Satın Alma Hüküm ve Şartları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Satın Alma Hüküm ve Şartları"

Transkript

1 Satın Alma Hüküm ve Şartları Ürünlerin ve Hizmetler in alımına ve varlıkların kiralanmasına dair işbu Hüküm ve Şartlar (bundan sonra Şartlar veya Sözleşme olarak anılacaktır) bundan sonra tedarikçileri tarafından Accenture a sağlanan tüm tedarikleri ve kiralananları hüküm altına alacak ve bunlara uygulanacaktır. Accenture ın temin edilmesini veya kiralanmasını talep ettiği hususlar aşağıda hükümleri belirtilen satın alma veya kiralama sipariş formunda düzenlenecektir. İşbu Şartların kabulü, amacı ürünlerin veya hizmetlerin satışı veya kiralanması olan bütün gelecek siparişler için de buradaki hükümlerin geçerli ve yürürlükte olacağının kabulü anlamına gelecektir. Gerekli olduğu takdirde, ürünlerin satışının bir bölümü olarak Accenture ayrıca, örneğin satın alınan ürünlerin devamı, yardımcı servisler, vb. gibi ilişkili servislerin sağlanmasını da talep edebilir. "Accenture" kayıtlı şirket merkezi RBS Binası Tamburi Ali Efendi Sokak No:13 Etiler, İstanbul Türkiye adresinde bulunan, vergi numarası olan, İstanbul Ticaret Sicili ne numarası ile kayıtlı Accenture Danışmanlık Limited Şirketi veya Sipariş te yer alan diğer bir Accenture kuruluşu anlamına gelmektedir (Bundan sonra Accenture olarak geçecektir). Accenture tanımı şirketin temlik alanlarını ve haleflerini de kapsamaktadır. Ürünler ilgili Sipariş kapsamında Tedarikçi tarafından sağlanan tüm ürünler anlamına gelmektedir. Fikri Mülkiyet Hakları tüm dünya üzerinde, buluşlar, patentler, tasarımlar, faydalı modeller, telif hakları, markalar, veri tabanları, topoğrafyalar, know how, teknik bilgi veya ticari sırlar ve benzer mahiyettekiler üzerindeki, kayıtlı olan veya olmayan, korunan veya korunmayan, tescil veya koruma için başvuru hakkı da dahil, bir sınır olmaksızın tüm hak veya menfaatler, dahil tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları anlamına gelmektedir. Sipariş Accenture tarafından düzenlenmiş ve talep edilen ilgili Ürün ve Hizmetleri gösteren yazılı veya sözlü (tüm sözlü Siparişlerin arkasından yazılı Sipariş verilmesi koşuluyla) sipariş formu anlamına gelmektedir. Taraflar Accenture ve Tedarikçi anlamına gelmektedir. Hizmetler Tedarikçi tarafından ilgili Sipariş kapsamında sağlanan hizmetler anlamına gelmektedir. Özellikler Ürünlere ve Hizmetler e uygulanacak özellikler ve kriterler anlamına gelmektedir. Özellikler in Ürünler ve/veya Hizmetler e ilişkin açıklama, fonksiyon ve performans kriterinin Sipariş te belirtilmesi veya Accenture tarafından yazılı olarak kabul edilen başka bir şekilde bildirilmesi gerekmektedir. Tedarikçi Sipariş in verildiği kişi veya kurumlar anlamına gelmektedir ve bu kişi veya kurumların hak ve yükümlülüklerini usulüne uygun olarak devrettiği diğer kişiler ve haleflerini de kapsar. Şartlar/Sözleşme İşbu Satış Hüküm ve Şartları anlamına gelmektedir. Accenture ve Tedarikçi ayrı ayrı Taraf ve birlikte Taraflar olarak anılacaklardır. 1. Sipariş: Sipariş, Accenture tarafından talep edilen Ürünler ve/veya Hizmetleri belirtecektir ve Tedarikçi, Sipariş kapsamında sağlanan Ürünler ve/veya Hizmetlerin işbu Şartlar a tabi olacağını kabul eder. Taraflar, elektronik yollarla yapılan işlemlerin sadece elektronik biçimde olmalarından dolayı hukuken geçersiz veya etkisiz olmayacaklarını taahhüt ederler. İşbu Şartlar ı imzalayarak Taraflar, herhangi bir Sipariş veya Sipariş i kabulünün geçerliliğine, sadece elektronik yollarla gönderildikleri için muhalefet etme haklarından feragat

2 ederler. Şüpheye mahal vermemek adına Taraflar, işburada elektronik biçimde gönderilen siparişlerin de hukuken bağlayıcı oldukları konusunda mutabıktırlar. Eğer Accenture, Sipariş in kabulüne dair özel bir teyit mesajının belirli bir adrese posta ile gönderilmesini talep ederse ve Tedarikçi bu durumda, kendi yetkilisi tarafından usulüne uygun olarak imzalan Sipariş sayfasını da içeren yazılı kabulü göndermediyse, Sipariş önceki paragraflarda belirtilen şartlara uygun olarak teslim alınmış olsa dahi, bu şekildeki bir Sipariş, Accenture nezdinde herhangi bir yükümlülük doğurmayacaktır. Taraflar, işbu Sözleşme ile birlikte Sipariş dokümanının Sipariş teki Ürünler ve/veya Hizmetlere ilişkin olarak aralarındaki tüm ve tek anlaşmayı oluşturduğu ve diğer bir sipariş, konformasyon, fatura, ödeme fişi veya Tedarikçi ile ilgili diğer ilgili dokümanların işbu Sözleşme kapsamı dışında kaldığı konusunda mutabıktırlar. Sipariş lerin kabulü konusunda, işbu Sözleşme de öngörülen yollarla gerçekleştirilen Siparişler; sözleşmedeki usule uygun olarak hazırlanmış olmaları koşulu ile tamamen geçerli addedilecek ve Tedarikçi tarafından kabul edilmiş sayılacaktır. Ya da gönderilmelerinden itibaren 5 iş günü içerisinde Accenture, Sipariş de Talep Eden veya benzeri bir kişiye hitap eden ve ona gönderilen aksine yönelik yazılı bir bildirim almaz ise veya Tedarikçi aynı süre içerisinde Accenture tarafından e-posta, faks veya normal posta yoluyla, daha önce gönderilen Sipariş in iptaline yönelik herhangi bir bildirim almaz ise Siparişler yine aynı şekilde, sözleşmedeki usule uygun olarak hazırlanmış olmaları koşulu ile tamamen geçerli addedilecek ve Tedarikçi tarafından kabul edilmiş sayılacaktır. 2. Teslim: 2.1 Tedarikçi, işbu Sözleşme ve ilgili Sipariş kapsamındaki yükümlülüklerin zamanında yerine getirilmesinin çok önemli olduğunu kabul eder ve onaylar. Ürünler ve/veya Hizmetler, ilgili Sipariş de belirtilen tarih ve yerde teslim edilecek veya ifa edilecektir. 2.2 Accenture tarafından aksi açıkça kabul edilmedikçe, Ürünler ve/veya Hizmetler Accenture ın normal çalışma saatleri içerisinde teslim edilecektir. Teslim ile ilgili masraf ve giderler ve bu Ürünlerin ve/veya Hizmetlerin sağlanması ile ilgili diğer her türlü masraf ve gider, ilgili Sipariş te aksi açıkça öngörülmedikçe Tedarikçi tarafından karşılanacaktır. 2.3 Accenture ın teslim tutanağı üzerine atacağı imzası veya Ürünler ve/veya Hizmetler in teslimi ile ilgili imza için sunulan herhangi diğer bir belgedeki imzası yalnızca teslim alınan paketlerin sayısı ile ilgili delil oluşturur, ve hiçbir koşulda Accenture ın Ürünler veya Hizmetler i veya Ürünler ve/veya Hizmetler in miktarını, kalitesini veya durumunu kabul ettiği yönünde bir delil teşkil etmemektedir. 3. Özellikler: 3.1 Tedarikçi nin Sipariş te belirtilmiş Ürünleri tasarlaması, geliştirmesi veya imal etmesi gerekmesi durumunda Tedarikçi, Accenture a önceden onayını almak için prototip, örnek ve/veya plan gönderecektir. Talep edilen işe başlamadan önce, Tedarikçi Accenture dan gönderilen bu prototip, örnek ve/veya planın Accenture tarafından kabul edildiğine ve Ürünlerin üretimine başlanabileceğine ilişkin yazılı onay almak zorundadır. Accenture, Tedarikçi nin bu yazılı onayın alınmasından önce doğmuş olan herhangi bir ücreti, masrafı, harcaması veya diğer bir giderini ödemek yükümlülüğünde olmayacaktır. 3.2 Ürünler ve Hizmetler, Özellikler e her açıdan uyumlu olmak zorundadır. Ürünlerin ve/veya Hizmetler in tümü hatasız ve düzgün maddelerden, hatasız bir işçilik ve tasarım ile yapılmalı ve Accenture a sağlanmış ve/veya Accenture tarafından kabul edilmiş prototip, örnek ve/veya plana uygun olmalıdır. Tüm Hizmetler profesyonel ve ustaca bir tutumla ve gerekli beceri ve ihtimam gösterilerek yerine getirilmelidir. Ürünler ve/veya Hizmetler tasarım ve kurulumla ilgili kusurlar da dahil her türlü kusurdan ari olmalı ve bu Ürünler ve/veya Hizmetler in sağlanması ve teslimine uygulanabilir olan ilgili tüm mevzuata, kurallara ve düzenlemelere uygun olmalıdır.

3 3.3 Tüm Ürünler ve Hizmetler, Accenture ın kabulüne tabidir. Accenture, Özellikler i taşımayan veya Şartlar ve işbu Sözleşme altındaki diğer gereklilikleri sağlamayan Ürünler veya Hizmetler i iade etmeye yetkilidir. Şayet, Ürünler veya Hizmetler in doğası gereği herhangi bir kusur, ayıp veya aykırılık (gerekli muayenelerin yapılmasına rağmen) üretim veya kullanımdan belli bir süreden önce açığa çıkmaz ise Accenture bu Ürünler veya Hizmetleri kullandıktan sonra veya bu Ürünler veya Hizmetler ile ilgili ödemeleri yaptıktan sonra dahi, Türk Ticaret Kanunu Madde 25 deki sürelere bağlı olmaksızın, teslim tarihinden itibaren bir ay içerisinde bunları reddetme hakkına sahiptir. 3.4 Accenture tarafından reddedilen Ürünler veya Hizmetler, Accenture ın açık talebi üzerine, masraf ve giderleri kendisi tarafından karşılanmak üzere Tedarikçi tarafından değiştirilecek veya tekrar ifa edilecektir. Alternatif olarak Accenture, kendi takdirinde olarak söz konusu Ürünler ve/veya Hizmetler ile ilgili tüm Sipariş i ve/veya Sipariş kapsamındaki (eğer varsa) kalan Ürünler ve/veya Hizmetler i iptal etmeyi seçebilir. Böyle bir iptal durumunda, Accenture ın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. Kabul edilmeyen tüm Ürünler ve/veya Hizmetler teslim tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde masraf ve giderleri Tedarikçi tarafından karşılanacak şekilde Tedarikçi ye iade edilecektir. Böyle bir iade veya red üzerine Tedarikçi, Accenture a iade edilen Ürünler ve Hizmetler için Accenture tarafından kendisine ödenmiş tüm meblağları ilgili faizleri ile birlikte iade edecektir. Bu durumda, Accenture ın sözleşme ve kanun kapsamında sahip olduğu diğer tüm haklar saklıdır. 3.5 Sipariş de aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça Tedarikçi, Accenture a temin ettiği tüm ürünler için iki yıl boyunca sınırsız garanti sağlayacaktır. 4. Denetim: Tedarikçi, makul süre öncesinden yapılacak bir bildirim üzerine, Ürünler ve/veya Hizmetleri üretim, sağlama, depolama ve diğer aşamalar sırasında denetleyebilmek için Accenture ın her zaman kendisinin veya yüklenicilerinin binalarına makul şekilde erişimine izin verecektir. Bu denetim sonucunda Accenture kendi takdirinde ve makul bir nedenle bu Ürünleri ve/veya Hizmetleri in Sipariş veya Şartlar a uygun olduğu konusunda tatmin olmaz ise, Tedarikçi ye bu durumu yazılı olarak bildirecektir ve Tedarikçi mümkün olan en kısa süre içerisinde Ürün ve Hizmetlerin söz konusu şartlara uygun hale getirilebilmesi için gerekli tüm tedbirleri alacak ve işlemleri yapacaktır. Şüpheye mahal vermemek adına, her durumda, Accenture ın denetimi veya bildirimi Tedarikçi nin Sipariş kapsamındaki yükümlülüklerini bertaraf etmemekte ve onu sorumluluktan kurtarmamaktadır. 5. Ücretler ve Ödeme: 5.1 Ürün ve Hizmetler ile ilgili tüm ücretler, masraflar, fiyatlar ve vergiler Sipariş te belirtilen gibi olacaktır. İlgili Sipariş te aksine bir düzenleme olmadıkça, bu tutarların Türk Lirası üzerinden olacağı kabul edilir. 5.2 Sipariş te açıkça yer verilmemiş ise fiyatlar, ücretler, masraflar ve vergilerde herhangi bir artırımda bulunulamaz. 5.3 Tedarikçi, faturaları Accenture ın Sipariş te belirtilmiş departmanına veya görevlisine gönderecektir. Faturaların en azından sipariş numarası, sıra numarası ve Ürün ve/veya Hizmetler in tam açıklamasını içermesi gerekmektedir ve faturalar Ürün ve/veya Hizmetler Accenture a teslim edildikten ve Accenture tarafından kabul edildikten sonra düzenlenecektir. Tedarikçi, faturada belirtilen meblağları kanıtlamak için Accenture tarafından talep edilen tüm dokümanları ve makbuzları sağlayacaktır. Accenture faturalandırılmış tutarı doğru ve usulüne uygun hazırlanmış faturanın ve burada belirtilmiş diğer gerekli dokümanların Accenture a tesliminden itibaren otuz (30) gün içerisinde Tedarikçi ye ödeyecektir.

4 6. Gecikme: Tedarikçi nin gecikmesi veya kendi kontrolü dışındaki sebeplerle Sipariş kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirememesi durumunda, Accenture a bu durumu derhal yazılı olarak bildirecektir. Böyle bir bildirimin ulaşması üzerine, Tedarikçi nin Sipariş kapsamındaki yükümlülüklerini Accenture tarafından belirlenen ve Tedarikçi ye bildirilen makul bir süre içerisinde tamamlayamaması durumunda, Accenture ın ilgili Sipariş in tamamını veya bir kısmını iptal etme konusunda takdir yetkisi vardır. Böyle bir iptal Accenture için herhangi bir tazminat yükümlülüğü veya başka bir sorumluluk doğurmayacaktır. 7. Mülkiyet ve Zarar Rizikosu: Ürünler e ilişkin mülkiyet ve zarar rizikosu Ürünler ve/veya Hizmetler Accenture a teslim edilene kadarki dönemde Tedarikçi üzerinde olacaktır ve bu Ürünler ve/veya Hizmetler in Accenture tarafından kabul edilmemesi durumunda Tedarikçi üzerinde kalmaya devam edecektir. 8. Fikri Mülkiyet Hakları: Tedarikçi tarafından Accenture için Sipariş ve işbu Şartlar doğrultusunda hazırlanmış tüm maddi ve gayri maddi materyaller yalnızca ve münhasıran Accenture ın mülkiyetindedir ve Tedarikçi işbu belge ile (buluşlar, patentler, telif hakları, işleme, çoğaltma ve dağıtım ile umuma yayma hakları, ticari sırlar, markalar ve tasarım hakları da dahil, fakat bunlarla sınırlı olmaksızın) bu Ürünler ve/veya Hizmetler ile ilgili tüm haklarını Accenture a devreder. Tedarikçi, söz konusu hakların Accenture a devri ile ilgili gerekli olabilecek tüm yazılı belgeleri/sözleşmeleri imzalamayı kabul ve taahhüt eder. Tedarikçi ayrıca, söz konusu fikir veya buluşun işbu Sözleşme süresince ve işin yerine getirilmesi sırasında gerçekleşmiş koşulu ile, Sipariş ile ilgili çalışan işçilerinin ve temsilcilerinin bu işle ilgili olarak yaptığı tüm buluşları, icatları, fikirleri ve teknikleri ( İcatlar ) Accenture a beyan edecektir. Tüm bu İcatlar ve ürünler Accenture ın münhasır mülkiyetinde olacaktır. Tedarikçi, Sipariş ile ilgili işleri yürüten çalışanları ve temsilcilerinden Accenture ın işbu belgede belirlenmiş hakları ilgili çalışan ve temsilcilerin herhangi bir iddia ve talebine maruz kalmaksızın devir alabilmesi için gerekli olan tüm işlemleri yapacak ve bu hakları ilgili kişilerden alacaktır. Tedarikçi, söz konusu hakların devir edilebilmesi için gerekli belgeleri imzalayacak veya bu dokümanları kendi adına imzalaması için Accenture ı vekili tayin edecek ve bu Bölüm altındaki hükümlerin yerine getirilmesi için Accenture ın makul olarak ihtiyaç duyabileceği diğer yardımları da sağlayacaktır. Tedarikçi nin işbu belge kapsamında sağladığı Ürün ve/veya Hizmetler i veya İcatlar ı kullanma hakkı devam etmeyecektir ve Tedarikçi bu iş veya İcatlar ile ilgili Accenture veya onun iştiraklerinin mülkiyet haklarının geçerliliğine itiraz etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. İşbu Sözleşme, burada aksi açıkça belirtilmedikçe, Taraflar a mülkiyet veya bir ayni hak veya diğer tarafın fikri mülkiyet haklarını kullanması için lisans hakkı vermemektedir. İşbu Bölüm kapsamında her bir Taraf ın hak ve yükümlülükleri bu Sözleşmenin ve ilgili Sipariş in herhangi bir nedenle feshi veya süresinin sona ermesi gibi durumlarda geçerli olmaya devam edecektir. 9. Gizlilik: Tedarikçi, Accenture ve/veya onun iştirakleri ile temsilcileri, onunla sözleşmeye girenler veya müşterilerinin geçmiş, mevcut veya gelecekteki araştırma, geliştirme, veya iş ile ilgili faaliyetleri ve mülkiyete ilişkin haklar, materyaller, hizmetler, veya teknik bilgi ile ilgili olabilecek ve gizli veya mülkiyete ilişkin olarak kabul edilebilecek bilgilere ("Gizli Bilgi") erişebilirler. Gizli Bilgiler aşağıdaki hükümlere tabi olacaktır: (a) Gizli Bilgi, Tedarikçi tarafından yalnızca Tedarikçi ye Ürün veya Hizmetler ile ilgili olarak yardımcı olmak amacıyla kullanılabilir; (b) Tedarikçi, Gizli Bilgi nin gizliliğini kendi bu şekildeki gizli bilgilerini koruduğu tutum ve ihtimam ile koruyacaktır ve bu ihtimam her halükarda makul bir özen ölçüsünden daha az olamaz;

5 (c) Gizli Bilgi ye erişim, Tedarikçi ve onun çalışanları için bilinmesi gereken miktar ile sınırlı tutulacaktır ve Tedarikçi, Gizli Bilgi yi üçüncü kişilere açıklayamaz; ve (d) Tedarikçi, çalışanlarını bu bilgilerin gizli niteliği ve işbu Sözleşme kapsamındaki gizlilik yükümlülükleri konusunda bilgilendirecektir; (e) Gizli Bilgi, Accenture ın önceden yazılı onayı alınmadan kopyalanamaz veya çoğaltılamaz. Gizli Bilgilere ilişkin olarak İzinsiz bir kullanım veya açıklama olduğunda Tedarikçi, Accenture ı derhal durumdan haberdar edecektir. Yukarıdaki sınırlamalar; (a) Tedarikçi nin yazılı kayıtları ile kanıtlayabildiği kadarıyla, herhangi bir gizlilik yükümlülüğüne tabi olmaksızın Tedarikçi tarafından daha önceden bilinen bilgiler; (b) Tedarikçi tarafından, Tedarikçi nin bilgisi dahilinde Accenture a karşı gizlilik yükümlülüğüne tabi olmadığı bilinen üçüncü kişilerden öğrendiği bilgiler; (c) Tedarikçi nin açıklamada bulunmadan önce Accenture ı yazılı olarak bilgilendirmek için gereken tüm makul çabayı göstermiş olması koşulu ile, yargı yetkisine sahip mahkemenin emri üzerine veya kanuni bir zorunluluk sonucunda Tedarikçi tarafından açıklanmak zorunda olunan bilgiler, veya (d) İşbu Sözleşme nin Tedarikçi tarafından herhangi bir ihlali olmaksızın halka açıklanmış veya açık hale gelmiş bilgiler için uygulanmayacaktır. Accenture tarafından aksi yazılı olarak belirtilmedikçe, Tedarikçi ye sağlanan tüm Gizli Bilgi, kopyaları ile birlikte, Sipariş in veya işbu Sözleşme nin feshi veya Accenture tarafından talep edilmesi üzerine Accenture a iade edilecektir. İşbu belgede sayılı yükümlülükler işbu Sözleşme nin ve Sipariş in feshi veya süresinin bitiminden itibaren de geçerliliğini sürdürecektir. 10. Bağımsız Yüklenici: Tedarikçi, bağımsız bir yüklenicidir ve bağımsız yüklenici olduğunu kabul eder ve onaylar. Buradaki hiç bir hüküm, vergi ve işçi hakları da dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiç bir sebeple Taraflar arasında bir ortak girişim, ortaklık, temsilcilik veya işçi/işveren ilişkisi olarak yorumlanmayacaktır. Tedarikçi, ilgili iş ve sosyal güvenlik mevzuatından doğan vergiler ve sigorta primleri de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, kendi faaliyetleri ile ilgili tüm vergi ve sigortaların ödenmesinden tek başına sorumlu olacaktır. Tedarikçi, Accenture ın talebi üzerine, Accenture ı tatmin edecek bir şekilde ve tutumda düzenlenmiş belgeler ile bu bölümdeki yükümlülüklerine uygun davrandığını belgelendirmekle yükümlüdür. İşbu Sözleşme ve Siparişlerdeki hiç bir hüküm herhangi bir Tedarikçi çalışanı ile Accenture arasında iş ilişkisi yaratmayacaktır. Tedarikçi, çalışanları hiç bir koşulda ve hiç bir amaçla Accenture ın kiralanmış, devamlı, mevsimlik veya diğer bir şekilde işçisi sayılmayacaktır. Tedarikçi, çalışanlarına yapılacak onların ücret, komisyon, ödenek, ve diğer ücret ve menfaatler, sosyal güvenlik primleri de dahil ödemelerden ve bunlar üzerinden tahakkuk edecek ilgili vergilerin kesilmesinden tek başına sorumludur. Tedarikçi, çalışanlarını Accenture dan herhangi bir menfaate hak kazanmadıkları hususunda bilgilendirecektir. Tedarikçi ve çalışanlarına açık veya zımni şekilde Accenture adına bir yükümlülük yaratma veya beyanda veya taahhütte bulunma konusunda herhangi bir hak veya yetki verilmemiştir. Tedarikçi nin Personeli nin amaçları ve programı Sipariş lerde tanımlanacaktır ve bunlar Accenture tarafından her bir sipariş için değiştirilebilecektir. İş ile ilgili faaliyetler, Accenture ın veya Accenture ın nihai müşterilerinin tesislerinde gerçekleştirilecektir. Bu konu ile ilgili net bilgi muhtelif zamanlarda yazılı olarak temin edilecektir. Tedarikçi, tesislerde geçerli olan emniyet ve güvenlik ilkelerine saygı göstereceğini ve Personeli nin de işini ifa ederken bu emniyet ve güvenlik ilkelerine saygı göstermesini sağlayacağını taahhüt eder. İşbu şartların ihlali halinde veya Hizmet faaliyetlerinin düzgün bir şekilde ve zamanında sağlanması amacıyla Accenture, Personel den bir veya daha fazla kişinin, eş değerde profesyonel geçmişe, deneyimlere ve yeteneğe sahip başka kişiler ile değiştirilmelerini talep edebilir. Bu durumda Tedarikçi, işbu talebin sunulmasından itibaren 5 (beş) gün içinde yerine getirmelidir. Bu hüküm, zararların ödenmesi konusunda herhangi bir hakkı etkilemeyecektir.

6 Tedarikçi, Sipariş dahilinde gerçekleştirilen hizmetlerin devamlılığını temin edeceğini ve herhangi bir neden ile devamsızlık gösteren Personel i, Accenture a göndereceği taahhütlü mektup ve önceden göndereceği faks ile zamanında yapacağı bildirim yoluyla, aynı profesyonel geçmişe, deneyimlere ve teknik yeteneklere sahip başka kişiler ile değiştireceğini taahhüt eder. Eğer Tedarikçi, Personel inden birinin belirli bir tarihte müsait olmayacağını önceden öğrenirse Accenture a, yukarıda belirtilen yollarla, Personel in mevcut olamayacağı günden en az 10 (on) gün önce bildirimde bulunacaktır. Tedarikçi, değişim sebebiyle Personel in değiştirilen elemanınca çalışılan günler adına veya değişiklik sonucu çalıştırılan elemanca çalışılan günler adına ödeme almaya hak kazanmayacaktır. Eğer Tedarikçi, devamsızlık gösteren Personel i, ilk devamsızlığından itibaren 5 (beş) gün içerisinde denk özelliklere sahip başka Personel ile değiştirmezse, Accenture, Personel in devamsızlığının ilk günden başlayarak, daha önce Tedarikçi ile kararlaştırılan ve Sipariş de açıkça ifade edilen (Ücret Zaman&Adam yöntemleri ile kararlaştırıldıysa) veya Şipariş in geçerliliği süresinden anlaşılan (Ücret Sonuça Bağlı olarak kararlaştırılmışsa) ücretin üç katı değerinde ücreti günlük ceza olarak fatura ve talep etmeye hak kazanır. İşbu devamsızlık 15 (onbeş) iş gününden fazla sürerse Accenture, zararlarına yönelik olarak tazminat alma hakkını saklı tutarak ilgili Sipariş i iptal edebilir. Taraflar işburada Tedarikçi ve Tedarikçi nin Hizmetler ile ilgili olan faaliyetleri gerçekleştirmek adına çalıştırılan Personel Kaynakları ile olan ilişkisi herhangi bir sebeple sona ererse, Tedarikçi Personel i veya Personelleri aynı profesyonel geçmişe, deneyimlere ve teknik yeteneklere sahip başka kişiler ile değiştirmeyi ve Accenture a önceden yazılı bildirimde bulunmayı, bu durumda görevlerin, işin devamında herhangi bir kesintiye veya yavaşlamaya neden olmadan devredileceğini taahhüt eder. Bunun için gerekli giderleri karşılamak Tedarikçi nin yükümlülüğündedir. Tedarikçi, Personel e uygun ücret ve gerekli karşılıkları ödeyeceğini ve Personel in kanun, yönetmelik ve yürürlükteki iş sözleşmelerine uygun olarak gereken tüm medeni, mali ve sosyal güvenlik haklarını alacaklarını taahhüt eder. Yürürlükteki tüm kanun ve yönetmelikler gereğince ödenmesi gereken, Sosyal güvenlik konusundaki ödemelerde bulunmak, iş kazası primleri ve üçüncü kişi sorumluluk sigortası primlerini ödemek ve diğer kanun ve/veya yönetmeliklerin ilgili hükümlerine uyulmaması halinde doğacak olan harcama ve ödemeler münhasıran Tedarikçi nin yükümlülüğündedir. Tedarikçi ayrıca, gerek Tedarikçi nin Personel i ile direkt olarak veya iş ilişkisi dahilinde sosyal güvenlik kurumları ile veya üçüncü kişilerle çeşitli taahhütler veya personelin yaptığı işin devri gibi konulardan veya yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere aykırılık ve benzeri durumlardan dolayı doğabilecek tüm zararlardan, Sipariş in geçerlilik süresi dışında olsa dahi, Accenture ı korumayı ve Accenture ın bu nedenlerle doğabilecek zararlarını tazmin edeceğini taahhüt eder. Tedarikçi ayrıca, ücret ve sosyal güvenlik katkılarına dair ödemeleri zamanında yaptığına dair ilgili belgeleri, Accenture tarafından talep edilmesi halinde 7 (yedi) gün içerisinde veya eğer söz konusu belgeler henüz üçüncü kişiler tarafından düzenlenmediyse kararlaştırılacak olan diğer bir sürede, ilgili çalışanların işbu belgelerin iletimine dair önceden onayları alınmış olmak kaydıyla, Accenture a sunarak kanıtlayacağını taahhüt eder. Taraflar dan her biri, kendi personelinin diğer Taraf a karşı yapabileceği tüm iddialardan dolayı sorumlu olacaktır. Her halükarda Taraflar, Himetlerin ifasının, Taraflardan birinin personeli ile diğer Taraf arasında kalıcı bir iş ilişkisi meydana getirmeyeceği konusunda mutabıktırlar. Tedarikçi, Sipariş in konusunu teşkil eden görevleri azami özenle ve yüksek seviyede kaliteyle, Sipariş den kaynaklanan bütün yükümlülükleri iyi niyetle ve ilgili konulara yönelik tüm teknik mevzuatı da gözeterek, tam ve eksiksiz olara olarak yerine getireceğini kabul ve taahhüt eder.

7 Tedarikçi, ilgili bütün kanun ve düzenlemelere uygun hareket edecektir ve herhangi bir mevzuata aykırılık halinde Tedarikçi söz konusu aykırılılardan münferiden sorumlu tutulacaktır. Tedarikçi ayrıca, İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine ilişkin Yönetmelik de dahil ancak bununla sınırlı olmaksızın, kişisel verilerin korumasına ve işyeri sağlığı ve güvenliğine dair bütün düzenlemeleri de gözetecektir; ve ayrıca tüm bu düzenlemelerin Hizmetler i görmek üzere çalıştırılan personel ve işçiler tarafından da gözetilmesini sağlayacaktır. Tedarikçi, önceden Accenture ın yazılı onayını almadan, Accenture ın adını Tedarikçi nin organizasyonu haricinde Hizmetler e veya başka bir amaca yönelik olarak kullanmayacaktır. Bu yöndeki iznin verilmesi Accenture ın kendi takdirindedir. Tedarikçi, şayet işbu Sözleşme ile bağlantılı olarak verdiği teklif cevabında varsa orada tarif edilmiş olan, İş Devamlılığı Planı nın ( İDP ) yürürlükte olduğunu ve bu İDP nin işbu Sözleşme süresince muhafaza edileceğini garanti eder. Tedarikçi, İDP sini her takvim yılında en az bir kere test etmelidir ve Accenture a yazılı olarak işbu testin yapıldığını bildirmelidir. Ayrıca, (a) eksiklikleri listelemeli, veya (b) hiçbir eksiklik olmadığını teyit etmelidir. Tedarikçi, İDP yi büyük ölçüde değiştirmek veya sona erdirmek niyetindeyse, Accenture a en az altmış (60) gün öncesinde yazılı bildirimde bulunacaktır. Tedarikçi nin, (a) işbu Sözleşme nin Yürülülük Tarihi nde geçerli olan bir İDP sinin olmaması halinde, (b) teklif cevabı sunmamış olması halinde, veya (c) işbu Sözleşme ile ilişkili olarak teklif cevabına İDP eklememiş olması halinde; Tedarikçi detaylı bir İDP hazırlayacak ve bunu işbu Sözleşme nin Yürülülük Tarihi ni takip eden otuz (30) günü aşmamak kaydıyla Accenture a sunacaktır ve işbu İDP Accenture ın yazılı onayına tabi olacaktır. Onayı müteakip, bu İDP, işbu bölümde bahsedilen İDP olarak değerlendirilecektir ve yukarıda anılan şartlara tabi olacaktır. Buna ek olarak, her bir takvim yılında üç aydan fazla olmamak kaydıyla, Accenture ın talebi üzerine Tedarikçi, işlerin normal seyri çerçevesinde normalde kendisi tarafından tutulan ve Accenture tarafından makul surette talep edilebilecek olan finansal rapor veya belgeleri Accenture a sunarak finansal güvenilirliğine dair teminatta bulunacaktır. 11. Tazminat ve Sigorta: 11.1 Tedarikçi, Accenture ve onun iştiraklerini, ve onların müşterilerini, çalışanlarını ve temsilcilerini (i) Tedarikçi veya çalışanlarının ihmali veya kasıtlı davranışı veya kusuru veya onların işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini ihlali ile ilgili; (ii) Tedarikçi veya çalışanlarının Accenture ın bağımsız yüklenicileri olmadığı iddiası ile ilgili; (iii) Accenture ın kasıt veya ağır ihmali hariç, Tedarikçi nin çalışanlarının talepleri ile ilgili; (iv) herhangi bir İcat, çıktı, döküm, iş ürünleri, veya işbu Sözleşme altında teslim edilen veya diğer bir şekilde sağlanan Ürünler veya Himzetlerin veya Accenture ın bunları kullanımının herhangi bir Fikri Mülkiyet Hakkını ihlal etmesi ile ilgili; veya (v) Tedarikçi veya Çalışanlarının ilgili kanun, kural veya yönetmelikleri ihlali ile ilgili her türlü iddia, talep, kayıp, sorumluluk, zarar veya masraftan koruyacak ve bunlardan dolayı tazmin edecektir. İşbu Sözleşme veya herhangi bir Sipariş kapsamında ödenecek olan tazminatlar sözleşme veya kanun ile Accenture a tanınan haklara ek olacak ve hiçbir şekilde Accenture ın sahip olduğu diğer sözleşmesel veya kanuni hakların yerine geçmeyecektir Tedarikçi, masraf ve harcamaları kendine ait olmak üzere, itibarlı ve yetkili bir sigorta firmasına Sipariş veya Sözleşmenin hükümlerine göre makul kapsamda bir sigorta yaptıracak ve bu sigortayı Sözleşme süresince geçerli şekilde devam ettirecektir. Tedarikçi, Sipariş veya Sözleşme ile ilgili ve bu kapsamda yaptırdığı sigortaları kanıtlayan dokümantasyonu talep üzerine Accenture a sunacaktır.

8 12. Veri Gizliliği İşbu Sözleşme kapsamındaki işlerin ifası amacıyla, kişisel verilerin toplanması, kullanılması, devri veya işlenmesinin gerekli olması halinde Tedarikçi, ilgili kişilerin verilerinin toplanması, işlenmesi ve devredilmesi konusunda bu kişilerden önceden yazılı izin alınmasından sorumlu olacaktır. Eğer Accenture, Tedarikçi nin söz konusu izinleri almaması veya ilgili kişilerin haklarının ihlal edilmesi nedeniyle herhangi bir kayba veya zarara uğrarsa Tedarikçi, üçüncü kişilerin tazminat talepleri de dahil olmak üzere Accenture ın maruz kalacağı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır. 13. İş Etiği Kuralları 13.1 Accenture işlerini hukuka aykırı, etik olmayan veya hileli faaliyetlerden uzak olarak yürütmeyi taahhüt etmiştir. Tedarikçiler in hukuka aykırı, etik olmayan veya hileli faaliyetleri derhal bildirmek de dahil olmak üzere, Accenture Tedarikçi Davranış Standartları nda ifade edilen etik ve profesyonel standartlara uygun bir şekilde davranması beklenmektedir. Tedarikçiler Davranış Standartları nın bir kopyasına accenture.com/supplierstandartsofconduct altından ulaşılabilinir. Accenture, standartların ihlallerinin bildirilmesi için bildirim mekanizmaları geliştirmiştir ve standartların ihlallerinin bildirilmesi durumunda misilleme yapılmasını veya başka benzer negatif faaliyetleri yasaklamaktadır. Ciddi bir endişeyi bildirmek için lütfen haftada yedi gün, günde 24 saat açık olan Accenture İş Etiği Hattını (ödemeli aramada bulunabilirsiniz) arayınız veya https://businessethicsline.com/accenture şifreli/güvenli sitesini ziyaret ediniz. Etik hattını ancak iyi niyetli bir iddianın varlığı halinde arayınız. Accenture bütün ihbarları ciddiye almaktadır Tedarikçi aşağıdakileri beyan etmektedir: (a) Türkiye de uygulanan bütün yolsuzlukla mücadele mevzuatının içeriğinden haberdar olduğunu ve söz konusu mevzuat dahilinde cezayı gerektiren, suç oluşturabilecek davranışlardan kaçınacağını; (b) İşbu Genel Hüküm ve Şartları imzalamadan önce, Accenture şirketleri tarafından kabul edilen ve üçüncü kişilere internet adresinden sağlanan İç Organizasyon Modeli nin (Model) Genel Bölüm ünü incelediğini ve Model de belirtilen ilkelere saygı göstereceğini ve Siparişler in kapsadığı dönem süresince veya Tedarikçi nin Accenture ile işbirliği süresince Tedarikçi nin davranışlarını söz konusu ilkelere uygun hale getireceğini taahhüt eder. Tedarikçi nin yukarıda a) ve b) de belirtilen hükümlere aykırı davranması veya Tedarikçi nin Türkiye deki yolsuzlukla mücadele hükümlerine aykırı davranmakla suçlanması (suçlu bulunması) önemli bir olay teşkil etmektedir ve bu durum Taraflar arasındaki ilişkiye zarar vermesinin yanı sıra Genel Şartlar ın da ihlalini oluşturacaktır, ve bütün Sipariş ve bunlarla bağlı anlaşmaların iptal edilmesine temel oluşturacaktır. Bu durumda Accenture, söz konusu anlaşmaları derhal geçerli olmak üzere ve Tedarikçi ye sadece basit yazılı bir bildirimde bulunarak fesih edebilme hakkında sahip olacaktır. Bu durum, Accenture ın ilave zararlarını veya hukuken sahip olduğu diğer haklarını Tedarikçi den talep etme hakkına halel getirmez Sipariş lerin, Tedarikçi nin 13.1 ve Maddelerinde öngörülen hükümlere aykırı hareket etmesi sonucu meydana gelmesi, benzeri şekilde Taraflar arasındaki (Accenture için diğer grup şirketlerini de kapsamak üzere) diğer tüm sözleşme, anlaşma, taahhüt veya sözün de (ne ad altında olursa olsun), derhal etkili olmak üzere fesih edilmesine karar verme hakkını verecektir. Böyle bir durumda, ilave zararların tazminini talep veya hukuken sahip olunan diğer haklar saklıdır. 14. Diğer Hükümler: 14.1 İşbu Sözleşme ve Sipariş Tedarikçi ye özeldir ve Tedarikçi Sipariş i, işbu Sözleşme yi veya bunlar kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini diğer bir kişi veya kuruluşa Accenture ın önceden yazılı iznini almaksızın

9 üçüncü kişilere devredemez veya bu konuda alt sözleşme yapamaz. Alt-sözleşme imzalanması halinde Tedarikçi, Accenture a karşı yükümlülüklerinden kurtulmuş sayılmayacaktır ve Accenture a karşı, altyüklenicinin çalışanlarına ve/veya ortaklarına ve iş ve sosyal güvenlik kurumlarına karşı yerine getirmediği yükümlülükleri de dahil olmak üzere, tüm hareketlerinden veya ihmallerinden sorumlu olmaya devam edecektir. Accenture, Sipariş i veya bu Sözleşme yi tamamını veya bir kısmını önceden Tedarikçi ye haber vererek üçüncü kişilere devredebilir Taraflar ın işbu Sözleşme kapsamında sahip olduğu yetki, hak veya çözümleri kullanmaması veya kullanmada geç kalması bu yetki, hak veya çözümlerden feragat ettiği anlamına gelmeyecektir İşbu Sözleşme, Taraflar yazılı olarak bu hususta anlaşmadıkça değiştirilemez veya tadil edilemez. İşbu Sözleşme veya Sipariş in hükümlerinden herhangi birisinin yetkili bir makam tarafından geçersiz veya uygulanamaz bulunması durumunda, işbu Sözleşme veya Sipariş in diğer hükümleri geçerli olarak yürürlüğünü devam ettirecektir Tedarikçi, işbu Sözleşme veya Ürünler ve/veya Hizmetler ile ilgili herhangi bir ilanda bulunmayacaktır ve Accenture ın ve/veya iştiraklerinin veya onların temsilcileri, çalışanları veya müşterilerinin isimleri, markaları, alan adları, hizmet markaları, logo veya diğer bir fikri mülkiyet haklarını kullanmayacak veya açıklamayacaktır Tedarikçi, her bir Tedarikçi çalışanının sağladığı Hizmetleri veya teslim ettiği Ürünleri de gösteren, zaman çizelgeleri ve bunlarla ilgili oluşan masrafların ayrıntıları (bunlar ile ilgili geçerli fişler ile birlikte) da dahil güncel defter ve kayıtları tutacak ve bunların kopyalarını Accenture a sağlayacaktır. Ayrıca, Accenture ın makul bir süre önceden yapacağı bildirim ile normal çalışma saatleri içerisinde bu defter ve kayıtlara erişebilmesini sağlayacaktır Taraflardan herhangi birinin diğerine yapması gereken veya izin verilen bildirimler diğer Taraf ın işbu Sözleşme nin birinci paragrafında belirtilmiş kayıtlı merkez adresine yollanacaktır. Her iki Taraf da önceden diğer tarafa bildirimde bulunmak koşulu ile başka bir adres belirleyebilir. Tarafların adreslerinde meydana gelen bir değişiklik diğer Taraf a yazılı olarak bildirilmedikçe işbu Sözleşme nin birinci paragrafında belirtilmiş kayıtlı merkez adresine yapılacak olan tebligatlar geçerli kabul edilecektir. Bu bildirimler; (a) şahsen teslim durumunda teslim anında; veya (b) iadeli taahhütlü mektup ile gönderildiği durumlarda gönderim gününden bir gün sonra geçerli olarak yapılmış kabul edilecektir. Ancak, Türk Ticaret Kanunu nun 20. maddesinin 3. fıkrası kapsamındaki bildirimler (özellikle, temerrüt ve feshe ilişkin bildirimler) sadece yetkili bir Türk noteri aracılığıyla, telgrafla veya taahhütlü mektupla gönderilmiş ve teslim belgesi alınmış olması kaydıyla usulüne uygun olarak yapılmış sayılacaktır ve bu durumda da Türk hukukuna göre uygun olan bildirimin gönderilmiş olduğu gün itibariyle geçerli olarak yapılmış sayılacaktır Accenture, işbu Sözleşme yi ve/veya herhangi bir Sipariş i herhangi bir sebep olmaksızın en az 1 (bir) ay önceden Tedarikçi ye bildirimde bulunarak tek taraflı olarak feshedebilir. Bu şekilde tek taraflı fesih durumunda Accenture, Tedarikçi ye fesih tarihine kadar sunulan ve Accenture tarafından kabul edilmiş olan tüm Ürün ve Hizmetler için doğan ödemeleri yapacaktır. Accenture ayrıca, Sipariş in bir kısmını veya tamamını veya Sipariş e bağlı olarak yapılan sevkiyatı, eğer söz konusu Sipariş, Sipariş de ve işbu Sözleşme de belirtilen talimat ve şartlara uygun olarak yerine getirilmediyse, basit yazılı bir bildirimde bulunarak feshetme hakkını saklı tutar. Accenture ın, Tedarikçi nin temerrüdünde Sipariş leri feshetme hakkı her halükarda geçerli olarak kalacaktır. Fesih, 15 gün önceden Türk noteri aracılığıyla yapılacak yazılı bildirimler veya iadeli taahhütlü posta yoluyla gerçekleşecektir. Accenture ın, Sipariş in belirli bir kısmını veya tamamını feshetmesi halinde Accenture, ilgili hizmet veya ürünleri benzeri özellik ve kalitede, üçüncü kişilerden satın alma veya kiralama hakkına sahiptir. Bu durumda Tedarikçi, Accenture ın talebi üzerine Sipariş in iptal edilmesi nedeniyle doğabilecek ilave masraflardan dolayı, Sipariş de belirtilen ücretten daha yüksek olan ücret de dahil olmak üzere, Accenture ı tazmin edecektir.

10 Eğer, (i) Tedarikçi bir icra iflas prosedürü ile karşı karşıya ise veya Tedarikçi nin temsilcisine ve/veya yöneticilerine karşı kanuni bir takibat başlatılmış ise; (ii) Tedarikçi nin kontrolü devredildiyse, Tedarikçi nevi değiştirdi ise, bölündü veya birleştiyse, veya Tedarikçi nin Sipariş i gerçekleştiren bölümü veya şubesi satıldıysa; Accenture ın yukarıda paragraflarda düzenlendiği şekilde Sipariş i fesih etme hakkı olduğu açıkça kabul edilmektedir Taraflar, işbu Sözleşme ve bunun kapsamındaki yükümlülükler ile ilgili uyuşmazlıkları öncelikle dostane şekilde çözmeye çalışacaklardır. İşbu Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti yasaları kapsamında yorumlanacak ve uygulanacaktır. İşbu Sözleşmenin imzalanması, yorumlanması, uygulanması veya feshedilmesi ile ilgili doğabilecek her türlü uyuşmazlık hakkında İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasır yargı yetkisine sahiptir İşbu Sözleşme ve Sipariş, Taraflar arasında bu konu ile ilgili olarak yapılmış olan tek anlaşmayı oluşturur. Sözleşme ile Sipariş bir bütündür. İşbu Sözleşme, konusu ile ilgili olarak daha önceden yapılmış veya eşzamanlı tartışmalar, anlaşmalar, müzakereler, beyanlar ve tekliflerin tamamını ortadan kaldırmıştır Tedarikçi, işbu Sözleşme ve Sipariş e sadece kendi ile ilgili olarak taraf olduğunu ve üçüncü bir kişi lehine taraf olmadığını kabul eder. Taraflardan her biri tecrübeli birer kuruluş olduklarını ve bu Sözleşme ye taraf olurken seçeceği danışmanlara danışma imkanı olduğunu kabul eder İşbu Sözleşme ve Sipariş arasında bir uyuşmazlık veya uygunsuzluk olması durumunda, yalnızca o Sipariş için ilgili siparişin belirli şart ve koşulları geçerli olacaktır Taraflar, işbu Sözleşme nin veya Siparişler in herhangi birinin imzalanması sebebiyle doğabilecek damga vergisi yükümlülüklerinin eşit olarak karşılanacağını kabul ederler. Accenture Danışmanlık [ ] Limited Şirketi adına adına [İsim] [İsim]

Standart Satınalma Hüküm ve Koşulları

Standart Satınalma Hüküm ve Koşulları Standart Satınalma Hüküm ve Koşulları Türkiye 1. Amaç ve kapsam 1.1 Taraflarca karşılıklı olarak aksi kararlaştırılmadıkça, Zoetis Hayvan Sağlığı Limited Şirketi ("Alıcı") tarafından bir tedarikçiden ("Tedarikçi",

Detaylı

Tata Steel İstanbul Metal San ve Tic. A.Ş Mal ve Hizmetlerin Satın Alma Şartları

Tata Steel İstanbul Metal San ve Tic. A.Ş Mal ve Hizmetlerin Satın Alma Şartları Tata Steel İstanbul Metal San ve Tic. A.Ş Mal ve Hizmetlerin Satın Alma Şartları April 2013 Title: Version: April 2013 Mal ve Hizmetlerin Satın Alma Şartları Mal ve Hizmetlerin Satın Alma Şartları Page

Detaylı

Mal ve/veya Hizmet Satış Hüküm ve Şartları Parker Hareket ve Kontrol Sistemleri Ticaret Limited Şirketi

Mal ve/veya Hizmet Satış Hüküm ve Şartları Parker Hareket ve Kontrol Sistemleri Ticaret Limited Şirketi Mal ve/veya Hizmet Satış Hüküm ve Şartları Parker Hareket ve Kontrol Sistemleri Ticaret Limited Şirketi 1. Tanımlar Bu Hükümler de: Alıcı Şirket in fiyat vereceği herhangi bir şirket, firma ya da birey

Detaylı

FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile

FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile... Arasındaki../. 2015 Tarihli TEMSİLCİLİK SÖZLEŞMESİ 1 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İşbu Temsilcilik Sözleşmesi( Sözleşme ) /./2015 tarihinde; 1.1 Türk hukukuna uygun olarak

Detaylı

ODEA BANK A.Ş. Müşteri Adı, Soyadı / Ünvanı :... Müşteri No :... Sözleşme Tarihi :... /... / 201...

ODEA BANK A.Ş. Müşteri Adı, Soyadı / Ünvanı :... Müşteri No :... Sözleşme Tarihi :... /... / 201... ODEA BANK A.Ş. T E Z G A H Ü S T Ü ( O T C ) T Ü R E V İ Ş L E M L E R S Ö Z L E Ş M E S E T İ Adı, Soyadı / Ünvanı :......... No :... Sözleşme Tarihi :... /... / 201... S-18-10 TEZGAH ÜSTÜ (OTC) TÜREV

Detaylı

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ( ASELSAN ) SİPARİŞ EMRİ GENEL HÜKÜM VE ŞARTLARI

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ( ASELSAN ) SİPARİŞ EMRİ GENEL HÜKÜM VE ŞARTLARI ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ( ASELSAN ) SİPARİŞ EMRİ GENEL HÜKÜM VE ŞARTLARI 1. SİPARİŞ: (a) ASELSAN tarafından teklif sahibine ( SATICI ) gönderilmiş olan Sipariş Emrinde ve varsa eklerinde

Detaylı

İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ 1 İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Sözleşme, Kore Şehitleri Cd. Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sk. No:5 Zincirlikuyu Şişli 34394 İstanbul adresinde bulunan İş Net Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım Ticaret ve

Detaylı

SANTIA GIDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ ANONİM SİRKETİ SİCİL NO 167097 ( SANTIA") SÖZLEŞME ŞART VE KOŞULLARI

SANTIA GIDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ ANONİM SİRKETİ SİCİL NO 167097 ( SANTIA) SÖZLEŞME ŞART VE KOŞULLARI SANTIA GIDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ ANONİM SİRKETİ SİCİL NO 167097 ( SANTIA") SÖZLEŞME ŞART VE KOŞULLARI 1 TANIM VE YORUMLAMA 1.1 işbu Sözleşmede: Yetkili Kullanıcı Müşteri'nin Sistemler'e erişime

Detaylı

İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Önemli Açıklama: Ekte bir örneği yer alan İkinci El Araçların Garanti Filo

Detaylı

KALDIRAÇLI İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KALDIRAÇLI İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ KALDIRAÇLI İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ ADI : SOYADI : HESAP NO : TARİH : / /201.. İMZA : Bu sözleşme Başkent Menkul Değerler A.Ş. Türkiye Sermaye Piyasaları Kaldıraçlı Alım-Satım İşlemleri hizmet

Detaylı

SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 2 SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İşbu Kaldıraçlı Varlıkların (FOREX) ve Fark Sözleşmelerinin (CFD) Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi ( Sözleşme ); Giriş, Genel Hüküm ve Şartlar ( Genel Hükümler )

Detaylı

IBM Makine Hizmetleri Dahil Hizmet Sözleşmesi

IBM Makine Hizmetleri Dahil Hizmet Sözleşmesi Önemli not: Bu Sözleşme, örnek niteliğinde bir Çerçeve Sözleşmelerdir ve bilgilendirme amaçlı olarak sunulmuştur. İmzalanmadığı müddetçe herhangi bir bağlayıcılığı yoktur. İşleminize uygun Çerçeve Sözleşme

Detaylı

İNGİLİZCE DEN TÜRKÇE YE ÇEVİRİDİR

İNGİLİZCE DEN TÜRKÇE YE ÇEVİRİDİR İNGİLİZCE DEN TÜRKÇE YE ÇEVİRİDİR MAHLE Grup un Alman Tabanlı Şirketlerinin Genel Satınalma Koşulları 1) Belirleyici Koşullar a) Aşağıda yer alan Genel Satınalma Koşulları, yalnızca MAHLE Grup un (bundan

Detaylı

Genel Satın Alma Koşulları. 1. Kapsam

Genel Satın Alma Koşulları. 1. Kapsam Genel Satın Alma Koşulları 1. Kapsam Valeo'nun Satın Alma Departmanı ("Satın Alma Departmanı") ile başka bir anlaşmaya varılmadığı sürece, işbu Genel Satın Alma Koşulları, aletler, makineler, ekipman,

Detaylı

I. XPERIA CLUB, SÖZLEŞME' yi her zaman tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir.

I. XPERIA CLUB, SÖZLEŞME' yi her zaman tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir. Üyelik SÖZLEŞMEsi AŞAĞIDA YER ALAN MADDELER ("SÖZLEŞME") DİJİTAL HALLER YAZILIM İLETİŞİM VE İNTERAKTİF ÇÖZÜMLER LTD. ŞTİ. ("XPERIA CLUB") İLE ARANIZDAKİ XPERIA CLUB KURUMSAL ÜYELİĞİNİZE İLİŞKİN XPERIA

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No:

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: MADDE 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR MADDE 1. TARAFLARI TANITICI BİLGİLER 1.1 İşbu sözleşme bir tarafta: Büyükdere Cad.

Detaylı

PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ BAYİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ BAYİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR : A. PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ BAYİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Adres : Göktürk Mahallesi Göktürk Cad. No:4, 34077 Eyüp / İstanbul e-mail : destek@paynet.com.tr Tel : 444

Detaylı

ŞARTLAR & KOŞULLAR P4800Tv3

ŞARTLAR & KOŞULLAR P4800Tv3 ŞARTLAR & KOŞULLAR P4800Tv3 1. KABUL: Satıcı Alıcının satın alma emrini ( Satın Alma Emri") yazılı onay ya da icranın başlatılması yoluyla kabul edebilir. Hiç bir değişiklik, tadil ya da revizyon yazılı

Detaylı

HÜKÜMLER VE KOŞULLAR P4800Tv4

HÜKÜMLER VE KOŞULLAR P4800Tv4 HÜKÜMLER VE KOŞULLAR P4800Tv4 1. KABUL: Satıcı, Alıcı'nın satın alma emrini ("Satın Alma Emri") yazılı onayla veya ifanın başlamasıyla kabul edebilir. Yazılı onay, Satın Alma Emri'nin verilmesini izleyen

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ No :

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ No : FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ No : Bir taraftan kanuni ikametgahı Nispetiye Cad.Akmerkez B Kulesi Kat 10 Etiler-İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicili Müd.Sicil No:263846, Mersis No:133 749

Detaylı

TELEKOM NET İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

TELEKOM NET İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. TELEKOM NET İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. DOĞRUDAN SATIŞ İŞ ORTAKLIK (BAYİLİK) SÖZLEŞMESİ İŞ ORTAĞI BİLGİLERİ Ad ve Soyad: T.C. Kimlik No: Adres: e-posta: İrtibat Telefonu: GSM: Sponsorunuzun adı, soyadı

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ Bir taraftan merkezi Volvo İş Merkezi Kayışdağı Cad. Engin Sok. No:9 K:5 34752 İçerenköy - Ataşehir / İSTANBUL adresinde bulunan VFS Finansal Kiralama A.Ş.(bundan böyle Kiralayan

Detaylı

İşbu Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır) bir tarafta;

İşbu Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır) bir tarafta; KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İşbu Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır) bir tarafta; Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre kurulmuş

Detaylı

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO :... MÜŞTERİ YATIRIM HESABI NO :... MÜŞTERİ TÜREV ARAÇLAR HESAP NO :... YER VE TARİH :... 1. TARAFLAR

Detaylı

TOPLU SMS HİZMET SÖZLEŞMESİ. www.birikimsms.com www.birikimbilisim.com.tr

TOPLU SMS HİZMET SÖZLEŞMESİ. www.birikimsms.com www.birikimbilisim.com.tr TOPLU SMS HİZMET SÖZLEŞMESİ www.birikimsms.com www.birikimbilisim.com.tr 1 Bu sözleşme Hürriyet Cad. Tekin Sk. No:29 Kat 2. Şirinevler Bahçelievler - İSTANBUL adresinde mukim, Birikim Bilişim Sanayi ve

Detaylı

VARGONEN TEKNOLOJİ ve BİLİŞİM SANAYİ TİCARET A.Ş. MÜŞTERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

VARGONEN TEKNOLOJİ ve BİLİŞİM SANAYİ TİCARET A.Ş. MÜŞTERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VARGONEN TEKNOLOJİ ve BİLİŞİM SANAYİ TİCARET A.Ş. MÜŞTERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Bu sayfada yer alan sözleşme Vargonen Teknoloji hizmetlerini kullanmaya başladığınız andan itibaren sizin için de geçerli ve

Detaylı

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU V2 MÜŞTERİ NÜSHASI BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Önemli Açıklama: Ekte bir örneği yer alan Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi ni ( Sözleşme ) imzalamak suretiyle, Bankamız nezdinde hesaplar

Detaylı

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr Bu sözleşme Zuhuratbaba Cd. No:13 Kat 2 D.4 34147 Bakırköy / İstanbul adresinde mukim, EMARKA

Detaylı

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi OPLAVUS TEKNOLOJİ TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi SÖZLEŞME TARİHİ : SÖZLEŞME NO : MÜŞTERİ ADI / ÜNVANI / KAŞESİ : TOPLU SMS SÖZLEŞMESİ İşbu sözleşme Oplavus Tekonoloji,

Detaylı