MEMBERSHIP FEES SHOULD BE PAID UPON RECEPTION OF THIS FORM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MEMBERSHIP FEES SHOULD BE PAID UPON RECEPTION OF THIS FORM"

Transkript

1 T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Uluslararası İlişkiler Şube Müdürlüğü Sayı : / / 2 - Konu : Avrupa Bölgeler Meclisi (AER) ne Üyelik -S./0 7 / s\a; EXP02016 ANTALYA BAŞKANLIK MAKAMINA Avrupa Bölgeler Meclisi (The Assembly o f European Regions-AER) yerel yönetimlere ağırlık verilmesini destekleyen politikacılar ve bölgesel düzeyde temsilci yetkisine sahip siyasi kimlik arayışındaki Avrupalılar tarafından 1985 yılında kurulmuştur yılında Avrupa Konseyi AER nin Bölgesel Temsil İçin Temel Avrupa Örgütü şeklindeki statüsünü tanımıştır. Günümüzde Avrupa Bölgeler Meclisi (AER) daha geniş bir alanı kaplayan Avrupa daki en büyük bağımsız bölgeler ağıdır. Bölgesel siyasetçilerin bölgesel çıkarları savunabilmesi, Avrupa daki bölgeciliğin (yerel yönetimlere ağırlık verilmesi) gelişimine katkıda bulunabilmesi ve üyelerin artmasına yönelik uzmanlık, ağ ve araçları kapsar. 35 ülkeden (Fransa, İtalya, Avusturya, Hollanda, Romanya gibi) toplam 250 bölge ve şehri (Katalunya Bölgesi, Alsas Bölgesi, Brüksel, Valensiya, Bern gibi) ve 16 uluslararası örgütü bir araya getiren AER, uluslararası işbirliği için de bir forum konumundadır. Üyelerinin %60 ını AB ülkeleri, %40 ını ise AB dışındaki ülkeler oluşturur. AER. üye bölgelerin başkanları tarafından seçilen önemli bölgesel temalar üzerine çalışmaktadır. Başkanlar bölgesel liderler olarak karşılaştıkları zorluklara cevap verme amacıyla hareket etmekte olup misyonu, Avrupa daki bölgeciliği geliştirmek ve bölgesel çıkarları korumaktır. Makamlarınızca da uygun görüldüğü takdirde; 5393 sayılı yasanın 74. maddesi gereği, Antalya Büyükşehir Belediyesi nin Avrupa Bölgeler Meclisi (The Assembly o f European Regions-AER) ne üye olabilmesi ve üyelik için Antalya Büyükşehir Belediyesi ni temsilen Büyükşehir Belediye Başkanı na yetki verilmesi ve ayrıca adı geçen kuruluşun yönetim organları ve komitelerine (Ekonomik ve Bölgesel Kalkınma Komitesi Sosyal Politika ve Halk Sağlığı Komitesi, Kültür, Eğitim, Gençlik ve Uluslararası İşbirliği Komitesi, Fırsat Eşitliği ile İlgili Daimi Komite, Kurumsal İşlerle İlgili Daimi Komite) katılmak amacıyla 5 asil, 5 yedek üyenin belirlenmesi ve üyelik aidatının düzenli olarak ödenebilmesi hususunda, Evrakın M eclise havalesini arz ederim. -Faruk-KAKAÇAY _Genel_Sekr.fc.teı^V. V EK : AER Tüzük İngilizce ( 27 sayfa) AER Tüzük Türkçe (1 8 sayfa) AER Bilgi Notu ( 4 sayfa ) Üyelik Aidat Formu ( 3 sayfa ).A MECLİS E \. rüartclants..tua.gjl. Antalya Büyükşetiir-Belediye Başkanı,. K -O TSİ ISO IN?ooo. Adres: Antalya Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası İlişkiler Şube Müdürlüğü Kaleiçi Kılınçarslan Mah. Camii Sok. No: / ANTALYA Tel: W eb : F a ı: E-Posta: antalva.bel.tr

2 Assembly *»1 European Regions ' o * ** '* o MEMBERSHIP FEES SHOULD BE PAID UPON RECEPTION OF THIS FORM ARTICLE 3 OF THE AER STATUTES : Membership of the Association shall be continued upon pavment of an annual contribution REGION POPULATION ANTALYA MEMBERSHİP DUES (Fixed by the General Assembly in Paris, on 17 "-18 May 2013) Regions with a Capital gross domestic product (GDP) of less than 50% of the average for ali the other Regions o f the European Union represented in the AER receive a 25% discount on their membership fee. (the amount indicated includes any possible reduction) P 0 p u L A T 1 O N Less than inhabitants = minimum dues: Euros Between and inhabitants: Pooulation x Euros I Maximutn dues at Euros Över inhabitants = (Optional) maximum Dues: Euros ,04 (IJThis figüre already includes the deduction of 25%. PAYMENT The follovving details MUST also be shown on ali payment transfer correspondence: CUSTOMER PAYMENT DETAİLS BENEFICIARY Assam blâa des Regions d'europe N Cpte CCM STRASBOURG ST JEAN 2 rue du Maire Kuss - BP79 F STRASBOURG BİC - S w ift CMCI F R 2 A IBAN : FR Expeeted date of payment or date on which payment was made: Name of signatory Position Date Signature This form MUST be returned to the Assembly of European Regions before the 31st July 2014 Assembly of European Regions 6 Rue Oberlin - F Strasbourg 210 Avenue Louise - B-1050 Bruxelles Tel.: Fax : Tel./Fax :

3 24/06/2014 ÜYELİK AİDATI 2014 ÜYELİK ÜCRETLERİ BU FORM ALINDIKTAN SONRA ÖDENMELİDİR. AER (Avrupa Bölgeler Meclisi) Tüzüğü 3. Madde: "Demek üyeliği yıllık katılım ücreti yatırıldıktan sonra devam edecektir. BÖLGE : ANTALYA NÜFUS : ÜYELİK AİDATI (17-18 Mayıs 2013 tarihinde, Paris'te, Genel Kurul tarafından kararlaştırıldı.) Avrupa Bölgeler Meclisinde temsil edilen Avrupa Birliğinin tüm diğer bölgelerinin ortalamasının %50 sinden daha az Gayri Safı Milli Hasılası olan bölgeler, üyelik aidatında % 25 indirim elde ederler, (belirtilen miktar olası azalma içerir) N li ü F ü S Nüfusu den az = minimum aidat: 4239 Euro Nüfusu ile arasında: Nüfus x Euro ( Maximum aidat Euro) Nüfusu üzerinde = (Opsiyonel) maximum aidat Euro ,04 (1) Bu rakam % 25 indirim içerir.

4 ÖDEME Aşağıdaki detayların tüm ödeme transferi yazışmalarında gösterilmesi zorunludur. MÜŞTERİ ÖDEME DETAYLARI LEHTAR Avrupa Bölgeler Meclisi N Cpte CCM STRASBOURG ST JEAN 2 rue du Maire Kuss - BP79 F STRASBOURG BIC - Swift: CMCI FR 2A IBAN : FR Beklenen ödeme tarihi veya ödemenin yapıldığı tarih : İmza sahibinin adı Pozisyon Tarih İmza Bu form 31 Temmuz 2014 tarihinden önce Avrupa Bölgeler Meclisine geri gönderilmelidir. Avrupa Bölgeler Meclisi 6 Rue Oberlin - F Strasbourg 210 Avenue Louise - B-1050 Bruxelles Tel.: Tel./Fax : Fax : E -m ail:

5 AVRUPA BÖLGELER MECLİSİ (AER) Genel Bilgiler: A vrupa Bölgeler Meclisi (The A ssem bly of European Regions-AER) yerel yönetim lere ağırlık verilm esini destekleyen politikacılar ve bölgesel düzeyde tem silci yetkisin e sahip siyasi kim lik arayışındaki AvrupalIlar tarafından 1985 yılında kurulm uştur yılında Avrupa Konseyi, AER'nin bölgesel tem sil için tem el Avrupa örgütü şeklindeki statüsünü tanım ıştır. Kurum un Brüksel ve Strasburg'da sekretarya ofisleri, Rom anya'nın Alba kentinde ise bir uydu ofisi b ulunm aktad ır. G ünüm üzde Avrupa Bölgeler M eclisi (AER) Avrupa'daki en büyük bağım sız bölgeler ağıdır. Kurum, bölgesel siyasetçilerin bölgesel çıkarları savunabilm esi, Avrupa'daki bölgeciliğin (yerel yönetim lere ağırlık verilm esi) gelişim ine katkıda bulunabilm esi ve üyelerin büyüm esine katkı sağlayabilm esine yönelik uzm anlık, ağ ve araçları kapsar. 35 ülkeden 240 bölgeyi ve 15 uluslararası örgütü bir araya getiren AER, uluslararası işbirliği için de bir forum konum undadır. Ü yelerinin % 60'ını AB ülkeleri, % 40'ını ise AB dışındaki ülkeler oluşturur. AER, üye bölgelerin başkanları tarafından seçilen önem li bölgesel tem alar üzerine çalışm aktadır. B aşkanlar bölgesel liderler olarak karşılaştıkları zorluklara cevap verm e am acıyla hareket etm ektedir. AER Avrupa'da bölgeleri dem okrasi için tem el unsurlardan birisi olarak ve vatandaşa en yakın bir birim i olarak görm ektedir. Bu nedenle Avrupa'da bölgeselleşm enin gelişm esi ve Avrupa politikalarında rol oynam ası için çalışm aktadır. Avrupa Konseyi'nin resm i istişare organı olan "Yerel ve Bölgesel Yönetim ler Kongresi"nin (YBYK) ve A B'nin resm i istişare organı olan AB Bölgeler Kom itesi'nin (Com m ittee of Regions- COR) kurulm asında önem li rol oynam ıştır. AER'in Ana Etkinlik Konuları; tarım ve kırsal kalkınm a, uyum ve bölgesel politika, Avrupa ile iletişim, kültür, ekonom ik kalkınm a, eğitim ve öğretim, acil durum planlam ası, enerji, genişlem e, çevre, engelliler için eşit fırsat, finansm an takibi, A vrupa'nın geleceği, GATS, yönetim, sağlık, kurum lar arası ilişkiler, bölgelerarası ve uluslar arası işbirliği, bölgesel dem okrasi, bölgesel ortaklık, iç piyasa genel faiz ve hizm etleri, sosyal işler, devlet yardım ı, turizm, taşım a ve gençliktir. Bölgesel politikacıları içinde barındırarak siyasi bir örgüt olarak nitelendirilen AER, A vrupa'daki bölgeciliği geliştirm ek ve bölgesel çıkarları korum ak m isyonuna sahiptir. A ER'in üyelik ücreti Avro'dur. A E R'nin tüzüğüne göre kurum un am a çla rı şunlardır: 1. Avrupa bölgeleri arasında işbirliği, dayanışm a ve diyalogu organize etm ek ve geliştirm ek, A vrupa'da kültürel çoğunluğu arttırm ak, 2. Avrupa'da bölgeselleşm eyi geliştirm ek "S u b sidiarity"(hizm ette yerindelik/hizm etin vatandaşa en yakın ve en uygun birim ce sunulm ası) ilkesinin uygulanm asını yerel, bölgesel ve ulusal d ü zeyde geliştirm ek, 3. Avrupa'da bölgelerin karar alm a süreçlerine a ktif katılım ını sağlam ak, (Ö zellikle Avrupa Konseyi, Avrupa G üvenlik ve İşbirliği Örgütü ve AB ile çalışırken) 4. Avrupa düzeyinde örgütlenm iş yerel yönetim lerin b irlikleriyle işbirliği yapm ak,

6 Avrupa Bölgeler Meclisi 5. Daha sonra AER ile birleşebilecek bölgesel örgütlerle işbirliği yapm ak, onları desteklem ek, 6. Am açları doğrultusunda faaliyet gösterm ek ve diğer kuruluşlarca bu yönde yü rü tüle n faaliyetle re katkıda bulunm ak. AER politikaları; üst düzey bölge siyasetçilerinin oluşturduğu Başkanlık Divanı, Büro ve Genel Kurul tarafından belirlenm ekte ve 3 çalışm a kom itesi tarafından uygulanm aktadır. Bu çalışm a kom itelerinde de bölgelerden seçilm iş olan politikacılar görev yapm aktadır. Bütün bu çalışm alar esnasında koordinasyonu ve gerekli diğer destek çalışm aları da Genel S ekreter yönetim indeki sekretarya tarafından yürütülm ektedir. Organizasyon Yapısı: > AER Genel Kurulu AER Genel Kurulu üye bölgelerin siyasi tem silcilerinden oluşur. AER'in siyasi stratejisin e karar verir, bütçeyi onaylar, özel m üdürlüklerin veya kom itelerin oluşturulm ası kararını alır, üyelerin kabulünü onaylar, üye şekline ve istisnai durum lara karar verir. AER, yılda bir kez genel kurul toplantısı düzenlem ektedir. Genel kurul, asıl üyelerin en az üçte birinin katılım ı ile salt çoğunlukla karar verm ektedir. AER Genel Kurulu'nda iki yılda bir AER Başkanı ve büro üyeleri, beş yılda bir de genel sekreter seçilir. > Y önetim Kurulu (Büro) Yönetim Kurulu, karar alm a organıdır. Genel kurul ve farklı kom iteler arasındaki çalışm ayı koordine eder. Üyeleri, genel kurul tarafından seçilir. Her ülke adına bir bölgesel tem silci seçilir. AER yılda üç defa istekli olan ve belirlenen bölgelerin birinde Yönetim Kurulu toplantısı yapm aktadır yılında Yönetim Kurulu toplantısına İstanbul ev sahipliği yapm ıştır. AER Yönetim Kurulu; başkan, 5 başkan yardım cısı, 3 kom ite başkanı, AER G ençlik Meclisi başkanı ve A lsace Bölgesi 1. başkan yardım cısından oluşm aktadır. Toplam 11 kişidir. Yönetim kurulu başkanı Türk; diğer üyeler ise İngiltere, İsveç, Fransa, A zor Adası, İsviçre, N orveç, R om anya kökenli p olitikacılardır. Yönetim Kurulu, Başkanın önerisi üzerine tem elinde prosedür ve oylam ayı daha ayrıntılı bir şekilde belirtilen bir iç tüzük oluşturur. Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılm ış iç tü zü k bir sonraki G enel K urul'da oylam aya su nulur. Aynı yolla değiştirileb ilir. Türkiye'nin AER Yönetim Kurulu'nda iki üyelik hakkı bulunm aktadır. AER'de yakla şık 60 yönetim kurulu üyeliği m evcuttur. > Başkanlık Konseyi Başkanlık Konseyi; AER Başkanı, iki başkan yardım cısı ve her bir kom itenin başkanından oluşur. B aşkanlık Konseyi, Büro tarafından yayınlanan kararlara göre geçici durum larda Büro ve d elegasyonlar tarafından toplantılar düzenler.

7 Avrupa Bölgeler Meclisi > Siya si Kurul AER bünyesinde yönetim kurulu dışında bir de "S iya si Kurul" bulunm akta olup, söz konusu kurul yılda üç kere toplanm aktadır. AER bünyesinde her ülkenin kendi içinde bölge sayısına göre tem silci seçilm ekte ve bu tem silciler de siyasi kurulu oluşturm aktadır. > Başkan AER Yönetim Kurulu Başkanlığını 2013 Mayıs ayından bu yana Sn. Hande Özsan Bozatlı yürütm ektedir. AER Genel Sekreteri Belçikalı, B aşkanlık danışm anı ise İsveçlidir. AER Yönetim Kurulu Başkanı tüm üye ülkelerin tem silcilerinin hazır bulunduğu kongrede oy çokluğu ile 2 yıllığ ın a se çilm ekte d ir. Sn. Bozatlı, Paris'te gerçekleştirilen 2013 yılı AER Genel Kurul Toplantısı'nda yapılan ilk tur oylam asında başkan seçilm iştir. Bir İtalyan ve bir İsveçli iki bölge başkanıyla yarışan Hande B ozatlı, 1. turda % 50 barajın ı aşarak, ilk turda seçilen ilk A E R B aşkanı olm uştu r. Seçim öncesinde Başbakan Sn. Recep T ayyip Erdoğan, AB Bakanlığı ve D ışişleri Bakanlığı'na lobi çalışm aları için talim at verm iştir. Seçim lerde Kuzey Avrupa ve Doğu A vrupa ü lkeleri ile U krayna, B elçika ve Hollanda d estek ve rm işle rd ir. Sn. Bozatlı 2009 yılında Norveç'te yapılan AER Kom ite 3 başkanlığı seçim inde de 1 Hırvat ve 1 Fransız adaya karşılık Kom ite 3 (Kültür, Eğitim, Gençlik, Uluslararası İşbirliği) b a şkan lığına yine ra kip le rin in to plam ının 2 katı oy fa rkıyla seçilm iştir. AER Başkanı; her ay 1 yönetim kurulu toplantısı düzenlem ektedir. Bunun dışında Brüksel, Strazburg ofisleri ziyaretleri, Avrupa siyasetçileriyle, bölge politikacılarıyla görüşm eler yapm aktadır. > Kom iteler AER bünyesinde bulunan kom iteler şunlardır: Ekonom ik ve Bölgesel Kalkınma Komitesi Kom itenin tem el konuları: Ekonom ik kalkınm a için bölgesel stratejiler, çevre, turizm, ta şım a cılık, tarım ve kırsal kalkın m a, uyum ve bölgesel politika, enerji. Sosyal Politika ve Halk Saâlıâı Kom itesi Kom itenin tem el konuları Eşit fırsatlar, acil durum planı, sağlık, genel fayda hizm eti ve iç Pazar hizm eti, dem ografik d e ğ işiklikler ile toplum sal sorunlardır. Kültür, Eğitim, G endik ve Uluslararası İş b irliğ i Kom itesi Kom itenin tem el konuları: Kültür, eğitim ve staj, m edya ve gençlik, Avrupa Bölgesi G ençlik-d ostlu k Ödülü, gençlik takım ı, yaz okulu, gençlik yaz okulu, Eurodysee, bölgesel ortaklı, hizm et ticareti genel anlaşm ası, genel fayda hizm eti ve iç Pazar hizm eti, devlet yardım ı ve fon takibidir. Fırsat Eşitliği ile İlg ili Daimi Komite Kurumsal İslerle İlg ili Daimi Komite Belediyem iz tarafından; Avrupa Bölgeler M eclisi'ne seçilecek olan 5 asil ve 5 yedek üye yukarıdaki kom itelere seçilecek olup, üyelerde İngilizce bilm e şartı a ranm aktadır. > Bölgesel G ençlik Ağı AER bünyesinde ayrıca Bölgesel G ençlik Ağı bulunm aktadır. Bu ağ, bölgesel karar verm e sü recin e katılan y a k la şık 100 genci bir araya g etirm e kted ir. 50'den fazla ülkenin katılım

8 Avrupa Bölgeler Meclisi gösterdiği ağ, 18 ila 30 yaşındaki bireylerin, bölgesel gençlik parlam entolarını, konseylerini ve örgütlerini tem sil edebildikleri bir forum işlevi görm ektedir. Üyeler: Avrupa Bölgeler M eclisi'ne 35 ülke, 240 bölge, 15 bölgelerarası örgüt üyedir. Üye ülkeler şunlardır: Azerbaycan, Bulgaristan, Belçika, Bosna Hersek, Çek Cum huriyeti, Kıbrıs, D anim arka, Alm anya, Yunanistan, İspanya, Fransa, Erm enistan, Hırvatistan, İrlanda, İtalya, M acaristan, Moldova, Hollanda, Norveç, A vusturya, Polonya, Portekiz, M akendonya, Rom anya, Rusya, G ürcistan, İsveç, Arnavutluk, Sırbistan, Finlandiya, İsveç, T ürkiye, U krayna ve B irle şik Krallık. Bunlardan başka Polonya'nın Lodz, Portekiz'in Alentejo, R usya'nın A rkhangelsk, U krayna'nın Luhansk şehirleri gözlem ci üye; Kanada'nın Quebec, Güney A frika'nın VVestern Cape şe h irle ri ile T unus başkenti Tu nus da özel m isa fir kategorisindedir. Paris ilinin bağlı bulunduğu ile de France bölgesi uzun zam andır AER üyesi olup, uzm anlar için bir dolaşım program ı olan Eurodyssey program ının yönetilm esinden sorum ludur, ile de France bölgesi tem silcileri AER Başkam 'ndan destek görm ediklerini dile getirerek üyeliklerinin askıya alacaklarını söylem ekte; genç AER Başkanı Sn. Hande Bozatlı ise durum u Türk kökenli bir başkanın kabullenm em esiyle açıklam aktadır. T ürkiye'den Bursa, Denizli, Edirne, G aziantep, İstanbul, Kahram anm araş, K ayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Rize, Sakarya, Sam sun, Şanlıurfa, Trabzon ve Uşak şehirleri A ER'e üyedir. Avrupa Bölgeler M eclisi'nin üyelerine sağladığı katkılar şöyledir: > B elirli konularda AvrupalI ve ulusal siya si k ara r v e ricile rle lobi yap ılm a sı, > Bölgesellikle (yerel yönetim lere a ğ ırlık verilm esi) ilgili yetenek ve deneyim lerin bir araya getirilip düzenlenm esi, > Düzenlenen önem li organizasyon ve etkinliklere katılım la bölgesel sorunların belirlenm esinde ve çözüm ünde a ktif olarak rol alınm ası, > Üye ü lk e le r arasında ağ oluşum u ko laylığı, > Farklı ile tişim kanallarını ku lla n a ra k bölgesel b ilgilerin ve u zm anlığın y a y ılm a sı, > Eğitim program larının düzenlenm esi ve başarılı uygulam aların paylaşım ı, > Bölgelere yönelik fırsatların geliştirilm esi, > Buluşm aların düzenlenm esi, > Üye bölgelerin görünürlülüğünün ve im ajının iyileştirilm esi. Üyelik Süreci: AER tüzüğüne göre Avrupa Bölgeler M eclisi'ne katılm a koşulları şunlardır: 1) Avrupa Konseyi ülkelerindeki bölgeler ve Avrupa Konseyi'nin ilkelerini kabul eden diğer bölgeler tam üye olabilir. Bölgeler, Ulusal Bölge Birlikleri çerçevesinde başka yolla üye olm a gerekm eksizin tam üye olarak katılabilirler. Bu Bölgeler ayrıca üye olm azlar. a) A vrupa'daki Bölgelerarası Kurum lar danışm an üye olarak katılabilirler.

9 b) Kendi istekleriyle; kurucu organizasyonlar, bölgeleşm e yolunda bulunan bölgesel üniteler, Bölgelerarası Kurum lar, Avrupa dışı bölgeler veya kurum lar veya Avrupai d evletler geçici gözlem ci olarak katılabilirler. 2) "Bölgeler", m erkezi devlet altında bir seviyede bulunur ve seçilm iş bir m eclis tarafından yönetilen siyasi bir kurum niteliğindedir. Bir bölge yaln ız bir kez Avrupa Bölgeler M eclisi'ne üye olabilir. 3) Yönetim Kurulu bir adayın katılıp katılam ayacağına karar verm ektedir. Bu kararda bu m addenin 2. fıkrası önem senerek ülke özellikleri dikkate alınm aktadır. 4) Yönetim Kurulu başvurusu üzerine genel kurul, bir Bölgenin veya Ulusal Bölge Birliğinin veya bir Bölgelerarası Kurum un üyeliğini sonlandırm aya karar verm ektedir. Yönetim Kurulunun yeni bir adayın katılm ası yönünde verdiği karar genel kurul tarafından onaylanm aktadır. O naylam a gerçekleşene kadar aday olan bölge veya ulusal bölge işbirliği veya bölgelerarası kurum gözlem ci olarak AER çalışm alarına katılabilir. 5) AER her üyesi genel kurul öncesindeki altı ay içinde üyelikten çıkm a kararını AER Başkanı'na iletm elidir. Bu karar bölgesel yönetim başkanının im zası ile iadeli taahhütlü postayla gönderilm elidir. Bu karar m ali yılın sonundan itibaren geçerli olacak ve eğer bu karar genel kurul öncesindeki 3 ay içerisinde alın m ışsa bir so nraki m ali yılın sonunda geçerli olacaktır. (Ü yelik form unda yer alan; "Bu form, 31 Tem m uz'da Avrupa Bölgeler M eclisi'ne gönderilecektir" ibaresi geçerli değildir. Form, A ğustos ayı Belediye M eclis kararından son ra g ön d erilecektir.) Avrupa Bölgeler Meclisi Mali İşler: AER Bölgeler M eclisi'nin bütçe yılı takvim yılıdır. Bütçe taslağı ve kesin hesap her bütçe yılı için yapılır. AER'nin geliri üye ücretleri, özel veya um um i organizasyonlardan gelen para yardım ı, kendi faaliyetlerinden gelen kazanç, serm ayeden gelen kazanç ve yasaya aykırı olm ayan her ek ödem eden oluşur. AER'nin serm ayesi borçları için kefalettir. Asıl üyeler hep beraber, AER işlerinden dolayı oluşan borçlara kefildirler. Antalya için Ü yelik aidatı (yıllık) :20.606,04 Euro

10 Avrupa Bölgeler Meclisi (AER - Assembly of European Regions) rı-ı 1 - Tuzuk Genel Kurul tarafından 14 Haziran 1985 tarihinde kabul edilmiş ve 21 Kasım 1987, 28 Kasım 1989, 5 Aralık 1990, 5 Şubat 1992, 3 Temmuz 1992, 2 Aralık 1993, 1 Aralık 1994, 4 Aralık 1996, 7 Aralık 2000, 28 Kasım 2002, Naples (I), 26 Kasım 2009, Belfort (F), 12 Ekim 2012, Strasbourg (F) ve 17 Mayıs 2013, Paris (F) Olağanüstü Genel Kurulları tarafından revize edilmiştir. Bu versiyon 27 Mayıs 2014 tarihinde Wroclaw (PL)'te toplanan Olağanüstü Genel Kurul tarafından kabul edilmiştir. İsimlendirme ve Süre Mevcut Tüzük e bağlı olan bütün bölgeler arasında "Avrupa Bölgeler Meclisi" adlı bir birlik oluşturulmuştur. Birlik sınırsız bir süre için kurulmuştur. Bölüm I Madde 1 - Amaçlar ve Hedefler Avrupa Bölgeler Meclisi nin (AER) hedefi Avrupa Bölgeleri nin politik temsilcileri olarak özellikle aşağıdaki amaçlar için çalışmaktır: 1. Devletlerin Anayasalarına, kanun ve düzenlemelerine ve yürürlükteki anlaşmalara bağlı kalmanın yanı sıra Avrupa içerisinde kültürel çeşitliliği teşvik ederek ve bunlara saygı göstererek Avrupa nın bütün Bölgeleri arasında diyalog, danışma ve işbirliğini düzenlemek ve geliştirmek. Bu bütün belgeleri üç dilde - Fransızca, Almanca ve İngilizce düzenleyerek açıkça gösterilecektir; 2. Avrupa'da yöreselleşmeyi teşvik etmek ve yerel, bölgesel, ulusal ve Avrupa Kuruluşları seviyeleri arasında yetki ikamesi prensibi ve tamamlayıcılık prensiplerinin uygulanmasını desteklemek. Bu amaçların uzun süreli olarak başarılmasını sağlamak, özellikle AER Gençlik Bölgesel Ağma dayanarak gençlerin katılımı teşvik edilmelidir. Bu nedenle AER kendi sorumluluğu altındaki gençlik parlamentoları, konseyler ve organizasyonların çabalarını ve kendi aralarında bir ağ kurmasını desteklemektedir. Avrupa Bölgeler Meclisi 6 Rue Oberlin - F Strasbourg 210 Avenue Louise - B-1050 Bruxelles Tel.: Fax : Tel./Fax : E-m ail: E-m ail:

11 3. Bölgelerin özellikle Avrupa Konseyi, Avrupa içerisinde Güvenlik ve İşbirliği Organizasyonu ve Avrupa Birliği nin karar verme süreçlerine kurumsal katılımlarını geliştirmek suretiyle Avrupa nın inşasında aktif rol almalarını teşvik etmek; 4. Yerel ve Bölgesel makamları temsil eden Avrupa Birlikleri ile işbirliği yapmak; 5. Avrupa bölgeler arası birlikler ve özel sektör girişimleri ile işbirliği yapmak ve bunların faaliyetlerini desteklemek. Yeni işbirliği eğer üye bölgelerin amme yararına hizmet ediyorsa başlatılacaktır ve ancak Büro nun onayından sonra geçerli olacaktır. 6. Kendi amaçlarını gerçekleştirmek veya takip etmek için kendi programlarını çalıştırmak veya üçüncü taraflarca düzenlenen programlara katılmak. 7. Büro tarafından onaylandıktan ve Genel Kurul tarafından tasdik edildikten sonra AER ile ortak ilgi alanları olan Avrupa organizasyonları ile anlaşmalar imzalamak. 8. Birlik kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Bolüm II Madde 2 - Üyelik ve Üyelikten Çekilme Kriterleri 1. Aşağıdakiler Birliğin üyeleri olabilirler: a) Aktif üye olarak: Avrupa Konseyi ne üye devletlerin bölgelerinin yanı sıra Avrupa Konseyi nin temel prensiplerini kabul etmiş olmaları şartıyla Avrupa daki diğer Bölgeler. Bir Devlet içerisindeki Bölge Grupları da söz konusu grubun bütün üyeleri daha önceden bireysel olarak AER üyesi olmamışsa grup olarak aktif üye olabilirler. b) İstişari üyeler olarak: AER'nin kurucu organizasyonları, Avrupa Birliğinin arzu eden Bölgeler arası Birlikleri. c) Gözlemciler olarak, sınırlı bir süre için: Bölgeselleşme sürecinde olan yerel kuruluşlar, Avrupa Bölgeleri veya bölgesel birlikler, arzu eden Avrupa dışı bölgeler veya Bölge birlikleri. Üyelik prosedürleri Çalışma Esasları tarafından belirlenir. 2. "Bölge" terimi prensip olarak merkezi hükümet seviyesinin hemen altında seçilmiş bir bölgesel Meclise verilmiş bir politik temsil yetkisine sahip yerel makamları kapsamaktadır. Bir bölge AER içerisinde sadece bir kuruluş tarafından doğrudan temsil edilebilir. 3. Büro yeni üyeleri kabul etmeye karar verebilir. Büro, kararlarında bu maddede paragraf 2'de belirlenen hükümlerine uygun olarak gerektiğinde her bir devletin belirgin özelliklerini dikkate alacaktır.

12 4. Genel Kurul, Büro nun teklifi üzerine bir devlet veya bölgeler arası birlikler içindeki bölgelerin, bölgeler grubunun üyeliğinin iptal edilip edilmemesini teyit eder. Genel Kurul yeni üyelerin kabulü konusunda Büro nun kararını tasdik eder. Genel Kurul un üye kabul onayı beklenirken, bir devlet veya bölgeler arası birlik içerisindeki yıllık aidatını ödemiş olan bölgeler ve Bölgeler gruplan AER çalışmalarına tam üye olarak katılabilirler. 5. Avrupa Bölgeler Meclisi nin herhangi bir üyesi, bölgesel idare makamının başkanı tarafından imzalanmış imza karşılığı teslim edilen ve taahhütlü posta yoluyla gönderilen bir mektupla o yılın 31 Mart ından önce kararını AER Başkanı na bildirerek üyelikten çekilebilir. Bildirim cari fmansal yılın sonundan itibaren geçerli olacaktır. Ancak, eğer bildirim o yılın 31 Mart ve 31 Aralık tarihleri arasında alınmış olursa, üyelik aidatları o yıl ve sonraki yıl için ödenir. Madde 3 - Ücretler Birliğe üyelik yıllık aidatın ödenmesine bağlıdır. Üyeler aidatı doğrudan AER'ye öderler, bu konuda Çalışma Esasları nda tanımlanan prosedür uygulanır. Bolüm m Madde 4 - Genel Kurul 1. Genel Kurul mevcut tüzüğün 2. maddesinde belirtildiği gibi bütün üyelerinin en kıdemli temsilcilerini toplar. Her Bölge kendi delegasyonunun kompozisyonundan sorumludur. 2. Her bir üye Genel Kurul da en fazla iki koltuğa sahiptir. Genel Kurul da bulunan delegeler bölgesel Hükümet veya Meclisin üyeleri ve bunların usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş temsilcileri olmalıdırlar. 3. AER'nin her bir aktif üyesi mevcut Tüzük te madde 2.1a)'da ifade edildiği gibi geçmiş ve cari yılın üyelik aidatlarım ödedikten sonra Genel kurulda bir oy hakkına sahiptir. Oy aşağıdaki şekillerden biri ile açıklanacaktır: a) Madde 4.2'ye göre mevcut üye bölgenin temsilcilerinden biri tarafından doğrudan. b) Toplantıda bulunmayan bir bölge tarafından hazır bulunan bir bölgeye vekâlet verilerek. c) Posta yoluyla oy kullanılması kabul edilmez. 4. Büro tarafından yılda en az bir defa Genel Kurul toplanır. Eğer büro veya aktif üyelerin dörtte biri isterse, Başkan bir Olağanüstü Genel Kurul toplamakla yükümlüdür. Ayrıntılar Çalışma Esaslan nda öngörülmektedir. 5. Genel Kurul dan 10 gün önce kayıt yaptıran aktif üyelerin üçte ikisinin hazır bulunması toplantı için gerekli toplantı nisabıdır. Genel Kurul ve AER kurullarındaki tüm oylamalar, başka bir şekilde olduğu belirtilmedikçe, mevcut üye oylarının % 50 sinden daha fazlası olarak tanımlanan basit çoğunluk yöntemine göredir. 3

13 Genel Kurul önceki yılın hesaplarını ibra eder, cari yılın bütçesini kabul eder ve Büronun teklifi ile bir sonraki yıl için taslak bütçeyi onaylar. Genel Kurul kendi inisiyatifi ile kararlar alabilir. Genel Kurul; Başkan ın, Büron un, Komite Başkanlarının ve diğer AER kurullarının Başkanlarınm yıllık raporlarını tartışır ve kabul eder. Genel Kurul, Büro nun teklifi üzerine aşağıdaki konularda kararlar alır; - Üyeliğin iptal edilmesi, - Komitelerin oluşturulması ve feshedilmesi konusunda, - Madde 9'a göre Komite Başkanlarının yıllık raporları ve çalışma programları hakkında, - AER'nin politik stratejisi ile ilgili kararlarda, - Çalışma Esaslarının kabul ve değiştirilmesi hakkında. Genel Kurul Madde 6'da açıklandığı gibi ilk turda Yürütme Kurulu üyelerini 2 yıllık bir görev süresi için seçer. Eğer gerekirse her bir pozisyondaki adaylardan en çok oyu alan ilk ikisi seçimin ikinci turuna katılır. Mümkün mertebe erkek ve kadınlar arasında bir denge gözetilir. Ardışık iki dönem için seçilebilirler. Sadece iki ardışık dönem görev yapmak mümkündür. Genel Kurul AER'de temsil edilen farklı devletlerin Bölgelerinden gelen teklif üzerine Büro nun diğer üyelerini birlikte seçerler. İki yıllık bir görev süreleri vardır. Hemen arkasından gelen ikinci bir dönem için yeniden seçilebilirler. Bir devlet içerisindeki Bölgelerin teklifi üzerine, üçüncü bir ardışık dönem için de görev yapabilirler. Büro, Genel Kurullar arasında, takip eden Genel Kurul tarafından onaylanmak üzere Büro üyeliği için yeni üyeler kabul etmeye karar verir. Sadece seçilmiş temsilciler bir göreve seçilebilir ve onlar bir temsilciye yazılı yetki verebilir. Büro tarafından teklif edilen Genel Sekreter, Genel Kurul tarafından onaylamr. Genel Kurul eğitim projelerini onaylar, tavsiye kararlan alır ve politik, ekonomik, sosyal, kültürel, eğitim, sağlık ve diğer ilgili alanlarda bölgeler arası işbirliği projelerini inceler. Genel Kurul AER'nin diğer yönetim yapılarına katılmayacak ve "Denetleme ve Değerlendirme Grubu nu" oluşturacak olan üç politikacı bu amaçla seçer. Bu grup açıkça aşağıdakileri denetlemek ve değerlendirmekten sorumlu olacaktır: - Avrupa Bölgeler Meclisi nin hedefleri ve amaçlarının Tüzük ve Çalışma Esaslan mn hükümlerine uygun olarak uygulanması, - AER kurulları tarafından belirlenen ve onaylanan programların ve çalışma planlarının uygulanması, - Bütçe tahsisleri vasıtasıyla tahsis edilen fınans ve insan kaynaklarının verimli, sağlam ve uygun (maliyetle) kullanımı.

14 Bu grup eylem ve faaliyetlerin sonuçlarım değerlendirecek ve stratejik tavsiyelerde bulunacaktır. Politikacılardan biri koordinasyon görevini üstlenecektir. Politikacılar kendi bölgelerinden memur veya memurlarca desteklenecektir. Bu grup bütün AER belgelerine ve toplantılarına kısıtlama olmaksızın erişim hakkına sahip olacaktır. 16. Genel Kurul daki işlemlerle ilgili tutanaklar tutulacaktır. Tutanaklar Başkan tarafından imzalanarak, bu amaçla saklanmak üzere defterlere işlenecektir. Madde 5 - Büro 1. Büro AER'in yönetilmesini sağlar. AER üyelerinin çıkarlarını temsil eder. Genel Kurul un kararlarım uygular ve Genel Kurul toplantıları arasındaki sürede gereken kararları alır. 2. Büro; a) Komiteler ve diğer bağlı kuruluşlar tarafından yürütülen faaliyetlerin koordinasyonunu yönetir; b) c) Komitelerin kurulması ve sonlandınlması hakkında genel kurula tavsiyelerde bulunur ve faaliyetlerinde yardımcı olması amacıyla buna mahsus geçici çalışma gruplarının oluşturulması hakkında karar verir; d) Genel Kurula sunulan anlaşmaları, deklarayyonları ve kararları hazırlar; e) AER'nin amaçlarıyla ilgili temalar hakkında çalışmalar ve raporlar ister ve başlatır ve gerekirse Genel Kurul a tavsiyelerini iletir; f) Kamu yaran gözetilen konular hakkında görüşmek üzere Genel Konferanslar organize edebilir; g) AER ile ilgili konular söz konusu olduğunda uluslararası, bölgeler arası, bölgesel ve yerel yönetim organizasyonlarıyla işbirliği halinde çalışır. 3. Büro Genel Kurula sunulacak olan kararların hazırlanmasından sorumludur. Genel kurulun ve diğer AER kurullarının çalışmalarını organize etmek ve koordinasyonu sağlamak konusunda Genel Sekreteri görevlendirir. 4. Oyların eşit olması halinde Başkanın oyu belirleyicidir. 5. Büro, tüm katılımcı ülkeler Büroda temsil edilecek şekilde Yürütme Kurulu üyelerinden ve üye temsilcilerinden oluşturulur. 6. Yaz Okulu Düzenleme Komitesinin Başkanı, Ruract Ağının Başkanı ve Eurodyssey Programı nın Başkam bölgesel görevleri devam ettiği süre boyunca kesinlikle kişisel olarak kesinlikle Büro nun üyeleridirler. Kendileriyle ilgili kuruluşların faaliyetleri hakkında Büro ya rapor verirler.

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 14 Şubat 1983 PAZARTESİ. Milletlerarası Sözleşme

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 14 Şubat 1983 PAZARTESİ. Milletlerarası Sözleşme T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 14 Şubat 1983 PAZARTESİ Sayı: 17959 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Detaylı

Yatırım ilişkileri bölümü yöneticisi Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı na (CFO) bağlı çalışmaktadır.

Yatırım ilişkileri bölümü yöneticisi Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı na (CFO) bağlı çalışmaktadır. TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş. nin ( Türk Tuborg ve Şirket ) 2014 yılına

Detaylı

Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı. European Charter of Local Self - Government

Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı. European Charter of Local Self - Government Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı European Charter of Local Self - Government Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı United Cities and Local Governments Middle

Detaylı

Dönem içinde belli zamanlarda pay sahiplerinden telefonla bilgi talebi gelebilmekte olup gereken cevaplar verilmektedir.

Dönem içinde belli zamanlarda pay sahiplerinden telefonla bilgi talebi gelebilmekte olup gereken cevaplar verilmektedir. TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1-Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Türk Tuborg tarafından da benimsenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin aşağıda belirtilenler

Detaylı

Milletlerarası Sözleşmeler

Milletlerarası Sözleşmeler 11.08.2003 Pazartesi Sayı: 25196 (Asıl) Milletlerarası Sözleşmeler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme'nin Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2003/5923 Bakanlar Kurulundan:

Detaylı

Avrupa Birliği nasıl çalışır? AB kurumları için rehberiniz

Avrupa Birliği nasıl çalışır? AB kurumları için rehberiniz Avrupa Birliği nasıl çalışır? AB kurumları için rehberiniz İçindekiler Avrupa Birliği ni sunuş 3 Antlaşmalar 5 AB kararlarını nasıl alır? 7 Avrupa Parlamentosu: halkın sesi 10 Avrupa Birliği Konseyi: üye

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ'NÝN VERGÝLENDÝRME ALANINDAKÝ FISCALIS PROGRAMI TÜRKÝYE'NÝN KATILIMI

AVRUPA BÝRLÝÐÝ'NÝN VERGÝLENDÝRME ALANINDAKÝ FISCALIS PROGRAMI TÜRKÝYE'NÝN KATILIMI AVRUPA BÝRLÝÐÝ'NÝN VERGÝLENDÝRME ALANINDAKÝ FISCALIS PROGRAMI VE TÜRKÝYE'NÝN KATILIMI Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı AVRUPA BİRLİĞİ NİN VERGİLENDİRME ALANINDAKİ FISCALIS

Detaylı

FIBA (GENERAL REGULATIONS) GENEL TÜZÜK VE FIBA İÇ TÜZÜĞÜNÜN (INTERNAL REGULATIONS) DEĞERLENDİRİLMESİ

FIBA (GENERAL REGULATIONS) GENEL TÜZÜK VE FIBA İÇ TÜZÜĞÜNÜN (INTERNAL REGULATIONS) DEĞERLENDİRİLMESİ FIBA (GENERAL REGULATIONS) GENEL TÜZÜK VE FIBA İÇ TÜZÜĞÜNÜN (INTERNAL REGULATIONS) DEĞERLENDİRİLMESİ Çalışmamızda FIBA Genel Tüzüğü ve İç Tüzüğü nün önemli bölümleri İngilizceden Türkçeye çevrilerek okuyucunun

Detaylı

4 Mayıs 1993 SALI. Kanun

4 Mayıs 1993 SALI. Kanun T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 4 Mayıs 1993 SALI Sayı: 21571 YASAMA BÖLÜMÜ Kanun Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan

Detaylı

Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim. Fikret Toksöz

Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim. Fikret Toksöz Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim Fikret Toksöz Sunus Türkiye Belediyeler Birliği ülkemizdeki bütün belediyelerin doğal üye olduğu, kamu tüzel kişiliğine sahip ulusal düzeyde kurulan tek yerel

Detaylı

602 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 21 türk. Text des Übereinkommens (abgeänd. Fassung) (Normativer Teil) 1 von 12

602 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 21 türk. Text des Übereinkommens (abgeänd. Fassung) (Normativer Teil) 1 von 12 602 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 21 türk. Text des Übereinkommens (abgeänd. Fassung) (Normativer Teil) 1 von 12 AVRUPA ORTA VADELİ HAVA TAHMİNLERİ MERKEZİNİ OLUŞTURAN DÜZELTİLMİŞ SÖZLEŞME Bu

Detaylı

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr NO 02 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 02 İçindekiler 1 Avrupa Birliği Nedir? 1 AVRUPA BİRLİĞİ NİN KURUMLARI 6 Avrupa Parlamentosu 6 Avrupa Birliği Zirvesi 8 Konsey ( Bakanlar Konseyi ya da AB Konseyi

Detaylı

NO 10 TEMEL AB TERİMLERİ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr

NO 10 TEMEL AB TERİMLERİ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr NO 10 TEMEL AB TERİMLERİ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 10 İçindekiler T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Adres: Mustafa Kemal Mah. 2082.Cad. No: 4 06800 Bilkent /ANKARA Telefon: 0 (312) 218 13 00 Faks: 0

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı Sözleşme. İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin 161 Sayılı Sözleşme'nin

İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı Sözleşme. İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin 161 Sayılı Sözleşme'nin Milletlerarası Sözleşmeler İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı Sözleşme ile İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin 161 Sayılı Sözleşme'nin Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2004/6958

Detaylı

Law 67/2005 Compensation, Exchange and Restitution of Immovable Properties

Law 67/2005 Compensation, Exchange and Restitution of Immovable Properties Law 67/2005 Compensation, Exchange and Restitution of Immovable Properties About the law Law 67/2005 Consolidated in Turkish Law 67/2005 Main in English About the law This is a consolidating law incorporating

Detaylı

- Teaching Staff Mobility Statistics 37. - Staff Training Mobility Statistics 34. - Introduction 37 - Student Mobility Statistics 37

- Teaching Staff Mobility Statistics 37. - Staff Training Mobility Statistics 34. - Introduction 37 - Student Mobility Statistics 37 İÇİNDEKİLER Takdim 2 Önsöz 4 Dış İlişkiler Ofisi - Tanıtım 6 - Yönerge 10 - Danışma Kurulu ve Alt Birim Tem. 16 - İletişim 16 - Çalışanlar 18 İkili Protokoller - Tanıtım 19 - İkili Protokol Yapılan Üniversiteler

Detaylı

OLİMPİK ANTLAŞMA. 1 Eylül 2004 tarihinden itibaren yürürlüktedir. Tercüme Eden : Uluslararası Olimpik Komite. Elvan YURTCU İngilizce Mütercim

OLİMPİK ANTLAŞMA. 1 Eylül 2004 tarihinden itibaren yürürlüktedir. Tercüme Eden : Uluslararası Olimpik Komite. Elvan YURTCU İngilizce Mütercim OLİMPİK ANTLAŞMA 1 Eylül 2004 tarihinden itibaren yürürlüktedir. Uluslararası Olimpik Komite Tercüme Eden : Elvan YURTCU İngilizce Mütercim 1 OLİMPİK ANTLAŞMA İÇİNDEKİLER Olimpik Hareket İçinde Kullanılan

Detaylı

AVRUPA PATENTLERİNİN VERİLMESİ İLE İLGİLİ AVRUPA PATENT SÖZLEŞMESİ (EPC)*

AVRUPA PATENTLERİNİN VERİLMESİ İLE İLGİLİ AVRUPA PATENT SÖZLEŞMESİ (EPC)* AVRUPA PATENTLERİNİN VERİLMESİ İLE İLGİLİ AVRUPA PATENT SÖZLEŞMESİ (EPC)* GİRİŞ Üye devletler buluşların korunması konusunda Avrupa Devletleri arasındaki işbirliğini güçlendirmek amacıyla; bu tür korumanın,

Detaylı

DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU

DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU Mart2014 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Şirketimiz, kurumsal yönetim uygulamalarında, Sermaye Piyasası Mevzuatına, Sermaye Piyasası

Detaylı

ISPS Code. Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu. ve SOLAS Değişiklikleri. Kaptan Kader TERZİ. (12 Aralık 2002 tarihinde kabul edilmiştir)

ISPS Code. Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu. ve SOLAS Değişiklikleri. Kaptan Kader TERZİ. (12 Aralık 2002 tarihinde kabul edilmiştir) ISPS Code Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu ve SOLAS Değişiklikleri (12 Aralık 2002 tarihinde kabul edilmiştir) Kaptan Kader TERZİ Önsöz Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu (ISPS

Detaylı

YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU YÜRÜRLÜKTE

YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU YÜRÜRLÜKTE Sunuş Presentation İstanbul buluşmaları İstanbul Meetings Genel Müdürlüğümüzün Faaliyetleri Activities of DGMM Logomuzun Hikayesi Story of Our Logo TODAİE ile Protokol Protocol with TODAIE Göç Bilgisi

Detaylı

SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU FAALİYET RAPORU

SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU FAALİYET RAPORU SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU FAALİYET RAPORU 2013 INSURANCE ARBITRATION COMMISSION ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 GİRİŞ... 3 Sigorta Tahkim Komisyonu...3 Vizyon...5 Misyon...5 1. SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU

Detaylı

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Çeviri Eşgüdüm Birimi AB MEVZUATININ TÜRKÇEYE ÇEVİRİSİNDE KULLANILACAK ÇEVİRMEN EL KİTABI - I

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Çeviri Eşgüdüm Birimi AB MEVZUATININ TÜRKÇEYE ÇEVİRİSİNDE KULLANILACAK ÇEVİRMEN EL KİTABI - I Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Çeviri Eşgüdüm Birimi AB MEVZUATININ TÜRKÇEYE ÇEVİRİSİNDE KULLANILACAK ÇEVİRMEN EL KİTABI - I Ankara, 2009 Her hakkı saklıdır Parayla Satılmaz ISBN 978-975-19-4481-8 Baskı:

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ. ile AVRUPA KOMİSYONU ARASINDA. TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ile AVRUPA KOMİSYONU ARASINDAKİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ. ile AVRUPA KOMİSYONU ARASINDA. TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ile AVRUPA KOMİSYONU ARASINDAKİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ile AVRUPA KOMİSYONU ARASINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ile AVRUPA KOMİSYONU ARASINDAKİ TÜRKİYE YE İLİŞKİN BÖLGESEL KALKINMA BİLEŞENİ ALTINDAKİ KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACINDAN

Detaylı

Cilt / Volume: 19 Sayı / No: 2 2011. İçindekiler / Contents

Cilt / Volume: 19 Sayı / No: 2 2011. İçindekiler / Contents ISSN 1301-1359 Cilt / Volume: 19 Sayı / No: 2 2011 İçindekiler / Contents Sayfa / Page Avrupa Ombudsmanı nın AB İçinde İyi Yönetim, Hukukun Üstünlüğü ve İnsan Haklarını Koruyucu Rolü Haydar Efe... EU Coordination

Detaylı

ULUSAL KARAR ALMA SÜREÇLERİNDE BELEDİYELERİN ÇIKARLARININ KORUNMASI RAPORU:

ULUSAL KARAR ALMA SÜREÇLERİNDE BELEDİYELERİN ÇIKARLARININ KORUNMASI RAPORU: ULUSAL KARAR ALMA SÜREÇLERİNDE BELEDİYELERİN ÇIKARLARININ KORUNMASI RAPORU: POLONYA'NIN MERKEZİ YÖNETİM VE YEREL/BÖLGESEL YÖNETİMLER ORTAK KOMİSYONU POLONYA, İSVEÇ VE TÜRKİYE NİN CEMR (AVRUPA BELEDİYELER

Detaylı

SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU FAALİYET RAPORU

SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU FAALİYET RAPORU SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU FAALİYET RAPORU 2014 INSURANCE ARBITRATION COMMISSION ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 GİRİŞ... 3 Sigorta Tahkim Komisyonu...3 Vizyon...4 Misyon...4 1. SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU

Detaylı

KONYA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI

KONYA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI KONYA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI 2014 2017 Dönemi KSO Stratejik Planlama ve Denetleme Kurulu Konya Aralık 2014 İÇİNDEKİLER I- GİRİŞ... 3 II- GENEL PROFİL... 5 1- KSO nın Kısaca Tarihi... 5 2- KSO nın

Detaylı

T.C.. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 9 Kasım 1977 ÇARŞAMBA. Milletlerarası Andlaşma

T.C.. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 9 Kasım 1977 ÇARŞAMBA. Milletlerarası Andlaşma T.C.. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yası tileri için Yönetim v«yası itleri için Botbakanhk Neşriyat ve Müdevvenai Boibakanhk N09 riya» vs Müd*vv*nat Genel Müdürlüiüne

Detaylı

Yerel ve Bölgesel hükümet sektöründe sosyal diyalogğa genel bakış

Yerel ve Bölgesel hükümet sektöründe sosyal diyalogğa genel bakış Yerel ve Bölgesel hükümet sektöründe sosyal diyalogğa genel bakış Avrupa Komisyonu mali desteği ile hazırlanmıştır. Nisan 2009 İÇİNDEKİLER 1) Giriş... 1 2) Sosyal diyaloğun tanımı... 3 3) AB düzeyinde

Detaylı