> Hyundai Mini Road Show > KOMATEK'in gözdesi HMF oldu > Sanayi motorunda tekeliz > Güvenin ad Forksan Forklift

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "> Hyundai Mini Road Show > KOMATEK'in gözdesi HMF oldu > Sanayi motorunda tekeliz > Güvenin ad Forksan Forklift"

Transkript

1 > Hyundai Mini Road Show > KOMATEK'in gözdesi HMF oldu > Sanayi motorunda tekeliz > Güvenin ad Forksan Forklift

2

3

4 Ç NDEK LER HABERLER Hyundai Avrupa Bauma'ya damgas n vurdu MÜfiTER LER M Z Sanayi motorunda tekeliz MÜfiTER LER M Z Samsun'da uzman bir inflaatç 07 > 08 > 09 > BAY LER M Z Emin ad mlarla yola devam FUAR KOMATEK'in gözdesi HMF oldu Hyundai Mini Road Show SERV SLER M Z Güvenin ad Forksan Forklift 10 > 12 > 14 > DEPARTMANLARIMIZ HMF fl Gelifltirme Departman Hizmet odakl çal fl yoruz HMF UZUN YOLDA Türkiye'nin yeflil kenti: Bursa AKTÜEL Kwanglim'in dilinden: K r c d r benim ad m, engel tan mam, k rar m 16 > 20 > 21 > HMF MAK NA VE SERV S SAN. VE T C A.fi. Yayg n süreli yay n Üç ayda bir yay mlan r. Bu dergide yay nlanan haber, foto raf ve yaz lar izin al nmadan kaynak gösterilerek dahi kullan lamaz. Tipografik hatalar ba lay c unsur teflkil etmez. mtiyaz Sahibi Tamer Öztoygar HMF Makina ve Servis San. ve Tic. A.fi. Esentepe Mah. E-5 Yan Yol Üzeri No: Kartal- stanbul Sorumlu Yaz flleri Müdürü Reyhan U urlu Yücel HMF Makina ve Servis San. ve Tic. A.fi. Esentepe Mah. E-5 Yan Yol Üzeri No: Kartal- stanbul Yay n Kurulu Ömer Uzun, Serhad Taflk nmeriç, H.Nüzhet Gökberk, Sinan K rgül, Bora Ça larcan, Elvan Küçükdemiral, P nar Topkaya Yönetim Adresi HMF Makina ve Servis San. ve Tic. A.fi. Esentepe Mah. E-5 Yan Yol Üzeri No: Kartal- stanbul Tel: (Pbx) Faks: Yap m Rota Yay n, Yap m, Tan t m Tic. Ltd. fiti. Prof. N. Mazhar Ökten Sok. No.1 Rota Binas fiiflli- stanbul Tel: Faks: Yaz flleri Cihan Ald k Günefl Yenal Duygu Uz Koronel Görsel Uygulama Yasemin Can Yavuz Karakafl Bask Tarihi Temmuz Bask Tor Ofset Tor Ofset San. Tic. Ltd. fiti. mam Çeflme Caddesi No: 26/2 Ayaza a fiiflli- stanbul Tel: (PBX) Da t m HMF MAK NA VE SERV S SAN. VE T C. A.fi.

5 BAfiYAZI HMF h zl ad mlarla ilerliyor M e r h a b a, 2007 y l n n ilk yar s n geride b rakt m z flu günlerde Türkiye'nin siyasi ve ekonomik gündemi ile ilgili haraketli bir döneme giriyoruz. Fuar, ürün demolar ve organizasyonlar ile dopdolu bir üç ay geçirdik. Gündemimizde biriken birçok konu ve konu u bu kapsaml say m zda sizlerle buluflturmak istedik. Geçen sene Hyundai ve Atlet markalar m zla ald m z ödüllere bir yenisi daha eklendi. Distribütörlü ünü baflar yla yürüttü ümüz k r c markam z Kwanglim-Hydro Khan ile en baflar l distribütör ödülüne lay k görüldük. Türkiye ifl makinalar pazar nda büyüyen segment Mini Ekskavatör Grubu'nda yer alan Hyundai Mini makinalar m zla ilk Road Show organizasyonumuzu gerçeklefltirdik. Hemen arkas ndan sektörümüzün en önemli fuar Komatek Fuar 'nda markalar m z, yeni ürünlerimiz ve showlar - m zla fuar n gözdesi olduk. Geçen sene Hyundai ve Atlet markalar m zla ald m z ödüllere bir yenisi daha eklendi. Distribütörlü ünü baflar yla yürüttü ümüz k r c markam z Kwanglim-Hydro Khan ile en baflar l distribütör ödülüne lay k görüldük. Müflterilerimizle söylefliler köflemizin bu say daki ilk ziyaretini MTU Motor'dan Enis Alt ndafl ve Haluk Öztekin ile gerçeklefltirdik. MTU'nun müflteri yaklafl m n ve kalite politikas n keyifle dinledik. Di er söylefli konu umuz ise Samsun'dan Uzman Haz r Beton'dan Zekeriya Demir. Kendileri ile Hyundai ürünleri tercih etme ve baflar l çal flmalar üzerine bir söylefli gerçeklefltirdik. Bayilerimizi tan tt m z köflemizin 6. say konu u Bursa bayimiz Prokar. Bayilerimiz sayfalar nda Özgür Bey'in ifl azmini ve Prokar ekibini yak ndan tan ma imkan bulacaks n z. HMF Uzun Yolda köflemizde de bu say m zda Bursa ilimizi ele ald k. stanbul Anadolu Yakas Forklift Servisimiz Forksan bu say m z n servis konu u. skender Bey'in forklift ifline bafllang c n ve hizmet anlay fl n bu sat rlarda okuyabilirsiniz. HMF çal flanlar m z n her say da oldu u gibi sizlere tan tmaya devam ediyoruz. Departmanlar - m z köflesinde HMF'nin kuruluflundan beri görev yapan Serhad Taflk nmeriç ve fl Gelifltirme Departman n tan ma imkan bulacaks n z. çimizden biri köflemizde ise uzun y llard r bizle birikte çal flan Harun Kibaro lu'nu ve ustal n n s rlar n ö reneceksiniz. Yeni say m zda buluflmak üzere hepinize güneflli, bol kazançl günler dilerim. S a y g l a r m l a, T amer Özt o yg a r Genel Müdür HMFV ZYON N SAN-HAZ RAN 2007 > 05

6 HABERLER HMF ve OM Mühendislik el ele fl makinas sektörünün lider firmas HMF Makina, ülke çap nda ataflman tedari i sa layan OM Mühendislik ile iflbirli i yapt. Bu iflbirli i sonucunda iki firman n ortak bir broflürü yay nland. Bu çal flma Türkiye'de tüm bölge ve bayilere da t ld. E itimler aral ks z devam ediyor HMF Makina kuruldu u günden bu yana gerek kurumsal yap s gerekse pazarlama stratejileriyle göz dolduruyor. Sat fllar n n ard ndaki baflar da tabii ki ciddi bir ekip çal flmas ve devaml olarak verilen e itimlerde yat yor. Bayilere, servislere ve sat fl sorumlular na yönelik bu e itimler HMF Makina bünyesinde bir süreklilik fleklinde devam ediyor. Mart ve May s aylar nda HMF E itim Salonu'nda gerçekleflen Seçilmifl Öncelikler/Zaman Yönetimi nin yan s ra Cummins e itimi de Nisan tarihleri aras nda gerçekleflti. E itime yetkili servisler ile Sat fl Sonras Hizmet ekibi kat ld. E itimin ikinci aya Haziran tarihleri aras nda gerç e k l e fl t i r i l d i. TUB L e sponsor olduk HMF, Turizm Gençlik Klubü ve Halk Bilimleri Araflt rma Derne i ne sponsor oldu y l nda kurulan dernek, halk kültürünü araflt rma ve tan tmak amac yla kuruldu. Kültür Bakanl 'n n organize etti i uluslararas halkoyunlar yar flmalar nda TUB L ülkemizi baflar yla temsil ediyor y l Dünya kincili i ve 1990 y l Dünya Birincili i ödülünü Türkiye'ye getiren TUB L'de ülkemizin 14 yöresinin halk oyunlar derlenerek temsil ediliyor. HMF de ödüllerin arkas kesilmiyor Hyundai fl Makinalar, Atlet Depo çi Ekipmanlar n n yan s ra 1998'de Kore'de kurulan Kwanglim firmas n n üretti i Hydro Khan marka Hidrolik k - r c lar distribütörlü ünü yapan HMF Makina 2006 senesinde 60 ülke aras ndan birinci seçildi. Gösterdi i üstün performanstan dolay HMF makinaya anlaml bir plaket verildi. 06 <

7 HMF Kayseri'de göz doldurdu Kayseri Endüstri Fuarlar 2007, 5-8 Nisan 2007 tarihlerinde Kayseri Dünya Ticaret Merkezi'nde düzenlendi. Kayseri, ülke ekonomisinde ki önemli konumunu Kayseri Fuarlar arac l ile tüm Türkiye'ye yeniden vurgulad. Baflta merkez ve çevre iller olmak üzere; stanbul, Ankara, zmir ve tüm Türkiye'nin her yan ndan ve yurtd fl ndan kat l mc ve ziyaretçi alan Kayseri Fuarlar ; yo un ticari ba lant lar n yap ld bir platform oluflturuyor. Ülkemizin en büyük organize sanayi bölgelerinden biri olan Kayseri'de organize edilen ENDÜSTR & ELETEX FUARI, sanayiye yönelik tüm ürünlerin tan t ld, sektörün önde gelen firmalar ile sanayi kurulufllar n n bir araya geldi i, ilgili sektörlerin Anadolu'daki en büyük fuar oldu. HMF Makina, ENDÜSTR & ELETEX FUA- RI'na, aç k alanda 156 m 2 'lik bir alanda kat ld. Yerel fuarlar için yap lan özel portatif bir standla fuara kat lan HMF, 1 Hyundai Paletli Ekskavatör, 1 Hyundai Mini Ekskavatör, 2 Hyundai Forklift ve 3 adet Atlet stif Arac sergiledi. Kayseri'deki at l mlar yla dikkat çeken HMF yetkilileri fuar sonras nda müflterilerine Grand Eras Oteli'nde yemek verdi. Hyundai Avrupa Bauma ya damgas n vurdu Hyundai fl Makinalar Nisan tarihleri aras Münih'te düzenlenen ve sektörün kalbinin att fuar Bauma 2007'deydi. 48 ülkeden 2800 firman n kat ld organizasyonda firmalar kendi ürünlerini gösterirken 160 ülkeden 540 bini aflk n ziyaretçi, fuarda yer ald. Hyundai Avrupa Bauma Fuar 'na 4500 m 2 'lik alanda kat ld. fl makinalar ve endüstriyel ürün grubundaki modellerinden toplam 32 ürün sergiledi. Fuarda ayr ca 80 tonluk yeni ekskavatör modelinin lansman yap ld. Hollywood temas n n ifllendi i stantta show ve ürün demolar müflterilerin büyük ilgi oda oldu. Teknolojinin avantajlar n n kullan ld Hyundai'nin makinalarda kulland yeni Tier 3 motor, yenilenmifl fonksiyonlar ve konforlu iflletme sistemiyle ziyaretçilerin ilgisiyle karfl laflt. Hyundai Avrupa, Avrupal flirket MX1 Motocross Dünya fiampiyonlu uyla bir sponsorluk anlaflmas yaparak flirketin marka imaj n spor sponsorlu u ile yeniledi. Bauma Fuar nda büyük bir ç k fl yapan Hyundai sadece kalitesini tan tmakla kalmad ayr ca Do u ve Bat Avrupa'da yeni müflteriler gelifltirdi. Gümüflhaneliler e HMF dostlu u GÜYAD' n geleneksel 'Gümüflhaneliler fiöleni' oldukça coflkulu geçti. Haldun Alagafl Spor Salonu'nu t kl m t kl m dolduran hemflehriler, birlik ve beraberlik örne i sergilediler. Gümüflhaneli bürokrat, siyaset, spor ve ifl dünyas, sivil toplum kuruluflu temsilcileri ve hafriyatç lar n yo unlukta oldu u gecedeki yo un kat l m ve sanatç lar büyük yank uyand rd. Geleneksel flölenin sürpriz konu u ise smail Türüt'tü. Bu muhteflem gecenin sponsorlar aras nda HMF Makina da yerini ald. Van Servisi hizmete girdi HMF Diyarbak r Bayisi Nett Makina'n n alt servisi olarak hizmete giren Van Servisi VANMK 14 Nisan'da 2007'de resmi aç l fl n gerçeklefltirdi. HMF Genel Merkez de Van servisinin aç l fl nda kendilerine destek verdi. Gündüz gerçekleflen servis aç l fl - n n ard ndan müflteriler için yemek program organize edildi. HMFV ZYON N SAN-HAZ RAN 2007 > 07

8 MÜfiTER LER M Z Sanayi motorunda tekeliz MTU Motor Türbin Sanayi, Alman menfleli sanayi tipi motor üretimi yapan bir firma. Dünya üzerinde 88 ülkede konufllanan MTU'nun Türkiye aya 1986 y l nda Tuzla'da bir irtibat bürosu kurarak faaliyetlerine bafllam fl. Bugün Had mköy'deki devasa fabrikalar nda montaj ve servis hizmeti veren MTU, gemi motoru, tank motoru ve yer alt cevheri araflt rmlar nda kullan lan dev kamyonlar n ve vinçlerin motor üretimlerini yap yor. MTU'yu Türkiye'deki rakiplerinden ay ran en önemli özellik ise kombine hizmet veriyor olmas. Bu konuda HMFV ZYON'a aç klamalarda bulunan firma yetkilisi Enis Alt ndafl ve Haluk Öztekin Sanayi tipi motor piyasas nda tekeliz. Bizimle beraber bu kategoride ifllem yapan baflka bir firma yok. Sadece sektörel olarak bizim ifllem yapt - m z jeneratör konusunda rakiplerimiz var ya da gemi tarz nda verdi imiz motorlarda rakiplerimiz var. Ama onlar sadece bu ifli yap yorlar. Yani jenaratörü üreten firmalar var, bunlar n motorlar n da haricen al yorlar. Biz jenaratörü ve de motoru üretiyoruz. Marinde ise gemi ya da yat üretimi yapan firmalar da motorlar n bizden al rlar diyorlar. MTU'nun Türkiye'deki müflterilerinden en önemlisi DO. fiu anda 126 gemi üzerinde MTU motorlar bulunuyor. Bununla beraber askeriyede ve Devlet Demir Yollar 'n n h zl trenlerinde de MTU motorlar yer al yor. MTU, 100 çal flan ile Türkiye'de, Ortado u'da ve Türki Cumhuriyetlerde yerinde servis hizmeti vererek fark n ortaya koyuyor. Çal flanlar n n ve idari kadrosunun düzenli olarak e itimlere tabi tutulmas ve devaml olarak geliflmeleri takip etmesi de bu konuda ne kadar iddial olduklar n ortaya koyuyor. MTU'nun sektördeki baflar s n ortaya koyan bir di er özellik de kusursuz hizmete odaklanm fl olmas. Türkiye'nin neresinde olursa olsun teknik servis hizmetini ayn gün içerisinde gerçeklefltirebiliyor. Almanya'dan getirilmesi gereken bir yedek parça olsa dahi bir gün içerisinde parçan n tedarik edilmesi ve ar zan n onar lmas sa lan yor. MTU Had mköy tesislerinde bulunan devasa fabrikalar nda yap lan test uygulamalar ile Türkiye'de eflsiz bir hizmet sunuyor. Daimler Chrysler çat s alt nda hizmet veren MTU, bugün A Tognum Group Company organizasyonu içerisindeki üretici firmalardan birisi. Türkiye'de özellikle devlet kademesi- ne önemli ifller yap yor. Hedefleri aras nda tank projesi, deniz alt projesi, Kocaeli Büyükflehir Belediyesi ile deniz otobüsü projesi, Bursa Büyükflehir Belediyesi ile deniz otobüsü projeleri var. Felsefesini mutlak müflteri memnuniyeti olarak belirleyen MTU'nun Sat nalma Sorumlusu Haluk Öztekin, fabrika içerisinde motorlar n yerlerinden kald r lmas ve yerlerine konulmas amac yla forklifte ihtiyaç duyduklar n ve bu ihtiyac da HMF ile yapt klar anlaflma ile Hyundai'yi tercih ettiklerini söylüyor. Rakipler olmas na karfl l k tercihlerinin Hyundai'den yana olmas n bak n nas l aç kl yor: Kaliteyi ucuza almak benim birincil vazifem. Forklift al mlar n yapmadan önce uzun bir araflt rma yapt m. Estetik olarak en güzel, kalite anlam nda en iyi ve fiyat anlam nda en uygun olan Hyundai Forklift'ti. Bununla beraber biz al m yapmadan önce yerinde test ettik ve ne kadar kullan fll oldu unu gördük. Servis anlam nda da oldukça iyi bir firma HMF; ne zaman ihtiyaç duyduysak an nda yan m zda oldular. Bir 4 tonluk bir de 7 tonluk iki tane Hyundai Forklift'imiz var. 7 ayd r s k nt yaflamad k. Sat fl sonras hizmetini de oldukça iyi veriyor HMF. Birebir iliflkilerde de oldukça iyiler. Hepsi bir araya gelince Hyundai almak kaç - n lmaz oldu. Bundan sonraki ihtiyaçlarda da tercihimiz HMF'den yana olacak. Haluk Öztekin MTU da iki seneden beri sat nalma sorumlusu olarak çal fl yor. Öztekin, 1980 do umlu ve bir k z var. Haluk Öztekin önemli olan n satmak de il hizmet etmek oldu unu vurgularken HMF'nin hizmetinden de son derece memnun oldu unu söylüyor. Forkliftleri kullanan operatörlerin de bilgi ve birikiminin üst düzeyde olmas - na özen gösterdiklerini söyleyen Öztekin, Burada herkes forklift kullanamaz. Operatör olacak kifliyi önce kursa gönderip ehliyetini ald r r z. Deneme sürelerinden sonra yeterli oldu una kanaat getirirsek makinay ona emanet ederiz. Forklift kullanmak çok zor de- il ama üzerinde tafl d motorun önemi büyük diyor. 08 <

9 Samsun'dan uzman bir inflaatç Firman zdan ve kendinizden bahseder misiniz? Hafriyatç l a ne zaman bafllad n z? Uzman Haz r Beton nflaat Müh. Mad. Nakl. San ve Tic. fiti. ad ile faaliyet gösteren firmam z Samsun merkezlidir. Ayr ca Zetekar nflaat - Yöre nflaat - Yurten nflaat ve Nizamettin Kaplan adlar ile de faaliyet gösteriyoruz. Firmam z 7 y ld r Türkiye'nin muhtelif yerlerinde hafriyatç l k ve taahhüt iflleri yap yor. Firma sahipleri olarak bizler ulaflt m z bu seviyeye çekirdekten yetiflerek geldik. Hafriyatç l n Samsun'daki durumundan bahseder misiniz? Samsun'un co rafi durumuna göre de iflen makina tercihleri var m? Samsun co rafi olarak engebeli ve meyilli araziler üzerine konufllanm fl bir flehir. Bu sebeple her türlü inflaat alan önemli bir hafriyat bölgesi durumunda. Samsun'da hafriyatlar teknik kadrolar elinde donan ml makinalar ile yap l yor. Zira hatal tercihler hem zaman kayb - na hem de maddi zararlara yol aç yor. Firmam z, Samsun'daki hafriyatlar nda üstün donan ml Hyundai makinalardan yüksek performansla verim elde ediyor. Uzman Haz r Beton ve nflaat, k sa zamanda çabuk yol alarak Samsun'un parlayan y ld z haline gelir. Markalaflmay ön planda tutarak yola ç kan Uzman nflaat firma sahibi Zekeriya Demir ve Nizamettin Kaplan ile HMFV ZYON okurlar için söylefltik. Makinalar n zda Hyundai'yi seçme nedenleriniz nelerdir? Kaç adet Hyundai makinan z var ve de hangi modelleri kullan yorsunuz? Hyundai makinay di erlerinden ay ran teknik özellikler nelerdir? En üst düzeyde ve kalitede üretim, bak m, onar m ve lojistik destek Hyundai'yi tercih etmemizdeki baz nedenler. Bununla beraber kullan m rahatl, performans, HMF'nin müflterilerinin her türlü ihtiyaçlar na aç k olmas, müflteri ihtiyaçlar n n alternatiflerle karfl lanmas, müflteri temsilcilerinin birebir ve s cak iliflkileri de bizim HMF'den yana tercih kullanmam zda etkili oldu. Firma olarak Hyundai fl Makinas park m z; Hyundai 210 LC-7, Hyundai 320 LC-7 ve Hyundai 250 LC-7'den olufluyor. Hyundai fl Makinalar n di erlerinden ay - ran en önemli teknik özellik ise yüksek güç performans d r. Hyundai fl Makinalar n n kullan m nda, operatör kabininin biraz daha ergonomik olmas, görüfl mesafesinin geniflletilerek pilot kabin tanzim edilmesi ve operatör koltuklar n n biraz daha rantabl olmas n n, üst düzey rahatl k sa layaca düflüncesindeyiz. HMF ile iliflkilerimiz üst düzeyde. Ald - m z hizmetten memnunuz. Samsun'da baflar l bir grafi iniz oldu unu duyduk. Bu baflar y nas l yakalad n z ve referans ifllerinden söz eder misiniz? Firmam z n baflar l bir grafik sergiledi inden bahsediliyorsa bu ya c s ndan bafl operatörüne, iflçisinden ustabafl s na, mühendisinden firma temsilcisine kadar bütün teknik kadro olarak önce ifl disiplinine maksimum riayet göstermemizdendir. Firmam z bir ifl yapaca - n taahhüt etti inde o iflin fizibilitesini, A r - Ge'sini ve süresini makro planlarla ele al r. Profesyonel teknik kadrosuyla, yüksek donan ml Hyundai fl Makinalar 'yla en zay f halkalar güçlendirerek mutlaka baflar y elde eder. Her türlü baflar m za Samsun Büyük fiehir Belediyesi SASK, Konya Büyük fiehir Belediyesi KOSK Genel Müdürlü ü, Samgaz, Karadeniz Bak r flletmeleri ve ismini sayamayaca m z birçok kurum tan kt r. Zira hizmet etti imiz her müflterimiz referans m zd r. Firma olarak misyonunuz ve vizyonunuz nedir? Piyasadaki meslektafllar n z sizi nas l tan rlar? Firmam z n misyonu, hizmette uluslararas standard yakalamas ve her bak mdan ç tay hergün yükselterek markalaflmas d r. Firmam z n vizyonu ise baflar s ndan söz ettir m e s i d i r. Yaflam n zda ifl d fl nda neler var? fl adamlar olarak bizlerin ifl d fl ndaki zamanlar çok k s tl d r. Bu k s tl zamanlar yönetmekte, ifl yönetimindeki baflar m z gösterebildi imizi maalesef söyleyemeyiz. En büyük zevkimiz ifllerimizi takdir eden tebessümleri görmektir. HMFV ZYON N SAN-HAZ RAN 2007 > 09

10 BAY LER M Z/Prokar Emin ad mlarla yola devam Bursa'da s radan bir adam olmak yerine, azimle çal flarak hep daha ilerisini isteyen HMF Bursa Bayisi Özgür Kartal bugün hedefine ulaflm fl bir flekilde çal flmalar n sürdürüyor. 10 <

11 1969 Bursa do umlu, Uluda Üniversitesi Mühendislik Fakültesi mezunu olan Kartal, okul bitiminden askerli e kadar geçen dönem içerisinde tekstilden kimyasala çeflitli ifllerde çal - fl r. Askerlik dönüflü HMF'nin daha önceki organizasyonlar ndan birinde çal flma karar al r ve 1 fiubat 1996'da sektörün içine girer. Bu sektöre girmeden önceki flüphelerini flöyle anlat yor Kartal; Birine makinay satt ktan sonra o kifli, tekrar makina almak için bana 10 sene sonra gelir diye düflünüyordum. Gelece i olmayan bir ifl olarak bak yordum. Ama sektörün içine girdikten sonra sistemin baflka türlü iflledi ini gördüm. fle ilk bafllad nda ürün satma iflinin kendisine göre olmad n düflünen ve iflin içine girince hayat n bir tiyatro sahnesi gibi oldu unu kabullenmesi gerekti ini kendine destur edinip ifline sar lan Kartal, dünden bugüne dönüp bakt nda meydana gelen geliflmelere inanam yor. Kendisinin Tamer Öztoygar ekolünden geldi ini söylüyor; onun yönlendirmesi, kendisine flekil vermesiyle bugünlere geldi ini anlat yor. Makina sat fl ndaki müflteri portföyünün nas l de ifliklik gösterdi ini ise flöyle anlat yor Kartal; Müflteri profili çok de iflken. Yeri geliyor vali ile, o ilin en büyük inflaat firmas yla, yeri geliyor ya c ustalar ve operatörlerle görüflüyoruz. O yüzden herkesin karfl s na farkl bir k l - a bürünerek ç kmak gerekiyor. Hiçbir ortalamas yok bizim müflteri profilinin. Ticari eti e uymayan davran fllarla karfl lafl yoruz. Baflkas çok srar etti deyip makinay ondan alabiliyorlar. Müflteriyle s cak temas n hiçbir zaman b - rak lmamas gerekti ini söyleyen Kartal, kendi bafl na makina almak istiyorum diye gelen müflterinin çok az oldu unu, müflteriyi gidip kendilerinin tavlamalar, makinay almak için ikna etmeleri gerekti ini söylüyor. ediyor. Ancak yönetici kadrosuna birini almas gerekirse tecrübeli birini almay tercih etti ini söylüyor. Makina sat fl n f r n nda ö renen Kartal, sat fl yaparken hiç y lm yor. Bir müflteri onu reddetse bile, e er o kiflide bir potansiyel görürse y llar dahi sürse peflini b rakm yor. Babas n n ifli gere i Bursa'da pek çok müteahhiti tan mas - na ra men ifle ilk bafllad nda, tüm bu tan d klar n ortadan kayboldu unu, t rnaklar yla kaz - yarak bu günlere geldi ini anlat yor. Ticaret yaparken risk alman n kaç n lmaz oldu unu söyleyen Kartal, ticaret yapman n insana çok farkl pencereler açabilece ini söylüyor. S e ktör de e rl e nd i rm es i fl makinalar sektöründe özellikle son 2 y ld r Türkiye, cumhuriyet döneminin alt n ça - n yafl yor.geçen sene itibariyle Türkiye dünyan n 6. büyük ifl makinas pazar durumunda. 2002'de tane makina satt m z zaman o çok iyi demekti. fiimdi Hyundai ile 1000'in üzerinde rakamlara ulafl yoruz. Bunu biri bize anlatsayd inanmazd k. Bu hayal bile de ildi bizim için krizinde Türkiye'de 10 kifli kalm flt k. Bugün flirketi bayilerle beraber toplasan tane çal flan vard r. nflaat sektörü son 2-3 senede parlayan sektör oldu. B u rs a ' d aki sat fl pot a ns iy el i Her bölgede sat fl n belli dönemlere yay ld n anlatan Kartal, Bursa'da makina sat fllar n n flantiyelerin aç lmas yla beraber Nisan ay nda bafllad n söylüyor. Önümüzdeki günlerde yap lacak seçim furyas n n kendilerini etkileyece- ini söyleyen Kartal, seçimden önceki iki hafta ile seçimden sonraki iki hafta herhangi bir sat fl olmayaca n düflündü ünü söyledi. Kendisini HMF ailesinin bir ferdi olarak gören Kartal, evli ve bir k z babas. flten arta kalan zamanlarda evinin bahçesinde vakit geçirmekten keyif al yor. Film seyretmeyi hobi olmaktan ç karm fl ve iyi bir koleksiyoner olmufl. Eski, yeni her türlü filmin yer ald arflivini, hafta sonlar ald filmlerle zenginlefltirmek en büyük keyiflerinden biri. leride politikaya at lmak gibi bir hedefi olan Kartal, flimdiki gibi ileride de baflar l olaca- a benziyor. Ve Prokar kur ul u r HMF bünyesinde çal flan Kartal, ifle ilk bafllad - günden beri akl nda olan kendi iflini kurma hevesiyle Haziran 2003'de HMF'nin bayisi olarak çal flma hayat na devam eder ve Prokar ad n verdi i bayisini kurar. Güney Marmara Bölgesi'nde (Çanakkale, Bal kesir, Bursa, Yalova, Bilecik, Eskiflehir, Kütahya) çal flan Kartal; bugünkü gibi kalabal k çal flma kadrolar - n n ifle ilk bafllad dönemlerde olmad n, her hafta bir flehri gezip kendine müflteri bulmaya çal flt n anlat yor. fiu anda 6 kifllik ekibiyle çal flan Kartal, sat fl eleman al rken tecrübesiz eleman al p, onu kendi kültürleri içinde e itmeyi, piyasaya göre flekillendirmeyi tercih HMFV ZYON N SAN-HAZ RAN 2007 > 11

12 FUAR KOMATEK'in gözdesi HMF oldu SADA Uzmanl k Fuarlar taraf ndan organize edilen ve MDER- fl Makinalar Distribütörleri ve malatç lar Birli i, OS AD-Ostim Sanayicileri ve fl Adamlar Derne i'nin kat l mlar ile düzenlenen KOMATEK Uluslararas fl ve nflaat Makina, Teknoloji ve Aletleri htisas Fuar, May s tarihleri aras nda Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleflti. Fuara 25 ülkeden yerli ve yabanc olmak üzere 450'den fazla firma kat ld. Bu firmalar n 300'den fazlas kapal alanda, 150'den fazlas aç k alanda sergileme yapt. Fuar n ziyaretçi profilini Türkiye'den ve komflu ülkelerden gelen üst düzey yöneticiler, devlet yetkilileri, DS, Karayollar gibi kamu kurulufllar, inflaat müteahhitleri, tafleronlar, yabanc temsilcilikler, üniversiteler oluflturdu. HMF Makina da Ankara Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleflen fuara, aç k alanda AC-30 numaral stand alan ile kat ld. HMF'nin stand ve sergi alan 1800 m 2 'ydi. ki katl standta 5 adet paletli ekskavatör, 1 adet lastik tekerlekli ekskavatör, 2 adet yükleyici, 3 adet Hyundai Mini Ekskavatör, 2 adet Hyundai SSL, 4 adet Hyundai Forklift, 3 adet Hydro Khan k r c ve 2 adet Atlet olmak üzere toplam 22 ürün sergilendi. Ayr ca stanbul Bayisi Gürtay Makina'n n Hyundai R450LC-7A'y kullanarak üretti i ve ad n da Gür-Kama olarak belirledikleri 1 adet paletli endüstriyel makinas sergilendi. 5 gün boy u nca pek çok özel flovun yer ald - HMF stand nda yap lan SMS kamp a ny a- s katk s ile de toplam 844 müflt eri kay t a lt na al nd. HMF fuar boy u nca etk i nl i kl er e ara verm eden çal flt. Befl gün boy u nc a stand alan n n yan nda kurd u u mini futb o l s ah as nda mini ser isi mak in al a rla turn uv a- lar düz e nl e ndi. Bunun yan s ra sms kamp a ny as yla bir çok hed iye sah i pl er ini buld u. F uar sür esi boy u nca cat ering ve dj perf o r- m a ns aral ks z devam etti. Fuar n dörd ü n- cü günü yap lan kokt e y lde Ritmpark' n canl perf o rm a ns yla e l enen kon u klar Brez i ly a- l ip akr ob at n n Hyund ai R500 üzer i nd e g e rç e kl e flt i rd i i nefes kesen göst er il er in i i zl ed il e r. 12 <

13 Hyundai Mini Road Show HMF Makina, 2007 senesinin ilk yar s nda, Hyundai Mini makinalar ile ilk kez bir demo program düzenledi Nisan 2007 tarihleri aras nda düzenlenen Hyundai Mini Road Show 2007 Anamur, Alanya, Fethiye ve Bodrum'da gerçekleflti. Buralarda yap lan demolarda 4 mini ekskavatör, 1 SSL ve 1 adet k r c müflterilerin be enisine sunuldu. Fethiye Bölgesi nde R110-7, Anamur'da R35-7, Bodrum'da R80-7, R110-7, HSL-7 ön plana ç kt. Alanya'da da di erlerinde oldu u gibi tüm ürün gruplar sergilendi. Müflterilerin Road Show'a ilgisi oldukça fazlayd. Gün boyunca devam eden showlar n ard ndan müflterilerin makinlar kullanma flans bulmas hoflnutlukla karfl - land. Demolar n yap ld yerlerde her akflam keyifli yemeklerle bir araya gelindi. HMFV ZYON N SAN-HAZ RAN 2007 > 13

14 SERV SLER M Z/Forksan Güvenin ad Forksan Forklift 2000 y l ndan beri forklift sat fl iflinde yer alan skender Kuruo lu, son bir y ld r HMF'nin Anadolu Yakas Yetkili Merkez Servisi olarak çal fl yor. Dürüstlü e, kaliteli ifl üretmeye her fleyden daha çok önem veren Forksan Forklift kendi yap s n gelifltirerek ilerlemeye devam ediyor. 14 <

15 1982 y l ndan beri sat fl iflinin içinde yer alan skender Kuruo lu, 2000 y l na kadar beyaz eflya, mobilya sektöründe çal flt ktan sonra 40 yafl nda bir arkadafl n n da yönlendirmesiyle Koçkaya firmas nda çal flmaya bafllar. 1,5 sene kadar burada sektörü ö renmek ad na bir staj dönemi geçirdi ini söyleyen Kuruo lu, geçen bu sürecin kendisini gelifltirmesi, eksik yanlar n görmesi aç s ndan çok büyük bir fayda sa lad n söylüyor. Hyundai'ye olan ba l l n da flöyle anlat yor; fiimdiye kadar Hyundai d fl nda baflka bir makinan n sat fl n yapmad m. Karfl l ks z bir gönül ba bu. Biraz tecrübe edindikten sonra kendi iflini kurma karar alan Kuruo lu, 2003'de Forksan Forklift'i kurar. Daha çok ikinci el Hyundai al m sat m yapar. Üç sene kadar tek bafl na çal flt ktan sonra 2006 y l nda HMF'nin servis olmas yönünde getirdi i teklifle ifllerini büyütme karar al r ve 2007 y l n n bafl nda orta- sa Bayrak ile Forksan LTD.'yi hayata geçirir. Bugün stanbul Anadolu Yakas, HMF Yetkili Servisi olarak ifl yapan Forksan Forklift, HMF'nin servisi olman n d fl nda HMF'nin forklift nakliye ifllerini de yap yor. fle ilk bafllad nda kafas nda servis açmak gibi bir plan olmayan Kuruo lu, bugün 6 kiflilik bir ekibiyle merkez servis olarak çal fl yor. Bu sektörde herkes para kazanabilir çinde bulunduklar sektörün çok bakir, herkesin para kazanabilece i, önü aç k bir sektör oldu unu söyleyen Kuruo lu, sektörde etik de erlere önem verilmesinin gereklili ine dikkat çekiyor. nsanlar n birbirlerine yalan söyleyerek ifllerini yürüttüklerinden yak nan Kuruo lu flöyle devam ediyor; Yalan söyleyen sat c sat c de ildir. nsanlar, sat - c n n do ruyu söylemesi gerekti ini alg layam yorlar. Yalan söylersen o ürünü ancak bir kere satabilirsin. Müflteri bir daha sana gelmez. Sektörde birbirini kötüleyen çok var. Bu kötü bir fley. Ama inan yorum ki do ru ifl yapanlar sayesinde sektör yavafl yavafl daha iyi bir hale gelecek. yi olan teflvik etmek gerek Her fleye olumlu bir gözle bakan, her zaman hakl n n yan nda olunmas gerekti ini söyleyen Kuruo lu; Ülkemizde haks z rekabet ola an hale gelmifl durumda diyor. Para kazanmaktan çok insan kazanman n önemli oldu u üzerinde duran Kuruo lu, dürüstlü ün her fleyden önde geldi ini, iyi hizmetin karfl l n n her zaman al naca n flöyle dile getiriyor; yi hizmet verirseniz kulaktan dolma bu yay lacakt r. Do ru davran rsan z karfl l n al rs n z. Hiçbir zaman kaybetmezsiniz. Hyundai Forklift lerde spesifik ar za y o k Hyundai, 7 seneden beri forklift olarak fiilen piyasada yer al yor. Hyundai marka de eri anlam nda düflünüldü ü zaman çok önemli bir markad r. Bugün Hakkari'deki bir insan Hyundai'yi bilir. diyerek Kuruo lu, Hyundai'nin marka de erine verdi i önemi dile getiriyor. Servis çok önemli Sat fl yaparken müflteri aç s ndan servisin iyi olmas n n, herhangi bir ar za olmas durumunda güvenilir servis oldu- unu bilmesinin çok önemli oldu unu söyleyen Kuruo lu sözlerine flöyle devam ediyor; HMF gibi, servisin önemli olmas gerekti ine inanan bir flirketle çal fl yoruz. HMF tüm birimlerin paralel olarak en iyiye do ru götürmesi gerekti- ini biliyor ve buna paralel olarak da bize her türlü deste i veriyor. HMF ile uyumlu bir çal flma içerisinde oldu unu söyleyen Kuruo lu, Forksan olarak ahlaki yap lar n n HMF ile uyufltu unu, tüm HMF çal flanlar yla aras - n n çok iyi oldu unu söylüyor. Makinan n sesi ninni gibi geliyor Forksan'da servis müdürü olarak çal - flan Kenan Karl da, Cumhuriyet Üniversitesi Motor Teknik mezunu ve 11 senedir bu mesle in içerisinde. Yapt klar iflin çok da kolay olmad n söyleyen Karl da, tamir etti i motorun sesini duyduktan sonra tüm yorgunlu unun kayboldu unu söylüyor. 4-5 senedir skender Kuruo lu ile tan flan Karl da, kendi iflini yaparken baflkas n n yan nda çal flmaya ikna olmas nda Kuruo lu'na duydu u güvenin çok etkili oldu- unu söylüyor. Hayat seviyorum 23 senedir evli olan Kuruo lu'nun 22 yafl nda bir k z var. Yaflamaktan büyük keyif ald n söyleyen Kuruo lu, haftasonlar do a gezileri yapmaktan çok hofllan yor. HMFV ZYON N SAN-HAZ RAN 2007 > 15

16 DEPARTMANLARIMIZ HMF fl Gelifltirme Departman Hizmet odakl çal fl yoruz Kuruldu undan bugüne baflar l grafi i ile göz dolduran HMF Makina tüm departmanlar yla birlikte uyum içinde çal fl yor. Tüm birimleriyle dirsek temas nda olan ve baflar l staretijiler üreterek HMF'ye katma de er sa layan fl Gelifltirme Departman Müdürü Serhad Taflk nmeriç ile HMF'nin kuruluflundan bugüne geçen süreci konufltuk. fl mak in as sekt ör üne geç ifl iniz nas l oldu? fl mak in as sekt ör üne çok sev erek geçt i m. A ktif sat fl faa l iy e tl er inin bu kadar yo un olarak gerç e kl e flt i i çok az sektör bul ab il i rs in i z. M ü flt er i yle tem as n ve iliflk il erin ön planda old u u ve sür e kli bir fleyl erin de i flt i i çok din a- mik bir sektör bu. D fl ar dan bak ld nda öyl e g ör ü nm em es ine ra men sekt örün din am i kl e- ri bir çok de i flk e nden etk il enir. Bu kadar yüksek mebl a l ar ve riskl eri yönl e nd i rd i in i z s e kt ö rler çok azd r. Dol ay s ylaher gün bir hey ecan vard r. Bun u nla birl i kte stres hay at n - z n bir parç as d r. Stresle bafla ç k ab i ld i in i z bu yana yapt m z çal flm al ar m zd r. Hyund ai m a rk as n ön plana ç k a rmak için var güc ü- m ü zle çal flt k. Sad ece bayi ve sat fl alty ap s - n n gel i flt ir i lm esi de il, dok üm a nt a sy o nd a n K ore ile kur ulan hassas iliflk il ere kadar her k on u yla u r a flmak ger e kl i ydi. Bunl ar n heps in i k sa sür ede bafl a rd m z söyl ey eb il irim. Yol a ç k a rken kur u ms a ll hed e fl emifl ve k sa sür ede bunu yak al am fl bir firma olarak do ru ifll eyen bir org an iz a syon ve görev da l ml ar n n o lm as ger ek iy o rdu. Zaman içinde flirk et i n m e vcut ifl hacm ini artt r acak proj el e rle ilg il e- n ecek, yeni ve spes ifik ürünl erin piy as aya suö lç üde uzun y llar zevkle çal fl ab il ec e iniz bir s e kt ö rdür. fl gel i flt i rme dep a r tm an n n ifl kaps am nd a n söz eder mis in i z? Ö yle zann ed iy orum ki HMF'nin ilk bord r olu çal fl an benim y l nda Kozy at a ofis im iz e y e rl e flt i im i zde 4-5 kifli ile bafll am flt k. O zaman fl Gel i flt i rme Dep a r tm an yoktu ama gel i flt ir i lm esi ger eken pek çok fley vard. K sa zam a ndaönemli ad mlar att m z ve gel i flm el e r k a yd e tt i im izi düfl ün üy orum. Belki de flu ank i g ör ev imin bana lay k gör ü lm esi o günl e rd e n 16 <

17 n u lm as nda kilit rol üstl en ecek bir dep a r tm a n i ht iy ac bel i rdi ve fl Gel i flt i rme Dep a r tm an kur u ldu. Hyund ai'nin yap s itib ar i yle büy üyen ve g en i fll eyen bir flirket. 15 sen elik geçm i flte inan lmaz bir büy üme söz kon usu. Birtak m yen i ü r ü nler gel iyor ve ürün çefl i tl il i i içer is i nd e özel ilgi göst er i lm esi ger eken ürünler oluy o r. B az ürünler büyük ifl mak in al ar ndan birtak m k u ll an m özell i kl eri ve müflt eri kitl esi itib ar i yl e a yr l yor. Bizim ifl gel i flt i rme olarak bir i nci ödev imiz bunl ar bulup ç k a rmak. Di er yand a n H y u nd ai gel ifl i rken yeni ürünler ç k ar ab il iy o r. Y eni ürünler bazen Hyund ai'nin hal ih az rd ak i ürün gam ile uyum içer is i nd e yken bazen de t am amen ayr bir ürün gr ubu olab il iyor. Bu yeni ürünl e rle ilg ili org an iz a syonve alt yap çal flm al ar da bu dep a r tman tar af ndan yap l y o r. Son olarak da HMF'nin iht iyaç duyd u u vey a p ot a ns iyel görd ü ü hedef ürünl eri sapt ay p, b u lmak ve firm aya kaz a nd rmak gör e vl er im i z i n bir baflka k sm n oluflt ur uy o r. Müflterilerinizin sizin markan za yönelik alg s n yönetmek sorumluluklar n z aras nda m? E lb e tte öyle Kul a ktan kul a a paz a rl ama y ll a rd r bizim yapt m z bir uyg ul ama. ns a nlar bild i i al flt ya da baflk as ndan ref erans ald fl e yl eri sat n almak ist iyor. Bu psik ol ojik bir iht i- y a çt r. Biz bu alg y da yön e tm eye çal fl y or u z. Ö z e l i kle de yeni ürünl e rde ref erans olm ad için çok daha hassas davr a nm an z ger ek iy o r. P az a rl ama dep a r tm an ile dirsek tem as nda olm an z, ilgi yar a tm an z ve bu ilg iyi de sat n a lm a d a vr an fl na çev i rm eniz ger ek iyor. Bunun yan n- da kendi org an iz a sy on un uzu ürüne inand r p s a tm aya teflvik etm eniz ger ek iyor. HMF çek i rdek bir kadr odan çok iyi n o kt al ara geldi. Bunda çal fl a nl ar n da pay b üyük. Siz dep a r tm an n z oluflt ur u rken ney e d i kkat ett in i z? Ö nc el i kle kifl inin iyi bir e itim ve geçm ifle sahip olm as ger ekir. Bu yetk i nl i kler iflini iyi yap - yor olm as n n gar a nt isi de il belki ama onl a r o lm ad zaman da iler ide zorluk çek eb il i rs i- niz. yi bir geçm ifli sad ece mesl eki anl a md a d e il, kifl isel anl a mda, hayat gör üflü ve sosy a l y afl a nt anl am nda da ar y orum. kinci olar a k d ürüst, özü sözü bir olan ins a nl a rla çal flm ay t e rcih ediy orum. Dep a r tman dört kifl ilik bir aile. Güv e nmek ist erim; kim ne yap yor diye par an oyak bir hal içinde olm ay tercih etm e m. Bir de çok fazla doymufl ins a nl a rla çal flm ay i st emem. Ben prensip olarak h zl ve agr e s- f i mdir. Buna daha yatk n, bir fleyler ö r e nm e- ye çab al ayan ins a nl a rla çal flm ay ist erim. Ark ad a fll ar m zla son der ece iyi bir iliflk imiz var. Ben de yön et ici olarak mant kl olm ay terc i h e d erim. fll eri ele al rken ölç ül eb il i rl i ine dikkat ederim. Ama duyg usal tar a fl ar m da var. A ile ort am nd a ym fl gibi çal flmak için duyg u- s a ll a da iht iyaç var. Benim dep a r tm an nd a ç kan iflin mük e mm ele yak n olm as ger ekir. fliniz gere i çok seyahat ediyorsunuz. Yurtd fl ndaki inflaat sektörü ile ülkemizdeki inflaat sektörünü de erlendirebilir misiniz? B i rkaç aç dan de e rl e nd ir il eb ilir. Pot a ns iyel olarak inan lmaz bir üst ü nl ü ü var ülk em izin. Biz i m 10 bin civ ar nda olan ifl mak in as paz ar taly a 30-40, Alm a nya'da bin sev iy el er i nd e. B u nlar art k doyg u nl a flm fl paz a rlar. Ülk em i zd e ifl mak in as kull an m n n yayg nl a flm as çok da e ski de i ldir. Co r afi alan olarak da onl a rd a n ü stün dur u md ay z. Ama onl a rda ifl güv e nl i i ve v er i ml ilik çok daha düz e nli yür üyor. Orada devl etin bel i rl ed i i ana pol it ik alar çerç ev es i nd e o t u rmufl bir sistem var. Hangi ifli ne kadar zam a nda yap ac a kl ar n ve ne kadar para kaz an a- c a kl ar n netl e flt i rm i fller. fl veren de ifli alan da a yn dur u mda. Ama ülk em i zde de iflik zam a n- l a rda dalg al a nm alar yafl an ab il iyor. Önümüzdeki dönemlerde yapmay düflündü ünüz projelerinizden söz e d e r m i s i n i z? fiu an ilk hed ef imiz sor u ml ul u unu üstl e nd i i- miz ürünl eri hed e fl ed i imiz nokt aya get i rm e k. Bu ürünler kendi bafl na ilerl ey eb ilir hale gel i n- c eye kadar tit i zl i kle üzer i ndeçal flm aya dev a m e d ec e iz. Mini ser is i nde yak al ad m z bafl ar - y bu sene de devam ett ir ec e iz. K r c da belli bir bafl ar y yak al ad k, bunu sürd ür ec e iz. Atlet ile 2006 y l nda y l n dist r ib ütör ödül ünü alm am z sa l ayan bafl ar y tekrar etmek ist iy o- ruz. Paz ara sun ul ab il ecek ürünl e rle ilg ili Hyund ai'ye geri bild ir i ml e rde bul un uy oruz. Bunl ar n d fl nda hedef sekt ö rler bel i rl eyip o yönde ilerl em eyi planl y oruz. Hyund ai'nin ürün çefl i tl il i i ile kes i flm eyen ürünl e rle ilg ili pazar araflt rm a- l ar yap y oruz. Böyl ece sekt örel çefl i tl il i i yak a- l am ay hed e fl iy oruz. HMF ail esi ile yafl ad n z ilginç bir an n z var m? lk Kore gez im i zde bizi inan lmaz güzel a rl a- d lar ve prest i jli bir yemek verd iler. Onlar için çok önemli san a tç lar geldi ve çok güzel progr a mlar yap ld. S ra yem e e geld i i nde ise suyun içinde yüzen bir tak m fleyler gör ü nce tüm h eyet bardan pat ates k z a r tm as yemek dur u- m u nda kald k. Hatta ben bara gitm e kte geç k al nca bana pat ates de kalm am flt. Türk i- ye'den gelen ark ad a fllar tüm pat at e sl eri bit i r- m i fll e rdi. Hiç unut amam o gün ü. Özel hay at n zda neler var? ki sen elik bir evl il i im var. Eflim ve ben hay at çok din amik yafl ayan ins a nl ar z. Bir arada geç ir eb i ld i imiz zaman maa l esef k s tl. Ber ab e r y a pm ay sevd i imiz ortak fley sey ahat. fieh i r d fl na ç km ay ya da flehir içinde k y da köfl e- de kalm fl yerl e rde vakit geç i rm eyi sev iy or u z. E kl emek ist ed i kl er in i z HMF az zam a nda çok önemli bafl ar l ara imz a a tt. Bu bafl ar da çal fl a nl ar m z n özv er ili çal flm al ar, emek ve al nt e rl er inin çok önemli bir p ay mevcut. Heps ine ayr ayr tefl e kkür ediy o- rum. Biz kend im izi bir hizmet dep a r tm an olarak gör üy oruz. Tüm ark ad a fll ar m z n bilg isi ve d e st e i ile sa l anan bu bafl ar da eme i geç e n h e rk ese bir kez daha tefl e kk ü rler. HMF fl Gelifltirme Departman Müdürü Serhad Taflk nmeriç fl makinas sevdal s Her sat fl ayr bir keyif, biz o heyecan yafl yoruz. Müflterinin yükünü de üzerimizde tafl r z ama sevmeden yap lacak bir ifl de ildir bizimkisi diyen Taflk nmeriç, ifl makinas sektörüyle bafllad ifl hayat na beyaz eflya ve tekstil sektörleriyle devam eder. fl makinas sevdas a r basar ve belli bir süre sonra ifl makinalar n n aras na geri döner. Serhad Taflk nmeriç TÜ Gemi nflaat Mühendisli i Bölümü mezunu. Daha sonra TÜ'de flletme master program n tamamlar. HMFV ZYON N SAN-HAZ RAN 2007 > 17

18 ÜRÜNLER M Z Hyundai Mini Ekskavatör ve Yükleyiciler büyük ifller baflar r Hyundai, Mini serisi ekskavatör ve yükleyiciler ile büyük ifller baflar yor. Hyundai mini ifl makinalar, büyük makinalar n çal flamayaca dar alanlarda, bina içlerinde, y k m ifllerinde, çevre düzenlemesinde, seralarda ve küçük ölçekli hafriyat ifllerinde verimi art r yor ve maliyetleri düflürüyor. Hyundai Mini Serisi Teknik Özellikler 4 silindirli, düflük emisyonlu, üstün Yanmar motor Yak t tüketimi ve eksoz emisyonu gelifltirilmifl Yanmar Yak t Enjeksiyon Pompas Manuel motor h z kontrolü De iflken hacimli çift eksenli pistonlu pompa Operatör rahatl için tasarlanm fl, db seviyesi minimize edilmifl rahat ve ferah kabin ROPS, TOPS ve FOPS Güvenlik Standartlar na Uygun Kabin Sonlu Elemanlar Metodu (FEM) ile özel olarak tasarlanm fl alt flasi, ba lant elemanlar ve kule dönüfl muhafazas Motor devri, motor su s cakl, yak t durumu, elektrik panellerinin vb. bilgilerin görüntülenebildi i kolay anlafl l r monitör Anti-restart fonksiyonu 18 <

19 Ç M ZDEN B R Ben bir küçük cezveyim köfle bucak gezmeyim 1950 Çank r Kurflunlu'da do an Harun Kibaro lu, 1966'da tornac olarak bafllar ifle. 20 sene bu ifli yapt ktan sonra, ifl makinalar n n yeni yeni Türkiye'ye girmeye bafllamas yla 1980'de bu ifle girer. 27 senedir makina tamiri yapan Kibaro lu bugün ne kadar marka makina varsa hepsini kullanabilece ini ve tamirini yapabilece ini söylüyor. Makina tamiri konusunda 27 y ll k bir tecrübesi olmas na ra men Kibaro lu kendisini hiçbir flekilde usta olarak konumland rm yor ve kimseye de usta dedirtmiyor. Bunun sebebini flöyle aç kl yor; Teknik her gün de ifliyor. Çünkü her gün farkl farkl problemler ç k yor. Her gün yeni bir fley ç kt ndan her fleyi bilmem mümkün de il. Verilen her e itime kat ld n söyleyen Kibaro lu, alaca e itimden tek bir fley bile ö renmenin kendisi için çok önemli oldu unu, yafl ilerledi diye ifli b rakmay hiçbir zaman düflünmedi- ini, kendini gelifltirmek ad na ö renmeye her zaman aç k oldu unu söylüyor. 1997'den beri HMF'de çal flan Kibaro lu; HMF'de ifle ilk bafllad nda farkl düzenekleri olan makinalar tamir etmeyi nas l ö rendi ini flöyle anlat yor; O zaman hem yeterince e itimler verilmiyordu hem de servisler ifli yeterince bilmiyorlard. Ben de makinay söke taka tamir etmeyi ö rendim. Biraz da kafan çal flt rd n zaman çözemeyece in hiçbir fley yok. Bugün teknoloji çok geliflmifl olmas na ra men ar zal olan makinalar bilgisayara ba lamadan ar zan n kayna n n ne oldu unu buluyor Kibaro lu. Bugüne kadar Kars d fl nda Türkiye'nin her yerine makina tamiri için giden Kibaro lu, acil ifl neredeyse hiç beklemeden arabas na atlay p gidiyor. Tüm alet tak m n yan nda tafl yan Kibaro lu, herhangi bir makinay tamir etmek için günlerce flehir d fl nda kalabildi ini, e er çözüm bulamazsa merkezdeki mühendislerden yard m istedi ini, onlar da çözemezse Kore'den yard m ald klar n anlat - yor. Ama Kibaro lu flunu eklemekten de geri kalm yor; Kafan dinç oldu u müddetçe çözemeyece im hiçbir problem yoktur. Çünkü sistem ayn sistem. Ancak kafan dalg nsa, tam olarak odaklanamad ndan aksakl - n nereden kaynakland n çözemeyebilirsin. Yapt iflin çok zor, a r bir ifl oldu unu ama makinay tamir ettikten sonra geriye yorgunluktan hiçbir iz kalmad n söylüyor Harun Kibaro lu. Ald m sertifikalar yan mda tafl yorum Kendi alan yla ilgili olan tüm e itimlere kat lmaya çal flt n söyleyen Kibaro lu, e itimlerin sonucunda almaya hak kazand sertifikalar n hepsini, tamire gitti i yerlerde soranlara gösterebilmek için arabas nda tafl yor. Bugüne kadar çok fazla usta yetifltiren Kibaro lu'nun 5 çocu u, 8 de torunu var. Hayat oldu u gibi kabullenip sa l k d - fl nda hiçbir fleyi kafaya takmamay ö rendi- ini söylüyor. Çok okuyan m, çok gezen mi bilir? derler ya; Harun Usta çok gezerek hayat ö renenlerden. Makina tamirine gitti i her yerde birbirinden farkl insanlarla karfl laflm fl bugüne kadar. Eline silah al p kovalayan ndan, mutlu olup ad na kuzu çevirtene kadar her türlüsünden insanla karfl laflm fl. Böyle olunca da herkesi oldu u gibi kabul etmeyi ö renen Kibaro lu, önümüzdeki y llarda da Hyundai fl Makinalar n tamir etmeye devam edecek. HMFV ZYON N SAN-HAZ RAN 2007 > 19

20 HMF UZUN YOLDA Bursa Türkiye'nin yeflil kenti: Ekonomik aç dan Türkiye'nin en geliflmifl illerinden biri olan Bursa do al ve tarihsel zenginlikleriyle de önem tafl r. Yüzölçümü km_ olan Bursa ili kuzeyde Marmara Denizi ve Yalova ili, kuzeydo uda Kocaeli ve Sakarya, do uda Bilecik, güneyde Kütahya ve Bal kesir illeri, bat da yine Bal kesir iliyle çevrilidir. Yap lan araflt rmalar Bursa yöresinin M.Ö. 4000'lerden beri çeflitli yerleflimlere sahne oldu unu gösterir. M.Ö aras nda Bitinya kral olan I. Prusias Bursa kentinin kurucusu olarak kabul edilir. Bursa ad n n da kentin o zamanki ad Prusa'dan kaynakland san l r. Özellikle 11. yüzy lda Selçuklular n sald r s na u rad ysa da 14. yüzy la de in Bizans yönetimi alt nda kalan Bursa, uzun çat flmalardan sonra 1326'da Orhan Bey fethinden sonra Osmanl lar n baflkenti olur. Bursa 1365'te Edirne'nin baflkent yap lmas na kadar bu durumunu korur. Bursa, stanbul'un Fethi'ne kadar Osmanl lar n en önemli merkezidir. Bursa yöresi 1900'lerin bafl nda Hüdavendigar Vilayeti'nin s n rlar içindedir. Kentin belediyesi 1877'de kurulur. Kurtulufl Savafl y llar nda çeflitli yörelerinde ayaklanmalar ç kan Bursa 8 Temmuz 1920'de Yunanl larca iflgal edilir; 11 Eylül 1922'de iflgalden kurtulur. Uluda ', kestane flekeri, Gemlik zeytini, Ulucamii, negöl Köftesi, kapl calar, skender kebab, türbeleri ile tam turizm merkezi olan yeflil kentimiz Bursa, birçok ünlü simay da ülkeye kazand rm fl. Sanat dünyas n n ünlü isimlerinden Zeki Müren, Müzeyyen Senar, Y ld r m Gürses, lhan rem ile sanat ve edebiyat dünyas ndan brahim Balaban, Nezihe Meriç, P nar Kür, smail Hakk Bursal bu nadide güzelli e sahip flehrimizde do mufl simalard r. Tabi bununla birlikte baflbakanl k ve cumhurbaflkanl ya m fl Celal Bayar da Bursa'n n önemli isimlerinden. Türkiye'nin ikinci büyük da ve k fl turizminin vazgeçilmez yerlerinden biri olan Uluda, Bursa'n n 32 kilometre güneyinde, karayolu ile Bursa'ya 40, havaalan na 60 dakikad r. Antik dönemde Olympos Misios ad yla tan - nan Uluda, Troya Savafl 'n tanr lar n izledi- i yer olarak ta mitolojideki yerini alm flt r metreye ulaflan doru u ile Bat Anadolu'nun en yüksek da d r. Ola anüstü tabii yap s, flora ve faunas n n zenginli i ile 1961 y l nda Milli Park ilan edilmifltir. Türkiye'nin en önemli K fl Sporlar ve k fl turizmi merkezidir. Kayak tesislerinin yeterlili i ile konaklama imkanlar Uluda n vazgeçilmez bir tatil yöresi olmas n sa lamaktad r. Yaz aylar nda kampç l k, trekking ve günübirlik piknik alan olarak yararlan lmas Uluda ' her mevsim çekici k lmaktad r. Uluda 20 Aral k - 20 Mart tarihleri aras nda 120 gün/y l süreli kayak mevsimine sahiptir. Merkezde 5 telesiyej, 7 teleski ve 1 adet teleferik vard r. Do as ve turistik çekim merkezlerinin yan s ra mutfa yla da dikkatleri üzerine çeken Bursa, skender Kebap, Kestane fiekeri, Pideli Köfte, negöl Köfte, Cant k, Su Böre i, Süt Helvas, Kemalpafla Tatl s denince akla gelen ilk beldemizdir. 20 <

Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur

Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur Ç NDEK LER HABERLER 8. Lojistik Zirvesi ndeydik Intermat Fuar

Detaylı

ANKOMAK 08 MARBLE 08. > Gürcistan ofisi pazar lideri. > Koçaslan Forklift: Herkes bayi ve servis hizmeti veremez! FUAR DAVET YEN Z HED YE!

ANKOMAK 08 MARBLE 08. > Gürcistan ofisi pazar lideri. > Koçaslan Forklift: Herkes bayi ve servis hizmeti veremez! FUAR DAVET YEN Z HED YE! Say : 8 2008/1 Bir HMF Makina dergisidir. Üç ayda bir yay mlan r. > Gürcistan ofisi pazar lideri > Koçaslan Forklift: Herkes bayi ve servis hizmeti veremez! > Görüfl Makina: Yedek parçada Hyundai dört

Detaylı

Hedefimiz global arena!

Hedefimiz global arena! Mart 2005 Say 324 ç i n d e k i l e r Vehbi Koç 2005 4 Kurucumuz Vehbi Koç u ölümünün 9 uncu y l nda sevgiyle and k Küresel Vizyon 8 Geleneksel hale gelen Anadolu Buluflmalar n n alt nc s Bursa da yap

Detaylı

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 09 2009 Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e TBMM Üstün Hizmet Ödülü Kale Ailesi nin Annesi Saadet Özgür han mefendiyi vefat n n birinci y l nda sayg ve sevgiyle

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat SAYI: 32 ARALIK 06 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat Befl modern üretim tesisi, genifl ürün gam, yayg n bayi a ve uzman personeli ile yal t m sektörünün devleri aras nda yer alan

Detaylı

ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER

ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER Nisan 2009 - Haziran 2010 Sunum Melih Bulu lhami F nd kç Medaim Yan k Ömer Bolat. Zeyd Gerçik Yakup Bilgin Koçal Haz rlayan Melih Torlak Redaksiyon Z. Tuba Kor Seyyid Hüseyin

Detaylı

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk.

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. Bankac l k ve Finans Bölümü 1996 mezunlar ndan Yi it Bulut, finans piyasalar n n nabz n tutan bir gazeteci

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

Yeni Mezunun fl Rehberi

Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi 2009 Yeni Mezunun fl Rehberi Genel Yay n Yönetmeni Didem Tekin Metin Yazar Neslihan Murado lu Ifl m Görsel Koordinatör Berna fienses çerik Yönetimi ve Görsel

Detaylı

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Önce kendimize inanmak, sonra da bu inanc n gereklerini yerine getirmek zorunday z! En uzun mesafe bir ilk ad mla, en büyük hedef

Detaylı

perder baflkandan 4 Kas m-aral k Selamet AYGÜN TPF Baflkan De erli Dostlar m,

perder baflkandan 4 Kas m-aral k Selamet AYGÜN TPF Baflkan De erli Dostlar m, baflkandan De erli Dostlar m, Yerli perakende sektörünün etkin ve öncü kurulufllar ndan olan federasyonumuz, Aral k ay nda gerçeklefltirilen 3. Ola an Genel Kurul da yeni yönetimini belirledi. Ülkemizin

Detaylı

CONTAINER. 2013 de 100 bin TEU hedefini aflt k. Gürbulak. Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k

CONTAINER. 2013 de 100 bin TEU hedefini aflt k. Gürbulak. Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k R CONTAINER Gürbulak Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k Gürbulak Nakliyat n Özel Ekidir Y l : 2014 Say : 3 2013 de 100 bin TEU hedefini aflt k ÖNSÖZ 3 Gürbulak Nakliyat Yönetim Kurulu Baflkan

Detaylı

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü BAfiLARKEN flimiz Gücümüz YEMEK! dedik ve sektöre ad m att k. H zla büyüdük, gelifltik ve alt yap m z oluflturduk. Yeni bir bafllang ç dedik ve ilk say m z sizlerle paylaflman n hakl gururunu yaflad k.

Detaylı

Genel Yönetmen Metin GÜLBAY. Görsel Yönetmen Murat KARA. Grafik & Tasar m Yavuz KARAKAfi. Editör Demet EY, Aysel SA IR

Genel Yönetmen Metin GÜLBAY. Görsel Yönetmen Murat KARA. Grafik & Tasar m Yavuz KARAKAfi. Editör Demet EY, Aysel SA IR Ç NDEK LER 6 PORTRE Aynur Bektafl: Çöpçü De Olsam, Bafl Olurdum! 10 ST L Zehra Çobanl Beyaz Döneminde 14 DEKORAKT F Kütahya Porselen den Y lbafl Seçenekleri 18 M MAR stanbul un Lüks Konut Kenti 22 MODA

Detaylı

Ortaklar m z Memi o lu Hafriyat sa Memi o lu. Servislerimiz Samsun Güv-Mak Makinalar. Markalar m z Motor ve hidrolik ya larda çözüm HMF Makina

Ortaklar m z Memi o lu Hafriyat sa Memi o lu. Servislerimiz Samsun Güv-Mak Makinalar. Markalar m z Motor ve hidrolik ya larda çözüm HMF Makina Ç NDEK LER Haberler Endüstriyel Ürünler Grubu na yeni bayi 6 Ortaklar m z Memi o lu Hafriyat sa Memi o lu 8 Gündem Logist Eurasia Fuar ve Uluslararas Makinalar Kongresi 10/11 Gündem Hyundai Makinalar Türkiye

Detaylı

TO MECL S ÜYES TAHS N AKYÜZ KASAPLARA SESLEND

TO MECL S ÜYES TAHS N AKYÜZ KASAPLARA SESLEND KASABIM stanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odas Yay n organ - Y l: 3, Say : 1 0 - EYLÜL 2 0 0 8 TO MECL S ÜYES TAHS N AKYÜZ KASAPLARA SESLEND : gelece iniz B RLEfi N için KAYARLAR GRUP ONURSAL BAfiKANI

Detaylı

bag lant Noktas b1 N SAN 2010 » TAYFUN ACARER: ÖZAL BANA YAKIN LG GÖSTERD kilometrede h zl tren istasyonu olacak B NAL

bag lant Noktas b1 N SAN 2010 » TAYFUN ACARER: ÖZAL BANA YAKIN LG GÖSTERD kilometrede h zl tren istasyonu olacak B NAL N bag b1 N SAN 2010 S:15 www.baglantinoktasi.org lant Noktas Ayl k Ulaflt rma ve letiflim Dergisi» TAYFUN ACARER: ÖZAL BANA YAKIN LG GÖSTERD Erbakan, Esenbo a y görünce flafl rd Nuray Demirer: YILDIRIM

Detaylı

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008 Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Merhaba, Teknolojik geliflmenin doru a ulaflt dünyam z n

Detaylı

Sektör Küçük Hesaplar Pefline Düflmemeli. Birçok Firmada Olmayan Standartlar Derindere de Var

Sektör Küçük Hesaplar Pefline Düflmemeli. Birçok Firmada Olmayan Standartlar Derindere de Var TÜM OTO K RALAMA KURULUfiLARI DERNE YAYIN ORGANI Say :41 Ekim 2008 Türkiye nin En Çok Satan Otomobili Yenilendi: Yeni Renault Symbol DRD Derindere Filo Kiralama Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Aytekinhan

Detaylı

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine...

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine... s.5 s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik Akman ile kurumun vizyonu üzerine... içindekiler 4 5 Bafllarken Vizyon 40 y ll k gönül ba... s.10 ODTÜ de dördüncü kez düzenlenen Yeni Fikirler Yeni fller yar flmas

Detaylı

Profesyonellerin günlük hayatta karfl laflt klar problemler akademisyenler için ilginç araflt rma konular na dönüflebiliyor.

Profesyonellerin günlük hayatta karfl laflt klar problemler akademisyenler için ilginç araflt rma konular na dönüflebiliyor. portre Profesyonellerin günlük hayatta karfl laflt klar problemler akademisyenler için ilginç araflt rma konular na dönüflebiliyor. flletme Fakültesi Dekan Yard mc s Doç. Dr. Asl han Altay Salih, akademik

Detaylı

HOROZ HOLD NG N SÜREL YAYINIDIR. ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR TEMMUZ 2010 SAYI 3

HOROZ HOLD NG N SÜREL YAYINIDIR. ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR TEMMUZ 2010 SAYI 3 HOROZ HOLD NG N SÜREL YAYINIDIR. ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR TEMMUZ 2010 SAYI 3 Baltıkların ncisi Riga Adana Sanayi Odası Baflkanı Ümit Özgümüfl'le Söylefli Rusya nın Horoz u, Horoz Lojistik CIS Yeflil sahalardan

Detaylı

MED-1: AFET KAPIYI ÇALMADAN TEKNOLOJ. FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir. >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA

MED-1: AFET KAPIYI ÇALMADAN TEKNOLOJ. FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir. >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA LER TEKNOLOJ TEKNOLOJ DERG OCAK - fiubat - MART 2009 SAYI: 02 FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir >SAVUNMA >B L fi M >TELEKOMÜN KASYON >MED KAL >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA >DEFNE,

Detaylı

De erli Dostlar m; BAfiKAN DAN. fieref Songör 02 PERDER. daha kal c ve uzun vadeli projeler gerçeklefltirmeliyiz.

De erli Dostlar m; BAfiKAN DAN. fieref Songör 02 PERDER. daha kal c ve uzun vadeli projeler gerçeklefltirmeliyiz. BAfiKAN DAN fieref Songör TPF Yönet m Kurulu Baflkan De erli Dostlar m; Bahar n bereketiyle canlan p renklenen tabiat gibi, ifl âleminde, perakendede, sanayide, ülkemizde ve tüm dünyada canlanma vaktinin

Detaylı

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve Temmuz-A ustos-eylül 2008 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 1 Say : 1 Çevre Bilinci Art yor Türkiye nin Marka De eri Dimes Etkili Diyet ve Kahvalt Sedef Kabafl Türkiye nin ilk ve tek Ayva Nektar içindekiler

Detaylı

De erli Dostlar m; BAfiKAN DAN. fieref Songör 02 PERDER

De erli Dostlar m; BAfiKAN DAN. fieref Songör 02 PERDER BAfiKAN DAN fieref Songör TPF Yönet m Kurulu Baflkan De erli Dostlar m; Baharla birlikte uyanan tabiat beraberinde bizlere canl l k ve mutluluk getirmifltir. Ülkemize de bolluk ve bereket getirmesini dileyerek,

Detaylı

Formula 1 TM rüzgar gibi geçti

Formula 1 TM rüzgar gibi geçti EK M 2007 SAYI: 05 Formula 1 TM rüzgar gibi geçti Bridgestone un tek lastik sa lay c s oldu u Formula 1 TM Dünya fiampiyonas 'nda sezonun 12. yar fl Ferrari pilotu Brezilyal Felipe Massa n n birincili

Detaylı

Hissedar. Likidite. küresel tura. devam ediyor OTOMOT V: REKORTMEN SEKTÖRÜN 2011 PROJEKS YONU BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI

Hissedar. Likidite. küresel tura. devam ediyor OTOMOT V: REKORTMEN SEKTÖRÜN 2011 PROJEKS YONU BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI Temel Kotil: YEN HATLAR AÇMAYA DEVAM Nevzat Öztangut: GÜNDEM M Z YATIRIMCI E T M Özlem Denizmen: BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI Hissedar YATIRIMCI L fik LER DERNE N N YAYINIDIR www.tuyid.org - SAYI

Detaylı