*T.C. Merkez Bankas geçen y l afl r kirlenme ve yapranma nedeniyle banknot yenileme çal flmalar için 30 trilyon TL. harcad. Milli servetimize sahip ç

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "*T.C. Merkez Bankas geçen y l afl r kirlenme ve yapranma nedeniyle banknot yenileme çal flmalar için 30 trilyon TL. harcad. Milli servetimize sahip ç"

Transkript

1

2 *T.C. Merkez Bankas geçen y l afl r kirlenme ve yapranma nedeniyle banknot yenileme çal flmalar için 30 trilyon TL. harcad. Milli servetimize sahip ç kal m, piyasaya 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren sürülecek olan YTL banknotlar n iyi kullanal m.

3 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 18 KASIM lerleme Baflbakan n raporu Meclis te seçim Yeni Türk Liras Sosyal yard mlar Halk n yan nda, halk ile birlikte 6 Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n tarihinde Meclis Grup Toplant s nda yapt konuflma... AB den müzakere sürecine yeflil fl k 10 AB Komisyonu, Avrupa Birli i'nin Türkiye ile müzakerelere bafllamas na yeflil fl k yakan ilerleme raporunu oy çoklu uyla kabul etti. 14 Baflbakan Erdo an AKPM de Baflbakan Erdo an Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi ne (AKPM) Türkiye nin gerçeklefltirdi i reformlar anlatt. Meclis te seçim 18 TBMM Baflkanl k Divan yenilendi. AK Parti Manisa Milletvekili Bülent Ar nç, 381 oy alarak yeniden Meclis Baflkanl 'na seçildi te yat r mlar h z kazanacak 22 Maliye Bakan Kemal Unak tan, 2005 y l bütçe tasar s n aç klad. 26 Y l n Avrupal s Baflbakan Recep Tayyip Erdo an a Almanya Baflbakan Gerhard Schröder taraf ndan "Quadriga" ödülü verildi. Türkiye nin AB üyeli i 34 Devlet Bakan Mehmet Ayd n, Türkiye ve AB iliflkilerini medeniyet perspektifinden de erlendiriyor. Vatandafl YTL hakk nda sordu, Bakan yan tlad 42 Vatandafllar m z n YTL hakk nda merak ettikleri sorular Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakan Ali Babacan yan tl yor. Samsun un çehresi de ifliyor 46 Samsun Büyükflehir Belediye Baflkan Yusuf Ziya Y lmaz Büyükflehir Belediyesi nin çal flmalar n anlat yor. Sosyal yard mlar aral ks z sürecek 52 Sosyal devlet anlay fl yla, yoksul ve yard ma muhtaçlar n yaflam standartlar n yükseltebilmek için önemli düzenlemeler hayata geçirildi. Ayr ca Aktüel Test, Kültür ve Sanat Dünyas ndan, Kas m Tarihi..

4 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI Y l:2 Say :18 Kas m 2004 AK PART Ad na Sahibi : Doç. Dr. Murat Mercan (Medya Tan t mdan Sorumlu Genel Baflkan Yrd.) Yay n Yönetimi : Hüseyin Besli Suat K l ç Yay n Kurulu : Akif Gülle Ayflenur Kurto lu Bülent Gedikli Hüseyin Besli M. Faruk Bayrak Murat Mercan Selma Kavaf Suat K l ç Zelkif Kazdal Zeynep Karahan Uslu Sorumlu Yaz iflleri Müdürü : Ülkü Tafl Adres : AK Parti Genel Merkezi Balgat - Ankara Tel: Bas n ve Halkla liflkiler : Arzu Aygan Sanat Yönetmeni: Ali Üstünda Grafik Tasar m: Selim Akyüz Digital llüstrasyon: Ünal Üstünda Bask ve Cilt : Melisa Matbaac l k Türkiye Bülteni nde yay nlanan yaz ve foto raflar kaynak belirtilerek kullan labilir. EDITÖR DEN SUAT KILIÇ TANITIM VE MEDYA BAfiKAN YARDIMCISI SAMSUN M LLETVEK L Hayaller gerçek oluyor Acil Eylem Plan ve Hükümet Program nda yer alan taahhütlerimiz ad m ad m hayata geçiriliyor Mali Y l Bütçe Tasar s TBMM ne sunuldu. Yeni bütçe tasar s yüzde 37 lik reel art fl oran yla 2005 y l nda yat r mlar n ivme kazanaca n gösteriyor. Türkiye de ilk kez paradan alt s f r at l yor ve Türk Liras yeni ad yla itibar na kavufluyor. Kararl l kla uygulanan ekonomik program, enflasyonla mücadeledeki tutarl l k ve yüzde 8 lik 2005 y l enflasyon hedefi bir daha bol s f rl günlere dönmeyece imize iflaret ediyor. Tüm zamanlar n ihracat rakamlar bir bir afl l rken Türkiye ihracatta rekor k rmak deyimini de rafa kald r yor. Cumhuriyetimiz in kuruldu u 1923 y l ndaki 50 milyon dolarl k ihracat rakam n 81.y l n Ekim ay nda 50 milyar dolar s n r n n üzerine tafl m fl olman n onurunu yafl yoruz. Geçen y l n Ocak-Eylül dönemine göre yüzde 27 lik art flla 14 milyon turist a rlad k. 13 milyar dolar gelir beklentisiyle turizmde de hedefleri zorluyoruz. Türkiye yi Dünya ya tafl yan Türk Hava Yollar n n uçak filosunu geniflletip gençlefltiriyoruz. Devlet in sosyal yönünü öne ç karan kitap, kömür, burs, g - da, ilaç, tedavi gibi yard m programlar yla yoksul kesimlere flefkat elini uzat yoruz. Diplomasideki performans yla Y l n Avrupal s ödülüne lay k görülen Baflbakan ve AK Parti Genel Baflkan Erdo an n dedi i gibi yüzümüz gülüyor. Biri milli di eri dini iki bayram ayn takvim içinde yafl yoruz. Kutlu ve mübarek olsun. Daha da güzel günlerde görüflmek umuduyla esen kal n.

5 Kas mtarihi Atatürk ün ölümü Türkiye Cumhuriyeti nin kurucusu, Mustafa Kemal Atatürk Dolmabahçe saray nda, saat te hayata gözlerini yumdu. Ölümü bütün dünyada derin yank lar yapt ve büyük üzüntü yaratt. Atatürk ün na fl, Dolmabahçe Saray salonunda özel bir katafalka yerlefltirildi. Türk bayra na sar l ve bafl nda silâh arkadafllar n n nöbet tuttu u tabut, üç gün müddetle milletin ziyaretine b rak ld. Na fl, 20 Kas m da Ankara ya getirildi. 21 Kas m da büyük törenle Etno rafya Müzesi ndeki geçici kabrine kondu. Cenaze törenine bütün dünya devletleri özel temsilciler gönderdi. Çanakkale de ve di er muharebelerde ona karfl savaflm fl yabanc generaller törende bilhassa dikkati çekiyordu.10 Kas m 1953 te na fl, Etnografya Müzesinden al narak görkemli bir törenle An tkabir e nakledildi Tanzimat Ferman UNESCO nun kuruluflu SSCB nin kuruluflu Osmanl Devleti Birinci Dünya Savafl nda KKTC nin ilan Mustafa Reflit Pafla taraf ndan kaleme al - nan "Tanzimat- Hayriye" ferman 3 Kas m 1839 da okundu. Sultan Abdülmecid in sadrazam Mustafa Reflid taraf ndan Gülhane Park nda yabanc devletlerin elçileri ve büyük bir halk toplulu unun huzurunda okunan Tanzimat Ferman, kiflilerle devlet aras ndaki iliflkilere siyasi ve hukuki yönden yenilikler getirerek tarihimizde yeni bir dönemin bafllang c oldu. Birleflmifl Milletler e itim, bilim ve kültür örgütü UNESCO kuruldu. Irk, cinsiyet, dil ve din fark gözetmeksizin bütün dünya ülkelerinde herkese okuma yazma ö retmek, paras z ve zorunlu ilkö retimi yayg nlaflt rmak, ülkeler aras nda kültür yak nlaflmas n sa lamak amac yla kurulan UNES- CO nun merkezi Paris tedir ve Türkiye dahil 186 y aflk n üyesi bulunmaktad r. 12 Mart ta bafllayan yiyecek k tl, halk baflkent Petrograd da sokaklara döktü. Ç kan ayaklanmalara garnizon da kat l nca, Çar II. Nikola, 15 Mart ta tahttan feragat etmek zorunda kald. 7 Kas m da, neredeyse kans z son darbeyi indiren ve Romanov hanedan n 300 y ll k egemenli ini sona erdiren Lenin liderli indeki Bolflevikler; hükümet binalar n, posta merkezlerini ve di er stratejik noktalar iflgal ederek K fll k Saray a girdiler. Osmanl Devleti Almanya n n da içinde bulundu u ttifak Devletleri saf nda Birinci Dünya Savafl na girdi. Dört y l süren savaflta Osmanl Devleti, toprak ve insan gücü olarak büyük kay plar verdi. 30 Kas m 1918 de Mondoros Ateflkes Anlaflmas n imzalad. Anlaflmay kabul etmeyen Türk milleti yeni bir mücadeleye girerek Kurtulufl Savafl n bafllatt. K br s görüflmelerinden bir netice al namamas ve 1983 May s nda toplumlararas görüflmelerin kesilmesinden alt ay sonra, K br s Türk Federe Meclisi, Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti ad nda ba ms z bir devlet kuruldu unu ilan etti. K br s Türk Federe Devleti Baflkan Rauf Denktafl n okudu u kurulufl ve ba ms zl k bildirgesi Federe Meclis üyelerinin oybirli i ile kabul edildi.

6 Dünya Aktüalite Atlas Barroso AB Komisyonu listesini geri çekti Avrupa Birli i Komisyonu'nun yeni seçilen baflkan Jose Manuel Barroso, komisyon üyelikleri için önerdi i üye listesini, Avrupa Parlamentosu'nda yap lacak oylamaya dakikalar kala geri çekti. Barroso, yeni komisyona güçlü bir destek alamad n bunun için temaslar n sürdürmesi gerekti ini söyledi. Parlamento üyelerinin ço u talyan Rocco Buttiglione'nin adalet ve sivil haklardan sorumlu üye olarak görevlendirilmesine karfl ç km flt. Milletvekillerinin tek bir üyeyi veto etmek yetkisi bulunmuyor. Bu nedenle pek çok milletvekili, Barroso taraf ndan oluflturulan kabine aleyhinde ret oyu kullanaca n söylüyordu. Hollanda D fliflleri Bakan yard mc s Atzo Nicolai, komisyonun Romano Prodi taraf ndan atanan flu anki üyelerinin, yeni kabine oluflturulana kadar görevde kalaca n belirtti. Afganistan da seçimleri Karzai kazand Afganistan da Taliban rejiminin devrilmesinin ard ndan 9 Ekim 2004 günü yap lan ilk özgür seçimlerde, görevde bulunan Devlet Baflkan Hamid Karzai büyük bir farkla seçimleri kazand. Karzai say lan oylar n yüzde 56 s n al rken, ikinci s radaki eski E itim Bakan Yunus Kanuni yüzde 17 oran nda oy alabildi. ISAF n komutas fiubat ta Türkiye de Afganistan'daki Uluslararas Güvenlik Destek Gücü (ISAF) komutas n flubat ay ndan itibaren Türkiye devralacak. NATO'nun en yüksek karar organ Askeri Komite'de al nan karara göre, Türkiye'den sonra komutay 6-8 ayl k dönemler halinde talya, ngiltere ve spanya devralacak. Kabil Havaalan da fiubat ay ndan itibaren s rayla Türkiye, Romanya ve Çek Cumhuriyeti'nin komutas nda olacak. Microsoft tan yeni iletiflim program : stanbul Microsoft firmas masaüstü bilgisayarlarda iletiflim alan nda büyük bir aflama say labilecek ve ' stanbul' ad n verdi i bir program piyasaya ç - karmaya haz rlan yor. Microsoft'un gelecek y l ortalar nda piyasaya sürmeyi planlad ' stanbul' adl yaz l m, elektronik posta, an nda mesaj, video konferans, normal telefon ve internet üzerinden telefonun bilgisayarlarda ayn anda kullan lmas na olanak tan yor. 'MSN Messenger' n 'Arkadafl Listesi' (Buddy List) ad verilen uygulamas ndan esinlenilerek haz rlan lan stanbul program, kullan c ya telefon, video konferans, e- posta, an nda mesaj (instant messaging) ve internet hatt üzerinden telefon (voice over Internet phone-voip) gibi uygulamalar birbirleriyle uyum içinde yönetebilme imkan sa l yor.

7 Knesset fiaron un çekilme plan n onaylad srail parlamentosu Knesset, Baflbakan Ariel fiaron un Gazze fieridi nden çekilme plan n belirgin bir ço unlukla onaylad. Mecliste iki günlük tart flman n ard ndan gerçeklefltirilen oylamada 120 milletvekilinden 67 evet, 45 hay r oyu ç kt, 6 milletvekili çekimser oy kulland. srail Parlamentosu Knesset, tarihinde ilk kez, srail in 1967 y l ndan bu yana iflgal alt nda bulundurdu u Filistin bölgelerinden çekilinmesini onaylayan bir karar ald. Kosova seçimlerinin galibi Rugova Kosova'da yap lan genel seçimleri Devlet Baflkan brahim Rugova'n n partisi Kosova Demokratik Birli i kazand. Rugova'n n ba ms zl k yanl s partisi, yap lan seçimde oylar n yüzde 45'ini ald. Ancak bu say, partinin parlamentoda tek bafl na iktidara gelmek için gerekli sandalye say s na ulaflmas na yeterli de il. Rugova'n n hükümeti oluflturabilmesi için, küçük partilerin deste ine ihtiyac bulunuyor. Microsoft'un, rakibi IBM ve daha küçük Convoq gibi flirketler karfl s nda rekabet etmesini sa layacak stanbul yaz l m, kullan c s na listesindeki kiflilerin hangilerinin 'on-line' oldu unu ve bunlar n görüflmeye uygun olup olmad n, ne zaman telefon edebilece ini veya gönderebilece ini veya video konferans yapabilece ini bildiriyor. Kullan c lara ayr ayr yaz - l mlar birarada sunacak ve birbirleriyle uyumlu bir biçimde çal flmalar n sa layacak bu yeni yaz l m n bilgisayar kullan c lar nca tutulmas bekleniyor. M s r-taba da patlama M s r' n srail s n r yak nlar ndaki tatil beldesi Taba'daki Hilton Oteli'ne yönelik bombal bir sald r düzenlendi. Hilton Oteli nin önünde bir araca yerlefltirilen bombalar n patlamas sonucu gerçekleflen patlamada ço u srail vatandafl olmak üzere 26 kifli hayat n kaybederken 135 kifli de yaraland. Taba da ayn saatlerde iki ayr patlama daha gerçekleflti. Taba daki sald r n n ard ndan güneydeki Nueyba ve Ras Elfleyat tatil beldelerinde de iki ayr patlama oldu. Bu sald r lar n da bomba yüklü araçlarla gerçeklefltirildi i san l yor. Yetkililer, iki patlaman n eflzamanl olarak gerçeklefltirildi ine dikkat çekerek, bunun El Kaide'nin Bali Adas 'ndaki sald r lar ile benzerlik gösterdi- ine dikkat çektiler. Yaralananlar aras nda Rus ve ngiliz turistlerin de bulundu u patlaman n sorumlulu unu El Kaide ba lant s oldu u san - lan üç terör örgütü üstlendi... srail vatandafllar na yönelik sald r lar n ard ndan srail yönetimi hemen harekete geçti ve bölgede acil durum ilan etti. srail vatandafllar - n n hedef al nd sald r lar n ard ndan srail D - fliflleri Bakanl, bölgeye arama ve kurtarma ekipleri gönderdi. S n r bölgesinde hastanelerin alarma geçirildi ini kaydeden srail D fliflleri Bakanl, Sinai Yar madas ndaki 12 ila 15 bin vatandafl n tahliyeye haz r oldu unu aç klad. Tatil bölgesi Sinai bölgesinde birçok srailli Yahudi Bayram nedeniyle tatil yap yordu.

8 Halk n yan nda, halk ile birlikte... Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n tarihinde Meclis Grup Toplant s nda yapt konuflma... R. Tayyip Erdo an Adalet ve kalk nma hedefimiz ülkemizin her metrekaresinde hissedilmeden bize rahat olmayacakt r. B aflbakan Recep Tayyip Erdo an, AK Parti TBMM Grup Toplant s nda yapt konuflmada iç ve d fl siyasetteki son geliflmeleri de erlendirdi. Konuflmas na Ramazan ay n tebrik ederek bafllayan Baflbakan Erdo an, sözlerini flöyle sürdürdü: Her y l millet olma, kardefl olma bilincimizin en üst düzeyde hissedildi i Ramazanla birlikte toplumun bütün kesimleri, bütün katmanlar daha çok birbirine yaklafl yor. Gücü, imkan olanlarla olmayanlar ayn hissiyatla, ayn iklimde bulufluyorlar. Toplumsal dayan flma ruhunun flahlanarak sosyal dokumuzu daha da güçlü k ld bu anlaml günler hepimizin hayattaki asli sorumlulu unu da art r yor. Toplum ile devletin birbirine yaklaflmas, devletin asli sahibi olan milletle yeniden buluflmas n n heyecan, sevinci bu günlerde hayat n bütün alanlar nda hissediliyor. nflallah bu bereketli, güzel günler sayesinde halk m zla birlikte olmaya daha çok özen gösterece iz. Zira, hayat ileriye do ru giderken bizim yerimizde durmamam z, her geçen gün insan m zla daha çok bütünleflerek ayn kader çizgisinde yol almaya devam etmemiz büyük önem tafl yor. ftarda halk n sofras nda olun çinde bulundu umuz günler sahip olduklar m zla olmad klar m z hesap edece imiz günlerdir diyen Baflbakan Erdo an, sözlerini flöyle sürdürdü: Milletimizin yaflatt anlam yüklü bu zengin kültürel miras hepimize eflsiz imkanlar sa - 6 Türkiye Bülteni

9 Düzenledi imiz bu zemin üzerinde topluma do ru sosyal politikalar üretilmesi, üretim kanallar n n aç lmas, istihdam kap lar n n aç lmas, devletin verimli iflleyifli yeni dönemde en büyük önceli imiz olacakt r. Yeni bir yasama y l n n bafl nda ve gelecek y l n bütçesini tart flmaya bafllayaca m z bugünlerde, bütün AK Partili siyasetçilere bakanlar m zdan, milletvekillerimize, belediye baflkanlar m zdan l Genel Meclisi üyelerimize flu gerçe i hat rlatmay üzerime borç kabul ediyorum. Bundan böyle geçmifli daha az konuflacak ve ileriye do ru daha çok koflaca z. Adalet ve kalk nma hedefimiz ülkemizin her metrekaresinde hissedilmeden bize rahat olmayacakt r. Toplumun ne Halk m zla birlikte bu yolda yürümeye devam edece iz. Her zeminde ifade etti imiz gibi asla fildifli kulelere çekilmeden, soyutlanmadan, halk m z n yaflama biçiminden uzaklaflmadan onunla birlikte onun sofras na oturacak ve derdi ile dertlenmeyi de kendimiz için gerçek noktada adeta bir mutluluk vesilesi addedece iz. lamaktad r. Bu yüzden biz kendimizi milletimizle birlikte, milletimizin kimli iyle tan mlayarak var olaca z. Allah n izniyle hiçbirimiz bu zeminden kopmayacak ve halk m zla birlikte bu yolda yürümeye devam edece iz. Her zeminde ifade etti imiz gibi asla fildifli kulelere çekilmeden, soyutlanmadan, halk m z n yaflama biçiminden uzaklaflmadan onunla birlikte onun sofras - na oturacak ve derdi ile dertlenmeyi de kendimiz için gerçek noktada adeta bir mutluluk vesilesi addedece iz. Halka yak n durmam z, halktan farkl yaflamay fl m z siyasi bir yöntem olarak kulland m z düflünenler vars n fildifli kulelerinde öyle düflünmeye devam etsinler. Yeter ki biz, yüreklerimizi aç k tutal m, yeter ki kendi hesab m - z verebilelim.bu ba lamda ben iftarlarda halk m z n sofras nda, halk m zla birlikte olmaya devam edece im. Ve hatta diyorum ki gelin bu Ramazan boyu bizler Ankara n n tüm ilçelerinde fakir fukaran n, garip gureban n iftar sofralar na ortak olal m, onlarla beraber bu Ramazan paylaflal m. Tek amac m z milletimizin yüzünü güldürmek 23 ayl k AK Parti ktidar döneminde Türkiye nin birikmifl sorunlar n n tek tek çözülüp, rafa kalkmaya bafllad n söyleyen Baflbakan Erdo an, iktidar n daha önünde yapacak çok ifli oldu unu hat rlatarak, iktidar n ayn kararl l kla yoluna devam edece ini söyledi. Baflbakan Erdo an konuflmas na flöyle devam etti: ktidar m z süresince sadece enflasyon düflmedi, sadece büyüme artmad, sadece milli gelir 2 binden 4 bin dolara ç kmad ayn zamanda toplumun mutluluk katsay s artt, demokrasinin kalitesi yükseldi, devlet ile toplum aras ndaki mesafe azald. fiimdi yeni bir de iflim hamlesinin efli indeyiz. kadar güçlendi ini takip etmek bizlerin asli görevidir. Tarafs zl k, ayr mc l k yapmamak, herkesin gönlünü kazanmak, her vatandafl m za hizmet götürmek ve herkese eflit yak nl kta olmak temel misyonunuzdur. Bu yasama dönemi Meclisimizin toplumla daha çok bütünleflti i, demokrasimizin daha çok geliflti i bir dönem olacakt r. nan yorum ki, milletin yüzünü güldürmek için geçen dönemki performanstan daha, verimli, daha bereketli bir çal flma dönemini tamamlayaca z. Devrim niteli inde ad mlar at yoruz AK Parti ktidar n n 3 Kas m da millete verdi i sözleri tutmak için var gücüyle, yorulmadan ayn kararl l kla çal flt n belirten Baflbakan Erdo an, bu amaçla at lan son ad mlar flu sözlerle özetledi: Bunlardan bir tanesi 1 Ocak ta Yeni Türk Liras na geçifl, bir di eri yine 1 Ocak tan itibaren Sosyal Sigorta Kurumu hastanelerinin Sa l k Bakanl na devri. Bunun yan nda art k sosyal güvenlik sistemimizde farkl bir döneme giriyoruz. Inflallah bütün yeflil kart alanlar 1 Ocak tan itiba- Türkiye Bülteni 7

10 ticaret hacminde, ulusal ve uluslar aras yat r mlarda, benzeri bir çok makroekonomik göstergede hayal bile edilemeyecek düzeyler bizim dönemimizde yakalanm flt r. yileflmeler yaln zca göstergelerden, rakamlardan, grafiklerden ibaret kalmam fl; ekonomide topyekün bir canlanma bafllam fl, bu canlanma soka a, çarfl ya, pazara yans m flt r. Bu y l sonu itibariyle do rudan yabanc sermayenin Türkiye ye girifli 1.8 milyar dolard r. Yerli müteflebbisimizin yapt yat - r mlar ise Temmuz sonu itibariyle 20 milyar dolar aflt. A ustos ay itibariyle geçen y l yüzde 10 olan iflsizlik oran bu y l yüzde 9.3 e düflmüfltür. Bu yat r mlar n artt n n ve bu yat r mlara yönelik olarak da art k iflsiz insanlar m za ifl kap lar n n aç ld n n fiimdi yeni bir de iflim hamlesinin efli indeyiz. Düzenledi imiz bu zemin üzerinde topluma do ru sosyal politikalar üretilmesi, üretim kanallar n n aç lmas, istihdam kap lar n n aç lmas, devletin verimli iflleyifli yeni dönemde en büyük önceli imiz olacakt r. ren ilaçlar n alabilecekler. Bir di er ad m, Aile Hekimli i nde pilot uygulamaya geçiyoruz, genel sa l k sigortas yla ilgili çal flmalarda son aflamalara geldik. Genel sa l k sigortas yla birlikte ülkemizde art k insanlar m z, Acaba ben hasta oldu um zaman ne yapaca m, hastanelerin kap s bana aç k m? diye düflünmeyecek. 72 milyon vatandafl m z hangi hastaneye giderse gitsin, hastanenin kap lar kendilerine aç k hale gelecek. Bir di er konu Yerel Yönetimler Yasas. Bu konuda da devrim nite inde ad mlar at - yoruz. Köy Hizmetleri Genel Müdürlü- ü nün kald r lmas ile ilgili kanun tasar s meclisimize geliyor. Bu düzenlemeyle birlikte hedefimiz fludur; Türkiye de yolu olmayan, suyu olmayan köylerimiz yerinden yönetim anlay fl yla daha yak n takibe al nabilsin ve sorunlar h zla giderilebilsin. Bu uygulama ile valilerimiz, il özel idareleri, il genel meclisleri sorunlar çok daha yak ndan takip edebilecek, insan m z n yaflam standart n yükseltecek çözümler h zlanacakt r y l bütçesi haz r 2005 Mali Y l Bütçe Kanunu nun TBMM ye sunuldu unu hat rlatan Baflbakan Erdo an, 2005 bütçesinin de di er iki bütçe gibi dinamik, ak lc, ayaklar yere basan ve disiplinli bir bütçe olma özelli ini tafl d n söyledi. AK Parti nin ekonomi anlay fl n n, bütün boyutlar yla 2005 bütçesine yans d n belirten Baflbakan Erdo an, sözlerini flöyle sürdürdü: 2005 bütçesi makroekonomik dengeleri gözeten, ülkemizin ve dünyan n gerçekleriyle örtüflen, insan ve sosyal politikalar merkeze alan, disiplinden taviz vermeyen bir bütçe olacakt r ve 2004 y l nda ekonomide tarihi baflar lar elde ettik, beklentilerin bile ötesine geçen iyileflmelerin alt na imza att k. Enflasyonda, büyüme oranlar nda, faizlerde, kamu borç stokunda, d fl göstergesidir y l nda bu tablolar daha da farkl olacak. Zafer sarhoflu olmayaca z Ekonomik sorunlar n üzerine giderken, hiçbir zaman dostlar al flveriflte görsün anlay fl içinde olmad klar n belirten Baflbakan Erdo an, Vitrini düzeltelim, göstermelik ifller yapal m, baflar lar n üzerine yan gelip yatal m, ifli popülizmle götürelim anlay fl ndan özenle uzak durduk. Bizim siyasete ya da ekonomiye getirdi imiz anlay fl farkl l iflte burada kendisini çok somut olarak göstermektedir. Biz, her baflar n n ard ndan hedefimizi ileriye götürmenin gayreti içinde olduk. Sorunlarla mücadelede elde etti imiz her zaferin ard ndan yeni bir cepheye kofltuk. Rehavete, gevflemeye, tavize asla prim vermedik, vermeyece iz ve asla da zafer sarhoflu olmayaca z. Çünkü her dakika, her saniye, bu milletin bize yükledi i sorumlulu un a rl n omuzlar m zda hissettik. Milletimizin bize olan güvenini, bize olan teveccühünü sarsmamak için azami hassasiyet gösterdik, göstermeye de devam ediyoruz. dedi. Baflbakan Erdo an, 2005 bütçesinin de bu anlay flla haz rland n belirte- 8 Türkiye Bülteni

11 rek konuflmas n flöyle sürdürdü: Türkiye de bizim dönemimize kadar uygulanan siyasi gelene e, ekonomik anlay fla teslim olsayd k, yeterince baflar elde ettik, burada dural m ve art k bunun siyasi rant n yiyelim gibi çok yanl fl bir yola sapabilirdik. Ama biz bunu yapm yoruz, bütçe disiplininden taviz vermiyoruz. lerde bedeli çok daha a r olacak giriflimlerden, uygulamalardan tamamen sak n yoruz y l bütçesi için temel ald m z makro ekonomik hedefler, önceki iki bütçemizde oldu u gibi son derece iddial, son derece yüksek hedeflerdir. Gayri Safi Milli Has la büyüklü ü 481 Katrilyon Lira olarak belirlenmifltir y l için öngördü ümüz büyüme hedefi yine yüzde 5 tir. Türkiye art k tek haneli enflasyon dönemine nihayet girmifltir. Bu y l sonu için TÜFE de belirledi imiz yüzde 12 hedefinin çok çok alt nda bir oran yakalayaca m z flimdiden görülebilmektedir y l için ise enflasyon hedefimiz yüzde 8 dir. G eçen y l ve bu y l ihracatta k rd - m z rekorlar inflallah 2005 y - l nda da devam edecektir. Son iki y ld r sa lanan mali disiplin sayesinde bütçe aç n n gayri safi milli has laya oran h zla düflmektedir y l nda yüzde 16,5 olan bütçe aç n n GSMH ya oran, 2004 y l nda yüzde 8 civar na inecektir. Bu oran n önümüzdeki y l yüzde 6,1 e düflürülmesi hedeflenmektedir. Türkiye, Maastricht kriteri olan yüzde 3 oran n yakalama yolunda h zla ilerlemektedir y l nda bütçe aç nominal olarak da azalmaktad r. Nitekim, 2004 y l sonunda 34 katrilyon lira olmas beklenen bütçe aç n n, 2005 y l nda 29,1 katrilyon liraya düflürülmesi programlanm flt r y l bütçesinde faiz ödemelerinin tutar 2004 y l na göre nominal olarak azalacakt r y l bütçesinde 66 katrilyon lira olarak öngörülen faiz ödemelerinin y l sonunda 58,5 katrilyon lirada kalmas beklenmektedir. Faiz ödemelerinin 2005 y l nda da azalmaya devam ederek 56,4 katrilyon liraya inmesi öngörülmektedir bütçesinde faiz giderlerinin bütçe içindeki pay önemli ölçüde azal rken, yat r mlar n pay nda ciddi bir art fl gerçekleflecektir y l nda konsolide bütçe yat r m harcamalar nda yüzde 37 oran nda reel art fl öngörülmektedir. Yat - r ma ay rd m z pay art r rken, efl zamanl olarak kamudaki israf da azaltma mücadelemizi sürdürece iz. K sa sürede tamamlanacak kamu yat r mlar na öncelik verilecek, sosyal nitelikteki harcamalar art r lacak, kamunun küçültülmesi politikas na devam edilecek ve kamu harcamalar sa lam gelir kaynaklar na dayanacakt r. Türkiye de milletin vergisini, milletin al n terini, devletin hazinesini har vurup harman savurma dönemi bizim dönemimizde ebediyen kapanm flt r. Bir tek kuruflun bile amac do rultusunda kullan lmas için k l k rk yaran bir hassasiyet içinde olduk, bu hassasiyetimiz bundan sonra da devam edecektir. AK Parti iktidar 2004 y l nda bir ilki gerçeklefltirmifl ve e itime bütçeden en yüksek pay verilmifltir. E itime ay rd m z bütçe, 2005 y - l nda da ilk s ray alm fl; e itim bütçeden en yüksek pay alm flt r. Sosyal yard mlar m z 2005 y l nda da önemli oranda artarak devam edecektir. Ücretsiz kitap da t m, yoksul ailelere kömür yard m, do rudan gelir deste i gibi uygulamalar m zla, fakir ve dar gelirli vatandafllar m z gözetilmeye devam edilecektir. Baflar n n nedeni güven ve istikrar Ekonomide elde etti imiz baflar n n alt nda, AK Parti iktidar n n sa lad güven, istikrar, kararl l k ve disiplin yatmaktad r. AK Parti iktidar yla Türkiye çok farkl bir sürece, çok farkl bir döneme girmifltir. Art k ülkemizdeki her kesim, iflçi, iflveren, sanayici, tüccar, çiftçi, emekli önünü çok daha net olarak görebilmekte, plan n, program n çok daha güvenli bir flekilde yapabilmektedir. Sadece ülkemiz içinde de il, uluslar aras boyutta da ülkemiz çok yak ndan izlenmekte, ekonomik geliflmeler ilgiyle takip edilmektedir. Türkiye, hak etti i, lay k oldu- u, y llard r özlemini duydu u günlere çok yaklaflm flt r. Art k bundan hiç kimsenin flüphesi, tereddüdü olmamal d r. ki sene içinde kaydetti imiz geliflmeler, elde etti imiz baflar - lar, gelece in, Türkiye için çok daha ayd nl k olaca n n bariz göstergeleridir bütçesi de iflte bu bariz göstergelerden biridir. Bütçenin ülkemiz için, milletimiz için hay rlara vesile olmas n diliyor, yeni baflar lara, yeni sevinçlere, milletçe yüzümüzü güldürecek geliflmelere zemin haz rlamas n diliyorum. Türkiye Bülteni 9

12 Müzakere sürecine yeflil fl k Türkiye, siyasi ve ekonomik aç dan 'dönüm noktas ' olarak kabul edilen 6 Ekim s nav n baflar yla geçti. AB Komisyonu, Avrupa Birli i'nin Türkiye ile müzakerelere bafllamas na yeflil fl k yakan ilerleme raporunu oy çoklu uyla kabul etti.

13 AB Komisyonu nun Baflkan Romano Prodi ve Genifllemeden Sorumlu Temsilcisi Günter Verheugen, Türkiye'nin Kopenhag kriterlerini yerine getirdi ini belirterek, lerleme Raporu'nda "müzakerelere bafllamas n n tavsiye edildi ini" aç klad. Türkiye'ye iliflkin lerleme Raporu'nda tarih verilme karar ise AB liderlerine b rak ld. Avrupa Birli i yolunda Türkiye için büyük önem tafl yan lerleme Raporu aç kland. AB Komisyonu, Türkiye'ye iliflkin lerleme Raporu'nda Kopenhag kriterlerinin büyük ölçüde karfl land n belirterek, Türkiye ile müzakerelerin bafllamas n tavsiye etti. AB Komisyonu nun Baflkan Romano Prodi ve Komisyonun Genifllemeden Sorumlu Temsilcisi Günter Verheugen'in Avrupa Parlamentosu'nda aç klad raporda, müzakere bafllang c için herhangi bir tarih verilmezken, bu karar n 17 Aral k'ta yap - lacak AB Zirvesi'nde liderlere b rak ld belirtildi. Prodi: Türkiye ye yan t m z evet tir AB Komisyonu Baflkan Romano Prodi, Türkiye'de yap lanlar n AB Komisyonu'nu "evet" demeye yöneltti- ini belirtti. Türkiye'nin TCK'n n da onaylanmas yla, Kopenhag kriterlerini yerine getirme aflamas na ulaflm fl oldu unu belirten Prodi, Atatürk'ün gösterdi i yolda kararl l kla yürünmesi, reformlar n sürdürülmesi ça r s nda bulundu. AB Konseyi'nin verdi i görevi yerine getirdiklerini, son karar n devlet ve hükümet baflkanlar taraf ndan verilece ini, Türkiye ile müzakerelerin ciddi bir flekilde, iyi niyetli ve hedefe ulaflmak iradesiyle gerçeklefltirilmesi gerekti ini söyleyen Prodi, AB Konseyi'nin onay halinde, "hedefi tam üyelik olan müzakerelerin" bafllat - laca n ifade etti. Verheugen: Tavsiyemiz müzakerelerin bafllamas d r AB Komisyonu'nun Genifllemeden Sorumlu Üyesi Günter Verheugen ise Türkiye konusunda çal flmalar n birkaç haftal k bir ifl olmad n, çok ayr nt l, dengeli, tarafs z ve eksiksiz bir rapor sunduklar n belirterek, ''Seçenek çok netti. 'Evet' veya 'Henüz olmaz' diyebilirdik. Türkiye'de kaydedilen geliflmeler ve sivil toplumu- Türkiye Bülteni 11

14 nun kararl l karfl s nda 'Henüz olmaz' denilemezdi. E er Türkiye'de siyasi ve demokratik reform sürecinin desteklenmesi isteniyorsa, tek seçenek Türkiye'nin AB'ye kat l m sürecini desteklemektir'' diye konufltu. Net ve saydam bir yöntem izlediklerini, belgelerin kamuya aç k oldu unu, karar bu belgeler temelinde ald klar n ifade eden Verheugen, Türk hükümetinin inand r c ve itibarl oldu unu, bu hükümete reformlar n devam ve sonuç elde edilmesi konusunda güvendiklerini söyledi. Türkiye'ye, ''Daha iyisini yapabilirsiniz. Birkaç y l daha bekleyin'' denilemeyece ini, o takdirde demokratikleflme sürecinin yara alaca n belirten Verheugen, ''Türkiye'nin istikrarl ve de erlerimizle Bat dünyas na kat lmas için bu demokratik sürecin devam na ihtiyac - m z var'' dedi. Baflbakan Erdo an: Müzakerelere bafllama konusunda Komisyon dan ilk yeflil fl ald k AB Komisyonu nun aç klad lerleme Raporu nu Strasbourg da düzenledi i bas n toplant s nda de erlendiren Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, komisyonun de- erlendirme ve analizlerini geneli itibariyle dengeli bulduklar n belirterek flunlar söyledi: "Türkiye 1999'dan bu yana çok de iflti ve geliflti. Bu de iflimin çok önemli bir bölümü hükümetimizin iflbafl - na geldi i günden bu yana sa land. Müzakerelerin aç lmas konusunda net ve tereddütsüz bir öneride bulunabilmesi için Komisyon'a gerekli verileri sa lamak üzere kararl l m z hiç yitirmedik, bizzat AB yetkililerinin 'sessiz devrim' olarak niteledi i ilerlemeleri sa lad k. Bunlar birçok fleye ra men yapt k. Bugün hedefledi imiz ilk noktaya ulaflt k. Yani müzakerelere bafllamak hususunda Komisyon'dan bu konuda ilk yeflil fl ald k. Bayrak yar fl n n ilk etab n baflar yla geçtik diyebilirim.'' Arzumuz görüflmelerin 2005 te bafllamas ''Komisyon'un rapor ve tavsiyesi olumlu oldu una göre, müzakerelerin gecikmeksizin bafllayaca na inan - yorum. Bu çerçevede, arzu ve öngörümüz, görüflmelerin 2005'in ilk birkaç ay nda resmen bafllam fl olmas d r, fiilen bafllat lmas d r. Biz, Kopenhag kriterlerine uyum yönündeki çal flmalar m za, uygulama boyutu baflta olmak üzere kald m z yerden devam edece iz. Müzakerelere, uygulanacak esaslar aç s ndan bakmak istiyorum; bu Türkiye için bir ayr mc l k m d r? Türkiye bir ayr mc l k istiyor mu? Hay r. Bizim istedi imiz, bugüne kadar 25 art 2 ülkeye ne uyguland ysa, Türkiye den de hakkaniyet ve adaletin gere i olan talep etmektedir. Bu özellikle demokrasinin, insan haklar n n ve hukukun üstünlü ünün gere idir. Bunun d fl nda herhangi bir fley istemiyoruz. Bu karar, bu flekilde verilebilirse bunun getirisi flu olacakt r; özellikle medeniyetler aras uzlaflmada ve buluflmada 'AB iflte adres buras d r' diyebilecektir. Bunu baflarmak, inan yorum ki AB'nin güçlü oluflumuna katk veren 25 ülke için de çok önemli bir s nav olacakt r. Bizler, esasen Komisyon'un kayg lar n anl yoruz. Komisyon'un görevi art k bitmifl bulunuyor. Bundan sonraki süreç, Avrupa Konseyi'ne aittir. Bizler, inan yoruz ki 17 Aral k'ta da bunun neticesini, dostlar m zla, hep birlikte dayan flma içerisinde müzakere ederek görece iz. AB'nin zengin gelece ine yönelik ortak ad mlar beraber ataca z.'' 12 Türkiye Bülteni

15 BAfiBAKAN ERDO AN: "fiunu unutmayal m ki müzakere süreci bir zihniyet de ifliminin tamamlanaca, yani uygulaman n tamamlanaca bir süreçtir. Yapmam z gerekenler neyse, bunlar tamamlad ktan sonra inan yoruz ki AB üyesi ülkeler de Türkiye ile ilgili tam üyelik karar n vereceklerdir. Türkiye üzerine düfleni yapt Siyasi kriter olarak, Türkiye'nin, önüne ne konulduysa bunlar harfiyen yerine getirdi ini, hatta baz tam üye olmufl ülkeleri de aflt n belirten Baflbakan Erdo an konuflmas n flöyle sürdürdü: "Bir fleyi özellikle vurgulamak istiyorum; Türkiye bu süreci 41 y ld r yafl yor. Bu süreçte, son 2 y lda, muhataplar m za biz hep flunu söyledik: 'Eksik olan nedir, lütfen bunu söyleyin. Eksiklerimiz varsa, bunlar gidermekte, iktidar yla muhalefetiyle kararl y z' dedik. 'Uyum yasalar nda ne varsa biz bunlar bitirece iz' dedik. En son 'Önümüzde engel kalmam flt r' ifadesi AB'nin Genifllemeden Sorumlu Komiseri Say n Verheugen taraf ndan da aç klanm flt r. Bunu bütün dünya dinlemifltir. Herkes buna flahit. Bizler, üzerimize düfleni süratle yapt k. Çünkü bizler ayn tak m n içinde oynad - m za inanarak bu yolda bulunduk. fiu anda da ayn tak - m n içerisinde oynayanlar olarak, bu yola devam ediyoruz. Helsinki Zirvesi'nde aday ülke olarak tespit edilmifl bir ülkeye karfl, bundan sonra, bugünkü olumlu raporun sonucunda ben olumsuz bir yaklafl m beklemiyorum, düflünmüyorum ve müzakere süreci içerisinde de üzerimize düflen neyse bunlar yerine getirece iz. fiunu unutmayal m ki müzakere süreci bir zihniyet de ifliminin tamamlanaca, yani uygulaman n tamamlanaca bir süreçtir. Yapmam z gerekenler neyse, bunlar tamamlad ktan sonra inan yoruz ki AB üyesi ülkeler de Türkiye ile ilgili tam üyelik karar n vereceklerdir. Bu konuda herhangi bir telafl m z yok. Bugüne kadar yere sa lam basarak geldik, bundan sonra da yere sa lam basarak yolumuza devam etmeyi arzu ediyoruz.'' Giriflimlerimiz sürecek AB'ye tam üyeli in, Cumhuriyet ilkeleri ölçüsünde sahiplenilen yegane proje oldu unu vurgulayan Baflbakan Erdo an, Türkiye'yi makul bir süre içerisinde AB'nin sayg n bir üyesi konumuna getirmek için üzerlerine düflen tüm sorumluluklar bugüne kadar oldu u gibi, bundan sonra da yerine getireceklerini söyledi. Baflbakan Erdo an sözlerini flöyle sürdürdü: ''Lehte-aleyhte, gerçekçi-önyarg l, do ru-yanl pek çok fikirler ortaya konulacakt r. Bugüne kadar bunlar gördük. Bütün bunlara ra men, bu çal flmalar sürdürdük, sürdürmeye devam edece iz. Avrupal, özellikle de Birlik üyesi dostlar mdan, bilhassa 17 Aral k'ta karar verme konumumda bulunacak meslektafllar mdan tek bir ricam var; objektif elefltiriye aç z, ancak lütfen, Türkiye'yi bugünkü haliyle de il, üyelik için gerekli tüm öncelikleri karfl lad noktada tahayyül edin.'' Bu bir sonuç de il, bafllang çt r Strasbourg'dan dönüflünde lerleme Raporu ve temaslar yla ilgili TBMM Genel Kurulu'na bilgi veren Baflbakan Erdo an, burada yapt konuflmada da Türkiye ile müzakerelerin bafllat lmas yönünde net bir tavsiyede bulunulmas ile Türkiye nin AB yolunda önemli bir efli i daha aflt n belirterek flunlar söyledi: ''Bu bir sonuç de ildir, bu bir bafllang çt r. Bundan sonra önümüzde flüphesiz ki zor günler var. Bundan sonra da hep birlikte flu ana kadar iktidar ve muhalefeti ile parlamentoda elele verdiysek parlamento d fl nda sivil toplum örgütleri ile elele vererek bu süreci aflt ysak bundan sonraki süreci de ayn dayan flma içinde baflararak aflaca z. Bu Parlamento içinde sadece bizlerin baflar s de il, milletimizin zaferidir.'' Dayan flma içinde olmal y z Türkiye'nin art k ülkesi ve milletinin yan s ra Avrupa'daki dostlar ile birlikte bir dönemeci aflt n belirten Baflbakan Erdo an, flunlar söyledi: ''Bir gerçe i vurgulamak istiyorum, uzun ince bir yolday z. Bu yolculu umuz esnas nda dayan flmam z hiçbir zaman eksik olmamal ve üzerimize düfleni en iyi flekilde yerine getirmek suretiyle AB müktesebat içinde ne varsa bunlar n gere ini ve uyumdaki eksikliklerimizi de müzakere esnas nda ortaya ç kabilecek fleyler olacakt r. Bunlar süratle yerine getirmeye muktedir bir Parlamentomuz var, bununla iftihar edebiliriz. Uygulamaya yönelik ad mlar var. Biliyorsunuz s k nt buradad r. Neden?.. Bu bir zihniyet de iflimidir, bu bir süreçtir. Bunu hep birlikte en Bat 'dan en Do u'ya en Kuzey'den en Güney'e 70 milyon vatan evlad na kabul ettirecek flekilde yapmak durumunday z. Bunu ne kadar büyük ölçüde gerçeklefltirirsek inan yorum ki bu süreç h zlanacakt r.'' Türkiye Bülteni 13

16 Baflbakan Erdo an Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi nde Baflbakan Erdo an Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi ne (AKPM) Türkiye nin gerçeklefltirdi i reformlar anlatt. AKPM sonbahar toplant s nda Genel Kurul a hitap eden Baflbakan Erdo an, konuflmas n n ard ndan Meclis üyelerinin sorular n yan tlad. 14 Türkiye Bülteni

17 BAfiBAKAN ERDO AN: "fiu ana kadar Kopenhag siyasi kriterleri çerçevesinde ortaya konulan ve Türkiye ye verilen yol haritas n, iktidar, muhalefet ve sivil toplum örgütleri ile dayan flma içerisinde, anayasal ve yasal de ifliklikleri yaparak tamamlad k. fiu anda uygulama süreci içindeyiz. Uygulama olay bir zihniyet de iflimidir. Müzakere süreci içerisinde yo un bir çal flmayla, bunlar süratle bafllatacak ve en k sa zamanda hayata geçirece iz. Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi nin (AKPM) davetlisi olarak Strasbourg daki Sonbahar Toplant s na kat ld. Toplant da Genel Kurul a hitap eden Baflbakan Erdo- an, "Türkiye nin Avrupa ile paylaflt ortak gelecek bak m ndan özel önem tafl yan bir günde, Avrupa uluslar n n en eski Parlamenter forumu olan bu yüce Meclis e hitap etmekten onur duyuyorum" diyerek sözlerine bafllad. Türkiye nin, temel insan hak ve özgürlüklerini savunan ve hukukun üstünlü ü ile ço ulcu demokrasinin yüksek ideallerine ba l Avrupa uluslar n n bu ortak evinin temellerini 1949 y l nda atan kurucu üyelerden biri oldu unu hat rlatan Baflbakan Erdo an, konuflmas na Türkiye de gerçeklefltirilen reformlar hakk nda verdi i bilgilerle devam etti. Türkiye de yap lan reformlar Baflbakan Erdo an, AK Parti iktidara geldikten k sa bir süre sonra, D fliflleri Bakan ve Baflbakan Yard mc s Abdullah Gül ün Baflbakan oldu u 2003 y l n n Ocak ay nda bu meclise hitap etti ini ve hükümetin reform vaatlerini ortaya koydu unu an msatt. Aradan k sa süre geçmesine ra men, bu vaatlerin neredeyse tümünün gerçeklefltirilmesinden duydu u memnuniyeti dile getiren Baflbakan Erdo an, bu kapsaml reformlar n baz lar na de indi. Baflbakan Erdo an, sözlerini flöyle sürdürdü: Ölüm cezas n tamamen kald rd k ve mevzuat m zdan ay klad k. Yak nda 13 No lu protokolün onay ifllemlerini de tamamlayaca z. Devlet Güvenlik Mahkemeleri ni la vettik. Avrupa Konseyi flkencenin Önlenmesi Komitesi nin raporlar na da yans d üzere, iflkenceye ve insanl k d fl afla lay c muameleye karfl etkin bir s f r tolerans politikas benimsedik ve uygulad k. Sivilasker iliflkilerini demokratik normlarla uyumlu hale getirdik. Kad n-erkek eflitli i lehine düzenlemeler yapt k ve bu ilkeyi ilk kez Anayasa ya dercettik. Türk vatandafllar n n, günlük yaflamlar nda geleneksel olarak kulland klar dil ve lehçelerde yay nlar ve dil kurslar bafllatt k. Terör sald r lar ndan zarar görenlerin tazmin edilmesi için bir yasa yapt k. Sessiz devrim Hayata geçirilen kapsaml yap sal reformlar ve bunlar n yeknesak bir flekilde uygulanmas n n h zland r lmas na yönelik at lan ad mlar n, önde gelen Avrupal siyasetçilerden oluflan Ba ms z Türkiye Komisyonu nun geçen ay yay nlad raporda, sessiz devrim olarak nitelendirildi ini hat rlatan Baflbakan Erdo an, AKPM nin, reform program n takdir ederek, Türkiye için denetim sürecinin büyük ço unlukla sona erdirilmesini memnuniyetle karfl lad klar n söyledi. Gerçeklefltirilen reformlar aras nda, Avrupa Konseyi üyelerinin büyük ço unlu unun taraf oldu u Uluslararas Ceza Divan na, Türkiye nin de taraf olmas n sa layacak yasal de iflikliklerin yer ald n anlatan Baflbakan Erdo an, bu çerçevede yeni Türk Ceza Kanunu nda soyk r m ve insanl a karfl suçlar, ça dafl normlar çerçevesinde düzenlediklerini, Anayasa ya gerekli de iflikli i getirdiklerini kaydetti. Baflbakan Erdo an, ç haz rl klar n tamamlam fl olarak, bugün bu kürsüden Türkiye nin yak n bir gelecekte, Roma Statüsü nü onaylayarak, Uluslararas Ceza Divan na taraf olaca n ilan ediyorum diye konufltu. KKTC ye ambargo kald r lmal Konuflmas nda K br s konusuna da de inen Baflbakan Erdo an sözlerini flöyle sürdürdü: Türk toplumunda gerçekleflen de iflim, Avrupa uzlafl c kültürünün de benimsenmesine yol açm fl ve bu husus Türk hükümetinin uzun zamand r sürmekte olan K br s sorununa çözüm bulmak için gösterilen son çabalar z mn nda benimsedi i yap c tutumda yans mas n bulmufltur. Bu sorunun adil ve kal c biçimde çözümü yolunda Türkiye taraf ndan sergilenen kararl l k ve BM Genel Sekreteri nin kapsaml bir uzlafl elde edebilmek için gösterdi i çabalara yapt m z olumlu katk lar, uluslararas toplum Türkiye Bülteni 15

18 BAfiBAKAN ERDO AN: Terörizm, ulusal ya da bölgesel s n r tan mamaktad r. Tek bir din veya davayla özdefllefltirilemez. Terörizm, insanl a karfl bir suçtur ve hiçbir flekilde meflru görülemez. Türkiye, Avrupa Konseyi nin, Terörizm ile mücadele konusunda normatif ve pratik alanda daha aktif rol oynamas n desteklemektedir. taraf ndan takdirle karfl lanm flt r. Maalesef Türkiye taraf ndan güçlü biçimde desteklenen ve K br s Türk taraf n n büyük bir ço unlukla Annan Plan na onay vererek birleflme ve AB üyeli i yönündeki siyasi iradesini ortaya koydu u 24 Nisan 2004 tarihli eflzamanl referandumlarla sonuçlanan müzakere süreci, arzu edilen sonuçlar vermemifltir. Referandum sonuçlar, K br s ta yeni bir durum yaratm flt r. BM Genel Sekreteri, K br s taki iyi niyet misyonuna iliflkin raporunda K br s Türk taraf ndaki referandum sonucunun, K br s Türkleri üzerinde bask kurmak ve onlar tecrit etmek için geçerli herhangi bir sebep b rakmad n aç kça vurgulamakta ve tüm devletleri hem ikili düzeyde hem de uluslararas kurulufllarda K br sl Türkleri tecrit eden ve kalk nmalar n önleyen gereksiz k s tlama ve engelleri ortadan kald rma yolunda iflbirli i yapmaya davet etmektedir. Referandumun ard ndan 6 ay geçti ini hat rlatan Baflbakan Erdo an, uluslararas toplumun, K br s Türkleri nin tabi oldu u siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel tecridi kesin biçimde sona erdirmesinin ve onlarca y ld r uygulanan haks z ekonomik ambargonun kald r lmas - n n zaman n n geldi ini kaydetti. Do rudan ticaret, kültür ve ulafl m ba lar n n kolaylaflt r labilmesi için somut önlemler al nmas gerekti ine iflaret eden Baflbakan Erdo an, bu ba lamda AKPM nin iki gün önce K br sl Türkler in seçilmifl temsilcilerinin seslerini duyurabilme yönünde ald karar n, do ru yönde bir ad m oluflturdu- unu belirterek, Avrupal bir karar vermifl olan K br sl Türkler in, Pan-Avrupa diyalog ve iflbirli inde yer almalar do ald r dedi. Terörizm hiçbir flekilde meflru görülemez Baflbakan Erdo an, yüzy l n bar fl, istikrar ve uzlafl - n n sa lanmas n n yan s ra demokrasi, iyi yönetiflim ve insan haklar n n gelifltirilmesi bak m ndan pek çok fley vaat etmekle beraber, ayn zamanda yeni boyutlar tafl - yan tehditlerle dolu oldu unu kaydederek, sözlerini flöyle sürdürdü: Güvenli imize ve özgürlü ümüze yönelik tehditlerin bafl nda, terörizm ve kitle imha silahlar n n yay lmas gelmektedir. Terörizm günümüzde küresel bir nitelik kazanm flt r ve bunun bedelini en üst düzeyde ödeyen bir ülke ad na konufluyorum: Terörle mücadelede yeni bir birlik ve dayan flma anlay fl na ihtiyaç duyulmaktad r. Dünyan n neresinde meydana gelirse gelsin, terör eylemleri, insanl herhangi bir ay r m gözetmeksizin, bir bütün olarak hedef almaktad r. Bana dokunmayan y lan bin y l yaflas n anlay fl yla hareket edemeyiz. O y lan bir gün sizi de sokacakt r, bunu unutmay n. Terörizm, ulusal ya da bölgesel s n r tan mamaktad r. Tek bir din veya davayla özdefllefltirilemez. Terörizm, 16 Türkiye Bülteni

19 insanl a karfl bir suçtur ve hiçbir flekilde meflru görülemez. Türkiye, Avrupa Konseyi nin, terörizm ile mücadele konusunda normatif ve pratik alanda daha aktif rol oynamas n desteklemektedir. Bu ba lamda, Avrupa Konseyi ni, kültürler ve dinler aras nda diyalog ve anlay fl gelifltirmek amac yla slam Konferans Örgütü ile temaslar n yo unlaflt rmaya davet ediyorum. Her iki örgütün de üyesi olarak, Türkiye, bu do rultuda gereken çabay harcamaya haz rd r. Irak ta istikrar istiyoruz Konuflmas nda, Türkiye nin komflusu Irak ta meydana gelen geliflmelere de de inen Baflbakan Erdo an, Irak taki güvenlik bofllu unun, kanun ve düzenin yeniden tesisine, ülkenin yeniden imar na ve rehabilitasyonuna yönelik insani çabalara yard mc olan tüm taraflar için ciddi endifle kayna oldu unu vurgulad. Baflbakan Erdo an, geçici hükümete yetki devrinin, normalleflme yönündeki ilk ad m oluflturdu unu ancak siyasi istikrara giden yolun halen may nlarla dolu oldu unu belirtti. Baflbakan Erdo an, Irak Geçici Hükümeti ne, ülkede güvenlik, istikrar ve refah sa lama yönündeki zor görevinde yard mc olmaya devam edeceklerini ifade etti. Türkiye nin Irak a g da, ilaç, altyap çal flmalar, su ve enerji konular nda yard mlar n n sürdü ünü belirten Baflbakan Erdo an, Bu konuda en büyük yükü Türkiye çekmektedir. Irak ta 40 a yak n insan m z ölmüfltür dedi. Irak ta istikrar n yeniden tesisi, toprak bütünlü ünün ve siyasi birli in korunmas, toplumun tüm kesimlerini temsil eden bir hükümetin kurulmas ve bu ülkenin yeniden imar n n, Türkiye ve bölge bak m ndan hayati önem tafl nd na dikkat çeken Baflbakan Erdo an, sözlerini flöyle tamamlad : Ayn zamanda Irak ve komflular aras nda, bizim giriflimimizle bafllat lan istiflare mekanizmas ndaki rolümüz sürmektedir. Terörden kurtulmufl, kendisi ve komflular yla bar fl k, uluslararas topluma tam olarak entegre olmufl bir Irak görmek istiyoruz. Türkiye nin istikrarl bir Irak n kurulmas d fl nda baflka bir gündemi yoktur. K tam z n, çeflitlilik içinde birli e dayanan, ortak miras n temsil eden AKPM ye hitap etme imkan n sa lad n z için teflekkürlerimi sunuyorum. Bu vesileyle, kiflisel ve siyasi özgürlükler, insan haklar, hukukun üstünlü ü gibi ortak de erlere ba l l m z ve yeni büyük Avrupa genelinde ve ötesinde güvenlik ve demokrasiyi yerleflik k lmak amac n tafl yan ortak aray fl m za yönelik taahhüdümüzü yineliyorum. Türkiye, Avrupa Konseyi nin aktif bir üyesi olmaya devam edecektir. Baflbakan Erdo an sorular cevaplad Baflbakan Erdo an, AKPM Genel Kurulu ndaki konuflmas n n ard ndan parlamenterlerin sorular n yan tlad. Baflbakan Erdo an, bir parlamenterin "Kanun ve mevzuatlar n h zla uygulanmas için ne yapacaks n z?" sorusuna flu yan t verdi: "fiu ana kadar Kopenhag siyasi kriterleri çerçevesinde ortaya konulan ve Türkiye ye verilen yol haritas n, iktidar, muhalefet ve sivil toplum örgütleri ile dayan flma içerisinde, anayasal ve yasal de ifliklikleri yaparak tamamlad k. fiu anda uygulama süreci içindeyiz ve bu yöndeki çal flmalar m z sürdürüyoruz. Uygulama, bir uyum yasas ç kartmak gibi de ildir. Uygulama olay bir zihniyet de- iflimidir. Bu, uyum kadar k sa zamanda çözülecek bir ifl de ildir. Zaten, müzakere süreci bafll n n da konulmas bunlar içindir. Bu müzakere süreci içerisinde yo un bir çal flmayla, gerek hükümetimiz, gerekse parlamento yap - s içerisinde bunlar süratle bafllatacak ve en k sa zamanda hayata geçirece iz. Kald ki AB müktesebat içerisinde bunlar hayata geçirmedikçe, Türkiye nin tam üyeli- i söz konusu olamaz. Bunlar bitirdikten sonra inan yoruz ki AB üyesi ülkeler de Türkiye yi tam üyeli e kabul edeceklerdir. Ama bu konuda, bizde bu iradenin mevcut oldu unu, uygulamalar m zda gördünüz. Bundan sonra da göreceksiniz, hiçbir endifleniz olmas n. skanceye s f r tolerans Hükümetiniz, flu anda, bütün karakollarda iflkencenin önlenmesi, Kürt az nl n n gördü ü zararlar n en aza indirilmesi ya da evlerini terk etmek zorunda kalanlar n dönmesi konusunda her fleyi yapmaya haz r m? sorusuna karfl l k Baflbakan Erdo an, Türkiye de sistematik iflkence olmad raporlarda da belirtildi. Bireysel olarak bu tür fleyler olabilir. Fakat bu konuda bizim, iflkenceye s f r tolerans m z var. Hükümet olarak, bu konuda çok kararl y z. Çünkü, bunun bedelini ödeyerek gelmifl birisiyim. Bu konudaki kararl l m z, her geçen gün artarak devam edecektir. Fakat ideolojik yaklafl mlarla, Türkiye de hala bu tür iflkencelerin var oldu unu söyleyenler, terör örgütü ile münasebeti olan kiflilerden, buralara aktar lan bilgilerdir. Bunu özellikle bilgilerinize sunmak istiyorum dedi. Yolsuzlu un panzerihiyiz Baflbakan Erdo an, yolsuzlukla mücadeleye iliflkin bir soruyu ise flöyle yan tlad : Yolsuzluk, bizim panzehiri oldu umuz bir zehirdir. Geldi imizden bu yana herhangi bir yolsuzluk iddias ortaya ç kmam flt r. Yolsuzlu- u yapanlar ise ç kard m z yasalarla tek tek üzerine gidilmekte ve evlerindeki keçilerine, ördeklerine var ncaya kadar, ellerinde ne varsa el konulmaktad r. Yap lan yolsuzluklar n, çal nanlar n tekrar halk m za iade edilmesi için çal flmalar m z sürdürüyoruz. Bu konuda kararl l m z devam etmektedir ve edecektir Türkiye Bülteni 17

20 TBMM Meclis te seçim TBMM Baflkanl k Divan 22 nci Dönem in 3.Yasama Y l öncesinde yenilendi. TBMM Genel Kurulu'nda yap lan oylama sonucu AK Parti Manisa Milletvekili Bülent Ar nç, 381 oy alarak yeniden Meclis Baflkanl 'na seçilirken, AK Parti Grup Yönetimi seçimleri de yap ld. T BMM Baflkanl k Divan 22 nci Dönem in 3.Yasama Y l öncesinde yenilendi. TBMM Genel Kurulu'nda yap lan 3. tur oylama sonucu AK Parti Manisa Milletvekili Bülent Ar nç, 381 oy alarak yeniden Meclis Baflkanl 'na seçildi. ki y l TBMM Baflkanl yapan Ar nç, erken seçim olmamas halinde 3 y l daha bu görevi sürdürecek. Seçimlerin ard ndan TBMM Genel Kurulu'nda bir teflekkür konuflmas yapan TBMM Baflkan Ar nç, milletvekillerine kendisine gösterdikleri destek ve güvenden dolay flükranlar - n sunarken, ''Aziz milletimizi temsil eden TBMM'de bulunmak, büyük bir onurdur. Onun yan nda bir de Meclis Baflkan olmak ayr bir iftihar vesilesi. Bunun için hayat m n en onurlu görevini bana nasip eden Cenab- Hakk a hamdederim'' dedi. Geçen 2 y l boyunca ''elinden geldi ince'' tarafs z ve adaletli bir baflkanl k yapt n kaydeden TBMM Baflkan Ar nç, sözlerini flöyle sürdürdü: ''Tek gündemimiz Meclisimizin sayg nl n art rma çal flmalar yd.tüm milletvekillerimizin katk lar yla bunu da baflard k. Meclisimizin itibar son iki y lda çok 18 Türkiye Bülteni

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005 EVET! 12 Tarihi Zirve de, tarihi karar 40 ki y lda 3600 kilometre duble yol Avrupa Birli i ile Türkiye aras nda bundan tam 41 y l önce bafllayan

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 17 EK M 2004

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 17 EK M 2004 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 17 EK M 2004 10 18 44 50 D fl Baflbakan n Temaslar E itim y l bafllad Avrupal Türkiye YTL hakk nda Halktan ald m z gücü, halk n hizmetine sunuyoruz...

Detaylı

ASYA A LIYOR. Güney Asya daki büyük felaketin ac lar n milletçe paylafl yoruz.

ASYA A LIYOR. Güney Asya daki büyük felaketin ac lar n milletçe paylafl yoruz. ASYA A LIYOR Güney Asya daki büyük felaketin ac lar n milletçe paylafl yoruz. Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 21 fiubat 2005 12 Moskova ziyareti 22 Baflbakan Erdo an dan çiftçiye müjde

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 9 fiubat 2004

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 9 fiubat 2004 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 9 fiubat 2004 26 36 Avrupa Baflbakan n Birli i Çal flma hayat Baflbakan Erdo an n 2003 y l de erlendirmesi... 4 Baflbakan Erdo an n Türkiye Büyük Millet

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 14 TEMMUZ 2004

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 14 TEMMUZ 2004 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 14 TEMMUZ 2004 10 12 32 42 Bush Baflbakan n Ankara da NATO Zirvesi KÖ Toplant s AB Sempozyumu Baflbakan Erdo an n NATO Zirvesi de erlendirmesi 6 Baflbakan

Detaylı

Türkiye Bülteni AK. Stadyuma taflan il kongresi: AK Parti nin Kahramanmarafl l Kongresi yap ld... (Sayfa 52)

Türkiye Bülteni AK. Stadyuma taflan il kongresi: AK Parti nin Kahramanmarafl l Kongresi yap ld... (Sayfa 52) Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 4 EYLÜL 2003 Stadyuma taflan il kongresi: AK Parti nin Kahramanmarafl l Kongresi yap ld... (Sayfa 52) 06 2. y l m zda çok daha güçlüyüz Recep Tayyip Erdo

Detaylı

Sudan, Orta Darfur Geneina

Sudan, Orta Darfur Geneina Sudan, Orta Darfur Geneina Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 31 ARALIK 2005 16 Mavi düfl gerçek oldu Medeniyetler ttifak nda küresel liderlik Mavi Ak m Projesi'nin resmi aç l fl Baflbakan

Detaylı

Türkiye Bülteni. Do ru istikametteyiz. Demirden pekyolu. Denk bütçe yolunda 30 y l n rekoru. Yabanc sermayeyi istikrar ve güvenle Türkiye ye çektik

Türkiye Bülteni. Do ru istikametteyiz. Demirden pekyolu. Denk bütçe yolunda 30 y l n rekoru. Yabanc sermayeyi istikrar ve güvenle Türkiye ye çektik Ç NDEK LER Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 46 MART 2007 6 14 16 24 36 Do ru istikametteyiz AK PARTi 2. Dönem 2. l Baflkanlar Toplant s nda konuflan AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan

Detaylı

editörden AK PARTi nin aln ad gibi AK t r!

editörden AK PARTi nin aln ad gibi AK t r! Türkiye Bülteni Kasım-Aralık 2008 editörden AK PARTi nin aln ad gibi AK t r! Türkiye yerel seçimlere giderken AK PARTi ad gibi AK bir al nla milletin huzurunda. Halka hizmet siyasetinin gereklerini yerine

Detaylı

Türkiye Bülteni. En büyük irade millettir. stikrar devam ettirece iz. Tek millet, tek devlet, tek bayrak. Gençlik Van da cofltu

Türkiye Bülteni. En büyük irade millettir. stikrar devam ettirece iz. Tek millet, tek devlet, tek bayrak. Gençlik Van da cofltu Ç NDEK LER Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 49 HAZ RAN 2007 6 En büyük irade millettir Baflbakan Erdo an Erzurum da toplu aç l fl ve anahtar teslim törenine kat ld. Yüzbinlerin coflkusu

Detaylı

SUNUfi. YAfiAM KAL TES N N GEL fit R LMES Yaflam Standartlar n n Yükseltilmesi Çevre ve Yaflanabilir Kentler Toplu Konut Seferberli i Spor

SUNUfi. YAfiAM KAL TES N N GEL fit R LMES Yaflam Standartlar n n Yükseltilmesi Çevre ve Yaflanabilir Kentler Toplu Konut Seferberli i Spor NiCE AK YILLARA Ç NDEK LER SUNUfi DEMOKRAS VE HUKUK DEVLET Yeni Bir Anayasa Temel Hak ve Özgürlükler Güçlü Bir Sivil Toplum Adalet ve Yarg Reformu Siyasetin Yeniden Yap land r lmas Milli Güvenlik EKONOM

Detaylı

Türkiye örnek oluyor ED TÖRDEN. Hüseyin Çelik

Türkiye örnek oluyor ED TÖRDEN. Hüseyin Çelik ED TÖRDEN Türkiye örnek oluyor Hüseyin Çelik Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Baflkan Yard mc s Van Milletvekili Ocak-fiubat aylar birçok slam ülkesindeki totaliter rejimin kâbusu oldu. Tunus ve M s r

Detaylı

Türkiye, 12 Eylül de tarihinin en büyük demokrasi hamlesini bafllatacak

Türkiye, 12 Eylül de tarihinin en büyük demokrasi hamlesini bafllatacak ED TÖRDEN Türkiye, 12 Eylül de tarihinin en büyük demokrasi hamlesini bafllatacak Hüseyin Çelik Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Baflkan Yard mc s Van Milletvekili 12 Eylül de Türkiye, büyük bir demokrasi

Detaylı

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n 31 Ekim 2008 Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n Tar ma Alternatif Yaratmal Sayfa 25 te Su Çal flmalar ve AB Sayfa 32

Detaylı

Düzce. Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da. Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de

Düzce. Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da. Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de Düzce 5 Mart 2008 Türkiye - AB liflkilerinde Son Geliflmeler Sayfa 2 de Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de Düzce Valili i AB Çal flma Grubu Sayfa

Detaylı

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu Çankaya da Alper Tafldelen dönemi Yerel seçimlerde % 65 lik oy oran yla Çankaya Belediye Baflkanl na seçilen Alper Tafldelen mazbatas n ve Bülent Tan k tan görevi teslim ald. ÇANKAYA Çankaya Belediye Baflkanl

Detaylı

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk:

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk: EYLÜL 2007 Ça layan a Destek ziyareti Baflkent Organize Sanayi Bölgesi Baflkan fiadi Türk ve Yönetim Kurulu üyeleri Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer Ça layan'a ziyarette bulunarak hem kutlad lar, hem de desteklerini

Detaylı

milliyetçi hareket partisi

milliyetçi hareket partisi 12 2 03 Eylül 2007- TBMM Genel Kurulu 12 4 M LL YETÇ HAREKET PART S MLLYET HAREKET GENEL BAfiKANI PARTS GENEL SAYIN BAKANI DEVLET BAHÇEL N N 60. HÜKÜMET SAYIN PROGRAMI GÖRÜfiMELER NDE DR. DEVLET BAHELNN

Detaylı

Anadolu Sohbetleri Uflak

Anadolu Sohbetleri Uflak Anadolu Sohbetleri Uflak 9 Haziran 2006 Üyelik Sürecinde KOB leri neler bekliyor Sayfa 9 da AB den yeni hibe Programlar Sayfa 13 ve 19'da KOB ler için yararl adresler Sayfa 17'de Tar m ticaretinde AB yle

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kartal yuvas nda vatan bekçili i 11 KASIM 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr AB "vize daveti"

Detaylı

Nisan/ May s/ Haziran 2011

Nisan/ May s/ Haziran 2011 Nisan/ May s/ Haziran 2011 118 12. Desen yar flmas ödülleri sahiplerini buldu. KKTC D fliflleri Bakan Özgürgün BUS AD a konuk oldu. Oya Coflkunöz Yöney: Önce güvenlik. Yeni Türk Ticaret Kanunu na haz rl

Detaylı

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM 29 OCAK 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: 13870 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Alt nda Belediyesi Çal flkanlar Mahallesi nde 270 gecekondunun y k m n gerçeklefltirdi YEN MAHALLE

Detaylı

10 Kr. Büyük yoklama. zmir milletvekillerini tan m yor. Kemal Anadol. Sar gül e destek yüzde 17

10 Kr. Büyük yoklama. zmir milletvekillerini tan m yor. Kemal Anadol. Sar gül e destek yüzde 17 SAYFA 01 10 Kr fiubat 2010 Nalbanto lu çekildi BAYKAL n flok zmir müdahalesi sonras beklenen aç klamay yapan CHP l Baflkan R fat Nalbanto lu, 27 fiubat taki kongrede adayl ktan çekildi ini aç klad. 7 de

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 24 fiubat 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13892 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Bu k fl, havalar n s cak geçmesine en çok k fl n iflsiz kalan inflaat çal flanlar sevindi KEÇ

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Gül, Twitter takibinde Cem Y lmaz izliyor 2 ARALIK 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Vatandafl

Detaylı

Ekonomide büyüme H z Kesiyor Cari Aç k, Tamgaz leri... 8. Tar ma Giriflimcilik Afl s 14. Karadeniz, Bodur Meyve Bahçesi ne Dönüflecek 20

Ekonomide büyüme H z Kesiyor Cari Aç k, Tamgaz leri... 8. Tar ma Giriflimcilik Afl s 14. Karadeniz, Bodur Meyve Bahçesi ne Dönüflecek 20 Sahibi Müstakil Sanayici ve fladamlar Derne i (MÜS AD) Ad na Dr. Ömer BOLAT Genel Yay n Yönetmeni Hayati BAYRAK Yay n Yönetmeni fiükrullah DOLU Sorumlu Yaz flleri Müdürü Hüseyin KAHRAMAN Haber Merkezi

Detaylı

fiubat sonunda tamamlanacak kap lar n inflaat h zla yükseliyor Baflkentin 5 girifline 5 GÖRKEML KAPI

fiubat sonunda tamamlanacak kap lar n inflaat h zla yükseliyor Baflkentin 5 girifline 5 GÖRKEML KAPI GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye nin Suriyelilere yard m 2.5 milyar dolar geçti Türkiye'nin Suriyeli s nmac lara

Detaylı

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz!

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz! Ö retmenlik sayg nl k, onur ve bir idealdir! Türk E itim-sengenel Baflkan fiuayip Özcan, Milli E itim bakan Hüseyin Çelik e bir mektup göndererek, Ö retmenler Gününde say n bakan n yapm fl oldu u aç klamalar

Detaylı

VATANDAS IHBAR IL GIDA IMHA ETTI

VATANDAS IHBAR IL GIDA IMHA ETTI Bakkallar Odas Baflkan Aday Zekerya Murat: fiimdi bakkal kazanacak Ankara Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odas Baflkan Aday Zekerya Murat, seçildikleri takdirde dürüst, kat l mc ve fleffaf bir yönetim anlay

Detaylı

fiubat - TEMMUZ 2012 121/122

fiubat - TEMMUZ 2012 121/122 fiubat - TEMMUZ 2012 121/122 BUS AD dan Ar-Ge ve Sektörel Beklentiler Raporu TÜRKONFED: stikrar ve büyüme için TTK ve Yeni Anayasa önemli Oya Coflkunöz Yöney: Üretkenli i esas alan büyümeye odaklanmal

Detaylı