stanbul Gemi Finans Forumu Ship Finance Forum

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "stanbul Gemi Finans Forumu Ship Finance Forum"

Transkript

1 KS IH SO A R T D AW LA GV AE stanbul Gemi Finans Forumu Ship Finance Forum arine Money Yunanistan M ile ana sponsor Genel Denizcilik, 3. Marine Money stanbul Gemi Finansman Konferans n n 4 May s Perflembe günü Swissotel The Bosphorus ta düzenlenece ini duyurdu. Konferansa Ulaflt rma Bakan Binali Y ld r m n da kat laca ve konuflma yapaca bildirildi. Konferans n gündemindeki konular aras nda denizcilik piyasas ndaki f rsatlar ve tehlikeler, Türk denizcilik sektörüyle ilgili güncel haberler ve görüfller ile 2006 y l nda söz konusu olacak mali yap lar ve kaynaklar bulunuyor. Konferansta ayr ca ekonomi ve piyasan n genel durumu, yabanc bankalarca Türk denizcilik flirketlerine sa lanan finansman, özellikle Yalova bölgesinde yeni tersane alanlar n n aç lmas yla Türk gemi infla sektöründe ortaya ç kacak geliflim imkanlar, Türk bankalar n n gemi finansman na sa lad katk lar ve gemi finansman yla ilgili olarak son 2 y ld r ortaya ç kan tehlikeler ve f rsatlar konular nda sunumlar yap lacak. Geçen y l konferansa denizcilik sektöründen 250 üst düzey yönetici, finans ve denizcilik hizmetleri veren kurulufl temsilcileri kat lm flt. Bu y l konferansa kat l m n daha fazla olmas bekleniyor. arine Money Greece and M anchor sponsor Geden Lines announced the 3 rd Annual Marine Money Istanbul Ship Finance Conference to be held on Thursday 4 th May at the Swissotel The Bosphorus. The keynote speaker will be Mr. Binali Yildirim, Minister of Transport. The issues including, the opportunities and threats in shipping market, news and views about what is hot in Turkish shipping and what financial structures and sources are available in 2006, will be on the agenda of the conference. The presentations will be on economic and market outlook; the availability of finance to Turkish shipping companies from foreign banks; the prospects of shipbuilding in Turkey especially with the advent of the new shipyard area at Yalova; the contribution of the Turkish banks in ship finance; and the threats and opportunities in shipping and shipping finance over the next 24 months. Last year the conference hosted 250 shipping executives, finance providers and shipping service providers. This year more visitors are expected to attend to the conference. etróleos de Venezuela P (PDVSA), Venezuela ile ran n ortak gemi infla faaliyetinde bulunma konusunu incelemek için anlaflmaya vard n bildirdi. Yap lan ön anlaflma petrol tankeri, s v laflt r lm fl do- algaz tankerleri ve di er tiplerde gemilerin ortaklafla infla edilmesini öngörüyor. Bu giriflim ayr ca Venezuelal lar n gemi infla teknolojisinde e itilmesini de sa layacak. Anlaflma Venezuela n n baflkenti Caracas da PDVSA ile Sadra Iran Marine Industrial Company aras nda imzaland. Petrol üreten bu iki ülke aras ndaki ba lar, Venezuela Cumhurbaflkan Hugo ran ile Venezuela dan Ortak Giriflim Iran, Venezuela Agree on Joint Operation Chávez in ABD nin ekonomik ve siyasi egemenli ine karfl ç kmaya yönelik uluslararas bir ittifak kurma çabalar nedeniyle yak nlaflt. ki ülke aras nda imzalanan birçok anlaflma aras nda bir çimento flirketi, otomobil parçalar fabrikas ve Venezuela da 10,000 konut infla edilmesiyle ilgili birer proje de bulunuyor. ki ülke ayr ca Venezuela n n Orinoco nehri bölgesinde a r ham petrol yataklar nda ortak arama çal flmalar yürütme konusunda da anlaflmaya vard. ran ve Venezuela üretim miktarlar n kontrol ederek petrol fiyatlar n n desteklenmesi çabalar na sürekli olarak destek veriyor. ccording to Petróleos de A Venezuela (PDVSA), Venezuela and Iran have agreed to explore setting up a joint shipbuilding operation. The preliminary agreement looks towards jointly building oil tankers, liquid natural gas tankers and other vessels. This would also train Venezuelans in shipbuilding technology. The deal was signed in Caracas between PDVSA and Sadra Iran Marine Industrial Company. Ties between the two oil-producing countries have become closer as Venezuelan president Hugo Chávez has sought to build international alliances to counter US economic and political dominance. The two governments have signed many other agreements, including plans for a cement company, an auto parts plant and a project to build 10,000 homes in Venezuela. The two have also agreed to jointly survey and certify heavy crude deposits in Venezuela s Orinoco river belt. Both have consistently backed efforts to bolster oil prices by controlling production volumes. 006 ULUSLARARASI DEN Z ve T CARET fiubat 2006

2 Intertanko/Intercargo ile DMA Pilotaj Alan nda Güç Birli i Yapacak Intertanko/Intercargo, DMA Join Forces on Pilotage arfl l kl yürütülen görüflmeler K sonucunda Intertanko ve Intercargo ile Danimarka Denizcilik daresi (DMA) bir Ortak Pilotaj Kullanma Grubu kurma konusunda anlaflmaya vard. Gruba ayr ca Danimarka Kraliyet Seyir ve Hidrografi daresi (RDANH) de kat - lacak. Intertanko ayr ca bu giriflime destek sa lamak ve gruba kat lmalar n temin etmek üzere sektör ortaklar ndan da yard m talep edecek. Sektör-devlet iflbirli inde geçeklefltirilen bu giriflimin geçmifli Danimarka Denizcilik daresi nin özellikle Great Belt ve Sound gibi dar Balt k geçitlerinde olmak üzere Danimarka sular nda tehlike arz eden seyir güçlükleri ile iliflkili endiflelerine dayan yor. dare, uluslararas denizcilik birliklerinden üyelerini IMO nun MSC.138 (76) say l karar ile tavsiye edildi i gibi Balt k Denizi ne girip ç karken bir k lavuz almalar konusunda teflvik etmelerini istedi. Ancak, IMO nun MSC.138 (76) say l karar n n bir tavsiye niteli inde olmas nedeniyle bölgede k lavuz kullan m n sa lamak mümkün görünmüyor. Bununla birlikte Intertanko ile Intercargo bu talebi inceleyerek DMA n n talebine destek sa lamay kabul etti. Bu geliflmeye paralel olarak Intertanko birtak m Danimarka Bo az pilotaj flartlar gelifltirdi. Intertanko, kiralayanlar n güvenli seyir konusunda sorumlulu u paylaflmas gerekti i inanc yla bu flartlar n tanker sektöründe uygulanmas n teflvik ediyor. Intercargo da ayn inanca sahip ve bu nedenle halihaz rda kuru dökme yük sektörü için benzer flartlar n gelifltirilmesi yönünde çal flmalar yap yor. Kurulacak grup için resmi görev tan mlar yap lacak. Amaç, grubun iki yönlü bir geri besleme, inceleme, yorumlama ve eylemde bulunma süreci formüle etmesini sa lamak. Bu süreç esas olarak sorumlu güvenlik, iletiflim ve köprüüstü ekibi koordinasyonu ile iliflkili olacak. Ayr ca bölgede pilotaj konusunda ileride yeni kural getirilmesi sonucu ortaya ç kabilecek sorunlar da kapsayabilecek. s a result of mutual Adiscussions, Intertanko and Intercargo and the Danish Maritime Authority (DMA) agreed to set up a Joint Pilotage User Group. The group will also be joined by the Royal Danish Administration of Navigation and Hydrography (RDANH). Intertanko will also be seeking support from its industry partners to support this initiative and participate in the group. The background of this industrygovernment initiative relates to the concerns expressed by the Danish Maritime regarding the difficulties surrounding navigation in Danish waters, particularly in the narrow Baltic straits such as the Great Belt and the Sound. It has requested that a wide range of international shipping associations urge their members to take a pilot when they enter or leave the Baltic Sea, as recommended by IMO resolution MSC.138 (76). However, because resolution MSC.138(76) is a recommendation, it is not possible to enforce pilotage in the region. Nevertheless Intertanko and Intercargo have reviewed this request and have agreed to support the DMA s request. In parallel with this development, Intertanko has developed Danish Strait pilotage clauses - voyage & time charter - and is encouraging their application in the tanker industry in the belief that charterers should share in the responsibility for safe navigation. Intercargo has the same belief and is therefore currently reviewing a similar clause for dry bulk shipping on time charter. Formal terms of reference for the group will be drawn up. The intention is that this group will formulate a two-way process of feedback, review, comment, and action that will primarily be related to responsible safety, communication, and bridge team coordination. It may ultimately include issues such as those associated with any future deregulation of pilotage in the region. Hyundai Heavy 6.6 Milyar Dolarl k Sat fl Hedefliyor Hyundai Heavy Aims for $6.6B in Sales yundai Heavy Industries Co., H 2005 y l nda gerçeklefltirdi i sat fllar % 23 artt rarak 6.6 milyar dolara ç karmay hedefliyor. fiirket membran tip LNG gemileri ve çok büyük LPG tankerleri gibi katma de eri yüksek gemilerin teknolojik gelifltirilmesine yo- unlaflmaya devam etmeyi planl - yor. fiirketin gemi infla d fl nda di er 6 ifl kolunda gerçeklefltirdi- i sat fllar n da 6.3 milyar dolara ulaflmas bekleniyor. fiirket, geçti imiz y l Pohang da hizmete giren üretim tesisleri ile Ulsan da yap m devam eden yeni bir blok üretim tesisinin etkin bir flekilde kullan lmas yla dünyan n en büyük y ll k gemi infla kapasitesi olan 1.5 milyon metrik tona ulaflmay hedefliyor. (Kaynak: yundai Heavy Industries Co. H stated that it is targeting shipbuilding sales of $6.6 billion this year, 23 percent up from The shipbuilder plans to continue focusing on technological development of high value-added vessels such as membrane liquid natural gas carriers and supersized liquified petroleum gas tankers. The company s nonshipbuilding sales from six other business divisions are expected to reach $6.3 billion. It plans to reach the world s largest annual shipbuilding capacity of 1.5 million metric tons through efficient operation of production facilities in Pohang, which began running last year, and a new block-building factory currently under construction in Ulsan. (Source: MARINE & COMMERCE FEBRUARY

3 KS IH SO A R T D AW LA GV AE IMO ve Interferry Feribot Güvenli i Konusunda Anlaflma mzalad luslararas Denizcilik Örgütü U (IMO) ile bir sivil sanayi kuruluflu olan Interferry, IMO nun Entegre Teknik flbirli i Program vas tas yla geliflmekte olan ülkelerde ilgili kapasite gelifltirme faaliyetleri konusunda iflbirli- i yaparak Konvansiyona tabi olmayan feribotlar n güvenli ini gelifltirmeye yönelik müflterek faaliyetlerde bulunma konusunda bir Mutabakat Belgesi imzalad. Bu geliflme son y llarda s k s k meydana gelen kazalar ve can kay plar n n ard ndan sektördeki güvenli in artt r lmas yönünde devam eden çal flmalar n bir parças n oluflturuyor. Örgütler anlaflma uyar nca, feribot güvenli- inin artt r lmas na yönelik potansiyel çözümlerin belirlenmesi amac yla Örgütlerin çal flmalar için pilot ülke olarak seçti i ve tarihin en feci feribot felaketlerinden birkaç n yaflam fl olan Bangladefl gibi ilgili taraflarla yak n bir flekilde çal flacak. ki Örgüt ayr ca belirli birtak m maliyetlerin de paylafl lmas konusunda anlaflmaya vard. IMO and Interferry Sign Agreement on Ferry Safety IMO ilgili devletlerden ve çok tarafl finansman kurulufllar ndan mali destek arayacak. Interferry özel sektördeki feribot iflletmecileri ile kendi üyelerine ve ayr ca di er uluslararas özel sektör kurulufllar na ulaflarak bu giriflim hakk nda bilgi verip desteklerini isteyecek. Interferry ayr ca pilot ülkede faaliyet gösteren özel sektör feribot iflletmecilerinden de yard m temin etmeye çal flacak. ki Örgüt ayr ca, pilot ülkede ilgili tüm taraflar n feribot güvenli inin gelifltirilmesi çal flmalar - na kat lmas n sa lamaya çal flacak ulusal bir çal flma grubunun faaliyetlerine de destek vermeye yönelik malzeme ve dokümantasyonun haz rlanmas konusunda da iflbirli i yapacak. Bir çal flma grubu ele al nmas gereken sorunlar belirleyecek, üstesinden gelinmesi gereken engelleri tespit edecek ve uygulanabilir çözümler önerecek. Bu aflamada Bangladefl in farkl bölgelerinde üç pilot proje öngörülüyor. Her bölge belirli bir konuya odaklanacak. ccording to reports, the A International Maritime Organization (IMO) and the nongovernmental industry organization Interferry have signed a Memorandum of Understanding formalizing the two Organizations intent to work together towards enhancing the safety of non-convention ferries by collaborating, through IMO s Integrated Technical Co-operation Programme, on related capacity-building activities within developing countries. The move is part of a continued drive to improve safety in a sector which has seen repeated accidents and loss of life in recent years. Under the agreement, the two Organizations will work closely with interested parties such as Bangladesh, which has been selected as a pilot country for the Organizations work, and which has seen some of the worst ferry disasters, with the aim of identifying potential solutions to increasing ferry safety. The two Organizations have agreed to share certain costs and IMO will seek financial support from governments and multilateral funding organizations. Interferry will reach out to private sector ferry operators and its own members, as well as other international private sector organizations, to inform them of the initiative and seek their support, as well as seeking the assistance of private sector ferry operators in the pilot country itself. The two Organizations will also collaborate on the preparation of materials and documentation to support the operation of a national working group in the pilot country which will seek to involve all stakeholders in improving ferry safety. A working group will select sites, identify the issues to be addressed, highlight the obstacles that need to be overcome and suggest solutions that could be implemented. At this stage, three pilot projects are being anticipated in different parts of Bangladesh, each site selected to focus on a particular issue. Titanik in Feribotu Kurtuluyor Titanic's Ferry Boat Saved ngiliz hükümeti bir zamanlar Titanik e yolcu tafl mak için kulla- n lan, paslanmaya yüz tutmufl bir tekneyi kurtarmak için 305,603 dolardan fazla para ödedi. Belfast a geri götürülmek yerine gemi sökümcülerinin elinde yok olmas ndan korkulan SS Nomadic isimli deniz arac için Paris te bir aç k artt rma gerçeklefltirildi. Tekne, 1912 y l nda Titanik in deniz indirildi i Harland & Wolff tersanesinde infla edilen son White Star tipi deniz arac olma özelli i tafl yor. Nomadic için para toplama faaliyetlerini ve teknenin tam olarak restorasyonunu idare etmek üzere özel bir vak f kurulacak. Kampanyay yürütenler Titanik in miras ve Belfast tarihinin çok önemli bir parças kabul edilen gemiye müdahale edilip kurtar lmas amac yla yetkilileri bir süredir s k flt r yordu. Titanik in bat fl ndan 56 y l sonra hurdaya ç kan Nomadic daha sonra restoran olarak kullan lm flt. 67,36 m uzunlu unda olan tekne 2002 y l Nisan ay ndan bu yana Fransa n n kuzey bat s nda Le Havre da bir kuru havuzda bulunuyordu. Nomadic daha önce Kas m ay nda gerçeklefltirilen baflka bir müzayedede sat lamam flt. he British government paid T more than $305,603 to save a rusting boat which once ferried passengers on to the Titanic. The bid was accepted at an auction in Paris after fears that the SS Nomadic would end up in a breaker s yard instead of being brought back to Belfast. The ferry was the last White Star vessel to be built at the Harland and Wolff shipyard where the Titanic was launched in A special charitable trust will now be set up to oversee fundraising and the full restoration of the Nomadic. Campaigners had urged the authorities to intervene and rescue the ship which is regarded as a crucial part of the Titanic legacy and Belfast s history. The Nomadic, which was sold for scrap 56 years after the sinking of the Titanic, was later used as a restaurant. The 221- ft. long ferry has been in drydock in Le Havre, northwest France, since April It was failed to sell at an earlier auction held in November. 008 ULUSLARARASI DEN Z ve T CARET fiubat 2006

4 Shanghai nin 2005 Gemi nfla Kapasitesi 4.3 Milyon DWT yi Aflt Shanghai s 2005 Shipbuilding Capacities Surpass 4.3M DWT hanghai de bulunun dört büyük gemi infla üssünde 2005 S y l nda toplam 71 gemi infla edildi i ve bu gemilerin toplam de erinin y ll k bazda %15.4 artarak 2.1 milyar dolara ulaflt bildirildi. Dört büyük üssün gemi infla kapasiteleri de 2005 y l nda 4.3 milyon dwt yi aflt. Bu 2004 y l na k yasla 1.2 milyon DWT lik bir art fla karfl l k geliyor. Bu dört büyük üssün isimleri Hudong-Zhonghua Shipbuilding (Group) Co. Ltd., Jiangnan Shipyard (Group) Co. Ltd., Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding Co. Ltd. ve Shanghai Shipyard & Chenxi Shipyard Co. Ltd. Bu tersaneler 2005 y l nda 4.6 milyar dolarl k sözleflme imzalad ve 68 gemi veya 6.9 milyon dwt lik yeni siparifl ald. Gemi infla kapasiteleri 2005 y l nda 5 milyon dwt yi aflan bu 4 üs Çin in bir devlet kuruluflu olan China State Shipbuilding Corporation n kontrolünde ve dünyan n en büyük 5 gemi infla flirketinden biri konumunda. he reports stated that the T four major shipbuilding bases in Shanghai manufactured 71 ships in 2005 with a total value of about $2.1 billion, up 15.4% year-on-year. The shipbuilding capacities of the four major bases exceeded 4.3 million dwt in 2005, an increase of more than 1.2 million DWT over The four bases are Hudong- Zhonghua Shipbuilding (Group) Co. Ltd, Jiangnan Shipyard (Group) Co. Ltd., Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding Co. Ltd, and Shanghai Shipyard & Chenxi Shipyard Co. Ltd. In 2005, the four bases obtained RMB $4.6 billion worth of contracts and received new orders of 68 ships, or 6.9 million dwt. The four bases are under the China State Shipbuilding Corporation, whose shipbuilding capacity in 2005 surpassed 5 million dwt to be ranked among the top five shipbuilding companies in the world.

5 KS IH SO A R T D AW LA GV AE Posidonia da Buluflal m Let s Meet at Posidonia ünyan n önde gelen denizcilik fuarlar ndan biri olan D Posidonia 2006 n n 20. si, Piraeus Fuar Merkezi nde tespit edilen yap sal güvenlik sorunlar ve binan n desteklenmesi için gerekli çal flmalar n bafllat lm fl olmas nedeniyle bu y l yeni ve daha büyük bir mekanda düzenleniyor. Böylece Posidonia 2006, hem eski hem de yeni kat l mc - lar n artan alan talebinin karfl - lanmas na olanak sa layacak. Posidonia fuarlar 2 y lda bir gerçeklefltiriliyor y l nda gerçeklefltirilen son Posidonia fuar na toplam 1,600 Yunanl ve uluslararas firma kat lm flt. Fuar bu y l eski Atina Havaliman n n yerinde infla edilen Hellenikon Fuar Merkezi nde 5-9 Haziran tarihleri aras nda düzenlenecek. Posidonia 2006 n n, fuar n 37 y ll k tarihinde en büyük organizasyon olmas bekleniyor. Yeni mekan 30,000 metrekare ile eskisinden %30 daha fazla fuar alan sunuyor. Böylece kat l mc lara fuar alanlar n büyütme olana n n yan s ra, daha esnek seçenekler de sunulabilecek. Fuar alan tek kat üzerinde bulunacak. Bu da kat - l mc lar, yükleniciler ve ziyaretçilerin fuara ulafl m n büyük oranda kolaylaflt racak ve donan m ve teknolojilerin a rl k ve boyutlar na bakmaks z n sergilenmesine imkan tan yacak. Yeni fuar yeri ayr ca son derece genifl ücretsiz park olana sunuyor ve fuar yerine ulafl m toplu tafl mac l k ve özel servis otobüsleriyle de desteklenecek. Fuar n Hellenikon Fuar Merkezi ne tafl nmas, öngörülen geniflleme planlar n n ve 20 den fazla ulusal pavyonun bulunaca ve 70 ten fazla ülkeden gelecek kat l mc lar ile dünyan n dört bir yan ndan 16,000 ziyaretçinin gelece i tahmin edilen 2006 organizasyonu için planlanan büyümenin gerçeklefltirilmesine yard mc olacak. Yunan denizcilik sektörü, 4,000 gemiden oluflan 140 milyon tonluk bir gemi filosunu temsil eden, 14 milyar dolarl k 350 yeni infla siparifli verebilecek ve mevcut gemilerin modernizasyonu, bak m ve ikmali için 8 milyar dolarl k y ll k bütçe ay rabilecek kapasiteye sahip bir sektör konumunda. Fuar n sponsorlar aras nda Yunanistan Deniz Ticareti Bakanl, Yunanistan Ege Bakanl, Piraeus Belediyesi, Yunan Deniz Ticaret Odas, Yunanistan Armatörler Birli i, Yunan Denizcilik flbirli i Komitesi, Akdeniz Yük Gemisi Armatörleri Birli i, Yunanistan Yolcu Gemisi fiirketleri Birli i ile K y Yolcu Gemisi Armatörleri Birli i bulunuyor. Marine&Commerce (Uluslararas Deniz ve Ticaret) Dergisi olarak Posidonia 2006 da bizim de bir stand m z olacak ve fuar kat l mc lar ile ziyaretçilerini fuar vesilesiyle ç karaca- m z ÖZEL say m zla karfl layaca z. fiirketinizin tan t lmas n isterseniz, (pbx) numaral telefondan bizleri arayabilirsiniz. Fuarda MEAK Deniz Ticaret Odas, gemi infla sanayi, K y Emniyeti, DenizTemiz/TUR- MEPA ve birkaç flirkete ev sahipli i yapacak bir de Türk pavyonu yer alacak. MEAK Deniz Ticaret Odas ayr ca fuara bir yolcu gemisiyle sefer düzenlemeyi planl yor. osidonia 2006, the 20th P edition of one of the world's major international shipping exhibition, will be held at a new and bigger venue this year, in a move dictated by the recent identification of structural safety issues at the Piraeus Exhibition Centre and the remedial action taken to support the building. This move will allow Posidonia 2006 to satisfy the increased demand for space by old and new exhibitors. As reported the biennial event, which attracted over 1,600 Greek and international exhibitors in 2004, will be held this year at the Hellenikon Exhibition Centre (HEC), at the site of the former Athens Airport, from June 5-9 and is expected to be the biggest in the show's 37-year-long history. The new venue gives an increase of 30% in available exhibitor space, from 23,000 square metres to HEC's total of 30,000 square metres, allowing for additional growth potential and more flexible options for our exhibitors. It provides exhibitor space on a single level, greatly improving access for exhibitors, contractors and visitors alike and also gives the opportunity to display equipment and technology regardless of weight and size. The new venue also boasts extensive free parking facilities and access to the venue is supported by public transport and dedicated shuttle buses. The move to the Hellenikon Exhibition Centre will help to materialise the current expansion plans for the exhibition and better accommodate the projected growth for the 2006 event, which will attract over 20 national pavilions, exhibitors from more than 70 countries and 16,000 visitors from around the world. Greek maritime industry represents a 140 million ton shipping fleet of 4,000 vessels capable of ordering US$ 14 billion of 350 newbuilding and with an annual US$ 8 billion budget for modernization, maintenance and supply for existing units. The exhibition is sponsored by the Greek Ministry of Mercantile Marine, the Greek Ministry of the Aegean, the Municipality of Piraeus, the Hellenic Chamber of Shipping, the Union of Greek Shipowners, the Greek Shipping Cooperation Committee, the Union of Shipowners of Mediterranean Cargo Vessels, the Greek Association of Passenger Ship Companies and the Union of Coastal Passenger Ship Owners. We, as Marine&Commerce magazine, will have a stand at Posidonia 2006 and meet the exhibitors and visitors with our SPECIAL issue due to the exhibition. If you would like to promote your company please call at pbx. There will be Turkish pavilion hosting The IMEAK Chamber of Shipping, shipbuilding industry, coastal safety, Turmepa and a few companies. The IMEAK Chamber of Shipping is also planning a voyage by a cruise vessel. 010 ULUSLARARASI DEN Z ve T CARET fiubat 2006

6 AB Direktifine Karfl Koalisyon Coalition Against EU Directive enizcilik sektörü örgütlerinden oluflan büyük bir D koalisyon, üye ülkelerin 1 Mart 2007 tarihinden itibaren uygulamak zorunda oldu u Gemi Kaynakl Kirlenme ile ilgili Cezai Müeyyideler hakk nda AB Direktifi nin geçerlili ini test etmeye yönelik dava açt. INTERCARGO ile birlikte IN- TERTANKO, Yunan Denizcilik flbirli i Komitesi, Lloyd s Register ve Uluslararas Gemi Kurtarma Birli i, Direktif in yarg denetiminden geçmesi için Londra Yüksek Mahkemesi ne baflvurdu. Koalisyon bir karar verilmesi için konunun Lüksemburg daki Avrupa Adalet Divan na havale edilmesini istiyor. Sektör koalisyonu Direktif in uluslararas hukukla çeliflmesi nedeniyle AB kanunlar alt nda geçersiz oldu unu iddia ediyor. Denizcilik sektörünün menfaatlerinin genifl bir kesimini temsil eden koalisyon, uygulanmas durumunda Direktif in AB üyesi devletleri 1973 tarihli Denizlerin Gemiler Taraf ndan Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararas Sözleflme (MARPOL) ile 1982 tarihli Birleflmifl Milletler Deniz Hukuku Sözleflmesi (UNCLOS) alt ndaki yükümlülüklerini ihlal eder hale getirece- ini iddia ediyor. Direktif, uluslararas hukuk alt nda herhangi bir yükümlülü ün olmad ar zi kirletme olaylar na yönelik cezai müeyyideler öngörebilir. Koalisyon ayr ca Direktif in ceza mevzuat ile iliflkili olarak yükümlülük testinin yeterince aç k olmamas ve di er birtak m yönlerden hukuki kesinlik prensibini yerine getirmemesi nedeniyle eksik oldu unu da iddia ediyor. Aç lan dava sektörel kurulufllar ile di er gözlemcilerin Direktif in tasla n n ilk kez yay nland 2003 y l ndan bu yana dile getirdi i kayg lar mahkemeye sunuyor. Bu kayg lar, di- erlerinin yan s ra, Uluslararas Deniz Hukuku Mahkemesi eski bafl hakimi ve tan nm fl bir hukukçu olan Dr. Thomas Mensah taraf ndan da paylafl l yor. Baflvuruyla birlikte sunulan beyanatlarda koalisyon kendisini güvenli tafl mac l k, daha temiz denizler ve gemilerden kaynaklanan kirlili in önlenmesi için daha fazla geliflme sa lama amac na yönelik etkili önlemler al nmas na adam fl oldu unun alt n çiziyor. Bununla birlikte koalisyon, Direktif in bu hedeflere katk da bulunmayaca ndan ve özellikle de kaliteli gemi personeli istihdam edilmesi ve korunmas ve klas kurulufllar, gemi kurtar c lar ve gemi güvenli- i ve çevrenin korunmas ile ilgili di erleri üzerinde ters bir etkiye sahip olaca ndan emin. Koalisyon, uluslararas hukukun üstünlü ünün denizcili in etkili bir flekilde düzenlenmesi için hayati önem tafl d na inan yor ve tüm AB üye ülkeleri de dahil olmak üzere 166 üye devlete sahip Uluslararas Denizcilik Örgütü nün himayesinde global bir düzenleme yap lmas na destek veriyor. Bu dava, uluslararas hukukla çat flan ve koalisyonun görüflüne göre denizcili i global olarak etkin bir flekilde düzenlenmesi görüflüne zarar veren tek tarafl bir bölgesel mevzuat n geçerlili ini test etme amac na yönelik olarak aç ld. broad coalition of shipping A industry organisations has brought legal proceedings to test the validity of the EU Directive on Criminal Sanctions for Ship-Source Pollution, which member states are required to implement by 1 March INTERTANKO, together with INTERCARGO, the Greek Shipping Cooperation Committee, Lloyd s Register and the International Salvage Union have applied to the High Court in London for judicial review of the Directive, and they are asking it to refer the matter to the European Court of Justice in Luxembourg for a ruling. The industry coalition contends that under EU law the Directive is invalid on the grounds that it conflicts with international law. Representing a broad crosssection of shipping industry interests, the coalition contends that the Directive, if implemented, would put EU member states in breach of their treaty law obligations under the International Convention on the Prevention of Pollution from ships 1973 (MARPOL) and the United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS). The Directive would result in criminal sanctions for accidental pollution in cases where liability is excluded by international law. The coalition also maintains that the Directive is flawed because its test of liability is not sufficiently clear for penal legislation, and because it fails in various other respects to satisfy the Community principle of legal certainty. The proceedings bring before the courts concerns which industry bodies and other observers have voiced since the first draft of the Directive was Stephen Van Dyck, Chairman, INTERTANKO published in 2003, and which have been shared (among others) by the eminent international jurist Dr. Thomas Mensah, a former presiding judge of the International Tribunal on the Law of the Sea. In statements filed with the application the coalition stresses that it is fully committed to safe transport, cleaner seas, and effective measures to achieve further improvements in the prevention of pollution from ships. However the coalition is clear that the Directive will not contribute to these objectives but will have a counter-productive effect, notably on the retention and recruitment of quality crews, and on the roles of classification societies, salvors and others concerned with ship safety and protection of the environment. The coalition is convinced that the supremacy of international law is vital to the effective regulation of shipping. It supports global regulation under the auspices of the International Maritime Organisation, which has 166 member states including all EU member states. This action has been brought to test the validity of unilateral regional legislation which is in conflict with international law and, in the coalition s view, threatens toundermine effective global regulation of shipping. MARINE & COMMERCE FEBRUARY

Japan Finance Corporation n uluslararas

Japan Finance Corporation n uluslararas Wastes From Large Vessels To Be Tracked From Virtual Environment Büyük Gemilerin At klar da Sanal Ortamdan Takip Edilebilecek Second Export Credit Line for Ships to Turkiye Türkiye çin nfla Edilen Gemilere

Detaylı

Variable Turbine Geometry Optimises Torque And Reduces Emissions

Variable Turbine Geometry Optimises Torque And Reduces Emissions KS IH SO A R T D AW LA GV AE Variable Turbine Geometry Optimises Torque And Reduces Emissions De iflken Türbin Geometrisi, Torku Optimize Ediyor Ve Emisyonlar Azalt yor ne of the most powerful O tugs in

Detaylı

Ulstein Es-Cad, Türkiye Bilimsel

Ulstein Es-Cad, Türkiye Bilimsel Oceanographic Research Vessel For Turkey Türkiye ye Oflinografik Araflt rma Gemisi lstein Es-Cad has entered U into a contract with the Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK)

Detaylı

Istanbul Strait Local Traffic Control Center Opens

Istanbul Strait Local Traffic Control Center Opens KB IR SI A E F H AN BE EW RS L E R Istanbul Strait Local Traffic Control Center Opens Deal Technology, i-marine; Iopened the Istanbul Strait Local Traffic Control Center, which will keep the sea traffic

Detaylı

Variable Turbine Geometry Optimises Torque And Reduces Emissions

Variable Turbine Geometry Optimises Torque And Reduces Emissions Variable Turbine Geometry Optimises Torque And Reduces Emissions De iflken Türbin Geometrisi, Torku Optimize Ediyor Ve Emisyonlar Azalt yor ne of the most powerful O tugs in the port of Hamburg has just

Detaylı

Gemi Sanayicileri AB'ye Bir Ad m Daha Yaklaflt Ship Industrialists are One Step Closer to EU

Gemi Sanayicileri AB'ye Bir Ad m Daha Yaklaflt Ship Industrialists are One Step Closer to EU YIL/YEAR:3 SAYI / ISSUE:20 TEMMUZ-A USTOS / July-August 2010 Gemi Sanayicileri AB'ye Bir Ad m Daha Yaklaflt Ship Industrialists are One Step Closer to EU M. M. van Gulpen : Paola Lancellotti: Ali Eser:

Detaylı

Nihat Ergün OSB Projesi Gemi Sanayine Katk Sa layacak OIZ Project will contribute to the ship industry

Nihat Ergün OSB Projesi Gemi Sanayine Katk Sa layacak OIZ Project will contribute to the ship industry YIL/YEAR:2 SAYI / ISSUE:12 MART-N SAN / March-April 2009 Nihat Ergün OSB Projesi Gemi Sanayine Katk Sa layacak OIZ Project will contribute to the ship industry Prof. Dr. Ahmet Dursun Alkan: Türk Gemi Sanayicileri

Detaylı

Deniz Kuvvetleri Komutan

Deniz Kuvvetleri Komutan Donanma tersanelerine aç k davet Open invitation to Navy Shipyards Erdemir den Yar mca ya lojistik merkez Erdemir establishes logistics center in Yar mca ürkiye nin demir-çelik de- Erdemir A.fi., Yar m-

Detaylı

CE Certificates by Turkish Loyd

CE Certificates by Turkish Loyd KB IR SI A E F H AN BE EW RS L E R CE Certificates by Turkish Loyd CE Belgeleri Türk Loydu ndan Binali Y ld r m, Doç.Dr.Mustafa nsel y signing of new protocol, B yachts are going to be CE certified by

Detaylı

1. Uluslararas Do algaz flletmecili i ve Teknik E itim Sempozyumu

1. Uluslararas Do algaz flletmecili i ve Teknik E itim Sempozyumu 30-31 Mart / 30-31 March 1. Uluslararas Do algaz flletmecili i ve Teknik E itim Sempozyumu Bildiriler Kitabı 1 st International Symposium on Natural Gas Operations & Vocational Education and Training Proceedings

Detaylı

2 004 y l ortas ndaki rakamlarla karfl laflt r ld nda bu dwt

2 004 y l ortas ndaki rakamlarla karfl laflt r ld nda bu dwt TREMENDOUS ORDER ACTIVITIES OLA ANÜSTÜ GEM S PAR filer Dünya denizcilik sektöründeki siparifl faaliyetleri 2005 y l nda ola anüstü seviyelere ç kt. 1 Temmuz 2005 itibariyle toplam 226.7 milyon dwt ve 98.5

Detaylı

THE TREASURES ON THE COASTS: MARINAS KIYILARDAK HAZ NE; MAR NALAR

THE TREASURES ON THE COASTS: MARINAS KIYILARDAK HAZ NE; MAR NALAR THE TREASURES ON THE COASTS: MARINAS KIYILARDAK HAZ NE; MAR NALAR BANU SARI Türkiye de özellefltirme ve kamu ihaleleri sürecinde yaflanan gecikmeler, y llard r gündemdeki yerini koruyor. halelerin ard

Detaylı

Türkiye nin ÇED raporlu ilk sanayi bölgesi: Yalova G OSB The First Industrial Zone with EIA report: Yalova GIOSB

Türkiye nin ÇED raporlu ilk sanayi bölgesi: Yalova G OSB The First Industrial Zone with EIA report: Yalova GIOSB Türkiye nin ÇED raporlu ilk sanayi bölgesi: Yalova G OSB The First Industrial Zone with EIA report: Yalova GIOSB > Yaflar Duran Aytafl: > Özdemir Ataseven: > Yat sektörünün envanteri ç k yor Yalova G OSB

Detaylı

Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... our passion...

Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... our passion... Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... Helping others fly is our business, our passion... 2003 ÇELEB HAVA SERV S A.fi. FAALiYET RAPORU ÇELEB GROUND HANDLING INC. ANNUAL REPORT çindekiler Contents 02

Detaylı

anniversary and ICVB on its 10th and wish them many more years of continued success.

anniversary and ICVB on its 10th and wish them many more years of continued success. Turizm Gelifltirme ve E itim Vakf, turizm e itimi ve kongre turizmi alan nda yapt çal flmalarla Türk turizminin gelifltirilmesinde öncü ve örnek bir sivil toplum kurulufludur. Vak f bünyesinde oluflturulan

Detaylı

YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu. zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED

YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu. zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED içindekiler ndex YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher zzet Karaca Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi

Detaylı

Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor. Turkey is the heart and soul of our business. Andreas Renschler

Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor. Turkey is the heart and soul of our business. Andreas Renschler Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor Turkey is the heart and soul of our business Andreas Renschler Daimler AG Yönetim Kurulu Üyesi, Daimler Kamyon ve Otobüs Grubu Baflkan Daimler AG Board

Detaylı

ILO CENEVRE DEN HABERLER - NEWS FROM ILO GENEVA

ILO CENEVRE DEN HABERLER - NEWS FROM ILO GENEVA Newsletter 2005-1: Nisan ILO CENEVRE DEN HABERLER - NEWS FROM ILO GENEVA ILO Yönetim Kurulu 292. oturumunu tamamlad Ele al nan konular aras nda iflçi haklar, 2006-2007 dönemi bütçesi, küreselleflme ve

Detaylı

TURCAS PETROL A.fi. FAAL YET RAPORU

TURCAS PETROL A.fi. FAAL YET RAPORU TURCAS PETROL A.fi. 05 FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT Ç NDEK LER CONTENTS Vizyon 01 K saca Turcas Petrol 03 Finansal Göstergeler 04 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 06 Yönetim Kurulu 12 Yönetim 13 Sermaye

Detaylı

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc.

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. faaliyet raporu 20 07 annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. Ç NDEK LER Yönetim Kurulu'nun Mesajı Yönetim Kurulu 2007 Yılı Faaliyet Raporu 1. Faaliyet Konusu 2. Yönetim ve

Detaylı

CSR Principles in International Business The development and publishing of this booklet was made possible through the financial contribution of the Human Rights Funds of the Consulate- General of the Kingdom

Detaylı

Hindistan: Gelin, Yat r m

Hindistan: Gelin, Yat r m Hindistan: Gelin, Yat r m Yap n, Üretin, Kazan n 68 Invitation from India for Turkish textile producers: Come, Invest, Produce, Profit ünyan n en büyük pamuk üreticisi ve müflterilerinden, tekstil ve haz

Detaylı

ERNST & YOUNG KASIM/NOVEMBER 2007. 2008 YILI BÜTÇES TBMM YE SUNULDU Mehmet KORKUSUZ

ERNST & YOUNG KASIM/NOVEMBER 2007. 2008 YILI BÜTÇES TBMM YE SUNULDU Mehmet KORKUSUZ ERNST & YOUNG www.ey.com www.vergidegundem.com KASIM/NOVEMBER 2007 2007 Ernst & Young All Rights Reserved. Ernst & Young is a registered trademark. stanbul Merkez Ofis Büyükdere Caddesi Beytem Plaza fiiflli

Detaylı

FAAL YET RAPORU / ANNUAL REPORT 2002. TURCAS PETROL A.fi.

FAAL YET RAPORU / ANNUAL REPORT 2002. TURCAS PETROL A.fi. FAAL YET RAPORU / ANNUAL REPORT 2002 TURCAS PETROL A.fi. V ZYON Hizmette 60 y l aflk n birikimle, ülkemizin ilk tercih edilen ve en sayg n akaryak t flirketi olaca z. VISION Building on more than 60 years

Detaylı

Foreign direct investment is no longer foreign to Turkey

Foreign direct investment is no longer foreign to Turkey YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher Tahir Uysal Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K:3 Befliktafl- stanbul 8 Baflkan Tahir Uysal ile yeni dönemde YASED Uluslararas Yat r mc lar Derne

Detaylı

Ç NDEK LER CONTENTS. Grup Yap s Group Structure. fltiraklerimiz Our Subsidiaries. Finansal Göstergeler Financial Highlights

Ç NDEK LER CONTENTS. Grup Yap s Group Structure. fltiraklerimiz Our Subsidiaries. Finansal Göstergeler Financial Highlights Ç NDEK LER CONTENTS 2 4 6 8 13 18 24 26 29 30 32 34 35 35 36 39 40 44 Grup Yap s Group Structure Finansal Göstergeler Financial Highlights Operasyonel Göstergeler Operational Highlights Yönetim Kurulu

Detaylı

SONUÇ B LD R S FINAL DECLARATION

SONUÇ B LD R S FINAL DECLARATION SONUÇ B LD R S FINAL DECLARATION 5. ULUSLARARASI BATI TRAKYA TÜRKLER KURULTAYI YEREL YÖNET MLER S YASAL VE S V L ÖRGÜTLENME KOM SYONU SONUÇ B LD R S Komisyonumuz, öngörülen çal flma program çerçevesinde

Detaylı

Göçte 50. y l 50th years at emigration

Göçte 50. y l 50th years at emigration Göçte 50. y l 50th years at emigration içindekiler ndex YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher zzet Karaca Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K: 3 Befliktafl- stanbul kapak konusu /

Detaylı

Çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor Our efforts continue without any pause

Çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor Our efforts continue without any pause YIL / YEAR:5 SAYI / ISSUE: 26 ŞUBAT - MART / FEBRUARY - MARCH 2012 Çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor Our efforts continue without any pause Özdemir Ataseven: Hedef belli! Tekrar dünya gemi inşa

Detaylı

çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4

çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4 çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4 Yönetim Kurulu Baflkan Mesaj / Message of the Chairman of the Board of Directors 5-6 Genel Müdür

Detaylı