APC Smart-UPS RT. 7500/10000VA VAC 6U Kule/Rak Monteli Kesintisiz Güç Kaynağõ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "APC Smart-UPS RT. 7500/10000VA 200-240VAC 6U Kule/Rak Monteli Kesintisiz Güç Kaynağõ"

Transkript

1 Kullanõcõ Elkitabõ Türkçe APC Smart-UPS RT 7500/10000VA VAC 6U Kule/Rak Monteli Kesintisiz Güç Kaynağõ B 02/2004

2

3 Giriş APC Smart-UPS RT, elektrik kesintisi, ani değişiklik, sapma ve aşõrõ akõmõn bilgisayarõnõza, sunucunuza ve diğer hassas ekipmanõnõza ulaşmasõnõ engellemek üzere tasarlanmõş yüksek performanslõ, kesintisiz güç kaynağõdõr (KGK). 1: MONTAJ Dikkat: Montajdan önce güvenlik bilgisi sayfasõnõ okuyun. Ambalajõn Açõlmasõ Elinize geçtiğinde KGK yõ denetleyin. Eğer hasar varsa taşõyõcõ firmaya ve bayinize bildirin. Ambalaj malzemeleri gezi kazanõlabilir; yeniden kullanmak üzere saklayõn veya gerektiği gibi elden çõkarõn. Ambalajõn içeriğini denetleyin:! KGK (akü bağlantõsõ yapõlmamõştõr)! İki ön kapak! Aşağõdakileri içeren yazõn takõmõ:! Yazõlõm! Smart-UPS Kullanõcõ Elkitabõ CD'si! Sadece XLI modeli : altõ adet elektrik kordonu! Seri kablo! Ürün dokümanõ, güvenlik ve garanti bilgisi! SNMP/Ağ Kartõ Kullanõcõ Elkitabõ Aküleri Çõkarma Ünite ağõrdõr. Üniteyi hafifletmek için aküleri çõkartõn. Ünitenin yollandõğõ kartonunun üzerindeki ambalaj açma talimatlarõna bakõn. Yer Seçimi Dikkat: KGK ağõrdõr. Bu ağõrlõğõ taşõyabilecek sağlam bir yer seçin. KGK'yõ aşõrõ tozlu veya belirtilen sõnrlar dõşõndaki sõcaklõk ve neme sahip ortamlarda çalõştõrmayõn. KGK nõn önündeki ve arkasõndaki hava deliklerinin engellenmemesini sağlayõn. Ayrõntõlar için, APC nin adresindeki web sitesine başvurun. 1

4 Elektrik bağlantõlarõ Dikkat: Elektrik bağlantõlarõ kalifiye bir elektrikçi tarafõndan yapõlmalõdõr. 1. Giriş kablosuna yerel elektrik yönetmeliklerine (aşağõdaki tabloya bakõn) uygun bir şebeke devre kesici takõn. 2. KGK giriş devre kesicisini (bkz. A) ve şebeke devre kesicileri KAPATIN. 3. Erişim panelini çõkartõn (bkz. B). 4. Yuvarlak kapaklarõ çõkarõn. 5. Kablolarõ erişim panelinden geçirerek uç bağlantõ bloğuna bağlayõn. Kabloyu öce toprak bloğuna bağlayõn. Tüm ulusal ve yerel elektrik yönetmeliklerine uyun. (Tablolara ve grafiklere bakõn.) 6. Bağlanan giriş ve çõkõş güç kablolarõnda gerilme olmamasõ için uygun salmastra kullanõn. XLT, XLJ, VE XLTW MODELLERI Giriş Bağlantõsõ Çõkõş bağlantõsõ (opsiyonel) L1, L2 ve 'e bağlayõn. L1A, L2A ve 'e bağlayõn. Sistem SURT7500XLJ, SURT7500XLT, SURT7500XLTW SURT10000XLJ, SURT10000XLT, SURT10000XLTW Elektrik bağlantõsõ Voltaj Akõm Tam Yükü (Standard) Harici Giriş Devre Kesicisi (tipik) Giriş & Çõkõş 200/208/220V 40 amp 50 amp / 2-kutup, sadece Giriş Kablosu için Giriş & Çõkõş 200/208/220V 54 amp 70 amp / 2-kutup, sadece Giriş Kablosu için Kablo Boyutu (tipik) #8AWG/ 10mm 2 #6AWG/ 16mm 2 2

5 XLI MODELLER Giriş Bağlantõlarõ Çõkõş bağlantõsõ (opsiyonel) Tek-Fazlõ: L1, N ve 'e bağlayõn. L1A, N1 ve 'e bağlayõn. Üç -Fazlõ: L1, L2, L3, N ve 'e bağlayõn. Sistem SURT7500XLI Elektrik bağlantõsõ Faz Sayõsõ Voltaj Akõm Tam Yükü (Standard) Harici Giriş Devre Kesicisi (tipik) Kablo Boyutu (tipik) Giriş 1 220/230/240V 38 amp 50 amp / 2-kutup 10mm 2 Giriş 3+ Nötr 380/400/415V Online olduğunda 14 amps / faz, baypas durumunda L1 üzerinde 38 amp 50 amp / 4-kutup 10mm 2 Çõkõş 1 220/230/240V 38 amp (gerekli değildir) 10mm 2 SURT10000XLI Giriş 1 220/230/240V 50 amp 63 amp / 2-kutup 16mm 2 Giriş 3+ Nötr 380/400/415V Online olduğunda 18 amps / faz, baypas durumunda L1 üzerinde 50 amp 63 amp / 4-kutup 16mm 2 Çõkõş 1 220/230/240V 50 amp (gerekli değildir) 16mm 2 3

6 7. Sadece 230V model: Üç fazlõ giriş için, Giriş Fazõ Seçme anahtarõnõ (bkz. C) 3 e getirin. Tek fazlõ giriş için, anahtarõ 1 deki varsayõlan konumda tutun. XLT/XLJ/XLTW MODELLERI ÇIKIŞ GIRIŞ L1A L2A L1 A B L2 XLI MODELI ÇIKIŞ GIRIŞ L1A N1 L1 A L2 L3 N C B 8. Devre kesicileri açõk duruma getirin. 9. Hat voltajlarõnõ kontrol edin. 10. Erişim panelini takõn. 4

7 Akülerin Takõlmasõ ve Bağlanmasõ ve Ön Kapağõn Takõlmasõ # $ % & ' ( 5

8 KGK YA ELEKTRIK VE EKIPMAN BAĞLANMASI 1. KGK'nin elektrik bağlantõlarõnõ yapõn (bkz. Elektrik bağlantõlarõ). 2. Ekipmanõ KGK ya bağlayõn (XLT/XLJ/XLTW modellerinde kablo dahil edilmemiştir). 3. Bağlõ tüm ekipmanlarõ açõn. KGK yõ ana açma-kapatma şalteri olarak kullanabilmek için, bağlõ tüm ekipmanlarõn açõk olmasõ şarttõr. 4. KGK yõ açmak için ön panodaki düğmesine basõn. İlk üç saatlik normal çalõşma sõrasõnda akü %90 kapasitesine şarj olur. Başlangõçtaki bu şarj döneminde akünün tam destek süresini sağlamasõnõ beklemeyin. 5. Ağ/SNMP yönetim kartõnõ (opsiyonel) yapõlandõrõn. SEÇENEKLER Mevcut aksesuarlar için APC web sitesine baþvurunuz.! Harici akü takýmý SURT192XLBP! Raylý kit SURTRK2! Ýzolasyon transformatörü! Servis tali kanalý AKÝM KESICILER Giriþ akým kesicisi 7500/10000 VA XLI/XLJ/XLT/XLTW KGK açõkken aşõrõ yüklenmelerden korunmaktadõr. KGK'nõn çalõşmasõ için devre kesicinin açõk olmasõ gereklidir. Çýkýþ akým kesicisi 7500/10000 VA XLJ/XLT/XLTW L V 20A L V 30A Çýkýþ akým kesicisi 7500/10000 VA XLI IEC 320-C13 Her bir alõcõ için 10 A IEC 320-C19 Her bir alõcõ için 16 A 6

9 TEMEL KONEKTÖRLER Seri Bağlantõ Noktasõ Ethernet Bağlantõ Noktasõ AK terminali TVSS Vidasõ Harici Akü Grubu Konektörleri KGK ile birlikte, güç denetleme yazõlõmõ ve arabirim takõmlarõ kullanõlabilir. Sadece, APC tarafõndan sağlanmõş veya onaylanmõş arabirim takõmlarõnõ kullanõn. KGK'yõ ağa bağlayõn. (Ağ/SNMP kartõnõn üzerindedir.) Opsiyonel Acil Kapanma özelliği, akü çalõşmasõna geçmeden, uzak bir noktadan bağlõ yüklere giden enerjnin kesilmesini mümkün kõlar. (bkz. AK Seçeneği). Bu KGK da, telefon ve ağ hattõ koruyucularõnda bulunanlar gibi aşõrõ voltajdan koruma cihazlarõnõn toprak bağlantõ ucunun bağlanmasõ için bir geçici aşõrõ gerilimden koruma (TVSS) vidasõ bulunur. Topraklama kablosunu bağlarken, KGK nõn şebeke elektriğiyle olan bağlantõsõnõ kesin. İsteğe bağlõ harici akü gruplarõ, elektrik kesintisi sõrasõnda daha uzun çalõşma süresi sağlar. Bu üniteler maksimum 10 adet harici akü grubunu destekleyebilir. SURT192XLBP harici akü grubu hakkõnda bilgi için adresindeki APC web sitesine başvurun. 7

10 2: ÇALIŞTIRMA ÖN GÖSTERGE PANELI Gösterge Online Akü İle Tanim KGK şebekeden güç çekiyor ve çift dönüştürme uygulayarak takõlõ ekipmanlara güç sağlõyor (bkz. Sorun Giderme). KGK bağlõ ekipmanlara aküyle güç sağlamaktadõr. Baypas Arõza KGK baypas konumundadõr, şebeke elektriğini doğrudan bağlõ ekipmanlara aktarõr. Ünitenin baypas konumunda çalõşmasõ dahili bir KGK arõzasõ, aşõrõ yüklenme durumu veya kullanõcõnõn aksesuar ya da manüel baypas anahtarõ aracõlõğõyla bir kumanda göndermesi sonucunda gerçekleşir. KGK baypas konumunda olduğu sürece akü desteği sağlanmaz (bkz. Sorun Giderme). KGK dahili bir arõza algõlamaktadõr (bkz Sorun Giderme). Aşõrõ Yük Aküyü Değiştir Bağlõ yükler, KGK nominal gücünün üzerinde güç çekmektedirler (bkz. Sorun Giderme). Akü bağlõ değildir veya değiştirilmesi gereklidir (bkz. Sorun Giderme). Özellik Üniteyi Aç İşlev KGK yõ açmak için bu tuşa basõn. (Diğer işlevleri için aşağõya bakõn.) Üniteyi Kapat KGK yõ kapatmak için bu tuşa basõn. 8

11 Özellik Normal /Baypas Soğuk Başlatma Ünitenin Kendisini Denetlemesi Şebeke Voltajõnõ Tanõlama İşlev Şebeke elektriğini doğrudan bağlõ ekipmanlara aktarmak için, bağlõ ekipmanõ manuel olarak baypas konumuna getirin. KGK baypas konumunda olduğu sürece akü desteği sağlanmaz. (Bkz Sorun Giderme.) Bu, normal bir durum değildir. Hemen KGK'ya ve bağlõ ekipmana akü gücü sağlayõn (bkz. Sorun Giderme). KGK yõ ve bağlõ ekipmanlara güç vermek için düğmesine basõn ve tutun. KGK iki adet biip sesi verecektir. İkinci biip sesi sõrasõnda tuşu serbest bõrakõn. Otomatik: KGK açõldõğõnda ve ondan sonra iki haftada bir (varsayõlan zaman aralõğõ) kendisini denetler. KGK, denetleme sõrasõnda bağlõ ekipmanlarõ kõsa bir süre için aküyle çalõştõrõr. Manüel: Denetleme işlemini başlatmak için basõn. düğmesine birkaç saniye KGK da şebeke voltajõnõ gösteren bir tanõlama özelliği vardõr. KGK yõ normal şebeke hattõna takõn. KGK, bu prosedürün bir parçasõ olarak kendisini denetler. Bu denetleme işlemi voltaj göstergesini etkilemez. Şebeke voltajõnõ gösteren çubuklu grafiği görüntülemek için düğmesine sürekli basõn. Birkaç saniye sonra, ön panonun sağ tarafõndaki 5 LED li Akü Şarjõ göstergesi, girişteki şebeke voltajõnõ görüntüleyecektir. Voltaj değerleri için soldaki şekle başvurun (bu değerler KGK nõn üzerinde gösterilmemektedir). Gösterge, giriş voltajõnõn görüntülenen değerle bir sonraki daha büyük değer arasõnda olduğunu belirtir. Aküyle Çalõşma Smart-UPS, şebeke elektriği kesildiğinde otomatik olarak aküyle çalõşma kipine geçer. Aküyle çalõşõrken her 30 saniyede bir dört kez alarm çalar. Bu alarmõ susturmak için tuşuna basõn. KGK, şebeke elektriği geri gelmezse, akü bitene kadar bağlõ ekipmanlara güç sağlamaya devam eder. İki dakikalõk çalõşma süresi kaldõğõnda KGK sürekli bir biip sesi verir. PowerChute veya Ağ/SNMP kartõ kullanõlmõyorsa, KGK'nõn aküsü tamamen boşalmadan önce dosyalar manuel olarak kaydedilmeli ve bilgisayar düzgün bir şekilde kapatõlmalõdõr. KGK nõn akü ömrü, kullanõma ve ortama bağlõ olarak değişir. Akülerin çalõşma süreleri için adresine başvurun. 9

12 3: KULLANICI TARAFINDAN YAPILANDIRILABILIR ÖĞELER NOT: AYARLAR, SAĞLANAN POWERCHUTE YAZILIMI, AĞ/SNMP KARTI, ISTEĞE BAĞLI SMART SLOT (AKILLI YUVA) AKSESUAR KARTLARI VEYA TERMINAL KIPI ARACILIĞIYLA YAPILIR. KULLANICININ İŞLEV FABRIKA AYARI YAPABILECEĞI SEÇIMLER TANIM Otomatik Denetleme 14 günde bir (336 saat) 7 günde bir (168 saat), Her 14 günde (336 Saat), Sadece Başlangõçta, Denetleme Yok Bu işlev, KGK nõn denetleme prosedürünü hangi aralõklarla çalõştõracağõnõ ayarlar. KGK Kimliği UPS_IDEN KGK yõ tanõmlamak üzere sekiz karaktere kadar Ağ yönetim amaçlarõ için KGK ya (sunucu adõ veya yeri gibi) benzersiz bir kimlik vermek amacõyla bu alanõ kullanabilirsiniz. Akünün En Son Değiştirildiği Tarihi Kapanma Kipinden Çõkmak için Gereken Minimum Kapasite Üretim Tarihi ay/gün/yõl Akü modüllerini değiştirdiğinizde bu tarihi yeniden ayarlayõn. Yüzde 0 Yüzde 0, 15, 25, 35, 50, 60, 75, 90 Düşük akü şarjõ nedeniyle sistem kapatõldõğõnda, bağlõ ekipmanlara güç sağlanmadan önce akülerin şarj edileceği yüzde değerini belirleyin. Hat Arõzasõnõn Ardõndan Alarm Gecikmesi 5 saniye gecikme 5 saniye gecikmeli, 30 saniye gecikme, Akü Şarjõ Düşük Koşulunda, Alarm Yok Devam eden alarmlarõ susturur veya tüm alarmlarõ daimi olarak devreden çõkarõr. Kapanma Gecikmesi 20 saniye 0, 20, 60, 120, 240, 480, 720, 960 saniye KGK nõn kapanma komutunu almasõ ve kapanma işleminin gerçekleşmesi arasõndaki aralõğõ ayarlar. Akü Şarjõ Az Uyarõsõnõn Süresi 2 dakika PowerChute yazõlõmõ, yaklaşõk iki dakikalõk bir akü çalõşma süresi kaldõğõnda, ünitenin başõnda durmadan otomatik kapatma olanağõ sağlar. 2, 5, 7, 10, 12, 15, 18, 20 dakika İki dakikalõk çalõşma süresi kaldõğõnda, ünite sürekli biip sesi verir. Eğer bilgisayarõn işletim sistemi kapanmak için daha uzun bir süre gerektiriyorsa, uyarõ süresini daha uzun bir değere ayarlayõn. 10

13 NOT: AYARLAR, SAĞLANAN POWERCHUTE YAZILIMI, AĞ/SNMP KARTI, ISTEĞE BAĞLI SMART SLOT (AKILLI YUVA) AKSESUAR KARTLARI VEYA TERMINAL KIPI ARACILIĞIYLA YAPILIR. İŞLEV Senkronize Açõlma Gecikmesi FABRIKA AYARI KULLANICININ YAPABILECEĞI SEÇIMLER 0 saniye 0, 20, 60, 120, 240, 480, 720, 960 saniye TANIM KGK'nõn, şebeke akõmõnõn geri gelmesinden sonra açõlmadan önce (örneğin, şebeke hattõnda aşõrõ yüklenmeyi önlemek için) bekleyeceği süreyi belirleyin. Yüksek Baypas Noktasõ Çõkõş voltaj ayarõnõn +%10 u +%5, +10%, +%15, +%20 Dahili baypas işlemi sõrasõnda KGK nõn bağlõ ekipmanlara ileteceği maksimum voltaj. Alçak Baypas Noktasõ Çõkõş voltaj ayarõnõn -%30 u -%15, -%20, -%25, -30% Dahili baypas işlemi sõrasõnda KGK nõn bağlõ ekipmanlara ileteceği minimum voltaj. Çõkõş Voltajõ 200 V modeller: 200 VAC 208 V modeller: 208 VAC 220 V modeller: 220 VAC 230 V modeller: 230 VAC 200 V modeller: 200 VAC 208 V modeller: 200, 208, 220, 230, 240 VAC 220 V modeller: 200, 208, 220, 230, 240 VAC 230 V modeller: 200, 208, 220, 230, 240 VAC Kullanõcõnõn online durumda çõkõş voltajõnõ seçmesine olanak tanõr. *Bölgenize uygun voltaj ayarõnõ kullanõn. Çõkõş Frekansõ Otomatik (50 ± 3 Hz veya 60 ± 3 Hz) 50 ± 3 Hz, 50 ± 0.1 Hz, 60 ± 3 Hz, 60 ± 0.1 Hz KGK nõn çõkõş frekansõnõ ayarlar. Mümkün olduğunca, çõkõş frekansõ giriş frekansõnõ izler. Akü Gruplarõnõn Sayõsõ 1 Bağlõ Akü Sayõsõ (grup başõna dört akü modülü) Çalõşma süresinin doğru hesaplanabilmesi için, bağlanmõş harici akü grubu sayõsõnõ tanõmlar. 11

14 AK (Acil Kapatma) Seçeneği Acil bir durumda, çõkõş gücü, AK ya bağlõ bir şalteri kapatmak suretiyle kesilebilir. Bağlantõ yaparken, tüm ulusal ve yerel elektrik yönetmeliklerine uyun. Şalter, normalde açõk olan bir şalter kontağõna bağlanmalõdõr. Harici voltaj gerekli değildir; şalter 12V'luk dahili besleme tarafõndan çalõştõrõlõr. Kapalõ durumda, 2mA'lik akõm çekilir. AK şalteri, güçsüz şalterli devre kesicileriyle birlikte kullanõma olanak tanõmak için dahili olarak KGK dan güç alõr. AK devresi bir Class 2 (UL ve CSA standartlarõ) ve SELV (IEC standardõ) devresi sayõlõr. AK Şalteri Hem Class 2 hem de SELV devreleri tüm ana devrelerden izole edilmelidir. Bir devrenin SELV veya Class 2 devresi olduğunu tespit etmedikçe, o devreyi AK uç bağlantõ bloğuna bağlamayõn. Eğer devrenin standardõ tespit edilemiyorsa, bir kontak kapatma şalteri kullanõn. KGK yõ AK şalterine bağlamak için aşağõdaki kablo türlerinden birini kullanõn: CL2: Genel kullanõm için Class 2 kablosu. CL2P: Kanallarda, oluklarda ve çevresel hava amacõyla kullanõlan diğer boşluklarda kullanõm için oluk kablosu. CL2R: İki kat arasõnda bağlantõ sağlamak üzere dikey bir boşlukta kullanõm için kablo. CLEX: Evlerde ve kablo kanallarõnda sõnõrlõ kullanõm için kablo. Kanada da montaj: Sadece CSA sertifikalõ, ELC türü kablo kullanõn (çok düşük voltajlõ kumanda kablosu). Diğer ülkelerde montaj yapmak için: Yerel yönetmeliklere uygun standart düşük voltaj kablosu kullanõn. 12

15 KGK Parametrelerini Yapõlandõrmak için Terminal Kipi Terminal Kipi menüyle çalõşan bir arabirim olup, KGK nõn gelişmiş düzeyde yapõlandõrõlmasõna olanak tanõr. Seri kabloyu, KGK nõn arkasõndaki seri iletişim bağlantõ noktasõna takõn. PowerChute Ağ Kapatma yazõlõmõ kullanõrken: 1. Bir terminal programõnõ açõn. Örneğin: HyperTerminal Masaüstü nden Başlat (Start) => Programlar (Programs) => Aksesuarlar (Accessories ) => İletişim (Communication) => HyperTerminal seçimlerini yapõn. 2. HyperTerminal simgesini çift tõklatõn. Bir isim ve bir simge seçmeniz istenecektir. Eğer...modem yüklenmesi şarttõr gibi bir mesaj görüntülenirse aldõrmayõn. OK (Tamam) tuşunu tõklatõn. KGK nõzõn bağlõ olduğu COM bağlantõ noktasõnõ seçin. Bağlantõ noktasõnõn ayarlarõ şunlardõr: ) saniyede bit sayõsõ (bits per second) ) veri biti (data bits) - 8 ) eşlik (parity) - yok (none) ) stop biti - 1 ) akõş kontrolü (flow control) - yok (none) Enter tuşunu tõklatõn. 3. Harici akü grubu sayõsõnõ ayarlama örneği (SURT192XLBP): Akü grubu sayõsõnõ girmek için, boş terminal penceresi açõkken aşağõdaki basamaklarõ izleyin: Terminal modunu başlatmak için Enter tuşuna basõn. User Name (Kullanõcõ Adõ): uyarõsõ görüntülenene kadar, ENTER tuşuna birkaç kez basõn. Komut istemlerini izleyin. Bir sonraki karakteri tuşlamadan önce, yazdõğõnõz karakterin ekranda görünmesini bekleyerek, yavaşça tuşlayõn. Ağ/SNMP Kartõ varsayõlanlarõ: Kullanõcõ Adõ: apc Şifre: apc Cihaz Yöneticisini seçmek için 1 ve ENTER tuşlarõna basõn. Numarasõnõ girerek modeli seçin, sonra ENTER tuşuna basõn. Yapõlandõrmayõ seçmek için 3 ve ENTER tuşlarõna basõn. Aküyü seçmek için 1 ve ENTER tuşlarõna basõn. Akü Ayarlarõnõ değiştirmek için 2 ve ENTER tuşlarõna basõn. Harici akü sayõsõnõ tuşlayõn (grup başõna dört akü modülü), sonra ENTER tuşuna basõn. (Grup sayõsõ: 1= akü modülü, 2 = 1 SURT192XLBP, 3 = 2 SURT192XLBP, vs.) Değişiklikleri onaylamak için, 3 ve ENTER tuşlarõna basõn. Ana menüye dönmek için ESC tuşuna birkaç kez (5) basõn. Oturumu kapatmak için 4 ve ENTER tuşlarõna basõn. 13

16 4: DEPOLAMA, BAKIM VE TAŞIMA Muhafaza KGK yõ serin ve kuru bir yerde, üstü kapalõ ve uygun çalõşma pozisyonunda, aküler tamamen şarj edilmiş olarak muhafaza edin. (Aküler altõ ayda bir şarj edilmelidir.) Muhafaza koşullarõ: 0-50,000 ft (0-15,000 m) F ( C) Akü Modül(ler)ini Değiştirme Bu KGK, değiştirilmesi kolay, çalõşõrken değiştirilebilen akü modüllerine sahiptir. Değiştirme işlemi güvenli olup, elektriksel tehlikelerden izoledir. Aşağõdaki prosedür sõrasõnda KGK yõ ve bağlõ ekipmanlarõ açõk bõrakabilirsiniz. Yedek akü modülleri hakkõnda bilgi için bayiniz veya adresindeki APC web sitesi ile irtibat kurun. Akü deðiþtirme prosedürü UPS içindeki tüm aküleri ve baðlanmýþ olan tüm harici akü takýmlarýný deðiþtirmeyi içermelidir. Aküler çõkarõldõğõnda, ekipmanlar elektrik kesilmesine karşõ korumalõ değildir. Ağõr akü modüllerini tutarken dikkatli olun. Akü değiştirme işlemi için, Akülerin Takõlmasõ ve Bağlanmasõ ve Ön Kapağõn Takõlmasõ'na bakõn; akü çõkartõlmasõ talimatlarõnõ tersine uygulayõn. KGK'yõ taşõma Eskimiş aküleri, geri dönüştürme tesisine verin veya yedek akü ambalajõ içinde APC'ye gönderin. KGK nõn nakliyatõndan önce, ABD Ulaştõrma Bakanlõğõ (DOT) yönetmeliklerine uymak üzere daima akü modül(ler)inin bağlantõsõnõ kesin. Akü modül(ler)i KGK nõn içinde kalabilir. 1. KGK ya bağlõ tüm ekipmanlarõ kapatõp, KGK ile olan bağlantõlarõnõ kesin. 2. KGK yõ kapatõp, şebeke elektriğiyle olan bağlantõsõnõ kesin. 3. Akü konektörlerini çõkarõn. Nakliyata ilişkin talimatlar için APC ile adresindeki web sitesi aracõlõğõyla irtibat kurun. 14

17 5: SORUN GIDERME Montaj ve çalõştõrmayla ilgili küçük sorunlarõ çözmek için aşağõdaki tabloyu kullanõn. Daha karmaşõk sorunlarla ilgili yardõm için adresindeki APC web sitesine başvurun. SORUN VE MUHTEMEL NEDENI KGK AÇILMIYOR Aküler doğru bağlanmamõş. ÇÖZÜM Akü konektörlerinin iyice takõlmõş olup olmadõğõnõ denetleyin. düğmesine basõlmamõştõr. KGK yõ ve bağlõ ekipmanlarõ açmak için düğmesine bir kez basõn. KGK şebeke elektrik kaynağõna bağlanmamõştõr. Şebeke voltajõ yoktur veya çok düşüktür. KGK ile şebeke elektrik kaynağõ arasõndaki kabloyu kontrol edip, her iki ucundaki bağlantõlarõn gerektiği gibi yapõlmõş olmalarõnõ denetleyin. Alõcõda uygun voltaj olduğundan emin olmak için şebeke elektrik kaynağõnõ kontrol edin. KGK KAPANMIYOR düğmesine basõlmamõştõr. KGK yõ kapatmak için düğmesine bir kez basõn. KGK da dahili arõza. KGK yõ kullanmaya teşebbüs etmeyin. KGK yõ çõkarõn ve derhal servis görmesini sağlayõn. KGK ARA SIRA BIIP SESI VERIYOR Aküyle çalõşõrken KGK nõn Müdahale gerekmez. KGK bağlõ ekipmanlarõ korumaktadõr. normal çalõşma şeklidir. KGK BEKLENEN DESTEK SÜRESINI SAĞLAMIYOR KGK nõn akü modül(ler)i, kõsa bir süre önce meydana gelen elektrik kesintisi nedeniyle zayõflamõş veya hizmet ömrünün sonlarõna yaklaşmõştõr. ÖN PANODAKI LED GÖSTERGELER SIRAYLA YANIP SÖNÜYOR KGK yazõlõm veya isteğe bağlõ aksesuar aracõlõğõyla uzaktan kapatõlmõştõr. Akü modül(ler)ini şarj edin. Modüller, uzun süreli kesintiler sonrasõnda şarj edilmelidir ve sõk veya yüksek sõcaklõklarda çalõştõklarõnda hõzlõ yõpranõrlar. Eğer akü modül(ler)i hizmet ömrünün sonlarõna yakõnsa, Aküyü Değiştir LED göstergesi yanmõyorsa bile değiştirmeyi göz önünde bulundurun. Müdahale gerekmez. Şebeke elektriği geri geldiğinde KGK otomatik olarak çalõşmaya başlayacaktõr. TÜM LED GÖSTERGELER KAPALI VE KGK ŞEBEKE ELEKTRIĞINE BAĞLI KGK kapanmõştõr ve uzun süreli bir elektrik kesintisi nedeniyle aküler boşalmõştõr. Müdahale gerekmez. Elektrik geldiğinde ve aküler yeterli şarja eriştiğinde KGK normal çalõşmasõna dönecektir. BAYPAS VE AŞIRI YÜK LED LERI YANIYOR, KGK SÜREKLI ALARM SESI VERIYOR KGK aşõrõ yüklenmiştir. KGK ya bağlõ ekipmanlar, adresindeki APC web sitesinde bulunan Specifications (Teknik özellikler) sayfasõnda belirtilen maksimum yük ü aşmaktadõr. Aşõrõ yükün bağlantõsõ kesilene dek alarm verilir. Aşõrõ yüklenme durumunu gidermek için gereksiz ekipmanlarõn KGK ile olan bağlantõsõnõ kesin. 15

18 SORUN VE MUHTEMEL NEDENI BAYPAS LED SI YANIYOR Baypas anahtarõ, elle veya bir aksesuar aracõlõğõyla devreye sokulmuştur. ÇÖZÜM İstenen çalõşma konumu baypas ise, yanan LED ye aldõrmayõn. İstenen çalõşma konumu baypas değilse, KGK nõn arkasõndaki baypas anahtarõnõ normal pozisyona getirin. ARIZA VE AŞIRI YÜK LED GÖSTERGELERI YANIYOR; KGK SÜREKLI ALARM SESI VERIYOR KGK bağlõ ekipmanlara aküyle güç sağlamayõ kesmiştir. KGK ya bağlõ ekipmanlar, adresindeki APC web sitesinde bulunan Specifications (Teknik özellikler) sayfasõnda belirtilen maksimum yük ü aşmaktadõr. Aşõrõ yüklenme durumunu gidermek için gereksiz ekipmanlarõn KGK ile olan bağlantõsõnõ kesin. Bağlõ ekipmanlara yeniden güç sağlamak için önce OFF (KAPALI), sonra da ON (AÇIK) düğmesine basõn. ARIZA LED SI YANIYOR KGK da dahili arõza. KGK yõ kullanmaya teşebbüs etmeyin. KGK yõ kapatõn ve derhal servis görmesini sağlayõn. AKÜYÜ DEĞIŞTIR LED SI YANIYOR Aküyü Değiştir LED si yanõp sönüyor ve akü bağlantõsõnõn kesildiğini göstermek üzere iki saniyede bir kõsa bir biip sesi çõkõyor. Akü zayõf. Kendini denetleme testi başarõsõz. Akü konektörlerinin iyice takõlmõş olup olmadõğõnõ denetleyin. Aküyü 24 saat şarj edin. Ardõndan bir denetleme işlemi yapõn. Şarj ettikten sonra da sorun devam ederse aküyü değiştirin. KGK bir dakika süreyle kõsa biip sesleri verir ve aküyü değiştir LED si yanar. KGK, alarmõ beş saatte bir tekrarlar. Aküyü değiştir durumunu teyit etmek için, aküyü 24 saat şarj ettikten sonra kendini denetleme prosedürünü yeniden uygulayõn. Eğer akü kendini denetleme testinde başarõlõ olursa alarm duracak ve LED sönecektir. NORMAL ŞEBEKE VOLTAJI MEVCUT OLMASINA RAĞMEN KGK AKÜYLE ÇALIŞIYOR Şebeke voltajõ çok yüksek, çok düşük veya distorsiyonludur. Yakõtla çalõşan düşük fiyatlõ jeneratörler dalgalõ voltaj verebilir. KGK'yõ farklõ bir hat devresine kaydõrõn. Giriş voltajõnõ şebeke voltaj göstergesiyle kontrol edin. ŞEBEKE VOLTAJINI TANILAMA Beş LED nin hepsi de yanõyor LED yanmõyor ONLINE LED SI LED yanmõyor LED yanõp sönüyor Şebeke voltajõ çok yüksek olup, bir elektrikçi tarafõndan kontrol edilmelidir. KGK çalõşan bir şebeke elektrik prizine takõlõysa, şebeke voltajõ çok düşük demektir. KGK aküyle çalõşõyor veya açõk değil. KGK kendisini dahili olarak denetlemektedir. 16

19 Servis Eğer KGK nõn servise gereksinimi varsa bayinize göndermek yerine aşağõdaki işlemleri izleyin: 1. Olağan sorunlarõ gidermek için, bu elkitabõnõn Arõza Giderme kõsmõnda tartõşõlan sorunlarõ inceleyin. 2. Sorun devam ederse adresindeki APC web sitesi aracõlõğõyla APC Müşteri Hizmetleri ile irtibat kurun. * KGK nõn model numarasõnõ, seri numarasõnõ ve satõn alma tarihini not edin. APC Müşteri Hizmetlerini aradõğõnõzda, bir teknisyen sorunu anlatmanõzõ isteyecek ve mümkünse telefon üzerinden çözmeye çalõşacaktõr. Bu mümkün değilse, teknisyen size bir Materyal İade İzin (RMA) Numarasõ verecektir. * KGK garanti altõndaysa onarõm ücretsizdir. Ünite garanti altõnda değilse, onarõm ücrete tabi olacaktõr. 3. KGK yõ orijinal ambalajõyla paketleyin. Orijinal ambalajõ yoksa, yeni bir ambalaj takõmõ istemek için adresindeki APC web sitesine başvurun. * Nakliyat sõrasõnda hasar görmemesi için KGK yõ gerektiği gibi paketleyin. Paketlemek için hiçbir zaman köpük boncuk kullanmayõn. Nakliyat sõrasõnda oluşan hasarlar garanti kapsamõna girmez. * U.S. Department of Transportation (DOT) (A.B.D. Taşõmacõlõk Departmanõ) ve IATA kurallarõna uygunluk açõsõndan, her zaman nakliye öncesinde akü modül(ler)ini sökün. Akü modül(ler)i KGK nõn içinde kalabilir. 4. RMA numarasõnõ ambalajõn dõşõna yazõn. 5. KGK yõ Müşteri Hizmetlerinin verdiği adrese, ödemesini önceden yaparak, sigortalõ bir taşõyõcõyla gönderin. APC ile İrtibat Kurulmasõ ABD'de: APC nin adresindeki web sitesine başvurun. ABD dõşõnda: APC nin adresindeki web sitesine başvurun. Ülke seçme alanõndan uygun ülkeyi seçin. Web sayfasõnõn başõndaki Support (Destek) sekmesini seçin. 17

20 6: DÜZENLEYICI VE GARANTI BILGISI Düzenleyici Kuruluş Onaylarõ ve Radyo Frekansõ Uyarõlarõ 200V, 208V, 220V, 230V, 240V MODELLER Bu bir Class A ürünüdür. Bu ürün, ev içindeki ortamlarda radyo parazitine yol açabilir ve böyle bir durumda kullanõcõnõn düzeltici müdahalelerde bulunmasõ gerekebilir. ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC) Kurallarõnõn 15. kõsmõ gereğince, bu ürün test edilmiş ve Class A dijital aygõtlara ilişkin sõnõrlara uygun olduğu tespit edilmiştir. Bu sõnõrlar, ekipman ticari bir ortamda çalõştõrõldõğõnda zararlõ parazitlere karşõ makul derecede koruma sağlamak üzere tasarlanmõştõr. Bu ekipman radyo frekanslarõnda enerji üretir, kullanõr ve yayar. Eğer ekipman talimat kõlavuzu uyarõnca monte edilip kullanõlmazsa, radyo iletişimlerine zararlõ parazitlere yol açabilir. Bu ekipmanõn ikamete ayrõlmõş alanlarda kullanõldõğõ takdirde zararlõ parazitlere yol açmasõ muhtemel olup, böyle bir durumda kullanõcõnõn, masrafõ kendisine ait olmak üzere, paraziti düzeltmesi gerekebilir. Class A FCC sõnõrlarõna uyum sağlamak için bu ürünle birlikte zõrhlõ sinyal kablolarõ kullanõlmasõ şarttõr. BSMI 18

21 Uyumluluk Beyanõ 19

22 Sõnõrlõ Garanti American Power Conversion (APC), ürünlerinin satõn alõnma tarihinden itibaren iki yõllõk bir süre için materyal ve işçilik açõsõndan kusursuz olacağõnõ garanti eder. APC nin bu garanti altõndaki yükümlülüğü, takdir hakkõ münhasõran kendisine ait olmak üzere, bu tür kusurlu ürünleri onarmak veya değiştirmektir. Garanti altõnda servis elde etmek için müşteri desteği bölümünden bir Materyal İade İzni (RMA) numarasõ almanõz şarttõr. Ürünlerin nakliyat ücretleri önceden ödenmiş olarak iade edilmesi ve karşõlaşõlan sorunun kõsa bir tanõmõ ile satõn alma tarih ve yerine ilişkin kanõtõn ürünle birlikte gönderilmesi şarttõr. Bu garanti, kaza, ihmal veya yanlõş uygulama nedeniyle hasara uğramõş ya da herhangi bir şekilde üzerinde değişiklik yapõlmõş ekipmanlar için geçerli değildir. Bu garanti sadece, satõn alma tarihinden sonra 10 gün içinde ürünü gerektiği gibi kaydettiren orijinal alõcõ için geçerlidir. BURADA BELİRTİLENLER HARİCİNDE, AMERICAN POWER CONVERSION, SATILABİLİRLİK VE BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK GARANTİLERİ DAHİL OLMAK ÜZERE, AÇIK VEYA ZIMNİ HİÇBİR GARANTİ VERMEZ. Bazõ eyaletler (devletler) zõmni garantilerin sõnõrlandõrõlmasõna veya hariç bõrakõlmasõna izin vermez; dolayõsõyla, sözü edilen garantilerin sõnõrlanmasõ veya hariç bõrakõlmasõ satõn alana uygulanmayabilir. YUKARIDA BELİRTİLENLER HARİCİNDE, APC, BU ÜRÜNÜN KULLANILMASI NEDENİYLE DOLAYLI, DOLAYSIZ, ÖZEL, RASTLANTISAL VEYA BAŞKA BİR OLAYIN SONUCUNDA DOĞAN ZARARLARDAN, BU TÜR ZARARLARIN OLASILIĞI BİLDİRİLMİŞ OLSA DAHİ, HİÇBİR SURETTE SORUMLU OLMAYACAKTIR. Daha açõk olarak, APC, kâr veya gelir kaybõ, ekipman kaybõ, ekipman kullanõmõnõn kaybõ, yazõlõm kaybõ, veri kaybõ, yedek olarak kullanõlanlarõn maliyeti, üçüncü taraflarca yapõlan talepler gibi veya diğer masraflardan sorumlu değildir. İçindekilerin tümünün telif hakkõ 2004 American Power Conversion Corporation a aittir. Her hakkõ saklõdõr. İzinsiz olarak tümüyle veya kõsmen çoğaltõlmasõ yasaktõr. APC, Smart-UPS ve PowerChute, American Power Conversion Corporation õn tescilli markalarõdõr. Diğer tüm markalarõn mülkiyeti kendi sahiplerine aittir. 20

APC Smart-UPS RT. 3000/5000 VA 200-240 VAC 3U Tower/Raf Montajlõ Kesintisiz Güç Kaynağõ

APC Smart-UPS RT. 3000/5000 VA 200-240 VAC 3U Tower/Raf Montajlõ Kesintisiz Güç Kaynağõ Kullanõm Kõlavuzu Türkçe APC Smart-UPS RT 3000/5000 VA 200-240 VAC 3U Tower/Raf Montajlõ Kesintisiz Güç Kaynağõ 990-2690 02/2006 Giriş APC Smart-UPS RT, elektronik cihazõnõzõ; elektrik kesintilerinden,

Detaylı

APC Smart-UPS. 1500/3000 VA 120/230 Vac. Kesintisiz Güç Kaynağõ

APC Smart-UPS. 1500/3000 VA 120/230 Vac. Kesintisiz Güç Kaynağõ Kullanõcõ Elkitabõ Türkçe APC Smart-UPS 1500/3000 VA 120/230 Vac Modüler Kesintisiz Güç Kaynağõ 990-1704 01/2004 Giriş Bu APC Smart-UPS, veri merkezleri ve kritik görev prosesleri gibi yüksek süreklilik

Detaylı

Kullanıcı Elkitabı. Türkçe. APC Smart-UPS SC. 420/620 VA 110/120/230 Vac. Tower Kesintisiz Güç Kaynağı

Kullanıcı Elkitabı. Türkçe. APC Smart-UPS SC. 420/620 VA 110/120/230 Vac. Tower Kesintisiz Güç Kaynağı Kullanıcı Elkitabı Türkçe APC Smart-UPS SC 420/620 VA 110/120/230 Vac Tower Kesintisiz Güç Kaynağı 990-1853D 12/2005 Giriş APC Kesintisiz Güç Kaynağı (KGK), ekipmanınızı güç kesintileri, voltaj düşmeleri

Detaylı

Kullanıcı Elkitabı. Türkçe. APC Smart-UPS SC. 250/450 VA 110/120/230 Vac. 1U Rack/Tower Kesintisiz Güç Kaynağı İle Kullanılmak İçindir

Kullanıcı Elkitabı. Türkçe. APC Smart-UPS SC. 250/450 VA 110/120/230 Vac. 1U Rack/Tower Kesintisiz Güç Kaynağı İle Kullanılmak İçindir Kullanıcı Elkitabı Türkçe APC Smart-UPS SC 250/450 VA 110/120/230 Vac 1U Rack/Tower Kesintisiz Güç Kaynağı İle Kullanılmak İçindir 990-1852C, 10/2005 Giriş APC Kesintisiz Güç Kaynağı (KGK), ekipmanınızı

Detaylı

Smart-UPS XL Harici Akü Birimi

Smart-UPS XL Harici Akü Birimi Smart-UPS XL Harici Akü Birimi SUA48RMXLBP3U SUA48RMXLBPJ3U Türkçe 990-2450A 04/2008 Giriş Giriş Bu Birim Hakkında SUA48RMXLBP3U/SUA48RMXLBPJ3U, APC Smart-UPS XL'ye bağlanır. Bu birimler birlikte kullanıldığında

Detaylı

Smart-UPS RT. Kesintisiz Güç Kaynağı SURT 8000/10000 VA 200-240 VAC Tower/Rack Mount 6U Türkçe

Smart-UPS RT. Kesintisiz Güç Kaynağı SURT 8000/10000 VA 200-240 VAC Tower/Rack Mount 6U Türkçe Smart-UPS RT Kesintisiz Güç Kaynağı SURT 8000/10000 VA 200-240 VAC Tower/Rack Mount 6U Türkçe 2012 APC by Schneider Electric. APC, APC logosu, Smart-UPS ve PowerChute; Schneider Electric Industries S.A.S

Detaylı

750VA/1000VA/1500VA 100/120/230VAC 2U

750VA/1000VA/1500VA 100/120/230VAC 2U Kullanıcı Elkitabı Türkçe Smart-UPS 750VA/1000VA/1500VA 100/120/230VAC 2U Rak Monteli Kesintisiz Güç Kaynağı TR 990-1194D 03/2012 Giriş APC Kesintisiz Güç Kaynağı (KGK), bilgisayarınızı ve diğer değerli

Detaylı

Kullanıcı El Kitabı. APC Smart-UPS. 2200/3000 VA 100/120/230 Vac. Kesintisiz Güç Kaynağı

Kullanıcı El Kitabı. APC Smart-UPS. 2200/3000 VA 100/120/230 Vac. Kesintisiz Güç Kaynağı Kullanıcı El Kitabı Türkçe APC Smart-UPS 2200/3000 VA 100/120/230 Vac Tower Kesintisiz Güç Kaynağı 12/2005 Giriş Giriş Bu KGK Hakkında APC Kesintisiz Güç Kaynağı (KGK), elektronik ekipmanınızı şebeke güç

Detaylı

Montaj ve Çalıştırma. Smart-UPS Kesintisiz Güç Kaynağı SR13KXIET SR16KXIET. 220/230/240 Vac. Tower

Montaj ve Çalıştırma. Smart-UPS Kesintisiz Güç Kaynağı SR13KXIET SR16KXIET. 220/230/240 Vac. Tower Montaj ve Çalıştırma Smart-UPS Kesintisiz Güç Kaynağı SR13KXIET SR16KXIET 220/230/240 Vac Tower suo0759a GİRİŞ Schneider Electric Smart-UPS RT, elektronik ekipmanınızı; elektrik kesintilerinden, uzun süreli

Detaylı

APC Smart-UPS RT. Kullanıcının Elkitabı. 1000VA ve 2000VA 220/230/240 Kule/Rak Monteli Kesintisiz Güç Kaynağı. Türkçe

APC Smart-UPS RT. Kullanıcının Elkitabı. 1000VA ve 2000VA 220/230/240 Kule/Rak Monteli Kesintisiz Güç Kaynağı. Türkçe APC Smart-UPS RT 1000VA ve 2000VA 220/230/240 Kule/Rak Monteli Kesintisiz Güç Kaynağı Kullanıcının Elkitabı Türkçe 990-1060B 12/2005 1: GÜVENLİK BİLGİLERİ American Power Conversion Corporation (APC),

Detaylı

Montaj ve Çalıştırma. Smart-UPS SR1 Kesintisiz Güç Kaynağı SR13KDXIET SR15KDXIET. 220/230/240 Vac Tower. su0835a

Montaj ve Çalıştırma. Smart-UPS SR1 Kesintisiz Güç Kaynağı SR13KDXIET SR15KDXIET. 220/230/240 Vac Tower. su0835a Montaj ve Çalıştırma Smart-UPS SR1 Kesintisiz Güç Kaynağı SR13KDXIET SR15KDXIET 220/230/240 Vac Tower su0835a Smart-UPS TM SR1 3000/5000 VA 220/230/240 Vac Tower Kesintisiz Güç Kaynağı Türkçe 990-5162A

Detaylı

Smart-UPS On-Line SRC

Smart-UPS On-Line SRC Smart-UPS On-Line SRC 230V Bilgi Teknolojileri, Telekom ve Endüstriyel kullanımlar için giriş seviyesi çift çevrimli UPS Dünyada en zorlu güç koşullar için geliştirilmiş çok yönlü bir UPS Smart-UPS On-Line

Detaylı

APC SUM48RMXLBP2U. APC Smart-UPS Modüler ile Kullanõm İçin Kesintisiz Güç Kaynağõ

APC SUM48RMXLBP2U. APC Smart-UPS Modüler ile Kullanõm İçin Kesintisiz Güç Kaynağõ Kullanõcõ Elkitabõ Türkçe APC SUM48RMXLBP2U Uzatõlmõş Ömür (XL) Akü Paketi APC Smart-UPS Modüler ile Kullanõm İçin Kesintisiz Güç Kaynağõ 990-1736 01/2004 Giriş SUM48RMXLBP2U, APC Smart-UPS Modeler Kesintisiz

Detaylı

TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Smart-UPS TM Kesintisiz Güç Kaynağı SURTD3000XLI SURTD5000XLI 220/230/240 Vac Kule/Raf Montajı 3U su0835a Smart-UPS TM RT Kesintisiz Güç Kaynağı SURTD 3000/5000 VA 200-240

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Smart-UPS Kesintisiz Güç Kaynağı. Tower. 750/1000/1500/2200/3000 VA 100/120/230 Vac 500 VA 100 VAC

Kullanım Kılavuzu. Smart-UPS Kesintisiz Güç Kaynağı. Tower. 750/1000/1500/2200/3000 VA 100/120/230 Vac 500 VA 100 VAC Kullanım Kılavuzu Smart-UPS Kesintisiz Güç Kaynağı Tower 750/1000/1500/2200/3000 VA 100/120/230 Vac 500 VA 100 VAC Genel Bakış Ürün Tanımı Schneider Electric Smart-UPS tarafından sunulan APC yüksek performansa

Detaylı

Kullanıcı El Kitabı. APC Smart-UPS XL 2200/3000 VA XL 120/208/230 VAC. Tower/Raf Montaj 5U Kesintisiz Güç Kaynağı

Kullanıcı El Kitabı. APC Smart-UPS XL 2200/3000 VA XL 120/208/230 VAC. Tower/Raf Montaj 5U Kesintisiz Güç Kaynağı Kullanıcı El Kitabı Türkçe APC Smart-UPS XL 2200/3000 VA XL 120/208/230 VAC Tower/Raf Montaj 5U Kesintisiz Güç Kaynağı 990-2975 09/2006 Giriş Bu KGK Hakkında American Power Conversion (APC ) Kesintisiz

Detaylı

TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Smart-UP RT Kesintisiz Güç Kaynağı SURT3000/5000/6000XL VA 200-240 Vac Kule/Raf Montajı 3U su0122b Smart-UPS TM RT Kesintisiz Güç Kaynağı 3000/5000/6000 VA 200-240 Vac

Detaylı

APC Yalıtım ve Gerilim Düşürücü Transformatörü

APC Yalıtım ve Gerilim Düşürücü Transformatörü Kullanıcı El Kitabı Türkçe APC Yalıtım ve Gerilim Düşürücü Transformatörü 10/20 kva 990-2807 01/2006 Giriş Giriş APC 10 kva ve 20 kva yalıtım transformatörleri filtre olarak kullanılır, KGK ve ona bağlı

Detaylı

SURT192XLBP Harici Akü Grubu. Smart-UPS RT 3000/5000/7500/10000 VA Kesintisiz Güç Kaynağõ İle Kullanõlmak İçindir

SURT192XLBP Harici Akü Grubu. Smart-UPS RT 3000/5000/7500/10000 VA Kesintisiz Güç Kaynağõ İle Kullanõlmak İçindir Kullanõcõ Elkitabõ Türkçe SURT192XLBP Harici Akü Grubu Smart-UPS RT 3000/5000/7500/10000 VA Kesintisiz Güç Kaynağõ İle Kullanõlmak İçindir 990-1387A 09/2003 Giriş SURT192XLBP akü grubu, APC Smart-UPS

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Smart-UPS. Kesintisiz Güç Kaynağı VA Raf Montaj 1U 100 Vac VA Raf Montaj 1U 120/230 Vac

Kullanım Kılavuzu. Smart-UPS. Kesintisiz Güç Kaynağı VA Raf Montaj 1U 100 Vac VA Raf Montaj 1U 120/230 Vac Kullanım Kılavuzu Smart-UPS Kesintisiz Güç Kaynağı 1200 VA Raf Montaj 1U 100 Vac 1500 VA Raf Montaj 1U 120/230 Vac Genel Bakış Ürün Tanımı Schneider Electric Smart-UPS tarafından sağlanan APC ; yüksek

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Smart-UPS KGK. 750/1000/1500/2200/3000 VA Tower 120/230 VAC

Kullanım Kılavuzu. Smart-UPS KGK. 750/1000/1500/2200/3000 VA Tower 120/230 VAC Kullanım Kılavuzu Smart-UPS KGK 750/1000/1500/2200/3000 VA Tower 120/230 VAC İçindekiler Genel Bakış... 1 Ürün Tanımı.............................................. 1 Güvenlik.................................................

Detaylı

APC Smart-UPS XL SURT192RMXLBP2 SURT192XLBP2. Üst Üste Dizilmiş/Raf Montajlı 6U Harici Akü Birimi

APC Smart-UPS XL SURT192RMXLBP2 SURT192XLBP2. Üst Üste Dizilmiş/Raf Montajlı 6U Harici Akü Birimi Kullanma Kılavuzu Türkçe APC Smart-UPS XL SURT192RMXLBP2 SURT192XLBP2 Üst Üste Dizilmiş/Raf Montajlı 6U Harici Akü Birimi 990-2485 03/2007 Giriş Bu ünite hakkında American Power Conversion (APC ) SURT192RMXLBP2

Detaylı

SBP yi aldığınızda inceleyin. Hasar varsa nakliye firmasına ve bayinize bildirin.

SBP yi aldığınızda inceleyin. Hasar varsa nakliye firmasına ve bayinize bildirin. Genel Bakış APC by Schneider Electric servis baypas paneli (SBP), KGK bakımı sırasında, bağlanılan ekipmanlara şebekeden enerji sağlar. Parça listesi KGK'yı kurmadan önce, Güvenlik Kılavuzunu okuyun. SBP

Detaylı

Smart-UPS Kesintisiz Güç Kaynağı

Smart-UPS Kesintisiz Güç Kaynağı Smart-UPS Kesintisiz Güç Kaynağı Tower/Raf Montajlı 5U 5000 VA 208/230 Vac Türkçe 990-8500A 04/2008 İçindekiler Giriş......................................................... 1 Bu KGK Hakkında............................................1

Detaylı

NetShelter SX Hava Devridaim Önleme Kiti AR7708

NetShelter SX Hava Devridaim Önleme Kiti AR7708 NetShelter SX Hava Devridaim Önleme Kiti AR7708 Genel Bakış NetShelter SX Hava Devridaim Önleme Kiti kurulu ekipmandan atılan sıcak havanın dolaşıp, ekipmana tekrar girmesini önler. Dikey montaj flanşları

Detaylı

GEPA. set. RQ-112B Reaktif Güç Kontrol Rölesi. set. set RQ B SERİSİ REAKTİF GÜÇ RÖLELERİ

GEPA. set. RQ-112B Reaktif Güç Kontrol Rölesi. set. set RQ B SERİSİ REAKTİF GÜÇ RÖLELERİ RQ B SERİSİ REAKTİF GÜÇ RÖLELERİ RQ B Serisi reaktif güç röleleri, alçak gerilim elektrik tesislerinin reaktif güç kompanzasyonunda kullanılırlar. Kondansatör gruplarını devreye alan ve çıkaran reaktif

Detaylı

Semboller : :Açma kapama alteri :Ate leme butonu :Yardımcı röle :Merkez kontak :Normalde açık kontak :Normalde kapalı kontak :UV.

Semboller : :Açma kapama alteri :Ate leme butonu :Yardımcı röle :Merkez kontak :Normalde açık kontak :Normalde kapalı kontak :UV. ALEV MONİTÖRÜ 03A1 Uygulama Alev monitörleri, uygun alev elektrodu veya UV. fotosel ile birlikte, alevin belirli bir standardın altında olduğunu, yanmanın iyi olduğunu veya alevin söndüğünü haber verir.

Detaylı

Montaj ve Çalıştırma Back-UPS Pro 900

Montaj ve Çalıştırma Back-UPS Pro 900 Montaj ve Çalıştırma Back-UPS Pro 900 Envanter Aküyü takın (2) Güvenlik ve Genel Bilgi Elinize geçtiğinde paketin içindekileri inceleyin. Herhangi bir hasar varsa nakliye firmasına ve bayinize bildirin.

Detaylı

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER Smart-UPS RC Kesintisiz Güç Kaynağı Kule Tipi SRC2000I TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU ÜRÜN ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER APC by Schneider Electric Smart-UPS SRC2000I yüksek performanslı kesintisiz

Detaylı

Centronic SensorControl SC431-II

Centronic SensorControl SC431-II Centronic SensorControl SC431-II tr Montaj ve İşletme Talimatı Işık Sensörlü Kablosuz Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere

Detaylı

-- - - KULLANIM KILAVUZU

-- - - KULLANIM KILAVUZU --- - -- - - KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER TAN itim 2 GARANTİ ŞARTLAR! 2 KGK'NIN KURULUMU 2-3 KONTROL PANELİ 3 MONTAJ ŞEKİLLERİ 4 UZAKTAN KUMANDA TANITIMI 4 UZAKTAN KUMANDAYI HAFIZAYA YÜKLEME 5 UZAKTAN

Detaylı

Smart-UPS SR1 Kesintisiz Güç Kaynağı

Smart-UPS SR1 Kesintisiz Güç Kaynağı Türkçe Kullanım Kılavuzu Smart-UPS SR1 Kesintisiz Güç Kaynağı SR13KDXIET SR15KDXIET 220/230/240 Vac Kule su0835a Smart-UPS TM SR1 3000/5000 VA 220/230/240 Vac Kule Kesintisiz Güç Kaynağı Türkçe TR 990-5416

Detaylı

Smart-UPS On-Line APCRBC152/ APCRBC141 Kurulum Kılavuzu

Smart-UPS On-Line APCRBC152/ APCRBC141 Kurulum Kılavuzu Smart-UPS On-Line / Kurulum Kılavuzu Güvenlik Mesajları Kurmaya, kullanmaya, servis uygulamaya ya da bakımını yapmaya başlamadan önce ekipmanları tanımak için talimatları dikkatlice okuyun. Olası tehlikeler

Detaylı

Sayfa 25-4. Sayfa 25-5. Sayfa 25-4

Sayfa 25-4. Sayfa 25-5. Sayfa 25-4 Sayfa -4 ATL 600 Optik port ve grafik LCD ile otomatik transfer şalter kontrol cihazı AC güç kaynağı 6 programlanabilir dijital giriş 7 programlanabilir röle çıkışı. ATL 610 Optik port ve grafik LCD ile

Detaylı

Montaj kılavuzu. Oda termostatı EKRTWA

Montaj kılavuzu. Oda termostatı EKRTWA 1 1 2 2 60 mm/2.36 inch 87 mm/3.43 inch ±1.5 m ±60 inch >0.2 m >8 inch 3 34 mm/1.34 inch 125 mm/4.92 inch 3 İngilizce metin asıl talimattır. Diğer diller asıl talimatların çevirileridir. İçindekiler 1.

Detaylı

Kurulum Kılavuzu Smart-UPS Çevrimiçi Yedek Pil Modülü APCRBC140

Kurulum Kılavuzu Smart-UPS Çevrimiçi Yedek Pil Modülü APCRBC140 Kurulum Kılavuzu Smart-UPS Çevrimiçi Yedek Pil Modülü APCRBC140 Güvenlik Mesajları Monte etmeden, çalıştırmadan, servis veya bakım yapmadan önce ekipmanı tanımak için yönergeleri dikkatli şekilde okuyun.

Detaylı

Çalıştırma Kılavuzu. Smart-UPS C. Kesintisiz Güç Kaynağı. 1000/1500 VA Rafa Montaj 2U. 120/230 Vac

Çalıştırma Kılavuzu. Smart-UPS C. Kesintisiz Güç Kaynağı. 1000/1500 VA Rafa Montaj 2U. 120/230 Vac Çalıştırma Kılavuzu Smart-UPS C Kesintisiz Güç Kaynağı 1000/1500 VA Rafa Montaj 2U 120/230 Vac su00812a Ürün Açıklaması Schneider Electric Smart-UPS tarafından sunulan APC yüksek performansa sahip kesintisiz

Detaylı

Kabin İçi Dikey/Yatay Montajlı Güç Dağıtım Birimi AP9565

Kabin İçi Dikey/Yatay Montajlı Güç Dağıtım Birimi AP9565 Kabin İçi Dikey/Yatay Montajlı Güç Dağıtım Birimi AP9565 Açıklama AP9565, kabine monte edilmiş ekipmanlara 100- ile 240-volt arasında güç sağlayan 16-amperlik Dikey/Yatay Montajlı Güç Dağıtım Birimidir.

Detaylı

OTOMATİK TRANSFER ŞALTERLERİ

OTOMATİK TRANSFER ŞALTERLERİ OTOMATİK TASFE ŞALTELEİ Otomatik Transfer Şalterleri MAU Otomatik Transfer Şalterleri İçindekiler Genel Bilgi.... 71 Modüler Otomatik Transfer Şalteri (100A den 800A e kadar)... 73 İzleme & Kontrol...

Detaylı

Modem ve Yerel Ağlar. Belge Parça Numarası: 383057-142. Ekim 2005

Modem ve Yerel Ağlar. Belge Parça Numarası: 383057-142. Ekim 2005 ve Yerel Ağlar Belge Parça Numarası: 383057-142 Ekim 2005 İçindekiler 1 Modem Modem kablosu kullanma.......................... 2 Ülkeye/bölgeye özgü modem kablosu adaptörü kullanma................................

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. FM443 Güneş enerjisi modülü. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR

Kullanma Kılavuzu. FM443 Güneş enerjisi modülü. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon Modülü FM443 Güneş enerjisi modülü Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR Içindekiler 1 Emniyet....................................... 3

Detaylı

HP N-class Sunucular Ýçin Montaj Kiti AR8014A

HP N-class Sunucular Ýçin Montaj Kiti AR8014A HP N-class Sunucular Ýçin Montaj Kiti AR8014A Bu kit bir HP N-class veya rp7400 sunucusunun NetShelter SX veya VX muhafazaya montajı için kullanılır. HP uyum dirseği (2) SX uzatıcı dirsekler (4) M6 12

Detaylı

Kurulum El Kitabı. Türkçe. APC Smart-UPS. 1400 VA 3U Rafa Takılan ve Üst Üste Konabilen Kesintisiz Güç Kaynağı 230 Vac. 990-1048, Değişiklik 1 12/00

Kurulum El Kitabı. Türkçe. APC Smart-UPS. 1400 VA 3U Rafa Takılan ve Üst Üste Konabilen Kesintisiz Güç Kaynağı 230 Vac. 990-1048, Değişiklik 1 12/00 Kurulum El Kitabı Türkçe APC Smart-UPS 1400 VA 3U Rafa Takılan ve Üst Üste Konabilen Kesintisiz Güç Kaynağı 230 Vac 990-1048, Değişiklik 1 12/00 1: GÜVENLİK BİLGİLERİ American Power Conversion Corporation

Detaylı

Üniversal Giriþli Proses indikatörü

Üniversal Giriþli Proses indikatörü Üniversal Giriþli Proses Ýndikatörü UPI4-2100 UPI4-2100 L1 L2 L3 Out1 Out2 Universal Process Indicator Üniversal Giriþli Proses indikatörü mv, V, ma, termocuple ve RTD giriþi seçilebilir ( 16 bit çözünürlük

Detaylı

SERNET ET232CAS x2 RS232 Seri Kanal Sunucu KULLANICI KILAVUZU. Telif Hakkı Uyarısı. >>> Otomasyon Ürünleri www.argenom.com

SERNET ET232CAS x2 RS232 Seri Kanal Sunucu KULLANICI KILAVUZU. Telif Hakkı Uyarısı. >>> Otomasyon Ürünleri www.argenom.com SERNET ET232CAS x2 RS232 Seri Kanal Sunucu KULLANICI KILAVUZU Telif Hakkı Uyarısı Bu doküman Argenom Elektronik tarafından hazırlanmıştır. Tüm hakları saklıdır. SERNET tescilli bir Argenom Elektronik markasıdır.

Detaylı

SERNET ET232CAS x2 RS232 Seri Kanal Sunucu KULLANICI KILAVUZU. Telif Hakkı Uyarısı. >>> Otomasyon Ürünleri www.argenom.com

SERNET ET232CAS x2 RS232 Seri Kanal Sunucu KULLANICI KILAVUZU. Telif Hakkı Uyarısı. >>> Otomasyon Ürünleri www.argenom.com SERNET ET232CAS x2 RS232 Seri Kanal Sunucu KULLANICI KILAVUZU Telif Hakkı Uyarısı Bu doküman Argenom Elektronik tarafından hazırlanmıştır. Tüm hakları saklıdır. SERNET tescilli bir Argenom Elektronik markasıdır.

Detaylı

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK Türkçe, 1 Ýçindekiler Montaj, 13-16 Yerleþim Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Veri tablosu Gaz beki ve hortum baþý özellikleri Cihazýn tanýtýmý, 17 Genel görünüm Çalýþtýrma

Detaylı

IFD8520 ADRESLENEBİLİR RS-485/RS-422 İZOLELİ ÇEVİRİCİ KULLANIM KILAVUZU

IFD8520 ADRESLENEBİLİR RS-485/RS-422 İZOLELİ ÇEVİRİCİ KULLANIM KILAVUZU IFD8520 ADRESLENEBİLİR RS-485/RS-422 İZOLELİ ÇEVİRİCİ KULLANIM KILAVUZU ÖNSÖZ: Delta IFD8520 izoleli adreslenebilir RS-232 RS-422/RS-485 çevirici, RS-422/RS-485 'den RS-232 protokolüne haberleşme arabirimi

Detaylı

DKG-190 AKÜ ŞARJ KONTROL CİHAZI TANITIM ÖZELLİKLER. DKG-190 Kullanım Kılavuzu V-1.1 (24.03.2015) -1-

DKG-190 AKÜ ŞARJ KONTROL CİHAZI TANITIM ÖZELLİKLER. DKG-190 Kullanım Kılavuzu V-1.1 (24.03.2015) -1- DKG-190 AKÜ ŞARJ KONTROL CİHAZI TANITIM DKG-190 telekom sistemlerinde kullanılan jeneratörlerin çalışma saatlerini azaltmak amacıyla tasarlanmış ileri teknoloji ürünü bir cihazdır. Cihaz kullanıldığı yerlerde

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

DKG-175 TRANSFER KONTROL ÜNİTESİ (DC BESLEME GEREKTİRMEYEN)

DKG-175 TRANSFER KONTROL ÜNİTESİ (DC BESLEME GEREKTİRMEYEN) DKG-175 TRANSFER KONTROL ÜNİTESİ (DC BESLEME GEREKTİRMEYEN) TANITIM Datakom DKG-175 DIN ray montajlı ve DC besleme gerektirmeyen bir transfer kontrol cihazıdır. Bu özelliğiyle transfer panolarına akü beslemesi

Detaylı

Güvenlik. Kullanıcı Kılavuzu

Güvenlik. Kullanıcı Kılavuzu Güvenlik Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markalarıdır. Bu belgede yer alan bilgiler

Detaylı

KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU

KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU Ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen cihazı çalıştırmadan önce bu kullanım klavuzunu dikkatlice okuyunuz. İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda tanıtımı

Detaylı

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü 110-240V pnömatik ve elektrik aktüatörler için Rittal-panoda dtron 316 kontrol için akım döngüsü sensör girişli 4-20 ma çıkışlı konum kontrolörlü pnömatik ve elektrik aktüatörü Özellikler Rittal pano RAL

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Dijital Pens Ampermetre

Kullanım Kılavuzu Dijital Pens Ampermetre PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah Ataman Sok. No.:4/4 Türkiye Tel: 0212 471 11 47 Faks: 0212 705 53 93 info@pce-cihazlari.com.tr www.pce-instruments.com/turkish Kullanım Kılavuzu Dijital

Detaylı

Ecras Elektronik Multimetre

Ecras Elektronik Multimetre Ecras Elektronik Multimetre Modüler tasarım Soket kablosu gerektirmez Tespit vidası gerektirmez En yeni teknoloji Kolay panel montajı sistem bağlantısı Anlık Her fazda VL-N ve ortalama değerleri. Her fazda

Detaylı

hatalardan veya eksikliklerden veya burada bulunan bilgilerin.

hatalardan veya eksikliklerden veya burada bulunan bilgilerin. 2012. e... hiçbir biçimde yeniden üretilemez. hatalardan veya eksikliklerden veya burada bulunan bilgilerin. faydalanabilirsiniz., Ba. öneririz. herhang. i Güvenlik...1 Güvenlik Önlemleri...1 EMC...5...7...7...7...9...10

Detaylı

1. GÜVENLİK BİLGİLERİ

1. GÜVENLİK BİLGİLERİ Dijital Nem/Sıcaklık Ölçer TES-1360A KULLANIM KILAVUZU 1. GÜVENLİK BİLGİLERİ 1. Cihazı, güvenlik bilgilerini dikkatlice okuduktan sonra kullanmaya başlayınız. 2. Cihazı sadece kullanım kılavuzunda belirtilen

Detaylı

Kurulum ve Çalıştırma

Kurulum ve Çalıştırma Kurulum ve Çalıştırma Smart-UPS RT Kesintisiz Güç Kaynağı SURTD 3000/5000 XL 200-240 VAC Tower/Rack-Mount 3U This manual and the safety guide are available in English on the enclosed CD and the APC Web

Detaylı

SOLAR JENERATÖR KULLANMA KILAVUZU

SOLAR JENERATÖR KULLANMA KILAVUZU SOLAR JENERATÖR KULLANMA KILAVUZU SOLAR JENERATÖR KULLANMA KILAVUZU İçindekiler 1. Güvenlik ve Uyarılar a. Uyarılar b. Güvenlik Önlemleri 2. Cihaz Tanımı a. Solar Jeneratör 600W/1000W/2000W b. Tasarım

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Smart-UPS C. Kesintisiz Güç Kaynağı. Tower 1000/1500 VA. 120/230 Vac. su0813a

Kullanım Kılavuzu. Smart-UPS C. Kesintisiz Güç Kaynağı. Tower 1000/1500 VA. 120/230 Vac. su0813a Kullanım Kılavuzu Smart-UPS C Kesintisiz Güç Kaynağı Tower 1000/1500 VA 120/230 Vac su0813a Ürün Tanımı Schneider Electric Smart-UPS tarafından sunulan APC yüksek performansa sahip kesintisiz güç kaynağıdır

Detaylı

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 410 Hava Hızı,Nem,Sıcaklık Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 410 Hava Hızı,Nem,Sıcaklık Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU testo 410 testo AG Endüsiyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 410 Hava Hızı,Nem,Sıcaklık Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 2 testo kısa kullanım kılavuzu 410 testo kısa kullanım kılavuzu 410

Detaylı

Smart-UPS On-Line 230 V. 1,0 çıkış güç faktörlü, tek faz, çift çevrim online, gelişmiş yönetim yeteneklerine sahip UPS

Smart-UPS On-Line 230 V. 1,0 çıkış güç faktörlü, tek faz, çift çevrim online, gelişmiş yönetim yeteneklerine sahip UPS Smart-UPS On-Line 230 V 1,0 çıkış güç faktörlü, tek faz, çift çevrim online, gelişmiş yönetim yeteneklerine sahip UPS Dünyada en zorlu güç koşullar için geliştirilmiş çok yönlü bir UPS Smart-UPS On-Line,

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Smart-UPS C. Kesintisiz Güç Kaynağı. Tower 1000/1500/2000/3000 VA. 120/230 Vac. su0813a

Kullanım Kılavuzu. Smart-UPS C. Kesintisiz Güç Kaynağı. Tower 1000/1500/2000/3000 VA. 120/230 Vac. su0813a Kullanım Kılavuzu Smart-UPS C Kesintisiz Güç Kaynağı Tower 1000/1500/2000/3000 VA 120/230 Vac su0813a Ürün Tanımı Schneider Electric Smart-UPS C tarafından sunulan APC yüksek performansa sahip kesintisiz

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MSI-SR-LC21DT30-03 Güvenlik rölesi. Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar

İçerik. Ürün no.: MSI-SR-LC21DT30-03 Güvenlik rölesi. Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar Ürün no.: 50133021 MSI-SR-LC21DT30-03 Güvenlik rölesi Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar 1 / 5 Teknik veriler Temel veriler

Detaylı

Titreþim denetim cihazý

Titreþim denetim cihazý Titreþim denetim cihazý Tip 675 Titreþim hýzý (mm/s, rms) 2 Transistör þalter çýkýþý (Ön ayarlamasý sabit olarak yapýlmýþtýr) Analog elektrik çýkýþý: 4...20 ma Frekans aralýðý: 10 Hz...1000 Hz 1 Hz...1000

Detaylı

Hızlı Kurulum Kılavuzu MODELLER P4320, P4520 UYARI!

Hızlı Kurulum Kılavuzu MODELLER P4320, P4520 UYARI! Fisheye IP Kamera Hızlı Kurulum Kılavuzu MODELLER P4320, P4520 UYARI! Kurulum işlemine geçmeden önce kurulum kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Bu kılavuzunun içeriği, fonksiyonlardaki değişiklikler önceden

Detaylı

2-Bağlantı Noktalı USB/HDMI Kablosu KVM Anahtarı

2-Bağlantı Noktalı USB/HDMI Kablosu KVM Anahtarı 2-Bağlantı Noktalı USB/HDMI Kablosu KVM Anahtarı Kullanım Kılavuzu DS-11900 Sürüm 1.0 İçindekiler 1 GİRİŞ... 3 1.1 ÖZELLİKLER... 3 1.2 FİZİKSEL ÇİZİMİ... 3 1.3 PAKET İÇİNDEKİLER... 4 2 TEKNİK ÖZELLİKLER...

Detaylı

APC By Schneider Electric Smart-UPS

APC By Schneider Electric Smart-UPS APC By Schneider Electric Smart-UPS Kesintisiz Güç Kaynağı Kule/Raf Montajı 2U/3U XLI SRC 5000/6000/10000 VA 220/230/240 Vac TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TR 990-9634 01/2014 Ürün Açıklaması APC

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MSI-SR-ES20-03 Güvenlik rölesi. Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar

İçerik. Ürün no.: MSI-SR-ES20-03 Güvenlik rölesi. Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar Ürün no.: 50133025 MSI-SR-ES20-03 Güvenlik rölesi Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar 1 / 5 Teknik veriler Temel veriler

Detaylı

AMAX panel 2000 / AMAX panel 2000 EN ICP-AMAX-P / ICP-AMAX-P-EN

AMAX panel 2000 / AMAX panel 2000 EN ICP-AMAX-P / ICP-AMAX-P-EN AMAX panel 2000 / AMAX panel 2000 EN ICP-AMAX-P / ICP-AMAX-P-EN tr Kullanıcı Kılavuzu AMAX panel 2000 / AMAX panel 2000 EN İçindekiler tr 3 İçindekiler 1 Giriş 4 2 Sistemi Devreye Alma ve Devre Dışı Bırakma

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MSI-SR-ES31-01 Güvenlik rölesi. Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar

İçerik. Ürün no.: MSI-SR-ES31-01 Güvenlik rölesi. Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar Ürün no.: 50133022 MSI-SR-ES31-01 Güvenlik rölesi Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar 1 / 6 Teknik veriler Temel veriler

Detaylı

Kameralý Aydýnlatma Sistemi

Kameralý Aydýnlatma Sistemi Us e r M an ual Smartguard M otion Li ght wit h Video Ca mera Kameralý Aydýnlatma Sistemi AEC-939AD Paket Ýçeriði Kameralý Aydýnlatma Sistemi Kullanma kýlavuzu 1 Adet alyan anahtar 1 Adet 300w halojen

Detaylı

Kullanım El Kitabı. Türkçe. APC Smart-UPS. 1400 VA 3U Rafa Takılan ve Üst Üste Konabilen Kesintisiz Güç Kaynağı 230 Vac. 990-1049, Değişiklik 1 12/00

Kullanım El Kitabı. Türkçe. APC Smart-UPS. 1400 VA 3U Rafa Takılan ve Üst Üste Konabilen Kesintisiz Güç Kaynağı 230 Vac. 990-1049, Değişiklik 1 12/00 Kullanım El Kitabı Türkçe APC Smart-UPS 1400 VA 3U Rafa Takılan ve Üst Üste Konabilen Kesintisiz Güç Kaynağı 230 Vac 990-1049, Değişiklik 1 12/00 1: KULLANIM SMART-UPS CİHAZINDAKİ GÖSTERGELER VE KONTROL

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Pens Ampermetre PCE-DC 1

Kullanım Kılavuzu Pens Ampermetre PCE-DC 1 PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah Ataman Sok. No.:4/4 Türkiye Tel: 0212 471 11 47 Faks: 0212 705 53 93 info@pce-cihazlari.com.tr www.pce-instruments.com/turkish Kullanım Kılavuzu Pens Ampermetre

Detaylı

Sayfa 16-2 Sayfa 16-3. SIVA ALTI MONTAJLI MODEL R2D tipi İşlem eşiği Harici toroidal trafo Arızada güvenli çalışma yapılandırılabilir

Sayfa 16-2 Sayfa 16-3. SIVA ALTI MONTAJLI MODEL R2D tipi İşlem eşiği Harici toroidal trafo Arızada güvenli çalışma yapılandırılabilir Sayfa - Sayfa -3 Sayfa -3 SIV LTI MONTJLI MODEL RD tipi işlem eşiği SIV LTI MONTJLI MODEL RD tipi İşlem eşiği rızada güvenli çalışma yapılandırılabilir R3D tipi işlem eşiği rızada güvenli çalışma yapılandırılabilir

Detaylı

Madalyon I Kullaným Kýlavuzu. 9362378 1. Baský

Madalyon I Kullaným Kýlavuzu. 9362378 1. Baský Madalyon I Kullaným Kýlavuzu 9362378 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RX-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC)

Detaylı

Kullanım kılavuzu. testo 810

Kullanım kılavuzu. testo 810 Kullanım kılavuzu testo 810 2 Ürünün kullanılması testo kısa kullanım kılavuzu 810 1. Koruma kapağı: Durma pozisyonu 2. Kızılötesi sensör 3. Hava/sıcaklık sensörü 4. Ekran 5. Kontrol tuşları 6. Batarya

Detaylı

Centronic MemoControl MC42

Centronic MemoControl MC42 Centronic MemoControl MC42 tr Montaj ve İşletme Talimatı Bellek Tuşları Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere iletiniz! Bu

Detaylı

Centronic UnitControl UC52

Centronic UnitControl UC52 Centronic UnitControl UC52 tr Montaj ve İs letme Talimatı Kumanda elemanlı tekli kontrol cihazı As ağıdaki kis ilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili

Detaylı

KULLANIM ALANLARI SERTİFİKALAR AÇIKLAMALAR

KULLANIM ALANLARI SERTİFİKALAR AÇIKLAMALAR MİKROİŞLEMCİLİ BRÜLÖR KONTROL RÖLESİ ESA GENIO SERİSİ ÖZELLİKLERİ Besleme gerilimi 115 / 230 Vac Frekans 45-65 Hz Güç tüketimi (Çıkışlar hariç) 10 VA, maksimum Çalışma sıcaklığı 0-60 C Stoklama sıcaklığı

Detaylı

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1 DELAB TM-18C KAÇAK AKIM RÖLESİ İÇERİK GENEL / BUTON FONKSİYONLARI.2 PARAMETRE AYARLARI...2 PARAMETRE AÇIKLAMALARI 3 KAÇAK AKIM AYARLARI...3 AÇMA SÜRESİ AYARLARI.3 AŞIRI AKIM AYARLARI...4 ÇALIŞMA SÜRESİ..4

Detaylı

Seviye Transmitteri. Seviye Gösterici Transmitter --------------------------------------- Model LIT25. Temassız Ultrasonik Sensörlü

Seviye Transmitteri. Seviye Gösterici Transmitter --------------------------------------- Model LIT25. Temassız Ultrasonik Sensörlü Seviye Transmitteri Temassız Ultrasonik Sensörlü Tank Envanteri, Seviye Gözlemleme ve Kontrolü için Seviye Gösterici Transmitter --------------------------------------- Model LIT25 Kimyasal Depolama Tankları,

Detaylı

KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU

KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU ISITMA/SOĞUTMA OTOMASYON SİSTEMLERİ KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU MODEL NO.: TH1149 TH1149SA TH1149SB TH1149RF TH1149MSA TH1149MSB DİKKAT : Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun ve daha sonra gerekli

Detaylı

Elektronik Kurtarma Sistemleri KULLANIM KILAVUZU V - 2.0

Elektronik Kurtarma Sistemleri KULLANIM KILAVUZU V - 2.0 Elektronik Kurtarma Sistemleri KULLANIM KILAVUZU V - 2.0 SKY ELEVATOR KATA GETİRME SİSTEMİ KULLANMA KILAVUZU VE ÖZELLİKLERİ BU BELGE KULLANICILAR İÇİN KILAVUZ OLMASI AMACIYLA HAZIRLANMIŞTIR SKY ELEVATOR

Detaylı

Elektronik Terazi KULLANMA KİTABI JCS A SERİSİ

Elektronik Terazi KULLANMA KİTABI JCS A SERİSİ Elektronik Terazi KULLANMA KİTABI JCS A SERİSİ 3 Kg - 6 Kg - 15 Kg - 30 Kg DİKOMSAN ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Oto Sanayi Sitesi, Menderes cad. No : 19 4. Levent / İstanbul Tel : 0212-283 37 15

Detaylı

Kullanıcı Kılavuzu. Linksys PLEK500. Elektrik Hattı Ağ Adaptörü

Kullanıcı Kılavuzu. Linksys PLEK500. Elektrik Hattı Ağ Adaptörü Kullanıcı Kılavuzu Linksys PLEK500 Elektrik Hattı Ağ Adaptörü İçindekiler Genel Bakış 2 Özellikler 2 Elektrik Hattı ağı nasıl çalışır 3 Örnek kurulum 3 Elektrik Hattı Ağını Kurma 4 Kuruluma genel bakış

Detaylı

Sayfa 13-2 Sayfa 13-6

Sayfa 13-2 Sayfa 13-6 Sayfa -2 Sayfa -6 63A KADAR OTOMATİK SİGORTALAR 11P, 1P+N, 2P, 3P ve 4P modeller IEC anma akımı In: 1-63A IEC kısa-devre kapasitesi Icn: 10kA (1P+N için 6kA) Trip özellikli eğri: B, C, D modeller. 80-125A

Detaylı

BlackRapid N+ Radyo kontrollü WLAN yönlendirici (router) Kısa kurulum kılavuzu

BlackRapid N+ Radyo kontrollü WLAN yönlendirici (router) Kısa kurulum kılavuzu BlackRapid N+ Radyo kontrollü WLAN yönlendirici (router) Kısa kurulum kılavuzu Ambalajın içindekiler... Sayfa 1 Ağ bağlantılarını oluşturmak... Sayfa 2 Ağın kurulması... Sayfa 3 Ambalajın içindekiler Bu

Detaylı

Montaj. Temel Kabin İçi Dikey Montaj AP9572 AP9551 AP9567 AP956

Montaj. Temel Kabin İçi Dikey Montaj AP9572 AP9551 AP9567 AP956 Montaj Temel Kabin İçi Dikey Montaj AP9572 AP9551 AP9567 AP956 This manual is available in English on the enclosed CD. Dieses Handbuch ist in Deutsch auf der beiliegenden CD-ROM verfügbar. Este manual

Detaylı

Unidrive M200, M201 (Boy 1-4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Unidrive M200, M201 (Boy 1-4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu Bu kılavuzun amacı bir motoru çalıştırmak üzere bir sürücünün kurulması için gerekli temel bilgileri sunmaktır. Lütfen www.controltechniques.com/userguides veya www.leroy-somer.com/manuals adresinden indirebileceğiniz

Detaylı

KULLANICI KILAVUZU. PowerMust 400/600/1000 Offline. Kesintisiz Güç Kaynağı

KULLANICI KILAVUZU. PowerMust 400/600/1000 Offline. Kesintisiz Güç Kaynağı TR KULLANICI KILAVUZU PowerMust 400/600/1000 Offline Kesintisiz Güç Kaynağı 1 ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI BU TALİMATLARI SAKLAYIN Bu el kitabı PowerMust 400 Offline, PowerMust 600 Offline ve PowerMust

Detaylı

Genişletme modülleri EM-TRF-USV. EASYLAB'in 230 V şebekeye bağlantısı ve kesintisiz güç kaynağı için K /2012 DE/tr

Genişletme modülleri EM-TRF-USV. EASYLAB'in 230 V şebekeye bağlantısı ve kesintisiz güç kaynağı için K /2012 DE/tr .3 X X testregistrierung Genişletme modülleri TAM EASYLAB adaptör modülü EASYLAB'in 30 V şebekeye bağlantısı ve kesintisiz güç kaynağı için TCU3 Tipi EASYLAB kontrolörlerinin ve TAM Tipi adaptör modüllerinin

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ. CTT 200 VHF ( Mikrofon Vericisi ) ORIENT ORIENTAL ELEKTRONÝK LTD. ÞTÝ. KABLOSUZ ÝLETÝÞÝM SÝSTEMLERÝ

KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ. CTT 200 VHF ( Mikrofon Vericisi ) ORIENT ORIENTAL ELEKTRONÝK LTD. ÞTÝ. KABLOSUZ ÝLETÝÞÝM SÝSTEMLERÝ SATICI FÝRMA KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ CTT 200 VHF ( Mikrofon Vericisi ) KULLANMA KILAVUZU YETKÝLÝ SERVÝS ORIENT Oriental Elektronik San. ve Tic. Ltd. Þti. Kablosuz Ýletiþim Sistemleri Refik Belendir sokak

Detaylı

Setup Yardımcı Programı

Setup Yardımcı Programı Setup Yardımcı Programı Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation şirketinin ABD'de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler

Detaylı

EMO T. Yüksek performanslı termoelektrik aktüatör ENGINEERING ADVANTAGE

EMO T. Yüksek performanslı termoelektrik aktüatör ENGINEERING ADVANTAGE Aktüatörler EMO T Yüksek performanslı termoelektrik aktüatör Basınçlandırma & Su kalitesi Balanslama & Kontrol Termostatik kontrol ENGINEEING ADVANTAGE TBV-C terminal balans vanaları veya termostatik radyatör

Detaylı

TRİSTÖR MODÜL SÜRÜCÜ KARTI (7 SEG) KULLANIM KILAVUZU AKE-PE-TMS-001

TRİSTÖR MODÜL SÜRÜCÜ KARTI (7 SEG) KULLANIM KILAVUZU AKE-PE-TMS-001 TRİSTÖR MODÜL SÜRÜCÜ KARTI (7 SEG) KULLANIM KILAVUZU AKE-PE-TMS-001 1.CİHAZ ÖLÇÜLERİ 2.CİHAZ BAĞLANTI ŞEMASI 3.UYARILAR Cihazı kullanmaya başlamadan önce mutlaka kullanma kılavuzu okunmalıdır ve cihaz

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MSI-SR-LC21-03 Güvenlik rölesi. Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar

İçerik. Ürün no.: MSI-SR-LC21-03 Güvenlik rölesi. Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar Ürün no.: 50133009 MSI-SR-LC21-03 Güvenlik rölesi Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar 1 / 5 Teknik veriler Temel veriler

Detaylı

Oterm EE101 Kablosuz Oda Termostatı. Oterm EE101 Kullanım Kılavuzu

Oterm EE101 Kablosuz Oda Termostatı. Oterm EE101 Kullanım Kılavuzu Oterm EE101 Kullanım Kılavuzu 1 EE101-TX EE101-RX 2 Oterm EE101 Kablosuz Oda Termostatı, kombiniz ile veya diğer ısıtma cihazları ile kullanabileceğiniz, evinizin konforunu artıran modern bir ısı kontrol

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MSI-SR-LC31AR-03 Güvenlik rölesi. Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar

İçerik. Ürün no.: MSI-SR-LC31AR-03 Güvenlik rölesi. Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar Ürün no.: 50133005 MSI-SR-LC31AR-03 Güvenlik rölesi Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar 1 / 6 Teknik veriler Temel veriler

Detaylı