1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı"

Transkript

1 1. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Yrd. Doç. Dr. Cem BABADO AN (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Yrd. Doç. Dr. Ömer KUTLU (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Öğr. Gör. Hüseyin ÇAKIR (Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi)

2 Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın tarih ve B.08.0.TTK /9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın* (1-5. Sınıflar) ve bu program için hazırlanan öğretim materyalinin ilköğretim okullarında uygulanması uygun bulunmuştur. * Denizler Yaşamalı Programı, bundan böyle Sınırsız Mavi adıyla yürütülecektir. 2

3 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 5 SINIRSIZ MAVİ PROGRAMI ÖĞRETMEN EL KİTABI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 6 AMAÇLAR 7 KAZANIMLAR 8 SÜRE 9 İÇERİK 9 ÖĞRETME VE ÖĞRENME SÜRECİ 10 ÖĞRETİM MATERYALLERİ 11 SUNU SLAYTLARI VE AÇIKLAMALARI 12 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 19 ETKİNLİKLER 25 BUNLARI BİLİYORMUSUNUZ? 27 SINIRSIZ MAVİ EĞİTİMLERİ GERİ BİLDİRİMİ 31 3

4 4

5 SINIRSIZ MAVİ Öğrendiklerimizi anlar, anladıklarımızı sever, sevdiklerimizi koruruz. GİRİŞ Yirmin ci yüz yı lın or ta la rın da Dün ya ya ilk kez uzay dan ba kıl dığın da Dün ya, ko lay ca za rar ve ri le bi le cek kü çü cük bir top gi bi gö rü nü yor du. Eş siz ma vi li ğe sa hip, son suz de rin lik duy gu su uyan dı ran ve bin ler ce can lıya ev sa hip li ği ya pan bu kü re ye kim za rar ver mek is te ye bi lir di ki? An cak za man için de in sa noğ lu nun ken di yap tık la rı nın do ğay la uyum lu ol ma ma sı dün ya yı te mel den de ğiştir miştir. Bu de ği şik lik le rin bir çoğu ha ya tı teh dit eden ba zı teh li ke le ri de be ra be rin de ge tir mek te dir. Bu yüz yı lın baş la rın da do ğa nın ko run ma sı ile ay nı an la ma ge len çev re ci lik akı mı son yıl da ay nı za man da il gi ala nı ol muş tur. Bu gün çev re kir len me si ile mü ca de le fik ri, ge liş miş ül ke ler de ka mu oyun ca be nim sen miş, bu ko nu da ku ru lan çe şit li der nek ve ku rum lar çev re kir len me si ne kar şı et kin bir bi çim de fa ali yet te bu lun maya ve eko lo jik bir ağır lık oluş tu ra rak, po li tik ka rar lar da rol al ma ya baş la mış lar dır. Ül ke miz de de çev re ko ru ma ça lışma la rı nın ba şa rı ya ulaş ma sın da, hal kın bi linç len me si, ka muo yu ve eko lo jik bir ağır lık oluştu rul ma sı ya şam sal önem ta şı mak ta dır. DenizTemiz Derneği / TURMEPA Deniz ve sahillerin kirlenmesini önlemek, Mevcut kirliliğin temizlenmesi konusunda katkıda bulunmak, Bu tür çalışmaları teşvik etmek, geliştirmek, Hal kımı zın ko nu ya iliş kin bi linç len me si ni sağ la mak ama cıy la yıl lar dır eği tim ver mek te dir. Ku ru lu şun dan bu ya na TUR ME PA, mes le ki bir lik le re, ma ri na la ra, yat sa hip le ri ne, il köğ re tim, or ta öğ re tim ve üni ver si te öğ ren ci le ri ne de ni zin ko run ma sı ile il gi li ko nu lar da eği tim ver me ye de vam et mek te dir. TUR ME PA, çev re bi lin ci eği ti mi nin uzun va de li bir iş ol du ğu inan cın dan yo la çı ka rak hiç bir za man bit me yen bir iş ola rak ta nım la na bi le cek eği tim ça lış ma la rı nı sür dü re bil mek ama cıy la Sınırsız Mavi eği tim pro je si nin baş la tıl ma sı na ka rar ver miş tir. 1 Ey lül 2005 ta ri hin de, Mil lî Eği tim Ba kan lığı ve DenizTemiz Derneği / TURMEPA arasında im za la nan ve Yapı Kredi tarafından desteklenen 5 yıl lık eği tim pro to ko lü çer çe ve sin de, Sınırsız Mavi prog ra mı nın ön ce lik le kı yı il le rin de ol mak üze re Tür ki ye de ki tüm okul lar da uy gu lan ma sı ola na ğı el de edil miş tir. 5

6 SINIRSIZ MAVİ PROGRAMI ÖĞRETMEN EL KİTABI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR Mil lî Eği tim Ba kan lığı ta ra fın dan uy gu lan mak ta olan il köğ re tim prog ram la rın da da vur gu lan dığı gi bi, ço cuk la rımızın er ken yaş lar dan iti ba ren bi lim sel dü şün me yön te mi ni ta nı ma la rı ve uy gu la ma la rı he deşlen mek te dir. Bi li min te me lin de ya tan kav ram lar ve dü şün me sis te ma ti ği, il köğre tim prog ram la rın da şu şe kil de be lir til miş tir: Bilimin Temel Kavramları Değişim Çevresindeki her varlığın sürekli bir değişim içinde olduğunu fark etme (Bireyin fiziksel özellikleri, giysileri, duyguları, izin verilen ve verilmeyen davranışlar vb. değişiyor.) Zamanın değiştiğini fark etme ve zamana bağlı diğer değişimleri kavrama Mekandaki değişimi kavrama Canlılardaki değişimi, evrelerini ve sebeplerini kavrama Doğadaki değişimleri fark etme ve sebeplerini kavrama Etkileşim Her varlığın, nedensel bir değişime yol açacak şekilde sürekli olarak birbirini etkile diğini fark etme Canlıların hem birbirlerini hem de fiziksel çevreyi etkilediğini fark etme Neden-Sonuç İlişkisi Maddelerde ve canlılarda meydana gelen değişikliklerin genellikle belli bir nedene bağlı olduğunu fark etme (Örneğin bir cismin hareket etmesi o cismin itilmesi veya çekilmesi gibi bir nedene bağlıdır vb.) Değişkenlik / Benzerlik Aynı özelliklere veya karakteristiklere sahip oluşlarına göre sınıflandırılabilseler bile, her şeyin birbirinden farklı olduğunu kavrama (Örneğin hiçbir insan başka bir insana benzemez, yani türün bireyleri arasında değişkenlik söz konusudur. Bununla birlikte insan olmaktan dolayı da hepimizin ortak özellikleri vardır). Karşılıklı Bağımlılık Yaşayan her varlığın, canlı ya da cansız diğer bütün varlıklarla ve çevre ile etkileşim içerisinde olduğunu kavrama Süreklilik Yaşamın asla sona ermediğini fark etme (Her şeye rağmen; deprem, savaş, salgın hastalık gibi güçlere rağmen hayat devam ediyor vb.) Değişen olay ve olgular gibi değişmeyen, süreklilik gösteren olay ve olguların da var olduğunu fark etme 6

7 Korunum Maddelerin değişebildiklerini ama yok olmadıklarını fark etme İl köğ re tim prog ra mın da da vur gu lan dığı gi bi, TUR ME PA ola rak biz de öğ ren ci le ri de ney yap ma ya, tah min de bu lun ma ya, sor gu la ma ya, ana li tik ve bi lim sel dü şün me ye teş vik et me yi he def le mek te yiz. Sorgulamak neden önemlidir? İnsanlar doğdukları andan itibaren çevreyi merak eder, öğrenmeye ve anlamaya çalışırlar. Bu amaçla çeşitli sorular sorar ve bu sorulara cevap bulabilmek için de araştırma yaparlar. Deney yapmak neden önemlidir? Her öğrencinin farklı öğrenme stili vardır. Bazı öğrenciler dokunarak, bazıları işiterek öğrenirken, bazıları görerek, bazıları ise hareketlerle öğrenir. Deney yapmak, birçok stili içeren öğrenme tercihlerini kapsamaktadır. Tahminde bulunmak neden önemlidir? Öğrencinin bilgiyi edinmeden önce olaylar ve durumlar hakkında tahminlerde bulunması onun analitik düşünme becerisini geliştirmesine katkıda bulunmaktadır. Örneğin bir deneyden önce sonuç hakkında tahminde bulunmak, deneyin sonunda tahminlerin doğruluğunun test edilmesine fırsat verir. Analitik ve bilimsel düşünmek neden önemlidir? Erken yaştan itibaren öğrencilere analitik ve sorgulayıcı bir bakış açısı (sadece Ne? yerine Neden? ve Niye? demek gibi) kazandırmak, bilimsel düşünme şeklini öğretmek, öğrencilerin ezberleyerek değil, araştırarak ve sorarak bilgiye ulaşmasını sağladığı için önemlidir. AMAÇLAR Sınırsız Mavi programının temel amaçları aşağıda ifade edilmiştir: Her yaştan öğrenciye, bütün canlı varlıklara ve doğal çevreye karşı saygılı olmak ve bilimin değerini takdir etme bilinci kazandırmak. İnsan ve deniz arasındaki ilişkiyi fark ettirerek değerli doğal kaynaklarımızı korumak. Etkinlikler aracılığıyla, öğrencilerin çeşitli derslerdeki temel yeterliliklerini artırmalarına yardımcı olmak. Öğretmenlerimize ve öğrencilerimize eğitim amacıyla yararlanabilecekleri kaynaklar sağlamak. 7

8 KAZANIMLAR Sınırsız Mavi programının temel amaçlarına paralel olarak bu çalışma sonunda öğrencierin. 1. Yer yü zü nün su lar la (de niz ler le) ve ka ra lar la kap lı ol du ğu nu kav rar. 2. De niz ler de ki bi yo lo jik çe şit li li ği öğ re nir. 3. De ni zin bir çok can lı için yu va ol du ğu nu kav rar. 4. Kir li li ğin de niz ler de ki ya şam üze rin de ki et ki le ri ni fark eder. 5. De niz ler de ki ve ka ra lar da ki tüm can lı la rın sağ lık lı bi çim de ya şa ya bil me le ri için de niz le rin te miz li ği nin öne mi ni an lar. 6. De niz le rin te miz li ği için ya pıla bi le cek ler ko nu sun da öne ri ler de bu lu nur. Sınırsız Mavi prog ra mı na ait ka za nım lar, sı nıf dü zey le ri ne uy gun ola rak, Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Baş kan lığı tara fın dan onay la na rak yü rür lü ğe gi ren il köğ re tim prog ram la rın da ki ders le rin ka za nım la rıy la iliş ki len di ril miş tir. Bu iliş ki len dir me, Tab lo 1 de gös te ril miştir. TABLO 1 KAZANIMLARARASI İLİŞKİLENDİRME KAZANIMLAR 1. Yer yü zü nün su lar la (de niz ler le) ve ka ra lar la kap lı ol du ğu nu kav rar. İLKÖĞRETİM DERS PROGRAMLARI A Bil gi edi ne bil mek için uy gun so ru lar so rar ve re sim li kay nak lar dan ya rar la nır. (HA YAT BİL Gİ Sİ 1. SI NIF-OKUL HE YE CA NIM) 2. De niz ler de ki bi yo lo jik çe şit li li ği öğ re nir. C Yer yü zün de ki ve gök yü zün de ki var lık la rı göz lem le ye rek do ğa da ki renk çe şit li li ği ni fark eder. (HA YAT BİL Gİ Sİ 1. SI NIF- DÜN BU GÜN YA RIN) 3. De ni zin bir çok can lı için yu va ol du ğu nu kav rar. 4. Kir li li ğin de niz ler de ki ya şam üze rin de ki et ki le ri ni fark eder. 5. De niz ler de ki ve ka ra lar da ki tüm can lı la rın sağ lık lı bi çim de ya şa ya bil me le ri için de niz le rin te miz li ği nin öne mi ni an lar. B.1.1. Her can lının bir yu va ya ih ti ya cı ol du ğu nu fark eder. (HA YAT BİL GİSİ 1. SI NIF- BE NİM EŞSİZ YU VAM) C İn san la rın çev re yi han gi yol lar la de ğiş tir diği ni ve bu nun için ne ler yap tık la rı nı araş tı rır ve an la tır. (HA YAT BİL Gİ Sİ 1. SI NIF- DÜN BU GÜN YA RIN) C İnsanların çevreyi hangi yollarla değiştirdiğini ve bunun için neler yaptıklarını araştırır ve anlatır. (HAYAT BİLGİSİ 1. SINIF- DÜN BUGÜN YARIN) A Sı nı fı nı, oku lu nu ve çev re si ni te miz tut mak ve ko ru mak için so rum lu luk alır. (HA YAT BİL GİSİ 1. SI NIF-OKUL HE YE CA NIM) 6. De niz le rin te miz li ği için ya pı la bi le cek ler ko nu sun da öne ri ler de bu lu nur. B Ara la rın da ki ben zer lik le re ve fark lı lık la ra kar şın bü tün in san la rın ay nı ge ze ge ni pay laş tık la rını fark ede rek, da ha iyi bir dün ya ya rat mak için her bi re yin üze ri ne düşen gö rev ler ol du ğu nu kav rar. (3. SI NIF- BE NİM EŞSİZ YU VAM) 8

9 SÜRE Sınırsız Mavi prog ra mı için top lam iki ders saa ti (80 da ki ka) sü re ay rıl ma sı öne ril mek te dir. Bu sü re nin ilk bir kaç da ki ka sı, ya pı la cak ça lış ma hak kın da ço cuk la ra ge nel bir bil gi ver mek için ay rı la bi lir. Da ha son ra su nu dos ya sı ve çiz gi film kul la nı la rak öğ ren me-öğ ret me et kin lik le ri ger çek leş ti ri le cek tir. Prog ram için ay rı lan sü re nin en uzun bö lü mü bu aşa ma ya ay rıl mış tır. Ka pa nış için bir kaç da ki ka ay rı la cak ve bu za man di li mi içe ri sin de de TUR ME PA ile il gi li çok kı sa bir ta nı tım ya pı la cak tır. İÇERİK Sınırsız Mavi programının içeriğinde temel olarak şu konular ele alınmıştır: Yer yü zü ka ra lar dan ve de niz ler den olu şur. Ba zı bit ki ler, hay van lar ve in san lar için ka ra lar; ba zı bit ki ler ve hay van lar için de de niz ler yu va dır. De niz ler de ve ka ra lar da çok çe şit li can lı lar ya şa mak ta dır. Ka ra lar ve de niz ler ara sın da et ki le şim var dır: Ka ra lar da mey da na ge len olay lar de niz le ri ve de niz ler de ya şa yan can lı la rı et ki ler; de niz ler de mey da na ge len olay lar da ka ra la rı ve ka ra lar da ya şa yan can lı la rı et ki ler. İn san lar de niz le ri kir le te rek ön ce lik le de niz ler de ya şa yan can lı la ra, do la yı sıy la da ken di le ri ne za rar ver mek te dir. De niz le rin te miz tu tul ma sı bü tün can lı lar için önem li dir. Bu nun için her ke se so rum lu luk düş mek te dir. Prog ra mın içe ri ği ni oluş tu ran ko nu lar; ço cu ğun ya şı na, ge li şim özel lik le ri ne, öğ re nim gör dü ğü sı nı fa ve ki şi sel de ne yim le ri ne dik kat edi le rek fark lı sı nıf la ra da ğı tıl mış tır. Ka za nım ifa de le ri ve il gi li ko nu lar, Tab lo 2 de gös te rilmiş tir. 9

10 TABLO 2 KAZANIM-İÇERİK İLİŞKİLENDİRMESİ KAZANIMLAR İÇERİK 1. Yer yü zü nün su lar la (de niz ler le) ve ka ra lar la kap lı ol du ğu nu kav rar. Ma vi ge ze gen: Dün ya 2. De niz ler de ki bi yo lo jik çe şit li li ği fark eder. 3. De ni zin bir çok can lı için yu va ol du ğu nu kav rar. De niz ler de han gi can lı la rın ya şa dı ğı nı bi li yor mu su nuz? Han gi can lı la rın yu va la rı de niz de, han gi can lı la rın yu va la rı ka ra da dır? 4. Kir li li ğin de niz ler de ki ya şam üze rin de ki et ki le ri ni fark eder. 5. De niz ler de ki ve ka ra lar da ki tüm can lı la rın sağ lık lı bir şe kil de ya şa ya bil me le ri için de niz le rin te miz li ği nin öne mi ni an lar De niz ne den bu ha le gel miş ola bi lir? Bu yu nus lar ne his se di yor ola bi lir ler? Ne den? Siz bu ba lık la rın ye rin de ol say dı nız han gi de niz de ya şa mak is ter diniz? Ne den? Bu ba lık ne his se di yor? Ne den? Siz ce bu ba lık ne his se di yor? Ne den? De niz ler ol ma say dı ne ler ol maz dı? Baş ka sı si zin yu va nı zı kir let se ne his se der si niz? Siz han gi si ni ter cih eder si niz? Ne den? De niz ne den bu ha le gel miş ola bi lir? 6. De niz le rin te miz li ği için ya pı la bi le cek ler ko nu sun da öne ri le r de bu lu nur Siz ce Ali pot ve ar ka daş la rı ya şa dık la rı yer le ri ne den terk edi yor lar? Siz ce Ali pot ve ar ka daş la rı nın ya şa dık la rı de niz ler na sıl kir len miş ola bi lir? Ali pot ve ar ka daş la rı çev re de dek tif le ri ola rak de niz ler için ne ler yap tı lar? De niz le rin ko run ma sı için siz ne ler ya pa bi lir si niz? ÖĞRETME VE ÖĞRENME SÜRECİ Sınırsız Mavi programı, öğrenme ve öğretme sürecinde üç temel ilkeyi benimsemektedir: 1. Çocuklar, öğrenme sürecine aktif bir biçimde katılarak, yaparak ve yaşayarak öğrenirler. 2. Okul da öğ re til mek is te nen bil gi ler, ger çek ya şam da ço cu ğun edin miş ol du ğu de ne yim ler üze ri ne ya pı lan dı rı lır. Çün kü okul da öğ re ti len le ri ço cuk lar ger çek ya şam da edin dik le ri de ne yim le re gö re yo rum lar ve an lam lan dı rır lar. 3. Bireysel yorumlar ve anlamlandırmalar, çocukların birbirleriyle etkileşimleri sonucunda ortak anlayışlara dönüşür. Dolayısıyla da öğrenme süreci sosyal bir süreçtir. Sınırsız Mavi prog ra mın da yu ka rı da be lir ti len il ke le re uy gun öğ re tim yön tem le ri be nim sen miş tir. Prog ram da anla tım yön te mi ne ola bil di ğin ce az yer ve ril miş tir. Bu na kar şın, öğ ren ci le rin ak tif ka tı lı mı nı sağ la ma ya yö ne lik gör sel ve işit sel uya rı cı lar bu lun mak ta dır. Öğ ret men ler den bek le nen; öğ ren ci le re il gi li slayt la rı gös ter me le ri, on la rın ön bil gi le ri ni açı ğa çı kar ma la rı na yar dım cı ol ma la rı, il gi li so ru la rı yö nel te rek öğ ren ci ler de me rak duy gu su nu ha reke te ge çir me le ri dir. Böy le ce öğ ren ci le rin mev cut bil gi le riy le su nu lan ye ni bil gi le ri kar şı laş tı ra rak bil gi yi ye ni den ya pı lan dır ma la rı na ola nak ta nı na cak tır. 10

11 Öğ ren me ve öğ ret me sü re cin de kul la nı lan ma ter yal ler den bi ri, ALİ POT ad lı bir çiz gi film dir. Bu çiz gi film, ön ceden be lir len miş olan yer ler de dur du ru la rak film de o aşa ma ya ka dar ger çek le şen olay la rın ne den le ri hak kın da ço cuk la rın tah min de bu lun ma la rı is te ne cek tir. Fil min de va mı iz len dik ten son ra ço cuk lar, ben zer bir du rum da ken di le ri nin ne ler ya pa bi le cek le ri ni dü şün me ye yön len di ril mek te dir ler. Bu aşa ma da ço cuk la rın ken di ara la rın da ya pa cak la rı kı sa sü re li tar tış ma lar, sos yal et ki le şim so nu cu or tak an la yış ge liş tir me le ri ne yar dım cı ola cak tır. ÖĞRETİM MATERYALLERİ Öğ ren me ve öğ ret me sü re cin de, Sı nır sız Ma vi prog ra mı için ha zır la nan su nu dos ya sı kul la nı la cak tır. Su nu dosya sı Mic ro soft Po wer po int dos ya sı ola rak CD ye kay de dil miş tir. Su nu dos ya sı nın açı la bil me si için bil gi sa yar da Mic ro soft Po wer po int 2002 ve ya da ha ile ri sü rü mü nün ku ru lu ol ma sı ge re kir. CD de ki kla sör de yer alan 1.SI - NIF SI NIR SIZ MA Vİ PROG RA MI ad lı dos ya yı tık la ya rak su nu dos ya sı nı aça bi lir si niz. Su nu lar la il gi li ge rek li di ğer açık la ma la rı iler le yen say fa lar da bu la bi lir si niz. 11

12 SUNU SLAYTLARI VE AÇIKLAMALARI Slayt-1: Giriş Sunumunuza başlamadan önce öğrencilerin ilgisini çekmek amacıyla, onlara fondaki sesleri dinletin. Bu sesleri tanımalarını isteyin. Bilemedikleri durumda ipucu vererek bulmalarını sağlayın. Öğrencilere denizlerin neden ve nasıl kirlendiğinden bahsedeceğinizi ve bunu önlemek için herkesin bir şeyler yapabileceğini ve denizlerin temiz tutulması için yardım edebileceklerini söyleyin. Slayt-2: Mavi gezegenimiz Dünya Öğ ren ci le re slayt 2 yi gös te rin. Uzay dan çe ki len fo toğ raf lar da Dün ya siz ce ne ye ben zi yor? Ne den? so ru su nu yö nel te rek Dün ya nın uzay dan ma vi bir top gi bi gö rün dü ğü nü söy le me le ri ni sağ la yın. Dün ya nın su lar la kap lı ol ma sı ne de niy le ma vi gö rün dü ğü ce va bı nı al ma ya ça lı şın. Slayt-3: Neden yerkürenin bazı bölümleri mavi, bazı bölümleri kahverengi-yeşil görünüyor? Slayt 3 te yer alan resimleri öğrencilere göstererek Yerküre neden mavi ve kahverengi-yeşil görünüyor? sorusunu sorun. Dünya nın sularla kaplı alanlarının mavi, karalarla kaplı alanlarının kahverengi-yeşil göründüğü cevabını almaya çalışın. 12

13 Slayt-4: Denizler mi yoksa karalar mı daha fazla yer kaplamaktadır? Öğ ren ci le re, slayt 4 te yer alan Dün ya res mi ni gös te rin. Bu res min her iki ya nın da yer alan fark lı renk te ki ku tu cuk la rın Dün ya da ki ka ra ve de niz alan la rı nı sim ge le di ği ni açık la yın. Ma vi renk li ku tu cuk la rın de niz le ri, kah ve ren gi-ye şil ku tu cuk la rın ka ra par ça la rı nı tem sil et ti ği ni söy le ye rek ipu cu ve rin. Yer kü re üze rin de de niz ler mi yok sa ka ra lar mı da ha faz la yer kap la mak ta dır? so ru su nu yö nel te rek öğ ren ci le re ce vap hak kı ta nı yın. De niz le rin ka ra lar dan da ha çok yer kap la dı ğı nı fark et me le ri ni sağ la yın. Yer kü re nin dört te üçü nün su lar la, dört te bi ri nin ka ra lar la kap lı ol duğu nu açık la ya rak su yun Dün ya mı za ha yat ver di ği ni vur gu la yın. Slayt-5: Hangi canlıların yuvaları denizde, hangi canlıların yuvaları karadadır? Öğ ren ci ler den, slayt ta ki re sim le rin han gi can lı la ra ait ol du ğu nu söy le me le ri ni is te yin. Re sim ler de yer alan can lı lar dan han gi le ri nin yu va la rı ka ra da, han gi le ri nin yu va la rı ise de niz de dir? so ru su nu yö nel te rek ka ra da ve de niz de ya şa yan can lı la rı ayırt et me le ri ni sağ la yın.kısmı nehirlere karışır ve okyanuslara doğru hareket eder. Slayt-6-16: Denizde hangi canlıların yaşadığını biliyor musunuz? Öğrencilere slayt 6-16 da yer alan resimleri göstererek denizdeki biyolojik çeşitliliği fark etmelerini sağlayın. Denizde hangi canlıların yaşadığını biliyor musunuz? sorusunu sorarak bildikleri deniz canlılarının isimlerini söylemelerini isteyin. Resimde gördükleri ama ismini bilemedikleri canlı isimlerini öğrencilere siz söyleyin. 13

14 Slayt-17: Denizde neler yapabiliriz? Öğrencilere, deniz kıyısına gittiklerinde ne tür etkinliklerde bulunduklarını sorun. Denizden insanların hangi amaçlarla ve nasıl yararlandıklarını söylemelerini isteyin. (Deniz ile ilgili meslek adlarını söylemelerini isteyebilirsiniz.) Slayt-18: Denizler olmasaydı Dünya nasıl bir yer olurdu? Dün ya ma vi bir top tur çün kü Dün ya nın bü yük bir kıs mı de niz ler le kap lı dır. bil gi si ni ha tır lat tık tan son ra slayt ta ki fo toğ ra fı gös te re rek öğ ren ci le re bu fo toğ ra fın na sıl bir ye re ait ol du ğu nu so run. De niz ler ol ma say dı Dün ya nın na sıl bir yer ola bi le ce ği ile il gi li gö rüş le ri ni söy le me le ri ni is te yin. Öğ ren ci le re, a) De niz ler ol ma say dı ha va her za man sı cak ya da so ğuk olur du. b)de niz ler ol ma say dı Dün ya kup ku ru su suz bir yer ola ca ğı için yer yü zün de hiç bir can lı ya şa ya maz dı açık la ma la rı nı ya pa rak de niz le rin ha ya tı mız da ki öne mi ne dik kat çe kin. Slayt-19: Bu balık ne hissediyor? Neden? Öğ ren ci le re slayt ta ki ba lı ğın han gi duy gu yu his se di yor ola bi le ce ği ni so ra rak bu nun ne den le ri hak kın da öğ ren ci le rin gö rüş le ri ni alın. 14

15 Slayt-20: Denizler olmasaydı neler olmazdı? Öğ ren ci le re De niz ler ol ma say dı ne ler ol maz dı? so ru su ile de ni zin ha ya tı mız da ki öne mi ni fark et ti rin. Bu amaç la aşa ğıda ki şu açık la ma la rı ya pa bi lir si niz: a) De niz de çok faz la de niz can lısı var dır ve in san bes len me si nin te mel kay nak la rın dan bi ri olan de niz ba lık la rı sağ lık lı bes len me miz de çok önem li ve ge rek li dir. b) De ni zin tuz lu bir ta dı var dır. Ye mek le ri miz de de bu tuz dan ya rar la nı rız. c) İn san lar ge mi ler ara cılığıy la de niz ler de yük ve yol cu ta şı mak ta dır lar. d) İn san lar de niz kıyı sın da gü neş le ne rek, çeşit li oyun lar oy na ya rak ve et kin lik ler ya pa rak de niz den din len mek ve eğ len mek ama cıy la ya rarlan mak ta dır. De niz ler ol ma say dı in san lar bun la rı ya pa bi lir ler miy di? so ru su nu so run ve de niz le rin ha ya tı mız da ki öne mi ne dik kat çe kin. Slayt-21: Sizce bu yunuslar ne hissediyor? Neden? Öğrencilere slayttaki yunusların hangi duyguyu hissediyor olabileceklerini sorarak bunun nedenleri hakkında öğrencilerin görüşlerini alın. Slayt-22: Başkası sizin yuvanızı kirletirse neler hissedersiniz? Re sim ler de ki ifa de le rin han gi duy gu du rum la rı na ait ol du ğu nu söy leme le ri ni is te yin. Baş ka sı si zin yu va nı zı kir le tir se ne ler his se der si niz? so ru su nu so ra rak böy le bir du rum da ne ler his se de cek le ri ni ne den leriy le açık la ma la rı nı is te yin. De niz de ki can lı la rın da yu va la rı kir le til di ğinde ne ler his se de bi le cek le ri ile il gi li em pa ti kur ma la rı nı sağ la yın. 15

16 Slayt-23: Siz hangisini tercih ederdiniz? Neden? Slaytta yer alan iki fotoğrafı karşılaştırmalarını ve hangi fotoğraftaki yerde bulunmak isteyeceklerini sorun. Tercih nedenlerini açıklamalarını isteyin. Slayt-24: Deniz, neden bu duruma gelmiş olabilir? Slaytta bulunan fotoğrafları incelemelerini isteyerek, Deniz, neden bu duruma gelmiş olabilir? sorusunu sorun. Deniz kirliliğini yaratan nesnelerin neler olabileceğini söylemelerini isteyin. Slayt-25-26: Alipot ve çevre dedektifleri (film) Öğ ren ci le re bir çiz gi film iz le ye cek le ri ni söy le ye rek fil min ko nu su nun de niz de ya şa yan can lı lar la il gi li ol du ğu nu be lir tin. 16

17 Slayt-27: Sizce balıklar ve Çakçak yaşadıkları yeri neden terk ediyorlar? Filmin ilk bölümünü izlettikten sonra slayttaki soruyu öğrencilere yönelterek cevaplamalarını isteyin. Slayt-28: Sizce denizler nasıl kirlenmiş olabilir? Filmle ilgili olarak Sizce denizler nasıl kirlenmiş olabilir? sorusunu sorarak, öğrencilerin görüşlerini alın. Slayt-29-30: Alipot ve çevre dedektifleri (film) Filmin devam ettiğini söyleyerek ikinci bölümü izletin. 17

18 Slayt-31: Alipot ve arkadaşları çevre dedektifi olarak denizler için neler yaptı? Filmin ikinci bölümünü izlettikten sonra Alipot ve arkadaşları çevre dedektifi olarak denizler için neler yaptı? sorusunu yönelterek öğrencilerden cevaplamalarını isteyin. Slayt-32: Siz denizlerin korunması için neler yapabilirsiniz? Denizlerin kirlenmesini önlemek için herkesin bir şeyler yapabileceğini belirterek Denizlerin korunması için siz neler yapabilirsiniz? sorusu ile denizi korumak için yapabilecekleri ile ilgili önerilerini söylemelerini isteyin. Slayt-33: UNUTMAYALIM BU DÜNYA HEPİMİZİN, HEPİMİZ ONUN BİR PARÇASIYIZ. 18

19 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Sı nır sız Ma vi prog ra mı nı de ğer len dir mek için, aşa ğı da su nu lan so ru lar kul la nı la cak tır. So ru lar la il gi li açık la ma lar yö ner gey le ve ril miştir. SORULAR Sev gi li Öğ ren ci ler, Si ze ba zı so ru lar so ra ca ğım ve bu so ru la rın ce va bı nı bul ma nı zı is te ye ce ğim. Be ni dik kat le din le yin. So ru 1: Şim di ba şın da ka lem olan res me ge lin. So ru yu oku yo rum dik kat le din le yin. Han gi can lı, ya şa mı nı de ni zin için de sür dü rür? Han gi re sim so ru nun ce va bı ola bi lir? Bul du ğun ce va bı an la tan res min al tın da ki ku tu cu ğu çar pı ile işa ret le. A B C So ru 2: Şim di ba şın da ara ba olan res me ge lin. So ru yu oku yo rum dik kat le din le yin. De niz ler ol ma say dı, Dün yamız na sıl olur du? Han gi re sim so ru nun ce va bı ola bi lir? Bul du ğun ce va bı an la tan res min al tın da ki ku tu cu ğu çar pı ile işa ret le. Nedenleriyle yazın. A B C 19

20 So ru 3: Şim di ba şın da ki tap olan res me ge lin. So ru yu oku yo rum dik kat le din le yin. Han gi ço cuk de ni zi kir le ti yor? Han gi re sim so ru nun ce va bı ola bi lir? Bul du ğun ce va bı an la tan res min al tın da ki ku tu cu ğu çar pı ile işa ret le. A B C So ru 4: Şim di ba şın da sa at olan res me ge lin. So ru yu oku yo rum dik kat le din le yin. Aşa ğı da ki re sim le re dik kat le bak. Ba lık lar han gi re sim de ki de niz de ya şa mı nı sür dü re bi lir? Han gi re sim so ru nun ce va bı ola bi lir? Bul du ğun ce va bı an la tan res min al tın da ki ku tu cu ğu çar pı ile işa ret le. A B C 20

21 So ru 5: Şim di ba şın da te le fon olan res me ge lin. So ru yu oku yo rum dik kat le din le yin. Aşa ğı da ki de niz le re dik kat le bak. Han gi de niz den tu tu lan ba lık la rın yen me si in san la rı has ta eder? Han gi re sim so ru nun ce va bı ola bi lir? Bul du ğun ce va bı an la tan res min al tın da ki ku tu cu ğu çar pı ile işa ret le. A B C So ru 6: Şim di ba şın da anah tar lar olan res me ge lin. So ru yu oku yo rum dik kat le din le yin. Dün yada de niz ler ol ma say dı han gi si ni ya pa maz dık? Han gi re sim so ru nun ce va bı ola bi lir? Bul du ğun ce va bı an la tan res min al tın da ki ku tu cu ğu çar pı ile işa ret le. A B C 21

22 So ru 7: Şim di ba şın da zım ba olan res me ge lin. So ru yu oku yo rum dik kat le din le yin. Han gi olay de ni zi kir let mi yor? Han gi re sim so ru nun ce va bı ola bi lir? Bul du ğun ce va bı an la tan res min al tın da ki ku tu cu ğu çar pı ile işa ret le. A B C So ru 8: Şim di ba şın da oyun cak ayı olan res me ge lin. So ru yu oku yo rum dik kat le din le yin. De niz ler kir le nir se ön ce lik le han gi can lı tü rü za rar gö rür? Han gi re sim so ru nun ce va bı ola bi lir? Bul du ğun ce va bı an la tan res min al tın da ki ku tu cu ğu çar pı ile işa ret le. A B C 22

23 So ru 9: Şim di ba şın da ta bu re olan res me ge lin. So ru yu oku yo rum dik kat le din le yin. Han gi re sim de ki ço cuk de niz le rin kir len me si ni ön le mek için bir ça lış ma ya pı yor? Han gi re sim so ru nun ce va bı ola bi lir? Bul du ğun ce va bı an la tan res min al tın da ki ku tu cu ğu çar pı ile işa ret le. A B C So ru 10: Şim di ba şın da def ter olan res me ge lin. So ru yu oku yo rum dik kat le din le yin. De niz ler de ya şa yan en bü yük can lı han gi re sim de gös te ril miş tir? Han gi re sim so ru nun ce va bı ola bi lir? Bul du ğun ce va bı an la tan res min al tın da ki ku tu cu ğu çar pı ile işa ret le. A B C 23

24 YANIT ANAHTARI Soru No 1. Doğru Yanıt B 2. A 3. B 4. C 5. A 6. B 7. A 8. C 9. B 10. B 24

25 ETKİNLİKLER ET KİN Lİ E AY RI LAN SÜ RE = 80 da ki ka (2 ders saa ti) 1. Der se il gi çek mek ve öğ ren ci ler de me rak uyan dır mak ama cıy la fon da ki ses le ri din le tin. Bun la rın ne se si ola bi le ce ği ni tah min et me le ri ni is te yin. 2. Öğ ren ci le re de niz de ya şa yan han gi de niz can lı la rı nı ta nı dık la rı nı so run. Bu de niz can lı la rı nın özel lik le ri hak kın da bil dik le ri ni açık la ma la rı nı is te yin. Ör ne ğin; Bü yük lük le ri ne ka dar dır? Gö rü nüş le ri na sıl dır? Na sıl bes le nir ler? Na sıl ha re ket eder ler? vb. 3. Öğ ren ci le rin ce vap la rı nı al dık tan son ra, göz le ri ni ka pat ma la rı nı ve yö ner ge ni zi din le me le ri ni is te yin. Şim di he pi niz de niz ler de ya şa yan ba lık lar sı nız. Yüz dü ğü nüz de niz, o ka dar te miz ki, bak tı ğı nız da de ni zin için de ki her şe yi; ba lık la rı, çe şit çe şit de niz hay van la rı nı ve de niz bit ki le ri ni gö re bi li yor su nuz. di ye rek böy le bir or ta mı ha yal et me le ri ni is te yin. (Not: Bu et kin lik sı ra sın da ar ka fon da dal ga ve mar tı ses le ri ve ri le bi lir.) 1. Öğ ren ci ler den böy le bir de niz de yüz me nin ha ya li ni ku rar ken ne ler his set tik le ri ni yüz ifa de le ri ile an lat ma la rı nı is te yin. 2. Şim di de yüz dü ğü nüz de niz ya vaş ya vaş kir le ni yor. Her iler le yi şi niz de eli ni ze çöp ler ta kı lı yor, ra hat yü ze mi yor su nuz. Üs te lik de niz çok kö tü ko ku yor. di ye rek böy le bir or ta mı ha yal et me le ri ni is te yin. Öğ ren ci ler den şim di de böy le bir de niz de yüz me nin ha ya li ni ku rar ken ne ler his set tik le ri ni yüz ifa de le ri ile an lat ma la rı nı is te yin. 25

26 Bu bö lüm de öğ ren ci le re de niz kı zı nın res mi ni gös te re rek de niz kı zı ile il gi li bir ma sal oku ya ca ğı nı zı be lir tin. Ma sa la baş la ma dan ön ce de niz kız la rı hak kın da ne ler bil dik le ri ni so run ve de niz kız la rı nın bir ha yal kah ra ma nı ol du ğu nu açık la yın. Bir za man lar gü zel bir de niz kı zı var mış. Bu de niz kı zı nın ül ke si, dal ga la rın al tın da ba lık la rın mut lu luk için de ya şa dı ğı bir ül key miş. De niz onun eviy miş. De niz o ka dar te miz ve gü zel miş ki ka ra dan ba kıl dı ğın da ren gâ renk ba lık lar gö rü lü yor muş. Bir gün in san lar de niz kı zı nın ya şa dı ğı de ni zin bu lun du ğu ül ke yi keş fet miş ler. De ni zi ve ül ke yi çok be ğen miş ler. Bir sü re son ra bu ül ke ye yer leş miş ler. İlk za man lar mut lu bir şe kil de ya şı yor lar mış. De niz kı zı da in san la rın gel me sin den çok mem nun muş. Ama za man la in san lar de ni ze çöp at ma ya, kir li su la rı nı bo şalt ma ya baş la mış lar. Sa rı saç lı gü zel de niz kı zı nın saç la rı ça mur dan sim si yah ol muş. Her ge çen gün de ni zin ren gi ma vi den si ya ha dö nü yor muş. De niz kı zı olan la rı dur dur mak için bir şey ler yap ma ya ka rar ver miş. Par ça yı oku duk tan son ra öğ ren ci le re, Siz ce de niz kı zı ne ler yap mış ola bi lir? De niz kı zı nın ye rin de siz ol say dı nız ne ler ya par dı nız? so ru la rı nı so ra rak fark lı dü şün me le ri ni sağ la yın ve dü şün ce le ri ni ifa de et me fır sa tı ta nı yın. Ça lış ma nın so nun da öğ ren ci le ri kü çük grup la ra ayı ra rak de niz le ri te miz tut mak için ya pa bi le cek le ri ile il gi li pos ter ha zır la ma ça lış ma sı na yön len di rin. 26

27 BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ? De ğer li öğ ret men ler; Öğ ren ci le ri niz den ge le bi le cek so ru la rı aşa ğı da ki bil gi ler ışı ğın da ce vap lan dı ra bi lir si niz. DENİZLER HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ? Yer kü re nin yak la şık dört te üçü de niz su la rıy la kap lı dır. Bu nun önem li bir bö lü mü nün Gü ney Ya rım kü re de yer al dı ğı nı, Kı ta la rın ara sın da Bü yük Ok ya nus, At las Ok ya nu su ve Hint Ok ya nu su bu lun du ğu nu ve bun la rın kı ta la rın içi ne gir miş ya da ara sın da kal mış uzan tı la rı na da kı ta la ra ra sı de niz den di ği ni, Dün ya da ki su yun % 97 si nin ok ya nus ve de niz ler de bu lun du ğu nu, At mos fer de ki ok si je nin %75 ini de niz ler de ki bit ki le rin ve plank ton la rın (su da sü rük le nen kü çük can lı la rın) üret ti ği ni, De ni zin al tın da çok ge niş düz lük le rin, de rin va di le rin, bü yük ya nar dağ la rın, çok de rin çu kur la rın bu lun du ğunu ve dün ya nın en de rin de ni zal tı çu ku ru nun Bü yük Ok ya nus ta ki 11 km de rin li ğin de ki Ma ria na Çu ku ru ol du ğu nu, De niz su yu nun, yak la şık % 0,86 ora nın da sod yum klo rür, da ha bi li nen adıy la sof ra tu zu içer di ği gi bi az miktar da al tın, gü müş ve hat ta ar se nik gi bi da ha bir çok kim ya sal mad de içer di ği ni, Bir yan dan çok bü yük bir be sin gü cü, öte yan dan zen gin mi ne ral mad de le ri ve ener ji kay na ğı nı bün ye sin de ba rın dı ran de niz le rin, eko no mik yön den gi de rek önem ka zan mak ta ol du ğu nu, Dün ya pet ro lü nün yak la şık üç te bi ri nin ve do ğal ga zın bü yük bir bö lü mü nün açık de niz sa ha la rın dan çı ka rıldı ğı nı, Mer can la rın, kan ser gi bi has ta lık lar için önem li bir ilaç ham mad de si sağ la dı ğı nı ve mer can la rın yok ol ma sı nın dün ya mız için çok bü yük teh li ke le re yol aça bi le ce ği ni, İlk tek ne le rin en az yıl ön ce ok ya nus la ra açıl dı ğı nı de niz le rin ti ca ret ve ula şım için çok kul la nıl dı ğı nı bi li yor mu su nuz? 27

28 DENİZ CANLILARI HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ? De niz ler de ki ya şa mın ka ra lar da ol du ğu gi bi bü yük oran da bit ki le re bağ lı ol du ğu nu, De niz ler de ki baş lı ca be sin kay na ğı nın bit ki sel plank ton de ni len mik ros ko bik bit ki ler ol du ğu nu ve bun la rın fo to sen tez ya pa rak ok si je n üret tik le ri ni, Er kek ba li na la rın 24 m de rin li ğe da la rak şar kı la rı nı yük sek ses le ya rım sa at ya da da ha uzun sü re söy le dikle ri ni, De niz ler de bi li nen tür ba lık ol du ğu nu, yal nız ca 22 tü rün ti ca ri ola rak av lan dı ğı nı, Ak de niz fok la rı nın gü nü müz de dün ya da sa de ce Yu na nis tan, Tür ki ye, Fas, Mo ri tan ya ve Ma dei ra Ada la rı nda ya şa dık la rı nı ve top lam sa yı la rı nın ka dar ol du ğu nu, De niz ça yır la rı de ni len de niz bit ki le ri nin de niz ler de ok si jen üret mek le kal ma yıp, kök le ri ile de eroz yo nu ön le di ği ni ve bir çok de niz can lı sı için ko ru nak gö re vi gör dü ğü nü bi li yor mu su nuz? ÜLKEMİZ DENİZLERİ HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ? Ül ke mi zin ki lo met re ye ula şan kı yı la rı ile bi yo lo jik çe şit li lik açı sın dan çok zen gin ol du ğu nu, Bol mik tar da ok si jen üret tik le ri için de niz le rin ak ci ğe ri ola rak bi li nen de niz ça yır la rı nın Tür ki ye nin Ege ve Ak de niz kı yı la rın da bu lun du ğu nu bi li yor mu su nuz? 28

29 DENİZ KİRLİLİĞİ HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ? Ül ke miz de, gün de yak la şık ton çöp üre til mek te ol du ğu nu, Kir len me ne de niy le, de niz or ta mı nın in san lı ğın ge le cek te ki be sin de po su ol ma özel li ği ni hız la kay bet ti ği ni; kir li li ğin be sin zin ci ri bo yun ca de vam et ti ği ni ve in san da hil bü tün can lı la ra za rar ver mek te ol du ğu nu, At mos fer de ki kar bon di ok sit ora nı nın yük sel me si ne pa ra lel ola rak dün ya ok ya nus la rın da asit mik ta rı nın da gi de rek art tı ğı nı, bu nun da de niz can lı la rı nın ya şa mı nı teh li ke ye at tı ğı nı, Ge mi ler den de ni ze dö kü len çöp le rin de niz ler de bü yük bir kir len me ya rat tı ğı nı, Dün ya da her yıl yak la şık 4 mil yon ton pet rol ürü nü nün de niz le re dö kül dü ğü nü, de ni ze ya yı lan pet rol ta baka sı nın ise Gü neş ten ge len ışı ğı kes ti ği için can lı la rın fo to sen tez yap ma sı nı en gel le di ği ni ve böy le ce de nizde ki be sin zin ci ri nin bo zul ma sı na se bep ol du ğu nu, De ni ze sı zan pet ro lü da ğıt mak için pet rol ta ba ka sı üze ri ne de ter jan atıl dı ğı nı, ba zen de ter ja nın de niz ya şamı na pet rol den da ha çok za rar ver di ği ni, Ka ra lar da kul la nı lan kim ya sal ilaç la rın rüz gâr ve yağ mur la de niz le re ta şın dı ğı nı, de niz can lı la rı ara cı lı ğıy la in san la ra ge çe rek kan se re yol aç tı ğı nı, Arı tıl ma dan de niz le re ve ri len ka na li zas yon su la rı nın de niz ler de ok si jen azal ma sı na ve bu su lar da ya şa mın so na er me si ne ne den ol du ğu nu, Yıl da or ta la ma ge mi nin Türk bo ğaz la rın dan geç ti ği ni, de niz tra fi ği nin yo ğun laş ma sı so nu cu Mar ma ra De ni zi nde kir li li ğin art tı ğı nı, Kı yı la ra ya pı lan ko nut la rın kı yı la rın şek li ni de ğiş tir di ği ni, İn şa at lar için de niz kı yı la rın dan kum alın ma sı nın ku mun için de ve üze rin de ya şa yan can lı la rın ya şam la rı nı yok et ti ği ni, Ka ra de niz de kir li lik ve aşı rı av lan ma ne de niy le ham si mik ta rı nın hız la azal dı ğı nı bi li yor mu su nuz? 29

30 DENİZ KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ İÇİN BİZ NELER YAPABİLİRİZ? Plas tik ler, do ğa da par ça lan ma sü re si en uzun olan mad de ler dir. Yok edil me le ri güç tür. Bu ne den le plas tik le ri rast ge le at ma ya lım ve ge ri ka za nım la rı nı sağ la ya lım. Çöp le re atı lan pil le rin için de ki kim ya sal mad de ler top ra ğa ve su ya ka rı şa rak biz le re ze hir ola rak ge ri dö necek tir. Kul lan at pil ler ye ri ne ye ni den dol du ru la bi lir pil le ri kul la na lım. İn san sağ lı ğı na za rar lı kim ya sal mad de ler içe ren te miz lik ürün le ri ye ri ne do ğal bi le şen ler den oluş muş ve çev re ye za ra rı ol ma yan ürün ler ter cih ede lim. Bu la şık ma ki ne le rin de kul la nı lan kim ya sal par la tı cı lar ye ri ne do ğal mad de olan sir ke yi kul la na lım. Ev sel atık la rı mız dan cam şi şe ve ka va noz lar sa na yi te sis le rin de ön ce renk le ri ne gö re ay rı lır. Yük sek sı cak lık ta cam to zu, kum, ki reç ta şı ve so da kü lü ile bir lik te ye ni ürün le re dö nüş tü rü lür. Bu ne den le cam şi şe ve ka vanoz la rı bi rik ti re lim ve ge ri dö nü şüm le ri ni sağ la ya lım. 30

31 SINIRSIZ MAVİ EĞİTİMLERİ GERİ BİLDİRİMİ T.C. Mil li Eği tim Ba kan lı ğı ta ra fın dan Sı nır sız Ma vi Pro je si nde gö rev al ma sı uy gun bu lu nan tüm öğ ret men le re in ter net or ta mın da, De niz Te miz Der ne ği/tur ME PA nın web si te sin de bir kim lik ta nım lan mış tır. Aşa ğı da De niz Te miz Der ne ği/tur ME PA nın web si te sin de yer alan bu bö lü mü na sıl kul la na ca ğı nız ile il gi li de tay lı bil gi yi bu la bi lir si niz. İn ter ne te bağ lı olan bir bil gi sa yar da bir Mic ro soft In ter net Exp lo rer say fa sı nı açı nız Say fa nın üst kıs mın da ki Ad ress bö lü mü ne me pa.org.tr ya zıp klav ye de ki En ter / Re turn tu şu na ba sı nız. Kar şı nı za De niz Te miz Der ne ği/tur ME PA nın web si te si çı ka cak tır Say fa nın si ze gö re sağ üst bö lü mün de TUR ME PA lo go su nun al tın da Eğit men Gi ri şi üze ri ne tık la yı nız Kar şı nı za çı kan say fa da Öğ ret men se çe ne ği ni tık la yı nız ve boş lu ğa T.C. Kim lik Nu ma ra nı zı ya zı nız. Son ra say fa nın alt ta ra fın da ki Gi riş bu to nu na tık la yı nız Ver miş ol du ğu nuz bir Sı nır sız Ma vi eği ti mi ni sis te me gir mek için; Ek ra nın si ze gö re sol ta ra fın da ki Öğ ren ci Eği ti mi Ek le ya zı sı üze ri ne tık la yı nız Ge len ek ran da is te ni len boş luk la rı dol du ru nuz Dol dur ma iş le mi bit ti ği za man ek ra nın al tın da ki Ek le bu to nu nu tık la yı nız Ver miş ol du ğu nuz Sı nır sız Ma vi eği tim le ri ni gö rün tü le mek için; Gi riş say fa nız da ek ra nın si ze gö re sol ta ra fın da ki Eği tim le rim ya zı sı üze ri ne tık la yı nız 31

4. - 5. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Doç. Dr. Ahmet ALTINDAĞ (Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi) Yrd. Doç.

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

Din İstismarı Üzerine

Din İstismarı Üzerine ARAŞTIRMA VE İNCELEME Din İstismarı Üzerine Prof.Dr. Hüseyin CERTEL a a Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din Psikolojisi AD, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta Ge liş Ta ri hi/re

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Bu broşürü size ulaştıran: www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Yaşamaya yeniden başlamak İndeks Önsöz...4 İlk Uygulama...5 Gögüs Protezinin Seçimi...6 Slikon Protezler...8 Bakım...9 Lenfödem...10

Detaylı

2. - 3. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

2. - 3. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 2. - 3. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Doç. Dr. Ahmet ALTINDAĞ (Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi) Yrd. Doç.

Detaylı

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz.

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. 01-10 NÜHAL: 01-10 NÜHAL 03.09.2008 12:46 Sayfa 1 De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. Alfa 166nız, Al fa Ro meo ya öz gü; gü ven lik, kon for ve sü rüş mem nu

Detaylı

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85 Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Weşanên Serxwebûn 85 Abdul

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ. 99 98 9 ( ).( ).( ) ( ).( ).( ) = = = 00 00 ( ).. + bulunur. 5. a b+ = 0 ise b a b + = 0 ve b 0 ol ma lı b dir. a. + 0 ol ma lı a 0 a. A). = ise ( ) = B). = ise ( ) =

Detaylı

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği:

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Televizyon Yayıncılığından Yöndeşen Medyaya Doç. Dr. Ayşen Akkor Gül ii Ya yın No : 2930 letişim Di zi si : 103 1. Bas k - Ağustos 2013 İstanbul ISBN 978-605

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

Eynu Bat Çin: Sar Uygurca ve Salarca Kuzeydoğu Güney Sibirya Şorca Sayan Türkçesi Bat Moğolistan Duha...

Eynu Bat Çin: Sar Uygurca ve Salarca Kuzeydoğu Güney Sibirya Şorca Sayan Türkçesi Bat Moğolistan Duha... İÇİNDEKİLER Türkçe Çeviri Hakk nda.............................................................. 7 kinci Bask Hakk nda................................................................ 8 Sahada Dil Dokümantasyonu....................................................

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Doç.Dr. Bilal SAMBUR a a Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, ISPARTA Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. Bilal SAMBUR Süleyman Demirel

Detaylı

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI Abdullah Öcalan SEÇME YAZILAR Cilt VI ABDULLAH ÖCALAN SEÇME YAZILAR CİLT 6 WEŞANÊN SERXWEBÛN 74 Abdul lah ÖCA LAN SEÇME YAZILAR / CİLT 6 Weşanên Serxwebûn: 74 Birin ci baskı: Temmuz 1995 Hera us ge ber:

Detaylı

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR WEŞANÊN SERWXEBÛN 73 Abdul lah ÖCA LAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR Weşanên

Detaylı

ULUSLARARASI USKUDARSEMPOZYUMU

ULUSLARARASI USKUDARSEMPOZYUMU ULUSLARARASI.... USKUDARSEMPOZYUMU V 1-5 Kasım 2007 BİLDİRİLER CİLT I EDİTÖR DR. COŞKUN YILMAZ USKUDAR SEMPOZYUMU V KURULU Prof. Dr. Mehmet Prof. Eriinsal Prof. Dr. Mustafa Uzun Prof. Dr. Zekeriya Prof.

Detaylı

Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri

Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri - ORĐJĐNAL ARAŞTIRMA Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri Dr. Esra UĞUR, a Dr. Süheyla ABAAN b a Hemşirelik Hizmetleri Eğitim Koordinatörü, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi,

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları:

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: BU KALEM UN(UFAK)* Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: 60 mm Dizüstü Meşkler ve İçcep Meşkleri Elma / Örgü Teknikleri Üzerine Bir Roman Denemesi Bu Kalem - Bukalemun Bu Kalem - Melûn Bu Kalem - Un(Ufak)

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerleyiz. Dünya halklarýnýn devrime yürüdüðü bir dönemdeyiz. Mýsýr ve Tunus devrimlerinin etkileri hala devam ediyor. Emperyalist güçler Libya ya düzenledikleri

Detaylı

İslam da İhya ve Reform, çev: Fehrullah Terkan, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2006.

İslam da İhya ve Reform, çev: Fehrullah Terkan, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2006. Faz lur Rah man: 21 Ey lül 1919 da Pa kis tan n Ha za ra şeh rin de doğ du. İlk öğ re ni mi ni Pa kis tan da Ders-i Niza mî ola rak bi li nen ge le nek sel med re se eği ti mi şek lin de biz zat ken di

Detaylı

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz Yayımlayan YAPI-ENDÜSTRİ MERKEZİ The Building Information Centre, Istanbul Hazırlayan YEM ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ (YEMAR) Yapı Bilgi Merkezi Bölüm Yöneticisi BİRGÜL YAVUZ YEM Araştırma Sorumlusu ANIL KAYGUSUZ

Detaylı

için de ki ler Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın: STK'lar devlet okullarında çalışmalı.

için de ki ler Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın: STK'lar devlet okullarında çalışmalı. KILITTASI DERGI:Layout 1 12/11/09 2:13 AM Page 1 için de ki ler Sorumuz var Kültürel miras nedir, genç kuşaklara nasıl aktarılır? 48 6 50 Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın:

Detaylı

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte SiyahMaviKýrmýzýSarý NÝN BOYUN GÖRÜÞÜLCK TRFÝK GÜVNLÝÐÝ BZI KUSUR TNIMLRI DÐÝÞTÝ RÇ MUYND TSLKLR HZIRLNDI ÝSTÝKLÂL MRÞI ÝÇÝN MSD Ha be ri say fa 3 te YNÝ DÖNM Ha be ri say fa 6 da LOGO Ha be ri 16 da YGR

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ SERBEST MUHASEBECİLİK, 24 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ 478 SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ

Detaylı

Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme

Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme Doç.Dr. Asım YAPICI a a Çu ku ro va Üni ver si te si İla hi yat Fa kül te si, Din Psi ko lo ji si ABD, ADANA Ya zış

Detaylı

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne?

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? ... 1 2... ... 3 Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? 4... Can Yayınları: 1632 Türk Edebiyatı: 472 Perihan Mağden, 2007 Can Sanat Yayınları Ltd. Þti., 2007 1. basım: Haziran 2007 Kapak Tasarımı:

Detaylı

sigorta BIRLIK ten Organ nakli ve

sigorta BIRLIK ten Organ nakli ve ISSN: 13057839 Ocak - Mart 2012 SAYI: 27 BIRLIK ten TÜRK YE S GORTA VE REASÜRANS fi RKETLER B RL YAYINIDIR Organ nakli ve sigorta Organ ve doku naklinde, hekimlerin verdikleri zarar nedeniyle ödemek zorunda

Detaylı

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA 107 Weşanên Serxwebûn 107 Abdullah ÖCALAN SAVUNMALARIM Kutsallık ve lanetin simgesi URFA Dic le-fı rat hav za sın da ta rih KUTSALLIK VE LANETİN SİMGESİ URFA Dicle-Fırat havzasında tarih KUTSALLIK VE LANETİN

Detaylı

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ 1. a. b = 24 a. c = 0 a. d = 42 ortak çarpan a olduğu için a nın en büyük olması gerekir. 24, 0 ve 42 sayılarını bölen en büyük sayma sayısı 6 olduğundan a = 6 dır. 6. b

Detaylı

PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü. Weşanên Serxwebûn 71. Yayınevinin notu PROGRAM VE TÜZÜK

PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü. Weşanên Serxwebûn 71. Yayınevinin notu PROGRAM VE TÜZÜK PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü Weşanên Serxwebûn 71 PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) PROGRAM VE TÜZÜK Weşanên Serxwebûn 71 Birinci Baskı: Nisan 1995 Herausgeber: Agri Verlag Vogelsanger

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

VEKTÖRLER BÖLÜM 1 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

VEKTÖRLER BÖLÜM 1 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ BÖÜ 1 VETÖE ODE SOU - 1 DEİ SOUAI ÇÖZÜEİ ODE SOU - DEİ SOUAI ÇÖZÜEİ 1. Bir vektörün tersi doğrultu ve büyüklüğü aynı yalnızca yönü ters olan vektördür:. = olacağından, I. eşitlik yanlıştır. II. eşitlik

Detaylı

30 MALİ BORÇLAR *** En çok bir yıl içinde ödenmesi gereken ve ödenmeleri dönen varlıklarla gerçekleştirilecek

30 MALİ BORÇLAR *** En çok bir yıl içinde ödenmesi gereken ve ödenmeleri dönen varlıklarla gerçekleştirilecek 30 MALİ BORÇLAR *** 3.. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR En çok bir yıl içinde ödenmesi gereken ve ödenmeleri dönen varlıklarla gerçekleştirilecek olan borçlardır. 30 Mali Borçlar 14 32 Ticari Borçlar 33

Detaylı

Türkçe Dil Bilgisi B R N C BÖ LÜM SES B L G S. a b c ç d e f g h i j k l m n o ö p r s t u ü v y z TÖMER. Gazi Üniversitesi 17

Türkçe Dil Bilgisi B R N C BÖ LÜM SES B L G S. a b c ç d e f g h i j k l m n o ö p r s t u ü v y z TÖMER. Gazi Üniversitesi 17 B R N C BÖ LÜM SES B L G S a b c ç d e f g h i j k l m n o ö p r s t u ü v y z TÖMER Gazi Üniversitesi 17 1-ALFABE Tür ki ye Türk çe sinin alfabesinde 29 harf var d r. A a (a) ayakkab B b (be) bebek C

Detaylı

Yoğun Bakımda Ekip Çalışması

Yoğun Bakımda Ekip Çalışması DERLEME Yoğun Bakımda Ekip Çalışması a a Hemşirelik Bölümü, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul Ge liş Ta ri hi/re ce i ved: 25.12.2011 Ka bul Ta ri hi/ac cep ted: 08.08.2012 Bu makale

Detaylı

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI VAKIF INSAN TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI (Kırkıncı Yıl Hatıra Kitabı) Editör TMKV adına Prof. Dr. Salih Tuğ İstanbul 2011 8 Bir top lu lu un (ger çek) efen di si ve ön de ri, o top lu ma hiz met eden dir

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ÖRNEK DENEME SINAVI - 4

EĞİTİM BİLİMLERİ ÖRNEK DENEME SINAVI - 4 Bu Bölümde Toplam 120 Soru Bulunmaktadır. Eğitim Bilimleri Testi için verilen toplam cevaplama süresi 150 dakikadır. (2,5 saat) 1 ve 2. so ru la r pa rag ra fa gö re ya n t la y n z. Bir gün or man da

Detaylı

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA ABDULLAH ÖCALAN DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA Seçme Röportajlar (Cilt II) Ertuğrul Kürkçü ve Ragıp Duran'ın kapatılan Özgür Gündem gazetesi adına PKK Genel Başkanı Abdullah Öcalan'la yaptıklarıröportaj

Detaylı

Sesleniş. 15 Mayıs 2003 Perşembe Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 14

Sesleniş. 15 Mayıs 2003 Perşembe Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 14 15 Mayıs 2003 Perşembe Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 14 Ben Mayıs 1919 da Samsun a çıktığım gün elimde maddî hiç bir kuvvet yoktu. Yalnız büyük Türk Milletinin soyluluğundan doğan ve benim vicdanımı

Detaylı

HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ

HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ gh An dre Bre ton de mifl ti: Ta hay yül, ger çek lefl me e i li mi olan d r. Ha zi ran di re ni fli s ra s n da s k s k Yük sel Ars lan n Ka pi tal den 1 esin le nen ar tu

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

Seçme Röportajlar ABDULLAH ÖCALAN. Onbinlerce İnsan Ölmesin. Abdullah Öcalan. Cilt-III. WeŞanen SerxWebûn 84

Seçme Röportajlar ABDULLAH ÖCALAN. Onbinlerce İnsan Ölmesin. Abdullah Öcalan. Cilt-III. WeŞanen SerxWebûn 84 Abdullah Öcalan Seçme Röportajlar Cilt-III ABDULLAH ÖCALAN Seçme Röportajlar Cilt-III Onbinlerce İnsan Ölmesin Doğu Perinçek'in Ümit Sezgin Güneri Cıvağolu/Ramazan Öztürk Rafet Ballı Soner Ülker Yeni Asır

Detaylı

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva . BÖÜ GZ BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER GZ BSINCI 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, P +.d cıva.g Düzenek yeterince yüksek bir yere göre götürülünce azalacağından, 4. Y P zalır zalır ve nok ta

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ YIL: 43 SA YI: 15.119 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr Bediüzzaman Said Nursî den ÇAÐIN EÐÝTÝM

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝNÝ TAHRÝP EDÝYOR GRÝP ÝÇÝN ANTÝBÝYOTÝK KULLANMAYIN u HA BE RÝ SAYFA 11 DE Rusya, alkolü yasaklamayý tartýþýyor u HA BE RÝ SAYFA 12 DE Evliya Çelebi Vatikan da anýlacak u HA BE RÝ SAYFA

Detaylı

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM SiyahMaviKýrmýzýSarý SARAYBURNU NDA TÖREN DÜZENLENECEK Buðday sarý altýn oldu/ 13 TE MAVÝ MARMARA UÐURLANDIÐI GÝBÝ KARÞILANACAK Belçika da 85 bin aile iflâs etti/ 7 DE Ambulansta kaçak sigara / 3 TE Trafiðe

Detaylı

Gelişmekte Olan Ülkelerde Gelirin Yeniden Dağılımı Açısından Kamusal Harcama Politikalarının Analizi II

Gelişmekte Olan Ülkelerde Gelirin Yeniden Dağılımı Açısından Kamusal Harcama Politikalarının Analizi II Gelişmekte Olan Ülkelerde Gelirin Yeniden Dağılımı Açısından Kamusal Harcama Politikalarının Analizi II CUMHUR İNAN BİLEN Hesap Uzmanı VII. Tür ki ye'de Sos yal Har ca ma la rın Ge li şi mi, Ge lir Da

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.038 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Koruma kanunu ile gerçekler gizleniyor Mehmet Fatih Can TARÝH

Detaylı

TEST 1. Hareketlilerin yere göre hızları; V L. = 4 m/s olarak veriliyor. K koşucusunun X aracına göre hızı; = 6 m/s V X.

TEST 1. Hareketlilerin yere göre hızları; V L. = 4 m/s olarak veriliyor. K koşucusunun X aracına göre hızı; = 6 m/s V X. TEST 1 ÇÖZÜER BAĞI HAREET 1 40m a =3m/s 4m/s 3 1m/s 6m/s 4m/s ere göre yüzücünün hızı: = 5 m/s olur I yargı doğrudur a =3m/s y =4m/s + Hareketlilerin yere göre hızları; = 1 m/s = 6 m/s = 4 m/s olarak veriliyor

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve İç Denetim

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve İç Denetim Yeni Türk Ticaret Kanunu ve İç Denetim Yeflil Kalem Hile Riski Değerlendirmesi Acil Durum Yönetimi Suistimal Tespiti ve İncelemesinde Veri Analiz Teknikleri Solvency II ye Uyum Yolunda Kurumsal Yönetim

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ . BÖÜ ONDNSTÖRR OD SORU - Dİ SORURIN ÇÖÜRİ 4. enerji(j). Bir kondansatörün sığası yapısına bağlıdır. üküne ve uçları arasındaki elektriksel potansiyel farkına bağlı değildir. 4 sabit 4 P 4.0 4.0 4 0 5

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YENÝ ORTAYA ÇIKAN DERSÝM BELGELERÝNE GÖRE SÜRGÜN EMRÝ DE M. KEMAL DEN CANINI KURTARANLARA ZORUNLU ÝSKÂN ugizli li ði kal dý rý lan Der sim bel ge le ri ne gö re, ha re kât tan ca ný ný kur ta ra bi len

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Van da Medresetüzzehra Üniversitesi açýlsýn Van da düzen le nen Med re se tüz zeh ra Sem poz yu mu nun so nuç bil dir ge sin - de, Sa id Nur sî nin e ði tim fel se fe si ne uy gun, ö zel sta tü de, Med

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR BEKLEYÝNÝZ... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 43 SA YI: 15.178 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝSTEKLERÝNÝ MEKTUPLA ÝLETTÝLER GENÇLER ANDIMIZ I ÝSTEMÝYOR

Detaylı

İbn Sînâ nın Kutsal Akıl Öğretisi

İbn Sînâ nın Kutsal Akıl Öğretisi İbn Sînâ nın Kutsal Akıl Öğretisi Mustafa YILDIZ a a Melikgazi Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi, Kayseri Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Mustafa YILDIZ Melikgazi Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi,

Detaylı

DEVRİMİN DİLİ VE EYLEMİ

DEVRİMİN DİLİ VE EYLEMİ Abdullah Öcalan Devrimin Dili ve Eylemi ABDULLAH ÖCALAN DEVRİMİN DİLİ VE EYLEMİ WEŞANEN SERxWEBUN 82 Abdul lah ÖCA LAN Devrimin Dili ve Eylemi Weşanên Serxwebûn: 82 İ C İ N D E k İ L E R Önsöz 7 İlk söz

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

KARINCA & POLEN YAYINLARI

KARINCA & POLEN YAYINLARI e Tashih Faruk DOĞAN Sayfa Düzeni Polen Yayınları Kapak Tasarımı Polen Yayınları Baskı Kilim Matbaacılık EKİM 2 0 0 8 KARINCA & POLEN YAYINLARI Adres ve Telefon Soğanağa Camii Sok. Büyük Tulumba Çıkmazı

Detaylı

fi YASALARI Dr. Ender Gülver stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

fi YASALARI Dr. Ender Gülver stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Ender Gülver stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi fi YASALARI Anayasa fl Kanunu 1475 say l fl Kanunu Deniz fl Kanunu Bas n fl Kanunu Borçlar

Detaylı

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ FKÝRLÝÐÝN ÇÖZÜM YOLU uprof. Dr. Os man Gü ner, fa kir li ðin çö zü mü i çin kâ - i nat ki ta bý nýn doð ru o kun ma sý ve sün ne tul la ha ri a - yet e dil me si ge rek ti ði ni be lirt ti. n16 da RKN

Detaylı

Kardeþliðimizi unutmayalým

Kardeþliðimizi unutmayalým GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YARIN GAZETENİZLE BİRLİKTE... YIL: 43 SA YI: 15.146 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kardeþliðimizi unutmayalým MEHMET GÖRMEZ

Detaylı

Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi?

Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi? ten OCAK-MART 2013 SAYI: 31 Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi? Gerek kasko sigortasında gerekse de motorlu araçların mali sorumluluk sigortasında, alkollü araç kullanma nedeni ile oluşan kazalar,

Detaylı

inancım inancım inancım ÜNİTE

inancım inancım inancım ÜNİTE inancım inancım inancım 5. ÜNİTE Meleklere İman 1. Me lek le rin Özel lik le ri 2. Me lek le rin Gö rev le ri 3. Me lek ler den Baş ka Gö rün me yen Var lık lar ÜNİTE 5 M E L E K L E R E İ M A N ÜNİTE

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME. sınıf Barış TEPECİK AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj. udað lý ca ve Ha tay da 9 as ke ri mi zin þe hit e dil me si nin ar dýn dan STK'larýn yaptýðý açýklamalar da, sal dý

Detaylı

41. Olağan Şube Genel Kurulu ve Seçimler 14-15 Ocak 2012 Tarihinde Gerçekleşecek

41. Olağan Şube Genel Kurulu ve Seçimler 14-15 Ocak 2012 Tarihinde Gerçekleşecek 41. Olağan Şube Genel Kurulu ve Seçimler 14-15 Ocak 2012 Tarihinde Gerçekleşecek Gün dem: 1. Yö ne tim Ku ru lu ad na aç l fl ve Bafl kan l k Di va n se çi mi 2. fiu be Yö ne tim Ku ru lu ça l fl ma ra

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Herþeyin yaratýlýþý en ince detayýna kadar planlý BÝR KUÞUN KANAT ÇIRPIÞININ ÝLK PATLAMA ÂNINDA PLANLANMASININ GEREKLÝ OLDUÐU BÝR VARLIK SÝSTEMÝNÝ DÜÞÜNDÜÐÜMÜZDE, ORTAYA GÜÇLÜ BÝR HAYRET VE DÝLE GETÝRMEKTE

Detaylı

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý VEFAT YILDÖNÜMÜNDE MUHAMMED HAMÝDULLAH ANILIYOR Ha be ri say fa 10 da MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐININ ARAÞTIRMASI ÖÐRETMENLERÝN KÝTAP OKUMAK ÝÇÝN ZAMANLARI YOKMUÞ Ha be ri say fa 3 te YGER

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES. G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R

DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES. G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R SUNUŞ Do kuz Ey lül Üni

Detaylı

Sesleniş. 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10

Sesleniş. 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10 Her Türk ferdinin son nefesi, Türk ulusunun nefesinin sönmeyeceği, onun ebedî olduğunu göstermelidir. Yüksel Türk! Senin için yükseklik

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR UZMAN PSÝKOLOG KÜBRA YILMAZTÜRK: Baðýmlýlýða götüren en önemli sebep ruhî tatminsizliktir ÖZELLÝKLE GÜNÜMÜZDE BUNU ÇOK GÖRÜYORUZ. GENÇLER DAHA FAZLA EÐÝLÝMLÝ. KANAATÝMCE DEÐER MEKANÝZMASI BOZULMUÞ DURUMDADIR.

Detaylı

Hemşirelik Mesleğinin Erkek Üyelerine Toplumun Bakış Açısı

Hemşirelik Mesleğinin Erkek Üyelerine Toplumun Bakış Açısı ORİJİNAL ARAŞTIRMA Hemşirelik Mesleğinin Erkek Üyelerine Toplumun Bakış Açısı Seher ÜNVER, a Emine DİRİ, b İlker ERCAN c a Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği AD, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü,

Detaylı

ÝSTANBUL PANELE HAZIR

ÝSTANBUL PANELE HAZIR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL PANELE HAZIR Emevi Camiinde hoþ bir sada/ 16 da Bediüzzaman ýn evi tehlikede Ha be ri say fa 6 da u VI. Ri sa le-i Nur Kon gre si, 27 Mart Pa zar gü nü sa at 14.00 da Ýs tan

Detaylı

ABDULLAH ÖCALAN. PKK'de gelişme sorunları. ve görevlerimiz. ve görevlerimiz. WeŞanen SerxWebûn 67

ABDULLAH ÖCALAN. PKK'de gelişme sorunları. ve görevlerimiz. ve görevlerimiz. WeŞanen SerxWebûn 67 ABDULLAH ÖCALAN abdûllah ÖCaLan PKK'de gelişme sorunları ve görevlerimiz PKK'de gelişme sorunları ve görevlerimiz WeŞanen SerxWebûn 67 1 3 abdul lah ÖCa Lan PKK'de Gelişme Sorunları ve Görevlerimiz Weşanên

Detaylı

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.147 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

Detaylı

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR K A N AY A N Y A R A ALKOLÝZM GÜNÜMÜZÜN CÝDDÎ PROBLEMLERÝNDEN TÜKENMÝÞLÝK SENDROMUNUN EN ETKÝLÝ TEDÂVÝSÝ Ebru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, Av. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr.

Detaylı

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 Nev-i be þe re mo del ne dir? Âl-i LÂHÝKA lahika@yeniasya.com.tr Onlar (takvâ sahipleri) çirkin bir günah iþledikleri veya herhangi bir günaha girerek kendilerine zulmettikleri zaman

Detaylı

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN ÇOCUK ÞENLÝÐÝ PILDI KON D RÝSLE-Ý NURUN BHRI u16 KÂZIM GÜLEÇÜZ BÝLECiK TE KONUÞTU: CEMTLER, EDEBLÝ GÝBÝ ÝRÞD VE ÝKZ EDÝCÝ OLMLI u6 GER ÇEK TEN H BER VE RiR Ge nel a yýn Mü dü rü müz Kâ zým Gü leç yüz,

Detaylı

Þemdinli nin barýþ feryadý

Þemdinli nin barýþ feryadý CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.256 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Þemdinli nin barýþ feryadý OPERASYON VE ÇATIÞMALARIN

Detaylı

GIDA SEKTÖRÜNDE GIDA KAYIPLARI ve GIDA İSRAFI PROJESİ

GIDA SEKTÖRÜNDE GIDA KAYIPLARI ve GIDA İSRAFI PROJESİ org GIDA SEKTÖRÜNDE GIDA KAYIPLARI ve GIDA İSRAFI PROJESİ NİSAN 2015 Ç N DE K LER ÖNSÖZ 1. SÜT ve SÜT MA MÜL LE R 1.1. Ge nel Du rum 1.2. Tür ki ye de süt üre ti mi ve sü tün top lan ma s 1.3. Süt üre

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME.sınıf Berna DEMİREL AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr dan PROF. DR. CEVT KÞT: Bu heyecana insanýmýzýn çok ihtiyacý var EBRU OLUR un röportajý sayfa 15 te GER ÇEK TEN H BER VE RiR Y YIL: 42 S YI: 15.047 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 11

Detaylı

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü SiyahMaviKýrmýzýSarý Sineklerin hukukunu savunan bir insan elbette ki cumhuriyetçidir Alper Görmüþ/ Taraf yazarý 23 MART I bekleyiniz Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü uja pon ya nýn Tok

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ RUM PRLMNTRÝN HZIRLDIÐI RPOR KPM D Müslüman kadýnlara ayrýmcýlýk bitmeli v ru pa Kon se yi Par la men ter ler Mec li si (KPM), v ru pa ül ke le rin de Müs lü man ka dýn la ra yö ne lik ay - rým cý lý ðýn

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Mescid-i Aksa ya kuþatma daralýyor Ýsrail arazilere el koyup, evleri yýkýyor n7 de TALMUDÝ BAHÇELERÝYLE ÇEVRÝLECEK uak sa Kül tür ve Mi ras Mü es sese si, Ýs ra il yö ne ti mi ne bað lý ku rum ve ku ru

Detaylı