Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!'

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!'"

Transkript

1 Kazamý? Cinayetmi? Ýntihar mý! Dün sabah saat 8.00 sularýnda Ortakapaklý Baðlarý 11. Sk. üzerinde yapýmý devam eden bir inþaatýn altýnda ölü bir erkek cesedi bulundu. Bulunan cesetin 75 yaþýndaki Hüseyin uçar olduðu anlaþýldý. Edinilen bilgilere göre Hüseyin Uçar isimli þahsýn ölüm nedeninin beyin kanamasý ve iç kanamasý olarak belirtilirken, 75 Yaþýndaki Hüseyin Uçar'ýn bir cinayete mi kurban gittiði yoksa kazara mý inþaattan düþtüðü ya da intihar mý ettiði noktasýnda Polis geniþ çaplý olarak araþtýrmasýný sürdürüyor. "Faiz lobisinin en çok kar ettiði dönem bu dönemdir" 29 NÝSAN 2015 ÇARÞAMBA 40 KURUÞ Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Milletvekili adaylarý Vahit Kayrýcý, Sami Çam, Ali Akcan, MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin ve yönetim kurulu üyeleri Anvatar Otel'de düzenlenen yemekte Köy Muhtarlarý'yla bir araya geldi. SAYFA 4 TE Uslu'dan Özel Ýdareye 50 milyon lira tepkisi! Kentsel dönüþüm kapsamýnda maðdur edildiðini iddia eden Mehmet Arslan: Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!' AK Parti Çorum Milletvekili ve Milletvekili adayý Salim Uslu, Ýl Özel Ýdaresinin tarihinde ilk defa paraya doyduðunu ve 50 milyon lira parasý olduðunu belirterek, ilkbahar gelmesine raðmen hala yatýrýmlarýn baþlamamasýna sert tepki gösterdi. SAYFA 3 TE Türkiye'nin baþýna çorap örülmeye çalýþýlýyor AK Parti Çorum Milletvekili ve Milletvekili adayý Salim Uslu seçim çalýþmalarý kapsamýnda Ensar Vakfý Çorum Þubesini ziyaret etti. SAYFA 3 TE Bilaller Konaðý 49 yýllýðýna Özel Ýdarenin Mehmet Arslan 42 yaþýnda Ortaköy ilçesi Oruçpýnar köyünde 1965 yýlýnda yapýlmýþ olan eski kerpiç evlerden 25 numarada amcasý Ramazan Arslan, 26 numarada ise babasý ile birlikte oturan Mehmet Arslan Kentsel Dönüþüm kapsamýnda kira yardýmý adýna maðdur edildiklerini iddia etti. SAYFA 7 DE Beþir Derneði'nden yardýmlara devam Beþir Derneði Çorum Þubesi, hayýrseverlerin yardýmlarýyla ihtiyaç sahiplerine yardým eli uzatmaya devam ediyor. Beþir Derneði Çorum Þube Baþkaný Mehmet Murat Beþikçioðlu, yaptýðý açýklamada... SAYFA 7 DE Mehmet Murat Beþikçioðlu Üçtutlar Mahallesinde bulunan ve Bilaller Konaðý olarak bilinen Kültür Varlýðý olarak tescilli tarihi konak Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü tarafýndan kültür ve sanat faaliyetlerinde kullanýlmak üzere mülk sahiplerince ücretsiz olarak 49 yýllýðýna Ýl Özel Ýdareye devredildi. SAYFA 3 TE Anadolu Lisesi'nden kardeþ okula destek Çorum Anadolu Lisesi Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Kulübü rehber öðretmenleri ve öðrencileri önceki yýllarda düzenlendiði etkinliklere bir yenisini daha ekledi. SAYFA 9 DA MHP'den TSO'ya ziyaret Yeni bölümler açýldý sevkler yüzde 75 azaldý Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) seçim çalýþmalarý dolayýsýyla Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'ný ziyaret etti. Ziyarete, MHP Milletvekili adaylarý Vahit Kayrýcý, Sami Çam, Ali Akcan, MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin ve yönetim kurulu üyeleri katýldý. Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Hastane Yöneticisi Yard. Doç. Dr. Sinan Zehir, 2013 yýlýnda 257 bin, 2014 yýlýnda 298 bin 945 ve 2015 yýlý ilk 3 ayýnda ise 66 bin 677 hastaya hizmet verdiklerini söyledi. SAYFA 2 DE SAYFA 5 TE Osmancýk sel baskýnlarýndan korunacak Osmancýk ilçesinin sel baskýnlarýndan korunmasý için yapýlan sel kanalýnýn inþaatý devam ediyor. SAYFA 4 TE 1 Mayýs Tertip Komitesi toplandý Gübreden elektrik üretilecek SAYFA 2 DE Çorum Belediyesi ve yumurta üreticileri kooperatifi þehir için ciddi bir sorun oluþturan tavuk ve büyükbaþ hayvan gübresinden biyogaz enerjisi üretecek. 15 milyon liralýk yatýrým için düðmeye basýldý. SAYFA 5 TE

2 HABER 2 AJANDA Ýmsâk : Güneþ : Öðle : Ýkindi : Akþam : Yatsý : 03:57 05:35 12:45 16:32 19:42 21: Serçelerin yavrulama zamaný - Yýldýz Sarayý'nýn ittihatçýlarca yaðma edilmesi (1909) Allahü teâlâdan korkmanýn alâmeti, haramlarý terketmektir. Þakîk-î Belhî Rahmetullahi Aleyh Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,6642 2,6651 EUR 2,9156 2,9173 STERLiN 4,0767 4,0788 2,2384 2, JPY YENi Günün Þiiri OÐUL Anne ben geldim, üstüm baþým Uzak yollarýn tozlarýyla periþan Çoktan paralandý ördüðün kazak Üzerinde yeþil nakýþlar olan Anne ben geldim, yoruldum artýk Her yolaðzýnda kendime rastlamaktan Hep acýlý, sarhoþ ve sarsak Þiirler çýrpýþtýran bi adam Kurumuþ kuyunun suyu, incirin sütü çoktan çekilmiþ Bir zamanlar dünya sandýðým bahçeyi Ayrýk otlarý, dikenler bürümüþ Kapýdaki çýngýrak kararmýþ nemden Atnalý ve sarmýsak duruyor ama Oðlum, mektup yaz diyen Sesin hala kulaklarýmda Anne ben geldim, aðdaki balýk Bardaktaki su kadar umarsýzým Dizlerin duruyor mu baþýmý koyacak? Anne ben geldim, oðlun, hayýrsýzýn.. Ahmet ERHAN HAVA DURUMU SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER 1 Mayýs Tertip Komitesi toplandý 1 Mayýs Tertip Komitesi toplantý yaparak deðerlendirme de bulundu. Þeker Ýþ Sendikasý Ýl Baþkanlýðýnda yapýlan toplantýya Türk Ýþ, KESK ve DÝSK temsilcileri katýldý. Toplantý da konuþan Türk Ýþ Ýl Temsilcisi ve Þeker Ýþ Sendikasý Ýl Baþkaný Sefer Kahraman, 1 Mayýs Cuma günü saat 13.00'da Saat Kulesi yanýnda toplanarak Abide Meydanýna yürüyeceklerini ve burada etkinlikler yapýlacaðýný söyledi. 1 Mayýs'ý Çorum'a yakýþýr þekilde kutlayacaklarýný kaydeden Kahraman, kutlamalara partilerin milletvekili adaylarýný da davet etti. Kahraman, 1 Mayýs'ýn hayýrlar getirmesini dileyerek sözlerini tamamladý. Daha sonra konuþan Tümbelsen Ýl Temsilcisi Nevzat Veldet ise "Ýþçilerin, emekçilerin uluslararasý düzeyde mücadele, dayanýþma ve birlikte hareket etme kararlýlýðý gösterdiði gündür 1 Mayýs. Tüm dünyada emekçiler, hak ve özgürlükleri için hep birlikte sesini yükseltiyor. Ülkesi, ulusu, ýrký, siyasal görüþü, dini, mezhebi, dili, cinsiyeti, yaþý, mesleði ne olursa olsun, yurdumuzda ve dünyanýn dört bir yanýnda emekçiler bir araya gelip taleplerini haykýrýyor. Yine dünyaya ve ülkemize eþitliði, barýþý, kardeþliði, özgürlüðü çaðýrýyoruz. Emeðin çýkarýnýn savaþta deðil, barýþta olduðunu biliyor, savaþtan yana hiç bir politikaya onay vermeyeceðimizi haykýrýyoruz. Biz daha çok demokrasiyi herkes için hemen istiyoruz. Ýnsana yakýþýr þartlarda yaþamak istiyoruz" Veldet sözlerine þöyle devam etti: "Bugün ülkemizde emek karþýtý yaklaþýmlarla kýdem tazminatýmýza göz dikiliyor. Asgari ücret düþük tutuluyor. Esnek ve kuralsýz çalýþma biçimleri egemen kýlýnmak isteniyor. Yýllardýr kadro umuduyla bekleyen iþçilerin taleplerin görmezden gelinmektedir. Taþeron iþçiliðini yaygýnlaþtýrma, iþçiyi özel istihdam bürosu aracýlýðýyla kiralama planlarý yapýlýyor. Örgütlenen iþçiler iþten atýlýyor. Ýþ kazasý adý verilen cinayetler durmak bilmiyor. Sorumlulara hesap sorulmuyor. Özelleþtirme adý altýnda talan sürdürülüyor. Sefalet sürdürülmek, çocuklarýmýzýn geleceði karartýlmak isteniyor. Þimdiye kadar uygulanan ekonomik ve sosyal politikalarla, iþçiler, kamu emekçileri, emekliler, köylüler, esnaf, yani iktisaden güçsüz geniþ halk kesimleri bedel ödemek durumunda býrakýlýyor. Biz insana yakýþýr koþullarda çalýþmak ve yaþamak istiyoruz.biz sosyal adalet, eþitlik ve refah istiyoruz. Tüm çalýþanlar için insan onuruna yaraþýr yaþama koþullarý ve sendikal haklar istiyoruz. Özgürlükçü, adaletli, barýþ içinde bir dünya ve ülke istiyoruz." Fatih AKBAÞ MHP'den TSO'ya ziyaret Devren Satýlýk Spor Salonu Halen faal durumda olan Can Dostu Spor Merkezi iþ yoðunluðundan dolayý devren satýlýktýr. Ýrtibat: AKKARYA TEL ELEMANLAR ARIYOR Bünyemizde çalýþtýrýlmak üzere Traktör, Kamyon, Forklift ve mikser kullanabilen E sýnýfý ehliyetli elaman arýyoruz. Beton Direk dökümünde ve arazide çalýþabilecek vasýfsýz elemanlar arýyoruz. Kaynakcý elemanlar arýyoruz. Müracaatlar þahsen: Mimar Sinan Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 25. Cad. No 77 Akarya Tel Örgü adresimize yapmalarý rica olunur. Tel Yýl: 11 Sayý: NÝSAN ÇARÞAMBA 2015 Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) seçim çalýþmalarý dolayýsýyla Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'ný ziyaret etti. Ziyarete, MHP Milletvekili adaylarý Vahit Kayrýcý, Sami Çam, Ali Akcan, MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin ve yönetim kurulu üyeleri katýldý. Ziyarette MHP Milletvekili adaylarý, 7 Haziran seçimlerinin büyük bir önem arz ettiðini ve ülkenin dönüm noktasýný olduðu için seçim çalýþmalarýnýn yoðun bir þekilde devam ettiðini kaydettiler. MHP basýn biriminden ziyaret hakkýnda yapýlan açýklamaya göre Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek MHP'li heyete Çorum sorunlarý ve çözüm önerilerinin bulunduðu bir rapor sundu. Baþaranhýncal, MHP'ye seçim çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 HABER 3 Türkiye'nin baþýna çorap AK Parti Çorum Milletvekili ve Milletvekili adayý Salim Uslu seçim çalýþmalarý kapsamýnda Ensar Vakfý Çorum Þubesini ziyaret etti. Burada konuþan Ensar Vakfý Ýl Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn, AK Parti'nin milletin baktýðý yönde baktýðýný ifade ederek, "Ensar Vakfý ile AK Parti'nin vizyon ve misyonlarý örtüþüyor. Bu böyle devam ettiði sürece desteðimizde devam edecek" AK Parti iktidarý döneminde özgürlükler alanýnda yapýlan çalýþmalardan övgüyle bahseden Aþgýn, "Ýmam Hatip Ortaokullarýnýn açýlmasý, kat sayý sorunun çözülmesi, sadece eðitimde deðil kamu da dahi baþörtüsü yasaðýnýn kalkmasýný önemsiyoruz. AK Parti'nin Filistin davasýna bakýþýný önemsiyoruz. Türkiye dünyada tüm mazlum örülmeye çalýþýlýyor milletlere hamilik yapacak konuma geldi. Ülkemizin bu hale gelmesinde emeði geçen baþta Cumhurbaþkanýmýz Recep Tayyip Erdoðan olmak üzere herkese teþekkür ederiz" þeklinde Aþgýn ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, Salim Uslu ve beraberindekilere teþekkür etti. Milletvekili Salim Uslu ise sözlerine "Bizim gönlümüz bir kaderimiz bir" diyerek baþladý. Uslu, Türkiye'de yýllardýr horlanmýþ, dýþlanmýþ bir kesim olarak bundan sonrada ötekileþtirmeden birlikte çalýþmaya devam edeceklerini dile getirerek, "Bizim kimliðimizle kiþiliðimizle yargýlayanlarýn mahkum edenlerin ne kadar temelsiz bir iddia içinde olduklarýný þimdi daha iyi anlýyoruz. Ülkemizi biz onlardan daha iyi yönetiyoruz. Ýnsanlarýn kimlikleri aidiyetleri bizi hiç ilgilendirmiyor. Bu ülkeye kattýklarý ilgilendiriyor" þeklinde Türkiye'nin baþýna çorap örülmeye çalýþýldýðýnýn altýný çizen Uslu, "7 Haziran'da yapýlacak olan seçimler milletimizin bekasýnýn oylanmasýdýr. Birbirlerinin varlýk sebebi olanlar þimdi AK Parti karþýtlýðýnda birleþiyorlar" Konuþmasýnda muhalefet parti liderlerinin vaatlerine de tepki gösteren Uslu, "Ýnanýlmaz bir vaat yarýþý var. Bu vaatlerin topluma nasýl faturalar çýkarttýðýný daha önce gördük. Asýlsýz beyanlarla toplumun aklýný ve vicdanýný tutsak almaya çalýþýyorlar. Seçimden seçime Çorum'u hatýrlayanlar Çorum'da taþ üstüne taþ konulmadýðýný iddia ediyorlar. Ýki kampüslü üniversitemiz var. Demiryolumuz hükümet programýna girdi. Yeni yapýlan ve yapýlacak olan öðrenci yurtlarýyla kapasitemiz 4 bine çýkacak. Sulama projeleri devam ediyor ve yenilerinin ihaleleri yapýlýyor. Yeni hastanelerimizin inþaatlarý sürüyor. Sosyal yardýmlarýmýz devam ediyor. AK Parti Türkiye'de hizmet etmeye devam edecek. 60 yýldýr iktidar olamayanlar 60 yýl daha geçse yine iktidar olamayaklar" ifadelerini kullandý. Salim Uslu'nun ziyaretine Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül ile AK Partili yöneticilerde katýldý. Fatih AKBAÞ Uslu'dan Özel Ýdareye 50 milyon lira tepkisi! AK Parti Çorum Milletvekili ve Milletvekili adayý Salim Uslu, Ýl Özel Ýdaresinin tarihinde ilk defa paraya doyduðunu ve 50 milyon lira parasý olduðunu belirterek, ilkbahar gelmesine raðmen hala yatýrýmlarýn baþlamamasýna sert tepki gösterdi. Ensar Vakfý Çorum Þubesi ziyaretinde konu hakkýnda deðerlendirmede bulunan Salim Uslu, "Özel Ýdarenin kasasýnda 50 milyon lira para var ama ilkbahar gelmesine raðmen hala köylere yatýrýma baþlayamadý. Biz projeleriniz hazýr olsun bizden para isteyin diyoruz ama ortada proje yok. Hala ihaleler yapýlmamýþ. Yapýlacak diyorlar. Burada görev yapan memurlar iþlerini savsaklamamalýlar. Önceki gün Özel Ýdarede toplantý yaptýk ve bu yýl 93 köye kilit parke taþý döþenmesine karar verdik. 50 milyon lirayý kullanamayan bir Özel Ýdaremiz var. Bunu halka þikayet ediyorum.ben para bulmak için uðraþacaðým 560 özel idare çalýþaný proje üretmeyecek. Benim bürokratýmda olsa doðruyu söylemek zorundayým. Þimdiye kadar birçok çalýþmanýn yapýlmýþ olmasý lazýmdý" diyerek sözlerini tamamladý. Fatih AKBAÞ Twitter Salim Uslu'nun hesabýný askýya aldý AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdari Amiri Salim Uslu, kendisine ait Twitter hesabýnýn hiçbir gerekçe gösterilmeden askýya alýnýp eriþiminin engellenmesine tepki gösterdi. Twitter sayfasýndan "Twitter hesabým bugün hiçbir gerekçe gösterilmeden askýya alýnmýþ ve eriþimim engellenmiþtir. Saldýrýlarda araç olarak kullanýlan sosyal medyada küfrün, yersiz ve haksýz ithamlarýn bile suç sayýlmadýðý bugünlerde faaliyet ve düþünce özgürlüðümüzün kýsýtlanmasý ve ayrýca seçmenlerime eriþimin engellenmesi manidardýr. Takdir siz deðerli halkýmýzýn ve kamuoyunundur. Selam ve Sevgilerimle" diyerek tepkisini dile getiren Salim Uslu, Ensar Vakfý Çorum Þubesi ziyaretinde de konuya deðindi.twitter'in hesabýný engelleme gerekçesini inandýrýcý, ikna edici, hukuki bulmadýðýný açýklayan Uslu, "Bir mahkeme kararý yok. Tam tersine ellerindeki yetkiyi imtiyaza dönüþtürenler, Twitter hesabýný dondurmak suretiyle beni maðdur etmiþlerdir. Ayný zamanda Türkiye'yi suçlayanlarýn, sözde özgürlükten yana olanlar tarafýndan yapýlýyor olmasý enteresandýr. Türkiye'nin hýzlý otoriteleþtiðini iddia edenler ya da Twitter'daki, Facebook'taki ya da sosyal medyadaki sövgüleri, hakaretleri, aþaðýlamalarý özgürlük olarak görenlerin benim paylaþýmýmdaki þapkaya karþý çýkanlarýn, kanunsuz, hukuksuz þekilde Ýstiklal Mahkemeleri tarafýndan asýlmasýný eleþtiren bir Anadolu kadýnýn idam edilmesi ile ilgili bir paylaþýmýmdýr. Þanlý bacýnýn idam edilmesinin yýl dönümü nedeniyle bir paylaþýmdýr. Bunu gerekçe göstererek, þiddeti kýnayan bir eleþtirinin þiddet yanlýsý gibi þiddete övgüymüþ gibi algýlanýp kapatýlýyor olmasýný ben doðrusu maksatlý bir karþý tavýr olarak deðerlendiriyorum. Özellikle bu konuda bir çok hakaret, bir çok isyan çaðrýsý orta yerinde dururken, sadece fikrini açýklamaktan öte, düþünce özgürlüðünü kullanmaktan öte bir eylemi olmayan milletvekili olarak seçmenime eriþimin engellenmesini yadýrgadým. Bu Amerikalý bir firma tarafýndan yapýlýyorsa demek oluyor ki gerçek özgürlük ülkesi Amerika deðil, Türkiye'dir. Türkiye ile bir kez daha gurur duyuyorum" þeklinde Ayrýca takipçilerinin tamamýnýn da silindiðini dile getiren Salim Uslu, "Bizim kavgamýz üst akýlladýr. Suriye'yi karýþtýran Yemen'de iç karýþýklýk çýkartan, Gezi olaylarýný baþlatan, Aralýk'ta da üst aklýn parmaðý vardýr. Bu seçimler onlar için hesaplaþma aracýdýr. Çanakkale'yi geçemeyenler bizimle hesaplaþýyorlar. Bu seçimler bir referandum niteliðindedir. Milletimizin bekasý bizim derdimiz. Koltuk peþinde olanlarýn böyle dertleri yoktur. Toplumu 'bidon kafalý, göbeðini kaþýyan adam' olarak görenler halkçýlýk yapamazlar" diyerek sözlerini tamamladý. Fatih AKBAÞ Ahmet Saatcý Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý yaptýðý açýklamada, "Baþýndan beri tam destek verdiðimiz çözüm sürecini baþarýyla tamamlayarak, bu süreci demokratik, özgürlükçü, sivil yeni bir anayasa ile taçlandýrmamýz lazým. Ülkenin de ümmetinde geleceðinde Üçtutlar Mahallesinde bulunan ve Bilaller Konaðý olarak bilinen Kültür Varlýðý olarak tescilli tarihi konak Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü tarafýndan kültür ve sanat faaliyetlerinde kullanýlmak üzere mülk sahiplerince ücretsiz olarak 49 yýllýðýna Ýl Özel Ýdareye devredildi. Vali Ahmet Kara'nýn makamýnda gerçekleþen devir törenine mülk sahipleri adýna Fikret Bilal, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru ve Tapu Müdürü Nurettin Buyruk katýldý. Vali Ahmet Kara, imza töreninde, özveride bulunarak anlamlý bir davranýþ sergileyen mülk sahipleri Abdullah Bilal, Sevim Dedebaþ, Ayfer Laçin, Ayla Bayþu, Süha Bilal, Selman Safi Bilal, Sönmez Bilal, Arif Fikret Bilal, Fatma Türkan Erdem, Saliha Bilal, Nazmiye Bilal'e teþekkür etti. "Tarihsel reformlar sürmeli" bu tarihsel reformlara baðlý olduðunu asla unutmayalým" Türkiye'nin en büyük emek hareketi olarak, dönemini kapsayan süreçte demokratikleþme, insan haklarý ve hukuk alanýnda gerçekleþen sessiz devrimlerde aktif sorumluluk aldýklarýný ifade eden Saatcý, "Reformlarýn toplumla buluþturulmasý ve anlatýlmasý sürecinde etkin ve etkili rol aldýk. Özellikle yasaklarýn kalkmasý noktasýndaki sivil itaatsizlik eylemlerimizle (kýlýk kýyafet eylemi) tarihi yasaðý tarih yaptýk ve tarih yazdýk. 4/B'li sözleþmelilerin kadroya geçirilmesi, ek ödeme eylemi, 28 Þubat maðdurlarýnýn göreve iadesi gibi birçok konuda önemli baþarýlara ve kazanýmlara imza attýk. 12 yýlda 7 darbe giriþimi yaþandý ve bunlarýn çoðunluðunda dalgakýran olduk. Ortak akýl mitingleriyle baþlayan, saðlam irade kampanyalarýyla süren darbe ve vesayetlere karþý kararlýlýkla mücadele ettik. Taksim Gezi Parký olaylarý, Aralýk darbe giriþimi, 6-8 Ekim Kobani ayaklanmasý gibi küresel operasyonlarda dik durduk, emperyalistlerin oyunlarýný ve düzenlerini bozduk. Mazlumlarýn sözcüsü olma, mazlumlara yönelik dayanýþma ve yardýmlaþma faaliyetlerine öncülük ettik, merhamet diplomasisinde liderlik yaptýk. Vesayetin bitiþiyle birlikte kadim medeniyetin ve yeniden büyük Türkiye'nin inþa sürecine baþladýk, bu süreçte aktif sorumluluk aldýk. Baþýndan beri tam destek verdiðimiz çözüm sürecini baþarýyla tamamlayarak, bu süreci demokratik, özgürlükçü, sivil yeni bir anayasa ile taçlandýrmamýz lazým. Ülkenin de ümmetinde geleceðinde bu tarihsel reformlara baðlý olduðunu asla unutmayalým" þeklinde Demokratik, sivil ve özgürlükçü yeni anayasa yapým sürecinin uzamasýnýn hem ülke hem de millet açýsýndan ekonomik, siyasi ve toplumsal aðýr sonuçlarý olacaðýnýn altýný çizen Saatcý, "Çerçevesini temel insan hak ve özgürlüklerinin çizdiði, ideolojik ön kabullerden arýndýrýlmýþ, en geniþ toplumsal uzlaþýyý temsil edecek ve bireyin devlete karþý özgürlüklerinin geniþletilmesini saðlayacak yeni bir anayasa yazýlmalýdýr" diyerek açýklamasýný tamamladý. Bilaller Konaðý 49 yýllýðýna Özel Ýdarenin

4 HABER "Faiz lobisinin en çok kar ettiði dönem bu dönemdir" Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Milletvekili adaylarý Vahit Kayrýcý, Sami Çam, Ali Akcan, MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin ve yönetim kurulu üyeleri Anvatar Otel'de düzenlenen yemekte Köy Muhtarlarý'yla bir araya geldi. Yemekli toplantýya çok sayýda köy muhtarý katýldý. Toplantýda MHP Milletvekili adaylarý ve Ýl Baþkaný Bekir Çetin sýrasýyla birer konuþma yaptý. MHP basýn biriminden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre ilk konuþmayý Ýl Baþkaný Bekir Çetin yaptý. Çiftçi ve köylünün sorunlarýna dikkat çeken Çetin, "Çiftçimiz, köylümüz bizim baþýmýzýn tacýdýr. Çiftçi ve köylü mutsuzsa tüm ülke mutsuz olur. Þu anki durumda çiftçinin, köylünün mutsuz olduðu yönündedir kimse bunun aksini iddia edemez. MHP olarak 8 Haziran sabahýndaki iktidarýmýzda söz veriyorum size þu anki durumunuzdan daha iyi imkanlara sahip olacaksýnýz" Ardýndan Vahit Kayrýcý yaptýðý açýklamada, "Biz 3 parçalý hükümet dönemimizde hiçbir muhtarý, insaný birbirinden ayýrmadýk. Bu gün karþýmýzda 3 dönemdir tek baþýna hükümet olan bir iktidar var ama Çorum verdiði desteðin yarýsýný bile alamamýþtýr. Bu gün 6 kilo buðday satan bir litre mazot alamýyor. Baþarý siyasetten sonuç almaktýr. Bir ülkeyi batýrmak istiyorsanýz insanlarýn birbirine güvenini yýkarsýnýz. Ýnsanlarýn kurumlarýn birbirine güveni kalmadý. Güvenilmez hale getirdiler. Doðu ve Güneydoðuda devlet devlet yok. Bir de Baþkanlýk Sistemi türküsü söylüyorlar. Ayný zamanda bir de iç güvenlik yasasý çýkardýlar. Doðuda zaten devlet kanunlarý geçmiyor. Bu yasayý Apo çýktýðýnda batýdaki, Anadolu'daki halk ayaklanacak onlarý susturabilmek için bu kanunlarý çýkarttýlar. Çiftçilik bitti. Üretim olmazsa çiftçi biterse herkes aç kalýr. Bu ülkenin kaynaklarý düzgün kullanýlýrsa çözülmeyecek problem yoktur" þeklinde konuþtu. Toplantýda söz alarak konuþan Milletvekili Adayý Sami Çam da, "Sizler bu iþin bilincinde olmanýz lazým. Biz okuyup sorgulayacaðýz.medeniyetler arasý çatýþma tezi Osmancýk sel baskýnlarýndan korunacak Osmancýk ilçesinin sel baskýnlarýndan korunmasý için yapýlan sel kanalýnýn inþaatý devam ediyor. Osmancýk Belediyesinden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre þantiye alanýnda incelemelerde bulunan Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, yapýlan çalýþmanýn Osmancýk ilçesinin sel baskýnlarýndan korunmasý için hayati önem taþýdýðýný vurguladý. Kanalýn uzunluðunun yaklaþýk 4 kilometreyi bulacaðýný belirten Karataþ "Ýlçemizin kuzey yamaçlarýnda onlarca dere mevcut. Bu derelerde toplanan yaðmur sularý Doðudere ve Tillim Çayýnda birleþerek sel baskýnlarýna neden oluyor. Geçtiðimiz yýl þehrimiz iki defa sel baskýnýna uðradý. Ýnþa edilecek kanal ile sel sularý doðrudan Kýzýlýrmak'a tahliye edilecek" Karataþ, çalýþmalarýn Kýzýlýrmak'tan baþladýðýný belirterek "Kanal inþaatý hýzla devam ediyor. Çalýþmalara Kýzýlýrmak'tan baþlandý ve þu anda D100 Karayoluna kadar ulaþýldý. Kanalýn arazilerden geçtiði bu bölgede belediye olarak bir takým kamulaþtýrmalar yaptýk. Menfezle D100 Karayolundan geçilecek ve kanal Tillim Çayýna ulaþacak" diye konuþtu yýlýnda küresel sermayeyi idare eden yedi tane küresel þirketin hazýrladýðý bir projedir. Bunlardan bir tanesi de Bernard Lewis'tir. Bu adamýn uzmanlýk alaný Ortadoðu coðrafyasý ve Ýslam'dýr. Aslýnda bizim þu anda baþýmýzda bulunan baþbakaný siz zannediyorsunuz ki Cumhurbaþkaný Recep Tayip Erdoðan atadý. Baþbakan Davutoðlu'nu 1992 yýlýnda tespit ettiler ve Cumhurbaþkanýný atayanlar atadý" sözlerine yer verdi. Çam, "Medeniyetler arasý çatýþma tezinden vazgeçtiler çünkü kendilerine dokunuyordu. Bunu Afganistan ve Irak'ta uyguladýlar. Döndüler medeniyet arasý çatýþma, medeniyet içi çatýþmayý uygulamaya baþladýlar. Medeniyet nedir? Ýslam medeniyeti. Ýslam medeniyetini kendi içerisinde birbirlerine boðazlattýlar. Bu gün Ortadoðu'nun halini görüyorsunuz. Ortadoðu'da Müslümanlar birbirlerini öldürüyor. Bu projelerin son ayaðý Türkiye Devleti'dir. Çok dikkatli olmamýz lazým.biz adalarý Yunanlýlara verdik. Ecdat yadigarý Süleyman Þah Türbesi'ni kaçýrdýk. Oradan pýlýmýzý pýrtýmýzý, bayraðýmýzý alýp kaçtýk Hiç kimse kahramanlýk çýkartmasýn ülkenin geldiði durum budur" ifadelerinde bulundu. Milletvekili Ali Akcan da yaptýðý konuþmada ülke ekonomisine deðinerek, "Ekonomik yönden sýkýntýlarýnýn yaný sýra manevi yönden sýkýntýlarýmýz var. Bu adamlar 13 yýla yakýndýr ülkeyi din tüccarlýðýyla idare etmeye çalýþtýlar. Milletin gözünü boyamak için Ýsrail ile basýnýn önünde kavga ediyorlar. Esasýnda Ýsraille kol kola olan bunlar. Bu seçimin hem ekonomik hem siyasi yönden gerçekten çok büyük önemi var. Sizler köyünüzün kanaat önderlerisiniz. Bu seçim Türkiye'nin varlýðýný ya da yokluðunu gösterecek bir seçim. Bu seçimlerde herkes elinden gelen gayreti ortaya koyup bu insanlara ders vermeli. Ýnsanlar asgari ücretle açlýða mahkum ediliyor. Köylerden kentlere göç yoðun bir þekilde sürüyor. Sermaye tekelleþti. Bu ülkenin kanýný emenlerin eline geçti. Faiz lobisinin en çok kar ettiði dönem bu dönemdir. Esnaf kan aðlýyor" MHP adaylarýndan kurum ziyaretleri Seçimlere sayýlý günler kala Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) seçim çalýþmalarýna devam ediyor. MHP Milletvekili adaylarý Vahit Kayrýcý, Sami Çam, Ali Akcan, MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin ve yönetim kurulu üyelerinden oluþan heyet Çorum Valiliði, Vergi Dairesi ve Halk Saðlýðý Ýl Müdürlüðü'nü ziyaret etti. MHP basýn biriminden ziyaretler hakkýnda yapýlan açýklamaya göre sýrasýyla Ýl Nüfus ve Vatandaþlýk Müdürü Emrullah Akdemir, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Ali Dinçer, Kültür Turizm Ýl Müdür Yardýmcýsý Mehmet Bayrak, Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürü Seyit Ahmet Sancak, Ýl Defterdarý Ali Sormaz, Vergi Dairesi Müdürü Cüney Solak, Bulaþýcý Hastalýklar Kontrol Hizmetleri Þube Müdürlüðü Dr. Hüseyin Moray makamýnda ziyaret edildi. Daha sonra MHP heyeti, Tapu Sicil Müdürlüðü, Milli Emlak Müdürlüðü, Tapu ve Kadastro Müdürlüðü, Muhasebe Müdürlüðü, Ýl Göç Ýdaresi Müdürlüðü, Personel Müdürlüðü, Gelir Müdürlüðü, Defterdarlýk, Muhakemat Müdürlüðü, Vergi Müfettiþleri, Çevre ve Þehircilik Müdürlüðü, Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüðü, Ýl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüðü, Ýl Dernekler Müdürlüðü, Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü, Ýl Kültür ve Turizm Ýl Müdürlüðü, Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü, Ticaret Ýl Müdürlüðü'nde çalýþan memurlarý tek tek ziyaret ederek tokalaþýp çalýþmalarýnda baþarýlar dilediler. Ýl Defterdarý Ali Sormaz ile bir süre görüþen heyet çiftçinin sorunlarý, üretim, ithalat ve ihracat hakkýnda fikir alýþveriþinde bulundular. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Defterdar Ali Sormaz heyete çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Eðitim uzun süreçli bir yoldur. Bebeleri eðiteceksin torunlarýndan verim alacaksýn. Lakin bizler geçmiþte bu treni kaçýrmýþýz. Ve bunun acý faturasýný da hem ödedik hem de bugün ödemeye devam ediyoruz. Buna ciddi mana da dur demenin vakti geldi de geçiyor bile. Her alanda olduðu 4 VELÝ EÐÝTÝMÝNÝN ÖNEMÝ Mahir Odabaþý Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný gibi sivil açýsýndan da veli eðitimi çok önemlidir. Ama maalesef sivil savunma cephesinden dikkatli baktýðýmýzda bu yönün biraz ihmal edildiðini düþünüyorum. Bu nedenle milli eðitim müdürlüðünde göreve baþladýðým andan itibaren bulunduðum her platformda velilerimizi mutlaka bu eðitimlere, tatbikatlara dâhil etmemiz gerektiðini dile getirmeye çalýþtým. Örnek uygulamalý erzak daðýtým tatbikatlarý yaptýk. Anketler düzenledik. Ýmkânlar oranýnda katýlýmcýlara teþekkür belgesi verdik. Artýsýný eksisini ortaya gerekçeleriyle serdik. Ama maalesef bir arpa boyu mesafe kat edemedik diye üzülüyorum. Çünkü bizim meslek birazcýk garip sayýlýr. Atama yapmaz, malzeme daðýtmaz, sýnav görevi yazmaz Ama hep geleceðe yönelik yatýrým yapar. O da kýrk yýlda ya lazým olur ya da olmaz hastalýðý hâkim olduðu için pek gereksinim duyulmaz. Taki bir þekilde yaþanýncaya kadar. Ondan sonra da iþ iþten geçer. Bu hayati önem arz eden hususlarýn zeminden çatýya kadar devlet politikasý haline gelmesi lazýmdýr. Neden mi? Biz okullarýmýzda çocuklarýmýza durmadan depremi, yangýný, sýðýnaðý vb. anlatýp duruyoruz. Peki, sonuç ne oluyor? Yaþanan afetlerde ne kadar iþe yarýyor? Tartýþýlýr Çünkü biz çocuklara þunu þöyle yapýn, bunu böyle yapýn. Evinizde þu tedbiri alýn diye tembihler yaðdýrýyoruz. Çocuk heyecanla eve gidiyor annesine - babasýna anlatýyor. Eeee? Bilinçli olmayan anne-baba tabiri caizse bir HEYT ( geç onlarý, boþ ver, bir þey olmaz, elle gelen düðün bayram ) çekiyor. Çocuk iki arada bir derede kalýyor. Okullarýndaki sivil savunmacý amcalarýnýn anlattýklarý mý doðru yoksa babasýnýn bir þey olmaz, geç onlarý türü hafife almasý mý? Düþünüyor, düþünüyor çözümü matematik probleminden daha zor geliyor. Bu baðlamda 15 yýldýr görev yaptýðým il milli eðitim müdürlüðünde, okullara - baðlý kuruluþlara gönüllü olarak, hafta sonu dâhil istenilen zamanda 'depremler - ev kazalarý ve korunma' konularýnda velilere konferans verebiliriz diye kaç defa yazý yazdým hatýrlamýyorum. Ama maalesef arzu ettiðimiz þekilde ilgi görmedi. Bu tür konular ilgi görse yaþanan afetler sonrasý manzara zaten farklý olur. Tabi bunun birçok sebepleri var. Bu nokta da kafa yoran biri olarak hastalýðý da tedaviyi de biliyoruz. Ýmkânlar oranýnda piyasaya sunuyoruz ama nafile Biraz önce bu konulara dair bir çalýþmaya þahit oldum. Tamamen yanlýþ. Yetkililere de bunu söyledim Vesselam Fuzuli'nin diliyle, ''sussam gönlüm rahat etmiyor, konuþsam sözüm kar etmiyor '' 'Taþý delen suyun kuvveti deðil devamlýlýðýdýr' sýrrýnca, ihtiyaç halinde bir can, bir Canan kurtulmasýna vesile olabilmek ve her akþam televizyonlarda eften püften sebeplerle ölenlerin haberlerini duymamak adýna yolumuza devam edeceðiz. Yoksa baþka bir beklentimiz mevcut deðildir. Ben yetkili olsam, okullarda öðrencilere verilen eðitimi askýya alýr önce ailelerine veririm. Adabýna uygun olarak kullanýldýðýnda en müsait alanlardan biri de camilerdir. Çünkü cemaat resen dinlemek zorundadýr. Baþka alanda bunu bulamazsýnýz. Hatta bunun için mini imkânlar sunarým. 'Saðlam zemin saðlam çatý' misali ondan sonra öðrencilere verilen eðitim daha etkili olur. Ýnanmazsanýz bir de bunu deneyin. Ne olacak san ki, çoðu þeyi deneme yanýlma yoluyla öðrenmiyoruz mu? 15 yýl zarfýnda en az bir defa da olsa bizleri velileriyle buluþturan okullarý sýralamak, þimdi görevde olan ve olmayan müdürlerine de vefa borcu olarak teþekkür etmek istiyorum. Temennim o dur ki, tabiri caizse bu nokta da bedava hamal bulmuþken deðerlendirile ( M. Kemal Okulu, Mehmetçik Lisesi, Daniþment Gazi Okulu, Yumurta Okulu, Toprak Sanayi Okulu, Ýstiklal Okulu, Cumhuriyet lisesi, F.S. Mehmet Okulu, Atatürk Okulu, Hürriyet Okulu, Karþýyaka Okulu, Karþýyaka Anaokulu, : M. Akif Okulu, Ertuðrul Gazi Okulu, Ýsmail Kakaç Okulu, 75. Yýl Cumhuriyet Okulu, Saðlýk Lisesi, TOKÝ Lisesi, Y. Sultan Selim Okulu, Ziya Gökalp Okulu, ÝHL) ÖZETÝN ÖZETÝ: Afet eðitiminde bazen ' Zemindeki gür fikir, zirvedeki kör fikri geçebilir'

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

112 filosuna taze kan

112 filosuna taze kan Gençliðe Yol Verin,Ýktidara Yürüyelim Ulaþ YILDIRIM CHP Çorum Milletvekili Aday Adayý SIRA NO 2 Milletvekili adaylarý 10 gün sonra belli oluyor 16 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ 7 Haziran

Detaylı

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti 30 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Çetin Kerman vefat etti Çorum'un tanýnmýþ simalarýndan, Köy Hizmetleri eski þeflerinden Çetin Kerman (5) vefat etti. SAYFA DE Tufan Köse 24 Yýllýk rekoru

Detaylı

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý Baðcý'dan son günde mesaj SAYFA 3 TE Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Gökhan Bilgili atandý Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Uzm.Dr.Gökhan Bilgili atandý. Çorum Özel Hastanesi Baþhekimlik kadrosuna

Detaylı

Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým

Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým Þubat'ta 677 konut satýldý 5 TE 25 MART 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ MHP aday adayý Vahit Kayrýcý: Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým Kredi kartý çetesine darbe Çorum ve Konya

Detaylı

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor CHP'den Vali'ye tepki! CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým Bayramý nedeniyle Atatürk Anýtýn da düzenlenen törende bir açýklamada bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, Vali Ahmet Kara'nýn

Detaylı

MHP dersini çalýþmýþ ve göreve hazýrdýr

MHP dersini çalýþmýþ ve göreve hazýrdýr BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM Evi olmayan muhtaç ailelere her ay 200 lira kira yardýmý yapýlacaktýr. MHP, Osmancýk'ýn taleplerini dinledi asgari ücret net 1400 tl olacak. MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT

Detaylı

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda "2 yýlda 2045 engellinin istihdamý saðlandý" Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, engellilere yönelik hem Ýþsizlik Sigortasý Fonu hem de engelli çalýþtýrmayan iþverenlerden tahsis edilen Ýdari Para

Detaylı

Okullar ticarethane deðildir!

Okullar ticarethane deðildir! Týmarlý Sulama Projesinde çalýþmalar baþladý Ýskilip'in 55 yýllýk hayali olan, 77 bin dekar tarým arazisini sulayacak Çorum'un ikinci büyük sulama projesinde çalýþmalara baþlandý. 160 milyon TL bedelli

Detaylı

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz "Çorum'un topyekûn her bileþeniyle kalkýnmasýný istiyoruz" Üniversitedeki geliþmelerin ÇESOB'u çok yakýndan ilgilendirdiðini ve bu geliþmelerden büyük bir memnuniyet duyduklarýný kaydeden ÇESOB Yönetim

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

Çorum Belediye Meclisi, Belediye. gayrimenkul satýþ, trampa ve takas yetkisi verildi. Belediye. Baþkaný Muzaffer Külcü'ye. Binanýn Yüksekliði

Çorum Belediye Meclisi, Belediye. gayrimenkul satýþ, trampa ve takas yetkisi verildi. Belediye. Baþkaný Muzaffer Külcü'ye. Binanýn Yüksekliði 'Baþkan Külcüye' satýþ, trampa yetkisi verildi! Çorum Belediye Meclisi, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye AK Parti grubunun oylarýyla gayrimenkul satýþ, trampa ve takas yetkisi verildi. Belediye Baþkaný

Detaylı

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek Ýskilipli Atýf Hoca vefatýnýn 89. yýlýnda anýldý Ýskilipli Atýf Hoca için ölümünün 89. yýl dönümünde Ýskilip Belediyesi ve Atýf-Der tarafýndan anma programý düzenlendi. Programa Çorum Milletvekili ve TBMM

Detaylı

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan "Baþkan Külcü'yü yok sayýyoruz" Emniyetten Çorum halkýna teþekkür SAYFA 5 TE CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas gittikleri heryerde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Aðýr Ceza Mahkemesinde yargýlanýp yargýlanmadýðý

Detaylı

"28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler"

28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler Ülkücüler provakatif eylemlere karþý uyanýk olmalý SAYFA DA "Çorum, siyasetin cazibe merkezi haline geldi" AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, bugüne kadar girdikleri tüm seçimlerde olduðu gibi 201

Detaylı

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki!

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki! Mustafa Toprak Ýzmir' Valisi oluyor KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Hükümetin onay için Çankaya Köþkü'ne gönderdiði belirtilen Valiler Kararnamesi ile Ýzmir Valisi M. Cahit Kýraç'ýn Diyarbakýr'a,

Detaylı

"Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz"

Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz Su faturalarýnýn aylýk olmasýný mahkeme istemiþ Çorum Belediye Meclisinin þubat ayý toplantýsýnda su faturalarýnýn iki ayda bir deðil de her ay kesilmesi için karar alýnmýþtý. Bu kararýn neden aldýðýný

Detaylı

Balýn parmak izini' çýkartýyoruz

Balýn parmak izini' çýkartýyoruz Hitit Gazeteciler Derneði'nin Federasyon üyeliði onaylandý Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'nin Türkiye Gazeteciler Federasyonu'na üyeliði onaylandý. HGYD'nin Çorum'u temsilen Federasyon Üyeliði'ne

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem Yiðit Cevher erkekliðe ilk adýmýný SAYFA 3 TE attý www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Geciken trene birde güzergah darbesi! Muzaffer Külcü Sabri Baþköy Hitit Akademi'de yeni dönem Hitit Akademi Derneði, 4. Olaðan

Detaylı

Asansörlerde korkutan tablo

Asansörlerde korkutan tablo Ýmam Hatip Kampüsü projeleri hazýrlanýyor Çorum Belediyesi tarafýndan yaptýrýlacak olan Ýmam Hatip Kampüsünün proje çalýþmalarýnýn devam ettiði belirtildi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Fen Lisesi bölgesine

Detaylı

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay Havalar ýsýnacak Meteoroloji Genel Müdürlüðü Samsun Bölge Müdürlüðü'nden konu hakkýnda yapýlan açýklamada Ekim Cuma gününe kadar hava sýcaklýklarýn yükseleceði bildirildi. Açýklamada iç ve yüksek kesimlerde

Detaylı

"Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu"

Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu Mekke'nin Fethi programýna ilgi yüksek oldu Anadolu Gençlik Derneði "Mekke'nin Fethi"ni düzenlediði bir programla kutladý. Afra Kültür Merkezinde önceki akþam düzenlenen programý Belediye Baþkan Yardýmcýsý

Detaylı

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý "Hukukun evrensel prensipleriyle oynamak kimseye yarar getirmez" Çorum Baro Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz yaptýðý yazýlý açýklamada ülke gündeminde yer alan bazý konularý deðerlendirdi. Kuvvetler ayrýlýðý,

Detaylı

LYS tedbirleri tamam

LYS tedbirleri tamam "Önce insan diyeceðiz" Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, yapýlan iþin merkezinde insan olmasý gerektiðini vurgulayarak, "Biz de 'Ýnsaný yaþat ki devlet yaþasýn' düsturundan hareketle 'önce insan' diyeceðiz.

Detaylı

Yardýmcýlarý Zeki Gül, Nurettin Karakaya, Alper Zahir, Turhan Candan, AK Partili ve CHP'li meclis üyeleri ile çok sayýda iþçi katýldý.

Yardýmcýlarý Zeki Gül, Nurettin Karakaya, Alper Zahir, Turhan Candan, AK Partili ve CHP'li meclis üyeleri ile çok sayýda iþçi katýldý. Belediye araç parkýný güçlendirdi Çorum Belediyesi tarafýndan alýnan yeni araçlar düzenlenen törenle hizmete girdi. Temizlik Ýþleri Müdürlüðünde yapýlan törene Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Baþkan Yardýmcýlarý

Detaylı

MHRS kotasý yükseltildi

MHRS kotasý yükseltildi Güney Kampüsü arazi tahsisi için Bakanlýða baþvuruldu Hitit Üniversitesinin Güney Kampüsü olarak imara iþaretlenen arazinin tahsisi için Maliye Bakanlýðýnda baþvuruda bulunulduðu belirtildi. Vali Sabri

Detaylı

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not Emniyetten bayram tedbirleri Ýl Emniyet Müdürlüðü vatandaþlarýn Kurban Bayramýný daha huzurlu bir ortamda geçirmesi için tedbirlerini artýrdý. Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, yaptýðý açýklamada

Detaylı