T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI"

Transkript

1 ISSN T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I

2 C LT: 54 SAYI: 2005/7 Türkiye Makaleler s, Haz rlama fiube Müdürlü ü'nce haz rlanmaktad r. Dan flma, elefltiri ve öneriler için haberleflme adresleri: Adres : Millî Kütüphane Baflkanl, Bahçelievler/ANKARA Telefon : (0312) /7256, 7307, 7405 Fax : (0312) E-Posta : Abone bedelinin yat r lmas gereken hesap numaras : Kültür ve Turizm Bakanl Döner Sermaye Ankara flletme Müdürlü ü Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi Hesap No.: ANKARA/TÜRK YE Y ll k abone bedeli Tek bir say n n fiyat : YTL. : 5.00 YTL. VOLUME: 54 NUMBER: 2005/7 Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been prepared by the Bibliography Preparation Section. Corresponding address for information, and other inquiries: Address : Turkish National Library, Bahçelievler ANKARA/TURKEY Telephone : (90) 0(312) /7256, 7307, 7405 Fax : (90) 0 312) Subscription rate must be paid to the indicated account number: Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi (ANKARA/TÜRK YE) Ministry of Culture and Tourism DÖS M Annual Subscription Rate: USD Price of the issue for foreign countries: USD M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I ANKARA

3 SUNUfi lar, bilimsel çal flmalar n vazgeçilmezleri aras nda önemli bir yer tutmaktad r. Bunun önemini kavrayan Milli Kütüphane gerek kurulufl kanunundaki amaçlar, gerekse günümüz araflt rmac lar n n ihtiyaçlar do rultusunda 1952 y l ndan bu yana bilimsel ve kültürel içerikli dergilerde yer alan makalelerden oluflan ulusal nitelikli Türkiye Makaleler s n kullan c lar n yarar na sunmaktad r y l na kadar yaln zca bas l olarak ulafl labilen bibliyografik künyeler, 1995 y l na ait say lardan itibaren internet ortam nda; 2003 y l ndan sonra teknolojinin bizlere sa lad imkanlar çerçevesinde araflt rmac lar n bilgiye daha h zl ulaflmas n sa lamak amac yla CD ortam nda hizmete sunulmaktad r. Arama-tarama program ve PDF format yla hizmete sunulan bu çal flman n araflt rmac lar m za kolayl klar sa lamas en büyük temennimizdir. Milli Kütüphane olarak yeni projelerle de erli bilim adam ve araflt rmac lar m za daha iyi hizmetler sunmak dile iyle. Tuncel ACAR Milli Kütüphane Baflkan III

4 PRESENTATION Bibliographies have a significant place among the most important elements of scientific studies. The National Library is well aware of this fact, and in enformity with the objectives set fath by the Establishment Act, as well as to meet the requirements of the researchers the Library has been published the Bibliography of Articles in Turkish Periodicals. The periodicals scanned for this purpose deal with scientific and cultural subjects. Bibliographical records, which were available only in written forms until 1995, started to be offered in Internet environment from this date on. After 2003, due to the technological developments, they are put to service on CD forms with a view to ensure the researchers easy access to information more rapidly. We hope this work, which is put to service with the search features and in PDF format, will provide facilities to the researchers. After the realizations of new projects, we, as the National Library, aim to offer even better services to our eminent scholars and researchers. Tuncel ACAR Director of the National Library IV

5 ÖNSÖZ TÜRK YE MAKALELER B BL YOGRAFYASI (TMB), araflt rmac lara çal flmalar nda kolayl k sa lamak, araflt rma konular ile ilgili bilgiye ulaflmalar nda yard mc olmak amac yla 1952 y l ndan bu yana aral ks z olarak Millî Kütüphane taraf ndan yay nlanmaktad r. TMB, Millî Kütüphane'ye gönderilen bilimsel ya da kültürel a rl kl dergilerden seçilmifl makaleleri kapsar TMB ayl k olarak yay nlanmaktad r. TMB, 1993 Ocak fasikülünden itibaren yeni bir bilgisayar program yla haz rlanmaya bafllanm flt r. Düzeni Dewey Onlu S n flama Sistemine göredir Ocak fasikülünden itibaren konu numaralar Dewey Onlu S n flama Sistemi 20. edisyonun 2. özetine, makalelerin bibliyografik kimlikleri ise ait olduklar konu numaras alt nda yazar soyad na, yazar yoksa ya da üçten fazla yazara sahipse makale ad na göre alfabetik olarak verilmektedir. ki veya daha fazla konu numaras na sahip bibliyografik kimlikler eriflilebilirli i kolaylaflt rmak amac yla ilgili bölümlerde yinelenmektedir. Fakat gönderme yap lan bibliyografik kimliklerin bafl nda konu ve s ra numaralar yer almaz. Baz konularda yer alan makalelerin yo unlu u nedeniyle daha ayr nt l s n fland r lm flt r: 297 slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 355 Askerlik bilimi Türkiye co rafyas Türkiye tarihi Biyografya konusundaki makalelerin (Konu numaras 920 olanlar) bibliyografik kimlikleri, ait olduklar konu numaras alt nda köfleli parantez içinde biyografisi verilen kiflinin soyad na, meslek gruplar nda ise meslek grubuna göre alfabetik olarak verilmektedir. Süreli Yay nlardaki makalelerin bibliyografik kimlikleri verilirken flu s ra izlenir: lk konu numaras (konuya ait makalenin s ra nosu) Yazar n soyad, ad. Makalenin ad (varsa çeviren, derleyen gibi katk da bulunanlar n ad ) Makalenin yer ald süreli yay n n ad Cilt veya y l bilgisi (say ) ay. y l, sayfa numaralar. Notlar Süreli Yay n n Millî Kütüphane yer numaras lk konu numaras, varsa di er konu numaralar Her fasiküle iliflkin YAZAR ADLARI D Z N, MAKALE ADLARI D Z N ve TARANAN YAYINLAR D Z N haz rlanmaktad r. Yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim konu numaras ve ait oldu u s ra numaras yla sa lanmaktad r. Y ll k yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim, konu numaras n n yan nda parantez içinde romen rakam ile verilen fasikül numaras ve ait oldu u konunun s ra numaras ile sa lanmaktad r y l na ait fasiküllerden itibaren Türkiye Makaleler s, CD ortam nda ayl k olarak üretilmeye bafllanm flt r. Ayr ca y ll k dizinle birlikte y ll k olarak da haz rlanmas planlanmaktad r. V

6 INTRODUCTION BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS (TMB) has been published by the National Library of Turkey since 1952 without any interruption, in order to facilitate easy access to information by the researchers. TMB includes articles selected from the scientific, cultural, educational and other important periodicals received by the National Library. It is published monthly. With the introduction of the new computer program, automated version of the January 1993 issue was published and the application of the same procedure continues at present time. The system of TMB is in accordance with the Dewey Decimal Classification System. Beginning from the January 1994 issue subject numbers are assigned according to the 2 nd summary of 20 th edition (DDC 20) of the Dewey Decimal Classification System. The bibliographical records of articles are entered alphabetically under the surname of the author and under the corresponding subject number. In the case of non availability of the author's name, or if there are more than three authors the record is entered under the title of the article. To provide easy access, bibliographic records with two or more subject numbers are also given in corresponding sections. But there are no subject and record numbers on the referred bibliographic records. In some areas subject numbers are in more detail due to the availability of great number of articles. Examples to these kind of areas are shown below: 297 Islam and religions originating in it 355 Military science Geography of Turkey History of Turkey Bibliographic records of articles about biography (under subject number 920) are arranged in alphabetical order in bracket under the related subject number with the surname of the person whose biography is presented, and in case of professions according to the professional groups. When cataloging articles information is entered in the following order: Issue no./year The initial subject number (plus sequence number of the initial subject number) Surname and the name of the author Title of the article (if available, names of contributors such as translator, compiler) Name of the periodical in which the article published Information about volume and date (month, year, page numbers, notes) Periodical's stock number in the library Initial subject number, if available other subject numbers INDEX OF AUTHOR NAMES, INDEX OF ARTICLE TITLES and the INDEX OF INCLUDED PUBLICATIONS are prepared for each issue. Access from the INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES to bibliographic records is provided through subject numbers and their sequence numbers. Access from the ANNUAL INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES is provided through issue numbers, given with Roman numerals next to subject number, and sequence number. Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been produced in CD format and monthly since the begining of Furthermore, it is planned to be published annually together with annual index. VI

7 000 GENEL KONULAR KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K FELSEFE VE PS KOLOJ EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK BEL RL FELSEF OKULLAR PS KOLOJ MANTIK ET K (AHLAK FELSEFES ) ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES MODERN BATI FELSEFES D N HIR ST YAN D NB L M HIR ST YAN SOSYAL D NB L M HIR ST YAN K L SES TAR H HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler TOPLUM B L MLER S YASAL B L MLER EKONOM HUKUK KAMU YÖNET M Askerlik bilimi TOPLUMSAL H ZMETLER VE DERNEKLER E T M T CARET, LET fi M, TAfiIMACILIK GELENEKLER, GÖRGÜ, HALKB L M D L VE D LB L M TÜRK D L TALYAN, RUMEN, RETO-RUMEN D LLER D ER D LLER DO A B L MLER VE MATEMAT K MATEMAT K ASTRONOM VE LG L B L MLER K MYA VE LG L B L MLER YER B L MLER YAfiAM B L MLER B TK B L MLER (BOTAN K B L MLER) ZOOLOJ B L MLER (HAYVANB L MLER ) TEKNOLOJ (UYGULAMALI B L MLER)...83 TIP B L MLER TIP MÜHEND SL K VE LG L filer TARIM VE LG L TEKNOLOJ LER EV EKONOM S VE A LE YAfiAMI YÖNET M VE YARDIMCI H ZMETLER K MYA MÜHEND SL...136

8 670 MALAT BEL RL ÜRÜNLER N MALATI B NALAR SANATLAR GÜZEL SANATLAR KENT VE PEYZAJ SANATLARI M MARLIK PLAST K SANATLAR HEYKELTRAfiLIK Ç ZG SANATLARI VE DEKORAT F SANATLAR RES M SANATI VE RES MLER GRAF K SANATLAR BASKI filer FOTO RAFÇILIK VE FOTO RAFLAR MÜZ K D NLENCE, E LENCE VE GÖSTER SANATLARI EDEB YAT VE RETOR K TÜRKÇE EDEB YAT LAT N KÖKENL D LLER EDEB YATI D ER D LLER N EDEB YATI CO RAFYA VE TAR H CO RAFYA VE SEYAHAT Türkiye Co rafyas B YOGRAF, fiecere, N fianlar ( NS GN A) 'A KADAR ESK ÇA TAR H GENEL AVRUPA TAR H BATI AVRUPA GENEL ASYA TAR H UZAKDO U Türkiye Tarihi GENEL AFR KA TAR H GENEL KUZEY AMER KA TAR H...166

9 000 GENEL KONULAR 000 (5) 000 (1) Akcayol, M. A. - Ç. Elmas. Sa l k Sistemi için Bir Ak ll Kart Yaz l m Uygulamas Gelifltirme. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 9(2) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SB (2) 1999 SA 43 Baki, Hüseyin. AutoCAD 2006'nin 000 Getirdi i Yenilikler. MetalMakina Dergisi 17(154) , ss SB Bener, Ayfle Baflar. Bankac l k Sektöründe Web Servisleri Uygulamalar. Finans Dünyas 16(187) , ss SB , (3) Demiray, U ur - Halil brahim Gürcan. Yay n Eti i Ba lam nda Elektronik Yay nlarda Karfl lafl lan Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Selçuk letiflim 4(1) , ss. Öztürk, Mesude Canan. nternete Dayal Halkla liflkiler E itimi. Kurgu (21) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , (6) Salman, Ayfle. Bloom's Filters: Their Types and Analysis. Do ufl Üniversitesi Dergisi 6(2) , ss. ng. ve Türkçe özet. Sarg n, Güven Arif. Büyük Gözalt Elektronik zleme Dünyas nda Yaflamak. Arredamento Mimarl k (182) , ss SB 5 720, 000, 360 Türkçe ve ng. özet SA SB , 000, , 170 Tikici, Mehmet - Erkan T. Demirel - Neslihan Derin. Bilgi Toplumu'nda Toplam Kalite Liderli i: Elaz Bankac l k ve Finans Sektörü Uygulamas. F rat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 15(2) , ss. Türkçe ve ng. özet. flçibafl, Yaprak. letiflim Teknolojisinin Uluslararas Sorunu: nternette Çocuklar n Cinsel stismar. Kurgu (21) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , 000 Usta, Resul. Tüketicilerin nternet Bankac l n Kullanmama Nedenleri Üzerine Bir Araflt rma. Do ufl Üniversitesi Dergisi 6(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (4) Ünlüer, Ayhan O uz. Radyo Özmen, Günay. SAP2000 Yaz l m nda Televizyon Yay nc l nda Etkileflimli Veritaban Uygulamalar. Küreselleflme ve Ulusal Yay nc l k Türkiye Mühendislik Haberleri Üzerindeki Etkileri. Selçuk letiflim 49(434) , ss. 4(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SB SB , 000 1

10 000 (7) 060 (2) Yel, Ali Murat. nternetin Din De ifltirme Süreci Üzerindeki Etkileri. Köprü (91) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SA SB , 200, Karaermifl, Koray. Özel Müzelere Bir Yenisi Eklendi: Pera Müzesi. Evrensel Kültür (163) , ss. 020 KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME Temizel, Ali. Mevlevîlik ile lgili Eski Harfli Türkçe Eserler. Nüsha 5(18) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SA 6 297, GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER 050 (1) Özcan, Ömer. Muhacerat Bas n ndan Bir Örnek: Yafl Türkistan. Türk Yurdu 25(215/Özel say : Türk Dünyas ndan Esintiler-II) , ss SB GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K 060 (1) Do ançay, Burhan. Türkiye'nin lk Kiflisel Müzesi Do ançay Müzesi [Söylefli] stanbul (54) , ss SB , 700 Karaduman, Hüseyin. Belgelerle Konya Mevlânâ Müzesi'nin Kuruluflu. Vak flar Dergisi (29) 2005, ss SB , (3) Mercin, Levent - Ali Osman Alakufl. Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Programlar n n "Müze E itimi ve Uygulamalar " Dersi Aç s ndan De erlendirilmesi. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi (8) 2005, ss. ng. özet SB , HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K 070 (1) Çeçen, Mehmet Korkut. Suriye'de Osmanl Belgelerine Ait Önemli Bir Kurulufl: Merkezü'l-Vesâiki't-Târîhiyye ve Eski Harfli Türkçe Gazeteler. Orta Do u Araflt rmalar Dergisi 3(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (2) Çolako lu, Selçuk - Bengü Emine Çolako lu. Dünya Bas n nda Türkiye maj : Güney Kore Örne i. Selçuk letiflim 4(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SB Da tafl, Erdal - Levent Yaylagül. 11 Eylül Sald r s n n Türkiye Yaz l Bas ndaki Sunumu. Kurgu (21) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , 070 2

11 Say lgan, fievket. Türkiye'de Medya Sektörünün Finansal Sorunlar. Finans Dünyas 16(187) , ss SB , (3) fieker, Mustafa. Yerel Gazeteler ve Resmi lan. Selçuk letiflim 4(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , FELSEFE VE PS KOLOJ 120 EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK Alper, Hülya. nsan nanan Bir Varl kt r. Köprü (91) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (1) Ekin, Elif. [Ömer Mahir Alper'in "Akl n Hazz, bn-i Kemmûne'de Bilgi Teorisi" Adl Eser Hakk nda] Sakarya Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (11) 2005, ss SA , BEL RL FELSEF OKULLAR 1990 SB (1) Rifat, Mehmet. Roland Barthes: Sartre ve Varoluflçuluk Konusunda. Varl k 73(1174) , ss SB , PS KOLOJ Ada, Sefer - Z. Nurdan Baysal - Serap Korucu. S n f Ö retmenlerinin S n f çi Olumsuz Davran fllara Gösterdikleri Tepkilerin Karakter E itimi ve 2005 lkö retim Program Aç s ndan De erlendirilmesi. De erler E itimi Dergisi 3(10) , ss. Türkçe ve ng. özet SA 4 370, 150 Adana, F. - N. Kaya. Lise Ö rencilerinin S nav Kayg s Düzeyi Üzerine S nav Kayg s ile Baflaç kma E itiminin Etkisi. Kriz Dergisi 13(2) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SB , (1) Ak n, Y. Dilek - Esra Ceyhan. Resmi ve Özel Genel Lise Ö rencilerinin Ailelerinden, Arkadafllar ndan ve Ö retmenlerinden Alg lad klar Sosyal Destek Düzeyleri Aç s ndan Kendini Kabul Düzeylerinin ncelenmesi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5(2) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (2) Büyükflahin, Ayda. Çokboyutlu liflki Ölçe i: Geçerlilik ve Güvenilirlik Çal flmas. Türk Psikiyatri Dergisi 16(2) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet. 150 (3) Ceyhan, Aydo an Aykut - Aylin Sili. Banka Çal flanlar n n Tükenmifllik Düzeyleri ile Uyum Düzeyleri Aras ndaki liflkiler. Anadolu Üniversitesi Sosyal

12 Bilimler Dergisi 5(2) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SA SB , Araflt rmalar. Türk Psikiyatri Dergisi 16(2) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet. 150 (4) Mirzeo lu, Dilflad Edifl - Canan Duru, Erdinç. Amerika'da ve Çetinkanat. Elit Tak m Sporcular n n Türkiye'de Lisansüstü Ö renim Gören Kendini Gerçeklefltirme ve Sürekli Türk Ö rencilerin Yaln zl k Kayg Düzeyleri Aras ndaki liflkinin Düzeylerinin Karfl laflt r lmas. ncelenmesi. Gazi Beden E itimi ve E itim ve Bilim 30(137) , Spor Bilimleri Dergisi 10(3) ss. Türkçe ve ng. özet , ss. Türkçe ve ng. özet SA SA , (5) Gece ve Gündüz Vardiya Çal flmas n n Bir Grup Anestezi Asistan n n Dikkat ve Anksiyete Düzeyleri Üzerine Etkisi. Türk Psikiyatri Dergisi 16(2) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SB (6) Gürsoy, Figen Baflar - Müdriye B çakç Y ld z - Gülümser Gültekin. Sigara Kullanan ve Kullanmayan Gençlerin Kayg Düzeylerinin ncelenmesi. Adli Psikiyatri Dergisi 2(3) , ss. Na iyev, Celil. Kitab- Dede Korkut'ta Psikoloji. Aktaran: Gönül Beflirova, Türk Dünyas ncelemeleri Dergisi 5(1) 2005, ss SA , (8) O uz, Nihan - Niyazi Uygur. Bir Olgu Nedeniyle Bebek Bezi Fetiflizmi. Türk Psikiyatri Dergisi 16(2) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SB , Türkçe ve ng. özet SB (9) 150 Özer, Zuhal. Duyular Dünyas. Bilim ve Teknik 38(452) , Kaya, Hülya - Emine Akçin. Hemflirelik Yüksekokulu Birinci S n f Ö rencilerinin Üniversiteye Uyumu. Ça dafl E itim 30(322) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (7) K l ç, Birim Günay. Dikkat Eksikli i Hiperaktivite Bozuklu unun Nöropsikolojisine liflkin Kuramlar ve ss SA Siyez, D. M. - A. Uz Bafl. zmir linde Liselerde Görev Yapan Ö retmenler ile Ö retmen Adaylar n n Ergen ntiharlar na Yönelik Bilgi Düzeyleri Üzerine Karfl laflt rmal Bir Araflt rma. Kriz Dergisi 13(2) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SB , 150

13 Uzun Yafla, Genç Kal! Evrensel Kültür (163) , ss SB , 150, 160 MANTIK 1995 SB (1) Marmura, Michael E. Gazâlî'nin Mant k ve Dini Olmayan limlere Bak fl. Çeviren: brahim Çapak, Sakarya Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (11) 2005, ss SA , ET K (AHLAK FELSEFES ) 170 (1) Çekin, Ahmet. Çal flma Ahlak ve R zk n Helâlinden Temini. Diyanet (175) , ss SB SC 6 170, , 297 Demiray, U ur - Halil brahim Gürcan. Yay n Eti i Ba lam nda Elektronik Yay nlarda Karfl lafl lan Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Selçuk letiflim 4(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , (2) Ekin, Elif. Ebû Bekir Râzî'nin Ahlak Felsefesi. Sakarya Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (11) 2005, ss SA (3) skendero lu, Muammer. Thomas Aquinas'ta Mutluluk. Sakarya Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (11) 2005, ss. ng. özet SA (4) Mor, H d r. Ulusal Aidiyetimiz Mesleki Mensubiyetimizi Aflmal. Gümrük Dünyas (46) 2005, ss. Regan, Tom. Hayvan Haklar için Temel Argümanlar. Birikim (195) , ss SB , 170 Ryder, Richard. Türcülük. Çeviren: Serpil Ça layan, Birikim (195) , ss SB , (5) Ya an, Haldun. Kamu Yönetiminde Etik Davran fl lkeleri. Gümrük Dünyas (46) 2005, ss. 180 ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES Çetin, Nurullah. Postmodernizm Ba lam nda " man" n Yeniden Keflfi. Köprü (91) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 180 Ekin, Elif. [Ömer Mahir Alper'in "Akl n Hazz, bn-i Kemmûne'de Bilgi Teorisi" Adl Eser Hakk nda] Sakarya Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (11) 2005, ss SA , (1) Gürsoy, Kenan. [Felsefe ve Kültür Üzerine Söylefli] Konuflan: Ayfer Balaban, Diyanet (175) , ss SC 6 180

14 200 D N Marmura, Michael E. Gazâlî'nin Mant k ve Dini Olmayan limlere Bak fl. Çeviren: brahim Çapak, Yel, Ali Murat. nternetin Din Sakarya Üniversitesi lahiyat De ifltirme Süreci Üzerindeki Etkileri. Fakültesi Dergisi (11) 2005, Köprü (91) 2005, ss ss. Türkçe ve ng. özet SA SA , , 200, (2) 230 HIR ST YAN D NB L M Özgenç, Semahat. [Dimitri Gutas' n "Yunanca Düflünce, Arapça Kültür; Ba dat'ta Yunanca-Arapça Çeviri Hareketi ve Erken Abbasi Toplumu" Adl Eseri Hakk nda] Sakarya Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (11) 2005, ss SA SB , (3) Uzun Yafla, Genç Kal! Evrensel Kültür (163) , ss SB , 150, 190 MODERN BATI FELSEFES 190 (1) Aktay, Yasin. Türk Siyasi Düflüncesinde Kay p Halka: Siyasal Kemalizm, Sosyalizm ve slamc l k. Dîvân lmî Araflt rmalar 10(19) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (2) Çi dem, Ahmet. Paul Piccone'nin Ard ndan. Birikim (195) , ss SB , 320, (3) Gönen, Metin. Representation, ya da Mevcut-K lma Sorunsal. Evrensel Kültür (163) , ss SB (1) Güney, Hale. Antik Ça ' n Gizem Dinleri Hakk nda Üç Kitap. Toplumsal Tarih (139) , ss. 260 HIR ST YAN SOSYAL D NB L M Ifl k, Ramazan. Osmanl n n Son Dönemlerinde Marunilerin Lübnan'da Ba ms z Bir H ristiyan Devleti Kurma Giriflimlerinin Fikri Temelleri. F rat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 15(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , HIR ST YAN K L SES TAR H 270 (1) Ercan, Hikmet Yavuz. Fener ve Türk Ortodoks Patrikhanesi. Belgelerle Türk Tarihi Dergisi ( ) , ss SB , HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER 290 (1) Arslan, Ahmet Ali. Türk fiamanizminin Kayna na Do ru. Türk Dünyas Araflt rmalar (157)

15 , ss. Türkçe ve ng. özet SA slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 297 (1) Akpolat, Sabri. letiflim Asr nda Din Görevlileri. Diyanet lmi Dergi 41(3) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (6) Bulut, Mehmet. Din Görevlileri Üzerine Baz Tespitler. Diyanet lmi Dergi 41(3) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (7) Ça laro lu, Taha. Allah, Dinsizlik, Ateizm. Köprü (91) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SA Çekin, Ahmet. Çal flma Ahlak ve 297 (2) R zk n Helâlinden Temini. Diyanet Alper, Hülya. nsan nanan Bir (175) , ss. Varl kt r. Köprü (91) 2005, 1969 SC ss. Türkçe ve ng. özet. 170, SA 32 Çekin, Ahmet. Mesleki ve Sosyal 297, 120 Boyutlar yla Yurtd fl Din Görevlili i. Diyanet lmi Dergi 41(3) , 297 (3) ss. Türkçe ve ng. özet. Alt ntafl, Ramazan. Teolojik Aç dan 1963 SA 4 Hidâyet Olay n n Yorumu. Köprü 300, 297 (91) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SA 32 Çelik, Ayd n. Fat mîler Devletinin 297 Kuruluflu. F rat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 15(2) , ss. Türkçe ve ng. özet. 297 (4) 1987 SA 96 Arpagufl, Hatice Kelpetin. Osmanl 960, 297 Halk n n Geleneksel slâm Anlay fl ve Kaynaklar [Kitap Tan tma] Tan tan: 297 (8) Gülgün Uyar, Dîvân lmî Çetin, Nurullah. Postmodernizm Araflt rmalar 10(19) 2005, Ba lam nda " man" n Yeniden Keflfi Köprü (91) 2005, ss. Türkçe 2000 SA SA , 180 ve ng. özet. 297 (5) Ayd ner, Furkan. Amerika Birleflik Devletleri'nde slam' n Önlenemez Yükselifli. Köprü (91) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (9) Dartma, Bahattin. The Inventor of Writing in the Contexts of Religious, Historical and Archaeological Data. Orta Do u Araflt rmalar Dergisi 7

16 3(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 600, (15) H d r, Özcan. slâm' n lk Y llar nda Hidâyet Olgusu ve Mühtedi Yahudi ve H ristiyanlar. Köprü (91) 2005, Türkçe ve ng. özet SA (10) Demirci, Mehmet. Muhabbet Marifetin Neticesidir. Diyanet (175) , ss SC (16) 297 Hocao lu, Hikmet. Risale-i Nur ve 297 (11) Ermifl, Hamza. Son Dönem Osmanl Alimlerinden Mehmed Zihni Efendi'nin Hayat ve Eserleri. Sakarya Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (11) 2005, ss. ng. özet SA , 490, (12) Erten, Mevlüt. Kur'an'da Bilgi-Amel (Eylem) liflkisi. Diyanet lmi Dergi 41(3) , ss. Türkçe ve ng. özet SA Hz. Hasan Mesle i. Köprü (91) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SA Gökçen, Amed. Türkiye'deki Ezidi Literatürüne Bir Bak fl Kara Tarih... Kara Kitap. Toplumsal Tarih (139) , ss SA SB , , (13) Gökmen, Ertan. Demirci Kazas ndaki Kadirî Tarikat n n Eflrefiye Koluna Ait Tekkenin Vakfiyesi. Vak flar Dergisi (29) 2005, ss SB (17) Hökelekli, Hayati. Din Hizmetlerinde Yöntemle lgili Sorunlar. Diyanet lmi Dergi 41(3) , ss. Türkçe ve ng. özet SA 4 297, (18) Jong, Frederick de. Mustafa Kemâleddin El-Bekrî ( ): Halvetiyye Gelene inin Yeniden hyâs ve slâh? Çeviren: Ramazan Muslu, Sakarya Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (11) 2005, ss. 297 (19) Kara, smail. Din ile Modernleflme Aras nda Ça dafl Türk Düflüncesinin Meseleleri [Kitap Tan tma] Tan tan: Mustafa Gündüz, Dîvân lmî Araflt rmalar 10(19) 2005, ss SA , (14) Hatemi, Hüseyin. Hidayet. Köprü (91) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SA (20) Karabaflo lu, Metin. htidad n Özel Tarihi. Köprü (91) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SA

17 297 (21) 297 (26) Karaduman, Hüseyin. Belgelerle Köken, Hayrullah. Sevgiye Dayal Konya Mevlânâ Müzesi'nin Kuruluflu. Din E itimi. Diyanet (175) , Vak flar Dergisi (29) 2005, ss ss SC SB , , 060 Karagöz, smail. Müminler çin Paran n Anlam. Diyanet (175) , ss SC 6 330, (22) Karaismailo lu, Adnan. Mesnevî Hikâyelerinde fiekil ve çerik. Nüsha 5(18) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet. 297 (27) Köse, Ali. Neden slam' Seçiyorlar? Köprü (91) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SA , SA SA Karakaya, Mehmet Zeki. Toplum De erlerini Sömüren Hastal k Haks z Kazanç Talebi Yolsuzluk ve Rüflvet. Diyanet (175) , ss SC 6 360, (28) Meriç, Ümit. " slamiyet'e Lay k Müslümanlar Olmam z Laz m" Konuflan: Ahmet Dursun, Köprü (91) 2005, ss. 297 (29) Murad, Abdülhakim. Geçmifle Duyulan Özlem Olarak Hidayet: Büyük Misak n Uzant s. Köprü (91) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet. 297 (23) 1977 SA 32 Karaman, Fikret. Kamu Hizmeti ve 297 Helâl Kazanç Anlay fl. Diyanet (175) , 5-9. ss SC (30) 297 Nursi, Bediüzzaman Said. "Ahlâk- slâmiyenin ve Hakaik-i maniyenin 297 (24) Kaya, M. Ali. man n Kalbe Verdi i Hidayet. Köprü (91) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SA (25) Kaz c, Ziya. Osmanl Döneminde htidâ. Köprü (91) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet. Kemâlât n Ef'âlimizle zhar Etsek, Sair Dinlerin Tâbileri, Elbette Cemaatlerle slâmiyete Girecekler" Köprü (91) 2005, ss SA SA SA (31) Özdemir, fiuayip. Avrupa Birli ine Girifl Sürecinde Cami D fl Hizmet Alanlar nda Din Görevlili i. Diyanet lmi Dergi 41(3) , ss. Türkçe ve ng. özet.

18 Öztürk, Zehra. On Beflinci Yüzy l fiairlerinden Akflemseddinzade Hamdullah Hamdi'nin Yusuf ve Zeliha Mesnevisinde fllenen De erler. De erler E itimi Dergisi 3(10) , ss. Türkçe ve ng. özet SA 4 810, 297 Sülün, Murat. Türk Toplumunun Kur'ân- Kerim Kültürü [Kitap Tan tma] Tan tan: Hatice Kelpetin Arpagufl, Dîvân lmî Araflt rmalar 10(19) 2005, ss SA , (32) fiahin, Kâmil. Ankaral fieyh zzeddin Vak flar ve Ak Medrese (Ogüst Mabedi) Vak flar Dergisi (29) 2005, ss SB ss. Türkçe ve ng. özet SA (37) Ünver, Mustafa. Kur'an Ekseninde Din Görevlisinin Dikkate Almas Gereken Hususlar. Diyanet lmi Dergi 41(3) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (38) Watt, Montgomery. slâm Kelâm nda man Kavram. Çeviren: Süleyman Akkufl, Sakarya Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (11) 2005, ss SA (39) Yals zuçanlar, Sad k. Varl k Müslimdir. Köprü (91) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SA (33) fieker, Mehmet. Ahîlik ve Helâl Kazanç. Diyanet (175) , ss. 297 (40) 1969 SC 6 Yarg c, Atilla. Hidayet Kavram na 297 Kur'anî Yaklafl m. Köprü (91) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet. 297 (34) 1977 SA 32 Temizel, Ali. Mevlevîlik ile lgili Eski 297 Harfli Türkçe Eserler. Nüsha 5(18) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet. 297 (41) 2002 SA 6 297, (35) Uluda, Süleyman. Hidayet ve Aflamalar. Köprü (91) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SA (36) Uzuno lu, M. Vecih. "Kur'ân'da Gramer Hatalar " ddias ve Bir Reddiye. Nüsha 5(18) 2005, 10 Yaz c, Nesimi. Tanzimat Dönemi Ramazanlar nda Vaaz ve rflad Hizmetleri Üzerine De erlendirmeler. Diyanet lmi Dergi 41(3) , ss. Türkçe ve ng. özet SA Yel, Ali Murat. nternetin Din De ifltirme Süreci Üzerindeki Etkileri. Köprü (91) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 200, 297

19 297 (42) 300 (5) Y lmaz, Musa Kâz m. nsan n Ayd nl, Semra. Global Culture and Sapk nl a Düflmesinin Nedenleri. Architecture. Mimar.ist 5(16/Özel Köprü (91) 2005, ss. say ) , ss. Türkçe ve ng. özet SB SA , (6) 300 TOPLUM B L MLER Ayd nl, Semra. Küresel Kültür ve Mimarl k. Mimar.ist 5(16) , ss SB (1) Acer, Yücel - brahim Kaya. Türkiye'de S nmac lar Meselesi ve Uluslararas Hukuk. Yönetim Bilimleri Dergisi 3(2) 2005, ss SA , (2) Adams, Carol. Patriyarka, Kad nlar ve Vejetaryenlik [Söylefli] Çeviren: Elçin Gen, Birikim (195) , ss SB , (3) Akçay, Ahmet Sait. Popüler Kültürün Yeflil Tonu: S r Dizileri. Karizma 6(23) , ss SB , 720 Algan, Necla. Kad na Yönelik fiiddet Üzerine "Gözlerimi de Al" Evrensel Kültür (163) , ss SB SB , , 300 (7) Aytaç, Ömer. Türkiye Kentleflmesinde Birara Kurum: Kent Kahvehaneleri. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5(2) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SA (8) Bahçekap l, Nalan. 'Kahvehane'- Aylakl k Mekân, Kamusal Mekân, Heterotopya. Varl k 73(1174) , ss SB , (9) Baflterzi, Ayfle Devrim - Aylin Ertekin Yaz c. Yaflam n Son Y llar. Türkiye Klinikleri Dahili T p Bilimleri Dergisi: Fiziksel T p Rehabilitasyon 1(27/Özel say : Geriatri ve Rehabilitasyon) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet. 300 (4) Ayd n, Mustafa. Kafkas Savafllar Esnas nda " mâm- Hâdis" Kimli i Problemi ( ) Türk Dünyas Araflt rmalar (157) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (10) Belge, Murat. Gerçekleflmeyen Bir Konferans n Ard ndan [Söylefli] Konuflan: Murat Dirican, Toplumsal Tarih (139) , ss SB , 320,

20 300 (11) Ceyhan, Nesime. II. Meflrûtiyet Devri Benedict, Ruth. Krizantem ve K l ç Türk Hikâyesinde Kad n Etraf nda [Kitap Tan t m ] Tan tan: Aydo an Geliflen Modernleflme Tart flmalar. Vatandafl, Karizma 6(23) , Dîvân lmî Araflt rmalar 10(19) ss. 2005, ss. Türkçe 2000 SB 199 ve ng. özet. 300, SA , 300 Bora, Tan l. fiiddet ve Milliyetçilik Üstüne Bir Deneme. Birikim (195) , ss SB , 300 Bökesoy, Ifl k. Genom Çal flmalar ve Irk Kavram. Bilim ve Ütopya (133) , ss SC , (12) Bu Da n Ard Mefle, Gün Aça, Gölge Düfle. Toplumsal Tarih (139) , ss SB , (13) Bulut, Yücel. Türkiye'nin Ça dafl Tarihine liflkin Baz Gözlemler. Dîvân lmî Araflt rmalar 10(19) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SA , SB (14) 300, 320, 340 Buzp nar, fi. Tufan. "Öteki" Üzerinden Hesaplaflma: Celâl Nuri ve Abdullah Cevdet'in Avrupa Tart flmalar Hakk nda Bir De erlendirme. Dîvân lmî Araflt rmalar 10(19) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (15) Çakar, Enver - Füsun Kara. 17. Yüzy l n Ortalar nda Arapgir Sanca nda skân ve Nüfus (1643 Tarihli Avâr z-hane Defterine Göre) F rat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 15(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (16) Çam, Olcay - lknur Pektafl. fiiddetin Hemflireli e Yans mas. Adli Psikiyatri Dergisi 2(3) , 3-8. ss. Türkçe ve ng. özet SB , 300 (17) Çayc, Sadi. nsan Haklar Hukuku Aç s ndan Bir De erlendirme: Güneydo u'da Köye Dönüfl. Stratejik Analiz 6(63) , ss. 300 (18) Çekin, Ahmet. Mesleki ve Sosyal Boyutlar yla Yurtd fl Din Görevlili i. Diyanet lmi Dergi 41(3) , ss. Türkçe ve ng. özet SA 4 300, 297 Cavalieri, Paola. Geniflletilmifl Bir nsan Haklar Kuram için. Birikim (195) , ss SB , 300 Çelik, Ayd n. Körfez ve Uzak Do u Ülkeleri Aras ndaki Ticarî Münasebetler ve Bu Münasebetlerin Orta Ça Medeniyetine Etkileri. Türk Dünyas Araflt rmalar (157) 12

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/5 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/10 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/3 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/03 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/03 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/8 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/01 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/01 Türkiye

Detaylı

TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2003/11 T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 70 SAYI: 2003/11 Türkiye Bibliyografyas, Bibliyografya Haz

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/2 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI C LT: 71 SAYI: 2004/2 Türkiye Bibliyografyas, Bibliyografya Haz rlama

Detaylı

üniversiteden haberler bir konu Bilkent Doktoral Ö retim Üyeleri portre ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Prof. Dr.

üniversiteden haberler bir konu Bilkent Doktoral Ö retim Üyeleri portre ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Prof. Dr. 2 üniversiteden haberler 8 16 20 24 bir konu Bilkent Doktoral Ö retim Üyeleri portre ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Prof. Dr. Dilek Önkal fuarc l k MBA Mezunu Alper Arslan al flverifl

Detaylı

DARÜfifiAFAKA CEM YET YÖNET M KURULU. 2007 ÇALIfiMA RAPORU 2008 BÜTÇE TEKL F

DARÜfifiAFAKA CEM YET YÖNET M KURULU. 2007 ÇALIfiMA RAPORU 2008 BÜTÇE TEKL F 2 DARÜfifiAFAKA CEM YET YÖNET M KURULU 2007 ÇALIfiMA RAPORU 2008 BÜTÇE TEKL F 2 I Ç NDEK LER SUNUfi............................................................ 7 YÖNET M KURULU ÜYELER.........................................

Detaylı

TÜRK YE RADYO TELEV ZYON KURUMU 2010 FAAL YET RAPORU. GENEL KOORD NATÖR Nihan ÜNAY (Genel Sekreter) GRAF K-TASARIM Gamze ÖZGÖREN

TÜRK YE RADYO TELEV ZYON KURUMU 2010 FAAL YET RAPORU. GENEL KOORD NATÖR Nihan ÜNAY (Genel Sekreter) GRAF K-TASARIM Gamze ÖZGÖREN Faaliyet Raporu TÜRK YE RADYO TELEV ZYON KURUMU 2010 FAAL YET RAPORU GENEL KOORD NATÖR Nihan ÜNAY (Genel Sekreter) GRAF K-TASARIM Gamze ÖZGÖREN HAZIRLAYANLAR Nurten ERDEM Mine S. KARAKURT BASKI Genel Sekreterlik

Detaylı

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Orman Yang nlar ve Teknoloji portre Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Osman B. Gürzumar

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Orman Yang nlar ve Teknoloji portre Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Osman B. Gürzumar Dergi Bilkent Say : 8 ISSN 1305-5178 Aral k 2007 içindekiler 2 8 12 16 20 26 30 üniversiteden haberler bir konu Orman Yang nlar ve Teknoloji portre Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Osman B. Gürzumar insan

Detaylı

Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005

Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005 T ü r k P s i k o l o j i B ü l t e n i T u r k i s h P s y c h o l o g i c a l B u l l e t i n Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005 ISSN: 1300-7408 Türk Psikologlar Derne i Yay n

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

M L L Î F O L K L O R

M L L Î F O L K L O R M L L Î F O L K L O R Üç Ayl k Uluslar Aras Halkbilimi Dergisi International and Quarterly Journal of Folklore Revue Internationale et Trimestrielle des Arts et Traditions Populaires Türkiye de ilk halkbilimi

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

Nisan/ May s/ Haziran 2011

Nisan/ May s/ Haziran 2011 Nisan/ May s/ Haziran 2011 118 12. Desen yar flmas ödülleri sahiplerini buldu. KKTC D fliflleri Bakan Özgürgün BUS AD a konuk oldu. Oya Coflkunöz Yöney: Önce güvenlik. Yeni Türk Ticaret Kanunu na haz rl

Detaylı

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak-fiubat 2008 Say : 80 fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Yaz s 6. sayfada BAfiYAZI Gerçek demokrasi ve özgürlük için... Merhaba

Detaylı

Adalet mülkün temelidir. Y l: 3 Say : 25 Aral k 2005. MORTGAGE Tasar s Elefltirildi. CMK nun Alt Ayl k Uygulamas De erlendirildi

Adalet mülkün temelidir. Y l: 3 Say : 25 Aral k 2005. MORTGAGE Tasar s Elefltirildi. CMK nun Alt Ayl k Uygulamas De erlendirildi Y l: 3 Say : 25 Aral k 2005 Adalet mülkün temelidir MORTGAGE Tasar s Elefltirildi CMK nun Alt Ayl k Uygulamas De erlendirildi Mutlu Y llar & yi Bayramlar i ç i n d e k i l e r Ayda bir yay mlan r Yay n

Detaylı

bilkent ten sonra... Bas n dünyas nda transferler risklidir. A. Murat Özpirinçci

bilkent ten sonra... Bas n dünyas nda transferler risklidir. A. Murat Özpirinçci bilkent ten sonra... Bas n dünyas nda transferler risklidir. A. Murat Özpirinçci medyaya y llard r emek veren bir isim. Grafik Tasar m Bölümü nü 1991 de bitirdi. fl yaflant s na 1993 te Hürriyet gazetesinin

Detaylı

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD. YILI ÇALIfiMALARI

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD. YILI ÇALIfiMALARI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2005 YILI ÇALIfiMALARI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2005 YILI ÇALIfiMALARI TÜS AD, Anayasa n n ve Dernekler Kanunu nun ilgili hükümlerine uygun

Detaylı

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD. ÇALIfiMALARI

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD. ÇALIfiMALARI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2003 YILI ÇALIfiMALARI TÜS AD stanbul Merkez Binas TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2003 YILI ÇALIfiMALARI TÜS AD, Anayasa n n ve Dernekler Kanunu

Detaylı