IP SAYISAL TELEFON SANTFTALI TEKNiK ozeuirueni

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "IP SAYISAL TELEFON SANTFTALI TEKNiK ozeuirueni"

Transkript

1 IP SAYISAL TELEFON SANTFTALI TEKNiK ozeuirueni 1. KONU Bu d6kuman ile ip sayrsal telefon santrahnda bulunmast gerekli asgari teknik ozellikler, kalite standartlarr, gar-anti ve servis kogullarr, sistem montajt, operatdr ve teknik personel egitimleri tarif edilmigtir. istenilen i.irunlerin sayl ve kapasiteleri: Caller ld destekli dahili hat sayrsl Caller ld destekli harici hat saylsl Sayrsal abone saytsl VolP kanal (lp Trank) sayrsl Webden trkla konug (Click to call) kanal saytst Otomatik ses kaytt kanal saytst Analog telefon makinast saylsl Renkli LCD li saytsal set saytst GorUntUlU lp set saytsl Softphone abone saylsl PC Konsol yaztltmt saylsl (CTl Lisanst, pc harig) lp Abone (SlP / H.323) sayrsl Sesli Yanlt Sistemi (Robot Operatdr) kanal saytst SesliYanrt Sistemi mesaj kaytt suresi (Dakika) Qa$rr Kayrt ve Ucretlendirme va raporlama yaztltmt lp Dect Baz lstasyon saylsl Dect el Unitesi Kuru tip aku (12V ---Ah) Ana dalrtrm gattst ve modulleri (Qift taraflt) I GENEL ozeuixlen 2.1 Santral Ureticisi ISO-9001 Kalite Belgesi, TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi, Sanayi Bakanlrgr Satrg Sonrasr Hizmet Yeterlilik Belgesi, CE Belgelerine sahip olmaltdtr. 2.2 UrUnler, yeni ve kullanrlmamrg olmalrdrr. Uzerinde gekil bo:zuklu$u, gizik, gatlak, ktrtk, pas olmamafidrr. Sistemde tum metal aksam paslanmaya ve l<orozyona kargt korunmug olmaltdtr. 2.3 Santral, bu d6kumanda istenilen kapasite ve 6zelliklerde bagka yerlerde kurulmug ve galrgryor olmaltdtr. 2.4 Telefon santralr, ITU-T (lnternational Telecommunication ljnion Telecommunication) standaftlarr ile teknik de$erlerine uygun olmaltdtr

2 3. sisrem Ozeuixleni 3.1 Teknoloji: Santral devre ve paket anahtarlama (circuit ve packet switching) teknolojilerini entegre sunan yaprda olmahdrr. Santral, Uretici firmanrn Uretti$i en son model ve versiyonda olmalrdrr. Santrala: - Devre anahtarlamalt terminal ekipmanlart (Saytsal, analog telefon v.b.) - Devre anahtarlamah drg hatlar (Analog dtg hat v.b.) - Paket anahtarlamalrterminal ekipmanlarr (lp telefon, lp softphone v.b.) - Paket anahtarlamalr dtg hatlar (tp trank v.b.) baglanabilmelidir. Santralda modern, az giig harcayan yarr iletken elemanlar kullanrlmtg olmaltdtr. Santral, olugturulmug veya olugturulabilecek gebekelerde galrgahilmesi i9in, RDTT, DTMF, Dekadik sinyallegmeleri desteklemelidir. 3.2 Santral Yaztltml: Santralrn yaztltmt yuksek seviyeli (C vb.) bir dille yazrlmtq olmalldtr. 3.3 Santral Yazlltmtnt Gtincelleme: GUncellenen santral yazrlrmlarr, santralrn iglemesinde kesintiye sebep olmadan sisteme ygklenebilmelidir. Santral yazrhmrnrn guncellenmesi strastnda santraltn higbir Unitesinin enerjisinin kesilmesine ihiiyag olmamah ve donantmsal de$igikliler (eprom de$igtirme v.b.) yaprlmamalrdrr. Santral guncelleme dncesi yaztltmt da hafrzasrnda tutabilmeli ve isteniidiginde bir daha yukleme yaprlmadan eski yazrltma donebilmelidir. 3.4 Santrahn Programlanmast ve Kullantcllar: Santralrn programlanmasr internet protokolu Uzerinden herhangi bir web browser (internet gezg-ini) kullanrlarak kolaytrkla yaprlabilmelidir. Programlama..igin ozel bir program ia Oa pc'ye ihtiyag duyuimamahdrr. Santrala erigim igin farklr seviyelerde yeiliilere sahip kullinrcrlai ianrmlanabilmelidir. Programlama igin yaprlan tum girig grkrglar bir log dosyastnda tutulabilmelidir. 3.5 Uzaktan Erigim (Web araytiz): Santrala lp (internet protokolu) kullanrlarak uzaktan erigilebilmelidir. Uzaktan erigim igin santraltarafrnda yer alan donanrm entegre olmaltdrr. lp Uzerinclen uzaktan erigim ile: - Santraltnprogramlanmast - Santraltn yaztltmtntn guncellenmesi - Qa$rr kayttlartntn toplanmast - Alarm ve sistem bilgilerinin toplanmast - Saklr parametrelerin yedeklenmesi ya da yedeklenen parametrelerin santrala geri yuklenmesi - bayrsal setlerde kullanrlan rehberin olugturulmast, yedeklenmesi ve tekrar yuklenebilmesi - GdrUgme ses kayltlartnln toplanmast mumkun olmaltdtr. Santrala uzaktan erigim igin, santral taraftnda pc v.b. harici bir donantm kullanrlmamalrdrr. Santral Uzeiinde bulunan analog, saytsal ie ve dl9 hat portlarr ile lp trank ve lp abonelerin programlanmasr igin farklr a"ayuz programlart kullanllmamaltdtr'

3 3.6 Santrahn Tekrar Baglatllmast: Santral manuel ya da otomatik restart (tekrar baglatma) yaprldrktan sonra ktsa zamanda tam galrgrr duruma gelmelidir. Tam galrgrr duruma gelnre zamail 3 dakikayt gegmemelidir. 3.7 Caller ld (Arayan Numarayt Gorme): Santralrn: - TUm analog drg hatlarr Caller ld (arayan numara) yi algtlayabilmeli - TUm analog abone hatlarr Caller ld (arayan numara) yi g6nderebilmelidir. 3.8 Numara Analizi: Santral detayh aranan ve arayan numara analizlerini yapabilmelidir. En az 24 rakama kadar 6n numara analizi ve de ardrndan ydnlendirme yaprlabilmelidir. Alternatif ydnlerinin tantmlanabilmesi mumkun olmaltdtr. 3.9 LCR (Otomatik Y<in Segimi): Santral drg hat aramalarrnda numara analizinin ardtndan otomatik olarak en hesaplt yonu segebilmelidir. (Least Cost Routing). En hesaph ydnun uygun olmamast (hatttn bolu olm-asr, kopuk olmasr, sure kotasrnrn dolu olmast v.b.) durumunda ikinci en hesaplt alternatif yon otomatik olarak segilebilmelidir. Alternatif ydnlerin saytstnda herhangi bir krsrtlama olmamaltdtr. Ana ydn ve bu ydnun alternatifleri karrgtk olarak - Devre anahtarlamah drg hatlar (Analog drg hat, fct hat v.b.) - Paket anahtarlamalr drg hatlar (lp trank, fct trank v.b.) olabilmelidir. Ornek olarak; santralda belirli bir drg hat numarast igin ana ydn bir lp trank, birinci alternatif yon FCT, ikinci alternatif yon bir bagka lp trank olarak programlanabilmelidir Ucretlendirme: Santral, devre anahtarlamah dr9 hat (Analog drg hat v.b.) ve lp trank Uzerinden yaptlan harici aramalarda: - Aramayt Ucretsiz raporlama - Aramayr Ucretlendirme analizi sonrasl Ucretlendirme kabiliyetlerine sahip olmal td t r. Aynr dr9 hat ve/veya lp trank gruplarr igin, bir gun iginde 24 ya da daha fazla saytda degigik tarife uygulanabilmelidir Tonlar: Santraldaki tum tonlarrn (gevir sesi, meggul, galma v.b.) seviye, frekans ve de kadanslart online olarak girilecek parametreler ile programlanabilmelidir. Degigikliklerin aktif olmast igin santralrn tekrar baglatllmasrna ihtiyag olmamaltdtr Anonslar: Santrala en az 100 farkh anons kaydedilebilmelidir. Her anonsun suresi en az 2 dakika olmaltdtr. Kaydedilen anonslar: - Sesli yantt sistemi (ACD - Automatic Call Distribution) - Sesli posta brrakma ve dinleme (Voice Mail) - Otomatik ses kaydt dncesi uyart hizmetlerinde kullanrlabilmelidir. Anonslarrn kaydt, santrala yuklenmesi ve santraldan yedeklenmesi srrasrnda lisans gerektiren 6zel programlar kullantlmadan standaft bir bilgisayar ile yaptlabilmelidir.

4 Sinyallegme Analizdrti: Santraldaki dr9 hat ya da abonelerin sinyal akrglarr detaylr olarakl takip edilebilmelidir Kredili Aboneler: Santralda her abone igin ayrr gdrugme kredi limiti tahsis edilebilmelidir. Tahsis edilen krediden, kullanlldrklari servistei ve yaptrklarr ig ve dr9 hat gdrugmeleri igin alrnan ucret /darbe miktarr eksiltilerek, kredisi biten aboneye servisleri kullanrma, i9 hat veya dtq hatla g6rugme imkanr verilmemelidir. Abonelerin verilen ve kullantlarn kredi bilgileri santraltn silinmez haftzalart nda saklanmaltdt r Santral Ortak Haftzast: Santralda en az adet telefon numarastnrn kaydedilekrildi$i ortak haftza alant olmalrdrr. Ortak haflzadaki numaralar ktsa kodlarla aranabilmelidir. istenirse yetki seviyesi krsrtlr olan aboneler de ortak hafrzada kayrth numaralart ortak haftzadan arama servisini kullanarak arayabilmelidir Modi.iler yapr: Santral moduler yaprda ve en az 56 porta kadar genigleyebilnre kabiliyetinde olmaltdtr' Tevsii kapasitesine kart ilavesi ile ulagrlabilmelidir. Bunun igin santraltn iglemci, anahtarlama, bellek gibi sistem ani Unitelerinde de$igiklik yaptlmamaltdtr. Sistem, esnekligi agrsrndan abone ve harici hat kartlarrntn kiabin igindeki yerleri sabit olmamaltdtr Arayiizler: Santralda aga$rdaki arayuzler bulunmaltdtr' - EthernetaraYOzO - Analog abone arayuzl - ifitelli sayrsal abone arcyuzu - Analog dt9 hat arayozu Santralrn - arayiz ve sinyallegme gekilleri ilgili ITU-T, ETSI ve diger uluslararast standartlara uygun olmaltdtr Trafik Kapasitesi: Santralda erlang de$erleri : - Sayrsal arayuzler igin 1 - Analog arayuzler igin 1 olmaltdtr Abone Hattt Besleme ve DC Dongii Direnci: Santralrn abone hatlarr 48VDC ile surulebilmelidir. Abone hatlarrnda DC ddngu direnci telefon makinasr harig en az25oo ohm olmalrdrr. YUksek voltaj ve aktm korumasr ITU-T K.201K.21 tavsiyelerine uygun olmal tdtr Servis Erigilebilirligi: Santral agagrdaki servisleri tum analog abonelerinin kullantmtna aynl anda sunabilmelidir. DTMF arama DP arama Caller ld : o/o10q (her abone kullanabilmeli) : o/o10q (her abone kullanabilmeli) : %1OO (her aboneye Caller ld'li telefon ba$lanabilmeli)

5 KdtUcUl arama takibi : %100 (her abone isterse servisi galtgttrabilmeli) 3.21 Bilgilerin Korunmast: Santrala gelen enerjinin butunuyle kesilmesi durumunda, santraldaki bilgiler korunmalt ve enerjinin yeniden gelmesi ile hig bir bilgi kaybr olmadan ve iglem gerektirmeden normal gahgmaya baglamalrdrr. Santralda yaprlan birtakrm de$igiklikler sistem bellegine aktarrldrktan sonra, enerji kesilse bile bu bilgilerin yeniden yuklenmesi gerekmemelidir Kittil Amagh Qa$n Takibi: Santralda k6tu amagh ga$rrnrn tespiti (Malicious Call Trace) ozelli$i bulunmalt, bu aramalar 9a!rr kayrt grktrlartnda gdrulebilmelidir Yetkilendirme: Telefon santralrna baglr abonelerin harici hat erigimleri (yetkileri) programlanabilmelidir. Bu yetkiler ile abonenin hangi aramalarr (Dahili, gehirigi, gehirlerarast, uluslararast, GSM, lp, ortak hafzada kayrth numaralar v.b.) yaprp yapamayaca$r belirlenebilmelidir Kigisel Gciri.igme Kaydr: Santralda analog, sayrsal ve lp aboneler isterlerse yaptrklarr gdrugmeleri kaydedebilmelidir Otomatik Kayrt : Santralda 6nceden belirlenen devre anahtarlamalr ig ya da drq hatlarrn gorugmelerinin ses kayrtlarrnr otomatik olarak kaydedebilme 6zelli$i olmaltdtr. Bu kayrtlar hem gelen hem de giden sesi igermelidir. GdrUgme ses kayrtlarr bilgisavara indirilebilmeli ya da tanrmlanan bir ftp sunucuya otomatik olarak gdnderilebilmelidir. Qtkan, gelen, aranan numaraya gdre kayrtlar bilgisayardan segilebilmelidir. Santral ses kaydrna baqlamadan 6nce bii anons ile uyarr verebilmelidir. Uyarr anonsunun kaydl, santrala yuklenmesi ve santraldan yedeklenmesi srrasrnda lisans gerektiren ozel prrogramlar kullanrlmadan standart bir bilgisayar ile yaptlabilmelidir Qagrr Merkezi (Gall Genter) Uygulamalan: Telefon santralt, Qa$rr Merkezi Uygulamalartnda; - Gelen ga$rrlar konu ve 6ncelik strastna gdre uygun operatone aktarrlabilmelidir. - Qa$rrnrn sisteme gelmesinden sonlanmasrna kadar gegen suregte butun agamalar raporlandt rt labilmelidi r. - TUm hatlardan yaprlan g6rugmelerin gift taraflr olarak ses kayrtlarrnl alabilmelidir. - Sistem y6neticisi tarafrndan geriye ddnuk istenilen kriterlere gdre arama yaptlarak, alrnan ses kayttlarr dinlenebilmelidir. - Yetki seviyeleri tanrmlanmrg sistem ydneticileri, web browser Uzerinden santral yonetimini gergeklegtirebilmelidir TAPI deste$i: Santral Windows TAPI protokolunu desteklemelidir. Bu s;ayede Windows igletim sistemine sahip bilgisayarlardaki TAPI protokolu destekleyen (Microsoft Outlook vb.) yazr I r mlarla santral t n entegrasyonu sa$lanabilmelidir SNMP destesi: Santral SNMP protokoli.rnu desteklemelidir.

6 3.29 9ahgma $artlan: Sistem OoC ile +45oC gevre srcaklr$r srnrrlarr iginde ve %0 - %85 ba$tl nemde galrgmalrdrr. 4. Dtg HAT (TRANK) ozeli-ixleni 4.1 Analog Drg Hatlar: Santral harici kartlarr ani agrrr gerilimlere kargr korumalt olmalrdtr. YUksek voltaj ve aktm korumasr ITU-T K.2O1K.21 tavsiyelerine uygun olmalrdtr. Drg hratttn bagka bir dtq hatta ba$lanmasr durumunda gdrugme biti$inde drg hatlar takth kalmamaltdtr. Alternatif Telekom Firmalarr ile analog drg hatlar Uzerinden ekonomik tarifeli aramalar yaprlabilmelidir. Tek bir analog drg hat Uzerinden en az dort farklr yone yaptlacak aramalarda, santral Uzerinden sure krsrtlamast (A operat6rune 1000 dakika, B operatdrune 2000 dakika, C operatdrune 3000 dakika, D operartdrune 4000 dakika gibi) yaprlabilmeli ve sure bitiminde alternatif yonler tantmlanabilmelirdir. Fatura kesim tarihi ile birilt<te sure krsrtlamasl sayaglarr yeniden baglamahdrr. Ayrtca Ucretlendirme programrndan yaprlan gdrugmeye ait Ucret, arananlarayan abone bilgileri ile tarih ve saat bilgileri altnabilmelidir. 4,21P Drg Hatlar: Santral harici H.323 gatekeeper ve SIP registrar'lara kayrt olabilmelidir. Bdylece santral: - Bir bagka santrala H.323 protokolu ile - Bir bagka santrala SIP protokolu ile - Alternatif telekom operatorune H.323 protokolu ile - Alternatif telekom operatdrune SIP protokolu ile baglanabilmelidir. Santral lp drg hat aramalarrnda numara analizinin ardtndan otomatik olarak en hesaplt y6nu (Least Cost Routing) segebilmelidir. En hesaplr ydnun uygun olmamast (hatttn dolu blmasr, kopuk olmasr, iure kotasrnrn dolu olmast v.b.) durumunda ikinci en hesaplt alternatif yon otomatik olarak segilebilmelidir. 4.3 FCT Uygulamalan: Santralrn fijrici hatlarrna GSM arabirim cihazt ba$lanabilmeli ve bu cihaz Uzerinden GSM numaralarrna ekonomik tarifeli arama yaprlabilmelidlir. Tek bir FCT cihazt Uzerinden en az dort farklr yone yaprlacak aramalarda, santral Uzerinden sure krsrtlamasl (A operatdrune 1000 dakika, B operatdrune 2000 dakika, C operatdrune 3000 dakika, D operatorune 4000 dakika gibi) yaprlabilmeli ve sure bitiminde alternatif yonler tanrmlanabilmelidir. Fatura kesim tarihi ile birlikte sure ktsttlamast sayaqlart yeniden baglamahdrr. Ayrrca Ucretlendirme programtndan yapllan gdruqmeye ait Ucret, arananlarayan abone bilgileri ile tarih ve saat bilgileri alrnabilmelidir. 4.4 Web Uzerinden Arama: Santralrn analog, sayrsal ve lp aboneleri web Uzerinden aranabilmelidir. Java yuklu internete baglr bilgisayar, mikrofon ve kulaklrk arama yapmak igin yeterli. olmaltdtr. Arama yapacak 6tantir, isiedikleri web gezginini (lnternet Explorer, Mozilla Firefox, Google bhrome, Opera, Safari v.b.) kullanabilmelidir. Ayrtca, arama yapacak olanlartn bilgiiayarlarrnrn igleiim sistemi de Windows, Mac OS ya da Lirrux olabilmelidir. Santraltn ab6nelerini aramak igin, web gezgininden santraltn lp adresine ya da URL sine erigmek yeterli olmalrdrr. Arama srrasindi, bilgisayara kahcr bir program ya da plugin (ActiveX

7 v.b.) yuklenmemelidir. Web Uzerinden aramalar igin harici sunuc;u, donantm ya da servis saglayrcr (web Uzerinden arama yaptrran siteler gibi) kullanrlmamaltdtr. Web Uzerinden arama hizmeti do$rudan santral tarafrndan verilebilmelidir.aranabilecek aboneler santralda programlanabilmelidir. s. ABONE ozellirleni Santral, agagrdaki abone servislerini destekleyebilmeli ve bu servisler istendilinde tum aboneler taraf r ndan kullantlabilmelidir. 5.1 Qagn Toplama: Aboneler galan bir telefonu bir kod gevirerek, ga$rtya kendi telefonundan cevap verebilmelidir. 5.2 Bilgi Alma ve Transfer: Aboneler gdrugme yaparken bu gdrugmeyi beklemeye alanak dahili ve harici bir numarayt araytp, geri d6nebilmeli veya beklemedeki hattr gdrugmekte olduklart ikinci hatta aktarabilmelidir. BUtUn aboneler, kendilerine gelen ve operat6r taraftndan kendilerine aktartlan dtg hattt, bagka bir dahili aboneye aktarabilmelidir. 5.3 Araya Girme: Aranan abone meggul oldulunda, arayan abone yetkisi yetelrli ise bir kod gevirerek araya girebilmeli, gorugme yapmakta olan taraflar araya girildi(ii konusunda ktsa bir ton ile uyarrlmalrdrr. Araya giren abone telefonu kapattr$rnda ara')/a girilmig olan gdruqme kesilmemelidir. 5.4 Abone Qoziilmesi: Santralde ahizesi agrk kalmrg ve programla onceden belirlenen bir sure iginde numara gevirmemig abonenin hattr otomatik olarak gdzulmeli ve aboneye 6zel meggul tonu ba$lanmahdrr. 5.5 Acil Hat: Abone, telefon ahizesini kaldrrrr kaldrrmaz numara gevirrneksizin daha 6nceden tanrmlanmrg bir hatta otomatik olarak ulagtlabilmelidir. 5.6 Qagn Ydnlendirme: Abone, kendisine gelecek ga$rrlarr bagka bir aboneye,ya da harici numaraya y6nlendirebilmelidir. Programlanabilir bir surede cevaplanmamtg bir 9a$rt, grup igerisindeki diger aboneye otomatik olarak ydnlendirilebilmelidir. Abone isterse yonlendirdigi yerden farklr bir aboneye de yeni yonlendirme yapabilmelidir. Ayrtca abone kendi hattrnr bagka bir aboneden de istedi$i aboneye ydnlendirebilmelidir. TUm ydnlendirmeler belirli bir kod gevirmek suretiyle iptal edilebilmelidir. 5.7 $ifreliarama: Abone, dahili herhangi bir telefondan gifreli arama kodu ve ardtndan kendi dahili numarasl ve gifresini girerek, kendi yetki seviyesine gdre arama yapabilmelidir. 5.8 Rahatsrz Edilmeme: Servisi aktive eden abone telefonu arandr$rnda, telefon arayan tarafln ga$rr stntft seviyesi buyuk ise normal, kuguk ise bir kez galmaltdtr.

8 5.9 Dahili Geri Arama: Abone, aradt$l dahili abonenin meggul olmasr durumunda bir kod gevirerek, aradr$l abonenin megguliyeti bittiginde aradr$r abonenin otomatik olarak aranmastnl sa$layabilmelidir HariciGeriArama: Aranan harici numaranrn meggul olmasr durumunda, abone bir kod tugladr$rnda aranan harici numara belirli araltklarla sistem tarafrndan otomatik olarak aranmalrdrr. Abone isterse otomatik aramayt iptal edebilmelidir BeniTakip Et: Santral aboneleri, cevapstz durumda ya da meggul olmasl drurumunda gelen ga$nlarr bagka bir aboneye ydnlendirebilmelidir Tahsisli Hat: Harici hat tahsisi yaprlmrg abone, kendi baglattr$r drg hat aramalarrnda tahsis edilen drg hattt kullanabilmeli, bu hat bagka dahili aboneler tarafrndan kullanrlmamahdrr $ef Sekreter: Santralda istenilen tum aboneler igin gef-sekreter uygulamasr olmalrdrr. Bu uygulamada; - Ydneticiye gelen ga$rrlar 6nce sekretere gelmeli, sekreter gerekti$inde bu ga$rryr transfer edebilmelidir. - Birden gok ydneticiye bir sekreter baglanabilmelidir. - Saytsal set kulantlmast durumunda, sekreter ydneticinin, y6netici sekreterin megguliyetini izleyebilmelidir. - Y6netici sekretere, sekreter yoneticiye tek tu9 ile ulagabilmerlidir. - Yonetici, sekreteri meggul olsa dahi arayabilmelidir. - Ydnetici, ydnlendirme 6zelli$ini gegici olarak iptal edebilmelidir Konferans: Dahili aboneler, dahili ve harici numaralar ile konferans gorugmesi yapabilmelidir. Konferansa kattlan abonelerden herhangi biri (baglatan harig) konferanstan ayrrlmak isterse, telefonunu kapattt$rnda konferanstan grkabilmeli, di$er aboneler konferansa devam edebilmelidir Konferans odasr: Santralda belirlenecek konferans odasrna, dahiliden ve hariqten gelen kigiler bir kod gevirerek girebilmelidir. Konferansa katrlacak kigi saytst 30 kigiye kadar grkabilmelidir Qoklu arama: Santralda tantmlanacak goklu arama gruplarrnda (abone ya da trank), aranan kiginin aynr anda hem dahilitelefonu hem de cep telefonu galabilmelidir Megguliyeti izlenemez abone : Santralda istenen abonelere bu ozellik aktif edildi$inde, kullantctnrn megguliyet durumu, di$er kullanrcrlarrn meggul panolarrnda izlenememeli. igaretli abone arandr$rnda ekranda kimle gorugtugu bilgisi gozukmemelidir.

9 6. IP OZELLiKLER 6.1 IPVG Desteli: Santral, donanrm ve yazrhm olarak lpv4 ve lpv6 protokolunu desteklemelidir. 6.2 VOIP Protokollan: Santralrn ethernet arayuzleri agagrdakivolp protokollerini desteklemelidir: - H.323 protokolu - SIP (Session lnitiation Protocol) Santralda H.323 ve SIP protokollerinin aynr anda yer almalt v,e santral bir SIP ga$rlyt H.323 cihaza (ya da tersi) ydnlendirebilmelidir. 6.3 VOIP Kodekler: Santralda VolP gagrrlar igin aga$rdaki kodekler bulunmalrdtr. Bu kodekler igin segim 6ncelikleri, sessizlik, gergeve uzunlu$u gibi parametreler ayarlanrabilmelidir. - G.711 (A and p) - G (S.3kbps, 6.4kbPs) - G G VOIP igin Yank Engelleyici: Santralda VolP gagrrlar igin G.168 standardrnda yankt engelleyiciler bulunmalrdtr' 6.5lP Aboneler: Santralda entegre olarak hem H.323 gatekeeper hem de SIP registrar bulunmaltdtr' B6ylece santrala: - H.323lP telefonlar ve video telefonlar - H.323 lp softphone'lar - SIP lp telefonlar ve video telefonlar - SIP lp softphone'lar ballanabilmelidir. Santral en az adet H.323 ve SIP kullantcryr (lp telefon ya da sofiphone v.b.) desteklemelidir. Bu kullanrcrlar igin gerekli lisans ve donantm sistem Uzerinde olmaltdtr. Slp ve H.323 lp abone ekipmanlarrnrn statik ip adresleni olmasa dahi santrala ba$lanabilmelidir. 6.6 Softphone Aboneler: Santrala entegre olarak softphone aboneler ba$lanabilmelidir. Santralda en az bir tane bulunacak olan ve uzak ugtan santrahn bir abonesi gibi galrgtrbilecek softphone, en az aga$rdaki ozellikler ile donatt lm t g olmal tdtr: - TUrkge ekran bilgileri - programlanabilii megguliyet panosu (santraltn lp, analog, saytsal abone ve tranklart n t n megg u liyet du rumlart n t gdsterecektir) - Hrzlt arama tuglart - Yaprlan g6rugmeleri tek tugla kaydetmek igin gorugme kaytttugu - Bekletme tugu - Transfer tugu - Sessizlik (mute) tugu Ses kayrt tugu Transfer edilen ga$rrlarrn durumlartnt (bagartlt, 9

10 - Tanrmlanmtg olan santral abonelerinin ismini de ekranda gonebilme - Windows XP, Vista, 7 ve 8 ile uyum 6.7 lp Abonelerin Faydalanabilecegi Servisler: Santralda analog, sayrsal ve lp terminaller (lp telefon, lp softphone v.b.) birarada bulunabilmelidir. lp terminaller, santrahn analog ve saytsal abonelerine sundu$u hizmetlerden azami olgude faydalanabilmelidir. lp terminaller erl az aga$rdaki hizmetleri kullanabilmelidir: - Analog ve sayrsal abonelere sunulan kullantct servisleri (lp terminallerin hangi servisleri kullanabilece$i detayl t olarak sunul acaktt r) - Di$er bir lp terminale do$ru ga$rt - Di$er bir lp terminalden gelen ga$rt - Analog ya da saytsal aboneye dolru ga$rt - Analog ya da saytsal aboneden gelen galrt - Analog ya da saytsal dr9 hatta do$ru ga$rt - Analog ya da saytsal dr9 hattan gelen ga$rt - Analog ve saytsal aboneler ile tek numara planr iginde bulunabilme - Analog drg hatlardan gelen DAK aramalar. 6.8 lp Abone ve Tranklarln Programlanmasl: Santralda lp abone ve tranklann programlanmast internet probkolu Uzerinden herhangi bir web browser (internet gezgini) kullanrlarak kolaylrkla yaprlabilmelidir. Programlama igin 6zel bir program ya da atanmrg bir pc'ye ihtiyag duyulmamaltdtr. 6.9 lp Dect Sistemler: Santrala lp dect baz istasyonlart tantttlabilmelidir. - Dect telefon abonelerinin ozellikleri, santrala ba$h bakrm igletme terminali Uzerinden tanrmlanabilmeli, i bir cihaza ge olmamaltdtr. - Dect sistemi, en a baz ve en az dect aboneyi desteklemelidir. - Dect sistemde istenilen dect abone kapasitesinden ba$rmstz olarak ffi dect abone lisanst yuklu olmaltdtr. - Baz istasyonlarr hucresel kaplama alanr olugturarak, birloirleri arastnda kesintisiz telefon gdrugmesini sa!lamaltdtr. - Baz istisyonlarrnda serbest dolagrm (roaming) ve kesintisiz gdrugme (handover) 6zelli$i olmaltdtr. Dect sistem aga$rdaki unitelerden olugmaltdtr; A) Baz istasyonu; - Bir baz istasyonundan aynr anda en az 8 gorugme yapabilmelidir. - POEdeste$iolmaltdtr. - Ethernet portu olmaltdtr. B) Dect el cihazt; Dect el cihazlarr MHz Europe frekans arah$rnda galtgmalt - 2" TFT Renkli Ekrana - TUrkge ekran bilgilerine - Polifonik galma tonlartna - Kigisel rehbere - Kulaklrk grktgtna (3,5 mm) 10

11 - Handfree - Titregim ozelliklerine sahip olmaltdtr. 7. SESLI YANtr SiSreUi (ROBOT OPERAToR) Telefon santrah Uzerinde entegre olarak, harici hatlara otomatik olarak cevap veren, operator yardrmr olmaksrzrn ga$rryr aboneye aktaran, abonenin yerinde olmadt$t ya da meggul olmasr durumunda aboneye mesaj brrakma imkant sunian robot operator ve sesli posta sistemi olmalrdtr. Bu sistemde; - En az 6000 dakikalrk saytsal mesaj donantmt bulunmaltdtr. - Sistem, santral kabineti igerisinde entegre olarak galrgmalr, ayrt bir bilgisayar sistemi olmamalrdtr. - Sistem enerjisini santral temin edecek olup, elektrik kesiintilerinde santrala ba$ll redresdr ve aku grubu Uzerinden beslenmelidir. Ayrr bir UPSi sistemi gerekmemelidir. - Farklr drg hat gruplanndan gelen ga$rrlar, farklr l<argtlama anonslart ile cevaplanabilmelidir. Sistemde kargrlama anonsu ve alt menuler igin ve toplam en az 100 farklr anons kaydedilebilmelidir. Her farkh anons igin alt menuler olugturulabilmelidir. - Haftanrn gunleri ve saatlerine gdre farklr kargrlama mesajlart tantmlanabilmelidir. - KargrlamJ mesajlan, en az d6rt dilde kaydedilebilmelidir. Her farklr lisan igin alt menuler olugturulabilmelidir. - Kargrlanan ga$rrlar, abonelere anonslar egliginde yonlendirrebilmelidir. - Bekleyen ga$rtlara kagtnct strada oldu$u bildirilebilmelidir. - Aboneye geien galrrlar belirli bir sure iginde yanttlanmazsa, otomatik olarak posta kutusuna ydnlenebilmelidir. - Santralda analog, sayrsal ve lp abonelere sesli postalar btraktlabilmelidir. Her bir abonenin sesli fosta kutusunun kapasitesi di$er abonelerden ba$rmsrz olarak 1 dakika ile 1 saat arasrnda 1 dakikanrn katlarrnda programletnabilmelidir. Ornek olarak bir abonenin posta kutusunun kapasitesi 20 dakika, bir bagka abonenin ise 45 dakika olarak ayarlanabilmelidir. Santralda posta kutulanntn toplam kapasitesi en az 6000 dakika olmaltdtr - UgUncU gahtslartn erigimini engellemek i9in, korunmug olmaltdtr. - Yetkili aboneler kendilerine btraktlan sesli mesajlart istediklerinde, DID tantmll harici hattan veya operatdr yardtmt posta krutulartna erigim gifre ile drgartdan dinlemek ile mesaj kutulartna erigip dinleyebileceklerdir. - Aboheler, yerlerinden ayrrhrken bir kod gevirerek yerlerinrce olmadrklartna dair 6zel yerimde yokum mesajr brrakabileceklerdir. - kargrlama ve yonlendirme anonslarrnrn kaydt, santrala yuklenmesi ve s.antraldan yedeklenmesi srrasrnda lisans gerektiren ozel programlara ihtiyag duymadan standart bir bilgisayar ile yaptlabilmelidir. 8. 9AGRI RAPORLAMA Santral: - Gelen, Qrkan, Tranzit tum gagrrlar igin detaylr ga!rr raporlarrnl olugturabilmelidir. Bu raporlar indirilene dek santraln silinmez timpiln belleklerinde tutabilmelidir. T'ampon bellekler elektrik kesintilerinden etkilenmemelidir. Direk ba$lantr ya da uzaktan erigim ile bu raporlar Ucretlendirme bilgisayart na aktarl labilmelidir. 1l

12 s. ANALoc releforu Ozellirleni Santralla birlikte ya da daha sonra verilecek Caller ld ozellikli analog setler agagrdaki 6zelliklere sahip olmal rdrr: LCD ekranlr olmalr Hands-free (eller serbest) ve mute (sessizlik) tuglarr bulunmalr Hattan beslenecek ve harici bir gug adaptdrune ihtiyag duymamalr - MenUsU TUrkge olmalr 10. sayrsal SET 6Zellirleni Santralla birlikte ya da daha sonra verilecek sayrsal setler aga$rdaki Ozelliklere sahip olmalrdrr: - Santrala bir gift kablo ile ba$lantr - Harici bir adaptdre ihtiyag duymadan gahgabilme - Renkli LCD ekran - TUrkge ekran bilgileri - Polifonik melodi segenekleri - En az 30 adet programlanabilir megguliyet tugu (santralrn lp, analog, saytsal abone ve tranklarr nr n megg uliyet d urumlarr n r gdsterecektir) - Navigasyon tug paneli - Hrzlr arama tuglarr - Yaprlan gcirugmeleri tek tugla kaydetmek igin gdrugme kayrt tugu - Bekletme tugu - Transfer tugu - Ahizesiz gdrugme (full dubleks handsfree) tugu - Sessizlik (mute)tugu - Transfer edilen ga$rrlarrn durumlarrnr (bagarrlr, bagarrsrz, beklemede v.b.) izleme - Tanrmlanmrg olan santral abonelerinin ismini de ekranda gtirebilme - l(mikrofon kullanrmr srrasrnda istenirse ahize ile de gdrugme imkant - Degigtirilmesi gerekti$inde, kullanrcrnrn tum dzelliklerinin yeni sette de otomatik olarak aktif olmasr - Arayan numara santral rehberinde kayrtlr ise ilgili kiginin isminin ekranda gtkmast 11. GORUNTULU IP SET ozciiixieni Santrala dzellikli lp telefon ba$lanabilmelidir. Bu lp telefonlar en az agagrdaki ozellikler ile donatrlmrq olmalrdrr: - Renkli LCD ekran - TUrkge ekran bilgileri - GOrUntUlU gorugme destegi - Entegre kamera - Polifonik melodi segenekleri - En az 30 adet programlanabilir megguliyet tugu (santralrn lp, analog, saytsal abone ve tranklan n r n megguliyet durumlarr n r gdsterecekti r) - Navigasyon tug paneli - Hrzlr arama tuglart - Yaprlan g6rugmeleri tek tugla kaydetmek igin gdrugme kaytt tugu - Bekletme tugu - Transfer tugu - Ahizesiz gdrugme (full dubleks handsfree) tugu - Sessizlik (mute) tugu l2

13 Transfer edilen ga$rtlartn durumlarrnr (bagarrlr, bagarrsrz, berklemede v.b.) izleme tanrmlanmrg olan santral abonelerinin ismini de ekranda gorebilme En az iki adet ethernet portu - PC / Network aynmr olmakstztn her iki ethernet portunda ba$rmsrz galrgma - Otomatik baglantt duzeltme (auto-crossover) 6zelli$i ile gaptaz, diz kablo ba$lantrsrnr algrlama ve duzeltme - Mikrofon ve kulaklrk girigleri - Kulakltk/mikrofon kullantmt srrasrnda istenirse ahize ile de gorugme imkanr - De$igtirilmesi gerekti$inde, kullanrcrnrn tum 6zelliklerinin yeni sette de otomatik olarak aktif olmasr - Gateway cihaztnrn UPnP (Tak galrgtrr) 6zelli$ini desteklemesi durumunda, poft ydnlendirme v.b. ayarlan yapmaya gerek kalmadan lp setin santrala kolayca register olmasr - Arayan numara santral rehberinde kayrtlr ise ilgili kiginin isminin ekranda grkmasr 12. OPERAToR oze[irceni Operatorler en az aga$rda bertilen yeteneklere sahip olmalrdrr: - Harigten gelen ga$rrlar, hangi operatdr bog ise ona ydnlenehilmelidir. - Harici hatlarrn istenilen operat6rde galmasr sa$lanmalrdrr. - Birden fazla operatdr ba$landr$r hallerde aboneler istedikleri operatdrlere segmeli olarak ulagabilmelidir. - Telefon santrallarr, operat6r konsolu olmadan galrgabilmelidir. Bu durumda gelen ga$rrlar belirlenen aboneye otomatik olarak gidebilmelidir. - Operat6rUn gece servisi 6zelli$ini aktif etmesi durumunda, 9a!rrlar, belirlenen abonede galmalrdrr. - Operatdr, gorugtu$u kigiyi dinleyebilirken kendi konugmasrnrn kargrya gitmesini engelleyebilmelidir. - Operatdr, gelen ga$rrlarrn turunu (dahili, hariciv.b.) izleyebilmelidir. - Operat6r, arayan ve aranan ile ayrr ayrr g6rugebilecek fakat operatdr tarafrndan aktarma/ba$lantr yaprlmadan, operatdrun bir tarafla gdrugmesi di$erince duyulmayacaktrr. - Operatdr tarafrndan dahili aboneye transfer edilen bir harici hattan gelen ga$rr, transfer edilen dahili abone cevap vermedi$i takdirde beilirli bir sure sonra tekrar operatdre geri ddnebilmelidir. - Arayan numara santral rehberinde kayrtlr ise ilgili kiginin isminin ekranda grkmast 13. PC KONSOL ozellixl-eri (Apr - CTr UYGULAMALART) Santralrn sayrsal ve analog aboneleriwindows tabanlr bir bilgisayar ile telefonlartnt entegre gekilde kullanabilmelidir. Santralda en azbir tane bulunacak olan PC konsol Uzerinden aboneler: - Numara tuglama - Qagrr cevaplama - Bekletme - Aktarma - Konferans - Rehberden arama - Cevapsz galn izleme - G6rUgme ses kaydr IJ

BOĞAZİÇİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ MÜKELLEFLER GRUP BAŞKANLIĞI YENİBOSNA HİZMET BİNASI GENEL TADİLAT İŞİ ELEKTRİK TESİSATI TEKNİK ŞARTNAMESİ

BOĞAZİÇİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ MÜKELLEFLER GRUP BAŞKANLIĞI YENİBOSNA HİZMET BİNASI GENEL TADİLAT İŞİ ELEKTRİK TESİSATI TEKNİK ŞARTNAMESİ BOĞAZİÇİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ MÜKELLEFLER GRUP BAŞKANLIĞI YENİBOSNA HİZMET BİNASI GENEL TİLAT İŞİ ELEKTRİK TESİSATI TEKNİK ŞARTNAMESİ Tadilat yapılacak Hizmet Binasında genel olarak aşağıda sıralanan

Detaylı

PX24. iletişimde fark yaratan teknoloji: IP - Sayısal Hibrit Telefon Santralları. www. webphone webden aranma. IPv6.

PX24. iletişimde fark yaratan teknoloji: IP - Sayısal Hibrit Telefon Santralları. www. webphone webden aranma. IPv6. PX24 iletişimde fark yaratan teknoloji: IP Sayısal Hibrit Telefon Santralları IPv6 www IPv6 desteği softphone abone webphone webden aranma sesli yanıt ses kayıt dect (kablosuz) iletişim uzaktan erişim

Detaylı

IP TELEFON ve AĞ GÜVENLİK SİSTEMLERİ

IP TELEFON ve AĞ GÜVENLİK SİSTEMLERİ IP TELEFON ve AĞ GÜVENLİK SİSTEMLERİ A B S.NO ÜRÜN ADI MİKTARI IP TELEFON SİSTEMİ 1 Çağrı Sunucusu 2 2 PRI Modem 1 3 Telekom Ses Geçidi (Voice Gateway) 1 4 IP Telefon TİP1 100 5 IP Telefon TİP2 300 6 IP

Detaylı

i1 r- n -/a -(.o''qg:do* 770 LT Plastik Trbbi Atrk Konteyneri Teknik gartnamesi Yiik kapasitesi Hacim Maksimum uzunluk Maksimum geniqlik

i1 r- n -/a -(.o''qg:do* 770 LT Plastik Trbbi Atrk Konteyneri Teknik gartnamesi Yiik kapasitesi Hacim Maksimum uzunluk Maksimum geniqlik 770 LT Plastik Trbbi Atrk Konteyneri Teknik gartnamesi 770 LT Plastik Ttbbi Attk Kontevneri Tekni* Ozellikleri Hacim Maksimum uzunluk Maksimum geniqlik Maksimum yiikseklik Maksimum kapala kadar yi.ikseklik

Detaylı

Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Çağrı Merkezi Sistemi Alımı Teknik Şartnamesi 2007, Ankara Atatürk Bulvarı Kızılay

Detaylı

Enerjimiz Herseye Yeter

Enerjimiz Herseye Yeter IP TELEFON SANTRALİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Çağrı yönetimi işini üstlenmek üzere çağrı yönetici yazılımı ve bu yazılımın çalışacağı üreticinin önereceği donanım alımı yapılacaktır. Sistem üzerindeki bütün cihazlar

Detaylı

(4) 2$r 0grzotz. Miktan. ONBuri NOTLAR : En son teklif kabul tarihiz.9..p...t2013 tarih saat l7:00'e kadardrr. Birimi TEKLIF FORMU

(4) 2$r 0grzotz. Miktan. ONBuri NOTLAR : En son teklif kabul tarihiz.9..p...t2013 tarih saat l7:00'e kadardrr. Birimi TEKLIF FORMU + (4) T.C. ADANA VALiLiGi it sagtrt Miidiirlugri fl{:. $,;'$*ri{ ll$;i}k?}$*s*r -7 Sayr: Say: 77090304.Satmalma / - 3E I Konu: Personel Devam Kontrol Sisterni Ahmr Teklif Formu 2$r 0grzotz TEKLIF FORMU

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.0 KONU Bu doküman İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü nde bina içi

Detaylı

Ç NDEK LER. Kablosuz Telefonlar. PMR Telsizler. Navigasyon Ürünleri. Kablolu Telefonlar. IP Telefonlar. Faks Cihazlar. Operatör Kulakl klar

Ç NDEK LER. Kablosuz Telefonlar. PMR Telsizler. Navigasyon Ürünleri. Kablolu Telefonlar. IP Telefonlar. Faks Cihazlar. Operatör Kulakl klar 1 Ç NDEK LER H zla ilerleyen teknolojik geliflmeler, telekomünikasyon sektörünü klasik kal plar n d fl na iterek, de iflim ve geliflim sürecine sokmufltur. 20 y ld r bu süreç dahilinde müflteri memnuniyetini

Detaylı

TOPLU ULAŞIM ARAÇ TAKİP VE KAMERA PROJESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TOPLU ULAŞIM ARAÇ TAKİP VE KAMERA PROJESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TOPLU ULAŞIM ARAÇ TAKİP VE KAMERA PROJESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Proje kapsamında kurulacak araç takip ve kamera altyapısına ait detaylar aşağıdadır. 2. Kurulacak sisteme ilişkin Merkez Donanım ve yazılımı

Detaylı

iuriv,rq LisrEsi Fiyat ; Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif-e Davet

iuriv,rq LisrEsi Fiyat ; Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif-e Davet T.C. SAGLIK BAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELEni ninlici BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif-e Davet Saytn :... Kurumumuzun ihliyacr olan KURULtJMI.J i$ i;i satrn ahnacakitr.

Detaylı

2008 YILI B LG SAYAR, ÇEVRE B R MLER, A, DEPOLAMA, YEDEKLEME ve GÜVENL K C HAZLARI ALIM KILAVUZU

2008 YILI B LG SAYAR, ÇEVRE B R MLER, A, DEPOLAMA, YEDEKLEME ve GÜVENL K C HAZLARI ALIM KILAVUZU 2008 YILI B LG SAYAR, ÇEVRE B R MLER, A, DEPOLAMA, YEDEKLEME ve GÜVENL K C HAZLARI ALIM KILAVUZU Özet: Bu doküman, T.C. Sa l k Bakanl na ba l kurum ve kurulu lar n, bilgi i lem alt yap lar n n kurulmas

Detaylı

TÜRKİYEDE BULUNAN ÇİMENTO FABRİKALARI EMİSYONLARININ ÇEVRİMİÇİ İZLENMESİ PROJESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TÜRKİYEDE BULUNAN ÇİMENTO FABRİKALARI EMİSYONLARININ ÇEVRİMİÇİ İZLENMESİ PROJESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ TÜRKİYEDE BULUNAN ÇİMENTO FABRİKALARI EMİSYONLARININ ÇEVRİMİÇİ İZLENMESİ PROJESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ 1. KONU KAPSAM 1.1. Bu projenin konusu ve kapsamı; Türkiye de faaliyet gösteren Çimento Fabrikalarının

Detaylı

Kablosuz ADSL2+ VoIP Modem. (1 VoIP Hattı, 1 Ethernet)

Kablosuz ADSL2+ VoIP Modem. (1 VoIP Hattı, 1 Ethernet) Kablosuz ADSL2+ VoIP Modem (1 VoIP Hattı, 1 Ethernet) Bu doküman AirTies Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları saklıdır. Kılavuza Genel Bakış Bu kılavuz

Detaylı

Enformasyon. HiPath 3000/5000 V8 Orta ölçekli iflletmeler için yenilikçi iletiflim çözümleri. Communication for the open minded

Enformasyon. HiPath 3000/5000 V8 Orta ölçekli iflletmeler için yenilikçi iletiflim çözümleri. Communication for the open minded Enformasyon HiPath 3000/5000 V8 Orta ölçekli iflletmeler için yenilikçi iletiflim çözümleri Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications: www.siemens.com/open HiPath 3000 - flirketlerde

Detaylı

Bu döküman AirTies Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları saklıdır

Bu döküman AirTies Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları saklıdır Bu döküman AirTies Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları saklıdır Kılavuza Genel Bakış Bu kılavuz AirTies WAV-140 Kablosuz ADSL2+ VoIP Modem cihazının kurulması

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TURNİKE GEÇİŞ VE GÜVENLİK TUR KONTROL SİSTEMİ İHALESİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TURNİKE GEÇİŞ VE GÜVENLİK TUR KONTROL SİSTEMİ İHALESİ BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TURNİKE GEÇİŞ VE GÜVENLİK TUR KONTROL SİSTEMİ İHALESİ TEKNİK ŞARTNAME BEÜ - 2015 1 AMAÇ: Bu teknik şartname, Bitlis Eren Üniversitesi kurum binalarında kampüs güvenlik ve kontrollü

Detaylı

YÜZ VE SES TANIMA SİSTEMİ

YÜZ VE SES TANIMA SİSTEMİ YÜZ VE SES TANIMA SİSTEMİ Sistemin Genel Özellikleri Sistem aşağıdaki ünitelerden oluşmalıdır; 1. Yüz tanıma ünitesi 2. Harici röle kutusu veya TCP / IP röle kutusu 3. Wiegand çevirici 4. Server bilgisayar

Detaylı

ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ ŞARTNAMESİ

ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ ŞARTNAMESİ ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ ŞARTNAMESİ ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ ŞARTNAMESİ Sayfa - 2 ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. GENEL TANITIM 1.1. Yangın

Detaylı

SAKARYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRONİK-BİLİŞİM ÜRÜNLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

SAKARYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRONİK-BİLİŞİM ÜRÜNLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ SAKARYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRONİK-BİLİŞİM ÜRÜNLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU VE TANIMLAR 1.1. Sakarya İl Sağlık Müdürlüğünün ihtiyacı için satın alınacak muhtelif elektronik ve bilişim ürünlerini

Detaylı

LEAPvoX Kurulum ve Kullanım Kılavuzu. Voksporta Teknoloji Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tüm hakları saklıdır.

LEAPvoX Kurulum ve Kullanım Kılavuzu. Voksporta Teknoloji Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tüm hakları saklıdır. LEAPvoX Kurulum ve Kullanım Kılavuzu Voksporta Teknoloji Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tüm hakları saklıdır. İçindekiler LEAPvoX Hakkında... 5 LEAPvoX Kullanım Amacı... 5 LEAPvoX Temel Özellikleri...

Detaylı

Infor mation OpenScape Office MX ve OpenScape Office LX Küçük ve orta ölçekli girişimler için Birleşik İletişimler çözümü

Infor mation OpenScape Office MX ve OpenScape Office LX Küçük ve orta ölçekli girişimler için Birleşik İletişimler çözümü Information Bilgi OpenScape Office MX ve OpenScape Office LX Küçük ve orta ölçekli girişimler için Birleşik İletişimler çözümü OpenScape Office şirketlere entegre ses ve konferans hizmetleri, ses ve faks

Detaylı

T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI

T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI E-SINAV SİSTEM ALTYAPISINA YÖNELİK BİLGİSAYAR VE DONANIM MAL ALIMINA İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAME 1/17 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. GENEL HUSUSLAR...

Detaylı

KONU VE GENEL AÇIKLAMALAR... 3 1.1 AMAÇ... 3 1.2 KAPSAM... 3 1.3 GENEL AÇIKLAMALAR...

KONU VE GENEL AÇIKLAMALAR... 3 1.1 AMAÇ... 3 1.2 KAPSAM... 3 1.3 GENEL AÇIKLAMALAR... TCDD 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BEYLİKOVA (ESKİŞEHİR) MALZEME DEPOSUNUN GÜVENLİĞİ VE KORUNMASI İÇİN KAPALI DEVRE KAMERA (CCTV) SİSTEMİ KURULMASI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ -NİSAN 2014- - Sayfa 1/16 - İÇİNDEKİLER 1.

Detaylı

ANKARA SANAYĠ ODASI I. ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ. ELEKTRĠK DAĞITIM ġebekesġ YAPIM ĠġĠ ĠHALESĠ. SCADA TEKNĠK ġartnamesġ

ANKARA SANAYĠ ODASI I. ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ. ELEKTRĠK DAĞITIM ġebekesġ YAPIM ĠġĠ ĠHALESĠ. SCADA TEKNĠK ġartnamesġ ANKARA SANAYĠ ODASI I. ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ ELEKTRĠK DAĞITIM ġebekesġ YAPIM ĠġĠ ĠHALESĠ SCADA TEKNĠK ġartnamesġ ġubat-2011 ANKARA 138 ĠÇĠNDEKĠLER 1. GENEL... 141 1.1 Kalite Belgeleri, Referanslar ve

Detaylı

ERICSSON-LG KURUMSAL HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ

ERICSSON-LG KURUMSAL HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ ERICSSON-LG KURUMSAL HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ Contents İçindekiler 02 04 _ Kurumsal Enterprise İşletmeler Business 06 08 _ Small Küçük and ve Ev Home OfisOffice 10 11 _ ipecs Ethernet Anahtarı Switch 12 13

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yedekleme Sistemi ve Kule Tipi Sunucu Alım Teknik Şartnamesi Haziran -2013 t Yedekleme Sistemi ve Kule Tipi Sunucu Alım Teknik Şartnamesi

Detaylı

T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI

T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI E-SINAV SİSTEM ALTYAPISINA YÖNELİK DONANIM VE HİZMET ALIMINA İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAME 1 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. GENEL HUSUSLAR... 3

Detaylı

Kablosuz ADSL2+ VoIP Modem

Kablosuz ADSL2+ VoIP Modem Kablosuz ADSL2+ VoIP Modem (2 VoIP Hattı, 4 Ethernet) WAV-180 Bu döküman AirTies Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları saklıdır. Kılavuza Genel Bakış Bu

Detaylı

HARPUT KURS VE OKUL ÖĞRENCİLERİNE YARDIM DERNEĞİ. Ali Rıza Septioğlu Bulvarı No:113 23-297-191

HARPUT KURS VE OKUL ÖĞRENCİLERİNE YARDIM DERNEĞİ. Ali Rıza Septioğlu Bulvarı No:113 23-297-191 DOĞRUDAN TEMİN İLANI Elazığ ili SODES Başarıya Koşuyorum Projesi kapsamında Güvenlik Sistemleri alımına ilişkin SODES 2011 Uygulama Esas ve Usullerinin Madde 13/9 maddesine göre Doğrudan temin usulü ile

Detaylı