ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Mayýs 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3071 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BOZAN YAYALAR.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Mayýs 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3071 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BOZAN YAYALAR."

Transkript

1 Zorlu bir hükümet isterdiniz deðil mi? Alýn size iþte Zorlu bir hükümet! Töresi de cabasý... Eðer sigarayý býrakýrsanýz Ýstanbul'dan gümrüksüz puro da getirir ayaðýnýza! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Mayýs 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3071 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý YURDU ÝKÝYE BÖLÜNMÜÞ ÞAÝRÝN DELÝ TEMMUZ'U l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... GERÇEK BAÞKADIR... Dolgun Dalgýçoðlu ANLAYANLARA Ali Osman SÝNÝR BOZAN YAYALAR Erdoðan Baybars ÝÇ HESAPLAÞMA (4) Salih Çelebioðlu "NE ÝÞ OLSA YAPARIM ABÝ" Mehmet Levent n Ýþte yeni kabine... Baþbakan Ýrsen Küçük Saðlýk Bakaný Ahmet Kaþif Dýþiþleri Bakaný Hüseyin Özgürgün Maliye Bakaný Ersin Tatar Ýçiþleri Bakaný Ýlkay Kamil Tarým Bakaný Zorlu Töre Çalýþma Bakaný Türkay Tokel Turizm Bakaný Kemal Dürüst Ekonomi Bakaný Sunat Atun Mezarlýk kapýsýnda aðlaya aðlaya Eðitim Bakaný Nazým Çavuþoðlu Ulaþtýrma Bakaný Ersan Saner Bakan oldu n Ýrsen Küçük'ün kabinesindeki tek yeni isim Zorlu Töre oldu... Hasan Taçoy kabine dýþý kaldý... Milletvekilliði seçimlerinde mezarlýk kapýsýnda nöbet tutup gelen her cenazeye baþsaðlýðý dilemekle ünlenen Zorlu Töre yeni hükümette Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakaný oldu... n Taçoy'un devre dýþý býrakýlmasý UBP'deki parçalanmanýn ilk ciddi sinyalleri olarak kabul ediliyor... Eroðlu'ndan sonra UBP tepetaklak yuvarlanýyor... n Yeni kabinede 6 bakan yerini korurken, 3 bakanýn da görevi deðiþti... n Nazým Çavuþoðlu Eðitim Bakaný, Hamza Ersan Saner Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný, Kemal Dürüst ise Turizm, Çevre ve Kültür Bakaný oldu... n Hasan Taçoy'un yeni kabinede yer almamasýnýn KTHY ile ilgili olmadýðý açýklandý... l 3. sayfada UBP belediye adaylarýnda da hayal kýrýklýðý yarattý... Sümer Aygýn'a þanslý kura n UBP Girne'de Belediye Dairesi Müdürü Nidai Güngördü'yü aday gösterdi... Güngördü'ye Sümer Aygýn karþýsýnda hiçbir þans tanýnmýyor... n Yeniboðaziçi'nde aday gösterilen Katip Demir de hayal kýrýklýðý yaratan isimlerden biri... Tam liste 6. sayfada Arif H.Tahsin yazýyor: Federe Devlet Anayasasý da halkoylamasý isterdi n2. sayfada

2 ÝSKELE'DE ELEKTRÝK KESÝNTÝSÝ Orta gerilim proje çalýþmalarýndan dolayý bugün Ýskele Merkez ve Ýskele Bahçeler bölgelerinde elektrik kesintisi yapýlacak. KIBTEK Bölge amirliðinden yapýlan açýklamaya göre, kesinti 09:00-12:00 saatleri arasýnda 3 saat süreyle uygulanacak. EVDE ELEKTRÝK KONTAÐI YANGINA YOL AÇTI Gazimaðusa'da, önceki gün saat sýralarýnda, bir evde elektrik kontaðýndan çýkan yangýn hasara yol açtý. Polis açýklamasýna göre Sara Davarpanah'a ait ikametgâhýn salonunda baþlayan yangýn, itfaiye ekipleri tarafýndan söndürüldü. Yangýn sonucunda salonda bulunan klima iç ünitesi, televizyon, uydu alýcýsý tamamen yandý. YER YER SAÐANAK YAÐMUR BEKLENÝYOR KKTC'de hava bugünden itibaren genellikle bulutlu olacak; bugün öðle saatlerinden sonra yer yer hafif saðanak yaðmur bekleniyor. Meteoroloji Dairesi'nin Mayýs tarihlerini kapsayan raporuna göre, KKTC belirtilen tarihler arasýnda alçak basýnç sistemi ile ýlýk hava kütlesinin etkisi altýnda kalacak. En yüksek hava sýcaklýðý; iç kesimlerde derece; sahillerde ise derece dolaylarýnda seyredecek. Rüzgar genellikle güney ve batý yönlerden orta kuvvette, yarýn ve Çarþamba yer yer kuvvetli olarak esecek. Bu arada Meteoroloji Dairesi tarafýndan yapýlan açýklamada, bugün ve yarýn ultraviyole radyasyonunun çok yüksek olacaðý ifade edilerek, gerekli tedbirler alýnmadan, özellikle 11:00-16:00 saatleri arasýnda 10 dakikadan fazla güneþ altýnda kalýnmamasý uyarýsýnda da bulunuldu. BÝR HAFTADA 95 TRAFÝK KAZASI Ülke genelinde son bir hafta içinde meydana gelen 95 trafik kazasýnda 1 kiþi öldü, 14 kiþi yaralandý. Polis Basýn Subaylýðý'ndan verilen bilgiye göre söz konusu kazalarda yaklaþýk 476 bin TL'lik hasar da meydana geldi. Kazalarýn bölgelere göre daðýlýmý ise Lefkoþa 37, Gazimaðusa 21, Girne 17, Güzelyurt 12, Ýskele 8 þeklinde açýklandý. Polisten yapýlan açýklamada ayný dönemde 601 trafik suçunun iþlendiði kaydedildi. Toplam 5 bin 55 araç sürücüsünün kontrol edildiði trafik denetimlerinde araç sürücülerinin 93'ü süratli, 7'si tehlikeli, 19'u dikkatsiz,, 62'si seyrüsefer ruhsatsýz, 10'u sürüþ ehliyetsiz, 25'i alkollü, 50'si emniyet kemersiz, 20'si muayenesiz, 11'i sigortasýz veya kapsamý dýþýnda araç kullanmaktan rapor edildi. Sürücülerin 68'i trafik levha ve iþaretlerine uymamak, 55'i seyir halinde cep telefonunda konuþmak, 8'i trafik ýþýklarýna uymamak, 2'si "A" yol kullanma izinsiz, 14'ü "B" özel iþletme izinsiz araç kullanmak, 1'i tonajýndan fazla ve tehlikeli yük taþýmak, 1'i koruyucu miðfer baþlýksýz motosiklet kullanmak ve 155'i diðer trafik suçlarýndan rapor edildi. Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin Gerçi gündemden düþtü ama ben gene da bir yanlýþý düzeltmek için konuya dönüþ yapma gereðini duydum. Diyeceksiniz ki, "aklýn nerdeydi ya be bay bu gadar zaman?" Haklýsýnýz... Ama benim da mazeretim var. Daha önce de söyledim zannederim. Bir kere daha tekrar edeyim. Uzun süredir rahatsýzlýðým nedeniyle Lefkoþa'da kalýrým. Oysa benim mekaným Lapta'ydý... Baþvuru kaynaklarým o nedenle Lapta'dadýr. Kitaplarým belgelerim vesaire... Lefkoþa'ya taþýyacak yerim yok ama taþýmak da istemem. Duygusal bir þey... Oysa veran harap bir yer. "Halosbitya" derdik ana dilimizde... Konumuz Anayasa... Deðiþtirmek isterler ya... Nesini deðiþtirmek isterler? 1985 Anayasasý'nýn herhangi bir maddesini deðiþtirmek için mecliste üçte iki oy, sonra da halk oylamasý ister. Halk referandumda "evet" dersa deðiþir, "hayýr" dersa deðiþmez. Lafta yani. Ya da kaðýt üstünde öyle. Þimdi ne yapmak isterler? Halkýn oyuna baþ vurmadan Anayasa'yý meclis deðiþtirebilsin. Ýþte bu konuda "halkýn hakkýna tecavüz ediliyor" diye epey sesler yükseldi. Fena mý ettiler? Hayýr. Ama iþgal altýnda olmasaydýk... Ýþgal altýndaki bir toplumda Anayasa'yý-Manayasa'yý, kanunu-nizamý kim dinler. Hukuku... FEDERE DEVLET ANAYASASI DA HALKOYLAMASI ÝSTERDÝ Ýþgal altýndaki ülkelerde anayasa da, hak da, hukuk da, ganun da nizam da iþgalcinin iki dudaðý arasýndadýr. Anayasaya aykýrý olarak kaç yasa yaptýlar, kaç karar aldýlar. Ve tüm bu aykýrýlýklarý Anayasa Mahkemesi da onaylamadý mý?, Bu konunun yoðun olarak tartýþýldýðý günlerde, bir programda bu konu tartýþýlýrken, laf döndü dolaþtý Federe Devlet Anayasasý'na getirildi. Ve dendi ki Federe Devlet Anayasasý'nda, yani 1975 Anayasasý'nda, adý geçen madde, þimdiki Anayasa'dan (1985 Anayasasý'ndan) farklýydý. Neymiþ farký? 1985 Anayasasý'nda olduðu gibi Konumuz Anayasa... Deðiþtirmek isterler ya... Nesini deðiþtirmek isterler? 1985 Anayasasý'nýn herhangi bir maddesini deðiþtirmek için mecliste üçte iki oy, sonra da halk oylamasý ister. Halk referandumda "evet" dersa deðiþir, "hayýr" dersa deðiþmez. Lafta yani. Ya da kaðýt üstünde öyle. Þimdi ne yapmak isterler? Halkýn oyuna baþ vurmadan Anayasa'yý meclis deðiþtirebilsin... Anayasa deðiþikliklerinde halkoylamasýna gerek yoktu. Yani, 1975 Kýbrýs Türk Federe Devleti Anayasasý'na göre meclis Anayasa deðiþikliklerini kendisi yapabilirdi. Oysa bu konuda denen doðru deðildi. Federe Devlet Anayasasý'nda (1975) ilgili madde aynen þöyle idi. Anayasada Deðiþiklik Yapma: Madde 138: (1) Anayasa kurallarýnýn deðiþtirilmesi, kaldýrýlmasý veya yeni kurallar konulmasý Kýbrýs Türk Federe Meclisi'nin en az yedi üyesinin önerisi ve üye tam sayýsýnýn üçte iki çoðunluðunun oyu ile olur. (2) Anayasa'nýn yukarýda öngörülen deðiþiklikleri, halkoylamasýndan sonra, kabul edildiði takdirde, Devlet Baþkaný'nca on gün içinde Resmi Gazete'de yayýnlanarak yürürlüðe girer. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý YURDU ÝKÝYE BÖLÜNMÜÞ ÞAÝRÝN DELÝ TEMMUZ U Ne yazacaðýný dikte edemeyiz elbette þaire. Ne isterse yazar... Ýster aþk þiiri, ister iþkence þiiri... Ýster bireysel þiir, ister toplumcu þiir ruhunu þiirlerinde bulamadým diye Kýbrýslýrum þairlerini kýnadýðým sanýlmasýn... Hayret ettim sadece... Ancak antolojideki þiirleri okuduktan sonra bizim þiirimizle aradaki farký farkettim... Dün de yazdýðým gibi bizim çaðdaþ þiirimiz 1974 ün ürünü... Esirlik, göçmenlik, ikiye bölünmüþlük, dikenli teller, barikatlar ve hep bir barýþ özlemi var o þiirlerde... Savaþta yaþanan acýlar var... Ama bunlarý yazmadan da þiir yazýlamaz mý? Yazýlýr tabii... Ve onlar da birer edebiyat þaheseri olabilir elbette... Týpký Rusya daki Sergey Yesenin gibi yi yaþamýþ þair... Tarihin akýþýný deðiþtiren bir devrimi... Kýzýllarla beyazlarýn kanlý hesaplaþmasýný... Ama þiirlerinde bu dönemin canlý bir tanýðý olduðuna dair bir iz yok... Aþkýn ve serseriliðin þiirini yazmýþ... Hüznün ve bir daha geri dönmesi mümkün olmayanýn þiirini... Oysa onunla ayný dönemde yaþamýþ olan Vladimir Mayakovski nin þiiri tam bir 1917 ürünü... Ve o yýllarda Moskova da öðrenci olan Nazým Hikmet in þiiri de, týpký Mayakovski nin þiiri gibi bir devrim þiiri... Sergey Yesenin in bir devrim þairi olmamasý azaltmýyor onun deðerini... Kýbrýslýrum Þiir Antolojisi ni hazýrlayýp bize sunan Gürgenç Korkmazel iyi bir iþ yapmýþ... Ciddi bir boþluðu doldurmuþ... Çok merak ettiðimiz Kýbrýslýrum þiiri hakkýnda bir fikir sahibi olmamýzý saðlamýþ... Kutlamak gerek Gürgenç i... Hem bu çalýþmasý, hem de yaptýðý güzel çevirileri için... Kostas Montis in Anneye Mektuplar þiirini çok beðendim. Gürgenç in Ýngilizce den dilimize çevirdiði þiirden gelin bir pasaj okuyalým hep birlikte: Anne, hepsi kýsýr bir döngü Anne, hepimiz de kýsýr birer döngüyüz, Gülünç birer taklitiz. Sýralarda oturuyoruz okul üniformalarýmýzla Ve yalanlarýný dinliyoruz konuþmacýnýn Sýralarda oturuyor Ve yalan söylediðini bilen konuþmacýlarý dinliyoruz, Yalan söylediklerini bildiðimizi bilen Konuþmacýlarý dinliyoruz. Tabii ki, önemli olmadýðý yönünde görüþler de var, Çünkü, önceden görüyoruz yaklaþan dönemeci Çünkü, olumlu olarak görüyoruz yaklaþan dönemeci Örneðin, þimdi Devrim olacak diye düþünülüyor Ve gerçekleþiyor Devrim Deðiþmiyor ama hiçbir þey. Örneðin, þimdi yeni sistem e geçeceðiz diye düþünülüyor Ve yeni bir sistem e geçiliyor Ama deðiþmez hiçbir þey. Anne, bütün bunlar öncephedir, Bütün bunlar puslu, belirsiz bir öncephedir Öyleyse, rahat býrak bizi Yaklaþan bir dönemeç yok Devrim yok Yeni sistem de yok. Faize Özdemirciler anlattý bir sohbetimizde... Neþe Yaþýn, güneyde Kýbrýs Üniversitesi ndeki sýnýfýna davet etmiþ bir gün onu... Söyleþi yapmýþ Faize öðrencilerle... Onun bir Deli Temmuz kitabý var ya, öðrenciler anlamamýþ pek, Temmuz a neden deli dediðini... Böyle garip bir þey iþte bizimkisi... Delirmiþ bir Temmuz dan söz ediyoruz da, anlamakta zorlanýyor karþýmýzdakiler... Oysa bu Temmuz daha çok onlar için delirmiþ bir Temmuz du... Önce faþist darbe... Ardýndan Türk askeri... Böyle bir Temmuz hiç unutulur mu? Bakýn ne diyor Faize: bir þiirim varsa ve melezþair sayýlýyorsam temmuz un deliliðini haziran da kanýtlar öyle giderim bir þiirim varsa ve batýk bir geminin yolcularý olarak o þiirde yeriniz olacaksa sizin de... yaþadýysa gerçekten fahriye abla ve yaþýyorsa hâlâ ve sahiden kaybedecek bir þeyim yoksa sevmeyin beni sevmesin beni hiç kimse annemden baþka...

3 AFRÝKA dan mektup... UBP TEPETAKLAK YUVARLANMAYA BAÞLADI BÝLE Üstüste kazanýlmýþ olan son iki seçim UBP'yi oldukça þýmartmýþ görünüyor. Karþýlarýnda hiçbir ciddi gücün kalmadýðýna inanýyorlar anlaþýlan... Ve bir zamanlar, "Ýþesem içecekler" diyen bir kola imparatorumuz gibi, "odunu çýkarsak bu seçimleri kazanýr" diye düþünüyorlar seçimlerinde CTP de bu duygular içindeydi. Rüzgar ondan yanaydý ve endiþe edecek bir þey yoktu... Kimi çýkarsalar kazanýrdý! Sonunda parti çok pahalýya ödedi bunu... Yönetimde kadrolar oluþturulurken o kadar fire verdiler ki, kalkamadýlar bunun altýndan bir daha... * UBP Derviþ Eroðlu'ndan sonra parçalanacak ve ufalacak sinyalleri veriyor... Ýlk ciddi sinyaller de dün kendisini göstermiþ zaten... Hem yeni kabinede... Hem de belediye baþkan adaylarýnda... Þu iþe bakýn... Ülkü ocaklarý kahramanlarýndan Zorlu Töre bakan olmuþ... Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakaný... Mezarlýk kapýsýnda gelen her cenazeye aðlaya aðlaya milletvekili seçilmiþ önce... Þimdi ise bakan... Devre dýþý kalan bakan ise Hasan Taçoy... Nasýl olmuþ bu? Kimin talebiyle? Kimin gücüyle? Kendi kuyusunu daha þimdiden kazmaya baþlamýþ UBP... Bölünecek... Ufalanacak... Toplumun gözü önünde sergiledikleri bu çirkin koltuk kavgasý onlarý da bitirecek sonunda... Zorlu Töre'yi bakan yaptýklarý için alkýþ beklemiyorlar herhalde toplumdan... * Ýrsen Küçük Kasým'daki kurultay için hazýrlýk yapýyor anlaþýlan þimdiden... Ona göre adým atýyor... Hesabýný ona göre yapýyor... Açýklanan belediye baþkan adaylarý da tamam deðil... Mesela Girne'de Nidai Güngördü'yü dikmiþler Sümer Aygýn'ýn karþýsýna... Þansý var mý? Yok! Aygýn talihine þükretsin... Kurasý iyi... Doðan'a GG çýkmýþ gibi... UBP de CTP gibi markasýna güveniyor herhalde... Adama deðil! Öyle olmasa, Yeniboðaziçi'nde de Katip'i aday gösterir miydi? Katip sýfýrý tüketmiþ bir önceki dönemde... Ama þimdi yeniden sahnede... UBP sayesinde! * UBP bu aþamadan sonra hýzlý bir düþüþe geçmiþ sayýlabilir... Partide Derviþ Eroðlu'nun boþluðu hissediliyor þimdiden... Baþýbozukluðu önleyecek toparlayýcý bir lider yok... Koltuk kavgasý yeyip bitirecek hepsini de... Bakalým hangisi tükenecek önce... Onlar mý?.. Yoksa KKTC mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Ýþte yeni kabine... Yeni hükümette Zorlu Töre bombasý n 6 bakan görevini korudu; 3 bakanýn görevi deðiþti... Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Baþkaný Ýrsen Küçük, DP'nin dýþtan desteðiyle kurulan UBP azýnlýk hükümeti kabinesini Cumhurbaþkaný Eroðlu'na sundu. Eroðlu kabineyi onayladý. Baþbakan Ýrsen Küçük'ün açýkladýðý kabinede Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Hasan Taçoy yer almazken, yeni isim olarak kabineye giren Zorlu Töre ise Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakaný oldu. ÝRSEN KÜÇÜK Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Baþkaný Ýrsen Küçük, daha verimli bir çalýþma yapýlabilmesi için Bakanlar Kurulu'nda deðiþiklikler yaptýðýný açýkladý. Küçük, bakanlarýn zaman zaman deðiþmesinin doðal olduðunu belirterek, milletvekillerinin zaman zaman Bakanlar Kurulu'nda da görev almak istediðini, o nedenle sýnýrlý da olsa bir deðiþiklik yaptýðýný ifade etti. Ýrsen Küçük, UBP azýnlýk hükümetini Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'na sundu. Eroðlu, Küçük baþkanlýðýndaki 23. hükümeti onayladý. Eroðlu'nun Cumhurbaþkaný seçilmesiyle boþalan UBP Genel Baþkanlýðý'na 9 Mayýs'taki olaðanüstü genel kurulda seçilen ve 10 Mayýs'ta Eroðlu'ndan hükümeti kurma görevi alan Lefkoþa Milletvekili Ýrsen Küçük baþkanlýðýnda oluþan hükümette, Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Hasan Taçoy yer almazken, kabineye ilk kez giren UBP Lefkoþa Milletvekili Zorlu Töre, Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakaný görevine getirildi. Kabinede, halen görevdeki bazý bakanlar arasýnda da görev deðiþiklikleri oldu. EROÐLU BAÞARI DÝLEDÝ Derviþ Eroðlu, Anayasa'nýn 106. maddesinin verdiði yetkiye istinaden, Ýrsen Küçük'ü Baþbakan, sunulan listedeki kiþileri de bakan olarak atadýðýný söyledi Bakanlýklarýn Kuruluþu Kararnamesi'ni de onayladýðýný kaydeden Eroðlu, Küçük'e ve Bakanlar Kurulu üyelerine baþarý diledi. Küçük, daha sonra basýna kabineyi açýkladý ve sorularý yanýtladý. Derviþ Eroðlu'na sunduðu Bakanlar Kurulu listesinin hayýrlý olmasýný dileyen Ýrsen Küçük, kabinede çok sýnýrlý bir deðiþiklik olduðunu söyledi. Bakanlýklarýn fonksiyonlarýný biraz daha artýrabileceðini tahmin ederek, Bakanlar Kurulu listesinde, kendi içinde biraz deðiþiklik yaptýðýný kaydeden Küçük, "Zannederim ki daha verimli bir çalýþma sergileyebileceðiz" dedi. "TAÇOY'UN YER ALMAMASINDA KTHY'NÝN PAYI YOK" Ýrsen Küçük, Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Hasan Taçoy'un listede yer almamasýnda Kýbrýs Türk Havayollarý'nýn (KTHY) payý olup olmadýðý sorusuna karþýlýk, "Onun payý yoktur. Sýnýrlý bir deðiþikliktir. Zaman zaman bazý arkadaþlarýn yer deðiþtirmesi gayet doðaldýr. Milletvekilleri tabi ki zaman zaman Bakanlar Kurulu'nda da görev almak isterler. O nedenle sýnýrlý da olsa bir deðiþiklik yaptým" diye konuþtu. Yeni kabine þöyle: Baþbakan Ýrsen Küçük, Dýþiþleri Bakaný Hüseyin Özgürgün, Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakaný Ýlkay Kamil, Maliye Bakaný Ersin Tatar, Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakaný Nazým Çavuþoðlu, Saðlýk Bakaný Ahmet Kaþif, Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakaný Zorlu Töre, Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Hamza Ersan Saner, Turizm, Çevre ve Kültür Bakaný Kemal Dürüst, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Türkay Tokel, Ekonomi ve Enerji Bakaný Sunat Atun... ANAYASAL SÜREÇ Cumhurbaþkaný'nca atanan kabine, Cumhuriyet Meclisi'ne sunulacak. Bakanlar Kurulu'nun programý, atanma tarihinden baþlayarak en geç bir hafta içinde, Baþbakan veya bir bakan tarafýndan, Cumhuriyet Meclisi'nde okunacak. Güvenoyu görüþmeleri ise, programýn okunmasýndan iki tam gün sonra baþlayacak ve görüþmelerin bitiminden bir tam gün sonra güvenoyuna baþvurulacak. Hükümetin güvenoyu alabilmesi için Meclis Genel Kurulu'nda yapýlacak oylamada, güvenoyu verenlerin sayýsýnýn ret oyu verenlerden fazla olmasý gerekiyor. 6 BAKAN YERÝNÝ KORUDU Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Baþkaný Ýrsen Küçük baþkanlýðýnda oluþturulan 23. Hükümette, bir önceki hükümetin 6 bakaný görevini korurken, 3 bakanýn kabine içinde görevi deðiþti. 1 bakanýn dýþta kaldýðý kabineye 1 de yeni üye girdi. Demokrat Parti'nin (DP) dýþtan desteðiyle kurulan ve Cumhurbaþkaný tarafýndan onaylanan UBP azýnlýk hükümetinde, 22. Hükümette Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný olan Hasan Taçoy yer almazken, yeni isim olarak kabineye giren Zorlu Töre ise Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakaný oldu. Kabinenin en yaþlý üyesi Baþbakan Ýrsen Küçük olurken, Ekonomi ve Enerji Bakaný Sunat Atun, en genç bakan olma özelliðini bu kabinede de korudu.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Yýl sonuna çözümmüþ Türkiye'nin hedefi Ýster inanýn ister inanmayýn siz bu iþe Ýnananlar yaþasýn þimdiden çözüm keyfi Yýl sonunda hayaller hepsi de kýrýk þiþe Kalay HRÝSTOFYAS'IN ÝÞÝ "CÝFOS" Derviþ Eroðlu, Dimitris Hristofyas'a mektup göndererek, Onu yemeðe davet ediyor. Hristofyas da Eroðlu'na cevap yazýyor ve böyle bir yemeðin müzakerelerin baþlayacaðý 26 Mayýs'tan önce yapýlmasýnýn pratik olarak mümkün olmayacaðýný, BM Arabölge'de bir yemek organize ederse, bunun daha iyi olacaðýný bildiriyor. Breh breh breh... Kýbrýs'ý birleþtirmek isteyen Hristofyas'a bakýn da hizaya gelin. Bir yemekte biraraya gelmek için bile BM'nin hakemliðine ihtiyaç duyuyorsan, senin de, AKEL'in de iþi aynen Arif Hoca'nýn dediði gibi "cifos"tur sayýn Hristofyas. Kalaycý Ali OSMAN Periyodik ANLAYANLARA... Erdoðan, Yunanistan ziyaretinde Kýbrýs'ta yýl sonuna kadar çözüm hedeflendiðini söyledi... Kim hedeflemiþ bunu... Nasýl bir çözümmüþ buna pek deðinmedi aslýnda... Ancak bazý kör ve saðýrlara da bir mesaj verdi bu ziyaretinde... "Eroðlu da bizimle ayný fikirdedir" diyerek... Bu sözlerle anlatýlmak istenen nedir? "Kýbrýslý Türk liderler biz ne diyorsak onu yapacaktýr. Bundan evvelkiler de böyleydi, bundan sonrakiler de böyle olacaktýr... Bakýnýz o þahin Eroðlu kuzucuk oldu... Aðzýný açabilir mi?" Açsýn sýkýysa, ertesi gün pýlýsýný pýrtýsýný toplar ve Maðusa'da alýr soluðu... AKP'nin veya Erdoðan'ýn çözüm istediði falan yok... Türkiye'nin Kýbrýsla ilgili politikasý deðiþti. Denktaþ döneminde "çözümsüzlük çözümdür" idi. Bunu en iyi seslendiren ve savunan da Eroðlu ve partisi oldu bugüne kadar. Þimdiki politikasý "çözüm ister gibi yapýp çözümsüzlüðe oynamak"týr. Denktaþ ve UBP yýllarca savunduklarý eski sistemde direttiler. TC Cumhurbaþkaný Abdullah Gül daha geçenlerde açýkladý... Hem de bilmem kaçýncý kez yaptý bu açýklamayý... Denktaþ'la konuþtuklarýný ve anlaþtýklarýný, yaptýklarý çalýþmalarda Rum tarafýndan "hayýr" çýkacaðýný ve bu nedenle Kýbrýslý Türklerden "evet" çýkmasý halinde, Kýbrýs'ta hiçbir deðiþiklik olmadan, Türkiye olarak büyük puan alacaklarýný... Ancak ikna olan Denktaþ'ýn daha sonra birileriyle yaptýðý bir telefon görüþmesinden sonra fikrini deðiþtirdiðini, söylemiþti... O durumda Denktaþ'ýn ve onun arkasýnda duran UBP'nin yönetimden gitmesi gerekirdi... Türkiye hakim olduðu toprak parçasý üzerinde Truva atý istemezdi... Onlarý, akýllanana kadar alýp yedeðe oturttu... Piyasaya Talat ve CTP'yi sürdü... Dernekçilikten öte bir becerileri olmayan CTP'nin yaptýklarýný tekrar tekrar yazmaya gerek yok. Yapýlan toplumsal yýkým ortada... "KKTC Cumhurbaþkanlýðý" seçiminde Talat ve yandaþlarý Eroðlu'nun görüþme masasýný bertaraf edeceðini söyleyip durdular... Oysa Talat, Türkiye'nin talimatlarý dýþýnda hareket edenin ömrünün o koltukta fazla sürmeyeceðini bilmiyor muydu? Biz yazdýk durduk... Tayyip'in eline, içinde Eroðlu ve Talat'la birlikte yandaþlarýnýn da bulunduðu sepetler verdik! Bunu da 2010 hatýrasý olarak duvarlarýna asmalarýný istedik. Eroðlu-Hristofyas henüz görüþmediler... Ay sonu Talat'la baþlatýlan süreç Derviþ'le devam edecek... Sonuçta, çözümle ilgili bir arpa boyu yol katedilmeyecek... Ýki devletliliðe doðru biraz daha tadilat yapýlacak gibi... Yýl sonu Rumlar "Yerleþikler ve iþgal ordusu" nedeniyle çözümün gerçekleþmediðini söylerken... Türkler de Rumlarýn "Türk egemenliðini kabul etmediklerinden" söz edecekler... Bu hikaye devam edip gidecek... CTP "Yerel Yönetim Manifestosunu" açýkladý... CTP "Biz markayýz" diyor Cumhuriyetçi Türk Partisi - Birleþik Güçler, 27 Haziran Yerel Kuruluþ Organlarý Genel Seçimleri ile Milletvekilliði Ara Seçimi öncesinde "Yerel Yönetim Manifestosu" nu açýkladý. "Duyan duysun, bilen bilsin böyledir bizim sevdamýz", "Kýbrýs'a sevdalýyýz" ve "Yerel yönetimler bizim iþimiz" sloganlarý ile yerel seçimlere hazýrlanan CTP-BG, dün Golden Tulip Otel Balo Salonu'nda basýn toplantýsý düzenleyerek, vizyonunu, misyonunu ve hedeflerini anlattý. SOYER Toplantýda konuþan CTP-BG Genel Baþkaný Ferdi Sabit Soyer, Shaekspeare'in "Sevenler için zaman ebedidir" sözüne atýfta bulunarak baþladýðý konuþmasýnda, "CTP- BG olarak yurdumuzu insanýmýzý sevdiðimiz için bizim için zaman ebediyettir. Kýbrýs, yurt, insan sevgimiz ve barýþa olan tutkumuz bize bunu öngörüyor" dedi. Yurdu ve insanýný sevip, Kýbrýs'a, yurdun dört bir yanýndaki tüm beldelere sevdalý olduklarýný kaydeden Soyer, insana olan bu sevdalarýnýn yerel seçimlerde CTP-BG'yi bir vizyonla insanlarýn önüne çýkmayý gerekli kýldýðýný söyledi. Seçimlerde, pazarlýk ve kavgalarýn deðil görüþlerin önde olmasý gerektiðini kaydeden Ferdi Sabit Soyer, bu nedenle vizyonlarýný oluþturduklarýný ifade etti. Günümüzde yerel yönetimlere saðlýktan eðitime, ekonomiden sosyal geliþmelere kadar önemli roller yüklenmekte olduðunu belirten Soyer, "CTP-BG olarak yerel yönetimleri Kýbrýs Türk halkýnýn 21. yüzyýla ulaþtýrmada en önemli organlardan biri olduðuna inanýyoruz" dedi. Güzelyurt, Lefkoþa ve Lefke'nin durumunun ortada olduðunu belirten Soyer, "Sevenler için zaman ebedidir' sözü çerçevesinde halka hizmet götürmek için yola çýktýk.. Mesele paylaþým meselesi deðil sevgi iþi" þeklinde konuþtu. CTP-BG adaylarýnýn ayrým yapmadan hizmet verdiðini ve beldelere hizmet ve güzellik taþýdýðýný dile getiren CTP-BG Genel Baþkaný Soyer, "Temel hedefimiz Baþkent Lefkoþa baþta olmak üzere tüm beldelerde sevenlerin ebediyete kadar ülkeye hizmet etme Foto: Mustafa Erkan anlayýþýný getirmek" dedi. Halkýn desteði ile bunun gerçekleþeceðine inandýklarýný ifade eden Ferdi Sabit Soyer, belediyelerde yüzde 5 olan KDV oranýnýn yüzde 16'ya çýkarýldýðýný bunun da daha az hizmet demek olduðunu ancak CTP-BG adaylarýnýn ellerindeki kaynaðý en güzel þekilde deðerlendirmek için yola çýktýklarýný söyledi. Soyer, 20 Mayýs Perþembe günü Hidden Garden'da CTP-BG'nin belediye baþkan adaylarýný ve meclis üyesi adaylarýný tanýtacaðýný belirterek, meclis üyesi adaylarýnda yüzde 30 kadýn kota uygulamasý yaptýklarýný da ifade etti. Toplantýnýn sonunda ise, DP Genel Baþkaný Serdar Denktaþ'ýn CTP-BG'yi ziyaretindeki yaptýðý, "Gönyeli'de Ahmet Benli, Maðusa'da Oktay Kayalp'ý destekliyoruz" açýklamasýna deðindi ve kavganýn bitmesi ile pazarlýk sonucu DP'nin þimdi Maðusa ve Gönyeli'de aday çýkardýðýný kaydetti. Soyer, bu mantýðýn hizmet deðil görev deðil makam kavgasý içerisinde olunduðunun delili olduðunu savundu. KUNTAY Soyer'den sonra söz alan CTP-BG Yerel Yönetimlerden Sorumlu MYK Üyesi Hakan Kuntay, CTP-BG'nin "Yerel Yönetim Manifestosu"nu anlattý. "Yerel yönetim bizim iþimiz" sloganý ile konuþmasýna baþlayan Kuntay, yýllardýr ülkede yerel yönetimlerde yapýlanlarýn hepsini CTP-BG'nin yaptýðýný savundu. Kuntay, "Markayýz ve kendimize güveniyoruz" dedi. Dünya nüfusunun yüzde 70'inin kentlerde yaþadýðýna ve yerinden yönetimin ön plana çýkmakta olduðuna iþaret eden Kuntay, CTP-BG olarak da yerel yönetimlerde yerinden yönetim anlayýþýný baþlatmak ve geliþtirmek için yasal ve idari düzenlemeler yaptýklarýný söyledi. "Belediyeler Deðiþiklik Yasasý"ný CTP- BG'nin geçirerek tüm köyleri belediyelere baðladýðýný hatýrlatan Kuntay, "Bu bir devrimdir. Ülkeyi 28 kente dönüþtürdük. Bu eþit hizmet yarattý" dedi. 5 HAZÝRAN'DA DÝKMEN ÇÖPLÜÐÜNDE KONSER Dikmen Çöplüðü Eylem Komitesi, ülkedeki yüze yakýn çöplüðe ve diðer çevre sorunlarýna dikkat çekmek için 5 Haziran Çevre Günü'nde Dikmen Çöplüðü'nde konser düzenleyecek. Dikmen Çöplüðü Eylem Komitesi adýna Doðan Sahir yaptýðý yazýlý açýklamada, etkinliðin uluslararasý ses getirmesi için çalýþma baþlatýldýðýný kaydetti. 5 Haziran'da yer alacak etkinlik hakkýnda bu akþam saat 18:00'de Kýbrýs Türk Tabipleri Birliði'nde tüm ilgili örgütlere açýk bir toplantý yer alacaðýný belirten Sahir, konserle ilgili bilgilerin daha sonra düzenlenecek basýn toplantýsýyla açýklanacaðýný ifade etti. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent "NE ÝÞ OLSA YAPARIM ABÝ" Ýnsanlarýn çoðuna zor gelir þu Pazartesi günleri. Kimbilir, iki günlük tatilin rehavetinden kurtulup iþbaþý yapmak gönülsüzlüðündendir belki de bu. Ben hiçbir iþimi Pazartesiye býrakmamaya çalýþýrým. Elimde olmayan zorunlu haller dýþýnda tabii. Neden bilmem... Her yerde bir izdiham yaþanýr bu günde. Bankalarda... Devlet dairelerinde... Hastanelerde... Trafikte... Pazartesi sendromuna bunlar da eklenince, günün sevimsizliði daha açýk çýkar ortaya. Dün bir yakýnýmýn ilâçlarýný almak üzere Devlet Hastanesi Poliklinik Eczanesi'ne gittim. Poliklinik ana baba günüydü. Kum atsan yere düþmez denebilecek bir kalabalýk... Oradan oraya koþuþan, ne yapacaðýný bilmeyen, yardým isteyen, soran, yolunu sokaðýný bulmaya çalýþan insanlar... Tedirgin, býkkýn, çaresiz yüzler... Koridorlarda, muayene kapýlarý önünde, eczane giþelerinde uzayýp giden kuyruklar... Panayýrlarda ve açýk pazarlarda bile rastlanamayacak kalabalýklar... Polikliniðin giriþindeki mermerlere oturmuþ fosur fosur sigara içen kadýnlar... Derken bir tanýdýk... Dünyalar iyisi eski bir dost... Elinde röntgen filmleri... "Bunlarý gösterecektim doktora" dedi, "Gelip numara aldým. Epeydir de bekliyorum. En nihayet þimdi öðrendim ki bizim doktor bugün yokmuþ. E madem doktor yok ne verin bana bu numarayý da bekletin beni be müslüman?" Ömrünü eðitime harcamýþ emekli bir öðretmendi. Yakýn geçmiþte önemli sayýlabilecek bir ameliyat geçirmiþti ve þimdi doktorlarýn takibinde bu ameliyatýn nekahat dönemini yaþýyordu. Eðitime bir ömür harcamýþ yüzlerce, binlerce emekli öðretmenden biri... Ve polikliniðin o panayýr kalabalýklarýnýn ortasýnda sanki yapayalnýz... Sevgili Turgut Afþaroðlu sýk sýk yazýyor bin kþilik ekonomi ile 900 bin kiþilik bir nüfusu doyurmak mümkün deðildir. Bunu yapmakta ýsrar ederseniz hastaneleriniz iþte böyle panayýr yerine döner. Eðitimde eksiklik ve aksaklýklar boyunuzu aþar. Trafik keþmekeþe döner... Elektriðiniz, suyunuz ve diðer enerji kaynaklarýnýz yetmez olur. 100 bin kiþi için getirdiðiniz ilâçlarý 900 bin kiþiye daðýttýðýnýz için, gün gelir hastalarýnýza verecek Allahýn bir Aspirinini bile bulamazsýnýz. Lefkoþa Devlet Hastanesi Polikliniðinin nasýl bir iþkence kliniðine döndüðüne dün bir kez daha ve çok yakýndan þahit oldum. Hastalýklarýna þifa arayan insanlar, koridorlarda adeta birbirlerine çarpa çarpa yürüyorlardý. Özellikle emekli ve yaþlý insanlarýmýza, "Eksik olsun... Ne hekime, ne hakime" dedirten bir tablo. Saðlýkta olsun, eðitimde olsun, trafikte olsun, enerji kaynaklarýnýn daðýtýmýnda olsun yaþanan tüm sýkýntýlarýn tek bir kaynaðý vardýr. O da, Türkiye'den Kuzey Kýbrýs'a sürekli olarak pompalanan þiþirildikçe þiþirilen ve zaten dibe vurmuþ ekonomiyi daralttýkça daraltan nüfustur. Bu nüfus ekonominin kaldýrabileceði bir düzeye çekilmedikçe, hiçbir alanda sýkýntýlarý tahammül edilebilir ölçüler içine geriletmek mümkün deðildir. Haftasonu bir telefon aldým. "Ýþ arýyorum abicim" dedi, "Bunu gazteye verebilir misiniz?" "Ne iþi arýyorsun?" dedim. "Ne iþ olsa yaparým abi" dedi. Böyle ne iþ olsa yapan "vatandaþlar" çoðaldýkça... Hiç bu "devletin" sýrtý yere gelir mi?!

5 18 Mayýs 2010 Salý 5 Þaziye nin Görüþü: Kýbrýs sorunu, Akdeniz'de düðümlenen bir hýçkýrýktan beterdir. * KTHY'na ortak aranýyormuþ. - Ma ne ortaðý yahu Satýn gitsin, bir defada gurtulun be Bir da ortak derdi saracaksýnýz milletin baþýna þimdi.. * Saray'da gizli görüþmeler yapýlýyormuþ. - Saraylar bunun için vardýr zaten. Tarih boyunca her türlü entrikanýn döndüðü yerler olmadýlar mý? * Rumlar Eroðlu'nun masaya oturmasýndan korkuyormuþ. - Bana sorarlarsa masaya oturmasýndan hiç korkmasýnlar derim Asýl, masadan kalkmasýndan çekinsinler. * Erdoðan "Yýl sonuna kadar anlaþma" niyetini bir daha açýkladý. - Ýkide bir böyle bir açýklama yapmasý çok manidar. Talat'a taþ mý atýyor acaba? * Dünyada en saðlýklý ve en eðitimli fahiþeler Küba'daymýþ. - Sistem gereðidir! Serdar Ortaç bir zamanlar Ahmet Kaya'ya çatal atmýþtý. O çatalý attýktan sonra, ne acýdýr ki salondakiler tarafýndan alkýþlanmýþtý Aradan yýllar geçti.. Ortaç yaptýðýnýn yanlýþ olduðunu açýklayýp özür diledi. Ama Kaya yoktu artýk, ölmüþtü.. Geçenlerde bir üniversitede konser vermeðe giden Ortaç'a öðrencilerin çatal attýðýný okudum gazetede. Hoþ bir þey deðil tabii Ama ne yalan söyleyim içimde bir rahatlama hissettim. Erdoðan Baybars BÖYLE BÝR ANDI SÝNÝR BOZAN YAYALAR Adý Ali Ýhsan. 47 yaþýnda, Malatya'lý bir sürücü. Adý Emrah Gündoðan. 24 yaþýnda ve yine Malatya'lý bir yaya. Emrah, karþýdan karþýya geçiyordu. Ali nezaketen durdu ve yol verdi. Ama yaya, o kadar çok yavaþ hareket ediyordu ki, sürücünün caný sýkýldý. Sinirlenen sürücü, arabadan indi ve yaya ile tartýþmaya baþladý. Tartýþma kavgaya dönüþtü ve sonunda sürücü yayayý bir yumrukta öldürdü. "Olur mu yahu" demeyin. Olur Oluyor da iþte. Ben sürücüye hak verdim! Durup yol verdiðiniz bazý yayalarýn, sanki inadýnýza yapar gibi yavaþ hareket etmesi sinirinizi bozmuyor mu? Ýnip de boðazýna sarýlasýnýz gelmiyor mu? Eee! BÝR AHTAPOT HÝKAYESÝ Ben kýyýda yürüyordum. Kayanýn arasýnda bir ahtapot gördüm. Etrafý seyrediyordu. Sonra kayanýn üzerine çýktý. Çok hoþtu. Yakýnda bir balýkçý vardý. Seslendim, "gel da ahtapot var" dedim. Oltasýný alýp geldi. Ahtapot hiç nazlanmadý. Sahte balýða hemen sarýldý ve avlandýðýný sanýrken av oldu. Balýkçýnýn karýsý, iki kýzý ve oðlu da beraberdi. Hep birlikte avlanýyorlardý zaten. Hepsi ahtapotun çevresine toplandýlar. Kýzlar "at baba denize da günahtýr" dediler. "Kýzlar siz þimdi balýk avlýyordunuz, balýða günah deðil de ahtapota günah mý?" dedim. "O baþka" dediler. Kadýn "ben onu tencereye sokmam, siz alýn" dedi. Teþekkür ettim aldým ahtapotu. Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Erdoðan Baykal'a insaflý davrandý "O yataða girdin mi?" diye sormadý. "O odaya girdin mi" diye sordu... Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu GERÇEK BAÞKADIR... Yýllar önceydi, Türkiye'ye o sene ilk turist kafilesi geldiðinde onlarý havaalanýnda kýlýç kalkan ekibi ile karþýlamýþlardý Ve turistler "Bunlar bizi kesecekler" korkusuyla uçaða yönelmiþlerdi. Ne bilsin o turistler ki burada, yani bu tür yerlerde iþler böyle yapýlýr Bizde de bu olayýn benzeri dün oldu. Anasýna bak kýzýný al misali. Her ne görürsek, aynýsýný yapmak zorundaymýþýz gibi her þeylerini burada da taklit ederiz Aslýnda insan gördüklerini taklitle hayata baþlar. Bir bakýma taklit ede ede öðrenir ve kendisini geliþtirir. Bebeðin ilk adým atýþý, ilk gülüþü ve ilk isyaný taklittir Her þeyin bir ilki varsa turist karþýlamanýn bu yönteminin de bir ilki olacaktýr. Ve oldu. Ancak yakýn zamanda Timbu havaalanýnda deve kesildiðini görürseniz þaþýrmayýn. Çünkü. Bunun çünküsü münküsü yoktur çünkü her þey ayan beyan ortada Anasýna bak kýzýný al meselesi. Neyse. Mersin 10/Turkey.. Bu adres Kýbrýslýtürkler için her þeydir. Dünya ile baðlantý Dünya ile iletiþim... Ve dünyaya açýlan kapý. Bir maðara düþünün Çökmüþ, siz içinde kýsýldýnýz. Kapý yok, görünürde kapý olabilecek zayýf bir yer de yok. Ya havasýzlýktan ya gýdasýzlýktan öleceksiniz. Ancak bir mucize uçarak yanýnýza kadar gelir. Bir sivrisinek bu. O varsa buradan çýkýþ da var dediniz, rahatladýnýz ve çýkýþý aradýnýz. Bulduðunuzsa sadece ölmeyeceðiniz kadar bir hava deliðiydi.. Ve ardýndan, dýþarýdan gelen bir takým sesler duydunuz. "Yakýnda kurtulacaksýnýz" diyordu size. Ve siz de buna inanmak zorundaydýnýz.. Baþka yolu yoktu bunun. Umuttur insaný ayakta tutan. Ve umut da inanarak baþlar.. Siz belki de týrnaklarýnýzla kazýyýp çýkabileceðiniz o maðaradan çýkmak için sadece inandýnýz ve beklediniz. Ve hala bekliyorsunuz. O delikten, hayatýnýzýn idamesi kadar geldi "yardým". Ýþte o delik Mersin 10/ Turkey'den baþkasý deðildir. Çözüm olana kadar hava deliði. Günler öncesinden Hollanda'dan özel uçak gelecek turist getirecek diye duyurdular. Hatta bazý gazeteler ambargonun delindiðine kadar vardýrdýlar iþi. Oysa ki o özel Hollandalý uçaðýn Ankara'dan Erzurum'a gitmesi gibiydi Ýstanbul'dan Timbu'ya geliþi. Kýlýç kalkan ekibini ayarlamamýþ olsalar gerek ki, zeybek oyunlarý ile karþýladýlar turistleri, bir nimetmiþ gibi. Kurtuluyoruz ve dünya artýk kapýlarýný ardýna kadar açacak sandýnýz deðil mi? Gerçekse Mersin 10/ Turkey kadardýr oysa.. DUYURU Puan ve arsa alýnýr, satýlýr. Tel:

6 MECLÝS... REFERANDUM TARÝHÝNÝN ERTELENMESÝNE KARAR VERÝLDÝ Meclis Genel Kurulu, Anayasa Deðiþikliðinin Referanduma Sunulmasý Tarihinin Ertelenmesiyle Ýlgili Karar Önergesi'ni dün görüþtü. Önergenin görüþülmesi sýrasýnda ilk sözü ana muhalefet partisi Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Baþkaný Ferdi Sabit Soyar aldý. Ulusal Birlik Partisi Genel Baþkaný Ýrsen Küçük'ü, baþbakanlýk görevini almasý nedeniyle kutlayarak sözlerine baþlayan Soyer, "bir siyasi partiyi siyasetten silme üzerine kurulan anlayýþýn" çok partili siyasete yabancý bir anlayýþ olduðunu ifade ederek, "bir partiyi silme anlayýþýnýn Musolini tipi siyaset yapmak" olduðunu söyledi. CTP/BG'yi siyaseten silmeye kalkýþýlmasýnýn doðru olmayacaðýný kaydeden Soyer, bunun geçmiþte de denendiðini ancak "CTP/BG'yi silmek isteyenlerin kendi partilerinin ikiye bölündüðünü" savundu, ülkede sorunlarýn yaþandýðýný belirtti. Ferdi Sabit Soyer, ülkede bugün itibarýyla yaþanan ve tartýþýlan sorunlarýn tümünün, bunlarý eleþtiren bir parti veya partileri "silime eksenli siyasetten kaynaklandýðýný" iddia etti, bunun kabul edilmeyeceðini söyledi. Meclis Genel Kurulu toplantýsýnda konuþan CTP Lefkoþa Milletvekili Kadri Fellahoðlu ise, milletvekilliði, cumhurbaþkanlýðý ve yerel seçimlerle ilgili deðerlendirmelerde bulundu. Fellahoðlu, milletvekili genel seçimlerini kazanan Ulusal Birlik Partisi (UBP)'nin tek hedefinin Genel Baþkanlarý Derviþ Eroðlu'nu cumhurbaþkanlýðýna seçtirmek olduðunu savunarak, bu nedenle Kýbrýs Türk halkýnýn hiçbir sorununa çözüm üretilemediðini iddia etti. Fellahoðlu, UBP'de cumhurbaþkanlýðý seçimlerinden sonra þu anki hedefin ise bu kez ülke sorunlarýný çözme yerine yerel yönetim seçimlerinde en fazla belediye baþkaný çýkarma olduðunu ileri sürdü. ÇAKICI Genel Kurul toplantýsýnda, Fellahoðlu'nun ardýndan söz alan TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý, referandumun ertelenmesi kararý önerisinin anayasaya aykýrý olduðu gerekçesiyle önerinin geri çekilerek iptal edilmesi doðrultusunda bir öneri sundu. Çakýcý, Seçim ve Halkoylamasý Yasasý'nýn Meclis'e süresi belli olmayan bir erteleme hakký vermediðini söyleyerek, yapýlmasý gerekenin önerinin iptali olduðunu anlattý ve öneriyi Meclis Baþkaný'na verdi. Meclis Genel Kurulu Mehmet Çakýcý'nýn önerisi oy çokluðuyla ret etti. Genel Kurul, daha sonra anayasa deðiþikliðinin referanduma sunulmasý tarihini erteleyen öneriyi görüþmeye baþladý. TDP milletvekilleri bunun üzerine Genel Kurulu terk etti. Meclis Genel Kurulu da, referandumun ertelenmesi kararý önerisini kabul ederek çalýþmalarýný tamamladý. Genel Kurul, bir sonraki birleþimini 20 Mayýs Perþembe günü saat 10.00'da yapacak. UBP 20 BELEDÝYE BAÞKAN ADAYINI BELÝRLEDÝ Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Yönetim Kurulu, 27 Haziran'da yapýlacak olan Yerel Seçimlerde 20 belediyede göstereceði ve daha önceden belirlediði belediye baþkan adaylarýný dün yaptýðý toplantýda onayladý. Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinden önce UBP Genel Sekreterliði görevini yürüten Ýrsen Küçük'ün yapýlan olaðan üstü kurultayda Genel Baþkanlýða seçilmesiyle boþalan UBP Genel Sekreterliði görevine ise Mutlu Atasayan vekâlet edecek. UBP Genel Merkezi'nde gerçekleþtirilen toplantý sonrasýnda TAK'a açýklamada bulunan Genel Baþkaný Baþbakan Ýrsen Küçük, toplantýda daha önceden belirlenen 20 belediye baþkan adayý ile Maðusa dýþýndaki belediye meclis üyesi adaylarýnýn listesinin onaylandýðýný açýkladý. Küçük, Maðusa Ýlçe Kurulu'nun bu akþam toplanarak belediye meclis üyesi adaylarýný belirleyeceðini belirterek, DP ile iþbirliði içerisinde girilecek olan yerel seçimlerde Maðusa'da belediye baþkanlýðýna adayýn DP tarafýndan gösterileceðini anýmsattý. Seçimlerde UBP'nin 20 belediyede, KILIÇDAROÐLU, CHP GENEL BAÞKANLIÐINA ADAY CHP Genel Baþkanlýðýna adaylýðýný açýklayan Kemal Kýlýçdaroðlu, "CHP örgütünün, parti yöneticilerimizin, milletvekili arkadaþlarýmýn bu kararýmý bir parti sorumluluðu ve partili bilinci þeklinde deðerlendireceklerini düþünüyorum. Tüm CHP ailesini güçlükleri birlikte göðüslemeye ve aþmaya davet ediyorum" dedi. Kemal Kýlýçdaroðlu, Deniz Baykal ile her zaman görüþeceðini ifade ederek, 'Bizim partimizin önemli bir lideridir. Dolayýsýyla bir kýrgýnlýk, küskünlük diye bir þey söz konusu deðil" diye konuþtu. Kýlýçdaroðlu, CHP Genel Merkezinde düzenlediði basýn toplantýsýnda, Deniz Baykal'ýn 10 Mayýs 2010 tarihinde CHP Genel Baþkanlýðýndan istifa etmesinden bu yana bir haftalýk bir süre geçtiðini, kurultaya doðru geri sayýmýn baþladýðýný anýmsattý. Ülke gündeminin olaðanüstü yoðun olduðunu dile getiren Kýlýçdaroðlu, "Yaþanan sýkýntýlarýn yurttaþlarý bunalttýðý bir dönemde CHP'nin, kurultay sürecinde adaysýz olmasýnýn düþünülemeyeceðini" dile getirdi. CHP AÝLESÝNE DAVET Kýlýçdaroðlu, þöyle konuþtu: DP'nin ise 8 belediyede aday göstereceðini hatýrlatan Küçük, Genel Yönetim Kurulu tarafýndan yeniden aday gösterilmesi kararlaþtýrýlan seçilmiþ belediye baþkanlarý dýþýndaki 7 yerde aday gösterilecekleri þöyle açýkladý: "Girne Nidai Güngördü, Gönyeli Olgun Amcaoðlu, Alayköy Menteþ Aytaç, Akýncýlar Ersen Eðmez, Çatalköy Turgay Darbazoðullarý, Dikmen Hüseyin Aksay, Yeniboðaziçi Kâtip Demir." UBP'nin yeniden aday göstereceði seçilmiþ 13 belediye baþkaný ise þunlar: "Lefkoþa Cemal Bulutoðlularý, Ýskele Halil Ýbrahim Orun, Güzelyurt Mahmut Özçýnar, Lefke Mehmet Zafer, Akdoðan Adem Ademgil, Beyarmudu Ýlker Edip, Paþaköy Habil Tülücü, Serdarlý Mehmet Kerimoðlu, Lapta Fuat Namsoy, Alsancak Yücel Atakara, Büyükkonuk Sezai Sezen, Ýnönü Hasan Basri Beycanlý, Dipkarpaz Mehmet Demirci." Varýlan mutabakat gereði geri kalan 8 belediye; Gazimaðusa, Esentepe, Vadili, Geçitkale, Mehmetçik, Yenierenköy, Deðirmenlik ve Tatlýsu'da ise DP aday gösterecek. "Bu dönemde partideki yeri ve konumu ne olursa olsun tüm CHP'lilerin büyük bir sorumluluk duygusu içinde davranmalarý, gereðin de ötesinde bir zorunluluktur. Partimize yönelik komplolarý bozmalýyýz, kuþatmalarý yarmalýyýz. Çalma, çýrpma, korku ve baský dönemini kapatýp, yolsuzluk yapanlardan hesap sormalýyýz. Ýþsizlik ve çaresizliði yeneceðimizi haykýrarak halka umut vermeliyiz. Daha önemlisi önümüzdeki seçimlerde halkýmýzýn oylarýyla iktidara gelebilmek için gerekli olan tüm hazýrlýklarý hiç zaman kaybetmeksizin baþlatmalýyýz. Bugün bu hedefi gerçekleþtirme yükümlülüðümüz var." Seçmeni ve örgütüyle partinin ve genel kamuoyunun gösterdiði ilgi ve destekten güç alarak kurultayda CHP Genel Baþkanlýðýna aday olacaðýný açýklayan Kýlýçdaroðlu, "CHP örgütünün, parti yöneticilerimizin, milletvekili arkadaþlarýmýn bu kararýmý bir parti sorumluluðu ve partili bilinci þeklinde deðerlendireceklerini düþünüyorum. Tüm CHP ailesini güçlükleri birlikte göðüslemeye ve aþmaya davet ediyorum" diye konuþtu. "ESKÝ ESERLERÝMÝZ" RESÝM YARIÞMASI ÖDÜLLERÝ DAÐITILDI Müzeler Haftasý etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen ilkokullararasý "Eski Eserlerimiz" konulu resim yarýþmasýnýn ödül töreni ve FODER'in "Kültürel Miras" konulu fotoðraf sergisinin açýlýþý Saçaklý Ev'de yapýldý. Ödül töreni ve açýlýþa Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü Emine Pilli, Turizm Çevre ve Kültür Bakanlýðý Müsteþarý Þahap Aþýkoðlu, Kýbrýs Türk Otelciler Birliði Baþkaný Mehmet Dolmacý, Kýbrýs Türk Seyahat Acenteleri Birliði Baþkaný Andaç Günay, ödül almaya hak kazanan öðrencilerin aileleri, FODER üyeleri ve diðer ilgililer katýldý. Ana ve ilkokul 1. sýnýflar kategorisinde birinci Akýncýlar Ýlkokulu 1. Sýnýf öðrencisi Ýbrahim Paþa, 2 ve 3. Sýnýflar kategorisinde Gönyeli Ýlkokulu 3. Sýnýf öðrencisi Ayþenur Kaplan, 4 ve 5. sýnýflar kategorisinde de birinciliði Alasya Ýlkokulu 4. Sýnýf öðrencisi Yüksel Gilol aldý. GÜNLÜK Tayyip Erdoðan açtý aðzýný yumdu gözünü: 'ELÝNE, BELÝNE, DÝLÝNE HAKÝM OLMAYANLA YOLA ÇIKILMAZ' Tayyip Erdoðan'la Deniz Baykal arasýnda atýþma dinmek bilmiyor. Anayasa deðiþikliðine karþý çýkan CHP Anayasa Mahkemesi'ne giderken, Erdoðan, Baykal'ýn talimatýyla CHP milletvekillerinin oy kullanmadýklarýný, Baykal'ýnsa zaten parlamentoya gitmediðini söylüyor ve "Biz burada iþ yaparken, o baþka yerlerde geziniyor" diyerek açýyor aðzýný, yumuyor gözünü. Baykal'ýn pisliðin içinde debelendiðini söyleyen Erdoðan önce 'Bu odaya girdin mi girmedin mi? Bu toplumun midesi bu kadar geniþ mi?' diye soruyor. Deniz Baykal'a hâlâ sahip çýkan CHP yönetimini kýnayan Erdoðan, 'Benim partimde olsa, derhal ihraç ederdim' diyor. Bir gazeteci özel hayattan söz edince esas bombayý o zaman patlatýyor ve þöyle diyor: 'Bu özel hayat deðil. Kendi yatak odasý olsa ilk savaþ açan ben olurum. Ama ev kendi evi deðil. Bizim kitabýmýzda edep var. Eline, diline, beline sahip olmayanla yola çýkýlmaz. Biz eþine ihanet edeni maðdur saymayýz.' Böylece eþi Emine hanýma baðlýlýðýný da toplumla paylaþmýþ oluyor. ZORLU HÜKÜMET Zorlu bir hükümet isterdiniz deðil mi? Alýn size iþte Zorlu bir hükümet! Töresi de cabasý... Eðer sigarayý býrakýrsanýz Ýstanbul'dan gümrüksüz puro da getirir ayaðýnýza! ÞANSLI KURA Girne'de Sümer Aygýn'ýn karþýsýna Nidai Güngördü'yü dikmiþ UBP... Barcelona'ya sanki Bursaspor çýkmýþ kupada! KEMAL DÜRÜST Yeni Turizm, Çevre ve Kültür Bakaný Kemal Dürüst olmuþ... Eski bakanlýðýnda duvarlara astýðý kumandanlarla resimlerini yeni bakanlýðýna taþýyabilir artýk... MARKA CTP tutturmuþ "Biz markayýz" diye... Ne markasý bu? Marks & Spencer mi? KATÝP DEMÝR UBP'nin Yeniboðaziçi belediye baþkan adayý kim, bilir misiniz? Katip Demir! Oyna GG! Týrnak... "Tüzüðün hayata geçirilmesi þu aþamada Kýbrýs Türk tarafýnýn çözüm 'motivasyonu'nu bozma riski taþýdýðýndan, nihai hedefi 'çözüm' olanlar için pek de tercih edilebilen bir opsiyon olmasa gerek. Tabii ki 'önceliðimiz ambargolarýn hafiflemesidir, doðrudan ticaret baþlarsa çözüme ihtiyaç kalmaz' politikasý da bir diðer opsiyonudur." Tümay TUÐYAN (Yenidüzen) "Günü kurtarmak operasyonu var. Kimin gününü? Kendilerinin gününü. Varsýn halk ne olursa olsun. Dert deðil. Nasýl olsa bu itaatkar halký uyutmak, avutmak zor deðil. Ver kendisine vatan, millet narkozunu, sürdür hanedanlýðý." Özcan ÖZCANHAN (Star) "Anlaþýlan, iki kardeþ denebilecek kadar birbirine yakýn, merkez sað parti arasýnda kurulmak istenen baðlara pamuk iplikleri dayanamadý... Bizde koalisyon mu yapacaksýn; Ýngiliz ipi kullanacaksýn! Atalarýmýz boþuna dememiþ: 'Asýlacaksan Ýngiliz ipiyle asýl!' diye." Arslan MENGÜÇ (Vatan) "Güney Kýbrýs'ýn bence en büyük problemi 169 milyon Euro vergi borcunu ödemek istemeyen Kilise'dir! KKTC'nin de en büyük sorunlarýndan birisi vergi kaçýrmayý marifet sayan bir iþveren grubunun türemesidir." Mehmet HASGÜLER (Kýbrýs) Günün Kahramaný ZORLU TÖRE Ýrsen Küçük kabinesinin bombasý Zorlu Töre oldu. Nerden nereye deðil mi? Ülkü ocaklarýndan aktif politikaya ve mezarlýk kapýsýnda aðlaya aðlaya bakanlýk koltuðuna... Doðrusu büyük bir sürpriz bu... En baþarýsýz bakan Hasan Taçoy olmadýðý halde, her ne sebepten ise, görevden alýndý ve kabine dýþý kaldý. Eroðlu'ndan sonra UBP'de parçalanmanýn ilk ciddi sinyalleri bunlar... Hele bir de dün açýklanan bazý belediye baþkanlarýný gördükten sonra UBP'nin kendi kendini tüketmeye baþladýðý söylenebilir rahatça... Girne Belediye Baþkanlýðý'na Nidai Göngördü uygun görülmüþ. Sümer Aygýn karþýsýnda hiçbir þansý yok. Eðr UBP, "Þimdi odunu da koysak seçilir" diye düþünüyorsa, hak ettiði tokadý yer mutlaka...

7 18 Mayýs 2010 Salý AYNA Musa Özmusaoðlu SABREDEN DERVÝÞ Nerde kalmýþtýk? Veren eli kesmezler de alan eli mi kesecekler? Burada kalmýþtýk. Peki Kuzey Kýbrýs'taki bu uygulamalar uluslararasý hukuka ters düþmüyor mu? Hukuksuzluk baþýmýza ilerde bir çorap örmeyecek miydi? O dönemlerde anlý þanlý hukukçu Cumhurbaþkanýmýz vardý. Niye hükümetleri uyarmadý? Bu yapýlan hukuk dýþý uygulamalarýn, yaratýlan kaosun barýþa takoz koyacaðýný bilmez miydi? Yoksa bu hukuksuzluða kendisi mi çanak tutuyordu? Rumun gayr-ý menkullerine koçan verilmesini, yanlýþ anýmsamýyorsam, dönemin en saygýn hukukçularýmýzdan Sayýn Oktay Feridun karþý çýkmýþ ve uyarmýþtý. Ancak ülkeyi yönetenler, bu uyarýlarý kulak arkasý ederek, yaðma düzeninin çarklarýný döndürmeye devam etmiþlerdi. Güney'de bir çam aðacý olan kimi liderlerimiz söylentiler doðruysa, milyonlarca dolarlýk arsalar almýþlar, sonra bu yerleri satarak paraya çevirmiþler. Kýbrýs Türk Hava Yollarý'nýn arkasýndaki iki üç futbol sahasý büyüklüðündeki araziyi kim aldý eþdeðerine karþýlýk ve kaça sattý? Eþdeðeri ne çokmuþ! Kendileri salkýmý yutarken, talkýný da fakir fukaraya daðýtmayý unutmamýþlar. Tabii bu konuda bir atasözümüz daha var: "Bal tutan parmak yalar", derler. Kim demiþ onu? Parmak yalamak olur mu? Küp dolusu bal varken niye parmak yalayalým? Parmak yalamak halkýn iþi belki. Yetiþtiren parmak yaladý, yetiþtirmeyen de avucunu yaladý. Parmak yalayabilenler UBP'yi iktidara, Sayýn Derviþ Eroðlu'nu da Cumhurbaþkanlýðýna taþýdý. Ýþin püf noktasý buydu. Þimdi bu yutma zihniyetinin temsilcilerinden barýþ yapmasýný bekleyeceðiz, öyle mi? Bekleyeceðiz, hem de çok bekleyeceðiz çok!.. Gözlerimiz ayna olacak beklemekten! 2009 Genel Seçim öncesi, iþ, kredi vaatlarýnýn yanýsýra yeni bir kaynak paketinden dem vuruyordu o zamanýn Sayýn Baþbakaný. Evet, zihninizi yoklayýnýz; anýmsayacaksýnýz. Yeni bir kaynak paket. Ne demek bu? Daha yaðmalattýracaðý Rum malý varmýþ. Yoktur ya neyse!.. Dilin kemiði yok, salla, sallayabildiðin kadar. Nasýl olsa bu halk vaatlara inanýr. Sonra da unutur. Rahmetli Fadýl Nekipzede'nin bir sözü vardý: "Ben inanmam! Ýnananýn da...", derdi. Nereden baþlayýp, hereye geldik. Adamlar politikanýn sýrrýný biliyorlar. Nedir bu sýr? Vaat edeceksin, yalan atacaksýn. Olmadý tehdit edeceksin, korkutacaksýn, iþten atacaksýn. Ýþten attýklarýna "Yakýnda tekrar seni iþe alacaðým. Biliyorum sana haksýzlýk oldu. Sen birinci sýradasýn. Hele bu seçimleri bir atlatalým, söz, ertesi gün iþe baþlayacaksýn", diyeceksin. Vatandaþ saf saf soruyor: genel seçimleri bitti. Hani iþ? -E durun bakalým. Daha sandalyeye oturalý kaç ay oldu? Hele bir koltuk ýsýnsýn, hele bir zamlarý yapalým gizli gizli, atacaklarýmýzý iþten atalým. Ondan sonra. -Tamam seçileli bir yýlý geçti. Daha ne kadar bekleyeceðiz? -Þimdi da Cumhurbaþkanlýðý seçimi var. Cumhurbaþkanlýðý seçiminde bakalým ayný gayret gösterip Sayýn Eroðlu'nu seçtirebilecek misiniz? Ha gayret! Nihayet bunu da baþarýyor vatandaþ az farkla da olsa. Bu kez yerel seçimler kapýya dayandý. Acele etmeyin, bu seçimler de bitsin gerisi kolay! Tabii arkasýndan, "erken genel seçim" gelmezse!.. Yok eðer genel seçim varsa, az daha beklersiniz. Ölmezsiniz ya! Ne demiþ atalarýmýz: "Bekleyen Derviþ, muradýna ermiþ." Þu bizim Derviþ Bey'i örnek alýn. Kaç yýl beklemiþ ve en sonunda muradýna ermiþ. Kim bilir, belki bir gün siz de muradýnýza edeceksiniz. Nasýl? Haksýz mýyým?.. MECLÝS YENÝ HÜKÜMET ÝÇÝN OLAÐANÜSTÜ TOPLANIYOR Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, yeni hükümetin sunulmasý için bugün saat 10.00'da olaðanüstü toplanacak. Yeni kabine ilk toplantýsýný da bugün 15.00'te yapacak. Meclisten alýnan bilgiye göre Ýrsen Küçük'ün baþbakanlýðýnda oluþturulan ve Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu tarafýndan onaylanan yeni kabine bugün Meclis'e sunulacak. DP'nin desteðiyle kurulan azýnlýk hükümeti ilk toplantýsýný Baþbakan Küçük baþkanlýðýnda bugün 15.00'te yapacak. Ýlk toplantýda, hükümet programýnýn da ele alýnmasý bekleniyor. Anayasa ve Meclis Ýç Tüzüðü'ne göre Bakanlar Kurulu'nun programý, atanma tarihinden baþlayarak en geç bir hafta içinde, Baþbakan veya bir bakan tarafýndan, Cumhuriyet Meclisi'nde okunmasý gerekiyor. Güvenoyu görüþmeleri ise, programýn okunmasýndan iki tam gün sonra baþlayacak ve görüþmelerin bitiminden bir tam gün sonra güvenoyuna baþvurulacak. Hükümetin güvenoyu alabilmesi için Meclis Genel Kurulu'nda yapýlacak oylamada, güvenoyu verenlerin sayýsýnýn ret oyu verenlerden fazla olmasý gerekiyor. RAZÝYE KOCAÝSMAÝL YENÝDEN BAÞKAN Kanser Hastalarýna Yardým Derneði'nin 8. Olaðan Genel Kurulu'nda Raziye Kocaismail baþkanlýða yeniden seçildi. Dernekten verilen bilgiye göre Cumartesi günü Yakýn Doðu Üniversitesi Büyük Kütüphane Konferans Salonu'nda gerçekleþen genel kurulda dernek yetkili organlarý belirlendi. Tek aday olan Kocaismail'in yeniden baþkanlýða getirildiði genel kurulun oluþturduðu yönetim kurulunda ise As Baþkanlýðý Saffet Nadiri, Genel Sekreterliði Þerif Özhür yürütecek. Derneðin Mali Ýþler Sorumlusu Þule Ulunay, Örgütlenme Sorumlusu Emel Akgönül, Basýn Yayýn Sorumlusu Gökhan Gökberk, Sosyal Ýþler Sorumlusu Mustafa Kemal Dayý oldu. Denetleme Kurul Üyeleri ise þu isimlerden oluþtu: Cüneyt H. Küçük, Saadet Tosunoðlu, Turgut Tuncer. Disiplin Kurulu üyeliklerine ise Cüneyt H. Küçük, Turgut Tuncer ve Baykan Küçüksönmez getirildi. Öte yandan dernek bölge sorumlularý þu isimlerden oluþtu: Akdoðan Gökçen Karaca, Alaniçi Hanife Akbulut, Alsancak Ahmet Ateþ, Boðaztepe Özgül Özgüç, Dikmen Ceylan Dede, Esentepe Adalet Þahiner, Girne Þaziye Çýnaroðlu, Gönyeli Gülseren Dereli, Güzelyurt Emine Ertay, Ýskele Ersin Nizam, Köprü Iþýn Alýkan, Lapta Nidai Keleþ, Lefke Güney Aktulga Lefkoþa Dincel Þükrettin, Maðusa Zarifþen Menteþoðlu, Mormenekþe Fatma Güral, Topçuköy Emine Altekin, Mehmetçik Nüvit Þenyiðit. KAN BAÐIÞI- Aydýnlýk Yarýnlar Hareketi, Gazimaðusa Devlet Hastanesi'ne önceki gün kan baðýþýnda bulundu. AYH adýna açýklama yapan konuþan Baþkan Anýl Kaya, kan vermenin insanlýk ve yurttaþlýk görevi olduðuna iþaret etti. Kaya, geçen yýl 14 Haziran Dünya Gönüllü Kan Baðýþçýlarý Günü'nde AYH olarak kan baðýþladýklarýný, ancak bu sene, kan ihtiyacýný göz önünde bulundurarak daha erken organize olduklarýný belirtti. 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ BAÞA DÖNDÜK GENE... Gazetemizde yayýnlanan yazýlara kýzan birisi elektronik posta yoluyla bizlere bir mesaj gönderdi. Burhan Yavuz imzasýný taþýyan mesaj aynen þöyle: "Afrika gazetesi... 5 mayýs 2010 tarihli Afrika gazetesine yazmýþ olduðunuz yazýlarý hayretler içinde okudum. Sizin Rumun mezaliminden nasibini almamýþ kiþiler olduðunuz çok belli. Bir gün eve geldiðinizde, annenizin, babanýzýn, kardeþinizin, eþinizin, çocuklarýnýzýn Rumlar tarafýndan canlý canlý topraða gömüldüðünü duymuþ olsaydýnýz bugün bu yazýlarýnýzý yazabilir miydiniz bilmiyorum. Ama bunlarý yaþayan çok insan var bu ülkede ve siz bu yazdýklarýnýzla, bunlarý yaþayan insanlara çok saygýsýzlýk yaptýnýz. Sizler bencil, çýkarcý, toplum duygusundan nasibini almamýþ insanlarsýnýz. Bu ülkede tabii ki çok yanlýþlar yapýlmýþtýr. Ancak bugün hayatta isek ve gece yattýðýmýzda rahat uyuyorsak, bu sizin beðenmediðiniz 'iþgal güçleri' sayesindedir. Ve eðer bu 'iþgal güçleri' hala adadaysa bunun nedeni Rumlarýn Annan Planý'na hayýr demesidir. "Yemek yediði kaba sýçan" lafý siz ve sizin gibilere çok yakýþýr. Sýnýr oradadýr. Rum pasaportçuklarýnýz da var zaten. Rum tarafýna geçip 'özgürce' Rumcuklarýnýzla beraber yaþayabilirsiniz. Tabii sizi yaþatýrlarsa..." KALKINMA BANKASI Telefonla gazetemizi bilgilendiren bir vatandaþýmýz geçenlerde Ömer Köse ve Ahmet Atamer'in ailevi yurtdýþý gezilerinden sonra baþka bir konuyu daha gündeme getirdi. Vatandaþýmýzýn söyledikleri þunlar: "Geçenlerde gazetenizin þikayet köþesinde yayýnlanan yazý doðrudur. Ekonomi Bakanlýðý Müsteþarý ile Kalkýnma Bankasý Müdürü Kanada'ya gittiler. Pasifik Bankalarý toplantýsýna... Memlekette paket açmaya ve kazanýlan haklarý geriletmeye çalýþan UBP hükümetinin bazý müdür ve müsteþarlarý hükümetin ensesinden dünyayý dolaþýyorlar... Ýçte yaptýklarý baþka bir partizanlýk... Kötü duruma gelmemizin en büyük sebebi particiliði devletle bütünleþtirmek oldu. Eskiden de böyleydi, þimdi de... Eskiden Kalkýnma Bankasý'na gazeteler alýnýrdý. Yeni hükümet gelir gelmez uygulamayý deðiþtirdi. Genel Müdürlüðe alýnan gazeteler durduruldu... ÖRP döneminde çok kötü icraatlar yapýldý burada. Akýl almaz da harcamalar. ÖRP döneminde muhalif gazeteler alýnmazdý. Belli gazeteler alýnýrdý. Þimdi sadece 2 gazete alýnýyor. Kýbrýs ve Güneþ gazeteleri... Genel Müdürlüðe deðil sadece, Kalkýnma Bankasý'nýn her þubesine birer tane alýnýyor... Bu antidemokratik bir uygulamadýr. Taraf tutmadýr. Bana göre tüm gazeteler alýnmalý. Bilgi edinme özgürlüðü vardýr. Ayrýmcýlýk yapýlamaz. Anayasaya da aykýrý hareket edilmektedir." BASIN ÝÞ YASASI... Cemil Melek imzasýyla gazetemize mesaj gönderen vatandaþýmýzýn mesajý þöyle: "Ben basýn camiasýna yakýn duran birisiyim. Gerçek ismimle deðil de kod adýmla yazýyorum bu mesajý. Ýþ güvencesi ve sendikal örgütlenmenin en zayýf kaldýðý iþ kollarýndan biri olan basýnda, uzun çalýþma saatlerine karþýlýk cüzi ücretlerle mesleðini icra eden gazeteciler, Basýn Ýþ Yasasý'na raðmen arzulanan ortamdan çok uzaktadýr, deniyor. Çok doðru. Ancak hatýrlatmak istediðim baþka bir konu vardýr. CTP döneminde bir yasa yapýlmýþtý. Ne oldu o yasaya? Neden yürürlüðe konmadý? Sonay Adem eski bir sendikacý ve yasa hazýrlandýðý zaman da Çalýþma Bakaný deðil miydi? Beþ yýlda neden gerçekleþtirmedi bu deðiþiklikleri? Þimdiki bakan patron... Sendikacý bakan yapmadýysa patronluktan gelen birisinin yapmasý mý beklenir? Bu yasa hayata geçirilseydi Sayýn Akkor iþten atýlýr mýydý" ALO AFRÝKA HATTI BÝZÝM DUVAR PORTOKAL ATIÞALIM ARABÖLGE'DE BULUÞALIM Bizim Mandra Mandraya Hollanda'dan 168 turistin gelmesi, yýllardýr görgüsüzleri oynayan turizm sektöründe büyük heyecan ve coþku yaratýrken, geçmiþte yaþananlarý bilen vatandaþlar arasýnda olaya ihtiyatlý bir yaklaþýmýn hakim olduðu gözlemlenir. Turistik tesislerimiz geçmiþ CTP hükümetinin kötü icraatlarýnýn kurbaný olarak haciz kýlýcý altýnda inlerken, "Þu kadar turist hedefliyoruz" gibi beklentiler vatandaþa komik gelmektedir. Sokaktaki adam "Biz bu filmi yýllardýr izliyoruz" diye imalý imalý söylenir.

8 8 18 Mayýs 2010 Salý YAÞADIKÇA Ýsfendiyar Ciyaslýoðlu BÝR TOPLUM NASIL YOK EDÝLÝR? "Osmanlý Ýmparatorluðu'nun çöküþ sürecinin son halkasý sayýlan Balkan savaþlarý esnasýnda, "düþman" sýnýrýnýn (Sýrp-Karadað) gönüllü bekçileri olan Arnavut toplumuna; asýrlar boyu yapamadýklarý "Türkleþtirme" siyasetini zorla tatbik etmeye kalkýþtýlar. Bu yüzden Türkçenin dýþýnda kendi ana dillerini öðrenmelerini yasaklamýþ olmalarý... Ve buna benzer sair hususlar yüzünden isyana sürükleyerek savaþýn kaybedilmesine ve, 1912 yýlýnýn 26 Ekim akþamý; 13. Kolordu komutaný Hasan Tahsin Paþa, Selanik þehrini, Yunan ordularý baþkomutaný Kral Konstantin'e devrediyor. Ve 5 asýrlýk süreden sonra terk ediyorlardý." (Asýrlar Boyu Selanik. Yazan: Fehmi Nuza Em. B. Elçi) Ancak, tarihin bilincinden yoksun, yüreklerinde zerre kadar ülke ve insan sevgisi taþýmayan, bu ittihatçý kafalar, 1930'lu yýllarda, Hitler nazizmi ile Mussolini faþizmi yüzünden Avrupa'da ortam gerginleþtikçe; komþu ülkelerde ve Orta Asya'daki "tutsak" Türklerden söz ederek savaþ kýþkýrtýcýlýðý yapmaya baþlamýþlardý. Yeni Türk tarihinin mimarý ve bu ittihatçý kafalarý hep iç düþman olarak görmüþ olan Atatürk; Türkiye Cumhuriyeti içindeki Türkçülük (Turancýlýk) faaliyetlerinin misak-ý milli sýnýrlarý dýþýna taþýrýlmasýný istemiyordu. "Biz yurtta ve dünyada sulh için çalýþýyoruz" demesine karþý; atalarý Osmanlýya yakýþýr bir gençliðin ancak savaþ kültürü içinde yetiþebileceðini söylüyorlardý. Buna karþý Atatürk, Türk Ocaklarý tüzüðünün 2. maddesini deðiþtirerek faaliyetlerini dýþa taþýmalarýný kesinlikle yasaklamýþtý. Tarih 27 Nisan Alman panzerleri Avrupa'yý hallaç pamuðu gibi daðýttýðý günler... Hitler'in, iþgal edilen bir ülkede "Bir toplum nasýl yok edilir?" formülü konusunda nazi subaylarýna özetle þunlarý söylüyordu: "Alman milletinde üstün ýrkýn bütün vasýflarý yaþýyor... Kolonilerimiz, yýl içinde yerli halktan 3-4 misli Almana yuva olarak geliþecektir... Reich (vali) gayemize uygun çiftlikler kuracak. Topraklar için bedel ödenmeyecek... Þehir çevrelerinde km'ye kadar geniþ yollarla en mükemmel köyler inþa edecek... Yerli halka karþý hiçbir sorumluluk üstlenmeyecek; onlara Alman öðretmenler saðlayacak, kendi radyolarýmýzý kuracak, içlerinden iþimize yarayacak gazete ve yazarlara þekil vererek bu hayvan sürülerine karþý mücadele edeceðiz... Onlarý uyandýrmaya kalkýþan hainleri doðru temerküz kamplarýna yollayacaðýz..." (Hitler'in bu "üstün ýrk" manyaklýðýnýn aðýr faturasý, yazýk ki topyekün Alman milletine kesilmiþti). Ve, tarih 20 Temmuz Ýttihatçýlara özgü, "üstün Türkçülük" zihniyetinin bugünkü temsilcileri "kurtarýcý" olarak geldikleri Kýbrýs'ýn yarýsýný iþgal ederek kolonileþtirdiler... Hitler'in, "Bir toplum nasýl yok edilir?" formülünü Kýbrýs Türk toplumunda aynen uygulamaya koydular. Þöyle ki, memleketimiz; yýl içinde Kýbrýslýtürklerden 6-7 misli Türkiyeli Türk'e yuva olarak geliþti... Vali (Reich), gayelerine hizmet edecek uygun çiftlikler (askeri gazinolar, askeri kantinler vb) kurdu, topraklar için hiçbir bedel ödemedi... Þehir çevrelerinde, geniþ (çift þeritli) yollara baðlanmýþ, her türlü entrikanýn ve melanetin kaynaðý kumarhaneler, gece kulüpleri inþa etti!.. Kendi radyolarýný, TV'lerini kurdular, gazetelerini çýkardýlar... Ýçimizdeki iþbirlikçilere þekil vererek (besleyerek) toplumsal varlýðýmýzýn ve kimliðimizin inkar edilmesi saðlandý... Baþýmýza atadýklarý sözde sivil (hükümet) figüranlarýyla da KKTC'nin egemenlik ve baðýmsýzlýk borularý çalýnmaktadýr. Toplumu uyandýrmaya çalýþan ve "yok edilme" tehlikesinin iþgal rejiminden geldiðini yazan ve söyleyen Afrika'yý; kalleþçe yapýlan bombalý ve "hukuki" saldýrýlarýna raðmen susturamadýlar... Bu yüzden taktik deðiþtirip, askerle içli-dýþlý olmuþ, askere her türlü hizmeti vermekten zevk alan kiþiliksiz tipleri, baþta Þener Levent ve Afrika'nýn diðer yazarlarýný; askerle ve askeri tabularla uðraþýlmamasý için "ikna" turlarýna çýkmýþlardý... Bunda da baþarýlý olamayýnca; saðcýsýyla solcusuyla tam kadro sövme kültürleriyle çamur atma yarýþýna girdiler. Bir kere Afrika'ya ve yazarlarýna sövecek en son CTP'nin kurmaylarýdýr. Ve onlara bir tavsiye: CTP'nin yakasýndan düþün! Partiyi geleceðin genç kuþaklarýna býrakýn! Sonra; 5-6 yýllýk yönetiminizin ilk icraatý olan, üçbuçuk trilyonluk bütçesiyle tamamen Kýbrýslýtürklere ait "sivil hava kurumunu", hiç gereði yokken ve sizlere yapýlan bütün ikazlara raðmen hangi þeytanlarýn direktifleriyle kapattýnýz?.. Kapatmakla neyi amaçlýyordunuz? Açýklayýn hafýza deposu olmayan bu topluma da... Yine konuþuruz... "KUZEY KIBRIS'TA ÝNSAN HAKLARININ HARÝTALANDIRILMASI PROJESÝ" BAÞLADI Kýbrýs Türk Ýnsan Haklarý Vakfý (KTÝHV) tarafýndan hazýrlanan "Kuzey Kýbrýs'ta Ýnsan Haklarýnýn Haritalandýrýlmasý" isimli proje baþladý. AB'nin Kýbrýslý Türkler için öngördüðü 259 milyon Euro'luk mali yardým kapsamýnda AB tarafýndan finanse edilecek olan, hazýrlýk süreci Mart ayýnda baþlayan ve 2 yýl sürecek olan projeyle insan haklarý alanýnda farkýndalýk yaratýlmasý amaçlanýyor. "Kuzey Kýbrýs'ta insan haklarý seferberliði" olarak nitelendirilebileceði belirtilen proje ile toplam 11 alanda Kuzey Kýbrýs'ta insan haklarýnýn durumu haritalandýrýlarak rapor yazýlacak. Proje ile ilgili bilgi vermek amacýyla dün KTÝHV'de bir basýn toplantýsý düzenlendi. KTÝHV Baþkaný Emine Erk ve Proje Koordinatörü Mustafa Abitoðlu'nun açýklamalarda bulunduðu basýn toplantýsýnda, Proje Asistaný Fikriye Erkanat Sakallý da hazýr bulundu. ERK KTÝHV Baþkaný Emine Erk, konuþmasýnda Vakfýn yürüttüðü çalýþmalarla ilgili bilgiler verdi. Vakfýn insan haklarýnýn farklý alanlarýnda faaliyet gösterdiðini anlatan Emine Erk, gerek Kýbrýs sorunundan kaynaklanan mülkiyet, vatandaþlýk ve azýnlýklar sorunu gibi insan haklarý sorunlarý gerekse Kuzey Kýbrýs'ta mülteci haklarý, çocuk ve engelli haklarý ile her türlü ayrýmcýlýkla mücadeleye kadar bir çok evrensel insan haklarý konularýyla ilgili kapsamlý çalýþmalar yürüttüklerini anlattý. Ana hedeflerinin çözüm olsa da olmasa da toplumun evrensel boyutlarda insan SÝVÝL SAVUNMA'DAN TATBÝKAT Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý koordinatörlüðünde, bu yýl ilk defa, ülkede bulunan üniversiteler, Atatürk Öðretmen Akademisi, Türkiye ve yabancý ülke üniversite akademisyenleri ve arama-kurtarma kulüp mensubu öðrencilerinin katýlýmýyla "Sivil Savunma Uluslararasý Üniversiteler Arama- Kurtarma Seminer-Tatbikatý 2010" gerçekleþtirilecek. Tatbikat, dün baþladý ve Perþembe gününe kadar sürecek. Sivil Savunma Teþkilatý'ndan yapýlan açýklamaya göre, tatbikata; KKTC'den Doðu Akdeniz Üniversitesi, Yakýn Doðu Üniversitesi, Girne Amerikan Üniversitesi, Lefke Avrupa haklarýna kavuþturulmasý olduðunu dile getiren Erk, bir çok baþlýk altýnda mevzuat deðiþikliði ve raporlandýrma çalýþmalarý olduðunu söyledi. Çalýþmalarýný sürdürürken Kuzey Kýbrýs'ýn insan haklarý resminin tamamen eksik olduðunu fark ettiklerini dile getiren Erk, Kýbrýslý Türkler'in insan haklarý düzeyinin mevzuat açýsýndan ne olduðu, uygulama açýsýndan hangi noktada olunduðu ve hangi noktada olunmasý gerektiðini raporlandýran ve öneriler getiren bir rapor olmadýðýný belirtti. Erk, kendilerinin bunu bir projeye dönüþtürdüklerini ve projelerinin kabul görerek hayata geçirildiðini ifade etti. ABÝTOÐLU Proje Koordinatörü Mustafa Abitoðlu da, hazýrladýklarý projenin Kuzey Kýbrýs'ta bir ilk olduðunu ifade ederek, proje kapsamýnda, mülteci konusu, insan ticareti, tutuklu haklarý, kadýn haklarý, cinsel yöneliminden dolayý ayrýmcýlýða uðrayan bireylerin haklarý, engelli haklarý, çocuk haklarý, göçmen iþçi ve ailelerinin haklarý, azýnlýk haklarý, mülkiyet haklarý ve kayýplar sorunu alanlarýnda Kuzey Kýbrýs'ýn durumunu raporlandýracaklarýný söyledi. Abitoðlu, bu konularda KKTC'deki mevzuatýn taranacaðýný, konuyla ilgili uluslararasý alandaki mevzuat ve uygulamalarýn karþýlaþtýrýlacaðýný ve evrensel insan haklarý ölçütlerini yakalamak için çözüm ve politika önerilerinin ilgili tüm paydaþlarla paylaþýlacaðýný da dile getirdi. Üniversitesi, Uluslararasý Kýbrýs Üniversitesi, Atatürk Öðretmen Akademisi, Kazakistan'dan Miras Üniversitesi, Amerika Birleþik Devletleri'nden Marshall Üniversitesi, Ýran'dan Þerif Üniversitesi, Filistin'den Najah Üniversitesi, Azerbaycan'dan Azerbaycan Devlet Ýktisat Üniversitesi ile Bakü Devlet Üniversitesi, Türkiye'den Boðaziçi Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ile Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Cezayir'den Polytechnic National School, Yemen'den Sanaa Üniversitesi ve Avusturya'dan Uni Wien Institüt Für Meteorologie üniversitelerinin aralarýnda bulunduðu toplam 10 ülkeden 18 üniversitenin katýlacaðý belirtildi. Yuvarlak Masa Salih Çelebioðlu ÝÇ HESAPLAÞMA... (4) Bugün Pazar... Bir Pazar keyfi yapmak istedim. Televizyonun karþýsýna geçip oturdum. Evde Tevfika ile ikimiziz. Günhan'la Coþkun futbola gittiler. Her çocuðun, her gencin, bir spor dalýyla meþgul olmasý öðütlendiðinden Coþkun da futbol oynamayý tercih etti. Hani futbolcu olacaðýndan deðil. Biraz eksersiz, biraz da buradaki teamüle uymalý babýnda. Televizyonda güzel bir program var. Funda Arar'la Kýraç birlikte bir müzik programý sunuyorlar. Bir saatlik. Bu programý da Barýþ Manço'nun anýsýna, onun þarkýlarýndan derlemiþler. Her zaman böyle güzel programa rastlamak mümkün olmaz. Tevfika ile hem kahvelerimizi içiyoruz; hem de bizi geçmiþimize, 1960 yýllarýn sonu ile 70 yýllarýn baþlarýna götüren Manço'nun bu güzel eserlerini dinliyor, durmadan iç çekiyoruz. "Ne güzeldi o günler" diyoruz. Herþeye karþýn güzeldi. Þarkýlarýmýz, türkülerimiz, sevinçlerimiz, üzüntülerimiz bir baþkaydý. Bir baþkaydý hayallerimiz de... Müziðimiz bu denli yozlaþmamýþtý. Bizi sallayan þarkýcýlar yoktu. Veya vardý da biz onlarla sallanmýyorduk. Cem Karaca'yý, Ruhi Su'yu, Barýþ Manço'yu, Fikret Kýzýlok'u, Edip Akbayram'ý vs. dinler; halk müziðinde ise kimliðimizi bulurduk. Âþýk Veysel dizelerinde, bize hep insan olmayý; Pir Sultan Abdal ise haksýzlýða karþý çýkmamýzý öðütlerdi. Þimdilerde ise, insanýn kulaðýný zonklatan bangýr bangýr baðýran bu "teneke müziðinde" ne tat buluyoruz ne de haz. Ben böyle müziði dinlerken, o içimdeki "ben" yeniden karþýma dikilmiþ peþ peþe sorularýna baþlamýþtý. -Ne o; bugün de mi yazmayacaksýn? -E, bugün Pazar. Ýzin ver de þöyle bir dinlenivereyim. -Ýpe un sermeye baþladýn anlaþýlan. Dün de yazmadýn. Niye yazmaya baþladýn o zaman? -Kurbanýn olayým. Ben mi baþladým? Sen baþlatmadýn mý beni? "Dýr dýr" etmedin mi? -Ettim de fena mý oldu? Bak yazmaya baþladýn iþte! Az þey mi? -Peki ne yazmamý istiyorsun? -TMT'yi yaz. 1964'ten sonraki günleri... -Sen de biliyorsun ki TMT'ci deðildim. Ben mücahittim. 21 Aralýk'tan sonra TMT; mücahit örgütü þekline dönüþüp de yer üstüne çýkýnca katýldým ben bu örgüte. Ondan öncesini bilmiyorum. -Neden TMT'ci olmadýðýný, eðitime katýlman istendiði halde reddettiðini de anlattýn mý etrafýndakilere? -Ne farkeder ki? -Çok fark eder. -Bir kere ben bir "yeraltý örgütünün" kurulmasýna karþýydým. Kendime göre nedenlerim vardý... -Vardý ama daha önce Volkan'da da bulundun ama... -Doðru Volkan'da bulundum. Maðusa'da lisede son sýnýf öðrencisi iken arkadaþlarýmla örgütte çalýþtým. Ama bu senin anladýðýn manada deðildi. Bir hücreydik. Hepsi okuldan arkadaþ. Liderimiz de sýnýf arkadaþýmýz. Emirleri ve direktifleri getirir, hep beraber oturur yapardýk. Meselâ Rumlarýn yarattýklarý bir olay üzerine Maðusa halkýnýn bilgilenmesini ve moralinin yüksek tutulmasýný mý istiyorduk? O zaman oturur, bir beyanname kaleme alýr, bunu teksir makinesinde çoðaltýr, sonra da arkadaþlarla paylaþarak, tespit edilen bölgelere daðýtýrdýk. Hiçbir zaman þiddete baþvurmadýk. Kýrýp dökmedik, yaðmalamadýk. Nümayiþlere de katýlýrdýk. Bu arada örgüte para toplamak için sinema günleri yapar; hatta tiyatro oyunu hazýrlar, hem Maðusa'da hem de köylerinde oynar; örgütün bütçesine katkýda bulunurduk. Senin anlayacaðýn son derece mâsumane faaliyetlerdi bunlar. Zaten son senemizdi lisede. Mezun olunca da bitti. Mezun olunca Lefkoþa'ya geldim. Lefkoþa'da bir yýl çalýþtým. Bu bir yýl zarfýnda çok þeyler öðrendim. Volkan vardý, Kara Çete vardý, 9 Eylül Cephesi vardý ve daha baþkalarý. Bunlardan Kara Çete, halka, özellikle esnafa kan kusturuyordu. Esnaftan para vermeden mal almalar, haraç istemeler gýrla gidiyordu. Halk usanmýþ, bezmiþti. Bir landrover içinde sabahtan akþama kadar, büyük bir süratle Lefkoþa sokaklarýnda dolaþan Kara Çeteciler halk arasýnda büyük bir huzursuzluk yaratýyordu. Ýþin acý yaný da onlara "dur" diyecek hiçbir makam yoktu... (sürecek)

9 18 Mayýs 2010 Salý Tünel ALINTI VÝCDAN ÝNSANI KOVALAR Açýn bakýn döktürdüðünüz köþelere. Hani, "Sahte oruç, kanlý iftar" baþlýðý atmýþtýn. Hani, "Ölüm orucu yaptýðý sanýlan birçok mahkûmun turp gibi olduðu görüldü" diye spot yazmýþtýn. Hani, "Mahkûmlar Kalaþnikof'la ateþ açtýlar. Örgüt liderleri mahkûmlara benzin döküp kibriti çaktý" diye haberler çakmýþtýnýz. Hani hiç utanmadan, ölümlerin üstüne "Hayat güzeldir" manþeti döþemiþtin! 10 yýl geçti. Ýçeriden ateþ açýlmadýðý, ölümlerin 100 metreden ateþ edilerek vuku bulduðu... hatta kurþun yaralarýnýn býçakla geniþletildiði raporlara 1girdi. Sizin umurunuzda bile deðil! Ýsimleriyle sanýk 39 erin 28 ölüye dair vicdani muhasebesini dahi yapmayacak, erlere emir veren sivil ve asker büyüklerle birlikte hep arazi mi olacaksýnýz? Hiç utanmadan hep itibarlý mý kalacaksýnýz? Umur TALU (haberturk.com) DÝPNOT Derviþ Eroðlu bugün saat 19.00'da Merit Otel'de görüþmeci heyetindeki isimleri açýklayacak. ÞEYTAN MARKA GÝYER ARÞÝV TARÝH 7 NÝSAN, 2009 Uluslararasý Kýbrýs Üniversitesi'nin Kýbrýs TV ile birlikte düzenlediði "Ýlk 100 Gün" programýnýn dün akþam yapýlmasý beklenen 3. bölümü bilinmeyen nedenlerle iptal edildi. Gözden kaçmayanlar... OTURURLAR "DEVRÝM", KALKARLAR "DEVRÝM" CTP'liler de "devrim" sözcüðünü dillerinden düþürmüyorlar. Hükümete gelirler "devrim" olur. Hükümetten giderler yine "devrim" olur. Otururlar "devrim", kalkarlar "devrim". Hiçbirþey yaptýklarýný göremezsiniz ama onlar "devrim" yapmýþlardýr. Hükümetteyken yandaþlarýný kredilerle beslemeleri de "devrim"dir, çamurcu gazeteleri beslemeleri de "devrim"dir. Meðer "Belediyeler Deðiþiklik Yasasý"ný geçirirken de "devrim" yapmýþlar ve ülkemizde 28 kent yaratmýþlar. Hayret. Buna raðmen KKTC köyden beter. Nasýl iþ bu iþ? ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Son kez söylüyorum, erteleme yasa önerisi yasalara aykýrýdýr geri çekin..." Mehmet ÇAKICI Aklýnýzda bulunsun Erkeklerde testosteron düþünce, uyku azalýyor Kanada'nýn Montreal Üniversitesi psikoloji bölümü bilim insanlarý uyku problemi ile testosteron seviyesinin iliþkili olduðunu tespit etti. Uzmanlara göre 50 yaþýn üzerindeki erkeklerin büyük çoðunluðunda gözlemlenen her yýl yüzde ikilik testosteron seviyesi azalýþýnýn derin uykuya geçmeyi zorlaþtýrdýðý kaydedildi. 50'li ve 20'li yaþlardaki erkekleri inceleyen uzmanlar, ileri yaþtaki erkeklerde testosteron seviyesi düþük olanlarýn diðerlerine oranla yüzde 10 oranda daha zor derin uykuya geçtiði belirlendi. Uzmanlar bu iliþkiyi, derin uykuya geçiþ için gerekli olan vücut ve beyin saðlýðý senkronizasyonuna baðlýyor. "Yerel yönetim bizim iþimiz... Markayýz ve kendimize güveniyoruz..." Hakan KUNTAY Memleketimden manzaralar 9 Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... KIBRIS'A SEVDALIY- MIÞLAR... CTP, yerel seçimlerde "Duyan duysun, bilen bilsin böyledir bizim sevdamýz", "Kýbrýs'a sevdalýyýz" ve "Yerel yönetimler bizim iþimiz" sloganlarý katýlacakmýþ. Ferdi beyin aðzýndan bu sloganlarý duymak pek komik kaçýyor. Beþ sene boyunca Baþbakanlýk koltuðunda otururken hiç görmedik o sevdayý çünkü. Bir de Shakespeare'den alýntýlar yapýyor Ferdi bey ve "Sevenler için zaman ebedidir" diyor. Oysa, Kýbrýs Türk halký CTP'yi hükümetten devirirken "Sen de mi Brütüs" demiþti. The Washington Post: 'Obama yönetimi Brezilya-Türk giriþimini reddetti' Ýran geçen hafta beþ Kürt muhalifi daracaðýna gönderdi; bu kiþilerin arasýnda, suçlamalarý iþkence altýnda itiraf etmek zorunda kaldýklarýný anlatan 28 yaþýnda bir kadýn da vardý. Tahran pazartesi günü de, geçen yýlki hileli cumhurbaþkanlýðý seçimi hakkýnda Newsweek dergisi için haber yapan Ýranlý-Kanadalý gazeteci Maziar Bahari'yi gýyabýnda 74 kýrbaç ve 13 yýl hapis cezasýna çarptýrdýðýný ilan etti.. Afrika nýn sizin için týk ladýklarý... Fakat Brezilya Devlet Baþkaný Lula da Silva, Ýran'ýn ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney ve Cumhurbaþkaný Mahmud Ahmedinecad'ýn aþýrýlýkçý klikiyle 'temas kurmak' yönünde yeni bir çaba çerçevesinde Tahran'a gidecek. Lula ve Türkiye Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, Ýran'a nükleer programý nedeniyle bir dizi yeni BM yaptýrýmýnýn önüne geçecek þekilde bir anlaþma saðlamaya yönelik son bir çaba ortaya koyduklarýný savunuyorlar. Kendi hükümetleri dýþýnda hiç kimse baþarýlý olacaklarýný düþünmüyor. Brezilya ve Türkiye liderlerinin bu canilerle müzakere etmekteki ýsrarcýlýðý kýsmen, ABD'ye karþý koyma gücüne sahip, yeni ortaya çýkmakta olan dünya güçlerine liderlik ettiklerini gösterme hýrslarýndan kaynaklanýyor. Müdahale tam da, Obama yönetiminin BM Güvenlik Konseyi'nin diðer daimi üyeleriyle yeni bir yaptýrým kararý konusunda anlaþmaya yaklaþtýðý bir zamana denk geldi; yönetim söz konusu kararýn önümüzdeki haftalarda oylamaya sunulmasýný umuyor. Brezilya ve Türkiye'yse Güvenlik Konseyi'nin geçici üyeleri ve bu durum onlara poz kesmeleri için bir platform saðlýyor. Obama yönetimi Brezilya-Türk giriþimini reddetti; Dýþiþleri Bakaný Hillary Clinton'ýn sözcüsü, bakanýn Türk meslektaþýna þunu söylediðini aktardý: "Ýran'ýn son dönemdeki diplomasisi, gerçekte nükleer programýyla ilgili uluslararasý endiþeleri ele alacak adýmlar atmaksýzýn Güvenlik Konseyi'nin harekete geçmesini engellemek yönünde bir çaba." Fakat yönetim kendini kandýrmaya eðilimli: Clinton kýsa süre önce, yaptýrýmlarýn 'Baþkan Obama'nýn 15 ay önce çaðrýsýný yaptýðý türden bir iyi niyet'e yol açabileceðini söyledi. Bu mantýk ve Lula'yla Gül'ün çabalarý ayný sebepten ötürü hatalý. Kendi vatandaþlarýný faal bir biçimde öldüren bir rejim, 'iyi niyetli müzakere'ye girmeyecektir. Ýran'da bir deðiþim gerçekleþecekse de, iki devlet baþkanýnýn da maruz kaldýklarý baskýyý göz ardý ettiði kiþilerce gerçekleþtirilmeli. (Baþyazý, 15 Mayýs 2010)

10 10 18 Mayýs 2010 Salý ERDOÐAN BAKÜ'YE GÝTTÝ TC Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan, özel uçak "ANA" ile KSÝ 11.33'de Azerbaycan'ýn baþkenti Bakü'ye gitti. Beraberinde eþi Emine Erdoðan, Devlet Bakaný Mehmet Aydýn, Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz ile Bakü'ye gelen Baþbakan Erdoðan'ý, Haydar Aliyev Havalimaný'nda, Devlet Bakaný ve Baþmüzakereci Egemen Baðýþ, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Hulusi Kýlýç ve diðer yetkililer karþýladý. Ziyaret kapsamýnda "Þahdeniz-1 Doðalgaz Anlaþmasý"nýn imza altýna alýnmasý bekleniyor. "ÝSLAM KONFERANSI" BERLÝN'DE BAÞLADI Alman hükümetinin Müslümanlarý ilgilendiren konularla ilgili yeni "Ýslam Konferansý" Berlin'de baþladý. Ýçiþleri Bakaný Thomas de Maiziere'nin baþkanlýðýnda düzenlenen konferansta, hükümet ile bazý Müslüman ve göçmen kuruluþlarýnýn temsilcileri, ülkede yaþayan Müslümanlarý ilgilendiren konularý ele alýyor. ERDOÐAN: SÝVÝL AMAÇLI NÜKLEER ENERJÝ HER ÜLKE ÝÇÝN BÝR HAKTIR TC Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Türkiye'nin nükleer silahlara karþý olduðunu, tüm Orta Doðu'nun nükleer silahlardan arýndýrýlmasý gerektiðini belirterek, sivil amaçlý nükleer enerjinin her ülke için bir hak olduðunu söyledi. TC Baþbakaný Erdoðan, uranyum takasýna iliþkin Türkiye, Ýran ve Brezilya'nýn ortak giriþimi sonucu varýlan anlaþma dolayýsýyla Tahran'da düzenlenen zirveye katýldý. Ýran Cumhurbaþkaný Mahmud Ahmedinejad ile Brezilya Devlet Baþkaný Luiz Inacio Lula da Silva'nýn katýldýðý üçlü zirvede konuþan Erdoðan, Ýran'ýn 1200 kilogram düþük zenginlikli uranyumu Türkiye'nin emanetine teslim etmeyi ilke olarak kabul ettiðini bildirdi ve ev sahibi ülkeye teþekkür etti. KÜL BULUTLARI, AVRUPA'DA YAKLAÞIK 1000 UÇUÞU ÝPTAL ETTÝRECEK Ýzlanda'daki yanardað patlamasýndan kaynaklanan kül bulutlarý nedeniyle Hollanda ve Ýngiltere'nin güneydoðu hava sahasýný kapatmasýnýn, Avrupa'da yaklaþýk 1000 uçuþu iptal ettireceði belirtildi. Avrupa hava trafik güvenliði kurumu Eurocontrol'den yapýlan açýklamada, volkanik kül bulutlarý yüzünden uçuþ sayýsýnýn normalden 1000 kadar azalacaðý ve yaklaþýk 28 bin uçuþ yapýlabileceði bildirildi. Açýklamada, kül bulutunun gün boyunca kýsmen daðýlmasýnýn umut edildiði, ancak TSÝ 15:00'de bulutun Kuzey Ýrlanda, Ýskoçya'nýn bazý bölümleri ve Ýngiltere'nin güneybatý kesimlerini etkilemesinin beklendiði kaydedildi. MALINI SATMAK ÝÇÝN KIBRIS TÜRKLERDEN GÜNEY'DE 20 BAÞVURU Kýbrýslý Türklerin, Güney Kýbrýs'ta bulunan taþýnmaz mallarýný satma veya kendi kullanýmlarý için talep etme olaylarýnda artýþ gözlemlendiði bildirildi. Fileleftheros gazetesi haberinde, 2010 yýlýnýn ilk dört ayýnda Güney Kýbrýs'ta bulunan Kýbrýs Türk taþýnmazlarýnýn satýþý için yaklaþýk 20 adet baþvuru yapýldýðýný yazdý. Gazete, Rum Tapu Dairesi'nden elde ettiði bilgilere göre, genelde Kýbrýslý Türkler'in bu yöndeki baþvurularýnýn yüzde KLERÝDÝS AÝLESÝNDEN 18 KÝÞÝYE ÖDÜL Rum toplumuna katký saðlayan Klerides ailesinden 18 kiþiye düzenlenen törenle ödül verildiði bildirildi. Tharros gazetesi; Rum Yönetimi'nin çeþitli kademelerinde görev yapan Kleridis ailesi mensuplarýna; Rum Yönetimi eski Baþkaný Galfkos Kleridis, eski Baþsavcý Petros Kleridis, eski Milletvekili Hristos Kleridis, Keti Kleridis, Ksanthos Kleridis, eski bakanlardan Lefkos Kleridis, Fivos Kleridis ve Takis Kleridis, eski Yargýç Kostas Kleridis, Lefkoþa Rum Belediyesi eski Baþkaný Yoannis Kleridis'e ödül verildiðini Hristofyas: Önemli olan zeminin yeniden teyit edilmesi Dimitris Hristofyas, Eroðlu'nun müzakerelerin devam etmesine iliþkin görüþe olumlu yanýt verdiðini ifade ederek, önemli olan þeyin, müzakere zeminin yeniden teyit edilmesi ve müzakerelere, Talat'la kalýndýðý yerden devam edilmesi olduðunu yineledi. Haravgi ve diðer gazetelere göre, Ýngiltere'deki "Rum Ulusal Federasyonu"nun Cumartesi akþamý düzenlenen etkinliðinde konuþan Hristofyas, Eroðlu'nun seçimleri kazanmasýnýn, yýllara dayanan Kýbrýs sorununa iliþkin tezleri akýlda tutulduðu zaman, Kýbrýs sorununun çözüm perspektifine iliþkin makul endiþeler yarattýðýný ileri sürdü. Hristofyas, "Kýbrýs"taki tüm siyasi dinamiklerin ortak tespitinin, Eroðlu'nun seçilmesinin Kýbrýs sorununa çözüm bulunmasý çabalarýný daha da zor hale getirdiði yönünde olduðunu da savundu. Eroðlu'nun seçimleri kazanmasýnýn hemen ardýndan BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon'a gönderdiði ve müzakerelerin, 23 Mayýs ve 1 Temmuz 2008 ortak açýklamalarý temelinde devam etmesi gerektiðini dile getiren mektubuna da deðinen Hristofyas, bu zeminin, tek egemenlik, tek uluslararasý kimlik, tek vatandaþlýklý iki bölgeli, iki toplumlu, siyasi eþitliðe dayanan federasyon olduðunu söyledi. Hristofyas, bu tezlerin, Güvenlik Konseyi Rum siyasiler Erdoðan'ýn Atina ziyaretini deðerlendirdi Rum siyasiler, TC Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn Atina ziyaretini ve Yunanistan Baþbakaný Yorgos Papandreu'nun bu ziyaret kapsamýnda yapmýþ olduðu "Kýbrýs'ýn garantörlere" gereksinimi olmadýðý açýklamasýný deðerlendirdiler. Haravgi gazetesine göre, Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas, Yunanistan Baþbakaný Yorgos Papandreu'nun, Erdoðan'ýn önünde yapmýþ olduðu "garantörlere gereksinim olmadýðý ve Kýbrýs sorununa çözüm bulunmasýna iliþkin sürecin Kýbrýs sahipli olduðu" þeklindeki açýklamasýný çok önemli ve cesaret verici olarak nitelendirdi. Londra'daki "Rum Ulusal Federasyonu"nu tarafýndan düzenlenen etkinlik kapsamýnda ilgili bir soruyu yanýtlayan Hristofyas, Türkiye ve Yunanistan'ýn iliþkilerini iyileþtirmesinin olumlu bir þey olduðunu, sorunlarýn savaþla deðil görüþmelerle çözümlenmesinin mümkün olduðunu belirtti. Hristofyas, Papandreu'nun açýklamasýnýn Yunanistan ve Güney Kýbrýs'ýn görüþlerinin örtüþtüðünü kanýtladýðýný söyledi. Fileleftheros gazetesine göre, DÝSÝ Baþkan 98'inin reddedilmekte olduðunu belirtirken, Güney'deki taþýnmazlarýný kendi kullanýmý için isteyen yada kullaným kaybý sebebiyle tazminat talep eden Kýbrýslý Türkler'in sayýsýnda da artýþ olduðunu yazdý, ancak rakam vermedi. Haberde ayrýca, Kýbrýslý Türkler'in bu satýþlarý gerçekleþtirebilmek için yalan beyanlarda bulunduklarý, oturmadýklarý halde Güney'de ev kiralayarak elektrik ve su faturasý ödedikleri iddiasý da yer aldý. yazdý. Gazete ayrýca, Güney Kýbrýs'ta iþ dünyasýnda yer alan Nearhos Kleridis, Marios Kleridis, Nikos Kleridis, Drosos Kleridis, Alekos Kleridis, Penos Kleridis, Onufrios Kleridis ve Nearhos Kleridis'e de ödül verildiðini yazdý. Habere göre, törende konuþan Rum Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Erato Kozaku Markulli, Kleridis ailesi mensuplarýna topluma yaptýklarý katkýlardan dolayý teþekkür etti. kararlarýnda da benimsenen BM tarafýndan da kamuoyu önünde olumlu karþýlýk gördüðünü; Eroðlu'ndan da bu çerçeveler içerisinde hareket etmesini beklediklerini belirtti. Yönetim, AB ve ekonomi konularýna iliþkin baþlýklarýn ötesinde ilerleme saðlanamadýðýný belirten Hristofyas, mülkiyet konusu örnek gösterdi ve bununla ilgili olarak 18 görüþme yapýldýðýný ancak ilerleme saðlanamadýðýn söyledi. Hristofyas, "Kýbrýs Türk tarafý, müzakere masasýnda iki bölgeli, iki toplumlu federal zemine daha fazla tutarlý olsaydý bugüne kadar yapýlan müzakerelerin sonuçlarý, daha fazla olabilirdi" iddiasýnda bulundu. Türkiye ile ilgili olarak ise Hristofyas, Recep Tayyip Erdoðan'ýn TC Baþbakanlýðý'na seçildiði zaman, "Kýbrýs sorunu 1974'te çözüldü" tezinin "Kýbrýs sorunun çözümlenmesi gerekir" tezi þeklinde deðiþtiðini ancak Kýbrýs sorununun çözümünün Türkiye'nin öncelikleri arasýnda olmadýðýný savundu. Hristofyas, bunun kendilerinin çözüm çabalarýný terk etmeye neden olmadýðýný aksine daha kararlýlýkla, Türkiye'yi Kýbrýs sorununun çözümünü önceliklerine koymasýný zorla kabul ettirmek için çabalarýný sürdüreceklerini belirtti. Hristofyas ayrýca vizyonlarýnýn Kýbrýs'ýn yeniden birleþmesi olmayý sürdürdüðünü de söyledi. Yardýmcýsý Nikos Tornaridis ise, Türkiye ve Yunanistan Baþbakanlarýnýn göndermiþ olduklarý olumlu mesajlara deðinerek Türkiye'nin, özellikle Cumhurbaþkaný Eroðlu'nun seçimleri kazanmasýnýn ardýndan Erdoðan'ýn yýl sonuna kadar çözüm istediðini kanýtlamasý için önemli bir role sahip olduðunu söyledi. Tornaridis, "Türkiye eðer çözüm istiyorsa BM kararlarý AB ilke ve deðerlerini kurumsal olarak hayata geçirmesi gerekmektedir" þeklinde konuþtu. DÝKO Basýn Sözcüsü Fotis Fotiu ise, Türk tarafýnýn, doðrudan müzakerelerdeki taktiði, tutumu ve olaylarýn, Kýbrýs sorununda olumlu geliþmeler olacaðýnýn aksini desteklediðini, TC Baþbakaný Erdoðan'ýn tezlerinin sabit olmayý sürdürdüðünü ileri sürdü. EVRO.KO Basýn Sözcüsü Mihalis Yorgallas, Erdoðan'ýn, Kýbrýs sorununa iliþkin olarak BM, AB, garantör ülkeler ve iki toplum huzurunda uluslararasý bir konferans yapýlmasýna iliþkin önerisinin kabul edilemez olduðunu ve böyle bir görüþmenin, "Kýbrýs Cumhuriyeti"nin varlýðýnýn sabote edilmesine neden olacaðýný savundu. DÜNYADAN... DÜNYADAN... Samuray kýlýcý artýk fazla kilolarý 'doðruyor' Japon kadýnlar geleneksel samuray tekniklerini kullanarak kilolarýndan kurtuluyor. Yüzyýllarca Japonlarýn düþmanlarý ortadan ikiye ayýrmak için kullandýklarý samuray kýlýçlarý artýk fitness salonlarýnda. Baþkent Tokyo'da bir spor salonunda kadýn müþterilere meþhur samuray teknikleri öðretilerek hem günlük hayatýn stresinden kurtulmalarý saðlanýyor, hem de kilo almalarýnýn önüne geçiliyor. 'Samuray Kampý' isimli derslerde kadýnlar tekno müzik eþliðinde hep bir aðýzdan "Kilolarý kes" þeklinde baðýrarak spor yapýyor. Diyetisyenler uygulanan seanslar sayesinde bir ayda en az beþ kilo verildiðini söylüyor. Dünyanýn ilk robot nikâh memuru Japonya'nýn baþkenti Tokyo'da bir restoranda 36 yaþýndaki gelin Satoko Inouye ve 42 yaþýndaki damat Tomohiro Shibata, I-Fairy adlý robotun kýydýðý nikâhla dünya evine girdi metre boyundaki gözleri yanýp sönen, plastikten örgülü saçlarý olan robotun nikâh töreni sýrasýnda baþýna çelenk de kondu. Robot I-Fairy'yi imal eden Kokoro þirketi yetkilileri, dünyada ilk kez bir robotun nikâh kýydýðýný açýkladý. Erkekler de 'güzel olmak' istiyor Estetik tercihleri cinsiyete göre deðiþirken, en çok yaptýrýlan ameliyatlar kadýnlarda meme büyütme ve küçültme ile karýn germe, liposuction ve göz kapaðý, erkeklerde ise burun, saç ekimi ve jinekomasti (kadýnsý görünümlü meme küçültülmesi) olarak sýralanýyor. Estetik operasyon yaptýran 654'ü erkek 2 bin hastayla yapýlan ankete göre, katýlýmcý kadýnlarýn yüzde 76'sý geçirdikleri operasyonlarýn baþkalarý tarafýndan bilinmesini istemezken, bu oran erkekler de yüzde 82 olarak gerçekleþiyor. Ankete katýlan kadýnlar en çok meme büyültme, meme küçültme, liposuction, karýn germe, kol ve bacak germe, popo asma, yüz ve boyun germe, göz kapaðý, kaþ aldýrma, kulak estetiði ve cinsel estetik, erkekler ise burun estetiði, saç ekimi, jinekomasti, liposuction ve aþýrý kýllanmalardan dolayý çeþitli lazer uygulamalarýný tercih ediyor. Ankete katýlanlarýn meslek gruplarýna bakýldýðýnda ise kadýnlarda turizm ve reklam sektöründe çalýþanlar ile kamu kurumlarýnda çalýþanlar baþý çekerken, onlarý bankacýlar, öðretmenler ve ev hanýmlarý takip ediyor. Erkeklerde ise, mimarlar ve öðretmenler ilk sýrada yer alýrken, bunlarý serbest ticaret yapanlar ve turizmciler izliyor. Lüks safari Afrika'da lüks ve hýzlý tatil keyfi sunacak safari jetle zengin turistler aslan, zebra, zürafa gibi egzotik hayvanlarý rahatlýkla seyretmenin tadýný çýkarabilecek. Afrika'nýn kýrsalýna kolaylýkla inebilecek þekilde imal edilen Ýngiliz yapýmý safari jet 16 milyon sterlinden satýþa çýkarýlacak. Ýki pilot ve 8 yolcu taþýma kapasiteli jet uçaðý, indikten sonra açýlan balkon tipi platform aracýlýðýyla, yolculara lüks bir seyir olanaðý sunuyor.

11 18 Mayýs 2010 Salý 11 GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS... DÜNYADAN... DÜNYADAN... ROMANYA'DAN DESTEK Romanya'nýn, "Kýbrýs sorununun BM Güvenlik Konseyi kararlarý temelinde çözülmesi yönünde" Rum hükümetinin gösterdiði çabalara tam destek verdiði bildirildi. Fileleftheros gazetesi, Rum Dýþiþleri Bakaný Markos Kiprianu'nun Romanya temaslarý çerçevesinde "geçtiðimiz Cuma günü" Romanya Dýþiþleri Bakaný Teodor Baconschi ile görüþtüðünü yazdý. Yapýlan resmi açýklamaya göre Kiprianu'nun Baconschi'yi Kýbrýs sorununa iliþkin son geliþmeler ve Doðrudan Ticaret Tüzüðü hakkýnda bilgilendirdiðini yazan gazete, iki bakanýn AB konularý, Romanya'nýn ekonomisi ve diðer bölgesel meseleleri ele aldýklarýný aktardý. 4. HÜKÜMETLER ARASI BAÞVURU ATAÐI Rum Yönetimi, Baþsavcýlýk aracýlýðýyla, yaklaþýk iki ay önce, Güney Kýbrýs tarafýndan Türkiye aleyhine yapýlan 4. hükümetler arasý baþvurunun "buzdan" çýkarýlmasýna iliþkin niyeti konusunda Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'ne bilgi verdi. Politis gazetesi, bu hareketin kamu oyundan uzakta yapýldýðýna dikkati çekti. Gazete aldýðý bilgilere dayanarak, Rum Baþsavcýlýðýnýn, AÝHM Sekreterliði'ne bir mektup göndererek konuyu diplomatik bir þekilde gündeme getirdiðini, bir yandan 4. hükümetler arasý baþvurunun ileriye götürülmesini istediðini diðer yandan da Rum Yönetimi'nin bundan böyle bulunmasý gereken faaliyetler yöntemine iliþkin talimatlarý talep ettiðini yazdý. Gazete, 4. hükümetler arasý baþvurunun ileriye götürülmesi niyetinin, kayýplar boyutuyla ilgili olduðunu ve nihai sonuçta Türkiye tarafýndan 12 bin Euro tazminat verilmesi (kayýplardan her biri için) öngörülen kiþisel Varnava davasýna iliþkin AÝHM kararý temelinde yapýldýðýný yazdý. TOPRAKLAR SAHÝPLERÝNE VERÝLECEK Lakatamya'daki hava üssünün Baf'taki Andreas Papandreu Üssü'ne taþýnmasý kararýnýn alýnmasýyla Lakatamya'daki 600 dönüm araziden 500 dönümünün sahiplerine geri verileceði bildirildi. Simerini gazetesi bu yöndeki açýklamanýn Rum Savunma Bakanlýðý tarafýndan yapýldýðýný yazdý. Gazete Emlak Sahipleri Birliði Baþkaný Andis Anthulis'in, birçok kiþinin, uzun yýllardýr üzerine Lakatamya Hava Üssü'nün bulunduðu topraklarýný kullanamamaktan þikâyetçi olduklarýna iþaret etti. Anthulis ayrýca bölgede yaþayanlarýn uçuþlardan dolayý kendilerini güvende hissetmediklerini de belirtti. HRÝSTOFYAS: ÖNERÝ ÇEKMEYÝ UNUTUN Dimitris Hristofyas, Kýbrýs sorununun çözümüne yönelik doðrudan müzakerelerde sunulan önerilerin geri çekilmesini arzulayanlara net bir mesaj göndererek kendisinin önerileri geri çekme hareketinde bulunacaðýnýn unutulmasý gerektiðini söyledi. Fileleftheros ve diðer gazetelere göre, Ýngiltere'deki "Rum Ulusal Federasyonu"nun geçtiðimiz Cumartesi akþamý düzenlemiþ olduðu etkinlikte çeþitli açýklamalarda bulunan Hristofyas, Güney Kýbrýs'ta uzun zamandýr müzakere masasýndan önerilerin geri çekilmesiyle ilgili bir tartýþma yapýlmakta olduðuna, dönüþümlü baþkanlýk ve aðýrlýklý oya iliþkin önerilerin geri çekilmesini her gün isteyen siyasi dinamiklerin ve siyasi þahsiyetlerin bulunduðuna dikkati çekti. Hristofyas, herkesin görüþe sahip olma ve bunlarý ortaya koyma hakkýna sahip olduðunu bununla birlikte önerilerin geri çekilmesine iliþkin teranenin, Kýbrýs Rum tarafýnýn siyasetine deðil, siyasi ve diðer maksatlara hizmet ettiðine inandýðýný söyledi. Hristofyas, herkesin, uyum içinde, müzakerelere kaldýðý yerden devam edilmesini istediði söylenirken buna paralel olarak önerilerin geri çekilip çekilmeyeceðine iliþkin monoton ve çýkmaz bir tartýþmanýn tüketilmemesi gerektiðini ifade etti. Müzakerelerin, "her þey üzerinde anlaþmaya varýlmadýkça hiçbir þey anlaþýlmýþ deðildir" ilkesinde yapýldýðýný anýmsatan Hristofyas, müzakerelerin yeniden baþlamasý ýþýðýnda, tezlerden herhangi birinin çekilmesinin gerek Kýbrýs Rum tarafýnýn güvenirliliði gerekse çözüm saðlanmasýna iliþkin perspektif için zarar verici olacaðýný söyledi ve önerilerin geri çekilmesine iliþkin olarak kamu oyundaki tartýþmalarýn sonlandýrýlmasýný talep etti. DÝKO VE KS EDEK'TEN HRÝSTOFYAS'A TEPKÝ DÝKO Basýn Sözcüsü Fotis Fotiu ise, yaptýðý açýklamada, Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'ýn önerilerin geri çekilmesine iliþkin teranenin sonlandýrýlmasýný isteyen açýklamasý ile AKEL Merkez Komitesi'nin Kýbrýs sorununa iliþkin açýklamasýnýn, talepkar strateji ve taktikle ilgili ortak çabaya hizmet etmediðini söyledi. Fotiu, kendilerinin Ulusal Konsey'de de ortaya koymuþ olduklarý, Hristofyas'ýn önerilerin yerine baþkalarýný koymasý, iyileþtirmesi veya geri çekmesine iliþkin görüþlerinin doðruluðunda ýsrarlý olduklarýný belirtti. KS EDEK Baþkaný Yannakis Omiru ise, gazeteye yaptýðý açýklamada açýklamasýnda, Hristofyas'ýn, cömert sunumlarýný geri çekmesinin, Kýbrýs Helenizminin ezici çoðunluðunun talebini teþkil ettiðini anlamadýðýnýn görülmekte olduðunu söyledi. Omiru, Hristofyas'ýn, halk talebini "terane" olarak nitelendirdiðini de savundu. EROÐLU'NUN YEMEK DAVETÝNE RET Dimitris Hristofyas'ýn, Derviþ Eroðlu'nun yemek davetini reddettiði belirtildi. Politis gazetesi, Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nun birkaç gün önce Hristofyas'a bir mektup göndererek KKTC'de akþam yemeði davetinde bulunduðunu yazdý. Haberi; "Yemek Yemek Ýçin Evime Gel" baþlýðýyla verdiði haberinde, aldýðý bilgilere dayanarak, Hristofyas'ýn böyle bir yemeðin 26 Mayýs'tan önce yapýlmasýnýn pratik olmayacaðýný düþündüðünü, ileride BM Genel Sekreteri'nin Kýbrýs Özel Danýþmaný Alexander Downer huzurunda bu tür sosyal içerikli görüþmelerin olmasýnýn mümkün olduðunu dile getirdiðini belirtti. Habere göre Hristofyas, Cumhurbaþkaný Eroðlu ile, ara bölgede Ledra Palace Otel karþýsýndaki lokantada bir araya gelmeyi de önerdi. Eroðlu'nun, Ýkinci Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat'ýn, Rum Yönetimi eski Baþkaný "Tasos Papadopluos ve Dimitris Hristofyas'la giriþimde bulunduðu dostane kahve siyasetini takip ettiðini" yazan gazete, Eroðlu'nun yakýn çevresine dayanarak, Eroðlu'nun, "müzakerelerin iyi alametlerle baþlamasý için Hristofyas ile arasýndaki buzlarý kýrma hedefini taþýdýðýný" yazdý. Gazete, ayrýca aldýðý bilgilere dayanarak, Eroðlu'nun davet mektubunda, Kýbrýs Rum tarafýnýn KKTC'deki ev ve arazilere iliþkin hassasiyetini göz önünde bulundurarak yemeðin Cumhurbaþkanlýðý Sarayý'nda deðil Lefkoþa'daki evinde (Küçük Kaymaklý bölgesinde Kýbrýs gazetesi binasý yakýnýnda) yapýlmasý önerisinde bulunduðunu, ayrýca söz konusu evin Rum koçanlý deðil Türk koçanlý olduðu ve kendisine ait olduðuna da açýklýk getirdiðini belirtti. APOLLONA-AEL MAÇINDA ÞÝDDET Apollona ile AEL arasýnda Cumartesi akþamý Limasol'da oynanan kupa maçý öncesinde, maç sýrasýnda ve sonrasýnda iki takým taraftarlarý arasýnda büyük þiddet olaylarý çýktýðý bildirildi. Olaylarda 2'si ciddi olmak üzere 11 polisin yaralandýðý kaydedildi. Haravgi gazetesi; "Utanç Tablolarý - Limasol'daki Olaylarda 3 Genç Tutuklandý" baþlýklarýyla verdiði haberinde, maç baþladýktan kýsa bir süre sonra iki takýmýn taraftarlarý arasýnda þiddet olaylarý baþgösterdiðini, olaylarýn maçýn sona ermesiyle "zirveye ulaþtýðýný" yazdý. Gazete, maç bittikten sonra ellerinde sopalar, molotof kokteyller ile bin kadar maskeli AEL taraftarýyla maçta zafer kazanan Apollona takýmýnýn yaklaþýk 300 bin taraftarýnýn ellerinde iþaret fiþekleri ve havai fiþekleriyle karþý karþýya geldiklerini ve "savaþ sahnesini andýrýr bir þekilde birbirlerine girdiklerinin" yazdý. Olaylarý yatýþtýrmak isteyen polisin göz yaþartýcý bomba kullandýðýný, itfaiye ekiplerinin de olay yerine gittiðini yazan gazete, olaylarýn ancak sabaha yakýn kontrol altýna alýnabildiðini kaydetti. Kosta Rika'da 'tembel hayvan yetimhanesi' Kosta Rika'da bir yetimhane, yavaþ hareketleriyle tanýnan "tembel hayvan" yavrularýna kucak açýyor. Ýtalyan La Repubblica gazetesinin internet sitesinde yer alan görüntülü habere göre, dünyada baþka örneði olmayan "tembel hayvan yetimhanesi", sevimli ve savunmasýz yavrulara hizmet veriyor. 1992'de kurulan "Aviarios del Caribe" adlý yetimhane, ziyaretçilerden elde edilen gelir ve baðýþlarla ayakta kalýyor. Orta ve güney Amerika'da yaþayan tembel hayvanlar, en yavaþ hareket eden memeli olarak biliniyor. Dünyanýn en büyük yýlan koleksiyonu yandý Brezilya'nýn Sao Paolo kentinde bulunan, dünyanýn en büyük yýlan koleksiyonunu barýndýran Butantan Enstitüsü'nde çýkan yangýnda, içlerinde yýlan koleksiyonun da olduðu, örümceklerden ve akreplerden oluþan 70 bin hayvanlýk koleksiyon büyük zarar gördü. Enstitü yetkilileri cam fanuslar içinde formalin sývýsý içinde saklanan hayvanlarýn çýkan yangýnda oluþan yüksek ýsý nedeniyle, büyük zarar gördüklerini açýkladý. Yýlan koleksiyonunun tamamen yok olduðu yangýnla ilgili Butantan Enstitü Müdürü, "Telefi edilemez zarar oluþtu" dedi. Yangýnýn çýkýþ nedeni bilinmiyor. Eski gangsterler turizmci oldu Los Angeles'ta eski gangsterler turizme soyundu ve turistlere kentin en "sýcak bölgelerini" tanýtmaya baþladý. Fikrin babasý eski çete üyesi Alfred Lomas, ayda iki cumartesi, kullandýðý otobüse 15 turisti alýp yeni adý South LA olan mahalleye götürüyor. "Latino Florencia 13" adlý çetenin eski üyesi Lomas'ýn anlatýðýna göre, eski adý South Central olan mahallede çeteler savaþý 15 bin kiþinin ölümüne yol açmýþ, bu üzücü geçmiþi unutturmak için Los Angeles belediyesi mahallenin adýný South LA olarak deðiþtirmiþ. Lomas, 5 yýl önce çete hayatýna son vermeye karar vermiþ ve hassas mahallelerin þiddetten baþka yollarla da arýndýrýlabileceðine inanmýþ ve kentin tehlikeli bölgelerinde tur fikrini geliþtirmiþ. Los Angeles'in en fakir mahallelerine yardým daðýtan Dream Center adlý merkezde çalýþmaya baþlayan Lomas, merkezde baþka eski çete üyeleriyle, çetelerin hüküm sürdüðü mahallelerde tur düzenleyen "LA Gang Tours" acentesini kurmuþ. Lomas, acentenin kazandýðý paralarýn Los Angeles'taki hassas mahallelerin kalkýnmasý için kullanýldýðýný belirtiyor. 12 yavru doðurdu Muðla'da 42 yaþýndaki iþletmeci Tamer Dinçay'ýn 2 yaþýndaki Doli adlý Amerikan boxer cinsi köpeði, 12 yavru doðurdu. Doli, veteriner kontrolünde sahibine ait evin bahçesindeki kulübesinde akþam saatlerinde doðum yapmaya baþladý. Doðum ertesi gün sabah saatlerine dek sürdü. Doli'nin sahibi Tamer Dençay, 6'sý diþi 6'si erkek yavrularýn tamamýnýn saðlýklý olmalarýnýn kendilerini sevindirdiðini söyledi.

12 12 18 Mayýs 2010 Salý KÜLTÜR - SANAT Günün Manisi Kitap Dünyasý ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK Al elma yeþil elma Ýsder al isder alma Geleceysan þimdi gel Öyle agþama galma KUÞ ODASI Chris Killen Çeviren: Zeynep Tür Doðan Kitap sayfa "Bilgi insaný þüpheden, iyilik acý çekmeden, kararlý olmak korkudan kurtarýr." Konfüçyüs KARA IÞIK Deliler gibi seviþirken bile Anlýyorlardý yarý uzak Onlarý biriyle aldattýðýný Doðanýn Fazýl H. Daðlarca DAÜ ÖÐRENCÝLERÝNDEN ZARARLI MADDE SERGÝSÝ Doðu Akdeniz Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi Halkla Ýliþkiler ve Reklamcýlýk Bölümü son sýnýf öðrencileri, bitirme dersi kapsamýnda hazýrladýklarý proje çerçevesinde, zararlý maddelerin insan saðlýðýna zararlarýna dikkat çekmek ve kullanýmýný en aza indirmeye katkýda bulunmak amacýyla sergi düzenledi. Uyuþturucu Sigara ve Alkolle Mücadele Derneði (USAM) iþbirliðinde düzenlenen sergi, Atatürk'ün gençlere armaðan ettiði 19 Mayýs'ta Maðusa Gençlik Merkezi'nde (MAGEM) saat 13.00'te açýlacak. 19 Mayýs Gençlik ve Spor Bayramý'nýn önemini anlatmak, zararlý madde kullanýmýyla gençlerin kendilerine verdikleri zararlara da dikkat çekmek amacýný taþýyan sergi kapsamýnda ayrýca, uzman kiþilerin zararlý maddeler hakkýnda bilgi verdikleri röportajlardan oluþan, görsel materyallerin yer aldýðý "Temizlenmek de Güzeldir" sloganýyla hazýrlanan film gösterimi de yapýlacak. Sergi, 21 Mayýs'a kadar ziyaret edilebilecek. "SEVGÝNÝN ÇOCUKLARI" VE "AMAN HAYRET, BÝRAZ GAYRET" ÝSÝMLÝ ÝKÝ OYUN SAHNELENDÝ Girne Belediyesi kültür etkinlikleri çerçevesinde Ýstanbul Tevfik Gelenbe Tiyatrosu, Cumartesi günü Girne Amerikan Üniversitesi Spectrum Salonu'nda "Sevginin Çocuklarý" ve "Aman Hayret, Biraz Gayret" oyunlarýný sahneledi. Girne Belediyesi'nden yapýlan açýklamaya göre, Girne Belediye Baþkaný Sümer Aygýn oyunlardan önce yaptýðý konuþmada, yýl içinde Amfi Tiyatro'da, Girne Belediyesi Kültür Merkezi'nde ve bölgede yer alan salonlarda yeni sanat eserlerini, sanatseverlerle buluþturulmasýna devam edileceðini belirtti. LEFKOÞA BELEDÝYE ORKESTRASI'NDAN "NEFESLÝ TRÝO" KONSERÝ Lefkoþa Belediye Orkestrasý, Kemal Saraçoðlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaþ Vakfý yararýna "Oda Orkestrasý Nefesli Trio" konseri düzenliyor. Belediyeden yapýlan açýklamaya göre, bu akþam saat 20.30'da Lefkoþa Belediye Tiyatrosu'nda baþlayacak konser için detaylý bilgi numaralý telefondan edinilebilir. - ÖYKÜ - M. Kansu KONUK BÝR UÇURGANIN AÞKI... Rüzgar perdeyi havalandýrýrken içeri dalan bir kuþ diðer pencereden çýkýp gidiyor.... * Keziban ve Göktuð için. Rüzgar, yüzümü soðutarak geçerken uzun kuyruklu; sarýlý kýrmýzýlý yeþilli uçurganý da peþinden sürüklediðini, rüzgarýn onu bana keþfettirmek isteðini hemen deðilse bile çok az sonra sezinlemiþtim. Uçurganý, gözlerimin önünden, hýþýrdayarak daha doðrusu yalpalanarak geçiþini farkettim: Evet, bir uçurgandý yüzümün önünden geçen. Ya da genç bir kýzýn hayali. Ýlkokul son sýnýftayým galiba. Uzunca bir kamýþý önce kabuklarýndan soyuþumu, dörde bölüþümü, böldüklerimi ortalarýndan ikiye ayýrdýðýmý, artý simgesi gibi çatýp iyice çaprazlama baðlayýþýmý sonra da. Atýk gazetelerden kestiðim parçalarla giydirdiðimi, bulabildiðim boyalarla, renkli kaðýtlarla süslediðimi, kafanýn tam merkezine baðladýðým uzun sicimi kýsa ve kalýnca bir odun parçasýna sardýðýmý anýmsadým her nasýlsa. Uçurganým, uçmaya hazýr ve istekli miydi acaba. Uçsun istedim rüzgarý göðsüne çekerek. Uçsun ve yükseklere yükselsin. O yükseklerden aþaðýlara bakarak görsün beni; bana kocaman baþýyla ve hýþýrtýlarýyla danseden kuyruðuyla mutluluðunu ulaþtýrsýn istedim. Rüzgarlý bir gündü onu göklere saldýðýmda ve çok mutlu görünüyordu. Belki de, bir uçurgan yaratýp yükseklere, güneþin altýnda ve o mavi sonsuzlukta mutluluk nasýl bir þeydir diye tanýk olmak isterdim: Kamýþa, atýk gazete parçalarýna, renkli kaðýtlara hayat vermek istediðimi de farkettim çok sonralarý. O uçurgan ben dim sanki. Gökyüzünde, baþka çocuklarýn uçurganlarý da oynaþýyordu rüzgarla. Bazan, birbirlerine sokuluyorlar, birbirlerini kokluyorlar, kuyruklarýný birbirlerine dokunduruyorlar sonra birdenbire uzaklaþýyorlar birbirlerinden. Her uçurgan, kendine özel yükselip alçalmalar, ayrýlýp yeniden yakýnlaþmalarla kendilerinin yarattýðý coþkulu danslarýný izlemek... Mutluluk un, üzerini örten parlaklýðýn (birilerince ya da bir þeylerce) silinmesiyle acýmasýzca görünecek acýlarýn gözeneklerindeki çýðlýklarý iþitebilirim çoðu zaman. Her akþam olduðu gibi, yüksek pencerenin altýndaki kýtýktan minder yataðýma uzandým. Uyuyakaldým. Nasýl uyuduðumu bilemeden. Bir düþ gördüm: Rüzgarlý bir Nisan gecesiydi. Dip Baf ta, deniz kýyýsýna konuþlandýrýlmýþ Osmanlý Kalesi nden esen meltem, Kýral Mezarlarý üstünden geçer, Hacý Marko Yokuþu na çarparak yükselir ve uyuyakaldýðým odanýn boyasý çoktan dökülmüþ penceresini týkýrdatýr: Kýtýktan minder yataðýmýn altýna özenle yerleþtirdiðim uçurganým birden hýþýrdadý, baþýný kaldýrdý kirli beyaz mermerler üstünden. Sokaktan ya da sokak kapýsý önünden iþittiðini sandýðý sesti onu ayaða kaldýran. Yavaþça, beni uyandýrmamaya çalýþarak uzun kuyruðunu toplar, sokak kapýsýna sürünür. Açar kapýyý. Menekþe-mor baþý, uzun, açýk yeþil kuyruðuyla baþka bir uçurganla karþýlaþýnca þaþýrýr. Bakýþýrlar bir süre. Uçurganým, konuk uçurganýn baþýný süsleyen renklere, uzun kuyruðunun biçimli uzanýþýna öylesine kendini kaptýrýr ki, öylece dingin ve sessiz kalýr. Konuk uçurgan biraz daha sokulur uçurganýma, kuyruðuyla kuyruðuna sarýlýr. Baþýný uzatarak yüzünü onun yüzüne sürer. Hala þaþkýndýr uçurganým. Birden; gökyüzündeki yýldýzlarýn ýþýðý düþer üstlerine. Yüzünde, yüzünün arkasýndaki kamýþlarýnda, uzun kuyruðunun renkli kaðýtlarýnda ve derininde duýyumsadýðý bir sýcaklýða anlam veremez. Ýzin ver. Uçmayý öðreteyim sana. Kendince uçmak güzel belki ama birlikte uçmak daha güzel. Belki çok baþka bir duygu, yaþamakta olduðumuz hayattan bir kaçýþ, kýsa bir süre de olsa yeni bir hayatý düþleyerek uçmak... Uçarak düþlemek... Sol göðsünün altýnda daðýnýk fakat varlýðýný þiddetle duyumsatan titreþimlerle yüzü kýzardý uçurganýmýn. Konuk uçurgan çok yakýþýklýydý: Bir ýþýk gibi yansýyordu yakýþýklýlýðý aynalardan. Çok farklý ikindi melteminin öpüþlerinden. Gel, dedi. Rüzgarý yitirmeden. Konuk uçurgan rüzgarýn ayýrýcý gücüne karþýn biraz daha sokuldu uçurganýma. Uçuyoruz birlikte. Uçuþumuz bir yolculuk deðil. Sen, ben, ikindi rüzgarý ve güneþ. Çöplerden, gürültüden, kötücül bakýþlardan uzak. Ne güzel uçuyorsun. Uç ki tüm hýþýrtýlarýnla uzasýn aðaçlarýn dallarý bize... Uçurganým bir kez daha titredi. Yüzü, kayýsý kýzarýklýðýnda. Aþaðýda; tarlalar, otlar, aðaçlardan aðaçlara sonra tezeklere uçan serçeler, renkli uçurganlarýnýn sicimleri ellerinde çocuklar. (uçurganým) Ýçim geniþledi, turuncu bulutlarla doldu. Mutlu muyum? Bu soruyu, ilk kez soruyorum kendine galiba... Mutluyum sanki. Ýkindi meltemi biraz daha artýrýr þiddetini. Aþaðýlara, kendilerini varedenlere sarkan gergin sicimleri koptu birden. Önce, saða sola yalpaladýlar, yeryüzüne döneceklermiþ gibi boþluða düþtüler. Ýki uçurgan, düþüþün boþluðunda çýlgýnlarca gülüyorlardý. Rüzgar ne güzel esiyordu. En güzel kanatlarýndan seçtiklerini ikiþer ikiþer onlara uzattý. Uçurganým ve konuk uçurgan, birbirlerine çok yakýn, iki sevgili, biraz daha yükseldiler, kendi istemlerince: En yükseklere, korkusuzca, özgürce, yürekleri çarparak gökyüzünün sonsuzluðuna, belki artýk yeryüzüne hiç dönmemek üzere... Aðaçlar, otlar, serçeler ve insanlar ayaða kalktýlar; iki uçurgan artýk görünmez olmuþlarken. *: Gökçenur Ç. Þiir Defteri-s:245 Ýkaros Yayýný-2009 Picasso kendi rekorunu kýrdý ABD'nin New York kentinde yapýlan bir açýk artýrmada, çaðdaþ Ýspanyol ressam Pablo Picasso'nun 1932 yýlýnda yaptýðý bir tablonun rekor fiyata satýldýðý bildirildi. ''Heykeltýraþýn Platosunda Çýplak'' adlý tablonun, dünyanýn ve ABD'nin önde gelen müzayede salonlarýndan Christie'de dün akþam düzenlenen müzayedede 106,4 milyon dolara satýldýðý belirtiliyor. Sinemalarda Bugün-bu gece Lefkoþa Mýsýrlýzade Galeria Robin Hood ( Cuma/Ctesi 23.00) 1. salon Muhtar Yusuf Galleria Iron Man 2 ( Cuma/Ctesi 23.00) 1. salon Hallowen 2 ( Cuma/Ctesi 23.00) 2. salon Lefkoþa Astro KAPALI Girne Girne Galeria Sinema Club Ejderhaný Nasýl Eðitirsin ( ) Maðusa Maðusa Galeria Ýki Babalýk ( Cuma/Ctesi 23.15) 2. salon Siyah Beyaz ( Cuma/Ctesi 23.15) 2. salon

13 18 Mayýs 2010 Salý KKTC FUARI 4-13 HAZÝRAN'DA "34. KKTC Uluslar arasý Fuarý" 4-13 Haziran tarihleri arasý Atatürk Kültür Parký ve Fuar Alaný'nda gerçekleþtirilecek. Ekonomi ve Enerji Bakanlýðý'nýn organizasyonunda yapýlacak fuarda yerli ve ithal ürünlerin tanýtýmý yapýlacak. Fuar Pazar-Perþembe günlerinde , Cuma-Cumartesi günlerinde saatleri arasýnda hakýn ziyeretine açýk olacak. Sanayi Dairesi Müdürü Soley Akçaba yaptýðý yazýlý açýklamada, dünyada ve KKTC'de yaþanan ekonomik krize raðmen fuar müracaatlarýnda bu yýl beklenenin üzerinde artýþ olduðunu ve tüm müracaatlara imkanlar çerçevesinde yer verilmeye çalýþýlacaðýný belirtti. 18 YENÝ TURÝST REHBERÝ GÖREVE HAZIR Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlýðý'nýn düzenlediði Turist Rehberi Yetiþtirme Kursu'nda baþarýlý olan kursiyerlere diplomalarý dün verildi. 18 Ocak - 7 Mayýs tarihleri arasýnda, Turizm Tanýtma ve Pazarlama Dairesi Eðitim Þubesi ve Kýbrýs Türk Rehberler Birliði (KITREB) ile birlikte düzenlenen 29. Dönem Turist Rehberi Yetiþtirme Kursu'na 20 aday katýldý. 1 adayýn final sýnavýna katýlamamasý, 1 kiþinin ise gözlemci statüsünde kursu tamamlamasýndan dolayý diploma almaya 18 kiþi hak kazandý. Ülkede, kurslara katýlarak rehber diplomasý elde eden rehber sayýsý 1211'e ulaþtý. "YAÞAMA ENGEL-SÝZ TUTUNMAK" PROJESÝ KAPSAMINDA EÐÝTÝMLER BAÞLIYOR Kýbrýs Türk Ortopedik Özürlüler Derneði'nin "Yaþama Engel-SÝZ Tutunmak" isimli Avrupa Birliði Projesi kapsamýnda Akdoðan, Vadili ve Beyarmudu Belediyeleri dahilinde tüm halka açýk olarak verilecek eðitimler bu hafta içinde gerçekleþtiriliyor. Proje Koordinatörü Beliz Belgen tarafýndan yapýlan açýklamaya göre, Avrupa Birliði Komisyonu tarafýndan Kýbrýs Türk toplumuna yönelik açýlan Kýrsal Kalkýnma Sektör Programý kapsamýnda Kýbrýs Türk Ortopedik Özürlüler Derneði tarafýndan sürdürülen eðitim çalýþmalarýnýn önemli bir faaliyeti olan tüm belediye dahilindeki kiþilerin eðitilmesi programýnda bugün saat 19.00' da Vadili Belediyesi Kültür Evi'nde, 20 Mayýs Perþembe günü saat 19.00'da Akdoðan Belediyesi Parkýnda, 25 Mayýs Salý günü saat 19.00'da da Beyarmudu Belediyesi Parký'nda "Halka Açýk Eðitim" veriliyor. MAÐUSA BELEDÝYESÝ GENÇLÝK ÞÖLENÝ DÜZENLEYECEK Gazimaðusa Belediyesi, 19 Mayýs Gençlik ve Spor Bayramý'nda Gençlik Þöleni düzenleyecek. Belediye'den yapýlan açýklamaya göre Venedik Sarayý'nda yer alacak etkinlik 19 Mayýs Çarþamba günü saat 18:00'de baþlayacak. Þenlikte Namýk Kemal Lisesi Orkestrasý, Gazimaðusa Türk Maarif Koleji Orkestrasý, Doðu Akdeniz Koleji Orkestrasý, Gazimaðusa Ticaret Lisesi Orkestrasý ve Dans Grubu ve Maðusa Kültür Derneði Dans Grubu sahne alacak. HASAN RUSO ANILDI Atletizm Federasyonu ve Kýbrýs Türk Futbol Hakemler Birliði eski baþkanlarýndan ve Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakanlýðý eski spor müfettiþlerinden, spor camiasýnýn sevilen ismi Hasan Ruso 5. ölüm yýldönümünde düzenlenen törenle kabri baþýnda anýldý. Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakanlýðý Koordinatörü Süleyman Göktaþ anma töreninde yaptýðý konuþmasýnda, yýllarýný spora adayan Hasan Ruso'nun hiçbir zaman unutulmayacaðýný ifade etti. Atletizm Federasyonu eski baþkanlarýndan, Spor Dairesi Müdürü Besim Erdenay da Hasan Ruso'nun atletizmle uðraþan tüm sporculara sahip çýktýðýný anýmsatarak Ruso'yu saygýyla andýklarýný belirtti. BASIN'SEN'ÝN DE KATILDIÐI EFJ TOPLANTISININ DEKLARASYONU YAYIMLANDI Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ) tarafýndan Ýtalya'nýn Cagliari þehrinde düzenlenen "Akdeniz Bölgesinde Özgür ve Baðýmsýz Gazeteciliðin Koþullarý" konulu uluslararasý toplantýnýn sonuç deklarasyonu yayýmlandý. Akdeniz bölgesindeki 30 ülkeden 80'den fazla delege ve gözlemcinin katýlýmýyla hazýrlanan deklarasyon, toplantýnýn yapýldýðý yer nedeniyle "Cagliari Deklarasyonu" adýyla EFJ ve onun bir üst kuruluþu olan Uluslararasý Gazeteciler Federasyonu (International Federatioðn of Journalist-IFJ)'nin resmi sitesinde kamuoyuna duyuruldu. "Emniyet: Çeþitlilik, Diyalog" baþlýðýyla 7-9 Mayýs tarihleri arasýnda gerçekleþtirilen uluslararasý toplantýya, Basýn Emekçileri Sendikasý (Basýn-Sen)'i temsilen Sendika Baþkaný Kemal Darbaz ile Yönetim Kurulu üyesi Ali Kurdoðlu katýlmýþtý. Uluslararasý toplantý Ýtalya Gazeteciler Sendikasý (FRSI) ev sahipliðinde gerçekleþtirildi. Cagliri Deklarasyonu'nda gazeteci ve MAP EROÐLU'NA KIRMIZI ÇÝZGÝLERÝ HATIRLATTI Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, dün sabah, MAP Genel Baþkaný Ata Tepe ve partinin diðer yetkililerini kabul etti. Tepe, Eroðlu'nu Cumhurbaþkanlýðý seçimleri propaganda döneminde gösterdiði "olgun ve birleþtirici" tavýrdan dolayý kutlayarak, görevinde baþarýlar diledi. Kýbrýs Türk halkýnýn 19 Nisan'dan itibaren milli hassasiyete dört elle sarýldýðýný kaydeden Tepe, Kýbrýs'ta, müzakerelerin devam etmesinin Kýbrýs Türkü'nün arzusu olduðunu belirtti. Ancak kýrmýzý çizgilerden gidilmemesi gerektiðini söyleyen Tepe, "Kýrmýzý çizgilerden geriye gidilmemesi için irade ortaya koyacaðýnýza güvenim tam" dedi. Çözümsüzlüðün nedeninin, Rumlarýn tek irade tek egemenlik peþinde koþmasý olduðunu kaydeden Tepe, son üç senedir tek egemenliðin farklý ve yanlýþ anlatýmýnýn örneklerini gördüklerini söyledi. Tepe, milletvekili ara seçimlerinde gazeteciliðe halkýn güven duymasý amacýyla yapýlmasý gerekenler üzerinde durularak, bu konuda Akdeniz bölgesine yönelik özel önlemler üzerinde duruldu. Mesleðin desteklenmesi amacýyla gazetecilikteki etik ve profesyonel standartlar konusunda IFJ'nin desteklenmesi kararýný içeren Deklarasyon'da etik konusunda IFJ normlarýnýn yaygýnlaþtýrýlmasý öngörüldü. Deklarasyon'da gazeteciliðin görevinin demokratik toplum oluþturma olduðuna iþaret edilerek, bu yaklaþýmla gazeteciliðin özgürlük ve sürdürülebilir geliþmiþliði desteklediði vurulandý. Cagliri Deklarasyonu'nda IFJ tarafýndan üye sendikalar aracýlýðýyla sendika üyesi gazetecilere verilen IFJ Uluslararasý Basýn Kartý'nýn kullanýlarak serbest dolaþýmý konusunda Akdeniz bölgesindeki tüm hükümetlere çaðrý yapýldý. Bu konuda, tüm ülkelere, IFJ Uluslararasý Basýn Kartý'ný, kimliði belirleyen resmi evrak olarak tanýyan Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nin uygulamasý örnek gösterildi. Gazimaðusa'dan milletvekili adayý olacaðýný da kaydetti. Tepe, Eroðlu'nun önderliðinde KKTC Devleti'nin tartýþma konusu olmaktan çýkacaðýný söyledi. Eroðlu ise, MAP'a Cumhurbaþkanlýðý seçiminde kendisine verdiði destekten dolayý teþekkür ederek, yýllardýr savunduðu ulusal davayý müzakere masasýnda savunmanýn da nasip olduðunu ifade etti. Her iki tarafýn da kendilerine göre politikalarý olacaðýný ifade eden Cumhurbaþkaný, son günlerde Rum liderin sýk sýk beyanat verdiðini, kendisinin ise beyanat vermemeye çalýþtýðýný kaydetti. Müzakere masasýnýn 26 Mayýs'ta kurulacaðýný söyleyen Eroðlu, Hristofyas'ýn, büyük ihtimalle, dünyaya uzlaþmazlýklarýný gölgeleyen mesajlar vermeye çalýþtýðýný kaydederek, Kýbrýs Türk halkýnýn temsilcisi olarak müzakere masasýnda olduklarýnýn bilincini taþýdýðýný söyledi. 13 KUMDAN HEYKEL YARIÞMASI PAZAR GÜNÜ YAPILIYOR Geleneksel olarak yapýlan "DAÜ Kumdan Heykel Festivali ve Yarýþmasý"nýn 4'üncüsü bu yýl 23 Mayýs Pazar günü yapýlacak. DAÜ Basýn ve Halkla Ýliþkiler Birimi'nden verilen bilgiye göre, etkinlik KKTC'deki tüm üniversitelerin ile Pazar günü saatleri arasýnda Gazimaðusa DAÜ Beach Club'da yer alacak. Halka açýk olacak etkinliðin temel hedefinin; dünyanýn birçok ülkesinde yapýlan bu tür festivalleri ülkede devam ettirmek, ülkenin doðal güzelliklerinden faydalanarak alternatif aktiviteler yaratmak ve geleneksel hale getirip uluslararasý bir boyuta ulaþtýrarak ülke tanýtýmý ve turizmine farklý boyut getirmek olduðu belirtildi. Etkinliðe son katýlým tarihinin 20 Mayýs olduðu ifade edilirken, katýlým için kayýtlarýn web sayfasýndan yapýlabileceði kaydedildi. Katýlým þeklinin 4 veya 6 kiþilik gruplar þeklinde olacaðý belirtildi. ÝNGÝLÝZCE SERTÝFÝKA SINAVINDA BAÞARILI OLANLAR AÇIKLANDI Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakanlýðý tarafýndan yapýlan Ýngilizce Sertifika Sýnavý sonuçlarýný açýkladý. Eðitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Tahsin Berk, birinci bölümü 2 Mayýs ve ikinci bölümü dün yapýlan sýnavda baþarýlý olanlarýn numara ve aldýklarý dereceleri liste olarak açýkladý. Berk'in verdiði bilgiye göre Ýngilizce Sertifika sýnavýnda baþarýlý olan ve belge almaya hak kazananlar þunlar: 001 B, 002 A, 003 B, 004 B, 005 A, 006 C, 007 B, 008 C, 009 A, 010 B, 011 B, 012 A, 014 B, 015 C, 016 A, 020 B, 021 B, 022 C, 023 C, 024 B, 026 A, 032 C, 034 B, 035 B, 036 B, 038 B, 041 B, 042 B, 044 C, 045 C, 046 B, 047 B, 049 B. MÜZELER HAFTASI ETKÝNLÝKLERÝ Müze Dostlarý Derneði, Mayýs Dünya Müzeler Haftasý tüm dünyada olduðu gibi KKTC'de de kutlandýðýný belirterek gerçekleþtirecekleri etkinlikler hakkýnda bilgi verdi. Dernek Baþkaný Hasan Özdeþ yaptýðý açýklamada, tüm müzelerin bugün ücretsiz olarak ziyaret edilebileceðini kaydederek, hafta dolayýsýyla Dünya Kültür Mirasýnýn Korunmasý ve Dünya Müzeciliðinin tanýtýlmasý amacýyla gerçekleþtirecekleri etkinliklerin, eski eserler ile müzecilik olgusuna halkýn dikkatini çekebilme, eski eserlerin dünya insanlýðýnýn ortak mirasý olduðunu ve bunlara sahip çýkmanýn gerekliliðini vurgulama amacý taþýdýðýný söyledi. Hafta dolayýsýyla Eski Eserler ve Müzeler Dairesi ve Müze Dostlarý Derneði'nden bir heyet bu sabah Atatürk Anýtý'na ve Dr. Küçük'ün kabrine çelenk koyarak saygý duruþunda bulunacak. BAKAN SANER TACÝKÝSTAN'DA KKTC'yi temsilen Ýslam Konferansý Örgütü (ÝKÖ) 37. Dýþiþleri Bakanlarý Toplantýsý'na katýlmak etmek üzere dün Tacikistan'ýn baþkenti Duþanbe'ye giden Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Hamza Ersan Saner temaslarýna baþladý. Dýþiþleri Bakanlýðý'ndan verilen bilgiye göre Saner dün Tacikistan Turizm Bakaný Maliksho Nematov ile makamýnda resmi bir görüþme gerçekleþtirdi. Görüþmede, ikili iliþkilerin geliþtirilmesi ve turizm alanýnda iki ülke arasýnda karþýlýklý iþbirliði olanaklarý ele alýndý. ÞAMPÝYON ATLETLER ÖZÇINAR'I ZÝYARET ETTÝ Ülke genelinde yapýlan yarýþmalarda þampiyon olan ve KKTC'yi Türkiye'de temsil edecek olan Kurtuluþ Ýlkokulu Atletizm Küçük Kýzlar Takýmý, Güzelyurt Belediye Baþkaný Mahmut Özçýnar'ý ziyaret etti. Belediyeden verilen bilgiye göre Kurtuluþ Ýlkokulu Müdürü Ýlksen Kutlar baþkanlýðýndaki takýmý kabulünde konuþan Özçýnar, takýmýn elde ettiði baþarýyý kutlayarak, Ýzmir'de yapýlacak yarýþlarda Güzelyurt'u temsil etmelerinin önemini vurguladý.

14 14 18 Mayýs 2010 Salý BULMACA Soldan Saða: 1-X ýþýnlarýnýn biyolojik etkisine dayanan tedavi yöntemi. 2-Gözde sarýya çalan kestane rengi. Baþkalarýna karþý saygýlý ve incelikle davranma. 3-Yalnýz tabaný bulunan, ayaða kordon ve kayýþla baðlanan açýk ayakkabý. Çocuk dilinde "Kötü, çirkin". 4-Yadýrganacak yönü olma, gariplik, tuhaflýk. 5-Ýlgiyi çeken veya çekebilecek nitelikte olan her türlü iþ, hadise, vak'a. Alfabenin 21 ve 24. harfleri. 6-Motorlu taþýtlarda motorun en az yakýtla çalýþma ayarý. Ýçinden su akýtmak için topraðý kazarak yapýlan açýk oluk, kanal. 7-Tersi "Ýçine para ve deðerli þeyler koymaya yarar çelik dolap". Bir süs bitkisi. 8-Ýçine baþka bir içki veya sývý karýþtýrýlmamýþ içki. Namus. Türkiye'nin bir özel televizyon kanalý. 9-Alfabenin 28 ve 16. harfleri. Üç tabur ve bunlara baðlý birliklerden oluþan asker topluluðu. 10-Tersi "Üç kiþiden oluþan müzik grubu. Dayanak. 11-Birinin geçindirmekle yükümlü bulunduðu kimselere mahkeme kararýyla baðlanan aylýk. Harf okunuþu. Dünün çözümü DÜN Hazýrlayan: Osman Levent Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Yeþim Eczanesi: Þht. Ünal Kemal Sok. Eser Apt. Dük. B (Metropol Süpermarket Karþýsý) Tel: Yeniþehir Eczanesi: Osman Paþa Cad. Hüseyin Rifataða Apt. No:3 K. Çiftlik, Ýktisat Bankasý Yaný Tel: Maðusa Güloðlu Eczanesi: M. Kemal Bulvarý Halil Hamza Yolu Gazi Süpermarket ve Kaliland Yaný Tel: Girne Güven Eczanesi: Salih Miroðlu Cad. Ersoy 6 Apt. No:9-A Yukarý Girne (Girne Akçiçek Hastanesi Karþýsý) Tel: Güzelyurt Güzin Eczanesi: K 288 Þht. Raþit Osman Sok. Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Eski bir yapýda yýkýlmýþ, bozulmuþ olan bölümleri aslýna uygun bir biçimde onarma. 2-Ýyi, pek iyi. Kan kanseeri. 3-Akýlsýz, düþüncesiz. Radon'un kýsaltmasý. 4-Bir insaný veya bir hayvaný dövmek iþi, kötek. Baba. 5-Bir emir. Kýrmýzý. 6-Kumaþla astar arasýna konularak giysinin dik durmasýný saðlayan kolalý bez. Balýk yumurtasý ile yapýlan bir meze. 7-bir emir. Dört kiþi arasýnda oynanan bir kâðýt oyunu. Tavla oyununda "Bir" sayýsý. 8-Pingpong, tenis gibi oyunlarda topa vurmak için kullanýlan uzunca saplý araç. Notada duraklama iþareti. Vurgusuz þart eki. 9-Tersi "Doðu Karadeniz bölgesine özgü yelkenli bir tür kýyý teknesi". Kýsaltmasý "AU" olan çok deðerli bir element. 10-Sert, katý. Operalarda solistlerden birinin orkestra eþliðinde söylediði þarký. Yabancý. 11-Tersi "Kesin". Ayak ve yumruk vuruþlarý üzerine kurulu Japon kökenli bir dövüþ yöntemi. TV'DE BU AKÞAM Tango ve Cash Türü: Yabancý Sinema KANALTURK / 19:45 Ray Tango ve Gabe Cash, Los Angeles'ýn mesleklerinde çok iddialý 2 polis memurudur. Uyuþturucu ve silah kaçakçýsý Perret, bu iki adamýn peþinde olmasýndan bunalarak, onlarýn iþlemedikleri bir suç yüzünden hapse girmelerine neden olur. Cinayet silahiyla yakalanarak hapse giren Tango ve Cash suçsuz olduklarýný ispatlayabilmek için iþbirliðine girerler. Hapishane yöneticilerinden biri Cash'in eski bir arkadaþýdýr ve onlarýn hapisten kaçmalarý için yardýmcý olur. Adalet Savaþçýsý Türü: Yabancý Sinema CINE5 / 20:45 Tam bir savaþ makinesi olan John Seeger (Steven Seagal) iþinin en iyisidir. Ancak milyarder bir silah tüccarý, karýsýný ve oðlunu kaçýrarak çizgiyi aþar ve Seeger'ý çok zorlu bir görevi yapmasý için zorlar. Eðer Fransýz sömürgesi olan bir Güney Afrika ülkesindeki çok iyi korunan tesise girebilirse oðlu serbest býrakýlacaktýr. Seeger ve ekibi için bu zamana karþý bir yarýþtýr, ne var ki operasyonun sonunda ihanete uðradýklarýný anlar. Ve Seeger öfkelendiðinde neler olacaðýný tahmin etmek imkansýzdýr Nobody Knows Anything Türü: Yabancý Sinema CNBC-E / 22:00 Yeni mezun bir yönetmen adayýnýn Hollywood'un kurtlar sofrasýnda yaþadýklarý... Sinema bölümünden yeni mezun olan Sarah Wilder, ilk filmini çekmek için soluðu Hollywood'da alýr. Ancak bu kurtlar sofrasýnda bulunmuþ olan tek tanýdýðý, seneler önce stüdyolara senaristlik yaptýðýný iddia eden Lou Amca'dýr. Lou Amca'nýn önderliðinde çýlgýn film yapýmcýlarý ve tuhaf stüdyo patronlarýna derdini anlatmaya çalýþan Sarah, çok geçmeden filminin finansmanýný saðlayacak bir kaynak bulur: Bir gangster Büyük Yem Türü: Yabancý Sinema TV8 / 22:00 Ufak tefek hýrsýzlýklar yapan Alvin Sanders için, o gün diðerlerinden biraz daha farklý baþlamýþtýr. Tüm sicilinin tertemiz olduðunu öðrenir. Ancak þanslý günü bu kadarla da yetinmeyecektir; anlamsýzca havadan dolar kazanýr. Oysa Alvin çok büyük bir tehlike altýndadýr, çünkü o aslýnda bir yemdir. Alvin' in kendini þanslý hissetmesi o kadar uzun sürmeyecektir, þüpheleri gittikçe artmaya baþlar ve daha ne süprizlerle karþýlaþacaðýný istemeye istemeye merak eder. Bahar Dallarý Türü: Yerli Dizi TRT1 / 20:00 "Bahar Dallarý"'nda, babadan kalma konaðýnda, eþi Ekber'in yýllar önce aniden ortadan kaybolmasýndan sonra, kýzý Bahar'ý da kaybeden Güzide'nin hüzünlü hikâyesi anlatýlýyor. Güzide nikahý terk edince Yavuz öfkeden deliye döner. Tüm dikkatlerin Güzide ve Yavuz'un üstünde toplandýðý sýrada Emine'ye telefon gelir, Özkan býçaklanmýþtýr. Haberi alan herkes Özkan'ýn kaldýrýldýðý hastaneye doðru yola çýkar. Limasol T.K.B. Asbank Türk Bankasý Ltd. Universal Bank PARLAMENTOYA HAVAN SALDIRISI: 16 ÖLÜ Somali'de, parlamento toplantýsý yapýlan binaya aþýrý dinci militanlarýn düzenlediði havan topu saldýrýsýnda ölenlerin sayýsý 16'ya çýktý. Polis sözcüsü Abdullah Hasan Barise, saldýrýda ölen ve yaralananlar arasýnda milletvekili bulunmadýðýný bildirdi. Baþkent Mogadiþu'daki saðlýk yetkilisi Ali Muse, saldýrýda 16 kiþinin öldüðünü, yaralanan 31 kiþinin hastaneye kaldýrýldýðýný kaydetti. Muse, daha önce yaptýðý açýklamada, militanlarýn Mogadiþu'da kaleleri konumundaki Bakara pazarýndan milletvekillerinin bu yýl ilk kez toplanmaya çalýþtýðý parlamento binasýna düzenlediði havan saldýrýsýnda, 7 sivilin öldüðünü açýklamýþtý. HOLLANDA'DA HAVAALANLARI KAPATILIYOR Ýzlanda'daki yanardað patlamasýndan sonra oluþan kül bulutlarý nedeniyle Hollanda'da Amsterdam ve Rotterdam havaalanlarý uçuþ trafiðine kapatýlýyor. Hollanda devlet televizyonunun haberine göre, söz konusu havaalanlarý TSÝ 07.00'den itibaren en az 8 saat süreyle kapatýlýrken, Ýzlanda'dan gelen kül bulutlarýnýn ülkedeki diðer havaalanlarýnýn çalýþmasýný etkilemeyeceði öngörülüyor. TAYLAND'DA GERÝLÝM HIZLA TIRMANIYOR Son günlerde meydana gelen çatýþmalarda 31 kiþinin öldüðü Tayland'da hükümet, protestoculardan gelen müzakere önerilerini reddederken güvenlik önlemlerini artýrýyor. Tayland'da perþembe gününden bu yana hükümet karþýtý "Kýrmýzý Gömlekliler" adý verilen göstericilerle askerler arasýnda çýkan çatýþmalar devam ediyor. Ýki tarafýn uzlaþmasý için Birleþmiþ Milletler'in aracý olmasý teklifi hükümet tarafýndan reddedildi. Tayland hükümet sözcüsü Panitan Wattanayagorn, son dört gündür baþkent Bangkok'ta en az 31 kiþinin öldüðü ve 232 kiþinin yaralandýðý çatýþmalarla ilgili bir açýklama yaptý. TALÝBAN'A HAVA SALDIRISI: 40 ÖLÜ Pakistan'ýn kuzeybatýsýnda düzenlenen hava saldýrýsýnda 40 Taliban üyesinin öldürüldüðü aýklandý. Yapýlan operasyonda uçaklar ve helikopterlerin Orakzai bölgesindeki kamplarýna saldýrdýðý, 40 Taliban üyesinin bu saldýrýlarda öldüðü kaydedildi. Öte yandan Kurram'da araçlarý pusuya düþürülerek kaçýrýlan kadýn ve çocuklarýn da bulunduðu 60 kiþiden 50'sinin serbest býrakýldýðý bildirildi. Hâlâ rehin tutulan 10 kiþi için müzakerelerin yürütüldüðü bildirildi. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI BANKALAR DOLAR EURO S.T.G. Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ

15 18 Mayýs 2010 Salý 15 KKTC nin 23. hükümeti de kuruldu Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti'nin (DP) dýþtan desteðiyle yeniden tek baþýna iktidara geldi. UBP'nin parti baþkanlýðýný ilk kez devralan Ýrsen Küçük, ülkenin de 23. hükümetinin listesini dün Derviþ Eroðlu'na sundu. 70 yaþýnda Baþbakanlýk koltuðuna oturan Küçük'ün kurduðu hükümet, 1981'de Mustafa Çaðatay tarafýndan kurulan ilk azýnlýk hükümetinin ardýndan oluþturulan ikinci azýnlýk hükümeti oldu. ÝLK KEZ BAÞBAKAN Kýbrýs Türk Halkýnýn Varoluþ Mücadelesi Önderi Dr. Fazýl Küçük'ün kardeþi çocuðu olan Ýrsen Küçük, ziraat üzerine eðitim almýþ olmasýna raðmen 36 yaþýnda milletvekili seçildikten sonra siyasetten hiç kopmadý. 1998, 2003, 2005 ve 2009 seçimlerinde UBP'den milletvekili olan Küçük, deðiþik tarihlerde Tarým Doðal Kaynaklar ve Enerji, Saðlýk, Sosyal Ýþler ve Çalýþma Bakanlýklarý yaptý. Ýrsen Küçük, UBP 8. Olaðanüstü Kongresi'nde tek aday olarak, UBP Genel Baþkanlýðý görevine getirildi. Ýrsen Küçük, bugün oluþturduðu hükümetin onaylanmasýyla ilk kez baþbakanlýk koltuðuna oturuyor. KKTC DÖNEMÝNÝN 17. HÜKÜMETÝ Kýbrýs Türk halkýnýn devlet çatýsý altýndaki 23. hükümetini kuran UBP, bundan önceki 22 hükümette, 6 kez tek baþýna, 8 kez de koalisyonla iktidar olmuþtu. Ülkede bundan önce "Federe Devlet" çatýsý altýnda 6, "KKTC" çatýsý altýnda 16 hükümet görev yaptý. Federe Devlet döneminde kurulan hükümetlerin 1'i Kurucu Meclis döneminde geçiþ hükümeti, 4'ü tek parti, 1'i de koalisyon hükümeti olurken; KKTC dönemindeki 16 hükümetin 1'i geçiþ, 2'si tek parti, 13'ü ise koalisyon hükümeti olarak görev yaptý. Küçük hükümeti, KKTC döneminin 17'nci hükümeti oldu. UBP 23 HÜKÜMETÝN 14'ÜNDE YER ALDI Ülkenin siyasi tarihinde tek baþýna hükümet kuran tek parti konumundaki UBP, federe devleti döneminden günümüze (bugünküyle birlikte) kurulan 23 hükümetin 15'inde yer aldý. UBP, bugün onaylanan hükümetle ikinci kez azýnlýk hükümetine imza atmýþ oldu. DP bugüne kadar 8 kez iktidara ortak olurken; CTP-BG 7, TKP ve baðýmsýz milletvekilleri 2'þer, DHP, TBP, YDP ve ÖRP 1'er kez yürütme erkinde söz sahibi oldu. HÝÇBÝRÝ 5 YILI TAMAMLAYAMADI Kýbrýs Türkü halkýnýn devlet çatýsý altýndaki siyasi tarihinde, hiçbir hükümet iki seçim arasýndaki 5 yýllýk süreci tamamlayamadý. En uzun ömürlü hükümetler, UBP'nin tek baþýna iktidarda olduðu 1. Çaðatay Hükümeti ile UBP-DP ortaklýðýndaki 7. Eroðlu Hükümeti. 12 Aralýk 1978 tarihinde kurulan 1. Çaðatay Hükümeti, 31 ay 22 günle en uzun ömürlü hükümet olma özelliðini taþýrken; bu hükümetten sadece 16 gün daha az süren 7. Eroðlu Hükümeti en uzun ömürlü ikinci hükümet ünvanýna sahip oldu. 7 Haziran 2001 tarihinde kurulan ve 13 Ocak 2004'te sona eren 7. Eroðlu Hükümeti, 31 ay 6 gün devam etti. UBP-TKP ortaklýðýndaki 6. Eroðlu Hükümeti de, en uzun ömürlü üçüncü hükümet özelliðine sahip. 30 Aralýk 1998 tarihinde iþbaþý yapan UBP-TKP Koalisyon Hükümeti, 29 ay 7 gün görev yaptý. EN KISA SÜRELÝ HÜKÜMETLER En kýsa süreli hükümet ünvaný, 2. Talat Hükümeti'nde. 10 Mart 2005'te kurulan 2. Talat Hükümeti, birbuçuk aylýk sürecin ardýndan 26 Nisan 2005'te son buldu. Diðer en kýsa hükümetler de, CTP-BG ile DP'ye ait. 18 Ocak 1995 ile 16 Eylül 1998 arasýndaki yaklaþýk 2.5 yýlda,hakký Atun baþkanlýðýnda 3 kez hükümet kuran DP ile CTP'nin 2. Atun Hükümeti, en kýsa süreli ikinci hükümet olma özelliðinde. Bu hükümet, 22 Mayýs 1995 ile 11 Aralýk 1995 tarihleri arasýnda yalnýzca 6 ay 20 gün devam etti. HÜKÜMETLER Federe Devlet'le birlikte kurulan ilk hükümet, geçiþ dönemi hükümeti oldu. Kurucu Meclis hükümeti döneminde, Federe Devlet'in ilk milletvekilliði seçimi gerçekleþtirildi ve seçimin ardýndan Nejat Konuk baþkanlýðýndaki ilk UBP hükümeti oluþturuldu. Daha sonra UBP'nin tek baþýna iktidardaki ikinci hükümeti, Osman Örek baþkanlýðýndaki hükümet kuruldu. Örek Hükümeti'nden sonra Mustafa Çaðatay'ýn baþkanlýðýndaki UBP hükümeti göreve geldi ve en uzun süre iktidarda kalan hükümet olma baþarýsýný gösterdi. ÝLK AZINLIK HÜKÜMETÝ 1981 yýlýndaki ikinci seçimin ardýndan oluþturulan UBP hükümeti ilklere imza atan bir hükümet. 2. Çaðatay Hükümeti, azýnlýk hükümeti olarak kurulan ilk hükümet olmasýnýn yanýnda, güvensizlik önergesiyle düþürülen ilk ve tek hükümet olarak da siyasi tarihe geçti. 1. Talat Hükümeti ise, kurulduktan bir süre sonra azýnlýða düþen, ancak güvensizlik önergesiyle düþürülemeyip azýnlýk hükümeti olarak aylarca görevde kalan hükümet olma ünvanýna sahip. Koalisyon hükümetleri, 3. Çaðatay Hükümeti'yle baþladý. Ýlk koalisyon hükümeti UBP, DHP, TBP ve baðýmsýz milletvekili desteðinde kuruldu. Bu hükümet döneminde KKTC ilan edildi. KKTC'nin ilanýn ardýndan Çaðatay hükümeti istifa etti ve geçiþ kabinesi olarak 2. Konuk Hükümeti oluþturuldu. KKTC'nin ilanýnýn ardýndan yapýlan ilk seçimden sonra ise Derviþ Eroðlu baþbakanlýða adým attý. 1. Eroðlu Hükümeti, UBP ile TKP'nin ortaklýðýnda kuruldu. Bu ortaklýðýn ardýndan UBP-YDP ortaklýðýndaki 2. Eroðlu Hükümeti ile UBP'nin baðýmsýz milletvekilleriyle kurduðu 3. Eroðlu Hükümeti geldi. BOYKOT VE ERKEN SEÇÝM 1990 yýlýnda yapýlan ve DMP çatýsý altýnda milletvekili olan TKP ile CTP'lilerin meclisi boykot etmesine neden olan seçimden sonra yine UBP'nin tek baþýna iktidarda olduðu 4. Eroðlu Hükümeti dönemi yaþandý. Meclis açýsýndan sorunlu geçen bu dönemin tamamlanmasý, muhalefetin boykot ettiði ara seçimle de gerçekleþmedi ve 1993'te erken genel seçime gidildi. Seçimden sonra DP-CTP ortaklýðýndaki 1., 2. ve 3. Atun Hükümetleri görev yaptý. Yaklaþýk 2.5 yýl süren DP-CTP hükümetlerinden 2. Atun Hükümeti, 6 ay 20 gün gibi kýsa bir süreyle en kýsa ömürlü ikinci hükümet olma özelliðiyle tarih sayfasýndaki yerini aldý. DP-CTP koalisyon hükümetlerinin ardýndan 5. Eroðlu Hükümeti göreve geldi. 5. Eroðlu Hükümeti, UBP ile DP'nin ilk koalisyonu oldu yýlý Aralýk ayýnda gerçekleþen seçimden sonra ise ülkenin 16. hükümeti iþbaþý yaptý. UBP ile TKP'nin ikinci koalisyon denemesi olan 6. Eroðlu Hükümeti, 30 Aralýk 1998 tarihinde Cumhurbaþkaný Rauf Denktaþ'tan onay alarak 7 Haziran 2001 tarihine kadar görevini sürdürdü. 7 Haziran 2001'de 17. hükümet, Cumhurbaþkaný Rauf Denktaþ'tan onay aldý. 13 Ocak 2004'e kadar devam eden 7. Eroðlu Hükümeti, UBP ile DP'nin ikinci koalisyon hükümeti ortaklýðýydý. 13 Ocak 2004'te, Mehmet Ali Talat baþkanlýðýndaki CTP/BG-DP Koalisyon Hükümeti göreve geldi. Talat'ýn ilk kez baþbakanlýk yaptýðý bu hükümet 8 Mart 2005'te son buldu. 8 Mart 2005 tarihi, Kýbrýs Türk siyasi tarihindeki en kýsa süreli hükümetin de baþlangýcý oldu. 8 Mart 2005'te kurulan ve 23 Nisan'da istifa eden CTP/BG-DP Koalisyon Hükümeti'nin ömrü, yaklaþýk 1.5 ay sürdü. Talat'ýn Cumhurbaþkanlýðý seçimini kazanmasýndan dolayý sonlanan 2. Talat Hükümeti'nin ardýndan 26 Nisan 2005'te göreve baþlayan 1. Soyer Hükümeti de, 25 Eylül 2005'te 17 aylýk ömrünü tamamladý. Ardýndan baþa gelen 2. Soyer Hükümeti (CTP/BG-ÖRP koalisyonu) ise, 2 yýl 7 ay görevde kaldý. Nisan 2009'da yapýlan seçimlerde tek baþýna iktidara gelen UBP'nin kurduðu 22. hükümetin ömrü ise Baþbakan Derviþ Eroðlu'nun Cumhurbaþkaný seçilmesinden dolayý 1 yýl sürdü. ZONGULDAK'TA MADEN OCAÐINDA PATLAMA Zonguldak'ta'taki bir maden ocaðýnda patlama meydana geldi. 32 iþçiye ulaþýlmaya çalýþýlýyor. Genel Maden Ýþçileri Sendikasý (GMÝS) Genel Baþkaný Ramis Muslu, "Patlamaya grizunun yol açtýðýný tahmin ediyoruz" dedi. Muslu, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, Türkiye Taþkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüðü maden ocaðýnýn eksi 540 kodunda meydana gelen patlama dolayýsýyla 32 iþçiye ulaþýlmaya çalýþýldýðýný, kurtarma ekibinin çalýþmalarýný sürdürdüðünü söyledi. Kurumun Gelik tarafýnda yer alan ocakta yüksek miktarda olduðu tahmin edilen karbonmonoksit gazýnýn havalandýrma yoluyla açýða çýkartýlmasýna çalýþýldýðýný anlatan Muslu, þöyle konuþtu: "Ocaktaki gaz yüzünden göçüklerin temizlenme iþi saðlýklý yapýlamýyor. Grizu patlamasýndan oluþan karbonmonoksit gazý bir an önce ocaktan temizlenmeli ki iþçilerin bulunduðu yere rahat ulaþýlsýn. Herkes elinden gelen mücadeleyi sarf etmekte. Elimizde net bilgi olmasa da patlamaya grizunun yol açtýðýný tahmin ediyoruz." TÜRKÝYE, BREZÝLYA VE ÝRAN'IN ORTAK FORMÜLÜ ÜZERÝNDE MUTABAKAT SAÐLANDI Ýran ile Batýlý ülkeler arasýnda uranyum takasýný öngören, Türkiye, Brezilya ve Ýran'ýn ortak formülü üzerinde mutabakat saðlandýðý bildirildi. Edinilen bilgiye göre, TC Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, Brezilya Dýþiþleri Bakaný Celso Amorim ve ev sahibi ülkenin Dýþiþleri Bakaný Menuçehr Mutteki ile heyetler arasýnda yaklaþýk 18 saat süren görüþmelerin ardýndan, uranyum takasý konusunda üç ülkenin ortak formülünde mutabakat saðlandý. 3 Bakanýn görüþmesinde oluþturulan ortak metnin, TC Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan, Ýran Cumhurbaþkaný Mahmud Ahmedinejad ve Brezilya Devlet Baþkaný Luiz Inacio Lula da Silva'ya sunulacak. Görüþmelere iliþkin ayrýntý ve nihai açýklamanýn yarýn üç lider tarafýndan açýklanmasý bekleniyor. FÝLÝPÝNLER'DE HELÝKOPTER DÜÞTÜ Filipinler'de bir helikopterin düþtüðü, aralarýnda Quezon valisinin de bulunduðu 6 kiþinin yaþamýný yitirdiði bildirildi. Güvenlik yetkilileri, baþkent Manila'nýn güneyinde düþen helikopterde Quezon Valisi Rafael Nantes ile iki korumasý ve pilotun bulunduðunu, kazada tümünün öldüðünü açýkladý. Yetkililer, helikopterin düþtüðü yerde de iki kiþinin öldüðünü söyledi. Helikopterin, Quezon eyaletinin Lucena kentinde bir yerleþim yerine düþmesiyle iki evin kullanýlamaz hale geldiði bildirildi. Filipinler Sivil Havacýlýk Ýdaresi Müdürü Alfonso Cusi, dört kiþilik Robinson 44 tipi helikopterin, Manila'ya gitmek üzere kalktýktan iki dakika sonra düþtüðünü belirtti. MISIR HAMAS ÝLE TÜM BAÐLARINI KESMÝÞ Mýsýr'ýn Hamas yetkilileriyle tüm baðlarýný kesme kararý aldýðý öne sürüldü. Ýsrail basýnýnýn Mýsýr'da yayýmlanan El Mesryun gazetesine dayanarak verdiði haberde, Kahire'nin Hamas yönetimiyle diplomatik ve güvenlikle ilgili konularda tüm iletiþimi durduracaðý belirtildi. Habere göre, Mýsýrlý üst düzey yetkililer, Hamas yetkililerinin önümüzdeki dönemde vize taleplerinin de geri çevrileceðini söylediler. Öte yandan, Mýsýr'ýn Gazze'ye giriþ yapmak isteyen 16 Gazzeliyi tutukladýðýna iliþkin haberler, Ýslami Cihat yetkililerince doðrulandý. Ýslami Cihat'ýn Gazze'deki yetkililerinden Nafiz Azzam, 16 kiþinin, Gazze'ye gelirken, Kahire'deki uluslararasý havalimanýnda tutuklandýðýný belirtti.

16 16 18 Mayýs 2010 Salý

17 18 Mayýs 2010 Salý 17

18 18 18 Mayýs 2010 Salý

19 18 Mayýs 2010 Salý 19 Hentbolda YDÜ ve UKÜ avantajlý Hentbol Büyük Erkekler Ligi yarý final karþýlaþmalarý önceki akþam oynanan iki karþýlaþma ile baþladý. Lefkoþa Atatürk Spor Salonu'nda oynanan ilk karþýlaþmada UKÜ(Uluslar arasý Kýbrýs Üniversitesi) ile Marmara Spor Kulübü karþýlaþtý. Karþýlaþmanýn sonlarýna doðru kurduðu üstünlüðü koruyan UKÜ rakibini maðlup etti. Ýkinci karþýlaþma ise Maðusa Lala Mustafa Paþa Spor Salonu'nda DAÜ(Doðu Akdeniz Üniversitesi) ile YDÜ(Yakýn Doðu Üniversitesi) arasýnda oynandý. Deplasmanda oynamasýna raðmen üstün oynayan ligin klasman lideri YDÜ galip gelerek avantaj saðladý. Bu akþam Atatürk Spor Salonu'nda saat 18.30'da DAÜ-YDÜ ve saat 20.00'de Marmara-UKÜ karþýlaþacak. Golfta Gülay Garabli birinci CMC Golf Kulübü tarafýndan her yýl organize edilen ve sponsorluðunu Efes Pilsen'in üstlendiði Efes Pilsen Golf Turnuvasý geçtiðimiz hafta sonu CMC Golf Sahasý'nda oynandý. Toplamda 27 golfcunun katýlýmý ile gerçekleþen turnuva 18 çukur 7/8 hendikap stableford (puanlý) formatýnda oynanýrken turnuva sonunda Gülay Garabli 35 puanla birinciliði elde etti. Turnuva sonrasýnda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara ödüllerini Efes Pilsen Güzelyurt bölge sorumlusu Enver Mamülcüler taktim etti. Dereceye giren sporcular þöyle: 1.Gülay Garabli 35 puan 2.Hasan Öztoprak 34 puan 3.Bob Hales 31 puan En uzun vuruþ: Brain Flinighan Bayraða en yakýn vuruþ: Brian Flinighan Baþsaðlýðý Ceyhan Kazýn ýn elim bir trafik kazasý sonucu hayatýný kaybettiðini üzüntü ile öðrenmiþ bulunuyoruz. Kederli ailesine sabýr ve baþsaðlýðý dileriz. SAHÝBÝNDEN KÝRALIK EV 2. Selim Cad. Üzerinde Mücahitler Derneði yanýnda 3+1 daire sahibinden kiralýktýr Güney Kýbrýs taki ata malýna sahip çýkmak için tereke kurmak isteyenler i arayabilirler... Bayanlarda heyecan sürüyor A Grubunda MAGEM ve B Grubunda da Akdeniz Spor Birliði'nin liderlikleri sürüyor... Bayanlar Futbol Ligi'nde ikinci devre hafta sonu oynanan karþýlaþmalarla baþladý. A Grubu'nda 5'inci hafta geride kalýrken, haftayý boþ geçiren MAGEM bir maç eksik ve 12 puanla liderliðini sürdürüyor. MAGEM'in en yakýn takipçisi Düzova, Yeni Erenköy'ü 5-0'la geçerek puanýný 12'ye yükseltti ve lideri yakaladý. A Grubu'nda haftanýn diðer karþýlaþmasýnda Deðirmenlik Gönyeli'yi 6-0 maðlup etti ve puanýný 9'a yükseltti. Grupta oynadýðý 5 maçý da kaybeden Gönyeli puansýz Girne bölgesinde 24 saat elektrik, su, uydu, soðutma sistemleri, buzdolabý arýzalarý hemen giderilir. Tel: Taze koyun hellimi yapýlýr. (Kilosu 15 TL) Tel: son sýrada yer alýyor. B Grubu'nda lider konumda bulunan Akdeniz Spor Birliði 4'üncü hafta sonunda 12 puanla zirvede yer alýyor. Hafta sonu oynanan karþýlaþmada rakibi Yýlmazköy'ü 10-0 gibi farklý bir skorla geçen Akdeniz Spor Birliði ligde attýðý gol sayýsýný da 43'e yükseltti. Grubun diðer karþýlaþmasýnda Metehan takýmý Baf Ülkü Yurdu'nu çekiþmeli geçen bir maç sonunda 2-1 maðlup ederek puanýný 9'a yükseltti ve 2'nci sýradaki yerini korudu. MELÝ EMLAK SATILIK 1)Lefkoþa Kýzýlbaþ'ta Türk koçanlý sýfýr asansörlü apartman dairesi peþinatta esnek stg 2)Kermiya sosyal konutlarýnda 4. kat satýlýk manzaralý apartman dairesi stg 3)Boðaz'da Türk koçanlý sýfýr ikiz villa stg 4)Yenikent'te Türk koçanlý ikiz villa stg 5- Girne de 2 yatak odalý Türk koçanlý sýfýr apt. daireleri 45 bin Stg. 6- Hamitköy anayol üzerinde Türk koçanlý 1 evl ayakkare arsa, 60 bin Stg

20 Bursa þampiyonluk kupasýný aldý Türkiye Süper Ligi'nde Fenerbahçe'nin puan kaybermesi ile Beþiktaþ'ý maðlup eden Bursa sezonu þampiyonu olmuþtu. Tarihinde ilk kez böylesi bir zafer elde eden Bursa'da dün tarihi bir gün yaþandý. Bursa Atatürk Stadý'nda düzenlenen müthiþ törenle Bursa kupasýný aldý. Potanýn kraliçesi Yakýn Doðu n Bayanlar Basketbol Ligi final serisinde 2-0 önde bulunan YDÜ dün akþam oynanan karþýlaþmada da Koop Spor u maðlup ederek Siemens Büyük Bayanlar Ligi þampiyonluðuna ulaþtý YDÜ: 56 KOOPSPOR: 49 YER: Atatürk Spor Salonu HAKEMLER: Hakan Sermaye, Ramadan Büyükel, Çetin Yardým YDÜ: Ýzge, Damla, Meliz, Cansu, Tanyel, Havva, Zümre, Özen, Huriye, Aylin, Ceren ANTRENÖR: Fatoþ Anýl Öder KOOPSPOR: Akile, Samime, Arzu, Ulaþ, Ayþe B., Ayþegül, Dila, Emine, Ayþe ANTRENÖR: Mustafa Sütcü 1. PERÝYOT: (19-12) DEVRE: (33-25) 3. PERÝYOT: (45-34) FÝNAL: (56-49) Siemens Büyük Bayanlar Basketbol Ligi nin þampiyonluðunu Yakýn Doðu Üniversitesi elde etti. Final serisine 1-0 önde baþlayan ve geçtiðimiz akþam oynanan karþýlaþmada rakibi Koop Spor u yenerek durumu 2-0 yapan Yakýn Doðu Üniversitesi büyük bayan takýmý dün akþam Atatürk Spor Salonu nda oynanan karþýlaþmayý da kazanarak mutlu sona ulaþtý. Bu sonuçla Yakýn Doðu Üniversitesi toplamda 9 uncu þampiyonluðunu elde etmiþ oldu. Karþýlaþma sonunda düzenlenen ödül töreninde þampiyon takýma kupa ve madalyalarýný Siemens Büyükler Basketbol Ligi sponsoru E.Akbel Trading Ltd. adýna Erhan Akbel ve Basketbol Federasyonu Baþkaný Okan Donangiltakdim ettiler. Üniversitelerde sýra futbola geldi KKTC Üniversite Sporlarý Federasyonu tarafýndan düzenlenmekte olan "Üniversite Oyunlarý 2010"nda sýra futbola geldi. "Üniversite Oyunlarý 2010 Futbol Þampiyonasý" bugün baþlayacak. Lefke Avrupa Üniversitesi'nde, Pazartesi günleri oynanmakta olan "Üniversite Oyunlarý 2010 Voleybol Þampiyonasý"nda yarý final karþýlaþmalarý tamamlandý. Erkeklerde dünkü karþýlaþmalarda rakiplerine üstünlük saðlayan Yakýn Doðu Üniversitesi ile Doðu Akdeniz Üniversitesi finale yükseldiler. Bayanlarda ise, finali Uluslararasý Kýbrýs Üniversitesi ile DAÜ oynayacak. Futbol baþlýyor KKTC Üniversite Sporlarý Federasyonu tarafýndan düzenlenen "Üniversite Oyunlarý 2010 Futbol Þampiyonasý" bugün baþlýyor. 18, 21 ve 25 Mayýs 2010 tarihlerinde gerçekleþecek olan þampiyona Gönyeli ve Hamitköy statlarýnda oynanacak. Bayanlarda YDÜ, DAÜ, GAÜ ve UKÜ olmak üzere 4; erkeklerde ise, DAÜ, YDÜ, UKÜ, LAÜ, GAÜ ve ODTÜ olmak üzere 6 takým mücadele edecek. Üniversite Oyunlarý 2010 Futbol Þampiyonasý'nda programý þöyle: 18 Mayýs 2010, Salý DAÜ-YDÜ (Bayan) Gönyeli Stadý (Lefkoþa) LAÜ-GAÜ (Bayan) Gönyeli Stadý (Lefkoþa) UKÜ-ODTÜ (Erkek) Hamitköy Stadý GAÜ-DAÜ (Erkek) Hamitköy Stadý U-14 Ligi nde Baf a galibiyet yetmedi YER: Zafer Stadý HAKEMLER: Evren Karademir, Emre Çevikdal, Mustafa Torun BÝNATLI: Ahmet, Emre, Neçip, Kemal, Ercan, Fatih, Mustafa, Halil, Mehmet, Doðukan, Emre BÜY: Salih, Tolunay, Gökhan, Gürcan, O. Baþarý, ali, yasþin, Berk, Ahmet, Tolunay, Beyir (Caner) GOL: Dk:40 Ahmet (BÜY) U-14 Futbol Ligi nde Baf Ülkü Yurdu ile Binatlý arasýnda oynanan karþýlaþmayý kazanan Baf Ülkü Yurdu olmasýna raðmen, bir üst tura yükselen ikili averaj sonrasýnda Binatlý oldu. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Mayýs 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3072 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLSAYDIM.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Mayýs 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3072 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLSAYDIM. Müzakere masasýnda milli birlik ve beraberlik ruhu aðýr basmýþ yine... Kanlý çatýþmalardaki gibi týpký... Faþistimiz de komünistimiz de bütünleþir hep mevzide ve masada! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

RESMÎ GAZETE EK III TEBLİĞ VE İLÂNLAR KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANLIĞI

RESMÎ GAZETE EK III TEBLİĞ VE İLÂNLAR KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANLIĞI KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE Sayı : 81 EK III TEBLİĞ VE İLÂNLAR 5 Mayıs, 2009 Sayı : 362 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANLIĞI Sayı: CMB.0.00-194/09-09/^*^ Sayın Dr. Derviş Eroğlu,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 SÖZCÜ / AKP de bir kişi konuşur, diğerleri asker gibi bekler! Tarih : 06.01.2012 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu hem AKP deki tek adamlığı hem de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın üslubunu ve liderliğini

Detaylı

OKUL TATÝLÝNDE KAMPANYALI UMRE 10 Günlük Program (3 Gece Medine / 6 Gece Mekke) Gidiþ Tarihi: 29 Ocak 2015 Ýstanbul - Yanbu Dönüþ Tarihi: 7 Þubat 2015 Cidde - Ýstanbul 990 960 930 i: i: Bustan Al Masi

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Temmuz 2013 Salý YIL: 12 SAYI: 4236 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Turgay Avcý. Ertuðrul Hasipoðlu

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Temmuz 2013 Salý YIL: 12 SAYI: 4236 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Turgay Avcý. Ertuðrul Hasipoðlu Kurultay döneminden beri suni bir tenefüsle liderlik koltuðunda oturan Ýrsen Küçük çýplak kralýn ta kendisiydi aslýnda... Ama çýplak olduðunu ona çevresinde kimse söylemedi ki! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Bir usulsüz ihale daha

Bir usulsüz ihale daha Ýrsen Küçük dünkü UBP Parti Meclisi nde çok hassas bir noktaya parmak bastý... Makamlar babamýzdan kalmadý dedi. Haklý... Bu miras her zaman babadan kalmaz, amcadan da kalýr! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Bir mektup da Anastasiadis e

Bir mektup da Anastasiadis e Sanki anlamayacak ne var bu basit denklemi? Talat saraya oturunca Denktaþ'laþmýþtý, Eroðlu da þimdi Talat'laþacak... Eroðlu'ndan sonra kim gelirse, o da Eroðlu'laþacak! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3049 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3049 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Zülfü Livaneli'ye göre, Kýbrýs'ta galip Eroðlu, maðlup ise Hristofyas'mýþ! Müzikten anladýðý kadar anlamýyor demek politikadan. Galip Ankara, maðlup ise Kýbrýslý Türkler'dir Kýbrýs'ta! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Baki olan Rabbimiz ve davamızdır

Baki olan Rabbimiz ve davamızdır Baki olan Rabbimiz ve davamızdır Eylül 26, 2014-2:33:00 Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Yine böyle bir şölenle inşallah, bir gün biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın bana tevdi ettiği bu görevi bir başka kardeşimize

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Keþke hep o vanda kalsaydý

Keþke hep o vanda kalsaydý 101 pare topu Talat baþlatmýþtý. Kendisine "Neden 21 deðil de 101" diye sormuþlar. O da "21'i ben seçildiðim için, 80'i de Denktaþ gittiði için" demiþ... Þimdi de öyle mi oldu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri.

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. C i h a n D e m i r c i Damdaki Mizahçý 90 Yaþýnda Eskimeyen Bir Usta: Haldun Taner Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. 1986'da yitirdiðimiz Haldun Taner

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO EMEKÇÝLERÝ Birþeyleri deðiþtirmek isteyen insan önce

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

Biz yeni anayasa diyoruz

Biz yeni anayasa diyoruz Biz yeni anayasa diyoruz Ocak 05, 2015-9:32:00 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şentop, "Biz 'anayasa değişikliği' demiyoruz, 'yeni anayasa' diyoruz. Türkiye'nin anayasayla ilgili sorunu ancak

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Mayýs 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3067 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SOLDAN. Özlem Güneyli

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Mayýs 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3067 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SOLDAN. Özlem Güneyli Maðusa'daki ara seçimde UBP'nin milletvekili adayý Resmiye Canaltay. Resmiye Haným'ýn bir resmiyeti var: Eroðlu'nun kýzý... Babanýn mirasýný hiç baþkasýna býrakýr mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

SEÇİM SİSTEMLERİ SUNUŞU

SEÇİM SİSTEMLERİ SUNUŞU SEÇİM SİSTEMLERİ SUNUŞU Erol Tuncer TESAV Vakfı Başkanı 26 Ekim 2013 (Ülke Politikaları Vakfı nın düzenlediği Açık Oturum) I.TARİHÇE İki dereceli seçim sistemi: 1877 den 1943 seçimlerine kadar Tek dereceli

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Nisan 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3029 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TANI BUNLARI EY HALK SARDI.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Nisan 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3029 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TANI BUNLARI EY HALK SARDI. Yasemin Hareketi adayý Zeki Beþiktepeli, "Bir maþrapa da sen dök, kökün kurumasýn" diye çaðrý yapýyor. Vatandaþ, "Maþrapa ile deðil lengerle dökeceðiz" diye karþýlýk veriyor! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin.

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin. Uður Tok Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 06 Haziran 2008 Besteciler.org ÇOK SEVMÝÞSÝN Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

Endi eli yimserlik Kamuoyu Beklentilerinde Pozitif Trend Devam Ediyor Genel Seçim Sürecine AKP Önde Giriyor, CHP Takipte de Bahar Havasý Türkiye nin LoveMarklarý Arçelik-Adidas-Nokia-LCWaikiki-Beko Türkiye

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

12.06.2008 16:48 FİLİZ ESEN-BİROL BAŞARAN

12.06.2008 16:48 FİLİZ ESEN-BİROL BAŞARAN 12.06.2008 16:48 FİLİZ ESEN-İROL AŞARAN : Efendim : İyiyim sağol sen nasılsın : Çalışıyorum işte yaramaz birşey yok : Kim yazmış bunu : Kim yazmış bunu Milliyet te : Yani sen sen birşey yollamış mıydın

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı