IP SAYISAL TELEFON SANTFTALI TEKNiK ozeuirueni

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "IP SAYISAL TELEFON SANTFTALI TEKNiK ozeuirueni"

Transkript

1 IP SAYISAL TELEFON SANTFTALI TEKNiK ozeuirueni 1. KONU Bu d6kuman ile ip sayrsal telefon santrahnda bulunmast gerekli asgari teknik ozellikler, kalite standartlarr, gar-anti ve servis kogullarr, sistem montajt, operatdr ve teknik personel egitimleri tarif edilmigtir. istenilen i.irunlerin sayl ve kapasiteleri: Caller ld destekli dahili hat sayrsl Caller ld destekli harici hat saylsl Sayrsal abone saytsl VolP kanal (lp Trank) sayrsl Webden trkla konug (Click to call) kanal saytst Otomatik ses kaytt kanal saytst Analog telefon makinast saylsl Renkli LCD li saytsal set saytst GorUntUlU lp set saytsl Softphone abone saylsl PC Konsol yaztltmt saylsl (CTl Lisanst, pc harig) lp Abone (SlP / H.323) sayrsl Sesli Yanlt Sistemi (Robot Operatdr) kanal saytst SesliYanrt Sistemi mesaj kaytt suresi (Dakika) Qa$rr Kayrt ve Ucretlendirme va raporlama yaztltmt lp Dect Baz lstasyon saylsl Dect el Unitesi Kuru tip aku (12V ---Ah) Ana dalrtrm gattst ve modulleri (Qift taraflt) I GENEL ozeuixlen 2.1 Santral Ureticisi ISO-9001 Kalite Belgesi, TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi, Sanayi Bakanlrgr Satrg Sonrasr Hizmet Yeterlilik Belgesi, CE Belgelerine sahip olmaltdtr. 2.2 UrUnler, yeni ve kullanrlmamrg olmalrdrr. Uzerinde gekil bo:zuklu$u, gizik, gatlak, ktrtk, pas olmamafidrr. Sistemde tum metal aksam paslanmaya ve l<orozyona kargt korunmug olmaltdtr. 2.3 Santral, bu d6kumanda istenilen kapasite ve 6zelliklerde bagka yerlerde kurulmug ve galrgryor olmaltdtr. 2.4 Telefon santralr, ITU-T (lnternational Telecommunication ljnion Telecommunication) standaftlarr ile teknik de$erlerine uygun olmaltdtr

2 3. sisrem Ozeuixleni 3.1 Teknoloji: Santral devre ve paket anahtarlama (circuit ve packet switching) teknolojilerini entegre sunan yaprda olmahdrr. Santral, Uretici firmanrn Uretti$i en son model ve versiyonda olmalrdrr. Santrala: - Devre anahtarlamalt terminal ekipmanlart (Saytsal, analog telefon v.b.) - Devre anahtarlamah drg hatlar (Analog dtg hat v.b.) - Paket anahtarlamalrterminal ekipmanlarr (lp telefon, lp softphone v.b.) - Paket anahtarlamalr dtg hatlar (tp trank v.b.) baglanabilmelidir. Santralda modern, az giig harcayan yarr iletken elemanlar kullanrlmtg olmaltdtr. Santral, olugturulmug veya olugturulabilecek gebekelerde galrgahilmesi i9in, RDTT, DTMF, Dekadik sinyallegmeleri desteklemelidir. 3.2 Santral Yaztltml: Santralrn yaztltmt yuksek seviyeli (C vb.) bir dille yazrlmtq olmalldtr. 3.3 Santral Yazlltmtnt Gtincelleme: GUncellenen santral yazrlrmlarr, santralrn iglemesinde kesintiye sebep olmadan sisteme ygklenebilmelidir. Santral yazrhmrnrn guncellenmesi strastnda santraltn higbir Unitesinin enerjisinin kesilmesine ihiiyag olmamah ve donantmsal de$igikliler (eprom de$igtirme v.b.) yaprlmamalrdrr. Santral guncelleme dncesi yaztltmt da hafrzasrnda tutabilmeli ve isteniidiginde bir daha yukleme yaprlmadan eski yazrltma donebilmelidir. 3.4 Santrahn Programlanmast ve Kullantcllar: Santralrn programlanmasr internet protokolu Uzerinden herhangi bir web browser (internet gezg-ini) kullanrlarak kolaytrkla yaprlabilmelidir. Programlama..igin ozel bir program ia Oa pc'ye ihtiyag duyuimamahdrr. Santrala erigim igin farklr seviyelerde yeiliilere sahip kullinrcrlai ianrmlanabilmelidir. Programlama igin yaprlan tum girig grkrglar bir log dosyastnda tutulabilmelidir. 3.5 Uzaktan Erigim (Web araytiz): Santrala lp (internet protokolu) kullanrlarak uzaktan erigilebilmelidir. Uzaktan erigim igin santraltarafrnda yer alan donanrm entegre olmaltdrr. lp Uzerinclen uzaktan erigim ile: - Santraltnprogramlanmast - Santraltn yaztltmtntn guncellenmesi - Qa$rr kayttlartntn toplanmast - Alarm ve sistem bilgilerinin toplanmast - Saklr parametrelerin yedeklenmesi ya da yedeklenen parametrelerin santrala geri yuklenmesi - bayrsal setlerde kullanrlan rehberin olugturulmast, yedeklenmesi ve tekrar yuklenebilmesi - GdrUgme ses kayltlartnln toplanmast mumkun olmaltdtr. Santrala uzaktan erigim igin, santral taraftnda pc v.b. harici bir donantm kullanrlmamalrdrr. Santral Uzeiinde bulunan analog, saytsal ie ve dl9 hat portlarr ile lp trank ve lp abonelerin programlanmasr igin farklr a"ayuz programlart kullanllmamaltdtr'

3 3.6 Santrahn Tekrar Baglatllmast: Santral manuel ya da otomatik restart (tekrar baglatma) yaprldrktan sonra ktsa zamanda tam galrgrr duruma gelmelidir. Tam galrgrr duruma gelnre zamail 3 dakikayt gegmemelidir. 3.7 Caller ld (Arayan Numarayt Gorme): Santralrn: - TUm analog drg hatlarr Caller ld (arayan numara) yi algtlayabilmeli - TUm analog abone hatlarr Caller ld (arayan numara) yi g6nderebilmelidir. 3.8 Numara Analizi: Santral detayh aranan ve arayan numara analizlerini yapabilmelidir. En az 24 rakama kadar 6n numara analizi ve de ardrndan ydnlendirme yaprlabilmelidir. Alternatif ydnlerinin tantmlanabilmesi mumkun olmaltdtr. 3.9 LCR (Otomatik Y<in Segimi): Santral drg hat aramalarrnda numara analizinin ardtndan otomatik olarak en hesaplt yonu segebilmelidir. (Least Cost Routing). En hesaph ydnun uygun olmamast (hatttn bolu olm-asr, kopuk olmasr, sure kotasrnrn dolu olmast v.b.) durumunda ikinci en hesaplt alternatif yon otomatik olarak segilebilmelidir. Alternatif ydnlerin saytstnda herhangi bir krsrtlama olmamaltdtr. Ana ydn ve bu ydnun alternatifleri karrgtk olarak - Devre anahtarlamah drg hatlar (Analog drg hat, fct hat v.b.) - Paket anahtarlamalr drg hatlar (lp trank, fct trank v.b.) olabilmelidir. Ornek olarak; santralda belirli bir drg hat numarast igin ana ydn bir lp trank, birinci alternatif yon FCT, ikinci alternatif yon bir bagka lp trank olarak programlanabilmelidir Ucretlendirme: Santral, devre anahtarlamah dr9 hat (Analog drg hat v.b.) ve lp trank Uzerinden yaptlan harici aramalarda: - Aramayt Ucretsiz raporlama - Aramayr Ucretlendirme analizi sonrasl Ucretlendirme kabiliyetlerine sahip olmal td t r. Aynr dr9 hat ve/veya lp trank gruplarr igin, bir gun iginde 24 ya da daha fazla saytda degigik tarife uygulanabilmelidir Tonlar: Santraldaki tum tonlarrn (gevir sesi, meggul, galma v.b.) seviye, frekans ve de kadanslart online olarak girilecek parametreler ile programlanabilmelidir. Degigikliklerin aktif olmast igin santralrn tekrar baglatllmasrna ihtiyag olmamaltdtr Anonslar: Santrala en az 100 farkh anons kaydedilebilmelidir. Her anonsun suresi en az 2 dakika olmaltdtr. Kaydedilen anonslar: - Sesli yantt sistemi (ACD - Automatic Call Distribution) - Sesli posta brrakma ve dinleme (Voice Mail) - Otomatik ses kaydt dncesi uyart hizmetlerinde kullanrlabilmelidir. Anonslarrn kaydt, santrala yuklenmesi ve santraldan yedeklenmesi srrasrnda lisans gerektiren 6zel programlar kullantlmadan standaft bir bilgisayar ile yaptlabilmelidir.

4 Sinyallegme Analizdrti: Santraldaki dr9 hat ya da abonelerin sinyal akrglarr detaylr olarakl takip edilebilmelidir Kredili Aboneler: Santralda her abone igin ayrr gdrugme kredi limiti tahsis edilebilmelidir. Tahsis edilen krediden, kullanlldrklari servistei ve yaptrklarr ig ve dr9 hat gdrugmeleri igin alrnan ucret /darbe miktarr eksiltilerek, kredisi biten aboneye servisleri kullanrma, i9 hat veya dtq hatla g6rugme imkanr verilmemelidir. Abonelerin verilen ve kullantlarn kredi bilgileri santraltn silinmez haftzalart nda saklanmaltdt r Santral Ortak Haftzast: Santralda en az adet telefon numarastnrn kaydedilekrildi$i ortak haftza alant olmalrdrr. Ortak haflzadaki numaralar ktsa kodlarla aranabilmelidir. istenirse yetki seviyesi krsrtlr olan aboneler de ortak hafrzada kayrth numaralart ortak haftzadan arama servisini kullanarak arayabilmelidir Modi.iler yapr: Santral moduler yaprda ve en az 56 porta kadar genigleyebilnre kabiliyetinde olmaltdtr' Tevsii kapasitesine kart ilavesi ile ulagrlabilmelidir. Bunun igin santraltn iglemci, anahtarlama, bellek gibi sistem ani Unitelerinde de$igiklik yaptlmamaltdtr. Sistem, esnekligi agrsrndan abone ve harici hat kartlarrntn kiabin igindeki yerleri sabit olmamaltdtr Arayiizler: Santralda aga$rdaki arayuzler bulunmaltdtr' - EthernetaraYOzO - Analog abone arayuzl - ifitelli sayrsal abone arcyuzu - Analog dt9 hat arayozu Santralrn - arayiz ve sinyallegme gekilleri ilgili ITU-T, ETSI ve diger uluslararast standartlara uygun olmaltdtr Trafik Kapasitesi: Santralda erlang de$erleri : - Sayrsal arayuzler igin 1 - Analog arayuzler igin 1 olmaltdtr Abone Hattt Besleme ve DC Dongii Direnci: Santralrn abone hatlarr 48VDC ile surulebilmelidir. Abone hatlarrnda DC ddngu direnci telefon makinasr harig en az25oo ohm olmalrdrr. YUksek voltaj ve aktm korumasr ITU-T K.201K.21 tavsiyelerine uygun olmal tdtr Servis Erigilebilirligi: Santral agagrdaki servisleri tum analog abonelerinin kullantmtna aynl anda sunabilmelidir. DTMF arama DP arama Caller ld : o/o10q (her abone kullanabilmeli) : o/o10q (her abone kullanabilmeli) : %1OO (her aboneye Caller ld'li telefon ba$lanabilmeli)

5 KdtUcUl arama takibi : %100 (her abone isterse servisi galtgttrabilmeli) 3.21 Bilgilerin Korunmast: Santrala gelen enerjinin butunuyle kesilmesi durumunda, santraldaki bilgiler korunmalt ve enerjinin yeniden gelmesi ile hig bir bilgi kaybr olmadan ve iglem gerektirmeden normal gahgmaya baglamalrdrr. Santralda yaprlan birtakrm de$igiklikler sistem bellegine aktarrldrktan sonra, enerji kesilse bile bu bilgilerin yeniden yuklenmesi gerekmemelidir Kittil Amagh Qa$n Takibi: Santralda k6tu amagh ga$rrnrn tespiti (Malicious Call Trace) ozelli$i bulunmalt, bu aramalar 9a!rr kayrt grktrlartnda gdrulebilmelidir Yetkilendirme: Telefon santralrna baglr abonelerin harici hat erigimleri (yetkileri) programlanabilmelidir. Bu yetkiler ile abonenin hangi aramalarr (Dahili, gehirigi, gehirlerarast, uluslararast, GSM, lp, ortak hafzada kayrth numaralar v.b.) yaprp yapamayaca$r belirlenebilmelidir Kigisel Gciri.igme Kaydr: Santralda analog, sayrsal ve lp aboneler isterlerse yaptrklarr gdrugmeleri kaydedebilmelidir Otomatik Kayrt : Santralda 6nceden belirlenen devre anahtarlamalr ig ya da drq hatlarrn gorugmelerinin ses kayrtlarrnr otomatik olarak kaydedebilme 6zelli$i olmaltdtr. Bu kayrtlar hem gelen hem de giden sesi igermelidir. GdrUgme ses kayrtlarr bilgisavara indirilebilmeli ya da tanrmlanan bir ftp sunucuya otomatik olarak gdnderilebilmelidir. Qtkan, gelen, aranan numaraya gdre kayrtlar bilgisayardan segilebilmelidir. Santral ses kaydrna baqlamadan 6nce bii anons ile uyarr verebilmelidir. Uyarr anonsunun kaydl, santrala yuklenmesi ve santraldan yedeklenmesi srrasrnda lisans gerektiren ozel prrogramlar kullanrlmadan standart bir bilgisayar ile yaptlabilmelidir Qagrr Merkezi (Gall Genter) Uygulamalan: Telefon santralt, Qa$rr Merkezi Uygulamalartnda; - Gelen ga$rrlar konu ve 6ncelik strastna gdre uygun operatone aktarrlabilmelidir. - Qa$rrnrn sisteme gelmesinden sonlanmasrna kadar gegen suregte butun agamalar raporlandt rt labilmelidi r. - TUm hatlardan yaprlan g6rugmelerin gift taraflr olarak ses kayrtlarrnl alabilmelidir. - Sistem y6neticisi tarafrndan geriye ddnuk istenilen kriterlere gdre arama yaptlarak, alrnan ses kayttlarr dinlenebilmelidir. - Yetki seviyeleri tanrmlanmrg sistem ydneticileri, web browser Uzerinden santral yonetimini gergeklegtirebilmelidir TAPI deste$i: Santral Windows TAPI protokolunu desteklemelidir. Bu s;ayede Windows igletim sistemine sahip bilgisayarlardaki TAPI protokolu destekleyen (Microsoft Outlook vb.) yazr I r mlarla santral t n entegrasyonu sa$lanabilmelidir SNMP destesi: Santral SNMP protokoli.rnu desteklemelidir.

6 3.29 9ahgma $artlan: Sistem OoC ile +45oC gevre srcaklr$r srnrrlarr iginde ve %0 - %85 ba$tl nemde galrgmalrdrr. 4. Dtg HAT (TRANK) ozeli-ixleni 4.1 Analog Drg Hatlar: Santral harici kartlarr ani agrrr gerilimlere kargr korumalt olmalrdtr. YUksek voltaj ve aktm korumasr ITU-T K.2O1K.21 tavsiyelerine uygun olmalrdtr. Drg hratttn bagka bir dtq hatta ba$lanmasr durumunda gdrugme biti$inde drg hatlar takth kalmamaltdtr. Alternatif Telekom Firmalarr ile analog drg hatlar Uzerinden ekonomik tarifeli aramalar yaprlabilmelidir. Tek bir analog drg hat Uzerinden en az dort farklr yone yaptlacak aramalarda, santral Uzerinden sure krsrtlamast (A operat6rune 1000 dakika, B operatdrune 2000 dakika, C operatdrune 3000 dakika, D operartdrune 4000 dakika gibi) yaprlabilmeli ve sure bitiminde alternatif yonler tantmlanabilmelirdir. Fatura kesim tarihi ile birilt<te sure krsrtlamasl sayaglarr yeniden baglamahdrr. Ayrtca Ucretlendirme programrndan yaprlan gdrugmeye ait Ucret, arananlarayan abone bilgileri ile tarih ve saat bilgileri altnabilmelidir. 4,21P Drg Hatlar: Santral harici H.323 gatekeeper ve SIP registrar'lara kayrt olabilmelidir. Bdylece santral: - Bir bagka santrala H.323 protokolu ile - Bir bagka santrala SIP protokolu ile - Alternatif telekom operatorune H.323 protokolu ile - Alternatif telekom operatdrune SIP protokolu ile baglanabilmelidir. Santral lp drg hat aramalarrnda numara analizinin ardtndan otomatik olarak en hesaplt y6nu (Least Cost Routing) segebilmelidir. En hesaplr ydnun uygun olmamast (hatttn dolu blmasr, kopuk olmasr, iure kotasrnrn dolu olmast v.b.) durumunda ikinci en hesaplt alternatif yon otomatik olarak segilebilmelidir. 4.3 FCT Uygulamalan: Santralrn fijrici hatlarrna GSM arabirim cihazt ba$lanabilmeli ve bu cihaz Uzerinden GSM numaralarrna ekonomik tarifeli arama yaprlabilmelidlir. Tek bir FCT cihazt Uzerinden en az dort farklr yone yaprlacak aramalarda, santral Uzerinden sure krsrtlamasl (A operatdrune 1000 dakika, B operatdrune 2000 dakika, C operatdrune 3000 dakika, D operatorune 4000 dakika gibi) yaprlabilmeli ve sure bitiminde alternatif yonler tanrmlanabilmelidir. Fatura kesim tarihi ile birlikte sure ktsttlamast sayaqlart yeniden baglamahdrr. Ayrrca Ucretlendirme programtndan yapllan gdruqmeye ait Ucret, arananlarayan abone bilgileri ile tarih ve saat bilgileri alrnabilmelidir. 4.4 Web Uzerinden Arama: Santralrn analog, sayrsal ve lp aboneleri web Uzerinden aranabilmelidir. Java yuklu internete baglr bilgisayar, mikrofon ve kulaklrk arama yapmak igin yeterli. olmaltdtr. Arama yapacak 6tantir, isiedikleri web gezginini (lnternet Explorer, Mozilla Firefox, Google bhrome, Opera, Safari v.b.) kullanabilmelidir. Ayrtca, arama yapacak olanlartn bilgiiayarlarrnrn igleiim sistemi de Windows, Mac OS ya da Lirrux olabilmelidir. Santraltn ab6nelerini aramak igin, web gezgininden santraltn lp adresine ya da URL sine erigmek yeterli olmalrdrr. Arama srrasindi, bilgisayara kahcr bir program ya da plugin (ActiveX

7 v.b.) yuklenmemelidir. Web Uzerinden aramalar igin harici sunuc;u, donantm ya da servis saglayrcr (web Uzerinden arama yaptrran siteler gibi) kullanrlmamaltdtr. Web Uzerinden arama hizmeti do$rudan santral tarafrndan verilebilmelidir.aranabilecek aboneler santralda programlanabilmelidir. s. ABONE ozellirleni Santral, agagrdaki abone servislerini destekleyebilmeli ve bu servisler istendilinde tum aboneler taraf r ndan kullantlabilmelidir. 5.1 Qagn Toplama: Aboneler galan bir telefonu bir kod gevirerek, ga$rtya kendi telefonundan cevap verebilmelidir. 5.2 Bilgi Alma ve Transfer: Aboneler gdrugme yaparken bu gdrugmeyi beklemeye alanak dahili ve harici bir numarayt araytp, geri d6nebilmeli veya beklemedeki hattr gdrugmekte olduklart ikinci hatta aktarabilmelidir. BUtUn aboneler, kendilerine gelen ve operat6r taraftndan kendilerine aktartlan dtg hattt, bagka bir dahili aboneye aktarabilmelidir. 5.3 Araya Girme: Aranan abone meggul oldulunda, arayan abone yetkisi yetelrli ise bir kod gevirerek araya girebilmeli, gorugme yapmakta olan taraflar araya girildi(ii konusunda ktsa bir ton ile uyarrlmalrdrr. Araya giren abone telefonu kapattr$rnda ara')/a girilmig olan gdruqme kesilmemelidir. 5.4 Abone Qoziilmesi: Santralde ahizesi agrk kalmrg ve programla onceden belirlenen bir sure iginde numara gevirmemig abonenin hattr otomatik olarak gdzulmeli ve aboneye 6zel meggul tonu ba$lanmahdrr. 5.5 Acil Hat: Abone, telefon ahizesini kaldrrrr kaldrrmaz numara gevirrneksizin daha 6nceden tanrmlanmrg bir hatta otomatik olarak ulagtlabilmelidir. 5.6 Qagn Ydnlendirme: Abone, kendisine gelecek ga$rrlarr bagka bir aboneye,ya da harici numaraya y6nlendirebilmelidir. Programlanabilir bir surede cevaplanmamtg bir 9a$rt, grup igerisindeki diger aboneye otomatik olarak ydnlendirilebilmelidir. Abone isterse yonlendirdigi yerden farklr bir aboneye de yeni yonlendirme yapabilmelidir. Ayrtca abone kendi hattrnr bagka bir aboneden de istedi$i aboneye ydnlendirebilmelidir. TUm ydnlendirmeler belirli bir kod gevirmek suretiyle iptal edilebilmelidir. 5.7 $ifreliarama: Abone, dahili herhangi bir telefondan gifreli arama kodu ve ardtndan kendi dahili numarasl ve gifresini girerek, kendi yetki seviyesine gdre arama yapabilmelidir. 5.8 Rahatsrz Edilmeme: Servisi aktive eden abone telefonu arandr$rnda, telefon arayan tarafln ga$rr stntft seviyesi buyuk ise normal, kuguk ise bir kez galmaltdtr.

8 5.9 Dahili Geri Arama: Abone, aradt$l dahili abonenin meggul olmasr durumunda bir kod gevirerek, aradr$l abonenin megguliyeti bittiginde aradr$r abonenin otomatik olarak aranmastnl sa$layabilmelidir HariciGeriArama: Aranan harici numaranrn meggul olmasr durumunda, abone bir kod tugladr$rnda aranan harici numara belirli araltklarla sistem tarafrndan otomatik olarak aranmalrdrr. Abone isterse otomatik aramayt iptal edebilmelidir BeniTakip Et: Santral aboneleri, cevapstz durumda ya da meggul olmasl drurumunda gelen ga$nlarr bagka bir aboneye ydnlendirebilmelidir Tahsisli Hat: Harici hat tahsisi yaprlmrg abone, kendi baglattr$r drg hat aramalarrnda tahsis edilen drg hattt kullanabilmeli, bu hat bagka dahili aboneler tarafrndan kullanrlmamahdrr $ef Sekreter: Santralda istenilen tum aboneler igin gef-sekreter uygulamasr olmalrdrr. Bu uygulamada; - Ydneticiye gelen ga$rrlar 6nce sekretere gelmeli, sekreter gerekti$inde bu ga$rryr transfer edebilmelidir. - Birden gok ydneticiye bir sekreter baglanabilmelidir. - Saytsal set kulantlmast durumunda, sekreter ydneticinin, y6netici sekreterin megguliyetini izleyebilmelidir. - Y6netici sekretere, sekreter yoneticiye tek tu9 ile ulagabilmerlidir. - Yonetici, sekreteri meggul olsa dahi arayabilmelidir. - Ydnetici, ydnlendirme 6zelli$ini gegici olarak iptal edebilmelidir Konferans: Dahili aboneler, dahili ve harici numaralar ile konferans gorugmesi yapabilmelidir. Konferansa kattlan abonelerden herhangi biri (baglatan harig) konferanstan ayrrlmak isterse, telefonunu kapattt$rnda konferanstan grkabilmeli, di$er aboneler konferansa devam edebilmelidir Konferans odasr: Santralda belirlenecek konferans odasrna, dahiliden ve hariqten gelen kigiler bir kod gevirerek girebilmelidir. Konferansa katrlacak kigi saytst 30 kigiye kadar grkabilmelidir Qoklu arama: Santralda tantmlanacak goklu arama gruplarrnda (abone ya da trank), aranan kiginin aynr anda hem dahilitelefonu hem de cep telefonu galabilmelidir Megguliyeti izlenemez abone : Santralda istenen abonelere bu ozellik aktif edildi$inde, kullantctnrn megguliyet durumu, di$er kullanrcrlarrn meggul panolarrnda izlenememeli. igaretli abone arandr$rnda ekranda kimle gorugtugu bilgisi gozukmemelidir.

9 6. IP OZELLiKLER 6.1 IPVG Desteli: Santral, donanrm ve yazrhm olarak lpv4 ve lpv6 protokolunu desteklemelidir. 6.2 VOIP Protokollan: Santralrn ethernet arayuzleri agagrdakivolp protokollerini desteklemelidir: - H.323 protokolu - SIP (Session lnitiation Protocol) Santralda H.323 ve SIP protokollerinin aynr anda yer almalt v,e santral bir SIP ga$rlyt H.323 cihaza (ya da tersi) ydnlendirebilmelidir. 6.3 VOIP Kodekler: Santralda VolP gagrrlar igin aga$rdaki kodekler bulunmalrdtr. Bu kodekler igin segim 6ncelikleri, sessizlik, gergeve uzunlu$u gibi parametreler ayarlanrabilmelidir. - G.711 (A and p) - G (S.3kbps, 6.4kbPs) - G G VOIP igin Yank Engelleyici: Santralda VolP gagrrlar igin G.168 standardrnda yankt engelleyiciler bulunmalrdtr' 6.5lP Aboneler: Santralda entegre olarak hem H.323 gatekeeper hem de SIP registrar bulunmaltdtr' B6ylece santrala: - H.323lP telefonlar ve video telefonlar - H.323 lp softphone'lar - SIP lp telefonlar ve video telefonlar - SIP lp softphone'lar ballanabilmelidir. Santral en az adet H.323 ve SIP kullantcryr (lp telefon ya da sofiphone v.b.) desteklemelidir. Bu kullanrcrlar igin gerekli lisans ve donantm sistem Uzerinde olmaltdtr. Slp ve H.323 lp abone ekipmanlarrnrn statik ip adresleni olmasa dahi santrala ba$lanabilmelidir. 6.6 Softphone Aboneler: Santrala entegre olarak softphone aboneler ba$lanabilmelidir. Santralda en az bir tane bulunacak olan ve uzak ugtan santrahn bir abonesi gibi galrgtrbilecek softphone, en az aga$rdaki ozellikler ile donatt lm t g olmal tdtr: - TUrkge ekran bilgileri - programlanabilii megguliyet panosu (santraltn lp, analog, saytsal abone ve tranklart n t n megg u liyet du rumlart n t gdsterecektir) - Hrzlt arama tuglart - Yaprlan g6rugmeleri tek tugla kaydetmek igin gorugme kaytttugu - Bekletme tugu - Transfer tugu - Sessizlik (mute) tugu Ses kayrt tugu Transfer edilen ga$rrlarrn durumlartnt (bagartlt, 9

10 - Tanrmlanmtg olan santral abonelerinin ismini de ekranda gonebilme - Windows XP, Vista, 7 ve 8 ile uyum 6.7 lp Abonelerin Faydalanabilecegi Servisler: Santralda analog, sayrsal ve lp terminaller (lp telefon, lp softphone v.b.) birarada bulunabilmelidir. lp terminaller, santrahn analog ve saytsal abonelerine sundu$u hizmetlerden azami olgude faydalanabilmelidir. lp terminaller erl az aga$rdaki hizmetleri kullanabilmelidir: - Analog ve sayrsal abonelere sunulan kullantct servisleri (lp terminallerin hangi servisleri kullanabilece$i detayl t olarak sunul acaktt r) - Di$er bir lp terminale do$ru ga$rt - Di$er bir lp terminalden gelen ga$rt - Analog ya da saytsal aboneye dolru ga$rt - Analog ya da saytsal aboneden gelen galrt - Analog ya da saytsal dr9 hatta do$ru ga$rt - Analog ya da saytsal dr9 hattan gelen ga$rt - Analog ve saytsal aboneler ile tek numara planr iginde bulunabilme - Analog drg hatlardan gelen DAK aramalar. 6.8 lp Abone ve Tranklarln Programlanmasl: Santralda lp abone ve tranklann programlanmast internet probkolu Uzerinden herhangi bir web browser (internet gezgini) kullanrlarak kolaylrkla yaprlabilmelidir. Programlama igin 6zel bir program ya da atanmrg bir pc'ye ihtiyag duyulmamaltdtr. 6.9 lp Dect Sistemler: Santrala lp dect baz istasyonlart tantttlabilmelidir. - Dect telefon abonelerinin ozellikleri, santrala ba$h bakrm igletme terminali Uzerinden tanrmlanabilmeli, i bir cihaza ge olmamaltdtr. - Dect sistemi, en a baz ve en az dect aboneyi desteklemelidir. - Dect sistemde istenilen dect abone kapasitesinden ba$rmstz olarak ffi dect abone lisanst yuklu olmaltdtr. - Baz istasyonlarr hucresel kaplama alanr olugturarak, birloirleri arastnda kesintisiz telefon gdrugmesini sa!lamaltdtr. - Baz istisyonlarrnda serbest dolagrm (roaming) ve kesintisiz gdrugme (handover) 6zelli$i olmaltdtr. Dect sistem aga$rdaki unitelerden olugmaltdtr; A) Baz istasyonu; - Bir baz istasyonundan aynr anda en az 8 gorugme yapabilmelidir. - POEdeste$iolmaltdtr. - Ethernet portu olmaltdtr. B) Dect el cihazt; Dect el cihazlarr MHz Europe frekans arah$rnda galtgmalt - 2" TFT Renkli Ekrana - TUrkge ekran bilgilerine - Polifonik galma tonlartna - Kigisel rehbere - Kulaklrk grktgtna (3,5 mm) 10

11 - Handfree - Titregim ozelliklerine sahip olmaltdtr. 7. SESLI YANtr SiSreUi (ROBOT OPERAToR) Telefon santrah Uzerinde entegre olarak, harici hatlara otomatik olarak cevap veren, operator yardrmr olmaksrzrn ga$rryr aboneye aktaran, abonenin yerinde olmadt$t ya da meggul olmasr durumunda aboneye mesaj brrakma imkant sunian robot operator ve sesli posta sistemi olmalrdtr. Bu sistemde; - En az 6000 dakikalrk saytsal mesaj donantmt bulunmaltdtr. - Sistem, santral kabineti igerisinde entegre olarak galrgmalr, ayrt bir bilgisayar sistemi olmamalrdtr. - Sistem enerjisini santral temin edecek olup, elektrik kesiintilerinde santrala ba$ll redresdr ve aku grubu Uzerinden beslenmelidir. Ayrr bir UPSi sistemi gerekmemelidir. - Farklr drg hat gruplanndan gelen ga$rrlar, farklr l<argtlama anonslart ile cevaplanabilmelidir. Sistemde kargrlama anonsu ve alt menuler igin ve toplam en az 100 farklr anons kaydedilebilmelidir. Her farkh anons igin alt menuler olugturulabilmelidir. - Haftanrn gunleri ve saatlerine gdre farklr kargrlama mesajlart tantmlanabilmelidir. - KargrlamJ mesajlan, en az d6rt dilde kaydedilebilmelidir. Her farklr lisan igin alt menuler olugturulabilmelidir. - Kargrlanan ga$rrlar, abonelere anonslar egliginde yonlendirrebilmelidir. - Bekleyen ga$rtlara kagtnct strada oldu$u bildirilebilmelidir. - Aboneye geien galrrlar belirli bir sure iginde yanttlanmazsa, otomatik olarak posta kutusuna ydnlenebilmelidir. - Santralda analog, sayrsal ve lp abonelere sesli postalar btraktlabilmelidir. Her bir abonenin sesli fosta kutusunun kapasitesi di$er abonelerden ba$rmsrz olarak 1 dakika ile 1 saat arasrnda 1 dakikanrn katlarrnda programletnabilmelidir. Ornek olarak bir abonenin posta kutusunun kapasitesi 20 dakika, bir bagka abonenin ise 45 dakika olarak ayarlanabilmelidir. Santralda posta kutulanntn toplam kapasitesi en az 6000 dakika olmaltdtr - UgUncU gahtslartn erigimini engellemek i9in, korunmug olmaltdtr. - Yetkili aboneler kendilerine btraktlan sesli mesajlart istediklerinde, DID tantmll harici hattan veya operatdr yardtmt posta krutulartna erigim gifre ile drgartdan dinlemek ile mesaj kutulartna erigip dinleyebileceklerdir. - Aboheler, yerlerinden ayrrhrken bir kod gevirerek yerlerinrce olmadrklartna dair 6zel yerimde yokum mesajr brrakabileceklerdir. - kargrlama ve yonlendirme anonslarrnrn kaydt, santrala yuklenmesi ve s.antraldan yedeklenmesi srrasrnda lisans gerektiren ozel programlara ihtiyag duymadan standart bir bilgisayar ile yaptlabilmelidir. 8. 9AGRI RAPORLAMA Santral: - Gelen, Qrkan, Tranzit tum gagrrlar igin detaylr ga!rr raporlarrnl olugturabilmelidir. Bu raporlar indirilene dek santraln silinmez timpiln belleklerinde tutabilmelidir. T'ampon bellekler elektrik kesintilerinden etkilenmemelidir. Direk ba$lantr ya da uzaktan erigim ile bu raporlar Ucretlendirme bilgisayart na aktarl labilmelidir. 1l

12 s. ANALoc releforu Ozellirleni Santralla birlikte ya da daha sonra verilecek Caller ld ozellikli analog setler agagrdaki 6zelliklere sahip olmal rdrr: LCD ekranlr olmalr Hands-free (eller serbest) ve mute (sessizlik) tuglarr bulunmalr Hattan beslenecek ve harici bir gug adaptdrune ihtiyag duymamalr - MenUsU TUrkge olmalr 10. sayrsal SET 6Zellirleni Santralla birlikte ya da daha sonra verilecek sayrsal setler aga$rdaki Ozelliklere sahip olmalrdrr: - Santrala bir gift kablo ile ba$lantr - Harici bir adaptdre ihtiyag duymadan gahgabilme - Renkli LCD ekran - TUrkge ekran bilgileri - Polifonik melodi segenekleri - En az 30 adet programlanabilir megguliyet tugu (santralrn lp, analog, saytsal abone ve tranklarr nr n megg uliyet d urumlarr n r gdsterecektir) - Navigasyon tug paneli - Hrzlr arama tuglarr - Yaprlan gcirugmeleri tek tugla kaydetmek igin gdrugme kayrt tugu - Bekletme tugu - Transfer tugu - Ahizesiz gdrugme (full dubleks handsfree) tugu - Sessizlik (mute)tugu - Transfer edilen ga$rrlarrn durumlarrnr (bagarrlr, bagarrsrz, beklemede v.b.) izleme - Tanrmlanmrg olan santral abonelerinin ismini de ekranda gtirebilme - l(mikrofon kullanrmr srrasrnda istenirse ahize ile de gdrugme imkant - Degigtirilmesi gerekti$inde, kullanrcrnrn tum dzelliklerinin yeni sette de otomatik olarak aktif olmasr - Arayan numara santral rehberinde kayrtlr ise ilgili kiginin isminin ekranda gtkmast 11. GORUNTULU IP SET ozciiixieni Santrala dzellikli lp telefon ba$lanabilmelidir. Bu lp telefonlar en az agagrdaki ozellikler ile donatrlmrq olmalrdrr: - Renkli LCD ekran - TUrkge ekran bilgileri - GOrUntUlU gorugme destegi - Entegre kamera - Polifonik melodi segenekleri - En az 30 adet programlanabilir megguliyet tugu (santralrn lp, analog, saytsal abone ve tranklan n r n megguliyet durumlarr n r gdsterecekti r) - Navigasyon tug paneli - Hrzlr arama tuglart - Yaprlan g6rugmeleri tek tugla kaydetmek igin gdrugme kaytt tugu - Bekletme tugu - Transfer tugu - Ahizesiz gdrugme (full dubleks handsfree) tugu - Sessizlik (mute) tugu l2

13 Transfer edilen ga$rtlartn durumlarrnr (bagarrlr, bagarrsrz, berklemede v.b.) izleme tanrmlanmrg olan santral abonelerinin ismini de ekranda gorebilme En az iki adet ethernet portu - PC / Network aynmr olmakstztn her iki ethernet portunda ba$rmsrz galrgma - Otomatik baglantt duzeltme (auto-crossover) 6zelli$i ile gaptaz, diz kablo ba$lantrsrnr algrlama ve duzeltme - Mikrofon ve kulaklrk girigleri - Kulakltk/mikrofon kullantmt srrasrnda istenirse ahize ile de gorugme imkanr - De$igtirilmesi gerekti$inde, kullanrcrnrn tum 6zelliklerinin yeni sette de otomatik olarak aktif olmasr - Gateway cihaztnrn UPnP (Tak galrgtrr) 6zelli$ini desteklemesi durumunda, poft ydnlendirme v.b. ayarlan yapmaya gerek kalmadan lp setin santrala kolayca register olmasr - Arayan numara santral rehberinde kayrtlr ise ilgili kiginin isminin ekranda grkmasr 12. OPERAToR oze[irceni Operatorler en az aga$rda bertilen yeteneklere sahip olmalrdrr: - Harigten gelen ga$rrlar, hangi operatdr bog ise ona ydnlenehilmelidir. - Harici hatlarrn istenilen operat6rde galmasr sa$lanmalrdrr. - Birden fazla operatdr ba$landr$r hallerde aboneler istedikleri operatdrlere segmeli olarak ulagabilmelidir. - Telefon santrallarr, operat6r konsolu olmadan galrgabilmelidir. Bu durumda gelen ga$rrlar belirlenen aboneye otomatik olarak gidebilmelidir. - Operat6rUn gece servisi 6zelli$ini aktif etmesi durumunda, 9a!rrlar, belirlenen abonede galmalrdrr. - Operatdr, gorugtu$u kigiyi dinleyebilirken kendi konugmasrnrn kargrya gitmesini engelleyebilmelidir. - Operatdr, gelen ga$rrlarrn turunu (dahili, hariciv.b.) izleyebilmelidir. - Operat6r, arayan ve aranan ile ayrr ayrr g6rugebilecek fakat operatdr tarafrndan aktarma/ba$lantr yaprlmadan, operatdrun bir tarafla gdrugmesi di$erince duyulmayacaktrr. - Operatdr tarafrndan dahili aboneye transfer edilen bir harici hattan gelen ga$rr, transfer edilen dahili abone cevap vermedi$i takdirde beilirli bir sure sonra tekrar operatdre geri ddnebilmelidir. - Arayan numara santral rehberinde kayrtlr ise ilgili kiginin isminin ekranda grkmast 13. PC KONSOL ozellixl-eri (Apr - CTr UYGULAMALART) Santralrn sayrsal ve analog aboneleriwindows tabanlr bir bilgisayar ile telefonlartnt entegre gekilde kullanabilmelidir. Santralda en azbir tane bulunacak olan PC konsol Uzerinden aboneler: - Numara tuglama - Qagrr cevaplama - Bekletme - Aktarma - Konferans - Rehberden arama - Cevapsz galn izleme - G6rUgme ses kaydr IJ

14 - Proramlanan ig ve drg hatlarrnrn megguliyeflerini izleme - Blrakrlan sesli postalarr dinleyebilme iglemlerini yapabilmelidir. 14. GUg KAYNAGI Telefon santrallerinin redresor Unitesi, sistem igin gerekli DC gr:rilimi Uretecek ve aynl zamanda kuru tip aku grubunu da garj edecektir. Enerjinin 8 saat sureyle kesik kahp tekrar gelmesi halinde, redresor grubu otomatik olarak devreye girerek, aku grubunu ve santialr aynr anda beslemelidir. AkUler elektrik kesintilerinde santralr 8 saat sureyle beslemelidir. Teklif edilen akulerin santralle ba$lantr kablolarr verilecektir. Baglantr kablolarrnrn kullantcr taraftndan ters ba$lanmasrnt dnlemek amacryla (+) ve f; tutuptarr farklr renklerde olacakttr. Ballantr kutuplarrnrn soketli olmasr halinde ters'baglantrya kargr gerekli 6nlem alrnmrg olacaktrr. Redresdr gerilimi: Girig gerilimi: 180V-265V AC S0 Hz. Redresdr grkrg gerilimi : -48V DC (Nominal 54V) olacaktrr. 15. ANA DA6tTtM gattsl Santral odaslnda, santral taraft ve tesisat taraft ayrr ayrr olmak izere gift taraflr Ana Da$rtrm Qatrsr (MDF) kurulmalrdrr. - MDF de kullanrlacak irlibatlandtrma modulleri, santral tarafr kesmesiz, bina tarafr kesmeli tiplerden olugmahdrr. t e. egirim: Santral mahallinde firma elemanlarrnca operatdr ve teknik elemenlar igin egitim verilmelidir. Verilecek e$itimde gerekli tum manueller firma tarafrndan temin edilmelidir. 17. DOKUMANTASYON Santral igin olugturulmug, bakrm ve igletim manulleri iki takrrn olarak CD de son kul lanrctya verilmelidir. 18. GARANT VE SERV S Telefon santralt her turlu imalat hatalarrna kargr sistemin servise'uerilmesinden itibaren 2 ytl sure ile imalatgl firmanln garantisinde olmalrdrr. Ayrrca sisteme satrg tarihinden itibaren 10 yrl sure ile yedek parga garantisi verilmelidir. 19. MONTAJ.DEMONTAJ Montaj demontaj yuklenici taraftndan yaprhp, galrgrr durumda teslim edilecektir. t-f t4

T.C. ĠZMĠR KONAK BELEDĠYE BAġKANLIĞI Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü SES İLETİŞİM HİZMETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE MALZEME ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. ĠZMĠR KONAK BELEDĠYE BAġKANLIĞI Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü SES İLETİŞİM HİZMETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE MALZEME ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ SES İLETİŞİM HİZMETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE MALZEME ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ NO MALZEMELER ADET 1 IP TELEFON TĠP - 1 560 2 IP TELEFON TĠP - 2 60 3 DIGITAL GENĠġLEME MODÜLÜ (BLF) 20 4 ĠKĠ KANAL VOIP

Detaylı

PX24. iletişimde fark yaratan teknoloji: IP - Sayısal Hibrit Telefon Santralları. www. webphone webden aranma. IPv6.

PX24. iletişimde fark yaratan teknoloji: IP - Sayısal Hibrit Telefon Santralları. www. webphone webden aranma. IPv6. PX24 iletişimde fark yaratan teknoloji: IP - Sayısal Hibrit Telefon Santralları IPv6 www IPv6 desteği softphone abone webphone webden aranma sesli yanıt ses kayıt dect (kablosuz) iletişim uzaktan erişim

Detaylı

PX24. iletişimde fark yaratan teknoloji: IP - Sayısal Hibrit Telefon Santralları. www. webphone webden aranma. IPv6.

PX24. iletişimde fark yaratan teknoloji: IP - Sayısal Hibrit Telefon Santralları. www. webphone webden aranma. IPv6. PX24 iletişimde fark yaratan teknoloji: IP Sayısal Hibrit Telefon Santralları IPv6 www IPv6 desteği softphone abone webphone webden aranma sesli yanıt ses kayıt dect (kablosuz) iletişim uzaktan erişim

Detaylı

KÜÇÜK KAPASİTELİ IP SANTRAL MS26IP

KÜÇÜK KAPASİTELİ IP SANTRAL MS26IP KÜÇÜK KAPASİTELİ IP SANTRAL MS26IP KÜÇÜK KAPASİTELİ İŞLETMELER İÇİN TASARLANAN MS26IP, IP VE GELİŞMİŞ İLETİŞİM ÖZELLİKLERİNİ SİSTEME ENTEGRE OLARAK SUNAR. SANTRALLA BİRLİKTE BEDELSİZ SUNULAN ÖZELLİKLER

Detaylı

iletişimde fark yaratan teknoloji:

iletişimde fark yaratan teknoloji: iletişimde fark yaratan teknoloji: X1 IP - Sayısal Hibrit Telefon Santralı www kriptolu voip görüşme softphone abone webphone webden aranma sesli yanıt ses kayıt dect (kablosuz) iletişim uzaktan erişim

Detaylı

KÜÇÜK KAPASİTELİ IP SANTRAL MS26IP

KÜÇÜK KAPASİTELİ IP SANTRAL MS26IP KÜÇÜK KAPASİTELİ IP SANTRAL MS26IP KÜÇÜK KAPASİTELİ İŞLETMELER İÇİN TASARLANAN MS26IP, IP VE GELİŞMİŞ İLETİŞİM ÖZELLİKLERİNİ SİSTEME ENTEGRE OLARAK SUNAR. SANTRALLA BİRLİKTE BEDELSİZ SUNULAN ÖZELLİKLER

Detaylı

iletişimin değerli taşı... IP PBX

iletişimin değerli taşı... IP PBX iletişimin değerli taşı... IP PBX ENTERPRISE CONTACT CENTER SAPHIRA ülkemizin uluslararası arenada ekonomik ve teknolojik rekabet gücünü artırıcı niteliklere sahip olmak üzere; İ.Ü. Teknokent yerleşkesi

Detaylı

ORTA KAPASİTELİ SANTRALLAR MS48S MS48C MS48IP

ORTA KAPASİTELİ SANTRALLAR MS48S MS48C MS48IP ORTA KAPASİTELİ SANTRALLAR MS48S MS48C MS48IP ORTA KAPASİTELİ SANTRALLAR, KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞYERLERİ İÇİN TASARLANMIŞ MODELLERDİR. MS48 SERİSİ SANTRALLAR, MODÜLER YAPIDA VE FARKLI KAPASİTE SEÇENEKLERİNE

Detaylı

KÜÇÜK KAPASİTELİ SANTRALLAR MS26S MS26C MS38S MS38C

KÜÇÜK KAPASİTELİ SANTRALLAR MS26S MS26C MS38S MS38C KÜÇÜK KAPASİTELİ SANTRALLAR MS26S MS26C MS38S MS38C KAREL KÜÇÜK KAPASiTELi TELEFON SANTRALLARI, MUAYEHANE, BÜRO GiBi işyerleri; KÜÇÜK işletmeler VE EVLER için TASARLANMIŞTIR. KULLANICI ihtiyaçlari EKSiKSİZ

Detaylı

MT300S Telefon Santralı

MT300S Telefon Santralı Telefon Santralları MT300S Telefon Santralı STAR1S STAR2S MT26S Telefon Santralları MT300S Telefon Santralı MT300S Telefon Santralı MT300S Telefon Santralı 28 Harici Hat 203 Dahili Hat Modüler Kapasite

Detaylı

Kurumsal Tanıtım Dosyası

Kurumsal Tanıtım Dosyası Kurumsal Tanıtım Dosyası Likit Telekom Biz Kimiz? 2011 Kuruluş Likit Telekom Ltd. Şti. / Sanal Santral Telekomünikasyon A.Ş. Türkiye Geneli Bayi Ağı TS SYYB / HYB Belgeleri 6 Distribütörlük ve diğer bayilikler

Detaylı

PX24n Nano rev.6 Hibrid IP Santral KOLAY KURULUM KLAVUZU VER 2.00

PX24n Nano rev.6 Hibrid IP Santral KOLAY KURULUM KLAVUZU VER 2.00 PX24n Nano rev.6 Hibrid IP Santral KOLAY KURULUM KLAVUZU VER 2.00 Paket İçeriği PX24n rev.6 IP Santral paketi içeriği: PX24n rev.6 IP santralı, yönetici sayısal telefon setine entegre AC/DC Güç adaptörü

Detaylı

KÜÇÜK KAPASİTELİ SANTRALLAR MS26S MS26C MS38S MS38C

KÜÇÜK KAPASİTELİ SANTRALLAR MS26S MS26C MS38S MS38C KÜÇÜK KAPASİTELİ SANTRALLAR MS26S MS26C MS38S MS38C KAREL KÜÇÜK KAPASiTELi TELEFON SANTRALLARI, MUAYEHANE, BÜRO GiBi işyerleri; KÜÇÜK işletmeler VE EVLER için TASARLANMIŞTIR. KULLANICI ihtiyaçlari EKSiKSİZ

Detaylı

ffj -9E 6 t Masa UstiJ Bilgisayar 4 Adet 2*. r# tzot3 it sagtrt Miidiirltigti Sayr : B.10.4.iSM.001.0800 / Satrnalma

ffj -9E 6 t Masa UstiJ Bilgisayar 4 Adet 2*. r# tzot3 it sagtrt Miidiirltigti Sayr : B.10.4.iSM.001.0800 / Satrnalma + ffj i,i.,r r:tri:!- l+#! i'r i!t1*1 T.C, ADANA VALiLiCi it sagtrt Miidiirltigti Sayr : B.10.4.iSM.001.0800 / Satrnalma -9E 6 Konu : Yaklagrk Maliyet 2*. r# tzot3 YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM l4ubssbsbsiwg

Detaylı

YAPI İŞLERİ TELEFON SANTRALLARI TESİSATI BİRİM FİYAT VE TARİFLERİ

YAPI İŞLERİ TELEFON SANTRALLARI TESİSATI BİRİM FİYAT VE TARİFLERİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı Sayı: 15 YAPI İŞLERİ TELEFON SANTRALLARI TESİSATI BİRİM FİYAT VE TARİFLERİ 2014 GENEL HÜKÜMLER VE AÇIKLAMALAR 1- fiyatlar Çevre ve Şehircilik

Detaylı

MITEL IP TELEFON SİSTEMLERİ

MITEL IP TELEFON SİSTEMLERİ MITEL IP TELEFON SİSTEMLERİ ÜNVANI MERKEZ ADRESİ : KDZ ELEKTRONİK VE TELEKOMÜNİKASYON İLETİŞİM SİST. A.Ş. : : Kavacık Mah.Çavuşbaşı Caddesi Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak.Mayıs Aptartmanı No:32 / 14 Kavacık

Detaylı

GÖRÜNTÜLÜ İNTERKOM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (4,3" DAİRE CİHAZLI)

GÖRÜNTÜLÜ İNTERKOM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (4,3 DAİRE CİHAZLI) GÖRÜNTÜLÜ İNTERKOM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (4,3" DAİRE CİHAZLI) 1. SİSTEM ÖZELLİKLERİ - Sistem Daire-kapı-kapıcı ve/varsa Güvenlik kombinasyonun da çalışacaktır. - Sistemin kablo yapısı CAT5/CAT6/ DT8

Detaylı

BOĞAZİÇİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ MÜKELLEFLER GRUP BAŞKANLIĞI YENİBOSNA HİZMET BİNASI GENEL TADİLAT İŞİ ELEKTRİK TESİSATI TEKNİK ŞARTNAMESİ

BOĞAZİÇİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ MÜKELLEFLER GRUP BAŞKANLIĞI YENİBOSNA HİZMET BİNASI GENEL TADİLAT İŞİ ELEKTRİK TESİSATI TEKNİK ŞARTNAMESİ BOĞAZİÇİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ MÜKELLEFLER GRUP BAŞKANLIĞI YENİBOSNA HİZMET BİNASI GENEL TİLAT İŞİ ELEKTRİK TESİSATI TEKNİK ŞARTNAMESİ Tadilat yapılacak Hizmet Binasında genel olarak aşağıda sıralanan

Detaylı

ANALOG SANTRALLAR IP HYBRID SANTRALLAR

ANALOG SANTRALLAR IP HYBRID SANTRALLAR Telefon Santralları ANALOG SANTRALLAR IP HYBRID SANTRALLAR Analog Telefon Santralları MT300S Telefon Santralı STAR1S STAR2S MT26S IP Tabanlı Telefon Santralları IP SANTRALLAR IP Tabanlı Telefon Santralları

Detaylı

İNFOSET İNFOSET Ses Kayıt Sistemi v2.0. Sistem Kataloğu

İNFOSET İNFOSET Ses Kayıt Sistemi v2.0. Sistem Kataloğu İNFOSET İNFOSET Ses Kayıt Sistemi v2.0 Sistem Kataloğu İ N F O S E T S E S K A Y I T S İ S T E M İ V 2. 0 Sistem Kataloğu İnfoset Yazılım Marmara Cad.Yüksel Sok. 6/7 Pendik-İstanbul Telefon 216 379 81

Detaylı

DS200M DS200S DS200 Yeni Nesil IP İletişim Sistemi Satış Sunumu

DS200M DS200S DS200 Yeni Nesil IP İletişim Sistemi Satış Sunumu DS200M DS200S DS200 Yeni Nesil IP İletişim Sistemi Satış Sunumu 14 Haziran 2011 Yeni DS200 Serisi, gelişkin IP özellikleri ile klasik TDM santral yeteneklerini birleştiren orta ve büyük kapasiteli işletmelerin

Detaylı

SANAL SANTRAL HİZMETİ.

SANAL SANTRAL HİZMETİ. SANAL SANTRAL HİZMETİ 11:29 18/08/12 11:29 18/08/12 BULUT SANTRAL (SANAL SANTRAL) NEDİR? Bulut Santral (Sanal Santral), eski tip fiziksel telefon santrallerinin yerini alan, bulut teknolojisiyle internet

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI ISDN SAYISAL TELEFON SANTRALI TEKNİK ŞARTNAMESİ

SAĞLIK BAKANLIĞI ISDN SAYISAL TELEFON SANTRALI TEKNİK ŞARTNAMESİ SAĞLIK BAKANLIĞI ISDN SAYISAL TELEFON SANTRALI TEKNİK ŞARTNAMESİ A. KONU : Bu Teknik Şartname ITU ve Türk Telekomünikasyon A.Ş. standartlarına uygun, tamamen solid state yarı iletken devre elemanlarından

Detaylı

PLUSPBX IP SANTRAL SİSTEMİ ÖZELLİKLERİ

PLUSPBX IP SANTRAL SİSTEMİ ÖZELLİKLERİ PlusPBX, analog santrallerin yerini alan yeni nesil IP PBX santral sistemidir. Dünyanın neresinden olursa olsun ip ağında olan tüm dahilileriniz santralinize bağlanarak ofis içindeymiş gibi ücretsiz görüşebilir,

Detaylı

g:t;tt,k utd;til" Tebtiginde yer alan trbbi matzemeler igin sut kodu, Tebli$de yer almayan malzeme olmast

g:t;tt,k utd;til Tebtiginde yer alan trbbi matzemeler igin sut kodu, Tebli$de yer almayan malzeme olmast lstem No Talep Eden Blrim : 13543: 1413010 : BILGI I$LEM KooRDINATORLUGU T.C. FIRAT urivensiresi xesraruesl DONER SERMAYE lglerue elnlirtl ELAZI6 TEKLIF ISTEME FORMU Frrat Universitesi Hastanesl ihtlyacr

Detaylı

KÜÇÜK KAPASİTELİ SANTRALLAR MS26S MS26C MS38S MS38C

KÜÇÜK KAPASİTELİ SANTRALLAR MS26S MS26C MS38S MS38C KÜÇÜK KAPASİTELİ SANTRALLAR MS26S MS26C MS38S MS38C KAREL KÜÇÜK KAPASiTELi TELEFON SANTRALLARI, MUAYEHANE, BÜRO GiBi işyerleri; KÜÇÜK işletmeler VE EVLER için TASARLANMIŞTIR. KULLANICI ihtiyaçlari EKSiKSİZ

Detaylı

1.3 Montaj, Bakım ve İşletme için gerekli aletler ve yedek parçalar.

1.3 Montaj, Bakım ve İşletme için gerekli aletler ve yedek parçalar. BÖLÜM ES0732 TELEFON SANTRALİ 1 KAPSAM 1.1 Projelerde gösterilen ve Şartnamede açıklanan Telefon Santrali ve gerekli diğer ekipmanların temin montaj, bağlantıları ve devreye alınmasını içermektedir. 1.2

Detaylı

4. Dozallama grrrngasr (1 adet)

4. Dozallama grrrngasr (1 adet) 3'LU MEMBRAN FlLrRAsyoN slsteml TEKNIK 9ARTNAMESI (100 Ml Huni Hacimli) ' Membran filtrasyon sistemi a9a!rdaki malzemelerden olugmahdrr, 1. Ugki Paslanmaz Qelik Manifold (1 adet) 2. Vakum Pompasr (1 adet)

Detaylı

KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM

KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM YÜKSEK PERFORMANSLI VE ESNEK BİR ÇÖZÜM: IP DECT IP DECT Karel IP-DECT s stem, ş rketler n g derek artan kablosuz haberleşme ht yaçlarına ve şyer nde hareket

Detaylı

TELEFON SANTRALLARI FİYAT LİSTESİ

TELEFON SANTRALLARI FİYAT LİSTESİ TELEFON SANTRALLARI FİYAT LİSTESİ IP Hibrit Santrallar : IPX-1000 IPX-100 IPX-10P IPX-10S Analog Santrallar: MT300 STAR1 STAR2 MT26 KTS500 KTS-300-DSS Fabrika Merkez:Meclis Mah.Atatürk Cad. No: 47 34785

Detaylı

KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM

KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM YÜKSEK PERFORMANSLI VE ESNEK BİR ÇÖZÜM: IP DECT IP DECT Karel IP-DECT s stem, ş rketler n g derek artan kablosuz haberleşme ht yaçlarına ve şyer nde hareket

Detaylı

TELEFON SANTRALLARI FİYAT LİSTESİ

TELEFON SANTRALLARI FİYAT LİSTESİ TELEFON SANTRALLARI FİYAT LİSTESİ IP Hibrit Santrallar : IPX-1000 IPX-100 IPX-10P IPX-10S Analog Santrallar: MT300 STAR1 STAR2 MT26 KTS500 KTS-300-DSS Fabrika Merkez:Meclis Mah.Atatürk Cad. No: 47 34785

Detaylı

rexlir isreue FoRMU euzg

rexlir isreue FoRMU euzg lstem No :18073: 15/1501 Talep Eden Blrim :FTR TEDAVI Urulresi T.C. FTRAT Uuivensiresl xnsrenesi o6xen SERMAYE i$uerntte einiml euzg rexlir isreue FoRMU 17.03.2015 Frrat Universitesl Hastanesi ihtiyacr

Detaylı

GÖRÜNTÜLÜ İNTERKOM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (7" DOKUNMATİK DAİRE CİHAZLI)

GÖRÜNTÜLÜ İNTERKOM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (7 DOKUNMATİK DAİRE CİHAZLI) GÖRÜNTÜLÜ İNTERKOM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (7" DOKUNMATİK DAİRE CİHAZLI) 1. SİSTEM ÖZELLİKLERİ - Sistem Daire-kapı-kapıcı ve/varsa Güvenlik kombinasyonun da çalışacaktır. - Sistemin kablo yapısı DT8/CAT5

Detaylı

T.C. FrRAT Uulvensiresl xasranesi. o6xen SERMAYE lglernlte alnlirl. euzg rexulr lsreme FoRMU. TUTAT.ZETUTE/HIZTUTEI+iSTES+

T.C. FrRAT Uulvensiresl xasranesi. o6xen SERMAYE lglernlte alnlirl. euzg rexulr lsreme FoRMU. TUTAT.ZETUTE/HIZTUTEI+iSTES+ lstem No Talep Eden Blrim :BlLGl I$LEM KooRDINATORLUGU T.C. FrRAT Uulvensiresl xasranesi o6xen SERMAYE lglernlte alnlirl euzg rexulr lsreme FoRMU Frrat Universitesi Hastanesi ihtiyacr malzeme/hizmet satrn

Detaylı

KAREL KABLOSUZ İLETİŞİM ÇÖZÜMLERİ IP DECT SİSTEMLER

KAREL KABLOSUZ İLETİŞİM ÇÖZÜMLERİ IP DECT SİSTEMLER KAREL KABLOSUZ İLETİŞİM ÇÖZÜMLERİ IP DECT SİSTEMLER KAREL IP DECT SİSTEMİ, ÇALIŞANLARIN SÜREKLİ HAREKET HALİNDE OLDUĞU VE YOĞUN KABLOSUZ İLETİŞİM ÇÖZÜMÜNE İHTİYAÇ DUYULAN, ÖZELLİKLE FABRİKA, DEPO, HASTANE,

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Sayı : / 005 Konu : Teklif Mektubu Hakkında Merkezimizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere

Detaylı

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA i**-*; i,:; " "'": l ii"rl -' : ;.*:;".".-"*. j t:':,.,,. I,:i i rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA 1910412012 tarih ve 6292 sayrh orman Kdylulerinin Kalkrnmalannrn Desteklenmesi ve Hazine

Detaylı

2N STARGATE. 1 ISDN PRI portuilebağlantı. Telefon Santralinde mevcut PRI port a bağlanabilir. Ayrıca PRI port yatırımı yapılmasına gerek yoktur.

2N STARGATE. 1 ISDN PRI portuilebağlantı. Telefon Santralinde mevcut PRI port a bağlanabilir. Ayrıca PRI port yatırımı yapılmasına gerek yoktur. 2N STARGATE PRI FCT Akıllı geri arama Geri arama otomatik yönlendirme Sisteme dışarıdan erişim: DISA Cevapsız aramada SMS bildirimi SIM Kartlar arası dengeli trafik dağılımı ve sınırlama Ölçeklenebilir

Detaylı

Yeni nesil iletişimde kaliteli çözümünüz: PbxMaster Ip Santral Sistemi

Yeni nesil iletişimde kaliteli çözümünüz: PbxMaster Ip Santral Sistemi Çağrı Alın Çağrı Yapın Yeni nesil iletişimde kaliteli çözümünüz: PbxMaster Ip Santral Sistemi PbxMaster, yazılım tabanlı olarak SAZAK Telekom tarafından geliştirilmiş yeni nesil santral sistemidir. PbxMaster

Detaylı

İŞ YERİNDE HAREKET ÖZGÜRLÜĞÜ KAREL IP DECT SİSTEM

İŞ YERİNDE HAREKET ÖZGÜRLÜĞÜ KAREL IP DECT SİSTEM İŞ YERİNDE HAREKET ÖZGÜRLÜĞÜ KAREL IP DECT SİSTEM KAREL IP DECT SİSTEMİ, HER BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETME İÇİN, GELİŞMİŞ IP ÖZELLİKLERİ, ESNEK, ÖLÇEKLENEBİLİR YAPISI İLE EKONOMİK BİR KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMÜDÜR.

Detaylı

OTEL TELEFONLARI KAREL ANALOG VE IP TELEFONLAR

OTEL TELEFONLARI KAREL ANALOG VE IP TELEFONLAR OTEL TELEFONLARI KAREL ANALOG VE IP TELEFONLAR AMT-6110 AMT-6110S ANALOG TELEFON AMT-6110 Tek Hatlı 10 Adet Misafir Servis Tuşlu Analog Telefon AMT-6110S Tek Hatlı 10 Adet Misafir Servis Tuşlu Handsfree

Detaylı

YENİ NESİL IP PBX ÇAĞRI MERKEZİ

YENİ NESİL IP PBX ÇAĞRI MERKEZİ YENİ NESİL IP PBX ÇAĞRI MERKEZİ Gelin Eski Sisteminizi Akıllandıralım... Gelin Eski Sisteminizi Akıllandıralım... satis@testteknoloji.com.tr www.testteknoloji.com.tr 1996 yılından itibaren Çağrı Raporlama

Detaylı

VoIP Sistemleri. Voice Over Internet Protocol

VoIP Sistemleri. Voice Over Internet Protocol VoIP VoIP VoIP Sistemleri Voice Over Internet Protocol Temel Bilgiler PSTN (Public Switched Telephone Network): Telekom operatörlerinin, dünya genelinde temel iletişim hizmeti sunmak için kullandıkları

Detaylı

Enerjimiz Herseye Yeter

Enerjimiz Herseye Yeter PERSONEL GEÇİŞ CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ Parmak izi onaylama hızı 0.3 saniye veya daha az olmalıdır. Hata kabul oranı 0,00001 den daha yüksek olmamalıdır. Hatalı reddetme %0,01 veya daha az olmalıdır. Cihaz

Detaylı

@esi. T.C. Harran Universitesi Tlp Fakiiltesi Aragttrma ve Uygulama Hastanesi. Genel Toplam(KDV Harig): LUER LOK ENJEKToR(N3s)KiLiTLi i6rue eonpr.

@esi. T.C. Harran Universitesi Tlp Fakiiltesi Aragttrma ve Uygulama Hastanesi. Genel Toplam(KDV Harig): LUER LOK ENJEKToR(N3s)KiLiTLi i6rue eonpr. T.C. Harran Universitesi Tlp Fakiiltesi Aragttrma ve Uygulama Hastanesi LUER LOK ENJEKToR(N3s)KiLiTLi i6rue eonpr. Genel Toplam(KDV Harig): @esi Meteoroloji Cad. $ANLIURFA lrtibattetefon:tel.: 0(414) 318

Detaylı

SafeLine SL1. SafeLine SL1, EN81-28 ve EN81-70 koşullarını tam olarak karşılar.

SafeLine SL1. SafeLine SL1, EN81-28 ve EN81-70 koşullarını tam olarak karşılar. Kataloğu - SafeLine 2011, EN81-28 ve EN81-70 koşullarını tam olarak karşılar. EN81-28 ve EN81-70 koşullarını yerine getirerek, asansörün en gelişmiş teknoloji olduğunu gösterirken ihtiyacınız olan tüm

Detaylı

YETKİLİ SATICI FİYAT LİSTESİ

YETKİLİ SATICI FİYAT LİSTESİ YETKİLİ SATICI FİYAT LİSTESİ SANTRAL / TERMİNAL / YAKINSAMA ÜRÜNLERİ OCAK 2017 A) MÜŞTERİ SATIŞ KOŞULLARI MS SANTRAL VE FİYAARI KAREL MS26S (2/6 sabit kapasiteli) 659 KAREL MS26C (2/6 sabit kapasiteli)

Detaylı

Sistem Nasıl Çalışıyor: Araç İzleme ve Filo Yönetim Sistemi

Sistem Nasıl Çalışıyor: Araç İzleme ve Filo Yönetim Sistemi arvento Araç Takip ve Filo Yönetim Sistemleri ile araçlarınızı 7 gün 24 saat on-line ve geçmişe yönelik olarak izleyebilir, hızlarını, izlemiş oldukları güzergahı, duraklama yaptıkları yerleri uzaktan

Detaylı

^;*r*ffif,;:: 2.2. SisteminQahgtrrrlmasr. KALI AKCiGER MAKiNES cintzt rnrnix g.lnrn.luosi

^;*r*ffif,;:: 2.2. SisteminQahgtrrrlmasr. KALI AKCiGER MAKiNES cintzt rnrnix g.lnrn.luosi KALI AKCiGER MAKiNES cintzt rnrnix g.lnrn.luosi 1. GEIIEL $ARTLAR 1.1 Teklif edilen cihaz, teknik qartname maddelerine uygun en son model olacaktrr. Teklif veren firma cihazrn marka ve modelini belirtecektir.

Detaylı

Zilabs VoIP uygulaması için ADSL Ayarları

Zilabs VoIP uygulaması için ADSL Ayarları Zilabs VoIP uygulaması için ADSL Ayarları VoIP üzerinden santralinize çağrıların gelebilmesi için yapılması gereken iki temel aşama vardır: Statik IP adresine sahip olmak ve ADSL modeminizde port yönlendirmesi

Detaylı

,667. YAKLA$IK MALiYETE ESAS F,ORM AI)ANA. Miidiirltiptimiiziin ihtiyacr olan agagda cinsi, miktan ve dzellikleri ilen (10)

,667. YAKLA$IK MALiYETE ESAS F,ORM AI)ANA. Miidiirltiptimiiziin ihtiyacr olan agagda cinsi, miktan ve dzellikleri ilen (10) Sayl Konu,667 : Yaklagrk Maliyet. T.C. ADANA VALiLidi Halk Safl{r Mtidiirtiilii AI)ANA YAKLA$IK MALiYETE ESAS F,ORM MUESSESESiNE Miidiirltiptimiiziin ihtiyacr olan agagda cinsi, miktan ve dzellikleri ilen

Detaylı

ÇAĞRI MERKEZİ SYS SESLI YANIT SISTEMLERI

ÇAĞRI MERKEZİ SYS SESLI YANIT SISTEMLERI ÇAĞRI MERKEZİ SYS SESLI YANIT SISTEMLERI SESLİ YANIT SİSTEMLERİ Ses teknolojisinde uzman yaklaşım! SYS Sesli Yanıt Sistemleri Kuruluş:1992 Çalışan sayısı:38 Ofisler: Yıldız Teknopark Ankara Ürünler ve

Detaylı

Telekomünikasyon Uygulamalarında Cihaz Seçme Kılavuzu

Telekomünikasyon Uygulamalarında Cihaz Seçme Kılavuzu Telekomünikasyon Uygulamalarında Cihaz Seçme Kılavuzu Telekom Üzerinden UMTH Üzerinden GSM / FCT Sinyalli(12Khz) Sinyalsiz Analog Hat İnternet Santral Callshop - Dikon Set - Dikon Set(A,B,C tipi) - FCT

Detaylı

l. Fiyatlar KDV Harig Olacakhr.

l. Fiyatlar KDV Harig Olacakhr. T.C. 5A6LIK BAKANLI6I BURSA SAdLIK MUDURLUGI, Sayrn Teklif istenmesi Salhk Miidiirliifii Acil Salhk Hizmetleri istasyonlarrna 5 Adet Giig Kaynalr Ahmr igine ait agaptda cinsi, dzellikleri ve miktan belirtilen

Detaylı

2N EasyGate 2 E a E s a y s G y a G t a e Anal a o l g F CT

2N EasyGate 2 E a E s a y s G y a G t a e Anal a o l g F CT 2N EasyGate 2N EasyGate Analog FCT Tüm santraller ile tam uyumludur Farklı yönlere dakika sayma ve çağrı kısıtlama Şehir içi aramalar için alan kodu ekleme 12 / 16 KHz ücretlendirme desteği CLIP Arayan

Detaylı

www.airties.com 7/24 destek hattı 444 0 239 Kolay kurulum CD si Üç yıl garanti Üç yıl garanti YM.WR.6372.UM.TR.D00REV24032011

www.airties.com 7/24 destek hattı 444 0 239 Kolay kurulum CD si Üç yıl garanti Üç yıl garanti YM.WR.6372.UM.TR.D00REV24032011 www.airties.com Kolay kurulum CD si Üç yıl garanti 7/24 destek hattı 444 0 239 7/24 destek hattı 444 0 239 Üç yıl garanti YM.WR.6372.UM.TR.D00REV24032011 Kablosuz yaşam Hızlı kurulum kılavuzu 2 VoIP Portlu

Detaylı

T.C. SAdLIK BAKANLIEI TiJRKiYE KAMU HASTANELERi BiR[idi BATMAN 86LCE DEVLET HASTANESi

T.C. SAdLIK BAKANLIEI TiJRKiYE KAMU HASTANELERi BiR[idi BATMAN 86LCE DEVLET HASTANESi :f't T.C. SAdLIK BAKANLIEI TiJRKiYE KAMU HASTANELERi BiR[idi BATMAN 86LCE DEVLET HASTANESi Sayr : B. 10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : ]'eklif'e llavet Sa] In : Kufunlunruzun ihtiyacr olan AMELiYATHANE( Ilgilendiginiz

Detaylı

www.vescoalarm.com www.vescoalarm.com 1

www.vescoalarm.com www.vescoalarm.com 1 Alarm Sisteminiz Hakkında Bilmeniz Gerekenler Markalı alarm sisteminiz hakkında bilinmesi ve uygulanması gereken Teknik bilgiler asağıda sıralanmıstır. Sistem Kullanıcıları için uyarılar Alarm sisteminizin

Detaylı

-Zh- t, i) Alrg hattt bastng sensdru. ii) Alrg halttr damlacrk haznesi

-Zh- t, i) Alrg hattt bastng sensdru. ii) Alrg halttr damlacrk haznesi 1, Urun ozellikle inflamatuar barsak hastalrklarr (lbh) ulseratif kolit (UK) vb hastalrklarrn tedavisi ig;in uretilmig olmalrdrr. Bu iddia uretici prospektrisu ve brogurlerinde agrkga belirtilmig olmalrdrr,

Detaylı

IP TELEFON Türkçe Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu

IP TELEFON Türkçe Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu IP TELEFON Türkçe Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu SMT-i5243 Tanım IP Telefonlar sesi data paketlerine çevirerek her türlü data hattı üzerinden telefon görüşmesi sağlamaya yarayan cihazlardır. Bu sayede ADSL,

Detaylı

sayr, 81 z- Konu : Teklif Toplamfiyatyalntz..,... ...Tl,dir TEKTIFFORMU T.C. ADANA VALiLiGi Halk Sa$rfr MildUrtiifU

sayr, 81 z- Konu : Teklif Toplamfiyatyalntz..,... ...Tl,dir TEKTIFFORMU T.C. ADANA VALiLiGi Halk Sa$rfr MildUrtiifU T.C. ADANA VALiLiGi Halk Sa$rfr MildUrtiifU sayr, 81 z- Konu : Teklif TEKTIFFORMU Sna No Birim Fiyata Esas i9 Kalemini{ Adr Miktan Birimi Birim Fiyah([L) Toolam Fivatr(Tl) Laboratuvar Bilgi Ydnetim Sistemi

Detaylı

ENTERPRISE CONTACT CENTER

ENTERPRISE CONTACT CENTER call center ENTERPRISE CONTACT CENTER SAPHIRA ülkemizin uluslararası arenada ekonomik ve teknolojik rekabet gücünü artırıcı niteliklere sahip olmak üzere; İ.Ü. Teknokent yerleşkesi içerisinde, geliştirmelerin

Detaylı

GENEL MÜZİK YAYIN VE ANONS SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

GENEL MÜZİK YAYIN VE ANONS SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ GENEL MÜZİK YAYIN VE ANONS SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ A. GENEL : A.1. A.2. A.3. A.4. A.5. Sistem EN54-16 ve EN 60849 / IEC 60849 standartlarına tam olarak uymalıdır. Sistemi oluşturan tüm ekipmanlar ( CD,

Detaylı

ORCHESTRA BULUT VERİ MERKEZİ IP SANTRAL SES HİZMETİ

ORCHESTRA BULUT VERİ MERKEZİ IP SANTRAL SES HİZMETİ VERİ MERKEZİ IP SANTRAL SES HİZMETİ Bulut Santral Nedir? Veri Merkezindeki sunucularda barındırılarak şirketlerin santral hizmetini karşılayan sistemlerdir. Bulut santrallerin tek ihtiyacı, kapasitesine

Detaylı

ULAKNET VoIP Servisi ve VoIP Çalışma Grubu

ULAKNET VoIP Servisi ve VoIP Çalışma Grubu ULAKNET VoIP Servisi ve VoIP Çalışma Grubu Neşe Kaptan Koç III. ULAKNET Çalıştayı ve Eğitimi Adnan Menderes Üniversitesi Didim MYO/Aydın 31 Mayıs - 3 Haziran 2009 Gündem VoIP nedir? VoIP için Kullanılan

Detaylı

OSOS KAPSAMINDA KULLANILACAK SAYAÇLARIN ASGARİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

OSOS KAPSAMINDA KULLANILACAK SAYAÇLARIN ASGARİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ DAĞITIM ŞİRKETLERİNCE KURULACAK OSOS KAPSAMINA DAHİL EDİLECEK SAYAÇLARIN, HABERLEŞME DONANIMININ VE İLAVE TEÇHİZAT VE ALTYAPININ ORTAK ASGARİ 1. OSOS KAPSAMINDA KULLANILACAK SAYAÇLARIN ASGARİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Detaylı

Operatör panelleri FED

Operatör panelleri FED Operatör panelleri FED 120x32 to 1024x768 piksel çözünürlük Text bazlı monokrom ve renkli dokunmatik ekranlı tipler Entegre web tarayıcılı tipler Kullanıșlı WYSIWYG editörleriyle kolay tasarım Sistemden

Detaylı

IP Sistem Özellikleri ve Kablo Türleri

IP Sistem Özellikleri ve Kablo Türleri IP AKS Sistemi IP Sistem Özellikleri ve Kablo Türleri Özellikleri: Sınırsız kapasite Daireler arası görüşme Çevre birimi olarak sadece switch kullanılır Bloklar birbiriyle switchler üzerinden bağlanır

Detaylı

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ IP TELEFON SİSTEMİ

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ IP TELEFON SİSTEMİ BİLECİK ÜNİVERSİTESİ IP TELEFON SİSTEMİ Bilecik Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 12.01.2012 Neden IP Telefon (1/9) 2 Önceki santral hurdadan hibe idi 15 sene öncesinin teknolojisi. Maksimum

Detaylı

RAGE-VP4 KULLANMA KILAVUZU

RAGE-VP4 KULLANMA KILAVUZU RAGE-VP4 KULLANMA KILAVUZU V:1.0 1 İÇİNDEKİLER SAYFA Cihazın Genel Özellikleri... 3 Çağrıların Ücretlendirilmesi... 4 Voip/Gateway İle Otel Uygulamaları... 5 PSTN hatlarda Otel Uygulamaları... 6 Callshop

Detaylı

www.airties.com 7/24 destek hattı 444 0 239 Kolay kurulum CD si Üç yıl garanti Üç yıl garanti YM.WR.5341.UM.TR.D01REV07062011

www.airties.com 7/24 destek hattı 444 0 239 Kolay kurulum CD si Üç yıl garanti Üç yıl garanti YM.WR.5341.UM.TR.D01REV07062011 www.airties.com Kolay kurulum CD si Üç yıl garanti 7/24 destek hattı 444 0 239 7/24 destek hattı 444 0 239 Üç yıl garanti YM.WR.5341.UM.TR.D01REV07062011 Kablosuz yaşam Hızlı kurulum kılavuzu Kablosuz

Detaylı

İnternet ve İnternet Tarayıcıları BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ DERS NOTU - 2

İnternet ve İnternet Tarayıcıları BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ DERS NOTU - 2 İnternet ve İnternet Tarayıcıları BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ DERS NOTU - 2 Ağlar ve Internet Ağ, iletişim aygıtları ve iletim ortamı yoluyla, genellikle kablosuz olarak bağlanan bilgisayar ve aygıtların

Detaylı

Yiirtrgrr.'Adala lcl: f.l.jll"l j4.l l9 l: - ti.l2l j;,4 0-1 {l:t. l:j+il irar:0.tll 144 1r) 12. ll )agllk tvluou ugu

Yiirtrgrr.'Adala lcl: f.l.jlll j4.l l9 l: - ti.l2l j;,4 0-1 {l:t. l:j+il irar:0.tll 144 1r) 12. ll )agllk tvluou ugu T.C. ADANA VALILICi i! ^ -!!. ll )agllk tvluou ugu Sayr:77090304.Satrnalma / I 5 I Konu: Teklif Formu 20 I 05 /20ts TEKLIF FORMU Miidiirltigiimiize bagh Saglk Bilgi Sistemleri $ube Miidiirliifii'niin ihtiyacr

Detaylı

VOIP. Voice Over Internet Protocol (Internet Protokolü Üzerinden Ses) SEBAHAT111TİN GÜÇLÜ FIRAT ÜNİVERSİTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ 1

VOIP. Voice Over Internet Protocol (Internet Protokolü Üzerinden Ses) SEBAHAT111TİN GÜÇLÜ FIRAT ÜNİVERSİTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ 1 VOIP Voice Over Internet Protocol (Internet Protokolü Üzerinden Ses) 16541905 SEBAHAT111TİN GÜÇLÜ FIRAT ÜNİVERSİTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ 1 VOIP NEDİR Açılımı; "Voice Over Internet Protocol" yani "Internet

Detaylı

2. A4 ÇOK FONKSĠYONLU YAZICI GENEL ÖZELLĠKLERĠ

2. A4 ÇOK FONKSĠYONLU YAZICI GENEL ÖZELLĠKLERĠ 1 KONU: Eğitimde Fırsat EĢitliğinin Sağlanması ve Zengin Öğrenme-Öğretme Ortamlarının OluĢturulması Amacıyla Fatih Projesi Kapsamında Ortaöğretim Okullarını Ġçeren Alım ĠĢidir. KISALTMALAR ĠĢbu Ģartnamede

Detaylı

IP Telefon Sistemi Kullanım Kılavuzu

IP Telefon Sistemi Kullanım Kılavuzu IP Telefon Sistemi Kullanım Kılavuzu Hazırlayan: Bursa Teknik Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Ekim 2015 İçindekiler 1 Set Düğmeleri... 2 2 Dâhili çağrı... 3 3 Harici Çağrı... 3 4 Dışarıdan Doğrudan

Detaylı

Smart-UPS On-Line SRC

Smart-UPS On-Line SRC Smart-UPS On-Line SRC 230V Bilgi Teknolojileri, Telekom ve Endüstriyel kullanımlar için giriş seviyesi çift çevrimli UPS Dünyada en zorlu güç koşullar için geliştirilmiş çok yönlü bir UPS Smart-UPS On-Line

Detaylı

XPEECH Kullanıcı Kılavuzu

XPEECH Kullanıcı Kılavuzu XPEECH Kullanıcı Kılavuzu Versiyon: V1.1 Tarih: Aralık, 2013 Xpeech Technology Co., Ltd.(www.xpeech.com) 1/8 İçerik XPEECH KULLANICI KILAVUZU GİRİŞ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 1. XPEECH KULLANICI WEB

Detaylı

kva KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

kva KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ kva KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ ÖZET Bu şartname Kesintisiz Güç Kaynağı (KGK) nın teknik özelliklerini açıklamaktadır. KGK, elektrik kaynağının kesilmesi ya da bozulması sırasında kritik yüke

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME. Teklif edilen her bir sunucu aşağıdaki teknik özellikleri karşılayacaktır;

TEKNİK ŞARTNAME. Teklif edilen her bir sunucu aşağıdaki teknik özellikleri karşılayacaktır; TEKNİK ŞARTNAME Bu şartname, Kurum ihtiyaçlarını karşılamak üzere satın alınacak olan 15 (onbeş) adet sunucu, 8 (sekiz) adet CNA kart ve 1 (bir) adet kabinetin minimum teknik özelliklerini tanımlar. 1.

Detaylı

OT 150/150D. Yatık Tip Buharlı Sterilizatörler

OT 150/150D. Yatık Tip Buharlı Sterilizatörler OT 150/150D Yatık Tip Buharlı Sterilizatörler İŞLEM DEĞERLENDİRME VE HATA UYARI SİSTEMİ Program çalışması sırasında sterilizasyon şartlarını sorgulayan proses değerlendirme sistemi sayesinde, sterilizasyon

Detaylı

TEKNİK ÖZELLİKLER. Giriş Beslemesi. Giriş besleme voltajı. Motor Çıkışı. Motor gerilimi. Aşırı yük ve kısa devre korumalı.

TEKNİK ÖZELLİKLER. Giriş Beslemesi. Giriş besleme voltajı. Motor Çıkışı. Motor gerilimi. Aşırı yük ve kısa devre korumalı. 1 TEKNİK ÖZELLİKLER Giriş besleme voltajı Maks. güç harcaması Besleme koruması Motor gerilimi Motor çıkış akımı Motor kontrol şekli Motor koruması Encoder tipi Encoder çözünürlüğü Encoder voltajı Kumanda

Detaylı

IP Telefon Sistemi Kullanım Kılavuzu

IP Telefon Sistemi Kullanım Kılavuzu IP Telefon Sistemi Kullanım Kılavuzu Hazırlayan: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Aralık, 2011 İçindekiler 1 Set Düğmeleri... 2 2 Dâhili çağrı... 3 3 Harici Çağrı... 3 4 Dışarıdan

Detaylı

OTOMATİK SAYAÇ OKUMA SİSTEMİ (OSOS) KAPSAMINA DAHİL EDİLECEK SAYAÇLARIN HABERLEŞME DONANIMININ VE İLAVE TEÇHİZAT VE ALTYAPININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

OTOMATİK SAYAÇ OKUMA SİSTEMİ (OSOS) KAPSAMINA DAHİL EDİLECEK SAYAÇLARIN HABERLEŞME DONANIMININ VE İLAVE TEÇHİZAT VE ALTYAPININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ OTOMATİK SAYAÇ OKUMA SİSTEMİ (OSOS) KAPSAMINA DAHİL EDİLECEK SAYAÇLARIN HABERLEŞME DONANIMININ VE İLAVE TEÇHİZAT VE ALTYAPININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ 1. TOROSLAR EDAŞ OSOS KAPSAMINDA KULLANILACAK SAYAÇLARIN

Detaylı

Siemens Gigaset A580 IP Phone Kurulum ve Kullanım Kılavuzu

Siemens Gigaset A580 IP Phone Kurulum ve Kullanım Kılavuzu Siemens Gigaset A580 IP Phone Kurulum ve Kullanım Kılavuzu Nisan-2012 Bu doküman Votel iletişim hizmetleri San. Ve Tic. A.Ş. tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları saklıdır. Hazırlayanlar: Mehmet ŞENGÜL

Detaylı

Ttirltriye Yiiksek lhtisas E. A. Hastanesi Strerilizasyon Bilgisayarh Takip ve Doktirnrantasyon Sistemi Teknik $artnamesi

Ttirltriye Yiiksek lhtisas E. A. Hastanesi Strerilizasyon Bilgisayarh Takip ve Doktirnrantasyon Sistemi Teknik $artnamesi Ttirltriye Yiiksek lhtisas E. A. Hastanesi Strerilizasyon Bilgisayarh Takip ve Doktirnrantasyon Sistemi Teknik $artnamesi Genel 6zellikler L Hastanemizin ameliyathane, poliklinik ve servislerde kullanrlan

Detaylı

T.C. Harran Universitesi Arattrrma ve Uygulama Hastanesi

T.C. Harran Universitesi Arattrrma ve Uygulama Hastanesi T.C. Harran Universitesi Arattrrma ve Uygulama Hastanesi l) iqin tanrmr 2) Amag Tanrmlar ihale stiresi ve hizmet ig tutarr Kapsam Teknik $artnameler Otomarik / 4) ihale strresi ve HizMET i$ TUTART infflzyonkemoterapisi

Detaylı

{sj. :*'1:o"*l::::tr#,l?H** 46. / J.* t2or2. 2 Kamera 2 Adet. T.C. ADAN,A. VALiLiGi il saghk Mtidiirtii[ti

{sj. :*'1:o*l::::tr#,l?H** 46. / J.* t2or2. 2 Kamera 2 Adet. T.C. ADAN,A. VALiLiGi il saghk Mtidiirtii[ti {sj + $rx*r'erlt {* ii}k s$rl*s$ T.C. ADAN,A. VALiLiGi il saghk Mtidiirtii[ti Sayr : B.10.4.iSM.001.0800/:satrnalma -tof?- Konu : Yaklagft Maliyet 46. / J.* t2or2 :*'1:o"*l::::tr#,l?H** Miidtirlii[rimiizi.in

Detaylı

yangin ihbar SiSTEnni vn GAZsONnURME Sisrpui rnxxir

yangin ihbar SiSTEnni vn GAZsONnURME Sisrpui rnxxir SAGLIK BAKANLIEI runxiyn KAMU HASTANELe ni rurunnu Bursa Kamu Hastaneleri Birlifi Genel Sekreterlili yangin ihbar SiSTEnni vn GAZsONnURME Sisrpui rnxxir $ARTNAMESi 1. Ronrsli romeinr oeorrrdr - Dedektor

Detaylı

Teknik Katalog [Osiloskop]

Teknik Katalog [Osiloskop] Teknik Katalog [Osiloskop] [OX 7204] PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C 34303 Küçükçekmece/ İstanbul Türkiye Mail: info@pce-cihazlari.com.tr Telefon: +90 (0)

Detaylı

İNFOSET İNFOSET Sesli Yanıt Sistemi v2.0. Sistem Kataloğu

İNFOSET İNFOSET Sesli Yanıt Sistemi v2.0. Sistem Kataloğu İNFOSET İNFOSET Sesli Yanıt Sistemi v2.0 Sistem Kataloğu İ N F O S E T S E S L İ Y A N I T S İ S T E M İ V 2. 0 Sistem Kataloğu İnfoset Yazılım Marmara Cad. Yüksel Sok. No:6/7 Pendik-İstanbul Telefon 216

Detaylı

TalksPBX. AktifTelecom bünyesinde uzun ar-ge çalışmaları ve saha deneyimleri sonucunda geliştirilmiştir.

TalksPBX. AktifTelecom bünyesinde uzun ar-ge çalışmaları ve saha deneyimleri sonucunda geliştirilmiştir. TalksPBX AktifTelecom bünyesinde uzun ar-ge çalışmaları ve saha deneyimleri sonucunda geliştirilmiştir. Full IP PBX ve Çağrı Merkezi yazılımıdır. Zengin modüller ve CRM ile komple çözüm sunarak, müşteri

Detaylı

BEIJER 2009 FİYAT LİSTESİ

BEIJER 2009 FİYAT LİSTESİ OPERATÖR PANELLERİ K10 Grafik operatör Paneli Monokrom 160x32 piksel 260,00 K20 Grafik operatör Paneli Monokrom 240x64 piksel 395,00 K30 Grafik operatör Paneli Monokrom 240x64 piksel 650,00 K60C Grafik

Detaylı

Neden IP Telefon Sistemi?

Neden IP Telefon Sistemi? Neden IP Telefon Sistemi? IP Telephony Pazari IP Telefon sistemine neden geçmeli? Yerel Alan Aglari (LAN) ve Genis Alan Aglari (WAN) veri altyapilari bilgisayarlar arasi haberlesme ve internet için zaten

Detaylı

Xpeech VoIP Gateway Konfigurasyon Ayarları. Xpeech VoIP ( Voice Over IP ) Gateway Cihazları Hakkında Genel Bilgiler

Xpeech VoIP Gateway Konfigurasyon Ayarları. Xpeech VoIP ( Voice Over IP ) Gateway Cihazları Hakkında Genel Bilgiler Xpeech VoIP Gateway Konfigurasyon Ayarları Bölüm 4 Xpeech VoIP ( Voice Over IP ) Gateway Cihazları Hakkında Genel Bilgiler Bu bölümde Xpeech VoIP Gateway cihazları ile herhangi bir STH operatörüne gerek

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Belge Numarası: BST-MN-UC-0002 Başlık: Avaya E129 SIP Hızlı Başvuru Kılavuzu Yürürlük Tarihi: 16.12.2014 Sorumlu Birim: Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri Daire Başkanlığı Sayfa 1 / 11 Avaya E129 SIP Telefon

Detaylı

ArCloud Müşteri Müracat Elemanı. Arçelik Bulut Servis İletişim Merkezi. Kullanım Kılavuzu

ArCloud Müşteri Müracat Elemanı. Arçelik Bulut Servis İletişim Merkezi. Kullanım Kılavuzu Arçelik Bulut Servis İletişim Merkezi Kullanım Kılavuzu 1 İÇİNDEKİLER 1. ArCloud 3 2. ArCloud Ekranları 3 2.1. Ana Sayfa 3 2.2. Online İzleme 4 2.2.1. MME Operasyon Paneli 4 2.2.2. Kayıp Çağrılar 5 2.2.3.

Detaylı