ASGARÝ ÜCRETLÝYE CHP'DEN MÜJDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ASGARÝ ÜCRETLÝYE CHP'DEN MÜJDE"

Transkript

1 KANLI KATÝL HERYERDE ARANIYOR OKULLAR HAYAT OLDU Biri astsubay 3 kiþiyi öldüren 3 kiþiyi de yaralayan Hüseyin Türkmen'in saklandýðý bölge jandarma tarafýndan abluka altýna alýndý. Ýzmir'den özel komanda timlerinin de katýldýðý operasyonda Türkmen'in kapana sýkýþtýðý belirtildi. Aydýn'da doðmamýþ yeðenini ve kayýnpederini öldüren, eþini ve kayýnbiraderini kurþunlayýp sakat býrakan ölüm makinesi Hüseyin Türkmen, (39) bir astsubayý da þehit etmesinin ardýndan 17 aydýr saklandýðý daðda sýkýþtýrýldý. Aydýn Jandarma Bölge Komutanlýðý'na baðlý ekipler Aydýn, Ýzmir ve Manisa sýnýrýndaki daðlarý tamamen kuþatýrken Ýzmir'den gelen jandarma komando timi, 1600 rakýmlý daðlarý didik didik arayýp katilin izini sürüyor. Türkmen'in önceki gün saklandýðý eve ulaþýldý. Türkmen'in saklandýðý evde kendisine 1 yýl yetecek kadar erzak bulunurken erzaka jandarma tarafýndan el konuldu. Ayrýntýlar sayfa 6'da Aydýn'da 2012 yýlýndan bu yana yürütülen 'Okullar Hayat Olsun' projesi kapsamýnda açýlan bin 550 kursta 53 bin 860 kiþiye eðitim verildiði belirtildi yýlýnda tüm Türkiye'de baþlatýlan "Okullar Hayat Olsun" projesinin Aydýn Ýl Yürütme Kurulu 2015 yýlý deðerlendirme toplantýsý Efeler Halk Eðitimi Merkezinde yapýldý. Toplantýya Ýl Milli Eðitim Müdürü Pervin Töre, Milli Eðitim Bakanlýðý Hayat Boyu Öðrenme Genel Müdürlüðü Eðitim Uzmaný Süleyman Akgül, Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü Þube Müdürü Hüseyin Hakan Durum, Ýlçe Milli Eðitim Müdürleri, Ýlçe Milli Eðitim Þube Müdürleri, Halk Eðitimi Merkezi Müdürleri, muhtarlar ve proje sorumlularý katýldý. 2 3 Þubat 2015 Salý Günlük Baðýmsýz Siyasi Gazete Fiyatý: 50 Krþ ÇARPTIÐI ARAÇ ÞOFÖRÜNÜN ÖLDÜÐÜNÜ DUYUNCA BAYILDI Aydýn'ýn Efeler ilçesinde kýrmýzý ýþýk ihlali sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 1 kiþi öldü, 2 kiþi yaralandý. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü, çarptýðý aracýn þoförünün öldüðünü duyunca bayýldý. Ayrýntýlar sayfa 3'te ASGARÝ ÜCRETLÝYE CHP'DEN MÜJDE Seçim çalýþmalarý için Aydýn'da partililerle bir araya gelen CHP PM Üyesi Manisa Milletvekili Özgür Özen, Asgari ücretten alýnan verginin kaldýrýlacaðýný söyledi. Seçim vaadi olarak CHP iktidara geldiðinde Asgari ücretin iki katýna çýkacaðýný ve verginin kaldýrýlacaðýný söyledi. AYDIN'DA ÞOFÖRLER HALKLA KAYNAÞACAK Aydýn Þoförler Odasý'nýn GEKA tarafýndan desteklenen 'Þoförler Halka Kaynaþýyor' projesi kapsamýnda 1000 þoförle 3 ay boyunca yürütülecek çalýþmalarda sektörün geleceðine ýþýk tutulacak. 4 SÖKE ZÝRAAT ODASI'NDA EÞÝTLÝK Söke Ziraat Odasý'nda Kemal Kocabaþ ve Mustafa Tanyeri önderliðinde iki listenin yarýþtýðý genel kurulda yapýlan seçimlerde sürpriz sonuç çýktý. 50 delegenin Ýncirliova Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yollarý oy kullandýðý seçimde Beyaz ve Sarý listeye 25'er oy çýktý. 11'de (TCDD) Sosyal Tesisleri'nde Köylü Pazarý hizmete açýldý. AYTO, ÜYELERÝNÝ Ýncirliova Belediyesi, KurtuÝSMOB 2015'E UÇURDU luþ Mahallesi TCDD Sosyal Aydýn Ticaret Odasý (AYTO) üye- Tesislerinde 25 tezgahtan leri Türkiye'nin en büyük mobil- oluþan Köylü Pazarý'ný hiz- CHP PM Üyesi Manisa Milletvekili Özgür Özen, 2015 yýlýný umudun yýlý olarak gördüklerini söyledi. Partilerinin seçim bildirgeleri hakkýnda konuþan CHP PM Üyesi Manisa Milletvekili Özgür Özen, CHP iktidarýnda sosyal yardýmlarýn iki katýna çýkarýlacaðýný ve kredi, kredi kartý borcu olanlar için düzenleme yaparak bu borçlarýndan kurtulmalarýný saðlayacaklarýný söyledi. Nevzat Biçer Nikah Salonu'nda partililerin katýldýðý düzenlenen toplantýda konuþan CHP PM Üyesi Manisa Milletvekili Özgür Özen, asgari ücreti bürüt olarak iki katýna çýkartacaklarýný ve vergi almayacaklarýný da seçim beyannamelerinde açýklayacaklarýný söyledi. CHP PM Üyesi Manisa Milletvekili Özgür Özen, Ýlk yapacaklarý iþin AKP gibi yoksulluðu yönetmek yerine yoksulluðu yok etmeyi hedeflerine alacaklarýný belirten CHP PM Üyesi Özgür Özen, Türkiye ekonomisinin algý operasyonlarýyla yönetildiðini iddia etti. Türkiye'nin AKP döneminde özelleþtirme rekoru kýrýldýðýný ve her zaman AKP iktidarýnýn dile getirdiði Faiz Lobisi'ne AKP'den önce 11 milyar dolar iken bunun AKP döneminde dýþ krediler için 50 milyar dolar faiz ödendiðini belirten Özgür Özen, ekonominin göründüðü gibi iyi olmadýðýný söyledi. 11'de ÝNCÝRLÝOVA'DA KÖYLÜ PAZARI AÇILDI ya fuarý olan ÝSMOB 2015-Ýstanbul Mobilya Fuarý'ný ziyaret etti.2 BUHARKENT ZÝRAAT ODASI'NDA ÖZDAMAR GÜVEN TAZELEDÝ Buharkent Ziraat Odasý 3. Olaðan Genel Kurulu gerçekleþti. Genel Kurulda yapýlan seçimde, mevcut Baþkan Naim Özdamar yeniden baþkanlýða seçilerek güven tazeledi. Ayrýntýlar sayfa 9'da mete açtý. Pazarýn açýlýþýna, Ýncirliova Kaymakamý Adem Ünal, Ýncirliova Belediye Baþkaný Gürþat Kale, daire amirleri, sivil toplum örgüt temsileri ve vatandaþlar katýldý. Ayrýntýlar sayfa 8'de TARSÝM UYGULAMALARI SEVÝNDÝRDÝ Aydýn Ýli Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði Sorumlu Müdürü Bilal Kývrak, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý tarafýndan, Tarým Sigortalarý Havuzu (TARSÝM) kapsamýnda sigorta yaptýran ve hasar tespit edilen çiftçilere yapýlacak olan yardýmlar konusunda bilgi verdi. Çiftçilerin, yetiþtiricilerin bu yardýmlardan faydalanabilmesi için Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý'nýn çiftçi kayýtlarýna, kayýtlarýný yaptýrmalarý ve hali hazýrda var olan kayýtlarýný ise güncellemeleri hususunda uyarýda bulundu. 5

2 3 Þubat 2015 Salý Sayfa 2 OKULLAR HAYAT OLDU Aydýn'da 2012 yýlýndan bu yana yürütülen 'Okullar Hayat Olsun' projesi kapsamýnda açýlan bin 550 kursta 53 bin 860 kiþiye eðitim verildiði belirtildi yýlýnda tüm Türkiye'de baþlatýlan "Okullar Hayat Olsun" projesinin Aydýn Ýl Yürütme Kurulu 2015 yýlý deðerlendirme toplantýsý Efeler Halk Eðitimi Merkezinde yapýldý. Toplantýya Ýl Milli Eðitim Müdürü Pervin Töre, Milli Eðitim Bakanlýðý Hayat Boyu Öðrenme Genel Müdürlüðü Eðitim Uzmaný Süleyman Akgül, Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü Þube Müdürü Hüseyin Hakan Durum, Ýlçe Milli Eðitim Müdürleri, Ýlçe Milli Eðitim Þube Müdürleri, Halk Eðitimi Merkezi Müdürleri, muhtarlar ve proje sorumlularý katýldý. Toplantýnýn açýlýþýnda konuþan Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü Þube Müdürü Hüseyin Hakan Durum, 2012 yýlýnda baþlatýlan Okullar Hayat Olsun projesinin bugüne kadar baþarýlý ve olumlu yönde ilerlediðini söyledi. Proje kapsamýnda okul bahçelerinde yapýlan aðaçlandýrma çalýþmalarý ile öðrencilere doðayý, çevreyi ve ormanlarý sevdirmeyi hedeflediklerini ifade eden Durum, proje ortaðý paydaþlarýmýza katkýlarýndan dolayý teþekkür etti. Bugüne kadar yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgi veren Durum, yýllarýnda yapýlan ve 2015 yýlýnda yapýlmasý planlanan aðaçlandýrma, fidan dikimi ve çevre düzenlemeleri ile faaliyetlere iliþkin sunumu katýlýmcýlarla paylaþýldý. Aydýn ilimizde bu proje kapsamýnda bin 550 kurs açýlmýþ olup bu kurslara 53 bin 860 kursiyerimiz katýlmýþtýr. Ayrýca projenin uygulandýðý 125 okulumuzda 357 Sosyal Kültürel Etkinlik yapýlmýþtýr dedi. Aydýn'ýn 'Okullar Hayat Olsun' projesinde Türkiye'ye örnek olduðunu kaydeden Ýl Milli Eðitim Müdürü Pervin Töre de, Okullar Hayat Olsun Projesi; okullarýn eðitim-öðretim saatleri dýþýnda, hafta sonlarýnda ve yaz aylarýnda dersliklerinin, kütüphanelerinin, bilgi teknolojileri sýnýflarýnýn, çok amaçlý salonlarýnýn, konferans salonlarýnýn, spor salonlarý ve okul bahçelerinin velilerin, mahallelinin ve çevrenin hizmetine açýlmasý; okullarýn öðrenciler ve yetiþkinler için birer 'hayat boyu öðrenme merkezi' ve eðlenme ve dinlenme aktivitelerine imkan veren 'yaþayan güvenli alanlar' haline dönüþtürülmesini amaçlamaktadýr. Bu amaca uygun çalýþmalarýmýz etkin bir þekilde devam etmektedir. Proje kapsamýnda Milli Eðitim Bakanlýðý, Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý ile Belediyelerin imkânlarý iþbirliði halinde okullarda halkýn hizmetine sunulmaktadýr. Projeye emek veren tüm kurumlara teþekkür ederim diye konuþtu. Okullar Hayat Olsun projesinde ulaþýlan baþarý nedeniyle Aydýn Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü ile Efeler Halk Eðitimi Merkezi'ne teþekkür ederek konuþmasýna baþlayan Milli Eðitim Bakanlýðý Hayat Boyu Öðrenme Genel Müdürlüðü Eðitim Uzmaný Süleyman Akgül ise, Bu projenin ilk etapta 5 yýl sürmesi planlanýyordu ve daha sonra devam etmesi yönünde düþüncelerimiz vardý. Ama görünen oki proje çok baþarýlý oldu ve öðrenciler ile velilerimiz projeden memnun kaldýlar hatta kendileri de projeye katký saðlamak için yarýþ içerisine girdiler. Okullarýmýzdan gerek eðitim, gerek kültürel, gerekse çevre orman ve doða bilinci açýsýndan annebaba hatta daha büyüklerimizde faydalanmaktadýr. Dolayýsý ile bu proje okullarýmýzý çok yönlü eðitim merkezi haline getirmiþtir þeklinde konuþtu. Toplantý sunumlar ve sonrasýnda soru-cevap, proje paylaþýmý ile önerileri þeklinde sona erdi. (iha) AYTO, ÜYELERÝNÝ ÝSMOB 2015'E UÇURDU Aydýn Ticaret Odasý (AYTO) üyeleri Türkiye'nin en büyük mobilya fuarý olan ÝSMOB 2015-Ýstanbul Mobilya Fuarý'ný ziyaret etti. Mobilya Sanayicileri Derneði (MOSDER) tarafýndan Ýstanbul CNR Fuar Expo Fuar Merkezi'nde bu yýl 11.si düzenlenen Ýstanbul Mobilya Fuarý 13 salonda 500'e yakýn firmanýn 1000 den fazla marka ile katýlýmýyla düzenlendi. Dünyanýn alanýnda 3. en büyük fuarý olan ÝSMOB Ýstanbul Mobilya Fuarý'ný ziyaret eden AYTO üyeleri AYTO Uçuruyor projesi kapsamýnda havayolu ile konaklamalý ziyaret ettiler. Türkiye'nin hem Avrupa hem de Ortadoðu'ya açýlan ihracat penceresi niteliðindeki Ýstanbul Mobilya 2015 Fuarý ziyaretine 20 AYTO üyesi katýldý. AYTO üyelerinden oluþan heyete Yönetim Kurulu Üyeleri Murat Kemal Yüce ve Þenol Bakýþ refakat etti. Türk Mobilya Sektörünün kalite ve tasarýmda uluslar arasý alanda kabul gördüðünü belirten AYTO Yönetim Kurulu Üyesi Þenol Bakýþ AYTO üyelerinin sektördeki geliþmeleri yakýndan görme fýrsatý bulduðunu belirtti. AYTO Yönetim Kurulu Üyesi Murat Kemal Yüce ise önümüzdeki 10 yýlda ihracatta dünyanýn ilk 7 ülkesi arasýnda yer almayý hedefleyen Türk Mobilya Endüstrisi'nde AYTO üyelerinin de yer bulmasý konusunda gerekli gayretin sarf edileceðini ifade etti. (iha)

3 KUVVETLÝ YAÐIÞLAR DEVAM EDECEK Sayfa 3 Ege Bölgesi genelinde devam eden kuvvetli yaðýþ ve toz taþýnýmýnýn Aydýn'da da etkili olacaðý belirtildi. Yapýlan son deðerlendirmelere göre; ülkemizin kuzeybatý kesimlerinde, derin alçak basýnç merkezi nedeniyle güneyli yönlerden kuvvetli olan fýrtýnanýn ardýndan, Dün sabah saatlerinden itibaren baþlayan yaðýþlar Ýstanbul, Bursa, Balýkesir, Kocaeli, Yalova, Çanakkale'nin güney ve doðusu, Ýzmir ve Manisa çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli ve Ege Bölgesi genelinde saðanak olarak devam edecek. Meydana gelebilecek olumsuzluklara karþý dikkatli ve tedbirli olunmasý gerekiyor. Ülkemizin batý kesimlerinde bulunan Marmara, Ege, Ýç Anadolu'nun batýsý ve Batý Karadeniz bölgesinde toz taþýnýmý beklendiðinden, görüþ mesafesinde düþme, yaðýþ alan yerlerde çamur þeklinde yaðýþ, hava kalitesinin azalmasý gibi olumsuzluklara karþý dikkatli ve tedbirli olunmasý gerektiði kaydedildi.(iha) BUGÜN BUGÜN YARIN YARIN ERTESÝ GÜN Gündüz: 15 Gündüz:16 Gündüz:18 3 Þubat 2015 Salý Gece: 10 Gece: 8 Gece: 10 COSKUN KURTULUÞ MH. KIBRIS CD. NO:22/A NILGUN HASAN EFENDÝ MAH. KIZILAY CAD.NO:10/A DORUK ORTA MAH. DOÐU GAZÝ BLV. NO:222 ÇARPTIÐI ARAÇ ÞOFÖRÜNÜN ÖLDÜÐÜNÜ DUYUNCA BAYILDI Aydýn'ýn Efeler ilçesinde kýrmýzý ýþýk ihlali sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 1 kiþi öldü, 2 kiþi yaralandý. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü, çarptýðý aracýn þoförünün öldüðünü duyunca bayýldý. Kaza, dün gece saat sýralarýnda Efeler ilçesi Ýzmir Bulvarý Ziraatçýlar Kavþaðý'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ýzmir'den Aydýn istikametine seyir halinde olan Mustafa Bacakoðlu (47) idaresindeki 09 DS 026 plakalý minibüs, Atatürk Bulvarý yönünden gelerek kýrmýzý ýþýk ihlali yaptýðý iddia edilen Mustafa Ç.'nin (28) kullandýðý panelvana sað tarafýndan çarptý. Çarpmanýn etkisiyle sol tarafa savrulan minibüs, orta refüje çýktýktan sonra refüjdeki aðaçlara vurarak yaklaþýk 200 metre sürüklendi. Kazayý görenlerin haber vermesiyle olay yerine gelen polis, itfaiye ve saðlýk ekipleri, minibüste yolcu olarak bulunan Talih Gürbüz'ü (44) sýkýþtýðý yerden çýkararak, Aydýn Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldýrdý. MERAKLI KALABALIK POLÝSE ZOR ANLAR YAÞATTI Kazada baþýna darbe alan ve minibüste sýkýþan sürücü Mustafa Bacakoðlu'nun ise olay yerinde can verdiði belirlendi. Kazanýn ardýndan trafik polisi, Aydýn istikametine trafiði durdurdu. Kazayý görmek isteyen çevredeki vatandaþlarý uzaklaþtýrmakta zorluk çeken polis ekipleri ile vatandaþlar arasýnda tartýþma yaþandý. ÖLDÜÐÜNÜ DUYUNCA BAYILDI Kazadan yara almadan kurtulan hafif ticari taþýt sürücüsü Mustafa Ç, minibüs sürücüsü Mustafa Bacaoðlu'nun öldüðünü öðrenince baygýnlýk geçirdi. Olay yerinde bulunan saðlýk ekipleri tarafýndan müdahale edilen Mustafa Ç, ambulansla Aydýn Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý. Kazada hayatýný kaybeden Mustafa Bacakoðlu'nun cenazesi, sýkýþtýðý yerden çýkartýlarak Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazada yaralanan Talih Gürbüz'ün sað kolunun kýrýldýðý ve hayati tehlikesinin olmadýðý öðrenildi. Kaza ile ilgili soruþturma baþlatýldý. (iha) DÝDÝM'DE ARAÇLARIN TAKLA ATTIÐI KAZADA 1' AÐIR 3 KÝÞÝ YARALANDI Didim-Akbük yolunda meydana gelen ve iki ara- cýn karýþtýðý kazada 1'i aðýr 3 kiþi yaralandý. Kazaya karýþan araçlar hurdaya dönerken, polis kazayla ilgili soruþturma baþlattý. Kaza gece yarýsý Didim- Akbük yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 09 YF 385 plakalý araçla Akbük'ten Didim'e gelmekte olan S.G (32) adlý sürücü yolda direksiyon hâkimiyetini kaybederek, önünde seyir halinde olan F.K'nýn (28) kullandýðý 09 YG 894 plakalý araca arkadan çarptý. Çarpmanýn etkisiyle S.G araçla birlikte yoldan çýkarak yoldan aþaðýya uçtu ve araç ters döndü. S.G'nin çarptýðý 09 YG 894 plakalý araç ise önce orta refüje çarptý; sonra da takla attý. Kazayý gören diðer sürücüler ise durumu hemen Polise, 112 Acil servis ekiplerine ve Ýtfaiyeye bildirdi. Araç sürücüsü S.G ile diðer araç sürücüsü F.K ve yanýnda yolcu olarak bulunan M.M.O (26) Polis ve Saðlýk görevlilerinin yardýmýyla araçtan çýkarýldýlar. Yaralý 3 kiþi ambulanslarla Didim devlet Hastanesine acil servisine kaldýrýldý. 1 AÐIR 3 YARALI Yaralýlardan S.G'nin durumunun aðýr olduðu, diðer iki yaralýnýn ise durumlarýnýn iyi olduðu öðrenildi. Kazaya karýþan araçlar çekici yardýmýyla yoldan kaldýrýlýrken polis kaza ile ilgili soruþturma baþlattý. (iha)

4 3 Þubat 2015 Salý Sayfa 4 ÖZEL: TÜRKÝYE'YÝ, ÖZLEM BAÞKAN'IN AYDIN'I YÖNETTÝÐÝ GÝBÝ YÖNETECEÐÝZ ASKÝ, ÇALIÞMALARINI SÜRDÜRÜYOR Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Manisa Milletvekili Özgür Özel, Aydýn Büyükþehir Belediye Baþkaný Özlem Çerçioðlu'nu makamýnda ziyaret etti. Ziyarette CHP Aydýn Milletvekili Osman Aydýn ve CHP Aydýn Ýl Baþkaný Hikmet Saatçý'da hazýr bulundu. Yaklaþan genel seçimler sebebi ile 20 Milletvekilli ile her hafta bir ilde olmak üzere çalýþmalarýna baþladýklarýný kaydeden CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, Çalýþmalarýmýzla seçim beyannamemize de son þeklini veriyoruz. Bugün Aydýn Büyükþehir Belediyesinden ziyaretlerimize baþladýk þeklinde konuþtu. Gittikleri pek çok Ýlde vatandaþlarýn Türkiye'yi nasýl yöneteceksiniz sorusunu yönelttiklerini kaydeden Özgür Özel, Vatandaþlarýmýza Özlem Baþkanýn Aydýn'ý yönettiði gibi Türkiye'yi yöneteceðiz diyoruz. Ýkinci görev döneminde de büyük bir oy patlamasý yapan Baþkanýmýz Özlem haným son derece baþarýlý bir belediye baþkanýmýz, parti içi çalýþmalarýmýzda arkadaþlarýmýza sýkça kendisini örnek gösteriyoruz ifadelerini kullandý. AYDIN DÜNYA ÞEHRÝ Aydýn'a 8 ay sonra tekrar geldiðini belirten Özgür Özel, 8 aylýk kýsa süre içinde bile Aydýn'ýn çehresindeki deðiþikliði gözlemleyebildiðini vurgulayarak, Aydýn'ý bir dünya þehri olarak gör- düklerini söyledi. Aydýn Büyükþehir Belediye Baþkaný Özlem Çerçioðlu da, CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel'i Aydýn Büyükþehir Belediyesinde misafir etmekten dolayý duyduklarý memnuniyeti belirterek, Tüm çalýþma ve projelerimizi sosyal belediyecilik temelinde þekillendiriyoruz. Halkýmýzýn gösterdiði teveccüh ve destek bizim için en önemli çalýþma þevki þeklinde konuþtu. (ÝHA) Aydýn Büyükþehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Ýdaresi Genel Müdürlüðü (ASKÝ) çalýþmalarýna hafta sonu da tüm hýzýyla devam etti. Aydýn Büyükþehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Ýdaresi Genel Müdürlüðü (ASKÝ) çalýþmalarýna hafta sonu da tüm hýzýyla devam etti. ASKÝ ekiplerinin hafta sonu yoðun çalýþma yaptýðý ilçelerden biri de Germencik oldu. ASKÝ ekipleri tarafýndan Ortaklar' Pazarkuran mevkii Tanýr Sokak'ta yeni yapýlan Orhan Delgen Ýlköðretim Okulu'na kanalizasyon hattý yapýldý. 30 Ocak Cuma günü baþlayan çalýþma bugün bitirildi. Hafta sonu yapýlan çalýþma ile açýlan 110 metrelik kanalizasyon hattýna 200 milimetrelik koruge boru döþendi. REÝSKÖY'DE ÝÇME SUYU DEPOSU YENÝLENDÝ ASKÝ ekipleri Reisköy Mahallesi'nde de su deposu bakým ve yenileme çalýþmasý yaptý. Çalýþmada deponun dalgýç pompasý kontrol edildi ve eskiyen çatýsý yenilendi. (ÝHA) ÖZMERÝÇ: ÞOFÖRLÜÐÜN DE ARTIK BÝLÝMSEL YAPILMASI GEREKÝYOR Aydýn Þoförler Odasý'nýn GEKA tarafýndan desteklenen 'Þoförler Halka Kaynaþýyor' projesi kapsamýnda 1000 þoförle 3 ay boyunca yürütülecek çalýþmalarda sektörün geleceðine ýþýk tutulacak. Aydýn Þoförler Otomobilciler Otobüsçüler ve Minibüsçüler Esnaf Odasý'nýn hazýrladýðý Aydýn'da Þoförler Halkla Kaynaþýyor, Verimlilik Artýrma ve Toplumsal Kalkýnma Projesi, Güney Ege Kalkýnma Ajansý (GEKA) ta- rafýndan desteklenmeye uygun görüldü. 74 bin TL bütçeyle 3 ay boyunca devam edece proje çalýþmalarýnda anket çalýþmasý yapýlacak 1000 þoförün 'öfke ve stres kat sayýsý' belirlenecek. 90 günlük iyileþtirme döneminde eðitimler ve bire bir mülakatlar gerçekleþtirilecek. Aydýn genelinde toplu taþýma, servis ve taksi kullanan vatandaþlar ve þoför esnafýyla gerçekleþtirilecek anketle taraflarýn karþýlaþtýklarý sorunlar ve beklentileri ortaya konularak þoför-halk kaynaþmasý saðlanacak. Çalýþmalarýna bugün itibaren baþlanýlan projede GEKA'nýn açtýðý ihaleyi kazanan Ýdea Psikolojik Hizmetler firmasý ile Aydýn Þoförler Otomobilciler Otobüsçüler ve Minibüsçüler Esnaf Odasý arasýnda protokol imzalandý. Protokol töreninde Aydýn Þoförler Odasý Baþkaný Semih Özmeriç, Baþkan Vekili Oktay Mantar, Genel Sekreter Ahmet Engin, fir- ma temsilcisi Özge Yaren Yavuz ile Aydýn Þoförler Odasý Yönetim Kurulu üyeleri hazýr bulundu. Projenin gerçekleþmesine onay ve destek veren yönetim kurulu üyelerine teþekkür ederek konuþmasýna baþlayan Oda Baþkaný Semih Özmeriç, Türkiye'de ulaþýmýn yüzde 95 gibi yüksek bir oranla karayolu ile yapýldýðýna ve meydana gelen kazalarda da yüzde 95 oranýnda insanlarýn kusurlu olduðuna dikkat çekti. Özmeriç, Bu araçlarla, bu yollarda kaza yapýlmasý imkansýz gibi gözükse de trafik kazalarý gündemin ilk sýrasýndaki yerini koruyor. Bu da araç kullananýn önemli bir meziyet olmadýðýný gözler önüne seriyor. Ýnsan unsuru her konuda olduðu gibi araç kullanma konusunda da büyük önem taþýyor. Kiþi odaklanmadýðý ve çeþitli sýkýntýlar içerisinde olduðu zaman kaza yapmak kaçýnýlmaz oluyor. Bu mesleði profesyonel olarak yapan ve evlerine bu iþten ekmek götüren bizlerin þoförlük mesleðini en iyi þekilde yapmasý gerekiyor. 90 gün sürecek bu projeyle sabahtan akþama kadar direksiyon sallayan ve sürekli insanlarla diyalog halinde olan meslektaþlarýmýzýn yaþadýklarý sýkýntýlarý ve onlarýn psikolojik durumlarýný ortaya koymak istedik dedi. ÞOFÖRLÜÐÜN DE ARTIK BÝLÝMSEL YAPILMASI GEREKÝYOR Hazýrlanan bu projenin þoför esnafý için önemli bir fýrsat olduðuna deðinen Semih Özmeriç, Bu projeyle hem þoför esnafýmýza hem yanlarýnda çalýþtýrdýklarý kiþilere hem de vatandaþlarýmýza ulaþmayý hedefliyoruz. Proje kapsamýnda 'öfke kontrolü' baþta olmak üzere farklý konularda eðitici seminerler düzenleyeceðiz. Çalýþmalarýmýzý projeyle sýnýrlandýrmayýp, bundan böyle esnafýmýza yönelik faaliyetlerimizi artýrarak sürdüreceðiz. Amacýmýz þoför esnafýmýzýn kendisini tanýmasýný saðlamak ve trafikte nasýl davranmasý gerektiðini öðretmektir. Çaðýmýzýn ulaþtýðý noktada artýk þoförlük mesleðinin de bilimsel olarak yapýlmasý gerekiyor. Þoför olmak önemli deðil, iyi bir insan olmak önemlidir. Bu yüzden bizim mesleðimizi en iyi þekilde icra etmemiz gerekiyor. Þoför esnafýmýzýn kendilerini geliþtirmeleri için bu fýrsatý deðerlendirmesini istiyoruz þeklinde konuþtu. (ÝHA)

5 5 3 Þubat 2015 Salý TARSÝM UYGULAMALARI SEVÝNDÝRDÝ Aydýn Ýli Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði Sorumlu Müdürü Bilal Kývrak, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý tarafýndan, Tarým Sigortalarý Havuzu (TARSÝM) kapsamýnda sigorta yaptýran ve hasar tespit edilen çiftçilere yapýlacak olan yardýmlar konusunda bilgi verdi. Çiftçilerin, yetiþtiricilerin bu yardýmlardan faydalanabilmesi için Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý'nýn çiftçi kayýtlarýna, kayýtlarýný yaptýrmalarý ve hali hazýrda var olan kayýtlarýný ise güncellemeleri hususunda uyarýda bulundu. Tarým Sigortalarý 2015 yýlý uygulamalarýnýn yer aldýðý Tarým Sigortalarý Havuzu Tarafýndan Kapsama Alýnacak Riskler, Ürünler, Bölgeler ve Prim Deste- ði Oranlarýna Ýliþkin 2014/7093 sayýlý Bakanlar Kurulu Kararý'nýn 31 Aralýk 2014 tarih ve sayýlý (4'üncü Mükerrer ) Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe girdiðini belirten Aydýn Ýli Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði Sorumlu Müdürü Bilal Kývrak, buzaðýlarda da sigorta kapsamýna alýnma yaþýnýn 1 yýldan 8 güne düþürüldüðünü söyledi. Kývrak, Bu karar kapsamýnda; Bitkisel ürünler için dolu ana riski ile birlikte; fýrtýna, hortum, yangýn, heyelan, deprem, sel ve su baskýný ek riskler dolu paketi halinde; bu sayýlan risklere ilave olarak,isteðe baðlý olmak üzere açýk alanda yetiþtirilen meyveler için don riski, ayrýca meyve bahçeleri ile baðlarda dolu aðý ve örtü sistemleri için dolu paketin- deki riskler ve dolu aðýrlýðý riski Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý'nýn Çiftçi Kayýt Sistemi'ne (ÇKS) kayýtlý çiftçilerin, mevcut bilgileri dikkate alýnarak, Tarým Sigortalarý Havuzu tarafýndan teminat kapsamýnda deðerlendirilecek dedi. Üretici ve yetiþtiricilerin TÜRKVET kayýtlarýný her sene güncellemesi gerektiðini de kaydeden Aydýn Ýli Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði Sorumlu Müdürü Bilal Kývrak, Süt ve erkek besi sýðýrlarý ile erkek ve diþi mandalar için ölüm riski, ilgili genel þartlar, tarife ve talimatlar kapsamýnda Veteriner Bilgi Sistemi (TÜRKVET) çiftçi kayýtlarý dikkate alýnarak teminat altýna alýndý. Ayrýca, Büyükbaþ hayvanlarýn sigortaya kabul yaþý 8 güne, Küçükbaþ hayvanlar için sigortayý kabul yaþý 3 aya indirildi. Devlet sigorta prim desteðinden yararlanacak çiftçilerin, 5488 sayýlý Tarým Kanununda belirttiði þekilde, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý'nýn çiftçi kayýtlarýna kayýtlý olmalarý yasal bir zorunluluktur. Büyükbaþ ve Küçükbaþ Hayvan Hayat Sigortasýnda TÜRKVET çiftçi kayýtlarý dikkate alýnmaktadýr. Ayrýca üreticilerin TÜRKVET kayýtlarýný her sene güncellemeleri gerekmektedir. Tarým Sigortasý yaptýrmayan çiftçiler, 5363 sayýlý Tarým Sigortalarý Kanunu kapsamýnda, tabii afetlerden zarar gören çiftçilere Yapýlacak Devlet yardýmlarýndan istifade edemeyeceklerdir dedi. (ÝHA) AYDIN'DA MESLEKÝ EÐÝTÝM SEFERBERLÝÐÝ Aydýn Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Merve Alpargun Altýntaþ, iþsiz gençlerin ekonomiye kazandýrmak ve onlarý meslek sahibi yapmak için mesleki eðitim seferberliðin sürdüðünü belirtti. Altýntaþ, yaptýðý açýklamada, Uzmanlaþmýþ Melek Edindirme Merkezi (UMEM) 2010 yýlýndan beri Aydýn Milli Eðitim Müdürlüðü, ÝÞKUR, meslek liseleri, oda ve ticaret borsasýnýn katýlýmý ile gerçekleþen mesleki eðitim kurslarýn devam ettiðini belirtti. Altýntaþ, Ýþletmeler için olan avantajlarýný anlatmak ve daha çok gencimize ulaþmak için odamýz UMEM tanýtým ve UMEM' e katýlým için seferberlik baþlatmýþtýr. Özellikle UMEM'in köylerde tanýnmasý için çalýþmalarýmýz devam ediyor. Saç-metal iþçiliði, kaynakçýlýk, makine operatörlüðü, gýda iþleme, endüstriyel boyacýlýk, tekstil iþçisi, tarým ürünleri iþleme vb. konularda istihdam garantili kurslar açýlabileceði, üretim sektörü dýþýnda da hayvan yetiþtiriciliði, turizm ve hizmet sektöründen de büyük ihtiyaç olan iþgücü ihtiyacý için istihdam garantili kurslar açýlacaktýr dedi. Kurs talep eden iþletmeler uygulamalý eðitim salonlarý oluþturduðunu belirten Altýntaþ, kurslarýn tamamý iþletme içinde daha uygun þartlarda gerçekleþtirildiði ve kurs sürecince de kursiyerlere günlük 25 TL harçlýk verildiðini ifade etti. Altýntaþ, UMEM kapsamýnda bugüne kadar 460 kursiye- rin mezun olduðu ve bunlardan 255 kiþinin istihdam edildiðini kaydetti.(ýha) DÝYANET'TEN DÝJÝTAL SAFAHAT ARMAÐANI Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý, Ýstiklal Þairi Mehmet Akif Ersoy'un 78. vefat yýldönümünde gençlere yeni bir hizmet sunarak, Akif'in unutulmaz eseri Safahat'ý dijital ortama taþýdý. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnýn gençlere yönelik hizmetleri sürüyor. Ýstiklal Þairi ve fikir adamý Mehmet Akif Ersoy'un tüm þiirlerinin toplandýðý Safahat adlý eseri bütün içeriðiyle dijital ortama taþýnarak gençlerin kullanýmýna sunuldu. Mobil versiyonu da bulunan eser, sanatçý Hayri Küçükdeniz tarafýndan seslendirildi. Safahatýn dijital versiyonuna, Mustafa Nadir Önay'ýn hazýrladýðý "Mehmet Akif Ersoy Belgeseli" de eklendi. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnýn gençlere yönelik geliþtirdiði hizmete, adresinden ve tüm mobil marketlerden ulaþýlabiliyor.(ýha) 3 Þubat 2015 YIL:13 SAYI: 3752 FLAÞ GAZETECÝLÝK MATBAACILIK YAYINCILIK VE REKLAMCILIK ÝMTÝYAZ SAHÝBÝ...SÜLEYMAN KASIM ÞENER YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ...SEMRA ÞENER EDÝTÖR...GÜLCAN BÝLÝR ÝNTERNET SAYFASI SAYFA EDÝTÖRÜ...SEMRA ÞENER YAYIN TÜRÜ... YEREL SÜRELÝ YAYIN BASKI...FLAÞ OFSET MATBAACILIK TESÝSLERÝ RAMAZANPAÞA MAH.BEDESTEN ÝÞ MERKEZÝ ALT ZEMÝN KAT NO:128 AYDIN ÝNTERNET ADRESÝ...www.gazeteflas.com

6 3 Þubat 2015 Salý Sayfa 6 KANLI KATÝL HERYERDE ARANIYOR Biri astsubay 3 kiþiyi öldüren 3 kiþiyi de yaralayan Hüseyin Türkmen'in saklandýðý bölge jandarma tarafýndan abluka altýna alýndý. Ýzmir'den özel komanda timlerinin de katýldýðý operasyonda Türkmen'in kapana sýkýþtýðý belirtildi. araca rastlanmazken ihbarýn asýl- sýz olduðu anlaþýldý. GF/KAZIM YÖRÜKCE Aydýn'da doðmamýþ yeðenini ve yýldýz, Dengesiz ve psikolojik ra- Türkmen'in bir astsubayý þehit kayýnpederini öldüren, eþini ve hatsýzlýðý olan bir kiþi. Üstelik si- edip bir astsubayý da yaralamasýkayýnbiraderini kurþunlayýp sa- lahlý da olduðu için bir çatýþma nýn ardýndan 17 aydýr saklandýðý kat býrakan ölüm makinesi Hüse- da çýkabilir. Bu yüzden baþka bir daðlar jandarma tarafýndan abluyin Türkmen, (39) bir astsubayý askerimize zarar gelmemesi için ka altýna alýnmýþtý. Ýzmir'den özel da þehit etmesinin ardýndan 17 jandarmamýz tarafýndan çok titiz jandarma timlerinin yaný sýra Ayaydýr saklandýðý daðda sýkýþtýrýl- bir operasyon yürütülüyor. Yeri- dýn Jandarma Bölge Komutanlýdý. Aydýn Jandarma Bölge Komu- ni tespit etmek üzeriyiz. Etrafý da ðý'ndan 150'ye yakýn askerin katanlýðý'na baðlý ekipler Aydýn, Ýz- kuþatýldýðý için kaçacak bir yeri týldýðý operasyonlarda halen bir mir ve Manisa sýnýrýndaki daðlarý kalmadý. Birkaç güne sonuç alýp sonuç alýnamadý. Türkmen'in tamamen kuþatýrken Ýzmir'den zanlýyý yakalayacaðýz diye ko- saklandýðý barakadaki tüm erzagelen jandarma komando timi, nuþtu. kýný alan jandarma ekipleri, sak rakýmlý daðlarý didik didik Öte yandan yarattýðý dehþetle lanmýþ olabileceði tüm yerleri de arayýp katilin izini sürüyor. kentin korkulu rüyasý haline ge- kontrol etti. Erzaký olmadýðý için Türkmen'in önceki gün saklandý- len Hüseyin Türkmen'in yakala- uzun süre daðlarda saklanamaðý eve ulaþýldý. Türkmen'in sak- nabilmesi için yakýnlarýnda da yacaðý tahmin edilen Türkmen'in landýðý evde kendisine 1 yýl yete- yardým istendi. Türkmen'in canlý þehre inme ihtimali üzerine bölcek kadar erzak bulunurken erza- olarak teslim olmasý için yakýnla- gede çok sayýda jandarma ekibi ka jandarma tarafýndan el konul- rýnýn da jandarmaya yardýmcý hazýr bekletiliyor. du. olacaðý belirtildi. ÝHBAR EDÝLDÝ Katil alarmý Dün öðle saatlerinde jandarmaya 'VUR EMRÝ' VERÝLDÝ ÝDDÝASI Jandarma ekipleri, dün Türk- gelen bir ihbar kenti alarma ge- Daðlarda saklanmaya devam men'in vurduðu eþi Ümmühan çirdi. Hüseyin Türkmen'in 09 AN eden eli kanlý katil Hüseyin Türk- Türkmen'in Efeler ilçesinin 105 plakalý yeþil bir ciple vurdumen için görüldüðü yerde vurul- Umurlu Mahallesi'nde yaþayan ðu eþi Ümmühan Türkmen'in masý için emir çýkarýldýðý iddia ailesinin evine basmaya gittiði Umurlu mahallesindeki ailesinin edildi. Köylülerin dile getirdiði ihbarýyla alarma geçti. Polisler evini basacaðý ihbarý üzerine kenbu iddia askeri makamlarca doð- ana güzergahlarda, jandarma ise tin tüm yollarýnda önlem alýndý. rulanmazken Aydýn Valisi Erol baðlantý yollarý kapatýrken ihba- Polis, Ýzmir-Aydýn karayolu ile Ayyýldýz, kaçan zanlýnýn yakalan- rýn asýlsýz olduðu ortaya çýktý. Ilýcabaþý mahallesi ve Soðukkuyu masý konusunda yasal mevzuat Doðmamýþ yeðenini ve kayýnpe- mevkiinde araçla ilgili araþtýrma doðrultusunda hareket edildiðini derini öldüren, eþini ve kayýnbi- yaparken, jandarma ise ara yol- söyledi. Aranan zanlýnýn bir aske- raderini kurþunlayýp sakat býra- lardan gitme ihtimaline karþý Yýl- ri de þehit ettiðini hatýrlatan Ay- kan ölüm makinesi Hüseyin mazköy, Ýmamköy, Koçak, ma- hallerinin yollarýný kapatarak kimlik kontrolü yaptý. Yapýlan kontrollerde belirtilen plakalý IÞIKLI MAHALLE MUHTARLIÐI BÝNASI YENÝLENDÝ BAÞKAN ATABAY'DAN YAZARLARA TEÞEKKÜR BELGESÝ Didim Belediye Baþkaný A. Deniz Akköy Dergisi Yazý Ýþleri Müdü- zarlarýmýz 'Öyküde ilk ve son söz Atabay, Akköy Þiir, Yazý ve Çevi- rü Hatice Gençay ile birlikte Ak- kaygýsý' konusu tartýþacaklar ve ri evinde her ay belli bir konu köy Dergisi Genel Yayýn Yönet- öykülerini yazacaklar. Þubat üzerinde öykü yazan yazarlarý meni Güven Pamukçu ile yazar- ayýndaki toplantýda ise genç ziyaret edip, Akköy dergisine lar Süreyya Köle, Belma Fýrat, erkek öykücüler konuk edilecek sunduklarý katkýlardan dolayý Emel Kayýn ve Kevser Ruhi ile ve burada da sokak dilinin edebiteþekkür belgesi verdi. bir araya geldi. yata yansýmalara ele alýnacak. Dünyada sayýlý Ülkelerde bulu- Ziyarette konuþan Akköy Dergisi dedi. nan mekânlardan biri olan Ak- Genel Yayýn Yönetmeni Güven Didim belediye Baþkaný A. Deniz köy Þiir, Yazý ve Çeviri evinde bir Pamukçu Eylül ayýnda Akköy'de Atabay ise tüm yazarlarý çalýþaraya gelen öykü yazarlarý, her açýlan Þiir-Yazý ve Çeviri evinde malarýnda baþarýlar dilerken bu ay belli bir temayý tartýþarak öy- her ay belli bir tema üzerinde tür sanatsal etkinliklerin Didim'- kü yazarken Akköy'de sürdürü- tartýþýlarak öykülerin yazýldýðýný de yapýlmasýnýn önemli olduðulen bu etkinliðe Belediye Baþkaný söyledi. Pamukçu geçen ay konu nu söyledi. Konuþmalarýn ardýn- A. Deniz Atabay kayýtsýz kalma- olarak öyküde 5 duyu konusu- dan Baþkan Atabay, yazarlara dý. Didim Belediye Baþkaný A. nun tartýþýldýðýný ve yazýya dö- katkýlarýndan dolayý teþekkür Deniz Atabay ve CHP Belediye küldüðünü ifade ederken belgesi verdi. Meclis Üyesi ve ayný zamanda Ocak ve 1 Þubat günlerinde ya- (ÝHA) Efeler Belediyesi, Iþýklý Mahalle Muhtarlýðý binasýný yeniledi. Efeler Belediyesi muhtarlara destek olmaya devam ediyor. Efeler Belediyesi Fen Ýþleri Müdürlüðü, Iþýklý Mahallesi Muhtarlýðýný iç ve dýþ tadilatlarýný yaparak yeniden boyadý. Efeler Belediye Baþkaný M. Mesut Özakcan, "Muhtarlarýmýz, belediye olarak bizim en büyük destekçilerimizdir. Mahalle halký her türlü sorununu, muhtarlýk binalarýna giderek muhtarlarýmýza, muhtarlarýmýz da bizlere ile- tiyor. Bizlerde bu sorunlardan belediyemizi ilgilendiren kýsýmlarýný en kýsa sürede çözmek için hemen çalýþmalara baþlýyor ve vatandaþlarýmýzýn sýkýntýlarýný gideriyoruz. Iþýklý Mahallesi Muhtarlýðý'nýn iç ve dýþýnýn ge- rekli tadilatlarýný gerçekleþtirerek, Efeler ilçemize yakýþýr bir hizmet binasý haline getirdik" dedi. Iþýklý Mahallesi Muhtarý Ercan Özçineli, hizmetlerinden dolayý Efeler Belediyesi'ne teþekkür etti. (ÝHA)

7 3 Þubat 2015 Salý Sayfa DÝDÝM'ÝN NÜFUSU 73 BÝNE YÜKSELDÝ Didim Belediye Baþkaný A. Deniz Atabay, Didim'in nüfusunun 73 bine çýkmasýyla ilgili deðerlendirmesinde planlamalarýn nüfusa göre yapýlmasý gerekliliðine dikkat çekti. Didim Belediye Baþkaný A. Deniz Atabay TÜÝK'in açýkladýðý nüfus bilgilerinin ardýndan Didim'in nüfusunun 64 binden 73 bine yükselmesiyle ilgili deðerlendirmede bulundu. Atabay Ýlçe olarak nüfusu planlamamýz zor; Genelde Didim'e neden yerleþiliyor? Havasý güzel olmasý, daire fiyatlarýnýn ucuz olmasý.. Þimdi Bodrum-Kemer neden bu kadar iç göç almýyor? Çünkü oralarda daire fiyatlarý yüksek.. Þimdi duyuyoruz daire fiyatlarý geçen yýla oranlar biraz daha yüksek, bu artýþ iyi irdelenmeli" dedi. Ýlçenin geleceðiyle ilgili planlamalarýn artýk Aydýn Büyükþehir Belediyesi ile yapýlacaðýný belirten Atabay Çünkü planlamalar Büyükþehirde yapýlýyor. Nazým imar planlarý buy noktada önemli; yeni imar yerleri açýlacaksa bunun altyapýsý hazýrlanmalý ve ona göre açýlmasý. Yoksa altyapý 7 DÝKSAD'IN THM MÜZÝÐÝ KONSERÝ BEÐENÝ TOPLADI Didim Kültür ve Sanat Derneði (DÝKSAD), Didim Ticaret Odasýnýn katkýlarýyla Türk Halk Müziði konseri düzenledi. Konsere katýlanlar Türkü dolu bir gece geçirdi. Didim Kültür ve Sanat Derneði (DÝKSAD), Didim Ticaret Odasýnýn katkýlarýyla Türk Halk Müziði konseri düzenledi. Önceki gün akþam saat 20.00'de Ticaret Odasý Kültür Merkezinde Þef Orhan Özkan yönetiminde gerçekleþecek konsere Didimlileri büyük ilgi gösterdi. Konserde DÝKSAD korosu solo ve koro halinde eserlerini seslendirdi. Konsere katýlanlar Türkü dolu bir gece geçirirken zaman zaman þarkýlara da eþlik etti. (iha) yapýlmadan açýldý mý bir þeyleri yapmakta zorlanýyorsunuz dedi. Akbük'te kanalizasyon çalýþmalarýyla ilgili de deðerlendirmelerde bulunan Baþkan Atabay 18 km'lik hatta çalýþmalarý devam ediyor. Bazý yerlerde baðlantý yapýlmadý türünden þeyler doðru deðil çünkü projede bunlarýn yeri belli; Bunlarýn kontrolü yapý- lacaktýr. Nüfusu yazýn 90 bine çýkan bir yerde altyapýnýn olmamasý sýkýntýlý iþ ama bunlarda yapýlmasý lazým gereken þeyler dedi. (iha) SÖKE METRUK YAPILARDAN KURTULUYOR Köþk'te yollara parke döþeniyor Söke kent merkezi içinde oluþturduklarý görüntü ve çevre kirliliði ile sýkýntýya neden olan metruk yapýlar yýkýlýyor. Söke Belediyesi ekiplerince yapýlan çalýþmalar sonucunda Süleyman Toyran'ýn Belediye Baþkanlýðý döneminde yani son 9 ayda 17 metruk yapýnýn yýkýmý gerçekleþtirildi. Son yýkým yapýlan yer Söke'nin Yenicami Mahallesi Özmen Sokak'ta bulunan yapý oldu. Söke Belediyesi Þantiye ekibinin elinde yýkým kararý kesinleþen 7 adet daha yapýnýn olduðu, belirlenen program dahilinde bu 7 yapýnýn da yýkýlacaðý belirtildi. Bunun yanýnda 8 adet metruk yapýnýn daha yýkýmlarýnýn gerçekleþebilmesi için gerekli yazýþma iþlemlerinin devam ettiði öðrenildi. Söke Belediye Baþkaný Süleyman Toyran; Metruk halde bulunan yapýlar ilçemizde hoþ olmayan görüntü kirliliði yaratmanýn dýþýnda yangýn tehlikesi de oluþturuyor. Madde baðýmlýlarýn da mekanlarý haline gelen bu tür yapýlarýn yýkýmlarý mülk sahipleri ile yapýlan görüþmeler ve çeþitli prosedürlerin giderilmesinden sonra gerçekleþtiriliyor. Bu konuda 9 ayda hýzlý ve etkin bir çalýþma yürüttüðümüze inanýyorum. Devamý gelecek. Kentimizi modern bir hale dönüþtürmek için bu yýkýmlar iþin bir parçasý dedi.(ýha) Aydýn'ýn Köþk ilçesinde belediyenin baþlattýðý çalýþmalarla cadde ve sokaklara 100 bin metrekare parke taþý döþeniyor. Köþk'ün en büyük projesi olan 99 kilometrelik kanalizasyon ve yaðmursuyu inþaat projesini tamamlayan Köþk Belediyesi, ilçenin bozulan yollarýna el attý. Köþk Belediyesi Fen Ýþleri Ekipleri tarafýndan ilçede parke taþý söküm çalýþmasýna baþlandý. Ýlçe merkezi Çarþý Mahallesi eski belediye binasý önünden çalýþmalara baþlayan ekipler, Çiftlik Caddesi, Eski AydýnNazilli Caddesi ve sokak arasý güzergâhlarýna parke döþeme çalýþmalarý yapacak. Baþkan Kýlýnç, hava þartlarýndan dolayýsýyla parke taþý söküm çalýþmalarýna geç baþladýklarý için üzgün olduðunu belirterek, Bu geçen süre içinde onarým ve bakým çalýþmalarýmýz aksatmadan tamamlamaya çalýþtýk.6369 sayýlý Yasa kapsamýnda ilçe belediyelerin sorumlu olduðu hizmet alanlarýndan olan, 12 metre altý cadde ve sokaklarýn yol çalýþmalarý, kaldýrým yapým ve tamirat iþleri ve yol çalýþma hizmetleri kapsamýnda çalýþmalarýmý- zý baþlattýk ve bu gün itibari ile toplamda m² Beton Parke Taþý ve m Bordür taþý ihalesinin teslimini yüklenici firmamýza yaptýk. Bizler Köþk Belediyesi olarak vatandaþlarýmýzýn maðduriyetini ortadan kaldýrmak için maksimum düzeyde çalýþacaðýz. Bu çalýþmalarýmýz kapsamýnda sonuç olarak parke taþý döþeme çalýþmasýyla Köþkümüzün çehresini deðiþtireceðiz. Parke döþeme çalýþmalarýmýz ile park, peyzaj çalýþmalarýmýzý birleþtirip Köþkümüz için yeþil alanlarýyla daha yaþanabilir modern bir yerleþim alanýna kavuþturacaðýz. Geçen süre zarfýnda Köþk ve Köþke baðlý vatandaþlarýmýn bizlere göstermiþ olduklarý sabýrdan dolayý teþekkürü bir borç biliyorum dedi. K.YÖRÜKCE

8 3 Þubat 2015 Salý Sayfa 8 SÖKE'YE BAÐLI SAZLI MAHALLESÝ YAYA ÜST GEÇÝDÝNE KAVUÞTU Söke'ye baðlý Sazlý Mahallesi'nin içinden geçen Söke-Milas Karayolu'na yaya üst geçidinin yapýmý tamamlandý. Yýllardýr feci kazalarýn yaþandýðý Sazlý'da son elim kaza geçtiðimiz 2014 Mayýs ayý içinde meydana gelmiþ; kaza sonrasý üst geçit yapýlmasý için halk karayolunu trafiðe kapatmýþ, üst geçit yapýlmasý istenmiþti. Ýlgili kurumlarýn giriþimleri sonucu yapýlan ihalenin ardýndan yüklenici firma geçtiðimiz Ekim ayý içinde çalýþmalarýna baþlamýþtý. 24 metre uzunluðunda, 6 metre yüksekliðinde inþa edilen betonarme prefabrik yaya üst geçidi faaliyete geçti. Sazlý Mahallesi'nde özellikle karayolu kenarýnda bulunan Hacý Halil Paþa Ortaokulu'nda eðitim gören ve karþýya geçmek için karayolunu kullanmak zorunda olan öðrenciler için üst geçit ile tehlikenin önüne geçilecek. Sazlý Muhtarý Çetin Yolcuoðlu; Sazlý trafik canavarýna çok kurban verdi. Artýk acýlarýn yaþanmasýný istemiyoruz. Sazlý Halký adýna Valimiz Erol Ayyýldýz ve Kaymakam Mehmet Demirezer baþta olmak üzere üst geçidin yapýlmasýnda emeði geçen herkese teþekkür ediyorum dedi.(iha) SIRA SÖKE BELEDÝYE BAÞKANLIÐINDAN BÝLDÝRÝLMÝÞTÝR. 1. Ýlçemizde Bulunan Mülkiyeti Belediyemize ait Güllübahçe Malý parsel ( ,00 m2), Atburgazý Mah. 135 ada 4 parsel ( 1.373,00 m2), Atburgazý Mah. 184 ada 6 parsel ( m2), Atburgazý Mah. 203 ada 2 parsel ( 5.504,48 nr ). Atburgazý Mah. 204 ada 1 parsel ( 5.111,80 m2), Atburgazý Mah. 220 ada 4 parsel ( 9.991,49 m2), Atburgazý Mah. 251 ada 5 parsel ( 8.001,27 m2). Sarýkemer Mah parsel ( 4.583,00 m2), Çalýþlý Mah. 890 parsel ( 7.460,00 m2 ), Çalýþlý Mah. 908 parsel ( 7.180,00 m2), Çalýþlý Mah parsel ( 5.370,00 m2), Çalýþlý Mah parsel ( ,00 m2 ) 20/01/2015 tarih 2015/95 Nolu Encümen kararý ile 2886 Sayýlý Kanunun 45. Maddesi uyarýnca açýk teklif usulü ile þartname hükümlerine göre satýlacaktýr. 2. Ýhale; Söke Belediye Baþkanlýðý Hizmet Binasýndaki Baþkanlýk Makamýnda Cuma günü ada ve parselleri belirtilen taþýnmazlarýn satýþý için aþaðýda belirtilen saatlerde ihaleleri ayrý ayrý ihale komisyonu huzurunda yapýlacaktýr. 3.Þatýþa çýkarýlan tarla, zeytinlik ve arazi vasfýndaki taþýnmazlarýn muhammen bedeli, geçici teminatlarý ve ihale saatleri aþaðýdaki þekildedir. Ýli Ýlçesi Mahallesi Ada/ Parsel Alaný(m2) Cinsi Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminatý (TL) Aydýn Söke Güllübahçe Tarla , ,00 Aydýn Söke Atburgazý 135/ ,00 Sulak Arazi ,00 Aydýn Söke Atburgazý 184/ ,00 Sulak Arazi ,00 Aydýn Söke Atburgazý 203/ ,48 Sulak Arazi , Aydýn Söke Atburgazý 204/ ,80 Sulak Arazi ,00 Aydýn Söke Atburgazý 220/ ,49 Sulak Arazi , Tarih Saati 14:00 14:10 14:20 14:30 14:40 14:50 KÖYLÜ PAZARI AÇILDI Ýncirliova Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yollarý (TCDD) Sosyal Tesisleri'nde Köylü Pazarý hizmete açýldý. Ýncirliova Belediyesi, Kurtuluþ Mahallesi TCDD Sosyal Tesislerinde 25 tezgahtan oluþan Köylü Pazarý'ný hizmete açtý. Pazarýn açýlýþýna, Ýncirliova Kaymakamý Adem Ünal, Ýncirliova Belediye Baþkaný Gürþat Kale, daire amirleri, sivil toplum örgüt temsileri ve vatandaþlar katýldý. 7 Aydýn Söke Atburgazý 251 / Sulak Arazi :00 8 Aydýn Söke Sarýkemer ,00 Tarla :10 9 Aydýn Söke Çalýþlý ,00 Tarla :20 10 Aydýn Söke Çalýþlý ,00 Tarla ,00 15: Aydýn Söke Çalýþlý Zeytinlik Aydýn Söke Çalýþlý Tarla ,00 Resmi ilanlar- de 1.110, ,00 4. ihaleye katýlabilmek için; 08/09/1983 tarihli ve 2886 Sayýlý Devlet Ýhale Kanunu ve Hazine Taþýnmazlarýnýn Ýdaresi hakkýnda Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak ve anýlan Kanun ve Yönetmelikte açýklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatý yatýrmak þarttýr. 5. Ýhaleye ait geçici teminat ihale saatine kadar belediyemiz veznesine yatýrýlacaktýr. (Ýstekliler söz konusu gayrimenkullerin satýþ ihalesine katýlabilmek için satýn alacaklarý taþýnmazlarýn her biri için ayrý ayrý yukarýda belirtilen geçici teminat miktarlarýný nakden veya teminat mektubu ile yatýrmak zorundadýr. ) 6. Ýsteklilerin ihaleye katýlýmýnda tanzim edilecek Ýhale Dosyasýnda aranacak belgeler aþaðýda belirtilmiþtir. Satýþ Þartnamesi,(Þartnamenin her sayfasý ayrý ayrý ihaleye iþtirak eden tarafýndan imzalanmak zorundadýr) Geçici Teminatýn yatýrýldýðýna dair makbuz veya teminat mektubu( Bankalar ve özel finans kurumlarýnýn verecekleri süresiz teminat mektuplarý ) Nüfus cüzdaný sureti (Gerçek kiþiler için). Tüzel kiþilerin ise vergi kimlik numarasýný bildirmeleri Muhtarlýktan ihalenin yapýlmýþ olduðu yýl içerisinde alýnmýþ ikametgâh Belgesi(Gerçek kiþiler için). Tebligat için, Türkiye' de adres gösterilmesi zorunludur. Tüzel kiþilik adýna ihaleye katýlacak veya teklifte bulunacak kiþilerin teklif vermeye ve ihale þartlarýný yerine getirmeye yetkili olduðunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri Vekâleten ihaleye katýlma halinde, istekli adýna katýlan kiþinin ihaleye katýlmaya iliþkin yetkisinin bulunduðu noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi. Þartname bedelinin yatýrýldýðýna dair makbuz. Belediyeye borcu bulunmadýðýný gösteren Mali Hizmetler Müdürlüðünden alýnacak belge. Ýstekliler, teklif dosyalarýný tam olmak kaydý ile ihale saatinde komisyon baþkanlýðýna sunabilecekleri gibi. ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon baþkanlýðýna ulaþmýþ olmak þartýyla, 2886 Sayýlý Kanunun 37 inci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazýr bulunmadýðý takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak Kabul edilir. 7. Þartname 100,00 TL karþýlýðýnda Belediye Emlak Ýstimlak Müdürlüðünden temin edilir. 8. Ýhale ile ilgili her türlü vergi, resim, harç, ilan ücreti, sözleþme ile ilgili diðer giderler ihaleyi alanlara aittir. 9. Ýhale Komisyonumuz ihaleyi yapýp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbest olduðu gibi, komisyonca alýnacak kararý karar tarihinden itibaren en geç 15 iþ günü içinde ita amiri onaylarsa ihale kesinleþecektir. Ýlanen duyurulur. 15:40 15:50 BASIN: Pazarýn açýlýþý öncesinde konuþma yapan Ýncirliova Belediye Baþkaný Gürþat Kale, "Ýnsanlarýmýza kaliteli ürünlerin sunulmasý konusunda böyle bir pazarýn hepimize hayýrlý olmasýný bekliyoruz. Amacýmýz, özellikle organik ürünlerin bu pazarda satýlmasý ve yöremize hizmet vermesidir. Hem ekonomiye hem de köylümüze vatandaþlarýmýza bir kazanç kapýsý kazandýrmaktýr" dedi. Köylü Pazarý'nda incir, zeytin, ceviz, kestane, yumurta, peynir, tereyaðý, yoðurt, gözleme, kadýnlarýn kendi yaptýðý eliþi, süt, bal, pekmez, eriþte ve birçok yerel doðal ürün satýþa sunuluyor. Haftanýn her günü hizmete açýk olacak Köylü Pazarý'nýn vatandaþlar tarafýndan da ilgi odaðý olmasý bekleniyor.(iha)

9 3 Þubat 2015 Salý Sayfa 9 BUHARKENT ZÝRAAT ODASI'NDA ÖZDAMAR GÜVEN TAZELEDÝ Buharkent Ziraat Odasý 3. Olaðan Genel Kurulu gerçekleþti. Genel Kurulda yapýlan seçimde, mevcut Baþkan Naim Özdamar yeniden baþkanlýða seçilerek güven tazeledi. Buharkent Belediyesi Toplantý Salonu'nda gerçekleþtirilen genel kurula, Devlet Su Ýþleri (DSÝ) 21. Bölge Müdür Vekili Mustafa Ertürk, Buharkent Tarým Ýlçe Müdürü Zeki Merhuni, ilçe ziraat SÖKE TÝCARET BORSASI MANÝTU odalarý baþkanlarý, Buharkent Ziraat Odasý delegeleri ve çiftçiler katýldý. OPERATÖRÜ YETÝÞTÝRECEK Buharkent Ziraat Odasý Seçimli 3. Olaðan Genel Kurulu'nda divan baþkanlýðýný Efeler Ziraat Odasý Meclis Baþkaný Bayram Er yaptý. Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýnýn ardýndan faliyet raporu Naim Özdamar tarafýndan okunarak mevcut yönetim oy birliði ile ibra edildi. Ýki Baþkan adayýdýndan nýn bulunduðu genel kurulçimlerde, gerçekleþtirilen se- Naim Özdamar baþkanlýðýn- Arif Toprak ve Hüseyin Kevnýn Söke Ticaret Borsasý Teleskopik Forklift (Manitu) operatörlük kursu açýyor. Açýlacak olan kursa katýlanlar eðitimin sonunda alacaklarý belgeyle 'G' sýnýfý ehliyet alma hakký kazanacak, gerekli iþlemleri yapmalarý halinde sürücü belgelerine de iþletebilecekler. Ön baþvurularýn baþladýðý belirtilen Söke Ticaret Borsasý Teleskopik Forklift (Manitu) operatörlük kursu için kayýtlarýn 6 Þubat tarihinde son bulacaðý öðrenildi. Kurs bedelinin 410 TL olduðu ifade edildi. Teleskopik Forklift (Manitu) operatörlüðünün bölge tarýmýnda ihtiyaç olunan bir dal da, Baþkan Adayý Mehmet 14 delege oy kul- daki Buharkent Ziraat Oda- ran. Yedek Üyeler ise Rüþtü olduðunu söyleyen Söke Ticaret Borsasý Yönetim Geciloðlu ve Naim Özdamar lanýrken, mevcut Baþkan Na- sý'nýn yeni yönetiminde þu Oduncu, Durmuþ Toprak, Kurulu Baþkaný Salih Deniz Günal, ilgilenenlerin seçimler öncesinde projeleriven im Özdamar 8 oy alarak gü- isimler yer aldý: Türkay Ka- Nasuh Demirci, Hüseyin Ya- baþvurularýný Söke Ticaret Borsasý'na bekledik- ni anlattý. Konuþmalarýn ar- tazeledi. radana, Osman Çetinbað, vaþ ve Halil Daðdelen.(ÝHA) lerini dile getirdi.(ýha) DERÝCÝ: ERKEN TANIDA TEDAVÝ KESÝN Nazilli Toplum Saðlýðý Merkezi ðunu ifade eden Hakan Derici; insanlara kendinden önceki soy- nohut-ceviz büyüklüðünde topak raciðer tutulumu ve reaksiyonel Sorumlu Tabibi Dr. Hakan Derici, Hastalýk mikrobik bir hastalýk lardan geçen bir özelliktir. Bu ba- ve kabartýlar (nodül), bu lezyon- evrede görülen böbrek tutulumu Lepra (Cüzam) tanýsý kolay, te- olup, etkeni 'verem' yani 'tüber- ðýþýklýk halini bir testle anlamak larýn bazýlarýnýn açýlmasýndan dýþýnda hayatý tehdit eden bir davisi kesin, erken taný kondu- küloz' hastalýðýný yapan basile olasýdýr). Bu baðýþýklýk Lepromin oluþan yaralarýn izleri (skatris- hastalýk deðildir. Hastalarýn büðunda önlenebilir, çaðdýþý bir hemen hemen ayný türde mikrop Testi (Mitsuda Testi) ile anlaþýla- sakar), kol ve bacaklarda his kay- yük kýsmý toplumdaki diðer hastalýktýr dedi. olan Mycobacterium leprae basi- bilir. Ýkincisi ise dýþarýya basil çý- bý veya azalmasý, bazý hareketleri ölüm nedenleriyle kaybedilirler. Her yýl Ocak ayýnýn son haftasý- linin yol açtýðý kronik bir hasta- karan aktif durumda bir hastanýn yapmada zorlanma ve güç kaybý, Cüzzam, erken taný konulduðunnýn 'Dünya Lepra Haftasý' olarak lýktýr. M.Lepra çok yavaþ çoðalýr bulunmasý ve onunla uzun süreli burunda týkanýklýk ve zaman za- da tedavisi kesin olarak yapýlabikutlandýðýný belirten Toplum ve hastalýðýn inkübasyon periyo- ve çok yakýn temas halinde ol- man görülen hafif kanamalar, kol len bir hastalýktýr. Erken taný ve Saðlýðý Merkezi Sorumlu Tabibi du beþ yýl civarýndadýr. Lepra mak. Bulaþma genellikle ayný aile ve bacak sinirlerinin bulunduðu tedavi ile kalýcý sakatlýklarýn oluþ- Dr. Hakan Derici; Bu haftanýn yüksek oranda infeksiyoz (bula- içindeki büyüklerden yaþý- yerlerde duyarlýk ve aðrý genel ve masý önlenebilir. Tedavide, Dünamacý, toplumun cüzzam ve cüz- þýcý) deðildir. Tedavi edilmemiþ, na kadar olan çocuklara yönelik sýk görülen belirtiler arasýndadýr. ya Saðlýk Örgütü'nün uyguladýðý zamlýya karþý oluþan yanlýþ enfekte hasta ile çok yakýn ve sýk olarak çýkmaktadýr. Birçok hasta- Ancak bu belirtilere benzer du- çok ilaçlý tedavi (Multi Drug inançlardan, bilgisizlikten kay- temas edenlerle aðýz ve burun lýkta olduðu gibi bu hastalýðýnda rumlarýn olduðu çok sayýda has- Therapy=MDT) protokolü uygunaklanan korkularýný önleyerek yolu ile damlacýk enfeksiyonu kuluçka süresi vardýr. Yani belir- talýk olduðu unutulmamalýdýr. lanýr. Ülkemizde ve dünyada bu cüzzam hastalýðýnýn erken teþhis þeklinde bulaþýr. Herkes bu has- tiler mikrop vücuda girdikten Taný koymak için öncelikle lepra- tedavisi ücretsiz olarak yapýledilmesinin saðlanmasý, dünya talýða yakalanmaz. hastalýðýn sonra ortaya çýkmaz. Lepra hasta- dan kuþkulanmak gerekir. Kuþ- maktadýr standartlarýna uygun bir þekilde oluþmasý için 2 koþulun bir arada lýðýnda etken vücuda alýndýktan kulanýlacak kiþiler öncelikle eski ÝLAÇLAR ÜCRETSÝZ tedavisi ve izlenmesiyle hastalarý olmasý gerekir. Birincisi bu mik- 2-7 yýl sonra ilk klinik belirtiler lepralý hastalarýn yakýnlarýndaki KARÞILANIYOR topluma kazandýrmaktýr ifade- roba karþý (Mycobacterium lep- ortaya çýkar. Kuluçka süresinin kiþilerdir. Bunlarda lepra hastalýolan Ülkemizde tümü kayýt altýnda lerini kullandý. rae) doðal baðýþýklýðýn bulunma- deðiþken ve uzun olmasý taný ðý mutlaka aranmalýdýr. Genel az sayýda hasta olduðunu Cüzam tanýsý kolay, tedavisi ke- masý (insanlarýn tümüne yakýnýn- koymayý güçleþtirmektedir. olarak deri ve periferik sinir sis- söyleyen Derici; Ülkemizde sin, erken taný konduðunda önle- da bu doðal baðýþýklýk vardýr. BU BELÝRTÝLERE DÝKKAT temi yakýnmalarý ya ada belirtibulaþýcý Lepra hastalýðý bildirimi zorunlu nebilir, çaðdýþý bir hastalýk oldu- Doðal Baðýþýklýðýn olmamasý hali, Mikrobun kollar ve bacaklarda leri olan kiþilerde, uzun süreli kaolup hastalýklar kapsamýnda bulunan ve duyularý beyne ileten þýntý, yanma, aðrý gibi subjektif halen Lepra Eradikasyon duyu sinirlerinin ya da beyinden yakýnmaya yol açmayan, hatta Programý uygulanmaktadýr. iletilen emirleri kaslara götüren duyu kusuru gösteren deri belirhastalýk DSÖ lepra için eliminasyonu, motor sinirlerin çevresinde bulu- tileri olan kiþilerde ayrýca taný içivakanýn prevalansýnýn 'de 1 nan kýlýfý oluþturan hücrelerin ne leprayý da eklemek uygun olatanýmlamýþ altýna indirilmesi olarak içine yerleþtiðini söyleyen Dr. De- caktýr. Cüzzam pek çok deri ve olup, ülkemizde de rici; Bu hücrelerde yýkýma yol sinir hastalýðýný taklit eder. Hasvakanýn hastalýk prevalansý 10,000'de 1 açar. Sinir yoluyla deriye kadar talarýn büyük bir kýsmýnda lepra altýndadýr. ulaþarak deride bazý belirtilere tanýsý basit muayenelerle konabilepralý Ülkemizde 2014 yýlýnda kayýtlý yol açar. Bu belirtilerin görünüþ- lir. Ailesinde lepra hikayesi olan hasta sayýsý 1044 olarak leri deðiþik biçimlerde olabilir. kiþilerde de taný kolaylýkla konuvaka saptanmýþtýr yýlýnda 6 yeni Deri yüzeyinden kabarýk ya da labilir. Basil çýkaran tipte burun tespit edilmiþtir. Lepra has- biraz daha büyük çok kabarýk ol- ve deriden alýnan örneklerin inve talarýnýn tedavi ve takipleri deri mayan kýrmýzý - mor renkli kaba- celenmesiyle taný konur. zührevi hastalýklar kliniklerin- rýklýklar (papül), deðiþik büyük- ERKEN TANIDA de yapýlmaktadýr. Ayrýca Deri ve lükte, keskin sýnýrlý, yine pembe- TEDAVÝ KESÝN Tenasül Hastalýklarý Dispanserkýrmýzý-mor parlak renkli derihastalarda Erken ve doðru taný konulmayan leri de lepra hastalarýnýn takipleden hafifçe kabarýk kýzartýlar basiller yerleþtikleri si- rini yapmaktadýr. Hastalýðýn te- (plak), özellikle yüz, göz çevresi, nirlerde yýkýma yol açarlar ve bu davisinde kullanýlan ilaçlar Saðyanaklar, dirsek ve dizlerin dýþceðini nedenle bazý sakatlýklar olabile- lýk Bakanlýðý tarafýndan ücretsiz ön yüzlerinde daha sýk görülen belirten Derici; Lepra ka- karþýlanmaktadýr dedi.(iha)

10 3 Þubat 2015 Salý Sayfa 10 Derleyen: Semra Þener ÖZLENEN EVLÝLÝK KÝTAPCI Aile toplumun özüdür. Aile çözülürse toplum çözülür. Modern toplumlarda derin bir aile krizi yaþanmakta, toplum ve medeniyetin temel taþý olan aileyi artýk bir arada tutmak Mümkün olmamaktadýr. Kutsalý kalmayan Ýleri sanayi toplumlarý, aileyi bir fayda zarar iliþkisi açýsýndan ele almakta, çýkarýna yyduðu yerde aileye bir önem ve anlam biçmekte, bireysel menfaatiyle çatýþtýðý yerde ise onu bir yük olarak görmektedir. Özlenen evlilik; özlenen aile ve toplum modeline ýþýk tutmaya çalýþýlan bir çalýþma Patates Eþliðinde Kýzarmýþ Çupra Hayata kisa bir mola Çok faydalý besinlerden olan ba- lýklý yapar ve bakteriyel enfeksi- yasal prosesler için üretimine izin düzenli geliþmesine etki etmesilýk, haftada iki kere düzenli olarak yonlara karþý savaþta yardýmcý ro- verirler. Bu yüzden balýk yaðý ba- dir. Bilim adamlarýnýn anne sütütüketilmelidir. Balýk tüketmenin lündedir. Ayrýca kalp krizinin en- kýmýndan zengin bir diyetin yor- nün önemini özellikle vurgulapek çok faydasý bulunmaktadýr. gellenmesine yardýmcý olurken gunlukla mücadele ettiði ve men- malarýnýn nedeni doðal ve mü-- Ýþte balýðýn saðlýmýza olan yarar- kandaki kolesterolün düzeyini tal ve fiziksel kapasiteyi arttýrdý- kemmel bir omega-3 deposu larý. güzel bir þekilde ayarlar. Vücu- ðýna dair kayda deðer kanýtlar olmasýdýr. Balýðýn Faydalarý Nelerdir? dun yað ve niþasta yýkýmýna ve mevcuttur. Omega-3 bireylerin Eklem Saðlýðý Ýçin Önemi Birçok saðlýk sorununun ortadan kullanýmýna yardýmcý olarak onu konsantrasyon gücünü artýrdýðý Romatoid artritlerdeki (romatizkalkmasýna ve hastalýklarýn ön- daha güçlü ve enerjik yapar. Bu- gibi enerji düzeylerini de artýrýr. maya baðlý aðrýlý bir eklem duru- lenmesine etki eden balýk, küçük nun yaný sýra mental aktivitelerin Balýðýn beyne iyi geldiðine dair mu) en önemli sorun artritlerin yaþlardan itibaren haftada iki de- çalýþmasýna etki eder. D vitamini var olan eski inanýþý destekleyici çok fazla aþýnarak tamir edileme- fa yeme alýþkanlýðý kazanýlmasý ve balýkta bulunan diðer mineral- bilimsel buluþlar vardýr. Beyin- yecek zararlar doðurmasýdýr. gereken bir yiyecektir. Balýðýn ler yeterli miktarda tüketilmezse deki yaðýn temel bileþimi omega-3 Omega-3 yað asitleri bakýmýndan faydalarý o kadar fazla ki, birçok raþitizm (kemiklerin zayýflýðý) gi- yað asitlerini içeren DHA'dýr. zengin bir diyet kireçlenmeyi kiþi balýðýn saðlýðýmýza olan fay- bi rahatsýzlýklar, diþ eti hastalýk- Saðlýklý Bir Kalp ve engeller ve þiþmiþ ve hassas ek- dalarýndan habersiz. Balýk yeme- larý, guatr ve hipertiroit ortaya Arterler Ýçin Balýðýn Önemi lemlerdeki rahatsýzlýklarý azaltýr. nin insan saðlýðýna ne gibi fayda- çýkabilir. Balýktaki omega-3 yað asitlerinin Beynin ve Sinir larý var ve balýk tüketmek ne iþe Bunlara ek olarak, modern bilim kandaki basýncý, kolesterolü ve Sisteminin Saðlýklý Çalýþmasý yarar sizler için açýkladýk. balýktaki omega-3 yað asitlerinin trigliseritleri azaltarak kardiyo- Açýsýndan Önemi Ýnsanlarýn ortalama yaþam süresi- insan saðlýðýnda önemli bir yeri vasküler hastalýklarý engellediði Çok sayýdaki çalýþma omega-3 nin artmasý ve kalp hastalýklarýna olduðunu keþfetmiþtir. Bu yaðlar kabul edilmektedir. 2 Trigliserit yað asitlerinin beynin ve sinirlerin baðlý nedenlerden dolayý hayat- esansiyel yað asitleri olarak taleri bir yað formudur ve yað bakýmýn- saðlýklý çalýþmasý konusunda etki- larýný kaybetme oranýnýn sürekli nýmlanmýþtýr. dan zengin protein bakýmýndan olduðunu ortaya koymuþtur. olarak azalmasý kalp saðlýðýnýn Balýðýn Besin Deðerleri fakir LDL'ye (kötü kolesterol) Buna ek olarak, balýk yaðý takvi- önemini önemli ölçüde artýrmýþve Her balýðýn besin deðerleri yani benzer. Artan trigliserit miktarý, yesinin depresyonun, þizofreninin týr. Kalp hastalýklarýnýn tedavisintomlarýný içeriðindeki vitamin, mineral ve özellikle yüksek kolesterolle bera- Alzheimer hastalýðýnýn semp- de önemli ilerlemeler kaydedilse diðer besin öðelerinin miktarý ber kalp hastalýklarý riskini artýrýr. azaltýcý etki yaptýðý ortaiçeriðindeki de, uzmanlar bu hastalýklara yabir farklýdýr. Örnek olarak, 100 gram- Bununla birlikte, balýk yaðý hayati ya çýkmýþtýr. Örneðin, 12 haftalýk kalanmadan önce temel önlemlega-3 lýk piþmiþ somon balýðýný alýrsak tehlike taþýyan kalp krizlerini ve periyot boyunca 1 gram ome- rin alýnmasýný tavsiye etmektedir. 206 kalori içerdiðini görürüz. 100 anormal kalp ritimlerini azaltýr. yað asidi alan bireylerin ank- Uzmanlar ayrýca kalbin saðlýklý gram somondaki 2260 mg'lýk Amerikan Týp Birliðinde'ki bir ça- siyete (kaygý bozukluðu), stres ve çalýþabilmesi ve hastalýklarý engibi omega 3 yað asidi içeriði somonu lýþmada haftada 5 porsiyon balýk depresyonda uyuma zorluklarý gellemek için önemli bir besin en zengin omega 3 kaynaðý yap- tüketen kadýnlarda kalp krizi va- birçok rahatsýzlýkta azalma tavsiye etmektedir: balýk. makta. kalarýnýn 3 te 1 oranýnda azaldýðý görüldüðü tespit edilmiþtir. Balýðýn bu kadar önemli bir besin 100 gram somonda ayrýca: gözlenmiþtir. Bunun balýktaki Ýltihaplý Rahatsýzlýklara Karþý kaynaðý olmasýnýn nedeni hem 2.8 mcg B12 vitamini (Günlük omega-3 yað asidinin daha az kan Faydasý ve Baðýþýklýk Sistemini insan vücudu için gerekli madde- ihtiyacýn %48'i) pýhtýlaþmasýna neden olmasýndan Güçlendirmesi leri içermesi hem de çeþitli hastamanda anti-enflamatuar (enfeksi- 8.0 mg B3 vitamini (Günlük kaynaklandýðý düþünülmektedir. Omega-3 yað asidinin ayný za- lýklarýn görülme riskini azaltmasýyon engelleyici) fonksiyonu var- ihtiyacýn %40'ý) Damarlarýmýzdaki normal kan dýr. Örneðin, balýk içerdiði omedýr. Omega-3 bu nedenle aþaðýda- 0.3 mg B1 vitamini (Günlük akýþ hýzý 60 kmph (37.3 mph) dir ga-3 yað asidinden dolayý saðlýk ihtiyacýn %23'ü> ve kanýn normal seviyelerinde için bir kalkandýr ve düzenli ola- 0.6 mg B6 vitamini (Günlük olmasý için doðru akýþkanlýkta, ki hastalýklarda kullanýlabilir: rak tüketilmesi durumunda kalp ihtiyacýn %32'si) yoðunlukta, miktarda ve hýzda Romatoid artrit (romatizmaya hastalýklarýnýn riskini azaltýr ve 22.1 gram protein (Günlük olmasý hayati önem taþýmaktadýr. baðlý eklem enfeksiyonu) baðýþýklýk sistemini güçlendirir. ihtiyacýn %48'i) Normal kanama koþullarý hariç Osteoartrit (eklemlerin fonksiyo- Balýðýn besinsel özelliklerini inceeden bir artrit çeþidi) Balýk Yaðýndaki Omega-3'ün kanýmýz için en kötü tehlike pýhtý- nunu kademeli olarak dejenere lediðimizde dikkat çekici gerçek- Faydalarý laþmasý ve normal akýþkanlýðýný lerle karþýlaþýrýz. Balýk, özellikle Balýk yaðýnda saðlýðýmýz için kaybetmesidir. Balýk yaðlarý ayný Ülseratif kolit (kalýn baðýrsaðýn protein yönünden, D vitamini ve özellikle önemli olan 2 çeþit doy- zamanda kandaki trombositlerin enflamasyonuna baðlý ülser) eser elementler(vücutta minimal mamýþ yað asidi bulunmaktadýr: (kanama esnasýnda kanýn koyu- Lupus (deride þiþkin kýzarýklýklar düzeyde bulunan fakat büyük EPA (eikosapentaeonik asit) ve laþmasýný saðlayan birimler) birbi- oluþturan bir hastalýk) önem teþkil eden elementler) açýhücrelerini saran bir materyal) DHA (dokosaheksaenoik asit). rine tutunmasýný engelleyerek Ayný zamanda miyelini (sinir sýndan kusursuz bir besindir. Foskorur EPA ve DHA önemli omega-3 pýhtýlaþmayý azaltmada etkilidir. for, sülfür ve vanadyum gibi Ýçer- yað asitlerini içeren çoklu doy- Aksi takdirde, kanýn yoðunlaþdiði minerallerden dolayý balýk mamýþ yað asitleri olarak bilinirmasý arterlerin daralmasýna yol Glokom (körlüðe de neden olabibüyümeyi ve dokularýn yenilensek basýnçtan kaynaklanan bir ler. omega-3 ve omega-6 yað asitaçabilir. Bu da sonuçta özellikle len göz bebeðindeki anormal yükmesini destekler. Balýk eti ayný zagöz rahatsýzlýðý) leri vücutta üretilmediði dýþarý- kalp, beyin, gözler ve böbrekler manda saðlýklý diþ ve diþ etlerinin dan alýnmasý gerekmektedir. gibi birçok organýn yeterli kan oluþmasýna yardým eder, ten renomurilikteki doku Balýk yaðýnýn insan saðlýðýna fay- desteði alamamasýna, fonksiyon- Multipl Skleroz (beyindeki ve gi için faydalýdýr, saçý daha sað- dalarýna istinaden çok sayýda delarýnýn aksamasýna ve sonuçta bu sertleþmesin- alalým. Ocaðýn altýný yakalým ve kýsýk ayara alalým. Yað eridiðinde tavaya balýklarýmýzý oturtup tavanýn kapaðýný kapatalým. Tavayý arada bir sallayarak Malzemeleri (yaðýn her yere daðýlabilmesi için) balýk- 2 adet çupra balýðý larýn bir yüzü iyice kýzarana kadar kýsýk 4 yemek kaþýðý tereyaðý ateþte piþirelim. Sonra dikkatlice ters Yeterince tuz yüzlerini çevirip tekrar kýzarana kadar Patates garnitürü için: iyice piþirelim. Arkalý önlü iyice kýzar adet minik boy patates (soyulup dýðýnda dikkatlice servis tabaðýna aladilimlenmiþ ve tuzlu suda iyice lým. Balýklar piþerken baþka bir tavaya 3 haþlanmýþ) yemek kasýðý yaðý alýp eritelim ve halka Biraz tuz halka doðrayýp haþladýðýmýz patatesleri 3 yemek kaþýðý dolu tereyaðý tavaya alalým. Orta ateþte önce bir yüz- Patates Eþliðinde Kýzarmýþ Çupra leri iyice kýzarana kadar ardýndan diðer Tarifi'nin Yapýlýþý yüzlerine çevirip o yüzleri de iyice ký- Balýklarýmýzýn pullarýný kazýyýp, içini zarana kadar piþirelim. Balýðýmýzýn yagüzelce temizleyelim yada aldýðýnýz nýnda servis edelim. Ýstenilirse üzerleribalýkçýda temizlettirebilirsiniz. Yýkayýp ne tekrardan tereyaðý kýzdýrýp servis esiçini dýþýný güzelce tuzlayalým (varsa nasýnda dökülebilir. Orijinali böyledir. deðirmende çekilmiþ kaya tuzu kullan- Çok basit gibi görülse de tadý muhtemanýzý öneririm) Geniþ ve aðzý kapatýla- þem oluyor, kesinlikle deneyin derim :) bilen bir tavaya 4 yemek kaþýðý yaðýmýzý Afiyet olsun. Balýðýn Faydalarý Nelerdir? fonksiyonlarý kaybetmelerine ne- den olur. Örneðin, bir arter pýhtýlaþmadan dolayý tamamen bloke olduðunda bu arterin yerine göre kalp krizine, felce ya da diðer rahatsýzlýklara yol açabilir. Omega-3 yað asitleri ayrýca oksi- jeni kýrmýzý kan hücrelerinde taþý- yan ve besinlerin hücre zarýndan geçiþini kontrol eden hemoglobin molekülünün üretilmesinde önemli rol oynar. Bunlara ek ola- rak, yaðlarýn vücuda zararlý olan tahrip edici etkilerini önlerler. Yeni Doðan Bebeklerin Geliþimi Ýçin Önemi Omega-3 yað asitlerinin fetüsün ana rahminde geliþmesinde ve yeni doðmuþ bebeklerin geliþmesin- de çok önemli etkileinin olduðuna dair birçok kanýt bulunmaktadýr. Omega-3'ün en büyük önemi bey- nin ve sinirlerin hamilelik boyun- ca ve erken bebeklik döneminde lil bulunmaktadýr, asýl fayda omega-3 yað asit içeriðinden kaynaklanýr. Omega-3 yað asitleri bitki- sel yaðlarda bulunmasýna raðmen bu omega-3 yað asitleri insan saðlýðý için az etkilidir. Fakat deniz planktonlarý omega-3'ü EPA'- ya DHA'ya çevirmede oldukça etkilidir. Balýklar planktonlarý yediðinde EPA ve DHA açýsýndan daha zengin hale gelirler. Bu da sonuçta balýklarý bu hayati dere- cede önemli yað asitleri bakýmýn- dan en zengin kaynaklardan biri haline getirir. Balýklarda Bulunan Yað Asitlerinin Hayati Faydalarý Balýklardaki yað asitlerinin önemli özelliklerinden biri vücudun enerji üretimine yaptýklarý katký- dýr. Bu yað asitleri vücutta kendilerini oksijene baðlayarak elektron transferi gerçekleþtirirler ve vücut içinde enerjinin çeþitli kim- den doðan ve sürekli ilerleyen ciddi bir hastalýk) Osteoporoz (kemik yapýsýnda yapýsal zayýflamaya yol açan hasta- lýk) Diyabet hastalarý Migren hastalarý Anoreksiya (ölümcül olabilen bir yeme bozukluðu) Yanýklar Deri saðlýðýyla ilgili problemler Bunlarýn yanýnda, Grönland Eskimolarý ve Japonlar gibi omega-3 yað asitleri bakýmýndan zengin balýklar tüketen insanlarýn kalp ve arter(atardamar) hastalýklarýna, astýma ve sedef hastalýðýna daha az meyilli olduklarý kanýtlanmýþtýr. Balýk bu yüzden bir tedavi formu olarak tavsiye edilmekte ve özellikle kalp saðlýðý için ispat edilmiþ faydalarýndan dolayý beslenme uzmanlarý tarafýndan sýkça önerilmektedir.

11 3 Þubat 2015 Salý Sayfa 11 ASGARÝ ÜCRETLÝYE CHP'DEN MÜJDE Seçim çalýþmalarý için Aydýn'da partililerle bir araya gelen CHP PM Üyesi Manisa Milletvekili Özgür Özen, Asgari ücretten alýnan verginin kaldýrýlacaðýný söyledi. Seçim vaadi olarak CHP iktidara geldiðinde Asgari ücretin iki katýna çýkacaðýný ve verginin kaldýrýlacaðýný söyledi. CHP PM Üyesi Manisa Milletvekili Özgür Özen, 2015 yýlýný umudun yýlý olarak gördüklerini söyledi. Partilerinin seçim bildirgeleri hakkýnda konuþan CHP PM Üyesi Manisa Milletvekili Özgür Özen, CHP iktidarýnda sosyal yardýmlarýn iki katýna çýkarýlacaðýný ve kredi, kredi kartý borcu olanlar için düzenleme yaparak bu borçlarýndan kurtulmalarýný saðlayacaklarýný söyledi. Nevzat Biçer Nikah Salonu'nda partililerin katýldýðý düzenlenen toplantýda konuþan CHP PM Üyesi Manisa Milletvekili Özgür Özen, asgari ücreti bürüt olarak iki katýna çýkartacaklarýný ve vergi almayacaklarýný da seçim beyannamelerinde açýklayacaklarýný söyledi. CHP PM Üyesi Manisa Milletvekili Özgür Özen, Ýlk yapacaklarý iþin AKP gibi yoksulluðu yönetmek yerine yoksulluðu yok etmeyi hedeflerine alacaklarýný belirten CHP PM Üyesi Özgür Özen, Türkiye ekonomisinin algý operasyonlarýyla yönetildiði- ni iddia etti. Türkiye'nin AKP döneminde özelleþtirme rekoru kýrýldýðýný ve her zaman AKP iktidarýnýn dile getirdiði Faiz Lobisi'- ne AKP'den önce 11 milyar dolar iken bunun AKP döneminde dýþ krediler için 50 milyar dolar faiz ödendiðini belirten Özgür Özen, ekonominin göründüðü gibi iyi olmadýðýný söyledi. Özden, Burada 2015 seçim çalýþmalarý için toplandýk. Bu toplantýlar seçim öncesi partimiz için önemli. Bu toplantýlarda partililerimizin önerilerini alacaðýz. Yoksullara, dul- lara verilecek aylýklarýn artacaðýný, emeklilerden ve çalýþanlardan vergi almayacak. Önümüzdeki dönem vaatlerimizi istiþare ediyoruz. Esnaf odalarý ve muhtarlarýmýz, CHP'nin yapmasýný bekle- dikleri þeylerin bizim seçim bildirgemizin ana maddeleri olmasý bizi mutlu etti Aralýk süre- cinde 4 bakanýn yüce divan oyla- masýnýn, Baþbakan'ýn talebine raðmen Cumhurbaþkanýnýn AKP içinde bir parti içi darbesiyle o oylamayý ertelettirmesi. Banlarýn kendi istekleriyle yüce divana dikleri MÝT týrlarý ÝBDA-C ve te- gitmelerinin AKP'nin yaklaþmak- rör örgütlerine silah taþýyordu. ta olan seçim için Baþbakan'a ya- Öyle bir noktaya gelindi ki, MÝT pýlan tavsiyeler, kamuoyu araþ- týrý El Kaide'ye roketatar götürütýrmalarý. Bu seçimin iki tane be- yordu ve bunlar onun içinde batlirleyicisi olacak, bir tanesi Erme- taniye var, bize karþý darbe diyor- nek'teki Recep Amca'nýn yýrtýk lardý: CH saldýrýlarýný Yemen El ayakkabýsý, öbürü Beþtepe'de ka- Kaidesi üstlendi. Türkiye'de MÝT çak sarayda oturan Recep Amca'- El Kaide'ye silah taþýyan bir istih- nýn yaptýðý harcamalardýr. AKP barat örgütü olarak bizi dünyaya bundan sýyrýlmazsa yüzde 38'lere rezil etti. AKP'nin hem ÝBDA- gerilemiþ olan gerilemiþ oy ora- C'ye El Kaideye silah saðlamasý, nýnda eþe ediyoruz, mutlaka ba- hem de onlarýn yaptýðý terör eyl- kanlar yüce divanda yargýlanma- emlerinden sonra baþsaðlýðýna sý dendiðinde Cumhurbaþkaný'- gitmesi garip. Baþka ülkelerin nýn bu iþ baþlarsa kendi çocuðu içindeki terör örgütlerine destek üzerinden kendine geleceðini bil- verenlerin, dünyanýn Türkiye'dediði için önce parti içinde yaptýðý ki terör örgütlerine destek verme- ðini söylüyor. Türkiye ekonomisi partidir. AKP 1986 ila 2015 yýllarý darbeyi sonrada meclisteki izli melerini istemek samimi davra- AKP'nin de dönemini içerisine arasýnda Türkiye' toplam 65 mil- oylamayý þeffaflaþtýrarak atmadý- nýþ deðildir. ifadelerini kullandý. katarsanýz her zaman yüzde 5 yar dolarlýk özelleþtirme yapýl- ðýnýz oylarý bize göstereceksiniz AKP 90 yýlda yapýlmayaný yaptýk büyümüþtür. AKP'yi dýþarý çý- mýþtýr. Özal ile baþlayan özelleþdiyerek. dedi. diyerek ekonomide algý yönetimi kardýðýmýzda bu oran yüzde 6,1'- tirme 65 milyar dolar. AKP döne- AKP içinde çatlama ve büyük yaptýðýný ve özelleþtirme rekoru- dir. AKP döneminde Türkiye'nin minde 57 milyar dolar özelleþtirkavga olduðunu da ileri süren nu kýrdýðýný da aktaran Özen, büyümesi son yedi yýlda yüzde me yapýlmýþ yýlýnda kredi Özen, Geldiðimiz noktada CHP Ama gerçek durum bu deðil. Es- 3,5 dur. Faiz lobisine eskiden 11 karý borcu 4,3 milyar TL idi Bu kuru iradesi olarak, terörü lanet- naf, sanayici þikayetçi. 90 yýlda milyar ödeniyordu. Þimdi 50 mil- gün 75 milyar TL, 3,5 milyon kart leyen, kimden gelirse gelsin terö- yapýlmayanlarý yaptýklarý doðru- yar liraya çýktý. Türkiye'nin faiz sahibi hacizlidir yýlýnda re karþýdýr. AKP'nin Türkiye'yi dur. 90 yýlda Türkiye'nin 15 yýlda lobisi dedikleri Türkiye'nin dýþ batýk kredi 278 milyon TL iken 12 terör örgütünü destekleyen ülke ne yaptýysa son10 yýlda hayýrsýz kredi kaynaklarýna ödedikleri milyar TL'dir. Biz 2015 yýlý umu- konumuna getirmesinden utanç bir evlat gibi onlarý sattýlar. AKP, faiz. dun yýlý diyoruz. Ýlk yapacaðýmýz duymaktayýz. Yayýn yasaðý getir- kendisinin ekonomiyi iyi yönetti- AKP, yapan deðil satan bir iþ AKP gibi yoksulluðu yönetmek yerine yoksulluðu yok etmeyi hedefimize alacaðýz. dedi. CHP Aydýn Milletvekili Osman Aydýn'da yaptýðý konuþmada, CHP toplumun bütün kesimlerini bu çýkmazýn yasýný tutarak deðil, bu çýkmazdan çýkýþ ümidi aþýlayarak bu önümüzdeki seçimlere hazýrlanýyor. Bunun bilinciyle toplumumuzun bütün kesimlerini kucaklayan, bütün kesimlerini içine alan, bir yeni ümitle yeni bir programla toplumumuza yeni bir yaþam ümidi, yeni bir diriliþ ümidi vererek seçimlere hazýrlanmalýyýz. Halkýmýzdan yetkiyi alarak, doðru politikalarý hayata geçirip, halkýmýzýn sorunlarýným çözmemiz lazým. Cumhuriyetimizin temel deðerlerini tekrar yeniden inþa etmeliyiz. SÖKE ZÝRAAT ODASI'NDA EÞÝTLÝK Söke Ziraat Odasý'nda iki listenin yarýþtýðý genel delegenin oy kullandýðý Baþkaný Behlül Er baþta çildi. Sayým sonunda iki Kemal Kocabaþ ve Musta- kurulda yapýlan seçimler- seçimde Beyaz ve Sarý olmak üzere davetliler ve listeye de eþit oy çýktý. fa Tanyeri önderliðinde de sürpriz sonuç çýktý. 50 listeye 25'er oy çýktý. üreticilerin bulunduðu ÝLK KEZ Saat 13.30'da baþlayan genel kurul toplantýsýnda KARÞILAÞILAN genel kurul toplantýsýnda gündemde bulunan mad- DURUM Divan Baþkanlýðýný Aydýn deler görüþüldü. Mevcut Baþkanlýk adaylarý Kemal Efeler Ziraat Odasý Baþ- Ziraat Odasý Meclis ve Kocabaþ ve Mustafa Tankaný Ramazan Er yaptý. Yönetim Kurulunun ibra yeri baþta olmak üzere Söke Ýlçe Kaymakamý edildiði genel kurul topnuç tüm delegeler çýkan so- Mehmet Demirezer, Söke lantýsýnda seçimlere geçilyaþarken; sonrasýnda þaþkýnlýk Belediye Baþkaný Süley- diðinde heyecan baþladý. ilk kez karþýla- man Toyran, Ak Parti Ýlçe þýlan sonuç karþýsýnda ta- Baþkaný Fatih Gürer, ÝKÝ LÝSTEYE EÞÝT OY raflar birbirine 'hayýrlý ol- MHP Ýlçe Baþkaný Bülent 50 delegesi bulunan Zira- sun' dileklerinde bulun- Demirbaþ, Ticaret Odasý at Odasý seçimlerinde du. Þimdi gözler Ýlçe Se- Yönetim Kurulu Baþkaný tüm oylarýn kullanýlma- çim Kurulu'nun vereceði Reþat Anya ve Meclis sýndan sonra sayýma ge- karara çevrildi.(ýha)

12 3 Þubat 2015 Salý Sayfa 12 Günlük Siyasi Baðýmsýz Gazete fiyatý: 50 Krþ. Ata'nýn Aydýn'a geliþi bugün kutlanacak Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Aydýn'a geliþinin 84. Yýldönümü kentte bugün çeþitli etkinliklerle kutlanacak. Atatürk'ün Aydýn'a geliþinin yýldönümü etkinlikleri saat Atatürk Meydaný'nda baþlayacak. Aydýn Valiliði, Garnizon Komutanlýðý ve Büyükþehir Belediyesi'nin Atatürk Anýtýna çelenklerini sunmasý ile baþlayacak olan kutlama programýnda daha sonra Aydýn Gar Müdürlüðü Tren Ýstasyonu'nda temsili trenin gara geliþi ve karþýlama yapýlacak. Öðrenciler tarafýndan Aydýn Valisi Erol Ayyýldýz'a Sevgi Bayraðý'ný teslim edilmesi ile devam edecek olan kutlama programýnda, Vali Erol Ayyýldýz ile Büyükþehir Belediye Baþkaný Özlem Çerçioðlu konuþma yapacak. Kutlama programýnda þiir okunup halk oyunlarý gösterisi, ödül töreni yapýlacak. Aydýn Valisi Erol Ayyýldýz, Atatürk'ün Aydýn'a geliþ yýldönümüyle ilgili mesaj yayýnladý. Ayyýldýz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Aydýn'a geliþinin 84 üncü yýl dönümünü heyecan ve coþkuyla kutladýklarýný belirterek, Bu anlamlý günde Kurtuluþ Savaþýnýn Baþkomutaný Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha minnetle ve þükranla anýyorum. Atatürk, düþünceleri, baþarýlarý, eserleri, ilke ve devrimleriyle yaþadýðý çaðý aþan ve her dönemde güncelliðini koruyan büyük bir liderdir. Liderliðin verdiði sorumlulukla savaþ koþullarýnda ulusal bilinci artýrmak amacýyla çýktýðý yurt gezilerine kaldýðý yerden devam eden Atatürk, bu kez de Anadolu'nun ekonomik, siyasi ve kültürel yönden durumunu tespit etmek, Anadolu'da ki deðiþimleri, geliþimleri ve yaþanan sorunlarý ortadan kaldýrmak için alýnmasý gereken önlemleri yerinde görmek ve incelemek amacý ile birçok il ve ilçeye ziyaretlerde bulunmuþtur dedi. Aydýn ziyaretinde Atatürk'ün önemli sonuçlar elde ettiðini dile getiren Ayyýldýz, Onun ziyaret ettiði ve ziyaretinin önemli sonuçlar yarattýðý þehirlerden biri de Aydýn Ýlimizdir. Atatürk'ün Aydýn ve ilçelerine gerçekleþtirdiði seyahatler sýrasýnda yaptýðý konuþmalar, istek ve temennileri çaðdaþ Türkiye yaratma hedefinin önemli adýmlarýdýr. Aydýnlýlarýn Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaþlarýna gösterdiði sevgi ve milli mücadeleye verdiði deste- ðin, onlarýn vatan ve milletine sadakatinin ve baðýmsýz yaþama arzusunun bir göstergesidir. Bu düþüncelerle, Aydýn'a geliþinin 84 üncü yýl dönümünde Gazi Mus- tafa Kemal Atatürk ve istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarýný rahmetle, saygýyla anýyor, tüm Aydýnlýlarý selamlýyorum diye konuþtu.k.yörükce 25 BÝN LÝRA BULUNAMAZSA ÝMREN'ÝN KOLUNU KESECEKLER sit bir yara olmadýðýný ve kötü huylu tümör olduðunu öðrenen Ýmren Yýldýrým, Aydýn ve Ýzmir'de çeþitli hastanelere gittim. Kötü huylu hücrelerin vücuda yayýlmamasý için kolumu keseceklerini söylediler. Bu hastalýktan kolumun kesilmeden kurtulmamýn mümkün olup olmadýðýný sorduðumda Ýstanbul'da özel bir hastaneye gönderdiler. Özel hastane ameliyatý yapacak ama, ameliyat parasý olarak istenilen 25 bin TL'yi bulmadýðýmýz için elimiz kolumuz baðlý kaldýk dedi. Kýzýnýn kolunun kesilmemesi için yetkililere yalvaran baba sigorta emeklisi Baba Gürsel Yýldýrým, Devlet hastanelerinde tedaviyi kýzýmýn kolunu keserek uygulayacaklarýný söylediler. Ýstanbul'daki özel hastane ise ameliyatla kýzýmýn kolu kesilmeden tümörü temizleyeceðini söyledi. Ancak bizden istenen 25 bin lirayý bulamadýðýmýz için kýzýmýn ameliyatý yapýlmýyor. Bir baba olarak henüz hayatýnýn baharýnda olan kýzýmýn kolunun 25 bin lira için kesilmesine dayanamýyorum. Aydýn'ýn Nazilli ilçesinde yaþayan lise öðrencisi Ýmren Yýldýrým'ýn kolu 25 bin lira bulunamazsa kesilecek. Çok zor durumda olduðunu ancak yine de hayata küsmek istemediðini belirten Ýmren Yýldýrým, ameliyat parasý olarak istenen 25 bin lira bulunamadýðý için kolundan olmak istemediðini söyledi. Edinilen bilgiye göre Nazilli'de yaþayan lise öðrencisi Ýmren Yýldýrým kolunda bir yara çýkýnca gittiði hastanede acý bir gerçekle karþýlaþtý. Kolundaki yaranýn ba- Yetkililerden yardým bekliyorum diye konuþtu. HAYATA BAÐLNAMAK ÝÇÝN YENÝDEN OKULA BAÞLADI Yakalandýðý kötü hastalýðýn ardýndan okulunu býrakmak zorunda kaldýðýný ve hayatýnýn önemli bir kýsmýný hastanelerde geçirdiðini belirten Ýmren Yýldýrým, Ailem benden çok fazla yýkýldý. Her þeye raðmen ayakta olduðumu göstermek için devam edemediðim okulumu açýk öðretim lisesine kayýt yaptýrarak yeniden baþladým. Allah kimseyi böyle bir durumla imtihan etmesin ama çok zor durumdayýz. Babamýn durumu müsait olsa satacak bir þeyi olsa ne gerekiyorsa yapacak ama o da yok. Belki bir umut olur diye bir süredir hem tedavi görüyor hem de Ýstanbul'da akrabamýn yanýnda yaþýyorum. Buradan Saðlýk Bakanýmýz baþta olmak üzere, valimize, belediye baþkanýmýza sesleniyorum. Ne olur kolumu kestirmeyin. Bana bu iyiliði yapan kim olursa ömrüm boyunca minnet duyarým diye konuþtu. (ÝHA)

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MADDE 1. İhale konusu olan işin niteliği, yeri, miktarı, kiralanma süresi, hangi tarih ve saatte yapılacağı, tahmini bedeli ile geçici teminat miktarı; Mersin

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE Evrak Tarih ve Sayısı: 21/08/2015-1635 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği *BE5U4DCZC* Sayı : 71587699-930- Konu:

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

GEREKLİ BELGELER 7. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için gerekli

GEREKLİ BELGELER 7. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için gerekli KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARIN İLANI SIRA BAĞ TAHMİNİ GEÇİCİ İHALE ALANI( TİPİ / İLÇE MAHALLE ADA PARSEL KAT / KAT İSMİ BÖL. NO M2) NİTELİĞİ BEDEL (TL) TEMİNAT (TL) TARİHİ

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

HER YILIN MODASI... ÝMALATÇI / ÝTHALATÇI FÝRMANIN UNVANI/TITLE MERKEZ ADRESÝ / ADDRESS TELEFON / PHONE MÜÞTERÝ HÝZMETLERÝ TELEFAKS / FAX FÝRMA YETKÝLÝSÝNÝN ÝMZA - KAÞESÝ / SIGNATURE & SEAL KARACA

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

EDREMİT BELEDİYESİ ZEYTİNLİKLERİNİ KİRALAMA İHALE İLANI

EDREMİT BELEDİYESİ ZEYTİNLİKLERİNİ KİRALAMA İHALE İLANI EDREMİT BELEDİYESİ ZEYTİNLİKLERİNİ KİRALAMA İHALE İLANI 1- Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Merkez ile Mahallelerimizde bulunan ve İmar Planı dışında kalan zeytinliklerimizin daha verimli ve

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Şirinyalı Mahallesinde bulunan gayrimenkul (Günübirlik Tesis Alanı ) 2886 sayılı Devlet İhale

Detaylı

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii)

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii) 264 Âbideler Þehri Ýstanbul Saman-i Camii (Çukur Çeþme Camii) camiinin minaresi deðiþik bir biçimde inþâ edilmiþtir. Süleymaniye Camii nin doðusunda arka cephesinde yer alan ve Çukur Çeþme Mescidi olarak

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI

DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI HÝZMET ALIMLARI ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Büyükþehir Belediyesi'ne baðlý birimlerin ihtiyacý olan hizmetin satýn alýnmasý iþlemlerini, Baþkanlýk Makamýný'nýn OLUR'u

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

Gelir Vergisi Hadleri

Gelir Vergisi Hadleri 2010-12 Gelir Vergisi Hadleri Ýstanbul, 04 Ocak 2010 Sirküler Numarasý : Elit - 2010/12 Sirküler 2010 Yýlý Gelir Vergisi Hadleri Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'nun mükerrer 123. maddesinin 2'nci fýkrasý uyarýnca,

Detaylı

ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRA İHALE İLANI

ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRA İHALE İLANI KİRA İHALE İLANI ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRA İHALE İLANI 1- Çubuk İlçesi Mahallelerinde bulunan 28 (Yirmi Sekiz) adet gayrimenkul 3 yıllığına Encümen kararı ile 2886 sayılı D.İ.K. nun 45,46 ve 47

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR?

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? 3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? DAVET MEKTUBU Deðerli Katýlýmcýlar, Kentlerimizi daha saðlýklý bir geleceðe taþýmanýn yollarýný aradýðýmýz Kent ve Saðlýk Sempozyumlarýnýn ilkinde

Detaylı

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý 2009-29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý Ýstanbul, 6 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý.. Genel Açýklamalar: 2009/4802

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan:

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: 109. Sayý www.performansgazetesi.net performans@performansgazetesi.net Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. 8 Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU

MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU Bodrum da yaşanan motosiklet kazası nda 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Konacık mahallesi Atatürk bulvarında süratli bir şekilde ilerleyen İsmet Özbaş yönetimindeki

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý 2011-20 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý Sirküler2011/20 Ýstanbul, 05.01.2011 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý(2011 Yýlý) Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu (MTVK)'nun 10 uncu maddesi uyarýnca, her takvim

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi 1- AMAÇ-KAPSAM 3- KONGRE, BULUÞMA ve KURSLARIN ZAMANLAMASI Türk Omurga Derneði, omurga týbbý konusunda bilgi ve teknolojinin Omurga Kongresi iki yýlda bir, bahar aylarýnda ve uluslararasý olarak mümkün

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ 1- Ankara İli Çubuk ilçesinde bulunan gayrimenkuller (imarlı ve sanayi arsaları) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale

Detaylı