UMANLARIMlZDAN. ORTADOGU ULKELERINE TRANSIT TAŞıMAClUK {

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "UMANLARIMlZDAN. ORTADOGU ULKELERINE TRANSIT TAŞıMAClUK {"

Transkript

1 i istanbul TicARET ODASı Yayın No: UMANLARIMlZDAN....,... ORTADOGU ULKELERINE TRANSIT TAŞıMAClUK { istanbul-1989

2 İSTANBUL TİCARET ODASI LİlVlANLARfMIZDÂN ORTA DOĞU ÜLKELERİNE TRANSİT TAŞIMACILIK HAZIRLAYANLAR ATIF TEZERTEN Etüt ve Araştırma Şubesi- Müdürü TAMER KAYACIKLI Dış Ticaret Araştırma Servisi Şefi İSTANBUL 1989

3

4 içindekiler Sayfa No TABLOLAR LisTESi... V ÖNSÖZ... VII ÖZET VE SONUÇLAR... ix BiRiNCi BÖLÜM TRANSiT TAŞıMACıLıK VE TÜRKiYE I. TRANSiT TAŞıMACılıK Tanım ve Kavramlar Transit Taşımacılığın Gelişimi ve Avrupa'da Transit Taşımacılık Transit Taşımacılığın Gelişimi Avrupa'da Transit Taşımacılık... 5 ii. TÜRKiYE'DE TRANSiT TAŞıMACılıK Transit Taşımacılığı Doğuran Nedenler Transit Taşımacılığın Altyapısı Limanlar Karayolları Demiryolları Havayolu Boru Hatları Transit Taşımacılığın Gelişimi ikinci BÖLÜM LiMANLARIMIZOAN ORTADOGU ÜLKELERiNE TRANSiT TAŞıMACılıK iii. ALTYAPı..., Limanlar Karayolları Demiryolları IV. MEVZUAT Ulusal Mevzuat Karayollarına ilişkin Mevzuat Karayolları Trafik Kanunu Karayoluyla Uluslararası Eşya ve Yolcu Taşıma Esasları ,1.3. Karayoluyla Uluslararası Yolcu ve Eşya Taşımaları Hakkında Yönetmelik Karayoluyla Uluslararası Eşya Taşıyan Araçların Seyir, Konaklama, Denetleme, Uygulama, Güvenlik işlerine Ait Yönetmelik Gümrük Rejimi Transit Rejimi Diğer Transit Çeşitleri... :... 29

5 2. Uluslararası Mevzuat T.I.R. Sözleşmesi C.M.R Konvansiyonu Çoklu Taşıma Konvansiyonu V. TAŞıMALARıN YAPıSı Taşımalarda Yeralan Aktörler ihracatçı... : Deniz Taşıtanı Acenta ithalatçı Forwarder Karayolu Taşıyanı Taşımaların Organizasyonu Limanlar Karayolu Taşımacılığı Yapan Firmalar Komisyoncular Vi. TAŞıMALARıN GElişiMi Vii. Vııı. TAŞıMALARıN GELECEKTE ALACAGI BiçiMLER VE TÜRKiYE'NiN BEKLENTiLERi Taşımaların Gelecekte Alacağı Biçimler Türkiye'nin Transit Taşımacılıktan Beklentileri TRANSiT TAŞıMALARıN GElişTiRiLMESi için ALINMASI GEREKli ÖNLEMLER Mevzuata ilişkin Önlemler Uluslararası Sözleşmelere ilişkin Olanlar iç Mevzuata ilişkin Olanlar Serbest Bölge'ye ilişkin Olanlar iktisat Politikasına ilişkin Önlemler Altyapının iyileştirilmesi Tarifelerin Düzenlenmesi Hizmetlerin Hızlandırılması Taşımaların Organizasyonuna ilişkin Önlemler YARARLANıLAN KAYNAKLAR IV

6 TABLOLAR LİSTESİ şayfa No 1. Devlet ve İl Yolları 8 2. Taşıt Parkı 9 3. Firmalar, Araçlar ve Kapasite Araçlar ve Yaş Durumları Uluslararası Karayolu Taşımacılığında Döviz Girdisi ve Türk Araçlarının Payı Uluslararası Kara Taşımacılığı Döviz Girdisinin Taşıma Türleri İtibariyle Dağılımı Limanlann Teorik Gemi Kabul Kapasitesi Limanların Teorik Yük Elleçleme Kapasitesi Limanların Teorik Depolama Alanı Kapasitesi Rejimlerine Göre Yıllarına Ait Gerçekleşen Yük Trafiği Rejimlerine Göre Yıllarına Ait Gerçekleşen Yük Trafiği Transit Yük Trafiğinin Yıllanndaki Seyri İran ve Irak'a Transit Taşımalar Bazı Güzergâhlar İçin Navlunlar Limanlarımızdaki Transit Taşımalara Ait Tahminler Limanlanmızdan Taşımalarda 1987 ve 1988 Yıllan Karşılaştırması 44

7

8 ÖNSÖZ Odamız, bilindiği gibi iktisadi hayatın hemen tüm aianlannda özel sektörün ve genel olarak ülkemiz ekonomisinin karşı karşıya bulunduğu koşullan ve durumu saptamak, sorunları tespit etmek ve çözümler önermek amacıyla sürekli çalışmalar yapmaktadır Bu kez de, özellikle 1980'li yılların başında büyük iktisadi önem kazanan ve bu önemini korumaya devam eden transit taşımacılık sektörünün limanlarımızdan Orta Doğu ülkelerine gerçekleştirilen bölümü üzerine bu çalışma hazırlanmıştır Çalışma görevli personelin limanlarımızda yaptığı incelemeler, ilgili firmalarla görüşmeleri ve çok çeşitli dokümanın incelenmesi şeklinde hazırlanmıştır Çalışmayı hazırlayan kişilere teşekkür eder, yayının üyelerimize ve tüm ilgililere hayırlı olmasını dilerim. Prof.Dr.İsmail Özaslan Genel Sekreter

9

10 ÖZET VE SONUÇLAR Transit taşımacılık dışarıdan gelerek, bir memleketin içinden başka bir memlekete giden malların taşınması olarak tanımlanmaktadır. Bu anlamda, tarihin ilk çağlarından bu yana bilinen ve uygulanan bir taşıma cinsidir. Türkiyemizin, coğrafi konumu dolayısıyla, bu ilk zamanlardan itibaren de muhtelif ulaşım yollarının kesiştiği bir bölgede yeralmış olması, bu toprakları canlı bir ticaret yolu ve geçit haline getirmiştir. 1970'li yıllarda petrol fiyatlarının artışının yarattığı ani gelir yükselmesinin yarattığı talep ve 1980'li yıllarda Körfez'de patlak veren savaşın sebep olduğu dışalım ihtiyaçlarının artması ve altyapının tahribinin ortaklaşa etkisi Türkiye'nin yeniden transit taşımacılıkta ön plana çıkmasına neden olmuştur. Hatta, bir ara, Türkiye'nin "rakipsiz" ve "tekel" konumu dahi vurgulanmıştır. Tabii ki bu son derece yanlış ve tehlikeli bir durumdur. Nitekim olayların gelişmesi bu düşüncenin geçersizliğini ortaya koymuştur. Transit taşımacılığın altyapısını limanlar, karayolları, demiryolları, havayolu ve boru hatları oluşturmaktadır. Ancak ülkemizde limanlar ve karayolları ön planda gelmektedir. Diğer taşımacılık sistemleri, ne yazık ki, gelişmemiştir. Limanlarımız ise uzun yıllar ekipman yetersizliği çekmiş; yeni donanımla teçhiz edilmelerine ise 1980'li yılların ikinci yarısında başlanmıştır. Transit karayollarının da uluslararası standartlara yükseltilmesine çalışılmaktadır. Transit taşımacılık kanununda Türkiye "T.I.R. Konvansiyonu" adıyla bilinen uluslararası sözleşmeye katılmış, ancak çok önemli bir diğer uluslararası anlaşma olan "CMR Konvansiyonu"na henüz imza koymamıştır. İç mevzuat ise olayların izlenmesi ve denetlenmesi amacına yönelik olarak geliştirilmektedir. Transit taşımacılıkta, ülkemiz açısından, en önemli rol taşıma firmaları ile liman işletmelerine aittir. Ancak her iki tür aktörün de organizasyonları itibariyle olması gerekli düzeyde hizmet arzını başaramadıkları gözlenmiştir. Liman işletmelerinin TCDD ve TDİ gibi değişik amaçlı KİT'lere verilmiş olamsı, bürokratik yapıları gereken hız ve esneklikte kararların alınıp uygulanmasını engellemektedir. C 2 Kartı uygulamanın kaldırılmış olması da taşımacı firmaların kapasitelerini doğru tahmin etme imkânlarını ortadan kaldırdığından, üstlendikleri ihalelerin her an akamete uğraması sözkonusudur. Keza, güzergâh ve bölgeye göre değişen bazı yerel faktörlerde istikrarsızlığı arttırıcı yönde baskı yapmaktadır. Limanlarımızdan gerçekleşen transit taşımaların seyri incelendiğinde ise, 1970'lerde artmaya başlayan trafiğin yılları arasında azami noktaya ulaştığı, daha sonraki yıllarda azaldığı gözlenmektedir. Bunun nedenleri arasında İran ve Irak'ın ithalat hacminin düşmesi, alternatif limanlar ve yolların ortaya çıkması, Türkiye parkurunun kendine özgü zorlukları belirtilebilir. Ancak, önümüzdeki yıllarda. Tuna ve Avrupa Kanallan'nın işletmeye alınmaları. Körfez Savaşı'nın sona ermesinin ardından onarım amaçlı harcamaların artma olasılığı gibi etkenler, transit trafiğinin hacminde artışı beraberinde getirecektir. Yeni parkurlar, yeni olanaklar, bu talebi karşılamak amacıyla, sürekli devreye alınmaktadır. Türkiye'nin de transit taşımacılıktan beklediği gelir, katma değer, istihdam yaratılması, bölgesel kalkınmanın gerçekleştirilmesi gibi unsurların ışığında şimdiden olması gereken önlemleri belirlemesi ve uygulamaya koyması zorunludur. Bunlar, mevzuat, ikti-

11 sat politikaları ve taşımaların organizasyonu esaslan bakımından ele alınmalıdır Sonuç olarak, Türkiye'nin transit taşımacılıktan büyük iktisadi ve sosyal faydalar sağlaması mümkündür. Ancak, gerekli tedbirlerin alınması ve bu sırada 21. yüzyılın getireceği yeniliklerin izlenmesi zorunlu görülmektedir. Aksi halde ise 1988 yılındaki durumun, yani boş limanlar, atıl araçlar ve birbiri ardına ticareti terkeden firmalar manzarasının sürekli olacağı bilinmelidir.

12 BİRİNCİ BÖLÜM TRANSİT TAŞIMACILIK VE TÜRKİYE

13

14 I. TRANSIT TAŞIMACILIK 1. Tanım ve Kavramlar: Transit ve transit taşımacılık nedir? Türk Hukuk Lügatı'nda "transit" deyimi şöyle tanımlanmaktadır: "Dışarıdan gelecek bir memleketin içinden başka bir memlekete giden malların ithalat resmi ödemeden geçirilmesi ve bu suretle geçirilen mallardır." Taşımacılık açısından ise bir ülkenin sınırları dışında başlayan ve biten bir taşımanın bir kısmı bir ülke üzerinden geçerek tamamlanıyorsa, bu taşımaya "transit taşıma", bu taşımanın yarattığı trafik akımına da "transit trafik" adı verilir. Tanımın önemli özellikleri şöylece sıralanabilir: a) Transit taşımacılık kara, deniz ve demiryolu gibi taşıma sistemlerinden birisiyle, veya birkaçı ile kombine olarak yapılabilir. Havayolu ile transit taşımacılık ise "transit" kavramının dışında kalmaktadır. b) Transit taşımacılığa konu olan şey ticari mallardır. Ancak, taşıtın kendisi de transit taşıma kavramı içindedir. c) Transit taşımanın geçilen ülke açısından özelliği geçişin vergisiz olmasıdır. Eskiden transit geçişlerde vergi alınmaktaydı. Ancak bugün>bu uygulama terkedilmiş olmasına rağmen, transit trafik bir ülkeye ekonomik açıdan önemli bazı yan çıkarlar da sağlamaktadır. d) Transit geçiş vergisiz olmasına rağmen, geçilen ülke araçlardan "geçiş ücreti (service charge)" başlığı altında değişik paralar almaktadır. Bunlar daha çok altyapının kullanılmasından ve yararlanılan hizmetlerden doğmaktadır. Transit taşımacılık uygulamada değişik şekillerde gerçekleştirilmektedir. Ulaşımın çeşitlenmesi ve artış göstermesi transit türlerini de geliştirmiştir. i) Taşıma sistemlerine göre: - Basit Transit: Tek taşıma sistemi ile, örneğin: - Karayolu, - Denizyolu, - Demiryolu ile yapılanlar, - Kombine Transit: Birden fazla taşıma sistemi ile, örneğin: - Denizyolu + Karayolu - Demiryolu + Karayolu ile yapılanlar ii) Gümrük Rejimlerine göre: - Adi Transit ki demiryolu dışındaki taşıtlarla yapılır; - Milletlerarası Transit ki sadece demiryolu ile yapılır. İÜ) Teknoloji muhtevasına göre: - Geleneksel-klasik transit: Kara, deniz ve/veya demiryolları ile yapılan basit ve/veya kombine transit taşımalardır. - Yeni-modern Transit: Ro/Ro, konteyner gemisi, çekici/treyler bileşimi ve/veya boru hatları (pipe line) ile gerçekleştirilen transit taşımalardır.

15 2. TRANSİT TAŞIMACILIĞIN GELİŞİMİ VE AVRUPA'DA TRANSİT TAŞIMACILIK 2.1. Transit Taşımacılığın Gelişimi: Tarihin ilk zamanlanndan beri uygarlıklann geliştikleri yörelerde canlı bir ticaret hayatının da varlığı bilinmektedir Yapılan arkeolojik kazılar ve tarihi araştırmalar, eski çağlarda yaşamış farklı uygarlıklar arasındaki bağlann sanılandan daha sıkı olduğunu ortaya koymaktadır. Yine, tarihi olayların bu yönden daha dikkatli bir incelemeye tabi tutulması da pek çok siyasal ve askeri çatışmanın esasında, özellikle uluslararası değeri olan, ticaret yollarının denetimini ele geçirmek için yapıldığını gözler önüne sermektedir İlkçağda Akdeniz çevresinde bulunan uygarlıklar ile Hint, İran ve Çin uygarlıklarının birbirleriyle ticaretleri belli, başlı güzergahlar üzerinden sürdürülmüştür. Denizden Hint Okyanusu'ndan gelen yol Basra Körfezi'nin kuzey ucunda sona ermekteydi. Buradan Doğu Akdeniz limanlarına ya da Anadolu üzerinden Efes'e gelinirdi. Daha sonra Yunanistan ve Avrupa'nın önemli merkezlerine ulaşımda yine denizyolu kullanılmaktaydı. Ayrıca Asya içlerinden ve İran'dan gelen İpek Yolu Anadolu'dan geçerek Efes Limanında sona enyordu. Doğu Roma İmparatorluğu'nun kurulmasından sonra ise Suriye ve Mısır'dan gelen ticaret, mallarına karşı adeta bir blokaj uygulaması sonucunda Doğu ve Batı arasındaki tüm transit ulaştırma yollarının İstanbul'da toplandığını görmekteyiz. Ancak, Ortadoğu'nun ve hatta Batı ve Orta Asya^nın Araplarca fethedilmesinden sonra transit taşımacılığın yeniden bu bölgeye kaydığı görülmektedir. Emeviler ve Abbasiler devirlerini kapsayan bu dönemde Irak, Suriye ve Mısır kentleri büyük gelişmeler göstermiş; Hint Okyanusu'nda çok sayıda gemisi olan armatörler ve büyük kervanlarla seferler düzenleyen tüccarlar ortaya çıkmıştır. XI. yüzyılın sonlarına doğru başlayan Haçlı seferleriyle Hıristiyanlar Suriye ile Antakya çevresini ele geçirince, Basra ile İran yönlerinden gelen transit mallar Doğu Akdeniz limanları ile Mısır'a yöneldi. Daha sonra Haçlılann Mısır'ı dize getirmek amacıyla abluka uygulamaları ise Çukurova-Sivas-Tebriz yolunu yeniden hareketlendirmiştir. Bu olay ayrıca Karadeniz sahillerindeki limanların, özellikle, Trabzon'un İran ticaretindeki önemini arttırmıştı. Tarihçiler Anadolu Selçuklu Devleti'nin esas gücünü, belirtilen, transit yollardan ve milletlerarası ticaretten elde ettiği kazançların teşkil ettiğinde görüş birliği içindedirler. Ortaçağlarda, bilhassa Alman Hanse Ligi'nin gayretleri sonucu Avrupalıların Novgorod yoluyla Rusya içlerine ilerlemeleri Doğu-Batı ticaretinde Baltık Denizi ile Karadeniz arasında da bir rakip yolun ortaya çıkmasını sağlamıştır. Artık, uluslararası transit taşımacılığında dört yol ortaya çıkmıştır: Bunlar, Süveyş berzahına sahip olan Mısır (İskenderiye), Basradan gelen yolların ulaştığı Kuzey Suriye Limanları, İran'dan Anadolu üzerinden geçerek gelen yolların birleştiği Bursa şehri ve Karadeniz'den gelen yolların birleştikleri Karadeniz-Baltık arasındaki bölge. 15 ve 16. yüzyıllardaki coğrafi keşifler ise transit yollarını değiştirdi. Böylece, Orta ve Yakın Doğu ülkelerinin transit ulaşımındaki payları, 1960'lı yıllara kadar önemsiz bir derecede kaldı. Dünya'da transit ulaştırmasının seyrini düzenleyen ilk uluslararası hukuki metin ise, 20 Nisan 1921 tarihinde Barcelona'da imzalanan "Transit Serbestisi Konusunda Statü ve Konvansiyon"dur Konvansiyona 41 ülke katılmış; Osmanlı İmparatorluğu imzalamamıştır.

16 Bu ülkeler haberleşme ve transit serbestisinin sürdürülmesi ve korunması isteğinden yola çıkarak 10 Mart 1921'de toplanmışlar; yaklaşık bir buçuk aylık çalışma sonunda sözkonusu Konvansiyon'u oluşturmuşlardır. Onbeş maddeden ibaret olan Konvansiyon'a Türkiye'de 27 Haziran 1933 tarihinde katılmıştır. Konvansiyon kişilerin, bagaj, eşya ve gemilerin veya muhtemel diğer ulaşım araçlarının Konvansiyon'a taraf olan ülkelerin himaye ve hükümranlığındaki ülke sınırları içinde transit işlemi yapabileceğini öngörür. Transit işleminin içine aktarma, depolama, istifleme, bir ulaşım sisteminden diğerine transfer gibi ana transit işleminin parçası sayılabilecek ikincil işlemler de dahil edilmiştir. Transit taşımacılık, günümüze gelene değin, coğrafi yapıdan kaynaklanan birtakım değişiklikler geçirmiştir. Önceleri kara ülkelerini birbirine bağlayan güzergâhlar boyunca sağlanan hizmet, daha sonra kara ülkelerinin denizle bağlantısını sağlamak biçimine dönüşmüştür. Günümüzde ise coğrafi yakınlığı gerçekleştirme şeklini almıştır. Kara ülkelerini doğrudan en yakın deniz limanına bağlamak şeklindeki görülen bu eğilimin sonucunda Trieste ile Venedik Avusturya ile İsviçre'nin hem nefes borusu hem de ticaretini yürüttüğü limanları haline gelmişlerdir. Akdeniz'e kolayca inebilmek amacıyla Bulgaristan, Romanya ve Macaristan'ın Selanik'i, kullanmaları da bu eğilime bir örnek oluşturmaktadır. Günümüzde ise Çin Halk Cumhuriyeti'nin giriş-çıkış noktası olarak Hong Kong da bunlara eklenmiştir. Dünya ticaretinin ana ortam olarak denizler aracılığı ile sürdürülmesi karasal devletlerin denizlere olan ilgisini uyandırmış; önceleri Akdeniz'de başlayan sonraları da Kuzey Avrupa'ya sıçrayan serbest limanlar ve transit serbest bölge akımı görülmüştür. Transit taşımacılığın gelişmesine paralel olarak da uluslararası yollar üzerinde hızlı transit bölgeler kurulmaya başlanmıştır Avrupa'da Transit Taşımacılık: Yirminci yüzyılda yolcu ve eşya trafiği bin kat artmıştır. Avrupa Kıtası'nda yeralan belli başlı transit ülkelerde transit trafik hacmi her dört veya beş yılda iki katına çıkmaktadır. Demiryolu ile taşınan eşya hacmi son onbeş yılda % 300'den fazla artmıştır. İç suyollarının payı nispeten düşük ve taşıma kapasitesindeki artış çok az ise de Avrupa Kanalının tamamlanması halinde bu taşıma türünün de gelişmesi öngörülmektedir. Fiilen, transit yük trafiğindeki artışı karşılayan karayolu sistemi olmuştur. Bu olgunun transit trafik üzerinde doğrudan bir etki yapması kaçınılmazdı; nitekim özellikle Batı-Doğu güzergâhında taşımacılığın nispeten az sayıdaki transit yolda yoğunlaşması darboğazların belirmesi ve artışını da beraberinde getirmiştir. Avrupa ülkelerini transit taşımacılık açısından üç gruba ayırmak mümkündür: a) Avrupa'nın kıyısında kaldıkları için transit trafikten etkilenmeyen, fakat bu trafiğin meydana gelmesine neden olan ülkeler (Hollanda, Norveç gibi.) b) Coğrafi açıdan ara durumda bulunan ve dağ sırası ya da içsular gibi bir veya daha fazla sayıda coğrafi engel ihtiva eden ülkeler (Danimarka, Avusturya gibi); c) Coğrafi açıdan merkezi durumda bulunan, ancak dikkate değer bir coğrafi engele sahip bulunmayan ülkeler (Batı Almanya, Fransa gibi). Bazı Avrupa ülkelerinin transit taşımacılık açısından durumları ise, anahatları itibariyle, aşağıda gözden geçirilmektedir:

17 Danimarka'da temel kapasite problemi İskandinavya ile Avrupa kıtası arasıdaki trafiğe aittir. Hernekadar hacim itibariyle, gemi ile taşıma ağırlıklı ise de karayolu ve demiryolu ile taşımalar bir dereceye kadar işlenmiş ve dolayısıyla, yüksek değerli yarı mamulleri kapsamaktadır. Avusturya'da ise komşu ülkelerin iktisadi büyüme hızlarına bağlı olarak transit hacminin 2000 yılına kadar, 1961 yılına göre 6 ile 9 kat artması öngörülmektedir. Demiryollarının giderek düş.en payının arttırılması için transit taşıma zamanının düşürülmesi hedef alınmıştır. Batı Almanya'da ise transit trafiğin toplam trafik içindeki payı oldukça düşük olmakla beraber, önümüzdeki yıllarda giderek artması öngörülmektedir. Demiryolu taşımacılığının giderek azalan payanın ise hızlı bir artış göstermesi beklenmektedir AVRUPA KANALI: İçsuyolları Batı ve Orta Avrupa ile Sovyetler Birliği'nde etkin ulaştırma sistemlerinden biridir. Özellikle kitle taşımacılığına olanak vermesi ve maliyet açısından ucuz taşıma sistemleri arasında yeralışı, içsuyollarının Avrupa'da önem kazanmasına yol açmıştır. Batı Avrupa ülkelerinde içsuyollarının önem kazanmasının nedenleri olarak, gerek navlun değerinin düşüklüğü ve taşıma kapasitesinin büyüklüğü,gerekse el emeğinin az oluşu ve çok kategorili malların tertip ve tanziminde sağlanan kolaylık ve üstünlükler belirtilebilir. Doğu ve Batı Avrupa ekonomilerinin büyümesi her iki kesimdeki içsuyolları ulaşım şebekesinin bağlantı kurmasını zorunlu kıldığından, bir tek Avrupa içsuyolu şebekesi oluşturacak şekilde Doğu ve Batı Avrupa şebekelerini birbirlerine yüksek kapasiteli kanallarla bağlamak konusu etüd edilmiştir. Avrupa Toplulukları içinde 1960 yılında kurulan "Dahili Taşıma Komitesi"nin uzmanlar grubunun 1965 yılında yaptığı toplantıda Rhein-Main-Tuna, Elbe-Oder-Tuna ve Dnieper- Vistula-Oder içsuyolları bağlantıları üzerinde çalışmaların yoğunlaştırılmasını kararlaştırdı. Çalışmaların önemli bir kısmı datuna'nın Karadeniz'e dökülmeden önce bir kanal ile daha kısa mesafeden aynı denize dökülmesini sağlayacak bir kanal yapılmasına ayrıldı. Dünya Bankası tarafından, geçtiği yerlerin ileri derecede sanayileşmiş bölgeler olması ve talep düzeyinin yüksek olacağı savıyla, Elbe-OderTuna bağlantısına daha büyük önem verildiği ifade edilmektedir. Öte yandan, 1970'lerin başında ele alınan Main-Tuna bağlantısını gerçekleştirecek olan kanalın yapımı da ilerlemektedir. Kanalın en erken 1992 yılında hizmete girmesi öngörülmektedir. Tuna nehrini Karadeniz'e bağlayan ve 64,2 km uzunluğa sahip olan Kanal ise 1984 yılında hizmete girmiştir. 11. TÜRKİYE'DE TRANSİT TAŞflVÎACILIK 1. Transit Taşımacılığı Doğuran Nedenler: Türkiye, daha doğru bir anlatımla, Anadolu Yarımadası, Tarih boyunca Doğu ile Batı arasında bir köprü niteliği taşımıştır. Son yıllarda hızla değişen iktisadi ve siyasal koşulların sonucu olarak Türkiye'nin yeniden transit ticaret ve taşımacılıkta önemli bir konuma yükseldiğini görmekteyiz. Özellikle 1973 Petrol Krizi'nin ardından Ortadoğu'nun bilhassa petrol üreticisi ülkelerin ellerine geçen dövizler ve sonuç olarak da, ithalatlarında büyük artışlar olmuştur.

18 Adeta bir patlama biçiminde ortaya çıkan büyük mal trafiği tarihi transit yollarının yeniden önem kazanmasına yol açmıştır. Doğal olarak bu malların şu yollardan taşınabilmeleri sözkonusudur: a) Türkiye üzerinden karayolu, demiryolu, denizyolu -ı- karayolu ve denizyolu + demiryolu ile; b) Sovyetler Birliği üzerinden demiryolu ile (sadece İran için); c) Basra Körfezi limanları vasıtasıyla denizyolu ile (sadece İran için); d) Basra Körfezi limanları vasıtasıyla karayolu ile (Irak ve diğer körfez ülkeleri için); e) Suriye ve Lübnan limanlarından istifade ederek, denizyolu + karayolu veya denizyolu -I- demiryolu ile; f) Ürdün'ün Akabe limanından karayel uile (Irak için). Bu seçeneklere, çok pahalı olmasına rağmen, özel durumlarda başvurulabilecek olan havayolu taşımalarını da katmak mümkündür. Türkiye'nin transit taşımacılığında hinterlandının Ortadoğu ülkelerine yönelik olduğu anlaşılmaktadır; Avrupa ile Yakın ve Orta Doğu ülkelerini kapsamaktadır. Ancak beş temel etken bilhassa yıllarında birlikte aynı yönde etki yapmıştır; Türkiye'nin transit taşımacılıkta adeta bir tekel konumuna yükselmesini sağlamışlardır. Bunlar: a) Petro-dolar zenginliği ki yukanda belirtildiği üzere yatınm, mal ve dolayısıyla ulaştırma talebinde bir patlamaya yol açmıştır; b) Petrol fiyatlarındaki artış, yıllarında ham petrol fiyatının varil başına ABD $ gibi olağanüstü bir düzeye yükselmesi yukarıdaki etkeni kuvvetlendirmiştir; Türkiye'nin avantajlı olabileceği transit taşımacılık türleridir Ancak, bu trafiğin Türkiye üzerinden geçirilmesi, Türkiye'de karayolu ve/veya demiryolu gibi ulaşım türlerinin ve yükün elleçleneceği limanlann arzettikleri hizmetlerin niteliğine, bir diğer deyişle, altyapıya bağlı olacaktır. 2. Transit Taşımacılığın Altyapısı: Transit taşımacılık yönünden altyapı denilince liman, terminal, karayolu ve demiryolu ağları, limanlarda elleçleme (handling) ve depolama olanakları anlaşılır. Daha önceki sayfalarda Türkiye'nin altyapısının komşularına nisbeten daha gelişmiş olduğunu ve bunun sonucunda bir köprü niteliğini kazandığını belirtilmiştir. Şimdi altyapı oluşturan parçalar sırasıyla incelenecektir. 2.1 Limanlar: Liman, malların bir ülkeye girip çıktığı bölgedir. Buralarda mal gemilerden boşaltılır; depolanır; gemiye yüklenir; aktarma hizmetleri yapılır. Türkiye'nin stratejik durumu nedeniyle limanlar yöresel, ulusal ve uluslararası trafik için kara-deniz ulaşımının bir parçasını oluşturur. Türkiye'de deniz ulaştırmasının belkemiğini oluşturan birimlerden biri olan limanlar: onbiri esas olmak üzere 20 liman, 11 yat limanı, 58 iskele, 36 balıkçı limanı ve 26

19 balıkçı barınağı ile toplam 151 üniteden oluşmaktadır. Türkiye limanları entegre bir patlamaya uygun tarzda inşa edilmediklerinden, çok maksatlı fakat iş verimliliği yönünden tatmin edici değillerdir. Halen limanlanmızın kurulu kapasiteleri üç vardiyada 44 milyon ton civanndadır. Türkiye'de transit taşımacılıkta kullanılan limanların en önemlileri Akdeniz'de Mersin ve İskenderun, Karadeniz'de Samsun ve Trabzon'dur. Talebin arttığı dönemlerde de Hopa ve Giresun limanlan da, sırasıyla, Trabzon ve Samsun'a ilave olarak kullanılmaktadır Karayolları.\ Türkiye üzerinden yapılmakta olan transit taşımaların içinde şüphesiz ki en büyük pay karayollarına aittir. Türkiye'de karayollarına ait belli başlı veriler şöylece gösterilebilir: TABL0~1 DEVLET VE İL YOLLARİ Asfalt, beton, parke (km) Stabilize, kırmataş, toprak tesviye ve ham (km) Kaynak: TC. Merkez Bankası Karayollarında 1950'den bu yana sağlanan gelişmeyi belirlemek için devlet ve il yolları toplamının 1950 yılında yarısına yakınını toprak tevsiyeli ham yollar iken 1985 yılında bu oranın % 10 civarında olduğu belirtilmektedir. Özellikle hız/zaman kazancı sağlaması ve araç işleme maliyetlerini düşürmesi nedeniyle daha Iktjsadi olan üst yapılı yolların payı ise hızla artmıştır yılı İtibariyle, yüktaşımalannın % 82.6'sının, yolcu taşımalannın ise % 59.3'ünün karayolları ile yapıldığı tahmin edilmektedir. Ortadoğu ülkelerinin son yıllarda artan yatırımları ve ithalatları, tüm ulaştırma sistemlerinde olduğu gibi, karayollanmızda da talep artışına yol açmıştır. Ayrıca, süregelen Iran-Irak çatışmasının da ek yükler getirdiği belirtilmelidir. Transit taşımaların trafiğin zaten en fazla olduğu güzergâhlarda yapılması, bu arada kullanılan araçların ağırlık, uzunluk ve hız farklılıklarının doğurdukları sorunlar, öncelikle çözümlenmesi gereken bir durum yaratmıştır. Ülkenin genişliğinin yanısıra, iklim koşullarının sertliği ve arazinin engebeli olmasının karayollarında altyapının yapım ve onarım işlerinde güçlükler yarattığı bilinmektedir. Diğer yandan da trafiğin, özellikle ağır taşımaların giderek artan bir hızla artışı ve yollarda gözlenen bozulmalar bugüne kadar büyük çabalarla gerçekleştirilen karayolu ağımızın tamamlanan kerimlerinin bile kısa sürede onarımını zorunlu kılmaktadır. Karayolunun transit yol olma niteliği yolun yapı ve özelliinden değil, kullanma amacından; bağladığı şehir, liman, ülkeler ile ifa ettiği fonksiyondan kaynaklanmaktadır.

20 1970'lerden sonraki dönemde Türkiye'den geçen transit yolları başlıca dört grup etrafında toplayabiliriz. 1 Kapıkule-Gürbulak yolu Bu yol Batı Avrupa'dan İran a giden en kısa güzergâhtır. Ekli haritadan da görüleceği gibi. yaklaşık olarak 1896 km.dir. Yol, Kapıkule'den başlayarak İstanbul-Ankara- Erzurum-Ağrfdan geçmekte ve Gürbulak'a ulaşmaktadır. Buradan sonra yol, Mako-Tebriz yönünden Tahrana bağlanmaktadır. 2 Kapıkule-Cilvegöz yolu Bu yol, Batı Avrupa'dan Suriye, Lübnan ve Ürdün'e ulaşan en kısa güzergâhtır. Yaklaşık olarak 1357 km.dir. Bu yol Kapıkule'den başlamakta, Istanbul-Ankara-Ceyhan'dan geçerek Cilvegöz'e ulaşmaktadır. Ceyhan'dan sahili izleyen ve güneyde Yayladağ'a varan ikinci bir kol daha mevcut olup, Lübnan'a ulaşmakta ve uzunluk 1364 km'yi bulmaktadır. Birinci kol Cilvegöz üzerinden Suriye'ye ve buradan Halep'e varmaktadır. 3 Kapıkule-Habur yolu Bu yol Batı Avrupa'dan Irak'a ulaşan en kısa güzergâhtır. Ekli haritadan da görüleceği gibi yaklaşık olarak 1936 km.dir. Yol, Kapıkule-İstanbul-Ankara-Ceyhan-Urfa-Diyarbakır-Mardin-Cizre'den geçmekte ve Zaho'dan Irak sınırına girmekte ve Kerkük üzerinden Bağdat'a ulaşmaktadır. Bu yol ayrıca Basra Körfezi ile de bağlantı halindedir. 4 Trabzon-Erzurum-Gürbulak yolu Ülkemizin en eski ve geleneksel transit yolu olup uzunluğu 650 km.dir. İran'ı Karadeniz'e bağlamaktadır. Kapıkule-Gürbulak yolu açılmadan bu güzergâh çok işlekti. Karayolu taşımacılığf gelişince bu yolun nisbi önemi düşmüştür. Bugün de deniz bağlantılı taşımalar için kullanılmaktadır Demiryolları: Mevcut demiryolu şebekemiz ise karayollarına nazaran çok daha olumsuz durumdadır. Şebekenin büyük kısmı çağdaş standartların çok gerisinde olup, bu durum işletmecilik yönünden de büyük.sorunlar yaratmaktadır. Halen TCDD tarafından işletilmekte olan demiryolu toplam anahat uzunluğu (2. ve 3. hatlarla birlikte) 8439 km. olup, bunun sadece 392 km. kadarı elektriklidir. Ray ağırlığı bakımından % 87'si standart altı rayla, ray yaşı bakımından % 59'u 30'dan yaşlı rayla döşelidir. Travers yönünden ise % 20'si beton, % 80'i ise ahşap ve çelik traverslidir. Taşıt parkının son beş yıllık gelişmesi ise Tablo 2'de sunulmuştur. TABLO 2 TAŞIT PARKI Lokomotif Elektrikli dizi Yolcu vagonu Kaynak: TC. Merkez Bankası, TC. Ulaştırma Bakanlığı

21 2.4. Havayolu: Türkiye'de transit taşımacılık açısından uçak yetersizliği ve mevzuat nedeniyle havayolunun önemli bir rolü yoktur. Oysa, hava ulaşımının çok rahat ve süratli oluşu sayesinde, uçakla yük ve yolcu taşımacılığı hem stratejik hem de ekonomik yönlerden büyük değer taşımaktadır Türkiye'de halen 16 havaalanı bulunmaktadır (askeri amaçlı olanlar hariç). Bunlardan beşi (Atatürk, Esenboğa, Cumaovası, Antalya, Adana) uluslararası havalimanı statüsündedir 2.5. Boru Hatları: Boru hatları, başta ham petrol olmak üzere büyük hacimli sıvı veya sıvılaştınimış maddeleri nakletmek üzere kullanılmaktadır Boru hattı taşımacılığı tabiat ve iklim şartlarına bağımlı olmaksızın, yaz-kış ve gece-gündüz devamlılık arzeden bir taşımacılık türüdür. İlk yatırım açısından diğer taşımacılık sistemlerine göre daha pahalı olmasına rağmen, işletme ve bakım/onarım maliyetleri daha düşüktür. ABD ve Avrupa'da oldukça yaygın olan boru hatları ile taşımacılık, Türkiye'de de son yıllarda büyük bir atılım içindedir. Türkiye'deki boru hatları şöyledir: a) Irak-Türkiye Boru Hattı Irak'ın Kerkük kenti ile Türkiye'de Yumurtalık arasında olup, 641 km. Türkiye'de olmak üzere, 986 km. uzunluğundadır. Kapasitesi başlangıçta 35 milyon ton/yıl iken, 1984 yılında tevsi edilerek, 46.5 milyon ton/yıl düzeyine çıkartılmıştır yılında ise aynı güzergahta ikinci bir boru hattı inşasına başlanmış olup, hattın yapımı 1987 yılı ortalannda tamamlanmıştır. Böylece hattın kapasitesi 70,9 milyon ton/yıl seviyesine ulaşmıştır. b) Orta Anadolu Rafinerisi Boru Hattı Kırıkkale'de tesis edilmiş bulunan Orta Anadolu Rafineisi'nin ham petrol ihtiyacını karşılamak amacıyla Kırıkkale-Yumurtalık arasında döşenmiş olup, 447 km. uzunluğundadır. Boru hattının kapasitesi 5 milyon ton/yıl'dır c) Doğal Gaz Boru Hattı Sovyetler Birliğinin doğal gazının Türkiye'de kullanılmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen boru hattının uzunluğu Bulgaristan-Türkiye sınırındaki Malkaçlar Köyü'nden Ankara'ya kadar, 842 km.'dir. Başlangıçta 700 milyon m^/yıl olması öngörülmüştür d) Batman-Dörtyol ve Batman-Şelmo Boru Hatları Türkiye'nin Diyarbakır, Siirt ve Batman bölgelerinde üretilen ve Batman Rafinerisi'nde kullanılmayan ham petrolün İskenderun Körfezi'ne nakledilmesi için kurulan Batman-Dörtyol boru hattı 494 km. uzunluğunda olup, 35 milyon ton/yıl kapasitesindedir Ayrıca, şelmo sahası'nda üretilen ham petrolün Batman'a, Batman-Dörtyol boru hattına taşınması için kurulan boru hattı da 42 km. uzunluğundadır; kapasitesi ise 800 bin ton/yıl'dır 3. Transit Taşımacılığın Gelişimi: Sanayileşmiş ülkeler ile kalkınma çabaları içinde bulunan Ortadoğu ülkeleri ara-

1- Filo içinde konteyner gemilerinin sayı, tonaj ve taşıdığı yüklerin miktar yönünden artışı,

1- Filo içinde konteyner gemilerinin sayı, tonaj ve taşıdığı yüklerin miktar yönünden artışı, 7.3. DENİZYOLU Genel Ülkemiz Avrupa, Orta Asya ve Ortadoğu arasında doğal bir köprü olma konumu ile taşımacılık yönünden büyük bir potansiyele sahiptir. Türkiye üç kıtanın geçiş yollarında olan coğrafi

Detaylı

Limanların Uluslararası Ticarete Etkisi ve Kocaeli Limanlarının Ülke Ekonomisindeki Yeri

Limanların Uluslararası Ticarete Etkisi ve Kocaeli Limanlarının Ülke Ekonomisindeki Yeri Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2013, 26: 11-41 Yusuf BAYRAKTUTAN Mehmet ÖZBİLGİN Limanların Uluslararası Ticarete Etkisi ve Kocaeli Limanlarının Ülke Ekonomisindeki Yeri The Impact of Ports

Detaylı

TÜRKİYE ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK MECLİSİ SEKTÖR RAPORU 2011

TÜRKİYE ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK MECLİSİ SEKTÖR RAPORU 2011 Haziran 2012 TÜRKİYE ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK MECLİSİ SEKTÖR RAPORU 2011 Haziran 2012 2011 Türkiye Ulaştırma ve ISBN : 978-605-137-126-9 TOBB Yayın Sıra No: 2012/165 TOBB yayınları için ayrıntılı bilgi Yayın

Detaylı

VİZYON 2023 Ulaştırma ve Turizm Paneli VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜSÜ PROJESİ RAPOR. ULAŞTIRMA ve TURİZM PANELİ. Temmuz.

VİZYON 2023 Ulaştırma ve Turizm Paneli VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜSÜ PROJESİ RAPOR. ULAŞTIRMA ve TURİZM PANELİ. Temmuz. VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜSÜ PROJESİ RAPOR ULAŞTIRMA ve TURİZM PANELİ Temmuz. 2003 Ankara İÇİNDEKİLER: ÖNSÖZ PANEL ÜYELERİ PANELİN YAPISI, ÇALIŞMA PROGRAMI ve YÖNETİCİ ÖZETİ 1 ULAŞTIRMA: 1. GİRİŞ 5 1.1.

Detaylı

TÜRKİYE ULAŞIM VE İLETİŞİM STRATEJİSİ

TÜRKİYE ULAŞIM VE İLETİŞİM STRATEJİSİ TÜRKİYE ULAŞIM VE İLETİŞİM STRATEJİSİ HEDEF 2023 HEDEF 2023 Çalışmadan, üretmeden rahat yaşamayı alışkanlık haline getirmiş toplumlar; önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini, daha sonra da istikbâllerini

Detaylı

POLİTİKA VE DÜZENLEMELER

POLİTİKA VE DÜZENLEMELER DENİZCİLİK KARAYOLU SEKTÖRÜ SEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER POLİTİKA VE DÜZENLEMELER PROJE VE FAALİYETLER ULUSLARARASI İLİŞKİLER İŞLETME FAALİYETLERİ DENİZCİLİK 314 Günümüzde küresel ticaretin %80 i verimli ve ekonomik

Detaylı

GEMİ İNŞA SANAYİ SEKTÖR RAPORU

GEMİ İNŞA SANAYİ SEKTÖR RAPORU GEMİ İNŞA SANAYİ SEKTÖR RAPORU Yalova Yatırım Destek Ofisi, Haziran 2013 Yönetici Özeti Gemi İnşa Sanayi Sektör Raporu, gemi inşa sanayi sektöründe yaşanan gelişmeleri yakından takip etmek ve plan, program

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU. 24 Ocak 2006 Ankara

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU. 24 Ocak 2006 Ankara DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU 24 Ocak 2006 Ankara İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. GİRİŞ..1 2. DURUM ANALİZİ 2.1. Dünyada ve AB

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1 seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1 TÜRKİYE DE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR M. EMIN ERÇAKAR, ERDAL

Detaylı

TÜRKİYE DE DENİZ ULAŞIM SEKTÖRÜNDEKİ FİRMALARIN GEMİ YATIRIM STRATEJİLERİ VE FİNANSMANI; BİR UYGULAMA

TÜRKİYE DE DENİZ ULAŞIM SEKTÖRÜNDEKİ FİRMALARIN GEMİ YATIRIM STRATEJİLERİ VE FİNANSMANI; BİR UYGULAMA i T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞL-DR-2014-0002 TÜRKİYE DE DENİZ ULAŞIM SEKTÖRÜNDEKİ FİRMALARIN GEMİ YATIRIM STRATEJİLERİ VE FİNANSMANI; BİR UYGULAMA

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2763 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1721 TURİZM ULAŞTIRMASI

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2763 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1721 TURİZM ULAŞTIRMASI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2763 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1721 TURİZM ULAŞTIRMASI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Gökçe YÜKSEK (Ünite 1, 8) Yrd.Doç.Dr. Gökçe YÜKSEK, Prof.Dr. Mustafa CAVCAR (Ünite

Detaylı

KARAYOLU TAŞIMACILIĞININ DİĞER TAŞIMACILIK MODLARIYLA KARŞILAŞTIRILMASI VE SAĞLADIĞI AVANTAJLAR

KARAYOLU TAŞIMACILIĞININ DİĞER TAŞIMACILIK MODLARIYLA KARŞILAŞTIRILMASI VE SAĞLADIĞI AVANTAJLAR ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI KARAYOLU TAŞIMACILIĞININ DİĞER TAŞIMACILIK MODLARIYLA KARŞILAŞTIRILMASI VE SAĞLADIĞI AVANTAJLAR Zafer KÖGMEN Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanlığı Tezi 2014 Ankara

Detaylı

Bilgi Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi. Tarih: 09.11.2006. Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU

Bilgi Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi. Tarih: 09.11.2006. Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi Tarih: 09.11.2006 Bilgi Raporu Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU Hazırlayan: Seyida TURAN OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU GİRİŞ Dünyadaki

Detaylı

1. DÜNYADA DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ

1. DÜNYADA DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ 1. DÜNYADA DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ 2004 yılında dünya çelik üretimi 1 milyar ton civarında gerçekleşmiştir. Bu üretimin yaklaşık 1/4 ü Çin tarafından yapılmıştır. Dünyadaki üretimde ikinci sırayı Japonya almıştır.

Detaylı

Lojistik Bir Merkez Olarak İstanbul un Değerlendirilmesi

Lojistik Bir Merkez Olarak İstanbul un Değerlendirilmesi Lojistik Bir Merkez Olarak İstanbul un Değerlendirilmesi Yrd. Doç. Dr. Dilek Özdemir Darby Yeditepe Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İstanbul Mayıs, 2008 2008-İstanbul. Bu araştırma projesi

Detaylı

TASAV BEYİN FIRTINASI TOPLANTILARI

TASAV BEYİN FIRTINASI TOPLANTILARI TASAV BEYİN FIRTINASI TOPLANTILARI ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ ÇALIŞMA GRUBU KÜRESEL VE ULUSAL SEVİYEDE YAŞANAN GELİŞMELER IŞIĞINDA TÜRKİYE ULAŞTIRMA SEKTÖRÜNÜN ANALİZİ Rapor No. 15 // 16 Ocak 2015 Raportör: Volkan

Detaylı

HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ TURİZM SEKTÖR RAPORU

HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ TURİZM SEKTÖR RAPORU HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ TURİZM SEKTÖR RAPORU NİSAN 2011 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 2 2 MEVCUT DURUM 3 2.1 Dünyada ve AB Ülkelerinde Turizm 3 2.2 Türkiye de Turizm Sektörü 6 3 KURUMSALSOSYAL

Detaylı

Bölgemiz İçin Kalkınmanın Anahtarı Filyos Projesi dir. Zonguldak- Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi (ÇAYORSAN) Zeki YURTBAY la Röportaj

Bölgemiz İçin Kalkınmanın Anahtarı Filyos Projesi dir. Zonguldak- Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi (ÇAYORSAN) Zeki YURTBAY la Röportaj Ekonomi Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Ekonomi Dergisi u Yıl: 1 Sayı: 1 u Sahibi Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Adına Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat SARSIK u Sorumlu Müdür Önder ALKAN u Yayın Kurulu Rıfat

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

TÜRKİYE GEMİ İNŞA SANAYİ SEKTÖR RAPORU

TÜRKİYE GEMİ İNŞA SANAYİ SEKTÖR RAPORU TÜRKİYE GEMİ İNŞA SANAYİ SEKTÖR RAPORU 1. TANIMLAR Tersane: Her cins ve boyda gemi ve su araçlarının inşası, bakım-onarım ve tadilatlarından biri veya birkaçının yapılmasına imkân sağlayan teknik ve sosyal

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Yunanistan Ülke Raporu

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Yunanistan Ülke Raporu Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Yunanistan Ülke Raporu YUNANİSTAN ÜLKE RAPORU Temmuz 2011 İÇİNDEKİLER GENEL BİLGİLER 1 1. YUNANİSTAN EKONOMİSİ VE TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER 3 Trakya Kalkınma

Detaylı

KARAYOLUYLA ULUSLARARASI EŞYA TAŞIMACILIĞI SEKTÖRÜ ANALİZİ

KARAYOLUYLA ULUSLARARASI EŞYA TAŞIMACILIĞI SEKTÖRÜ ANALİZİ KARAYOLUYLA ULUSLARARASI EŞYA TAŞIMACILIĞI SEKTÖRÜ ANALİZİ GENEL RAPOR İstanbul, 24 Mayıs 2012 "Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) 2011 yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı kapsamında hazırlanan bu

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGESİ TURİZM STRATEJİ BELGESİ

GÜNEY EGE BÖLGESİ TURİZM STRATEJİ BELGESİ GÜNEY EGE BÖLGESİ TURİZM STRATEJİ BELGESİ Eylül, 2012 Dilşad AKAR koordinasyonunda Güney Ege Kalkınma Ajansı Turizm Sektörü Araştırma Grubu tarafından hazırlanmıştır. Ekim,2012 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...

Detaylı

GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ

GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ 161 GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ SUNUŞ İletişim ve ulaşım teknolojisinde yaşanan gelişme ve ulusal ekonomilerin dışa açılmasıyla

Detaylı

TRC3 Bölgesi. Dış Ekonomik Çevre Analizi

TRC3 Bölgesi. Dış Ekonomik Çevre Analizi TRC3 Bölgesi Dış Ekonomik Çevre Analizi 2011 İçindekiler Önsöz 1. Giriş 2. Türkiye de ekonomik dönüşümün ana unsurları 3. Bölge nin İhracat Yapısı 4. Sınır Ötesine İlişkin Değerlendirme a. İktisadi Durum

Detaylı

Yasal Uyarı : Kaynak gösterilmek kaydı ile alıntı yapılabilir. Dökümanın her hangi bir yöntemle çoğaltılması ve/veya basılı ya da elektronik her

Yasal Uyarı : Kaynak gösterilmek kaydı ile alıntı yapılabilir. Dökümanın her hangi bir yöntemle çoğaltılması ve/veya basılı ya da elektronik her Yasal Uyarı : Kaynak gösterilmek kaydı ile alıntı yapılabilir. Dökümanın her hangi bir yöntemle çoğaltılması ve/veya basılı ya da elektronik her hangi bir ortamda dağıtımı yasaktır. ROMANYA 5 Üyesi Olduğu

Detaylı

Filyos Vadisi Projesi

Filyos Vadisi Projesi Filyos Vadisi Projesi Mehmet ÇETİNKAYA İnşaat Yüksek Mühendisi, Strateji Geliştirme ve Programlama Birim Başkanı, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı, Kozlu/Zonguldak. Özet Filyos Vadisi Projesi Zonguldak ın

Detaylı

2.6. İyi Uygulama Örnekleri... 52 2.6.1. AL-TAŞ Ambarlı Liman Tesisleri A.Ş... 52 3. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME... 53 3.1. İzmit Körfezi Liman Bölgesi

2.6. İyi Uygulama Örnekleri... 52 2.6.1. AL-TAŞ Ambarlı Liman Tesisleri A.Ş... 52 3. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME... 53 3.1. İzmit Körfezi Liman Bölgesi İçindekiler 1. GİRİŞ... 5 1.1. Amaç... 5 1.2. Kapsam... 6 1.3. Yöntem... 6 2. MEVCUT DURUM ANALİZİ... 6 2.1. Mevcut Liman Tesisleri ve Alt Bölgeler... 6 2.1.1. Dilovası Alt Bölgesi... 10 2.1.2. Hereke

Detaylı

Ekonominin gelişmesinde en başta gerekli olan yollar demiryolları, limanlar, kara ve deniz ulaşım vasıtaları milli varlığın maddi ve siyasi kan damarlarıdır. İftihar ve güç vesileleridir. M. KEMAL ATATÜRK

Detaylı

3.1. Giriş 3.1.1. Türkiye de Ulaştırma Sektörüne Genel Bakış

3.1. Giriş 3.1.1. Türkiye de Ulaştırma Sektörüne Genel Bakış 3. Ulaştırma Sinan Ülgen, Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi (EDAM) Selen Sarısoy Guerin, Centre for European Policy Studies (CEPS) Mahmut Tekçe, Centre for European Policy Studies (CEPS) 3.1.

Detaylı