Türkiye yi dönü türüyoruz

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye yi dönü türüyoruz"

Transkript

1 Bir HMF Makina dergisidir. Üç ayda bir yay mlan r. HAZ RAN 2013 Say : 15 Türkiye yi dönü türüyoruz Sar lar n aat: birli imiz büyüyecek Odaba Nett Makina, yeni vizyonu ile fark yarat yor Nurkan Karayel: te ba ar için evde mutluluk gerekir

2

3

4 Ç NDEK LER Haberler Y k m Konferans na Alt n Sponsor olduk 6 Ortaklar m z Sar lar n aat Genel Müdürü Ahmet Sar 8 Gündem Win Material Handling Fuar na damgam z vurduk 10 Gündem 19. zmir Mermer Fuar nda göz doldurduk 12 Servislerimiz Diyarbak r Odaba Nett Makina 14 Departmanlar m z Mali ve dari ler Departman 16 çimizden Biri Nurkan Karayel 18 Markalar m z Y k m sektörüne Hyundai imzas 20 Sahadan Sahada çal an makinelerinizin foto ra ar n gönderin, yay mlayal m 22 HMF MAK NA VE SERV S SAN. VE T C. A.. Say 15 Haziran 2013 Yayg n, süreli yay n Üç ayda bir yay mlan r. mtiyaz Sahibi HMF Makina ve Servis San. ve Tic. A.. ad na Tamer Öztoygar Yönetim Adresi HMF Makina ve Servis San. Ve Tic. A.. Esentepe Mah. E-5 Yan Yol Üzeri, No: Kartal stanbul Tel: (pbx) Faks: Sorumlu Yaz leri Müdürü Reyhan U urlu Yücel Yay n Kurulu Ömer Uzun, Serdar olt, Suat K ral, Murat Erdem, Nergis Özbek Sar, dil güzar Yay na Haz rl k Genel Yönetmen Gürhan Demirba Genel Yönetmen Yard mc s Eser Soygüder Y ld z Editör Tolga Çatal Görsel Yönetmen Yavuz Karaka Gra k Tasar m Erdal Bayraktar Düzeltmen Editör Ersel Ergüz Foto raf Murat Güney (Editör), Damla Salor Özp nar leti im: Yaz i leri: (0216) Pazarlama: (0216) Bask Dünya Yay nc l k A.. Globus Dünya Bas nevi 100. Y l Mahallesi, Ba c lar stanbul Tel: Bu dergide yay mlanan haber, foto raf ve yaz lar izin al nmadan, kaynak gösterilerek dahi kullan lamaz. Tipogra k hatalar ba lay c unsur te kil etmez. HMFV ZYON Ajans D taraf ndan T.C. yasalar na uygun olarak yay mlanmaktad r. 4 HMFV ZYON Haziran 2013

5 BA YAZI Türkiye yi dönüştürüyoruz Tamer ÖZTOYGAR Genel Müdür MERHABA sevgili HMFV ZYON okuyucular, HMF Makina n n resmi yay n organ HMFV ZYON un yeni say s ile yeniden kar n zday z y l n n ilk be ay n hede erimizin üzerinde tamamlad k. Büyüme serüvenimizde HMF Makina ailesinin her ferdinin özveriyle çal t na inanc m tam. Yaratt m z her mutlu mü teri, sadece sektörümüzdeki HMF isminin daha da güçlenmesine destek olmuyor, bizlerin iç huzuru ve mutlulu unu da art r yor. Bu bilinçle, daha güzel bir gelecek ve daha mutlu i süreçleri için gayretle çal maya devam etmeli, mü teri memnuniyetini her zaman en üstte tutmak için aksiyonlar m za ara vermeden devam etmeliyiz. Bildi iniz gibi Türkiye, kriz sonras dönemde çok büyük bir büyüme hamlesi gerçekle tirdi ve küresel ölçekte büyüme rekorlar na imza att. Dünyan n en büyük ekonomik güçlerinden biri olarak gösterilen Avrupa Birli i ancak binde 1 ila binde 5 seviyelerinde büyüme gerçekle tirirken, Türkiye 2009 y l ndan bu yana büyümesini sürdürerek 2010 y l nda yüzde 9, 2011 y l nda ise yüzde 8,8 büyüme sergiledi y l ndaki büyüme oran m z da yüzde 2,2 olarak aç kland. Peki, bu süreçte biz ne yapt k? Türkiye nin ve içinde bulundu umuz i makineleri sektörünün büyümesinden güç alarak, biz de büyük bir at l m gerçekle tirdik ve her y l ortalama yüzde 20 lere varan büyüme oranlar yakalad k. Elbette bu ölçekteki büyüme rakamlar, stratejimize uygun, hesaplanm ve kontrol edilebilir rakamlard. Hede erimize ula mam zdaki en büyük etken ise sizlerdiniz, sizlerin özverili çal malar yd. Hepinize bir kez daha te ekkür ediyorum. Bu y l, yine büyük hede erimizin oldu u bir y l olacak. Türkiye nin imza ataca büyük ölçekli projeleri hepimiz biliyoruz ve haz rl klar m z bu yönde sürdürüyoruz. Di er yandan kentsel dönü üm hareketi de tüm Türkiye de aral ks z devam ediyor. HMF Makina olarak özellikle kentsel dönü ümde daha fazla yer almam z gerekti ini dü ünüyorum. Bu do rultuda, bu say m zda, MARKALARIMIZ kö esinde yeni y k m ekskavatörümüz R380LC-9DM nin teknik bilgilerine ula abilirsiniz. Bu ürünün ilk tan t m n ise Ankara Komatek Fuar nda yapaca z. Gelelim HMFV ZYON un yeni say s na Bu say m zda da yine ilginizi çekece ini dü ündü ümüz içerikler haz rlamaya çal t k. HABERLER ba l nda, okuyaca n z üzere, güzel haberlerimizi sizlerle payla maya devam ediyoruz. ORTAKLARIMIZ ba l nda ise bu kez sizleri Sar lar n aat ile tan t raca z. Sar lar n aat, i makinesi kiralama alan nda Türkiye nin en büyük isimlerinden biri. Toplamda 4 bin motorlu araçl k dev bir makine park na sahip olan Sar lar n aat, paletli ekskavatör segmentinde Hyundai ve HMF Makina y tercih ediyor ve bu anlamda da bizim en büyük i ortaklar m zdan birisi olarak öne ç k yor. GÜNDEM sayfalar m zda, içinde bulundu umuz sektörlerin en önemli bulu malar ndan ikisine, Win Material Handling Fuar ile zmir Mermer Fuar na yer verdik. Bu iki büyük etkinlikte HMF Makina olarak yer almak hem gurur verici hem de yeni i imkânlar yaratmak aç s ndan oldukça verimliydi. Bir dahaki say da bulu mak üzere. 5

6 HABERLER HMF MAKİNA YIKIM KONFERANSI NA ALTIN SPONSOR OLDU BU YIL LK DÜZENLENEN YIKIM KONFERANSI 2013 (DEMOLITION CONFERENCE 2013), 7 MART 2013 TAR H NDE MARIOTT ASIA STANBUL OTEL NDE BA ARIYLA GERÇEKLE T R L RKEN, KONFERANSA ALTIN SPONSOR OLARAK KATILAN HMF MAK NA, Ç VE DI MEKÂNLARDAK STANDLARI LE YO UN LG GÖRDÜ. HMF MAKİNA DAN BAŞARILI BİR ORGANİZASYON DAHA HMF MAK NA, DEN ZL BÖLGES NDEK 300 E YAKIN MÜ TER S N ÖZEL B R GECEDE B R ARAYA GET RD. HMF MAKİNA İLE CUMMINS GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRDİ YIKIM Konferans 2013, 300 ki iyi geçen kat l mc say s yla, y k m sektörünün ülkemizdeki gelece ine ili kin olumlu sinyaller verdi. HMF Makina n n distribütörlü ünü yapt Hyundai ve Mantovanibenne y k m çözümlerinin de tan t ld konferansta, yurt içi ve yurt d ndan kat lan sektör temsilcileri, sektörün ihtiyac olan kali ye eleman, çevre ve i güvenli i, yasal ve hukuki yönetmelikler ile ihtiyaç duyulan teknik ekipman konular n görü tü. Tüm kat l mc lar n üzerinde kir birli i yapt nokta ise Türk y k m sektörünün ciddi bir potansiyele sahip oldu u ve önümüzdeki dönemde yürürlü e girecek kanun ve yönetmeliklerle birlikte Türk y k m sektörünün Avrupa n n en büyük y k m pazarlar ndan biri olaca yönünde oldu. Konferansa Alt n Sponsor olarak kat lan HMF Makina n n iç ve d standlar da kat l mc lar taraf ndan ilgiyle kar land. HMF Makina, özellikle d stand nda sergiledi i Hyundai marka HSL 850 7A Skid Steer Loader, Mantovanibenne MS 20 CC R Çok Amaçl Y k m Makas, MCP 800 IT Y k m Pulvarizeri ve CRH 440 Mini Y k m Makas ile kat l mc lar n büyük be enisini toplad. HMF MAK NA LE CUMMINS TÜRK YE ARASINDA, CUMMINS MOTORLU HYUNDAI MAK NALARI Ç N TEKN K VE YEDEK PARÇA B RL ANLA MASI MZALANDI. DEN ZL Denizk z Restaurant ta düzenlenen HMF Hyundai Mü teri Yeme i organizasyonuna, Denizli Bölgesi ndeki 252 HMF Makina mü terisi kat ld. HL780-9 Marble, R380LC-9, R35Z-9 ve iki adet forkliftin de sergilendi i, canl müzik e li inde düzenlenen bu keyi i gecenin sürprizi ise Hyundai mü terilerine özel haz rlanan hediye paketleriydi. HMF Makina Genel Müdürü Tamer Öztoygar, Genel Müdür Yard mc s Ömer Engin Uzun, Pazarlama ve Geli tirme Direktörü Reyhan U urlu Yücel ve Genel Sat Müdürü Suat K ral n yan s ra zmir ve stanbul sat ekiplerinin de kat ld HMF Hyundai Mü teri Yeme i organizasyonunda, HMF Makina, misa rleri ile bire bir ilgilenme ve aralar ndaki ba daha da güçlendirme f rsat yakalad. HMF Makina Genel Müdürü Tamer Öztoygar ile Cummins Türkiye Genel Müdürü Russell Adams taraf ndan imzalanan i birli ine göre, HMF Makina yetkili servisleri, Cummins motorlu ürünler için teknik destek ve yedek parça ihtiyaçlar n HMF kanal ile kar lama imkân bulacak; bu i birli inin sa l kl bir ekilde sürdürülebilmesi için de tüm HMF Makina yetkili servislerinin e itimleri ile servis ekipmanlar ve yedek parça konular nda geli imleri en k sa sürede sa lanacak. HMF Makina olarak, bu i birli i ile birlikte, servislerimizle güçlü bilgi ak sa layarak daha iyi ve h zl hizmet vermeyi, böylece mü teri memnuniyetini art rmay hede i- yoruz. 6 HMFV ZYON Haziran 2013

7 HABERLER PERFORMANS, YENİLMEZLİK, GÜÇ İŞTE HMF SATIŞ EKİBİ HMF MAK NA, PERFORMANS, YEN LMEZL K, GÜÇ TEMALI MAK NASI BÖLGE TOPLANTISINI 8-10 UBAT 2013 TAR HLER NDE KIBRIS CRATOS PREMIUM OTEL DE GERÇEKLE T RD. HMF Makina Genel Müdürü Tamer Öztoygar önderli inde düzenlenen toplant ya Türkiye nin farkl illerinden toplam 45 kat l mc dâhil olurken, HMF Bölge Makinas Sat Ekibinin eksiksiz kat l m gösterdi i toplant da önce geçti imiz y l de erlendirildi, ard ndan da 2013 hede eri belirlendi. HMF Makina n n geçti imiz y l yakalad ba ar l performans n ödülü ise sat ekibi için özel olarak haz rlanan motive edici çe itli hediyelerdi. Performans yüksek, gücü tart lmaz ve yenilmez HMF Sat Ekibinin, bu y l da ayn enerjiyi sergileyece ine ve sektörde farkl l k yarataca na inan yoruz. KORE ÇOCUK BAYRAMI NI KUTLADIK ÜYES OLDU UMUZ TÜRK YE-GÜNEY KORE ADAMLARI DERNE (TURKOR) LE B RL KTE, 4 MAYIS 2013 TAR H NDE, KORE ÇOCUK BAYRAMI NI KUTLADIK. MAÇKA Park nda düzenlenen etkinli e Güney Kore stanbul Ba konsolos Yard mc s Choi Jin- Young ve i li Belediye Ba kan Mustafa Sar gül ün yan s ra Kore Gazileri Heyeti, stanbul Kore Okulu Müdürü Sim Sagong, Güney Koreli Ö renciler, Beyazay Derne i Ankara ube Ba kan Abdullah Muhammed Tuncay ve Esenyurt brahim Özayd n lkö retim Okulu küçük izciler grubu kat ld. Etkinli in en dikkat çekici yan Türkiye ve Güney Kore bayraklar ta yan, içlerinde Beyazay Derne i ö rencilerinin de bulundu u kalabal k bir kortejin bando e li indeki yürüyü üydü. Etkinlikteki perküsyon gösterisi ise tüm kat l mc lar taraf ndan çok be enildi. Yakla k 100 ki inin kat ld ve 30 unun çocuklardan olu tu u Kore Çocuk Bayram kutlamalar n n ard ndan, TURKOR yetkilileri de HMF Makina ya destekleri ve etkinli e kat l m için te ekkürlerini iletti. 7

8 ORTAKLARIMIZ HMF MAKİNA SEKTÖRDE ÇOK ÖZEL BİR KONUMDADIR SARILAR N AAT GENEL MÜDÜRÜ AHMET SARI, HMF MAK NA LE SÜRDÜRDÜKLER B RL NDEN DUYDU U MEMNUN YET, MAK NE P YASASINDA HMF MAK NA, KONUSUNDA EN UZMAN S M OLARAK B L N R. MÜ TER LER NE YAKLA IMI ÇOK DO RU VE YER NDED R, HAL M ZDEN ANLAR, HER KO ULDA B ZE DESTEK OLUR. DOLAYISIYLA DA HYUNDAI VE HMF MAK NA NIN TERC H ED L RL ÇOK YÜKSEKT R SÖZLER YLE ÖZETL YOR. Öncelikle bize biraz irketinizi tan tabilir misiniz? Sar lar n aat altyap, üstyap, araç ve i makinesi kiralama i i yapan bir firmad r. u anda Türkiye nin en büyük i makinesi kiralama firmas y z ve hem özel sektör hem de kamu kurumlar yla çal yoruz. Sar lar n aat ne zaman kuruldu? 1993 y l nda kurduk. Halen karde im Osman Sar ile birlikte Sar lar n aat n ba nday z. Biz, asl nda 1990 y l ndan beri in aat sektöründeyiz. O y llarda in aat malzemeleri sat yorduk. Ard ndan makine park m z kiraya vermeye ba lad k, hatta i makinesi kiralamay Türkiye de ilk uygulayanlardan biri de biziz. makinesini kiralamak nereden akl n za geldi? Geçmi te in aat malzemeleri satman n yan nda altyap taahhüt i leri de yap yorduk. Bir proje tamamland nda makine park m zdaki i makineleri yeni bir projeye ba lay ncaya kadar kullan lam yordu. Biliyorsunuz i makineleri pahal makinelerdir ve yat r m n z n geri dönmesi için i makinesini sürekli çal t rmak durumundas n zd r. Biz de buradan hareketle, makineyi biz kullanam yorsak ihtiyac olana kiralayal m diye dü ündük ve taahhüt i lerimiz haricindeki zamanlarda i makinelerini kiralamaya ba lad k. Az önce söyledim, i makinesi kiralama i ini profesyonel olarak ilk uygulayan biziz diyebilirim. Oysa makine kiralama, Avrupa da bir sektör olmu durumdad r. Halen Türkiye nin en büyük i makinesi araç park na sahip irketlerden biri de biziz. Tabii zamanla i makinesi say m z da artt ve bir filo ekline büründü. Böyle olunca da i in çarpan artt için cazibesi de art gösterdi. 8 HMFV ZYON Haziran 2013

9 ORTAKLARIMIZ Dolay s yla di er i lerinizden öne ç kt galiba, de- il mi? Evet, i makinesi kiralama i i öyle bir hale geldi ki in aat taahhüt i lerimizden daha öncelikli bir i kolu oldu. u anda i makineleri piyasas ndaki hemen her firma ile i ortakl m z var. Elbette Hyundai ve HMF Makina da bunlardan biri Sektörde elbette rakipleriniz var. Sizin fark n z nedir? Biz, paket olarak bir in aat irketinin ihtiyac olabilecek her i makinesini tedarik ederek mü terilerimize sunabiliyoruz. Yani kamyon ve otobüsten silindirlere, asfalt makinelerinden geri dönü üm makinelerine var ncaya kadar hangi makinelere ihtiyaç varsa, biz paket olarak sunabiliyoruz. Tabii bu da mü terilerimizin bizi tercih etmelerini kolayla t r yor. Peki, HMF Makina ile nas l bir i birli iniz var? Ben aç k sözlüyümdür. HMF Makina n n bize yakla m n çok do ru ve aç k buldu umuz için de y llard r HMF Makina ile çal yoruz. En son geçti- imiz aylarda 40 adetlik bir ekskavatör sipari imiz oldu ve bu i birli inden de çok memnun kald m z söyleyebilirim. Bu tür toplu al mlar n, b rak n bir firmadan olmas n sektör içinde bile çok nadir oldu unun da alt n çizelim ki HMF Makina ya verdi imiz önem daha iyi anla labilsin. Filonuzda toplam kaç tane Hyundai i makinesi var? (Gülüyor) Zor bir soru, çal mad m yerden sordunuz ama tahmin ediyorum 100 civar ndad r. Filonuzdaki toplam araç say s nedir? Motorlu araç olarak soruyorsan z 4 bine yak n ama sadece i makinelerini soruyorsan z 700 civar ndad r. Ba ka markalarla da çal yorsunuz. Dolay s yla di er markalarla Hyundai yi de en iyi siz k yaslayabilirsiniz herhalde. Hyundai nin avantajlar nedir? Biz ekskavatörde Hyundai yi tercih ediyoruz ama bekoloderde ba ka bir marka ile çal yoruz çünkü HMF Makina bu segmentte ürün sunmuyor. Asl nda biz unu yap yoruz, her segmentte en iyi, en verimli, uzmanla m marka hangisiyse onunla çal yoruz. Dolay s yla silindirde ba ka, freze makinesinde ba ka, ekskavatörde ba ka markalarla çal yoruz. Hyundai nin avantajlar ise çok basit, sektörde kime sorsan z ayn s n söyleyecektir, Hyundai nin bak m giderleri daha ucuzdur ve ikinci el piyasas çok kuvvetlidir. Yani Hyundai, halk n tuttu u, Türkiye artlar na göre çok üst seviyede bir markad r. Makineleri de çok güvenilirdir. Bununla birlikte, Hyundai yi temsil eden HMF Makina da sektörde çok özel bir konumdad r. Zaten makine piyasas nda da HMF Makina yetkilileri, konular nda en uzman isimler olarak bilinir. Mü terilerine yakla mlar çok do ru ve yerindedir, halimizden anlar, her ko ulda bize destek olurlar. Dolay s yla da Hyundai ve HMF Makina n n tercih edilirli i çok yüksektir. Bizim de HMF Makina ile ikili ili kilerimiz fevkalade iyidir. Bunu biz burada oldu umuz için söylemiyorsunuz de il mi? Hay r Çok net söyleyebilirim ki, bizim en rahat kap s n çald m z üç firmadan biri HMF Makina d r. Hatta öyle ki, tamamlad m z ve halen devam eden projelerimizde HMF Makina i tiraki HYUNDAI N N AVANTAJLARI ÇOK BAS T, SEKTÖRDE K ME SORSANIZ AYNISINI SÖYLEYECEKT R, HYUNDAI N N BAKIM G DERLER DAHA UCUZDUR VE K NC EL P YASASI ÇOK KUVVETL D R. YAN HYUNDAI, HALKIN TUTTU U, TÜRK YE ARTLARINA GÖRE ÇOK ÜST SEV YEDE B R MARKADIR. MAK NELER DE ÇOK GÜVEN L RD R. BUNUNLA B RL KTE, HYUNDAI Y TEMS L EDEN HMF MAK NA DA SEKTÖRDE ÇOK ÖZEL B R KONUMDADIR. olan Hyundai Asansörlerini tercih ediyoruz. Yani sadece i makinesinde de il, di er sektör elemanlar nda da tercihimizi HMF Makina dan yana kullan yoruz. lk i birli inizde siz mi HMF Makina ya gitmi tiniz yoksa HMF Makina m size gelmi ti? San yorum HMF Makina bizi ziyaret etmi ti. O zamanlar ba ka bir marka ile çal yorduk. Daha sonra HMF Makina ile görü meye ba lad k ve sa olsunlar bizi çok iyi kar lad lar ve o dönemde bizi birebir Hyundai nin Koreli yetkilileri ile görü türdüler. Böylece de bizi ve gönlümüzü kazanm oldular. Bu ekilde ba layan i ortakl m z halen geli erek devam ediyor. Ben, diyebilirim ki HMF Makina ve Hyundai, ürünlerinin arkas nda durabilen en güçlü ve i ortaklar n n halinden anlayan en kurumsal irketlerden biridir. Gelecek için ne öngörüyorsunuz? HMF Makina ile i birli iniz artarak devam edebilir mi? Neden olmas n, in aat sektörü büyüyor. Üstelik önümüzde büyük ölçekli çok say da proje de var, örne in üçüncü havaliman ve Kanal stanbul projesi gibi Di er yandan biliyorsunuz stanbul ve Türkiye, büyük bir kentsel dönü üm hareketi içinde. Dolay s yla gelecekte de ihtiyac m z olmas halinde çalaca m z ilk kap HMF Makina olacakt r. Kentsel dönü üm ve y k m sektörü ile de ilgileniyor musunuz? Biliyorsunuz HMF Makina, y k m ata manlar segmentinde de sektörün güçlü oyuncular ndan biri konumunda Tabii ki ilgileniyoruz, i makinelerinin bulundu u her alan bizim para kazand m z aland r. Dolay s yla y k m sektöründeki geli meleri ve HMF Makina n n bu yat r mlar n da yak ndan takip ediyoruz. Sa olsun HMF Makina daki arkada lar m z sürekli olarak bize güncel bilgileri de iletiyor. Bu anlamda HMF Makina, kadrolar m z n yeti mesine sa lad katk ile de bize katma de er kat yor. Çok güzel bir noktaya geldiniz. Çok say da i makineniz var ama yeter say da uzman operatörünüz var m? Bu sorun, vas fl operatör say s n n azl bizim en büyük sorunumuz. Türkiye de i sizlik oldu u söyleniyor ama biz 1000 dolar maa la çal t racak ekskavatör operatörü bulam yoruz. Peki, ne yapmam z gerekir ki yeti mi operatör say s n art rabilelim? Burada HMF Makina ve di er sektör temsilcilerinin de sorumlulu u olmal diye dü ünüyorum. Örne in bir operatörlük okulu aç lsa ve bir ayl k sürede operatör adaylar na teorik e itimler verilse iyi olmaz m? Ard ndan bu e itim te viklerle desteklense, örne in Y l n Operatörü nü seçsek ve ödül olarak da örne in bir tulum, bir ayakkab versek Bu basit te vik bile ne kadar etkili olur biliyor musunuz? Makinenin sahibi mutlu olur, operatörler mutlu olur çünkü kendi aralar nda bir yar ma ortam sa lam oluruz. Di er yandan makine sektörü temsilcileri de mutlu olur. Kazan kazan dedi imiz de i te budur 9

10 GÜNDEM WIN FUARI NA DAMGAMIZI VURDUK HMF MAK NA, MART TAR HLER ARASINDA STANBUL TÜYAP FUAR MERKEZ NDE DÜZENLENEN WIN MATERIAL HANDLING 2013 FUARI NA HYUNDAI FORKL FTLER VE ATLET DEPO Ç ST F MAK NELER NDEN OLU AN TOPLAM 13 ÜRÜNÜ LE KATILDI. HMF Makina n n Win Material Handling 2013 Fuar nda sergiledi i akülü, LPG li ve dizel Hyundai forkliftler, dü ük bak m maliyetleri ve her sektöre uygun geni ürün yelpazesiyle dikkat çekerken, ergonomik dizaynlar ile en dar alanlarda bile rahatl kla çal abilen kompakt Atlet istif makinalar da ziyaretçileri HMF Makina stand na çekti. 175 m 2 stant alan ile fuarda yer alan HMF Makina, dört gün süreyle endüstriyel ürünlerini ziyaretçileriyle bulu tururken, stant alan ndaki kesintisiz catering hizmeti ve e lenceli çizimleriyle be eni toplayan karikatürist ile fuar da fark n ortaya koydu. 10 HMFV ZYON Haziran 2013

11 GÜNDEM HMF MAK NA, DÖRT GÜN SÜREYLE ENDÜSTR YEL ÜRÜNLER N Z YARETÇ LER YLE BULU TURDU. 11

12 GÜNDEM MERMER FUARI NDA GÖZ DOLDURDUK HMF MAK NA, MART TAR HLER ARASINDA ZM R DE DÜZENLENEN 19. MERMER 2013 FUARI NA HYUNDAI MARKA MAK NELER VE FORKL FTLER, D&A MARKA KIRICILARI VE FUARDA LK KEZ SERG LENEN MANTOVANIBENNE YIKIM ATA MANLARI LE KATILDI. Bu y l 19 uncusu düzenlenen zmir Mermer Fuar nda HMF Makina rüzgâr esti. 350 m2 lik iki katl stand ile fuara kat lan HMF Makina, fuar alan nda sergiledi i 12 ürünüyle göz doldurdu. HMF Makina, Hyundai 9 Serisi paletli ve lastikli ekskavatörleri ile 9 Serisi yükleyicilerini ziyaretçilerle bulu tururken, en yeni teknolojiyle üretilen, yüksek konfor, güç ve ekonomiyi bir arada sunan Hyundai R520LC-9 paletli ekskavatör de fuar süresince ziyaretçiler taraf ndan ilgiyle kar land. Hyundai nin Türkiye i makinesi sektörünün be enisine sundu u Yeni 9 Serisi Hyundai Lastik Tekerlekli Yükleyiciler de fuarda gururla tan t ld. Gücü kan tlanm Tier III motorlar, yeni tasar mlar, bilgisayar destekli güç yönetimi sayesinde sa lad güç optimizasyonu ve dü ük yak t tüketimi ile kullan c lar n be enisini kazanan Yeni 9 Serisi Hyundai Lastik Tekerlekli Yükleyiciler, fuar süresince HMF Makina n n en çok ilgilenilen ürünleri aras nda yer ald. Fuar süresince s n rs z catering hizmeti, karikatürist ve sürpriz hediyelerle a rlanan ziyaretçiler ise memnuniyetlerini dile getirdi. 12 HMFV ZYON Haziran 2013

13 GÜNDEM 13

14 SERV SLER M Z ODABAŞI NETT MAKİNA YENİ VİZYONU İLE FARK YARATACAK ALTI AY ÖNCE ÖMER ODABA I VE HASAN ODABA I NIN ORTAKLI INDA YOLA ÇIKAN ODABA I NETT MAK NA, SADECE D YARBAKIR VE GÜNEYDO U ANADOLU YU DE L ÇEVRE BÖLGELER VE KOM U ÜLKE PAZARLARINI DA HEDEFL YOR. H MF Makina n n Güneydo u Anadolu daki en önemli i ortaklar ndan biri olan Odaba Nett Makina, Malatya dan Van a kadar 14 ili kapsayan bölgenin sat operasyonlar ndan sorumlu. Ancak Odaba Nett in hedefinde, Türkiye deki di er bölgeler kadar yak n kom u ülke pazarlar da yer al yor. Halen i makinesi sat n n yan s ra bünyesindeki üstyap ekipmanlar üretimi ve sat i i ile de u ra an ve bu anlamda bölgede tan nan bir isim olan Odaba Nett Makina n n gelecek vizyonunu irketin ortaklar Ömer Odaba ve Hasan Odaba ile konu tuk. Odaba Nett Makina y biraz tan t r m s n z? Ömer Odaba : Odaba Nett Makina, HMF Makina ve Hyundai nin Diyarbak r ve Güneydo u Anadolu daki yetkili sat orta d r. Uzun y llara dayanan tecrübemizle, Türkiye de en fazla i makinesi satan firmalardan biri olman n gururunu ya ayan Odaba Nett Makina, ayr ca üstyap ekipman i i ile de ilgilenir. Yak n bir tarihte, Organize Sanayi Bölgesi nde in aat devam eden 11 bin metrekarelik yeni yerimize ta nacak ve yolumuza güçlenerek devam edece iz. Y l n yar s na yakla yoruz. Sat rakamlar n zdan memnun musunuz? ÖO: imdilik memnunuz ama daha iyi olaca- z. Biliyorsunuz Hyundai, yakla k 20 y ld r bu bölgede yer al yor ve bölge halk taraf ndan da çokça tercih ediliyor. Bunun nedenleri ise malum, yedek parça bulunabilirli i, servis fiyatlar n n rakiplerine göre daha uygun olmas ve elbette makinelerin kalitesidir. Henüz alt ay kadar önce, bu y l n ba nda yönetimsel bir yap lanmaya gittik ve yeni ekibimizle yola devam etme karar ald k. imdi hedefimiz, geçmi in sat rekorlar na yeniden ula mak ve elbette yeni rekorlara imza atmakt r. Hat rlarsan z, bu bölgede y llar nda yüzlü sat rakamlar na ula m, hatta 10 y lda yakla k 800 civar nda makine satm t k. Son 2-3 y lda malum krizin de etkisiyle bir duraklama ya and. Buna ra men bu bölgede sat lan her 10 makineden 3 ü, halen Hyundai dir. 14 HMFV ZYON Haziran 2013

15 SERV SLER M Z Hasan Odaba : unu da eklemeliyiz: Art k daha çok rakibimiz var. Geçmi imizde ba ar lar kadar hatalar da var ve bu hatalardan ders alarak gelece e odaklan yoruz. Odaba Nett Makina, art k daha güçlü ve kendinden emin bir ekilde sektörde yürüyecek. Bölgenizde pek çok yeni yat r m planlan yor. Bu süreci nas l de erlendiriyorsunuz? ÖO: Biliyorsunuz bar süreci, özellikle bu bölgenin imar ve kalk nmas aç s ndan büyük önem ta yor. Dolay s yla bar süreci ile birlikte bölgemizdeki i makinesi pazar da canlanacak diye dü ünüyoruz. Elbette bunun için daha zamana ihtiyac m z oldu u kesin. Ama geçti imiz 40 y l boyunca bölgede eksik kalan kamu ve özel sektör yat r mlar n n art k gerçekle ece ini, önü kesilen ve yap lamayan büyük ölçekli HES projelerinin art k hayata geçirilebilece ini de imdiden söyleyebiliriz. HO: Odaba Ailesi, bu bölgenin en büyük sanayicilerindendir ve uzun y llard r pek çok sektörde ticaretle u ra maktad r. Dolay s yla, ailemizin isminin de verdi i güçle i makinesi sektöründe daha fazla söz sahibi olaca m za inan yoruz. Di er yandan Hyundai burada sevilen bir marka. Ayr ca bölgemizde, i makinesi kiralama sektörü de çok geli mi durumda. Öyle ki bat bölgelerimizdeki birçok i makinesi, asl nda do uda sat lm t r ama kiralama yoluyla bat bölgelerimizde çal maktad r. Benzer ekilde bölgemizde sat lan ve halen yurt d nda, özellikle Irak ta çal an makine say s da az msanmayacak ölçüdedir. Makine sat önemli ama daha da önemlisi sat sonras hizmetlerin kalitesi. Bu konuda kendinizi nas l de erlendiriyorsunuz? HO: Servis taraf nda da büyük bir de i im içindeyiz: Kadromuz geni ledi, ekipmanlar m z ve servis araçlar m z yeniledik. Böylece arkada lar m z do ru zamanda mü terilerimizin yan nda olabiliyor ve daha h zl bir ekilde sonuca ula abiliyor. u an iki gezici servisimiz var, ayr ca Van-Hakkari bölgesine hizmet veren ikinci bir servisimiz daha var. Bölgemizde toplam 1500 civar nda makine var ve biz hepsine hizmet verebiliyoruz. Yeni yerimize ta nd m zda çal an say m z da 20 ki i kadar artacak. Yeni binam zdaki 11 bin metre kareyi iyi de erlendirerek büyümeyi hedefliyoruz. Nedir o hedef? ÖO: K sa vadeli hedefimiz, geçti imiz y l 60 olan makine sat n en az 75 makineye ula t rmak. Bu rakam elbette bize göre az ama piyasadaki yüksek rekabet nedeniyle de pazarda bir daralma ya an yor. Az önce de söyledi imiz gibi bar sürecinin sa l kl ilerlemesiyle birlikte bölgeye olan yat r mlar n artaca na, böylece i makineleri sektörünün de canlanaca na inan yoruz. Halen iki arkada m z sat aksiyonlar ile ilgileniyor ancak ben ve orta m Hasan Bey de birebir i in içindeyiz ve özel i ili kilerimizi kullanarak sat a destek oluyoruz. Bölgemiz yeniden yap lan yor, dolay s yla da pazar büyüyecek. Siz de görüyorsunuz yollar yenileniyor, projeleri y llar önce haz rlanan HES ler için çal malar h zlan yor. Halen bizim ailemizin projesini üstlendi i yedi HES var ama Odaba Nett Makina n n sat a ndaki bölgede en az 50 HES in aat yap lacak. Elbette bu projeler de bizim sat rakamlar m z etkileyecek. HO: Az önce de söyledim, bizim bölgemizde sat lan makineler, halen Bat bölgelerimizde de çal yor. Dolay s yla Türkiye de devam eden ve ba layacak her proje, bizim için ek bir pazar anlam na geliyor. Diyarbak r daki hafriyatç dedi imiz pek çok çal an, u anda Bat bölgelerindeki projeleri yak ndan takip ediyor ve bu projelere dâhil olabilmek için çal yor. Di er yandan Suriye ve Irak da bizim için büyük bir pazar Her ne kadar bu iki ülkeye direkt sat yapamasak da Türkiye den bu iki ülkeye çal maya giden pek çok makine var. Az önce 1500 makineden söz ettiniz. Kalifiye operatör s k nt s ya an yor mu? ÖO: Buradaki operatörler genellikle çekirdekten yeti ir: Önce serviste ç rakt r, ya c l k yapar, sonra da direksiyona geçer. Kalifiye eleman sorunu her yerde var. Dolay s yla kamunun destekleyece i bir operatör e itim merkezine bu bölgede de ihtiyaç oldu unu söyleyebilirim. Operatör en kötü makineyi bile yücelten çok önemli bir faktördür. Biz her zaman söylüyoruz, gerçek anlamda makinenin sahipleri operatörlerdir. Bu anlamda da operatörlerin e itimini çok önemsiyoruz. Peki, ya ç rak Servisinizde çal acak ç rak bulabiliyor musunuz? HO: Ç rak bizde çoktur (gülüyor). Burada aileler kalabal k, dolay s yla bize gelen ç raklar aras ndan eleme yapmak zorunda kal yoruz ve hem istekli, hem çal kan hem de yetenekli çocuklarla yola devam ediyoruz. Son olarak, yeni vizyonunuzla nas l bir fark yaratacaks n z? ÖO: Biz ba layal alt ay oldu ama imdiden HMF Makina servisi ile de il de ba ka servislerle çal an pek çok Hyundai makineyi bizim servis a m za almay ba ard k. Transfer etti imiz ustalar ve sat a m za kat lan Mustafa Bey de kendi referanslar n bize getirmi oldu. Bu anlamda hedeflerimize yava yava ula maya ba lad m z söyleyebiliriz. Halen bölgemizdeki 1500 makinenin 500 ü bizimle çal yor Özetle büyüme stratejimiz do rultusunda ilerliyoruz ve halimizden memnunuz. Bak n Irak ile 20 milyar dolar ticaretimiz var ama ran n Irak ile 12, bizim sadece 1 s n r kap m z var. Dolay s yla özellikle Irak ile ticaretin artmas hedefleniyorsa, mutlak surette yeni s n r kap lar aç lmal d r. Böylece geli en ticaret Türkiye nin de kalk nma h z n art racak, bizim için de yeni i sahalar aç lmas na olanak sa layacakt r. Bar süreciyle birlikte bölge gerçekten ahlanacak: Verimli topraklar, yeralt zenginlikleri ve at l bir i gücü harekete geçecek. Ömer Odaba Hasan Odaba m 2 kapal m 2 aç k alana sahip yeni tesis, Odaba Nett Makina ya güç katacak 15

16 DEPARTMANLARIMIZ PARAYI YÖNETMEK HEM ZOR, HEM ÇOK GÜZEL HMF MAK NA NIN MAL VE DAR LERDEN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI ÖZDEN KOÇ, B R YANDAN GÜNDEL K VE RUT N B R SÜREC NE SAH B Z. AMA D ER YANDAN UZUN VADEL PLANLAMAYA YÖNEL K SÜREÇLER M Z DE VAR. DOLAYISIYLA STRATEJ LER M ZE UYGUN OLARAK PLANLARIMIZI GÜNCELLEMEK, HER AN DE ME HAZIR OLMAK ZORUNDAYIZ VE BU ANLAMDA DA M Z N BU KISMI, YAPISI GERE H Ç DURA AN VE RUT N DE LD R D YOR. Gördü ümüz kadar yla çok yo unsunuz? Bugünlerde çok yo unuz. Hatta Aral k ay ba ndan bu yana çok yo un oldu umuzu söyleyebilirim. Ben 1,5 y ld r HMF Makina ailesindeyim ve bana hep Aral k ay yo un geçer, sonras nda i ler çok rahatlar diyorlard fakat görüyorum ki i yo unlu umuz azalaca na sürekli art yor (gülü meler). Bize HMF Makina daki görev tan m n zdan ve i süreçlerinizden söz eder misiniz? Ben aslen STFA kökenliyim. Orada uzun y llar bütçe ve yat r m konular nda çal t m ve buradan önceki son dokuz y lda ise Energaz da mali i ler direktörü olarak görev ald m. 1,5 y ld r da Mali lerden Sorumlu Genel Müdür Yard mc s olarak HMF Makina ailesinin bir üyesiyim. Kimilerine çok korkutucu gelse de ben bu alan ve i imi seviyorum. Paray yönetmek bir yandan zor olsa da bir yandan da çok güzel (gülüyor). Çok ükür stratejimize ve bütçe hedeflerimize uygun olarak ilerliyoruz. Bu anlamda mutluyuz. Ayr ca, idari i ler ve bilgi sistemleriyle ilgili konular da bana ba l. Geçti imiz y l boyunca en çok ilgilendi imiz alan bilgi teknolojileri konusundaki yat r mlar m zd. Bu y l da sat sonras hizmetlerde ve finans modüllerinin güncellenmesine yönelik aksiyonlar m za devam edece iz. süreçleriniz gündelik midir? Yoksa uzun vadeli programlanm i süreçleriniz de var m? Asl nda i süreçlerimizi ikiye ay rabiliriz. Bir yandan gündelik ve rutin bir i sürecine sahibiz: Her gün makine sat lar na ili kin bir i program m z var. Ama di er yandan uzun vadeli planlamaya yönelik i süreçlerimiz de var. Aç kças i in bu k sm, yani planlama beni daha çok motive eden, i in daha heyecanl k sm diyebilirim. Dolay s yla HMF Makina n n ölçülmü, hesaplanm y ll k hedef ve stratejilerine uygun olarak planlar m z güncellemek, her an de i ime haz r olmak zorunday z ve bu anlamda da i imizin bu k sm, yap s gere i hiç dura an ve rutin de ildir. 16 HMFV ZYON Haziran 2013

17 DEPARTMANLARIMIZ Kaç ki ilik ekibiniz var? Toplam 26 ki iyiz. Bir k sm m z finans, bir k sm m z bütçe raporlama, bir k sm m z ithalat, bir k sm m z da idari süreçlerle ilgileniyor. Peki, ekibinizden memnun musunuz? (Gülüyor) Hem de çok Hem tecrübeli hem de çok özverili, çal kan bir ekibim var. Buradaki her arkada m ki isel geli ime son derece aç k ve bu da beni çok memnun ediyor. Hangisi daha zor: nsanlar yönetmek mi yoksa paray yönetmek mi? Kesinlikle insanlar yönetmek daha zor (gülüyor). Asl nda bu çok kapsaml bir konu ama basit olarak unu söyleyebilirim: Hepimizin, en üst yöneticimizden en alt kademedeki çal an m za kadar herkesin günlük duygusal motivasyonu çok de i- im sergileyebiliyor. Dolay s yla o de i en duygusal motivasyon içinde bir yandan astlar n z n i e yo- unla mas n, bir yandan da yapt klar i ten mutlu olmalar n sa lamak hiç kolay de il. Türkiye nin finansal durumunu nas l de erlendiriyorsunuz? 1970 ve 1980 lerde, finansal olarak düz bir yolda ilerleyemiyorduk, bata ç ka, çukurlardan kaç nmaya çal arak yola devam etmek zorundayd k. Günümüzde ise o yol art k düz ve aç k, önümüzü görerek ilerleyebiliyoruz. Maliye Bakanl, Merkez Bankas, Gelirler daresi ve Türkiye statistik Enstitüsü gibi kurumlar art k son derece sa lam ve güvenilir kurumlar haline geldiler ve i dünyas na da çok verimli bilgiler sa l yorlar. Bu nedenle de öngörülebilir, parametreleri güvenilir bir ekonomiye sahibiz. Biz HMF Makina özelinde in aat sektörü içindeyiz. Biliyorsunuz son on y ld r in aat sektörü sürekli bir büyüme içerisinde. Geçti imiz y l Türkiye yüzde 2,5 büyürken, in aat sektörü yüzde 11 büyüme sergiledi. Biz ise geçti imiz y l yüzde 20 büyüdük. Demek ki içinde bulundu umuz sektörle birlikte biz de Türkiye ekonomisinden daha h zl büyüyoruz. Bu büyüme rakamlar stratejiniz ile uyumlu mu yoksa hesapta olmayan bir s çrama m ya ad n z? Hay r, stratejimiz de bu yöndeydi ama planlad m zdan bir iki puan daha fazla büyüme sergiledik. Bu y l da yüzde 26 büyüme planl yoruz. Her y l, bu ekilde çeyrekler ölçe inde büyümek riskli de il mi? Do ru, h zl büyüme kontrol edilebilir olmad nda çok risklidir ama payla t m rakamlar risk kapasitesinin tavan yapt rakamlar da de ildir. Di- er yandan biz, son derece kontrollü, hesaplanm ve güncellenebilir bir büyüme stratejisi izliyoruz. Bu anlamda da büyüme rakamlar m z, bizim için dü ünülen ölçüde risk içermiyor. HMF Makina, son derece kurumsal bir irkettir. Dolay s yla da mevcut riskleri tolere edebilecek güçtedir. Hani az önce yat r mlardan söz etmi tiniz ya, HMF Makina n n yat r m olanaklar yla ilgili ne söyleyebilirsiniz? Bu konuya sadece yat r m olarak bakmamak gerekiyor, planlama da yat r m alan n n önemli bir aya d r. HMF Makina, biliyorsunuz distribütör bir irket ve dolay s yla HMF Makina aç s ndan Türkiye de fark yaratt m z alan sat sonras hizmetlerdir. Biz bu alanda iyi olur ve mü terilerimizi memnun edebilirsek varl m z uzun y llar sürdürebiliriz. Bu anlamda tüm stratejimizi ve uzun vadeli planlar m z her zaman yükselen mü teri memnuniyetine uygun haz rl yoruz. Bizim bir ans m z, sat n yapt m z i makinelerinin gerçekten çok ba ar l ve kullan c dostu olmas. Bu anlamda memnun mü teri yaratmada çok s k nt ya am yoruz. Di er yandan Hyundai de sürekli olarak teknolojiye yat r m yap yor ve ülkelere özel çözümler geli tirilmesine de son derece aç k bir firma. Örne in mü terilerimizin taleplerini direk olarak Hyundai ye iletebiliyor ve bu taleplerin yerine getirilmesi süreçlerini de izleyebiliyoruz. Mü teri odakl l k, bu anlamda bizim gerçek hedeflerimizden birisi ve bu hedefe uygun ilerledi imizi dü- ünüyorum. Mü teri odakl l k sizin i süreçlerinizi nas l etkiliyor? Sizi s k nt ya sokmuyor mu? (Gülüyor) Do rusunu söylemek gerekirse, bazen s k nt ya sokuyor. Ama tabii mü teri odakl aksiyonlar m z da hep hesaplanm, planl aksiyonlard r ve bu tür aksiyonlar mutlaka olmal d r. HMF Makina n n sektördeki kredibilitesi nas l? Gayet iyi, hatta çok iyi diyebilirim. SON ON YILDIR N AAT SEKTÖRÜ SÜREKL B R BÜYÜME ÇER S NDE. GEÇT M Z YIL TÜRK YE YÜZDE 2,5 BÜYÜRKEN, N AAT SEKTÖRÜ YÜZDE 11 BÜYÜME SERG LED. B Z SE GEÇT M Z YIL YÜZDE 20 BÜYÜDÜK. BU YIL SE YÜZDE 26 BÜYÜME HEDEFL YORUZ. DEMEK K Ç NDE BULUNDU UMUZ SEKTÖRLE B RL KTE, TÜRK YE EKONOM S NDEN DAHA HIZLI BÜYÜME SERG L YORUZ. HMF Makina ya bir not vermenizi istesem 10 üzerinden sekiz diyelim (gülüyor). O iki puan nereden k rd n z? Sat sonras hizmetlerde daha iyi olmak için planlad m z hedeflerimiz var. O hedefleri yakalad m zda 10 veririm (gülüyor). Kendi ekibinize hangi notu verirsiniz? Sekiz (gülü meler). Notu k t ö retmen mi oldum imdi ben? Ama her yerde, her a amada, her ekibin içinde geli tirilmesi gereken alanlar vard r. Benim ekibimde örne in, gelecek sene yüksek lisans e itimlerini tamamlayacak arkada lar m var ve ancak o yüksek lisans e itimleri tamamland nda 10 üzerinden 10 almay hak etmi olacaklar na inan yorum. Ayr ca benim çok genç bir ekibim var ve k rd m puanlar, tecrübe eksikli inden kaynaklanan puanlard. Yoksa az önce de söyledim, ekibimle gurur duyuyorum ve onlar n ö renmeye aç k, hevesli yakla mlar n çok yerinde buluyorum. Daldan dala atlam gibi olaca z ama bir ey merak ediyorum, halen Defter-i Kebir kullan l yor mu yoksa tamamen dijital sistemlere geçi yapt n z m? Defteri-i Kebir elbette var, bir tak m belgeleri de yasal olarak mutlaka belirli süreler boyunca saklamak zorunday z. Ama onun haricinde dijital sisteme yo un olarak geçi sa lad k. Hatta Eylül ay ndan itibaren e-fatura uygulamas na da geçi sa layaca z ba ndan itibaren de e-defter uygulamas na geçi yap lacak. Yani sorunuzdaki Defter-i Kebir i, 2014 y l ndan itibaren dijital ortama aktarm olaca z. 17

Ortaklar m z Memi o lu Hafriyat sa Memi o lu. Servislerimiz Samsun Güv-Mak Makinalar. Markalar m z Motor ve hidrolik ya larda çözüm HMF Makina

Ortaklar m z Memi o lu Hafriyat sa Memi o lu. Servislerimiz Samsun Güv-Mak Makinalar. Markalar m z Motor ve hidrolik ya larda çözüm HMF Makina Ç NDEK LER Haberler Endüstriyel Ürünler Grubu na yeni bayi 6 Ortaklar m z Memi o lu Hafriyat sa Memi o lu 8 Gündem Logist Eurasia Fuar ve Uluslararas Makinalar Kongresi 10/11 Gündem Hyundai Makinalar Türkiye

Detaylı

ANKOMAK 08 MARBLE 08. > Gürcistan ofisi pazar lideri. > Koçaslan Forklift: Herkes bayi ve servis hizmeti veremez! FUAR DAVET YEN Z HED YE!

ANKOMAK 08 MARBLE 08. > Gürcistan ofisi pazar lideri. > Koçaslan Forklift: Herkes bayi ve servis hizmeti veremez! FUAR DAVET YEN Z HED YE! Say : 8 2008/1 Bir HMF Makina dergisidir. Üç ayda bir yay mlan r. > Gürcistan ofisi pazar lideri > Koçaslan Forklift: Herkes bayi ve servis hizmeti veremez! > Görüfl Makina: Yedek parçada Hyundai dört

Detaylı

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 Sika yeni ürünlerini tan tt Isuzu da güç birli i Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 GELECE N A ETMEK Ba yaz 3 Kentsel Dönü üm: Modernle

Detaylı

Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur

Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur Ç NDEK LER HABERLER 8. Lojistik Zirvesi ndeydik Intermat Fuar

Detaylı

GED E EN AKT F DERNEK ÖDÜLÜ

GED E EN AKT F DERNEK ÖDÜLÜ Y l: 2012 Say : 13 stanbul Genç adamlar Derne i Ad na Sahibi Av. Hüseyin ATAOL Sorumlu Müdür H. brahim BAYAZIT Yay n Kurulu H. brahim BAYAZIT Kadir YALTIRIK Ufuk Ç N Y. Arda TERZ Ömer TA LI Sadullah KAÇAR

Detaylı

BMC taraf ndan yap lan 37 adet

BMC taraf ndan yap lan 37 adet ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Giri imcilik, yöneticilik ve teknisyenlik 18 de Veli SARITOPRAK Giri imcilik ve Yöneticilik 7 de e k ÇALI KAN Ka Yapay m Derken Göz Ç karmak 8 de

Detaylı

10 bin giri imciye bedava arsa

10 bin giri imciye bedava arsa ORGAN ZE SANAY GAZETES EYLÜL 2011 1 e k ÇALI KAN Ekonomide oyun ve oyna 5 de Cüneyt ÖRKMEZ Güzel ülke ekonomisi ile savunma 8 de Emin AKÇAO LU KOB ler d yat r m yapmal, Eximbank onlar desteklemeli, nas

Detaylı

Türk liras n n de eri gurur veriyor

Türk liras n n de eri gurur veriyor ORGAN ZE SANAY GAZETES MAYIS 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Yurdumuzdan Giri imcilik, Yöneticilik ve Teknisyenlik Örnekleri 20 de Emin AKÇAO LU Yurt d nda firma avlamal e k ÇALI KAN Finansal istikrar ne demek?

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları N SAN 2013 SADIK ÇULCUOĞLU Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları BAŞAK SELÇUK ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI H em bireysel hem kurumsal yat

Detaylı

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Değerli Çevre ve İnsan Dergisi Okuyucuları 2009 yılının ilk sayısında tekrar birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyim. Orman yangınları için

Detaylı

BA YAZI Sevgili Didimliler, De erli Üyelerimiz. Ufuk Döver Didim Ticaret Odas Yönetim Kurulu Ba kan Didim Ticaret Odas Yönetimi ne geldi imiz ilk günden itibaren kamuoyuna söz verdi imiz hizmetlerin bir

Detaylı

Sektör Küçük Hesaplar Pefline Düflmemeli. Birçok Firmada Olmayan Standartlar Derindere de Var

Sektör Küçük Hesaplar Pefline Düflmemeli. Birçok Firmada Olmayan Standartlar Derindere de Var TÜM OTO K RALAMA KURULUfiLARI DERNE YAYIN ORGANI Say :41 Ekim 2008 Türkiye nin En Çok Satan Otomobili Yenilendi: Yeni Renault Symbol DRD Derindere Filo Kiralama Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Aytekinhan

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

GA_KAPAK_39 9/28/13 9:25 PM Page 2 EK M 2013 GÜRKAN KUMBAROĞLU Enerji ticareti ve Türkiye nin bölgesel avantajları ENERJİ BORSASI NE GETİRECEK?

GA_KAPAK_39 9/28/13 9:25 PM Page 2 EK M 2013 GÜRKAN KUMBAROĞLU Enerji ticareti ve Türkiye nin bölgesel avantajları ENERJİ BORSASI NE GETİRECEK? EK M 2013 GÜRKAN KUMBAROĞLU Enerji ticareti ve Türkiye nin bölgesel avantajları ENERJİ BORSASI NE GETİRECEK? İş Yatırım uzmanlığıyla BİST Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Piyasalar yükselirken de düşerken

Detaylı

BURSA. sanayiye doydu. i bulma ümidiyle kente ak n ederken, gerek dü- Yeni hedef

BURSA. sanayiye doydu. i bulma ümidiyle kente ak n ederken, gerek dü- Yeni hedef pekböce i, yerli otomobilin lokomotifi olacak B ursa Büyük ehir Belediyesi nin dan manl nda; Türk mühendisleri taraf ndan projelendirilerek Otomotiv ehri Bursa da üretilen pekböce i isimli tramvay; yerli

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Murat KAZANCI Bahçe ehir Üniversitesi T p Fakültesi Temel Bilimler Ö retim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Murat KAZANCI Bahçe ehir Üniversitesi T p Fakültesi Temel Bilimler Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Murat KAZANCI Bahçe ehir Üniversitesi T p Fakültesi Temel Bilimler Ö retim Üyesi De erli Hocalar m, Say n Kat l mc lar, Hepinize iyi günler diliyorum. Öncelikle beni bu seminere davet etti

Detaylı

Meram dan vefa abidesi

Meram dan vefa abidesi Meram dan vefa abidesi Meram Belediyesi taraf ndan Gülbahçe Mahallesi nde yapt r lacak ve Konya n n manevi mimarlar ndan Tahir Büyükkörükçü Hocafendi nin ismini ta yacak 36 derslikli mam Hatip Lisesi ve

Detaylı

Hedefimiz global arena!

Hedefimiz global arena! Mart 2005 Say 324 ç i n d e k i l e r Vehbi Koç 2005 4 Kurucumuz Vehbi Koç u ölümünün 9 uncu y l nda sevgiyle and k Küresel Vizyon 8 Geleneksel hale gelen Anadolu Buluflmalar n n alt nc s Bursa da yap

Detaylı

,)W ve CP, özel say s!&2/20%,$7(; 2'$1,1.$/%Ā Ā67$1%8/ ;,661

,)W ve CP, özel say s!&2/20%,$7(; 2'$1,1.$/%Ā Ā67$1%8/ ;,661 218 W ve CP özel say s M Doğayla Kucaklaş. Pamuğu Seç. www.cottonusaturkey.com hedef içindekiler SAH B stanbul Tekstil ve Konfeksiyon hracatç Birlikleri ad na Selçuk GÖKART 6 KISA KISA 16 A A Hikmet TANRIVERD,

Detaylı

ÇALI MA HAYATI AÇISINDAN YEN BORÇLAR KANUNU VE T CARET KANUNU SEM NER. 20-21 Eylül 2011 Mövenpick Hotel- STANBUL

ÇALI MA HAYATI AÇISINDAN YEN BORÇLAR KANUNU VE T CARET KANUNU SEM NER. 20-21 Eylül 2011 Mövenpick Hotel- STANBUL TÜRK YE VEREN SEND KALARI KONFEDERASYONU ÇALI MA HAYATI AÇISINDAN YEN BORÇLAR KANUNU VE T CARET KANUNU SEM NER 20-21 Eylül 2011 Mövenpick Hotel- STANBUL TÜRK YE VEREN SEND KALARI KONFEDERASYONU 10 Ocak

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

Gazetemizi arayanlar Bu ülkede şehircilik uzmanları ne iş yapar? diye soruyor BAKIRKÖY ÜN ETRAFI SURLARLA ÇEVRİLİYOR (!) FİYAT: 2

Gazetemizi arayanlar Bu ülkede şehircilik uzmanları ne iş yapar? diye soruyor BAKIRKÖY ÜN ETRAFI SURLARLA ÇEVRİLİYOR (!) FİYAT: 2 Gazetemizi arayanlar Bu ülkede şehircilik uzmanları ne iş yapar? diye soruyor BAKIRKÖY ÜN ETRAFI SURLARLA ÇEVRİLİYOR (!) Sürekli, Etkili, Ýlkeli. 2 2 Yaþýnda B a k ý r k ö y d e1 N u m a r a ATAKÖY SAYI:

Detaylı

Hissedar. Likidite. küresel tura. devam ediyor OTOMOT V: REKORTMEN SEKTÖRÜN 2011 PROJEKS YONU BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI

Hissedar. Likidite. küresel tura. devam ediyor OTOMOT V: REKORTMEN SEKTÖRÜN 2011 PROJEKS YONU BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI Temel Kotil: YEN HATLAR AÇMAYA DEVAM Nevzat Öztangut: GÜNDEM M Z YATIRIMCI E T M Özlem Denizmen: BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI Hissedar YATIRIMCI L fik LER DERNE N N YAYINIDIR www.tuyid.org - SAYI

Detaylı

Logist Eurasia Fuarı nın ilgi odağı olduk

Logist Eurasia Fuarı nın ilgi odağı olduk Bir HMF Makina dergisidir. Üç ayda bir yayımlanır. Mart 2012 Sayı: 12 Logist Eurasia Fuarı nın ilgi odağı olduk Başarılı iş ortağımız Arna Forklift GS Store da Hyundai yi tercih etti İÇİNDEKİLER H a

Detaylı

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat SAYI: 32 ARALIK 06 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat Befl modern üretim tesisi, genifl ürün gam, yayg n bayi a ve uzman personeli ile yal t m sektörünün devleri aras nda yer alan

Detaylı

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk.

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. Bankac l k ve Finans Bölümü 1996 mezunlar ndan Yi it Bulut, finans piyasalar n n nabz n tutan bir gazeteci

Detaylı

Memur-Sen Konfederasyonu

Memur-Sen Konfederasyonu Memur-Sen Konfederasyonu E itim-bir-sen Üniversite Editör den H d r Y ld r m Genel Bas n Yay n Sekreteri hidiryildirim@egitimbirsen.org.tr E itim hizmet kolunda çal anlar n büyük ço unlu unu Milli E itim

Detaylı

MERAM 2013 E DAMGASINI VURDU

MERAM 2013 E DAMGASINI VURDU MERAM 2013 E DAMGASINI VURDU sayfa 6-7 de BA BAKAN ERDO AN H ZMETE AÇTI eb-i Arus Törenine kat lmak üzere Konya ya gelen Ba bakan Recep Tayyip Erdo an, belediyeler ve kamu kurulu lar taraf ndan yap m tamamlanan

Detaylı

Zaman Gazetesi. Çeyrek yüzy lda bir milyon abone. Türkiye de Zaman. Foto raflarla 25 y l n serüveni. Hayat, Zaman n ekleriyle renkleniyor

Zaman Gazetesi. Çeyrek yüzy lda bir milyon abone. Türkiye de Zaman. Foto raflarla 25 y l n serüveni. Hayat, Zaman n ekleriyle renkleniyor Çeyrek yüzy lda bir milyon abone 18 Dünya genelinde gazeteler kan kaybederken Zaman, istikrarl yükseli ini sürdürüyor. Abonelerinin deste iyle bir milyon tiraja ula an gazeteniz, toplam kalite anlay yla

Detaylı