Uluslararas Finansal Raporlama Standartlar Cep K lavuzu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Uluslararas Finansal Raporlama Standartlar Cep K lavuzu - 2008"

Transkript

1 Uluslararas Finansal Raporlama Standartlar Cep K lavuzu

2 PricewaterhouseCoopers ( dünyan n en büyük profesyonel hizmet organizasyonudur. Kalite ve dürüstlük ilkeleriyle sundu umuz hizmetlerimiz 153 ülkede, kiflinin bilgi birikiminin bir sonucudur. Di er ngilizce UFRS yay nlar m z PricewaterhouseCoopers' n ofislerinden temin edebilece iniz Uluslararas Finansal Raporlama Standartlar ve bunlar n iflletmelerde uygulamalar konusunda birçok yay n mevcuttur. UFRS Muhasebe Rehberi 2008 UMS 39 Finansal riskten korunmanın (hedge) muhasebeleştirilmesi UFRS ye geçiş UFRS yi adım adım uygulanma rehberi Örnek özet ara dönem finansal tablolar halihazırda UFRS göre raporlama yapanlar için Örnek konsolide finansal tablolar 2008 kurumsal şirketler Örnek konsolide finansal tablolar 2008 bankalar Örnek konsolide finansal tablolar 2008 sigorta şirketleri Örnek konsolide finansal tablolar 2008 yatırım fonları Örnek konsolide finansal tablolar gayrimenkul yatırım ortaklıkları Örnek ara dönem konsolide finansal tablolar 2005 ilk kez UFRS uygulayanlar için UFRS de finansal araçlar Hiper enflasyonist ekonomilerde finansal raporlama UMS 39 u anlamak UFRS ölçüm rehberi 2006 UFRS 3 (Yeni): Kazançlara etkisi karar vericiler için önemli soru ve cevaplar Hisse bazlı ödemeler UFRS 2 yi uygulamak KOBİ ler için UFRS - Cep rehberi 2007 Benzerlikler ve Farklılıklar UFRS ve ABD Genel Kabul Görmüş Muhasebe ilkelerinin karşılaştırılması UFRS Haberleri Finansal araçları anlamak UMS 32, UMS 39 ve UFRS 7 nin uygulanması SYK 12 ve FIN 46 R Kontrolün özü World Watch Dünyayı izliyoruz, Kurumsal yönetim ve raporlama 2009 dan itibaren geçerli olan UFRS lere ilişkin pratik rehber Finansman maliyetlerinin aktifleştirilmesi Bölümlere göre raporlama İşletmeyi açıklamak için bir fırsat UFRS Dipnotlar kılavuzu 2007 Bu yay nlara ve UFRS ile ilgili geliflmelere adresinden ulaflabilirsiniz. Detayl bilgi için: rtibat için: 2008 PricewaterhouseCoopers Türkiye. Tüm haklar sakl d r. PricewaterhouseCoopers, PricewaterhouseCoopers Türkiye veya kullan m içeri ine göre gerekti inde, PricewaterhouseCoopers küresel flirketler a n veya bu a a ba l her biri ayr ve ba ms z tüzel kiflilikler olan di er üye flirketleri temsil eder. PricewaterhouseCoopers Türkiye, Baflaran Nas Ba ms z Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik A.fi., Baflaran Nas Yeminli Mali Müflavirlik A.fi. ve PricewaterhouseCoopers Dan flmanl k Hizmetleri Ltd. fiti. ticari unvanlar ile Türkiye'de kurulmufl tüzel kifliliklerden oluflan PricewaterhouseCoopers Türkiye organizasyonunu ifade ve temsil etmektedir.

3 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Cep k lavuzu 2008 Bu cep k lavuzu sizlere Mart 2008 tarihine kadar yay mlanm fl Uluslararas Finansal Raporlama Standartlar nda (UFRS) yer alan muhasebelefltirme ve ölçüm prensiplerinin bir özetini sunmaktad r. Bu k lavuzda finansal tablolara iliflkin aç klay c dipnotlara yer verilmemifltir. Dipnotlarla ilgili ayr nt l aç klamalar PricewaterhouseCoopers un UFRS dipnotlar adl yay n nda bulabilirsiniz. Bu k lavuzdaki bilgiler 6 bölümde düzenlenmifltir: Muhasebe kural ve prensipleri Gelir tablosu ve ilgili notlar Bilanço ve ilgili notlar Konsolide ve konsolide olmayan finansal tablolar Di er finansal raporlama konular Sektörlere özgü konular Bu konular hakk nda daha detayl bilgilere UFRS Uygulama K lavuzu 2008 ve di er PricewaterhouseCoopers yay nlar ndan ulaflabilirsiniz. UFRS yay nlar n n tüm listesi ön iç kapakta mevcuttur.

4 çindekiler Muhasebe kural ve prensipleri 1. Girifl 1 2. Muhasebe prensipleri ve UFRS nin uygulanabilirli i 2 3. UFRS nin ilk uygulamas 3 4. Finansal tablolar n sunuluflu 5 5. Muhasebe politikalar, muhasebe tahminleri ve hatalar 9 6. Finansal araçlar Yabanc para birimleri Sigorta sözleflmeleri 21 Gelir tablosu ve ilgili notlar 9. Has lat Bölümlere göre raporlama (UMS 14) 25 10A. Bölümlere göre raporlama (UFRS 8) Çal flanlara sa lanan faydalar Hisse bazl ödemeler Gelir vergisi Hisse bafl na kazanç 34 Bilanço ve ilgili notlar 15. Maddi olmayan duran varl klar Maddi duran varl klar Yat r m amaçl gayrimenkuller Varl klarda de er düflüklü ü Kiralama ifllemleri Stoklar Karfl l klar, koflullu borçlar ve koflullu varl klar Bilanço tarihinden sonraki olaylar Özkaynaklar ve yedekler 48 i UFRS cep kılavuzu 2008

5 çindekiler Konsolide ve konsolide olmayan finansal tablolar 24. Konsolide ve konsolide olmayan finansal tablolar flletme birleflmeleri Ba l ortakl klar, iflletmeler ve duran varl klar n elden ç kar lmas fltirakler fl ortakl klar ndaki paylar 56 Di er finansal raporlama konular 29. liflkili taraf aç klamalar Nakit ak fl tablolar Ara dönem finansal raporlama mtiyazl hizmet anlaflmalar 60 Sektörlere özgü konular 33. Tar msal faaliyetler Emeklilik fayda planlar Maden kaynaklar n n araflt r lmas ve de erlendirilmesi 63 UFRS cep kılavuzu 2008 ii

6

7 Muhasebe kural ve prensipleri Muhasebe kural ve prensipleri 1 Giriş Finansal raporlama konusunda yak n zamanda önemli de ifliklikler gerçekleflmifltir. Bu do rultuda çeflitli trendlerin ( yönetimin yorumu gibi uygulamalar da içeren, sözel raporlaman n ortaya ç kmas gibi) oluflmas n n yan s ra, en önemli de ifliklik, finansal raporlaman n dünyan n her yerinde UFRS ye uyum sa lama çal flmas na bafllamas d r. Ulusal genel kabul görmüfl muhasebe prensipleri giderek daha nadir uygulan r hale gelmektedir. Pek çok ülkede bu prensipler, UFRS ile desteklenir hale gelmifl ya da UFRS bunlar n yerini alm flt r. Bu de iflikli in kapsam ve flekli ülkeden ülkeye farkl l k göstermektedir. Afrika n n baz bölgeleri ve Karayipler gibi dünyan n çeflitli bölgelerinde, UFRS, ulusal genel kabul görmüfl muhasebe prensipleri haline gelmifltir. Baz durumlarda ise (örne in, Avustralya ve Hong Kong), UFRS nin uyarlanmas ortaya UFRS den farkl bir sonuç ç karm flt r. Avrupa Birli i nde (AB) oldu u gibi di er baz durumlarda ise, ulusal genel kabul görmüfl muhasebe prensipleri korunmakla beraber, AB taraf ndan kabul edilen flekliyle UFRS, borsada ifllem gören flirketler için zorunlu tutulmufl, di er iflletmeler içinse uygulanmas na izin verilmifltir. Birleflik Krall k ( ngiltere) ve rlanda da ise, ulusal genel kabul görmüfl muhasebe prensipleri UFRS ile uyumlu hale getirilmektedir ve ileride uygun bir zamanda UFRS ile ayn hale gelebilirler. Geriye kalan birçok AB ye üye ülke UFRS nin uygulanmas n borsada ifllem gören flirketler için zorunlu hale getirmekle beraber, ulusal genel kabul görmüfl muhasebe prensiplerini UFRS ye uyumlu hale getirmek gibi planlar bulunmamaktad r. Amerika Birleflik Devletleri (ABD) ise, ABD de genel kabul görmüfl muhasebe prensipleri ile UFRS yi uyumlu hale getirmek için Uluslararas Muhasebe Standartlar Kurulu (UMSK) ile önemli bir çal flma program yürütmektedir. Bu program, UFRS nin geri kalan dünya ülkelerindeki fleklini de etkilemektedir. UFRS nin uygulanmas na ABD taraf ndan yak n zamanda izin verilece i muhtemeldir. UFRS cep kılavuzu

8 Muhasebe kural ve prensipleri 2 Muhasebe prensipleri ve UFRS nin uygulanabilirliği Uluslararas Muhasebe Standartlar Kurulu (UMSK) UFRS yi haz rlamaya ve bu standartlar n yorumlar n onaylamaya yetkili kurumdur. UFRS, kar amaçl iflletmelerde uygulanmak üzere düzenlenmifltir. Bu iflletmelerin finansal tablolar, iflletmenin performans, finansal durumu ve nakit ak fllar ile ilgili olarak çeflitli okuyucu gruplar na ekonomik kararlar almalar için faydal olan bilgileri vermektedir. Bu okuyucu gruplar ; hissedarlar kredi kurulufllar n, iflletme çal flanlar n ve kamuoyunu da içermektedir. Tam bir finansal tablo seti afla dakileri içermektedir: Bilanço Gelir tablosu Özkaynaklardaki bütün de ifliklikleri gösteren veya ortaklarla yap lan sermaye ifllemleri ve ortaklara da t m ifllemleri hariç özkaynaklardaki de ifliklikleri gösteren tablo Nakit ak m tablosu Muhasebe politikalar n n listesi Finansal tablolara iliflkin aç klay c dipnotlar UFRS kapsam nda muhasebe uygulamalar na temel olan kavramlar UMSK nun Finansal tablolar n haz rlanma ve sunum esaslar na iliflkin kavramsal çerçeve yay n nda belirtilmifltir. 2 UFRS cep kılavuzu 2008

9 Muhasebe kural ve prensipleri 3 UFRS nin ilk uygulaması UFRS 1 flletme ilk kez, Ulusal Genel Kabul Görmüfl Muhasebe lkeleri nden (GKGM ) UFRS ye geçerken, UFRS 1 i uygulamal d r. UFRS 1 in temel koflulu, finansal tablolar n UFRS ye göre ilk kez düzenlendi i raporlama tarihinde yürürlükte olan tüm UFRS lerin geriye yönelik olarak uygulanmas d r. Ancak, bu uygulamada belirli say da iste e ba l muafiyetler ve geriye yönelik uygulama zorunlulu u ile ilgili dört zorunlu istisna yeralmaktad r. Muafiyetler UMSK nun, geriye yönelik uygulaman n oldukça zor oldu unu veya uygulama maliyetinin okuyucunun elde edece i faydalar aflmas n n muhtemel oldu unu göz önünde bulundurdu u standartlar kapsamaktad r. Bu muafiyetlerin uygulanmas iste e ba l d r. Bu muafiyetlerin tümü veya herhangi biri uygulanabilir ya da hiçbiri uygulanmayabilir. Bu muafiyetler: flletme birleflmeleri. Maddi duran varl klar ve di er varl klar n gerçe e uygun de erleri veya yeniden de erlenmifl tutarlar n n, tahmini maliyet olarak dikkate al nmas. Çal flanlara sa lanan faydalar. Yabanc para çevrim farklar. Bileflik finansal araçlar. Ba l ortakl klara ait varl k ve yükümlülükler. fltirakler ve ifl ortakl klar. Önceden muhasebelefltirilmifl finansal araçlar n tan mlanmas. Hisse bazl ödeme ifllemleri. Sigorta sözleflmeleri. Faaliyetlerin sona erdirilmesine iliflkin yükümlülükler. Kiralama ifllemleri. Aktif piyasas olmayan finansal varl k ve borçlar n ilk muhasebelefltirilmeleri s ras nda gerçe e uygun de erlerinin ölçümü. mtiyazl hizmet sözleflmeleri. Borçlanma maliyetleri. konular ile ilgilidir. Ayr ca UFRS 1, finansal araçlar, sigorta sözleflmeleri ve maden kaynaklar n n araflt r lmas ve de erlendirmesi ile ilgili bilgilerin karfl laflt rmal olarak sunumu zorunlulu u konusunda muafiyet seçene i sa lamaktad r. Yukar daki muafiyetlerin UFRS cep kılavuzu

10 Muhasebe kural ve prensipleri bir k sm iflletmelerin sadece 1 Ocak 2006 dan önce UFRS ye geçifl yapmas durumunda uygulanabilmektedir. stisnalar, UFRS nin koflullar n n geriye yönelik uygulanmas n n uygun olmad konular kapsamaktad r. stisnalar n uygulanmas zorunlu olup iste e ba l de ildir. Bu istisnalar: Finansal varl k ve borçlar n bilanço d fl b rak lmas. Finansal riskten korunma muhasebesi. Tahminler. Sat fl amaçl elde tutulan olarak s n fland r lm fl varl klar ve durdurulan faaliyetler Karfl laflt rmal bilgiler UFRS ye uygun olarak haz rlan r ve sunulur. UFRS nin ilk uygulamas sonucu oluflan tüm düzeltme kay tlar, UFRS ye göre haz rlanan ilk dönemin finansal tablolar nda birikmifl kar/ zarar içerisinde muhasebelefltirilir. Daha önce uygulanan genel kabul görmüfl muhasebe ilkelerinden UFRS ye geçiflte belirli mutabakatlar n yap lmas gereklidir. 4 UFRS cep kılavuzu 2008

11 Muhasebe kural ve prensipleri 4 Finansal tabloların sunuluşu UMS 1 Bu bölümdeki aç klamalar, UMS 1 Finansal Tablolar n Sunuluflu standard n n 2005 y l nda yay nlanan flekline dayan r. Standard n bu flekli 2007 ve 2008 finansal tablolar için de kullan l r. UMS 1 (Revize) de yer alan yeniden gözden geçirilmifl sunum koflullar 2009 y l ndan itibaren uygulanacakt r. Finansal tablolar n amac, ekonomik kararlar n al nmas için faydal bilgiler sa lamakt r. UMS 1 in amac, bu bilgilerinin sunuluflunun iflletmenin önceki dönem finansal tablolar ve di er iflletmelerin finansal tablolar ile karfl laflt r labilir olmas n sa lamakt r. Yönetimin flirketi tasfiye etme veya ticari faaliyetini sona erdirme niyeti veya mecburiyeti yoksa finansal tablolar süreklilik kavram na göre düzenlenir. flletme, nakit ak fl tablosu hariç, tüm finansal tablolar n muhasebenin tahakkuk esas na göre düzenler. Tam bir finansal tablo seti, bilanço, gelir tablosu, özkaynak de iflim tablosu, nakit ak m tablosu ve (muhasebe politikalar n içeren) aç klay c dipnotlardan oluflur. Finansal tablolarla ilgili önerilen standart bir biçim yoktur. Ancak, finansal tablolarda oldu u kadar, dipnotlarda da yap lmas gereken asgari aç klamalar bulunmaktad r. UMS 1 in ekinde yer alan uygulama rehberi, kabul edilebilir biçimlere iliflkin aç klay c örnekleri içermektedir. Baflka bir standart veya yorumun aksine bir uygulamay zorunlu tutmas veya baflka bir uygulamaya izin vermesi haricinde, finansal tablolar önceki döneme iliflkin karfl laflt rmal bilgileri de aç klamal d r. Bilanço Bilanço, bir iflletmenin belli bir tarihteki finansal durumunu gösterir. Yönetim, dikey ya da yatay bir biçimin kullan lmas, alt s n fland rmalar n ne kadar detayl sunulaca, bilançoda ve dipnotlarda, asgari aç klamalara ek olarak sunulacak bilgiler gibi finansal tablolar n sunuluflu ile ilgili pek çok konuda kendi yorumunu kullanabilir. Bilançoda yer alması gereken kalemler Afla daki kalemlerin, asgari olarak, bilançoda yer almas gerekir: Varl klar Maddi duran varl klar; yat r m amaçl gayrimenkuller; maddi UFRS cep kılavuzu

12 Muhasebe kural ve prensipleri olmayan duran varl klar; finansal varl klar; özkaynak yöntemine göre muhasebelefltirilen yat r mlar; canl varl klar; ertelenmifl vergi varl klar ; dönem vergisiyle ilgili varl klar; stoklar; ticari ve di er alacaklar ve nakit ve nakit benzerleri. Özkaynaklar Ana ortakl n ortaklar na ait ç kar lm fl sermaye ve yedekler; ve az nl k paylar. Yükümlülükler Ertelenmifl vergi yükümlülükleri; dönem vergisiyle ilgili yükümlülükler; finansal yükümlülükler; karfl l klar ve ticari ve di er borçlar. Sat fl amaçl elde tutulan varl klar ve yükümlülükler UFRS 5 Sat fl amaçl elde tutulan duran varl klar ve durdurulan faaliyetler standard na göre sat fl amaçl elde tutulan olarak s n fland r lan varl klar ve sat fl amaçl olarak s n fland r lan elden ç kar lacak varl k gruplar ; ve sat fl amaçl olarak s n fland r lan elden ç kar lacak varl klarla ilgili borçlar. Kısa ve uzun vade ayrımı Bir iflletme, likidite temeline dayal sunumun daha güvenilir ve yararl bilgi sa lad durumlar hariç, dönen ve duran varl klar n ve k sa ve uzun vadeli borçlar n finansal bilançoda ayr ayr s n fland rarak sunmal d r. Gelir tablosu Gelir tablosu bir iflletmenin finansal performans n gösterir. Gelir tablosu, özkaynaklar grubu içerisinde sunumuna izin verilen veya zorunlu tutulanlar haricinde, belirli bir döneme ait tüm gelir ve gider kalemlerini gösterir. Gelir tablosunda yer alması gereken kalemler Afla daki kalemlerin, asgari olarak, gelir tablosunda yer almas gerekir: Has lat. Finansman maliyetleri. Özkaynak yöntemine göre muhasebelefltirilen ifltirakler ve ifl ortakl klar n n kar veya zarar paylar. Vergi gideri. Durdurulan faaliyetleri oluflturan varl klar n ve elden ç kar lacak duran varl k gruplar n n sat fl maliyeti düflülmüfl gerçe e uygun de erinin ölçümü veya sat fl sonucu kayda al nan vergi öncesi kar veya zarar da dahil olmak üzere, durdurulan faaliyetlere iliflkin vergi öncesi kar veya zarar. Dönem kar veya zarar. 6 UFRS cep kılavuzu 2008

13 Muhasebe kural ve prensipleri Dönem kar veya zarar, gelir tablosunda az nl k paylar na ve ana ortakl n ortaklar na düflen kar veya zarar olarak ayr flt r l r. Ek kalemler veya alt bafll klar, iflletmenin finansal performans n n anlafl lmas nda bir fayda sa l yorsa, gelir tablosunda yer alabilir. Önemli kalemler Gelir ve gider kalemlerinin önemli oldu u durumlarda, bu kalemlerin niteli i ve tutar ayr olarak aç klan r. Aç klamalar gelir tablosunda veya dipnotlarda yer alabilir. Bu tür önemli gelirler/ giderler; yeniden yap land rma maliyetleri; stoklar ve maddi duran varl klardaki de er düflüflleri; hukuki ihtilaflara iliflkin ödemeler ile duran varl klar n elden ç kar lmas ndan elde edilen kar veya zararlar gibi kalemleri içerebilir. Olağandışı kalemler Tüm gelir ve gider kalemlerinin iflletmenin normal faaliyetleri sonucu olufltu u varsay l r. Bu nedenle, ola and fl s n fland rmas na izin verilmemifltir. Temettüler Bir iflletme, ortaklara dönem içinde da t lmak üzere tahakkuk eden temettü tutar n ve hisse bafl na düflen tutar aç klar. Bu aç klamaya gelir tablosunda, özkaynak de iflim tablosunda veya finansal tablolar n dipnotlar nda yer verilebilir. Özkaynak değişim tablosu Afla daki kalemler, özkaynak de iflim tablosunda yer almas gerekir: Dönem kar veya zarar ; do rudan özkaynaklarda muhasebelefltirilen her bir gelir ve gider kalemi ve bunlar n toplam ; dönem içerisindeki toplam gelir ve gider (yukar daki ilk iki kalemin toplam ); muhasebe politikalar ndaki de ifliklikler ve önemli geçmifl dönem hatalar n n düzeltilmesinin etkileri. Ortaklar ile yap lan ifllemlerin tutarlar, dönem bafl ve sonu itibariyle her bir yedek ve da t lmam fl karlar bakiyesi ve dönem içerisinde meydana gelen de ifliklikler. Yaln zca yukar daki maddelerden birincisinde yer alan kalemleri içeren de iflim tablosu, Tahakkuk eden gelir ve giderler tablosu olarak nitelendirilir. E er Tahakkuk eden gelir ve giderler tablosu, temel tablo olarak sunulursa, ikinci maddedeki kalemler finansal tablolar n dipnotlar nda aç klan r. UFRS cep kılavuzu

14 Muhasebe kural ve prensipleri Her iki maddede de yer alan kalemleri içeren de iflim tablosu ise Özkaynak de iflim tablosu olarak nitelendirilir. Bir iflletme, her iki de iflim tablosunu da temel tablo olarak sunamaz. E er bir iflletme, UMS 19 Çal flanlara sa lanan faydalar standard nda yer alan, tüm aktüeryal kazanç ve kay plar n do rudan özkaynakta muhasebelefltirilmesi seçene ini kullan rsa, Tahakkuk eden gelir ve giderler tablosu temel tablo olarak sunulmak zorundad r. Nakit ak m tablosu Nakit ak m tablosu Bölüm 30. Nakit Ak m Tablosu nda aç klanmaktad r. Finansal tablolara iliflkin aç klay c notlar (dipnotlar) Dipnotlar finansal tablolar n ayr lmaz bir parças d r. Dipnotlar temel finansal tablolarda yer alan tutarlara dair ek bilgi sa larlar. Bu notlar muhasebe politikalar n ve önemli muhasebe tahminleri ve kararlar n da içerir. 8 UFRS cep kılavuzu 2008

15 Muhasebe kural ve prensipleri 5 Muhasebe politikaları, muhasebe tahminleri ve hatalar UMS 8 Muhasebe politikalar flletmenin uygulad muhasebe politikalar genellikle UFRS nin gerekli gördü ü politikalardan iflletme durumuna uygun olanlard r. Ancak, baz durumlarda, standartlarda belirgin bir aç klamaya yer verilmemifl veya seçenek sunulmufltur. Bu durumda iflletme yönetimi, uygun olan muhasebe politikalar n seçmelidir. flletme yönetimi, ihtiyaca uygunluk ve güvenilirlik (do ru bir flekilde gösterim, özün önceli i, tarafs zl k, ihtiyatl l k ve eksiksizlik) niteliksel özelliklerini karfl layan bilgiyi sa layan muhasebe politikalar n n gelifltirilmesi ve uygulanmas nda yorumunu kullanmal d r. E er belirli bir UFRS standard veya rehberi yoksa iflletme yönetimi flu kaynaklar n uygulanabilirli ini dikkate almal d r: benzer ve iliflkili konularla ilgili UFRS deki gereklilikler ve yönlendirmeler; ve sonra kavramsal çerçevedeki tan mlar; varl klar, yükümlülükler, gelir ve giderlere iliflkin mali tablolara alma kriterleri ve ölçüm kavramlar. flletme yönetimi, UFRS ile çeliflmedi i sürece, di er standart koyucu kurulufllar n en son yay nlad muhasebe bildirgelerini, di er muhasebe literatürünü ve kabul görmüfl sektör uygulamalar n dikkate alabilir. Muhasebe politikalar benzer ifllem ve olaylara tutarl bir flekilde uygulanmal d r. Muhasebe politikalar nda de ifliklikler Yeni bir standard n uygulanmas sonucunda meydana gelen muhasebe politikalar ndaki de ifliklikler, (e er varsa) bu standartta yer alan geçifl hükümlerine uygun bir flekilde uygulanmal d r. E er belirli geçifl hükümleri bulunmuyorsa, muhasebe politikas ndaki (gereklilik dolay s yla veya ihtiyari olarak yap lan) de ifliklik, düzeltmenin mümkün olmad durumlar hariç, geriye dönük olarak (karfl laflt rmal tutarlar n düzeltilmesi ile) muhasebelefltirilir. Yeni/gözden geçirilmifl standartlar n yay mlanmas Standartlar, genellikle zorunlu uygulama tarihlerinden uygun bir süre önce yay mlan r. Ara dönemde, iflletmeler yeni bir standard n yay mland n ancak henüz geçerli olmad n dipnotlarda aç klamal d r. Ayr ca bu iflletmeler, ilk geçerlilik döneminde standard n uygulanmas n n iflletmenin finansal tablolar na muhtemel etkilerini de erlendirmek için, bu de erlendirme ile ilgili bilinen veya mant kl bir biçimde tahmin edilebilen bilgileri de sa lamal d r. UFRS cep kılavuzu

16 Muhasebe kural ve prensipleri Muhasebe tahminlerinde de ifliklikler flletme yönetimi muhasebe tahminlerindeki de ifliklikleri; varl klar, yükümlülükler veya özkaynak kalemlerinde de iflikli e yol açt durumlar haricinde, bundan etkilenen dönemlerin (de iflikli in yap ld dönem ve gelecek dönemler) kar veya zarar ile iliflkilendirip, ileriye dönük olarak muhasebelefltirmelidir. Muhasebe tahminlerindeki de iflikliklerin varl klar, yükümlülükler veya özkaynak kalemlerinde de iflikli e yol açt durumlarda, bu de ifliklikler gerçeklefltikleri dönemde, ilgili varl klar, yükümlülükler ve özkaynak kalemlerinin tafl nan de erleri düzeltilerek muhasebelefltirilir. Hatalar Hatalar, yanl fll klar ve gözden kaç rmalar veya mevcut bilgilerin yanl fl yorumlanmas ndan dolay ortaya ç kabilir. Önceki dönemlere iliflkin önemli hatalar, düzeltmenin mümkün olmad durumlar hariç, (karfl laflt rmal tutarlar n yeniden hesaplanmas ile) geriye dönük olarak düzeltilir. Hata ve bu hataya iliflkin düzeltmenin etkisi finansal tablo dipnotlar nda aç klan r. 10 UFRS cep kılavuzu 2008

17 Muhasebe kural ve prensipleri 6 Finansal araçlar UMS 32, UFRS 7 ve UMS 39 Amaç ve kapsam Finansal araçlara üç standartta yer verilmifltir: UMS 32, borçlar n özkaynaktan ayr flt r lmas ve netlefltirme ile ilgili Standard; UMS 39, muhasebelefltirme ve ölçüm ile ilgili kurallar içeren Standart ve UFRS 7, yap lmas gereken aç klamalara yönelik hükümleri içeren Standart. Bu üç standard n amac, finansal araçlar n borç veya özkaynak olarak sunulmalar, netleme, muhasebelefltirme, bilanço d fl b rakma, ölçüm, finansal riskinden korunma muhasebesi ve kamuoyunu ayd nlatma dâhil olmak üzere tüm yönleriyle finansal araçlar n muhasebelefltirilmesine iliflkin ilkeleri saptamakt r. Bu standartlar n kapsam oldukça genifltir. Bu standartlar, alacaklar, borçlar, bono ve hisse senedi yat r mlar, krediler ve türevler dâhil olmak üzere finansal araçlar n tüm çeflitlerini kapsamaktad r. Bu standartlar ayr ca finansal olmayan varl klar n (ticari eflya gibi) nakit ödeme veya di er finansal araçla al n p sat lmas na için yap lan belli sözleflmeleri de kapsamaktad r. Finansal araçların nitelik ve karakteristiği Finansal araçlar varl klar ve borçlar n birçok çeflidini içerir. Genellikle nakit ile de ifltirilirler. UMS 39 a göre muhasebelefltirilir ve ölçülür ve UFRS 7 ye göre gerekli aç klay c dipnotlar haz rlan r ve sunulur. Finansal araç, bir iflletmenin finansal varl nda ve di er bir iflletmenin finansal borcunda ya da özkayna a dayal finansal arac nda art fla neden olan herhangi bir sözleflmedir. Finansal varl klar, bir sözleflmeden do an nakit veya baflka bir finansal varl elde etme hakk veya potansiyel olarak iflletmenin lehine olan koflullar alt nda baflka bir iflletmeyle nakit ya da baflka bir finansal varl veya yükümlülü ü takas etmek için sözleflmeden do an hak, ya da baflka bir iflletmenin özkaynak arac d r. Bir finansal borç, baflka bir iflletmeye nakit ya da baflka bir finansal varl k teslim etmek için veya potansiyel olarak iflletmenin aleyhine olan koflullarda finansal varl k veya finansal borçlar n baflka bir iflletme ile takas edilmesi için yap lan sözleflmeden do an yükümlülüktür. Bir özkayna a dayal finansal araç, iflletmenin varl klar toplam ndan yabanc UFRS cep kılavuzu

18 Muhasebe kural ve prensipleri kaynaklar n indirilmesi suretiyle kalan k sm n kan tlayan herhangi bir sözleflmedir. Türev araç, de eri belirli bir fiyat veya endeks de iflikli i karfl s nda de iflen, net bir bafllang ç yat r m gerektirmeyen, ve gelecek bir tarihte ödenebilen finansal araçlard r. Asal sözleşmelerde saklı türev ürünler Baz finansal araçlar ve di er sözleflmeler, tek bir sözleflmenin içerisinde, hem türev özelli i hem de türev olmayan özelli i bir arada bulundurabilirler. Sözleflmelerin türev özelli i tafl yan bölümü sakl türev ürün olarak an l r ve bu sözleflmeden do an baz nakit ak mlar bir türev ürününde oldu u gibi de iflkenlik gösterebilir. Örne in, bir bononun anapara tutar menkul k ymetler piyasas endeksindeki de iflikliklere ba l olarak de iflebilir. Bu durumda, sakl türev ürün, ilgili menkul k ymet piyasas nda özkayna a dayal bir türev üründür. Sakl türev ürünün ekonomik özellikleri ve risklerinin, asal sözleflmenin ekonomik özellikleri ve riskleri ile yak ndan ilgili olmamas durumunda sakl türev ürünler asal sözleflmeden ayr flt r l r ve türev ürün olarak muhasebelefltirilirler (Ör: gerçe e uygun de erleme sonucu oluflan farklar gelir ya da gider olarak kâr veya zararda muhasebelefltirilir). Bir sakl türev ürün, ekonomik özellikleri ve riskleri, asal sözleflmenin di er bölümlerinden farkl ise bu sözleflme ile yak ndan ilgili de ildir. UMS 39 da bu de erlendirmeyi yapabilmelerine yard mc olmak amaçl örnekler bulunmaktad r. Sözleflmelerin potansiyel sakl türev ürünler içerip içermediklerinin analizi ve bunlar n muhasebelefltirilmesi UMS 39 un en zor bölümlerinden biridir. Finansal araçların sınıflandırılması Finansal araçlar n UMS 39 a göre s n fland r lmas, ilk muhasebelefltirilmesinden sonraki ölçüm ifllemleri ve ölçüm farklar n n kâr veya zararda muhasebelefltirmesi aç s ndan önemlidir. UMS 39 a göre finansal araçlar n dört çeflit s n fland r lmas vard r: sat lmaya haz r, vadeye kadar elde tutulacak yat r mlar, kredi ve alacaklar ve gerçe e uygun de er fark kâr veya zarara yans t lan finansal varl klar. Finansal araçlar n s n fland r lmas nda göz önünde bulundurulan koflullar: Finansal araçtan kaynaklanan nakit ak mlar sabit mi yoksa belirlenebilir mi? Finansal arac n sabit bir vadesi var m? 12 UFRS cep kılavuzu 2008

19 Muhasebe kural ve prensipleri Varl klar al m sat m amaçl m elde tutulmakta; yönetimin vadeye kadar elde tutma niyeti ve imkan var m? Türev araç m veya sakl türev araç içeriyor mu? Aktif bir piyasada kay tl m? Yönetim, finansal arac ilk olarak hangi s n fland rmaya tabi tutmufl? Gerçe e uygun de er fark kâr veya zarara yans t lan olarak s n flanm fl (belirli flartlara ba l olarak) veya al m sat m amaçl elde tutulan veya finansal borçlar, gerçe e uygun de er fark kâr veya zarara yans t lan finansal borçlar olarak s n fland r l r. Aksi takdirde, di er borçlar olarak s n fland r l rlar. Finansal varl k veya borçlar, s n fland r lmalar na göre, gerçe e uygun de erinden veya etkin faiz yöntemiyle hesaplanan itfa edilmifl maliyetinden ölçülürler. Ölçüm de ifliklikleri, do rudan gelir tablosunda veya özkaynaklarda muhasebelefltirilir. Finansal borçlar ve özkaynak Bir finansal arac n, ihraç eden taraf ndan, borç veya özkaynak olarak s n fland r lmas, flirketin raporlad kazançlar, kredi kapasitesi, borç-özkaynak oran ve di er oranlar, dolay s yla flirket in kredi sözleflmesi koflullar n önemli derecede etkileyebilir. Bir finansal arac n s n fland r lmas, sözleflmedeki düzenlemelerin yasal fleklinden ziyade özüne ba l d r. Örne in, ihraç eden için bir geri al nabilir imtiyazl hisse, ekonomik olarak tahvile benzedi i için ayn flekilde muhasebelefltirilir. Dolay s yla, geri ödenebilir imtiyazl hisse, yasal olarak ihraç edene ait hisse senedi olsa bile, özkaynak yerine borç olarak s n fland r l r. Borcun en temel özelli i, sözleflmenin koflullar na ba l olarak, ihraç edenin borcun hamiline, nakit veya di er bir finansal araç verme yükümlülü ünün olmas d r. Örne in, ihraç edenin nakit olarak faiz ve borcu ödeme yükümlülü ünün bulundu u bir borç senedi, finansal borçtur. flletmenin tüm borçlar ç kar ld ktan sonra varl klar nda bir pay /hakk gösteren sözleflmeler özkayna a dayal finansal araçlard r. Adi hisse senetleri veya imtiyazs z hisse senetleri ihraç edene ait özkayna a dayal finansal araçlara örnektir. Bir iflletmenin oransal net varl klar n n içinde yer alan ikinci dereceden geri ödenebilir araçlar n s n fland r lmas na iliflkin özel bir istisna bulunmaktad r. Baz özel flartlar yerine getirildi i takdirde, bu araçlar ihraç edenin özkayna olarak s n fland r l r. UFRS cep kılavuzu

20 Muhasebe kural ve prensipleri UMS 32 de sat labilir araçlar ile ilgili yap lan de ifliklik, 1 Ocak 2009 tarihinde ve sonras nda bafllayan dönemler için geçerlidir ve erken uygulamaya izin verilmifltir. Baz araçlar özkayna a dayal finansal araçlarla iliflkilendirilen özelliklerle finansal borçla iliflkilendirilen özellikleri birlikte tafl rlar. Bu araçlar için, s n fland rmaya iliflkin detayl koflullar n fl nda her bir arac n flartlar n n analizinin yap lmas gereklidir. hraçç n n sabit ya da belirlenebilir bir tarihte sabit ya da belirlenebilir bir tutar karfl l geri sat n almas n zorunlu k lan veya hamile, ihraçç n n arac belirli ya da daha sonraki bir tarihte sabit veya belirlenebilir bir tutar karfl l geri sat n almas n talep etme hakk n veren imtiyazl hisse senedi, bir finansal borçtur. Bu tür araçlar, örne in hamilin zorunlu ya da iste e ba l olarak belirli say da adi hisse senedine çevrilebilme özelli ine sahip bir bono ya da benzeri bir araç, borç ve özkaynak bileflenlerini ay rmal d r (belirlenmifl bir zaman süresince, hamile, ilgili arac iflletmeye ait belirli say da adi hisse senedine çevirebilme hakk n veren al m opsiyonu). Bir finansal araç, türevler de dahil olmak üzere, sadece ihraçç n n özkayna a dayal finansal araçlar n n al nmas ya da verilmesiyle sonuçlanmas nedeniyle özkayna a dayal finansal araç olarak s n fland r lmaz. Ödemesi ihraçç n n özkayna na dayal finansal arac yla yap lacak ya da yap labilecek sözleflmelerin s n fland r lmas, kendi özkayna ndan de iflken say da verilmesine ya da yaln zca ihraçç taraf ndan sabit tutarda bir nakit ya da baflka bir finansal varl k karfl l nda özkayna na dayal finansal arac n takas etmesine dayal d r. Bir finansal arac n, finansal borç veya özkayna a dayal finansal araç olarak s n fland r lmas, bu finansal araca ba l faiz, temettü, kay p ve kazançlar n kâr ya da zararda gelir veya gider olarak muhasebelefltirilmesini belirler. Bu suretle, tamam borç olarak muhasebelefltirilen hisselere ait temettü ödemeleri, bono faizleri gibi gider olarak muhasebelefltirilir. Ancak özkayna a dayal finansal araç olarak muhasebelefltirilen finansal araçlara iliflkin temettü ödemeleri özkaynakta meydana gelen de iflim olarak muhasebelefltirilir. Muhasebeleştirme ve bilanço dışı bırakma İlk muhasebeleştirme Finansal varl k ve borçlar n ilk muhasebelefltirilme koflullar oldukça basittir. flletme, bir finansal varl k veya borcu, sadece ve sadece, ilgili finansal arac n sözleflmeye ba l koflullar na taraf oldu u durumlarda bilançosuna yans t r. 14 UFRS cep kılavuzu 2008

21 Muhasebe kural ve prensipleri Finansal varlığın bilanço dışı bırakılması Finansal varl klar n ve finansal borçlar n bilanço d fl b rak lmas, bir finansal varl veya borcu iflletmenin bilançosundan ç karmas ile ilgili kullan lan bir terimdir. Buradaki koflullar biraz daha kar fl kt r. Finansal varlıklar Bir finansal varl a sahip olan iflletme, ilgili varl, finansman yaratmak amac yla teminat olarak veya varl a ait nakit ak fllar n finansman geri ödemek için birincil kaynak olarak kullanabilir. UMS 39 un bilanço d fl b rakma koflullar, ilgili ifllemin bir finansal varl n sat fl (böylece iflletme finansal varl bilançosunda tutmaya son verir) veya finansal varl finansman n al nmas için teminat olarak kullanmas (elde edilen her nakit ak fl iflletmeye finansal borç do urur) oldu unu belirler. Bu de erlendirme oldukça basit yap labilir. Örne in, bir finansal varl n konsolide edilmeyen üçüncü kiflilere koflulsuz olarak, tüm risk ve yararlar ile beraber, transfer etmesi sonucunda finansal varl n bilanço d fl b rak lm fl oldu u oldukça aç kt r. Bunun tersine, finansal varl k transfer edildi i ama sözleflme koflullar na göre tüm risk ve yararlar n elde buldurmaya devam etti i durumlarda, bilanço d fl b rak lmaya izin verilmez. Öte yandan, birçok di er durumlarda bu analizi yapmak çok daha zordur. Seküritizasyon ve faktoring, bilanço d fl b rakma analizinin daha dikkatli yap lmas gereken kompleks ifllemlere örnektir. Finansal borçlar flletme bir finansal borcu, sadece ve sadece, ilgili borç ortadan kalkt zaman di er bir ifadeyle, sözleflmede belirlenen yükümlülük yerine getirildi inde, iptal edildi inde veya zamanafl m na u rad nda bilançosundan ç kar r. Finansal varlık veya borçların ölçülmesi UMS 39 a göre finansal bir varl k veya borç ilk muhasebelefltirilmesi s ras nda gerçe e uygun de erinden ölçülür. Bir finansal arac n gerçe e uygun de eri normalde ifllem fiyat d r - baflka bir deyiflle, al nan veya verilen bedelin gerçe e uygun de eridir. Ancak, baz durumlarda ifllem fiyat gerçe e uygun de eri yans tmayabilir. Bu durumda, ilgili finansal arac n gerçe e uygun de eri, benzer finansal araçlara ait güncel piyasa ifllemlerinden elde edilecek bilgiler kullan larak ya da girdileri sadece aktif piyasalardan al nan bir de erleme yöntemi kullan larak tahmin edilir. Finansal araçlar n sonraki ölçümü, bafllang çtaki s n fland r lmas na ba l d r. Kredi ve alacaklar, vadeye kadar elde tutulacak yat r mlar, ayr ca çok nadir olsa da, aktif bir piyasada kay tl bir fiyat bulunmayan ve gerçe e uygun de eri güvenilir bir flekilde UFRS cep kılavuzu

22 Muhasebe kural ve prensipleri ölçülemeyen özkayna a dayal finansal araçlar ile aktif bir piyasada kay tl bir fiyat bulunmayan söz konusu özkayna a dayal finansal araçlara ba l olan ve bunlar n teslim edilmesiyle ödenmesi gereken türev ürünlere yap lan yat r mlar d fl ndaki tüm finansal araçlar gerçe e uygun de eri ile ölçülür. Kredi ve alacaklar ile vadeye kadar elde tutulan yat r mlar etkin faiz yöntemiyle hesaplanan itfa edilmifl maliyetinden ölçülür. Sat lmaya haz r finansal varl a iliflkin olarak ortaya ç kan kazanç veya kay p özkaynaklar de iflim tablosu arac l yla do rudan özkaynaklarda muhasebelefltirilir. Sat lmaya haz r borç senetleri için faiz etkin faiz yöntemi kullan larak kâr veya zarara yans t l r. Sat lmaya haz r özkayna a dayal finansal araçlardan kaynaklanan temettüler, kâr veya zararda muhasebelefltirilir. Türev araçlar (Sakl türev ürünün ayr flt r lmas dahil) gerçe e uygun de erlerinden ölçülürler. Finansal riskten korunma arac olarak de erlendirilen nakit ak fl riskinden korunma ifllemleri d fl ndaki tüm gerçe e uygun de er de ifliklikleri kâr veya zararda muhasebelefltirilir. Gerçe e uygun de er fark kâr veya zarara yans t lan finansal borçlar d fl nda finansal borçlar etkin faiz yöntemiyle hesaplanan itfa edilmifl maliyetinden ölçülürler. Finansal riskten korunma konusu olan finansal varl k ve borçlar, finansal riskten korunma muhasebesi çerçevesinde ilave düzeltmeler gerektirebilir. Gerçe e uygun de er fark kâr veya zarara yans t lan finansal varl klar d fl nda kalan tüm finansal varl klar de er düflüklü üne tabidir. Dolay s yla, bir finansal varl kta de er düflüklü ü oldu una dair objektif kan t bulunmas halinde, de er düflüklü ü zararlar hesaplan r ve kâr veya zararda muhasebelefltirilir. Finansal riskten korunma muhasebesi Finansal riskten korunma muhasebesi, bir finansal araç kullan larak (genellike bir türev araç) finansal riskten korunma konusu kalem ile ilgili risklerin bir k sm n veya tamam n bertaraf etme ifllemidir. Finansal riskten korunma muhasebesi, finansal riskten korunma konusu kalemine veya finansal riskten korunma arac na ait kay p ve kazançlar n zamanlamas n de ifltirerek, bunlar n ayn dönem içerisinde kar veya zarar olarak muhasebelefltirilmesine imkân sa lar. Finansal riskten korunma muhasebesi uygulanmas için yeterli görülmesi (a) finansal riskten korunma iflleminin bafllang c nda, finansal riskten korunma arac ile finansal 16 UFRS cep kılavuzu 2008

23 Muhasebe kural ve prensipleri riskten korunma konusu kalem aras ndaki finansal riskten korunma iliflkisinin bir tan m n n bulunmas ve bunlar n resmi bir belgeye dayanmas ; (b) finansal riskten korunma iflleminin hem bafllang çta hem de devam nda etkinli inin güvenilir bir flekilde ölçülebilmesi, koflullar na ba l d r. Finansal riskten korunma iliflkileri üç çeflittir: Gerçe e uygun de er riskinden korunma: Muhasebelefltirilmifl bir varl k veya borcun ya da muhasebelefltirilmemifl bir kesin taahhüdün veya bu tür bir varl k, borç ya da taahhüdün belirlenebilir bir bölümünün gerçe e uygun de erinde meydana gelen, belirli bir risk unsuru ile iliflkilendirilebilen ve kâr veya zarar etkileyebilecek nitelikteki de iflikliklere karfl gerçeklefltirilen bir finansal riskten korunma ifllemidir. Nakit ak fl riskinden korunma: (i) muhasebelefltirilmifl bir varl k veya borca ya da gerçekleflme ihtimali yüksek tahmini bir iflleme iliflkin belirli bir riskle iliflkilendirilebilen ve (ii) net kâr veya zarar etkileyebilen nitelikteki nak fl ak fl de iflikliklerinden korunmak için gerçeklefltirilen bir finansal riskten korunma ifllemidir. Yurtd fl ndaki iflletmede bulunan net yat r m riskinden korunma: Yurtd fl ndaki iflletmedeki net yat r mda ki yabanc para kalemler için yap lan finansal riskten korunma muhasebesi. Makul de er de iflikli i riskinden korunma araçlar nda, riskten korunma kalemleri korunulan riske iliflkin kazanç ve kay plara göre düzeltilir ve gelir tablosundaki riskten korunma arac n n etkisi ile mahsuplaflt r larak gelir tablosuna kaydedilir. Nakit ak fl riskiden korunmada, riskten korunma arac ndan kaynaklanan kazanç ve kay plar n etkin k sm bafllang çta özkaynaklar alt nda takip edilir. Riskten korunan kalemin gelir tablosuna yans mas yla birlikte bu kazanç veya kay plar da gelir tablosuna yeniden s n fland r l r. Riskten korunan kalemin gelecekte kayda al nmas muhtemel finansal olmayan bir varl k veya yükümlülük olmas durumunda, iflletme, finansal olmayan varl k veya yükümlülü ün defter de erini, edinim tarihinde var olan riskten korunma kazanç veya kayb kadar düzeltme fleklinde bir muhasebe politikas tercih edebilir. Yabanc bir kurulufltaki net yat r m için yap lan riskten korunma ifllemleri, nakit ak m riskinden korunma ifllemlerine benzer olarak muhasebelefltirilir. Sunuluş ve açıklamalar Son y llarda risk yönetimi ve uygulamalar nda önemli geliflmeler yafland. Finansal UFRS cep kılavuzu

24 Muhasebe kural ve prensipleri araçlardan do an risklerin ölçülmesi ve yönetilmesine iliflkin yeni teknikler gelifltirildi. Bir iflletmenin finansal araçlar ndan do an riskleri ve bu risklerin nas l yönetildi i ile ilgili daha uygun ve fleffaf bilgi ihtiyac önemli derecede artt. Finansal tablo kullan c lar ve di er yat r mc lar, iflletmelerin finansal araçlar n ve ilgili kazançlar kullanarak ne tür riskler yönetti i ile ilgili daha bilgili bir biçimde yorum yapabilmek amac yla bu tür bilgilere ihtiyaç duymaktalar. Ancak UMS 30 daki aç klamalar (bankalar ve benzeri finansal kurumlar için zorunlu olan dipnot aç klamalar ) ve UMS 32 bu tür geliflmelere art k cevap veremez hale gelmiflti ve finansal araçlardan do an risklerin aç klanmas na iliflkin çerçevenin yenilenmesi ve gelifltirilmesine yönelik bir ihtiyaç vard. UFRS 7, Finansal araçlar: Aç klamalar A ustos 2005 te, bu ihtiyac karfl lamak amac yla yay nland. UFRS 7, finansal tablo kullan c lar taraf ndan, finansal araçlar n iflletmenin finansal durumu ve performans ndaki öneminin de erlendirilebilmesini ve iflletmelerin finansal araçlarla ilgili maruz kald klar risklerin içeri inin ve boyutunun anlafl lmas n sa lamak için gerekli dipnot aç klamalar n belirler. UFRS 7 nin kapsam na sadece banka ve finansal kurumlar girmez. Finansal araçlara sahip olan tüm iflletmeler; krediler, ticari borçlar ve alacaklar, nakit ve finansal yat r mlar gibi basit araçlar dahi etkilenmektedir. 18 UFRS cep kılavuzu 2008

25 Muhasebe kural ve prensipleri 7 Yabancı para birimleri UMS 21, UMS 29 Birçok iflletme yabanc ülkelerdeki sat c ve müflterilerle ifl yapmakta veya yabanc ülkelerde faaliyette bulunmaktad r. Bu durum, muhasebe aç s ndan iki temel soruna neden olmaktad r: Baz ifllemler (örne in; yabanc ülkelerdeki sat c ve müflterilerle yap lanlar) yabanc para birimi cinsinden belirtilebilir. Bu ifllemler, finansal raporlama amac yla iflletmenin faaliyette bulundu u temel ekonomik çevrenin para birimi ( fonksiyonel para birimi ) ile ifade edilir. flletmelerin yurtd fl nda, ba l ortakl klar, flubeler veya ifltirakler gibi kendi muhasebe kay tlar n bulundu u ülkenin yerel para birimi ile tutan faaliyet birimleri olabilir. Farkl para birimlerinde ölçülen ifllemleri birlefltirmek mümkün olmad için, yurtd fl nda faaliyette bulunan birimlerin faaliyet sonuçlar ve finansal pozisyonu, Grup un konsolide finansal tablolar n n haz rland para birimine ( raporlama para birimi ) çevrilir. Yukar da belirtilen durumlarda kullan lmas gereken yöntemler afla da özetlenmektedir. Yabanc para birimi cinsinden ifllemlerin iflletmenin fonksiyonel para biriminde belirtilmesi Yabanc para birimi cinsinden bir ifllem, ifllemin gerçekleflti i tarihteki döviz kuru kullan larak, fonksiyonel para biriminde belirtilir. Bilanço tarihinde, nakit ve nakit olarak al nacak veya ödenecek tutarlar ( parasal kalemler ) temsil eden yabanc para birimi cinsinden bakiyeler, bilanço tarihindeki döviz kuru kullan larak raporlan r. Bu tür parasal kalemlerle iliflkili kur farklar dönemin kar veya zarar olarak muhasebelefltirilir. Gerçe e uygun de erlerinden ölçülmeyen ve yabanc bir para birimi cinsinden ifade edilen parasal olmayan kalemler, ifllem tarihindeki döviz kurlar kullan larak fonksiyonel para biriminde belirtilir. Parasal olmayan bir kalem, finansal tablolarda gerçe e uygun de eri ile yeniden ölçüldü ünde, gerçe e uygun de erin belirlendi i tarihteki döviz kuru kullan l r. Yurtd fl ndaki faaliyetlerin Grup un para biriminde belirtilmesi Yurtd fl nda faaliyet gösteren bir birimin finansal tablolar, afla daki flekilde Grup un raporlama para birimine çevrilir. Varl klar ve yükümlülükler, bilanço tarihindeki kapan fl kuru ile çevrilir. Gelir tablosu, UFRS cep kılavuzu

26 Muhasebe kural ve prensipleri ifllemlerin gerçekleflti i tarihlerdeki döviz kurlar ile veya bu döviz kurlar na yaklafl k ise, dönemin ortalama döviz kuru kullan larak çevrilir. Oluflan tüm döviz kuru farklar, özkayna n alt nda ayr bir hesap olarak muhasebelefltirilir. Fonksiyonel para birimi yüksek enflasyonlu bir ekonominin para birimi olan yurtd fl nda faaliyet gösteren bir birimin finansal tablolar, ilk önce UMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama standard na göre yeniden ifade edilir. Daha sonra tüm kalemler, bilanço tarihindeki kapan fl kuru kullan larak raporlama para birimine çevrilir. 20 UFRS cep kılavuzu 2008

27 Muhasebe kural ve prensipleri 8 Sigorta sözleşmeleri UFRS 4 Sigorta kontratlar, sigorta konusu olay n sigorta ettireni olumsuz bir flekilde etkilemesi halinde oluflacak zarar tazmin etmeyi kabul ederek, bir taraf n (sigortac ) di er bir taraftan (sigorta ettiren) kaynaklanan önemli bir sigorta riskini kabul etti i kontratlar olarak tan mlan r. Kontratlardaki risk, finansal risk haricinde herhangi bir risk olarak tan mlanan bir sigorta riski olmas gerekir. UFRS 4, iflletmenin yasal olarak bir sigorta flirketi olup olmad bak lmaks z n sigorta kontrat ihraç eden tüm iflletmeler taraf ndan uygulan r. Sigorta ettirenler, sigorta kontratlar n n muhasebelefltirilmesine iliflkin olarak bu standard uygulamaz. Sigorta flirketleri veya finansman flirketleri taraf ndan ihraç edilen sigorta kontratlar n n muhasebelefltirilmesi karmafl k olabilir ve ülkeden ülkeye farkl l klar gösterebilir. Mevcut muhasebe politikalar UFRS 4, UMSK n n sigorta kontratlar ile ilgili projesinin ikinci aflamas n n bitiminin beklenmesi nedeniyle, bir geçifl standard d r. Bu Standard, baz asgari kriterleri karfl lamas durumunda, iflletmelere sigorta kontratlar ile ilgili mevcut muhasebe politikalar n devam ettirme izni vermektedir. UMS 37 Karfl l klar, flarta ba l yükümlülükler ve flarta ba l varl klar standard nda modellenen muhasebe politikalar, e er sigortac sigorta flirketi de ilse ve sigorta kontratlar için özel yerel GKGM yoksa (ya da yerel GKGM yaln zca sigorta flirketlerine yönelikse) iflletmelerin kullan m için uygundur. Sigortac, yerel GKGM de belirtilen muhasebe politikalar n kullanarak sigorta kontratlar n ölçmeye devam edebilirler. Fakat sigorta yükümlülüklerinin tutar, bir borç yeterlilik testi ne konudur. Bu borç yeterlilik testi tüm kontratlarda yer alan ve buna ba l nakit ak fllar na iliflkin cari tahminleri dikkate almaktad r. E er borç yeterlilik testinde sigorta yükümlülü ünün yetersiz oldu u tespit edilirse, arada oluflan aç k gelir tablosunda muhasebelefltirilir. Dipnotlardaki aç klamalar Özellikle sigorta kontratlar ndaki bilgilere iliflkin aç klamalar, sigortac lar n yerel GKGM deki muhasebe politikalar n kullanmaya devam edebilmelerinde dolay, önemlilik tafl maktad r. UFRS 4, aç klamalara iliflkin iki temel ilkeye sahiptir; sigortac lar: Sigorta kontratlar ndan dolay finansal tablolar nda oluflan tutarlar belirten ve aç klayan bilgileri, UFRS cep kılavuzu

28 Muhasebe kural ve prensipleri Finansal tablolar n okuyucular n sigorta kontratlar ndan kaynaklanan risklerin niteliklerini ve boyutlar n de erlendirmesine imkan veren bilgileri, aç klamal d rlar. 22 UFRS cep kılavuzu 2008

29 Gelir tablosu ve ilgili notlar Gelir tablosu ve ilgili notlar 9 Hasılat - UMS 18, UMS 20 ve UMS 11 Has lat al nan veya al nacak olan bedelin gerçe e uygun de eri ile ölçülür. Tek bir ifllem, özünde ayr flt r lan k s mlar bulundu unu gösteriyorsa, has lat bu ayr ca ayr flt r labilinen k s mlar üzerine, gerçe e uygun de erleri dikkate al narak da t lmal ve muhasebelefltirme ifllemi afla da belirtilen muhasebelefltirme ilkelere uygun olarak ayr ca ayr flt r lan her k sma ayr ayr uygulanmal d r. Örne in, bir ürün, sat fl sonras servis tutar n içerecek flekilde sat ld nda, has lat ilk olarak ürün k sm na ve servis k sm na da t l r ve daha sonra her k s m, kendisine iliflkin has lat n finansal tablolara yans t lmas na iliflkin kriterlerin karfl land zamanda muhasebelefltirilir. Mal sat fl na iliflkin has lat, iflletmenin mallar n sahipli i ve kontrolü ile ilgili önemli risk ve getirileri al c ya devretmifl olmas ve sat lan mallar üzerinde etkin bir kontrolü veya sahipli in genel olarak gerektirdi i flekilde bir yönetim etkinli ini sürdürmemesi, iflleme iliflkin ekonomik yararlar n iflletmece elde edilmesinin muhtemel olmas, gelir ve maliyetlerin güvenilir bir biçimde ölçülebilmesi durumlar nda finansal tablolara yans t l r. Hizmet sunumundan kaynaklanan has lat; yap lan ifllem sonucunun güvenilir biçimde tahmin edilebilmesi durumunda finansal tablo tarihi itibariyle ifllemin tamamlanma düzeyi dikkate al narak, inflaat sözleflmelerinin muhasebelefltirme flartlar na benzer flartlar kullan larak muhasebelefltirilir. fllem sonucunun güvenilir biçimde tahmin edilebilmesi, iflleme iliflkin ekonomik yararlar n iflletmece elde edilmesinin muhtemel olmas na, ifllemin tamamlanma düzeyinin ve ifllem için katlan lan maliyetler ile ifllemin tamamlanmas için gereken maliyetlerin güvenilir biçimde ölçülebilmesine ba l d r. flletmenin sahiplikle ilgili önemli risk ve getirileri tafl maya devam etti i ve bu nedenle has lat n finansal tablolara yans t lmad durumlara örnekler: flletmenin normal garanti hükümleri kapsam d fl nda yetersiz performansa iliflkin yükümlülük tafl mas, Sat fl has lat n n iflletme taraf ndan tahsil edilmesinin, al c n n söz konusu maldan üçüncü kiflilere satmak suretiyle has lat yaratmas kofluluna ba l olmas, Al c n n sat fl sözleflmesi ile belirlenen bir gerekçeye dayanarak al m iptal etme hakk n n bulunmas, UFRS cep kılavuzu

30 Gelir tablosu ve ilgili notlar flletmenin söz konusu mallar n iade edilip edilmeyece inden emin olmamas. Faiz geliri etkin faiz yöntemine göre muhasebelefltirilir. sim haklar ; ilgili sözleflmenin özü dikkate al narak, tahakkuk esas na göre muhasebelefltirilir. Temettü; hissedarlar tahsil etmeye hak kazand nda muhasebelefltirilir. Devlet teflvikleri UMS 20 Devlet teflvikleri, iflletmenin bu teflviklere iliflkin koflullara uyaca na ve bu teflviklerin elde edilece ine dair makul bir güvencenin oluflmas durumunda muhasebelefltirilir. Gelir niteli indeki teflvikler gelir tablosunda, telafi etmeleri beklenen maliyetlerle efllefltirildikleri dönemler boyunca muhasebelefltirilir. Gelir tablosunda bu türden bir muhasebelefltirmenin zamanlamas, teflviklere iliflkin flartlar n veya zorunluluklar n yerine getirilip getirilmesine ba l d r. Varl klara iliflkin teflvikler, ilgili varl n defter de eri ile mahsuplaflt r l r veya bilançoda ertelenmifl gelir olarak gösterilir. Bunun sonucunda gelir tablosunda amortisman gideri azalacak veya ilgili varl n yararl ömrü boyunca sistematik bir biçimde ertelenmifl gelir oluflacakt r. nflaat sözleflmeleri UMS 11 nflaat sözleflmeleri, bir varl n, veya varl k gruplar n n inflas için özel olarak anlafl lm fl ve varl n inflas ile do rudan ilintili olarak (proje yöneticilerinin ve mimarlar n hizmetleri gibi) verilecek hizmetlere iliflkin sözleflmelerin de dahil oldu u sözleflmelerdir. Tipik olarak bu sözleflmeler, sabit fiyatl veya maliyet art sözleflmeleridir. nflaat sözleflmelerine iliflkin has lat ve giderler, tamamlanma derecesi yöntemi kullan larak muhasebelefltirilir. Dolay s yla, has lat, giderler ve bu nedenle kar, infla faaliyeti gerçeklefltikçe k s m k s m muhasebelefltirilmektedir. Bu yöntem, hizmetlere iliflkin has lat n muhasebelefltirilmesi esas ile benzerlik göstermektedir. Sözleflmenin sonucunun güvenilir biçimde tahmin edilemedi i durumlarda has lat yaln zca, telafi edilece i muhtemel olan gerçekleflmifl giderler tutar kadar muhasebelefltirilir. Sözleflmeye iliflkin maliyetler gerçeklefltikleri dönemlerde gider olarak muhasebelefltirilir. Sözleflmeye iliflkin toplam maliyetlerin, toplam has lat aflmas n n muhtemel oldu u durumlarda, beklenen zarar do rudan do ruya gider olarak muhasebelefltirilir. 24 UFRS cep kılavuzu 2008

31 Gelir tablosu ve ilgili notlar 10 Bölümlere göre raporlama - UMS 14 Menkul k ymetleri borsalar veya di er teflkilatlanm fl piyasalarda ifllem gören iflletmeler ile menkul k ymetlerini ihraç etme aflamas nda olan iflletmeler UMS 14 Bölümlere göre raporlama uyar nca bölümlere göre raporlama yapmakla yükümlüdür. Bu durum, iflletmenin gözden geçirilmifl bölümlere göre raporlama standard olan UFRS 8 i (bölüm 10A ya bak n z) uygulamaya bafllamas na kadar geçerlidir. Bölümlere göre raporlama için iki kademeli (temel ve ikincil) yaklafl m gerekmektedir ve iflletme, temel bölümlendirmesini faaliyetler veya co rafi bölgeler seçeneklerinden biri olarak belirlemelidir. Bu ayr m ise iflletmenin riskleri ve getirilerini belirleyen temel kayna a göre yap l r. kincil bölümlendirme, temel bölümlendirme sonras nda iflletmeye özgü olarak belirlenir. Bir iflletmenin raporlanabilir bölümleri, risk ve getiri profillerinin ayr ayr olarak belirlenmesi ve ard ndan alt s n r testinin uygulanmas ile kararlaflt r l r. Bir faaliyet alan n n veya co rafi bölümün, raporlanabilir bölüm olarak belirlenebilmesi için; bölüm has lat n n büyük bir ço unlu unun iflletme d fl müflterilere yap lan sat fllardan kazan lmas ve; elde edilen has lat n, kâr veya zarar n veya varl klar n n iflletme içi ve d fl tüm bölümlerin toplam n n %10 unu veya daha fazlas n oluflturmas gerekir. Toplam konsolide has lat n en az %75 oran ndaki k sm raporlanabilir bölümler içerisine dahil olana kadar, ilave bölümler raporlanabilir bölüm olarak belirlenir (alt s n r testini sa lamasalar bile). Bölümlere göre raporlamada aç klamalar ço unlukla temel raporlama esas ndaki bölümlerde yo unlafl rken (faaliyet veya co rafi olarak), ikincil raporlama esas ndaki bölümlerle ilgili s n rl bilgiler verilmektedir (faaliyet veya co rafi olarak). Temel raporlama format nda sunulan bilgiler her bir bölüm için has lat (iflletme d fl has lat iflletme içinden ayr gösterecek flekilde), faaliyet sonucunu, varl klar, borçlar, yat r m harcamas n, amortisman ve itfa paylar n, önemli nakit d fl giderlerini ve de er düflüklü ü zararlar n içerir. kincil raporlama format nda sunulan raporlanabilir bölümlerle ilgili aç klamalar ise; bölüm has lat n, varl klar n ve yat r m harcamalar n içerir. kincil raporlama format nda bölüm faaliyet sonuçlar n n gösterilmesi zorunlu de ildir. Bir iflletme, raporlanabilir bölümler ile ilgili aç klanan bilgilerle finansal tablolarda yer alan bilgilerin mutabakat n sunar. 10A Bölümlere göre raporlama - UFRS 8 UMSK, UFRS 8 Faaliyet Bölümleri ni Kas m 2006 tarihinde ABD de genel kabul görmüfl muhasebe prensipleri ile uyum projesi kapsam nda yay nlam flt r. UFRS 8, UFRS cep kılavuzu

TMS 17 K RALAMA filemler. Doç. Dr. Fatih YILMAZ stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi Muhasebe Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 17 K RALAMA filemler. Doç. Dr. Fatih YILMAZ stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi Muhasebe Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 1. B Ö L Ü M TMS 17 K RALAMA filemler Doç. Dr. Fatih YILMAZ stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi Muhasebe Anabilim Dal Ö retim Üyesi 183 11. Bölüm, TMS-17 Kiralama fllemleri 11.1 STANDARDIN AMACI Bu

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş)

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu(denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren 3 aylık dönem Sona eren 6 aylık dönem m. 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 Faiz ve

Detaylı

MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço. Bilanço. Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi

MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço. Bilanço. Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço Bilanço Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi V A R L I K L A R DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Benzerleri Finansal Yatırımlar

Detaylı

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE)

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmemiş Geçmemiş Dipnot Referansları 30.09.2009 31.12.2008 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 27,180,536 28,730,807

Detaylı

FĐNANSAL ARAÇLAR: AÇIKLAMALAR. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARĐHLERĐ

FĐNANSAL ARAÇLAR: AÇIKLAMALAR. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARĐHLERĐ TFRS 7 FĐNANSAL ARAÇLAR: AÇIKLAMALAR GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARĐHLERĐ TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar Standardı 31/12/2006 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar Varlıklar geçmiş Dipnot 30 Eylül 2012 31 Aralık 2011

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir)

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir) 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 ve 14 367.180.985 389.133.254 1- Kasa

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:-

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:- e-nflasyon e-nflasyon Türkiye ekonomisinin 1976 y l ndan beri yaflad kronik yüksek enflasyon hepimizin yak ndan bildi i ekonomik ve sosyal etkileri yan nda yöneticiler ve ticari iflletme sahipleri aç s

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

1 Ocak 31 Aral k 2008 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolara liflkin Ba ms z Denetim Raporu

1 Ocak 31 Aral k 2008 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolara liflkin Ba ms z Denetim Raporu 41 1 Ocak 31 Aral k Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolara liflkin Ba ms z Denetim Raporu Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Ortaklar 'na: Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi

Detaylı

www.pwc.com.tr UFRS Bülten Güncel Raporlama Konularına Kısa Bir Bakış Mayıs 2016 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni

www.pwc.com.tr UFRS Bülten Güncel Raporlama Konularına Kısa Bir Bakış Mayıs 2016 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni www.pwc.com.tr UFRS Bülten Güncel Raporlama Konularına Kısa Bir Bakış Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni Faaliyet bölümü raporlamasının temel amacı nedir? Faaliyet bölümü açıklamaları

Detaylı

Denetimden Geçmiş 31.12.2007

Denetimden Geçmiş 31.12.2007 31 ARALIK 2007 VE 2006 TARİHLERİ İTİBARİYLE BİLANÇOLARI (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Yeni Türk Lirası ("YTL") olarak ifade edilmiştir.) Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2007 Bağımsız Denetimden Geçmiş

Detaylı

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda BFS - 2011/08 stanbul, 25.08.2011 Sermaye Piyasas Kurulunun afla da yer alan 10.08.2011

Detaylı

VARLIKLAR 01 Ocak 2010 01 Ocak 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010

VARLIKLAR 01 Ocak 2010 01 Ocak 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010 CARDİF SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR 01.01.2010-30.09.2010 DÖNEMİ BİLANÇOSU 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 18.743.519,30 8.951.613,03 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

Uluslararas De erleme Uygulamas 2 Borç Verme Amac na Yönelik De erleme

Uluslararas De erleme Uygulamas 2 Borç Verme Amac na Yönelik De erleme Uluslararas De erleme Uygulamas 2 Borç Verme Amac na Yönelik De erleme Girifl Kapsam Tan mlar Muhasebe Standartlar yla lgisi Uygulama Tart flma Aç klama Yükümlülü ü Standartlardan Ayr lma Hükümleri Yürürlük

Detaylı

İŞLETMENİN TANIMI 30.9.2015

İŞLETMENİN TANIMI 30.9.2015 Öğr.Gör.Mehmet KÖRPİ İŞLETMENİN TANIMI Sonsuz olarak ifade edilen insan ihtiyaçlarını karşılayacak malları ve hizmetleri üretmek üzere faaliyette bulunan iktisadi birimler işletme olarak adlandırılmaktadır.

Detaylı

Yabancı para çevrim farkları Diğer kazanç ve kayıplar 5,318 5,318

Yabancı para çevrim farkları Diğer kazanç ve kayıplar 5,318 5,318 Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ödenmiş Sermaye Dipnot:27 Sermaye Düzeltmesi Farkları Dipnot:27 Hisse Senedi İhraç Primi Dipnot:27

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler Sayfa Özet bilanço 1 Özet kapsamlı gelir tablosu 2 Özkaynak değişim tablosu 3 Nakit akım tablosu

Detaylı

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 1- GENEL BİLGİLER 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem: 08.04.2015 30.09.2015 Dönemi Ticaret unvanı : OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

26 Ağustos 2010 tarih ve 27684 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır

26 Ağustos 2010 tarih ve 27684 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır 26 Ağustos 2010 tarih ve 27684 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ İLK UYGULAMASINA İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 1) HAKKINDA TEBLİĞDE

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9. Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9. Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9 Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi 1.0 Girifl 1.1 ndirgenmifl nakit ak fl ( NA)

Detaylı

(ESKİ ŞEKİL) İÇTÜZÜĞÜ

(ESKİ ŞEKİL) İÇTÜZÜĞÜ (ESKİ ŞEKİL) DENİZBANK A.Ş. A TİPİ İMKB ULUSAL 100 ENDEKSİ FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. DENİZBANK A.Ş. tarafından 3794 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) m. 2010 2009 2008 Faiz ve benzeri gelirler 28,779 26,953 54,549 Faiz giderleri 13,196 14,494 42,096 Net faiz geliri 15,583 12,459 12,453 Kredi

Detaylı

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES brahim ERCAN* 1- G R fi Bilindi i üzere, yabanc paralar n de erlemesi, 213 Say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK)

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot Bağımsız (31/03/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 793.766.217 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 617.053.844 623.405.482

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Gelir Tablosu Sona Eren Üç Ayl k Dönem Sona Eren Dokuz Ayl k Dönem m. 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 Faiz ve benzeri gelirler 6,700 5,955

Detaylı

BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU

BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU 0 DÖNEN DEĞERLER Dönen değerler bilançonun aktifinde yer alan, likiditesi en yüksek varlık grubu olup bu hesap grubunda yer alan hesapların ortak özelliği

Detaylı

2015/1.DÖNEM. YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI İLERİ DÜZEYDE FİNANSAL MUHASEBE 25 Mart 2015-Çarşamba 18:00

2015/1.DÖNEM. YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI İLERİ DÜZEYDE FİNANSAL MUHASEBE 25 Mart 2015-Çarşamba 18:00 (UNION OF CHAMBERS OF CERTIFM> PUBLIC ACCOUNTANTS OF TUEKEY) 2015/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI İLERİ DÜZEYDE FİNANSAL MUHASEBE 25 Mart 2015-Çarşamba 18:00 SORULAR Soru: 1- Aşağıdaki kavramları

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

TMS 33 HİSSE BAŞINA KAZANÇ. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

TMS 33 HİSSE BAŞINA KAZANÇ. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 33 HİSSE BAŞINA KAZANÇ GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 33 Hisse Başına Kazanç Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak 28/03/2006 tarih

Detaylı

Bilgilendirme Politikası

Bilgilendirme Politikası Bilgilendirme Politikası Şirketin bilgilendirme politikası kurumsal internet sitesinde yayınlanmakta olup, bilgilendirme politikası ile ilgili işlerin izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi sorumluluğu

Detaylı

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na:

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na: ERNST & YOUNG Güney S.M.M.M. A.fi. Büyükdere Cad. Beytem Plaza No: 22 Kat: 910, 34381 fiiflli stanbul Turkey Tel: (0212) 315 30 00 Faks: (0212) 230 82 91 www.ey.com BA IMSIZ DENET M RAPORU Tofafl Türk

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Aktay Turizm Yatırımları ve İşletmeleri Anonim Şirketi

Aktay Turizm Yatırımları ve İşletmeleri Anonim Şirketi Aktay Turizm Yatırımları ve İşletmeleri Anonim Şirketi tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal durum tablosu, gelir tablosu ve seçilmiş notlar tarihli ara dönem finansal durum tablosu Varlıklar Dipnot

Detaylı

TÜRK YE MUHASEBE VE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI NDA DE ERLEME ÖLÇÜLER VALUATION MEASURES IN TURKISH ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING STANDARDS

TÜRK YE MUHASEBE VE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI NDA DE ERLEME ÖLÇÜLER VALUATION MEASURES IN TURKISH ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING STANDARDS TÜRK YE MUHASEBE VE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI NDA DE ERLEME ÖLÇÜLER VALUATION MEASURES IN TURKISH ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING STANDARDS Prof. Dr. Semih Hüseyin TOKAY * Yrd. Doç. Dr. Ali DERAN

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2008 TARİHİ İTİBARİYLE SPK NIN SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞİNE GÖRE HAZIRLANAN KONSOLİDE MALİ TABLOLAR

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2008 TARİHİ İTİBARİYLE SPK NIN SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞİNE GÖRE HAZIRLANAN KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2008 TARİHİ İTİBARİYLE SPK NIN SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞİNE GÖRE HAZIRLANAN KONSOLİDE MALİ TABLOLAR. İÇİNDEKİLER SAYFA Konsolide Bilançolar... 1-2 Konsolide

Detaylı

Bu yay nlara ve UFRS ile ilgili geliflmelere www.pwc.com/ifrs adresinden ulaflabilirsiniz.

Bu yay nlara ve UFRS ile ilgili geliflmelere www.pwc.com/ifrs adresinden ulaflabilirsiniz. Uluslararas Finansal Raporlama Standartlar Cep K lavuzu - 2006 PricewaterhouseCoopers (www.pwc.com) dünyan n en büyük profesyonel hizmet organizasyonudur. Kalite ve dürüstlük ilkeleriyle sundu umuz hizmetlerimiz

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 165.631.605 121.912.642 1- Kasa 2.12, 14 1.086 370 2-

Detaylı

Not 9 da belirtildi i üzere, fiirket in sat fllar n n ve al mlar n n önemli bir bölümü iliflkili kurulufllarla gerçeklefltirilmifltir.

Not 9 da belirtildi i üzere, fiirket in sat fllar n n ve al mlar n n önemli bir bölümü iliflkili kurulufllarla gerçeklefltirilmifltir. ERNST & YOUNG Güney S.M.M.M. A.fi. Büyükdere Cad. Beytem Plaza No: 22 Kat: 910, 34381 fiiflli stanbul Turkey Tel: (0212) 315 30 00 Faks: (0212) 230 82 91 www.ey.com BA IMSIZ DENET M RAPORU Tofafl Türk

Detaylı

Dipnot Referansları 30.09.2010 31.12.2009

Dipnot Referansları 30.09.2010 31.12.2009 BĠLANÇO (TL) İncelemeden GeçmemiĢ Bağımsız Denetim'den GeçmiĢ Dipnot Referansları 31.12.29 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 129.576.238 66.38.879 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 63.42.113 1.576.488 Finansal Yatırımlar

Detaylı

24 Kasım 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28477 TEBLİĞ. Sermaye Piyasası Kurulundan:

24 Kasım 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28477 TEBLİĞ. Sermaye Piyasası Kurulundan: 24 Kasım 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28477 Sermaye Piyasası Kurulundan: TEBLİĞ YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ:VII, NO:10) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ:VII, NO:44)

Detaylı

YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT FİNANSAL TABLOLAR ve DİPNOTLARI

YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT FİNANSAL TABLOLAR ve DİPNOTLARI YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT FİNANSAL TABLOLAR ve DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER SAYFA BAĞIMSIZ İNCELEME RAPORU 2-3 30.06.2013 TARİHLİ BİLANÇO 4-6

Detaylı

2. Alacak Senetleri 0 0. 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 0 0. 4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 0 0

2. Alacak Senetleri 0 0. 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 0 0. 4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 0 0 ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Bağımsız Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.12.2002 31.12.2001 I. DÖNEN VARLIKLAR 1,707,665 2,632,169 A. Hazır Değerler 70 6,683

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK- 31 ARALIK 2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 04/12/2003 YATIRIM

Detaylı

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 110,848,280 1- Kasa - 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 46,043,483 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri - 5- Diğer

Detaylı

Destek Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Mart 2016 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Finansal Tablolar

Destek Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Mart 2016 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Finansal Tablolar Destek Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Finansal Tablolar İçindekiler Finansal durum tablosu (Bilanço) Kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu Özkaynaklar

Detaylı

MUHASEBE SÜRECİ. Dönem Başındaki İşlemler. Dönem İçinde Yapılan İşlemler. Dönem Sonunda Yapılan İşlemler

MUHASEBE SÜRECİ. Dönem Başındaki İşlemler. Dönem İçinde Yapılan İşlemler. Dönem Sonunda Yapılan İşlemler ENVANTER VE BİLANÇO MUHASEBE SÜRECİ Dönem Başındaki İşlemler Dönem İçinde Yapılan İşlemler Dönem Sonunda Yapılan İşlemler Genel Geçici Mizanın Düzenlenmesi Dönem Sonu Envanterinin Çıkarılması Dönem Sonu

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi

Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2011 ara hesap dönemine ait ara dönem özet finansal tablolar ve dipnotları Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi İçindekiler Sayfa Ara dönem

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME Doküman No : INM_PR_40 Yayın Tarihi : 30/03/2016 Revizyon Tarihi ve Sayısı : - Sayfa 1 BİLGİLENDİRME 1. Amaç Bilgilendirme Politikası nın temel amacı; ticari

Detaylı

Sayfa 1 / 5 Ana Sayfa KAP Hakk nda Bildirim Sorgular irketler Yard m lgili Linkler Görü Öneri Tümünü mzal Görüntüle English Format Ba ms z Denetim Görü ü Ba ms z Denetim Kurulu u Denetim Türü Görü Türü

Detaylı

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi -Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi -Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not Dönem I Cari Varlıklar (30/09/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m 1.0 Girifl 1.1 Bu K lavuz Notu nun (KN) amac finansal raporlama için De erleme Raporu nu kullananlar ve haz rlayanlar Uluslararas

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ ve TİCARET A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR 1 ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ

Detaylı

FİNANS TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR

FİNANS TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR Finans Tüketici Finansmanı A.Ş. Yönetim Kurulu'na İstanbul FİNANS TÜKETİCİ FİNANSMANI ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM

Detaylı

Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş. Merkez Adresi : Turan Güneş Bulvarı İlkbahar Mah.606.Sok. No : 12 Çankaya / ANKARA

Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş. Merkez Adresi : Turan Güneş Bulvarı İlkbahar Mah.606.Sok. No : 12 Çankaya / ANKARA YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARETANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015 31.12.2015 DÖNEMİ YILLIK FALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun Ait Olduğu Dönem: 01.01.2015 31.12.2015 Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

T ürkiye Muhasebe Standartlar Kurulu (TMSK), 2006 y l nda TMS 32,

T ürkiye Muhasebe Standartlar Kurulu (TMSK), 2006 y l nda TMS 32, mali ÇÖZÜM 65 ACCOUNTING FOR FINANCIAL INSTRUMENTS IN TURKISH ACCOUNTING STANDARDS TÜRK YE MUHASEBE STANDARTLARI NA GÖRE F NANSAL ARAÇLARIN MUHASEBELEfiT R LMES Doç. Dr. smail Ufuk MISIRLIO LU* Öz T ürkiye

Detaylı

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 23.12.2015 TARİH

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 31 Mart 2012 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ve inceleme raporu İçindekiler Sayfa Özet bilanço 1 Özet kapsamlı gelir tablosu 2 Özkaynak değişim

Detaylı

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 30 HAZİRAN 2012 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız İnceleme'den Denetim'den Dipnot Geçmiş Geçmiş Referansları 30.06.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 47,694,745 54,518,989 Nakit ve Nakit Benzerleri

Detaylı

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. )

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

TFRS 9 FİNANSAL ARAÇLAR TASLAK METİN

TFRS 9 FİNANSAL ARAÇLAR TASLAK METİN TFRS 9 FİNANSAL ARAÇLAR TASLAK METİN 1 Bölüm 1 Amaç Türkiye Finansal Raporlama Standardı 9 (TFRS 9) Finansal Araçlar 1.1 Bu Standardın amacı, finasal tablo kullanıcılarının işletmenin gelecekteki nakit

Detaylı

fi F NANSAL K RALAMA A.fi. ve BA LI ORTAKLI I 31 ARALIK 2007 TAR H T BAR YLE KONSOL DE B LANÇO

fi F NANSAL K RALAMA A.fi. ve BA LI ORTAKLI I 31 ARALIK 2007 TAR H T BAR YLE KONSOL DE B LANÇO 31 ARALIK 2007 TAR H T BAR YLE KONSOL DE B LANÇO Ba ms z Ba ms z Denetimden Denetimden Geçmifl Geçmifl VARLIKLAR Notlar 31 Aral k 2007 31 Aral k 2006 Cari / Dönen Varl klar 637.155 505.711 Haz r De erler

Detaylı

ISL107 GENEL MUHASEBE I

ISL107 GENEL MUHASEBE I ISL107 GENEL MUHASEBE I Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 8. HAFTA Menkulkıymetleraşağıdaki amaçlardoğrultusunda edinilebilir. Güvenlik Amacı: işletmeler sahip oldukları nakit mevcutlarının

Detaylı

SERMAYE ŞİRKETLERİNDE KÂR DAĞITIMI

SERMAYE ŞİRKETLERİNDE KÂR DAĞITIMI SİNCAN İMKB TİCARET MESLEK LİSESİ ŞİRKETLER MUHASEBESİ DERSİ SERMAYE ŞİRKETLERİNDE KÂR DAĞITIMI Mehmet Ali GÜLER 1 ANONİM ŞİRKETLERDE KAR DAĞITIMI 1. Kâr: İşletmenin faaliyet döneminde öz kaynaklarında

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 30 Temmuz 2012 ĐÇĐNDEKĐLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

İMKB DE İŞLEM SIRALARI KAPATILAN ŞİRKET HİSSE SENETLERİNİN ALIŞ/SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR BÖLÜM I KAMUYU AYDINLATMA BİLGİ FORMLARI

İMKB DE İŞLEM SIRALARI KAPATILAN ŞİRKET HİSSE SENETLERİNİN ALIŞ/SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR BÖLÜM I KAMUYU AYDINLATMA BİLGİ FORMLARI İMKB DE İŞLEM SIRALARI KAPATILAN ŞİRKET HİSSE SENETLERİNİN ALIŞ/SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR BÖLÜM I KAMUYU AYDINLATMA BİLGİ FORMLARI KAMUYU AYDINLATMA BİLGİ FORMLARININ İSTENMESİ Madde 1 Borsa da işlem gören

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. B TİPİ NAKİT YÖNETİMİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU (eski adıyla Türk Ekonomi Bankası A.Ş. B Tipi Likit Fonu )

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. B TİPİ NAKİT YÖNETİMİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU (eski adıyla Türk Ekonomi Bankası A.Ş. B Tipi Likit Fonu ) B TİPİ NAKİT YÖNETİMİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Türk Ekonomi Bankası A.Ş. B Tipi Nakit

Detaylı

S.S. DOĞA SĠGORTA KOOPERATĠFĠ AYRINTILI BĠLANÇO 2014 VARLIKLAR. I. CARĠ VARLIKLAR Cari Dönem Aralık 2014

S.S. DOĞA SĠGORTA KOOPERATĠFĠ AYRINTILI BĠLANÇO 2014 VARLIKLAR. I. CARĠ VARLIKLAR Cari Dönem Aralık 2014 VARLIKLAR I. CARĠ VARLIKLAR A. Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 19.967.499 1 Kasa 5.875 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 4.202.136 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Menkul K ymet Yat r m Ortakl klar, Sermaye Piyasas Mevzuat gere ince sadece portföy iflletmecili i faaliyetlerinde bulunmakta ve buradan

Detaylı

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman I. Geçici Mizandan Önce Yap lacak lemler a) Faiz Tahakkuklar Dönen ve duran varl klar ana hesap grubu içindeki

Detaylı

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT . GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BĐLGĐLERE ĐLĐŞKĐN

Detaylı

DEMĐR HAYAT SĐGORTA A.Ş. 31 MART 2009 TARĐHLĐ BĐLANÇOSU (YTL.)

DEMĐR HAYAT SĐGORTA A.Ş. 31 MART 2009 TARĐHLĐ BĐLANÇOSU (YTL.) DEMĐR HAYAT SĐGORTA A.Ş. 31 MART 2009 TARĐHLĐ BĐLANÇOSU (YTL.) VARLIKLAR I- Cari ( Dönen ) Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 32,708,356.67 1- Kasa 1,512.29 2- Alınan Çekler

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) 30.09.2008 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) 30.09.2008 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR VARLIKLAR I- Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 427.534.646,00 1- Kasa 30.723,61 2- Alınan Çekler 0,00 3- Bankalar 427.503.922,39 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Diğer Nakit Ve Nakit

Detaylı

MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2015 31.03.2015 Hesap Dönemine ait Faaliyet Raporu

MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2015 31.03.2015 Hesap Dönemine ait Faaliyet Raporu MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2015 31.03.2015 Hesap Dönemine ait Faaliyet Raporu 1-GENEL BİLGİLER: a) Hesap Dönemi :01.01.2015-31.03.2015 b) Şirketin Ticaret Unvanı :MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ

Detaylı

İNFOTREND B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 0

İNFOTREND B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 0 Sayfa No: 0 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ KONSOLİDE OLMAYAN MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER 1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU...1 2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 53.666.644 32.725.361 1- Kasa 2.12, 14 2.003 601 2- Alınan Çekler

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 53.666.644 32.725.361 1- Kasa 2.12, 14 2.003 601 2- Alınan Çekler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot Denetimden A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 53.666.644 32.725.361 1- Kasa 2.12, 14 2.003 601 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 35.677.090 22.522.840 4- Verilen

Detaylı

İNFOTREND B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

İNFOTREND B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İÇİNDEKİLER 1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU...1 2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR...2 3. NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ...11 4. FİNANSAL YATIRIMLAR...11 5. TİCARİ ALACAKLAR VE BORÇLAR...12

Detaylı

100 soruda 2010 menkul k ymet gelirlerinin vergilendirilmesi

100 soruda 2010 menkul k ymet gelirlerinin vergilendirilmesi 100 soruda 2010 menkul k ymet gelirlerinin vergilendirilmesi Sunufl Gerçek kiflilerin vergiye tabi gelirleri aras nda önemli bir yer tutan menkul k ymet gelirleri, Gelir Vergisi Kanunu nda, bu k ymetlerin

Detaylı

MUHASEBE VE DENETİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZSİZ)

MUHASEBE VE DENETİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZSİZ) MUHASEBE VE DENETİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZSİZ) 8.2. Ders İçerikleri 8.2.1. Zorunlu Dersler MLY 101 Denetim Ticari faaliyetler ile ilgili olayların önceden saptanmış ölçütlere uygunluk derecesini araştırmak

Detaylı

MAHALL DARELERDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. info@omerdag.net

MAHALL DARELERDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. info@omerdag.net Slide 1 MAHALL DARELERDE DÖNEM SONU LEMLER (Belediyeler, il özel idareleri, ba l idareler ve mahalli idare birlikleri) Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman info@omerdag.net Slide 2 I. Geçici Mizandan Önce Yap

Detaylı

TMS 18 HASILAT. Yrd. Doç. Dr. Kerem SARIO LU stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi Muhasebe Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 18 HASILAT. Yrd. Doç. Dr. Kerem SARIO LU stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi Muhasebe Anabilim Dal Ö retim Üyesi 7. B Ö L Ü M TMS 18 HASILAT Yrd. Doç. Dr. Kerem SARIO LU stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi Muhasebe Anabilim Dal Ö retim Üyesi 111 7. Bölüm, TMS-18 Has lat 7.1 STANDARDIN AMACI Bu standard n amac

Detaylı