SÜREKL BÜYÜYEN ANADOLU CAM. Kay tl Sermaye TL. Ç kar lm fl Sermaye TL. Anadolu C am Sanayii A..

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SÜREKL BÜYÜYEN ANADOLU CAM. Kay tl Sermaye 250.000.000.000.000 TL. Ç kar lm fl Sermaye 151.180.000.000.000 TL. Anadolu C am Sanayii A.."

Transkript

1 Anadolu C am Sanayii A.. SÜREKL BÜYÜYEN ANADOLU CAM Vizyonunu, yurt içinde ve çevre ülkelerde yat r m yaparak büyümek olarak belirleyen ANADOLU CAM, yurtiçi ve yurtd fl yat r mlar ile sektöründe uluslar aras boyutta sayg n bir konuma gelmifltir. Kay tl Sermaye TL 2000 y l nda yurtiçinde 400 Bin TON olan y ll k üretimini 2004 y l nda 530 Bin TON a yükseltirken, Rusya Federasyonu ve Gürcistan da gerçeklefltirdi i yat r mlar ile yurtd fl nda 390 Bin TON kapasiteye ulaflm fl, raporumuzun haz rlanmas ndan k sa bir süre önce Rusya Federasyonunda 75 Bin TON/YIL kapasiteli 2inci bir fabrika hissesi almak suretiyle toplam 1 Milyon TON üzerinde üretim gücüne sahip olmufltur. Ç kar lm fl Sermaye TL Teknolojik geliflme paralelinde kalitenin yükseltilmesi ile ürünleri hafiflemifl bu nedenlede yurtiçi yat r mlar yüksek kapasiteli flekillendirme makinelerine yönelmifl, böylece mevcut f r nlarda kapasite kullan m oranlar art r lm flt r. çindekiler: Yönetim Kurulu Üyeleri 2 Konsolidasyona Dahil Olan fiirketler 4 UFRS ye Göre Haz rlanm fl Özet Konsolide Bilançolar 5 Yönetim Kurulu Raporu 6 Yat r mlar m z Y l Kâr n n Da t m 11 fiirket Konsolide Bilançolar 12 Konsolide Gelir Tabolar 14 Konsolide De iflim Tablolar 15 Konsolide Nakit Ak m Toblolar 16 Konsolide Mali Tablolar liflkin Dipnotlar 17 Ba ms z Denetim Raporu Denetleme Kurulu Raporu 51 Gündem 52 liflikteki hususlar 3794 say l kanunla de iflik, 2499 say l Sermaye Piyasas Kanunu na dayan larak Sermaye Piyasas Kurulu nca ç kar lan Seri: XI, No:25 tebli in Geçici 1.maddesi uyar nca kabul edilen Uluslararas Finansal Raporlama Standartlar çerçevesinde haz rlanm flt r.

2 Anadolu C am Sanayii A.. YÖNET M KURULU Baflkan Teoman Yenigün Baflkan Vekili fiafak Cantosun (*) Üye Kamil fiimflir Üye Dr.Y ld r m Teoman Üye Mustafa Harzemflah Dikmen Üye Mahmut Ekrem Barlas Üye Mehmet Ali Kara Üye Ahmet Faruk Polatkan (*) Üye Azime Canan Silifke (*) Denetim Komitesi Üyesi 2/52

3 Anadolu C am Sanayii A.. DENETÇ LER Selim Özkal Ertan Ilg n Asuman Akman YÖNET C LER Aktan P nar Mahmut Ekrem Barlas Mustafa Akay Osman Sar Lütfü Keke Haluk fiarda nsan ve Finans Kaynaklar Baflkan Yrd. Pazarlama ve Sat fl Baflkan Yrd. Gelifltirme Baflkan Yrd. Mersin Fabrikas Müdürü Topkap Fabrikas Müdürü Çay rova Fabrikas Müdürü 3/52

4 Anadolu C am Sanayii A.. KONSOL DASYONA DAH L OLAN fi RKETLER Anadolu Cam Ivestment : (Hollanda) Rusya Federasyonunda yatr m yapmak üzere Hollanda da kurulu yat r m flirketidir. OOO Ruscam: (Rusya Federasyonu) Nisan 2001 de TON/YIL kapasite ile üretime bafllad. Mart 2004 te III. F r n ilavesi ile TON/YIL cam ambalaj üretim kapasitesine ulaflm flt r. Rusya Federasyonunda h zl doluma uygun teknolojik üstünlükte bira fliflesi üreten tek üretici konumundad r. JSC Mina: (Gürcistan) 1997 y l nda özellefltirme kapsam nda fiiflecam Toplulu u na dahil olan flirket fiubat 2003 te TON/Y l cam ambalaj üretim kapasitesine ulaflm flt r. Gürcistan da geliflmekte olan flarap endüstrisinin flifle ihtiyac n ve çevre ülkelerin cam ambalaj taleplerini karfl lamaktad r. Omco stanbul Kal p San. ve Tic. A.fi. (Türkiye) A ustos 2001 de faaliyete geçen flirket Cam Ambalaj ve Cam Ev Eflyas kal b üretmektedir. Belçika da yerleflik BMT grubu ile ortakl k halindeki flirket cam kal b üretiminde en geliflmifl teknolojileri kullanarak kaliteli kal p temini ile kaliteli cam ambalaj ürünlerine destek vermektedir. 4/52

5 UFRS ye Göre Haz rlanm fl Özet Konsolide Bilançolar Milyar TL Milyar TL Dönen Varl klar 176, ,275 Duran Varl klar 472, ,635 Aktif Toplam 648, ,910 K sa Vadeli Yabanc Kaynaklar 98,916 89,308 Uzun Vadeli Yabanc Kaynaklar 96, ,912 Az nl k Paylar 23,060 13,588 Özkaynaklar 429, ,102 Pasif Toplam 648, ,910 UFRS ye Göre Haz rlanm fl Özet Konsolide Gelir Tablosu Milyar TL Milyar TL Net Sat fllar 378, ,749 Sat fllar n Maliyeti (250,903) (232,242) Brüt Kâr 127, ,508 Faaliyet Giderleri (49,892) (46,672) Faaliyet Kâr 77,559 62,835 Finansman Geliri / (Giderleri) (Net) 5,713 (3,637) Di er Giderler (Net) (6,793) (4,394) fltirak ve Ba l Ortakl klardan Elde Edilen Gelirler 2,137 2,602 Türk Vergi Mevzuat na Göre Vergi Karfl l (16,121) (9,357) Vergi ve Parasal Kazanç Öncesi Kâr/(Zarar) 78,616 57,406 UMS 12 ye Göre Ertelenmifl Vergi Karfl l 10,897 (10,629) Vergi Sonras ve Parasal Kazanç Öncesi Kâr/(Zarar) 73,392 37,421 Parasal Kay p 318 8,069 Az nl k Paylar (1,835) (527) Net Kâr / (Zarar) 71,240 28,825 Faiz ve Vergi Öncesi Kâr (FVÖK) 70,750 52,448 Amortismanlar 36,589 41,089 Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr (FAVÖK) 107,339 93,531 flletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit 70,467 66,055 Net Finansal Borçlar 89,823 84,783 Finansal Oranlar Dönen Varl klar/k sa Vadeli Yabanc Kaynaklar Yabanc Kaynaklar Toplam / Aktif Toplam Yabanc Kaynaklar Toplam / (Özkaynak+Az nl k Paylar ) Net Finansal Borçlar/Aktif Toplam Brüt Kâr/Net Sat fllar Faaliyet Kâr /Net Sat fllar FVÖK/ Net Sat fllar FAVÖK/ Net Sat fllar Net Finansal Borçlar/Özkaynaklar /52

6 YÖNET M KURULU RAPORU Say n Ortaklar m z; 35. faaliyet y l n tamamlayan ANADOLU CAM SANAY A.fi. nin dönemi faaliyetleri hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu nun Seri XI. No:25 tebli i ve bu teble- in Geçici 1. maddesi uyar nca kabul edilen Uluslararas Finansal Raporlama Standartlar çerçevesinde haz rlanm fl bulunan konsolide mali tablolar inceleme ve onay n za sunar z. G R fi fiifle Cam Toplulu unda Cam Ambalaj Grubunu oluflturan fiirketimiz, ülke ekonomisinin güçlenmesine olan katk s n art rmak üzere üstlendi i görev ve sorumluluklar n 2003 y l nda da her zamanki özveriyle yerine getirmeye özen göstermifl ve 35. faaliyet y l n baflar yla tamamlam flt r. Dünya da ve Türkiye de 2003 ve 2004 Y llar 2003 y l, Irak savafl, salg n Sars hastal ve stanbul da terör olaylar n n yafland, dünya ve Türkiye ekonomisinde ise olumlu geliflmelerin gerçekleflti i bir y l olmufltur. ABD ve müttefiki ngiltere nin Mart 2003 te Irak a sald rmas yla bafllayan Irak savafl k sa sürmüfl ve Saddam n diktatörlü üne son verilmifltir. Savafl sonras bafllat lan Irak n yeniden yap - land r lmas nda gerek Irak daki etnik gruplar gerekse bölge ülkeleri aç s ndan çok kritik bir döneme girilmifltir. Y l n di er önemli siyasi olaylar aras nda ise, srail in Filistin e karfl sald r - lar n artt rmas sonucunda bar fl umutlar n n sönmesi, AB anayasa tasla n n hükümetler aras konferansta onaylanmamas ve Gürcistan da gerçeklefltirilen kadife devrim ile yönetimin de- iflmesi yer almaktad r. Y l n ilk çeyre inde yaflanan Irak savafl ve Çin de ortaya ç kan Sars salg n hastal olumsuzluklar na ra men dünya ekonomisi, 2003 ün ikinci yar s ndan itibaren toparlanmaya bafllam flt r. Baflta Çin olmak üzere geliflmekte olan ülkelerin yüksek ekonomik performans ve ABD ekonomisindeki canlanma belirtileri sonucunda dünya ekonomisi, 2000 y l ndan bu yana devam eden yavafllama ve durgunluktan ç karak % 2.5, dünya ticareti de % 4.5 düzeyinde büyüme göstermifltir. Öte yandan, dünya ticaretinin 2005 y l ndan itibaren serbestlefltirilmesi amac yla Meksika n n Cancun kentinde yap lan toplant larda geliflmifl ülkeler ile geliflmekte olan ülkeler aras nda uzlaflma sa lanamam flt r. Euro, dolar karfl s nda de erlenmesini 2003 y l nda da sürdürmüfl ve y l sonunda parite 1.25 olmufltur y l nda da dünya ekonomisinde ve ticaretinde büyümenin devam edece i tahmin edilmektedir. AB de beklenen çok düflük büyümeye ra men dünya ekonomisinin % 4.6, dünya ticaretinin de % 7.5 civar nda büyümesi beklenmektedir. Ancak terör, ABD nin cari aç n n büyüklü ü ve Çin in Yuan de erini düflük tutmas dünya ekonomisinin 2004 y l risklerini oluflturmaktad r. Türkiye, 2003 y l nda yaflanan tezkere krizi, Irak savafl ve stanbul da meydana gelen terör sald r lar n n olumsuzluklar n k sa sürede atlatarak temel ekonomik göstergelerinde iyileflme sa lam flt r. stikrar program çerçevesinde s k para ve maliye politikalar ile yap sal reformlar n sürdürülmesinin yan s ra d flsal etkenlerin de olumlu katk s sonucunda enflasyon TÜFE de % 18.4 e, 6/52

7 TEFE de ise % 13.9 a gerilemifl ve faizler düflmüfltür. Faiz d fl fazla gerçeklefltirilmifltir. hracattan ve stoklardan kaynaklanan büyüme % 5.9 olmufltur. Sanayinin kapasite kullan m oran % 80 düzeyine ç km flt r y l boyunca TL, dolar karfl s nda de erlenmesini sürdürmüfl olmakla beraber ihracat m z, baflta tekstil ve otomotiv ürünleri ihracat olmak üzere artm fl ve 47 milyar dolara ulaflm flt r. Türkiye için 2004 y l da zor bir y l olacakt r. Türkiye, makro ekonomik dengelerini daha da iyilefltirmek, yap sal reformlar n sürdürmek, K br s sorununu çözüme ulaflt rmak ve AB den müzakere tarihi almak zorundad r. Di er taraftan, Irak daki yeni oluflum ile ilgili kayg lar n yo un diplomatik giriflimlerle önlenmesi gerekmektedir. Bu konulardaki baflar s zl klar Türkiye nin riskini oluflturmaktad r y l nda, kamu finansman dengesini güçlendirmek, enflasyonu % 12 ye düflürmek, büyümeyi sürdürerek iflsizli i azaltmak ve gelir da l m n iyilefltirmek için istikrar program tavizsiz sürdürülmelidir. Ayr ca, y llard r baflar s z olunan özellefltirme h zland r lmal ve sürdürülebilir büyüme için yabanc sermayeyi çekecek ortam yarat lmal d r. Öngörülen 52 milyar dolarl k ihracat, bu y l da % 5 lik büyüme hedefinin lokomotifi olacakt r. Ancak, Türk sanayii dünya pazarlar ndaki rekabet gücünü kaybetmektedir. Sanayinin rekabet gücünü artt rmaya yönelik politikalar n uygulanmaya konulmas hayati önem tafl maktad r. Ülkemizin en büyük kurulufllar aras nda yer alan fiiflecam Toplulu u, 2003 y l nda yurtiçinde ve yurtd fl nda üretim, yat r m ve sat fl faaliyetlerini sürdürerek baflar l bir performans göstermifltir. Toplulu umuz global rekabet karfl s nda bölgesel bir güç olma vizyonu do rultusunda 2004 te de yurtiçinde ve yurtd fl nda yat r mlar na devam ederek, verimlili ini artt rarak, maliyet düflürerek ve katma de eri yüksek ürün gelifltirmeye a rl k vererek dünya flirketi olma yolundaki ilerlemesini sürdürecektir. Sermaye Yap s ve Sermaye Yap s ndaki Geliflmeler Y l içinde Yönetim Kurulu nun tarih ve 25 say l karar ile ,0 Milyar TL olan ç kar lm fl sermayesi ,0 Milyar TL art r larak ,0 Milyar TL ye yükseltilmifltir. Art r lan sermayenin tamam iç kaynaklardan sa lanm flt r. Yine Yönetim Kurulu nun 29/03/2004 tarih ve 8 say l karar ile de tamam iç kaynaklardan sa lanmak üzere ç kar lm fl sermayesi 252,0 Milyar TL art r larak ,0 Milyar TL ye yükseltilmifltir. Ortak say m z yaklafl k 2000 gerçek ve tüzel kifliden oluflmakta olup, sermayemizin %10 undan fazlas na sahip ortaklar m z ile pay oranlar afla dad r. Pay Miktar () Pay % si T. fiifle ve Cam Fabrikalar A.fi ,32 Di er Özel ve Tüzel Kifliler ,68 Toplam ,00 7/52

8 FAAL YETLER M Z Yat r mlar m z Yat r mlar m z Grubumuz 2003 y l nda modernizasyon, maliyet düflürme verimlilik art fl ve yurtd fl nda yat r m yaparak büyümek amac yla Milyar TL tutar nda sabit ve finansal yat r m gerçeklefltirmifltir. Yurtiçinde modernizasyon,maliyet düflürme, verimlilik ve kapasite art fl amac yla Milyar TL, Rusya da kapasite art fl amac ile Milyar TL, Gürcistan da kapasite art fl amac ile Milyar TL sabit yat r m, JSC Mina Cam Ambalaj fiirketinin % 61,44 oran ndaki hissesi için Milyar TL Soda Sanayi A.fi. nin % 14,2 oran ndaki hissesi için Milyar TL olmak üzere toplam Milyar TL finansal yat r m harcamas yap lm flt r. 8/52

9 Anadolu C am Sanayii A TON CAM ÜRET M Anadolu Cam Ruscam Mina TOPLAM CAM SATI LARI Trilyon 1000 Ton Ton Trilyon TL 1000 Ton Trilyon TL Anadolu Cam Ruscam Mina TOPLAM /52

10 dari Faaliyetlerimiz 2003 y l sonu itibariyle çal flan say m z 476 ayl k ücretli personel, saat ücretli personel olmak üzere kifli olmufltur. Personelimize ücret, ikramiye, izin harçl, bayram harçl, yakacak ve giyim yard m, yemek, ifl elbisesi, do um ve ölüm yard m, e itim bursu ödemeleri 19. Dönem Toplu fl Sözleflmesi hükümleri çerçevesinde flekillenmifltir y l sonu itibariyle k dem tazminat yükümlülü ümüz dir. 1. nsan Kaynaklar Personel seçme, yerlefltirme, uyumland rma Performans De erlendirme Personelin ve iflin geliflimine yönelik e itim planlamas Kariyer Planlama Sistemleri uygulanm fl, bu sürekli faaliyetlerin yan nda, yap lan ifllerde verimlili i art rmak, maliyet düflürmek için mevcut süreçlerin incelenmesi ve iyilefltirilmesi çal flmalar yap lm fl ve h zla büyüyen flirketimizin ileriye yönelik ihtiyac n karfl lamak üzere Gelece in Tak m n Haz rlamak Projesine bafllanm flt r. 2. Endüstri liflkileri: Üyesi bulundu umuz Cam flverenleri Sendikas taraf ndan yürütülmekte olan ten geçerli Toplu fl Sözleflmesi 13 Mart 2004 tarihinde anlaflma ile sonuçlanm fl dönemi için akdedilmifltir. Kurumsal Yönetim Anlay fl m z Kurumsal yönetim kavram n n son y llarda gittikçe önem arz eden bir olgu haline gelmesi nedeniyle, flirketimiz Kurumsal Yönetim lkeleri konusunda dünyada ve ülkemizdeki geliflmeleri yak ndan izlemektedir. Kurumsal Yönetim uygulamalar n n flirketler aç s ndan önemi aç kt r. Kurumsal yönetimin kalitesinin yüksek olmas, düflük sermaye maliyeti finansman imkanlar n n ve likiditenin artmas krizlerinin daha kolay atlat lmas ve sermaye piyasalar nda daha iyi ifllem görmesi anlam na gelmektedir. fiirketimiz eflitlik, fleffafl k, hesap verebilirlik ve sorumluluk kavramlar na mevcut sermaye piyasas mevzuat ve esas sözleflme çerçevesinde uyum göstermektedir. Gelecekte Kurumsal Yönetim lkeleri konusunda yap lacak çal flmalar ve oluflturulacak stratejiler çerçevesinde uyumlulu un gelifltirilmesine çal fl lacakt r. 10/52

11 Anadolu C am Sanayii A YILI KÂRININ DA ITIMI Say n Ortaklar m z ; fiirketimiz 2003 hesap dönemini net kârla kapatm flt r. Elde edilen kâr n Sermaye Piyasas Kurulunun Seri:XI, No.25 say l tebli inin on beflinci k sm nda bulunan 399 ncu maddesi uyar nca enflasyona göre düzeltilen ilk mali tablo denklefltirme iflleminde ortaya ç kan ve flirketimiz konsolide mali tablolar nda geçmifl y llar zarar nda izlenen tutar da dikkate al narak, Esas Mukavele nin 41. maddesine göre afla daki flekilde da t m n ; Vergi Sonras Net Kâr Geçmifl Y llar Zarar (-) Kâr Da t m Karar Almayanlar n Kâr (-) Sermayeye lave Edilecek G.Menkul Sat fl Kâr (-) I. Tertip Yasal Yedek (-) Net Da t labilir Dönem Kâr Ortaklara I. Temettü Kurucu ve B Grubu Pay Ortaklara II. Temettü II.Tertip Yasal Yedek Akçe Da t lmam fl Kârlar olan toplam temettünün nakit olarak tarihinden itibaren ödenmesini onaylar n za sunar z. Raporumuzda bilgilerinize sundu umuz sonuçlar n al nmas nda katk da bulunan tüm ortaklar m za ve büyük bir özveriyle çal flarak söz konusu sonuçlar sa layan fiirketimiz çal flanlar na huzurlar n zda teflekkürlerimizi bildirmeyi görev sayd m z arz ederiz. Sayg lar m zla, Yönetim Kurulu Ad na Baflkan Teoman Yenigün 11/52

12 Anadolu Cam Sanayii A.fi. VE BA LI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2003 VE 2002 TAR HLER T BAR YLE ULUSLARARASI F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI NA UYGUN OLARAK HAZIRLANAN KONSOL DE B LANÇOLAR DÖNEN VARLIKLAR (Yeniden Düzenlenmifl) Not Nakit ve nakit benzeri kalemler 4 20,774,370 23,094,091 Al m-sat m amaçl finansal varl klar 5 73,340 7,297,758 Ticari alacaklar (net) 6 19,160,530 21,819,865 liflkili flirketlerden alacaklar 7 70,199,877 48,737,050 Stoklar (net) 8 47,746,960 39,494,486 Di er alacaklar ve dönen varl klar (net) 9 18,682,959 16,832,216 Dönen Varl klar Toplam 176,638, ,275,466 DURAN VARLIKLAR Finansal duran varl klar (net) 10 54,474,379 45,222,868 fierefiye (net) 11 15,053,829 - Maddi duran varl klar (net) ,103, ,968,974 Maddi olmayan duran varl klar (net) , ,316 Di er duran varl klar 44,918 15,437 Duran Varl klar Toplam 472,078, ,634,595 AKT F (VARLIKLAR) TOPLAMI 648,716, ,910,061 Teoman Yenigün Yönetim Kurulu Baflkan Aktan P nar nsan ve Finans Kaynaklar Baflkan Yrd. 12/52

13 KISA VADEL YABANCI KAYNAKLAR (Yeniden Düzenlenmifl) Not K sa vadeli mali borçlar 14 38,857,746 38,419,296 Ticari borçlar 15 11,798,018 12,042,738 liflkili flirketlere borçlar 7 25,947,594 21,095,447 Al nan siparifl avanslar 440, ,345 Di er borçlar ve gider tahakkuklar 16 15,758,864 6,619,653 Ödenecek kurumlar vergisi 17 6,113,225 10,619,483 K sa Vadeli Yabanc Kaynaklar Toplam 98,916,270 89,307,962 UZUN VADEL YABANCI KAYNAKLAR Uzun vadeli mali borçlar 14 50,965,076 46,363,671 K dem tazminat karfl l 18 13,837,036 11,761,756 Ertelenmifl vergi karfl l 17 31,977,659 50,786,716 Uzun Vadeli Yabanc Kaynaklar Toplam 96,779, ,912,143 TOPLULUK DIfiI PAYLAR 19 23,060,238 13,587,882 ÖZKAYNAKLAR Sermaye ,120, ,120,740 Emisyon primi Yasal yedekler 31,848,968 27,907,008 Yabanc ülkelerdeki ifltiraklerin çevrim farklar 2,532,526 49,745 Sat lmaya haz r finansal varl klardan gelen de erleme fonlar 2,370,585 (38,706) Geçmifl y l zararlar (44,152,467) (46,761,965) Net dönem kâr 71,239,556 28,824,633 Özkaynaklar Toplam 429,960, ,102,074 PAS F (KAYNAKLAR) TOPLAMI 648,716, ,910,061 TAAHHÜTLER VE YÜKÜMLÜLÜKLER Denetçiler Selim Özkal Ertan Ilg n Asuman Akman 13/52

14 Anadolu Cam Sanayii A.fi. VE BA LI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2003 VE 2002 TAR HLER NDE SONA EREN YILLARA A T KONSOL DE GEL R TABLOLARI (Yeniden Düzenlenmifl) Not Net sat fllar ,353, ,749,119 Sat fllar n maliyeti 23 (250,902,756) (232,241,607) Brüt kâr 127,451, ,507,512 Faaliyet giderleri 24 (49,892,314) (46,672,457) Faaliyet kâr 77,558,770 62,835,055 Finansman gelirleri/(giderleri) (net) 25 5,713,025 (3,637,467) Di er giderler (net) 26 (6,792,998) (4,393,528) fltiraklerden temettü gelirleri 2,137,183 2,602,355 Vergi ve parasal kay p öncesi kâr 78,615,980 57,406,415 Vergi 17 (5,223,788) (19,985,627) Vergi sonras ve parasal kay p öncesi kâr 73,392,192 37,420,788 Parasal kay p (317,967) (8,068,897) Topluluk d fl paylar öncesi net dönem kâr 73,074,225 29,351,891 Topluluk d fl paylar (1,834,669) (527,258) Net kâr 71,239,556 28,824,633 Hisse bafl na kâr (TL) 3. u 2, Teoman Yenigün Yönetim Kurulu Baflkan Aktan P nar nsan ve Finans Kaynaklar Baflkan Yrd. DENETÇ LER Selim Özkal Ertan Ilg n Asuman Akman 14/52

15 A nadolu Cam Sanayii A.. VE BA LI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2003 VE 2002 TAR HLER NDE SONA EREN YILLARA A T KONSOL DE Z SERMAYE DE M TABLOLARI Sat lmaya haz r Yabanc finansal ülkelerdeki varl klardan Duran varl klar Geçmifl Emisyon Yasal fltiraklerin gelen de erleme yeniden Y ll k Kâr/ Sermaye Primi Yedekler Çevrim Farklar fonlar de erleme fonu (zararlar ) Toplam 31 Aral k 2001 itibariyle bakiye 322,838, ,124, ,622,789 (19,658,702) 423,927,680 Yeniden düzenleme etkisi (Not 30) 43,282,434-1,383,728 (3,133) - (94,622,789) (26,704,651) (76,664,411) 1 Ocak 2002 itibariyle bakiye 366,120, ,508,396 (3,133) - - (46,363,353) 347,263,269 Transferler , (398,612) - Net dönem kar ,824,633 28,824,633 Yabanc ülkelerdeki ifltiraklerin çevrim farklar ndaki de iflim , ,878 Sat fla haz r finansal varl klardan gelen de erleme fonlar ndaki de iflim (38,706) - - (38,706) 31 Aral k 2002 itibariyle bakiye 366,120, ,907,008 49,745 (38,706) - (17,937,332) 376,102,074 Transferler - - 3,941, (3,941,960) - Net dönem kar ,239,556 71,239,556 Ödenen temettüler (22,273,175) (22,273,175) Yabanc ülkelerdeki ifltiraklerin çevrim farklar ndaki de iflim ,482, ,482,781 Sat fla haz r finansal varl klardan gelen de erleme fonlar ndaki de iflim ,409, ,409, Aral k 2003 itibariyle bakiye 366,120, ,848,968 2,532,526 2,370,585-27,087, ,960,527 15/52

16 Anadolu Cam Sanayii A.fi. VE BA LI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2003 VE 2002 TAR HLER NDE SONA EREN YILLARA A T KONSOL DE NAK T AKIM TABLOLARI (Yeniden Düzenlenmifl) Not filetme FAAL YETLER NDEN KAYNAKLANAN NAK T AKIMI Net dönem kâr 71,239,556 28,824,632 Net dönem kâr n iflletme faaliyetlerinden sa lanan nakit ak m na getirmek için yap lan düzeltmeler: Döneme gider yaz lan flerefiye ,945 - Maddi duran varl klar n amortisman 12 36,457,963 40,959,176 Maddi olmayan duran varl klar n itfa giderleri , ,442 K dem tazminat karfl l ndaki de iflim 18 3,330,717 3,646,782 fiüpheli alacaklar karfl l ndaki de iflim 6 204,039 69,908 Mali borçlar üzerindeki kur fark ve faiz tahakkuku 727,072 3,240,517 Mali varl klar üzerindeki kur fark ve faiz tahakkuku 13,917 (1,940,737) fltiraklarden al nan temettü gelirleri (2,137,183) (2,602,355) Parasal kazanc ile netlefltirilmifl vergi tahakkuku ,655 (7,038,312) flletme sermayesindeki de iflim öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit ak m 111,462,630 65,284,053 flletme sermayesinde gerçekleflen de iflimler 27 (25,328,701) (7,045,750) Faaliyetlerden elde edilen nakit 86,133,929 58,238,303 Ödenen vergiler 17 (14,411,899) 10,112,771 Ödenen k dem tazminatlar 18 (1,255,438) (2,295,635) flletme faaliyetlerinden elde edilen nakit 70,466,592 66,055,439 YATIRIM FAAL YETLER NDEN KAYNAKLANAN NAK T AKIMI Al m-sat m amaçl finansal varl klardaki de iflim 7,224,418 (5,851,432) Sat lmaya haz r de erlerdeki de iflim (9,251,510) (26,806,586) Y l içinde oluflan flerefiye 11 (15,558,774) - Maddi duran varl k al mlar 12 (51,823,120) (62,826,175) Maddi olmayan duran varl k al mlar 13 (75,987) (340,703) Sat lan maddi duran varl klar n net defter de eri 12 (1,799,160) (3,780,894) Sat fla haz r finansal varl klardan gelen de erleme fonlar ndaki de iflim 2,409,290 (38,705) Yabanc ülkelerdeki ifltiraklerin çevrim fark de iflimi 2,482,781 52,878 Temettü gelirleri 2,137,183 2,602,355 Di er yat r m faaliyetlerinde gerçekleflen de iflim 28 (29,481) 24,074 Yat r m faaliyetlerinde kullan lan nakit (64,284,360) (96,965,188) F NANSMAN FAAL YETLER NDEN KAYNAKLANAN NAK T AKIMI Yeni al nan mali borçlar 30,771,940 54,163,070 Geri ödenen mali borçlar (26,459,157) (21,088,724) Topluluk d fl paylardaki de iflim (net) 19 9,472,356 10,686,073 Ödenen temettüler (22,273,175) - Finansal faaliyetlerde (kullan lan)/elde edilen nakit (8,488,036) 43,760,419 NAK T VE NAK T BENZER KALEMLERDEK NET DE fi M (2,305,804) 12,850,670 DÖNEM BAfiI NAK T VE NAK T BENZER KALEMLER 4 23,094,091 8,302,684 Nakit ve nakit benzeri kalemler üzerindeki kur fark ve faiz tahakkuku etkisi (13,917) 1,940,737 DÖNEM SONU NAK T VE NAK T BENZER KALEMLER 4 20,774,371 23,094,091 16/52

17 Anadolu Cam Sanayii A.fi. VE BA LI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2003 VE 2002 TAR HLER T BAR YLE KONSOL DE MAL TABLOLARA L fik N D PNOTLAR 1. GRUP UN YAPISI VE FAAL YET ALANLARI Anadolu Cam Sanayii A.fi. ( fiirket ) 1969 y l nda kurulmufl ve 1973 y l nda üretime bafllam flt r y l nda T. fl Bankas A.fi. ile bu Bankan n sermaye ve yönetim etkinli i alt nda olan Türkiye fiifle ve Cam Fabrikalar A.fi. Toplulu u na kat lm flt r. fiirket in faaliyet konusu cam ambalaj üretim ve sat fl d r. Üretim faaliyetleri Mersin, Topkap - stanbul ve Çay rova- zmit teki fabrikalarda gerçeklefltirilmektedir. fiirket in tüm pazarlama ve sat fl faaliyetleri kendi bünyesindeki Sat fl ve Yönetim Merkezi bölümü taraf ndan yürütülmektedir. Yurtd fl sat fllar ise d fl ticaret sermaye flirketi olan Cam Pazarlama A.fi. taraf ndan yap lmaktad r. fiirket afla da belirtilen ba l ortakl klar n konsolidasyon ilke ve esaslar na göre, ifl ortakl n müflterek yönetim konsolidasyon yöntemine göre iliflikteki mali tablolara dahil etmifltir. Ba l Ortakl klar: Konsolide mali tablolar aç s ndan konsolidasyona dahil edilen ba l ortakl klar n faaliyet konular, faaliyet gruplar ve fiirket in sermayeleri içindeki do rudan ve dolayl ifltirak paylar afla da verilmifltir: Kay tl Oldu u fiirket ünvan Faaliyet Konusu Ülke Faaliyet Grubu JSC Mina Cam ambalaj üretimi Gürcistan Cam ambalaj OOO Ruscam Cam ambalaj üretimi Rusya Cam ambalaj Anadolu Cam Investment B.V. Finansman ve holding flirketi Hollanda Cam ambalaj Do rudan Efektif Do rudan Efektif sahiplik sahiplik sahiplik sahiplik oran oran oran oran % % % % JSC Mina OOO Ruscam Anadolu Cam Investment B.V fl Ortakl klar : Grup un ortak yönetimine sahip oldu u bir adet ifl ortakl vard r. Konsolide mali tablolar aç s ndan ifl ortakl klar n n faaliyet konular, faaliyet gruplar ve Grup un sermayeleri içindeki do rudan ve dolayl ifltirak paylar afla da verilmifltir: 17/52

18 Kay tl Oldu u fiirket ünvan Faaliyet Konusu Ülke Faaliyet Grubu Omco stanbul Kal p San. ve Tic. A.fi. Kal p üretimi ve sat fl Türkiye Cam ambalaj Do rudan Efektif Do rudan Efektif sahiplik sahiplik sahiplik sahiplik oran oran oran oran % % % % Omco stanbul Kal p San. ve Tic. A.fi Anadolu Cam ve yukar da belirtilen ba l ortakl klar ve ifl ortakl bundan böyle Grup olarak adland r lacakt r. 2. MAL TABLOLARIN HAZIRLANMA ESASLARI Mali tablolar n haz rlanmas ndaki esaslar: Grup ve Türkiye de kay tl ba l ortakl klar defterlerini ve kanuni mali tablolar n ( Kanuni Mali Tablolar ) Türk Ticaret Kanunu ve vergi mevzuat nca belirlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmakta ve haz rlamaktad rlar. Yabanc ülkelerde kurulmufl olan ba l ortakl klar n defterleri ise kay tl bulunduklar ülkenin yasal mevzuat na uygun olarak haz rlanm flt r. Ekli mali tablolar, yasal kay tlar esas al narak düzenlenmifl olup, UFRS ye göre gerçek durumu göstermek amac yla Türk Liras n n sat n alma gücündeki de iflimlerle ilgili olan enflasyon muhasebesi dahil olmak üzere yap lan baz düzeltme ve s n flamalar da içermektedir. SPK, 15 Kas m 2003 tarihinde Seri XI No: 25 say l Sermaye Piyasas nda Muhasebe Standartlar Hakk nda Tebli i yay mlam fl bulunmaktad r. Bu Tebli, 1 Ocak 2005 tarihinden sonra sona eren ilk ara mali tablolardan geçerli olmak üzere yay m tarihinde yürürlü e girmifltir. Bununla birlikte, dileyen iflletmeler 31 Aral k 2003 veya izleyen tarihler itibariyle sona eren y ll k veya ara hesap dönemlerinden bafllamak üzere Seri XI No: 25 say l Tebli hükümlerini uygulayabilecektir. Sözkonusu Tebli in Otuzdördüncü K s m - Genel Hükümler, mali tablo yükümlülüklerine iliflkin geçici birinci maddesinde belirtildi i üzere, mali tablolar n Seri XI No: 25 say l Tebli hükümlerine göre zorunlu olarak düzenlenece- i ilk hesap döneminin bafl na kadar geçen süre zarf nda UFRS ye göre mali tablo ve raporlar n düzenlenmesi ve kamuya aç klanmas, Seri XI No: 25 say l Tebli de öngörülen mali tablo haz rlama ve ilan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi hükmündedir. Buna istinaden fiirket, 31 Aral k 2003 tarihinde sona eren hesap dönemi itibariyle mali tablolar n UFRS ye uygun olarak haz rlamay ve kamuya aç klamay benimsemifltir. 31 Aral k 2003 tarihi itibariyle Seri XI No:25 say l Tebli ini veya UFRS yi seçerek erken uygulamaya bafllayan iflletmeler, SPK n n Seri XI No: 1 Sermaye Piyasas nda Mali Tablo ve Raporlara liflkin lke ve Kurallar Hakk nda Tebli, Seri XI No: 20 Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tablolar n Düzeltilmesine liflkin Usul ve Esaslar Hakk nda Tebli ve Seri XI No: 21 say l Sermaye Piyasas nda Konsolide Mali Tablolara ve fltiraklerin Muhasebelefltirilmesine liflkin Usul ve Esaslar Hakk nda Tebli kapsam nda raporlama yapmalar gerekmemektedir. Ekli mali tablolar n haz rlanmas nda kullan lan esaslar afla da ve Not 3 te aç klanm flt r. Enflasyon muhasebesi: 31 Aral k 2003 tarihi itibariyle, fiirket ve Türkiye de kay tl ba l ortakl klar n n mali tablolar n nda Türk Liras n n genel sat n al m gücündeki de iflmeler nedeniyle yap lan düzeltmelerde, UMS 29 ( Hiperenflasyonist Ekonomilerde Finansal Raporlama ) esas al nm flt r. 18/52

19 UMS 29, hiperenflasyonist ekonomilerin para birimi ile haz rlanan mali tablolar n bilanço tarihindeki ölçüm biriminden gösterilmesini ve genel fiyat endeksinin kullan larak daha önceki dönemlere tekabül eden bakiyelerin de ayn birimden gösterilmesini öngörmektedir. UMS 29 un uygulanmas n gerektiren durumlardan biri, üç y ll k kümülatif enflasyon oran n n yaklafl k 100% veya üzerinde olmas d r. Türkiye de Devlet statistik Enstitüsü ( DIE ) taraf ndan yay mlanan toptan eflya fiyat endeksi baz al nd nda söz konusu kümülatif oran 31 Aral k 2003 tarihi itibariyle sona eren üç y ll k dönem için, %181 olmufltur. Enflasyona göre yap lan düzeltmeler, SPK nun Seri: XI, No:20 say l Tebli ekinde yay mlanan fiyat endeksleri kullan larak bulunan katsay lar esas al narak hesaplanm flt r. 31 Aral k 2003 tarihi itibariyle ekte sunulan mali tablolar n düzeltilmesinde kullan lan söz konusu endeks ve katsay lar afla da belirtilmifltir: Endeks Katsay 31 Aral k , Aral k , Aral k , Aral k , Türk Liras n n Amerikan Dolar karfl s ndaki y ll k de ifliminin, Türkiye deki toptan eflya fiyat endeksiyle karfl laflt r lmas afla daki gibidir: Y llar USD devalüasyon oran (%) -14.6% 13.5% 114.3% 24.4% 72.7% TEFE enflasyon oran (%) 13.9% 30.8% 88.6% 32.7% 62.9% 31 Aral k 2003 tarihi itibariyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas taraf ndan aç klanan dolar kuru (piyasa kuru) 1 USD = 1,395,835 TL d r (31 Aral k 2002: 1,634,591). UMS 29 endeksleme ifllemlerinin ana hatlar afla daki gibidir: Bilanço tarihi itibariyle cari sat n alma gücü ile gösterilenler d fl ndaki tüm kalemler ilgili genel fiyat endeksi katsay lar kullan larak endekslenmifltir. Önceki y llara ait tutarlar da yine ayn flekilde endekslenmifltir. Parasal aktif ve pasif kalemler, bilanço tarihinde cari olan sat n alma gücü ile ifade edildiklerinden endekslemeye tabi tutulmam fllard r. Parasal kalemler nakit para ve nakit olarak al nacak veya ödenecek kalemlerdir. Parasal olmayan aktif ve pasifler sat n alma veya ilk kayda al nma tarihinden bilanço tarihine kadar olan süre içerisinde genel fiyat endeksinde meydana gelen de iflikliklerin al m maliyetlerine ve birikmifl amortisman tutarlar na yans t lmas suretiyle yeniden ifade edilmifltir. Böylece sabit k ymetler, ifltirakler ve benzeri aktifler pi yasa de erlerini geçmeyecek flekilde al m de erleri üzerinden endekslenmifltir. Amortismanlar da benzeri flekilde yeniden düzeltilmifllerdir. Özkaynaklar n içerisinde yer alan tutarlar, bu tutarlar n flirkete kat ld veya flirket içerisinde olufltu u dönemlerdeki genel fiyat endekslerinin uygulanmas neticesinde yeniden düzeltilmifltir. Bilançodaki parasal olmayan kalemlerin gelir tablosuna etkisi olanlar d fl nda gelir tablosunda yeralan tüm kalemler, gelir ve gider hesaplar n n mali tablolara ilk olarak yans t ld klar dönemler üzerinden hesaplanan kat say lar ile endekslenmifllerdir. 19/52

20 Net parasal pozisyon üzerinden genel enflasyon neticesinde oluflan kazanç veya kay p, parasal olmayan aktiflere, özkaynak kalemlerine ve gelir tablosu hesaplar na yap lan düzeltmelerin fark d r. Net parasal pozisyon üzerinden hesaplanan bu kazanç veya kay p net kâra dahil edilmifltir. Konsolidasyon: Konsolide mali tablolar Not 1 de aç kland gibi Grup ve Grup taraf ndan idare edilen flirketlerin finansal tablolar - n kapsamaktad r. Grup içi sat fl ve al fllar, Grup içi alacaklar ve borçlar ile Grup içi ifltiraklerin elimine edilmesi için düzeltmeler yap lm flt r. Grup un do rudan veya dolayl olarak %50 sinden fazlas na ifltirak etti i veya oy hakk na sahip olmas nedeniyle ifllemleri üzerinde kontrol yetkisine sahip oldu u ba l ortakl klar tam olarak konsolide edilmektedir. Grup, ba l ortakl k konumundaki flirketin finansal ve operasyonel politikalar n yürütme gücüne sahip olmas nedeniyle, ba l ortakl n faaliyet sonuçlar ndan pay al r. Grup ve konsolide edilen ba l ortakl klar aras nda gerçekleflen önemli ifllemler ve bakiyeler konsolidasyon s ras nda yok edilir. 100% üne sahip olunmayan konsolide ba l ortakl klar n, özkaynaklar ve net kâr / zarar ndaki üçüncü flah slara ait paylar konsolide mali tablolarda topluluk d fl paylar olarak gösterilmektedir (Not 19). Finansal ve operasyonel politikalar yla ilgili kararlar nda Grup un önemli ölçüde etki edebildi i tüzel kiflilikler, ifltirak olarak adland r l rlar. Grup un %20 ila %50 sini elinde bulundurdu u veya oy hakk na sahip oldu u, ancak faaliyetlerini önemli ölçüde kontrol edemedi i ifltirakler, özkaynak yöntemiyle muhasebelefltirilirler. Özkaynak yönteminde ifltirak net varl k tutar yla konsolide bilançoda gösterilir ve faaliyeti sonucunda ortaya ç kan Grup pay konsolide gelir tablosuna dahil edilir. fltiraklerin net aktif de erindeki düflüflün geçici olmamas durumunda ifltirak de eri, konsolide mali tablolarda azalt lm fl de eriyle gösterilir. UMS 21 Yabanc para kurlar ndaki de iflikliklerin etkileri ne göre, konsolidasyonda Grup un yabanc ülkelerdeki ifltiraklerinin aktif ve pasifleri bilanço günündeki parite ile Türk Liras na çevrilir. Gelir ve gider kalemleri ise dönemde gerçekleflen ortalama kur ile Türk Liras na çevrildikten sonra bilanço tarihi itibariyle Türk Liras n n sat n alma gücü ile ifade edilir. Oluflan kur farklar özkaynak olarak de erlendirilerek yabanc ülkelerdeki faaliyetlerden kaynaklanan kur farklar olarak fon ayr l r. Oluflan çevrim farklar faaliyetin sona erdi i döneme gelir ya da gider yaz l r. Bir flirketin Grup taraf ndan sat n al m gerçekleflti inde ilgili ba l ortakl n aktif ve pasifleri, al m günü itibariyle gerçe e uygun de erleriyle ölçülür. Az nl klar n pay, aktif ve pasiflerin gerçe e yak n de erlerinin az nl k pay oran nda hesaplanmas yla elde edilir. Y l içinde al nan veya sat lan ifltiraklerin, al m n gerçekleflti i tarihten bafllayan veya sat fl n gerçekleflti i tarihe kadar olan faaliyet sonuçlar konsolide gelir tablosuna dahil edilir. Gerekli görülen durumlarda ba l ortakl klar n mali tablolar n di er grup içi flirketlerinin uygulad muhasebe prensiplerine uygun hale getirebilmek için düzeltmeler yap l r. fl ortakl klar ndaki paylar: fl ortakl kontrata ba l olarak Grup ve di er kurumlar n kontrol alt nda bir ekonomik faaliyet göstermesidir. Her giriflimcinin hak sahibi oldu u kurumlar n kurulmas n öngören ortakl k anlaflmalar na göre oluflturulan ifl ortakl klar na ortak kontrol edilen kurumlar denilmektedir. Grup ortak kontrol edilen kurumlar için oransal konsolidasyon yöntemini izlemifltir, yani ortakl n Grup un ifltirak etti i orandaki varl k ve borçlar ile dönemde oluflan gelir ve giderleri, denk olduklar kalemler baz nda konsolide mali tablolarla birlefltirilmifltir. 20/52

21 Grup un ortak kontrol etti i kurumlarla olan iliflkisi sonucu oluflan gerçekleflmemifl gelir ve giderler, gerçekleflmemifl giderler sürekli bir de er düflüklü ünün iflareti olmad sürece, elimine edilir. Geçmifl y l düzeltmeleri: Grup, cari dönemde Sermaye Piyasas Kurulu nun yeni düzenlemeleri ve Vergi Usul Kanunu nda meydana gelen de- ifliklikler sebebiyle UFRS ye uygun mali tablolara baz teflkil eden enflasyon muhasebesi ile ilgili kay tlar n tekrar gözden geçirmifl ve bunun sonucunda geçmifl y l mali tablolar nda 30 numaral dipnotta detaylar verilen baz düzeltmeler yapm flt r. Ayr ca, önceki y llarda fiirket in UFRS ye uygun olarak haz rlanm fl mali tablolar, Uluslaras Finans Kurumu ndan ( IFC ) al nacak kredilere yönelik oldu undan ve tüm fiiflecam Toplulu u flirketleri için nihai ana ortakl k fiiflecam Holding oldu undan, konsolide edilmeden haz rlanm flt r. Fakat Grup, Sermaye Piyasas Kurulu nun ( SPK ) yeni düzenlemeleri çerçevesinde, 31 Aral k 2003 tarihinde sona eren hesap dönemi itibariyle UFRS ye uygun olarak haz rlanan konsolide mali tablolar n kamuya aç klamay benimsemifltir. Bu nedenle ekli mali tablolar bu de iflikli in etkisini yans tmak üzere geriye dönük olarak düzeltilmifltir. 3. UYGULANAN MUHASEBE PRENS PLER N N ÖZET Muhasebe politikas de iflikli i: Grup, daha önceki dönemlerde arsalar, yeralt ve yerüstü düzenleri ile binalar n mali tablolar nda ekspertiz de erleri baz al narak göstermekteydi. Grup, son y llarda Türkiye de meydana gelen tabi afetler ve ekonomik ve politik istikrars zl klar sebebiyle ekspertiz de erlerinin y llar itibariyle büyük sapmalar gösterdi ini gözlemlemifltir. Bu nedenle arsalar, yeralt ve yerüstü düzenleri ile binalar n ekspertiz de erleri yerine defterlerde yer alan iktisap bedellerinin endekslenmifl de erlerinden ilgili birikmifl amortismanlar ve varsa de er düflüfl karfl l klar düflülerek bulunan tutarlarla mali tablolara yans t lmas n n daha do ru bir muhasebe politikas oldu una karar verilmifltir. Ekteki konsolide mali tablolar n haz rlanmas nda kullan lan önemli muhasebe prensipleri afla daki gibidir: a. liflkili flirketler Ekteki mali tablolarda Anadolu Cam Sanayii A.fi. nin hissedarlar, konsolide olan ve olmayan Grup flirketleri, Türkiye fiifle ve Cam Fabrikalar A.fi. Toplulu u flirketleri, bunlar n yöneticileri ve iliflkili olduklar bilinen di er gruplar, iliflkili flirketler olarak tan mlanm fllard r. Ola an faaliyetler nedeniyle iliflkili flirketlerle yap lan ifllemler genel olarak piyasa koflullar na uygun fiyatlarla gerçeklefltirilmifltir. b. Yat r mlar Yat r mlar ilk ifllem tarihinde maliyet de erleri üzerinden muhasebelefltirilmifllerdir. lk kay t tarihinden sonraki raporlama dönemlerinde, Grup un vade sonuna kadar elinde tutma niyet ve gücü olan yat r mlar, iskonto edilmifl maliyet de erleri üzerinden de er düflüklü ü dikkate al narak de erlenir. Vade sonuna kadar tutulacak finansal varl klar haricinde kalan yat r mlar ticari amaçla elde tutulan finansal varl klar ve sat lmaya haz r finansal varl klar olarak s n flan r ve bilanço tarihindeki rayiç de erleri ile de erlendirilirler. Tica- 21/52

22 ri amaçla elde tutulan finansal varl klardan kaynaklanan gerçekleflmemifl kâr ve zararlar dönem kâr zarar nda muhasebelefltirilir. Sat lmaya haz r finansal varl klardan kaynaklanan gerçekleflmemifl kâr ve zararlar ise, sat fla ya da sürekli de er düflüklü üne karar verilene kadar, özkaynaklar alt nda muhasebelefltirilir ve sat flta ya da de er düflüklü- ünde daha önce özkaynaklar içinde oluflan kümülatif kâr zarar dönem kâr zarar na intikal ettirilir. Aktif bir piyasada oluflmufl piyasa fiyat olmayan ve di er de erleme yöntemleri kullan larak piyasa de eri tespit edilemeyen sat lmaya haz r finansal varl klar ekli konsolide mali tablolarda endekslenmifl maliyet de erleri ile gösterilmifltir. c. Ticari alacaklar Ticari alacaklar, gerçekleflebilir de erleriyle, UMS 39 uyar nca iç verimlilik oran n kullanarak indirgenmifl maliyet yöntemiyle de erlenmifl net de erlerinden flüpheli alacaklara iliflkin karfl l klar n düflülmesi suretiyle gösterilmektedir. fiüpheli alacaklara iliflkin karfl l klar, Grup Yönetimi nce tahsil edilemeyen alacaklar n tutar, al nan teminatlar, geçmifl tecrübeler fl nda ve mevcut ekonomik koflullar gözönünde bulundurularak ayr lmaktad r. Tahsil edilemeyecek alacaklar, tahsil edilemeyecekleri anlafl ld y lda zarar kaydedilmektedir. d. Stoklar n de erlemesi Stoklar a rl kl ortalama maliyet yöntemine göre maliyetin ya da net gerçekleflebilir de erin (piyasa de erinden sat fl giderlerinin düflülmesi yoluyla hesaplanan de er) düflük olan ile de erlenmektedir. Maliyet, hammadde, iflçilik ve ilgili üretim safhas na uygun genel üretim giderlerini kapsamaktad r. e. Sabit k ymetler Tarihi maliyet de erleriyle gösterilen sabit k ymetler al m tarihinden itibaren endekslenmifltir (yeniden de erleme hariç). Amortisman, s n rs z kullan m ömrü olan arsalar hariç sabit k ymetlerin endekslenmifl de erleri üzerinden ve normal amortisman metoduna göre hesaplanm flt r ve sabit k ymetler afla daki sürelerde itfa edilmektedirler: Ekonomik ömür (Y l) Binalar Yeralt ve yerüstü düzenleri Makina ve cihazlar 5-15 Tafl tlar 5-7 Döfleme ve demirbafllar 5-10 Özel maliyetler 5 Sabit k ymet sat fllar ndan elde edilen kâr ve zararlar, mali tablolarda endekslenerek ilgili gelir ve gider hesaplar na dahil edilmifltir. Sabit k ymetlerin tamir, bak m ve onar m için harcanan tutarlar gider kaydedilmektedir. Sözü geçen varl klar n büyütülmesi veya gelifltirilmesiyle ilgili olarak oluflan bütün giderler ve yat r m döneminde kullan lan kredilerin dönem faiz giderleri aktiflefltirilir ve yukar da aç klanm fl olan amortisman esaslar na ba l kal narak amortismana tabi tutulurlar. 22/52

23 f. Varl klar n de er kayb Ertelenmifl vergi aktifi ve menkul de erler d fl ndaki tüm uzun vadeli varl klar, UMS 36 ya göre ( Varl klar n De er Kayb ) incelenmektedir. UMS 36 uyar nca, bir varl n kay tl de eri, tahmini ikame de erinden büyük ise de er düflüklü ü karfl l ay rmak gerekmektedir. kame de eri, varl n net sat fl de eri ile kullan m de erinden yüksek olan olarak kabul edilir. Kullan m de eri, varl n sürekli kullan m sonucu gelecekte elde edilecek tahmini nakit girifllerinin ve kullan m ömrü sonundaki sat fl de erinin toplam n n bugünkü de eridir. g. Borçlanma giderleri Kullan ma ve sat fla haz r hale getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen varl klar söz konusu oldu unda, sat n al nmas, yap m veya üretimi ile do rudan iliflki kurulabilen faiz giderleri, ilgili varl k kullan ma veya sat fla haz r hale getirilene kadar maliyetine dahil edilmektedir. Di er tüm finansman giderleri, olufltuklar dönemlerde gelir tablosuna kaydedilmektedir. h. Vergi ve ertelenmifl vergiler Türk Vergi Kanunu ana flirket ve ba l ortakl klar n n konsolide bir vergi beyannamesi doldurmas na izin vermemektedir. Dolay s yla, ekteki mali tablolarda yans t lan vergi karfl l klar konsolide edilen flirketleri ayr tüzel kiflilik baz nda dikkate alarak hesaplanm flt r. Mali tablolarda yer alan vergiler, cari y l vergisi ile ertelenmifl vergilerdeki de iflimi içermektedir. Grup, UMS 12 ye ( Vergilendirme yeniden düzenlenmifl) uygun olacak flekilde, dönem sonuçlar üzerinden cari ve ertelenmifl vergileri hesaplamaktad r. Haz rlanan mali tablolarda, Grup un y l sonu itibariyle dönem sonuçlar na dayan larak tahmin edilen Kurumlar Vergisi yükümlülü ü için karfl l k ayr lmaktad r. Kurumlar Vergisi yükümlülü ü dönem sonucunun kanunen kabul edilmeyen giderler ve indirimler dikkate al narak düzeltilmesinden sonra bulunan matrah üzerinden hesaplanmaktad r. Ertelenmifl vergi aktifi ve pasifi, baz gelir ve gider kalemlerinin muhasebe ve vergisel aç lardan farkl de erlendirilmeleri sonucunda ortaya ç kan zamanlama farkl l klar n baz alarak, yükümlülük metoduna göre hesaplanmaktad r. Ertelenmifl vergi pasifi, oluflan vergilendirilebilir tüm zamanlama farkl l klar için hesaplanmakta olup, ertelenmifl vergi aktifi ise sadece ortaya ç kacak bu aktifin itfa edilebilece i, vergilendirilebilir bir kâr n gelecekte oluflmas beklendi inde kay tlara al nmaktad r. Ertelenmifl vergi, varl klar n olufltu u veya yükümlüklüklerin yerine getirildi i dönemde geçerli olan vergi oranlar üzerinden hesaplan r ve gelir tablosuna gider veya gelir olarak kaydedilir. Ödenecek Kurumlar Vergisi tutarlar, peflin ödenen Kurumlar Vergisi tutarlar yla, iliflkili oldu undan flirket baz nda netlefltirilmektedir. Ertelenmifl vergi aktif ve pasifi de ayn flekilde netlefltirilmektedir. i. K dem tazminat karfl l Türkiye de mevcut kanunlar ve toplu ifl sözleflmelerine göre k dem tazminat, emeklilik veya iflten ç kar lma durumunda ödenmektedir. K dem tazminat karfl l bilanço tarihi itibar yla buna hak kazanan bütün çal flanlar n ifline son verilmesi varsay m ile ödenmesi gerekecek olan yükümlülü ün toplam tutar d r. 23/52

24 j. Yabanc para ifllemleri Topluluk un yasal kay tlar nda, yabanc para cinsinden (TL d fl ndaki para birimleri) muhasebelefltirilen ifllemler, ifllem tarihindeki kurlar kullan larak Türk Liras na çevrilmektedir. Bilançoda yer alan dövize ba l varl k ve borçlar bilanço tarihinde geçerli olan kurlar kullan larak Türk Liras na çevrilmifllerdir. Bu çevrimden ve dövizli ifllemlerin tahsil/tediyelerinden kaynaklanan kambiyo kârlar /zararlar gelir tablosunda yer almaktad r. k. Gelir tahakkuku Gelirler olufltu unda tahakkuk esas na göre muhasebelefltirilmektedir. Net sat fllar, iskontolar ve iadeler düflüldükten sonra dönem içinde sat lan mamullerin, 31 Aral k 2003 tarihindeki paran n sat n al m gücüyle ifade edilmifl fatura tutarlar n içermektedir. l. Nakit ve nakit benzeri kalemler Kasa ve bankalar, kasadaki nakit ve bankalardaki vadeli ve vadesiz hesaplardan oluflmaktad r. Vadeli banka mevduatlar üzerindeki faiz gelir tahhakkuku bilanço tarihi itibariyle iç verimlilik oran n kullanarak indirgenmifl maliyet yöntemiyle hesaplanm flt r. Bilanço tarihi itibariyle tahakkuk etmifl ancak henüz tahsil edilmemifl faiz tutarlar kasa ve banka hesab na dahil edilmifltir. m. Finansal kiralama Kirac konumunda Grup Finansal kiralamayla elde edilen varl klar, al m tarihindeki gerçe e uygun de erleriyle Grup a ait bir varl k olarak görülür. Kiralayana kârfl yükümlülük, bilançoda finansal kiralama yükümlülü ü olarak gösterilir. Toplam finansal kiralama taahhütü ile varl n gerçe e uygun de eri aras ndaki fark n oluflturdu u finansal giderler, her muhasebe dönemine düflen yükümlülü ün sabit faiz oran ile da t lmas suretiyle kiralama süresi boyunca olufltu u döneme ait gelir tablosuna kaydedilir. n. Finansal enstrümanlar Gerçe e uygun de er, istekli al c ve sat c lar n biraraya geldi i piyasalarda bir aktifin baflka bir varl kla de ifltirilebilece i veya bir taahhütün yerine getirilebilece i de erdir. Bir finansal enstrüman n piyasa de eri, aktif bir pazar n mevcudiyeti durumunda, sat fltan elde edilebilecek tutara veya sat n almadan do abilecek borca eflittir. Finansal enstrümanlar n gerçe e uygun tahmini de eri Grup taraf ndan piyasalara iliflkin bilgiler ve gerekli de erleme yöntemleri kullan larak belirlenmifltir. Ancak, gerçe e uygun de erin belirlenmesinde kullan lan piyasa verilerinin yorumlanmas na gerek duyulmaktad r. Bu nedenle, bu raporda sunulan tahminler Grup un varl klar n elden ç - karmas durumunda cari piyasa koflullar nda elde edebilece i de erler olmayabilir. Banka mevduatlar, alacaklar, teminat mektuplar ve akreditifler gibi flarta ba l taahhütler karfl taraf n anlaflman n flartlar n yerine getirememesi durumunda, Grup finansal durumunu olumsuz yönde etkileyebilecek önemli finansal enstrümanlard r. Baz menkul de erler n maliyet de erine eflit olan kay tl de erlerinin, k sa vadeli nitelikleri nedeniyle gerçe e uygun de erlerine eflit oldu u varsay lmaktad r. Afla da her mali enstrüman n gerçe e uygun tahmini de erlerini belirlemede kullan lan yöntemler ve varsay mlar belirtilmifltir. 24/52

25 Kasa ve bankalar: Yabanc para cinsinden olan kasa ve banka bakiyeleri y l sonu kurundan de erlenmifllerdir. Bilançodaki nakit ile bankadaki mevduat n mevcut de eri, bu varl klar n gerçe e uygun tahmini de erleridir. Menkul de erler: Borsalarda ifllem gören menkul de erler için gerçe e uygun de erler borsa rayiçleri veya piyasa de- erleri kullan larak bulunur. Piyasa de eri bilinmeyenler için defter de eri gerçe e uygun tahmini de erleridir. Ticari alacaklar ve ticari borçlar: Tahsili flüpheli alacaklar karfl l sonras ticari alacaklar ile ticari borçlar n bilançodaki mevcut de erleri, belirli kredi süreleri çerçevesinde tutulan alacak ve borçlar bugünkü de erlerine indirgenmifl olanlar d fl nda, gerçe e uygun tahmini de erleridir. liflkili flirketlerden alacaklar / borçlar: liflkili flirketlerden alacaklar / borçlar n bilanço de erleri, belirli kredi süreleri çerçevesinde tutulan alacak ve borçlar bugünkü de erlerine indirgenmifl olanlar d fl nda, gerçe e uygun de erleridir. Kullan lan krediler: Kullan lan krediler, kullan ld klar tarihte sabitlenen faiz oranlar na tabidir. Ancak LIBOR art sabit bir oranla al nan krediler daha sonra LIBOR daki geçerli olan faiz oranlar ndaki dalgalanmalara göre de iflen faiz oranlar na tabidir. Banka kredileri elde edilen nakit tutar ndan muhasebelefltirilirler. Finansman giderleri tahakkuk esas na göre muhasebelefltirilir ve olufltuklar dönemde ödenmeyen k s m bilançodaki kredi tutar na eklenir. Grup, ola an faaliyetleri s ras nda akreditifler vb. gibi bilanço d fl riski bulunan finansal enstrümanlar kullanmaktad r. Grup un bu tür enstrümanlardan kaynaklanabilecek zararlar söz konusu enstrümanlar n sözleflme tutarlar na eflde erdir. Tahsilat riski Grup un tahsilat riski esas olarak ticari alacaklar ndan do abilmektedir. Grup un önemli tutarlarda az say da müflteri yerine, çok say da müflteriden alacakl olmas nedeniyle önemli bir ticari alacak riski bulunmamaktad r. Ticari alacaklar, Grup yönetimince geçmifl tecrübeler ve cari ekonomik durum gözönüne al narak de erlendirilmekte ve uygun oranda flüpheli alacak karfl l ayr ld ktan sonra bilançoda net olarak gösterilmektedir. Fiyat riski Grup, faaliyet konusu nedeniyle yabanc para birimlerinin Türk Liras karfl s ndaki de erlerinin de iflimlerine ba l olarak kur dalgalanmalar na maruz kalmaktad r. Grup un ihracatlar ve ithalatlar yabanc para cinsinden yap lmaktad r. Kullan lan kredilere iliflkin faiz oranlar n n bir bölümü piyasada oluflan faiz oranlar na paralel olarak de iflmektedir. Bu nedenle, Grup, iç ve d fl piyasalarda faiz dalgalanmalar na da maruz kalmaktad r. Likidite riski Grup genellikle k sa vadeli finansal enstrümanlar n nakite çevirerek; örne in alacaklar n tahsil ederek, menkul k ymetlerini elden ç kararak, kendisine fon yaratmaktad r. Bu enstrümanlardan elde edilen tutarlar gerçe e uygun de erleri ile kay tlarda yer almaktad r. Grup gereken durumlarda, nakit ihtiyac n yurtiçi ve yurtd fl banka ve finansal kurumlardan kredi almak suretiyle sa lamaktad r. 25/52

26 o. fierefiye fierefiye, Grup un sat n ald varl k için net aktif de erinin üzerinde bedel ödemesi durumunda konsolidasyon s ras nda ortaya ç kar. Ayn flekilde, negatif flerefiye de Grup un sat n ald varl k için net aktif de erinin alt nda bedel ödemesi durumunda konsolidasyon s ras nda ortaya ç kar. Pozitif ve negatif flerefiye, ekonomik ömür 20 y l aflmayacak flekilde normal amortisman yöntemine tabi tutulur. Dönemin amortisman gelir ve giderleri mali tablolarda genel yönetim giderleri kaleminde gösterilmifltir. Bu ifllemler sonucu gerçekleflen amortisman gelir ve giderleri olufltuklar döneme kaydedilir. fltirak al m sonucunda oluflan flerefiye, ifltirakin bilançoda kay tl de erinin içine kat l r. Ba l ortakl klar n ve ortak kontrol edilen kurumlar n sat m al m sonucunda oluflan flerefiye, bilançoda ayr gösterilir. fltirak, ba l ortakl k veya ortak kontrol edilen kurumlar n sat fl nda amorti olmam fl flerefiye, sat fl kâr veya zarar n n belirlenmesinde dikkate al n r. p. Netlefltirme Menkul de erler ve yükümlülükler, yasal olarak netlefltirme hakk var oldu u takdirde ve net olarak ödenmesi ve/veya tahsili düflünüldü ünde veya varl n elde edilmesi ile yükümlülü ün yerine getirilmesi ayn zamanda gerçeklefltirilecek oldu unda bilançoda net de erleri ile gösterilirler. r. Muhasebe tahminleri Mali tablolar n UFRS ye göre haz rlanmas s ras nda Yönetim in, bilanço tarihi itibariyle mali tablolarda yer alan varl klar ve yükümlülüklerin bilanço de erlerini, bilanço d fl yükümlülüklere iliflkin aç klamalar, dönem içerisinde oluflan gelir ve giderlerin tutarlar n etkileyebilecek tahmin ve varsay mlarda bulunmas gerekmektedir. Gerçek sonuçlar bu tahminlerden farkl l k gösterebilmektedir. s. S n flamalar Geçmifl y l konsolide mali tablolar nda cari dönemle tutarl olarak sunulabilmesi amac yla baz s n flamalar yap lm flt r. Bu s n flamalar n faaliyet sonuçlar na hiçbir etkisi yoktur. t. Kâr paylar ve kâr da t m Kâr pay alacaklar, temettü da t m n n yap laca dönemde gelir kaydedilir, kâr pay ödemeleri ise ilan edildikleri dönemde kârdan da t m olarak gösterilir. fiirket tarihli y ll k mali tablolardan bafllamak üzere 2499 say l Sermaye Piyasas Kanunu çerçevesinde Sermaye Piyasas Kurulunca ç kar lan Seri: XI, No.25 say l tebli inde at fta bulunulan Uluslararas Finansal Raporlama Standartlar na (UFRS) göre konsolide mali tablo düzenlenmesine karar vermifltir. Bu ba lamda SPK nun kâr da t m na iliflkin 11 Mart 2004 tarih ve OFD/ say l duyurusu çerçevesinde da t labilir kâr n hesaplanmas nda, konsolide mali tablolardaki kâr içinde görünen ve ba l ortakl k, müflterek yönetime tabi teflebbüs ve ifltiraklerden ana ortakl n konsolide mali tablolar na intikal eden kârlardan, genel kurullarda kâr da t m na karar verilen veya genel kurullar n yapmamakla birlikte kâr da t m n genel kurullar n n onay na sunmak üzere karar alan ba l ortakl k, müflterek yönetime tabi teflebbüs ve ifltiraklerden gelen kârlardan ana ortakl k pay na isabet eden k s mlar ile Sermaye Piyasas Kurulunun Seri:XI, No.25 say l tebli inin on beflinci k sm nda bulunan 399 ncu maddesi uyar nca enflasyona göre düzeltilen ilk mali tablo denklefltirme iflleminde ortaya ç kan ve ana 26/52

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na:

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na: ERNST & YOUNG Güney S.M.M.M. A.fi. Büyükdere Cad. Beytem Plaza No: 22 Kat: 910, 34381 fiiflli stanbul Turkey Tel: (0212) 315 30 00 Faks: (0212) 230 82 91 www.ey.com BA IMSIZ DENET M RAPORU Tofafl Türk

Detaylı

DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU 31 ARALIK 2003 VE 2002 TARİHLERİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU 31 ARALIK 2003 VE 2002 TARİHLERİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR 31 ARALIK VE TARİHLERİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Doğal Afet Sigortaları Kurumu Yönetim Kurulu na DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1. Doğal Afet Sigortaları Kurumu nun ("Kurum") Türk

Detaylı

DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Doğal Afet Sigortaları Kurumu Yönetim Kurulu na DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1. Doğal Afet Sigortaları Kurumu nun ("Kurum") Yeni

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler Sayfa Özet bilanço 1 Özet kapsamlı gelir tablosu 2 Özkaynak değişim tablosu 3 Nakit akım tablosu

Detaylı

Trakya Cam Sanayii A.fi.

Trakya Cam Sanayii A.fi. 2 Trakya Cam Sanayii A.fi. UFRS ye Göre Haz rlanm fl Özet Konsolide Bilanço Trilyon TL Milyon USD 2003 2002 2003 2002 Dönen Varl klar 256 233 183 167 Duran Varl klar 715 697 512 499 Aktif toplam 971 930

Detaylı

Kay tl Sermaye. Ç kar lm fl Sermaye 250.000.000 YTL 151.431.691 YTL

Kay tl Sermaye. Ç kar lm fl Sermaye 250.000.000 YTL 151.431.691 YTL ANADOLU CAM DA ÇITA YÜKSEL YOR Vizyonunu, "Türkiye ve çevre ülkelerde gerçeklefltirilecek yat r m ve iflbirli i giriflimleri ile yurtiçinde ve hayati co rafyam z oluflturan bölgede lider, cirosunun %50

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.

www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12. www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret Aġ nin 31.12.2013 tarihli geçici

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun

Detaylı

KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2010 TARİHİ İTİBARIYLE SERİ:XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU 2010 HAZİRAN ARA DÖNEM FAALİYET

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar Varlıklar geçmiş Dipnot 30 Eylül 2012 31 Aralık 2011

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir)

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir) 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 ve 14 367.180.985 389.133.254 1- Kasa

Detaylı

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:-

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:- e-nflasyon e-nflasyon Türkiye ekonomisinin 1976 y l ndan beri yaflad kronik yüksek enflasyon hepimizin yak ndan bildi i ekonomik ve sosyal etkileri yan nda yöneticiler ve ticari iflletme sahipleri aç s

Detaylı

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 165.631.605 121.912.642 1- Kasa 2.12, 14 1.086 370 2-

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço. Bilanço. Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi

MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço. Bilanço. Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço Bilanço Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi V A R L I K L A R DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Benzerleri Finansal Yatırımlar

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş)

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu(denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren 3 aylık dönem Sona eren 6 aylık dönem m. 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 Faiz ve

Detaylı

STRATEJİ FACTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

STRATEJİ FACTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR STRATEJİ FACTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Strateji Factoring Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kuruluna, BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Strateji Factoring Hizmetleri A.Ş. nin

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1:

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1: Soru ve Cevap SORU 1: Hisse devir sözleflmesinin noterde onaylanmas aflamas nda al nacak noter harc n n flirket sermayesinin tamam üzerinden mi yoksa sat n al - nan toplam hisse bedeli üzerinden mi tahsil

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE)

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmemiş Geçmemiş Dipnot Referansları 30.09.2009 31.12.2008 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 27,180,536 28,730,807

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

Not 9 da belirtildi i üzere, fiirket in sat fllar n n ve al mlar n n önemli bir bölümü iliflkili kurulufllarla gerçeklefltirilmifltir.

Not 9 da belirtildi i üzere, fiirket in sat fllar n n ve al mlar n n önemli bir bölümü iliflkili kurulufllarla gerçeklefltirilmifltir. ERNST & YOUNG Güney S.M.M.M. A.fi. Büyükdere Cad. Beytem Plaza No: 22 Kat: 910, 34381 fiiflli stanbul Turkey Tel: (0212) 315 30 00 Faks: (0212) 230 82 91 www.ey.com BA IMSIZ DENET M RAPORU Tofafl Türk

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI NA UYGUN OLARAK HAZIRLANAN ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR Trakya Cam

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Denetimden Geçmiş 31.12.2007

Denetimden Geçmiş 31.12.2007 31 ARALIK 2007 VE 2006 TARİHLERİ İTİBARİYLE BİLANÇOLARI (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Yeni Türk Lirası ("YTL") olarak ifade edilmiştir.) Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2007 Bağımsız Denetimden Geçmiş

Detaylı

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler Finansal Sonuçları Konsolide Olmayan Veriler Ülke Çapında Yaygınlık Halkbank 2008 y lsonundan itibaren açt 28 yeni flube ile flube a n geniflletmeye devam etmektedir. Yurtiçi flube say s 650 ye ulaflm

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

2. Alacak Senetleri 0 0. 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 0 0. 4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 0 0

2. Alacak Senetleri 0 0. 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 0 0. 4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 0 0 ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Bağımsız Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.12.2002 31.12.2001 I. DÖNEN VARLIKLAR 1,707,665 2,632,169 A. Hazır Değerler 70 6,683

Detaylı

(ESKİ ŞEKİL) İÇTÜZÜĞÜ

(ESKİ ŞEKİL) İÇTÜZÜĞÜ (ESKİ ŞEKİL) DENİZBANK A.Ş. A TİPİ İMKB ULUSAL 100 ENDEKSİ FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. DENİZBANK A.Ş. tarafından 3794 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO Aktifler 31 Aralık 2014 Dönen varlıklar Hazır değerler 740.363 Bankalar

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

SORU - YANIT YANIT SORU VE

SORU - YANIT YANIT SORU VE SORU - YANIT YANIT SORU VE??? 316 MAL ÇÖZÜM Say : 96-2009 Soru - Yanıt SORU 1 Sabit k ymetlerimizin icradan zarar na sat lmas durumunda sat fl zararlar n gider yazabilirmiyiz? YANIT 1 5520 Say l Kurumlar

Detaylı

Hac Ömer Sabanc Holding A.fi.

Hac Ömer Sabanc Holding A.fi. DENETÇ RAPORU HACI ÖMER SABANCI HOLD NG ANON M fi RKET YILLIK OLA AN GENEL KURULU NA Unvan : Merkezi : stanbul Sermayesi : 1.200.000.000.000.000.- TL. Faaliyet Konusu : Finansman ve Yat r m Denetçilerin

Detaylı

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi -Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi -Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not Dönem I Cari Varlıklar (30/09/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/43. KONU: Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Düzenlemeler.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/43. KONU: Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Düzenlemeler. VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/43 KONU: Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Düzenlemeler. Bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin belirlenmesine dair 2012/4213 sayılı Karar 23

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot Bağımsız (31/03/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 793.766.217 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 617.053.844 623.405.482

Detaylı

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES brahim ERCAN* 1- G R fi Bilindi i üzere, yabanc paralar n de erlemesi, 213 Say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK)

Detaylı

VARLIKLAR 01 Ocak 2010 01 Ocak 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010

VARLIKLAR 01 Ocak 2010 01 Ocak 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010 CARDİF SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR 01.01.2010-30.09.2010 DÖNEMİ BİLANÇOSU 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 18.743.519,30 8.951.613,03 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler

Detaylı

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 NAKİT SERMAYE ARTIŞLARINDA İNDİRİM UYGULAMASI Kurumlar Vergisi Kanunu nun Diğer İndirimler başlıklı 10. Maddesine eklenen (ı) bendi hükmü ile; finans, bankacılık ve sigortacılık

Detaylı

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 1- GENEL BİLGİLER 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem: 08.04.2015 30.09.2015 Dönemi Ticaret unvanı : OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY

Detaylı

1 Ocak 31 Aral k 2008 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolara liflkin Ba ms z Denetim Raporu

1 Ocak 31 Aral k 2008 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolara liflkin Ba ms z Denetim Raporu 41 1 Ocak 31 Aral k Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolara liflkin Ba ms z Denetim Raporu Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Ortaklar 'na: Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi

Detaylı

2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: Mali Tablolardan Bilanço yu tanımlayınız. SORU 2: Mali Tablolardan Gelir Tablosu

Detaylı

ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş. 31 ARALIK 2003 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş. 31 ARALIK 2003 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 31 ARALIK 2003 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş. nin 1 OCAK - 31 ARALIK 2003 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Çelik Halat ve

Detaylı

Murahhas Aza. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetleme Kurulu Üyesi

Murahhas Aza. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetleme Kurulu Üyesi Sayfa No.1 1. Raporun Dönemi 01.01.2009 31.12.2009 2. Ortaklığın Ünvanı Makina Takım Endüstrisi A.Ş. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Şirketimiz

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

Sayfa 1 / 5 Ana Sayfa KAP Hakk nda Bildirim Sorgular irketler Yard m lgili Linkler Görü Öneri Tümünü mzal Görüntüle English Format Ba ms z Denetim Görü ü Ba ms z Denetim Kurulu u Denetim Türü Görü Türü

Detaylı

ANADOLU CAM YENİŞEHİR SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

ANADOLU CAM YENİŞEHİR SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU ANADOLU CAM YENİŞEHİR SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU 1) Genel Bilgiler: Anadolu Cam Yenişehir Sanayi Anonim Şirketi, 2005 yılında Anadolu Cam Sanayi Anonim Şirketi, T.Şişe ve Cam Fabrikaları

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ Belirli amaçları gerçekleştirmek üzere gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ve belirlenen hedefe ulaşmak için, ortak ya da yöneticilerin dikkat ve özen

Detaylı

NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI. 31 Mart 2010 tarihinde sona eren üç aylık ara döneme ait Özet Konsolide Finansal Tablolar

NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI. 31 Mart 2010 tarihinde sona eren üç aylık ara döneme ait Özet Konsolide Finansal Tablolar NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 Mart 2010 tarihinde sona eren üç aylık ara döneme ait Özet Konsolide Finansal Tablolar 31 Mart 2010 tarihinde sona eren üç aylık ara döneme ait Özet Konsolide

Detaylı

Yabancı para çevrim farkları Diğer kazanç ve kayıplar 5,318 5,318

Yabancı para çevrim farkları Diğer kazanç ve kayıplar 5,318 5,318 Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ödenmiş Sermaye Dipnot:27 Sermaye Düzeltmesi Farkları Dipnot:27 Hisse Senedi İhraç Primi Dipnot:27

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9. Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9. Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9 Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi 1.0 Girifl 1.1 ndirgenmifl nakit ak fl ( NA)

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda BFS - 2011/08 stanbul, 25.08.2011 Sermaye Piyasas Kurulunun afla da yer alan 10.08.2011

Detaylı

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TİCARET A.Ş. Bağımsız Denetim'den Dipnot Geçmiş Geçmiş BİLANÇO () Referansları 30.06. 31.12. VARLIKLAR Cari / Dönen Varlıklar 724.868.723 802.295.332 Hazır Değerler 4 222.751.052 275.887.452 Menkul Kıymetler

Detaylı

S.S. DOĞA SĠGORTA KOOPERATĠFĠ AYRINTILI BĠLANÇO 2014 VARLIKLAR. I. CARĠ VARLIKLAR Cari Dönem Aralık 2014

S.S. DOĞA SĠGORTA KOOPERATĠFĠ AYRINTILI BĠLANÇO 2014 VARLIKLAR. I. CARĠ VARLIKLAR Cari Dönem Aralık 2014 VARLIKLAR I. CARĠ VARLIKLAR A. Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 19.967.499 1 Kasa 5.875 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 4.202.136 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli

Detaylı

Kay tl Sermaye. Ç kar lm fl Sermaye 250.000.000 YTL 151.431.691 YTL

Kay tl Sermaye. Ç kar lm fl Sermaye 250.000.000 YTL 151.431.691 YTL ANADOLU CAM BÜYÜMEYE DEVAM ED YOR Anadolu Cam "Türkiye ve çevre ülkelerde gerçeklefltirilecek yat r m ve iflbirli i giriflimleri ile yurtiçinde ve hayati co rafyam z oluflturan bölgede lider, cirosunun

Detaylı

Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. 31 Mart 2004 Tarihli Ara Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu

Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. 31 Mart 2004 Tarihli Ara Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 31 Mart 2004 Tarihli Ara Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İÇİNDEKİLER

Detaylı

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 30 HAZİRAN 2012 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız İnceleme'den Denetim'den Dipnot Geçmiş Geçmiş Referansları 30.06.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 47,694,745 54,518,989 Nakit ve Nakit Benzerleri

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) m. 2010 2009 2008 Faiz ve benzeri gelirler 28,779 26,953 54,549 Faiz giderleri 13,196 14,494 42,096 Net faiz geliri 15,583 12,459 12,453 Kredi

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. )

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9))

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9)) Sirküler 2016 / 019 Referansımız: 0259 / 2016/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 08.03.2016 Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar

Detaylı

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol 1. Giriş Bu yazıda, Bursa daki (ciro açısından) en büyük 250 firmanın finansal profilini ortaya koymak amacındayız.

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU. Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı Yönetim Kurulu Başkanlığı na

BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU. Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı Yönetim Kurulu Başkanlığı na BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı Yönetim Kurulu Başkanlığı na 1. Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı nın ( Şirket ) Türk Lirası nın 31 Aralık 2003 tarihindeki satın alma gücüne

Detaylı

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 110,848,280 1- Kasa - 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 46,043,483 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri - 5- Diğer

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Oyak Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Döviz Cinsinden Yatırım Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)...

Detaylı

Aktay Turizm Yatırımları ve İşletmeleri Anonim Şirketi

Aktay Turizm Yatırımları ve İşletmeleri Anonim Şirketi Aktay Turizm Yatırımları ve İşletmeleri Anonim Şirketi tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal durum tablosu, gelir tablosu ve seçilmiş notlar tarihli ara dönem finansal durum tablosu Varlıklar Dipnot

Detaylı

2010 / 1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI ( 14 Mart 2010-Pazar 09:00-12:00)

2010 / 1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI ( 14 Mart 2010-Pazar 09:00-12:00) 2010 / 1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI ( 14 Mart 2010-Pazar 09:00-12:00) Soru 1: Aşağıdaki soruları kısaca cevaplandırınız. (10 puan) a. Bilanço esasına göre defter

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI KARMA ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI KARMA ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI KARMA ALT 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI DEĞİŞKEN BAŞAK ALT FONU (2. ALT FON)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI DEĞİŞKEN BAŞAK ALT FONU (2. ALT FON) T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI DEĞİŞKEN 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU

BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU 0 DÖNEN DEĞERLER Dönen değerler bilançonun aktifinde yer alan, likiditesi en yüksek varlık grubu olup bu hesap grubunda yer alan hesapların ortak özelliği

Detaylı

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ ve TİCARET A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotlar 28 Nisan 2016 Bu rapor 92 sayfa konsolide olmayan finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır.

Detaylı

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14 Bilici Yatırım Şirket Notu 4 Kasım 2014 Ana faaliyet konusu tekstil olan Bilici Yatırım ın (BLCYT), aynı zamanda Adana nın merkezinde 203 yatak kapasiteli otel yatırımı ve fabrika alanı içerisinde 8 adet

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

VAKIF PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken Fonu )

VAKIF PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken Fonu ) (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken Fonu ) VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi : 18/10/1989

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 44 İST, 01.04.2009

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 44 İST, 01.04.2009 SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 44 İST, 01.04.2009 ÖZET: Kurumlar Vergisi beyannamesi ekinde Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Form un verilmesi gerekiyor. Yıllık

Detaylı

fi F NANSAL K RALAMA A.fi. ve BA LI ORTAKLI I 31 ARALIK 2007 TAR H T BAR YLE KONSOL DE B LANÇO

fi F NANSAL K RALAMA A.fi. ve BA LI ORTAKLI I 31 ARALIK 2007 TAR H T BAR YLE KONSOL DE B LANÇO 31 ARALIK 2007 TAR H T BAR YLE KONSOL DE B LANÇO Ba ms z Ba ms z Denetimden Denetimden Geçmifl Geçmifl VARLIKLAR Notlar 31 Aral k 2007 31 Aral k 2006 Cari / Dönen Varl klar 637.155 505.711 Haz r De erler

Detaylı

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) 30.09.2008 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) 30.09.2008 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR VARLIKLAR I- Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 427.534.646,00 1- Kasa 30.723,61 2- Alınan Çekler 0,00 3- Bankalar 427.503.922,39 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Diğer Nakit Ve Nakit

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31.12.2004-31.12.2005 dönemine ilişkin

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 OSTİM VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 22.04.2014-13:18:20 Vergi Kimlik Numarası 4380316445 Ticaret Sicil No 193049 İrtibat Tel No 312

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 31.03.2013 TARİHLİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 31.03.2013 TARİHLİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No: 1 ĠÇĠNDEKĠLER Konu Sayfa No 1- Yönetim Ve Denetim Kurulu Üyeleri Ve Görev Süreleri.. 2 2- Sermayenin %10 undan Fazlasına Sahip Ortaklar Ve Ortaklık Yapısı. 2 3- Son 5 Yılda Dağıtılan Temettüler

Detaylı

DEMĐR HAYAT SĐGORTA A.Ş. 31 MART 2009 TARĐHLĐ BĐLANÇOSU (YTL.)

DEMĐR HAYAT SĐGORTA A.Ş. 31 MART 2009 TARĐHLĐ BĐLANÇOSU (YTL.) DEMĐR HAYAT SĐGORTA A.Ş. 31 MART 2009 TARĐHLĐ BĐLANÇOSU (YTL.) VARLIKLAR I- Cari ( Dönen ) Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 32,708,356.67 1- Kasa 1,512.29 2- Alınan Çekler

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2016 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2016 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 MART 2016 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 MART 2016 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)...

Detaylı

İŞLETMENİN TANIMI 30.9.2015

İŞLETMENİN TANIMI 30.9.2015 Öğr.Gör.Mehmet KÖRPİ İŞLETMENİN TANIMI Sonsuz olarak ifade edilen insan ihtiyaçlarını karşılayacak malları ve hizmetleri üretmek üzere faaliyette bulunan iktisadi birimler işletme olarak adlandırılmaktadır.

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 53.666.644 32.725.361 1- Kasa 2.12, 14 2.003 601 2- Alınan Çekler

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 53.666.644 32.725.361 1- Kasa 2.12, 14 2.003 601 2- Alınan Çekler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot Denetimden A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 53.666.644 32.725.361 1- Kasa 2.12, 14 2.003 601 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 35.677.090 22.522.840 4- Verilen

Detaylı

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET 31.12.2007 Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL)

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET 31.12.2007 Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL) 66 Millî Reasürans VARLIKLAR Dip Not 31/12/2007 31/12/2006 I- Cari Varl klar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varl klar 311.941.657,75 366.211.357,10 1- Kasa 7.881,84 16.271,94 2- Al nan Çekler 48.197,00 70.002,00

Detaylı