Sahip Olmak steyece iniz Tek letiflim Çözümü

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sahip Olmak steyece iniz Tek letiflim Çözümü"

Transkript

1 Türkiye Distribütörü Arifis Teknoloji Çözümleri Tic.Ltd.ti. Atatürk Mah. Sedef Cad. 31 Ada Residence A Blok Kat:16 D: Ataflehir Kadıköy STANBUL Tel : Fax : Sahip Olmak steyece iniz Tek letiflim Çözümü Swyx Ürün Portföyü

2 DAHA FAZLA olanak DAHA FAZLA esneklik DAHA FAZLA seçenek DAHA FAZLA iletiflim Sayfa 5 SwyxWare Girifl Sayfa 6 SwyxWare V6.00 Ürüne Genel Bak fl Sayfa 7 SwyxWare Özellikleri Sunucu Seçenekleri Sayfa 8 SwyxWare Essential için SwyxWare Seçenekleri Sayfa 10 SwyxConnect tam donan ml flube çözümü Sayfa 11 SwyxIt! Softphone Sayfa 12 Swyx Telefonlar, Kulakl klar & Ahizeler Sayfa 14 Özet

3 Swyx in gücünü keflfedin

4 Swyx Bir telefon sisteminden ÇOK DAHA FAZLASI Geleneksel PBX ve Telefonlar Orta Ölçekli flletmeler DECT IP bulunan depolar ISDN IP IP Host edilen / yönetilen flletmeler Swyxlt! kullanan ev/mobil çal flanlar Servis Sa lay c SIP/IP hizmeti SIP/IP hizmeti SIP/IP hizmeti veya PSTN VPN IP SwyxWare Essential bulunan bölgesel flubeler SwyxIt! Now kullanan tüketici + ticari kullan c lar SwyxWare Compact veya SwyxConnect bulunan Küçük flletmeler (10 veya daha az kullan c ) Ça r Merkezi Temsilcileri SwyxConnect bulunan küçük flubeler

5 5 SwyxWare - Girifl SwyxWare, Microsoft Windows Server platformunda çal flan yaz l m tabanl bir telefon sistemidir. SwyxWare ürün yelpazesi sayesinde, s radan bir Microsoft Windows Server sistemini iletiflim ihtiyaçlar n z için tüm özellikleri sa layan bir IP telefon çözümüne dönüfltürebilirsiniz. Bu sayede çal flanlar n za en son haberleflme teknolojileri ile iletiflim kurma olana sa larken, IP telefon ve IP üzerinden ses (VoIP) teknolojisi ile ifl uygulamalar n z en etkin flekilde kullanarak yüksek rekabet gücü ve maliyet tasarrufu elde edersiniz. Not: VoIP, Internet Protokolü sayesinde bir veri a üzerinden sesli görüflmeleri iletmek için kullan lan teknolojidir. SwyxWare yaz l m tabanl oldu u için, donan m güncellemelerine gerek kalmadan ve yeni cihazlar ba lamadan sisteme yeni kullan c lar kolayca eklenebilir yeni kullan c lar eklenerek dakikalar içinde telefon görüflmesi yap labilir. Ayr ca, bak m ve yönetimi o kadar kolayd r ki, sistemin bak m n yapmak için uzman mühendislik kaynaklar na ihtiyac n z olmayacakt r. Büyüyen iflletmeler için kullan lacak SwyxWare çözümü sayesinde, sadece sisteme herhangi bir anda eklenecek kullan c lar n say s na göre ödeme yapars n z, böylece flirketinizin büyüklü ünden ba ms z olarak maliyetlerinizi kontrol edebilirsiniz. SwyxWare Yararlar flyerlerinin ses çözümlerinden bekledi i geleneksel telefon hizmetlerine ek olarak SwyxWare kullan c lar afla daki avantajlara sahip olurlar: Sesli mesajlar, faks ve e-posta iletileri gelen kutusu üzerinden yönetilebildi i için çal flan üretkenli inde art fl sa lan r Sistem mevcut bir Windows sistem yöneticisi taraf ndan yönetilebildi i için ifl veriminde art fl sa lan r Bir VPN ba lant s yla uzaktan eriflim sayesinde, ofisteki ayn telefon ortam na anl k eriflim imkan sa lan r; dolay s yla uzaktaki veya mobil bir çal flan, ça r lar adeta ofisten yap yormufl gibi davranabilir. Ak ll arama yönlendirme yap lmas ve numaralar n basit ve çabuk flekilde yeniden çevrilmesi sayesinde, çal flanlara ulafl m ve müflterilerinizin sizinle temas kurmas kolaylafl r.

6 6 SwyxWare V Ürüne Genel Bak fl Ürün yelpazemizin merkezinde SwyxWare in sunucu tabanl flube veri a n z için geliflmifl bir a geçidi ifllevi de görebilir çözümleri yer almaktad r. Geleneksel bir PBX in tüm ve iflyerinizi destekleyecek ve koruyacak, kapsaml bir ifllevlerini içermekle birlikte, ça r ifllemleri, ça r ba lant s, haberleflme çözümü sa lamak amac yla iflyeri düzeyinde ça r yetkilendirme, konferans görüflmesi ve tüm ça r yönlendirme, güvenlik/güvenlik duvar, VPN ve özel telefon anahtarlama süreçleri ve de grup ça r lar n n yönetimi gibi hatt (lifeline) gibi imkanlar sunar. yüksek performansl telefon ifllevlerini de sunmaktad r. SwyxWare, çok fonksiyonlu ve kullan m kolay SwyxIt! SwyxWare, farkl pazar gereksinimlerini karfl lamak için Softphone gibi genifl yelpazeli telefon/istemci sistemini özel olarak tasarlanm fl iki ana sunucu tabanl çözüm destekler. içermektedir: SwyxWare Essential ve SwyxWare Compact. Teknoloji geliflmelerindeki en son avantajlardan faydalanmak 1. SwyxWare Compact küçük bir iflletme olarak kalmak için, SwyxIt! Now, SIP kullanan yenilikçi, çok özellikli, isteyen ve 10 veya daha az çal flan olan küçük iflletmeler kendi bafl na çal flan, PC tabanl bir telefon uygulamas d r için eksiksiz IP PBX çözümü ve kullan c lar n ayr bir IP PBX gerekmeden Internet Telefonun dan daha rahat biçimde istifade etmelerini sa lar. 2. SwyxWare Essential daha büyük iflletme veya büyüme SwyxIt! Now, sadece toptan lisans düzenlemeleri amaçl, planlar olan daha küçük iflletmeler için. SwyxWare Essential, hizmet sa lay c lar ve sistem bütünlefltiricileri gibi kurulufllar iflyerinin gereksinimlerini tam olarak ve daha fazla karfl lamak taraf ndan elde edilebilir, onlar da küçük iflyerleri ve için seçeneklerin say s n maksimuma ç kararak kurulu ve flubeler/ba l flirket ofisleri gibi genifl yelpazedeki müflterilere büyüyen ifller için tam bir esneklik sa lar. bu çözümü önerebilirler. Ana ofisin SwyxWare ifllerli ini flube için de uygulamaya SwyxWare in yönetim ve iflletimi de maliyetlerin asgariye ihtiyaç duyan çok bölgeli iflletmeler için, SwyxConnect, indirilmesine katk da bulunur, çünkü telefon sisteminin iflletmenin yat r mlar n koruyarak, telefon sistemiyle birlikte yönetimi Windows -tabanl bir a yönetim sistemine sorunsuz çal flabilen maliyet bak m ndan etkin bir çözüm sa lar. flekilde entegre edilebilir. Microsoft Management Console SwyxConnect, (Microsoft Yönetim Konsolu) gibi standart yönetim araçlar kullan larak, telefon sistemine yap lan de ifliklikler ve düzenlemeler çabuk ve ekonomik olarak yerinde yap labilir.

7 SwyxWare Özellikleri - Sunucu Seçenekleri 7 1. SwyxWare Compact 2. SwyxWare Essential SwyxWare V6.00 sürümü sayesinde Swyx, 10 veya daha az çal flan olan küçük iflyerlerinin ihtiyaçlar na cevap vermek amac yla çözüm portföyünü geniflletmektedir. Bu hepsi-birarada telefon çözümü afla daki önemli avantajlar sunar: En çok 10 çal flan olan küçük iflletmeler için maliyet etkin çözüm sunulmaktad r. Eksiksiz hepsi-bir-arada telefon haberleflme çözümü ilave bir PBX cihaz gerekli de ildir Çözüm içinde yeralan ön-tan ml seçenekler müflteri seçimlerini kolaylaflt r r Bireylerin ihtiyaçlar n karfl lamak için sunulan esnek telefon seçenekleri sayesinde kullan c lar daha üretken biçimde çal flabilirler fl verimini ve müflteri hizmetlerini destekleyen entegre uygulamalar sunulmaktad r. Küçük bir iflletmedeki telefon sisteminden sorumlu iseniz, SwyxWare Compact tam size göre. Çal flanlar n z n her biri için kapsaml bir telefon sisteminden bekledi iniz her fley mevcuttur: Ça r kaydetme (her bir kullan c için yap l r) CTI Geniflletilmifl Ça r Yönlendirme Faks Sesli posta Ayr ca müflterilerinizin kendi çal flma tercihlerine uygun olarak genifl yelpazeli telefon cihazlar aras ndan seçim yapabilirsiniz: IP SwyxPhone, USB ahize, USB kulakl k ve PC telefonlar için SwyxIt! softphone. SwyxWare Essential platformu, orta ve büyük ölçekli iflletmeler ile büyümeyi planlayan daha küçük iflletmelerin gereksinimlerini karfl lamak için tasarlanm flt r. SwyxWare Essential, seçeneklerin say s n azamiye ç kararak kurulan ve büyüyen müflteriler için tam esneklik sa lar. SwyxWare Essential in Önemli Avantajlar Arama maliyeti etkinli ini sa layan ve iflyeri haberleflmesini gelifltiren tam IP telefon ifllerli i flletmenizi büyütecek yaz l m tabanl ürün tipik PBX donan mlar ndaki k s tlamalardan endifle etmeden, büyüdükçe ödeyin Sadece sisteme eklenen kullan c lar yaz l m lisans na ihtiyaç duyarlar, böylece maliyetler daha verimli flekilde yönetilebilir. Tafl ma, Ekleme ve De ifltirme ifllemleri çok kolayd r, dolay s yla gerçeklefltirilmeleri için gereken hizmet maliyeti çok düflüktür. yeni kullan c lar, pahal konfigürasyonlara ihtiyaç duyulmadan birkaç saniye içinde yaz l m sistemine eklenebilir Maliyet ve zaman bak m ndan tasarruf sa lar, çünkü mevcut Windows sistem yöneticisi, sistemin bak m n yaparak sistemi güncelleyebilir. Ça r veya sesli postalara her yerden eriflim: gerçek bir mobil ofis çözümüdür, çal flanlar n iletiflim imkan n art r r. Tüm sesli mesaj, faks ve e-posta iletileri kullan c lar n kiflisel veya dizüstü bilgisayar üzerinden yönetildi i için zaman tasarrufu sa lar VoIP teknolojisi sayesinde farkl noktalar aras nda iletiflim kurarak uzun mesafeler aras ndaki ça r masraflar n azalt r.

8 8 SwyxWare Essential için SwyxWare Seçenekleri SwyxWare Essential sunucunun temel tafl olarak kullan lmas ile genifl yelpazeli seçenekler eklenebilir. Afla daki 6 seçenek paketi tek tek sat n al nabilece i gibi maliyet etkin olarak grup halinde de al nabilir: SwyxProfessional Seçenek Paketi. SwyxProfessional Seçenek Paketinin al nmas, müflterilere ekonomik bak mdan ciddi avantajlar sunar, çünkü 6 ayr seçenek paketinin avantajlar n n tümüne tek bir basit çözüm halinde ulafl lmas na imkan vermektedir. SwyxProfessional Seçenek Paketi iflletmenizi daha verimli çal flt rman z ve çal flanlar n z daha verimli k lman z sa lar. SwyxProfessional Seçenek Paketi: 1. SwyxConference 2. SwyxCTI 3. SwyxECR 4. SwyxFax 5. SwyxRecord 6. SwyxVoic Yaz l m tabanl bir çözüm oldu undan SwyxWare in konferans görüflmesi yapabilme özelli i geleneksel telefon sistemleriyle iliflkili ek veya pahal herhangi bir donan m gerektirmez. 2. SwyxCTI Seçene i SwyxWare CTI (Bilgisayar Telefon Entegrasyonu) seçene i sayesinde IP SwyxPhone ahizeniz kiflisel bilgisayar n zdaki SwyxIt! Softphone ve Microsoft Outlook veya Lotus Notes ile tamamen entegre haldedir. SwyxIt! softphone bütün aramalar n z masaüstünden yönetebilmenizi ve masa üstü telefonla sorunsuz ba lant kurabilmenizi, bu arada da PC nizin ekran ndan numara çevirme, yeniden çevirme, aktarma, bekletme, yönlendirme, tekrar arama ve konferans gibi önemli telefon ifllevlerine GUI (Grafiksel Kullan c Arayüzü) tabanl olarak eriflmenizi sa lar. E er telefon veya PC den birisine eriflilemiyorsa her ikisi de birbirinden ba ms z olarak çal flabilir; fakat CTI nin gerçek de eri, kullan c ya görev baz nda, bu çal flma flekli için en uygun ifl arac n seçebilmesini sa layan esneklikten kaynaklanmaktad r. Yukar da ayr nt lar verilen seçeneklere ek olarak, afla daki 3 seçenek paketi de SwyxWare Essential ile birlikte kullan labilir, bunlar daha fazla dayan kl l k, güvenlik ve raporlama ifllerli i sa larlar. 7. SwyxStandby 8. SwyxMonitor 9. ambilog 1. SwyxConference Seçene i SwyxWare; ekibiniz, tedarikçileriniz ve müflterileriniz için hem dahili hem de harici olarak konferans görüflmeleri oluflturup yürütmenizi mümkün k lan bütünleflik bir konferans görüflme ifllevi sunmaktad r. Konferans görüflmesi herhangi bir kullan c taraf ndan bireysel olarak oluflturulabilece i gibi, arayan kifliler kendine has uzant s olan sanal bir konferans odas na do rudan arama gerçeklefltirebilirler. Konferans aramalar na sa lanan eriflim basitçe ça r yönlendirme kurallar yla kontrol edilebilmektedir: örne in, konferans odalar n bir PIN numaras yla korumak mümkün olabilece i gibi belli telefon numaralar na eriflim de k s tlanabilir. 3. SwyxECR Seçene i Arama ifllemlerinizi kiflisellefltirmeniz için Geniflletilmifl Ça r Yönlendirme SwyxWare Geniflletilmifl Ça r Yönlendirme (ECR) özelli i, gelen aramalar için karar, eylem ve iflleme s ras oluflturman z sa layan kullan m kolay bir grafiksel araçt r, sizi arayanlar n memnun kalmas n n sa lanmas için karmafl k ça r yönetimi senaryolar n bile yönetebilmenizi sa lar. Örne in, ça r lar birden çok numaraya veya özel departmanlara yönlendirmek için seçenek menüleri oluflturabilirsiniz, böylece yan tland klar n garanti edebilirsiniz. Ayr ca, arayan kiflilere opsiyonel olarak sesli ya da tufllu olarak kendi aramalar n yönlendirebilme seçene i de sunulabilmektedir. Bir alana gelen ça r lar n baflka bir alana yönlendirilmesinin otomatik olarak yönetilmesi de mümkündür, böylece arayan kifliler farkl bir numaray yeniden çevirmek zorunda kalmazlar. Ek bir fayda olarak, dahili ça r mekanizmalar da, personel hastal gibi nsan Kaynaklar konular n n kay t alt na al nmas için oluflturulabilir. Geniflletilmifl Ça r Yönlendirme seçene i Grafiksel bir Betik Düzenleyici (GSE) içermektedir, bu sayede, gelen ça r lar için kolayl kla kurallar ve eylem s ralar oluflturabilirsiniz. Ça r iflleme senaryolar n bir ak fl grafi i fleklinde kolayl kla görsellefltirebilmenizi sa lar, böylece karmafl k ça r iflleme senaryolar bile birkaç tufla t klamayla ve sürükle-b rak fonksiyonlar yla birkaç dakika içinde oluflturulabilir.

9 9 4. SwyxFax Seçene i SwyxFax, SwyxServer üzerine kurulan opsiyonel bir yaz l m bileflenidir, geleneksel (PSTN) telefon a na veya IP a na olan mevcut ba lant n za gelen ve giden faks iletilerinin ifllenmesi amac yla kullan r. Gelen belgeler SwyxFax taraf ndan al narak bir resim dosyas na (örn. JPEG, TIFF) dönüfltürülür, daha sonra al c n n e-posta kutusuna gönderilir. Bu yaz l m, yazd rma seçenekleri olan herhangi bir uygulamayla entegre edilebilir, yani ek bir yaz l m n sat n al nmas na gerek yoktur. Microsoft Outlook ile de entegre edilebilir, dolay s yla adres listenizi kullanarak faks gönderebilirsiniz. 5. SwyxRecord Ça r Kay t Seçene i Hem iflletmenizi hem de müflterilerinizi korumak ve desteklemek için, SwyxWare, ça r kay t imkan sa lamaktad r, böylece her kullan c sadece bir tufla basarak do rudan SwyxIt! istemcileri üzerinden geçici görüflmelerini kaydetme flans na sahiptir. Ça r daha sonra kullan c n n tercih edece i bir konuma kaydedilip gelecekte kolayl kla al n p kullan labilir. Hatta ça r lar standart ortam yürütücüleri (örn. Windows Media player) kullan larak ilave pahal yaz l mlara gerek kalmadan yeniden dinlenebilirler. 6. SwyxVoic her kullan c için sesli posta seçene i SwyxWare her kullan c ya yaz l m tabanl sesli posta ifllerli i sunar, yani her kullan c, pahal sesli posta sunucular na veya ortak kullan ml kanallara ihtiyaç duyulmadan yüksek özellikte sesli posta ortam elde eder. SwyxWare sesli postada geleneksel bir sesli posta cihaz na veya telesekretere göre daha fazlas vard r. Sesli postalar: Uzaktan bir telefon ahizesi üzerinden veya SwyxIt! softphone üzerinden eriflilebilirler Al c n n dinleyebilece i bir wav. ses dosyas halinde bir e-posta olarak gelen kutusuna iletilirler E-posta gelen kutusu üzerinden veya geleneksel telefon iletiflimi ile yönlendirilir, yan tlan r, depolan r/kaydedilir veya silinirler. Sabit diskten yer kazanmak için s k flt r l rlar. Her kullan c kendi sesli posta uygulamas n SwyxIt! Softphone üzerinden özellefltirebilir, örne in özel ça r iflleme senaryolar için farkl farkl iletiler seçip kaydedebilir. 7. SwyxMonitor Seçene i flletmenizi ve müflterilerinizi korumak ve desteklemek amac yla SwyxWare, sistem üzerinde kullan lmak üzere bir ça r kay t olana sa lamaktad r. Ça r kay t ifllemi kurumunuzda tüm sistemde uygulanabilir, böylece SwyxIt! Softphone dan yap lan ça r lar (non-cti modda) otomatik olarak bir sunucuya veya sabit disk konumuna kaydedilir ve daha sonradan sistem yöneticisi taraf ndan kolayl kla kullan labilir. Hatta ça r lar standart ortam yürütücüleri (örn. Windows Media player) kullan larak ilave pahal yaz l mlara gerek kalmadan yeniden dinlenebilirler. SwyxMonitor seçene i bir denetçi veya yöneticinin, gerçekleflen bir telefon görüflmesini iki taraftan birinin haberi olmadan sessizce izleyebilme olana da sunmaktad r. Bu araç, denetçilerin ça r iflleme kabiliyetlerini gelifltirmelerini sa lamak amac yla arac lara geribeslemede bulunmalar için de kullan labilir. Ayr ca, bir iflletmede çal flanlar n sadece ifl için kullan lmas gereken bir arac baflka amaçla kullanmamalar n n sa lanmas olana n da sunmaktad r. 8. SwyxStandby Seçene i flletmeler belli bir büyüklü e ulaflt klar nda, genellikle temel haberleflme imkanlar n aksatacak baz öngörülemeyen durumlar karfl s nda ifl devam n n sa lanmas için bir plana sahip olmalar gerekti ini hissederler. Bu müflterilerin ihtiyaçlar na cevap vermek amac yla, Swyx, SwyxWare ürününün temel sunucu üzerindeki yeterliklerini sürekli olarak yans tmak için ikinci bir sunucuyu devreye sokan SwyxStandby seçene ini sunmaktad r. kinci sunucu, müflterinin ana adresinde ve acil durum maksatlar yla uzak bir a konumunda kurulabilir, ayr ca, kendi veritaban n sürekli güncelleyerek temel sunucunun çal flmamas durumunda birkaç saniye içinde iletiflim sa layabilir. 9. ambilog Esnek Ça r Muhasebe Seçene i Bilgisayar-tabanl birçok modern PBX, müflterilere de erli veriler sa layabilirler, fakat bu veriler genellikle de erlendirlmekten uzak kal rlar. ambilog, SwyxWare ile birlikte çal flarak eldeki bilgilerin kolayl kla analiz edilebilmesini sa layan esnek ve uygun bir araçt r. ambilog özellikleri departmanlar, proje gruplar ve çal flanlar gibi flirketinizin dahili yap s n yans tmak amac yla uygulanabilir. Ayr ca, kullan c lar SwyxServer sunucusundan temin edilerek, ambilog da oluflturulmufl uzant lara ve kullan c bilgilerine iliflkilendirilebilir. Bir kez yap land r ld nda ambilog istedi iniz zaman otomatik olarak çal flacakt r. ambilog, zaman programlar oluflturarak, SwyxServer sunucusundan gelen verileri otomatik olarak toplayabilir ve size e-posta üzerinden gönderilebilecek raporlar oluflturabilir.

10 10 SwyxConnect - tam donan ml flube çözümü SwyxConnect in Temel Yararlar SwyxWare IP telefon ürünleri için ana ofis ve uzak flubeler aras nda maliyet bak m ndan verimli ve güvenli haberleflme Özel telefon hatt ve uzaktan tek bafl na destek hizmeti flube ile haberleflmeleriniz ana ofis a altyap s na ba lant n z koptu unda bile çal flmaya devam edecektir Bütünleflik Ses Yönlendirme yöneticisi flube ofislerde ba ms z ça r yönlendirme yap lmas n mümkün k lar ve ça r iflleme, yönlendirme ve süreklili ini sa lama ifllemlerinin yerel bazda özellefltirilmesi için yerellefltirilmifl ça r yönlendirmesini imkan tan r ISDN PBX, ISDN ve analog ba ms z telefon arayüzleri SwyxConnect yenilikçi ve kapsaml bir tam donan ml için destek flubenizdeki geleneksel telefon cihazlar n zdaki flube çözümüdür, piyasa lideri SwyxWare ürün yelpazesinin mevcut yat r m n z, bu cihazlar SwyxWare IP PBX daha küçük grup flirketlerinde veya flubelerde kullan lmas n çözümünün bir parças olarak yeniden kullanarak sa lar, veri a ba lanabilirli i ve güvenli i bak m ndan koruyabilirsiniz. flubeye ilave avantajlar sunarken ayn zamanda da birden Sesli posta, SwyxIt! sofphone, IP SwyxPhone ve SIP fazla lokasyonda VoIP teknolojisinin avantajlar n kullan r. gibi SwyxWare IP PBX ifllevleri için sunulan destek sayesinde, SwyxConnect sayesinde, SwyxWare IP PBX çözümünün bir kullan c lara mümkün olan en verimli flekilde çal flmalar Swyx IP telefon çözümünün avantajlar ndan faydalanmak için bir haberleflme cihaz yelpazesi sunulmaktad r. amac yla mevcut flube telefon altyap s yla de ifltirilmesi veya Ba ms z SIP ve SIP Proxy deste i kamusal bir VoIP paralel olarak çal flt r lmas maliyet bak m ndan etkin ve (SIP) hizmeti içindeki SIP telefonlar n, SIP softphone ve di er kolay hale gelmektedir. Ayr ca,swyxconnect, flube veri a n z geleneksel telefon ahize türlerini (örn. analog, ISDN) ba l için geliflmifl bir a geçidi ifllevi de görebilir ve iflyerinizi bulunan bir VoIP tedarikçisi için özel bir telefon hatt çözümü destekleyecek ve koruyacak kapsaml bir haberleflme çözümü olarak ya da do rudan ba l bir çözüm olarak kullanman z sa lamak amac yla iflyeri düzeyinde yönlendirme, mümkün k lar güvenlik/güvenlik duvar, VPN ve can kurtaran hatt gibi yeterlikler sunar. tam donan ml fiube Çözümü SwyxWare ba lanabilirli i ile birlikte SwyxConnect kapsama alan nda iflletme düzeyinde IP yönlendirme, VPN, güvenlik duvar ve izinsiz girifl saptama yeterli i hizmeti sunmaktad r SwyxWare içindeki betik uygulamalar na eriflim her türde telefonun kullan c s n n geliflmifl ça r iflleme senaryolar oluflturup bunlar kullanmalar n sa lar.

11 Swyxlt! Softphone 11 SwyxIt! Softphone SwyxWare'in PC-tabanl telefon yaz l m SwyxIt! hem SwyxWare Compact hem de SwyxWare Essential içinde yeral r ve telefonunuzu bilgisayar dünyas yla mükemmel biçimde bütünlefltiren birçok ifllev sunar; örne in, numara çevirme, yeniden çevirme, ça r yönlendirme, aktarma, bekletme ve konferans gibi kritik telefon ifllevleri ve kiflisellefltirilebilir grafiksel bir kullan c arayüzü üzerinden arkadafllar n z için bir çevrimiçi telefon defteri gibi özellikler içerir. SwyxIt! sayesinde dahili ve harici aramalar n z için kendi numara çevirme h z n z kolayl kla belirleyebilir, böylece s k arad n z arkadafllar n za, muhtemel müflterilerinize, di er müflterilerinize ve tedarikçilerinize daha çabuk biçimde ba lanabilirsiniz. H zl dahili numara çevirme sayesinde aramak istedi iniz kiflinin yerinde olup olmad n, telefonda m konufltu unu yoksa oturum d fl /ulafl lamaz durumda m oldu unu görebilirsiniz. 3 veya daha fazla taraf n h zl bir görüflme yapmas gerekiyorsa, SywxIt! Konferans ifllev butonu bunun kolayl kla gerçeklefltirilmesini sa lar. Her kullan c SwyxIt! istemcisinin görünümünü kiflisel tercihlerine göre uyarlayabilir resepsiyonistler veya yetkili kullan c lar birçok h zl numara çevirme seçeneklerini gösteren bir flablon seçebilirler, arama yapmaktan ziyade s k s k arama alan kullan c lar ise daha pratik bir flablon oluflturabilirler. Herhangi bir WAV dosyas n seçerek telefonunuzun çevir sesini kiflisellefltirebilirsiniz, hatta farkl kullan c lar için en sevdi iniz MP3 dosyas n çald rabilirsiniz! Uygulama Paylafl m özelli i baflka bir kullan c n n masaüstünü görebilmenizi sa layarak uzaktan yard m ortamlar için ideal bir çözüm sunar. Kullan c di er bir kullan c için sadece-oku modu ile tamamen uzaktan kontrol modu aras nda seçim yapabilir. Ek olarak, SwyxIt! istemcisi çok güçlü bir arama yönlendirme arac olan Arama Yönlendirme Yöneticisi ne eriflim sa lar Arama Yönlendirme Yöneticisi bir aramay kabul edemedi iniz zamanlarda aramalar kendi seçece iniz bir numaraya (örn. cep telefonu, baflka bir çal flan veya departman) otomatik olarak yönlendirir. Hatta arama yönlendirme ifllemlerinizi Microsoft Outlook Takviminiz in listesindeki durumunuza göre düzenleyebilecek kadar geliflmifltir. SwyxIt! Now Ba ms z SIP Softphone Kendi bafl na çal flabilen (ba ms z) SwyxIt! Now SIP softphone, müflterilerin ve benzeri küçük iflletmelerin SwyxWare Compact ya da SwyxWare Essential gibi ayr bir IP PBX e gerek kalmadan Internet Telefonu avantajlar ndan kolayl kla faydalanmalar n sa layacak yenilikçi bir üründür. Çözümün do as ndan ötürü, SwyxIt! Now, sadece toptan lisans düzenlemeleri al narak, hizmet sa lay c lar ve sistem bütünlefltiricileri gibi kurulufllar taraf ndan tercih edilmektedir, onlar da genifl yelpazedeki müflterilerine bu çözümü önerebilirler. S n f nda lider SwyxWare softphone u taban alan SwyxIt! Now, SIP teknolojisini kullanarak kullan c lara normalde sadece yüksek düzeydeki iflletmelere sat lan telefon sistemlerinde bulunan özelliklere sahip yetenekli, ba ms z bir PC uygulamas sunmaktad r. SIP hizmet sa lay c lar SwyxIt! Now uygulaman z için bir telefon numaras verecektir, genifl bantl bir IP ba lant s nda her oturum açt n zda telefon aramalar herhangi bir yerdeki kiflisel veya dizüstü bilgisayar n zdaki SwyxIt! Now uygulamas na veya uygulamas ndan yönlendirilebilir. Uygulama siz hareket halindeyken bile çal fl r, çünkü sistem Internet e veya a ba lant s na nereden ba lan rsan z ba lan n sizi tan yacakt r. Ayr ca, Swyx'in piyasa lideri iflletme telefonu ürününe dayand için, VoIP aramalar oluflturup görüflmeyi bafllatmak kolay olacakt r. Kiflisel adres defterleri, h zl numara çevirme, arama kay t, arama yönlendirme ve daha birçok ifllevi SwyxIt! Now yaz l m n piyasadaki en özellikli PC Telefon istemcilerinden biri haline getirmektedir. Son olarak, SwyxIt! istemci sayesinde her kullan c herhangi bir sistem yöneticisine baflvurmaya gerek kalmadan kendi IP SywxPhone masabafl telefonlar n n butonlar n n ve ifllevlerinin tamam n kiflisellefltirebilir.

12 12 Swyx Telefonlar, Kulakl klar & Ahizeler IP telefonlar ile ilgili en iyi özelliklerden biride, genifl yelpazedeki kulakl klar ve kullan m kolay USB ahizeleridir, bunlar kiflisel veya dizüstü bilgisayara ba land nda en az geleneksel telefonlar n (analog veya dijital) sundu u ifllevleri sunabilirler. fllevsel zenginli i olan masaüstü IP telefonlar n da kullanabilirsiniz. Ayr ca, ba l haldeki IP SwyxPhone telefonunuzu kiflisel bilgisayar n zdan kontrol edebilirsiniz ve SwyxWare CTI deste ini kullanarak telefon yeterliklerini daha da art rabilirsiniz. Farkl kullan c lar n ihtiyaçlar na cevap vermek için her tip iflitsel cihaz için birçok seçenek mevcuttur, kullan c lar ifllerini etkin biçimde yapmalar için gerekli ifllerlik derecesine ve kulland klar iflitsel cihaz n tipine göre seçme flans na sahiptirler. Bütün iflitsel cihazlar SwyxWare ile uyumlulaflt r lm flt r, böylece telefon aramalar optimum ses kalitesine sahiptir ve telefon aramalar n n kiflisel veya dizüstü bilgisayara ihtiyaç kalmadan IP SwyxPhone telefonlar n üzerinden yap lmas mümkündür. SwyxPhone telefonlar SwyxPhone telefonlar zarif IP masaüstü telefonlar d r, yerel a a veya standart bir Ethernet ba lant s na do rudan ba lanabilirler. SwyxWare'in eflsiz tak-çal flt r teknolojisi sayesinde, telefonlar Sunucuda hiçbir manuel yap land rma gerektirmezler sadece masan za en yak n LAN portuna ba lant yapt n zda, otomatik olarak yap land r lacaklard r. Ayr ca, her telefon sistemi üzerindeki herhangi bir kullan c dan oturum aç lmas n onaylama kapasitesine sahiptir bunun anlam kullan c lar herhangi bir ofisten veya masadan sadece bulunduklar yere en yak n IP telefona girifl yaparak kendi telefon ayarlar yla telefonlar n kullanabilmeleridir. Bu sayede kullan c n n telefon ayarlar veya konumlar için yap lan karmafl k ve pahal düzenlemeler ve de iflikliklere olan ihtiyaç azal r. SwyxWare Kablosuz DECT Telefon SwyxWare kablosuz çözüm bütün çal flanlar n z n, hatta normal ifl yerlerinden veya masalar ndan uzakta zaman geçirmek durumunda olanlar n bile, ifl günü boyunca ulafl labilir halde bulunmalar n sa lar. IP 600 DECT Voiceover-IP (IP üzerinden ses) kablosuz iletiflim çözümünü kullanarak depo veya üretim tesisi gibi genifl alanlarda gezen çal flanlar n z bile SwyxWare IP-PBX santrale bütünlefltirilebilir.

13 13 SwyxIt! Kulakl klar Kulakl klar resepsiyonist veya çok s k görüflme yapan kullan c lar için ideal bir çözümdür. Bir kulakl k ve mikrofondan olufltu undan kullan c lar arama yaparken ayn anda PC ile çal flabilirler. Kulakl klar USB uyumludur ve ofisteki herhangi bir yerden kolayl kla kullan labilirler. Ayr ca, büyüklükleri ve hafiflikleri sayesinde s k s k yolda bulunan fakat zaman zaman iflletme a na eriflim sa layan mobil çal flanlar için ideal çözümdürler. H350, H360, H370 ve H380 kablosuz kulakl klar kullan c lar n çal flt klar yerde hala ulafl labilir durumda kalmalar n sa larken, masadan uzaklaflabilme özgürlü ünü vermekte, böylece kendilerine tamamen mobil bir çözüm sunmaktad r. SwyxIt! USB Ahize SwyxIt! P250 ahize ile arama yapmak kolay ve rahatt r. Kiflisel veya dizüstü bilgisayar n USB portuna ba lanarak ahize aç k tutma/kapal tutma ifllemleri için tam destek sa lar, kullan c lar telefon numaralar n girmek için kiflisel/dizüstü bilgisayar klavyesinin avantaj ndan faydalanabilirler. Ça r aktarma, bekletme, yönlendirme ve konferans gibi önemli telefon ifllevleri SwyxIt! Softphone un kullan c arayüzü üzerinden kolayl kla seçilebilir, bu yüzden geleneksel bir telefondan USB ahizeye geçifl kolay ve rahatt r.

14 14 Özet SwyxWare, piyasadaki en geliflmifl yaz l m-tabanl IP telefon sistemlerinden biridir. Mevcut IP a n za kolayl kla entegre edilebildi i için SwyxWare geleneksel bir telefon sisteminin bütün ifllevlerini çok daha fazlas yla sunmaktad r; örne in, softphone ifllerli i, kullan c tan ml basit ve geliflmifl ça r aktarma ifllemi ve bütünleflik sesli ileti, e-posta ve faks. SwyxWare sistemi iflletme düzeyinde VoIP avantajlar n n tümünden faydalanman z mümkün k lar ve kolayl kla yönetilebilen endüstri standard Windows Microsoft Server üzerinde çal fl r. SwyxWare ile bir IP a na eriflilebilen herhangi uzak bir yerden de çal flabilirsiniz, tüm haberleflmelerinizi kiflisel bilgisayar n zdan yönetip p2p ça r lara ve konferans aramalar na ücretsiz eriflim sa layabilirsiniz. Bu yüzden ifliniz ne olursa olsun, iflletmenizin büyüklü ü ne olursa olsun Swyx in üretti i SwyxWare sizin için her zaman ihtiyaç duyaca n z tek ve en son iletiflim çözümü - telefon sistemi olarak iflletmenizi gelifltirip büyütecektir. SwyxWare hakk nda daha fazla bilgi için Türkiye Distribütörü ne veya bir Swyx bayisine baflvurunuz. Piyasaya göre ürün uygulanabilirli i SwyxWare Essential/ Professional SwyxWare Compact SwyxConnect SwyxIt! Now Tüketici SOHO Küçük fiube Ofisi Yeni flletme (10 veya daha az kullan c ) Küçük flletme ( aras kullan c ) Orta Ölçekli flletme ( aras kullan c ) Büyük flletme (1000 den fazla kullan c ) Tüketiciye Hizmet Sa lay c flletmeye Hizmet Sa lay c Uzmanlaflm fl Çözüm Gelifltiriciler (örn. Ça r Merkezi uygulamalar ) Daha fazla bilgi için Swyx veri formlar na bak n z. Swyx Sunucu Ürünleri Swyx Seçenek Paketleri Swyx Hizmetler Swyx Cihazlar Swyx E itim

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com

otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com Hayatımıza hergün başka bir elektrikli cihaz girmekte. Ses sistemlerinden güvenlik sistemlerine, sinema sistemleri, akıllı televizyonlardan media oynatıcılara

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

ENTERPRISE CONTACT CENTER

ENTERPRISE CONTACT CENTER call center ENTERPRISE CONTACT CENTER SAPHIRA ülkemizin uluslararası arenada ekonomik ve teknolojik rekabet gücünü artırıcı niteliklere sahip olmak üzere; İ.Ü. Teknokent yerleşkesi içerisinde, geliştirmelerin

Detaylı

MITEL IP TELEFON SİSTEMLERİ

MITEL IP TELEFON SİSTEMLERİ MITEL IP TELEFON SİSTEMLERİ ÜNVANI MERKEZ ADRESİ : KDZ ELEKTRONİK VE TELEKOMÜNİKASYON İLETİŞİM SİST. A.Ş. : : Kavacık Mah.Çavuşbaşı Caddesi Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak.Mayıs Aptartmanı No:32 / 14 Kavacık

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

Windows VISTA Ultimate Kurulumu ve Yönetimi

Windows VISTA Ultimate Kurulumu ve Yönetimi Windows VISTA Ultimate Kurulumu ve Yönetimi Windows Vista Ultimate, Vista'nın tüm özelliklerini içinde barındırıyor ve en pahalısürüm olarak listede yerini alıyor. SİSTEM GEREKSİNİMLERİ 1 GHz 32-bit işlemci

Detaylı

Sorunsuz Masaüstü Deneyimi için Mükemmel Çözüm. Genel Bakış. Gelişmiş, Yüksek Performanslı Teradici işlemci. Tüm çevresel aygıtlar için esneklik

Sorunsuz Masaüstü Deneyimi için Mükemmel Çözüm. Genel Bakış. Gelişmiş, Yüksek Performanslı Teradici işlemci. Tüm çevresel aygıtlar için esneklik Sorunsuz Masaüstü Deneyimi için Mükemmel Çözüm 24" (23.6" Görüntülenebilir) Zero Client Monitör Genel Bakış ViewSonic SD-Z245 22 inç (23,6 inç görüntülenebilir) zero client monitör, donanım hızlandırmalı

Detaylı

iletişimin değerli taşı... IP PBX

iletişimin değerli taşı... IP PBX iletişimin değerli taşı... IP PBX ENTERPRISE CONTACT CENTER SAPHIRA ülkemizin uluslararası arenada ekonomik ve teknolojik rekabet gücünü artırıcı niteliklere sahip olmak üzere; İ.Ü. Teknokent yerleşkesi

Detaylı

w w w. m i n t o n. c o m. t r K O L A Y K U R U L U M

w w w. m i n t o n. c o m. t r K O L A Y K U R U L U M w w w. m i n t o n. c o m. t r M D S L -2 0 9 A D S L M O D E M K O L A Y K U R U L U M K I L A V U Z U Girifl ADSL Ethernet & USB Router sat n ald n z için teflekkür ederiz! ADSL Router sizin varolan

Detaylı

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI Laboratuvar Cihazları ULTRASON K SU BANYOLARI en yüksek kalite ultrasonic temizleyicileri dünya çap na sunmaktan gurur duyar. Ultrasonik teknoloji bir lider üreticisi olarak, Kudos yenilikçi ve patent

Detaylı

DİJİTAL GENEL ANONS VE SESLİ ALARM SİSTEMİ X-618

DİJİTAL GENEL ANONS VE SESLİ ALARM SİSTEMİ X-618 DİJİTAL GENEL ANONS VE SESLİ ALARM SİSTEMİ Güçlü Anonslar ile Honeywell, kapanış saatleri gibi günlük bilgilerin yanında reklam ya da adresli çağrılar gibi hedefe yönelik anonsları destekleyen yeni bir

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

5651 SAYILI YASANIN GEREKLER N TRCwifiZone LE UYGULAYIN

5651 SAYILI YASANIN GEREKLER N TRCwifiZone LE UYGULAYIN Her Yerden Kolay Internet Eriflimi ve Çözümleri 5651 SAYILI YASANIN GEREKLER N TRCwifiZone LE UYGULAYIN nternet Servisiniz Kontrolünüz Alt nda TRCwifiZone Nedir? TRCwifiZone; kablolu veya kablosuz internet

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL 1 4 6 5 3 7 2 Küçük panolar Dünya çapında onaylı ve çok sayıda standart ölçülerde stoklarımızda mevcut. Pratik sistem aksesuarları, KL terminal kutularını yaygın

Detaylı

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması İçindekiler Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Kendimiz Yapal m Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Bu yaz da 8 sat r, 16 sütundan oluflan LED li kayan yaz projesi anlat l yor. Projenin en önemli özelli i gerek donan m gerekse yaz l m olarak basit olmas.

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 Bu faaliyette verilen bilgiler ile hazırlamıģ olduğunuz belgeye uygun baģvuruları (Ġçindekiler Tablosu, Dipnot/sonnot, Ģekil tablosu, resim yazısı vb.) hatasız

Detaylı

O N E T OUC H B A C K U P 3 P O R T S U S B 2. 0 H U B

O N E T OUC H B A C K U P 3 P O R T S U S B 2. 0 H U B C O N N E C T I V I T Y S U P P O R T C O N N E C T I V I T Y S U P P O R T H A R D D I S K A D A P T E R I DC OE / MS BATA O UT SO B UH SU BB 2 1 - I N - 1 R E A D E R O N E T OUC H B A C K U P 3 P O

Detaylı

Digifresh Kullanım Kılavuzu

Digifresh Kullanım Kılavuzu DigiFresh programını çalıştırmadan önce bilgisayarınıza Net Framework kütüphanesinin yüklü olması gerekmektedir. Aşağıdaki linkten indirelebilir. http://www.microsoft.com/tr-tr/download/confirmation.aspx?id=17851

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Tek bir Satınalma Hesabı ile birden fazla iş ortağı ile çalışabilir miyim?

Tek bir Satınalma Hesabı ile birden fazla iş ortağı ile çalışabilir miyim? Microsoft Ürün ve Hizmet Sözleşmesi nedir? Microsoft Ürün ve Hizmet Sözleşmesi (MPSA), daha fazla esneklik ve kolaylaştırılmış self servis araçlar sağlayan basitleştirilmiş bir sözleşmedir. MPSA, Microsoft

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Uzem Eğitmen Girişi. Şekil 1. Sisteme girdikten sonra Şekil 2 deki ekran karşımıza çıkacak. Bu ekrandaki adımları kısaca tanıyalım.

Uzem Eğitmen Girişi. Şekil 1. Sisteme girdikten sonra Şekil 2 deki ekran karşımıza çıkacak. Bu ekrandaki adımları kısaca tanıyalım. Uzem Eğitmen Girişi Sisteme eğitmen olarak giriş yapabilmek için http://uzem.uskudar.edu.tr adresini internet tarayıcımızın adres satırına yazdıktan sonra Şekil 1 deki ekranda ilgili alanlara kullanıcı

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak)

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak) Logamax Plus GB 022 Yo uflmal Kombi Tüketimde KonforPlus Düflük Yak t Tüketimi Yo uflma teknolojisiyle gelen çok yüksek verim, çok uzun ömürlü magnezyum-alüminyum-silisyum alafl m high-tech eflanjör, ak

Detaylı

İNFOSET İNFOSET Ses Kayıt Sistemi v2.0. Sistem Kataloğu

İNFOSET İNFOSET Ses Kayıt Sistemi v2.0. Sistem Kataloğu İNFOSET İNFOSET Ses Kayıt Sistemi v2.0 Sistem Kataloğu İ N F O S E T S E S K A Y I T S İ S T E M İ V 2. 0 Sistem Kataloğu İnfoset Yazılım Marmara Cad.Yüksel Sok. 6/7 Pendik-İstanbul Telefon 216 379 81

Detaylı

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Telif Hakkı 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

SANAL SANTRAL HİZMETİ.

SANAL SANTRAL HİZMETİ. SANAL SANTRAL HİZMETİ 11:29 18/08/12 11:29 18/08/12 BULUT SANTRAL (SANAL SANTRAL) NEDİR? Bulut Santral (Sanal Santral), eski tip fiziksel telefon santrallerinin yerini alan, bulut teknolojisiyle internet

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

Öncelikle Markamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz.

Öncelikle Markamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Sayın Prefix İş Ortağımız, Öncelikle Markamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz. İşletmenize daha fazla kazanç sağlayabilmek, daha kaliteli ve daha süratli hizmet verebilmek için, mevcut

Detaylı

İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri

İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de

Detaylı

Yorka Yazılım Dokuma Otomasyonu Projesi. KONU : Dokuma Üretim Takibi ve Otomasyonu

Yorka Yazılım Dokuma Otomasyonu Projesi. KONU : Dokuma Üretim Takibi ve Otomasyonu KONU : Dokuma Üretim Takibi ve Otomasyonu GENEL TANIMLAMA: Projenin amacı, gerçek zamanlı üretim bilgisi sağlamak için fabrika bünyesinde hali hazırda çalışmakta olan muhtelif marka ve özellikte dokuma

Detaylı

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için enerji tasarruflu Symaro sensörleri DELTA anahtarları serisi ile kullanım için uygun Answers for infrastructure

Detaylı

Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas n sa lar.

Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas n sa lar. BiberPOS Ana Menüsü: Sipari Al: Sipari alma ve ödeme i lemleri yap l r Kapat: Program kapat r. Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas

Detaylı

1. Yapılan ayarları kontrol etmek 2. Hataların doğru anlaşıldığından emin olmak 3. Donanıma uygun işletim sistemini belirlemek İŞLEM ANALİZ FORMU

1. Yapılan ayarları kontrol etmek 2. Hataların doğru anlaşıldığından emin olmak 3. Donanıma uygun işletim sistemini belirlemek İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI Bilişim Teknolojileri İŞLEMİN ADI Bilgisayarın ilk açılış ayarlarını İŞLEM NUMARASI 2.1 İşletim sisteminin kurulumunu Montajı tamamlanmış bilgisayar, klavye, fare, monitör Sistemin ilk açılış

Detaylı

Kablosuz iletiflimin ve performansın zirvesi

Kablosuz iletiflimin ve performansın zirvesi Kablosuz iletiflimin ve performansın zirvesi LCS YAPISAL KABLOLAMA S STEMLER / Wi-Fi YEN L KLER www.legrand.com.tr L C S YAPISAL KABLOLAMA S STEMLER Wi-Fi: LCS yap sal kablolama sistemlerinin tamamlay

Detaylı

X. BÖLÜM AYDINLATMA OTOMASYON S STEM

X. BÖLÜM AYDINLATMA OTOMASYON S STEM X. BÖLÜM AYDINLATMA OTOMASYON S STEM 10.1. AYDINLATMA YÖNET M Yap lan araflt rmalar, bir otomasyon sisteminin tam anlam ile uygulanmas ve teknik elemanlar n programl bak mlarda ald önlemler sonucunda y

Detaylı

ETKİLEŞİMLİ TAHTA KORUMA SİSTEMİ KURULUM

ETKİLEŞİMLİ TAHTA KORUMA SİSTEMİ KURULUM 1. Sistem 3 bileşenden oluşur a. Sunucu b. Koruma yazılımı c. Mobil anahtar ETKİLEŞİMLİ TAHTA KORUMA SİSTEMİ KURULUM Sunucu yazılımı: sunucu yazılımı öncelikle yerel ağda et (etkileşimli tahtaların) bağlı

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

Nebim Winner Ayarları

Nebim Winner Ayarları Nebim Winner Ayarları Nebim muhasebe sistemini kullanan müşterilemizin, muhasebe sistemleri ile E Ticaret sitesi arasındaki entegrasyon parametrelerini tanımladıkları menüdür. Bu menü altındaki alt menüler

Detaylı

HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI

HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI 1.YENİ MÜŞTERİ EKLE Müşteri bilgilerini bu bölümde gireriz. Müşterilerinizi gruplamak isterseniz sağ tarafta bulunan butona tıklayarak açılan pencere grup ekle diyerek

Detaylı

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Temel Kaynak 5 Yaflam m zdaki Elektrik BAS T ELEKTR K DEVRES Devrede Ampullerin n Nas l De ifltirebiliriz? Basit bir elektrik devresinde pil ampul anahtar ba lant

Detaylı

Farklı Televizyon Yayın Ortamlarında Aynı Anda Farklı Reklam Yayını Bir Koltuğa İki Karpuz Sığar mı?

Farklı Televizyon Yayın Ortamlarında Aynı Anda Farklı Reklam Yayını Bir Koltuğa İki Karpuz Sığar mı? Farklı Televizyon Yayın Ortamlarında Aynı Anda Farklı Reklam Yayını Bir Koltuğa İki Karpuz Sığar mı? *Av.Erdal AKSU 17 Kasım 2008 KONU: Rekabet Kurulu nun 03.07.2008 tarihinde Kablo TV şebekesine entegre

Detaylı

BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI

BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI MESLEK ETK NL KLER 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 1076 BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMAS De erli Meslek Mensubumuz, stanbul Serbest Muhasebeci

Detaylı

Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas

Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas Girifl Schindler Kurumsal nsan Kaynaklar ( K) politikas, Schindler'in çal flanlar ile ilgili önceliklerini tan mlamaktad r. Bu belge, Navigator kitapç nda anlat

Detaylı

META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM

META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM Meta Trader 4 mobil işlem platformunu cihazınıza kurmak için öncelikle uygulama marketine giriş yapmanız gerekmektedir. Girişin ardından

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m 1.0 Girifl 1.1 Bu K lavuz Notu nun (KN) amac finansal raporlama için De erleme Raporu nu kullananlar ve haz rlayanlar Uluslararas

Detaylı

KolayOfis Başlangıç Rehberi Kısa Mesaj Yönetimi

KolayOfis Başlangıç Rehberi Kısa Mesaj Yönetimi 1 İçindekiler KolayOfis e Hoş Geldiniz Sözleşme İmza İşleminin Tamamlanması Kullanıcı Bilgilerinin Hazırlanması Destek Hizmeti Kısa Mesaj Yönetimi Duruşma, Ara Karar ve İş Planı Bilgilendirmesi Duruşma,

Detaylı

Kolayca bağlanın %100. Acti 9: Daha fazla verimlilik. Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar

Kolayca bağlanın %100. Acti 9: Daha fazla verimlilik. Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar Kolayca bağlanın Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar %100 Schneider Electric e özel Acti 9: Daha fazla verimlilik Artık tesisimizdeki her katta, üretim alanında,

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Xerox ConnectKey Teknolojisine sahip Çok Fonksiyonlu Yazıcılarla (MFP'ler) Kullanım İçin

Xerox ConnectKey Teknolojisine sahip Çok Fonksiyonlu Yazıcılarla (MFP'ler) Kullanım İçin Xerox App Gallery Uygulaması Hızlı Başlangıç Kılavuzu 702P03997 Xerox ConnectKey Teknolojisine sahip Çok Fonksiyonlu Yazıcılarla (MFP'ler) Kullanım İçin Xerox App Gallery Uygulamasını, ConnectKey özelliğine

Detaylı

B LG SAYAR DENET ML KONTROL KAPAS TEM Z

B LG SAYAR DENET ML KONTROL KAPAS TEM Z Sistem bir merkezde tek merkezi bilgisayar üzerinden kontrol edilebildi i gibi, karmafl k kontrol ifllemleri için birden fazla Elimko Endüstriyel Bilgisayar ile Da t lm fl Kontrol (Distributed Control)

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK Modbus Dijital Giriş 24 Kanal Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 1. Cihaz Özellikleri... 3 2. Genel Bilgi... 4 2.1. Genel Görünüm... 4 2.3 Cihaz Boyutları...

Detaylı

Gigaset ten küçük ofislere büyük teknoloji: DX800A - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

Gigaset ten küçük ofislere büyük teknoloji: DX800A - Genç Gelişim Kişisel Gelişim Sabit telefonda sektörün güçlü oyuncusu Gigaset, VoIP, ISDN ve sabit hatlı aramalar için hibrid masaüstü telefon DX800A yı kullanıcılara sunuyor. Birçok özelliği bir araya getiren DX800A, küçük ofislerin

Detaylı

ARDUİNO VE GPS MODÜLÜ İLE GPS KOORDİNATLARININ ALINMASI ARDUİNO VE SD KART MODÜLÜ İLE KULAKLIKTAN SES ÇALMA

ARDUİNO VE GPS MODÜLÜ İLE GPS KOORDİNATLARININ ALINMASI ARDUİNO VE SD KART MODÜLÜ İLE KULAKLIKTAN SES ÇALMA ARDUİNO VE GPS MODÜLÜ İLE GPS KOORDİNATLARININ ALINMASI ARDUİNO VE SD KART MODÜLÜ İLE KULAKLIKTAN SES ÇALMA Projeyi Hazırlayanlar: İsmail TELLİ Aden MOHAMUD İçindekiler: 1. Arduino Ve Gps Modülü İle Gps

Detaylı

Prisma Plus AG Panolar Teknolojiyle gelen kalite ve güven

Prisma Plus AG Panolar Teknolojiyle gelen kalite ve güven Prisma Plus AG Panolar Teknolojiyle gelen kalite ve güven P Sistem dikili tip panolar Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric

Detaylı

De erli Müflterimiz, Banka ifllemleriniz s ras nda bu doküman yan n zda bulundurman z sizlere kolayl k sa layacakt r.

De erli Müflterimiz, Banka ifllemleriniz s ras nda bu doküman yan n zda bulundurman z sizlere kolayl k sa layacakt r. De erli Müflterimiz, Merkez Bankas 'n n Uluslararas Banka Hesap Numaras Hakk nda Tebli i çerçevesinde, 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren, tüm banka müflterilerinin bankalar arac l yla yurt içi ve yurt d

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi :22.02.2011 Karar No :2011/DK-10/91 Gündem Konusu :İnternetin Güvenli Kullanımı. KARAR : 5809 sayılı Kanunun 4 üncü 6 ncı ve 50 inci maddeleri

Detaylı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı 5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı Kullanım Kılavuzu Onay FCC Beyanı Bu test edilmiş ve FCC Kuralları Kısım 15 de belirtilen teknik özelliklere göre B Sınıfı aygıtların sınırları ile uyumlu

Detaylı

PLUSPBX IP SANTRAL SİSTEMİ ÖZELLİKLERİ

PLUSPBX IP SANTRAL SİSTEMİ ÖZELLİKLERİ PlusPBX, analog santrallerin yerini alan yeni nesil IP PBX santral sistemidir. Dünyanın neresinden olursa olsun ip ağında olan tüm dahilileriniz santralinize bağlanarak ofis içindeymiş gibi ücretsiz görüşebilir,

Detaylı

Sizin İçin Geliştirdiğimiz Tek Bir Yazılım Sistemi İle, İşletmenizi Profesyonelce Yönetin!

Sizin İçin Geliştirdiğimiz Tek Bir Yazılım Sistemi İle, İşletmenizi Profesyonelce Yönetin! Sizin İçin Geliştirdiğimiz Tek Bir Yazılım Sistemi İle, İşletmenizi Profesyonelce Yönetin! 2003 Yılında Kurulan Açılım Soft A. Ş. 2003-2005 arasında ARGE ve Ürün Geliştirme Faaliyetleri yürütmüştür. Bu

Detaylı

Özgür Yazılımlar ile VoIP Denetimi. Fatih Özavcı Bilgi Güvenliği Danışmanı fatih.ozavci@gamasec.net

Özgür Yazılımlar ile VoIP Denetimi. Fatih Özavcı Bilgi Güvenliği Danışmanı fatih.ozavci@gamasec.net Özgür Yazılımlar ile VoIP Denetimi Fatih Özavcı Bilgi Güvenliği Danışmanı fatih.ozavci@gamasec.net Konular VoIP Güvenliği VoIP Güvenlik Denetim Süreci Denetim Kapsamının Belirlenmesi Ağ Altyapısı Analizi

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

Ulakbim Ulusal Veri Tabanlar

Ulakbim Ulusal Veri Tabanlar Ulakbim Ulusal Veri Tabanlar EBSCOhost E itimi support.ebsco.com EBSCO nun Ocak ay nda tüm EKUAL konsorsiyumu üyelerine sundu u ULAKB M Ulusal Veri Taban (UVT) tan na ho geldiniz. Bu e itimde, EBSCOhost

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 12.09.2010 Resmî Gazete Resmi Gazete Sayısı: 27697 YÖNETMELİK ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE HİZMET KALİTESİ YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 12.09.2010 Resmî Gazete Resmi Gazete Sayısı: 27697 YÖNETMELİK ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE HİZMET KALİTESİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 12.09.2010 Resmî Gazete Resmi Gazete Sayısı: 27697 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE HİZMET KALİTESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

K EEE Yönetmeli ine Uygundur.

K EEE Yönetmeli ine Uygundur. K-8020 Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Blender n z n normalin d

Detaylı

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 Genel Bilgi... 3 Uygulamanın İndirilmesi... 3 iphone için... 3 Android için... 3 Windows ve Mac için... 3 Uygulamanın

Detaylı

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016 Hızlı Başlangıç Rehberi Türkçe VTE-1016 7025693 1 Artık başlayabiliriz! Kontrol cihazınızı PlayStation TV sisteminize bağlama PS TV sisteminizle birlikte DUALSHOCK 3 veya DUALSHOCK 4 kablosuz kontrol cihazınızı

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Şekil 1. Sistem Açılış Sayfası

Şekil 1. Sistem Açılış Sayfası Sistemin Kullanım Amacı E-Tedarik, Türkiye Petrolleri nin doğrudan alım süreci sırasında firmalardan teklif alma kısmının elektronik ortama aktarılması amacıyla oluşturulmuş bir web tabanlı sistemdir.

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Uygulama Önerisi 2120.A1-3: Üç Ayl k Finansal Raporlama, Özel Durum Aç klamalar ve Yönetim Onaylar Konusunda ç Denetçinin Rolü

Uygulama Önerisi 2120.A1-3: Üç Ayl k Finansal Raporlama, Özel Durum Aç klamalar ve Yönetim Onaylar Konusunda ç Denetçinin Rolü Uygulama Önerileri 229 Uygulama Önerisi 2120.A1-3: Üç Ayl k Finansal Raporlama, Özel Durum Aç klamalar ve Yönetim Onaylar Konusunda ç Denetçinin Rolü Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Avaya one-x Masa Telefonu H.323 9608/9611G H zl Ba!vuru K lavuzu

Avaya one-x Masa Telefonu H.323 9608/9611G H zl Ba!vuru K lavuzu Avaya one-x Masa Telefonu H.323 9608/9611G H zl Ba!vuru K lavuzu! LED ler Arama Görünümü Dü"mesi LED leri Sürekli ye!il Yava! yan p sönen ye!il H zl yan p sönen ye!il Sürekli k rm z Arama görünümü, ba!l

Detaylı

QR Kodu Tarayıcısı / Okuyucusuna Uygun Uygulamalarda Kullanım İçin

QR Kodu Tarayıcısı / Okuyucusuna Uygun Uygulamalarda Kullanım İçin Xerox QR Code Uygulaması Hızlı Başlangıç Kılavuzu 702P03999 QR Kodu Tarayıcısı / Okuyucusuna Uygun Uygulamalarda Kullanım İçin QR (Quick Response) Code Uygulamasını şu uygulamalarla birlikte kullanınız:

Detaylı

VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu

VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu 1 Kurulum Seçenekleri Aşağıdaki kısım farklı kurulum seçeneklerini tanımlamktadır. Not: Kurulum sırasında kurulum deliklerini kapatmayınız ve VSG nin ön ve arka

Detaylı

ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek

ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek Masaüstünü ve Menüleri Özelleştirmek ve Sistem Ayarlarnıı Değiştirmek 36 4 Masaüstünü ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek Bu bölümde Görev Çubuğu Özelliklerini kullanarak, Görev Çubuğu

Detaylı

MY16 Bulut PBX Benimseme Teklifi Hüküm ve Koşulları

MY16 Bulut PBX Benimseme Teklifi Hüküm ve Koşulları 1 Şubat 2016 tarihinde düzenlendi Sayfa 1 / 5 Bu belgede MY16 Bulut PBX Benimseme Teklifi'nin ("Teklif"), hem Microsoft Corporation ( Microsoft ) hem de katılımcı müşteri ( Müşteri ) için uygunluk gereksinimleri

Detaylı

BÖLÜM 1 : ENERJ YÖNET C S N N B LD R LMES

BÖLÜM 1 : ENERJ YÖNET C S N N B LD R LMES YEN LENEB L R ENERJ GENEL MÜDÜRLÜ Ü ENVER PORTALI ENERJ YÖNET C S MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU DUYURU: 18/04/2007 tarih ve 5627 Say l Enerji Verimlili i Kanunu kapsam nda 27/10/2011 tarih ve 28097 Say l Resmi

Detaylı

Autodesk Building Design Suite 2012. Sorular ve Cevapları

Autodesk Building Design Suite 2012. Sorular ve Cevapları Autodesk Building Design Suite 2012 Sorular ve Cevapları Autodesk Building Design Suite 2012 yazılımı, daha etkin tasarım yapmanıza ve iletişim kurmanıza yardım eder. Ödediğiniz fiyat karşılığında mükemmel

Detaylı

BİLGİSAYAR DONANIMI. *** Gerçekleştirdikleri görev bakımından donanım birimleri ikiye ayrılır.

BİLGİSAYAR DONANIMI. *** Gerçekleştirdikleri görev bakımından donanım birimleri ikiye ayrılır. BİLGİSAYAR DONANIMI Donanım : Bilgisayarı meydana getiren fiziksel parçalara donanım denir. Bilgisayar donanımı ikiye ayılır. 1. Dış Donanım: Bilgisayar kasasının dışında bulunan, kablolar ya da bağlantı

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

konacak bir veya daha fazla tek hat sayfas üzerinden sistemin daha kolay ve anlafl l r olarak izlenmesi

konacak bir veya daha fazla tek hat sayfas üzerinden sistemin daha kolay ve anlafl l r olarak izlenmesi kwh ve/veya kvar) 2- Enerji kalitesi / devaml l izleme ve kontrol otomasyonu a. Enerji izleme ve kontrol b. Kontrol Otomasyonu / yük atma otomasyonu Not: Tüm bunlar n yan nda, makine otomasyonu, proses

Detaylı

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar D fl güzel, içi kaliteli OBO Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri Her ölçüde çekici Kablo Döfleme Kanal YEN Gelifltirilmifl ürün kalitesi VDE Belgeli

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı