MEMBERSHIP FEES SHOULD BE PAID UPON RECEPTION OF THIS FORM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MEMBERSHIP FEES SHOULD BE PAID UPON RECEPTION OF THIS FORM"

Transkript

1 T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Uluslararası İlişkiler Şube Müdürlüğü Sayı : / / 2 - Konu : Avrupa Bölgeler Meclisi (AER) ne Üyelik -S./0 7 / s\a; EXP02016 ANTALYA BAŞKANLIK MAKAMINA Avrupa Bölgeler Meclisi (The Assembly o f European Regions-AER) yerel yönetimlere ağırlık verilmesini destekleyen politikacılar ve bölgesel düzeyde temsilci yetkisine sahip siyasi kimlik arayışındaki Avrupalılar tarafından 1985 yılında kurulmuştur yılında Avrupa Konseyi AER nin Bölgesel Temsil İçin Temel Avrupa Örgütü şeklindeki statüsünü tanımıştır. Günümüzde Avrupa Bölgeler Meclisi (AER) daha geniş bir alanı kaplayan Avrupa daki en büyük bağımsız bölgeler ağıdır. Bölgesel siyasetçilerin bölgesel çıkarları savunabilmesi, Avrupa daki bölgeciliğin (yerel yönetimlere ağırlık verilmesi) gelişimine katkıda bulunabilmesi ve üyelerin artmasına yönelik uzmanlık, ağ ve araçları kapsar. 35 ülkeden (Fransa, İtalya, Avusturya, Hollanda, Romanya gibi) toplam 250 bölge ve şehri (Katalunya Bölgesi, Alsas Bölgesi, Brüksel, Valensiya, Bern gibi) ve 16 uluslararası örgütü bir araya getiren AER, uluslararası işbirliği için de bir forum konumundadır. Üyelerinin %60 ını AB ülkeleri, %40 ını ise AB dışındaki ülkeler oluşturur. AER. üye bölgelerin başkanları tarafından seçilen önemli bölgesel temalar üzerine çalışmaktadır. Başkanlar bölgesel liderler olarak karşılaştıkları zorluklara cevap verme amacıyla hareket etmekte olup misyonu, Avrupa daki bölgeciliği geliştirmek ve bölgesel çıkarları korumaktır. Makamlarınızca da uygun görüldüğü takdirde; 5393 sayılı yasanın 74. maddesi gereği, Antalya Büyükşehir Belediyesi nin Avrupa Bölgeler Meclisi (The Assembly o f European Regions-AER) ne üye olabilmesi ve üyelik için Antalya Büyükşehir Belediyesi ni temsilen Büyükşehir Belediye Başkanı na yetki verilmesi ve ayrıca adı geçen kuruluşun yönetim organları ve komitelerine (Ekonomik ve Bölgesel Kalkınma Komitesi Sosyal Politika ve Halk Sağlığı Komitesi, Kültür, Eğitim, Gençlik ve Uluslararası İşbirliği Komitesi, Fırsat Eşitliği ile İlgili Daimi Komite, Kurumsal İşlerle İlgili Daimi Komite) katılmak amacıyla 5 asil, 5 yedek üyenin belirlenmesi ve üyelik aidatının düzenli olarak ödenebilmesi hususunda, Evrakın M eclise havalesini arz ederim. -Faruk-KAKAÇAY _Genel_Sekr.fc.teı^V. V EK : AER Tüzük İngilizce ( 27 sayfa) AER Tüzük Türkçe (1 8 sayfa) AER Bilgi Notu ( 4 sayfa ) Üyelik Aidat Formu ( 3 sayfa ).A MECLİS E \. rüartclants..tua.gjl. Antalya Büyükşetiir-Belediye Başkanı,. K -O TSİ ISO IN?ooo. Adres: Antalya Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası İlişkiler Şube Müdürlüğü Kaleiçi Kılınçarslan Mah. Camii Sok. No: / ANTALYA Tel: W eb : F a ı: E-Posta: antalva.bel.tr

2 Assembly *»1 European Regions ' o * ** '* o MEMBERSHIP FEES SHOULD BE PAID UPON RECEPTION OF THIS FORM ARTICLE 3 OF THE AER STATUTES : Membership of the Association shall be continued upon pavment of an annual contribution REGION POPULATION ANTALYA MEMBERSHİP DUES (Fixed by the General Assembly in Paris, on 17 "-18 May 2013) Regions with a Capital gross domestic product (GDP) of less than 50% of the average for ali the other Regions o f the European Union represented in the AER receive a 25% discount on their membership fee. (the amount indicated includes any possible reduction) P 0 p u L A T 1 O N Less than inhabitants = minimum dues: Euros Between and inhabitants: Pooulation x Euros I Maximutn dues at Euros Över inhabitants = (Optional) maximum Dues: Euros ,04 (IJThis figüre already includes the deduction of 25%. PAYMENT The follovving details MUST also be shown on ali payment transfer correspondence: CUSTOMER PAYMENT DETAİLS BENEFICIARY Assam blâa des Regions d'europe N Cpte CCM STRASBOURG ST JEAN 2 rue du Maire Kuss - BP79 F STRASBOURG BİC - S w ift CMCI F R 2 A IBAN : FR Expeeted date of payment or date on which payment was made: Name of signatory Position Date Signature This form MUST be returned to the Assembly of European Regions before the 31st July 2014 Assembly of European Regions 6 Rue Oberlin - F Strasbourg 210 Avenue Louise - B-1050 Bruxelles Tel.: Fax : Tel./Fax :

3 24/06/2014 ÜYELİK AİDATI 2014 ÜYELİK ÜCRETLERİ BU FORM ALINDIKTAN SONRA ÖDENMELİDİR. AER (Avrupa Bölgeler Meclisi) Tüzüğü 3. Madde: "Demek üyeliği yıllık katılım ücreti yatırıldıktan sonra devam edecektir. BÖLGE : ANTALYA NÜFUS : ÜYELİK AİDATI (17-18 Mayıs 2013 tarihinde, Paris'te, Genel Kurul tarafından kararlaştırıldı.) Avrupa Bölgeler Meclisinde temsil edilen Avrupa Birliğinin tüm diğer bölgelerinin ortalamasının %50 sinden daha az Gayri Safı Milli Hasılası olan bölgeler, üyelik aidatında % 25 indirim elde ederler, (belirtilen miktar olası azalma içerir) N li ü F ü S Nüfusu den az = minimum aidat: 4239 Euro Nüfusu ile arasında: Nüfus x Euro ( Maximum aidat Euro) Nüfusu üzerinde = (Opsiyonel) maximum aidat Euro ,04 (1) Bu rakam % 25 indirim içerir.

4 ÖDEME Aşağıdaki detayların tüm ödeme transferi yazışmalarında gösterilmesi zorunludur. MÜŞTERİ ÖDEME DETAYLARI LEHTAR Avrupa Bölgeler Meclisi N Cpte CCM STRASBOURG ST JEAN 2 rue du Maire Kuss - BP79 F STRASBOURG BIC - Swift: CMCI FR 2A IBAN : FR Beklenen ödeme tarihi veya ödemenin yapıldığı tarih : İmza sahibinin adı Pozisyon Tarih İmza Bu form 31 Temmuz 2014 tarihinden önce Avrupa Bölgeler Meclisine geri gönderilmelidir. Avrupa Bölgeler Meclisi 6 Rue Oberlin - F Strasbourg 210 Avenue Louise - B-1050 Bruxelles Tel.: Tel./Fax : Fax : E -m ail:

5 AVRUPA BÖLGELER MECLİSİ (AER) Genel Bilgiler: A vrupa Bölgeler Meclisi (The A ssem bly of European Regions-AER) yerel yönetim lere ağırlık verilm esini destekleyen politikacılar ve bölgesel düzeyde tem silci yetkisin e sahip siyasi kim lik arayışındaki AvrupalIlar tarafından 1985 yılında kurulm uştur yılında Avrupa Konseyi, AER'nin bölgesel tem sil için tem el Avrupa örgütü şeklindeki statüsünü tanım ıştır. Kurum un Brüksel ve Strasburg'da sekretarya ofisleri, Rom anya'nın Alba kentinde ise bir uydu ofisi b ulunm aktad ır. G ünüm üzde Avrupa Bölgeler M eclisi (AER) Avrupa'daki en büyük bağım sız bölgeler ağıdır. Kurum, bölgesel siyasetçilerin bölgesel çıkarları savunabilm esi, Avrupa'daki bölgeciliğin (yerel yönetim lere ağırlık verilm esi) gelişim ine katkıda bulunabilm esi ve üyelerin büyüm esine katkı sağlayabilm esine yönelik uzm anlık, ağ ve araçları kapsar. 35 ülkeden 240 bölgeyi ve 15 uluslararası örgütü bir araya getiren AER, uluslararası işbirliği için de bir forum konum undadır. Ü yelerinin % 60'ını AB ülkeleri, % 40'ını ise AB dışındaki ülkeler oluşturur. AER, üye bölgelerin başkanları tarafından seçilen önem li bölgesel tem alar üzerine çalışm aktadır. B aşkanlar bölgesel liderler olarak karşılaştıkları zorluklara cevap verm e am acıyla hareket etm ektedir. AER Avrupa'da bölgeleri dem okrasi için tem el unsurlardan birisi olarak ve vatandaşa en yakın bir birim i olarak görm ektedir. Bu nedenle Avrupa'da bölgeselleşm enin gelişm esi ve Avrupa politikalarında rol oynam ası için çalışm aktadır. Avrupa Konseyi'nin resm i istişare organı olan "Yerel ve Bölgesel Yönetim ler Kongresi"nin (YBYK) ve A B'nin resm i istişare organı olan AB Bölgeler Kom itesi'nin (Com m ittee of Regions- COR) kurulm asında önem li rol oynam ıştır. AER'in Ana Etkinlik Konuları; tarım ve kırsal kalkınm a, uyum ve bölgesel politika, Avrupa ile iletişim, kültür, ekonom ik kalkınm a, eğitim ve öğretim, acil durum planlam ası, enerji, genişlem e, çevre, engelliler için eşit fırsat, finansm an takibi, A vrupa'nın geleceği, GATS, yönetim, sağlık, kurum lar arası ilişkiler, bölgelerarası ve uluslar arası işbirliği, bölgesel dem okrasi, bölgesel ortaklık, iç piyasa genel faiz ve hizm etleri, sosyal işler, devlet yardım ı, turizm, taşım a ve gençliktir. Bölgesel politikacıları içinde barındırarak siyasi bir örgüt olarak nitelendirilen AER, A vrupa'daki bölgeciliği geliştirm ek ve bölgesel çıkarları korum ak m isyonuna sahiptir. A ER'in üyelik ücreti Avro'dur. A E R'nin tüzüğüne göre kurum un am a çla rı şunlardır: 1. Avrupa bölgeleri arasında işbirliği, dayanışm a ve diyalogu organize etm ek ve geliştirm ek, A vrupa'da kültürel çoğunluğu arttırm ak, 2. Avrupa'da bölgeselleşm eyi geliştirm ek "S u b sidiarity"(hizm ette yerindelik/hizm etin vatandaşa en yakın ve en uygun birim ce sunulm ası) ilkesinin uygulanm asını yerel, bölgesel ve ulusal d ü zeyde geliştirm ek, 3. Avrupa'da bölgelerin karar alm a süreçlerine a ktif katılım ını sağlam ak, (Ö zellikle Avrupa Konseyi, Avrupa G üvenlik ve İşbirliği Örgütü ve AB ile çalışırken) 4. Avrupa düzeyinde örgütlenm iş yerel yönetim lerin b irlikleriyle işbirliği yapm ak,

6 Avrupa Bölgeler Meclisi 5. Daha sonra AER ile birleşebilecek bölgesel örgütlerle işbirliği yapm ak, onları desteklem ek, 6. Am açları doğrultusunda faaliyet gösterm ek ve diğer kuruluşlarca bu yönde yü rü tüle n faaliyetle re katkıda bulunm ak. AER politikaları; üst düzey bölge siyasetçilerinin oluşturduğu Başkanlık Divanı, Büro ve Genel Kurul tarafından belirlenm ekte ve 3 çalışm a kom itesi tarafından uygulanm aktadır. Bu çalışm a kom itelerinde de bölgelerden seçilm iş olan politikacılar görev yapm aktadır. Bütün bu çalışm alar esnasında koordinasyonu ve gerekli diğer destek çalışm aları da Genel S ekreter yönetim indeki sekretarya tarafından yürütülm ektedir. Organizasyon Yapısı: > AER Genel Kurulu AER Genel Kurulu üye bölgelerin siyasi tem silcilerinden oluşur. AER'in siyasi stratejisin e karar verir, bütçeyi onaylar, özel m üdürlüklerin veya kom itelerin oluşturulm ası kararını alır, üyelerin kabulünü onaylar, üye şekline ve istisnai durum lara karar verir. AER, yılda bir kez genel kurul toplantısı düzenlem ektedir. Genel kurul, asıl üyelerin en az üçte birinin katılım ı ile salt çoğunlukla karar verm ektedir. AER Genel Kurulu'nda iki yılda bir AER Başkanı ve büro üyeleri, beş yılda bir de genel sekreter seçilir. > Y önetim Kurulu (Büro) Yönetim Kurulu, karar alm a organıdır. Genel kurul ve farklı kom iteler arasındaki çalışm ayı koordine eder. Üyeleri, genel kurul tarafından seçilir. Her ülke adına bir bölgesel tem silci seçilir. AER yılda üç defa istekli olan ve belirlenen bölgelerin birinde Yönetim Kurulu toplantısı yapm aktadır yılında Yönetim Kurulu toplantısına İstanbul ev sahipliği yapm ıştır. AER Yönetim Kurulu; başkan, 5 başkan yardım cısı, 3 kom ite başkanı, AER G ençlik Meclisi başkanı ve A lsace Bölgesi 1. başkan yardım cısından oluşm aktadır. Toplam 11 kişidir. Yönetim kurulu başkanı Türk; diğer üyeler ise İngiltere, İsveç, Fransa, A zor Adası, İsviçre, N orveç, R om anya kökenli p olitikacılardır. Yönetim Kurulu, Başkanın önerisi üzerine tem elinde prosedür ve oylam ayı daha ayrıntılı bir şekilde belirtilen bir iç tüzük oluşturur. Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılm ış iç tü zü k bir sonraki G enel K urul'da oylam aya su nulur. Aynı yolla değiştirileb ilir. Türkiye'nin AER Yönetim Kurulu'nda iki üyelik hakkı bulunm aktadır. AER'de yakla şık 60 yönetim kurulu üyeliği m evcuttur. > Başkanlık Konseyi Başkanlık Konseyi; AER Başkanı, iki başkan yardım cısı ve her bir kom itenin başkanından oluşur. B aşkanlık Konseyi, Büro tarafından yayınlanan kararlara göre geçici durum larda Büro ve d elegasyonlar tarafından toplantılar düzenler.

7 Avrupa Bölgeler Meclisi > Siya si Kurul AER bünyesinde yönetim kurulu dışında bir de "S iya si Kurul" bulunm akta olup, söz konusu kurul yılda üç kere toplanm aktadır. AER bünyesinde her ülkenin kendi içinde bölge sayısına göre tem silci seçilm ekte ve bu tem silciler de siyasi kurulu oluşturm aktadır. > Başkan AER Yönetim Kurulu Başkanlığını 2013 Mayıs ayından bu yana Sn. Hande Özsan Bozatlı yürütm ektedir. AER Genel Sekreteri Belçikalı, B aşkanlık danışm anı ise İsveçlidir. AER Yönetim Kurulu Başkanı tüm üye ülkelerin tem silcilerinin hazır bulunduğu kongrede oy çokluğu ile 2 yıllığ ın a se çilm ekte d ir. Sn. Bozatlı, Paris'te gerçekleştirilen 2013 yılı AER Genel Kurul Toplantısı'nda yapılan ilk tur oylam asında başkan seçilm iştir. Bir İtalyan ve bir İsveçli iki bölge başkanıyla yarışan Hande B ozatlı, 1. turda % 50 barajın ı aşarak, ilk turda seçilen ilk A E R B aşkanı olm uştu r. Seçim öncesinde Başbakan Sn. Recep T ayyip Erdoğan, AB Bakanlığı ve D ışişleri Bakanlığı'na lobi çalışm aları için talim at verm iştir. Seçim lerde Kuzey Avrupa ve Doğu A vrupa ü lkeleri ile U krayna, B elçika ve Hollanda d estek ve rm işle rd ir. Sn. Bozatlı 2009 yılında Norveç'te yapılan AER Kom ite 3 başkanlığı seçim inde de 1 Hırvat ve 1 Fransız adaya karşılık Kom ite 3 (Kültür, Eğitim, Gençlik, Uluslararası İşbirliği) b a şkan lığına yine ra kip le rin in to plam ının 2 katı oy fa rkıyla seçilm iştir. AER Başkanı; her ay 1 yönetim kurulu toplantısı düzenlem ektedir. Bunun dışında Brüksel, Strazburg ofisleri ziyaretleri, Avrupa siyasetçileriyle, bölge politikacılarıyla görüşm eler yapm aktadır. > Kom iteler AER bünyesinde bulunan kom iteler şunlardır: Ekonom ik ve Bölgesel Kalkınma Komitesi Kom itenin tem el konuları: Ekonom ik kalkınm a için bölgesel stratejiler, çevre, turizm, ta şım a cılık, tarım ve kırsal kalkın m a, uyum ve bölgesel politika, enerji. Sosyal Politika ve Halk Saâlıâı Kom itesi Kom itenin tem el konuları Eşit fırsatlar, acil durum planı, sağlık, genel fayda hizm eti ve iç Pazar hizm eti, dem ografik d e ğ işiklikler ile toplum sal sorunlardır. Kültür, Eğitim, G endik ve Uluslararası İş b irliğ i Kom itesi Kom itenin tem el konuları: Kültür, eğitim ve staj, m edya ve gençlik, Avrupa Bölgesi G ençlik-d ostlu k Ödülü, gençlik takım ı, yaz okulu, gençlik yaz okulu, Eurodysee, bölgesel ortaklı, hizm et ticareti genel anlaşm ası, genel fayda hizm eti ve iç Pazar hizm eti, devlet yardım ı ve fon takibidir. Fırsat Eşitliği ile İlg ili Daimi Komite Kurumsal İslerle İlg ili Daimi Komite Belediyem iz tarafından; Avrupa Bölgeler M eclisi'ne seçilecek olan 5 asil ve 5 yedek üye yukarıdaki kom itelere seçilecek olup, üyelerde İngilizce bilm e şartı a ranm aktadır. > Bölgesel G ençlik Ağı AER bünyesinde ayrıca Bölgesel G ençlik Ağı bulunm aktadır. Bu ağ, bölgesel karar verm e sü recin e katılan y a k la şık 100 genci bir araya g etirm e kted ir. 50'den fazla ülkenin katılım

8 Avrupa Bölgeler Meclisi gösterdiği ağ, 18 ila 30 yaşındaki bireylerin, bölgesel gençlik parlam entolarını, konseylerini ve örgütlerini tem sil edebildikleri bir forum işlevi görm ektedir. Üyeler: Avrupa Bölgeler M eclisi'ne 35 ülke, 240 bölge, 15 bölgelerarası örgüt üyedir. Üye ülkeler şunlardır: Azerbaycan, Bulgaristan, Belçika, Bosna Hersek, Çek Cum huriyeti, Kıbrıs, D anim arka, Alm anya, Yunanistan, İspanya, Fransa, Erm enistan, Hırvatistan, İrlanda, İtalya, M acaristan, Moldova, Hollanda, Norveç, A vusturya, Polonya, Portekiz, M akendonya, Rom anya, Rusya, G ürcistan, İsveç, Arnavutluk, Sırbistan, Finlandiya, İsveç, T ürkiye, U krayna ve B irle şik Krallık. Bunlardan başka Polonya'nın Lodz, Portekiz'in Alentejo, R usya'nın A rkhangelsk, U krayna'nın Luhansk şehirleri gözlem ci üye; Kanada'nın Quebec, Güney A frika'nın VVestern Cape şe h irle ri ile T unus başkenti Tu nus da özel m isa fir kategorisindedir. Paris ilinin bağlı bulunduğu ile de France bölgesi uzun zam andır AER üyesi olup, uzm anlar için bir dolaşım program ı olan Eurodyssey program ının yönetilm esinden sorum ludur, ile de France bölgesi tem silcileri AER Başkam 'ndan destek görm ediklerini dile getirerek üyeliklerinin askıya alacaklarını söylem ekte; genç AER Başkanı Sn. Hande Bozatlı ise durum u Türk kökenli bir başkanın kabullenm em esiyle açıklam aktadır. T ürkiye'den Bursa, Denizli, Edirne, G aziantep, İstanbul, Kahram anm araş, K ayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Rize, Sakarya, Sam sun, Şanlıurfa, Trabzon ve Uşak şehirleri A ER'e üyedir. Avrupa Bölgeler M eclisi'nin üyelerine sağladığı katkılar şöyledir: > B elirli konularda AvrupalI ve ulusal siya si k ara r v e ricile rle lobi yap ılm a sı, > Bölgesellikle (yerel yönetim lere a ğ ırlık verilm esi) ilgili yetenek ve deneyim lerin bir araya getirilip düzenlenm esi, > Düzenlenen önem li organizasyon ve etkinliklere katılım la bölgesel sorunların belirlenm esinde ve çözüm ünde a ktif olarak rol alınm ası, > Üye ü lk e le r arasında ağ oluşum u ko laylığı, > Farklı ile tişim kanallarını ku lla n a ra k bölgesel b ilgilerin ve u zm anlığın y a y ılm a sı, > Eğitim program larının düzenlenm esi ve başarılı uygulam aların paylaşım ı, > Bölgelere yönelik fırsatların geliştirilm esi, > Buluşm aların düzenlenm esi, > Üye bölgelerin görünürlülüğünün ve im ajının iyileştirilm esi. Üyelik Süreci: AER tüzüğüne göre Avrupa Bölgeler M eclisi'ne katılm a koşulları şunlardır: 1) Avrupa Konseyi ülkelerindeki bölgeler ve Avrupa Konseyi'nin ilkelerini kabul eden diğer bölgeler tam üye olabilir. Bölgeler, Ulusal Bölge Birlikleri çerçevesinde başka yolla üye olm a gerekm eksizin tam üye olarak katılabilirler. Bu Bölgeler ayrıca üye olm azlar. a) A vrupa'daki Bölgelerarası Kurum lar danışm an üye olarak katılabilirler.

9 b) Kendi istekleriyle; kurucu organizasyonlar, bölgeleşm e yolunda bulunan bölgesel üniteler, Bölgelerarası Kurum lar, Avrupa dışı bölgeler veya kurum lar veya Avrupai d evletler geçici gözlem ci olarak katılabilirler. 2) "Bölgeler", m erkezi devlet altında bir seviyede bulunur ve seçilm iş bir m eclis tarafından yönetilen siyasi bir kurum niteliğindedir. Bir bölge yaln ız bir kez Avrupa Bölgeler M eclisi'ne üye olabilir. 3) Yönetim Kurulu bir adayın katılıp katılam ayacağına karar verm ektedir. Bu kararda bu m addenin 2. fıkrası önem senerek ülke özellikleri dikkate alınm aktadır. 4) Yönetim Kurulu başvurusu üzerine genel kurul, bir Bölgenin veya Ulusal Bölge Birliğinin veya bir Bölgelerarası Kurum un üyeliğini sonlandırm aya karar verm ektedir. Yönetim Kurulunun yeni bir adayın katılm ası yönünde verdiği karar genel kurul tarafından onaylanm aktadır. O naylam a gerçekleşene kadar aday olan bölge veya ulusal bölge işbirliği veya bölgelerarası kurum gözlem ci olarak AER çalışm alarına katılabilir. 5) AER her üyesi genel kurul öncesindeki altı ay içinde üyelikten çıkm a kararını AER Başkanı'na iletm elidir. Bu karar bölgesel yönetim başkanının im zası ile iadeli taahhütlü postayla gönderilm elidir. Bu karar m ali yılın sonundan itibaren geçerli olacak ve eğer bu karar genel kurul öncesindeki 3 ay içerisinde alın m ışsa bir so nraki m ali yılın sonunda geçerli olacaktır. (Ü yelik form unda yer alan; "Bu form, 31 Tem m uz'da Avrupa Bölgeler M eclisi'ne gönderilecektir" ibaresi geçerli değildir. Form, A ğustos ayı Belediye M eclis kararından son ra g ön d erilecektir.) Avrupa Bölgeler Meclisi Mali İşler: AER Bölgeler M eclisi'nin bütçe yılı takvim yılıdır. Bütçe taslağı ve kesin hesap her bütçe yılı için yapılır. AER'nin geliri üye ücretleri, özel veya um um i organizasyonlardan gelen para yardım ı, kendi faaliyetlerinden gelen kazanç, serm ayeden gelen kazanç ve yasaya aykırı olm ayan her ek ödem eden oluşur. AER'nin serm ayesi borçları için kefalettir. Asıl üyeler hep beraber, AER işlerinden dolayı oluşan borçlara kefildirler. Antalya için Ü yelik aidatı (yıllık) :20.606,04 Euro

10 Avrupa Bölgeler Meclisi (AER - Assembly of European Regions) rı-ı 1 - Tuzuk Genel Kurul tarafından 14 Haziran 1985 tarihinde kabul edilmiş ve 21 Kasım 1987, 28 Kasım 1989, 5 Aralık 1990, 5 Şubat 1992, 3 Temmuz 1992, 2 Aralık 1993, 1 Aralık 1994, 4 Aralık 1996, 7 Aralık 2000, 28 Kasım 2002, Naples (I), 26 Kasım 2009, Belfort (F), 12 Ekim 2012, Strasbourg (F) ve 17 Mayıs 2013, Paris (F) Olağanüstü Genel Kurulları tarafından revize edilmiştir. Bu versiyon 27 Mayıs 2014 tarihinde Wroclaw (PL)'te toplanan Olağanüstü Genel Kurul tarafından kabul edilmiştir. İsimlendirme ve Süre Mevcut Tüzük e bağlı olan bütün bölgeler arasında "Avrupa Bölgeler Meclisi" adlı bir birlik oluşturulmuştur. Birlik sınırsız bir süre için kurulmuştur. Bölüm I Madde 1 - Amaçlar ve Hedefler Avrupa Bölgeler Meclisi nin (AER) hedefi Avrupa Bölgeleri nin politik temsilcileri olarak özellikle aşağıdaki amaçlar için çalışmaktır: 1. Devletlerin Anayasalarına, kanun ve düzenlemelerine ve yürürlükteki anlaşmalara bağlı kalmanın yanı sıra Avrupa içerisinde kültürel çeşitliliği teşvik ederek ve bunlara saygı göstererek Avrupa nın bütün Bölgeleri arasında diyalog, danışma ve işbirliğini düzenlemek ve geliştirmek. Bu bütün belgeleri üç dilde - Fransızca, Almanca ve İngilizce düzenleyerek açıkça gösterilecektir; 2. Avrupa'da yöreselleşmeyi teşvik etmek ve yerel, bölgesel, ulusal ve Avrupa Kuruluşları seviyeleri arasında yetki ikamesi prensibi ve tamamlayıcılık prensiplerinin uygulanmasını desteklemek. Bu amaçların uzun süreli olarak başarılmasını sağlamak, özellikle AER Gençlik Bölgesel Ağma dayanarak gençlerin katılımı teşvik edilmelidir. Bu nedenle AER kendi sorumluluğu altındaki gençlik parlamentoları, konseyler ve organizasyonların çabalarını ve kendi aralarında bir ağ kurmasını desteklemektedir. Avrupa Bölgeler Meclisi 6 Rue Oberlin - F Strasbourg 210 Avenue Louise - B-1050 Bruxelles Tel.: Fax : Tel./Fax : E-m ail: E-m ail:

11 3. Bölgelerin özellikle Avrupa Konseyi, Avrupa içerisinde Güvenlik ve İşbirliği Organizasyonu ve Avrupa Birliği nin karar verme süreçlerine kurumsal katılımlarını geliştirmek suretiyle Avrupa nın inşasında aktif rol almalarını teşvik etmek; 4. Yerel ve Bölgesel makamları temsil eden Avrupa Birlikleri ile işbirliği yapmak; 5. Avrupa bölgeler arası birlikler ve özel sektör girişimleri ile işbirliği yapmak ve bunların faaliyetlerini desteklemek. Yeni işbirliği eğer üye bölgelerin amme yararına hizmet ediyorsa başlatılacaktır ve ancak Büro nun onayından sonra geçerli olacaktır. 6. Kendi amaçlarını gerçekleştirmek veya takip etmek için kendi programlarını çalıştırmak veya üçüncü taraflarca düzenlenen programlara katılmak. 7. Büro tarafından onaylandıktan ve Genel Kurul tarafından tasdik edildikten sonra AER ile ortak ilgi alanları olan Avrupa organizasyonları ile anlaşmalar imzalamak. 8. Birlik kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Bolüm II Madde 2 - Üyelik ve Üyelikten Çekilme Kriterleri 1. Aşağıdakiler Birliğin üyeleri olabilirler: a) Aktif üye olarak: Avrupa Konseyi ne üye devletlerin bölgelerinin yanı sıra Avrupa Konseyi nin temel prensiplerini kabul etmiş olmaları şartıyla Avrupa daki diğer Bölgeler. Bir Devlet içerisindeki Bölge Grupları da söz konusu grubun bütün üyeleri daha önceden bireysel olarak AER üyesi olmamışsa grup olarak aktif üye olabilirler. b) İstişari üyeler olarak: AER'nin kurucu organizasyonları, Avrupa Birliğinin arzu eden Bölgeler arası Birlikleri. c) Gözlemciler olarak, sınırlı bir süre için: Bölgeselleşme sürecinde olan yerel kuruluşlar, Avrupa Bölgeleri veya bölgesel birlikler, arzu eden Avrupa dışı bölgeler veya Bölge birlikleri. Üyelik prosedürleri Çalışma Esasları tarafından belirlenir. 2. "Bölge" terimi prensip olarak merkezi hükümet seviyesinin hemen altında seçilmiş bir bölgesel Meclise verilmiş bir politik temsil yetkisine sahip yerel makamları kapsamaktadır. Bir bölge AER içerisinde sadece bir kuruluş tarafından doğrudan temsil edilebilir. 3. Büro yeni üyeleri kabul etmeye karar verebilir. Büro, kararlarında bu maddede paragraf 2'de belirlenen hükümlerine uygun olarak gerektiğinde her bir devletin belirgin özelliklerini dikkate alacaktır.

12 4. Genel Kurul, Büro nun teklifi üzerine bir devlet veya bölgeler arası birlikler içindeki bölgelerin, bölgeler grubunun üyeliğinin iptal edilip edilmemesini teyit eder. Genel Kurul yeni üyelerin kabulü konusunda Büro nun kararını tasdik eder. Genel Kurul un üye kabul onayı beklenirken, bir devlet veya bölgeler arası birlik içerisindeki yıllık aidatını ödemiş olan bölgeler ve Bölgeler gruplan AER çalışmalarına tam üye olarak katılabilirler. 5. Avrupa Bölgeler Meclisi nin herhangi bir üyesi, bölgesel idare makamının başkanı tarafından imzalanmış imza karşılığı teslim edilen ve taahhütlü posta yoluyla gönderilen bir mektupla o yılın 31 Mart ından önce kararını AER Başkanı na bildirerek üyelikten çekilebilir. Bildirim cari fmansal yılın sonundan itibaren geçerli olacaktır. Ancak, eğer bildirim o yılın 31 Mart ve 31 Aralık tarihleri arasında alınmış olursa, üyelik aidatları o yıl ve sonraki yıl için ödenir. Madde 3 - Ücretler Birliğe üyelik yıllık aidatın ödenmesine bağlıdır. Üyeler aidatı doğrudan AER'ye öderler, bu konuda Çalışma Esasları nda tanımlanan prosedür uygulanır. Bolüm m Madde 4 - Genel Kurul 1. Genel Kurul mevcut tüzüğün 2. maddesinde belirtildiği gibi bütün üyelerinin en kıdemli temsilcilerini toplar. Her Bölge kendi delegasyonunun kompozisyonundan sorumludur. 2. Her bir üye Genel Kurul da en fazla iki koltuğa sahiptir. Genel Kurul da bulunan delegeler bölgesel Hükümet veya Meclisin üyeleri ve bunların usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş temsilcileri olmalıdırlar. 3. AER'nin her bir aktif üyesi mevcut Tüzük te madde 2.1a)'da ifade edildiği gibi geçmiş ve cari yılın üyelik aidatlarım ödedikten sonra Genel kurulda bir oy hakkına sahiptir. Oy aşağıdaki şekillerden biri ile açıklanacaktır: a) Madde 4.2'ye göre mevcut üye bölgenin temsilcilerinden biri tarafından doğrudan. b) Toplantıda bulunmayan bir bölge tarafından hazır bulunan bir bölgeye vekâlet verilerek. c) Posta yoluyla oy kullanılması kabul edilmez. 4. Büro tarafından yılda en az bir defa Genel Kurul toplanır. Eğer büro veya aktif üyelerin dörtte biri isterse, Başkan bir Olağanüstü Genel Kurul toplamakla yükümlüdür. Ayrıntılar Çalışma Esaslan nda öngörülmektedir. 5. Genel Kurul dan 10 gün önce kayıt yaptıran aktif üyelerin üçte ikisinin hazır bulunması toplantı için gerekli toplantı nisabıdır. Genel Kurul ve AER kurullarındaki tüm oylamalar, başka bir şekilde olduğu belirtilmedikçe, mevcut üye oylarının % 50 sinden daha fazlası olarak tanımlanan basit çoğunluk yöntemine göredir. 3

13 Genel Kurul önceki yılın hesaplarını ibra eder, cari yılın bütçesini kabul eder ve Büronun teklifi ile bir sonraki yıl için taslak bütçeyi onaylar. Genel Kurul kendi inisiyatifi ile kararlar alabilir. Genel Kurul; Başkan ın, Büron un, Komite Başkanlarının ve diğer AER kurullarının Başkanlarınm yıllık raporlarını tartışır ve kabul eder. Genel Kurul, Büro nun teklifi üzerine aşağıdaki konularda kararlar alır; - Üyeliğin iptal edilmesi, - Komitelerin oluşturulması ve feshedilmesi konusunda, - Madde 9'a göre Komite Başkanlarının yıllık raporları ve çalışma programları hakkında, - AER'nin politik stratejisi ile ilgili kararlarda, - Çalışma Esaslarının kabul ve değiştirilmesi hakkında. Genel Kurul Madde 6'da açıklandığı gibi ilk turda Yürütme Kurulu üyelerini 2 yıllık bir görev süresi için seçer. Eğer gerekirse her bir pozisyondaki adaylardan en çok oyu alan ilk ikisi seçimin ikinci turuna katılır. Mümkün mertebe erkek ve kadınlar arasında bir denge gözetilir. Ardışık iki dönem için seçilebilirler. Sadece iki ardışık dönem görev yapmak mümkündür. Genel Kurul AER'de temsil edilen farklı devletlerin Bölgelerinden gelen teklif üzerine Büro nun diğer üyelerini birlikte seçerler. İki yıllık bir görev süreleri vardır. Hemen arkasından gelen ikinci bir dönem için yeniden seçilebilirler. Bir devlet içerisindeki Bölgelerin teklifi üzerine, üçüncü bir ardışık dönem için de görev yapabilirler. Büro, Genel Kurullar arasında, takip eden Genel Kurul tarafından onaylanmak üzere Büro üyeliği için yeni üyeler kabul etmeye karar verir. Sadece seçilmiş temsilciler bir göreve seçilebilir ve onlar bir temsilciye yazılı yetki verebilir. Büro tarafından teklif edilen Genel Sekreter, Genel Kurul tarafından onaylamr. Genel Kurul eğitim projelerini onaylar, tavsiye kararlan alır ve politik, ekonomik, sosyal, kültürel, eğitim, sağlık ve diğer ilgili alanlarda bölgeler arası işbirliği projelerini inceler. Genel Kurul AER'nin diğer yönetim yapılarına katılmayacak ve "Denetleme ve Değerlendirme Grubu nu" oluşturacak olan üç politikacı bu amaçla seçer. Bu grup açıkça aşağıdakileri denetlemek ve değerlendirmekten sorumlu olacaktır: - Avrupa Bölgeler Meclisi nin hedefleri ve amaçlarının Tüzük ve Çalışma Esaslan mn hükümlerine uygun olarak uygulanması, - AER kurulları tarafından belirlenen ve onaylanan programların ve çalışma planlarının uygulanması, - Bütçe tahsisleri vasıtasıyla tahsis edilen fınans ve insan kaynaklarının verimli, sağlam ve uygun (maliyetle) kullanımı.

14 Bu grup eylem ve faaliyetlerin sonuçlarım değerlendirecek ve stratejik tavsiyelerde bulunacaktır. Politikacılardan biri koordinasyon görevini üstlenecektir. Politikacılar kendi bölgelerinden memur veya memurlarca desteklenecektir. Bu grup bütün AER belgelerine ve toplantılarına kısıtlama olmaksızın erişim hakkına sahip olacaktır. 16. Genel Kurul daki işlemlerle ilgili tutanaklar tutulacaktır. Tutanaklar Başkan tarafından imzalanarak, bu amaçla saklanmak üzere defterlere işlenecektir. Madde 5 - Büro 1. Büro AER'in yönetilmesini sağlar. AER üyelerinin çıkarlarını temsil eder. Genel Kurul un kararlarım uygular ve Genel Kurul toplantıları arasındaki sürede gereken kararları alır. 2. Büro; a) Komiteler ve diğer bağlı kuruluşlar tarafından yürütülen faaliyetlerin koordinasyonunu yönetir; b) c) Komitelerin kurulması ve sonlandınlması hakkında genel kurula tavsiyelerde bulunur ve faaliyetlerinde yardımcı olması amacıyla buna mahsus geçici çalışma gruplarının oluşturulması hakkında karar verir; d) Genel Kurula sunulan anlaşmaları, deklarayyonları ve kararları hazırlar; e) AER'nin amaçlarıyla ilgili temalar hakkında çalışmalar ve raporlar ister ve başlatır ve gerekirse Genel Kurul a tavsiyelerini iletir; f) Kamu yaran gözetilen konular hakkında görüşmek üzere Genel Konferanslar organize edebilir; g) AER ile ilgili konular söz konusu olduğunda uluslararası, bölgeler arası, bölgesel ve yerel yönetim organizasyonlarıyla işbirliği halinde çalışır. 3. Büro Genel Kurula sunulacak olan kararların hazırlanmasından sorumludur. Genel kurulun ve diğer AER kurullarının çalışmalarını organize etmek ve koordinasyonu sağlamak konusunda Genel Sekreteri görevlendirir. 4. Oyların eşit olması halinde Başkanın oyu belirleyicidir. 5. Büro, tüm katılımcı ülkeler Büroda temsil edilecek şekilde Yürütme Kurulu üyelerinden ve üye temsilcilerinden oluşturulur. 6. Yaz Okulu Düzenleme Komitesinin Başkanı, Ruract Ağının Başkanı ve Eurodyssey Programı nın Başkam bölgesel görevleri devam ettiği süre boyunca kesinlikle kişisel olarak kesinlikle Büro nun üyeleridirler. Kendileriyle ilgili kuruluşların faaliyetleri hakkında Büro ya rapor verirler.

15 7. Bölgeler Komitesinin (CoR) Başkanları (Avrupa Birliği), Avrupa Yerel ve Bölgesel Otoriteler Kongresi (CLRAE) (Avrupa Konseyi), CLRAE Bölgeler Odası ve Bölgeler arası Üye Organizasyonlar otomatik olarak Büro ve Genel Kurul un toplantılarına davet edilmelerinin yanı sıra CoR, CLRAE ve Bölgeler Odası içinde en yüksek konuma sahip AER üyeleridirler. 8. Görevi sona eren, iki dönem görev yapmış AER Başkanları da tamamen kişisel ve uyruklarından tamamen bağımsız olarak Büro üyesidirler. Kendi ülkelerinde bölgesel görevleri devam ettiği sürece Büro üyesi olarak kalmaya devam ederler. 9. Büroda AER içerisinde temsil edilen her Devlet için en az bir bölgesel temsilci bulunur. Büro nun kompozisyonu aşağıdaki prensipler temelinde Bölgelerin dağılımına göre orantılı olarak ayarlanır: AER içerisinde temsil edilen Devlet başına koltuk sayısı her devletin nüfusuna göre ve mevcut bölge sayısı her Devlet içindeki AER üyesi bölgelerin sayısı ile kıyaslanarak hesaplanır. Bu hesaplama metodu Büro tarafından hazırlanan bir belgede gösterilir ve seçimlerden önce Genel Kurula sunulur. Bu belge üye Bölgelerin sayısındaki değişikliğin dikkate alınması amacıyla her iki yılda bir Genel Sekreter tarafından güncellenir. AER erkekler ve kadınlar arasında Büroda temsil edilmeleri ile ilgili olarak katı bir eşitlik prensibi uygulanması konusunda Bölgeleri teşvik eder. 10. Toplantıda hazır bulunamaması halinde, her bir Büro üyesi kendi adına katılmak, konuşmak ve oy kullanabilmesi için bir vekil tayin eder (resmi olarak) ve bu yetki görev süresi boyunca geçerli olur. 11. Bir Büro üyesi siyasi vekilliğini kaybettiğinde, takip eden ilk Genel Kurul sırasında bir ek seçim yapılır. Ara dönemde, bölgesel vekil olarak yerine tayin ettiği vekil veya halefinin Büro da onun yerine bakmasına izin verilir. 12. Büro bir yılda iki defa toplanır. Belirtildiğinde, gerektiğinde veya uygun olduğunda, toplantı bir başka etkinlik ile birleştirilebilir. 13. Büro tarafından kararlaştırılan amaçları gerçekleştirmek amacıyla Büro üçüncü kişilere sınırlı bir süre için hassas (uzmanlık gerektiren) görevler verebilir. Madde 6 - Yürütme Kurulu 1. AER Yürütme Kurulu; Başkan, Eşit Fırsatlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı, Kurumsal îşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı, Hazinedar Başkan Yardımcısı, Üyelik İlişkileri Başkan Yardımcısı, AER Programları Başkan Yardımcısı, Komite Başkanları ve AER Bölge Gençlik Ağı (YRN) Başkam ndan oluşur. AER Merkezi ne ev sahipliği yapan Bölge Başkanı resen üyedir. 2. Komite Başkanları ve YRN Başkanı kendi kuruluşlarının Başkan Yardımcısı tarafından temsil edilebilir. YRN söz konusu olduğunda, Başkan Yardımcısı AER üyesi olan bir Bölgeden olmalıdır. 3. Yürütme Kurulu üyeleri aktif seçilmiş bölgesel politikacılar olmak zorundadır. YRN Başkam söz konusu olduğunda, doğrudan YRN tarafından seçilmiş olmalıdır.

16 4. Yürütme Kurulu kompozisyonunda mümkün olduğunca coğrafi temsil ve cinsiyet dengesi gözetilmelidir. 5. Yürütme Kurulu, Büro Toplantıları arası dönemde görevlendirme yoluyla toplanma ve birliğin yasal amaçlarına uygun olarak veya sorunsuz çalışması için gerekli olduğu şekilde karar alma yetkisine sahiptir. Bu şekilde alman kararlar bir sonraki toplantısında Büro ya sunulur. 6. Yürütme Kurulu, Büro nun bütün çalışmalarını ve kararlarını hazırlar. 7. Yürütme Kurulu kararları ICT aracılığıyla katılım dahil en az beş üye hazır bulunduğu takdirde geçerlidir. Oylarda eşitlik olması halinde Başkanın oyu belirleyicidir. Madde 7 - Başkan 1. Başkan AER içerisindeki en yüksek otorite olup, dış ilişkilerde temsil yetkisine sahiptir. AER kurullarının toplantılarına başkanlık eder ve adı geçen kurulların kararlarının uygulamaları konusunda gereken bütün kararları alma yetkisine sahiptir. AER temsilcisi olarak Başkan, birliğin adına ve namına hukuk yoluna başvurma hakkına sahiptir. Ancak, usulüne uygun olarak hazırlanıp imzalanmış ve tarihlenmiş bir yetki formu ile bu hakkı kendi seçeceği bir temsilciye vekâleten kullandırabilir. 2. Büro ile olan anlaşmada, Başkan bazı görevleri Başkan yardımcılarına verebilir. Başkan Yardımcıları Başkanı temsil edebilir. Başkanın bölgesel temsil görevini kaybetmesi halinde, ara dönem sırasında bu konuda bir Olağanüstü Genel Kurul toplanmadıkça Başkan yardımcılarından birisi görev süresinin sonuna kadar onun yerine görevlerini ifa eder. 3. Mücbir sebep durumları söz konusu olduğunda, Büro Yürütme Kurulu nun görev süresini bir sonraki Genel Kurul a kadar uzatmaya karar verebilir. 4. Başkan Yardımcısı Hazinedar ın finansal konulardaki sorumluluğuna rağmen, Başkan tümünden tam olarak sorumlu olmaya devam eder. Madde 8 - Başkan Yardımcdan Başkan m hazır bulunmadığı, tatilde veya hasta olduğu zamanlarda Başkan yardımcılarından biri Başkan m yerine geçer. Madde 9 - Komiteler 1. Komiteler AER'nin bütün üyelerine açıktır. 2. Büronun talep etmesi halinde, Genel Kurul, Komitelerin kurulması ve yetkileri hakkında ve gerektiğinde feshedilmeleri konusunda karar verir. 3. Her Komiteye bir başkan başkanlık eder. Birkaç aday gösterebilecek olan ilgili Komite nin teklifi üzerine Komite Başkanları, Genel Kurul tarafından seçilirler. Büro içindeki ülke başına sandalye sayısı hesaplanırken Komite Başkanlan nın uyrukları dikkate alınmaz. Komiteler inisiyatif ve konumların hazırlanmasının yanı sıra AER programlarının uygulanması konularında görevlendirilirler. Büro veya Genel Kurul, Komitelerin tavsiyeleri hakkında kararlar alır.

17 4. Komitenin, çalışma grubunun veya programın her toplantısından sonra ilgili sekreterlik tarafından tutanaklar tutulur ve 30 gün içerisinde dağıtılır. 5. Ayrıntılar Çalışma Esasları nda belirtilmektedir. Madde 10 - Hazinedar Hazinedar finansın uygulanmasından sorumludur. Özellikle, varlıkların yönetiminden, gelir ve giderlerin denetiminden sorumlu olup bu konularda Büro ve Genel Kurul a rapor verecektir. Madde 11 - Genel Sekreter 1. Büro tarafından teklif edilen Genel Sekreter, Genel Kurul tarafından Genel Kurul, Büro nun teklifi ile Genel Sekreter in görevine son verebilir. Görev süresi 5 yıl süre ile devam eder. Genel Sekreter herhangi bir zamanda istifa edebilir, ancak altı ay öncesinden haber vermek zorundadır. 2. Genel Sekreter Genel Sekreterlik ile görevlidir ve resmi AER kurullarının kararlarının uygulanmasından sorumludur. Genel sekreterlik personelini idare eder. AER toplantılarını organize eder ve günlük çalışmaların yapılmasını sağlar. Bu çerçevede, Yürütme Kurulu nun da kabul etmesi ile bütün dış ilişkilerde AER'yi temsil eder. Genel Kuruldan önce yıllık faaliyet raporunu sunar. 3. Genel Sekreter AER kurullarının toplantılarına katılma hakkına sahiptir. Bu toplantılarda oy kullanma hakkı yoktur. 4. Her türlü özel görevin detaylarını ve potansiyel olarak söz konusu görevle ilgili delegasyonun kompozisyonunu onay amacıyla Başkana ve Başkan Yardımcısı Hazinedar a sunar. Bu faaliyetlerin her biri ile ilgili yazılı bir raporu 30 gün içerisinde sunmalıdır. 5. Genel Sekreter in görevleri bu görevlendirme çerçevesinde gerçekleştirilir. Görevlendirme karşılığı ödenecek ücret, AER Yönetim Kurulu tarafından Genel Sekreter ile imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde belirlenerek ödenecektir. Bölüm VI Madde 12 - Finans 1. AER'nin mali yılı bir takvim yılına denktir. Her bir mali yıl için bir tahmini bilanço ve kapanış bilançosu hazırlanır. 2. AER finansal kaynaklarının dökümü aşağıdaki gibidir: - Madde 3'e göre alman üyelik aidatları, - Kamu ve özel sektör kuruluşlarından hibeler, bağışlar ve miraslar, - Kendi faaliyetlerinden elde ettiği gelirler, - Kendi varlıklarının üretmiş olduğu gelir, - Kanunun izin verdiği bütün kaynaklar. 3. AER finansal taahhütlerini kendi varlıkları vasıtasıyla karşılar. AER'in aktif üyeleri AER vasıtasıyla verilen taahhütlerin gerçekleştirilmesinden müştereken de sorumludur. 8

18 4. Yıllık aidatların tutarı her yıl bütçe ile belirlenir, belirlenirken Çalışma Esasları nda tanımlanan metot kullanılır. Madde 13 - Çalışma Esasları Yürütme Kurulu nun teklifi üzerine, Büro Çalışma Esasları m kabul eder. Bu esaslar Tüzük çerçevesinde oy kullanma hakkındaki kural ve prosedürlerin yanı sıra idari, finansal ve teknik prosedürün genel kurallarını belirler. Büro tarafından kabul edilen Çalışma Esasları metni tasdik amacıyla bir sonraki Genel Kurul a sunulacaktır. Çalışma Esasları aynı prosedür uygulanarak değiştirilebilir. Madde 14 - Tüzük teki Tadiller Bu Tüzük sadece Olağanüstü Genel Kurul tarafından tadil edilebilir. Söz konusu Olağanüstü Genel Kurul gündeminde bu konu açıkça belirtilmiş olmalıdır. Madde 15 - Tasfiye ve Fesih 1. Birliğin tasfiyesine ancak üye 2/3 tam sayısından fazlasının oylamada bulunuşu ve bu yönde oy kullanmasıyla Olağanüstü Genel Kurul karar verebilir. Bu Genel Kurul bir Tasfiye memuru atayacaktır. Tasfiye memuru Genel Kurulun yetki vermesi ile tasfiye edilen Birliğin bütün mallarını, hak ve yükümlülüklerini, varlıklarını ve benzer sorumluluklarım aym amaçlara sahip bir başka kuruluşa devredebilir. 2. Birliğin tasfiyesi veya bir üyenin çekilmesi üyeler tarafından ödenen katkı paylarının iade edilmesini gerektirmeyecektir. Madde 16 - Genel Merkez ve Hukuki Dayanak 1. Avrupa Bölgeler Meclisi ve yanı sıra Genel Sekreterlik F-67000, Strasbourg'da bulunmaktadır. Büro nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından onaylandıktan sonra başka bir yere taşınabilir. 2. Avrupa Bölgeler Meclisi, yerel Medeni Kanun un (Alsace - Moselle yerel medeni kanunu) Bölüm 21'den 79'a kadar olan hükümleri ve bu Tüzük ile idare edilmektedir. Strasbourg Bölge Mahkemesi nde Birlikler Siciline tescil edilmiştir. 3. AER Tüzüğü nün Fransızca Versiyonu referans bölümünde yer almaktadır. 4. (Yetki alanım belirleyen madde) Bu Tüzük ün yorumlanması veya uygulanmasından kaynaklanan bütün anlaşmazlıklarda yetkili mercii Colmar Temyiz Mahkemesidir. Madde 17 Birlik, Başkan a beyanlar ve yayınların öngörülen formalitelerini yerine getirmesi ve özellikle Birlikler Sicili ne tescil ettirilmesi talimatını verir. Başkanlara bu konuda tam yetki verilmiştir. Wroclaw, 27 Mayıs 2014

19 Assembly of European Regions (AER) - Statute - Adopted by the Constitutive General Assembly of 14th June 1985 and revised by the Extraordinary General Assemblies of 21st November 1987, 28th November 1989, 5th December 1990, 5th February 1992, 3rd July 1992, 2nd December 1993, 1st December 1994, 4th December 1996, 7th December 2000, 28th November 2002, Naples (I), 26th November 2009, Belfort (F), 12th October 2012, Strasbourg (F) and in Paris (F) on 17th May This version was adopted by the Extraordinary General Assembly, vvhich met in Wroclaw (PL) on 27th May A ppellation and Term Betvveen ali regions adhering to the present Statute, there is formed an association named Assembly of European Regions. The association is established for an unlimited duration. Article 1 - Aims and Objectives The aim of the Assembly of European Regions (AER) is to act as the political representative of the Regions of Europe, with in particular the follovving objectives: 1.1 To organise and develop dialogue, consultation and cooperation betvveen ali Regions of Europe, vvhile respecting the Constitutions, laws and regulations, and treaties in force in the States, as well as respecting and promoting cultural diversity vvithin Europe. This will notably be demonstrated by the production of ali documents in three languages - French, German and English; 1.2 To promote regionalisation in Europe and encourage the application of the principles of subsidiarity and complementarity betvveen the local, regional, national and European Institutional levels. To ensure that these objectives are met in the long-term, youth involvement should be encouraged in particular by relying on the AER Youth Regional Netvvork. Therefore AER supports efforts and netvvorking of regional youth parliaments, councils and organisations under the responsibility of AER. 1.3 To promote the active role of the Regions in the construction of Europe by improving their institutional participation in the decision making processes, Assem bly of European Regions 6 Rue Oberlin - F Strasbourg 210 Avenue Louise - B-1050 Bruxelles Tel.: Fax : Tel./Fax :

20 in the work of the Council of Europe, of the Organisation for Security and Cooperation in Europe and of the European Union; 1.4 To cooperate with the European associations representing local & regional authorities; 1.5 To cooperate with and support the activities of European interregional associations and enterprises of the private sector. New cooperation will only be initiated if it serves the public interest of the member regions and shall only become effective after approval of the Bureau. 1.6 To run its own programmes or participate in programmes organised by third parties in orderto realise or pursue its own objectives. 1.7 To sign agreements with European organisations sharing interests with the AER, once these have been approved by the Bureau and ratified by the General Assembly. 1.7 The Association is a non-profit. A rticle 2 - M e m b e rsh ip and w ithdraw al criteria 2.1 The follovving may become members of the Association: a) As active Members: Regions of the member states of the Council of Europe as well as other European Regions under the condition that they respect the basic fundamental principles of the Council of Europe. Groups of Regions vvithin a State may also become active members, unless ali members of such a group already belong to the AER on an individual basis. b) As consultative members: The founding organisations of AER, the İnterregional Associations of European Regions who so desire. c) As observers, for a limited time: Territorial entities vvhich are in the of regionalisation, European Regions or regional associations, non-european Regions or associations of Regions who so desire. Membership procedures are fixed by the Rules of Procedure. 2.2 The term "Region" covers in principle local authorities immediately belovv the level of Central government, with a political representation power as entrusted by an elected regional Assembly. The same territory may be directly represented in the AER by one entity only. 2

OMÜ TOPLULUKLARI TÜZÜĞÜ

OMÜ TOPLULUKLARI TÜZÜĞÜ OMÜ TOPLULUKLARI TÜZÜĞÜ Tanım Madde 1- Omü... Topluluğu 2547sayılı yüksek öğretim kanununun 47 nci maddesi esas alınarak hazırlanan Ondokuz Mayıs üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı

Detaylı

Ortak Arama YöntemleriY. TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi

Ortak Arama YöntemleriY. TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi Ortak Arama YöntemleriY TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi İçerik Katılım Kuralları Ortak Arama Yöntemleri Ağlar CORDIS UİN Ağları 7.ÇP Web sayfası- Profil Araştırmacı Kataloğu Diğer

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP EĞİTİMİ ÖĞRENCİ KOMİSYONU (TEÖK) YÖNERGESİ

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP EĞİTİMİ ÖĞRENCİ KOMİSYONU (TEÖK) YÖNERGESİ KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP EĞİTİMİ ÖĞRENCİ KOMİSYONU (TEÖK) YÖNERGESİ Kapsam: Madde 1- Bu Yönerge; Tıp Eğitimi Öğrenci Komisyonu nun oluşumunu, amacını, görevlerini, üyelerin görev dağılımını,

Detaylı

İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği YÖNERGESİ

İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği YÖNERGESİ AKADEMİ BİRLİĞİ YÖNERGESİ Birinci Bölüm Genel Hükümler Amaç Madde 1 tarafından yürürlüğe konan bu yönergenin amacı, Akademi Birliği nin amacını, görev, yetki ve çalışma alanlarını düzenlemektir. Tanımlar

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu Yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi nin ulusal ve uluslararası akademik

Detaylı

Yükseköğretimde Avrupa Kalite Güvencesi Kayıt Ajansı. EQAR (European Quality Assurance Register for Higher Education)

Yükseköğretimde Avrupa Kalite Güvencesi Kayıt Ajansı. EQAR (European Quality Assurance Register for Higher Education) Yükseköğretimde Avrupa Kalite Güvencesi Kayıt Ajansı EQAR (European Quality Assurance Register for Higher Education) YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Uluslararası İlişkiler Birimi Çok Taraflı İlişkiler

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETMELİK 1 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Teknik Üniversitesi

Detaylı

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI ÖĞRENCİ KOMİSYONU ve ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI ÖĞRENCİ KOMİSYONU ve ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI ÖĞRENCİ KOMİSYONU ve ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Öğrenci Komisyonu ve Öğrenci Konseyi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

TARIM ORKAM-SEN SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ ( ANKARA) (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI)

TARIM ORKAM-SEN SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ ( ANKARA) (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI) TARIM ORKAM-SEN (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI) SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ (2014 - ANKARA) 1 Amaç BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı Tarım ve

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL HİZMET KULÜBÜ ÖĞRENCİ FAALİYETLERİ TÜZÜĞÜ MADDE 1 İSİM

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL HİZMET KULÜBÜ ÖĞRENCİ FAALİYETLERİ TÜZÜĞÜ MADDE 1 İSİM BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL HİZMET KULÜBÜ ÖĞRENCİ FAALİYETLERİ TÜZÜĞÜ MADDE 1 İSİM Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Hizmet Kulübü, Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Faaliyetleri Ana Tüzüğü uyarınca, Boğaziçi

Detaylı

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Uluslararası Konferans Sivil Toplum-Kamu Sektörü İşbirliği 25-26 Nisan 2013, İstanbul 2 nci Genel Oturum

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ STAJ YERİ BULMA Öğrenciler, Easmus+ Erasmus Programı Staj Hareketliliği kapsamında Öğrenim hareketliliğinde olduğu gibi Staj hareketliliğinde

Detaylı

TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TİCARET VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TİCARET VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TİCARET VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI KARAR SAYISI: 2009 / 17 KARAR TARİHİ: 15 Haziran 2009 KONU: Genel Kurul Toplantısı Yapılan toplantı sonucunda: 1.

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 28.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27011 PROJE DEĞERLENDİRME VE SEÇİM KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi: 28.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27011 PROJE DEĞERLENDİRME VE SEÇİM KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 28.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27011 PROJE DEĞERLENDİRME VE SEÇİM KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ODA İÇ YÖNETMELİĞİ

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ODA İÇ YÖNETMELİĞİ Amaç ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ODA İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KAVRAMLAR Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası nın, Yönetim Kuruluna

Detaylı

Danışma Kurulu Yönetmeliği MADDE I

Danışma Kurulu Yönetmeliği MADDE I Danışma Kurulu Yönetmeliği MADDE I Bölüm 1.1. GİRİŞ 1.1.1. AD Danışma Kurulu nun adı, Uluslararası Vizyon Üniversitesi Danışma Kurulu (İVU) Danışma Kurulu olacaktır. Danışma Kurulu, bundan sonra İVU Danışma

Detaylı

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ İÇ TÜZÜKLERİ KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ İÇ TÜZÜKLERİ KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ İÇ TÜZÜKLERİ KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ REVİZE NO 2 YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ 03.05.2012 REVİZYON TARİHİ -1 30.06.2014 REVİZYON TARİHİ -2 31.07.2017 1. KURULUŞ

Detaylı

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU 12265 İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU Kanun Numarası : 6570 Kabul Tarihi : 20/11/2014 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 29/11/2014 Sayı : 29190 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 55 Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KONU : KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ İÇ TÜZÜKLERİ

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KONU : KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ İÇ TÜZÜKLERİ 1/5 1. KURULUŞ KARARI Sermaye Piyasası Kurulu nun (SPK) yürürlükte bulunan Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca oluşturulan bu Komite, Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. nun tarihli ve 838 sayılı kararı

Detaylı

TÜRKĐYE SEKTÖR MECLĐSLERĐNĐN KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ

TÜRKĐYE SEKTÖR MECLĐSLERĐNĐN KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ TÜRKĐYE SEKTÖR MECLĐSLERĐNĐN KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ Türkiye Sektör Meclislerinin Kuruluş, Görev Ve Çalışma Yönetmeliği Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Resmi Gazete Tarihi: 12/02/2005

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulan Proje

Detaylı

SÖKE KENT KONSEYİ ÇOCUK MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SÖKE KENT KONSEYİ ÇOCUK MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SÖKE KENT KONSEYİ ÇOCUK MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1- Bu yönerge, Söke Kent Konseyi Çocuk Meclisi nin oluşumunu, organlarını, görevlerini ve çalışma

Detaylı

MUTABAKAT TUTANAĞI VE ÇALIŞMA, İŞLEYİŞ USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

MUTABAKAT TUTANAĞI VE ÇALIŞMA, İŞLEYİŞ USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ TÜRKİYE ALKOL POLİTİKALARI PLATFORMU (TAPP) MUTABAKAT TUTANAĞI VE ÇALIŞMA, İŞLEYİŞ USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ PLATFORMUN ADI 1- Platformun adı, Türkiye Alkol Politikaları Platformu dur. Kısa adı ise TAPP

Detaylı

TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris)

TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris) TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris) Dr. A. Alev BURÇAK Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Sunu Planı OECD Hakkında

Detaylı

SÖKE KENT KONSEYİ ENGELLİLER MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SÖKE KENT KONSEYİ ENGELLİLER MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SÖKE KENT KONSEYİ ENGELLİLER MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1- (1) Bu yönerge, Söke Kent Konseyi Engelli Meclisi nin oluşumunu, organlarını, görevlerini

Detaylı

TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIKLARI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIKLARI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIKLARI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu Yönetmelik ile üniversiteler, kamu ve özel sektörün bilimsel ve teknolojik

Detaylı

TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER BASIN YAYIN KOMİSYONLARI YÖNETMELİĞİ

TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER BASIN YAYIN KOMİSYONLARI YÖNETMELİĞİ TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER A.6.2 BASIN YAYIN KOMİSYONLARI YÖNETMELİĞİ 2 BASIN YAYIN KOMİSYONLARI YÖNETMELİĞİ Madde 1. Amaç: Bu yönetmelik, Birleşik Metal İşçileri Sendikası nın merkez ve şubelerinde faaliyet

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ (15.12.2011 - R.G. 213 - EK III - A.E. 652 Sayılı Yönetmelik) ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİNİN

Detaylı

SÖKE KENT KONSEYİ EMEKLİ MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç-Kapsam-Dayanak ve Tanımlar

SÖKE KENT KONSEYİ EMEKLİ MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç-Kapsam-Dayanak ve Tanımlar SÖKE KENT KONSEYİ EMEKLİ MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak ve Tanımlar AMAÇ MADDE 1- (1) Bu yönerge, Söke Kent Konseyi Emekli Meclisi nin oluşumunu, organlarını, görevlerini ve

Detaylı

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

EK-8. Madde 1. 1. Komite, 59 uncu maddenin 1 ve 2 nci paragrafları uyarınca, Sözleşmeye ilişkin değişiklik önerilerini inceler.

EK-8. Madde 1. 1. Komite, 59 uncu maddenin 1 ve 2 nci paragrafları uyarınca, Sözleşmeye ilişkin değişiklik önerilerini inceler. EK-8 İDARİ KOMİTE VE TIR YÜRÜTME KURULUNUN OLUŞUMU, İŞLEVLERİ, USUL VE ESASLARI / VE İÇ TÜZÜĞÜ İDARİ KOMİTENİN OLUŞUMU, İŞLEVLERİ, USUL VE ESASLARI VE İÇ TÜZÜĞÜ (06/06/1999 tarihli ve 23717 sayılı Resmi

Detaylı

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ İÇ TÜZÜKLERİ KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ TÜZÜĞÜ

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ İÇ TÜZÜKLERİ KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ TÜZÜĞÜ CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ İÇ TÜZÜKLERİ KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ TÜZÜĞÜ KOD NO REVİZE NO 2014/1 YÜRÜRLÜK TARİHİ 03.08.2012 REVİZYON TARİHİ 30.06.2014

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu yönerge; Ege Üniversitesine kayıtlı öğrencileri temsil etmek, haklarını gözetmek,

Detaylı

Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi Yönergesi

Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi Yönergesi Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi Yönergesi v AMAÇ VE KAPSAM Madde 1: Bu Yönerge, Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi nin düzenli ve verimli bir ortamda gerçekleşmesi için Kongre öncesi ve Kongre nin açılışından

Detaylı

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Üniversitesine bağlı olarak

Detaylı

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ 04/10/2010 SKS Daire Bşk. YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ Kuruluş ve Kapsam MADDE 1 - Bu Yönerge, 2547 Sayılı Kanunun 4 üncü ve 47 nci maddeleri ile Yüksek Öğretim Kurumları Mediko-Sosyal,

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02.

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç ve kapsam Madde 2 Dayanak Madde 3 Tanımlar İkinci Bölüm - Konseyin Kuruluş Amacı, Oluşumu ve

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği

Detaylı

ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ

ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM AMAÇ VE KAVRAMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası nın, Yönetim Kuruluna

Detaylı

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği www.irisakademi.com Resmi Gazete Tarihi:05.02.2013 Resmi Gazete Sayısı:28550 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

TÜRK TORAKS DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI YÖNERGESİ (29 Ekim 2009 tarihinde TTD GYK ve MYK onayı ile yürürlüğe girmiştir.)

TÜRK TORAKS DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI YÖNERGESİ (29 Ekim 2009 tarihinde TTD GYK ve MYK onayı ile yürürlüğe girmiştir.) TÜRK TORAKS DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI YÖNERGESİ (29 Ekim 2009 tarihinde TTD GYK ve MYK onayı ile yürürlüğe girmiştir.) 1. Çalışma Grupları, TTD Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından gerekli görülen konularda

Detaylı

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ IĞDIR ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ 2012 İÇİNDEKİLER DAYANAK... 1 MADDE 1:... 1 AMAÇ ve KAPSAM... 1 MADDE 2:... 1 TANIMLAR... 1 MADDE 3:... 1 DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YAPISI...

Detaylı

TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER SOSYAL ETKİNLİKLER BÜROLARI YÖNETMELİĞİ

TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER SOSYAL ETKİNLİKLER BÜROLARI YÖNETMELİĞİ TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER A.6.4 SOSYAL ETKİNLİKLER BÜROLARI YÖNETMELİĞİ SOSYAL EKİNLİKLER BÜROLARI YÖNETMELİĞİ Madde 1. Amaç: Bu yönetmelik, Birleşik Metal İşçileri Sendikası nın merkez ve şubelerinde faaliyet

Detaylı

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ ESKİ METİN YÖNETİM KURULU MADDE 8- Şirket Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir. Şirket Yönetim Kurulu altı üyeden oluşur ve bu üyelerin tamamı

Detaylı

DÜNYA TÜRK İŞ KONSEYİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

DÜNYA TÜRK İŞ KONSEYİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ DÜNYA TÜRK İŞ KONSEYİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve İş Konseyleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik esasları

Detaylı

TOBB KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İLE TOBB KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İCRA KOMİTESİNİN KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TOBB KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İLE TOBB KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İCRA KOMİTESİNİN KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TOBB KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İLE TOBB KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İCRA KOMİTESİNİN KURULUŞ, ÇALIŞMA Amaç USUL VE ESASLARI MADDE 1 (1) Bu Esasların amacı, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ile TOBB Kadın Girişimciler

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 12 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28763 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ Konu Madde 1- Bu Yönergenin konusu, Plato Meslek Yüksekokulu nun Yurt Dışı Yükseköğretim

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FOTONİK TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FOTONİK TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FOTONİK TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dumlupınar Üniversitesi Fotonik

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu Usul ve Esasların amacı, Yükseköğretim Kalite Kurulu nun

Detaylı

HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ GO KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ GO KULÜBÜ TÜZÜĞÜ HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ GO KULÜBÜ TÜZÜĞÜ Kulübün Adı BĐRĐNCĐ BÖLÜM Kulübün adı, Amaç, Çalışma Şekli, Dayanak ve Kurucular Madde 1: GO oyununu tanıtmak ve GO oyuncuları yetiştirmek amacıyla Hitit Üniversitesi

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi Kariyer

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ( Şirket veya Doğan Holding ) (Komite), Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ İLKER GİRİT 04.11.2015 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ ANABİLİM DALI İÇERİK Birliğin Kuruluşu Birliğin Gelişimi Antlaşmalar

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin eğitim verdiği örgün lisans

Detaylı

PÜKAD PENCERE VE KAPI SEKTÖRÜ DERNEĞİ

PÜKAD PENCERE VE KAPI SEKTÖRÜ DERNEĞİ PÜKAD PENCERE VE KAPI SEKTÖRÜ DERNEĞİ 2016 YILI İÇ YÖNETMELİĞİ Bu iç yönetmelik, PÜKAD, Pencere ve Kapı Sektörü Derneği Tüzüğünün yetki verdiği konularda ayrıntılı düzenleme yapmak üzere çıkartılmış olup

Detaylı

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB), 25 Nisan 1980 tarihinde kurulan

Detaylı

YENİMAHALLE KENT KONSEYİ ENGELLİ MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

YENİMAHALLE KENT KONSEYİ ENGELLİ MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar YENİMAHALLE KENT KONSEYİ ENGELLİ MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Yenimahalle Kent Konseyi Engelli Meclisi oluşumunu, organlarını,

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç- Kapsam- Dayanak-Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Sakarya Üniversitesine kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel

Detaylı

KIRGIZ CUMHURİYETİ JEOLOJİ VE MADENCİLİK DEVLET AJANSI NIN ALMALYK LİNYİT KÖMÜR HAVZALARINA İŞLETME LİSANSININ VERİLMESİ İHALESİ HK BİLGİ NOTU

KIRGIZ CUMHURİYETİ JEOLOJİ VE MADENCİLİK DEVLET AJANSI NIN ALMALYK LİNYİT KÖMÜR HAVZALARINA İŞLETME LİSANSININ VERİLMESİ İHALESİ HK BİLGİ NOTU KIRGIZ CUMHURİYETİ JEOLOJİ VE MADENCİLİK DEVLET AJANSI NIN ALMALYK LİNYİT KÖMÜR HAVZALARINA İŞLETME LİSANSININ VERİLMESİ İHALESİ HK BİLGİ NOTU İlgi: T.C. Dışişleri Bakanlığı nın 21.01.2015 tarih ve 26835889-621

Detaylı

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS İsminizi yazınız. LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS The Trainee Last name (s) Soyadınız First name (s) adınız Date of birth Doğum tarihiniz Nationality uyruğunuz Sex [M/F] cinsiyetiniz Academic year

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ ( tarih ve 246 sayılı Üniversite Senato Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç- Kapsam- Dayanak-Tanımlar

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ ( tarih ve 246 sayılı Üniversite Senato Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç- Kapsam- Dayanak-Tanımlar SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ (22.09.2005 tarih ve 246 sayılı Üniversite Senato Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç- Kapsam- Dayanak-Tanımlar Amaç MADDE 1-Bu Yönergenin amacı; Sakarya Üniversitesine

Detaylı

Ana Sözleşme Değişikliğini İçeren Örnek Genel Kurul Toplantısı Gündem ve Tutanağı

Ana Sözleşme Değişikliğini İçeren Örnek Genel Kurul Toplantısı Gündem ve Tutanağı Sirküler No : 2013-18 Ana Sözleşme Değişikliğini İçeren Örnek Genel Kurul Toplantısı Gündem ve Tutanağı Tarih: 21032013 Bilindiği üzere sermaye şirketleri yeni TTK kapsamında esas (ana) sözleşmelerini

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 2 Ocak 2000 Sayı : 23924 Harran Üniversitesinden : Harran Üniversitesi Spor Birliği Yönetmeliği Kuruluş ve Kapsam

Detaylı

AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET

AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET Avrupa Konseyi üyesi olmayan devlet (Belarus) ÜYE ÜLKELER KURULUŞUN MERKEZİ VE BÜROLARI BÜTÇE Almanya, Arnavutluk, Andorra, Avusturya, Azerbaycan, Belçika,

Detaylı

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠ KONSEYĠ YÖNERGESĠ (Kabulü: 28/11/2013 tarih ve 9/40 sayılı Senato Kararı)

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠ KONSEYĠ YÖNERGESĠ (Kabulü: 28/11/2013 tarih ve 9/40 sayılı Senato Kararı) TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠ KONSEYĠ YÖNERGESĠ (Kabulü: 28/11/2013 tarih ve 9/40 sayılı Senato Kararı) Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu Yönergenin amacı; Toros Üniversitesine kayıtlı öğrencilerin

Detaylı

To ensure that the Human Resources are utilised in the most effective and productive way, orient the

To ensure that the Human Resources are utilised in the most effective and productive way, orient the OUR HUMAN RESOURCES POLICY To ensure that the Human Resources are utilised in the most effective and productive way, orient the Production and Management Potential towards the objectives of Maan Guarantee

Detaylı

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ KURULUŞ ve AMAÇ: Madde 1 T.C. Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırma

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Öğrenci Konseyi Yönergesi BİRİNCİ KISIM

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Öğrenci Konseyi Yönergesi BİRİNCİ KISIM İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Öğrenci Konseyi Yönergesi Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ KISIM Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisans ve Lisansüstü programlarına

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ (Üniversitemiz Senatosunun 20/10/2010 Tarih ve 10 Sayılı Kararı)

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ (Üniversitemiz Senatosunun 20/10/2010 Tarih ve 10 Sayılı Kararı) HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ (Üniversitemiz Senatosunun 20/10/2010 Tarih ve 10 Sayılı Kararı) BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Hasan Kalyoncu

Detaylı

DURAN-DOĞAN BASIM VE AMB. SAN. A.Ş.

DURAN-DOĞAN BASIM VE AMB. SAN. A.Ş. TARİH:16/02/2015 Konu: Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi Mali Tablonun Hesap Dönemi : 01.01.2014-31.12.2014 Mali Tablonun Verildiği Otorite : Büyük

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: NİĞDE ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: NİĞDE ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 09.11.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29527 Amaç NİĞDE ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu yönerge; Ege Üniversitesine kayıtlı öğrencileri temsil etmek, haklarını gözetmek, etkili

Detaylı

TÜRKİYE ULUSAL SİSMOLOJİ VE ARZİÇİ FİZİĞİ KOMİSYONU İÇ TÜZÜĞÜ

TÜRKİYE ULUSAL SİSMOLOJİ VE ARZİÇİ FİZİĞİ KOMİSYONU İÇ TÜZÜĞÜ TÜRKİYE ULUSAL SİSMOLOJİ VE ARZİÇİ FİZİĞİ KOMİSYONU İÇ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, KISALTMALAR VE HEDEFLER Madde 1 Madde 2 Madde 3 Madde 4 AMAÇ : Bu iç tüzüğün amacı, Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik

Detaylı

KONYA SANAYİ ODASI MALİ POLİTİKASI

KONYA SANAYİ ODASI MALİ POLİTİKASI MALİ POLİTİKASI ODA BORSA AKREDİTASYON SİSTEMİ KONYA SANAYİ ODASI MALİ POLİTİKASI Konya Sanayi Odası, üyelerinin ihtiyaçlarının karşılanması, mesleki faaliyetlerinin kolaylaştırılması ve geliştirilmesi,

Detaylı

Öğrenci Üyelik Koşulları, Üyelik Belgesi Verilmesi, Üyeliğin Sürdürülmesi, Üyelik Hak ve Sorumlulukları Öğrenci Üyelik koşulları

Öğrenci Üyelik Koşulları, Üyelik Belgesi Verilmesi, Üyeliğin Sürdürülmesi, Üyelik Hak ve Sorumlulukları Öğrenci Üyelik koşulları TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI Öğrenci Üye Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ülkemizdeki üniversitelerin inşaat mühendisliği bölümlerinde

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Erciyes Üniversitesi'nin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile

Detaylı

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ( Şirket veya Doğan Burda ) Kurumsal Yönetim Komitesi

Detaylı

Turizm Şurası Yönetmeliği

Turizm Şurası Yönetmeliği TURİZM ŞURASI YÖNETMELİĞİ Turizm Şurası Yönetmeliği Kültür ve Turizm Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 13/10/1998 Resmi Gazete Sayısı: 23492 BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 -Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 17 Ağustos 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27675 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yüksek Öğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği

Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yüksek Öğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yüksek Öğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi: 20.09.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25942 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ KONSEYLERİ

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

EYP Türkiye Üyelik Kayıtları ( Dönemi)

EYP Türkiye Üyelik Kayıtları ( Dönemi) EYP Türkiye Üyelik Kayıtları (2016-2017 Dönemi) Sistemin oluşum süreci hakkında genel bilgi: EYP Türkiye, 2004-2011 yılları arasında ulusal düzeyde İstanbul Gençlik Forumu, National Selection Conference

Detaylı

19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara

19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara 19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara 9-10 Nisan 2005 tarihinde Ankara Başkent Öğretmen evinde yapılan hazırlık toplantısına Elazığ, Adana, Antakya, Erzurum, Denizli,

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK MADDE 1- AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ Bu yönetmeliğin amacı Çerkezköy Belediyesi

Detaylı

T.C MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ DOĞA, KÜLTÜR VE İZCİLİK TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

T.C MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ DOĞA, KÜLTÜR VE İZCİLİK TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ TOPLULUĞUN ADI T.C MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ DOĞA, KÜLTÜR VE İZCİLİK TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ Muş Alparslan Üniversitesi Doğa, Kültür ve İzcilik Topluluğudur. TOPLULUĞUN AMACI (1) Doğa, Kültür ve İzcilik Topluluğu

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTE-KENT İŞBİRLİĞİ PLATFORMU YÖNERGESİ (GÜKİP) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

GİRESUN ÜNİVERSİTE-KENT İŞBİRLİĞİ PLATFORMU YÖNERGESİ (GÜKİP) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar GİRESUN ÜNİVERSİTE-KENT İŞBİRLİĞİ PLATFORMU YÖNERGESİ (GÜKİP) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversite-Kent İşbirliği Platformu'nun amaçlarına,

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve Kapsam

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve Kapsam T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 Bu Yönerge; İstanbul Kültür Üniversitesinde eğitim-öğretim, araştırma

Detaylı

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (Şirket) Kurumsal Yönetim Komitesi (Komite), Şirketin kurumsal

Detaylı

2. BÖLÜM Sinop Kent Konseyi Gençlik Meclisi Amacı, İlkeleri, Oluşumu ve Organları

2. BÖLÜM Sinop Kent Konseyi Gençlik Meclisi Amacı, İlkeleri, Oluşumu ve Organları Sinop Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi Çalışma Yönergesi 1. BÖLÜM Amaç Kapsam Amaç: Madde - 1: Sinop Kent Konseyi Gençlik Meclisi nin oluşumunu, organlarını, görevlerini ve çalışma yöntemlerini

Detaylı

Tüzük Deutsch-Türkische Gesellschaft e.v. (Alman-Türk Derneği)

Tüzük Deutsch-Türkische Gesellschaft e.v. (Alman-Türk Derneği) Tüzük Deutsch-Türkische Gesellschaft e.v. (Alman-Türk Derneği) 1 Derneğin Adı ve Adresi Dernek "Deutsch-Türkische Gesellschaft e.v." adı altında kurulmuştur. Merkezi Berlin'dir. 2 Amaç ve Görevler Derneğin

Detaylı

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ YÖNETMELİĞİ ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ YÖNETMELİĞİ (ANTALYA INTERNATİONAL UNIVERSITY CENTER FOR SOCIAL, ECONOMIC AND POLITICAL RESEARCH, SEPAM) Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Recep Tayyip

Detaylı

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Tunceli Üniversitesinde kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor

Detaylı

Yeditepe Üniversitesi Öğrenci Birliği Yönergesi BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Yeditepe Üniversitesi Öğrenci Birliği Yönergesi BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yeditepe Üniversitesi Öğrenci Birliği Yönergesi BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönerge nin amacı, Yeditepe Üniversitesi ne kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve

Detaylı