İş Makinaları Tanım, Şantiyede Kullanma, Bakım ve Çalıştırılması

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İş Makinaları Tanım, Şantiyede Kullanma, Bakım ve Çalıştırılması"

Transkript

1 TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes 2005 YILI SONBAHAR DÖNEM SEM NERLER İş Makinaları Tanım, Şantiyede Kullanma, Bakım ve Çalıştırılması Hüseyin KAYA Sunan Mak. Müh Seminer No: 5 Ankara

2 TMMOB nflaat Mühendisleri Odas Ankara fiubesi Meslekiçi E itim Merkezi 2005 Y l Sonbahar Dönemi Seminerleri fl Makinalar Tan m, fiantiyede Kullanma, Bak m ve Çal flt r lmas Seminer No: 5 Selanik Caddesi No: 17/5 K z lay - Ankara İş Makinaları Tanım, Şantiyede Kullanma, Bakım ve Çalıştırılması Tel: Faks: Aral k Bask Tasar m-bask Kardelen Ofset Ltd. fiti

3 HÜSEY N KAYA - Arkadafllar; inflaat ve ifl makineleriyle ilgili 1967'de Elaz Kovanc larda Keban Baraj n n Yap m ndan dolay Elaz - Tunceli Yol yap m çal flmas nda ifle bafllad m. O günden bugüne kadar da ifl makineleri içerisinde çal fl yoruz. Gelen arkadafllar yeni mezun olarak bekledim, fakat içimizde tecrübeli arkadafllar da var; çok daha güzel olur. fl ve inflaat makinesi nedir? TANIM: Yol inflaat makineleri ile benzeri tar m, Sanayi, bay nd rl k, milli savunma ile çeflitli kurulufllar n ifl ve h zmetlerinde kullan lan; ifl amac na göre üzerine çeflitli ekipmanlar monte edilmifl; karayolunda insan,yük tafl mas nda kullan lmayan motorlu makinalard r. SINIFLANDIRMA: YOL DIfiI NAKL YE MAK NALARI: Maden ocaklar ndan, dekapaj ifllerinde, baraj ve yol inflaatlar nda, havaalan ve liman yap m nda her çeflit malzemenin flantiye sahas ndaki nakliye ifllemini yapan yüksek tafl ma kapasiteli lastik tekerlekli ifl makinalar d r. (Kaya, maden, cüruf kamyonlar vb.) KALDIRMA MAK NALARI: Herhangi bir yükü bulundu u yerden kald r p yer de ifltirerek bir baflka yere indiren veya istifleyen, gerekti inde bu yükün yer de ifltirme ifllemini yükü k sa mesafelerde tafl yan gerceklefltiren ifl makinalar d r. (Vinç, Forklift vb.) KAZI ve YÜKLEME MAK NALARI: De iflik cins ve seviyelerdeki zeminleri kazan, saha içinde depo eden, y ma yapan ve gevflek veya kaz lm fl malzemeyi yükleyen gerekti inde sat h düzenlemesi de yapabilen ifl makinalar d r. (Ekskavatöt, yükleyici, beko-loder vb )

4 KAZIMA, TAfiIMA ve SERME MAK NALARI: De iflik cins zeminleri kazan, k sa mesafelerde depo etmek üzere tafl yan, serme ve tesviye yapan ifl makinalar d r. (Dozer, Greyder, Skreyper cb.) DELME MAK NALARI: De iflik seviyelerdeki toprak ve kaya zeminleri de iflik boy ve çaplarda darbeli veya dönüfllü olarak delebilen ifl makinalar d r. (Delici, Burgu, Kemiriçi, Sondaj makinalar vb.) ASFALT ve BETON ÜRET M, TAfiIMA ve SERME MAK NALARI: Asfalt ve beton için gerekli malzemeyi haz rlayan, mamul hale getiren tesisler ile mamul maddeyi gerekti i yerlere tafl yan ve tatbik eden ifl makinalar d r. (K rma, eleme, y kama makinalar, asfalt plenti ve beton santral, asfalt distribütörü ve beton mikseri, asfalt finifleri ve beton pompas vb.) SIKIfiTIRMA MAK NALARI: De iflik cinslerde (Toprak, Asfalt, Kil vb) malzemelerin s k flt r lmas nda kullan lan ifl makinalar d r. (Silindir, Kompaktör, vibrasyon vb.) Z RAAT MAK NALARI: Zirai amaçla kullan lan makinalard r. fi MAK NALARI SINIFLAMASI 1. KAZMA MAK NALARI a) Dozerler b) Skeyperler c) Ekskavatörler d) Greyderler e) Loderler f) Yol freze makinalar 2. SIKIfiTIRMA MAK NALARI a) Silindirler 1. Bandajl silindirler (Vibrasyonlu - statik ) 2. Lastik tekerlekli silindirler 3. Keçi ayakl lar b) Vibratörler c) Tokmaklar 3. SARF MAK NALAR a) Finiflerler b) Greyderler d) Skreyperler e) Kamyonlar 4. TAfiIMA MAK NALARI a) Kamyonlar 1.Kaya kamyonlar 2. Damperli kamyonlar 3. Treylerler 4. Tankerler 5. Arazözler 6. Ambulanslar

5 b) Skreyperler c) Forkliftler d) Havac l k yer hizmetleri makinalar Push -Back, highlader, traktörler, catering araçlar 5. YÜKLEY C LER a) Loderler b) Ekskavatörler c) Chovel d) Climbsehell e) Manyetik yükleyici f) Elevatörler h) Tomruk yükleme makinas 6. H DROL K SIKIfiTIRICILAR a) Çöp kamyonlar b) Balya makinalar 7. KOMPRESÖRLER 8. DEL C LER a) Hava tabancalar b) Hidrolik tabancalar c) Elektrikli tabancalar d) Tünel kazma makinalar 9. KIRMA, Ö ÜTME VE YIKAMA MAK NALARI a) Konkasörler b) Hidrolik k r c lar c) De irmenler d) Elekler 10. TRANSM KSERLER VE BETON POMPALARI 11. BETON YERLER 12. V DANJÖRLER - VAKUMLU MAK NALARI 13. KALDIRMA MAK NALARI a) Forkliftler b) Sepetli liftler c) Teleskopik kald r c lar d) Mekanik kald r c lar e) Vinçler, Kreynler 14.KESMA MAK NALARI a) Asfalt kesma makinalar b) Tafl kesme makinalar c) A aç kesma makinalar 15. SONDAJ MAK NALARI 16. TARIM MAK NALARI 17. TFA YE ARAÇLARI 18. JENARATÖRLER 19. ASFALT MAK NALARI a) Buhar jeneratörleri b) Termoteknikler 20. KAR MAK NALARI 21. HALATLI TAfiIMA MAK. 22. L MAN VE DEN Z D B MAK. 23. DEM RYOLU fi MAK NALARI 24. DEN Z fi MAK NALARI 25. ORMAN fi MAK NALARI

6 Biz mühendisler genelde hiçbir fleyi ezberlemeyiz, yani bizim genelde prensibimiz, önümüzde bir proje vard r, projeyi yapabilmemiz için hangi bilgiyi nereden alaca m z çok iyi bilmemiz gerekir, mühendisin kendine göre Her konuda bir kütüphanesi oluflturulur. fl makineleri tan m nda, elimizde bir proje var, ifl prosesi. fl prosesini elimize ald m z zaman, bu projeyi yapabilmemiz için bize ne laz m? Makine. Bu makineyi yürütecek ne laz m? nsan gücü, makineyi kullanacak insanlar olacak. Bu makineyi yürütebilecek yak t olmal. Bu makineleri, insanlar bar nd racak olan yer de, flantiye ad n verdi imiz bar nak olmas gerekir. Makinelerde insan gücü, yak t ve bar nak. fl projesine göre kuraca m z flantiyeyi en yak n ve yerleflme birimine en yak n yere kurmam z gerekir. Bunu tespit ettikten sonra, o flantiyede de genelde dikkat edece imiz unsurlardan biri, -bunu ben ekstradan söylüyorum, yani genelde- insanlar n yatacak yeri, banyo yapma, istirahat etme, e lenme gibi faktörlerini göz önüne alarak tespit edece iz. kincisi; ifl projelerini ve ifl makinelerini çal flt rabilmek için en ekonomik flekilde o iflyerine sabahlar erken saatte var p, akflamlar da erken saatte yerine gelip, park etmesi gerekir; bu faktörler çok önemli. Projeyi iyi inceledikten sonra, inflaat mühendislerinin genelde dikkat edecekleri, makineler akaryak t hesab. Ben genelde bu konunun d fl nda bilgi veriyorum, gerçekten laz m oluyor. Bizim akaryak t sarfiyat m z genelde mazottur. Bu ihaleye dosya haz rlarken de, ifli yaparken de, çal flma saatlerini hesaplars n z, çal flt raca n z makinelerin bütün motor güçlerini toplars n z. Bu neye göre hesaplayacaks - n z? A makineniniz 100 hp, b makinesi 200 hp. Bu güçleri toplayacaks n z, ne yapt? 300 Hp. Dizel yakt için bunlar saatte 0,1 litre yakar, yani 300x0,1=30 litre/saat akaryak t tüketir. Bu nereden buldunuz? derseniz, yapm fl oldu umuz deneylerle meydana ç km flt r. Ayr ca, bu 0,1 dizel ifl makinelerinin maksimum çal flma gücüdür. Demek ki, çal flt raca m z ifl makinelerinin 1 saatte yakaca akaryak t miktar n biliyoruz, çal flma saatlerimizi biliyoruz, ona göre biz akaryak t deposu veya akaryak t ikmali yapacak faktörleri oluflturaca z ki, iflimiz aksamas n. Bunu Petrol Ofisi'yle mi anlafl rs n z veya bir tankerle veya kendiniz bir tank koyars n z, onu doldurursunuz, çeflitli yöntemlerle bu giderilir. kincisi; insan gücü. Bu makineleri çal flt rabilmek için insanlara ihtiyac m z var. Operatör çok iyi seçilmeli, çünkü bir operatör bir ifl makinesini kullanmas n bilmiyorsa, bir ifl makinesine vermifl oldu unuz paray 1 saatte mahveder. yi bir operatör, hiç kullanmayan, yani ifl makinesini kullanmas n bilmeyen bir insana asgari ücret verip, çal flt raca n za, o makineyi gerçekten dörtdörtlük bir insan çal flt - r n, üç kat maafl verin. nsan gücünü hallettik, yak t hallettik, bar nak. Bar naklar m z da en ekonomik flekilde nas l hallederiz? Kiralama yöntemi olabilir, çad r yöntemi olabilir, prefabrik olabilir. Bunu art k günün ve yerin koflullar na göre seçme hakk sizlerindir. Bir de, ifl makinesini çal flt r rken en iyi flekilde nas l çal flt r r z? Mesela, genelde bir yol projesi düflünelim, yol da nedir, k rm z kod mu diyorsunuz? Bunun ifl s ras vard r, o ifl s ras n genelde sizler biliyorsunuz, genelde sanat yap s önceden yap l r veya sonradan yap l r, o günün yerin iklim koflullar na göre de iflir. Ondan dolgu ve yarmalar meydana gelir, yani kamyon vurgunu öyle yapacaks n z ki, yarmada çal fls n, dolguyu doldursun; tabii, malzeme müsaitse. Vas ta burada çal fl p, fluradaki yarmay ald zaman, buradaki dolguyu da doldursun. O zaman ne yapar? Buradan doldurur, boflalt r; dolay s yla ifl makinesini iki tarafl doldurmufl oluruz. Biraz sonra gösterece im, mesela dozer gruplar, kesinlikle iki dozer yan yana çal flt r lmaz. Bunlara geldi imiz bahsedelim

7 Buraya kadar sormak istedi iniz bir fley var m? Yok herhalde. fl makineleri çok çeflitlidir, çünkü genelde mesela, bina yap m ndaki bir ifl makinesiyle yol yap m ndaki ifl makinesi farkl d r, gemide çal - flan ifl makineleri farkl d r. Burada ifl makinelerini toplu halde görüyoruz. Bu nedir? Asfalt kaz ma makinesi, tafl mak için kamyon, finiflerler, asfalt s k flt rmak için silindirler, yol çizim makineleri, asfalt finiflerleri, silindir, beton santralleri, asfalt çekme makineleri, kamyon gruplar. fl ve inflaat makinelerinin tan m, neymifl? Yol inflaat makineleriyle benzeri tar m, sanayi, bay nd rl k, milli savunma ile çeflitli kurulufllar n ifl ve hizmetlerinde kullan lan ifl amac na göre, üzerine çeflitli ekipmanlar n monte edilmifl, karayollar nda insan yükü tafl mas nda kullan lmayan motorlu makinelerdir. Motorlu makine deyince, motorsuz olan calaskalar mesela motorsuzdur. Ne oluyor? Yard mc ifl makineleri oluyor. Yol d fl nakliye makineleri nelerdir? Maden ocaklar nda dekobas ifllerinde baraj ve yol inflaatlar nda, havaalan, liman yap m nda, her çeflitte malzemenin flantiye sahas nda nakliye ifllemini yapan yüksek tafl ma kapasiteli, lastik tekerlekli ifl makineleridir. Kaya, maden, cüruf kamyonlar gibi. Kald rma makineleri, herhangi bir yükü bulundu u yerden kald r p, yer de ifltirerek bir baflka yere indiren veya istifleyen, gerekti inde bu yükün yer de ifltirmesini, k sa mesafelerde tafl yan, gerçeklefltiren ifl makineleridir. Vinç, forklif gibi. Kaz ve yükleme makineleri; de iflik cins ve seviyelerdeki zeminlerdeki kazan, saha içindeki depo eden, y ma yapan ve gevfleme veya haz rlanm fl malzemeleri yükleyen, gerekti inde düzlemlerini yapabilen ifl makineleri; eskoater, yükleyici, bekololodel gibi. Kaz ma, tafl ma ve serme makineleri; de iflik cins zeminleri kazan, k sa mesafelerde depo etmek üzere tafl yan, serme ve tesviye yapan ifl makineleridir. Dozer, greyder, s kreper gibi. Delme makineleri; de iflik seviyedeki toprak ve kaya zeminlerini de iflik boy ve çaplarda darbeli veya dönüfllü olarak delebilen ifl makineleri; delici, vurgu, kemirici, sondaj makineleri gibi. Asfalt ve beton üreten taflma ve serme makineleri; asfalt ve beton için gerekli malzemeyi haz rlayan, mamul hale getiren tesisler ile mamul maddeyi gerektirdi i yerlerde tafl yan ve tatbik eden ifl makineleri; k rma, y kama makineleri, asfalt plenti ve beton santralleri, asfalt disbritörleri, beton mikserleri, asfalt finiflerleri, beton pompalar gibi. S k flt rma makineleri; de iflik difllerde, toprak, asfalt, kil vesaire malzemelerin s k flt r lmas nda kullan lan ifl makineleri; silindir, kompresör, vibrasyon gibi. Zirai makineler, zirai amaçla kullan lan makinelerdir. Burada yol çal flmas nda kullan lan bir dozer. Bunlar n bir k sm n n arkas nda topra gevfletmek için riperler vard r. Bunlar n teknik bilgileri, genelde bütün makinelerinki de ifliktir. Yapaca n z ifle göre, motor gücünü, b çak durumunu ve palet durumunu seçebilirsiniz. Bu gibi ifl makinelerinin günlük sabahtan yar m saat önce günlük bak m n n yap lmas gerekir, akflamlar da yar m saat önceden akaryak t ikmalini kesinlikle akflamdan yapmas gerekir. Çünkü gündüz akflama kadar çal flan bir ifl makinesinin mazot deposunda su olas l - çok fazlad r. Mazot deposunda gündüz mazotun bir k sm depodan çekilir, enjektörlere gider, motor çal fl r, artan mazot s nm fl vaziyette depoya döner. Deponun içerisinde hava bofllu undan dolay rutubet oluflur, o rutubet, zamanla mazot gittikçe buharlafl r. fl makinemizin deposu litre civar nda oldu u için, hemen hemen günde yar m litreye kadar su birikir. O suyu akflamdan depoyu doldurdu unuz zaman, o su yo unluktan dolay deponun alt na çöker. Mazot depolar m z n alt nda su alma musluklar vard r, iflte yar m saatlik bak m onun için istiyoruz, çünkü o mazotun boflalmas gerekir

8 ya da mazot hatt üzerinde, flimdiki binek arabalarda oldu u için, su filtresi olmas laz m, su filtresinin orada otomatikman atmas gerekir. Sizin kulland n z dizel araçlar n da en korkulu rüyas sudur; çünkü su, bizim çok hassas çal flan enjektör ve enjeksiyonlar n ömrünü çok k salt r. Kaçak mazotta da genelde bu gibi durumlara rastlars n z. Mesela, bineklere al rs n z, kötü bir mazot ald n zda, 3 gün sonra tamire gider, tamir tak mlar n n de ifltirilmesi korkunç pahal ya patlar. Dozerin ar za vermesi, sizin iflinizin geciktirmesine sebep olur. Bine inizin ar za vermesi o kadar etkili de il, ama dozer ar zaland zaman çok s k nt yaflars n z. Onun için akflamdan mazot ikmalini yapacaks n z, operatör sabahtan suyunu alacak, ifle gidecek. Bizim ehliyetli veya ifl makinesi kullanabilir ehliyeti alan operatörlerimiz, kurslarda ne gibi bak mlar yapmas gerekir, hangi ifllemleri yapacak, onlar genifl genifl anlat yoruz. Kullan rken, bak m yaparken, yani sizin de yüzeysel olarak bilmeniz için ben bu konuyu açt m. Baflka bir dozer, 426 hospower'l k bir dozer. Bu dozer saatte 46 litre mazot yakar. Bu üçgen palet dedi imiz bir dozer, saatte 46 litre yakar. Gerçekten ülkemizde mazot da baya fiyatl oldu, 2,01 oldu galiba. Bunun yan nda ya var, operatör ücreti var, onun için çok iyi de erlendirmek laz m. ki dozeri yan yana çal flt rmayacaks n z. Bunlar genelde yarmada kullan l r. Bir dozeri bir yarmaya teslim edersiniz, burada çal fl r, kendisi itmek suretiyle, itece i yerde varsa. Dozer orada az yürümeyle çok ifl yapar. Onun gevfletmifl oldu u malzemeyi de eskavatörlerle, kamyonlarla bir baflka yere tafl ma ifllemini yapars n z. Güzergâh boyunca böyle açt n z zaman, bunlar n her birinin çal flm fl oldu u mesafe bir anda birleflti inde bakars n z ki, 5 kilometre, 10 kilometre yol birden bitmifl olur. Yoksa iki dozer yan yana çal flt nda hem rand manl çal flmaz, hem kaza yaparlar, hem de verimli olmaz. Genelde devlet dairelerinde ifl makinelerinin çal flma saatlerini biz 7 saat olarak al r z. Asl nda mesaimiz 9 saattir, ama normal çal flmas bir ifl makinesinin biz 7 saate raz y z, yani bunun sabahki bak m, akflamki bakam, ö le yeme i, adam n mola vermesi veya operatörün de iflmesi gibi faktörlerle, 7 saat normal çal flmas gereken saattir. Normal çal flmas gereken saate karfl l k, çal flm fl oldu u saatte verimini bulursunuz. Bununla rantabl çal fl yorsan z, hangi sebepler etken oluyorsa, o faktörleri bulursunuz. Bu da riperli, genelde yumuflak zeminlerde, yani kayay sökebilecek zeminlerde arka riperini hidrolik sistemiyle kayalara veya sert topraklara bat rmak süretiyle, ayn bir traktör gibi söker, arkadan da kepçe, ekskatör malzemesini toplar. Bu da, derine dalm fl bir dozerin bir flekli. fiu tafl mada, yani yumuflak zeminlerde, yol yapmada en rand manl, en verimli çal flan bir ifl makinesi. Bunlar es yaparak çal fl rlar. Tepenin birine ç kar, doldurur, iner afla ya, yola serer onu, öbür tarafta tepeye gider, oradan doldurur, bu tarafa serer, yani flöyle es yaparak. Bunlar n arkas nda bir itici dozeri vard r, kendisi kovas n indirir, arkadan iterek kovay da indirdi i için, kendi kendine yükler, 40 ton, 50 ton malzeme al r. Bizim yol yap m nda en gözde araçlar m zdan biri, fakat bunlar n da nesli tükendi, fazla kalmad. Ekskatör genelde dozerin sökmüfl oldu u veya paletli delicilerin patlatt kayalar çok rahatl kla bu ekskatörlerle doldururuz, kanal açmalarda da zaten günümüz yaflant s içerisinde her yerde görüyoruz, küçük ekskatörler, büyük ekskatörleri kullan yoruz. Bunlar fazla yürütmeyin, çünkü bunlar fazla yürüttü ünüz zaman, bu yürüyüfl tak mlar dayanmaz. Genelde bizim inflaat mühendisi arkadafllar m zla flöyle bir fleyle karfl lafl yoruz: Makineciler de, bu makinenin yürümesini istemiyorlar. Niye yap lm fl bu? Yürümesi için yi, ama k sa mesafesi için. Bunu siz günde 40 kilometre, 20 kilometre yürütürseniz, flu tak mlar tamamen elden ç kar, bu sefer ifliniz yar da kal r. Bu tafl yacak sallar m z var, -ileride göreceksiniz- biner sa

9 la, istedi in yere götür. Gerçekten paletli araçlar ifl yapman n d fl nda yürütmeyin. Bu da kayada çal flan bir Volvo ekskatör. Greyder serme iflleminde. Yollarda genelde inflaat mühendislerinin en büyük özelli i, tar m arazisinde yol yaparken, önce tar m yap lan k s mdaki topra sirdirirsiniz, ondan sonra oraya ne cins toprak gerekiyorsa, jeoloji mühendislerinin tespit etti i malzemeyi, topra seriyorsunuz, kaya seriyorsunuz, kil seriyorsunuz. Yerine göre, mesela batakl klarda ve barajlarda genelde kil kullan rs n z, onu greyderlerle sereriz, silindirler ve keçi ayaklar yla da s k flt r r z. Zaten ifl makineleriyle ilgili bizim Odan n kitaplar olacak, 1, 2, 3 cilt diye yay nlad k onlar. Sizde ifl makinesi kitab var m? Yok, de il mi? Bizde var, reklam n yap yoruz, al n, fazla fiyatl de il onlar. Bu bir asfalt kaz ma makinesi. Genelde büyükflehir belediyeleri ve bizim otoyollarda görmüflsünüzdür; ondülü olmufl asfalt, altta frezeleri vard r, çark döner, ayn merdane gibi, oklava gibi, onun uçlar na sivri elmas uçlar vard r, yüksek devirle döner, o asfalt istedi in yükseklikte kesmek suretiyle dümdüz ç kart r, ondülü k sm yenilememizi veya bozulmufl beton asfalt yenilememize yard m olur. Buradan ç kan asfalt malzemesini de yüzde 40 yenilemek suretiyle, tekrar asfalt olarak kullanabiliyoruz; bir avantaj da o oluyor, malzemeyi soka a atm yoruz. Çünkü daha önce biz o yoldaki m c rlar hesaplam flt k, bizim bir m c r tanesi, bize 5 kurufla mal oluyor. fiu bandajl silindir, genelde asfalt serildi i zaman, bunlar n statik dinamik olarak, yani statik olarak ton civar nda, dinamik oldu mu, 20'yle 50 tona kadar ç kar. Bu bandajlar içerisinde vibrasyon pistonlar vard r, onlar çal flt zaman, zang r zang r statik ve dinamik olarak çal fl r, s k flt r r. Zaten serdi in beton asfalt s k flt rmad - n zaman da, ondül olur veya düz bir sat h elde edemeyiz, ancak silindirle s k flt rmak laz m. Ayr ca flunlar n ön k sm nda su akar, çünkü asfalt s cakt r. Bir de, üzerine su akar, o su ayn zamanda so utmas n yapar. Bu da, lastik tekerlek silindir. Bunlar da yine asfaltta kullan yoruz, asfalt s k flt rmas nda kullan yoruz. fiu vibrasyonlu yol silindiri dedi- imiz, bunu genelde yoldaki kayalar n s k flt rmas nda kullan r z, yani arkas lastik tekerleklidir, ön bandajd r. Ön bandaj hemen hemen 20'yle 50 tona kadar tek vuruflta darbe vurur rahatl kla. fiunlar n içerisinde hidrolik motorlar vard r, santivürüfl sistemiyle vurdu u zaman, kayay s k flt r r. Çift bandajl bunlar, çift vibrasyonlu, daha güçlü. fiu, bizim bir asfalt serme finiflerimiz. Asfalt serme finiflerlerini arkadan malzemeyi al r, kamyon gelir, ön taraf na döker, orada palet sistemi vard r, o palet sistemiyle asfalt arkaya çekilir ve burada helezonlar vard r, helezonlar vas tas yla sa a sola yay l r. Yolun geniflli ine göre, bir seferde 7 metreye kadar, 8 metreye kadar serebilir. Bu yol kenarlar na çak l bunlar n çelik halatlar vard r. Çelik halatta suteresini almak suretiyle, o hatta hiç, yol ne kadar e ri olursa olsun, kendisi düzgün çeker gider, yani bir yeri kal n, bir yeri ince çekmez. Bunlar, yine serme iflleminde kulland m z greyderler. Kaya kamyonlar, genelde delicilerle patlatm fl oldu umuz, dozerlerle sökmüfl oldu umuz büyük kayalar yarmadan al p, dolguya tafl r. Bunlar çal flt r rken, hem yarmada, hem dolguda çal flt raca z. Öyle ayarlayaca z ki, giderken de, gelirken de bofl gidip, gelmesin. Yük tafl mak için, uzundur, çad r, iflçi malzemesi, flantiyede ne akl na gelirse, 20 tona kadar, 26 tona kadar, gabari olmamak flart yla yükünü tafl r. Bunlar, o paletli ifl makinelerimizi tafl yan treylerler. Bizim treylerimiz elimizde oldu u sürece, biz paletli makinelerimizi hiçbir zaman için uzun mesafede yürütmeyelim. Yürüttü ümüz zaman, k sa zamanda yürüyüfl tak m gider, bir dozerin yürüyüfl tak mlar n n de iflmesi, hemen hemen 20 milyardan afla düflmez

10 Bu da, yine o treylerin arkadan görünüflü. nsanlar art k, zaman ilerledi, bunlar yoktu eskiden, bir rampaya yanafl rd k, flimdi o rampaya hiç gerek yok. Hidroliktir bu, direkt kendisi hidroli ini indirir, dozer ç kt ktan sonra da kalkar. Bir insan gücü dahi buna yetiyor, fazla bile geliyor. Bu da, yine kaya kamyonu. Bu da, akaryak t kamyonu. Dedi im gibi, ifl makinesi, bulunan flantiyeden 30 kilometre ileride bir dozer çal fl yorsa, o dozeri iflyerine getirece ine yak t n doldurursun, akflamdan gider bu, genelde akflamdan göndereceksin, gidip mazotunu ald racak, mazotu ald ktan sonra o dozer çal flmayacak. E er vardiyal çal fl yorsan z, sürekli çal flacaksa, o zaman çal fls n. Çal flan dozerin mazotu içerisindeki su pek göze gelmiyor, onu da yak p gidiyor. Hatta benim dozer beyaz duman atar derler, o zaman su yak yor demek. Bu da, bizim Karayollar Teflkilat n n genelde kullanm fl oldu unu sarn çlar. Asfalt malzemesini bu sarn çlarla çekeriz. Türkiye genelinde bunlardan tane vard, Milli Savunman n vard r, asfaltlar - m z da bu flekilde çekiyoruz. Bunlar 40 tonluk, 80 tonluk deviler. Beton mikserleri genelde, eskiden 6 tondu, flimdi 8 tona ç kt, flimdi duydu uma göre 12 tona kadar ç kartm fllar, içerisine 12 ton civar nda beton alabiliyorlar. Bu beton mikserlerini beton santrallerinden, flu üstteki kunisinden, fluradan beton santralinden beton içine dökülür. Bunun içerisinde ayn çamafl r makinesinde oldu u gibi bir tambur vard r, bu tambur kendisi h zl zaten, kendi ekseninde döner. Döndü ü zaman da, gidece i yere kadar betonu kar flt r r. Bunu ters çevirdi i zaman, bir yönde çevirdi i zaman sürekli arkaya toplar betonu, ters çevirdi i zaman da, fluradan afla ya döker beton pompas na, beton pompas da pompalar vas tas yla veya yere dökersin, rahatl kla serilir. Beton bittikten sonra da, bunlar n fluralar nda su kovalar vard r, içerisine suyunu al r, bir çalkalar, o suyunu bir kenara döker. Yoksa uzun süre kald zaman, içinde beton tafllafl r, tafllaflt - zaman da, onun içini açmak çok zor oluyor, k rmak da zor oluyor. Bunlar paydos etmeden sonra kesinlikle operatöre soracaks n z, tank n y kad n m? diye. Y kamas laz m, y kamasa, ikinci günü bafl na bela olur. Bugün 0,5 metreküp beton içerisinde gider gelir, onun ifline yarar. Yar n 1 metreküp donar, bir bakars n z ki, bir yere mikseri götürüyoruz, gidip gidip, bofl geliyor. Bir de flu var: Kusura bakmay n, biraz da art niyetli konufluyorum. Baz beton santralcilerin ifline geliyor. 1 metreküpün dondu unu düflünün, ne yap yor, sana mikseri gönderiyor, tartm fl da göndermifl, 12 ton, sürekli senden 1 ton beton çal yor. Onun için bir arkadafl n z flöyle içine baks n, içinin betonu döktükten sonra p r l p r l parlamas laz m. Duydum, yani ben görmedim de, böyle böyle yap yorlar diye duydum. Ne derece do ru bilemiyorum. fiu da forklif, genelde bir yerden kald rma makinesi. Kapasitesine göre, 1,5 tonluk var, 5 tonluk, 10 tonluk var, bunlar 40 tona kadar var. Mesela, bizim limanlar m zda 40 tonlu u, 60 tonlu u vard r. Büyük konteyn rlar n alt na göre, bir konteyn r kald r p, rahatl kla bir TIR' n üstüne yükleyebiliyor. Genelde bizim ifl makinelerimizin kald rma iletmelerde, zorunlu olmad sürece hidrolik sistemi kullan - r z, hidrolik sistem ve piston. Bu da, bir traktörün hem kazma, hem de kepçe fleklinde yap lm fl flekli. Bunu genelde halk aras nda çok kullan l rlar, bilhassa köylerde yapt lar, küçük belediyeler yapt lar. Ellerindeki traktörlere ucuz bir kepçe, hem buradan kaz yor, oradan da yüklüyor, iflini görüyor. Ayn zamanda bunlar söküyor, bu sefer de pullu u tak yor, çok amaçl kullan lan bir traktör. Yine bir kepçe, lastik tekerlik kepçe. Fazla süratli olmamak kayd yla lastik tekerlekli kepçeyi yürütebilirsiniz, yani kilometre süratle yürütebilirsiniz. Ama paletle yürüttü ünüz zaman ifl de iflir. fiu da bir kongoser flantiyesi, y kama ve malzeme, yani bu yollara

11 döktü ümüz m c r n oluflumu. K r l yor, eleklerden ayr lmak suretiyle, y kanm fl vaziyette yola gelip, seriliyor. Bu da, bir vinç. Bu vinci nerede kullan yoruz? Bugünkü flehirleraras döflenmifl olan, günümüz koflullar nda do algaz borular nda kullan - l yor. Do algaz borular büyüktür, genelde bu tip D8 ve D9 aras ndaki dozerleri bu vinç flekline dönüfltürdüler, 5 kilometre, 6 kilometre, 3 kilometre boruyu belli aral klarla tutar bunlar, kanala birden indirirler, çünkü onu altta kaynak yapmas çok zordur. Bunlar da genelde boru hatt nda kullan l yorlar. fiu da bizim belediyelerin kullanm fl oldu u süpürme ifl makinesi. Günümüz koflullar nda hepimiz biliyoruz. Körü ü vard r yanlar nda, emicidir, o körük emer, fakat emdi i havan n tozunu b rakt ktan sonra d flar ya temiz havay verir, filtre sistemi vard r. Ayn evdeki süpürgelerin büyük flekli. Bu da, bizim otoyollarda kullanm fl oldu umuz yol süpürme makinesi. Bu da, yolu temizleme süpürgeleri. Biz yolu asfalt yapmadan önceden, bu süpürgelerle yol temizlenir, hiçbir toz kalmamas laz m. Temizlenmesi laz m, çünkü toz oldu u zaman asfalt yap flmaz, alta da yap flmaz, m c ra da yap flmaz. Alta astar dökülür, üstüne m c r dökülür. M c r döküldükten sonra, daha önce görmüfl oldu umuz silindirler s k flt r r, silindir s k flt rd ktan sonra bu süpürge tekrar geçer. Geçmedi i takdirde, bugün TRT'den duyuyorsunuz, hep m c r kaymas ndan insanlar yoldan d flar ç km flt r, s rf flunu süpürmedi i için ç km flt r. Çünkü serbest m c r süpürüp, bir kenara toplay p, onu al p, bir baflka yerlerde kullanmalar gerekir. Bu iyi yap flmad için de soyulur, o ayr hikâye; ama e er m c r oynuyorsa, o yörenin bak m flefi kesinlikle oraya süpürge gönderip, süpürtmesi gerekir, yoksa kayars n z. Bu da bir kompresör, arkada bir paletli delici var, o paletli delicinin kompresörü. Bunlarla afla yukar en sert kayay 12 metre kadar deleriz. 5 santim çap nda, 10 santim çap nda, çok rahat 12 metre deleriz. çerisine çeflitli patlay c lar koymak suretiyle, patlat r, kayay gevfletiriz veya belli yarmay belli ölçülerde belli aç larda çok rahatl kla ç kart r z. Yaln z burada akl ma gelmiflken söyleyeyim de; flantiye fleflerinin genelde korkulu rüyalar ndan biri de, yolda veya binalarda genelde kulland klar patlay c madde sorunudur. Kesinlikle ruhsats z ve ehliyeti olmayan patlay c kulland rmay n. Kullanaca n z günü patlay c getirin, stok yapmay n; sürekli bafl n z a r t r. Zaten onu günlük Makine Kimya'n n her tarafta depolar var, o depolar na koyarsan z, günlük fley edece iniz zaman, ehliyetli ateflçiler vas tas yla patlat rs - n z. Yoksa bir yak n evdeki, binan n yan nda patlama yapacakken, baflka binay y kabilirsiniz, baflkas na zarar verebilirsiniz, çünkü çok önemli. Kaya patlatmak belli bir tekniktir, onun konusu bafll bafl na bir ifltir, özel malzemeler kullanmas gerekir, kil kullanmas gerekir, iyi s k flt rmas gerekir, art zamanl kapsüller kullanmas gerekir, çünkü 12 metreyi birden dolduramazs n z. K s m k s m s k flt racaks n, patlad zaman, üstüne flunu koydu unuz zaman da, bunun k r lmamas laz m. Yoksa bazen bak yorum, bizim ateflçiler dolduruyorlar, bir patlat yorlar, bulutlar gökte uçufluyor, tafllar gidiyor, baflkas n n çat s n k r yor; ondan sonra gelip bafl n z a r t rlar. Bu da bir kompresör. flte paletli delici dedi imiz bunlar. 12 metreye kadar, 16 metreye kadar, ben deldim, ama 16 metre kullanmazlar, genelde 3 metre delerler; çünkü flunlar n boyu 3 metredir. 6 metre delmesi için bu 3 metreyi deldirecek, kafas n sökmesi laz m, bir 3 metrelik tij daha eklemesi laz m ki, tijleri ekleye ekleye aynen sondaj makinesi gibi delsin, gitsin. Bu biraz palet deliciyi kullananlar n ifline gelmedi i için, genelde hep 3 metre delerler. Size de derler ki, flefim, 3 metreden fazla bu delmez Halbuki bunlar 16 metreye kadar deler

12 Bu da sondaj makinesi, genelde bu metroda kulland m z, köprü ayaklar nda kulland m z sondaj makineleri. Yer etüdünde kullan l - yor, bunu jeolojiyle u raflan arkadafllar çok daha iyi bilirler. Bu bizim küçük bir asfalt pretimiz, 30 ton saatliktir. Asfaltla m c r, betonu veya belli kar fl mlar, flurada f r nda pifler, buradan malzeme gelir, pifler, kurutulur, o di er taraftan da kamyonlara yüklenmek suretiyle gider, serilir. Turna vinç dedi imiz, bizde 4 tane 40 tonluk vard. 40 tonluk hemen hemen Türkiye'de ilk bizde vard, flimdi piyasada 90, 120 tonluk vinçler var. Küçük yama için asfalt tanklar m z. Bunlar n arkas nda s t c lar vard r, nereye giderseniz gidin, hemen iki dakikada asfalt s t r, mazottur genelde, asfalt, yamas n, bak m n yaparlar. Bu da, flimdi k fla girdik, biz de bu kamyonlar yeni ald k, bu b çaklar takt k, bu k fl n karlar bunlarla küreyece iz. Genelde bunlar otoyolda kullanaca z. Bir de, yan b ça vard r. Bu iki b ça oturtturdu u zaman, 12 metreyi birden küreyip gider, 60 kilometre süratle kürer gider. B çaklar özel yapt rd k, bu da size k fl n yol açacak. nflallah, yollar t kanmaz. Bu da, domuz burun dedi imiz, bizim yine karla, buna girdi in zaman, iki taraftan fley gibi kar püskürtür, 1 metre, 2 metre kar aflar rahatl kla. fiu da di er bir rota tipimiz. fiu helezonlarla kar bünyesine al r ve savurur. Burada daha aç görülüyor, flundan kar parçal - yor, içerisine al yor, flurada bir büyük pervane vard r, bu pervane vas tas yla yan tarafa, sa a veya sola, istedi i tarafa püskürtür. Hatta bununla ilgili bir an söyleyeyim: Bizim büyükflehir belediyesi bir tarihte 12 tane rotatipten alm flt, denemek için de Çankaya yokuflunda denemifller. Yoldaki karlar al p, dükkanlar k r nca, hemen ça rd lar bize, aman, bunlar bizden al n dediler. Biz de gittik, ald k, haz r rotatip. Bu da, iflçilerin veya sizin büronuz olacak, kamp treylerler. Bunlar çok kullan fll, biz bunlardan çok faydalan yoruz. Afla yukar bizde bundan binin üzerinde var. Biz bir günde flantiye kurar z. Bak n, hatta depremde de yine bunlar kulland k. Büro tipi var bunlar n, banyolusu var, hepsi var, yani insan sa l için her türlü konfor var, tuvaletine kadar var. Bunlar süpürgelerimiz. fiu elyafl süpürgeler. Bunlarla genelde flu yolun kenar nda bariyerleri görmüflsünüzdür, baz bariyerlere gece fl k vurursunuz, hiç parlamaz. flte o zaman oradaki arkadafl m z bunlar y kamam fl oluyor. Bunlar n bir de su tank vard r, sabunla beraber, deterjanla, oradan flöyle bir geçti inde, 10 kilometre, 15 kilometre süratle bu bariyerleri y kar, gider. Yoksa baflka türlü olmuyor, 10 günde onlar simsiyah olur; çünkü bizde mazotlu arabalar iyi duman ç kart yorlar. Bu da köprü altlar n n, lambalar n çeflitli kontrol yap yoruz. Mesela, bizim baz köprülerimiz, siz daha iyi bilirsiniz, köprüler rijit de ildir, hareketlidir. Köprünün üst tablesi serbesttir, iki ayak üzerine oturur. Bu köprü palyalar n n burunlar nda bak r levhalar vard r. O levhalar ve beton çatlakl klar uzaktan belli olmuyor, ancak bu kovalara ç kmak suretiyle, bizim köprü alt platformlar m z da var, onlarla birlikte çatlaklar, onlar n esnekli i kontrol edilmek suretiyle kontrol ediliyor, gerekirse köprü kald rmak suretiyle de ifltiriyoruz. Büyük krikolar m z var, o krikolar vas tas yla, o köprülerin alt ndaki takozlar de ifltiriyoruz. Bu da, belediyelerin kullanm fl oldu u, ben buna orman h rs z diyorum genelde. Ormanlardan gidiyorlar, çamlar getiriyorlar, buralara dikiyorlar. Keflke kendileri yetifltirdi i çam getirsinler de. Ben bu makineye orman h rs z diyorum; güzelim o çamlar söküp söküp götürüyorlar. Asl nda as l amac, a açlar n yer de ifltirmesinde kullan l yor. Fakat bizde maalesef bir yeri yap yorsak, gidip bir yeri de söküyoruz. Bu yandaki b çaklarla a ac n köküne giriyor, darbeleri vard r bunlar n, kütür kütür vurur, komple bir a ac topra yla beraber

13 getirir, 10 senelik, 20 senelik çam hiç kurutmadan, kuzey-güney yönüne de bak yorlar, o yöne göre getirip, dikiyorlar. Yoksa o yönünü flafl rd lar m, kuruyor. Bu bir tar m arac, genelde çiftçilerin kullanm fl oldu u bir araç. Bu tohum içerisindeki yabanc maddeleri ay r r, saf, temiz tohum oluflturur. Bugün çiftçilerimiz bunu kullanmakla, tah l içerisindeki yabanc maddeleri ay klam fl olurlar. Bu da, bizim tak mlarda kulland m z, yani araban z götürdü ünüz zaman görmüflsünüzdür, böyle bir ustan n karfl s nda bu tak mlar n hepsinin olmas gerekir. nflallah, siz de flantiyelerinize al rs n z, bizim ustalar m z s k nt çekmez. En çok flantiye fleflerinden flikâyetçiler o, yani flefe söyle de, bir tak m als n Ne yapaca n tak m, çantamda var diyor. Halbuki bu tak mlar n olmas gerekir. fiu da, bizim ifl makinelerini ya lama ya lar m z. fianz man ya, motor ya, hidrolik ya diye ay rd k. Bunlar hiç yere dökülmeden, israf olmadan, makineye tabancalar yla, flu tabancalar vas tas yla, zaten o pompalar bunlar çal flt r yor. Belki ya lama istasyonlar nda görmüflsünüzdür. Kafas nda litresi yazar, kaç litre verdi i bellidir. HÜSEY N KAYA- Arkadafllar; bu asfalt plenti. Asfalt plenti 160 ton/saatlik, yani 1 saatte 160 ton m c r asfaltla beraber kar flt r p, arabalara yükleyebiliyor. Bu da, beton mikseri, bahsetmifltik zaten. Bu da, finiflerin çal fl rken çekilen bir foto raf. Bu finiflerlerde beton serenleri de var. Stabilizasyon malzemesi de seriyor, flimdi genelde onu kullan yorlar santim stabilizasyon malzemesi seriyorlar, onun üzerine de 30 santim asfalt seriyorlar, onun üzerine de 5 santim koruyucu asfalt seriyorlar. Otoyol standartlar öyle oluyor. Bu silindir yine ayn flekilde yollarda kullan l r ton, 10 ton statik, 24 ton dinamik. Bu da, flu memelerden -bu memeler yanlara aç l r- bas nçla, flurada memelerden asfalt yola püskürtülür. Kamyonun h z ile püskürtme bas nc çok önemli burada. Bu elektroniktir, onu inflaat mühendisi veya araflt rmac lar havan n s cakl na göre, yolun durumuna göre, malzemenin durumuna göre veriler verirler, bilgisayar oradan ayarlar, bilgisayar vas tas yla asfalt yola belli ölçüde serilir. Yoksa fazla dökersen, çamur gibi olur, az dökersen m c r yap flmaz. Bunun zaten s cakl da çok önemli, bu toprak s cakl n da ölçüyorlar, ona göre gerçekten özellik arz eden bir makine. Bunu bence bir makine mühendisinin kullanmas gerekir. YILMAZ POLAT- Teknisyen türü insanlar, hep böyle kontrol vaziyetinde veyahut da mühendis, bürokrat gibi olmalar, bizzat ifli yap c elemanlar olmamalar, yani e itim görmemifl insanlar bu ifli yap yorlar, yani o Türkiye'nin genelinde çok yanl fl bir olay, dünyada bunu kullanacak olanlar mutlaka ilgili, resmi e itimi al yorlar. HÜSEY N KAYA- Zaten ben bunu her zaman savunurum. YILMAZ POLAT- Kurslardan de il, okullardan. HÜSEY N KAYA- Ara eleman yok. Bizim en büyük eksikliklerimizden biri, ara eleman n olmay fl, bu gibi sanayide büyük bir s k nt yafl yoruz. Halbuki ortaokuldan sonra meslek lisesinin kesinlikle olmas gerekir. Bence normal liselerin kalkmas gerekir. Meslek lisesinde, kendi mesle inde kabiliyetine göre baflar l olan ö renci üst kademesine gider, alttaki ara eleman olarak meydana ç kar. fiu anda lise mezunlar m z hiçbir fley olam yorlar. YILMAZ POLAT- Türkiye'de belki senede, yani o da e itim içerisinde, biraz da bizim fleyimizi, sanki yetkili olmad m z alanda konufluyoruz; ama klasik liselerde belki tüm Türkiye'de 100 bin kifli mezun edilmesi laz m ve bunlar tasar mc olarak, yani mühendisi tasar mc, hukukçusu tasar mc, yani o tür fleyler. Bir de, bunun d fl nda uygulamac lar olacak, yani tasar m, bizim kal p planlar m z, demir

14 fleylerimizi falan, bu adamlar o meslek lisesi mezunu veya onu 4 senelik meslek lisesinden sonraki yüksekokul, onlara da mühendis de diyebiliriz, ama öbür mühendislerle onlar aras nda bir yatay geçifl de olmayacak, ama öbür mühendisler bugünkü mühendisler de il, yani Almanya'da, flurada burada nas lsa, öyle olacak. Bir de, insanlar n bu matematik ve fizik alg lamalar çok ileri seviyede olacak. O daha baflka bir fley, yani matematik yetenek önemli bir fley. Onlar n el becerilerini fazla gelifltirmesi önemli de il. Einstein' n el becerilerinin olmas, Einstein' harcamak olur. Ben bu arkadafllar - m Einstein'a benzetmiyorum, ama onun çocuklar olmas laz m, ona benzer olmas laz m. Bir de, bu tasar mlar n hayata geçirilmesi olay var. Türkiye'de bunlar tart fl l yor. Meslek okullar n n önü aç ls n falan. Tamam, aç ls n, herkes 4 y ll k okuldan mezun olsun, ama ne yapt n bilsin. Bizde flimdi, mesela 4 y ll k bir okuldan mezun olmufl bir mühendis her tarafa, Atatürk Baraj 'na, Bo az Köprüsü'ne, bilmem ne televizyon kulesine gözünü kapatarak imza atabiliyor ve yasalar m z elveriflli. Bu bir tek bizde var, Türkiye'de var, yani Avrupa'da böyle bir fley söz konusu de il. Amerika'da icab nda doktora da istiyor, bazen doktora üstü çal flma da istiyor, yani salt doktora de il, uygulama içerisinde de olacaks n. Diyelim ki, uygulama içerisinde de ilsin, okulda ders veriyorsun, statik hocas s n, betonarme hocas s n, çelik hocas s n, gene sana imza att rm yorlar, senin iflin de il, bir de uygulamay gör diye. HÜSEY N KOCA- Ben onu fazla uzatmayay m, özetle flöyle söyleyeyim: Her birimizin alt eleman n ihtiyac m z var veya ben yanl fl düflünüyorum. YILMAZ POLAT- Yok, yok, do ru. HÜSEY N KAYA - Mühendisin alt elemana ihtiyac var m? YILMAZ POLAT- Var. HÜSEY N KAYA- Geçifl oradan olmal. Doktoran alt elemana ihtiyac var m? Geçifli oradan olmal. Avukat n, hukukçunun, her fleyin alt elemana ihtiyac var ve o yüzden geçifl oradan olmal, liseden de il. Ben liseye karfl oldu um için de il. Bütün Avrupal bunu kullan yor da, biz niye kullanm yoruz? YILMAZ POLAT- Yok, kullanm yor Avrupal, öyle de il. Alt eleman var, alt eleman öbür tarafa geçemiyor, yani orada biraz flu kast sistemi var. HÜSEY N KAYA - Baflaran geçiyor, niye ihtisas yapanlar ihtisas yap yor? YILMAZ POLAT- O okullar aras nda yatay geçifl yok, yani farkl okullar. HÜSEY N KAYA - Neyse, onu baflka zaman tart flal m da. YILMAZ POLAT- Bizim baz arkadafllar m z, o flekilde geldikleri için, Avrupa'da böyle de il Bizim bir yak n m z var, bir bayan, Alman, yani bizim gelinimiz diyelim. Burada ayn zamanda Almanca ders kitaplar n n haz rlanmas nda falan da görev al yor. Az önce söyledi im fley, birisi uygulamaya göre, biri bu okullar farkl okullard r, yani akademik özellikleri olan okullar, yani bunlar tasar m yapabilen okullar, dizayn yapabilen okullar, bir de bu dizaynlar uygulamakla görevli olanlar; Avrupa'da farkl fleyler. HÜSEY N KAYA- Peki. fiu da, bizim jeneratörümüz. Genelde flantiyelerde elektri imiz olmad için, zorunlu kald m zda jeneratör kullan yoruz. Bunlar da, o flantiyedeki elektrik yüküne göre seçmemiz gerekiyor. fiantiyede

15 kilovatl k bir jeneratör laz msa, getirip orada 100 kilovatl k bir jeneratörü koyman n bir anlam yok, bofluna yak t sarf etmifl oluruz, bunu iyi seçmek laz m veya elektrik alma imkân varsa, TEK'e baflvurmak suretiyle, o güçte trafo koymak suretiyle o elektrikten yararlanabilir. Traktör kepçe, bu genelde tomruk ve fley yüklemede kullan yorlar. Kompresör, hava üretmek için. Büyük so utma tesisleri, büyük jeneratörler. Yine, asfalt finiflerleri. Beni dinledi iniz için çok çok teflekkür ederim. Sorusu olan var m? Yok herhalde. Varsa da, kay t d fl konuflal m, kayd kapatal m

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI 1 Güç Kaynağı AC Motor DC Motor Diesel Motor Otto Motor GÜÇ AKIŞI M i, ω i Güç transmisyon sistemi M 0, ω 0 F 0, v 0 Makina (doğrusal veya dairesel hareket) Mekanik

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + =

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + = ZARLARLA OYNAYALIM Zar kullanarak toplama ve ç karma ifllemleri yapabiliriz. Zarda karfl l kl iki yüzdeki say lar n toplam daima 7 dir. Zarda 2 gözüküyorsa karfl s ndaki yüzeyin 7 2 = 5 oldu unu bulabilirsiniz.

Detaylı

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan.

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. GEOMETR K fiek LLER Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey yüzey Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. yüzey Küre: Tek yüzeyli cisim. Küp: Birbirine eflit alt yüzeyi

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 SUPAP SİSTEMLERİ 1. KÜLBÜTOR MEKANİZMASI Eksantrik milinden aldığı hareketle silindirlerde emme ve egzoz zamanlarının

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz.

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Gazl cihazlar n za ba lad n z gaz hortumu boyunun maksimum 150cm. olmas na ve hortum ba

Detaylı

DD25B. VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw

DD25B. VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw DD25B VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw 360 görüş alanı En uygun şekilde yerleştirilmiş kızaklı koltuk, açılı silindir yatakları ve eğimli motor kaputu tasarımına sahip DD25B sektörde öncü,

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı

Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013

Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013 Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013 Ünitelerin fiziksel yerleşimi Arıtma ünitelerinin, Bağlantı kanallarının, Yol ve park alanlarının, Yönetim binasının, Bakım ve onarım kısımları vb dikkatle ele alınmalıdır.

Detaylı

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km .2 Uzunluklar Ölçme Kilometre 1. Grafik: Servis Arac n n Ald Yollar 1. Yandaki grafik, okul servis arac n n bir hafta boyunca ald yolu (km) göstermektedir. Grafi e göre afla daki sorular cevaplay n z.

Detaylı

Tavla ve Bilimsel Düflünce

Tavla ve Bilimsel Düflünce Tavla ve Bilimsel Düflünce Y llar önce çok satan bir gazetemiz Türkiye Tavla fiampiyonas düzenlemiflti. Bizde tavlac çok. fl yerlerinde bile tavla oynan r ülkemizde. Bile ine güvenen kat ld flampiyonaya.

Detaylı

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014 Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası Bosch Rexroth ana bayisi Rota Teknik A.Ş. ile Japon TAISEI ve ANEL firmasının ortak olarak geliştirdiği Marmaray Tünel Havalandırma Elektropnömatik Kontrol Sistemi

Detaylı

TEDAŞ Dışında Bir Elektrik Tedarikçisinden Elektrik Almak İçin Hangi Koşullar Gerekmektedir?

TEDAŞ Dışında Bir Elektrik Tedarikçisinden Elektrik Almak İçin Hangi Koşullar Gerekmektedir? Sık Sorulan Sorular? TEDAŞ Dışında Bir Elektrik Tedarikçisinden Elektrik Almak İçin Hangi Koşullar Gerekmektedir? TEDAŞ dışında elektrik alabilmeniz için Elektrik Piyasası Düzenleme Kurulu'nun belirlediği

Detaylı

SİLİNDİR OPERATÖRÜ TANIM

SİLİNDİR OPERATÖRÜ TANIM TANIM Motorlu araç olan silindiri kullanarak toprak, stabilize, asfalt gibi zeminlerin, zeminin yapısına ve çeşidine uygun olarak sıkıştırma işlemlerini yapan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ

Detaylı

A Product of Hard Work JCB FASTRAC 3230 XTRA

A Product of Hard Work JCB FASTRAC 3230 XTRA A Product of Hard Work JCB FASTRAC 3230 XTRA Sektörün en geniş kabini, yüksek verimli klima, maksimum konfor Traktörün ortasına yerleştirilmiş kabin Kullanımı son derece kolay kontrol paneli ve renkli

Detaylı

İŞ MAKİNALARI TANIM :Yol inşaat makineleri ile benzeri tarım, sanayi, bayındırlık, milli savunma ile çeşitli kuruluşların iş ve hizmetlerinde kullanılan; iş amacına göre üzerine çeşitli ekipmanlar monte

Detaylı

TEKNOLOJİ VE TASARIM

TEKNOLOJİ VE TASARIM TEKNOLOJİ VE TASARIM YAPIM KUŞAĞI SINIFLAR ODAK NOKTALARI 7. SINIF Üretiyoruz 8. SINIF Üretelim Tanıtalım Öğrencinin: Adı Soyadı: Aslı KARTAL Sınıf, No: 7/C, 2729 Yahya KARAKURT Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Bu bölümde; Fizik ve Fizi in Yöntemleri, Fiziksel Nicelikler, Standartlar ve Birimler, Uluslararas Birim Sistemi (SI), Uzunluk, Kütle ve

Detaylı

BUHAR TESĐSATLARINDA KULLANILAN KONDENSTOPLAR VE ENERJĐ TASARRUFLARI

BUHAR TESĐSATLARINDA KULLANILAN KONDENSTOPLAR VE ENERJĐ TASARRUFLARI BUHAR TESĐSATLARINDA KULLANILAN KONDENSTOPLAR VE ENERJĐ TASARRUFLARI Cafer ÜNLÜ Makina Mühendisi 1952 yılında doğdu. 1975 yılında Makina Mühendisi oldu. 1976-1980 yılları arasında Türkiye Halk Bankası

Detaylı

Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir

Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir B irçok yaz mda olas l k sorusu sordum. Bu yaz mda soru sormayaca m, sadece olas l n matematiksel tan m n verece im. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 say lar aras

Detaylı

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Mak-204 Üretim Yöntemleri II Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Bölümü Üretim Yöntemleri 1

Detaylı

PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ

PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ PLASTİK EXTRÜZYON NEDİR? EXTRÜZYONLA İŞLEME TEKNİĞİ EXTRÜZYON Uzunlukları belli olmayan,fakat kesitleri sabit olan levha,film,boru,çubuk gibi yarı mamullerin işlendiği

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi.

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. KES RLER Bunlar biliyor musunuz? Bütün: Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. Yar m: Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Kesir: Bir bütünün bölündü ü eflit parçalar n birini veya

Detaylı

21 Ekim 2004 tarihli 25620 say l Araç mal, Tadil ve Montaj Hakk nda Yönetmelik ölçü ve a rl klar flöyle tan mlamaktad r.

21 Ekim 2004 tarihli 25620 say l Araç mal, Tadil ve Montaj Hakk nda Yönetmelik ölçü ve a rl klar flöyle tan mlamaktad r. ÖLÇÜ VE A IRLIKLAR Yük ve yolcu tafl mac l n n daha güvenli ve konforlu yap lmas n sa layacak temel unsur ise yönetmeliklerde belirtilen kriterlere uymak ve afl r yükleme yap lmas n önlemektir. Yürürlükte

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi TEOG SINAVLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Yeni sınav sistemi TEOG, yani Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sınavlarında öğrenciler, 6 dersten sınav olacaktır. Öğrencilere Türkçe, Matematik, T.C. İnkılap Tarihi

Detaylı

ÜN TE III. YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI

ÜN TE III. YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI ÜN TE III. YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI BU ÜN TEDE NELER Ö RENECE Z? A-YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI B-YÜZDE HESAPLARI VE MESLEKÎ UYGULAMALARI C-FA Z HESAPLARI VE MESLEKÎ UYGULAMALARI D-YÜZDE VE

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler 1.Temel Kavramlar Abaküs Nedir... 7 Abaküsün Tarihçesi... 9 Abaküsün Faydaları... 12 Abaküsü Tanıyalım... 13 Abaküste Rakamların Gösterili i... 18 Abaküste Parmak Hareketlerinin Gösterili i... 19 2. lemler

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

UZUNLUKLARI ÖLÇEL M. Çubuk yedi birim. Oysa flimdi 5 birim görülüyor. 7-5 = 2 boyanacak. Çubuk kareli kâ tta = 7 görülmektedir.

UZUNLUKLARI ÖLÇEL M. Çubuk yedi birim. Oysa flimdi 5 birim görülüyor. 7-5 = 2 boyanacak. Çubuk kareli kâ tta = 7 görülmektedir. UZUNLUKLARI ÖLÇEL M Burada bir çubuk üzerine ay c n resmi konmufltur. Çubuk kayd r ld kça çubuklar n boyu eksik kal yor. Eksik k sm boyayarak tamamlay n z. Her kareyi bir birim kabul ediniz. 3 Çubuk kareli

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

BOYA DOLUM OPERATÖRÜ (SEVIYE 3) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖĞRENME MODÜLLERİ VE İÇERİKLERİ

BOYA DOLUM OPERATÖRÜ (SEVIYE 3) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖĞRENME MODÜLLERİ VE İÇERİKLERİ BOYA DOLUM OPERATÖRÜ (SEVIYE 3) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖĞRENME MODÜLLERİ VE İÇERİKLERİ 1 2 ÖĞRENME MODÜLÜ İÇERİĞİ MODÜL ADI : MAKİNE, CİHAZ VE EKİPMANI DOLUMA HAZIRLAMA MESLEK : Boya Dolum Operatörü(Seviye 3)

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük. P-2 Anatomik Boyun Yast Küçük. Anatomik Yast klar. P-3 Anatomik Boyun Yast Çocuk

P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük. P-2 Anatomik Boyun Yast Küçük. Anatomik Yast klar. P-3 Anatomik Boyun Yast Çocuk P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük Sürekli elastik ve fleklini koruyabilen poliüretan köpükten üretilen yast k özel tasarlanan ergonomik flekliyle omuz ve boyun bölgesinin gevflemesini sa lar. Fermuarl, kolayl

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

YÜZEY ETKĐSĐNDE UÇUŞ

YÜZEY ETKĐSĐNDE UÇUŞ YÜZEY ETKĐSĐNDE UÇUŞ Gülkız Doğan Araş. Gör., ODTÜ, Havacılık Mühendisliği Bölümü Uçak pilotları inişe geçen uçağın yere değmeden az önce daha fazla alçalmak istemediğine, yoluna öylece devam etmek istediğine

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

Uzay Keflfediyoruz. Günefl Sistemi Nerede? Her Yer Gökada Dolu! n yaln zca biri! evrendeki sonsuz Dünya bizim evimiz ve

Uzay Keflfediyoruz. Günefl Sistemi Nerede? Her Yer Gökada Dolu! n yaln zca biri! evrendeki sonsuz Dünya bizim evimiz ve uzayi kesfet 13/2/6 19:35 Page 34 Uzay Keflfediyoruz n yaln zca biri! de in is kc gö da y sa evrendeki sonsuz Dünya bizi eviiz ve ister isiniz? ak n ta z r la flu renek, ko Evrendeki adresiizi ö Her Yer

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR), yüksek öğrenim gören öğrencilere burs ve kredi vermek, yurtlar yaptırmak ve yurt

Detaylı

Publication : Techno-labs. Title. Date : 03.10.2012. : WD My Book Live. WD My Book Live

Publication : Techno-labs. Title. Date : 03.10.2012. : WD My Book Live. WD My Book Live WD Publication : Techno-labs Title : WD My Book Live Date : 03.10.2012 WD My Book Live Western Digital in ev içi ağ için geliştirdiği My Book Live ı inceledik. Saatlerimizi bundan 10 yıl öncesine geri

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

Bakım Ve Onarım Elektrikçisi Mesleği Nedir, Şartları Ve Maaşları

Bakım Ve Onarım Elektrikçisi Mesleği Nedir, Şartları Ve Maaşları T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KIRIKKALE - MERKEZ - 17 Ağustos Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Bakım Ve Onarım Elektrikçisi Mesleği Nedir, Şartları Ve Maaşları Bakım ve Onarım Elektrikçisi Mesleği Nedir,

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Havayolu Pilotlarının Sırları

Havayolu Pilotlarının Sırları Havayolu Pilotlarının Sırları Ercan Caner, Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinin yanı sıra, uçak ve helikopter lisanslarına sahip olan Caner, BİTES Savunma, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Firmasında

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

GARANTİÖTESİ. Çok düşük bir bedel karşılığında. Ekstra Güvence

GARANTİÖTESİ. Çok düşük bir bedel karşılığında. Ekstra Güvence GARANTİÖTESİ Çok düşük bir bedel karşılığında Ekstra Güvence Gönül rahatlığıyla keyfini çıkarın! Dürüst olmak gerekirse, yeni bir elektronik cihaz bizim için çok değerli değil midir? Uzun süre arayıp fiyatları

Detaylı

Bir tan mla bafllayal m. E er n bir do al say ysa, n! diye yaz -

Bir tan mla bafllayal m. E er n bir do al say ysa, n! diye yaz - Saymadan Saymak Bir tan mla bafllayal m. E er n bir do al say ysa, n! diye yaz - lan say 1 2... n say s na eflittir. Yani, tan m gere i, n! = 1 2... (n-1) n dir. n!, n fortoriyel diye okunur. Örne in,

Detaylı

NEW HOLLAND İLAÇLAMA MAKİNELERİ

NEW HOLLAND İLAÇLAMA MAKİNELERİ NEW HOLLAND İLAÇLAMA MAKİNELERİ SA Serisi ATOMİZÖRLER Yüksek hava debisi Üstün manevra kabiliyeti Mükemmel ilaçlama performansı New Holland SA Serisi bağ bahçe atomizörleri asılır tip olarak SA400 ve SA600

Detaylı

BURHANETTİN YILDIZ TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ

BURHANETTİN YILDIZ TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ Burhanettin Yıldız Teknik Ve Endüstri Meslek Lisesinde üç değişik lise türü vardır ve hepsinin giriş koşulları farklıdır. Anadolu Teknik Lise: OGES puanı ile öğrenci alınır. Anadolu Teknik Lisede Bilişim

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var 2012 de 3 önemli gündem maddemiz var Aralık 15, 2011-12:45:43 Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 2012 yılında en önemli 3 konunun sırayla Avrupa, cari açık ve enflasyon olacağını belirterek, ''Bunlarda bir

Detaylı

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Vaziyet Plan AKSÜT NfiAAT VE M MARLIK Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Konaklar Mahallesi Ç nar Sokak Emlak Bankas Apt. Kat 1 Daire 2 4. Levent / stanbul Tel: 0212 325 90 62-63 Faks: 0212

Detaylı

ŞARKÜTERİ, BAKKAL VE GIDA PAZARLARI SATIŞ ELEMANI

ŞARKÜTERİ, BAKKAL VE GIDA PAZARLARI SATIŞ ELEMANI TANIM Şarküteri, bakkal ve gıda pazarlarında müşteriye ürünü tanıtan ve satmaya çalışan kişidir. A-GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN - Satışa sunulacak malları teslim alır, mal giriş kayıtlarını

Detaylı

KEfiKE DEMEY N, YALITIM YAPTIRIN!

KEfiKE DEMEY N, YALITIM YAPTIRIN! ZODER, yal t m konusunda kamuoyunu ve sektörü bilinçlendirmek üzere faaliyet gösteren, s, su, ses ve yang n yal t m malzemesi üretici, sat c, uygulay c ve ithalatç lar n ayn çat alt nda toplayan bir sektör

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

H-2A Alüminyum Koltuk De ne i - Ekonomik

H-2A Alüminyum Koltuk De ne i - Ekonomik H-1 A aç Koltuk De ne i F r nlanm fl gürgenden,verniklenerek yap lan de ne in yüksekli inin ve el tutma yerinin ayar mümkündür. De nek alt na kauçuk vakumlu lastik tak lm fl olup koltukalt na gelen k sma

Detaylı

Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle

Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle Aziz Nesin in Darüflflafaka ya Girifli Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle Gitmez den bir al nt yla bafllayaca m. Ailesi Heybeliada ya tafl nm flt r. Y l 1926. Babam n nerde oldu unu

Detaylı

Faaliyet Konular m z:

Faaliyet Konular m z: Faaliyet Konular m z: Is Transfer Bölümü Plakal Is Eflanjörleri Borulu ve Tubuler Eflanjörler Akümülasyon Tanklar Boylerler S v Transfer Bölümü Domestik Pompalar Hijyenik Pompalar Proses Pompalar Hijyenik

Detaylı

Meme kanseri taramasi

Meme kanseri taramasi Meme kanseri taramasi 2015 Bevolkingsonderzoek Neden halk taraması yapılır? BMeme kanseri çok sık görülür. Hollanda da yaklaşık her 8 kadından 1 i hayatında meme kanserine yakalanır. Bu kadınların çoğu

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 142

Detaylı

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir:

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir: Yak nsamak B u yaz da, ilerde s k s k kullanaca m z bir olguyu tan mlayaca z ve matemati in en önemli kavramlar ndan birine (limit kavram na) de inece iz. Asl nda okur anlataca m kavram sezgisel olarak

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

4. Numaralandırdığımız her boru parçasının üzerine taşıdıkları ısı yükleri yazılır.

4. Numaralandırdığımız her boru parçasının üzerine taşıdıkları ısı yükleri yazılır. 4. KOLON ŞEMASI VE BORU ÇAPI HESABI Tesisatı oluşturan kazan, kollektörler, borular,,vanalar, ısıtıcılar,genleşme deposu ile diğer donanım ve armatürlerin tümünün düşey görünüşünü iki boyutlu olarak gösteren

Detaylı

PLATFORM VE KÖPRÜ UGULAMALARINDA KULLANILAN AKIŞ BÖLÜCÜLER

PLATFORM VE KÖPRÜ UGULAMALARINDA KULLANILAN AKIŞ BÖLÜCÜLER 279 PLATFORM VE KÖPRÜ UGULAMALARINDA KULLANILAN AKIŞ BÖLÜCÜLER Ahmet DİNÇER ÖZET Akışı bölmek, hidrolik uygulamalarda karşılaşılan en büyük problemlerden birisidir. Hidrolik enerji en kolay hareket ettirebildiği

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Kendimiz Yapal m Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Bu yaz da 8 sat r, 16 sütundan oluflan LED li kayan yaz projesi anlat l yor. Projenin en önemli özelli i gerek donan m gerekse yaz l m olarak basit olmas.

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu 3.Klinik Farmakoloji Sempozyumu-TRABZON 24.10.2007 Klinik ilaç araştırmalarına

Detaylı

Portatif Benzinli Jeneratörler

Portatif Benzinli Jeneratörler Portatif Jeneratörler HT YACA UYGUN JENERATÖR SEÇ M Jeneratörünüzü sat n almadan önce mutlaka besleyece iniz cihazlara göre güç tespiti yap lmal d r. Jeneratörden beslenecek cihazlar n tüm girifl güçleri

Detaylı

Aç k Alanda Is tma Nas l Yap l r? Aç k Alanda Neden Çukurova Is?

Aç k Alanda Is tma Nas l Yap l r? Aç k Alanda Neden Çukurova Is? www.cukurovaisi.com Aç k Alanda Is tma Nas l Yap l r? Is tma n n oldu u ço u yerde (ev,ofis, dükkan vb.) Hava s t larak ortamda gereken konfor sa lan r. Aç k ortamlarda havay s tmak mümkün olmad için,

Detaylı

Konforun Tanımı Değişti...

Konforun Tanımı Değişti... 2 Konforun Tanımı Değişti... Beyterrace özgün mimarisi ve merkezi lokasyonu ile alışıla gelmiş yapılardan farklı olarak doğayla iç içe, güvenli ve huzurlu bir yaşamın sunduğu ayrıcalıklı olanaklarla ev

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Hem başarılı öğrencileri bünyemize kazandırmak hem de öğrencilerimize önemli tecrübeler sağlamak istiyoruz.

Hem başarılı öğrencileri bünyemize kazandırmak hem de öğrencilerimize önemli tecrübeler sağlamak istiyoruz. STAJ BAŞVURU VE OLANAKLARI Ünye Çimento olarak; meslek lisesi, meslek yüksek okulu ve üniversite öğrencilerine sağladığımız staj olanağı ile öğrencilerin gelişimine destek verip iş hayatına hazırlarken,

Detaylı

Yanlış Anlaşılan Faizci

Yanlış Anlaşılan Faizci Yanlış Anlaşılan Faizci Aslam Effendi Başka bir gün Tota 1, faizci Sherzad ile karşılaştım. Bu herif hasta olmalı. Düşünsene, para ödünç vererek faiz temin ediyor. Din bu işi yasaklıyor ama yine de aramızda

Detaylı

Diyarbakır Beton Kesme Firmaları. Derz kesme:

Diyarbakır Beton Kesme Firmaları. Derz kesme: Diyarbakır Beton Kesme Firmaları Derz kesme: Kesim sistemi bir sokak ve caddenin bir kısmını yüzeye zarar vermeden kesip değiştirme olanağı sağlar. Derz kesme çevresindeki yapıya zarar vermeden, betonu

Detaylı

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 Su Perisi WF 5500 SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 KULLANMA KILAVUZU Say n dostu; Modern tesislerde üretilmifl ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmifl olan SU PER S WF 5500 Su Filtreli

Detaylı

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI Sayın İlgili; Bu anket çalışması, akılcı ilaç kullanımı konusunda mevcut durumun değerlendirilmesi

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri Ankara Sanayi Odas 2007 Y l Faaliyet Raporu 44. Y l 18 Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri 18.1 Kay t ve Terkin Üye say m z n artt r lmas na iliflkin yap lan çal flmalar neticesinde, 2007 y l nda 362

Detaylı

3. Zemin yap na göre seçilen kaz yöntemi, Delme patlatma, mekanize kaz yöntemleri,

3. Zemin yap na göre seçilen kaz yöntemi, Delme patlatma, mekanize kaz yöntemleri, T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA Ankara; 19.03.2010 Say : 284 Ülkemizin mevcut elektrik tüketimi her geçen gün artmaktad r. Bu ihtiyac n kar lanmas amac ile ba vurulan elektrik üretim yöntemlerin

Detaylı

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama DE/11/LLP-LDV/TOI 147 420 Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama 1. Adınız: 2. İşletmenin Adı: 3. Tarih: Evet Hayır Bilmiyorum 1. Mevcut işinizde mesleki eğitim fırsatlarına erişebiliyor musunuz?

Detaylı