> Hyundai Mini Road Show > KOMATEK'in gözdesi HMF oldu > Sanayi motorunda tekeliz > Güvenin ad Forksan Forklift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "> Hyundai Mini Road Show > KOMATEK'in gözdesi HMF oldu > Sanayi motorunda tekeliz > Güvenin ad Forksan Forklift"

Transkript

1 > Hyundai Mini Road Show > KOMATEK'in gözdesi HMF oldu > Sanayi motorunda tekeliz > Güvenin ad Forksan Forklift

2

3

4 Ç NDEK LER HABERLER Hyundai Avrupa Bauma'ya damgas n vurdu MÜfiTER LER M Z Sanayi motorunda tekeliz MÜfiTER LER M Z Samsun'da uzman bir inflaatç 07 > 08 > 09 > BAY LER M Z Emin ad mlarla yola devam FUAR KOMATEK'in gözdesi HMF oldu Hyundai Mini Road Show SERV SLER M Z Güvenin ad Forksan Forklift 10 > 12 > 14 > DEPARTMANLARIMIZ HMF fl Gelifltirme Departman Hizmet odakl çal fl yoruz HMF UZUN YOLDA Türkiye'nin yeflil kenti: Bursa AKTÜEL Kwanglim'in dilinden: K r c d r benim ad m, engel tan mam, k rar m 16 > 20 > 21 > HMF MAK NA VE SERV S SAN. VE T C A.fi. Yayg n süreli yay n Üç ayda bir yay mlan r. Bu dergide yay nlanan haber, foto raf ve yaz lar izin al nmadan kaynak gösterilerek dahi kullan lamaz. Tipografik hatalar ba lay c unsur teflkil etmez. mtiyaz Sahibi Tamer Öztoygar HMF Makina ve Servis San. ve Tic. A.fi. Esentepe Mah. E-5 Yan Yol Üzeri No: Kartal- stanbul Sorumlu Yaz flleri Müdürü Reyhan U urlu Yücel HMF Makina ve Servis San. ve Tic. A.fi. Esentepe Mah. E-5 Yan Yol Üzeri No: Kartal- stanbul Yay n Kurulu Ömer Uzun, Serhad Taflk nmeriç, H.Nüzhet Gökberk, Sinan K rgül, Bora Ça larcan, Elvan Küçükdemiral, P nar Topkaya Yönetim Adresi HMF Makina ve Servis San. ve Tic. A.fi. Esentepe Mah. E-5 Yan Yol Üzeri No: Kartal- stanbul Tel: (Pbx) Faks: Yap m Rota Yay n, Yap m, Tan t m Tic. Ltd. fiti. Prof. N. Mazhar Ökten Sok. No.1 Rota Binas fiiflli- stanbul Tel: Faks: Yaz flleri Cihan Ald k Günefl Yenal Duygu Uz Koronel Görsel Uygulama Yasemin Can Yavuz Karakafl Bask Tarihi Temmuz Bask Tor Ofset Tor Ofset San. Tic. Ltd. fiti. mam Çeflme Caddesi No: 26/2 Ayaza a fiiflli- stanbul Tel: (PBX) Da t m HMF MAK NA VE SERV S SAN. VE T C. A.fi.

5 BAfiYAZI HMF h zl ad mlarla ilerliyor M e r h a b a, 2007 y l n n ilk yar s n geride b rakt m z flu günlerde Türkiye'nin siyasi ve ekonomik gündemi ile ilgili haraketli bir döneme giriyoruz. Fuar, ürün demolar ve organizasyonlar ile dopdolu bir üç ay geçirdik. Gündemimizde biriken birçok konu ve konu u bu kapsaml say m zda sizlerle buluflturmak istedik. Geçen sene Hyundai ve Atlet markalar m zla ald m z ödüllere bir yenisi daha eklendi. Distribütörlü ünü baflar yla yürüttü ümüz k r c markam z Kwanglim-Hydro Khan ile en baflar l distribütör ödülüne lay k görüldük. Türkiye ifl makinalar pazar nda büyüyen segment Mini Ekskavatör Grubu'nda yer alan Hyundai Mini makinalar m zla ilk Road Show organizasyonumuzu gerçeklefltirdik. Hemen arkas ndan sektörümüzün en önemli fuar Komatek Fuar 'nda markalar m z, yeni ürünlerimiz ve showlar - m zla fuar n gözdesi olduk. Geçen sene Hyundai ve Atlet markalar m zla ald m z ödüllere bir yenisi daha eklendi. Distribütörlü ünü baflar yla yürüttü ümüz k r c markam z Kwanglim-Hydro Khan ile en baflar l distribütör ödülüne lay k görüldük. Müflterilerimizle söylefliler köflemizin bu say daki ilk ziyaretini MTU Motor'dan Enis Alt ndafl ve Haluk Öztekin ile gerçeklefltirdik. MTU'nun müflteri yaklafl m n ve kalite politikas n keyifle dinledik. Di er söylefli konu umuz ise Samsun'dan Uzman Haz r Beton'dan Zekeriya Demir. Kendileri ile Hyundai ürünleri tercih etme ve baflar l çal flmalar üzerine bir söylefli gerçeklefltirdik. Bayilerimizi tan tt m z köflemizin 6. say konu u Bursa bayimiz Prokar. Bayilerimiz sayfalar nda Özgür Bey'in ifl azmini ve Prokar ekibini yak ndan tan ma imkan bulacaks n z. HMF Uzun Yolda köflemizde de bu say m zda Bursa ilimizi ele ald k. stanbul Anadolu Yakas Forklift Servisimiz Forksan bu say m z n servis konu u. skender Bey'in forklift ifline bafllang c n ve hizmet anlay fl n bu sat rlarda okuyabilirsiniz. HMF çal flanlar m z n her say da oldu u gibi sizlere tan tmaya devam ediyoruz. Departmanlar - m z köflesinde HMF'nin kuruluflundan beri görev yapan Serhad Taflk nmeriç ve fl Gelifltirme Departman n tan ma imkan bulacaks n z. çimizden biri köflemizde ise uzun y llard r bizle birikte çal flan Harun Kibaro lu'nu ve ustal n n s rlar n ö reneceksiniz. Yeni say m zda buluflmak üzere hepinize güneflli, bol kazançl günler dilerim. S a y g l a r m l a, T amer Özt o yg a r Genel Müdür HMFV ZYON N SAN-HAZ RAN 2007 > 05

6 HABERLER HMF ve OM Mühendislik el ele fl makinas sektörünün lider firmas HMF Makina, ülke çap nda ataflman tedari i sa layan OM Mühendislik ile iflbirli i yapt. Bu iflbirli i sonucunda iki firman n ortak bir broflürü yay nland. Bu çal flma Türkiye'de tüm bölge ve bayilere da t ld. E itimler aral ks z devam ediyor HMF Makina kuruldu u günden bu yana gerek kurumsal yap s gerekse pazarlama stratejileriyle göz dolduruyor. Sat fllar n n ard ndaki baflar da tabii ki ciddi bir ekip çal flmas ve devaml olarak verilen e itimlerde yat yor. Bayilere, servislere ve sat fl sorumlular na yönelik bu e itimler HMF Makina bünyesinde bir süreklilik fleklinde devam ediyor. Mart ve May s aylar nda HMF E itim Salonu'nda gerçekleflen Seçilmifl Öncelikler/Zaman Yönetimi nin yan s ra Cummins e itimi de Nisan tarihleri aras nda gerçekleflti. E itime yetkili servisler ile Sat fl Sonras Hizmet ekibi kat ld. E itimin ikinci aya Haziran tarihleri aras nda gerç e k l e fl t i r i l d i. TUB L e sponsor olduk HMF, Turizm Gençlik Klubü ve Halk Bilimleri Araflt rma Derne i ne sponsor oldu y l nda kurulan dernek, halk kültürünü araflt rma ve tan tmak amac yla kuruldu. Kültür Bakanl 'n n organize etti i uluslararas halkoyunlar yar flmalar nda TUB L ülkemizi baflar yla temsil ediyor y l Dünya kincili i ve 1990 y l Dünya Birincili i ödülünü Türkiye'ye getiren TUB L'de ülkemizin 14 yöresinin halk oyunlar derlenerek temsil ediliyor. HMF de ödüllerin arkas kesilmiyor Hyundai fl Makinalar, Atlet Depo çi Ekipmanlar n n yan s ra 1998'de Kore'de kurulan Kwanglim firmas n n üretti i Hydro Khan marka Hidrolik k - r c lar distribütörlü ünü yapan HMF Makina 2006 senesinde 60 ülke aras ndan birinci seçildi. Gösterdi i üstün performanstan dolay HMF makinaya anlaml bir plaket verildi. 06 <

7 HMF Kayseri'de göz doldurdu Kayseri Endüstri Fuarlar 2007, 5-8 Nisan 2007 tarihlerinde Kayseri Dünya Ticaret Merkezi'nde düzenlendi. Kayseri, ülke ekonomisinde ki önemli konumunu Kayseri Fuarlar arac l ile tüm Türkiye'ye yeniden vurgulad. Baflta merkez ve çevre iller olmak üzere; stanbul, Ankara, zmir ve tüm Türkiye'nin her yan ndan ve yurtd fl ndan kat l mc ve ziyaretçi alan Kayseri Fuarlar ; yo un ticari ba lant lar n yap ld bir platform oluflturuyor. Ülkemizin en büyük organize sanayi bölgelerinden biri olan Kayseri'de organize edilen ENDÜSTR & ELETEX FUARI, sanayiye yönelik tüm ürünlerin tan t ld, sektörün önde gelen firmalar ile sanayi kurulufllar n n bir araya geldi i, ilgili sektörlerin Anadolu'daki en büyük fuar oldu. HMF Makina, ENDÜSTR & ELETEX FUA- RI'na, aç k alanda 156 m 2 'lik bir alanda kat ld. Yerel fuarlar için yap lan özel portatif bir standla fuara kat lan HMF, 1 Hyundai Paletli Ekskavatör, 1 Hyundai Mini Ekskavatör, 2 Hyundai Forklift ve 3 adet Atlet stif Arac sergiledi. Kayseri'deki at l mlar yla dikkat çeken HMF yetkilileri fuar sonras nda müflterilerine Grand Eras Oteli'nde yemek verdi. Hyundai Avrupa Bauma ya damgas n vurdu Hyundai fl Makinalar Nisan tarihleri aras Münih'te düzenlenen ve sektörün kalbinin att fuar Bauma 2007'deydi. 48 ülkeden 2800 firman n kat ld organizasyonda firmalar kendi ürünlerini gösterirken 160 ülkeden 540 bini aflk n ziyaretçi, fuarda yer ald. Hyundai Avrupa Bauma Fuar 'na 4500 m 2 'lik alanda kat ld. fl makinalar ve endüstriyel ürün grubundaki modellerinden toplam 32 ürün sergiledi. Fuarda ayr ca 80 tonluk yeni ekskavatör modelinin lansman yap ld. Hollywood temas n n ifllendi i stantta show ve ürün demolar müflterilerin büyük ilgi oda oldu. Teknolojinin avantajlar n n kullan ld Hyundai'nin makinalarda kulland yeni Tier 3 motor, yenilenmifl fonksiyonlar ve konforlu iflletme sistemiyle ziyaretçilerin ilgisiyle karfl laflt. Hyundai Avrupa, Avrupal flirket MX1 Motocross Dünya fiampiyonlu uyla bir sponsorluk anlaflmas yaparak flirketin marka imaj n spor sponsorlu u ile yeniledi. Bauma Fuar nda büyük bir ç k fl yapan Hyundai sadece kalitesini tan tmakla kalmad ayr ca Do u ve Bat Avrupa'da yeni müflteriler gelifltirdi. Gümüflhaneliler e HMF dostlu u GÜYAD' n geleneksel 'Gümüflhaneliler fiöleni' oldukça coflkulu geçti. Haldun Alagafl Spor Salonu'nu t kl m t kl m dolduran hemflehriler, birlik ve beraberlik örne i sergilediler. Gümüflhaneli bürokrat, siyaset, spor ve ifl dünyas, sivil toplum kuruluflu temsilcileri ve hafriyatç lar n yo unlukta oldu u gecedeki yo un kat l m ve sanatç lar büyük yank uyand rd. Geleneksel flölenin sürpriz konu u ise smail Türüt'tü. Bu muhteflem gecenin sponsorlar aras nda HMF Makina da yerini ald. Van Servisi hizmete girdi HMF Diyarbak r Bayisi Nett Makina'n n alt servisi olarak hizmete giren Van Servisi VANMK 14 Nisan'da 2007'de resmi aç l fl n gerçeklefltirdi. HMF Genel Merkez de Van servisinin aç l fl nda kendilerine destek verdi. Gündüz gerçekleflen servis aç l fl - n n ard ndan müflteriler için yemek program organize edildi. HMFV ZYON N SAN-HAZ RAN 2007 > 07

8 MÜfiTER LER M Z Sanayi motorunda tekeliz MTU Motor Türbin Sanayi, Alman menfleli sanayi tipi motor üretimi yapan bir firma. Dünya üzerinde 88 ülkede konufllanan MTU'nun Türkiye aya 1986 y l nda Tuzla'da bir irtibat bürosu kurarak faaliyetlerine bafllam fl. Bugün Had mköy'deki devasa fabrikalar nda montaj ve servis hizmeti veren MTU, gemi motoru, tank motoru ve yer alt cevheri araflt rmlar nda kullan lan dev kamyonlar n ve vinçlerin motor üretimlerini yap yor. MTU'yu Türkiye'deki rakiplerinden ay ran en önemli özellik ise kombine hizmet veriyor olmas. Bu konuda HMFV ZYON'a aç klamalarda bulunan firma yetkilisi Enis Alt ndafl ve Haluk Öztekin Sanayi tipi motor piyasas nda tekeliz. Bizimle beraber bu kategoride ifllem yapan baflka bir firma yok. Sadece sektörel olarak bizim ifllem yapt - m z jeneratör konusunda rakiplerimiz var ya da gemi tarz nda verdi imiz motorlarda rakiplerimiz var. Ama onlar sadece bu ifli yap yorlar. Yani jenaratörü üreten firmalar var, bunlar n motorlar n da haricen al yorlar. Biz jenaratörü ve de motoru üretiyoruz. Marinde ise gemi ya da yat üretimi yapan firmalar da motorlar n bizden al rlar diyorlar. MTU'nun Türkiye'deki müflterilerinden en önemlisi DO. fiu anda 126 gemi üzerinde MTU motorlar bulunuyor. Bununla beraber askeriyede ve Devlet Demir Yollar 'n n h zl trenlerinde de MTU motorlar yer al yor. MTU, 100 çal flan ile Türkiye'de, Ortado u'da ve Türki Cumhuriyetlerde yerinde servis hizmeti vererek fark n ortaya koyuyor. Çal flanlar n n ve idari kadrosunun düzenli olarak e itimlere tabi tutulmas ve devaml olarak geliflmeleri takip etmesi de bu konuda ne kadar iddial olduklar n ortaya koyuyor. MTU'nun sektördeki baflar s n ortaya koyan bir di er özellik de kusursuz hizmete odaklanm fl olmas. Türkiye'nin neresinde olursa olsun teknik servis hizmetini ayn gün içerisinde gerçeklefltirebiliyor. Almanya'dan getirilmesi gereken bir yedek parça olsa dahi bir gün içerisinde parçan n tedarik edilmesi ve ar zan n onar lmas sa lan yor. MTU Had mköy tesislerinde bulunan devasa fabrikalar nda yap lan test uygulamalar ile Türkiye'de eflsiz bir hizmet sunuyor. Daimler Chrysler çat s alt nda hizmet veren MTU, bugün A Tognum Group Company organizasyonu içerisindeki üretici firmalardan birisi. Türkiye'de özellikle devlet kademesi- ne önemli ifller yap yor. Hedefleri aras nda tank projesi, deniz alt projesi, Kocaeli Büyükflehir Belediyesi ile deniz otobüsü projesi, Bursa Büyükflehir Belediyesi ile deniz otobüsü projeleri var. Felsefesini mutlak müflteri memnuniyeti olarak belirleyen MTU'nun Sat nalma Sorumlusu Haluk Öztekin, fabrika içerisinde motorlar n yerlerinden kald r lmas ve yerlerine konulmas amac yla forklifte ihtiyaç duyduklar n ve bu ihtiyac da HMF ile yapt klar anlaflma ile Hyundai'yi tercih ettiklerini söylüyor. Rakipler olmas na karfl l k tercihlerinin Hyundai'den yana olmas n bak n nas l aç kl yor: Kaliteyi ucuza almak benim birincil vazifem. Forklift al mlar n yapmadan önce uzun bir araflt rma yapt m. Estetik olarak en güzel, kalite anlam nda en iyi ve fiyat anlam nda en uygun olan Hyundai Forklift'ti. Bununla beraber biz al m yapmadan önce yerinde test ettik ve ne kadar kullan fll oldu unu gördük. Servis anlam nda da oldukça iyi bir firma HMF; ne zaman ihtiyaç duyduysak an nda yan m zda oldular. Bir 4 tonluk bir de 7 tonluk iki tane Hyundai Forklift'imiz var. 7 ayd r s k nt yaflamad k. Sat fl sonras hizmetini de oldukça iyi veriyor HMF. Birebir iliflkilerde de oldukça iyiler. Hepsi bir araya gelince Hyundai almak kaç - n lmaz oldu. Bundan sonraki ihtiyaçlarda da tercihimiz HMF'den yana olacak. Haluk Öztekin MTU da iki seneden beri sat nalma sorumlusu olarak çal fl yor. Öztekin, 1980 do umlu ve bir k z var. Haluk Öztekin önemli olan n satmak de il hizmet etmek oldu unu vurgularken HMF'nin hizmetinden de son derece memnun oldu unu söylüyor. Forkliftleri kullanan operatörlerin de bilgi ve birikiminin üst düzeyde olmas - na özen gösterdiklerini söyleyen Öztekin, Burada herkes forklift kullanamaz. Operatör olacak kifliyi önce kursa gönderip ehliyetini ald r r z. Deneme sürelerinden sonra yeterli oldu una kanaat getirirsek makinay ona emanet ederiz. Forklift kullanmak çok zor de- il ama üzerinde tafl d motorun önemi büyük diyor. 08 <

9 Samsun'dan uzman bir inflaatç Firman zdan ve kendinizden bahseder misiniz? Hafriyatç l a ne zaman bafllad n z? Uzman Haz r Beton nflaat Müh. Mad. Nakl. San ve Tic. fiti. ad ile faaliyet gösteren firmam z Samsun merkezlidir. Ayr ca Zetekar nflaat - Yöre nflaat - Yurten nflaat ve Nizamettin Kaplan adlar ile de faaliyet gösteriyoruz. Firmam z 7 y ld r Türkiye'nin muhtelif yerlerinde hafriyatç l k ve taahhüt iflleri yap yor. Firma sahipleri olarak bizler ulaflt m z bu seviyeye çekirdekten yetiflerek geldik. Hafriyatç l n Samsun'daki durumundan bahseder misiniz? Samsun'un co rafi durumuna göre de iflen makina tercihleri var m? Samsun co rafi olarak engebeli ve meyilli araziler üzerine konufllanm fl bir flehir. Bu sebeple her türlü inflaat alan önemli bir hafriyat bölgesi durumunda. Samsun'da hafriyatlar teknik kadrolar elinde donan ml makinalar ile yap l yor. Zira hatal tercihler hem zaman kayb - na hem de maddi zararlara yol aç yor. Firmam z, Samsun'daki hafriyatlar nda üstün donan ml Hyundai makinalardan yüksek performansla verim elde ediyor. Uzman Haz r Beton ve nflaat, k sa zamanda çabuk yol alarak Samsun'un parlayan y ld z haline gelir. Markalaflmay ön planda tutarak yola ç kan Uzman nflaat firma sahibi Zekeriya Demir ve Nizamettin Kaplan ile HMFV ZYON okurlar için söylefltik. Makinalar n zda Hyundai'yi seçme nedenleriniz nelerdir? Kaç adet Hyundai makinan z var ve de hangi modelleri kullan yorsunuz? Hyundai makinay di erlerinden ay ran teknik özellikler nelerdir? En üst düzeyde ve kalitede üretim, bak m, onar m ve lojistik destek Hyundai'yi tercih etmemizdeki baz nedenler. Bununla beraber kullan m rahatl, performans, HMF'nin müflterilerinin her türlü ihtiyaçlar na aç k olmas, müflteri ihtiyaçlar n n alternatiflerle karfl lanmas, müflteri temsilcilerinin birebir ve s cak iliflkileri de bizim HMF'den yana tercih kullanmam zda etkili oldu. Firma olarak Hyundai fl Makinas park m z; Hyundai 210 LC-7, Hyundai 320 LC-7 ve Hyundai 250 LC-7'den olufluyor. Hyundai fl Makinalar n di erlerinden ay - ran en önemli teknik özellik ise yüksek güç performans d r. Hyundai fl Makinalar n n kullan m nda, operatör kabininin biraz daha ergonomik olmas, görüfl mesafesinin geniflletilerek pilot kabin tanzim edilmesi ve operatör koltuklar n n biraz daha rantabl olmas n n, üst düzey rahatl k sa layaca düflüncesindeyiz. HMF ile iliflkilerimiz üst düzeyde. Ald - m z hizmetten memnunuz. Samsun'da baflar l bir grafi iniz oldu unu duyduk. Bu baflar y nas l yakalad n z ve referans ifllerinden söz eder misiniz? Firmam z n baflar l bir grafik sergiledi inden bahsediliyorsa bu ya c s ndan bafl operatörüne, iflçisinden ustabafl s na, mühendisinden firma temsilcisine kadar bütün teknik kadro olarak önce ifl disiplinine maksimum riayet göstermemizdendir. Firmam z bir ifl yapaca - n taahhüt etti inde o iflin fizibilitesini, A r - Ge'sini ve süresini makro planlarla ele al r. Profesyonel teknik kadrosuyla, yüksek donan ml Hyundai fl Makinalar 'yla en zay f halkalar güçlendirerek mutlaka baflar y elde eder. Her türlü baflar m za Samsun Büyük fiehir Belediyesi SASK, Konya Büyük fiehir Belediyesi KOSK Genel Müdürlü ü, Samgaz, Karadeniz Bak r flletmeleri ve ismini sayamayaca m z birçok kurum tan kt r. Zira hizmet etti imiz her müflterimiz referans m zd r. Firma olarak misyonunuz ve vizyonunuz nedir? Piyasadaki meslektafllar n z sizi nas l tan rlar? Firmam z n misyonu, hizmette uluslararas standard yakalamas ve her bak mdan ç tay hergün yükselterek markalaflmas d r. Firmam z n vizyonu ise baflar s ndan söz ettir m e s i d i r. Yaflam n zda ifl d fl nda neler var? fl adamlar olarak bizlerin ifl d fl ndaki zamanlar çok k s tl d r. Bu k s tl zamanlar yönetmekte, ifl yönetimindeki baflar m z gösterebildi imizi maalesef söyleyemeyiz. En büyük zevkimiz ifllerimizi takdir eden tebessümleri görmektir. HMFV ZYON N SAN-HAZ RAN 2007 > 09

10 BAY LER M Z/Prokar Emin ad mlarla yola devam Bursa'da s radan bir adam olmak yerine, azimle çal flarak hep daha ilerisini isteyen HMF Bursa Bayisi Özgür Kartal bugün hedefine ulaflm fl bir flekilde çal flmalar n sürdürüyor. 10 <

11 1969 Bursa do umlu, Uluda Üniversitesi Mühendislik Fakültesi mezunu olan Kartal, okul bitiminden askerli e kadar geçen dönem içerisinde tekstilden kimyasala çeflitli ifllerde çal - fl r. Askerlik dönüflü HMF'nin daha önceki organizasyonlar ndan birinde çal flma karar al r ve 1 fiubat 1996'da sektörün içine girer. Bu sektöre girmeden önceki flüphelerini flöyle anlat yor Kartal; Birine makinay satt ktan sonra o kifli, tekrar makina almak için bana 10 sene sonra gelir diye düflünüyordum. Gelece i olmayan bir ifl olarak bak yordum. Ama sektörün içine girdikten sonra sistemin baflka türlü iflledi ini gördüm. fle ilk bafllad nda ürün satma iflinin kendisine göre olmad n düflünen ve iflin içine girince hayat n bir tiyatro sahnesi gibi oldu unu kabullenmesi gerekti ini kendine destur edinip ifline sar lan Kartal, dünden bugüne dönüp bakt nda meydana gelen geliflmelere inanam yor. Kendisinin Tamer Öztoygar ekolünden geldi ini söylüyor; onun yönlendirmesi, kendisine flekil vermesiyle bugünlere geldi ini anlat yor. Makina sat fl ndaki müflteri portföyünün nas l de ifliklik gösterdi ini ise flöyle anlat yor Kartal; Müflteri profili çok de iflken. Yeri geliyor vali ile, o ilin en büyük inflaat firmas yla, yeri geliyor ya c ustalar ve operatörlerle görüflüyoruz. O yüzden herkesin karfl s na farkl bir k l - a bürünerek ç kmak gerekiyor. Hiçbir ortalamas yok bizim müflteri profilinin. Ticari eti e uymayan davran fllarla karfl lafl yoruz. Baflkas çok srar etti deyip makinay ondan alabiliyorlar. Müflteriyle s cak temas n hiçbir zaman b - rak lmamas gerekti ini söyleyen Kartal, kendi bafl na makina almak istiyorum diye gelen müflterinin çok az oldu unu, müflteriyi gidip kendilerinin tavlamalar, makinay almak için ikna etmeleri gerekti ini söylüyor. ediyor. Ancak yönetici kadrosuna birini almas gerekirse tecrübeli birini almay tercih etti ini söylüyor. Makina sat fl n f r n nda ö renen Kartal, sat fl yaparken hiç y lm yor. Bir müflteri onu reddetse bile, e er o kiflide bir potansiyel görürse y llar dahi sürse peflini b rakm yor. Babas n n ifli gere i Bursa'da pek çok müteahhiti tan mas - na ra men ifle ilk bafllad nda, tüm bu tan d klar n ortadan kayboldu unu, t rnaklar yla kaz - yarak bu günlere geldi ini anlat yor. Ticaret yaparken risk alman n kaç n lmaz oldu unu söyleyen Kartal, ticaret yapman n insana çok farkl pencereler açabilece ini söylüyor. S e ktör de e rl e nd i rm es i fl makinalar sektöründe özellikle son 2 y ld r Türkiye, cumhuriyet döneminin alt n ça - n yafl yor.geçen sene itibariyle Türkiye dünyan n 6. büyük ifl makinas pazar durumunda. 2002'de tane makina satt m z zaman o çok iyi demekti. fiimdi Hyundai ile 1000'in üzerinde rakamlara ulafl yoruz. Bunu biri bize anlatsayd inanmazd k. Bu hayal bile de ildi bizim için krizinde Türkiye'de 10 kifli kalm flt k. Bugün flirketi bayilerle beraber toplasan tane çal flan vard r. nflaat sektörü son 2-3 senede parlayan sektör oldu. B u rs a ' d aki sat fl pot a ns iy el i Her bölgede sat fl n belli dönemlere yay ld n anlatan Kartal, Bursa'da makina sat fllar n n flantiyelerin aç lmas yla beraber Nisan ay nda bafllad n söylüyor. Önümüzdeki günlerde yap lacak seçim furyas n n kendilerini etkileyece- ini söyleyen Kartal, seçimden önceki iki hafta ile seçimden sonraki iki hafta herhangi bir sat fl olmayaca n düflündü ünü söyledi. Kendisini HMF ailesinin bir ferdi olarak gören Kartal, evli ve bir k z babas. flten arta kalan zamanlarda evinin bahçesinde vakit geçirmekten keyif al yor. Film seyretmeyi hobi olmaktan ç karm fl ve iyi bir koleksiyoner olmufl. Eski, yeni her türlü filmin yer ald arflivini, hafta sonlar ald filmlerle zenginlefltirmek en büyük keyiflerinden biri. leride politikaya at lmak gibi bir hedefi olan Kartal, flimdiki gibi ileride de baflar l olaca- a benziyor. Ve Prokar kur ul u r HMF bünyesinde çal flan Kartal, ifle ilk bafllad - günden beri akl nda olan kendi iflini kurma hevesiyle Haziran 2003'de HMF'nin bayisi olarak çal flma hayat na devam eder ve Prokar ad n verdi i bayisini kurar. Güney Marmara Bölgesi'nde (Çanakkale, Bal kesir, Bursa, Yalova, Bilecik, Eskiflehir, Kütahya) çal flan Kartal; bugünkü gibi kalabal k çal flma kadrolar - n n ifle ilk bafllad dönemlerde olmad n, her hafta bir flehri gezip kendine müflteri bulmaya çal flt n anlat yor. fiu anda 6 kifllik ekibiyle çal flan Kartal, sat fl eleman al rken tecrübesiz eleman al p, onu kendi kültürleri içinde e itmeyi, piyasaya göre flekillendirmeyi tercih HMFV ZYON N SAN-HAZ RAN 2007 > 11

12 FUAR KOMATEK'in gözdesi HMF oldu SADA Uzmanl k Fuarlar taraf ndan organize edilen ve MDER- fl Makinalar Distribütörleri ve malatç lar Birli i, OS AD-Ostim Sanayicileri ve fl Adamlar Derne i'nin kat l mlar ile düzenlenen KOMATEK Uluslararas fl ve nflaat Makina, Teknoloji ve Aletleri htisas Fuar, May s tarihleri aras nda Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleflti. Fuara 25 ülkeden yerli ve yabanc olmak üzere 450'den fazla firma kat ld. Bu firmalar n 300'den fazlas kapal alanda, 150'den fazlas aç k alanda sergileme yapt. Fuar n ziyaretçi profilini Türkiye'den ve komflu ülkelerden gelen üst düzey yöneticiler, devlet yetkilileri, DS, Karayollar gibi kamu kurulufllar, inflaat müteahhitleri, tafleronlar, yabanc temsilcilikler, üniversiteler oluflturdu. HMF Makina da Ankara Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleflen fuara, aç k alanda AC-30 numaral stand alan ile kat ld. HMF'nin stand ve sergi alan 1800 m 2 'ydi. ki katl standta 5 adet paletli ekskavatör, 1 adet lastik tekerlekli ekskavatör, 2 adet yükleyici, 3 adet Hyundai Mini Ekskavatör, 2 adet Hyundai SSL, 4 adet Hyundai Forklift, 3 adet Hydro Khan k r c ve 2 adet Atlet olmak üzere toplam 22 ürün sergilendi. Ayr ca stanbul Bayisi Gürtay Makina'n n Hyundai R450LC-7A'y kullanarak üretti i ve ad n da Gür-Kama olarak belirledikleri 1 adet paletli endüstriyel makinas sergilendi. 5 gün boy u nca pek çok özel flovun yer ald - HMF stand nda yap lan SMS kamp a ny a- s katk s ile de toplam 844 müflt eri kay t a lt na al nd. HMF fuar boy u nca etk i nl i kl er e ara verm eden çal flt. Befl gün boy u nc a stand alan n n yan nda kurd u u mini futb o l s ah as nda mini ser isi mak in al a rla turn uv a- lar düz e nl e ndi. Bunun yan s ra sms kamp a ny as yla bir çok hed iye sah i pl er ini buld u. F uar sür esi boy u nca cat ering ve dj perf o r- m a ns aral ks z devam etti. Fuar n dörd ü n- cü günü yap lan kokt e y lde Ritmpark' n canl perf o rm a ns yla e l enen kon u klar Brez i ly a- l ip akr ob at n n Hyund ai R500 üzer i nd e g e rç e kl e flt i rd i i nefes kesen göst er il er in i i zl ed il e r. 12 <

13 Hyundai Mini Road Show HMF Makina, 2007 senesinin ilk yar s nda, Hyundai Mini makinalar ile ilk kez bir demo program düzenledi Nisan 2007 tarihleri aras nda düzenlenen Hyundai Mini Road Show 2007 Anamur, Alanya, Fethiye ve Bodrum'da gerçekleflti. Buralarda yap lan demolarda 4 mini ekskavatör, 1 SSL ve 1 adet k r c müflterilerin be enisine sunuldu. Fethiye Bölgesi nde R110-7, Anamur'da R35-7, Bodrum'da R80-7, R110-7, HSL-7 ön plana ç kt. Alanya'da da di erlerinde oldu u gibi tüm ürün gruplar sergilendi. Müflterilerin Road Show'a ilgisi oldukça fazlayd. Gün boyunca devam eden showlar n ard ndan müflterilerin makinlar kullanma flans bulmas hoflnutlukla karfl - land. Demolar n yap ld yerlerde her akflam keyifli yemeklerle bir araya gelindi. HMFV ZYON N SAN-HAZ RAN 2007 > 13

14 SERV SLER M Z/Forksan Güvenin ad Forksan Forklift 2000 y l ndan beri forklift sat fl iflinde yer alan skender Kuruo lu, son bir y ld r HMF'nin Anadolu Yakas Yetkili Merkez Servisi olarak çal fl yor. Dürüstlü e, kaliteli ifl üretmeye her fleyden daha çok önem veren Forksan Forklift kendi yap s n gelifltirerek ilerlemeye devam ediyor. 14 <

15 1982 y l ndan beri sat fl iflinin içinde yer alan skender Kuruo lu, 2000 y l na kadar beyaz eflya, mobilya sektöründe çal flt ktan sonra 40 yafl nda bir arkadafl n n da yönlendirmesiyle Koçkaya firmas nda çal flmaya bafllar. 1,5 sene kadar burada sektörü ö renmek ad na bir staj dönemi geçirdi ini söyleyen Kuruo lu, geçen bu sürecin kendisini gelifltirmesi, eksik yanlar n görmesi aç s ndan çok büyük bir fayda sa lad n söylüyor. Hyundai'ye olan ba l l n da flöyle anlat yor; fiimdiye kadar Hyundai d fl nda baflka bir makinan n sat fl n yapmad m. Karfl l ks z bir gönül ba bu. Biraz tecrübe edindikten sonra kendi iflini kurma karar alan Kuruo lu, 2003'de Forksan Forklift'i kurar. Daha çok ikinci el Hyundai al m sat m yapar. Üç sene kadar tek bafl na çal flt ktan sonra 2006 y l nda HMF'nin servis olmas yönünde getirdi i teklifle ifllerini büyütme karar al r ve 2007 y l n n bafl nda orta- sa Bayrak ile Forksan LTD.'yi hayata geçirir. Bugün stanbul Anadolu Yakas, HMF Yetkili Servisi olarak ifl yapan Forksan Forklift, HMF'nin servisi olman n d fl nda HMF'nin forklift nakliye ifllerini de yap yor. fle ilk bafllad nda kafas nda servis açmak gibi bir plan olmayan Kuruo lu, bugün 6 kiflilik bir ekibiyle merkez servis olarak çal fl yor. Bu sektörde herkes para kazanabilir çinde bulunduklar sektörün çok bakir, herkesin para kazanabilece i, önü aç k bir sektör oldu unu söyleyen Kuruo lu, sektörde etik de erlere önem verilmesinin gereklili ine dikkat çekiyor. nsanlar n birbirlerine yalan söyleyerek ifllerini yürüttüklerinden yak nan Kuruo lu flöyle devam ediyor; Yalan söyleyen sat c sat c de ildir. nsanlar, sat - c n n do ruyu söylemesi gerekti ini alg layam yorlar. Yalan söylersen o ürünü ancak bir kere satabilirsin. Müflteri bir daha sana gelmez. Sektörde birbirini kötüleyen çok var. Bu kötü bir fley. Ama inan yorum ki do ru ifl yapanlar sayesinde sektör yavafl yavafl daha iyi bir hale gelecek. yi olan teflvik etmek gerek Her fleye olumlu bir gözle bakan, her zaman hakl n n yan nda olunmas gerekti ini söyleyen Kuruo lu; Ülkemizde haks z rekabet ola an hale gelmifl durumda diyor. Para kazanmaktan çok insan kazanman n önemli oldu u üzerinde duran Kuruo lu, dürüstlü ün her fleyden önde geldi ini, iyi hizmetin karfl l n n her zaman al naca n flöyle dile getiriyor; yi hizmet verirseniz kulaktan dolma bu yay lacakt r. Do ru davran rsan z karfl l n al rs n z. Hiçbir zaman kaybetmezsiniz. Hyundai Forklift lerde spesifik ar za y o k Hyundai, 7 seneden beri forklift olarak fiilen piyasada yer al yor. Hyundai marka de eri anlam nda düflünüldü ü zaman çok önemli bir markad r. Bugün Hakkari'deki bir insan Hyundai'yi bilir. diyerek Kuruo lu, Hyundai'nin marka de erine verdi i önemi dile getiriyor. Servis çok önemli Sat fl yaparken müflteri aç s ndan servisin iyi olmas n n, herhangi bir ar za olmas durumunda güvenilir servis oldu- unu bilmesinin çok önemli oldu unu söyleyen Kuruo lu sözlerine flöyle devam ediyor; HMF gibi, servisin önemli olmas gerekti ine inanan bir flirketle çal fl yoruz. HMF tüm birimlerin paralel olarak en iyiye do ru götürmesi gerekti- ini biliyor ve buna paralel olarak da bize her türlü deste i veriyor. HMF ile uyumlu bir çal flma içerisinde oldu unu söyleyen Kuruo lu, Forksan olarak ahlaki yap lar n n HMF ile uyufltu unu, tüm HMF çal flanlar yla aras - n n çok iyi oldu unu söylüyor. Makinan n sesi ninni gibi geliyor Forksan'da servis müdürü olarak çal - flan Kenan Karl da, Cumhuriyet Üniversitesi Motor Teknik mezunu ve 11 senedir bu mesle in içerisinde. Yapt klar iflin çok da kolay olmad n söyleyen Karl da, tamir etti i motorun sesini duyduktan sonra tüm yorgunlu unun kayboldu unu söylüyor. 4-5 senedir skender Kuruo lu ile tan flan Karl da, kendi iflini yaparken baflkas n n yan nda çal flmaya ikna olmas nda Kuruo lu'na duydu u güvenin çok etkili oldu- unu söylüyor. Hayat seviyorum 23 senedir evli olan Kuruo lu'nun 22 yafl nda bir k z var. Yaflamaktan büyük keyif ald n söyleyen Kuruo lu, haftasonlar do a gezileri yapmaktan çok hofllan yor. HMFV ZYON N SAN-HAZ RAN 2007 > 15

16 DEPARTMANLARIMIZ HMF fl Gelifltirme Departman Hizmet odakl çal fl yoruz Kuruldu undan bugüne baflar l grafi i ile göz dolduran HMF Makina tüm departmanlar yla birlikte uyum içinde çal fl yor. Tüm birimleriyle dirsek temas nda olan ve baflar l staretijiler üreterek HMF'ye katma de er sa layan fl Gelifltirme Departman Müdürü Serhad Taflk nmeriç ile HMF'nin kuruluflundan bugüne geçen süreci konufltuk. fl mak in as sekt ör üne geç ifl iniz nas l oldu? fl mak in as sekt ör üne çok sev erek geçt i m. A ktif sat fl faa l iy e tl er inin bu kadar yo un olarak gerç e kl e flt i i çok az sektör bul ab il i rs in i z. M ü flt er i yle tem as n ve iliflk il erin ön planda old u u ve sür e kli bir fleyl erin de i flt i i çok din a- mik bir sektör bu. D fl ar dan bak ld nda öyl e g ör ü nm em es ine ra men sekt örün din am i kl e- ri bir çok de i flk e nden etk il enir. Bu kadar yüksek mebl a l ar ve riskl eri yönl e nd i rd i in i z s e kt ö rler çok azd r. Dol ay s ylaher gün bir hey ecan vard r. Bun u nla birl i kte stres hay at n - z n bir parç as d r. Stresle bafla ç k ab i ld i in i z bu yana yapt m z çal flm al ar m zd r. Hyund ai m a rk as n ön plana ç k a rmak için var güc ü- m ü zle çal flt k. Sad ece bayi ve sat fl alty ap s - n n gel i flt ir i lm esi de il, dok üm a nt a sy o nd a n K ore ile kur ulan hassas iliflk il ere kadar her k on u yla u r a flmak ger e kl i ydi. Bunl ar n heps in i k sa sür ede bafl a rd m z söyl ey eb il irim. Yol a ç k a rken kur u ms a ll hed e fl emifl ve k sa sür ede bunu yak al am fl bir firma olarak do ru ifll eyen bir org an iz a syon ve görev da l ml ar n n o lm as ger ek iy o rdu. Zaman içinde flirk et i n m e vcut ifl hacm ini artt r acak proj el e rle ilg il e- n ecek, yeni ve spes ifik ürünl erin piy as aya suö lç üde uzun y llar zevkle çal fl ab il ec e iniz bir s e kt ö rdür. fl gel i flt i rme dep a r tm an n n ifl kaps am nd a n söz eder mis in i z? Ö yle zann ed iy orum ki HMF'nin ilk bord r olu çal fl an benim y l nda Kozy at a ofis im iz e y e rl e flt i im i zde 4-5 kifli ile bafll am flt k. O zaman fl Gel i flt i rme Dep a r tm an yoktu ama gel i flt ir i lm esi ger eken pek çok fley vard. K sa zam a ndaönemli ad mlar att m z ve gel i flm el e r k a yd e tt i im izi düfl ün üy orum. Belki de flu ank i g ör ev imin bana lay k gör ü lm esi o günl e rd e n 16 <

17 n u lm as nda kilit rol üstl en ecek bir dep a r tm a n i ht iy ac bel i rdi ve fl Gel i flt i rme Dep a r tm an kur u ldu. Hyund ai'nin yap s itib ar i yle büy üyen ve g en i fll eyen bir flirket. 15 sen elik geçm i flte inan lmaz bir büy üme söz kon usu. Birtak m yen i ü r ü nler gel iyor ve ürün çefl i tl il i i içer is i nd e özel ilgi göst er i lm esi ger eken ürünler oluy o r. B az ürünler büyük ifl mak in al ar ndan birtak m k u ll an m özell i kl eri ve müflt eri kitl esi itib ar i yl e a yr l yor. Bizim ifl gel i flt i rme olarak bir i nci ödev imiz bunl ar bulup ç k a rmak. Di er yand a n H y u nd ai gel ifl i rken yeni ürünler ç k ar ab il iy o r. Y eni ürünler bazen Hyund ai'nin hal ih az rd ak i ürün gam ile uyum içer is i nd e yken bazen de t am amen ayr bir ürün gr ubu olab il iyor. Bu yeni ürünl e rle ilg ili org an iz a syonve alt yap çal flm al ar da bu dep a r tman tar af ndan yap l y o r. Son olarak da HMF'nin iht iyaç duyd u u vey a p ot a ns iyel görd ü ü hedef ürünl eri sapt ay p, b u lmak ve firm aya kaz a nd rmak gör e vl er im i z i n bir baflka k sm n oluflt ur uy o r. Müflterilerinizin sizin markan za yönelik alg s n yönetmek sorumluluklar n z aras nda m? E lb e tte öyle Kul a ktan kul a a paz a rl ama y ll a rd r bizim yapt m z bir uyg ul ama. ns a nlar bild i i al flt ya da baflk as ndan ref erans ald fl e yl eri sat n almak ist iyor. Bu psik ol ojik bir iht i- y a çt r. Biz bu alg y da yön e tm eye çal fl y or u z. Ö z e l i kle de yeni ürünl e rde ref erans olm ad için çok daha hassas davr a nm an z ger ek iy o r. P az a rl ama dep a r tm an ile dirsek tem as nda olm an z, ilgi yar a tm an z ve bu ilg iyi de sat n a lm a d a vr an fl na çev i rm eniz ger ek iyor. Bunun yan n- da kendi org an iz a sy on un uzu ürüne inand r p s a tm aya teflvik etm eniz ger ek iyor. HMF çek i rdek bir kadr odan çok iyi n o kt al ara geldi. Bunda çal fl a nl ar n da pay b üyük. Siz dep a r tm an n z oluflt ur u rken ney e d i kkat ett in i z? Ö nc el i kle kifl inin iyi bir e itim ve geçm ifle sahip olm as ger ekir. Bu yetk i nl i kler iflini iyi yap - yor olm as n n gar a nt isi de il belki ama onl a r o lm ad zaman da iler ide zorluk çek eb il i rs i- niz. yi bir geçm ifli sad ece mesl eki anl a md a d e il, kifl isel anl a mda, hayat gör üflü ve sosy a l y afl a nt anl am nda da ar y orum. kinci olar a k d ürüst, özü sözü bir olan ins a nl a rla çal flm ay t e rcih ediy orum. Dep a r tman dört kifl ilik bir aile. Güv e nmek ist erim; kim ne yap yor diye par an oyak bir hal içinde olm ay tercih etm e m. Bir de çok fazla doymufl ins a nl a rla çal flm ay i st emem. Ben prensip olarak h zl ve agr e s- f i mdir. Buna daha yatk n, bir fleyler ö r e nm e- ye çab al ayan ins a nl a rla çal flm ay ist erim. Ark ad a fll ar m zla son der ece iyi bir iliflk imiz var. Ben de yön et ici olarak mant kl olm ay terc i h e d erim. fll eri ele al rken ölç ül eb il i rl i ine dikkat ederim. Ama duyg usal tar a fl ar m da var. A ile ort am nd a ym fl gibi çal flmak için duyg u- s a ll a da iht iyaç var. Benim dep a r tm an nd a ç kan iflin mük e mm ele yak n olm as ger ekir. fliniz gere i çok seyahat ediyorsunuz. Yurtd fl ndaki inflaat sektörü ile ülkemizdeki inflaat sektörünü de erlendirebilir misiniz? B i rkaç aç dan de e rl e nd ir il eb ilir. Pot a ns iyel olarak inan lmaz bir üst ü nl ü ü var ülk em izin. Biz i m 10 bin civ ar nda olan ifl mak in as paz ar taly a 30-40, Alm a nya'da bin sev iy el er i nd e. B u nlar art k doyg u nl a flm fl paz a rlar. Ülk em i zd e ifl mak in as kull an m n n yayg nl a flm as çok da e ski de i ldir. Co r afi alan olarak da onl a rd a n ü stün dur u md ay z. Ama onl a rda ifl güv e nl i i ve v er i ml ilik çok daha düz e nli yür üyor. Orada devl etin bel i rl ed i i ana pol it ik alar çerç ev es i nd e o t u rmufl bir sistem var. Hangi ifli ne kadar zam a nda yap ac a kl ar n ve ne kadar para kaz an a- c a kl ar n netl e flt i rm i fller. fl veren de ifli alan da a yn dur u mda. Ama ülk em i zde de iflik zam a n- l a rda dalg al a nm alar yafl an ab il iyor. Önümüzdeki dönemlerde yapmay düflündü ünüz projelerinizden söz e d e r m i s i n i z? fiu an ilk hed ef imiz sor u ml ul u unu üstl e nd i i- miz ürünl eri hed e fl ed i imiz nokt aya get i rm e k. Bu ürünler kendi bafl na ilerl ey eb ilir hale gel i n- c eye kadar tit i zl i kle üzer i ndeçal flm aya dev a m e d ec e iz. Mini ser is i nde yak al ad m z bafl ar - y bu sene de devam ett ir ec e iz. K r c da belli bir bafl ar y yak al ad k, bunu sürd ür ec e iz. Atlet ile 2006 y l nda y l n dist r ib ütör ödül ünü alm am z sa l ayan bafl ar y tekrar etmek ist iy o- ruz. Paz ara sun ul ab il ecek ürünl e rle ilg ili Hyund ai'ye geri bild ir i ml e rde bul un uy oruz. Bunl ar n d fl nda hedef sekt ö rler bel i rl eyip o yönde ilerl em eyi planl y oruz. Hyund ai'nin ürün çefl i tl il i i ile kes i flm eyen ürünl e rle ilg ili pazar araflt rm a- l ar yap y oruz. Böyl ece sekt örel çefl i tl il i i yak a- l am ay hed e fl iy oruz. HMF ail esi ile yafl ad n z ilginç bir an n z var m? lk Kore gez im i zde bizi inan lmaz güzel a rl a- d lar ve prest i jli bir yemek verd iler. Onlar için çok önemli san a tç lar geldi ve çok güzel progr a mlar yap ld. S ra yem e e geld i i nde ise suyun içinde yüzen bir tak m fleyler gör ü nce tüm h eyet bardan pat ates k z a r tm as yemek dur u- m u nda kald k. Hatta ben bara gitm e kte geç k al nca bana pat ates de kalm am flt. Türk i- ye'den gelen ark ad a fllar tüm pat at e sl eri bit i r- m i fll e rdi. Hiç unut amam o gün ü. Özel hay at n zda neler var? ki sen elik bir evl il i im var. Eflim ve ben hay at çok din amik yafl ayan ins a nl ar z. Bir arada geç ir eb i ld i imiz zaman maa l esef k s tl. Ber ab e r y a pm ay sevd i imiz ortak fley sey ahat. fieh i r d fl na ç km ay ya da flehir içinde k y da köfl e- de kalm fl yerl e rde vakit geç i rm eyi sev iy or u z. E kl emek ist ed i kl er in i z HMF az zam a nda çok önemli bafl ar l ara imz a a tt. Bu bafl ar da çal fl a nl ar m z n özv er ili çal flm al ar, emek ve al nt e rl er inin çok önemli bir p ay mevcut. Heps ine ayr ayr tefl e kkür ediy o- rum. Biz kend im izi bir hizmet dep a r tm an olarak gör üy oruz. Tüm ark ad a fll ar m z n bilg isi ve d e st e i ile sa l anan bu bafl ar da eme i geç e n h e rk ese bir kez daha tefl e kk ü rler. HMF fl Gelifltirme Departman Müdürü Serhad Taflk nmeriç fl makinas sevdal s Her sat fl ayr bir keyif, biz o heyecan yafl yoruz. Müflterinin yükünü de üzerimizde tafl r z ama sevmeden yap lacak bir ifl de ildir bizimkisi diyen Taflk nmeriç, ifl makinas sektörüyle bafllad ifl hayat na beyaz eflya ve tekstil sektörleriyle devam eder. fl makinas sevdas a r basar ve belli bir süre sonra ifl makinalar n n aras na geri döner. Serhad Taflk nmeriç TÜ Gemi nflaat Mühendisli i Bölümü mezunu. Daha sonra TÜ'de flletme master program n tamamlar. HMFV ZYON N SAN-HAZ RAN 2007 > 17

18 ÜRÜNLER M Z Hyundai Mini Ekskavatör ve Yükleyiciler büyük ifller baflar r Hyundai, Mini serisi ekskavatör ve yükleyiciler ile büyük ifller baflar yor. Hyundai mini ifl makinalar, büyük makinalar n çal flamayaca dar alanlarda, bina içlerinde, y k m ifllerinde, çevre düzenlemesinde, seralarda ve küçük ölçekli hafriyat ifllerinde verimi art r yor ve maliyetleri düflürüyor. Hyundai Mini Serisi Teknik Özellikler 4 silindirli, düflük emisyonlu, üstün Yanmar motor Yak t tüketimi ve eksoz emisyonu gelifltirilmifl Yanmar Yak t Enjeksiyon Pompas Manuel motor h z kontrolü De iflken hacimli çift eksenli pistonlu pompa Operatör rahatl için tasarlanm fl, db seviyesi minimize edilmifl rahat ve ferah kabin ROPS, TOPS ve FOPS Güvenlik Standartlar na Uygun Kabin Sonlu Elemanlar Metodu (FEM) ile özel olarak tasarlanm fl alt flasi, ba lant elemanlar ve kule dönüfl muhafazas Motor devri, motor su s cakl, yak t durumu, elektrik panellerinin vb. bilgilerin görüntülenebildi i kolay anlafl l r monitör Anti-restart fonksiyonu 18 <

19 Ç M ZDEN B R Ben bir küçük cezveyim köfle bucak gezmeyim 1950 Çank r Kurflunlu'da do an Harun Kibaro lu, 1966'da tornac olarak bafllar ifle. 20 sene bu ifli yapt ktan sonra, ifl makinalar n n yeni yeni Türkiye'ye girmeye bafllamas yla 1980'de bu ifle girer. 27 senedir makina tamiri yapan Kibaro lu bugün ne kadar marka makina varsa hepsini kullanabilece ini ve tamirini yapabilece ini söylüyor. Makina tamiri konusunda 27 y ll k bir tecrübesi olmas na ra men Kibaro lu kendisini hiçbir flekilde usta olarak konumland rm yor ve kimseye de usta dedirtmiyor. Bunun sebebini flöyle aç kl yor; Teknik her gün de ifliyor. Çünkü her gün farkl farkl problemler ç k yor. Her gün yeni bir fley ç kt ndan her fleyi bilmem mümkün de il. Verilen her e itime kat ld n söyleyen Kibaro lu, alaca e itimden tek bir fley bile ö renmenin kendisi için çok önemli oldu unu, yafl ilerledi diye ifli b rakmay hiçbir zaman düflünmedi- ini, kendini gelifltirmek ad na ö renmeye her zaman aç k oldu unu söylüyor. 1997'den beri HMF'de çal flan Kibaro lu; HMF'de ifle ilk bafllad nda farkl düzenekleri olan makinalar tamir etmeyi nas l ö rendi ini flöyle anlat yor; O zaman hem yeterince e itimler verilmiyordu hem de servisler ifli yeterince bilmiyorlard. Ben de makinay söke taka tamir etmeyi ö rendim. Biraz da kafan çal flt rd n zaman çözemeyece in hiçbir fley yok. Bugün teknoloji çok geliflmifl olmas na ra men ar zal olan makinalar bilgisayara ba lamadan ar zan n kayna n n ne oldu unu buluyor Kibaro lu. Bugüne kadar Kars d fl nda Türkiye'nin her yerine makina tamiri için giden Kibaro lu, acil ifl neredeyse hiç beklemeden arabas na atlay p gidiyor. Tüm alet tak m n yan nda tafl yan Kibaro lu, herhangi bir makinay tamir etmek için günlerce flehir d fl nda kalabildi ini, e er çözüm bulamazsa merkezdeki mühendislerden yard m istedi ini, onlar da çözemezse Kore'den yard m ald klar n anlat - yor. Ama Kibaro lu flunu eklemekten de geri kalm yor; Kafan dinç oldu u müddetçe çözemeyece im hiçbir problem yoktur. Çünkü sistem ayn sistem. Ancak kafan dalg nsa, tam olarak odaklanamad ndan aksakl - n nereden kaynakland n çözemeyebilirsin. Yapt iflin çok zor, a r bir ifl oldu unu ama makinay tamir ettikten sonra geriye yorgunluktan hiçbir iz kalmad n söylüyor Harun Kibaro lu. Ald m sertifikalar yan mda tafl yorum Kendi alan yla ilgili olan tüm e itimlere kat lmaya çal flt n söyleyen Kibaro lu, e itimlerin sonucunda almaya hak kazand sertifikalar n hepsini, tamire gitti i yerlerde soranlara gösterebilmek için arabas nda tafl yor. Bugüne kadar çok fazla usta yetifltiren Kibaro lu'nun 5 çocu u, 8 de torunu var. Hayat oldu u gibi kabullenip sa l k d - fl nda hiçbir fleyi kafaya takmamay ö rendi- ini söylüyor. Çok okuyan m, çok gezen mi bilir? derler ya; Harun Usta çok gezerek hayat ö renenlerden. Makina tamirine gitti i her yerde birbirinden farkl insanlarla karfl laflm fl bugüne kadar. Eline silah al p kovalayan ndan, mutlu olup ad na kuzu çevirtene kadar her türlüsünden insanla karfl laflm fl. Böyle olunca da herkesi oldu u gibi kabul etmeyi ö renen Kibaro lu, önümüzdeki y llarda da Hyundai fl Makinalar n tamir etmeye devam edecek. HMFV ZYON N SAN-HAZ RAN 2007 > 19

20 HMF UZUN YOLDA Bursa Türkiye'nin yeflil kenti: Ekonomik aç dan Türkiye'nin en geliflmifl illerinden biri olan Bursa do al ve tarihsel zenginlikleriyle de önem tafl r. Yüzölçümü km_ olan Bursa ili kuzeyde Marmara Denizi ve Yalova ili, kuzeydo uda Kocaeli ve Sakarya, do uda Bilecik, güneyde Kütahya ve Bal kesir illeri, bat da yine Bal kesir iliyle çevrilidir. Yap lan araflt rmalar Bursa yöresinin M.Ö. 4000'lerden beri çeflitli yerleflimlere sahne oldu unu gösterir. M.Ö aras nda Bitinya kral olan I. Prusias Bursa kentinin kurucusu olarak kabul edilir. Bursa ad n n da kentin o zamanki ad Prusa'dan kaynakland san l r. Özellikle 11. yüzy lda Selçuklular n sald r s na u rad ysa da 14. yüzy la de in Bizans yönetimi alt nda kalan Bursa, uzun çat flmalardan sonra 1326'da Orhan Bey fethinden sonra Osmanl lar n baflkenti olur. Bursa 1365'te Edirne'nin baflkent yap lmas na kadar bu durumunu korur. Bursa, stanbul'un Fethi'ne kadar Osmanl lar n en önemli merkezidir. Bursa yöresi 1900'lerin bafl nda Hüdavendigar Vilayeti'nin s n rlar içindedir. Kentin belediyesi 1877'de kurulur. Kurtulufl Savafl y llar nda çeflitli yörelerinde ayaklanmalar ç kan Bursa 8 Temmuz 1920'de Yunanl larca iflgal edilir; 11 Eylül 1922'de iflgalden kurtulur. Uluda ', kestane flekeri, Gemlik zeytini, Ulucamii, negöl Köftesi, kapl calar, skender kebab, türbeleri ile tam turizm merkezi olan yeflil kentimiz Bursa, birçok ünlü simay da ülkeye kazand rm fl. Sanat dünyas n n ünlü isimlerinden Zeki Müren, Müzeyyen Senar, Y ld r m Gürses, lhan rem ile sanat ve edebiyat dünyas ndan brahim Balaban, Nezihe Meriç, P nar Kür, smail Hakk Bursal bu nadide güzelli e sahip flehrimizde do mufl simalard r. Tabi bununla birlikte baflbakanl k ve cumhurbaflkanl ya m fl Celal Bayar da Bursa'n n önemli isimlerinden. Türkiye'nin ikinci büyük da ve k fl turizminin vazgeçilmez yerlerinden biri olan Uluda, Bursa'n n 32 kilometre güneyinde, karayolu ile Bursa'ya 40, havaalan na 60 dakikad r. Antik dönemde Olympos Misios ad yla tan - nan Uluda, Troya Savafl 'n tanr lar n izledi- i yer olarak ta mitolojideki yerini alm flt r metreye ulaflan doru u ile Bat Anadolu'nun en yüksek da d r. Ola anüstü tabii yap s, flora ve faunas n n zenginli i ile 1961 y l nda Milli Park ilan edilmifltir. Türkiye'nin en önemli K fl Sporlar ve k fl turizmi merkezidir. Kayak tesislerinin yeterlili i ile konaklama imkanlar Uluda n vazgeçilmez bir tatil yöresi olmas n sa lamaktad r. Yaz aylar nda kampç l k, trekking ve günübirlik piknik alan olarak yararlan lmas Uluda ' her mevsim çekici k lmaktad r. Uluda 20 Aral k - 20 Mart tarihleri aras nda 120 gün/y l süreli kayak mevsimine sahiptir. Merkezde 5 telesiyej, 7 teleski ve 1 adet teleferik vard r. Do as ve turistik çekim merkezlerinin yan s ra mutfa yla da dikkatleri üzerine çeken Bursa, skender Kebap, Kestane fiekeri, Pideli Köfte, negöl Köfte, Cant k, Su Böre i, Süt Helvas, Kemalpafla Tatl s denince akla gelen ilk beldemizdir. 20 <

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi:

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi: ÖNEMLİ NOT: Bütçe kısıtlamalar için değil, sizi arzu ettiğiniz hayatı yaşamanız ve hedeflerinize ulaşmanız için yapıldığı zaman oldukça anlamlı ve faydalıdır. Bu çalışmayı yıl başında yapmanız ve 3 er

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009

FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009 FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009 Hazırlayan: Sümer ÖZVATAN sumerozvatan@yahoo.com Ahmet BOZKURT önderliğinde iki araç ile yola çıktık. Bu defa rotamız Çamlıdere ilçesinin güneyi.

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

Bilyal Rulmanlar Eksenel Rulmanlar Makaral Rulmanlar. neli Rulmanlar Fener Mili Rulmanlar Kam Makaralar

Bilyal Rulmanlar Eksenel Rulmanlar Makaral Rulmanlar. neli Rulmanlar Fener Mili Rulmanlar Kam Makaralar Mert Rulman San. Ve Tic. Ltd. fiti. 2. Nesil taraf ndan idare edilen konusunda uzman ve deneyimli bir aile flirketidir. 32. Senesini geride b rak rken ça n ve piyasan n gereksinimlerini önceden görüp ona

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z

ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z MARKET DONANIMLARI VE YAZILIMLARI 2009 Market donan mlar ve yaz l mlar pazar araflt rmas, sektördeki tüm firmalara aç k kollektif

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Dursun Yıldız SPD Başkanı 2 Nisan 2016 Giriş Gelişmenin ve karşı duruşun, doğuya karşı batının, kuzey kıyısına karşı güney kıyısının, Afrika ya karşı

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı. Murat dağı (2312m)

Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı. Murat dağı (2312m) Murat Dağı-Uşak (2312m) (03-04 Ekim 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Uşak Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü nün (UDOSK) düzenlediği Murat Dağı etkinliğine katılmak üzere Pınar Doğan ile birlikte

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK 2009 8.SINIF SBS SINAV SORUSU 6. Yukarıdaki tablo 1906 yılında Osman Hamdi Bey tarafından yapılmıştır. Tablonun adı Kaplumbağa Terbiyecisi dir. Bu tabloyla ilgili aşağıdaki

Detaylı

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek De iflimi Yönetmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

= puan fazla alm fl m.

= puan fazla alm fl m. Temel Kaynak 5 Do al Say larla Ç karma fllemi ÇIKARMA filem Hasan ve Ahmet bilgisayar oyunundan en yüksek puan almak için yar fl yorlar. lk oynay fllar nda Ahmet 1254, Hasan 1462 puan al yor. Aralar nda

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL Ürün Nedir? FOLLOWER, Akülü tekerlekli bir bavuldur. Ürünün mini boyu, orta boyu, büyük boyu vardır. Ürünün içine konulan küçük bir akü ile bavul güç kullanmadan

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI ANKARA 2007 ÖĞRENME FAALİYETİ -19 HALKLA İLİŞKİLER VE

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 253 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 5035 SAYILI KANUNDAK MADDES KANUN MADDES N N ESK fiekl KANUN MADDES N N YEN fiekl 49/7 Destek ve muafiyetler

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

Bir Çal flan fle Almak

Bir Çal flan fle Almak Bir Çal flan fle Almak Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta,

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙV ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70013 Γ) HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK DİNLEYELİM

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Çevre İş Sağlığı Güvenliği ŞİRKETLER

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

(ÖSS ) ÇÖZÜM 2:

(ÖSS ) ÇÖZÜM 2: MTEMT K PROLEMLER - II ÖRNEK : ve kentlerinden saatteki h zlar s ras yla V ve V olan (V > V ) iki araç, birbirlerine do ru 2 2 ayn anda hareket ederlerse saat sonra karfl lafl yorlar. u araçlar ayn kentlerden

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

Ortaköy. yeni yıl. 22:00'da ise sahneye. Belediyesi'nin. dedi. Ortaköy. giren çocuklar da vardı. Çocuklar,

Ortaköy. yeni yıl. 22:00'da ise sahneye. Belediyesi'nin. dedi. Ortaköy. giren çocuklar da vardı. Çocuklar, 2 OCAK 2013 Ortaköy'de yeni yıl Belediyesi'nin organizasyonunda, Ortaköy Meydanı'dna kutlamalar için özel platform kuruldu. Boğaz manzarasında yeni yıla girecek vatandaşlar, yılbaşı kutlamalarına erken

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe

Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe Kalite yıldıza benzer. Sadece çevresini aydınlatmakla kalmaz, doğru yolu da gösterir. İzlemekten bile keyif alırsın... Biz Artaş ız. Kurucumuz

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU 2015 Sayfa 1 / 7 10 Ocak 2016 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. 2015 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ,

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

kültür - sanat - güncel yaflam

kültür - sanat - güncel yaflam 4-sinema.qxd 3/22/07 10:03 PM Page I ISSN 0378-8628 kültür - sanat - güncel yaflam Monet Kültür ve Sanat Küçük nsanlar n Büyük Filmi: DO N D U R M A M GA Y M A K Yerel bir masal Y l 1995, Ege nin küçük

Detaylı

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ÇEVRE KORUMA VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK Çevre neden bu kadar önemli? Sera etkisi artıyor Doğal kaynaklar bitiyor Maliyetler yükseliyor Gelir eşitsizliği uçurumu büyüyor 2002 yılında Johannesburg da

Detaylı