Nereden nereye PROJE TASARIM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Nereden nereye PROJE TASARIM"

Transkript

1

2 2EYLÜL-EKÝM 2007 KOCAELÝ içindekiler 3 Nereden nereye Eylül-Ekim 2007 Sayý: 9 Genel Yayýn Koordinatörü ÖMER POLAT Basýn Yayýn Daire Baþkaný YUSUF GENÇ Sorumlu Müdür MEHMET KESEN Arþiv Fotoðraflarý NURDOÐAN SEVENCAN ORHAN DURGUT Yayýn Türü YEREL SÜRELÝ Yönetim Yeri Ömer Aða Mah. A.Yüksel Cad. Belsa Plaza Binasý A Blok Ýzmit/Kocaeli Tel: (0262) (Pbx) e-posta: PROJE TASARIM Yayýn Editörü ÝSMAÝL KAVAK Görsel Yönetmen FEVZÝ YAZICI Koordinatör FAHRÝ SÖKE Sayfa Tasarýmý ALÝ YAÐMUR CÝHAN HABER AJANSI VE REKLAMCILIK A.Þ. Tel: (0212) Teknik Hazýrlýk ve Baský FEZA GAZETECÝLÝK A.Þ. Tel: (0212) Üç ayda bir yayýnlanýr Yazý ve fotoðraflarýn bütün haklarý yayýncýya aittir. Ýzin alýnmadan kullanýlamaz. ISSN: HAYVANSAL ATIKTAN ENERJÝ KOCAELÝ NE TURÝST YAÐIYOR Türkiye'nin sanayi baþkenti olarak adlandýrýlan kentimiz, son yýllarda yerli ve yabancý turist akýnýna uðruyor. Sadece geçen yýl ilimizdeki iþletmeli tesislerde 100 bin kiþi konakladý. Gelenlerin büyük çoðunluðu Avrupalý. Her turist ortalama 3-4 gece konaklýyor. Kocaeli'ne gelen turist sayýsýnda en büyük artýþý yabancýlar oluþturdu yýlýnda ilimizde tam olarak 27 bin yabancý konakladý. Bitkisel ve Hayvansal Atýklardan Biyogaz Üretimi Ve Entegre Enerji Üretim Sisteminde Kullanýmý (Biyogaz) adý verilen proje, Büyükþehir Belediyesi'nin öncülüðünde TÜBÝTAK MAM, Kocaeli, Ege, Akdeniz ve Süleyman Demirel Üniversitesi nin ortak çalýþmasýyla hayata geçirilecek. KÖYLER PARKEYLE TANIÞTI ÝYÝ KÝ VARSIN KO-MEK Kocaeli Büyükþehir Belediyesi'nin en büyük halk eðitimi projesi olan Kocaeli Meslek ve Sanat Eðitimi Kurslarý (KO- MEK), 17 Þubat tarihinde dördüncü yaþýna giriyor. Bugüne kadar 50 bini aþkýn insana hizmet veren KO-MEK, yýlda ortalama 20 bin olan kursiyer sayýsý ile sayýsal anlamda Kocaeli Üniversitesi'nden sonra gelen en kalabalýk eðitim merkezi durumunda. Ýl genelindeki alt ve üst yapý çalýþmalarýný büyük bir hýzla sürdüren Kocaeli Büyükþehir Belediyesi bu arada köyleri de ihmal etmiyor. Belediye, ÝSU tarafýndan alt yapýsý tamamlanan köylerin meydan ve sokaklarýný çamurdan kurtarmak için baþtan sona parke taþý döþüyor. DÖNÜÞÜMÜN DÝNAMOSU Büyükþehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler Daire Baþkaný M. Sait Karaçorlu, Yeni branþlar açmak, bazý branþlara aðýrlýk vermek, daha özel ihtisas gerektiren alanlara yönelmek, kamuoyundan gelen talepler doðrultusunda o talepleri yine o bölgenin ihtiyaçlarý doðrultusunda daha da geliþtirmek gibi çalýþmalarýmýz var. diyor. Karaçorlu ile KO-MEK i konuþtuk. 22 KARAMÜRSEL SEPETÝ Ünü Türkiye'ye yayýlan Karamürsel sepeti, kestane aðacýndan yapýlýyor. En önemli özelliði aðaçtan toplanan yaþ meyve sebzeyi zedelemeden muhafaza edebilmesi. Günümüzde de kullanýlmasýna raðmen fazla raðbet görmeyen sepetleri büyük bir özenle yapan ustalar da yok artýk. DÜNYA ÞAMPÝYONU Dünya Gençler Karate Þampiyonu Hüsniye Gürel'in baþarý grafiði, ilimize geliþiyle birlikte yükselmeye baþladý Büyükþehir Kaðýtspor'un genç ve gelecek vadeden karatecilerinden Hüsniye Gürel, ilk kez ve ilimizde katýldýðý Dünya Þampiyonasý'nda birincilik kürsüsüne çýktý. +60 kiloda mücadele eden 20 yaþýndaki sporcumuz Hüsniye Gürel in yeni hedefi Avrupa Þampiyonluðu. Dikimevinde yüzler gülüyor...37 Yaz spor okullarý...40 Hayat Kurtarma Timi...44 Kocaeli'ne büyük hizmet...48 Eskihisar rahat nefes aldý...51 Ayýþýðý Derneði...58 Faaliyetler...62 Bulmaca...64 Kocaeli Büyükþehir Belediyesi yönetimini zaman zaman çok reklâm yapmakla suçlayanlar var. Oysa halk adýna, halk için yapýlan hizmetleri, halka duyurmak da iþimizin bir parçasý. Büyükþehir Belediyesi, reklâm konusunda abartýldýðý gibi harcama yapmamýþ, buna gerek de duymamýþtýr. Ýlimizde o kadar önemli, o kadar özel iþler yapýlýyor ki, ulusal gazeteler, ulusal televizyon kanallarý bunlarý haber yapmak için adeta sýraya giriyorlar. Büyükþehir Belediyesi'nin pek çok konuda EDÝTÖR övünmeye hakký olduðuna inanýyoruz. Alt yapý ve üst yapý alanlarýnda 2004'ten bu yana Kocaeli tarihinin en verimli dönemi geçirilmiþtir. Halkýmýzýn, özellikle yetiþkinlerin eðitimi, insanlarýn meslek sahibi olmasý, yeteneklerinin bulunduðu alanlarda ÖMER POLAT kendilerini geliþtirme fýrsatý bulmasý için yapýlan hizmetlerde, on binlerce hemþerimiz beþ kuruþ ücret ödemeden eðitim alma imkâný bulmuþtur. Hamile anne adaylarýna, yeni doðum yapan annelere Türkiye'de ilk kez süt desteði ilimizde verilmiþtir. Bu uygulama uluslar arasý sempozyumlarda ilgi odaðý olmuþtur. Hasta, yaþlý olan, evinden çýkamayan, bakacak kimsesi bulunmayan ve evde bakým hizmeti almak isteyen, yüzlerce yaþlý, düþkün insanýmýza, evinde saðlýk, temizlik, bakým hizmeti verilmektedir. Bütün bunlarla övünme hakkýna sahibiz. Ancak özellikle bazý alanlarda, belediyeciliðin temel hizmetlerinin aksamadan yürütülmesinde Kocaeli Büyükþehir Belediyesi'nin çok baþarýlý olduðunu söyleyebiliriz. Büyükþehir Belediyesi'nin ve ilk kademe belediyelerinin kentin genel temizliði konusunda gösterdiði özen ve ortaya çýkan baþarý tablosu, övünme hakký vermiyor mu? Dergimizin bu sayýsýnda da onlarca hizmetimizi bulacaksýnýz, Saðlýklý yarýnlar dileðiyle

3 4EYLÜL-EKÝM 2007 KOCAELÝ baþkan dan 5 ÇALIÞINCA OLUYOR Geçen Kasým ayýnda, 99 yatýrýmýmýzýn hizmete sunulduðu bir Açýlýþ Bayramý kutlamýþtýk. 27 Ekim günü de 111 yatýrýmýmýzýn hizmete girdiði yeni bir Açýlýþ Bayramý kutlayacaðýz. Bu toplu açýlýþlar neyi gösteriyor? 100 metre koþucusunun hýzýyla, maraton koþtuðumuzu gösteriyor. Durmadan, gittikçe hýzlanarak koþmak zorundayýz. ÝBRAHÝM KARAOSMANOÐLU KOCAELÝ BELEDÝYE BAÞKANI D ünyanýn neresine giderseniz gidin, Biz o muhteþem þehre doðru doludizgin koþuyoruz. 20 yýl, 30, 50 yýl sonraki Kocaeli'ni hesaba ka- hangi milletten insanlarla konuþursanýz konuþun, hangi kitaba bakarsanýz tarak projeler hazýrlýyoruz, yatýrýmlar yapýyoruz. bakýn, þu mesaja rastlarsýnýz: ÇALIÞ. Baþbakanýmýz aramýzda Peygamberimiz: Çalýþmak ibadettir buyuruyoryýn Recep Tayip Erdoðan da aramýzda olacak. 2. Açýlýþ Bayramýmýzda, Baþbakanýmýz Sa- Edison: "Deha çalýþkanlýktýr, alýn teridir" demiþ. Hükümetimizin icraatlarý, sayýn baþbakanýmýzýn benzersiz performansý da bu hizmet Hazreti Ali: "Çalýþanlarýn kötülük düþünmeye ayýracak vakti olmaz" yarýþýnda bize güç ve güven veriyor. Mevlana: "Çalýþ çabala ki nura ulaþasýn" Baþbakanýmýz, Kocaeli'nin yeni atýlýmlar Afrika atasözü: "Ýster aslan ol ister ceylan; yapmasý için her zaman bizi teþvik etti ve destekledi. yaþamak için daha hýzlý koþmaya çalýþ" Bir Kýzýlderili atasözü: "Düþlerine yakýþmaya çalýþ" diyor. ve faaliyetlerimizi yakýndan izledi, bize Her fýrsatta yanýmýzda oldu, projelerimizi yol Kocaeli'nin ufku, ufuktaki Kocaeli Geçen Kasým ayýnda, 99 yatýrýmýmýzýn hizmete sunulduðu bir Açýlýþ Bayramý kutlamýþtýk. 27 Ekim günü de 111 yatýrýmýmýzýn hizmete girdiði yeni bir Açýlýþ Bayramý kutlayacaðýz. Bu toplu açýlýþlar neyi gösteriyor? 100 metre koþucusunun hýzýyla, maraton koþtuðumuzu gösteriyor. Durmadan, gittikçe hýzlanarak koþmak zorundayýz. Çünkü, Büyükþehir büyük hizmet ister. Konutlar, kültür merkezleri, spor tesisleri inþa ediyoruz. Parklar, sosyal tesisler, üstgeçitler kuruyoruz. Sahil düzenlemeleri, yollar, köprüler, tüneller yapýyoruz. Kolektör hatlarý, doðalgaz, su, kanalizasyon hatlarý döþüyoruz. Her alanda, canla baþla, gece gündüz çalýþýyoruz. Çünkü ufkumuzda daha geliþmiþ, daha müreffeh, daha modern, daha seçkin bir Kocaeli var. gösterdi, ufkumuzu açtý. Açýlýþ Bayramýmýzý onurlandýracak olmasý da, bayram sevincimizi pekiþtiriyor. Kendisine þahsým, çalýþma arkadaþlarým ve tüm Kocaeli adýna þükranlarýmý sunuyorum. Kocaeli halký çalýþkandýr, zekidir Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk: "Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalýþkandýr Türk milleti zekidir Türk milleti birlik ve beraberlik içerisinde güçlükleri yenmesini bilmiþtir " diyor. Bende bütün çalýþmalarýmýzda Kocaeli halkýnýn yüksek karakteri, çalýþkanlýðý, zekasý ve birlik beraberlik içinde güçlükleri yenme motivasyonundan ilham aldýðýmýzý söylemeliyim. Yazýmýzýn baþýnda, çeþitli alýntýlar yaparak, bütün kültürlerde çalýþmanýn önemine deðindim. Bizler, bu bilinçten, zihin açýklýðýndan, çalýþmayý, çalýþkanlýðý evrensel bir deðer olarak yüceltmekten yanayýz. Çünkü hepimiz biliyoruz ki, "Çalýþýnca oluyor."

4 6EYLÜL-EKÝM 2007 KOCAELÝ turizm KOCAELÝ'NE TURÝST YAÐIYOR "Türkiye'nin sanayi baþkenti" olarak adlandýrýlan kentimiz, son yýllarda yerli ve yabancý turist akýnýna uðruyor. Sadece geçen yýl ilimizdeki iþletmeli tesislerde 100 bin kiþi konakladý. Gelenlerin büyük çoðunluðu Avrupalý. Her turist ortalama 3-4 gece konaklýyor. HABER ZAFER SEVÝL T ürkiye'nin sanayi baþkenti olarak adlandýrýlan kentimiz, son yýllarda yerli ve yabancý turist akýnýna uðruyor yýlýndan bu yana düzenli olarak artan ilimizdeki iþletme belgeli tesislerde konaklayan kiþi sayýsý geçen yýl adeta patlama yaptý. Sadece bir yýlda yüzde 50 artýþ Kocaeli'nin otelleri, bundan 7 yýl önce yerli ve yabancý toplam 33 bin kiþiyi aðýrlýyordu. Bu rakam içinde yabancýlarýn oraný yüzde 10'du. Kocaeli 2006 yýlýnda ise tam olarak 99 bin 403 kiþiyi aðýrladý. Bu kez yabancýlarýn oraný yüzde 26'ya yükseldi. Ayný ivme, ilimize gelen yerli ve yabancýlarýn geceleme sayýlarýnda da kendini gösterdi yýlýnda 64 bin olan geceleme sayýsý, geçen yýl itibariyle 233 bine çýktý. Yabancýlarýn bu rakam içindeki oraný da yüzde 25'ten yüzde 40'lara yükseldi. Sadece 2006 yýlýnda konaklayan kiþi sayýsýnýn, bir önceki yýla oranla yüzde 50'den fazla artmasý oldukça dikkat çekiyor. Bu rakamlara, yerli ve yabancý günübirlik ziyaretçiler dahil deðil. Gelenlerin çoðu Avrupalý FOTOÐRAFLAR DOÐAN SEVENCAN Geçen yýl ilimizde konaklayan yabancý sayýsý 26 bin 990 olmuþtu. Bunlarýn 14 bin 336'sý Avrupa, 5 bin 48'i Doðu Avrupa, 16 bin 321'i OECD (ABD, Avustralya, Japonya, Kanada, G.Kore, Meksika, Yeni Zelanda), 228'i Afrika, 906'sý Ortadoðu (Batý Asya), 428'i Güney Asya, 150'si Güney Amerika uyruklu. Ýlimize gelen yabancýlarýn hem sayýsý hem de kalma süreleri artýyor. Kocaeli'ne en çok turist gönderen ülkelerden gelenler, 3-4 gün gibi kýsa süreli konaklýyor. Ýlk sýrada ortalama 19 günlük konaklama süresi ile Kanadalýlar yer alýyor. Kýþ turizmi de artýrdý Kuþkusuz Kocaeli'ne gelen, otellerde konaklayan yerli ve yabancý turist sayýsýnda, ilimizdeki sanayi tesislerinin, fabrikalarýn önemli bir aðýrlýðý var. Yerli ve yabancý çok sayýda fabrikanýn üst düzey yöneticileri ve misafirleri, konuklarýný bu otellerde aðýrlýyor. Ancak son yýllarda sýkça düzenlenen ulusal ve uluslar arasý ölçekli kongreler, Kartepe'de kýþ turizmi olanaklarýnýn doðmasý, kültür ve doða turizmine yönelik yatýrýmlar, kentimizin cazibesini yýldan yýla artýrýyor, bu alandan ekmek yiyen insan sayýsý da on binlere yaklaþýyor. Otellerde toplam 1036 oda var Halihazýrda ilimizde, genel ifadesiyle 18 adet konaklama tesisi var. Bu tesislerde 1036 oda ve 2 bin 92 yatak bulunuyor. Otellerde Ýzmit baþý çekiyor. Ýkinci sýrada Gebze var. Ýlk 7'de yer alan otellerin isimleri þöyle: Grand Yükseliþ, The Green Park Kartepe Resort, Hegsagone Otel (Darýca), Asya Otel, KAO Otel (Karamürsel), Grand Gebze Hotel, Bayramoðlu Restort Hotel. Ayrýca toplam turizm iþletmesi belgesine sahip 970 kiþi kapasiteli 5 adet lokanta, 455 kiþi kapasiteli 2 adet özel belgeli tesis, müstakil eðlence yerleri, günü birlik tesisler, herhangi bir yýldýzý olmayan, belediyelerin onayýyla hizmet veren onlarca otel, pansiyon, motel, lokanta ve tesis bulunuyor. Bununla birlikte ilimizde hizmet veren seyahat acentesi sayýsý 40'ý aþtý. Bunlardan 20'si hem yurt içi hem de yurt dýþý turlarý düzenleme yetkisine sahip olan A grubu acenteler.

5 8EYLÜL-EKÝM 2007 KOCAELÝ turizm 9 Yýllara göre kentimizde konaklayan kiþi sayýsý Yýl Yabancý Yerli Toplam * * Geçen yýl adeta patlama yaþanmýþ Kocaeli nin en yüksek rakýmlý noktasý Kartepe'de, 20 yýldýr temel seviyesinde bekleyen otelin yapýmý 2005 yýlýnda tamamlanýnca, kentimizin kýþ turizmi potansiyeli de hayli arttý. Yeni otellere ihtiyaç fazla Kocaeli'nde otel sayýsý ne kadar fazla olursa, o derece büyük organizasyonlar düzenlemek mümkün hale gelir. Örneðin kongre turizmi bakýmýndan büyük bir organizasyon gerçekleþtirebilmek, ilimizde çok sayýda yerli ve yabancý konuðu ayný anda aðýrlayabilmek için daha fazla kaliteli otellere ihtiyaç bulunuyor. Ýstanbul'un yaný baþýnda yer almasý, trafik sorununun bulunmamasý, doða ile iç içe olmamasý Kocaeli'nin en önemli artýlarý. Yeni otellerin faaliyete geçmesi halinde, daha çok Ýstanbul'u tercih eden kentimizdeki büyük þirketlerin, personel ve yöneticilere yönelik toplantýlarýný ilimizde yapmaya baþlayacaklarýný tahmin etmek çok zor deðil. Ýnþaatlarý devam edenler Kocaeli ve Sakarya'nýn en yüksek rakýmlý noktasý olan Kartepe'de, 20 yýldýr temel seviyesinde bekleyen otelin yapýmý 2005 yýlýnda tamamlanýnca, kentimizin kýþ turizmi potansiyeli de hayli arttý. Turizm iþletmesi belgesini almak için sýrada bekleyenler olduðu kadar bu alanda yeni yeni tesisler de yapýlýyor. Bekirpaþa bölgesinde Baltürk Otel, Gebze bölgesinde Karaaydýn Otel, Maþukiye civarýnda da Moteli Otel, yatýrým belgesi alýp inþaatý devam eden oteller. 3 tesisteki toplam oda sayýsý 210, yatak sayýsý ise 426. Kocaeli'nin bu alandaki ihtiyaçlarýný az da olsa karþýlayacak söz konusu tesisler, önümüzdeki dönemlerde dolaylý olarak turizm acenteleri ile destek hizmetlerini veren firmalarýn sayýsýný da artýracak. Kocaeli'ne gelen turist sayýsýnda en büyük artýþ yabancý turistler oluþturdu yýlýnda ilimizde tam olarak 27 bin yabancý konakladý. Bir önceki yýla oranla bu sayý, yüzde 140 artýþý ifade ediyor ve bu rakamlara, yerli ve yabancý günübirlik ziyaretçiler dahil deðil da en çok turist gönderen ilk 15 ülke Almanya BDT Ýtalya Ýngiltere ABD Benelüks Ülkeleri (Belçika, Hollanda, Lüksemburg) Romanya Fransa Bulgaristan Ýspanya G.Kore Ýskandinav Ülkeleri Japonya Yunanistan Yugoslavya * Yabancý misafirler, ilimizde fabrikasý bulunan ülkelerden daha çok geliyor. En çok hangi ülke vatandaþý geceliyor ÜLKE...GÜN Kanada Cezayir Güney Kore Çek Cumhuriyeti Avustralya Almanya Ýngiltere ABD Ýtalya * Fabrikalar için gelenler 3-4 gün kalýyor

6 10 EYLÜL-EKÝM 2007 KOCAELÝ turizm 11 Turizmi Teþvik Kanunu'ndan yararlanabilecek olan Turizm Hizmet Birlikleri, tarihi ve kültürel deðerlerin yoðun olarak yer aldýðý ve/veya turizm potansiyelinin yüksek olduðu yöreleri korumak, kullanmak, sektörel planlamayý ve planlý geliþimi saðlamak için çalýþmalar yapacak. Bakanlar Kurulu kararý ile Kocaeli de, Kartepe Turizm Merkezi Birliði, Gölcük Yazlýk Termal Turizm Merkezi Birliði ve Sakarya Kýyý Bandý Kültür Turizm Koruma ve Geliþtirme Bölgesi Birliði kurulacak. TURÝZM HÝZMET BÝRLÝKLERÝ KURULUYOR HABER VE FOTOÐRAFLAR NUMAN VENEDÝK sayýlý Mahalli Ýdare Birlikleri Kanunu'nda yapýlan deðiþiklikle ülke genelinde Turizm Altyapý Hizmet Birlikleri kuruluyor. Turizmi Teþvik Kanunu'ndan yararlanabilecek olan bu birlikler, tarihi ve kültürel deðerlerin yoðun olarak yer aldýðý ve/veya turizm potansiyelinin yüksek olduðu yöreleri korumak, kullanmak, sektörel planlamayý ve planlý geliþimi saðlamak için çalýþmalar yapacak. Dinamik bir yapýya sahip olabilmesi amacýyla birlik, belirtilen hizmetleri yapabilmek için personel istihdam edebilecek, taþýnýr taþýnmaz mal edinebilecek, kiralayabilecek, satabilecek, teknik heyet ve planlama gruplarý teþekkür ettirebilecek. Kocaeli için 3 birlik Bakanlar Kurulu kararý ile oluþturulan turizm birliklerinden ilimizde de üç adet kurulacak. Bu birliklerin isimleri, Kartepe (Keltepe) Turizm Merkezi Birliði, Gölcük Yazlýk Termal Turizm Merkezi Birliði ve Sakarya Kýyý Bandý Kültür Turizm Koruma ve Geliþtirme Bölgesi Birliði. Valilik bünyesinde hizmet verecek birliklere, Ýl Özel Ýdaresi ve Kocaeli Büyükþehir Belediyesi'nin yaný sýra bölgesindeki bütün mahalli idareler katýlacak. Her birliðin baþkaný, meclisi ve encümeni olacak. Çalýþma süresi için bir sýnýr getirilmiyor. Vali, Büyükþehir Belediye Baþkaný, üye belediye baþkanlarý ile köy muhtarlarý, birlik meclislerinin tabii üyeleri olarak sayýlýyor. Sorumlu olduklarý bölgeler Özellikle köylere önemli katkýlar saðlamasý beklenen birliklerin yetki sýnýrlarý ise þöyle: Kartepe (Keltepe) Turizm Hizmet Birliði: Maþukiye Belediyesi, Suadiye Belediyesi, Balaban Köyü, Þirinsulhiye Köyü, Nusretiye Köyü, Merkez Sultaniye Köyü'nü içine alan kýsým. Gölcük Yazlýk Termal Turizm Merkezi Birliði: Yazlýk Belediyesi, Yeniköy Belediyesi, Hisareyn Belediyesi, Hasaneyn Köyü, Panayýr Köyü, Nimetiye Köyü'nü için alan kýsým. Kocaeli-Sakarya Kýyý Bandý Kültür Turizm Koruma ve Geliþim Bölgesi Birliði: Kandýra Ýlçesi Pýnarlý, Baðýrganlý, Hacýmazlý, Bollu, Çalköy, Babaköy, Kýncýlý, Duracalý, Safalý, Kurtyeri, Kefken, Cebeci, Doðancýlý, Çamkonak, Babalý, Akçabeyli, Ballar köylerinin içinde kalan kýsýmlar. KEFKEN ADASI DA DAHÝL: Karadeniz'in üzerinde insan yaþayan tek adasý olma özelliðine sahip Kandýra'daki Kefken Adasý ile Kefken sahilleri, Kocaeli-Sakarya Kýyý Bandý Kültür Turizm Koruma ve Geliþim Bölgesi Birliði sýnýrlarý içinde yer alýyor.

7 12 EYLÜL-EKÝM 2007 KOCAELÝ haber 13 Bitkisel ve Hayvansal Atýklardan Biyogaz Üretimi Ve Entegre Enerji Üretim Sisteminde Kullanýmý (Biyogaz) adý verilen proje, Kocaeli Büyükþehir Belediyesi'nin öncülüðünde TÜBÝTAK MAM, Kocaeli Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi nin ortak çalýþmasý hayata geçirilecek. Geliþmiþ ülkeler, felaket senaryolarýnýn içinde yer almamak için ihtiyaç duyduklarý enerjiyi farklý yollarla elde etmeye çalýþýyor. Çalýþmalar, çevre ve saðlýk açýsýnda en verimli ve alternatif enerji kaynaðý olan "Biyogaz" üzerinde yoðunlaþýyor. Kocaeli'de hayvansal atýklardan enerji üretilecek HABER MEHMET GÜLER K FOTOÐRAF ZAFER SEVÝL üresel ýsýnma, dünya üzerindeki etkisini gün geçtikçe artýrýyor. Bilim adamlarý, önlem alýnmamasý durumunda, küresel ýsýnmanýn ve dengesiz enerji kullanýmýnýn oluþturacaðý felaketleri farklý senaryolarla dile getiriyor. Küresel ýsýnmayla beraber, mevcut enerji kaynaklarý da gün geçtikçe azalýyor. Geliþmiþ ülkeler, felaket senaryolarýnýn içinde yer almamak için ihtiyaç duyduklarý enerjiyi farklý yollarla elde etmeye çalýþýyor. Çalýþmalar, çevre ve saðlýk açýsýnda en verimli ve alternatif enerji kaynaðý olan "Biyogaz" üzerinde yoðunlaþýyor. Yýllar önce keþfedilen bu enerjinin deðeri yeni yeni analaþýlýyor. Çoksayýda ülke, bu enerjiden daha fazla yararlanmak için çaba gösteriyor. Çünkü biyogaz temiz ve ýsý deðeri yüksek bir enerji. Geliþmiþ ülkeler Biyogaz üzerinde çalýþmalarýný yoðunlaþtýrýrken, Türkiye bu alternatif enerji için henüz bir adým atmýþ deðil. Birçok alanda Türkiye'de örnek teþkil eden projelere imza atan Kocaeli Büyükþehir Belediyesi, Biyogaz'dan enerji üretmek için de çalýþmalara baþladý. Bitkisel ve Hayvansal Atýklardan Biyogaz Üretimi Ve Entegre Enerji Üretim Sisteminde Kullanýmý (Biyogaz) adý verilen proje, Kocaeli Büyükþehir Belediyesi'nin öncülüðünde TÜBÝTAK MAM, Kocaeli

8 14 EYLÜL-EKÝM 2007 KOCAELÝ haber 15 Hayvan dýþkýsýndan enerji üretim projesi, Kocaeli Büyükþehir Belediye Baþkaný Ýbrahim Karaosmanoðlu, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sezer Komsuoðlu, TÜBÝTAK MAM Kimya ve Çevre Enstitüsü Müdürü Mustafa Týrýs ýn ortak basýn toplantýsý ile tanýtýldý. Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi nin ortak çalýþmasý ile hayata geçirilecek. Projede, kümes hayvanlarý, küçük ve büyük baþ hayvanlarýn dýþkýlarý ile tarýmsal atýklardan enerji üretimi saðlanacak. Ortaya çýkan atýklar ise gübre olarak kullanýlacak. 36 ayda tamamlanacak olan proje, Türkiye'ye model olacak. Ýlk tesis Kocaeli'de kurulduktan sonra, hayvansal ve tarýmsal kaynaklý atýklara uygun, düþük maliyetli, yüksek verimli biyogaz üretim sistemleri geliþtirilecek Bu sistem daha sonra bölgenin þartlarýna uygun olarak Türkiye'nin dört bir yanýna yerleþtirilecek. Bu sistem sayesinde atýklar enerjiye dönüþecek, kýrsal kesimdeki vatandaþlara yeni iþ sahasý açýlacak. Çevre saðlýðýný da olumlu etkileyen biyogaz üretimi sonucunda hayvan gübresinin kokusu hissedilmeyecek ölçüde ortadan kalkýyor. Gübrelerden kaynaklanan insan saðlýðýný tehdit eden hastalýk etmenleri büyük oranda etkinliðini de kaybediyor. Proje tanýtýldý ve çalýþmalar baþladý Hayvan dýþkýsýndan enerji üretim projesi, Kocaeli Büyükþehir Belediye Baþkaný Ýbrahim Karaosmanoðlu, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sezer Komsuoðlu, TÜBÝTAK MAM Kimya ve Çevre Enstitüsü Müdürü Mustafa Týrýs ýn ortak basýn toplantýsý ile tanýtýldý. Büyükþehir Belediyesi nde düzenlenen toplantýya, projeye çalýþmalarý ile destek verecek olan üniversitelerden çok sayýda bilim adamý katýldý. Türkiye'de bir ilk olacak projeye ilgi yoðun oldu. 36 ayda bitirilmesi planlanan proje, 5 milyon 731 bin YTL'ye mal olacak. Bu paranýn 2 milyon 638 bin 83 YTL'si projenin araþtýrma ve geliþtirmesi için harcanacak, 2 milyon 732 bin 917 YTL'si ise tesis kurulmasýna ayrýlacak. Temiz çevre, yeni iþ sahasý Toplantýda ilk konuþmayý yapan Kocaeli Büyükþehir Belediye Baþkaný Ýbrahim Karaosmanoðlu, dünyada her geçen gün enerji kaynaklarýnýn tükendiðine dikkat çekerek, yapýlacak bu tesis sayesinde kentin büyük oranda enerji tüketiminin karþýlanacaðýný söyledi. Kocaeli genelinde 8.5 milyon kümes hayvaný, 30 bin küçük ve büyükbaþ hayvan bulunduðunu belirten Karaosmanoðlu, "Seçkin üniversetiler ile birlikte yürüttüðümüz bu çalýþmada hem bu hayvanlarýn atýklar enerjiye dönüþecek, hem de yeni bir iþ sahasý oluþacak. Kendi enerjimizi karþýladýðýmýz gibi, insanlara istihdam alanlarý oluþacak, yeni gelir kapýlarý kurulmuþ olacak. Türkiye de bir ilke imza atmanýn sevinci ve mutluluðunu yaþýyoruz. Bu protokolü imzalarken milletim, ülkem ve kentim adýna seviniyorum." dedi. Komsuoðlu: "Gururla imzalýyorum" Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sezer Komsuoðlu, göreve baþladýktan sonra en anlamlý imzasýný bu projeyi imzalamakla attýðýný söyledi. "Bu projeyi imzalamaktan gurur duyuyorum" diyerek memnuniyetini dile getiren Komsuoðlu duygularýný þöyle dile getirdi; "Türkiye de insanlar yazmayý, proje üretmeyi, ekip ruhu ile çalýþmayý yeni yeni öðreniyor. Ben hem Türkiye de bir ilki gerçekleþtirmekte, hem de bilim dünyasýnýn saygýn 5 Ortaya çýkan atýklar ise gübre olarak kullanýlacak. 36 ayda tamamlanacak olan proje, Türkiye'ye model olacak. Ýlk tesis Kocaeli'de kurulduktan sonra, hayvansal ve tarýmsal kaynaklý atýklara uygun, düþük maliyetli, yüksek verimli biyogaz üretim sistemleri geliþtirilecek Bu sistem daha sonra bölgenin þartlarýna uygun olarak Türkiye'nin dört bir yanýna yerleþtirilecek. kurumu ve Kocaeli Büyükþehir Belediyesi ile ortak proje yapýlmasýnýn sevincini yaþýyorum. Ortak çalýþma ve proje üretimi yaygýnlaþtýrýlmalý. Kocaeli Türkiye de sanayinin kalbi. Bu vadide bulunan Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu illerindeki üniversitelerin ortak çalýþmasý ile burasý bilim vadisi olabilir. Beni en çok sevindiren, 6 büyük kurumun bir çatý altýnda ortak proje üretmesidir." Yýlda 2 milyon kw enerji üretilecek Kocaeli genelinde yapýlan araþtýrmada, 8 bin kümes hayvaný ve 30 bine yakýn küçük ve büyükbaþ hayvan bulunuyor. Kümes hayvanlarýnýn yýllýk atýk miktarý 200 bin ton, büyükbaþ hayvanlarýn ise 80 bin ton civarýnda. Hayvansal atýklarýn yanýnda, ince kýyýlmýþ sap, saman, mýsýr atýklarý, þeker pancarý yapraklarý gibi bitkilerin iþlenmeyen kýsýmlarý ile bitkisel ürünlerin iþlenmesi sýrasýnda ortaya büyük miktarda atýk çýkýyor. Þu anda bu atýklarýn bir kýsmý, yerleþim yerlerine atýlýyor ve oraya çýkan koku vatandaþlarý önemli oranda rahatsýz ediyor. Bir kýsmý ise gübre olarak tarým arazisine serpiliyor. Bu atýklarý hepsi de sivrisinek fabrikasý olarak vatandaþlara zarar veriyor. Bu atýklardan yýlda 10 bin ton hammadde tesislerde iþletilmesi durumunda yýlda 2 milyon kw saat enerji üretilecek. Bu enerji, SEDAÞ'a satýlabileceði gibi, belediye kendisi de kullanabilecek. Türkiye yýlda 1 milyar dolar kazanacak Türkiye'nin en fazla sýkýntý çektiði alanlarýn baþýnda enerji geliyor. Türkiye, 2006 yýlýnda 29 milyar dolarlýk enerji ithal ettii. Bu konuda yüzde 74 dýþa baðýmlý bir ülke konumundayýz. Enerji kaynaklarýnda kullanýlan teknoloji de dýþarýdan ithal ediliyor. Bu projenin hayata geçmesi ve Türkiye genelinde yayýlmasý durumunda, ülkedeki enerji sýkýntýsýnýn büyük bir bölümü ortadan kalkacak. Türkiye'nin yýllýk Biyogaz potansiyeli 1,67 milyar m3 (Enerji deðeri: GJ ) (Yaklaþýk 2,5 MTon taþkömürü eþdeðeri), Optimum biyoreaktör sýcaklýðýnda ise 2,2-3,3 milyar m3. DÝE'ye göre 1999 yýlýnda 10 milyon 985 bin 321 ton kimyasal gübre kullanýlmýþ ve yaklaþýk 591 milyon dolar harcanmýþtýr. Çiftlik gübrelerinin tarýmda deðerlendirilmesi sayesinde 330 milyon dolar kazanç saðlanabiliyor. Tarýmsal ve evsel organik atýklarýn deðerlendirilmesi durumunda bu miktar daha da artacaktýr. Sadece bu kaynaklar deðerlendirildiði takdirde Türkiye yýlda 2 milyon ton petrole eþ deðer enerji üretimi elde eder. Bu da yýlda 1 milyar dolara yakýn kazanç demek. Atýklar kaliteli gübre olacak Sistemin en önemli özelliklerinden biri ise atýklarýn da deðerlendirilmesi. Üretime tabi tutulan hayvansal atýklar gübre özelliðini kaybetmiyor hatta daha kaliteli gübre haline dönüþüyor. Elde edilen enerji ise çevreye, insana, aðaca, kuþa zarar vermediði gibi, gübrenin içindeki metan gazýnýn kullanýlmasý ile mevcut gübrenin zarar verici özelliði tamamen ortadan kalkýyor. Ayrýca biyogaz üretimi sonucu hayvan gübresinde bulunabilecek yabancý ot tohumlarý çimlenme özelliðini kaybettiði için ortaya çýkan ürünlere zarar vermiyor.

9 16 EYLÜL-EKÝM 2007 KOCAELÝ KÖY, PARKE SOKAKLARLA TANIÞTI HABER ZÝYA ULAÞ FOTOÐRAF MEHMET GÜLER KARAPINAR KÖYÜ Ý l genelindeki alt ve üst yapý çalýþmalarýný büyük bir hýzla sürdüren Kocaeli Büyükþehir Belediyesi bu arada köyleri de ihmal etmiyor. Belediye, ÝSU tarafýndan alt yapýsý tamamlanan köylerin meydan ve sokaklarýný çamurdan kurtarmak için baþtan sona parke taþý döþüyor. Bu kapsamda 115 köye parke taþý döþenerek köylüler çamur çilesinden kurtarýldý. Köylere þu ana kadar 140 bin metrekare parke döþendi yýlýnda ise 250 bin metrekare daha parke döþenecek. Ýlk defa karþýlaþýyoruz Þimdiye kadar doðru dürüst hizmet almayan, hep ihmal edilen köylüler Kocaeli Büyükþehir Belediyesi'nin ayaklarýna kadar götürdüðü kaliteli hizmetlerle þehirli rahatýný yaþamaya baþladý. Belediyenin hizmetlerinden mutluluk duyduklarýný belirten muhtarlar köy sokaklarýna kadar inen hizmet karþýsýnda þaþkýnlýðýný, "Yýllardýr muhtarlýk yapýyoruz. Ýlk defa böyle bir þeyle karþýlýyoruz." þeklinde ifade etti.

10 18 19 EYLÜL-EKÝM 2007 KOCAELÝ KETENCÝLER KÖYÜ Asfalt çalýþmalarý da devam ediyor Köy yollarýnda bakým, onarým, yenileme çalýþmalarý da devam ediyor. Bugüne kadar binlerce kilometre köy yolunu sýcak, soðuk, birinci kat asfalt ve stabilize malzeme ile kaplayan Büyükþehir'e baðlý ekipler, yol açma ve geniþletme çalýþmalarýný da sürdürüyor. Ýhtiyaç duyulan bölgelere ise istinat duvarlarý yapýlýyor. Elektrik ve telefon, köylerimize bundan yýllar önce geldi. Ama yol ve su ile ilgili çalýþmalar en sona býrakýlmýþtý. Türkiye deðiþti, geliþti, büyüdü, güçlendi. Artýk ülke genelinde önemli bir gayret var. Her köye mutlaka yol yapýlmasý ve mutlaka içme suyu götürülmesi öncelikli hedeflerden. Ancak bu hedef, Kocaeli'nde çok farklý kalitede yakalanýyor. Köy Hizmetleri'nden Büyükþehir'e Ýlimizdeki köylerin kaderi, Köy Hizmetleri'nin Büyükþehir Belediyesi'ne baðlanmasýyla deðiþti. Ýstanbul'la birlikte sadece Kocaeli'nde gerçekleþen bu pilot uygulama ile köylere yerinden hizmet verilmeye baþlandý. Köyler arasý yollar asfaltlandý, su ve kanalizasyon hizmetleri gitmeye baþladý. Büyükþehir Belediyesi hizmeti daha da ileri gö- türerek köylere çocuk oyun gruplarý kurdu, ortak kullanýlan yapýlar için malzeme yardýmlarýnda bulundu, köylerin meydanlarýný ve sokaklarýný parke taþý ile kapladý. Dolayýsýyla köylerin görünümü yavaþ yavaþ deðiþmeye, yaþam standardý yükselmeye baþladý. Köy içi parke çalýþmalarý ilk olarak Örnek Köy Projesi dahilinde gerçekleþtirildi. Öncelikle bütün alt yapý eksikleri tamamlanan 16 örnek köyde, üst yapý pýrýl pýrýl bir hale getirildi, bütün köy içi yollara parke ve bordür taþý döþendi ve 2007 yýlýnda ise toplam 115 köyün meydaný ve sokaklarý parke taþý ile kaplandý. Sonuçta köylüler çamur çilesinden kurtarýldý, yaðmurlu ve karlý günlerin sýkýntýsý azaltýldý, köylerin havasý, görünümü deðiþti. Asfalt çalýþmalarý da tam gaz Diðer taraftan köy yollarýnda bakým, onarým, yenileme çalýþmalarý da devam ediyor. Bugüne kadar binlerce kilometre köy yolunu sýcak, soðuk, birinci kat asfalt ve stabilize malzeme ile kaplayan Büyükþehir Belediyesi'ne baðlý ekipler, yol açma ve geniþletme çalýþmalarýný da sürdürüyor. Ýhtiyaç duyulan bölgelere ise istinat duvarlarý yapýlýyor. Þehirden farkýmýz kalmayacak" Mancarlar Köyü nden Mehmet Kaymaz: Belediye buralarý düzeltmekle kalmadý çocuklar için bile park yaptý. Gidin dolaþýn Türkiye'nin köylerini, kaç tanesinde çocuk parký vardýr. Ama bizim var. Köye yapýlanlar sayesinde pislikten kurtulduk. Þehirle farkýmýz kalmayacak bu gidiþle. Buralara geldiklerine göre Mancarlar Köyü'nden Naim Kaymaz: Tarladan topladýðýmýz bir ürünü eve getirmeye kalksak, çamurla baþ edemiyorduk. Motorlar bazen çamura saplanýrdý. Motoru çamurdan kurtarmak büyük bir dertti. Yerlere taþ döþediler de rahat bir nefes aldýk. Biz yaþlý insanlarýz. Çamurda yürümekte zorlamýyorduk. Þimdi rahatladýk. Buralara kadar geldiklerine göre belediye iyi çalýþýyor. Tarladan farký yoktu Ketenci Köyü'nden Cemal Çetin: Baksanýza, yapýlan bu çalýþmalarla köy adama döndü. Her taraf tertemiz oldu. Önceleri insanlar buralara geldi mi çamurdan yürüyemezlerdi. Þimdi o çileler kalmadý. Biz tarlada yeteri kadar çamura bulanýyorduk bu taþlar yapýlmadan önce. Buralarýn da tarladan farký yoktu. Zamanýnda belediyeye karþý çýkmýþtýk Akçakese Köyü muhtarý Mevlüt Akdeniz: Biz muhtarlar olarak Köy Hizmetlerinin belediyeye geçmesine karþý çýktýk. Ýmza kampanyalarý düzenledik. Hatta belediyenin önünde toplanýp gösteri bile yaptýk. Belediyenin bize iyi hizmet veremeyeceðini düþündük. Belediye þehirle zor uðraþýyor, bize nasýl hizmet verecek dedik. Fakat oldukça yanýldýk. Önceleri Köy Hizmetleri tarafýndan yapýlan çalýþmalar malzeme yardýmý sýnýrlýydý. Þimdi ise onlarca malzeme yardýmý yapýldý. Köy meydaný ve sokaklarýna parke yaptýlar. Camimizin çevresi düzenlendi. Bir þey eksik oldu mu, hemen Köye Hizmet Þube Müdürlüðü'ne baþvuruyorum. Onlar da malzemeleri kendi araçlarýyla hemen getiriyorlar. Daha ne diyelim, hizmet ayaðýmýza kadar geliyor. Ýstediðimiz zaman geliyor Sarýþeyh Köyü Muhtarý Tahsin Yaðýz: Yapýlan çalýþmalar sayesinde köydeki ortak kullaným alanlarýnýn bütün sorunlarý giderildi. Ýhtiyaç duyduðumuz malzemeler istediðimiz zaman geliyor. Belediye her þeyi verdi. Sýfýrdan camimiz yapýldý. Köy içi parke çalýþmalarý ilk olarak Örnek Köy Projesi dahilinde gerçekleþtirildi. Bütün alt yapý eksikleri tamamlanan 16 örnek köyde, üst yapý pýrýl pýrýl bir hale getirildi, bütün köy içi yollara parke ve bordür taþý döþendi. Ýki yýlda 115 köyün meydaný ve sokaklarý parke taþý ile kaplandý.

11 20 21 EYLÜL-EKÝM 2007 KOCAELÝ Her tarafa parke döþediler Akçakese Köyü'nden Hüseyin Oruç: Geldiler her tarafa parke taþý döþediler. Þimdi ne toz var ne de çamur. Herkes rahat. Ben yürümekte zorlanýyorum. Koltuk deðnekleri yardýmýyla yürüyebiliyorum ancak. Buralar yapýlmadan önce yürümek çileydi. Çamurdan, kirden ne sýkýntýlar çekiyordum. Þimdi istediðim yere rahatça gidiyorum. Önceden her yer çamurdu Kabaaðaç Köyü'nden Nemci Akcan: Buralar yapýlmadan önce toz, toprak ve çamurdan yollarda yürüyemiyorduk. Þimdi evimizin önüne kadar çamursuz gidiyoruz. Yollar ayrýca geniþledi de. Ýki araba rahatlýkla geçebiliyor. Ayrýca köyümüz güzelleþti. Önceleri köy meydaný da dahil olmak üzere her taraf çamur deryasý içindeydi. Çocuklar okula giderken ne zorluklar çekiyordu. Her gün eve geldiklerinde ayaklarýnda bir karýþ çamur vardý. Bu parkeler yapýldý da herkes bu sýkýntýlardan kurtuldu. Belediye uðramaz diye düþünüyorduk Kabaaðaç Köyü'nden Hüseyin Akbaþ: Bu köyün azasý olarak þunu söyleyeyim. Köy hizmetlerinin belediyeye geçmesiyle rahat bir nefes aldýk. Önceleri az yardým alýyorduk Köy Hizmetlerinden. Þimdi ise gidip baþvuruyoruz, eksiklerimizi bildiriyoruz, hemen gönderiyorlar. Biz 'Belediye buralara uðramaz' diye düþünüyorduk. Parke taþlarý yapýlmaya baþlayýnca þaþýrdýk. Bu parke taþlarý sayesinde tarladan topladýðým ürünümü rahatlýkla evime getiriyorum. Sadece ben deðil herkes ayný sorundan þikayetçiydi. Camimizi de yaptýlar Mancarlar Köyü'nden Fehmi Pekcan: Buralar ilk zamanlar hep çamur içindeydi. Hele bir yaðmur yaðmaya görsün, çamur deryasýndan geçilmezdi. Þimdi buralarý yaptýlar da kurtulduk çamurdan. Bir de camimizi tamir ettiler. Þimdi camimiz büyük þehirlerin camisinden farklý deðil. GÖLCÜK HASANEYN KÖYLERE 1,9 MÝLYON YTL MALZEME DESTEÐÝ Bu hizmetleri gerçekleþtiren Fen Ýþleri Daire Baþkanlýðý'na baðlý Köye Hizmet Þube Müdürlüðü'nün çalýþmalarý sadece köy meydan ve sokaklarýný parke taþlarýyla kaplamak deðil. Birim köylerde bulunan camilerin yaný sýra köy konaklarý, muhtarlýk binalarý, saðlýk evleri ve köylülerin ortak kullaným alanlarý için malzeme vererek tamiratýný saðlýyor. Bugüne kadar kiremit, tuðla, çimento, demir, kireç, boya, lambri, kereste, kapý, pencere, dikenli tel, seramik gibi onlarca kalem inþaat malzemesi yardýmýnda bulunuldu. Yardýmlardan önce görevliler ilgili köylerde mutlaka keþif yaptý. Köye Hizmet Þube Müdürü Aydýn Altýner, sadece köylere yapýlan malzeme yardýmlarýnýn parasal miktarýnýn 1.9 milyon YTL'yi aþtýðýný söyledi. SÜLEYMANÝYE KÖYÜ Muhtarlarýn ayaðýna siz gideceksiniz Büyükþehir Belediyesi Köye Hizmet Þube Müdürü Aydýn Altýner, çalýþmalar hakkýnda þunlarý söyledi: Biz, Baþkanýmýz Ýbrahim Karaosmanoðlu'nun verdiði Muhtarlarýn ayaðýna siz gideceksiniz talimatý doðrultusunda çalýþýyoruz. Her bölgeye ayrý ayrý kontrol mühendisi arkadaþlarý gönderiyoruz, bazen biz de gidiyoruz. Muhtarlarý ziyaret ediyor, köy sakinlerinin ihtiyaçlarýný tek tek not alýyoruz. Köylere þu ana kadar 140 bin metrekare parke döþedik yýlýnda ise 250 bin metrekare daha parke yapmayý hedefledik. Pek çok köyde ÝSU'nun alt yapý çalýþmalarýný tamamlamasýný bekliyoruz. Malzemenin heba olmamasý için alt yapýsý eksik köylerde çalýþma yapmýyoruz. Baþýmýzdan ilginç olaylar geçiyor tabii. Bir keresinde Camidüzü Köyü'ne gittik. Muhtar yoktu, azalarý ile köyün ihtiyaçlarýný konuþtuk. Bizden sonra muhtar köye gelmiþ, gece uyuyamamýþ. Ertesi sabah yanýmýza geldi, 'Ben 20 yýldýr muhtarlýk yapýyorum, ilk defa böyle bir þeyle karþýlýyorum' dedi. YAPILAN YARDIMLAR VE MÝKTARLARI Çimento...3 bin 779 ton Demir ton Kireç...5 bin 611 torba Kereste metreküp Tuðla bin 550 adet Kiremit bin 100 adet Mahya...7 bin 690 adet (Çatý malzemesi) Seramik...12 bin 355 metrekare Boya...11 bin 437 litre Dikenli tel bin 750metre Beton direk, pano...21 bin 154 adet Ahþap Kapý adet Çerçeve...60 adet Mebran...6 bin 810 metre PVC Boru...6 bin 550 metre Biz, Baþkanýmýz Ýbrahim Karaosmanoðlu'nun verdiði Muhtarlarýn ayaðýna siz gideceksiniz talimatý doðrultusunda çalýþýyoruz. Her bölgeye ayrý ayrý kontrol mühendisi arkadaþlarý gönderiyoruz, bazen biz de gidiyoruz. Muhtarlarý ziyaret ediyor, köy sakinlerinin ihtiyaçlarýný tek tek not alýyoruz. Köylere þu ana kadar 140 bin metrekare parke döþedik.

12 22 EYLÜL-EKÝM 2007 KOCAELÝ 23 Ünü Türkiye'ye yayýlan Karamürsel sepeti, kestane aðacýndan yapýlýyor. En önemli özelliði aðaçtan toplanan yaþ meyve sebzeyi zedelemeden muhafaza edebilmesi. Günümüzde de kullanýlmasýna raðmen fazla raðbet görmeyen sepetleri büyük bir özenle yapan ustalar da yok artýk. Karamürsel'in simgesi yok olmasýn KARAMÜRSEL SEPETÝ CAN ÇEKÝÞÝYOR HABER MUSTAFA AK O smanlý padiþahlarýndan Sultan Abdülaziz, bir gemi için Hereke'deki Av Köþküne gelir. Bunu duyan Karamürsel eþrafý, padiþaha âdet üzere bir hediye götürüp sunmaya karar verir. Mevsimin yaz olmasý sebebiyle hediye olarak kirazý seçerler. Ýtina ile toplanan kirazlarý bir sepete doldurarak hediye sepetini padiþaha sunarlar. Oldukça deðiþik ve sade bir hediyeyi karþýsýnda gören Sultan Abdülaziz, biraz þaþýrarak birazda küçümseyerek, hediye sepetini þöyle bir süzer. Ýçinde ne olduðunu merak eden padiþahýn huzuruna gümüþ bir tepsi getirilir ve kirazlar tepsiye boþaltýlýr. Sepetin içindeki kirazlar, tepsiye sýðmayýnca, Sultan Abdülaziz hayretle þöyle mýrýldanýr: "Sepeti ufak tefek gördük amma, içindekini tepsiye sýðdýramadýk." Karamürsel sepetinin hikayesi, ilçede yaþayan gazeteci Erdoðan Özdemir'in "Kaptan-ý Derya Karamürsel" adlý kitabýnda bu þekilde anlatýlýyor. Kestane aðacýndan, yarým koni þeklinde Karamürsel denilince akla gelen ilk kelimedir sepet. Ünü Türkiye'ye kadar yayýlan Karamürsel sepeti, kurutulmuþ budaksýz kestane aðacýndan yapýlýyor.

13 24 25 EYLÜL-EKÝM 2007 KOCAELÝ Kestaneye nazaran daha ucuz ve temini kolay fýndýk aðacý da son yýllarda sepet yapýmýnda kullanýlýr hale geldi. En önemli özelliði aðaçtan toplanan yaþ meyve sebzeyi zedelemeden muhafaza edebilmesi. En önemli ayrýcalýðý ise yarým koniyi andýrmasý. Bu nedenle sepetin iç hacmi, dýþ görünüþünün aksine hayli geniþ. Orijinal boyutun tabaný yaklaþýk 15-20, aðýz geniþliði 35-40, boyu santimetre. Son yýllarda ise daha küçük boyutlarda imal ediliyor. Fýndýk aðacýndan yapýlaný 5-10, kestane aðacýndan yapýlaný liraya satýlýyor. Ýlçe genelinde bir dükkan Sepetler her ne kadar günümüzde de kullanýlsa da artýk geçmiþteki gibi raðbet görmüyor. Bölgede tarýmýn azalmaya baþlamasýyla birlikte sepetlerin önemi de bir o kadar azalmýþ. Artýk sepetleri büyük bir özenle yapan ustalar yok. Çünkü sepet yapýmýnýn ekonomik anlamda fazla getirisi yok. Sonuç, Karamürsel sepeti can çekiþiyor. Þu an Karamürsel'de sadece bir tane sepetçi dükkâný bulunuyor. Dükkanýn sahibi Mehmet Ali Koygun. Baba mesleðini devam ettiren Koygun sadece Karamürsel sepeti deðil, çeþitli hediyelik eþyalar, ekmek sepetleri, bambudan yapýlmýþ sandalyeler, büyük küfeler ve daha bir çok ürünün satýþýný yapýyor. Bu nedenle Karamürsel sepeti, dükkanda bile zor seçiliyor. "Bu meslek de yok olup gidecek" Mehmet Ali Koygun, sepetçiliðin gün geçtikçe yitip gittiðini, tarýmla uðraþanlarýn azalmasý nedeniyle artýk insanlarýn sepetlere ihtiyaçlarýnýn kalmadýðýný ifade ediyor. Baba malý olduðu için iþ yerine kira ödemediðini, bu nedenle mesleði sürdürebildiðini dile getiren Koygun, "Benim ayrýca ilgilendiðim iþlerim var. Yoksa buradan gelecek parayla geçinmenin imkaný yok. Þurada gördüðünüz bambu sandalyenin daha fazla getirisi var sepetten. Bundan sonra bu meslek de diðer meslekler gibi yitip gidecek. Çünkü yapan kalmadý" diyor. Son olarak birkaç yýl önce Karamürsel'de sepet yapýmý konusunda ustalýk kursu düzenlendiðini hatýrlatan Koygun, kursa katýlanlarýn bir süre sonra "Bu iþ hem zor hem de benim karnýmý doyurmaz" diyerek kurstan ayrýldýklarýný kaydetti. Sahip çýkmak lazým Halk Bankasý Karþýsý Birinci Aralýk, Halil Koygun Sokak No:1 Karamürsel adresinde babadan miras mesleðini devam ettiren Mehmet Ali Koygun'un iþ yeri. Ýlçedeki, daha doðrusu ilimizdeki tek satýþ noktasý olan bu dükkan, eski ilgiyi görmüyor. Kestaneye nazaran daha ucuz ve temini kolay fýndýk aðacý da son yýllarda sepet yapýmýnda kullanýlýr hale geldi. En önemli özelliði aðaçtan toplanan yaþ meyve sebzeyi zedelemeden muhafaza edebilmesi. En önemli ayrýcalýðý ise yarým koniyi andýrmasý.

14 26 27 EYLÜL-EKÝM 2007 KOCAELÝ Kocaeli Büyükþehir Belediyesi'nin en büyük halk eðitimi projesi olan Kocaeli Meslek ve Sanat Eðitimi Kurslarý, 17 Þubat tarihinde 4. yaþýna giriyor. HABER FATÝH KARAALP ÝYÝ KÝ VARSIN ÝYÝ KÝ VARSIN KO-MEK K Kýsa adý KO-MEK olan Kocaeli Meslek ve Sanat Eðitimi Kurslarý, Kocaeli'nde 3 yýlýný doldurdu. Bugün Kocaeli ve Kocaelililer için vazgeçilmez bir ihtiyaç haline gelen, kentimizdeki çok önemli bir boþluðu dolduran KO-MEK, yeni yaþýna gurur tablolarýyla giriyor. 50 bini aþkýn insan Ýlk kez 2005 yýlýnda hizmet vermeye baþlayan KO-MEK, yarým dönemlik ilk eðitim yýlýnda 8 kurs merkezinde, 22 branþta, 3 bin 910 kursiyer sayýsýna ulaþtý. Kurs kalitesinin kendisini kýsa sürede göstermesi, kurslara olan ilgiyi adeta patlattý. Ýkinci eðitim öðretim döneminde 17, sonraki eðitim öðretim döneminde ise 25 bin kursiyere hizmet verildi.

15 28 EYLÜL-EKÝM 2007 KOCAELÝ 29 Bugüne kadar 50 bini aþkýn insana hizmet veren KO-MEK, yýlda ortalama 20 bin olan kursiyer sayýsý ile sayýsal anlamda Kocaeli Üniversitesi nden sonra gelen en kalabalýk eðitim merkezi durumunda. Kurs merkezi sayýsý bu yýl itibariyle 32'yi bulurken, branþ sayýsý 72'ye ulaþtý. KO-MEK'te halen 17 bin 500 kursiyer bulunuyor ve bu sayý yýl sonuna kadar artmaya devam edecek. "Halk Üniversitesi" Bugüne kadar 50 bini aþkýn insana hizmet veren KO-MEK, yýlda ortalama 20 bin olan kursiyer sayýsý ile sayýsal anlamda Kocaeli Üniversitesi'nden sonra gelen en kalabalýk eðitim merkezi durumunda. Büyükþehir Belediye Baþkaný Ýbrahim Karaosmanoðlu'nun ifadesiyle "halk üniversitesi". Yine baþkanýn ifadesiyle "þehrin en mutlu ailesi". Her yaþtan, her bölgeden, herkese açýk, sýcak ama sistemli, deneyimli ve yenilikçi bir yapýlanma. Tüketen deðil, üreten insan KO-MEK'in en önemli özelliði, tüketen bireyleri üreten bireyler haline getirmek. Kurslar sayesinde bugün binlerce insan bir þekilde topluma, kente ve hayata daha fazla katký saðlayan kiþiler haline geldi. Boþ vakitlerini deðerlendirenler, kendini geliþtirenler, meslek öðrenenler, iþ bulup çalýþmaya ya da kendi iþ yerini kurmaya baþlayanlar, KO- MEK'in gurur tablosu içinde yer aldý. Ebrudan kaynakçýlýða Ýnsana yaptýðý yatýrýmlar sayesinde KO- MEK, bugün hizmet verdiði kursiyer sayýsý bakýmýndan Türkiye'deki ikinci büyük mesleki eðitim kursu. Lisan öðreniminden Türk mutfaðýna, kaynakçýlýktan taký tasarýmýna, arýcýlýktan ebruya, forklift operatörlüðünden bilgisayarlý muhasebeye, cilt bakýmýndan grafik tasarýma, kasap yardýmcýlýðýna kadar her türlü alanda kurslar açýldý, eðitim verildi, Kocaeli'ne hizmet verildi. Lisan öðreniminden Türk mutfaðýna, kaynakçýlýktan taký tasarýmýna, arýcýlýktan ebruya, forklift operatörlüðünden bilgisayarlý muhasebeye, cilt bakýmýndan grafik tasarýma, kasap yardýmcýlýðýna kadar her türlü alanda kurslar açýldý.

16 30 EYLÜL-EKÝM 2007 KOCAELÝ BAÞARI ÖYKÜLERÝ SEÇÝL YILMAZ-MELÝHA TUÐRAN Hiçbir þey yolunda gitmiyordu "Aslýnda hiçbir þey yolunda gitmiyordu. Çünkü iþsizdim. Çünkü mesleðim yoktu. Bu nedenle de günlerim umutsuz seyrediyorken KO-MEK kurslarýyla tanýþtým. Benimle ayný durumu paylaþan arkadaþýmla beraber Körfez Kurs Merkezi'nde cilt bakýmý kursuna yazýldýk. Uzun ve ciddi bir eðitimin sonunda aldýðýmýz sertifikalarla kendimize ait bir güzellik salonu açtýk. Þimdi her þey yolunda gidiyor. Çok mutluyuz." RAMAZAN NAS Belli nitelikleri kazanmalýydým "KPSS sýnavýndan 85 puan almama raðmen yeterli niteliðim olmadýðý için iþe giremedim. Belli nitelikleri kazanmalýydým. Bu amaçla KOMEK'e müracaat ettim. Önce bilgisayar sonra muhasebe kursuna yazýldým. Bilgisayar sertifikasý sayesinde iþ baþvurularým kolaylaþtý. Ve þimdi özel bir þirkette bilgi iþlemde çalýþýyorum. Muhasebe kursunu da bitirince arayan insan konumundan aranan insan konumuna geçtim. EMÝNE KURTULUÞ Pazar paramý çýkarýyorum KO-MEK sayesinde meslek sahibi oldum. Mefruþat derslerinde öðrendiklerimle çeþitli þeyler üretiyorum. Evimin pazar ihtiyaçlarýný sattýðým bu ürünlerden karþýlýyorum. Küçük bir iþ yeri açtým. Artýk özel sipariþler de alýyorum. Çalýþýp sattýðým ürünlerle çocuðumun okul harçlýðýný verirken, þimdi eðitimin ne kadar önemli olduðunu daha iyi anlýyorum." Leyla Atakan, KO-MEK eðitim merkezi olacak KO-MEK'in önündeki en büyük sýkýntý yer sýkýntýsý. Pek çok yerde eðitimler, çok da uygun olmayan kiralýk binalarda veriliyor. Ýlçe ve beldelerde Büyükþehir Belediyesi tarafýndan yaptýrýlan kültür merkezleri bu konudaki önemli ihtiyacý bir miktar da olsa giderdi. Büyükþehir bu amaçla Ýzmit fuar içinde bulunan Leyla Atakan Kültür Merkezi'ni de baþtan sona yeniliyor. Ýzmit'in en büyük kültür yapýlarýndan biri olan merkez, büyük ama iþlevsiz olmasý dolayýsýyla sýnýrlý sayýda öðrenciye hizmet veriyordu. Çalýþmalar tamamlandýktan sonra Leyla Atakan Kültür Merkezi tam anlamýyla KO-MEK Eðitim Merkezi haline gelecek, 4-5 bin öðrenciye hizmet vermeye baþlayacak.

17 32 33 EYLÜL-EKÝM 2007 KOCAELÝ Büyükþehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler Daire Baþkaný M. Sait Karaçorlu: KO-MEK TOPLUMSAL DÖNÜÞÜMÜN DÝNAMOSUDUR RÖPORTAJ FATÝH KARAALP K O-MEK'in çýkýþ noktasýyla geldiði nokta arasýnda bir fark var mý? Kaðýt üzerinde projelendirirken varmak istediðimiz bir omurga vardý. Hedefimize doðru adým adým ilerliyoruz. Ancak bu iki nokta arasýnda, kamuoyuyla çok paylaþýlmayan bir eksikliðe de iþaret etmek isterim. KO-MEK aslýnda üç temel ayak üzerine oturuyor. Biri meslek kurslarý, ikincisi halk eðitim kurslarý, üçüncüsü ise sanatsal ve kültürel kurslar. KO- MEK'in meslek edindirme ayaðý çok fazla talep gördü, çok konuþuldu. Ama sanatsal ve kültürel kurslarý biraz geride kaldý. Aslýnda bu kurslarýn ayný anda paralel, birbirine eþit olarak ilerlemesi gerekiyor. KO- MEK'in eksik tarafý burasý. Ýnþallah bu kurslarý da ön plana çýkarmaya çalýþacaðýz. Bu noktada ne yapmayý düþünüyorsunuz? KO-MEK'te sistem arz-talep dengesi üzerine oturuyor. KO-MEK asla arza sunup "Hadi gelin, talep edin" demiyor. Önce talep araþtýrmasý yapýlýyor. Ardýndan o talep doðrultusunda "arz"ý oluþturuyor. Bu nedenle sanatsal ve kültürel kurslarýmýzýn talebinin yükselmesi veya onun biraz daha geliþebilmesi için faaliyetlerimizin duyurusuna biraz daha aðýrlýk vereceðiz. Dolayýsýyla bu kurslarla ilgilenenlerin bize baþvurmasýný saðlayacaðýz. Mesela bu yýl resim kursiyerlerimizin aylýk resim sergilerini programladýk ve ilkini geçen günlerde Osman Hamdi Bey Müzesi'nin resim galerisinde yaptýk. Çok da güzel oldu. Dört hafta resim eðitimi almýþ 200 kadar kursiyerimizin çalýþmalarýný deðerlendirdik. Bir komisyon marifetiyle seçtiðimiz 80 eseri galeride sergiledik. Katýlým oldukça yüksek oldu. Hem Osman Hamdi Bey Müzesi'ni tanýtmýþ olduk hem de kursiyerlerimizin çalýþmalarýný ortaya çýkarmalarýný saðladýk. Bu arada sergimizi gezenler böyle bir kursun olduðunu, kendilerini resim yaparak ifade edebilmek gibi bir imkâna sahip olduklarýný gördüler. Bu sergilerimiz periyodik olarak devam edecek. Diðer sanatsal kurslarýmýzýn da sergilemesi yönünde organizasyonlar yapacaðýz. Böylelikle bu alan biraz daha kendini geliþtirmiþ olacak. Konservatuarýn varlýðý KO-MEK için bir sakýnca teþkil eder mi? Konservatuarýmýz daha küçük yaþ guruplarýna eðitim veren bir kurum. Sistemi, süresi, eðitimi daha farklý. Konservatuarda eðitimler ücretli, KO-MEK'te ise ücretsiz. Buna raðmen söz gelimi gitar eðitiminden yararlanan bir çoðumuzun velisi "Orada ücretsiz de burada neden paralý?" diye sorabiliyor. Konservatuar 4-5 yýl sürecek olan bir eðitim süreci ama biz KO-MEK'te halk eðitimi yapýyoruz. Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn belirlediði saat/süre eðitim alan kursiyerlere sertifika veriyoruz. Aralarýnda ince bir ayrýntý var. Bu da bazen görülmüyor. Konservatuar ile KO- MEK'in birbirlerini olumsuz etkilemeleri söz konusu deðil. Birbirlerini besliyorlar diyebiliriz. Biz konservatuardaki hocalarýmýzdan da yararlanarak KO-MEK'te eðitim veriyoruz, onlarýn bilgilerinden faydalanýyoruz. ÖZEL SEKTÖRÜN SORUNU KO-MEK DEÐÝL Diðer Büyükþehir Belediyeleri'nin KO- MEK benzeri organizasyonlarýna göre Kocaeli'nin konumu nedir? Sayýn Baþbakanýmýzýn Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý döneminde kurduðu ÝS- MEK, bir kere bu iþin öncüsü. Çünkü ÝSMEK 14 yaþýnda, KO-MEK ise 4 yaþýnda. KO-MEK, ÝS- MEK modeli üzerinden giden bir proje. Bu projeye elbette ilavelerimiz de oldu. Mesela az önce bahsettiðim KO-MEK'in oturduðu üç ayak, ÝSMEK'te yok. ÝSMEK'te el sanatlarýna, el ürünlerine yönelik hakikaten yoðun çalýþmalar var. Örneðin Feshane'de iki yýl önce bir sergi açtýlar. Dünyanýn en büyük el sanatlarý sergisiydi. Tam 150 bin parça eseri sergilediler. KO-MEK'in ise Kocaeli'ni içinde yaþamaktan gurur duyulacak dünyaca tanýnan bir körfez kenti yapma amacýndan hareketle, toplumsal dönüþümde dinamo olmak gibi bir görevi var. Daha nitelikli, boþ vakitlerini daha iyi deðerlendiren, hayattan, yaþamaktan daha çok tat alan, içinde saklý yeteneklerini ortaya çýkarabilecek, geliþtirebilecek çok daha fazla imkân bulmuþ bireylerden meydana gelen bir toplum oluþturmak gibi bir hedefi de var. Ýlimizdeki özel kurslardan bazýlarý KO- MEK projesine neden karþý? Onlarý iþsiz býraktýðýnýz söyleniyor? Mesele çok basit. Özel kurslarýn müþteri portföyü diyebileceðimiz toplum kesimine ücretli verdiði kurslarý KO-MEK ücretsiz veriyor. Ancak kamunun özel sektörün alanýna girmemesi gibi bir temel prensipten hareketle bakacak olursak, bu kurumlarýmýz haklýdýr. Ancak belediye otobüslerinin de yolcu taþýmacýlýðýna girmemesi lazým. Zira orada da özel halk otobüslerini iþsiz býrakabilir diye düþünebiliriz. Ama bu bakýþ açýsý gerçeði tamamen yansýtmýyor. Özel kurs sahiplerinin durumu her ne kadar ortada ve çözülmesi gerekiyor ise de, bu çözüm KO- MEK'le alakalý deðildir. Özel kurslarýn günün geliþmelerine, þartlarýna göre kendilerini yenilemeleri gerekmektedir. Örneðin bilgisayar eðitimi. Bilgisayar yakýn zamana kadar ücretle verilen bir eðitimdi. Þimdi ücretsiz veriliyor. Ama yakýn gelecekte ücretsiz de olsa bu kursu kimse almayacak. Yani bilgisayar öðrenmek için kursa gitme ihtiyacý bitecek. Bunu þimdiden görmek lazým. "Ýhale parça parça yapýlsýn. Biz de katýlalým" deniyor. Bu deðerlendirmelere nasýl yaklaþýyorsunuz? Boþ vakitlerini daha iyi deðerlendiren, saklý yeteneklerini ortaya çýkarabilen ve daha nitelikli bireylerden meydana gelen bir toplum oluþturmak gibi bir hedefi var KO- MEK'in.

18 34 EYLÜL-EKÝM 2007 KOCAELÝ Yeni branþlar açmak, bazý branþlara aðýrlýk vermek, daha özel ihtisas gerektiren alanlara yönelmek, kamuoyundan gelen talepler doðrultusunda o talepleri yine o bölgenin ihtiyaçlarý doðrultusunda daha da geliþtirmek gibi çalýþmalarýmýz var. Biz ihaleyi Kamu Ýhale Kanunu çerçevesinde yapýyoruz. Ve bu yasanýn gösterdiði bütün kurallara baðlý olmak zorundayýz. Ýhaleyi "Böyle þöyle yap" demek ihale kurallarýna aykýrý. Bu aslýnda usulsüzlük teklifi demek. Bu kurallarý biz koymuyoruz ki. Biraz daha açar mýsýnýz? Ýhaleyi çok parçalý gerçekleþtirmek neden mümkün deðil? "Belediye bu hizmeti satýn alýyor. O halde gelsin bizden alsýn" deniyor. Ama durum öyle deðil. Asýl konu hizmet satýn almada veya parça parça ihaleye çýkýlmasýnda deðil. Ýhaleye katýlacak firmalarýn iþ bitirme belgesinde. Ýlimizdeki dershaneler Ýngilizce, bilgisayar, bilgisayarlý muhasebe gibi birkaç genel branþta eðitim veriyor. KO-MEK ise Tavþan Yetiþtiriciliði, Taký Tasarýmý, Mantar Yetiþtiriciliði, Su Altý Kaynakçýlýðý, Forklift Operatörlüðü gibi 72 ayrý branþta eðitim veriyor. Kamu Ýhale Kanunu'na göre ihaleye gireceklerin, "Bu branþlarýn hepsinde eðitim verebilirim, hepsinde eðitim verebilecek organizasyonum var" diyebilmesi gerekiyor. KO-MEK gibi büyük bir eðitim organizasyonunu gerçekleþtirebilmek için iki alternatif var. Biri ihale, diðeri ise belediyenin kendi bünyesinde yapmasý. Biz ihale seçeneðini tercih ettiðimiz andan itibaren ihale açýk yapýlýyor, herkes katýlabilir. Ama kimse "Bu ihaleyi bana verin" diyemez. ÖNCE YÜKSEK LÝSANSI OLANLAR KO-MEK kaç kiþiyle çalýþýyor? Kaç kiþiye istihdam olanaðý saðlýyor? Bu yýl itibariyle 287 kiþiyi istihdam ediyoruz. Bunun yüzde 90'ý usta öðretici. Onun dýþýnda kurs merkezi yöneticileri, yönetici yardýmcýlarý, hizmetli, sekreter ve þoförlerimiz var. Bildiðim kadarýyla insanlar KO-MEK'te usta öðretici olmak için sýraya giriyor. Bunun nedeni nedir? KO-MEK mevcut þartlar içinde iyi organize olmuþ, insanlarý maddi ve manevi yönden tatmin edecek bir yapýya sahip, çok kapsamlý ve büyük bir eðitim projesidir. Bu ilgi bunun göstergesi. Biz personelimizi dönemsel yani 8 ay için istihdam ediyoruz. Buna raðmen ilgi çok büyük, KO-MEK'te çalýþmak isteyen çok sayýda insan var. KO- MEK ailesine katýlan usta öðreticileri, hemen veri tabanýmýza kaydediyoruz. Usta öðretici alýmýnda nelere dikkat ediyorsunuz? Bir yönergemiz var. Herhangi bir branþta öðretmen istihdam etmek için eðitime en üst noktadan baþlýyoruz. Ýlk tercihimiz yüksek lisans eðitimi alanlar. Yoksa alanýnda lisans eðitimi alanlar. Yoksa alanýnda ön lisans eðitimi alanlar. Bu da yoksa lise düzeyinde diploma ve o alanda uzmanlýðýný gösteren belgelere sahip olanlar. Belgeleri yeterli olan adaylarý biz dört kiþilik bir komisyona alýyor, mülakata tabi tutuyoruz. Ýnsan iliþkilerinde prezentabl olmasýna, Türkçe'yi güzel kullanmasýna v.b. konulara dikkat ediyoruz. Bu seçimden sonra þayet yeterli müracaat varsa arkadaþý istihdam ediyoruz. KO-MEK'te çalýþma standartlarý, saatleri, içerikleri, her þeyi planlýdýr. DAHA ÇOK SERGÝ DÜZENLEYECEÐÝZ En çok sýkýntý duyduðunuz konu ya da konular nelerdir? Öncelikle KO-MEK kamuoyunda çok da doðru tartýþýlmýyor. KO-MEK'le ilgili tartýþýlan tek konu parasý oldu. Önemli bir kamu hizmeti olmasý, insanlara hizmet etmesi, insanlara mutluluk vermesi, insanlarý hayata baðlayan bir organizasyon olmasý gibi özellikleri çok da ön plana çýkmadý. KO-MEK bugüne kadar 36 bin kursiyere sertifika verdi. Bugün 36 bin evde, KO-MEK'in verdiði sertifika asýlý. Ama 36 bin rakamýnýn organize edilmesi, bu hizmetin verilmesi, bu hizmetin memnuniyet derecesinin en üst noktaya getirilmesi için bir organizasyon kalitesi gerekiyor. KO- MEK'in istihdama katkýsý olabilir. Ama direkt istihdam saðlamak gibi bir hedefi yok. Üniversite iþ bulamýyor ki, KO-MEK bulsun. KO- MEK farklý bir þey. Ýnsanlar orada yaþama sevinci buluyor. Ben KO-MEK için "Hayata tutunanlarýn adresi" diyorum mesela. Çünkü bir özürlü kursiyerimiz KO-MEK'te bilgisayar öðrenip kendi web sayfasýný kurabiliyor, bu þekilde hayata tutunabiliyor.

19 36 EYLÜL-EKÝM 2007 KOCAELÝ proje 37 Dikimevi personeli, ilk olarak Gülen Yüzler çatýsý altýnda çalýþmaya baþladý. Ýþ potansiyelini günden güne artýrmaya baþlayan Dikimevi için yaklaþýk 1 yýl sonra müstakil bir bina yapýldý. Dikimevi'nde yüzler gülüyor HABER MUSTAFA AK B üyükþehir Belediyesi bünyesinde bir birim olan Dikimevi, birkaç yýl öncesine kadar Belediye Ýþhaný'nda faaliyet gösteriyordu personel, birimde bulunan 8-10 eski makineyle çalýþmaya çalýþýyor, talepleri yerine getirmeye gayret gösteriyordu. Görevi devraldýðý ilk aylarda dikimevini ziyaret eden Büyükþehir Belediye Baþkaný Ýbrahim Karaosmanoðlu, dikimevinin atýl bir halde bulunmasý nedeniyle Gülen Yüzler bünyesine alýnmasý talimatýný verdi. Dikimevi'nin kaderi, iþte bu tarihten sonra deðiþti. Nereden nereye Dikimevi personeli, ilk olarak Gülen Yüzler çatýsý altýnda çalýþmaya baþladý. Ýþ potansiyelini günden güne artýrmaya baþlayan Dikimevi için yaklaþýk 1 yýl sonra müstakil bir bina yapýldý. 300 metrekare büyüklüðündeki prefabrikeye 30 yeni makine alýndý. Personel

20 38 39 EYLÜL-EKÝM 2007 KOCAELÝ 10'u engelli olmak üzere 25 kiþinin istihdam edildiði Dikimevi'nde iþ elbiseleri baþta olmak üzere, iþ önlükleri, güvenlik kýyafetleri, servis kýyafetleri, yelek, iþ tulumlarý, mont, kaban, tiþört, penye ve tekstil promosyon ürünlerinin dikimi gerçekleþtiriliyor. sayýsý yükseltildi. Deneyimli personel ve eðitmenlerin de katýlýmýyla Dikimevi, engellilerin istihdamýna daha güçlü katký saðlayan tam donanýmlý, mini bir fabrika haline dönüþtü. Dikimevi'nde neler dikiliyor? 10'u engelli olmak üzere 25 kiþinin istihdam edildiði Dikimevi'nde iþ elbiseleri baþta olmak üzere, iþ önlükleri, güvenlik kýyafetleri, servis kýyafetleri, yelek, iþ tulumlarý, mont, kaban, tiþört, penye ve tekstil promosyon ürünlerinin dikimi gerçekleþtiriliyor. Baþta ÝSU olmak üzere Köye Hizmet Þube Müdürlüðü, ÝZGAZ, Belde A.Þ gibi belediyenin bütün birim ve þirketlerinin iþ elbisesi ve kýyafet ihtiyaçlarýný bu birim dikiyor. Dikimevi'nde sadece iþ elbiseleri ve kýyafet dikimi yapýlmýyor. Ramazan ayýnda oyuncularýn fesleri, belediyeye ait deniz otobüslerinin koltuk kýlýflarý da buradan çýkýyor. Özel sektörden sipariþler Birimde maaþlý ve sigortalý olarak çalýþtýrýlan engelliler bütün sosyal haklara sahip. Merkezde hem engellilerin mesleki eðitimleri saðlanýyor, hem de birçok modelde yazlýk ve kýþlýk elbiselerin dikimi yapýlarak engellilerin üretime katýlmalarýna imkan tanýnýyor. Dikimevi ayrýca özel sektörden de sipariþler alarak üretim yapýyor. Engelli olduðumuzu hissetmiyoruz Özlem Becerikli (Çalýþan): 1,5 yýldýr Gülen Yüzler merkezinde çalýþýyorum. Ben Kandýra'da oturuyorum. Evim oldukça uzak ama burada çalýþmaktan o kadar mutluyum ki yol hiç sorun olmuyor benim için. Biz burada engelli olduðumuzu hissetmiyoruz, bir aile gibiyiz. Saðlýklý bir çalýþma ortamýmýz var. Aslýnda engelliler göründüklerinden çok daha mutlu. Ancak çevredekilerin rahatsýz edici bakýþlarý bizleri olumsuz etkiliyor. Onlardan mutluluk dersi alýyoruz Müþerref Haným (Eðitmen): Yaklaþýk 1 yýldýr burada çalýþýyorum. Buraya gelmeden önce engellilerin bu kadar mutlu olacaklarýný hiç tahmin etmemiþtim. Fakat birçok engelli tanýyorum ki evlerinde hiçbir þey yapmadan yaþýyorlar. Bazen aileleri de kendilerine destek vermiyor. Yaþamaktan mutlu deðiller. Biz buradaki engelli arkadaþlarýmýzdan mutluluk dersi alýyoruz. Onlar mutlu oldu olduklarý zaman, biz de mutlu oluyoruz. Burasý sizin, size ait Yasin Özlü (Gülen Yüzler Engelliler Mesleki Rehabilitasyon Ýþyeri Merkezi Müdürü): Bizim misyonumuz engellilerin sosyal ve ekonomik hayata katýlýmýna olanak saðlayacak imkanlarýn artýrýlmasý. Merkezimiz sayesinde birçok engelli vatandaþ iþ konusunda deneyim kazanarak hayata daha pozitif bakabiliyor. Dikimevi personelimizin mekan bakýmýndan iyi koþullarda çalýþtýðýný düþünüyorum. Temiz, klimalý bir ortamda meslek öðreniyorlar, iþ üretiyorlar. Bu aslýnda onlara ve Dikimevi'ne verdiðimiz deðerin bir ifadesi ayný zamanda. Bizim onlara her zaman söylediðimiz bir cümle var: Burasý sizin, size ait. Büyükþehir olarak biz sadece imkan saðlýyoruz. Buraya sahip çýkacak, bu iþ yerini sahiplenecek olan sadece sizlersiniz. Çok hevesliler, çabuk kapýyorlar Serkan Eren (Eðitmen): Burada engelli arkadaþlarýmýza bir meslek edinmek için yardýmcý oluyoruz. Þunu belirtmek istiyorum arkadaþlarýmýzýn gösterdikleri azim bizi oldukça þaþýrttý. Bu iþleri yapmaya çok hevesliler ve oldukça da çabuk kapýyorlar, iþlerini kýsa süre içinde öðreniyorlar. Bu merkez engelli arkadaþlarýmýzýn birçok þeyi yapabileceklerini, azim ve istekle her þeyin üstesinden gelebileceklerini herkese göstermiþtir. Performanslarý iyi Ayþe Ünal (Dikimevi Sorumlusu): Biz burada belediyeye baðlý bütün birimlerin kýyafetlerini dikiyoruz ve özel þirketlerden gelen talepleri de karþýlýyoruz. Çalýþanlar çok iyi iþler çýkarýyorlar. Engelli arkadaþlarýmýz beklediðimizin üstünde performans sergilediler. Ýlk zamanlar ufak sorunlarýn çýkmasýna raðmen kýsa sürede adapte oldular. Burada hiçbir zorluk yaþamýyoruz. Burada ütü yapan bir arkadaþýmýz var. Zamanla bu iþi o kadar iyi öðrendi ki þimdi bizden çok daha iyi ütü yapýyor. Arkadaþlarýmýzýn burada olmaktan ve bu iþi yapmaktan oldukça memnun olduklarýna inanýyorum. Burada engelli arkadaþlarýmýza bir meslek edinmek için yardýmcý oluyoruz. Þunu belirtmek istiyorum arkadaþlarýmýzýn gösterdikleri azim bizi oldukça þaþýrttý. Bu iþleri yapmaya çok hevesliler ve oldukça da çabuk kapýyorlar, iþlerini kýsa süre içinde öðreniyorlar.

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP 520 Profesyonellik detaylarda gizli... Kolay ve pratik kalýp deðiþimi için tasarlanmýþ açýlýr makina gövdesi, kalýp deðiþtirme için gereken zamaný kýsaltmaktadýr.

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA TÜRKÝYE / Fabrika Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA SWITZERLAND Tel : ( 0041 ) 56 610 48 43 Cep Natel : ( 0041 ) 79 605 72 93 E-mail : tuerkel@dplanet.ch

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ BETON SANTRALLERÝ BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ OTOMASYON SÝSTEMLERÝ Kusursuzluk, tesisin beyninde baþlar... NAMTAÞ Beton Santralleri, NAMTAÞ mühendislerinin geliþtirdiði, sektöründe yýllarca sýnanmýþ

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan:

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: 109. Sayý www.performansgazetesi.net performans@performansgazetesi.net Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. 8 Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr 20 ad d es et en kal ý içe ride bý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr Kitagami Desenleri Cem ÖNGÝDER 2017 Kitagami Nasýl Yapýlýr Hazýrlayan: Cem Öngider 2017 Ýstanbul Merhaba, Çok uzun zaman önce baþladýðým ancak

Detaylı

03 ŞUBAT 2011 PERŞEMBE AK PARTİ EKONOMİ İCRAATLARI SAYI 11

03 ŞUBAT 2011 PERŞEMBE AK PARTİ EKONOMİ İCRAATLARI SAYI 11 03 ŞUBAT 2011 PERŞEMBE AK PARTİ EKONOMİ İCRAATLARI SAYI 11 03 Þubat 2011 Perþembe Kemal AKAR Ýl Baþkan Yard. Ekonomi Ýþleri EKONOMÝDE GELÝÞMELER Kiþi Baþýna Milli Gelir 10 Bin Dolarý Aþtý Teþkilatýmýzýn

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

3. Eðitim - Öðrenim ve Saðlýk Kýrsal yörelerde (köylerde) eðitim ve saðlýk

3. Eðitim - Öðrenim ve Saðlýk Kýrsal yörelerde (köylerde) eðitim ve saðlýk A) Göçler Göçler ikiye ayrýlýr. a. Ýç göçler: Bir ülke içinde bir bölgeden bir baþka bölgeye ya da bir kentten bir baþka kente yapýlan göçtür. Kýsaca ayný ülke içinde yapýlan göçlerdir. Ýç göçler ülkenin

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr.

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr. 5. ACB + AC BC iþlemine göre, A.C çarpýmý kaçtýr? 0. 4a5, b7 ve cd üç basamaklý sayýlardýr. 4a5 b7 cd A) B) 4 C) 5 D) 6 E) olduðuna göre, c + b a + d ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 8 B) C) 5 D) 7 E) 8 (05-06

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı