İş Makinaları Tanım, Şantiyede Kullanma, Bakım ve Çalıştırılması

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İş Makinaları Tanım, Şantiyede Kullanma, Bakım ve Çalıştırılması"

Transkript

1 TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes 2005 YILI SONBAHAR DÖNEM SEM NERLER İş Makinaları Tanım, Şantiyede Kullanma, Bakım ve Çalıştırılması Hüseyin KAYA Sunan Mak. Müh Seminer No: 5 Ankara

2 TMMOB nflaat Mühendisleri Odas Ankara fiubesi Meslekiçi E itim Merkezi 2005 Y l Sonbahar Dönemi Seminerleri fl Makinalar Tan m, fiantiyede Kullanma, Bak m ve Çal flt r lmas Seminer No: 5 Selanik Caddesi No: 17/5 K z lay - Ankara İş Makinaları Tanım, Şantiyede Kullanma, Bakım ve Çalıştırılması Tel: Faks: Aral k Bask Tasar m-bask Kardelen Ofset Ltd. fiti

3 HÜSEY N KAYA - Arkadafllar; inflaat ve ifl makineleriyle ilgili 1967'de Elaz Kovanc larda Keban Baraj n n Yap m ndan dolay Elaz - Tunceli Yol yap m çal flmas nda ifle bafllad m. O günden bugüne kadar da ifl makineleri içerisinde çal fl yoruz. Gelen arkadafllar yeni mezun olarak bekledim, fakat içimizde tecrübeli arkadafllar da var; çok daha güzel olur. fl ve inflaat makinesi nedir? TANIM: Yol inflaat makineleri ile benzeri tar m, Sanayi, bay nd rl k, milli savunma ile çeflitli kurulufllar n ifl ve h zmetlerinde kullan lan; ifl amac na göre üzerine çeflitli ekipmanlar monte edilmifl; karayolunda insan,yük tafl mas nda kullan lmayan motorlu makinalard r. SINIFLANDIRMA: YOL DIfiI NAKL YE MAK NALARI: Maden ocaklar ndan, dekapaj ifllerinde, baraj ve yol inflaatlar nda, havaalan ve liman yap m nda her çeflit malzemenin flantiye sahas ndaki nakliye ifllemini yapan yüksek tafl ma kapasiteli lastik tekerlekli ifl makinalar d r. (Kaya, maden, cüruf kamyonlar vb.) KALDIRMA MAK NALARI: Herhangi bir yükü bulundu u yerden kald r p yer de ifltirerek bir baflka yere indiren veya istifleyen, gerekti inde bu yükün yer de ifltirme ifllemini yükü k sa mesafelerde tafl yan gerceklefltiren ifl makinalar d r. (Vinç, Forklift vb.) KAZI ve YÜKLEME MAK NALARI: De iflik cins ve seviyelerdeki zeminleri kazan, saha içinde depo eden, y ma yapan ve gevflek veya kaz lm fl malzemeyi yükleyen gerekti inde sat h düzenlemesi de yapabilen ifl makinalar d r. (Ekskavatöt, yükleyici, beko-loder vb )

4 KAZIMA, TAfiIMA ve SERME MAK NALARI: De iflik cins zeminleri kazan, k sa mesafelerde depo etmek üzere tafl yan, serme ve tesviye yapan ifl makinalar d r. (Dozer, Greyder, Skreyper cb.) DELME MAK NALARI: De iflik seviyelerdeki toprak ve kaya zeminleri de iflik boy ve çaplarda darbeli veya dönüfllü olarak delebilen ifl makinalar d r. (Delici, Burgu, Kemiriçi, Sondaj makinalar vb.) ASFALT ve BETON ÜRET M, TAfiIMA ve SERME MAK NALARI: Asfalt ve beton için gerekli malzemeyi haz rlayan, mamul hale getiren tesisler ile mamul maddeyi gerekti i yerlere tafl yan ve tatbik eden ifl makinalar d r. (K rma, eleme, y kama makinalar, asfalt plenti ve beton santral, asfalt distribütörü ve beton mikseri, asfalt finifleri ve beton pompas vb.) SIKIfiTIRMA MAK NALARI: De iflik cinslerde (Toprak, Asfalt, Kil vb) malzemelerin s k flt r lmas nda kullan lan ifl makinalar d r. (Silindir, Kompaktör, vibrasyon vb.) Z RAAT MAK NALARI: Zirai amaçla kullan lan makinalard r. fi MAK NALARI SINIFLAMASI 1. KAZMA MAK NALARI a) Dozerler b) Skeyperler c) Ekskavatörler d) Greyderler e) Loderler f) Yol freze makinalar 2. SIKIfiTIRMA MAK NALARI a) Silindirler 1. Bandajl silindirler (Vibrasyonlu - statik ) 2. Lastik tekerlekli silindirler 3. Keçi ayakl lar b) Vibratörler c) Tokmaklar 3. SARF MAK NALAR a) Finiflerler b) Greyderler d) Skreyperler e) Kamyonlar 4. TAfiIMA MAK NALARI a) Kamyonlar 1.Kaya kamyonlar 2. Damperli kamyonlar 3. Treylerler 4. Tankerler 5. Arazözler 6. Ambulanslar

5 b) Skreyperler c) Forkliftler d) Havac l k yer hizmetleri makinalar Push -Back, highlader, traktörler, catering araçlar 5. YÜKLEY C LER a) Loderler b) Ekskavatörler c) Chovel d) Climbsehell e) Manyetik yükleyici f) Elevatörler h) Tomruk yükleme makinas 6. H DROL K SIKIfiTIRICILAR a) Çöp kamyonlar b) Balya makinalar 7. KOMPRESÖRLER 8. DEL C LER a) Hava tabancalar b) Hidrolik tabancalar c) Elektrikli tabancalar d) Tünel kazma makinalar 9. KIRMA, Ö ÜTME VE YIKAMA MAK NALARI a) Konkasörler b) Hidrolik k r c lar c) De irmenler d) Elekler 10. TRANSM KSERLER VE BETON POMPALARI 11. BETON YERLER 12. V DANJÖRLER - VAKUMLU MAK NALARI 13. KALDIRMA MAK NALARI a) Forkliftler b) Sepetli liftler c) Teleskopik kald r c lar d) Mekanik kald r c lar e) Vinçler, Kreynler 14.KESMA MAK NALARI a) Asfalt kesma makinalar b) Tafl kesme makinalar c) A aç kesma makinalar 15. SONDAJ MAK NALARI 16. TARIM MAK NALARI 17. TFA YE ARAÇLARI 18. JENARATÖRLER 19. ASFALT MAK NALARI a) Buhar jeneratörleri b) Termoteknikler 20. KAR MAK NALARI 21. HALATLI TAfiIMA MAK. 22. L MAN VE DEN Z D B MAK. 23. DEM RYOLU fi MAK NALARI 24. DEN Z fi MAK NALARI 25. ORMAN fi MAK NALARI

6 Biz mühendisler genelde hiçbir fleyi ezberlemeyiz, yani bizim genelde prensibimiz, önümüzde bir proje vard r, projeyi yapabilmemiz için hangi bilgiyi nereden alaca m z çok iyi bilmemiz gerekir, mühendisin kendine göre Her konuda bir kütüphanesi oluflturulur. fl makineleri tan m nda, elimizde bir proje var, ifl prosesi. fl prosesini elimize ald m z zaman, bu projeyi yapabilmemiz için bize ne laz m? Makine. Bu makineyi yürütecek ne laz m? nsan gücü, makineyi kullanacak insanlar olacak. Bu makineyi yürütebilecek yak t olmal. Bu makineleri, insanlar bar nd racak olan yer de, flantiye ad n verdi imiz bar nak olmas gerekir. Makinelerde insan gücü, yak t ve bar nak. fl projesine göre kuraca m z flantiyeyi en yak n ve yerleflme birimine en yak n yere kurmam z gerekir. Bunu tespit ettikten sonra, o flantiyede de genelde dikkat edece imiz unsurlardan biri, -bunu ben ekstradan söylüyorum, yani genelde- insanlar n yatacak yeri, banyo yapma, istirahat etme, e lenme gibi faktörlerini göz önüne alarak tespit edece iz. kincisi; ifl projelerini ve ifl makinelerini çal flt rabilmek için en ekonomik flekilde o iflyerine sabahlar erken saatte var p, akflamlar da erken saatte yerine gelip, park etmesi gerekir; bu faktörler çok önemli. Projeyi iyi inceledikten sonra, inflaat mühendislerinin genelde dikkat edecekleri, makineler akaryak t hesab. Ben genelde bu konunun d fl nda bilgi veriyorum, gerçekten laz m oluyor. Bizim akaryak t sarfiyat m z genelde mazottur. Bu ihaleye dosya haz rlarken de, ifli yaparken de, çal flma saatlerini hesaplars n z, çal flt raca n z makinelerin bütün motor güçlerini toplars n z. Bu neye göre hesaplayacaks - n z? A makineniniz 100 hp, b makinesi 200 hp. Bu güçleri toplayacaks n z, ne yapt? 300 Hp. Dizel yakt için bunlar saatte 0,1 litre yakar, yani 300x0,1=30 litre/saat akaryak t tüketir. Bu nereden buldunuz? derseniz, yapm fl oldu umuz deneylerle meydana ç km flt r. Ayr ca, bu 0,1 dizel ifl makinelerinin maksimum çal flma gücüdür. Demek ki, çal flt raca m z ifl makinelerinin 1 saatte yakaca akaryak t miktar n biliyoruz, çal flma saatlerimizi biliyoruz, ona göre biz akaryak t deposu veya akaryak t ikmali yapacak faktörleri oluflturaca z ki, iflimiz aksamas n. Bunu Petrol Ofisi'yle mi anlafl rs n z veya bir tankerle veya kendiniz bir tank koyars n z, onu doldurursunuz, çeflitli yöntemlerle bu giderilir. kincisi; insan gücü. Bu makineleri çal flt rabilmek için insanlara ihtiyac m z var. Operatör çok iyi seçilmeli, çünkü bir operatör bir ifl makinesini kullanmas n bilmiyorsa, bir ifl makinesine vermifl oldu unuz paray 1 saatte mahveder. yi bir operatör, hiç kullanmayan, yani ifl makinesini kullanmas n bilmeyen bir insana asgari ücret verip, çal flt raca n za, o makineyi gerçekten dörtdörtlük bir insan çal flt - r n, üç kat maafl verin. nsan gücünü hallettik, yak t hallettik, bar nak. Bar naklar m z da en ekonomik flekilde nas l hallederiz? Kiralama yöntemi olabilir, çad r yöntemi olabilir, prefabrik olabilir. Bunu art k günün ve yerin koflullar na göre seçme hakk sizlerindir. Bir de, ifl makinesini çal flt r rken en iyi flekilde nas l çal flt r r z? Mesela, genelde bir yol projesi düflünelim, yol da nedir, k rm z kod mu diyorsunuz? Bunun ifl s ras vard r, o ifl s ras n genelde sizler biliyorsunuz, genelde sanat yap s önceden yap l r veya sonradan yap l r, o günün yerin iklim koflullar na göre de iflir. Ondan dolgu ve yarmalar meydana gelir, yani kamyon vurgunu öyle yapacaks n z ki, yarmada çal fls n, dolguyu doldursun; tabii, malzeme müsaitse. Vas ta burada çal fl p, fluradaki yarmay ald zaman, buradaki dolguyu da doldursun. O zaman ne yapar? Buradan doldurur, boflalt r; dolay s yla ifl makinesini iki tarafl doldurmufl oluruz. Biraz sonra gösterece im, mesela dozer gruplar, kesinlikle iki dozer yan yana çal flt r lmaz. Bunlara geldi imiz bahsedelim

7 Buraya kadar sormak istedi iniz bir fley var m? Yok herhalde. fl makineleri çok çeflitlidir, çünkü genelde mesela, bina yap m ndaki bir ifl makinesiyle yol yap m ndaki ifl makinesi farkl d r, gemide çal - flan ifl makineleri farkl d r. Burada ifl makinelerini toplu halde görüyoruz. Bu nedir? Asfalt kaz ma makinesi, tafl mak için kamyon, finiflerler, asfalt s k flt rmak için silindirler, yol çizim makineleri, asfalt finiflerleri, silindir, beton santralleri, asfalt çekme makineleri, kamyon gruplar. fl ve inflaat makinelerinin tan m, neymifl? Yol inflaat makineleriyle benzeri tar m, sanayi, bay nd rl k, milli savunma ile çeflitli kurulufllar n ifl ve hizmetlerinde kullan lan ifl amac na göre, üzerine çeflitli ekipmanlar n monte edilmifl, karayollar nda insan yükü tafl mas nda kullan lmayan motorlu makinelerdir. Motorlu makine deyince, motorsuz olan calaskalar mesela motorsuzdur. Ne oluyor? Yard mc ifl makineleri oluyor. Yol d fl nakliye makineleri nelerdir? Maden ocaklar nda dekobas ifllerinde baraj ve yol inflaatlar nda, havaalan, liman yap m nda, her çeflitte malzemenin flantiye sahas nda nakliye ifllemini yapan yüksek tafl ma kapasiteli, lastik tekerlekli ifl makineleridir. Kaya, maden, cüruf kamyonlar gibi. Kald rma makineleri, herhangi bir yükü bulundu u yerden kald r p, yer de ifltirerek bir baflka yere indiren veya istifleyen, gerekti inde bu yükün yer de ifltirmesini, k sa mesafelerde tafl yan, gerçeklefltiren ifl makineleridir. Vinç, forklif gibi. Kaz ve yükleme makineleri; de iflik cins ve seviyelerdeki zeminlerdeki kazan, saha içindeki depo eden, y ma yapan ve gevfleme veya haz rlanm fl malzemeleri yükleyen, gerekti inde düzlemlerini yapabilen ifl makineleri; eskoater, yükleyici, bekololodel gibi. Kaz ma, tafl ma ve serme makineleri; de iflik cins zeminleri kazan, k sa mesafelerde depo etmek üzere tafl yan, serme ve tesviye yapan ifl makineleridir. Dozer, greyder, s kreper gibi. Delme makineleri; de iflik seviyedeki toprak ve kaya zeminlerini de iflik boy ve çaplarda darbeli veya dönüfllü olarak delebilen ifl makineleri; delici, vurgu, kemirici, sondaj makineleri gibi. Asfalt ve beton üreten taflma ve serme makineleri; asfalt ve beton için gerekli malzemeyi haz rlayan, mamul hale getiren tesisler ile mamul maddeyi gerektirdi i yerlerde tafl yan ve tatbik eden ifl makineleri; k rma, y kama makineleri, asfalt plenti ve beton santralleri, asfalt disbritörleri, beton mikserleri, asfalt finiflerleri, beton pompalar gibi. S k flt rma makineleri; de iflik difllerde, toprak, asfalt, kil vesaire malzemelerin s k flt r lmas nda kullan lan ifl makineleri; silindir, kompresör, vibrasyon gibi. Zirai makineler, zirai amaçla kullan lan makinelerdir. Burada yol çal flmas nda kullan lan bir dozer. Bunlar n bir k sm n n arkas nda topra gevfletmek için riperler vard r. Bunlar n teknik bilgileri, genelde bütün makinelerinki de ifliktir. Yapaca n z ifle göre, motor gücünü, b çak durumunu ve palet durumunu seçebilirsiniz. Bu gibi ifl makinelerinin günlük sabahtan yar m saat önce günlük bak m n n yap lmas gerekir, akflamlar da yar m saat önceden akaryak t ikmalini kesinlikle akflamdan yapmas gerekir. Çünkü gündüz akflama kadar çal flan bir ifl makinesinin mazot deposunda su olas l - çok fazlad r. Mazot deposunda gündüz mazotun bir k sm depodan çekilir, enjektörlere gider, motor çal fl r, artan mazot s nm fl vaziyette depoya döner. Deponun içerisinde hava bofllu undan dolay rutubet oluflur, o rutubet, zamanla mazot gittikçe buharlafl r. fl makinemizin deposu litre civar nda oldu u için, hemen hemen günde yar m litreye kadar su birikir. O suyu akflamdan depoyu doldurdu unuz zaman, o su yo unluktan dolay deponun alt na çöker. Mazot depolar m z n alt nda su alma musluklar vard r, iflte yar m saatlik bak m onun için istiyoruz, çünkü o mazotun boflalmas gerekir

8 ya da mazot hatt üzerinde, flimdiki binek arabalarda oldu u için, su filtresi olmas laz m, su filtresinin orada otomatikman atmas gerekir. Sizin kulland n z dizel araçlar n da en korkulu rüyas sudur; çünkü su, bizim çok hassas çal flan enjektör ve enjeksiyonlar n ömrünü çok k salt r. Kaçak mazotta da genelde bu gibi durumlara rastlars n z. Mesela, bineklere al rs n z, kötü bir mazot ald n zda, 3 gün sonra tamire gider, tamir tak mlar n n de ifltirilmesi korkunç pahal ya patlar. Dozerin ar za vermesi, sizin iflinizin geciktirmesine sebep olur. Bine inizin ar za vermesi o kadar etkili de il, ama dozer ar zaland zaman çok s k nt yaflars n z. Onun için akflamdan mazot ikmalini yapacaks n z, operatör sabahtan suyunu alacak, ifle gidecek. Bizim ehliyetli veya ifl makinesi kullanabilir ehliyeti alan operatörlerimiz, kurslarda ne gibi bak mlar yapmas gerekir, hangi ifllemleri yapacak, onlar genifl genifl anlat yoruz. Kullan rken, bak m yaparken, yani sizin de yüzeysel olarak bilmeniz için ben bu konuyu açt m. Baflka bir dozer, 426 hospower'l k bir dozer. Bu dozer saatte 46 litre mazot yakar. Bu üçgen palet dedi imiz bir dozer, saatte 46 litre yakar. Gerçekten ülkemizde mazot da baya fiyatl oldu, 2,01 oldu galiba. Bunun yan nda ya var, operatör ücreti var, onun için çok iyi de erlendirmek laz m. ki dozeri yan yana çal flt rmayacaks n z. Bunlar genelde yarmada kullan l r. Bir dozeri bir yarmaya teslim edersiniz, burada çal fl r, kendisi itmek suretiyle, itece i yerde varsa. Dozer orada az yürümeyle çok ifl yapar. Onun gevfletmifl oldu u malzemeyi de eskavatörlerle, kamyonlarla bir baflka yere tafl ma ifllemini yapars n z. Güzergâh boyunca böyle açt n z zaman, bunlar n her birinin çal flm fl oldu u mesafe bir anda birleflti inde bakars n z ki, 5 kilometre, 10 kilometre yol birden bitmifl olur. Yoksa iki dozer yan yana çal flt nda hem rand manl çal flmaz, hem kaza yaparlar, hem de verimli olmaz. Genelde devlet dairelerinde ifl makinelerinin çal flma saatlerini biz 7 saat olarak al r z. Asl nda mesaimiz 9 saattir, ama normal çal flmas bir ifl makinesinin biz 7 saate raz y z, yani bunun sabahki bak m, akflamki bakam, ö le yeme i, adam n mola vermesi veya operatörün de iflmesi gibi faktörlerle, 7 saat normal çal flmas gereken saattir. Normal çal flmas gereken saate karfl l k, çal flm fl oldu u saatte verimini bulursunuz. Bununla rantabl çal fl yorsan z, hangi sebepler etken oluyorsa, o faktörleri bulursunuz. Bu da riperli, genelde yumuflak zeminlerde, yani kayay sökebilecek zeminlerde arka riperini hidrolik sistemiyle kayalara veya sert topraklara bat rmak süretiyle, ayn bir traktör gibi söker, arkadan da kepçe, ekskatör malzemesini toplar. Bu da, derine dalm fl bir dozerin bir flekli. fiu tafl mada, yani yumuflak zeminlerde, yol yapmada en rand manl, en verimli çal flan bir ifl makinesi. Bunlar es yaparak çal fl rlar. Tepenin birine ç kar, doldurur, iner afla ya, yola serer onu, öbür tarafta tepeye gider, oradan doldurur, bu tarafa serer, yani flöyle es yaparak. Bunlar n arkas nda bir itici dozeri vard r, kendisi kovas n indirir, arkadan iterek kovay da indirdi i için, kendi kendine yükler, 40 ton, 50 ton malzeme al r. Bizim yol yap m nda en gözde araçlar m zdan biri, fakat bunlar n da nesli tükendi, fazla kalmad. Ekskatör genelde dozerin sökmüfl oldu u veya paletli delicilerin patlatt kayalar çok rahatl kla bu ekskatörlerle doldururuz, kanal açmalarda da zaten günümüz yaflant s içerisinde her yerde görüyoruz, küçük ekskatörler, büyük ekskatörleri kullan yoruz. Bunlar fazla yürütmeyin, çünkü bunlar fazla yürüttü ünüz zaman, bu yürüyüfl tak mlar dayanmaz. Genelde bizim inflaat mühendisi arkadafllar m zla flöyle bir fleyle karfl lafl yoruz: Makineciler de, bu makinenin yürümesini istemiyorlar. Niye yap lm fl bu? Yürümesi için yi, ama k sa mesafesi için. Bunu siz günde 40 kilometre, 20 kilometre yürütürseniz, flu tak mlar tamamen elden ç kar, bu sefer ifliniz yar da kal r. Bu tafl yacak sallar m z var, -ileride göreceksiniz- biner sa

9 la, istedi in yere götür. Gerçekten paletli araçlar ifl yapman n d fl nda yürütmeyin. Bu da kayada çal flan bir Volvo ekskatör. Greyder serme iflleminde. Yollarda genelde inflaat mühendislerinin en büyük özelli i, tar m arazisinde yol yaparken, önce tar m yap lan k s mdaki topra sirdirirsiniz, ondan sonra oraya ne cins toprak gerekiyorsa, jeoloji mühendislerinin tespit etti i malzemeyi, topra seriyorsunuz, kaya seriyorsunuz, kil seriyorsunuz. Yerine göre, mesela batakl klarda ve barajlarda genelde kil kullan rs n z, onu greyderlerle sereriz, silindirler ve keçi ayaklar yla da s k flt r r z. Zaten ifl makineleriyle ilgili bizim Odan n kitaplar olacak, 1, 2, 3 cilt diye yay nlad k onlar. Sizde ifl makinesi kitab var m? Yok, de il mi? Bizde var, reklam n yap yoruz, al n, fazla fiyatl de il onlar. Bu bir asfalt kaz ma makinesi. Genelde büyükflehir belediyeleri ve bizim otoyollarda görmüflsünüzdür; ondülü olmufl asfalt, altta frezeleri vard r, çark döner, ayn merdane gibi, oklava gibi, onun uçlar na sivri elmas uçlar vard r, yüksek devirle döner, o asfalt istedi in yükseklikte kesmek suretiyle dümdüz ç kart r, ondülü k sm yenilememizi veya bozulmufl beton asfalt yenilememize yard m olur. Buradan ç kan asfalt malzemesini de yüzde 40 yenilemek suretiyle, tekrar asfalt olarak kullanabiliyoruz; bir avantaj da o oluyor, malzemeyi soka a atm yoruz. Çünkü daha önce biz o yoldaki m c rlar hesaplam flt k, bizim bir m c r tanesi, bize 5 kurufla mal oluyor. fiu bandajl silindir, genelde asfalt serildi i zaman, bunlar n statik dinamik olarak, yani statik olarak ton civar nda, dinamik oldu mu, 20'yle 50 tona kadar ç kar. Bu bandajlar içerisinde vibrasyon pistonlar vard r, onlar çal flt zaman, zang r zang r statik ve dinamik olarak çal fl r, s k flt r r. Zaten serdi in beton asfalt s k flt rmad - n zaman da, ondül olur veya düz bir sat h elde edemeyiz, ancak silindirle s k flt rmak laz m. Ayr ca flunlar n ön k sm nda su akar, çünkü asfalt s cakt r. Bir de, üzerine su akar, o su ayn zamanda so utmas n yapar. Bu da, lastik tekerlek silindir. Bunlar da yine asfaltta kullan yoruz, asfalt s k flt rmas nda kullan yoruz. fiu vibrasyonlu yol silindiri dedi- imiz, bunu genelde yoldaki kayalar n s k flt rmas nda kullan r z, yani arkas lastik tekerleklidir, ön bandajd r. Ön bandaj hemen hemen 20'yle 50 tona kadar tek vuruflta darbe vurur rahatl kla. fiunlar n içerisinde hidrolik motorlar vard r, santivürüfl sistemiyle vurdu u zaman, kayay s k flt r r. Çift bandajl bunlar, çift vibrasyonlu, daha güçlü. fiu, bizim bir asfalt serme finiflerimiz. Asfalt serme finiflerlerini arkadan malzemeyi al r, kamyon gelir, ön taraf na döker, orada palet sistemi vard r, o palet sistemiyle asfalt arkaya çekilir ve burada helezonlar vard r, helezonlar vas tas yla sa a sola yay l r. Yolun geniflli ine göre, bir seferde 7 metreye kadar, 8 metreye kadar serebilir. Bu yol kenarlar na çak l bunlar n çelik halatlar vard r. Çelik halatta suteresini almak suretiyle, o hatta hiç, yol ne kadar e ri olursa olsun, kendisi düzgün çeker gider, yani bir yeri kal n, bir yeri ince çekmez. Bunlar, yine serme iflleminde kulland m z greyderler. Kaya kamyonlar, genelde delicilerle patlatm fl oldu umuz, dozerlerle sökmüfl oldu umuz büyük kayalar yarmadan al p, dolguya tafl r. Bunlar çal flt r rken, hem yarmada, hem dolguda çal flt raca z. Öyle ayarlayaca z ki, giderken de, gelirken de bofl gidip, gelmesin. Yük tafl mak için, uzundur, çad r, iflçi malzemesi, flantiyede ne akl na gelirse, 20 tona kadar, 26 tona kadar, gabari olmamak flart yla yükünü tafl r. Bunlar, o paletli ifl makinelerimizi tafl yan treylerler. Bizim treylerimiz elimizde oldu u sürece, biz paletli makinelerimizi hiçbir zaman için uzun mesafede yürütmeyelim. Yürüttü ümüz zaman, k sa zamanda yürüyüfl tak m gider, bir dozerin yürüyüfl tak mlar n n de iflmesi, hemen hemen 20 milyardan afla düflmez

10 Bu da, yine o treylerin arkadan görünüflü. nsanlar art k, zaman ilerledi, bunlar yoktu eskiden, bir rampaya yanafl rd k, flimdi o rampaya hiç gerek yok. Hidroliktir bu, direkt kendisi hidroli ini indirir, dozer ç kt ktan sonra da kalkar. Bir insan gücü dahi buna yetiyor, fazla bile geliyor. Bu da, yine kaya kamyonu. Bu da, akaryak t kamyonu. Dedi im gibi, ifl makinesi, bulunan flantiyeden 30 kilometre ileride bir dozer çal fl yorsa, o dozeri iflyerine getirece ine yak t n doldurursun, akflamdan gider bu, genelde akflamdan göndereceksin, gidip mazotunu ald racak, mazotu ald ktan sonra o dozer çal flmayacak. E er vardiyal çal fl yorsan z, sürekli çal flacaksa, o zaman çal fls n. Çal flan dozerin mazotu içerisindeki su pek göze gelmiyor, onu da yak p gidiyor. Hatta benim dozer beyaz duman atar derler, o zaman su yak yor demek. Bu da, bizim Karayollar Teflkilat n n genelde kullanm fl oldu unu sarn çlar. Asfalt malzemesini bu sarn çlarla çekeriz. Türkiye genelinde bunlardan tane vard, Milli Savunman n vard r, asfaltlar - m z da bu flekilde çekiyoruz. Bunlar 40 tonluk, 80 tonluk deviler. Beton mikserleri genelde, eskiden 6 tondu, flimdi 8 tona ç kt, flimdi duydu uma göre 12 tona kadar ç kartm fllar, içerisine 12 ton civar nda beton alabiliyorlar. Bu beton mikserlerini beton santrallerinden, flu üstteki kunisinden, fluradan beton santralinden beton içine dökülür. Bunun içerisinde ayn çamafl r makinesinde oldu u gibi bir tambur vard r, bu tambur kendisi h zl zaten, kendi ekseninde döner. Döndü ü zaman da, gidece i yere kadar betonu kar flt r r. Bunu ters çevirdi i zaman, bir yönde çevirdi i zaman sürekli arkaya toplar betonu, ters çevirdi i zaman da, fluradan afla ya döker beton pompas na, beton pompas da pompalar vas tas yla veya yere dökersin, rahatl kla serilir. Beton bittikten sonra da, bunlar n fluralar nda su kovalar vard r, içerisine suyunu al r, bir çalkalar, o suyunu bir kenara döker. Yoksa uzun süre kald zaman, içinde beton tafllafl r, tafllaflt - zaman da, onun içini açmak çok zor oluyor, k rmak da zor oluyor. Bunlar paydos etmeden sonra kesinlikle operatöre soracaks n z, tank n y kad n m? diye. Y kamas laz m, y kamasa, ikinci günü bafl na bela olur. Bugün 0,5 metreküp beton içerisinde gider gelir, onun ifline yarar. Yar n 1 metreküp donar, bir bakars n z ki, bir yere mikseri götürüyoruz, gidip gidip, bofl geliyor. Bir de flu var: Kusura bakmay n, biraz da art niyetli konufluyorum. Baz beton santralcilerin ifline geliyor. 1 metreküpün dondu unu düflünün, ne yap yor, sana mikseri gönderiyor, tartm fl da göndermifl, 12 ton, sürekli senden 1 ton beton çal yor. Onun için bir arkadafl n z flöyle içine baks n, içinin betonu döktükten sonra p r l p r l parlamas laz m. Duydum, yani ben görmedim de, böyle böyle yap yorlar diye duydum. Ne derece do ru bilemiyorum. fiu da forklif, genelde bir yerden kald rma makinesi. Kapasitesine göre, 1,5 tonluk var, 5 tonluk, 10 tonluk var, bunlar 40 tona kadar var. Mesela, bizim limanlar m zda 40 tonlu u, 60 tonlu u vard r. Büyük konteyn rlar n alt na göre, bir konteyn r kald r p, rahatl kla bir TIR' n üstüne yükleyebiliyor. Genelde bizim ifl makinelerimizin kald rma iletmelerde, zorunlu olmad sürece hidrolik sistemi kullan - r z, hidrolik sistem ve piston. Bu da, bir traktörün hem kazma, hem de kepçe fleklinde yap lm fl flekli. Bunu genelde halk aras nda çok kullan l rlar, bilhassa köylerde yapt lar, küçük belediyeler yapt lar. Ellerindeki traktörlere ucuz bir kepçe, hem buradan kaz yor, oradan da yüklüyor, iflini görüyor. Ayn zamanda bunlar söküyor, bu sefer de pullu u tak yor, çok amaçl kullan lan bir traktör. Yine bir kepçe, lastik tekerlik kepçe. Fazla süratli olmamak kayd yla lastik tekerlekli kepçeyi yürütebilirsiniz, yani kilometre süratle yürütebilirsiniz. Ama paletle yürüttü ünüz zaman ifl de iflir. fiu da bir kongoser flantiyesi, y kama ve malzeme, yani bu yollara

11 döktü ümüz m c r n oluflumu. K r l yor, eleklerden ayr lmak suretiyle, y kanm fl vaziyette yola gelip, seriliyor. Bu da, bir vinç. Bu vinci nerede kullan yoruz? Bugünkü flehirleraras döflenmifl olan, günümüz koflullar nda do algaz borular nda kullan - l yor. Do algaz borular büyüktür, genelde bu tip D8 ve D9 aras ndaki dozerleri bu vinç flekline dönüfltürdüler, 5 kilometre, 6 kilometre, 3 kilometre boruyu belli aral klarla tutar bunlar, kanala birden indirirler, çünkü onu altta kaynak yapmas çok zordur. Bunlar da genelde boru hatt nda kullan l yorlar. fiu da bizim belediyelerin kullanm fl oldu u süpürme ifl makinesi. Günümüz koflullar nda hepimiz biliyoruz. Körü ü vard r yanlar nda, emicidir, o körük emer, fakat emdi i havan n tozunu b rakt ktan sonra d flar ya temiz havay verir, filtre sistemi vard r. Ayn evdeki süpürgelerin büyük flekli. Bu da, bizim otoyollarda kullanm fl oldu umuz yol süpürme makinesi. Bu da, yolu temizleme süpürgeleri. Biz yolu asfalt yapmadan önceden, bu süpürgelerle yol temizlenir, hiçbir toz kalmamas laz m. Temizlenmesi laz m, çünkü toz oldu u zaman asfalt yap flmaz, alta da yap flmaz, m c ra da yap flmaz. Alta astar dökülür, üstüne m c r dökülür. M c r döküldükten sonra, daha önce görmüfl oldu umuz silindirler s k flt r r, silindir s k flt rd ktan sonra bu süpürge tekrar geçer. Geçmedi i takdirde, bugün TRT'den duyuyorsunuz, hep m c r kaymas ndan insanlar yoldan d flar ç km flt r, s rf flunu süpürmedi i için ç km flt r. Çünkü serbest m c r süpürüp, bir kenara toplay p, onu al p, bir baflka yerlerde kullanmalar gerekir. Bu iyi yap flmad için de soyulur, o ayr hikâye; ama e er m c r oynuyorsa, o yörenin bak m flefi kesinlikle oraya süpürge gönderip, süpürtmesi gerekir, yoksa kayars n z. Bu da bir kompresör, arkada bir paletli delici var, o paletli delicinin kompresörü. Bunlarla afla yukar en sert kayay 12 metre kadar deleriz. 5 santim çap nda, 10 santim çap nda, çok rahat 12 metre deleriz. çerisine çeflitli patlay c lar koymak suretiyle, patlat r, kayay gevfletiriz veya belli yarmay belli ölçülerde belli aç larda çok rahatl kla ç kart r z. Yaln z burada akl ma gelmiflken söyleyeyim de; flantiye fleflerinin genelde korkulu rüyalar ndan biri de, yolda veya binalarda genelde kulland klar patlay c madde sorunudur. Kesinlikle ruhsats z ve ehliyeti olmayan patlay c kulland rmay n. Kullanaca n z günü patlay c getirin, stok yapmay n; sürekli bafl n z a r t r. Zaten onu günlük Makine Kimya'n n her tarafta depolar var, o depolar na koyarsan z, günlük fley edece iniz zaman, ehliyetli ateflçiler vas tas yla patlat rs - n z. Yoksa bir yak n evdeki, binan n yan nda patlama yapacakken, baflka binay y kabilirsiniz, baflkas na zarar verebilirsiniz, çünkü çok önemli. Kaya patlatmak belli bir tekniktir, onun konusu bafll bafl na bir ifltir, özel malzemeler kullanmas gerekir, kil kullanmas gerekir, iyi s k flt rmas gerekir, art zamanl kapsüller kullanmas gerekir, çünkü 12 metreyi birden dolduramazs n z. K s m k s m s k flt racaks n, patlad zaman, üstüne flunu koydu unuz zaman da, bunun k r lmamas laz m. Yoksa bazen bak yorum, bizim ateflçiler dolduruyorlar, bir patlat yorlar, bulutlar gökte uçufluyor, tafllar gidiyor, baflkas n n çat s n k r yor; ondan sonra gelip bafl n z a r t rlar. Bu da bir kompresör. flte paletli delici dedi imiz bunlar. 12 metreye kadar, 16 metreye kadar, ben deldim, ama 16 metre kullanmazlar, genelde 3 metre delerler; çünkü flunlar n boyu 3 metredir. 6 metre delmesi için bu 3 metreyi deldirecek, kafas n sökmesi laz m, bir 3 metrelik tij daha eklemesi laz m ki, tijleri ekleye ekleye aynen sondaj makinesi gibi delsin, gitsin. Bu biraz palet deliciyi kullananlar n ifline gelmedi i için, genelde hep 3 metre delerler. Size de derler ki, flefim, 3 metreden fazla bu delmez Halbuki bunlar 16 metreye kadar deler

12 Bu da sondaj makinesi, genelde bu metroda kulland m z, köprü ayaklar nda kulland m z sondaj makineleri. Yer etüdünde kullan l - yor, bunu jeolojiyle u raflan arkadafllar çok daha iyi bilirler. Bu bizim küçük bir asfalt pretimiz, 30 ton saatliktir. Asfaltla m c r, betonu veya belli kar fl mlar, flurada f r nda pifler, buradan malzeme gelir, pifler, kurutulur, o di er taraftan da kamyonlara yüklenmek suretiyle gider, serilir. Turna vinç dedi imiz, bizde 4 tane 40 tonluk vard. 40 tonluk hemen hemen Türkiye'de ilk bizde vard, flimdi piyasada 90, 120 tonluk vinçler var. Küçük yama için asfalt tanklar m z. Bunlar n arkas nda s t c lar vard r, nereye giderseniz gidin, hemen iki dakikada asfalt s t r, mazottur genelde, asfalt, yamas n, bak m n yaparlar. Bu da, flimdi k fla girdik, biz de bu kamyonlar yeni ald k, bu b çaklar takt k, bu k fl n karlar bunlarla küreyece iz. Genelde bunlar otoyolda kullanaca z. Bir de, yan b ça vard r. Bu iki b ça oturtturdu u zaman, 12 metreyi birden küreyip gider, 60 kilometre süratle kürer gider. B çaklar özel yapt rd k, bu da size k fl n yol açacak. nflallah, yollar t kanmaz. Bu da, domuz burun dedi imiz, bizim yine karla, buna girdi in zaman, iki taraftan fley gibi kar püskürtür, 1 metre, 2 metre kar aflar rahatl kla. fiu da di er bir rota tipimiz. fiu helezonlarla kar bünyesine al r ve savurur. Burada daha aç görülüyor, flundan kar parçal - yor, içerisine al yor, flurada bir büyük pervane vard r, bu pervane vas tas yla yan tarafa, sa a veya sola, istedi i tarafa püskürtür. Hatta bununla ilgili bir an söyleyeyim: Bizim büyükflehir belediyesi bir tarihte 12 tane rotatipten alm flt, denemek için de Çankaya yokuflunda denemifller. Yoldaki karlar al p, dükkanlar k r nca, hemen ça rd lar bize, aman, bunlar bizden al n dediler. Biz de gittik, ald k, haz r rotatip. Bu da, iflçilerin veya sizin büronuz olacak, kamp treylerler. Bunlar çok kullan fll, biz bunlardan çok faydalan yoruz. Afla yukar bizde bundan binin üzerinde var. Biz bir günde flantiye kurar z. Bak n, hatta depremde de yine bunlar kulland k. Büro tipi var bunlar n, banyolusu var, hepsi var, yani insan sa l için her türlü konfor var, tuvaletine kadar var. Bunlar süpürgelerimiz. fiu elyafl süpürgeler. Bunlarla genelde flu yolun kenar nda bariyerleri görmüflsünüzdür, baz bariyerlere gece fl k vurursunuz, hiç parlamaz. flte o zaman oradaki arkadafl m z bunlar y kamam fl oluyor. Bunlar n bir de su tank vard r, sabunla beraber, deterjanla, oradan flöyle bir geçti inde, 10 kilometre, 15 kilometre süratle bu bariyerleri y kar, gider. Yoksa baflka türlü olmuyor, 10 günde onlar simsiyah olur; çünkü bizde mazotlu arabalar iyi duman ç kart yorlar. Bu da köprü altlar n n, lambalar n çeflitli kontrol yap yoruz. Mesela, bizim baz köprülerimiz, siz daha iyi bilirsiniz, köprüler rijit de ildir, hareketlidir. Köprünün üst tablesi serbesttir, iki ayak üzerine oturur. Bu köprü palyalar n n burunlar nda bak r levhalar vard r. O levhalar ve beton çatlakl klar uzaktan belli olmuyor, ancak bu kovalara ç kmak suretiyle, bizim köprü alt platformlar m z da var, onlarla birlikte çatlaklar, onlar n esnekli i kontrol edilmek suretiyle kontrol ediliyor, gerekirse köprü kald rmak suretiyle de ifltiriyoruz. Büyük krikolar m z var, o krikolar vas tas yla, o köprülerin alt ndaki takozlar de ifltiriyoruz. Bu da, belediyelerin kullanm fl oldu u, ben buna orman h rs z diyorum genelde. Ormanlardan gidiyorlar, çamlar getiriyorlar, buralara dikiyorlar. Keflke kendileri yetifltirdi i çam getirsinler de. Ben bu makineye orman h rs z diyorum; güzelim o çamlar söküp söküp götürüyorlar. Asl nda as l amac, a açlar n yer de ifltirmesinde kullan l yor. Fakat bizde maalesef bir yeri yap yorsak, gidip bir yeri de söküyoruz. Bu yandaki b çaklarla a ac n köküne giriyor, darbeleri vard r bunlar n, kütür kütür vurur, komple bir a ac topra yla beraber

13 getirir, 10 senelik, 20 senelik çam hiç kurutmadan, kuzey-güney yönüne de bak yorlar, o yöne göre getirip, dikiyorlar. Yoksa o yönünü flafl rd lar m, kuruyor. Bu bir tar m arac, genelde çiftçilerin kullanm fl oldu u bir araç. Bu tohum içerisindeki yabanc maddeleri ay r r, saf, temiz tohum oluflturur. Bugün çiftçilerimiz bunu kullanmakla, tah l içerisindeki yabanc maddeleri ay klam fl olurlar. Bu da, bizim tak mlarda kulland m z, yani araban z götürdü ünüz zaman görmüflsünüzdür, böyle bir ustan n karfl s nda bu tak mlar n hepsinin olmas gerekir. nflallah, siz de flantiyelerinize al rs n z, bizim ustalar m z s k nt çekmez. En çok flantiye fleflerinden flikâyetçiler o, yani flefe söyle de, bir tak m als n Ne yapaca n tak m, çantamda var diyor. Halbuki bu tak mlar n olmas gerekir. fiu da, bizim ifl makinelerini ya lama ya lar m z. fianz man ya, motor ya, hidrolik ya diye ay rd k. Bunlar hiç yere dökülmeden, israf olmadan, makineye tabancalar yla, flu tabancalar vas tas yla, zaten o pompalar bunlar çal flt r yor. Belki ya lama istasyonlar nda görmüflsünüzdür. Kafas nda litresi yazar, kaç litre verdi i bellidir. HÜSEY N KAYA- Arkadafllar; bu asfalt plenti. Asfalt plenti 160 ton/saatlik, yani 1 saatte 160 ton m c r asfaltla beraber kar flt r p, arabalara yükleyebiliyor. Bu da, beton mikseri, bahsetmifltik zaten. Bu da, finiflerin çal fl rken çekilen bir foto raf. Bu finiflerlerde beton serenleri de var. Stabilizasyon malzemesi de seriyor, flimdi genelde onu kullan yorlar santim stabilizasyon malzemesi seriyorlar, onun üzerine de 30 santim asfalt seriyorlar, onun üzerine de 5 santim koruyucu asfalt seriyorlar. Otoyol standartlar öyle oluyor. Bu silindir yine ayn flekilde yollarda kullan l r ton, 10 ton statik, 24 ton dinamik. Bu da, flu memelerden -bu memeler yanlara aç l r- bas nçla, flurada memelerden asfalt yola püskürtülür. Kamyonun h z ile püskürtme bas nc çok önemli burada. Bu elektroniktir, onu inflaat mühendisi veya araflt rmac lar havan n s cakl na göre, yolun durumuna göre, malzemenin durumuna göre veriler verirler, bilgisayar oradan ayarlar, bilgisayar vas tas yla asfalt yola belli ölçüde serilir. Yoksa fazla dökersen, çamur gibi olur, az dökersen m c r yap flmaz. Bunun zaten s cakl da çok önemli, bu toprak s cakl n da ölçüyorlar, ona göre gerçekten özellik arz eden bir makine. Bunu bence bir makine mühendisinin kullanmas gerekir. YILMAZ POLAT- Teknisyen türü insanlar, hep böyle kontrol vaziyetinde veyahut da mühendis, bürokrat gibi olmalar, bizzat ifli yap c elemanlar olmamalar, yani e itim görmemifl insanlar bu ifli yap yorlar, yani o Türkiye'nin genelinde çok yanl fl bir olay, dünyada bunu kullanacak olanlar mutlaka ilgili, resmi e itimi al yorlar. HÜSEY N KAYA- Zaten ben bunu her zaman savunurum. YILMAZ POLAT- Kurslardan de il, okullardan. HÜSEY N KAYA- Ara eleman yok. Bizim en büyük eksikliklerimizden biri, ara eleman n olmay fl, bu gibi sanayide büyük bir s k nt yafl yoruz. Halbuki ortaokuldan sonra meslek lisesinin kesinlikle olmas gerekir. Bence normal liselerin kalkmas gerekir. Meslek lisesinde, kendi mesle inde kabiliyetine göre baflar l olan ö renci üst kademesine gider, alttaki ara eleman olarak meydana ç kar. fiu anda lise mezunlar m z hiçbir fley olam yorlar. YILMAZ POLAT- Türkiye'de belki senede, yani o da e itim içerisinde, biraz da bizim fleyimizi, sanki yetkili olmad m z alanda konufluyoruz; ama klasik liselerde belki tüm Türkiye'de 100 bin kifli mezun edilmesi laz m ve bunlar tasar mc olarak, yani mühendisi tasar mc, hukukçusu tasar mc, yani o tür fleyler. Bir de, bunun d fl nda uygulamac lar olacak, yani tasar m, bizim kal p planlar m z, demir

14 fleylerimizi falan, bu adamlar o meslek lisesi mezunu veya onu 4 senelik meslek lisesinden sonraki yüksekokul, onlara da mühendis de diyebiliriz, ama öbür mühendislerle onlar aras nda bir yatay geçifl de olmayacak, ama öbür mühendisler bugünkü mühendisler de il, yani Almanya'da, flurada burada nas lsa, öyle olacak. Bir de, insanlar n bu matematik ve fizik alg lamalar çok ileri seviyede olacak. O daha baflka bir fley, yani matematik yetenek önemli bir fley. Onlar n el becerilerini fazla gelifltirmesi önemli de il. Einstein' n el becerilerinin olmas, Einstein' harcamak olur. Ben bu arkadafllar - m Einstein'a benzetmiyorum, ama onun çocuklar olmas laz m, ona benzer olmas laz m. Bir de, bu tasar mlar n hayata geçirilmesi olay var. Türkiye'de bunlar tart fl l yor. Meslek okullar n n önü aç ls n falan. Tamam, aç ls n, herkes 4 y ll k okuldan mezun olsun, ama ne yapt n bilsin. Bizde flimdi, mesela 4 y ll k bir okuldan mezun olmufl bir mühendis her tarafa, Atatürk Baraj 'na, Bo az Köprüsü'ne, bilmem ne televizyon kulesine gözünü kapatarak imza atabiliyor ve yasalar m z elveriflli. Bu bir tek bizde var, Türkiye'de var, yani Avrupa'da böyle bir fley söz konusu de il. Amerika'da icab nda doktora da istiyor, bazen doktora üstü çal flma da istiyor, yani salt doktora de il, uygulama içerisinde de olacaks n. Diyelim ki, uygulama içerisinde de ilsin, okulda ders veriyorsun, statik hocas s n, betonarme hocas s n, çelik hocas s n, gene sana imza att rm yorlar, senin iflin de il, bir de uygulamay gör diye. HÜSEY N KOCA- Ben onu fazla uzatmayay m, özetle flöyle söyleyeyim: Her birimizin alt eleman n ihtiyac m z var veya ben yanl fl düflünüyorum. YILMAZ POLAT- Yok, yok, do ru. HÜSEY N KAYA - Mühendisin alt elemana ihtiyac var m? YILMAZ POLAT- Var. HÜSEY N KAYA- Geçifl oradan olmal. Doktoran alt elemana ihtiyac var m? Geçifli oradan olmal. Avukat n, hukukçunun, her fleyin alt elemana ihtiyac var ve o yüzden geçifl oradan olmal, liseden de il. Ben liseye karfl oldu um için de il. Bütün Avrupal bunu kullan yor da, biz niye kullanm yoruz? YILMAZ POLAT- Yok, kullanm yor Avrupal, öyle de il. Alt eleman var, alt eleman öbür tarafa geçemiyor, yani orada biraz flu kast sistemi var. HÜSEY N KAYA - Baflaran geçiyor, niye ihtisas yapanlar ihtisas yap yor? YILMAZ POLAT- O okullar aras nda yatay geçifl yok, yani farkl okullar. HÜSEY N KAYA - Neyse, onu baflka zaman tart flal m da. YILMAZ POLAT- Bizim baz arkadafllar m z, o flekilde geldikleri için, Avrupa'da böyle de il Bizim bir yak n m z var, bir bayan, Alman, yani bizim gelinimiz diyelim. Burada ayn zamanda Almanca ders kitaplar n n haz rlanmas nda falan da görev al yor. Az önce söyledi im fley, birisi uygulamaya göre, biri bu okullar farkl okullard r, yani akademik özellikleri olan okullar, yani bunlar tasar m yapabilen okullar, dizayn yapabilen okullar, bir de bu dizaynlar uygulamakla görevli olanlar; Avrupa'da farkl fleyler. HÜSEY N KAYA- Peki. fiu da, bizim jeneratörümüz. Genelde flantiyelerde elektri imiz olmad için, zorunlu kald m zda jeneratör kullan yoruz. Bunlar da, o flantiyedeki elektrik yüküne göre seçmemiz gerekiyor. fiantiyede

15 kilovatl k bir jeneratör laz msa, getirip orada 100 kilovatl k bir jeneratörü koyman n bir anlam yok, bofluna yak t sarf etmifl oluruz, bunu iyi seçmek laz m veya elektrik alma imkân varsa, TEK'e baflvurmak suretiyle, o güçte trafo koymak suretiyle o elektrikten yararlanabilir. Traktör kepçe, bu genelde tomruk ve fley yüklemede kullan yorlar. Kompresör, hava üretmek için. Büyük so utma tesisleri, büyük jeneratörler. Yine, asfalt finiflerleri. Beni dinledi iniz için çok çok teflekkür ederim. Sorusu olan var m? Yok herhalde. Varsa da, kay t d fl konuflal m, kayd kapatal m

27. Dönem fiube ve Temsilcilik Söyleflileri-I

27. Dönem fiube ve Temsilcilik Söyleflileri-I Katip Mustafa Çelebi Mah. pek Sok. No: 13 Beyo lu- stanbul Tel: 0212 444 8 666-252 95 00-01 Fax: 0212 249 86 74 www.mmoistanbul.org istanbul@mmo.org.tr 27. Dönem fiube ve Temsilcilik Söyleflileri-I Termostatik

Detaylı

ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER

ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER Nisan 2009 - Haziran 2010 Sunum Melih Bulu lhami F nd kç Medaim Yan k Ömer Bolat. Zeyd Gerçik Yakup Bilgin Koçal Haz rlayan Melih Torlak Redaksiyon Z. Tuba Kor Seyyid Hüseyin

Detaylı

GRUPTAN HABERLER Bayilerimizle Moskova da Bulufltuk. fi ORTAKLARIMIZ Sistem Mühendislik Alpgiray nflaat UYGULAMALAR

GRUPTAN HABERLER Bayilerimizle Moskova da Bulufltuk. fi ORTAKLARIMIZ Sistem Mühendislik Alpgiray nflaat UYGULAMALAR SAYI:28 MART 05 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR PUSULA Ç NDEK LER / ODE Say : 28 MART 2005 Sahibi ODE Yal t m Sanayi ve Ticaret A.fi. Ad na Orhan Turan Kaptanpafla Mh. Halit Ziya Türkkan Sk. Famas Plaza B Blok

Detaylı

Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur

Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur Ç NDEK LER HABERLER 8. Lojistik Zirvesi ndeydik Intermat Fuar

Detaylı

SÖYLEfi. AVRUPA B RL UYUM SÜREC NDE TÜRK YE DE ENERJ ve ÇEVRE POL T KALARI

SÖYLEfi. AVRUPA B RL UYUM SÜREC NDE TÜRK YE DE ENERJ ve ÇEVRE POL T KALARI TMMOB HAR TA VE KADASTRO MÜHEND SLER ODASI STANBUL fiubes SÖYLEfi AVRUPA B RL UYUM SÜREC NDE TÜRK YE DE ENERJ ve ÇEVRE POL T KALARI Doç. Dr. TANAY SIDKI UYAR Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Detaylı

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk.

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. Bankac l k ve Finans Bölümü 1996 mezunlar ndan Yi it Bulut, finans piyasalar n n nabz n tutan bir gazeteci

Detaylı

bag lant Noktas b1 N SAN 2010 » TAYFUN ACARER: ÖZAL BANA YAKIN LG GÖSTERD kilometrede h zl tren istasyonu olacak B NAL

bag lant Noktas b1 N SAN 2010 » TAYFUN ACARER: ÖZAL BANA YAKIN LG GÖSTERD kilometrede h zl tren istasyonu olacak B NAL N bag b1 N SAN 2010 S:15 www.baglantinoktasi.org lant Noktas Ayl k Ulaflt rma ve letiflim Dergisi» TAYFUN ACARER: ÖZAL BANA YAKIN LG GÖSTERD Erbakan, Esenbo a y görünce flafl rd Nuray Demirer: YILDIRIM

Detaylı

BAGLANTI. Ayl k Ulaflt rma ve letiflim Dergisi 1 N SAN 2009 S:3

BAGLANTI. Ayl k Ulaflt rma ve letiflim Dergisi 1 N SAN 2009 S:3 DEM RYOLLARI TREN TEKNOLOJ M Z DÜNYA STANDARTINDA Üvey evlat olarak bak lan demiryollar na, ça atlatt k H zl tren hatt yepyeni bir hatt r HAVACILIK BÖLGESEL HAVACILIK fiafiirtti Havac l k sektöründe 48

Detaylı

ANKOMAK 08 MARBLE 08. > Gürcistan ofisi pazar lideri. > Koçaslan Forklift: Herkes bayi ve servis hizmeti veremez! FUAR DAVET YEN Z HED YE!

ANKOMAK 08 MARBLE 08. > Gürcistan ofisi pazar lideri. > Koçaslan Forklift: Herkes bayi ve servis hizmeti veremez! FUAR DAVET YEN Z HED YE! Say : 8 2008/1 Bir HMF Makina dergisidir. Üç ayda bir yay mlan r. > Gürcistan ofisi pazar lideri > Koçaslan Forklift: Herkes bayi ve servis hizmeti veremez! > Görüfl Makina: Yedek parçada Hyundai dört

Detaylı

Enerji sektörünün lokomotifi: Tüprafl

Enerji sektörünün lokomotifi: Tüprafl içindekile r EK M 2008 Küresel Vizyon 4 Mesut lter: Türkiye ekonomisine büyük katk sa l yoruz 8 Türkiye Kafkasya da yönünü ar yor 9 Deniz Ülke Ar bo an: Türkiye dengelerin dengeleyicisi olmal Ay n Gündemi

Detaylı

Sektör Küçük Hesaplar Pefline Düflmemeli. Birçok Firmada Olmayan Standartlar Derindere de Var

Sektör Küçük Hesaplar Pefline Düflmemeli. Birçok Firmada Olmayan Standartlar Derindere de Var TÜM OTO K RALAMA KURULUfiLARI DERNE YAYIN ORGANI Say :41 Ekim 2008 Türkiye nin En Çok Satan Otomobili Yenilendi: Yeni Renault Symbol DRD Derindere Filo Kiralama Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Aytekinhan

Detaylı

noktas TASINIRSA BAZ ISTASYONLARI BAGLANTI CEP TELEFONLARI KULLANILAMAZ DOSYA STANBUL A 2. TÜP GEÇ T

noktas TASINIRSA BAZ ISTASYONLARI BAGLANTI CEP TELEFONLARI KULLANILAMAZ DOSYA STANBUL A 2. TÜP GEÇ T noktas BAGLANTI Ayl k Ulaflt rma ve letiflim Dergisi 1 fiubat 2009 S:1 DOSYA STANBUL A 2. TÜP GEÇ T Tarihi doku korunacak... stanbul daki Tünelin 1.4 km denizin alt nda olacak DEM RYOLU TCDD, 2197 KM HIZLI

Detaylı

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk:

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk: EYLÜL 2007 Ça layan a Destek ziyareti Baflkent Organize Sanayi Bölgesi Baflkan fiadi Türk ve Yönetim Kurulu üyeleri Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer Ça layan'a ziyarette bulunarak hem kutlad lar, hem de desteklerini

Detaylı

Mustafa Boydak. Hüsnü Özye in. Baflar da da, baflar s zl kta da müflterek hareket edin! Çocuklar n z paraya bo may n. Hesaplar n bilsinler!

Mustafa Boydak. Hüsnü Özye in. Baflar da da, baflar s zl kta da müflterek hareket edin! Çocuklar n z paraya bo may n. Hesaplar n bilsinler! Mustafa Boydak Baflar da da, baflar s zl kta da müflterek hareket edin! 9 Temmuz 2008 Hüsnü Özye in Çocuklar n z paraya bo may n. Hesaplar n bilsinler! 22 Ekim 2008 Hasan Do an n an s na... ONUR SOYSAL

Detaylı

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim"

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim" Fatih Akbulut Performans Denetimi Ba lam nda Kamuda ç ve D fl Denetim flbirli i Davut Pehlivanl Kurumsal Risk Yönetimi Temelli ç Denetim Araçlar Yeflil Kalem..........................22

Detaylı

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r.

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. portre Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. Üniversitemizin ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan ve

Detaylı

VOLVO A LES NDE MUTLUYUZ

VOLVO A LES NDE MUTLUYUZ VOLVO KAMYON VOLVO TÜRK LTD. N N YAYINIDIR NO. 3 2007 VOLVO A LES NDE MUTLUYUZ HAS BETON ÇAMURDA EN Y S VOLVO NUN NfiAAT KAMYONU GAMI DAHA GEN fi VE HER ZAMANK NDEN DAHA Y TAfiIMACILI IN P R TÜRKSPED 40

Detaylı

Baflkan dan. Ekonomist: Baflkent OSB yat r ma en uygun yer

Baflkan dan. Ekonomist: Baflkent OSB yat r ma en uygun yer EK M-KASIM 2008 TSKGV ve ASELSAN a Brifing Baflkent OSB yönetimi, ASELSAN ve ASELSAN' n ba l oldu u Türk Silahl Kuvvetlerini Güçlendirme Vakf (TSKGV) yetkililerine Baflkent OSB'yi anlatt. Baflkent OSB

Detaylı

Ocak 2010 ORAL ERDO AN HÜSEY N ERKAN. GÜR ÇA DAfi DO RU B LG VER YOR MU?

Ocak 2010 ORAL ERDO AN HÜSEY N ERKAN. GÜR ÇA DAfi DO RU B LG VER YOR MU? Ocak 2010 PARANIN YÖNÜ NEREYE G D YOR? ORAL ERDO AN fi RKETLER YATIRIMCILARA DO RU B LG VER YOR MU? HÜSEY N ERKAN 2001 DE KAÇAN YERL YATIRIMCI GER DÖNÜYOR GÜR ÇA DAfi 2010 DA P YASALARI NELER BEKL YOR?

Detaylı

Hiç flüphe yok ki gelece imiz gençlerimize emanet.

Hiç flüphe yok ki gelece imiz gençlerimize emanet. Say : 03 Ekim 2004 mekan: Birgi, portre: Fahir Atako lu, söylefli: Rahmi Koç, dekorasyon: Jale Kulin Akgün, macera: motosikletle Do u Anadolu, stil: Picasso, yemek kültürü: Vedat Baflaran, yaflam rehberi,

Detaylı

Ahmet Eyüce nin Ard ndan...

Ahmet Eyüce nin Ard ndan... 9 Ahmet Eyüce nin Ard ndan... 1 974 senesinin Eylül ay benim KDMM Akademisinden ayr l p zmir e geldi im y l. Bir anda çok zengin/donan ml akademik gençlikle bir arada oldum zmir de. Hem Buca hem Alsancak

Detaylı

bag lant Noktas YHT de güvenlik b1 MART 2011 UNIVERSITE DUZEYINDE » Cengiz Küçükayvaz, uçaklar neredeyse F LM SET NE indirtiyordu

bag lant Noktas YHT de güvenlik b1 MART 2011 UNIVERSITE DUZEYINDE » Cengiz Küçükayvaz, uçaklar neredeyse F LM SET NE indirtiyordu N bag b1 MART 2011 S: 26 lant Noktas Ayl k www.baglantinoktasi.com.tr YHT de güvenlik Ulaflt rma ve letiflim Dergisi UNIVERSITE DUZEYINDE» Cengiz Küçükayvaz, uçaklar neredeyse F LM SET NE indirtiyordu

Detaylı

DUALARLA UGURLANDI. Pursaklar Belediyesi nden Suriye'ye yard m götüren TIR'lar yola ç kt

DUALARLA UGURLANDI. Pursaklar Belediyesi nden Suriye'ye yard m götüren TIR'lar yola ç kt skitler deki kaçak ifl yerlerine geçit yok Büyükflehir Belediyesi Zab ta Dairesi Baflkanl ekipleri M A Proje alan olarak belirlenen skitler de yasa d fl oto yedek parça sat fl ve tamiri yapan kaçakç lara

Detaylı

ORTADO U UZMANI ÇET NSAYA DAN ÇARPICI ANAL ZLER. BU YIL STANBUL A KONGRE Ç N 50 B N K fi GELECEK

ORTADO U UZMANI ÇET NSAYA DAN ÇARPICI ANAL ZLER. BU YIL STANBUL A KONGRE Ç N 50 B N K fi GELECEK ORTADO U UZMANI ÇET NSAYA DAN ÇARPICI ANAL ZLER BU YIL STANBUL A KONGRE Ç N 50 B N K fi GELECEK e k o n o m i s t. c o m. t r 20-26 fiubat 2011 Y l 21 152273 Say 2011/8 3 TL K.K.T.C. fiyat 3.75 TL Ford

Detaylı

Fiyat 10 Kr CAR AÇIK BÜYÜME. Bulut Teknolojisi 6. SAYFADA. Kad nlar n rolü var 6. SAYFADA TÜRK YE N N GAZETES 1308-7622.

Fiyat 10 Kr CAR AÇIK BÜYÜME. Bulut Teknolojisi 6. SAYFADA. Kad nlar n rolü var 6. SAYFADA TÜRK YE N N GAZETES 1308-7622. ISSN 1308-7622 ISSN 1308-7622 ISSN 1308-7622 ISSN 1308-7622 B TÜRK YE N N GAZETES ELDE www.beldegazetesi.com Fiyat 10 Kr 9 Aral k 2013 Pazartesi Fiyat 25 Kr Eti ihraç ediyoruz ama yeteri kadar yemiyoruz

Detaylı

Yeni Mezunun fl Rehberi

Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi 2009 Yeni Mezunun fl Rehberi Genel Yay n Yönetmeni Didem Tekin Metin Yazar Neslihan Murado lu Ifl m Görsel Koordinatör Berna fienses çerik Yönetimi ve Görsel

Detaylı

Türk K z lay na genç müdür

Türk K z lay na genç müdür Türk K z lay n n Genel Müdürü Dr. Mehmet Güllüo lu oldu. Bir süredir Teftifl Kurulu Baflkan Özkan Kalemci taraf ndan vekâlet edilen Genel Müdürlük için, Türk K z lay Yönetim Kurulu karar ile asaleten atanan

Detaylı

içindekiler Bana bir dayanak noktas verin, Dünya y yerinden oynatay m. (*) 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar

içindekiler Bana bir dayanak noktas verin, Dünya y yerinden oynatay m. (*) 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar içindekiler 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar 08 ceva, türkiye nin en büyük deposunu açt 10 borusan, balnak ile güçlenecek 12 gemport un yüzde 54 ü y lport un 14 depo otomasyon teknolojileri 16 dhl,

Detaylı

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 09 2009 Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e TBMM Üstün Hizmet Ödülü Kale Ailesi nin Annesi Saadet Özgür han mefendiyi vefat n n birinci y l nda sayg ve sevgiyle

Detaylı

HEM AKADEM SYEN, HEM BÜROKRAT, HEM BESTEKÂR: BARI TOZAR

HEM AKADEM SYEN, HEM BÜROKRAT, HEM BESTEKÂR: BARI TOZAR N bag b1 TEMMUZ 2010 S:18 www.baglantinoktasi.org lant Noktas Ayl k Ulaflt rma ve letiflim Dergisi OSMAN TURAL RÜZGÂRA KARfiI ARKADAfi ISLIKLARI» HEM AKADEM SYEN, HEM BÜROKRAT, HEM BESTEKÂR: BARI TOZAR

Detaylı