ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Mayýs 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3071 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BOZAN YAYALAR.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Mayýs 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3071 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BOZAN YAYALAR."

Transkript

1 Zorlu bir hükümet isterdiniz deðil mi? Alýn size iþte Zorlu bir hükümet! Töresi de cabasý... Eðer sigarayý býrakýrsanýz Ýstanbul'dan gümrüksüz puro da getirir ayaðýnýza! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Mayýs 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3071 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý YURDU ÝKÝYE BÖLÜNMÜÞ ÞAÝRÝN DELÝ TEMMUZ'U l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... GERÇEK BAÞKADIR... Dolgun Dalgýçoðlu ANLAYANLARA Ali Osman SÝNÝR BOZAN YAYALAR Erdoðan Baybars ÝÇ HESAPLAÞMA (4) Salih Çelebioðlu "NE ÝÞ OLSA YAPARIM ABÝ" Mehmet Levent n Ýþte yeni kabine... Baþbakan Ýrsen Küçük Saðlýk Bakaný Ahmet Kaþif Dýþiþleri Bakaný Hüseyin Özgürgün Maliye Bakaný Ersin Tatar Ýçiþleri Bakaný Ýlkay Kamil Tarým Bakaný Zorlu Töre Çalýþma Bakaný Türkay Tokel Turizm Bakaný Kemal Dürüst Ekonomi Bakaný Sunat Atun Mezarlýk kapýsýnda aðlaya aðlaya Eðitim Bakaný Nazým Çavuþoðlu Ulaþtýrma Bakaný Ersan Saner Bakan oldu n Ýrsen Küçük'ün kabinesindeki tek yeni isim Zorlu Töre oldu... Hasan Taçoy kabine dýþý kaldý... Milletvekilliði seçimlerinde mezarlýk kapýsýnda nöbet tutup gelen her cenazeye baþsaðlýðý dilemekle ünlenen Zorlu Töre yeni hükümette Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakaný oldu... n Taçoy'un devre dýþý býrakýlmasý UBP'deki parçalanmanýn ilk ciddi sinyalleri olarak kabul ediliyor... Eroðlu'ndan sonra UBP tepetaklak yuvarlanýyor... n Yeni kabinede 6 bakan yerini korurken, 3 bakanýn da görevi deðiþti... n Nazým Çavuþoðlu Eðitim Bakaný, Hamza Ersan Saner Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný, Kemal Dürüst ise Turizm, Çevre ve Kültür Bakaný oldu... n Hasan Taçoy'un yeni kabinede yer almamasýnýn KTHY ile ilgili olmadýðý açýklandý... l 3. sayfada UBP belediye adaylarýnda da hayal kýrýklýðý yarattý... Sümer Aygýn'a þanslý kura n UBP Girne'de Belediye Dairesi Müdürü Nidai Güngördü'yü aday gösterdi... Güngördü'ye Sümer Aygýn karþýsýnda hiçbir þans tanýnmýyor... n Yeniboðaziçi'nde aday gösterilen Katip Demir de hayal kýrýklýðý yaratan isimlerden biri... Tam liste 6. sayfada Arif H.Tahsin yazýyor: Federe Devlet Anayasasý da halkoylamasý isterdi n2. sayfada

2 ÝSKELE'DE ELEKTRÝK KESÝNTÝSÝ Orta gerilim proje çalýþmalarýndan dolayý bugün Ýskele Merkez ve Ýskele Bahçeler bölgelerinde elektrik kesintisi yapýlacak. KIBTEK Bölge amirliðinden yapýlan açýklamaya göre, kesinti 09:00-12:00 saatleri arasýnda 3 saat süreyle uygulanacak. EVDE ELEKTRÝK KONTAÐI YANGINA YOL AÇTI Gazimaðusa'da, önceki gün saat sýralarýnda, bir evde elektrik kontaðýndan çýkan yangýn hasara yol açtý. Polis açýklamasýna göre Sara Davarpanah'a ait ikametgâhýn salonunda baþlayan yangýn, itfaiye ekipleri tarafýndan söndürüldü. Yangýn sonucunda salonda bulunan klima iç ünitesi, televizyon, uydu alýcýsý tamamen yandý. YER YER SAÐANAK YAÐMUR BEKLENÝYOR KKTC'de hava bugünden itibaren genellikle bulutlu olacak; bugün öðle saatlerinden sonra yer yer hafif saðanak yaðmur bekleniyor. Meteoroloji Dairesi'nin Mayýs tarihlerini kapsayan raporuna göre, KKTC belirtilen tarihler arasýnda alçak basýnç sistemi ile ýlýk hava kütlesinin etkisi altýnda kalacak. En yüksek hava sýcaklýðý; iç kesimlerde derece; sahillerde ise derece dolaylarýnda seyredecek. Rüzgar genellikle güney ve batý yönlerden orta kuvvette, yarýn ve Çarþamba yer yer kuvvetli olarak esecek. Bu arada Meteoroloji Dairesi tarafýndan yapýlan açýklamada, bugün ve yarýn ultraviyole radyasyonunun çok yüksek olacaðý ifade edilerek, gerekli tedbirler alýnmadan, özellikle 11:00-16:00 saatleri arasýnda 10 dakikadan fazla güneþ altýnda kalýnmamasý uyarýsýnda da bulunuldu. BÝR HAFTADA 95 TRAFÝK KAZASI Ülke genelinde son bir hafta içinde meydana gelen 95 trafik kazasýnda 1 kiþi öldü, 14 kiþi yaralandý. Polis Basýn Subaylýðý'ndan verilen bilgiye göre söz konusu kazalarda yaklaþýk 476 bin TL'lik hasar da meydana geldi. Kazalarýn bölgelere göre daðýlýmý ise Lefkoþa 37, Gazimaðusa 21, Girne 17, Güzelyurt 12, Ýskele 8 þeklinde açýklandý. Polisten yapýlan açýklamada ayný dönemde 601 trafik suçunun iþlendiði kaydedildi. Toplam 5 bin 55 araç sürücüsünün kontrol edildiði trafik denetimlerinde araç sürücülerinin 93'ü süratli, 7'si tehlikeli, 19'u dikkatsiz,, 62'si seyrüsefer ruhsatsýz, 10'u sürüþ ehliyetsiz, 25'i alkollü, 50'si emniyet kemersiz, 20'si muayenesiz, 11'i sigortasýz veya kapsamý dýþýnda araç kullanmaktan rapor edildi. Sürücülerin 68'i trafik levha ve iþaretlerine uymamak, 55'i seyir halinde cep telefonunda konuþmak, 8'i trafik ýþýklarýna uymamak, 2'si "A" yol kullanma izinsiz, 14'ü "B" özel iþletme izinsiz araç kullanmak, 1'i tonajýndan fazla ve tehlikeli yük taþýmak, 1'i koruyucu miðfer baþlýksýz motosiklet kullanmak ve 155'i diðer trafik suçlarýndan rapor edildi. Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin Gerçi gündemden düþtü ama ben gene da bir yanlýþý düzeltmek için konuya dönüþ yapma gereðini duydum. Diyeceksiniz ki, "aklýn nerdeydi ya be bay bu gadar zaman?" Haklýsýnýz... Ama benim da mazeretim var. Daha önce de söyledim zannederim. Bir kere daha tekrar edeyim. Uzun süredir rahatsýzlýðým nedeniyle Lefkoþa'da kalýrým. Oysa benim mekaným Lapta'ydý... Baþvuru kaynaklarým o nedenle Lapta'dadýr. Kitaplarým belgelerim vesaire... Lefkoþa'ya taþýyacak yerim yok ama taþýmak da istemem. Duygusal bir þey... Oysa veran harap bir yer. "Halosbitya" derdik ana dilimizde... Konumuz Anayasa... Deðiþtirmek isterler ya... Nesini deðiþtirmek isterler? 1985 Anayasasý'nýn herhangi bir maddesini deðiþtirmek için mecliste üçte iki oy, sonra da halk oylamasý ister. Halk referandumda "evet" dersa deðiþir, "hayýr" dersa deðiþmez. Lafta yani. Ya da kaðýt üstünde öyle. Þimdi ne yapmak isterler? Halkýn oyuna baþ vurmadan Anayasa'yý meclis deðiþtirebilsin. Ýþte bu konuda "halkýn hakkýna tecavüz ediliyor" diye epey sesler yükseldi. Fena mý ettiler? Hayýr. Ama iþgal altýnda olmasaydýk... Ýþgal altýndaki bir toplumda Anayasa'yý-Manayasa'yý, kanunu-nizamý kim dinler. Hukuku... FEDERE DEVLET ANAYASASI DA HALKOYLAMASI ÝSTERDÝ Ýþgal altýndaki ülkelerde anayasa da, hak da, hukuk da, ganun da nizam da iþgalcinin iki dudaðý arasýndadýr. Anayasaya aykýrý olarak kaç yasa yaptýlar, kaç karar aldýlar. Ve tüm bu aykýrýlýklarý Anayasa Mahkemesi da onaylamadý mý?, Bu konunun yoðun olarak tartýþýldýðý günlerde, bir programda bu konu tartýþýlýrken, laf döndü dolaþtý Federe Devlet Anayasasý'na getirildi. Ve dendi ki Federe Devlet Anayasasý'nda, yani 1975 Anayasasý'nda, adý geçen madde, þimdiki Anayasa'dan (1985 Anayasasý'ndan) farklýydý. Neymiþ farký? 1985 Anayasasý'nda olduðu gibi Konumuz Anayasa... Deðiþtirmek isterler ya... Nesini deðiþtirmek isterler? 1985 Anayasasý'nýn herhangi bir maddesini deðiþtirmek için mecliste üçte iki oy, sonra da halk oylamasý ister. Halk referandumda "evet" dersa deðiþir, "hayýr" dersa deðiþmez. Lafta yani. Ya da kaðýt üstünde öyle. Þimdi ne yapmak isterler? Halkýn oyuna baþ vurmadan Anayasa'yý meclis deðiþtirebilsin... Anayasa deðiþikliklerinde halkoylamasýna gerek yoktu. Yani, 1975 Kýbrýs Türk Federe Devleti Anayasasý'na göre meclis Anayasa deðiþikliklerini kendisi yapabilirdi. Oysa bu konuda denen doðru deðildi. Federe Devlet Anayasasý'nda (1975) ilgili madde aynen þöyle idi. Anayasada Deðiþiklik Yapma: Madde 138: (1) Anayasa kurallarýnýn deðiþtirilmesi, kaldýrýlmasý veya yeni kurallar konulmasý Kýbrýs Türk Federe Meclisi'nin en az yedi üyesinin önerisi ve üye tam sayýsýnýn üçte iki çoðunluðunun oyu ile olur. (2) Anayasa'nýn yukarýda öngörülen deðiþiklikleri, halkoylamasýndan sonra, kabul edildiði takdirde, Devlet Baþkaný'nca on gün içinde Resmi Gazete'de yayýnlanarak yürürlüðe girer. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý YURDU ÝKÝYE BÖLÜNMÜÞ ÞAÝRÝN DELÝ TEMMUZ U Ne yazacaðýný dikte edemeyiz elbette þaire. Ne isterse yazar... Ýster aþk þiiri, ister iþkence þiiri... Ýster bireysel þiir, ister toplumcu þiir ruhunu þiirlerinde bulamadým diye Kýbrýslýrum þairlerini kýnadýðým sanýlmasýn... Hayret ettim sadece... Ancak antolojideki þiirleri okuduktan sonra bizim þiirimizle aradaki farký farkettim... Dün de yazdýðým gibi bizim çaðdaþ þiirimiz 1974 ün ürünü... Esirlik, göçmenlik, ikiye bölünmüþlük, dikenli teller, barikatlar ve hep bir barýþ özlemi var o þiirlerde... Savaþta yaþanan acýlar var... Ama bunlarý yazmadan da þiir yazýlamaz mý? Yazýlýr tabii... Ve onlar da birer edebiyat þaheseri olabilir elbette... Týpký Rusya daki Sergey Yesenin gibi yi yaþamýþ þair... Tarihin akýþýný deðiþtiren bir devrimi... Kýzýllarla beyazlarýn kanlý hesaplaþmasýný... Ama þiirlerinde bu dönemin canlý bir tanýðý olduðuna dair bir iz yok... Aþkýn ve serseriliðin þiirini yazmýþ... Hüznün ve bir daha geri dönmesi mümkün olmayanýn þiirini... Oysa onunla ayný dönemde yaþamýþ olan Vladimir Mayakovski nin þiiri tam bir 1917 ürünü... Ve o yýllarda Moskova da öðrenci olan Nazým Hikmet in þiiri de, týpký Mayakovski nin þiiri gibi bir devrim þiiri... Sergey Yesenin in bir devrim þairi olmamasý azaltmýyor onun deðerini... Kýbrýslýrum Þiir Antolojisi ni hazýrlayýp bize sunan Gürgenç Korkmazel iyi bir iþ yapmýþ... Ciddi bir boþluðu doldurmuþ... Çok merak ettiðimiz Kýbrýslýrum þiiri hakkýnda bir fikir sahibi olmamýzý saðlamýþ... Kutlamak gerek Gürgenç i... Hem bu çalýþmasý, hem de yaptýðý güzel çevirileri için... Kostas Montis in Anneye Mektuplar þiirini çok beðendim. Gürgenç in Ýngilizce den dilimize çevirdiði þiirden gelin bir pasaj okuyalým hep birlikte: Anne, hepsi kýsýr bir döngü Anne, hepimiz de kýsýr birer döngüyüz, Gülünç birer taklitiz. Sýralarda oturuyoruz okul üniformalarýmýzla Ve yalanlarýný dinliyoruz konuþmacýnýn Sýralarda oturuyor Ve yalan söylediðini bilen konuþmacýlarý dinliyoruz, Yalan söylediklerini bildiðimizi bilen Konuþmacýlarý dinliyoruz. Tabii ki, önemli olmadýðý yönünde görüþler de var, Çünkü, önceden görüyoruz yaklaþan dönemeci Çünkü, olumlu olarak görüyoruz yaklaþan dönemeci Örneðin, þimdi Devrim olacak diye düþünülüyor Ve gerçekleþiyor Devrim Deðiþmiyor ama hiçbir þey. Örneðin, þimdi yeni sistem e geçeceðiz diye düþünülüyor Ve yeni bir sistem e geçiliyor Ama deðiþmez hiçbir þey. Anne, bütün bunlar öncephedir, Bütün bunlar puslu, belirsiz bir öncephedir Öyleyse, rahat býrak bizi Yaklaþan bir dönemeç yok Devrim yok Yeni sistem de yok. Faize Özdemirciler anlattý bir sohbetimizde... Neþe Yaþýn, güneyde Kýbrýs Üniversitesi ndeki sýnýfýna davet etmiþ bir gün onu... Söyleþi yapmýþ Faize öðrencilerle... Onun bir Deli Temmuz kitabý var ya, öðrenciler anlamamýþ pek, Temmuz a neden deli dediðini... Böyle garip bir þey iþte bizimkisi... Delirmiþ bir Temmuz dan söz ediyoruz da, anlamakta zorlanýyor karþýmýzdakiler... Oysa bu Temmuz daha çok onlar için delirmiþ bir Temmuz du... Önce faþist darbe... Ardýndan Türk askeri... Böyle bir Temmuz hiç unutulur mu? Bakýn ne diyor Faize: bir þiirim varsa ve melezþair sayýlýyorsam temmuz un deliliðini haziran da kanýtlar öyle giderim bir þiirim varsa ve batýk bir geminin yolcularý olarak o þiirde yeriniz olacaksa sizin de... yaþadýysa gerçekten fahriye abla ve yaþýyorsa hâlâ ve sahiden kaybedecek bir þeyim yoksa sevmeyin beni sevmesin beni hiç kimse annemden baþka...

3 AFRÝKA dan mektup... UBP TEPETAKLAK YUVARLANMAYA BAÞLADI BÝLE Üstüste kazanýlmýþ olan son iki seçim UBP'yi oldukça þýmartmýþ görünüyor. Karþýlarýnda hiçbir ciddi gücün kalmadýðýna inanýyorlar anlaþýlan... Ve bir zamanlar, "Ýþesem içecekler" diyen bir kola imparatorumuz gibi, "odunu çýkarsak bu seçimleri kazanýr" diye düþünüyorlar seçimlerinde CTP de bu duygular içindeydi. Rüzgar ondan yanaydý ve endiþe edecek bir þey yoktu... Kimi çýkarsalar kazanýrdý! Sonunda parti çok pahalýya ödedi bunu... Yönetimde kadrolar oluþturulurken o kadar fire verdiler ki, kalkamadýlar bunun altýndan bir daha... * UBP Derviþ Eroðlu'ndan sonra parçalanacak ve ufalacak sinyalleri veriyor... Ýlk ciddi sinyaller de dün kendisini göstermiþ zaten... Hem yeni kabinede... Hem de belediye baþkan adaylarýnda... Þu iþe bakýn... Ülkü ocaklarý kahramanlarýndan Zorlu Töre bakan olmuþ... Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakaný... Mezarlýk kapýsýnda gelen her cenazeye aðlaya aðlaya milletvekili seçilmiþ önce... Þimdi ise bakan... Devre dýþý kalan bakan ise Hasan Taçoy... Nasýl olmuþ bu? Kimin talebiyle? Kimin gücüyle? Kendi kuyusunu daha þimdiden kazmaya baþlamýþ UBP... Bölünecek... Ufalanacak... Toplumun gözü önünde sergiledikleri bu çirkin koltuk kavgasý onlarý da bitirecek sonunda... Zorlu Töre'yi bakan yaptýklarý için alkýþ beklemiyorlar herhalde toplumdan... * Ýrsen Küçük Kasým'daki kurultay için hazýrlýk yapýyor anlaþýlan þimdiden... Ona göre adým atýyor... Hesabýný ona göre yapýyor... Açýklanan belediye baþkan adaylarý da tamam deðil... Mesela Girne'de Nidai Güngördü'yü dikmiþler Sümer Aygýn'ýn karþýsýna... Þansý var mý? Yok! Aygýn talihine þükretsin... Kurasý iyi... Doðan'a GG çýkmýþ gibi... UBP de CTP gibi markasýna güveniyor herhalde... Adama deðil! Öyle olmasa, Yeniboðaziçi'nde de Katip'i aday gösterir miydi? Katip sýfýrý tüketmiþ bir önceki dönemde... Ama þimdi yeniden sahnede... UBP sayesinde! * UBP bu aþamadan sonra hýzlý bir düþüþe geçmiþ sayýlabilir... Partide Derviþ Eroðlu'nun boþluðu hissediliyor þimdiden... Baþýbozukluðu önleyecek toparlayýcý bir lider yok... Koltuk kavgasý yeyip bitirecek hepsini de... Bakalým hangisi tükenecek önce... Onlar mý?.. Yoksa KKTC mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Ýþte yeni kabine... Yeni hükümette Zorlu Töre bombasý n 6 bakan görevini korudu; 3 bakanýn görevi deðiþti... Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Baþkaný Ýrsen Küçük, DP'nin dýþtan desteðiyle kurulan UBP azýnlýk hükümeti kabinesini Cumhurbaþkaný Eroðlu'na sundu. Eroðlu kabineyi onayladý. Baþbakan Ýrsen Küçük'ün açýkladýðý kabinede Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Hasan Taçoy yer almazken, yeni isim olarak kabineye giren Zorlu Töre ise Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakaný oldu. ÝRSEN KÜÇÜK Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Baþkaný Ýrsen Küçük, daha verimli bir çalýþma yapýlabilmesi için Bakanlar Kurulu'nda deðiþiklikler yaptýðýný açýkladý. Küçük, bakanlarýn zaman zaman deðiþmesinin doðal olduðunu belirterek, milletvekillerinin zaman zaman Bakanlar Kurulu'nda da görev almak istediðini, o nedenle sýnýrlý da olsa bir deðiþiklik yaptýðýný ifade etti. Ýrsen Küçük, UBP azýnlýk hükümetini Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'na sundu. Eroðlu, Küçük baþkanlýðýndaki 23. hükümeti onayladý. Eroðlu'nun Cumhurbaþkaný seçilmesiyle boþalan UBP Genel Baþkanlýðý'na 9 Mayýs'taki olaðanüstü genel kurulda seçilen ve 10 Mayýs'ta Eroðlu'ndan hükümeti kurma görevi alan Lefkoþa Milletvekili Ýrsen Küçük baþkanlýðýnda oluþan hükümette, Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Hasan Taçoy yer almazken, kabineye ilk kez giren UBP Lefkoþa Milletvekili Zorlu Töre, Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakaný görevine getirildi. Kabinede, halen görevdeki bazý bakanlar arasýnda da görev deðiþiklikleri oldu. EROÐLU BAÞARI DÝLEDÝ Derviþ Eroðlu, Anayasa'nýn 106. maddesinin verdiði yetkiye istinaden, Ýrsen Küçük'ü Baþbakan, sunulan listedeki kiþileri de bakan olarak atadýðýný söyledi Bakanlýklarýn Kuruluþu Kararnamesi'ni de onayladýðýný kaydeden Eroðlu, Küçük'e ve Bakanlar Kurulu üyelerine baþarý diledi. Küçük, daha sonra basýna kabineyi açýkladý ve sorularý yanýtladý. Derviþ Eroðlu'na sunduðu Bakanlar Kurulu listesinin hayýrlý olmasýný dileyen Ýrsen Küçük, kabinede çok sýnýrlý bir deðiþiklik olduðunu söyledi. Bakanlýklarýn fonksiyonlarýný biraz daha artýrabileceðini tahmin ederek, Bakanlar Kurulu listesinde, kendi içinde biraz deðiþiklik yaptýðýný kaydeden Küçük, "Zannederim ki daha verimli bir çalýþma sergileyebileceðiz" dedi. "TAÇOY'UN YER ALMAMASINDA KTHY'NÝN PAYI YOK" Ýrsen Küçük, Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Hasan Taçoy'un listede yer almamasýnda Kýbrýs Türk Havayollarý'nýn (KTHY) payý olup olmadýðý sorusuna karþýlýk, "Onun payý yoktur. Sýnýrlý bir deðiþikliktir. Zaman zaman bazý arkadaþlarýn yer deðiþtirmesi gayet doðaldýr. Milletvekilleri tabi ki zaman zaman Bakanlar Kurulu'nda da görev almak isterler. O nedenle sýnýrlý da olsa bir deðiþiklik yaptým" diye konuþtu. Yeni kabine þöyle: Baþbakan Ýrsen Küçük, Dýþiþleri Bakaný Hüseyin Özgürgün, Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakaný Ýlkay Kamil, Maliye Bakaný Ersin Tatar, Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakaný Nazým Çavuþoðlu, Saðlýk Bakaný Ahmet Kaþif, Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakaný Zorlu Töre, Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Hamza Ersan Saner, Turizm, Çevre ve Kültür Bakaný Kemal Dürüst, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Türkay Tokel, Ekonomi ve Enerji Bakaný Sunat Atun... ANAYASAL SÜREÇ Cumhurbaþkaný'nca atanan kabine, Cumhuriyet Meclisi'ne sunulacak. Bakanlar Kurulu'nun programý, atanma tarihinden baþlayarak en geç bir hafta içinde, Baþbakan veya bir bakan tarafýndan, Cumhuriyet Meclisi'nde okunacak. Güvenoyu görüþmeleri ise, programýn okunmasýndan iki tam gün sonra baþlayacak ve görüþmelerin bitiminden bir tam gün sonra güvenoyuna baþvurulacak. Hükümetin güvenoyu alabilmesi için Meclis Genel Kurulu'nda yapýlacak oylamada, güvenoyu verenlerin sayýsýnýn ret oyu verenlerden fazla olmasý gerekiyor. 6 BAKAN YERÝNÝ KORUDU Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Baþkaný Ýrsen Küçük baþkanlýðýnda oluþturulan 23. Hükümette, bir önceki hükümetin 6 bakaný görevini korurken, 3 bakanýn kabine içinde görevi deðiþti. 1 bakanýn dýþta kaldýðý kabineye 1 de yeni üye girdi. Demokrat Parti'nin (DP) dýþtan desteðiyle kurulan ve Cumhurbaþkaný tarafýndan onaylanan UBP azýnlýk hükümetinde, 22. Hükümette Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný olan Hasan Taçoy yer almazken, yeni isim olarak kabineye giren Zorlu Töre ise Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakaný oldu. Kabinenin en yaþlý üyesi Baþbakan Ýrsen Küçük olurken, Ekonomi ve Enerji Bakaný Sunat Atun, en genç bakan olma özelliðini bu kabinede de korudu.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Yýl sonuna çözümmüþ Türkiye'nin hedefi Ýster inanýn ister inanmayýn siz bu iþe Ýnananlar yaþasýn þimdiden çözüm keyfi Yýl sonunda hayaller hepsi de kýrýk þiþe Kalay HRÝSTOFYAS'IN ÝÞÝ "CÝFOS" Derviþ Eroðlu, Dimitris Hristofyas'a mektup göndererek, Onu yemeðe davet ediyor. Hristofyas da Eroðlu'na cevap yazýyor ve böyle bir yemeðin müzakerelerin baþlayacaðý 26 Mayýs'tan önce yapýlmasýnýn pratik olarak mümkün olmayacaðýný, BM Arabölge'de bir yemek organize ederse, bunun daha iyi olacaðýný bildiriyor. Breh breh breh... Kýbrýs'ý birleþtirmek isteyen Hristofyas'a bakýn da hizaya gelin. Bir yemekte biraraya gelmek için bile BM'nin hakemliðine ihtiyaç duyuyorsan, senin de, AKEL'in de iþi aynen Arif Hoca'nýn dediði gibi "cifos"tur sayýn Hristofyas. Kalaycý Ali OSMAN Periyodik ANLAYANLARA... Erdoðan, Yunanistan ziyaretinde Kýbrýs'ta yýl sonuna kadar çözüm hedeflendiðini söyledi... Kim hedeflemiþ bunu... Nasýl bir çözümmüþ buna pek deðinmedi aslýnda... Ancak bazý kör ve saðýrlara da bir mesaj verdi bu ziyaretinde... "Eroðlu da bizimle ayný fikirdedir" diyerek... Bu sözlerle anlatýlmak istenen nedir? "Kýbrýslý Türk liderler biz ne diyorsak onu yapacaktýr. Bundan evvelkiler de böyleydi, bundan sonrakiler de böyle olacaktýr... Bakýnýz o þahin Eroðlu kuzucuk oldu... Aðzýný açabilir mi?" Açsýn sýkýysa, ertesi gün pýlýsýný pýrtýsýný toplar ve Maðusa'da alýr soluðu... AKP'nin veya Erdoðan'ýn çözüm istediði falan yok... Türkiye'nin Kýbrýsla ilgili politikasý deðiþti. Denktaþ döneminde "çözümsüzlük çözümdür" idi. Bunu en iyi seslendiren ve savunan da Eroðlu ve partisi oldu bugüne kadar. Þimdiki politikasý "çözüm ister gibi yapýp çözümsüzlüðe oynamak"týr. Denktaþ ve UBP yýllarca savunduklarý eski sistemde direttiler. TC Cumhurbaþkaný Abdullah Gül daha geçenlerde açýkladý... Hem de bilmem kaçýncý kez yaptý bu açýklamayý... Denktaþ'la konuþtuklarýný ve anlaþtýklarýný, yaptýklarý çalýþmalarda Rum tarafýndan "hayýr" çýkacaðýný ve bu nedenle Kýbrýslý Türklerden "evet" çýkmasý halinde, Kýbrýs'ta hiçbir deðiþiklik olmadan, Türkiye olarak büyük puan alacaklarýný... Ancak ikna olan Denktaþ'ýn daha sonra birileriyle yaptýðý bir telefon görüþmesinden sonra fikrini deðiþtirdiðini, söylemiþti... O durumda Denktaþ'ýn ve onun arkasýnda duran UBP'nin yönetimden gitmesi gerekirdi... Türkiye hakim olduðu toprak parçasý üzerinde Truva atý istemezdi... Onlarý, akýllanana kadar alýp yedeðe oturttu... Piyasaya Talat ve CTP'yi sürdü... Dernekçilikten öte bir becerileri olmayan CTP'nin yaptýklarýný tekrar tekrar yazmaya gerek yok. Yapýlan toplumsal yýkým ortada... "KKTC Cumhurbaþkanlýðý" seçiminde Talat ve yandaþlarý Eroðlu'nun görüþme masasýný bertaraf edeceðini söyleyip durdular... Oysa Talat, Türkiye'nin talimatlarý dýþýnda hareket edenin ömrünün o koltukta fazla sürmeyeceðini bilmiyor muydu? Biz yazdýk durduk... Tayyip'in eline, içinde Eroðlu ve Talat'la birlikte yandaþlarýnýn da bulunduðu sepetler verdik! Bunu da 2010 hatýrasý olarak duvarlarýna asmalarýný istedik. Eroðlu-Hristofyas henüz görüþmediler... Ay sonu Talat'la baþlatýlan süreç Derviþ'le devam edecek... Sonuçta, çözümle ilgili bir arpa boyu yol katedilmeyecek... Ýki devletliliðe doðru biraz daha tadilat yapýlacak gibi... Yýl sonu Rumlar "Yerleþikler ve iþgal ordusu" nedeniyle çözümün gerçekleþmediðini söylerken... Türkler de Rumlarýn "Türk egemenliðini kabul etmediklerinden" söz edecekler... Bu hikaye devam edip gidecek... CTP "Yerel Yönetim Manifestosunu" açýkladý... CTP "Biz markayýz" diyor Cumhuriyetçi Türk Partisi - Birleþik Güçler, 27 Haziran Yerel Kuruluþ Organlarý Genel Seçimleri ile Milletvekilliði Ara Seçimi öncesinde "Yerel Yönetim Manifestosu" nu açýkladý. "Duyan duysun, bilen bilsin böyledir bizim sevdamýz", "Kýbrýs'a sevdalýyýz" ve "Yerel yönetimler bizim iþimiz" sloganlarý ile yerel seçimlere hazýrlanan CTP-BG, dün Golden Tulip Otel Balo Salonu'nda basýn toplantýsý düzenleyerek, vizyonunu, misyonunu ve hedeflerini anlattý. SOYER Toplantýda konuþan CTP-BG Genel Baþkaný Ferdi Sabit Soyer, Shaekspeare'in "Sevenler için zaman ebedidir" sözüne atýfta bulunarak baþladýðý konuþmasýnda, "CTP- BG olarak yurdumuzu insanýmýzý sevdiðimiz için bizim için zaman ebediyettir. Kýbrýs, yurt, insan sevgimiz ve barýþa olan tutkumuz bize bunu öngörüyor" dedi. Yurdu ve insanýný sevip, Kýbrýs'a, yurdun dört bir yanýndaki tüm beldelere sevdalý olduklarýný kaydeden Soyer, insana olan bu sevdalarýnýn yerel seçimlerde CTP-BG'yi bir vizyonla insanlarýn önüne çýkmayý gerekli kýldýðýný söyledi. Seçimlerde, pazarlýk ve kavgalarýn deðil görüþlerin önde olmasý gerektiðini kaydeden Ferdi Sabit Soyer, bu nedenle vizyonlarýný oluþturduklarýný ifade etti. Günümüzde yerel yönetimlere saðlýktan eðitime, ekonomiden sosyal geliþmelere kadar önemli roller yüklenmekte olduðunu belirten Soyer, "CTP-BG olarak yerel yönetimleri Kýbrýs Türk halkýnýn 21. yüzyýla ulaþtýrmada en önemli organlardan biri olduðuna inanýyoruz" dedi. Güzelyurt, Lefkoþa ve Lefke'nin durumunun ortada olduðunu belirten Soyer, "Sevenler için zaman ebedidir' sözü çerçevesinde halka hizmet götürmek için yola çýktýk.. Mesele paylaþým meselesi deðil sevgi iþi" þeklinde konuþtu. CTP-BG adaylarýnýn ayrým yapmadan hizmet verdiðini ve beldelere hizmet ve güzellik taþýdýðýný dile getiren CTP-BG Genel Baþkaný Soyer, "Temel hedefimiz Baþkent Lefkoþa baþta olmak üzere tüm beldelerde sevenlerin ebediyete kadar ülkeye hizmet etme Foto: Mustafa Erkan anlayýþýný getirmek" dedi. Halkýn desteði ile bunun gerçekleþeceðine inandýklarýný ifade eden Ferdi Sabit Soyer, belediyelerde yüzde 5 olan KDV oranýnýn yüzde 16'ya çýkarýldýðýný bunun da daha az hizmet demek olduðunu ancak CTP-BG adaylarýnýn ellerindeki kaynaðý en güzel þekilde deðerlendirmek için yola çýktýklarýný söyledi. Soyer, 20 Mayýs Perþembe günü Hidden Garden'da CTP-BG'nin belediye baþkan adaylarýný ve meclis üyesi adaylarýný tanýtacaðýný belirterek, meclis üyesi adaylarýnda yüzde 30 kadýn kota uygulamasý yaptýklarýný da ifade etti. Toplantýnýn sonunda ise, DP Genel Baþkaný Serdar Denktaþ'ýn CTP-BG'yi ziyaretindeki yaptýðý, "Gönyeli'de Ahmet Benli, Maðusa'da Oktay Kayalp'ý destekliyoruz" açýklamasýna deðindi ve kavganýn bitmesi ile pazarlýk sonucu DP'nin þimdi Maðusa ve Gönyeli'de aday çýkardýðýný kaydetti. Soyer, bu mantýðýn hizmet deðil görev deðil makam kavgasý içerisinde olunduðunun delili olduðunu savundu. KUNTAY Soyer'den sonra söz alan CTP-BG Yerel Yönetimlerden Sorumlu MYK Üyesi Hakan Kuntay, CTP-BG'nin "Yerel Yönetim Manifestosu"nu anlattý. "Yerel yönetim bizim iþimiz" sloganý ile konuþmasýna baþlayan Kuntay, yýllardýr ülkede yerel yönetimlerde yapýlanlarýn hepsini CTP-BG'nin yaptýðýný savundu. Kuntay, "Markayýz ve kendimize güveniyoruz" dedi. Dünya nüfusunun yüzde 70'inin kentlerde yaþadýðýna ve yerinden yönetimin ön plana çýkmakta olduðuna iþaret eden Kuntay, CTP-BG olarak da yerel yönetimlerde yerinden yönetim anlayýþýný baþlatmak ve geliþtirmek için yasal ve idari düzenlemeler yaptýklarýný söyledi. "Belediyeler Deðiþiklik Yasasý"ný CTP- BG'nin geçirerek tüm köyleri belediyelere baðladýðýný hatýrlatan Kuntay, "Bu bir devrimdir. Ülkeyi 28 kente dönüþtürdük. Bu eþit hizmet yarattý" dedi. 5 HAZÝRAN'DA DÝKMEN ÇÖPLÜÐÜNDE KONSER Dikmen Çöplüðü Eylem Komitesi, ülkedeki yüze yakýn çöplüðe ve diðer çevre sorunlarýna dikkat çekmek için 5 Haziran Çevre Günü'nde Dikmen Çöplüðü'nde konser düzenleyecek. Dikmen Çöplüðü Eylem Komitesi adýna Doðan Sahir yaptýðý yazýlý açýklamada, etkinliðin uluslararasý ses getirmesi için çalýþma baþlatýldýðýný kaydetti. 5 Haziran'da yer alacak etkinlik hakkýnda bu akþam saat 18:00'de Kýbrýs Türk Tabipleri Birliði'nde tüm ilgili örgütlere açýk bir toplantý yer alacaðýný belirten Sahir, konserle ilgili bilgilerin daha sonra düzenlenecek basýn toplantýsýyla açýklanacaðýný ifade etti. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent "NE ÝÞ OLSA YAPARIM ABÝ" Ýnsanlarýn çoðuna zor gelir þu Pazartesi günleri. Kimbilir, iki günlük tatilin rehavetinden kurtulup iþbaþý yapmak gönülsüzlüðündendir belki de bu. Ben hiçbir iþimi Pazartesiye býrakmamaya çalýþýrým. Elimde olmayan zorunlu haller dýþýnda tabii. Neden bilmem... Her yerde bir izdiham yaþanýr bu günde. Bankalarda... Devlet dairelerinde... Hastanelerde... Trafikte... Pazartesi sendromuna bunlar da eklenince, günün sevimsizliði daha açýk çýkar ortaya. Dün bir yakýnýmýn ilâçlarýný almak üzere Devlet Hastanesi Poliklinik Eczanesi'ne gittim. Poliklinik ana baba günüydü. Kum atsan yere düþmez denebilecek bir kalabalýk... Oradan oraya koþuþan, ne yapacaðýný bilmeyen, yardým isteyen, soran, yolunu sokaðýný bulmaya çalýþan insanlar... Tedirgin, býkkýn, çaresiz yüzler... Koridorlarda, muayene kapýlarý önünde, eczane giþelerinde uzayýp giden kuyruklar... Panayýrlarda ve açýk pazarlarda bile rastlanamayacak kalabalýklar... Polikliniðin giriþindeki mermerlere oturmuþ fosur fosur sigara içen kadýnlar... Derken bir tanýdýk... Dünyalar iyisi eski bir dost... Elinde röntgen filmleri... "Bunlarý gösterecektim doktora" dedi, "Gelip numara aldým. Epeydir de bekliyorum. En nihayet þimdi öðrendim ki bizim doktor bugün yokmuþ. E madem doktor yok ne verin bana bu numarayý da bekletin beni be müslüman?" Ömrünü eðitime harcamýþ emekli bir öðretmendi. Yakýn geçmiþte önemli sayýlabilecek bir ameliyat geçirmiþti ve þimdi doktorlarýn takibinde bu ameliyatýn nekahat dönemini yaþýyordu. Eðitime bir ömür harcamýþ yüzlerce, binlerce emekli öðretmenden biri... Ve polikliniðin o panayýr kalabalýklarýnýn ortasýnda sanki yapayalnýz... Sevgili Turgut Afþaroðlu sýk sýk yazýyor bin kþilik ekonomi ile 900 bin kiþilik bir nüfusu doyurmak mümkün deðildir. Bunu yapmakta ýsrar ederseniz hastaneleriniz iþte böyle panayýr yerine döner. Eðitimde eksiklik ve aksaklýklar boyunuzu aþar. Trafik keþmekeþe döner... Elektriðiniz, suyunuz ve diðer enerji kaynaklarýnýz yetmez olur. 100 bin kiþi için getirdiðiniz ilâçlarý 900 bin kiþiye daðýttýðýnýz için, gün gelir hastalarýnýza verecek Allahýn bir Aspirinini bile bulamazsýnýz. Lefkoþa Devlet Hastanesi Polikliniðinin nasýl bir iþkence kliniðine döndüðüne dün bir kez daha ve çok yakýndan þahit oldum. Hastalýklarýna þifa arayan insanlar, koridorlarda adeta birbirlerine çarpa çarpa yürüyorlardý. Özellikle emekli ve yaþlý insanlarýmýza, "Eksik olsun... Ne hekime, ne hakime" dedirten bir tablo. Saðlýkta olsun, eðitimde olsun, trafikte olsun, enerji kaynaklarýnýn daðýtýmýnda olsun yaþanan tüm sýkýntýlarýn tek bir kaynaðý vardýr. O da, Türkiye'den Kuzey Kýbrýs'a sürekli olarak pompalanan þiþirildikçe þiþirilen ve zaten dibe vurmuþ ekonomiyi daralttýkça daraltan nüfustur. Bu nüfus ekonominin kaldýrabileceði bir düzeye çekilmedikçe, hiçbir alanda sýkýntýlarý tahammül edilebilir ölçüler içine geriletmek mümkün deðildir. Haftasonu bir telefon aldým. "Ýþ arýyorum abicim" dedi, "Bunu gazteye verebilir misiniz?" "Ne iþi arýyorsun?" dedim. "Ne iþ olsa yaparým abi" dedi. Böyle ne iþ olsa yapan "vatandaþlar" çoðaldýkça... Hiç bu "devletin" sýrtý yere gelir mi?!

5 18 Mayýs 2010 Salý 5 Þaziye nin Görüþü: Kýbrýs sorunu, Akdeniz'de düðümlenen bir hýçkýrýktan beterdir. * KTHY'na ortak aranýyormuþ. - Ma ne ortaðý yahu Satýn gitsin, bir defada gurtulun be Bir da ortak derdi saracaksýnýz milletin baþýna þimdi.. * Saray'da gizli görüþmeler yapýlýyormuþ. - Saraylar bunun için vardýr zaten. Tarih boyunca her türlü entrikanýn döndüðü yerler olmadýlar mý? * Rumlar Eroðlu'nun masaya oturmasýndan korkuyormuþ. - Bana sorarlarsa masaya oturmasýndan hiç korkmasýnlar derim Asýl, masadan kalkmasýndan çekinsinler. * Erdoðan "Yýl sonuna kadar anlaþma" niyetini bir daha açýkladý. - Ýkide bir böyle bir açýklama yapmasý çok manidar. Talat'a taþ mý atýyor acaba? * Dünyada en saðlýklý ve en eðitimli fahiþeler Küba'daymýþ. - Sistem gereðidir! Serdar Ortaç bir zamanlar Ahmet Kaya'ya çatal atmýþtý. O çatalý attýktan sonra, ne acýdýr ki salondakiler tarafýndan alkýþlanmýþtý Aradan yýllar geçti.. Ortaç yaptýðýnýn yanlýþ olduðunu açýklayýp özür diledi. Ama Kaya yoktu artýk, ölmüþtü.. Geçenlerde bir üniversitede konser vermeðe giden Ortaç'a öðrencilerin çatal attýðýný okudum gazetede. Hoþ bir þey deðil tabii Ama ne yalan söyleyim içimde bir rahatlama hissettim. Erdoðan Baybars BÖYLE BÝR ANDI SÝNÝR BOZAN YAYALAR Adý Ali Ýhsan. 47 yaþýnda, Malatya'lý bir sürücü. Adý Emrah Gündoðan. 24 yaþýnda ve yine Malatya'lý bir yaya. Emrah, karþýdan karþýya geçiyordu. Ali nezaketen durdu ve yol verdi. Ama yaya, o kadar çok yavaþ hareket ediyordu ki, sürücünün caný sýkýldý. Sinirlenen sürücü, arabadan indi ve yaya ile tartýþmaya baþladý. Tartýþma kavgaya dönüþtü ve sonunda sürücü yayayý bir yumrukta öldürdü. "Olur mu yahu" demeyin. Olur Oluyor da iþte. Ben sürücüye hak verdim! Durup yol verdiðiniz bazý yayalarýn, sanki inadýnýza yapar gibi yavaþ hareket etmesi sinirinizi bozmuyor mu? Ýnip de boðazýna sarýlasýnýz gelmiyor mu? Eee! BÝR AHTAPOT HÝKAYESÝ Ben kýyýda yürüyordum. Kayanýn arasýnda bir ahtapot gördüm. Etrafý seyrediyordu. Sonra kayanýn üzerine çýktý. Çok hoþtu. Yakýnda bir balýkçý vardý. Seslendim, "gel da ahtapot var" dedim. Oltasýný alýp geldi. Ahtapot hiç nazlanmadý. Sahte balýða hemen sarýldý ve avlandýðýný sanýrken av oldu. Balýkçýnýn karýsý, iki kýzý ve oðlu da beraberdi. Hep birlikte avlanýyorlardý zaten. Hepsi ahtapotun çevresine toplandýlar. Kýzlar "at baba denize da günahtýr" dediler. "Kýzlar siz þimdi balýk avlýyordunuz, balýða günah deðil de ahtapota günah mý?" dedim. "O baþka" dediler. Kadýn "ben onu tencereye sokmam, siz alýn" dedi. Teþekkür ettim aldým ahtapotu. Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Erdoðan Baykal'a insaflý davrandý "O yataða girdin mi?" diye sormadý. "O odaya girdin mi" diye sordu... Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu GERÇEK BAÞKADIR... Yýllar önceydi, Türkiye'ye o sene ilk turist kafilesi geldiðinde onlarý havaalanýnda kýlýç kalkan ekibi ile karþýlamýþlardý Ve turistler "Bunlar bizi kesecekler" korkusuyla uçaða yönelmiþlerdi. Ne bilsin o turistler ki burada, yani bu tür yerlerde iþler böyle yapýlýr Bizde de bu olayýn benzeri dün oldu. Anasýna bak kýzýný al misali. Her ne görürsek, aynýsýný yapmak zorundaymýþýz gibi her þeylerini burada da taklit ederiz Aslýnda insan gördüklerini taklitle hayata baþlar. Bir bakýma taklit ede ede öðrenir ve kendisini geliþtirir. Bebeðin ilk adým atýþý, ilk gülüþü ve ilk isyaný taklittir Her þeyin bir ilki varsa turist karþýlamanýn bu yönteminin de bir ilki olacaktýr. Ve oldu. Ancak yakýn zamanda Timbu havaalanýnda deve kesildiðini görürseniz þaþýrmayýn. Çünkü. Bunun çünküsü münküsü yoktur çünkü her þey ayan beyan ortada Anasýna bak kýzýný al meselesi. Neyse. Mersin 10/Turkey.. Bu adres Kýbrýslýtürkler için her þeydir. Dünya ile baðlantý Dünya ile iletiþim... Ve dünyaya açýlan kapý. Bir maðara düþünün Çökmüþ, siz içinde kýsýldýnýz. Kapý yok, görünürde kapý olabilecek zayýf bir yer de yok. Ya havasýzlýktan ya gýdasýzlýktan öleceksiniz. Ancak bir mucize uçarak yanýnýza kadar gelir. Bir sivrisinek bu. O varsa buradan çýkýþ da var dediniz, rahatladýnýz ve çýkýþý aradýnýz. Bulduðunuzsa sadece ölmeyeceðiniz kadar bir hava deliðiydi.. Ve ardýndan, dýþarýdan gelen bir takým sesler duydunuz. "Yakýnda kurtulacaksýnýz" diyordu size. Ve siz de buna inanmak zorundaydýnýz.. Baþka yolu yoktu bunun. Umuttur insaný ayakta tutan. Ve umut da inanarak baþlar.. Siz belki de týrnaklarýnýzla kazýyýp çýkabileceðiniz o maðaradan çýkmak için sadece inandýnýz ve beklediniz. Ve hala bekliyorsunuz. O delikten, hayatýnýzýn idamesi kadar geldi "yardým". Ýþte o delik Mersin 10/ Turkey'den baþkasý deðildir. Çözüm olana kadar hava deliði. Günler öncesinden Hollanda'dan özel uçak gelecek turist getirecek diye duyurdular. Hatta bazý gazeteler ambargonun delindiðine kadar vardýrdýlar iþi. Oysa ki o özel Hollandalý uçaðýn Ankara'dan Erzurum'a gitmesi gibiydi Ýstanbul'dan Timbu'ya geliþi. Kýlýç kalkan ekibini ayarlamamýþ olsalar gerek ki, zeybek oyunlarý ile karþýladýlar turistleri, bir nimetmiþ gibi. Kurtuluyoruz ve dünya artýk kapýlarýný ardýna kadar açacak sandýnýz deðil mi? Gerçekse Mersin 10/ Turkey kadardýr oysa.. DUYURU Puan ve arsa alýnýr, satýlýr. Tel:

kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý!

kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý! Önce maaþlar kýsaldý, sonra günler kýsaldý, aðaçlar kýsaldý, akýllar kýsaldý, saçlar kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3410 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT "DAVA DANIÞILARAK

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3410 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DAVA DANIÞILARAK Maþallah, dün herkes çocuklara devretmiþ koltucuðunu... Çocuklar o koltuklara çok yakýþtý doðrusu... Ýnternetteki oyunlardan çok daha neþeli hükümetçilik oyunu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Þubat 2013 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4083 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TAVUK VE YUMURTA MESELESÝ

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Þubat 2013 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4083 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TAVUK VE YUMURTA MESELESÝ Diþe diþ, göze göz, kana kan, kulaða kulak... Parmaða parmak, ayaða ayak, kola kol... Þeriat derler buna, þeriat... Söyle be Egemen efendi onlara... Limana liman!.. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Þubat

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Haziran 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3092 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OMUZUNA BASACAK? MUAMELE.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Haziran 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3092 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OMUZUNA BASACAK? MUAMELE. Sulara gömülüp batan KTHY deðil, KKTC'dir aslýnda... Altý uçaðý olan bir havayolu þirketini yönetemeyenler devlet yönetmesini mi bilir? Karada emekleyenler hiç havada mý uçar? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý Çakýcý'ya göre, TDP'nin %7'lik oyu adaylar arasýndaki %5'lik farký kapatacakmýþ... Gördünüz mü, kiminin kýsmetine koltuk kapmak, kiminin kýsmetine de köprü olmak düþer bu dünyada! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3408 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DARKOT ÝLE BÝGE ALTIOK'UN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3408 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DARKOT ÝLE BÝGE ALTIOK'UN Basýna belge sýzdýran Ýhtiyat Sandýðý çalýþanlarýna çok öfkelenen Özay Andýç, "Çalýþanlarýn da yedi garnýný" demiþ... Çalýþanlarý hemen korumaya alýn' 'Garýnlar' saðlam kalsýn! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Maliye Bakaný Ersin Tatar'a göre, bu ayki maaþ ödemelerinde bir sýkýntý yokmuþ, ama yine de durum birkaç günde belli olacakmýþ! Nostradamus tam tarih vermedi galiba! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim

Detaylı

CTP-BG den DP-UG ye öncelik

CTP-BG den DP-UG ye öncelik Doðuþ Derya'ya pek çok kesimden, hatta yurtdýþýndan destek yaðarken partisinden azar iþitmesi ne kadar ibret verici deðil mi? Bu çeliþki bile yeni hükümet hakkýnda bir bilgi vermeye yetmez mi? ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Haziran 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3813 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Haziran 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3813 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Haberiniz var mý? Türkiye'de mahkeme baz istasyonlarýnýn þehir dýþýna taþýnmasýný onayladý... Uzun vadede insan saðlýðýna zarar verdiði kabul edildi... Bizdekileri ne yapalým þimdi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4474 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KENDÝLERÝ DE ÝNANMADILAR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4474 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KENDÝLERÝ DE ÝNANMADILAR Dün nefesini tutup Tayyip Erdoðan'ý çýplak görmeyi bekleyen Türkiye halký, KKTC'deki tavuk tecavüzcüsünün videosunu karþýsýnda buldu!.. Hocanýn bedduasý Erdoðan'ý deðil, lokantayý tuttu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Eylül 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3930 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÇOCUKLARIN EMÝRERLÝÐÝ...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Eylül 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3930 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÇOCUKLARIN EMÝRERLÝÐÝ... 'Sahte belge' olayýný kýsa sürede aydýnlattýðý için Ýrsen Küçük polise teþekkür etti. Biz teþekkür heveslisi falan deðiliz... Ama herþeyden önce 'Afrika'ya teþekkür etmesi gerekmez miydi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

Cratos sorumlulukluk üstlenmedi

Cratos sorumlulukluk üstlenmedi Cratos açýklama yaptý ve kendini sorumluluktan sýyýrdý. Tüm kabahati otel görevlilerinin üstüne yýktý. Hoþ ya, o tutuklananlara da sorsak, onlar da kimseden talimat almadýklarýný söyleyecek deðiller mi?

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4853 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4853 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Tam da seçimlerin arifesinde Halil Ýbrahim Akça'nýn yerine Baðdat Büyükelçisi Derya Kanbay atandý... Derya Bey bilir herhalde... Yanlýþ hesap her zaman Baðdat'a varmaz! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3570 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Penaltý yasaklansýn MAYMUNLARIN EMPATÝ

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3570 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Penaltý yasaklansýn MAYMUNLARIN EMPATÝ Nazým Çavuþoðlu'nun açýklamalarýna göre, þu anda 7 bin 500 kiþinin vatandaþlýk hakký varmýþ. Bundan sonra her iki yýlda bir 2 bin 500, 2014'ten sonra da 5'er bin kiþinin hakký olacak. Gerisini siz hesaplayýn!

Detaylı

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com Tören alanýndaki tutuklama ve polis þiddeti sýrasýnda þeref tribününde oturan Mustafa Akýncý olsa müdahale eder ve töreni de terkederdi mutlaka. Generale yaptýðýný yapardý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA. Kimsenin tam olarak bilmediði nüfusumuz hakkýnda bir rakam daha ortaya atýldý. Hem de Baþbakan Ýrsen Küçük tarafýndan... 600 bin!.. Yok mu artýran? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3198 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BABALAR VARSA VARDIR...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3198 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BABALAR VARSA VARDIR... Bakýn ne diyor Çangar: "Hiçbir bankada kendi adýma tek kuruþluk bir hesabým yok. Ailemin adýna dahi hesabýmýz yok." Gördünüz mü, nasýl günahýna girdiniz Çangar'ýn? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül

Detaylı

gazetemizi ziyaret eden müteahhit Ayhan Arýklý, "Bugüne kadar çok rüþvet verdim" dedi ve kimsenin rüþvet vermeden iþ 100 bin TL rüþvet

gazetemizi ziyaret eden müteahhit Ayhan Arýklý, Bugüne kadar çok rüþvet verdim dedi ve kimsenin rüþvet vermeden iþ 100 bin TL rüþvet Türkiye doðalgaz ve petrol konusunda atýp tuttu, ama savurduðu tehditlerin dozu giderek düþtü... Lafla peynir gemisi yürümez... Savaþ gemisi hiç yürümez... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Eylül 2011

Detaylı

Kapalý Maraþ ýn etrafýnda tur attýlar. raporunda yer almýþ bu. Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol çok bereketli olmuþ yahu!

Kapalý Maraþ ýn etrafýnda tur attýlar. raporunda yer almýþ bu. Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol çok bereketli olmuþ yahu! Kuzey Kýbrýs uyuþturucu kaçakçýlýðýnda Avrupa'da 2. sýradaymýþ. TC Emniyet Genel Müdürlüðü raporunda yer almýþ bu. Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol çok bereketli olmuþ yahu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

TARÝH: 22 Þubat 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4442 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Dolgun Dalgýçoðlu. Þükran Sadrazam cinayeti

TARÝH: 22 Þubat 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4442 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Dolgun Dalgýçoðlu. Þükran Sadrazam cinayeti Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Kýbrýslý Türk seçmenlerin otomatik kayda baðlanmasýyla ilgili yasa tasarýsý güneyde meclise takýlmýþ. 95 bin Kýbrýslý Türk seçmenin oy kullanacaðýndan mý korktular acaba?

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4840 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4840 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Duydunuz deðil mi? Meclis heyetimiz Uzak Doðu'da Vietnam'a gitti... Parlamentolar arasý toplantýya... Dua edin, Vietkong'un ve Ho Þi Min'in ruhuyla dönsünler adaya! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart

Detaylı

BÝR BAÞBAKAN KONUÞACAKSA. Erdoðan Baybars

BÝR BAÞBAKAN KONUÞACAKSA. Erdoðan Baybars Cinayet, intihar ve feribotta ölümle uyandýk. Bu memlekette yaþayanlarýn rasgele yaþadýklarýný anladýnýz mý? Bunlar geminin su üstündeki bacalarý... Bir de su altýný görseniz þaþarsýnýz!.. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Aralýk 2010 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3297 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Aralýk 2010 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3297 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars Kýbrýs'ýn güneyindeki ýrkçý gruplarýn Yunan bayraðý taþýmasýna ve "Kýbrýs Yunandýr" diye haykýrmasýna neden þaþtýnýz? Siz de Türk bayraðý gölgesinde "Kýbrýs Türktür Türk kalacaktýr" diye haykýrýp durmuyor

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Ekim 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3216 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Ekim 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3216 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Tayyip Erdoðan asimilasyonu bir insanlýk suçu saydýðýna göre, Kýbrýs'ta kendisinin de ayný suçu iþlediðini kabul etmiyor demek... Boþuna havanda su dövmeyin... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Ekim 2010

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Mart 2015 Salý YIL: 14 SAYI: 4829 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Mart 2015 Salý YIL: 14 SAYI: 4829 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Para babalarýna teslim olan basýnýmýz reklamsýz ayakta duramayacak hale geldi... Ayakta durabilmek için bir gazete kahve, bir gazete ütü, bir gazete bisiklet veriyor... Afrika ise yalnýz gazete verir!

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Aralýk 2012 Pazar YIL: 12 SAYI: 4024 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Aralýk 2012 Pazar YIL: 12 SAYI: 4024 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Güney Kýbrýs'a "Allah kurtarsýn" deyip duran Egemen Baðýþ'ýn, bizim belediye iþçilerinin yeni yýla aç girdiklerinden haberi yok galiba! Rumlarý Allah kurtarsýn da, bizimkileri kim kurtarsýn? ÝCAZETSÝZ

Detaylı