Tüberkülozun Mevsimselliği

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tüberkülozun Mevsimselliği"

Transkript

1 Rezan DEMİRALAY* * Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı, ISPARTA ÖZET Bu çalışma Isparta-Burdur yöresinde ve Türkiye de tüberkülozun ortaya çıkışının mevsimselliğini araştırmak amacıyla yapıldı. Çalışma, yılları arasında Isparta ve Burdur Verem Savaşı Dispanserleri nde kayıtlı olan 2051 tüberküloz olgusunu ve yılları arasında Türkiye genelinde kayıtlı tüberküloz olgusunu kapsadı. Tüberküloza ait bulgular Isparta Devlet Hastanesi ne yılları arasında diğer solunum sistemi hastalıkları nedeniyle olan 1641 yatış ile karşılaştırıldı. Isparta ve Burdur için tüberkülozun pik ayının, ve ayları olduğu tespit edildi. Türkiye için tüberküloz piki ve aylarında elde edildi. Diğer solunum sistemi hastalıkları nedeniyle yatışlar bir kış piki gösterdi. Anahtar Kelimeler: Mevsimsellik, tüberküloz. SUMMARY Seasonality of Tuberculosis This study was done to investigate the seasonality of tuberculosis in Isparta-Burdur region and in Turkey. The study covered 2051 tuberculosis cases who registered in Isparta and Burdur Tuberculous Struggle Dispensaries between 1987 and 1997 and tuberculosis cases who registered in Turkey between 1987 and The results of tuberculosis were compared with the other respiratory diseases of 1641 admissions to Isparta Government Hospital between 1995 and The peak months of tuberculosis were March, April and May in Isparta and Burdur cities. For Turkey, the peak for tuberculosis occurred in May and July. Admissions for the other respiratory diseases showed a winter peak. Key Words: Seasonality, tuberculosis. Kronik bronşit, amfizem ve bronş astımı gibi solunum sistemi hastalıkları birçok ülkede morbidite ve mortalitenin başlıca nedenleri arasındadır. Bu hastalıklar nedeniyle hastaneye yatışlardaki mevsimsel model bir kış piki göstermektedir (1). Douglas ve arkadaşları, yılları arasında İngiltere de yaptıkları bir araştırmada akciğer tüberkülozlu olguyu inceleyerek, diğer solunum sistemi hastalıkları bir kış piki yaparken, tüberkülozun bir yaz piki yaptığını bulmuşlardır. Tüberküloz ile ilgili bu bulguya neden olarak, vitamin D seviyesinin kış sonunda düşük olmasını ve bunun da hücresel immüniteyi bozarak, latent bir periyoddan sonra dormant mikobakteriyel infeksiyonun reaktivasyonuna sebep olabileceğini öne sürmüşlerdir (2). Bu çalışma, ülkemizde de önemli bir sağlık sorunu olan tüberkülozun Isparta-Burdur yöresinde ve Türkiye de diğer solunum sistemi hastalıkları gibi benzer bir mevsimsel ritme sahip olup olmadığını araştırmak için yapıldı. 227 Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2000; 48(3):

2 MATERYAL ve METOD Isparta İli Merkez, Yalvaç ve Eğirdir Verem Savaşı Dispanserleri ile Burdur Verem Savaşı Dispanseri ne yılları arasında akciğer tüberkülozu ve akciğer dışı organ tüberkülozu nedeniyle kayıtlı bulunan 2051 tüberküloz olgusu retrospektif olarak incelendi. Olguların tüberküloz tanısı konulup tedaviye alındıkları tarih esas alınarak aylara göre dağılımları yapıldı. Ayrıca yılları arasında Türkiye de tüberküloz nedeniyle kayıtlı olan olgu da incelendi. Diğer yıllara ait kayıtlar temin edilemediğinden, sadece yılları arasında tüberküloz dışındaki solunum sistemi hastalıkları tanıları ile Isparta Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Kliniği ne yatan 1641 olguya ait bilgiler gözden geçirildi. BULGULAR Isparta ve ilçeleri ile Burdur Verem Savaşı Dispanserleri nde yılları arasındaki 11 yıllık bir periyodda tüberküloz tanısı ile kaydedilen hasta sayısının aylara göre dağılımı Şekil 1 de verilmiştir. Şekil 1 incelendiğinde, aylık en fazla tüberküloz olgusunun, ve aylarında ortaya çıktığı görüldü. Türkiye de yılları arasında kayda alınan tüberküloz olgularının aylara göre dağılımı Şekil 2 de gösterilmiştir. Şekil 2 den görüleceği gibi, aylık en fazla tüberküloz olgusunun ve aylarında ortaya çıktığı belirlendi. Isparta Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Kliniği ne yılları arasında tüberküloz dışı solunum sistemi hastalıkları nedeniyle yatan olguların aylık dağılımı Şekil 3 de verilmiştir. Şekil 3 den görüleceği üzere, Isparta da tüberküloz dışı solunum sistemi hastalıklı olguların, ve aylarında yoğunlaştığı saptandı. TARTIŞMA Kronik bronşit, amfizem ve bronş astımı gibi solunum sistemi hastalıkları kışın belirgin olmak üzere mevsimsel bir model gösterirler. İklimle ilgili ve meteorolojik mevsimsel değişikliklerin yanısıra, atmosferik kompozisyon ve spesifik infeksiyonlar da solunum sistemi patofizyolojisinin değişmesine katkıda bulunabilmektedir (1,2). Isparta ve ilçeleri ile Burdur Verem Savaşı Dispanserleri nde yılları arasında kayda alınan tüberküloz olgularının ortaya çıkışının mevsimselliği incelendiğinde, diğer solunum sistemi hastalıkları gibi belirgin bir kış piki görülmedi. Ancak bu çalışmadaki bulgulardan Isparta-Burdur yöresi için ilkbaharın tüberküloz için pik mevsimi olduğu sonucu çıkarılabilir Şekil 1. Isparta ve ilçeleri ile Burdur Verem Savaşı Dispanserleri nde yılları arasında kayıtlı tüberküloz olgularının aylara göre dağılımı. Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2000; 48(3):

3 Demiralay R Şekil 2. Türkiye de yılları arasında kayda alınan tüberküloz olgularının aylara göre dağılımı. Türkiye genelinde yılları arasında kayda alınan tüberküloz olgularının ortaya çıkışının mevsimselliği ile ilgili bulgular, tüberküloz için pik ayının ve pik mevsiminin yaz olduğunu işaret ediyor olabilir (Şekil 2) (3). Türkiye geneli için muhtemel görülen pik mevsimi Douglas ve arkadaşlarının İngiltere koşullarında tespit ettikleri bulgu ile uyum göstermektedir. Ancak Douglas ve arkadaşları pik ayının olduğunu tespit etmiş olmalarına karşılık bu çalışmada ayı muhtemel görülmektedir (2). Ancak gerek Isparta-Burdur yöresi için gerekse Türkiye geneli için bu çalışmada belirlenen tüberküloz insidansının pik ayı ve pik mevsimi ile ilgili bulgular, Douglas ve arkadaşlarının İngiltere koşullarında tespit ettikleri pik ayı ve pik mevsimi bulguları kadar belirgin veya net değildir (2). Bunun nedenleri şunlar olabilir: Çalışmanın kapsadığı olgu sayısının yetersizliği, Türkiye koşullarında tanı ve ihbardaki gecikmeler, Şekil 3. Isparta Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Kliniği ne yılları arasında tüberküloz dışı solunum sistemi hastalıkları nedeniyle yatan olguların aylara göre dağılımı. 229 Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2000; 48(3):

4 Bu kronik infeksiyonda hastaların çoğunda semptom olmaması veya çok az olması (4,5). Douglas ve arkadaşları İngiltere koşullarında tüberkülozun bir yaz piki yaptığını bulmuşlar ve bunu vitamin D seviyesinin kış sonunda düşük olmasına ve bunun da hücresel immüniteyi bozarak, latent bir periyoddan sonra dormant mikobakteriyel infeksiyonun reaktivasyonuna sebep olabileceğine bağlamışlarsa da bu konuda vitamin D nin ana etken olmaması muhtemeldir (2). Şöyle ki: Mikobakteriyel infeksiyona karşı kazanılmış immünolojik direnç, mononükleer fagosit-t lenfosit etkileşimine bağlıdır (6,7). Makrofaj aktivasyonunda en önemli sitokin T helper (TH) lenfositlerden salınan gama interferon (γ-ifn) dur. γ-ifn nın tüberkülostatik makrofaj kapasitesini aktive etme yeteneği, aktif vitamin D3 yapımını sağlayarak gerçekleşmektedir (8). Tüberkülozda TH lenfosit sayısındaki depresyon sonucu T helper T supressor (TS) oranının kontrol grubuna göre daha düşük olduğu saptanmıştır (9). Ayrıca T lenfosit alt gruplarının mevsimsel değişimlerinin olduğu öne sürülmektedir (10,11). Sağlıklı kişiler 7 yıl izlenerek, total lökosit ve lenfosit sayılarında bir değişim olmadığı halde, yazın TH lenfositlerin düşük, TS lenfositlerin yüksek olduğu bildirilmiştir (11). Vitamin D, makrofajların aktivasyonunda önemli bir rol oynamaktadır. Aynı zamanda T hücre fonksiyonlarını inhibe ederek, kontrol edilemeyen lenfosit proliferasyonuna bağlı konakçı doku destruksiyonunu sınırlamaktadır (12). Ayrıca invivo vitamin D yetmezliğinin hücresel immüniteyi bozduğu hayvan deneylerinde gösterilmiştir (13). Vitamin D nin büyük kısmı cildin güneş ışınlarına maruz kalması sonucu oluştuğundan, antitüberküloz ajanların keşfinden önce fototerapinin tedavi amacıyla kullanılması da bu vitaminin tüberküloz immünopatogenezindeki rolünü açıklayabilir (6,14) lı yıllarda vitamin D nin tüberkülozlu hastalarda uygulanması, böbrek yetmezliğine varan klinik tablolara ve akciğer lezyonlarında likefaksiyona neden olduğu için terkedilmiştir (6). Hastalık ortaya çıktıktan sonra vitamin D nin makrofajları aktive etmesi tümör nekroze edici faktör gibi sitokinlerin salgılanmasına ve böylece doku destrüksiyonu, kavitasyon ve semptomların egzezerbasyonu ile sonuçlanan konakçı ve tüberküloz basili arasında zararlı hipersensibiliteye sebep olmaktadır (8). Primer infeksiyonda alveollere basillerin yerleşiminden sonra gelişecek olayları, basillerin sayısı ve virulansı ile konakçının infeksiyona karşı direnci veya duyarlılığının kalıtsal ve kazanılmış özellikleri belirler. Mononükleer fagositer sistem oldukça heterojen bir yapılanma gösterdiğinden, sitokinlerle aktivasyona rağmen bazı makrofajlar hücre içi basili yok etmede yetersiz kalabilir veya makrofajların aktivasyonu çevredeki konakçı hücrelerine zararlı olabilir (6). O yüzden organizmada vitamin D seviyesi yüksek olsa bile primer hastalığın gelişmesini engelleyemeyebilir. Postprimer tüberkülozun, primer infeksiyon sırasında lenfohematojen yolla akciğerlerin apikal ve subapikal bölgelerine taşınarak buralarda dormant halde canlı olarak kalan basillerin herhangi bir nedenle hücresel immünitenin bozulması sonucu endojen reaktivasyonla oluştuğu düşünülmektedir (6). Burada da organizmanın tüberküloz basillerine karşı direncinin kırılmasına neden olan etken TH lenfositlerin sayıca azalmasına bağlı TH/TS oranındaki bozulmadır (9). T lenfositleri etkileyen yaş, cins, ırk, çevresel faktörler, fiziksel ve psikolojik stresler gibi çok çeşitli durumlar sözkonusu olduğundan, lenfositlerdeki bu depresyonun sadece mevsimsel değişime bağlanmaması gerekmektedir (9). Sonuç olarak, tüberkülozun semptomatik gelişmesindeki, tanıdaki ve ihbardaki gecikmelerden dolayı Türkiye için ve aynı zamanda Isparta- Burdur yöresi için tüberkülozun mevsimselliği hakkında kesin bir ifadede bulunmak zor görünmektedir. Ancak gerek Isparta-Burdur yöresi gerekse Türkiye geneli için kış mevsiminin pik mevsimi olmadığı kuvvetle muhtemeldir. Pik mevsiminin ilkbahar veya yaz olması durumunda kış sonu vitamin D seviyesinin özellikle primer hastalığın gelişmesine katkısı olabilecektir. Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2000; 48(3):

5 Demiralay R. Ancak Mycobacterium tuberculosis in neden olduğu infeksiyonlar geniş bir yelpazeye dayanan immünolojik reaksiyonları oluşturduğundan, tüberküloza karşı organizmayı koruyan hücresel immünitenin devamında ana etken vitamin D olmayabilir. Zira kronik böbrek yetmezliği gelişen hastalarda tüberküloz insidensinin yüksek olduğu, rutin olarak dışarıdan vitamin D verilmesine rağmen bu hastalarda tüberküloz hastalığının görülmeye devam ettiği bilinmektedir. KAYNAKLAR 1. Osborne ML, Vollmer WM, Buist AS. Periodicity of asthma, emphysema and chronic bronchitis in a Northwest Health Maintenance organization. Chest 1996; 110: Douglas AS, Strachan DP, Maxwell JD. Seasonality of tuberculosis: the reverse of other respiratory diseases in the UK. Thorax 1996; 51: Bildirilen seçilmiş bulaşıcı hastalıkların aylara göre dağılımı.türkiye Sağlık İstatistik Yıllığı. Ankara, : Bilgiç H. Tüberküloz epidemiyolojisi. In: Kocabaş A, ed. Tüberküloz Kliniği ve Kontrolu. Adana: Çukurova Üniversitesi Basımevi, 1991: Gazioğlu K. Erişkin Tüberkülozu. In: Kocabaş A, ed. Tüberküloz Kliniği ve Kontrolu. Adana: Çukurova Üniversitesi Basımevi, 1991: Kocabaş A. Tüberküloz immünopatogenezisi. In:Kocabaş A, ed. Tüberküloz Kliniği ve Kontrolu. Adana: Çukurova Üniversitesi Basımevi, 1991: Barnes PF, Lu S, Abrams JS, et al. Cytokine production at the site of disease in human tuberculosis. Infect Immun 1993; 61: Rook GAW. Role of activated macrophages in the immunopathology of tuberculosis. Br Med Bull 1988; 44: Laurence J. T-cell subsets in health, infectious disease and idiopathic CD4+T lymphocytopenia. Ann Intern Med 1993; 119: Boctor FN, Charmy RA, Cooper EL. Seasonal differences in the rhythmicity of human male and female lymphocyte blastogenic responses. Immunol Invest 1989; 18: Paglieroni TG, Holland PV. Circannial variation in lymphocyte subsets, revisited. Transfusion 1994; 34: Barnes PF, Modlin RL, Bikle DD, Adams JS. Transpleural gradient of 1,25-dihydroxyvitamin D in tuberculous pleuritis. J Clin Invest 1989; 83: Yang S, Smith C, Prahl JM, et al. Vitamin D deficiency suppresses cell-mediated immunity in vivo. Arch Biochem Biophys 1993; 303: Rook GAW, Steele J, Fraher L, et al. Vitamin D3, gamma interferon and control of proliferation of mycobacterium tuberculosis by human monocytes. Immunology 1986; 57: Yazışma Adresi: Dr. Rezan DEMİRALAY P.K. 83 ISPARTA 231 Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2000; 48(3):

DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖZÜRLÜ KURULUNA BAŞVURAN OLGULARIN İNCELENMESİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖZÜRLÜ KURULUNA BAŞVURAN OLGULARIN İNCELENMESİ ORİJİNAL MAKALE ORIGINAL ARTICLE DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖZÜRLÜ KURULUNA BAŞVURAN OLGULARIN İNCELENMESİ ANALYSIS OF CASES REFERRED TO THE DISABILITY BOARD OF DICLE UNIVERSITY HOSPITALS Cem Uysal

Detaylı

Serum 25(OH) D vitamin düşüklüğü çocukluk çağı pnömonileri için bir risk faktörü müdür?

Serum 25(OH) D vitamin düşüklüğü çocukluk çağı pnömonileri için bir risk faktörü müdür? Dicle Tıp Dergisi / T. Ünal ve ark. Çocuklarda vitamin D eksikliği ve pnömoni 2012; 39 (4): 531-535 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2012.04.0195 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Serum

Detaylı

Diyarbakır ilinde tüberküloz insidansını etkileyen faktörler

Diyarbakır ilinde tüberküloz insidansını etkileyen faktörler Diyarbakır ilinde tüberküloz insidansını etkileyen faktörler Abdullah Çetin TANRIKULU 1, Abdurrahman ABAKAY 2, Özlem ABAKAY 3, Adil ALP 4 1 Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim

Detaylı

DR. BEHÇET UZ ÇOCUK HASTANESİNDE MEYDANA GELEN ÇOCUK ÖLÜM NEDENLERİNİN İNCELENMESİ THE EVALUATION OF DEATH CAUSES IN DR. BEHÇET UZ CHILDREN S HOSPITAL

DR. BEHÇET UZ ÇOCUK HASTANESİNDE MEYDANA GELEN ÇOCUK ÖLÜM NEDENLERİNİN İNCELENMESİ THE EVALUATION OF DEATH CAUSES IN DR. BEHÇET UZ CHILDREN S HOSPITAL SSK İzmir Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 10 (3): 137-141, 2004 DR. BEHÇET UZ ÇOCUK HASTANESİNDE MEYDANA GELEN ÇOCUK ÖLÜM NEDENLERİNİN İNCELENMESİ THE EVALUATION OF DEATH

Detaylı

Plevral Sıvı ve Serumda β 2 -Mikroglobulin Düzeyinin Tanısal Değeri

Plevral Sıvı ve Serumda β 2 -Mikroglobulin Düzeyinin Tanısal Değeri Plevral Sıvı ve Serumda β 2 -Mikroglobulin Düzeyinin Tanısal Değeri Hasan ÖLMEZ*, Aydan ÇAKAN*, Ayşe ÖZSÖZ*, Füsun ERCİYES** * İzmir Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Detaylı

Yoğun bakımda izlenen toplum kökenli pnömoni olgularının hastalık ağırlık skorlamaları ve mortalite üzerine etkili faktörler

Yoğun bakımda izlenen toplum kökenli pnömoni olgularının hastalık ağırlık skorlamaları ve mortalite üzerine etkili faktörler Yoğun bakımda izlenen toplum kökenli pnömoni olgularının hastalık ağırlık skorlamaları ve mortalite üzerine etkili faktörler Sibel DORUK 1, Serpil BULAÇ 2, Can SEVİNÇ 2, Hakan Alp BODUR 3, Ayşe YILMAZ

Detaylı

KOAH TA İmmünizasyon. Derleme Review. Immunization in COPD. Dr. Ebru ÇAKIR EDİŞ

KOAH TA İmmünizasyon. Derleme Review. Immunization in COPD. Dr. Ebru ÇAKIR EDİŞ Derleme Review 115 KOAH TA İmmünizasyon Immunization in COPD Dr. Ebru ÇAKIR EDİŞ Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Edirne ÖZET Kronik obstruktif akciğer hastalığı (KOAH)

Detaylı

Antalya Bölgesindeki Allerjik Rinitli Hastaların Değerlendirilmesi

Antalya Bölgesindeki Allerjik Rinitli Hastaların Değerlendirilmesi Araştırmalar Antalya Bölgesindeki Allerjik Rinitli Hastaların Değerlendirilmesi V. YAZISIZ*, A.D. YALÇIN*, B. AFACAN**, A.B. AVCI*, E. TERZİOĞLU* * Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim

Detaylı

Çocukluk Çağı Astımında İnhalan Allerjenlerin Cinsi ile Astım Şiddeti ve Prognozu Arasındaki İlişki

Çocukluk Çağı Astımında İnhalan Allerjenlerin Cinsi ile Astım Şiddeti ve Prognozu Arasındaki İlişki Araştırma Çocukluk Çağı Astımında İnhalan Allerjenlerin Cinsi ile Astım Şiddeti ve Prognozu Arasındaki İlişki M. KILIÇ*, D.U. ALTINTAŞ**, S. GÜNEŞER KENDİRLİ**, M. YILMAZ**, G. BİNGÖL KARAKOÇ**, A. İNAL**

Detaylı

ASEPTİK MENENJİT/ENSEFALİTLİ HASTALARDA HERPES GRUBU VİRUSLARIN ARAŞTIRILMASI

ASEPTİK MENENJİT/ENSEFALİTLİ HASTALARDA HERPES GRUBU VİRUSLARIN ARAŞTIRILMASI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ T IP FAKÜLTESİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI ASEPTİK MENENJİT/ENSEFALİTLİ HASTALARDA HERPES GRUBU VİRUSLARIN ARAŞTIRILMASI DR. FATMA POLAT SEMERCİ UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI PROF.

Detaylı

Tüberküloz Hastalarında Benlik Saygısı Düzeylerinin Belirlenmesi

Tüberküloz Hastalarında Benlik Saygısı Düzeylerinin Belirlenmesi Tüberküloz Hastalarında Benlik Saygısı Düzeylerinin Belirlenmesi Müyesser ERDEM*, Nazan TAŞCI** * Pamukkale Üniversitesi Denizli Sağlık Yüksekokulu, ** Pamukkale Üniversitesi Denizli Sağlık Bilimleri Enstitüsü,

Detaylı

Özel Hasta Gruplarında Yoğun Bakım. Kuş Gribi

Özel Hasta Gruplarında Yoğun Bakım. Kuş Gribi Özel Hasta Gruplarında Yoğun Bakım Kuş Gribi Ahmet Faik ÖNER* * Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, VAN Kuş gribi; avian influenza (H5N1), isimleri ile

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Halen Asbestli Toprak Kullanan Ailelerin Asbest Konusundaki Bilgileri ve Asbeste Bakışları

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Halen Asbestli Toprak Kullanan Ailelerin Asbest Konusundaki Bilgileri ve Asbeste Bakışları Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Halen Asbestli Toprak Kullanan Ailelerin Asbest Konusundaki Bilgileri ve Asbeste Bakışları Abdurrahman ŞENYİĞİT, A. Çetin TANRIKULU, Canan EREN DAĞLI Dicle Üniversitesi Tıp

Detaylı

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığının Akut Atağında Reversibl Hiperkapni

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığının Akut Atağında Reversibl Hiperkapni Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığının Akut Atağında Reversibl Hiperkapni Özkan KIZKIN*, Süleyman Savaş HACIEVLİYAGİL*, Hakan GÜNEN*, Saim YOLOĞLU** * İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları

Detaylı

www.egepediatribulteni.org EDİTÖR MEHMET KANTAR YARDIMCI EDİTÖRLER CAN BALKAN FİGEN GÜLEN GÜLDANE KOTUROĞLU YAYIN KURULU

www.egepediatribulteni.org EDİTÖR MEHMET KANTAR YARDIMCI EDİTÖRLER CAN BALKAN FİGEN GÜLEN GÜLDANE KOTUROĞLU YAYIN KURULU ISSN 1300 9745 EGE PEDİATRİ BÜLTENİ CİLT : 17 SAYI : 1 2010 Ege Çocuk Vakfı (EÇV) Bilimsel Yayın Organıdır www.egepediatribulteni.org EDİTÖR MEHMET KANTAR YARDIMCI EDİTÖRLER CAN BALKAN FİGEN GÜLEN GÜLDANE

Detaylı

Ailesel Akdeniz Ateşi olan hastalarda lenfosit alt grupları ve serum adenozin deaminaz düzeyleri

Ailesel Akdeniz Ateşi olan hastalarda lenfosit alt grupları ve serum adenozin deaminaz düzeyleri AKADEMİK GASTROENTEROLOJİ DERGİSİ, 2005; 4 (2): 112-116 Ailesel Akdeniz Ateşi olan hastalarda lenfosit alt grupları ve serum adenozin deaminaz düzeyleri Serum adenosine deaminase levels and lymphocyte

Detaylı

Kan Donörlerinde Hepatit B Virusu, Hepatit C Virusu, İnsan İmmün Yetmezlik Virusu İnfeksiyonu ve Sifilis Seroprevalansı

Kan Donörlerinde Hepatit B Virusu, Hepatit C Virusu, İnsan İmmün Yetmezlik Virusu İnfeksiyonu ve Sifilis Seroprevalansı Özgün Araşt rma / Original Article 95 Kan Donörlerinde Hepatit B Virusu, Hepatit C Virusu, İnsan İmmün Yetmezlik Virusu İnfeksiyonu ve Sifilis Seroprevalansı Seroprevalence of Hepatitis B Virus, Hepatitis

Detaylı

321 Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2001; 49(3): 321-326. A. Emin ERBAYCU*, M. Şevket DERELİ*, Aydan ÇAKAN*, Ayşe ÖZSÖZ*, Oya ERBAYCU**, Zühre BADAK**

321 Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2001; 49(3): 321-326. A. Emin ERBAYCU*, M. Şevket DERELİ*, Aydan ÇAKAN*, Ayşe ÖZSÖZ*, Oya ERBAYCU**, Zühre BADAK** Aktif Akciğer Tüberkülozu Tanısı Alan, Löwenstein Kültürü Pozitif Olgularda Mikobakterilerin Nükleik Asit Çoğaltma ve Biyokimyasal Yöntemler ile İdentifikasyonu # A. Emin ERBAYCU*, M. Şevket DERELİ*, Aydan

Detaylı

Bronkoalveoler lavaj (BAL) ve bronşiyal lavaj yapılan hastalardaki Pneumocystis jirovecii

Bronkoalveoler lavaj (BAL) ve bronşiyal lavaj yapılan hastalardaki Pneumocystis jirovecii KLİNİK ÇALIŞMA/RESEARCH ARTICLE Tuberk Toraks 2013; 61(4): 303-311 Geliş Tarihi/Received: 22/10/2011 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 28/07/2013 Bronkoalveoler lavaj (BAL) ve bronşiyal lavaj yapılan hastalardaki

Detaylı

DRESS sendromlu 11 olgunun klinik özelliklerinin incelenmesi

DRESS sendromlu 11 olgunun klinik özelliklerinin incelenmesi 218 Orijinal Araflt rma Original Investigation DOI: 10.4274/turkderm.71324 nun klinik özelliklerinin incelenmesi Evaluation of clinical features of 11 cases with DRESS syndrome Selma Emre, Gülşen Akoğlu,

Detaylı

Malign Plevral Efüzyonlarda Leptin: Yeni Bir Markır Olabilir mi?

Malign Plevral Efüzyonlarda Leptin: Yeni Bir Markır Olabilir mi? DAHİLİ BİLİMLER / MEDICAL SCIENCES Araştırma Makalesi / Research Article Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2011, 64(3) DOI: 10.1501/Tıpfak_000000796 Plevral Efüzyonlarda Leptin: Yeni Bir Markır

Detaylı

Astım ve Rinit Hastalarında Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Kullanımı

Astım ve Rinit Hastalarında Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Kullanımı Araştırma Astım ve Rinit Hastalarında Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Kullanımı D. EDİGER*, B. ÖNAL BURGAZLIOĞLU**, E. EGE** * Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Allerjik Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı,

Detaylı

Yaşlı hastalarda spinal anestezi uygulamasının solunum fonksiyon testlerine etkisi

Yaşlı hastalarda spinal anestezi uygulamasının solunum fonksiyon testlerine etkisi Yaşlı hastalarda spinal anestezi uygulamasının solunum fonksiyon testlerine etkisi Mustafa OĞURLU 1, Selda ŞEN 1, Mehmet POLATLI 2, Emine SIRTHAN 2, Feray GÜRSOY 1, Orhan ÇİLDAĞ 2 1 Adnan Menderes Üniversitesi

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERMATOLOJİ ANABİLİM DALI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERMATOLOJİ ANABİLİM DALI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERMATOLOJİ ANABİLİM DALI KRONİK EL EKZEMALARINDA PİMEKROLİMUS KREMİN ETKİNLİĞİNİN FLUTİKAZON PROPİYONAT KREM İLE KARŞILAŞTIRILMASI Uzmanlık Tezi Dr. Seda Battaloğlu

Detaylı

Anestezi yoğun bakım ünitesinde ventilatör ilişkili pnömoni hızları ve etken mikroorganizmaların. dağılımı. Araştırmalar / Researches

Anestezi yoğun bakım ünitesinde ventilatör ilişkili pnömoni hızları ve etken mikroorganizmaların. dağılımı. Araştırmalar / Researches Araştırmalar / Researches Anestezi yoğun bakım ünitesinde ventilatör ilişkili pnömoni hızları ve etken mikroorganizmaların dağılımı Yakup Tomak 1, Ayşe Y Ertürk 1, Ahmet Şen 1, Başar Erdivanlı 2, Aysel

Detaylı

Çevresel asbest maruziyetinin akciğer sağlığı üzerine etkileri Effects of environmental asbestos exposure on lung health

Çevresel asbest maruziyetinin akciğer sağlığı üzerine etkileri Effects of environmental asbestos exposure on lung health 30 Dicle Tıp Derg / Dicle Med J A. Ç. Tanrıkulu ve ark. Cilt/Vol 37, No 1, 30-34 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL RESEARCH Çevresel asbest maruziyetinin akciğer sağlığı üzerine etkileri Effects of environmental

Detaylı

Hipotermiye bağlı ölümlerin değerlendirilmesi*

Hipotermiye bağlı ölümlerin değerlendirilmesi* ARAŞTIRMA Hipotermiye bağlı ölümlerin değerlendirilmesi* Kamil Hakan Doğan 1, Hasan Esen 2, Şerafettin Demirci 3, Ümit Naci Gündoğmuş 4 1 Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Konya

Detaylı

Kırıkkale Üniversitesi Hastane Personeli İle Hasta Ziyaretçilerinde Nazal Staphylococcus Aureus Taşıyıcılığı

Kırıkkale Üniversitesi Hastane Personeli İle Hasta Ziyaretçilerinde Nazal Staphylococcus Aureus Taşıyıcılığı Van Tıp Dergisi: 12 (2):140-144, 2005 Kırıkkale Üniversitesi Hastane Personeli İle Hasta Ziyaretçilerinde Nazal Staphylococcus Aureus Taşıyıcılığı Selda Hızel*, Cihat Şanlı**, Sedat Kaygusuz***, Alp Tunç****

Detaylı

KOAH lı Hastalarda Oksidan-Antioksidan Düzeyleri

KOAH lı Hastalarda Oksidan-Antioksidan Düzeyleri KOAH lı Hastalarda Oksidan-Antioksidan Düzeyleri Elif ALTUNTAŞ*, Teyfik TURGUT**, Necip İLHAN***, Figen DEVECİ**, M. Hamdi MUZ**, İlhami ÇELİK**** * Batman Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları, BATMAN **

Detaylı

Astım Tedavisinde Yeni Tartışmalar

Astım Tedavisinde Yeni Tartışmalar Derlemeler Astım Tedavisinde Yeni Tartışmalar A. BAKIRTAŞ*, İ. TÜRKTAŞ* * Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Allerji ve Astım Bilim Dalı, ANKARA Astımın fizyopatolojisi, genetiği ve klinik fenotipleri

Detaylı