YAPILANDIRMACI YAKLAŞIM VE VİTAMİN YAZILIMINA GÖRE PROGRAMIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAPILANDIRMACI YAKLAŞIM VE VİTAMİN YAZILIMINA GÖRE PROGRAMIN DEĞERLENDİRİLMESİ"

Transkript

1 Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 28, Sayfa , 2009 YAPILANDIRMACI YAKLAŞIM VE VİTAMİN YAZILIMINA GÖRE PROGRAMIN DEĞERLENDİRİLMESİ Füsun G. Alacapınar ÖZET Program hazırlama, uygulama, değerlendirip geliştirmeye pek çok değişken etki edebilir. Bunlar toplumsal gerçek, konu alanı, birey ve doğa olabilir. Her toplumun ayrıca uzak amaçları da programlarını değiştirebilir. Türkiye Avrupa Birliğine girme sürecindedir. Avrupa birliği küreselleşmeyi, bilgi ve sanayi ötesi toplumu amaçlamıştır. Yaşam felsefesini yapılandırmacılık üzerine kurmaya başlamıştır. Türkiye Avrupa Birliğine girecekse, bu bağlamda eğitim sistemini de Avrupa Birliğinin ilkelerine göre düzenlemelidir. Bunun bir sonucu olarak MEB 2005 yılından itibaren ilköğretim programlarını bu anlayışa göre değiştirdi ve uygulamaya koydu. Yapılandırmacı yaklaşım olarak adlandırılan bu programın bir amacı da bireyde üst düzey becerileri geliştirmektir. Bu araştırmada, program üst düzey becerileri bireylere kazandırabiliyor mu sorusuna yanıt aranmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı 5. sınıf sosyal bilgiler dersi bölgemizi tanıyalım temasıyla ilgili etkinliklerin ve bu tema ile ilgili vitamin yazılımının belirlenen hedefleri kazandırmaya anlamlı derecede bir katkısı var mıdır? Yapılandırmacı yaklaşıma göre hazırlanıp uygulanan program bilgi, kavrama, uygulama, sentez düzeyindeki davranışları öğrencilere kazandırmada anlamlı derecede etkili olmamıştır. MEB programının hemen peşinden kullanılan vitamin yazılımı da belirlenen kazanımların erişi ortalamalarını anlamlı derecede artırmamıştır. Öğretmenlerimizin yapılandırmacı öğretme-öğrenme yaklaşımı konusunda eğitilmeleri gerekmektedir. Uygulamalı hizmet içi eğitim kursları düzenlenip işe koşulabilir. Değişik ders, sınıf ve okul düzeyinde vitamin yazılımının etkililiği ile ilgili araştırmalar yapılabilir Anahtar Kelimeler: Program, Vitamin yazılımı, Erişi, Yapılandırmacı yaklaşım

2 Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 28, Sayfa , 2009 ACCORDING TO THE CONSTRUCTIVE APPROACH AND VITAMIN SOFTWARE EVALUATION OF PROGRAMMES Füsun G. Alacapınar ABSTRACT Many variables can affect preparation, application, evaluation and development of a problem. These can be public facts, subject space, person or nature. Far targets of a society can also change the programs. Turkey is in a progress of entering European Union. European union targets globalization and a society beyond information an industry.starts to built its life philosophy on constructivism. If Turkey is going to join the European Union, she had to reorganize her education system according to European Union principles. As a result of this, Ministry of Education changed primary school programmes according to this understanding and put it on progress. Purpose of this program, named as constructivist approach, is to develop high level skills on person. Does the vitamin software on Ministry of Education s 5 th grade social sciences lesson define our area theme and the activities on it have meaningful contribution to succeed the proposed targets? The program, prepared according to the constructivist approach, had failed to acquire behaviors on knowledge, comprehension, application and synthesis levels to students at a meaningful level. vitamin software studied right after the Ministry of Education s program had failed to increase the proposed earnings achievement average. Keywords: Programme, Vitamin software, Achievement, Constructive approach

3 Yapılandırmacı Yaklaşım ve Vitamin 191 GİRİŞ Program kişiyi yetiştirmeye dönük düzenli ve işe vuruk eğitim etkinliklerini içerir. Bu etkinlikler kazanımlar (hedefler), içerik, eğitim ve sınama durumundan oluşabilir. Hiçbir eğitim sistemi ne denli bilimsel hazırlanırsa hazırlansın tüm gerçeği kapsamayabilir; çünkü gerçek sürekli değişmektedir. Bilim ve teknolojideki, toplumun gereksinimleri ve beklentilerindeki, nüfustaki, doğal ortamdaki, politik ve ekonomik yapıdaki, yani kültürel değişmeler eğitim sistemini etkiler ve değiştirir. Ayrıca eğitim sistemi devletin gereksinim duyduğu insan gücünü hem nicelik, hem de nitelik açısından yetiştirmelidir. Devletlerin gereksinim duyduğu insan gücü hem nitelik, hem de nicelik açısından sürekli bir değişim içindedir. Bu bağlamda her devlet eğitim sistemi sürekli gözden geçirmeli ve değerlendirip yeniden yapılandırmalıdır. Bunu yaparken ülkenin ekonomik, toplumsal, politik yani kültürel gerçeğini, insanının yapısını, doğal durumu, bilim ve teknolojideki gelişme ve değişmeleri dikkate almalıdır. Ayrıca ülkenin uzak hedefleri ve onun dayandığı eğitim felsefesi, eğitim ekonomisi, eğitim sosyolojisi ve psikolojisi de eğitim sistemi etkileyen önemli değişkenlerdendir. Bunlar da eğitim sisteminin değiştirilmesine etki ederler (Sönmez, 2007). Bunun dışında dünya ile rekabet edecek, yapıcı ve yaratıcı, bilimsel yöntemi kullanan, çok boyutlu düşünen, bilgiyi bulup, anlayıp, kullanan ve ondan yeni bilgi üreten çağdaş insani değerlere sahip bireyler yetiştirmek de, eğitim sisteminden beklenir. Araştırmalar çok başarılı öğrencilerin bile günlük yaşamda karşılaştıkları sorunları çözmede yetersiz kaldıklarını göstermektedir (Yager,1991). Günümüzde gelişmiş bazı ülkelerde ve bizde yapılandırmacı yaklaşımla bu sorunların daha kolay çözümlenebileceği savunulmaktadır (Powell, Farrar & Cohen, 1985). Yapılandırmacı yaklaşım hem öğrencileri merkeze koymakta (Hanley, 2005), hem de onun bilgiyi bulmasını, anlamasını, uygulayıp yeni bilgiler üretmesini temele almaktadır. Bu işi, öğrenci önceki öğrenmelerini her seferinde karşılaştığı durumda yeniden yapılandırarak yapmaktadır. Böylece bilgi, zenginleşmekte, güçlenmede ve sorun çözmede daha etkili olabilmektedir ( Sherman & Kurshan, 2005). Böyle bir ortamda öğrenciler karşılaştıkları sorunları çözerken hem bilgilerini yenilemekte, hem de ondan yeni bilgiler üretebilmektedir. İnsanlık sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçmekte, teknoloji hızla değişmekte ve küreselleşme yaygınlaşmaya başlamaktadır. Artık okulda eğitim yetersiz kalmaktadır. Onun yerine yaşam boyu eğitimden söz edilmektedir. Bu kabuller öğrenmeyi öğrenme görüşünü güçlendirdi. Sorun çözen ve sürekli kendini yenileyen becerili insan yetiştirme ön plana çıktı. Eğitim bunun için olanaklar ve fırsatlar sağlamalıdır. Bireyin yetenekleri göz önüne alınmalı ve bunlar geliştirilmelidir. Öğrenme sürecinde birey etkin olmalıdır. Öğrenme toplumsal bir etkinliktir. Anlam oluşturma etkinliği zihinseldir, zihinde gerçekleşir. Öğrenme dili içerir, dil öğrenmeyi etkiler. Öğrenmek için bilgiye gereksinim vardır. Öğrenme anlık değildir. İyi öğrenmek için düşüncelerimizi

4 192 F.G. Alacapınar tekrar tekrar gözden geçirmeli, denemeli, onlarla oynamalı ve kullanmalıyız. Öğrenme bağlamsaldır; çünkü hayatımızla öğrenmeyi birbirinden ayıramayız (Hein, 1991). Ayrıca herkesin hazır bulunuşluk düzeyi farklı olduğu için, aynı etkinlikle öğrenemez. Bunun için araç-gereçler, strateji, yöntem, teknik ve taktikler çeşitlendirilmelidir (APA, 1997). Her seferinde herkes ve birey aynı süreçten geçse bile hazır bulunuşlukları farklı olduğundan aynı anlamı ve yorumu çıkaramayacaklardır (Deryakulu, 2000; Alesandrini & Larson, 2002). Ayrıca kişinin bilgisini yeniden yapılandırması için ona zengin ortamlar sunulmalıdır. Bu ortamlar çoğunlukla yaşamdan alınmalı, büyük ve karmaşık düşünceleri içermeli, sürece ve probleme dayalı, etkileşimci olmalıdır ( Jonassen 1991; Cooper 1993). Yapılandırmacılığın özetlenen bu ilkeleri de programın değiştirilmesinin diğer nedenlerinden biri olabilir. Önemli diğer bir neden de Türkiye nin Avrupa Birliğine girme sürecinde olmasıdır. Bu durumda Avrupa Birliğinin eğitim sistemiyle uyum sağlamak zorundadır. Bu olgu, 1990 yılında Dünya Bankası ve Türkiye arasında imzalanan bir protokolde de vurgulanmaktadır. Bunun için Milli Eğitimi Geliştirme Projesi hazırlanıp uygulandı. Bu projede, ilk ve orta öğretimin niteliğinin arttırılması, öğretmen eğitiminde kalitenin yükseltilmesi ve yeni yönetim stratejilerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır (Balım ve Kesercioğlu, 2004). Son değişim ise, 2000 yılında Avrupa Konseyi ile Türkiye arasında imzalanan Temel Eğitime Destek Projesi kapsamında gerçekleştirilmiştir. Altı ay gibi kısa bir zamanda başka ülkelerin programlarından çevrilip kopyalan bu programlar, 9 pilot bölgede bir yıl süreyle denendi ve sonra da uygulamaya kondu; çünkü yeni tip insana gereksinim vardı (MEB, 2005). Yapılandırmacı yaklaşımda, üst düzey becerilerin (uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme) kazandırılması önemlidir. Bir eğitim programında bunlara ağırlık verilmelidir. Kişi bilgiyi süs olarak elde edemez. Yaşamda karşılaşılan sorunları çözmek için bilgi ve beceri gereklidir. Onun için uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme düzeyindeki beceriler öğrencilere kazandırılmalıdır; çünkü pragmatik felsefeye göre yaşam, yani gerçek sürekli değişmektedir (Sönmez,2008a). Değişen bir yaşamda değişmeyen bilgi ve becerilerle yaşamak olanaksızdır. Bu bağlamda kişi sorun çözen, yeni bilgi ve çözüm yolları üreten, bilgi ve becerisini sürekli yenileyen ve geliştiren bir konuma gelmelidir; çünkü bilginin aktarılması olamaz. Onun yerine her seferinde yeniden yapılandırılması gerekir (Sönmez, 2008a;Brooks & Brooks, 1993; Dewey 1938; Piaget 1963; Bruner 1966;Bruner 1986; Ausubel 1968; Gibson &McKay 2001). Yeni programda kendini ifade eden, iletişim kuran, işbirliği yapan, girişimci ve sorun çözen, bilimsel düşünen, anlayan, araştıran, inceleyen, eleştiren, sorgulayan ve yorumlayan, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanan, bilgi üreten ve geleceğine yön veren bireyler yetiştirmek amaçlanmıştır (MEB, 2005). Eski program bunları gerçekleştirme açısından yetersiz bulunduğundan, değiştirilmesine gidilmiştir. Bu bağlamda uygulanmakta olan program sosyal bilgiler dersinde üst düzey becerileri

5 Yapılandırmacı Yaklaşım ve Vitamin 193 kazandırıp kazandırmadığı merak konusudur. Bu durum bilimsel bir araştırmayla ortaya konulmalıdır. Problem Cümlesi Milli Eğitim Bakanlığı 5. sınıf sosyal bilgiler dersi bölgemizi tanıyalım temasıyla ilgili etkinliklerin ve bu tema ile ilgili vitamin yazılımının belirlenen hedefleri kazandırmada anlamlı derecede bir katkıları var mıdır? Denenceler 1. Milli Eğitim Bakanlığı 5. sınıf sosyal bilgiler dersi bölgemizi tanıyalım temasıyla ilgili etkinliklerin ve bu tema ile ilgili vitamin yazılımının bilgi düzeyindeki hedefleri kazandırmada anlamlı derecede bir katkıları yoktur. 2. Milli Eğitim Bakanlığı 5. sınıf sosyal bilgiler dersi bölgemizi tanıyalım temasıyla ilgili etkinliklerin ve bu tema ile ilgili vitamin yazılımının kavrama düzeyindeki hedefleri kazandırmada anlamlı derecede bir katkıları yoktur. 3. Milli Eğitim Bakanlığı 5. sınıf sosyal bilgiler dersi bölgemizi tanıyalım temasıyla ilgili etkinliklerin ve bu tema ile ilgili vitamin yazılımının uygulama düzeyindeki hedefleri kazandırmada anlamlı derecede bir katkıları yoktur. 4. Milli Eğitim Bakanlığı 5. sınıf sosyal bilgiler dersi bölgemizi tanıyalım temasıyla ilgili etkinliklerin ve bu tema ile ilgili vitamin yazılımının sentez düzeyindeki hedefleri kazandırmada anlamlı derecede bir katkıları yoktur. 5. Milli Eğitim Bakanlığı 5. sınıf sosyal bilgiler dersi bölgemizi tanıyalım temasıyla ilgili etkinliklerin ve bu tema ile ilgili vitamin yazılımının toplam erişi puanlarına anlamlı derecede bir katkıları yoktur. Sayıtlılar Ölçme araçlarının kapsam geçerliliği için uzman kanılarına başvurulması yeterlidir. Tanımlar Vitamin yazılımı: Sosyal bilgiler dersi bölgemizi tanıyalım teması 5. sınıf öğrencileri için hazırlanıp kullanılan bilgisayar yazılımı. Program: Sosyal bilgiler dersi bölgemizi tanıyalım teması 5. sınıf öğrencileri için MEB tarafından hazırlanıp uygulanan program. Erişi: 73 sorudan oluşan ölçme aracından öğrencilerin aldıkları son test, ön test puanları arasındaki fark.

6 194 F.G. Alacapınar Sınırlama Bu araştırma 2009 öğretim yılı güz döneminde Ankara da Milli Eğitim Bakanlığı na bağlı bir ilköğretim okulunda yapılmıştır. Araştırma, ilköğretim beşinci sınıfta okuyan 40 öğrenci, sosyal bilgiler dersi ve bölgemizi tanıyalım temasının bilgi, kavrama, uygulama, sentez ve toplam erişi puanları, vitamin yazılımı ve MEB programıyla sınırlıdır. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ Araştırmada deneysel yöntemin Ön Test -Son Test deseni kullanılmıştır. Araştırma tek grup üzerinde gerçekleştirilmiştir. Grup, random yoluyla üç beşinci sınıf arasından atanmıştır. Sosyal bilgiler dersi bölgemizi tanıyalım temasında önce uygulanan MEB programının etkisinden sonra, buna vitamin yazılımının belirlenen bilgi, kavrama, uygulama, sentez ve toplam düzeydeki hedefleri öğrencilere kazandırmada anlamlı derecede bir katkısının olup olmadığına bakılmıştır. Ünite MEB programıyla 21 ders saatinde işlenmiştir. Son test verildikten sonra öğrenciler bilgisayarda TTNet vitamin yazılımıyla aynı temayı okulda ve evlerinde çalışmışlardır. Bu çalışmanın sonunda tekrar T1 verilmiş ve aralarındaki farka bakılmıştır. Araştırma deseni aşağıdaki gibi gösterilebilir. R G Test1 MEB programı T1 + Vitamin yazılımı Test1 Veri Toplama Araçları Bu soruların kazandırılacak hedef ve davranışlara uygunluğu konusunda beş uzmandan görüş alındı. Uzmanların üzerinde anlaştıkları hedef davranışlara uygun 93 soru testlere konuldu. Hazırlanan taslak testler dördüncü ve altıncı sınıflara aynı anda verildi. Bunlar arasından saptanan 73 sorudan oluşan testin güvenirliği 85 bulundu. Verilerin Analizi Ve İstatistiksel Teknikler Verilerin analizinde ortalama, standart sapma ve t testi kullanılmıştır.

7 Yapılandırmacı Yaklaşım ve Vitamin 195 BULGULAR VE YORUMLAR Bu bölümde, ölçme araçları ile toplanan veriler, uygun istatistik teknikler kullanılarak analiz edilmiş, bulgular tablo haline getirilerek açıklanmıştır. Deneklerin Bilgi Düzeyi Erişileri Milli Eğitim Bakanlığı 5. sınıf sosyal bilgiler dersi bölgemizi tanıyalım temasıyla ilgili etkinliklerin ve bu tema ile ilgili vitamin yazılımının uygulanması sonucunda deneklerin bilgi düzeyinde aldıkları puanlarla ilgili veriler Tablo 1 de sunulmuştur. Tablo 1 Deneklerin Bilgi Düzeyi Erişileri Denekler soru say. N ön test x son test x Erişi x s t MEB t1=.1.54 Vitamin t2=1.17 Tablo 1 de görüldüğü gibi MEB bilgi düzeyi erişi ortalaması 0.7 ve vitamininki ise 0.44 dır. Deneklerin bilgi düzeyi erişi ortalamaları arasında anlamlı bir farkın olup olmadığı t testiyle yoklanmış, MEB programı için kendi içinde gözlenen t1 değeri ve MEB ile vitamin yazılımı arasında gözlenen t2 değeri 39 serbestlik ve.05 manidarlık düzeyinde anlamlı bulunmamıştır. Bu verilere dayanarak sosyal bilgiler dersinde MEB programının ve vitamin yazılımının öğrencilere bilgi düzeyindeki hedefleri kazandırmada anlamlı derecede etkili olmadığı söylenebilir. Bir programın etkili olup olmadığının ölçütlerinden biri de tam öğrenmedir. Tam öğrenmeye göre bir program hedef ve davranışların en az %70 i kazandırılmışsa, onun etkililiğinden söz edilebilir. Bu verilere göre, ne MEB in ne de vitamin yazılımının bilgi düzeyindeki hedeflerin %70 ini (7.7 sini) kazandıramadığı söylenebilir. Deneklerin Kavrama Düzeyi Erişileri Milli Eğitim Bakanlığı 5. sınıf sosyal bilgiler dersi bölgemizi tanıyalım temasıyla ilgili etkinliklerin ve bu tema ile ilgili vitamin yazılımının uygulanması sonucunda deneklerin kavrama düzeyinde aldıkları puanlarla ilgili veriler Tablo 2 de sunulmuştur.

8 196 F.G. Alacapınar Tablo 2 Deneklerin Kavrama Düzeyi Erişileri Denekler soru say. N ön test x son test x Erişi x s t MEB t1=.05 Vitamin t2=.15 Tablo 2 de görüldüğü gibi MEB bilgi düzeyi erişi ortalaması 0.1, ve vitamininki ise.02 dir. Deneklerin kavrama düzeyi erişi ortalamaları arasında anlamlı bir farkın olup olmadığı t testiyle yoklanmış MEB programı için kendi içinde gözlenen t1 değeri ve MEB ile vitamin yazılım arasında gözlenen t2 değeri 39 serbestlik ve.05 manidarlık düzeyinde anlamlı bulunmamıştır. Bu verilere dayanarak sosyal bilgiler dersinde MEB programının ve vitamin yazılımının öğrencilere kavrama düzeyindeki hedefleri kazandırmada anlamlı derecede etkili olmadığı söylenebilir. Bir programın etkili olup olmadığının ölçütlerinden biri de tam öğrenmedir. Tam öğrenmeye göre bir program, hedef ve davranışların en az %70 i kazandırılmışsa, onun etkililiğinden söz edilebilir. Bu verilere göre, ne MEB in ne de vitamin yazılımının kavrama düzeyindeki hedeflerin %70 ini (6.3 nü) kazandıramadığı söylenebilir. Kavrama düzeyindeki hedeflerin ancak %38 ini (3.4) kazandırabilmiştir. Bu yüzde çok düşüktür. Oysa, yapılandırmacı yaklaşıma göre hazırlandığı ileri sürülen programdan ve vitamin yazılımından üst düzey becerileri kazandırmaları beklenmektedir; çünkü program ve yazılım kavrama ve daha üst düzey kazanımlar için işe koşulmuştur. Buna karşın bulgular, üst düzey becerileri kazandırmada ne MEB, ne de vitamin yazılımının etkili olmadığını göstermektedir. Deneklerin Uygulama Düzeyi Erişileri Milli Eğitim Bakanlığı 5. sınıf sosyal bilgiler dersi bölgemizi tanıyalım temasıyla ilgili etkinliklerin ve bu tema ile ilgili vitamin yazılımının uygulanması sonucunda deneklerin uygulama düzeyinde aldıkları puanlarla ilgili veriler Tablo 3 de sunulmuştur. Tablo 3 Deneklerin Uygulama Düzeyi Erişileri Denekler soru say. N ön test x son test x Erişi x s t MEB t1=.0.63 Vitamin t2=.62 Tablo 3 de görüldüğü gibi MEB uygulama düzeyi erişi ortalaması.08, vitamininki ise.07 dir. Deneklerin uygulama düzeyi erişi ortalamaları arasında anlamlı bir farkın olup olmadığı t testiyle yoklanmıştır MEB programı için kendi içinde gözlenen t1 değeri ve MEB ile vitamin yazılımı arasında

9 Yapılandırmacı Yaklaşım ve Vitamin 197 gözlenen t2 değeri 39 serbestlik ve.05 manidarlık düzeyinde anlamlı bulunmamıştır. Bu verilere dayanarak sosyal bilgiler dersinde MEB programının vitamin yazılımına göre öğrencilere uygulama düzeyindeki hedefleri kazandırmada anlamlı derecede daha etkili olmadığı söylenebilir. Bir programın etkili olup olmadığının ölçütlerinden biri de tam öğrenmedir. Tam öğrenmeye göre bir program hedef ve davranışların en az %70 i kazandırılmışsa, onun etkililiğinden söz edilebilir. Bu verilere göre, ne MEB in ne de vitamin yazılımının uygulama düzeyindeki hedeflerin %70 ini (16 sını) kazandıramadığı söylenebilir. Uygulama düzeyindeki hedeflerin ancak %12 sini (2.88) kazandırabilmiştir. Bu yüzde çok düşüktür. Oysa, yapılandırmacı yaklaşıma göre hazırlandığı ileri sürülen programdan ve vitamin yazılımından üst düzey becerileri kazandırmaları beklenmektedir; çünkü program ve yazılım üst düzey kazanımlar için işe koşulmuştur. Buna karşın bulgular, uygulama düzeyi becerilerini kazandırmada ne MEB, ne de vitamin yazılımının etkili olmadığını göstermektedir. Deneklerin Sentez Düzeyi Erişileri Milli Eğitim Bakanlığı 5. sınıf sosyal bilgiler dersi bölgemizi tanıyalım temasıyla ilgili etkinliklerin ve bu tema ile ilgili vitamin yazılımının uygulanması sonucunda deneklerin sentez düzeyinde aldıkları puanlarla ilgili veriler Tablo 4 de sunulmuştur. Tablo 4 Deneklerin Sentez Düzeyi Erişileri Denekler soru say. N ön test x son test x Erişi x s t MEB t1=.0 Vitamin t2=0 Tablo 4 de görüldüğü gibi MEB ve vitaminin sentez düzeyi erişi ortalaması sıfırdır. Deneklerin sentez düzeyi erişi ortalamaları arasında anlamlı bir fark yoktur. Bu verilere dayanarak sosyal bilgiler dersinde MEB programının ve vitamin yazılımının öğrencilere sentez düzeyindeki hedefleri kazandırmada anlamlı derecede etkili olmadıkları söylenebilir. Bir programın etkili olup olmadığının ölçütlerinden biri de tam öğrenmedir. Tam öğrenmeye göre bir program hedef ve davranışların en az %70 i kazandırılmışsa, onun etkililiğinden söz edilebilir. Bu verilere göre, ne MEB in ne de vitamin yazılımının uygulama düzeyindeki hedeflerin %70 ini (21 ni) kazandıramadığı söylenebilir. Sentez düzeyindeki hedeflerin hiçbirini kazandıramamıştır. Oysa, yapılandırmacı yaklaşıma göre hazırlandığı ileri sürülen programdan ve vitamin yazılımından üst düzey becerileri kazandırmaları beklenmektedir; çünkü program ve yazılım üst düzey kazanımlar için işe koşulmuştur. Buna karşın

10 198 F.G. Alacapınar bulgular, sentez düzeyi becerilerini kazandırmada ne MEB, ne de vitamin yazılımının etkili olmadığını göstermektedir. Deneklerin Toplam Düzeydeki Erişileri Milli Eğitim Bakanlığı 5. sınıf sosyal bilgiler dersi bölgemizi tanıyalım temasıyla ilgili etkinliklerin ve bu tema ile ilgili vitamin yazılımının uygulanması sonucunda deneklerin toplam düzeydeki aldıkları puanlarla ilgili veriler Tablo 5 de sunulmuştur. Tablo 5 Deneklerin Toplam Düzeydeki Erişileri Denekler soru say. N ön test x son test x Erişi x s t MEB t1=.1.65 Vitamin t2=1.20 Tablo 5 de görüldüğü gibi MEB toplam düzeydeki erişi ortalaması.88, vitamininki ise 0.53 tür. Deneklerin toplam düzeydeki erişi ortalamaları arasında anlamlı bir farkın olup olmadığı t testiyle yoklanmıştır. MEB programı için kendi içinde gözlenen t1 değeri ve MEB ile vitamin yazılım arasında gözlenen t2 değeri 39 serbestlik ve.05 manidarlık düzeyinde anlamlı bulunmamıştır. Bu verilere dayanarak sosyal bilgiler dersinde MEB programının ve vitamin yazılımının öğrencilerin toplam düzeydeki erişilerini artırmada anlamlı derecede etkili olmadıkları söylenebilir. Bir programın etkili olup olmadığının ölçütlerinden biri de tam öğrenmedir. Tam öğrenmeye göre bir program hedef ve davranışların en az %70 i kazandırılmışsa, onun etkililiğinden söz edilebilir. Bu verilere göre, ne MEB in ne de vitamin yazılımının toplam erişiyi oluşturan tüm düzeylerdeki hedeflerin %70 ini (51 ni) kazandıramadığı söylenebilir. Toplam erişinin ancak %17 sini (12.42) kazandırabilmiştir. Bu yüzde çok düşüktür. Oysa, yapılandırmacı yaklaşıma göre hazırlandığı ileri sürülen programdan ve vitamin yazılımından üst düzey becerileri kazandırması beklenmektedir; çünkü program ve yazılım hem üst düzey, hem de diğer kazanımlar için işe koşulmuştur. Buna karşın bulgular, toplam erişiyi oluşturan becerileri kazandırmada ne MEB, ne de vitamin yazılımının etkili olmadığını göstermektedir. Bu etkinlikle ilgili random yoluyla saptanan on öğrenci üzerinde odak grup görüşmesi yapılmış ve aşağıdaki yanıtlar alınmıştır: Bu yanıtlar kasete alınmıştır. Sonra ifade bozuklukları anlamı bozmayacak şekilde düzeltilerek yazılmıştır.

11 Yapılandırmacı Yaklaşım ve Vitamin 199 Katılımcı 1: Vitamin benim derslerime yardım eden en büyük kaynağım. Vitamindeki konu anlatımları, ilgili alternatifler, testler, uygulamalar, görsel anlatımlar var. Konuları okuyup test çözüyorum. Konu ile ilgili deneyler ve anlatımlar o konuyu kavramama yardımcı oldu. Başka sitelerden bilgi aramama gerek kalmadı. Vitamin istediğim bilgiden daha fazlasını verdi. Görsel anlatımlar dikkatimi çekerek hafızamda daha iyi kalmalarını sağladı. Vitamine üye olup oradaki bilgilerden faydalanmak çok güzel. Çocukların vitaminden faydalanmaları ve günlük yaşantılarına yansıtmaları gerek. Şimdi anne ve babalara sesleniyorum. TTNet vitamin çocukların derslerindeki en büyük yardımcısı Katılımcı 2: Sesli, görsel ve üç boyutlu anlatımlarıyla daha iyi anlıyorum. Her ders için kullanıyoruz. Dersler daha eğlenceli geçiyor. TTNet vitamini çok seviyorum. Dersler daha basit. Katılımcı 3: Çok iyi yararlanıyorum. Kitapla aynı. Sesli ve görsel efektleri çok güzel. Bana biraz basit geldi. Özellikle fen dersinde daha çok yararlı. Öğretmen ile aynı gitmiyor. 3D olduğu için eğlenerek öğreniyorum. Katılımcı 4: Vitamin sayesinde dersleri daha iyi anlıyorum. Derslerimde başarılı olmaya başladım. Bana çok yararlı oluyor. Katılımcı 5: Konuyu öğretmenimden daha kolay işliyor. Görmem daha iyi anlamamı sağlıyor. Konuyla ilgili testleri severek çözüyorum. Eğer yanlışlarım çıkarsa, doğrularına bakıyorum. Katılımcı 6: Evden alıştırma ve test çözerek yazılılara hazırlanıyorum. Test çözüp alıştırma yaptıktan sonra oyun oynayarak her gün çok eğleniyorum. Katılımcı 7: Her çocuğun gelişmesi ve yeni şeyler öğrenmesi için gerekli. Örneğin fen dersinde pil sayısını azaltarak veya ampul sayısını artırırsak ne olacağını vitamin ile bir saat sürecek işi 5 dakikada daha iyi anlayacağım. Bu da 55 dakika kar demek. TTNet vitaminde konu anlatımı olsaydı daha iyi olabilirdi. Üstelik fiyatı da çok ucuz. Biz çocuklar bir oyuncak almak yerine tam bir yıl boyunca çok güzel bir eğitim alabiliriz. Bu çocuklar için çok güzel bir fırsat. Her çocuk bu fırsatı değerlendirmeli. Katılımcı 8: Çok güzel bir site. Önce düşünüyor, sonra öğreniyor, daha sonra alternatif çalışmalar yapıyorum. Sınavlara TTNet vitaminden çalışıyorum. Ünite

12 200 F.G. Alacapınar bittiğinde test yaparak kendimi ölçüyorum. Yanlış yaptığım sorulara bakarak onun çalışmasını yapıyorum. Kendimi değerlendiriyorum. Ödevlerimde yardımcı kaynak olarak kullanabiliyorum. Başka kaynak aramama gerek kalmadı. Boş zamanlarımda konu çalışması yapıyorum. Canım sıkılmıyor. Katılımcı 9: Benim için yararlı. Severek çalışıyorum.görsel olması çok güzel. Anneler ve babalar çocuklarının ders çalıştığından ve doğru yolda yürüdüğünden emin olsunlar. TTNet vitamin harika. Katılımcı 10: Her ders içim kullanıyorum. Konuyu sınıftakinden kolay anlatıyor. Görmem daha iyi anlamamı sağlıyor. Testleri severek yapıyorum. Yanlışlarım çıkarsa doğrularına bakıyorum. Öğrenciler, TTNet vitamin yazılımının eğlenceli, kendileri için yararlı olduğu görüşündedirler. Bunun nedenini de görsel, sesli olmasına, öğrenip öğrenmediklerini testlerle denemelerine, yanlışları varsa tekrar konuya dönüp öğrenmelerine, çok kısa zamanda öğrenmelerine ve sıkılmamalarına bağlamaktadırlar. TTNet vitamin yazılımı, öğrenciler için bir bakıma biçimlendirme, yetiştirmeye dönük (izleme türü) değerlendirme olarak işe koşulmuştur. Ayrıca TTNet vitamin Bloom ca ileri sürülen dönüt, düzeltme, ipucu, pekiştireç ve öğrenci katılganlığını da içermektedir. Bunlar öğrenmeyi kolaylaştıran etmenlerdir. SONUÇ VE ÖNERİLER Elde edilen veriler ne MEB programının, ne de vitamin yazılımının belirlenen ünitenin hedef ve davranışlarını kazandırmada anlamlı derecede etkili olmadığını göstermektedir. Bir programın en önemli öğeleri öğrenci, öğretmen ve donanım olarak ele alınabilir. Öğrencinin bilişsel giriş davranışları ve duyuşsal giriş karakteristikleri başarıda gözlenen varyansın %65 ini açıklayabilmektedir (Bloom 1976; Senemoğlu 2008; Özçelik, 1974; Yıldıran, 1982; Senemoğlu 1987; Gözütok, 2007; Sönmez, 2007; Arslan, 2007). Bu bağlamda öğrencinin hazır bulunuşluk düzeyi önemli değişkenlerden biridir. Ayrıca öğretim hizmetinin niteliği de başarıyı etkileyen değişkenlerden biri olarak ele alınabilir. Bu sonucu belirleyen en önemli değişken öğretmen olabilir. Öğretmenin eğitim ortamında dönüt, düzeltme, ipucu, pekiştireç kullanması, öğrencinin etkin katılımını sağlaması, kazanımlara uygun öğrenme-öğretme yöntem, strateji, teknik ve taktiklerini, araç ve gereçleri işe koşması başarıyı etkileyebilir; çünkü programın en önemli öğelerinden biri de eğitim durumlarıdır (Ertürk, 1972; Sönmez, 2007; Demirel, 2004; Yıldıran, 1982; Senemoğlu, 2008; Senemoğlu

13 Yapılandırmacı Yaklaşım ve Vitamin ). Eğitim ortamında dikkat edilecek özeliklerden biri kazanımlara uygun etkinliklerin işe koşulmasıdır. Eğer bu sağlanmazsa, öğrenci ne alt düzey, ne de üst düzey kazanımları elde edemez. Nitekim öğrenciler ne alt, ne de üst düzey kazanımları istendik düzeyde (%70) kazanamamışlardır. Bu durum, kazanımlara uygun öğrenme-öğretme strateji, yöntem, teknik ve taktiklerinin eğitim ortamında işe koşulmamasıyla açıklanabilir. Ne öğretmen, ne de TTNet vitamin eğitim ortamında beyin fırtınasına, problem çözmeye, proje, altı şapka düşünme, istasyon tekniğine, örnek olaya, karar vermeye, güdümlü tartışmaya, dramaya yer vermemiş; düzanlatımı ve bilgi düzeyindeki eğitsel etkinlikleri kullanmıştır. Oysa, kazanımın düzeyi değişince, işe koşulacak öğrenme-öğretme yöntem ve teknikleri de değişmelidir; çünkü bunlarla kazanımlar arasında anlamlı bir ilişki vardır (Sönmez 2008b). Program hazırlanırken ülkenin doğal, toplumsal, ekonomik, politik yani kültürel koşulları göz önüne alınmalıdır. Bir ülke için çok başarılı olan bir eğitim programı, başka bir ülke için felakete neden olabilir. Bu ilke göz ardı edilmemelidir. Yabancı ülkelerin eğitim programlarından tercüme edilip alınan ve uygulan bir program, bu ilkeye göre sorunlar yaratabilir. Ayrıca bu tutum yapılandırmacı yaklaşımın dayandığı temel felsefeye de aykırıdır. Üstelik yapılandırmacı yaklaşıma göre merkezi tek bir program da olamaz. Bunlar uygulamada kısa düşmelere neden olabilir. Nitekim bu araştırmada, programın, hiçbir hedef ve davranışı istenilen boyutta kazandıramadığı ortaya çıkmıştır. Bunun nedenlerinden biri programın başka ülkeden aynen tercüme edilmiş olması, ülkenin kültürel ve doğal koşullarının dikkate alınmaması olabilir. Üstelik bu tutum bilimsel de değildir; çünkü bilim nesneye göre davranılmasını gerektirir. Program geliştirmede nesne Türkiye, Türk insanı, Türkiye nin sosyo ekonomik, politik yani kültürel yapısıdır. Program ona göre hazırlanmalıdır; ama bu hazırlama yapılırken dünyadaki tüm programlardan yararlanılabilir; fakat aynen kopya edilemez (Sönmez,2004). Programı uygulayıcıları olan yöneticiler, denetmenler ve öğretmenler o programın temel felsefesine göre hem kuramsal, hem de uygulamalı bir eğitimden geçmelidirler (Gömleksiz, 2007). Böyle bir eğitimden geçmeyen öğretmen, denetmen ve yöneticilerin programın felsefesine göre eğitim ortamında davranmaları mümkün olmayabilir. Nitekim öğretmenlerin büyük bir çoğunluğu programın gerekli gördüğü eğitim etkinliklerini sınıf ortamında uygulayamamaktadırlar. Üst düzey becerilerin kazandırılmasında kullanılacak öğrenme-öğretme strateji, yöntem, teknik ve taktikleri eğitim ortamında ya hiç kullanmamakta, ya da felsefesine uygun işe koşamamaktadırlar. Ders işlerken eski alışkanlıklarını sürdürmektedirler, çünkü yıllarca uygulayarak kazandıkları bilişsel alışkanlıkları, kısa zamanda silemezler ve yerlerine yenileri koyamazlar (Sönmez (2008c). Bu durum da üst düzey becerilerin kazanmasını engelleyen etmenlerden biri olabilir.

Tam Öğrenme Kuramı -2-

Tam Öğrenme Kuramı -2- Tam Öğrenme Modeli Tam Öğrenme Kuramı Okulda öğrenme (Tam öğrenme) kuramı, başarıyı normal dağılım eğrisinden üçgen dağılıma götüren ya da okuldaki % 20 oranındaki beklendik başarıyı % 75 ile % 90'a hatta

Detaylı

1. GİRİŞ Yapısalcı (constructivism) yaklaşım, bilginin öğrenme sürecinde öğrenciler tarafından yeniden yapılandırılmasıdır. Biz bilginin yapısını

1. GİRİŞ Yapısalcı (constructivism) yaklaşım, bilginin öğrenme sürecinde öğrenciler tarafından yeniden yapılandırılmasıdır. Biz bilginin yapısını uygulanmıştır. Ayrıca her iki gruptan 6 şar öğrenci ile görüşme yapılmıştır. Elde edilen veriler istatistiksel yöntemlerle değerlendirilerek deneme ve kontrol grupları arasında anlamlı farklar olup olmadığı

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN Öğrenim Durumu Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora- 2005-2011 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve

Detaylı

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme

Detaylı

EĞİTİMDE PLANLAMA 1. DERS

EĞİTİMDE PLANLAMA 1. DERS EĞİTİMDE PLANLAMA 1. DERS I. KALKINMA VE EĞİTİM Dünya üzerindeki tüm ülkelerin amacı kalkınmış bir ülke olmaktır. Bir ülkenin kalkınmışlığının göstergesi, sahip olduğu teknolojik düzeyle ilgilidir. Sadece

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Yakın Geçmiş... 1990 Eğitimi Geliştirme Projesi Dünya Bankası nın desteği - ÖME 1997 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim 2000 Temel Eğitime

Detaylı

Available online at

Available online at Available online at www.sciencedirect.com Procedia - Social and Behavioral Sciences 55 ( 2012 ) 1079 1088 *English Instructor, Abant Izzet Baysal University, Golkoy Campus, 14100, Bolu, Turkey (karakis_o@ibu.edu.tr)

Detaylı

ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARININ WEBB İN BİLGİ DERİNLİĞİ SEVİYELERİNE GÖRE ANALİZİ

ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARININ WEBB İN BİLGİ DERİNLİĞİ SEVİYELERİNE GÖRE ANALİZİ ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARININ WEBB İN BİLGİ DERİNLİĞİ SEVİYELERİNE GÖRE ANALİZİ Öğr. Gör. Dr. Canel Eke Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi ceke@akdeniz.edu.tr Özet Bu çalışmanın

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO501 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 8

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Doç. Dr. Cavide DEMİRCİ Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Fakültesi Almanca Biyoloji Hacettepe Üniversitesi 1993 Öğretmenliği Y.

Detaylı

Öğretim Etkinliklerini Planlama

Öğretim Etkinliklerini Planlama Öğretim Etkinliklerini Planlama Konu Başlıkları Plan Öğretim Etkinliklerinin Planlanması Eğitimde Planlama Neden Eğitimde Planlama? Plan Türleri Yıllık Plan Ünite Planı Günlük Plan Öğretim İlkeleri Bir

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I AÇIK BİR SİSTEM OLARAK EĞİTİM / Sayfa Açık Bir Sistem Olarak Eğitim Eğitim ve Kültür Eğitim...

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I AÇIK BİR SİSTEM OLARAK EĞİTİM / Sayfa Açık Bir Sistem Olarak Eğitim Eğitim ve Kültür Eğitim... İÇİNDEKİLER BÖLÜM I AÇIK BİR SİSTEM OLARAK EĞİTİM / 1-28 Sayfa Açık Bir Sistem Olarak Eğitim... 2 Eğitim ve Kültür... 2 Eğitim... 5 Açık Bir Sistem Olarak Eğitim... 5 A. Açık Sistem... 6 B. Yarı Açık Sistem...

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİNİN PLANLANMASI

EĞİTİM ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİNİN PLANLANMASI EĞİTİM ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİNİN PLANLANMASI 1. Egıtım durumunun degiskenlerı Ünite Sırası ve Niteligi Hedefler doğrultusunda çağdaş ve bilimsel bilgi İçerik kolaydan zora, basitten karmaşığa, yakından uzağa,

Detaylı

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Program geliştirme sürecinin üçüncü öğesi öğrenme öğretme süreci dir. Eğitim durumları olarak da bilinen bu öğe nasıl? sorusuna yanıt arar. Eğitim durumları, öğrencilere

Detaylı

İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersinde Yapılandırmacı Yaklaşım İle Dizgeli Eğitimin Öğrenci Erişisine Etkisi Arasındaki Fark * Turgay ÖNTAŞ

İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersinde Yapılandırmacı Yaklaşım İle Dizgeli Eğitimin Öğrenci Erişisine Etkisi Arasındaki Fark * Turgay ÖNTAŞ Anadolu Eğitim Liderliği ve Öğretim Dergisi [Anatolian Journal of Educational Leadership and Instruction] 2014 2 (2), 43-51 www.e-ajeli.com e-issn:2148-2667 İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersinde Yapılandırmacı

Detaylı

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü Ek 1 ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU (Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerine İlişkin) Sayın Öğretmenim, Bu form, sizin kişisel ve mesleki yeterlik düzeyinizi kendi bakış açınızla değerlendirmeniz için hazırlanmıştır.

Detaylı

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994.

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994. Ö Z G E Ç M İ Ş Kişisel Bilgiler : Adı Soyadı Şirin KARADENİZ ORAN Doğum Yeri Karşıyaka/İzmir/TÜRKİYE Doğum Tarihi 25.04.1977 Yabancı Dili ve Düzeyi İngilizce Cinsiyeti Bayan Medeni Hali Evli Uyruğu T.C.

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 AYHAN KARAMAN ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 Adres : Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü 57000 SİNOP Telefon : 3682715526-2079 E-posta : akaraman@sinop.edu.tr

Detaylı

Prof. Dr. Serap NAZLI

Prof. Dr. Serap NAZLI Prof. Dr. Serap NAZLI Eserler Listesi (2014) A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: A1. Nazlı, S. (2006). Comprehensive Guidance and Counselling Programme Practices in Turkey. Mediterranean

Detaylı

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Yrd.Doç.Dr.Cavide DEMİRCİ Uzman Esra ÇENGELCİ ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme becerilerine bağlı bulunmaktadır. Bu becerilerin kazanılması ve hayat boyu sürdürülmesi

Detaylı

558 International Conference on New Trends in Education and Their Implications

558 International Conference on New Trends in Education and Their Implications 558 Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Son Sınıf Öğrencilerinin Yeni İlköğretim Programında Yer Alan Öğrenme-Öğretme Süreçleri İle Değerlendirme Süreçlerine İlişkin Görüşleri Özet Ezlam SUSAM, İnönü Üniversitesi,

Detaylı

FEN BĠLGĠSĠ EĞĠTĠMĠNĠN TEMELLERĠ

FEN BĠLGĠSĠ EĞĠTĠMĠNĠN TEMELLERĠ FEN BĠLGĠSĠ EĞĠTĠMĠNĠN TEMELLERĠ Fen Bilgisi Eğitiminin Önemi 06-14 yaş arasındaki zorunlu eğitim döneminde fen bilgisi eğitimi önemli bir yere sahiptir. Fen bilgisi eğitimi; Çocuğa yaratıcı düşünme becerisi

Detaylı

1 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE HAYAT BİLGİSİ DERSİNİN GELİŞİMİ

1 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE HAYAT BİLGİSİ DERSİNİN GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE HAYAT BİLGİSİ DERSİNİN GELİŞİMİ 9 1.1. Dünyada Hayat Bilgisi Dersinin Ortaya Çıkışı 11 1.2. Ülkemizde Hayat Bilgisi Dersi Geleneği 13 1.3. Hayat Bilgisi

Detaylı

Doç.Dr. HİLAL AKTAMIŞ

Doç.Dr. HİLAL AKTAMIŞ Doç.Dr. HİLAL AKTAMIŞ Eğitim Fakültesi Matematik Ve Eğitim Bilgileri 1994-1998 Lisans-Yandal Buca Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Dokuz Eylül ÜniversitesiBilimleri Eğitimi Bölümü Fizik Öğretmenliği Pr.

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. MELTEM YALIN UÇAR

Yrd.Doç.Dr. MELTEM YALIN UÇAR Yrd.Doç.Dr. MELTEM YALIN UÇAR Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf 1992-1996 Lisans Celâl Bayar

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1. Sonuçlar Araştırmada toplanan verilerin analizi ile elde edilen

Detaylı

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Giriş Öğretim bir sanattır ve her sanat dalında olduğu gibi öğretim alanında da incelikler vardır. Disiplinler arası

Detaylı

SINIF OKUTAN BRANŞ ÖĞRETMENLERİNİN ALAN VE MESLEK BİLGİLERİNİN YETERLİK DÜZEYİ

SINIF OKUTAN BRANŞ ÖĞRETMENLERİNİN ALAN VE MESLEK BİLGİLERİNİN YETERLİK DÜZEYİ Eğitim Yönetimi. Yıl 1 Sayı : 3 Güz 1995 SINIF OKUTAN BRANŞ ÖĞRETMENLERİNİN ALAN VE MESLEK BİLGİLERİNİN YETERLİK DÜZEYİ Osman Şahin* Eğitim örgütlerinin amaçlarının gerçekleştirilmesinde rol oynayan en

Detaylı

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir?

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG), okul içinde ve dışında öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, değer ve tutumlarının gelişimini destekleyen, etkili öğrenme ve öğretme

Detaylı

Doç.Dr. EYLEM YILDIZ FEYZİOĞLU

Doç.Dr. EYLEM YILDIZ FEYZİOĞLU Doç.Dr. EYLEM YILDIZ FEYZİOĞLU Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Bilimleri 1994-1999 Lisans

Detaylı

VOLEYBOL ALAN BİLGİSİ EĞİTİMİNİN ORTAOKUL BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ VE ÖĞRENCİ ÖĞRENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

VOLEYBOL ALAN BİLGİSİ EĞİTİMİNİN ORTAOKUL BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ VE ÖĞRENCİ ÖĞRENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ VOLEYBOL ALAN BİLGİSİ EĞİTİMİNİN ORTAOKUL BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ VE ÖĞRENCİ ÖĞRENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Investigation of The Effects of a Volleyball Content

Detaylı

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME 2 AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME Aktif öğrenme, bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu yöntemle öğrenciler pasif alıcı konumundan çıkıp yaparak yaşayarak

Detaylı

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47.

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: AYŞE AYPAY Doğum Tarihi: 24 02 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Bölümü Ankara Üniversitesi 1989 Y. Lisans

Detaylı

Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi

Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi 2014-201 Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi 1 Orta Yüksek Yüksek 2 3 4 Bu ders ile ilgili temel kavramları,

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRKÇE ÖĞRETİMİ Ders No : 0310400164 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI. Burak Kağan Temiz (burak@gazi.edu.tr)

FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI. Burak Kağan Temiz (burak@gazi.edu.tr) FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI 1800 lerden günümüze Bilgi Bilginin Elde Ediliş Yöntemleri Demonstrasyon Bireysel Yapılan Deneyler Öğretmen Merkezli Öğrenci Merkezli Doğrulama (ispat) Keşfetme

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YARATICILIK Ders No : 0310190204 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü HAKKIMDA Dr. Erhan Şengel, yüksek lisans eğitimi yıllarında başlamış olduğu öğretim teknolojileri ile ilgili çalışmalarına 1994 yılından beri devam etmektedir. Online eğitim, Bilgisayar Destekli Eğitim,

Detaylı

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş RESİM Dr. Hülya PEHLİVAN hulyapeh@hacettepe.edu.tr Akademik ler Akademik ve Mesleki Özgeçmiş Üniversite Dışı ler ve Danışmanlıklar İdari ler Verdiği Dersler Lisans Dersin Kodu Adı Kredisi EBB 147 Eğitim

Detaylı

Öğretimin Geliştirilmesi

Öğretimin Geliştirilmesi Öğretimin Geliştirilmesi Dr. Nuray SENEMOĞLU (*) İnsanların doğuştan getirdikleri zihinsel güçlerin, öğrenmelerinde önemli bir etkiye sahip olduğu görüşü, eğitimde kendini uzun yıllardan beri hissettirmektedir.

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. SEZAİ KOÇYİĞİT

Yrd.Doç.Dr. SEZAİ KOÇYİĞİT Yrd.Doç.Dr. SEZAİ KOÇYİĞİT Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Eğitim Fakültesi Temel Eğitim 1996-2000 Lisans Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bölümü

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI Ders ismi Ders kodu Dönem Teori+Pratik Kredi AKTS EĞİTİM FELSEFESİ SNF114 1 2+0 2 3 Ön Şartlı Ders(ler)

Detaylı

06-14 yaș arasındaki zorunlu eğitim döneminde fen bilgisi eğitimi önemli bir yere sahiptir.

06-14 yaș arasındaki zorunlu eğitim döneminde fen bilgisi eğitimi önemli bir yere sahiptir. FEN BİLGİSİ EĞİTİMİNİN TEMELLERİ Fen Bilgisi Eğitiminin Önemi 06-14 yaș arasındaki zorunlu eğitim döneminde fen bilgisi eğitimi önemli bir yere sahiptir. Fen bilgisi eğitimi; Çocuğa yaratıcı düșünme becerisi

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı E-posta : SAFİYE ASLAN : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya Öğretmenliği/ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Detaylı

ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE "MESLEK BİLGİSİ" BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ

ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE MESLEK BİLGİSİ BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE "MESLEK BİLGİSİ" BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ Prof. Dr. Nuray SENEMOĞLU ve Prof. Dr. Durmuş Ali ÖZÇELİK Eğitim, geçerli öğrenmeleri oluşturma

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitaplar ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitaplar ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders ve kaynak kitaplarını sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken akademik

Detaylı

Ders Kodu: FIZ 131 Ders Adı: FİZİK I Dersin Dönemi: Güz Dönemi

Ders Kodu: FIZ 131 Ders Adı: FİZİK I Dersin Dönemi: Güz Dönemi Ders Kodu: FIZ 131 Ders Adı: FİZİK I Dersin Dönemi: 2015-2016 Güz Dönemi 1 Orta 2 3 4 5 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları ve bunlar 0% 0% 0% 20% 80% arasındaki ilişkileri anladım Kuramsal ve

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN KULLANDIKLARI ÖLÇME ARAÇLARININ KAPSAM GEÇERLİĞİ YÖNÜNDEN ARAŞTIRILMASI

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN KULLANDIKLARI ÖLÇME ARAÇLARININ KAPSAM GEÇERLİĞİ YÖNÜNDEN ARAŞTIRILMASI FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN KULLANDIKLARI ÖLÇME ARAÇLARININ KAPSAM GEÇERLİĞİ YÖNÜNDEN ARAŞTIRILMASI Nevzat YİĞİT Ali Rıza AKDENİZ KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi OFMA Eğitimi Böl. Fizik Eğitimi Anabilim Dalı,

Detaylı

Bana göre; öğrenemeyen öğrenci yoktur. Herkes öğrenebilir Tüm bilgiler okulda öğrenilebilir Hedeflenen başarı %70-%90 arasındadır.

Bana göre; öğrenemeyen öğrenci yoktur. Herkes öğrenebilir Tüm bilgiler okulda öğrenilebilir Hedeflenen başarı %70-%90 arasındadır. Bana göre; öğrenemeyen öğrenci yoktur. Herkes öğrenebilir Tüm bilgiler okulda öğrenilebilir Hedeflenen başarı %70-%90 arasındadır. Öğrenme bölümlere ayrılır Öğrenme gerçekleşmediyse ek süre ve ek öğrenme

Detaylı

ĠLKÖĞRETĠM FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠ KAZANIMLARI VE SBS SORULARININ YENĠ BLOOM TAKSONOMĠSĠNE GÖRE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

ĠLKÖĞRETĠM FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠ KAZANIMLARI VE SBS SORULARININ YENĠ BLOOM TAKSONOMĠSĠNE GÖRE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ ĠLKÖĞRETĠM FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠ KAZANIMLARI VE SBS SORULARININ YENĠ BLOOM TAKSONOMĠSĠNE GÖRE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Asım ARI 1 Zehra Sümeyye GÖKLER 2 1 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitim

Detaylı

KPSS/1-EB-CÖ/ Bir öğretim programında hedefler ve kazanımlara yer verilmesinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir?

KPSS/1-EB-CÖ/ Bir öğretim programında hedefler ve kazanımlara yer verilmesinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir? 82. Belgin öğretmen öğrencilerinden, Nasıl bir okul düşlerdiniz? sorusuna karşılık olarak özgün ve yaratıcı fikir, öneri ve değerlendirmeleri açıkça ve akıllarına ilk geldiği şekilde söylemelerini ister.

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Gülay EKİCİ Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, ANKARA Özet Bu

Detaylı

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Evliya Çelebi Yerleşkesi (3100) KÜTAHYA Doğum Yeri ve Yılı: Isparta/Yalvaç Cep Telefonu: Telefon:765031-58 E-posta:

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ E-posta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657

ÖZGEÇMİŞ E-posta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657 ÖZGEÇMİŞ Eposta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657 1. Adı Soyadı : Munise SEÇKİN KAPUCU 2. Doğum Tarihi : 01.03.1982 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

İLKÖĞRETİM 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE KAVRAM HARİTASI KULLANIMININ ÖĞRENCİ AKADEMİK BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

İLKÖĞRETİM 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE KAVRAM HARİTASI KULLANIMININ ÖĞRENCİ AKADEMİK BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Mart 2008 Cilt:16 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi 61-66 İLKÖĞRETİM 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE KAVRAM HARİTASI KULLANIMININ ÖĞRENCİ AKADEMİK BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Gülşen ALTINTAŞ Celal Bayar Üniversitesi,

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : SAFİYE ASLAN Doğum Tarihi : 15/05/1979 E-posta : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya

Detaylı

Güz Dönemi Fizik Bölümü Maddenin Manyetik ve Dielektrik Özellikleri Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi

Güz Dönemi Fizik Bölümü Maddenin Manyetik ve Dielektrik Özellikleri Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi 2015-2016 Güz Dönemi Fizik Bölümü Maddenin Manyetik ve Dielektrik Özellikleri Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi 1 2 Orta 3 4 5 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları ve bunlar arasındaki ilişkileri

Detaylı

* Toplantıya katılanların isimleri üniversitelere göre alfabetik sırada verilmiştir.

* Toplantıya katılanların isimleri üniversitelere göre alfabetik sırada verilmiştir. Eğitim Programları ve Öğretim Alanı Profesörler Kurulu İlköğretim 1-5. Sınıflar Öğretim Programlarını Değerlendirme Toplantısı (Eskişehir) Sonuç Bildirisi Toplantı Tarihi : 02.12.2005 Toplantı Yeri : Anadolu

Detaylı

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma Milli Eğitim Bakanlığı ve öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumları temsilcilerinden oluşturulan "Öğretmen Yeterlikleri Komisyonu" 1999 yılında başlattığı çalışmalarını 2002 yılında tamamlayarak öğretmen

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

Educational On-line Programmes for Teachers and Students

Educational On-line Programmes for Teachers and Students Educational On-line Programmes for Teachers and Students Hamit İVGİN - İstanbul Provincial Directorate of National Education ICT Coordinator & Fatih Project Coordinator in İstanbul Kasım 2014 - İSTANBUL

Detaylı

Tarih Öğretmeninin Meslekî Bilgi ve Becerilerini Şekillendiren Unsurlar

Tarih Öğretmeninin Meslekî Bilgi ve Becerilerini Şekillendiren Unsurlar G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 22, Sayı 1 (2002) 211-215 Tarih Öğretmeninin Meslekî Bilgi ve Becerilerini Şekillendiren Unsurlar The Principles That Shape The Proffessional Knowledge and Skills

Detaylı

Araştırma Temelli Etkinlik Dergisi (ATED), 3(2), 59-74, 2013

Araştırma Temelli Etkinlik Dergisi (ATED), 3(2), 59-74, 2013 Araştırma Temelli Etkinlik Dergisi (ATED), 3(2), 59-74, 2013 NATURAL ENVIRONMENTAL SENSITIVINESS Esra DELİCAN* Ömer Faruk SÖNMEZ** ÖZET Bu çalışmada ilköğretim 5. sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programında

Detaylı

ÖDEVİN BAŞARIYA ETKİSİ*

ÖDEVİN BAŞARIYA ETKİSİ* ÖDEVİN BAŞARIYA ETKİSİ* Neşe Işık TERTEMİZ Eğitim ve öğretimin en önemli hedeflerinden biri, bireyi hayata hazırlama olduğuna göre, hayati bilgiler öğrenilen bilgilerin uygulanması ile kazanılır. Okullarımız

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli GİRİŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Zeki NACAKCI

Detaylı

FEN ÖĞRETİMİNDE İPUÇLARI VE DÖNÜT-DÜZELTME İŞLEMLERİNİN ERİŞİ DÜZEYİNE ETKİSİ*

FEN ÖĞRETİMİNDE İPUÇLARI VE DÖNÜT-DÜZELTME İŞLEMLERİNİN ERİŞİ DÜZEYİNE ETKİSİ* FEN ÖĞRETİMİNDE İPUÇLARI VE DÖNÜT-DÜZELTME İŞLEMLERİNİN ERİŞİ DÜZEYİNE ETKİSİ* Aytunga OĞUZ** GİRİŞ Bireylerin içinde bulundukları çağa ayak uydurabilmelerinin ve kendi yetenek ve kapasiteleri ölçüsünde

Detaylı

Öğr. Gör. Özlem BAĞCI

Öğr. Gör. Özlem BAĞCI Öğr. Gör. Özlem BAĞCI Çocuğun kas gelişimini sağlayan, enerjisinin boşalmasına yol açan oyun, arkadaşları ile iletişimi ve işbirliğini de sağlayarak onun dünyasını biçimlendirir. Piaget e göre oyun, çocuğun

Detaylı

BÖLÜM 2 ÖĞRENME KURAMLARI VE e lif b YENİ PROGRAM e n g ü

BÖLÜM 2 ÖĞRENME KURAMLARI VE e lif b YENİ PROGRAM e n g ü BÖLÜM 2 ÖĞRENME KURAMLARI VE YENİ PROGRAM Öğrenme kuramları öğrenmeyi açıklamaktadır. Öğrenmenin nasıl gerçekleştiği ve en iyi öğrenmenin nasıl olabileceği vb. ile ilgili temel ilkeler ve süreçler bir

Detaylı

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ EK-1 Beden eğitimi dersinde öğrencilerin başarıları; sınavlar, varsa projeler, öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. GÖZDE İNAL KIZILTEPE

Yrd.Doç.Dr. GÖZDE İNAL KIZILTEPE Yrd.Doç.Dr. GÖZDE İNAL KIZILTEPE Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitim Bilgileri Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul 1999-2003 Lisans Hacettepe Üniversitesi Öncesi 2003-2006 Yüksek

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. KİTAP. BÖLÜM I Program KavraMI ve TÜRKÇE ÖğRETİM PrograMI. BÖLÜM II TÜRKÇE Öğretim PrograMININ TARİhî Gelişimi BÖLÜM III

İÇİNDEKİLER 1. KİTAP. BÖLÜM I Program KavraMI ve TÜRKÇE ÖğRETİM PrograMI. BÖLÜM II TÜRKÇE Öğretim PrograMININ TARİhî Gelişimi BÖLÜM III İÇİNDEKİLER BEŞİNCİ BASKI İÇİN SUNUŞ...iii DÖRDÜNCÜ BASKI İÇİN SUNUŞ... v ÜÇÜNCÜ BASKI İÇİN SUNUŞ... vi İKİNCİ BASKI İÇİN SUNUŞ...vii ÖN SÖZ...viii 1. KİTAP BÖLÜM I Program KavraMI ve TÜRKÇE ÖğRETİM PrograMI

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I BÖLÜM II. Sayfa ÖNSÖZ... 10

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I BÖLÜM II. Sayfa ÖNSÖZ... 10 İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... 10 BÖLÜM I ANADİLİ ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER... 1 Anadilinin Birey ve Toplum Yaşamındaki Önemi... 1 Anadili Öğretiminin Temel İşlevleri... 5 ANADİLİ ÖĞRETİMİNİN ETKİNLİK

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

Bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler karşısında okullarda ve iş yerlerinde

Bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler karşısında okullarda ve iş yerlerinde Sağlık Personeli Yetiştiren Okullarda Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Eğitimi Yrd. Doç. Dr. Türkan ÖZBAYIR Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İZMİR

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI. Programın Temel Yapısı

MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI. Programın Temel Yapısı MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Programın Temel Yapısı MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar Çıkmış soru (ÖABT-LS) Uygulanmakta olan Ortaöğretim Matematik

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI ALANI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI ALANI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI ALANI ANKARA, 2014 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI ALANININ TANIMI VE AMACI

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM ORTAK SINAV TEST VE MADDE İSTATİSTİKLERİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM ORTAK SINAV TEST VE MADDE İSTATİSTİKLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM ORTAK SINAV TEST VE MADDE

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

İngilizce 2012 Bahar KPDS İngilizce 2002 Güz ÜDS 80

İngilizce 2012 Bahar KPDS İngilizce 2002 Güz ÜDS 80 Doç.Dr. ELİF ALADAĞ Eğitim Fakültesi Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Eğitim Bilgileri 1994-1998 Lisans Gazi Üniversitesi 2001-2003 Yüksek Lisans Gazi Üniversitesi 2003-2007

Detaylı

Ders Kodu: FIZ 306 Ders Adı: Katıhal Fiziği-İntibak Dersin Dönemi: Güz Dönemi Dersi Veren Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr.

Ders Kodu: FIZ 306 Ders Adı: Katıhal Fiziği-İntibak Dersin Dönemi: Güz Dönemi Dersi Veren Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr. Ders Kodu: FIZ 306 Ders Adı: Katıhal Fiziği-İntibak Dersin Dönemi: 2014-2015 Güz Dönemi Dersi Veren Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr. Metin Aslan 1 Orta 2 3 4 5 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları

Detaylı

DERS PLANI VE AKTS FORMU

DERS PLANI VE AKTS FORMU DERS PLANI VE AKTS FORMU DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl Saat (T-U) Kredi AKTS TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE SORUNLARI 3+0 3 6 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Türkçe Doktora Seçmeli

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA

Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta: tuncanihal@gmail.com

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN KOOPERATİFÇİLİK GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MUHASEBE VE FİNANSMAN KOOPERATİFÇİLİK GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MUHASEBE VE FİNANSMAN KOOPERATİFÇİLİK GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

MAKİNE TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ 3 BOYUTLU TASARIM - CATIA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MAKİNE TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ 3 BOYUTLU TASARIM - CATIA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MAKİNE TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ 3 BOYUTLU TASARIM - CATIA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİMİ LİDERLİK EĞİTİMİ KURS PROGRAMI

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİMİ LİDERLİK EĞİTİMİ KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİMİ LİDERLİK EĞİTİMİ KURS PROGRAMI 2016 ANKARA İÇİNDEKİLER PROGRAMIN ADI... 1 PROGRAMIN DAYANAĞI... 1 PROGRAMIN GİRİŞ

Detaylı

5 (%) 1 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları ve bunlar arasındaki ilişkileri

5 (%) 1 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları ve bunlar arasındaki ilişkileri Ders Kodu: FIZ 438 Ders Adı: Yarıiletken Fiziği Dersin Dönemi: 2014-2015 Bahar Dersi Veren Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Sadık Bağcı Ders Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Anketi Sonuçları 1 (%) 2 (%) 3 (%)

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. AYŞE ELİTOK KESİCİ

Yrd.Doç.Dr. AYŞE ELİTOK KESİCİ Yrd.Doç.Dr. AYŞE ELİTOK KESİCİ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1991-1996 Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Eğitim

Detaylı

BÖLÜM III ÖĞRETİMİN TEMEL ESASLARI

BÖLÜM III ÖĞRETİMİN TEMEL ESASLARI BÖLÜM III ÖĞRETİMİN TEMEL ESASLARI Temel Tanım ve Kavramlar... 28 Öğrenme ile İlgili İlkeler... 31 Öğrenme Yaşantılarının Temelleri... 31 Öğrenim Yaşantılarını Planlama ve Yönetme ile İlgili İlkeler...

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl Arş. Gör. Dr. Çiğdem APAYDIN ÖZGEÇMİŞ Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı, Kampus, 07058/ Antalya E-posta cigdemapaydin@akdeniz.edu.tr Telefon 0 242-310 2077 Faks 0 242-2261953

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Sınıf Öğretmenliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2003-

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Sınıf Öğretmenliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2003- ı. Adı Soyadı: Cevat ELMA ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 16.04.1972 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ankara Üniversitesi 1993 Y.

Detaylı

Öğretim İlke ve Yöntemleri. Program İçeriği Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu

Öğretim İlke ve Yöntemleri. Program İçeriği Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu Öğretim İlke ve Yöntemleri Program İçeriği Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu Sunu İçeriği: A. Programın İçeriği B. Derslerin İşlenişi C. Başlıca Kaynaklar D. Değerlendirme Esasları E. Genel İlkeler 2 A. Programın

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Eğitim Psikolojisi MB 102 2 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı