SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF HEALTH SCIENCES Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayın Organıdır

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF HEALTH SCIENCES Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayın Organıdır"

Transkript

1 Üniversite Öğrencilerinin Vitamin ve Mineral Desteği Kullanım Durumları SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF HEALTH SCIENCES Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayın Organıdır Araştırma Yazısı 2014; 23: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN VİTAMİN VE MİNERAL DESTEĞİ KULLANIM DURUMLARI USE OF VITAMIN AND MINERAL SUPPLEMENTS AMONG A GROUP OF TURKISH UNIVERSITY STUDENTS Alev KESER 1, Nurcan YABANCI 1, Meryem Elif ÖZTÜRK 1 1 Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara ÖZET: Yeterli ve dengeli bir diyet organizmanın gereksinimi olan elzem besin o gelerini karşılamaktadır. Ancak herhangi bir nedenden dolayı vitamin ve mineral suplemanları kullanımı o zellikle genç yetişkinler arasında giderek yaygınlaşmaktadır. Bu çalışmanın amacı, bir grup u niversite o g rencisinin vitaminmineral kullanım durumlarını deg erlendirmektir. Kesitsel okuyan ve go nu llu olan 526 erkek ve 640 kız toplam 1166 genel bilgilerin o g renilmesi ve vitamin-mineral suplemanı kullanım durumlarının deg erlendirilmesi için soru formu bireylerin dog rudan kendilerine uygulanmıştır. Araştırma sonucunda u niversite o g rencilerinin %40.8 inin vitamin mineral suplemanı kullandıg ı saptanmıştır (erkek %47.0, kız %53.0). Vitamin mineral suplemanı kullanım durumu ile beden ku tle indeksi ve yaş arasında o nemli (p<0.05) ilişki bulunmuştur. En sık kullanılan suplemanlar demir (%26.5), B vitamini kompleksi (%20.6) ve multi -vitamin kompleksi (%17.2) dir. Vitamin - mineral suplemanı kullanımının en o nemli nedenleri arasında sag lıklı olmak (%45.8) gelmektedir ve o g rencilerin kullanıma en fazla ailelerinin (%35.9) teşvik ettig i belirlenmiştir. site o g rencileri arasında besin suplemanı kullanımı yaygındır. Bilinçsiz kullanım sag lıg ımız u zerine olumsuz etkiler yaratabilir. Bu nedenle yeterli, dengeli ve dog al beslenme konusunda genç bireyler bilinçlendirilmelidir. Anahtar kelimeler: Vitamin, mineral, suplemanlar, u niversite o g rencisi GİRİŞ Diyet suplemanları, 1994 yılında Amerikan Diyet Suplemanı Sag lık ve Eg itimi Dairesi tarafından diyeti desteklemek amacıyla alınan bir veya daha fazla vitamin, mineral, bitki (tu tu n hariç) veya aminoasit konsantresi, metaboliti, bileşeni veya kombinasyonu şeklindeki u ru nler olarak tanımlanmıştır (1). Diyet suplemanı kullanımı, gu nlu k vitamin-mineral alımını arttırarak kardiyovasku ler hastalıklar, infeksiyonlar ve dog um defektleri gibi bazı kronik hastalıkların o nlenmesinde etkili olabildig i için son zamanlarda ilgi odag ı olmuştur (2). Bununla birlikte mikro besin o gesi eksiklig inin du nya genelinde en az bir milyar kişiyi etkiledig i ve ciddi hastalıklara sebep oldug u bilinmektedir (3). Yaşam su resi ve Makale Geliş Tarihi : Makale Kabul Tarihi: ABSTRACT: There is general agreement among health professionals that a adequated and balanced diet provides most persons with those nutrients essential for good health. Vitamin and mineral supplements are used for any reasons. Vitamin and mineral supplement use is increasingly common in the young adult. The purpose of this study was to analyze use of vitamin and mineral supplements among a group of Turkish university students. The cross-sectional study was conducted among 1166 volunteer university students (526 boys and 640 girls), and attending Faculty of Education in Gazi University. A self-administered questionnaire containing questions on use of vitamin-mineral supplement, and personal information was completed. The overall prevalence of vitamin-mineral supplement use reported by students was 40.8% (boys %47.0, and girls 53.0%). Vitamin-mineral supplement use among univerand body mass index. The most frequently used supplements were iron (26.5%), B complex vitamin (20.6%) and multivitamin coplex (17.2%). The most frequently given reason for supplement use was to maintain good health (45.8%). The main frequently reported source of information was family (35.9%). The use of nutritional supplements is common among the young. The blind use of supplements may have a negative effect on our health. That s why, the young should be educated on adequate and balanced and natural nutrition. Key words: Vitamin, mineral, supplements, university students kalitesi supleman kullanımı ile artabilmektedir. Bu nedenle, kronik ve mikro besin o gesi yetersizlig ine bag lı olarak gelişen hastalıkların o nlenmesi ve tedavisi için vitamin-mineral kullanımına yo nelik stratejilerin geliştirilmesi o nemlidir (4). Du nya genelinde u niversite o g rencileri arasında vitamin -mineral kullanımının sıklıg ını go steren pek çok çalışma yapılmıştır (5-9). Amerika Birleşik Devletlerinde yapılan çalışmalarda bu oran %47-74 arasında deg işmektedir (5-7). Gu ney Afrika da %42, Kore de %58 dir (8,9). Tu rkiye Beslenme ve Sag lık Araştırması-2010 raporuna go re çıkan sonuçlar dig er u lkelere kıyasla daha du şu k olup, yaş grubu bireylerin % i en az bir vitamin-mineral desteg i kullanmaktadır (10). Bununla Bilimleri Faku ltesi, Beslenme ve Diyetetik Bo lu mu, Şu kru ye Mah. Plevne Cad. Aktaş Kavşag ı No:5 PK: Altındag /Ankara Faks: Sağlık Bilimleri Dergisi (Journal of Health Sciences) 2014 ; 23 (2)

2 Keser A, Yabancı N, Öztürk M E beraber du nyada supleman sekto ru ne talebin giderek arttıg ı belirtilmektedir. Sadece Amerika Birleşik Devletleri nde besin desteg i satışının 1994 ile 2000 yılları arasında yaklaşık olarak %80 artış go sterdig i bildirilmiştir sıralamasında %7.3 oranı ile beşinci sırada yer almaktadır. Bu duruma zaman içinde vitaminlerin eczaneler dışında da satılmaya başlanması bu yu k katkı sag lamıştır. Bu alandaki kontrolsu z bu yu menin halk sag lıg ını tehdit edecek boyutlara ulaşabileceg i tahmin edilmektedir (12). Epidemiyolojik çalışmalar, vitamin-mineral kullanımının genç yaş, kadın cinsiyet, yu ksek gelir du zeyi, sigara olma durumu ve normal beden ku tle indeksi ile ilişki oldug unu go stermiştir (13-15). Genç bireyler arasında diyet suplemanı kullanımının en yaygın nedenleri arasında zindelik kazandırmak, yetersiz beslenme, stres ve sog uk algınlıg ı ile baş etmek yer almaktadır. Bununla beraber, o g renciler arasında okul başarısını artırdıg ı yo nu ndeki inancın da supleman kullanımı u zerinde ılımlı bir etkisinin oldug u belirtilmektedir (5-7). Ancak, bazı bireylerin supleman kullanımı riskli olabilir. Vitamin ve mineral suplemanlarının aşırı dozda alınması no rolojik bozukluklara, gastrointestianl semptomlara, karacig erde toksisiteye, dog um defektlerine ve ilaç etkileşimlerine neden olabilir (16). Ayrıca randomize - kontrollu beş çalışmanın yer aldıg ı meta analiz sonucuna go re multivitamin ve mutimineral desteg inin sag lık u zerinde o nemli fayda sag lamadıg ı da belirtilmiştir (17). Bu sonuçlara rag men diyet suplemanları Batı toplumlarında bilinçsiz bir şekilde yaygın olarak kullanılmaktadır. Tu keticiler, hastalıkların o nlenmesi için kullanılan suplemanların tu ru ve dozu konusunda onlara rehberlik edecek yeterli bilimsel bilgiye sahip deg ildir (16). Amerika Diyet Suplemanı Etiketi Komisyonu, tu keticilerin uygun seçim yapmalarına yardımcı olabilmek için sag lık ve beslenme profesyonellerinin tu m diyet suplemanları hakkında daha fazla bilgiye sahip olmalavitamin-mineral suplemanı kullanımı konusunda bir du zenleme veya sag lık politikası yoktur. Buna ek olarak vitamin-mineral supleman kullanım sıklıg ı konusunda yeterli veriye rastlanmamıştır. Bu nedenle bu çalışma, bir grup u niversite o g rencisinin vitamin-mineral kullanım durumu deg erlendirilmek amacıyla planlanmış ve yu ru tu lmu ştu r. GEREÇ ve YÖNTEM Faku ltesi nde okuyan ve go nu llu olan 526 erkek, 640 kız toplam 1166 u niversite o g renci u zerinde yu ru tu lmu ş- tu r. Çalışma o ncesinde gerekli izinler alınmış, araştırmanın verileri Kasım-Aralık 2012 tarihleri arasında toplanmıştır. Bu çalışmaya go nu llu olarak katılmayı kabul eden o g rencilerden Helsinki Bildirgesi ne go re bir onay formu imzalamaları istenmiştir. Araştırmaya katılan tu m u niversite o g rencilerine ilişkin bilgilerin toplanabilmesi ve bir yıldan bu yana vitaminmineral suplemanı kullanım durumlarının deg erlendirilebilmesi için bireylerin dog rudan kendilerine araştırmacılar tarafından hazırlanan bir soru formu (genel bilgiler, kullanılan suplemanlar, kullanma sıklıg ı, kullanma sebebi, o neren kişi) uygulanmıştır. Soru formunu takiben tu m bireylerin beden ku tle indeksine (BKI) go re ag ırlıg ı/kg, boy uzunlug u/cm) alınmıştır. Her o g rencinin vu cut ag ırlıg ı ve boy uzunlug u o lçu mleri, dekanlıg ın belirledig i bir odada araştırmacılar tarafıntaşınabilen 100 grama duyarlı basku l ile, az giysili ve ayakkabısız olarak o lçu lmu ş, her o lçu mden sonra basku lu n kalibrasyonu kontrol edilmiştir. Boy uzunlug u o lçu mu nde, ayaklar yan yana ve baş Frankfort du zlemde (go z u çgeni ve kulak kepçesi u stu aynı hizada) iken o l- çu m yapılmıştır (19). Boy uzunlug u o lçu mu için esnemeyen mezu r kullanılmıştır. Ag ırlık ve boy uzunlug una dayalı olarak beslenme durumunun saptanmasında 2) formu lu ile hesap- 2 zayıf, kg/m 2 normal, 25.0 kg/m 2 mıştır (20). İstatistiksel Analiz: Verilerin deg erlendirilmesinde SPSS istatistik paket programı kullanılmıştır. Uygulanan anket formunda sayımla belirtilen veriler (Cinsiyet, yaş rı, kullandıkları suplemanların dag ılımları) sayı ve % olarak tablolar halinde verilmiştir. Supleman kullanımıo neren kişi ile ilgili go zlenen frekansların dag ılımları arasındaki fark c 2 testi ile saptanmıştır. BULGULAR Çalışmaya toplam 1166 u niversite o g rencisi katılmıştır. Katılımcıların %54.9 unun kız, %51.8 inin 21 yaş ve çog unlug unun (%78.0) normal vu cut ag ırlıg ında oldug u belirlenmiştir. (Tablo 1). Tablo 1. Dag ılımları (n= 1166) Değişkenler n % Cinsiyet Erkek Kız Yaş (yıl) < BKI Zayıf Normal Fazla kilolu ve obez Bu çalışmada u niversite o g rencilerinin %40.8 inin vitamin-mineral suplemanı kullandıg ı saptanmıştır. Cinsiyete go re deg erlendirildig inde erkek o g rencilerin % 42.4 u nu n, kız o g rencilerin ise %57.6 sının vitaminmineral suplemanı kullandıg ı belirlenmiştir. Cinsiyetler arasında go zlenen bu fark istatistiksel olarak o nemsizdir (p>0.05). Yaşlara go re vitamin -mineral suplemanı kullanım durumları deg erlendirildig inde <21 yaş birey- Sağlık Bilimleri Dergisi (Journal of Health Sciences) 2014 ; 23 (2) 109

3 Üniversite Öğrencilerinin Vitamin ve Mineral Desteği Kullanım Durumları lerin %25.1 inin, 21 yaş bireylerin ise %76.9 unun supleman kullandıkları saptanmış ve bu farklılıg ın istatistiksel olarak o nemli (p<0.05) oldug u bulunmuştur. normal ag ırlıkta olanların %80.3 u, fazla kilolu ve obez olanların ise %2.9 u vitamin-mineral suplemanı kullanmaktadır (p<0.0001). (Tablo 2). kullandıg ı, %37.6 sının du zenli olarak gu nde bir defa, % 10.9 unun du zenli olarak gu nde iki defa supleman kullandıkları saptanmıştır. Katılımcılar genellikle sag lıklı olmak (%45.8) ve kendilerini yorgun hissettikleri (% 31.1) için bu suplemanları kullandıklarını bildirmişlerdir (p<0.0001). Tablo 2. Cinsiyet Supleman Kullanım Durumu Değişkenler Kullanmıyor (n:690) Kullanıyor (n:476) n % n % Erkek Kız Yaş (yıl) χ 2 =2.324 p=0.127 < χ 2 = p=0.015 BKİ (kg/m 2 ) Zayıf Normal Fazla kilolu ve obez χ 2 =54.09, p= Tablo III de o g rencilerin kullandıkları suplemanların dag ılımına bakıldıg ında; en fazla demir (%26.5), B vitamini kompleksi (%20.6) ve multi vitamin kompleksi (% 17.2) kullandıkları belirlenmiştir. Her iki grupta en fazla tercih edilen supleman demirdir (erkek:%.3, kız:% 29.6) (Tablo III). Supleman kullanımını o neren kişilere bakıldıg ında, o g rencilerin %35.9 u ailelerinin, %33.4 u arkadaşlarının, %12.6 sı doktor, diyetisyen ve eczacı gibi sag lık personeli o nerisi ile suplemana başvurduklarını ifade etmişlerdir (Tablo 4). Tablo 3. Erkek (n:202) Kız (n:274) Toplam (n:476) Erkek (n:202) Kız (n:274) Toplam (n:476) Kullanılan suplemanlar* n % n % n % Kullanılan suplemanlar* n % n % n % Bilmiyorum Bilmiyorum B vitamini kompleksi B vitamini kompleksi C vitamini Folik C vitamini asit Kalsiyum Folik asit Demir Kalsiyum Çinko Demir Multi Çinko vitamin kompleksi Multi mineral kompleksi Multi vitamin kompleksi Multi vitamin mineral kompleksi Multi mineral kompleksi *n sayısına go re yu zde alınmıştır. Multi vitamin mineral kompleksi *n sayısına go re yu zde alınmıştır. 110 Sağlık Bilimleri Dergisi (Journal of Health Sciences) 2014 ; 23 (2)

4 Keser A, Yabancı N, Öztürk M E Tablo 4. Erkek (n:202) Kız (n:274) Toplam (n:476) n % n % n % Kullanma sıklığı Du zenli olarak gu nde iki-u ç defa Du zenli olarak gu nde bir defa Du zensiz (sınav zamanları, yorgun hissettiklerinde) χ 2 =0.310 p=0.856 Kullanma nedeni Sag lıklı olmak için Yorgun hissettig im için Yeterli beslenmedig im için χ 2 = p= Öneren kişi Aile Arkadaş Kendi Doktor, diyetisyen, eczacı χ 2 =2.620 p=0.454 TARTIŞMA Du nya genelinde diyet suplemanı kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır (5-9). Diyet suplemanı kullanım sıklıg ını saptamaya yo nelik yapılan çalışma sonuçları, çalışma gruplarının sosyolenmektedir (15). Bu çalışma bir grup u niversite o g rencisi arasında vitamin-mineral suplemanı kullanım oranının %40.9 oldug unu go stermiştir. Bo ylece u lkemizde u niversite o g rencileri arasında vitamin-mineral kullanımının yaygın oldug u so ylenebilir. Bununla birlikte araştırma kapsamına alınan u niversite o g rencilerinin vitamin-mineral kullanma prevalansı o zellikle Amerika da (%47-74) (5-7), Gu ney Afrika da (%42) ve Kore de (% 58) yaşayan u niversite o g rencilerinin kullanım prevada diyet suplemanlarının bu kadar yaygın kullanılma nedeni, o g rencilerin çog u zaman kendilerini yorgun hissetmeleri ve yog un eg itim programları gerçeg iyle açıklanabilir. Aynı zamanda vitamin-mineral supleman kullanımının mutlaka gerekli oldug u inanışının yaygın olması da buna neden olabilir (16). Daha du şu k supleşayan u niversite o g rencileri arasında saptanmıştır (21). Bu araştırmada yaşı 21 olan bireylerin, <21 yaş bireylere go re (p<0.05), kızların erkeklere go re (p>0.05) ve normal vu cut ag ırlıg ına sahip bireylerin zayıf ve obezlere go re (p<0.0001) daha fazla vitamin-mineral kullanma eg iliminde oldukları go ru şmu ştu r (Tablo 2). Amerika Birleşik devletlerinde yapılan bir çalışmada bu araştırma sonuçlarının aksine erkek o g rencilerin (%77.4) kız o g rencilerden (%73.6) daha fazla supleman kullandıkları go ru lmu ştu r (). Malezya da yapılan bir çalışmada -mineral suplemanı kullanımı arasında kullanımlarının daha yu ksek oldug u belirlenmiştir (16). Gelişmiş u lkelerde yapılan farklı çalışmalarda da benzer olanların daha fazla multivitamin desteg i aldıkları ifade edilmiştir (13-16). Bu sonuçlara go re, vitamin-mineral suplemanı kullananların kullanmayanlara go re sag lıklarına daha fazla dikkat etmeye çalıştıkları so ylenebilir. Suplemanlar; yetersiz beslenme nedeniyle eksik olan besin o gelerinin vu cuda alınmasını sag layanlar, hızlı ag ırlık kaybı sag ladıg ı ve ag ırlık kaybını korudug u iddia edilenler, ag ırlık kazanımına ve kas geliştirmeye neden landırılabilmektedir (16). Vitamin ve mineraller, en sık kullanılan diyet suplemanlarıdır. Vitaminler, genellikle minerallere go re daha yu ksek oranda ve daha çok multivitamin şeklinde kullanılmaktadır (23). Katılımcıların en fazla demir (%26.5), B vitamini kompleksi (%20.6), multi vitamin kompleksi (%17.2) ve kalsiyum (%15.1) ve multi vitamin-mineral kompleksi (%14.3) kullanıldıg ı saptanmıştır (Tablo 3). Benzer sonuçlar Moore ve Saddam (7) tarafından en fazla kullanılan suplemanların multivitaminler (%60), C vitamini (%37), kalsiyum (% 30), E vitamini (%19) ve demir (%16) oldug u bildirilmiştir. Benzer şekilde Steele ve Senekal (8) en sık kullanılan suplemanların multi-vitaminler ve vitaminmineral kombinasyonları oldug unu rapor etmişlerdir. Sağlık Bilimleri Dergisi (Journal of Health Sciences) 2014 ; 23 (2) 111

5 Üniversite Öğrencilerinin Vitamin ve Mineral Desteği Kullanım Durumları Ag ırlıklı olarak demir ve sonrasında en yaygın olarak B vitamini kompleksi, multi-vitamin ile vitamin-mineral kompleksinin yer almasıyla u lkemizde tu ketilen supleman tipleri dig er u lkelerle benzerlik go stermektedir. supleman kullanırken, %37.6 sı du zenli olarak gu nde bir defa, %10.9 u du zenli olarak gu nde iki defa kullanmaktadır. Du zensiz olarak kullananlar sınav zamanları ve kendilerini yorgun hissettikleri zaman supleman kullanımına başvurduklarını ifade etmişlerdir. Du zensiz bir şekilde tek doz supleman kullanımı ve o g rencilerin bu davranıştan mucize beklemeleri bilinçsiz kullanımın kanıtı nitelig indedir. Bilimsel araştırmalara go re, bireylerin supleman kullanma nedenleri arasında iyi sag lık halini su rdu rmek (24), mu gu çlendirmek (26) ve ag ırlık kaybı sag lamak (27) yer almaktadır. Bu çalışmada da benzer sonuçlar bulunmuş ve kullanma nedenlerinin ilk sırasında Sag lıklı olmak için (%45.8) ifadesi yer almıştır. Bunu Yorgun hissettig im için (%31.1) ve Yeterli beslenemedig im için (%23.1) nedenleri izlemiştir (Tablo IV). Benzer bulgular pek çok çalışmada da rapor edilmiş; vitamin mineral suplemanlarının kullanılmasının arkasında sel go ru nu şu geliştirme ve ag ırlık kaybını artırma gibi nedenler bulunmuştur (24-27). Bazı çalışmalarda da benzer sonuçlara rastlanmış ve supleman almanın ana nedeninin hastalıklardan korunma oldug u bildirmiştir (28). Tu m çalışmalarda iyi beslenmeyi sag lamak, hastalıkları, yorgunlug u o nlemek gibi supleman alım nedenleri oldukça birbirine benzerdir. Driskell (29) mevcut hastalık, yetersiz diyet ve enerji artışının o g rencilerin supleman kullanmasındaki ana nedenler oldug unu rapor etmiştir. Dundas ve Keller (30) de o g rencilerin supleman kullanmasının en temel nedeninin sag lıg ı geliştirmek, sog uk algınlıg ı ile gribi o nlemek ve enerji artışı sag lamak oldug unu bildirmiştir. Pek çok çalışmada supleman kullanımını kimlerin o nerdig ine bakılmıştır. Aile, arkadaş, medya (televizyon, gazete, internet, vb), doktorlar, eczacılar, hemşireler ve diyetisyenler supleman kullanımını o neren bilgi kaynakları olarak karşımıza çıkmaktadır (25,30-33). Bu çalışmada o g rencilerin ailelerinin vitamin-mineral suplemanı kullanma kararında (%35.9) en gu çlu etkiye sahip oldug u; bunu sırasıyla arkadaş (%33.4) ve kendi kararları (%18.1) izlemiştir. Bir sag lık personeli o nerisi dog rultusunda kullananların oranı sadece %12.6 dır (Tablo IV). Steele ve Senekal (31) de aile ve arkadaşın vitamin-mineral suplemanı kullanıma teşvik eden en o nemli bilgi kaynakları oldug unu; bunu doktorlar ve reklamların izledig ini ifade etmişlerdir. Erkek ve kız o g renciler arasında bu açıdan o nemli farklılık go zlememişlerdir (p<0.05). Bu bulgular Neuhouser ve ark. (32), Dundas ve Keller (30) ile Eldridge ve Sheehan (25) tarafından yapılan çalışmalarla da desteklenmiştir. Bu araştırmanın sınırlılıg ı, bir u niversitede okuyan o g renciler ile yapıldıg ı için Ankara da yaşayan u niversite o g rencilerinin vitamin-mineral suplemanı kullanımını yansıtmamaktadır. Bu araştırmanın ulusal du zeyde daha geniş populasyon ile yapılmasının u lkemizdeki vitamin-mineral kullanımı ile ilgili bilgi du zeyinin de anlaşılması açısından gerekli oldug u du şu nu lmektedir. min-mineral kullanım sıklıg ını etkileyen başlıca fakto r- vitamin-mineral suplemanı kullanmalarının başlıca sebepleri arasında sag lıklı olmak, kendini zinde hissetmek ve yeterli beslenmeyi sag lamak yer almaktadır. Sonuç olarak u niversite o g rencileri arasında vitamin-mineral kullanma prevalansının yu kseklig ine rag men çog unun bilinçli kullanıcı olmadıg ı du şu nu lmektedir. Bu nedenle u niversite o g rencilerinin vitamin-mineral suplemanları hakkında dog ru bilgi edinebilmeleri için tarafsız ve bilimsel içerikli eg itim programları du zenlenmelidir. KAYNAKLAR 1. Dietary Supplement Health and Education Act of Public Law No , 108 Stat 4325, Archer SL, Stamler J, Moag-Stahlberg A, et al. Assoronutrient intakes among middle-aged American men and women: The INTERMAP Study. J Am Diet Assoc 2005; 105: Diaz JR, Cagigas A, Rodriguez R, et al. Miccountries. Eur J Clin Nutr 2003; 57: Muller O, Krawinkel M. Malnutrition and health in developing countries. CMAJ 2005; 173: Ranelli PL, Dickerson RN, White KG. Use of vitamin and mineral supplements by pharmacy students. Am J Hosp Pharm 1993; 50: Spencer EH, Bendich A, Frank E. Vitamin and mineral supplement use among US medical students: A Longitudinal study. J Am Diet Assoc 2006; 106: Moore KL, Saddam AM. Dietary supplement use among undergraduate college students. J Am Diet Assoc 1999, 99: A Steele M, Senekal M. Dietary supplement use and associated factors among university students. South Afric J Clin Nutr 2005; 18: Kim SH, Han JH, Zhu Qy, et al. Use of vitamins, minerals and other dietary supplements by 17- and 18- year-old students in Korea. J Med Food 2003; 6: T.C. Sag lık Bakanlıg ı. Tu rkiye Beslenme ve Sag lık Araştırması Beslenme Durumu ve Sag lık Alışkanlıklarının Deg erlendirilmesi Sonuç Raporu. (Rapor No: SB-SAG-2014/0): Ankara. Sag lık Bakan- Bo lu mu, Blendon RJ, DesRoches CM, Benson JM, et al. American s views on the use and regulation of dietary supplements. Arch Intern Med 2001; 16: Knudsen VK, Rasmussen LB, Haraldsdottir J, et al. Use of dietary supplements in Denmark is associated with health and former smoking. Public Health Nutr 2002; 5: Radimer K, Bindewald B, Hughes J, et al. Dietary supplement use by US adults: Data from the Natio- 112 Sağlık Bilimleri Dergisi (Journal of Health Sciences) 2014 ; 23 (2)

6 Keser A, Yabancı N, Öztürk M E nal Health and Nutrition Examination Survey Am J Epidemiol 2004; 160: Ishihara J, Sobue T, Yamamoto S, et al. Demographics, lifestyles, health characteristics, and dietary intake among dietary supplement user in Japan. Int J Epidemiol 2003; 32: Al-Naggar AR, Chen R. Prevalence of vitaminmineral supplements use and associated factors forusing vitamin and mineral supplements. J Am Diet Assoc 1999; 99: Herbold NH, Visconti BK, Frates S, et al. Traditional and nontraditional supplement use by collegiate female varsity athletes. Int J Sport Nutr Exerc Metab 2004; 14: Cancer Prevention 2011; 12: Huang HY, Caballero B, Chang S, et al. The supplement use to prevent cancer and chronic disease in adults: A systematic review for a National Institutes of Health state of the science conference. Ann Intern Med 2006; 145: National Institutes of Health: What are Dietary Site [http:// dietarysupplements.info.nih.gov/whatare.html]. (Erişim tarihi: 08/02/2011). 19. Pekcan G. Hastanın Beslenme Durumunun Saptanması. Diyet El Kitabı (Ed. Baysal A ve ark), Yenilenmiş 6. Baskı, Hatibog lu Yayınevi, Ankara, 2011, ss Draft Report of the Joint WHO/FAO Expert Consultation and Diet, Nutrition and Prevention of Chronic Diseases. Geneva, Suleiman AA, Alboqai OK, Yasein N, et al. Prevalence of vitamin-mineral supplement use among Jordan University students, Saudi Med J 2008; 29: Webb AD. Dietary Supplement Use and Beliefs among College Students Enrolled in an Introductory Nutrition Course. Masters Theses, University of Tennesse Knoxville, USA, Aydog du DS. Sporcularda doping amaçlı vitamin ve mineral kullanımı. Tu rkiye Klinikleri 2006; 2: Kaufman DW, Kelly JP, Rosenberg L, Anderson TE, et al. Recent patterns of medication use in the ambulatory adult population of the United States. JA- MA 2002; 287: Eldridge AL, Sheehan ET. Food supplement use and related belifes: survey of community college students. J Nutr Educ 1994; 26: Dorsh KD, Bell AB. Dietary suplement use in adolescents. Curr Opin in Pediatr 2005; 17: Tamim H, Dumit N, Terro A, et al. Weight control measures among university students in a developing country: A cultural association or a risk behavior. J Am Coll Nutr 2004; 23: McDowall JA. Supplement use by young athletes. Int J Sports Med 2007; 6: Driskell JA. Vitamin-mineral supplementation habits and beliefs of male and female graduate students. J Fam Consumer Sci 1999; 91: Dundas ML, Keller JR. Herbal, vitamin, and mineral supplement use and beliefs of university students. Top Clin Nutr 2003; 18: Steele M, Senekal M. Dietary supplement use and associated factors among university students. South Afric J Clin Nutr 2005; 18: Neuhouser ML, Patterson RE, Levy L. Motivations Sağlık Bilimleri Dergisi (Journal of Health Sciences) 2014 ; 23 (2) 113

GENÇLİK VE BAĞIŞ KÜLTÜRÜ EKİM 2015 Pİ GENÇLİK DERNEĞİ

GENÇLİK VE BAĞIŞ KÜLTÜRÜ EKİM 2015 Pİ GENÇLİK DERNEĞİ EKİM 2015 Pİ GENÇLİK DERNEĞİ İÇİNDEKİLER TABLOSU I çindekiler Ön Bilgilendirme 1 Katılımcı Profili 2 Gençlik Alanında Çalışan Bir STK ya daha önce bağış yaptınız mı ya da yapmayı düşünür müsünüz? 3 Faaliyet

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF HEALTH SCIENCES Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayın Organıdır

SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF HEALTH SCIENCES Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayın Organıdır SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF HEALTH SCIENCES Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayın Organıdır Araştırma Yazısı 2014; 23: 10-20 KAYSERİ MELİKGAZİ EĞİTİM ARAŞTIRMA SAĞLIK GRUP BAŞKANLIĞI

Detaylı

TU RKIẎE GAYRIṀENKUL SEKTO RU GU VEN ENDEKSI ve REIDIN TU RKIẎE GAYRIṀENKUL SEKTO RU FIẎAT BEKLENTI ENDEKSI CȨYREK DO NEM SONUCĻARI OCAK 2017

TU RKIẎE GAYRIṀENKUL SEKTO RU GU VEN ENDEKSI ve REIDIN TU RKIẎE GAYRIṀENKUL SEKTO RU FIẎAT BEKLENTI ENDEKSI CȨYREK DO NEM SONUCĻARI OCAK 2017 TU RKIẎE GAYRIṀENKUL SEKTO RU GU VEN ENDEKSI ve REIDIN TU RKIẎE GAYRIṀENKUL SEKTO RU FIẎAT BEKLENTI ENDEKSI 2017 1. CȨYREK DO NEM SONUCĻARI OCAK 2017 İÇİNDEKİLER REIDIN Tu rkiye Gayrimenkul Sekto rü Gu

Detaylı

01.01.2015 DOĞALGAZ YAPI MARKET İMALAT SAN.TİC

01.01.2015 DOĞALGAZ YAPI MARKET İMALAT SAN.TİC 01.01.2015 DOĞALGAZ YAPI MARKET İMALAT SAN.TİC ŞİRKET PROFİLİ 2010 Yılından itibaren DOĞ ALĞAZ SEKTO RU NDE o nemli kuruluşlardan biri olan RVC DOĞ ALĞAZ YAPI MARKET I MALAT SAN.TI C. KALI TELI U RETI

Detaylı

REIDIN TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ ve REIDIN TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ FİYAT BEKLENTİ ENDEKSİ CȨYREK DÖNEM SONUCĻARI

REIDIN TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ ve REIDIN TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ FİYAT BEKLENTİ ENDEKSİ CȨYREK DÖNEM SONUCĻARI REIDIN TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ ve REIDIN TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ FİYAT BEKLENTİ ENDEKSİ 2017 2. CȨYREK DÖNEM SONUCĻARI NİSAN 2017 İÇİNDEKİLER REIDIN Tu rkiye Gayrimenkul Sekto rü

Detaylı

REIDIN TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖ RÜ GÜVEN ENDEKSİ ve FİYAT BEKLENTİ ENDEKSİ CȨYREK DÖNEM SONUCĻARI TEMMUZ 2017

REIDIN TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖ RÜ GÜVEN ENDEKSİ ve FİYAT BEKLENTİ ENDEKSİ CȨYREK DÖNEM SONUCĻARI TEMMUZ 2017 REIDIN TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖ RÜ GÜVEN ENDEKSİ ve FİYAT BEKLENTİ ENDEKSİ 2017 3. CȨYREK DÖNEM SONUCĻARI TEMMUZ 2017 İÇİNDEKİLER REIDIN Tu rkiye Gayrimenkul Sekto rü Gu ven Endeksi & REIDIN Tu rkiye

Detaylı

MENTOR BABY RealCare Total Parenting Experience

MENTOR BABY RealCare Total Parenting Experience MENTOR EĞİTİM DANIŞMANLIĞI MENTOR BABY RealCare Total Parenting Experience Y A Ş A Y A R A K Ö Ğ R E N M E N I N E N K E Y I F L I V E E T K I L I Y O L U L I V E I T L E A R N I T Amerika Liselerinde

Detaylı

SOSYAL MEDYA ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU

SOSYAL MEDYA ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU SOSYAL MEDYA ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU KUMLUCA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ REHBERLİ K VE PSİ KOLOJİ K DANİŞMA Hİ ZMETLERİ BO LÜ MÜ 2016 Bu araştırma Kumluca ilçesindeki MEB e bağlı resmi ortaokul ve

Detaylı

T.C. I STANBUL MEDI POL U NI VERSI TESI I LETI ŞI M FAKU LTESI EG I TI M O G RETI M YO NERGESI * BI RI NCI BO LU M Amac, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. I STANBUL MEDI POL U NI VERSI TESI I LETI ŞI M FAKU LTESI EG I TI M O G RETI M YO NERGESI * BI RI NCI BO LU M Amac, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. I STANBUL MEDI POL U NI VERSI TESI I LETI ŞI M FAKU LTESI EG I TI M O G RETI M YO NERGESI * BI RI NCI BO LU M Amac, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amac MADDE 1 - (1) Bu Yo nerge, I stanbul Medipol U

Detaylı

İstanbul Vakıf Üniversiteleri Makine Mu hendislig i Programları Karşılaştırması

İstanbul Vakıf Üniversiteleri Makine Mu hendislig i Programları Karşılaştırması İstanbul Vakıf Üniversiteleri Makine Mu hendislig i Programları Karşılaştırması Erhan Erkut, Temmuz 2015 İncelenen program: Makine Mu hendislig i Karşılaştırılan grup: İstanbul vakıf u niversiteleri O

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

21. YÜZYIL KÜTÜPHANECİLİĞİ EĞİTİM ÇALIŞMA GRUBU WEBİNAR SERİSİ-3

21. YÜZYIL KÜTÜPHANECİLİĞİ EĞİTİM ÇALIŞMA GRUBU WEBİNAR SERİSİ-3 21. YÜZYIL KÜTÜPHANECİLİĞİ EĞİTİM ÇALIŞMA GRUBU WEBİNAR SERİSİ-3 IFLA ve UNESCO IFLA (Uluslararası Ku tu phane Dernekleri ve Kurumları Federasyonu) UNESCO (Birles mis Milletler Eg itim, Bilim ve Ku ltu

Detaylı

Tu rkiye C ag rı Merkezi Pazarı 2017 Verileri

Tu rkiye C ag rı Merkezi Pazarı 2017 Verileri Tu rkiye C ag rı Merkezi Pazarı 2017 Verileri ÜYELERİMİZ 2008 yılının Kasım ayında kurulan C ag rı Merkezleri Derneg i, bugu n bu nyesinde bulundurdug u 54 u ye ile sektöru n yu zde 90 ını temsil ediyor!

Detaylı

Teori (saat/ha fta) BESLENME İLKELERİ II BES202 4. Bahar 2 3 2 5 Önkoşullar

Teori (saat/ha fta) BESLENME İLKELERİ II BES202 4. Bahar 2 3 2 5 Önkoşullar BESLENME İLKELERİ II Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/ha fta) (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) AKTS BESLENME İLKELERİ II BES202 4. Bahar 2 3 2 5 Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF HEALTH SCIENCES Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayın Organıdır

SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF HEALTH SCIENCES Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayın Organıdır SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF HEALTH SCIENCES Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayın Organıdır Araştırma Yazısı 2014; 23: 1-9 HASTANE TEMİZLİK ÇALIŞANLARININ HASTANE ENFEKSİYONLARI

Detaylı

Diyet Önerileri ve Etkisi

Diyet Önerileri ve Etkisi Akılcı Hipertansiyon Tedavisi Diyet Önerileri ve Etkisi Dr. Soner Duman Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç ç Hastalıkları Anabilim Dalı 15. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, 24-26 Nisan

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) ÇOCUK HASTALIKLARINDA BES305 5.Güz 2 2 0 5

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) ÇOCUK HASTALIKLARINDA BES305 5.Güz 2 2 0 5 ÇOCUK HASTALIKLARINDA BESLENME Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar ÇOCUK HASTALIKLARINDA BES305 5.Güz 2 2 0 5 BESLENME Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe Dersin Türü Zorunlu Dersin öğrenme ve öğretme

Detaylı

Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Teori (saat/hafta) Dersin Adı Kodu Yarıyıl TOPLUMDA BESLENME SORUNLARI VE EPİDEMİYOLOJİSI II Önkoşullar

Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Teori (saat/hafta) Dersin Adı Kodu Yarıyıl TOPLUMDA BESLENME SORUNLARI VE EPİDEMİYOLOJİSI II Önkoşullar Dersin Adı Kodu Yarıyıl TOPLUMDA BESLENME SORUNLARI VE EPİDEMİYOLOJİSI II Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme çıktıları

Detaylı

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Özgün Araştırma / Original Investigation Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Effect of Body Mass Index on the Determination of Bone Mineral Density in Postmenopausal

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞÜN DÜZENLERİ Yahya ÖZDOĞAN 1 Hülya YARDIMCI 2 Ayşe Özfer ÖZÇELİK 3 Metin Saip SÜRÜCÜOĞLU 4

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞÜN DÜZENLERİ Yahya ÖZDOĞAN 1 Hülya YARDIMCI 2 Ayşe Özfer ÖZÇELİK 3 Metin Saip SÜRÜCÜOĞLU 4 66 2012 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 29, s.66-74 ÖZET ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞÜN DÜZENLERİ Yahya ÖZDOĞAN 1 Hülya YARDIMCI 2 Ayşe Özfer ÖZÇELİK 3 Metin Saip

Detaylı

Çölyak Hastalığı Olan Çocukların Anne Sütü Alma ve Tamamlayıcı Beslenmeye Geçme Durumlarının Değerlendirilmesi

Çölyak Hastalığı Olan Çocukların Anne Sütü Alma ve Tamamlayıcı Beslenmeye Geçme Durumlarının Değerlendirilmesi Çölyak Hastalığı Olan Çocukların Anne Sütü Alma ve Tamamlayıcı Beslenmeye Geçme Durumlarının Değerlendirilmesi Araş. Gör. Gizem Aytekin, Araş. Gör. Hülya Yılmaz Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Detaylı

Dr. Nilgün Çöl Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD. Sosyal Pediatri BD.

Dr. Nilgün Çöl Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD. Sosyal Pediatri BD. A N N E L E R İ N Ç A L I Ş M A D U R U M U N U N S Ü T Ç O C U K L U Ğ U D Ö N E M İ N D E B E S L E N M E M O D E L İ, H E M O G L O B İ N / H E M A T O K R İ T D E Ğ E R L E R İ V E V İ TA M İ N K U

Detaylı

LİMAN VE TERMİNAL YONETİMİ IV. Yrd. Doç. Dr. Tanzer SATIR

LİMAN VE TERMİNAL YONETİMİ IV. Yrd. Doç. Dr. Tanzer SATIR LİMAN VE TERMİNAL YONETİMİ IV Yrd. Doç. Dr. Tanzer SATIR Liman Ekonomisi Limanların ekonomik o nemi ise, ulusal ve uluslararası ulas tırma sistemleri içindeki bir dag ıtım, bir bag lantı ve bir hizmet

Detaylı

BURSA İLİ 2016 YILI DIŞ TİCARET DEĞERLENDİRME RAPORU

BURSA İLİ 2016 YILI DIŞ TİCARET DEĞERLENDİRME RAPORU BURSA İLİ 2016 YILI DIŞ TİCARET DEĞERLENDİRME RAPORU ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ AR-GE ŞUBESİ Şubat, 2017 İÇİNDEKİLER 1. Genel Bilgi...1 2. Bursa İli Dış Ticaret Verileri...2 3. Bursa

Detaylı

Ölçek. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Ölçek. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Ölçek Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Ölçek Nedir? Bir yerin haritasını veya planını yapabilmek için o yer ku çu ltu lerek bir du zlem u zerine çizilebilir. C u nku, haritası veya planı çizilecek yerin bu yu

Detaylı

Uluslararası Spor Bilimleri Araştırma Dergisi (USBAD)

Uluslararası Spor Bilimleri Araştırma Dergisi (USBAD) Uluslararası Spor Bilimleri Araştırma Dergisi (USBAD) Yazım Kuralları: Çalışmanın metni 12 punto, 1,5 satır aralığında, Times New Roman yazı karakterinde, iki yana yaslı şekilde, MS Word programında yazılmalıdır.

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) BES338 6. Bahar 2 0 0 4

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) BES338 6. Bahar 2 0 0 4 Dersin Adı Kodu Yarıyıl BESĠN-BESĠN ÖĞESĠ ĠLE ĠLAÇ ETKĠLEġĠMĠ ÖnkoĢullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Teori Laboratuar BES338 6. Bahar

Detaylı

Emin Süel* İbrahim Şahin* Cihat Korkmaz** Neslihan Süel *** Önder Dağlıoğlu**** Cilt:6 Sayı:2 Yıl:2009

Emin Süel* İbrahim Şahin* Cihat Korkmaz** Neslihan Süel *** Önder Dağlıoğlu**** Cilt:6 Sayı:2 Yıl:2009 Cilt:6 Sayı:2 Yıl:2009 Türkiye genç erkek basketbol grup müsabakalarında oynayan basketbolcular ile aynı yaş grubu sedanter gençlerin beslenme bilgileri ve alışkanlıklarının karşılaştırılması Emin Süel*

Detaylı

YENİ ÇALIŞMALAR IŞIĞINDA PROFİLAKSİ

YENİ ÇALIŞMALAR IŞIĞINDA PROFİLAKSİ YENİ ÇALIŞMALAR IŞIĞINDA PROFİLAKSİ Dr Nur Kır İstanbul Tıp Fakültesi 1. RETİNA GÜNLERİ İSTANBUL 2013 AREDS I Çalışması (2001) Amaç: Farklı evrelerdeki YBMD hastalarında yüksek doz antioksidan ve minerallerin

Detaylı

Sivas İl Merkezinde Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Genel Beslenme ve Sporcu Beslenmesi ile İlgili Bilgi Düzeyleri

Sivas İl Merkezinde Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Genel Beslenme ve Sporcu Beslenmesi ile İlgili Bilgi Düzeyleri Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Sivas İl Merkezinde Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Genel Beslenme ve Sporcu Beslenmesi ile İlgili Bilgi Düzeyleri Levels of Knowledge About Nutrition Among Physical

Detaylı

BÜ LENT ECEVİ T Ü Nİ VERSİ TESİ

BÜ LENT ECEVİ T Ü Nİ VERSİ TESİ Obezite ve Diyabet Üygulama ve Araştırma Merkezi Merkez/Znguldak Tel 0 372 291 24 44 Faks +90 372 291 24 65 e-mail bezitediyabet@beun.edu.tr www.bdm.beun.edu.tr BÜ LENT ECEVİ T Ü Nİ VERSİ TESİ OBEZİ TE

Detaylı

MEF ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİ BURS YÖNERGESİ I. AMAÇ, TANIMLAR, GENEL HÜKÜMLER

MEF ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİ BURS YÖNERGESİ I. AMAÇ, TANIMLAR, GENEL HÜKÜMLER MEF ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİ BURS YÖNERGESİ I. AMAÇ, TANIMLAR, GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1. Bu yo nergenin amacı, MEF U5 niversitesi nde, lisans du zeyinde verilen eg itimo g retimin nitelig ini

Detaylı

Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates

Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates EMLT Project Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates Yılmaz Kılıçaslan Anadolu University ykilicaslan@anadolu.edu.tr Nilgün Çağlarırmak Uslu Anadolu University ncaglarirmak@anadolu.edu.tr

Detaylı

BESLENME BİYOKİMYASI II Dersin Adı Kodu Yarıyıl. Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) AKTS 2. BAHAR

BESLENME BİYOKİMYASI II Dersin Adı Kodu Yarıyıl. Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) AKTS 2. BAHAR BESLENME BİYOKİMYASI II Dersin Adı Kodu Yarıyıl BESLENME BİYOKİMYASI II BES110 2. BAHAR Teori Laboratuar AKTS 3 0 0 4 Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe Dersin Türü Zorunlu Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

T. C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA İLKELERİ

T. C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA İLKELERİ T. C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA İLKELERİ 1. ESOGÜ Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Puan Tablosu nda beyan edilen etkinliklere ait kanıtlayıcı belgeler başvuru

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) HASTALIKLARDA DİYET TEDAVİSİ I. BES303 5. 3 2 0 5 Önkoşullar

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) HASTALIKLARDA DİYET TEDAVİSİ I. BES303 5. 3 2 0 5 Önkoşullar Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar HASTALIKLARDA DİYET TEDAVİSİ I BES303 5. 3 2 0 5 Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe Dersin Türü Zorunlu Dersin öğrenme ve Anlatım öğretme teknikleri Tartışma,Beyin

Detaylı

ARAŞTIRMA (Research Report)

ARAŞTIRMA (Research Report) ARAŞTIRMA (Research Report) YURTTA KALAN ÜNİVERSİTE ÖGRENCİLERİNİN BESLENME ALıŞKANLıKLARı Nutritional habits of the university hostel students...ı."ı. 2 Turgut ŞAIDNOZ, Saime ŞAHINOZ, Fevziye ÇETINKAYA,

Detaylı

MULTİVİTAMİN PREPARATI KULLANIMINA İKİNCİL GELİŞEN D VİTAMİNİ İNTOKSİKASYONU: 3 OLGU SUNUMU

MULTİVİTAMİN PREPARATI KULLANIMINA İKİNCİL GELİŞEN D VİTAMİNİ İNTOKSİKASYONU: 3 OLGU SUNUMU MULTİVİTAMİN PREPARATI KULLANIMINA İKİNCİL GELİŞEN D VİTAMİNİ İNTOKSİKASYONU: 3 OLGU SUNUMU Ahmet Anık, Gönül Çatlı, Ayhan Abacı, Ceyhun Dizdarer, Ece Böber 1 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk

Detaylı

Nadir Hastalıklar-Yetim ilaçlar. bir sağlık sorunu. Uğur Özbek İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü (DETAE) Orphanet-Türkiye

Nadir Hastalıklar-Yetim ilaçlar. bir sağlık sorunu. Uğur Özbek İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü (DETAE) Orphanet-Türkiye Nadir Hastalıklar-Yetim ilaçlar bir sağlık sorunu Uğur Özbek İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü (DETAE) Orphanet-Türkiye NADİR HASTALIK Prevalansı 1/2000 den az olan hastalıklar NADİR

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) BES304 6. Bahar 3 2 0 5

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) BES304 6. Bahar 3 2 0 5 Dersin Adı Kodu Yarıyıl HASTALIKLARDA DİYET TEDAVİSİ II Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme çıktıları Dersin içeriği

Detaylı

Akılcı İlaç Kullanımı

Akılcı İlaç Kullanımı Prof. Dr. Alaeddin Akcasu Prof. Dr. S. Oğuz Kayaalp Akılcı İlaç Kullanımı Eğitimi ve Temel İlkeleri Doç. Dr. Kamil VURAL Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Akılcı İlaç Kulanımı

Detaylı

Kronik Böbrek Hastalığında Kolekalsiferol ün Etkisi

Kronik Böbrek Hastalığında Kolekalsiferol ün Etkisi Kronik Böbrek Hastalığında Kolekalsiferol ün Etkisi Taner Baştürk 1, Abdülkadir Ünsal 2 1Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği Serum Kalsidiol

Detaylı

Teori (saat/hafta) BES400 8.Bahar 2 8 0 8

Teori (saat/hafta) BES400 8.Bahar 2 8 0 8 DIŞ HASTANE VE KURUM UYGULAMASI Dersin Adı Kodu Yarıyıl DIŞ HASTANE VE KURUM UYGULAMASI Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin

Detaylı

VİTAMİN D DÜZEYİ NE OLMALI. PROF.DR.TEVFİK SABUNCU Harran Üniversitesi, Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı

VİTAMİN D DÜZEYİ NE OLMALI. PROF.DR.TEVFİK SABUNCU Harran Üniversitesi, Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı VİTAMİN D DÜZEYİ NE OLMALI PROF.DR.TEVFİK SABUNCU Harran Üniversitesi, Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı D vitamini eksiklik düzeyleri Lips et al. Clinical Endocrinology, 2010 DURUM 25 OH D Düzeyi

Detaylı

Available online at

Available online at Available online at www.sciencedirect.com Procedia - Social and Behavioral Sciences 55 ( 2012 ) 1079 1088 *English Instructor, Abant Izzet Baysal University, Golkoy Campus, 14100, Bolu, Turkey (karakis_o@ibu.edu.tr)

Detaylı

Diyetisyen İbrahim Taşdelen. Fit Beslenme ve Diyet Danışmanlık Merkezi

Diyetisyen İbrahim Taşdelen. Fit Beslenme ve Diyet Danışmanlık Merkezi Diyetisyen İbrahim Taşdelen Fit Beslenme ve Diyet Danışmanlık Merkezi Popüler diyetin çıktığı nokta? Ayrı kavramlar (net bilim) Kitleler halinde yapılması-kişisel olması Ulaşılabilirliği denenebilirliği

Detaylı

GEBELERİN BİTKİSEL ÜRÜN TÜKETİM VE SIKLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ

GEBELERİN BİTKİSEL ÜRÜN TÜKETİM VE SIKLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ GEBELERİN BİTKİSEL ÜRÜN TÜKETİM VE SIKLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ Arş. Gör. Muteber Gizem KESER Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü Sunum Akışı TÜİK Doğum Verileri Çalışmanın Tanım

Detaylı

0-24 Aylık Çocuklarda Malnütrisyon Prevelansı ve Etkileyen Faktörler

0-24 Aylık Çocuklarda Malnütrisyon Prevelansı ve Etkileyen Faktörler ÇOCUK/SAGLIK 0-24 Aylık Çocuklarda Malnütrisyon Prevelansı ve Etkileyen Faktörler Dr.Handan ALP* Dr.Sevin ALTINKAYNAK* Dr.Muzaffer KÜRKÇÜOĞLU* ÖZET Bu araştırmada Erzurum (merkez), Aşkale, Pasinler ilçeleri

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) BES234 4 2 0 0 4. Anlatım, Tartışma, Uygulama-Alıştırma, Proje Tasarımı/Yönetimi, Ödev

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) BES234 4 2 0 0 4. Anlatım, Tartışma, Uygulama-Alıştırma, Proje Tasarımı/Yönetimi, Ödev BESLENME ANTROPOLOJİSİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl BESLENME ANTROPOLOJİSİ Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme çıktıları

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

BG 44 K TEKNİK VERİLERİ VE TEST SONUÇLARI

BG 44 K TEKNİK VERİLERİ VE TEST SONUÇLARI BG 44 K TEKNİK VERİLERİ VE TEST SONUÇLARI Yanlış Strateji ; Sadece fiyatını öne çıkararak satış potansiyeli sağlamaya çalışan taklit ürünler, ucuz fiyatı yakalayabilmek için, kaliteden ne denli ödün verdiklerinden,

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) BES230 4. Bahar 2 0 0 2. Öğrencinin genetik biliminin temel ilkelerini öğrenebilmesi

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) BES230 4. Bahar 2 0 0 2. Öğrencinin genetik biliminin temel ilkelerini öğrenebilmesi BESLENME ve GENETİK Dersin Adı Kodu Yarıyıl BESLENME ve GENETİK Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme çıktıları Dersin

Detaylı

SPORDA BESLENME ÖYKÜSÜ VE TÜKETİM KAYITLARI. Prof. Dr. Funda ELMACIOĞLU

SPORDA BESLENME ÖYKÜSÜ VE TÜKETİM KAYITLARI. Prof. Dr. Funda ELMACIOĞLU SPORDA BESLENME ÖYKÜSÜ VE TÜKETİM KAYITLARI Prof. Dr. Funda ELMACIOĞLU Sporcunun Kişisel Bilgileri Aileye ait bilgi Siklet Sporları *Diğer Sporlar Tıbbi Öykü Sigara Alkol? ( Vitamin C? ) Kullanılan farmakolojik

Detaylı

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER Doç.Dr. Belgüzar Kara*, Özge KILIÇ** *GATA Hemşirelik Yüksekokulu, **GATA Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

KESİT TESİR DİYAGRAMLARI YAPI STATİĞİ 1

KESİT TESİR DİYAGRAMLARI YAPI STATİĞİ 1 KESİT TESİR DİYAGRAMLARI YAPI STATİĞİ 1 GİRİŞ Sabit yu klerden meydana gelen kesit tesiri fonksiyonlarından elde edilen grafiklere Kesit Tesir Diyagramları denir. Du zlem c ubuk sistemlerde M, N, T (V)

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

Geriatri ve akılcı ilaç kullanımı: Vitamin D. Doç.Dr. İlker TAŞÇI GATA İç Hastalıkları BD, Ankara İç Hastalıkları & Geriatri Uzmanı

Geriatri ve akılcı ilaç kullanımı: Vitamin D. Doç.Dr. İlker TAŞÇI GATA İç Hastalıkları BD, Ankara İç Hastalıkları & Geriatri Uzmanı Geriatri ve akılcı ilaç kullanımı: Vitamin D Doç.Dr. İlker TAŞÇI GATA İç Hastalıkları BD, Ankara İç Hastalıkları & Geriatri Uzmanı Akılcı ilaç kullanımı Kanıta dayalı tıp Metaanaliz RCTs Centre for Evidence-Based

Detaylı

ERGOJENİK DESTEKLERE YAKLAŞIM

ERGOJENİK DESTEKLERE YAKLAŞIM ERGOJENİK DESTEKLERE YAKLAŞIM Besinsel Ergojenik Yardım, sportif performansı arttırmak amacıyla kullanılan besin kaynaklı destek ürünleridir. Bu tür ürünler ancak hekim ve diyetisyen kontrolünde, ilgili

Detaylı

Kıble Yo nu nu n Belirlenmesi

Kıble Yo nu nu n Belirlenmesi Kıble Yo nu nu n Belirlenmesi er s ity yo nu nu referans alarak belirleyin. As ag ıdaki s emaya bakarak da kıble yo nu nu tarif edebilirsiniz. tre ch Kıble yo nu nu n belirlenmesi konusu I slam du nyasında

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKTA DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONLARI EPİDEMİYOLOJİSİ VE ÖNEMİ. Doç. Dr. Serap Çifçili Marmara Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

BİRİNCİ BASAMAKTA DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONLARI EPİDEMİYOLOJİSİ VE ÖNEMİ. Doç. Dr. Serap Çifçili Marmara Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı BİRİNCİ BASAMAKTA DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONLARI EPİDEMİYOLOJİSİ VE ÖNEMİ Doç. Dr. Serap Çifçili Marmara Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı BİRİNCİ BASAMAKTA GÜNCEL DURUM > 6330 Aile Sağlığı Merkezi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Dilek (KARA) YILMAZ 2. Doğum Tarihi : 13/10/1985 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Dilek (KARA) YILMAZ 2. Doğum Tarihi : 13/10/1985 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Dilek (KARA) YILMAZ 2. Doğum Tarihi : 13/10/1985 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Eskişehir Osmangazi Üniversitesi,

Detaylı

İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İ çindekiler GENEL BİLGİLER... 1 Misyon ve Vizyon... 1 A.1. Misyon... 1 A.2. Vizyon... 1 Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 1 B.1. Yetki... 1 B.2. Görev...

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İSİM Gülşah KANER. Kişisel Bilgiler Doğum Tarihi: 21.03.1985 Doğum Yeri: İzmir. Eğitim

ÖZGEÇMİŞ. İSİM Gülşah KANER. Kişisel Bilgiler Doğum Tarihi: 21.03.1985 Doğum Yeri: İzmir. Eğitim İSİM Gülşah KANER ÖZGEÇMİŞ Kişisel Bilgiler Doğum Tarihi: 21.03.1985 Doğum Yeri: İzmir Eğitim 1991-1999...İzzet Gökçimen İlköğretim Okulu, İzmir 1999-2003...Karşıyaka Şemikler Süper Lisesi, İzmir 2003-2007...Erciyes

Detaylı

Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT)

Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT) İstanbul Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT) Teorik & Uygulamalı Eg itimi Eğitim koordinatörü: Dr.Fatih Yavuz Eğitimciler:Dr.Fatih Yavuz, Dr. Hasan T. Karatepe, Dr. Sevinç Ulusoy, Dr. Ahmet Nalbant Bağlamsal

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ ÜÇ TIP FAKÜLTESİNİN SON ÜÇ YILDAKİ YAYIN ORANLARI THE THREE-YEAR PUBLICATION RATIO OF THREE MEDICAL FACULTIES IN TURKEY

TÜRKİYE DEKİ ÜÇ TIP FAKÜLTESİNİN SON ÜÇ YILDAKİ YAYIN ORANLARI THE THREE-YEAR PUBLICATION RATIO OF THREE MEDICAL FACULTIES IN TURKEY TÜRKİYE DEKİ ÜÇ TIP FAKÜLTESİNİN SON ÜÇ YILDAKİ YAYIN ORANLARI THE THREE-YEAR PUBLICATION RATIO OF THREE MEDICAL FACULTIES IN TURKEY İbrahim Taha Dağlı İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Cerrahpaşa

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLANI

2015-2019 STRATEJİK PLANI 2015-2019 STRATEJİK PLANI www.ptt.gov.tr Umum telgrafçılarımızın, teşebbüsat ve hârekatı milliyemize ifa eyledikleri, fedâkarane hizmetlerinin milli tarihimizde mühim mevkii vardır. Kendilerine bugün alenen

Detaylı

Teori (saat/hafta) BES206 4. Bahar 3 0 0 3

Teori (saat/hafta) BES206 4. Bahar 3 0 0 3 BESLENME DURUMU SAPTAMA YÖNTEMLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl BESLENME DURUMU SAPTAMA YÖNTEMLERİ Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı

Detaylı

SALTurk Çalışması. Türk Toplumunda Tuz Tüketimi ve Kan Basıncı Çalışması. 22 Mayıs 2008 - Antalya

SALTurk Çalışması. Türk Toplumunda Tuz Tüketimi ve Kan Basıncı Çalışması. 22 Mayıs 2008 - Antalya SALTurk Çalışması Türk Toplumunda Tuz Tüketimi ve Kan Basıncı Çalışması 22 Mayıs 2008 - Antalya Amaç Türkiye de günlük tuz alımını saptamak Sodyum alımı ve hipertansiyon ilişkisini araştırmak Kabul ve

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Zeynep Çatay Çalışkan 2. Doğum Tarihi: 18 Şubat 1975 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Boğaziçi Üniversitesi 1996 Y. Lisans

Detaylı

Tarihi Mekan... Çağdaş Konfor...

Tarihi Mekan... Çağdaş Konfor... Tarihi Mekan... Çağdaş Konfor... www.ipekyolubutikhotel.com GRY TURİZM TİCARET LTD. ŞTİ. Kayhan Mah. Cumhuriyet Cad. Batpazarı Sok. No: A-12 ( Eskişehirhan ) Osmangazi - BURSA T.: 0224 222 50 09 - F.:

Detaylı

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi

Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Adı Soyadı: Ar.Gör. Oğuz Gürkan Doğum Tarihi: 06.07.1990 Emirdağ / Afyonkarahisar Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Antrenörlük Eğitimi Muğla

Detaylı

logo TURGUT ÖZAL U NI VERSI TESI YENI KURUMSAL LOGO SUNU ARIYOR SON BAŞVURU TARI HI : 08 Mart 2015 BI RI NCI LI K ÖDU LU : 3.000TL

logo TURGUT ÖZAL U NI VERSI TESI YENI KURUMSAL LOGO SUNU ARIYOR SON BAŞVURU TARI HI : 08 Mart 2015 BI RI NCI LI K ÖDU LU : 3.000TL logo TURGUT ÖZAL U NI VERSI TESI YENI KURUMSAL LOGO SUNU ARIYOR tasarımı yarışması SON BAŞVURU TARI HI : 08 Mart 2015 BI RI NCI LI K ÖDU LU : 3.000TL www.turgutozal.edu.tr TURGUT ÖZAL U NI VERSI TESI YENI

Detaylı

DİYABETTEN KORUNMADA CİNSİYET İLİŞKİLİ FARKLILIKLAR. Dr. İlhan TARKUN Kocaeli Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı

DİYABETTEN KORUNMADA CİNSİYET İLİŞKİLİ FARKLILIKLAR. Dr. İlhan TARKUN Kocaeli Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı DİYABETTEN KORUNMADA CİNSİYET İLİŞKİLİ FARKLILIKLAR Dr. İlhan TARKUN Kocaeli Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı Cinsiyet İlişkili Farklılıklar ERKEK BEYNİ KADIN BEYNİ Cinsiyet İlişkili

Detaylı

OBEZİTE DİYABET VE METABOLİK HASTALIKLAR DAİRE BAŞKANLIĞI

OBEZİTE DİYABET VE METABOLİK HASTALIKLAR DAİRE BAŞKANLIĞI OBEZİTE DİYABET VE METABOLİK HASTALIKLAR DAİRE BAŞKANLIĞI Dr. Sabahattin KOCADAĞ Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı Dünyada her yıl 2,8 milyon insan, fazla kilolu (obezite de dahil) olmak nedeniyle

Detaylı

Organizasyonumuz T.C. Ekonomi Bakanlığı alım heyeti destek programı kapsamında,

Organizasyonumuz T.C. Ekonomi Bakanlığı alım heyeti destek programı kapsamında, Evrensel Pazarın Yenilikçi Yüzleri Selen Kongre Organizasyon ve Turizm Şti. tarafından düzenlenen Uluslararası Eczacılık Ürünleri Buluşması 2017 nin proje başlangıcından itibaren 30 un üzerinde ilaç ve

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) BESİN ÖGESİ ETKİLEŞİMİ. BES435 7.Güz Önkoşullar

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) BESİN ÖGESİ ETKİLEŞİMİ. BES435 7.Güz Önkoşullar BESİN ÖGESİ ETKİLEŞİMİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar BESİN ÖGESİ ETKİLEŞİMİ BES435 7.Güz 2 0 0 5 Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe Dersin Türü Seçmeli Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Anlatım,

Detaylı

Nisan 2015 20.04.2015 1

Nisan 2015 20.04.2015 1 Nisan 2015 20.04.2015 1 ininal nedir? Kısım 1 20.04.2015 2 Ininal, Türkiye nin fiziksel perakende noktalarında satın alınabilen ilk ön ödemeli kartıdır ininal Kart; MasterCard, ING Bank, Provus Bilis im

Detaylı

Neden. İ.Ü. Mü hendislik Fakü ltesi?

Neden. İ.Ü. Mü hendislik Fakü ltesi? Neden İ.Ü. Mü hendislik Fakü ltesi? İ stanbül Ü niversitesi gibi kö klü ve gü çlü bir ü niversitenin birimi ölması Mü hendislik prögramlarının çeşitlilig i SCİ kapsamında yer alan bilimsel yayın sayısının

Detaylı

EBRUDAN YEŞERENLER SERGİ KATALOĞU

EBRUDAN YEŞERENLER SERGİ KATALOĞU Hikmet Barutçugil Hikmet Barutçugil EBRUDAN YEŞERENLER SERGİ KATALOĞU ISBN: 978-605-83558-9-7 Sergi Kataloğu - 8 Genel Koordinatör Hikmet YILDIRIM Yayına Hazırlayanlar Servet GÜNGÖR Abdullah ÖZKAN Tasarım

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF HEALTH SCIENCES Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayın Organıdır

SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF HEALTH SCIENCES Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayın Organıdır SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF HEALTH SCIENCES Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayın Organıdır Araştırma Yazısı 2014; 23: 99-103 *KLİNİK SORUMLU HEMŞİRELERİN SOSYOTROPİ OTONOMİ KİŞİLİK

Detaylı

Özel Bir Hastanede Diyabet Polikliniğine Başvuran Hastalarda İnsülin Direncini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması

Özel Bir Hastanede Diyabet Polikliniğine Başvuran Hastalarda İnsülin Direncini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması Özel Bir Hastanede Diyabet Polikliniğine Başvuran Hastalarda İnsülin Direncini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması 20 24 Mayıs 2009 tarihleri arasında Antalya da düzenlenen 45. Ulusal Diyabet Kongresinde

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Uzm. Dyt. Nesli ERSOY 2. Doğum Tarihi :29.06.1984 3. Unvanı : Uzman diyetisyen 4. Öğrenim Durumu : Yüksek lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Beslenme ve Diyetetik Hacettepe

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı 2. Doğum Tarihi 3. Unvanı 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı 2. Doğum Tarihi 3. Unvanı 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Fatma Ilgaz (Çelik) 2. Doğum Tarihi : 17/07/1986 3. Unvanı : Araştırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Beslenme ve Diyetetik Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

REIDIN KONUT FİYAT ENDEKSLERİ: 2015 MAYIS AYI SONUÇLARI

REIDIN KONUT FİYAT ENDEKSLERİ: 2015 MAYIS AYI SONUÇLARI Ocak, 2010 Mart, 2010 Mayıs, 2010 Temmuz, 2010 Eylu l, 2010 Kasım, 2010 Ocak, 2011 Mart, 2011 Mayıs, 2011 Temmuz, 2011 Eylu l, 2011 Kasım, 2011 Ocak, 2012 Mart, 2012 Mayıs, 2012 Temmuz, 2012 Eylu l, 2012

Detaylı

Vitamin kullanım alışkanlıkları ve etkileyen faktörler

Vitamin kullanım alışkanlıkları ve etkileyen faktörler Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2014; 57: 241-245 Orijinal Makale Vitamin kullanım alışkanlıkları ve etkileyen faktörler Selda Bülbül 1,*, Murat Sürücü 2, Gaye Aşık 3 Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

Normal ağırlıklı ve obez üniversite öğrencilerinde fiziksel aktivite

Normal ağırlıklı ve obez üniversite öğrencilerinde fiziksel aktivite Cilt:7 Sayı:2 Yıl:2010 Normal ağırlıklı ve obez üniversite öğrencilerinde fiziksel aktivite Ferhan Soyuer 1 Demet Ünalan 2 Ferhan Elmalı 3 Özet Çalışmanın amacı, normal ağırlıktaki ve obez üniversite öğrencileri

Detaylı

FETAL HAYATTAN ÇOCUKLUĞA ĠLK 1000 GÜNDE BESLENME VE AĠLE HEKĠMLĠĞĠ SĠSTEMĠNDE HEMŞĠRENĠN ROLÜ

FETAL HAYATTAN ÇOCUKLUĞA ĠLK 1000 GÜNDE BESLENME VE AĠLE HEKĠMLĠĞĠ SĠSTEMĠNDE HEMŞĠRENĠN ROLÜ FETAL HAYATTAN ÇOCUKLUĞA ĠLK 1000 GÜNDE BESLENME VE AĠLE HEKĠMLĠĞĠ SĠSTEMĠNDE HEMŞĠRENĠN ROLÜ Yrd.Doç.Dr. Gülten KOÇ Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Doğum-Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim

Detaylı

BESLENME İLKELERİ BESLEME, BESİN ÖĞESİ VE SAĞLIK

BESLENME İLKELERİ BESLEME, BESİN ÖĞESİ VE SAĞLIK BESLENME İLKELERİ BESLEME, BESİN ÖĞESİ VE SAĞLIK Beslenme İle İlgili Temel Kavramlar Beslenme: İnsanın büyümesi, gelişmesi, sağlıklı ve üretken olarak uzun süre yaşaması, Yaşam kalitesini artırması için

Detaylı

Bariatrik cerrahi amacıyla başvuran hastaların depresyon, benlik saygısı ve yeme bozuklukları açısından değerlendirilmesi

Bariatrik cerrahi amacıyla başvuran hastaların depresyon, benlik saygısı ve yeme bozuklukları açısından değerlendirilmesi Bariatrik cerrahi amacıyla başvuran hastaların depresyon, benlik saygısı ve yeme bozuklukları açısından değerlendirilmesi Selçuk Özdin 1, Aytül Karabekiroğlu 2, Arzu Alptekin Aker 2, Recep Bolat 2, Servet

Detaylı

Bu çalışma jurimiz tarafından Diyetetik Programında Yüksek Lisans Tezi olarak kabul edilmiştir.

Bu çalışma jurimiz tarafından Diyetetik Programında Yüksek Lisans Tezi olarak kabul edilmiştir. iii Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne, Bu çalışma jurimiz tarafından Diyetetik Programında Yüksek Lisans Tezi olarak kabul edilmiştir. Juri Başkanı: Prof. Dr. Sevinç Yücecan Yakın Doğu Üniversitesi

Detaylı

Özgün Problem Çözme Becerileri

Özgün Problem Çözme Becerileri Özgün Problem Çözme Becerileri Research Agenda for General Practice / Family Medicine and Primary Health Care in Europe; Specific Problem Solving Skills ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ

Detaylı

METABOLİK CERRAHİ İLE TİP 2 DİYABET NASIL TEDAVİ EDİLİR? (VİDEO) OBEZİTE CERRAHİSİ TİP 2 DİYABETİ TEDAVİ EDEBİLİR!

METABOLİK CERRAHİ İLE TİP 2 DİYABET NASIL TEDAVİ EDİLİR? (VİDEO) OBEZİTE CERRAHİSİ TİP 2 DİYABETİ TEDAVİ EDEBİLİR! METABOLİK CERRAHİ İLE TİP 2 DİYABET NASIL TEDAVİ EDİLİR? (VİDEO) http://www.obezitecerrahisi.com/wp-content/uplo ads/2014/09/metabolik-cerrahi-ile-tip-2- diyabet-seker-hastaligi-nasil-tedaviedilir_qtp1.mp4

Detaylı

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Uyarınca Ayıptan Doğan Sorumluluk

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Uyarınca Ayıptan Doğan Sorumluluk 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Uyarınca Ayıptan Doğan Sorumluluk Malın ayıplı olması halinde tüketici kendisine kanunen tanınan dört haktan istediğini seçebilir. Satıcı tüketicinin tercih

Detaylı

RDA. Ek 1. Türkiye İçin Enerji ve Besin Ögeleri Referans Değerleri. Öngörülen Miktar. Diyetle Alınması

RDA. Ek 1. Türkiye İçin Enerji ve Besin Ögeleri Referans Değerleri. Öngörülen Miktar. Diyetle Alınması Ek Tolere Edilebilir Üst Düzey Alım Miktarı AI UL RDA Makrobesin Ögelerinin Referans Alım Aralığı Türkiye İçin Enerji ve Besin Ögeleri Referans Değerleri Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ek.. Enerji İçin Referans

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) KLİNİK BESLENME ÇOCUK. BES403 7.Güz 2 8 0 8 UYGULAMASI Önkoşullar

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) KLİNİK BESLENME ÇOCUK. BES403 7.Güz 2 8 0 8 UYGULAMASI Önkoşullar KLİNİK BESLENME ÇOCUK UYGULAMASI Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar KLİNİK BESLENME ÇOCUK BES403 7.Güz 2 8 0 8 UYGULAMASI Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe Dersin Türü Zorunlu Dersin öğrenme ve öğretme

Detaylı

raşitizm okul çağı çocuk ve gençlerde diş çürükleri büyüme ve gelişme geriliği zayıflık ve şişmanlık demir yetersizliği anemisi

raşitizm okul çağı çocuk ve gençlerde diş çürükleri büyüme ve gelişme geriliği zayıflık ve şişmanlık demir yetersizliği anemisi büyüme ve gelişme geriliği diş çürükleri zayıflık ve şişmanlık okul çağı çocuk ve gençlerde demir yetersizliği anemisi 0-5 Yaş Grubu Çocuklarda iyot yetersizliği hastalıkları vitamin yetersizlikleri raşitizm

Detaylı

Serhat VANÇELİK *, Sema Gürsel ÖNAL**, Asuman GÜRAKSIN*

Serhat VANÇELİK *, Sema Gürsel ÖNAL**, Asuman GÜRAKSIN* ARAŞTIRMA RESEARCH ARTICLE ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNDE BEDEN AĞIRLIĞI DURUMU VE İLİŞKİLİ BAZI FAKTÖRLER Serhat VANÇELİK *, Sema Gürsel ÖNAL**, Asuman GÜRAKSIN* * Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Detaylı