11-EŞYANIN BULUNDUĞU YER VE EŞYAYA İLİŞKİN DİĞER BİLGİLERİ:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "11-EŞYANIN BULUNDUĞU YER VE EŞYAYA İLİŞKİN DİĞER BİLGİLERİ:"

Transkript

1 G Ü M R Ü K V E T İC A R E T B A K A N L IĞ I T A S F İY E H İZ M E T L E R İ G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü İS T A N B U L G Ü M R Ü K V E T İC A R E T B Ö L G E M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü E R E N K Ö Y T A S F İY E İŞ L E T M E M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü 4458 S A Y IL I G Ü M R Ü K K A N U N U U Y A R IN C A A Ç IK A R T IR M A S U R E T İY L E S A T IL A C A K E ŞY A N IN S A T IŞ T A R İH İ, S A T IŞ Y E R İ V E S A A T İN İ, B U L U N D U Ğ U Y E R İ, BU S A T IŞ A A İT D İĞ E R H U S U S L A R L A Ö Z E L H Ü K Ü M L E R İ VE E ŞY A Y A İL İŞ K İN A Y R IN T IL I B İL G İL E R İ G Ö S T E R İR Ş A R T N A M E E K İ S A T IŞ L İS T E S İ 1- SATIŞI YAPAN İDARE: E R E N K Ö Y T A S F İY E İŞ L E T M E M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü 2- SATIŞ YERİ: Dudullu Caddesi Üzeri İETT Aııadolu Garajı Yanı Ataşehir/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda yapılacaktır. 3- SATIŞ T A R İH İ VE SAATİ : 1 7 / 0 5 / Tarihinde ile saatleri arasında yapılacaktır 4-GÜVENCENİN YATTRALACAĞI YER VE SON ÖDEM E TARİHİ: a) Nakdi olarak ödenecek güvence 1 6 / 0 5 / tarih ve saat a kadar Dudulıı Cad. İETT Anadolu Garajı Yanı K.Bakkalköy/İSTANBUL adresinde bulunan ve satışı yapan Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü veya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer İşletme Müdürlüklerinde bulunan sayman mutemetliklerine veya TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılacaktır. b) Tasfiye Yönetmeliğinin 11. m addesinde belirtilen tedavüldeki T ü rk parası dışında kalan diğer değerlerin, yukarıda belirtilen tarih ve saate k a d a r Şaşmaz Mevkii Ergazi Tesisleri T ürkkuşu Yanı Etimesgut/ANKARA adresinde bulunan TASİŞ D öner Serm aye İşletmesi Saym anlık M üdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekm ektedir. 5- BU SATIŞ İÇİN SÜ RÜLECEK EN AZ PEY M İKTARI: Satış bedeli 1000 l l/ııin altında olanların 50 TL, 1000 TL ve üstü bedellerde 100 T L dir. 6- SATILAN EŞYA BEDELİNİ ÖDEM E SÜRESİ: Satışın tam am lanm asını izleyen 7 (yedi) gün içinde 7- SATIN ALINAN EŞYANIN TESLİM ALINARAK GÖTÜRÜLM E SÜRESİ: Satışın tam am lanm asını izleyen 10 (on) gün içinde 8- BU SATIŞTA TAKSİTLENDİRM E YAPILIP YAPILM AYACAĞI YAPILM ASI HALİNDE UYGULANACAK FAİZ ORANI Y ILLIK : % 12 dir 9- EŞYANIN BULUNDUĞU YERİN ADRESLERİ VE GÖ RÜ LEBİLECEĞ İ SAATLER: a) Görülcbilcccği Saatler; Satışa sunulan eşyalara ait listenin idarenin ilan tahtasına asıldığı günden ihale gününden bir önceki gün mesai saati sonuna kadar görülebilir. b) Bulunduğu yerlerin Adresleri ve Eşyaya İlişkin Bilgiler: 1- ERENKÖY TASFİYE İŞLETM E MÜDÜRLÜĞÜ SAHASINDAKİ 1 NOLU AMBAR 2- EREN K Ö Y TASFİYE İŞLETM E MÜDÜRLÜĞÜ SAHASINDAKİ 2 NOLU KAÇAK EŞYA AMBARI 3- ERENKÖY H IZ ANTREPOSU : HACIBAYRAM CAD. OSM ANGAZİ MAH. NO: 2 SAMAN DIRA/KARTAL/İSTANBUL 4- ERENKÖY BOTECH ANTREPOSU : ADİL DEM OKRASİ CAD. G Ü LÇ İÇ EK SOK. NO:19 SULTANBEYLİ/İSTANBUL 5- HAYDARPAŞA TCDD LİMAN AM BARLARI HAREM /İSTANBUL 6- BEYLİKDÜZÜ HARAM İDERE POAŞ: IIARAM İDERE TERM İNAL MÜDÜRLÜĞÜ HARAM İDERE/İSTANBUL 7- AM BARLI K U M PO R T ANTREPOSU : YAKUPLU BELDESİ ANGURYA Ç İFT L İĞ İ AM BARLI LİMAN K O M PL E K Sİ B.ÇEKM ECE/İSTANBUL 8- PE N D İK G Ü M R Ü K MÜDÜRLÜĞÜ : K EM İK LİD ER E M E V K İİ GÜZELYALI/PENDİK/İSTANBUL 10- Ö ZEL HÜKÜM LER: 1- Tasfiye Yönctmcliğininl2/c maddesine göre; damga vergisi satış anında alıcı tarafından ödenir. 2- Tasfiye Yönetmeliğinin 16/a maddesine göre; Tasfiye İdaresi, satış öncesinde ve sonrasında satışı iptal etmeye yetkilidir. 3- Güvence eşyanın satışa esas bedelinin en az (% 10) oranında alınır. 4- Yalınlan güvenceye istinaden satışa katılan ve üzerine satış yapılan alıcının güvence belgesi aslı satış dosyasına konulur. Şartnamenin 8 nci maddesindeki şartların yerine getirilmesinden sonra görevlilerce Güvencenin iadesinde sakınca b u lunm am aktadır. Şerhi düşülen ve imzalanarak alıcıya teslim edilen güvence belgesine istinaden alıcı yapılacak diğer satışlarda kullanabilir veya çözdürerek parasını geri alabilir. 5- Satışta bulduğu değerden, vergi, resim ve diğer giderler ayrıldıktan sonra net satış bedeli ,00 TL yi aşan eşyalar için taksitlendirme yapılabilir. Taksitlendinne talebinin yazılı yapılması ve Yönetmeliğin 1 l nci maddesine göre güvence gösterilmesi ile tecil faizinin ödenmesi halinde yapılır. 6- Tasfiye Yönetmeliğinin 28 nçi maddesine göre. Kanunla öngörülen süreler dışında bu Yönetmelikte yer alan sürelerle ilgili olarak, sürelerin biliminden öııce ilgili mercie başvurulması şartıyla Tasfiye veya Gümrük birimince en çok 10 (on) güne kadar ek süre verilebilir. İhale bedelinin yatırılmasına yönelik verilecek ek sürede, her günü için 6183

2 sayılı Kanuna göre tecil faizi alınır. 7- Satış listesi muhteviyatı eşyalar için satışının yapılarak alıcıya tesliminden sonra piyasaya arz için ilgili kuruluşlarından alınması gereken belgeler alıcıya aittir. 8- Satışlarımız 4077 sayılı Kanun kapsamında değildir. Alıcılar tarafından "GARANTİ BELGESİ düzenlenemez. 9- Şartnamenin 13/2 nci maddesi uyarınca eşyalar mevcut durumu ile satışa sunulmakta olup, listenin hasar oram bölümünde belirtilen hususlar bilgi mahiyetindedir. Alıcının eşyayı yerinde bizzat görerek satışa katıldığı kabul edildiğinden; hasar oranları gösterilmiş olsun veya olmasın belirtilen hususlara hiçbir şekilde itiraz edilemez. Bu konuda yapılacak itirazlar idarece ret edilecektir. 10- Satış Şartnamesi ve şartname eki liste talepleri halinde isteklilere KDV dahil 10,00 TL bedel karşılığında verilir. 11- Satış listesinin 24, 25,26, 27 ve 28. Sıra numarasında kayıtlı eşya grubu içinde bulunan Motorin ve Fucl Oil-6 cinsi eşyadan satış bedeli harici maktu ÖTV tahsil edilecektir 12- Satış listesinin 24, 25, 26, 27 ve 28. Sıra numarasında kayıtlı bulunan Motorin ve Fuel Oil-6 cinsi eşyaların satışına RA FİN ERİC İ VEYA DA ĞITICI LİSANSINA HAİZ O LANLA R katılabilir. 13- Listenin 2, 5 ve 23. Sıra num arasında kayıtlı TTB m uhteviyatı eşyalar için satış sonrasında Spesifik vergi ve mali yükler, ihale bedeli ile birlikte alıcıdan ayrıca tahsil edilecektir. 11-EŞYANIN BULUNDUĞU YER VE EŞYAYA İLİŞKİN DİĞER BİLGİLERİ:

3 Te*plt Tahakkuk T a rih ve /25811 Ayna (hasarlı) /25640 Metal makine akşamı /25637 Naylon ambalaj malz. (rulo) / ad.elektronik kart, 8 ad kablo, 2 ad anten. 8 ad anten ucu /25577 Metal levha t'^yanm C la*i v f A tr lllğ i /25549 Mağaza güvenlik sistemi {3 parça) /19991 Led aydınlatma malz / ad.elektronik kart, 2 ad.elektriki aksam. 1 ad guç kaynağı, 2 ad asansör akşamı / ad.metal boru, 150 ad.kaynak çubuğu /25700 Metal levha /25804 Metal levha /19499 Çerçeveli resim /19485 Fotoğraf ıçm kağıt /19497 Tahta çıta /19502 Tahta tezgah /19494 Kauçuk yer döşemesi (2 rulo) /19492 Kauçuk yer döşemesi (2 rulo) /19489 Kauçuk yer döşemesi (2 rulo) /20013 Kristal cam numuneleri / ad mini e!ektrıkı güç kaynağı. 10 ad.bezden bileklik /18851 Rezistans / ad metal makine akşamı, 1 ad conta /25822 Ah>ap kapı (demonte halde, 10 parça) /489 Telsiz telelon (KX-TG 9140 EX. KX-TG 9150 EX. KX-TGA914 EX. KX-TGA 717 TR. KX-TG 7170 TR) /20030 Çerçeve /18647 Valf akşamı /25734 Yağ termometresi (kıhlstroms marka) / ad yazıcı aksam, 100 ad elektronik bağlantı kablosu, 50 ad mim pim ler rulo kağıt, 50 ad poşet içinde plastıkı aksam / ad abajurlu tepe lam bası (hasarlı), 2 ad gece lambası /25816 Kauçuktan eşya /25760 Zati eşya (kuli ) /24523 Elektnla makine akşamı /25818 Elektronik aksam /25755 Led aydınlatma lamba / ad elektronik kart, 4 ad.buton grubu, 2 ad kahve makine haznesi, 2 ad.sensör, 1 ad.valf, 1 aü.metal aksam /25757 Plastikten içi boş vanus / ad oto farı, 1 ad oto yan aynası, 5 ad.oto aksam /25709 Metal aksam /25853 Plastikten eşya /25763 Mini elektronik aksam /25820 Metal aksam (rotor) /25772 Ampul / ad guç kaynağı (P-5000W model), 10 ad.kablo /25802 Ambalaj mate (rulo) /19522 Rulman /24275 Metal makine akşamı / ad elekt kontrol paneli (optivolt marka), 1 ad etektnkı aksam (ultra rrarka) /19821 Elektronik kart okuyucu (elektronik aparat) /19511 Karton 4D gözlük / kg kağıt noüuk (yapışkanlı), 90 ad bez çanta, 250 ad tükenmez kalem 160 ad.mause pad /24295 Mim metalden el aleti /19832 Elektronik kontrol paneli (azbil SDL 25 marka) *3/ ad adaptör, 1 ad.çoklu uzatma kablo, 1 ad harici hard disk, 2 ad USB kablo. 9 ad tükenmez kalem, 4 ad plasti«kalem, 1 ad makas, 40 ad.çengell' iğne, 1 ad kulaklık, 1 ad kablosuz speaker (base marka), 4 ad metal çubuk 3«ad plastik sland. 10 kg reklam broşürü 1* /19543 Metal dişli (aksam) /19839 Müzik aletten amfılıkator akşamı (14 set) / ad Multı medıa controller svwtcher (AUS-312). 1 ad kontrol paneli (touch). 6 ad.elektronik ginşli kabıo 16 _ / ad mini pad (monitör tecpızieme), J ad stand ma'z /24266 Metal nrfakıne aksa mı (kolopçe) / parça dansöz elbisesi (1 set, kull.), 1 çift bayan ayakkabı (kull.) M ik ta rı Satifa tn s Bedel. tivencc Tutarı Bulunduğu Yer Aınbar Sundurma Glri» T a rih ve 1 adet 4414 D / adet / brüt 29 kg / adet / adet /21570 brüt 28 kg / BO adet /13C adet / adet / adet / adet / adet / brüt 30 kg / brüt 23 kg / adet / brüt 63 kg / brüt 51 kg / brüt 51 kg / adet / adet / adet / adet / brüt 53 kg / adet /8346 ' 2 adet / adet / adet / adet / adet / brüt 52 kg / adet / adet / adet / adet / adet / adet / adet / adet / adet / adet / adet / adet / adet / brüt 22 kg / adet / adet / adet / adet / adet / brüt 36 kg / adet / adet / brüt 22 kg / adet / briit3 kg / adet / adet / adet / brüt 2 kg /150964

4 Sıra tosya Tespit Tahakkuk T a rih ve Eşyanın Cinsi ve Özelliği M iktarı Satifa Esa«Bedel Güvence Tutan Bulunduğu Yer Aınbür Sundurma t í i r i j T arih ve / to akşamı 10 adat / / üneş chip örneği brüt 7 kg / /19827 Eiektriki aksam 10 adet / /24282 Entegre 250 adet / /24377 Elektronik kart 1 adet / /24278 Flektronik aksam 2 adet / /21980 ad dijital deactrvator, 1 ad adaptor, 1 ad.anten, 7 ad aksam 10 adet / /24292 Hafıza kartı (adaptor) 40 adet / /24253 ad porselen fincan. 8 ad porselen fincan aldığı 12 adet / / ad entegre devre, 6 ad cımbız 86 adet / /24318 Oto arıza tespit cihazı (teferruatı ile) 1 acet / /19791 Dijital oda termostatı 15 adet / /24366 Mini entegre 1000 adet / /2558/ Adaptör (ku ll) 1 adet / /19530 bulman 150 adet / /24304 Metal aksam 2 adet / /21972 Metal makine akşamı 2 adet / / ad cep telefonu aksam, 1 ad kulaklık. 3 ad USB girişli kablo 6 adet / /19537 Rulman 15 adet e / /19800 Elektronik kart 1 adet / /20864 Metal levha 4 adet / /24269 LCD ekranlı elektronik aksam 1 adet / / ad uzaktan kumanda sistemi. 16 ad.uzaktan kumanda anahtarı 32 adet / / ad.mini metal elektronik soket 12 ad.mim plastik aksam 112 adet / /19803 Isıtıcı akşamı (rezistans) 2 adet / /19797 Karbonmonoksıt ölçüm cihazı 1 acet / /19806 Seramikten numune 8 adet / /24374 Şanlı matkap bataryası 4 adet / /24395 Hard disk 1 adet / / ad.elektronik aksam, 1 ad plastiki aksam 14 adet / / ad.mini batarya, 9 ad.mini metal aksam 77 adet / /19564 Vana 2 adei / /24363 Mini entegre 110 adet / /24263 Hard disk (Hp marka) 1 adet / /19519 Metal el aleti (tornavida) 9 adet / /19528 tebook batarya» (lenovo marka) 1 adet / /19571 Elektronik aksam 12 adet / /24307 Metal aksam 2 adet / /19842 Oto akşamı (silindir gömlek. lomu) 7 adet / /24367 Dijital kontrol paneli 2 adet / /19816 Bilgisayar akşamı 1 adet / /24298 Receiver alıcı (AIS-RX carbon model) 1 adet M /24312 Elektnk aksam 30 adet / /24247 Oto arıza tesp«t cihazı (teferruatı ile) 1 adet / /24272 Kablo 2 adet / /19550 Metal makine akşamı 7 adet / / ad çanta kilit aksesuarlar, 1 ad metal çanta zinciri 96 adet ,28 TL 5.319,00 TL / /21978 Plastik aksam 46 adet / /21970 Metal makine akşamı 4 adet / /24409 Flektnkı aksam (power regülatör) 2 adet / /19525 Batarya 3 adet / /24317 Oto arıza tespit cihazı (teferruatı ile) 1 adet / /24479 Kablosuz wireless adaptor 3 adet / /24446 Dövme makinesi aksam brüt 2 kg / / ad elektronik aksam, 1 set (3 parça) E3 flasher brüt 2 kg / /21981 Makine akşamı 1 adet / /24480 Mini entegre 350 adet / /19793 Elektrıkı dönüştürücü (power inverter marka) 1 adet / /20847 Rulman 20 acet / /24333 Ru man 20 adet / / ad elektronik kart. 3 ad kuneanda, 3 ad.mmi kabio 13 adet /149208

5 Sıra )o*va Tespit T ahakkuk T arih ve E d a n ın C insi ve Ö zelliği M ik ta rı Satifa Esas Bedel Juvence Tutan Bulunduğu Yer Am bar Sundurma G irif T arih ve /19507 ^ s tik i aksam 2 adet / /25829 Elektronik USB girişli kart okuyucu (HIP OMNIKEY marka) 7 adet / /19561 Metal dekorasyon örneği 5 adet / /24481 Dto akşamı 1 adet / /24254 Entegre 800 adet / /19517 Asansör ansam- (korte marka) 1 adet / / ad giyim eşyası (kull). 2 ad plastikten eşya. 2 ad beslenme çantası. 8 ad.bardak. 1 ad rende. 1 çift ayakkabı (kull.). ad cam saklama kabı. 24 ad.yabancı dilde kitap. 2 ad cetvel seti. 1 ad delgeç, 2 ad flüt brüt 34 kg / /25730 Led spot aydınlatma malz 80 adet / /80 Güneş güzlüğü 2500 adet / / ad qünes qözlüğü ad gözlük camı (plastik) ve vida adet / /270 Çerçeve numunesi net 17 kg 7326 E/ / /223 Plastik boru numunesi 1 adet / /213 Tişört numunesi 1 adet / /996 Alarm etiketi sökücü (sensörmatik) 1 adet / /863 Tshırt (numune, kull.. kesilmiş) 15 adet / /937 Kurdela net 9 kg / /796 5C ad şapka (logolu. reklam malz.). 18 ad.usb 68 adet / / ad.cıtû tabam. 140 ad elektrik devresi 180 adet / /809 Sandalye kılıfı (numune) 6 adet / /893 Medıkal makas 4 adet / /887 Mutfak malz (79 parça, tek-tek, numunelik) net 23 kg / /870 Goldmaster ütü 8 adet / /963 Mini hoparlör 30 adet / /410 Kutu numunesi net 3.42 kg / /93 Elektronik aksam numunesi net 0,20 kg / /390 Soket numunesi 6 adet / /1018 Bağlantı numunesi net 1 kg / /854 Soğuk su torbası 12 adet / /8e6 Cıvata 24 adet / /966 Makine akşamı 1 adet / /845 Makine akşamı 60 adet / /99G Elektronik aksam 1 adet / /977 Cıvata (3 paket) e net 18 kg / /11416 Elektronik malz 5 adet / /15277 Zımpara kağıdı 15 adet / /764 Oto parçası 1 adet / /806 Makine akşamı 1 adet / /143 Mermer numunesi (5 kutu) net 105 kg / / kg doküman. 1 ad profil numunesi not 37 kg / /851 Abaküs 240 adet / /327 Araba akşamı (kull.) net 35 kg / /817 Çelik halat 10 ade* / /1030 Makine akşamı 4 adet / / kg çelik tel. 10 kg metal ç jbuk net 15,5 kg / /277 Mermer numunesi net 38 kg / /823 2 ad hıltı. 10 ad uç (kull.) 12 adet / /474 PVC hammadde (1 rulo) net 35 kg / /475 PVC hammadde (2 rulo) net 51 kg / /17155 Duşakabın camı brüt 6,50 kg *,1 2008/ /17942 Spor ayakkabı (1 çift, sporiskin marka) b rü tl kg / /17830 Lazer kalem (sunum <alemi) 1 adet / /10758 Pantolon (TJ) 2 adet / /16310 Kaykaylı ayakkabı (12 çift. PRO) brüt 16 kg / /16053 Çorap (4 koli) 229 adet / /929 Metal plaka 2 adet / : /18709 Mum (2 kutu) brüt 40 kg / /244 Ayakkabı (5 ç*ft) brüt 5 kg / T /10906 Koruyucu gözlük 1 adet / *2011/18660 Pantolon (numune) * 10 adet / V I 8688 Metal aksam brüt 1 kg /60455

6 Sır» >o»va Tespit ta hakkuk T arih ve Eyvanın Cinsi ve Özellisi M iktarı»atıya E s» Bedel.övence l utarı Bulunduğu Ver Am bar Sundurma G iriş T arih ve /10760.avabo aksam 2 acet / /14538 Had'S kıtaplan (İngilizce, arapça) 6 adet / /944 ad gelinlik tacı. 1 ad ımilasyon küpo 2 adet / /82 3uneş gözlüğü (marka yok) 2526 adet / /568 ad.mutfak eşyası, 6 ad porselen eşya (eşyalar kul.) 14 adet / /14676 Tekstil aksesuarı brüt 43 kg / /50 Transpalet (şarjı ile birlikte, aküleri yok) 1 adet ,40 TL 3.410,00 TL / /1016 KiHt akşamı brüt 0,02 kg / /1545 Rulman 2 adet / /336 Elekt. malz. (sigorta) 3 acet / /1010 An şap çerçeve 7 adet /1014 Camdan eşya 2 adet / /1001 Ölçü aletleri (ağaç metre) 2 adet / /1323 Amortisör (arka) brüt 19,67 kg / /440 Oto akşamı 2 adet / /325 Koruyucu başlık ve akşamlan 15 adet / /441 El aletten (şakul) 10 adet e / /453 Mobilya aksesuarı brüt 750 kg / /443 Plastik eşya brüt kg / /439 Plastik elips brüt 1169,83 kg / /14256 LCD televizyon (profilo, 75 ekran) 1 ade* / /976 USB bellek (4 GB) S pesifik Vergi : 18,88 TL (Bedel haricinde ayrıca tahsil edilecektir.) 18 adet / /T Pil /T ad elektrik kablosu, 1 ad.slope indıcator /T-2080 Jelatin /T-1S87 3 ad akü (k u ll), 8 ad çizme (lastik), 2 ad spiral taş bileyici, 1 a c ş a rj'ı matkap, 2 ad dem irden boru anahtan, 1 ad çekiç. 2 ad.lokma takımı (tamir seti). 2 ad tamir anahtan /T ad.m aket bloklar (ev blok demosu). 1 ad profitness koşu bandı, 4 ad ahşap kitaplık, 1 ad deri koltuk. 4 ad plastik sandalye, 4 ad.kırm ızı plast.k kutu. 1 ad ahşa o çerçeve, 1 ad.m ıkro dalga fınn (tesco marka), 1 ad ev telefonu (Panasonic marka). 6 ad.ahşap masa (demonte halde). 14 afl.ahşap raf, 8 ad kırmızı-beyaz sehpa, 5 ad döner büro sandalyesi (suni den kaplı), 2 ad çarşaf, 2 kap muhtelif giysi (kull.), 4 koli Katalog, 1 ad.fotoğraf makinesi 1 adet 2 acet brüt 40 kg 21 adet 56 adet 1 kap 1 koli E/ / / / / /4013C /T-2077 (samsung marka). 1 ad süs eşyası, 1 ad bez çanta 2 kap dem ir akşamı. 32 ad.plastik kutu. 1 rulo kauçuk bant brüt 950 kg / /T 2090 İzolatör (seri no: ) brüt 448 kg / / Ahşap palet net 35,3 kg / /T-1512 Boş pizza kutusu ve naylon torba brüt 4800 kg / /T-1513 Mısır kovası (karton) ne*1285 *g / /1063 Yüz kremi kutusu (plastikten) brüt 28 <g / /459 Ahşap talaş (toz halde) brüt 250 kg / /T-1514 Mermer net 2975 kg ,42 TL 5.685,00 TL / /T 1500 Transformatör (kull.) 1 adet / /T-2052 Makine akşamı (k u ll. demirden bîlyalı yuvarlak) brüt kg / /1163 Bağlantı parçası brüt 205 kg / /T-1489 Giyim eşyası (kull.) net 900 kg / /T-1468 Pompa (ku ll) brüt 54 kg / /T-1493 Makine akşam ı (telden çelik yay) ne» 20 kg / /T-1506 Plastik makara 60 adet / /T-1490 Metalden çekmece ve akşamları net 29 kg / /T ad sandalye (adi, metalden), 1 ad ahşap masa. 30 kg sunta brüt 366 kg G12/ /T-1581 Hazır mutfak ünitesi (demonte halde, ahşaptan) net 287,44 kg / /T-1584 Somun (büyük boy) net 144 kg / ^ ad elektrik panosu, 3 ad bobin aksamır 1 palet rulman qöbeğı 1 palet kablo bağlantı yuvası (alüminyum pıck) net 2516 kg / /172 1 ad kapak yapma, 3 ad.ofset, 2 ad kalıp pozlama. 1 ad kağıt kınm. 1 ad kalıp delme (kulll. hurda) 8 adet 8440 E/ / /1327 Batarya (kull, hurda) 120 adet /171 1 ad kapak takma makinesi. 6 ad ofset makinesi, 3 ad kalıp pozlama. 1 ad.patet çevirme. 2 ac kalıp delme (k u ll, hurda) 13 adet ,20 TL 2.941,00 TL / /341 1 ad akülü forklift (linde marka, seri no 61X015P01221). 1 ad kompresör (bage marka, seri no 21398) (kul*., hurda) 2 adet / /T ad hoparior (defnitive teehnalogy marka, 5527A103 model, seri no: ). 2 ad sistem anfısi (nuvo marka. NV-18GX. NV-18GV! model, seri no , ) 4 ad anfi (nırvo marka, NV-D2120 model, seri no: ) 24 adet lu KEA /244

7 Sıra DoK.va T rip it Ia h a k k o k Tarih vc Edanın C lntl ve Özelliği M iktarı Satıya Ksax Bedel Güvence Tutarı Bulunduğu Yer A m bar Sundurma G iriş T a rih ve / / / / / /217 ad kumanda cihazı {universal marka. MSC-400). 1 ad radyo (nuvo marka. NV-T2SIR model, seri no ). ad müzik kaydedici (nıivo marka. NV-MPS4-E model, sen no ). 11 ad.sistem a n is i kontrol ünitesi (nuvo marka. NV18GCP model, seri no , , , ) Spesifik Vergi : 10,62 TL (Bedel haricinde ayrıca tahsil edilecektir.) Biiyalt rulman Metal düğm e Elektronik florasan lamba Dom ır çubuk (6 kap, her rulo tahmini 200 metre crvan) 24 ad.motor, 7 ad telefon, 164 ad.iş makinesi akşamı, 4 ad yağ pompası Süspansiyon amortisörleri 100 adet 850 adet brüt 232 kg adet brüt 3709 kg 199 adet 512 adet TL 827,00 TL ,70 TL 6.387,00 TL ,29 TL 1.741,00 TL / ad sapan, 155 ad sapan lasb ı 300 adet ,09 TL 31,00 TL /226 Gres tabancası 100 adet TL 407,00 TL 10 1S / / /234 Süspansiyon am ortisörleri Katalog (bcari) Valf ( lb) 1320 adet 105 adet brüt 50 kg TL 2.541,00 TL /27 Fiber çubuk (9 palet içinde) 5330 kg TL 2.514,00 TL /94 Metal çekmece raf brüt 2136 kg ,90 TL 1.247,00 TL / / / / / / / / / / / / / / / / /107 Uydu alıcı anahtarları Uydu alıcı akşamı (kutu, SMPS, kumanda) Uzaktan kum anda uydu alıcı numunesı-katalog Uydu alıcı anakartian Uydu alıcı num unesi- anakart-kumanda Uydu alıcı numunesi Uydu yayın alıcısı numunesi ve gor. kapı tel. numunesi Test amaçlı kamera Uydu yayın alıcısı numunesi Uydu yayın alıcı aksamı-smps-kabk>-tııner-switch kılavuz Uydu yayın alıcı numunesi Uydu yayın alıcısı numunesı-hdmi-kablo-makine akşamı Uydu yayın alıcısı numunesi Elektronik aksam (baskı devreleri) Entegre devreler-m odûler Elektronik aksam (entegre) Alıcısı bulunan verici cihazlar (A/U sender) 24 adet 168 adet 25 adet 100 adet 31 adet 3 adet 4 adet 1 adet 2 adet 184 acet 1 adet 30 adet 1 adet 5000 adet 4040 adet adet 50 adet TL 1.991,00 TL ,09 TL 4.630,00 TL /112 Uydu alıcı akşamı adet ,30 TL 12496,00 TL / / / / / /116 Monitör LCD TV Uydu alıcı akşamı LCD monitör Uydu alıcı akşam ı Uydu alıcı numuneleri 4 adet 2 adet 810 adet 4 adet 20 adet 80 acet ,71 TL 3.126,00 TL TL TL 18 2D /114 Entegre dovreler 5050 adet ,33 TL 4.359,00 TL /113 Tuııe» 5650 adet ,96 TL 7.862,00 TL / / / /124 LC D T V num unesi Uydu alıcı plastik akşamı Uzaktan kumandala'. (SMPS-entogre devreler) Uzaktan kumandalar 2 adet 4372 adet 775 adet 4000 adet TL 4 166,00 TL C FS 2 CFS 4 CFS 4 C FS 5 H aydarpaşa CFS 3 CFS 3 Erenköy Hız E renköy Botech A ntrepo E renköy Botech A ntrepo Erenköy Botoch E renköy Botech A ntrepo E renköy Botech / / / / / / / / / / / /18441 /14675 Z / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /25964

8 Sıra Dosya T e ıp lt Tahakkuk Tarih Ye /125 c JS 1 1 Eşyanın C İM İ vc Özelliği M Ikla n Sattşa Esat Bedel Güvence 1ulan Bulunduğu Yer Am bar Sundurma G iriş T arih ve 150 adet / / adet ,06 TL 4.551,00 TL / / / / / / /1338 Baskı devreler Uydu alıcı plastik akşamı Sıkıştırma soketı Elektrikli soba, gaz sobası/sayacı Yüzey koruyucu kılıf, aydınlatma P S.M eşya Kumaş Spesifik Verqi : 7.489,46 TL (Bedel haricinde ayrıca tahsil edilecektir.) 5000 adet 18720»det 5000 adet 2 adet 26 adet brüt kg brüt 28 kg ,30 TL TL TL 3 466,00 TL /14 Motorin İt TL TL Haramldere Poaş / A ntrepo Erenköy Hız / / / / / / /24 Motorin İt ,81 TL 452,00 TL Haramide re Poaş / /2 Motorin 4 913»t ,82 TL TL Haramldere Poaş / / kg ,03 TL 2.920,00 TL Haramidere Poaş / /2 Motonn İt TL 757,00 TL Haramldere Poaş / ^)1 10 ad motor ust kapadı. 6 ad ABS sistemi, 1 ad şar) motoru. 1 ad kalorifer motoru. 1 ad egzoz manii otu, 23 adet 8708 Pendik Güm. Müd /23 2 ad karbüratör üst kapağı, 2 ad enjektör (eşyalar k u ll) 4 ad oto göğsü (hava yastığı ve teyp ile birlikte). 1 ad tampon. 4 ad direksiyon simidi, 2 ad stepne lastiği, 4 ad ka.jrıfer parçası, 2 ad amortisör, 32 ad sıbop kapağı parçası. 17 ad şanzuman parçası (eşyalar k u ll) 65 adet TL 443,00 TL / ad alt terlik ad üst bağ adet ,20 TL 334,00 TL Ambarlı Kumport /...

3- SATIŞ TARİHİ VE SAATİ

3- SATIŞ TARİHİ VE SAATİ GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASFİYE HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ERENKÖY TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATILACAK

Detaylı

HACETTEPE TEKNOKENT YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

HACETTEPE TEKNOKENT YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ HACETTEPE TEKNOKENT YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ HACETTEPE TEKNOKENT YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ İDARİ ŞARTNAMESİ 1. YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ İDARİ ŞARTNAMESİ 1.1. ŞARTNAMENİN

Detaylı

10 EYLÜL 2009 Sayı 1428

10 EYLÜL 2009 Sayı 1428 10 EYLÜL 2009 Sayı 1428 İçindekiler İçindekiler İÇİNDEKİLER... 2 2. İHALE İLANLARI... 5 2.1. MAL ALIMI İHALELERİ... 5 1. 2009/73921 4 X 4 Turbo Dizel Kar Paletli Ambulans Satın Alınacaktır... 5 2. 2009/128538

Detaylı

AMORTİSMAN ORANLARI LİSTESİ

AMORTİSMAN ORANLARI LİSTESİ AMORTİSMAN ORANLARI LİSTESİ 212 333, 339, 365, 389 VE 399 NO.LU VUK GENEL TEBLİĞLERİ İLE AÇIKLANAN ORANLARIN BİRLEŞTİRİLMİŞ SON HALİ 1 Binalar 1.1. Ticari, sınai, zirai ve mesleki işletmelerin idare binaları

Detaylı

AMORTİSMAN ORANLARI ASMMMO

AMORTİSMAN ORANLARI ASMMMO AMORTİSMAN ORANLARI V.U.K. Madde: 315 (V.U.K. leri 333, 339, 365, 389, 399, 406, 418, 439) 1. Binalar 2. Tesis ve Arazi Düzenlemeleri 3. Demirbaşlar 4. Bilgi Sistemleri 5. Elle Veri İşlenen Araçlar 6.

Detaylı

AMORTİSMAN ORANLARI. Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler

AMORTİSMAN ORANLARI. Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler AMORTİSMAN ORANLARI 1 Binalar Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Faydalı Ömür (Yıl) Normal Amortisman Oranı 1.1. 1.2. Ticari, sınai, zirai ve mesleki işletmelerin idare binaları ile bunların sağlık ve

Detaylı

ANADOLU SİGORTA TARİFE KİTABI SORUMLULUK SİGORTALARI BÖLÜM 9.2: İSTEĞE BAĞLI SORUMLULUK SİGORTALARI İÇİNDEKİLER

ANADOLU SİGORTA TARİFE KİTABI SORUMLULUK SİGORTALARI BÖLÜM 9.2: İSTEĞE BAĞLI SORUMLULUK SİGORTALARI İÇİNDEKİLER İçindekiler ANADOLU SİGORTA TARİFE KİTABI SORUMLULUK SİGORTALARI BÖLÜM 9.2: İSTEĞE BAĞLI SORUMLULUK SİGORTALARI İÇİNDEKİLER 9.2.1. İşveren Sorumluluk Sigortası (Yürürlük Tarihi: 01.02.2013)... 1 9.2.1.1.

Detaylı

İlgili Sıra No. Kıymetler

İlgili Sıra No. Kıymetler İlgili Sıra No. Amortismana Tabi İktisadi Faydalı Normal Genel Kıymetler Ömür Amortisman Tebliğ (Yıl) Oranı(%) No. 1. Binalar 333 Ticari, sınai, zirai ve mesleki işletmelerin idare binaları ile bunların

Detaylı

KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YAPI KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ

KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YAPI KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YAPI KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ 1 KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YAPI KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, TÜZEL KİŞİLİĞİN KAZANILMASI VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ UNVAN, MERKEZ, SÜRE,

Detaylı

No Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Faydalı Ömür (Yıl) Normal Amortisman Oranı

No Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Faydalı Ömür (Yıl) Normal Amortisman Oranı No Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Faydalı Ömür (Yıl) Normal Amortisman Oranı İlgili Genel Tebliğ 1. Binalar 333 1.1. Ticari, sınai, zirai ve mesleki işletmelerin idare binaları ile bunların sağlık

Detaylı

Smmm. Mesut TOPCU Bursa SMMMO Başkanı

Smmm. Mesut TOPCU Bursa SMMMO Başkanı SUNUŞ Maliye Bakanlığı tarafından farklı nispetlerde amortisman oranlarının uygulamaya konması ile duran varlıklarda amortisman uygulaması oldukça zorlaşmış ve karmaşık hale gelmiştir. 28.04.2004 tarihinde

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MKE HURDA İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ HURDA SEVK EKİP PERSONELİ GÖREVLENDİRME VE GÖREV YÖNERGESİ

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MKE HURDA İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ HURDA SEVK EKİP PERSONELİ GÖREVLENDİRME VE GÖREV YÖNERGESİ MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MKE HURDA İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ HURDA SEVK EKİP PERSONELİ GÖREVLENDİRME VE GÖREV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar,

Detaylı

01.01-31.12 TARİHLİ KESİN MİZAN Yılı: 2013 Ayı: 01-12. Kurumun Adı: MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

01.01-31.12 TARİHLİ KESİN MİZAN Yılı: 2013 Ayı: 01-12. Kurumun Adı: MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Adı 100 KASA HESABI 19.501.404,63 19.501.404,63 0,00 0,00 102 BANKA HESABI 905.218.920,46 875.194.414,96 30.024.505,50 0,00 102 01 Vadesiz lar 724.976.322,15 699.203.669,51 25.772.652,64 0,00 102 01 03

Detaylı

3 Macun Kaynak (QUICK)

3 Macun Kaynak (QUICK) Yapıştırıcılar Dış Tic. Ltd. Şti. www.duna.com.tr Macun Kaynak (UNIVERSAL WERVENDBAR) KULLANILDIĞI YERLER: Bütün metallerde, ahşap, taş,mermer, seramik, vb. birçok maddelerde kullanabilirsiniz. Ayrıca,

Detaylı

MESLEKGRUBUKODU NACEKODU NACEFAALIYETADI 06 13.10.03 Doğal pamuk elyafının imalatı (kardelenmesi, taraklanması, vb.)

MESLEKGRUBUKODU NACEKODU NACEFAALIYETADI 06 13.10.03 Doğal pamuk elyafının imalatı (kardelenmesi, taraklanması, vb.) MESLEKGRUBUKODU NACEKODU NACEFAALIYETADI 06 13.10.03 Doğal pamuk elyafının imalatı (kardelenmesi, taraklanması, vb.) 06 13.10.05 Doğal yün ve tiftik elyafının imalatı (kardelenmesi, taraklanması, yün yağının

Detaylı

TÜRKİYE EI.IK TRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI ORTA GERİLİM KESİCİLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE EI.IK TRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI ORTA GERİLİM KESİCİLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRKİYE EI.IK TRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI ORTA GERİLİM KESİCİLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ EKİM-1995 REVİZE: OCAK-2006 O RTA G ERİLİM K E SİC İL E R İ TEK N İK ŞARTNAM ESİ

Detaylı

15 EYLÜL 2009 Sayı 1431

15 EYLÜL 2009 Sayı 1431 15 EYLÜL 2009 Sayı 1431 İçindekiler İçindekiler İÇİNDEKİLER... 2 2. İHALE İLANLARI... 5 2.1. MAL ALIMI İHALELERİ... 5 1. 2009/126646 Akaryakıt Satın Alınacaktır... 5 2. 2009/129579 Akaryakıt Satın Alınacaktır...

Detaylı

F YAT L STES 2013-1 Sayı:19

F YAT L STES 2013-1 Sayı:19 F YAT L STES 2013-1 Sayı:19 TUZLA DAKİ YENİ YERİMİZDE HİZMETE DEVAM EDİYORUZ! Müşteri memnuniyeti ilkesinden ayrılmadan 35 yıldır sizin için çalışmaya ve büyümeye devam ediyoruz. 1978 yılında sektörün

Detaylı

11 Ekim 2012 / istanbul

11 Ekim 2012 / istanbul KDV TEVKİFAT UYGULAMASI KDV TEVKİFATININ NİTELİĞİ BEYAN İNDİRİM TAM TEVKİFAT UYGULAMASI KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASI KISMİ TEVKİFATIN MAHİYETİ VE TEVKİFAT UYGULAYACAK ALICILAR KISMİ TEVKİFAT UYGULANACAK HİZMETLER

Detaylı

Temel Markalaşma Rehberi

Temel Markalaşma Rehberi KOBİ LER İÇİN, Temel Markalaşma Rehberi Hazırlayanlar Marka Uzm. Huriye KAYABAŞI Yrd. Doç. Alparslan ÖZMEN OCAK 2014 Bu Proje T.C. Zafer Kalkınma Ajansı Tarafından, Finanse Edilmiştir. Bu KOBİ lerin Rekabet

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME 1 ADET. 1. Bellek (Kullanım) Tipi: Masaüstü Bilgisayar

TEKNİK ŞARTNAME 1 ADET. 1. Bellek (Kullanım) Tipi: Masaüstü Bilgisayar TEKNİK ŞARTNAME S.N. 1 MALZEMENİN ADI 64GB (8x8GB) Dual Rank PC2-5300 (DDR2-667) Registered Memory Kit MİKTARI BİRİMİ ÖZELLİKLERİ 1 ADET 64 GB (8X8GB) Dual Rank PC2-5300 (DDR2-667) Registered Memory Kit

Detaylı

Zeyilname Zeyilname No:1

Zeyilname Zeyilname No:1 Zeyilname Zeyilname No:1 Not: Bu Zeyilname bu sayfa dahil olmak üzere toplam 15 sayfadan oluşmaktadır. Zeyilname No:1 1 GİRİŞ TAM EKİPMANLI SUDA KURTARMA ARACI ALIMI (GA4.29) ZEYİLNAME NO: 1 Orijinal ihale

Detaylı

ŞİRKET AMAÇ VE KONU ÖRNEKLERİ

ŞİRKET AMAÇ VE KONU ÖRNEKLERİ ŞİRKET AMAÇ VE KONU ÖRNEKLERİ AKTARİYE VE KURUYEMİŞ a. Her türlü kuruyemiş ürünlerinin toptan ve perakende alımı satımı,imalatı ile ithalat ve ihracatını b. Her türlü baharat ve aktariye ürünlerinin alım

Detaylı

ESNAF ve SANATKÂRLAR ARAŞTIRMA RAPORU

ESNAF ve SANATKÂRLAR ARAŞTIRMA RAPORU ESNAF ve SANATKÂRLAR ARAŞTIRMA RAPORU İŞ YERİ AÇMA-KAPAMA SÜRECİ VE MALİYETLER BAŞBAKANLIK UZMAN YARDIMCISI NAZMİ KÜÇÜKYAĞCI İDAREYİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2011 İÇİNDEKİLER Giriş... 4 Bölüm 1:Esnaf

Detaylı

Dünya Su Sergisi 2009 a hoş geldiniz!

Dünya Su Sergisi 2009 a hoş geldiniz! Dünya Su Sergisi 2009 a hoş geldiniz! Katılımcı Kılavuzu,16-22 Mart 2009 tarihleri arasında düzenlenecek Dünya Su Sergisi nde hazırlıklarınıza yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. Fuar ile ilgili hazırlık

Detaylı

AKTARİYE VE KURUYEMİŞ

AKTARİYE VE KURUYEMİŞ Meşgale Örnekleri Aktariye ve Kuruyemiş Ayakkabı Alkollü Ve Alkolsüz İçkiler Bilgisayar,Büro Makineleri Ve Kırtasiye Elbise Temizleyicileri Ve Çamaşırhaneler Hayvancılık Dayanıklı Tüketim Malları Demir-Çelik

Detaylı

3-Yıllık aidatlarını ödemeyen üyelere, ödeme yapılıncaya kadar odaca yapılacak hizmetler ile düzenlenecek ve onanacak belgeler verilmez.

3-Yıllık aidatlarını ödemeyen üyelere, ödeme yapılıncaya kadar odaca yapılacak hizmetler ile düzenlenecek ve onanacak belgeler verilmez. Esnaf ve sanatkâr: İster gezici ister sabit bir mekânda bulunsun, Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulunca belirlenen esnaf ve sanatkâr meslek kollarına (Ekli listede

Detaylı

Resmi Gazete 14.06.2003 Cumartesi Sayı: 25138 (Asıl)

Resmi Gazete 14.06.2003 Cumartesi Sayı: 25138 (Asıl) Resmi Gazete 14.06.2003 Cumartesi Sayı: 25138 (Asıl) Yönetmelikler Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, ekli

Detaylı

Fatura ile beraber bayi hesab na puan Profi Club üyesi perakendeci veya kullan c ya sat fl

Fatura ile beraber bayi hesab na puan Profi Club üyesi perakendeci veya kullan c ya sat fl Henkel Yap Kimyasallar ve Yap flt r c lar Bölümü ürünlerini tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Henkel Profi Club bayi hediye katalo unda size yepyeni hediyeler sunmaktan mutluluk duyuyoruz. HENKEL

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi / NACE Kodları. Az Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşler

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi / NACE Kodları. Az Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşler www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi / NACE Kodları Sınıfta Yer Alan İşler 18 Nisan 2014 Tarihli Resmî Gazete

Detaylı