11-EŞYANIN BULUNDUĞU YER VE EŞYAYA İLİŞKİN DİĞER BİLGİLERİ:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "11-EŞYANIN BULUNDUĞU YER VE EŞYAYA İLİŞKİN DİĞER BİLGİLERİ:"

Transkript

1 G Ü M R Ü K V E T İC A R E T B A K A N L IĞ I T A S F İY E H İZ M E T L E R İ G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü İS T A N B U L G Ü M R Ü K V E T İC A R E T B Ö L G E M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü E R E N K Ö Y T A S F İY E İŞ L E T M E M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü 4458 S A Y IL I G Ü M R Ü K K A N U N U U Y A R IN C A A Ç IK A R T IR M A S U R E T İY L E S A T IL A C A K E ŞY A N IN S A T IŞ T A R İH İ, S A T IŞ Y E R İ V E S A A T İN İ, B U L U N D U Ğ U Y E R İ, BU S A T IŞ A A İT D İĞ E R H U S U S L A R L A Ö Z E L H Ü K Ü M L E R İ VE E ŞY A Y A İL İŞ K İN A Y R IN T IL I B İL G İL E R İ G Ö S T E R İR Ş A R T N A M E E K İ S A T IŞ L İS T E S İ 1- SATIŞI YAPAN İDARE: E R E N K Ö Y T A S F İY E İŞ L E T M E M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü 2- SATIŞ YERİ: Dudullu Caddesi Üzeri İETT Aııadolu Garajı Yanı Ataşehir/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda yapılacaktır. 3- SATIŞ T A R İH İ VE SAATİ : 1 7 / 0 5 / Tarihinde ile saatleri arasında yapılacaktır 4-GÜVENCENİN YATTRALACAĞI YER VE SON ÖDEM E TARİHİ: a) Nakdi olarak ödenecek güvence 1 6 / 0 5 / tarih ve saat a kadar Dudulıı Cad. İETT Anadolu Garajı Yanı K.Bakkalköy/İSTANBUL adresinde bulunan ve satışı yapan Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü veya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer İşletme Müdürlüklerinde bulunan sayman mutemetliklerine veya TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılacaktır. b) Tasfiye Yönetmeliğinin 11. m addesinde belirtilen tedavüldeki T ü rk parası dışında kalan diğer değerlerin, yukarıda belirtilen tarih ve saate k a d a r Şaşmaz Mevkii Ergazi Tesisleri T ürkkuşu Yanı Etimesgut/ANKARA adresinde bulunan TASİŞ D öner Serm aye İşletmesi Saym anlık M üdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekm ektedir. 5- BU SATIŞ İÇİN SÜ RÜLECEK EN AZ PEY M İKTARI: Satış bedeli 1000 l l/ııin altında olanların 50 TL, 1000 TL ve üstü bedellerde 100 T L dir. 6- SATILAN EŞYA BEDELİNİ ÖDEM E SÜRESİ: Satışın tam am lanm asını izleyen 7 (yedi) gün içinde 7- SATIN ALINAN EŞYANIN TESLİM ALINARAK GÖTÜRÜLM E SÜRESİ: Satışın tam am lanm asını izleyen 10 (on) gün içinde 8- BU SATIŞTA TAKSİTLENDİRM E YAPILIP YAPILM AYACAĞI YAPILM ASI HALİNDE UYGULANACAK FAİZ ORANI Y ILLIK : % 12 dir 9- EŞYANIN BULUNDUĞU YERİN ADRESLERİ VE GÖ RÜ LEBİLECEĞ İ SAATLER: a) Görülcbilcccği Saatler; Satışa sunulan eşyalara ait listenin idarenin ilan tahtasına asıldığı günden ihale gününden bir önceki gün mesai saati sonuna kadar görülebilir. b) Bulunduğu yerlerin Adresleri ve Eşyaya İlişkin Bilgiler: 1- ERENKÖY TASFİYE İŞLETM E MÜDÜRLÜĞÜ SAHASINDAKİ 1 NOLU AMBAR 2- EREN K Ö Y TASFİYE İŞLETM E MÜDÜRLÜĞÜ SAHASINDAKİ 2 NOLU KAÇAK EŞYA AMBARI 3- ERENKÖY H IZ ANTREPOSU : HACIBAYRAM CAD. OSM ANGAZİ MAH. NO: 2 SAMAN DIRA/KARTAL/İSTANBUL 4- ERENKÖY BOTECH ANTREPOSU : ADİL DEM OKRASİ CAD. G Ü LÇ İÇ EK SOK. NO:19 SULTANBEYLİ/İSTANBUL 5- HAYDARPAŞA TCDD LİMAN AM BARLARI HAREM /İSTANBUL 6- BEYLİKDÜZÜ HARAM İDERE POAŞ: IIARAM İDERE TERM İNAL MÜDÜRLÜĞÜ HARAM İDERE/İSTANBUL 7- AM BARLI K U M PO R T ANTREPOSU : YAKUPLU BELDESİ ANGURYA Ç İFT L İĞ İ AM BARLI LİMAN K O M PL E K Sİ B.ÇEKM ECE/İSTANBUL 8- PE N D İK G Ü M R Ü K MÜDÜRLÜĞÜ : K EM İK LİD ER E M E V K İİ GÜZELYALI/PENDİK/İSTANBUL 10- Ö ZEL HÜKÜM LER: 1- Tasfiye Yönctmcliğininl2/c maddesine göre; damga vergisi satış anında alıcı tarafından ödenir. 2- Tasfiye Yönetmeliğinin 16/a maddesine göre; Tasfiye İdaresi, satış öncesinde ve sonrasında satışı iptal etmeye yetkilidir. 3- Güvence eşyanın satışa esas bedelinin en az (% 10) oranında alınır. 4- Yalınlan güvenceye istinaden satışa katılan ve üzerine satış yapılan alıcının güvence belgesi aslı satış dosyasına konulur. Şartnamenin 8 nci maddesindeki şartların yerine getirilmesinden sonra görevlilerce Güvencenin iadesinde sakınca b u lunm am aktadır. Şerhi düşülen ve imzalanarak alıcıya teslim edilen güvence belgesine istinaden alıcı yapılacak diğer satışlarda kullanabilir veya çözdürerek parasını geri alabilir. 5- Satışta bulduğu değerden, vergi, resim ve diğer giderler ayrıldıktan sonra net satış bedeli ,00 TL yi aşan eşyalar için taksitlendirme yapılabilir. Taksitlendinne talebinin yazılı yapılması ve Yönetmeliğin 1 l nci maddesine göre güvence gösterilmesi ile tecil faizinin ödenmesi halinde yapılır. 6- Tasfiye Yönetmeliğinin 28 nçi maddesine göre. Kanunla öngörülen süreler dışında bu Yönetmelikte yer alan sürelerle ilgili olarak, sürelerin biliminden öııce ilgili mercie başvurulması şartıyla Tasfiye veya Gümrük birimince en çok 10 (on) güne kadar ek süre verilebilir. İhale bedelinin yatırılmasına yönelik verilecek ek sürede, her günü için 6183

2 sayılı Kanuna göre tecil faizi alınır. 7- Satış listesi muhteviyatı eşyalar için satışının yapılarak alıcıya tesliminden sonra piyasaya arz için ilgili kuruluşlarından alınması gereken belgeler alıcıya aittir. 8- Satışlarımız 4077 sayılı Kanun kapsamında değildir. Alıcılar tarafından "GARANTİ BELGESİ düzenlenemez. 9- Şartnamenin 13/2 nci maddesi uyarınca eşyalar mevcut durumu ile satışa sunulmakta olup, listenin hasar oram bölümünde belirtilen hususlar bilgi mahiyetindedir. Alıcının eşyayı yerinde bizzat görerek satışa katıldığı kabul edildiğinden; hasar oranları gösterilmiş olsun veya olmasın belirtilen hususlara hiçbir şekilde itiraz edilemez. Bu konuda yapılacak itirazlar idarece ret edilecektir. 10- Satış Şartnamesi ve şartname eki liste talepleri halinde isteklilere KDV dahil 10,00 TL bedel karşılığında verilir. 11- Satış listesinin 24, 25,26, 27 ve 28. Sıra numarasında kayıtlı eşya grubu içinde bulunan Motorin ve Fucl Oil-6 cinsi eşyadan satış bedeli harici maktu ÖTV tahsil edilecektir 12- Satış listesinin 24, 25, 26, 27 ve 28. Sıra numarasında kayıtlı bulunan Motorin ve Fuel Oil-6 cinsi eşyaların satışına RA FİN ERİC İ VEYA DA ĞITICI LİSANSINA HAİZ O LANLA R katılabilir. 13- Listenin 2, 5 ve 23. Sıra num arasında kayıtlı TTB m uhteviyatı eşyalar için satış sonrasında Spesifik vergi ve mali yükler, ihale bedeli ile birlikte alıcıdan ayrıca tahsil edilecektir. 11-EŞYANIN BULUNDUĞU YER VE EŞYAYA İLİŞKİN DİĞER BİLGİLERİ:

3 Te*plt Tahakkuk T a rih ve /25811 Ayna (hasarlı) /25640 Metal makine akşamı /25637 Naylon ambalaj malz. (rulo) / ad.elektronik kart, 8 ad kablo, 2 ad anten. 8 ad anten ucu /25577 Metal levha t'^yanm C la*i v f A tr lllğ i /25549 Mağaza güvenlik sistemi {3 parça) /19991 Led aydınlatma malz / ad.elektronik kart, 2 ad.elektriki aksam. 1 ad guç kaynağı, 2 ad asansör akşamı / ad.metal boru, 150 ad.kaynak çubuğu /25700 Metal levha /25804 Metal levha /19499 Çerçeveli resim /19485 Fotoğraf ıçm kağıt /19497 Tahta çıta /19502 Tahta tezgah /19494 Kauçuk yer döşemesi (2 rulo) /19492 Kauçuk yer döşemesi (2 rulo) /19489 Kauçuk yer döşemesi (2 rulo) /20013 Kristal cam numuneleri / ad mini e!ektrıkı güç kaynağı. 10 ad.bezden bileklik /18851 Rezistans / ad metal makine akşamı, 1 ad conta /25822 Ah>ap kapı (demonte halde, 10 parça) /489 Telsiz telelon (KX-TG 9140 EX. KX-TG 9150 EX. KX-TGA914 EX. KX-TGA 717 TR. KX-TG 7170 TR) /20030 Çerçeve /18647 Valf akşamı /25734 Yağ termometresi (kıhlstroms marka) / ad yazıcı aksam, 100 ad elektronik bağlantı kablosu, 50 ad mim pim ler rulo kağıt, 50 ad poşet içinde plastıkı aksam / ad abajurlu tepe lam bası (hasarlı), 2 ad gece lambası /25816 Kauçuktan eşya /25760 Zati eşya (kuli ) /24523 Elektnla makine akşamı /25818 Elektronik aksam /25755 Led aydınlatma lamba / ad elektronik kart, 4 ad.buton grubu, 2 ad kahve makine haznesi, 2 ad.sensör, 1 ad.valf, 1 aü.metal aksam /25757 Plastikten içi boş vanus / ad oto farı, 1 ad oto yan aynası, 5 ad.oto aksam /25709 Metal aksam /25853 Plastikten eşya /25763 Mini elektronik aksam /25820 Metal aksam (rotor) /25772 Ampul / ad guç kaynağı (P-5000W model), 10 ad.kablo /25802 Ambalaj mate (rulo) /19522 Rulman /24275 Metal makine akşamı / ad elekt kontrol paneli (optivolt marka), 1 ad etektnkı aksam (ultra rrarka) /19821 Elektronik kart okuyucu (elektronik aparat) /19511 Karton 4D gözlük / kg kağıt noüuk (yapışkanlı), 90 ad bez çanta, 250 ad tükenmez kalem 160 ad.mause pad /24295 Mim metalden el aleti /19832 Elektronik kontrol paneli (azbil SDL 25 marka) *3/ ad adaptör, 1 ad.çoklu uzatma kablo, 1 ad harici hard disk, 2 ad USB kablo. 9 ad tükenmez kalem, 4 ad plasti«kalem, 1 ad makas, 40 ad.çengell' iğne, 1 ad kulaklık, 1 ad kablosuz speaker (base marka), 4 ad metal çubuk 3«ad plastik sland. 10 kg reklam broşürü 1* /19543 Metal dişli (aksam) /19839 Müzik aletten amfılıkator akşamı (14 set) / ad Multı medıa controller svwtcher (AUS-312). 1 ad kontrol paneli (touch). 6 ad.elektronik ginşli kabıo 16 _ / ad mini pad (monitör tecpızieme), J ad stand ma'z /24266 Metal nrfakıne aksa mı (kolopçe) / parça dansöz elbisesi (1 set, kull.), 1 çift bayan ayakkabı (kull.) M ik ta rı Satifa tn s Bedel. tivencc Tutarı Bulunduğu Yer Aınbar Sundurma Glri» T a rih ve 1 adet 4414 D / adet / brüt 29 kg / adet / adet /21570 brüt 28 kg / BO adet /13C adet / adet / adet / adet / adet / brüt 30 kg / brüt 23 kg / adet / brüt 63 kg / brüt 51 kg / brüt 51 kg / adet / adet / adet / adet / brüt 53 kg / adet /8346 ' 2 adet / adet / adet / adet / adet / brüt 52 kg / adet / adet / adet / adet / adet / adet / adet / adet / adet / adet / adet / adet / adet / brüt 22 kg / adet / adet / adet / adet / adet / brüt 36 kg / adet / adet / brüt 22 kg / adet / briit3 kg / adet / adet / adet / brüt 2 kg /150964

4 Sıra tosya Tespit Tahakkuk T a rih ve Eşyanın Cinsi ve Özelliği M iktarı Satifa Esa«Bedel Güvence Tutan Bulunduğu Yer Aınbür Sundurma t í i r i j T arih ve / to akşamı 10 adat / / üneş chip örneği brüt 7 kg / /19827 Eiektriki aksam 10 adet / /24282 Entegre 250 adet / /24377 Elektronik kart 1 adet / /24278 Flektronik aksam 2 adet / /21980 ad dijital deactrvator, 1 ad adaptor, 1 ad.anten, 7 ad aksam 10 adet / /24292 Hafıza kartı (adaptor) 40 adet / /24253 ad porselen fincan. 8 ad porselen fincan aldığı 12 adet / / ad entegre devre, 6 ad cımbız 86 adet / /24318 Oto arıza tespit cihazı (teferruatı ile) 1 acet / /19791 Dijital oda termostatı 15 adet / /24366 Mini entegre 1000 adet / /2558/ Adaptör (ku ll) 1 adet / /19530 bulman 150 adet / /24304 Metal aksam 2 adet / /21972 Metal makine akşamı 2 adet / / ad cep telefonu aksam, 1 ad kulaklık. 3 ad USB girişli kablo 6 adet / /19537 Rulman 15 adet e / /19800 Elektronik kart 1 adet / /20864 Metal levha 4 adet / /24269 LCD ekranlı elektronik aksam 1 adet / / ad uzaktan kumanda sistemi. 16 ad.uzaktan kumanda anahtarı 32 adet / / ad.mini metal elektronik soket 12 ad.mim plastik aksam 112 adet / /19803 Isıtıcı akşamı (rezistans) 2 adet / /19797 Karbonmonoksıt ölçüm cihazı 1 acet / /19806 Seramikten numune 8 adet / /24374 Şanlı matkap bataryası 4 adet / /24395 Hard disk 1 adet / / ad.elektronik aksam, 1 ad plastiki aksam 14 adet / / ad.mini batarya, 9 ad.mini metal aksam 77 adet / /19564 Vana 2 adei / /24363 Mini entegre 110 adet / /24263 Hard disk (Hp marka) 1 adet / /19519 Metal el aleti (tornavida) 9 adet / /19528 tebook batarya» (lenovo marka) 1 adet / /19571 Elektronik aksam 12 adet / /24307 Metal aksam 2 adet / /19842 Oto akşamı (silindir gömlek. lomu) 7 adet / /24367 Dijital kontrol paneli 2 adet / /19816 Bilgisayar akşamı 1 adet / /24298 Receiver alıcı (AIS-RX carbon model) 1 adet M /24312 Elektnk aksam 30 adet / /24247 Oto arıza tesp«t cihazı (teferruatı ile) 1 adet / /24272 Kablo 2 adet / /19550 Metal makine akşamı 7 adet / / ad çanta kilit aksesuarlar, 1 ad metal çanta zinciri 96 adet ,28 TL 5.319,00 TL / /21978 Plastik aksam 46 adet / /21970 Metal makine akşamı 4 adet / /24409 Flektnkı aksam (power regülatör) 2 adet / /19525 Batarya 3 adet / /24317 Oto arıza tespit cihazı (teferruatı ile) 1 adet / /24479 Kablosuz wireless adaptor 3 adet / /24446 Dövme makinesi aksam brüt 2 kg / / ad elektronik aksam, 1 set (3 parça) E3 flasher brüt 2 kg / /21981 Makine akşamı 1 adet / /24480 Mini entegre 350 adet / /19793 Elektrıkı dönüştürücü (power inverter marka) 1 adet / /20847 Rulman 20 acet / /24333 Ru man 20 adet / / ad elektronik kart. 3 ad kuneanda, 3 ad.mmi kabio 13 adet /149208

5 Sıra )o*va Tespit T ahakkuk T arih ve E d a n ın C insi ve Ö zelliği M ik ta rı Satifa Esas Bedel Juvence Tutan Bulunduğu Yer Am bar Sundurma G irif T arih ve /19507 ^ s tik i aksam 2 adet / /25829 Elektronik USB girişli kart okuyucu (HIP OMNIKEY marka) 7 adet / /19561 Metal dekorasyon örneği 5 adet / /24481 Dto akşamı 1 adet / /24254 Entegre 800 adet / /19517 Asansör ansam- (korte marka) 1 adet / / ad giyim eşyası (kull). 2 ad plastikten eşya. 2 ad beslenme çantası. 8 ad.bardak. 1 ad rende. 1 çift ayakkabı (kull.). ad cam saklama kabı. 24 ad.yabancı dilde kitap. 2 ad cetvel seti. 1 ad delgeç, 2 ad flüt brüt 34 kg / /25730 Led spot aydınlatma malz 80 adet / /80 Güneş güzlüğü 2500 adet / / ad qünes qözlüğü ad gözlük camı (plastik) ve vida adet / /270 Çerçeve numunesi net 17 kg 7326 E/ / /223 Plastik boru numunesi 1 adet / /213 Tişört numunesi 1 adet / /996 Alarm etiketi sökücü (sensörmatik) 1 adet / /863 Tshırt (numune, kull.. kesilmiş) 15 adet / /937 Kurdela net 9 kg / /796 5C ad şapka (logolu. reklam malz.). 18 ad.usb 68 adet / / ad.cıtû tabam. 140 ad elektrik devresi 180 adet / /809 Sandalye kılıfı (numune) 6 adet / /893 Medıkal makas 4 adet / /887 Mutfak malz (79 parça, tek-tek, numunelik) net 23 kg / /870 Goldmaster ütü 8 adet / /963 Mini hoparlör 30 adet / /410 Kutu numunesi net 3.42 kg / /93 Elektronik aksam numunesi net 0,20 kg / /390 Soket numunesi 6 adet / /1018 Bağlantı numunesi net 1 kg / /854 Soğuk su torbası 12 adet / /8e6 Cıvata 24 adet / /966 Makine akşamı 1 adet / /845 Makine akşamı 60 adet / /99G Elektronik aksam 1 adet / /977 Cıvata (3 paket) e net 18 kg / /11416 Elektronik malz 5 adet / /15277 Zımpara kağıdı 15 adet / /764 Oto parçası 1 adet / /806 Makine akşamı 1 adet / /143 Mermer numunesi (5 kutu) net 105 kg / / kg doküman. 1 ad profil numunesi not 37 kg / /851 Abaküs 240 adet / /327 Araba akşamı (kull.) net 35 kg / /817 Çelik halat 10 ade* / /1030 Makine akşamı 4 adet / / kg çelik tel. 10 kg metal ç jbuk net 15,5 kg / /277 Mermer numunesi net 38 kg / /823 2 ad hıltı. 10 ad uç (kull.) 12 adet / /474 PVC hammadde (1 rulo) net 35 kg / /475 PVC hammadde (2 rulo) net 51 kg / /17155 Duşakabın camı brüt 6,50 kg *,1 2008/ /17942 Spor ayakkabı (1 çift, sporiskin marka) b rü tl kg / /17830 Lazer kalem (sunum <alemi) 1 adet / /10758 Pantolon (TJ) 2 adet / /16310 Kaykaylı ayakkabı (12 çift. PRO) brüt 16 kg / /16053 Çorap (4 koli) 229 adet / /929 Metal plaka 2 adet / : /18709 Mum (2 kutu) brüt 40 kg / /244 Ayakkabı (5 ç*ft) brüt 5 kg / T /10906 Koruyucu gözlük 1 adet / *2011/18660 Pantolon (numune) * 10 adet / V I 8688 Metal aksam brüt 1 kg /60455

6 Sır» >o»va Tespit ta hakkuk T arih ve Eyvanın Cinsi ve Özellisi M iktarı»atıya E s» Bedel.övence l utarı Bulunduğu Ver Am bar Sundurma G iriş T arih ve /10760.avabo aksam 2 acet / /14538 Had'S kıtaplan (İngilizce, arapça) 6 adet / /944 ad gelinlik tacı. 1 ad ımilasyon küpo 2 adet / /82 3uneş gözlüğü (marka yok) 2526 adet / /568 ad.mutfak eşyası, 6 ad porselen eşya (eşyalar kul.) 14 adet / /14676 Tekstil aksesuarı brüt 43 kg / /50 Transpalet (şarjı ile birlikte, aküleri yok) 1 adet ,40 TL 3.410,00 TL / /1016 KiHt akşamı brüt 0,02 kg / /1545 Rulman 2 adet / /336 Elekt. malz. (sigorta) 3 acet / /1010 An şap çerçeve 7 adet /1014 Camdan eşya 2 adet / /1001 Ölçü aletleri (ağaç metre) 2 adet / /1323 Amortisör (arka) brüt 19,67 kg / /440 Oto akşamı 2 adet / /325 Koruyucu başlık ve akşamlan 15 adet / /441 El aletten (şakul) 10 adet e / /453 Mobilya aksesuarı brüt 750 kg / /443 Plastik eşya brüt kg / /439 Plastik elips brüt 1169,83 kg / /14256 LCD televizyon (profilo, 75 ekran) 1 ade* / /976 USB bellek (4 GB) S pesifik Vergi : 18,88 TL (Bedel haricinde ayrıca tahsil edilecektir.) 18 adet / /T Pil /T ad elektrik kablosu, 1 ad.slope indıcator /T-2080 Jelatin /T-1S87 3 ad akü (k u ll), 8 ad çizme (lastik), 2 ad spiral taş bileyici, 1 a c ş a rj'ı matkap, 2 ad dem irden boru anahtan, 1 ad çekiç. 2 ad.lokma takımı (tamir seti). 2 ad tamir anahtan /T ad.m aket bloklar (ev blok demosu). 1 ad profitness koşu bandı, 4 ad ahşap kitaplık, 1 ad deri koltuk. 4 ad plastik sandalye, 4 ad.kırm ızı plast.k kutu. 1 ad ahşa o çerçeve, 1 ad.m ıkro dalga fınn (tesco marka), 1 ad ev telefonu (Panasonic marka). 6 ad.ahşap masa (demonte halde). 14 afl.ahşap raf, 8 ad kırmızı-beyaz sehpa, 5 ad döner büro sandalyesi (suni den kaplı), 2 ad çarşaf, 2 kap muhtelif giysi (kull.), 4 koli Katalog, 1 ad.fotoğraf makinesi 1 adet 2 acet brüt 40 kg 21 adet 56 adet 1 kap 1 koli E/ / / / / /4013C /T-2077 (samsung marka). 1 ad süs eşyası, 1 ad bez çanta 2 kap dem ir akşamı. 32 ad.plastik kutu. 1 rulo kauçuk bant brüt 950 kg / /T 2090 İzolatör (seri no: ) brüt 448 kg / / Ahşap palet net 35,3 kg / /T-1512 Boş pizza kutusu ve naylon torba brüt 4800 kg / /T-1513 Mısır kovası (karton) ne*1285 *g / /1063 Yüz kremi kutusu (plastikten) brüt 28 <g / /459 Ahşap talaş (toz halde) brüt 250 kg / /T-1514 Mermer net 2975 kg ,42 TL 5.685,00 TL / /T 1500 Transformatör (kull.) 1 adet / /T-2052 Makine akşamı (k u ll. demirden bîlyalı yuvarlak) brüt kg / /1163 Bağlantı parçası brüt 205 kg / /T-1489 Giyim eşyası (kull.) net 900 kg / /T-1468 Pompa (ku ll) brüt 54 kg / /T-1493 Makine akşam ı (telden çelik yay) ne» 20 kg / /T-1506 Plastik makara 60 adet / /T-1490 Metalden çekmece ve akşamları net 29 kg / /T ad sandalye (adi, metalden), 1 ad ahşap masa. 30 kg sunta brüt 366 kg G12/ /T-1581 Hazır mutfak ünitesi (demonte halde, ahşaptan) net 287,44 kg / /T-1584 Somun (büyük boy) net 144 kg / ^ ad elektrik panosu, 3 ad bobin aksamır 1 palet rulman qöbeğı 1 palet kablo bağlantı yuvası (alüminyum pıck) net 2516 kg / /172 1 ad kapak yapma, 3 ad.ofset, 2 ad kalıp pozlama. 1 ad kağıt kınm. 1 ad kalıp delme (kulll. hurda) 8 adet 8440 E/ / /1327 Batarya (kull, hurda) 120 adet /171 1 ad kapak takma makinesi. 6 ad ofset makinesi, 3 ad kalıp pozlama. 1 ad.patet çevirme. 2 ac kalıp delme (k u ll, hurda) 13 adet ,20 TL 2.941,00 TL / /341 1 ad akülü forklift (linde marka, seri no 61X015P01221). 1 ad kompresör (bage marka, seri no 21398) (kul*., hurda) 2 adet / /T ad hoparior (defnitive teehnalogy marka, 5527A103 model, seri no: ). 2 ad sistem anfısi (nuvo marka. NV-18GX. NV-18GV! model, seri no , ) 4 ad anfi (nırvo marka, NV-D2120 model, seri no: ) 24 adet lu KEA /244

7 Sıra DoK.va T rip it Ia h a k k o k Tarih vc Edanın C lntl ve Özelliği M iktarı Satıya Ksax Bedel Güvence Tutarı Bulunduğu Yer A m bar Sundurma G iriş T a rih ve / / / / / /217 ad kumanda cihazı {universal marka. MSC-400). 1 ad radyo (nuvo marka. NV-T2SIR model, seri no ). ad müzik kaydedici (nıivo marka. NV-MPS4-E model, sen no ). 11 ad.sistem a n is i kontrol ünitesi (nuvo marka. NV18GCP model, seri no , , , ) Spesifik Vergi : 10,62 TL (Bedel haricinde ayrıca tahsil edilecektir.) Biiyalt rulman Metal düğm e Elektronik florasan lamba Dom ır çubuk (6 kap, her rulo tahmini 200 metre crvan) 24 ad.motor, 7 ad telefon, 164 ad.iş makinesi akşamı, 4 ad yağ pompası Süspansiyon amortisörleri 100 adet 850 adet brüt 232 kg adet brüt 3709 kg 199 adet 512 adet TL 827,00 TL ,70 TL 6.387,00 TL ,29 TL 1.741,00 TL / ad sapan, 155 ad sapan lasb ı 300 adet ,09 TL 31,00 TL /226 Gres tabancası 100 adet TL 407,00 TL 10 1S / / /234 Süspansiyon am ortisörleri Katalog (bcari) Valf ( lb) 1320 adet 105 adet brüt 50 kg TL 2.541,00 TL /27 Fiber çubuk (9 palet içinde) 5330 kg TL 2.514,00 TL /94 Metal çekmece raf brüt 2136 kg ,90 TL 1.247,00 TL / / / / / / / / / / / / / / / / /107 Uydu alıcı anahtarları Uydu alıcı akşamı (kutu, SMPS, kumanda) Uzaktan kum anda uydu alıcı numunesı-katalog Uydu alıcı anakartian Uydu alıcı num unesi- anakart-kumanda Uydu alıcı numunesi Uydu yayın alıcısı numunesi ve gor. kapı tel. numunesi Test amaçlı kamera Uydu yayın alıcısı numunesi Uydu yayın alıcı aksamı-smps-kabk>-tııner-switch kılavuz Uydu yayın alıcı numunesi Uydu yayın alıcısı numunesı-hdmi-kablo-makine akşamı Uydu yayın alıcısı numunesi Elektronik aksam (baskı devreleri) Entegre devreler-m odûler Elektronik aksam (entegre) Alıcısı bulunan verici cihazlar (A/U sender) 24 adet 168 adet 25 adet 100 adet 31 adet 3 adet 4 adet 1 adet 2 adet 184 acet 1 adet 30 adet 1 adet 5000 adet 4040 adet adet 50 adet TL 1.991,00 TL ,09 TL 4.630,00 TL /112 Uydu alıcı akşamı adet ,30 TL 12496,00 TL / / / / / /116 Monitör LCD TV Uydu alıcı akşamı LCD monitör Uydu alıcı akşam ı Uydu alıcı numuneleri 4 adet 2 adet 810 adet 4 adet 20 adet 80 acet ,71 TL 3.126,00 TL TL TL 18 2D /114 Entegre dovreler 5050 adet ,33 TL 4.359,00 TL /113 Tuııe» 5650 adet ,96 TL 7.862,00 TL / / / /124 LC D T V num unesi Uydu alıcı plastik akşamı Uzaktan kumandala'. (SMPS-entogre devreler) Uzaktan kumandalar 2 adet 4372 adet 775 adet 4000 adet TL 4 166,00 TL C FS 2 CFS 4 CFS 4 C FS 5 H aydarpaşa CFS 3 CFS 3 Erenköy Hız E renköy Botech A ntrepo E renköy Botech A ntrepo Erenköy Botoch E renköy Botech A ntrepo E renköy Botech / / / / / / / / / / / /18441 /14675 Z / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /25964

8 Sıra Dosya T e ıp lt Tahakkuk Tarih Ye /125 c JS 1 1 Eşyanın C İM İ vc Özelliği M Ikla n Sattşa Esat Bedel Güvence 1ulan Bulunduğu Yer Am bar Sundurma G iriş T arih ve 150 adet / / adet ,06 TL 4.551,00 TL / / / / / / /1338 Baskı devreler Uydu alıcı plastik akşamı Sıkıştırma soketı Elektrikli soba, gaz sobası/sayacı Yüzey koruyucu kılıf, aydınlatma P S.M eşya Kumaş Spesifik Verqi : 7.489,46 TL (Bedel haricinde ayrıca tahsil edilecektir.) 5000 adet 18720»det 5000 adet 2 adet 26 adet brüt kg brüt 28 kg ,30 TL TL TL 3 466,00 TL /14 Motorin İt TL TL Haramldere Poaş / A ntrepo Erenköy Hız / / / / / / /24 Motorin İt ,81 TL 452,00 TL Haramide re Poaş / /2 Motorin 4 913»t ,82 TL TL Haramldere Poaş / / kg ,03 TL 2.920,00 TL Haramidere Poaş / /2 Motonn İt TL 757,00 TL Haramldere Poaş / ^)1 10 ad motor ust kapadı. 6 ad ABS sistemi, 1 ad şar) motoru. 1 ad kalorifer motoru. 1 ad egzoz manii otu, 23 adet 8708 Pendik Güm. Müd /23 2 ad karbüratör üst kapağı, 2 ad enjektör (eşyalar k u ll) 4 ad oto göğsü (hava yastığı ve teyp ile birlikte). 1 ad tampon. 4 ad direksiyon simidi, 2 ad stepne lastiği, 4 ad ka.jrıfer parçası, 2 ad amortisör, 32 ad sıbop kapağı parçası. 17 ad şanzuman parçası (eşyalar k u ll) 65 adet TL 443,00 TL / ad alt terlik ad üst bağ adet ,20 TL 334,00 TL Ambarlı Kumport /...

1-SATIŞI YAPAN İDARE 2-SATIŞ YERİ 3-SATIŞ TARİHİ VE SAATİ 4-GÜVENCENİN YATIRILACAĞI YER VE SON ÖDEME ZAMANI

1-SATIŞI YAPAN İDARE 2-SATIŞ YERİ 3-SATIŞ TARİHİ VE SAATİ 4-GÜVENCENİN YATIRILACAĞI YER VE SON ÖDEME ZAMANI T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI ORTA ANADOLU GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ERGAZİ TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA/ARAÇ SATIŞ İLANI V. 1- Satışa

Detaylı

7-SATIN ALINAN EŞYA BEDELİNİ ÖDEM E SÜRESİ: 7 Gün (Satışın tamamlanmasından sonra)

7-SATIN ALINAN EŞYA BEDELİNİ ÖDEM E SÜRESİ: 7 Gün (Satışın tamamlanmasından sonra) T.C G Ü M R Ü K V E T İC A R E T B A K A N L IĞ I O R T A A N A D O L U G Ü M R Ü K V E T İC A R E T B Ö L G E M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü E R G A Z İ T A S F İY E İŞ L E T M E M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü 4458 S A Y IL I

Detaylı

1B BLOK NO: VE NO: ZB 25 DEMİRBAŞ LİSTESİ

1B BLOK NO: VE NO: ZB 25 DEMİRBAŞ LİSTESİ 1B BLOK NO: 27-28 VE NO: ZB 25 DEMİRBAŞ LİSTESİ 1B BLOK NO: 27-28 VE NO: ZB 25 DEMİRBAŞ LİSTESİ TAŞINIRIN TANIMI Adet Açıklamalar 2 Kapılı Ahşap Dolap 2 Evrak Dolabı 9 Döner Sandalye 12 Ahşap Masa 1 Profil

Detaylı

3- SATIŞ TARİHİ VE SAATİ : 3 0 /1 1 /2 0 1 2 T

3- SATIŞ TARİHİ VE SAATİ : 3 0 /1 1 /2 0 1 2 T T.C. ~ GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASFİYE HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ERENKÖY TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA AÇIK ARTIRMA SURETİYLE

Detaylı

KAMERUN A SATILABİLECEKLER

KAMERUN A SATILABİLECEKLER KAMERUN A SATILABİLECEKLER GIDA SEKTÖRÜ: - Makarna - Un - Bisküvi - Şekerleme - Maya ve kabartma tozları - Unlu mamul katkı malzemeleri - Konserveler - Salça ve turşular - Margarin ve sıvı yağlar - Yoğurt

Detaylı

6 619-RT 89,1 TL Roller & Tükenmez Kalem Seti 20 54 X 44,5 X 29 CM 23,00. 6 615-RT 64,8 TL Roller & Tükenmez Kalem Seti 50 54 X 44,5 X 29 CM 23,00

6 619-RT 89,1 TL Roller & Tükenmez Kalem Seti 20 54 X 44,5 X 29 CM 23,00. 6 615-RT 64,8 TL Roller & Tükenmez Kalem Seti 50 54 X 44,5 X 29 CM 23,00 KALEM SETLERİ 6 619-RT 89,1 TL Roller & Tükenmez Kalem Seti 20 54 X 44,5 X 29 CM 23,00 6 615-RT 64,8 TL Roller & Tükenmez Kalem Seti 50 54 X 44,5 X 29 CM 23,00 7 617-RT 81 TL Roller & Tükenmez Kalem Seti

Detaylı

Sayfa 1 ÜRÜN AÇIKLAMASI. 13 690-RT 21,00 TL Roller & Tükenmez Kalem Seti. 10 618-RT 36,00 TL Roller & Tükenmez Kalem Seti (Mevlana VEYA Tuğra)

Sayfa 1 ÜRÜN AÇIKLAMASI. 13 690-RT 21,00 TL Roller & Tükenmez Kalem Seti. 10 618-RT 36,00 TL Roller & Tükenmez Kalem Seti (Mevlana VEYA Tuğra) Sayfa 1 KALEM SETLERİ 6 623-RT,00 TL Roller & Tükenmez Kalem Seti 19 53 X 44,5 X 29 CM 22,00 6 620-RT 26,00 TL Roller & Tükenmez Kalem Seti 40 42,5 X 38 X 23,5 CM 17, 7 615-RT 45,00 TL Roller & Tükenmez

Detaylı

Adres: Merkez Mah. İSTOÇ Top. Çarşısı 28. Ada No:66-68 Bağcılar/İSTANBUL

Adres: Merkez Mah. İSTOÇ Top. Çarşısı 28. Ada No:66-68 Bağcılar/İSTANBUL Adres: Merkez Mah. İSTOÇ Top. Çarşısı 28. Ada No:66-68 Bağcılar/İSTANBUL Tel: 0 212 659 19 15 / 0 212 674 13 14 fax: 0 212 659 53 69 web: www.hispromosyon.com / info@hispromosyon.com KALEM SETLERİ 2 1299

Detaylı

Şule DURAK-Proje Koordinatörü 05057423146

Şule DURAK-Proje Koordinatörü 05057423146 DOĞRUDAN TEMİN İLANI SEVGİ EĞİTİM VE HOŞGÖRÜ GÖNÜLLERİ DERNEĞİ Elazığ ili SODES Güçlü Toplum Güçlü Kadın Projesi kapsamında Eğitim malzemesi, Tüketim-ofis malzemeleri, Hediye/Ödüllendirme Satın Almaya

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURDU MAL ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURDU MAL ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURDU MAL ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ Niğde Üniversitesi Öğrenci Yurdunda kullanılmak üzere muhtelif mal ve malzeme alınacak olup, alınacak mal ve malzemelerin özellikleri aşağıda

Detaylı

Yeni bir başlangıç için...

Yeni bir başlangıç için... 2015 LİSTESİ Yeni bir başlangıç için... ÜRÜN KODU ÜRÜN ADI MİKTAR KOLİ AD. MxS TEKNİK SPREYLER KDV'SİZ I KDV DAHİL 70000 MxS FREN BALATA SPREY 500 ml 24 8,40 TL 9,91 TL 70003 FREN BALATA SPREY NATUREL

Detaylı

USB BELLEK FİYAT LİSTESİ

USB BELLEK FİYAT LİSTESİ USB & POWERBANK Kızılsaray Mah. Yener Ulusoy Blv. Kutup Yıldızı Apt. No: 13/2 Muratpaşa/ANTALYA www.antalyapromosyon.net - www.harikaurunler.com - antalyapromosyon@gmail.com Tel / Fax : 0242 324 85 45-0506

Detaylı

FLR Serisi Duvar Tipi Split Klima Montaj, İşletme, Bakım

FLR Serisi Duvar Tipi Split Klima Montaj, İşletme, Bakım FLR Serisi Duvar Tipi Split Klima Montaj, İşletme, Bakım İÇİNDEKİLER 0. Genel Bilgiler 5 I. Ürünleri Görünüşleri 6 II. Çalışma Prensibi 8 II.1. Soğutma 8 II.2. Isıtma 8 II.3. Sistem Şeması 9 III. Teknik

Detaylı

AJANS LORE 2017 BASKISIZ FİYAT LİSTESİ FİYATI SY. NO ÜRÜN KODU ÜRÜN ADI

AJANS LORE 2017 BASKISIZ FİYAT LİSTESİ FİYATI SY. NO ÜRÜN KODU ÜRÜN ADI SY. NO ÜRÜN KODU ÜRÜN ADI 3 12230 KALEM SETİ 3 12250 KALEM SETİ 4 12260 KALEM SETİ 4 12280 KALEM SETİ 5 12290 KALEM SETİ 5 12310 KALEM SETİ 6 12370 KALEM SETİ 6 12240 KALEM SETİ 7 12140 KALEM SETİ 7 12150

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN İLANI BALAKGAZİ ORTA VE YÜKSEK EĞİTİM VAKFI

DOĞRUDAN TEMİN İLANI BALAKGAZİ ORTA VE YÜKSEK EĞİTİM VAKFI DOĞRUDAN TEMİN İLANI BALAKGAZİ ORTA VE YÜKSEK EĞİTİM VAKFI Elazığ ili SODES Benim Yıldızım Olur musun? Projesi kapsamında Eğitim malzemesi, Tüketim-ofis malzemeleri Satın Almaya İlişkin SODES 2011 Uygulama

Detaylı

info@fnss.com.tr www.fnss.com.tr FNSS 2009

info@fnss.com.tr www.fnss.com.tr FNSS 2009 HİZMETE ÖZEL 1 Faaliyet Alanları Tasarım, Geliştirme ve Üretim Paletli Zırhlı Muharebe Araçları Lastik Tekerlekli Zırhlı Araçlar Silah Sistemleri Zırhlı Araç Modernizasyonu, Bakımı ve Onarımı Entegre Lojistik

Detaylı

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 23/02/2017-3046 T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Sayı : 80289575-755.02.02- Konu : Yaklaşık Maliyet Hesabı İlgili Firma BAKIM ONARIM

Detaylı

Ortam sırrı, incelikli detaylarda Fiyat Listesi

Ortam sırrı, incelikli detaylarda Fiyat Listesi Ortam sırrı, incelikli detaylarda... 2017-1 Fiyat Listesi GENİŞ ÜRÜN YELPAZEMİZLE 2017 de SİZİNLEYİZ... www.tasbasielektrik.com ZİL GRUBU ZİL GRUBU 3001 Tek Ses Kanarya Zil 110 9.00 3002 Üç Ses Kanarya

Detaylı

Mercedes Viano 2.2 CDI V336 Ambiente Activity Orta 5+1

Mercedes Viano 2.2 CDI V336 Ambiente Activity Orta 5+1 İlan no: 218701 Mercedes Viano 2.2 CDI V336 Ambiente Activity Orta 5+1 Sahibinden Mercedes - Benz Viano 2.2 CDI Ambiente Activity Orta 2012 155.000 TL İlan tarihi: 17 Ağustos 2015 İlan detayları İlan detayları

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN İLANI SEVGİ EĞİTİM VE HOŞGÖRÜ GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ

DOĞRUDAN TEMİN İLANI SEVGİ EĞİTİM VE HOŞGÖRÜ GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ DOĞRUDAN TEMİN İLANI SEVGİ EĞİTİM VE HOŞGÖRÜ GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ Elazığ ili SODES Güçlü Toplum Güçlü Kadın Projesi kapsamında Mobilya Grubu Satın Almaya İlişkin SODES 2011 Uygulama Esas ve Usullerinin

Detaylı

USB BELLEK. Promosyon USB Bellek. * OTG özellikli USB bellek

USB BELLEK. Promosyon USB Bellek. * OTG özellikli USB bellek Promosyon USB Ücretsiz Hizmetler: - Tüm renklerde serigrafi, tampon, lazer baskı. - Silinebilir / Silinemez / Otomatik çalışan nitelikte uygulama, resim / video dosyaları, katalog yükleme. Teknik Bilgiler:

Detaylı

Fikir - Tasarım - Organizasyon - Sunum

Fikir - Tasarım - Organizasyon - Sunum Fikir - Tasarım - Organizasyon - Sunum www.panelmedya.com Fikir - Tasarım - Organizasyon - Sunum kurumsal kimlik broşür logo tasarım katalog kitap dergi ajanda el ilanı web tasarım roll-up iç Mekan -

Detaylı

T.C GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI ORTA ANADOLU GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ERGAZİ TASFİYE İŞLETM E MÜDÜRLÜĞÜ

T.C GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI ORTA ANADOLU GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ERGAZİ TASFİYE İŞLETM E MÜDÜRLÜĞÜ T.C GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI ORTA ANADOLU GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ERGAZİ TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATINA GÖRE AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATILACAK EŞYANIN/ARACIN SATIŞ

Detaylı

SAYFA KOD ÜRÜN CİNSİ AJ x 24 TERMO DERİ AJANDA 13,50 2 AJ x 24 TERMO DERİ AJANDA 13,50 2 AJ x 24 TERMO DERİ

SAYFA KOD ÜRÜN CİNSİ AJ x 24 TERMO DERİ AJANDA 13,50 2 AJ x 24 TERMO DERİ AJANDA 13,50 2 AJ x 24 TERMO DERİ SAYFA KOD ÜRÜN CİNSİ 03.12.2016 2 AJ33220 16 x 24 TERMO DERİ AJANDA 13,50 2 AJ33270 16 x 24 TERMO DERİ AJANDA 13,50 2 AJ33210 16 x 24 TERMO DERİ AJANDA 13,50 2 AJ33230 16 x 24 TERMO DERİ AJANDA 13,50 2

Detaylı

Taşınabilir Güneş Enerjili Lamba Sistemi - SRY 001

Taşınabilir Güneş Enerjili Lamba Sistemi - SRY 001 Taşınabilir Güneş Enerjili Lamba Sistemi - SRY 001 ŞARJ LAMBASI KIRMIZI: Şarj oluyor. YEŞİL: Tamamen dolu. (Dolduğu zaman şarj otomatik olarak durur.) ÇALIŞMA LAMBASI Yanıp söndüğü zaman akünün azaldığını

Detaylı

COLLECTION. Necatibey Cad. No:40/19 Kızılay ANKARA Tel: 0.312 231 81 64 229 35 71 Faks: 0312 229 35 71 e.mail: info@karsireklam.

COLLECTION. Necatibey Cad. No:40/19 Kızılay ANKARA Tel: 0.312 231 81 64 229 35 71 Faks: 0312 229 35 71 e.mail: info@karsireklam. COLLECTION Necatibey Cad. No:40/19 Kızılay ANKARA Tel: 0.312 231 81 64 229 35 71 Faks: 0312 229 35 71 e.mail: info@karsireklam.com MASA SETLERİ KR-001 Masa Seti 320x160 mm KR-002 Masa Seti 310x160 mm KR-003

Detaylı

T.C. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü

T.C. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü 1 Allen anahtar seti 1 Metrik, 10'lu 09.07.09 Döner Sermaye 2 Allen anahtar seti 1 İnç-SAE, 10'lu 09.07.09 Döner Sermaye 3 Ayarlı pense 1 Üniversal 09.07.09 Döner Sermaye 4 Bazik elektrod 6 2,5x350 mm

Detaylı

SAYFA NO ÜRÜN KODU ÜRÜN ADI LİSTE FİYATI 1 1100 CÜZDAN KEMER VİP SET 224,50 TL 1 1110 CÜZDAN KEMER VİP SET 196,50 TL 1 1120 CÜZDAN- BOZUK PARA-AYNA

SAYFA NO ÜRÜN KODU ÜRÜN ADI LİSTE FİYATI 1 1100 CÜZDAN KEMER VİP SET 224,50 TL 1 1110 CÜZDAN KEMER VİP SET 196,50 TL 1 1120 CÜZDAN- BOZUK PARA-AYNA SAYFA NO ÜRÜN KODU ÜRÜN ADI LİSTE FİYATI 1 1100 CÜZDAN KEMER VİP SET 224,50 TL 1 1110 CÜZDAN KEMER VİP SET 196,50 TL 1 1120 CÜZDAN- BOZUK PARA-AYNA VİP SET BAYAN 209,00 TL 2 1130 LÜKS KAHVE TAKIMI 200,00

Detaylı

Fiyat Listesi

Fiyat Listesi 2016-1 Fiyat Listesi ZİL GRUBU 1453 FSM Tek Ses Kanarya Zil 50 5.20 3001 Tek Ses Kanarya Zil 110 6.30 3002 Üç Ses Kanarya Zil 110 6.90 3007 Ding Dong Zil 50 9.50 3020 Konuşan Zil 30 Melodili 50 18.00

Detaylı

ZİL GRUBU KAPI OTOMATİKLERİ MERDİVEN OTOMATİKLERİ ZİL TRANSFORMATÖRLERİ. Kod Açıklama Adet Fiyat ( ) Kod Açıklama Adet Fiyat ( )

ZİL GRUBU KAPI OTOMATİKLERİ MERDİVEN OTOMATİKLERİ ZİL TRANSFORMATÖRLERİ. Kod Açıklama Adet Fiyat ( ) Kod Açıklama Adet Fiyat ( ) ZİL GRUBU U.001 Uygun Tek Ses Kanarya Zil 100 4.50 3001 Tek Ses Kanarya Zil 100 5.60 3002 Üç Ses Kanarya Zil 50 6.20 3007 Ding Dong Zil 50 8.80 3020 Konuşan Zil 30 Melodili 50 16.50 3004 Ayarlı Telefon

Detaylı

DÖKÜM FIRINI (22 Lt.) ERC-01

DÖKÜM FIRINI (22 Lt.) ERC-01 Döküm Fırını Tamir ve İmalatı Sağlık Bakanlığı Onaylı Toz Maskeleri Toz ve Çapak Gözlükleri İş Güvenliği Malzemeleri Santrifüj Bakın ve Onarımı Her Türlü Kumlama Bakım ve Onarımı www.sertekniklab.com DÖKÜM

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN İLANI BALAKGAZİ ORTA VE YÜKSEK EĞİTİM VAKFI

DOĞRUDAN TEMİN İLANI BALAKGAZİ ORTA VE YÜKSEK EĞİTİM VAKFI DOĞRUDAN TEMİN İLANI BALAKGAZİ ORTA VE YÜKSEK EĞİTİM VAKFI Elazığ ili SODES Benim Yıldızım Olur musun? Projesi kapsamında Mobilya Grubu Satın Almaya İlişkin SODES 2011 Uygulama Esas ve Usullerinin Madde

Detaylı

elektrik san. ve tic. ltd. şti. enerji dağıtımı aydınlatma ev otomasyonu

elektrik san. ve tic. ltd. şti. enerji dağıtımı aydınlatma ev otomasyonu elektrik san. ve tic. ltd. şti. enerji dağıtımı aydınlatma ev otomasyonu fiyat listesi 14 14 FİYAT LİSTESİ Nikel Kaplama 5 1,40 1,90 2,60 3, 4,00 Nikel Kaplama 5 1,90 2, 3, 3, 5,00 YD 22X No.2 Zeytin Klemens

Detaylı

PROMOCİTY 2018 FİYAT LİSTESİ

PROMOCİTY 2018 FİYAT LİSTESİ PROMOCİTY 2018 FİYAT Sİ 1 1450 KUTULU SET 27,00 26 11140 GİZLİ SPİRALLİ TERMO DERİ AJANDA 19,90 1 1455 KUTULU SET 29,00 27 11145 GİZLİ SPİRALLİ TERMO DERİ AJANDA 18,80 2 1460 KUTULU SET 42,00 27 11110

Detaylı

Wellness SPA çözümleri Teknik Özellikler

Wellness SPA çözümleri Teknik Özellikler Wellness SPA çözümleri Teknik Özellikler Well - Joy Genel Özellikler: Ebat: 220 x 220 x 104,5 cm Oturma yeri: 6 adet Uzanma yeri: - Dış panel renk seçenekleri: Gri Kompozit Iroko Ahşap Akrilik plaka seçenekleri:

Detaylı

ÜRÜN BİLGİ FORMU (EK-4) Sıra No:

ÜRÜN BİLGİ FORMU (EK-4) Sıra No: 0 1 Tarihi: KATAGORİ KIRILIMI 8 1 1 1 7 332421105 AHŞAP LEVHA KAPLAMALI YÖNETİCİ AHŞAP MASA TAKIMLARI PELLE AHŞAP MASA İÇİN Üründe kullanılan malzemeler Alüminyum profil veya kapak profilleri 220X100 X75h

Detaylı

Casper N410 Tablet Bilgisayar GARANTİ SÜRESİ İŞ AKIŞ DİYAGRAMI. Teslim Alma ve İlk Açılış

Casper N410 Tablet Bilgisayar GARANTİ SÜRESİ İŞ AKIŞ DİYAGRAMI. Teslim Alma ve İlk Açılış Casper N410 Tablet Bilgisayar GARANTİ SÜRESİ İŞ AKIŞ DİYAGRAMI Teslim Alma ve İlk Açılış Üründe sorun var mı? Evet Hayır Sınıflara Teslim Tutanağı ile Sınıf öğretmenleri tarafından Tutanak altına alınır(1)

Detaylı

Tarihli Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İthalat Rejimi Kararına Ek Karar /9391 ile;

Tarihli Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İthalat Rejimi Kararına Ek Karar /9391 ile; 11.11.2016 Tarihli 29885 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İthalat Rejimi Kararına Ek Karar - 2016/9391 ile; Plastikten damacana şişe, matara, tapalar, tıpalar, kapaklar, kapsüller, Porselenden ve çiniden

Detaylı

RTR100HD HANDLE CONTROL PARTS

RTR100HD HANDLE CONTROL PARTS 1 HANDLE CONTROL PARTS 6 104 - BENZİNLİ ÇAPA MAKİNASI 101 Kavrama Kolu 102 Gaz Kolu 103 Civata M6X20 105 Gaz Kablosu 106 Emniyet Mandalı 112 Geri Vites Veya Debriyaj Mandalı 113 Pim 7X24 114 Pim 10X24

Detaylı

Tarihi: KATAGORİ KIRILIMI DMO KATALOG KOD NO ÜRÜN ADI ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N) ÜRÜNÜN MARKASI / MODELİ

Tarihi: KATAGORİ KIRILIMI DMO KATALOG KOD NO ÜRÜN ADI ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N) ÜRÜNÜN MARKASI / MODELİ ÜRÜN BİLGİ FORMU (EK-4) Sıra No: 10 Tarihi: KATAGORİ KIRILIMI 8 1 1 2 7 DMO KATALOG KOD NO ÜRÜN ADI ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N) ÜRÜNÜN MARKASI / MODELİ ÜRÜNE AİT RESİM 332425843 MASA TAKIMI OLMK 1021 OFİSLINE

Detaylı

155 RT PARÇA VE FİYAT LİSTESİ

155 RT PARÇA VE FİYAT LİSTESİ 155 RT / 10 mm 06.055.1010 U MAPA ADET 8,45 / 10 mm Halat Bağlamak İçin - Dişi Pasolu 06.055.3010 KUŞ GÖZÜ MAPA ADET 3,60 / 8 mm Halat Bağlamak İçin - Dişi Pasolu 06.055.3008 KUŞ GÖZÜ MAPA ADET 2,30 /

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ ÖRNEĞİ Radyo Yayın Stüdyosu Sistemleri ve Muhtelif Ses Teçhizatı Alımı İhale kayıt numarası:2011/131289

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ ÖRNEĞİ Radyo Yayın Stüdyosu Sistemleri ve Muhtelif Ses Teçhizatı Alımı İhale kayıt numarası:2011/131289 BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ ÖRNEĞİ Radyo Yayın Stüdyosu Sistemleri ve Muhtelif Ses Teçhizatı Alımı İhale kayıt numarası:2011/131289 Sıra No A1 İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Birimi Miktarı 1 TRT Çukurova

Detaylı

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. : DEPO GRUBU Mamül kodu : 40-50120-2000102 Mamül adı : ASTRON 7020 F SIRT ATOMİZÖR SIRA NO PARÇA ADI - STANDART NO ADET

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. : DEPO GRUBU Mamül kodu : 40-50120-2000102 Mamül adı : ASTRON 7020 F SIRT ATOMİZÖR SIRA NO PARÇA ADI - STANDART NO ADET MAMÜL LİSTESİ Grup : DEPO GRUBU Mamül kodu : 40-50120-2000102 Mamül adı : ASTRON 7020 F SIRT ATOMİZÖR ADI - STANDART ADET 1 2002710 İlaç deposu 20 lt. F 1 2 2002702 Süzgeç depo 1 3 2002013 Şapka 1 4 2002707

Detaylı

T.C. GÜMRÜK ÖZET BEYAN FORMU A. GENEL BİLGİLER 1.Taşıyıcı firma 4.Taşıtın 10.Beyan Türü

T.C. GÜMRÜK ÖZET BEYAN FORMU A. GENEL BİLGİLER 1.Taşıyıcı firma 4.Taşıtın 10.Beyan Türü EK 10 T.C. GÜMRÜK ÖZET BEYAN FORMU A. GENEL BİLGİLER 1.Taşıyıcı firma 4.Taşıtın 10.Beyan Türü a. Adı b. Numarası c. Referans numarası d. Ülkesi Tescil No: 2.Beyan sahibi/temsilcisi 5.Yükleme Yeri 6.Boşaltma

Detaylı

İÇİNDEKİLER 4-5 DARBESİZ MATKAPLAR 48-49 HAVALI DÖŞEME / ÇİVİ ÇAKMA MAKİNALARI 6-7 DARBELİ MATKAPLAR 8-9 VİDALAMALAR / SOMUN SIKMALAR 10-11 LITHIUM TAŞLAMA / KIRICI - DELİCİ 12-13 AKÜLÜ VİDALAMALAR 50-53

Detaylı

KESME, EĞELEME, DELME KESME EĞELEME DELME

KESME, EĞELEME, DELME KESME EĞELEME DELME KESME, EĞELEME, DELME KESME EĞELEME DELME Ergonomik tasarlanan yüksek kaliteli işlemler: Ürün gamı oldukça büyüktür ve size evde, bahçede ya da atölyede çalışmanıza yardım olacaktır. 142 9100 MAKET BIÇAĞI

Detaylı

SMS ve Telefon Uzak Kontrol ve İzleme. Paket Sistem Fiyatları. B.Fiyat USD T.Fiyat USD Resim. No ACIKLAMA Adet. GSM Modülü Alternatif-1 ( 4x3 )

SMS ve Telefon Uzak Kontrol ve İzleme. Paket Sistem Fiyatları. B.Fiyat USD T.Fiyat USD Resim. No ACIKLAMA Adet. GSM Modülü Alternatif-1 ( 4x3 ) SMS ve Telefon Uzak Kontrol ve İzleme Paket Sistem Fiyatları Temmuz.0 No ACIKLAMA Adet GSM Modülü Alternatif- ( x ) ( Ekranlı, tuştakımlı, DTMF kontrollü, giriş, çıkışlı ) GSM Modülü -: SMS yada telefon

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Rapor No.: TR34000002-124642 Sayfa: 1 / 8 İkinci El Araç Ekspertizi 34-NC5992 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Rapor No.: TR34000002-124642 Sayfa: 2 / 8 VF1LZBS0553112878 Araç Bilgileri

Detaylı

MAL VE HİZMETLER HAKEM HEYETİNE YAPILAN ŞİKAYETLER

MAL VE HİZMETLER HAKEM HEYETİNE YAPILAN ŞİKAYETLER MAL VE HİZMETLER HAKEM HEYETİNE YAPILAN ŞİKAYETLER SIRA: NO TARİH ŞİKAYET KONUSU SONUÇ 1 3/10/2008 LCD Televizyon Mal ve Hizmetler Hakem Heyeti Tüketici lehine, Satıcı Firma nın Televizyon un satış bedelini

Detaylı

T.C. VAN VALİLİĞİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü

T.C. VAN VALİLİĞİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü T.C. VAN VALİLİĞİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü Sayı : 37.81 1.563-934/ 10/02/2016 K o n u : T eklife D avet K urum lunuzun ihtiyacı olan (15) kalem İN ŞA A T V E SU M A L Z E M E S İ işi için aşağıda yazılı

Detaylı

50 Adet 100 Adet 250 Adet 500 Adet 1000 Adet. Ürün Resmi Kod Açıklama 2 Boyutlu Özel Üretim USB Bellek

50 Adet 100 Adet 250 Adet 500 Adet 1000 Adet. Ürün Resmi Kod Açıklama 2 Boyutlu Özel Üretim USB Bellek 2 Boyutlu Özel Üretim USB Bellek 3 Boyutlu Özel Üretim USB Bellek Taşlı Bileklik USB Bellek AR-14001 Kristal Işıklı USB Bellek AR-14002 USB 3.0 Yüksek Kapasite Bellek AR-14003 Şifreli USB Bellek AR-14004

Detaylı

KOLİ ADEDİ. Kabartma Figürlü Roller & Tükenmez Kalem Seti. Kabartma Figürlü Hediyelik Set (Kalem & Anahtarlık)

KOLİ ADEDİ. Kabartma Figürlü Roller & Tükenmez Kalem Seti. Kabartma Figürlü Hediyelik Set (Kalem & Anahtarlık) Sayfa 1 / 26 4 663-RT 36,00 TL Roller & Tükenmez Kalem Seti 4 669-RT 42,00 TL Roller & Tükenmez Kalem Seti 5 667-RT 48,00 TL Roller & Tükenmez Kalem Seti 5 623-RT 42,00 TL Roller & Tükenmez Kalem Seti

Detaylı

Ebat (cm.) En : 100 Boy : 194 Derinlik : 39. Üst Modül Alt Modül Seramik Lavabo Toplam. Fiyat 173,00 TL. 610,00 TL. 215,00 TL. 998,00 TL.

Ebat (cm.) En : 100 Boy : 194 Derinlik : 39. Üst Modül Alt Modül Seramik Lavabo Toplam. Fiyat 173,00 TL. 610,00 TL. 215,00 TL. 998,00 TL. T A L Y A 173,00 TL. 610,00 TL. 215,00 TL. 998,00 TL. 2 En : 90 T U Ğ Ç E 205,00 TL. 245,00 TL. 240,00 TL. 690,00 TL. 3 En : 80 B E R İ L 200,00 TL. 240,00 TL. 230,00 TL. 670,00 TL. 4 H A L E 230,00 TL.

Detaylı

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. : DEPO GRUBU Mamül kodu : 40-50120-2000118 Mamül adı : ASTRON 7020 TM SIRT ATOMİZÖR SIRA NO PARÇA ADI - STANDART NO ADET

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. : DEPO GRUBU Mamül kodu : 40-50120-2000118 Mamül adı : ASTRON 7020 TM SIRT ATOMİZÖR SIRA NO PARÇA ADI - STANDART NO ADET MAMÜL PARÇA LİSTESİ Grup : DEPO GRUBU Mamül kodu : 40-50120-2000118 Mamül adı : ASTRON 7020 TM SIRT ATOMİZÖR SIRA NO PARÇA KODU PARÇA ADI - STANDART NO ADET 1 2002706 İlaç deposu 20 lt. TM 1 2 2002702

Detaylı

TRAFİK GÜVENLİĞİ ÜRÜNLERİ FİYAT LİSTESİ DELİNATÖRLER

TRAFİK GÜVENLİĞİ ÜRÜNLERİ FİYAT LİSTESİ DELİNATÖRLER Üstün Baskı Tekstil Plastik Uluslararası Tic. A.Ş. Akçaburgaz Mah. 85. Sk. No: 8 Esenyurt - 34522 İstanbul /TR Tel: +90 212 325 55 44 (Pbx 119) Fax: +90 212 325 55 40 www.ustunas.com ŞUBAT 2015 TRAFİK

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Rapor No.: TR34000002-121871 Sayfa: 1 / 8 İkinci El Araç Ekspertizi 34-GB6068 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Rapor No.: TR34000002-121871 Sayfa: 2 / 8 WF0MXXGCBMEU15487 Araç Bilgileri

Detaylı

USB FLAŞ BELLEKLER İÇİN GÜNLÜK FİYAT ALINIZ ( Sayfa 4-18 )

USB FLAŞ BELLEKLER İÇİN GÜNLÜK FİYAT ALINIZ ( Sayfa 4-18 ) USB BELLEKLER Fiyat US$ Syf. No. Kod No. Ürün Adı Fiyatı 6 BYL199 Usb Flaş Bellek 4,8,16 GB 6 BYL199T Usb Flaş Bellek 4,8,16 GB 6 BYL199S Usb Flaş Bellek 4,8,16 GB 7 BYL196 Usb Flaş Bellek 4,8,16 GB 7

Detaylı

TEMİZLİK & BAKIM ÜRÜNLERİ

TEMİZLİK & BAKIM ÜRÜNLERİ TEMİZLİK & BAKIM ÜRÜNLERİ T01 Nem Alma Tableti T02 Nem Alıcı Kutu T03 Nem Alıcı Kutu Elektrikli nem alma cihazları için Küçük, Orta ve Büyük Boy Aşırı Terleyenler İçin Küçük, Orta ve Büyük Boy T04 Nem

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Sayfa: 1 / 9 İkinci El Araç Ekspertizi 34-LC7930 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Sayfa: 2 / 9 VF3DD9HP0FJ662548 Araç Bilgileri Araç Sahibi Plaka Üretici Model Şase Numarası İlk Tescil

Detaylı

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 29/11/2016-3724 T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Sayı : 17793936-934.03.11- Konu : Teklif Mektubu... Kurumumuzun ihtiyacı olan aşağıda

Detaylı

SOĞUTMALI İNKÜBATÖR MODEL: H90S / H130S / H200S KULLANMA KILAVUZU

SOĞUTMALI İNKÜBATÖR MODEL: H90S / H130S / H200S KULLANMA KILAVUZU SOĞUTMALI İNKÜBATÖR MODEL: H90S / H130S / H200S KULLANMA KILAVUZU Fabrika Adres : İkitelli Organize San. Bölgesi İPKAS San Sitesi 10/A Blok No: 7 / 9 İkitelli / İstanbul Tel : (0212) 549 94 96 Fax : (0212)

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Sayı : / 011 Konu : Teklif Mektubu Hakkında Merkezimizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere

Detaylı

EVDEKOR. 21. yıl ÇEKMECE RAYLARI MASA RAYLARI MASA AKSESUARLARI MOBİLYA AKSESUARLARI GARDROP AKSESUARLARI. Sektörde

EVDEKOR. 21. yıl ÇEKMECE RAYLARI MASA RAYLARI MASA AKSESUARLARI MOBİLYA AKSESUARLARI GARDROP AKSESUARLARI. Sektörde ithalat ihracat tic ltd şti Sektörde 21. yıl ÇEKMECE RAYLARI MASA RAYLARI MASA AKSESUARLARI MOBİLYA AKSESUARLARI GARDROP AKSESUARLARI Taiming ÇEKMECE RAYLARI TEK AÇILIM FRENLİ RAY 16051 16052 16053 16054

Detaylı

Proco Plastik San.Ve Dış Tic.Ltd.Şti.

Proco Plastik San.Ve Dış Tic.Ltd.Şti. POLİETİLEN BORU - FOLYOLU BORU & FİTİL FİYAT LİSTESİ PROFLEX İZOLE BORU BİRİM FİYATLARI ( ) BORU DIŞ ÇAPI/KALINLIK 10mm 15mm 20mm İZOLE ÇAPI ÇELİK PLASTİK BORU BORU 22mm 1 / 2 " 20 240 0,350 160 0,650

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Rapor No.: TR34000002-027218 Sayfa: 1 / 11 İkinci El Araç Ekspertizi 34-JB9248 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Rapor No.: TR34000002-027218 Sayfa: 2 / 11 WVWZZZ6RZCY207610 Araç Bilgileri

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Rapor No.: TR34000002-116524 Sayfa: 1 / 8 İkinci El Araç Ekspertizi 34-LC2812 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Rapor No.: TR34000002-116524 Sayfa: 2 / 8 KNADN514AE6945555 Araç Bilgileri

Detaylı

TELKAR. www.telkar.com.tr. "Başarı köklü çözümler üretmektir"

TELKAR. www.telkar.com.tr. Başarı köklü çözümler üretmektir TELKAR www.telkar.com.tr "Başarı köklü çözümler üretmektir" Fetih Mahallesi, Libadiye Caddesi, Sarıkamış Sokak, No:52 Ataşehir, İstanbul, TÜRKİYE Telefon : +90 216 470 86 70 Faks : +90 216 470 99 07 telkar@telkar.com.tr

Detaylı

UV Mürekkep, 5 Renk + Lak UV Yazıcı için mükemmel

UV Mürekkep, 5 Renk + Lak UV Yazıcı için mükemmel UV Mürekkep, 5 Renk + Lak UV Yazıcı için mükemmel * Zararsız, düşük içerikli arom-hidrokarbon zararlı metal elementlerden arınmış; * Yüksek hızda kuruma, yüksek baskı hızına uygun; * Yapışmayı önleyici

Detaylı

122 SERİ NO LU KDV GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

122 SERİ NO LU KDV GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 26.02.2013/68-1 122 SERİ NO LU KDV GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : Tevkifat uygulamasına ilişkin 117 seri No lu KDV Genel Tebliğinde değişiklikler yapılmıştır. 25/10/1984 tarihli ve 3065

Detaylı

Canon PowerShot S200 Flaş Ünitesi Değiştirme

Canon PowerShot S200 Flaş Ünitesi Değiştirme Canon PowerShot S200 Flaş Ünitesi Değiştirme Bu kılavuz kameranın flaş ünitesi demonte için gerekli gerekli adımları sağlayacaktır. Yazan: Tanya GİRİŞ yeterli değil kullanılabilir olduğunda flaş ünitesi

Detaylı

İHALE İLANI T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI. Yapı Kontrol Müdürlüğü

İHALE İLANI T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI. Yapı Kontrol Müdürlüğü İHALE İLANI T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü MUHTELİF TESİSAT VE HIRDAVAT MALZEMESİ ALIMI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale

Detaylı

Müşterilerine sunduğu tüm ürünlerin sağlık kriterlerine uygunluğu, bağımsız laboratuvarlarca belgelendirilmiştir.

Müşterilerine sunduğu tüm ürünlerin sağlık kriterlerine uygunluğu, bağımsız laboratuvarlarca belgelendirilmiştir. 8 3A markası Akar Kırtasiye nin tescilli markasıdır. Yurt dışı ve yurt içi tedarikçilerinden temin ettiği ürünleri 3A markası ile, üretimini yaptığı ürünleri ise ARK markası ile müşterilerine sunmaktadır.

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Rapor No.: TR34000002-025371 Sayfa: 1 / 9 İkinci El Araç Ekspertizi 34-KZ5189 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Rapor No.: TR34000002-025371 Sayfa: 2 / 9 VF17R040H52003042 Araç Bilgileri

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Rapor No.: TR34000002-313405 Sayfa: 1 / 7 İkinci El Araç Ekspertizi 34-GB8647 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Rapor No.: TR34000002-313405 Sayfa: 2 / 7 WVWZZZ6RZDY040164 Araç Bilgileri

Detaylı

Kameralar. Pazarizyon Online Al??veri? http://www.pazarizyon.com/

Kameralar. Pazarizyon Online Al??veri? http://www.pazarizyon.com/ URUN ADI: Wireless USB DVR 4 Kanal Destekli 2.4GHz Kablosuz Video ve Ses Aktar?m? Sa?lay?n MODEL: 130328033225 FIYAT: 94.90? URUN ADI: Çok Fonksiyonlu Hareket Alg?lama Özellikli Spy Kamera DVR R/C Alarml?

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Rapor No.: TR34000002-117631 Sayfa: 1 / 7 İkinci El Araç Ekspertizi 34-LC5349 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Rapor No.: TR34000002-117631 Sayfa: 2 / 7 KNADN514AE6945634 Araç Bilgileri

Detaylı

Atıklarınızı lütfen ayırınız!

Atıklarınızı lütfen ayırınız! Atıklarınızı lütfen ayırınız! Aşağıdaki atıklar çöp konteynerine ait değillerdir. Bunları ayrışmış şekilde biriktirmek için varolan düzenekleri kullanınız! Atık madde ayrışımı = Çevre sağlığı Atık kağıt,

Detaylı

Mercedes Viano 2.2 CDI V534 Ambiente Activity Uzun 5+1

Mercedes Viano 2.2 CDI V534 Ambiente Activity Uzun 5+1 İlan no: 250814 Mercedes Viano 2.2 CDI V534 Ambiente Activity Uzun 5+1 Sahibinden Mercedes - Benz Viano 2.2 CDI Ambiente Activity Uzun 2008 105.000 TL İlan tarihi: 1 Şubat 2016 İlan detayları İlan detayları

Detaylı

ELAZIĞ KADIN EĞİTİM VE KÜLTÜR DERNEĞİ Doğukent Mah. Semaver Sok. No: 42. Tel: 0 424 2247519 23-009-034

ELAZIĞ KADIN EĞİTİM VE KÜLTÜR DERNEĞİ Doğukent Mah. Semaver Sok. No: 42. Tel: 0 424 2247519 23-009-034 DOĞRUDAN TEMĠN ĠLANI ELAZIĞ KADIN EĞITIM VE KÜLTÜR DERNEĞI Elazığ ili SODES Annem de Benim Okulumda Projesi kapsamında Temizlik Materyalleri alımına ilişkin SODES 2012 Uygulama Esas ve Usullerinin Madde

Detaylı

AJANDALAR Gofre Baskı, Frekans Baskı ve Serigraf Baskı Uyguılanır. Gofre Baskı Termo Deri Ajandalara Uygulanır. Serigraf Baskı Uygulanan Ajandalar İçin Serigraf Fiyat Listesine Bakınız. Tek Yön Baskıda

Detaylı

RUZGARLIK KANATLAR RUZGARLIK KANATLAR SAG&SOL TAKIM SAG&SOL TAKIM. 166 17 244 104 Kılıç ( Şiş ) 166 17 241 103 Kılıç ( Şiş ) Alttan Motorlu

RUZGARLIK KANATLAR RUZGARLIK KANATLAR SAG&SOL TAKIM SAG&SOL TAKIM. 166 17 244 104 Kılıç ( Şiş ) 166 17 241 103 Kılıç ( Şiş ) Alttan Motorlu . RUZGARLIK KANATLAR SAG&SOL TAKIM RUZGARLIK KANATLAR SAG&SOL TAKIM. 256 18 244 103 256 18 244 104 256 18 244 105 256 18 241 103 256 18 241 104 256 18 241 105 166 17 244 103 166 17 244 104 Kılıç ( Şiş

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN İLANI ELAZIĞ GENÇ İŞADAMLARI DERNEĞİ

DOĞRUDAN TEMİN İLANI ELAZIĞ GENÇ İŞADAMLARI DERNEĞİ DOĞRUDAN TEMİN İLANI ELAZIĞ GENÇ İŞADAMLARI DERNEĞİ Elazığ ili SODES GENCİM GİRİŞİMCİYİM Projesi kapsamında Görünürlük Malzemeleri Satın Almaya İlişkin SODES 2011 Uygulama Esas ve Usullerinin Madde 13/9

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN İLANI PALU GÖKDERE DAYANIŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ

DOĞRUDAN TEMİN İLANI PALU GÖKDERE DAYANIŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ DOĞRUDAN TEMİN İLANI PALU GÖKDERE DAYANIŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ Elazığ ili SODES ÇOCUKLARIMIZ, GENÇLERİMİZ VE GELECEĞİMİZ YENİDEN DOĞUYOR Projesi kapsamında çocuk merkezi oluşturulmasına yönelik Elektronik

Detaylı

MT - FP UV Dijital UV Flatbed Yazıcı

MT - FP UV Dijital UV Flatbed Yazıcı MT - FP4060 - UV Dijital UV Flatbed Yazıcı En çok baskılama alanı 60x40cm Herhangi bir materyal üzerine direk baskı Yüksek baskı hızı ile toplu üretim için ideal Bitmiş ürünler su geçirmez,uv korumalı

Detaylı

Araç-Gereçler. Pazarizyon Online Al??veri? http://www.pazarizyon.com/

Araç-Gereçler. Pazarizyon Online Al??veri? http://www.pazarizyon.com/ URUN ADI: 1.4 inch LCD Ekran 8.0 Mega Piksel 12X Zoom Teleskop Dürbün Dijital Kamera MODEL: 130608025641 FIYAT: 249.90? URUN ADI: 1.5 Inch Digital Resim Çerçeveli Kalem Kutuluk - Dijital Kalemlik MODEL:

Detaylı

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU İLE İLGİLİ YAPILACAK OLAN ÇALIŞMALARIN İÇERİĞİNE DAİR AÇIKLAMALAR

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU İLE İLGİLİ YAPILACAK OLAN ÇALIŞMALARIN İÇERİĞİNE DAİR AÇIKLAMALAR AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU İLE İLGİLİ YAPILACAK OLAN ÇALIŞMALARIN İÇERİĞİNE DAİR AÇIKLAMALAR 1. Kırım, Sökme ve Temizlik Zemin katta duvarda yer alan ahşaplar sökülecek, projeye

Detaylı

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. : DEPO GRUBU Mamül kodu : Mamül adı : ASTRON 7014 TM SIRT ATOMİZÖR SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. : DEPO GRUBU Mamül kodu : Mamül adı : ASTRON 7014 TM SIRT ATOMİZÖR SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET Grup : DEPO GRUBU Mamül kodu : 40-50114-2000113 Mamül adı : ASTRON 7014 TM SIRT ATOMİZÖR SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET NO KODU 1 2002709 İlaç deposu 14 lt. M 1 2 2002702 Süzgeç depo 1 3 2002013

Detaylı

KKDT FİYAT LİSTESİ 10.03.2015

KKDT FİYAT LİSTESİ 10.03.2015 KKDT FİYAT LİSTESİ *Hırdavat Grubu*Elektronik Grubu*Cam Aksesuar Grubu HIRDAVAT GRUBU ÜRÜN CİNSİ ÜRÜN KODU ÜRÜN ÖZELLİĞİ KOLİ (AD) LİSTE FİYATI TL/Kr Asma Kilit KD001/10-120 GRİ - 20 mm 600 2,30 Asma Kilit

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Rapor No.: TR34000002-112709 Sayfa: 1 / 10 İkinci El Araç Ekspertizi 34-LC4697 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Rapor No.: TR34000002-112709 Sayfa: 2 / 10 VF3DD9HP0EJ626100 Araç Bilgileri

Detaylı

VİDA VE DÜBELLER ALLEV ALLEV ALLEV. borazan. vida 25. borazan. vida 38. borazan. vida 45

VİDA VE DÜBELLER ALLEV ALLEV ALLEV. borazan. vida 25. borazan. vida 38. borazan. vida 45 VİDA VE DÜBELLER borazan vida 25 Alçı levhaları, 0,50-0,70 mm arasındaki kalınlıklardaki galvanizli profillere sabitlemede kullanılır. 25 mm uzunluğunda sivri uçlu vidadır. Vida Boyu Adet / Kutu Adet /

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Rapor No.: TR34000002-122592 Sayfa: 1 / 8 İkinci El Araç Ekspertizi 34-RE4696 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Rapor No.: TR34000002-122592 Sayfa: 2 / 8 VF1RFB00955274842 Araç Bilgileri

Detaylı

SOLAR GÜNEŞ ENERJİLİ ŞARJ CİHAZI

SOLAR GÜNEŞ ENERJİLİ ŞARJ CİHAZI SOLAR GÜNEŞ ENERJİLİ ŞARJ CİHAZI Kullanma talimatları Art.No. 90-47000 B H I C D E F G Genel Uyarı Tehlike Bu aygıt bir güç kaynağı yardımıyla çalışan elektronik bileşenleri içerir (güç kaynağı ve/veya

Detaylı

BALAKGAZİ ORTA VE YÜKSEK EĞİTİM VAKFI İzzetpaşa Mh. Şehitilhanlar Cad. Büyük Çarşı No:6 Kat:4 ELAZIĞ

BALAKGAZİ ORTA VE YÜKSEK EĞİTİM VAKFI İzzetpaşa Mh. Şehitilhanlar Cad. Büyük Çarşı No:6 Kat:4 ELAZIĞ DOĞRUDAN TEMİN İLANI BALAKGAZİ ORTA VE YÜKSEK EĞİTİM VAKFI Elazığ ili SODES Umudum Sizlersiniz Projesi kapsamında Kitap ve Eğim malzemeleri Satın Almaya İlişkin SODES 2013 Uygulama Esas ve Usullerinin

Detaylı

Mobil Güç Kalitesi Analizörleri İçin Aksesuarlar PQ-Box 100 & 150 & 200

Mobil Güç Kalitesi Analizörleri İçin Aksesuarlar PQ-Box 100 & 150 & 200 Mobil Güç Kalitesi Analizörleri İçin PQ-Box 100 & 150 & 200 12-2015 PQ-Box 100 & 150 & 200 Sayfa 1 Rogowski bobin seti (4 adet) Akım aralığı: 1A 3000A RMS; Ölçüm hatası: 1% Boyut: 61 cm ( 24 ) Çap = 194mm;

Detaylı

2017 yılının ülkemize, milletimize ve tüm müşterilerimize bereketli bir yıl olmasını temenni ederiz.

2017 yılının ülkemize, milletimize ve tüm müşterilerimize bereketli bir yıl olmasını temenni ederiz. İÇİNDEKİLER 1997 tarihinden itibaren promosyon sektöründe hizmet veren firmamız, 2017 yılı promosyon sezonunu kuruluştaki aynı heyecanı yaşayarak açmış bulunmaktadır. Müşteri memnuniyeti, iş ciddiyeti

Detaylı

Mercedes Viano 2.2 CDI V533 Trend Activity Uzun 5+1

Mercedes Viano 2.2 CDI V533 Trend Activity Uzun 5+1 İlan no: 219754 Mercedes Viano 2.2 CDI V533 Trend Activity Uzun 5+1 Sahibinden Mercedes - Benz Viano 2.2 CDI Trend Activity Uzun 2013 240.000 TL İlan tarihi: 11 Mayıs 2015 İlan detayları İlan detayları

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Sayfa: 1 / 8 İkinci El Araç Ekspertizi 34-LC1189 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Sayfa: 2 / 8 W0L0SDL68E4100998 Araç Bilgileri Araç Sahibi Plaka Üretici Model Şase Numarası İlk Tescil

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Rapor No.: TR34000002-035504 Sayfa: 1 / 9 İkinci El Araç Ekspertizi 34-PH9427 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Rapor No.: TR34000002-035504 Sayfa: 2 / 9 NM432300006A79836 Araç Bilgileri

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Rapor No.: TR34000002-120910 Sayfa: 1 / 10 İkinci El Araç Ekspertizi 34-LC2450 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Rapor No.: TR34000002-120910 Sayfa: 2 / 10 WVWZZZ3CZEE144254 Araç Bilgileri

Detaylı

PROMOSYON ÜRÜN KATALOĞU

PROMOSYON ÜRÜN KATALOĞU PROMOSYON ÜRÜN KATALOĞU 2017 TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ 13-31 ORGANİZER - AJANDA - DEFTER 32-37 GERİ DÖNÜŞÜMLÜ ÜRÜNLER 38-39 SEKRETERLİK - ÇANTA 40-43 VIP ÜRÜNLER 44-46 MASA SETİ 47-49 MASA ÜSTÜ GEREÇLER 50-61

Detaylı