Ödün vermeksizin iletiþim

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ödün vermeksizin iletiþim"

Transkript

1 NEC PHILIPS UNIFIED SOLUTIONS SOPHO IPC00 Küçük ve Orta Büyüklükteki Ýþletmeler için Tümleþik IP-PBX Ýletiþim Çözümleri Ödün vermeksizin iletiþim

2 Amaç ve kolaylýk Teknoloji hayatlarýmýzý kolay ve daha üretken kýlmak için geliþirken gittikçe daha karmaþýk bir hal alýyor gibi görünür. Biz NEC PHILIPS çözüm ortaðýnýz olarak, teknolojiyi size yeni fýrsatlar sunacak ve tamamen talep ve ihtiyaçlarýnýza en basit yoldan cevap verecek þekilde sunuyoruz. Philips SOPHO IPC00 geleceðe yönelik teknolojisi ve kolay kullanýlabilirliði ile size en iyi þekilde hizmet verebilmek için tasarlanmýþtýr. Sizin için tasarlandý Philips IPC00 profesyonelliði, kolay montajý ve kullanýmý ile küçük ve orta büyüklükteki tüm iþletmelerin her türlü ihtiyacýna cevap verecek þekilde tasarlanmýþtýr. Uygun fiyatý, güçlü ve üretken özellikleri ile firmanýzý ve kendinizi geleceðe taþýmak için en ideal sistemdir. IPC00, uyumluluk özelliði ile rakip sistemlerde olduðu gibi sizin mevcut haberleþme sisteminize ait ekipmanýnýzý tamamen deðiþtirmek zorunda býrakmaz. IPC00, min. 3 harici, 8 dahili hattan baþlayarak, sisteminizi yenilemeden 96 dahili hatta kadar yükseltilebilen tek sistemdir. Geleceðe yönelik Philips IPC00 Session Initiation Protocol (SIP) ve Ýnternet telefonculuðunun uluslararasý onaylanmýþ standardý olan Voice over IP (VoIP) özellikleri ile hýzlý geliþen teknolojinin bütün avantajlarýndan faydalanmanýzý saðlayacak geleceðe yönelik bir sistemdir. SOPHO IPC00 Uyumlu Teknolojik Geleceðe Yönelik Ýstediðiniz özellikleri ekleyin, yatýrýmýnýzý geliþtirin. Philips IPC00 size, firmanýza dolayýsý ile müþterilerinize pek çok avantaj getirebilir. Þu anda gerekli görmediðiniz Geleceðe yönelik bir telefon sistemi arýyorsanýz SOPHO IPC00' e daha yakýndan bakýn. Kolay Kullaným pek çok özellik ileride çok önemli ve gerekli hale Üstün Özellikler gelebilir. Ekonomik Son kullanýcýyý informasyon teknolojisinde daha yeterli ve Müþterilerinizi ön plana alýn Philips IPC00, müþterilerinize en verimli ve kolay eriþimi saðlayabilmek için sizin ve çalýþanlarýnýzýn tüm ihtiyaçlarýnýza cevap verebilen üstün özellikler ile donatýlmýþtýr. mobil kýlan Session Initiation Protocol (SIP) teknolojisi bugün önemsiz gibi görünürken, Philips IPC00, gelecekte bu teknolojinin saðlayacý pek çok yeni özellik ve uygulamayý þimdiden size getirmektedir. Philips, IPC00 ile yaptýðýnýz yatýrýmý þimdi ve gelecekte geliþtirerek daha üretken ve verimli kullanabilmeniz için Voice over IP (VoIP) ve Session Initiation Protocol (SIP) teknolojilerini þimdiden size saðlamaktadýr. CTI - Telefon sisteminizin bilgisayarýnýza entegrasyonu. SIP (VoIP) - ADSL/DSL geniþ bant baðlantýsý yada internet Network aracýlýðýyla ülke içi ve ülke dýþý telefon görüþmesi. IP Telephony - Bilgisayarýnýzdan telefon ile görüþme imkaný. WLAN - Wi-Fi (Kablosuz Ýletiþim) teknolojisi ile IP-DECT (telsiz telefon) sistemlerine büyük alternatiftir. Bu sistem PDA (Mobil Ýletiþim) cihazlarýnýzý veya bilgisayarýnýzý sizi e-postalarýnýza veya telefon santralinize baðlayan bir cep telefonu gibi kullanma imkaný saðlar

3 Kolay kullanýmý ve fonksiyonelliði ile SOPHO IPC00 size mükemmel iletiþim sunar. Kolay iletiþim Bir IPC00 sistemi size ne verir? IPC00, sizi baðlantý türü geleneksel analog hat veya ISDN hatlar üzerinden yada geleceðin baðlantý sistemi olan SIP teknolojisi ile yerel Telekom Sistemine baðlar Sisteminizi geliþtirin Mevcut sisteminizi atmayýn IPC00' ün uyumluluk özelliði, size geleneksel telefonlarý, Wi-Fi üzerinden çalýþan IP-DECT telsiz telefonlarýn veya bu üçünün kombinasyonlarýný ayný sistem altýnda çalýþtýrma imkaný saðlar. Mevcut sisteminizi maksimum seviyede deðerlendirerek çalýþanlarýnýz ve müþterileriniz için mükemmel iletiþimi garanti eder. IPC00' ünüzü büyütün Philips, firmanýz büyüdükçe sisteminizinde firmanýz ile beraber büyüyeceðini garanti eder. IPC00 firmanýz dahili hat arttýrýmý gereksiniminizde sizi mevcut santralinizi atmak zorunda býrakmaz. Ýlave bir SOPHO IPC00 kabini ile ihtiyacýnýza yönelik sisteminizi büyütebilirsiniz. 3 harici - 8 dahili hattan baþlayarak, ilave ara kartlar ve kabinler ile sistem 27 harici - 72 dahili hatta kadar büyüyebilir. Eðer IP dahili sistemini ilave ederseniz IPC00, 96 dahili hatta kadar sizi sorunsuz destekler. Yeterli, büyüyebilen ve kolay kullanýmlý IPC00 size gerçek iþ avantajlarý saðlayacak özelliklerle donatýlmýþtýr. Örneðin; bir telefon görüþmesi yaparken, diðer hattýnýzdan gelen çaðrýyý tek bir tuþla alabilir, mevcut görüþmenizi bekletebilirsiniz. Dýþ hat aramalarýnda, hýzlý arama, son aranan 0 numarayý hafýzada tutma özellikleri size önemli aramalarýnýzda zaman kazandýracaktýr. CTI (Bilgisayar Telefon Entegrasyonu) ile telefon görüþmelerinizi bilgisayarýnýz ile yapabilirsiniz. CALL CENTRE (Karþýlama Operatörü) ile IPC00 gelen aramalarý otomatik olarak istenen dahili hatta veya sizin belirlediðiniz öncelik sýrasýna göre yönlendirebilir. Eðer aranan dahili meþgul veya ulaþýlamaz ise, çaðrý bir sonraki dahili hatta yine otomatik olarak yönlenir. Eðer bütün dahili hatlar meþgul ise, IPC00 çaðrýyý otomatik olarak sýraya alýp, önceden kaydedebildiðiniz bekletme mesajýný yayýnlar. (Müzik, reklam vb.) IPC00, arayanýn numara veya kayýtlý ismini ekranda göstererek, müþterilerinize gerekli ilgiyi saðlamanýza yardýmcý olur. IPC00' ün 8 portlu dijital posta kutusu (Digital Voic ) özelliði ile dahili hat kullanýcýlarý kendi "Sesli Posta Kutularý"ný oluþturabilir ve bu posta kutularýna 5 saat' lik "Dijital Sesli Mesaj veya Telefon Görüþmesi" kaydedebilir. IPC00 çaðýmýzýn vazgeçilmezi haline gelen bilgisayar teknolojosi ile uyumludur. Microsoft TAPI programý aracýlýðýyla telefonunuzu kiþisel bilgiyarýnýzda kullandýðýnýz MS Outlook Contact Manager uygulamasýna baðlayabilir, gelen çaðrýlarý bilgisayar ekranýnýzda kiþi, isim ve detaylarý ile görebilirsiniz. Böylelikle bilgisayarýnýzý bir telefon gibi kullanabilisiniz. Konaklama Çözümleri SOPHO IPC00' ün Otel ve Hastanelerin özel ihtiyaçlarýna cevap verebilen pek çok geliþmiþ özelliði vardýr. Aþaðýda konaklama sektörüne yönelik özellikleri bulabilirsiniz. Check in/check out (giriþ kayýt ve ayrýlýþ) Dolu/Boþ oda durumu Oda Durumu (Temiz veya Temizlenmeye hazýr vb.) Tek tuþla hýzlý arama ile dilenen otel servislerine hýzlý eriþim Ücretlendirme Arama engelleme/kýsýtlama Uyandýrma servisi "Rahatsýz Etmeyin" özelliði Mesaj Alma/Bekletme Odadan odaya arama Oda Monitör/Dinleme özelliði (bebekli aileler için) Bunlarýn yaný sýra otel, uyandýrma servisleri için Dahili Anons özelliðini kullanabilir. Resepsiyon görevlileri oda telefon durumlarýný kendilerine ait DSS konsoldan takip edebilir, bu konuþmalara ait detaylý dökümleri çýkabilir. CTI Call Centre Voice over IP Wi-Fi SIP H.323 Geniþ Band Soft Phone IPC00 ile iki dahili hat kullanýcýsý ayný telefon üzerinden kendilerine gelen mesajlara ayrý ayrý ulaþýp, cevap verebilir. SoftPhone SIP Baz Ýstasyonu SIP/GAP DECT Telefon VoIP IP Network Internet Þube IPC00 SIP, DSL LAN CTI Server PDA (V.2) PC PC PC PC SIP Telefon VoIP Ýnternet Merkez IPC00 IPC00 Sistem Telefonu IPC00 Sistem Telefonu DECT Telefon Video Konferans Sistemi Anons Cihazý Kapý Telefonu Fax Modem / PDQ Analog Telefon Kapý Açma

4 SOPHO InSite Detaylý çaðrý raporlama ve analiz SOPHO Softphone Telefonunuz internet olan heryerde SOPHO InSite, geliþmiþ uygulama seçenekleri ile Call Center için en zengin özellikli çaðrý kontrol programdýr. Bu kombinasyon, küçük ve orta büyüklükteki iþletmelerin haberleþme maliyetlerini kýsýp yeterliliði arttýrmalarý için en güçlü araçtýr. InSite size personelinizin telefon sisteminizi kullanmakta ne kadar etkili olduklarýný gerçek zamanlý bilgiyle verir : * Gelen çaðrý sayýsý bildirimi * Cevapsýz çaðrý sayýsý bildirimi * Her arama için ortalama bekleme süresi * En uzun bekleme süresi * Cevaplanmayý bekleyen çaðrý sayýsý * Giden çaðrý sayýsý bildirimi * Çaðrýlara cevap verecek boþ personel sayýsý bildirimi * Konuþma uzunluðu * Gelen ve Giden çaðrý zamaný özeti * Rakip firma alarmý Bu biglileri; þirketinizin, tüm departmanlarý yada bireysel personelin görmelerini saðlayabilirsiniz. Program aktif hale getirdiðiniz uyarý sistemi ile gelen çaðrý yoðunluðuna göre hareket etmenize imkan saðlar. Örneðin; sizi arayan müþterilerinize, cevap veremediðiniz bilgisini sistem size gönderdiðinde, boþ personelinizi kullanarak çaðrýlara cevap verebilirsiniz. InSite' ýnýzýn fonksiyonlarý, dört farklý kullanýma göre hazýrlanmýþtýr. Sadece ihtiyacýnýz olaný satýn alýrsýnýz. Eþ zamanlý ekran Çaðrý takibini eþ zamanlý olarak yapabilir yada iþlem kaydýndan görebilirsiniz. Bilgilendirme Dilediðiniz bilgiyi sadece telefon bazýnda deðil önceden tanýmladýðýnýz gruplar bazýnda da görebilirsiniz. Uyarý yönetimi Raporlarý analiz etmek için zaman harcamanýza gerek yok. InSite, önceden belirlediðiniz limitlerinizin aþýmýnda sizi ile uyarabilir. Hesap takibi Doðru arama hesap takibi yapabilmek için sabit arama giderlerini önceden InSite ile tanýmlayabilir ve takip edebilirsiniz. Saðlam mimari Saðlam mimarisi ile hiç bir aramanýn, uzak sistemlere yapýlan WAN baðlantýlarýnda dahi, asla gözden kaçýrmayacaðýnýzý garanti eder. Otomatik veritabaný yedeklemesi Bütün arama kayýt bilgileri otomatik veya manuel olarak yedeklenebilir. Fatura takibi Kullanýcýlarýn mobil veya sabit hatlardan yaptýðý tüm arama bilgilerini görebilir ve gelen faturalarla karþýlaþtýrabilirsiniz. ACD Call Center uygulamalarýnda bireysel login / logout, akýþ kontrol, sýralama ve yenilemeyi içeren tüm ACD fonksiyonlarýný destekler ve raporlar. SOPHO Softphone, personelinize, ofiste veya yolda, nereye giderlerse gitsinler, esnek bir telefon çýkýþý saðlar. Personelinizin bilgisayar üzerinden iþ telefonunun avantajlarýndan yararlanmasýný saðlar. Softphone' nunuzu kullanmak çok kolaydýr. Bilgisayar ekranýnýzdan arama yapabilir ve alabilirsiniz, aramalarý bekletip, konferans görüþmeleri yapabilirsiniz. SOPHO Softphone ile bir çok þekilde arama yapabilirsiniz. * Klavyeyi kullanarak * Mouse' unuzu kullanarak, telefon sembolünün üzerine týklayýn * Telefon defterinize isim girerek * Telefon defterinizden isim seçerek * Telefon ünitesini kullanarak * USB Mikrofon ve kullaklýðýnýzý kullanarak * PDA cihazlarýnýzý kullanarak Ana telefon fonksiyonlarý yanýsýra SOPHO Softphone geliþmiþ çeþitli özellikler sunuyor: * Video konferans - Video kamera aracýlýðýyla * - Elektronik posta ( ) özelliðiyle müþterilerinize 'ler gönderebilirsiniz. InSite' ýnýzý müþterilerinizin ihtiyaclarýna göre kiþiselleþtirebilir, iþlem yapabilir ve ekranda görmek istediðiniz bilgileri kendiniz seçebilirsiniz

5 SOPHO View Call Kim arýyor, görün SOPHO View Call, personelinizin, müþterilerinize etkili ve samimi hizmet sunmasýný saðlar. SOPHO View Call, arama geldiðinde arayan kiþi hakkýndaki bilgiyi ekranda gösteren Telefon Bilgisayar Entegrasyonu özelliðidir. Bu özellik kullanýcýlara, çaðrý yanýtlamada gerekli bütün bilgiyi vererek daha etkili ve profesyonel hizmet sunmalarýna imkan verir. Anahtar özellikler Kolay kurulum Arayan numarayý ekranda görme Gelen çaðrýyý dahili aboneye direk yönlendirme (DDI Direkt Çevirme) Eðer eþleþme yoksa boþ kaydý öne alma Mini hizmet bölümü Pre-Pop Çok yaygýn olarak kullanýlan CRM sistemlere uyarlanabilir TAPI 2. uyumlu Mini Pop-Up penceresinden yeni bir baðlantý yapabilme Arayanýn baðlantý kayýtlarýný bilgisayar ekranýnda görme Herhangi bir CRM paketiyle dýþ arama yapabilme Arama türüne göre ayarlanabilir bilgi gösterimi - Arama cevaplanmadan önce - Arama cevaplandýðýnda - Dýþarýyý ararken Kullanýcý ayarlý telefon numaralama formatlarý Dahili ve harici arama Seçilen numaralarý hýzlý arama Numara gruplandýrma Müþteri hizmetleri yapýsý Kim arýyor? Bilgisayar ekranýnýza baktýðýnýzda aþaðýdaki bilgileri kolayca görebilirsiniz; * Arayanýn tam ve doðru adý * Ýþ baþlýðý * Þirket adý * Son aramanýn tarihi ve zamaný Firmanýz için en uygun Çoklu sesli mesaj seçenekleri SOPHO Voic ve Ses Kaydý Hiçbir çaðrýyý kaçýrmayýn SOPHO Voic , en uygun çözümü bulabilmenizi garantilemek için bir çok seçenek sunuyor. SOPHO Voic Lite (Ses mesajý uygulamasý), IPC500' ün telesekreter cihazý gibi çalýþan ve sizi çok özellikli sesli mesaj sistemi kurmak zorunda býrakmayacak geliþmiþ Sesli Mesaj iþlemcisidir. Daha yüksek kapasite ve merkezi iþlemler için isteðinize baðlý baþka sesli mesaj çözümleri de talep edebilirsiniz. Anahtar Kullanýcý Özellikleri Soft tuþa tanýmlayabilme Kiþisel karþýlama Konuþma kaydý Gelen çaðrýyý mesaj kutusuna yönlendirme Gelen çaðrýyý operatöre yönlendirme Zaman & tarih bildirimi Aktarma mesajý Mesaj bekleme bildirimi

6 Zengin özellikler, kolay kullaným Telefon Sistemleri 6 tuþlu monitörlü santral telefonlarýmýz mevcuttur. 6 Tuþ Ekranlý Dijital Set 22 Tuþ Ekranlý Dijital Set Analog Telefon ÜSTÜN ve ARTTIRILABÝLÝR ÖZELLÝKLER EKRAN 2 Satýr - 6 Karakter EKRAN ÖZELLÝKLERÝ - Arayan numarayý gösterme (Kayýtlý ise Ýsim ve Numara ile Gösterme) - DDI Ýsim ve Numara - Rehber Tarama - Cevapsýz Arama Gösterimi (20) - Bekleyen Çaðrýyý Gösterme - Yazýlý Mesaj Gösterimi 2 satýr 6 Karakter Ekran Abone durumunuda gösteren 6 hýzlý eriþim tuþu, 360 derece görsellik özellikli çaðrý ikaz lambasý 0 Kiþisel Hýzlý Arama Tuþu Çift renk LED li çaðrý ikaz lambasý Duvara monte edilebilme ve yükseklik ayarý Tamamen Hands Free Kullaným opsiyonu 2 satýr 6 Karakter Ekran Abone durumunuda gösteren 2 hýzlý eriþim tuþu, 360 derece görsellik özellikli çaðrý ikaz lambasý 0 Kiþisel Hýzlý Arama Tuþu Çift renk LED li çaðrý ikaz lambasý Duvara monte edilebilme ve yükseklik ayarý Tamamen Hands Free Kullaným opsiyonu Saat / Tarih Bilgisi LCD Ekran DTMF / FSK Caller ID 80 Telefon Hafýzasý, Mesaj Ýkaz Lambasý Handsfree LCD Kontrast MESAJ / ÇAÐRI IÞIÐI 360 ' den Görme Ýmkaný LED' LÝ FONKSÝYON TUÞLARI (2) - Kullanýcý Tanýmlý - Çift Renk LED' li - Hýzlý Eriþim - Dýþ ve Ýç Hat Durum Gösterimi 64 Tuþ Ýlave Konsol Tuþ Ýlave Konsol IPC Kapý Telefonu HIZLI ARAMA TUÞLARI (0) En Çok Aranan 0 Numaraya Hýzlý Eriþim REHBER 2000 Ýsim - Numara Kayýt Arama ZÝL SESLERÝ Dýþ ve Ýç Hat Zil Sesi Tanýmlama HANDS-FREE TUÞU Operatör/Resepsiyonist konsol ilave modülü 64 fonksiyon / numara / durum ikaz tuþu Dýþ/Ýç hat paging zone tuþlarý Alternatif Cevap tuþu 2 adet kapý telefonu tuþu Gece/gündüz modu tuþu Telefon Operatörleri için konsol ilave modülü fonksiyon / numara / durum ikaz tuþu Arama durumunu gösteren çift renk LED tuþ takýmý Yönlendirmeyle görüþme Anons ve Zil özelliði Kapý açma Özelliði SOPHO IPC00 Dijital Set SES KONTROL / REHBER TARAMA Kulaklýk - Mikrofon - Zil Sesi Kontrolü DUVARA MONTE EDÝLEBÝLÝR. IPC00 geliþmiþ bir telefon sisteminden beklediðiniz bütün özellikleri size sunuyor : Hesap / Müþteri / Proje Kodu (2000) Tanýmlý Hesap Giriþi (000) Otomatik Gece / Gündüz Servisi (8 Seviye) Otomatik Operatör Otomatik Hat Yönlendirici (ARS) Dahili Batarya Desteði Call Center (Operatör) Arama Ücretlendirme Arama Yönlendirme (Meþgul/Cevapsýz) Kapý Telefonu Yönlendirme Dýþ Hatta Yönlendirme Çaðrý Takip Özelliði ile Yönlendirme 64 Hat Call Park Arama Sýralama Çaðrý Geri Arama PC - Telefon Baðlantýsý (CTI) Konferans Görüþme (Std. 6 Hat) Görüþme Kayýt DDI Çaðrý Yönlendirme DDI Step On DISA (6 Kanal Ses Yanýt Ünitesi) Kapý Zili / Telefonu / Açma Çift Renk LED' li Telefonlar E-Posta Hata Raporu Gönderme Ethernet / LAN Portu Çaðrý Grubu Oluþturma Dijital / Analog Dahili Portlar Handsfree IP Dýþ ve Ýç Hat Yetkilendirme Cevapsýz Çaðrý Ýkazý Bekletme Müziði (Ýç/Dýþ Hat) Online Programlama Paging (Ýç/Dýþ Hat) Park ve Page Kiþisel Mesajlaþma Telefon Kilitleme Sýralý Mesajlaþma Tekrar Arama Hat Dinleme ISDN Hat Baðlama Sekreter Özelliði Sessiz Mod Telefon Rehberi (Max.2000) Dýþ Hattý Dýþ Hatta Transfer Sanal Abone (Max.50) Sesli Posta

7 IP DECT G 955 G 355 SIP TELEFONLAR * 28x60 Pixel 262K Renkli Ekran * Aydýnlatmalý Ekran ve Tuþ Takýmý * Ýkon Görünümlü Menü * Handover * Hafýza Kartý () * Bluetooth * BRLMS * Mesajlaþma * Titreþim * Merkezi ve Kiþisel Rehber * 3 Dil Desteði * Bekleyen Mesaj Ýkazý * Çoklu Dect Netwrok Kayýdý * 20 Saat Standby * 2 Saat Konuþma Süresi * Caller ID * Tuþ Kilidi * Polyfonik Melody * Alarm * 50mt Ýç - 300mt Dýþ Kapsama * Joystick Orta Tuþ * Boyut : 26x45x20mm. * Aðýrlýk : 89gr. * 28x28 Pixel 64K Renkli Ekran * Aydýnlatmalý Ekran ve Tuþ Takýmý * Ýkon Görünümlü Menü * Handover * Hafýza Kartý () * BRLMS * Mesajlaþma * Merkezi ve Kiþisel Rehber * 3 Dil Desteði * Bekleyen Mesaj Ýkazý * Çoklu Dect Netwrok Kayýdý * 20 Saat Standby * 2 Saat Konuþma Süresi * Caller ID * Tuþ Kilidi * Polyfonik Melody * Alarm * 50mt Ýç - 300mt Dýþ Kapsama * Joystick Orta Tuþ * Boyut : 26x45x20mm. * Aðýrlýk : 89gr. SoundStation IP 4000 * Full Duplex Speaker * Çoklu Arama / Üçlü Konferans * Hold / Transfer * Redial / Mute / Caller ID * Telefon Rehberi * Frekans : Hz. * Ses : /2m. 85dB * Boyut : 368x3x64mm. * Aðýrlýk : 800gr. SoundPoint IP 650 * 320x60 Pixel Aydýnlatmalý LCD Ekran * 6 Hat Registrasion * Aydýnlatmalý Tuþ Takýmý * 8 Fonksiyon Tuþu * 6 Ekran / Menü / Navigasyon Tuþu * 3 Expansion Modül Desteði * SOPHO Grubu Özellik Desteði * Çift Renk LEDli 6 Hat Tuþu * Expansion Modüller ile 2 Hatta Artabilme C 944 I 600 * Aydýnlatmalý Grafik LCD * Aydýnlatmalý Tuþ Takýmý * Alfanumerik Mesajlaþma * Titreþim * 2 Dil Desteði * GAP / CAP Desteði * Kulaklýk Giriþi * 20 Saat Konuþma Süresi * 200 Saat Stant-By * Boyut : 46x53x28mm. * Aðýrlýk : 40gr. * Endüstriyel DECT * Darbe, Toz ve Suya Dayanýklý * Aydýnlatmalý Grafik LCD * Alfanumerik Mesajlaþma * Titreþim * 2 Dil Desteði * GAP / CAP Desteði * Kulaklýk Giriþi * 7 Saat Konuþma Süresi * 00 Saat Stant-By * Boyut : 38x47x2mm. * Aðýrlýk : 0gr. SoundPoint IP 550 * 320x60 Pixel Aydýnlatmalý LCD Ekran * 4 Hat Registrasion * Aydýnlatmalý Tuþ Takýmý * 8 Fonksiyon Tuþu * 6 Ekran / Menü / Navigasyon Tuþu * 3 Expansion Modül Desteði * SOPHO Grubu Özellik Desteði * Çift Renk LEDli 6 Hat Tuþu SoundPoint IP * 02x33 Pixel Grafik LCD Ekran * 2 Hat Registrasion * 4 Ekran / Menü / Navigasyon Tuþu * 3 Expansion Modül Desteði * SOPHO Grubu Özellik Desteði * Çift Renk LEDli 2 Hat Tuþu / Hold / Mute C 4 * Grafik LCD * Alfanumerik Mesajlaþma * 2 Dil Desteði * GAP / CAP Desteði * Kulaklýk Giriþi * 20 Saat Konuþma Süresi * 200 Saat Stantby * Boyut : 46x53x28mm. * Aðýrlýk : 40gr. C * Aydýnlatmalý Grafik LCD * 3 Dil Desteði * GAP / CAP Desteði * Kulaklýk Giriþi * 20 Saat Konuþma Süresi * 200 Saat Stantby * Boyut : 22x45x30mm. * Aðýrlýk : 0gr. DÝÐER SIP TELEFONLAR GRANDSTREAM 2020 GRANDSTREAM 2000 SNOM 320 * Üretici firmalardan cihazlarýn fonksiyon ve özelliklerini öðrenebilirsiniz

8 Yatýrýmýnýzý Koruyun SOPHO IPC00 Kapasite Tablosu SOPHO IPC00 size, firmanýza dolayýsý ile müþterilerinize pek çok avantaj getirebilir. Þu anda sistemle birlikte gelen sizin gerekli görmediðiniz pek çok özellik ileride çok önemli hale gelebilir. Analog Dýþ Hat Kabin 2 Kabin 3 Kabin SOPHO IPC00, geliþen standartlara uyumluluk özelliði ile sizi rakip sistemlerde olduðu gibi mevcut haberleþme ISDN BRI Kanal (T/S) sisteminize ait ekipmanýnýzý tamamen deðiþtirmek zorunda býrakmaz. SOPHO IPC00, iþinizi büyütmeye karar verdiðinizde elinizde bulunan standartlara uygun telefonlarýnýzý kullanmaya imkan tanýrken, iþinizi de aksatmadan sürdürmenizi saðlar. IP Dýþ Hat Analog / Dijital Dahili Daha kolay ne olabilir? Bir SOPHO IPC00 satýn alýn ve böylece telefon sisteminiz hakkýnda endiþelenmeden iþinizi yürütmeye konsantre olun. IP Ýç Hat Maksimum IP Abone 6 * Maksimum Dýþ Hat Toplamý = 5 Düþük fiyatlarla üstün özellikler arasýnda seçim yapmak baþýnýzý aðrýtýyorsa? Sistem Özellikleri Çaðrý Gruplama Max. 32 Dijital Sesli Posta Kutusu 300 Artýk bir tedavisi var... Konferans Hýzlý Arama Dijital Sesli Posta Portu VRS Kanallar Bekletme Müzikleri / Harici Gece / Gündüz Modu 8 / Dahili / Seçilebilir Yönetim Arayüzü IP/Web/Seri 6 Kapý Telefonu* 2 düþük fiyat üstün özellikler Enerji Kesintisinde Çalýþan Hat* DDI Tablo Giriþi (ISDN) 2000 Kontrol Rolesi / Kapý Kilidi* RS-232C Port 2 Dahili Batarya - Sistem LAN Port * Her Kabin Ýçin SOPHO IPC 00 Geliþmiþ IP-PBX iletiþim çözümü Ürün Ses Codecleri Özellikler G.7 A law G.729a G Ofis Ýçi / Ofisler Arasý SIP (RFC326) Düþük fiyat ve üstün özellikler arasýnda seçim yapmayýn. Her ikisinede sahip olun. Normalde sadece büyük sistemlerde bulabileceðiniz üstün özellikler 8 dahiliden 96 dahiliye büyüyebilen tek sistem SIP destekli VoIP sistemi ile geleceðe yönelik tüm taleplerinizin karþýlýðý Kablolu, kablosuz (Wireless Dect) veya IP telefon - veya bu üçünün kombinasyonlarýný kullaným imkaný Düþük fiyata, kolay kullaným ve montaj Sinyalleþme Jitter Control Quality of Ser-vice (QoS) LAN Arayüzü H.323 V3 Dynamic Jitter Buffer Layer p Layer 3 IP precedence Differentiated Services (DiffServ) RJ45 Auto Negotiation 0/00 BASE-T Half/Full Duplex Echo Canceller G.68-4-

9 TEKSAM Telekomünikasyon Ltd. Þti. ÝZMÝR Þair Eþref Blv. Sýnmaz Boyalý Ýþ Mrk. No:28 K.2 D.4 Çankaya Tel / Fax : (Pbx) ÝSTANBUL Yýldýz Posta Cad. Akýn Sitesi 3.Blok No.0 K.5 D.53 Gayrettepe Tel / Fax : (Pbx) ANKARA Oðuzlar Mah. 32. Sokak No.52/ Balgat Tel / Fax : (Pbx) B U S I N E S S PA R T N E R Bu broþürde bahsi geçen ürün ve özellikler her ülkede kullanýlýr olmayabilir. Sürekli yapýlan AR-GE çalýþmalarýna baðlý olarak bahsi geçen özelliklerin deðiþtirilme hakký saklýdýr. GEFOX AJANS - Tel.(0232) ÝZMÝR G E F- O F S T /2008 w w w. g u r e m e r d o g m u s. c o m. t r NEC PHILIPS UNIFIED SOLUTIONS PARTNER

Ödün vermeksizin iletiþim

Ödün vermeksizin iletiþim NEC PHILIPS UNIFIED SOLUTIONS SOPHO IPC500 Küçük ve Orta Büyüklükteki Ýþletmeler için Tümleþik IP-PBX Ýletiþim Çözümleri Ödün vermeksizin iletiþim Ýletiþim sisteminden be herþey ve daha fazlasý Uygun fiyata

Detaylı

www.siemens.com.tr/hipath

www.siemens.com.tr/hipath HiPath 3000 - küçük ve orta ölçekli iþletmeler için profesyonel haberleþme sistemleri www.siemens.com.tr/hipath Müþteri iliþkileri, iþletmenizin baþarýsýný belirleyen temel unsurlardan biridir. Müþterileriniz

Detaylı

STAR 2. TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU

STAR 2. TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU STAR 2 TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU STAR2 TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU STAR 2 Elektronik Telefon Santralýný seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Bu kullanma kýlavuzu, STAR2

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. Kullaným Kýlavuzu V 001

Kullaným Kýlavuzu. Kullaným Kýlavuzu V 001 2 3 4 MS 128 KK- V003 13/04/2001 KAREL bu dokümanda belirtilen sistem ve aksesuar özelliklerinde önceden haber vermeden deðiþiklik yapma hakkýna sahiptir. 5 6 ÝÇÝNDEKÝLER SÝSTEM ÖZELLÝKLERÝ:...9 Sistem

Detaylı

BSS Yönetim ve Program Yazýlýmý

BSS Yönetim ve Program Yazýlýmý Bentel Alarm Sistemleri Alarm Sistemleri En iyi özelliklerin muhteþem birleþimi KYO jenerasyonu kontrol panellerini eþsiz kýlar. Kontrol panellerinin dizaynýný oluþturan bu geliþmiþ konsept dikkatli araþtýrma

Detaylı

PRODUCTIVITY BUSINESS INTELLIGENCE Life is PERFORMANCE SRMERP INVENTORY MANUFACTURING BUSINESS INTELLIGENCE PROJECT OLAP SRM PERFORMANCE BUSINESS INTELLIGENCE OLAP MANUFACTURINGPRODUCTIVITY MOLE PERFORMANCE

Detaylı

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu 9310101 1. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere Rh-18 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

ÇÖZÜMLER HÝZMETLER series divit PLAKA TANIMA SÝSTEMÝ ALARM TAKÝP HÝZMETÝ KÝÞÝ TAKÝP HÝZMETÝ VARLIK TAKÝP HÝZMETÝ BÝGT AKÝP FÝLO ve ARAÇ TAKÝP SÝSTEMÝ Çözümler ve Hizmetler IP Kameralar F210A 185 $ Ayak

Detaylı

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu içindeki LER Önemli Bilgi 2 Temel Bilgisayar Kavramları 4 Güvenlik ve Kullaným Rahatlýðý... 4 Güvenlik Önlemleri... 4 Saðlýk Önlemleri... 4 Bilgisayarýnýzý Tanýma...

Detaylı

4.2.02 k45me-u2-ger.fm K45 - ME, tr, A31008-H4600-A13-3-5A19

4.2.02 k45me-u2-ger.fm K45 - ME, tr, A31008-H4600-A13-3-5A19 4.2.02 k45me-u2-ger.fm K45 - ME, tr, A31008-H4600-A13-3-5A19 Yeni Siemens cep telefonu aldýðýnýz için size çok teþekkür ederiz. Telefonu zevk ve baþarý ile kullanmanýzý dileriz. Lütfen kendinize biraz

Detaylı

Nokia 3200 Kullaným Kýlavuzu. 9356899 2. Baský

Nokia 3200 Kullaným Kýlavuzu. 9356899 2. Baský Nokia 3200 Kullaným Kýlavuzu 9356899 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-30 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 6220 Kullaným Kýlavuzu. 9356356 1. baský

Nokia 6220 Kullaným Kýlavuzu. 9356356 1. baský Nokia 6220 Kullaným Kýlavuzu 9356356 1. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-20 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Kullanım kılavuzu. Nokia N77-1

Kullanım kılavuzu. Nokia N77-1 Kullanım kılavuzu Nokia N77-1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION, þirketi bu RM-194 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu beyan eder. Uygunluk

Detaylı

Nokia 6230i kullaným kýlavuzu

Nokia 6230i kullaným kýlavuzu Nokia 6230i kullaným kýlavuzu 9236597 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-72 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu. 9231797 3. Baský

Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu. 9231797 3. Baský Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu 9231797 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-17 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

PX24. iletişimde fark yaratan teknoloji: IP - Sayısal Hibrit Telefon Santralları. www. webphone webden aranma. IPv6.

PX24. iletişimde fark yaratan teknoloji: IP - Sayısal Hibrit Telefon Santralları. www. webphone webden aranma. IPv6. PX24 iletişimde fark yaratan teknoloji: IP Sayısal Hibrit Telefon Santralları IPv6 www IPv6 desteği softphone abone webphone webden aranma sesli yanıt ses kayıt dect (kablosuz) iletişim uzaktan erişim

Detaylı

Microsoft Auto sistemine dayanan ve araç için yenilik getiren bir çözüm

Microsoft Auto sistemine dayanan ve araç için yenilik getiren bir çözüm Microsoft Auto sistemine dayanan ve araç için yenilik getiren bir çözüm İÇİNDEKİLER GENEL BÝLGÝLER... 3 Serbest konuþma tertibatý... 3 Mesaj okuyucu... 5 Media Player... 6 Trafikte güvenlik... 7 DÝREKSÝYONDAKÝ

Detaylı

2006 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur.

2006 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia 5070 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-166 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduðunu

Detaylı

www.sfs.com.tr Sigortacýlýkta son teknoloji Winsure.Net - 1 Winsure.Net Nedir? Stratejilerinize yön verirken, deðiþimleri uygularken en büyük yardýmcýnýz : Winsure.Net Winsure.Net Sigortacýlýk, sigorta

Detaylı

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu 9355430 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere TME-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

Kullanýcý Kýlavuzu. 9357273 Issue 1 TR

Kullanýcý Kýlavuzu. 9357273 Issue 1 TR Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir. Kullanýcý Kýlavuzu 9357273 Issue 1 TR Copyright Nokia Mobile Phones 1995-2000. Tüm

Detaylı

ENDÜSTRÝYEL TARTIM ÜRÜNLERÝ VE ÇÖZÜMLERÝ

ENDÜSTRÝYEL TARTIM ÜRÜNLERÝ VE ÇÖZÜMLERÝ ENDÜSTRÝYEL TARTIM ÜRÜNLERÝ VE ÇÖZÜMLERÝ Sektör lideri... BAYKON; sahip olduðu tartým sektörü ile ilgili uluslararasý sertifikasyonlarý, konusunda eðitimli personeli ve geniþ ürün portföyünün desteklediði

Detaylı

Nokia 500 Araç Navigasyon Sistemi Kullaným Kýlavuzu

Nokia 500 Araç Navigasyon Sistemi Kullaným Kýlavuzu Nokia 500 Araç Navigasyon Sistemi Kullaným Kýlavuzu 9206144 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ Ýþbu belgede, NOKIA CORPORATION, bu PD-14 ürününün önem taþýyan gereksinimlerle ve 1999/5/EC Yönetmeliðinin ilgili

Detaylı

ÖNSÖZ. Santralınızı etkin şekilde kullanabilmeniz için bu kılavuz içinde yer alan kullanıcı özellikleri ile ilgili açıklamaları okumanızı öneririz.

ÖNSÖZ. Santralınızı etkin şekilde kullanabilmeniz için bu kılavuz içinde yer alan kullanıcı özellikleri ile ilgili açıklamaları okumanızı öneririz. KULLNICI KILVUZU - RV SYISL TLON SNTRLLRI ÖNSÖZ u kılavuz içinde yer alan bilgiler KRL DS serisi santralların - DS200M DS200S ve DS200 - üyelerinin siz kullanıcılara sundukları özelliklerini içermektedir.

Detaylı

Ses Ağ Geçidi - IP- PBX

Ses Ağ Geçidi - IP- PBX Ses Ağ Geçidi - IP- PBX Samsung OfficeServ Serisi Samsung un kablolu, kablosuz, dijital ve IP konularındaki deneyimi ve ödüllü yenilikleri sonucunda tasarlanan OfficeServ 7000 serisi santralleri, VOIP,

Detaylı

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-256Y

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-256Y NX-256Y Güvenlik Önlemleri Bu ürünü satýn aldýðýnýz için teþekkürler. Modelinizi doðru biçimde çalýþtýrmayý öðrenmek için lütfen bu çalýþtýrma talimatlarýný okuyun. Talimatý okumayý bitirdikten sonra,

Detaylı

Ç NDEK LER. Kablosuz Telefonlar. PMR Telsizler. Navigasyon Ürünleri. Kablolu Telefonlar. IP Telefonlar. Faks Cihazlar. Operatör Kulakl klar

Ç NDEK LER. Kablosuz Telefonlar. PMR Telsizler. Navigasyon Ürünleri. Kablolu Telefonlar. IP Telefonlar. Faks Cihazlar. Operatör Kulakl klar 1 Ç NDEK LER H zla ilerleyen teknolojik geliflmeler, telekomünikasyon sektörünü klasik kal plar n d fl na iterek, de iflim ve geliflim sürecine sokmufltur. 20 y ld r bu süreç dahilinde müflteri memnuniyetini

Detaylı

Enformasyon. HiPath 3000/5000 V8 Orta ölçekli iflletmeler için yenilikçi iletiflim çözümleri. Communication for the open minded

Enformasyon. HiPath 3000/5000 V8 Orta ölçekli iflletmeler için yenilikçi iletiflim çözümleri. Communication for the open minded Enformasyon HiPath 3000/5000 V8 Orta ölçekli iflletmeler için yenilikçi iletiflim çözümleri Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications: www.siemens.com/open HiPath 3000 - flirketlerde

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 5 // Nisan 2009 SFS Müþterileri Teknik Karlýlýk ve Hasar Prim Oranlarýnda Sektörün Çok Ýlerisinde Sigorta Þirketlerinde SFS Katma Deðer Ölçüm Araþtýrmasý Sonuçlarý

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU ve GARANTÝ BELGESÝ RT-104 Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr. Kýlavuza Genel Bakýþ Bu kýlavuz AirTies cihazýnýn

Detaylı