ÇEVRESİNDE CERRAHİ OLARAK OLUŞTURULAN KEMİK DEFEKTLERİNDE SIĞIR KAYNAKLI LAKTOFERRİNİN KEMİK REJENERASYONUNA ETKİSİ

DENTAL İMPLANT ÇEVRESİNDE CERRAHİ OLARAK OLUŞTURULAN KEMİK DEFEKTLERİNDE SIĞIR KAYNAKLI LAKTOFERRİNİN KEMİK REJENERASYONUNA ETKİSİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AĞIZ DİŞ ÇENE HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ ANABİLİM DALI DENTAL İMPLANT ÇEVRESİNDE CERRAHİ OLARAK OLUŞTURULAN KEMİK DEFEKTLERİNDE SIĞIR KAYNAKLI LAKTOFERRİNİN

Detaylı

İMPLANT VAKALARININ SINIFLANDIRILMASI

İMPLANT VAKALARININ SINIFLANDIRILMASI İMPLANT VAKALARININ SINIFLANDIRILMASI Prof. Dr. HALDUN İPLİKÇİOĞLU İmplant vakaları neden sınıflandırılmalıdır? İmplantoloji yüksek düzeyde bilgi ve deneyim gerektiren bir alandır. Bu konuda çalışmalar

Detaylı

Kemik Doku Yamaları. Uzm.Bio.Mustafa Koçkaya

Kemik Doku Yamaları. Uzm.Bio.Mustafa Koçkaya Kemik Doku Yamaları Uzm.Bio.Mustafa Koçkaya 1 VÜCUT ÜZERİNDE, ÇEŞİTLİ ETMENLERCE OLUŞAN KEMİK DOKU İHTİYACININ, KARŞILANMASI AMACI İLE KULLANILAN DESTEKLEYİCİ YAMALAR 2 Kemik Doku Yamaları ALINDIĞI KAYNAĞA

Detaylı

Kök Hücre ve Doku Mühendisliği

Kök Hücre ve Doku Mühendisliği Kök Hücre ve Doku Mühendisliği 22 Mayıs 2000 Time Dergisi Geleceğin en popüler meslekleri; 1. Doku Mühendisleri 2. Gen Programlayıcıları 3. ÇiBçiler 4. Frankenfood takipçileri 5. Bilgi Madencileri (Data

Detaylı

Kuramsal: 28 saat. 4 saat-histoloji. Uygulama: 28 saat. 14 saat-fizyoloji 10 saat-biyokimya

Kuramsal: 28 saat. 4 saat-histoloji. Uygulama: 28 saat. 14 saat-fizyoloji 10 saat-biyokimya HEMATOPOETİK SİSTEM Hematopoetik Sistem * Periferik kan * Hematopoezle ilgili dokular * Hemopoetik hücrelerin fonksiyon gösterdikleri doku ve organlardan meydana gelmiştir Kuramsal: 28 saat 14 saat-fizyoloji

Detaylı

İMPLANT. Prof. Dr. Ahmet Saraçoğlu

İMPLANT. Prof. Dr. Ahmet Saraçoğlu İMPLANT Prof. Dr. Ahmet Saraçoğlu İMPLANT NEDİR? İmplant, herhangi bir nedenden dolayı kaybedilen dişlerin, fonksiyon ve görünüşünü tekrar kazandırmak amacıyla, kişinin çene kemiğine yerleştirilen, kişinin

Detaylı

ÇENELER VE YÜZ BÖLGESİNDE KULLANILAN GREFT MATERYALLERİ

ÇENELER VE YÜZ BÖLGESİNDE KULLANILAN GREFT MATERYALLERİ T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı ÇENELER VE YÜZ BÖLGESİNDE KULLANILAN GREFT MATERYALLERİ BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Metin BAKIR Danışman Öğretim

Detaylı

ORTOPEDİDE MASİF ALLOGREFT KULLANIMI

ORTOPEDİDE MASİF ALLOGREFT KULLANIMI ORTOPEDİDE MASİF ALLOGREFT KULLANIMI Prof. Dr. Harzem ÖZGER İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji ABD. ALLOGREFT Chips Strüktürel İnterkaler Osteoartiküler Masif allogreftler,kemikler de

Detaylı

Periodontoloji nedir?

Periodontoloji nedir? Periodontoloji 1 2 Periodontoloji Periodontoloji nedir? Periodontoloji, dişleri ve implantları çevreleyen yumuşak ve sert dokuların iltihabi hastalıkları ve bunların tedavisi ile ilgilenen bir dişhekimliği

Detaylı

Tedavide yeni başka seçenekler var mı? Doç. Dr. Özge Turhan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D.

Tedavide yeni başka seçenekler var mı? Doç. Dr. Özge Turhan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. Tedavide yeni başka seçenekler var mı? Doç. Dr. Özge Turhan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. Özellikle yara bakımıyla ilgili pek çok yeni yöntem,

Detaylı

PRP NEDİR... 1 PRP UYGULAMASINDA AMAÇ NEDİR... 2 PRP UYGULAMASI NASIL YAPILIR, PRP UYGULAMA SÜRESİ... 3

PRP NEDİR... 1 PRP UYGULAMASINDA AMAÇ NEDİR... 2 PRP UYGULAMASI NASIL YAPILIR, PRP UYGULAMA SÜRESİ... 3 İÇİNDEKİLER PRP NEDİR... 1 PRP UYGULAMASINDA AMAÇ NEDİR... 2 PRP UYGULAMASI NASIL YAPILIR, PRP UYGULAMA SÜRESİ... 3 PRP UYGULAMASI AĞRILI MIDIR, PRP UYGULAMASININ ETKİLERİ, PRP UYGULAMASI SONRASINDA YAN

Detaylı

Trombositten Zengin Plazma ve Trombositten Zengin Fibrinin Ağız, Çene ve Yüz Cerrahisinde Kullanım Alanı

Trombositten Zengin Plazma ve Trombositten Zengin Fibrinin Ağız, Çene ve Yüz Cerrahisinde Kullanım Alanı Trombositten Zengin Plazma ve Trombositten Zengin Fibrinin Ağız, Çene ve Yüz Cerrahisinde Kullanım Alanı Apllication of the Platelet Rich Plasma and Platelet Rich Fibrin in Oral and Maxillofacial Surgery

Detaylı

Metal Yüzey Hazırlama ve Temizleme Fosfatlama (Metal Surface Preparation and Cleaning)

Metal Yüzey Hazırlama ve Temizleme Fosfatlama (Metal Surface Preparation and Cleaning) Boya sisteminden beklenilen yüksek direnç,uzun ömür, mükemmel görünüş özelliklerini öteki yüzey temizleme yöntemlerinden daha etkin bir biçimde karşılamak üzere geliştirilen boya öncesi yüzey temizleme

Detaylı

BİOMATERYALLERİ BİTİRME TEZİ. Stj. Diş Hekimi: Olcay BAŞKAYA. Danışman Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Cemal AKAY

BİOMATERYALLERİ BİTİRME TEZİ. Stj. Diş Hekimi: Olcay BAŞKAYA. Danışman Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Cemal AKAY T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ağiz Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dali DİŞHEKİMLİĞİ CERRAHİSİNDE KULLANILAN SERT DOKU BİOMATERYALLERİ BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi: Olcay BAŞKAYA Danışman

Detaylı

Kanser Hastalarında Dental Yaklaşım. Dr.Kıvanç Bektaş-Kayhan İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş, Çene Cerrahisi Anabilim Dalı

Kanser Hastalarında Dental Yaklaşım. Dr.Kıvanç Bektaş-Kayhan İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş, Çene Cerrahisi Anabilim Dalı Kanser Hastalarında Dental Yaklaşım Dr.Kıvanç Bektaş-Kayhan İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş, Çene Cerrahisi Anabilim Dalı İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi- İstanbul

Detaylı

ADIM ADIM YGS LYS Adım DOLAŞIM SİSTEMİ 5 İNSANDA BAĞIŞIKLIK VE VÜCUDUN SAVUNULMASI

ADIM ADIM YGS LYS Adım DOLAŞIM SİSTEMİ 5 İNSANDA BAĞIŞIKLIK VE VÜCUDUN SAVUNULMASI ADIM ADIM YGS LYS 177. Adım DOLAŞIM SİSTEMİ 5 İNSANDA BAĞIŞIKLIK VE VÜCUDUN SAVUNULMASI İNSANDA BAĞIŞIKLIK VE VÜCUDUN SAVUNULMASI Hastalık yapıcı organizmalara karşı vücudun gösterdiği dirence bağışıklık

Detaylı

Slayt 1. Slayt 2. Slayt 3 YARA İYİLEŞMESİ YARA. Yrd.Doç.Dr. Burak Veli Ülger. Doku bütünlüğünün bozulmasıdır. Cerrahi ya da travmatik olabilir.

Slayt 1. Slayt 2. Slayt 3 YARA İYİLEŞMESİ YARA. Yrd.Doç.Dr. Burak Veli Ülger. Doku bütünlüğünün bozulmasıdır. Cerrahi ya da travmatik olabilir. Slayt 1 YARA İYİLEŞMESİ Yrd.Doç.Dr. Burak Veli Ülger Slayt 2 YARA Doku bütünlüğünün bozulmasıdır. Cerrahi ya da travmatik olabilir. Slayt 3 Akut Yara: Onarım süreci düzenli ve zamanında gelişir. Anatomik

Detaylı

5.) Aşağıdakilerden hangisi, kan transfüzyonunda kullanılan kan ürünlerinden DEĞİLDİR?

5.) Aşağıdakilerden hangisi, kan transfüzyonunda kullanılan kan ürünlerinden DEĞİLDİR? DERS : KONU : MESLEK ESASLARI VE TEKNİĞİ KAN VE KAN ÜRÜNLERİ TRANSFÜZYONU 1.) Kanın en önemli görevini yazın : 2.) Kan transfüzyonunu tanımlayın : 3.) Kanın içinde dolaştığı damar çeşitlerini yazın : 4.)

Detaylı

Dt. Mehmet Emre BENLİDAYI DOKTORA TEZİ. DANIŞMANI Doç. Dr. Mehmet KÜRKCÜ

Dt. Mehmet Emre BENLİDAYI DOKTORA TEZİ. DANIŞMANI Doç. Dr. Mehmet KÜRKCÜ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AĞIZ DİŞ ÇENE HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ ANABİLİM DALI SİNÜS TABANI GREFTLEMESİ VE EŞ ZAMANLI İMPLANT YERLEŞTİRME İŞLEMLERİNDE SIĞIR KAYNAKLI SPONGİOZ

Detaylı

Anal Fistula Plug NEW BIOMECHANICAL STATE OF THE ART

Anal Fistula Plug NEW BIOMECHANICAL STATE OF THE ART Anal Fistula Plug NEW BIOMECHANICAL STATE OF THE ART Şekil Fistüllü alandaki plug ın ana dayanıklılığı, hasta dokunun iyileşebilmesi için gerekli biyo-mekanik bir ön şarttır. Press-Fit cerrahi tekniği,

Detaylı

Diagnostik Görüntüleme ve Teknikleri

Diagnostik Görüntüleme ve Teknikleri Diagnostik Görüntüleme ve Teknikleri Diagnostik görüntüleme ve teknikleri, implant ekibi ve hasta için çok amaçlı tedavi planının uygulanması ve geliştirilmesine yardımcı olur. 1. Aşama Görüntüleme Aşamaları

Detaylı

SAĞLIKTA NANOTEKNOLOJİ

SAĞLIKTA NANOTEKNOLOJİ SAĞLIKTA NANOTEKNOLOJİ Uzm. Hem. İlknur Yayla *Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürü, Acıbadem Sağlık Grubu Ameliyathaneler ve MSÜ Koordinatörü Hazırlanma Tarihi: 23 Mart 2016 http://www.haberturk.com/saglik/haber/536313-kanserde-nano-teknoloji-mucizesi

Detaylı

Lab Cihazları Dersi Çalışma Soruları

Lab Cihazları Dersi Çalışma Soruları Lab Cihazları Dersi Çalışma Soruları Nasıl Olacak? 8 tane soru verdim bunları direk soracam. Cevapları da var zaten. Son 3 slayttaki okuma parçalarından da sorular gelecek. Dolayısıyla bu parçalardan gelebilecek

Detaylı

KAN TRANSFÜZYON TEDAVİSİ. Dr. Emre ÇAMCI

KAN TRANSFÜZYON TEDAVİSİ. Dr. Emre ÇAMCI KAN TRANSFÜZYON TEDAVİSİ Dr. Emre ÇAMCI Amaç ve Hedefler Kan grupları Kan transfüzyon endikasyonları Kan ve kan ürünlerinin hazırlanması ve saklanması Komponent tedavisi Transfüzyon komplikasyonları Masif

Detaylı

HÜCRE SĠNYAL OLAYLARI PROF. DR. FATMA SAVRAN OĞUZ

HÜCRE SĠNYAL OLAYLARI PROF. DR. FATMA SAVRAN OĞUZ HÜCRE SĠNYAL OLAYLARI PROF. DR. FATMA SAVRAN OĞUZ Çok hücreli organizmaların kompleks omurgalılara evrimi, hücreler birbirleriyle iletişim kuramasalardı mümkün olmazdı. Hücre-hücre Hücre-matriks etkileşimini

Detaylı

Türk Pediatrik Hematoloji Derneği (TPHD) Hemofilide Cerrahi Çalıştayı Uzlaşı Raporu

Türk Pediatrik Hematoloji Derneği (TPHD) Hemofilide Cerrahi Çalıştayı Uzlaşı Raporu Türk Pediatrik Hematoloji Derneği (TPHD) Hemofilide Cerrahi Çalıştayı Uzlaşı Raporu Türk Pediatrik Hematoloji Derneği Hemofili/Hemostaz/Tromboz Alt Çalışma grubu tarafından 25 Eylül 2010 tarihinde düzenlenen

Detaylı

Kan Bileşenleri ve Transfüzyon Pratiği. Dr Yüce Ayhan

Kan Bileşenleri ve Transfüzyon Pratiği. Dr Yüce Ayhan Kan Bileşenleri ve Transfüzyon Pratiği Dr Yüce Ayhan KAN ÜRÜNÜ Tedavide kullanılmak üzere kandan hazırlanan ürünlerdir. a) Kan bileşenleri enleri b) Plazma fraksinasyon ürünleri Tıbbı Kursu 2 KAN BİLEŞENLERİ

Detaylı

KOAGÜLOPATİDE YATAKBAŞI TANISAL YÖNTEMLER. Dr Reyhan POLAT Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği

KOAGÜLOPATİDE YATAKBAŞI TANISAL YÖNTEMLER. Dr Reyhan POLAT Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği KOAGÜLOPATİDE YATAKBAŞI TANISAL YÖNTEMLER Dr Reyhan POLAT Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Kış Sempozyumu 6-9 Mart 2014 Sunum Planı Hemostaz Monitörizasyonu Standart Koagülasyon

Detaylı

İmplantın Uygulanabilirliği İmplantlar belirli bir kalınlığı ve genişliği olan yapılardır. Bu nedenle implant öngörülen bölgede çene kemiğinin

İmplantın Uygulanabilirliği İmplantlar belirli bir kalınlığı ve genişliği olan yapılardır. Bu nedenle implant öngörülen bölgede çene kemiğinin 2 Dental İmplantlar Dental implant eksik olan dişlerin işlevini ve estetiğini tekrar sağlamak amacıyla çene kemiğine yerleştirilen ve kemikle uyumlu malzemeden yapılan yapay diş köküdür. Köprü ve tam protezlere

Detaylı

Doç. Dr. Fatih ÇALIŞKAN Sakarya Üniversitesi, Teknoloji Fak. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği EABD

Doç. Dr. Fatih ÇALIŞKAN Sakarya Üniversitesi, Teknoloji Fak. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği EABD HAYVAN TESTLERİ Genellikle memeli hayvanlar üstünde yapılan biyouyumluluk testleridir fare, kedi, köpek, koyun, maymun bu testler değişkenleri kontrol etmek zordur etik açıdan tartışmalı, uzun süreli ve

Detaylı

AAM de ikinci düzey tedavi

AAM de ikinci düzey tedavi Hasta Bilgilendirme Formu Türkçe 35 AAM de ikinci düzey tedavi Altı çizili terimler sözlükte listelenmiştir. Bazen reçete edilen ilaçlar semptomlarınızı gidermez. Bu vakalarda diğer tedavi opsiyonları

Detaylı

Dişhekimliğinde MUM. Prof Dr. Övül KÜMBÜLOĞLU. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Dişhekimliğinde MUM. Prof Dr. Övül KÜMBÜLOĞLU. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dişhekimliğinde MUM Prof Dr. Övül KÜMBÜLOĞLU Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi MUM Dişhekimliğinde kullanılan mumlar genellikle 2 veya daha fazla

Detaylı

Seramik Biomalzemeler (Bioseramikler)

Seramik Biomalzemeler (Bioseramikler) Seramik Biomalzemeler (Bioseramikler) Kas iskelet sisteminin hasar görmüş parçaları ve hastalıklı parçaların yer değiştirilmesi ve onarılması için kullanılan seramik grubunun adı bio seramikler olarak

Detaylı

DÖNER ALETLERİN KANAL TEDAVİSİNDE KULLANIMI

DÖNER ALETLERİN KANAL TEDAVİSİNDE KULLANIMI TC. EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ENDODONTİ ANABİLİM DALI DÖNER ALETLERİN KANAL TEDAVİSİNDE KULLANIMI BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Javid JAFARZADA Danışman Öğretim Üyesi: Prof.Dr. M. Kemal ÇALIŞKAN

Detaylı

Dt. Mert SANRI DOKTORA TEZİ. DANIŞMANI Prof. Dr. Mehmet KÜRKÇÜ

Dt. Mert SANRI DOKTORA TEZİ. DANIŞMANI Prof. Dr. Mehmet KÜRKÇÜ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ ANABİLİM DALI CERRAHİ OLARAK OLUŞTURULAN KEMİK DEFEKTLERİNDE SIĞIR KAYNAKLI ANORGANİK KEMİK GREFTİ VE KANAMA DURDURUCU

Detaylı

HİSTOLOJİ. DrYasemin Sezgin

HİSTOLOJİ. DrYasemin Sezgin HİSTOLOJİ DrYasemin Sezgin HİSTOLOJİ - Canlı vücudunu meydana getiren hücre, doku ve organların çıplak gözle görülemeyen (mikroskopik) yapılarını inceleyen bir bilim koludur. - Histolojinin sözlük anlamı

Detaylı

ÜST ÇENE ÖN BÖLGEDE TEK DİŞ EKSİKLİĞİNDE İMPLANTLARIN YERİ VE ÖNEMİ

ÜST ÇENE ÖN BÖLGEDE TEK DİŞ EKSİKLİĞİNDE İMPLANTLARIN YERİ VE ÖNEMİ T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı ÜST ÇENE ÖN BÖLGEDE TEK DİŞ EKSİKLİĞİNDE İMPLANTLARIN YERİ VE ÖNEMİ BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi: Gülsen KİRAZ Danışman Öğretim

Detaylı

Biyomühendiliğin temel alanları

Biyomühendiliğin temel alanları Biyomühendiliğin temel alanları Genetik mühendisliği: Sentetik biyoloji, gen transferi Hücre ve doku mühendisliği: Doku kültürü, hücre biyolojisi, metabolik mühendislik Biyoproses mühendisliği: Biyoproses

Detaylı

DİŞHEKİMLİĞİNDE KULLANILAN GREFTLER ve MEMBRANLAR

DİŞHEKİMLİĞİNDE KULLANILAN GREFTLER ve MEMBRANLAR T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ağız, Diş Ve Çene Hastalıkları Cerrahisi Anabilim Dalı DİŞHEKİMLİĞİNDE KULLANILAN GREFTLER ve MEMBRANLAR BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi: Mustafa Kemal ZERRİN Danışman

Detaylı

KANITA DAYALI TIP AÇISINDAN PRP ENDİKASYONLARI

KANITA DAYALI TIP AÇISINDAN PRP ENDİKASYONLARI KANITA DAYALI TIP AÇISINDAN PRP ENDİKASYONLARI Yasemin Saray Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı 03/11/15 KULLANIM ALANLARI Alopesi Akne skarları ve diğer skarlar Rejuvenasyon

Detaylı

Onkoplastik meme cerrahisi ve yenilikler

Onkoplastik meme cerrahisi ve yenilikler Onkoplastik meme cerrahisi ve yenilikler Dr. Lütfi Eroğlu Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik cerrahi Anabilim Dalı Mastektomi ile ilgili ameliyatların tarihsel süreci

Detaylı

KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK

KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK 1 2 Lokomotor sistemi oluşturan yapılar içinde en fazla stres altında kalan kıkırdaktır. Eklem kıkırdağı; 1) Kan damarlarından, 2) Lenf kanallarından, 3) Sinirlerden yoksundur.

Detaylı

MODE DENTAL IMPLANT SYSTEM

MODE DENTAL IMPLANT SYSTEM 2 3 MODE IMPLANT UNIPACK 4 MODE IMPLANT UNIPACK 5 Mode Medikal Dental İmplant ambalajdan implant transferi ve yüklemesi aşamasında alışkanlıklarınızı değiştirmeyen çözümler sunar. Raşet, Anguldurva ve

Detaylı

Özel Formülasyon DAHA İYİ DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA YUMURTA IÇIN AGRALYX!

Özel Formülasyon DAHA İYİ DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA YUMURTA IÇIN AGRALYX! Özel Formülasyon DAHA İYİ Yumurta Verimi Kabuk Kalitesi Yemden Yararlanma Karaciğer Sağlığı Bağırsak Sağlığı Bağışıklık Karlılık DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA YUMURTA IÇIN AGRALYX!

Detaylı

ÇENE VE YÜZ CERRAHİSİNDE TROMBOSİTTEN ZENGİN FİBRİN İN KULLANIM ALANLARI

ÇENE VE YÜZ CERRAHİSİNDE TROMBOSİTTEN ZENGİN FİBRİN İN KULLANIM ALANLARI T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı ÇENE VE YÜZ CERRAHİSİNDE TROMBOSİTTEN ZENGİN FİBRİN İN KULLANIM ALANLARI BİTİRME TEZİ Stj.Diş Hekimi Ceren KARADAĞ

Detaylı

2. Kanun- Enerji dönüşümü sırasında bir miktar kullanılabilir kullanılamayan enerji ısı olarak kaybolur.

2. Kanun- Enerji dönüşümü sırasında bir miktar kullanılabilir kullanılamayan enerji ısı olarak kaybolur. Enerji Dönüşümleri Enerji Enerji; bir maddeyi taşıma veya değiştirme kapasitesi anlamına gelir. Enerji : Enerji bir formdan diğerine dönüştürülebilir. Kimyasal enerji ;moleküllerinin kimyasal bağlarının

Detaylı

FİBROBLAST SİPARİŞ FORMU. T.C. Kimlik No: Cinsiyeti: K E

FİBROBLAST SİPARİŞ FORMU. T.C. Kimlik No: Cinsiyeti: K E Doküman No: P02- F14 Yayın Tarihi: 01/09/2014 Geçerlilik Tarihi: 14/04/2020 Revizyon No: 01 Revizyon Tarihi: 14/04/2015 Sayfa No: 1/2 FİBROBLAST SİPARİŞ FORMU Tarih:../ /.. HASTA BİLGİLERİ: Hastanın Adı

Detaylı

İMPLANT UYGULAMALARI ÖNCESİ ÜST ÇENE YETERSİZLİKLERİNİN TEDAVİSİNDE UYGULANAN GÜNCEL YÖNTEMLER

İMPLANT UYGULAMALARI ÖNCESİ ÜST ÇENE YETERSİZLİKLERİNİN TEDAVİSİNDE UYGULANAN GÜNCEL YÖNTEMLER T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı İMPLANT UYGULAMALARI ÖNCESİ ÜST ÇENE YETERSİZLİKLERİNİN TEDAVİSİNDE UYGULANAN GÜNCEL YÖNTEMLER BİTİRME TEZİ Stj.

Detaylı

Biyolistik - Gen Silahı. İlker Gönülalp Yıldız Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölümü

Biyolistik - Gen Silahı. İlker Gönülalp Yıldız Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölümü Biyolistik - Gen Silahı İlker Gönülalp Yıldız Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölümü Biyolistik Biyolistik, biyolojik ve balistik kelimelerinin kısaltmalarının birleştirilmesi şeklinde adlandırılan, hücrelerin

Detaylı

hasta EĞİTİMİ Bel fıtığını anlamak ve Anüler Kapama için Barricaid Protezi

hasta EĞİTİMİ Bel fıtığını anlamak ve Anüler Kapama için Barricaid Protezi hasta EĞİTİMİ Bel fıtığını anlamak ve Anüler Kapama için Barricaid Protezi İçindekiler Bel fıtığı nedir? 4 Bel fıtığı teşhisi nasıl yapılır? 6 Bel fıtığı tedavisi nasıl yapılır? 7 Barricaid için bir aday

Detaylı

Geistlich Combi-Kit Collagen: İdeal Kombinasyon

Geistlich Combi-Kit Collagen: İdeal Kombinasyon Geistlich Combi-Kit Collagen: İdeal Kombinasyon Geistlich Bio-Oss Collagen: İdeal Kombinasyon Geistlich Bio-Oss Collagen önemli özellikleri: > Geistlich Bio-Oss yavaş resorpsiyon özelliği sayesinde uzun

Detaylı

STERİLİZASYON. Sterilizasyon Yöntemleri. Sterilizasyonu Etkileyen Faktörler

STERİLİZASYON. Sterilizasyon Yöntemleri. Sterilizasyonu Etkileyen Faktörler STERİLİZASYON Tüm canlı mikroorganizmaların tam olarak uzaklaştırılması veya öldürülmesi işlemidir. Türk Gıda Kodeksi Çiğ Süt ve Isıl İşlem Görmüş Sütleri Tebliği ne göre sterilizasyon; oda sıcaklığında

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ADANA ERİŞKİN KEMİK İLİĞİ NAKLİ MERKEZİ. Yeniden Başlamak İçin TOPLAMA ÜNİTESİ HASTA BİLGİLENDİME KİTAPÇIĞI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ADANA ERİŞKİN KEMİK İLİĞİ NAKLİ MERKEZİ. Yeniden Başlamak İçin TOPLAMA ÜNİTESİ HASTA BİLGİLENDİME KİTAPÇIĞI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ADANA ERİŞKİN KEMİK İLİĞİ NAKLİ MERKEZİ Yeniden Başlamak İçin TOPLAMA ÜNİTESİ HASTA BİLGİLENDİME KİTAPÇIĞI Periferik Kandan Kök Hücre Toplama İşlemi Bu kitapçık, Periferik kandan kök

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMI 32 DUYU ORGANLARI 1 DOKUNMA DUYUSU

11. SINIF KONU ANLATIMI 32 DUYU ORGANLARI 1 DOKUNMA DUYUSU 11. SINIF KONU ANLATIMI 32 DUYU ORGANLARI 1 DOKUNMA DUYUSU DUYU ORGANLARI Canlının kendi iç bünyesinde meydana gelen değişiklikleri ve yaşadığı ortamda mevcut fiziksel, kimyasal ve mekanik uyarıları alan

Detaylı

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation

Cover Page. The handle  holds various files of this Leiden University dissertation Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/38405 holds various files of this Leiden University dissertation Author: Balcıoğlu, Hayri Emrah Title: Role of integrin adhesions in cellular mechanotransduction

Detaylı

Hasar Kontrol Cerrahisi yılında Rotonda ve Schwab hasar kontrol kavramını 3 aşamalı bir yaklaşım olarak tanımlamışlardır.

Hasar Kontrol Cerrahisi yılında Rotonda ve Schwab hasar kontrol kavramını 3 aşamalı bir yaklaşım olarak tanımlamışlardır. Doç. Dr. Onur POLAT Hasar Kontrol Cerrahisi 1992 yılında Rotonda ve Schwab hasar kontrol kavramını 3 aşamalı bir yaklaşım olarak tanımlamışlardır. Hasar Kontrol Cerrahisi İlk aşama; Kanama ve kirlenmenin

Detaylı

Etkin Madde Klorheksidin glukonat (%1)tır. Yardımcı madde olarak; Kuş üzümü aroması, Kiraz aroması ve Nane esansı içerir.

Etkin Madde Klorheksidin glukonat (%1)tır. Yardımcı madde olarak; Kuş üzümü aroması, Kiraz aroması ve Nane esansı içerir. KULLANIM KILAVUZU KLORHEX ORAL JEL Birim Formülü Etkin Madde Klorheksidin glukonat (%1)tır. Yardımcı madde olarak; Kuş üzümü aroması, Kiraz aroması ve Nane esansı içerir. Tıbbi Özellikleri Klorheksidin

Detaylı

METABOLİK DEĞİŞİKLİKLER VE FİZİKSEL PERFORMANS

METABOLİK DEĞİŞİKLİKLER VE FİZİKSEL PERFORMANS METABOLİK DEĞİŞİKLİKLER VE FİZİKSEL PERFORMANS Aerobik Antrenmanlar Sonucu Kasta Oluşan Adaptasyonlar Miyoglobin Miktarında oluşan Değişiklikler Hayvan deneylerinden elde edilen sonuçlar dayanıklılık antrenmanları

Detaylı

Emilebilir, Mikro gözenekli Doğal Epitelyum Eşdeğeri Sentetik Yanık ve Yara Tedavi Ürünü GEÇİCİ DERİ EŞDEĞERİ

Emilebilir, Mikro gözenekli Doğal Epitelyum Eşdeğeri Sentetik Yanık ve Yara Tedavi Ürünü GEÇİCİ DERİ EŞDEĞERİ Emilebilir, Mikro gözenekli Doğal Epitelyum Eşdeğeri Sentetik Yanık ve Yara Tedavi Ürünü UYGULAMA VİDEOSU LİTERATÜR GEÇİCİ DERİ EŞDEĞERİ SUPRATHEL Geçici Deri Eşdeğeri İle Yenilikçi Yanık ve Yara Tedavisi

Detaylı

Travma Hastalarında Beslenme

Travma Hastalarında Beslenme Doç. Dr. Onur POLAT Travma Hastalarında Beslenme Normal ve sağlıklı organizma travma veya strese maruz kaldığında kendisini korumaya yönelik bazı fizyolojik mekanizmaları harekete geçirir. Genel amaç organ

Detaylı

PRC 29 H 2 PRC 7002 MAKALE SAATİ

PRC 29 H 2 PRC 7002 MAKALE SAATİ PRC 29 PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ Dr. İbrahim VARGEL / 1 Dr. Tarık ÇAVUŞOĞLU/2 Dr. İlker YAZICI /3 KOD DERS ADI ÖÜ T P KREDİ AKTS PRC 7001 ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ TEZ DANIŞMANLIĞI Danışman

Detaylı

1.2)) İLAÇLARIN VÜCUTTAKİ ETKİSİ

1.2)) İLAÇLARIN VÜCUTTAKİ ETKİSİ 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği 9.Hafta ( 10-14 / 11 / 2014 ) 1.)İLAÇLARIN VÜCUTTAKİ ETKİSİ 2.) İLAÇLARIN VERİLİŞ YOLLARI VE ETKİSİNİ DEĞİŞTİREN FAKTÖRLER Slayt No : 13 1.2)) İLAÇLARIN VÜCUTTAKİ ETKİSİ

Detaylı

Yeniden Başlamak İçin

Yeniden Başlamak İçin Yeniden Başlamak İçin Periferik Kandan Kök Hücre Toplama İşlemi Bu kitapçık, Periferik kandan kök hücre toplama işleminden geçmek üzere olan siz hastalarımıza özel olarak hazırlanmıştır. Bu kitapçığın

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Çevre Mühendisliği Bölümü Fiziksel ve Kimyasal Temel İşlemler Laboratuvarı Dersi Güncelleme: Eylül 2016

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Çevre Mühendisliği Bölümü Fiziksel ve Kimyasal Temel İşlemler Laboratuvarı Dersi Güncelleme: Eylül 2016 İYON DEĞİŞİMİ DENEYİN AMACI: Sert bir suyun katyon değiştirici reçine kullanılarak yumuşatılması ve reçinenin iyon değiştirme kapasitesinin incelenmesi TEORİK BİLGİLER İyon değiştirme benzer elektrik yüklü

Detaylı

HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE NAKLİNDE KAN ÜRÜNLERİ KULLANIMI DOÇ.DR.BETÜL TAVİL HÜTF PEDİATRİK HEMATOLOJİ/KİT ÜNİTESİ

HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE NAKLİNDE KAN ÜRÜNLERİ KULLANIMI DOÇ.DR.BETÜL TAVİL HÜTF PEDİATRİK HEMATOLOJİ/KİT ÜNİTESİ HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE NAKLİNDE KAN ÜRÜNLERİ KULLANIMI DOÇ.DR.BETÜL TAVİL HÜTF PEDİATRİK HEMATOLOJİ/KİT ÜNİTESİ *Transfüzyonlar HKHT sürecinin en önemli ve sürekli uygulamalarındandır. *Transfüzyon Tıbbı,

Detaylı

K A N I N I Z D A K İ İ L A Ç. Hastanıza hareket özgürlüğü kazandırır...

K A N I N I Z D A K İ İ L A Ç. Hastanıza hareket özgürlüğü kazandırır... K A N I N I Z D A K İ İ L A Ç Hastanıza hareket özgürlüğü kazandırır... Terapisi nedir?, (Trombositçe zengin plazma) terapisi, yumuşak dokuların iyileşmesine ve rejenerasyonuna yardım eden, devrim niteliğinde

Detaylı

BÖLÜM I YÜZEY TEKNİKLERİ

BÖLÜM I YÜZEY TEKNİKLERİ BÖLÜM I YÜZEY TEKNİKLERİ Yüzey Teknikleri Hakkında Genel Bilgiler Gelişen teknoloji ile beraber birçok endüstri alanında kullanılabilecek malzemelerden istenen ve beklenen özellikler de her geçen gün artmaktadır.

Detaylı

Kanın fonksiyonel olarak üstlendiği görevler

Kanın fonksiyonel olarak üstlendiği görevler EGZERSİZ VE KAN Kanın fonksiyonel olarak üstlendiği görevler Akciğerden dokulara O2 taşınımı, Dokudan akciğere CO2 taşınımı, Sindirim organlarından hücrelere besin maddeleri taşınımı, Hücreden atık maddelerin

Detaylı

DETERJAN VE DEZENFEKTANLAR. Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi 2006

DETERJAN VE DEZENFEKTANLAR. Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi 2006 DETERJAN VE DEZENFEKTANLAR Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi 2006 ÖNEMLİ! Gıdaları insanların sağlıklarını çok ciddi şekilde etkiler. Bu nedenle, gıda üreten kişilerin temizlik kurallarına uyması çok önemlidir.

Detaylı

ATOM HAREKETLERİ ve ATOMSAL YAYINIM

ATOM HAREKETLERİ ve ATOMSAL YAYINIM ATOM HAREKETLERİ ve ATOMSAL YAYINIM 1. Giriş Malzemelerde üretim ve uygulama sırasında görülen katılaşma, çökelme, yeniden kristalleşme, tane büyümesi gibi olaylar ile kaynak, lehim, sementasyon gibi işlemler

Detaylı

FİZYOTERAPİDE KLİNİK KAVRAMLAR. Uzm. Fzt. Nazmi ŞEKERCİ

FİZYOTERAPİDE KLİNİK KAVRAMLAR. Uzm. Fzt. Nazmi ŞEKERCİ FİZYOTERAPİDE KLİNİK KAVRAMLAR Uzm. Fzt. Nazmi ŞEKERCİ İNFLAMASYON VE ONARIM İNFLAMASYON Yaralanmaya karşı dokunun vaskülarizasyonu yolu ile oluşturulan bir seri reaksiyondur. İltihabi reaksiyon.? İnflamatuar

Detaylı

THE VITALITY COMES FROM YOUR OWN CELLS

THE VITALITY COMES FROM YOUR OWN CELLS www.tlab-prp.com info@tlab-prp.com @tlabprp fb.me/tlabprp T-Biyoteknoloji Esentepe Mah. Arı Sk. Zengin 2 Sitesi. C Blk No:13/13 16130 Nilüfer / Bursa THE VITALITY COMES FROM YOUR OWN CELLS Türkiye nin

Detaylı

Kimya Bilim Danış ışmanlığı Çalıştayı Farklı Kaynaklardan Elde Edilen Sütlerin S Mayalanma Sürelerinin S ve ph Değişimlerinin imlerinin Karşı şılaştırmalı Olarak İncelenmesi PROJE EKİBİ: : Nurdan Yavuz

Detaylı

YÜZEY ÖZELLİKLERİ. Rahatınız Bizim Hedefimizdir

YÜZEY ÖZELLİKLERİ. Rahatınız Bizim Hedefimizdir 01 YÜZEY ÖZELLİKLERİ İmplant uygulaması bir cerrahi müdahale olduğu için akabinde iflamasyon tepki eşlik eder. Bu tepkinin kısa ya da uzun sürmesi kullanılan materyal, implantın konulduğu yer ve üzerine

Detaylı

DÖNEM 2- I. DERS KURULU AMAÇ VE HEDEFLERİ

DÖNEM 2- I. DERS KURULU AMAÇ VE HEDEFLERİ DÖNEM 2- I. DERS KURULU AMAÇ VE HEDEFLERİ Kan, kalp, dolaşım ve solunum sistemine ait normal yapı ve fonksiyonların öğrenilmesi 1. Kanın bileşenlerini, fiziksel ve fonksiyonel özelliklerini sayar, plazmanın

Detaylı

Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir.

Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir. METABOLİZMA ve ENZİMLER METABOLİZMA Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir. A. ÖZÜMLEME (ANABOLİZMA) Metabolizmanın yapım reaksiyonlarıdır. Bu tür olaylara

Detaylı

TOKLUK VE KIRILMA. Doç.Dr.Salim ŞAHĠN

TOKLUK VE KIRILMA. Doç.Dr.Salim ŞAHĠN TOKLUK VE KIRILMA Doç.Dr.Salim ŞAHĠN TOKLUK Tokluk bir malzemenin kırılmadan önce sönümlediği enerjinin bir ölçüsüdür. Bir malzemenin kırılmadan bir darbeye dayanması yeteneği söz konusu olduğunda önem

Detaylı

EK-2 CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ PLASTĠK REKONSTRÜKTĠF VE ESTETĠK CERRAHĠ ANABĠLĠM DALI DERS BĠLGĠLERĠ FORMU

EK-2 CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ PLASTĠK REKONSTRÜKTĠF VE ESTETĠK CERRAHĠ ANABĠLĠM DALI DERS BĠLGĠLERĠ FORMU EK-2 CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ PLASTĠK REKONSTRÜKTĠF VE ESTETĠK CERRAHĠ ANABĠLĠM DALI DERS BĠLGĠLERĠ FORMU Bölüm Yıl/yarıyıl 2010-2011 Dersin adı Ders düzeyi (önlisans, lisans,vb) Dersin türü

Detaylı

TRAVMA. Doç Dr. Onur POLAT Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

TRAVMA. Doç Dr. Onur POLAT Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı TRAVMA Doç Dr. Onur POLAT Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı HEDEFLER Travmanın tarihçesi Travmanın tanımı Travma çeşitleri (Künt, Penetran, Blast,

Detaylı

BMM307-H02. Yrd.Doç.Dr. Ziynet PAMUK

BMM307-H02. Yrd.Doç.Dr. Ziynet PAMUK BMM307-H02 Yrd.Doç.Dr. Ziynet PAMUK ziynetpamuk@gmail.com 1 BİYOELEKTRİK NEDİR? Biyoelektrik, canlıların üretmiş olduğu elektriktir. Ancak bu derste anlatılacak olan insan vücudundan elektrotlar vasıtasıyla

Detaylı

Betonu oluşturan malzemelerin oranlanması, daha yaygın adıyla beton karışım hesabı, birbirine bağlı iki ana aşamadan oluşur:

Betonu oluşturan malzemelerin oranlanması, daha yaygın adıyla beton karışım hesabı, birbirine bağlı iki ana aşamadan oluşur: 1 BETON KARIŞIM HESABI Betonu oluşturan malzemelerin oranlanması, daha yaygın adıyla beton karışım hesabı, birbirine bağlı iki ana aşamadan oluşur: I. Uygun bileşenlerin ( çimento, agrega, su ve katkılar

Detaylı

İlk çamur arıtım ünitesidir ve diğer ünitelerin hacminin azalmasını sağlar. Bazı uygulamalarda çürütme işleminden sonra da yoğunlaştırıcı

İlk çamur arıtım ünitesidir ve diğer ünitelerin hacminin azalmasını sağlar. Bazı uygulamalarda çürütme işleminden sonra da yoğunlaştırıcı İlk çamur arıtım ünitesidir ve diğer ünitelerin hacminin azalmasını sağlar. Bazı uygulamalarda çürütme işleminden sonra da yoğunlaştırıcı kullanılabilir. Çürütme öncesi ön yoğunlaştırıcı, çürütme sonrası

Detaylı

M C 0086* CELLPLEX TCP SENTETİK SÜNGERİMSİ KEMİK

M C 0086* CELLPLEX TCP SENTETİK SÜNGERİMSİ KEMİK TK CELLPLEX TCP SENTETİK SÜNGERİMSİ KEMİK 129257-9 Bu paketde aşağıda belirtilen diller mevcuttur: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) - Chinese

Detaylı

Dental ve Medikal Estetik Akademi. Yüz Estetiğine Giriş Programı. Sağlık için teknoloji...

Dental ve Medikal Estetik Akademi. Yüz Estetiğine Giriş Programı. Sağlık için teknoloji... Dental ve Medikal Estetik Akademi Yüz Estetiğine Giriş Programı 1. Gün / Öğleden Önce Botulinum Toksin ( BTX ) Başlangıç ve İleri Seviye Teoriği 09:00-11:00 Botilunum Toksin ( BTX )Tarihçesi Tıpta Botulinum

Detaylı