VĠTAMĠN PROGRAMININ FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠNDE KULLANIMINA YÖNELĠK ÖĞRENCĠ GÖRÜġLERĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VĠTAMĠN PROGRAMININ FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠNDE KULLANIMINA YÖNELĠK ÖĞRENCĠ GÖRÜġLERĠ"

Transkript

1 VĠTAMĠN PROGRAMININ FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠNDE KULLANIMINA YÖNELĠK ÖĞRENCĠ GÖRÜġLERĠ Orhan KARAMUSTAFAOĞLU 1, Ahmet BACANAK 2 ve Sevgi GENÇER 3 1 Doç. Dr., Amasya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Ġlköğretim Bölümü, Fen Bilgisi Eğitimi ABD 2 Yrd. Doç. Dr., Amasya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Ġlköğretim Bölümü, Sınıf Öğretmenliği ABD 3 Amasya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ġlköğretim ABD Özet Bu çalışmanın amacı Fen ve Teknoloji dersinde kullanılan ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından desteklenen bilgisayar yazılım programlarından biri olan Vitamin programının kullanımına yönelik öğrenci görüşlerini belirlemektir. Çalışmada nitel araştırma desenlerinden Fenomenoloji (olgu bilim) kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemi, Amasya ilinde bulunun bir ilköğretim okulunun II. kademe öğrencilerinden ölçüt örneklem yöntemiyle seçilen 8 öğrenciden oluşmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış mülakat formu kullanılmıştır. Mülakattan elde edilen veriler NVİVO 9.0 programında kodlanarak anlamlı hale getirilmiştir Kodların güvenirliği için iki farklı araştırmacı tarafından kodlama yapılarak ortak kodlarda karar kılınmıştır. Verilerden Vitamin yazılım programının genel olarak beğenildiği buna karşın, etkinliklerin ve testlerin az olması, soru sorma imkanının olmaması ve mevcut soruların kolay olması gibi eksik yönlerinin bulunduğu sonucuna varılmıştır. Çalışma sonuçlarına dayalı olarak, Vitamin yazılımının geliştirilmesi, interaktif etkinliklerin Fen ve Teknoloji dersinin öğretiminde daha sıklıkla kullanılması gibi öneriler ilgililere sunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Fen ve Teknoloji, Vitamin Yazılım Programı, Öğrenci Görüşleri 1. GĠRĠġ Bilgi toplumunun temelini oluşturan eğitim, günümüzde yeni bir yer, güç ve değer kazanmıştır. Günümüzde bir toplumun bireylerinin sahip olduğu eğitimin niteliği, o toplumun gelişmişlik düzeyini belirleyen önemli bir ölçüt ve kalkınmanın, gelişmenin ve saygınlığın en etkili aracı olarak görülmektedir (Aydın, 2003). Bu bağlamda, çağdaş toplumların gelişmişlik düzeyleri, ürettikleri bilim ve teknoloji ile ölçülmekte ve bu durumun istenilir seviyede olması da ancak eğitim yoluyla sağlanabilmektedir (Kıyıcı ve Yumuşak 2005). İnsan yaşamının her alanında olduğu gibi eğitim alanında ve öğretim ortamlarında da teknolojinin etkisini görmek mümkündür. Öğrenme ortamlarında eğitim teknolojilerinin kullanımı, öğrencilere daha zengin öğrenme durumları sunmakta, ilgi uyandırmakta, öğrenen bireyi merkeze almakta ve motivasyonun artmasını sağlamaktadır. Bu yönüyle teknoloji kullanımı öğrenme öğretme sürecinde önemli rol oynamaktadır (İşman ve diğ., 2002). Teknolojideki gelişmelere paralel olarak özellikle bilgisayar yardımıyla canlandırma, benzeşim gibi görsel ve işitsel materyaller eğitim öğretim ortamlarında sıklıkla kullanılmaya başlanmış ve bunun sonucu olarak Bilgisayar Destekli Öğretim (BDÖ) kavramı ortaya çıkmıştır. Bilgisayarlardan öğrenme ortamlarında ders içeriklerini doğrudan sunma, farklı yöntemlerle öğretilenleri tekrar etme, problem çözme, çeşitli alıştırmalar yapma gibi etkinliklerde öğretim aracı olarak faydalanılmasına BDÖ adı verilmektedir (Gürbüz, 2008; Özmen ve Kolomuç, 2004; Yalın, 2002). Günümüzde derslerde sunulan bilgilerin kalıcılığının sağlanması ve öğrencilerin derse dikkatlerinin çekilmesi önemlidir. BDÖ, bu durumun gerçekleşmesi için yaygınlaşan bir eğitim aracı olarak görülmektedir. Özellikle Fen ve Teknoloji dersleri BDÖ in uygulanması yönünden çok elverişlidir. Çünkü bu derslerdeki bilimsel kavram ve ilkelerin ders yazılımları sayesinde öğrenciye görsel olarak aktarılabilmesi BDÖ uygulamaları ile mümkündür (Geban ve Demircioğlu, 1996). Bilimsel düşüncenin geliştirilmesinde, uygulanmasında ve böylece fen öğretiminin kolaylaştırılmasında, BDÖ oldukça önemli fırsatlar sunduğundan öğrenme ve öğretme sürecinde mümkün olduğu kadar bilgi ve iletişim teknolojilerinden faydalanılmalıdır (MEB, 2006). BDÖ uygulamalarında kullanılan ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından tercih edilen bilgisayar yazılım programlarından biri olan Vitamin, öğretimi desteklemek için kullanılan en yaygın yazılımlardandır. Vitamin, ilköğretim düzeyinde Matematik, Türkçe, Sosyal Bilgiler, İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük ile Fen ve Teknoloji derslerinde interaktif destek programı olarak birçok öğretmen tarafından kullanılmaktadır. Vitamin yazılım programının Fen ve Teknoloji derslerinde kullanımıyla ilgili güncel literatür incelendiğinde; başarıya etkisi, kalıcılığa etkisi, tutuma etkisi gibi çalışmaların yer aldığı

2 görülmektedir (Karaduman ve Emrahoğlu, 2011; Hangül ve Üzel, 2010; Derviş ve Tezel, 2009; Pektaş, Çelik ve Katrancı, 2009; Kara ve Yeşilyurt, 2007; Çetin ve Günay, 2007). Ancak ilgili literatürden öğretimde uygulanan bu yazılıma ilişkin öğrencilerin görüşlerine yönelik yeterli sayıda çalışmanın olmadığı da anlaşılmaktadır. Bununla birlikte, Vitamin programı öğrencilere yönelik bir program olduğu için öğrencilerin bu programı değerlendirmesi ve hakkındaki görüşlerinin alınması önemlidir. Öğrencilere yönelik hazırlanan yazılımlarla ilgili olarak alınan öğrenci görüşlerinin, bu yazılımların daha etkin kullanılmasına ve geliştirilecek yazılımlara yön vermesine katkı sağlayabileceği düşünülmektedir. Bu çalışmada da ilköğretim Fen ve Teknoloji dersleri için hazırlanan Vitamin programının kullanımına yönelik öğrenci görüşlerini tespit etmek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda aşağıda belirtilen sorulara da araştırma kapsamında cevap aranmıştır: Öğrencilerin interneti kullanım amaçları nelerdir? Öğrencilerin Vitamin programına ilişkin görüşleri nelerdir? Öğrencilerin Vitamin gibi programların geliştirilmesi için önerileri nelerdir? 2. YÖNTEM Araştırma nitel araştırma desenlerinden fenomenoloji (olgu bilim) yöntemi kullanılarak yürütülmüştür. Bu yöntem, aynı dünya ve kültürde yaşayıp-yetişen bireylerin aynı olayları farklı şekillerde algılayabiliyor ve yorumlayabiliyor olmasından dolayı öğrenimde bireysel farklılıkları ortaya koyması yönünden etkilidir (Morton, 1986). Yürütülen bu araştırmada öğrenci görüşleri yarıyapılandırılmış mülakat yoluyla alınmıştır. Mülakat, iletişim kurulan bireyin araştırılan konu hakkında duygu ve düşüncelerinin neler olduğunu ortaya çıkarmada kullanılabilecek etkili bir yöntemdir. Bir başka ifadeyle özel bir konuda derinlemesine soru sorma, cevap eksik veya açık değil ise tekrar soru sorarak durumu daha açıklayıcı hale getirip cevapları tamamlama fırsatı sunan bir yöntemdir (Çepni, 2010). 2.1.Evren-Örneklem Bu çalışma eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında Amasya ilinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın evrenini öğretmen olan üçüncü araştırmacının çalıştığı ilköğretim okulunda yer alan ve interaktif destek programı olan Vitamin programı ile ders sunumları gerçekleştirilen 6., 7., ve 8. sınıflarında öğrenim gören toplam 32 öğrenci, örneklemini ise ölçüt örneklem yoluyla seçilen sekiz öğrenci oluşturmaktadır. Örneklemdeki öğrenciler, Vitamin programını daha önce kullanmamış ve gönüllü olmaları ölçütlerine göre belirlenmiş ve demografik bilgileri Tablo 1 de sunulmuştur. Ayrıca, her bir öğrenci sırasıyla K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7 ve K8 şeklinde kodlanmıştır. K1, K2 ve K6 kodlu öğrenciler 8. sınıfa, K3, K4 ve K5 kodlu öğrenciler 7. Sınıfa, K7 ve K8 6. sınıfa devam etmektedirler. Tablo 1. Örneklemin Demografik Özellikleri Cinsiyet N Internet sınıf Var Yok * Kız Erkek * Evinde İnterneti olmayan bu öğrenciler okulda internetten faydalanmaktadırlar 2.2.Veri toplama aracı Bu çalışmada öğrenci görüşlerini almak için araştırmacılar tarafından geliştirilmiş yarı yapılandırılmış mülakat formu kullanılmıştır. Görüşmeler öncesi yarı yapılandırılmış mülakat formunun üç uzman görüşü alınarak geçerliği sağlanmıştır ve son hali verilmiştir (Ek-1). Yarı yapılandırılmış mülakat formunda yer alan beş soru kullanılarak bireysel mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Her bir mülakat yaklaşık 15 dakika sürmüştür. Mülakatlar sürecinde ses kayıt cihazı kullanılarak öğrenci görüşleri kaydedilmiştir. Daha sonra bu kayıtlar bilgisayar ortamında yazılı metinler haline çevrilmiş ve NVIVO 9 programına aktarılmıştır.

3 2.3.ĠĢlem Yolu 6. sınıfların Maddenin Tanecikli Yapısı isimli 3. ünitesi ve 7. sınıfların Maddenin Yapısı ve Özellikleri isimli 4. ünitesindeki konuların sunumları Vitamin programı yardımıyla ders sürecinde gerçekleştirilmiştir. Vitamin programının 6. sınıf sunumları arasında yer alan atomun yapısını içeren slaytlar MEB öğretim programında yer almadığından dolayı ders sürecinde öğrencilere yansıtılmamıştır. 8. sınıfların Maddenin Yapısı ve Özellikleri isimli 3. Ünitesindeki konuların sunumları ise Vitamin programı yardımıyla ünite bitiminde gerçekleştirilmiştir. Mülakatlardan elde edilen veriler, NVIVO 9.0 programında analiz edilmiştir. Verilerden oluşturulan kodların güvenirliği için, iki farklı araştırmacı tarafından veriler ayrı ayrı kodlanmıştır. Üzerinde fikir birliğine varılan kodlamalarla NVIVO 9.0 programında matris, grafik ve model oluşturularak hazırlanan veriler, hem daha anlamlı hem de görsel olarak okuyucuya sunulmuştur. 3. BULGULAR Bu bölümde araştırmadan elde edilen veriler; öğrencilerin interneti kullanım amacı, vitamin programının fen öğretiminde kullanımı ve vitamin programının geliştirilmesine yönelik öğrenci görüşleri şeklinde üç alt başlık halinde sunulmuştur Ġnternetin Kullanım Amaçlarına Yönelik Mülakat Bulguları Öğrencilerin interneti kullanım amaçlarına ilişkin elde edilen mülakat verileri Grafik 1 de ve Model 1 de yer almaktadır. Grafik 1 de görüldüğü gibi öğrencilerin hepsi interneti ödev yapmak ve oyun oynamak için kullanmakla birlikte araştırma yapmak ve not öğrenmek için de yararlandıkları anlaşılmaktadır. Grafik 1. İnterneti Kullanım Amaçları Model 1 de görüldüğü gibi NVIVO 9.0 programında internetin kullanım amacıyla ilgili olarak not öğrenme, ödev yapma ve araştırma kodları oluşturulmuş ve kodlamalar Eğitim Amaçlı teması altında toplanmıştır. Ayrıca, internetin eğitim amacı dışında kullanımıyla ilgili oluşturulan nette gezinti, oyun, müzik dinleme ve sohbet kodları Diğer Amaçlar teması altında yer almaktadır. Bununla birlikte interneti kullanım amacıyla ilgili öğrenci görüşlerinden alınan doğrudan ifadelerden iki tanesi aşağıda verilmiştir: K 5 : Ödev yapmak, araştırma yapmak, performans görevlerimi yapmak için kullanıyorum. Aklıma takılanlara bakıyorum

4 K 1 : Oyun oynuyorum. Ödevlerimi araştırıyorum, İnternette geziyorum ve arkadaşlarımla konuşmak için kullanıyorum. Model 1. İnterneti Kullanım Amaçları 3.2. Fen Öğretiminde Kullanılan Vitamin Programına ĠliĢkin Mülakat Bulguları Bu çalışmanın ikinci alt problemi kapsamında fen öğretiminde kullanılan Vitamin programına ilişkin öğrenci görüşlerinden oluşturulan matris Tablo 2 de, kodlama ve temalardan oluşturulan model ise Model 2 de sunulmuştur. Tema Eksik Yönleri İyi Yönleri Alt tema Anlatım Etkinlik Soru Tablo 2. Vitamin Programına Yönelik Öğrenci Görüşleri Kodlar K 1 K 2 K 3 K 4 K 5 K 6 K 7 K 8 Anlatım sıkıcı Anlatım yetersiz Etkileşim az Etkinlik az - - Oyunlar sıkıcı Soru sorulamıyor Sorular az Testler az Sorular kolay Anlatımı iyi Etkinlikler güzel ve eğlenceli - Soru var Tablo 2 de de görüldüğü gibi Vitamin programının eksik yönleri hakkında çalışma grubunda yer alan 8 öğrenciden 6 sı interaktif etkinlikleri az bulduklarını, 5 i de anlaşılamayan yerler ile ilgili soru sorulamadığını belirtmişlerdir. Buna karşın 8 öğrenciden 7 si Vitamin programında yer alan etkinlikleri eğlenceli bulurken, sadece 3 ü konu ile ilgili anlatımı iyi bulduklarını ifade etmektedirler. Model 2 de görüldüğü gibi NVIVO 9.0 programında Vitamin programına yönelik öğrenci görüşlerinden faydalanılarak oluşturulan kodlar İyi Yönleri ve Eksik Yönleri olmak üzere iki tema altında toplandığı görülmektedir. Eksik yönleri adlı tema altında yer alan kodlar ayrıca soru, etkinlik ve anlatım alt temaları altında kategorize edilmiştir.

5 Model 2. Vitamin Programına Yönelik Öğrenci Görüşleri Tablo 2 de de görüldüğü gibi Vitamin programında yer alan etkinlikler öğrenciler tarafından sayıca az bulunmakla birlikte, var olan etkinlikler içerik olarak yeterli ve eğlenceli bulunmuştur. Konuyla ilgili olarak öğrenci görüşlerinden alınan doğrudan ifadelerden iki tanesi aşağıda verilmiştir: K 5 : Vitamin programının güzel olduğunu düşünüyorum. Bazı bilgileri biraz daha açıklayabilirdi. Oyunları da biraz azdı... K 6 : Nasıl desem sevdim, her ünitede izlenebilir. Etkinlikleri daha çok olabilirdi. Konuları anlatırken aynı şeyleri çok tekrarlamış Vitamin Programının GeliĢtirilmesine Dair Mülakat Bulguları Vitamin programının daha etkili olmasına yönelik öğrenci önerilerinden oluşturulan matris Tablo 3 te, kodlama ve temalardan oluşturulan model ise Model 3 te sunulmuştur. Tablo 3. Vitamin Programına Yönelik Öğrenci Önerileri Temalar K 1 K 2 K 3 K 4 K 5 K 6 K 7 K 8 Etkinlikler artırılabilir - - Soru sorulabilmeli İnteraktif olabilir Soru seviyesi düzenlenmeli Tekrar amaçlı kullanılabilir Testler artırılabilir İçerik artırılabilir Model 3 te ve Tablo 3 te de görüldüğü gibi daha etkili bir Vitamin programının geliştirilmesiyle ilgili olarak çalışma grubunda yer alan öğrencilerden 6 sı etkinlik sayısının artırılmasını, 5 i anlaşılmayan konularla ilgili soru sorulabilmesini önermektedirler. Bununla birlikte üç öğrenci Vitamin programının tekrar amaçlı kullanılmasını önerirken, diğer öneriler arasında interaktif olması,

6 soru seviyesinin iyi ayarlanması gerektiğini, testlerin artırılmasını ve içeriğin genişletilmesi yer almaktadır. Model 3. Vitamin Programına Dair Öneriler Vitamin programının daha etkili olabilmesiyle ilgili olarak öğrenci görüşlerinden doğrudan alınan ifadelerden iki tanesi aşağıda verilmiştir: K 1 : Etkinlikleri artırarak, testleri arttırarak daha etkili hale getirebiliriz Etkinlikler daha güzeldi. Konu canlandırmaları daha değişik hale getirilebilir K 2 :.Bazı konuları kendim yapsaydım. Nasıl desem periyodik tabloyu ben doldursaydım daha iyi olurdu. Etkinlikleri ben daha çok yapsaydım Etkinlik canlandırmalarından daha çok olsaydı. Sorular yeterliydi ama çok kolaydı... 4.TARTIġMA Bu çalışmada fen ve teknoloji dersleri için, internet ve interaktif eğitim destek programı olan Vitamin programının kullanımına yönelik öğrenci görüşleri belirlenmiştir. Mülakat bulgularından, öğrencilerin interneti kullanım amaçları arasında öncelikle ödev yapmak, sohbet etmek, oyun oynamak ve araştırma yapmak olduğu tespit edilmiştir. Bu durum, öğrencilerin internetteki araştırmalarını ödevlerinde kullanmak, bir başka deyişle eğitim amaçlı gerçekleştirdiklerini bunun dışında interneti bir eğlence aracı olarak kullandıkları şeklinde yorumlanabilir. Bu yorumu Ersoy ve Türkkan (2009) ile Altuğ, Gencer ve Ersöz (2011) ün gerçekleştirdikleri çalışmalar desteklemektedir. Aynı şekilde, Orhan ve Akkoyunlu (2004) nun çalışmasında da ilköğretim öğrencilerinin interneti oyun ve sohbet için diğer amaçlara göre daha çok kullandıkları belirtilmektedir. Becker (2000) yaptığı çalışmada evdeki bilgisayarların genellikle oyun oynama ve ev ödevi yapmak için kullanıldığını tespit ederken, internet in eğlence amaçlı kullanımının, eğitim amaçlı kullanımından daha sık olduğunu belirtmektedir. Bununla birlikte, öğrencilerin boş zamanlarında kitap okumak yerine eğitim amacından farklı olarak interneti kullanmalarının derslerindeki başarılarını olumsuz yönde etkileyebileceği düşünülmektedir. Aksaçlıoğlu ve Yılmaz (2007) yaptıkları çalışmalarında bilgisayar kullanma süresi ile kitap okuma sıklığı arasında ters orantı bulması bu düşüncemizi doğrular niteliktedir. Aynı şekilde, Altuğ, Gencer ve Ersöz (2011) de ders başarısını etkileyen faktörler arasında internet servislerini kullanma sıklığını göstermektedir. Buna göre interneti daha az kullanan öğrencilerin zayıfsız geçme oranının interneti daha sık kullananlara oranla daha yüksek olduğunu belirtmektedir. Buna karşın interneti amacı doğrultusunda kullanan öğrencilerin iletişim kurma, araştırma yapma, bilgiye ulaşma ve paylaşma becerilerinin daha çok gelişebileceği ve bu alandaki becerileri artan öğrencilerin bilgi

7 teknolojilerini kullanma konusunda daha avantajlı konuma geleceği söylenebilir (Akbaba ve Altun, 2000). MEB desteğiyle ilköğretim okullarında interaktif erişimli Vitamin programı yardımıyla ders sunumlarının gerçekleştirilmesi sonrasında bu programın fen öğretimindeki etkililiğine yönelik öğrenci görüşleri alınmıştır. Verilerden, öğrencilerin yaklaşık yarısının programdaki ders sunumlarını yetersiz ve sıkıcı buldukları anlaşılmıştır (Tablo 2). Bu görüş özellikle 8. sınıf öğrencileri tarafından bildirilmiştir. Bu durum 8. sınıfların konu sunumlarının ünite bitiminde gerçekleştirilmesiyle tekrar niteliği taşımasından kaynaklanabilir. Ayrıca, sunulan etkinliklerin yetersiz ve etkileşimin istenilir seviyede görülememesi de aynı şekilde yorumlanabileceği gibi öğrenci seviyelerine uygun olmadığı da söylenebilir. Bu görüşümüze, Güler ve Sağlam (2002) biyoloji öğretimi için yararlandıkları Vitamin programıyla yaptıkları bir çalışmada yer verdikleri ifadeler paraleldir. Öğrencilerden yaklaşık yarısının programda etkinlik sayısının yetersiz, soruların az ve kolay olduğu ve programa soru soramadıkları yönünde görüş bildirmeleri, bu programın öğrenci kazanımlarını istenilir seviyede kazandıramadığı ve amacına uygun olarak kullanılamadığı şeklinde yorumlanabilir. Bu yorumu, Vitamin programının değerlendirildiği ve yazılımının belirlenen hedef ve davranışları kazandırmada anlamlı derecede etkili olmadığı görüşünü ve Vitamin eğitim portalından amacına uygun faydalanılamadığını ortaya koyan çalışma çalışmalar destekler niteliktedir (Alacapınar, 2009; Keleş ve Türedi, 2011). Ayrıca, öğrenciler programın daha etkili olmasına yönelik soru sorulabilmeli, etkinlikler ve içerik zenginleştirilmeli ve soru seviyeleri düzenlenmeli gibi belirttikleri önerilerin bu yorumun tutarlı olduğunun bir göstergesidir denilebilir. Bunların dışında, program öğrenciler tarafından çoğunlukla beğenilmiş ve özellikle interaktif etkinlikleri güzel olarak ifade ettikleri, uygulamaları eğlenceli buldukları ve yapmaya istekli oldukları görülmüştür. Bu durum öğrencilerin oyun şeklinde eğlenerek ve kendilerini öğrenmenin içinde gördükleri sunumları daha çok sevdikleri şeklinde yorumlanabilir. Bu düşünceyi, ilgili literatürde yer alan internet üzerinden kullanılan oyunlarla gerçekleştirilen öğretim etkinlikleri ve bilgisayar destekli öğretim çalışmalarının bulguları desteklemektedir (Erdoğan ve diğ, 2012; Hangül ve Üzel, 2010; Yeşilyurt ve Kara, 2007; Kara ve Yeşilyurt, 2007). 5. SONUÇ ve ÖNERĠLER Araştırma sonunda varılan sonuçlar aşağıda maddeler halinde verilmiştir. Öğrencilerin interneti eğitim amaçlı ve eğlence amaçlı olarak kullandıkları, Öğrencilerin interneti eğlence amaçlı kullanma oranlarının eğitim amaçlı kullanma oranlarına göre daha fazla olduğu, Vitamin programının mevcut interaktif etkinliklerinin ve uygulanmalarının beğenildiği, Vitamin programının mevcut etkinlik sayısının yetersiz, soruların az sayıda ve kolay olduğu, Vitamin programının öğrenci kazanımlarını istenilir seviyede kazandıramadığı ve öğrenci seviyelerine uygun olmadığı, Vitamin programının eksiklikleri giderilmesi durumunda öğrenciler tarafından rahatlıkla kullanılabileceği sonucuna varılmıştır. Sonuçlara dayalı olarak geliştirilen öneriler sırasıyla sunulmuştur. Öğrenciler eğitici internet siteleri hakkında bilgilendirilmeli ve ders dışı faaliyetlerinde bu sitelerden faydalanmaları konusunda farkındalıkları sağlanmalıdır. Vitamin yazılımı etkinlikler, soru sayısı ve öğrenci düzeyine uygun içerik boyutlarıyla geliştirilmelidir. Vitamin yazılımına ya da benzeri geliştirilecek yazılımlarda öğrencilerin soru sorabileceği ve dönüt alabileceği bir döngü sistemi eklenmelidir. Değişik ders, sınıf ve okul düzeyinde Vitamin yazılımının etkililiği ile ilgili yeni karşılaştırmalı araştırmalar yapılabilir. Bu çalışmada kullanılan örneklem sayısı çok sınırlıdır. Araştırma kapsam olarak ilköğretim ikinci kademe öğrencilerine her sınıf düzeyi için bir ünite çerçevesinde uygulanmıştır. Bundan sonra yapılacak benzer çalışmalar daha geniş bir örneklem ve farklı ünitelerde gerçekleştirilerek genellemeler yapılmasına olanak sağlamalıdır.

8 KAYNAKLAR Akbaba, S. ve Altun, A. (2000). Bir eğitim aracı olarak internet. Milli Eğitim Dergisi, 147, Aksaçlıoğlu, A.G. ve Yılmaz, B. (2007). Öğrencilerin Televizyon İzlemeleri ve Bilgisayar Kullanmalarının Okuma Alışkanlıkları Üzerine Etkisi. Türk Kütüphaneciliği, 21(1), Alacapınar, G.F. (2009). Yapılandırmacı Yaklaşım Ve Vitamin Yazılımına Göre Programın Değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, Altuğ, M., Gencer, C. & Ersöz, F. (2011). Ortaöğretim Öğrencilerinin Hayatında Bilgisayarın Yeri. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 4(1), Aydın, B. (2003). Bilgi Toplumu Oluşumunda Bireylerin Yetiştirilmesi ve Matematik Öğretimi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2 (14), Becker, H.J. (2000). Who s Wired and Who s Not: Children s Access to and Use of Computer Technology. The Future of Children, 10(2), Çepni, S. (2010). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. 5. Baskı. Trabzon. Çetin, O. ve Günay, Y. (2007). Fen Öğretiminde Yapılandırmacılık Kuramının Öğrencilerin Başarılarına ve Bilgiyi Yapılandırmalarına Olan Etkisi, Eğitim ve Bilim, 32(146), Derviş, N. ve Tezel,Ö. (2009). Fen ve Tek-loji Dersinde Bilgisayar Destekli Öğretimin Öğrencilerin Başarılarına ve Bilimsel Düşünme Becerilerine Etkisi. I. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, (1-3 Mayıs 2009). Çanakkale. Erdoğan, A., Erdoğan, E., Garan, Ö. & Güler, E. (2012). Matematiğin Popülerleştirilmesine Yönelik Tasarlanan Bir Eğitim Öğretim Ortamının Değerlendirilmesi. İlköğretim Online, 11(1), Ersoy, A. ve Türkkan, B. (2009). İlköğretim Öğrencilerinin Resimlerinde İnternet Algısı. İlköğretim Online, 8(1), Geban, Ö. ve Demircioğlu, H. (1996). Fen Bilgisi Öğretiminde Bilgisayar Destekli Öğretim Ve Geleneksel Problem Çözme Etkinliklerinin Ders Başarısı Bakımından Karşılaştırılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, Güler, H.M. ve Sağlam, N. (2002). Biyoloji öğretiminde bilgisayar destekli öğretimin ve çalışma yapraklarının öğrencilerin başarısı ve bilgisayara karşı tutumlarına etkileri, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, Gürbüz, R. (2008). Olasılık Konusunun Öğretiminde Kullanılabilecek Bilgisayar Destekli Bir Materyal. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(15) Hangül, T. ve Üzel, D. (2010). Bilgisayar Destekli Öğretimin (BDÖ) 8. Sınıf Matematik Öğretiminde Öğrenci Tutumuna Etkisi ve BDÖ Hakkında Öğrenci Görüşleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (NEF EFMED), 4(2), İşman, A., Baytekin, Ç., Balkan, F., Horzum, B. ve Kıyıcı, M. (2002). Fen Bilgisi Eğitimi ve Yapısalcı yaklaşım. The Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET, 1(1), Kara, Y. ve Yeşilyurt, S. (2007). Hücre Bölünmeleri Konusunda Bir Ders Yazılımının Öğrencilerin Başarısına, Kavram Yanılgılarına ve Biyolojiye Karşı Tutumlarına Etkisi Üzerine Bir Araştırma. Ç.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(34), Karaduman, B. ve Emrahoğlu, N. (2011). Maddenin Tanecikli Yapısı Ünitesinin Öğretiminde, Bilgisayar Destekli ve Bilgisayar Temelli Öğretim Yöntemlerinin, Akademik Başarı ve Kalıcılığa Etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(3), Keleş, E. ve Türedi, N. (2011). Bilişim teknolojileri formatör öğretmenlerinin bakış açısı ile okullardaki bilgi teknolojisi sınıfları, Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi, 2(1), Makale 1. Kıyıcı, G. ve Yumuşak, A. (2005). Fen Bilgisi Laboratuarı Dersinde Bilgisayar Destekli Etkinliklerin Öğrenci Kazanımları Üzerine Etkisi; Asit-Baz Kavramları ve Titrasyon Konusu Örneği. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 4(4), MEB-Milli Eğitim Bakanlığı, (2006). İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu M.E.B.Basımevi, Ankara. Morton, F. (1986). Phenomenograpy- A Research Approach to Investigating Different Understandings of Reality. Journal of Tougth, 21(3), Orhan, F. ve Akkoyunlu, B. (2004). İlköğretim Öğrencilerinin İnternet Kullanımları Üzerine Bir Çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26,

9 Özmen, H. ve Kolomuç, A. (2004). Bilgisayarlı Öğretimin Çözeltiler Konusundaki Öğrenci Başarısına Etkisi. Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 12(1), Pektaş, H.M., Çelik H. ve Katrancı, M. (2009). 5. Sınıflarda Ses ve Işık Ünitesinin Öğretiminde Bilgisayar Destekli Öğretimin Öğrenci Başarısına Etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(2), Yalın, H.İ. (2002). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Ankara: Nobel Yayıncılık. Yeşilyurt, S. ve Kara, Y. (2007). Ders Yazılımlarının Öğrencilerin Başarısına, Kavram Yanılgılarına ve Biyolojiye Karşı Tutumlara Etkisinin Araştırılması. O.M.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, EK-1 MÜLAKAT FORMU 1. İnterneti eğitim amaçlı nasıl kullanıyorsunuz? Eğitici sunular izliyor musunuz? Ödeviniz olmadığı zamanlarda araştırma yapıyor musunuz? Vitamin programını kullanıyor musunuz? 2. Vitamin destekli fen öğretimi için neler düşünüyorsunuz? Konuları istenilir düzeyde sunmuş mu? Sadece bu program konuların anlaşılmasında yeterli mi? Vitamin programını her konu için kullanabilir miyiz? 3. Vitamin destekli fen öğretimini etkili buluyor musunuz? 4. Vitamin programının daha etkili olması için ne gibi önerilerde bulunursunuz? 5. İnterneti başka hangi amaçlar için kullanıyorsunuz?

Öğretmen Adaylarının Çalışma Yaprağı Geliştirme ve Kullanma Uygulaması İle Bu Uygulamaya Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Öğretmen Adaylarının Çalışma Yaprağı Geliştirme ve Kullanma Uygulaması İle Bu Uygulamaya Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 12(1) Kış/Winter 241-270 2012 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ FİZİK ETKİNLİKLERİNİN ÖĞRENCİ KAZANIMLARINA ETKİSİ: BASİT HARMONİK HAREKET ÖRNEĞİ

BİLGİSAYAR DESTEKLİ FİZİK ETKİNLİKLERİNİN ÖĞRENCİ KAZANIMLARINA ETKİSİ: BASİT HARMONİK HAREKET ÖRNEĞİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ FİZİK ETKİNLİKLERİNİN ÖĞRENCİ KAZANIMLARINA ETKİSİ: BASİT HARMONİK HAREKET ÖRNEĞİ Orhan KARAMUSTAFAOĞLU orseka@yahoo.com Yrd.Doç. Dr., OMÜ, Amasya Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim

Detaylı

ETKĠLEġĠMLĠ WEB DESTEKLĠ ÖĞRETĠM YÖNTEMĠNĠN 4. SINIF FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠNDEKĠ AKADEMĠK BAġARIYA ETKĠSĠ

ETKĠLEġĠMLĠ WEB DESTEKLĠ ÖĞRETĠM YÖNTEMĠNĠN 4. SINIF FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠNDEKĠ AKADEMĠK BAġARIYA ETKĠSĠ ETKĠLEġĠMLĠ WEB DESTEKLĠ ÖĞRETĠM YÖNTEMĠNĠN 4. SINIF FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠNDEKĠ AKADEMĠK BAġARIYA ETKĠSĠ Burak ÖĞRETEN 1 ġafak ULUÇINAR SAĞIR 2 1 Amasya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilgisi

Detaylı

The Effects of Computer-Assisted Instruction of Simple Circuits on Experimental Process Skills

The Effects of Computer-Assisted Instruction of Simple Circuits on Experimental Process Skills Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 6(1), 77-101, Ocak 2013 Journal of Theoretical Educational Science, 6(1), 77-101, January 2013 [Online]: http://www.keg.aku.edu.tr The Effects of Computer-Assisted Instruction

Detaylı

Öğretmen ve Öğrenci Bakış Açısıyla Tablet PC ve Etkileşimli Tahta Kullanımı: FATİH Projesi Değerlendirmesi *

Öğretmen ve Öğrenci Bakış Açısıyla Tablet PC ve Etkileşimli Tahta Kullanımı: FATİH Projesi Değerlendirmesi * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(3) 1799-1822 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2013.3.1734

Detaylı

Yüksek Lisans Yapan Öğretmenlerin Bilimsel Süreç Becerileri ve Kazandırılması Hakkındaki Görüşleri

Yüksek Lisans Yapan Öğretmenlerin Bilimsel Süreç Becerileri ve Kazandırılması Hakkındaki Görüşleri Celep & Bacanak / TUSED / 10(1) 2013 56 TÜRK FEN EĞİTİMİ DERGİSİ Yıl 10, Sayı 1, Mart 2013 Journal of TURKISH SCIENCE EDUCATION Volume 10, Issue 1, March 2013 http://www.tused.org Yüksek Lisans Yapan Öğretmenlerin

Detaylı

Tam Sayılar Konusunun Karikatürle Öğretiminin 7. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Tutumuna Etkisi *

Tam Sayılar Konusunun Karikatürle Öğretiminin 7. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Tutumuna Etkisi * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(4) 2509-2534 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2013.4.1486

Detaylı

Öğr. Gör. Ayşegül KINIK İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü

Öğr. Gör. Ayşegül KINIK İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü İLK VE ORTAÖĞRETİM OKULLARINDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ VE İNTERNET KULLANIM ALIŞKANLIKLARI VE EĞİTİM ARACI OLARAK BİLGİSAYARA KARŞI TUTUMLARI Öğr. Gör. Ayşegül KINIK İstanbul Aydın

Detaylı

Preparation of a Web-Based Teaching Material Designed for Science Education and Evaluation of This Material According to Teachers and Students Views

Preparation of a Web-Based Teaching Material Designed for Science Education and Evaluation of This Material According to Teachers and Students Views Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 12, Sayı 2, Haziran 2011 Özel Sayı, Sayfa 175-202 Fen Eğitimine Yönelik Örnek Bir Web Tabanlı Öğretim Materyalinin Hazırlanması ve Bu Materyalin Öğretmen

Detaylı

Difficulties of Prospective Teachers in Designing Web Pages towards Instructional Materials

Difficulties of Prospective Teachers in Designing Web Pages towards Instructional Materials 102 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (2011) 102-118 ÖĞRETİM MATERYALLERİNE YÖNELİK WEB SAYFALARINI TASARLARKEN ÖĞRETMEN ADAYLARININ KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR 1 Difficulties of

Detaylı

Uğur ÖZDEMİR 1, Aykut Emre BOZDOĞAN 2 GİRİŞ

Uğur ÖZDEMİR 1, Aykut Emre BOZDOĞAN 2 GİRİŞ Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Tablet Bilgisayarların Derslerde Kullanımına İlişkin Görüşlerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi: Giresun İli Örneği Uğur ÖZDEMİR 1, Aykut Emre BOZDOĞAN 2 Özet Bu

Detaylı

International Journal of Languages Education and Teaching

International Journal of Languages Education and Teaching ISSN: 2198 4999, Mannheim GERMANY p. 706-722 VIEWPOINTS OF TEACHERS ON FOREIGN LANGUAGE TEACHING AT CHİLDREN THAT ARE FOUR-SİX YEARS OLD 4-6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ HAKKINDA ÖĞRETMEN

Detaylı

Fen Konularına Yönelik Web Sayfası Hazırlama Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Teknolojisini Kullanabilme Becerilerini Nasıl Etkiler?

Fen Konularına Yönelik Web Sayfası Hazırlama Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Teknolojisini Kullanabilme Becerilerini Nasıl Etkiler? Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED) Cilt 3, Sayı 2, Aralık 2009, sayfa 74-93. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education

Detaylı

NWSA-EDUCATION SCIENCES Received: June 2011. ISSN : 1308-7274 bulus@kocaeli.edu.tr 2010 www.newwsa.com Kocaeli-Turkey

NWSA-EDUCATION SCIENCES Received: June 2011. ISSN : 1308-7274 bulus@kocaeli.edu.tr 2010 www.newwsa.com Kocaeli-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2012, Volume: 7, Number: 1, Article Number: 1C0487 NWSA-EDUCATION SCIENCES Funda Dağ Received: June 2011 Esma BuluĢ Kırıkkaya Accepted: January 2012

Detaylı

ÖĞRETİM YAZILIMLARININ FARKLI AŞAMALARDA KULLANIMININ BAŞARIYA ETKİSİ: DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ ÖRNEĞİ

ÖĞRETİM YAZILIMLARININ FARKLI AŞAMALARDA KULLANIMININ BAŞARIYA ETKİSİ: DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ ÖRNEĞİ ÖĞRETİM YAZILIMLARININ FARKLI AŞAMALARDA KULLANIMININ BAŞARIYA ETKİSİ: DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ ÖRNEĞİ Özet Bu çalışmanın amacı, dil bilgisi öğretiminde farklı aşamalarda öğretim yazılımı kullanımının başarıya

Detaylı

2013 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 30, s.35-54

2013 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 30, s.35-54 35 213 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 3, s.35-54 BİLGİ TOPLUMU OLMA YOLUNDA ÖĞRETMENLERİN TEKNOLOJİ KULLANIMLARI * Recep ÇAKIR 1 ÖZET Senem OKTAY 2 Bu çalışmanın

Detaylı

KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ (KEFAD) DİZİNİ

KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ (KEFAD) DİZİNİ I AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ () DİZİNİ ( CİLT 1-14 ) Hazırlayan Yaşar ÖZÜÇETİN Hatice TEKE Vecihe TUĞRUL Kırşehir-2013 II ÖNSÖZ Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (), Üniversite

Detaylı

TÜRKÇE DERSİNDE TABLET PC PİLOT UYGULAMASI YLA ÖĞRETİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN TUTUMLARINI BELİRLEMEYE YÖNELİK ÖLÇEK ÇALIŞMASI

TÜRKÇE DERSİNDE TABLET PC PİLOT UYGULAMASI YLA ÖĞRETİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN TUTUMLARINI BELİRLEMEYE YÖNELİK ÖLÇEK ÇALIŞMASI - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 855-870, ANKARA-TURKEY TÜRKÇE DERSİNDE TABLET PC PİLOT UYGULAMASI YLA ÖĞRETİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN TUTUMLARINI

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE DEĞERLER EĞİTİMİNE İLİŞKİN BİR DURUM ÇALIŞMASI 1

SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE DEĞERLER EĞİTİMİNE İLİŞKİN BİR DURUM ÇALIŞMASI 1 ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl:3, Sayı:9 ARALIK 2012 SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE DEĞERLER EĞİTİMİNE İLİŞKİN BİR DURUM ÇALIŞMASI 1 Prof.Dr. Şefik YAŞAR Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi,

Detaylı

Küresel Mühendislik Çalışmaları Dergisi. (Journal of Global Engineering Studies)

Küresel Mühendislik Çalışmaları Dergisi. (Journal of Global Engineering Studies) Küresel Mühendislik Çalışmaları Dergisi Cilt 1 Sayı 1(2014) 19-35 (Journal of Global Engineering Studies) Vol. 1 No. 1(2014) 19-35 Küresel Mühendislik Çalışmaları Dergisi (Journal of Global Engineering

Detaylı

Türk Dili ve Edebiyatı Öğrencilerinin Tezsiz Yüksek Lisans Programına İlişkin Görüşleri

Türk Dili ve Edebiyatı Öğrencilerinin Tezsiz Yüksek Lisans Programına İlişkin Görüşleri Ege Eğitim Dergisi 2007 (8)1: 89-112 89 Ege Eğitim Dergisi 2007 (8)1: 89-112 Türk Dili ve Edebiyatı Öğrencilerinin Tezsiz Yüksek Lisans Programına İlişkin Görüşleri Sevilay ŞAHİN * **, Betül BALKAR Öz

Detaylı

BU BENİM ESERİM PROJE ÇALIŞMASI HAKKINDA ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

BU BENİM ESERİM PROJE ÇALIŞMASI HAKKINDA ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ BU BENİM ESERİM PROJE ÇALIŞMASI HAKKINDA ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ Ahmet Bolat Amasya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ahmbolat@yahoo.com Doç.Dr. Ahmet Bacanak,Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Detaylı

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW TÜRKİYE KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARILI DENEYİMLERİ 1 TÜRKİYE KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARILI DENEYİMLERİ Murat Demirbaş *, Mustafa Bayrakcı**, Hüseyin Miraç Pektaş*,Ömer Faruk Şen* * Kırıkkale Üniversitesi Eğitim

Detaylı

ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME ETKİNLİKLERİNDE KARŞILAŞILAN PROBLEMLER: FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİ ÖRNEĞİ

ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME ETKİNLİKLERİNDE KARŞILAŞILAN PROBLEMLER: FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİ ÖRNEĞİ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2009, 28, 1 12 ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME ETKİNLİKLERİNDE KARŞILAŞILAN PROBLEMLER: FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİ ÖRNEĞİ PROBLEMS CONCERNING ALTERNATIVE

Detaylı

Tolga ERDOĞAN 1. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(2014) 25-58 25

Tolga ERDOĞAN 1. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(2014) 25-58 25 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(2014) 25-58 25 ĠLKOKUL 1-4. SINIFLAR TÜRKÇE DERSĠ ÖĞRENCĠ ÇALIġMA KĠTAPLARINDAKĠ ETKĠNLĠKLERĠN YARATICI DÜġÜNME BECERĠSĠ AÇISINDAN ĠNCELENMESĠ

Detaylı

Middle Eastern & African Journal of Educational Research MAJER Issue: 12 Special Issue: Educational Reseach in Turkey

Middle Eastern & African Journal of Educational Research MAJER Issue: 12 Special Issue: Educational Reseach in Turkey Middle Eastern & African Journal of Educational Research MAJER Issue: 12 Special Issue: Educational Reseach in Turkey ISSN: 2146 684X http://www.majersite.org Editorial Board Dr. Ahmet Baytak - Harran

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI BİLGİSAYAR DESTEKLİ YABANCI DİL EĞİTİM YAZILIMI OLAN DYNED PROGRAMININ ÖĞRETMEN

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Öz Bu araştırmanın amacı, Türkçe öğretmenlerinin Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen

Detaylı

Sınıf Yönetimi ve Sınıf İçi Disiplin Problemleri, Nedenleri ve Çözüm Önerileri Üzerine Nitel Bir Araştırma: Bilişim Teknolojileri Dersi Örneği

Sınıf Yönetimi ve Sınıf İçi Disiplin Problemleri, Nedenleri ve Çözüm Önerileri Üzerine Nitel Bir Araştırma: Bilişim Teknolojileri Dersi Örneği DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 853 Sınıf Yönetimi ve Sınıf İçi Disiplin Problemleri, Nedenleri ve Çözüm Önerileri Üzerine Nitel Bir Araştırma:

Detaylı

YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİ

YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİ 373 YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİ İshak KOZİKOĞLU * Öz: Bu araştırmanın amacı, yabancı dil öğretim elemanlarının bilgisayarın İngilizce öğretiminde

Detaylı