AKDEN Z BÖLGE MÜD. FAKS: (242) BATI ANADOLU BÖLGE MÜD. FAKS: (232) GÜNEY ANADOLU BÖLGE MÜD. FAKS: (322) Müflteri no.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AKDEN Z BÖLGE MÜD. FAKS: (242) 241 42 80 BATI ANADOLU BÖLGE MÜD. FAKS: (232) 455 33 43 GÜNEY ANADOLU BÖLGE MÜD. FAKS: (322) 455 32 32. Müflteri no."

Transkript

1 KURUMSAL S G. MÜD. FAKS: (212) STANBUL BÖLGE MÜD. FAKS: (212) KADIKÖY BÖLGE MÜD. FAKS: (216) AKDEN Z BÖLGE MÜD. FAKS: (242) BATI ANADOLU BÖLGE MÜD. FAKS: (232) GÜNEY ANADOLU BÖLGE MÜD. FAKS: (322) Ç ANADOLU BÖLGE MÜD. FAKS: (312) KARADEN Z BÖLGE MÜD. FAKS: (462) MARMARA BÖLGE MÜD. FAKS: (224) ORTA KARADEN Z BÖLGE MÜD. FAKS: (362) KIBRIS fiubes FAKS: (392) MOTORLU KARA TAfiITLARI B RLEfi K KASKO S GORTASI SORU FORMU (KASKO, HT YAR MAL SORUMLULUK, KOLTUK FERD KAZA, HUKUKSAL KORUMA,YURT Ç TAfiIYICI SORUMLULU U) Çerçeve ile gölgelendirilmifl alanlar fiirket / Acente taraf ndan doldurulacakt r. Acente kodu Alt acente kodu Yeni müflteri Müflteri no. Müflteri grup no Poliçe no Bafllang ç tarihi Bitifl tarihi Poliçe süresi A. S GORTA ETT REN B LG LER (Sigorta primini ödeyecek kifli) (Bu alandaki bilgilerin doldurulmas zorunludur) Ad /Unvan Soyad Do um tarihi Mesle i Baba ad TC kimlik no (gerçek kifli ise) Pasaport no (TC vatandafl de il ise) Uyru u Vergi kimlik no* Vergi dairesi* Vergi dairesi ili* * Gerçek kifli de il ise doldurulacakt r. Adresi Serbest Adres (Sadece, afla daki k s mlara UYMAYAN ADRES B LG LER yaz lacakt r.) Köy/Mahalle Cadde Sokak Apt. Han Çarfl Pasaj Ba ms z vb. nin Ad Bina no Daire no Kat Posta kodu Semt lçe l E-posta Ev telefonu fl telefonu Cep telefonu Faks Sigorta ettiren, Türkiye fl Bankas grup çal flan /emeklisi/çal flan yak n ise; fiirket ad Sicil No Ruhsat sahibi (Ruhsat sahibi, sigorta ettirenden farkl ise, bu bilgilerin doldurulmas zorunludur) Ruhsat sahibi gerçek kifli ise; Ad Soyad TC kimlik no Ruhsat sahibi tüzel kifli (flirket/vak f vb.) ise; Unvan Rehinli alacakl var ise lütfen belirtiniz. (Poliçe kredi ile ba lant l olarak düzenlenecek ise, bu alandaki bilgilerin doldurulmas zorunludur) Rehinli alacakl gerçek kifli ise; Ad Soyad TC kimlik no Rehinli alacakl tüzel kifli (flirket/vak f vb.) ise; Banka/Finansal kurum unvan fiube ad Vergi kimlik no Vergi dairesi Vergi dairesi ili B. ARAÇ B LG LER (Bu bölümü araç ruhsat nda yer alan bilgilere göre doldurunuz) 1. Arac n kullan m flekli Arac n z n kullan m flekline göre uygun seçene i iflaretleyiniz. Hususi otomobil d fl ndaki araçlar için araç kullan m flekline iliflkin detaylar lütfen E maddesinde belirtiniz. Hususi otomobil Taksi ve dolmufl Tanker Traktör ve biçerdöver Motosiklet 2. Araç bilgileri (Lütfen araç bilgilerini doldurunuz) Arac n z n; Markas Modeli (Tipi) Model y l Motor seri no fiasi seri no Plaka no Tescil tarihi 3. Araç de eri Arac n fabrika ç k fl standart hali üzerinden piyasa de eridir. Bu de er TSRSB taraf ndan ayl k yay mlanan Araç De er Listesi ndeki tutarlar referans al narak belirlenmektedir. Lütfen arac n nz de erini afla da belirtiniz. TL Model: KZ 112 (1/5) 09/2010

2 4. Araca fabrika ç k fl sonras ilave edilen de erler Arac n fabrika ç k fl standat aksam içinde yer alan ses cihazlar, araç de erinin %10 u ile s n rl olmak kayd yla otomatik olarak arac n sigorta de eri içinde teminata dahil kabul edilecektir. Araca sonradan ilave edilen ses cihazlar afla da türleri ve de erleri belirtilmek kayd yla teminat alt na al n r. Markas ile birlikte tipi/modeli vb. belirtilmeyen ses cihazlar n n hasar halinde ilgili markan n piyasadaki en düflük model/tip de eri esas al n r. Afla daki bafll klar içerisinden araca fabrika ç k fl sonras nda ilave edilenleri belirtiniz. Belirtilmeyen de erler teminata dahil edilmeyecektir. Alarm, telefon, televizyon ve video gibi de erler standart dahi olsa ayr ca belirtilmesi gerekmektedir. Jant Özel Lastik Renkli Cam Klima Alarm Telefon Televizyon Video Kasa/Tank Tanker Sayac Silo Ekipman Römork Radyo - Teyp Kolon Amplifikatör Ekolayzer Disk Player Deri döfleme Logo Park sensörü Xenon far LPG donan m Takograf Di er Marka / Cins C. S GORTA POL ÇES KAPSAMINDA SA LANACAK STANDART TEM NATLAR 1. Artan Mali Sorumluluk Sigortas Standart olarak verilen bir teminatt r. Karfl tarafa verilen zararlara iliflkin hukuki sorumlulu un Trafik Sigortas limitini aflan k sm n teminat alt na al r. Teminat limitleri olay bafl nad r. Afla daki seçenekler, karfl tarafa verilen maddi ve bedeni zararlar n toplam azami tutar (kombine limit) ifade etmektedir. Lütfen tercih ettiiniz seçene i iflaretleyiniz. Seçim yap lmamas halinde teminat n z TL olarak de erlendirilecektir * TL TL TL TL TL S n rs z * Sadece Mehmetçik Kasko Sigortas ve Kamu Kasko Sigortas poliçeleri için geçerlidir.) 2. Koltuk Ferdi Kaza Sigortas Standart olarak verilen bir teminatt r. Yurtd fl nda da geçerlidir. Arac n koltuk kapasitesi : Sürücü ve sürücü yard mc s dahil toplam koltuk say s n belirtiniz. Koltuk bafl na istenen teminat limiti : Lütfen tercih etti iniz teminat tutar n seçiniz ya da belirleyece iniz tutar yaz n z. Seçim yap lmamas halinde, minimum teminat limitleri dikkate al nacakt r. Minimum Maksimum Adet De eri Model: KZ 112 (2/5) 09/2010 Ölüm TL TL Sürekli Sakatl k (*) TL TL Tedavi Masraflar (**) 500 TL TL (*) Sürekli sakatl k teminat, en az ölüm teminat kadar, en fazla ölüm teminat n n iki kat kadar verilir. (**) Tedavi masraflar teminat, ölüm ve sürekli sakatl k teminat toplamlar n n %25 ini geçemez. 3. Araçta bulunan kiflisel eflyalar teminat (Hususi otomobiller için) : Araçta bulunan kiflisel eflyalar teminat poliçede zorunlu olarak verilmektedir. Elektronik cihazlar ve ticari nitelik arz etmeyen eflyalar teminat kapsam d fl ndad r. Tercih etti iniz teminat limitini lütfen belirtiniz. Seçim yap lmamas halinde, teminat limiti TL olarak dikkate al nacakt r TL TL

3 Afla da belirtilen teminatlar poliçe kapsam nda otomatik olarak verilmektedir. Hukuksal Koruma Sigortas (Motorlu araca ba l olaraka/sürücü için hukuksal uyuflmazl klar n giderilmesi amac yla yap lan gider ve di er edimleri kapsar. Hususi otomobil, minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon ve tankerler için, poliçede belirtilecek limitler ile verilir) Enflasyondan Koruma Teminat (Enflasyondan ötürü de er kayb n z önlemek için hasar an ndaki piyasa de erini aflmamak kayd yla ve y ll k azami poliçenizde/beraberindeki belgelerde belirtilecek orandaki art flla, arac n z n kasko sigorta bedeli koruma alt na al nm flt r) Kilit mekanizmas n n de ifltirilmesi Anahtar n ele geçirilmesiyle çal nma Grev ve halk hareketleri Terör Deprem ve yanarda püskürmesi Muafiyetli Muafiyetsiz Muafiyetli deprem teminat nda deprem hasarlar nda hasar n %15 i oran nda muafiyet uygulan r. Sel ve su bask n Sigara vb. maddeler hasar Yetkisiz kiflilerce çekme/çektirme K ymet kazanma tenzili istisnas (araç parçalar n n eskimesinden do an sigorta de eri kay plar n engeller) Teminat limitinin devaml l (hasar sonras nda teminat n eksilmeden devam etmesini sa lar) Anadolu Hizmet Kasko (arac n za ya da size gelebilecek, kasko sigortas kapsam da olmayan zararlar n belirli bir çerçevede telafisini sa lar) Anadolu Mini Onar m D. D ER TEM NATLAR Hasars zl k kademesine ba l olarak ek prim al nmak suretiyle hasars zl k indirimi afla daki seçenekler do rultusunda korunabilecektir. Koruma talep edilen seçene i iflaretleyiniz. Tek Hasar Koruma ki Hasar Koruma Ek prim karfl l nda kasko teminat n z n geniflletilerek afla daki durumlarda da arac n z n güvence alt na al nmas n istiyorsan z, seçece iniz teminatlar iflaretleyiniz. Yurtd fl Yar fllara kat l m Kullan m ve gelir kayb (Arac n sigorta kapsam na giren k smi bir zarara u ramas nedeni ile kullan m ve gelir kayb ndan do an zararlar, araçta meydana gelen hasar tutar n n araç de erinin % 25 ini geçmesi halinde teminata dahil edilir) Patlay c, parlay c ve yan c maddeler (kamyon ve kamyonetin tüpgaz tafl mas halinde zorunludur) Önemli notlar : Yurtd fl teminat, poliçe ile birlikte ayn süre için verilir. Bulgaristan daki h rs zl k veya h rs zl a teflebbüs sonucunda oluflabilecek hasarlar teminat d fl d r. (kamyon ve tanker grubu araçlar hariç) Kullan m ve gelir kayb teminat, yurtd fl teminat al nm fl olsa bile yurtd fl nda geçersizdir. Muafiyetli kasko teminat (Hususi otomabiller için ) Daha düflük prim karfl l nda arac n zda oluflan hasar n belirli bir k sm n kendiniz karfl lamak istiyorsan z, arac n z n kasko sigortas hasar tazminat ndan muaf tutulmas n istedi iniz oran iflaretleyiniz. (Ek teminatlara bu muafiyet uygulanmaz) Hususi otomobil % 1 muafiyet % 2 muafiyet Seçilen muafiyet oran ne olursa olsun, asgari muafiyet tutar n n alt nda uygulanmayacakt r. HUSUS OTOMOB LLER Ç N AfiA IDA YER ALAN E VE F MADDELER DOLDURULMAYACAKTIR E. ARAÇ B LG LER (HUSUS OTOMOB LLER HAR Ç) Arac n kullan m flekli : Arac n z n kulan m flekline göre uygun seçene i iflaretleyiniz. Otomobil Kiraya verilen En Çok 7 Yolcu (floför hariç) fioförlü fioförsüz Taksi ve Dolmufl 8-14 yolcu kapasiteli (floför hariç) yolcu kapasiteli küçük otobüs/midibüs (floför hariç) 35'ten fazla yolcu kapasiteli (floför hariç) Yük tafl ma kapasitesi 2.5 tona kadar Taksi Dolmufl Hatl çal flanlar Cankurtaran Z rhl tafl ma arac Ticari amaçl yolcu tafl mada kullan lan Müesseselere ait olup kendi personelini tafl mada kullan lan Sadece flehir içi ö renci tafl mac l için kullan lan Müesseselere ait olup kendi personelini tafl mada kullan lan Sadece ö renci tafl mac l için kullan lan Sadece personel tafl mac l için kullan lan fiehirleraras yolcu tafl mac l için kullan lan Ticari Çöp tfaiye Cankurtaran Panel-Glass Van Tanker (Tafl d yüke göre) Akaryak t vb. Petrol Ürünleri Dökme S v Asit, Baz vb. Kimyevi Madde Di er kullan m Müesseselere ait olup, kendi personelini tafl mada kullan lan Sadece ö renci tafl mac l için kullan lan Sadece personel tafl mac l için kullan lan Sadece flehir içi personel tafl mac l için kullan lan Belediyelere ait/ba l çal flan halk otobüsü olarak kullan lan fiehir içi yolcu tafl mac l için kullan lan Belediyeye ba l halk otobüsü Kasa Durumu Aç k / Tenteli Z rhl araç Frigofrik Damperli Kapal Tüp Gaz Tafl ma fiehirleraras Yük Tafl mac l fiehir içi Yük Tafl mac l Tanker sayac : Marka : Fiyat : Traktör ve Biçerdöver Traktör (Tar msal Amaçl ) Traktör (Tar msal Amaç D fl ) Biçerdöver Model: KZ 112 (3/5) 09/2010

4 Motosiklet/takma motorlu bisiklet/triportör Motosiklet Takma motorlu bisiklet Triportör nflaatlarda ve endüstri iflletmelerinde kullan lan makine ve araçlar Kurye Kurye de il fl makinesi Dozer Buldozer Paletli Traktör Grayder Konkasör Yol Silindiri Ekskavatör Betonyer Transkavatör Skrayper Yükleyici-Loader Asfalt Dökme Makinesi Di er belirtiniz Vinç Sabit/Rayl Hareketli Yedekte/Araçta tafl nan Forklift Bina içi çal flan Aç k sahada çal flan Kompresör Sabit Yedekte/Araçta tafl nan Jeneratör Sabit Yedekte/Araçta tafl nan Tulumba Arac Sabit Hareketli Kaynak Makinesi Sabit/Nokta/Bant Hareketli Römork Frigorifik kasa F. HUSUS OTOMOB LLER DIfiINDAK ARAÇLAR Ç N VER LEB LECEK D ER TEM NATLAR 1. Yurtiçi Tafl y c Sorumlulu u Sigortas Üçüncü flah slara ait tafl nan emtiaya Kasko hasarlar sonucunda gelebilecek zarar ve kay plara karfl, üçüncü flah slar n tazminat taleplerini belirtilen limite kadar karfl lar. Hususi otomobiller için verilemez. Yaln zca kamyonet, van tipi, panel/glass van tipi, kamyon, transmikser, beton pompası, tanker, sabit/raylı vinç/hareketli vinç, forklift ve çekici araç gruplar için verilir. Kademe Azami sorumluluk Tafl nan emtia teminat Kademe Azami sorumluluk Yük tafl yan araçlar için araçta tafl nan ve araç sahibine ait emtia da ek teminat niteli indedir. Tafl nan Emtia 3. Muafiyetli kasko teminat Marka / Tip / Cins Adet De eri Daha düflük prim karfl l nda, arac n zda oluflan hasar n belirli bir k sm n kendiniz karfl lamak istiyorsan z, arac n z n kasko sigortas hasar tazminat ndan muaf tutulmas n istedi iniz oran iflaretleyiniz. (Ek teminatlara bu muafiyet uygulanmaz.) Kiral k otomobil ve Motosiklet/Takma Motorlu Bisiklet/Triportör için muafiyet uygulamas zorunludur. Arac n z bunlardan biri ise, lütfen bir oran belirtiniz. Araç Türü % 1 muafiyet % 2 muafiyet Kiral k otomobil Taksi ve dolmufl yolcu kapasiteli (fioför hariç) 35'ten fazla yolcu kapasiteli (fioför hariç) Kamyon Tanker Motosiklet /TakmaMotorlu Bisiklet/Triportör Römork Seçilen muafiyet oran ne olursa olsun, asgari muafiyet tutar n n alt nda uygulanmayacakt r. G. ÖZEL ND R MLER 1. Türkiye Kamu Çal flanlar Konfederasyonu üyeleri için; Türkiye Kamu Çal flanlar Konfederasyon na ba l sendika üyesi ya da bunlar n efl ve çocuklar iseniz, lütfen belirtiniz. Kamu-Sen üyelerine özel indirim, yaln zca hususi otomobiller için düzenlenen poliçelerde geçerlidir. Türk E itim-sen Türk Sa l k-sen Türk Büro-Sen Türk Diyanet Vak f-sen Türk Haber-Sen Türk Tar m Orman-Sen Türk Yerel Hizmet-Sen Türk Ulafl m-sen Türk Enerji-Sen Türk mar-sen Türk Kültür Sanat-Sen Türk Emekli-Sen Sicil No Damper kasa Çimento silolu Romork (Tanker römorku) Petrol ürünü tafl ma Kimyevi madde tafl ma Kapal kasa Aç k kasa Su vb. madde tafl ma Model: KZ 112 (4/5) 09/ Türk Silahl Kuvvetleri mensuplar için; TSK mensuplar, bunlar n efl ve çocuklar ile, TSK emeklileri, TSK yarar na faaliyet gösteren vak flar ve bunlar n ifltirak ve ba l ortakl klar n n çal flan iseniz, lütfen belirtiniz. TSK mensuplar na özel indirim, yaln zca hususi otomobiller için düzenlenen poliçelerde geçerlidir. TSK personeli Efl TSK emeklisi Efl Çocuk Çocuk Ba l vak f/ifltirak personeli (vak f/ifltirak ad n belirtiniz.

5 Beyan n za dayan larak düzenlenecek poliçenizdeki teminatlar n kapsam, hasar bildirim ve tazminat esaslar hakk ndaki ayr nt l bilgiler, poliçenizle birlikte size verilecek olan Genel fiart, Özel fiart ve Klozlarda yer almaktad r. Dilerseniz bu bilgileri poliçenizi düzenlettirmeden önce de acentenizden veya Anadolu Sigorta Bölge Müdürlüklerinden edinebilirsiniz. Bu form, imzalanmas na ra men teklif sahibi ve/veya sigortac için sigorta sözleflmesinin gerçekleflmesi aç s ndan ba lay c olmayacakt r. Bu soru formunda beyan olunan de erlerin/bilgilerin do ru, tam ve gerçe e uygun oldu unu ve gerçe e ayk r beyanda bulundu um takdirde sigorta sözleflmesinden do an tüm haklar mdan peflinen vazgeçti imi kabul ve beyan ederim. Ödeme Türü Ödeme fiekli Peflin Nakit Kredi kart Vadeli Çek Otomatik ödeme UYARI: Kredi kart veya hesaben ödeme, ancak poliçe numaras n tafl yan Kredi Kart veya Otomatik Ödeme Talimat Formu doldurulmas halinde geçerlidir. Tarih Sigorta Ettiren ( mza - Kafle) Araç Kim taraf ndan görülmüfltür?. Hasarl k s mlar n olup olmad ve arac n genel görünüflü hakk nda bilgi veriniz. Acente Ne zaman ve nerede görülmüfltür? Tarih mza / Kafle Model: KZ 112 (5/5) 09/2010

B rak n evinizi arac n z korusun! KAS-KON

B rak n evinizi arac n z korusun! KAS-KON B rak n evinizi arac n z korusun! KAS-KON 1936 dan bugüne... KAS-KON İÇİNDEKİLER I- KAS-KON...4 TEM NATLAR...4 KLOZLAR...5 II- KAS-KON AS STANS H ZMETLER...8 KASKO AS STANS...8 KONUT AS STANS...10 III-

Detaylı

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MAL SORUMLULUK S GORTASI (TRAF K S GORTASI) GENEL fiartlari

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MAL SORUMLULUK S GORTASI (TRAF K S GORTASI) GENEL fiartlari KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MAL SORUMLULUK S GORTASI (TRAF K S GORTASI) GENEL fiartlari A. S GORTA KAPSAMI A.1 Sigortan n Kapsam Sigortac, poliçede tan mlanan motorlu arac n iflletilmesi s ras

Detaylı

KRED S GORTASI GENEL fiartlari

KRED S GORTASI GENEL fiartlari KRED S GORTASI GENEL fiartlari A. Sigortan n Kapsam A.1. A.1.1. A.1.2. A.1.3. A.1.4. A.1.5. A.1.6. A.2. Sigortan n Konusu Bu sigorta sözleflmesi ile kararlaflt r lan kredili sat fl ve kredili hizmet ifllemlerinde

Detaylı

100 soruda yeni teflvik uygulamas

100 soruda yeni teflvik uygulamas 100 soruda yeni teflvik uygulamas (2009/15199 say l BKK) ndirimli kurumlar vergisi Gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnas Faiz deste i Sigorta prim deste i Tafl nma deste i Yat r m yeri tahsisi Sunufl

Detaylı

Önsöz. Bu çal flman n haz rlanmas nda eme i geçen Ernst & Young uzmanlar na destekleri için teflekkürlerimizi sunar z. Ernst & Young Türkiye

Önsöz. Bu çal flman n haz rlanmas nda eme i geçen Ernst & Young uzmanlar na destekleri için teflekkürlerimizi sunar z. Ernst & Young Türkiye Önsöz Toplum halinde yaflaman n ortaya ç kard kollektif ihtiyaçlar, ad na kamu hizmeti dedi imiz, Devlet ve yetkili k ld organlar taraf ndan gerçeklefltirilen ve tüm fertlerin faydalanmas na aç k hizmetlerle

Detaylı

SEYAHAT SİGORTA TEMİNAT AÇIKLAMALARI SEYAHAT PAKET

SEYAHAT SİGORTA TEMİNAT AÇIKLAMALARI SEYAHAT PAKET SEYAHAT SİGORTA TEMİNAT AÇIKLAMALARI SEYAHAT PAKET TEM NATLAR 1) T bbi Tedavi Teminat Sigortal n n, sigorta kapsam nda olmak art ile sigorta süresi içinde yurtd seyahati esnas nda aniden hastalanmas veya

Detaylı

Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler

Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler Yay n No: 259 Haziran 2008, stanbul Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler- STANBUL Tel : 212-282 09 73 Faks

Detaylı

15.02.2013 GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI TUR ZMDE REKABETÇ L N ARTIRILMASI MAL DESTEK PROGRAMI Baflvuru Rehberi Referans No: TR22/13/TRA01 Son Baflvuru Tarihi: 15 fiubat 2013 Saati: 17:00 Teklif Ça r

Detaylı

BES, 10 YAfiINDA. ten

BES, 10 YAfiINDA. ten Birlik 34 kapak 2/19/14 4:43 PM Page 1 ten EK M-ARALIK 2013 SAYI: 34 BES, 10 YAfiINDA 10. y l n geride b rakan Bireysel Emeklilik Sistemi'nde, özellikle Devlet Katk s uygulamas n n yürürlü e girmesi ile

Detaylı

MOTORLU KARA TAfiITLARI HT YAR MAL SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari

MOTORLU KARA TAfiITLARI HT YAR MAL SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari MOTORLU KARA TAfiITLARI HT YAR MAL SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari Sigorta Teminat n n Kapsam Madde 1 Sigortac, iflbu poliçede gösterilen arac n kullan lmas ndan do an ve Karayollar Trafik Kanunu'na

Detaylı

I. TEM NATLARA A T ÖZEL fiartlar

I. TEM NATLARA A T ÖZEL fiartlar Say n Sigortal m z, Öncelikle, fiirketimizi tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Sa l k sigortas poliçeniz ile ilgili ayr nt l bilgiler afla da bilgilerinize sunulmaktad r. Afla daki bilgiler sizi oldukça

Detaylı

KARAYOLU YOLCU TAfiIMACILI I ZORUNLU KOLTUK FERD KAZA S GORTASI GENEL fiartlari

KARAYOLU YOLCU TAfiIMACILI I ZORUNLU KOLTUK FERD KAZA S GORTASI GENEL fiartlari KARAYOLU YOLCU TAfiIMACILI I ZORUNLU KOLTUK FERD KAZA S GORTASI GENEL fiartlari A. S GORTANIN KAPSAMI A.1. A.2. Sigortan n Konusu Bu sigorta, yurtiçi ve uluslar aras yolcu tafl mac l kapsam nda seyahat

Detaylı

BİREYSEL ARAÇ SİGORTALARI POLİÇE KİTAPÇIĞI

BİREYSEL ARAÇ SİGORTALARI POLİÇE KİTAPÇIĞI BİREYSEL ARAÇ SİGORTALARI POLİÇE KİTAPÇIĞI BÖLÜM I. AÇIKLAMALAR, TEMİNATLAR VE AVANTAJLAR Fiba Bireysel Kasko Sigortası ; Sigortalının farklı ihtiyaçlarına ve meslek durumuna göre güvence sağlayan sigorta

Detaylı

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama:

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: B R NC BÖLÜM Kurum Hakk nda Genel Bilgiler I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: Ticaret Ünvan

Detaylı

YEN TEfiV K S STEM REHBER

YEN TEfiV K S STEM REHBER G R fi G R fi 13 14 G R fi G R fi Günümüzde kendini her alanda hissettiren küresel mali krizin etkisi, iflletmelerin sermaye yap s n da bozmufltur. Yaflan lan bu kriz ortam nda beklentilerin, ekonomik

Detaylı

ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar

ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar 1. GORTA KONUSU ve KAPSAMI Sigortac, i bu sigorta ile Sigortal ve/veya Sigortal lar n, önceden mevcut olmayan, Sigorta Sözle mesi/poliçe dönemi içerisinde seyahat

Detaylı

AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER

AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER Av. Filiz ASKAN zmir Barosu üyesi AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER Bu kanun hukuk

Detaylı

ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar

ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar 1. GORTA KONUSU ve KAPSAMI Sigortac, i bu sigorta ile Sigortal ve/veya Sigortal lar n, önceden mevcut olmayan, Sigorta Sözle mesi/poliçe dönemi içerisinde seyahat

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumundan:

Sosyal Güvenlik Kurumundan: 28 A ustos 2008 PER EMBE Resmî Gazete Say : 26981 Sosyal Güvenlik Kurumundan: YÖNETMEL K SOSYAL S GORTA LEMLER YÖNETMEL NC KISIM Genel Hükümler NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

100 Soruda Serbest Bölgeler

100 Soruda Serbest Bölgeler 100 Soruda Serbest Bölgeler Sunufl Serbest bölgeler; siyasal olarak ülke s n rlar içinde olmakla beraber gümrük hatt d fl nda say lan, ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara iliflkin hukuki ve

Detaylı

KONUT POLİÇESİ KLOZ VE ÖZEL ŞARTLARI

KONUT POLİÇESİ KLOZ VE ÖZEL ŞARTLARI KONUT POLİÇESİ KLOZ VE ÖZEL ŞARTLARI Değerli Sigortal m z, Konut Sigortas Poliçemizi tercih ettiğiniz için teflekkür ederiz. Konut sigortas ek teminatlar ndan ve Anadolu Hizmet ve Anadolu Acil Sağlık hizmetlerinden

Detaylı

MESLEK SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari

MESLEK SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari MESLEK SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari A. S GORTANIN KAPSAMI A.1. A.2. A.3. A.4. A.4.1. Sigortan n Konusu Bu sigorta sözleflmesi ile sigortal n n poliçede belirtilen ve ilgili taraflarca konusu tarif

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I Yazarlar Prof.Dr. Nurettin B L C (Ünite 1, 2, 6-8) Doç.Dr. Adnan GERÇEK (Ünite 3-5) Editör Yrd.Doç.Dr. Do

Detaylı

TÜPGAZ ZORUNLU SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari

TÜPGAZ ZORUNLU SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari TÜPGAZ ZORUNLU SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari Sigortan n Kapsam Madde 1 Bu sigorta, likit petrol gaz (LPG) tüpleyen firmalar n, doldurduklar veya doldurttuklar ve yetkili bayileri vas tas yla veya

Detaylı

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI SMMMO MEVZUAT SER S 2 MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebli leri Enflasyon düzeltmesi hesaplar dahil stanbul,

Detaylı

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com. Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.tr 2002 F A A L Y E T R A P O R U YAPI KRED LEASING Genel

Detaylı

MADDE 1 S GORTA KONUSU

MADDE 1 S GORTA KONUSU Bu özel flartlar 01.07.2003 tarihi itibari ile geçerli olup, Kurumsal Sa l k Sigortas poliçesinin ayr lmaz bir parças d r. MADDE 1 S GORTA KONUSU Bu sigorta sözleflmesi uyar nca YAPI KRED S GORTA A.fi.

Detaylı

2013 VERG ve PRAT K B LG LER REHBER

2013 VERG ve PRAT K B LG LER REHBER INTERNATIONAL ARKAN & ERG N Audit, Tax, SAS Turkey 2013 VERG ve PRAT K B LG LER REHBER VERG ve PRAT K B LG LER REHBER 2013 stanbul, 28 fiubat 2013 Haz rlayanlar Refik Arkan A. Cihat Kumuflo lu fieref Taflk

Detaylı

2015 VERG ve PRAT K B LG LER REHBER

2015 VERG ve PRAT K B LG LER REHBER INTERNATIONAL ARKAN & ERG N Audit, Tax, SAS Turkey 2015 VERG ve PRAT K B LG LER REHBER VERG ve PRAT K B LG LER REHBER 2015 stanbul, 04 fiubat 2015 Haz rlayanlar Refik Arkan A. Cihat Kumuflo lu fieref Taflk

Detaylı

Turkcell letiflim Hizmetleri A.fi. ve Ba l Ortakl klar 31 Aral k 2005 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar

Turkcell letiflim Hizmetleri A.fi. ve Ba l Ortakl klar 31 Aral k 2005 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar Denetim Raporu 83 85 86 31 Aral k 2005 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar Ç NDEK LER KONSOL DE B LANÇOKONSOL DE GEL R TABLOSU KONSOL DE ÖZSERMAYE DE fi M TABLOSU KONSOL DE

Detaylı