Ödün vermeksizin iletiþim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ödün vermeksizin iletiþim"

Transkript

1 NEC PHILIPS UNIFIED SOLUTIONS SOPHO IPC00 Küçük ve Orta Büyüklükteki Ýþletmeler için Tümleþik IP-PBX Ýletiþim Çözümleri Ödün vermeksizin iletiþim

2 Amaç ve kolaylýk Teknoloji hayatlarýmýzý kolay ve daha üretken kýlmak için geliþirken gittikçe daha karmaþýk bir hal alýyor gibi görünür. Biz NEC PHILIPS çözüm ortaðýnýz olarak, teknolojiyi size yeni fýrsatlar sunacak ve tamamen talep ve ihtiyaçlarýnýza en basit yoldan cevap verecek þekilde sunuyoruz. Philips SOPHO IPC00 geleceðe yönelik teknolojisi ve kolay kullanýlabilirliði ile size en iyi þekilde hizmet verebilmek için tasarlanmýþtýr. Sizin için tasarlandý Philips IPC00 profesyonelliði, kolay montajý ve kullanýmý ile küçük ve orta büyüklükteki tüm iþletmelerin her türlü ihtiyacýna cevap verecek þekilde tasarlanmýþtýr. Uygun fiyatý, güçlü ve üretken özellikleri ile firmanýzý ve kendinizi geleceðe taþýmak için en ideal sistemdir. IPC00, uyumluluk özelliði ile rakip sistemlerde olduðu gibi sizin mevcut haberleþme sisteminize ait ekipmanýnýzý tamamen deðiþtirmek zorunda býrakmaz. IPC00, min. 3 harici, 8 dahili hattan baþlayarak, sisteminizi yenilemeden 96 dahili hatta kadar yükseltilebilen tek sistemdir. Geleceðe yönelik Philips IPC00 Session Initiation Protocol (SIP) ve Ýnternet telefonculuðunun uluslararasý onaylanmýþ standardý olan Voice over IP (VoIP) özellikleri ile hýzlý geliþen teknolojinin bütün avantajlarýndan faydalanmanýzý saðlayacak geleceðe yönelik bir sistemdir. SOPHO IPC00 Uyumlu Teknolojik Geleceðe Yönelik Ýstediðiniz özellikleri ekleyin, yatýrýmýnýzý geliþtirin. Philips IPC00 size, firmanýza dolayýsý ile müþterilerinize pek çok avantaj getirebilir. Þu anda gerekli görmediðiniz Geleceðe yönelik bir telefon sistemi arýyorsanýz SOPHO IPC00' e daha yakýndan bakýn. Kolay Kullaným pek çok özellik ileride çok önemli ve gerekli hale Üstün Özellikler gelebilir. Ekonomik Son kullanýcýyý informasyon teknolojisinde daha yeterli ve Müþterilerinizi ön plana alýn Philips IPC00, müþterilerinize en verimli ve kolay eriþimi saðlayabilmek için sizin ve çalýþanlarýnýzýn tüm ihtiyaçlarýnýza cevap verebilen üstün özellikler ile donatýlmýþtýr. mobil kýlan Session Initiation Protocol (SIP) teknolojisi bugün önemsiz gibi görünürken, Philips IPC00, gelecekte bu teknolojinin saðlayacý pek çok yeni özellik ve uygulamayý þimdiden size getirmektedir. Philips, IPC00 ile yaptýðýnýz yatýrýmý þimdi ve gelecekte geliþtirerek daha üretken ve verimli kullanabilmeniz için Voice over IP (VoIP) ve Session Initiation Protocol (SIP) teknolojilerini þimdiden size saðlamaktadýr. CTI - Telefon sisteminizin bilgisayarýnýza entegrasyonu. SIP (VoIP) - ADSL/DSL geniþ bant baðlantýsý yada internet Network aracýlýðýyla ülke içi ve ülke dýþý telefon görüþmesi. IP Telephony - Bilgisayarýnýzdan telefon ile görüþme imkaný. WLAN - Wi-Fi (Kablosuz Ýletiþim) teknolojisi ile IP-DECT (telsiz telefon) sistemlerine büyük alternatiftir. Bu sistem PDA (Mobil Ýletiþim) cihazlarýnýzý veya bilgisayarýnýzý sizi e-postalarýnýza veya telefon santralinize baðlayan bir cep telefonu gibi kullanma imkaný saðlar

3 Kolay kullanýmý ve fonksiyonelliði ile SOPHO IPC00 size mükemmel iletiþim sunar. Kolay iletiþim Bir IPC00 sistemi size ne verir? IPC00, sizi baðlantý türü geleneksel analog hat veya ISDN hatlar üzerinden yada geleceðin baðlantý sistemi olan SIP teknolojisi ile yerel Telekom Sistemine baðlar Sisteminizi geliþtirin Mevcut sisteminizi atmayýn IPC00' ün uyumluluk özelliði, size geleneksel telefonlarý, Wi-Fi üzerinden çalýþan IP-DECT telsiz telefonlarýn veya bu üçünün kombinasyonlarýný ayný sistem altýnda çalýþtýrma imkaný saðlar. Mevcut sisteminizi maksimum seviyede deðerlendirerek çalýþanlarýnýz ve müþterileriniz için mükemmel iletiþimi garanti eder. IPC00' ünüzü büyütün Philips, firmanýz büyüdükçe sisteminizinde firmanýz ile beraber büyüyeceðini garanti eder. IPC00 firmanýz dahili hat arttýrýmý gereksiniminizde sizi mevcut santralinizi atmak zorunda býrakmaz. Ýlave bir SOPHO IPC00 kabini ile ihtiyacýnýza yönelik sisteminizi büyütebilirsiniz. 3 harici - 8 dahili hattan baþlayarak, ilave ara kartlar ve kabinler ile sistem 27 harici - 72 dahili hatta kadar büyüyebilir. Eðer IP dahili sistemini ilave ederseniz IPC00, 96 dahili hatta kadar sizi sorunsuz destekler. Yeterli, büyüyebilen ve kolay kullanýmlý IPC00 size gerçek iþ avantajlarý saðlayacak özelliklerle donatýlmýþtýr. Örneðin; bir telefon görüþmesi yaparken, diðer hattýnýzdan gelen çaðrýyý tek bir tuþla alabilir, mevcut görüþmenizi bekletebilirsiniz. Dýþ hat aramalarýnda, hýzlý arama, son aranan 0 numarayý hafýzada tutma özellikleri size önemli aramalarýnýzda zaman kazandýracaktýr. CTI (Bilgisayar Telefon Entegrasyonu) ile telefon görüþmelerinizi bilgisayarýnýz ile yapabilirsiniz. CALL CENTRE (Karþýlama Operatörü) ile IPC00 gelen aramalarý otomatik olarak istenen dahili hatta veya sizin belirlediðiniz öncelik sýrasýna göre yönlendirebilir. Eðer aranan dahili meþgul veya ulaþýlamaz ise, çaðrý bir sonraki dahili hatta yine otomatik olarak yönlenir. Eðer bütün dahili hatlar meþgul ise, IPC00 çaðrýyý otomatik olarak sýraya alýp, önceden kaydedebildiðiniz bekletme mesajýný yayýnlar. (Müzik, reklam vb.) IPC00, arayanýn numara veya kayýtlý ismini ekranda göstererek, müþterilerinize gerekli ilgiyi saðlamanýza yardýmcý olur. IPC00' ün 8 portlu dijital posta kutusu (Digital Voic ) özelliði ile dahili hat kullanýcýlarý kendi "Sesli Posta Kutularý"ný oluþturabilir ve bu posta kutularýna 5 saat' lik "Dijital Sesli Mesaj veya Telefon Görüþmesi" kaydedebilir. IPC00 çaðýmýzýn vazgeçilmezi haline gelen bilgisayar teknolojosi ile uyumludur. Microsoft TAPI programý aracýlýðýyla telefonunuzu kiþisel bilgiyarýnýzda kullandýðýnýz MS Outlook Contact Manager uygulamasýna baðlayabilir, gelen çaðrýlarý bilgisayar ekranýnýzda kiþi, isim ve detaylarý ile görebilirsiniz. Böylelikle bilgisayarýnýzý bir telefon gibi kullanabilisiniz. Konaklama Çözümleri SOPHO IPC00' ün Otel ve Hastanelerin özel ihtiyaçlarýna cevap verebilen pek çok geliþmiþ özelliði vardýr. Aþaðýda konaklama sektörüne yönelik özellikleri bulabilirsiniz. Check in/check out (giriþ kayýt ve ayrýlýþ) Dolu/Boþ oda durumu Oda Durumu (Temiz veya Temizlenmeye hazýr vb.) Tek tuþla hýzlý arama ile dilenen otel servislerine hýzlý eriþim Ücretlendirme Arama engelleme/kýsýtlama Uyandýrma servisi "Rahatsýz Etmeyin" özelliði Mesaj Alma/Bekletme Odadan odaya arama Oda Monitör/Dinleme özelliði (bebekli aileler için) Bunlarýn yaný sýra otel, uyandýrma servisleri için Dahili Anons özelliðini kullanabilir. Resepsiyon görevlileri oda telefon durumlarýný kendilerine ait DSS konsoldan takip edebilir, bu konuþmalara ait detaylý dökümleri çýkabilir. CTI Call Centre Voice over IP Wi-Fi SIP H.323 Geniþ Band Soft Phone IPC00 ile iki dahili hat kullanýcýsý ayný telefon üzerinden kendilerine gelen mesajlara ayrý ayrý ulaþýp, cevap verebilir. SoftPhone SIP Baz Ýstasyonu SIP/GAP DECT Telefon VoIP IP Network Internet Þube IPC00 SIP, DSL LAN CTI Server PDA (V.2) PC PC PC PC SIP Telefon VoIP Ýnternet Merkez IPC00 IPC00 Sistem Telefonu IPC00 Sistem Telefonu DECT Telefon Video Konferans Sistemi Anons Cihazý Kapý Telefonu Fax Modem / PDQ Analog Telefon Kapý Açma

4 SOPHO InSite Detaylý çaðrý raporlama ve analiz SOPHO Softphone Telefonunuz internet olan heryerde SOPHO InSite, geliþmiþ uygulama seçenekleri ile Call Center için en zengin özellikli çaðrý kontrol programdýr. Bu kombinasyon, küçük ve orta büyüklükteki iþletmelerin haberleþme maliyetlerini kýsýp yeterliliði arttýrmalarý için en güçlü araçtýr. InSite size personelinizin telefon sisteminizi kullanmakta ne kadar etkili olduklarýný gerçek zamanlý bilgiyle verir : * Gelen çaðrý sayýsý bildirimi * Cevapsýz çaðrý sayýsý bildirimi * Her arama için ortalama bekleme süresi * En uzun bekleme süresi * Cevaplanmayý bekleyen çaðrý sayýsý * Giden çaðrý sayýsý bildirimi * Çaðrýlara cevap verecek boþ personel sayýsý bildirimi * Konuþma uzunluðu * Gelen ve Giden çaðrý zamaný özeti * Rakip firma alarmý Bu biglileri; þirketinizin, tüm departmanlarý yada bireysel personelin görmelerini saðlayabilirsiniz. Program aktif hale getirdiðiniz uyarý sistemi ile gelen çaðrý yoðunluðuna göre hareket etmenize imkan saðlar. Örneðin; sizi arayan müþterilerinize, cevap veremediðiniz bilgisini sistem size gönderdiðinde, boþ personelinizi kullanarak çaðrýlara cevap verebilirsiniz. InSite' ýnýzýn fonksiyonlarý, dört farklý kullanýma göre hazýrlanmýþtýr. Sadece ihtiyacýnýz olaný satýn alýrsýnýz. Eþ zamanlý ekran Çaðrý takibini eþ zamanlý olarak yapabilir yada iþlem kaydýndan görebilirsiniz. Bilgilendirme Dilediðiniz bilgiyi sadece telefon bazýnda deðil önceden tanýmladýðýnýz gruplar bazýnda da görebilirsiniz. Uyarý yönetimi Raporlarý analiz etmek için zaman harcamanýza gerek yok. InSite, önceden belirlediðiniz limitlerinizin aþýmýnda sizi ile uyarabilir. Hesap takibi Doðru arama hesap takibi yapabilmek için sabit arama giderlerini önceden InSite ile tanýmlayabilir ve takip edebilirsiniz. Saðlam mimari Saðlam mimarisi ile hiç bir aramanýn, uzak sistemlere yapýlan WAN baðlantýlarýnda dahi, asla gözden kaçýrmayacaðýnýzý garanti eder. Otomatik veritabaný yedeklemesi Bütün arama kayýt bilgileri otomatik veya manuel olarak yedeklenebilir. Fatura takibi Kullanýcýlarýn mobil veya sabit hatlardan yaptýðý tüm arama bilgilerini görebilir ve gelen faturalarla karþýlaþtýrabilirsiniz. ACD Call Center uygulamalarýnda bireysel login / logout, akýþ kontrol, sýralama ve yenilemeyi içeren tüm ACD fonksiyonlarýný destekler ve raporlar. SOPHO Softphone, personelinize, ofiste veya yolda, nereye giderlerse gitsinler, esnek bir telefon çýkýþý saðlar. Personelinizin bilgisayar üzerinden iþ telefonunun avantajlarýndan yararlanmasýný saðlar. Softphone' nunuzu kullanmak çok kolaydýr. Bilgisayar ekranýnýzdan arama yapabilir ve alabilirsiniz, aramalarý bekletip, konferans görüþmeleri yapabilirsiniz. SOPHO Softphone ile bir çok þekilde arama yapabilirsiniz. * Klavyeyi kullanarak * Mouse' unuzu kullanarak, telefon sembolünün üzerine týklayýn * Telefon defterinize isim girerek * Telefon defterinizden isim seçerek * Telefon ünitesini kullanarak * USB Mikrofon ve kullaklýðýnýzý kullanarak * PDA cihazlarýnýzý kullanarak Ana telefon fonksiyonlarý yanýsýra SOPHO Softphone geliþmiþ çeþitli özellikler sunuyor: * Video konferans - Video kamera aracýlýðýyla * - Elektronik posta ( ) özelliðiyle müþterilerinize 'ler gönderebilirsiniz. InSite' ýnýzý müþterilerinizin ihtiyaclarýna göre kiþiselleþtirebilir, iþlem yapabilir ve ekranda görmek istediðiniz bilgileri kendiniz seçebilirsiniz

5 SOPHO View Call Kim arýyor, görün SOPHO View Call, personelinizin, müþterilerinize etkili ve samimi hizmet sunmasýný saðlar. SOPHO View Call, arama geldiðinde arayan kiþi hakkýndaki bilgiyi ekranda gösteren Telefon Bilgisayar Entegrasyonu özelliðidir. Bu özellik kullanýcýlara, çaðrý yanýtlamada gerekli bütün bilgiyi vererek daha etkili ve profesyonel hizmet sunmalarýna imkan verir. Anahtar özellikler Kolay kurulum Arayan numarayý ekranda görme Gelen çaðrýyý dahili aboneye direk yönlendirme (DDI Direkt Çevirme) Eðer eþleþme yoksa boþ kaydý öne alma Mini hizmet bölümü Pre-Pop Çok yaygýn olarak kullanýlan CRM sistemlere uyarlanabilir TAPI 2. uyumlu Mini Pop-Up penceresinden yeni bir baðlantý yapabilme Arayanýn baðlantý kayýtlarýný bilgisayar ekranýnda görme Herhangi bir CRM paketiyle dýþ arama yapabilme Arama türüne göre ayarlanabilir bilgi gösterimi - Arama cevaplanmadan önce - Arama cevaplandýðýnda - Dýþarýyý ararken Kullanýcý ayarlý telefon numaralama formatlarý Dahili ve harici arama Seçilen numaralarý hýzlý arama Numara gruplandýrma Müþteri hizmetleri yapýsý Kim arýyor? Bilgisayar ekranýnýza baktýðýnýzda aþaðýdaki bilgileri kolayca görebilirsiniz; * Arayanýn tam ve doðru adý * Ýþ baþlýðý * Þirket adý * Son aramanýn tarihi ve zamaný Firmanýz için en uygun Çoklu sesli mesaj seçenekleri SOPHO Voic ve Ses Kaydý Hiçbir çaðrýyý kaçýrmayýn SOPHO Voic , en uygun çözümü bulabilmenizi garantilemek için bir çok seçenek sunuyor. SOPHO Voic Lite (Ses mesajý uygulamasý), IPC500' ün telesekreter cihazý gibi çalýþan ve sizi çok özellikli sesli mesaj sistemi kurmak zorunda býrakmayacak geliþmiþ Sesli Mesaj iþlemcisidir. Daha yüksek kapasite ve merkezi iþlemler için isteðinize baðlý baþka sesli mesaj çözümleri de talep edebilirsiniz. Anahtar Kullanýcý Özellikleri Soft tuþa tanýmlayabilme Kiþisel karþýlama Konuþma kaydý Gelen çaðrýyý mesaj kutusuna yönlendirme Gelen çaðrýyý operatöre yönlendirme Zaman & tarih bildirimi Aktarma mesajý Mesaj bekleme bildirimi

6 Zengin özellikler, kolay kullaným Telefon Sistemleri 6 tuþlu monitörlü santral telefonlarýmýz mevcuttur. 6 Tuþ Ekranlý Dijital Set 22 Tuþ Ekranlý Dijital Set Analog Telefon ÜSTÜN ve ARTTIRILABÝLÝR ÖZELLÝKLER EKRAN 2 Satýr - 6 Karakter EKRAN ÖZELLÝKLERÝ - Arayan numarayý gösterme (Kayýtlý ise Ýsim ve Numara ile Gösterme) - DDI Ýsim ve Numara - Rehber Tarama - Cevapsýz Arama Gösterimi (20) - Bekleyen Çaðrýyý Gösterme - Yazýlý Mesaj Gösterimi 2 satýr 6 Karakter Ekran Abone durumunuda gösteren 6 hýzlý eriþim tuþu, 360 derece görsellik özellikli çaðrý ikaz lambasý 0 Kiþisel Hýzlý Arama Tuþu Çift renk LED li çaðrý ikaz lambasý Duvara monte edilebilme ve yükseklik ayarý Tamamen Hands Free Kullaným opsiyonu 2 satýr 6 Karakter Ekran Abone durumunuda gösteren 2 hýzlý eriþim tuþu, 360 derece görsellik özellikli çaðrý ikaz lambasý 0 Kiþisel Hýzlý Arama Tuþu Çift renk LED li çaðrý ikaz lambasý Duvara monte edilebilme ve yükseklik ayarý Tamamen Hands Free Kullaným opsiyonu Saat / Tarih Bilgisi LCD Ekran DTMF / FSK Caller ID 80 Telefon Hafýzasý, Mesaj Ýkaz Lambasý Handsfree LCD Kontrast MESAJ / ÇAÐRI IÞIÐI 360 ' den Görme Ýmkaný LED' LÝ FONKSÝYON TUÞLARI (2) - Kullanýcý Tanýmlý - Çift Renk LED' li - Hýzlý Eriþim - Dýþ ve Ýç Hat Durum Gösterimi 64 Tuþ Ýlave Konsol Tuþ Ýlave Konsol IPC Kapý Telefonu HIZLI ARAMA TUÞLARI (0) En Çok Aranan 0 Numaraya Hýzlý Eriþim REHBER 2000 Ýsim - Numara Kayýt Arama ZÝL SESLERÝ Dýþ ve Ýç Hat Zil Sesi Tanýmlama HANDS-FREE TUÞU Operatör/Resepsiyonist konsol ilave modülü 64 fonksiyon / numara / durum ikaz tuþu Dýþ/Ýç hat paging zone tuþlarý Alternatif Cevap tuþu 2 adet kapý telefonu tuþu Gece/gündüz modu tuþu Telefon Operatörleri için konsol ilave modülü fonksiyon / numara / durum ikaz tuþu Arama durumunu gösteren çift renk LED tuþ takýmý Yönlendirmeyle görüþme Anons ve Zil özelliði Kapý açma Özelliði SOPHO IPC00 Dijital Set SES KONTROL / REHBER TARAMA Kulaklýk - Mikrofon - Zil Sesi Kontrolü DUVARA MONTE EDÝLEBÝLÝR. IPC00 geliþmiþ bir telefon sisteminden beklediðiniz bütün özellikleri size sunuyor : Hesap / Müþteri / Proje Kodu (2000) Tanýmlý Hesap Giriþi (000) Otomatik Gece / Gündüz Servisi (8 Seviye) Otomatik Operatör Otomatik Hat Yönlendirici (ARS) Dahili Batarya Desteði Call Center (Operatör) Arama Ücretlendirme Arama Yönlendirme (Meþgul/Cevapsýz) Kapý Telefonu Yönlendirme Dýþ Hatta Yönlendirme Çaðrý Takip Özelliði ile Yönlendirme 64 Hat Call Park Arama Sýralama Çaðrý Geri Arama PC - Telefon Baðlantýsý (CTI) Konferans Görüþme (Std. 6 Hat) Görüþme Kayýt DDI Çaðrý Yönlendirme DDI Step On DISA (6 Kanal Ses Yanýt Ünitesi) Kapý Zili / Telefonu / Açma Çift Renk LED' li Telefonlar E-Posta Hata Raporu Gönderme Ethernet / LAN Portu Çaðrý Grubu Oluþturma Dijital / Analog Dahili Portlar Handsfree IP Dýþ ve Ýç Hat Yetkilendirme Cevapsýz Çaðrý Ýkazý Bekletme Müziði (Ýç/Dýþ Hat) Online Programlama Paging (Ýç/Dýþ Hat) Park ve Page Kiþisel Mesajlaþma Telefon Kilitleme Sýralý Mesajlaþma Tekrar Arama Hat Dinleme ISDN Hat Baðlama Sekreter Özelliði Sessiz Mod Telefon Rehberi (Max.2000) Dýþ Hattý Dýþ Hatta Transfer Sanal Abone (Max.50) Sesli Posta

7 IP DECT G 955 G 355 SIP TELEFONLAR * 28x60 Pixel 262K Renkli Ekran * Aydýnlatmalý Ekran ve Tuþ Takýmý * Ýkon Görünümlü Menü * Handover * Hafýza Kartý () * Bluetooth * BRLMS * Mesajlaþma * Titreþim * Merkezi ve Kiþisel Rehber * 3 Dil Desteði * Bekleyen Mesaj Ýkazý * Çoklu Dect Netwrok Kayýdý * 20 Saat Standby * 2 Saat Konuþma Süresi * Caller ID * Tuþ Kilidi * Polyfonik Melody * Alarm * 50mt Ýç - 300mt Dýþ Kapsama * Joystick Orta Tuþ * Boyut : 26x45x20mm. * Aðýrlýk : 89gr. * 28x28 Pixel 64K Renkli Ekran * Aydýnlatmalý Ekran ve Tuþ Takýmý * Ýkon Görünümlü Menü * Handover * Hafýza Kartý () * BRLMS * Mesajlaþma * Merkezi ve Kiþisel Rehber * 3 Dil Desteði * Bekleyen Mesaj Ýkazý * Çoklu Dect Netwrok Kayýdý * 20 Saat Standby * 2 Saat Konuþma Süresi * Caller ID * Tuþ Kilidi * Polyfonik Melody * Alarm * 50mt Ýç - 300mt Dýþ Kapsama * Joystick Orta Tuþ * Boyut : 26x45x20mm. * Aðýrlýk : 89gr. SoundStation IP 4000 * Full Duplex Speaker * Çoklu Arama / Üçlü Konferans * Hold / Transfer * Redial / Mute / Caller ID * Telefon Rehberi * Frekans : Hz. * Ses : /2m. 85dB * Boyut : 368x3x64mm. * Aðýrlýk : 800gr. SoundPoint IP 650 * 320x60 Pixel Aydýnlatmalý LCD Ekran * 6 Hat Registrasion * Aydýnlatmalý Tuþ Takýmý * 8 Fonksiyon Tuþu * 6 Ekran / Menü / Navigasyon Tuþu * 3 Expansion Modül Desteði * SOPHO Grubu Özellik Desteði * Çift Renk LEDli 6 Hat Tuþu * Expansion Modüller ile 2 Hatta Artabilme C 944 I 600 * Aydýnlatmalý Grafik LCD * Aydýnlatmalý Tuþ Takýmý * Alfanumerik Mesajlaþma * Titreþim * 2 Dil Desteði * GAP / CAP Desteði * Kulaklýk Giriþi * 20 Saat Konuþma Süresi * 200 Saat Stant-By * Boyut : 46x53x28mm. * Aðýrlýk : 40gr. * Endüstriyel DECT * Darbe, Toz ve Suya Dayanýklý * Aydýnlatmalý Grafik LCD * Alfanumerik Mesajlaþma * Titreþim * 2 Dil Desteði * GAP / CAP Desteði * Kulaklýk Giriþi * 7 Saat Konuþma Süresi * 00 Saat Stant-By * Boyut : 38x47x2mm. * Aðýrlýk : 0gr. SoundPoint IP 550 * 320x60 Pixel Aydýnlatmalý LCD Ekran * 4 Hat Registrasion * Aydýnlatmalý Tuþ Takýmý * 8 Fonksiyon Tuþu * 6 Ekran / Menü / Navigasyon Tuþu * 3 Expansion Modül Desteði * SOPHO Grubu Özellik Desteði * Çift Renk LEDli 6 Hat Tuþu SoundPoint IP * 02x33 Pixel Grafik LCD Ekran * 2 Hat Registrasion * 4 Ekran / Menü / Navigasyon Tuþu * 3 Expansion Modül Desteði * SOPHO Grubu Özellik Desteði * Çift Renk LEDli 2 Hat Tuþu / Hold / Mute C 4 * Grafik LCD * Alfanumerik Mesajlaþma * 2 Dil Desteði * GAP / CAP Desteði * Kulaklýk Giriþi * 20 Saat Konuþma Süresi * 200 Saat Stantby * Boyut : 46x53x28mm. * Aðýrlýk : 40gr. C * Aydýnlatmalý Grafik LCD * 3 Dil Desteði * GAP / CAP Desteði * Kulaklýk Giriþi * 20 Saat Konuþma Süresi * 200 Saat Stantby * Boyut : 22x45x30mm. * Aðýrlýk : 0gr. DÝÐER SIP TELEFONLAR GRANDSTREAM 2020 GRANDSTREAM 2000 SNOM 320 * Üretici firmalardan cihazlarýn fonksiyon ve özelliklerini öðrenebilirsiniz

8 Yatýrýmýnýzý Koruyun SOPHO IPC00 Kapasite Tablosu SOPHO IPC00 size, firmanýza dolayýsý ile müþterilerinize pek çok avantaj getirebilir. Þu anda sistemle birlikte gelen sizin gerekli görmediðiniz pek çok özellik ileride çok önemli hale gelebilir. Analog Dýþ Hat Kabin 2 Kabin 3 Kabin SOPHO IPC00, geliþen standartlara uyumluluk özelliði ile sizi rakip sistemlerde olduðu gibi mevcut haberleþme ISDN BRI Kanal (T/S) sisteminize ait ekipmanýnýzý tamamen deðiþtirmek zorunda býrakmaz. SOPHO IPC00, iþinizi büyütmeye karar verdiðinizde elinizde bulunan standartlara uygun telefonlarýnýzý kullanmaya imkan tanýrken, iþinizi de aksatmadan sürdürmenizi saðlar. IP Dýþ Hat Analog / Dijital Dahili Daha kolay ne olabilir? Bir SOPHO IPC00 satýn alýn ve böylece telefon sisteminiz hakkýnda endiþelenmeden iþinizi yürütmeye konsantre olun. IP Ýç Hat Maksimum IP Abone 6 * Maksimum Dýþ Hat Toplamý = 5 Düþük fiyatlarla üstün özellikler arasýnda seçim yapmak baþýnýzý aðrýtýyorsa? Sistem Özellikleri Çaðrý Gruplama Max. 32 Dijital Sesli Posta Kutusu 300 Artýk bir tedavisi var... Konferans Hýzlý Arama Dijital Sesli Posta Portu VRS Kanallar Bekletme Müzikleri / Harici Gece / Gündüz Modu 8 / Dahili / Seçilebilir Yönetim Arayüzü IP/Web/Seri 6 Kapý Telefonu* 2 düþük fiyat üstün özellikler Enerji Kesintisinde Çalýþan Hat* DDI Tablo Giriþi (ISDN) 2000 Kontrol Rolesi / Kapý Kilidi* RS-232C Port 2 Dahili Batarya - Sistem LAN Port * Her Kabin Ýçin SOPHO IPC 00 Geliþmiþ IP-PBX iletiþim çözümü Ürün Ses Codecleri Özellikler G.7 A law G.729a G Ofis Ýçi / Ofisler Arasý SIP (RFC326) Düþük fiyat ve üstün özellikler arasýnda seçim yapmayýn. Her ikisinede sahip olun. Normalde sadece büyük sistemlerde bulabileceðiniz üstün özellikler 8 dahiliden 96 dahiliye büyüyebilen tek sistem SIP destekli VoIP sistemi ile geleceðe yönelik tüm taleplerinizin karþýlýðý Kablolu, kablosuz (Wireless Dect) veya IP telefon - veya bu üçünün kombinasyonlarýný kullaným imkaný Düþük fiyata, kolay kullaným ve montaj Sinyalleþme Jitter Control Quality of Ser-vice (QoS) LAN Arayüzü H.323 V3 Dynamic Jitter Buffer Layer p Layer 3 IP precedence Differentiated Services (DiffServ) RJ45 Auto Negotiation 0/00 BASE-T Half/Full Duplex Echo Canceller G.68-4-

9 TEKSAM Telekomünikasyon Ltd. Þti. ÝZMÝR Þair Eþref Blv. Sýnmaz Boyalý Ýþ Mrk. No:28 K.2 D.4 Çankaya Tel / Fax : (Pbx) ÝSTANBUL Yýldýz Posta Cad. Akýn Sitesi 3.Blok No.0 K.5 D.53 Gayrettepe Tel / Fax : (Pbx) ANKARA Oðuzlar Mah. 32. Sokak No.52/ Balgat Tel / Fax : (Pbx) B U S I N E S S PA R T N E R Bu broþürde bahsi geçen ürün ve özellikler her ülkede kullanýlýr olmayabilir. Sürekli yapýlan AR-GE çalýþmalarýna baðlý olarak bahsi geçen özelliklerin deðiþtirilme hakký saklýdýr. GEFOX AJANS - Tel.(0232) ÝZMÝR G E F- O F S T /2008 w w w. g u r e m e r d o g m u s. c o m. t r NEC PHILIPS UNIFIED SOLUTIONS PARTNER

Ödün vermeksizin iletiþim

Ödün vermeksizin iletiþim NEC PHILIPS UNIFIED SOLUTIONS SOPHO IPC500 Küçük ve Orta Büyüklükteki Ýþletmeler için Tümleþik IP-PBX Ýletiþim Çözümleri Ödün vermeksizin iletiþim Ýletiþim sisteminden be herþey ve daha fazlasý Uygun fiyata

Detaylı

MITEL IP TELEFON SİSTEMLERİ

MITEL IP TELEFON SİSTEMLERİ MITEL IP TELEFON SİSTEMLERİ ÜNVANI MERKEZ ADRESİ : KDZ ELEKTRONİK VE TELEKOMÜNİKASYON İLETİŞİM SİST. A.Ş. : : Kavacık Mah.Çavuşbaşı Caddesi Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak.Mayıs Aptartmanı No:32 / 14 Kavacık

Detaylı

DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ TEKNOLOJÝ / KALÝTE / PERFORMANS BLW-406NTC-S 6 Kanal Video, 4 Kanal Ses Giriþi Real-Time ve Hýzý (400 fps) Her bir kamera için farklý ayarlanabilir kayýt hýzý,

Detaylı

Alcatel OmniPCX Office

Alcatel OmniPCX Office Analog terminal Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Bu kýlavuzu nasýl kullanmalý? How Tuþ takýmý Sayýsal tuþ takýmý. Sayýsal tuþ takýmýnýn özel tuþu. Kullanýlan diðer semboller þlem

Detaylı

Profesyonel DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ M5000 / M1000 / S2000 SERÝSÝ Gerçek Zamanlý Kayýt / Yüksek Performans Güçlü Að Baðlantýsý / Kolay Kullaným Güvenliðiniz için biraraya gelen mükemmel

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

Profesyonel DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ Real-Time Kayýt Gerçek Zamanlý Kayýt / Yüksek Performans Hýzlý Kurulum / Kolay Yedekleme Geliþmiþ Fonksiyonlarý Üstün Yazýlým Özellikleri Günliðiniz

Detaylı

ANALOG SANTRALLAR IP HYBRID SANTRALLAR

ANALOG SANTRALLAR IP HYBRID SANTRALLAR Telefon Santralları ANALOG SANTRALLAR IP HYBRID SANTRALLAR Analog Telefon Santralları MT300S Telefon Santralı STAR1S STAR2S MT26S IP Tabanlı Telefon Santralları IP SANTRALLAR IP Tabanlı Telefon Santralları

Detaylı

ÇAĞRI MERKEZİ SYS SESLI YANIT SISTEMLERI

ÇAĞRI MERKEZİ SYS SESLI YANIT SISTEMLERI ÇAĞRI MERKEZİ SYS SESLI YANIT SISTEMLERI SESLİ YANIT SİSTEMLERİ Ses teknolojisinde uzman yaklaşım! SYS Sesli Yanıt Sistemleri Kuruluş:1992 Çalışan sayısı:38 Ofisler: Yıldız Teknopark Ankara Ürünler ve

Detaylı

PX24. iletişimde fark yaratan teknoloji: IP - Sayısal Hibrit Telefon Santralları. www. webphone webden aranma. IPv6.

PX24. iletişimde fark yaratan teknoloji: IP - Sayısal Hibrit Telefon Santralları. www. webphone webden aranma. IPv6. PX24 iletişimde fark yaratan teknoloji: IP - Sayısal Hibrit Telefon Santralları IPv6 www IPv6 desteği softphone abone webphone webden aranma sesli yanıt ses kayıt dect (kablosuz) iletişim uzaktan erişim

Detaylı

KÜÇÜK KAPASİTELİ IP SANTRAL MS26IP

KÜÇÜK KAPASİTELİ IP SANTRAL MS26IP KÜÇÜK KAPASİTELİ IP SANTRAL MS26IP KÜÇÜK KAPASİTELİ İŞLETMELER İÇİN TASARLANAN MS26IP, IP VE GELİŞMİŞ İLETİŞİM ÖZELLİKLERİNİ SİSTEME ENTEGRE OLARAK SUNAR. SANTRALLA BİRLİKTE BEDELSİZ SUNULAN ÖZELLİKLER

Detaylı

Kurumsal Tanıtım Dosyası

Kurumsal Tanıtım Dosyası Kurumsal Tanıtım Dosyası Likit Telekom Biz Kimiz? 2011 Kuruluş Likit Telekom Ltd. Şti. / Sanal Santral Telekomünikasyon A.Ş. Türkiye Geneli Bayi Ağı TS SYYB / HYB Belgeleri 6 Distribütörlük ve diğer bayilikler

Detaylı

OTEL TELEFONLARI KAREL ANALOG VE IP TELEFONLAR

OTEL TELEFONLARI KAREL ANALOG VE IP TELEFONLAR OTEL TELEFONLARI KAREL ANALOG VE IP TELEFONLAR AMT-6110 AMT-6110S ANALOG TELEFON AMT-6110 Tek Hatlı 10 Adet Misafir Servis Tuşlu Analog Telefon AMT-6110S Tek Hatlı 10 Adet Misafir Servis Tuşlu Handsfree

Detaylı

İNFOSET İNFOSET Ses Kayıt Sistemi v2.0. Sistem Kataloğu

İNFOSET İNFOSET Ses Kayıt Sistemi v2.0. Sistem Kataloğu İNFOSET İNFOSET Ses Kayıt Sistemi v2.0 Sistem Kataloğu İ N F O S E T S E S K A Y I T S İ S T E M İ V 2. 0 Sistem Kataloğu İnfoset Yazılım Marmara Cad.Yüksel Sok. 6/7 Pendik-İstanbul Telefon 216 379 81

Detaylı

MT300S Telefon Santralı

MT300S Telefon Santralı Telefon Santralları MT300S Telefon Santralı STAR1S STAR2S MT26S Telefon Santralları MT300S Telefon Santralı MT300S Telefon Santralı MT300S Telefon Santralı 28 Harici Hat 203 Dahili Hat Modüler Kapasite

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

TELEFON SANTRALLARI FİYAT LİSTESİ

TELEFON SANTRALLARI FİYAT LİSTESİ TELEFON SANTRALLARI FİYAT LİSTESİ IP Hibrit Santrallar : IPX-1000 IPX-100 IPX-10P IPX-10S Analog Santrallar: MT300 STAR1 STAR2 MT26 KTS500 KTS-300-DSS Fabrika Merkez:Meclis Mah.Atatürk Cad. No: 47 34785

Detaylı

TELEFON SANTRALLARI FİYAT LİSTESİ

TELEFON SANTRALLARI FİYAT LİSTESİ TELEFON SANTRALLARI FİYAT LİSTESİ IP Hibrit Santrallar : IPX-1000 IPX-100 IPX-10P IPX-10S Analog Santrallar: MT300 STAR1 STAR2 MT26 KTS500 KTS-300-DSS Fabrika Merkez:Meclis Mah.Atatürk Cad. No: 47 34785

Detaylı

KÜÇÜK KAPASİTELİ IP SANTRAL MS26IP

KÜÇÜK KAPASİTELİ IP SANTRAL MS26IP KÜÇÜK KAPASİTELİ IP SANTRAL MS26IP KÜÇÜK KAPASİTELİ İŞLETMELER İÇİN TASARLANAN MS26IP, IP VE GELİŞMİŞ İLETİŞİM ÖZELLİKLERİNİ SİSTEME ENTEGRE OLARAK SUNAR. SANTRALLA BİRLİKTE BEDELSİZ SUNULAN ÖZELLİKLER

Detaylı

ZKR Air. Oda Kontrol Ünitesi

ZKR Air. Oda Kontrol Ünitesi Oda Kontrol Ünitesi Kurulumu Kolay Tak Çalıştır mimarisi ile tasarlanmış olan ZKR Air alışılmış kurulum yöntemlerini bir kenara bırakıp sizi pratik kurulum ile tanıştırıyor. Mobil Entegrasyon Sistemden

Detaylı

TexArt Tekstil Üretim Yönetim Sistemi TexArt, iplik üretimi, dokuma kumaþ, örme kumaþ üretimi ve her türlü boya ve terbiye tesisleri için tasarlanmýþ bir iþ çözümü yazýlýmýdýr. Hýzla deðiþen dünyamýzda

Detaylı

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel. OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel. OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Easy Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Bu kýlavuzu nasýl kullanmalý? How Alcatel Easy Reflexes telefon almýþ bulunuyorsunuz. Ekraný, iþlevleri, ve hoparlörü sizi büyük

Detaylı

DS200M DS200S DS200 Yeni Nesil IP İletişim Sistemi Satış Sunumu

DS200M DS200S DS200 Yeni Nesil IP İletişim Sistemi Satış Sunumu DS200M DS200S DS200 Yeni Nesil IP İletişim Sistemi Satış Sunumu 14 Haziran 2011 Yeni DS200 Serisi, gelişkin IP özellikleri ile klasik TDM santral yeteneklerini birleştiren orta ve büyük kapasiteli işletmelerin

Detaylı

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI KULLANMA KILAVUZU (v-1.0) UIC-20 sistek 1 2 UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI Sistek Elektronik Sistemler Sanayi ve Ticaret Ltd. Þti. Ývedik OSB. 1354.Cad (eski 21.Cad.) No:98 06680 Ostim/ANKARA Tel: (312)394

Detaylı

Eko Seri Dijital Kasalar

Eko Seri Dijital Kasalar Eko Seri Dijital Özellikler: 3 hatalý kod giriþinden sonra kasa 3 dakika süre ile bloke olacaktýr. Yaklaþýk 00,000 farklý kombinasyon sayesinde yüksek güvenlik saðlar. Düþük pil uyarýsý 2 adet Yale mekanik

Detaylı

İŞ YERİNDE HAREKET ÖZGÜRLÜĞÜ KAREL IP DECT SİSTEM

İŞ YERİNDE HAREKET ÖZGÜRLÜĞÜ KAREL IP DECT SİSTEM İŞ YERİNDE HAREKET ÖZGÜRLÜĞÜ KAREL IP DECT SİSTEM KAREL IP DECT SİSTEMİ, HER BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETME İÇİN, GELİŞMİŞ IP ÖZELLİKLERİ, ESNEK, ÖLÇEKLENEBİLİR YAPISI İLE EKONOMİK BİR KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMÜDÜR.

Detaylı

www.siemens.com.tr/hipath

www.siemens.com.tr/hipath HiPath 3000 - küçük ve orta ölçekli iþletmeler için profesyonel haberleþme sistemleri www.siemens.com.tr/hipath Müþteri iliþkileri, iþletmenizin baþarýsýný belirleyen temel unsurlardan biridir. Müþterileriniz

Detaylı

KÜÇÜK KAPASİTELİ SANTRALLAR MS26S MS26C MS38S MS38C

KÜÇÜK KAPASİTELİ SANTRALLAR MS26S MS26C MS38S MS38C KÜÇÜK KAPASİTELİ SANTRALLAR MS26S MS26C MS38S MS38C KAREL KÜÇÜK KAPASiTELi TELEFON SANTRALLARI, MUAYEHANE, BÜRO GiBi işyerleri; KÜÇÜK işletmeler VE EVLER için TASARLANMIŞTIR. KULLANICI ihtiyaçlari EKSiKSİZ

Detaylı

PX24. iletişimde fark yaratan teknoloji: IP - Sayısal Hibrit Telefon Santralları. www. webphone webden aranma. IPv6.

PX24. iletişimde fark yaratan teknoloji: IP - Sayısal Hibrit Telefon Santralları. www. webphone webden aranma. IPv6. PX24 iletişimde fark yaratan teknoloji: IP Sayısal Hibrit Telefon Santralları IPv6 www IPv6 desteği softphone abone webphone webden aranma sesli yanıt ses kayıt dect (kablosuz) iletişim uzaktan erişim

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Satýþ Noktasý Satýþlarýnýzý garsonlar ya da kasiyer aracýlýðý ile Ürünleri belli gruplar altýnda toplayabilir, resimli menüler aracýlýðý ile dokunmatik ekranlarla ya da el terminalleriyle satýþ Menüler

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

2N STARGATE. 1 ISDN PRI portuilebağlantı. Telefon Santralinde mevcut PRI port a bağlanabilir. Ayrıca PRI port yatırımı yapılmasına gerek yoktur.

2N STARGATE. 1 ISDN PRI portuilebağlantı. Telefon Santralinde mevcut PRI port a bağlanabilir. Ayrıca PRI port yatırımı yapılmasına gerek yoktur. 2N STARGATE PRI FCT Akıllı geri arama Geri arama otomatik yönlendirme Sisteme dışarıdan erişim: DISA Cevapsız aramada SMS bildirimi SIM Kartlar arası dengeli trafik dağılımı ve sınırlama Ölçeklenebilir

Detaylı

BSD, TÜRKİYE / Adana, 2008

BSD, TÜRKİYE / Adana, 2008 BSD, TÜRKİYE / Adana, 2008 Terminoloji Voip (Voice Over IP - IP Üzerinde Ses) IP (Internet Protocol) alt yapısını kullanarak ses iletişimi için kullanılan protokoldür. Voip bunu ses işaretini IP tarafından

Detaylı

PLUSPBX IP SANTRAL SİSTEMİ ÖZELLİKLERİ

PLUSPBX IP SANTRAL SİSTEMİ ÖZELLİKLERİ PlusPBX, analog santrallerin yerini alan yeni nesil IP PBX santral sistemidir. Dünyanın neresinden olursa olsun ip ağında olan tüm dahilileriniz santralinize bağlanarak ofis içindeymiş gibi ücretsiz görüşebilir,

Detaylı

VoIP Sistemleri. Voice Over Internet Protocol

VoIP Sistemleri. Voice Over Internet Protocol VoIP VoIP VoIP Sistemleri Voice Over Internet Protocol Temel Bilgiler PSTN (Public Switched Telephone Network): Telekom operatörlerinin, dünya genelinde temel iletişim hizmeti sunmak için kullandıkları

Detaylı

KAREL KABLOSUZ İLETİŞİM ÇÖZÜMLERİ IP DECT SİSTEMLER

KAREL KABLOSUZ İLETİŞİM ÇÖZÜMLERİ IP DECT SİSTEMLER KAREL KABLOSUZ İLETİŞİM ÇÖZÜMLERİ IP DECT SİSTEMLER KAREL IP DECT SİSTEMİ, ÇALIŞANLARIN SÜREKLİ HAREKET HALİNDE OLDUĞU VE YOĞUN KABLOSUZ İLETİŞİM ÇÖZÜMÜNE İHTİYAÇ DUYULAN, ÖZELLİKLE FABRİKA, DEPO, HASTANE,

Detaylı

SİSTEM ÖZELLİKLERİ IPPBX ALTYAPISI

SİSTEM ÖZELLİKLERİ IPPBX ALTYAPISI ICONTAX NEDİR? IP tabanlı güçlü iletişim altyapısına sahip yeni jenerasyon iletişim çözümümüz olan icontax, katma değerli hizmetleri tek bir sunucu içerisinde verebilen ve açık mimari yapısı ile üçüncü

Detaylı

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Durum simgeleri Telefonunuz Akü þarj durumu Sesli posta kutusunun aktif edilmesi / Görülmesi gereken bilgiler Programlanmýþ randevu hatýrlatmasý

Detaylı

Alcatel OmniPCX Office

Alcatel OmniPCX Office Alcatel Premium Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Bu kýlavuzu nasýl kullanmalý? How Alcatel Premium Reflexes sayýsal telefonu almýþ bulunuyorsunuz. Alfabetik tuþ takýmý, bir

Detaylı

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi Sistem Genel Özellikleri TRANSPARK Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi; Dünyanýn en modern ve karlý

Detaylı

TELEFON SANTRALLARI FİYAT LİSTESİ

TELEFON SANTRALLARI FİYAT LİSTESİ TELEFON SANTRALLARI FİYAT LİSTESİ IP Hibrit Santrallar : IPX-1000 IPX-100 IPX-10M Analog Santrallar: MT300 STAR1 STAR2 MT26 KTS500 KTS300 Fabrika Merkez:Meclis Mah.Atatürk Cad. No: 47 34785 Sancaktepe

Detaylı

veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND8401 Güç Kablosu Garanti belgesi x12 TR - 82

veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND8401 Güç Kablosu Garanti belgesi x12 TR - 82 5000022G veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND840 Güç Kablosu Garanti belgesi x2 TR - 82 2 Önden Görünüm Disk Disk 2 Disk 3 Disk 4 Arkadan Görünüm USB ports HDD LED i Güç

Detaylı

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR Nokia N76-1 Baþlangýç 9254332, 2. Baskı TR Tuþlar ve parçalar (kapak ve kapak açýk) Bundan sonra Nokia N76 olarak anýlacaktýr. 1 Sað kapak tuþu 2 Orta tuþ 3 Sol kapak tuþu 4 Daha düþük çözünürlüklü ikincil

Detaylı

iletişimde fark yaratan teknoloji:

iletişimde fark yaratan teknoloji: iletişimde fark yaratan teknoloji: X1 IP - Sayısal Hibrit Telefon Santralı www kriptolu voip görüşme softphone abone webphone webden aranma sesli yanıt ses kayıt dect (kablosuz) iletişim uzaktan erişim

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

KÜÇÜK KAPASİTELİ SANTRALLAR MS26S MS26C MS38S MS38C

KÜÇÜK KAPASİTELİ SANTRALLAR MS26S MS26C MS38S MS38C KÜÇÜK KAPASİTELİ SANTRALLAR MS26S MS26C MS38S MS38C KAREL KÜÇÜK KAPASiTELi TELEFON SANTRALLARI, MUAYEHANE, BÜRO GiBi işyerleri; KÜÇÜK işletmeler VE EVLER için TASARLANMIŞTIR. KULLANICI ihtiyaçlari EKSiKSİZ

Detaylı

Business. Alo ses. PBXware. ... Gelişmiş Basitlik. Business Sürümü

Business. Alo ses. PBXware. ... Gelişmiş Basitlik. Business Sürümü ... Gelişmiş Basitlik Business Sürümü Business Sürümü Business Sürümü İş Hayatının iletişim ihtiyaçlarını karşılayan özellikler sunar. Yeni Nesil IP Santral standartlarına ek olarak, Aloses Business Sürümü

Detaylı

ORTA KAPASİTELİ SANTRALLAR MS48S MS48C MS48IP

ORTA KAPASİTELİ SANTRALLAR MS48S MS48C MS48IP ORTA KAPASİTELİ SANTRALLAR MS48S MS48C MS48IP ORTA KAPASİTELİ SANTRALLAR, KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞYERLERİ İÇİN TASARLANMIŞ MODELLERDİR. MS48 SERİSİ SANTRALLAR, MODÜLER YAPIDA VE FARKLI KAPASİTE SEÇENEKLERİNE

Detaylı

KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM

KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM YÜKSEK PERFORMANSLI VE ESNEK BİR ÇÖZÜM: IP DECT IP DECT Karel IP-DECT s stem, ş rketler n g derek artan kablosuz haberleşme ht yaçlarına ve şyer nde hareket

Detaylı

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL.

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL. AVEA Ýletiþim Hizmetleri A.Þ. Abdi Ýpekçi Caddesi No:75 Maçka / Þiþli 34367 Ýstanbul Vergi Dairesi Vergi No : : Büyük Mükellefler 8590380323 FATURA ID: BC3200810000005054 Abone Numarasý : Ödenecek Tutar

Detaylı

Kullanmadan önce el cihaz(lar)ýný 24 saat þarj ediniz.

Kullanmadan önce el cihaz(lar)ýný 24 saat þarj ediniz. TR Kullaným Kýlavuzu Kullanmadan önce el cihaz(lar)ýný 24 saat þarj ediniz. Ýçindekiler TR 4 Önemli Bilgiler 6 Ambalaj içeriði 7 VOIP 321 9 El cihazý ekranýndaki simgeler 10 Kurulum 12 Baðlantý 13 Ana

Detaylı

FÝYAT LÝSTESÝ ve. D Serisi. Dijital Görüntülü Kapý Konuþma Sistemleri. Yüksek Kalite Uygun Fiyat Kolay Montaj 3 Yýl Garanti

FÝYAT LÝSTESÝ ve. D Serisi. Dijital Görüntülü Kapý Konuþma Sistemleri. Yüksek Kalite Uygun Fiyat Kolay Montaj 3 Yýl Garanti FÝYAT LÝSTESÝ ve TEKNÝK DESTEK BÝLGÝLERÝ Dijital Görüntülü Kapý Konuþma Sistemleri D Serisi Haziran 2012 Fiyat Listesi Yüksek Kalite Uygun Fiyat Kolay Montaj 3 Yýl Garanti DVS Digital Videointercom Systems

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS DECT5251S http://tr.yourpdfguides.com/dref/1016830

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS DECT5251S http://tr.yourpdfguides.com/dref/1016830 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

ENTERPRISE CONTACT CENTER

ENTERPRISE CONTACT CENTER call center ENTERPRISE CONTACT CENTER SAPHIRA ülkemizin uluslararası arenada ekonomik ve teknolojik rekabet gücünü artırıcı niteliklere sahip olmak üzere; İ.Ü. Teknokent yerleşkesi içerisinde, geliştirmelerin

Detaylı

IP67. Boyut Bilgileri LA.PR.001 LED PROJEKTÖR. 9,1 kg. www.nodeelektronik.com. Renk. Lens Açýsý. Renk Sýcaklýðý (K) Lens Açýsý. Kod.

IP67. Boyut Bilgileri LA.PR.001 LED PROJEKTÖR. 9,1 kg. www.nodeelektronik.com. Renk. Lens Açýsý. Renk Sýcaklýðý (K) Lens Açýsý. Kod. LA.PR.001 Boyut Bilgileri LA.PR.001, 15 ile 120 arasýnda deðiþen lens opsiyonlarý sayesinde yatay ve dikey polarizasyonda istenilen açýda ve uzaklýkta yüksek güçlü aydýnlatma saðlayabilmektedir. Modüler

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS DECT5111S http://tr.yourpdfguides.com/dref/1016827

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS DECT5111S http://tr.yourpdfguides.com/dref/1016827 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM

KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM YÜKSEK PERFORMANSLI VE ESNEK BİR ÇÖZÜM: IP DECT IP DECT Karel IP-DECT s stem, ş rketler n g derek artan kablosuz haberleşme ht yaçlarına ve şyer nde hareket

Detaylı

YENİ NESİL TELEKOM OPERATÖRÜ

YENİ NESİL TELEKOM OPERATÖRÜ HİZMETLERİMİZ KURUMSAL SES HİZMETİ Verimor Telekom un ses hizmetleriyle en basit yapılardan en kompleks yapılara kadar, firmanız için en uygun ses çözümünü alarak şehiriçi, şehirlerarası, gsm ve milletlerarası

Detaylı

YENİ NESİL IP PBX ÇAĞRI MERKEZİ

YENİ NESİL IP PBX ÇAĞRI MERKEZİ YENİ NESİL IP PBX ÇAĞRI MERKEZİ Gelin Eski Sisteminizi Akıllandıralım... Gelin Eski Sisteminizi Akıllandıralım... satis@testteknoloji.com.tr www.testteknoloji.com.tr 1996 yılından itibaren Çağrı Raporlama

Detaylı

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ BETON SANTRALLERÝ BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ OTOMASYON SÝSTEMLERÝ Kusursuzluk, tesisin beyninde baþlar... NAMTAÞ Beton Santralleri, NAMTAÞ mühendislerinin geliþtirdiði, sektöründe yýllarca sýnanmýþ

Detaylı

SANAL SANTRAL HİZMETİ.

SANAL SANTRAL HİZMETİ. SANAL SANTRAL HİZMETİ 11:29 18/08/12 11:29 18/08/12 BULUT SANTRAL (SANAL SANTRAL) NEDİR? Bulut Santral (Sanal Santral), eski tip fiziksel telefon santrallerinin yerini alan, bulut teknolojisiyle internet

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CD1302S http://tr.yourpdfguides.com/dref/1016788

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CD1302S http://tr.yourpdfguides.com/dref/1016788 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Her bakımdan üstün performans. KX-HDV130 ve KX-HDV230 SIP telefonlar

Her bakımdan üstün performans. KX-HDV130 ve KX-HDV230 SIP telefonlar Her bakımdan üstün performans KX-HDV130 ve KX-HDV230 SIP telefonlar Her koşulda uygun maliyet Yeni nesil KX-HDV serisi telefonlar, ekonomik fiyatlarla olağanüstü esneklik ve kullanılabilirlik özellikleri

Detaylı

Gigaset ten küçük ofislere büyük teknoloji: DX800A - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

Gigaset ten küçük ofislere büyük teknoloji: DX800A - Genç Gelişim Kişisel Gelişim Sabit telefonda sektörün güçlü oyuncusu Gigaset, VoIP, ISDN ve sabit hatlı aramalar için hibrid masaüstü telefon DX800A yı kullanıcılara sunuyor. Birçok özelliği bir araya getiren DX800A, küçük ofislerin

Detaylı

Mobil Dahili Hızlı Referans Kılavuzu Sürüm 1.0

Mobil Dahili Hızlı Referans Kılavuzu Sürüm 1.0 Mobil Dahili Hızlı Referans Kılavuzu Sürüm 1.0 Mobil Dahilinizi Kullanma Sistemdeki tasarım esnekliği nedeniyle, Arama Kodlarınız ve Özellik Yetenekleri bu kılavuzda gösterilenlerden farklı olabilir. Sistem

Detaylı

YETKİLİ SATICI FİYAT LİSTESİ

YETKİLİ SATICI FİYAT LİSTESİ YETKİLİ SATICI FİYAT LİSTESİ SANTRAL / TERMİNAL / YAKINSAMA ÜRÜNLERİ OCAK 2017 A) MÜŞTERİ SATIŞ KOŞULLARI MS SANTRAL VE FİYAARI KAREL MS26S (2/6 sabit kapasiteli) 659 KAREL MS26C (2/6 sabit kapasiteli)

Detaylı

Akıllı Zarafet D4501B/38

Akıllı Zarafet D4501B/38 Şu ülkeye ait satış öncesi broşürü: Türkiye () Kablosuz telefon 4,6 cm ekran/beyaz arka ışıklı Ahize hoparlörü D4501B/38 Akıllı Zarafet Modern tasarıma ve birinci sınıf kaplamaya sahip bu zarif ve şık

Detaylı

yangýn alarm sistemleri TFP 802 TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 2 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 124 USD TFP 804 134 USD TFP 808 160 USD 4 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ

Detaylı

Dünyakutu Kullaným Kýlavuzu (Manual)

Dünyakutu Kullaným Kýlavuzu (Manual) Dünyakutu Kullaným Kýlavuzu (Manual) 1.Ýçindekiler Ýçindekiler 1- Ýçindekiler 2- Diagram 3a- Aksesuarlar 3b- Parça ve Aksesuarlarýn Yer ve Fonksiyonlarý 4a- Dünyakutu Kurulum 4b- Dünyakutu TV Baðlantýsý

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

FAST FASHION ON TIME DockArt Tekstil ve Hazýr Giyim Üretim Yönetimi için tasarlanmýþ bir iþ çözümü yazýlýmýdýr. DockArt iþinizi tasarýmdan, geliþtirmeye, üretimden, sevkiyata kadar bütün aþamalarýnda yönetmek

Detaylı

Baðlantý Adaptör Kablosu DKU-5 Hýzlý Kurulum Kýlavuzu

Baðlantý Adaptör Kablosu DKU-5 Hýzlý Kurulum Kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Baðlantý Adaptör Kablosu

Detaylı

KÜÇÜK KAPASİTELİ SANTRALLAR MS26S MS26C MS38S MS38C

KÜÇÜK KAPASİTELİ SANTRALLAR MS26S MS26C MS38S MS38C KÜÇÜK KAPASİTELİ SANTRALLAR MS26S MS26C MS38S MS38C KAREL KÜÇÜK KAPASiTELi TELEFON SANTRALLARI, MUAYEHANE, BÜRO GiBi işyerleri; KÜÇÜK işletmeler VE EVLER için TASARLANMIŞTIR. KULLANICI ihtiyaçlari EKSiKSİZ

Detaylı

T.C. ĠZMĠR KONAK BELEDĠYE BAġKANLIĞI Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü SES İLETİŞİM HİZMETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE MALZEME ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. ĠZMĠR KONAK BELEDĠYE BAġKANLIĞI Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü SES İLETİŞİM HİZMETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE MALZEME ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ SES İLETİŞİM HİZMETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE MALZEME ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ NO MALZEMELER ADET 1 IP TELEFON TĠP - 1 560 2 IP TELEFON TĠP - 2 60 3 DIGITAL GENĠġLEME MODÜLÜ (BLF) 20 4 ĠKĠ KANAL VOIP

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

OpenScape 4000 V7. Kurumsal Çözümler Her Zaman Fark Yaratır Ocak 2014

OpenScape 4000 V7. Kurumsal Çözümler Her Zaman Fark Yaratır Ocak 2014 OpenScape 4000 V7 Kurumsal Çözümler Her Zaman Fark Yaratır Ocak 2014 OpenScape 4000 V7 Hibrit Dağıtık Yapı Örneği OpenScape 4000 V7 SoftGate IPDA AP 3700 OpenScape Access 3 OpenScape 4000 V7 Sanal Dağıtık

Detaylı

S-16 S.O.S S-16 8 BÖLGE BAÐLANTI ÞEMASI + - Y G 1 KÙ + - ALARM TAMPER. Trafo KULLANILAN DÝRENÇLER : ÖRNEK BÖLGELENDÝRME:

S-16 S.O.S S-16 8 BÖLGE BAÐLANTI ÞEMASI + - Y G 1 KÙ + - ALARM TAMPER. Trafo KULLANILAN DÝRENÇLER : ÖRNEK BÖLGELENDÝRME: S.O.S S-16 8 BÖLGE BAÐLANTI ÞEMASI TELEF HATTI S-16 PHE PHE 18V AC +AUX +BELL Y G PGM1 PGM2 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 1.1K Trafo + - Y G SK 16 TUÞTAKIMI NC MK 41 MANYETÝK KTAK + - ALARM TAMPER AC 150 PIR

Detaylı

PX24n Nano rev.6 Hibrid IP Santral KOLAY KURULUM KLAVUZU VER 2.00

PX24n Nano rev.6 Hibrid IP Santral KOLAY KURULUM KLAVUZU VER 2.00 PX24n Nano rev.6 Hibrid IP Santral KOLAY KURULUM KLAVUZU VER 2.00 Paket İçeriği PX24n rev.6 IP Santral paketi içeriği: PX24n rev.6 IP santralı, yönetici sayısal telefon setine entegre AC/DC Güç adaptörü

Detaylı

Siemens Gigaset A580 IP Phone Kurulum ve Kullanım Kılavuzu

Siemens Gigaset A580 IP Phone Kurulum ve Kullanım Kılavuzu Siemens Gigaset A580 IP Phone Kurulum ve Kullanım Kılavuzu Nisan-2012 Bu doküman Votel iletişim hizmetleri San. Ve Tic. A.Ş. tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları saklıdır. Hazırlayanlar: Mehmet ŞENGÜL

Detaylı

VOIP. Voice Over Internet Protocol (Internet Protokolü Üzerinden Ses) SEBAHAT111TİN GÜÇLÜ FIRAT ÜNİVERSİTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ 1

VOIP. Voice Over Internet Protocol (Internet Protokolü Üzerinden Ses) SEBAHAT111TİN GÜÇLÜ FIRAT ÜNİVERSİTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ 1 VOIP Voice Over Internet Protocol (Internet Protokolü Üzerinden Ses) 16541905 SEBAHAT111TİN GÜÇLÜ FIRAT ÜNİVERSİTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ 1 VOIP NEDİR Açılımı; "Voice Over Internet Protocol" yani "Internet

Detaylı

ÖDEME YÖNETÝMÝ SFS FÝNANSAL SÝSTEM ÇÖZÜMLERÝ Tahsilat Sorununa Kesin Çözüm S Ý G O R T A Þ Ý R K E T Ý B A N K A A C E N T E SÝGORTA ÜRÜNLERÝ TAHSÝLATINDA EN ÝLERÝ TEKNOLOJÝ Poliçe / Tahakkuk - Ýptal Zeylname

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W AD-47W adaptörü, bilgisayarýnýza (veya baþka bir uyumlu cihaza), Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisini destekleyen uyumlu bir kulaklýk seti baðlamanýza olanak tanýr.

Detaylı

3CX SOFT PHONE V15 KULLANIMI

3CX SOFT PHONE V15 KULLANIMI 3CX SOFT PHONE V15 KULLANIMI 1. konumunda iken Softphone konumunda olur. (PC nize Kulaklık takarak kullanabilirsiniz.) Not: Diğer isimler resimde gösterilmemiştir. 2. CTI konumunda Masada Kullandığınız

Detaylı

Geleceðe Zirveden bakýn... ANKARA CYBERPARK. Ankara Bilkent Cyberpark'ta geliþtirilmiþ ve üretilmiþtir. TÝCARÝ PAKET. www.zirve azilim.

Geleceðe Zirveden bakýn... ANKARA CYBERPARK. Ankara Bilkent Cyberpark'ta geliþtirilmiþ ve üretilmiþtir. TÝCARÝ PAKET. www.zirve azilim. Geleceðe Zirveden bakýn... ANKARA CYBERPARK Ankara Bilkent Cyberpark'ta geliþtirilmiþ ve üretilmiþtir. www.zirve azilim.net TÝCARÝ PAKET TÝCARÝ PAKET Windows iþletim sistemi için tasarlanmýþ olup SQL veritabaný

Detaylı

TESAN TD 225 DECT KULLANIM KILAVUZU

TESAN TD 225 DECT KULLANIM KILAVUZU TESAN TD 225 DECT KULLANIM KILAVUZU KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR: Cihazýnýzý kullanmadan önce ''TANITMA ve KULLANMA KILAVUZUNU'' dikkatlice okuyunuz. Cihazýnýzý ýsý kaynaklarýndan uzak tutunuz.

Detaylı

TELEFON SANTRALLARI FİYAT LİSTESİ

TELEFON SANTRALLARI FİYAT LİSTESİ TELEFON SANTRALLARI FİYAT LİSTESİ IP Hibrit Santrallar : IPX-1000 IPX-100 IPX-10P IPX-10M Analog Santrallar: MT300 STAR1 STAR2 MT26 KTS500 Fabrika Merkez:Meclis Mah.Atatürk Cad. No: 47 34785 Sancaktepe

Detaylı

www.guvenlikdanismanlik.com RESİM MODEL AÇIKLAMA

www.guvenlikdanismanlik.com RESİM MODEL AÇIKLAMA www.guvenlikdanismanlik.com RESİM MODEL AÇIKLAMA EV KULLANICILARI SERİSİ BL-C101CE EŞZAMANLI MPEG-4/MJPEG, 10X DİJİTAL ZOOM, ÇOKLU-KAMERA İZLEME, ENTEGRE MİKROFON, HAREKET ALGILAMA, KAYIT YAZILIMI İÇERİR,

Detaylı

IP TELEFON Türkçe Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu

IP TELEFON Türkçe Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu IP TELEFON Türkçe Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu SMT-i5243 Tanım IP Telefonlar sesi data paketlerine çevirerek her türlü data hattı üzerinden telefon görüşmesi sağlamaya yarayan cihazlardır. Bu sayede ADSL,

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Ürün Açıklaması : Küçük Ve Ergonomik Tasarım. Vox Özelliği: Ses Algılama. Kanal Monitör. Scrambler:Ses Karıştırma Özelliği

Ürün Açıklaması : Küçük Ve Ergonomik Tasarım. Vox Özelliği: Ses Algılama. Kanal Monitör. Scrambler:Ses Karıştırma Özelliği Ürün Açıklaması : Küçük Ve Ergonomik Tasarım Vox Özelliği: Ses Algılama Kanal Monitör Scrambler:Ses Karıştırma Özelliği Otomatik Batarya Tasarruf Modu Meşgul Kanal Kilidi Gönderme Zaman Sınırlayıcı (TOT)

Detaylı

NETWORK BAÐLANTISI GEREKTÝRMEYEN STANDALONE SÝSTEMLER Bilgisayar üzerinden giriþ-çýkýþ takibi istenmeyen münferit uygulamalar için dizayn edilmiþ Standalone okuyucu ve þifreli tuþ takýmlarý. Bu sitemlerde

Detaylı

Alcatel OmniPCX Office

Alcatel OmniPCX Office Alcatel Advanced Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Bu kýlavuzu nasýl kullanmalý? How Alcatel Advanced Reflexes dijital telefonu almýþ bulunuyorsunuz. Büyük ekran alanlarý,

Detaylı

Yeni nesil iletişimde kaliteli çözümünüz: PbxMaster Ip Santral Sistemi

Yeni nesil iletişimde kaliteli çözümünüz: PbxMaster Ip Santral Sistemi Çağrı Alın Çağrı Yapın Yeni nesil iletişimde kaliteli çözümünüz: PbxMaster Ip Santral Sistemi PbxMaster, yazılım tabanlı olarak SAZAK Telekom tarafından geliştirilmiş yeni nesil santral sistemidir. PbxMaster

Detaylı

Paket Sipariş Takip Sistemi (Program + Caller-ID + Termal Fiş Yazıcı)

Paket Sipariş Takip Sistemi (Program + Caller-ID + Termal Fiş Yazıcı) Müşterilerinize sürekli isim ve adres sormaktan artık vazgeçin...! MeliPOS Paket Sipariş Takip Sistemi sayesinde müşterilerinizi bilgisayarınıza kolayca kayıt edebilir, siparişlerini alabilir, yazdırabilir,

Detaylı

Montaj, Programlama ve Kullaným Kýlavuzu. Montaj, Programlama ve Kullaným Kýlavuzu V 001 3

Montaj, Programlama ve Kullaným Kýlavuzu. Montaj, Programlama ve Kullaným Kýlavuzu V 001 3 2 V 001 3 4 MS 26S MPK- V002 26/04/2001 KAREL bu dokümanda belirtilen aksesuar özelliklerinde önceden haber vermeden deðiþiklik yapma hakkýna sahiptir. V 001 5 ÝÇÝNDEKÝLER MONTAJ BÝLGÝLERÝ :...5 Tanýtým:...5

Detaylı