stanbul Gemi Finans Forumu Ship Finance Forum

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "stanbul Gemi Finans Forumu Ship Finance Forum"

Transkript

1 KS IH SO A R T D AW LA GV AE stanbul Gemi Finans Forumu Ship Finance Forum arine Money Yunanistan M ile ana sponsor Genel Denizcilik, 3. Marine Money stanbul Gemi Finansman Konferans n n 4 May s Perflembe günü Swissotel The Bosphorus ta düzenlenece ini duyurdu. Konferansa Ulaflt rma Bakan Binali Y ld r m n da kat laca ve konuflma yapaca bildirildi. Konferans n gündemindeki konular aras nda denizcilik piyasas ndaki f rsatlar ve tehlikeler, Türk denizcilik sektörüyle ilgili güncel haberler ve görüfller ile 2006 y l nda söz konusu olacak mali yap lar ve kaynaklar bulunuyor. Konferansta ayr ca ekonomi ve piyasan n genel durumu, yabanc bankalarca Türk denizcilik flirketlerine sa lanan finansman, özellikle Yalova bölgesinde yeni tersane alanlar n n aç lmas yla Türk gemi infla sektöründe ortaya ç kacak geliflim imkanlar, Türk bankalar n n gemi finansman na sa lad katk lar ve gemi finansman yla ilgili olarak son 2 y ld r ortaya ç kan tehlikeler ve f rsatlar konular nda sunumlar yap lacak. Geçen y l konferansa denizcilik sektöründen 250 üst düzey yönetici, finans ve denizcilik hizmetleri veren kurulufl temsilcileri kat lm flt. Bu y l konferansa kat l m n daha fazla olmas bekleniyor. arine Money Greece and M anchor sponsor Geden Lines announced the 3 rd Annual Marine Money Istanbul Ship Finance Conference to be held on Thursday 4 th May at the Swissotel The Bosphorus. The keynote speaker will be Mr. Binali Yildirim, Minister of Transport. The issues including, the opportunities and threats in shipping market, news and views about what is hot in Turkish shipping and what financial structures and sources are available in 2006, will be on the agenda of the conference. The presentations will be on economic and market outlook; the availability of finance to Turkish shipping companies from foreign banks; the prospects of shipbuilding in Turkey especially with the advent of the new shipyard area at Yalova; the contribution of the Turkish banks in ship finance; and the threats and opportunities in shipping and shipping finance over the next 24 months. Last year the conference hosted 250 shipping executives, finance providers and shipping service providers. This year more visitors are expected to attend to the conference. etróleos de Venezuela P (PDVSA), Venezuela ile ran n ortak gemi infla faaliyetinde bulunma konusunu incelemek için anlaflmaya vard n bildirdi. Yap lan ön anlaflma petrol tankeri, s v laflt r lm fl do- algaz tankerleri ve di er tiplerde gemilerin ortaklafla infla edilmesini öngörüyor. Bu giriflim ayr ca Venezuelal lar n gemi infla teknolojisinde e itilmesini de sa layacak. Anlaflma Venezuela n n baflkenti Caracas da PDVSA ile Sadra Iran Marine Industrial Company aras nda imzaland. Petrol üreten bu iki ülke aras ndaki ba lar, Venezuela Cumhurbaflkan Hugo ran ile Venezuela dan Ortak Giriflim Iran, Venezuela Agree on Joint Operation Chávez in ABD nin ekonomik ve siyasi egemenli ine karfl ç kmaya yönelik uluslararas bir ittifak kurma çabalar nedeniyle yak nlaflt. ki ülke aras nda imzalanan birçok anlaflma aras nda bir çimento flirketi, otomobil parçalar fabrikas ve Venezuela da 10,000 konut infla edilmesiyle ilgili birer proje de bulunuyor. ki ülke ayr ca Venezuela n n Orinoco nehri bölgesinde a r ham petrol yataklar nda ortak arama çal flmalar yürütme konusunda da anlaflmaya vard. ran ve Venezuela üretim miktarlar n kontrol ederek petrol fiyatlar n n desteklenmesi çabalar na sürekli olarak destek veriyor. ccording to Petróleos de A Venezuela (PDVSA), Venezuela and Iran have agreed to explore setting up a joint shipbuilding operation. The preliminary agreement looks towards jointly building oil tankers, liquid natural gas tankers and other vessels. This would also train Venezuelans in shipbuilding technology. The deal was signed in Caracas between PDVSA and Sadra Iran Marine Industrial Company. Ties between the two oil-producing countries have become closer as Venezuelan president Hugo Chávez has sought to build international alliances to counter US economic and political dominance. The two governments have signed many other agreements, including plans for a cement company, an auto parts plant and a project to build 10,000 homes in Venezuela. The two have also agreed to jointly survey and certify heavy crude deposits in Venezuela s Orinoco river belt. Both have consistently backed efforts to bolster oil prices by controlling production volumes. 006 ULUSLARARASI DEN Z ve T CARET fiubat 2006

2 Intertanko/Intercargo ile DMA Pilotaj Alan nda Güç Birli i Yapacak Intertanko/Intercargo, DMA Join Forces on Pilotage arfl l kl yürütülen görüflmeler K sonucunda Intertanko ve Intercargo ile Danimarka Denizcilik daresi (DMA) bir Ortak Pilotaj Kullanma Grubu kurma konusunda anlaflmaya vard. Gruba ayr ca Danimarka Kraliyet Seyir ve Hidrografi daresi (RDANH) de kat - lacak. Intertanko ayr ca bu giriflime destek sa lamak ve gruba kat lmalar n temin etmek üzere sektör ortaklar ndan da yard m talep edecek. Sektör-devlet iflbirli inde geçeklefltirilen bu giriflimin geçmifli Danimarka Denizcilik daresi nin özellikle Great Belt ve Sound gibi dar Balt k geçitlerinde olmak üzere Danimarka sular nda tehlike arz eden seyir güçlükleri ile iliflkili endiflelerine dayan yor. dare, uluslararas denizcilik birliklerinden üyelerini IMO nun MSC.138 (76) say l karar ile tavsiye edildi i gibi Balt k Denizi ne girip ç karken bir k lavuz almalar konusunda teflvik etmelerini istedi. Ancak, IMO nun MSC.138 (76) say l karar n n bir tavsiye niteli inde olmas nedeniyle bölgede k lavuz kullan m n sa lamak mümkün görünmüyor. Bununla birlikte Intertanko ile Intercargo bu talebi inceleyerek DMA n n talebine destek sa lamay kabul etti. Bu geliflmeye paralel olarak Intertanko birtak m Danimarka Bo az pilotaj flartlar gelifltirdi. Intertanko, kiralayanlar n güvenli seyir konusunda sorumlulu u paylaflmas gerekti i inanc yla bu flartlar n tanker sektöründe uygulanmas n teflvik ediyor. Intercargo da ayn inanca sahip ve bu nedenle halihaz rda kuru dökme yük sektörü için benzer flartlar n gelifltirilmesi yönünde çal flmalar yap yor. Kurulacak grup için resmi görev tan mlar yap lacak. Amaç, grubun iki yönlü bir geri besleme, inceleme, yorumlama ve eylemde bulunma süreci formüle etmesini sa lamak. Bu süreç esas olarak sorumlu güvenlik, iletiflim ve köprüüstü ekibi koordinasyonu ile iliflkili olacak. Ayr ca bölgede pilotaj konusunda ileride yeni kural getirilmesi sonucu ortaya ç kabilecek sorunlar da kapsayabilecek. s a result of mutual Adiscussions, Intertanko and Intercargo and the Danish Maritime Authority (DMA) agreed to set up a Joint Pilotage User Group. The group will also be joined by the Royal Danish Administration of Navigation and Hydrography (RDANH). Intertanko will also be seeking support from its industry partners to support this initiative and participate in the group. The background of this industrygovernment initiative relates to the concerns expressed by the Danish Maritime regarding the difficulties surrounding navigation in Danish waters, particularly in the narrow Baltic straits such as the Great Belt and the Sound. It has requested that a wide range of international shipping associations urge their members to take a pilot when they enter or leave the Baltic Sea, as recommended by IMO resolution MSC.138 (76). However, because resolution MSC.138(76) is a recommendation, it is not possible to enforce pilotage in the region. Nevertheless Intertanko and Intercargo have reviewed this request and have agreed to support the DMA s request. In parallel with this development, Intertanko has developed Danish Strait pilotage clauses - voyage & time charter - and is encouraging their application in the tanker industry in the belief that charterers should share in the responsibility for safe navigation. Intercargo has the same belief and is therefore currently reviewing a similar clause for dry bulk shipping on time charter. Formal terms of reference for the group will be drawn up. The intention is that this group will formulate a two-way process of feedback, review, comment, and action that will primarily be related to responsible safety, communication, and bridge team coordination. It may ultimately include issues such as those associated with any future deregulation of pilotage in the region. Hyundai Heavy 6.6 Milyar Dolarl k Sat fl Hedefliyor Hyundai Heavy Aims for $6.6B in Sales yundai Heavy Industries Co., H 2005 y l nda gerçeklefltirdi i sat fllar % 23 artt rarak 6.6 milyar dolara ç karmay hedefliyor. fiirket membran tip LNG gemileri ve çok büyük LPG tankerleri gibi katma de eri yüksek gemilerin teknolojik gelifltirilmesine yo- unlaflmaya devam etmeyi planl - yor. fiirketin gemi infla d fl nda di er 6 ifl kolunda gerçeklefltirdi- i sat fllar n da 6.3 milyar dolara ulaflmas bekleniyor. fiirket, geçti imiz y l Pohang da hizmete giren üretim tesisleri ile Ulsan da yap m devam eden yeni bir blok üretim tesisinin etkin bir flekilde kullan lmas yla dünyan n en büyük y ll k gemi infla kapasitesi olan 1.5 milyon metrik tona ulaflmay hedefliyor. (Kaynak: yundai Heavy Industries Co. H stated that it is targeting shipbuilding sales of $6.6 billion this year, 23 percent up from The shipbuilder plans to continue focusing on technological development of high value-added vessels such as membrane liquid natural gas carriers and supersized liquified petroleum gas tankers. The company s nonshipbuilding sales from six other business divisions are expected to reach $6.3 billion. It plans to reach the world s largest annual shipbuilding capacity of 1.5 million metric tons through efficient operation of production facilities in Pohang, which began running last year, and a new block-building factory currently under construction in Ulsan. (Source: MARINE & COMMERCE FEBRUARY

3 KS IH SO A R T D AW LA GV AE IMO ve Interferry Feribot Güvenli i Konusunda Anlaflma mzalad luslararas Denizcilik Örgütü U (IMO) ile bir sivil sanayi kuruluflu olan Interferry, IMO nun Entegre Teknik flbirli i Program vas tas yla geliflmekte olan ülkelerde ilgili kapasite gelifltirme faaliyetleri konusunda iflbirli- i yaparak Konvansiyona tabi olmayan feribotlar n güvenli ini gelifltirmeye yönelik müflterek faaliyetlerde bulunma konusunda bir Mutabakat Belgesi imzalad. Bu geliflme son y llarda s k s k meydana gelen kazalar ve can kay plar n n ard ndan sektördeki güvenli in artt r lmas yönünde devam eden çal flmalar n bir parças n oluflturuyor. Örgütler anlaflma uyar nca, feribot güvenli- inin artt r lmas na yönelik potansiyel çözümlerin belirlenmesi amac yla Örgütlerin çal flmalar için pilot ülke olarak seçti i ve tarihin en feci feribot felaketlerinden birkaç n yaflam fl olan Bangladefl gibi ilgili taraflarla yak n bir flekilde çal flacak. ki Örgüt ayr ca belirli birtak m maliyetlerin de paylafl lmas konusunda anlaflmaya vard. IMO and Interferry Sign Agreement on Ferry Safety IMO ilgili devletlerden ve çok tarafl finansman kurulufllar ndan mali destek arayacak. Interferry özel sektördeki feribot iflletmecileri ile kendi üyelerine ve ayr ca di er uluslararas özel sektör kurulufllar na ulaflarak bu giriflim hakk nda bilgi verip desteklerini isteyecek. Interferry ayr ca pilot ülkede faaliyet gösteren özel sektör feribot iflletmecilerinden de yard m temin etmeye çal flacak. ki Örgüt ayr ca, pilot ülkede ilgili tüm taraflar n feribot güvenli inin gelifltirilmesi çal flmalar - na kat lmas n sa lamaya çal flacak ulusal bir çal flma grubunun faaliyetlerine de destek vermeye yönelik malzeme ve dokümantasyonun haz rlanmas konusunda da iflbirli i yapacak. Bir çal flma grubu ele al nmas gereken sorunlar belirleyecek, üstesinden gelinmesi gereken engelleri tespit edecek ve uygulanabilir çözümler önerecek. Bu aflamada Bangladefl in farkl bölgelerinde üç pilot proje öngörülüyor. Her bölge belirli bir konuya odaklanacak. ccording to reports, the A International Maritime Organization (IMO) and the nongovernmental industry organization Interferry have signed a Memorandum of Understanding formalizing the two Organizations intent to work together towards enhancing the safety of non-convention ferries by collaborating, through IMO s Integrated Technical Co-operation Programme, on related capacity-building activities within developing countries. The move is part of a continued drive to improve safety in a sector which has seen repeated accidents and loss of life in recent years. Under the agreement, the two Organizations will work closely with interested parties such as Bangladesh, which has been selected as a pilot country for the Organizations work, and which has seen some of the worst ferry disasters, with the aim of identifying potential solutions to increasing ferry safety. The two Organizations have agreed to share certain costs and IMO will seek financial support from governments and multilateral funding organizations. Interferry will reach out to private sector ferry operators and its own members, as well as other international private sector organizations, to inform them of the initiative and seek their support, as well as seeking the assistance of private sector ferry operators in the pilot country itself. The two Organizations will also collaborate on the preparation of materials and documentation to support the operation of a national working group in the pilot country which will seek to involve all stakeholders in improving ferry safety. A working group will select sites, identify the issues to be addressed, highlight the obstacles that need to be overcome and suggest solutions that could be implemented. At this stage, three pilot projects are being anticipated in different parts of Bangladesh, each site selected to focus on a particular issue. Titanik in Feribotu Kurtuluyor Titanic's Ferry Boat Saved ngiliz hükümeti bir zamanlar Titanik e yolcu tafl mak için kulla- n lan, paslanmaya yüz tutmufl bir tekneyi kurtarmak için 305,603 dolardan fazla para ödedi. Belfast a geri götürülmek yerine gemi sökümcülerinin elinde yok olmas ndan korkulan SS Nomadic isimli deniz arac için Paris te bir aç k artt rma gerçeklefltirildi. Tekne, 1912 y l nda Titanik in deniz indirildi i Harland & Wolff tersanesinde infla edilen son White Star tipi deniz arac olma özelli i tafl yor. Nomadic için para toplama faaliyetlerini ve teknenin tam olarak restorasyonunu idare etmek üzere özel bir vak f kurulacak. Kampanyay yürütenler Titanik in miras ve Belfast tarihinin çok önemli bir parças kabul edilen gemiye müdahale edilip kurtar lmas amac yla yetkilileri bir süredir s k flt r yordu. Titanik in bat fl ndan 56 y l sonra hurdaya ç kan Nomadic daha sonra restoran olarak kullan lm flt. 67,36 m uzunlu unda olan tekne 2002 y l Nisan ay ndan bu yana Fransa n n kuzey bat s nda Le Havre da bir kuru havuzda bulunuyordu. Nomadic daha önce Kas m ay nda gerçeklefltirilen baflka bir müzayedede sat lamam flt. he British government paid T more than $305,603 to save a rusting boat which once ferried passengers on to the Titanic. The bid was accepted at an auction in Paris after fears that the SS Nomadic would end up in a breaker s yard instead of being brought back to Belfast. The ferry was the last White Star vessel to be built at the Harland and Wolff shipyard where the Titanic was launched in A special charitable trust will now be set up to oversee fundraising and the full restoration of the Nomadic. Campaigners had urged the authorities to intervene and rescue the ship which is regarded as a crucial part of the Titanic legacy and Belfast s history. The Nomadic, which was sold for scrap 56 years after the sinking of the Titanic, was later used as a restaurant. The 221- ft. long ferry has been in drydock in Le Havre, northwest France, since April It was failed to sell at an earlier auction held in November. 008 ULUSLARARASI DEN Z ve T CARET fiubat 2006

4 Shanghai nin 2005 Gemi nfla Kapasitesi 4.3 Milyon DWT yi Aflt Shanghai s 2005 Shipbuilding Capacities Surpass 4.3M DWT hanghai de bulunun dört büyük gemi infla üssünde 2005 S y l nda toplam 71 gemi infla edildi i ve bu gemilerin toplam de erinin y ll k bazda %15.4 artarak 2.1 milyar dolara ulaflt bildirildi. Dört büyük üssün gemi infla kapasiteleri de 2005 y l nda 4.3 milyon dwt yi aflt. Bu 2004 y l na k yasla 1.2 milyon DWT lik bir art fla karfl l k geliyor. Bu dört büyük üssün isimleri Hudong-Zhonghua Shipbuilding (Group) Co. Ltd., Jiangnan Shipyard (Group) Co. Ltd., Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding Co. Ltd. ve Shanghai Shipyard & Chenxi Shipyard Co. Ltd. Bu tersaneler 2005 y l nda 4.6 milyar dolarl k sözleflme imzalad ve 68 gemi veya 6.9 milyon dwt lik yeni siparifl ald. Gemi infla kapasiteleri 2005 y l nda 5 milyon dwt yi aflan bu 4 üs Çin in bir devlet kuruluflu olan China State Shipbuilding Corporation n kontrolünde ve dünyan n en büyük 5 gemi infla flirketinden biri konumunda. he reports stated that the T four major shipbuilding bases in Shanghai manufactured 71 ships in 2005 with a total value of about $2.1 billion, up 15.4% year-on-year. The shipbuilding capacities of the four major bases exceeded 4.3 million dwt in 2005, an increase of more than 1.2 million DWT over The four bases are Hudong- Zhonghua Shipbuilding (Group) Co. Ltd, Jiangnan Shipyard (Group) Co. Ltd., Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding Co. Ltd, and Shanghai Shipyard & Chenxi Shipyard Co. Ltd. In 2005, the four bases obtained RMB $4.6 billion worth of contracts and received new orders of 68 ships, or 6.9 million dwt. The four bases are under the China State Shipbuilding Corporation, whose shipbuilding capacity in 2005 surpassed 5 million dwt to be ranked among the top five shipbuilding companies in the world.

5 KS IH SO A R T D AW LA GV AE Posidonia da Buluflal m Let s Meet at Posidonia ünyan n önde gelen denizcilik fuarlar ndan biri olan D Posidonia 2006 n n 20. si, Piraeus Fuar Merkezi nde tespit edilen yap sal güvenlik sorunlar ve binan n desteklenmesi için gerekli çal flmalar n bafllat lm fl olmas nedeniyle bu y l yeni ve daha büyük bir mekanda düzenleniyor. Böylece Posidonia 2006, hem eski hem de yeni kat l mc - lar n artan alan talebinin karfl - lanmas na olanak sa layacak. Posidonia fuarlar 2 y lda bir gerçeklefltiriliyor y l nda gerçeklefltirilen son Posidonia fuar na toplam 1,600 Yunanl ve uluslararas firma kat lm flt. Fuar bu y l eski Atina Havaliman n n yerinde infla edilen Hellenikon Fuar Merkezi nde 5-9 Haziran tarihleri aras nda düzenlenecek. Posidonia 2006 n n, fuar n 37 y ll k tarihinde en büyük organizasyon olmas bekleniyor. Yeni mekan 30,000 metrekare ile eskisinden %30 daha fazla fuar alan sunuyor. Böylece kat l mc lara fuar alanlar n büyütme olana n n yan s ra, daha esnek seçenekler de sunulabilecek. Fuar alan tek kat üzerinde bulunacak. Bu da kat - l mc lar, yükleniciler ve ziyaretçilerin fuara ulafl m n büyük oranda kolaylaflt racak ve donan m ve teknolojilerin a rl k ve boyutlar na bakmaks z n sergilenmesine imkan tan yacak. Yeni fuar yeri ayr ca son derece genifl ücretsiz park olana sunuyor ve fuar yerine ulafl m toplu tafl mac l k ve özel servis otobüsleriyle de desteklenecek. Fuar n Hellenikon Fuar Merkezi ne tafl nmas, öngörülen geniflleme planlar n n ve 20 den fazla ulusal pavyonun bulunaca ve 70 ten fazla ülkeden gelecek kat l mc lar ile dünyan n dört bir yan ndan 16,000 ziyaretçinin gelece i tahmin edilen 2006 organizasyonu için planlanan büyümenin gerçeklefltirilmesine yard mc olacak. Yunan denizcilik sektörü, 4,000 gemiden oluflan 140 milyon tonluk bir gemi filosunu temsil eden, 14 milyar dolarl k 350 yeni infla siparifli verebilecek ve mevcut gemilerin modernizasyonu, bak m ve ikmali için 8 milyar dolarl k y ll k bütçe ay rabilecek kapasiteye sahip bir sektör konumunda. Fuar n sponsorlar aras nda Yunanistan Deniz Ticareti Bakanl, Yunanistan Ege Bakanl, Piraeus Belediyesi, Yunan Deniz Ticaret Odas, Yunanistan Armatörler Birli i, Yunan Denizcilik flbirli i Komitesi, Akdeniz Yük Gemisi Armatörleri Birli i, Yunanistan Yolcu Gemisi fiirketleri Birli i ile K y Yolcu Gemisi Armatörleri Birli i bulunuyor. Marine&Commerce (Uluslararas Deniz ve Ticaret) Dergisi olarak Posidonia 2006 da bizim de bir stand m z olacak ve fuar kat l mc lar ile ziyaretçilerini fuar vesilesiyle ç karaca- m z ÖZEL say m zla karfl layaca z. fiirketinizin tan t lmas n isterseniz, (pbx) numaral telefondan bizleri arayabilirsiniz. Fuarda MEAK Deniz Ticaret Odas, gemi infla sanayi, K y Emniyeti, DenizTemiz/TUR- MEPA ve birkaç flirkete ev sahipli i yapacak bir de Türk pavyonu yer alacak. MEAK Deniz Ticaret Odas ayr ca fuara bir yolcu gemisiyle sefer düzenlemeyi planl yor. osidonia 2006, the 20th P edition of one of the world's major international shipping exhibition, will be held at a new and bigger venue this year, in a move dictated by the recent identification of structural safety issues at the Piraeus Exhibition Centre and the remedial action taken to support the building. This move will allow Posidonia 2006 to satisfy the increased demand for space by old and new exhibitors. As reported the biennial event, which attracted over 1,600 Greek and international exhibitors in 2004, will be held this year at the Hellenikon Exhibition Centre (HEC), at the site of the former Athens Airport, from June 5-9 and is expected to be the biggest in the show's 37-year-long history. The new venue gives an increase of 30% in available exhibitor space, from 23,000 square metres to HEC's total of 30,000 square metres, allowing for additional growth potential and more flexible options for our exhibitors. It provides exhibitor space on a single level, greatly improving access for exhibitors, contractors and visitors alike and also gives the opportunity to display equipment and technology regardless of weight and size. The new venue also boasts extensive free parking facilities and access to the venue is supported by public transport and dedicated shuttle buses. The move to the Hellenikon Exhibition Centre will help to materialise the current expansion plans for the exhibition and better accommodate the projected growth for the 2006 event, which will attract over 20 national pavilions, exhibitors from more than 70 countries and 16,000 visitors from around the world. Greek maritime industry represents a 140 million ton shipping fleet of 4,000 vessels capable of ordering US$ 14 billion of 350 newbuilding and with an annual US$ 8 billion budget for modernization, maintenance and supply for existing units. The exhibition is sponsored by the Greek Ministry of Mercantile Marine, the Greek Ministry of the Aegean, the Municipality of Piraeus, the Hellenic Chamber of Shipping, the Union of Greek Shipowners, the Greek Shipping Cooperation Committee, the Union of Shipowners of Mediterranean Cargo Vessels, the Greek Association of Passenger Ship Companies and the Union of Coastal Passenger Ship Owners. We, as Marine&Commerce magazine, will have a stand at Posidonia 2006 and meet the exhibitors and visitors with our SPECIAL issue due to the exhibition. If you would like to promote your company please call at pbx. There will be Turkish pavilion hosting The IMEAK Chamber of Shipping, shipbuilding industry, coastal safety, Turmepa and a few companies. The IMEAK Chamber of Shipping is also planning a voyage by a cruise vessel. 010 ULUSLARARASI DEN Z ve T CARET fiubat 2006

6 AB Direktifine Karfl Koalisyon Coalition Against EU Directive enizcilik sektörü örgütlerinden oluflan büyük bir D koalisyon, üye ülkelerin 1 Mart 2007 tarihinden itibaren uygulamak zorunda oldu u Gemi Kaynakl Kirlenme ile ilgili Cezai Müeyyideler hakk nda AB Direktifi nin geçerlili ini test etmeye yönelik dava açt. INTERCARGO ile birlikte IN- TERTANKO, Yunan Denizcilik flbirli i Komitesi, Lloyd s Register ve Uluslararas Gemi Kurtarma Birli i, Direktif in yarg denetiminden geçmesi için Londra Yüksek Mahkemesi ne baflvurdu. Koalisyon bir karar verilmesi için konunun Lüksemburg daki Avrupa Adalet Divan na havale edilmesini istiyor. Sektör koalisyonu Direktif in uluslararas hukukla çeliflmesi nedeniyle AB kanunlar alt nda geçersiz oldu unu iddia ediyor. Denizcilik sektörünün menfaatlerinin genifl bir kesimini temsil eden koalisyon, uygulanmas durumunda Direktif in AB üyesi devletleri 1973 tarihli Denizlerin Gemiler Taraf ndan Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararas Sözleflme (MARPOL) ile 1982 tarihli Birleflmifl Milletler Deniz Hukuku Sözleflmesi (UNCLOS) alt ndaki yükümlülüklerini ihlal eder hale getirece- ini iddia ediyor. Direktif, uluslararas hukuk alt nda herhangi bir yükümlülü ün olmad ar zi kirletme olaylar na yönelik cezai müeyyideler öngörebilir. Koalisyon ayr ca Direktif in ceza mevzuat ile iliflkili olarak yükümlülük testinin yeterince aç k olmamas ve di er birtak m yönlerden hukuki kesinlik prensibini yerine getirmemesi nedeniyle eksik oldu unu da iddia ediyor. Aç lan dava sektörel kurulufllar ile di er gözlemcilerin Direktif in tasla n n ilk kez yay nland 2003 y l ndan bu yana dile getirdi i kayg lar mahkemeye sunuyor. Bu kayg lar, di- erlerinin yan s ra, Uluslararas Deniz Hukuku Mahkemesi eski bafl hakimi ve tan nm fl bir hukukçu olan Dr. Thomas Mensah taraf ndan da paylafl l yor. Baflvuruyla birlikte sunulan beyanatlarda koalisyon kendisini güvenli tafl mac l k, daha temiz denizler ve gemilerden kaynaklanan kirlili in önlenmesi için daha fazla geliflme sa lama amac na yönelik etkili önlemler al nmas na adam fl oldu unun alt n çiziyor. Bununla birlikte koalisyon, Direktif in bu hedeflere katk da bulunmayaca ndan ve özellikle de kaliteli gemi personeli istihdam edilmesi ve korunmas ve klas kurulufllar, gemi kurtar c lar ve gemi güvenli- i ve çevrenin korunmas ile ilgili di erleri üzerinde ters bir etkiye sahip olaca ndan emin. Koalisyon, uluslararas hukukun üstünlü ünün denizcili in etkili bir flekilde düzenlenmesi için hayati önem tafl d na inan yor ve tüm AB üye ülkeleri de dahil olmak üzere 166 üye devlete sahip Uluslararas Denizcilik Örgütü nün himayesinde global bir düzenleme yap lmas na destek veriyor. Bu dava, uluslararas hukukla çat flan ve koalisyonun görüflüne göre denizcili i global olarak etkin bir flekilde düzenlenmesi görüflüne zarar veren tek tarafl bir bölgesel mevzuat n geçerlili ini test etme amac na yönelik olarak aç ld. broad coalition of shipping A industry organisations has brought legal proceedings to test the validity of the EU Directive on Criminal Sanctions for Ship-Source Pollution, which member states are required to implement by 1 March INTERTANKO, together with INTERCARGO, the Greek Shipping Cooperation Committee, Lloyd s Register and the International Salvage Union have applied to the High Court in London for judicial review of the Directive, and they are asking it to refer the matter to the European Court of Justice in Luxembourg for a ruling. The industry coalition contends that under EU law the Directive is invalid on the grounds that it conflicts with international law. Representing a broad crosssection of shipping industry interests, the coalition contends that the Directive, if implemented, would put EU member states in breach of their treaty law obligations under the International Convention on the Prevention of Pollution from ships 1973 (MARPOL) and the United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS). The Directive would result in criminal sanctions for accidental pollution in cases where liability is excluded by international law. The coalition also maintains that the Directive is flawed because its test of liability is not sufficiently clear for penal legislation, and because it fails in various other respects to satisfy the Community principle of legal certainty. The proceedings bring before the courts concerns which industry bodies and other observers have voiced since the first draft of the Directive was Stephen Van Dyck, Chairman, INTERTANKO published in 2003, and which have been shared (among others) by the eminent international jurist Dr. Thomas Mensah, a former presiding judge of the International Tribunal on the Law of the Sea. In statements filed with the application the coalition stresses that it is fully committed to safe transport, cleaner seas, and effective measures to achieve further improvements in the prevention of pollution from ships. However the coalition is clear that the Directive will not contribute to these objectives but will have a counter-productive effect, notably on the retention and recruitment of quality crews, and on the roles of classification societies, salvors and others concerned with ship safety and protection of the environment. The coalition is convinced that the supremacy of international law is vital to the effective regulation of shipping. It supports global regulation under the auspices of the International Maritime Organisation, which has 166 member states including all EU member states. This action has been brought to test the validity of unilateral regional legislation which is in conflict with international law and, in the coalition s view, threatens toundermine effective global regulation of shipping. MARINE & COMMERCE FEBRUARY

ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME 24.11.2014

ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME 24.11.2014 ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME 24.11.2014 Ana Salon (ODİTORYUM) / Main Hall AUDOTORIUM 08.30 09.30 Kayıt / Registration

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Yönetici Özeti Bu araştırma, 2025 yılında iş dünyasının yüzde 25 ini oluşturacak olan Y Kuşağı nın iş dünyasından, hükümetten ve geleceğin iş ortamından

Detaylı

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS Turkish Vessel Monitoring System BSGM Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Balıkçılık Müdürlüğü ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İstatistik ve Bilgi Sistemleri İstatistik Daire Başkanlığı ve Bilgi Sistemleri

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece INDUSTRIAL POLLUTION Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece Problem: Sorun North: Kuzey Endüstriyel kirlilik yalnızca

Detaylı

Ortak Arama YöntemleriY. TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi

Ortak Arama YöntemleriY. TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi Ortak Arama YöntemleriY TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi İçerik Katılım Kuralları Ortak Arama Yöntemleri Ağlar CORDIS UİN Ağları 7.ÇP Web sayfası- Profil Araştırmacı Kataloğu Diğer

Detaylı

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This Project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey. Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This project is co-financed by the European

Detaylı

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile ENGiN GÜNEYSU +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com Engin Guneysu was born in 1981 in Samsun In 2004,he began to work as photography editor for Cena advertisement agency. In 2004, he worked for Bodrumun

Detaylı

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING Design & Construction DESIGN & CONSTRUCTION make difference.. ABOUT US Our company is specialized in four main subjects; CONSTRUCTION, INTERNATIONAL TRADE, NATURAL

Detaylı

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM ÖZEL / FASON ÜRETİM Private Label www.jeomed.com Private / Contract Manufacturing How is it performed? 01 New Products Market Research 02 Product R & D 03 Ministry of Health Operations 04 GMP Norms Production

Detaylı

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ State Institute of Statistics Prime Ministry Republic of Turkey TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European

Detaylı

1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975. 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz.

1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975. 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. 03 MEMBRAN KAPI MK - 220 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975 We have been producing

Detaylı

Dünya turizmini İzmir de keşfedin! Explore the world s tourism in İzmir!

Dünya turizmini İzmir de keşfedin! Explore the world s tourism in İzmir! Dünya turizmini İzmir de keşfedin! Explore the world s tourism in İzmir! 04-07 Aralık December 2014 Turizm Fuar ve Konferansı Tourism Fair & Conference İzmir Uluslararası Fuar Alanı, Kültürpark İzmir International

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir.

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu tir. SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Sektöre uzun yıllar hizmet vermiş olan Yükseliş Asansör, kararlı ve prensipli yönetim anlayışı ile, kaliteli üretim için

Detaylı

aldora.com.tr EXPORT PANEL CATALOGUE

aldora.com.tr EXPORT PANEL CATALOGUE aldora.com.tr EXPORT PANEL CATALOGUE ALDORA FURNITURE FACTORY Since its foundation in 2001, Aldora Furniture maintains on its steady growth on 40.000m2 covered factory area in the Industrial Zone of Kayseri

Detaylı

Bekir GEZER Ulaştırma Operasyonel Programı Başkanı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Bekir GEZER Ulaştırma Operasyonel Programı Başkanı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Ulaştırma Operasyonel Programı kapsamında Sayın Bakanımız Feridun BİLGİN in himayelerinde ve AB Delegasyonu Maslahat Güzarı Sayın Bela SZOMBATI

Detaylı

KABLO DÖŞEME GEMİLERİ CABLE LAYING VESSELS

KABLO DÖŞEME GEMİLERİ CABLE LAYING VESSELS KABLO DÖŞEME GEMİLERİ CABLE LAYING VESSELS Cilt C Part C Kısım 20 - Kablo Döşeme Gemileri Chapter 20 - Cable Laying Vessels EKİM 2001 November 2001 KABLO DÖŞEME GEMİLERİ İÇİNDEKİLER Sayfa A - Genel...

Detaylı

TÜRKELİ RAY. www.turkeliray.com

TÜRKELİ RAY. www.turkeliray.com www.turkeliray.com TÜRKELİ RAY www.turkeliray.com History: Aktar Holding and Emin Aktar, in 1947, established Türkeli Ticaret A.Ş which has been general distributor of lifts of world-wide known Schlieren

Detaylı

ÇALIŞTAY YENİLİK İÇİN BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ: DEMOLA AĞI MODELİ. 9 Nisan 2013, İzmir Üniversitesi

ÇALIŞTAY YENİLİK İÇİN BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ: DEMOLA AĞI MODELİ. 9 Nisan 2013, İzmir Üniversitesi ÇALIŞTAY YENİLİK İÇİN BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ: DEMOLA AĞI MODELİ 9 Nisan 2013, İzmir Üniversitesi DEMOLA, üniversite-sanayi işbirliği ile bölgesel ve küresel yenilik yaratmayı amaçlayan uluslararası bir yenilik

Detaylı

16-19 Nisan April 2015 Uluslararası Aydınlatma Teknolojileri Fuarı ve Kongresi International Lighting Technologies Exhibition&Congress

16-19 Nisan April 2015 Uluslararası Aydınlatma Teknolojileri Fuarı ve Kongresi International Lighting Technologies Exhibition&Congress 16-19 Nisan April 2015 Uluslararası Aydınlatma Teknolojileri Fuarı ve Kongresi International Lighting Technologies Exhibition&Congress İstanbul Expo Center İstanbul / TURKEY Sponsorluk, hedef kitlenizin

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hidrodinamik, Gemi Model İstanbul Teknik Üniversitesi 1997-2001

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hidrodinamik, Gemi Model İstanbul Teknik Üniversitesi 1997-2001 ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Serhan GÖKÇAY 2. Doğum Tarihi : 23.05.1979 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Hidrodinamik, Gemi Model İstanbul Teknik Üniversitesi

Detaylı

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Ministry of Environment and Urbanization General Directorate of Geographical Information Systems INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Section Manager Department of Geographical Information Agenda Background

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANABİLİM DALI BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA

Detaylı

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek Yeni bir web sitesi tanımlamak, FTP ve Email ayarlarını ayarlamak için yapılması gerekenler Öncelikle Sol Menüden Create Virtual Server(Burdaki Virtual server ifadesi sizi yanıltmasın Reseller gibi düşünün

Detaylı

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region CORPORATE PRESENTATION FILE Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region Asiye KURT Coordinator Mehmet AVCI Foreign Trade Manager INDEX ABOUT US SHOWRROM,

Detaylı

Hasta Hizmetleri Rehberi

Hasta Hizmetleri Rehberi Hasta Hizmetleri Rehberi TSE-ISO-EN 9001 TSE ISG-OHSAS TS 18001 Ç - E TSE-ISO-EN 14000 M - C TSE - ISO 10002 Fatih Üniversitesi Sema Hastanesi ne hoflgeldiniz. Hasta Hizmetleri Rehberi sizlere kolayl k

Detaylı

TURKISH RADIO AND TELEVISION CORPORATION Training Department

TURKISH RADIO AND TELEVISION CORPORATION Training Department TRT 50th Anniversary Events Theme Public Service Broadcasting in The Digital Era: Future, Challenges, Different Public Service Broadcasting Practices in The World 02 June 2014, Adnan Oztrak Conference

Detaylı

GENÇ SARI İNŞ. TAAH. MÜH. ve TİC. LTD. ŞTİ. GENÇ SARI CONSTRUCTION COMPANY

GENÇ SARI İNŞ. TAAH. MÜH. ve TİC. LTD. ŞTİ. GENÇ SARI CONSTRUCTION COMPANY GENÇ SARI İNŞ. TAAH. MÜH. ve TİC. LTD. ŞTİ. GENÇ SARI CONSTRUCTION COMPANY KURUMSAL BİLGİLER Firmamız 2001 yılında kurulmuştur ve 2003 yılından bu yana da çalışmalarına limited şirket olarak devam etmektedir.

Detaylı

QUESTIONNAIRE ON STEWARDING

QUESTIONNAIRE ON STEWARDING Is there any national law regulating stewards activity? (Özel Güvenlikle ilgili yasa varmı?) Law of particular security guards Law number 5188 Yes No (if yes, please enclose the official text) (ismini

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

AYDIN KOMPRESÖR. En Yüksek Performans. En Zor Şartlarda. www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT

AYDIN KOMPRESÖR. En Yüksek Performans. En Zor Şartlarda. www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT AYDIN KOMPRESÖR www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans AYDIN KOMPRESÖR Aydın kompresör ;0 yılı aşkın kompresör sektöründeki tecrübesinin ardından 2001 yılı temmuz

Detaylı

Turizm Pazarlaması. Tourism Marketing

Turizm Pazarlaması. Tourism Marketing Turizm Pazarlaması Tourism Marketing 1980 li yılların başında dünya üzerinde seyahat eden turist sayısı 285 milyon ve toplam gelir 92 milyar dolar iken, 2000 yılında bu rakam, 698 milyona ulaşmış ve bu

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement TURKISH Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Bebeğim yakında doğacağı için bütçemi gözden geçirmeliyim. Duyduğuma göre, hükümet tarafından verilen Baby Bonus ödeneği yürürlükten kaldırıldı.

Detaylı

INDEX. I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012. Beşiktaş Belediyesi 3 Kadıköy Belediyesi 4

INDEX. I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012. Beşiktaş Belediyesi 3 Kadıköy Belediyesi 4 OPEN DAYS 2012 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET TÜRKIYE Beşiktaş Belediyesi Kadıköy Belediyesi INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012 Beşiktaş Belediyesi 3 Kadıköy Belediyesi

Detaylı

ULUSLARARASI HAVA HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER SEMPOZYUMU 15-16 KASIM 2013, ANKARA

ULUSLARARASI HAVA HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER SEMPOZYUMU 15-16 KASIM 2013, ANKARA ULUSLARARASI HAVA HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER SEMPOZYUMU 15-16 KASIM 2013, ANKARA SYMPOSIUM ON THE RECENT DEVELOPMENTS IN INTERNATIONAL AIR LAW 15-16 NOVEMBER 2013,ANKARA Yer/Venue: Ankara Üniversitesi

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

a trademark of ALISTONE www.compostone.com.tr

a trademark of ALISTONE www.compostone.com.tr ALISTONE OUR COMPANY Our Company ALISTONE Marble Company has founded by Mr. Ali and Mehmet Başarır in 2005 with a long business life experience started with turning machine manufacturing and respectively

Detaylı

Gemi Balast Operasyonları ve Arıtma Sistemleri

Gemi Balast Operasyonları ve Arıtma Sistemleri PROJEM İSTANBUL Gemi Balast Operasyonları ve Arıtma Sistemleri YRD. DOÇ.DR.TANZER SATIR İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ 1- Giriş SUNUM İÇERİĞİ 2- Gemi Balast Suyu Operasyonları 3- Gemi

Detaylı

FİRMA PROFİLİ / COMPANY PROFILE

FİRMA PROFİLİ / COMPANY PROFILE FİRMA PROFİLİ / COMPANY PROFILE 1976: HırdavatfirmasıolarakKaraköy de kuruldu. 1980: Hırdavatın yanında kişisel koruyucu donanımlar satmaya başladı. 1986: Güvenlik güçlerine yönelik koruyucu kask üretimine

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS 1/11 Sürüm Numarası Değişiklik Tarihi Değişikliği Yapan Erman Ulusoy Açıklama İlk Sürüm IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS You can connect EXTERNAL Identity Management System (IDM) with https://selfservice.tai.com.tr/

Detaylı

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Presentation of the Basic Findings of a Public Opinion Survey Supported with

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Kpt. Burak Köseoğlu Yrd. Doç. Dr. Kpt. Ali Cemal Töz Öğr. Gör. Kpt. Cenk ŞAKAR

Yrd. Doç. Dr. Kpt. Burak Köseoğlu Yrd. Doç. Dr. Kpt. Ali Cemal Töz Öğr. Gör. Kpt. Cenk ŞAKAR Yrd. Doç. Dr. Kpt. Burak Köseoğlu Yrd. Doç. Dr. Kpt. Ali Cemal Töz Öğr. Gör. Kpt. Cenk ŞAKAR Giriş Deniz kirliliği son yıllarda dünya gündemini meşgul eden en önemli çevre kirliliği sorunlarından bir tanesidir.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... Şekiller ve Tablolar Listesi... xii 1. BÖLÜM ENTEGRASYON VE ENTEGRASYONUN ETKİLERİ

İÇİNDEKİLER. Önsöz... Şekiller ve Tablolar Listesi... xii 1. BÖLÜM ENTEGRASYON VE ENTEGRASYONUN ETKİLERİ İÇİNDEKİLER Önsöz... Şekiller ve Tablolar Listesi... xii v 1. BÖLÜM ENTEGRASYON VE ENTEGRASYONUN ETKİLERİ 1.EKONOMİK ENTEGRASYONLAR... 1 1.1.Küreselleşme ve Bölgeselleşme... 2 1.1.1. Küreselleşme... 2

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

Teknoloji Servisleri; (Technology Services)

Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Antalya International University Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Microsoft Ofis Yazılımları (Microsoft Office Software), How to Update Office 365 User Details How to forward email in Office

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

stanbul Su Mahkemesi Istanbul Water Tribunal 10, 11, 14 Mart 09 / 10, 11, 14th March 09 Tütün Deposu

stanbul Su Mahkemesi Istanbul Water Tribunal 10, 11, 14 Mart 09 / 10, 11, 14th March 09 Tütün Deposu stanbul Su Mahkemesi Istanbul Water Tribunal 10, 11, 14 Mart 09 / 10, 11, 14th March 09 Tütün Deposu SU MAHKEMES 10, 11, 14 Mart 2009 NEDEN SU MAHKEMES? 10-11 Mart ve 14 Mart 2009 tarihlerinde stanbul'da

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

AKOPAK AKOPAK OPAX AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK

AKOPAK AKOPAK OPAX AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK Temizlik Ürünleri AKOPAK Temizlik ve Hijyen Ürünleri; deterjan ve kozmetik ürünlerinde endüstriyel ve evsel ürün üretiminde faaliyet gösteren bir firmadır. Konya da 1500 m² kapalı, 2000 m² açık alan üzerine

Detaylı

CSB Kendinden Ya lamal Bak m Gerektirmeyen Yataklar

CSB Kendinden Ya lamal Bak m Gerektirmeyen Yataklar CSB Kendinden Ya lamal Bak m Gerektirmeyen Yataklar (FB9) JIASHAN CHANGSHENG SLIDING BEARINGS CO., LTD. JIASHAN CSB SELF-LUB MATERIALS CO., LTD. ISO91&ISO/TS16949 TESC LL YATAK KURULUfiUDUR www.o-pak.com.tr

Detaylı

TOBB ETÜ Co-Op with Erasmus Placement Program

TOBB ETÜ Co-Op with Erasmus Placement Program TOBB ETÜ Co-Op with Erasmus Placement Program Dr. Erdogan Dogdu Ms. Fisun Talay Erasmus Coordinator External Relations Dept. edogdu@etu.edu.tr ftalay@etu.edu.tr 28 March 2013 Berlin TD-IHK Seminar Content

Detaylı

Firmamız her türlü endüstriyel tesisin proje, imalat ve montaj safhalarında ihtiyaç duyulan hizmetlerin tamamını vermektedir.

Firmamız her türlü endüstriyel tesisin proje, imalat ve montaj safhalarında ihtiyaç duyulan hizmetlerin tamamını vermektedir. Kurumsal Türkiye nin önde gelen firmalarının yurtiçi ve yurtdışı projelerinde edinilen deneyimler ile 17. 04. 2006 tarihinde Mas Endüstriyel Proje Danışmanlık Mühendislik İnşaat Sanayi Ticaret Limited

Detaylı

International Electronic Industry & Sector Relations Conference

International Electronic Industry & Sector Relations Conference 17 Aralık / December, 2015 ULUSLARARASI ELEKTRONİK SANAYİİ VE SEKTÖR İLİŞKİLERİ KONFERANSI International Electronic Industry & Sector Relations Conference 5*The Green Park Pendik Hotel & Convention Center,

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve 2012 Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve Ticaret Limited Șirketi unvanıyla kurulan firma,

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

FISHERIES and AQUACULTURE in TURKEY

FISHERIES and AQUACULTURE in TURKEY FISHERIES and AQUACULTURE in TURKEY The Regional Workshop The World Trade Organisation (WTO) and Fisheries St. Petersburg, 29 31 October 2013 Binnur CEYLAN (MSc) Erdal USTUNDAG (PhD) Department of Aquaculture

Detaylı

HYUNDAI FLOWER OF THE WORLD SHIPBUILDING INDUSTRY. DÜNYA GEM NfiA SANAY N N GÖZBEBE M NE GEZEN

HYUNDAI FLOWER OF THE WORLD SHIPBUILDING INDUSTRY. DÜNYA GEM NfiA SANAY N N GÖZBEBE M NE GEZEN HYUNDAI FLOWER OF THE WORLD SHIPBUILDING INDUSTRY DÜNYA GEM NfiA SANAY N N GÖZBEBE M NE GEZEN Hyundai Heavy Industries, dünya gemi infla sanayinin 1 numaras. fiirket 2004 y l nda, toplam de eri 8.5 milyar

Detaylı

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır.

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. HUKUK EKDALI (Aşağıdaki derslerden 4/5 adet) LAW250 Main Concepts of Turkish Law/IR 263 Fundamental

Detaylı

TRAVERTINE COLLECTION

TRAVERTINE COLLECTION TRAVERTINE COLLECTION a trademark of ALISTONE COMPOSITE MARBLE COLLECTION 2015 FİRMA PROFİLİ 1965 de Sayın Ali BAŞARIR ın torna makinesinde başlayan girişimcilik hayatı sırasıyla tarım makineleri, mermer

Detaylı

Firma Profili 1970 yılında Mehmet Ali Atiker tarafından çelik sacdan sondaj teçhiz boruları üretmek üzere kurulmuş küçük bir işletme iken zaman içerisinde gelişerek büyüyen Atiker Metal A.Ş. üretim konusunu

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

2 004 y l ortas ndaki rakamlarla karfl laflt r ld nda bu dwt

2 004 y l ortas ndaki rakamlarla karfl laflt r ld nda bu dwt TREMENDOUS ORDER ACTIVITIES OLA ANÜSTÜ GEM S PAR filer Dünya denizcilik sektöründeki siparifl faaliyetleri 2005 y l nda ola anüstü seviyelere ç kt. 1 Temmuz 2005 itibariyle toplam 226.7 milyon dwt ve 98.5

Detaylı

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6.

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6. ,, and Elif Kartal Özet Yeni teknolojiler her geçen gün organizasyonlara el. Bugün, elektronik imza (e-imza) e-imza kullanan e- ; e-imza e- im olabilmektir. Bu kapsamda, -imza konulu bir anket Ankete toplamda

Detaylı

www. durucam grup.com

www. durucam grup.com www. durucam grup.com Uzun y llard r cam sektöründe edindi imiz bilgi, beceri birikim ve tecrübenin sonucunda oluflan bir markad r DURU CAM LAVABO. Son derece hassas ve titizlikle üretti imiz ürünlerimizde

Detaylı

CSB Kendinden Ya lamal Bak m Gerektirmeyen Yataklar

CSB Kendinden Ya lamal Bak m Gerektirmeyen Yataklar CSB Kendinden Ya lamal Bak m Gerektirmeyen Yataklar Kurflunsuz JIASHAN CHANGSHENG SLIDING BEARINGS CO., LTD. JIASHAN CSB SELF-LUB MATERIALS CO., LTD. ISO9001&ISO/TS949 TESC LL YATAK KURULUfiUDUR www.o-pak.com.tr

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Helping you to live more independently. Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme. Daha bagimsiz yasamak için size yardim ediyor

Helping you to live more independently. Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme. Daha bagimsiz yasamak için size yardim ediyor The Supporting People Logo Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme The Supporting People Door in Watermark The Supporting People Introduction Helping you to live more independently Daha bagimsiz yasamak

Detaylı

Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this

Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this catalog. 1997 yılında muhtelif metal eșya, sac metal,

Detaylı

Exercise 2 Dialogue(Diyalog)

Exercise 2 Dialogue(Diyalog) Going Home 02: At a Duty-free Shop Hi! How are you today? Today s lesson is about At a Duty-free Shop. Let s make learning English fun! Eve Dönüş 02: Duty-free Satış Mağazasında Exercise 1 Vocabulary and

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

Difference in Technology. www.deltagroupcable.com

Difference in Technology. www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com DELTA KABLO Türk kablo sektörünün en büyük

Detaylı

Proceedings/Bildiriler Kitabı. siber silah fabrikas nda ve bir ya da birden fazla devlet. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 6.

Proceedings/Bildiriler Kitabı. siber silah fabrikas nda ve bir ya da birden fazla devlet. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 6. Hakan devlet- Anahtar Kelimeler Abstract In the last decade, it has become evident that states or state-sponsored actors are involved in large scale cyber attacks and that many States have been developing

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

NEY METODU SAYFA 082 NEY METHOD PAGE 082. well.

NEY METODU SAYFA 082 NEY METHOD PAGE 082. well. NEY METODU SAYFA 082 NEY METHOD PAGE 082 ÜÇÜNCÜ DEVRE SESLERİNİN PORTE VE NEY ÜZERİNDEKİ YERLERİ Üçüncü devre sesleri ile eser icrasına başlamadan önce, öğrendiğimiz 7 perdenin, porte üzerindeki yerlerini,

Detaylı

Özkan KAYA Assistant IS&S Manager

Özkan KAYA Assistant IS&S Manager 1 Kasım 2011 Swissotel İstanbul Lojistik Sektöründe İş Zekası Çözümleri Başarı Hikayesi Özkan KAYA Assistant IS&S Manager Ajanda KORA CEVA İHTİYAÇLAR YOL HARİTASI PROJE DETAYLARI SONUÇ SORULAR & CEVAPLAR

Detaylı

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 253 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 5035 SAYILI KANUNDAK MADDES KANUN MADDES N N ESK fiekl KANUN MADDES N N YEN fiekl 49/7 Destek ve muafiyetler

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

THE SKILLS TRAINING RAN IN ENTERPRISES

THE SKILLS TRAINING RAN IN ENTERPRISES THE SKILLS TRAINING RAN IN ENTERPRISES Türkiye de işletmelerde beceri eğitimi uygulaması 3308 sayılı Mesleki ve Teknik Eğitim Kanunu ile yapılmaktadır. The skills training program offered in turkey are

Detaylı

Journal of ETA Maritime Science

Journal of ETA Maritime Science 41 T. KEÇECİ, Ö. ARSLAN / Journal of ETA Maritime Science journal homepage: www.gemimo.org Gemi Kazalarına Neden Olan Köprü Üstü Kaynaklı Eksikliklerin İstatistiksel Açıdan İncelemesi Tuba KEÇECİ 1, Özcan

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SBF İKTİSAT BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SBF İKTİSAT BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SBF İKTİSAT BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi nde iktisat yüksek lisans eğitimi tezli ve

Detaylı

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH RIGHT CHOICE IN SAFE PRODUCTION PACKAGE STITCHING SYSTEMS Esas Olan Bize Olan Güveniniz What is Essential

Detaylı

1 I S L U Y G U L A M A L I İ K T İ S A T _ U Y G U L A M A ( 5 ) _ 3 0 K a s ı m

1 I S L U Y G U L A M A L I İ K T İ S A T _ U Y G U L A M A ( 5 ) _ 3 0 K a s ı m 1 I S L 8 0 5 U Y G U L A M A L I İ K T İ S A T _ U Y G U L A M A ( 5 ) _ 3 0 K a s ı m 2 0 1 2 CEVAPLAR 1. Tekelci bir firmanın sabit bir ortalama ve marjinal maliyet ( = =$5) ile ürettiğini ve =53 şeklinde

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 19011:2011 Ocak 2012 ICS 13.120.10;13.020.10 KALİTE VE ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ TETKİK KILAVUZU Guidelines for quality and/or environmental management systems

Detaylı

T.C. YARGI KURUM İSİMLERİNİN İNGİLİZCE KARŞILIKLARI

T.C. YARGI KURUM İSİMLERİNİN İNGİLİZCE KARŞILIKLARI T.C. YARGI KURUM İSİMLERİNİN İNGİLİZCE KARŞILIKLARI ANAYASA MAHKEMESİ CONSTITUTIONAL COURT Genel Kurul General Assembly 1. Bölüm 1st Chamber 2. Bölüm 2nd Chamber Bölümler Başraportürlüğü Office of the

Detaylı