Tüm bu tahmini bütçelerin hazırlanması ve finansal planlamanın yapılması işletmelerin geleceğini görme isteğinden kaynaklanmaktadır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tüm bu tahmini bütçelerin hazırlanması ve finansal planlamanın yapılması işletmelerin geleceğini görme isteğinden kaynaklanmaktadır."

Transkript

1 I. GİRİŞ İşletmelerin ömrünün sınırsız olarak kabul edilmesine karşın faaliyetler genelde 1 yıl olarak kabul edilen kısa dönemleri kapsar. Bunun en büyük nedenlerinden biri geleceğin belirsizlik riski taşıması olmasıyla birlikte, bir büyük nedeni de işletme faaliyetlerinin planlama, denetleme ve kontrol aşamalarında daha belirgin ve daha rahat fikir yürütebilme isteğidir. Kabul edilir ki kısa dönemde daha tutarlı öngörülerde bulunma ihtimali ve yapılan hataları daha kolay giderme ihtimali oldukça yüksektir. İşletmeler mali yıl başlamadan, ortalama 2-3 ay önce gelecek dönem için finansal planlar oluştururlar. Bu süreçte bir sonraki dönemde yapılması istenen işler ve varılması istenen sonuçlar için öngörülerde bulunulur. Bu öngörüler en ufak harcamadan en büyük gidere, en küçük kazançtan en büyük gelire kadar işletme de gelecek dönemde varolması muhtemel tüm giriş ve çıkışları kapsar. Bu süreç içerisinde işletmedeki her birim yöneticisi kendi bütçesini hazırlar. Bunlar ; Satış Bütçesi Üretim Bütçesi Direkt İlk Madde ve Malzeme Bütçesi Direkt İşçilik Bütçesi Satışların Maliyeti Bütçesi Nakit Bütçesi gibi bütçelerdir. Bu bütçelerin hazırlanmasından sonra Proforma Bilanço ve Gelir Tablosu hazırlanır. Bütün bu tablolar genellikle 1 yıllık olur ve 3 er aylık dönemlere bölünür. Bu 3 er aylık dönemlerde aylık dönemlere bölünebilir. Tüm bu tahmini bütçelerin hazırlanması ve finansal planlamanın yapılması işletmelerin geleceğini görme isteğinden kaynaklanmaktadır. Bu durum aynı zamanda işletme çalışanları için bir hedef oluşturur. Bu hedeflere ne kadar yaklaşıldığı ara dönemlerde yapılan kontrollerle ve yıl sonunda hazırlanan Bilanço ve Gelir Tablosunun dönem başında hazırlanan Proforma Bilanço ve Gelir Tablosu ile uygunluğuna bakılarak anlaşılabilir. Bu tezde finansal planlamanın aşamaları, bütçeleme ve bütçelerin hazırlanışı hakkında detaylı bilgi vereceğiz. II. Finansal Planlama 1. Giriş Finansal Planlama, işletmenin planlama sürecinin bir parçasıdır. Genel bir kural olarak planlama, karın arttırılması, karar almanın geliştirilmesi ve hatta sayısının azaltılmasına yardımcı olmaktır. Planlama işletmenin geleceğini etkileyecek kararların bu günden alınması demektir. Gelecek belirsiz olduğu için, yapılan planların gerçekleşmemesi de mümkündür. Bu nedenle, gelecek, hareket eden bir hedeftir. Ve planlamanın nedeni de işletmenin amacının geliştirilmesidir. Finansal Planlamanın yararları şu noktalarda toplanmaktadır: 1

2 Yatırım ve finansman kararları birbirleriyle ilişkili ve bir diğerinden bağımsız olarak verilmeyen kararlardır. Bu yönden finansal planlama, yatırım kararlarının verilmesinde yardımcı bir görev üstlenmektedir. Finansal planlama yöneticilerin sürprizlerle karşılaştıklarında uygun kararlar vermelerine yardımcı olmaktadır. Finansal planlama yöneticileri motive edecek somut hedeflerin belirlenmesine ve performans standartlarının oluşturulmasına olanak sağlamaktadır. Finansal planlama konusunun açıklanmasında ele alınması gereken temel başlıklar şu şekilde özetlenebilir : Finansal planlama nedir, Finansal planlamada kullanılan finansal modeller nelerdir ve bütçelemenin finansal planlamadaki rolü nedir? 2. Finansal Planlama A. Tanım Finansal Planlama; 1) İşletmelerin finansman yatırım seçeneklerini analiz etme, 2) Cari kararların gelecekte doğuracağı sonuçları tahminleme, 3) Seçilecek alternatiflere karar verme, 4) Finansal planda belirlenen hedeflere göre ulaşılan performansı ölçme aşamalarından oluşan bir süreçtir. Burada; Finansal Planlamanın yapılma amacının riskin minimize edilmesi olmadığına dikkat edilmesi gerekmektedir. Aksine, finansal planlama hangi risklerin yüklenilmeye değer ve hangilerinin de yüklenilmeye değer olamadığını saptamaya yönelik bir süreç olmadığını saptamaya yönelik bir süreç olmaktadır. Finansal planlama kısa vadeli ve uzun vadeli olmak üzere iki temel gruptan oluşur. Kısa vadeli planlamanın süreci genellikle 12 aya kadar uzanmaktadır. Bu tür planlamanın konusu, işletmenin kısa vadeli borçlarını ödeyecek yeterli nakdi olup olmadığı ve kısa vadeli borçlanmanın en uygun şartlarla yapılması üzerine yoğunlaşmaktadır. Finansal planlamada üzerinde durulması gereken diğer zaman dilimi uzun vadedir. Ve genelde 5-10 yıl arasında değişmektedir. B. Finansal Planlamanın Kapsamı Finansal planlamada üzerinde durulan temel faktörler şunlardır: 1) Nakit Akımları : Nakit akımları başarılı bir finansman planın temelini oluşturur. Birçok işletme planlamada, muhasebe verilerini ve tabloları kullanmaktadır. Ancak muhasebe tabloları ve nakit akımları arasında büyük farklılıkların oluşabilmesi planlamada bu tür verilerin kullanımını sınırlandırmaktadır. Nakit akımları üzerinde odaklaşan bu planlamayla, likidite, esneklik, risk konularına daha fazla dikkat çekilebilir. 2

3 2) Bölümlere Ayrılmış Analiz : büyük işletmelerde planlama süreci işletme bölümleri yada stratejik işlem birimleri temeline göre ayrımlanmaktadır. Bu durumda, her bir bölümün, yatırım, finansman ve toplam nakit akımları üzerinde ayrı ayrı durulmaktadır. 3) Senaryo Analizi : farklı seçeneklerin işletme üzerindeki olası etkilerini belirlemek amacıyla senaryo analizleri kullanılmaktadır. Senaryo analizleri genelde iyimser ve kötümser senaryolar şeklinde uygulanmaktadır. 4) Uzun ve Kısa Vadeli Zaman Dilimleri : Finansal Planlama hem kısa (1 yıldan daha az) hem de uzun vadeli (1 yıldan daha uzun) olarak yapılabilmektedir. Kısa dönemde işletmenin esnekliğini korurken nakit ihtiyaçlarını en etkili şekilde nasıl karşılayacağı (ya da nakit fazlasını nasıl değerlendirileceği) konusu üzerinde durulmaktadır. Daha uzun zaman dilimlerinde ise, maruz kalınan riske göre getirinin maksimizasyonu, likidite ve esneklik problemlerine daha fazla dikkat çekilmektedir. C. Finansal Planlamanın Varsayımları Finansal planlar oluşturulurken, işletmelerin çoğunun kabul ettiği bazı varsayımlar bulunmaktadır. Bu varsayımların çoğu finansal planlama süreci boyunca değişebilme özelliği taşımakla beraber, yine de bazı temel kararlar sabit kalmaktadır. Bunlardan başlıcaları: İşletmenin nakit toplama ve dağıtım sistemlerinin etkinliği ve uzunluğu, Satış ve tahsilat politikaları, Uygun stok yatırımları, Sermaye bütçelemesi teknikleri, Koşulların değişmesi ile birlikte farklılaşması beklenen orijinal sermaye maliyeti, Hedef sermaye yapısı, İşletmenin nakdi kar payı politikası, İşletmenin dönen varlıkları kısa vadeli yabancı kaynaklarla finanse etme konusundaki kararlılığı. Bu durum, dönen varlıkların ve kısa vadeli yabancı kaynakların hacmini belirleyecektir. Sabit niteliği daha fazla olan dönen varlıkları, uzun süreli finansman ile finanse etme kararı da bu aşamada verilmektedir. Varsayımlara katılmayan tek konu ise, toplam işletme stratejisidir. Toplam işletme stratejisi finansal planlama sürecinin bir sonucu olarak ortaya çıkacaktır. D. Finansal Planlamanın Çıktıları Finansal planlama sonucunda ortaya çıkan birbirine bağlı sonuçlar şunlardır : 1) Nakit Akım Tahminleri : Finansal planlama süreci sonunda hem kısa hem de uzun vadeli nakit akım tahminleri ortaya konacaktır. 3

4 2) Açık Bir İşletme Stratejisi : Hesaplanan risk ve getiri oranlarına göre belirli genişleme noktaları saptanacaktır. Ayrıca tasarruf yapılacak ya da tasfiye edilecek bölgelerde belirlenecektir. 3) Kısa ve Uzun Vadeli Sermaye Bütçeleri : Planlanan sermaye harcamaları bölümler arasında genişleme ve tasarruf alanlarına göre dağıtılacaktır. 4) İhtiyaç Duyulan Finansman Miktarı ve Zamanlaması : İşletmenin cari finansman durumu, planlanan ödemeleri, hedeflenen sermaye yapısı, tahminlenen finansal Pazar koşulları bu planlar oluşturulurken göz önüne alınır. Aynı zamanda beklenmeyen durumlar için gerekli esneklik payı korunmaktadır. E. Finansal Planlamanın Boyutları Planlama yapılırken gelecek uzun vade ya da kısa vade olarak iki dilimde ele alınmaktadır. Kısa vade, genelde 12 ayla sınırlandırılırken finansal planlama da daha fazla önem verilen uzun vade ise, ortalama 5 yıl ile ifade edilmektedir. Finansal planlamanın bu ilk boyutu planlama ufku olarak nitelendirilir. Bir finansal plan oluşturulurken, işletmenin tüm proje ve yatırımları bir araya getirilerek ihtiyaç duyulan toplam yatırım miktarı belirlenir. Diğer bir değişle, her bir faaliyet biriminin yatırım teklifleri bir araya getirilir ve bir büyük proje olarak kabul edilir. Bu süreç toplanma olarak nitelendirilir ve planlama sürecinin ikinci boyutunu oluşturur. Planlama ufku ve toplanma derecesi belirlendikten sonra, önemli değişkenler hakkında alternatif varsayımlar seti halinde hazırlanmış girdilerin finansal plana eklenmesi gerekecektir. Örneğin bir işletmenin iki ayrı bölümü olduğu düşünüldüğünde, finansal planlama sürecinde her bir bölümün gelecek 3 yıl için 3 er tane alternatif plan hazırlaması gerekecektir. Bu planlar şunlardır: 1) En Kötü Durum Planı : Bu plan, işletmenin mamulleri ve ekonominin durumu hakkında olası en kötü varsayımların dikkate alınmasını gerektirir. Bu tür bir kötümser plan bölümün ekonomideki çeşitli problemlere karşı dayanma gücünü ve maliyet azaltımı ve hatta likiditasyon gibi konularda detaylı bilgileri içerecektir. 2) Normal Durum Planı : Bu plan işletme ve ekonomik koşullarla ilgili gerçekleşme olasılığı en yüksek olan varsayımların dikkate alınmasıyla oluşmaktadır. 3) En İyi Durum Planı : Her bir işletme bölümünün mümkün olan en iyimser varsayımlara göre oluşturduğu plandır. Bu planlar genelde büyük sermaye yatırımları, yeni mamuller, mevcut pazarlarda hızlı büyüme, yeni pazarlara girme gibi konuları içermektedir. 3. FİNANSAL PLANLAMA SÜRECİ Finansal planlama, işletmenin amaçlarının elde edilmesinde kontrolü ve koordinasyonu sağlayan bir araç olduğu için büyük önem taşımaktadır. Finansal planlama sürecinin iki temel konusu nakit planlaması ve kar planlamasıdır. Nakit planlaması işletmenin nakit bütçesinin hazırlanması ile ilgiliyken, kar planlaması proforma finansal tablolar vasıtasıyla yapılmaktadır. Finansal planlama süreci, uzun vadeli; veya stratejik finansal planlar ile başlar. Stratejik planlar, kısa vadeli faaliyet plan ve bütçelerinin hazırlanması için bir rehber görevi görür. Genelde, kısa vadeli plan ve bütçeler işletmenin uzun vadeli stratejik amaçlarının uygulamaya konulmuş halidir. 4

5 A. Uzun Vadeli (Stratejik) Finansal Planlar Uzun Vadeli (Stratejik) Finansal Planlar, planlanmış uzun vadeli finansal faaliyetler ile bu faaliyetlerin tahmini finansal etkilerden oluşmaktadır. Bu tür planların süresi2-10 yıl arasında değişebilmektedir. Uygulamada, yeni bilgiler elde edildikçe revize edilen 5 yıllık stratejik planlara daha sıkça rastlanmaktadır. Genellikle faaliyet riski yüksek ve üretim döngüleri kısa olan işletmelerin daha kısa süreli planlama dilimlerini tercih ettikleri görülmektedir. Uzun vadeli finansal planlar ise, araştırma ve geliştirme faaliyetleri, pazarlama ve ürün geliştirme çalışmaları, sabit varlık yatırımları ve temel finansman kaynakları gibi konuları içermektedir. Bu tür planlar yıllık bütçeler ve kar planlarıyla desteklenmektedir. B. Kısa Vadeli (Faaliyet) Finansal Planlar Kısa vadeli (faaliyet) finansal planlar, planlanmış kısa vadeli finansal faaliyetler ile bu faaliyetlerin tahminlenen finansal etkinliklerinden oluşmaktadır. Kısa vadeli planlar genellikle, 1-2 yıllık dönemleri kapsarlar. Bu planların oluşturulmasındaki temel veriler satış tahminleri, değişik biçimdeki faaliyet verileri ve finansal verilerdir. Temel çıktılar ise, değişik sayıdaki faaliyet bütçeleri, nakit bütçesi ve proforma finansal tablolardır. Kısa vadeli finansal planlama süreci, aşağıdaki şekilde sunulmuştur. Kısa Vadeli (Faaliyet) Finansal Planlama Süreci Kısa vadeli planlama sürecinin ilk basamağı satış tahminleridir. Satış tahminlerinden yararlanılarak üretim planları hazırlanır. İşletme üretim planları yardımıyla direkt işçilik, genel üretim ve diğer faaliyet giderlerini tahminleyebilir. Bu hesaplamalar yapıldıktan sonra işletmenin proforma gelir tablosu, nakit bütçesi, uzun vadeli finansal plan, cari dönem bilançosu ve sabit varlık harcama planından yararlanılarak, işletmenin proforma bilançosu hazırlanabilir. 5

6 III. BÜTÇE 1. GENEL KAVRAMLAR Bu konuya ilişkin temel kavramlara planlama ile başlamak yerinde olur. Planlama, bir birim için gelecekte arzu edilen durumun saptanarak bunun belirli zamanda gerçekleştirilmesi için kullanılacak etkin yöntemlerin belirlenmesidir. Bu bağlamda şirket planlamasını; stratejik planlama, kar planlaması ve kontrolü, bütçe olarak görmekteyiz. Planlamanın amacı; fonu, yöneticiyi, teknolojik bilgiyi etkin kullanmak, çevreye etkin uyum sağlama ve ekonomik fırsatları değerlendirmek, iç faaliyetlerde eşgüdüm ile etkinliği arttırmak ve geçmişi izleyerek stratejik yönlendirme yapmak şeklinde sıralanabilir. Strateji; planlarda tanımlanan hedeflere optimum şekilde ulaşmak için seçilen hareket biçimidir. Burada hedefe nasıl ulaşılacağını gösteren merkez, işletme, bölüm stratejileri örnek olarak söylenebilir. Politika, hareketlere sınır getiren ancak zaman boyutu taşımayan yol göstericidir. Politikaya, üretim ve finans politikaları örnek verilebilir. İşletmelerde yönetim fonksiyonlarından biri olan planlamaya sistemli bir içerik kazandırılarak, yapılan planların sayısal hedefler şeklinde kağıda dökülmesi ile işletme personelinin gelecekteki faaliyetlerinin belirlendiği belgeleme işlemine bütçeleme denir. Bütçeleme deyimini daha özel bir planlama türü olan kısa dönemli planlar için kullanmak yerindedir. Genellikle iş hayatında bütçe denildiği zaman en fazla bir yıllık zaman için rakamlaştırılmış planlar akla gelmektedir. İşletme bütçeleri, bugün kar planlaması ve kontrol ile eş anlamda kullanılmaktadır. İşletme bütçesi işletmenin tümüne dönük bir finansman planı veya bir yönetim planı olarak da bilinmektedir. İşletme bütçesi bir işletmenin gelecekte belli bir dönemine ait faaliyetlerin tüm cephelerini kapsayan bir yönetim planlamasıdır. Bütçe uygulaması bazı işletmelerde olduğu gibi gerektiğinde düzenlenen bir ödeme veya teslim planı değildir. İngiltere Maliye ve Endüstri Muhasebeciliği Enstitüsü ise işletme bütçesini şöyle tanımlamıştır: Önceden ortaya konan bir amaca ulaşabilmek için, işletmenin geleceğe ait bir dönemde izleyeceği politikayı ve yapacağı işleri parasal ve sayısal terimlerle açıklayan bir rapor veya raporlar dizisidir. İşletme bütçesi; belirli bir amaca erişmek amacı ile belirli bir süre ardınca gidilecek politikayı gösteren, önceden hazırlanmış finansal bir hesap cetvelidir. İşletme bütçesi; işletmelerin yönetime ait kararların alınmasını kolaylaştırmaya ve bu kararların uygulamasının kontrolüne yarayan maliyet hesapları, üretim miktarları ve teknik ile ilgili bulunan ekonomik planlardır. Bütçe, bütçe kontrolü, uzun dönemli işletme bütçeleri ve işletme bütçe sistemi kavramları aşağıda sırası ile açıklanmıştır. Bütçe kavramının tanımını kısaca şöyle yapabiliriz: Genellikle bir işletmenin tümüne ait kısa dönemli planlardan oluşan bir bütündür. Bütçe kontrolü ise; Bütçede saptanan amaçlar ve hedeflerle ilgili olarak gerçekleşen faaliyet sonuçlarının sürekli olarak kontrol ve değerlendirilmesi ile gerekli durumlarda düzeltici önlemlerin alınmasıdır. Uzun dönemli işletme bütçeleri ise; bir işletme tarafından normal faaliyet dönemini veya bir yılı aşan belli bir zaman boyutu için (3 yıl, 5 yıl) düzenlenen işletme bütçelerini ifade eder. İşletme bütçe sistemi de; işletme bütçeleriyle ilgili prensip ve tekniklerden yararlanılarak uzun dönemli işletme bütçeleri ile işletme bütçesinin hazırlanmasını; uygulanmasını ve kontrolünü ifade eder. 2. İŞLETME BÜTÇESİNİN ÖZELLİKLERİ İşletme bütçesi basit bir öngörü olmayıp bir plandır, belirli bir zaman süresi içinde gelecekteki uğraşların önceden hazırlanmış planıdır. 6

7 Planlamada ve uygulamada gerçekleşen sonuçlar ile öngörülen sonuçların karşılaştırılıp ölçülmesinde kullanılan bir ölçü aracıdır. İşletmelerin, işletme bölümlerinin ve işletmedeki görevlilerin gerçek başarılarını ölçmek için bir standarttır. İşletme bütçesi uygulandığı alanda işletmenin politikasını belirtir. İşletme bütçesinin bir değere sahip olması için değişmez olması gerekirse de, değiştirilmez bir araç değildir. Periyodik olarak incelenir, gözden geçirilir ve değişen ekonomik hedeflere göre planlarda düzeltme yapılabilir. 3. İŞLETME BÜTÇELERİ ve YÖNETİM FONKSİYONLARI İşletme Bütçe Sisteminin veya kar Planlaması ve Kontrolün değeri yönetime sağladığı yararlar ve hizmetler ile ölçülür. Yönetim, belli amaçların ve hedeflerin gerçekleştirilmesi için karar verme, seçilen yöntem ve usullerin uygulanması ile kişi ve grupların harekete geçirilmesini sağlar. Bir işletme fonksiyonu olan yönetimin fonksiyonları; planlama, personel bulunması (örgütleme), koordinasyon, yöneltme ve kontrol olarak tanımlanabilir. İşletme bütçe sisteminin, yönetim fonksiyonlarının gerçekleştirilmesinde sağladığı katkıları incelerken yönetimin yukarıda belirtilen tanımına uygun olarak yönetim fonksiyonlarını şöyle sıralayabiliriz: A. Planlama B. Koordinasyon C. İşletmenin Örgütlenmesi D. Yöneltme (Emir ve Kumanda) E. Kontrol Aşağıda yönetim fonksiyonları ile işletme bütçesi sistemi arasındaki ilişkiler ele alınacaktır. A. PLANLAMA Yönetimin planlama fonksiyonunun amacı ile bütçe sisteminin amacı aynıdır.buda işletmenin sahip olduğu kaynakların en etkin biçimde kullanılmasını sağlayarak yakın gelecekteki veya bütçe dönemindeki işletme karlılığı, verimliliği ve likiditesi ile uzun dönemdeki işletme sürekliliği ve gelişmesi arasında optimum bir denge kurmaktır. Bir işletmede, planlama fonksiyonunun kapsamı ve yoğunluğu yönetim seviyesine göre farklılık gösterebilir. Yönetim seviyesi yükseldikçe planlama fonksiyonunun kapsamı genişler buna paralel olarak kontrol fonksiyonunun alanı daralır. Fakat planlama fonksiyonunun kapsamına ve alanına bakılmaksızın bir işletmede yer alan her yönetim seviyesinin planlama sorumluluğuna sahip olması temel prensiptir. Bütçe sisteminin temel ilkelerinden olan katılma, tüm yönetim seviyelerinin işletme bütçelerinin düzenlenmesine katılmalarını zorunlu kıldığından, işletmenin tüm seviyelerinde planlama fonksiyonunun en etkin bir biçimde yürütülmesine olanak sağlar. 7

8 B. KOORDİNASYON Etkili bir şekilde düzenlenen ve uygulanan bütçe sistemi devamlı koordinasyonun gerçekleştirilmesinde temel etkendir. İşletme bütçeleri, katılma prensibini planlama fonksiyonunda esas kabul ettiğinden,koordine edilmiş düşüncelerin ve dolayısı ile koordine edilmiş işletme faaliyet planlarının düzenlenmesini sağlar. Koordinasyonda etkin haberleşme ise tüm yöneticilerin neyin planlandığının, nasıl, ne zaman ve kim tarafından yapılacağını önceden bilmeleri için önemlidir. Bütçe sistemi; planların, işletme bütçesinde yer alması ve bunlara ait kopyaların yöneticilere dağıtılmasını sağlayarak etkin haberleşmeyi sağlar. Günlük faaliyetlerin yürütülmesinde koordinasyonun sağlanması işini bütçe sistemi, koordinasyon komitesi çalışması yanında sahip olduğu kontrol teknikleri ile sağlar. Bir işletmenin çeşitli bölümleri arasındaki faaliyetler koordine edilmez ise işletme bütçeleri yürürlüğe konulmamalıdır. C. İŞLETMENİN ÖRGÜTLENMESİ Bütçe sistemi, yetki ve sorumlulukları açıkça belirlenen sağlıklı bir örgütsel yapıya dayanmalıdır. İşletme bütçelerinde saptanan amaçlar, politikalar ve planlar kişiler yolu ile uygulanmaya konulacağından ve gerçekleştirileceğinden işletme bütçelerinin kişisel sorumluluklar itibariyle düzenlenmesi zorunludur. İşletmenin organizasyon şeması ve bütçesi aynı örgüt yapısına sahip olmalıdır. D. YÖNELTME (Emir ve Kumanda) Yönetimin yöneltme fonksiyonu ile bütçe sistemi arasındaki ilişkiler, bütçenin insan kaynağı unsurları ile ilgili cephesini ortaya koyar. Bütçe sisteminin bu cephesi üzerinde birçok araştırmalar yapılmıştır. Yönetici ve denetçi personelin amaç ve hedefleri ile işletmenin amaç ve hedefleri arasında gerekli uyum sağlanmalıdır. Bütçe yapısı işletme örgüt yapısındaki alt-üst ilişkilere uygun olmalıdır. E. KONTROL Bütçe sistemi faaliyet öncesi ve sonrası kontrole ilişkin ölçü birimlerini ve standartlarını sağlamakla kalmayıp, sahip olduğu niteliğin bir sonucu olarak işletmede etkili ve zamanlı bir haberleşmeye olanak vermektedir. Bütçe sisteminin ortaya koyduğu kontrol sistemindeki raporlar bütçe tutarlarını, gerçek faaliyet sonuçlarını ve sapmaları kapsamlarına aldıklarından, yöneticiler faaliyetlerin yürütülmesinde belirlenen toleranslar dışındaki sapmalar üzerinde durulacak, bunlarla ilgili önlemlerle ilgilenecektir. 4. İŞLETME BÜTÇE SİSTEMİNİN (KAR PLANLAMASI ve KONTROLÜN) TEMEL PRENSİPLERİ Kar planlaması kontrolün iyice anlaşılması ve uygulanması için aşağıdaki 3 kısım ve aralarındaki farklar belirlenmelidir. a) Kar planlaması ve kontrolün mekanik kısmı b) Kar planlaması ve kontrolün teknik kısmı c) Kar planlaması ve kontrolün temel prensipleri 8

9 Kar planlaması ve kontrolün mekanik kısmı işletme bütçeleri ile ilgili tabloların hazırlanması, düzenlenmesi ve tamamlanmasına ilişkin konulardır. Kar planlaması ve kontrolün teknik kısmı işletme bütçelerinde sayısal bir biçimde belirlenen amaçların, politikaların ve kararların saptanmasında yararlanılan yönetim teknikleridir. Kar planlaması ve kontrolün temel prensiplerini ise şöyle sıralayabiliriz: a) Yönetimin Desteği Prensibi b) Organizasyona ve Hesap Planına Uyum Prensibi c) Sorumluluk Muhasebesi Prensibi d) Tam Haberleşme Prensibi e) Gerçekçi Bekleyişler Prensibi f) Zamanlama Prensibi g) Esnek Uygulama Prensibi h) Ferdin ve Grubun Tanınması Prensibi i) İzleme Prensibi j) Katılma Prensibi A. YÖNETİMİN DESTEĞİ PRENSİBİ Bütçe sisteminin etkin olabilmesi için tüm yönetim kademelerince tam olarak desteklenmelidir. Üst kademe yöneticilerinin hem bütçe sisteminin niteliklerini ve temel prensipleri anlamaları hem de kendilerine yararlı olacağına ikna edilmeleri gerekir. Bütçe yönetici ve uzmanlarının bir görevi de üst kademe yöneticilerinin sisteme karşı olumlu tutumlarını sağlamaktır. Yönetim, bütçeleri karar, planlama, kontrol aracı olarak kullanmalı ve bütçe el kitabının onayında duyarlı davranarak, bütçe dönemi öncesi onay vererek yürülüğe girmesini sağlamaktır. B. ORGANİZASYONA ve HESAP PLANINA UYUM PRENSİBİ Bütçe sistemi, yetki ve sorumlulukları açıkça belirleyen sağlıklı bir organizasyon yapısına dayandırılmalıdır. Yönetim her yönetici ve yardımcısı için yetki ve sorumluluk alanlarını belirleyen ve bu alanların birbirine karışmasını önleyen bir organizasyon şeması saptamalıdır. Organizasyon şeması yardımcı şema ile yetki ve sorumluluklara ilişkin yazılı yönetmeliklerle desteklenmelidir. İşletme bütçeleri sorumluluk merkezleri esası ile düzenlenmeli ve uygulamaya konulmalıdır. Böyle bir girişimde, amaçların ve planların tek tek yöneticilerin organizasyondaki sorumluluklarına uygun ve ahenkli olarak saptanmasını sağlar. Bütçe aracılığı ile organizasyon şemasındaki performans denetimi yapılabilir. Diğer yandan bütçe sisteminin kontrol ağırlıklı kullanılması için işletmedeki muhasebe hesap planına uygun alt kırılımlarda düzenlenmesi gerekir. Bu uygun bütçe kontrol raporlarının düzenlenmesinde karışıklıkları önleyerek etkin raporlamaya olanak sağlayacaktır. C. SORUMLULUK MUHASEBESİ PRENSİBİ 9

10 Bir işletmenin bütçe sistemi ile muhasebe sistemi arasında çok yakın ilişki vardır. Bütçe sisteminin verileri muhasebeden sağlanır. Bu nedenle bir işletmenin muhasebe sistemi yönetimin planlama ve kontrol gereksinimlerine karşılık verecek nitelikte olmalıdır. Bu nitelikleri taşıyan muhasebe ise sorumluluk muhasebesidir. İşletmelerde sorumluluk muhasebesine gereksinim duyulmasının nedenlerini şöyle sıralayabiliriz: a) İşletme faaliyetlerinin artan karışıklığı, b) Yönetimde yetki ve sorumluluk devrinin genişlemesi, c) Verimlilik arttırılmasında ve rekabette gider kontrolünün önemi, d) Başarılı yönetimde, planlama ve kontrolün öneminin anlaşılması. Sorumluluk muhasebesi sistemi bütçeleme yanında raporlamayı da yönetimin sorumluluğuna dayandırır. Bütçe ve gerçekleşen farkları istisnalara göre yönetime yardımcı olur. D. TAM HABERLEŞME PRENSİBİ Etkin bir kar planlamasının uygulanması yöneticiler ile astların arasında tam bir haberleşmenin kurulması ile sağlanır. Belirlenen sorumlulukları yansıtan performans raporlarının tüm personele açık ve tam olarak duyurulması iyi bir yönetimde gerekli haberleşmenin tam olduğunu gösterir. E. GERÇEKÇİ BEKLEYİŞLER PRENSİBİ Yönetim, işletme bütçelerinde belirlenen amaçların saptanmasında gereksiz tutuculuktan ve iyimserlikten kaçınmalıdır. Belli bir süre için saptanacak amaç ve hedefler o sürede etkin olacağı varsayılan işletme içi ve dışı faktörler ile ilgili yönetimin gerçekçi görüşlerini içermelidir. Gerçekçi bekleyişler (beklenen gerçek durum) bütçenin şişirilmesi ve geri verilirse gelecek dönem yeterli ödenek alınamayacağı endişesi ile, kalan ödeneğin mantıksızca harcanması eğilimlerini engelleyebilir. İşletme bütçesinin bir tahsis işlemi olmadığı, gerçekçi öngörüler ile geleceğin planlanması olduğu unutulmamalıdır. Düşük öngörü ile performansı yüksek çıkarmak veya yüksek öngörü ile fazla tahsis almak gibi kaynak israfına neden olacak fiilleri gerçekçi bekleyişler prensibine aykırı davranışlardır. F. ZAMANLAMA PRENSİBİ Bütçe sistemi dönemsel planlar ile proje planları olarak ifade edilen sırasıyla kısa dönemli işletme bütçelerini kapsamına alır. Dönemsel planlar işletme yöneticilerinin işletme faaliyetlerini belirli aralıklarla izleme isteklerinden doğmuştur. Kısa dönemli işletme bütçeleri için 1 yıl, uzun dönemli işletme bütçeleri için 3-5 yıl esas alınır. Uzun dönemli işletme bütçeleri yıllık ve kısa dönemli işletme bütçeleri ise 3 er aylık ara dönemler olarak düzenlenir. Kısa dönemli işletme bütçelerinin 3 er ayları aylık olarak bölümlenebilir. Bütçe sorumluluk raporları yönetim seviyesine paralel olarak aylık, haftalık ve günlük olarak düzenlenebilir. Bütçe sorumluluk raporları, ilgili oldukları ara dönemlerin bitiminden hemen sonra gerekli önlemlerin alınması için ilgili yöneticilere sunulmalıdır. İşletmelerde bütçe dönemi mali hesap dönemi ile paralel olamlıdır. İşletmenin özel hesap dönemi varsa bütçe dönemi bu hesap dönemine uygun düzenlenmelidir. G. ESNEK UYGULAMA PRENSİBİ İşletme bütçelerinin işletme amaçlarının değişmesi halinde değişen amaçlara paralel olarak değiştirilebilme ve yeniden düzenlenebilme olanağı vardır. 10

11 Bütçenin uygulanmasında, esneklik temel bir ilke olarak kabul edilmeli ve bütçeye ne ölçüde esneklik verileceği dikkatle düşünülmelidir. Çünkü, bütçe hazırlanırken önceden görülmeyen birçok olayın uygulama safhasında meydana çıkması ve eldeki bütçenin bu yeni koşulları kapsamaması durumunda değişen koşullara göre bütçeler gözden geçirilip revize edilmelidir. Esneklik prensibi bakımından sürekli bütçeleme önemlidir. Değişikliklerin etkisi altında kalan sorumluluk merkezleri yöneticileri değişen amaç, savaş, devalüasyon gibi döneme ilişkin bekleyiş öngörüsü sağlayamayan durumlarda bütçenin revizyonu (gözden geçirilmesi) yapılabilmektedir. Sürekli olarak öngörülerin düzeltilmesi yukarıdaki nedenler dışında olursa faaliyet öncesi kontrol yönünden bölüm yönetici ve yardımcılarının gerçek performanslarının ölçülmesinde üst yönetim yanılabilir. Olumsuz performansın gizlenmesine neden olmayacak şekilde revizyon işlemi yapılmalıdır. H. FERDİN ve GRUBUN TANINMASI PRENSİBİ Yönetim sürecinde ferdin başarıları ister beklenenin üzerinde isterse beklenenin altında bir performans olsun bunlardan her ikisi de yönetim tarafından bilinmelidir. Bir yönetici olarak astın performansı özenle izlenmelidir. Kar planlaması ve kontrol yaklaşımı bireysel yöneticinin başarısını ölçmede faydalıdır. Ferdin tanınması ilkesi çerçevesinde üstlerin astlarının olağanüstü performansına yüksek derecede önem vermeleri kadar düşük performansın nedenleriyle de yakından ilgilenmeleri gerekir. Yüksek performansa ödül düşük performansa ceza ferdin ve grubun tanınmasının özünü oluşturmaktadır. I. İZLEME PRENSİBİ Bu prensip iyi ve kötü performansın aynı değerde araştırılmasının gerektiğini savunur. Bütçeler düzenlenerek bırakılmamalıdır. Bütçeler yaşayan işletme yönetim araçlarından biri olarak görülmelidir. Burada sorun yönlüdür. Beklenen altı performans için yapıcı bir tutumla düzeltici önlemler alınmalıdır. Olağanüstü performansın tanınması ve benzer konular içinde bu başarılı hareketlerden bilgi transferi yoluna gidilmelidir. Gelecekte iyi bir planlama ve kontrol yapılması için temelin oluşturulmasıdır. Bütçeler, dönemi izleyen ayda bütçe kontrol raporu düzenlenerek bütçe aracılığı ile işletme faaliyetlerini izlemede kullanılmalı ve yaşayan dinamik yönetim aracı olmalıdır. J. KATILMA PRENSİBİ Bütçenin düzenlenmesine tüm yönetim kademelerinin katılması bütçelerle saptanan amaçların ve planların gerçekleştirilmesi yönünden şarttır. Sağlıklı işletme bütçelerinin muhasebe yöneticisi, teknik yönetici, satış yöneticisi, insan kaynakları yöneticisi, ekonomist ve istatistikçilerden kurulan bir komite tarafından yapılması uygundur. Bu faaliyet bazı işletmelerde olduğu gibi muhasebe finansmanın görevi şeklinde görülmemelidir. Katılmanın etkinliği planlı ve sürekli olmasına bağlıdır. Astların hazırladığı planlar incelemeden geçirilerek kabul edilmelidir. Kısaca her konuda astların görüşleri dinlenmeli fakat son kararı üst kademe yöneticileri vermelidir. Astların katılımları bütçe çalışmaları başlamadan, bütçe döneminin başlangıç tarihini belirterek gelecek dönem için faaliyetleri sorularak önerileri alınmalı bu işlem işletmede her bir çalışana sirküler 11

12 şeklinde ulaştırılıp çalışma bütçe çalışmaları öncesi tamamlanmalıdır. Bütçe uygulamalarında bu görüşlere yer vererek bütçeye geniş katılım sağlanmalıdır. 5. İŞLETME BÜTÇESİNİN AMAÇLARI VE YARARLARI İşletme bütçelerinin çeşitli amaçlarından en önemlisi işletme faaliyetlerinin yönetileceği en karlı yolu bulmak ve işletmeyi bu çizilen yolda yürütmek için yöneticilere yardımcı olmaktır. İşletme bütçelerinin başlıca amaçları ve fonksiyonları üçe ayrılır. A. PLANLAMA İşletme için belirli bir dönemi kapsayacak ayrıntılı bir çalışma planı yapılmalıdır. İşletmeyi belirlediği, planladığı amaca ulaşmada bütçe pusula görevini üstlenmelidir. B. KOORDİNASYON İşletmenin tüm uğraşlarını, bütçeyi uygulayıp belirli bir amaca ulaşmak için koordine etmek ve işletme amacına ulaşmada kaynak israfını önleyen koordineli çalışmayı sağlamaktır. C. KONTROL Bütçelenen ve gerçekleşen rakamları karşılaştırıp gerekli düzeltmeleri yapmak ve performansı görmek için bilgi vermek şeklinde özetlenebilir. Bütçe kontrol işlevini aşağıdaki şekilde olduğu gibi gösterebiliriz. 12

13 Yukarıda bahsettiğimiz her üç amacı da İşletme Bütçeleri ve Yönetim Fonksiyonları başlığı altında geniş bir şekilde işlemiş bulunmaktayız. 6. İŞLETME BÜTÇELERİNİN YARARLARI, SINIRLARI VE SORUNLARI İşletme bütçelerinin yararlarını şöylece sıralayabiliriz: Temel politikaların erken ele alınmasını sağlar, Yönetimde mantıklı ve sistemli karar alma geleneğini yerleştirir. Bütçe sistemi ilkelerini benimseyen yöneticiler karar vermeden önce konu ile ilgili tüm seçenekleri analiz edebilirler. Genel ekonomi ve iş kollarında beklenen trendlerin etkisinin zamanında ve etkince alınmasını sağlar. Çeşitli bölüm yöneticileri arasında karşılıklı sorunlara ilişkin ortak görüş birliğinin yaratılmasında yardımcı olur. İşletme yönetimini yeterli sonuçlara ilişkin hedefleri rakamsal olarak saptamaya zorlar. Yönetimi üretim faktörlerinden ve diğer kaynaklardan en ekonomik biçimde yararlanmaya ve planlamaya zorlar. Faaliyetlerinin dönemsel analizlerinin yardımı ile verimsizliği zamanında saptama olanağı verir. 13

14 Tüketici taleplerinin eğilimlerini öngörür. Üretim araçlarını maksimum kapasitede kullanmak, eskime ve aşınmayı minimuma indirmek, Sermayenin en iyi şekilde kullanılmasını planlamak ve kontrol etmek, Fona gereksinim duyulan zamanı ve tutarı ile ödeme zamanı ve tutarını saptamaya yardımcı olmak, Harcamaların belli bir amaç için ayrılan ödeneklerini kontrol ederek gereksiz ödemelere engel olmak, Bütçelenen ve gerçekleşen rakamlar ile bunların arasındaki sapmaların saptanarak yönetimde kullanılmasını sağlamak, Gelir ve giderler arasında denge kurarak işletme kaynaklarının korunmasına olanak vermek, Bilgisayar desteği sağlanarak, üretim-satış-stok-muhasebe entegrasyonu ile bütçe rakamlarının izlenmesini sağlamak. Her teknikte olduğu gibi işletme bütçe sistemi tekniği de bazı sınırlamalara sahiptir. Bu sınırlamaların başlıcaları aşağıda sıralanmıştır. Bütçe sistemine uygun yüksek nitelikte yönetici personeli sağlama güçlüğü, İşletme bütçesinin hareket noktasını oluşturan satış bütçesini gerçekçi bir şekilde geliştirememe, Sistemle ilgili amaçların, politikaların ve planların işletme içinde etkili haberleşmenin sağlanamaması, Bütçenin revizyonuna ilişkin yönetim esnekliğinin sağlanamaması, Bütçe sistemi kavramının dinamik olduğunun anlaşılmaması ve bu nedenle değişen çevresel ve işletme için koşullara göre sistemin geliştirilmemesi. İşletmede bütçeleme işlemine başlarken hatalar ve yanlış anlamalar şeklinde sorunlar ise şu nedenlerden doğmaktadır. Bütçeden çok şey beklemek, Kısa bir zaman süresinde üstünkörü hazırlamak ve uygulamak, Uygun olmayan denetim ve yönetim, Yetersiz organizasyon, Yetersiz Genel Muhasebe ve maliyet Muhasebesi sistemleri, Geçmişe ilişkin istatistiki bilgi yetersizliği ve veri tabanı olmaması, Çabuk sonuca ulaşma isteği, 14

15 Hatalı işbirliği, İşletme yönetiminin desteğinden yoksun olmak, Sonuç ve sapmaları yanlış yorumlamak, Aşırı ayrıntıya girmek, Üretim satış ve stoklarının koordine edilmesine dikkat etmemek. 7. BÜTÇELEMEDE BAŞARIYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER A. KAYIT VE HABER DÜZEYİ SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ FAKTÖRLER a) Toplumdaki ekonomik, demografik, sosyal ve siyasal gelişmeler hakkında elden geldiğince bol, doğru ve zamanlı bilgiler elde etmek. b) Sektörel gelişmenin yön ve derecesi, firmanın pazar payının bundan etkilenme olasılığı ve etkilenme olanaklarını saptama. c) Pazar koşulları ve satışlar hakkında mamul hatları ve satış bölgelerini esas alan yeterli, doğru ve zamanlı istatistiksel bilgilere sahip olmak. d) Üretim ve tedarik olanakları konusunda yeterli istatistiksel bilgiler ile donanmış olmak. e) Yönetimin planlama, yürütme ve kontrol (denetim) ile ilgili kararlarında gereksinme duyacağı cevapları ve yorumlamaları yapabilecek düzeyde ve iyi örgütlenmiş bir muhasebeye sahip olmak. f) Örgüt yapısı, personel ve personel politikası hakkında yeterli bilgilerin elde bulunması. g) Düzenli kurulmuş, sürekli ve gerekli haber akışlarını sağlayan bilgi vereceği yönetim kademelerine göre ayrı ayrı biçimlendirilmiş raporlama sisteminin varlığı, bütçeleme de başarının temel koşullarını oluşturur. B. ÖRGÜT İLE İLGİLİ FAKTÖRLER a) Kesin ve açık bir örgütsel yapı bulunmalıdır. b) Yetki ve sorumluluk akışları ve bölümler arası ilişkiler kesin ve açıkça belirtilmiş olmalıdır. c) Yetki-sorumluluk dengesi sağlanmış olmalıdır. d) Bütçe denetim noktaları yetki ve sorumluluk noktaları ile paralellik taşımalıdır. e) Üst yönetimin yakın ilgili desteğine dayanmalıdır. 15

16 C. BÜTÇELEME SİSTEMİ İLE İLGİLİ FAKTÖRLER a) Bütçenin yararlı bir planlama ve kontrol aracı olabilmesi her şeyden önce ulaşılabilir düzeyleri hedef almasına bağlıdır. b) Bütçenin başarılı olması, verilerin sağlamlığına ve bütçe sisteminin iyi kurulmasına bağlıdır. c) İşletmenin insan kaynakları gücünün bütçe fikrine inanması ve bütçeyi kullanması gerekmektedir. 8. İŞLETME BÜTÇE SİSTEMİNİN KAPSAMI Kapsamlı bir kar planlaması ve kontrolü aşağıdaki şekilde ana hatları ile gösterebiliriz: A. ANA BÜTÇE 1) İşletmenin genel amaçları, 2) İşletmenin belirlenmiş amaçları, 3) İşletmenin stratejileri, 4) Planlama önerilerinin saptanması, Aşağıdaki B den E e kadar olan bölüm faaliyet bütçeleri ile ilgilidir. B. UZUN VADELİ STRATEJİK KAR BÜTÇESİ 1) Satış, maliyet ve kar öngörüleri, 2) Esas projeler ve sermaye ilaveleri, 3) Nakit akımı ve finansmanı, 4) İnsan kaynakları gereksinimleri, C. KISA VADELİ (YILLIK) KAR BÜTÇELERİ 16

17 1) İşletme bütçeleri a) Bütçelenmiş (Proforma) gelir tablosu 1. Satış bütçesi, 2. Üretim bütçesi grubu, 3. Satışların maliyeti bütçesi, 4. Faaliyet giderleri bütçeleri, 2) Finansal durum ve yatırım bütçesi a) Bütçelenmiş (Proforma) Bilanço 1. Nakit Bütçesi 2. Yatırım Bütçesi 3. Alacak ve Borçların Bütçesi 4. Sermaye Bütçesi D. DESTEKLEYİCİ İSTATİSTİKLER 1) Finansal ve özel analizler 2) Maliyet-hacim-kar analizleri 3) Önceki yılların büyüme, maliyet-hacim-kar tablo ve grafikleri E. İŞLETME İÇİ RAPORLAMA 1) İstatistiksel raporlar 2) Özel raporlar 3) Performans raporları 9. İŞLETME BÜTÇELERİNİN İŞLEVLERİNE GÖRE AYRIMLARI 17

18 İşletmeler yapılarına ve amaçlarına göre ya tüm faaliyetlerini ya da belirli faaliyetlerini bütçelerler. Genel bütçe içinde özetlenen veya işletmenin belli başlı işlevlerine bağlı olarak ayrı ayrı hazırlanıp uygulanan bütçeler genelde üç gruba ayrılarak ele alınıp Nakit Bütçesi-Proforma Gelir Tablosu ve Proforma Bilanço ile sonuçlandırılabilir. FAALİYET BÜTÇELERİ FAALİYET GİDER BÜTÇELERİ YATIRIM BÜTÇELERİ Bu üç bütçe grubu ve arasındaki ilişkiler aşağıda şematik olarak gösterilmiştir. 18

19 Ayrıca bütçeleri aşağıda belirtilen görüş araçlarına göre de ayrımlayabiliriz. A. KONULARI AÇISINDAN BÜTÇELER 19

20 a. Gider Bütçeleri Faaliyet sonuçlarının sadece üretilen mamul veya hizmet ile üretimin maliyeti arasındaki ilişkiler açısından değerlendirildiği bütçelerdir. b. Gelir Bütçeleri Faaliyet sonuçlarının gelir açısından öngörü ve değerlendirilmesinin yapıldığı bütçelerdir. B. SORUNLARI ELE ALIŞ BİÇİMİNE GÖRE BÜTÇELER a. Proje Bütçeleri Bütçe hedefleri olarak belirli bir projenin tamamlanması esas alındığı durumlarda ortaya çıkan bütçelerdir. b. Dönem Bütçeleri Belirli bir dönemi esas alan, bu dönem içinde tamamlansın veya tamamlanmasın tüm faaliyetleri ve sonuçları ele alan bütçelerdir. C. AMAÇLARA GÖRE BÜTÇELER a) Program Bütçeleri Reklam, yönetim ve diğer fayda/maliyet ilişkisi doğrudan doğruya saptanamayan ancak belirli programların gerçekleştirilmesini, ulaşılacak sonuç olarak ele alan bütçelerdir. b) Faaliyet Bütçeleri Gelir/gider ilişkilerinin doğrudan doğruya kısa zamanda ve ölçülebilir düzeyde saptanabildiği faaliyet türlerinin bütçelenmesiyle ortaya çıkan bütçelerdir. D. TEKNİK ÖZELLİKLERİNE GÖRE BÜTÇELER a) Statik Bütçeler Belirli bir kapasite kullanışını temel alırlar. Bu kapasite kullanışında faaliyetleri zaman ve hacim olarak planlar ve her biri için tek hedef verirler. b) Karşılaştırmalı Statik Bütçeler 20

STRATEJİK YÖNETİM DERS NOTLARI DOÇ.DR.GÜRHAN UYSAL. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun

STRATEJİK YÖNETİM DERS NOTLARI DOÇ.DR.GÜRHAN UYSAL. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun STRATEJİK YÖNETİM DERS NOTLARI DOÇ.DR.GÜRHAN UYSAL Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun 1 1.BÖLÜM TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Strateji Strateji, işletmenin çevresiyle arasındaki ilişkileri

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi ANALİZ YÖNTEMLERİ Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EYLÜL 2011 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PERFORMANS YÖNETİM MODELİ OLARAK DENGELİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE HİZMET SEKTÖRÜNDE ALAN ÇALIŞMASI ÖRNEKLERİ YÜKSEK

Detaylı

OTEL İŞLETMELERİNDE DESTEK HİZMETLERİ

OTEL İŞLETMELERİNDE DESTEK HİZMETLERİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2500 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1471 OTEL İŞLETMELERİNDE DESTEK HİZMETLERİ Yazarlar Prof.Dr. Meryem AKOĞLAN KOZAK (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Murat AZALTUN (Ünite 2)

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL

RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Nuran CÖMERT Prof. Dr. Şaban UZAY Doç. Dr. Süleyman UYAR 1.5. RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL Müşteri işletmenin iç kontrol sisteminin bağımsız

Detaylı

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ 1 GİRİŞ Bu rehber, Fırat Kalkınma Ajansında iç denetim faaliyetlerinin, 3 Ağustos 2009 tarih ve 27308 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Denetim

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM VE MALİ ANALİZ

FİNANSAL YÖNETİM VE MALİ ANALİZ Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları FİNANSAL YÖNETİM VE MALİ ANALİZ Ders Kodu: 1007 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı Prof. Dr. Mehmet Şükrü

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2 Stratejik Plan Harcırah İhale Taşınmaz Kamu Zararı Bütçe ve Performans TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİŞİSEL GELİŞİM İŞ ORGANİZASYONU ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

üyesidir. Yrd.Doç.Dr. Duygu Fırat, Kocaeli Üniversitesi, İİBF İşletme Bölümü öğretim üyesidir.

üyesidir. Yrd.Doç.Dr. Duygu Fırat, Kocaeli Üniversitesi, İİBF İşletme Bölümü öğretim üyesidir. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (21) 2011 / 1 :77-101 TEMEL PAZARLAMA BİLEŞENLERİ AÇISINDAN MUHASEBE VERİLERİNİN KULLANILMASI: PAZARLAMA MUHASEBESİ Cemkut Badem * Duygu Fırat Özet:

Detaylı

MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE YATIRIM PROJESİ ANALİZİ VE YÖNETİMİ

MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE YATIRIM PROJESİ ANALİZİ VE YÖNETİMİ MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE YATIRIM PROJESİ ANALİZİ VE YÖNETİMİ Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Maden Mühendisliği Bölümü, Maden İşletme Anabilim Dalı Mehmet ÖZEL Eylül, 2006

Detaylı

YATIRIM PROJELERİ VE YÖNETİMİ

YATIRIM PROJELERİ VE YÖNETİMİ YATIRIM PROJELERİ VE YÖNETİMİ Yatırım Projesini Hazırlama Süreci Yeni Ürün Araştırması Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 1. YENİ ÜRÜN FİZİBİLİTESİ Yeni Ürün Geliştirme Projesi bir anlamda bir yatırım projesidir.

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi FİNANSAL YÖNETİM TEMMUZ 2005

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi FİNANSAL YÖNETİM TEMMUZ 2005 Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi FİNANSAL YÖNETİM TEMMUZ 2005 1 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak

Detaylı

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 1 KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 2 INDEKS 1.- GİRİŞ 3 1.1 İÇERİK 3 2.- GENEL 5 2.1 KALİTE KELİMESİNİN ANLAMI 5 2.2. KALİTENİN GELİŞİM

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi www.pwc.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Düzenlemelerine Uygun Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi İçindekiler Standartlar ve İçerik 4 I. Yönetim Kurulu Başkanı/ İcra Kurulu Başkanı (CEO)/Genel Müdür

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI ERDAL DURAN

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI ERDAL DURAN T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI ERDAL DURAN Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı MALİ HİZMETLER UZMANLIĞI ARAŞTIRMA RAPORU

Detaylı

İŞLETMELERİN ULUSLARARASI REKABET STRATEJİLERİ VE UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA

İŞLETMELERİN ULUSLARARASI REKABET STRATEJİLERİ VE UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA İŞLETMELERİN ULUSLARARASI REKABET STRATEJİLERİ VE UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan: Ediz ENGİN Danışman: Prof. Dr. Yaşar SUCU Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin İşletme Anabilim Dalı

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME REHBERİ. Ocak 2014, Ankara. Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME REHBERİ. Ocak 2014, Ankara. Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME REHBERİ Ocak 2014, Ankara Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME

Detaylı

I. İŞLETMENİN TEMEL FONKSİYONLARI

I. İŞLETMENİN TEMEL FONKSİYONLARI 3) İşletmenin fonksiyonları, Yönetimin fonksiyonları (Planlama) 4) Yönetimin fonksiyonları (yöneltme, koordinasyon, denetim) 5) Yönetimin fonksiyonları (yöneltme, koordinasyon, denetim) I. İŞLETMENİN TEMEL

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI 4 VE 5 YILDIZLI OTELLERDE YİYECEK-İÇECEK MALİYET KONTROL SİSTEMİ: ANKARA İLİ ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Haydar

Detaylı

TALEBİN DETERMİNİSTİK OLMASI DURUMUNDA ÜRETİM KAYNAKLARI PLANLAMASI (MRP II)

TALEBİN DETERMİNİSTİK OLMASI DURUMUNDA ÜRETİM KAYNAKLARI PLANLAMASI (MRP II) T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Üretim Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi TALEBİN DETERMİNİSTİK OLMASI DURUMUNDA ÜRETİM KAYNAKLARI PLANLAMASI (MRP II) Serdar Kaya

Detaylı

Kurumsal risk yönetimi, değer yaratılması ya da var olan değerlerin muhafaza edilmesini sağlar ve aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır:

Kurumsal risk yönetimi, değer yaratılması ya da var olan değerlerin muhafaza edilmesini sağlar ve aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır: YÖNETİCİ ÖZETİ Kurum risk analizinin altında yatan mantık, kurumun paydaşlarına değer katmasının sağlanmasıdır. Bütün kurumlar riskler ile karşılaşırlar ve yöneticiler ne kadar bir riski kabul edebileceklerine

Detaylı

OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER

OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER 11 Eylül 2014 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Sayı : 5992 İYİ UYGULAMA REHBERİ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: SUNUŞ OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER Operasyonel riskin

Detaylı

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj STRATEJİK YÖNETİM I klsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghjk 5-8.

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 TSPAKB

FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 TSPAKB FİNANSAL YÖNETİM Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına referans kaynak

Detaylı

Yatırım Projelerinin Denetimi. Çeviri

Yatırım Projelerinin Denetimi. Çeviri Yatırım Projelerinin Denetimi Çeviri Yatırım Projelerinin Denetimi Çeviri Cumhuriyetin 75'inci Yıldönümü Dizisi: 15 Özgün Adı: Auditing Capital Asset Projects Cumhuriyetin 75' inci Yıldönümü Dizisi'nden

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİŞİSEL GELİŞİM GİRİŞİMCİLİK ANKARA - 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

CEO / CFO Serisi Eylül 2009. Başarılı bir iş planı hazırlama kılavuzu Business plan nedir?

CEO / CFO Serisi Eylül 2009. Başarılı bir iş planı hazırlama kılavuzu Business plan nedir? CEO / CFO Serisi Eylül 2009 Başarılı bir iş planı hazırlama kılavuzu Business plan nedir? İçindekiler Önsöz 1 1. Giriş 2 -İş planı nedir? -Bir iş planı hangi amaca hizmet eder? -Okuyucular ne görmek ister?

Detaylı

Proje Hazırlama Kılavuzu PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU

Proje Hazırlama Kılavuzu PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU 1 PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 ADIMDA PROJE HAZIRLAMA İLK ADIM: FİKRİN BELİRLENMESİ İKİNCİ ADIM: ANALİZ AŞAMASI Mevcut Durum Analizi Paydaş Analizi Sorun Analizi

Detaylı

İÇ KONTROL STANDARTLARI

İÇ KONTROL STANDARTLARI T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü İç Kontrol Merkezi Uyumlaştırma Dairesi İÇ KONTROL STANDARTLARI Nihal SALTIK Devlet Bütçe Uzman Yardımcısı DANIŞMAN Ayşegül MUTLU Devlet Bütçe

Detaylı