Türkiye yi dönü türüyoruz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye yi dönü türüyoruz"

Transkript

1 Bir HMF Makina dergisidir. Üç ayda bir yay mlan r. HAZ RAN 2013 Say : 15 Türkiye yi dönü türüyoruz Sar lar n aat: birli imiz büyüyecek Odaba Nett Makina, yeni vizyonu ile fark yarat yor Nurkan Karayel: te ba ar için evde mutluluk gerekir

2

3

4 Ç NDEK LER Haberler Y k m Konferans na Alt n Sponsor olduk 6 Ortaklar m z Sar lar n aat Genel Müdürü Ahmet Sar 8 Gündem Win Material Handling Fuar na damgam z vurduk 10 Gündem 19. zmir Mermer Fuar nda göz doldurduk 12 Servislerimiz Diyarbak r Odaba Nett Makina 14 Departmanlar m z Mali ve dari ler Departman 16 çimizden Biri Nurkan Karayel 18 Markalar m z Y k m sektörüne Hyundai imzas 20 Sahadan Sahada çal an makinelerinizin foto ra ar n gönderin, yay mlayal m 22 HMF MAK NA VE SERV S SAN. VE T C. A.. Say 15 Haziran 2013 Yayg n, süreli yay n Üç ayda bir yay mlan r. mtiyaz Sahibi HMF Makina ve Servis San. ve Tic. A.. ad na Tamer Öztoygar Yönetim Adresi HMF Makina ve Servis San. Ve Tic. A.. Esentepe Mah. E-5 Yan Yol Üzeri, No: Kartal stanbul Tel: (pbx) Faks: Sorumlu Yaz leri Müdürü Reyhan U urlu Yücel Yay n Kurulu Ömer Uzun, Serdar olt, Suat K ral, Murat Erdem, Nergis Özbek Sar, dil güzar Yay na Haz rl k Genel Yönetmen Gürhan Demirba Genel Yönetmen Yard mc s Eser Soygüder Y ld z Editör Tolga Çatal Görsel Yönetmen Yavuz Karaka Gra k Tasar m Erdal Bayraktar Düzeltmen Editör Ersel Ergüz Foto raf Murat Güney (Editör), Damla Salor Özp nar leti im: Yaz i leri: (0216) Pazarlama: (0216) Bask Dünya Yay nc l k A.. Globus Dünya Bas nevi 100. Y l Mahallesi, Ba c lar stanbul Tel: Bu dergide yay mlanan haber, foto raf ve yaz lar izin al nmadan, kaynak gösterilerek dahi kullan lamaz. Tipogra k hatalar ba lay c unsur te kil etmez. HMFV ZYON Ajans D taraf ndan T.C. yasalar na uygun olarak yay mlanmaktad r. 4 HMFV ZYON Haziran 2013

5 BA YAZI Türkiye yi dönüştürüyoruz Tamer ÖZTOYGAR Genel Müdür MERHABA sevgili HMFV ZYON okuyucular, HMF Makina n n resmi yay n organ HMFV ZYON un yeni say s ile yeniden kar n zday z y l n n ilk be ay n hede erimizin üzerinde tamamlad k. Büyüme serüvenimizde HMF Makina ailesinin her ferdinin özveriyle çal t na inanc m tam. Yaratt m z her mutlu mü teri, sadece sektörümüzdeki HMF isminin daha da güçlenmesine destek olmuyor, bizlerin iç huzuru ve mutlulu unu da art r yor. Bu bilinçle, daha güzel bir gelecek ve daha mutlu i süreçleri için gayretle çal maya devam etmeli, mü teri memnuniyetini her zaman en üstte tutmak için aksiyonlar m za ara vermeden devam etmeliyiz. Bildi iniz gibi Türkiye, kriz sonras dönemde çok büyük bir büyüme hamlesi gerçekle tirdi ve küresel ölçekte büyüme rekorlar na imza att. Dünyan n en büyük ekonomik güçlerinden biri olarak gösterilen Avrupa Birli i ancak binde 1 ila binde 5 seviyelerinde büyüme gerçekle tirirken, Türkiye 2009 y l ndan bu yana büyümesini sürdürerek 2010 y l nda yüzde 9, 2011 y l nda ise yüzde 8,8 büyüme sergiledi y l ndaki büyüme oran m z da yüzde 2,2 olarak aç kland. Peki, bu süreçte biz ne yapt k? Türkiye nin ve içinde bulundu umuz i makineleri sektörünün büyümesinden güç alarak, biz de büyük bir at l m gerçekle tirdik ve her y l ortalama yüzde 20 lere varan büyüme oranlar yakalad k. Elbette bu ölçekteki büyüme rakamlar, stratejimize uygun, hesaplanm ve kontrol edilebilir rakamlard. Hede erimize ula mam zdaki en büyük etken ise sizlerdiniz, sizlerin özverili çal malar yd. Hepinize bir kez daha te ekkür ediyorum. Bu y l, yine büyük hede erimizin oldu u bir y l olacak. Türkiye nin imza ataca büyük ölçekli projeleri hepimiz biliyoruz ve haz rl klar m z bu yönde sürdürüyoruz. Di er yandan kentsel dönü üm hareketi de tüm Türkiye de aral ks z devam ediyor. HMF Makina olarak özellikle kentsel dönü ümde daha fazla yer almam z gerekti ini dü ünüyorum. Bu do rultuda, bu say m zda, MARKALARIMIZ kö esinde yeni y k m ekskavatörümüz R380LC-9DM nin teknik bilgilerine ula abilirsiniz. Bu ürünün ilk tan t m n ise Ankara Komatek Fuar nda yapaca z. Gelelim HMFV ZYON un yeni say s na Bu say m zda da yine ilginizi çekece ini dü ündü ümüz içerikler haz rlamaya çal t k. HABERLER ba l nda, okuyaca n z üzere, güzel haberlerimizi sizlerle payla maya devam ediyoruz. ORTAKLARIMIZ ba l nda ise bu kez sizleri Sar lar n aat ile tan t raca z. Sar lar n aat, i makinesi kiralama alan nda Türkiye nin en büyük isimlerinden biri. Toplamda 4 bin motorlu araçl k dev bir makine park na sahip olan Sar lar n aat, paletli ekskavatör segmentinde Hyundai ve HMF Makina y tercih ediyor ve bu anlamda da bizim en büyük i ortaklar m zdan birisi olarak öne ç k yor. GÜNDEM sayfalar m zda, içinde bulundu umuz sektörlerin en önemli bulu malar ndan ikisine, Win Material Handling Fuar ile zmir Mermer Fuar na yer verdik. Bu iki büyük etkinlikte HMF Makina olarak yer almak hem gurur verici hem de yeni i imkânlar yaratmak aç s ndan oldukça verimliydi. Bir dahaki say da bulu mak üzere. 5

6 HABERLER HMF MAKİNA YIKIM KONFERANSI NA ALTIN SPONSOR OLDU BU YIL LK DÜZENLENEN YIKIM KONFERANSI 2013 (DEMOLITION CONFERENCE 2013), 7 MART 2013 TAR H NDE MARIOTT ASIA STANBUL OTEL NDE BA ARIYLA GERÇEKLE T R L RKEN, KONFERANSA ALTIN SPONSOR OLARAK KATILAN HMF MAK NA, Ç VE DI MEKÂNLARDAK STANDLARI LE YO UN LG GÖRDÜ. HMF MAKİNA DAN BAŞARILI BİR ORGANİZASYON DAHA HMF MAK NA, DEN ZL BÖLGES NDEK 300 E YAKIN MÜ TER S N ÖZEL B R GECEDE B R ARAYA GET RD. HMF MAKİNA İLE CUMMINS GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRDİ YIKIM Konferans 2013, 300 ki iyi geçen kat l mc say s yla, y k m sektörünün ülkemizdeki gelece ine ili kin olumlu sinyaller verdi. HMF Makina n n distribütörlü ünü yapt Hyundai ve Mantovanibenne y k m çözümlerinin de tan t ld konferansta, yurt içi ve yurt d ndan kat lan sektör temsilcileri, sektörün ihtiyac olan kali ye eleman, çevre ve i güvenli i, yasal ve hukuki yönetmelikler ile ihtiyaç duyulan teknik ekipman konular n görü tü. Tüm kat l mc lar n üzerinde kir birli i yapt nokta ise Türk y k m sektörünün ciddi bir potansiyele sahip oldu u ve önümüzdeki dönemde yürürlü e girecek kanun ve yönetmeliklerle birlikte Türk y k m sektörünün Avrupa n n en büyük y k m pazarlar ndan biri olaca yönünde oldu. Konferansa Alt n Sponsor olarak kat lan HMF Makina n n iç ve d standlar da kat l mc lar taraf ndan ilgiyle kar land. HMF Makina, özellikle d stand nda sergiledi i Hyundai marka HSL 850 7A Skid Steer Loader, Mantovanibenne MS 20 CC R Çok Amaçl Y k m Makas, MCP 800 IT Y k m Pulvarizeri ve CRH 440 Mini Y k m Makas ile kat l mc lar n büyük be enisini toplad. HMF MAK NA LE CUMMINS TÜRK YE ARASINDA, CUMMINS MOTORLU HYUNDAI MAK NALARI Ç N TEKN K VE YEDEK PARÇA B RL ANLA MASI MZALANDI. DEN ZL Denizk z Restaurant ta düzenlenen HMF Hyundai Mü teri Yeme i organizasyonuna, Denizli Bölgesi ndeki 252 HMF Makina mü terisi kat ld. HL780-9 Marble, R380LC-9, R35Z-9 ve iki adet forkliftin de sergilendi i, canl müzik e li inde düzenlenen bu keyi i gecenin sürprizi ise Hyundai mü terilerine özel haz rlanan hediye paketleriydi. HMF Makina Genel Müdürü Tamer Öztoygar, Genel Müdür Yard mc s Ömer Engin Uzun, Pazarlama ve Geli tirme Direktörü Reyhan U urlu Yücel ve Genel Sat Müdürü Suat K ral n yan s ra zmir ve stanbul sat ekiplerinin de kat ld HMF Hyundai Mü teri Yeme i organizasyonunda, HMF Makina, misa rleri ile bire bir ilgilenme ve aralar ndaki ba daha da güçlendirme f rsat yakalad. HMF Makina Genel Müdürü Tamer Öztoygar ile Cummins Türkiye Genel Müdürü Russell Adams taraf ndan imzalanan i birli ine göre, HMF Makina yetkili servisleri, Cummins motorlu ürünler için teknik destek ve yedek parça ihtiyaçlar n HMF kanal ile kar lama imkân bulacak; bu i birli inin sa l kl bir ekilde sürdürülebilmesi için de tüm HMF Makina yetkili servislerinin e itimleri ile servis ekipmanlar ve yedek parça konular nda geli imleri en k sa sürede sa lanacak. HMF Makina olarak, bu i birli i ile birlikte, servislerimizle güçlü bilgi ak sa layarak daha iyi ve h zl hizmet vermeyi, böylece mü teri memnuniyetini art rmay hede i- yoruz. 6 HMFV ZYON Haziran 2013

7 HABERLER PERFORMANS, YENİLMEZLİK, GÜÇ İŞTE HMF SATIŞ EKİBİ HMF MAK NA, PERFORMANS, YEN LMEZL K, GÜÇ TEMALI MAK NASI BÖLGE TOPLANTISINI 8-10 UBAT 2013 TAR HLER NDE KIBRIS CRATOS PREMIUM OTEL DE GERÇEKLE T RD. HMF Makina Genel Müdürü Tamer Öztoygar önderli inde düzenlenen toplant ya Türkiye nin farkl illerinden toplam 45 kat l mc dâhil olurken, HMF Bölge Makinas Sat Ekibinin eksiksiz kat l m gösterdi i toplant da önce geçti imiz y l de erlendirildi, ard ndan da 2013 hede eri belirlendi. HMF Makina n n geçti imiz y l yakalad ba ar l performans n ödülü ise sat ekibi için özel olarak haz rlanan motive edici çe itli hediyelerdi. Performans yüksek, gücü tart lmaz ve yenilmez HMF Sat Ekibinin, bu y l da ayn enerjiyi sergileyece ine ve sektörde farkl l k yarataca na inan yoruz. KORE ÇOCUK BAYRAMI NI KUTLADIK ÜYES OLDU UMUZ TÜRK YE-GÜNEY KORE ADAMLARI DERNE (TURKOR) LE B RL KTE, 4 MAYIS 2013 TAR H NDE, KORE ÇOCUK BAYRAMI NI KUTLADIK. MAÇKA Park nda düzenlenen etkinli e Güney Kore stanbul Ba konsolos Yard mc s Choi Jin- Young ve i li Belediye Ba kan Mustafa Sar gül ün yan s ra Kore Gazileri Heyeti, stanbul Kore Okulu Müdürü Sim Sagong, Güney Koreli Ö renciler, Beyazay Derne i Ankara ube Ba kan Abdullah Muhammed Tuncay ve Esenyurt brahim Özayd n lkö retim Okulu küçük izciler grubu kat ld. Etkinli in en dikkat çekici yan Türkiye ve Güney Kore bayraklar ta yan, içlerinde Beyazay Derne i ö rencilerinin de bulundu u kalabal k bir kortejin bando e li indeki yürüyü üydü. Etkinlikteki perküsyon gösterisi ise tüm kat l mc lar taraf ndan çok be enildi. Yakla k 100 ki inin kat ld ve 30 unun çocuklardan olu tu u Kore Çocuk Bayram kutlamalar n n ard ndan, TURKOR yetkilileri de HMF Makina ya destekleri ve etkinli e kat l m için te ekkürlerini iletti. 7

8 ORTAKLARIMIZ HMF MAKİNA SEKTÖRDE ÇOK ÖZEL BİR KONUMDADIR SARILAR N AAT GENEL MÜDÜRÜ AHMET SARI, HMF MAK NA LE SÜRDÜRDÜKLER B RL NDEN DUYDU U MEMNUN YET, MAK NE P YASASINDA HMF MAK NA, KONUSUNDA EN UZMAN S M OLARAK B L N R. MÜ TER LER NE YAKLA IMI ÇOK DO RU VE YER NDED R, HAL M ZDEN ANLAR, HER KO ULDA B ZE DESTEK OLUR. DOLAYISIYLA DA HYUNDAI VE HMF MAK NA NIN TERC H ED L RL ÇOK YÜKSEKT R SÖZLER YLE ÖZETL YOR. Öncelikle bize biraz irketinizi tan tabilir misiniz? Sar lar n aat altyap, üstyap, araç ve i makinesi kiralama i i yapan bir firmad r. u anda Türkiye nin en büyük i makinesi kiralama firmas y z ve hem özel sektör hem de kamu kurumlar yla çal yoruz. Sar lar n aat ne zaman kuruldu? 1993 y l nda kurduk. Halen karde im Osman Sar ile birlikte Sar lar n aat n ba nday z. Biz, asl nda 1990 y l ndan beri in aat sektöründeyiz. O y llarda in aat malzemeleri sat yorduk. Ard ndan makine park m z kiraya vermeye ba lad k, hatta i makinesi kiralamay Türkiye de ilk uygulayanlardan biri de biziz. makinesini kiralamak nereden akl n za geldi? Geçmi te in aat malzemeleri satman n yan nda altyap taahhüt i leri de yap yorduk. Bir proje tamamland nda makine park m zdaki i makineleri yeni bir projeye ba lay ncaya kadar kullan lam yordu. Biliyorsunuz i makineleri pahal makinelerdir ve yat r m n z n geri dönmesi için i makinesini sürekli çal t rmak durumundas n zd r. Biz de buradan hareketle, makineyi biz kullanam yorsak ihtiyac olana kiralayal m diye dü ündük ve taahhüt i lerimiz haricindeki zamanlarda i makinelerini kiralamaya ba lad k. Az önce söyledim, i makinesi kiralama i ini profesyonel olarak ilk uygulayan biziz diyebilirim. Oysa makine kiralama, Avrupa da bir sektör olmu durumdad r. Halen Türkiye nin en büyük i makinesi araç park na sahip irketlerden biri de biziz. Tabii zamanla i makinesi say m z da artt ve bir filo ekline büründü. Böyle olunca da i in çarpan artt için cazibesi de art gösterdi. 8 HMFV ZYON Haziran 2013

9 ORTAKLARIMIZ Dolay s yla di er i lerinizden öne ç kt galiba, de- il mi? Evet, i makinesi kiralama i i öyle bir hale geldi ki in aat taahhüt i lerimizden daha öncelikli bir i kolu oldu. u anda i makineleri piyasas ndaki hemen her firma ile i ortakl m z var. Elbette Hyundai ve HMF Makina da bunlardan biri Sektörde elbette rakipleriniz var. Sizin fark n z nedir? Biz, paket olarak bir in aat irketinin ihtiyac olabilecek her i makinesini tedarik ederek mü terilerimize sunabiliyoruz. Yani kamyon ve otobüsten silindirlere, asfalt makinelerinden geri dönü üm makinelerine var ncaya kadar hangi makinelere ihtiyaç varsa, biz paket olarak sunabiliyoruz. Tabii bu da mü terilerimizin bizi tercih etmelerini kolayla t r yor. Peki, HMF Makina ile nas l bir i birli iniz var? Ben aç k sözlüyümdür. HMF Makina n n bize yakla m n çok do ru ve aç k buldu umuz için de y llard r HMF Makina ile çal yoruz. En son geçti- imiz aylarda 40 adetlik bir ekskavatör sipari imiz oldu ve bu i birli inden de çok memnun kald m z söyleyebilirim. Bu tür toplu al mlar n, b rak n bir firmadan olmas n sektör içinde bile çok nadir oldu unun da alt n çizelim ki HMF Makina ya verdi imiz önem daha iyi anla labilsin. Filonuzda toplam kaç tane Hyundai i makinesi var? (Gülüyor) Zor bir soru, çal mad m yerden sordunuz ama tahmin ediyorum 100 civar ndad r. Filonuzdaki toplam araç say s nedir? Motorlu araç olarak soruyorsan z 4 bine yak n ama sadece i makinelerini soruyorsan z 700 civar ndad r. Ba ka markalarla da çal yorsunuz. Dolay s yla di er markalarla Hyundai yi de en iyi siz k yaslayabilirsiniz herhalde. Hyundai nin avantajlar nedir? Biz ekskavatörde Hyundai yi tercih ediyoruz ama bekoloderde ba ka bir marka ile çal yoruz çünkü HMF Makina bu segmentte ürün sunmuyor. Asl nda biz unu yap yoruz, her segmentte en iyi, en verimli, uzmanla m marka hangisiyse onunla çal yoruz. Dolay s yla silindirde ba ka, freze makinesinde ba ka, ekskavatörde ba ka markalarla çal yoruz. Hyundai nin avantajlar ise çok basit, sektörde kime sorsan z ayn s n söyleyecektir, Hyundai nin bak m giderleri daha ucuzdur ve ikinci el piyasas çok kuvvetlidir. Yani Hyundai, halk n tuttu u, Türkiye artlar na göre çok üst seviyede bir markad r. Makineleri de çok güvenilirdir. Bununla birlikte, Hyundai yi temsil eden HMF Makina da sektörde çok özel bir konumdad r. Zaten makine piyasas nda da HMF Makina yetkilileri, konular nda en uzman isimler olarak bilinir. Mü terilerine yakla mlar çok do ru ve yerindedir, halimizden anlar, her ko ulda bize destek olurlar. Dolay s yla da Hyundai ve HMF Makina n n tercih edilirli i çok yüksektir. Bizim de HMF Makina ile ikili ili kilerimiz fevkalade iyidir. Bunu biz burada oldu umuz için söylemiyorsunuz de il mi? Hay r Çok net söyleyebilirim ki, bizim en rahat kap s n çald m z üç firmadan biri HMF Makina d r. Hatta öyle ki, tamamlad m z ve halen devam eden projelerimizde HMF Makina i tiraki HYUNDAI N N AVANTAJLARI ÇOK BAS T, SEKTÖRDE K ME SORSANIZ AYNISINI SÖYLEYECEKT R, HYUNDAI N N BAKIM G DERLER DAHA UCUZDUR VE K NC EL P YASASI ÇOK KUVVETL D R. YAN HYUNDAI, HALKIN TUTTU U, TÜRK YE ARTLARINA GÖRE ÇOK ÜST SEV YEDE B R MARKADIR. MAK NELER DE ÇOK GÜVEN L RD R. BUNUNLA B RL KTE, HYUNDAI Y TEMS L EDEN HMF MAK NA DA SEKTÖRDE ÇOK ÖZEL B R KONUMDADIR. olan Hyundai Asansörlerini tercih ediyoruz. Yani sadece i makinesinde de il, di er sektör elemanlar nda da tercihimizi HMF Makina dan yana kullan yoruz. lk i birli inizde siz mi HMF Makina ya gitmi tiniz yoksa HMF Makina m size gelmi ti? San yorum HMF Makina bizi ziyaret etmi ti. O zamanlar ba ka bir marka ile çal yorduk. Daha sonra HMF Makina ile görü meye ba lad k ve sa olsunlar bizi çok iyi kar lad lar ve o dönemde bizi birebir Hyundai nin Koreli yetkilileri ile görü türdüler. Böylece de bizi ve gönlümüzü kazanm oldular. Bu ekilde ba layan i ortakl m z halen geli erek devam ediyor. Ben, diyebilirim ki HMF Makina ve Hyundai, ürünlerinin arkas nda durabilen en güçlü ve i ortaklar n n halinden anlayan en kurumsal irketlerden biridir. Gelecek için ne öngörüyorsunuz? HMF Makina ile i birli iniz artarak devam edebilir mi? Neden olmas n, in aat sektörü büyüyor. Üstelik önümüzde büyük ölçekli çok say da proje de var, örne in üçüncü havaliman ve Kanal stanbul projesi gibi Di er yandan biliyorsunuz stanbul ve Türkiye, büyük bir kentsel dönü üm hareketi içinde. Dolay s yla gelecekte de ihtiyac m z olmas halinde çalaca m z ilk kap HMF Makina olacakt r. Kentsel dönü üm ve y k m sektörü ile de ilgileniyor musunuz? Biliyorsunuz HMF Makina, y k m ata manlar segmentinde de sektörün güçlü oyuncular ndan biri konumunda Tabii ki ilgileniyoruz, i makinelerinin bulundu u her alan bizim para kazand m z aland r. Dolay s yla y k m sektöründeki geli meleri ve HMF Makina n n bu yat r mlar n da yak ndan takip ediyoruz. Sa olsun HMF Makina daki arkada lar m z sürekli olarak bize güncel bilgileri de iletiyor. Bu anlamda HMF Makina, kadrolar m z n yeti mesine sa lad katk ile de bize katma de er kat yor. Çok güzel bir noktaya geldiniz. Çok say da i makineniz var ama yeter say da uzman operatörünüz var m? Bu sorun, vas fl operatör say s n n azl bizim en büyük sorunumuz. Türkiye de i sizlik oldu u söyleniyor ama biz 1000 dolar maa la çal t racak ekskavatör operatörü bulam yoruz. Peki, ne yapmam z gerekir ki yeti mi operatör say s n art rabilelim? Burada HMF Makina ve di er sektör temsilcilerinin de sorumlulu u olmal diye dü ünüyorum. Örne in bir operatörlük okulu aç lsa ve bir ayl k sürede operatör adaylar na teorik e itimler verilse iyi olmaz m? Ard ndan bu e itim te viklerle desteklense, örne in Y l n Operatörü nü seçsek ve ödül olarak da örne in bir tulum, bir ayakkab versek Bu basit te vik bile ne kadar etkili olur biliyor musunuz? Makinenin sahibi mutlu olur, operatörler mutlu olur çünkü kendi aralar nda bir yar ma ortam sa lam oluruz. Di er yandan makine sektörü temsilcileri de mutlu olur. Kazan kazan dedi imiz de i te budur 9

10 GÜNDEM WIN FUARI NA DAMGAMIZI VURDUK HMF MAK NA, MART TAR HLER ARASINDA STANBUL TÜYAP FUAR MERKEZ NDE DÜZENLENEN WIN MATERIAL HANDLING 2013 FUARI NA HYUNDAI FORKL FTLER VE ATLET DEPO Ç ST F MAK NELER NDEN OLU AN TOPLAM 13 ÜRÜNÜ LE KATILDI. HMF Makina n n Win Material Handling 2013 Fuar nda sergiledi i akülü, LPG li ve dizel Hyundai forkliftler, dü ük bak m maliyetleri ve her sektöre uygun geni ürün yelpazesiyle dikkat çekerken, ergonomik dizaynlar ile en dar alanlarda bile rahatl kla çal abilen kompakt Atlet istif makinalar da ziyaretçileri HMF Makina stand na çekti. 175 m 2 stant alan ile fuarda yer alan HMF Makina, dört gün süreyle endüstriyel ürünlerini ziyaretçileriyle bulu tururken, stant alan ndaki kesintisiz catering hizmeti ve e lenceli çizimleriyle be eni toplayan karikatürist ile fuar da fark n ortaya koydu. 10 HMFV ZYON Haziran 2013

11 GÜNDEM HMF MAK NA, DÖRT GÜN SÜREYLE ENDÜSTR YEL ÜRÜNLER N Z YARETÇ LER YLE BULU TURDU. 11

12 GÜNDEM MERMER FUARI NDA GÖZ DOLDURDUK HMF MAK NA, MART TAR HLER ARASINDA ZM R DE DÜZENLENEN 19. MERMER 2013 FUARI NA HYUNDAI MARKA MAK NELER VE FORKL FTLER, D&A MARKA KIRICILARI VE FUARDA LK KEZ SERG LENEN MANTOVANIBENNE YIKIM ATA MANLARI LE KATILDI. Bu y l 19 uncusu düzenlenen zmir Mermer Fuar nda HMF Makina rüzgâr esti. 350 m2 lik iki katl stand ile fuara kat lan HMF Makina, fuar alan nda sergiledi i 12 ürünüyle göz doldurdu. HMF Makina, Hyundai 9 Serisi paletli ve lastikli ekskavatörleri ile 9 Serisi yükleyicilerini ziyaretçilerle bulu tururken, en yeni teknolojiyle üretilen, yüksek konfor, güç ve ekonomiyi bir arada sunan Hyundai R520LC-9 paletli ekskavatör de fuar süresince ziyaretçiler taraf ndan ilgiyle kar land. Hyundai nin Türkiye i makinesi sektörünün be enisine sundu u Yeni 9 Serisi Hyundai Lastik Tekerlekli Yükleyiciler de fuarda gururla tan t ld. Gücü kan tlanm Tier III motorlar, yeni tasar mlar, bilgisayar destekli güç yönetimi sayesinde sa lad güç optimizasyonu ve dü ük yak t tüketimi ile kullan c lar n be enisini kazanan Yeni 9 Serisi Hyundai Lastik Tekerlekli Yükleyiciler, fuar süresince HMF Makina n n en çok ilgilenilen ürünleri aras nda yer ald. Fuar süresince s n rs z catering hizmeti, karikatürist ve sürpriz hediyelerle a rlanan ziyaretçiler ise memnuniyetlerini dile getirdi. 12 HMFV ZYON Haziran 2013

13 GÜNDEM 13

14 SERV SLER M Z ODABAŞI NETT MAKİNA YENİ VİZYONU İLE FARK YARATACAK ALTI AY ÖNCE ÖMER ODABA I VE HASAN ODABA I NIN ORTAKLI INDA YOLA ÇIKAN ODABA I NETT MAK NA, SADECE D YARBAKIR VE GÜNEYDO U ANADOLU YU DE L ÇEVRE BÖLGELER VE KOM U ÜLKE PAZARLARINI DA HEDEFL YOR. H MF Makina n n Güneydo u Anadolu daki en önemli i ortaklar ndan biri olan Odaba Nett Makina, Malatya dan Van a kadar 14 ili kapsayan bölgenin sat operasyonlar ndan sorumlu. Ancak Odaba Nett in hedefinde, Türkiye deki di er bölgeler kadar yak n kom u ülke pazarlar da yer al yor. Halen i makinesi sat n n yan s ra bünyesindeki üstyap ekipmanlar üretimi ve sat i i ile de u ra an ve bu anlamda bölgede tan nan bir isim olan Odaba Nett Makina n n gelecek vizyonunu irketin ortaklar Ömer Odaba ve Hasan Odaba ile konu tuk. Odaba Nett Makina y biraz tan t r m s n z? Ömer Odaba : Odaba Nett Makina, HMF Makina ve Hyundai nin Diyarbak r ve Güneydo u Anadolu daki yetkili sat orta d r. Uzun y llara dayanan tecrübemizle, Türkiye de en fazla i makinesi satan firmalardan biri olman n gururunu ya ayan Odaba Nett Makina, ayr ca üstyap ekipman i i ile de ilgilenir. Yak n bir tarihte, Organize Sanayi Bölgesi nde in aat devam eden 11 bin metrekarelik yeni yerimize ta nacak ve yolumuza güçlenerek devam edece iz. Y l n yar s na yakla yoruz. Sat rakamlar n zdan memnun musunuz? ÖO: imdilik memnunuz ama daha iyi olaca- z. Biliyorsunuz Hyundai, yakla k 20 y ld r bu bölgede yer al yor ve bölge halk taraf ndan da çokça tercih ediliyor. Bunun nedenleri ise malum, yedek parça bulunabilirli i, servis fiyatlar n n rakiplerine göre daha uygun olmas ve elbette makinelerin kalitesidir. Henüz alt ay kadar önce, bu y l n ba nda yönetimsel bir yap lanmaya gittik ve yeni ekibimizle yola devam etme karar ald k. imdi hedefimiz, geçmi in sat rekorlar na yeniden ula mak ve elbette yeni rekorlara imza atmakt r. Hat rlarsan z, bu bölgede y llar nda yüzlü sat rakamlar na ula m, hatta 10 y lda yakla k 800 civar nda makine satm t k. Son 2-3 y lda malum krizin de etkisiyle bir duraklama ya and. Buna ra men bu bölgede sat lan her 10 makineden 3 ü, halen Hyundai dir. 14 HMFV ZYON Haziran 2013

15 SERV SLER M Z Hasan Odaba : unu da eklemeliyiz: Art k daha çok rakibimiz var. Geçmi imizde ba ar lar kadar hatalar da var ve bu hatalardan ders alarak gelece e odaklan yoruz. Odaba Nett Makina, art k daha güçlü ve kendinden emin bir ekilde sektörde yürüyecek. Bölgenizde pek çok yeni yat r m planlan yor. Bu süreci nas l de erlendiriyorsunuz? ÖO: Biliyorsunuz bar süreci, özellikle bu bölgenin imar ve kalk nmas aç s ndan büyük önem ta yor. Dolay s yla bar süreci ile birlikte bölgemizdeki i makinesi pazar da canlanacak diye dü ünüyoruz. Elbette bunun için daha zamana ihtiyac m z oldu u kesin. Ama geçti imiz 40 y l boyunca bölgede eksik kalan kamu ve özel sektör yat r mlar n n art k gerçekle ece ini, önü kesilen ve yap lamayan büyük ölçekli HES projelerinin art k hayata geçirilebilece ini de imdiden söyleyebiliriz. HO: Odaba Ailesi, bu bölgenin en büyük sanayicilerindendir ve uzun y llard r pek çok sektörde ticaretle u ra maktad r. Dolay s yla, ailemizin isminin de verdi i güçle i makinesi sektöründe daha fazla söz sahibi olaca m za inan yoruz. Di er yandan Hyundai burada sevilen bir marka. Ayr ca bölgemizde, i makinesi kiralama sektörü de çok geli mi durumda. Öyle ki bat bölgelerimizdeki birçok i makinesi, asl nda do uda sat lm t r ama kiralama yoluyla bat bölgelerimizde çal maktad r. Benzer ekilde bölgemizde sat lan ve halen yurt d nda, özellikle Irak ta çal an makine say s da az msanmayacak ölçüdedir. Makine sat önemli ama daha da önemlisi sat sonras hizmetlerin kalitesi. Bu konuda kendinizi nas l de erlendiriyorsunuz? HO: Servis taraf nda da büyük bir de i im içindeyiz: Kadromuz geni ledi, ekipmanlar m z ve servis araçlar m z yeniledik. Böylece arkada lar m z do ru zamanda mü terilerimizin yan nda olabiliyor ve daha h zl bir ekilde sonuca ula abiliyor. u an iki gezici servisimiz var, ayr ca Van-Hakkari bölgesine hizmet veren ikinci bir servisimiz daha var. Bölgemizde toplam 1500 civar nda makine var ve biz hepsine hizmet verebiliyoruz. Yeni yerimize ta nd m zda çal an say m z da 20 ki i kadar artacak. Yeni binam zdaki 11 bin metre kareyi iyi de erlendirerek büyümeyi hedefliyoruz. Nedir o hedef? ÖO: K sa vadeli hedefimiz, geçti imiz y l 60 olan makine sat n en az 75 makineye ula t rmak. Bu rakam elbette bize göre az ama piyasadaki yüksek rekabet nedeniyle de pazarda bir daralma ya an yor. Az önce de söyledi imiz gibi bar sürecinin sa l kl ilerlemesiyle birlikte bölgeye olan yat r mlar n artaca na, böylece i makineleri sektörünün de canlanaca na inan yoruz. Halen iki arkada m z sat aksiyonlar ile ilgileniyor ancak ben ve orta m Hasan Bey de birebir i in içindeyiz ve özel i ili kilerimizi kullanarak sat a destek oluyoruz. Bölgemiz yeniden yap lan yor, dolay s yla da pazar büyüyecek. Siz de görüyorsunuz yollar yenileniyor, projeleri y llar önce haz rlanan HES ler için çal malar h zlan yor. Halen bizim ailemizin projesini üstlendi i yedi HES var ama Odaba Nett Makina n n sat a ndaki bölgede en az 50 HES in aat yap lacak. Elbette bu projeler de bizim sat rakamlar m z etkileyecek. HO: Az önce de söyledim, bizim bölgemizde sat lan makineler, halen Bat bölgelerimizde de çal yor. Dolay s yla Türkiye de devam eden ve ba layacak her proje, bizim için ek bir pazar anlam na geliyor. Diyarbak r daki hafriyatç dedi imiz pek çok çal an, u anda Bat bölgelerindeki projeleri yak ndan takip ediyor ve bu projelere dâhil olabilmek için çal yor. Di er yandan Suriye ve Irak da bizim için büyük bir pazar Her ne kadar bu iki ülkeye direkt sat yapamasak da Türkiye den bu iki ülkeye çal maya giden pek çok makine var. Az önce 1500 makineden söz ettiniz. Kalifiye operatör s k nt s ya an yor mu? ÖO: Buradaki operatörler genellikle çekirdekten yeti ir: Önce serviste ç rakt r, ya c l k yapar, sonra da direksiyona geçer. Kalifiye eleman sorunu her yerde var. Dolay s yla kamunun destekleyece i bir operatör e itim merkezine bu bölgede de ihtiyaç oldu unu söyleyebilirim. Operatör en kötü makineyi bile yücelten çok önemli bir faktördür. Biz her zaman söylüyoruz, gerçek anlamda makinenin sahipleri operatörlerdir. Bu anlamda da operatörlerin e itimini çok önemsiyoruz. Peki, ya ç rak Servisinizde çal acak ç rak bulabiliyor musunuz? HO: Ç rak bizde çoktur (gülüyor). Burada aileler kalabal k, dolay s yla bize gelen ç raklar aras ndan eleme yapmak zorunda kal yoruz ve hem istekli, hem çal kan hem de yetenekli çocuklarla yola devam ediyoruz. Son olarak, yeni vizyonunuzla nas l bir fark yaratacaks n z? ÖO: Biz ba layal alt ay oldu ama imdiden HMF Makina servisi ile de il de ba ka servislerle çal an pek çok Hyundai makineyi bizim servis a m za almay ba ard k. Transfer etti imiz ustalar ve sat a m za kat lan Mustafa Bey de kendi referanslar n bize getirmi oldu. Bu anlamda hedeflerimize yava yava ula maya ba lad m z söyleyebiliriz. Halen bölgemizdeki 1500 makinenin 500 ü bizimle çal yor Özetle büyüme stratejimiz do rultusunda ilerliyoruz ve halimizden memnunuz. Bak n Irak ile 20 milyar dolar ticaretimiz var ama ran n Irak ile 12, bizim sadece 1 s n r kap m z var. Dolay s yla özellikle Irak ile ticaretin artmas hedefleniyorsa, mutlak surette yeni s n r kap lar aç lmal d r. Böylece geli en ticaret Türkiye nin de kalk nma h z n art racak, bizim için de yeni i sahalar aç lmas na olanak sa layacakt r. Bar süreciyle birlikte bölge gerçekten ahlanacak: Verimli topraklar, yeralt zenginlikleri ve at l bir i gücü harekete geçecek. Ömer Odaba Hasan Odaba m 2 kapal m 2 aç k alana sahip yeni tesis, Odaba Nett Makina ya güç katacak 15

16 DEPARTMANLARIMIZ PARAYI YÖNETMEK HEM ZOR, HEM ÇOK GÜZEL HMF MAK NA NIN MAL VE DAR LERDEN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI ÖZDEN KOÇ, B R YANDAN GÜNDEL K VE RUT N B R SÜREC NE SAH B Z. AMA D ER YANDAN UZUN VADEL PLANLAMAYA YÖNEL K SÜREÇLER M Z DE VAR. DOLAYISIYLA STRATEJ LER M ZE UYGUN OLARAK PLANLARIMIZI GÜNCELLEMEK, HER AN DE ME HAZIR OLMAK ZORUNDAYIZ VE BU ANLAMDA DA M Z N BU KISMI, YAPISI GERE H Ç DURA AN VE RUT N DE LD R D YOR. Gördü ümüz kadar yla çok yo unsunuz? Bugünlerde çok yo unuz. Hatta Aral k ay ba ndan bu yana çok yo un oldu umuzu söyleyebilirim. Ben 1,5 y ld r HMF Makina ailesindeyim ve bana hep Aral k ay yo un geçer, sonras nda i ler çok rahatlar diyorlard fakat görüyorum ki i yo unlu umuz azalaca na sürekli art yor (gülü meler). Bize HMF Makina daki görev tan m n zdan ve i süreçlerinizden söz eder misiniz? Ben aslen STFA kökenliyim. Orada uzun y llar bütçe ve yat r m konular nda çal t m ve buradan önceki son dokuz y lda ise Energaz da mali i ler direktörü olarak görev ald m. 1,5 y ld r da Mali lerden Sorumlu Genel Müdür Yard mc s olarak HMF Makina ailesinin bir üyesiyim. Kimilerine çok korkutucu gelse de ben bu alan ve i imi seviyorum. Paray yönetmek bir yandan zor olsa da bir yandan da çok güzel (gülüyor). Çok ükür stratejimize ve bütçe hedeflerimize uygun olarak ilerliyoruz. Bu anlamda mutluyuz. Ayr ca, idari i ler ve bilgi sistemleriyle ilgili konular da bana ba l. Geçti imiz y l boyunca en çok ilgilendi imiz alan bilgi teknolojileri konusundaki yat r mlar m zd. Bu y l da sat sonras hizmetlerde ve finans modüllerinin güncellenmesine yönelik aksiyonlar m za devam edece iz. süreçleriniz gündelik midir? Yoksa uzun vadeli programlanm i süreçleriniz de var m? Asl nda i süreçlerimizi ikiye ay rabiliriz. Bir yandan gündelik ve rutin bir i sürecine sahibiz: Her gün makine sat lar na ili kin bir i program m z var. Ama di er yandan uzun vadeli planlamaya yönelik i süreçlerimiz de var. Aç kças i in bu k sm, yani planlama beni daha çok motive eden, i in daha heyecanl k sm diyebilirim. Dolay s yla HMF Makina n n ölçülmü, hesaplanm y ll k hedef ve stratejilerine uygun olarak planlar m z güncellemek, her an de i ime haz r olmak zorunday z ve bu anlamda da i imizin bu k sm, yap s gere i hiç dura an ve rutin de ildir. 16 HMFV ZYON Haziran 2013

17 DEPARTMANLARIMIZ Kaç ki ilik ekibiniz var? Toplam 26 ki iyiz. Bir k sm m z finans, bir k sm m z bütçe raporlama, bir k sm m z ithalat, bir k sm m z da idari süreçlerle ilgileniyor. Peki, ekibinizden memnun musunuz? (Gülüyor) Hem de çok Hem tecrübeli hem de çok özverili, çal kan bir ekibim var. Buradaki her arkada m ki isel geli ime son derece aç k ve bu da beni çok memnun ediyor. Hangisi daha zor: nsanlar yönetmek mi yoksa paray yönetmek mi? Kesinlikle insanlar yönetmek daha zor (gülüyor). Asl nda bu çok kapsaml bir konu ama basit olarak unu söyleyebilirim: Hepimizin, en üst yöneticimizden en alt kademedeki çal an m za kadar herkesin günlük duygusal motivasyonu çok de i- im sergileyebiliyor. Dolay s yla o de i en duygusal motivasyon içinde bir yandan astlar n z n i e yo- unla mas n, bir yandan da yapt klar i ten mutlu olmalar n sa lamak hiç kolay de il. Türkiye nin finansal durumunu nas l de erlendiriyorsunuz? 1970 ve 1980 lerde, finansal olarak düz bir yolda ilerleyemiyorduk, bata ç ka, çukurlardan kaç nmaya çal arak yola devam etmek zorundayd k. Günümüzde ise o yol art k düz ve aç k, önümüzü görerek ilerleyebiliyoruz. Maliye Bakanl, Merkez Bankas, Gelirler daresi ve Türkiye statistik Enstitüsü gibi kurumlar art k son derece sa lam ve güvenilir kurumlar haline geldiler ve i dünyas na da çok verimli bilgiler sa l yorlar. Bu nedenle de öngörülebilir, parametreleri güvenilir bir ekonomiye sahibiz. Biz HMF Makina özelinde in aat sektörü içindeyiz. Biliyorsunuz son on y ld r in aat sektörü sürekli bir büyüme içerisinde. Geçti imiz y l Türkiye yüzde 2,5 büyürken, in aat sektörü yüzde 11 büyüme sergiledi. Biz ise geçti imiz y l yüzde 20 büyüdük. Demek ki içinde bulundu umuz sektörle birlikte biz de Türkiye ekonomisinden daha h zl büyüyoruz. Bu büyüme rakamlar stratejiniz ile uyumlu mu yoksa hesapta olmayan bir s çrama m ya ad n z? Hay r, stratejimiz de bu yöndeydi ama planlad m zdan bir iki puan daha fazla büyüme sergiledik. Bu y l da yüzde 26 büyüme planl yoruz. Her y l, bu ekilde çeyrekler ölçe inde büyümek riskli de il mi? Do ru, h zl büyüme kontrol edilebilir olmad nda çok risklidir ama payla t m rakamlar risk kapasitesinin tavan yapt rakamlar da de ildir. Di- er yandan biz, son derece kontrollü, hesaplanm ve güncellenebilir bir büyüme stratejisi izliyoruz. Bu anlamda da büyüme rakamlar m z, bizim için dü ünülen ölçüde risk içermiyor. HMF Makina, son derece kurumsal bir irkettir. Dolay s yla da mevcut riskleri tolere edebilecek güçtedir. Hani az önce yat r mlardan söz etmi tiniz ya, HMF Makina n n yat r m olanaklar yla ilgili ne söyleyebilirsiniz? Bu konuya sadece yat r m olarak bakmamak gerekiyor, planlama da yat r m alan n n önemli bir aya d r. HMF Makina, biliyorsunuz distribütör bir irket ve dolay s yla HMF Makina aç s ndan Türkiye de fark yaratt m z alan sat sonras hizmetlerdir. Biz bu alanda iyi olur ve mü terilerimizi memnun edebilirsek varl m z uzun y llar sürdürebiliriz. Bu anlamda tüm stratejimizi ve uzun vadeli planlar m z her zaman yükselen mü teri memnuniyetine uygun haz rl yoruz. Bizim bir ans m z, sat n yapt m z i makinelerinin gerçekten çok ba ar l ve kullan c dostu olmas. Bu anlamda memnun mü teri yaratmada çok s k nt ya am yoruz. Di er yandan Hyundai de sürekli olarak teknolojiye yat r m yap yor ve ülkelere özel çözümler geli tirilmesine de son derece aç k bir firma. Örne in mü terilerimizin taleplerini direk olarak Hyundai ye iletebiliyor ve bu taleplerin yerine getirilmesi süreçlerini de izleyebiliyoruz. Mü teri odakl l k, bu anlamda bizim gerçek hedeflerimizden birisi ve bu hedefe uygun ilerledi imizi dü- ünüyorum. Mü teri odakl l k sizin i süreçlerinizi nas l etkiliyor? Sizi s k nt ya sokmuyor mu? (Gülüyor) Do rusunu söylemek gerekirse, bazen s k nt ya sokuyor. Ama tabii mü teri odakl aksiyonlar m z da hep hesaplanm, planl aksiyonlard r ve bu tür aksiyonlar mutlaka olmal d r. HMF Makina n n sektördeki kredibilitesi nas l? Gayet iyi, hatta çok iyi diyebilirim. SON ON YILDIR N AAT SEKTÖRÜ SÜREKL B R BÜYÜME ÇER S NDE. GEÇT M Z YIL TÜRK YE YÜZDE 2,5 BÜYÜRKEN, N AAT SEKTÖRÜ YÜZDE 11 BÜYÜME SERG LED. B Z SE GEÇT M Z YIL YÜZDE 20 BÜYÜDÜK. BU YIL SE YÜZDE 26 BÜYÜME HEDEFL YORUZ. DEMEK K Ç NDE BULUNDU UMUZ SEKTÖRLE B RL KTE, TÜRK YE EKONOM S NDEN DAHA HIZLI BÜYÜME SERG L YORUZ. HMF Makina ya bir not vermenizi istesem 10 üzerinden sekiz diyelim (gülüyor). O iki puan nereden k rd n z? Sat sonras hizmetlerde daha iyi olmak için planlad m z hedeflerimiz var. O hedefleri yakalad m zda 10 veririm (gülüyor). Kendi ekibinize hangi notu verirsiniz? Sekiz (gülü meler). Notu k t ö retmen mi oldum imdi ben? Ama her yerde, her a amada, her ekibin içinde geli tirilmesi gereken alanlar vard r. Benim ekibimde örne in, gelecek sene yüksek lisans e itimlerini tamamlayacak arkada lar m var ve ancak o yüksek lisans e itimleri tamamland nda 10 üzerinden 10 almay hak etmi olacaklar na inan yorum. Ayr ca benim çok genç bir ekibim var ve k rd m puanlar, tecrübe eksikli inden kaynaklanan puanlard. Yoksa az önce de söyledim, ekibimle gurur duyuyorum ve onlar n ö renmeye aç k, hevesli yakla mlar n çok yerinde buluyorum. Daldan dala atlam gibi olaca z ama bir ey merak ediyorum, halen Defter-i Kebir kullan l yor mu yoksa tamamen dijital sistemlere geçi yapt n z m? Defteri-i Kebir elbette var, bir tak m belgeleri de yasal olarak mutlaka belirli süreler boyunca saklamak zorunday z. Ama onun haricinde dijital sisteme yo un olarak geçi sa lad k. Hatta Eylül ay ndan itibaren e-fatura uygulamas na da geçi sa layaca z ba ndan itibaren de e-defter uygulamas na geçi yap lacak. Yani sorunuzdaki Defter-i Kebir i, 2014 y l ndan itibaren dijital ortama aktarm olaca z. 17

18 Ç M ZDEN B R İŞTE BAŞARI İÇİN EVDE MUTLULUK GEREKİR HMF MAK NA DO U MARMARA SATI YÖNETMEN NURKAN KARAYEL, B R SATI PROFESYONEL N N NDE BA ARILI OLMASI Ç N ÖNCE EV NDE HUZURLU VE MUTLU OLMASI GEREK YOR. N Z HAYATINIZIN B R PARÇASI OLARAK GÖREB L RSEN Z, EVDE DE MUTLU OLAB L RS N Z D YOR. Nurkan Karayel, HMF Makina n n Do u Marmara Sat Yönetmeni olarak Kocaeli nden Bat Karadeniz e kadar oldukça geni bir bölgeden sorumlu. Son alt y lda, bölgesindeki i makinesi pazar nda yüzde 35 in alt na dü mediklerini vurgulayan Nurkan Karayel ile sat dünyas n n tüyolar, gelecek öngörüleri ve sosyal hayata ili kin keyifli bir söyle i gerçekle tirdik. Öncelikle nas ls n z? Te ekkür ederim, çok iyiyim. Bize biraz kendinizi tan t r m s n z? HMF Makina ailesindeki göreviniz nedir? smim Nurkan Karayel. zmit te do dum ve orada çal yorum. 12 y ld r evliyim ve Ecrin ad nda yedi ya nda bir k z m var. Ecrin ne anlama geliyor? Allah n lütfu, hediyesi anlam na geliyor. Çünkü Ecrin in dünyaya geli ini e imle çok büyük bir heyecanla istiyor ve bekliyorduk. Ne zamand r bu sektördesiniz? Yakla k sekiz y ld r bu sektördeyim, yedi y ld r da Hyundai sat yorum. Öncesinde ise ticaretle u ra yordum. HMF Makina sat kanallar nda üç y ld r görev al yorum. Ama bir dört y l kadar da bayilik sistemi içinde Hyundai makine sat yapm t m. öyle söylersem yanl olmaz umar m: Hyundai ile do dum, büyüdüm ve Hyundai sat yorum. Halen HMF Makina Do u Marmara Sat Yönetmeniyim ve Kocaeli den Bat Karadeniz e kadar olan bölge ile ilgileniyorum. Toplamda Zonguldak, Bart n ve Karabük, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bilecik i kapsayan gayet geni bir bölgeden söz ediyorum. Neden bu sektörü tercih ettiniz? Hani babadan o ula derler ya bende de a abeyden karde e gibi oldu. Benim a abeyim bu sektörde uzun y llard r çal yor ve bölgemizde de oldukça ba ar l, tan nan bir isimdir. Onun referanslar n da kullan yor olmal s n z Tabii ki s kl kla kullan yorum hem de Ben e er bölgemde sat rakamlar olarak bir kariyer geli tirdiysem, bunda Volkan Karayel in de katk s büyüktür. A abeyim, hem i i ö rendi im hem de referanslar n kulland m insand r Herhangi bir eyi satmak, bana çok zor geliyor. Yani i iniz, herkesin yapamayaca bir i bana göre. Bununla ilgili siz neler söyleyebilirsiniz? Çok do ru söylüyorsunuz. Örne in biz üç karde iz ve aram zda en kariyerlimiz en küçük 18 HMFV ZYON Haziran 2013

19 Ç M ZDEN B R karde imiz olmas na ra men, mümkün de il bizim i imizi yapamaz. Demek ki sat kanallar nda ba ar l olmak farkl özellikler gerektiriyor. Bizim i imizde en önemli ölçüt, ileti im becerisidir. Öncelikle kendinizi iyi ifade etmeniz gerekir ki mü terinin dikkatini çekebilin. Sat etkileyen o kadar çok etken vard r ki, yeri geldi inde profesyonel deneyimleriniz, yeri geldi inde sosyal hayat n z, yeri geldi inde de profesyonel olmayan etkenler sat yönlendirebilir. Örne in bir y l boyunca ekmek ald n z f r n n sahibine bile bir gün makine satabilirsiniz. Çok hakl s n z çünkü i makinesi sahibi bakkal hikâyelerini çok s k duyuyoruz. Ben, çok ilginç meslek erbaplar na i makinelerini satt m ki yazsak kitap olur (gülüyor). Dolay s yla sat a amas na gelmeden önce, kimi sizin in a etti iniz, kimi kendili inden kurulan temellerin sa lam olmas gerekiyor. Elbette sektördeki deneyimleriniz ve satt n z i makinelerine ili kin bilgi düzeyiniz de sat yönlendirecek önemli etkenlerdir. Bir ey daha söyleyeyim ki bence en önemlisi budur, sat forse edecek en önemli ölçüt asl nda sat sonras hizmetlerin kalitesidir. Makineyi anl k olarak satmak çok kolayd r, mü teri ile frekans yakalars n z ve i i bitirirsiniz. Ama önemli olan, makineyi satt ktan sonra mü terinin HMF Makina, servis, hatta banka ile olan ili kisini dengelemektir. E er bu üç ölçütü dengelerseniz, mü teriniz art k sizin sürekli mü teriniz olur. HMF Makina çok kurumsal ama ayn zamanda da bir aile ba ile i süreçlerini sürdüren bir firmad r. Dolay s yla bizler, mü terilerimizi de HMF Makina ailesinin ferdi olarak görürüz. Bak n net söyleyeyim, bir mü teri benden bir i makinesi al rsa, bir daha ba ka bir markaya dönmesi art k çok zordur (gülü meler). O frekans nas l yakal yorsunuz onu merak ediyorum. Tuttu u tak mdan m, siyasi görü ünden mi, o günkü keyifli ya da yorgun ruh halinden mi? Sat i i, ili ki i idir. Örne in bir lojistik firmas na makine satacaks n z ama o firman n sat n alma ili kilerini a am yorsunuz. Ben i te o zaman, firman n mazot ald yerin sahibinin referans n kullanarak o kap y aral yorum (gülüyor). Hani dedim ya, sosyal ili kileriniz ne kadar güçlü olursa sat kanallar n z da o kadar aç k oluyor. Dolay s yla ileti im beceriniz, sat ta 1-0 önde olman z sa lar. Yeni bir mü teriye referans ile mi gidersiniz yoksa mü teriyi kendiniz aray p buluyor musunuz? Bu biraz tecrübeyle alakal d r. Belki çok iddial olacak ama kendi bölgemde alt y ld r yüzde 35 pazar pay n n alt na dü medik. Dolay s yla, bu seviyede i yaparken, di er sat lardan da haberdar olmam z gerekiyor. Eh bu bilgiler birikiyor, bir bilgi sizi yeni bir bilgiye götürüyor ve sonuçta sat a ula yorsunuz. Hatta sizin yapmad n z sat tan ç karaca n z bir bilgiyle bile sat gerçekle tirebilirsiniz. Örne in leasing firmalar n n payla aca en ufak bir bilgi k r nt s bile size yeni bir sat için yol gösterebilir (gülü meler). Bölgenizdeki büyük ölçekli projeler, Körfez Geçi i ve kentsel dönü üm projeleri mevcut pazar art racakt r herhalde. Elbette, sat lar m z n artaca bir döneme giriyoruz. Bak n Gebze Sakarya aras nda devam eden H zl Tren projesinde u an 22 makine çal yor ve bunlar n 17 tanesi Hyundai 17 makinenin dört tanesini ise bu sene ben satt m. Her yeni i, yeni bir pazar pay yarat yor. Körfez Geçi i de çok büyük bir proje ve mutlaka oradan da iyi bir pazar yakalayaca m za inan yorum. Y k m ata manlar ile ilgili de aksiyonlar n z oluyor mu? zmit-adapazar bölgesi için kentsel dönü üm çok önemli ancak henüz bölgede çok aktif bir çal ma yap lm yor. Bu anlamda biz de, y k m ata manlar konusunda bilgilendirme çal malar m za devam ediyoruz. 24 saat size yetiyor mu? Aç kças yetmiyor. Bence bir sat profesyonelinin i inde ba ar l olmas için önce evinde huzurlu ve mutlu olmas gerekiyor. inizi hayat n z n bir parças olarak görürseniz, evde de mutlu olabilirsiniz. GEBZE SAKARYA ARASINDA DEVAM EDEN HIZLI TREN PROJES NDE U AN 22 MAK NE ÇALI IYOR VE BUNLARIN 17 TANES HYUNDAI DOLAYISIYLA HER YEN, ASLINDA YEN B R PAZAR YARATIYOR. Yoksa i, hayat n z n tamam olursa, evde mutluluk da olmaz. Dolay s yla, 24 saat bu ikisine zaman zaman yetmeyebiliyor (gülüyor). HMF Makina da yukar dan a a ya öyle bir hiyerar ik yap var ki, Allah ba m zdan eksik etmesin, Bölge Müdürümüz de bize sürekli unu söylüyor: i, kendi i inizmi gibi kabul edin. Böyle olunca da i ve ev hayat n daha kolay ay rabiliyoruz. Bu i i yapmasayd n z, ne ile u ra mak isterdiniz? Ben profesyonel futbol da oynad m ama ticaret hayat m n çok uzun bir döneminde hep vard. Di er yandan mesleki olarak avukatl k da bana hep s cak gelmi tir. Yine de son karar m olarak söylemeliyim ki, bu i kadar mutlu olaca m bir ba ka i dü ünemiyorum. Bugüne kadar kaç makine satm s n zd r? gibidir herhalde Bunlar n yüzde 80 i ise yeni mü teridir. Bir de bizim bölgemizde toplu al m pek olmaz, ben bugüne kadar sadece bir mü terime tek seferde dört makine satabildim. Biraz da evden konu al m. Ak am eve gittiniz, bir bakt n z ki Ecrin uyumu Çok s k ya ad m z bir ey (gülüyor) Yine de ben, e ime ve k z ma yeterli ve kaliteli zaman ay rabildi imi dü ünüyorum. Örne in k z m n i ime yakla m çok acayiptir. Zaman ve mekân uygun olursa, k z m da benimle makine teslimat na gelmek istiyor. Çünkü yapt m i i merak ediyor. Benim k z ma sorsan z, i imle ilgili tüm a amalar anlat r size. Bizim i imizde sat c n n mesaisi de olmaz asl nda. Belli bir kal b yoktur bu i in: Sabah ak am çal rsan z ba ar l olamazs n z ki. Az önce söyledi im kendi i in gibi kabul et bunu ifade ediyor asl nda, yeri geldi inde mesaiye geç ba lad m da olur ama yeri geldi inde de gece te bir mü terimin s k nt s n çözerim Nitekim dün ak- am da bir mü terim evraklar n getirdi, pijamamla indim, evraklar ald m, sabah da buraya getirdim Dolay s yla, i -ev dengesini ayarlamak sizin elinizde: Bir ak am eve çok geç geldiysem, ertesi gün k z ma 1-2 saat fazla vakit ay rd ktan sonra i e ba l yorum. lginç ama çocuklar ekskavatör kelimesini çok h zl ö reniyor ve kullan yorlar Evet, ilginç ama söyledi iniz çok do ru. Tabii bu arada bizde alg da seçicilik oldu u gibi k z mda da bu yön geli iyor, yolda giderken Baba bak senin satt n makine ya da Baba bak Hyundai diyerek ilgisini belli ediyor. Hafta sonlar nda neler yapars n z? Bir günüm mutlaka e im ve k z mla geçer. Onun d nda Be ikta tutkum var. Ne yaz k ki nönü Stad ndaki son maç, biletimiz olmas na ra men izleyemedik. Bunlar haricinde yak n çevremizi geziyoruz. zmit in konumu o kadar güzel ki yar m saatte Karadeniz e gidebilir ya da Türkiye nin en iyi kayak pistlerinden birinde kayak yapabilirsiniz. 19

20 MARKALARIMIZ YIKIM SEKTÖRÜNE HYUNDAI İMZASI HYUNDAI 9 SER S MAK NELER ; HAFR YAT, MADEN, ALTYAPI N AAT G B SEKTÖRLERDEN SONRA YIKIM SEKTÖRÜNDE DE GELECE N A ETMEYE DEVAM ED YOR. R520LC-9DM YIKIM EKSKAVATÖRÜNDEN SONRA TÜRK YE DEN GELEN TALEPLER ÜZER NE TASARLANAN R380LC-9DM, KOMATEK FUARI LE B RL KTE SEKTÖRÜN H ZMET NE SUNULACAK. Kentsel dönü üm kavram n s kça duymaya ba lad m z bu günlerde, HMF Makina, yeni y k m ekskavatörü ile sektördeki a rl n art r yor. Hyundai 9 Serisi i makinelerinin sahip oldu u üstün özelliklerin yan s ra y k m sektörünün ihtiyaç duydu u farkl özellikleri de bünyesinde bar nd ran R380LC-9DM, tamamen operatör konforu dü ünülerek tasarlanan kabini ile öne ç k yor. Elektronik klima, s tmal koltuk, uzaktan kumandal radyo ve art r lm iç hacim, operatörün konforunu art r rken, geni görü aç s sayesinde çal ma alan, kabin içerisinden rahatl kla görülebiliyor. Yine R380LC-9DM de, kabin içerisinde konumland r lm renkli 7 LCD ekran üzerinden tüm ayarlara da kolayl kla ula- labiliyor: Operatörler, ekran üzerinden hidrolik debiyi ayarlayabilir, bom-kule dönü h zlar için çe itli ayarlar gerçekle tirebilir ve yine makine üzerinde yer alan geri görü kameras n bu ekrandan izleyebilirler. R380LC-9DM, sadece kabin konforu nedeniyle tercih edilmiyor. Yüksek verimlilik ve konfor için tasarlanan R380LC-9DM y k m ekskavatörünün operatör kabini, yakla k 30 derecelik e imde ayarlanabiliyor ve böylece operatörün y k m esnas nda çok daha rahat hareket etmesi sa lan yor. R380LC-9DM nin sahip oldu u Cummins QSL motoru ise yakla k 46 ton çal ma a rl na sahip olan ekskavatörün ihtiyaç duydu- u gücü üretiyor. Ekstra kabin koruma sayesinde y k m esnas nda olu abilecek olas kazalar n önüne geçen tasar m n yan s ra makineye ba lanan crusher ve benzeri y k m ata manlar sayesinde de y k m i lemi, h zl ve güvenli bir ekilde gerçekle tiriliyor. Dikey çal ma mesafesi 21 metrenin üzerinde olan R380LC-9DM, art r lm arka a rl klar yla mükemmel bir dengeye sahip. Bununla birlikte, bilindi i üzere Hyundai 9 Serisi i makineleri, geli tirilmi hidrolik sistem sayesinde ihtiyaç duyulan gücü en k sa sürede ve yeterli miktarda sa layarak, gereksiz yak t sarfiyat n n da önüne geçiyor. Hi-Mate Uydu Takip Sistemi R380LC-9DM, konfor ve güce yönelik üstün özelliklerinin yan s ra teknolojinin son olanaklar n da bünyesinde bar nd r yor. Bunlardan en önemlisi ise Hi-Mate Uydu Takip Sistemi. Bu sistem ile R380LC-9DM nin sadece belirledi iniz alanda çal mas n sa layabilir, makine ile ilgili ihtiyaç duydu unuz bilgilere kolayl kla eri ebilirsiniz. 20 HMFV ZYON Haziran 2013

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım.

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım. Projeniz için atezer i seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen bu formun içerisinde projenizle ilgili olan kısımları doldurun, bu projenizi daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. İyi sonuçlar elde etmek

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Organizasyon

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Halkla İlişkiler ve Organizasyon A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak varlığını hissettirmektedir.

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

TEDAŞ Dışında Bir Elektrik Tedarikçisinden Elektrik Almak İçin Hangi Koşullar Gerekmektedir?

TEDAŞ Dışında Bir Elektrik Tedarikçisinden Elektrik Almak İçin Hangi Koşullar Gerekmektedir? Sık Sorulan Sorular? TEDAŞ Dışında Bir Elektrik Tedarikçisinden Elektrik Almak İçin Hangi Koşullar Gerekmektedir? TEDAŞ dışında elektrik alabilmeniz için Elektrik Piyasası Düzenleme Kurulu'nun belirlediği

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Oryantasyon Rehberi 2015 Mart 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu kitapçığın amacı, bölümümüz öğrencilerinin eğitimleri süresince ihtiyaç duyabilecekleri

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014 Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası Bosch Rexroth ana bayisi Rota Teknik A.Ş. ile Japon TAISEI ve ANEL firmasının ortak olarak geliştirdiği Marmaray Tünel Havalandırma Elektropnömatik Kontrol Sistemi

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

Atatürk Anadolu Lisesinde Tablet Bilgisayar Dağıtımı Yapıldı

Atatürk Anadolu Lisesinde Tablet Bilgisayar Dağıtımı Yapıldı Atatürk Anadolu Lisesinde Tablet Bilgisayar Dağıtımı Yapıldı Fatih Projesi kapsamında Atatürk Anadolu Lisesi 9.Sınıf öğretmen ve öğrencilerine Tablet Bilgisayarları, binasında yapılan törenle dağıtıldı.

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

FRANCHISE. Technokids nedir

FRANCHISE. Technokids nedir Technokids ne yapar Technokids nedir Technokids, Teknoloji ve bilgi çağının sunduğu olanakları çocuklarla paylaşan, geleceğin yaratıcı beyinlerini ortaya çıkaran, yeteneklerini keşfeden, onlara yeni yetenekler

Detaylı

Akaryakıt yönetiminde Petronet & Shell işbirliğinin ayrıcalığını yaşayın.

Akaryakıt yönetiminde Petronet & Shell işbirliğinin ayrıcalığını yaşayın. Akaryakıt yönetiminde Petronet & Shell işbirliğinin ayrıcalığını yaşayın. Multinet in şirketlere yönelik akaryakıt tedarik çözümü Petronet, Shell in Türkiye deki en büyük temsilcisi olmanın gücü ile şirketinizin

Detaylı

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14 Bilici Yatırım Şirket Notu 4 Kasım 2014 Ana faaliyet konusu tekstil olan Bilici Yatırım ın (BLCYT), aynı zamanda Adana nın merkezinde 203 yatak kapasiteli otel yatırımı ve fabrika alanı içerisinde 8 adet

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama DE/11/LLP-LDV/TOI 147 420 Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama 1. Adınız: 2. İşletmenin Adı: 3. Tarih: Evet Hayır Bilmiyorum 1. Mevcut işinizde mesleki eğitim fırsatlarına erişebiliyor musunuz?

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR

2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR 2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR 1. SORU: Kırsal kalkınma programında sadece eğitim amaçlı projelere destek verileceği yazılmıştır. Uygulamaya yönelik (örneğin, tarımsal ürünlerin

Detaylı

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU 2015 Sayfa 1 / 7 10 Ocak 2016 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. 2015 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ,

Detaylı

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi:

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi: ÖNEMLİ NOT: Bütçe kısıtlamalar için değil, sizi arzu ettiğiniz hayatı yaşamanız ve hedeflerinize ulaşmanız için yapıldığı zaman oldukça anlamlı ve faydalıdır. Bu çalışmayı yıl başında yapmanız ve 3 er

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI ANKARA 2007 ÖĞRENME FAALİYETİ -19 HALKLA İLİŞKİLER VE

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

Konforun Tanımı Değişti...

Konforun Tanımı Değişti... 2 Konforun Tanımı Değişti... Beyterrace özgün mimarisi ve merkezi lokasyonu ile alışıla gelmiş yapılardan farklı olarak doğayla iç içe, güvenli ve huzurlu bir yaşamın sunduğu ayrıcalıklı olanaklarla ev

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

Bilgilendirme Politikası

Bilgilendirme Politikası Bilgilendirme Politikası Şirketin bilgilendirme politikası kurumsal internet sitesinde yayınlanmakta olup, bilgilendirme politikası ile ilgili işlerin izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi sorumluluğu

Detaylı

Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor

Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Karaküçük 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle kentte görev yapan gazeteciler ile kahvaltı programında

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com Giriş Yönetim alanında yaşanan değişim, süreç yönetimi anlayışını ön plana çıkarmıştır. Süreç yönetimi; insan ve madde kaynaklarını

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

ZA4728. Flash Eurobarometer 196 (Observatory) Country Specific Questionnaire Turkey

ZA4728. Flash Eurobarometer 196 (Observatory) Country Specific Questionnaire Turkey ZA4728 Flash Eurobarometer 196 (Observatory) Country Specific Questionnaire Turkey Section 1: Genel Özellikler Q1. İşletmenizi nasıl tanımlarsanız? SADECE BİR CEVAP - bağımsız bir işletme olarak mı...1

Detaylı

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının değerli yöneticileri, Sermaye piyasalarımızın ve basınımızın

Detaylı

EY Eğitim Takvimi. Eylül - Aralık 2014

EY Eğitim Takvimi. Eylül - Aralık 2014 EY Eğitim Takvimi Eylül - Aralık 2014 EY olarak, verimli ve kaliteli bir iş modelinin kurulması ve sürdürülmesinde eğitimin önemli bir rol oynadığına inanıyoruz. Bu sebeple, şirketimiz bünyesindeki farklı

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş. 01 Ocak - 30 Eylül 2009 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş. 01 Ocak - 30 Eylül 2009 Dönemi. Faaliyet Raporu 09 Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş. 01 Ocak - 30 Eylül 2009 Dönemi Faaliyet Raporu İçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikası Risk Yönetim Politikaları Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Ayrıntılı bilgi aşağıdaki sayfalarda.

Ayrıntılı bilgi aşağıdaki sayfalarda. Ayrıntılı bilgi aşağıdaki sayfalarda. Kimlerle, nerede, nasıl ve ne için çalışıyoruz? OyaKamp, Gökova daki meşhur Okaliptuslu Yol un bitiminde Akçapınar köyünde Akçapınar, Gökova da, Ula/Muğla ya bağlı

Detaylı

Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi Aralık 2006

Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi Aralık 2006 BURSA Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi Aralık 2006 Bursa; Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi İçindekiler Giriş 3 Stratejik Ortaklar 4 Bursa 5 Sorunlar 6 Fırsatlar 7 Genel Yaklaşım 8 1.Bölüm:Bursa Stratejik

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

Sizleri, M. Mehdi EKER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı

Sizleri, M. Mehdi EKER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sizleri, T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız ev sahipliğinde 13-15 Haziran 2013 tarihleri arasında Adana da gerçekleştirilecek olan Ulusal Kamu Yatırımlarında Arazi Toplulaştırma Faaliyetlerinin

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇALIŞAN KADINLAR: SORUNLARI, BEKLENTİLERİ VE SENDİKALARA KARŞI TUTUMLARI

TÜRKİYE DE ÇALIŞAN KADINLAR: SORUNLARI, BEKLENTİLERİ VE SENDİKALARA KARŞI TUTUMLARI TÜRKİYE DE ÇALIŞAN KADINLAR: SORUNLARI, BEKLENTİLERİ VE SENDİKALARA KARŞI TUTUMLARI Anket Kasım 2014-Ocak 2015 tarihleri arasında 26 ilde, kadınların çalıştığı işkolları dikkate alınarak 10 işkolunda,

Detaylı

14.8. İşyeri Temsilcileri Şube Koordinasyonu

14.8. İşyeri Temsilcileri Şube Koordinasyonu 14.8. İşyeri Temsilcileri Şube Koordinasyonu Kamu ve özel sektörde çalışan mimarların mesleki alanda gereksinimlerini karşılamak, mesleki uğraşlarını kolaylaştırmak, mesleki hizmetinin güvencelerini sağlamak

Detaylı

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ÇEVRE KORUMA VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK Çevre neden bu kadar önemli? Sera etkisi artıyor Doğal kaynaklar bitiyor Maliyetler yükseliyor Gelir eşitsizliği uçurumu büyüyor 2002 yılında Johannesburg da

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU Ocak 2016 Kuruyemiş sektörü geçtiğimiz sezon kuraklı ve don gibi olumsuz koşullar nedeniyle rekoltelerde düşüş yaşarken fiyatlarda önemli artışlara sahne olmuştur. Geçtiğimiz yıl

Detaylı

ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSİ

ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSİ TANIM İletişim sistemlerinin ve her türlü elektronik aletin tasarımı, üretim teknolojisi, çalışma ilkeleri, yapımı ve işletilmesi ile ilgili alanlarda çalışan kişidir. A- GÖREVLER Elektronik ve haberleşme

Detaylı

GRAFİK TASARIMCISI TANIM

GRAFİK TASARIMCISI TANIM TANIM Bir mesajı görsel yolla belirli bir hedef kitleye ulaştırmak amacıyla logo, afiş, büyük boy sokak afişi yani billboard, basın ilanı, ambalaj, kitap, dergi, tanıtım filmleri, çizgi film gibi iletişim

Detaylı

H.Ü. KALİTE KOMİSYONU

H.Ü. KALİTE KOMİSYONU H.Ü. KALİTE KOMİSYONU KALİTE GÜVENCESİ Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği Resmi Gazete (Tarih; 23 Temmuz 2015, Sayı; 29423) Yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi Bir etkinliğin sonucunda elde edilen çıktıyı nicel ve/veya nitel olarak belirleyen bir kavramdır.

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

Kurumsallaşma Koçluğu Programı

Kurumsallaşma Koçluğu Programı www.pwc.com.tr Kurumsallaşma Koçluğu Programı PwC Aile Şirketi Hizmetlerimiz Aile şirketlerinin gündemlerinden Yöneticiler neler söylüyorlar? Çalışmalarımız standardize olmaktan çok uzak, işler şirket

Detaylı

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir.

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir. YGS / LYS SÖZLÜĞÜ OBP (ORTA ÖĞRETİM BAŞARI PUANI): Öğrencinin diploma notunun diğer öğrencilerin diploma notlarına oranıdır. En az 100 en çok 500 puan arasında değişen bu değer, öğrencinin başarısı okulun

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

Ücret ve sosyal imkan çalışanı bağımlı kılar mı?

Ücret ve sosyal imkan çalışanı bağımlı kılar mı? On5yirmi5.com Ücret ve sosyal imkan çalışanı bağımlı kılar mı? Bağlılık için çalışanın gözünde yapılan işin bağlanmaya değer olması gerekir. Para, kariyer gibi özellikler insanları çeker, ancak mutlu etmez,

Detaylı

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 Sunum Planı Giriş I)Literatür Uluslararası Literatür Ulusal Literatür II)Karşılaştırmalı Analiz III)

Detaylı

Akdeniz in İncisi Antalya

Akdeniz in İncisi Antalya Akdeniz in İncisi Antalya Turizm zenginlikleri ve sahip olduğu birbirinden kaliteli tesisleriyle Türk turizminin başkenti kabul edilen Antalya, her sene milyonlarca turiste ev sahipliği yapmakta. Yüksek

Detaylı

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Meslek Lisesi Koçları Programı. Okul Şirket Buluşması 23 Şubat 2016

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Meslek Lisesi Koçları Programı. Okul Şirket Buluşması 23 Şubat 2016 Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Meslek Lisesi Koçları Programı Okul Şirket Buluşması 23 Şubat 2016 Meslek Lisesi Koçları Programı Okul & Şirket Buluşması, 23 Şubat 2016, 09:00 16:30 Koç Holding, Nakkaştepe

Detaylı

Eposta, posta ve sosyal medya hesapları (Facebook, Twitter, Youtube, Instagram), telefon ve şubeler aracılığıyla kesintisiz etkileşim.

Eposta, posta ve sosyal medya hesapları (Facebook, Twitter, Youtube, Instagram), telefon ve şubeler aracılığıyla kesintisiz etkileşim. Temel Paydaş Grupları ve Katılım Platformları Dış paydaşlarımız: Paydaş Grubu Katılım Platformları Paydaş katılımının sıklığı Müşteriler Kamu otoritesi / Düzenleyici kurumlar Bankacılık hizmet süreci (Şubeler)

Detaylı

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU A. GĠRĠġ BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU 1. BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. nin Faaliyet Konusu Bizim Menkul Değerler A.Ş. (Şirket), 31.07.1990 tarihinde Murad

Detaylı

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET DOI= 10.17556/jef.54455 Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 Genişletilmiş Özet Giriş Son yıllarda

Detaylı

FX Bülteni. Güncel Fiyat. Giriş Seviyesi

FX Bülteni. Güncel Fiyat. Giriş Seviyesi Günün Gelişmeleri: Çarşamba günkü Fed toplantısı öncesinde Dolar güçlenmesi hammadde fiyatları üzerinden şimdilik risk algısını olumsuz etkiliyor. Bu sabah Japonya Merkez Bankası ise faizlerde ve parasal

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

SEKTÖR UYGULAMASI STAJ DEFTERİ

SEKTÖR UYGULAMASI STAJ DEFTERİ T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ARTVİN MESLEK YÜKSEKOKULU SEKTÖR UYGULAMASI STAJ DEFTERİ STAJYER ÖĞRENCİNİN; Bölümü Programı : Tasarım Bölümü : İç Mekan Tasarım Programı Adı Soyadı : Sınıf - Yarıyıl : Yüksekokul

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

Sizin İçin Geliştirdiğimiz Tek Bir Yazılım Sistemi İle, İşletmenizi Profesyonelce Yönetin!

Sizin İçin Geliştirdiğimiz Tek Bir Yazılım Sistemi İle, İşletmenizi Profesyonelce Yönetin! Sizin İçin Geliştirdiğimiz Tek Bir Yazılım Sistemi İle, İşletmenizi Profesyonelce Yönetin! 2003 Yılında Kurulan Açılım Soft A. Ş. 2003-2005 arasında ARGE ve Ürün Geliştirme Faaliyetleri yürütmüştür. Bu

Detaylı

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN KAR YER GÜNLER PROJES Murat F DAN 2012-2013 AYBASTI ANADOLU L SES KAR YER GÜNLER PROJES PROJE SAH OLAN OKUL AYBASTI ANADOLU L SES PROJEN N ADI KAR YER GÜNLER PROJEN N AMACI rencilerin meslekleri her yönüyle

Detaylı

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri,

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi Kapanış Konuşması 27 Mayıs 2016 Saygıdeğer (Emine Erdoğan) Hanımefendi, Sayın Bakanım, (Fatma Ramazanoğlu), İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, Değerli

Detaylı

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI Burs Programı Türkiye nin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektöre, sivil toplum örgütlerinden üniversitelere önemli görevler düşüyor. Bu sebeple, toplumun her

Detaylı

Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI

Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2015-1-69 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 16-02/30-9 Karar Tarihi : 14.01.2016 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr. Ömer

Detaylı

Birlikten kuvvet doğar

Birlikten kuvvet doğar Birlikten kuvvet doğar Geniş tedarikçi ağının gücü ile kurumsal firmaların toplu satınalma ve tedarik ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılamasını sağlayan Multiavantaj Business, firmanıza satın alırken

Detaylı