Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!'

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!'"

Transkript

1 Kazamý? Cinayetmi? Ýntihar mý! Dün sabah saat 8.00 sularýnda Ortakapaklý Baðlarý 11. Sk. üzerinde yapýmý devam eden bir inþaatýn altýnda ölü bir erkek cesedi bulundu. Bulunan cesetin 75 yaþýndaki Hüseyin uçar olduðu anlaþýldý. Edinilen bilgilere göre Hüseyin Uçar isimli þahsýn ölüm nedeninin beyin kanamasý ve iç kanamasý olarak belirtilirken, 75 Yaþýndaki Hüseyin Uçar'ýn bir cinayete mi kurban gittiði yoksa kazara mý inþaattan düþtüðü ya da intihar mý ettiði noktasýnda Polis geniþ çaplý olarak araþtýrmasýný sürdürüyor. "Faiz lobisinin en çok kar ettiði dönem bu dönemdir" 29 NÝSAN 2015 ÇARÞAMBA 40 KURUÞ Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Milletvekili adaylarý Vahit Kayrýcý, Sami Çam, Ali Akcan, MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin ve yönetim kurulu üyeleri Anvatar Otel'de düzenlenen yemekte Köy Muhtarlarý'yla bir araya geldi. SAYFA 4 TE Uslu'dan Özel Ýdareye 50 milyon lira tepkisi! Kentsel dönüþüm kapsamýnda maðdur edildiðini iddia eden Mehmet Arslan: Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!' AK Parti Çorum Milletvekili ve Milletvekili adayý Salim Uslu, Ýl Özel Ýdaresinin tarihinde ilk defa paraya doyduðunu ve 50 milyon lira parasý olduðunu belirterek, ilkbahar gelmesine raðmen hala yatýrýmlarýn baþlamamasýna sert tepki gösterdi. SAYFA 3 TE Türkiye'nin baþýna çorap örülmeye çalýþýlýyor AK Parti Çorum Milletvekili ve Milletvekili adayý Salim Uslu seçim çalýþmalarý kapsamýnda Ensar Vakfý Çorum Þubesini ziyaret etti. SAYFA 3 TE Bilaller Konaðý 49 yýllýðýna Özel Ýdarenin Mehmet Arslan 42 yaþýnda Ortaköy ilçesi Oruçpýnar köyünde 1965 yýlýnda yapýlmýþ olan eski kerpiç evlerden 25 numarada amcasý Ramazan Arslan, 26 numarada ise babasý ile birlikte oturan Mehmet Arslan Kentsel Dönüþüm kapsamýnda kira yardýmý adýna maðdur edildiklerini iddia etti. SAYFA 7 DE Beþir Derneði'nden yardýmlara devam Beþir Derneði Çorum Þubesi, hayýrseverlerin yardýmlarýyla ihtiyaç sahiplerine yardým eli uzatmaya devam ediyor. Beþir Derneði Çorum Þube Baþkaný Mehmet Murat Beþikçioðlu, yaptýðý açýklamada... SAYFA 7 DE Mehmet Murat Beþikçioðlu Üçtutlar Mahallesinde bulunan ve Bilaller Konaðý olarak bilinen Kültür Varlýðý olarak tescilli tarihi konak Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü tarafýndan kültür ve sanat faaliyetlerinde kullanýlmak üzere mülk sahiplerince ücretsiz olarak 49 yýllýðýna Ýl Özel Ýdareye devredildi. SAYFA 3 TE Anadolu Lisesi'nden kardeþ okula destek Çorum Anadolu Lisesi Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Kulübü rehber öðretmenleri ve öðrencileri önceki yýllarda düzenlendiði etkinliklere bir yenisini daha ekledi. SAYFA 9 DA MHP'den TSO'ya ziyaret Yeni bölümler açýldý sevkler yüzde 75 azaldý Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) seçim çalýþmalarý dolayýsýyla Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'ný ziyaret etti. Ziyarete, MHP Milletvekili adaylarý Vahit Kayrýcý, Sami Çam, Ali Akcan, MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin ve yönetim kurulu üyeleri katýldý. Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Hastane Yöneticisi Yard. Doç. Dr. Sinan Zehir, 2013 yýlýnda 257 bin, 2014 yýlýnda 298 bin 945 ve 2015 yýlý ilk 3 ayýnda ise 66 bin 677 hastaya hizmet verdiklerini söyledi. SAYFA 2 DE SAYFA 5 TE Osmancýk sel baskýnlarýndan korunacak Osmancýk ilçesinin sel baskýnlarýndan korunmasý için yapýlan sel kanalýnýn inþaatý devam ediyor. SAYFA 4 TE 1 Mayýs Tertip Komitesi toplandý Gübreden elektrik üretilecek SAYFA 2 DE Çorum Belediyesi ve yumurta üreticileri kooperatifi þehir için ciddi bir sorun oluþturan tavuk ve büyükbaþ hayvan gübresinden biyogaz enerjisi üretecek. 15 milyon liralýk yatýrým için düðmeye basýldý. SAYFA 5 TE

2 HABER 2 AJANDA Ýmsâk : Güneþ : Öðle : Ýkindi : Akþam : Yatsý : 03:57 05:35 12:45 16:32 19:42 21: Serçelerin yavrulama zamaný - Yýldýz Sarayý'nýn ittihatçýlarca yaðma edilmesi (1909) Allahü teâlâdan korkmanýn alâmeti, haramlarý terketmektir. Þakîk-î Belhî Rahmetullahi Aleyh Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,6642 2,6651 EUR 2,9156 2,9173 STERLiN 4,0767 4,0788 2,2384 2, JPY YENi Günün Þiiri OÐUL Anne ben geldim, üstüm baþým Uzak yollarýn tozlarýyla periþan Çoktan paralandý ördüðün kazak Üzerinde yeþil nakýþlar olan Anne ben geldim, yoruldum artýk Her yolaðzýnda kendime rastlamaktan Hep acýlý, sarhoþ ve sarsak Þiirler çýrpýþtýran bi adam Kurumuþ kuyunun suyu, incirin sütü çoktan çekilmiþ Bir zamanlar dünya sandýðým bahçeyi Ayrýk otlarý, dikenler bürümüþ Kapýdaki çýngýrak kararmýþ nemden Atnalý ve sarmýsak duruyor ama Oðlum, mektup yaz diyen Sesin hala kulaklarýmda Anne ben geldim, aðdaki balýk Bardaktaki su kadar umarsýzým Dizlerin duruyor mu baþýmý koyacak? Anne ben geldim, oðlun, hayýrsýzýn.. Ahmet ERHAN HAVA DURUMU SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER 1 Mayýs Tertip Komitesi toplandý 1 Mayýs Tertip Komitesi toplantý yaparak deðerlendirme de bulundu. Þeker Ýþ Sendikasý Ýl Baþkanlýðýnda yapýlan toplantýya Türk Ýþ, KESK ve DÝSK temsilcileri katýldý. Toplantý da konuþan Türk Ýþ Ýl Temsilcisi ve Þeker Ýþ Sendikasý Ýl Baþkaný Sefer Kahraman, 1 Mayýs Cuma günü saat 13.00'da Saat Kulesi yanýnda toplanarak Abide Meydanýna yürüyeceklerini ve burada etkinlikler yapýlacaðýný söyledi. 1 Mayýs'ý Çorum'a yakýþýr þekilde kutlayacaklarýný kaydeden Kahraman, kutlamalara partilerin milletvekili adaylarýný da davet etti. Kahraman, 1 Mayýs'ýn hayýrlar getirmesini dileyerek sözlerini tamamladý. Daha sonra konuþan Tümbelsen Ýl Temsilcisi Nevzat Veldet ise "Ýþçilerin, emekçilerin uluslararasý düzeyde mücadele, dayanýþma ve birlikte hareket etme kararlýlýðý gösterdiði gündür 1 Mayýs. Tüm dünyada emekçiler, hak ve özgürlükleri için hep birlikte sesini yükseltiyor. Ülkesi, ulusu, ýrký, siyasal görüþü, dini, mezhebi, dili, cinsiyeti, yaþý, mesleði ne olursa olsun, yurdumuzda ve dünyanýn dört bir yanýnda emekçiler bir araya gelip taleplerini haykýrýyor. Yine dünyaya ve ülkemize eþitliði, barýþý, kardeþliði, özgürlüðü çaðýrýyoruz. Emeðin çýkarýnýn savaþta deðil, barýþta olduðunu biliyor, savaþtan yana hiç bir politikaya onay vermeyeceðimizi haykýrýyoruz. Biz daha çok demokrasiyi herkes için hemen istiyoruz. Ýnsana yakýþýr þartlarda yaþamak istiyoruz" Veldet sözlerine þöyle devam etti: "Bugün ülkemizde emek karþýtý yaklaþýmlarla kýdem tazminatýmýza göz dikiliyor. Asgari ücret düþük tutuluyor. Esnek ve kuralsýz çalýþma biçimleri egemen kýlýnmak isteniyor. Yýllardýr kadro umuduyla bekleyen iþçilerin taleplerin görmezden gelinmektedir. Taþeron iþçiliðini yaygýnlaþtýrma, iþçiyi özel istihdam bürosu aracýlýðýyla kiralama planlarý yapýlýyor. Örgütlenen iþçiler iþten atýlýyor. Ýþ kazasý adý verilen cinayetler durmak bilmiyor. Sorumlulara hesap sorulmuyor. Özelleþtirme adý altýnda talan sürdürülüyor. Sefalet sürdürülmek, çocuklarýmýzýn geleceði karartýlmak isteniyor. Þimdiye kadar uygulanan ekonomik ve sosyal politikalarla, iþçiler, kamu emekçileri, emekliler, köylüler, esnaf, yani iktisaden güçsüz geniþ halk kesimleri bedel ödemek durumunda býrakýlýyor. Biz insana yakýþýr koþullarda çalýþmak ve yaþamak istiyoruz.biz sosyal adalet, eþitlik ve refah istiyoruz. Tüm çalýþanlar için insan onuruna yaraþýr yaþama koþullarý ve sendikal haklar istiyoruz. Özgürlükçü, adaletli, barýþ içinde bir dünya ve ülke istiyoruz." Fatih AKBAÞ MHP'den TSO'ya ziyaret Devren Satýlýk Spor Salonu Halen faal durumda olan Can Dostu Spor Merkezi iþ yoðunluðundan dolayý devren satýlýktýr. Ýrtibat: AKKARYA TEL ELEMANLAR ARIYOR Bünyemizde çalýþtýrýlmak üzere Traktör, Kamyon, Forklift ve mikser kullanabilen E sýnýfý ehliyetli elaman arýyoruz. Beton Direk dökümünde ve arazide çalýþabilecek vasýfsýz elemanlar arýyoruz. Kaynakcý elemanlar arýyoruz. Müracaatlar þahsen: Mimar Sinan Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 25. Cad. No 77 Akarya Tel Örgü adresimize yapmalarý rica olunur. Tel Yýl: 11 Sayý: NÝSAN ÇARÞAMBA 2015 Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) seçim çalýþmalarý dolayýsýyla Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'ný ziyaret etti. Ziyarete, MHP Milletvekili adaylarý Vahit Kayrýcý, Sami Çam, Ali Akcan, MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin ve yönetim kurulu üyeleri katýldý. Ziyarette MHP Milletvekili adaylarý, 7 Haziran seçimlerinin büyük bir önem arz ettiðini ve ülkenin dönüm noktasýný olduðu için seçim çalýþmalarýnýn yoðun bir þekilde devam ettiðini kaydettiler. MHP basýn biriminden ziyaret hakkýnda yapýlan açýklamaya göre Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek MHP'li heyete Çorum sorunlarý ve çözüm önerilerinin bulunduðu bir rapor sundu. Baþaranhýncal, MHP'ye seçim çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 HABER 3 Türkiye'nin baþýna çorap AK Parti Çorum Milletvekili ve Milletvekili adayý Salim Uslu seçim çalýþmalarý kapsamýnda Ensar Vakfý Çorum Þubesini ziyaret etti. Burada konuþan Ensar Vakfý Ýl Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn, AK Parti'nin milletin baktýðý yönde baktýðýný ifade ederek, "Ensar Vakfý ile AK Parti'nin vizyon ve misyonlarý örtüþüyor. Bu böyle devam ettiði sürece desteðimizde devam edecek" AK Parti iktidarý döneminde özgürlükler alanýnda yapýlan çalýþmalardan övgüyle bahseden Aþgýn, "Ýmam Hatip Ortaokullarýnýn açýlmasý, kat sayý sorunun çözülmesi, sadece eðitimde deðil kamu da dahi baþörtüsü yasaðýnýn kalkmasýný önemsiyoruz. AK Parti'nin Filistin davasýna bakýþýný önemsiyoruz. Türkiye dünyada tüm mazlum örülmeye çalýþýlýyor milletlere hamilik yapacak konuma geldi. Ülkemizin bu hale gelmesinde emeði geçen baþta Cumhurbaþkanýmýz Recep Tayyip Erdoðan olmak üzere herkese teþekkür ederiz" þeklinde Aþgýn ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, Salim Uslu ve beraberindekilere teþekkür etti. Milletvekili Salim Uslu ise sözlerine "Bizim gönlümüz bir kaderimiz bir" diyerek baþladý. Uslu, Türkiye'de yýllardýr horlanmýþ, dýþlanmýþ bir kesim olarak bundan sonrada ötekileþtirmeden birlikte çalýþmaya devam edeceklerini dile getirerek, "Bizim kimliðimizle kiþiliðimizle yargýlayanlarýn mahkum edenlerin ne kadar temelsiz bir iddia içinde olduklarýný þimdi daha iyi anlýyoruz. Ülkemizi biz onlardan daha iyi yönetiyoruz. Ýnsanlarýn kimlikleri aidiyetleri bizi hiç ilgilendirmiyor. Bu ülkeye kattýklarý ilgilendiriyor" þeklinde Türkiye'nin baþýna çorap örülmeye çalýþýldýðýnýn altýný çizen Uslu, "7 Haziran'da yapýlacak olan seçimler milletimizin bekasýnýn oylanmasýdýr. Birbirlerinin varlýk sebebi olanlar þimdi AK Parti karþýtlýðýnda birleþiyorlar" Konuþmasýnda muhalefet parti liderlerinin vaatlerine de tepki gösteren Uslu, "Ýnanýlmaz bir vaat yarýþý var. Bu vaatlerin topluma nasýl faturalar çýkarttýðýný daha önce gördük. Asýlsýz beyanlarla toplumun aklýný ve vicdanýný tutsak almaya çalýþýyorlar. Seçimden seçime Çorum'u hatýrlayanlar Çorum'da taþ üstüne taþ konulmadýðýný iddia ediyorlar. Ýki kampüslü üniversitemiz var. Demiryolumuz hükümet programýna girdi. Yeni yapýlan ve yapýlacak olan öðrenci yurtlarýyla kapasitemiz 4 bine çýkacak. Sulama projeleri devam ediyor ve yenilerinin ihaleleri yapýlýyor. Yeni hastanelerimizin inþaatlarý sürüyor. Sosyal yardýmlarýmýz devam ediyor. AK Parti Türkiye'de hizmet etmeye devam edecek. 60 yýldýr iktidar olamayanlar 60 yýl daha geçse yine iktidar olamayaklar" ifadelerini kullandý. Salim Uslu'nun ziyaretine Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül ile AK Partili yöneticilerde katýldý. Fatih AKBAÞ Uslu'dan Özel Ýdareye 50 milyon lira tepkisi! AK Parti Çorum Milletvekili ve Milletvekili adayý Salim Uslu, Ýl Özel Ýdaresinin tarihinde ilk defa paraya doyduðunu ve 50 milyon lira parasý olduðunu belirterek, ilkbahar gelmesine raðmen hala yatýrýmlarýn baþlamamasýna sert tepki gösterdi. Ensar Vakfý Çorum Þubesi ziyaretinde konu hakkýnda deðerlendirmede bulunan Salim Uslu, "Özel Ýdarenin kasasýnda 50 milyon lira para var ama ilkbahar gelmesine raðmen hala köylere yatýrýma baþlayamadý. Biz projeleriniz hazýr olsun bizden para isteyin diyoruz ama ortada proje yok. Hala ihaleler yapýlmamýþ. Yapýlacak diyorlar. Burada görev yapan memurlar iþlerini savsaklamamalýlar. Önceki gün Özel Ýdarede toplantý yaptýk ve bu yýl 93 köye kilit parke taþý döþenmesine karar verdik. 50 milyon lirayý kullanamayan bir Özel Ýdaremiz var. Bunu halka þikayet ediyorum.ben para bulmak için uðraþacaðým 560 özel idare çalýþaný proje üretmeyecek. Benim bürokratýmda olsa doðruyu söylemek zorundayým. Þimdiye kadar birçok çalýþmanýn yapýlmýþ olmasý lazýmdý" diyerek sözlerini tamamladý. Fatih AKBAÞ Twitter Salim Uslu'nun hesabýný askýya aldý AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdari Amiri Salim Uslu, kendisine ait Twitter hesabýnýn hiçbir gerekçe gösterilmeden askýya alýnýp eriþiminin engellenmesine tepki gösterdi. Twitter sayfasýndan "Twitter hesabým bugün hiçbir gerekçe gösterilmeden askýya alýnmýþ ve eriþimim engellenmiþtir. Saldýrýlarda araç olarak kullanýlan sosyal medyada küfrün, yersiz ve haksýz ithamlarýn bile suç sayýlmadýðý bugünlerde faaliyet ve düþünce özgürlüðümüzün kýsýtlanmasý ve ayrýca seçmenlerime eriþimin engellenmesi manidardýr. Takdir siz deðerli halkýmýzýn ve kamuoyunundur. Selam ve Sevgilerimle" diyerek tepkisini dile getiren Salim Uslu, Ensar Vakfý Çorum Þubesi ziyaretinde de konuya deðindi.twitter'in hesabýný engelleme gerekçesini inandýrýcý, ikna edici, hukuki bulmadýðýný açýklayan Uslu, "Bir mahkeme kararý yok. Tam tersine ellerindeki yetkiyi imtiyaza dönüþtürenler, Twitter hesabýný dondurmak suretiyle beni maðdur etmiþlerdir. Ayný zamanda Türkiye'yi suçlayanlarýn, sözde özgürlükten yana olanlar tarafýndan yapýlýyor olmasý enteresandýr. Türkiye'nin hýzlý otoriteleþtiðini iddia edenler ya da Twitter'daki, Facebook'taki ya da sosyal medyadaki sövgüleri, hakaretleri, aþaðýlamalarý özgürlük olarak görenlerin benim paylaþýmýmdaki þapkaya karþý çýkanlarýn, kanunsuz, hukuksuz þekilde Ýstiklal Mahkemeleri tarafýndan asýlmasýný eleþtiren bir Anadolu kadýnýn idam edilmesi ile ilgili bir paylaþýmýmdýr. Þanlý bacýnýn idam edilmesinin yýl dönümü nedeniyle bir paylaþýmdýr. Bunu gerekçe göstererek, þiddeti kýnayan bir eleþtirinin þiddet yanlýsý gibi þiddete övgüymüþ gibi algýlanýp kapatýlýyor olmasýný ben doðrusu maksatlý bir karþý tavýr olarak deðerlendiriyorum. Özellikle bu konuda bir çok hakaret, bir çok isyan çaðrýsý orta yerinde dururken, sadece fikrini açýklamaktan öte, düþünce özgürlüðünü kullanmaktan öte bir eylemi olmayan milletvekili olarak seçmenime eriþimin engellenmesini yadýrgadým. Bu Amerikalý bir firma tarafýndan yapýlýyorsa demek oluyor ki gerçek özgürlük ülkesi Amerika deðil, Türkiye'dir. Türkiye ile bir kez daha gurur duyuyorum" þeklinde Ayrýca takipçilerinin tamamýnýn da silindiðini dile getiren Salim Uslu, "Bizim kavgamýz üst akýlladýr. Suriye'yi karýþtýran Yemen'de iç karýþýklýk çýkartan, Gezi olaylarýný baþlatan, Aralýk'ta da üst aklýn parmaðý vardýr. Bu seçimler onlar için hesaplaþma aracýdýr. Çanakkale'yi geçemeyenler bizimle hesaplaþýyorlar. Bu seçimler bir referandum niteliðindedir. Milletimizin bekasý bizim derdimiz. Koltuk peþinde olanlarýn böyle dertleri yoktur. Toplumu 'bidon kafalý, göbeðini kaþýyan adam' olarak görenler halkçýlýk yapamazlar" diyerek sözlerini tamamladý. Fatih AKBAÞ Ahmet Saatcý Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý yaptýðý açýklamada, "Baþýndan beri tam destek verdiðimiz çözüm sürecini baþarýyla tamamlayarak, bu süreci demokratik, özgürlükçü, sivil yeni bir anayasa ile taçlandýrmamýz lazým. Ülkenin de ümmetinde geleceðinde Üçtutlar Mahallesinde bulunan ve Bilaller Konaðý olarak bilinen Kültür Varlýðý olarak tescilli tarihi konak Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü tarafýndan kültür ve sanat faaliyetlerinde kullanýlmak üzere mülk sahiplerince ücretsiz olarak 49 yýllýðýna Ýl Özel Ýdareye devredildi. Vali Ahmet Kara'nýn makamýnda gerçekleþen devir törenine mülk sahipleri adýna Fikret Bilal, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru ve Tapu Müdürü Nurettin Buyruk katýldý. Vali Ahmet Kara, imza töreninde, özveride bulunarak anlamlý bir davranýþ sergileyen mülk sahipleri Abdullah Bilal, Sevim Dedebaþ, Ayfer Laçin, Ayla Bayþu, Süha Bilal, Selman Safi Bilal, Sönmez Bilal, Arif Fikret Bilal, Fatma Türkan Erdem, Saliha Bilal, Nazmiye Bilal'e teþekkür etti. "Tarihsel reformlar sürmeli" bu tarihsel reformlara baðlý olduðunu asla unutmayalým" Türkiye'nin en büyük emek hareketi olarak, dönemini kapsayan süreçte demokratikleþme, insan haklarý ve hukuk alanýnda gerçekleþen sessiz devrimlerde aktif sorumluluk aldýklarýný ifade eden Saatcý, "Reformlarýn toplumla buluþturulmasý ve anlatýlmasý sürecinde etkin ve etkili rol aldýk. Özellikle yasaklarýn kalkmasý noktasýndaki sivil itaatsizlik eylemlerimizle (kýlýk kýyafet eylemi) tarihi yasaðý tarih yaptýk ve tarih yazdýk. 4/B'li sözleþmelilerin kadroya geçirilmesi, ek ödeme eylemi, 28 Þubat maðdurlarýnýn göreve iadesi gibi birçok konuda önemli baþarýlara ve kazanýmlara imza attýk. 12 yýlda 7 darbe giriþimi yaþandý ve bunlarýn çoðunluðunda dalgakýran olduk. Ortak akýl mitingleriyle baþlayan, saðlam irade kampanyalarýyla süren darbe ve vesayetlere karþý kararlýlýkla mücadele ettik. Taksim Gezi Parký olaylarý, Aralýk darbe giriþimi, 6-8 Ekim Kobani ayaklanmasý gibi küresel operasyonlarda dik durduk, emperyalistlerin oyunlarýný ve düzenlerini bozduk. Mazlumlarýn sözcüsü olma, mazlumlara yönelik dayanýþma ve yardýmlaþma faaliyetlerine öncülük ettik, merhamet diplomasisinde liderlik yaptýk. Vesayetin bitiþiyle birlikte kadim medeniyetin ve yeniden büyük Türkiye'nin inþa sürecine baþladýk, bu süreçte aktif sorumluluk aldýk. Baþýndan beri tam destek verdiðimiz çözüm sürecini baþarýyla tamamlayarak, bu süreci demokratik, özgürlükçü, sivil yeni bir anayasa ile taçlandýrmamýz lazým. Ülkenin de ümmetinde geleceðinde bu tarihsel reformlara baðlý olduðunu asla unutmayalým" þeklinde Demokratik, sivil ve özgürlükçü yeni anayasa yapým sürecinin uzamasýnýn hem ülke hem de millet açýsýndan ekonomik, siyasi ve toplumsal aðýr sonuçlarý olacaðýnýn altýný çizen Saatcý, "Çerçevesini temel insan hak ve özgürlüklerinin çizdiði, ideolojik ön kabullerden arýndýrýlmýþ, en geniþ toplumsal uzlaþýyý temsil edecek ve bireyin devlete karþý özgürlüklerinin geniþletilmesini saðlayacak yeni bir anayasa yazýlmalýdýr" diyerek açýklamasýný tamamladý. Bilaller Konaðý 49 yýllýðýna Özel Ýdarenin

4 HABER "Faiz lobisinin en çok kar ettiði dönem bu dönemdir" Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Milletvekili adaylarý Vahit Kayrýcý, Sami Çam, Ali Akcan, MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin ve yönetim kurulu üyeleri Anvatar Otel'de düzenlenen yemekte Köy Muhtarlarý'yla bir araya geldi. Yemekli toplantýya çok sayýda köy muhtarý katýldý. Toplantýda MHP Milletvekili adaylarý ve Ýl Baþkaný Bekir Çetin sýrasýyla birer konuþma yaptý. MHP basýn biriminden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre ilk konuþmayý Ýl Baþkaný Bekir Çetin yaptý. Çiftçi ve köylünün sorunlarýna dikkat çeken Çetin, "Çiftçimiz, köylümüz bizim baþýmýzýn tacýdýr. Çiftçi ve köylü mutsuzsa tüm ülke mutsuz olur. Þu anki durumda çiftçinin, köylünün mutsuz olduðu yönündedir kimse bunun aksini iddia edemez. MHP olarak 8 Haziran sabahýndaki iktidarýmýzda söz veriyorum size þu anki durumunuzdan daha iyi imkanlara sahip olacaksýnýz" Ardýndan Vahit Kayrýcý yaptýðý açýklamada, "Biz 3 parçalý hükümet dönemimizde hiçbir muhtarý, insaný birbirinden ayýrmadýk. Bu gün karþýmýzda 3 dönemdir tek baþýna hükümet olan bir iktidar var ama Çorum verdiði desteðin yarýsýný bile alamamýþtýr. Bu gün 6 kilo buðday satan bir litre mazot alamýyor. Baþarý siyasetten sonuç almaktýr. Bir ülkeyi batýrmak istiyorsanýz insanlarýn birbirine güvenini yýkarsýnýz. Ýnsanlarýn kurumlarýn birbirine güveni kalmadý. Güvenilmez hale getirdiler. Doðu ve Güneydoðuda devlet devlet yok. Bir de Baþkanlýk Sistemi türküsü söylüyorlar. Ayný zamanda bir de iç güvenlik yasasý çýkardýlar. Doðuda zaten devlet kanunlarý geçmiyor. Bu yasayý Apo çýktýðýnda batýdaki, Anadolu'daki halk ayaklanacak onlarý susturabilmek için bu kanunlarý çýkarttýlar. Çiftçilik bitti. Üretim olmazsa çiftçi biterse herkes aç kalýr. Bu ülkenin kaynaklarý düzgün kullanýlýrsa çözülmeyecek problem yoktur" þeklinde konuþtu. Toplantýda söz alarak konuþan Milletvekili Adayý Sami Çam da, "Sizler bu iþin bilincinde olmanýz lazým. Biz okuyup sorgulayacaðýz.medeniyetler arasý çatýþma tezi Osmancýk sel baskýnlarýndan korunacak Osmancýk ilçesinin sel baskýnlarýndan korunmasý için yapýlan sel kanalýnýn inþaatý devam ediyor. Osmancýk Belediyesinden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre þantiye alanýnda incelemelerde bulunan Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, yapýlan çalýþmanýn Osmancýk ilçesinin sel baskýnlarýndan korunmasý için hayati önem taþýdýðýný vurguladý. Kanalýn uzunluðunun yaklaþýk 4 kilometreyi bulacaðýný belirten Karataþ "Ýlçemizin kuzey yamaçlarýnda onlarca dere mevcut. Bu derelerde toplanan yaðmur sularý Doðudere ve Tillim Çayýnda birleþerek sel baskýnlarýna neden oluyor. Geçtiðimiz yýl þehrimiz iki defa sel baskýnýna uðradý. Ýnþa edilecek kanal ile sel sularý doðrudan Kýzýlýrmak'a tahliye edilecek" Karataþ, çalýþmalarýn Kýzýlýrmak'tan baþladýðýný belirterek "Kanal inþaatý hýzla devam ediyor. Çalýþmalara Kýzýlýrmak'tan baþlandý ve þu anda D100 Karayoluna kadar ulaþýldý. Kanalýn arazilerden geçtiði bu bölgede belediye olarak bir takým kamulaþtýrmalar yaptýk. Menfezle D100 Karayolundan geçilecek ve kanal Tillim Çayýna ulaþacak" diye konuþtu yýlýnda küresel sermayeyi idare eden yedi tane küresel þirketin hazýrladýðý bir projedir. Bunlardan bir tanesi de Bernard Lewis'tir. Bu adamýn uzmanlýk alaný Ortadoðu coðrafyasý ve Ýslam'dýr. Aslýnda bizim þu anda baþýmýzda bulunan baþbakaný siz zannediyorsunuz ki Cumhurbaþkaný Recep Tayip Erdoðan atadý. Baþbakan Davutoðlu'nu 1992 yýlýnda tespit ettiler ve Cumhurbaþkanýný atayanlar atadý" sözlerine yer verdi. Çam, "Medeniyetler arasý çatýþma tezinden vazgeçtiler çünkü kendilerine dokunuyordu. Bunu Afganistan ve Irak'ta uyguladýlar. Döndüler medeniyet arasý çatýþma, medeniyet içi çatýþmayý uygulamaya baþladýlar. Medeniyet nedir? Ýslam medeniyeti. Ýslam medeniyetini kendi içerisinde birbirlerine boðazlattýlar. Bu gün Ortadoðu'nun halini görüyorsunuz. Ortadoðu'da Müslümanlar birbirlerini öldürüyor. Bu projelerin son ayaðý Türkiye Devleti'dir. Çok dikkatli olmamýz lazým.biz adalarý Yunanlýlara verdik. Ecdat yadigarý Süleyman Þah Türbesi'ni kaçýrdýk. Oradan pýlýmýzý pýrtýmýzý, bayraðýmýzý alýp kaçtýk Hiç kimse kahramanlýk çýkartmasýn ülkenin geldiði durum budur" ifadelerinde bulundu. Milletvekili Ali Akcan da yaptýðý konuþmada ülke ekonomisine deðinerek, "Ekonomik yönden sýkýntýlarýnýn yaný sýra manevi yönden sýkýntýlarýmýz var. Bu adamlar 13 yýla yakýndýr ülkeyi din tüccarlýðýyla idare etmeye çalýþtýlar. Milletin gözünü boyamak için Ýsrail ile basýnýn önünde kavga ediyorlar. Esasýnda Ýsraille kol kola olan bunlar. Bu seçimin hem ekonomik hem siyasi yönden gerçekten çok büyük önemi var. Sizler köyünüzün kanaat önderlerisiniz. Bu seçim Türkiye'nin varlýðýný ya da yokluðunu gösterecek bir seçim. Bu seçimlerde herkes elinden gelen gayreti ortaya koyup bu insanlara ders vermeli. Ýnsanlar asgari ücretle açlýða mahkum ediliyor. Köylerden kentlere göç yoðun bir þekilde sürüyor. Sermaye tekelleþti. Bu ülkenin kanýný emenlerin eline geçti. Faiz lobisinin en çok kar ettiði dönem bu dönemdir. Esnaf kan aðlýyor" MHP adaylarýndan kurum ziyaretleri Seçimlere sayýlý günler kala Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) seçim çalýþmalarýna devam ediyor. MHP Milletvekili adaylarý Vahit Kayrýcý, Sami Çam, Ali Akcan, MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin ve yönetim kurulu üyelerinden oluþan heyet Çorum Valiliði, Vergi Dairesi ve Halk Saðlýðý Ýl Müdürlüðü'nü ziyaret etti. MHP basýn biriminden ziyaretler hakkýnda yapýlan açýklamaya göre sýrasýyla Ýl Nüfus ve Vatandaþlýk Müdürü Emrullah Akdemir, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Ali Dinçer, Kültür Turizm Ýl Müdür Yardýmcýsý Mehmet Bayrak, Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürü Seyit Ahmet Sancak, Ýl Defterdarý Ali Sormaz, Vergi Dairesi Müdürü Cüney Solak, Bulaþýcý Hastalýklar Kontrol Hizmetleri Þube Müdürlüðü Dr. Hüseyin Moray makamýnda ziyaret edildi. Daha sonra MHP heyeti, Tapu Sicil Müdürlüðü, Milli Emlak Müdürlüðü, Tapu ve Kadastro Müdürlüðü, Muhasebe Müdürlüðü, Ýl Göç Ýdaresi Müdürlüðü, Personel Müdürlüðü, Gelir Müdürlüðü, Defterdarlýk, Muhakemat Müdürlüðü, Vergi Müfettiþleri, Çevre ve Þehircilik Müdürlüðü, Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüðü, Ýl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüðü, Ýl Dernekler Müdürlüðü, Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü, Ýl Kültür ve Turizm Ýl Müdürlüðü, Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü, Ticaret Ýl Müdürlüðü'nde çalýþan memurlarý tek tek ziyaret ederek tokalaþýp çalýþmalarýnda baþarýlar dilediler. Ýl Defterdarý Ali Sormaz ile bir süre görüþen heyet çiftçinin sorunlarý, üretim, ithalat ve ihracat hakkýnda fikir alýþveriþinde bulundular. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Defterdar Ali Sormaz heyete çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Eðitim uzun süreçli bir yoldur. Bebeleri eðiteceksin torunlarýndan verim alacaksýn. Lakin bizler geçmiþte bu treni kaçýrmýþýz. Ve bunun acý faturasýný da hem ödedik hem de bugün ödemeye devam ediyoruz. Buna ciddi mana da dur demenin vakti geldi de geçiyor bile. Her alanda olduðu 4 VELÝ EÐÝTÝMÝNÝN ÖNEMÝ Mahir Odabaþý Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný gibi sivil açýsýndan da veli eðitimi çok önemlidir. Ama maalesef sivil savunma cephesinden dikkatli baktýðýmýzda bu yönün biraz ihmal edildiðini düþünüyorum. Bu nedenle milli eðitim müdürlüðünde göreve baþladýðým andan itibaren bulunduðum her platformda velilerimizi mutlaka bu eðitimlere, tatbikatlara dâhil etmemiz gerektiðini dile getirmeye çalýþtým. Örnek uygulamalý erzak daðýtým tatbikatlarý yaptýk. Anketler düzenledik. Ýmkânlar oranýnda katýlýmcýlara teþekkür belgesi verdik. Artýsýný eksisini ortaya gerekçeleriyle serdik. Ama maalesef bir arpa boyu mesafe kat edemedik diye üzülüyorum. Çünkü bizim meslek birazcýk garip sayýlýr. Atama yapmaz, malzeme daðýtmaz, sýnav görevi yazmaz Ama hep geleceðe yönelik yatýrým yapar. O da kýrk yýlda ya lazým olur ya da olmaz hastalýðý hâkim olduðu için pek gereksinim duyulmaz. Taki bir þekilde yaþanýncaya kadar. Ondan sonra da iþ iþten geçer. Bu hayati önem arz eden hususlarýn zeminden çatýya kadar devlet politikasý haline gelmesi lazýmdýr. Neden mi? Biz okullarýmýzda çocuklarýmýza durmadan depremi, yangýný, sýðýnaðý vb. anlatýp duruyoruz. Peki, sonuç ne oluyor? Yaþanan afetlerde ne kadar iþe yarýyor? Tartýþýlýr Çünkü biz çocuklara þunu þöyle yapýn, bunu böyle yapýn. Evinizde þu tedbiri alýn diye tembihler yaðdýrýyoruz. Çocuk heyecanla eve gidiyor annesine - babasýna anlatýyor. Eeee? Bilinçli olmayan anne-baba tabiri caizse bir HEYT ( geç onlarý, boþ ver, bir þey olmaz, elle gelen düðün bayram ) çekiyor. Çocuk iki arada bir derede kalýyor. Okullarýndaki sivil savunmacý amcalarýnýn anlattýklarý mý doðru yoksa babasýnýn bir þey olmaz, geç onlarý türü hafife almasý mý? Düþünüyor, düþünüyor çözümü matematik probleminden daha zor geliyor. Bu baðlamda 15 yýldýr görev yaptýðým il milli eðitim müdürlüðünde, okullara - baðlý kuruluþlara gönüllü olarak, hafta sonu dâhil istenilen zamanda 'depremler - ev kazalarý ve korunma' konularýnda velilere konferans verebiliriz diye kaç defa yazý yazdým hatýrlamýyorum. Ama maalesef arzu ettiðimiz þekilde ilgi görmedi. Bu tür konular ilgi görse yaþanan afetler sonrasý manzara zaten farklý olur. Tabi bunun birçok sebepleri var. Bu nokta da kafa yoran biri olarak hastalýðý da tedaviyi de biliyoruz. Ýmkânlar oranýnda piyasaya sunuyoruz ama nafile Biraz önce bu konulara dair bir çalýþmaya þahit oldum. Tamamen yanlýþ. Yetkililere de bunu söyledim Vesselam Fuzuli'nin diliyle, ''sussam gönlüm rahat etmiyor, konuþsam sözüm kar etmiyor '' 'Taþý delen suyun kuvveti deðil devamlýlýðýdýr' sýrrýnca, ihtiyaç halinde bir can, bir Canan kurtulmasýna vesile olabilmek ve her akþam televizyonlarda eften püften sebeplerle ölenlerin haberlerini duymamak adýna yolumuza devam edeceðiz. Yoksa baþka bir beklentimiz mevcut deðildir. Ben yetkili olsam, okullarda öðrencilere verilen eðitimi askýya alýr önce ailelerine veririm. Adabýna uygun olarak kullanýldýðýnda en müsait alanlardan biri de camilerdir. Çünkü cemaat resen dinlemek zorundadýr. Baþka alanda bunu bulamazsýnýz. Hatta bunun için mini imkânlar sunarým. 'Saðlam zemin saðlam çatý' misali ondan sonra öðrencilere verilen eðitim daha etkili olur. Ýnanmazsanýz bir de bunu deneyin. Ne olacak san ki, çoðu þeyi deneme yanýlma yoluyla öðrenmiyoruz mu? 15 yýl zarfýnda en az bir defa da olsa bizleri velileriyle buluþturan okullarý sýralamak, þimdi görevde olan ve olmayan müdürlerine de vefa borcu olarak teþekkür etmek istiyorum. Temennim o dur ki, tabiri caizse bu nokta da bedava hamal bulmuþken deðerlendirile ( M. Kemal Okulu, Mehmetçik Lisesi, Daniþment Gazi Okulu, Yumurta Okulu, Toprak Sanayi Okulu, Ýstiklal Okulu, Cumhuriyet lisesi, F.S. Mehmet Okulu, Atatürk Okulu, Hürriyet Okulu, Karþýyaka Okulu, Karþýyaka Anaokulu, : M. Akif Okulu, Ertuðrul Gazi Okulu, Ýsmail Kakaç Okulu, 75. Yýl Cumhuriyet Okulu, Saðlýk Lisesi, TOKÝ Lisesi, Y. Sultan Selim Okulu, Ziya Gökalp Okulu, ÝHL) ÖZETÝN ÖZETÝ: Afet eðitiminde bazen ' Zemindeki gür fikir, zirvedeki kör fikri geçebilir'

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Gübreden enerji üreteceðiz Çorum Belediyesi ve yumurta üreticileri kooperatifi, hayvan gübresinden enerji üretimi için çalýþma baþlattý.

Gübreden enerji üreteceðiz Çorum Belediyesi ve yumurta üreticileri kooperatifi, hayvan gübresinden enerji üretimi için çalýþma baþlattý. (Bu bir ilandýr) ÝDMA FUARI'NA ARAR MAKÝNA DAMGASI Firma yetkilileri uluslararasý fuarýn verimli geçtiðini söyledi. Arar Makina, 23-26 Nisan 215 tarihleri arasýnda Ýstanbul Fuar Merkezi CNR Expo'da gerçekleþen

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Doktorlar Týp Bayramý'nda

Doktorlar Týp Bayramý'nda Kemal Kýlýçdaroðlu'nun bugünilk duraðý Çorum olacak SAYFA 3 TE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Doktorlar Týp Bayramý'nda çalýþmayacak "Adaylar arasýnda kýrýcý bir üslup olmamasý güzel" 4 TE Saadet Partisi

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

OKUL TATÝLÝNDE KAMPANYALI UMRE 10 Günlük Program (3 Gece Medine / 6 Gece Mekke) Gidiþ Tarihi: 29 Ocak 2015 Ýstanbul - Yanbu Dönüþ Tarihi: 7 Þubat 2015 Cidde - Ýstanbul 990 960 930 i: i: Bustan Al Masi

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Faaliyet Raporu BAŞKANDAN Odamızın kurumsal yapısı ve yarım asırlık tarihinden elde ettiği tecrübe ve birikim sayesinde, son derece sağlam temeller üzerinde yapılanmıştır.

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

ULUSAL BÝLÝNÇLE GÜNCEL ÜROLOJÝ KARS 9-10 Mayýs 2009 Sarýkamýþ Toprak Otel ULUSAL BÝLÝNÇLE GÜNCEL ÜROLOJÝ KARS ÖNSÖZ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türk Üroloji Derneði, Türkiye ESRU, Türk Androloji Derneði

Detaylı

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI Türkiye Ýnþaat ve Tesisat Müteahhitleri Ýþveren Sendikasý (ÝNTES) 01 Haziran 2001 tarihinde Ýstanbul'da Hilton Otelinde

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

"Baþkanlýk Sistemi ülkenin bölünmesidir" Filistinli 25 engelliye, akülü araba yardýmý

Baþkanlýk Sistemi ülkenin bölünmesidir Filistinli 25 engelliye, akülü araba yardýmý Genç mucitler projelerini Bilim ve Teknoloji Günleri'nde tanýttý Hitit Üniversitesinin ev sahipliðinde Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (ÇTSO) Fuar Merkezi'nde Orta Karadeniz Üniversiteleri Platformu'na (OKÜP)

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05. / CHARTER: 21.06. / KULÜP NO: 83357 BAÞLIKLAR : 198. TOPLANTIMIZ - Terzioðlu Çiftliði Brunch En iyi bireyler kendilerinden çok ait olduðu toplumu düþünen, onun

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Tuðla-kiremit sektöründen. gazbeton tepkisi!

Tuðla-kiremit sektöründen. gazbeton tepkisi! Kültür Merkezi için somut adým ÞUBAT 201 SALI www.yildizhaber.com 0 KURUÞ 5 TE 300 yýl önceki ismine tekrar kavuþacak Dünyanýn en büyük uygarlýklarý arasýnda yer alan Hitit medeniyetine Çorum'un Boðazkale'nin

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı