ARAÇ SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ARAÇ SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ"

Transkript

1 Madde 1- Alımın Konusu: ARAÇ SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ Türk Telekom hizmetlerinde kullanılmakta olan ve eki teknik şartnamede belirtilen araçlar aşagıda yer alan hükümler doğrultusunda satılacaktır. Madde 2- İhale Usül Ve Yöntemi: İhale kapalı yazılı teklif almak sureti ile gerçekleştirilecektir.. Madde 3- İletişim Bilgileri 3.1. İhaleyi yapan birimin; a) Adı : TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. b) Adresi : Satınalma Direktörlüğü Aydınlıkevler Ankara c) Faks numarası : d) Araçlar internet üzerinde yer alan web adresinde görülebilir. Madde 4- Teklifin Verilme Tarihi, Saati ve Verileceği Yer: a) Teklifin verileceği en son tarih ve saat (İhale tarihi / saati): saat 15:00 b) Teklifin verileceği adres ve yer: TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Satınalma Direktörlüğü Aydınlıkevler Ankara Son teklif verme tarih ve saatine kadar belirtilen adrese ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Tekliflerin açılmasından önce, verilen teklif geri alınabilir. Ancak teklif zarfını geri alan istekli yeniden teklif veremez. Tekliflerin açılmasından sonra her ne suretle olursa olsun teklif geri alınamaz ve değiştirilemez. İlan ya da teklif isteme Şirketçe yapılan icaba davet, teklif verme Şirkete karşı yapılan icap niteliğindedir. Madde 5- İhale Dokümanı: 5.1. İhale Dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır: a) İdari Şartname b) Teknik Şartname c) Teklif Mektubu Örneği d) Araç fiyat tablosu 5.2. İhale Dokümanı belirtilen adreste görülebilir. 5.3.Yapılacak Zeyilnameler ve isteklilerin yazılı talebi üzerine yapılan yazılı açıklamalar, İhale Dokümanının bağlayıcı bir parçasıdır İstekli İhale Dokümanını temin etmekle, İhale Dokümanını oluşturan belgelerde yer alan tüm koşul ve kuralları kabul etmiş sayılır.

2 Madde 6- İhaleye Katılma Şartları: Bu ihaleye ihale dokümanındaki şartları taşıyan yurtiçi istekliler katılabilir. Bu ihaleye gerçek ve tüzel kişiler tarafından teklif verilebilir. İhaleye teklif veren isteklilerin aşağıda belirtilen araç başı Geçici Teminat bedelini bağlı bulunduğu Türk Telekom Veznesine yatırıldığına dair kasa makbuzunun aslını Satın alma Direktörlüğü Genel Hizmetler Satın alma Müdürlüğüne faks, kargo veya elden teslim ettikten sonra teklif mektubunu verebilecektir İş Ortaklığı İş Ortaklığı bu ihaleye teklif veremez Konsorsiyum Konsorsiyumlar bu ihaleye teklif veremez. Madde 7-Teklifle Birlikte Verilmesi Gereken Belgeler Ve Yeterlilik Kriterleri: 7.1. İsteklilerin tekliflerinde aşağıda sayılan belgeleri sunmaları gerekir: a) Bildirim için adres beyanı ve ayrıca irtibat için sabit, cep telefon veya varsa faks numarası ile elektronik posta adresi, b) Teklifin verildiği yıl içinde alınmış geçerli ve isteklinin tabi olduğu mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi c)teklifi imzalayan kişinin, imzalamaya yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli vekâletname veya Firma Yönetim Kurulu kararı veya Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter tasdikli sureti d) Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen teklif mektubu, e) Geçici teminat, 7.2. Belgelerin Sunuluş Şekli: İsteklilerin teklifleri ile birlikte istenen belge asıllarını vermeleri esastır. Ancak, istekliler, bu belgelerin aslı yerine İhaleden önce Türk Telekom tarafından aslı görülmüştür veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini veya noter tasdikli suretlerini verebilirler. Madde 8- Teklif Fiyatı Ve Teklif Fiyatına Dâhil Olan Giderler: 8.1. Teklif fiyatının verileceği para cinsi : TL (KDV HARİÇ) 8.2. Teklifin geçerlilik süresi : İhale tarihinden itibaren 30 gün Teklifin geçerlilik süresi içinde fiyatlar sabit olup, fiyat değişikliği yapılamaz. Teklifin geçerlilik süresi içerisinde İhalenin sonuçlanmaması halinde teklif sahiplerinden teklifin geçerlilik süresini uzatmaları istenebilir. Bu durumda teklif sahibi geçerlilik süresini uzatıp uzatmamakta serbesttir İhale ve teslim sürecinde ortaya çıkacak damga vergisi, karar pulu bedeli, resim, harç, vergi, fon, sigorta, nakliye, gümrük, v.s. her türlü harcama ve ödemeler teklif sahibi tarafından karşılanacaktır. Madde 9- Kısmi Ve Alternatif Teklif: 9.1. Kısmi teklif verilir Alternatif teklif verilemez.

3 Madde 10-Teminat: Geçici teminat ve İadesi; a) Teklif mektubu ile birlikte, teklif verilecek her bir araç/parça başına muhammen bedeli 1000 TL nin altında olan araçlar için 100 TL yukarısı için 500 TL lik geçici teminat bedeli Şirketimiz Genel Müdürlük TT Finansal Kontrolörlüğü veznesine yatırılacaktır. b) İhale üzerinde kalan kişi veya firmaların geçici teminatları, uhdelerinde kalan araç bedelini TT Finansal Kontrolörlüğü ile irtibata geçilerek ilgili banka şubesine yatırarak araçları teslim almalarından sonra, ihale üzerinde kalmayan kişi veya firmaların geçici teminatları ise alım kararının Türk Telekom Komisyonunca onaylanmasını müteakip iade edilir. c) İhale uhdesinde kalan istekli, uhdesinde kalan araçların tamamını ya da birkaçını almaktan vazgeçmesi halinde geçici teminatının tamamı gelir kaydedilir Kati Teminat ve İadesi Bu iş için kati teminat alınmayacaktır. Madde 11- İhaleye Katılamayacak Olanlar: Şirkette görev yaptıkları sürece, Yönetim, İcra ve Denetim Kurulu Üyeleri ile Şirketin diğer tüm çalışanları İhaleye katılamazlar. Katıldıkları takdirde teklifleri değerlendirmeye alınmaz. Bu tür bir teklif sehven değerlendirmeye alınır ve İhale üzerinde kalır ise İhale iptal edilir ve Geçici Teminatı gelir kaydedilir. Türk Telekom un zararı bulunduğu takdirde istekliden ayrıca tahsil edilir. Madde 12- İhalenin Ertelenmesi Veya İptali Ve İhaledeki Serbestiyet: Türk Telekom, İhale tarihini tamamen kendi takdirinde olmak üzere herhangi bir sebep göstermeden daha sonraki bir tarihe ertelemekte; İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Bu durumda ihaleye katılacak isteklilerin itiraz hakkı ya da faiz ya da Teminat mektubu Komisyonu dâhil olmak, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hangi ad altında olursa olsun Türk Telekom dan herhangi bir masraf, kayıp veya zarar talebi olmayacaktır. İhale Dokümanına tamamıyla uygun teklifte bulunan çıkmadığı takdirde Türk Telekom işin icabına göre teklifler arasında yeterli gördüğünü seçmek ve İhaleyi o teklif sahibine vermek hakkına sahiptir. Madde13- İhale Süresince Aşağıda Belirtilen Fiil Veya Davranışlarda Bulunulmayacaktır: a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar ve menfaat sağlama, anlaşma suretiyle veya başka yollarla İhaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek. b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya İhale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak. c) Sahte belge veya sahte Teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek. d) İhalede, kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekâleten birden fazla teklif vermek. e) Bu Şartnamenin 11 inci maddesine göre İhaleye katılamayacağı belirtildiği halde İhaleye katılmak.

4 Söz konusu fiil ve davranışlarda bulunduğu anlaşılan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmaz ve geçici teminatı gelir kaydedilir. Söz konusu fiil ve davranışlarda bulunduğu İhale üzerinde kaldıktan sonra anlaşılan teklif sahibinin Geçici Teminatı gelir kaydedilir ve İhale akdedilmişse Sözleşme iptal edilir. Ayrıca yukarıdaki fiil ve davranışlarda bulunan istekli, bu fiil ve davranışlarıyla Türk Telekom u herhangi bir zarara uğratmış ise Türk Telekom un söz konusu zararının tazminini talep etme hakkı her zaman mahfuzdur. Bu madde ve 11. madde uyarınca gelir kaydedilen teminat Türk Telekom un zararından mahsup edilmez. Madde 14- Tekliflerin Hazırlanması, Açılması Ve Değerlendirilmesi: Fiyat teklif mektubu Madde 7 de istenen belgelerle beraber kapalı zarf içinde verilecektir İhale Dokümanında yapılması gereken değişikliklerin kapsamına göre Türk Telekom ca ihale tarihi ertelenebilir Tekliflerin Açılması Teklif sahiplerinin Komisyonda hazır bulunmamaları zarfların açılmasına engel değildir. Teklif zarflarının açılması sırasında Komisyonda hazır bulunmayan teklif sahipleri zarfların açılma usulüyle ilgili hiçbir konuya itiraz edemezler. Araç / Parça başı yatırılması öngörülen Geçici Teminat bedelinin yatırılmaması teklifin geçerli sayılmaması nedeni olup, bu ihaleye teklif veren yükleniciler buna itiraz edemezler Tekliflerin Birlikte Açılması Durumu; Komisyonca, bu şartnamede belirtilen teklif verme saatine kadar kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilir. Teklif zarfları, hazır bulunan istekliler önünde tekliflerin alınış sırasına göre açılır Tekliflerin Değerlendirilmesi: Tekliflerin açılmasını müteakip teklifi oluşturan belgelerde esası etkilemeyen şekle ait noksanlıklardan; İhale Komisyonunca uygun görülenler tamamlattırılır ve teklifler İhale Dokümanında belirtilen şartlara göre değerlendirilerek en uygun teklif belirlenir Tekliflerin incelenmesi sırasında aydınlatılması, açıklanması veya detaylandırılması gereken noktalar bulunduğu takdirde, teklif fiyatını değiştirmemek kaydıyla bunların belgeleriyle birlikte açıklanması teklif sahiplerinden istenebilir Araçların her birinin muhammen bedelin altında verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır Tekliflerin içinden en yüksek bedeli veren yükleniciye Araç/Parça satışı gerçekleştirilecektir İhale teklif zarfları açıldıktan sonra fiyatların eşit çıkması halinde teklifi veren katılımcılar arasında kapalı yazılı teklif almak sureti ile ihaleye devam edilebileceği gibi, katılımı sağlayan isteklilerin ihalede olması halinde birebir olmaması halinde telefon aracılığı ile pazarlık yapılarak en yüksek bedeli veren teklif sahibine satış gerçekleştirilecektir Teklif verilmeyen, muhammen bedelin altında veya alımından vazgeçilen araçlar için Türk Telekom Şirketin menfaatleri doğrultusunda ihaleyi dilediğine vermekte serbesttir.

5 Madde 15- Teslimat: Teknik Şartnamenin 4. Maddesinde belirtildiği şekil ve şartlarda gerçekleşecektir.. Madde 16- Gecikme ve Ceza Maddesi: Noter devri bittikten sonra en geç 18 iş gününde araç bulunduğu adresten alınmak zorundadır. Bu sürenin aşılması halinde, alıcı günlük otopark ücreti olan 5,00 TL/ gün olarak cezayi işlem uygulanmasını kabul eder. 60 gün içerisinde teslim alınmayan araç emniyet güçlerine teslim edilir. Türk Telekom birimlerinden çıkartılır ve araç alıcıya teslim edilmiş sayılır. Emniyette otopark, çekici ücret, yasal cezalar vb. oluşabilecek tüm masraflar ve yasal sorumluluklar alıcıya aittir. Araçların istekli/istekliler tarafından bedeli ödenmiş ancak, noter devri gerçekleşmemiş araç/araçlar 60 gün içerisinde teslim alınmalıdır. Bu süre içerisinde teslim alınmayan araç/araçların bedelleri ile geçici teminat bedeli olan tutar Türk Telekom ca gelir kayıt edilir. İstekli bu duruma hiçbir şekilde itiraz etme hakkına sahip değildir. Söz konusu araç/araçlar için Türk Telekom ca tekrar ihale süreci başlatılır. Madde 17 Anlaşmazlıkların Çözümü: Anlaşmazlık halinde Ankara İl Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. Madde 18 Diğer Hususlar: Türk Telekom Tedarik Esasları isteklilere ve üçüncü kişilere karşı Türk Telekom u hiçbir şekilde bağlamaz ve istekliler ya da üçüncü kişiler lehine herhangi bir hak, menfaat ya da yetki doğurmaz. İsteklilerle olan ilişkilerde, İhale Dokümanı ile genel hukuk hükümleri uygulanır. Bu şartnamede belirtilmeyen hususlar için Türk Telekom Tedarik Esasları hükümleri geçerlidir. İşbu İdari Şartname 18 maddeden ibarettir.

ARAÇ SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ

ARAÇ SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ ARAÇ SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ Madde 1- Alımın Konusu: Türk Telekom hizmetlerinde kullanılmakta olan ve TT web sitesinde detayları yer alan araçlar aşağıda yer alan hükümler doğrultusunda satılacaktır. Madde

Detaylı

TAŞIT SATIŞ ŞARTNAMESİ

TAŞIT SATIŞ ŞARTNAMESİ TAŞIT SATIŞ ŞARTNAMESİ Bu şartnamede anılan taraflar, bir tarafta TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta.. (bundan sonra İstekli

Detaylı

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR.

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR. BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULU İLE YAPACAĞI MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME (Bu İdari Şartnamede

Detaylı

İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULU İLE YAPACAĞI HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME (Bu İdari Şartnamede

Detaylı

KISA MESAJ (SMS) HİZMETİ ALINACAKTIR.

KISA MESAJ (SMS) HİZMETİ ALINACAKTIR. KISA MESAJ (SMS) HİZMETİ ALINACAKTIR. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kısa Mesaj (SMS) hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

Detaylı

5.000 LİTRE KURŞUNSUZ BENZİN VE 8.000 LİTRE MOTORİN

5.000 LİTRE KURŞUNSUZ BENZİN VE 8.000 LİTRE MOTORİN 5.000 LİTRE KURŞUNSUZ BENZİN VE 8.000 LİTRE MOTORİN Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü 5.000 Litre Kurşunsuz Benzin ve 8.000 Litre Motorin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin f bendine

Detaylı

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN Yazılı ve Sözlü Çeviri HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Detaylı

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK KAZAK ÜNİVERSİTESİ TÜRTEP DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ TÜRKİSTAN MERKEZ KÜTÜPHANESİ BARKOD VE GÜVENLİK SİSTEMİ SATIN ALMA İŞİ İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ I - İHALENİN KONUSU

Detaylı

1 ADET LOKAL ALARM SİSTEMİ VE MONTAJI. KORUMA ve GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ 110,- TL

1 ADET LOKAL ALARM SİSTEMİ VE MONTAJI. KORUMA ve GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ 110,- TL BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

İHALE İLANI KABLO SATIN ALINACAKTIR. İhale Kayıt Numarası : 2015/26400 b) Telefon ve Faks Numarası: 0(222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60-225 72 72

İHALE İLANI KABLO SATIN ALINACAKTIR. İhale Kayıt Numarası : 2015/26400 b) Telefon ve Faks Numarası: 0(222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60-225 72 72 BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ Kampus Tesisleri İç Boya İmalatları Yapım İşi BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA 1 Kampus Tesisleri İç Boya İmalatları Yapım İşi Teklif Verilmesine İlişkin Şartname 2 İhale

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2011/182576

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2011/182576 BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2011/182576 Sıra No Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 1 Kurşunsuz A 1 B 2 Birimi Miktarı Teklif Edilen Tutarı (Para Birim Fiyat birimi (Para birimi

Detaylı

1 ADET ARAZÖZ DAR ALAN YANGIN MÜDAHALE ARACI 100,- TL / VAKIFBANK ESK. ŞB. - TR80 0001 5001 5800 0207 5535 73. demetsenemcam@tulomsas.com.

1 ADET ARAZÖZ DAR ALAN YANGIN MÜDAHALE ARACI 100,- TL / VAKIFBANK ESK. ŞB. - TR80 0001 5001 5800 0207 5535 73. demetsenemcam@tulomsas.com. BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

YAZILI VE SÖZLÜ ÇEVİRİ HİZMETİ ALIMINA AİT İHALE DÖKÜMANI

YAZILI VE SÖZLÜ ÇEVİRİ HİZMETİ ALIMINA AİT İHALE DÖKÜMANI YAZILI VE SÖZLÜ ÇEVİRİ HİZMETİ ALIMINA AİT İHALE DÖKÜMANI İÇİNDEKİLER 1- İdari Şartname 2- Teknik Şartname 3- Sözleşme Tasarısı 4- Standart Formlar YAZILI VE SÖZLÜ ÇEVİRİ HİZMETİ ALIMINA AİT İDARİ ŞARTNAME

Detaylı

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (TÜRK EXIMBANK)

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (TÜRK EXIMBANK) İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (TÜRK EXIMBANK) Personel taşımacılığı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

Detaylı

Aylık Toplam Cironun Kira Bedeli Olarak Oranı İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Yüzde Oran

Aylık Toplam Cironun Kira Bedeli Olarak Oranı İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Yüzde Oran 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU NUN 51/G.MAD. GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN VİRANŞEHİR KONAKLAMA TESİSİNDE BULUNAN 1 NOLU MARKETİN İŞLETMECİLİĞİ İŞİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU

Detaylı

YAZLIK AYAKKABI, ERKEK

YAZLIK AYAKKABI, ERKEK Açık ihale usulü ile ihale edilen YAZLIK AYAKKABI, ERKEK mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: TÜVASAŞ

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 3 KALEM AKARYAKIT ÜRÜNÜ ALIMI İŞİNE İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME İHALE DOSYA NUMARASI: 12/ TARİH :.../.../2012 SAAT :...:00

Detaylı

4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN 01/02/2015-31/12/2015 tarihleri arasında 11 ay süreli 6 adet

4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN 01/02/2015-31/12/2015 tarihleri arasında 11 ay süreli 6 adet 4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN 01/02/2015-31/12/2015 tarihleri arasında 11 ay süreli 6 adet 2013 model ve üstü, en az 4 kapılı, klimalı ve dizel

Detaylı

5-6- II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

5-6- II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN BÖLGESEL YENİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI HAZIRLANMASI İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ EK :5 BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMI İHALELERİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF

Detaylı

TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR

TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 170 İşçi ile 01/08/2014-31/12/2015 tarihleri arası Genel Temizlik hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

1 adet Web güvenliği ve URL filtreleme sistemi temini ile sistemin kurulumu, lisanslaması,konfigirasyonu, ile 3 yıl teknik destek ve güncellenmesi

1 adet Web güvenliği ve URL filtreleme sistemi temini ile sistemin kurulumu, lisanslaması,konfigirasyonu, ile 3 yıl teknik destek ve güncellenmesi AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Kurumumuz TRT-NET Ağının güvenliği için 1 adet Web güvenliği ve URL Filtreleme Sitemi alımı, kurulumu, lisanslanması ve konfigirasyonlarının yapılarak 3 yıl süre ile teknik

Detaylı

Açık ihale usulü ile ihale edilen Kalorifer Kömürü 10-20 mm fındık kömürü mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN

Açık ihale usulü ile ihale edilen Kalorifer Kömürü 10-20 mm fındık kömürü mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN Açık ihale usulü ile ihale edilen Kalorifer Kömürü 10-20 mm fındık kömürü mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin;

Detaylı

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. Yardımcı hizmetli hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Açık ihale usulü ile ihale edilen Microsoft Kurumsal Lisans Alımı mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a)

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ KAFETERYA YER VE TAVAN KAPLAMASI YAPILMASI İŞİ İHALE DOSYASI İÇİNDEKİLER 1 NUMARALI KLASÖR 1. İhale Şartnamesi, 2. Standart Formlar 3. Sözleşme Tasarısı, 4.

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Kilit Parke Taşı ve Kaldırım Bordürü Döşeme İşçiliği Yapılması işi. HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I-

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Kilit Parke Taşı ve Kaldırım Bordürü Döşeme İşçiliği Yapılması işi. HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Kilit Parke Taşı ve Kaldırım Bordürü Döşeme İşçiliği Yapılması işi. HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMASI İÇİN SERVİS OTOBÜSÜ KİRALANMASI İŞİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMASI İÇİN SERVİS OTOBÜSÜ KİRALANMASI İŞİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMASI İÇİN SERVİS OTOBÜSÜ KİRALANMASI İŞİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin

Detaylı