Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON Z320I

Save this PDF as:
Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON Z320I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820587"

Transkript

1 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız. Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir. Kullanım kılavuzu Kullanma kılavuzu Kullanma talimati Kullanıcı kılavuzu Kullanıcı el kitabı

2 Manuel özet: sonyericsson.com/support adresini ziyaret edin. Belirtici semboller > Bu Kullanma kõlavuzunda aaõdaki belirtici semboller yer alõr: Tarama yapmak ve seçmek için dolaõm tuununu kullanõn. Dolaõm tuuna yukarõ yönde basõn. Dolaõm tuuna aaõ yönde basõn. Dolaõm tuuna sol yönde basõn. Dolaõm tuuna sa yönde basõn. pucu Not Uyarõ Bu ekil, bir servisin veya fonksiyonun ebekeye veya abonelie balõ olduunu belirtir. Telefonunuzda tüm menüler veya fonksiyonlar bulunmayabilir. Daha fazla bilgi için ebeke operatörünüze bavurun. 2 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Telefonu hazõrlama SIM kartõ takmadan veya çõkartmadan önce, her zaman telefonunuzu kapatõn ve arj ünitesini çõkartõn. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Pili arj etme Telefonunuz satõn alõndõõnda, pil kõsmen arj edilmi durumdadõr. Pilin tam olarak arj edilmesi yaklaõk 3 saat sürer. Pil simgesinin ekran üzerinde belirmesi 30 dakikaya kadar sürebilir. Pili arj etmek için: 1 arj ünitesini telefona balayõn. arj durumunu ekran üzerinde görmek için herhangi bir tua basõn. 2 arj ünitesini çõkartmak için, fii yukarõ yönde bükün. Telefonu arj ilemi sõrasõnda kullanabilirsiniz. Pili 3 saatten uzun veya daha kõsa bir süre boyunca arj edebilirsiniz. arj ilemini durdurmak, pile zarar vermez. 4 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Telefonu açma Telefonu açmak için: 1 tuunu basõlõ tutun. 2 Gerekirse, PIN kodunuzu girin. Hatalarõ düzeltmek tuuna basõn. için, 3 Tamam seçeneini seçin. 4 Bir dil seçin. 5 Telefon ayarlarõnõ yapmak üzere kurulum sihirbazõnõ kullanmak için, balangõçta Evet seçeneini seçin. Kurulum sihirbazõnõ daha sonra kullanmak için Hayõr seçeneini seçin. Telefonu açtõktan ve PIN kodunuzu girdikten sonra, operatörünüzün ismi ekran üzerinde belirir. Bu görünüm veya ekran bekleme modu olarak adlandõrõlõr. Tüm bu ilemlerden sonra, çarõ yapabilir ve alabilirsiniz. Telefonu kapatmak için: tuunu basõlõ tutun. Kurulum sihirbazõnõ kullanmak için: Bekleme modunda Menü > Ayarlar > Genel > Kurulum sihirbazõ > Temel ayarlar seçeneklerini seçin. 5 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. SIM kart ebeke operatörünüzden aldõõnõz SIM (Abone Kimlik Modülü) kart, abonelik bilgilerinizi içerir. SIM kartõ takmadan veya çõkartmadan önce, her zaman telefonunuzu kapatõn ve arj ünitesini çõkartõn. SIM kartõ telefonunuzdan çõkartmadan önce SIM karttaki kayõtlarõ kaydedebilirsiniz. Kayõtlar telefon belleine de kaydedilmi olabilir. Bkz. Kayõtlar sayfa 17. PIN (Kiisel Kimlik Numarasõ) kodu, telefonu deil aboneliinizi koruyan bir SIM kart kilididir. Kart kilitli ise, telefonunuzu açtõõnõzda PIN kodunu girmeniz gerekir. PIN kodunuzun baõ bir acil durum numarasõnõn baõ ile aynõ deilse, örnein 112 veya 911, haneler * iareti olarak belirir. Acil durum numaralarõnõ PIN kodu girmeden arayabilirsiniz. PIN kodunu arka arkaya üç defa hatalõ girerseniz, u mesaj görüntülenir: PIN bloke oldu. ebeke operatörünün verdii PUK kodunu girin ve blokajõ kaldõrõn. SIM kartõnõzõn blokajõnõ kaldõrmak için, bkz. Kilitler sayfa 34. PIN kodu (SIM kart kilidi) 6 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Menüye bakõ Çarõlar Kamera nternet Mesajlar Yeni mesaj yaz Gelenler Taslaklar Gidenler Gönderil. msjlar Kaydedil. msjlar Sesli mesajõ ara Kalõplar Ayarlar Oyunlar Dosya yöneticisi Kamera albümü Resimler Zil sesleri Temalar Bookmark Oyunlar Uygulamalar Dier Ajanda Online servisler Alarmlar Uygulamalar Takvim Görevler Notlar Hesap makinesi Zaman sayacõ Kronometre Kayõtlar Seçenekler Yeni kayõt Ayarlar Genel Sesler ve uyarõlar Ekran Çarõlar Balantõ Bu kilavuzda adi geçen bazi menüler ve simgeler operatöre, ebekeye veya abonelie bali olarak deiebilir. Varsayilan ayarlar deitirildiinde bazi seçenekler deiebilir. 7 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Telefona genel bakõ ebeke kapsama alanõ Sol seçim tuunun ilevi Çarõlar Menü Pil durumu Sa seçim tuunun ilevi nternet tuu Sol seçim tuu Kamera tuu Geri tuu art etme (USB balantõ girii) Dolaõm tuu Sa seçim tuu Ses seviyesi tularõ C tuu (Sil) Açma/kapatma tuu nfrared portu Mikrofon 8 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. ebeke çubuklarõ GSM ebekesinin gücünü gösterir. ebeke ile ilgili sorunlar yaõyorsanõz, baka bir konuma geçmeyi deneyin. ebeke yok mesajõ menzil dõõnda olduunuz anlamõna gelir. = Güçlü ebeke kapsama alanõ = Normal ebeke kapsama alanõ ebeke kapsama alanõ Pil durumu = Telefon pili tam arj edilmi durumda = Telefon pili bo Dõ görünüm Kamera lensi Simge ekranõ 9 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Simgeler Aaõdaki simgeler telefonunuzda görüntülenebilir. Simge Açõklama Pili arj etme, pil simgesiyle birlikte görüntülenir. Cevapsõz bir çarõnõz var. Bkz. Arama sayfa 15. Telefon sessiz moda ayarlõ. Yeni bir metin mesajõ aldõnõz. Yeni bir resimli mesaj aldõnõz. Devam eden çarõ. Çarõ yönlendirme aktif durumda. Bir alarm aktif durumda. Hoparlör açõk. nfrared portu aktif durumda.

3 Kronometre aktif durumda. 10 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Kõsayollar Bekleme modundan, dolaõm tularõnõ kullanarak dorudan bir fonksiyona gidebilirsiniz: Kamerayõ balatmak için tuuna basõn. Bir mesaj yazmak için tuuna basõn. Dorudan kayõtlarõnõza gitmek için, tuuna basõn. Bir bekleme modu kõsayolunu deitirmek için, Menü > Ayarlar > Genel > Kõsayollar sekmesine gelin. Kamera kõsayolu deitirilemez. Menülerde dolamak için: Bekleme modunda Menü seçeneini seçin ve,, veya tuuna basõn. Menü içinde bir adõm geri gitmek için tuuna basõn. Bekleme moduna geri dönmek için tuunu basõlõ tutun. Sekmeler arasõnda dolamak için veya tuuna basõn. Öeleri silmek için: tuuna basõn. Telefonu sessiz moda ayarlamak için: Sessiz modu açõk veya kapalõ konuma getirmek için tuunu basõlõ tutun. puçlarõnõ ve hileleri görüntülemek için: Bekleme modunda Menü > Ayarlar > Genel > Kurulum sihirbazõ > puçlarõ ve hileler seçeneklerini seçin. 11 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Mesajlama Telefonunuz çeitli mesajlama servislerini destekler. Metin ve sayõ girmek ile ilgili talimatlarõ görmek için, bkz. Metin girme sayfa 30. Metin mesajõ gönderebilmek için, ebeke operatörünüzün servis merkez numarasõna ihtiyacõnõz vardõr. Servis merkezi numarasõnõ görüntülemek ve ayarlamak için: 1 Bekleme modunda Menü > Mesajlar > Ayarlar > Metin mesajõ > Servis merkezi seçeneklerini seçin. 2 Numara yoksa, Yeni servis merk. seçeneini seçin ve numarayõ uluslararasõ "+" öneki ve ülke kodu ile birlikte girin. Kaydet seçeneini seçin. Metin mesajõ yazmak ve göndermek için: 1 Bekleme modunda Menü > Mesajlar > Yeni mesaj yaz > Metin mesajõ seçeneklerini seçin. 2 Mesajõ yazõn ve Devam seçeneini seçin. 3 Tel. numarasõ gir seçeneini seçin, numarayõ girin ve Tamam seçeneini seçin. 4 Gönder seçeneini seçin. Metin mesajlarõ Resimli mesajlar Resimli mesajlar metin, ses ve resim gibi zengin öeler içerebilir. 12 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Telefonunuzda doru nternet (MMS) ayarlarõnõn yapõlmõ olmasõ gerekir. adresini ziyaret edin ve ayarlarõ içeren bir metin mesajõnõn tarafõnõza gönderilmesini salayõn veya ebeke operatörünüze bavurun. Resimli mesaj oluturmak ve göndermek için: 1 Bekleme modunda Menü > Mesajlar > Yeni mesaj yaz > Resimli mesaj seçeneklerini seçin. 2 Seçim seçeneini seçin ve mesajõnõza dahil edeceiniz bir öe seçin. 3 Mesajõ yazõn ve Tamam > Devam seçeneklerini seçin. 4 Tel. numarasõ gir seçeneini seçin, numarayõ girin ve Tamam seçeneini seçin. 5 Gönder seçeneini seçin. Resimli mesajõn içindeki bir öeyi kaydetmek için: 1 Mesaj içinde, Seçim > Dosyalarõ kaydet seçeneklerini seçin. 2 Bir öeyi ve onu nereye kaydedeceinizi seçin. Tüm gönderilen mesajlarõ silmek için: 1 Bekleme modunda Menü > Mesajlar > Gönderil. msjlar seçeneklerini seçin. 2 Seçim > Tüm mesajlarõ sil > Evet seçeneklerini seçin. Otomatik indirme Resimli mesajlarõnõzõ nasõl indireceinizi seçebilirsiniz. Bir indirme yöntemi seçmek için: 1 Bekleme modunda Menü > Mesajlar > Ayarlar > Resimli mesaj > Otomatik indirme seçeneklerini seçin. 13 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. 2 Bir seçenei seçin: Her zaman otomatik indirme. Dlemek için: 1 Bekleme modunda Çarõlar seçeneini seçin ve bir sekmeye gelin. 2 Numaraya gelin ve Seçim > Numarayõ kaydet seçeneklerini seçin. 3 Bir kaydõ seçin veya Yeni kayõt seçeneini seçin. 4 Kayda ait bilgileri girin ve Kaydet seçeneini seçin. Çarõ listesinden bir numarayõ silmek için: 1 Bekleme modunda &Ccedil Numaram Kendi telefon numaranõzõ görebilir ve düzenleyebilirsiniz. Kendi telefon numaranõzõ görüntülemek için: Bekleme modunda Menü > Kayõtlar > Seçenekler > Özel numaralar > Numaralarõm seçeneklerini seçin. 19 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Kamera Telefonunuz kaydetmek veya göndermek için resim çekebileceiniz bir dijital kameraya sahiptir. Bir resmi baka bir telefona veya bir bilgisayara göndermek için infrared özelliini veya resimli mesajlarõ kullanõn. Kamera resimleri JPEG biçiminde Kamera albümü içine kaydedilir. Resim çekmek için: 1 Bekleme modunda kamerayõ balatmak için tuuna basõn. 2 Resim çekmek için Çek seçeneini seçin. 3 Kaydetmek ve baka bir resim çekmek için tuuna basõn veya resmi silmek için Seçim > Sil seçeneklerini seçin. Yaklatõrma özelliini kullanmak için: Yaklatõrmak/uzaklatõrmak için veya kullanõn. Parlaklõõ ayarlamak için: Parlaklõõ ayarlamak için veya tuunu tuunu kullanõn. Kamera seçeneklerini kullanmak için: 1 Kamera aktif durumdayken Seçim seçeneini seçin. 2 Bir seçenei seçin: Resim boyutu üç boyuttan birini seçin. Gece modu zayõf aydõnlatma koullarõnda resim kalitesini zenginletirin.

4 Zamanlayõcõ resim, siz Çek dümesine bastõktan birkaç saniye sonra çekilir. Efektler resminiz için farklõ efektler seçebilirsiniz. 20 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Beyaz dengesi renkleri aydõnlatma koullarõna göre ayarlayõn. Resim kalitesi resim kalitesini seçin. Bir resme gelin ve Görüntül. seçeneini seçin. aktarma yöntemi seçin. bkz. Dosya yöneticisi sayfa 26 ve nfrared sayfa This is the Internet version of the User's guide. profil seçin. This is the Internet version of the User's guide. Tarama yaparak bir tarihe gelin ve seçin. Yeni randevu seçeneini seçin. 3 Randevuyu onaylamak için detaylarõ girin. Bir seçenei seçin. Arama dizesini girin ve Tamam seçeneini seçin. 25 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Dier fonksiyonlar Dosya yöneticisi Bir dosyayõ taõmak için: 1 Bekleme modunda Menü > Dosya yöneticisi seçeneklerini seçin. 2 Bir klasörü açõn, bir dosyaya gelin ve Seçim > Taõ seçeneklerini seçin. 3 Bir klasörü seçin veya Yeni klasör seçeneini seçin, yeni klasöre isim verin ve Tamam seçeneini seçin. 4 Yapõtõr seçeneini seçin. Birden fazla dosya seçmek için: 1 Bekleme modunda Menü > Dosya yöneticisi seçeneklerini seçin ve bir klasörü açõn. 2 Bir dosyaya gelin ve Seçim > aretle seçeneklerini seçin. 3 Birçounu iaretl. veya Tümünü iaretle seçeneini seçin. Dosyalarõ seçmek için, tarama yapõn ve aretle veya Seçi. kal. seçeneini seçin. Bellek durumunu görüntülemek için: Bekleme modunda Menü > Dosya yöneticisi > Seçim > Bellek durumu seçeneklerini seçin. Bellek dolu ise, bazõ içerikleri silin. Bir dosyaya veya klasöre gelin ve Seçim > Sil seçeneklerini seçin. Profiller Bazõ telefon ayarlarõ farklõ durumlara göre uyarlanmõtõr, örnein, bir toplantõ. 26 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Profili seçmek için: Bekleme modunda Menü > Ayarlar > Genel > Profiller seçeneklerini seçin ve kullanmak üzere bir profil seçin. Alarm Alarm, telefon sessizde olsa veya kapalõ olsa bile çalar. Alarmõ kurmak için: 1 Bekleme modunda Menü > Ajanda > Alarmlar > Alarm seçeneklerini seçin. 2 Saati girin ve Kaydet seçeneini seçin. Çalan alarmõ kapatmak için: Herhangi bir tua basõn. Alarmõ ertelemek için Ertele tuuna basõn. Alarm sinyalini ayarlamak için: Bekleme modunda Menü > Ajanda > Alarmlar > Alarm sinyali seçeneklerini seçin ve bir sinyali seçin. Görevler ve Notlar Yeni bir görev eklemek için: 1 Bekleme modunda Menü > Ajanda > Görevler > Yeni görev seçeneklerini seçin. 2 Görev veya Telefon çarõsõ seçeneini seçin. Detaylarõ girin ve her girii onaylayõn. Uyarõcõ seçeneklerini kullanmak için Evet seçeneini seçin. 27 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Bir not oluturmak ve bir listeye kaydetmek için: 1 Bekleme modunda Menü > Ajanda > Notlar > Yeni not seçeneklerini seçin. 2 Bir not girin ve Kaydet seçeneini seçin. Zil sesleri, sesler ve uyarõlar Telefonunuz zil sesleri olarak kullanõlabilen melodiler içerir. Zil sesi seçmek için: Bekleme modunda Menü > Ayarlar > Sesler ve uyarõlar > Zil sesi seçeneklerini seçin ve bir zil sesi seçin. Zil sesi seviyesini ayarlamak için: 1 Bekleme modunda Menü > Ayarlar > Sesler ve uyarõlar > Zil sesi seviyesi seçeneklerini seçin. 2 Bir seviye ayarlamak için veya tuuna basõn ve Kaydet seçeneini seçin. Titreimli uyarõyõ ayarlamak için: 1 Bekleme modunda Menü > Ayarlar > Sesler ve uyarõlar > Titreimli uyarõ seçeneklerini seçin. 2 Bir seçenei seçin. Ses ve uyarõ seçeneklerini ayarlamak için: 1 Bekleme modunda Menü > Ayarlar > Sesler ve uyarõlar seçeneklerini seçin. 2 Bir seçenei seçin: Artan zil sesi artan bir zil sesi seçin. Tu sesi bir tu sesi seçin. 28 This is the Internet version of the User's guide. Saat veya Tarih seçeneini seçin. Bir temaya gelin ve Ayarla seçeneini seçin. 29 This is the Internet version of the User's guide. yanlõ görünse bile yazmaya devam edin. Noktalama iaretleri girmek için tuuna basõn. eklemeden kabul etmek için tuuna basõn. Kelime veya noktalama iareti istediiniz gibi deilse, alternatifleri görüntülemek için veya tuuna basõn. Sözlüe bir kelime eklemek için: 1 Yazarken Seçim > Kelimeyi hecele seçeneklerini seçin. 2 Normal metin giriini kullanarak kelimeyi girin ve Ekle seçeneini seçin. 30 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Metin girme Tularõn kullanõmõ Giri yöntemini deitirmek için tuunu basõlõ tutun. Büyük ve küçük harfler arasõnda geçi yapmak için tuuna basõn. Yazma dilini deitirmek için tuunu basõlõ tutun. Karakterleri silmek için tuuna basõn. Tüm kelimeyi silmek için tuunu basõlõ tutun. tularõnõ basõlõ tutun. Sayõ girmek için Dier telefonlarla veya infrared cihazlarla resimler ve zil sesleri gibi dosyalarõn dei tokuu için infrared portunu kullanõn.

5 nfrared'i açõk konuma getirmek için: Bekleme modunda Menü > Ayarlar > Balantõ > Infrared portu > Açõk seçeneklerini seçin. nfrared'i kullanarak iki cihazõ balamak için: 1 Her iki cihazdaki infrared'i de açõn. 2 nfrared portlarõnõn maksimum 20 cm'lik (8") bir mesafe içinde, birbirlerine doru yöneltiinden emin olun. nfrared'i kullanarak bir resmi aktarmak için: 1 Bekleme modunda Menü > Dosya yöneticisi > Kamera albümü seçeneklerini seçin. 2 Bir resme gelin ve Seçim > Gönder seçeneklerini seçtikten sonra Infrared ile seçeneini seçin. nfrared 31 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Çarõlarõ yönlendirme Çarõlarõ, örnein bir telesekreter servisine, yönlendirebilirsiniz. Çarõlarõ yönlendirmek için: 1 Bekleme modunda Menü > Ayarlar > Çarõlar > Çarõ yönlendirme seçeneklerini seçin. 2 Bir çarõ türü ve bir yönlendirme seçenei seçin ve ardõndan Aktifletir seçeneini seçin. 3 Telefon numarasõnõ girin ve Tamam seçeneini seçin. Çarõ yönlendirmeyi iptal etmek için: 1 Bekleme modunda Menü > Ayarlar > Çarõlar > Çarõ yönlendirme seçeneklerini seçin. 2 Bir çarõ türü ve bir yönlendirme seçenei seçin ve ardõndan Devre dõõ bõrak seçeneini seçin. Gelen çarõlarõ cevaplayamadõõnõzda, arayanlar bir sesli mesaj bõrakabilir. Sesli mesaj numaranõzõ ebeke operatörünüzden alabilirsiniz. Sesli mesaj numaranõzõ girmek için: 1 Bekleme modunda Menü > Mesajlar > Ayarlar > Sesli msj numarasõ seçeneklerini seçin. 2 Sesli mesaj numarasõnõ girin ve Tamam seçeneini seçin. Sesli mesaj servisinizi aramak için: Bekleme modunda tuunu basõlõ tutun. 32 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Sesli mesaj Çarõ bekletme aktif durumdayken, birden fazla çarõyõ yönetebilirsiniz. Gelen ikinci bir çarõ kõsa bir sesli uyarõyla bildirilir. Çarõ bekletmeyi aktifletirmek için: Bekleme modunda Menü > Ayarlar > Çarõlar > Çarõlarõ düzenle > Çarõ bekletme > Aktifletir seçeneklerini seçin. kinci bir çarõyõ cevaplamak için: Cevapla seçeneini seçin. Devam eden çarõ beklemeye alõnõr. kinci bir çarõyõ reddetmek için: Megul seçeneini seçin ve devam eden çarõyõ sürdürün. kinci bir çarõ yapmak için: 1 Seçim > Çarõ ekle seçeneklerini seçin. Devam eden çarõ beklemeye alõnõr. 2 Numarayõ girin ve Ara seçeneini seçin. ki çarõ arasõnda geçi yapmak için: Seçim > Çarõlarõ deitir seçeneklerini seçin. ki çarõyõ birletirmek için: Seçim > Çarõlarõ birletir seçeneklerini seçin. Çarõlarõ bitirmek için: 1 Bitir seçeneini seçin. 2 Her iki çarõyõ da bitirmek için Hayõr seçeneini seçin veya bir çarõyõ bitirmek ve bekleyen çarõyõ almak için Evet seçeneini seçin. 33 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Birden fazla çarõ Kilitler SIM kart kilidi SIM kartõnõzõn blokajõnõ kaldõrmak için, ebeke operatörünüz tarafõndan verilen PUK (Kiisel Bloke Açma ifresi) ve PIN kodunuzu girmeniz gerekmektedir. SIM kartõnõzõn blokajõnõ kaldõrmak için: 1 PIN bloke oldu. ebeke operatörünün verdii PUK kodunu girin ve blokajõ kaldõrõn. mesajõ görüntülendiinde, PUK kodunuzu girin ve Tamam seçeneini seçin. 2 Yeni bir dört-sekiz haneli PIN girin ve Tamam seçeneini seçin. 3 Onaylamak için yeni PIN kodunu tekrar girin ve Tamam seçeneini seçin. SIM kartõ kilidini açmak için: 1 Bekleme modunda Menü > Ayarlar > Genel > Güvenlik > Kilitler > SIM korumasõ > Koruma seçeneklerini seçin ve ardõndan Açõk seçeneini seçin. 2 PIN'nizi girin ve Tamam seçeneini seçin. PIN'inizi düzenlemek için: 1 Bekleme modunda Menü > Ayarlar > Genel > Güvenlik > Kilitler > SIM korumasõ > PIN'i deitir seçeneklerini seçin. 2 PIN'nizi girin ve Tamam seçeneini seçin. 3 Yeni bir dört-sekiz haneli PIN girin ve Tamam seçeneini seçin. 4 Yeni PIN kodunu tekrar girin ve Tamam seçeneini seçin. 34 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Telefon kilidi telefonunu izinsiz kullanõmlara karõ korur. Telefon kilit kodunu (0000, varsayõlan) herhangi bir dört-sekiz haneli kodla deitirebilirsiniz. Telefon kilidi Otomatik olarak ayarlõysa, farklõ bir SIM kart taktõõnõzda sadece telefon kilit kodunuzu girmeniz gerekir. Telefon kilidini ayarlamak için: 1 Bekleme modunda Menü > Ayarlar > Genel > Güvenlik > Kilitler > Telefon korumasõ > Koruma seçeneklerini seçin. 2 Bir seçenee gelin, kodunuzu girin ve Tamam seçeneini seçin. Telefon kilit kodunuzu deitirmek için: 1 Bekleme modunda Menü > Ayarlar > Genel > Güvenlik > Kilitler > Telefon korumasõ > Kodu deitir seçeneklerini seçin. 2 Geçerli kodu girin ve Tamam seçeneini seçin. 3 Yeni bir kod girin ve Tamam seçeneini seçin. 4 Yeni kodu tekrar girin ve Tamam seçeneini seçin.

6 Powered by TCPDF ( Yeni kodunuzu unutursanõz, telefonunuzu yerel bir Sony Ericsson bayisine götürmeniz gerekir. Telefon kilidini kaldõrmak için: Kodunuzu girin ve Tamam seçeneini seçin. 35 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Telefon kilidi Sorun Giderme Sorunlarõn büyük bir kõsmõnõ kendiniz düzeltebilirsiniz. Daha fazla destek için com/support adresini ziyaret edin, Önemli bilgiler kõlavuzu'na bakõn veya ebeke operatörünüze bavurun. Telefonunuzu tamire götürmeden önce SIM kartõnõzõ çõkartõn. Telefon kendi kendine kapanõyor Telefonu kapatõp açõn veya fabrika ayarlarõna geri dönün. Telefonu yeniden balatmak için: 1 Telefonu kapatõn ve pil kapaõnõ çõkartõn. 2 Pili çõkartõn ve tekrar yerine yerletirin. 3 Pil kapaõnõ yerletirin ve telefonu açõn. Fabrika ayarlarõna geri dönmek için: 1 Bekleme modunda Menü > Ayarlar > Genel > Fabrika ayarlarõ seçeneklerini seçin. 2 Ayarlar içinde yaptõõnõz deiikliklerinizi silmek için Ayarlarõ sõfõrla seçeneini seçin veya ayarlar içinde yaptõõnõz deiiklikleri, tüm kayõtlarõ, mesajlarõ, kiisel bilgileri ve indirdiiniz, aldõõnõz veya düzenlediiniz içerii silmek için Tümünü sõfõrla seçeneini seçin. 3 Devam seçeneini seçin. 36 This is the Internet version of the User's guide. olurken, pil simgesinin belirmesi 30 dakikaya kadar sürebilir. Veri iletimini destekleyen bir telefon aboneliinizin olmasõ ve telefonunuzda doru nternet ayarlarõnõn yaplmõ olmasõ gerekir. adresini ziyaret edin veya ebeke operatörünüze bavurun. nternet'i kullanamõyorum veya resimli mesaj gönderemiyorum 37 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Bu hata mesajlarõ ne anlama geliyor? SIM'i takõn SIM kartõnõz düzgün takõlmamõ veya hasar görmü veya kirlenmi olabilir. Aaõdakilerden birini deneyin: SIM kartõ çõkartõn ve düzgün ekilde yerletirin. PIN PIN kodunuzu hatalõ girdiniz. Bkz. SIM kart kilidi sayfa 34. PIN bloke oldu. ebeke operatörünün verdii PUK kodunu girin ve blokajõ kaldõrõn. SIM kart bloke edilmitir. Blokajõ kaldõrõn. Bkz. SIM kart kilidi sayfa 34. PUK bloke oldu ebeke operatörünüze bavurun. Telefon kilitli Telefon kilitlidir. Kilidi kaldõrõn. Bkz. Telefon kilidi sayfa This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Tel. kilit kodu: Telefon kilit kodu gereklidir. Doru kodu girin. Bkz. Telefon kilidi sayfa 35. Kodlar elemiyor Bir güvenlik kodu deitiinde görüntülenir. Yeni kodu iki defa girerek onaylayõn. Sadece acil çarõlar ebeke kapsama alanõndasõnõz ancak telefonu sadece acil durum çarõlarõ yapmak için kullanma izniniz var. Sorun devam ederse, ebeke operatörünüze bavurun. ebeke yok Menzil dahilinde ebeke yok. Sorun devam ederse, ebeke operatörünüze bavurun. 39 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Declaration of Conformity We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of Nya Vattentornet SE Lund, Sweden declare under our sole responsibility that our product Sony Ericsson type AAB BV and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards 3GPP TS , EN and EN 60950, following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive 99/5/EC with requirements covering EMC directive 89/336/EEC, and Low Voltage directive 73/23/EEC. Lund, May 2007 Shoji Nemoto, Head of Product Business Group GSM/UMTS R&TTE Kararnamesinin (99/5/EC) gerekliliklerini yerine getirmekteyiz. 40 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. FCC Statement This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Sony Ericsson Z320i GSM 900/1800/1900 Bu Kullanma kõlavuzu Sony Ericsson Mobile Communications AB veya yerel yan kurulularõ tarafõndan, garantisiz olarak basõlmõtõr. Sony Ericsson Mobile Communications AB veya yerel yan kurulularõ, istedii zaman önceden haber vermeksizin, bu Kullanma kõlavuzundaki yazõm hatalarõ, geçerli bilgilerdeki yanlõlar veya programlar ve/veya cihazlarõn gelitirilmeleri nedeniyle gerekli olan deiiklikleri ve düzeltmeleri yapabilir. Bu tür deiiklikler, bu Kullanma kõlavuzunun yeni sürümlerinde hayata geçirilecektir. Her hakkõ saklõdõr. Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2007 Baskõ numarasõ: TR/LZT R1A. Lütfen dikkat: Bu kullanma kõlavuzunda bahsedilen bazõ servisler, tüm ebekelerce desteklenmeyebilir. Bu aynõ zamanda GSM Uluslararasõ Acil Durum Numarasõ 112 için de geçerlidir. Belli bir servisi kullanõp kullanamayacaõnõzdan emin olmak için, lütfen ebeke operatörünüze veya servis salayõcõnõza bavurun. Cep telefonunuzu kullanmadan önce, lütfen Güvenli ve etkin kullanõm ana hatlarõ ve Sõnõrlõ garanti bölümlerini okuyun. Tüm resimler yalnõzca açõklama amaçlõ olup gerçek telefonu tam olarak yansõtmayabilir. Tahminli Metin Teknolojisi Zi Corporation irketinden lisans alõnarak kullanõlmaktadõr. 41 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. com Sony Ericsson Mobile Communications AB SE Lund, Sweden TR/LZT R1A Printed in XXX This is the Internet version of the User's guide.

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON T250I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820553

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON T250I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820553 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Kullanım kılavuzu Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 İçindekiler Başlarken... 3 Giriş... 3 Genel bakış... 3 Temel konuları öğrenme...4 Mikrofonlu kulaklık setini takma... 4 Mikrofonlu kulaklık setinizi

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON SPIRO http://tr.yourpdfguides.com/dref/2738698

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON SPIRO http://tr.yourpdfguides.com/dref/2738698 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON R306 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4285827

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON R306 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4285827 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON T310 http://tr.yourpdfguides.com/dref/820558

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON T310 http://tr.yourpdfguides.com/dref/820558 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON K200I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820521

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON K200I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820521 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Sony Ericsson W880i. İçindekiler. Başlarken... 5. Bağlantõ... 68. Telefonu tanõyalõm... 10. Diğer özellikler... 80. Sorun Giderme... 88. Arama...

Sony Ericsson W880i. İçindekiler. Başlarken... 5. Bağlantõ... 68. Telefonu tanõyalõm... 10. Diğer özellikler... 80. Sorun Giderme... 88. Arama... İçindekiler Başlarken... 5 Montaj, SIM kart, pil, telefonu açma, yardõm, çağrõlar. Telefonu tanõyalõm... 10 Telefona genel bakõş, harfleri grime, aktivite menüsü, dosya yöneticisi, Memory Stick Micro (M2

Detaylı

Nokia 500 Araç Dolaþým Sistemi Baþlangýç Kýlavuzu

Nokia 500 Araç Dolaþým Sistemi Baþlangýç Kýlavuzu Nokia 500 Araç Dolaþým Sistemi Baþlangýç Kýlavuzu 9205371 3. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ Ýþbu belgede, NOKIA CORPORATION, bu PD-14 ürününün önem taþýyan gereksinimlerle ve 1999/5/EC Yönetmeliðinin ilgili

Detaylı

Kullanma kılavuzu R300. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Kullanma kılavuzu R300. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Kullanma kılavuzu R300 Sony Ericsson R300 ürününü satın aldığınız için Tebrikler. İlave telefon içeriği için, www.sonyericsson.com/fun adresine gidin. Ücretsiz saklama alanı ve özel teklifler almak için

Detaylı

Kullanım kılavuzu. Miracast Kablosuz Ekran IM10

Kullanım kılavuzu. Miracast Kablosuz Ekran IM10 Kullanım kılavuzu Miracast Kablosuz Ekran IM10 İçindekiler Miracast Kablosuz Ekran Kullanıcı kılavuzu...3 Miracast Kablosuz Ekran'ı kurma...4 Donanıma genel bakış...4 Miracast Kablosuz Ekran'ı açma ve

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON T303 http://tr.yourpdfguides.com/dref/1080651

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON T303 http://tr.yourpdfguides.com/dref/1080651 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON T100 http://tr.yourpdfguides.com/dref/820549

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON T100 http://tr.yourpdfguides.com/dref/820549 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON S302 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4285836

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON S302 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4285836 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT5398/ABUSASP2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/1033616

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT5398/ABUSASP2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/1033616 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya PHILIPS CT5398/ABUSASP2 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki PHILIPS CT5398/ABUSASP2 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT7608/ABUSA0P2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/1034034

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT7608/ABUSA0P2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/1034034 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Magnetic Charging Dock DK48

Magnetic Charging Dock DK48 Kullanım kılavuzu Magnetic Charging Dock DK48 İçindekiler Giriş...3 Manyetik Şarj Ünitesi Hakkında...3 Manyetik Şarj Ünitesini Kullanma...4 Telefonunuz için bir ek aksesuar seçme...4 Telefonunuzu şarj

Detaylı

Sony Ericsson W380i ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Nereye giderseniz gidin müziğin keyfini çıkarın.

Sony Ericsson W380i ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Nereye giderseniz gidin müziğin keyfini çıkarın. Sony Ericsson W380i ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Nereye giderseniz gidin müziğin keyfini çıkarın. İlave telefon içerikleri için, www.sonyericsson.com/fun adresini ziyaret edin. Çeşitli

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON T650I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820563

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON T650I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820563 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON P910I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820543

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON P910I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820543 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya SONY ERICSSON P910I için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki SONY ERICSSON P910I tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT6508/ABTSA0TR http://tr.yourpdfguides.com/dref/1016710

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT6508/ABTSA0TR http://tr.yourpdfguides.com/dref/1016710 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzu. USB Type-C Şarj İstasyonu DK60

Kullanım kılavuzu. USB Type-C Şarj İstasyonu DK60 Kullanım kılavuzu USB Type-C Şarj İstasyonu DK60 İçindekiler Giriş... 3 DK60 USB Type-C Şarj İstasyonu hakkında... 3 DK60 USB Type-C Şarj İstasyonu ürününü kullanma...4 Eklentileri kullanma...4 Şarj Etme...

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON W760 http://tr.yourpdfguides.com/dref/1080654

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON W760 http://tr.yourpdfguides.com/dref/1080654 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

İçindekiler. Sony Ericsson W800i

İçindekiler. Sony Ericsson W800i İçindekiler Başlarken... 4 Telefonunuzu tanõyalõm... 14 Arama... 23 Mesajlaşma... 26 Görüntüleme... 29 Eğlence... 31 Bağlantõ... 34 Önemli bilgiler... 35 Dizin... 44 İlave kullanõcõ bilgileri Telefonunuz

Detaylı

Sony Ericsson W910i. İçindekiler. Başlarken... 5. Mesajlaşma... 30. Arama... 17. Görüntüleme... 38

Sony Ericsson W910i. İçindekiler. Başlarken... 5. Mesajlaşma... 30. Arama... 17. Görüntüleme... 38 İçindekiler Başlarken... 5 Montaj... 5 Telefonu açma... 5 Telefonunuzda yardım... 6 Pili şarj etme... 7 Telefona genel bakış... 8 Menüye genel bakış... 10 Dolaşım... 12 Dosya yöneticisi... 14 Telefon dili...

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON W350I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820569

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON W350I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820569 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Magnetic Charging Dock

Magnetic Charging Dock Kullanım kılavuzu Magnetic Charging Dock İçindekiler Giriş...3 Şarj etmek artık daha kolay...3 Manyetik Şarj Ünitesini Kullanma...4 Ek aksesuarları kullanma...4 Telefonunuzu şarj etme...4 Legal information...6

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT6368/ASUSA0P2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/1033770

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT6368/ASUSA0P2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/1033770 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya PHILIPS CT6368/ASUSA0P2 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki PHILIPS CT6368/ASUSA0P2 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Sony Ericsson K770i ürününü satın aldığınız için tebrik ederiz. Yaşamınızı resimlerde, arkadaşlarınızla ve ailenizle paylaşın. İlave telefon içeriği için, www.sonyericsson.com/fun adresini ziyaret edin.

Detaylı

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. İçindekiler Başlarken... 6 Montaj... 6 Telefonu açma... 7 Telefonunuzda yardım... 8 Pili şarj etme... 8 Telefona genel bakış... 9 Menüye genel bakış... 11 Dolaşım... 13 Dosya yöneticisi... 14 Telefon dili...

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON K220I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820522

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON K220I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820522 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma kılavuzu W302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Kullanma kılavuzu W302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Kullanma kılavuzu W302 Sony Ericsson W302 ürününü satın aldığınız için Tebrikler. İlave telefon içeriği için, www.sonyericsson.com/fun adresine gidin. Ücretsiz saklama alanı ve özel teklifler almak için

Detaylı

nse6trx.fm Page 1 Tuesday, July 21, 1998 8:11 AM Kullaným Kýlavuzu 9351848 Issue 1

nse6trx.fm Page 1 Tuesday, July 21, 1998 8:11 AM Kullaným Kýlavuzu 9351848 Issue 1 nse6trx.fm Page 1 Tuesday, July 21, 1998 8:11 AM Kullaným Kýlavuzu 9351848 Issue 1 nse6trx.fm Page 2 Tuesday, July 21, 1998 8:11 AM Nokia is a registered trademark of Nokia Corporation, Finland. 1998.

Detaylı

Nokia 6060 Kullaným Kýlavuzu. 9240691 2. Baský

Nokia 6060 Kullaným Kýlavuzu. 9240691 2. Baský Nokia 6060 Kullaným Kýlavuzu 9240691 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-73 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY VAIO VPCEB3J1E http://tr.yourpdfguides.com/dref/3729873

Kullanım kılavuzunuz SONY VAIO VPCEB3J1E http://tr.yourpdfguides.com/dref/3729873 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON W980 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4296738

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON W980 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4296738 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT7688/000000EU http://tr.yourpdfguides.com/dref/1016730

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT7688/000000EU http://tr.yourpdfguides.com/dref/1016730 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya PHILIPS CT7688/000000EU için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki PHILIPS CT7688/000000EU tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Baþlangýç. Nokia N82

Baþlangýç. Nokia N82 Baþlangýç Model: N82-1 Nokia N82 1. baský TR Tuþlar ve parçalar (ön) Model numarasý: Nokia N82-1. Bundan sonra Nokia N82 olarak anýlacaktýr. 1 Açma/kapatma tuþu 2 Uyumlu kulaklýklar, müzik kulaklýklarý

Detaylı

Kullanma kılavuzu W395. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Kullanma kılavuzu W395. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Kullanma kılavuzu W395 Sony Ericsson W395 ürününü satın aldığınız için Teşekkür Ederiz. İlave telefon içeriği için, www.sonyericsson.com/fun adresine gidin. Araçlara, ücretsiz online saklama alanına erişmek;

Detaylı

Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu. 9356738 2. Baský

Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu. 9356738 2. Baský Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu 9356738 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-19 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP IPAQ 316 TRAVEL COMPANION http://tr.yourpdfguides.com/dref/893269

Kullanım kılavuzunuz HP IPAQ 316 TRAVEL COMPANION http://tr.yourpdfguides.com/dref/893269 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya HP IPAQ 316 TRAVEL COMPANION için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki HP IPAQ 316 TRAVEL COMPANION tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik

Detaylı

Kullanım kılavuzu. Quick Charger UCH10

Kullanım kılavuzu. Quick Charger UCH10 Kullanım kılavuzu Quick Charger UCH10 İçindekiler Giriş...3 Pili şarj etmek artık daha kolay...3 Quick Charger ürününü kullanma...4 Cihazınızı şarj etme...4 Yasal bilgiler...5 Declaration of Conformity

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz DYMO LABELMANAGER 210D

Kullanım kılavuzunuz DYMO LABELMANAGER 210D Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya DYMO LABELMANAGER 210D için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki DYMO LABELMANAGER 210D tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON K700I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820533

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON K700I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820533 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma kılavuzu S312. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Kullanma kılavuzu S312. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Kullanma kılavuzu S312 Sony Ericsson S312 ürününü satın aldığınız için Teşekkür Ederiz. İlave telefon içeriği için, www.sonyericsson.com/fun adresine gidin. Araçlara, ücretsiz online saklama alanına erişmek;

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON T28 WORLD http://tr.yourpdfguides.com/dref/820554

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON T28 WORLD http://tr.yourpdfguides.com/dref/820554 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

2007 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari

2007 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari Nokia N70-1 2007 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket

Detaylı

Kısa Kılavuz. Bağlantılar. Pilin takılması/pilin şarj edilmesi. Dijital Telsiz Telefon. Dijital Telesekreter. İlk şarj: 8 saat PQQW15648ZA

Kısa Kılavuz. Bağlantılar. Pilin takılması/pilin şarj edilmesi. Dijital Telsiz Telefon. Dijital Telesekreter. İlk şarj: 8 saat PQQW15648ZA TG8070_8090TR(tr-tr)_QG.fm Page 1 Friday, August 10, 2007 4:18 PM Kısa Kılavuz Dijital Telsiz Telefon Model No. KX-TG8070TR Dijital Telesekreter Model No. KX-TG8090TR Bağlantılar KX-TG8070 KX-TG8090 Çengel

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. 9355152 2. Baský TR

Kullaným kýlavuzu. 9355152 2. Baský TR Kullaným kýlavuzu 9355152 2. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere NPM-6 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili

Detaylı

Nokia 2610 Kullaným Kýlavuzu. 9248217 1. Baský

Nokia 2610 Kullaným Kýlavuzu. 9248217 1. Baský Nokia 2610 Kullaným Kýlavuzu 9248217 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RH-86 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlý olduðunu beyan

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP ELITE AUTOFOCUS http://tr.yourpdfguides.com/dref/4172921

Kullanım kılavuzunuz HP ELITE AUTOFOCUS http://tr.yourpdfguides.com/dref/4172921 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya HP ELITE AUTOFOCUS için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki HP ELITE AUTOFOCUS tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut,

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu 9353937 1. Baský

Kullaným Kýlavuzu 9353937 1. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9353937

Detaylı

Kullanım kılavuzu. MHL to HDMI Adapter IM750

Kullanım kılavuzu. MHL to HDMI Adapter IM750 Kullanım kılavuzu MHL to HDMI Adapter IM750 İçindekiler Giriş...3 MHL to HDMI Adapter'a genel bakış...3 Başlarken...4 Smart Connect...4 Smart Connect yükseltme...4 MHL to HDMI Adapter Kullanımı...5 MHL

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu Montaj Kýlavuzu

Kullaným Kýlavuzu Montaj Kýlavuzu Kullaným Kýlavuzu Montaj Kýlavuzu 9356658 Baský 2 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere TFE-4R ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON S700I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820548

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON S700I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820548 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID http://tr.yourpdfguides.com/dref/2859499

Kullanım kılavuzunuz F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID http://tr.yourpdfguides.com/dref/2859499 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID tüm sorularınızı (bilgi,

Detaylı

Kullaným kýlavuzu 9352425 2. Baský

Kullaným kýlavuzu 9352425 2. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným kýlavuzu 9352425

Detaylı

Kullanım kılavuzu. Stereo Mikrofon STM10

Kullanım kılavuzu. Stereo Mikrofon STM10 Kullanım kılavuzu Stereo Mikrofon STM10 İçindekiler Temel Bilgiler...3 Fonksiyona genel bakış...3 Donanıma genel bakış...3 Montaj...4 Mikrofonunuzun kullanımı...5 Ses kaydetme...5 Videolar için ses kaydetme...8

Detaylı

Kullanım kılavuzu. Stereo Bluetooth Headset SBH60

Kullanım kılavuzu. Stereo Bluetooth Headset SBH60 Kullanım kılavuzu Stereo Bluetooth Headset SBH60 İçindekiler Giriş...3 Fonksiyona genel bakış...3 Donanıma genel bakış...3 Temel Bilgiler...5 Pili şarj etme...5 Mikrofonlu kulaklık setini açma ve kapama...5

Detaylı

Araç İçi Hızlı Şarj Aleti AN420

Araç İçi Hızlı Şarj Aleti AN420 Kullanım kılavuzu Araç İçi Hızlı Şarj Aleti AN420 İçindekiler Giriş...3 Pili şarj etmek artık daha kolay...3 Araç İçi Hızlı Şarj Aleti ürününü kullanma...4 Cihazınızı şarj etme...4 Yasal bilgiler...5 Declaration

Detaylı

Kullanım kılavuzu. Bluetooth Müzik Alıcısı BM10

Kullanım kılavuzu. Bluetooth Müzik Alıcısı BM10 Kullanım kılavuzu Bluetooth Müzik Alıcısı BM10 İçindekiler Aksesuara genel bakış...3 Basics...4 Eşleme ve bağlanma...5 Bağlantıyı kesme ve yeniden bağlanma...6 Smart Connect...7 Yasal bilgiler...8 Declaration

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu. 9207483 1. Baský TR

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu. 9207483 1. Baský TR Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu 9207483 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-106W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ESET MOBILE ANTIVIRUS http://tr.yourpdfguides.com/dref/3823108

Kullanım kılavuzunuz ESET MOBILE ANTIVIRUS http://tr.yourpdfguides.com/dref/3823108 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ESET MOBILE ANTIVIRUS için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ESET MOBILE ANTIVIRUS tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Ürün desteği için www.sonyericsson.com/support adresini ziyaret edin.

Ürün desteği için www.sonyericsson.com/support adresini ziyaret edin. Sony Ericsson W890i ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Nereye giderseniz gidin müzikten keyif almanız için ihtiyacınız olan her şeyi bir arada barındıran ince ve şık bir telefon. İlave telefon

Detaylı

Kullanım kılavuzu. Stereo Bluetooth Headset SBH50

Kullanım kılavuzu. Stereo Bluetooth Headset SBH50 Kullanım kılavuzu Stereo Bluetooth Headset SBH50 İçindekiler Stereo Bluetooth Headset Kullanım kılavuzu...3 Giriş...4 Fonksiyona genel bakış...4 Donanıma genel bakış...4 Durum simgesine genel bakış...5

Detaylı

Kurulum Öncesi Uyarılar

Kurulum Öncesi Uyarılar Kurulum Öncesi Uyarılar Network Kameradan duman çıkıyor ya da anormal bir koku geliyorsa derhal kamerayı kapatın. Network Kamerayı sudan uzak tutun. Network Kamera ıslanırsa hemen kapatın. Böyle bir durumda

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz DYMO LABELMANAGER 420P http://tr.yourpdfguides.com/dref/3645393

Kullanım kılavuzunuz DYMO LABELMANAGER 420P http://tr.yourpdfguides.com/dref/3645393 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya DYMO LABELMANAGER 420P için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki DYMO LABELMANAGER 420P tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Akıllı Etiketler (SmartTags)

Akıllı Etiketler (SmartTags) Kullanım kılavuzu Akıllı Etiketler (SmartTags) İçindekiler Giriş...3 Başlarken...3 Akıllı Etiketleri (SmartTags) Kullanma...4 Yasal bilgiler...5 2 Giriş Akıllı Etiketler (SmartTags) nedir? Akıllı Etiketler

Detaylı

Wireless Charging Plate WCH10

Wireless Charging Plate WCH10 Kullanım kılavuzu Wireless Charging Plate WCH10 İçindekiler Giriş...3 Şarj etmek artık daha kolay...3 Kablosuz Şarj Plakası'nı kullanma...4 Cihazınızı şarj etme...4 Bildirim ışığı durumu...4 Yasal bilgiler...5

Detaylı

Nokia 3220 Kullaným Kýlavuzu. 9231121 3. Baský

Nokia 3220 Kullaným Kýlavuzu. 9231121 3. Baský Nokia 3220 Kullaným Kýlavuzu 9231121 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-37 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive) ilgili

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON J210I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820517

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON J210I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820517 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kurulum Öncesi Uyarılar

Kurulum Öncesi Uyarılar Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Kamerasının elektrik bağlantısını kesin. Çalıştırma sıcaklığı için kullanım kılavuzuna başvurun.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SHARP AR-5726 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3874068

Kullanım kılavuzunuz SHARP AR-5726 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3874068 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY VAIO VPC-EH2N1E http://tr.yourpdfguides.com/dref/4019691

Kullanım kılavuzunuz SONY VAIO VPC-EH2N1E http://tr.yourpdfguides.com/dref/4019691 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kurulum Öncesi Uyarılar

Kurulum Öncesi Uyarılar Kurulum Öncesi Uyarılar Network Kameradan duman çıkıyor ya da anormal bir koku geliyorsa derhal kamerayı kapatın. Network Kamerayı sudan uzak tutun. Network Kamera ıslanırsa hemen kapatın. Böyle bir durumda

Detaylı

Nokia 6822 Kullaným Kýlavuzu. 9236680 2. baský

Nokia 6822 Kullaným Kýlavuzu. 9236680 2. baský Nokia 6822 Kullaným Kýlavuzu 9236680 2. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-69 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON J220I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820518

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON J220I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820518 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz EPSON ACULASER CX11NF http://tr.yourpdfguides.com/dref/561229

Kullanım kılavuzunuz EPSON ACULASER CX11NF http://tr.yourpdfguides.com/dref/561229 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya EPSON ACULASER CX11NF için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki EPSON ACULASER CX11NF tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz DYMO LABELMANAGER 120P http://tr.yourpdfguides.com/dref/2816950

Kullanım kılavuzunuz DYMO LABELMANAGER 120P http://tr.yourpdfguides.com/dref/2816950 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya DYMO LABELMANAGER 120P için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki DYMO LABELMANAGER 120P tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Kullanma kılavuzu W205 Teşekkür ederiz, bir Sony Ericsson W205 Walkman satın aldınız. İlave telefon içeriği için www.sonyericsson.com/fun adresini ziyaret edin. Çeşitli araçlar, ücretsiz online saklama

Detaylı

Kullanım kılavuzu. Güç Kapağı CP12

Kullanım kılavuzu. Güç Kapağı CP12 Kullanım kılavuzu Güç Kapağı CP12 İçindekiler Giriş...3 Şarj etmek artık daha kolay...3 Özellikler...3 Güç Kapağını Kullanma...4 Telefonunuzu şarj etme...4 Legal information...6 2 Giriş Şarj etmek artık

Detaylı

Vivaz pro Genişletilmiş Kullanım kılavuzu

Vivaz pro Genişletilmiş Kullanım kılavuzu Vivaz pro Genişletilmiş Kullanım kılavuzu İçindekiler Ek Yardım...5 Başlarken...6 Montaj...6 Telefonda yardım...9 Telefona genel bakış...10 Menüye genel bakış*...11 Dolaşım...12 Diğer şebekelerin kullanımı...16

Detaylı

Kurulum Öncesi Uyarılar

Kurulum Öncesi Uyarılar Kurulum Öncesi Uyarılar Network Kameradan duman çıkıyor ya da anormal bir koku geliyorsa derhal kamerayı kapatın. Network Kamerayı sudan uzak tutun. Network Kamera ıslanırsa hemen kapatın. Böyle bir durumda

Detaylı

Nokia 2626 Kullaným Kýlavuzu

Nokia 2626 Kullaným Kýlavuzu Nokia 2626 Kullaným Kýlavuzu 9254774 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-291 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlu olduðunu

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-3W http://tr.yourpdfguides.com/dref/824926

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-3W http://tr.yourpdfguides.com/dref/824926 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA HS-3W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA HS-3W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Sony Ericsson Z750i ürününü satın aldığınız için tebrik ederiz. Artık önemli anlarınızı çekebilecek ve dilediğiniz gibi paylaşabileceksiniz. İlave telefon içeriği için, www.sonyericsson.com/fun adresini

Detaylı

Baþlangýç. Nokia N95-1 9205577, 1. Baský TR

Baþlangýç. Nokia N95-1 9205577, 1. Baský TR Baþlangýç Nokia N95-1 9205577, 1. Baský TR Tuþlar ve parçalar (çalýþma modu) Model numarasý: Nokia N95-1. Bundan sonra Nokia N95 olarak anýlacaktýr. 1 Açma/kapatma tuþu 2 Komutlarý seçmek ve Seçenek öðesine

Detaylı

Hoş geldiniz. Çabuk başlama kılavuzu IMAGE TO FOLLOW. Bağlantı. Kurulum. Kullanım

Hoş geldiniz. Çabuk başlama kılavuzu IMAGE TO FOLLOW. Bağlantı. Kurulum. Kullanım Hoş geldiniz Çabuk başlama kılavuzu 1 2 3 Bağlantı Kurulum Kullanım IMAGE TO FOLLOW Teslimat kapsamı SE140/SE145 El cihazı SE140 veya SE145 Baz ünite Güç adaptörü Telefon kablosu* Pil kapağı 2xAAA Şarj

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON K510I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820527

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON K510I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820527 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kurulum Öncesi Uyarılar

Kurulum Öncesi Uyarılar Kurulum Öncesi Uyarılar Network Kameradan duman çıkıyor ya da anormal bir koku geliyorsa derhal kamerayı kapatın. Network Kamerayı sudan uzak tutun. Network Kamera ıslanırsa hemen kapatın. Böyle bir durumda

Detaylı

Nokia 8800e Carbon Arte Kullaným Kýlavuzu

Nokia 8800e Carbon Arte Kullaným Kýlavuzu Nokia 8800e Carbon Arte Kullaným Kýlavuzu 9211553 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-233 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile

Detaylı

2K-130 KULLANIM KILAVUZU

2K-130 KULLANIM KILAVUZU K- KULLANIM KILAVUZU Kablolu Dijital Zil Paneli Kart Okuyuculu Daire no. gir ve ye bas Kapı açmak için ve şifre gir Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu okuyunuz. . Bölümler ve İşlevleri Kamera Lensi

Detaylı

Kurulum Öncesi Uyarılar

Kurulum Öncesi Uyarılar Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Kamerasının elektrik bağlantısını kesin. Çalıştırma sıcaklığı için kullanım kılavuzuna başvurun.

Detaylı

Hoşgeldiniz. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bağlantı. Kurulum. Eğlenin

Hoşgeldiniz. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bağlantı. Kurulum. Eğlenin Hoşgeldiniz TR Hızlı başlangıç kılavuzu 1 2 3 Bağlantı Kurulum Eğlenin Kutuda neler var? Telefon Baz istasyonu Baz istasyon için güç kaynağı Telefon kablosu 2 adet AAA şarj edilebilir pil Splitter Kullanıcı

Detaylı

İçindekiler. Sony Ericsson G502. Başlarken... 6. Mesajlaşma... 31. Arama... 18. Görüntüleme... 39

İçindekiler. Sony Ericsson G502. Başlarken... 6. Mesajlaşma... 31. Arama... 18. Görüntüleme... 39 İçindekiler Başlarken... 6 Montaj... 6 Telefonu açma... 7 Telefonunuzda yardım... 8 Pili şarj etme... 8 Telefona genel bakış... 9 Menüye genel bakış... 11 Dolaşım... 13 Dosya yöneticisi... 14 Telefon dili...

Detaylı

Hoş geldiniz. Çabuk başlama kılavuzu IMAGE TO FOLLOW. Bağlantı. Kurulum. Kullanım

Hoş geldiniz. Çabuk başlama kılavuzu IMAGE TO FOLLOW. Bağlantı. Kurulum. Kullanım Kablosuz Dijital Telefon SE 240 Telesekreterli Kablosuz Dijital Telefon SE 245 Hoş geldiniz Çabuk başlama kılavuzu 1 2 3 Bağlantı Kurulum Kullanım IMAGE TO FOLLOW Teslimat kapsamı SE240/SE245 El cihazı

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON Z310I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820586

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON Z310I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820586 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP PAVILION DV7-1110EA http://tr.yourpdfguides.com/dref/4157007

Kullanım kılavuzunuz HP PAVILION DV7-1110EA http://tr.yourpdfguides.com/dref/4157007 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya HP PAVILION DV7-1110EA için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki HP PAVILION DV7-1110EA tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

İçindekiler. Sony Ericsson V640i Vodafone. Başlarken... 5. Mesajlaşma... 23. Görüntüleme... 29. Arama... 15. Eğlence... 32

İçindekiler. Sony Ericsson V640i Vodafone. Başlarken... 5. Mesajlaşma... 23. Görüntüleme... 29. Arama... 15. Eğlence... 32 İçindekiler Sony Ericsson V640i Vodafone Başlarken... 5 Montaj... 5 Telefonu açma... 6 Telefonunuzda yardım... 7 Pili şarj etme... 7 Telefona genel bakış... 8 Menüye genel bakış... 10 Dolaşım... 12 Araç

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NAVIGON 8410

Kullanım kılavuzunuz NAVIGON 8410 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NAVIGON 8410 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NAVIGON 8410 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON SATIO http://tr.yourpdfguides.com/dref/4285415

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON SATIO http://tr.yourpdfguides.com/dref/4285415 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı