ASGARÝ ÜCRETLÝYE CHP'DEN MÜJDE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ASGARÝ ÜCRETLÝYE CHP'DEN MÜJDE"

Transkript

1 KANLI KATÝL HERYERDE ARANIYOR OKULLAR HAYAT OLDU Biri astsubay 3 kiþiyi öldüren 3 kiþiyi de yaralayan Hüseyin Türkmen'in saklandýðý bölge jandarma tarafýndan abluka altýna alýndý. Ýzmir'den özel komanda timlerinin de katýldýðý operasyonda Türkmen'in kapana sýkýþtýðý belirtildi. Aydýn'da doðmamýþ yeðenini ve kayýnpederini öldüren, eþini ve kayýnbiraderini kurþunlayýp sakat býrakan ölüm makinesi Hüseyin Türkmen, (39) bir astsubayý da þehit etmesinin ardýndan 17 aydýr saklandýðý daðda sýkýþtýrýldý. Aydýn Jandarma Bölge Komutanlýðý'na baðlý ekipler Aydýn, Ýzmir ve Manisa sýnýrýndaki daðlarý tamamen kuþatýrken Ýzmir'den gelen jandarma komando timi, 1600 rakýmlý daðlarý didik didik arayýp katilin izini sürüyor. Türkmen'in önceki gün saklandýðý eve ulaþýldý. Türkmen'in saklandýðý evde kendisine 1 yýl yetecek kadar erzak bulunurken erzaka jandarma tarafýndan el konuldu. Ayrýntýlar sayfa 6'da Aydýn'da 2012 yýlýndan bu yana yürütülen 'Okullar Hayat Olsun' projesi kapsamýnda açýlan bin 550 kursta 53 bin 860 kiþiye eðitim verildiði belirtildi yýlýnda tüm Türkiye'de baþlatýlan "Okullar Hayat Olsun" projesinin Aydýn Ýl Yürütme Kurulu 2015 yýlý deðerlendirme toplantýsý Efeler Halk Eðitimi Merkezinde yapýldý. Toplantýya Ýl Milli Eðitim Müdürü Pervin Töre, Milli Eðitim Bakanlýðý Hayat Boyu Öðrenme Genel Müdürlüðü Eðitim Uzmaný Süleyman Akgül, Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü Þube Müdürü Hüseyin Hakan Durum, Ýlçe Milli Eðitim Müdürleri, Ýlçe Milli Eðitim Þube Müdürleri, Halk Eðitimi Merkezi Müdürleri, muhtarlar ve proje sorumlularý katýldý. 2 3 Þubat 2015 Salý Günlük Baðýmsýz Siyasi Gazete Fiyatý: 50 Krþ ÇARPTIÐI ARAÇ ÞOFÖRÜNÜN ÖLDÜÐÜNÜ DUYUNCA BAYILDI Aydýn'ýn Efeler ilçesinde kýrmýzý ýþýk ihlali sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 1 kiþi öldü, 2 kiþi yaralandý. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü, çarptýðý aracýn þoförünün öldüðünü duyunca bayýldý. Ayrýntýlar sayfa 3'te ASGARÝ ÜCRETLÝYE CHP'DEN MÜJDE Seçim çalýþmalarý için Aydýn'da partililerle bir araya gelen CHP PM Üyesi Manisa Milletvekili Özgür Özen, Asgari ücretten alýnan verginin kaldýrýlacaðýný söyledi. Seçim vaadi olarak CHP iktidara geldiðinde Asgari ücretin iki katýna çýkacaðýný ve verginin kaldýrýlacaðýný söyledi. AYDIN'DA ÞOFÖRLER HALKLA KAYNAÞACAK Aydýn Þoförler Odasý'nýn GEKA tarafýndan desteklenen 'Þoförler Halka Kaynaþýyor' projesi kapsamýnda 1000 þoförle 3 ay boyunca yürütülecek çalýþmalarda sektörün geleceðine ýþýk tutulacak. 4 SÖKE ZÝRAAT ODASI'NDA EÞÝTLÝK Söke Ziraat Odasý'nda Kemal Kocabaþ ve Mustafa Tanyeri önderliðinde iki listenin yarýþtýðý genel kurulda yapýlan seçimlerde sürpriz sonuç çýktý. 50 delegenin Ýncirliova Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yollarý oy kullandýðý seçimde Beyaz ve Sarý listeye 25'er oy çýktý. 11'de (TCDD) Sosyal Tesisleri'nde Köylü Pazarý hizmete açýldý. AYTO, ÜYELERÝNÝ Ýncirliova Belediyesi, KurtuÝSMOB 2015'E UÇURDU luþ Mahallesi TCDD Sosyal Aydýn Ticaret Odasý (AYTO) üye- Tesislerinde 25 tezgahtan leri Türkiye'nin en büyük mobil- oluþan Köylü Pazarý'ný hiz- CHP PM Üyesi Manisa Milletvekili Özgür Özen, 2015 yýlýný umudun yýlý olarak gördüklerini söyledi. Partilerinin seçim bildirgeleri hakkýnda konuþan CHP PM Üyesi Manisa Milletvekili Özgür Özen, CHP iktidarýnda sosyal yardýmlarýn iki katýna çýkarýlacaðýný ve kredi, kredi kartý borcu olanlar için düzenleme yaparak bu borçlarýndan kurtulmalarýný saðlayacaklarýný söyledi. Nevzat Biçer Nikah Salonu'nda partililerin katýldýðý düzenlenen toplantýda konuþan CHP PM Üyesi Manisa Milletvekili Özgür Özen, asgari ücreti bürüt olarak iki katýna çýkartacaklarýný ve vergi almayacaklarýný da seçim beyannamelerinde açýklayacaklarýný söyledi. CHP PM Üyesi Manisa Milletvekili Özgür Özen, Ýlk yapacaklarý iþin AKP gibi yoksulluðu yönetmek yerine yoksulluðu yok etmeyi hedeflerine alacaklarýný belirten CHP PM Üyesi Özgür Özen, Türkiye ekonomisinin algý operasyonlarýyla yönetildiðini iddia etti. Türkiye'nin AKP döneminde özelleþtirme rekoru kýrýldýðýný ve her zaman AKP iktidarýnýn dile getirdiði Faiz Lobisi'ne AKP'den önce 11 milyar dolar iken bunun AKP döneminde dýþ krediler için 50 milyar dolar faiz ödendiðini belirten Özgür Özen, ekonominin göründüðü gibi iyi olmadýðýný söyledi. 11'de ÝNCÝRLÝOVA'DA KÖYLÜ PAZARI AÇILDI ya fuarý olan ÝSMOB 2015-Ýstanbul Mobilya Fuarý'ný ziyaret etti.2 BUHARKENT ZÝRAAT ODASI'NDA ÖZDAMAR GÜVEN TAZELEDÝ Buharkent Ziraat Odasý 3. Olaðan Genel Kurulu gerçekleþti. Genel Kurulda yapýlan seçimde, mevcut Baþkan Naim Özdamar yeniden baþkanlýða seçilerek güven tazeledi. Ayrýntýlar sayfa 9'da mete açtý. Pazarýn açýlýþýna, Ýncirliova Kaymakamý Adem Ünal, Ýncirliova Belediye Baþkaný Gürþat Kale, daire amirleri, sivil toplum örgüt temsileri ve vatandaþlar katýldý. Ayrýntýlar sayfa 8'de TARSÝM UYGULAMALARI SEVÝNDÝRDÝ Aydýn Ýli Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði Sorumlu Müdürü Bilal Kývrak, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý tarafýndan, Tarým Sigortalarý Havuzu (TARSÝM) kapsamýnda sigorta yaptýran ve hasar tespit edilen çiftçilere yapýlacak olan yardýmlar konusunda bilgi verdi. Çiftçilerin, yetiþtiricilerin bu yardýmlardan faydalanabilmesi için Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý'nýn çiftçi kayýtlarýna, kayýtlarýný yaptýrmalarý ve hali hazýrda var olan kayýtlarýný ise güncellemeleri hususunda uyarýda bulundu. 5

2 3 Þubat 2015 Salý Sayfa 2 OKULLAR HAYAT OLDU Aydýn'da 2012 yýlýndan bu yana yürütülen 'Okullar Hayat Olsun' projesi kapsamýnda açýlan bin 550 kursta 53 bin 860 kiþiye eðitim verildiði belirtildi yýlýnda tüm Türkiye'de baþlatýlan "Okullar Hayat Olsun" projesinin Aydýn Ýl Yürütme Kurulu 2015 yýlý deðerlendirme toplantýsý Efeler Halk Eðitimi Merkezinde yapýldý. Toplantýya Ýl Milli Eðitim Müdürü Pervin Töre, Milli Eðitim Bakanlýðý Hayat Boyu Öðrenme Genel Müdürlüðü Eðitim Uzmaný Süleyman Akgül, Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü Þube Müdürü Hüseyin Hakan Durum, Ýlçe Milli Eðitim Müdürleri, Ýlçe Milli Eðitim Þube Müdürleri, Halk Eðitimi Merkezi Müdürleri, muhtarlar ve proje sorumlularý katýldý. Toplantýnýn açýlýþýnda konuþan Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü Þube Müdürü Hüseyin Hakan Durum, 2012 yýlýnda baþlatýlan Okullar Hayat Olsun projesinin bugüne kadar baþarýlý ve olumlu yönde ilerlediðini söyledi. Proje kapsamýnda okul bahçelerinde yapýlan aðaçlandýrma çalýþmalarý ile öðrencilere doðayý, çevreyi ve ormanlarý sevdirmeyi hedeflediklerini ifade eden Durum, proje ortaðý paydaþlarýmýza katkýlarýndan dolayý teþekkür etti. Bugüne kadar yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgi veren Durum, yýllarýnda yapýlan ve 2015 yýlýnda yapýlmasý planlanan aðaçlandýrma, fidan dikimi ve çevre düzenlemeleri ile faaliyetlere iliþkin sunumu katýlýmcýlarla paylaþýldý. Aydýn ilimizde bu proje kapsamýnda bin 550 kurs açýlmýþ olup bu kurslara 53 bin 860 kursiyerimiz katýlmýþtýr. Ayrýca projenin uygulandýðý 125 okulumuzda 357 Sosyal Kültürel Etkinlik yapýlmýþtýr dedi. Aydýn'ýn 'Okullar Hayat Olsun' projesinde Türkiye'ye örnek olduðunu kaydeden Ýl Milli Eðitim Müdürü Pervin Töre de, Okullar Hayat Olsun Projesi; okullarýn eðitim-öðretim saatleri dýþýnda, hafta sonlarýnda ve yaz aylarýnda dersliklerinin, kütüphanelerinin, bilgi teknolojileri sýnýflarýnýn, çok amaçlý salonlarýnýn, konferans salonlarýnýn, spor salonlarý ve okul bahçelerinin velilerin, mahallelinin ve çevrenin hizmetine açýlmasý; okullarýn öðrenciler ve yetiþkinler için birer 'hayat boyu öðrenme merkezi' ve eðlenme ve dinlenme aktivitelerine imkan veren 'yaþayan güvenli alanlar' haline dönüþtürülmesini amaçlamaktadýr. Bu amaca uygun çalýþmalarýmýz etkin bir þekilde devam etmektedir. Proje kapsamýnda Milli Eðitim Bakanlýðý, Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý ile Belediyelerin imkânlarý iþbirliði halinde okullarda halkýn hizmetine sunulmaktadýr. Projeye emek veren tüm kurumlara teþekkür ederim diye konuþtu. Okullar Hayat Olsun projesinde ulaþýlan baþarý nedeniyle Aydýn Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü ile Efeler Halk Eðitimi Merkezi'ne teþekkür ederek konuþmasýna baþlayan Milli Eðitim Bakanlýðý Hayat Boyu Öðrenme Genel Müdürlüðü Eðitim Uzmaný Süleyman Akgül ise, Bu projenin ilk etapta 5 yýl sürmesi planlanýyordu ve daha sonra devam etmesi yönünde düþüncelerimiz vardý. Ama görünen oki proje çok baþarýlý oldu ve öðrenciler ile velilerimiz projeden memnun kaldýlar hatta kendileri de projeye katký saðlamak için yarýþ içerisine girdiler. Okullarýmýzdan gerek eðitim, gerek kültürel, gerekse çevre orman ve doða bilinci açýsýndan annebaba hatta daha büyüklerimizde faydalanmaktadýr. Dolayýsý ile bu proje okullarýmýzý çok yönlü eðitim merkezi haline getirmiþtir þeklinde konuþtu. Toplantý sunumlar ve sonrasýnda soru-cevap, proje paylaþýmý ile önerileri þeklinde sona erdi. (iha) AYTO, ÜYELERÝNÝ ÝSMOB 2015'E UÇURDU Aydýn Ticaret Odasý (AYTO) üyeleri Türkiye'nin en büyük mobilya fuarý olan ÝSMOB 2015-Ýstanbul Mobilya Fuarý'ný ziyaret etti. Mobilya Sanayicileri Derneði (MOSDER) tarafýndan Ýstanbul CNR Fuar Expo Fuar Merkezi'nde bu yýl 11.si düzenlenen Ýstanbul Mobilya Fuarý 13 salonda 500'e yakýn firmanýn 1000 den fazla marka ile katýlýmýyla düzenlendi. Dünyanýn alanýnda 3. en büyük fuarý olan ÝSMOB Ýstanbul Mobilya Fuarý'ný ziyaret eden AYTO üyeleri AYTO Uçuruyor projesi kapsamýnda havayolu ile konaklamalý ziyaret ettiler. Türkiye'nin hem Avrupa hem de Ortadoðu'ya açýlan ihracat penceresi niteliðindeki Ýstanbul Mobilya 2015 Fuarý ziyaretine 20 AYTO üyesi katýldý. AYTO üyelerinden oluþan heyete Yönetim Kurulu Üyeleri Murat Kemal Yüce ve Þenol Bakýþ refakat etti. Türk Mobilya Sektörünün kalite ve tasarýmda uluslar arasý alanda kabul gördüðünü belirten AYTO Yönetim Kurulu Üyesi Þenol Bakýþ AYTO üyelerinin sektördeki geliþmeleri yakýndan görme fýrsatý bulduðunu belirtti. AYTO Yönetim Kurulu Üyesi Murat Kemal Yüce ise önümüzdeki 10 yýlda ihracatta dünyanýn ilk 7 ülkesi arasýnda yer almayý hedefleyen Türk Mobilya Endüstrisi'nde AYTO üyelerinin de yer bulmasý konusunda gerekli gayretin sarf edileceðini ifade etti. (iha)

3 KUVVETLÝ YAÐIÞLAR DEVAM EDECEK Sayfa 3 Ege Bölgesi genelinde devam eden kuvvetli yaðýþ ve toz taþýnýmýnýn Aydýn'da da etkili olacaðý belirtildi. Yapýlan son deðerlendirmelere göre; ülkemizin kuzeybatý kesimlerinde, derin alçak basýnç merkezi nedeniyle güneyli yönlerden kuvvetli olan fýrtýnanýn ardýndan, Dün sabah saatlerinden itibaren baþlayan yaðýþlar Ýstanbul, Bursa, Balýkesir, Kocaeli, Yalova, Çanakkale'nin güney ve doðusu, Ýzmir ve Manisa çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli ve Ege Bölgesi genelinde saðanak olarak devam edecek. Meydana gelebilecek olumsuzluklara karþý dikkatli ve tedbirli olunmasý gerekiyor. Ülkemizin batý kesimlerinde bulunan Marmara, Ege, Ýç Anadolu'nun batýsý ve Batý Karadeniz bölgesinde toz taþýnýmý beklendiðinden, görüþ mesafesinde düþme, yaðýþ alan yerlerde çamur þeklinde yaðýþ, hava kalitesinin azalmasý gibi olumsuzluklara karþý dikkatli ve tedbirli olunmasý gerektiði kaydedildi.(iha) BUGÜN BUGÜN YARIN YARIN ERTESÝ GÜN Gündüz: 15 Gündüz:16 Gündüz:18 3 Þubat 2015 Salý Gece: 10 Gece: 8 Gece: 10 COSKUN KURTULUÞ MH. KIBRIS CD. NO:22/A NILGUN HASAN EFENDÝ MAH. KIZILAY CAD.NO:10/A DORUK ORTA MAH. DOÐU GAZÝ BLV. NO:222 ÇARPTIÐI ARAÇ ÞOFÖRÜNÜN ÖLDÜÐÜNÜ DUYUNCA BAYILDI Aydýn'ýn Efeler ilçesinde kýrmýzý ýþýk ihlali sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 1 kiþi öldü, 2 kiþi yaralandý. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü, çarptýðý aracýn þoförünün öldüðünü duyunca bayýldý. Kaza, dün gece saat sýralarýnda Efeler ilçesi Ýzmir Bulvarý Ziraatçýlar Kavþaðý'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ýzmir'den Aydýn istikametine seyir halinde olan Mustafa Bacakoðlu (47) idaresindeki 09 DS 026 plakalý minibüs, Atatürk Bulvarý yönünden gelerek kýrmýzý ýþýk ihlali yaptýðý iddia edilen Mustafa Ç.'nin (28) kullandýðý panelvana sað tarafýndan çarptý. Çarpmanýn etkisiyle sol tarafa savrulan minibüs, orta refüje çýktýktan sonra refüjdeki aðaçlara vurarak yaklaþýk 200 metre sürüklendi. Kazayý görenlerin haber vermesiyle olay yerine gelen polis, itfaiye ve saðlýk ekipleri, minibüste yolcu olarak bulunan Talih Gürbüz'ü (44) sýkýþtýðý yerden çýkararak, Aydýn Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldýrdý. MERAKLI KALABALIK POLÝSE ZOR ANLAR YAÞATTI Kazada baþýna darbe alan ve minibüste sýkýþan sürücü Mustafa Bacakoðlu'nun ise olay yerinde can verdiði belirlendi. Kazanýn ardýndan trafik polisi, Aydýn istikametine trafiði durdurdu. Kazayý görmek isteyen çevredeki vatandaþlarý uzaklaþtýrmakta zorluk çeken polis ekipleri ile vatandaþlar arasýnda tartýþma yaþandý. ÖLDÜÐÜNÜ DUYUNCA BAYILDI Kazadan yara almadan kurtulan hafif ticari taþýt sürücüsü Mustafa Ç, minibüs sürücüsü Mustafa Bacaoðlu'nun öldüðünü öðrenince baygýnlýk geçirdi. Olay yerinde bulunan saðlýk ekipleri tarafýndan müdahale edilen Mustafa Ç, ambulansla Aydýn Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý. Kazada hayatýný kaybeden Mustafa Bacakoðlu'nun cenazesi, sýkýþtýðý yerden çýkartýlarak Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazada yaralanan Talih Gürbüz'ün sað kolunun kýrýldýðý ve hayati tehlikesinin olmadýðý öðrenildi. Kaza ile ilgili soruþturma baþlatýldý. (iha) DÝDÝM'DE ARAÇLARIN TAKLA ATTIÐI KAZADA 1' AÐIR 3 KÝÞÝ YARALANDI Didim-Akbük yolunda meydana gelen ve iki ara- cýn karýþtýðý kazada 1'i aðýr 3 kiþi yaralandý. Kazaya karýþan araçlar hurdaya dönerken, polis kazayla ilgili soruþturma baþlattý. Kaza gece yarýsý Didim- Akbük yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 09 YF 385 plakalý araçla Akbük'ten Didim'e gelmekte olan S.G (32) adlý sürücü yolda direksiyon hâkimiyetini kaybederek, önünde seyir halinde olan F.K'nýn (28) kullandýðý 09 YG 894 plakalý araca arkadan çarptý. Çarpmanýn etkisiyle S.G araçla birlikte yoldan çýkarak yoldan aþaðýya uçtu ve araç ters döndü. S.G'nin çarptýðý 09 YG 894 plakalý araç ise önce orta refüje çarptý; sonra da takla attý. Kazayý gören diðer sürücüler ise durumu hemen Polise, 112 Acil servis ekiplerine ve Ýtfaiyeye bildirdi. Araç sürücüsü S.G ile diðer araç sürücüsü F.K ve yanýnda yolcu olarak bulunan M.M.O (26) Polis ve Saðlýk görevlilerinin yardýmýyla araçtan çýkarýldýlar. Yaralý 3 kiþi ambulanslarla Didim devlet Hastanesine acil servisine kaldýrýldý. 1 AÐIR 3 YARALI Yaralýlardan S.G'nin durumunun aðýr olduðu, diðer iki yaralýnýn ise durumlarýnýn iyi olduðu öðrenildi. Kazaya karýþan araçlar çekici yardýmýyla yoldan kaldýrýlýrken polis kaza ile ilgili soruþturma baþlattý. (iha)

4 3 Þubat 2015 Salý Sayfa 4 ÖZEL: TÜRKÝYE'YÝ, ÖZLEM BAÞKAN'IN AYDIN'I YÖNETTÝÐÝ GÝBÝ YÖNETECEÐÝZ ASKÝ, ÇALIÞMALARINI SÜRDÜRÜYOR Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Manisa Milletvekili Özgür Özel, Aydýn Büyükþehir Belediye Baþkaný Özlem Çerçioðlu'nu makamýnda ziyaret etti. Ziyarette CHP Aydýn Milletvekili Osman Aydýn ve CHP Aydýn Ýl Baþkaný Hikmet Saatçý'da hazýr bulundu. Yaklaþan genel seçimler sebebi ile 20 Milletvekilli ile her hafta bir ilde olmak üzere çalýþmalarýna baþladýklarýný kaydeden CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, Çalýþmalarýmýzla seçim beyannamemize de son þeklini veriyoruz. Bugün Aydýn Büyükþehir Belediyesinden ziyaretlerimize baþladýk þeklinde konuþtu. Gittikleri pek çok Ýlde vatandaþlarýn Türkiye'yi nasýl yöneteceksiniz sorusunu yönelttiklerini kaydeden Özgür Özel, Vatandaþlarýmýza Özlem Baþkanýn Aydýn'ý yönettiði gibi Türkiye'yi yöneteceðiz diyoruz. Ýkinci görev döneminde de büyük bir oy patlamasý yapan Baþkanýmýz Özlem haným son derece baþarýlý bir belediye baþkanýmýz, parti içi çalýþmalarýmýzda arkadaþlarýmýza sýkça kendisini örnek gösteriyoruz ifadelerini kullandý. AYDIN DÜNYA ÞEHRÝ Aydýn'a 8 ay sonra tekrar geldiðini belirten Özgür Özel, 8 aylýk kýsa süre içinde bile Aydýn'ýn çehresindeki deðiþikliði gözlemleyebildiðini vurgulayarak, Aydýn'ý bir dünya þehri olarak gör- düklerini söyledi. Aydýn Büyükþehir Belediye Baþkaný Özlem Çerçioðlu da, CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel'i Aydýn Büyükþehir Belediyesinde misafir etmekten dolayý duyduklarý memnuniyeti belirterek, Tüm çalýþma ve projelerimizi sosyal belediyecilik temelinde þekillendiriyoruz. Halkýmýzýn gösterdiði teveccüh ve destek bizim için en önemli çalýþma þevki þeklinde konuþtu. (ÝHA) Aydýn Büyükþehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Ýdaresi Genel Müdürlüðü (ASKÝ) çalýþmalarýna hafta sonu da tüm hýzýyla devam etti. Aydýn Büyükþehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Ýdaresi Genel Müdürlüðü (ASKÝ) çalýþmalarýna hafta sonu da tüm hýzýyla devam etti. ASKÝ ekiplerinin hafta sonu yoðun çalýþma yaptýðý ilçelerden biri de Germencik oldu. ASKÝ ekipleri tarafýndan Ortaklar' Pazarkuran mevkii Tanýr Sokak'ta yeni yapýlan Orhan Delgen Ýlköðretim Okulu'na kanalizasyon hattý yapýldý. 30 Ocak Cuma günü baþlayan çalýþma bugün bitirildi. Hafta sonu yapýlan çalýþma ile açýlan 110 metrelik kanalizasyon hattýna 200 milimetrelik koruge boru döþendi. REÝSKÖY'DE ÝÇME SUYU DEPOSU YENÝLENDÝ ASKÝ ekipleri Reisköy Mahallesi'nde de su deposu bakým ve yenileme çalýþmasý yaptý. Çalýþmada deponun dalgýç pompasý kontrol edildi ve eskiyen çatýsý yenilendi. (ÝHA) ÖZMERÝÇ: ÞOFÖRLÜÐÜN DE ARTIK BÝLÝMSEL YAPILMASI GEREKÝYOR Aydýn Þoförler Odasý'nýn GEKA tarafýndan desteklenen 'Þoförler Halka Kaynaþýyor' projesi kapsamýnda 1000 þoförle 3 ay boyunca yürütülecek çalýþmalarda sektörün geleceðine ýþýk tutulacak. Aydýn Þoförler Otomobilciler Otobüsçüler ve Minibüsçüler Esnaf Odasý'nýn hazýrladýðý Aydýn'da Þoförler Halkla Kaynaþýyor, Verimlilik Artýrma ve Toplumsal Kalkýnma Projesi, Güney Ege Kalkýnma Ajansý (GEKA) ta- rafýndan desteklenmeye uygun görüldü. 74 bin TL bütçeyle 3 ay boyunca devam edece proje çalýþmalarýnda anket çalýþmasý yapýlacak 1000 þoförün 'öfke ve stres kat sayýsý' belirlenecek. 90 günlük iyileþtirme döneminde eðitimler ve bire bir mülakatlar gerçekleþtirilecek. Aydýn genelinde toplu taþýma, servis ve taksi kullanan vatandaþlar ve þoför esnafýyla gerçekleþtirilecek anketle taraflarýn karþýlaþtýklarý sorunlar ve beklentileri ortaya konularak þoför-halk kaynaþmasý saðlanacak. Çalýþmalarýna bugün itibaren baþlanýlan projede GEKA'nýn açtýðý ihaleyi kazanan Ýdea Psikolojik Hizmetler firmasý ile Aydýn Þoförler Otomobilciler Otobüsçüler ve Minibüsçüler Esnaf Odasý arasýnda protokol imzalandý. Protokol töreninde Aydýn Þoförler Odasý Baþkaný Semih Özmeriç, Baþkan Vekili Oktay Mantar, Genel Sekreter Ahmet Engin, fir- ma temsilcisi Özge Yaren Yavuz ile Aydýn Þoförler Odasý Yönetim Kurulu üyeleri hazýr bulundu. Projenin gerçekleþmesine onay ve destek veren yönetim kurulu üyelerine teþekkür ederek konuþmasýna baþlayan Oda Baþkaný Semih Özmeriç, Türkiye'de ulaþýmýn yüzde 95 gibi yüksek bir oranla karayolu ile yapýldýðýna ve meydana gelen kazalarda da yüzde 95 oranýnda insanlarýn kusurlu olduðuna dikkat çekti. Özmeriç, Bu araçlarla, bu yollarda kaza yapýlmasý imkansýz gibi gözükse de trafik kazalarý gündemin ilk sýrasýndaki yerini koruyor. Bu da araç kullananýn önemli bir meziyet olmadýðýný gözler önüne seriyor. Ýnsan unsuru her konuda olduðu gibi araç kullanma konusunda da büyük önem taþýyor. Kiþi odaklanmadýðý ve çeþitli sýkýntýlar içerisinde olduðu zaman kaza yapmak kaçýnýlmaz oluyor. Bu mesleði profesyonel olarak yapan ve evlerine bu iþten ekmek götüren bizlerin þoförlük mesleðini en iyi þekilde yapmasý gerekiyor. 90 gün sürecek bu projeyle sabahtan akþama kadar direksiyon sallayan ve sürekli insanlarla diyalog halinde olan meslektaþlarýmýzýn yaþadýklarý sýkýntýlarý ve onlarýn psikolojik durumlarýný ortaya koymak istedik dedi. ÞOFÖRLÜÐÜN DE ARTIK BÝLÝMSEL YAPILMASI GEREKÝYOR Hazýrlanan bu projenin þoför esnafý için önemli bir fýrsat olduðuna deðinen Semih Özmeriç, Bu projeyle hem þoför esnafýmýza hem yanlarýnda çalýþtýrdýklarý kiþilere hem de vatandaþlarýmýza ulaþmayý hedefliyoruz. Proje kapsamýnda 'öfke kontrolü' baþta olmak üzere farklý konularda eðitici seminerler düzenleyeceðiz. Çalýþmalarýmýzý projeyle sýnýrlandýrmayýp, bundan böyle esnafýmýza yönelik faaliyetlerimizi artýrarak sürdüreceðiz. Amacýmýz þoför esnafýmýzýn kendisini tanýmasýný saðlamak ve trafikte nasýl davranmasý gerektiðini öðretmektir. Çaðýmýzýn ulaþtýðý noktada artýk þoförlük mesleðinin de bilimsel olarak yapýlmasý gerekiyor. Þoför olmak önemli deðil, iyi bir insan olmak önemlidir. Bu yüzden bizim mesleðimizi en iyi þekilde icra etmemiz gerekiyor. Þoför esnafýmýzýn kendilerini geliþtirmeleri için bu fýrsatý deðerlendirmesini istiyoruz þeklinde konuþtu. (ÝHA)

5 5 3 Þubat 2015 Salý TARSÝM UYGULAMALARI SEVÝNDÝRDÝ Aydýn Ýli Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði Sorumlu Müdürü Bilal Kývrak, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý tarafýndan, Tarým Sigortalarý Havuzu (TARSÝM) kapsamýnda sigorta yaptýran ve hasar tespit edilen çiftçilere yapýlacak olan yardýmlar konusunda bilgi verdi. Çiftçilerin, yetiþtiricilerin bu yardýmlardan faydalanabilmesi için Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý'nýn çiftçi kayýtlarýna, kayýtlarýný yaptýrmalarý ve hali hazýrda var olan kayýtlarýný ise güncellemeleri hususunda uyarýda bulundu. Tarým Sigortalarý 2015 yýlý uygulamalarýnýn yer aldýðý Tarým Sigortalarý Havuzu Tarafýndan Kapsama Alýnacak Riskler, Ürünler, Bölgeler ve Prim Deste- ði Oranlarýna Ýliþkin 2014/7093 sayýlý Bakanlar Kurulu Kararý'nýn 31 Aralýk 2014 tarih ve sayýlý (4'üncü Mükerrer ) Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe girdiðini belirten Aydýn Ýli Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði Sorumlu Müdürü Bilal Kývrak, buzaðýlarda da sigorta kapsamýna alýnma yaþýnýn 1 yýldan 8 güne düþürüldüðünü söyledi. Kývrak, Bu karar kapsamýnda; Bitkisel ürünler için dolu ana riski ile birlikte; fýrtýna, hortum, yangýn, heyelan, deprem, sel ve su baskýný ek riskler dolu paketi halinde; bu sayýlan risklere ilave olarak,isteðe baðlý olmak üzere açýk alanda yetiþtirilen meyveler için don riski, ayrýca meyve bahçeleri ile baðlarda dolu aðý ve örtü sistemleri için dolu paketin- deki riskler ve dolu aðýrlýðý riski Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý'nýn Çiftçi Kayýt Sistemi'ne (ÇKS) kayýtlý çiftçilerin, mevcut bilgileri dikkate alýnarak, Tarým Sigortalarý Havuzu tarafýndan teminat kapsamýnda deðerlendirilecek dedi. Üretici ve yetiþtiricilerin TÜRKVET kayýtlarýný her sene güncellemesi gerektiðini de kaydeden Aydýn Ýli Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði Sorumlu Müdürü Bilal Kývrak, Süt ve erkek besi sýðýrlarý ile erkek ve diþi mandalar için ölüm riski, ilgili genel þartlar, tarife ve talimatlar kapsamýnda Veteriner Bilgi Sistemi (TÜRKVET) çiftçi kayýtlarý dikkate alýnarak teminat altýna alýndý. Ayrýca, Büyükbaþ hayvanlarýn sigortaya kabul yaþý 8 güne, Küçükbaþ hayvanlar için sigortayý kabul yaþý 3 aya indirildi. Devlet sigorta prim desteðinden yararlanacak çiftçilerin, 5488 sayýlý Tarým Kanununda belirttiði þekilde, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý'nýn çiftçi kayýtlarýna kayýtlý olmalarý yasal bir zorunluluktur. Büyükbaþ ve Küçükbaþ Hayvan Hayat Sigortasýnda TÜRKVET çiftçi kayýtlarý dikkate alýnmaktadýr. Ayrýca üreticilerin TÜRKVET kayýtlarýný her sene güncellemeleri gerekmektedir. Tarým Sigortasý yaptýrmayan çiftçiler, 5363 sayýlý Tarým Sigortalarý Kanunu kapsamýnda, tabii afetlerden zarar gören çiftçilere Yapýlacak Devlet yardýmlarýndan istifade edemeyeceklerdir dedi. (ÝHA) AYDIN'DA MESLEKÝ EÐÝTÝM SEFERBERLÝÐÝ Aydýn Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Merve Alpargun Altýntaþ, iþsiz gençlerin ekonomiye kazandýrmak ve onlarý meslek sahibi yapmak için mesleki eðitim seferberliðin sürdüðünü belirtti. Altýntaþ, yaptýðý açýklamada, Uzmanlaþmýþ Melek Edindirme Merkezi (UMEM) 2010 yýlýndan beri Aydýn Milli Eðitim Müdürlüðü, ÝÞKUR, meslek liseleri, oda ve ticaret borsasýnýn katýlýmý ile gerçekleþen mesleki eðitim kurslarýn devam ettiðini belirtti. Altýntaþ, Ýþletmeler için olan avantajlarýný anlatmak ve daha çok gencimize ulaþmak için odamýz UMEM tanýtým ve UMEM' e katýlým için seferberlik baþlatmýþtýr. Özellikle UMEM'in köylerde tanýnmasý için çalýþmalarýmýz devam ediyor. Saç-metal iþçiliði, kaynakçýlýk, makine operatörlüðü, gýda iþleme, endüstriyel boyacýlýk, tekstil iþçisi, tarým ürünleri iþleme vb. konularda istihdam garantili kurslar açýlabileceði, üretim sektörü dýþýnda da hayvan yetiþtiriciliði, turizm ve hizmet sektöründen de büyük ihtiyaç olan iþgücü ihtiyacý için istihdam garantili kurslar açýlacaktýr dedi. Kurs talep eden iþletmeler uygulamalý eðitim salonlarý oluþturduðunu belirten Altýntaþ, kurslarýn tamamý iþletme içinde daha uygun þartlarda gerçekleþtirildiði ve kurs sürecince de kursiyerlere günlük 25 TL harçlýk verildiðini ifade etti. Altýntaþ, UMEM kapsamýnda bugüne kadar 460 kursiye- rin mezun olduðu ve bunlardan 255 kiþinin istihdam edildiðini kaydetti.(ýha) DÝYANET'TEN DÝJÝTAL SAFAHAT ARMAÐANI Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý, Ýstiklal Þairi Mehmet Akif Ersoy'un 78. vefat yýldönümünde gençlere yeni bir hizmet sunarak, Akif'in unutulmaz eseri Safahat'ý dijital ortama taþýdý. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnýn gençlere yönelik hizmetleri sürüyor. Ýstiklal Þairi ve fikir adamý Mehmet Akif Ersoy'un tüm þiirlerinin toplandýðý Safahat adlý eseri bütün içeriðiyle dijital ortama taþýnarak gençlerin kullanýmýna sunuldu. Mobil versiyonu da bulunan eser, sanatçý Hayri Küçükdeniz tarafýndan seslendirildi. Safahatýn dijital versiyonuna, Mustafa Nadir Önay'ýn hazýrladýðý "Mehmet Akif Ersoy Belgeseli" de eklendi. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnýn gençlere yönelik geliþtirdiði hizmete, adresinden ve tüm mobil marketlerden ulaþýlabiliyor.(ýha) 3 Þubat 2015 YIL:13 SAYI: 3752 FLAÞ GAZETECÝLÝK MATBAACILIK YAYINCILIK VE REKLAMCILIK ÝMTÝYAZ SAHÝBÝ...SÜLEYMAN KASIM ÞENER YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ...SEMRA ÞENER EDÝTÖR...GÜLCAN BÝLÝR ÝNTERNET SAYFASI SAYFA EDÝTÖRÜ...SEMRA ÞENER YAYIN TÜRÜ... YEREL SÜRELÝ YAYIN BASKI...FLAÞ OFSET MATBAACILIK TESÝSLERÝ RAMAZANPAÞA MAH.BEDESTEN ÝÞ MERKEZÝ ALT ZEMÝN KAT NO:128 AYDIN ÝNTERNET ADRESÝ...www.gazeteflas.com

6 3 Þubat 2015 Salý Sayfa 6 KANLI KATÝL HERYERDE ARANIYOR Biri astsubay 3 kiþiyi öldüren 3 kiþiyi de yaralayan Hüseyin Türkmen'in saklandýðý bölge jandarma tarafýndan abluka altýna alýndý. Ýzmir'den özel komanda timlerinin de katýldýðý operasyonda Türkmen'in kapana sýkýþtýðý belirtildi. araca rastlanmazken ihbarýn asýl- sýz olduðu anlaþýldý. GF/KAZIM YÖRÜKCE Aydýn'da doðmamýþ yeðenini ve yýldýz, Dengesiz ve psikolojik ra- Türkmen'in bir astsubayý þehit kayýnpederini öldüren, eþini ve hatsýzlýðý olan bir kiþi. Üstelik si- edip bir astsubayý da yaralamasýkayýnbiraderini kurþunlayýp sa- lahlý da olduðu için bir çatýþma nýn ardýndan 17 aydýr saklandýðý kat býrakan ölüm makinesi Hüse- da çýkabilir. Bu yüzden baþka bir daðlar jandarma tarafýndan abluyin Türkmen, (39) bir astsubayý askerimize zarar gelmemesi için ka altýna alýnmýþtý. Ýzmir'den özel da þehit etmesinin ardýndan 17 jandarmamýz tarafýndan çok titiz jandarma timlerinin yaný sýra Ayaydýr saklandýðý daðda sýkýþtýrýl- bir operasyon yürütülüyor. Yeri- dýn Jandarma Bölge Komutanlýdý. Aydýn Jandarma Bölge Komu- ni tespit etmek üzeriyiz. Etrafý da ðý'ndan 150'ye yakýn askerin katanlýðý'na baðlý ekipler Aydýn, Ýz- kuþatýldýðý için kaçacak bir yeri týldýðý operasyonlarda halen bir mir ve Manisa sýnýrýndaki daðlarý kalmadý. Birkaç güne sonuç alýp sonuç alýnamadý. Türkmen'in tamamen kuþatýrken Ýzmir'den zanlýyý yakalayacaðýz diye ko- saklandýðý barakadaki tüm erzagelen jandarma komando timi, nuþtu. kýný alan jandarma ekipleri, sak rakýmlý daðlarý didik didik Öte yandan yarattýðý dehþetle lanmýþ olabileceði tüm yerleri de arayýp katilin izini sürüyor. kentin korkulu rüyasý haline ge- kontrol etti. Erzaký olmadýðý için Türkmen'in önceki gün saklandý- len Hüseyin Türkmen'in yakala- uzun süre daðlarda saklanamaðý eve ulaþýldý. Türkmen'in sak- nabilmesi için yakýnlarýnda da yacaðý tahmin edilen Türkmen'in landýðý evde kendisine 1 yýl yete- yardým istendi. Türkmen'in canlý þehre inme ihtimali üzerine bölcek kadar erzak bulunurken erza- olarak teslim olmasý için yakýnla- gede çok sayýda jandarma ekibi ka jandarma tarafýndan el konul- rýnýn da jandarmaya yardýmcý hazýr bekletiliyor. du. olacaðý belirtildi. ÝHBAR EDÝLDÝ Katil alarmý Dün öðle saatlerinde jandarmaya 'VUR EMRÝ' VERÝLDÝ ÝDDÝASI Jandarma ekipleri, dün Türk- gelen bir ihbar kenti alarma ge- Daðlarda saklanmaya devam men'in vurduðu eþi Ümmühan çirdi. Hüseyin Türkmen'in 09 AN eden eli kanlý katil Hüseyin Türk- Türkmen'in Efeler ilçesinin 105 plakalý yeþil bir ciple vurdumen için görüldüðü yerde vurul- Umurlu Mahallesi'nde yaþayan ðu eþi Ümmühan Türkmen'in masý için emir çýkarýldýðý iddia ailesinin evine basmaya gittiði Umurlu mahallesindeki ailesinin edildi. Köylülerin dile getirdiði ihbarýyla alarma geçti. Polisler evini basacaðý ihbarý üzerine kenbu iddia askeri makamlarca doð- ana güzergahlarda, jandarma ise tin tüm yollarýnda önlem alýndý. rulanmazken Aydýn Valisi Erol baðlantý yollarý kapatýrken ihba- Polis, Ýzmir-Aydýn karayolu ile Ayyýldýz, kaçan zanlýnýn yakalan- rýn asýlsýz olduðu ortaya çýktý. Ilýcabaþý mahallesi ve Soðukkuyu masý konusunda yasal mevzuat Doðmamýþ yeðenini ve kayýnpe- mevkiinde araçla ilgili araþtýrma doðrultusunda hareket edildiðini derini öldüren, eþini ve kayýnbi- yaparken, jandarma ise ara yol- söyledi. Aranan zanlýnýn bir aske- raderini kurþunlayýp sakat býra- lardan gitme ihtimaline karþý Yýl- ri de þehit ettiðini hatýrlatan Ay- kan ölüm makinesi Hüseyin mazköy, Ýmamköy, Koçak, ma- hallerinin yollarýný kapatarak kimlik kontrolü yaptý. Yapýlan kontrollerde belirtilen plakalý IÞIKLI MAHALLE MUHTARLIÐI BÝNASI YENÝLENDÝ BAÞKAN ATABAY'DAN YAZARLARA TEÞEKKÜR BELGESÝ Didim Belediye Baþkaný A. Deniz Akköy Dergisi Yazý Ýþleri Müdü- zarlarýmýz 'Öyküde ilk ve son söz Atabay, Akköy Þiir, Yazý ve Çevi- rü Hatice Gençay ile birlikte Ak- kaygýsý' konusu tartýþacaklar ve ri evinde her ay belli bir konu köy Dergisi Genel Yayýn Yönet- öykülerini yazacaklar. Þubat üzerinde öykü yazan yazarlarý meni Güven Pamukçu ile yazar- ayýndaki toplantýda ise genç ziyaret edip, Akköy dergisine lar Süreyya Köle, Belma Fýrat, erkek öykücüler konuk edilecek sunduklarý katkýlardan dolayý Emel Kayýn ve Kevser Ruhi ile ve burada da sokak dilinin edebiteþekkür belgesi verdi. bir araya geldi. yata yansýmalara ele alýnacak. Dünyada sayýlý Ülkelerde bulu- Ziyarette konuþan Akköy Dergisi dedi. nan mekânlardan biri olan Ak- Genel Yayýn Yönetmeni Güven Didim belediye Baþkaný A. Deniz köy Þiir, Yazý ve Çeviri evinde bir Pamukçu Eylül ayýnda Akköy'de Atabay ise tüm yazarlarý çalýþaraya gelen öykü yazarlarý, her açýlan Þiir-Yazý ve Çeviri evinde malarýnda baþarýlar dilerken bu ay belli bir temayý tartýþarak öy- her ay belli bir tema üzerinde tür sanatsal etkinliklerin Didim'- kü yazarken Akköy'de sürdürü- tartýþýlarak öykülerin yazýldýðýný de yapýlmasýnýn önemli olduðulen bu etkinliðe Belediye Baþkaný söyledi. Pamukçu geçen ay konu nu söyledi. Konuþmalarýn ardýn- A. Deniz Atabay kayýtsýz kalma- olarak öyküde 5 duyu konusu- dan Baþkan Atabay, yazarlara dý. Didim Belediye Baþkaný A. nun tartýþýldýðýný ve yazýya dö- katkýlarýndan dolayý teþekkür Deniz Atabay ve CHP Belediye küldüðünü ifade ederken belgesi verdi. Meclis Üyesi ve ayný zamanda Ocak ve 1 Þubat günlerinde ya- (ÝHA) Efeler Belediyesi, Iþýklý Mahalle Muhtarlýðý binasýný yeniledi. Efeler Belediyesi muhtarlara destek olmaya devam ediyor. Efeler Belediyesi Fen Ýþleri Müdürlüðü, Iþýklý Mahallesi Muhtarlýðýný iç ve dýþ tadilatlarýný yaparak yeniden boyadý. Efeler Belediye Baþkaný M. Mesut Özakcan, "Muhtarlarýmýz, belediye olarak bizim en büyük destekçilerimizdir. Mahalle halký her türlü sorununu, muhtarlýk binalarýna giderek muhtarlarýmýza, muhtarlarýmýz da bizlere ile- tiyor. Bizlerde bu sorunlardan belediyemizi ilgilendiren kýsýmlarýný en kýsa sürede çözmek için hemen çalýþmalara baþlýyor ve vatandaþlarýmýzýn sýkýntýlarýný gideriyoruz. Iþýklý Mahallesi Muhtarlýðý'nýn iç ve dýþýnýn ge- rekli tadilatlarýný gerçekleþtirerek, Efeler ilçemize yakýþýr bir hizmet binasý haline getirdik" dedi. Iþýklý Mahallesi Muhtarý Ercan Özçineli, hizmetlerinden dolayý Efeler Belediyesi'ne teþekkür etti. (ÝHA)

Aydýnlý yetiþtiriciye tavsiye edilecek damýzlýk materyalin henüz üretilemediðini ve projenin sadece

Aydýnlý yetiþtiriciye tavsiye edilecek damýzlýk materyalin henüz üretilemediðini ve projenin sadece 'PROJEDE YER ALAN HAYVANLARIN TAMAMI DAMIZLIK' Aydýn Ýli Koyun-Keçi Yetiþtiricileri Birliði Baþkaný Halit Kahraman'ýn Aydýn'da yaklaþýk 10 yýl önce baþlatýlan 'Halk Elinde Hayvan Islahý Ülkesel Karya'

Detaylı

MECLÝS'TE MÝKROFON KRÝZÝ

MECLÝS'TE MÝKROFON KRÝZÝ Efeler Kent Konseyi'nden demiryolu için imza kampanyasý Efeler Kent Konseyi Üyeleri, Efeler ilçesinden geçen 9 kilometrelik demiryolu hattýnýn yerin altýna alýnmasý için imza kampanyasý baþlattý. Aydýn

Detaylı

25 MÝLYON LÝRALIK DESTEK

25 MÝLYON LÝRALIK DESTEK ADAYLIK ÝÇÝN KAMUDA ÝSTÝFALARIN SON GÜNÜ 7 Haziran'da yapýlacak genel seçimler öncesi milletvekili aday adaserpil Þahbudak Vural Þahbenderoðlu yý olmak isteyen kamu görevlileri ardý ardýna istifalarýný

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

4 POLİS MESLEKTEN İHRAÇ EDİLDİ

4 POLİS MESLEKTEN İHRAÇ EDİLDİ GAZETECİLER GÜNLERİNİ KUTLADILAR AYTO yerel medyaya sahip çıkıyor Aydın'da görev yapan ulusal ve yerel medya kuruluşu temsilcileri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü birlik ve beraberlik içerisinde kutladı.

Detaylı

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu STK lar vekil tercihlerini yaptý AK Parti, Milletvekili Aday Adaylarý'ný STK'lara sordu. Parti merkezinde oluþturulan sandýklarda oy kullanan olan STK yönetimleri, aday adaylarý arasýndan 4 isim tercih

Detaylı

MHRS kotasý yükseltildi

MHRS kotasý yükseltildi Güney Kampüsü arazi tahsisi için Bakanlýða baþvuruldu Hitit Üniversitesinin Güney Kampüsü olarak imara iþaretlenen arazinin tahsisi için Maliye Bakanlýðýnda baþvuruda bulunulduðu belirtildi. Vali Sabri

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

www.kenthaberim.com Kamyonet gölete uçtu

www.kenthaberim.com Kamyonet gölete uçtu KOSGEB'ten 1.800 iþletmeye 18.874 milyon destek yapýldý ADALET ve Kalkýnma Partisi Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, KOSGEB'ten 2003 ile 2012 yýllarý arasýnda 1800 iþletmenin 18 milyon

Detaylı

Plastik Cerrah Opr. Dr. Hasan Ateþ, Liposuction (Karýndan Yað Alma) yöntemiyle karýndan alýnan yað ile kulak dokusu yaptýklarýný ÝSKENDER LAHMACUN

Plastik Cerrah Opr. Dr. Hasan Ateþ, Liposuction (Karýndan Yað Alma) yöntemiyle karýndan alýnan yað ile kulak dokusu yaptýklarýný ÝSKENDER LAHMACUN Meclis te Þeker Fabrikasý sunumu Çorum þekeri aranan marka Çorum Þeker Fabrikasý Müdür Yardýmcýsý ve Ziraat Müdürü Hüseyin Avni Akça, Çorum þekeri, kalitesiyle sektörde aranan marka dedi. * HABERÝ 10 DA

Detaylı

Kanser kaderimiz olmayacak

Kanser kaderimiz olmayacak 2 genç isale hatýnda boðuldu Çorum'un Osmancýk ilçesi Kýnalýtaþ köyünde, belediyeye ait isale hattýna su almak için giren 2 genç boðuldu. HABERÝ 5 DE Osmancýk ta isale hattýna su almak için giren 2 genç

Detaylı

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak.

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak. Ceritoðlu Çorum a taþýnýyor AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, TBMM ye üçüncü kez vekil olarak kaydýný yaptýrdý. Çorum, 17. baþarýlý il AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, 7 Haziran seçim sonuçlarýna

Detaylı

Mahmut Tunaboylu. Otobüs iþletmecileri Terminal den yer istiyor. Çorum. Otobüs Ýþletmecileri ve Acenteleri Derneði yöneticileri, ticaret ve.

Mahmut Tunaboylu. Otobüs iþletmecileri Terminal den yer istiyor. Çorum. Otobüs Ýþletmecileri ve Acenteleri Derneði yöneticileri, ticaret ve. Mahmut Tunaboylu Öykü Yarýþmasý sonuçlandý Mahmut Tunaboylu Öykü Yarýþmasý nýn sonuçlarýný evinde ziyaret ettiðimiz merhum Mahmut Tunaboylu nun babasý Emekli Eðitimci-Gazeteci Müslüm Tunaboylu açýkladý.

Detaylı

Hitit Holding Çorum dan borsaya açýlan ilk þirket

Hitit Holding Çorum dan borsaya açýlan ilk þirket Týp Fakültesi nin oluþumu 2 yýl içinde tamamlanacak Çorum Devlet Hastanesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi adýyla üniversiteye kazandýrýlacak TRT Ankara Radyosu nda canlý olarak yayýnlanan Üniversite Günlüðü

Detaylı

Oyuyoruz, terk ediyoruz!

Oyuyoruz, terk ediyoruz! AKDENIZ 26 KASIM 2014 ÇARÞAMBA YIL : 20 Sayý : 6606 GUNCEL Böcek ten öðretmenine vefa ziyareti ATSO nun eðitimci meclis üyesi Çelik: onyaaltý Belediye Baþkaný Muhittin Böcek, Bahtýlý Okulu'nda öðrencisi

Detaylı

"Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz"

Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz Su faturalarýnýn aylýk olmasýný mahkeme istemiþ Çorum Belediye Meclisinin þubat ayý toplantýsýnda su faturalarýnýn iki ayda bir deðil de her ay kesilmesi için karar alýnmýþtý. Bu kararýn neden aldýðýný

Detaylı

Aile hekimleri tepkili

Aile hekimleri tepkili Aile Hekimleri Derneði öncülüðünde dün basýn açýklamasý eylemi yapýldý. * HABERÝ 5 DE Aile Hekimleri Derneði öncülüðünde dün bazý saðlýk sendikalarý ve sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcilerinin katýlýmýyla

Detaylı

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda "2 yýlda 2045 engellinin istihdamý saðlandý" Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, engellilere yönelik hem Ýþsizlik Sigortasý Fonu hem de engelli çalýþtýrmayan iþverenlerden tahsis edilen Ýdari Para

Detaylı

MYO'da Nevruz coþkusu

MYO'da Nevruz coþkusu Gönüllerince eðlendiler "Dünya Down Sendromlular Günü" sebebiyle Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü, Kale Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezinde

Detaylı

Ýdam cezasý geri gelmeli

Ýdam cezasý geri gelmeli Yeni caddenin ismi Akþemsettin olacak Farabi Caddesi ile Çevre Yolu arasýnda açýlan yeni caddenin isminin Akþemsettin Caddesi olacaðý öðrenildi. * HABERÝ 10 DA Hitit Üniversitesi Rektör Adayý olduðunu

Detaylı

Kýþ lastiðinde kafa karýþýklýðýna

Kýþ lastiðinde kafa karýþýklýðýna Köye dönüþte arsa maðduriyeti MÜSÝAD orum Þubesi bugün hizmete girecek MÜSÝAD orum Þubesi 40. þube olarak bugün düzenlenecek törenle açýlacak. 19 ARALIK 2013 PERÞEMBE * HABERÝ 2 DE Günlük Siyasi Gazete

Detaylı

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek Ýskilipli Atýf Hoca vefatýnýn 89. yýlýnda anýldý Ýskilipli Atýf Hoca için ölümünün 89. yýl dönümünde Ýskilip Belediyesi ve Atýf-Der tarafýndan anma programý düzenlendi. Programa Çorum Milletvekili ve TBMM

Detaylı

Erol Olçok'la AK Parti ve seçimler üzerine 45 dakika. Av. Mehmet Karadað

Erol Olçok'la AK Parti ve seçimler üzerine 45 dakika. Av. Mehmet Karadað AK Parti de yeni seçim stratejisi AK Parti seçim stratejisinde deðiþikliðe gidiyor. Üç ayaklý yeni plan þöyle: Yapýlanlar yerine yeni projeler geliþtirilip anlatýlacak; emeklilere ve sosyal kesimlere yeni

Detaylı

Kan baðýþlarý ihtiyacý karþýlamýyor

Kan baðýþlarý ihtiyacý karþýlamýyor Yüzme havuzunda klor gazý zehirlenmesi Buharaevler Mahallesi'ndeki Buhara Kültür Merkezi'ne yüzme eðitimi için giden 6-12 yaþ grubu çocuklar, havuza girmeye hazýrlandýklarý esnada rahatsýzlandý. 5 TE 08

Detaylı

Hitit te kablosuz internet dönemi Hitit Üniversitesi Eduroam Üye Kurumlarý arasýna girdi. * HABERÝ 5 DE. 4 yaþ üstü araçlarýn bakýmýnda

Hitit te kablosuz internet dönemi Hitit Üniversitesi Eduroam Üye Kurumlarý arasýna girdi. * HABERÝ 5 DE. 4 yaþ üstü araçlarýn bakýmýnda Ankara Çorumlu Dernekler Federasyonu Çorum Tanýtým Günleri için hazýrlýklarýný sürdürüyor. Hedef; 5 bin Çorumlu Selim Kefçeli nin sahibi olduðu Kefçeli Medya Yapým, OKA için tanýtým filmi hazýr- OKA nýn

Detaylı

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki!

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki! Mustafa Toprak Ýzmir' Valisi oluyor KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Hükümetin onay için Çankaya Köþkü'ne gönderdiði belirtilen Valiler Kararnamesi ile Ýzmir Valisi M. Cahit Kýraç'ýn Diyarbakýr'a,

Detaylı

AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ve beraberindeki heyet Milli Eðitim Müdürlüðü nü ziyaret etti.

AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ve beraberindeki heyet Milli Eðitim Müdürlüðü nü ziyaret etti. Fosilimizi istiyoruz Sungurlu nun Kavþut bölgesinde bir çobanýn ihbarý sonucu günümüzden yaklaþýk 30 milyon yýl öncesine ait en büyük kara memelisi olarak bilinen dev gergedan fosili bulundu. Fosil bilim

Detaylı

Okçular'da imza kampanyasý baþladý

Okçular'da imza kampanyasý baþladý Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3460 Ýskele dýþýnda yolcu indirme-bindirme yasak Ortaca da Denizcilik ve Kabotaj Bayramý Okçular'da imza kampanyasý baþladý

Detaylı

TKDK, Milli Eðitim, ÇESOB; Ýþ-Kur ve Þehit Öðretmen Fatih Tekin Çýraklýk Eðitim Merkezi eðitim kurslarý konusunda iþbirliði yaptý.

TKDK, Milli Eðitim, ÇESOB; Ýþ-Kur ve Þehit Öðretmen Fatih Tekin Çýraklýk Eðitim Merkezi eðitim kurslarý konusunda iþbirliði yaptý. Kampüs e iki bin dönüm Belediye Meclisi nin yarýn yapýlacak oturumunda uzun süredir beklenen Hitit Üniversitesi kampüs alaný gündeme geliyor. * HABERÝ 2 DE Muzaffer Külcü Külcü, kredi yetkisi istiyor 11

Detaylı

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor "Ýhsanoðlu Ýç Anadolu'nun yýllardýr süren yalnýzlýðýna son verecek isimdir" CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve il yönetimi, 14 partinin ortak cumhurbaþkaný adayý Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu'na destek turlarýna

Detaylı