Nereden nereye PROJE TASARIM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Nereden nereye PROJE TASARIM"

Transkript

1

2 2EYLÜL-EKÝM 2007 KOCAELÝ içindekiler 3 Nereden nereye Eylül-Ekim 2007 Sayý: 9 Genel Yayýn Koordinatörü ÖMER POLAT Basýn Yayýn Daire Baþkaný YUSUF GENÇ Sorumlu Müdür MEHMET KESEN Arþiv Fotoðraflarý NURDOÐAN SEVENCAN ORHAN DURGUT Yayýn Türü YEREL SÜRELÝ Yönetim Yeri Ömer Aða Mah. A.Yüksel Cad. Belsa Plaza Binasý A Blok Ýzmit/Kocaeli Tel: (0262) (Pbx) e-posta: PROJE TASARIM Yayýn Editörü ÝSMAÝL KAVAK Görsel Yönetmen FEVZÝ YAZICI Koordinatör FAHRÝ SÖKE Sayfa Tasarýmý ALÝ YAÐMUR CÝHAN HABER AJANSI VE REKLAMCILIK A.Þ. Tel: (0212) Teknik Hazýrlýk ve Baský FEZA GAZETECÝLÝK A.Þ. Tel: (0212) Üç ayda bir yayýnlanýr Yazý ve fotoðraflarýn bütün haklarý yayýncýya aittir. Ýzin alýnmadan kullanýlamaz. ISSN: HAYVANSAL ATIKTAN ENERJÝ KOCAELÝ NE TURÝST YAÐIYOR Türkiye'nin sanayi baþkenti olarak adlandýrýlan kentimiz, son yýllarda yerli ve yabancý turist akýnýna uðruyor. Sadece geçen yýl ilimizdeki iþletmeli tesislerde 100 bin kiþi konakladý. Gelenlerin büyük çoðunluðu Avrupalý. Her turist ortalama 3-4 gece konaklýyor. Kocaeli'ne gelen turist sayýsýnda en büyük artýþý yabancýlar oluþturdu yýlýnda ilimizde tam olarak 27 bin yabancý konakladý. Bitkisel ve Hayvansal Atýklardan Biyogaz Üretimi Ve Entegre Enerji Üretim Sisteminde Kullanýmý (Biyogaz) adý verilen proje, Büyükþehir Belediyesi'nin öncülüðünde TÜBÝTAK MAM, Kocaeli, Ege, Akdeniz ve Süleyman Demirel Üniversitesi nin ortak çalýþmasýyla hayata geçirilecek. KÖYLER PARKEYLE TANIÞTI ÝYÝ KÝ VARSIN KO-MEK Kocaeli Büyükþehir Belediyesi'nin en büyük halk eðitimi projesi olan Kocaeli Meslek ve Sanat Eðitimi Kurslarý (KO- MEK), 17 Þubat tarihinde dördüncü yaþýna giriyor. Bugüne kadar 50 bini aþkýn insana hizmet veren KO-MEK, yýlda ortalama 20 bin olan kursiyer sayýsý ile sayýsal anlamda Kocaeli Üniversitesi'nden sonra gelen en kalabalýk eðitim merkezi durumunda. Ýl genelindeki alt ve üst yapý çalýþmalarýný büyük bir hýzla sürdüren Kocaeli Büyükþehir Belediyesi bu arada köyleri de ihmal etmiyor. Belediye, ÝSU tarafýndan alt yapýsý tamamlanan köylerin meydan ve sokaklarýný çamurdan kurtarmak için baþtan sona parke taþý döþüyor. DÖNÜÞÜMÜN DÝNAMOSU Büyükþehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler Daire Baþkaný M. Sait Karaçorlu, Yeni branþlar açmak, bazý branþlara aðýrlýk vermek, daha özel ihtisas gerektiren alanlara yönelmek, kamuoyundan gelen talepler doðrultusunda o talepleri yine o bölgenin ihtiyaçlarý doðrultusunda daha da geliþtirmek gibi çalýþmalarýmýz var. diyor. Karaçorlu ile KO-MEK i konuþtuk. 22 KARAMÜRSEL SEPETÝ Ünü Türkiye'ye yayýlan Karamürsel sepeti, kestane aðacýndan yapýlýyor. En önemli özelliði aðaçtan toplanan yaþ meyve sebzeyi zedelemeden muhafaza edebilmesi. Günümüzde de kullanýlmasýna raðmen fazla raðbet görmeyen sepetleri büyük bir özenle yapan ustalar da yok artýk. DÜNYA ÞAMPÝYONU Dünya Gençler Karate Þampiyonu Hüsniye Gürel'in baþarý grafiði, ilimize geliþiyle birlikte yükselmeye baþladý Büyükþehir Kaðýtspor'un genç ve gelecek vadeden karatecilerinden Hüsniye Gürel, ilk kez ve ilimizde katýldýðý Dünya Þampiyonasý'nda birincilik kürsüsüne çýktý. +60 kiloda mücadele eden 20 yaþýndaki sporcumuz Hüsniye Gürel in yeni hedefi Avrupa Þampiyonluðu. Dikimevinde yüzler gülüyor...37 Yaz spor okullarý...40 Hayat Kurtarma Timi...44 Kocaeli'ne büyük hizmet...48 Eskihisar rahat nefes aldý...51 Ayýþýðý Derneði...58 Faaliyetler...62 Bulmaca...64 Kocaeli Büyükþehir Belediyesi yönetimini zaman zaman çok reklâm yapmakla suçlayanlar var. Oysa halk adýna, halk için yapýlan hizmetleri, halka duyurmak da iþimizin bir parçasý. Büyükþehir Belediyesi, reklâm konusunda abartýldýðý gibi harcama yapmamýþ, buna gerek de duymamýþtýr. Ýlimizde o kadar önemli, o kadar özel iþler yapýlýyor ki, ulusal gazeteler, ulusal televizyon kanallarý bunlarý haber yapmak için adeta sýraya giriyorlar. Büyükþehir Belediyesi'nin pek çok konuda EDÝTÖR övünmeye hakký olduðuna inanýyoruz. Alt yapý ve üst yapý alanlarýnda 2004'ten bu yana Kocaeli tarihinin en verimli dönemi geçirilmiþtir. Halkýmýzýn, özellikle yetiþkinlerin eðitimi, insanlarýn meslek sahibi olmasý, yeteneklerinin bulunduðu alanlarda ÖMER POLAT kendilerini geliþtirme fýrsatý bulmasý için yapýlan hizmetlerde, on binlerce hemþerimiz beþ kuruþ ücret ödemeden eðitim alma imkâný bulmuþtur. Hamile anne adaylarýna, yeni doðum yapan annelere Türkiye'de ilk kez süt desteði ilimizde verilmiþtir. Bu uygulama uluslar arasý sempozyumlarda ilgi odaðý olmuþtur. Hasta, yaþlý olan, evinden çýkamayan, bakacak kimsesi bulunmayan ve evde bakým hizmeti almak isteyen, yüzlerce yaþlý, düþkün insanýmýza, evinde saðlýk, temizlik, bakým hizmeti verilmektedir. Bütün bunlarla övünme hakkýna sahibiz. Ancak özellikle bazý alanlarda, belediyeciliðin temel hizmetlerinin aksamadan yürütülmesinde Kocaeli Büyükþehir Belediyesi'nin çok baþarýlý olduðunu söyleyebiliriz. Büyükþehir Belediyesi'nin ve ilk kademe belediyelerinin kentin genel temizliði konusunda gösterdiði özen ve ortaya çýkan baþarý tablosu, övünme hakký vermiyor mu? Dergimizin bu sayýsýnda da onlarca hizmetimizi bulacaksýnýz, Saðlýklý yarýnlar dileðiyle

3 4EYLÜL-EKÝM 2007 KOCAELÝ baþkan dan 5 ÇALIÞINCA OLUYOR Geçen Kasým ayýnda, 99 yatýrýmýmýzýn hizmete sunulduðu bir Açýlýþ Bayramý kutlamýþtýk. 27 Ekim günü de 111 yatýrýmýmýzýn hizmete girdiði yeni bir Açýlýþ Bayramý kutlayacaðýz. Bu toplu açýlýþlar neyi gösteriyor? 100 metre koþucusunun hýzýyla, maraton koþtuðumuzu gösteriyor. Durmadan, gittikçe hýzlanarak koþmak zorundayýz. ÝBRAHÝM KARAOSMANOÐLU KOCAELÝ BELEDÝYE BAÞKANI D ünyanýn neresine giderseniz gidin, Biz o muhteþem þehre doðru doludizgin koþuyoruz. 20 yýl, 30, 50 yýl sonraki Kocaeli'ni hesaba ka- hangi milletten insanlarla konuþursanýz konuþun, hangi kitaba bakarsanýz tarak projeler hazýrlýyoruz, yatýrýmlar yapýyoruz. bakýn, þu mesaja rastlarsýnýz: ÇALIÞ. Baþbakanýmýz aramýzda Peygamberimiz: Çalýþmak ibadettir buyuruyoryýn Recep Tayip Erdoðan da aramýzda olacak. 2. Açýlýþ Bayramýmýzda, Baþbakanýmýz Sa- Edison: "Deha çalýþkanlýktýr, alýn teridir" demiþ. Hükümetimizin icraatlarý, sayýn baþbakanýmýzýn benzersiz performansý da bu hizmet Hazreti Ali: "Çalýþanlarýn kötülük düþünmeye ayýracak vakti olmaz" yarýþýnda bize güç ve güven veriyor. Mevlana: "Çalýþ çabala ki nura ulaþasýn" Baþbakanýmýz, Kocaeli'nin yeni atýlýmlar Afrika atasözü: "Ýster aslan ol ister ceylan; yapmasý için her zaman bizi teþvik etti ve destekledi. yaþamak için daha hýzlý koþmaya çalýþ" Bir Kýzýlderili atasözü: "Düþlerine yakýþmaya çalýþ" diyor. ve faaliyetlerimizi yakýndan izledi, bize Her fýrsatta yanýmýzda oldu, projelerimizi yol Kocaeli'nin ufku, ufuktaki Kocaeli Geçen Kasým ayýnda, 99 yatýrýmýmýzýn hizmete sunulduðu bir Açýlýþ Bayramý kutlamýþtýk. 27 Ekim günü de 111 yatýrýmýmýzýn hizmete girdiði yeni bir Açýlýþ Bayramý kutlayacaðýz. Bu toplu açýlýþlar neyi gösteriyor? 100 metre koþucusunun hýzýyla, maraton koþtuðumuzu gösteriyor. Durmadan, gittikçe hýzlanarak koþmak zorundayýz. Çünkü, Büyükþehir büyük hizmet ister. Konutlar, kültür merkezleri, spor tesisleri inþa ediyoruz. Parklar, sosyal tesisler, üstgeçitler kuruyoruz. Sahil düzenlemeleri, yollar, köprüler, tüneller yapýyoruz. Kolektör hatlarý, doðalgaz, su, kanalizasyon hatlarý döþüyoruz. Her alanda, canla baþla, gece gündüz çalýþýyoruz. Çünkü ufkumuzda daha geliþmiþ, daha müreffeh, daha modern, daha seçkin bir Kocaeli var. gösterdi, ufkumuzu açtý. Açýlýþ Bayramýmýzý onurlandýracak olmasý da, bayram sevincimizi pekiþtiriyor. Kendisine þahsým, çalýþma arkadaþlarým ve tüm Kocaeli adýna þükranlarýmý sunuyorum. Kocaeli halký çalýþkandýr, zekidir Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk: "Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalýþkandýr Türk milleti zekidir Türk milleti birlik ve beraberlik içerisinde güçlükleri yenmesini bilmiþtir " diyor. Bende bütün çalýþmalarýmýzda Kocaeli halkýnýn yüksek karakteri, çalýþkanlýðý, zekasý ve birlik beraberlik içinde güçlükleri yenme motivasyonundan ilham aldýðýmýzý söylemeliyim. Yazýmýzýn baþýnda, çeþitli alýntýlar yaparak, bütün kültürlerde çalýþmanýn önemine deðindim. Bizler, bu bilinçten, zihin açýklýðýndan, çalýþmayý, çalýþkanlýðý evrensel bir deðer olarak yüceltmekten yanayýz. Çünkü hepimiz biliyoruz ki, "Çalýþýnca oluyor."

4 6EYLÜL-EKÝM 2007 KOCAELÝ turizm KOCAELÝ'NE TURÝST YAÐIYOR "Türkiye'nin sanayi baþkenti" olarak adlandýrýlan kentimiz, son yýllarda yerli ve yabancý turist akýnýna uðruyor. Sadece geçen yýl ilimizdeki iþletmeli tesislerde 100 bin kiþi konakladý. Gelenlerin büyük çoðunluðu Avrupalý. Her turist ortalama 3-4 gece konaklýyor. HABER ZAFER SEVÝL T ürkiye'nin sanayi baþkenti olarak adlandýrýlan kentimiz, son yýllarda yerli ve yabancý turist akýnýna uðruyor yýlýndan bu yana düzenli olarak artan ilimizdeki iþletme belgeli tesislerde konaklayan kiþi sayýsý geçen yýl adeta patlama yaptý. Sadece bir yýlda yüzde 50 artýþ Kocaeli'nin otelleri, bundan 7 yýl önce yerli ve yabancý toplam 33 bin kiþiyi aðýrlýyordu. Bu rakam içinde yabancýlarýn oraný yüzde 10'du. Kocaeli 2006 yýlýnda ise tam olarak 99 bin 403 kiþiyi aðýrladý. Bu kez yabancýlarýn oraný yüzde 26'ya yükseldi. Ayný ivme, ilimize gelen yerli ve yabancýlarýn geceleme sayýlarýnda da kendini gösterdi yýlýnda 64 bin olan geceleme sayýsý, geçen yýl itibariyle 233 bine çýktý. Yabancýlarýn bu rakam içindeki oraný da yüzde 25'ten yüzde 40'lara yükseldi. Sadece 2006 yýlýnda konaklayan kiþi sayýsýnýn, bir önceki yýla oranla yüzde 50'den fazla artmasý oldukça dikkat çekiyor. Bu rakamlara, yerli ve yabancý günübirlik ziyaretçiler dahil deðil. Gelenlerin çoðu Avrupalý FOTOÐRAFLAR DOÐAN SEVENCAN Geçen yýl ilimizde konaklayan yabancý sayýsý 26 bin 990 olmuþtu. Bunlarýn 14 bin 336'sý Avrupa, 5 bin 48'i Doðu Avrupa, 16 bin 321'i OECD (ABD, Avustralya, Japonya, Kanada, G.Kore, Meksika, Yeni Zelanda), 228'i Afrika, 906'sý Ortadoðu (Batý Asya), 428'i Güney Asya, 150'si Güney Amerika uyruklu. Ýlimize gelen yabancýlarýn hem sayýsý hem de kalma süreleri artýyor. Kocaeli'ne en çok turist gönderen ülkelerden gelenler, 3-4 gün gibi kýsa süreli konaklýyor. Ýlk sýrada ortalama 19 günlük konaklama süresi ile Kanadalýlar yer alýyor. Kýþ turizmi de artýrdý Kuþkusuz Kocaeli'ne gelen, otellerde konaklayan yerli ve yabancý turist sayýsýnda, ilimizdeki sanayi tesislerinin, fabrikalarýn önemli bir aðýrlýðý var. Yerli ve yabancý çok sayýda fabrikanýn üst düzey yöneticileri ve misafirleri, konuklarýný bu otellerde aðýrlýyor. Ancak son yýllarda sýkça düzenlenen ulusal ve uluslar arasý ölçekli kongreler, Kartepe'de kýþ turizmi olanaklarýnýn doðmasý, kültür ve doða turizmine yönelik yatýrýmlar, kentimizin cazibesini yýldan yýla artýrýyor, bu alandan ekmek yiyen insan sayýsý da on binlere yaklaþýyor. Otellerde toplam 1036 oda var Halihazýrda ilimizde, genel ifadesiyle 18 adet konaklama tesisi var. Bu tesislerde 1036 oda ve 2 bin 92 yatak bulunuyor. Otellerde Ýzmit baþý çekiyor. Ýkinci sýrada Gebze var. Ýlk 7'de yer alan otellerin isimleri þöyle: Grand Yükseliþ, The Green Park Kartepe Resort, Hegsagone Otel (Darýca), Asya Otel, KAO Otel (Karamürsel), Grand Gebze Hotel, Bayramoðlu Restort Hotel. Ayrýca toplam turizm iþletmesi belgesine sahip 970 kiþi kapasiteli 5 adet lokanta, 455 kiþi kapasiteli 2 adet özel belgeli tesis, müstakil eðlence yerleri, günü birlik tesisler, herhangi bir yýldýzý olmayan, belediyelerin onayýyla hizmet veren onlarca otel, pansiyon, motel, lokanta ve tesis bulunuyor. Bununla birlikte ilimizde hizmet veren seyahat acentesi sayýsý 40'ý aþtý. Bunlardan 20'si hem yurt içi hem de yurt dýþý turlarý düzenleme yetkisine sahip olan A grubu acenteler.

5 8EYLÜL-EKÝM 2007 KOCAELÝ turizm 9 Yýllara göre kentimizde konaklayan kiþi sayýsý Yýl Yabancý Yerli Toplam * * Geçen yýl adeta patlama yaþanmýþ Kocaeli nin en yüksek rakýmlý noktasý Kartepe'de, 20 yýldýr temel seviyesinde bekleyen otelin yapýmý 2005 yýlýnda tamamlanýnca, kentimizin kýþ turizmi potansiyeli de hayli arttý. Yeni otellere ihtiyaç fazla Kocaeli'nde otel sayýsý ne kadar fazla olursa, o derece büyük organizasyonlar düzenlemek mümkün hale gelir. Örneðin kongre turizmi bakýmýndan büyük bir organizasyon gerçekleþtirebilmek, ilimizde çok sayýda yerli ve yabancý konuðu ayný anda aðýrlayabilmek için daha fazla kaliteli otellere ihtiyaç bulunuyor. Ýstanbul'un yaný baþýnda yer almasý, trafik sorununun bulunmamasý, doða ile iç içe olmamasý Kocaeli'nin en önemli artýlarý. Yeni otellerin faaliyete geçmesi halinde, daha çok Ýstanbul'u tercih eden kentimizdeki büyük þirketlerin, personel ve yöneticilere yönelik toplantýlarýný ilimizde yapmaya baþlayacaklarýný tahmin etmek çok zor deðil. Ýnþaatlarý devam edenler Kocaeli ve Sakarya'nýn en yüksek rakýmlý noktasý olan Kartepe'de, 20 yýldýr temel seviyesinde bekleyen otelin yapýmý 2005 yýlýnda tamamlanýnca, kentimizin kýþ turizmi potansiyeli de hayli arttý. Turizm iþletmesi belgesini almak için sýrada bekleyenler olduðu kadar bu alanda yeni yeni tesisler de yapýlýyor. Bekirpaþa bölgesinde Baltürk Otel, Gebze bölgesinde Karaaydýn Otel, Maþukiye civarýnda da Moteli Otel, yatýrým belgesi alýp inþaatý devam eden oteller. 3 tesisteki toplam oda sayýsý 210, yatak sayýsý ise 426. Kocaeli'nin bu alandaki ihtiyaçlarýný az da olsa karþýlayacak söz konusu tesisler, önümüzdeki dönemlerde dolaylý olarak turizm acenteleri ile destek hizmetlerini veren firmalarýn sayýsýný da artýracak. Kocaeli'ne gelen turist sayýsýnda en büyük artýþ yabancý turistler oluþturdu yýlýnda ilimizde tam olarak 27 bin yabancý konakladý. Bir önceki yýla oranla bu sayý, yüzde 140 artýþý ifade ediyor ve bu rakamlara, yerli ve yabancý günübirlik ziyaretçiler dahil deðil da en çok turist gönderen ilk 15 ülke Almanya BDT Ýtalya Ýngiltere ABD Benelüks Ülkeleri (Belçika, Hollanda, Lüksemburg) Romanya Fransa Bulgaristan Ýspanya G.Kore Ýskandinav Ülkeleri Japonya Yunanistan Yugoslavya * Yabancý misafirler, ilimizde fabrikasý bulunan ülkelerden daha çok geliyor. En çok hangi ülke vatandaþý geceliyor ÜLKE...GÜN Kanada Cezayir Güney Kore Çek Cumhuriyeti Avustralya Almanya Ýngiltere ABD Ýtalya * Fabrikalar için gelenler 3-4 gün kalýyor

6 10 EYLÜL-EKÝM 2007 KOCAELÝ turizm 11 Turizmi Teþvik Kanunu'ndan yararlanabilecek olan Turizm Hizmet Birlikleri, tarihi ve kültürel deðerlerin yoðun olarak yer aldýðý ve/veya turizm potansiyelinin yüksek olduðu yöreleri korumak, kullanmak, sektörel planlamayý ve planlý geliþimi saðlamak için çalýþmalar yapacak. Bakanlar Kurulu kararý ile Kocaeli de, Kartepe Turizm Merkezi Birliði, Gölcük Yazlýk Termal Turizm Merkezi Birliði ve Sakarya Kýyý Bandý Kültür Turizm Koruma ve Geliþtirme Bölgesi Birliði kurulacak. TURÝZM HÝZMET BÝRLÝKLERÝ KURULUYOR HABER VE FOTOÐRAFLAR NUMAN VENEDÝK sayýlý Mahalli Ýdare Birlikleri Kanunu'nda yapýlan deðiþiklikle ülke genelinde Turizm Altyapý Hizmet Birlikleri kuruluyor. Turizmi Teþvik Kanunu'ndan yararlanabilecek olan bu birlikler, tarihi ve kültürel deðerlerin yoðun olarak yer aldýðý ve/veya turizm potansiyelinin yüksek olduðu yöreleri korumak, kullanmak, sektörel planlamayý ve planlý geliþimi saðlamak için çalýþmalar yapacak. Dinamik bir yapýya sahip olabilmesi amacýyla birlik, belirtilen hizmetleri yapabilmek için personel istihdam edebilecek, taþýnýr taþýnmaz mal edinebilecek, kiralayabilecek, satabilecek, teknik heyet ve planlama gruplarý teþekkür ettirebilecek. Kocaeli için 3 birlik Bakanlar Kurulu kararý ile oluþturulan turizm birliklerinden ilimizde de üç adet kurulacak. Bu birliklerin isimleri, Kartepe (Keltepe) Turizm Merkezi Birliði, Gölcük Yazlýk Termal Turizm Merkezi Birliði ve Sakarya Kýyý Bandý Kültür Turizm Koruma ve Geliþtirme Bölgesi Birliði. Valilik bünyesinde hizmet verecek birliklere, Ýl Özel Ýdaresi ve Kocaeli Büyükþehir Belediyesi'nin yaný sýra bölgesindeki bütün mahalli idareler katýlacak. Her birliðin baþkaný, meclisi ve encümeni olacak. Çalýþma süresi için bir sýnýr getirilmiyor. Vali, Büyükþehir Belediye Baþkaný, üye belediye baþkanlarý ile köy muhtarlarý, birlik meclislerinin tabii üyeleri olarak sayýlýyor. Sorumlu olduklarý bölgeler Özellikle köylere önemli katkýlar saðlamasý beklenen birliklerin yetki sýnýrlarý ise þöyle: Kartepe (Keltepe) Turizm Hizmet Birliði: Maþukiye Belediyesi, Suadiye Belediyesi, Balaban Köyü, Þirinsulhiye Köyü, Nusretiye Köyü, Merkez Sultaniye Köyü'nü içine alan kýsým. Gölcük Yazlýk Termal Turizm Merkezi Birliði: Yazlýk Belediyesi, Yeniköy Belediyesi, Hisareyn Belediyesi, Hasaneyn Köyü, Panayýr Köyü, Nimetiye Köyü'nü için alan kýsým. Kocaeli-Sakarya Kýyý Bandý Kültür Turizm Koruma ve Geliþim Bölgesi Birliði: Kandýra Ýlçesi Pýnarlý, Baðýrganlý, Hacýmazlý, Bollu, Çalköy, Babaköy, Kýncýlý, Duracalý, Safalý, Kurtyeri, Kefken, Cebeci, Doðancýlý, Çamkonak, Babalý, Akçabeyli, Ballar köylerinin içinde kalan kýsýmlar. KEFKEN ADASI DA DAHÝL: Karadeniz'in üzerinde insan yaþayan tek adasý olma özelliðine sahip Kandýra'daki Kefken Adasý ile Kefken sahilleri, Kocaeli-Sakarya Kýyý Bandý Kültür Turizm Koruma ve Geliþim Bölgesi Birliði sýnýrlarý içinde yer alýyor.

7 12 EYLÜL-EKÝM 2007 KOCAELÝ haber 13 Bitkisel ve Hayvansal Atýklardan Biyogaz Üretimi Ve Entegre Enerji Üretim Sisteminde Kullanýmý (Biyogaz) adý verilen proje, Kocaeli Büyükþehir Belediyesi'nin öncülüðünde TÜBÝTAK MAM, Kocaeli Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi nin ortak çalýþmasý hayata geçirilecek. Geliþmiþ ülkeler, felaket senaryolarýnýn içinde yer almamak için ihtiyaç duyduklarý enerjiyi farklý yollarla elde etmeye çalýþýyor. Çalýþmalar, çevre ve saðlýk açýsýnda en verimli ve alternatif enerji kaynaðý olan "Biyogaz" üzerinde yoðunlaþýyor. Kocaeli'de hayvansal atýklardan enerji üretilecek HABER MEHMET GÜLER K FOTOÐRAF ZAFER SEVÝL üresel ýsýnma, dünya üzerindeki etkisini gün geçtikçe artýrýyor. Bilim adamlarý, önlem alýnmamasý durumunda, küresel ýsýnmanýn ve dengesiz enerji kullanýmýnýn oluþturacaðý felaketleri farklý senaryolarla dile getiriyor. Küresel ýsýnmayla beraber, mevcut enerji kaynaklarý da gün geçtikçe azalýyor. Geliþmiþ ülkeler, felaket senaryolarýnýn içinde yer almamak için ihtiyaç duyduklarý enerjiyi farklý yollarla elde etmeye çalýþýyor. Çalýþmalar, çevre ve saðlýk açýsýnda en verimli ve alternatif enerji kaynaðý olan "Biyogaz" üzerinde yoðunlaþýyor. Yýllar önce keþfedilen bu enerjinin deðeri yeni yeni analaþýlýyor. Çoksayýda ülke, bu enerjiden daha fazla yararlanmak için çaba gösteriyor. Çünkü biyogaz temiz ve ýsý deðeri yüksek bir enerji. Geliþmiþ ülkeler Biyogaz üzerinde çalýþmalarýný yoðunlaþtýrýrken, Türkiye bu alternatif enerji için henüz bir adým atmýþ deðil. Birçok alanda Türkiye'de örnek teþkil eden projelere imza atan Kocaeli Büyükþehir Belediyesi, Biyogaz'dan enerji üretmek için de çalýþmalara baþladý. Bitkisel ve Hayvansal Atýklardan Biyogaz Üretimi Ve Entegre Enerji Üretim Sisteminde Kullanýmý (Biyogaz) adý verilen proje, Kocaeli Büyükþehir Belediyesi'nin öncülüðünde TÜBÝTAK MAM, Kocaeli

8 14 EYLÜL-EKÝM 2007 KOCAELÝ haber 15 Hayvan dýþkýsýndan enerji üretim projesi, Kocaeli Büyükþehir Belediye Baþkaný Ýbrahim Karaosmanoðlu, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sezer Komsuoðlu, TÜBÝTAK MAM Kimya ve Çevre Enstitüsü Müdürü Mustafa Týrýs ýn ortak basýn toplantýsý ile tanýtýldý. Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi nin ortak çalýþmasý ile hayata geçirilecek. Projede, kümes hayvanlarý, küçük ve büyük baþ hayvanlarýn dýþkýlarý ile tarýmsal atýklardan enerji üretimi saðlanacak. Ortaya çýkan atýklar ise gübre olarak kullanýlacak. 36 ayda tamamlanacak olan proje, Türkiye'ye model olacak. Ýlk tesis Kocaeli'de kurulduktan sonra, hayvansal ve tarýmsal kaynaklý atýklara uygun, düþük maliyetli, yüksek verimli biyogaz üretim sistemleri geliþtirilecek Bu sistem daha sonra bölgenin þartlarýna uygun olarak Türkiye'nin dört bir yanýna yerleþtirilecek. Bu sistem sayesinde atýklar enerjiye dönüþecek, kýrsal kesimdeki vatandaþlara yeni iþ sahasý açýlacak. Çevre saðlýðýný da olumlu etkileyen biyogaz üretimi sonucunda hayvan gübresinin kokusu hissedilmeyecek ölçüde ortadan kalkýyor. Gübrelerden kaynaklanan insan saðlýðýný tehdit eden hastalýk etmenleri büyük oranda etkinliðini de kaybediyor. Proje tanýtýldý ve çalýþmalar baþladý Hayvan dýþkýsýndan enerji üretim projesi, Kocaeli Büyükþehir Belediye Baþkaný Ýbrahim Karaosmanoðlu, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sezer Komsuoðlu, TÜBÝTAK MAM Kimya ve Çevre Enstitüsü Müdürü Mustafa Týrýs ýn ortak basýn toplantýsý ile tanýtýldý. Büyükþehir Belediyesi nde düzenlenen toplantýya, projeye çalýþmalarý ile destek verecek olan üniversitelerden çok sayýda bilim adamý katýldý. Türkiye'de bir ilk olacak projeye ilgi yoðun oldu. 36 ayda bitirilmesi planlanan proje, 5 milyon 731 bin YTL'ye mal olacak. Bu paranýn 2 milyon 638 bin 83 YTL'si projenin araþtýrma ve geliþtirmesi için harcanacak, 2 milyon 732 bin 917 YTL'si ise tesis kurulmasýna ayrýlacak. Temiz çevre, yeni iþ sahasý Toplantýda ilk konuþmayý yapan Kocaeli Büyükþehir Belediye Baþkaný Ýbrahim Karaosmanoðlu, dünyada her geçen gün enerji kaynaklarýnýn tükendiðine dikkat çekerek, yapýlacak bu tesis sayesinde kentin büyük oranda enerji tüketiminin karþýlanacaðýný söyledi. Kocaeli genelinde 8.5 milyon kümes hayvaný, 30 bin küçük ve büyükbaþ hayvan bulunduðunu belirten Karaosmanoðlu, "Seçkin üniversetiler ile birlikte yürüttüðümüz bu çalýþmada hem bu hayvanlarýn atýklar enerjiye dönüþecek, hem de yeni bir iþ sahasý oluþacak. Kendi enerjimizi karþýladýðýmýz gibi, insanlara istihdam alanlarý oluþacak, yeni gelir kapýlarý kurulmuþ olacak. Türkiye de bir ilke imza atmanýn sevinci ve mutluluðunu yaþýyoruz. Bu protokolü imzalarken milletim, ülkem ve kentim adýna seviniyorum." dedi. Komsuoðlu: "Gururla imzalýyorum" Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sezer Komsuoðlu, göreve baþladýktan sonra en anlamlý imzasýný bu projeyi imzalamakla attýðýný söyledi. "Bu projeyi imzalamaktan gurur duyuyorum" diyerek memnuniyetini dile getiren Komsuoðlu duygularýný þöyle dile getirdi; "Türkiye de insanlar yazmayý, proje üretmeyi, ekip ruhu ile çalýþmayý yeni yeni öðreniyor. Ben hem Türkiye de bir ilki gerçekleþtirmekte, hem de bilim dünyasýnýn saygýn 5 Ortaya çýkan atýklar ise gübre olarak kullanýlacak. 36 ayda tamamlanacak olan proje, Türkiye'ye model olacak. Ýlk tesis Kocaeli'de kurulduktan sonra, hayvansal ve tarýmsal kaynaklý atýklara uygun, düþük maliyetli, yüksek verimli biyogaz üretim sistemleri geliþtirilecek Bu sistem daha sonra bölgenin þartlarýna uygun olarak Türkiye'nin dört bir yanýna yerleþtirilecek. kurumu ve Kocaeli Büyükþehir Belediyesi ile ortak proje yapýlmasýnýn sevincini yaþýyorum. Ortak çalýþma ve proje üretimi yaygýnlaþtýrýlmalý. Kocaeli Türkiye de sanayinin kalbi. Bu vadide bulunan Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu illerindeki üniversitelerin ortak çalýþmasý ile burasý bilim vadisi olabilir. Beni en çok sevindiren, 6 büyük kurumun bir çatý altýnda ortak proje üretmesidir." Yýlda 2 milyon kw enerji üretilecek Kocaeli genelinde yapýlan araþtýrmada, 8 bin kümes hayvaný ve 30 bine yakýn küçük ve büyükbaþ hayvan bulunuyor. Kümes hayvanlarýnýn yýllýk atýk miktarý 200 bin ton, büyükbaþ hayvanlarýn ise 80 bin ton civarýnda. Hayvansal atýklarýn yanýnda, ince kýyýlmýþ sap, saman, mýsýr atýklarý, þeker pancarý yapraklarý gibi bitkilerin iþlenmeyen kýsýmlarý ile bitkisel ürünlerin iþlenmesi sýrasýnda ortaya büyük miktarda atýk çýkýyor. Þu anda bu atýklarýn bir kýsmý, yerleþim yerlerine atýlýyor ve oraya çýkan koku vatandaþlarý önemli oranda rahatsýz ediyor. Bir kýsmý ise gübre olarak tarým arazisine serpiliyor. Bu atýklarý hepsi de sivrisinek fabrikasý olarak vatandaþlara zarar veriyor. Bu atýklardan yýlda 10 bin ton hammadde tesislerde iþletilmesi durumunda yýlda 2 milyon kw saat enerji üretilecek. Bu enerji, SEDAÞ'a satýlabileceði gibi, belediye kendisi de kullanabilecek. Türkiye yýlda 1 milyar dolar kazanacak Türkiye'nin en fazla sýkýntý çektiði alanlarýn baþýnda enerji geliyor. Türkiye, 2006 yýlýnda 29 milyar dolarlýk enerji ithal ettii. Bu konuda yüzde 74 dýþa baðýmlý bir ülke konumundayýz. Enerji kaynaklarýnda kullanýlan teknoloji de dýþarýdan ithal ediliyor. Bu projenin hayata geçmesi ve Türkiye genelinde yayýlmasý durumunda, ülkedeki enerji sýkýntýsýnýn büyük bir bölümü ortadan kalkacak. Türkiye'nin yýllýk Biyogaz potansiyeli 1,67 milyar m3 (Enerji deðeri: GJ ) (Yaklaþýk 2,5 MTon taþkömürü eþdeðeri), Optimum biyoreaktör sýcaklýðýnda ise 2,2-3,3 milyar m3. DÝE'ye göre 1999 yýlýnda 10 milyon 985 bin 321 ton kimyasal gübre kullanýlmýþ ve yaklaþýk 591 milyon dolar harcanmýþtýr. Çiftlik gübrelerinin tarýmda deðerlendirilmesi sayesinde 330 milyon dolar kazanç saðlanabiliyor. Tarýmsal ve evsel organik atýklarýn deðerlendirilmesi durumunda bu miktar daha da artacaktýr. Sadece bu kaynaklar deðerlendirildiði takdirde Türkiye yýlda 2 milyon ton petrole eþ deðer enerji üretimi elde eder. Bu da yýlda 1 milyar dolara yakýn kazanç demek. Atýklar kaliteli gübre olacak Sistemin en önemli özelliklerinden biri ise atýklarýn da deðerlendirilmesi. Üretime tabi tutulan hayvansal atýklar gübre özelliðini kaybetmiyor hatta daha kaliteli gübre haline dönüþüyor. Elde edilen enerji ise çevreye, insana, aðaca, kuþa zarar vermediði gibi, gübrenin içindeki metan gazýnýn kullanýlmasý ile mevcut gübrenin zarar verici özelliði tamamen ortadan kalkýyor. Ayrýca biyogaz üretimi sonucu hayvan gübresinde bulunabilecek yabancý ot tohumlarý çimlenme özelliðini kaybettiði için ortaya çýkan ürünlere zarar vermiyor.

9 16 EYLÜL-EKÝM 2007 KOCAELÝ KÖY, PARKE SOKAKLARLA TANIÞTI HABER ZÝYA ULAÞ FOTOÐRAF MEHMET GÜLER KARAPINAR KÖYÜ Ý l genelindeki alt ve üst yapý çalýþmalarýný büyük bir hýzla sürdüren Kocaeli Büyükþehir Belediyesi bu arada köyleri de ihmal etmiyor. Belediye, ÝSU tarafýndan alt yapýsý tamamlanan köylerin meydan ve sokaklarýný çamurdan kurtarmak için baþtan sona parke taþý döþüyor. Bu kapsamda 115 köye parke taþý döþenerek köylüler çamur çilesinden kurtarýldý. Köylere þu ana kadar 140 bin metrekare parke döþendi yýlýnda ise 250 bin metrekare daha parke döþenecek. Ýlk defa karþýlaþýyoruz Þimdiye kadar doðru dürüst hizmet almayan, hep ihmal edilen köylüler Kocaeli Büyükþehir Belediyesi'nin ayaklarýna kadar götürdüðü kaliteli hizmetlerle þehirli rahatýný yaþamaya baþladý. Belediyenin hizmetlerinden mutluluk duyduklarýný belirten muhtarlar köy sokaklarýna kadar inen hizmet karþýsýnda þaþkýnlýðýný, "Yýllardýr muhtarlýk yapýyoruz. Ýlk defa böyle bir þeyle karþýlýyoruz." þeklinde ifade etti.

10 18 19 EYLÜL-EKÝM 2007 KOCAELÝ KETENCÝLER KÖYÜ Asfalt çalýþmalarý da devam ediyor Köy yollarýnda bakým, onarým, yenileme çalýþmalarý da devam ediyor. Bugüne kadar binlerce kilometre köy yolunu sýcak, soðuk, birinci kat asfalt ve stabilize malzeme ile kaplayan Büyükþehir'e baðlý ekipler, yol açma ve geniþletme çalýþmalarýný da sürdürüyor. Ýhtiyaç duyulan bölgelere ise istinat duvarlarý yapýlýyor. Elektrik ve telefon, köylerimize bundan yýllar önce geldi. Ama yol ve su ile ilgili çalýþmalar en sona býrakýlmýþtý. Türkiye deðiþti, geliþti, büyüdü, güçlendi. Artýk ülke genelinde önemli bir gayret var. Her köye mutlaka yol yapýlmasý ve mutlaka içme suyu götürülmesi öncelikli hedeflerden. Ancak bu hedef, Kocaeli'nde çok farklý kalitede yakalanýyor. Köy Hizmetleri'nden Büyükþehir'e Ýlimizdeki köylerin kaderi, Köy Hizmetleri'nin Büyükþehir Belediyesi'ne baðlanmasýyla deðiþti. Ýstanbul'la birlikte sadece Kocaeli'nde gerçekleþen bu pilot uygulama ile köylere yerinden hizmet verilmeye baþlandý. Köyler arasý yollar asfaltlandý, su ve kanalizasyon hizmetleri gitmeye baþladý. Büyükþehir Belediyesi hizmeti daha da ileri gö- türerek köylere çocuk oyun gruplarý kurdu, ortak kullanýlan yapýlar için malzeme yardýmlarýnda bulundu, köylerin meydanlarýný ve sokaklarýný parke taþý ile kapladý. Dolayýsýyla köylerin görünümü yavaþ yavaþ deðiþmeye, yaþam standardý yükselmeye baþladý. Köy içi parke çalýþmalarý ilk olarak Örnek Köy Projesi dahilinde gerçekleþtirildi. Öncelikle bütün alt yapý eksikleri tamamlanan 16 örnek köyde, üst yapý pýrýl pýrýl bir hale getirildi, bütün köy içi yollara parke ve bordür taþý döþendi ve 2007 yýlýnda ise toplam 115 köyün meydaný ve sokaklarý parke taþý ile kaplandý. Sonuçta köylüler çamur çilesinden kurtarýldý, yaðmurlu ve karlý günlerin sýkýntýsý azaltýldý, köylerin havasý, görünümü deðiþti. Asfalt çalýþmalarý da tam gaz Diðer taraftan köy yollarýnda bakým, onarým, yenileme çalýþmalarý da devam ediyor. Bugüne kadar binlerce kilometre köy yolunu sýcak, soðuk, birinci kat asfalt ve stabilize malzeme ile kaplayan Büyükþehir Belediyesi'ne baðlý ekipler, yol açma ve geniþletme çalýþmalarýný da sürdürüyor. Ýhtiyaç duyulan bölgelere ise istinat duvarlarý yapýlýyor. Þehirden farkýmýz kalmayacak" Mancarlar Köyü nden Mehmet Kaymaz: Belediye buralarý düzeltmekle kalmadý çocuklar için bile park yaptý. Gidin dolaþýn Türkiye'nin köylerini, kaç tanesinde çocuk parký vardýr. Ama bizim var. Köye yapýlanlar sayesinde pislikten kurtulduk. Þehirle farkýmýz kalmayacak bu gidiþle. Buralara geldiklerine göre Mancarlar Köyü'nden Naim Kaymaz: Tarladan topladýðýmýz bir ürünü eve getirmeye kalksak, çamurla baþ edemiyorduk. Motorlar bazen çamura saplanýrdý. Motoru çamurdan kurtarmak büyük bir dertti. Yerlere taþ döþediler de rahat bir nefes aldýk. Biz yaþlý insanlarýz. Çamurda yürümekte zorlamýyorduk. Þimdi rahatladýk. Buralara kadar geldiklerine göre belediye iyi çalýþýyor. Tarladan farký yoktu Ketenci Köyü'nden Cemal Çetin: Baksanýza, yapýlan bu çalýþmalarla köy adama döndü. Her taraf tertemiz oldu. Önceleri insanlar buralara geldi mi çamurdan yürüyemezlerdi. Þimdi o çileler kalmadý. Biz tarlada yeteri kadar çamura bulanýyorduk bu taþlar yapýlmadan önce. Buralarýn da tarladan farký yoktu. Zamanýnda belediyeye karþý çýkmýþtýk Akçakese Köyü muhtarý Mevlüt Akdeniz: Biz muhtarlar olarak Köy Hizmetlerinin belediyeye geçmesine karþý çýktýk. Ýmza kampanyalarý düzenledik. Hatta belediyenin önünde toplanýp gösteri bile yaptýk. Belediyenin bize iyi hizmet veremeyeceðini düþündük. Belediye þehirle zor uðraþýyor, bize nasýl hizmet verecek dedik. Fakat oldukça yanýldýk. Önceleri Köy Hizmetleri tarafýndan yapýlan çalýþmalar malzeme yardýmý sýnýrlýydý. Þimdi ise onlarca malzeme yardýmý yapýldý. Köy meydaný ve sokaklarýna parke yaptýlar. Camimizin çevresi düzenlendi. Bir þey eksik oldu mu, hemen Köye Hizmet Þube Müdürlüðü'ne baþvuruyorum. Onlar da malzemeleri kendi araçlarýyla hemen getiriyorlar. Daha ne diyelim, hizmet ayaðýmýza kadar geliyor. Ýstediðimiz zaman geliyor Sarýþeyh Köyü Muhtarý Tahsin Yaðýz: Yapýlan çalýþmalar sayesinde köydeki ortak kullaným alanlarýnýn bütün sorunlarý giderildi. Ýhtiyaç duyduðumuz malzemeler istediðimiz zaman geliyor. Belediye her þeyi verdi. Sýfýrdan camimiz yapýldý. Köy içi parke çalýþmalarý ilk olarak Örnek Köy Projesi dahilinde gerçekleþtirildi. Bütün alt yapý eksikleri tamamlanan 16 örnek köyde, üst yapý pýrýl pýrýl bir hale getirildi, bütün köy içi yollara parke ve bordür taþý döþendi. Ýki yýlda 115 köyün meydaný ve sokaklarý parke taþý ile kaplandý.

Geçtiðimiz aylarýn gündemini aðýrlýklý olarak su sorunu oluþturdu. Yaþam kaynaðýmýz olan su; ekolojik dengeyi saðlayan en deðerli kaynaðýmýzdýr. Ýnsanlar ilk yerleþme merkezlerini ve kentlerini genellikle

Detaylı

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandýrýlmazlarsa meydana gelen zaferler devamlý olamaz, az zamanda söner. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet

Detaylı

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn Özel güvenlikçiler gelecekten endiþeli MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Saka, kendisinin de yer aldýðý özel güvenlik sektörüne iliþkin sorunlarý dile getirdi. * HABERÝ 4 DE Mehmet Saka AK Parti ye göre

Detaylı

perder baþkandan 2 Temmuz - Aðustos Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli dostlarým, Saygýlarýmla,

perder baþkandan 2 Temmuz - Aðustos Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli dostlarým, Saygýlarýmla, baþkandan Deðerli dostlarým, Yýlýn ilk altý ayýný geride býraktýk. Sektörümüz açýsýndan bu altý ayý deðerlendirdiðimizde sevindirici sonuçlara ulaþýldýðýný görüyoruz. Araþtýrmalara göre, 2011 yýlýnýn ilk

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98 Yayýn Kurulu Baþkaný Lokman ÇAÐIRICI Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn

Detaylı

Külcü ye görevden ayrýlmasýný önerdi. Dinçer Solmaz

Külcü ye görevden ayrýlmasýný önerdi. Dinçer Solmaz Esnaf fýrsatý kaçýrmasýn KSS ye 400 yeni dükkan yapýlacak. Küçük Sanayi Sitesi ni Ankara Yolu na baðlayan noktada, yeni dükkan alanlarý iþaretleyen imar komisyon kararý, Belediye Meclisi tarafýndan oy

Detaylı

Oyuyoruz, terk ediyoruz!

Oyuyoruz, terk ediyoruz! AKDENIZ 26 KASIM 2014 ÇARÞAMBA YIL : 20 Sayý : 6606 GUNCEL Böcek ten öðretmenine vefa ziyareti ATSO nun eðitimci meclis üyesi Çelik: onyaaltý Belediye Baþkaný Muhittin Böcek, Bahtýlý Okulu'nda öðrencisi

Detaylı

TKDK, Milli Eðitim, ÇESOB; Ýþ-Kur ve Þehit Öðretmen Fatih Tekin Çýraklýk Eðitim Merkezi eðitim kurslarý konusunda iþbirliði yaptý.

TKDK, Milli Eðitim, ÇESOB; Ýþ-Kur ve Þehit Öðretmen Fatih Tekin Çýraklýk Eðitim Merkezi eðitim kurslarý konusunda iþbirliði yaptý. Kampüs e iki bin dönüm Belediye Meclisi nin yarýn yapýlacak oturumunda uzun süredir beklenen Hitit Üniversitesi kampüs alaný gündeme geliyor. * HABERÝ 2 DE Muzaffer Külcü Külcü, kredi yetkisi istiyor 11

Detaylı

Okçular'da imza kampanyasý baþladý

Okçular'da imza kampanyasý baþladý Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3460 Ýskele dýþýnda yolcu indirme-bindirme yasak Ortaca da Denizcilik ve Kabotaj Bayramý Okçular'da imza kampanyasý baþladý

Detaylı

Kýþ lastiðinde kafa karýþýklýðýna

Kýþ lastiðinde kafa karýþýklýðýna Köye dönüþte arsa maðduriyeti MÜSÝAD orum Þubesi bugün hizmete girecek MÜSÝAD orum Þubesi 40. þube olarak bugün düzenlenecek törenle açýlacak. 19 ARALIK 2013 PERÞEMBE * HABERÝ 2 DE Günlük Siyasi Gazete

Detaylı

AsyaCard DIT önümüzdeki döneme damgasýný vuracak MUSTAFA BÜYÜKATEŞ

AsyaCard DIT önümüzdeki döneme damgasýný vuracak MUSTAFA BÜYÜKATEŞ AsyaCard DIT önümüzdeki döneme damgasýný vuracak MUSTAFA BÜYÜKATEŞ EDİTÖR 2008 yýlýnýn ilk çeyreði ve devam eden aylar, Bank Asya için yine son derece önemli adýmlarýn atýldýðý baþarýlarla dolu bir dönem

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Cargill Gýda Türkiye enerji verimliliðine EVET dedi. Ocak 2009

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Cargill Gýda Türkiye enerji verimliliðine EVET dedi. Ocak 2009 Cargill - Türkiye CargillHaberler Ocak 2009 Bir markanýn öyküsü: Vaniköy Kalpten kalbe! ÖSGD Dr. Sait Koca: Sektörün umudu ihracat! Cargill Gýda Türkiye enerji verimliliðine EVET dedi Cargill - Türkiye

Detaylı

www.kenthaberim.com Kamyonet gölete uçtu

www.kenthaberim.com Kamyonet gölete uçtu KOSGEB'ten 1.800 iþletmeye 18.874 milyon destek yapýldý ADALET ve Kalkýnma Partisi Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, KOSGEB'ten 2003 ile 2012 yýllarý arasýnda 1800 iþletmenin 18 milyon

Detaylı

Okullar ticarethane deðildir!

Okullar ticarethane deðildir! Týmarlý Sulama Projesinde çalýþmalar baþladý Ýskilip'in 55 yýllýk hayali olan, 77 bin dekar tarým arazisini sulayacak Çorum'un ikinci büyük sulama projesinde çalýþmalara baþlandý. 160 milyon TL bedelli

Detaylı

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak.

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak. Ceritoðlu Çorum a taþýnýyor AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, TBMM ye üçüncü kez vekil olarak kaydýný yaptýrdý. Çorum, 17. baþarýlý il AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, 7 Haziran seçim sonuçlarýna

Detaylı

Yardýmcýlarý Zeki Gül, Nurettin Karakaya, Alper Zahir, Turhan Candan, AK Partili ve CHP'li meclis üyeleri ile çok sayýda iþçi katýldý.

Yardýmcýlarý Zeki Gül, Nurettin Karakaya, Alper Zahir, Turhan Candan, AK Partili ve CHP'li meclis üyeleri ile çok sayýda iþçi katýldý. Belediye araç parkýný güçlendirdi Çorum Belediyesi tarafýndan alýnan yeni araçlar düzenlenen törenle hizmete girdi. Temizlik Ýþleri Müdürlüðünde yapýlan törene Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Baþkan Yardýmcýlarý

Detaylı

MHRS kotasý yükseltildi

MHRS kotasý yükseltildi Güney Kampüsü arazi tahsisi için Bakanlýða baþvuruldu Hitit Üniversitesinin Güney Kampüsü olarak imara iþaretlenen arazinin tahsisi için Maliye Bakanlýðýnda baþvuruda bulunulduðu belirtildi. Vali Sabri

Detaylı

58 250. yýlýnda Mozart. 14 Kýsa kýsa 18 Bakýþ 20 Dünya 22. 22 Sedat Üründül: Atatürk Barajý dünya çapýnda bir iþti. 60 Bir dünya kenti Safranbolu

58 250. yýlýnda Mozart. 14 Kýsa kýsa 18 Bakýþ 20 Dünya 22. 22 Sedat Üründül: Atatürk Barajý dünya çapýnda bir iþti. 60 Bir dünya kenti Safranbolu EDÝTÖR Ýlerlemeye devam ediyoruz... Baþlamak tabii ki çok önemliydi bizim için, ama bu kolay kýsmý. Önemli olan bunu sürdürebilmekti... Kýsa süreli aksaklýklara karþýn 2 yýlý geride býraktýk. Bu derginin

Detaylı

IBAN: TR190020300001428410000001

IBAN: TR190020300001428410000001 baþkandan Deðerli Dostlarým, Ýfade ve düþünce özgürlüðü bireylerin en doðal hakkýdýr. Bu hakký yasalarla bireylerin elinden almak, onlara herhangi bir konuda, Þu þekilde düþünemezsin, düþünceni þu þekilde

Detaylı

Makineciler fuara damga vurdu

Makineciler fuara damga vurdu Çorum fakirleþiyor Saðlam irade bu ocaklarda yetiþti AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Avukat Mehmet Karadað'ý ziyaret etti. ÝHL, ÝYC ve Ensar gibi kuruluþlarýn

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

Plastik Cerrah Opr. Dr. Hasan Ateþ, Liposuction (Karýndan Yað Alma) yöntemiyle karýndan alýnan yað ile kulak dokusu yaptýklarýný ÝSKENDER LAHMACUN

Plastik Cerrah Opr. Dr. Hasan Ateþ, Liposuction (Karýndan Yað Alma) yöntemiyle karýndan alýnan yað ile kulak dokusu yaptýklarýný ÝSKENDER LAHMACUN Meclis te Þeker Fabrikasý sunumu Çorum þekeri aranan marka Çorum Þeker Fabrikasý Müdür Yardýmcýsý ve Ziraat Müdürü Hüseyin Avni Akça, Çorum þekeri, kalitesiyle sektörde aranan marka dedi. * HABERÝ 10 DA

Detaylı

3 gazeteye neden ilan verilmiyor?

3 gazeteye neden ilan verilmiyor? Cazgýr'dan ülke ekonomisine büyük katký Vali Baþköy, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerini sürdüren Cazgýr AÞ. nin Fabrikasýnda incelemelerde bulundu. Ticaret Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýnçal'ýnda

Detaylı

editörden Truman Show Kapýlardan girenler, yemek yiyenler, filmin baþlamasý için sinemanýn önünde bekleyenler, vitrinlerin önünde yeni gelen ürünlere bakanlar, kafelerde sohbet edenler, sanki derin bir

Detaylı

Engellilere yeni okul müjdesi

Engellilere yeni okul müjdesi Kýzýlýrmak Projesi 150 milyona mâl olacak AK Parti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Cahit Baðcý ve Murat Yýldýrým, Devlet Su Ýþleri nin 2012 yýlý Ek Yatýrým Programýna koyduðu ve iki yýl içerisinde bitirilmesi

Detaylı

Vedat Baþaran: Süt, tarçýn, damla sakýzý: Damaklarýn Decoder i VÝVÝDENT Full Fresh ECR, verimliliði artýrýyor: Soydan Cengiz Þekerlemede PVM damgasý Nureddin Ergür: Üretimin can damarý tedarik zinciri

Detaylı

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek Ýskilipli Atýf Hoca vefatýnýn 89. yýlýnda anýldý Ýskilipli Atýf Hoca için ölümünün 89. yýl dönümünde Ýskilip Belediyesi ve Atýf-Der tarafýndan anma programý düzenlendi. Programa Çorum Milletvekili ve TBMM

Detaylı

perder baþkandan 2 Ocak - Þubat Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli Dostlarým,

perder baþkandan 2 Ocak - Þubat Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli Dostlarým, baþkandan Deðerli Dostlarým, Bugün itibariyle yerel zincirlerin geldiði noktayý oldukça sevindirici buluyorum. Uzun yýllar daðýnýk bir yapýda faaliyet gösteren yerel zincir markalarý önce organize oldu.

Detaylı

gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI YAYINIDIR. YIL: 1 SAYI: 1 MAYIS 2006

gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI YAYINIDIR. YIL: 1 SAYI: 1 MAYIS 2006 eğitim ve gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI YAYINIDIR. YIL: 1 SAYI: 1 MAYIS 2006 2006-1 Avrupa Gönüllü Hizmeti / Eylem 2 Gönüllü olun... Avrupa yý Keþfedin... Avrupa

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı