Av. Dr. Umut Kolcuoğ lu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Av. Dr. Umut Kolcuoğ lu"

Transkript

1 Av. Dr. Umut Kolcuoğ lu

2 Genel Bakış I. YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NA GİRİŞ II. III. IV. KURULUŞ YÖNETİM KURULU DENETİM V. GENEL KURUL VI. VII. VIII. PAY VE SERMAYE PAY SAHİPLERİ YAPISAL DEĞİŞİKLİKLER 2

3 Yeni Türk Ticaret Kanunu na Giriş Yeni Türk Ticaret Kanunu nun ( Yeni TTK ) Ana Hedefleri Teknolojik Gelişmeler Şeffaflık / Bilgiye Erişim Avrupa Birliği Mevzuatı ile Uyum Sağlanması Uluslararası Kurumsal Yönetim İlkeleri ile Uyum Uluslararası Denetim ve Raporlama Standartlarının Kabulü Pay Sahipliği Değerinin Artırılması 3

4 I. Kuruluş (i) A. Asgari Sermaye Esas sermaye sistemini kabul eden anonim şirketlerin esas sermayeleri en az TL, kayıtlı sermaye sistemini kabul eden halka açık olmayan anonim şirketlerde başlangıç sermayesi en az TL olmalıdır. Kuruluşta primli pay çıkartılabilir. Payların çıkarma primlerinin tamamı, tescilden önce ödenir. B. Kuruluşta Halka Arz Kuruluş aşamasında anonim şirket payları halka arz edilebilir. 4

5 I. Kuruluş (ii) C. Ultra Vires Kuralının Kaldırılması Anonim şirketler, ana sözleşmelerinde yazılı işletme konularına bağlı olmaksızın faaliyetkonuları kapsamında olan her türlü iş ve işlemi yerine getirebilirler. D. Elektronik Yoldan Kuruluş 28 Temmuz 2006 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Bilgi Toplumu Strateji Belgesi ve Eylem Planı uyarınca, Mersin de Merkezi Kayıt Sicil Sistemi ne ilişkin pilot uygulamalar başlatılmıştır. Bu uygulamaların tamamlanması ile birlikte, ticaret siciline gidilmeksizin güvenli elektronik imza yoluyla şirket kurulabilecektir. 5

6 I. Kuruluş (iii) E. Tek Kişilik Anonim Şirket Yeni TTK, 89/667 sayılı 12. Avrupa Birliği Yönergesi ne uygun olarak tek pay sahipli anonim şirket kurulmasına olanak tanımaktadır. Bu düzenleme ile bir pay sahibi, diğer pay sahiplerinin paylarını devralarak şirketi tek kişilik anonim şirkete dönüştürebilir. Pay sahibi sayısının bire düşmesi halinde, yönetim kurulu yedi gün içinde şirketin tek pay sahipli bir anonim şirket olduğunu tescil ve ilan ettirir. Tek Kişilik Anonim Şirketlere ilişkin Sınırlamalar Şirket ve tek pay sahibi arasında gerçekleştirilen işlemler, olağan günlük işlemler hariç olmak üzere yazılı olarak yapılmalıdır. Şirket, tek pay sahibi olacak şekilde kendi paylarını iktisap edemez. 6

7 I. Kuruluş (iv) F. Sermaye Sermaye olarak konulabilecek değerler çeşitlendirilmiştir. Elektronik ortamlar, internet siteleri, alan adları gibi sanal ortamlar ve fikri mülkiyet hakları sermaye olarak konulabilir. Nakdi Sermaye Taahhüt edilen sermayenin en az ¼ ü anonim şirketin tescili esnasında, geri kalanı tescili takiben 24 ay içerisinde ödenmelidir. Ayni Sermaye Üzerlerinde sınırlı bir ayni hak, haciz veya tedbir bulunmayan malvarlığı kalemleriaynisermayeolarakşirkete konulabilir. Hizmet edimleri, kişisel emek, ticari itibar ve vadesi gelmeyen alacaklar sermaye olamaz. 7

8 I. Kuruluş (v) G. Ticari Defterler Ticari defterler, Türkiye Muhasebe Standartları na uygun olarak tutulacaktır. Yevmiye, kebir ve envanter defterlerine ek olarak, pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ve genel kurul toplantı ve müzakere defterleri de ticari defterler arasında sayılmıştır. Her bir ticari defterin açılış ve kapanışlarının noterden tasdik edilmesi gerekmektedir. Kapanış onayları, izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar yapılır. Kuruluş aşamasında defterlerin açılışı, ticaret sicili tarafından onaylanabilir. 8

9 H. Kayıtların Tutulması I. Kuruluş (vi) Defterler ve gerekli diğer kayıtlar Türkçe tutulur. Şirket, işletme ile ilgili olarak gönderilmiş her türlü belgenin, fotokopi, karbonlu kopya, mikrofiş, bilgisayar kaydı veya benzer şekildeki bir kopyasını, yazılı, görsel veya elektronik ortamda on yıl süreyle saklamakla yükümlüdür. Açılış ve ara bilançolar, finansal tablolar ve topluluk finansal tabloları hariç olmak üzere diğer belgeler, Okunur hale getirildiklerinde, ilgili belge dayanaklarıyla görsel ve içerik olarak örtüşmeleri şartıyla; ve Saklama süresi boyunca kayıtlara her an ulaşılabilmesi ve uygun sürede kayıtların okunabilir hale getirilebiliyor olması temin edildiği sürece 9 veri veya görüntü taşıyıcı elektronik ortamlarda saklanabilir.

10 I. Kuruluş (vii) I. Ticaret Unvanı Şirketin tescil edilen ticaret unvanı, ticari işletmenin görülebilecek bir yerine okunaklı bir şekilde yazılmalıdır. Ayrıca şirket ile ilgili kullanılan her türlü kağıt ve belgede; sicil numarası, ticaret unvanı, işletmenin merkezi, taahhüt edilen ve ödenen sermaye tutarı, internet sitesinin adresi, yönetim kurulu başkan ve üyelerinin ad ve soyadları gösterilmelidir. Bu bilgiler ayrıca şirketin internet sitesinde yayınlanmalıdır. 10

11 I. Kuruluş (viii) J. Ölçeklerine Göre Şirketler Küçük ve orta büyüklükteki şirketleri tanımlayan ölçütler, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yönetmelikle düzenlenecektir. Küçük ve orta ölçekli olsalar dahi, aşağıda yer alan şirketler büyük sermaye şirketi sayılır: Borçlanma araçları veya öz kaynağa dayalı finansal araçları kamuya açık birpiyasadaişlem gören veya bu tür bir piyasada işlem görmek üzere söz konusu araçları ihraç edilme aşamasında bulunan sermaye şirketleri; Esas faaliyet konularından biri, varlıkları güvenilir kişi sıfatıyla geniş bir kitle adına muhafaza etmek olan bankalar, yatırım bankaları, sigorta şirketleri, emeklilik şirketleri ve benzerleri. Belirlenen büyüklük ölçütleri, bilanço günü itibariyle, birbirini izleyen iki faaliyet döneminde aşılmışsa veya bu ölçütlerin altında kalınmışsa, şirketin büyüklük yönünden konumu değişir. 11

12 I. Kuruluş (ix) K. Ticari Nitelikte Sözleşmeler ve Ödeme Süresi Ticari nitelikteki sözleşmelerde, ödeme süresi, faturanın yadaeşdeğer ödeme talebinin alındığı yadamalveyahizmetingözdengeçirmeve kabul usulünün tamamlandığı tarihten itibaren en fazla 60 gün olabilir. Taraflar, alacaklı aleyhine ağır bir haksız durum yaratmamak şartıyla ve açıkça anlaşmak suretiyle daha uzun bir ödeme süresi öngörebilirler. Alacaklının küçük ya da orta ölçekli işletme (KOBİ) veya tarımsal ya da hayvansal üretici olduğu veya borçlunun büyük ölçekli işletme sıfatını taşıdığı hallerde, ödeme süresi 60 günü aşamaz. Ayrıca, bu tür durumlarda taksitle ödemeyi öngören sözleşme hükümleri geçersizdir. 12

13 II. Yönetim Kurulu (i) A. Üyelik Tek kişilik yönetim kurulu imkanı getirilmiştir. Yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olma zorunluluğu kaldırılmıştır. Şirketi temsile yetkili en az bir yönetim kurulu üyesi, Türk vatandaşı olmalı ve Türkiye de ikamet etmelidir. Yönetim kurulu üyelerinin en az dörtte biri yüksek lisans mezunu olmalıdır. Bu zorunluluk, tek kişiden oluşan yönetim kurulları için geçerli değildir. Tüzel kişiler yönetim kurulu üyesi olabilirler. Tüzel kişinin temsilcisi ticaret siciline tescil edilir ve şirketin internet sayfasında ilan edilir. 13

14 II. Yönetim Kurulu (ii) B. Yönetim Kurulu Toplantıları Yönetim kurulu toplantıları elektronik ortamda yapılabilir. Toplantı yeter sayısını, üyelerin yarısından bir fazlası olarak belirleyen 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu ( Mevcut TTK ) hükmü yürürlükten kalkmıştır. Toplantı yeter sayısı, üyelerin salt çoğunluğu olarak belirlenmiştir. C. Yönetim Haklarının Devri Yönetim kurulu, yönetim haklarını belirli üyelere veya yönetim kurulu üyesi olmayan üçüncü kişilere devredebilir. Bu çerçevede, yönetim kurulu üyeleri icracı ve icracı olmayan üyeler olarak sınıflandırılabilirler. Yönetim kurulunun devredilemeyecek yetkileri açıkça belirtilmiştir. 14

15 II. Yönetim Kurulu (iii) D. Temsil Ultra Vires ilkesinin kaldırılmasının bir sonucu olarak, şirketin yetkili temsilcisi ve üçüncü kişiler arasında, şirketin amaç ve konusu dışında yapılan işlemler şirketi bağlar. Bu işlemler, ancak ilgili üçüncü kişinin işlemin işletme konusunun dışında bulunduğunu bilmesi ya da bilebilecek durumda olduğunun ispatlanması halinde şirketi bağlamaz. E. Şirkete Borçlanma Yasağı Yönetim kurulu üyeleri ve bu kişilerin Yeni TTK da sayılan yakınları şirketten borç alamazlar. Şirket bu kişiler için garanti, teminat ve kefalet ilişkisi içine giremez ve onların sorumluluklarını devralamaz. Bu kuralın aksine hareket edilmesi halinde şirkete borçlanılan tutar için şirket alacaklıları bu kişileri, şirketin yükümlendirildiği tutarda şirket borçları için doğrudan takip edebilirler. 15

16 F. Geçersiz Kararlar II. Yönetim Kurulu (iv) Yeni TTK kapsamında, geçersiz sayılacak yönetim kurulu kararları sayılmıştır. Yeni TTK nın 391. maddesi uyarınca; Eşitlik ilkesine aykırı olan, Şirketin temel yapısına uymayan veya sermayenin korunması ilkesini gözetmeyen, Pay sahiplerinin temel ve vazgeçilmez nitelikteki haklarını ihlal eden; veya Diğer şirket organlarının devredilemez yetkilerini ihlal eden yönetim kurulu kararları geçersizdir. Yönetim kurulu kararlarının geçersizliğinin tespiti mahkemeden istenebilir. 16

17 A. Bağımsız Denetçi III. Denetim (i) Anonim şirketin zorunlu organları arasında sayılan denetçi, dış ve bağımsız bir denetim mekanizması ile değiştirilmiştir. Denetim; Büyük ölçekli şirketlerde bağımsız denetim firmaları; Küçük ve orta ölçekli işletmelerde yeminli mali müşavir (YMM) veya serbest muhasebeci mali müşavirler (SMMM) tarafından yapılır. Şirketler, ilk bağımsız denetçiyi 31 Mart 2013 tarihine kadar seçmek zorundadırlar. Denetim, Uluslararası Denetim Standartları ile uyumlu olan Türkiye Denetim Standartları na göre denetlenir. 17

18 B. İşlem Denetçisi İşlem denetçisi, anonim şirketin kuruluş, sermaye artırımı veya azaltımı, birleşme, bölünme, tür değiştirme ve menkul kıymet ihracı gibi işlemlerini denetler. C. Özel Denetçi III. Denetim (ii) Herhangi bir pay sahibi, şirket genel kurulundan özel bir denetçinin atanmasını isteyebilir. Genel kurulun bu talebi kabul etmesi halinde, özel denetçi mahkeme tarafından atanır. 18

19 IV. Genel Kurul (i) A. Genel Bakış Yeni TTK da genel kurulun devredilemez ve münhasır yetkileri sayılmıştır. Genel kurul kararlarının hükümsüzlüğü düzenlenmiştir. Hükümsüzlük halleri Yeni TTK da sınırlı sayıda değildir. Pay sahipleri genel kurula elektronik ortam aracılığıyla katılabilir, oy kullanabilir ve teklif verebilirler. İcracı yönetim kurulu üyeleri, bir yönetim kurulu üyesi, bağımsız denetçi ve işlem denetçisi, genel kurul toplantısına katılmak zorundadır. Genel kurulu toplantıya çağırma yetkisi, tasfiye memurlarına da tanınmıştır. Yönetim kurulu tarafından genel kurul toplantılarının yürütülmesine ilişkin bir iç yönerge hazırlanmalıdır. 19

20 B. Sermaye Artırımı IV. Genel Kurul (ii) Sermaye tamamen ödenmediği sürece, sermayenin iç kaynaklardan artırılması hali hariç olmak üzere, genel kurul sermayenin artırılmasına karar veremez. Sermaye artırımı konusunda karar verebilecek organ, çıkarılmış sermaye siteminde genel kurul, kayıtlı sermaye sisteminde ise yönetim kuruludur. Yönetim kurulu sermaye artırımının ne şekilde gerçekleştirileceğine ilişkin olarak bir rapor hazırlar. Yönetim kurulu tarafından atanan işlem denetçisi, yönetim kurulu raporunu inceleyerek sermaye artırımının Türk Muhasebe Standartları ile uyumlu olup olmadığını değerlendirir. 20

21 IV. Genel Kurul (iii) I. Dış Kaynaklardan Sermaye Artırımı Sermayenin %25 ini teşkil eden kısım, sermaye artırımının tescili esnasında ödenmelidir. Geri kalan %75 lik kısım ise tescili takip eden 24 ay içerisinde ödenmelidir. Sermaye Piyasası Kanunu nun halka açık anonim şirketlerin kayıtlı sermaye sistemi kapsamında sermaye artırımına ilişkin hükümler saklıdır. II. İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı İç kaynaklardan yapılan sermaye artırımında, (i) belirli bir amaca özgülenmemiş yedek akçeler ile kanuni yedek akçelerin serbestçe kullanılabilen kısımları ve (ii) mevzuatın bilançoya konulmasına ve sermayeye eklenmesine izin verdiği fonlar sermayeye dönüştürülür. 21

22 III. Şarta Bağlı Sermaye Artırımı IV. Genel Kurul (iv) Yeni TTK kapsamında, şarta bağlı sermaye artırımı yapılabilir. Ana sözleşmede; çalışanlara; şirketin veya iştiraklerinin borç senedi sahiplerine, seçme veya değiştirme hakkı kullanarak yeni pay satın alma imkanı tanınabilir. Bu seçme veya değiştirme hakkının kullanılması ile başka bir işleme gerek kalmaksızın sermaye artırımı gerçekleştirilecektir. Şarta bağlı sermaye artırımı, sabit sermaye sisteminin bir istisnasıdır. Şarta bağlı artırılan sermayenin toplam nominal değeri, şirketin esas sermayesinin %50 sini aşamaz. 22

23 IV. Genel Kurul (v) C. Rüçhan Hakkının Sınırlandırılması Her pay sahibi, yeni ihraç edilen payları, kendipayları oranında iktisap etme hakkına sahiptir. Rüçhan hakkı ancak, Haklı bir sebep varsa (örneğin, bir işin tamamının veya bir kısmının devralınması, çalışanların şirkete katılımı); ve Esas sermayenin %60 ını temsil eden pay sahiplerinin olumlu oyu ile, genel kurul kararı ile sınırlandırılabilir. Bu hüküm kayıtlı sermaye sisteminde, yönetim kurulu kararları için de uygulanır. 23

24 A. Genel Bakış V. Pay ve Sermaye (i) Payın nominal değeri en az 1 Kuruş tur. Nominal değeri bulunmayan paylar geçersizdir. Halka açık olmayan anonim şirketler kâr payı avansı uygulamasından faydalanabilirler. Halka açık olmayan anonim şirketler, kayıtlı sermaye sistemini seçebilirler. Böylece, halka açık olmayan anonim şirketlerde sermaye artırımı, kayıtlı sermaye tavanına kadar yönetim kurulu kararıyla gerçekleştirilebilir. 24

25 B. İmtiyazlı Paylar İmtiyaz (i) kâr payı, (ii) tasfiye payı (iii) rüçhan ve oy hakkında veya (iv) kanunda öngörülmemiş yeni bir pay sahipliği hakkı için düzenlenebilir. I. İmtiyazlı Payların İhracı V. Pay ve Sermaye (ii) İmtiyaz sadece ana sözleşmeyle tanınabilir. Karar Yeter Sayısı İmtiyazlı payların oluşturulması na ilişkin ana sözleşme değişikliğinde genel kurul kararları, sermayenin en az %75 ini temsil eden pay sahiplerinin olumlu oyu ile alınır. 25

26 VI. Pay ve Sermaye (iii) II. Oy Hakkında İmtiyaz Oy hakkında imtiyaz, eşit nominal değerdeki paylara farklı sayıda oy hakkı verilerek tanınabilir. Bir paya en çok 15 oy hakkı tanınabilir. Bu sınırlama kurumlaşma politikası çerçevesinde veya haklı bir sebebin bulunduğu durumlarda mahkeme tarafından kaldırılabilir. Oyda imtiyaz aşağıdaki kararlarda uygulanamaz: Ana sözleşme değişikliği; İşlem denetçilerinin seçimi; Yönetim kurulu üyelerinin ibrası veya bunlar hakkında sorumluluk davası açılması. 26

27 III. Pay Gruplarının Yönetim Kurulunda Temsili Kural olarak imtiyaz kişiye değil, paya tanınır. Ancak, Yeni TTK nın 360. maddesinde bu kurala bir istisna getirilmiştir: Belirli pay gruplarına; Özellik ve nitelikleriyle belirli bir grup oluşturan pay sahiplerine; ve Azlığa VI. Pay ve Sermaye (iv) yönetim kurulunda temsil edilme hakkı tanınabilir. 27

28 VI. Pay ve Sermaye (v) IV. İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu ( İPSÖK ) Aşağıda yer alan kararlar, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edecek nitelikte ise, bu kararlar İPSÖK tarafından onaylanmadıkça uygulanamaz: Ana sözleşmenin değiştirilmesi; Yönetim kuruluna sermaye artırımı konusunda yetki verilmesi; ve Yönetim Kurulunun sermayenin artırılmasına ilişkin kararı. Yönetim kurulu üyeleri, İPSÖK kararı aleyhine, karar tarihinden itibaren bir ay içerisinde iptal davası açabilirler. İmtiyazlı pay sahipleri, ana sözleşmenin değiştirilmesine ilişkin genel kurul kararına olumlu oy vermişlerse, ayrıca İPSÖK toplantısı yapılması gerekli değildir. 28

29 C. Payların Devri VI. Pay ve Sermaye (vi) Kural olarak, Yeni TTK da veya ana sözleşmede aksi öngörülmedikçe paylar serbestçe devredilebilir. I. Yeni TTK da Yer Alan Sınırlamalar / Kanuni Bağlam Bedeli tamamen ödenmemiş nama yazılı paylar, ancak yönetim kurulunun onayı ile devredilebilir. Yönetim kurulu, devralanın ödeme yeterliliği şüpheli ise ve şirket tarafından istenen teminat sağlanamamışsa onay vermeyi reddedebilir. Mevcut TTK da yer alan ve ayni sermayeye tekabül eden payların devrini iki yıl süre ile kısıtlayan hüküm yürürlükten kaldırılmıştır. 29

30 VI. Pay ve Sermaye (vii) II. Ana Sözleşmede Yer Alan Sınırlamalar Ana sözleşme, nama yazılı payların yalnızca yönetim kurulunun onayı ile devredilebileceğini öngörebilir. Borsaya kayıtlı olmayan nama yazılı payların devri ancak ana sözleşmede yazılan sebepler uyarınca reddedilebilir. Yeni TTK da red sebepleri sayılmıştır. Pay devrine ilişkin sınırlamalar ana sözleşme ile ağırlaştırılamaz. Yönetim kurulunun pay devrini onaylamaması halinde, paylar ve bunlara bağlı tüm haklar devredende kalır. 30

31 VI. Pay ve Sermaye (viii) D. Şirketin Kendi Paylarını İktisap Etmesi Yeni TTK, aşağıda belirtilen şartlar kapsamında anonim şirketlerin kendi paylarını %10 oranına kadar iktisap etmelerine izin vermektedir: Genel kurul payların iktisabı için yönetim kurulunu yetkilendirmelidir. İktisaba konu olan payların karşılığı tamamen ödenmiş olmalıdır. İktisap edilen payların bedelleridüşüldükten sonra kalan şirket net aktifi, esas veya çıkarılmış sermaye ile kanun ve ana sözleşme uyarında dağıtılmasına izin verilmeyen yedek akçelerin toplamından az olmamalıdır. Gerçekleşmesi muhtemel ve ciddi bir zarar varsa şirket, kendi paylarını yönetim kurulunu yetkilendiren bir genel kurul kararı olmaksızın iktisap edebilir. Halka açık anonim ortaklıklarda, payların geri satın alınması Sermaye Piyasası Kurulu nun tarihli kararı uyarınca mümkündür. 31

32 VII. Pay Sahibi (i) A. Genel Bakış I. Eşitlik İlkesi Her pay sahibi eşit şartlarda eşit muamele görmelidir. II. Şirkete Borçlanma Yasağı Pay sahipleri, sermayeye iştirak ettikleri durumlar hariç olmak üzere şirkete borçlanamazlar. Ancak, borcun şirket ile şirketin işletme konusu ve pay sahibinin işletmesi gereği yapılmış bulunan bir işlemden doğmuş ve emsalleri ile aynı veya benzer şartlara tabi olması halinde, bu yasak uygulanmayabilir. 32

33 B. Pay Sahibinin Hakları I. Oy Hakkı VII. Pay Sahibi (ii) Oy hakkı payın nominaldeğerine göre belirlenir. Her pay sahibi, en az bir oya sahiptir. Bir pay sahibi birden fazla paya sahip ise, oy hakları ana sözleşme ile sınırlandırılabilir. Halka açık olmayan anonim şirketler için yönetim kurulu üyelerini birikimli oy ile seçme hakkı öngörülmüştür. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı birikimli oy hususunu tebliğ ile düzenlemeye yetkilidir. Oy hakkına sahip olabilmek için, ana sözleşme veya kanun ile belirlenen asgari sermaye tutarı ödenmiş olmalıdır. 33

34 II. Bilgi Edinme Hakkı VII. Pay Sahibi (iii) Pay sahiplerinin bilgi edinme hakkı genişletilmiştir. Kanun yolları güçlendirilmiştir. Pay sahibinin bilgi edinme hakkında öngörülebilecek sınırlamalar açıkça belirtilmiştir. İnternet sayfası zorunluluğu Her şirketin bir internet sitesi olması zorunludur. Aşağıda yer alan ve buna benzer diğer bilgiler internet sitesinde yayınlanmalıdır: Genel kurul toplantı evrakları ve ilgili bildirimler ile elektronik genel kurul, elektronik yönetim kurulu ve elektronik oy kullanım yolları Yıl sonu ve ara finansal raporlar, birleşmeler, bölünmeler, bilanço, denetim raporları, değerleme raporları vb. 34

35 VII. Pay Sahibi (iv) III. Özel Denetçi İsteme Hakkı Her pay sahibi genel kuruldan özel denetçi atanmasını isteme hakkına sahiptir. Genel kurulun pay sahibinin özel denetçi talebini kabul etmemesi halinde, azınlık pay sahibi özel denetçi atanmasını mahkemeden isteyebilir. 35

36 B. Azınlık Hakları Yeni TTK, VII. Pay Sahibi (v) Halka açık olmayan şirketlerde payların %10 una sahip olanlar için; Halka açık şirketlerde payların %5 ine sahip olanlar için yeni azınlık hakları öngörmektedir. Yeni TTK tarafından öngörülen yeni haklar uyarınca azınlık pay sahipleri; Yeni şirket denetçisi atanması için mahkemeye başvurabilirler; Haklı sebep üzerine Şirket in tasfiyesini talep edebilirler; ve Yönetim Kurulu na aday gösterebilirler. 36

37 C. Ortaklıktan Çıkarılma VII. Pay Sahibi (vi) Çoğunluk Tarafından Çıkarılma Doğrudan veya dolaylı olarak payların veoyhakkının en az %90 ına sahip olan pay sahipleri, şirketin faaliyetlerini olumsuz yönde etkileyen, kötü niyetli pay sahiplerini ortaklıktan çıkartabilirler. Ortaklıktan çıkarma sürecinde, azınlık pay sahibinin paylarının satış bedeli olarak gerçek veya borsa değeri dikkate alınır. Birleşme Durumunda Çıkarılma Birleşme sırasında tasfiye edilen şirket, azınlık pay sahiplerini toplam oyların en az %90 ı ile ortaklıktan çıkarabilir. 37

38 VIII. Yapısal Değişiklikler (i) A. Şirketler Topluluğu Yeni bir kavram olarak şirketler topluluğu (hakim şirket/bağlı şirket) kavramı getirildi. Bir şirket, bir diğer şirketin, doğrudan veya dolaylı olarak; Oy haklarının çoğunluğuna sahipse; veya Ana sözleşme uyarınca, yönetim organında karar alabilecek çoğunluğu oluşturan sayıda üyenin seçimini sağlayabilme hakkına sahipse; veya Hakimiyet sözleşmesi imzalamışsa; veya Diğer şirketi bir başka suretle kontrol ediyorsa bu şirket hakim (ana), diğeri ise bağlı (yavru) şirkettir. Yeni TTK nın şirketler topluluğuna ilişkin hükümlerinin uygulanabilmesi için en az bir hakim şirketin veya bağlı şirketinin merkezinin Türkiye de bulunması gerekir. 38

39 VIII. Yapısal Değişiklikler (ii) I. Şirketler Topluluğu Üyelerinin Niteliği Başka şirket üzerinde, bağlı şirketler aracılığı ile kurulan dolaylı hakimiyet kavramı Yeni TTK da düzenlenmiştir. Dolaylı hakimiyet halinde de şirketler topluluğu hükümleri uygulanır. Yeni TTK nın 195. maddesi uyarınca, şirketler topluluğunun ticaret şirketlerinden oluşması zorunludur. Buna göre tüzel kişiliği olmayan şahıs şirketleri, topluluk üyesi olmazlar. Ancak bir teşebbüs hakim ortak konumunda ise şirketler topluluğuna ilişkin hükümler uygulanır. Böyle bir durumda, hakim teşebbüs tacir sayılır. Bu istisna ile Yeni TTK, hakim şirketin yapısının değiştirilerek şirketler topluluğu hükümlerini etkisiz bırakma olanağının önüne geçmiştir. 39

40 VIII. Yapısal Değişiklikler (iii) II. Raporlama Yükümlülükleri ve Bilgi Alma Hakkı Hakim şirket ve bağlı şirketler arasında raporlama yükümlülükleri ve bilgi alma hakkı düzenlenmiştir. Buna göre; Bağlı şirketin yönetim kurulu her yıl, kendi içindeki ve hakim şirket ile aralarında olan ilişkileri ve bunlara ilişkin kar ve zarar incelemesini içeren bir rapor hazırlar. Hakim şirketin yönetim kurulu üyelerinden her biri, bağlı şirketin finansal ve malvarlığı ile ilgili durumları, hakim ve bağlı şirketlerin pay sahipliği durumları ve yapılan işlemleri içeren bir raporun yönetim kuruluna sunulmasını, yönetim kurulu başkanından talep edebilirler. 40

41 VIII. Yapısal Değişiklikler (iv) III. Tescil ve Bildirim Yükümlülükleri, Özel Denetim Bir sermaye şirketinde, doğrudan veya dolaylı olarak, % 5, 10, 20, 25, 33, 67 veya % 100 eşiklerini aşan veya bu eşiklerin altına düşülmesine neden olan pay devirleri, söz konusu işlemlerin tamamlanmasını izleyen on gün içinde ilgili şirkete ve diğer ilgili kurumlara bildirilir. Bu bildirimin ilgili ticaret siciline tescil ve ilanı şarttır. Bildirim yapılmadığı takdirde, ilgili paylara ait oy hakkı dahil tüm haklar donar. Hakimiyet sözleşmesinin geçerli olabilmesi için ilgili ticaret siciline tescil ve ilanı şarttır. Bağlı şirket pay sahipleri, belli durumlarda mahkemeden özel denetçi atanmasını talep edebilir. 41

42 VIII. Yapısal Değişiklikler (v) IV. Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Tipik Hakimiyetin Kötüye Kullanılması Hakimiyetin kötüye kullanılması sonucu oluşan kayıp, bağlı şirkete yaptırılan hukuki işlemler veya maddi fiillerden kaynaklanmışsa hakim şirkete kaybı denkleştirme yükümlüğü getirilmiştir. Denkleştirmenin aynı faaliyet yılı içerisinde yerine getirilmemesi halinde, bağlı şirketin her pay sahibine ve alacaklısına hakim şirketten ve kayba sebep olan yönetim kurulu üyelerinden bağlı şirketin zararını talep etme hakkı tanınmıştır. Hakim, istem üzerine veya resen hakkaniyete uygun düşecekse tazminat yerine davacı payların hakim şirket tarafından satın alınmasına veya başkaca bir çözüm yöntemine hükmedebilir. 42

43 VIII. Yapısal Değişiklikler (vi) Hakim Teşebbüsün Talimatlarıyla Gereksiz İşlemler Yapılması Hakimiyetin uygulanmasıyla gerçekleştirilen ve bağlı şirket bakımından açıkça anlaşılabilir bulunmayan birleşme, bölünme, tür değiştirme, fesih, menkul kıymet çıkarılması ve ana sözleşme değişikliği gibi işlemlerde genel kurul kararına red oyu verip tutanağa geçirten veya ilgili yönetim kurulu kararına yazılı itiraz eden pay sahipleri, hakim teşebbüsten zararların tazminini veya paylarının alınmasını mahkeme aracılığıyla isteyebilirler. 43

44 B. Birleşme VIII. Yapısal Değişiklikler (vii) Farklı türden sermaye şirketlerinin birleşmesi mümkün kılınmıştır. İnfisah veya tasfiye halindeki şirketler de birleşebilir. Şirketler topluluğu ve küçük ölçekli şirketler için hızlandırılmış birleşme süreçleri öngörülmüştür. Birleşme sözleşmesi, pay sahibine birleşen şirkette kalarak yeni payların iktisabı veya şirketten ayrılarak bir ayrılma akçesi alma seçimlik hakkı öngörebilir. Birleşme sonrası imtiyazlarını kaybeden pay sahiplerine uygun bir karşılık ödenebilir. İşlem denetçisinin birleşmenin alacaklılar için risk teşkil etmeyeceğine karar vermesi durumu hariç olmak üzere, alacaklılar birleşmenin ilanından sonraki üç aylık süre içinde alacaklarının teminat altına alınmasını talep edebilirler. 44

45 B. Bölünme VIII. Yapısal Değişiklikler (viii) Bölünme işlemi, yürürlükteki mevzuat kapsamında sadece Kurumlar Vergisi Kanunu ve Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği tarafından düzenlenmektedir. Yeni TTK, bölünmeyi ve kısmi bölünmeyi düzenlemiştir. Simetrik (oranlar korunarak) ve asimetrik (oranlar korunmadan) bölünme kavramları getirilmiştir. 45

46 IX. Çeşitli Yaptırımlar (i) Yeni TTK Kapsamında Öngörülen Çeşitli Yaptırımlar Bağlı ve hakim şirketin düzenlemesi gereken raporlarda usulsüzlük yapılması halinde iki yıla kadar adli para ve hapis cezası uygulanır. Tutulması gereken defterlerin denetçinin talebine rağmen verilmemesi veya verilmesinin engellenmesi, sermaye taahhüt edilmemiş veya ödenmemiş iken bunun aksinin gösterilmesi veya ayni sermayenin değerinin emsaline oranla yüksek gösterilmesi halinde üç aydan iki yıla kadar hapis cezası uygulanır. Defter ve belgeleri inceleyen kişilerin, defterlerden öğrendikleri ticari sırları açıklamaları halinde Türk Ceza Kanunu nun Ticarî Sırların Açıklanması na ilişkin 239. maddesi uyarınca, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar para cezası uygulanır. 46

47 IX. Çeşitli Yaptırımlar (ii) Şirketin kuruluşu, sermayesinin artırılması ve azaltılması ile birleşme, bölünme, tür değiştirme ve menkul kıymet çıkarma gibi işlemlerle ilgili her türlü belgelere ilişkin usulsüzlük yapılması halinde bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası uygulanır. Bir şirket kurmak veya sermayesini artırmak için halktan para toplanmasında usulsüzlük yapılması halinde altı aya kadar hapis cezası uygulanır. İnternet sitesinin, ilgili hükmün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde oluşturulmaması veya sitenin bir bölümünün bilgi toplumu hizmetlerine özgülenmemesi halinde yönetim kurulu üyelerine üç aya kadar hapis ve yüz güne kadar adli para cezası uygulanır. 47

48 Tarihler Yeni TTK, T.B.M.M. Tarafından kabul edildi. Yeni TTK Resmi Gazete de yayınlandı. Yeni TTK yürürlüğe giriyor. 48

49 Tarihler Ana sözleşme hükümlerinin Yeni TTK ile uyumlu hale getirilmesi için son tarih. Bağımsız denetçilerin atanması için son tarih. İnternet sayfası açılması için son tarih. Pay sahiplerinin şirkete karşı olan borçlarının nakdi ödeme yapılarak kapatılması için son tarih. 49

TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLAR VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ

TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLAR VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLAR VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YATIRIMCI GÜVENİNİN ARTIRILMASI Pay Sahiplerinin Şirkete Borçlanmasının Yasaklanması İstisnaları İştirak taahhüdünden

Detaylı

www.pwc.com.tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Son Değişiklikler Çerçevesinde Yeni TTK 10 Aralık 2012

www.pwc.com.tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Son Değişiklikler Çerçevesinde Yeni TTK 10 Aralık 2012 www.pwc.com.tr Son Değişiklikler Çerçevesinde Yeni TTK İçerik 1. Genel Bir Bakış, Değişiklikler ve İkincil Mevzuat 2. Finans ve Mali İşler Açısından TTK daki Son Durum 3. Yeni TTK da Bağımsız Denetim 4.

Detaylı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden

1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden 1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden A) Şirket sözleşmesi hükümleri B) Ticari örf ve adet hukuku kuralları C) Tamamlayıcı ve yorumlayıcı hükümler D) Emredici

Detaylı

6335 SAYILI KANUN ile DEĞİŞİK TTK m. 358 HAKKINDA BAZI DEĞERLENDİRMELER

6335 SAYILI KANUN ile DEĞİŞİK TTK m. 358 HAKKINDA BAZI DEĞERLENDİRMELER 6335 SAYILI KANUN ile DEĞİŞİK TTK m. 358 HAKKINDA BAZI DEĞERLENDİRMELER Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı shizir@atilim.edu.tr 6335 Sayılı Kanundan Önceki Haliyle TTK m.

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN ORTAKLARIN VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKETE BORÇLANMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN ORTAKLARIN VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKETE BORÇLANMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN ORTAKLARIN VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKETE BORÇLANMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ TÜRKİYE KURUMSAL YÖNETİM DERNEĞİ 4 EYLÜL 2012 SONER ALTAŞ BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

Detaylı

1. Bir ticaret şirketinin diğerini devralması, devralma şeklinde birleşme

1. Bir ticaret şirketinin diğerini devralması, devralma şeklinde birleşme BİRLEŞME Birleşme, devrolunan şirketin malvarlığı karşılığında, bir değişim oranına göre devralan şirketin paylarının, devrolunan şirketin ortaklarınca kendiliğinden iktisap edilmesiyle gerçekleşir. Birleşmede

Detaylı

Yeni TTK nın 369 uncu Maddesinde

Yeni TTK nın 369 uncu Maddesinde YENİ TTK NIN YÖNETİM KURULUNA GETİRDİĞİ CEZAİ VE HUKUKİ SORUMLULUKLAR İLE GETİRDİĞİ YENİ UYGULAMALAR AHMET YELİS YEMİLİ MALİ MÜŞAVİR 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu 01 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe

Detaylı

1-Anonim Şirketlerde Yönetim kurulu Üyeliği İle İlgili Önemli Değişiklikler Yapılmıştır.

1-Anonim Şirketlerde Yönetim kurulu Üyeliği İle İlgili Önemli Değişiklikler Yapılmıştır. İSTANBUL, 02.02.2012 SİRKÜLER (2012/10) Konu: Yeni Türk Ticaret Kanunu İle Getirilen Yenilikler 2011 yılında TBMM nce kabul edilen 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu, bazı maddeleri daha sonraki tarihlerde

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU YENİ TÜRK TİCARET KANUNU İsmail YÜCEL İç Ticaret Genel Müdür V. 8 Şubat 2012 Yeni Türk Ticaret Kanunu - Şeffaflık, - Hesap Verebilirlik, - Kurumsallaşma, - Elektronik Ortamda Hukuki İşlem Tesis Edebilme

Detaylı

Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance)

Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance) Yrd. Doç. Dr. Cafer EMİNOĞLU Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII

Detaylı

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU A) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ndan doğan sorumluluk Yönetim kurulu üyelerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) doğan sorumluluğu, hukuki ve cezai sorumluluk olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Detaylı

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır.

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır. BÖLÜNME Bir sermaye şirketi veya bir kooperatifin mal varlığının bir kısmını veya tamamını mevcut veya yeni kurulacak bir veya birden fazla sermaye şirketine veya kooperatife, kendisine veya ortaklarına

Detaylı

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır.

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır. q BÖLÜNME Bir sermaye şirketi veya bir kooperatifin mal varlığının bir kısmını veya tamamını mevcut veya yeni kurulacak bir veya birden fazla sermaye şirketine veya kooperatife, kendisine veya ortaklarına

Detaylı

BİRLEŞME. Bir ticaret şirketinin diğerini devralması, devralma şeklinde birleşme

BİRLEŞME. Bir ticaret şirketinin diğerini devralması, devralma şeklinde birleşme q BİRLEŞME 2 BİRLEŞME BİRLEŞME Birleşme, devrolunan şirketin malvarlığı karşılığında, bir değişim oranına göre devralan şirketin paylarının, devrolunan şirketin ortaklarınca kendiliğinden iktisap edilmesiyle

Detaylı

BİRLEŞME, BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİNİN TİCARET SİCİLİ AÇISINDAN DURUMU

BİRLEŞME, BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİNİN TİCARET SİCİLİ AÇISINDAN DURUMU BİRLEŞME, BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİNİN TİCARET SİCİLİ AÇISINDAN DURUMU AV. NURCAN TURAN İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRÜ 8 Ocak 2013 BİRLEŞME ÖNEMLİ HUSUSLAR Yeni kuruluş suretiyle birleşmede ortada

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu. Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası

Yeni Türk Ticaret Kanunu. Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası Av. Levent Berber KPMG Hukuk Bölümü Başkanı / Ortak 27 ŞUBAT 2013 nun Kalp Atışları (6335 sayılı Kanun daki son değişiklikler

Detaylı

Yeni TTK na Göre Şirket Birleşmeleri ve Bölünmeleri. Mustafa TAN E. Gelirler Başkontrolörü YMM

Yeni TTK na Göre Şirket Birleşmeleri ve Bölünmeleri. Mustafa TAN E. Gelirler Başkontrolörü YMM Yeni TTK na Göre Şirket Birleşmeleri ve Bölünmeleri Mustafa TAN E. Gelirler Başkontrolörü YMM Sunum Planı Şirket Birleşmeleri Kolaylaştırılmış Şirket Birleşmesi Borca Batık Şirket Birleşmesi Tam Bölünme

Detaylı

ŞIRKET YÖNETIMININ BELIRLENMESI

ŞIRKET YÖNETIMININ BELIRLENMESI YÜRÜRLÜK TARIHI 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun yürürlüğü ile ilgili tarih, 1534. maddenin birinci fıkrasının birinci cümlesinde 01.07.2012 olarak belirtilmiştir. 2 ŞIRKET YÖNETIMININ BELIRLENMESI

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ŞİRKETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ŞİRKETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ŞİRKETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1. ŞİRKET KAVRAMI... 3 2. ŞİRKETLERİN UNSURLARI... 3 3. ŞİRKETLERİN SINIFLANDIRILMASI... 4 3.1. Adi Şirketler... 5 3.2. Ticaret Şirketleri...

Detaylı

SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN TÜRÜ:

SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN TÜRÜ: SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN TÜRÜ: 5. Şirketin kendi paylarını iktisap veya rehin olarak kabul etmesi a) Genel olarak MADDE 379- (1) Bir şirket kendi paylarını, esas veya çıkarılmış sermayesinin onda birini

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU YÜRÜRLÜKTE & SON DEĞİŞİKLİKLER & YÜRÜRLÜK TARİHLERİ & CEZALAR. Kemal ŞENOL. S.M. Mali Müşavir

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU YÜRÜRLÜKTE & SON DEĞİŞİKLİKLER & YÜRÜRLÜK TARİHLERİ & CEZALAR. Kemal ŞENOL. S.M. Mali Müşavir YENİ TÜRK TİCARET KANUNU YÜRÜRLÜKTE & SON DEĞİŞİKLİKLER & YÜRÜRLÜK TARİHLERİ & CEZALAR Kemal ŞENOL S.M. Mali Müşavir Ortak Hükümler ile Anonim ve Limited Şirketlere İlişkin Yeni Türk Ticaret Kanunu ( Yeni

Detaylı

1. -Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi-49 2. -Birleşmenin, Bölünmenin ve Tür Değiştirmenin İptali ve Eksikliklerin Sonuçları-49

1. -Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi-49 2. -Birleşmenin, Bölünmenin ve Tür Değiştirmenin İptali ve Eksikliklerin Sonuçları-49 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL AÇIKLAMALAR VEBAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ I. -YENİ TİCARET KANUNU İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR-3 II. -YENİ TİCARET KANUNU NUN YÜRÜRLÜĞÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR-7 III. -YENİ TİCARET KANUNU NUN

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN 22 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Sermaye Piyasası Kurulu nun II-17.1

Detaylı

YENİ TTK DA ŞİRKETLERİN, BİRLEŞMELERİ, BÖLÜNMELERİ ve TÜR DEĞİŞTİRMELERİ. Yard. Doç. Dr. H. Ali Dural

YENİ TTK DA ŞİRKETLERİN, BİRLEŞMELERİ, BÖLÜNMELERİ ve TÜR DEĞİŞTİRMELERİ. Yard. Doç. Dr. H. Ali Dural YENİ TTK DA ŞİRKETLERİN, BİRLEŞMELERİ, BÖLÜNMELERİ ve TÜR DEĞİŞTİRMELERİ Yard. Doç. Dr. H. Ali Dural BİRLEŞME Mevcut TTK da olduğu gibi, birleşme devralma yoluyla ve yeni kuruluş şeklinde olmak üzere iki

Detaylı

ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEMLER. Prof. Dr. Veliye Yanlı İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEMLER. Prof. Dr. Veliye Yanlı İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEMLER Prof. Dr. Veliye Yanlı İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mevzuat SerPKm.23 II-23.1 Önemli Nitelikte İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği Uygulanacak

Detaylı

2014 TTK UYGULAMA TAKVİMİ

2014 TTK UYGULAMA TAKVİMİ 2014 TTK UYGULAMA TAKVİMİ 31.12.2013 1) 2013 ve 2014 YILLARINA AİT YASAL DEFTERLERİN ONAY Ticari Defterler 2013 Yılı Defterlerin Kapanış Onayları Son Tarih 2014 Yılı Defterlerin Açılış Onayları Son Tarih

Detaylı

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nun Uygulamaya Geçiş Sürecinde Bazı Önemli Tarihler

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nun Uygulamaya Geçiş Sürecinde Bazı Önemli Tarihler 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nun Uygulamaya Geçiş Sürecinde Bazı Önemli Tarihler 01.01.1957 tarihinde yürürlüğe giren ve 54 yıl boyunca Türkiye ticari hayatını düzenleyen 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu

Detaylı

LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI LTD.ŞTİ GENEL KURUL MÜDÜRLER KURULU KARARI... 3

LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI LTD.ŞTİ GENEL KURUL MÜDÜRLER KURULU KARARI... 3 2 İÇİNDEKİLER LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI... 3 1. LTD.ŞTİ GENEL KURUL MÜDÜRLER KURULU KARARI... 3 2. LTD.ŞTİ GENEL KURUL ÇAĞRI-GÜNDEM... 3 3. LTD.ŞTİ GENEL KURUL ÇAĞRISIZ...

Detaylı

İçindekiler BİRİNCİ BÖÜİM YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARET ŞİRKETLERİ VE ÖLÇEKLERİ 1.1. YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARET ŞİRKETLERİ 23

İçindekiler BİRİNCİ BÖÜİM YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARET ŞİRKETLERİ VE ÖLÇEKLERİ 1.1. YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARET ŞİRKETLERİ 23 İçindekiler İkinci Baskıya Önsöz 1 Önsöz 9 Kısaltmalar 21 BİRİNCİ BÖÜİM TİCARET ŞİRKETLERİ VE ÖLÇEKLERİ 1.1. TİCARET ŞİRKETLERİ 23 1.1.1. Ticaret Şirketleri 23 1.1.2. Ticaret Şirketlerinin Türleri 25 1.1.2.1.

Detaylı

2011 YILINA AİT DEFTERLERİN KAPANIŞ TASDİKLERİNDE UYGULANACAK DÜZENLEME

2011 YILINA AİT DEFTERLERİN KAPANIŞ TASDİKLERİNDE UYGULANACAK DÜZENLEME Sirküler Rapor 16.12.2011/ 147-1 2011 YILINA AİT DEFTERLERİN KAPANIŞ TASDİKLERİNDE UYGULANACAK DÜZENLEME ÖZET : 2011 yılına ait defterlerin kapanış tasdiklerinde uygulanacak düzenleme İlgili Kanun : 213

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLERDE PAY VE İMTİYAZLI PAY

ANONİM ŞİRKETLERDE PAY VE İMTİYAZLI PAY ANONİM ŞİRKETLERDE PAY VE İMTİYAZLI PAY ANONİM ŞİRKETLERDE PAY VE İMTİYAZLI PAY Bu günkü yazımızda anonim şirketlerde pay nedir. Pay neyi temsil eder. Anonim şirketlerde işlevi nedir. Payda imtiyaz ne

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/50 TARİH: 05.09.2013

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/50 TARİH: 05.09.2013 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/50 TARİH: 05.09.2013 KONU Sermaye Şirketlerinin Oluşturacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik Yayınlanmıştır. Bilindiği üzere 6335 sayılı Kanun ile; Sermaye Şirketlerinin

Detaylı

TARİHLER İTİBARİYLE YENİ TTK YÜRÜRLÜK HÜKÜMLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

TARİHLER İTİBARİYLE YENİ TTK YÜRÜRLÜK HÜKÜMLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Sirküler Rapor 07.09.2012/162-1 TARİHLER İTİBARİYLE YENİ TTK YÜRÜRLÜK HÜKÜMLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR ÖZET : Yeni Türk Ticaret Kanunu esas itibariyle 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Detaylı

SON DEĞİŞİKLİKLERLE YENİ TÜRK TİCARET KANUNUN GETİRDİKLERİ

SON DEĞİŞİKLİKLERLE YENİ TÜRK TİCARET KANUNUN GETİRDİKLERİ SON DEĞİŞİKLİKLERLE YENİ TÜRK TİCARET KANUNUN GETİRDİKLERİ Baştan aşağı yenilenen Türk Ticaret Kanunu iş dünyasından gelen talepler üzerine 109 maddede değişiklik yapılarak yürürlüğe girdi. Değişikliklerle

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Denetim ve Denetçiler

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Denetim ve Denetçiler Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Denetim ve Denetçiler Yeni Türk Ticaret Kanunu ile ticari hayata getirilen köklü değişikliklerden bir diğeri Denetim ve Denetçiler konusunda yapılanıdır. Anılan Kanunda

Detaylı

6335 sayılı Kanun ile 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu nun Ortak Hükümler ile Anonim ve Limited Şirketlere İlişkin Hükümlerde Getirilen Değişiklikler 6335 sayılı Kanun da yer alana önemli değişikliklerin

Detaylı

TÜRKİYE DE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARI

TÜRKİYE DE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARI TÜRKİYE DE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARI Girişim sermayesi yatırım fonlarına ilişkin esaslar 30/12/2012 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kanunu ( SPK ) ile Türkiye de hukuki

Detaylı

Sermaye Şirketlerinin İnternet Sitesinde Bulunması Zorunlu Unsurlar: 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu nun 1524.

Sermaye Şirketlerinin İnternet Sitesinde Bulunması Zorunlu Unsurlar: 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu nun 1524. Sermaye Şirketlerinin İnternet Sitesinde Bulunması Zorunlu Unsurlar: 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu nun 1524.maddesi gereğince; 1.Bağımsız denetime tabi olan sermaye şirketleri, kuruluşlarının ticaret

Detaylı

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU VE GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI NIN GÖREVLERİ. İsmail YÜCEL İç Ticaret Genel Müdürü

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU VE GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI NIN GÖREVLERİ. İsmail YÜCEL İç Ticaret Genel Müdürü 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU VE GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI NIN GÖREVLERİ İsmail YÜCEL İç Ticaret Genel Müdürü 06 EKİM 2012 1 Yeni Türk Ticaret Kanunu 14 Şubat 2011 Tarihinde Resmi Gazete de Yayımlanmıştır.

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİN İNTERNET SİTELERİ Mehmet KÜLTE 1. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Kapsamı

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİN İNTERNET SİTELERİ Mehmet KÜLTE 1. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Kapsamı BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİN İNTERNET SİTELERİ Mehmet KÜLTE 1 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Kapsamı Ülkemizde ticaret hayatının uygulamasının son 50 yılını yönlendirmiş olan 6762 sayılı Türk

Detaylı

İTİMAT BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. TEBLİĞ HALKA AÇIK OLMAYAN ŞİRKETLERDE KAYITLI SERMAYE

İTİMAT BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. TEBLİĞ HALKA AÇIK OLMAYAN ŞİRKETLERDE KAYITLI SERMAYE 19 Ekim 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28446 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: TEBLİĞ Amaç HALKA AÇIK OLMAYAN ŞİRKETLERDE KAYITLI SERMAYE SİSTEMİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER 2012/18

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER 2012/18 31/01/2012 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER 2012/18 KONU: Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VI, No: 32) 8 Kasım 1998

Detaylı

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. KENDİ PAYLARINI GERİ ALIM POLİTİKASI

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. KENDİ PAYLARINI GERİ ALIM POLİTİKASI GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. KENDİ PAYLARINI GERİ ALIM POLİTİKASI Şirketimizin; yatırımcılarını korumak, istikrarlı ve gerçek değere uygun fiyat oluşumuna katkı sağlamak amacı ile kendi paylarını satın almasını

Detaylı

SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET SİTELERİNDE YER ALMASI GEREKEN HUSUSLAR (SİRKÜLER: CXXX)

SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET SİTELERİNDE YER ALMASI GEREKEN HUSUSLAR (SİRKÜLER: CXXX) 1 Sirküler No: CXXX Sirküler Tarihi: 03.06.2013 Focus Denetim ve Y.M.M. Ltd. Şti Maltepe Mah. Edirne Çırpıcı yolu No:5-4 Vatan Residans A Blok Kat:5 Daire:10 Topkapı/İstanbul Tel: 0-212-510 48.14 Fax:

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİNE AİT TADİL TASARISI EKİ

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİNE AİT TADİL TASARISI EKİ ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİNE AİT TADİL TASARISI EKİ 6. MADDENİN ESKİ ŞEKLİ Sermaye ve Paylar Madde 6- Şirket, 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş

Detaylı

HAZIRLAYAN: Av. Ümit Hürrem BÜLBÜL ÜMİT HUKUK BÜROSU

HAZIRLAYAN: Av. Ümit Hürrem BÜLBÜL ÜMİT HUKUK BÜROSU HAZIRLAYAN: Av. Ümit Hürrem BÜLBÜL Haksız fiil sorumluluğu Şirketin yönetimi ve temsili ile yetkilendirilen kişinin, şirkete ilişkin görevlerini yerine getirmesi sırasında işlediği haksız fiilden şirket

Detaylı

: 2014/03 21.02.2014 DUYURU

: 2014/03 21.02.2014 DUYURU Duyuru : 2014/03 21.02.2014 DUYURU (Sadece Müşterilerimiz içindir) Açıklama: Yeni ticaret kanunu hükümlerine göre şirketlerin, şirket yönetici ve idarecilerinin dikkat etmesi gereken çok önemli hususlar

Detaylı

-İÇİNDEKİLER- BÖLÜM I: İŞTİRAK KAZANÇLARI İSTİSNASI... 1 A. Kısa Soru ve Cevaplar: B. Uygulamalı Sorular:... 49

-İÇİNDEKİLER- BÖLÜM I: İŞTİRAK KAZANÇLARI İSTİSNASI... 1 A. Kısa Soru ve Cevaplar: B. Uygulamalı Sorular:... 49 -İÇİNDEKİLER- BÖLÜM I: İŞTİRAK KAZANÇLARI İSTİSNASI... 1 A. Kısa Soru ve Cevaplar:... 2 B. Uygulamalı Sorular:... 4 1. İştirak Kazancının Ticari Bilanço Karından Fazla Olması:... 4 2. Dar Mükellef Kurumların

Detaylı

LİMİTED ŞİRKETLERDE İMTİYAZLI PAYLAR

LİMİTED ŞİRKETLERDE İMTİYAZLI PAYLAR LİMİTED ŞİRKETLERDE İMTİYAZLI PAYLAR İmtiyazlı paylar şirketlerin ekonomik ihtiyaçları doğrultusunda kardan daha çok pay alma, şirkete finansman yaratma ya da şirkete yeni yatırımcıların katılmasını sağlama

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNUN ŞİRKET UYGULAMALARI KONUSUNDA GETİRECEĞİ YENİLİKLER

YENİ TÜRK TİCARET KANUNUN ŞİRKET UYGULAMALARI KONUSUNDA GETİRECEĞİ YENİLİKLER YENİ TÜRK TİCARET KANUNUN ŞİRKET UYGULAMALARI KONUSUNDA GETİRECEĞİ YENİLİKLER 03 MAYIS 2012 KAYSERİ SUNUMU AV. İZZET GÜRLER, L.L.M İstanbul, 2012 GENEL DEĞERLENDİRME 13.01.2011 tarihinde kabul edilerek

Detaylı

Yeni Ticaret Kanunu nda Son 20 Değişikliğe Dikkat

Yeni Ticaret Kanunu nda Son 20 Değişikliğe Dikkat 13 Eylül 2012 Yeni Ticaret Kanunu nda Son 20 Değişikliğe Dikkat Bilindiği üzere, Yeni Türk Ticaret Kanunu 01 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girdi. Ancak baştan aşağı yenilenen Türk Ticaret Kanunu nda

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN BİRLEŞME, DEVİR, BÖLÜNME VE HİSSE DEĞİŞİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK (1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Sorumluluğu sınırlı olmayan ortaklara komandite, sorumluluğu sınırlı olanlara komanditer denir.

Sorumluluğu sınırlı olmayan ortaklara komandite, sorumluluğu sınırlı olanlara komanditer denir. KOMANDİT ŞİRKETLER ADİ KOMANDİT ŞİRKET Ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla kurulan, şirket alacaklılarına karşı ortaklardan bir veya birkaçının sorumluluğu sınırlandırılmamış

Detaylı

Sirküler no: 100 İstanbul, 10 Ağustos 2012

Sirküler no: 100 İstanbul, 10 Ağustos 2012 Sirküler no: 100 İstanbul, 10 Ağustos 2012 Konu: Halka açık olmayan sermaye şirketleri ile ilgili Kar Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ yürürlüğe girdi. Özet: Halka açık olmayan anonim şirketler, sermayesi

Detaylı

Sirküler 2012/08 23.07.2012 Konu: 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 6335 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair

Detaylı

6335 SAYILI KANUNLA YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNDA YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER

6335 SAYILI KANUNLA YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNDA YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER 6335 SAYILI KANUNLA YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNDA YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER Yeni TTK tüm sermaye şirketlerine bağımsız denetim yükümlülüğü getirmekteydi, ancak 6335 sayılı Yeni TTK Değişiklik Kanunu ile

Detaylı

Faydalı Bilgiler Kılavuzu - 1. İnternet Hukuku & Sermaye Şirketleri. www.byclb.com

Faydalı Bilgiler Kılavuzu - 1. İnternet Hukuku & Sermaye Şirketleri. www.byclb.com Faydalı Bilgiler Kılavuzu - 1 İnternet Hukuku & Sermaye Şirketleri www.byclb.com İÇİNDEKİLER 1. İnternet Sitesinde Yayınlanması Zorunlu Olan Bilgiler... 3 1.1 Yasal Dayanak... 3 1.2 Zorunluluklar... 3

Detaylı

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU NDA 6335 VE 6353 SAYILI KANUNLARLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU NDA 6335 VE 6353 SAYILI KANUNLARLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU NDA 6335 VE 6353 SAYILI KANUNLARLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1. GİRİŞ 14/02/2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu, bazı istisnaları dışında

Detaylı

HALKA AÇIK OLMAYAN ŞİRKETLERDE KAYITLI SERMAYE SİSTEMİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI

HALKA AÇIK OLMAYAN ŞİRKETLERDE KAYITLI SERMAYE SİSTEMİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 22.10.2012/180-1 HALKA AÇIK OLMAYAN ŞİRKETLERDE KAYITLI SERMAYE SİSTEMİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğde anonim şirketlerin kayıtlı sermaye sistemini kabul etmelerine,

Detaylı

Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu

Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu Prof. Dr. H. Ercüment Erdem Erdem & Erdem Ortak Avukatlık Bürosu Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi E. Öğretim Üyesi TTK Komisyonu Üyesi 12

Detaylı

KISMİ BÖLÜNME PLANI MADDE 1: KISMİ BÖLÜNMEYE KONU OLAN İŞTİRAK HİSSELERİNE AİT AÇIKLAMALAR:

KISMİ BÖLÜNME PLANI MADDE 1: KISMİ BÖLÜNMEYE KONU OLAN İŞTİRAK HİSSELERİNE AİT AÇIKLAMALAR: KISMİ BÖLÜNME PLANI Beylikdüzü Marmara Mah. Liman Cad. No:43 İstanbul adresinde bulunan ve İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu na 162077 sicil numarası ile tescilli KUMPORT LİMAN HİZMETLERİ VE LOJİSTİK SANAYİ

Detaylı

KARAKO LAW OFFICE. 1- ŞİRKETLERİN KURULUŞU ve ŞİRKETLER TOPLULUĞU :

KARAKO LAW OFFICE. 1- ŞİRKETLERİN KURULUŞU ve ŞİRKETLER TOPLULUĞU : 1- ŞİRKETLERİN KURULUŞU ve ŞİRKETLER TOPLULUĞU : Limited Şirketlerin sermayesi 10.000.- TL, Anonim Şirketlerin sermayesi 50.000.- TL. ve kayıtlı sermaye sistemini kabul eden Anonim Şirketlerde 100.000.-

Detaylı

41. 6103 Sayılı KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

41. 6103 Sayılı KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 41. 6103 Sayılı KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Madde No Maddenin 6103 sayılı Yasa ile düzenlenmiş hali 6335 sayılı Yasa ile Yapılan Düzenleme Maddenin 6335 sayılı ile Yasa ile Değişik Son Hali 12 C) MERKEZLERİ

Detaylı

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu. İstanbul, 15 Haziran 2011

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu. İstanbul, 15 Haziran 2011 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu İstanbul, 15 Haziran 2011 Yeni TTK Tasarı, Başlangıç ve Son Hükümler ile altı kitaptan oluşmaktadır. Bu altı kitap şunlardır: Ticari İşletme Ticaret Şirketleri Kıymetli

Detaylı

YENİ SÜREÇTE LİMİTED ŞİRKET ŞİRKET SÖZLEŞMESİ HAZIRLAMA KILAVUZU

YENİ SÜREÇTE LİMİTED ŞİRKET ŞİRKET SÖZLEŞMESİ HAZIRLAMA KILAVUZU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YENİ SÜREÇTE LİMİTED ŞİRKET ŞİRKET SÖZLEŞMESİ HAZIRLAMA KILAVUZU LİMİTED ŞİRKET SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri

Detaylı

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNDA YER ALAN İŞLEM DENETÇİSİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNDA YER ALAN İŞLEM DENETÇİSİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNDA YER ALAN İŞLEM DENETÇİSİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 1. İşlem Denetçisinin tanımı ve nitelikleri ile ilgili hükümler 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda bağımsız denetçinin tanımı

Detaylı

UYGULAMA ÖRNEKLERİYLE BÖLÜNME BİRLEŞME VE TASFİYE İŞLEMLERİ. (Vergi Hukuku-Ticaret Hukuku-AB Hukuku) İÇİNDEKİLER

UYGULAMA ÖRNEKLERİYLE BÖLÜNME BİRLEŞME VE TASFİYE İŞLEMLERİ. (Vergi Hukuku-Ticaret Hukuku-AB Hukuku) İÇİNDEKİLER UYGULAMA ÖRNEKLERİYLE BÖLÜNME BİRLEŞME VE TASFİYE İŞLEMLERİ (Vergi Hukuku-Ticaret Hukuku-AB Hukuku) İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KAVRAMSAL ÇERÇEVE 1. BİRLEŞME... 5 1.1. Ekonomik Kavram Olarak Birleşme...

Detaylı

TİCARET ŞİRKETLERİNİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

TİCARET ŞİRKETLERİNİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK SİRKÜLER TARİHİ : 28.08.2012 SİRKÜLER NO : 2012/48 SİRKÜLER TİCARET ŞİRKETLERİNİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve

Detaylı

MESLEKİ İHTİSAS EĞİTİMLERİ 6102 SAYILI TTK VE TİCARET SİCİLİ YÖNETMELİĞİ NE GÖRE BİRLEŞME- BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME

MESLEKİ İHTİSAS EĞİTİMLERİ 6102 SAYILI TTK VE TİCARET SİCİLİ YÖNETMELİĞİ NE GÖRE BİRLEŞME- BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME MESLEKİ İHTİSAS EĞİTİMLERİ 6102 SAYILI TTK VE TİCARET SİCİLİ YÖNETMELİĞİ NE GÖRE BİRLEŞME- BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME Hazırlayan: Ziya ÖZMEN - Ankara Ticaret Sicili Müdürü Mayıs 2014 2 BİRLEŞME n 6102 sayılı

Detaylı

EK/1 Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin

EK/1 Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin EK/ Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin Unvanı : Vergi Dairesi ve Numarası: Ticaret Merkezi ve Sicil Numarası: Kuruluş Tarihi:

Detaylı

DSZ Law & Consultancy Office www.dszlawoffice.com

DSZ Law & Consultancy Office www.dszlawoffice.com 1 Ultra Vires (şirketlerin işletme konusu dışında yaptıkları hukuki işlemlerin geçersiz olması kuralı) düzenlenmemiştir. Sermaye olarak konulabilecek unsurlar genişletilmiştir(ör: sanal ortam adları, işaretler,

Detaylı

KONU: Kar Payı Tebliği (Seri II No:19.1)

KONU: Kar Payı Tebliği (Seri II No:19.1) KONU: Kar Payı Tebliği (Seri II No:19.1) Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri: IV, No:27 tebliği yürürlükten kaldıran ve yeni düzenlemeleri içeren Seri II No:15.1 sayılı Kar Payı Tebliği 23.01.2014 tarihinde

Detaylı

bilgisayar Hisse Senedi

bilgisayar Hisse Senedi Menkul kıymetler Kişilerin yatırım amacı ile edindikleri ortaklık ve alacak hakkı sağlayan ve çıkarılması için sermaye piyasası kurulundan izin alınan kıymetli evraklara menkul kıymet denir. Menkul kıymetlerin

Detaylı

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 18/04/2017 TARİHLİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 18/04/2017 TARİHLİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 18/04/2017 TARİHLİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Sayın Ortaklarımıza, Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, gündemdeki maddeleri

Detaylı

Bankaların Birleşmesi

Bankaların Birleşmesi Dr. Seda Ş. GÜNGÖR Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Türk Hukukunda Bankaların Birleşmesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 I. Konunun

Detaylı

YENİ TTK NA GÖRE LİMİTED VE ANONİM ŞİRKETLERİN SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

YENİ TTK NA GÖRE LİMİTED VE ANONİM ŞİRKETLERİN SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ SİRKÜLER: AKAD.13/11-12.06.2013 YENİ TTK NA GÖRE LİMİTED VE ANONİM ŞİRKETLERİN SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ 14.02.2011 tarih, 27846 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan yürürlüğe giren 6103 sayılı Türk Ticaret

Detaylı

50 Soruda Esas Sözleşme Kontrol Listesi

50 Soruda Esas Sözleşme Kontrol Listesi 50 Soruda Esas Sözleşme Kontrol Listesi 2 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu na uyum çalışmaları kapsamında sermaye şirketlerinin 1 Temmuz 2013 tarihine kadar esas sözleşmelerini (limited şirketlerde şirket

Detaylı

MUHASEBE DENETİMİ ÖĞR.GÖR. YAKUP SÖYLEMEZ

MUHASEBE DENETİMİ ÖĞR.GÖR. YAKUP SÖYLEMEZ MUHASEBE DENETİMİ ÖĞR.GÖR. YAKUP SÖYLEMEZ MUHASEBE DENETİMİNİN TANIMI Bir ekonomik birime veyahut döneme ait bilgilerin önceden belirlenmiş ölçütlere olan uygunluk derecesini araştırmak ve bu konuda bir

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/83. KONU: Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapan 6335 Sayılı Kanun Resmi Gazete'de Yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/83. KONU: Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapan 6335 Sayılı Kanun Resmi Gazete'de Yayımlandı. VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/83 KONU: Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapan 6335 Sayılı Kanun Resmi Gazete'de Yayımlandı. 30 Haziran 2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazete de 6335 Sayılı Türk Ticaret

Detaylı

Ticaret Sicil Müdürlüğü. Tescil ve İlan İşlemleri. Yeni Mersis Sistemi Uygulaması. ve Genel Kurullar

Ticaret Sicil Müdürlüğü. Tescil ve İlan İşlemleri. Yeni Mersis Sistemi Uygulaması. ve Genel Kurullar Ticaret Sicil Müdürlüğü Tescil ve İlan İşlemleri Yeni Mersis Sistemi Uygulaması ve Eskişehir Ticaret İl Müd.lüğü Eskişehir Ticaret Sicil Müd.lüğü Eskişehir Ticaret İl Müd.lüğü Bakanlık Temsilcisi Bulundurma

Detaylı

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ ESKİ METİN YÖNETİM KURULU MADDE 8- Şirket Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir. Şirket Yönetim Kurulu altı üyeden oluşur ve bu üyelerin tamamı

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2006 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 29 Mart

Detaylı

[ ] Avukat Işıl Gültekin Gültekin Hukuk Bürosu

[ ] Avukat Işıl Gültekin Gültekin Hukuk Bürosu 2012 [ ] Avukat Işıl Gültekin Gültekin Hukuk Bürosu 1. 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 82. maddesinde yer alan, ticari defterlerin delil olma şartları ve ispat kuvvetine ilişkin hükümler, 1 Temmuz

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu nda Yapılacak Değişiklikler.

Yeni Türk Ticaret Kanunu nda Yapılacak Değişiklikler. Yeni Türk Ticaret Kanunu nda Yapılacak Değişiklikler. Bilindiği üzere 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun 14 Şubat 2011 tarihli

Detaylı

Türkiye deki başlıca şirket türlerinin temel özellikleri aşağıdaki gösterilmektedir.

Türkiye deki başlıca şirket türlerinin temel özellikleri aşağıdaki gösterilmektedir. YABANCI SERMAYELİ ŞİRKET KURULUŞU Türkiye deki yabancı sermaye mevzuatının temelinde, ayrım gözetmeme ve eşit muamele ilkeleri yatar. Yabancı yatırımcılar yerli bir şirketle aynı konuma sahiptirler. Yabancı

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanununda Teknolojik Gelişmelerin Yeri

Yeni Türk Ticaret Kanununda Teknolojik Gelişmelerin Yeri Yeni Türk Ticaret Kanununda Teknolojik Gelişmelerin Yeri Önceki hafta yayımlanan yazımızda, yeni Türk Ticaret Kanunu(TTK) ile getirilen düzenlemelerden Tek Ortaklı Anonim ve Limited Şirketler konusu ele

Detaylı

Bağımsız Denetim Kapsamına Giren Şirketlerin Yükümlülükleri

Bağımsız Denetim Kapsamına Giren Şirketlerin Yükümlülükleri Bağımsız Denetim Kapsamına Giren Şirketlerin Yükümlülükleri BAĞIMSIZ DENETİM Türk Ticaret Kanunu nun 397 nci maddesinde açıklandığı üzere; denetime tabi olan anonim şirketlerin ve şirketler topluluğunun

Detaylı

Bir ticaret unvanına "Türk", "Türkiye", "Cumhuriyet" ve "Milli" kelimeleri yalın, sade ve eksiz olarak; Bakanlar Kurulu kararıyla konulabilir.

Bir ticaret unvanına Türk, Türkiye, Cumhuriyet ve Milli kelimeleri yalın, sade ve eksiz olarak; Bakanlar Kurulu kararıyla konulabilir. LİMİTED ŞİRKETLER Tanımı Bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulur; esas sermayesi belirli olup, bu sermaye esas sermaye paylarının toplamından oluşur. Amaçları

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE AÇILIŞ VE KAPANIŞ TASTİKİ YAPILACAK DEFTERLER

YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE AÇILIŞ VE KAPANIŞ TASTİKİ YAPILACAK DEFTERLER YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE AÇILIŞ VE KAPANIŞ TASTİKİ YAPILACAK DEFTERLER YENİ TÜRK TİCARET KANUNU MADDE 64. Defter tutma yükümlülüğü: (1) (Değişik fıkra: 6335 S.K. 26.06.2012/m.8) "Her tacir, ticari

Detaylı

VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL METNİ

VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL METNİ VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL METNİ ŞİRKETİN UNVANI Madde 2: Şirketin Ticaret Ünvanı VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ dir. Bu esas sözleşmede

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/93. KONU 6552 Sayılı Kanun ile Türk Ticaret Kanunu nda Yapılan Değişiklikler.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/93. KONU 6552 Sayılı Kanun ile Türk Ticaret Kanunu nda Yapılan Değişiklikler. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Nurol Maslak Plaza Ayazağa Mah. Büyükdere Cad. A ve B Blok No:255-257 Kat:5 Maslak/İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60

Detaylı

New Ideas Make a Difference

New Ideas Make a Difference Özet Mali Bülten Tarih: 07.11.2012 Sayı:S.2012/15 Değerli Müşterimiz; 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunun 6273 ve 6335 sayılı kanunlar ile getirilen değişiklikleri içerin özet mali bültenimiz yer alan açıklamalarımız

Detaylı

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET ATA YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ NİN 07.09.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET - Şirketimizin 2011 faaliyet

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu: Yeni bir başlangıç BT Yol haritası

Yeni Türk Ticaret Kanunu: Yeni bir başlangıç BT Yol haritası Yeni Türk Ticaret Kanunu: Yeni bir başlangıç BT Yol haritası 15 Haziran 2011 Hukuk Kurumsal yönetim Yeni TTK ya uyum süreci Bilgi teknolojileri Muhasebe ve finansal raporlama 2 Yeni TTK Yeni bir başlangıç

Detaylı

YENİ YILA GİRERKEN YENİ TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA MALİ MEVZUAT AÇISINDAN YÜKÜMLÜLÜKLER

YENİ YILA GİRERKEN YENİ TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA MALİ MEVZUAT AÇISINDAN YÜKÜMLÜLÜKLER YENİ YILA GİRERKEN YENİ TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA MALİ MEVZUAT AÇISINDAN YÜKÜMLÜLÜKLER Doç. Dr. Ersan ÖZ Pamukkale Ün. Maliye Bölümü Mali Hukuk Anabilim Dalı Başkanı S.M.M.M. Selçuk GÜLTEN Uluslar

Detaylı

İş adamlarına 'Yeni Türk Ticaret Kanunu' anlatıldı.

İş adamlarına 'Yeni Türk Ticaret Kanunu' anlatıldı. İş adamlarına 'Yeni Türk Ticaret Kanunu' anlatıldı. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başmüfettişi Soner Altaş, hayatta artık kalıplaşmış eski bilgilerle ticaret yapılamayacağını belirterek, "Yeni kanun,

Detaylı

2012 YILINA AİT 18 NİSAN 2013 TARİHİNDE YAPILACAK AIT ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

2012 YILINA AİT 18 NİSAN 2013 TARİHİNDE YAPILACAK AIT ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET 2012 YILINA AİT 18 NİSAN 2013 TARİHİNDE YAPILACAK AIT ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Nisan 2013 günü saat 11:00

Detaylı

25.04.2012 TARİHLİ PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

25.04.2012 TARİHLİ PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 25.04.2012 TARİHLİ PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ Madde 1 Madde 2 Madde 3 Madde 4 Madde 5 Madde 6 Madde 7 Madde 8 Madde 9 Madde 10 Madde 11 Madde 12 Madde 13 Madde 14 Madde

Detaylı