T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü. SAYI : B100THG / KONU : Genelge... VALİLİĞİNE GENELGE 2001/ 8

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü. SAYI : B100THG0740003 / 166 04-01-2001 KONU : Genelge... VALİLİĞİNE GENELGE 2001/ 8"

Transkript

1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B100THG / KONU : Genelge AMAÇ :... VALİLİĞİNE GENELGE 2001/ 8 Bu genelge, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 84 / 8213 sayılı Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği, Hiçbir Sosyal Güvencesi Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Yönetmelik, Yeşil Kart Ayaktan tedavi, Sosyal Güvencesi olmayanların tedavisi, Muhtaç Er ve Erbaş ailelerinin tedavisi ve Genel Bütçe uygulanmasında karşılaşılan sorunların giderilmesi ve kurumların farklı uygulamalarının önlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. Yeni düzenlemelerin yapıldığı bu genelge esaslarının hastanelerde görevli idareciler ile uygulayıcı tüm personelin bilgilendirilmesi ve genelgenin noksansız uygulanması için usul ve esaslara titizlikle uyulması gereklidir. Bu hususların yerine getirilmesinde en önemli etken ; a) Döner sermayeden yapılan harcamalar için idarece tahakkuk ve satın alma birimlerinin kurulması (burada yeteri kadar idari, mali, teknik ve sağlık sınıflarından personel ile hastane müdür yardımcıları görevlendirilmelidir.) b) Yeşil kart ve sosyal güvencesi olmayan kimseler ile özel kanunlarla ücretsiz tedavi olmaları gereken kimselerin işlemlerinin yürütüldüğü birimler kurulması veya bu işlerden sorumlu kimselerin görevlendirilmeleridir. I DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ : A ŞARTNAMELER : İhale konusu işlerin her türlü özelliğini belirten şartname ve ekleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu nun 7 inci ve 84 / 8213 sayılı D.S.K.İ.Y nin 6 ıncı maddesi gereğince idarelerce hazırlanır. Buna göre hazırlanacak şartnamelerde, Kanun ve Yönetmelikte sayılan hükümler dışında aşağıdaki hükümlere uyulmalıdır. 1. Teknik şartnamelerin en az üç kişi tarafından düzenlenmesi, 2. Rekabeti engelleyici hükümlere yer verilmemesi, 3. Hizmet alımlarına ait şartnamelerde sadece temizlik işlerinde asgari ücretin artırılması halinde eski ve yeni asgari ücret arasındaki fark ve bu farktan doğan S.S.K. işveren prim farkı ve işsizlik sigortası farkı ödeneceğine ait hüküm konulabileceği, diğer alımlarda ise ( yemek, çamaşır yıkama, kalorifer yakma, güvenlik

2 vb.) tarih ve 90 / 1216 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince kesinlikle bu hükmün konulamayacağı, 4. Hizmet alım ihalelerinde tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan tebliğ hükümlerine göre şartnamelere konulması gereken referans, vergi ve S.S.K. borcunun olup olmadığı, T.S.E. hizmet yeterlilik belgesi, ortak girişimde istenecek belgelerin açıkça belirtilmesi, 5. S.S.K primine esas taban ve tavan ücret artışlarından dolayı oluşan işveren S.S.K prim farklarının ödeneceğine dair hükümlerin şartnamelere konulamayacağı, 6. Hiçbir şekilde bir yıldan fazla süreli taahhüde girilemeyeceğinden şartnamelere izleyen yılda da ihale yapılıncaya kadar devam eder vb. hükümler konulmayacaktır. İdareler işin bitim tarihini göz önüne alarak yeni ihale işlemlerine başlayıp, bitim tarihine kadar yetiştirmeye çalışmaları, 7. İlaç ihalelerin de sadece ecza deposu ve imalatçı firmaların ihaleye girebileceği, ilaç ambalajlarının hastane ambalajı olması ve ayrıca ilaç ambalajları üzerine... hastanesi malıdır satılamaz kaşesinin basılması hükümlerinin şartnamelere konulması, 8. Özellikle kitlerde, Bakanlığımız ruhsat ve ithal izin belgesinin malın tesliminde istenmesi, 9. Şartname ve onaylara Bütçe yılı ve harcama kalemi mutlak yazılmalı, 10. Yemek ihaleleri şartnamelerinde yer alan yemek gramajları ve kahvaltı gramajları günlük yada haftalık yemek listelerinde karşılarında yazılıp personelin ve hastaların görebileceği bir yere asılarak hizmetten faydalananlarca denetlenmesi sağlanacaktır. 11. Hizmet ihalelerinde çalıştırılacak işçilerin niteliklerinin sayıca şartnamelerde belirtilmesi, ( örn: 1 aşçıbaşı, 5 aşçı,10 garson, 2 kaloriferci gibi) 12. Maliye Bakanlığınca hazırlanan temizlik ihalelerinde uyulacak usul ve esaslar tebliğinin eki, tahmini bedel tespit formunda yol bedeli yer aldığından, şartnamelerde işçilerin yol giderlerinin ne şekilde verileceğinin ( ayda 50 bilet, 60 bilet karşılığı gibi ) mutlaka yer alması gerekmektedir. 13. Hizmet ihalelerinde çalıştırılacak işçi sayısı belirlenirken, tarih ve sayılı genelgemizde de belirtildiği üzere 300 ve daha yukarı yataklı hastanelerde yardımcı hizmetler sınıfındaki eksik personel sayısı artı standart kadronun % 75 i, diğer hastaneler de eksik yardımcı hizmetler sınıfı personel sayısı artı yardımcı hizmetler standart kadronun % 50 si oranında çalıştırabileceklerdir. B MUHAMMEN BEDELİN TESBİTİ : 1. Muhammen bedel ihalenin en önemli unsurlarındandır. Muhammen bedelin tespitinde Ticaret Odası, belediye ve firmalardan alınan fiyatların yanı sıra çarşı fiyatlarına, uzman ve bilirkişilerden alınacak fiyatlara aynı ihtiyaçların benzeri kuruluşlarca hangi bedel üzerinden ihale edildiğinin tespiti gereklidir. Yukarıda belirtilen kurum ve kuruluşlardan alınan fiyatların ortalaması alınarak bulunan muhammen bedel tespiti sağlıklı değildir.

3 2. Muhammen bedel tespitinde diğer hastane ve kurumların ihale bedellerinin, kendi kurumunun bir önceki ihale bedeline Devlet İstatistik Başkanlığının belirlediği enflasyon oranında bir artış koyarak ve piyasadaki gerçek fiyatlar araştırılarak bulunacak bir bedel üzerinden ihaleye çıkılması gerekmektedir. 3. Temizlik ihalelerinde tarih ve sayılı Resmi Gazete de Maliye Bakanlığınca yayınlanan Temizlik İhalelerinde uyulacak esaslar ın yer aldığı genelgedeki tahmini bedel tespit formuna göre muhammen bedelin tesbit edilmesi, (Ek:14) 4. Malzemeli yemek ihalelerinde şartnamedeki kahvaltı ve yemek malzeme gramajlarının fiyatlandırılması yoluyla yemek ve kahvaltı malzeme maliyetinin bulunması, çalıştırılacak personelin ( niteliklerine göre ) tahmini piyasa fiyatlarından ücretlendirilerek işçilik maliyetlerinin eklenmesi, buna kullanılacak demirbaş malzemenin kullanım bedeli ve firma karının da eklenmesiyle bulunulacak maliyete göre ihaleye çıkılması gerekmektedir. 5. Olağan üstü hal bölgesi ve kalkınmada öncelikli yörelerdeki hizmet ihaleleri muhammen bedel çalışmalarında iş veren sigorta primi paylarının dikkate alınmaması gerekmektedir. C İLANLAR : 1. Mevzuata ve satın alma onayında belirtilen usullere göre yapılmalıdır. İlan metninde; muhammen bedel tutarı, geçici teminat miktarı, ihale yeri ve saati, ihalenin hangi usulle yapılacağı gibi bilgiler açıkça yazılmalı ayrıca ilan sürelerine de dikkat edilmelidir. 2. İlk ilan günüyle ihale tarihi arasında en az 10 gün, ilk ilan ile ikinci ilan arasında en az 1 gün ikinci ilan ile ihale tarihi arasında en az 5 gün olmalıdır. ( İlan ve ihale günü bu süreye dahil edilmeyecektir. ) 3. Hizmet ihaleleri dışında, isteklilerden yeterlilik aranan ihalelerde yeterlilik için son müracaat tarihi ile ilan tarihleri arasında yukarıda belirtilen ihale günü ile ilan tarihleri arasındaki sürelerin korunması gerekmektedir. Buna göre ; a) İhalenin yapılacağı yerdeki ilk ilan ile yeterlik için son müracaat tarihi arasında en az 10 günlük ara ve ikinci ilan tarihi ile son müracaat tarihi arasında da en az 5 gün ara bulunması, b) Diğer şehir ve Resmi Gazete de yapılacak ilanların da yeterlik için son müracaat tarihinden en az 10 gün önce yayımlanması hususlarına dikkat edilmelidir. 4. İlanlarda isteklilerden istenecek belgelerin açıkça belirtilmesi gerekmektedir. 5. Döner sermayeli kuruluşlardaki Resmi Gazete ilan limiti, her yıl Bütçe Kanunu ile belirlenen ( 2886 / 17 2 ) limitin iki katıdır mali yılı için bu limit 72 milyar TL. dir. D KOMİSYONLAR : 1. Her ihalede teknik şartname hazırlama ve ihale komisyonlarının kimlerden teşekkül ettiğini gösterir onayların mutlaka alınması ve bu onayların ihale dosyasına

4 konulması, her iki komisyon üyelerinden mazeretleri nedeniyle katılmayanların yerine görevlendirme onayının da mutlaka dosyada bulunması gerekmektedir. 2. Teknik şartname hazırlama ve İhale komisyonlarında mutlaka ihale konusu işin uzmanı personelin görevlendirilmesi (yemek ihalelerinde diyetisyen, temizlik ihalelerinde başhemşire veya yardımcısının, ilaç ihalelerinde eczacı sarf malzemesi ihalelerinde hekim ve diğer sağlık personelinin İhale Komisyonunda görevlendirilmeleri gibi.) E İHALE KARARLARI : 1. İhale Kanununa göre en düşük bedel değil, en uygun bedel ihale olarak kabul edilebileceğinden, özellikle yemek ve temizlik gibi hizmet ihalelerinde işin layıkı ile yerine getirilemeyeceği tutarlarda çok yüksek kırımlar yapıldığından, uygun bedel olarak en çok kırımlı bedelin değil, asgari ücret + (şartnamede mevcut ise) yol + yemek + giyecek gibi sosyal yardımlar toplamının üstündeki bir bedelin uygun bedel olarak kabul edilmesi gerekmektedir. Diğer bir ifadeyle yukarıda belirtilen asgari ücret ve sosyal yardımların altında teklifler uygun bedel olarak kabul edilmeyecektir. 2. Bazı durumlarda da firmalar kendi aralarında anlaşarak çok düşük kırımlar yaptığı, özellikle muhammen bedel yüksek tespit edilmişse firmalar çok yüksek oranlarda kar yapmaktadırlar. Bu durum hastane ve hazine zararına yol açmaktadır. Bunu önlemek için yukarıda belirtildiği üzere işe ait muhammen bedel tespitlerinin sağlıklı yapılmasını sağlamak ve ihale fiyatının piyasa fiyatlarıyla eşdeğer olduğuna dikkat etmek gerekmektedir. 3. İhale kararları açık ve anlaşılır olmalıdır. İhalelerde tercih kullanılmayacak zorunlu kalındığı takdirde her kalem için ayrı ayrı tercih raporu düzenlenecek ayrıca ihale kararlarında da tercih kullanıldığı gerekçeleri ile belirtilecektir. 4. İhale komisyonu ve teknik komisyonlarının alacağı tercih kararları ihale edilen her parça için ayrı, resmi formata uygun ( konunun uzmanı en az 3 kişi tarafından hazırlanması vb.) şekilde tutulacak ve belli bir nizam içinde dosyalanacaktır. 5. Ayrıca İhale kararlarının altına detaylı okunabilir ve hatasız mukayese cetveli mutlaka konacak ve mukayese cetvelinde muhammen birim fiyatları yer alacak, ayrıca ilaç ve sarf malzemesi ihalelerinde kalemler alfabetik sıraya göre sıralandırılacaktır. 6. İlaç ve serum gibi, fiyatlarının İlaç Eczacılık Genel Müdürlüğünün belirlediği ihalelerde ilaç fiyatlarının İlaç Eczacılık Genel Müdürlüğünün fiyat listelerinde depocu fiyatının üstünde alım yapılmayacaktır. F ÖDEME : 1. Şartnamelerde ödeme tarihleri mutlaka yer almalı ve bir takvime bağlanmalı, ödeme süresi malın tesliminden itibaren 90 günü geçmemelidir. 2. Satın alınan malın Fatura düzenleme tarihine göre Firmalar sıraya konulmalı ve ödemeler bu sıraya göre yapılmalıdır. Ödeme sıra listeleri Firmaların görebilecekleri yerlere asılmalı ve bu listeler denetimlerde istenildiğinde deneticilere sunulmak üzere saklanmalıdır.

5 G TASDİK İÇİN GÖNDERİLECEK İHALE DOSYALARININ TANZİMİ : Döner sermaye bütçelerinden yapılacak ihalelerde ; Makamın 15/06/2000 tarih ve 5305 sayılı onayı ile ikinci derece ita amirlerine sınırsız ihale yapma yetkisi ve TL. ye kadar sözleşme yapma ve ihale tasdik etme yetkisi verilmiştir yılı Limitlerinin artırılması halinde ayrıca bildirilecektir TL. nin üzerinde olan ve tasdik için gönderilecek ihale dosyaları karar tarihinden itibaren 3 gün içerisinde Bakanlığımıza intikal edecek şekilde kurye yada APS yle gönderilecektir. Bu süre içerisinde gönderilmeyen ve aşağıda sıralandığı şekilde hazırlanmayan ihale dosyaları iptal edilecek ve bu sebeplerden dolayı iptal edilen ihalelerden doğabilecek hizmet ve hazine zararlarından kurum amirleri ve diğer sorumlular mesul tutulacak ayrıca bu kişiler hakkında kanuni işlem yapılacaktır. 1. Birinci derece ita amiri tarafından onaylanmak üzere Bakanlığa gönderilecek ihale dosyalarında aşağıdaki belgeler olacaktır. Bu belgeler sırasıyla ; 1.1. İdareler ve ihale komisyonlarınca hazırlanan belgeler : a) Dizi Pusulası, b) İhale bilgi formu, c) Onay, d) Şartname hazırlama komisyon onayı, e) Komisyon görevlendirme onayı, f) İhale ara kararı, ( varsa ) g) İhale kararı, h) Karar eki raporlar ( varsa tercih raporu vb.), i) Mukayese cetveli, j) Teklif alma tutanağı, k) İlan tutanağı ve ilan yapılan gazete sayfa fotokopisi ( Gazetenin yayımlandığı tarih görülecektir.) l) İdari ve teknik şartname, m) Mukayeseli Muhammen bedel tespit tutanağı ve ekleri, n) Tasarruf tedbirleri, özel ihtisas komisyon vb. izinler, o) Diğer tutanak ve belgeler ( varsa ) Şartnamelerde İstenen ve Firmalarca Verilen Belgeler : a) Teklif Mektubu, b) Geçici Teminat Mektubu, c) Geçici Teminat Hesap Listesi. Bu listede firmalar teklif verdiği kalemler için muhammen bedel ve teminat tutarlarını belirteceklerdir. ( Şartnamede istenmişse ) d) Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi, e) Referans Belgeleri, f) Yeterlik Belgesi, g) T.S.E veya diğer garanti belgeleri, h) İdari ( TİP ) şartnamelerin 3 cü maddesinde istenen belgeler, i) Katalog ve diğer teknik belgeler, Bu belgeler ihaleye katılan ve iç zarfı açılan tüm firmalar için ( İhaleyi kazansın veya kazanmasın ) ayrı ayrı dosyalara konacak ve her dosya için dizi pusulası hazırlanacaktır. Hazırlanan bu dosyalar bir klasöre yerleştirilerek gönderilecektir.

6 2. Bu belgelerin hepsi ikinci suret veya okunabilir fotokopi, ancak okunabilir olacak, tamamı kurum yetkilisince onaylanmış ( aslı gibidir ) olacaktır. 3. İhale dosyalarının ve ilan yapılan gazetelerin asılları kesinlikle gönderilmeyecektir. H - BÜTÇE İŞLEMLERİ Bilindiği üzere, 209 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları İle Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkındaki 106 sayılı İşletme, İdare ve Muhasebe İşlerine Dair Yönetmeliğin 34.maddesi gereğince Döner Sermayeli Kurumlarımız tarafından hazırlanması ve Bakanlığımız tetkik ve onayına sunulması gerekmekte olup Bakanlığımızca da tetkik ve tasdik edilen bütçeler kurumlara gönderilmektedir. I. Kurumlar Mali yılın ilk aylarından itibaren aktarma, yıl ortasında da ek bütçe tekliflerinde bulunmaktadırlar. Bu nedenle bütçe gelir ve gider tahminleri gerçekçi yapılacak beklenmeyen olağanüstü durumlar hariç mali yılın ilk altı ayında aktarma ve ilk dokuz ayında ek bütçe talebinde bulunulmayacaktır. Beklenmeyen ve olağanüstü durumlarda da gerekçeleri ile birlikte bulunulması ; 2001 Mali Yılında uygulanacak ilkeler şunlardır: sayılı yönetmeliğin 36. maddesine göre 770/1-2-3 harcama kaleminden diğer harcama kalemlerine aktarma talebinde bulunulmayacaktır sayılı kanun hükümleri çerçevesinde Döner sermayeden öğrenci çalıştırılabilecek olup 770/ 3 harcama kalemine çalıştırılması düşünülen öğrenci giderleri kadar ödenek konabilecektir. ( Bu Kanunun 18. maddesine göre 50 ve daha fazla personel çalıştıran kurumlar çalıştırdıkları personel sayısının % 5 den az, % 10 dan fazla olmamak üzere stajyer öğrenci çalıştırılabilecektir. 3. Döner Sermaye geliri yeterli olan ve Genel Bütçeden Yıllık Kontenjan ödeneği ayrılmayan kurumlarda telefon, elektrik, su bedelleri, yakacak giderleri, kırtasiye giderleri, ambulans ve jeneratörlerin yakıt ve onarım giderleri ile hizmet araçlarının yakıt giderleri Döner Sermayeden karşılanacaktır. 4. Bütçenin 255 kalemlerine ödenek konabilecek, ancak alınacak demirbaşların birim fiyatı ve tutarı belirtilerek ve genel tutarı yazılmış tutarları Tl. olarak belirtilmiş listelerle Bakanlığımızdan izin alındıktan sonra temin edilecektir. 5. Kurumlar bütçenin harcama kalemine ödenek koyabilecekler ancak Başbakanlık Tasarruf Tedbirleri genelgesi uyarınca fiyatlandırılmış, birim fiyatı ve tutarı belirtilerek genel toplamı alınmış ve kesinlikle Türk Lirası bazında hazırlanmış liste ile Bakanlığımıza başvurmaları ve gerekli izni almaları halinde harcama yapabileceklerdir. Birim fiyatı doları aşmayan Tıbbi Cihaz sağlıkla ilgili ve araç ve gereçler izin alınmaksızın temin edilebilecektir. Ayrıca keşif bedeli her yıl Bütçe Kanunu (R) cetveli 370 Bina Küçük Onarımları ayrıntı kodunda belirtilen Limitler dahilinde (2001 yılı için 7,5 milyar TL.) olan küçük onarımlar izin alınmadan yapılabilecektir. 6. DÖNER SERMAYE SAYMANLIKLARININ SADECE VEZNE ALINDISI VE SAYMAN MUTEMEDİ ALINDISI İLE TAHSİLAT YAPILABİLECEĞİ MAHALLEN BASTIRILMIŞ POLİKLİNİK FİŞLERİYLE vb. ÜCRET TAHSİLATI YAPILAMAYACAĞI AKSİ DAVRANIŞTA BULUNANLAR HAKKINDA İDARİ ve CEZAİ İŞLEM YAPILACAĞI ;

7 II. YEŞİL KART UYGULAMALARI A. YEŞİL KART HAMİLİ KİŞİLERİN YATIRILARAK YAPILAN TEDAVİLERİ Bu kişilere ait tedavi giderleri 3816 Sayılı Kanun kapsamında olup,tahakkuk eden ücretler hastaneler adına Saymanlıklara, Muhasebe veya Mal Müdürlüklerine gönderilen Yeşil Kart ödeneğinden karşılanmaktadır. 1-Sevk işlemleri: Sevk işlemi,kişinin Sağlık Cüzdanında yazılı bulunan sevk zincirindeki sıraya uygun olarak yapılmalıdır. Ancak kişilerin ikamet yerleri dışında rahatsızlanmaları halinde; İl Merkezlerinde Sağlık Müdürlüğünün veya görevli kıldığı sağlık kurumunun, ilçelerde sorumlu sağlık ocağı tabibliğinin ve diğer yerlerde o mahaldeki sağlık olacağı tabibliğinin sevk zincirine göre sevklerinin yapılması sağlanmalıdır. İl Devlet Hastaneleri, tıbbi zorunluluğa bağlı olarak,yeşil Kart sahiplerini, Devlete ait en yakın üniversite hastaneleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait resmi sağlık kurum ve kuruluşlarına,bunların bulunduğu İl Merkezinde Bakanlığa bağlı bulunan eğitim hastanesi veya eğitim hastanesi yok ise en teşekküllü Devlet Hastanesi aracılığı ile sevk edilmelidir, Yeşil Kart hamili kimse, acil hallerde Devlete ait Üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait hastanelere başvurabilirler. Ancak tedavi giderinin ödenebilmesi için; Acil halin varlığının başvurulan sağlık kurum veya kuruluşunun yetkili hekimince kabul edilerek, acil raporu verilmesi, Durumun başvurulan kuruluş tarafından mümkün olan en kısa zamanda en yakın Devlet Hastanesine bildirilmesi suretiyle konsültasyon için hekim çağrılması ve tedaviye burada devam edilmesinin konsültan hekimce uygun görülmüş olması gerekmektedir. Sevk işlemini bir örnekle açıklarsak: ÖRNEK: Kars-Kağızman'dan Yeşil Kart almış bir kimse; Kağızman Sağlık Ocağına başvuracaktır. Sağlık Ocağı Kağızman Devlet Hastanesine Kağızman Devlet Hastanesi Kars Devlet Hastanesine sevk edecektir. Tıbbi zorunluluğa bağlı olarak Yeşil Kartlının sevki gerekiyorsa Kars Devlet Hastanesi, en yakın Üniversite Hastanesinin bulunduğu Erzurum Numune Hastanesine sevk yapacaktır. Erzurum Numune Hastanesi de tıbbi zorunluluğa bağlı olarak hastayı Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine sevk edebilecektir. a) Sevk işlemlerinin Yönetmeliğin 15. maddesine ve yukarıdaki açıklamalara uygun şekilde yapılması, b) Yapılan sevk işlemlerinin Yeşil Kart Sağlık cüzdanına işlenmesi, kurum yetkilisinin imzalaması ve kurum mührünün basılması, c) Sevk edilen hastane adının okunaklı yazılması, d) Devlet Hastanelerinde yapılabilecek tetkik, tedavi ve ameliyat hallerinde kesinlikle Üniversite hastanelerine sevk yapılmaması,

8 e) Üniversite Hastanesince başka bir üniversite hastanesine sevk yapılmaması. (Erzurum Numune Hastanesince Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine sevk edilen Yeşil Kartlı hasta bu hastane tarafından Ankara veya İstanbul'daki bir üniversite hastanesine sevk yapamaz.) Tıbbi zorunluluğa bağlı olarak başka bir üniversite hastanesine sevk söz konusu olduğunda, hastanın bulunduğu üniversite hastanesi, en son sevki yapan Devlet Hastanesine durumu bir raporla bildirir. Devlet Hastanesi de Yeşil Kartlıyı Bakanlığa bağlı Ankara veya İstanbul'daki bir Eğitim Hastanesine sevkini sağlar. 2. Yeşil Kart Öncesi ve Sonrası Tedavi bedelleri: Herhangi bir sosyal güvencesi olmayan, hastane masraflarını ödeme gücü bulunmayan ve Yeşil Kart almamış kişilerin sağlık sorunları halinde Devlet Hastanelerinde ve Üniversite Hastanelerinde yatarak gördükleri tedavileri esnasında Yeşil Kart aldıkları görülmüştür. Bu kişilerin hastaneye yatış tarihi ile Yeşil Kartın verildiği tarih arasında geçen sürede tahakkuk eden tedavi giderleri aşağıda belirtildiği gibi karşılanacaktır. a) Devlet Hastanelerinde: Hastaneye yatış tarihi ile Yeşil Kartın verildiği tarih arasında geçen sürede tahakkuk eden tedavi giderlerinin "belge" yerine Yeşil Kart Sağlık Cüzdan fotokopisinin bilgi formlarının ekinde (EK:2) Gönderilmesi halinde Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan Bakanlığımıza aktarılan avans sisteminden, Yeşil Kartın verildiği tarih ile taburcu olduğu tarih arasında geçen tedavi gideri ise Yeşil Kart ödeneğinden karşılanacaktır. b) Üniversite Hastanelerinde: Hastaneye yatış tarihi ile Yeşil Kartın verildiği tarih arasında geçen sürede tahakkuk eden tedavi giderlerinin, sadece acil durumlarda, aciliyetin Üniversite Hastanesince belgelendirilmesi ve tahakkuk eden masrafları gösterir bir yazının hasta sahibine verilerek, şahısların ikamet ettikleri yerin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bu belgeler ile bizzat müracaat etmeleri ve hastane masraflarının şahsın ödeme gücünün üzerinde olduğunun tespiti halinde, mahallin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından, Yeşil Kart verildiği tarih ile taburcu olduğu tarih arasında geçen sürede tahakkuk eden tedavi giderleri ise en son sevki yapan Devlet Hastanesi tarafından Yeşil Kart ödeneğinden karşılanacaktır. c) Devlet ve Üniversite hastanelerinde yatarak tedavi görülürken verilen Yeşil Kartların sevk işlemleri, hiçbir zorluk çıkarılmadan sevk zincirine uygun şekilde en kısa sürede yapılmalıdır. d) Yeşil Kart sahipleri 3816 Sayılı Yasanın 21. maddesi gereği olarak her yıl Mart ayında vize almak zorundadırlar. Mart ayında bitmeyen yoklama işlemleri takip eden aylarda devam edebilir. Yeşil Kartlar veriliş tarihinden itibaren bir yıl süreyle geçerlidir. (Örneğin Eylül ayında almış ise takip eden yılın Eylül ayına kadar kullanılabilir) Yoklama işlemini yaptırmadığı gerekçesi ile Yeşil Kart hamili kişilerin sevk ve tedavilerine engel çıkarılmaması, gerekli yasal işlemler tedavi esnasında veya tedaviyi takiben yapılır 3. Yeşil Kart Sahibi Kişilerin Ayaktan Tedavileri: a) Yeşil Kart Sahibi hastaların ayaktan tedavi için yapacakları sevk işlemleri de aynen yatarak tedavideki gibidir. Yeşil Kart Sağlık Cüzdanında belirtildiği gibi önce Sağlık Ocağına, oradan İlçe Devlet Hastanesi, oradan İl Devlet Hastanesine oradan da Bakanlığa bağlı Eğitim Hastanesine sevk yapılabilir. Bakanlığa bağlı Hastanelerde yapılabilen tetkik ve tahliller için kesinlikle Üniversite Hastanelerine sevk yapılmaz. Yeşil Kart sahibi hasta ayaktan muayene, tetkik

9 ve tahliller sonucunda kendisine yazılan reçetedeki ilaç ve malzemeleri, Yeşil Kartı aldığı mahallin Vakfı aracılığıyla temin edebilir. Devlet Hastanelerince bu tür hastalar için yapılan masraflar örneği ekli (EK:1) form ile Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünden talep edilir ve bedeli Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan sağlanan avans sisteminden karşılanır. b) Yeşil Kart sahibi kişilerin Bakanlığa bağlı Hastaneler ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinde yapılan tetkik, tahlil, diş çekimi, tedavi, (dolgu, cerrahi müdahale), pansuman, röntgen (poliklinik ve ilaç hariç) gibi ayaktan tedavi giderleri (Ek:1) bilgi formu ile Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünden talep edilir, bedeli Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan Bakanlığımıza aktarılan avans sisteminden karşılanır. c) Kronik böbrek yetmezliği tanısı konmuş ve programlı diyaliz tedavisine alınması gereken hastalar, yeşil kartı aldıkları bölgedeki devlet hastanesinde tedavi altına alınacaklardır. İlgili hastanede program dolu olduğunda hastanın tedaviye alınamaması durumunda hasta o ildeki üniversite hastanesine sevk edilecektir. O ilde Üniversite Hastanesi bulunmadığında ya da Üniversite Hastanesinde de program dolu olduğunda hasta, bir başka ildeki diyaliz tedavisi uygulayan Devlet Hastanesine sevk edilecektir. Hastanın sevk edildiği Devlet Hastanesinin de hastayı diyaliz tedavisi altına alamaması durumunda ilgili hasta, programı müsait bir Üniversite Hastanesine bu hastane tarafından ilgili Üniversite Hastanesinin adı belirtilerek sevk edilecektir. Sevk her 6 ayda bir yenilenecektir. Ödeme konusunda daha düzenli bir uygulama sağlamak amacıyla Ankara, İstanbul ve İzmir'deki hastalar ile diğer illerden bu kentlere sevk edilen hastalar aşağıdaki Devlet Hastaneleri aracılığıyla, gerektiğinde, Üniversite Hastanelerine sevk edilecektir. Ankara: Dr.M.Ü.Acil Yardım ve Travmatoloji Hastanesi. (Yeşil Kartı Ankara İli içinde alan hastalar için) Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi. (Diğer İllerden Ankara'ya sevk edilen hastalar için) İstanbul : Haydarpaşa Numune Hastanesi. (Anadolu yakasından gelen hastalar için.) Şişli Etfal Hastanesi. (Rumeli yakasından gelen hastalar için) İzmir: İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Diyaliz hastalarının Devlet Hastaneleri ve Üniversite Hastanelerinde tedavi altına alınamaması durumunda, ilgili Devlet Hastanesinin sevkiyle, yeşil kartın verildiği bölgedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan alınacak tedavi giderini ödeme taahhütü ile hastanın özel diyaliz merkezinde tedavi edilmesi de mümkündür. Kronik böbrek yetmezliği tanısı konmuş olan ve programlı dializ tedavisine girmesi gereken Yeşil Kartlı hastaların diyaliz tedavi giderleri ile diyaliz esnasında gerekli olan ilaç ve malzeme giderleri (Yeşil Kartlılar ve Yeşil Kartı olmayıp ilgili Vakıfların verdikleri belgeler ile tedavi olan hastaların tedavi ve ilaç giderleri de dahil) ekli forma

10 (EK:3) işlenip, Vakıf Belgeli hastaların Belge fotokopileri de eklenmek suretiyle Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğüne intikal ettirilecek ve bedelleri Fon'dan Bakanlığımıza aktarılan avanstan karşılanacaktır. Özel diyaliz merkezlerinde tedavi gören hastaların giderleri doğrudan ilgili Vakıf'larca karşılanacaktır. d) Organ nakli için ön tetkikleri ve organ nakli yapılacak hastalar öncelikle mahallin Devlet veya Üniversite Hastanesine, bu imkanın bulunmaması halinde Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi ile İstanbul Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne sevk edilecektir. Bu hastanelerin organ naklini veya ön tetkikleri gerçekleştirememesi durumunda organ nakli ünitesine sahip Üniversite Hastanelerine aşağıdaki hastaneler aracılığıyla sevk yapılacaktır. Ankara : Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi İstanbul : Haydarpaşa Numune Hastanesi İzmir : İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ nakli sonrası izlenecek hastaların sevkleri de aynı prensip çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Organ nakli hastasının ayaktan tetkik ve tedavisinin yapılması durumunda,sevk eden Devlet Hastanesi tarafından ekteki (Ek:1) Bilgi Formunun doldurulup tedavi giderlerinin avans sisteminden ödenmek üzere Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden talep edilmesi gerekmektedir. B. SOSYAL GÜVENLİĞİ OLMAYAN ANCAK YEŞİL KART ALAMAYANLARIN TEDAVİLERİ: Yeşil Kart almaya hak kazanamayan, ancak sosyal güvenceden yoksun vatandaşların ödeme gücünü aşan tedavi giderleri, Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu tarafından Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğüne aktarılan avans sisteminden karşılanacaktır. Buna göre; 1- Tedavi İçin Başvuru İşlemleri: a) Sosyal güvenliği olmayan ancak yeşil kart almaya hak kazanamayan kimseler, acil haller dışında doğrudan hastanelere müracaat etmeyecekler, ikamet ettikleri mahallin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığından alacakları belge (EK:4) ile Devlet Hastanelerine baş vuracaklardır. b) Acil hallerde derhal hastanelere kabul edilen ve hastane masraflarının tamamını veya belli bir miktardan fazlasını ödeme gücü olmadığını beyan eden kimseler, örneği ekli taahhütnameyi (EK:5) dolduracaklardır. Mümkün olduğu taktirde taburcu işleminden önce, olmadığı taktirde taburcu işleminden sonra, ikamet ettikleri mahallin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından hastane ücretlerini ödeme gücü olmadığını gösterir belgenin (EK:4) getirtilmesi sağlanacaktır. Taahhütname iki suret tanzim edilecek bir örneği resmi yazı ekinde ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına gönderilecektir. Vakıf tarafından "belge" verildiği taktirde hastanın tedavi giderleri avans uygulamasından, aksi halde taahhütnameyi imzalayan tarafından karşılanacaktır. c) Yine acil hallerde Devlete bağlı Üniversite Hastanelerine başvuran bu gibi hastalar derhal kabul edilecekler, hastanın acil olduğunu belirtir bir rapor hasta sahibine verilerek bir önceki maddede ifade edilen prosedür takip edilecektir. Bir taraftan en yakın Devlet Hastanesinden konsültan hekim istenerek tedavinin nerede devam edeceğine

11 karar verilir. Diğer taraftan da hasta sahibi ikamet ettiği mahallin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından belge almaya yönlendirilir. d) Devlet Hastanelerinde yatarak tedavi olurken Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Vakıflarınca belirli bir bedelin üzerindeki tedavi ücretini ödeyemeyeceğini belirtir belge verilen veya ücretli yatmakta iken, belirli bir miktarın üzerindeki tedavi ücretini ödeyemeyeceğini beyan eden ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından bu yönde belge getiren kişiler için belge ile belirlenen miktarın üzerine çıkan tedavi ücreti hastalardan temin edilecektir. e) İkamet yeri dışında hastanelerimize müracaat eden kişiler içinde (EK-5) taahhütname alınarak 2. Maddedeki gibi işlem yapılacaktır. Bu kişilerin, yatarak tedavi için gerekli her türlü ilaç, sarf malzemesi vb. Hastane Eczanesinden sağlanacak kendilerine dışarıdan temin amacıyla reçete verilmeyecektir. f) Ayaktan tetkik ve muayene sonucu verilen reçeteler, bu uygulamanın dışında olup, ayaktan reçete bedelleri, mahallin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca; karşılanabilecektir. g) Uzun süreli tedaviyi gerektiren hallerde (diyaliz, radyoterapi, kemoterapi vb.) Vakıflarca verilen belgelerin geçerlik süresi 6 aydır. Ancak bir kere alınan belgelerle kişiler 6 ay süreyle tedavi göreceklerinden bu süre zarfında bu kişiler ile ilgili olarak Bakanlığımıza gönderilen her bilgi formunun ekinde belgenin fotokopisinin (ikişer kopya olarak) gönderilmesi gerekmektedir. Aksi halde tedavi masraflarının avanstan karşılanması mümkün değildir. h) Kimsesiz bimekan hastaların tedavileri Bakanlığımız Devlet Hastanelerinde ücretsiz yapılmakta olup, bu kişilerin tedavileri sırasında gerekli olan ve Hastanede bulunmayan ilaç, platin vb. ortopedik cihaz ve tıbbi sarf malzemeleri Hastane tarafından sağlanır. Yapılan masrafların bedeli, eğer hasta kimsesiz ve ikamet yeri belli ise oranın Sosyal Yardımlaşma Vakfının, hasta kimsesiz ve mekansız ise tedavi olduğu Hastane Baştabipliğinin bulunduğu İl/İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının vereceği, söz konusu kişinin yoksul ve kimsesiz olduğu hakkındaki resmi belgenin, EK-2 bilgi formuna eklenip Bakanlığa gönderilmesi sonucu avans sisteminden ödenir. i) Sokak çocuklarının tedavilerinde de 10. Maddedeki prosedür takip edilir. j) 2022 Sayılı Yasa gereği Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü nden Yaşlılık ve Malüllük aylığı alanlar, Kanun un 7. maddesi gereği Devlet Hastanelerinde ücretsiz tedavi ve muayene edilirler. Ayaktan muayene ve tedavi sonucu yazılan reçeteler, Mahallin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca karşılanabilir. Bu kişilerin yatarak tedavileri sırasında gerekli olan ilaç ve tıbbi malzeme Hastane İdaresince temin edilir. k) Azerbaycan, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Türkmenistan, Kırgızistan, Yemen ile Bakanlığımız arasında imzalanan ve uluslararası hukuk kurallarına göre yürürlüğe giren anlaşma ve protokoller çerçevesinde mütekabiliyet esaslarına göre tedavi görecek yabancı hastaların giderleri Dış İlişkiler Daire Başkanlığının 6 Nisan 1996 tarih ve 2576 sayılı Makam Onayı gereği Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Özel Ödenek Talep Formu ile APK Kurulu Başkanlığı ndan talep edilerek gerekli ödeneğin sağlanması halinde 3418 Sayılı Kanun un 39.maddesi ile Bakanlığımıza sağlanan Ek Kaynaktan ödenecektir. l) İkili anlaşma ve protokoller çerçevesinde mütekabiliyet esaslarına göre tedavi gören yabancılar dışında ülkemizde bulunan yabancıların Dışişleri Bakanlığı,

12 Emniyet Genel Müdürlüğü ve Mülki İdare Amirleri tarafından sevk edilmeleri halinde bu kimselerin muayene ve tedavi giderleri Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü nden talep edilecek ve Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşfik Fonu ndan Bakanlığımıza aktarılan avans sisteminden karşılanacaktır. (Sevk kağıdında kişinin yabancı olduğu belirtilecek ve sevk kağıdı fatura ekinde gönderilecektir.) m) 4341 sayılı "Muhtaç Erbaş ve Er Ailelerinin Ücretsiz Tedavisi Hakkında Kanun" ile bu kanunun 6'ıncı maddesi uyarınca hazırlanan ve gün ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan yönetmelik gereği bu kimselerin tedavileri ücretsizdir. Kanun'dan faydalanan kimselerin ayaktan ve yatarak görecekleri tedavilerin tamamı ücretsiz olup bu kimselerin tedavi bedelleri kesinlikle fatura edilmeyecektir ( tarih ve 551 sayılı genelge yürürlükten kaldırılmıştır.) Sadece yatarak yapılan tedavilerde hastane stoklarında bulunan ilaç, tıbbi araç ve gereçleri hiçbir zorluk çıkarmadan kullanacaklar, kullanılan ilaç, araç ve gereçler içinde fatura düzenlenmeyecek ancak maliyetleri hesaplanarak Muhtaç Asker Aile Sağlık Cüzdanı Ödenek İzleme Formu'na (Ek.8) işlenerek her ay sonu itibariyle Genel Müdürlüğümüze gönderilecektir. Yatarak yapılan tedavilerde hastane stoklarında bulunmayan ilaç, tıbbi araç ve gereç bedelleri ile ayaktan ve meskende yapılacak tedavilerde kullanılacak ilaç, araç ve gereç bedelleri kişinin ikameti veya reçeteyi yazan sağlık kuruluşunun bulunduğu mahallin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca karşılanacaktır. C. FATURALARIN DÜZENLENMESİ VE TEDAVİ MASRAFLARININ TALEP EDİLME ESASLARI: 1- Yeşil Kart Yatarak Tedavi: Yeşil Kart sahibi hastaların tedavileri sonucu tahakkuk eden masraflarının faturalarının düzenlenmesi ve tahsili, Yeşil Kart Uygulaması hakkındaki Yönetmeliğin 17. Maddesi esaslarına göre yapılır. Yalnız, Devlet Hastaneleri ve Üniversiteler tarafından düzenlenen faturaların bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uygun olarak düzenlenip düzenlenmediğinin tespiti ve abartı faturaların önlenmesi için hastane idarelerince Hastane Müdür Yardımcılarından birinin (yoksa başka bir yetkilinin) başkanlığında oluşturulacak komisyon tarafından yapılması gerekmektedir. 2- Yeşil Kart Ayaktan Tedavi a) Bakanlığa bağlı hastanelerde ayaktan tedavi olan Yeşil Kart sahibi her hasta için, EK-1 Bilgi Formundaki (hastaya hangi işlemler uygulandıysa onlarla ilgili olan) sütunların doğru olarak doldurulup, mutlaka çift suret, resmi imzalı ve mühürlü olarak, yapılan masraf toplamını gösteren iki kopya fatura ile birlikte Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir. Diyaliz hastaları için (Yeşil Kart sahibi olsa da olmasa da) (EK-3 de) yer alan Bilgi Formu düzenlenecektir. (iki kopya olarak) b) Bilgi formlarının hangi ay ve yıla ait olduğu üst yazı ve bilgi formu üzerine yazılacak olup, Poliklinik ücreti ile ilaç ücreti (diyaliz, kemoterapi ve radyoterapi gibi hastanede uygulanan ayaktan tedavilerde kullanılanlar hariç) işlenmeyecektir. c) Yeşil Kart yada Sağlık Cüzdanı fotokopileri, poliklinik fişleri vs. Bakanlığa gönderilmeyecek, tedaviyi yapan hastanede saklanacaktır.

13 d) Yapılmayan tahlil, tetkik yada başka işlemlerin yapılmış gibi gösterilerek kabarık faturalar düzenlenmemesi gerekmektedir. e) Sevk zincirine uygun olarak Üniversite Hastanesinde ayaktan muayene, ileri tetkik ve tahlil yapılan hastalar için de Üniversite Hastanesinde (b), (c) ve (d) fıkralarındaki hususlara dikkat edilerek düzenlenecek olan (a) fıkrasındaki belgelerin; tedavi bedelinin banka hesaplarına aktarılabilmesi için, sevki yapan Devlet Hastanesine gönderilmesi gerekmektedir. f) Bilgi formları ve faturalar; düzenlenmesinde, yukarıda bahsedilen hususlara uyulup uyulmadığının, tedaviyi yada hastanın sevkini yapan Devlet Hastanesinde oluşturulan Komisyon tarafından kontrolü yapıldıktan sonra Bakanlığa gönderilecek olup, bedeli Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu ndan aktarılan avans sisteminden karşılanarak faturayı düzenleyen Kurumun Döner Sermaye Banka Hesap Numarasına aktarılacaktır. 3- Sosyal Güvenliği Olmayan Ancak Yeşil Kart Alamayanların Tedavileri a) Sosyal Güvenliği olmayan ancak yeşil kart alamayan hastaların Devlet Hastanelerinde yapılan tedavileri sonunda tahakkuk eden bedelin alınabilmesi için, (Ek-2) Bilgi Formundaki (hastaya hangi işlemler uygulandıysa onlarla ilgili olan) sütunların doğru olarak doldurulup, mutlaka çift suret, resmi imzalı ve mühürlü olarak, yapılan masraf toplamını gösteren iki kopya fatura ile birlikte Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir. b) Bilgi formlarının hangi ay ve yıla ait olduğu üst yazıda ve bilgi formu üzerine yazılacak olup, yatarak tedavilerde yatak ve yemek ücreti alınmayacaktır. Ameliyat, narkoz, yoğun bakım, küvez ücreti olarak azami TL alınacaktır. Röntgen, Laboratuvar ve hastanede yapılan diğer uygulamalar Fiyat Tarifesi kitapçığındaki fiyatlar üzerinden, tedavi esnasında kullanılan ilaç ve malzemelerde aynen mal oluş fiyatlarından gösterilecektir. c) Yatarak yada ayaktan tedavi için başvuran Sosyal Güvenliği olmayan hastaların mahallin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından alarak hastane idaresine verecekleri (Ek-4) Vakıf Belgesinden (ilgili Kaymakamlıkça imzalanmış ve mühürlü olarak) de her hasta için iki suret Bakanlığa iletilecek olan bilgi formu ve faturalara eklenerek gönderilecektir. d) Yukarıdaki bölümlerde bahsedilenlerin dışında kalan ve hastanede saklanması gereken hiçbir belge form ve vb. Bakanlığa gönderilmeyecektir. e) Yapılmayan tahlil, tetkik yada başka işlemlerin yapılmış gibi gösterilerek kabarık faturalar düzenlenmemesi gerekmektedir. f) Sevk zincirine uygun olarak Üniversite Hastanesine ayaktan yada yatarak muayene ileri tetkik, tahlil ve tedavi yapılan hastalar içinde Üniversite Hastanesinde (b), (c), (d) ve (e) fıkralarındaki hususlara dikkat edilerek düzenlenecek olan (a) fıkrasındaki belgelerin tedavi bedelinin banka hesaplarına aktarılabilmesi için sevki yapan Devlet Hastanesine gönderilmesi gerekmektedir. g) Bilgi formları faturalar ve vakıf belgeleri düzenlenmesinde, yukarıda bahsedilen hususlara uyulup uyulmadığının tedaviyi yada hastanın sevkini yapan Devlet Hastanesinde oluşturulan Komisyon tarafından kontrolü yapıldıktan sonra Bakanlığa gönderilecek olup, bedeli Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik

14 Fonundan aktarılan avans sisteminden karşılanarak faturayı düzenleyen kurumun Döner Sermaye Banka Hesap Numarası na aktarılacaktır. h) 2022 sayılı Yasaya tabi olan vatandaşların yatarak tedavileri sonucu tahakkuk eden masrafın alınabilmesi için; (Ek-2) bilgi formundaki (Hastaya hangi işlemler uygulandıysa onlarla ilgili olan sütunların doğru olarak doldurulup mutlaka çift suret resmi imzalı ve mühürlü olarak, yapılan masraf toplamını gösteren iki fatura ve her hastaya ait çift kopya emekli sandığı cüzdan fotokopisi ile birlikte Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan Bakanlığımıza aktarılan avans sisteminden ödenmek üzere Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilecektir. i) Sokak çocukları ile kimsesiz ve bimekan hastaların Devlet Hastanelerinde yapılan tedavileri de ücretsizdir. Ancak tedavi sırasında gerekli olan ve hastanede bulunmayan tıbbi cihaz ve malzemeler bu hastane tarafından sağlanır. Yapılan masrafların bedelinin alınabilmesi için uygulanan bütün işlemlerin işlendiği (Ek-2) bilgi formu, bölüm B-1-i kısmında belirtildiği şekilde sağlanan vakıf belgesi ve masraf toplamını gösteren fatura her birinden ikişer kopya resmi mühür ve imzalı olarak avans sisteminden karşılanmak üzere tedavi hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilir. j) Bölüm B-1-k Kısmında yer alanların dışında ülkemizde bulunan diğer yabancıların, Dış İşleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve mülki idare amirleri tarafından sevk edilmeleri halinde, muayene ve tedavi giderleri; EK-2 bilgi formuna işlenip, masraf toplamını içeren sevk belgesinin müdürlüğe gönderildiği takdirde avans sisteminden ödenecektir. k) Akıl ve Verem hastalığı gibi hastalıktan muzdarip olup, hiçbir sosyal güvencesi olmayan ve yeşil kart alamayan vatandaşların 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince ücretsiz tedavi edilmeleri gerekmektedir. (Avans sistemi kapsam dışındadır). l) Sağlık kurulu raporu ile cüzzam hastası oldukları kesinleşen vatandaşların tedavi giderlerinin Avans Sisteminden karşılanabilmesi için; yapılan işlemlerin işleneceği EK-2 Bilgi Formu masraflar toplamını gösteren fatura ve Valilik / Kaymakamlık tarafından verilen sevk belgesi (bu belge 2 yıl süreyle geçerli olup, hastanın her başvurusunda evraklara eklenir) resmi imzalı, mühürlü ve çift kopya olarak Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir. A. BİLGİ FORMLARININ DÜZENLENMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR: 1. Bakanlığa gönderilmesi gereken Bilgi Formu ve ekindeki belgelerin hepsi Bilgisayar ya da daktilo ile düzenlenecektir. 2. EK-1 ve EK-2 de örnekleri yer alan bilgi formları her ayın sonunda üç kopya olarak düzenlenerek, iki kopyası, masraf toplamını gösteren iki kopya fatura ve formlarda gönderilmesi gerektiği bildirilen diğer belgeler (ikişer kopya) de eklenerek o ayı takip eden ayın 10 nuna kadar Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünde olacak şekilde gönderilecektir. 3. Bilgi formlarının üzerine ve kapak yazısına hangi aya ait olduğunun yazılması, bilgi formunun ilk sütununa 1 den başlayarak sıra numarası verilmesi, sayfa sonlarında alınan toplamların bir sonraki sayfa başına nakli yekün olarak geçirilerek toplama devam edilmesi gerekmektedir.

15 4. Üniversite hastanelerinde sevkli olarak tedavi gören hastalar için tahakkuk eden ücretler ayrı bir bilgi formu düzenlenmeyecek olup, sevki yapan Devlet Hastanesinin EK-2 bilgi formunda ki diğer hastaneye ödenen sütununa işlenmesi gerekir. 5. Bilgi formlarının ekinde, gönderilmesi zorunlu olanların dışında, sevk kağıdı, fakirlik belgesi, epikriz vb. dökümanın Bakanlığa gönderilmemesi, ilgili hastanenin arşivinde saklanması gerekmektedir sayılı Yasa ve ilgili Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Yeşil Kart almaya hak kazanan vatandaşlara verilen Yeşil Kart ve Yeşil Kart Sağlık Cüzdanlarının basımı Bakanlık tarafından yaptırılıp, İl Sağlık Müdürlüklerine ihtiyaçları oranında gönderilmektedir. İl Sağlık Müdürlüklerinde oluşturulması gereken Yeşil Kart Büroları tarafından, Bakanlıktan gönderilen Yeşil Kart ve Yeşil Kart Sağlık Cüzdanlarından ihtiyacı olan ilçelere dağıtım yapılır. İlçe Yeşil Kart Büroları Bakanlıktan ayrıca Yeşil Kart ve Yeşil Kart Sağlık Cüzdanı talebinde bulunmazlar. İl Sağlık Müdürlüğü Yeşil Kart Büroları, İlçeler tarafından her ay sonunda aylık dönemler halinde düzenlenerek gönderilmesi gereken EK-6 Yeşil Kart Bilgi Formlarını toplayıp kontrolünü yaptıktan sonra, bu verilere dayalı olarak hazırlayacakları EK-7 Yeşil Kart Bilgi Formunu, ait olduğu ayın bitiminden itibaren en fazla bir hafta içinde Bakanlığa ulaştırmak zorundadırlar. Yeşil Kart Bilgi Formlarını doğru olarak düzenleyip zamanında Bakanlığa ulaştırmayan, ya da her ayın verilerini düzenli olarak değil de bazı ayları atlayarak gönderen illerin Yeşil Kart ve Yeşil Kart Sağlık Cüzdanı talepleri karşılanmayacak, Yeşil Kart ödeneği taleplerinde kısıntı yapılacaktır. Yeşil Kart Uygulamalarında yer alan hususlarda daha önceki tarihlerde çıkartılan Genelgeler yürürlükten kaldırılmış olmakla birlikte, 3816 sayılı yasa ve ilgili yönetmelik hükümlerine tabi olanlarla hiçbir Sosyal Güvencesi Olmayan ve ödeme gücü bulunmayan vatandaşların sağlık sorunlarının çözümünde yukarıda belirtilen hususlara uyulmasını bu genelgede yer almayan hususlarda yukarıda anılan kanunun yönetmelik ve bugüne kadar yayımlanan genelge hükümleri uygulanacaktır. III. GENEL BÜTÇE UYGULAMALARI Genel Müdürlüğümüze bağlı Yataklı Tedavi Kurumlarının finansman kaynakları her yıl Bütçe Kanunu ile belirlenen Genel Bütçe ödenekleri, Döner Sermaye gelirleri ve 3418 sayılı Kanun gelirlerinden sağlanmakta ve eldeki verilerle belirlenen kriterlere göre dağıtımı yapılmaktadır. Gönderilen ödeneklerin kullanılmasında, en az maliyetle en fazla faydayı sağlamak ilkesinden hareket edilerek ekonomik kaynakların en rantabl şekilde kullanılmasını sağlamak ve mevcut mevzuat ve tasarruf tedbirlerine riayet edilerek uygun önlemleri almak kaliteli hizmet açısından son derece önem taşımaktadır. Kıt Kaynaklarla en rasyonel hizmeti sunmak; öncelikle Genel Müdürlüğümüzce belirlenen ilke ve esaslar doğrultusunda hareket etmek, Genel Bütçe ile Döner Sermaye Gelirleri arasında gerekli koordinasyonun sağlanmasına bağlı olup, bu husus idareciliğin gereğidir. Bu düşünceden hareketle; Döner Sermaye Gelirleri, iklim şartları, bölgenin sosyo-ekonomik durumu, kurumun fiziki durumu ve hizmet verdiği dal gibi kriterler ile

16 mevcut Genel Bütçe ödenekleri baz alınarak geçmiş yıllarda olduğu gibi 2001 Mali Yılında da Diğer Cari (530 harcama kalemi hariç) 300, 400, 500 Harcama Kalemlerinden bazı hastanelerimize kontenjan ödeneği ayrılmayacak ve tahsis edilmeyecektir Mali Yılında mevcut aksaklıkların giderilebilmesi için uygulanacak mevzuat ile ilgili olarak ekteki açıklamalara gerek duyulmuştur. Kontenjan ödeneği verilecek kurumlar ve hangi harcama kaleminden ne kadar kontenjan ödeneği bilahare belirlenerek Valiliklere bildirilecektir. A. GİYECEK YARDIMI UYGULAMASI 1. Giyecek Yardımı Yönetmeliği nin 5. Maddesinde belirtilen süreler içinde a) Kışlık kıyafetlere ait listeler Eylül-Ekim b) Yazlık kıyafetlere ait listeler Nisan-Mayıs c) Mevsimle ilgili olmayan giyecek eşyaları ile Demirbaş olarak verilecek listeler Nisan-Mayıs aylarında Bakanlığımıza onay için gönderilecektir. Süresi içinde gönderilmeyen listeler kesinlikle işleme konulmayarak iade edilecektir. 2. Giyecek Yardımı için (140 A.K.) ödenek talep edilmeyecek, bu ihtiyaçlar için Bakanlığımız Bütçe Dairesi Başkanlığınca ödenek planlaması ve dağıtımı yapılarak İl emrine gönderilen 100 Personel Giderleri Harcama Kaleminden karşılanacaktır. Bu Harcama Kaleminin genelindeki ödenek talepleri Bütçe Dairesi Başkanlığına yapılacaktır. B. YOLLUKLAR 1. Yolluklar (210 ve 220) harcama kaleminden ödenekler gerekçeli bir üst yazı ile, (görevlendirilen kişilerin adı, soyadı, görevlendirilme amacı, görevi ve tahakkuk eden miktar) ekli Forma (Ek 9) işlenerek istenecektir. Bu talep yazılarının ekine tahakkuk emri, onay belgesi vb. belgeler kesinlikle konulmayacaktır. 2. Söz konusu ihtiyaç için yıllık veya yılın 6 ayı için vb. gibi afaki olarak ödenek istenmeyecek bu şekildeki istek yazıları kesinlikle işleme konulmadan iade edilecektir. C HİZMET ALIMLARI Bu harcama kaleminden kontenjan ödeneği ayrılmayan kurumlar, harcamalarının tamamını Döner Sermayelerinden karşılayacaklardır. 1. Bütçenin Hizmet Alımlarından kontenjan olarak sene başında tespit edilen ödenek sadece 320 Ulaştırma Giderleri içindir ayrıntı kodları için gerekli olan ödenek; fatura, keşif, teknik rapor, sözleşme vb. belgelerle beraber gerekçeli olarak istenecektir. 300 Harcama Kaleminden kontenjan ödeneği tespit edilmeyen kurumlar bu paragrafın başında sayılan ayrıntı kodlarından talepte bulunmayacaklar, bu ihtiyaçlarını kendi Döner Sermayelerinden karşılayacaklardır sayılı, Kanun gereği Stajyer öğrenci çalıştırmak isteyen kurumlar istek yazılarını her öğretim yılı başında (Eylül-Ekim ayları itibariyle) bildireceklerdir. Bu tarihten sonra gelen yazılar dikkate alınmayacaktır. Döner Sermayeli hastaneler çalıştırdıkları stajyer öğrencilerin ücretlerini kesinlikle döner sermaye gelirlerinden karşılayacaklar, bu harcama kaleminden Bakanlığımızdan ödenek talep etmeyeceklerdir. Döner Sermayesi olmayan kurumlarımız Genel İdari Hizmetler

17 Sınıfında çalışan personelin sayısını da bildirerek Bakanlığımızdan ödenek talep edebileceklerdir. D. DİĞER TÜKETİM MALLARI VE MALZEME ALIMLARI Bu Harcama kaleminden kontenjan ödeneği ayrılmayan kurumlar, harcamalarının tamamını kendi Döner Sermayelerinden karşılayacaklardır Mali Yılında Kontenjan ödeneği verilen kurumlar ve tahsis edilen ödenek miktarı bilahare bildirilecektir. Tahsis edilen kontenjan ödenekleri Maliye Bakanlığının serbest bırakacağı ilke ve oranlarda, dönemler halinde gönderilecektir. 2. Döner Sermayesi olmayan kurumlara 400 Harcama Kaleminden tahsis edilen ödenek, aksine bir hüküm konulmamışsa ve 490 ayrıntı kodları için kullanılacaktır. 3. Döner Sermayeli Hastanelere 400 Harcama Kaleminden tahsis edilen ödenekler sadece 420 Yakacak Alımları ve 440 Elektrik, Su, Havagazı (Doğal gaz) giderleri ayrıntı kodunda kullanılacaktır. ( Doğumevi, Ruh Sağlığı, Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Cüzzam Hastanesi gibi Döner Sermaye gelirleri yeterli olmayan diğer hastaneler) Harcama Kaleminden kontenjan ödeneği verilen Döner Sermayeli Hastaneler çok zorunlu ve gerekli hallerde, kendilerine ayrılan kontenjan ödeneklerini aşmamak ve Genel Müdürlüğümüz iznini almak kaydıyla 450 Yiyecek ve Yem Alımları ayrıntı kodunda kullanabileceklerdir. 5. Azami tasarrufa riayet edilerek yıllık kontenjan ödeneklerinin üzerinde sarf kesinlikle yapılmayacaktır. Zorunlu hallerde ek ödenek talebi Eylül ayından sonra yapılacak ve bu tarihten önce yapılan ödenek talepleri dikkate alınmayacaktır. E. 500-DEMİRBAŞ ALIMLARI harcama kalemine ait ödenek istek yazılarına alınacak malzemenin, birim fiyatlarını belirtir liste ve proforma fatura mutlaka eklenecektir , 520, 590 harcama kalemi ödenek istekleri ise Başbakanlığın Tasarruf Tedbirleri Genelgesi doğrultusunda ve mutlaka gerekçeli olarak istenecektir. F. FORM II. ÖDENEK HARCAMA ÇİZELGESİ 1. Bilindiği üzere Form II ödenek harcama çizelgelerinin önemi; ödeneklerin planlanması, dağıtılması ve harcamaları takibi açısından önem arz ettiği çeşitli genelgelerimizde defalarca belirtilerek düzenli ve süresinde gönderilmesi istenmiştir. Ancak halen söz konusu formların istenilen şekilde ve zamanında gönderilmediği kayıtlarımız tetkikinde anlaşılmaktadır. Bu nedenle söz konusu formlar ekte gönderilen örneğine uygun olarak zamanında gönderilecektir Form II (Ek 10) ödenek harcama çizelgesi ektedir. Uygun olarak düzenlenmeyen ve istenilen bilgileri tam kapsamayan formlar hiç gelmemiş kabul edilerek işleme konulmayacaktır. 3. Form II Ödenek Harcama Çizelgesini hiç göndermeyen veya yanlış gönderen veya eski form gönderen kurumların başta Yeşil Kart Ödenekleri olmak üzere

18 ödenek ihtiyaç ve istekleri kesinlikle karşılanmayacak ve ileride doğabilecek problemlerden kurum ilgilileri sorumlu tutulacaktır. G. DUYUN TALEPLERİ (Geçmiş yıllara ait borçlar) 1. Geçmiş Yıllardan ödenemeyerek duyuna kalan borçlar için (900/521- Personel Giderleri Geçen Yıllar Borçları, 900/522-Diğer Cari Giderler Geçen Yıllar Borçları, 900/522-Diğer Cari Giderler Geçen Yıllar Borçları Yeşil Kart Borçları ) örneği ekli (Ek 11, 12, 13) formlarla Mart ayı sonuna kadar Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilecektir. 2. Her ne sebeple olursa olsun bu tarihten sonra gönderilen duyun istek yazıları dikkate alınmayacak, kurumuna iade edilecektir. Eski Formlarla talepte bulunan kurum istekleri de bu kapsamda değerlendirilecektir. IV- DİĞER HUSUSLAR : 1. Bütçenin Personel Giderleri (110, 120, 140, 160, 170 A.K. ait) harcama kalemi ödeneklerinin dağıtımı Bakanlığımız Bütçe Dairesi Başkanlığınca yapılmaktadır. Söz konusu ödenek ihtiyaçlarının adı geçen Başkanlıktan istenmesi gerekmekte olup, Genel Müdürlüğümüzden (Geçmiş Yıllara ait duyun borçları hariç) ödenek talebinde bulunulmayacaktır Harcama Kalemi 430 A.K. (Araçların akaryakıt ve yağ gideri) için ödenek talepleri Bakanlığımız İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı nca karşılanmakta olup, ödenek istekleri adı geçen Başkanlığa yapılacaktır. 3. Formlar halinde düzenlenen bazı bilgilerin Genel Müdürlüğümüze gönderildiği izlenmekte olup, aşağıda belirtildiği şekilde ilgili yerlere gönderilecektir. 4. Gelir-Gider Bilgi Formu : Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına 5. Aylık Harcama Bilgi Formu : Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığına 6. Dikkat edilmesi gereken ve kesinlikle uygulanması gereken hususlardan birisi de (Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği nin 110/c maddesi uyarınca) tüm yazışmaların Sağlık Müdürlükleri kanalıyla yapılmasıdır. Bundan böyle yapılacak tüm yazışmalar İliniz Sağlık Müdürlüğü kanalıyla ve aşağıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda yapılacaktır. Aykırı uygulamalarda Sağlık Müdürlüğü ilgilileri sorumlu tutulacaktır Harcama Kalemlerine ait istek yazıları yukarıda belirtilen açıklamalara uygun olarak zamanında iliniz Sağlık Müdürlüğü kanalıyla istenecektir. 8. Form II ödenek harcama çizelgesi, Geçici ve Sürekli Görev Yollukları, Giyecek yardımı listeleri, Duyun borçlarına ait istek yazıları belirlenen zamanlarda Yataklı Tedavi Kurumlarından temin edilip, bir üst yazıyla toplu olarak gönderilecektir. Örnek : Form II ödenek harcama çizelgeleri 3 er aylık dönemler halinde gönderildiğinden her dönem sonunda Yataklı Tedavi Kurumlarında temin edilerek eksiksiz olarak bir üst yazıyla Genel Müdürlüğümüze gönderilecektir. 9. Giyecek Yardımı listeleri, yazlık kıyafetlere ait listeler Nisan-Mayıs, kışlık kıyafetlere ait listeler ise Eylül-Ekim ayları sonunda Sağlık Müdürlüğüne bağlı Yataklı Tedavi Kurumlarından temin edilerek bir üst yazıyla gönderilecektir. 10. Ödenek taleplerinde ve Form II ödenek harcama çizelgesinde (Bin Tl.) veya (Milyon Tl.) ifadeleri uygulamada bazı aksaklıklara yol açtığı için rakamlar yazılırken tam olarak yazılacaktır. ( Örneğin : Tl. olarak değil Tl. Gibi rakamlar aynen yazılacaktır.) 11. Giyecek Yardımı listeleri ve Form II ödenek harcama çizelgeleri yukarıda belirtilen dönemlerde Sağlık Müdürlüğünce tüm Yataklı Tedavi Kurumlarından eksiksiz

19 olarak temin edilecek ve bir üst yazıyla Bakanlığımıza gönderilecektir. Münferit taleplere kesinlikle müsaade edilmeyecek. Bu hususun takibi Sağlık Müdürlüğünce yapılacaktır. 12. Uygunluk yeterlik, katılma belgesi vb. işler için kurulan komisyonların ( Bu komisyonlarda en az 3 kişiden oluşacaktır.) isteklileri basit gerekçelerle elememeleri, eleme nedenlerini de açık açık belirtmeleri gerekmektedir. ( Belgeleri yeterli olmadığından ya da malzemesi kullanıma uygun olmadığından gibi muğlak ifadelerle isteklilerin elenmemeleri ) 13. İhalede açıklık ve rekabet ortamı mutlaka korunacak, mal ve hizmet alımlarında pazarlık alımlarına yer verilmeyecek, süreklilik arz eden ihtiyaçlar altı aylık veya yıllık olarak Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilecektir. Kalem sayısı fazla olan işler gruplara ayrılmalı ve şartnameler isteklilerin her gruba ayrı ayrı teklif verebilecekleri gibi tamamına da teklif vermelerine imkan verecek şekilde düzenlenmelidir. Kalem sayısı az olan ve gruplandırılmayan işler için kalem kalem teklif verilmesi esastır. 14. İsteklilerden istenecek tüm belgelerin ilk ilan tarihinden sonra olması gibi bir şart koşulmamalı ancak mevzuatta zorunlu olan belgelerin ilk ilan tarihinden sonra olması istenmelidir de yayımlanacak Devlet İhale Genelgesi ile satın almaya esas tüm Kanun ve Yönetmeliklerin titizlikle takibi ve uygulanması sağlanmalıdır. Döner sermayelerde pazarlık limiti 2001 yılı için 7 milyar Tl.dir. 16. Yemek, temizlik vb. hizmetlerinin hizmet satın alınması yoluyla temin edilmesi halinde ekte örneği gönderilen aylık muayene formu; aylık, altı aylık ve yıllık doldurulacak firmalara verilecek referanslara eklenecektir. 17. Bütün kurumların ihalelerde yukarıdaki hususlara, uyması esastır. Bazı kurumların pazarlıkla alım yapmak, halen hizmeti yürüten firmaya hizmetin devamı için fırsat sağlamak amacıyla özellikle eksik ve yanlış evrak, gelişi güzel dosya hazırlayarak ihalenin reddedilmesi amacıyla kasıtlı olarak dosya gönderdikleri gözlenmektedir. Bu şekilde Bakanlığımızca ihalesi reddedilen ihale yetkilileri hakkında da ayrıca, yasal işlem yapılacaktır. Döner Sermaye, Yeşil Kart ve Bütçe işlemlerinde yukarıda belirtilen usul ve esaslara bire bir uyulması, uyulmaması halinde hiçbir istek ve talebin değerlendirilmeden iade edileceği hususunda bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim. Doç.Dr.Osman DURMUŞ Bakan Eki : 14 adet form D A Ğ I T I M : Valiliklere

20 (EK=4)...SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI SAYI: KONU:...DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİNE... İlimiz / İlçemiz...köyünden...kızı/oğlu...doğumlu...hakkında Vakfımızca yapılan araştırma sonucu; Adı geçenin herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olmadığı (SSK,Bağkur,Emekli Sandığı),Yeşil Kart için müracaat ettiği, ancak Yeşil Kart almaya hak kazanamadığı anlaşılmıştır. Ancak, Vakıf Mütevelli Heyetinin.../.../ tarih...sayılı kararıyla,hastanenizdeki tedavi masraflarının şahsın ödeme gücünün üstünde olduğu tesbit edilmiştir. Bu sebeple; adı geçenin tedavisinin hastanenizce ücretsiz yapılarak, tedavi masraflarının Fondan Bakanlığımıza gönderilen avanstan karşılanmak üzere faturanın Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilmesini rica ederim. Vali/Kaymakam Vakıf Başkanı İmza ve Mühür ARKA SAYFADAKİ NOTLARA TİTİZLİKLE UYULMASI ÖNEMLE RİCA OLUNUR.

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ EĞİTİM SUNUSU SUAT AKSU İÇ DENETÇI

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ EĞİTİM SUNUSU SUAT AKSU İÇ DENETÇI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ EĞİTİM SUNUSU SUAT AKSU İÇ DENETÇI KONU BAŞLIKLARI 375 SAYILI KHK UYGULAMASI Döner sermaye işletmelerinde ek ödeme işlemleri 666 sayılı KHK uygulaması 657

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı Şırnak Üniversitesi harcama birimlerinin mali karar

Detaylı

TEBLİĞ. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 2006 YILI SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI İLAÇ LİSTESİ VE UYGULAMA TEBLİĞİ (SERİ NO: 2006/1)

TEBLİĞ. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 2006 YILI SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI İLAÇ LİSTESİ VE UYGULAMA TEBLİĞİ (SERİ NO: 2006/1) TEBLİĞ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 2006 YILI SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI İLAÇ LİSTESİ VE UYGULAMA TEBLİĞİ (SERİ NO: 2006/1) BİRİNCİ BÖLÜM Yasal dayanak MADDE 1 (1) Bu Tebliğ, 506

Detaylı

TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (Sıra No: 6 )

TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (Sıra No: 6 ) Resmî Gazete 23 Ekim 2008 PERŞEMBE Sayı : 27033 Maliye Bakanlığından: TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (Sıra No: 6 ) 1. Amaç, kapsam ve dayanak 1.1. Amaç Bu Tebliğin amacı; kapsama dâhil hak sahiplerinin

Detaylı

TEBLİĞ TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ ( SIRA NO: 6)

TEBLİĞ TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ ( SIRA NO: 6) Resmi Gazete Tarih: 29.04.2006 ; Sayı :26153 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ ( SIRA NO: 6) 1. Amaç, Kapsam ve Dayanak 1.1. Amaç Bu Tebliğin amacı; kapsama dahil hak

Detaylı

28 30 MAYIS 2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SATIN ALMA UYGULAMALARI EĞİTİMİ

28 30 MAYIS 2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SATIN ALMA UYGULAMALARI EĞİTİMİ 28 30 MAYIS 2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SATIN ALMA UYGULAMALARI EĞİTİMİ MAYIS-2013 AFYONKARAHİSAR Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı 1 2 Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı ÖNSÖZ Ülkemiz ekonomisi

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI Bütçe Daire Başkanlığı Ankara 2015 1 2 3 4 İÇİNDEKİLER 1. 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ 2014 - ANKARA Amaç ve kapsam DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

Detaylı

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü harcama

Detaylı

Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Hizmetlerin Satın Alma Yoluyla Gördürülmesine İlişkin Esas ve Usuller

Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Hizmetlerin Satın Alma Yoluyla Gördürülmesine İlişkin Esas ve Usuller Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Hizmetlerin Satın Alma Yoluyla Gördürülmesine İlişkin Esas ve Usuller Tarih: 05.05.2004 Sayı: 25453 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 1. AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK 1.1. Amaç (1) Tebliğin amacı (bundan sonra SUT olarak ifade edilecektir); sağlık yardımları

Detaylı

2010 YILI SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (SUT)

2010 YILI SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (SUT) 2010 YILI SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (SUT) (25.03.2010 Tarihli 27532 Mükerrer sayılı RG) 03.06.2010 Tarihli 27600 Sayılı RG 06.08.2010 Tarihli 27664 Sayılı RG 15.10.2010 Tarihli 27730 Sayılı RG 25.11.2010

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı HARCAMA İŞLEMLERİ GENELGESİ 6363 Sayılı 2013 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin, etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasının ve harcama işlemlerinde mevzuata

Detaylı

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararı : Tarih : 10.09.1982 No : 8/5819 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih : 13.01.1983 Sayı : 17927 Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde

Detaylı

YÖNETMELİK. Genel Sağlık Sigortası Uygulamaları Yönetmeliği

YÖNETMELİK. Genel Sağlık Sigortası Uygulamaları Yönetmeliği 18 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28976 Sosyal Güvenlik Kurumundan: YÖNETMELİK Genel Sağlık Sigortası Uygulamaları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç MADDE

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 22.08.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27327

Resmi Gazete Tarihi: 22.08.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27327 Resmi Gazete Tarihi: 22.08.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27327 KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Madde 1- Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak 1.1. Bu Tebliğin amacı, 4/1/2002

Detaylı

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR?

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? 3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? İş deneyim belgesini, belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar düzenler. Gerçek kişiler ve belge düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlar tarafından

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı 2547 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ 1315 YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10.9.1982, No: 8/5319 Dayandığı Kanunun Tarihi : Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 13.1.1983, No: 17927 Mük. Yayımlandığı

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 1. AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK 1.1. Amaç (1) Tebliğin amacı (bundan sonra SUT olarak ifade edilecektir); sağlık yardımları

Detaylı

MİLLETVEKİLLERİNE, YASAMA ORGANI ESKİ ÜYELERİNE, DIŞARIDAN ATANDIKLARI BAKANLIK GÖREVİ SONA ERENLERE TEDAVİ YARDIMI YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MİLLETVEKİLLERİNE, YASAMA ORGANI ESKİ ÜYELERİNE, DIŞARIDAN ATANDIKLARI BAKANLIK GÖREVİ SONA ERENLERE TEDAVİ YARDIMI YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 29.03.2012 Sayı: 19 Resmi Gazete Tarihi: 02.05.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28280 MİLLETVEKİLLERİNE, YASAMA ORGANI ESKİ ÜYELERİNE, DIŞARIDAN ATANDIKLARI BAKANLIK GÖREVİ SONA

Detaylı

İçindekiler BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ MALİ İŞ VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN REHBER

İçindekiler BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ MALİ İŞ VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN REHBER Sayfa0 İçindekiler BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ MALİ İŞ VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN REHBER 1. TANIMLAR...1 2. MEVZUAT...3 3. BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN ÖZEL HESABA AKTARILMASI...4 4. ÖZEL HESAPTAN YAPILACAK HARCAMALAR...4

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Düzce Üniversitesi harcama birimleri ve Strateji

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2012 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DAHA İLERİYE EN İYİYE SATINALMA SÜREÇLERİ Temmuz 2012 SATINALMA SÜREÇLERİNİN BAŞLANGIÇ AŞAMASI: I-TALEP FORMLARININ DÜZENLENMESİ (Hastane İçin) Talep Formlarının Düzenlenmesinde

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Yüklenmeye girişilmesi Madde 26- Yüklenme, usulüne uygun olarak düzenlenmiş sözleşme esaslarına veya kanun hükmüne dayanılarak iş yaptırılması, mal veya

Detaylı

Bütçe Uygulama Talimatına Göre Hizmet Fiyatlandırma, Faturalama, İlaç ve Malzeme Yazılma İlkeleri

Bütçe Uygulama Talimatına Göre Hizmet Fiyatlandırma, Faturalama, İlaç ve Malzeme Yazılma İlkeleri Bütçe Uygulama Talimatına Göre Hizmet Fiyatlandırma, Faturalama, İlaç ve Malzeme Yazılma İlkeleri Mutlu ARAT Ankara ÜTF Hematoloji BD. Ankara ÜTF Hastaneleri Bilgi İşlem Koordinatörü İçerik: 1. Giriş 2.

Detaylı

TEBLİĞ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE

TEBLİĞ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE 22 Haziran 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28331 TEBLİĞ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE Sosyal Güvenlik Kurumundan: DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 25/3/2010 tarihli ve 27532

Detaylı

İl Müdürlüğümüz/Hizmet Merkezimizce aşağıda yer alan bilgilere uygun olarak hizmet alımı yapılacaktır. 416 Saat

İl Müdürlüğümüz/Hizmet Merkezimizce aşağıda yer alan bilgilere uygun olarak hizmet alımı yapılacaktır. 416 Saat EK-3: Mesleki Eğitim Kursları Hizmet Alım İlan Örneği T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI HİZMET ALIM İLANI 1 İl Müdürlüğümüz/Hizmet

Detaylı

Kamu İhale Kanunu ve EKAP. Seminer Ders Notları 2010

Kamu İhale Kanunu ve EKAP. Seminer Ders Notları 2010 Kamu İhale Kanunu ve EKAP Seminer Ders Notları 2010 İÇİNDEKİLER Doğrudan Temin 3-62 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 63-255 İhale Usulleri 256-324 Aşırı Düşük Tekliflerin Tespiti, Sorgulanması ve Değerlendirilmesi

Detaylı

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ŞANLIURFA (VİRANŞEHİR-CEYLANPINAR İLÇELERİ HARİÇ) İLİNDE OSOS PROJESİ KAPSAMINDA MODEM, PANO, SAYAÇ MONTAJ İŞİ İHALE İLANI DEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YAPIM

Detaylı