Sahip Olmak steyece iniz Tek letiflim Çözümü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sahip Olmak steyece iniz Tek letiflim Çözümü"

Transkript

1 Türkiye Distribütörü Arifis Teknoloji Çözümleri Tic.Ltd.ti. Atatürk Mah. Sedef Cad. 31 Ada Residence A Blok Kat:16 D: Ataflehir Kadıköy STANBUL Tel : Fax : Sahip Olmak steyece iniz Tek letiflim Çözümü Swyx Ürün Portföyü

2 DAHA FAZLA olanak DAHA FAZLA esneklik DAHA FAZLA seçenek DAHA FAZLA iletiflim Sayfa 5 SwyxWare Girifl Sayfa 6 SwyxWare V6.00 Ürüne Genel Bak fl Sayfa 7 SwyxWare Özellikleri Sunucu Seçenekleri Sayfa 8 SwyxWare Essential için SwyxWare Seçenekleri Sayfa 10 SwyxConnect tam donan ml flube çözümü Sayfa 11 SwyxIt! Softphone Sayfa 12 Swyx Telefonlar, Kulakl klar & Ahizeler Sayfa 14 Özet

3 Swyx in gücünü keflfedin

4 Swyx Bir telefon sisteminden ÇOK DAHA FAZLASI Geleneksel PBX ve Telefonlar Orta Ölçekli flletmeler DECT IP bulunan depolar ISDN IP IP Host edilen / yönetilen flletmeler Swyxlt! kullanan ev/mobil çal flanlar Servis Sa lay c SIP/IP hizmeti SIP/IP hizmeti SIP/IP hizmeti veya PSTN VPN IP SwyxWare Essential bulunan bölgesel flubeler SwyxIt! Now kullanan tüketici + ticari kullan c lar SwyxWare Compact veya SwyxConnect bulunan Küçük flletmeler (10 veya daha az kullan c ) Ça r Merkezi Temsilcileri SwyxConnect bulunan küçük flubeler

5 5 SwyxWare - Girifl SwyxWare, Microsoft Windows Server platformunda çal flan yaz l m tabanl bir telefon sistemidir. SwyxWare ürün yelpazesi sayesinde, s radan bir Microsoft Windows Server sistemini iletiflim ihtiyaçlar n z için tüm özellikleri sa layan bir IP telefon çözümüne dönüfltürebilirsiniz. Bu sayede çal flanlar n za en son haberleflme teknolojileri ile iletiflim kurma olana sa larken, IP telefon ve IP üzerinden ses (VoIP) teknolojisi ile ifl uygulamalar n z en etkin flekilde kullanarak yüksek rekabet gücü ve maliyet tasarrufu elde edersiniz. Not: VoIP, Internet Protokolü sayesinde bir veri a üzerinden sesli görüflmeleri iletmek için kullan lan teknolojidir. SwyxWare yaz l m tabanl oldu u için, donan m güncellemelerine gerek kalmadan ve yeni cihazlar ba lamadan sisteme yeni kullan c lar kolayca eklenebilir yeni kullan c lar eklenerek dakikalar içinde telefon görüflmesi yap labilir. Ayr ca, bak m ve yönetimi o kadar kolayd r ki, sistemin bak m n yapmak için uzman mühendislik kaynaklar na ihtiyac n z olmayacakt r. Büyüyen iflletmeler için kullan lacak SwyxWare çözümü sayesinde, sadece sisteme herhangi bir anda eklenecek kullan c lar n say s na göre ödeme yapars n z, böylece flirketinizin büyüklü ünden ba ms z olarak maliyetlerinizi kontrol edebilirsiniz. SwyxWare Yararlar flyerlerinin ses çözümlerinden bekledi i geleneksel telefon hizmetlerine ek olarak SwyxWare kullan c lar afla daki avantajlara sahip olurlar: Sesli mesajlar, faks ve e-posta iletileri gelen kutusu üzerinden yönetilebildi i için çal flan üretkenli inde art fl sa lan r Sistem mevcut bir Windows sistem yöneticisi taraf ndan yönetilebildi i için ifl veriminde art fl sa lan r Bir VPN ba lant s yla uzaktan eriflim sayesinde, ofisteki ayn telefon ortam na anl k eriflim imkan sa lan r; dolay s yla uzaktaki veya mobil bir çal flan, ça r lar adeta ofisten yap yormufl gibi davranabilir. Ak ll arama yönlendirme yap lmas ve numaralar n basit ve çabuk flekilde yeniden çevrilmesi sayesinde, çal flanlara ulafl m ve müflterilerinizin sizinle temas kurmas kolaylafl r.

6 6 SwyxWare V Ürüne Genel Bak fl Ürün yelpazemizin merkezinde SwyxWare in sunucu tabanl flube veri a n z için geliflmifl bir a geçidi ifllevi de görebilir çözümleri yer almaktad r. Geleneksel bir PBX in tüm ve iflyerinizi destekleyecek ve koruyacak, kapsaml bir ifllevlerini içermekle birlikte, ça r ifllemleri, ça r ba lant s, haberleflme çözümü sa lamak amac yla iflyeri düzeyinde ça r yetkilendirme, konferans görüflmesi ve tüm ça r yönlendirme, güvenlik/güvenlik duvar, VPN ve özel telefon anahtarlama süreçleri ve de grup ça r lar n n yönetimi gibi hatt (lifeline) gibi imkanlar sunar. yüksek performansl telefon ifllevlerini de sunmaktad r. SwyxWare, çok fonksiyonlu ve kullan m kolay SwyxIt! SwyxWare, farkl pazar gereksinimlerini karfl lamak için Softphone gibi genifl yelpazeli telefon/istemci sistemini özel olarak tasarlanm fl iki ana sunucu tabanl çözüm destekler. içermektedir: SwyxWare Essential ve SwyxWare Compact. Teknoloji geliflmelerindeki en son avantajlardan faydalanmak 1. SwyxWare Compact küçük bir iflletme olarak kalmak için, SwyxIt! Now, SIP kullanan yenilikçi, çok özellikli, isteyen ve 10 veya daha az çal flan olan küçük iflletmeler kendi bafl na çal flan, PC tabanl bir telefon uygulamas d r için eksiksiz IP PBX çözümü ve kullan c lar n ayr bir IP PBX gerekmeden Internet Telefonun dan daha rahat biçimde istifade etmelerini sa lar. 2. SwyxWare Essential daha büyük iflletme veya büyüme SwyxIt! Now, sadece toptan lisans düzenlemeleri amaçl, planlar olan daha küçük iflletmeler için. SwyxWare Essential, hizmet sa lay c lar ve sistem bütünlefltiricileri gibi kurulufllar iflyerinin gereksinimlerini tam olarak ve daha fazla karfl lamak taraf ndan elde edilebilir, onlar da küçük iflyerleri ve için seçeneklerin say s n maksimuma ç kararak kurulu ve flubeler/ba l flirket ofisleri gibi genifl yelpazedeki müflterilere büyüyen ifller için tam bir esneklik sa lar. bu çözümü önerebilirler. Ana ofisin SwyxWare ifllerli ini flube için de uygulamaya SwyxWare in yönetim ve iflletimi de maliyetlerin asgariye ihtiyaç duyan çok bölgeli iflletmeler için, SwyxConnect, indirilmesine katk da bulunur, çünkü telefon sisteminin iflletmenin yat r mlar n koruyarak, telefon sistemiyle birlikte yönetimi Windows -tabanl bir a yönetim sistemine sorunsuz çal flabilen maliyet bak m ndan etkin bir çözüm sa lar. flekilde entegre edilebilir. Microsoft Management Console SwyxConnect, (Microsoft Yönetim Konsolu) gibi standart yönetim araçlar kullan larak, telefon sistemine yap lan de ifliklikler ve düzenlemeler çabuk ve ekonomik olarak yerinde yap labilir.

7 SwyxWare Özellikleri - Sunucu Seçenekleri 7 1. SwyxWare Compact 2. SwyxWare Essential SwyxWare V6.00 sürümü sayesinde Swyx, 10 veya daha az çal flan olan küçük iflyerlerinin ihtiyaçlar na cevap vermek amac yla çözüm portföyünü geniflletmektedir. Bu hepsi-birarada telefon çözümü afla daki önemli avantajlar sunar: En çok 10 çal flan olan küçük iflletmeler için maliyet etkin çözüm sunulmaktad r. Eksiksiz hepsi-bir-arada telefon haberleflme çözümü ilave bir PBX cihaz gerekli de ildir Çözüm içinde yeralan ön-tan ml seçenekler müflteri seçimlerini kolaylaflt r r Bireylerin ihtiyaçlar n karfl lamak için sunulan esnek telefon seçenekleri sayesinde kullan c lar daha üretken biçimde çal flabilirler fl verimini ve müflteri hizmetlerini destekleyen entegre uygulamalar sunulmaktad r. Küçük bir iflletmedeki telefon sisteminden sorumlu iseniz, SwyxWare Compact tam size göre. Çal flanlar n z n her biri için kapsaml bir telefon sisteminden bekledi iniz her fley mevcuttur: Ça r kaydetme (her bir kullan c için yap l r) CTI Geniflletilmifl Ça r Yönlendirme Faks Sesli posta Ayr ca müflterilerinizin kendi çal flma tercihlerine uygun olarak genifl yelpazeli telefon cihazlar aras ndan seçim yapabilirsiniz: IP SwyxPhone, USB ahize, USB kulakl k ve PC telefonlar için SwyxIt! softphone. SwyxWare Essential platformu, orta ve büyük ölçekli iflletmeler ile büyümeyi planlayan daha küçük iflletmelerin gereksinimlerini karfl lamak için tasarlanm flt r. SwyxWare Essential, seçeneklerin say s n azamiye ç kararak kurulan ve büyüyen müflteriler için tam esneklik sa lar. SwyxWare Essential in Önemli Avantajlar Arama maliyeti etkinli ini sa layan ve iflyeri haberleflmesini gelifltiren tam IP telefon ifllerli i flletmenizi büyütecek yaz l m tabanl ürün tipik PBX donan mlar ndaki k s tlamalardan endifle etmeden, büyüdükçe ödeyin Sadece sisteme eklenen kullan c lar yaz l m lisans na ihtiyaç duyarlar, böylece maliyetler daha verimli flekilde yönetilebilir. Tafl ma, Ekleme ve De ifltirme ifllemleri çok kolayd r, dolay s yla gerçeklefltirilmeleri için gereken hizmet maliyeti çok düflüktür. yeni kullan c lar, pahal konfigürasyonlara ihtiyaç duyulmadan birkaç saniye içinde yaz l m sistemine eklenebilir Maliyet ve zaman bak m ndan tasarruf sa lar, çünkü mevcut Windows sistem yöneticisi, sistemin bak m n yaparak sistemi güncelleyebilir. Ça r veya sesli postalara her yerden eriflim: gerçek bir mobil ofis çözümüdür, çal flanlar n iletiflim imkan n art r r. Tüm sesli mesaj, faks ve e-posta iletileri kullan c lar n kiflisel veya dizüstü bilgisayar üzerinden yönetildi i için zaman tasarrufu sa lar VoIP teknolojisi sayesinde farkl noktalar aras nda iletiflim kurarak uzun mesafeler aras ndaki ça r masraflar n azalt r.

8 8 SwyxWare Essential için SwyxWare Seçenekleri SwyxWare Essential sunucunun temel tafl olarak kullan lmas ile genifl yelpazeli seçenekler eklenebilir. Afla daki 6 seçenek paketi tek tek sat n al nabilece i gibi maliyet etkin olarak grup halinde de al nabilir: SwyxProfessional Seçenek Paketi. SwyxProfessional Seçenek Paketinin al nmas, müflterilere ekonomik bak mdan ciddi avantajlar sunar, çünkü 6 ayr seçenek paketinin avantajlar n n tümüne tek bir basit çözüm halinde ulafl lmas na imkan vermektedir. SwyxProfessional Seçenek Paketi iflletmenizi daha verimli çal flt rman z ve çal flanlar n z daha verimli k lman z sa lar. SwyxProfessional Seçenek Paketi: 1. SwyxConference 2. SwyxCTI 3. SwyxECR 4. SwyxFax 5. SwyxRecord 6. SwyxVoic Yaz l m tabanl bir çözüm oldu undan SwyxWare in konferans görüflmesi yapabilme özelli i geleneksel telefon sistemleriyle iliflkili ek veya pahal herhangi bir donan m gerektirmez. 2. SwyxCTI Seçene i SwyxWare CTI (Bilgisayar Telefon Entegrasyonu) seçene i sayesinde IP SwyxPhone ahizeniz kiflisel bilgisayar n zdaki SwyxIt! Softphone ve Microsoft Outlook veya Lotus Notes ile tamamen entegre haldedir. SwyxIt! softphone bütün aramalar n z masaüstünden yönetebilmenizi ve masa üstü telefonla sorunsuz ba lant kurabilmenizi, bu arada da PC nizin ekran ndan numara çevirme, yeniden çevirme, aktarma, bekletme, yönlendirme, tekrar arama ve konferans gibi önemli telefon ifllevlerine GUI (Grafiksel Kullan c Arayüzü) tabanl olarak eriflmenizi sa lar. E er telefon veya PC den birisine eriflilemiyorsa her ikisi de birbirinden ba ms z olarak çal flabilir; fakat CTI nin gerçek de eri, kullan c ya görev baz nda, bu çal flma flekli için en uygun ifl arac n seçebilmesini sa layan esneklikten kaynaklanmaktad r. Yukar da ayr nt lar verilen seçeneklere ek olarak, afla daki 3 seçenek paketi de SwyxWare Essential ile birlikte kullan labilir, bunlar daha fazla dayan kl l k, güvenlik ve raporlama ifllerli i sa larlar. 7. SwyxStandby 8. SwyxMonitor 9. ambilog 1. SwyxConference Seçene i SwyxWare; ekibiniz, tedarikçileriniz ve müflterileriniz için hem dahili hem de harici olarak konferans görüflmeleri oluflturup yürütmenizi mümkün k lan bütünleflik bir konferans görüflme ifllevi sunmaktad r. Konferans görüflmesi herhangi bir kullan c taraf ndan bireysel olarak oluflturulabilece i gibi, arayan kifliler kendine has uzant s olan sanal bir konferans odas na do rudan arama gerçeklefltirebilirler. Konferans aramalar na sa lanan eriflim basitçe ça r yönlendirme kurallar yla kontrol edilebilmektedir: örne in, konferans odalar n bir PIN numaras yla korumak mümkün olabilece i gibi belli telefon numaralar na eriflim de k s tlanabilir. 3. SwyxECR Seçene i Arama ifllemlerinizi kiflisellefltirmeniz için Geniflletilmifl Ça r Yönlendirme SwyxWare Geniflletilmifl Ça r Yönlendirme (ECR) özelli i, gelen aramalar için karar, eylem ve iflleme s ras oluflturman z sa layan kullan m kolay bir grafiksel araçt r, sizi arayanlar n memnun kalmas n n sa lanmas için karmafl k ça r yönetimi senaryolar n bile yönetebilmenizi sa lar. Örne in, ça r lar birden çok numaraya veya özel departmanlara yönlendirmek için seçenek menüleri oluflturabilirsiniz, böylece yan tland klar n garanti edebilirsiniz. Ayr ca, arayan kiflilere opsiyonel olarak sesli ya da tufllu olarak kendi aramalar n yönlendirebilme seçene i de sunulabilmektedir. Bir alana gelen ça r lar n baflka bir alana yönlendirilmesinin otomatik olarak yönetilmesi de mümkündür, böylece arayan kifliler farkl bir numaray yeniden çevirmek zorunda kalmazlar. Ek bir fayda olarak, dahili ça r mekanizmalar da, personel hastal gibi nsan Kaynaklar konular n n kay t alt na al nmas için oluflturulabilir. Geniflletilmifl Ça r Yönlendirme seçene i Grafiksel bir Betik Düzenleyici (GSE) içermektedir, bu sayede, gelen ça r lar için kolayl kla kurallar ve eylem s ralar oluflturabilirsiniz. Ça r iflleme senaryolar n bir ak fl grafi i fleklinde kolayl kla görsellefltirebilmenizi sa lar, böylece karmafl k ça r iflleme senaryolar bile birkaç tufla t klamayla ve sürükle-b rak fonksiyonlar yla birkaç dakika içinde oluflturulabilir.

9 9 4. SwyxFax Seçene i SwyxFax, SwyxServer üzerine kurulan opsiyonel bir yaz l m bileflenidir, geleneksel (PSTN) telefon a na veya IP a na olan mevcut ba lant n za gelen ve giden faks iletilerinin ifllenmesi amac yla kullan r. Gelen belgeler SwyxFax taraf ndan al narak bir resim dosyas na (örn. JPEG, TIFF) dönüfltürülür, daha sonra al c n n e-posta kutusuna gönderilir. Bu yaz l m, yazd rma seçenekleri olan herhangi bir uygulamayla entegre edilebilir, yani ek bir yaz l m n sat n al nmas na gerek yoktur. Microsoft Outlook ile de entegre edilebilir, dolay s yla adres listenizi kullanarak faks gönderebilirsiniz. 5. SwyxRecord Ça r Kay t Seçene i Hem iflletmenizi hem de müflterilerinizi korumak ve desteklemek için, SwyxWare, ça r kay t imkan sa lamaktad r, böylece her kullan c sadece bir tufla basarak do rudan SwyxIt! istemcileri üzerinden geçici görüflmelerini kaydetme flans na sahiptir. Ça r daha sonra kullan c n n tercih edece i bir konuma kaydedilip gelecekte kolayl kla al n p kullan labilir. Hatta ça r lar standart ortam yürütücüleri (örn. Windows Media player) kullan larak ilave pahal yaz l mlara gerek kalmadan yeniden dinlenebilirler. 6. SwyxVoic her kullan c için sesli posta seçene i SwyxWare her kullan c ya yaz l m tabanl sesli posta ifllerli i sunar, yani her kullan c, pahal sesli posta sunucular na veya ortak kullan ml kanallara ihtiyaç duyulmadan yüksek özellikte sesli posta ortam elde eder. SwyxWare sesli postada geleneksel bir sesli posta cihaz na veya telesekretere göre daha fazlas vard r. Sesli postalar: Uzaktan bir telefon ahizesi üzerinden veya SwyxIt! softphone üzerinden eriflilebilirler Al c n n dinleyebilece i bir wav. ses dosyas halinde bir e-posta olarak gelen kutusuna iletilirler E-posta gelen kutusu üzerinden veya geleneksel telefon iletiflimi ile yönlendirilir, yan tlan r, depolan r/kaydedilir veya silinirler. Sabit diskten yer kazanmak için s k flt r l rlar. Her kullan c kendi sesli posta uygulamas n SwyxIt! Softphone üzerinden özellefltirebilir, örne in özel ça r iflleme senaryolar için farkl farkl iletiler seçip kaydedebilir. 7. SwyxMonitor Seçene i flletmenizi ve müflterilerinizi korumak ve desteklemek amac yla SwyxWare, sistem üzerinde kullan lmak üzere bir ça r kay t olana sa lamaktad r. Ça r kay t ifllemi kurumunuzda tüm sistemde uygulanabilir, böylece SwyxIt! Softphone dan yap lan ça r lar (non-cti modda) otomatik olarak bir sunucuya veya sabit disk konumuna kaydedilir ve daha sonradan sistem yöneticisi taraf ndan kolayl kla kullan labilir. Hatta ça r lar standart ortam yürütücüleri (örn. Windows Media player) kullan larak ilave pahal yaz l mlara gerek kalmadan yeniden dinlenebilirler. SwyxMonitor seçene i bir denetçi veya yöneticinin, gerçekleflen bir telefon görüflmesini iki taraftan birinin haberi olmadan sessizce izleyebilme olana da sunmaktad r. Bu araç, denetçilerin ça r iflleme kabiliyetlerini gelifltirmelerini sa lamak amac yla arac lara geribeslemede bulunmalar için de kullan labilir. Ayr ca, bir iflletmede çal flanlar n sadece ifl için kullan lmas gereken bir arac baflka amaçla kullanmamalar n n sa lanmas olana n da sunmaktad r. 8. SwyxStandby Seçene i flletmeler belli bir büyüklü e ulaflt klar nda, genellikle temel haberleflme imkanlar n aksatacak baz öngörülemeyen durumlar karfl s nda ifl devam n n sa lanmas için bir plana sahip olmalar gerekti ini hissederler. Bu müflterilerin ihtiyaçlar na cevap vermek amac yla, Swyx, SwyxWare ürününün temel sunucu üzerindeki yeterliklerini sürekli olarak yans tmak için ikinci bir sunucuyu devreye sokan SwyxStandby seçene ini sunmaktad r. kinci sunucu, müflterinin ana adresinde ve acil durum maksatlar yla uzak bir a konumunda kurulabilir, ayr ca, kendi veritaban n sürekli güncelleyerek temel sunucunun çal flmamas durumunda birkaç saniye içinde iletiflim sa layabilir. 9. ambilog Esnek Ça r Muhasebe Seçene i Bilgisayar-tabanl birçok modern PBX, müflterilere de erli veriler sa layabilirler, fakat bu veriler genellikle de erlendirlmekten uzak kal rlar. ambilog, SwyxWare ile birlikte çal flarak eldeki bilgilerin kolayl kla analiz edilebilmesini sa layan esnek ve uygun bir araçt r. ambilog özellikleri departmanlar, proje gruplar ve çal flanlar gibi flirketinizin dahili yap s n yans tmak amac yla uygulanabilir. Ayr ca, kullan c lar SwyxServer sunucusundan temin edilerek, ambilog da oluflturulmufl uzant lara ve kullan c bilgilerine iliflkilendirilebilir. Bir kez yap land r ld nda ambilog istedi iniz zaman otomatik olarak çal flacakt r. ambilog, zaman programlar oluflturarak, SwyxServer sunucusundan gelen verileri otomatik olarak toplayabilir ve size e-posta üzerinden gönderilebilecek raporlar oluflturabilir.

10 10 SwyxConnect - tam donan ml flube çözümü SwyxConnect in Temel Yararlar SwyxWare IP telefon ürünleri için ana ofis ve uzak flubeler aras nda maliyet bak m ndan verimli ve güvenli haberleflme Özel telefon hatt ve uzaktan tek bafl na destek hizmeti flube ile haberleflmeleriniz ana ofis a altyap s na ba lant n z koptu unda bile çal flmaya devam edecektir Bütünleflik Ses Yönlendirme yöneticisi flube ofislerde ba ms z ça r yönlendirme yap lmas n mümkün k lar ve ça r iflleme, yönlendirme ve süreklili ini sa lama ifllemlerinin yerel bazda özellefltirilmesi için yerellefltirilmifl ça r yönlendirmesini imkan tan r ISDN PBX, ISDN ve analog ba ms z telefon arayüzleri SwyxConnect yenilikçi ve kapsaml bir tam donan ml için destek flubenizdeki geleneksel telefon cihazlar n zdaki flube çözümüdür, piyasa lideri SwyxWare ürün yelpazesinin mevcut yat r m n z, bu cihazlar SwyxWare IP PBX daha küçük grup flirketlerinde veya flubelerde kullan lmas n çözümünün bir parças olarak yeniden kullanarak sa lar, veri a ba lanabilirli i ve güvenli i bak m ndan koruyabilirsiniz. flubeye ilave avantajlar sunarken ayn zamanda da birden Sesli posta, SwyxIt! sofphone, IP SwyxPhone ve SIP fazla lokasyonda VoIP teknolojisinin avantajlar n kullan r. gibi SwyxWare IP PBX ifllevleri için sunulan destek sayesinde, SwyxConnect sayesinde, SwyxWare IP PBX çözümünün bir kullan c lara mümkün olan en verimli flekilde çal flmalar Swyx IP telefon çözümünün avantajlar ndan faydalanmak için bir haberleflme cihaz yelpazesi sunulmaktad r. amac yla mevcut flube telefon altyap s yla de ifltirilmesi veya Ba ms z SIP ve SIP Proxy deste i kamusal bir VoIP paralel olarak çal flt r lmas maliyet bak m ndan etkin ve (SIP) hizmeti içindeki SIP telefonlar n, SIP softphone ve di er kolay hale gelmektedir. Ayr ca,swyxconnect, flube veri a n z geleneksel telefon ahize türlerini (örn. analog, ISDN) ba l için geliflmifl bir a geçidi ifllevi de görebilir ve iflyerinizi bulunan bir VoIP tedarikçisi için özel bir telefon hatt çözümü destekleyecek ve koruyacak kapsaml bir haberleflme çözümü olarak ya da do rudan ba l bir çözüm olarak kullanman z sa lamak amac yla iflyeri düzeyinde yönlendirme, mümkün k lar güvenlik/güvenlik duvar, VPN ve can kurtaran hatt gibi yeterlikler sunar. tam donan ml fiube Çözümü SwyxWare ba lanabilirli i ile birlikte SwyxConnect kapsama alan nda iflletme düzeyinde IP yönlendirme, VPN, güvenlik duvar ve izinsiz girifl saptama yeterli i hizmeti sunmaktad r SwyxWare içindeki betik uygulamalar na eriflim her türde telefonun kullan c s n n geliflmifl ça r iflleme senaryolar oluflturup bunlar kullanmalar n sa lar.

11 Swyxlt! Softphone 11 SwyxIt! Softphone SwyxWare'in PC-tabanl telefon yaz l m SwyxIt! hem SwyxWare Compact hem de SwyxWare Essential içinde yeral r ve telefonunuzu bilgisayar dünyas yla mükemmel biçimde bütünlefltiren birçok ifllev sunar; örne in, numara çevirme, yeniden çevirme, ça r yönlendirme, aktarma, bekletme ve konferans gibi kritik telefon ifllevleri ve kiflisellefltirilebilir grafiksel bir kullan c arayüzü üzerinden arkadafllar n z için bir çevrimiçi telefon defteri gibi özellikler içerir. SwyxIt! sayesinde dahili ve harici aramalar n z için kendi numara çevirme h z n z kolayl kla belirleyebilir, böylece s k arad n z arkadafllar n za, muhtemel müflterilerinize, di er müflterilerinize ve tedarikçilerinize daha çabuk biçimde ba lanabilirsiniz. H zl dahili numara çevirme sayesinde aramak istedi iniz kiflinin yerinde olup olmad n, telefonda m konufltu unu yoksa oturum d fl /ulafl lamaz durumda m oldu unu görebilirsiniz. 3 veya daha fazla taraf n h zl bir görüflme yapmas gerekiyorsa, SywxIt! Konferans ifllev butonu bunun kolayl kla gerçeklefltirilmesini sa lar. Her kullan c SwyxIt! istemcisinin görünümünü kiflisel tercihlerine göre uyarlayabilir resepsiyonistler veya yetkili kullan c lar birçok h zl numara çevirme seçeneklerini gösteren bir flablon seçebilirler, arama yapmaktan ziyade s k s k arama alan kullan c lar ise daha pratik bir flablon oluflturabilirler. Herhangi bir WAV dosyas n seçerek telefonunuzun çevir sesini kiflisellefltirebilirsiniz, hatta farkl kullan c lar için en sevdi iniz MP3 dosyas n çald rabilirsiniz! Uygulama Paylafl m özelli i baflka bir kullan c n n masaüstünü görebilmenizi sa layarak uzaktan yard m ortamlar için ideal bir çözüm sunar. Kullan c di er bir kullan c için sadece-oku modu ile tamamen uzaktan kontrol modu aras nda seçim yapabilir. Ek olarak, SwyxIt! istemcisi çok güçlü bir arama yönlendirme arac olan Arama Yönlendirme Yöneticisi ne eriflim sa lar Arama Yönlendirme Yöneticisi bir aramay kabul edemedi iniz zamanlarda aramalar kendi seçece iniz bir numaraya (örn. cep telefonu, baflka bir çal flan veya departman) otomatik olarak yönlendirir. Hatta arama yönlendirme ifllemlerinizi Microsoft Outlook Takviminiz in listesindeki durumunuza göre düzenleyebilecek kadar geliflmifltir. SwyxIt! Now Ba ms z SIP Softphone Kendi bafl na çal flabilen (ba ms z) SwyxIt! Now SIP softphone, müflterilerin ve benzeri küçük iflletmelerin SwyxWare Compact ya da SwyxWare Essential gibi ayr bir IP PBX e gerek kalmadan Internet Telefonu avantajlar ndan kolayl kla faydalanmalar n sa layacak yenilikçi bir üründür. Çözümün do as ndan ötürü, SwyxIt! Now, sadece toptan lisans düzenlemeleri al narak, hizmet sa lay c lar ve sistem bütünlefltiricileri gibi kurulufllar taraf ndan tercih edilmektedir, onlar da genifl yelpazedeki müflterilerine bu çözümü önerebilirler. S n f nda lider SwyxWare softphone u taban alan SwyxIt! Now, SIP teknolojisini kullanarak kullan c lara normalde sadece yüksek düzeydeki iflletmelere sat lan telefon sistemlerinde bulunan özelliklere sahip yetenekli, ba ms z bir PC uygulamas sunmaktad r. SIP hizmet sa lay c lar SwyxIt! Now uygulaman z için bir telefon numaras verecektir, genifl bantl bir IP ba lant s nda her oturum açt n zda telefon aramalar herhangi bir yerdeki kiflisel veya dizüstü bilgisayar n zdaki SwyxIt! Now uygulamas na veya uygulamas ndan yönlendirilebilir. Uygulama siz hareket halindeyken bile çal fl r, çünkü sistem Internet e veya a ba lant s na nereden ba lan rsan z ba lan n sizi tan yacakt r. Ayr ca, Swyx'in piyasa lideri iflletme telefonu ürününe dayand için, VoIP aramalar oluflturup görüflmeyi bafllatmak kolay olacakt r. Kiflisel adres defterleri, h zl numara çevirme, arama kay t, arama yönlendirme ve daha birçok ifllevi SwyxIt! Now yaz l m n piyasadaki en özellikli PC Telefon istemcilerinden biri haline getirmektedir. Son olarak, SwyxIt! istemci sayesinde her kullan c herhangi bir sistem yöneticisine baflvurmaya gerek kalmadan kendi IP SywxPhone masabafl telefonlar n n butonlar n n ve ifllevlerinin tamam n kiflisellefltirebilir.

12 12 Swyx Telefonlar, Kulakl klar & Ahizeler IP telefonlar ile ilgili en iyi özelliklerden biride, genifl yelpazedeki kulakl klar ve kullan m kolay USB ahizeleridir, bunlar kiflisel veya dizüstü bilgisayara ba land nda en az geleneksel telefonlar n (analog veya dijital) sundu u ifllevleri sunabilirler. fllevsel zenginli i olan masaüstü IP telefonlar n da kullanabilirsiniz. Ayr ca, ba l haldeki IP SwyxPhone telefonunuzu kiflisel bilgisayar n zdan kontrol edebilirsiniz ve SwyxWare CTI deste ini kullanarak telefon yeterliklerini daha da art rabilirsiniz. Farkl kullan c lar n ihtiyaçlar na cevap vermek için her tip iflitsel cihaz için birçok seçenek mevcuttur, kullan c lar ifllerini etkin biçimde yapmalar için gerekli ifllerlik derecesine ve kulland klar iflitsel cihaz n tipine göre seçme flans na sahiptirler. Bütün iflitsel cihazlar SwyxWare ile uyumlulaflt r lm flt r, böylece telefon aramalar optimum ses kalitesine sahiptir ve telefon aramalar n n kiflisel veya dizüstü bilgisayara ihtiyaç kalmadan IP SwyxPhone telefonlar n üzerinden yap lmas mümkündür. SwyxPhone telefonlar SwyxPhone telefonlar zarif IP masaüstü telefonlar d r, yerel a a veya standart bir Ethernet ba lant s na do rudan ba lanabilirler. SwyxWare'in eflsiz tak-çal flt r teknolojisi sayesinde, telefonlar Sunucuda hiçbir manuel yap land rma gerektirmezler sadece masan za en yak n LAN portuna ba lant yapt n zda, otomatik olarak yap land r lacaklard r. Ayr ca, her telefon sistemi üzerindeki herhangi bir kullan c dan oturum aç lmas n onaylama kapasitesine sahiptir bunun anlam kullan c lar herhangi bir ofisten veya masadan sadece bulunduklar yere en yak n IP telefona girifl yaparak kendi telefon ayarlar yla telefonlar n kullanabilmeleridir. Bu sayede kullan c n n telefon ayarlar veya konumlar için yap lan karmafl k ve pahal düzenlemeler ve de iflikliklere olan ihtiyaç azal r. SwyxWare Kablosuz DECT Telefon SwyxWare kablosuz çözüm bütün çal flanlar n z n, hatta normal ifl yerlerinden veya masalar ndan uzakta zaman geçirmek durumunda olanlar n bile, ifl günü boyunca ulafl labilir halde bulunmalar n sa lar. IP 600 DECT Voiceover-IP (IP üzerinden ses) kablosuz iletiflim çözümünü kullanarak depo veya üretim tesisi gibi genifl alanlarda gezen çal flanlar n z bile SwyxWare IP-PBX santrale bütünlefltirilebilir.

13 13 SwyxIt! Kulakl klar Kulakl klar resepsiyonist veya çok s k görüflme yapan kullan c lar için ideal bir çözümdür. Bir kulakl k ve mikrofondan olufltu undan kullan c lar arama yaparken ayn anda PC ile çal flabilirler. Kulakl klar USB uyumludur ve ofisteki herhangi bir yerden kolayl kla kullan labilirler. Ayr ca, büyüklükleri ve hafiflikleri sayesinde s k s k yolda bulunan fakat zaman zaman iflletme a na eriflim sa layan mobil çal flanlar için ideal çözümdürler. H350, H360, H370 ve H380 kablosuz kulakl klar kullan c lar n çal flt klar yerde hala ulafl labilir durumda kalmalar n sa larken, masadan uzaklaflabilme özgürlü ünü vermekte, böylece kendilerine tamamen mobil bir çözüm sunmaktad r. SwyxIt! USB Ahize SwyxIt! P250 ahize ile arama yapmak kolay ve rahatt r. Kiflisel veya dizüstü bilgisayar n USB portuna ba lanarak ahize aç k tutma/kapal tutma ifllemleri için tam destek sa lar, kullan c lar telefon numaralar n girmek için kiflisel/dizüstü bilgisayar klavyesinin avantaj ndan faydalanabilirler. Ça r aktarma, bekletme, yönlendirme ve konferans gibi önemli telefon ifllevleri SwyxIt! Softphone un kullan c arayüzü üzerinden kolayl kla seçilebilir, bu yüzden geleneksel bir telefondan USB ahizeye geçifl kolay ve rahatt r.

14 14 Özet SwyxWare, piyasadaki en geliflmifl yaz l m-tabanl IP telefon sistemlerinden biridir. Mevcut IP a n za kolayl kla entegre edilebildi i için SwyxWare geleneksel bir telefon sisteminin bütün ifllevlerini çok daha fazlas yla sunmaktad r; örne in, softphone ifllerli i, kullan c tan ml basit ve geliflmifl ça r aktarma ifllemi ve bütünleflik sesli ileti, e-posta ve faks. SwyxWare sistemi iflletme düzeyinde VoIP avantajlar n n tümünden faydalanman z mümkün k lar ve kolayl kla yönetilebilen endüstri standard Windows Microsoft Server üzerinde çal fl r. SwyxWare ile bir IP a na eriflilebilen herhangi uzak bir yerden de çal flabilirsiniz, tüm haberleflmelerinizi kiflisel bilgisayar n zdan yönetip p2p ça r lara ve konferans aramalar na ücretsiz eriflim sa layabilirsiniz. Bu yüzden ifliniz ne olursa olsun, iflletmenizin büyüklü ü ne olursa olsun Swyx in üretti i SwyxWare sizin için her zaman ihtiyaç duyaca n z tek ve en son iletiflim çözümü - telefon sistemi olarak iflletmenizi gelifltirip büyütecektir. SwyxWare hakk nda daha fazla bilgi için Türkiye Distribütörü ne veya bir Swyx bayisine baflvurunuz. Piyasaya göre ürün uygulanabilirli i SwyxWare Essential/ Professional SwyxWare Compact SwyxConnect SwyxIt! Now Tüketici SOHO Küçük fiube Ofisi Yeni flletme (10 veya daha az kullan c ) Küçük flletme ( aras kullan c ) Orta Ölçekli flletme ( aras kullan c ) Büyük flletme (1000 den fazla kullan c ) Tüketiciye Hizmet Sa lay c flletmeye Hizmet Sa lay c Uzmanlaflm fl Çözüm Gelifltiriciler (örn. Ça r Merkezi uygulamalar ) Daha fazla bilgi için Swyx veri formlar na bak n z. Swyx Sunucu Ürünleri Swyx Seçenek Paketleri Swyx Hizmetler Swyx Cihazlar Swyx E itim

Ç NDEK LER. Kablosuz Telefonlar. PMR Telsizler. Navigasyon Ürünleri. Kablolu Telefonlar. IP Telefonlar. Faks Cihazlar. Operatör Kulakl klar

Ç NDEK LER. Kablosuz Telefonlar. PMR Telsizler. Navigasyon Ürünleri. Kablolu Telefonlar. IP Telefonlar. Faks Cihazlar. Operatör Kulakl klar 1 Ç NDEK LER H zla ilerleyen teknolojik geliflmeler, telekomünikasyon sektörünü klasik kal plar n d fl na iterek, de iflim ve geliflim sürecine sokmufltur. 20 y ld r bu süreç dahilinde müflteri memnuniyetini

Detaylı

channel partner Datastream 7i

channel partner Datastream 7i channel partner Datastream 7i Datastream 7i Datastream 7i firmalar n bak m faaliyetlerini, demirbafllar n ve bu demirbafllara ait bilgilerini proaktif olarak yönetmelerini sa larken; s n f n n en iyisi

Detaylı

Enformasyon. HiPath 3000/5000 V8 Orta ölçekli iflletmeler için yenilikçi iletiflim çözümleri. Communication for the open minded

Enformasyon. HiPath 3000/5000 V8 Orta ölçekli iflletmeler için yenilikçi iletiflim çözümleri. Communication for the open minded Enformasyon HiPath 3000/5000 V8 Orta ölçekli iflletmeler için yenilikçi iletiflim çözümleri Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications: www.siemens.com/open HiPath 3000 - flirketlerde

Detaylı

e-ifl: yepyeni bir strateji Dünyan n bütün KOB leri birleflin Datateknik Workcube kullan yor

e-ifl: yepyeni bir strateji Dünyan n bütün KOB leri birleflin Datateknik Workcube kullan yor workcube Workcube E-Business Systems yönetim ve teknoloji tan t m bülteni 2007 / 2. çeyrek www.workcube.com Dünyan n bütün KOB leri birleflin Datateknik Workcube kullan yor Teknolojiniz do ru ve güçlü

Detaylı

(HIPS) 2 BEYAZfiAPKA. Host Intrusion Prevention System. BSAPKA SAYI2 4/21/06 7:08 PM Page 2. Bir HIPS ürününün mimarisi

(HIPS) 2 BEYAZfiAPKA. Host Intrusion Prevention System. BSAPKA SAYI2 4/21/06 7:08 PM Page 2. Bir HIPS ürününün mimarisi BSAPKA SAYI2 4/21/06 7:08 PM Page 2 Host Intrusion Prevention System (HIPS) H Bir HIPS ürününün mimarisi 2 BEYAZfiAPKA ost Intrusion Prevention System (HIPS), sunuculara ve istemcilere gelen tüm ataklar

Detaylı

s n rs z özgürlük business on demand

s n rs z özgürlük business on demand Eylül 2003 s n rs z özgürlük business on demand KURUMSAL www.ibm.com/tr Dönüflümün Yol Haritas Çizildi IBM, gelifltirdi i Linux platformlar n önce kendi kurumsal ortam nda deniyor BU SAYIDA Önce biz tad

Detaylı

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY TEMEL B LG LER KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY Bir klavye üzerinde yüzden fazla tufl mevcuttur, bunlardan birço u çeflitli yaz karakterleridir. Fakat ayn

Detaylı

ÇA RI MERKEZ YÖNET M -II

ÇA RI MERKEZ YÖNET M -II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2422 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1406 ÇA RI MERKEZ YÖNET M -II Yazarlar Nurdan YAYLAZ (Ünite 1, 2) Gülseren VERANYURT (Ünite 3, 4) Baflak B LG N (Ünite 5, 6) Editör

Detaylı

ABONE SiSTEMiMiZ DE ifiiyor

ABONE SiSTEMiMiZ DE ifiiyor B L G G Ü V E N L G P L A T F O R M U syf: 3 ABONE SiSTEMiMiZ DE ifiiyor LÜTFEN KAYIT OLUN B LG S STEMLER VE R SK YÖNET M MICROSOFT GÜVENL K STRATEJ S MCAFEE S STEM GÜVEN K YÖNET M DATA LOSS PREVENTION

Detaylı

KATILIMCI SPONSORLAR. Beyaz fiapka Art k Online! INTERNET SPONSORU KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA ANA SPONSORLARIMIZ

KATILIMCI SPONSORLAR. Beyaz fiapka Art k Online! INTERNET SPONSORU KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA ANA SPONSORLARIMIZ subat_2009.fh11 2/5/09 1:15 PM Page 1 KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA 9 B L G G Ü V E N L P L A T F O R M U Beyaz fiapka dergi faaliyetini durduruyor ve hayat na Bilgi Güvenli i Toplulu

Detaylı

HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi

HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi Yeni Risk Anlay fl ve Kurumsal Risk Yönetiminin Faydalar Yönetim Kurullar ve CEO lar Ne Düflünüyor? Kurumsal Risk Yönetiminin çeri i ve Baflar için Kritik Etkenler Olaylar,

Detaylı

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM SAYI 1 TEMEL B LG LER B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM B LG SAYARDA YAZI YAZMAK B LG SAYARI YAZI YAZMAKTA KULLANMAK WINDOWS WINDOWS 98 E GENEL B R BAKIfi EN YAYGIN KULLANILAN

Detaylı

SMARTFILTER BDDK DENET MLER MICROSOFT IAG 2007 SAYI UNDERGROUND LINUX GÜVENL TÜRK YE DE E-FATURA

SMARTFILTER BDDK DENET MLER MICROSOFT IAG 2007 SAYI UNDERGROUND LINUX GÜVENL TÜRK YE DE E-FATURA B L G G Ü V E N L G P L A T F O R M U FIREWALL A KUfiKULU B R BAKIfi McAFEE INTRUSHIELD SMARTFILTER BDDK DENET MLER MICROSOFT IAG 2007 UNDERGROUND LINUX GÜVENL TÜRK YE DE E-FATURA ABONEL N YEN LEMEYENLER

Detaylı

>>> SAYI 41 42. SAYIDA NELER VAR? PROGRAM KURULUMU S STEM ANAL Z PROGRAMLARI V DEO KONFERANS. FRONTPAGE LE ÇALIfiMAK (2) DOMAIN NED R?

>>> SAYI 41 42. SAYIDA NELER VAR? PROGRAM KURULUMU S STEM ANAL Z PROGRAMLARI V DEO KONFERANS. FRONTPAGE LE ÇALIfiMAK (2) DOMAIN NED R? SAYI 41 TEMEL B LG LER PROGRAM KURULUMU PROGRAM KURMANIN NCEL KLER. WINDOWS S STEM ANAL Z PROGRAMLARI WINDOWS Ç N ÖZEL ARAÇLAR. PROJELER V DEO KONFERANS INTERNET ÜZER NDE CANLI GÖRÜfiME YAPMAK. INTERNET

Detaylı

Internet Kullan c s n n A Eriflim Rehberi

Internet Kullan c s n n A Eriflim Rehberi Internet Kullan c s n n A Eriflim Rehberi TÜB TAK ULAKB M Ulusal Akademik A ve Bilgi Merkezi Adres: YÖK Binas B5 Blok Bilkent 06539 Ankara Internet adresi: www.ulakbim.gov.tr Tel: 0(312) 298 92 00 Fax:

Detaylı

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Mart 2009 TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON TURCom dan yeni ürün;

Detaylı

Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa. Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas l sat fl yapacaks n

Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa. Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas l sat fl yapacaks n çindekiler 8 Kapak Kablosuz çal flmaya haz r m s n z? 4 Halefflan Sümen Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas

Detaylı

>>> SAYI 42 42. SAYIDA NELER VAR? KIZILÖTES DONANIMLAR. ALTERNAT F BA LANTI YÖNTEMLER. ÖZEL WINDOWS PROGRAMLARI. WINDOWS Ç N YARARLI PROGRAMLAR.

>>> SAYI 42 42. SAYIDA NELER VAR? KIZILÖTES DONANIMLAR. ALTERNAT F BA LANTI YÖNTEMLER. ÖZEL WINDOWS PROGRAMLARI. WINDOWS Ç N YARARLI PROGRAMLAR. SAYI 42 TEMEL B LG LER KIZILÖTES DONANIMLAR. ALTERNAT F BA LANTI YÖNTEMLER. WINDOWS ÖZEL WINDOWS PROGRAMLARI. WINDOWS Ç N YARARLI PROGRAMLAR. PROJELER B RDEN FAZLA BELGE LE ÇALIfiMAK. WORD LE ÇALIfiMANIN

Detaylı

Rekabet yar fl n Linux kazan yor business on demand

Rekabet yar fl n Linux kazan yor business on demand May s 2003 Rekabet yar fl n Linux kazan yor business on demand BU SAYIDA Bu penguen çok güçlü Yar fla önde bafllay n e-business on demand fiebeke ifl bafl nda Grid computing Yukar, daha yukar 32-bitten

Detaylı

>>> SAYI 2 3. SAYIDA NELER VAR? 21 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! SA LIK VE RAHATLIK B LG SAYARDA ÇALIfiIRKEN SA LIMIZI KORUMANIN YOLLARI

>>> SAYI 2 3. SAYIDA NELER VAR? 21 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! SA LIK VE RAHATLIK B LG SAYARDA ÇALIfiIRKEN SA LIMIZI KORUMANIN YOLLARI SAYI 2 TEMEL B LG LER SA LIK VE RAHATLIK B LG SAYARDA ÇALIfiIRKEN SA LIMIZI KORUMANIN YOLLARI MS WORD LE TANIfiMA B R KEL ME filem PROGRAMININ TEMEL TANITIMI WINDOWS WINDOWS DONATILARI WINDOWS UN DONATILAR

Detaylı

fliniz için ak l kâr çözümler Vodafone fl Orta m da. SAYI 5 OCAK 2012

fliniz için ak l kâr çözümler Vodafone fl Orta m da. SAYI 5 OCAK 2012 fliniz için ak l kâr çözümler Vodafone fl Orta m da. SAYI 5 OCAK 2012 MOB L MOB L MOB L Mobil Ses Mobil Ses Tarifeleri Ortak Havuz Tarifesi Esnaf Tarifeleri Esnek Paketler Mobil Mesajlaflma SMS MMS htiyac

Detaylı

ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Aral k 2007 Say : 19

ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Aral k 2007 Say : 19 ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Aral k 2007 Say : 19 l STANBUL l ADANA l ANKARA l ANTALYA l BURSA l DEN ZL l D YARBAKIR l ERZURUM l GAZ ANTEP l ZM R l ZM T l KAYSER l MERS N l SAMSUN l TEK RDA

Detaylı

A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı. Katalog ET G1 2008. GAMMA Bina Kontrol Sistemi

A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı. Katalog ET G1 2008. GAMMA Bina Kontrol Sistemi A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı Katalog ET G1 2008 GAMMA Bina Kontrol Sistemi Elektrik Tesisatç l Ticari Alan Kataloglar ALPHA Da t c, Klemensler ve Sayaç Panolar ALPHA Tesisat Da t c ve Sapt r c Bloklar

Detaylı

Bilgisayar Donan m B LG SAYAR TÜRLER Sunucu Bilgisayarlar fiekil 1.1

Bilgisayar Donan m B LG SAYAR TÜRLER Sunucu Bilgisayarlar fiekil 1.1 Bilgisayar Donan m B LG SAYAR TÜRLER Elektronik devrelerden oluflan, bilgiyi iflleyen tüm cihazlar bilgisayar olarak adland r labilir. Kolumuzdaki dijital saatler, basit hesap makinalar, dizüstü bilgisayarlar

Detaylı

beyaz sapka A USTOS 2006 Bilgi Güvenli i Platformu

beyaz sapka A USTOS 2006 Bilgi Güvenli i Platformu beyaz sapka A USTOS 2006 Bilgi Güvenli i Platformu Beyaz fiapka ya abone olmak için web formumuzu doldurabilirsiniz. www.beyazsapka.org BU SAYIDA Befl Güvenlik Mimarisi Hatas (2-3) Microsoft Forefront

Detaylı

>>> SAYI 29 30. SAYIDA NELER VAR? B LG SAYARLARI B RB R NE BA LAMAK BAS T B R A NASIL KURULUR? YARDIMCI YAZILIMLAR POWER TOYS UYGULAMASININ KULLANIMI.

>>> SAYI 29 30. SAYIDA NELER VAR? B LG SAYARLARI B RB R NE BA LAMAK BAS T B R A NASIL KURULUR? YARDIMCI YAZILIMLAR POWER TOYS UYGULAMASININ KULLANIMI. SAYI 29 TEMEL B LG LER B LG SAYARLARI B RB R NE BA LAMAK BAS T B R A NASIL KURULUR? WINDOWS YARDIMCI YAZILIMLAR POWER TOYS UYGULAMASININ KULLANIMI. PROJELER B Ç M fiablonlari FARKLI DÖKÜMAN KALIPLARI NASIL

Detaylı

MARKALAfiMA KILAVUZU. TEMEL KAVRAMLAR MARKA YÖNET M PAZARLAMA YÖNET M MARKA TEfiV KLER

MARKALAfiMA KILAVUZU. TEMEL KAVRAMLAR MARKA YÖNET M PAZARLAMA YÖNET M MARKA TEfiV KLER MARKALAfiMA 12 KILAVUZU TEMEL KAVRAMLAR MARKA YÖNET M PAZARLAMA YÖNET M MARKA TEfiV KLER stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Markalaflma K lavuzu stanbul Sanayi Odas Kalite

Detaylı

T eknoloji sa olsun! Bütün felaket haberlerini an nda ö renebilen insano lu yaflad

T eknoloji sa olsun! Bütün felaket haberlerini an nda ö renebilen insano lu yaflad novasyonda 15 y l yönetimden B L fi M KULVARINDA 15 KES NT S Z YIL! TURCom letiflim Sis. San. ve Tic. A.fi. Ad na Sahibi ve Sorumlusu Yaz flleri Müdürü Bayram Ali KAYHAN Genel Yay n Yönetmeni Ayça Ç. KAYIfi

Detaylı

finans Sermaye piyasas arac kurumlar nda bilgi sistemleri ve bu sistemlerden kaynakl operasyonel riskler

finans Sermaye piyasas arac kurumlar nda bilgi sistemleri ve bu sistemlerden kaynakl operasyonel riskler Sermaye piyasas arac kurumlar nda bilgi sistemleri ve bu sistemlerden kaynakl operasyonel riskler Dr. ZZET GÖKHAN ÖZB LG N* fl Gelifltirme ve Analiz Grup Baflkan Sermaye Piyasas Kurulu zzet Gökhan Özbilgin

Detaylı

LOJ ST KTE TEKNOLOJ KULLANIMI

LOJ ST KTE TEKNOLOJ KULLANIMI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2155 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1183 LOJ ST KTE TEKNOLOJ KULLANIMI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Gürkan ÖZTÜRK (Ünite 1, 6) Dr. Ümit Ali ÖZKAZANÇ (Ünite 3, 4, 7) Ahmet O

Detaylı