STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR"

Transkript

1 STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj. udað lý ca ve Ha tay da 9 as ke ri mi zin þe hit e dil me si nin ar dýn dan STK'larýn yaptýðý açýklamalar da, sal dý rý la rýn, te rör so ru nu na çö züm a ra yýþ la rý nýn ye - ni den yo ðun laþ tý ðý bir or tam da ger çek leþ ti ði ne dik kat çe ki le rek, so ru nun de mok ra tik yol lar la çö zü mü ko nu sun da top lum da var o lan mu ta ba ka týn þid de te baþ vu ra rak sa bo te e dil mek, ba rýþ i çin de bir a ra da ya þa mak is te yen hal kýn yi ne kar þý kar þý ya ge ti ril mek is ten di ði vur gu lan dý. nha be ri say fa 9 da GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr ni as ya.com.tr Daðlýca Yyürekleri daðladý Ý N EÇatýþma bölgesinde yaralanan askerler Yüksekova ilçesindeki birliðe helikopterlerle getirildi. FO TOÐ RAF: A A 5 YIL ÖNCEKÝ TERÖR SALDIRISINDA 12 ASKERÝMÝZÝN ÞEHÝT DÜÞTÜÐÜ HAKKARÝ-DAÐLICA DAKÝ BÝR KARAKOLUMUZA DÜN GERÇEKLEÞTÝRÝLEN BASKINDA 8 ÞEHÝT DAHA VERDÝK. AÇIKLAMAYI HAKKARÝ VALÝLÝÐÝ YAPTI u Beþ yýl ön ce, 2007'de ger çek le þen te rör sal dý rý sýn da 12 þe hit ver di ði miz Dað lý ca'da ki bir ka ra kolumuz dün yi ne bas ký na uð ra - dý ve 8 as ke ri miz da ha þe hit düþ tü. Hak ka ri Va li li ðinden ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, sa bah er ken sa at ler de Yük se ko va il çe si ne bað lý Dað lý ca böl ge sin de ki Ye þil taþ Ka ra ko luna, te rör ör gü tü PKK men sup la rýn ca sal dý rý gi ri þi min de bu lu nul du ðu kay de dildi. PKK SÝLÂH BIRAKACAK BEYANLARI SONRASI uva li li ðin a çýk la ma sýn da, Çý kan ça týþ ma da 8 as ke ri miz þe hit ol - muþ, 16 as ke ri miz de ya ra lan mýþ týr. Böl ge de o pe ras yon lar de vam et mek te o lup, ilk be lir le me le re gö re 10 te rö rist et ki siz ha le ge ti ril - miþ tir. Mil le ti mi zin ba þý sa ðol sun'' de nil di. Sal dý rý nýn, bir sü re ön - ce ba zý hü kü met ü ye le rin ce ses len di ri len PKK si lâh bý ra ka cak be yan la rý ný ta ki ben ger çek leþ me si ö zel lik le dik kat çek ti. n8 de HATAY'DA DA BÝR ASKERÝMÝZ ÞEHÝT OLDU u Hatay ýn Belen ilçesinde güvenlik güçleri ile teröristler arasýnda çýkan çatýþmada yaralanan bir askerimiz de, yaralý kaldýrýldýðý hastanedeki tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamayarak þehit oldu. n8 de Hedef demokratikleþmeyi sabote etmek ise... nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN YAZISI SAYFA 3TE Öð ret men ler sömürülü yor ude mok rat E ði tim ci ler Sen di ka sý Ge - nel Baþ ka ný Gür kan Av cý, Ders ha ne ler - de ve ö zel e ði tim ku rum la rýn da yak la þýk 120 bin öð ret me ni miz gö rev ya pý yor. Ö - zel lik le ders ha ne ler de öð ret men le ri miz si gor ta sýz, gü ven ce siz, zor ve sý kýn tý lý þart lar da ve as ga rî üc ret le ça lýþ tý rý lý yor de di. nahmet TERZÝ NÝN HABERÝ SAYFA 3 TE Belediyelere festival uyarýsý uak Par ti Ye rel Yö ne tim ler Baþ kan - lý ðý ta ra fýn dan ya yým la nan ge nel gey - le, partili be le di ye le rin ya pa cak la rý fes ti val ve ben ze ri et kin lik ler de par ti ve ka mu o yu nun has sa si ye ti ne dik - kat e dil me si, kay nak la rýn bo þa har - can ma ma sý ve is ra fa ka çýl ma ma sý ta lep e dil di. nha be ri say fa 9 da Hastanelere ortak kullaným usað lýk Ba kan lý ðý ve bað lý ku ru luþ la rý na a it ku rum ve ku ru luþ lar i le ü ni ver si te le rin il gi li bi rim le ri, kar þý lýk lý o la rak iþ bir li ði çer çe ve sin - de bir lik te kul la ný la bi le cek. Bir lik te kullanma i çin, Ba kan lýk ve Yük se köð re tim Ku ru lu Baþ kan lý ðý nýn uy gun gö rü þü a lý na rak il va li si i le ü ni ver si te rek tö rü a ra sýn da bir lik te kul la ným pro to ko lü ya pý la cak. n3 te Ce za e vi na kil le ri baþ la dý uhaf ta so nu çý kan ve 13 ki þi nin öl dü ðü yan gý nýn ar dýn dan ön - ce ki gün i kin ci yan gý nýn daha çýktý ðý Þan lý ur fa E Ti pi Ka pa lý Ce - za e vinden ba zý tu tuk lu ve hü küm lü ler baþ ka ce za ev le ri ne nak le - dil me ye baþ landý. Yetkililer, cezaevinden nakledilen 42 çocuk hükümlü ve tutuklunun Ýzmir e getirildiðini söylediler. n8 de Cezaevleri, yan gelip yatýlacak yer olsun! nfaruk ÇAKIR IN YAZISI SAYFA 8 DE FO TOÐ RAFLAR: A A ASKERÎ KONSEY 5'Ý SÝVÝL, 11'Ý ASKER YENÝ BÝR KURUL OLUÞTURDU Mý sýr da MGK iþ ba þýn da umý sýr da yö ne ti mi e lin de bu lun du ran Yük sek As ke rî Kon sey, ye ni bir ya pý lan ma ya gi de rek Mil lî Gü ven lik Ku ru lu o luþ tur du ðu nu a çýk la dý. Yük sek As ke rî Kon sey den ya pý lan a çýk la ma da, baþ kan lý ðý ný cum hur baþ ka ný nýn ya pa ca ðý Mil lî Gü ven lik Ku ru lunun 5 i si vil, 11 i as ker top lam 16 ü ye den o luþ tu rul du ðu bil di ril di. ABD Savunma Bakanlýðý Sözcüsü George Little, Mýsýr da anayasaya getirilen yeni düzenlemelere dair derin kaygý duyduklarýný belirtti. nha be ri say fa 7 de Ba rýþ sü re ci ö lüm dö þe ðin de ufi lis tin Dev let Baþ ka ný Mah mud Ab bas, Or ta do ðu ba rýþ sü re ci nin ö lüm dö þe ðin - de ol du ðu nu söy le ye rek, ge li - nen du rum dan Ýs ra il i so rum - lu tut tu. Ab bas, "Ýþ gal yö ne ti - mi Fi lis tin var lý ðý ný ka bul et - mi yor. Bü tün gü cüy le bu var lý - ða kar þý sa va þý yor. Ge le ne ði, kim li ði ve kül tü rel me kân la - rýy la sa va þý yor" dedi. n7 de Ýsrail Gazze ye saldýrdý: 6 ölü uýs ra il ha va un sur la rý nýn Gaz ze nin ku ze yin de ki Beyt Ha nun þeh ri ne dü - zen le di ði sal dý rý da 6 ki þi öl - dü, 2 ki þi ya ra lan dý. Ö te yan dan Ba tý Þe ri a da ki bir Fi lis tin ca mi si kun dak lan - dý. Kfar Ca ba da ki ca mi nin du va rý na Sa vaþ ye ni baþ - la dý, be de li ni ö de ye cek si - niz ya zý sý ya zýl dý. n7 de Metrobüs kaza yaptý, trafik durdu, yolcular yürüdü nhaberý SAYFA 6 DA Suriye de ibadet yerleri yýkýldý usu ri ye de çe þit li þe hir - ler de a ðýr si lâh lar la dü - zen le nen o pe ras yon lar da ve a çý lan tank a te þin de çok sa yý da ca mi ve ki li se ha sar gör dü. En ö nem li ca mi le rin den bi ri o lan Ha - lid Bin Ve lid Ca mii de, a tý - lan ro ket ler yü zün den bü - yük ha sar gör dü ve i ba de - de ka pa týldý. n7 de Sokak hayvanlarýna beslenme duraðý u16 SÝMAV DA 4.9 LUK DEPREM u06 ISSN ATO DAN KAPAK KAMPANYASI u16

2 2 20 HA ZÝ RAN 2012 ÇARÞAMBA Y L HÝ KA  Y E T Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyin. Doðrusu onlar diridirler; lâkin siz farkýna varmazsýnýz. En'âm Sû re si: 70 /  ye t-i Ke ri me Me â li H AD Ý S Þehidler, [kabir âleminde] Cennetin kapýsýnda akan bir nehrin kýyýsýnda yeþil bir çadýrýn içindedirler. Rýzýklarý sabah akþam Cennetten kendilerine gelir. Câ mi ü s-sa ðîr, No: 2464 / Ha di s-i Þe rif Me â li Þe hid le r diridirler On lar ken di le ri ni öl müþ bil mi yor lar. Yal nýz ken di le ri nin da ha i yi bir â le me git tik le ri ni bi li yor lar, ke mâl-i sa a det le mü te lez ziz o lu yor lar, ö lüm de ki fi rak a cý lý ðý ný his set mi yor lar. Dör dün cü ta ba ka-i ha yat: Þü he da ha ya tý dýr. Nass-ý Kur ân la, þü he da nýn, ehl-i ku bu run fev kin de bir ta ba ka-i ha yat la rý var dýr. E vet, þü he da, ha yat-ý dün ye vî le ri ni ta rik-i hak ta fe da et tik le ri i çin, Ce nâb-ý Hak, ke mâl-i ke re min den, on la ra ha yat-ý dün ye vî ye ye ben zer, fa kat ke der siz, zah met siz bir ha ya tý â lem-i ber zah ta on la ra ih san e der. On lar ken di le ri ni öl müþ bil mi yor lar. Yal nýz ken di le ri nin da ha i yi bir â le me git tik le ri ni bi li yor lar, ke mâl-i sa a det le mü te lez ziz o lu yor lar, ö lüm de ki fi rak a cý lý ðý ný his set mi yor lar. Ehl-i ku bu run çen dan ruh la rý bâ ki dir; fa kat ken di le ri ni öl müþ bi li yor lar. Ber zah ta al dýk la rý lez zet ve sa a det, þü he da nýn lez ze ti ne ye tiþ mez. Na sýl ki, i ki a dam bir rü ya da cen net gi bi bir gü zel sa ra ya gi rer ler. Bi ri si rü ya da ol du ðu nu bi lir; al dý ðý ke yif ve lez zet pek nok san dýr. Ben u yan sam þu lez zet ka ça cak di ye dü þü nür. Di ðe ri rü ya da ol du ðu nu bil mi yor; ha ki kî lez zet i le ha ki kî sa a de te maz har o lur. Ýþ te, â lem-i ber zah ta ki em vat ve þü he da nýn ha yat-ý ber za hi ye den is ti fa de le ri öy le fark lý dýr. Had siz va ký at la ve ri va yat la, þü he da nýn bu tarz-ý ha ya ta maz ha ri yet le ri ve ken di le ri ni sað bil dik le ri sa bit ve ka tî dir. Hat tâ, Sey yi dü þ-þü he da o lan Haz ret-i Ham za Ra dý yal la hu Anh, mü ker rer va ký at la, ken di ne il ti ca e den a dam la rý mu ha fa za et me si ve dün ye vî iþ le ri ni gör me si ve gör dür me si gi bi çok va ký at la, bu ta ba ka-i ha yat ten vir ve is pat e dil miþ. Hat tâ, ben ken dim, U beyd is min de bir ye ðe nim ve ta le bem var dý. Be nim ya ným da ve be nim ye ri me þe hid ol duk tan son ra, üç ay lýk me sa fe de e sa ret te bu lun du ðum za man, ma hall-i def ni ni bil me di ðim hal de, ben ce bir rü ya-yý sa dý ka da, tah te larz bir men zil su re tin de ki kab ri ne gir mi þim. O nu þü he da ta ba ka-i ha ya týn da gör düm. O be ni öl müþ bi li yor muþ; be nim i çin çok að la dý ðý ný söy le di. Ken di si ni ha yat ta bi li yor. Fa kat Rus un is ti lâ sýn dan çe kin di ði i çin, ye ral týn da ken di ne gü zel bir men zil yap mýþ. Ýþ te bu cüz î rü ya, ba zý þe râ it ve e mâ rat la, ge çen ha ki ka te ba na þu hud de re ce sin de bir ka na at ver miþ tir. Mek tû bât, s. 13 *** Þe hid, ken di ni hay bi lir. Fe dâ et ti ði ha yâ tý se ke râ tý tat ma dý ðýn dan, gayr-ý mün ka tý ve bâ kî gö rü yor. Yal nýz, da ha ne zih o la rak bu lu yor. Hut be-i Þâ mi ye, s. 129 *** Þe hid ve lî dir Þe hid ve lî dir. Ci had farz-ý ki fa ye i ken farz-ý ayn ol muþ tur. Bel ki mu za af bir farz-ý ayn hük mü ne geç miþ tir. Hac ve ze kât gi bi, ci had da da ni ye tin ta sar ru fu az dýr. Hat tâ a dem-i ni yet da hi a sýl nok ta-i na za rýn dan ni yet hük mün de dir. De mek zýdd-ý ni yet ya kî nen te bey yün et mez se, ci had þa ha det-i ha ki ki ye yi in taç e der. Zi ra vü cub te zâ uf et se ta ay yün e der. Ýh ti ya rý ta zam mun e den ni ye tin te si ri a za lýr. Þu gü nah kâr mil le te, bir den bi re on bin ler ev li ya in ki þaf ve te za hür et se, az bir mü kâ fat de ðil dir. Hut be-i Þâ mi ye, s. 151 GLÛ GAT ÇE: þü he da: Þe hid ler. nass-ý Kur ân: Kur â nî de lil, â yet. ehl-i ku bur: Ka bir eh li. fevk: Ü ze ri, üst. â lem-i ber zah: Ka bir â le mi. fi rak: Ay rý lýk. em vat: Ö lü ler. Sey yi dü þ-þü he da: Þe hid le rin e fen di si; Hz. Ham za (ra). ma hall-i defn: De fin ye ri. tah te l-arz: Yer al tý. þe râ it: Þart lar. hay: Di ri, can lý. se ke rât: Ö lüm â ný, öl mek ü ze re o lan bir kim se nin ken din den geç me si. gayr-ý mün ka tý : Ke sil me miþ. Ye di den yet mi þe Ý lâ hî dâ vet, Kur ân sof ra sý na! ab dul lah sa ma il.com â ve ti ye, be þe rî i liþ ki ler a çý sýn dan, in san la rýn D se vinç, ke der, bil gi pay la þý mý vb. a lâ ka la rý ný ken di le ri ne ya kýn his set tik le ri in san lar la ve top lu mun di ðer bi rey le riy le pay laþ ma la rý i çin de ði þik yol ve va sý ta lar la yap týk la rý çað rý nýn a dý dýr. Dâ ve te meb nî ko nu nun kýy met, e hem mi yet ve an la mý mu va ce he sin de dâ ve ti ye ler de þe kil ve kýy met ka za nýr. Dâ ve ti ye le re ve o nu ge ti rip gö tü ren le re, gös te ri le cek hür met ve il ti fa týn, dâ vet sa hi bi a dý na geç ti ði de ay rý bir va ký a Gön de ri len dâ veti ye ler, dâ vet met ni nin dik kat li o kun ma sý so nu cu, dâ vetin ma hi ye ti nin an la þýl ma sýy la bir de ðer ka za nýr. Me se lâ bir dü ðün dâ veti ye sin de, me ra si min ta rih, yer ve sa a ti ve me ra si min na sýl ya pý la ca ðý vb. ko nu lar yer a lýr. Ken di si ne gön de ri len dâ veti ye ye dik kat li bak ma dý ðýn dan, en ya kýn la rý nýn se vinç ve ke der le ri nin pay la þý la ca ðý me ra sim le ri u nu tup ih mal e den bir çok ki þi nin gün lük ha yat ta var lý ðý he pi miz ce bi lin mek te dir. Ger çi böy le hu sus lar da u nut kan lýk, bir ci het te e hem mi yet ver me mek li ðin de bir i þa re ti sa yý la bi lir. Gön de ri len dâ veti ye o ku nup an la þýl mak ve dâ vete i ca bet et mek i çin bir ve si le dir. Ken di si ne ge len dâ veti ye yi o ku ya ca ðý yer de, e hem mi yet ver me yip bu ruþ tu rup a tan ve ya yu tan a da mýn dâ vet ve dâ veti ye den na si bi yok de mek tir. Dâ ve ti ye ler de, dâ veti gön de ren ma kam çok ö ne çý kar. Ýn san lar a ra sýn da vu ku bu lan dâ vet ler de de, Kâ i nat Sul ta ný nýn kul la rý o lan be þe re gön der di ði Ý lâ hî dâ vet ler de de bu hu sus ge çer li dir. Ta biî ki Ce nâb-ý Al lah ýn in sa noð lu nu ya ra týp yer yü zü ne gön der di ði ilk an dan i ti ba ren, in san la rý doð ru yo la ve sa a det-i e be di ye ye ça ðýr mak i çin gön der di ði bü tün su huf ve mu kad des ki tap la rýn her bi ri Ý lâ hî bir dâ veti ye dir. On la rý be þe re teb lið e den ne bî ve re sul ler i se, Yü ce Sul tan ýn dâ veti ye ci le ri ve ya dâ vet çi le ri dir ler. Bu nok ta dan Kur ân, Mat ba-i Ý lâ hi ye de ba sý lýp, Ceb ra il va sý ta sýy la, kâ i nat yü zü su yu hür me ti ne ya ra tý lan en bü yük dâ vet çi Hz. Mu ham med e (asm) gön de ri len ve o bü yük dâ vet çi ta ra fýn dan her ke se ve bü tün mev cu da ta teb lið e di len son Ý lâ hî Ki tap ve dâ veti ye dir. Öy le muh te þem bir dâ vet ki, bü tün ins ve cin ni, var lýk a ða cý ya ra týl dýk tan bu ya na mev cu dat ta ic râ e di len bü tün meþ rû þen lik ve dü ðün le rin, þeh ra yin ve res mige çit le rin fi nal gü nü o lan sa a det-i e be di ye ve Rü yet-i Ce ma li ye gü nü ne dâ vet e di yor. (Kâ i nat Sul ta ný nýn ya rat tý ðý her bir var lý ðýn da, ü ze rin de ta þý dý ðý Es mâ yý an la ma dâ veti ye le riy le, Ý lâ hî bir dâ vet nâ me ol du ðu i zah tan va res te dir.) Biz in san lar, E lest Mec li sin de ver di ði miz söz le bu Dâ vet-i Ý lâ hi ye o lan Kur ân ý ba þý mý za tâc e de ce ði mi ze söz ver mi þiz. Ah di mi ze ve fa i çin, o muh te þem dâ vet nâ me de ki met ni o ku yup çöz mek ve Kâ i nat Sul ta ný nýn mar zi ya tý ný an la yýp it ti ba et mek ha ya tý mý zýn en ö nem li ga ye si ol ma lý. Ya ni Kur ân ý o ku yup öð ren mek ve on da ki yük sek ha ki kat la rý, o yü ce dâ vetnâ me de ki me saj la rý nef si miz den baþ la ya rak, en ya kýn la rý mý za ve u la þa bi le ce ði miz her ye re u laþ týr ma mýz ge re kir. Dâ vâ nýn bü yük lü ðü a çý sýn dan, kâ i nat bom ba o lup pat la sa ya nýn da hiç bir an lam i fa de et me ye ce ði bu mu kad des dâ vâ o lan Kur ân a, Kâ i nat Sul ta ný ba ký nýz na sýl il ti fat e di yor: Al lah sö zün en gü ze li ni, bir bi riy le u yum lu ve bý kýl ma dan tek rar tek rar o ku nan bir ki tap o la rak in dir di. Rab le rin den kor kan la rýn, bu Ki tab ýn et ki sin den tüy le ri ür pe rir, der ken hem be den le ri hem de gö nül le ri Al lah ýn zik ri ne ý sý nýp yu mu þar. Ýþ te bu Ki tab, Al lah ýn, di le di ði ni ken di siy le doð ru yo la i let ti ði hi da yet reh be ri dir. Al lah ki mi de sap tý rýr sa ar týk o na yol gös te ren ol maz. (Zü mer, 39/23). Kur ân o kun du ðu za man o nu din le yin ve su sun ki si ze mer ha met e dil sin. (A râf, 7/204). Hu lu ku hü l-kur ân o lan,  lem le re rah met o la rak gön de ri len en bü yük dâ vet çi Hz. Ra su lul lah (asm) i se, bu bü yük ha di se ye ha ya tý nýn her â nýn da ver di ði en bi rin ci ön ce lik ve e hem mi yet le dâ vet çi lik va zi fe si ni hak kýy la i fa e di yor: Ký ya met gü nün de Kur ân-ý Ke rîm ge le cek ve Al lah Te â lâ ya: Yâ Rab bî! Kur ân o ku yan kim se yi þe ref sü süy le süs le! di ye cek; bu nun ü ze ri ne Kur ân o ku yan kim se þe ref le süs le ne cek. Yi ne Kur ân-ý Ke rîm: Al lah ým! O na þe ref el bi se si giy dir! di ye cek; he men o zâ ta el bi se le rin en de ðer li si giy di ri le cek. Son ra Kur ân: Rabb im! O na þe ref ta cý giy dir! di ye ni yâz e de cek; o kim se ye þe ref ta cý giy di ri le cek. So nun da Kur ân-ý Ke rîm: Yâ Rab bî! O ku lun dan ra zý ve hoþ nut ol! Se nin hoþ nut lu ðun dan üs tün bir þey yok tur. di ye rek Kur ân o ku yan kim se yi mâ ne vî mer te be le rin en yük se ði ne u laþ tý ra cak. (Tir mi zî, Fe zâ i lü l-kur ân 18; Dâ ri mî, Fe zâ i lü l-kur ân: 1). Müs lim de ri va yet e di len bir ha dis te; E bû U ma me (r.a) den, Re sû lul lah'ýn (asm) þöy le de di ði ri va yet o lun muþ tur: Kur ân ý öð re ni niz. Þüp he siz o, ký ya met gü nü eh lin i çin çok i yi bir þe fa at çý o la cak týr. En-Nev vas b. Sem an (r.a) an la tý yor: Hz. Pey gam ber i þöy le der ken duy dum: Ký ya met gü nü Kur ân-ý Ke rim ve bu dün ya da o nun la a mel e den ler ge ti ri lir ler. Ön le rin de de ken di le ri ni ar ka daþ e di nen le ri sa vu nan Ba ka ra ve Âli Ým rân Sû re le ri bu lu nur. (Müs lim). Bu hâ rî de ri va yet e di len bir ha dis te; Os man Ýbn Af fan'dan (r.a), Re sû lul lah'ýn (asm) þöy le bu yur du ðu ri va yet o lun muþ tur: A ra nýz da en ha yýr lý nýz Kur ân ý öð re nen ve öð re ten dir. Hz. A i þe (r.an ha) an la tý yor: Hz Pey gam ber (asm): Kur ân ý o ku mak ken di si ne zor gel di ði hal de o nu ta ký la rak o ku ya na i ki se vap var dýr bu yur muþ tur. (Bu hâ rî, Müs lim). Kim, Kur ân-ý Ke rim i o ku yup i çe ri sin de ki hü küm ler le a mel e der se ký ya met gü nün de a na ve ba ba sý na bir tâç giy di ri lir ki par lak lý ðý, gü ne þin ev ler de ki par lak lý ðýn dan da ha gü zel dir. Ya Kur ân la a mel e de ne ve ri le cek mü kâ fa tý tah min e de bi li yor mu su nuz? Kur ân öð re ni niz, o ku yu nuz ve o ku tu nuz. Zi ra Kur ân ý öð re nip o ku yan, o nun la a mel e den, ha fý za sýn da Kur ân ol du ðu hal de u yu yan kim se nin ha li i se, i çi misk do lu, að zý bað lý da ðar cýk gi bi dir. Kü für, da lâ let ve þir kin in san lý ðý ka sýp ka vur du ðu fit ne-i â hir za man o lan gü nü müz de, Kur ân dan le ma ân e den ha ki kat la rýy la, in san lý ðýn mad dî ve ma ne vî bü tün dert ve sý kýn tý la rý nýn çö züm le ri nin Kur ân da ol du ðu nu i zah ve is pat e den Ri sa le-i Nur da i se, ins ve cin nin dün ye vî ve uh re vî sa a de ti ni te min e den bu mu kad des Ý lâ hî dâ vet nâ me nin bü yük lü ðü, Kur ân Arþ-ý A zam dan, Ýsm-i A zam dan, her is min en bü yük mer te be sin den gel miþ; Bü tün  lem le rin Rabb i un va nýy la Al lah ýn ke lâ mý dýr; Bü tün Mev cû da týn Ý lâ hý sý fa týy la Al lah ýn fer ma ný dýr; Bü tün Se mâ vât ve Ar zýn Hâ lýk ý nâ mý na in san la ra te vec cüh bu yu ru la rak söy len miþ bir hi tap týr, bir mü kâ le me dir, bir ko nuþ ma dýr, bir e ze lî hut be dir, Rabb-i Ra hîm in yük sek bir il ti fâ tý dýr. (Ý þâ râ tü l-ý câz, s. 15) söz le riy le i fa de e di lir. Bin yýl dýr Kur ân ýn bay rak tar lý ðý ný ya pan ne cip mil le ti mi zin Kur ân a ver di ði de ðe rin bir neb ze i fa de si i çin, ta ri hin al týn say fa la rýn da yer a lan Os man Ga zi Han ýn ya þa dý ðý bir ha tý ra yý da nak le de lim: Os man lý Dev le ti nin ku ru cu su Os man Ga zi, Þeyh E de ba li nin e vi ne mi sa fir o lur. Yat sý na ma zý ný kýl dýk tan son ra, mi sa fir o da sý na çe ki lir. Se di rin ü ze rin de se ri li bu lu nan pa muk ya ta ðýn ü ze ri ne u za na ca ðý sý ra da, gö zü ne du var da a sý lý du ran bir ki tap i li þir. He men a ya ða kal kar. Ki ta býn Kur ân-ý Ke rîm ol du ðu nu an la yan Os man Ga zi, yat mak tan vaz ge çe rek, Kur ân a hür me ten, sa ba ha ka dar u yu maz. Dün ya ve a hi ret ha ya tý mý zýn ve sa a de ti mi zin e sa sý o lan Kur ân ý baþ ta cý yap ma mýz, her þey den ön ce o nu öð re nip, o ku yup, o ku tup, ha ki kat la rý ný ya þa yýp teb lið et me ye ve re ce ði miz him me te bað lý dýr. Kur ân her an ma ne vî bir göz le ken di si ne ve dâ vâ sý i çin ya pý la cak gay ret ve him met le ri gö zet li yor. Gü nü müz tek no lo jik ge liþ me le ri doð rul tu sun da in san hiç kim se ye muh taç ol ma dan bi le Kur ân o ku ma yý öð re nip o ku ya bi lir. Ýs lâm ta ri hin de 3 ya þýn da Kur ân ý o ku yup hýf ze den bü yük le ri mi zin var lý ðý, ya þýn da Kur ân ý öð re nen ler, Müs lü man lý ðý se çe rek ilk bir ay da Kur ân ý öð re nen ler bu na en gü zel mi sâl dir. Ge çen ler de 72 gün de Kur ân ý hýf ze den bir genç ký zý mý zýn ha be ri ga ze te ler de yer al mýþ tý. Ýs tik lâl Mar þý Þa i ri miz Meh med  kif de 6 ay i çin de Kur ân ý ez ber le miþ ti. Kur ân ha ki kat le ri Ri sa le-i Nur la rý bü tün in san lý ða u laþ tý ra rak, yer yü zü nü bir Kur ân mek te bi yap ma yý ga ye e di nen Ye ni As ya Ga ze te miz, de fa at le o ku yu cu la rý na he di ye o la rak ver di ði Kur ân-ý Ke rim ler, Kur ân me âl le ri, Kur ân O ku ma Reh ber le ri ve Kur ân Tef sir le ri Ri sa le-i Nur lar la Kur ân dâ vâ sý na hiz met ko nu sun da ay rý bir ye ri ol du ðu nu is pat et miþ tir. Öð ren ci le ri mi zin ta ti le gir di ði bu e ði tim se zo nu so nun da i se ga ze te miz Ye ni As ya tek rar bir ham le ya pa rak, her e ve Kur ân ve ha ki kat le ri nin gir me sin de ön cü ro lü nü üst le nen Kur ân O ku ma Reh be ri ni (E LÝF BA) tek rar he di ye e de rek, bu hu sus ta ki hiz met le ri ne de vam et mek te dir. Bi ze dü þen i se, bu E lif ba lar la Kur ân o ku yan la rýn sa yý sý ný art týr mak ve ih ti ya cý o lan la ra u laþ ma sý i çin gay ret sar fet mek tir. Þu nu u nut ma ya lým ki mil le ti mi zin de vam ve be ka sý, bütün prob lem le ri nin çö zü mü, Kur ân ve ha ki kat le ri nin öð re ni lip, o kun ma sý na, hür met e di lip baþ tâ cý e dil me si ne ve ya þan ma sý na bað lý dýr. Ce nâb-ý Al lah dün ya da ve uk ba da Kur ân ve ha ki kat le ri ni yâr, yâ ran ve þe fa at çi miz ey le sin.  min.

3 Y HABER 3 Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ Ge nel Mü dür Re cep TAÞ CI Ya yýn Ko or di na tö rü Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü (Sorumlu) Mus ta fa DÖ KÜ LER Ýs tih ba rat Þe fi Mustafa GÖKMEN Spor E di tö rü E rol DO YURAN Ha ber Mü dü rü Recep BOZDAÐ An ka ra Tem sil ci si Meh met KA RA Rek lam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 30 Recep 1433 Ru mî: 7 Haziran 1428 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Öð ret men ler sö mü rü lü yor DES BAÞ KA NI AV CI, DERS HA NE VE Ö ZEL E ÐÝ TÝM KU RUM LA RI NIN ÖÐ RET MEN LE RÝN E MEK LE RÝ NÝ SÖ MÜR DÜ ÐÜ NÜ KAY DET TÝ. Ö ZEL ÖÐ RE TÝM KU RUM LA RI YÖ NET ME LÝ ÐÝ ÝH LÂL E DÝ LÝ YOR DE MOK RAT E ði tim ci ler Sen di ka sý (DES) Ge nel Baþ ka ný Gür kan Av cý, sa yý la rý 400 bin le re u la þan a ta na ma yan öð ret men le rin zo run lu ter ci hi ha li ne ge len ders ha ne ve ö zel e ði tim ku rum la rý nýn ka hir ek se ri ye ti nin öð ret men le rin e mek le ri ni sö mür dü ðü nü söy le di. DES Ge nel Baþ ka ný Av cý, yap tý ðý a çýk la ma da, ders ha ne ler de ve ö zel e ði tim ku rum la rýn da ça lý þan öð ret men le rin ma aþ la rý na ta ban üc ret uy gu la ma sý ge ti re rek ma aþ la rý yük selt me yi a maç la yan Sos yal Gü ven lik Ku ru mu nun (SGK) pro je si nin da ha faz la ge cik ti ril me den bi ran ön ce ha ya ta ge çi ril me si ni is te dik le ri ni söy le di. Av cý, Ders ha ne ler de ve ö zel e ði tim ku rum la rýn da yak la þýk 120 bin öð ret me ni miz gö rev ya pý yor. Ö zel lik le ders ha ne ler de öð ret men le ri miz si gor ta sýz, gü ven ce siz, zor ve sý kýn tý lý þart lar da ve as ga rî üc ret le ça lýþ tý rý lý yor. Ö zel sek tör de öð ret men ma aþ la rý a ra sýn da bü yük u çu rum lar var. Bu kap sam da Ça lýþ ma ve Sos yal Gü ven lik Ba kan lý ðý nýn öð ret men ma aþ la rý na ta ban ge tir me si pro je si ni des tek li yor ve çok o lum lu bu lu yo ruz de di. Ku þa da sý nýn ilk Kur ân kur su na i zin ve ril mi yor nkuþadasi Be le di ye si, Müf tü lük ta ra fýn dan yap tý rýl mak is te nen ve il çe de ilk o la cak Kur ân kur su ve ca mi in þa a tý na 6 ay dýr o nay ver mi yor. E di ni len bil gi ye gö re, Ku þa da sý Müf tü lü ðü ta ra fýn dan il çe de ilk o la cak ya tý lý Kur ân kur su ve alt ka týn da ca mi i çin yüz de 10 i mar art týr ma ta le bin de bu lu nul du. 96 met re ka re lik in þa a týn a la ný nýn 128 met re ka re ye çý ka rýl ma sý i çin be le di ye ye mü ra ca at e dil di, an cak ay lar dýr o nay çýk ma dý. Se bep o la rak da þe hir plan cý sý nýn ve fat et me si gös te ril di. Ku þa da sý Be le di ye Mec li si nin CHP li ü ye si Ö mer Gü ner, yap tý ðý a çýk la ma da, mec lis top lan tý la rýn da gün de mi, CHP li Be le di ye Baþ ka ný E sat Al tun gün ün be lir le di ði ni id di a et ti. Gü ner, Bu gü ne ka dar Ku þa da sý Be le di ye Mec li si gün de mi ne, Kur ân kur suy la il gi li her han gi bir mad de gel me di. Mec lis te gö rü þü le cek ko nu la rý, Be le di ye Baþ ka ný ken di si be lir ler. Da ha ön ce ki ay lar da, Ýl çe Müf tü lü ðü nün bir ca mi ye i liþ kin i mar plan ta di la tý ger çek leþ ti de di. Ya tý lý Kur ân kur su ve i ba det ha ne den o lu þa cak i ki kat lý bi na nýn, Ay dýn lý ha yýr se ver Ha san Ye ner ta ra fýn dan Tür ki ye Di ya net Vak fý na ba ðýþ la nan, E ge Ma hal le si nde 2113 a da ve 8 par sel de ki ar sa ya ya pýl ma sý plan la ný yor. Ay dýn / ci han En gel li öð ren ci ü ni ver si te den bi rin ci lik le me zun ol du nkaramanoðlu Meh met bey Ü ni ver si te si (KMÜ) Tek nik Bi lim ler Mes lek Yük sek O ku lu Ev ve De ney Hay van la rý Bö lü mü öð ren ci si, do ðuþ tan yü rü me en gel li Ber ke han I þýk, bö lü mün den bi rin ci lik le me zun ol du. Ders ve uy gu la ma la rý ný ba þa rýy la ge çip, 3,62 dip lo ma no tuy la e ði ti mi ni ta mam la yan I þýk, dip lo ma sý ný a i le siy le bir lik te al dý. I þýk, ga ze te ci le re yap tý ðý a çýk la ma da, bö lü mü nü bi rin ci lik le bi tir di ði i çin çok mut lu ol du ðu nu be lir te rek, þun la rý kay det ti: En ge li me rað men Ka ra man da bu lun du ðum 2 yýl sü re sin ce a i lem, ar ka daþ la rým ve ho ca la rým ba na bü yük des tek ver di. Ho ca la rým ba na a i le min sý cak lý ðý ný a rat ma dý. Ka li te li ve zen gin i çe rik li bir e ði tim al dý ðý ma i na ný yo rum. Me zu ni yet se vin ci nin ya ný sý ra ar ka daþ la rým dan ve o ku lum dan ay rý kal ma nýn ü zün tü sü nü de ya þý yo rum. Öð re nim sü re cin de hiç bir þey ba na en gel ol ma dý di yen I þýk, ba þa rý i çin bü yük e mek sarf et ti ði ni di le ge tir di. Tüm en gel li le re ü ni ver si te de o ku ma la rý tav si ye sin de bu lu nan I þýk, O kul sü re cin de be ni hiç bir þey zor la ma dý. Bun dan son ra da hiç bir þey zor la maz. He de fim i yi bir ku rum da hiz met et mek. KMÜ a i le si ne min net ta rým. Al dý ðým ni te lik li e ði ti mi ve Ka ra man þeh ri nin mi sa fir per ver li ði ni git ti ðim yer le re ta þý ya ca ðým de di. Ka ra man / a a DES Ge nel Baþ ka ný Gür kan Av cý MÝLLÎ E ði tim Ba kan lý ðý nýn ö zel o kul lar la il gi li ya sal mev zu a tý - na gö re ö zel o kul öð ret men le ri ne dev let o kul la rýn da ki öð ret - men ler den dü þük üc ret ve ri le me ye ce ði ni söy le yen Gür kan Av - cý, Fa kat bir çok öð ret me ni miz ö zel o kul lar - da, ö zel e ði tim ku rum la rýn da ve ders ha ne - ler de as ga rî üc ret le ça lýþ tý rý lý yor. Ö zel o kul - la ra teþ vik pa ke tin de öð ret men ar ka daþ - la rý mý zýn üc ret le ri ve sen di ka hak ký ko nu - sun da da dü zen le me yap ma sý ný bek li yo - ruz di ye ko nuþ tu. Sa yý la rý 400 bin le re u - la þan a ta na ma yan öð ret men le rin zo run lu ter ci hi ha li ne ge len ders ha ne ve ö zel e ði - tim ku rum la rý nýn ka hir ek se - ri ye ti nin öð ret men le rin e - TBMM BAÞ KAN LI ÐI NA SU NU LAN TA SA RI YA GÖ RE, SAÐ LIK BA KAN LI ÐI NA BAÐ LI HAS TA NE LER Ý LE Ü NÝ VER SÝ TE HAS TA NE LE RÝ OR TAK KUL LA NI LA BÝ LE CEK SAÐLIK Ba kan lý ðý na bað lý has ta ne ler i le ü ni ver si te has ta ne le ri or tak kul la ný la bi le cek. Sað lýk Ba kan lý ðý ve Bað lý Ku ru luþ la rýn Teþ ki lât ve Gö rev le ri Hak kýn da Ka nun Hük mün de Ka rar na me (KHK) i le Ba zý Ka nun ve Ka nun Hük mün de Ka rar na me ler de De ði þik lik Ya pýl ma sý na Da ir Ka nun Ta sa rý sý TBMM Baþ kan lý ðý na su nul du. Ta sa rý i le Sað lýk Ba kan lý ðý bün ye sin de Ba sýn ve Halk la Ý liþ ki ler Mü þa vir li ði ku ru lu yor. Ta bip, diþ ta bi bi ve ec za cý lar dan söz leþ me li per so nel o la rak gö rev ya pan lar, ih ti yaç ha lin de ba kan lý ðýn ve bað lý ku ru luþ la rý nýn mer kez teþ ki lâ týn da da i re baþ ka ný ve da ha üst yö ne ti ci kad ro la rýn da gö rev len di ri le bi le cek. Dev let hiz me ti yü küm lü - mek le ri ni sö mür dü ðü nü söy le yen Av cý, Tec rü be - siz lik ba ha ne siy le yýl lar - lü ðü nü yap mak ta o lan per so nel, a tan mýþ ol du ðu ku ru mun da söz leþ me li per so nel o la rak ça lýþ tý rý la bi le cek. An cak il mer ke zin de ki sað lýk ku rum la rý na a tan mýþ o lan dev let hiz me ti yü küm lü le ri, bir lik mer ke zin de de söz leþ me li per so nel o la rak ça lýþ tý rý la bi le cek. Bu per so ne lin, söz leþ me li o la rak ge çen sü re le ri dev let hiz me ti yü küm lü lü ðün den sa yý la cak. Sað lýk Ba kan lý ðý ve bað lý ku ru luþ la rý na a it ku rum ve ku ru luþ lar i le ü ni ver si te le rin il gi li bi rim le ri, kar þý lýk lý o la rak iþ bir li ði çer çe ve sin de bir lik te kul la ný la bi le cek. An cak, ad re se da ya lý nü fus ka yýt sis te mi so nuç la rý na gö re top lam il nü fu su 850 bi ne ka dar o lan il ler de e ði tim ve a raþ týr ma hiz met le ri, ca as ga ri üc ret le staj yer lik yap ma ya mec bur bý ra ký lan genç öð ret men ler, haf ta nýn her gü nü sa at ders ha ne ler de der - se gir mek te, boþ za man la rýn da i se so ðuk, dar ve ka ran lýk e tüt o da la rýn da öð ren ci ler le test çöz mek te dir. Has ta lan ma ve ra por al ma hak ký da hi ol ma yan öð ret men le rin ta til yap ma hak ký da ol ma dý ðý gi bi ço ðu si gor ta sýz o la rak ça lýþ mak ta dýr. Ço ðu nun iþ gü ven ce si da hi bu lun ma mak ta dýr, her an söz leþ me si fesh e di - le bi lir. Sen di ka sý yok tur. 11 ay ça lý þýr, fa kat 10 ay ma aþ a lýr. Test le re, sý nav la ra, der gi le re, hat ta ba zen ga ze te le re so ru da ha zýr lat tý rý lan ders ha ne ve ö zel e ði tim ku rum la rý öð ret men le - ri nin sö mü rül me si ne DES o la rak mü sa a de et me ye ce ðiz. E ði - tim or du sun da ü vey ev lât mu a me le si gö rül me ye de vam e di - len ders ha ne ve ö zel e ði tim ku ru mu öð ret men le ri nin baþ ta üc ret hu su sun da ki mað du ri yet le ri ol mak ü ze re, mes le kî ve de mok ra tik so run la rý nýn çö zül me si ni is ti yo ruz. Ders ha ne ve ö - zel e ði tim ku ru mu öð ret men le ri ne de sen di ka hak ký ve ril me li - dir de di. An ka ra / Ah met Ter zi Saðlýk Bakanlýðý ve baðlý kuruluþlarýna ait kurum ve kuruluþlar ile üniversitelerin ilgili birimleri, karþýlýklý olarak iþbirliði çerçevesinde birlikte kullanýlabilecek. Has ta ne ler or tak kul la ný lacak Sað lýk Ba kan lý ðý e ði tim ve a raþ týr ma has ta ne si ve ya ü ni ver si te si sað lýk uy gu la ma ve a raþ týr ma mer kez le rin den yal nýz ca bi ri ta ra fýn dan ve ri le bi le cek. Bu il ler de, ba kan lýk ve bað lý ku ru luþ lar i le ü ni ver si te ler, týp li sans e ði ti mi ve ya týp ta uz man lýk e ði ti mi i çin or tak kul la ným ve iþ bir li ði ya pa cak. Bir lik te kul la ný la cak sað lýk te sis le ri i çin, ba kan lýk ve Yük se köð re tim Ku ru lu Baþ kan lý ðý nýn uy gun gö rü þü a lý na rak, il va li si i le ü ni ver si te rek tö rü a ra sýn da bir lik te kul la ným pro to ko lü ya pý la cak. Bir lik te kul la ný lan sað lýk te si sin de gö rev ya pan per so ne lin di sip lin ve bütün öz lük iþ lem le ri kad ro su nun bu lun du ðu ku ru mun il gi li mev zu a tý na gö re yü rü tü le cek. An ka ra / a a A na ya sa da ço cu ða yer yok ÇOCUK Vak fý Baþ ka ný Mus ta fa Ru hi Þi rin, a na ya sa nýn ço cu ða yö ne lik çok sý nýr lý bir ba kýþ a çý sý yan sýt tý ðý ný söy le di. Þi rin, Kýrk la re li Ü ni ver si te si ta ra fýn dan Kül tür Mer ke zi nde dü zen le nen A na ya sa ve Ço cuk ko nu lu kon fe ran sa ko nuþ ma cý o la rak ka týl dý. Tür ki ye de ço cuk la ra yö ne lik bir a na ya sa dü zen len me si ge rek ti ði ni an la tan Þi rin, a na ya sa ha zýr lan ma sü re cin de ço cuk la rýn da gö rüþ le ri nin a lýn ma sý ge rek ti ði ni be lirt ti. Tür ki ye de ye tiþ kin ler ço cuk la rý din le me ye ha zýr de ðil di yen Þi rin, ko nuþ ma sý ný þöy le sür dür dü: Þu an ki A na ya sa ço cu ða yö ne lik çok sý nýr lý bir ba kýþ a çý sý yan sýt mak ta dýr. Ço cu ða öz gü hak la rýn bü tü nüy le yer a la ca ðý bir A na ya sa müm kün dür. Ço cuk la rýn a na ya sa da yer al ma sý i çin hiç bir þey ya pýl ma dý. A na ya sa da yer a la cak mad de le rin ço cuk di li ne u yar la na rak, ço cuk la rýn gö rü þü ne su nul ma sý ge re kir. Ço cu ðun gö rü þü nü al mak çok ö nem li dir. Ço cuk la rý ta ný mak yet mez on la rý an la ma mýz ge re kir. Ço cu ða öz gü, hak la rý na vur gu ya pa bi le cek, çok ký sa bir A na ya sa ha zýr lan ma sý ný is ti yo ruz. Tür ki ye de ye tiþ kin le rin ço cuk la rýn a dý na ka rar ver di ði ni, bu nun çok yan lýþ ol du ðu nu an la tan Þi rin, ye tiþ kin le re de ço cuk hak la rý nýn öð re til me si ge rek ti ði ni söy le di. Ko nuþ ma la rýn ar dýn dan Kýrk la re li Ü ni ver si te si Rek tö rü Prof. Dr. Mus ta fa Ay kaç, ço cuk e de bi ya tý na ver di ði kat ký lar dan do la yý Þi rin e fah ri dok to ra dip lo ma sý ný ver di. Kýrk la re li / a a ir ti ni as ya.com.tr He def de mok ra tik leþ me yi sa bo te et mek i se... Þan lý ur fa da 13 ki þi nin can ver di ði ce za e vi yan gý ný bi ze de Ý kin ci U lu de re mi? su a li ni sor du ran bir çað rý þým yap týr mýþ tý, a ma ilk de ðer len dir meleri miz de bu nu a çýk ça i fa de et me dik. An cak CHP li Sez gin Tan rý ku lu be yan la rýn da bu i fa de yi a çýk ça kul lan dý. Ta biî ki o lay lar çok fark lý, a ma ben zer ta raf la rý var. U lu de re de ka çak çý lýk ya pan 14 genç ha va dan bom ba la na rak öl dü rül müþ tü. Ur fa da gasp ve hýr sýz lýk su çun dan tu tuk lu 13 ki þi öl dü. Bi rin de dev le tin gü ven lik güç le ri ka çak çý la ra bom ba yað dýr dý; di ðe rin de dev le tin sý ký kon trol ve ne za re ti al týn da o lan, i çe ri de ki le rin ca ný nýn dev le te e ma net ol du ðu bir me kân da, tý kýþ tý kýþ ko ðuþ la ra dol du ru lan ki þi ler ca yýr ca yýr yan dý. U lu de re fa ci a sýn da ö len le ri PKK nýn kul lan dý ðý ný sa vu nanlar, Ur fa da ki yan gý nýn da yi ne PKK i þi ol du ðu nu id di a e di yorlar. Bu o la yýn ar dýn dan ge rek ay ný cezaevin de, ge rek se diðer ba zý ha pis ha ne ler de yan gýn ve is yan lar çý ka rýl ma sý ný da id di a nýn da ya na ðý o la rak gös te ri yorlar. Bu durumda U lu de re o la yý nýn so ruþ tu rul ma sý ve so rum lu la rý nýn be lir le nip ce za lan dý rýl ma sý ta lep le ri na sýl PKK is tis mar e di yor ge rek çe si ne ta ký la rak ce vap sýz bý ra kýl dýy sa, ayný þey ce za ev le ri nin ýs la hý bah sin de de tekrarlanacak mý? Ya ni, PKK ve te rö rün yi ne az gýn laþ tý ðý ve her o la yý is tis mar et ti ði ge rek çe siy le, var o lan ve gi de rek kro nik le þen so run la rý çöz me i ra de ve i ni si ya ti fi bir kez da ha ö te le nip ge ri mi bý ra ký la cak? Te rör var ken a çý lým ya pa ma yýz, de mok ra tik leþ me sü re ci ni i ler le te bil mek i çin ev ve lâ te rö rü et ki siz ha le ge tir me miz lâ zým söy lem le ri ni az mý duy duk? Hat tâ sýrf A po da te lâf fuz et ti di ye de mok ra tik cum hu ri yet kav ra mý nýn ses len di ril me si ne da hi tep ki gös te ren ler ol ma dý mý? U lu de re o la yý nýn sý cak lý ðý de vam e di yor ken, ba zý yön le riy le o na ben ze ti len Þan lý ur fa fa ci a sý ya þan dý ve bun la rýn te tik le di ði tep ki le rin sür dü ðü bir a þa ma da Dað lý ca dan 8 þe hit ha be ri gel di. Hay li za man dýr ne re dey se þe hit siz gün geç mi yor; he men her gün bir, i ki, üç... þe hit ha be ri ge li yor du. An cak bun lar san ki ka nýk san mýþ tý... Ýþ te böy le bir or tam da ge len tek se fer de 8 þe hit ha be ri, te rö rü ye ni den gün de min en baþ sý ra sý na ta þý dý. Ön ce ki ör nek ler de ol du ðu gi bi bu bir kaç gü nü de te rö re lâ net me saj la rý, þe hit ce na ze le rin den yü rek ya ký cý man za ra lar ve bel ki ye ni pro vo kas yon de ne me le riy le ge çi re ce ðiz. Ve te rör le mü ca de le de ka rar lý lýk vur gu la rý tek rar la nýp o pe ras yon la ra da ha da hýz ve ri le cek. 8 þe hit ha be ri nin be ra be rin de ö zel bir vur gu ya pý la rak ve ri len Biz de 10 te rö ris ti öl dür dük bil gi si, bu nun son de re ce be lir gin bir i þa re ti. Bu du rum, yýl lar dýr i çin de de be le nip dur du ðu muz ký sýr dön gü nün i yi ce kat mer le ne rek de vam e de ce ði ve ya en a zýn dan bi ri le ri nin bu na ça ba la dý ðý an la mý na ge li yor sa, cid dî þe kil de en di þe duy ma mýz i çin ye ter li se bep var de mek tir. Söz ko nu su ge liþ me le rin a de ta zin cir le me bir sil si le ha lin de peþ pe þe gel me si ni ve bu bað lam da ö zel lik le son Dað lý ca ça týþ ma sý ný, Ký lýç da roð lu nun Er do ðan ý zi ya re tiy le tek rar gün de me ge len çö züm a ra yýþ la rý nýn sa bo te edilmesini a maç la yan ye ni bir pro vo kas yon fit ne siy le ir ti bat lan dý ra rak yo rum la mak yan lýþ ol ma sa ge rek. Ay ný þey, a na ya sa sü re ci i çin de söy le ne bi lir. On ca mü ca de le ve o pe ras yo na rað men te rör sal dý rý la rý ve ye ni þe hit ha ber le ri nin gel me ye de vam et me si, hem top lum da bir ta raf tan yýl gýn lýk ve bez gin lik psi ko lo ji si ni kö rük ler ken di ðer ta raf tan a þý rý tep ki le ri te tik le yip pro vo kas yon or ta mý ný güç len di rir, hem de za ten a ðýr ak sak gi den de mok ra tik leþ me yi tek rar sek te ye uð ra týr. De mok ra tik leþ me a çý lým la rý ö te len dik çe de, te rö rün bes len di ði ba tak lýk da ha da kro nik bo yut lar ka za na rak de rin le þir ve dal bu dak sa lar. Ger çi son dö nem de bu tür te rör o lay la rý nýn ar dýn dan Bun la rýn de mok ra tik leþ me a dým la rý mý zý sa bo te et me si ne i zin ver me ye ce ðiz a çýk la ma la rý da ya pý la ge li yor ve bu o lum lu bir þey. A ma lâf ta kal ma yýp va kit kay bet me den ic ra a ta dö kül me si þar týy la. Ma a le sef ek sik o lan da bu. Üstelik terörün bitmesi buna baðlý iken...

4 4 20 KÜLTÜR SANAT HAZÝRAN 2012 ÇARÞAMBA Y Hasankeyf e ait 101yýl lýk Mu ha fa za kâr sa na ta da ir As lýn da Mu ha fa za kâr lýk, mu ha fa za kâr sa - nat gi bi ko nu la ra pek gir mem. Ko nu a la - ný mýn dý þýn da ol du ðun dan mý dýr, ya hut bat týk ça çý ka ma ma dü þün ce sin den mi dir bi lin - mez, u zak kal ma yý ter cih et tim. An cak ha- ber7.com si te sin de e de bi yat çý Ö mer Le ke siz le 18 Ha zi ran da ya pý lan rö por ta jýn ver di ði çar pý cý fi kir le ri, Mu ha fa za kâr sa nat bað la mýn da, mu- ha fa za kâr di ye be lir ti len ke si min ge nel por tre si - ni di le ge tir me a çý sýn dan dik ka te de ðer bul dum. He le ki, Son on yýl da Müs lü man lar bur ju va laþ tý - lar mý? E vet. Dün ye vî leþ ti ler mi? E vet. Se kü ler bir ha ya ta da ha sý cak bak ma ya baþ la dý lar mý? E vet. Lüks di ye ta bir e de ce ði miz il gi ler i çi ne ve tü ke tim ka lýp la rý na gir di ler mi? E vet. Mu ha fa za kâr sa nat bütün bun la rýn top la mý ný yan sý tan or tak bir ta lep o la rak or ta ya çýk mýþ o la bi lir mi? Müm kün dür. Su - yun ö nü nü han gi yö ne doð ru a çar sa nýz o da o yö ne a kar. Top lum sal ha di se ler de bi raz böy le dir gi bi dü þün ce le ri o ku mak, u zun za man dýr dü þün dü ðüm ha ki ka ti so mut laþ týr dý gö züm de. Bi lin me li ki, Mu ha fa za kâr sa nat ma ni fes to su ya yýn la ma ya cak ka dar had di mi zi bi li riz. An cak mu ha fa za kâr sa nat gi bi bir kav ra mýn, ka dim me de ni ye tin kýl cal da mar la rýn dan ik ti da rýn göl - ge sin de ne de re ce bes le ne bi le ce ði, gi bi sin den þüp he ko kan so ru lar da ak lý mý za gel mi yor de ðil. Ya ni sa na týn mu ha fa za kâr lý ðýn dan ö te, id di a e di - len sa na týn ma ya sý ný o luþ tu ra cak ka dim de ðer le - rin yer li ye ri ne o tur tul ma sý ge rek ti ði dü þün ce si ön pla na a lýn sa da ha i yi ol maz mý? Pe ki ya ren gi ne o lur sa ol sun, ü ni for ma giy miþ se dü þün ce ler bir or tam da, sað lýk lý bir i ler le me ve cid - dî an lam da dü þün ce ü re ti min den söz e di le bi lir mi? Hep þi kâ yet çi o lu nan tak lit çi lik ve yü zey sel lik, bu se fer mu nis bir ver si yon la slo gan laþ maz mý? Sa hi, kah ka ha ve ih ti þa mýn bil lur kâ se le rin den dö kü len ka bar cýk lar mi sa li or ta ya a tý lan o lur ol - maz fi kir ler bi raz is ra fa kaç mý yor mu? Baþ ka bir de yiþ le, bu ka dar fi kir is ra fý na bu dün ya de ðer mi? A sýl me se le, o la bil di ði ka dar ü re ti len te mel ve ka dim fi kir le rin dün ya nýn üs tün de bir dün ya - ya has re dil me si de ðil mi dir? Öy le ya, a za met ve ih ti þam va sýf la rý se fil ve gös te riþ siz nes ne le rin a lýn la rýn da zo ra ki ak set ti - ril me ye ça lý þý lýr sa, ký rýk dö kük pa rýl tý la rýn ak siy le muh te þem bir ay dýn lýk or ta ya çý kar mý? Bu bað lam da ya ra tý cýy la i liþ ki len di ril me yen ve - ya hut i ma nýn ge nel ge çer pren sip le ri nin o luþ tur - du ðu te mel çer çe ve ye o tur tul ma yan her fi kir ha - mu le si nin öm rü nün, sa bun kö pü ðü nün öm rün - den bi le ký sa o la ca ðý tec rü bey le sa bit de ðil mi dir? Su ka bar cýk la rý ný dal ga zan net mek, bir se ra ba u - yan mak la eþ de ðer de ðil mi dir? Son söz Pe ya mi Sa fa dan: Ay ran ça na ðýy la þam pan ya sun ma yý nýz Ýngiliz fotoðrafçý Ger tru de Bell ta ra fýn dan 1911 yý lýn da çe kil en Ha - san keyf fo toð raf la rý sergileniyor. Sergide 30 fotoðraf bulunuyor. FOTOÐRAFLAR:AA ÝNGÝLÝZ ta rih çi, fo toð raf çý Ger tru de Bell ta ra fýn dan 1911 yý lýn da çe kil miþ Ha san keyf fo toð raf la rýn dan o lu - þan ser gi, A ta türk Par ký nda a çýl dý. Bat man Mü ze Mü - dür lü ðü ta ra fýn dan New cast le Ü ni ver si te si ar þi vin den ö zel i zin le a lý nan ve E ge Ü ni ver si te si la bo ra tu var la rýn - da te miz le nen Ha san keyf in da ha ön ce hiç ya yýn lan - ma yan fo toð raf la rý, A ta türk Par ký nda a çý lan ser gi de va tan daþ la rýn iz le ni mi ne su nul du. Bat man Mü ze Mü - dü rü Ten zi le Uy sal, yap tý ðý a çýk la ma da, ser gi yi ilk o la - rak 12 Ma yýs ta Mü ze Mü dür lü ðü nde aç týk la rý ný be - lir te rek, a maç la rý nýn ser gi nin da ha ge niþ kit le le re u laþ - ma sý ný sað la mak ol du ðu nu di le ge tir di. Ser gi de, 1911 yý lýn da Ger tru de Bell ta ra fýn dan çe kil miþ 30 fo toð ra fýn yer al dý ðý ný an la tan Uy sal, bu fo toð raf la rý ki þi sel ça ba - lar la Ýn gil te re den ge tir te rek E ge Ü ni ver si te si la bo ra - tu var la rýn da te miz let tik le ri ni söy le di. Bat man / a a Akdeniz Medresesi yeniden hayat buluyor FATÝH Camii avlusundaki tarihî Akdeniz Medresesi, 17 milyon 520 bin Türk Lirasý bedelle Ýstanbul Ýl Özel Ýdaresi tarafýndan restore ettiriliyor. Medrese, Fatih Sultan Mehmed in Ýstanbul u fethinin ardýndan yýllarý arasýnda yapýldý. Sekiz medreseden oluþan külliyenin batýdaki medreseler topluluðu Akdeniz, doðudaki topluluðu ise Karadeniz olarak anýlýyor. Ýstanbul Ýl Özel Ýdaresi nin çalýþmalarýný sürdürdüðü Akdeniz Medresesi nin her biri on dokuzar hücre, eyvan, dershane, revaklar ve tuvaletlerden meydana geliyor. Medrese hücreleri kare planlý ve avlu tarafýndaki revaklara birer kapý, dýþ tarafa birer pencere ile açýlýyor. Kültür Sanat Servisi Bu mevsim baþka mevsim Bas tý ran sý cak lar la e lim a ya ðým a ðýr la þý yor a de - ta. Kül çe leþ miþ be de ni mi sü rük ler ken o da lar - da, hiç bir iþ yap mak is te me yi þim le ken di mi se rin bir kö þe ye a tý yo rum güç be lâ. Ni ha yet yaz mev si mi sa býr sýz bek le yiþ le rin, has ret do lu göz le yiþ le rin ar dýn dan çý ka gel di. A lým lý ve bü yü - le yi ciy di her za man ki gi bi. O bil dik, ta ný dýk ko ku su, ha li, tav rý i le he di ye le ri ni cö mert çe sun du. Rez zak-ý Ke rim in sof ra sýn dan çe þit çe þit ve le ziz mey ve ler, seb ze ler bir an da göz le ri mi zi ka maþ týr dý, yü zü mü zü gül dür dü, mi de le ri mi ze bay ram et tir di. Do ma tes, sa - la ta lýk, ka vun, kar puz, þef ta li ve da ha ni ce le ri haþ ri ye - ni den is pat e de rek ön ce top rak ta, son ra pa zar, ma nav tez gâh la rýn da ar dýn dan di li miz de da ma ðý mýz da ye ri ni al dý. A fi yet le yer ken on la rý, bu mev si min di ðer le rin - den ne ka dar fark lý ol du ðu nu, ha ya tý mý zý na sýl da de - ðiþ tir di ði ni bir kez da ha gör dük, an la dýk. De ði þen sa de ce ha ya tý mýz de ðil di. Duy gu la rý mýz, dü þün ce le ri miz, uy ku la rý mýz Gü ne þin ö pe rek u yan dýr dý ðý her sa ba ha u mut la baþ la dýk. Ne þey le cý výl da þan kuþ la rýn se vin ci ne or - tak ol duk. U za yan gü nün be re ket le nen sa at le rin - de ne ya pa ca ðý mý zý þa þýr dýk. Bir sü re son ra sý ca ðýn ver di ði re ha ve te kap tý rýr ken ken di mi zi bir ke di mi sa li göl ge le re sý ðýn dýk. Öz le nen yaz gel miþ lâ kin çar ça buk sar hoþ et miþ ti bi zi. Ca ný mýz hiç bir þey yap mak is te mi yor du. Bý rak - sa lar son su za ka dar bir ha mak ta sal la nýp ha yal ler ku ra rak va kit ge çi re bi lir dik. Fa kat bir þey ler yap ma lýy dýk; öy le boþ boþ o tu ra rak geç mez di za man. Bi ze e ma ne ten ve ril miþ her bir â - nýn hak ký ný ver me li, öm rü mü ze an lam ka zan dýr ma - lýy dýk. Öy le öð ren miþ tik ki tap lar dan, bü yük ler den. *** Ý yi si mi ge lin bu mev si mi kýþ te lâ þýn dan, koþ tur - ma ca la rýn dan ve ben ze ri bir sü rü sebepler den ö tü rü er te le di ði miz iþ le ri ya pa rak de ðer len di re lim. Ha ra re - tin ru ha bez gin lik ver di ði za man lar da hep o ku mak is te di ði miz, a ma bir tür lü fýr sat bu la ma dý ðý mýz ki - tap la rý o ku ya rak, vak ti mi ze kýy met ka zan dý ra lým. Sev dik le ri mi ze da ha u zun so luk lu za man lar a yý ra - lým. Her tür lü mü da ha le ve tek no lo jik i le ti þim den u zak, tabiî or tam lar da ger çek leþ ti ri le cek faaliyet ler dü zen le ye lim. Ge ce yü rü yüþ le ri, pik nik ler ya hut o yun lar i le. Me se lâ ço cuk lu ðu mu za dö nüp i sim þe hir oy na ya lým a i le cek. Baþ ka bir va kit te fek kür ge zi le ri ne çý ka lým; bir çi çek te, bir kuþ ta es ma-ý Ý lâ - hi ye nin kaç is mi ni keþ fe de bil di ði mi zi gö re lim be - ra ber. Yýl dýz la rý sa ya lým, Kü çük A yý ve Bü yük A - yý nýn ye ri ni, Ku tup Yýl dý zý nýn bu lun du ðu nok ta yý bu la lým, bir bul ma ca çö zer gi bi. Bi raz da ha dü þü nür sek e ðer ak lý mý za da ha bir - çok al ter na tif ge le bi lir. Ye ter ki ha ki ka ten bir lik te o la bil me yi, bir þey ler pay la þa bil me yi is te ye lim. Bel ki de bu yaz ha ya tý mý zýn di ðer yaz la rýn dan çok fark lý o la cak týr. Kim bi lir! DÜÐÜNE DÂVET Gizem &Said Nikâh ve düðün törenimizde sizleri de aramýzda görmekten onur duyarýz. Canan-Necdet ÖZ Þule-Bilal DANÝYAR Nikâh: 22 Haziran 2012 Cuma Saat: 19:00 Yer: Otogar Karþýsý Selçuklu Belediyesi Nikâh salonu KONYA Düðün: 24 Haziran 2012 Pazar Saat: 20:00 Yer: Kwangjin Kýr Bahçesi Ereðli / KONYA Çocuklar için fotoðraf eðitimi PHOTOWORLD Fotoðraf Merkezi nde psikolog eþliðinde yaþ gruplarýna göre özel hazýrlanan fotoðraf eðitim programlarýyla çocuklar ve gençler dünyaya farklý bir gözle bakýyor. Kadýköy Bahariye Caddesi ndeki merkezde gerçekleþecek eðitimlerde çocuklarýn ve gençlerin zihinsel, duygusal ve sosyal geliþimine katkýda bulunuyor. PhotoWorld Fotoðraf Merkezi nde deneyimli eðitmenler eþliðinde gerçekleþecek olan eðitimler 3 hafta sürecek. Haftaiçi Pazartesi, Çarþamba ve Cuma günleri gerçekleþecek olan program sonunda öðrencilerin çalýþmalarý PhotoWorld Fotoðraf Merkezi nde sergilenecek. Kültür Sanat Servisi Anadolu da Yaþam sergisi yurdýþýna açýlacak ANADOLU Fotoðraf Dergisi nin 1. yýlý faaliyetleri çerçevesinde Aydýn da Anadolu da Yaþam konulu karma fotoðraf sergisi açýldý. Kültür Merkezi nde izlenime sunulan ve 80 ayrý fotoðrafçýya ait 80 eserin yer aldýðý serginin ana sponsorluðunu Batman Üniversitesi üstleniyor. Anadolu Fotoðraf Dergisi Genel Yayýn Yönetmeni Hamit Yalçýn, gazetecilere yaptýðý açýklamada, Batman, Ankara, Adana, Ýstanbul ve Marmaris in ardýndan sergiyi Aydýn da fotoðrafseverlerle buluþturduklarýný kaydetti. Serginin Anadolu nun yaný sýra yurtdýþýnda da açýlacaðýný dile getirdi. Aydýn / aa Ressamlar Geldi Köyümüze ANKARA NIN El ma dað Be le di ye si ve Ha sa noð lan Sa na ta Say gý Der ne ði i le or - tak la þa ya pý lan Res sam lar Gel di Kö yü - mü ze ad lý pro je ha ya ta ge çi yor. El ma - dað Halk E ði tim Mer ke zi nde ça lýþ ma la - rý ný ta mam la yan a ma tör res sam gru bu - nun ya pa ca ðý re sim ça lýþ ma la rý, El ma dað Be le di ye si Bay ram A ra cý Am fi Ti yat ro a la nýn da ser gi le ne cek. Res sam lar Tek ke, Ka ya di bi, Ye þil de re Fa tih ma hal le le ri i le Ka ra ca ha san, A þa ðý Ka mýþ lý ve De li ler Kö yü ol mak ü ze re 6 gün de 6 ay rý yer de re sim ya pa cak. Res sam lar, 7. gün de ça - lýþ ma la rý ný El ma dað Be le di ye si Bay ram A ra cý Am fi ti yat ro a la nýn da hal kýn be ðe - ni si ne su na cak. An ka ra / ci han B U L M A C A Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da Âþýk lar Kars ta bu luþ tu SOL DAN SA ÐA 1. Bir kelimenin alýþýlmýþ manasý dýþýnda kullanýlmasý. - Yeþil ile menekþe rengi arasýnda bir renk, bulutsuz gökyüzünün rengi. 2. Bir tesitin ögesi veya sorosu. - Bir tür misk faresi. 3. Çýkýþ yeri kolay bulunamayacak kadar karýþýk koridorlarý olan yapý. - Yapraklarýn düz ve parlak bölümü. 4. Açýkça bildirme, açýkça duyurma. - "Ey, hey" anlamlarýnda bir seslenme sözü. - Kimi yörelerimizde abla. 5. Bir dairenin kendi düzleminde bulunan fakat merkezinden geçmeyen bir doðru çevresinde dönmesiyle oluþan cisim. - Sürekli ibadetle meþgul bayan. 6. Uyuþturucu bir ilâçla vücudun bütününde veya belirli bir bölgesinde duyularýn yok olmasý, duyum yitimi. - Fülüt'te ikinci hece. 7. Þaman. - Kolun bilekten parmak uçlarýna kadar olan, tutmaya ve iþ yapmaya yarayan bölümü. - Ýlâvesi anlamlý kelime. 8. Güneyde bir ilimiz. - Bir kimseyi uyarmak, bir þeyi açýklamak veya anlamý güçlendirmek için "özellikle, zaten, bir de, þurasý da var ki" anlamlarýnda kullanýlan bir söz. 9. Kullandýðýmýz alfabede yirmi dokuzuncu harfin adý, okunuþu. - Deðerli madenlerde saflýk derecesi. - Zihinde tasarlanan ve gerçekleþmesi özlenen þey, hayal. 10. Metalik karakter göstermeyen periyodik tablonun sað tarafýndaki elementler, atomlarý az sayýda elektron alarak anyon oluþturan elementler. - Birinin buyruðu altýnda olan görevli, madun DÜNKÜ BULMACANIN CEVABI V E L E D R O M K E K O R A K A N Ý M A T O K E L E M Ý R A S L A M E M A K A R A A B Ý T K Ý L T A Y Ü L Ü B Ü A R U Z L M R A Y R A N E L E M E K A M A R R A M A Z A N E R K A M E R Ý Y E T A YU KA RI DAN A ÞA ÐI YA 1. Bir ülkede askerî gücün sivil otorite üzerinde aðýr basmasý. 2. Aðýrlýk ve uzunluk ölçüleri için kabul edilmiþ kanunî ölçü modeli. - Kullandýðýmýz alfabede dördüncü harfin okunuþu. 3. Mülk Sûresinin diðer adý. 4. Amonyaktaki hidrojen yerine, tek deðerli hidrokarbonlu köklerin geçmesiyle oluþan ürünlerin genel adý. - Sýðýr, hindi vb. etinden yapýlan, genellikle dilimlenerek soðuk yenen bir yiyecek. 5. Bankalarda bulunan otomatik para çekme makinasý. - Yemekten emir. 6. Ýngilizcede evet. - Bir binek hayvaný. 7. Ýyi, lâtif, pür ve revnak olan. - Hz. Fatýma ve Hz. Meryem validelerimizin bir sýfatý. 8. Litrenin kýsa yazýlýþý 'de Fransa, Ýspanya, Parma ve Napoli arasýnda imzalanan antlaþma. 9. Kullandýðýmýz alfabede on beþinci harfin okunuþu. - Genel alýcý kan gurubu. - Bir soru eki. 10. Bir parçanýn sevimli ve ruhu okþayýcý biçimde çalýnacaðýný anlatýr. - Arapçada su. 11. Bir vadi, bir ýrmak üstünden bir demir yolunun veya kara yolunun geçiþini saðlayan, ayaklar üzerine oturtulmuþ yüksek ve uzun köprü, köprü yol. - Türkiye'nin üç büyük futbol takýmýndan biri. 12. Ölülere hayat rengi verme mu'cizesiyle tanýnan ululazm peygamber. - Yafta KARS Be le di ye si ta ra fýn dan dü zen le nen 7. U lus la ra ra sý Kars A þýk lar Bay ra mý 130 a þý ðý bir a ra ya ge tir di. Kaf kas ül ke le rin den A zer bay can, Gür cis tan, Ka za kis tan, Kýr gý - zis tan, Türk me nis tan, Öz be kis tan i le Tür ki ye den 130 a þý ðýn ka týl dý ðý ve 3 gün sü ren fa a li yet ler Halk E ði tim Mer ke zi Kon fe rans Sa lo nu nda ger çek leþ ti. Fa a li - yet, Kars Be le di ye Baþ ka ný Nev zat Boz - kuþ ta ra fýn dan a þýk la ra o nur bel ge le ri nin ve ril me si i le so na er di. Folk lo rik zen gin - li ðin bir ko lu nu da a þýk lar ve a þýk lýk ge le - ne ði nin o luþ tur du ðu nu be lir ten Baþ kan Boz kuþ, De de Ka sým la rý, Þen lik Ba ba yý, Ka ðýz man lý Hýf zý yý, Ço ba noð lu nu, Taþ - lý o va yý ye tiþ ti ren bu top rak lar da ge le nek bü tün yön le riy le ya þa mak ta, a þýk top lan - tý la rý, a týþ ma lar, halk öy kü cü lü ðü can lý lý - ðý ný ko ru mak ta dýr. Ge le cek ne sil le re ak - tar mak þu u ru i çin de gö rev ya pan Kars Be le di ye si a þýk lýk ge le ne ði nin de va mý i - çin ge re ken ö ne mi ve has sa si ye ti gös ter - miþ tir de di. Kars / ci han

5 Y MAKALE 5 fer sa dog ni as ya.com.tr Cibali Babalar! Ýslâm ta ri hi bo yun ca ehl-i il had ve tuð yan, mü ced did le ri, müç te hid le ri, þeyh le ri, â lim - le ri, ho ca la rý hubb-u cah (ma kam, þöh ret sev gi si), ta mà (ma la kar þý aç göz lü lük) gi bi in- sâ nî za af lar la av la ma ya ça lýþ mýþ lar. Bu tu zak lar i þe ya ra ma yýn ca da, havf/kor- ku, mil li yet çi lik, e na ni yet (ben lik) gi bi da - mar lar dan gir me ye ve dün ya nýn ca zi be dar þey le ri ni gös te re rek sin dir me ye yö nel miþ ler. Ve ya dün ye vî, hat ta di nî iþ ler yük le ye rek te - mel va zi fe o lan i man-kur ân hiz me tin den a - lý koy ma yý de ne miþ ler. Pey gam ber E fen di miz (asm) ve gü zi de as - ha bý na da hi, dâ vâ la rýn dan vaz ge çir mek i çin mal, mülk, ka dýn tek lif et miþ ler ve ya tür lü iþ ken ce le re ma ruz bý rak mýþ lar. Ý mam-ý A zam, Ý mam-ý Þa fiî ve sa ir mü ced - did ve müç te hid ler de bu gi bi mu a me le le re ma ruz kal mýþ. A hir za man da Süf yan da, ne re dey se bü tün þeyh ve ho ca la ra ma kam-mev ki, ki mi si ne kül - li yet li mik tar da mal-mülk, na kit tek lif e de rek, on la rý sa týn al mak is ter. Ki mi si ni a sar, ki mi si ni kor ku tur. Ve bir ço ðu Ýs lâm dec ca lý Süf - yan dan ya na o lur lar. Be di üz za man ý da sa týn al mak i çin, dev rin i - da re ci le ri ta ra fýn dan ken di si ne 300 al týn ma aþ (bu gün kü ra kam lar la li ra yý a þý yor), mil let ve kil li ði, Þark ge nel va iz li ði, Sa id Ha lim Pa þa köþ kü (bü yük ko ru lu ðuy la bir lik te) tek lif e di lir. A ma o red de dip, e li nin ter siy le i ter... (Nur sî, Ta rih çe-i Ha yat, s. 131.) Ne ya zýk ki ba zý la rý, tu za ðý fark e de me yip düþ müþ tür. Ki mi ma kam, ki mi pa ra-mal ü ze - ri ne at lar ba lýk la ma. Ya fet va cý o lur ve ya tah ri - bat la rý na ses çý kar maz lar. Be di üz za man bu hu su sa þöy le i þa ret e der: Bir za man, ben bir ký sým ehl-i da lâ le te mü him bir va kit te kahr i le du â et tim. Bed - du â ma kar þý, müt hiþ bir kuv vet-i mâ ne vi ye çýk tý. Hem du â mý ge ri çe vi ri yor du, hem be ni men et ti. Son ra gör düm ki, o ký sým ehl-i da lâ let, hi lâf-ý hak ic ra a týn da bir kuv ve-i mâ ne vi ye nin tes hi lâ - týy la ar ka sý na al dý ðý hal ký sü rük le yip gi di yor, mu vaf fak o lu yor. Yal nýz ce bir le de ðil, bel ki ve lâ - yet kuv ve tin den ge len bir ar zuy la im ti zaç et ti ði i çin, ehl-i i ma nýn bir kýs mý o ar zu ya ka pý lýp hoþ gö rü yor lar, çok fe na te lâk ki et mi yor lar. (...) Sul tan Meh med Fa tih in za ma nýn da hi kâ - ye e di len meþ hur ve mâ ni dar Ci ba li Ba ba kýs sa sý ne vin den o la rak, bir ký sým ehl-i ve lâ - yet, zâ hi ren mu ha ke me li ve â kýl gö rü nür ken, mec zup tur lar Ehl-i da lâ le te ve ehl-i bid a - ya ta raf tar çý kar lar, mes lek le ri ne bir de re ce re vaç ve rip, bir ký sým ehl-i i ma ný ve ehl-i hak ký, o mes le ðe gir me ye meþ û mâ ne bir se - be bi yet ve rir ler. (Mek tu bât, s. 328) Hay fâ ki, Ci ba li Ba ba gi bi, bu gün de ki mi le ri hubb-u cah, ma kam, mev ki, mal, mülk, þanþöh ret, e na ni yet ve mi li yet çi lik da ma rýy la, Süf yan a ve bid a kâ ra ne re ji mi ne son dev rin - de ta raf çý ka bi li yor! (0 505) Hiz met te î sâr has le ti H. Ak soy: Ýh lâs Ri sâ le si nin Ü çün cü Düs tu run da, E ðer ben se vap ka za na yým, bu gü zel me se le yi ben söy le ye yim ar zû nuz var sa, çen dan on da bir gü nah ve za rar yok tur; fa kat ma bey ni niz de ki sýrr-ý ih lâ sa za rar ge le bi lir bö lü mün de ge çen, fa kat ma bey ni niz de ki sýrr-ý ih lâ sa za rar ge le bi lir cüm le si ni a çýk lar mý sý nýz? Okumak... O ku yo ruz Hem de sa týr sa týr. Ha yat hal le ri bir bir ar ka sýn dan ge - li yor. Si ne ma lev ha la rý gi bi O ku yo ruz Se vinç le ri mi zi ve ke der le ri mi zi... Her þey den bir ders çý ka rý yo ruz. Ne ka zan dý ðý mý za se vi ni yor, Ne de kay bet ti ði mi ze ü zü lü yo ruz. Ka der ka le mi nin in ce sa týr la rý i le ya - zýl dý ðý lev ha la rý o ku yo ruz. Ân-ý sey yâ le ta bir e di len za man sa - hi fe le ri ni O ku yo ruz Yer yü zü nü ve gök yü zü nü O lay la rýn ne den ve ni çin le ri ne ka rýþ mý yo ruz. Biz O ndan ge le ne ra zý yýz, Ye ter ki O biz den ra zý ol sun. Ba zen dün ya ya sýð mý yo ruz. Çün kü; kü çük bir kâ i na týz. O ku yo ruz O ku duk la rý mý zý ya þý yo ruz. Ya þa dýk la rý mý zý o ku yo ruz. Ýlk e mir i di O ku!. Bu nu, o kur-ya zar lý ðý ol ma yan lar da o ku du. Muh te þem bir kâ i nat, Haþ met li bir var lýk â le mi Ý lim i lim bil mek tir, Ý lim ken din bil mek tir, Sen ken di ni bil mez sin, Bu ni ce o ku mak týr? Böy le söy le miþ ti Yu nus. O ku yo ruz Ni ce o ku yan lar bu nu gö re me di. Göz le ri gör mü yor, Ku lak la rý i þit mi yor du. Hal bu ki her þey, bir þey ler fý sýl dý yor - du ku lak la rý mý za Dik kat et! Sen ba þý boþ ol ma dý ðýn gi bi bu ha di - se ler de ba þý boþ de ðil dir. Her þey de fa al bir kud re tin e ser le ri var dýr. O ku yo ruz Dem ve da mar la rý mý za si ra yet e din - ce ye ka dar o ku yo ruz. Bir çi çek te ki â hen gi, Bir bö cek te ki ha re ke ti, Bir fýr tý na da ki haþ me ti Ha ya tý mýz o ku mak i le ge çi yor. Bî ça re in san, A si be þer Kör o la sý gö zü, Gör mez ol du bi zi, Hem i þit mez sö zü mü zü di yor du yýl dýz lar... O ku yo ruz VE CÝ ZE Nasýl esmâda bir Ýsm-i Âzam var; öyle de, o esmânýn nukuþunda dahi bir nakþ-ý âzam var ki, o da insandýr. Ey kendini insan bilen insan! Kendini oku. Yoksa, hayvan ve câmid hükmünde insan olmak ihtimâli var. Sözler, Otuz Üçüncü Söz, s. 628 Doðudan batýya iþgal hareketleri 1918 yý lý ba þýn da Os man lý ve müt te fik - le ri kar þý sýn da Kaf kas Cep he sin den ge ri çe kil mek zo run da ka lan Rus ya, Brest Li tovsk Ant laþ ma sý ge re ði Kars, Art vin ve Ba tum'u Os man lý'ya terk et ti. Ne var ki, böl ge de ki Er me ni bir lik le riy - le ya þa nan ger gin lik ler hýz kes me den de - vam e di yor du. Ni san a yý nýn ilk haf ta sýn dan i ti ba ren Kars'ý iþ gal et me ye baþ la yan Ýn gi liz kuv - vet le ri, bu ö nem li ser hat þeh ri nin i da re si ni Er me ni le re tes lim et mek is ti yor lar dý. Ne ti ce de, Ýn gi liz ler den a le nî des tek ve teþ vik gö ren ve Rus lar dan da ce sa ret a lan Er me ni ler, 19 Ni san 1919'da Kars ve çev - re si ni iþ gal et ti ler. Ýþ ga lin he men ar dýn dan da Müs lü man kat li â mý ný baþ lat tý lar. Oy sa, Mil lî Mü ca de le nin ilk þan lý di re - niþ ha re ket le rin den bi ri si Kars'ta ser gi - len miþ ti. Mon dros Mü ta re ke sin den he men son - ra, ya ni 5 Ka sým 1918'de "Kars Mil lî Ýs lâm Þu râ sý Mer kez i U mu mi si" teþ kil e dil di. Bu þu râ nýn þu be le ri i se, baþ ta Ar da han ol mak ü ze re ya kýn mer kez ler de sür'at le te þek kül et ti ri ldi. Yak la þýk al tý ay müd det le bu böl ge yi Rus, Er me ni, Gür cü ve Ýn gi liz iþ gal ci le ri nden ko ru ma - ya ça lý þan Kars Mil lî Ýs lâm Þu - râ sý, Ni san 1919'dan i ti ba ren da ya nýl maz de re ce de sý kýn tý lý gün ler ge çir me ye baþ la dý. Dev let ve hü kû met mer ke - zin den bu ra ya her han gi bir yar dým ya pý la mý yor du. Et raf, bü tü nüy le iþ gal ci güç - ler ta ra fýn dan ku þa týl mýþ du - rum day dý. ÝZMÝR Bi rin ci Dün ya Sa va þýn dan mað lûp çý kan Os man lý Dev le ti ne en za yýf ol du - ðu bir za man da sal dý ran Yu - na nis tan, 15 Ma yýs 1919'da Ýz - mir li man la rý na as ker çý kar dý ve þeh ri iþ gal et me ye baþ la dý. Yu nan kuv vet le ri nin, bu ha re ke ti ken di baþ la rý na yap ma dýk la rý ke sin di. Ar ka la rýn da hem Ý tal ya, hem de Ýn gil te re'nin des tek ve hi ma ye si var dý. 1911'de E ge'de ki 12 a da yý zapt e de rek böl ge de nü fuz sa hi bi o lan Ý tal ya, e lin de tut tu ðu a da lar da ki kuv vet den ge si ni za man i çin de Rum la ra ve Yu nan lý la ra kay - Yakýn Tarih Yazýlarý Þark Cep he si ne (15. Ko lor du) gön de ri - len Kâ zým Ka ra be kir, 19 Ni san'da Trab - zon'a an cak u la þa bil di. (NOT: 30 Ni san'da Er zu rum'a doð ru ha re ket e di li yor. U zun sü ren ça lýþ ma la rýn ar dýn dan, iþ gal ci le re kar þý ta ar ruz ha re kâ - tý baþ la tý lý yor.) * * * 13 Ni san 1919'da Kars ve çev re si nin i - Ay yýl dýz lý bay rak, yak la þýk i ki yýl ka dar sü ren iþ gal dev re si nin ar dýn - dan, 30 E kim 1920'de Kars Ka le si ne ye ni den çe kil di. Yunan'ýn da iþgal hevesi depreþti dýr dý. Týp ký, Ýn gil te re'nin 1878'den be ri Kýb rýs'ta ve 1917'den son ra Fi lis tin'de yap tý ðý gi bi. * * * A na do lu'yu iþ ga le he ves li ül - ke ler, Mon dros A teþ kes Ant - laþ ma sýn dan (30 E kim 1918) son ra bu he ves le ri ni tat bik sa - ha sý na koy ma ya gi riþ ti. Bu cüm le den o la rak, Yu na - nis tan da Ýz mir'den baþ la ya - rak A na do lu'nun iç ke sim le - ri ne doð ru iþ gal ve is ti lâ ha - re kâ tý ný baþ lat tý. Yu na nis tan'ýn böy le bir ta - ar ruz da bu lun ma ya as lýn da ne ce sa re ti var dý, ne de gü cü. Ne var ki, ar ka sýn da Ýn gil - te re gi bi o gün le rin en güç lü bir dev le ti bu lu nu yor du. Za ten, Ýn gil te re'nin ken di - si de Os man lý'nýn baþ ken ti Ýs tan bul'u, Do ðu'da i se Kars ve çev re si ni ay ný gün ler de res men ve fi i len iþ gal et me plâ ný ný yü rür lü ðe koy muþ du rum day dý. * * * Ýz mir'in iþ ga li 9 Ey lül 1922'de son bul du. Mil lî Kuv - vet ler, o gün Ýz mir'e gi re rek þeh ri tes lim al dý. Fa kat ne ya zýk ki, düþ man kuv vet le ri ta ra fýn dan þeh rin bir çok böl ge si gi de rayak ya - kýl mýþ, yý kýl mýþ bir va zi yet - te i di. da re si ni e le ge çir di ði ni du yu ran Ýn gi liz iþ - gal kuv vet le ri, Mil lî Ýs lâm Þu râ sý mer ke - zi ne de â nî bir bas kýn dü zen le ye rek 12 ki - þi yi tu tuk lat tý. Tu tuk la nan lar ön ce Ba tum'a, bi lâ ha re Mal ta A da sý na sür gün e dil di ler. Müs lü man nü fu sa yö ne lik kat li âm lar, iþ te bu mer ha le den son ra da ha da hýz ka - zan dý. Sa hip siz, ça re siz ve im kân sýz du ru ma dü þen Kars çev re sin de ki Müs lü man lar, 19 Ni san'da baþ la yan Er me ni is ti lâ sý na tes lim ol mak du ru mun da kal dý. Er me ni çe te ci ler et raf ta kat li âm ya par - lar ken, in ti kam da mar la rý dep re þen Hý ris - ti yan Gür cü ler de, ay ný yön tem ler le Ar - da han ve Po sof'u e le ge çi re rek, on lar da sa vun ma sýz ve pe ri þan du rum da ka lan Müs lü man hal ka kan kus tur ma ya yö nel - di ler. Böy le lik le Kars, Ar da han ve çev re sin de ay lar ca sü re cek o lan bir kan lý iþ gal sü re ci baþ la týl mýþ ol du. * * * Böl ge nin iþ ga li, Kâ zým Ka ra - be kir Pa þa ko mu ta sýn da ki Mil lî Kuv vet le rin 30 E kim 1920 ta ri - hin de ger çek leþ tir di ði püs kürt - me ha re kâ tý na ka dar de vam et - ti. Ya ni, Mondros Mü ta re ke - si'nden tam ta mý na i ki yýl son - ra sý na ka dar... Ay yýl dýz lý bay rak, Kars Ka le - si ne Bes me le i Þe ri fe i le iþ te o gün ye ni den çe kil miþ ol du. * * * Kars'ta ve ri len þan lý mü ca de - TARÝHÝN ÝÇÝNDEN ltur han Cel kan le ü ze ri ne ya zýl mýþ bir çok des - ta ný mýz, o böl ge nin ruh ha li ni yan sý tan bir çok tür kü müz var. Bil ve si le, Kâ ti bî i sim li o za na a it bir Kars tür kü sü nü ha týr la - ya lým: Sa na bir na si ha tým var Gel ya ný ma he le gar daþ U zak tan a ra yýp gez me Git me el den e le gar daþ Ha ra ma sür me e li ni Kö tü den sa kýn ken di ni Ba zen hýf zey le di li ni Dil den ge lir be lâ gar daþ Din le o ku nan Fer man'ý Bu la sýn der di ne der ma ný Ter si sa vur ma har ma ný Da ne gi der ye le gar daþ Kâ ti bî'm gel dim ci ha na Þü kür ol sun ol Sub han'a Ha lin ar zey le Sul tan'a Mih net et me ku la gar daþ Þey tan her za man sol dan yak laþ mý yor. Öl çü - sü sað lam o lan la ra, din, i man ve Kur ân hiz - me tin de bu lu nan la ra, tak va ya, Al lah ýn rý za - sý na ve ih lâ sa u laþ ma ya gay ret e den le re, doð ru iþ ya pan la ra ve sa lih a mel pe þin de o - lan la ra þey tan, su ret-i hak tan gö zü ke rek, sað dan ge li yor. Bu, deh þet li bir teh li ke dir. Çün kü fark e di lip ted - bir a lýn maz sa, bü yük bir â hi ret a me li bi le de ðer o la - rak sý fý ra i ne bi li yor. Bu a çý dan ih lâs bü tün â hi ret a - mel le rin de en vaz ge çil mez þart o la rak kar þý mý za çý - ký yor. Pey gam ber E fen di miz (asm) bun dan do la yý u ya rý yor ki, ih lâs lý o lan lar bi le bü yük bir teh li ke i le kar þý kar þý ya bu lun mak ta dýr lar. 1 Bü yük ev li ya, bu deh þet li teh lî ke ye kar þý hep ken di mes lek le ri ne uy - gun ted bir ler al mýþ lar dýr. Bu teh lî ke ö lün ce ye ka dar pe þi mi zi bý rak maz. Ted bir a lýn ma dý ðýn da, â hi ret a me li na mý na el de a - vuç ta ne var sa a lýp gö tü rür. Ýþ te Üs tad Sa îd Nur sî Haz ret le ri nin Ýh lâs Ri sâ le sin de ö nem le iþ le di ði düs - tur la rýn her bi ri si þey ta na kar þý bi rer çe lik zýrh ve set hük mün de dir. Ýh lâs Düs tur la rý na uy du ðu muz tak dir de Al lah ýn iz niy le þey ta na gi re cek ka pý bý rak - ma mýþ o lu yo ruz. Me se lâ, bah set ti ði niz bö lüm de, en mâ sûm bir ge rek çe ü ze rin de þey ta nýn han gi tarz da ge le bi le ce - ði ne i þâ ret e di li yor. Ben se vap ka za na yým, bu gü zel me se le yi ben söy le ye yim ar zû sun da bir gü nah ve za rar yok tur as lýn da. Fa kat bu is te ðin al týn da e ðer bir ben lik duy gu su var sa, bu in sa nýn a me li ni þey ta - na yak laþ týr mýþ o lu yor. Þey ta nýn iþ let me si i çin e li ne mal ze me ve ril miþ o lu yor. Þey ta na gi re bi le ce ði bir ka pý a çýl mýþ o lu yor. Þey tan o ka pý dan gi rip, e li ne ve ri len ben lik mal ze me si ni kul lan dý ðý da kî ka da hýrs la pe þi ne düþ tü ðü müz se vap tan da, aþk la yo lu - na ko yul du ðu muz hiz met ten de e li miz de bir þey kal mý yor. Ýþ te Üs tad Haz ret le ri bu teh lî ke nin a ðý na düþ me me miz i çin di yor ki: En la tîf ve en gü zel bir ha kî kat-i î mâ ni ye yi muh taç bir mü mi ne bil dir mek ki, en mâ sû mâ ne, za rar sýz bir men fa at tir; müm - kün se, nef si ni ze bir hod gam lýk gel me mek i çin, is te - me yen bir ar ka daþ i le yap týr mak ho þu nu za git sin. 2 De mek, is te me yen bir ar ka da þa bu nu yap týr dý ðý - mýz da, þu kâr la rý el de e di yo ruz: 1- Bi zim nef si miz hod gam lýk, ben lik ve ken di ni be ðen miþ lik teh lî ke sin den kur tu lu yor. Ý çi miz de bir ben lik duy gu su yok sa ne â la! Var sa bu teh lî ke yi böy le ce sav mýþ o lu yo ruz. 2- Ýs te me yen ar ka da þý mý zýn da se vap al ma sý ný sað lý yo ruz. 3- Ar ka da þý mý zýn nef si ni ken di nef si mi ze ter cih et mek le Kur ân ýn ö nem le ö ner di ði î sâr has le ti ni 3 ya þa ma se va bý na u la þý yo ruz. 4- Hem iþ ti rak-i a mal-i uh re vî düs tu ru i le, ya ni biz ha vu zu düs tu ru i le, hem bir hay ra se - bep ol du ðu muz i çin, hem de o nun se vap al ma sý - ný gö nül den ar zu et ti ði miz i çin biz de kar de þi mi - zin al dý ðý ay ný se va bý- o nun se va bý bö lün me - den Al lah ýn iz niy le a lý yo ruz. 5- A ra mýz da ih lâs la bi nâ e di len mu hab bet, sev gi, say gý ve u huv vet kuv vet ka za ný yor. 6- Ýh lâs sýr rý za rar gör mü yor. Bi lin di ði gi bi tam ih lâ sa mu vaf fak ol mak, bu dî - ni, dî nin sa hi bi o lan Al lah a tes lim et mek le, bir kul o la rak O na tes lim ol mak la ve O nun yo lun da ve ö nün de ken din den geç mek le baþ lar. Ya ni ken di - mi zi mâ nâ-yý is mîy le de ðil; mâ nâ-yý har fîy le ta - ným la mak la, ya ni ken di mi zi müs ta kil bir i sim o la - rak de ðil; bir is mi ta mam la yan harf o la rak gör - mek le baþ lar. Ken di mi zi, bir is mi ta mam la yan harf o la rak gör dü ðü müz da ki ka da ben lik dâ vâ sý bi ter; biz ol ma þu u ru dev re ye gi rer. Ken di mi zi biz o la rak his set ti ði miz an, þah sî hiç bir kay gý - mýz, ne ma kam, ne un van, ne i sim, ne re sim, hiç - bir der di miz kal maz. Ben lik han di ka bý ný böy le ce a þa bil di ði miz öl çü de, ken di mi zi biz ha vu zu na at ma mýz, biz ha vu zun da e ri me miz, biz ha vu - zun da ken di miz den geç me miz müm kün o lur. Tam ih lâ sa mu vaf fak ol ma nýn en ko lay ve en sað - lýk lý yo lu da, iþ te bu biz ha vu zu nu kav ra mak tan ge çer. Çün kü bu ra da bü tün þe ref biz e a it tir, bü - tün þan ha vuz da ki her ke sin dir, bü tün kýy met bü - tün fert le rin dir, bü tün ba þa rý i çin de e ri di ðin sos yal ya pý nýn bün ye si nin har cý dýr! Be dî üz za man Sa îd Nur sî Haz ret le ri nin biz zat ken di si nin ben li ði ni dâ vâ sý i çin de e rit ti ði ni ve sa hip ol du ðu þe ref ve ma ka mý i çin de bu lun du ðu sos yal ya pý i le pay laþ tý ðý ný, böy le ce dav ra nýþ la rýy la, söz le - riy le ve ha ya týy la, tam ih lâ sa mu vaf fak o lu þun çað - daþ bir mo de li ni teþ kil et ti ði ni gö rü yo ruz. Ben de si zin bu ders-i Kur â ni ye de bir ders ar ka da þý ný - zým... Ben ma kam sa hi bi de ði lim. 4 ; Nur da ki ih lâ sý boz ma mak i çin, uh re vî ma kâ mât da hî ba na ve ril se, bý rak ma ya ken di mi mec bur bi li yo rum. 5 i fa de le riy - le Be dî üz za man, tam ih lâ sý ya ka la ma nýn ve mu ha - fa za et me nin en teh li ke siz yo lu nun ken di nef si ni bu yol da top rak bil mek ten, vü cu du nu Ya ra tý cý sý na fe dâ et mek ten ve ben li ði ni biz ha vu zun da e rit - mek ten geç ti ði ni gös te ri yor. Dip not lar: 1- Keþ fü l-ha fâ, 2/312, 2- Lem a lar, s Ha þir Sû re si: 9., 4- E mir dað Lâ hi ka sý, s a.g.e., s. 233.

6 6 20 HAZÝRAN 2012 ÇARÞAMBA YURT HABER Y HABERLER ÜÇ AYLARDA KÖTÜLÜKLERÝ KALBÝMÝZDEN ÇIKARALIM Di ya net Ýþ le ri eski Baþ kan Yar dým cý sý Nec met tin Nur sa çan, üç ay la rýn i man tak vi mi nin ba ha rý ol du ðu nu be - lir te rek, bu mev sim de kö tü a lýþ kan lýk la rýn kalp ten çý ka rý la rak gü zel lik le rin yer leþ ti ril me si ge rek ti ði ni söy le di. Met ro büs yol dan çýk tý nmecýdýyeköy DE Sö ðüt lü çeþ me-e dir ne ka pý se fe ri ni ya pan met ro bü sün, las ti ði nin pat la ma sý dolayýsýyla ay rýl mýþ yol da çý ka rak bir o to mo bi le çarp ma sý so nu cu bir ki þi ya ra lan dý. Sö ðüt lü çeþ me-e dir ne ka pý se fe ri ni ya pan met ro bü sün þo fö rü, a ra cýn las ti ði nin pat la ma sý dolayýsýyla kon tro lü nü kay bet ti. Ay rýl mýþ yol dan çý kan met ro büs, bir o to mo bi le çarp tý. O to mo bil i çin de ki 1 ki þi nin ya ra lan dý ðý ka za ya, po lis, it fa i ye ve sað lýk e kip le ri mü da ha le et ti. Ka za dolayýsýyla Me ci di ye köy den A na do lu ya ka sý na gi diþ yö nü ta ma men tra fi ðe ka pa nýr ken, met ro büs se fer le ri de tek þe rit ten kon trol lü o la rak ya pý la bi li yor. Ýs tan bul / a a Yan gýn ted bir le ri a lýn dý nmuðla Or man Böl ge Mü dü rü A li Yýl dý rým, yan gýn la et ki li mü ca de le nin, en ký sa sü re de ve en kü çük a lan da ön le mek ol du ðu nu söy le di. Yýl dý rým, Böl ge miz de Tem muz ve A ðus tos ay la rý, or man yan gýn la rý a çý sýn dan çok risk li bir dö nem. U çak la rýn ve he li kop ter le rin gö re ve baþ la ma sýy la 2012 yan gýn se zo nu na tüm e kip man la rý mýz la ha zý rýz de di. Or man Böl ge Mü dü rü Yýl dý rým, 57 gö zet le me ku le sin de ki 12 ka me ra sis te miy le yan gýn la rý çok ký sa sü re de tes pit et tik le ri ni, ilk mü da ha le e ki biy le 12 da ki ka ye ti þip en ký sa sü re de ta ma men sön dü re cek le ri ni bil dir di. Or man yan gýn la rý nýn yüz de 90 ý nýn in san ha ta sýn dan kay nak lan dý ðý ný vur gu la ya rak, 12 iþ let me mü dür lü ðü müz de hal ký bi linç len dir me ça lýþ ma la rý ya pý yor. Böl ge miz de pik nik, ço ban a te þi, a nýz, çöp lük, si ga ra gi bi ih mal ve dik kat siz lik ten çý kan yan gýn lar dik kat çe ki ci dir. Bu ne den le kri tik or man yan gýn la rý a çý sýn dan risk li dö nem de, hal ký mý zýn u ya rý la rak a çýk a lan da ne a maç la o lur sa ol sun ke sin lik le a teþ yak ma ma la rý, ya kan la rý u yar ma la rý, gör dük le ri du man ya da a te þi A lo 177 or man yan gý ný ih bar hat tý na bil dir me le ri çok ö nem li dir. Ya þam kay na ðý mýz or man la rý mý zý ko ru mak, top lu mun her ke si mi nin or tak so rum lu lu ðun da ol ma lý dýr þek lin de ko nuþ tu. Muð la / ci han Nas red din Ho ca Der ne ði yö ne ti mi Va li Koç de mir i le bi ra ra ya gel di nnasreddýn Ho ca E ði tim, Kül tür A raþ týr ma ve Ta ný tým Der ne ði (Nas-Der) Baþ ka ný E rol Coþ kun, yö ne tim ku ru lu ü ye le ri ve Es ki þe hir Tem sil ci si Nec mi Gü nay Va li Dr. Ka dir Koç de mir i le bir a ra ya gel di. Þu bat 2012 de An ka ra da ku ru lan der ne ðin bir hiz met ve pro je der ne ði ol du ðu nu be lir ten Baþ kan Coþ kun, der ne ðin ku ru lu þu ve pro je le ri hak kýn da bil gi ver di. He yet le bir sü re soh bet e den Va li Koç de mir, zi ya ret ten duy du ðu mem nu ni ye ti di le ge tir di yý lýn da Türk Dün ya sý Kül tür Baþ kent li ði ve So mut Ol ma yan Kül tü rel Mi ras Baþ kent li ði ni Es ki þe hir de si vil top lum ku ru luþ la rý ve Es ki þe hir li ler le bir lik te ger çek leþ ti re cek le ri ni i fa de e den Koç de mir, Nas red din Ho ca Der ne ði nin bu or ga ni zas yon lar da mut la ka ak tif gö rev al ma sý ge rek ti ði ni kay det ti. Coþ kun i se, or ga ni zas yon lar da çe þit li hiz met ve pro je le riy le mem nu ni yet le kat ký sað la ya cak la rý ný be lirt ti. Der ne ðin ça lýþ ma la rýn da ba þa rý lar di le yen Koç de mir, zi ya ret so nun da he ye te Va li li ðin ya yýn la rýn dan o lu þan ki tap se ti he di ye et ti. Es ki þe hir / Ye ni As ya Zif te ba tan i nek le ri köy lü ler kur tar dý nvýranþehýr il çe sin de tar la da ot la nýr ken as falt tan ke rin den sý zan zif tin dol dur du ðu çu ku ra ba tan 8 i nek köy lü le rin ça ba sýy la kur ta rýl dý. Di yar ba kýr yo lun da ki De mir ci Kö yü ya kýn la rýn da yol ça lýþ ma sý i çin mal ze me ta þý yan bir tan ke rin ka rýþ tý ðý mad dî ha sar lý tra fik ka za sý son ra sý, tan ker de ki zift tar la ya sýz dý. Söz ko nu su tar la da ot la nan Pý nar Gül han a a it 8 i nek zift ta ba ka sý nýn bu lun du ðu çu ku ra gir di. Bir sü re bu lun du ðu yer den çý ka ma yan i nek ler i çin köy lü ler den yar dým is ten di. Bu nun ü ze ri ne köy den ge len va tan daþ lar i le jan dar ma e kip le ri nin yak la þýk 1 sa at lik ça lýþ ma sýy la i nek ler bu lun du ðu yer den çý ka rýl dý. Þan lý ur fa / a a ZAYÝ n34 TFN 41 Plakalý Ticarî Taksi Aracýmýn ES Seri Nolu Fiþ Yapraðým Kaybolmuþtur. Hükümsüzdür. Nezahat Akýskalýoðlu nkütahya Endüstri Meslek Lisesi Metal Ýþleri bölümünden 1985 yýlýnda aldýðým diplomam kaybolmuþtur. Hükümsüzdür. Nihat Bakýr FO TOÐ RAF: A A BURSA Kent Kon se yi Gö nül Dost la rý Ka dýn Ça lýþ ma Gru bu ta ra fýn dan dü zen le nen A ta türk Kon gre Kül tür Mer ke zi (Me ri nos AKKM) Or han ga zi Sa lo nu nda ya pý lan Üç Ay lar ve Ra ma zan ko nu lu kon fe ran sa çok sa yý da va tan daþ ka týl dý. Prog ram, An ka ra Ha cý Bay ra mý Ve li Ca mii i mam ha ti bi Ah met Ka ra lý nýn Ku r'ân-ý Ke rim o ku ma sýy la baþ la dý. Top lan tý da ko nu þan Es ki Di ya net Ýþ le ri Baþ kan Yar dým cý sý Nec met tin Nur sa çan, Ba har ge lin ce yað mur lar ya ðar, ça yýr lar, çi çek ler, çi men ler fýþ ký rýr. Biz ler de i man tak vi mi mi zin HÜSEYÝN KÜÇÜKOÐLU MERSÝN MERSÝN DE ta ri hi Av ni ye (Tah ta lý) Ca mi i, a kýl al maz ih mal ve il gi siz lik so nu cu bu gün ler de tam bir ha ra be gö rü nü mün de. Ýlk ya pý mýn da mi na re si tah ta dan ya pýl dý ðý i çin halk a ra sýn da Tah ta lý Ca mi o la rak da bi li nen Av ni ye Ca mi i, 1898 ta ri hin de ya pýl mýþ tý. Ca mi nin bu du ru ma ge liþ so rum lu su o la rak Va kýf lar A da na Böl ge Mü dür lü ðü ve ca mi der nek yö ne ti ci le ri ni gös te ren ci var es naf ve ma hal le sa kin le ri, üç yýl ön ce ca mi nin ya nýn da bu lu nan ve he men he men ca mi i le ay ný yaþ ta o lan hur ma a ða cý nýn üst kýs mý nýn ký rý la rak ça tý ya düþ me si so nu cu az bir ha sar mey da na gel di ði ni, an cak der nek yö ne ti mi nin al dý ðý ka rar la ca mi nin ta va ný ný da ta ma men yýk týr dý ðý ný söy le di ler. Üç yýl dýr gö çe be gi bi, bir kaç kez yer de ðiþ ti re rek i ba det le ri ni ce ma at ha lin de zor þart lar al týn da ye ri ne ge tir me ye ça lý þan ma hal le li, ca mi le ri nin bir an ön ce ya pýl ma sý ný bek li yor. Geç ti ði miz yýl lar da bir çok es ki ca mi nin res to ras yo nu nu ya pa rak Mer sin de ha ya ta ge çi ren Va kýf lar Ge nel Mü dür lü ðü nün i se Tah ta lý Ca mi i ne ne den ba ha rýn da yýz. Pey gam ber E fen di miz (asm), Ya Rab bi, Re cep ve Þa ban ý biz le re mü ba rek ey le, bi zi Ra ma zan ý Þe rif e u laþ týr di ye du â bu yu ru yor. Ev de te miz lik ya par ken lü zum suz eþ ya la rý çý kar tý rýz. Biz ler de gön lü müz de ki ki ni, kib ri, ha se di, kýr gýn lýk la rý, vur dum duy maz lýk la rý çý kar ta lým. Mev lâ nâ kö tü hu yu ça lý ya ben zet miþ. Ça lý yý za ma nýn da sö ker sen ne â lâ, sök mez sen ça lý güç le nir, sen de yaþ la nýr sýn ve o nu sö ke mez sin. Çir kin lik le ri ve kö tü a lýþ kan lýk la rý i çi miz den çý kar týp, gü zel lik le ri kal bi mi ze yer leþ tir me li yiz di ye ko nuþ tu ta ri hin de ya pý lan Tah ta lý Ca mi o la rak da bi li nen Av ni ye Ca mii ba kým sýz lýk ve il gi siz lik ten do la yý ha ra be ye dön müþ du rum da. Mahalle sakinleri yetkililere seslenerek, camilerinin bir an önce yaptýrýlmasýný istiyorlar. Tarihî camide büyük ihmal DEMOKRAT E ði tim ci ler Der ne ði 2. O la ðan Ge nel Ku ru lu nu 17 Ha zi ran 2012 Pa zar gü nü Ýs tan bul /Sü ley ma ni ye de ki Ye ni As ya Vak fý Sa lo nun da ger çek leþ tir di. Ge nel Baþ kan Na ci Te pir, yap tý ðý a çý lýþ ko nuþ ma sýn da ký sa ca þun la rý be lirt ti: 35 se ne ön ce, ya ni 1977 de E ði tim ci ler Bir li ði (E ÐÝT-BÝR) a dýy la kur du ðu muz der nek, bu gü ne ka dar ge çir di ði de ði þik lik ler den son ra, 15 Ha zi ran 2010 dan i ti ba ren ye ni is miy le fa a li yet le ri ne de vam e de gel mek te dir. Der nek o la rak fa a li yet le ri mi ze ye ni bir iv me ka zan dý ra rak, o ku na cak Fa a li yet Ra po ru nda be lir ti len ö nem li ge liþ me ler sað lan mýþ ve he def le nen hiz met le rin ger çek leþ ti ril me si i çin ça lýþ mak ta yýz. Hý dýr Bay ba ra nýn aþr-ý þe rif o ku ma sý nýn ar dýn dan, Þem sed din Ça kýr baþ kan lý ðýn da Di van Ku ru - el at ma dý ðý me rak e di li yor. Ma hal le sa kin le ri ve es naf lar bu ko nu da yet ki li le rin a ci len ha re ke te ge çip bir a çýk la ma yap ma sý ný ve bu ta ri hî mi ra sýn as lý na uy gun o la rak tek rar a ya ða kal dý rýl ma sý nýn bir ve fa bor cu ol du ðu nu, ca mi nin iç ler a cý sý bu du rum dan kur ta rýl ma sý ný is te dik le ri ni be lir ti ler. De mo krat E ði tim ci ler Der ne ði 2. Genel Kurulunu yaptý lu teþ kil e di le rek gün dem mad de le ri ne ge çil di. Yö ne tim Ku ru lu nun ha zýr la dý ðý Fa a li yet Ra po ru i le De net le me Ku ru lu nun ha zýr la dý ðý De ne tim Ra po ru gö rü þü le rek ib ra e dil di. Ay rý ca, Yö ne tim ku ru lu nun ha zýr la dý ðý büt çe ka bul e dil di. Da ha son ra Der nek Yö ne ti mi ve De net le me ku rul la rýnn se çi mi ne ge çil di. A çýk oy la ma u sû lü i le ya pý lan se çim so nun da; Na ci Te pir, Ha ni fi Ör nek, Mus ta fa Gü rel di, Meh met Ýþ can, Ü ze yir Me miþ bey, Ni ya zi Yýl maz, Ne ca ti Yýl maz, A li Tu ruþ, Hü se yin Þa hin, Ah met Ýl han, Sab ri Ta hi roð lu Yö ne tim Ku ru lu ü ye lik le ri ne, Tu ran Te zer, Sa it Ol cay, Er na il Kan tar De net le me Ku ru lu na se çil di ler. Top lan tý, iþ ti rak çi le rin di lek ve te men ni le ri ni di le ge tir me si ve te menn le rin de ðer len di ril me siy le so na er di. Ýs tan bul / Ye ni As ya ONUN (ASM) SEV GÝ SÝ NÝ ÖR NEK AL MA LI YIZ HZ. Pey gam ber (asm) ve Es hab-ý Ki ram hak kýn da men ký be ler an la tan Nur sa çan, Ku - r'ân-ý Ke rim den o ku du ðu â yet ler le de din le yen le re duy gu sal an lar ya þat tý. Din ve dün ya ha ya týn da ki mut lu luk ta a i le nin ö nem li bir ye ri ol du ðu na de ði nen Nur sa çan, Hz. Pey - gam ber (asm) i le Haz re ti Ha ti ce (ra) a ra sýn da ki sev gi yi an la ta rak genç le rin ör nek al ma sý ge rek ti ði ni söy le di. Dün ya nýn ah lâk ve a i le ko nu sun da pe ri þan bir hal de ol du ðu nu be lir - ten Nur sa çan, A me ri ka da 100 ev li lik ten 63 ü bo þan may la ne ti ce le ni yor. Hat ta bir çok ye rin de hu ku kî iþ ler de ya þa nan sý kýn tý lar dan do la yý Ba ba yý tes bit fir ma la rý nýn rek lâm la rý gö rü lü yor. Ne ya zýk ki a i le çök müþ. Bu yüz den biz ler e vi miz de sev gi ve say gý yý ek sik et - me me li yiz. Mil le tin te me li a i le dir. A i le nin te me li i se sev gi ve say gý dýr. A i le sað lam sa mil - let te sað lam dýr. Ev li lik le sa býr, sa da kat ve sev gi ol ma lý dýr de di. Bur sa / ci han GECE MEYDANA GELEN DEPREM, HALKI SOKAÐA DÖKTÜ Si mav 4.9 ile sallandý KÜTAHYA NIN Si mav il çe sin de 4,9 bü yük lü ðün de dep rem mey da na gel di. Bo ða zi çi Ü ni ver si te si Kan dil li Ra sat ha ne si ve Dep rem A raþ týr ma Ens ti tü sü U lu sal Dep rem Ýz le me Mer ke zi nin ve ri le ri ne gö re, mer kez üs sü Ýn li ce kö yü o lan dep rem, sa at da, ye rin 9,3 ki lo met re de rin li ðin de ger çek leþ ti. Si mav da pa ni ðe ka pý la rak dý - A FAD, UZMANLARI DEPREMLE ÝLGÝLÝ UYARDI þa rý çý kan ba zý va tan daþ lar, köy le rin da ha gü ven li o la ca ðý ný dü þü ne rek a raç la rýy la il çe yi terk et ti. Po lis e kip le ri il çe mer ke zin de dev ri ye gö re vi yap tý. Ýlk be lir le me le re gö re her han gi bir can ve ya mal kay bý ol ma dý. Dep re min ar dýn dan böl ge de 5 sa at te 2,3 i le 3,3 a ra sýn da ki bü yük lük ler de 12 sar sýn tý kay de dil di. Kü tah ya / Süleyman Bayþu Sa at da meydana gelen deprem dolayýsýyla vatandaþlar evlerinden dýþarýya çýktý. Dep re min ar dýn dan böl ge de 5 sa at te 2,3 i le 3,3 a ra sýn da ki bü yük lük ler de 12 sar sýn tý kay de dil di. FO TOÐ RAF: A A BAÞBAKANLIK A fet ve A cil Du rum Yö ne ti mi Baþ kan lý ðý (A FAD), Tür ki ye de ki fay hat la rý nýn bo - yu nun u za dý ðý, bek le nen dep rem bü yük lük le ri nin de ðiþ ti ði ü ze ri ne yo rum lar ya pan uz man la rý u - yar dý. Dep rem le rin ön ce den be lir len me si ve kes ti rim le ri nin gü nü müz tek no lo ji sin de im kân sýz ol du ðu nu bil di ren A FAD, bu se bep le bi lim a dam la rý nýn ka mu o yu nu ra hat sýz e de cek þe kil de a çýk - la ma lar dan ka çýn ma la rý ný is te di. A FAD, bi lim a dam la rý nýn bu ko nu da ki gö rüþ le ri ni de ta lep e de - rek, bun la rýn Dep rem Da nýþ ma Ku ru lu nda de ðer len di re ce ði ni a çýk la dý. A FAD tan ya pý lan ya zý lý a - çýk la ma da, U lu sal Dep rem Stra te ji si ve Ey lem Pla ný (UD SEP-2023) kap sa mýn da; Ma den Tet kik ve A ra ma Ge nel Mü dür lü ðü (MTA) ta ra fýn dan ha zýr la nan Tür ki ye Di ri Fay Ha ri ta sý ça lýþ ma la rý nýn ta - mam lan dý ðý ha týr la týl dý. A çýk la ma da, Bu gün ba zý ya yýn or gan la rýn da fay hat la rý nýn bo yu nun u za - dý ðý, bek le nen dep rem bü yük lük le ri nin de ðiþ ti ði ü ze ri ne yo rum lar yer al mak ta dýr. Ko nu i le il gi li a - çýk la ma da bu lu nan bi lim a dam la rý mýz dan Baþ ba kan lýk A FAD o la rak bil gi is te nil miþ o lup, a lý nan bu gö rüþ ler Dep rem Da nýþ ma Ku ru lu nca de ðer len di ri le cek tir de nil di. An ka ra / ci han T. C. ÝSTANBUL 28. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (MENKULÜN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Sayý: 2011/1543 ESAS. Bir borç tan do la yý ha ciz li ve a þa ðý da cins, mik tar ve kýy met le ri ya zý lý mal lar sa tý þa çý ka rýl - mýþ týr. Birinci açýk artýrmasý günü saat : 10:00-10:10'da RA MÝ U LU YOL CAD. OS - MAN NU RÝ ÝÞ MER KE ZÝ NO: 29 B. PA ÞA/ÝS TAN BUL ad re sin de a çýk ar týr ma i le ya pý la cak týr, Bi rin ci a çýk ar týr ma da men kul mal lar, tah min e di len kýy me tin % 60'ý ný ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak lar var sa bu a la cak lar mec mu u nu ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le is tek li bu lun ma dý ðý tak tir de gü nü ay ný yer ve sa at te 2. ar týr ma ya pý la rak sa tý la cak týr. Þu ka dar ki i kin ci a çýk ar týr ma da ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ýný geç me si ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný ve rüç han lý a - la cak la rýn da a la cak mik ta rý nýn geç me si nin þart ol du ðu, mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin den KDV'nin a lý cý ya a it o la ca ðý ve sa týþ þart na me si nin ic ra dos ya sýn dan gö rü le bi le ce ði, sa tý þa iþ ti rak e de cek le rin sa tý la cak men kul mal la rýn mu ay yen be de li nin % 20'si nin na kit ve ya te - mi nat mek tu bu o la rak ib raz e dil me si ha lin de sa tý þa iþ ti rak e de bi le cek le ri, mas ra fý ve ril di ði tak tir de þart na me nin bir ör ne ði nin is te ye ne gön de ri le ce ði, faz la bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Da i re mi ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. 29/05/2012 DEÐERÝ (TL) ADEDÝ CÝNSÝ VE ÖZELLÝKLERÝ TL ÞHIMA SEIKI MARKA DOKUMA MAKÝNASI TL ÞHIMA SEIKI MARKA DOKUMA MAKÝNASI TL ÞHIMA SEIKI MARKA DOKUMA MAKÝNASI TL ÞHIMA SEIKI MARKA DOKUMA MAKÝNASI TL ÞHIMA SEIKI MARKA DOKUMA MAKÝNASI TL ÞHIMA SEIKI MARKA DOKUMA MAKÝNASI TL ÞHIMA SEIKI MARKA DOKUMA MAKÝNASI TL ÞHIMA SEIKI MARKA DOKUMA MAKÝNASI TL 1 ÞHIMA SEIKI (SDSONE) DESEN BÝLGÝSAYARI TL 1 ÞÝRUBA MARKA OVERLOK MAKÝNASI NO TL 1 ÞÝRUBA MARKA OVERLOK MAKÝNASI NOLU TL 1 ÞÝRUBA MARKA OVERLOK MAKÝNASI NO TL 1 SÝNGER MARKA DÝKÝÞ MAKÝNASI NOLU TL 1 SÝNGER MARKA DÝKÝÞ MAKÝNASI NOLU TL 1 KMF MARKA REMAYÖZ MAKÝNASI NOLU TL 1 KMF MARKA REMAYÖZ MAKÝNASI NOLU TL 1 KMF MARKA REMAYÖZ MAKÝNASI NOLU TL 1 KMF MARKA REMAYÖZ MAKÝNASI NOLU TL 1 KMF MARKA REMAYÖZ MAKÝNASI NOLU TL 1 KMF MARKA REMAYÖZ MAKÝNASI NOLU B: Resmi Ýlanlar

7 Y SAN SÜR E LEÞ TÝ RÝ SÝ BM in san hak la rý uz ma ný Frank La Ru e, Ýs ra il ve Fi lis - tin de i fa de öz gür lü ðüy le il gi li ký sýt la ma la rý e leþ tir di. BM nin ba ðým sýz i fa de öz gür lü ðü mü fet ti þi La Ru e, mer ke zi Ce nev re de bu lu nan BM Ýn san Hak la rý Kon - se yi ne sun du ðu ra por da, Ýs ra il de uy gu la nan as ke ri san sür ve si vil top lum ku ru luþ la rýy la il gi li ba zý ya sa la - rýn ga ze te ci ler ve ba rýþ çý ak ti vist ler ü ze rin de tüy ler ür per ti ci et ki si o la bi le ce ði ni be lirt ti. Cenevre / a a PU TÝN, FÝ LÝS TÝN Ý ZÝ YA RET E DE CEK RUS YA Dev let Baþ ka ný Vla de mir Pu tin in, Fi lis tin i zi ya ret e de ce ði bil di - ril di. 26 Ha zi ran da ger çek le þe cek zi ya ret Fi lis tin in Mos ko va Bü yü kel çi si Fa yed Mus ta fa ta ra fýn dan da doð ru lan dý. Ab bas-pu tin gö rüþ me sin de, Ýs ra il le u zun sü re dir tý ka nan ba rýþ sü re ci, Ýs ra il in Ba tý Þe ri a da u lus la ra - ra sý an laþ ma la ra ay ký rý o la rak yü rüt tü ðü ye ni Ya hu di yer le þim yer le ri in - þa at la rý ko nu su nun gün de me ge le ce ði be lir til di. Kudüs / a a DÜNYA 7 Operasyonlarýn sürdüðü Suriye'nin birçok þehrinde cami, türbe ve kiliseler zarar gördü. Su ri ye de çok sa yý da i ba det ye ri yý kýl dý ÝS RA ÝL GAZ ZE YE SAL DIR DI: 6 Ö LÜ Ýs ra il ha va un sur la rý nýn Gaz ze nin ku ze yin de ki Beyt Ha nun þeh ri - ne dü zen le di ði sal dý rý da 6 ki þi nin öl dü ðü bil di ril di. Gaz ze de ki Fi lis tin Hü kü me ti Sað lýk Ba kan lý ðý res mî söz cü sü Dr. Eþ ref el-kud ra, Ýs - ra il ha va un sur la rý nýn Gaz ze nin ku ze yin de ki Beyt Ha nun þeh ri ne yö ne lik sal dý rý sýn da Mu ham med ez-za a nin (24), Mu ham med Ba sim (16) i le Mu ham med el-tel ba ni nin (16) ve kim li ði be lir le ne me yen bir ki þi nin öl dü ðü nü söy le di. Öl dü rü len di ðer 2 Fi lis tin li nin i se Ýs lâ mî Ci had Ha re ke ti nin as ke rî ka na dý Sa ra ya el-ku düs e bað lý ki þi ler ol du ðu öð re nil di. Ýs ra il sa vaþ u çak la rý nýn ön ce ki ge ce ya rý sý na doð ru Gaz ze nin gü ne yin de ki Re fah ta a çýk bir de mir a töl ye si ne dü zen le di ði sal dý rý da i se 5 Fi lis tin li ya ra lan mýþ tý. Gazze / a a SU RÝYE DE çe þit li þe hir ler de a ðýr si lâh lar la dü zen le nen o pe ras yon lar da ve a çý lan tank a te þin de çok sa yý da i ba det ye ri yý kýl dý ve ba zý la rý bü yük ha sar gör dü. Ül ke de ilk o la rak, gü ven lik güç le ri nin Deyr Ez Zor da ki Os man bin Af van Ca mi i 'ne a teþ aç ma sý so nu cun da ca mi de bü yük ha sar mey da na gel miþ, ca mi nin mi na re si nin üst kýs mý yý kýl mýþ tý. O pe ras yon lar da þe hir de ki baþ ka ca mi ler de bü yük ha sar gör dü. Ül ke nin iç ke sim le rin de yer a lan ve yo ðun o pe ras yon la rýn de vam et ti ði Hu mus ta ca mi le rin ya ný sý ra ki li se ler de a ðýr si lâh lar dan a çý lan a - teþ ten na si bi ni al dý. Hu mus ta ki en es ki ki li se ler den Um mu z Zün nar Ki li se si de o pe ras yon lar da za rar gör dü. Þeh rin en ö nem li ca mi le rin den bi ri o lan ve i çin de tür be si bu lu nan Ha lid bin Ve lid Ca mii, a tý lan ro ket ler yü zün den bü yük öl çü de ha sar gör dü ve i ba de te ka pa týl dý. Gü ven lik güç le ri ge çen yýl Þam ýn Kafr Su sa böl ge sin de ki Rý fai Ca mi i' ne sal dýr mýþ, sal dý rý da çok sa yý da ki þi ya ra lan mýþ, ca mi de kur þun iz le ri ne rast lan mýþ tý. Ý ba det yer le ri nin o pe ras yon lar da ha sar gör me si ö zel lik le halk ta ra fýn dan tep kiy le kar þý la ný yor. Ankara / a a HU MUS TA KÝ SÝ VÝL LER TAH LÝ YE E DÝ LE CEK SU RÝYE hü kü me ti, Hu mus þeh rin de ça týþ ma or ta sýn da ka lan si vil le ri ön - þart sýz tah li ye et me ye ha zýr ol du ðu nu bil dir di. Res mî SA NA a jan sý nýn ha be ri - ne gö re Su ri ye Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý ndan ya pý lan a çýk la ma da, si lah lý te rör grup - la rý, BM göz lem ci mis yo nu ve ye rel yet ki li ler le bir lik te yü rü tü le cek tah li ye ça ba la rý ný en gel le mek le suç lan dý. BM göz lem ci he ye ti nin Baþ ka ný Tüm ge ne - ral Ro bert Mo od, ta raf lar dan, Hu mus ve di ðer ça týþ ma böl ge le rin de ki ka dýn, ço cuk ve has ta la rýn tah li ye si ne i zin ver - me si ni is te miþ ti. Ak ti vist ler, Hu mus ta yak la þýk 1000 a i le nin ça týþ ma or ta sýn - da kal dý ðý ný be lir ti yor. Beyrut / a a Ortadoðu barýþý ölüm döþeðinde FÝ LÝS TÝN DEV LET BAÞ KA NI MAH MUD AB BAS, OR TA DO ÐU BA RIÞ SÜ RE CÝ NÝN Ö LÜM DÖ ÞE ÐÝN DE OL DU ÐU NU SÖY LE YE REK, GE LÝ NEN DU RUM DAN ÝS RA ÝL Ý SO RUM LU TUT TU. FÝ LÝS TÝN Dev let Baþ ka ný Mah mud Ab bas, Ba tý Þe ri a nýn Ra mal lah þeh rin de dü zen le nen 3. U lus la ra ra sý Ku düs Kon fe ran sý nda yap tý ðý ko nuþ ma da, Or ta do ðu ba rýþ sü re ci ne i liþ kin ö nem li me saj lar ver di. Or ta do ðu ba rýþ sü re ci þu an ö lüm dö þe ðin de ve bu nun so rum lu su da Ýs ra il dir di yen Ab bas, Dün ya ül ke le ri ta ra fýn dan ta nýn ma mýz i çin bi ze þart ko þu lan bü tün yü küm lü lük le ri ye ri ne ge tir dik, ar týk top on la rýn sa ha sýn da de di. Ýs ra il iþ ga li nin, Fi lis tin top rak la rýn da Müs lü man ve Hý ris ti yan la rýn mu kad des de ðer le ri ni hi çe say dý ðý ný sa vu nan Ab bas, söz le ri ne þöy le de vam et ti: E ðer Ku düs hal ký nýn di ren ci ve þeh rin A rap kim li ði nin ko run ma sý i çin sar fet ti ði ça ba lar ol ma sa þu an çok zor bir du rum da ka lýr dýk. Bu ra dan ha re ket le top rak la rý ný ko ru yan, dik du ran, sa býr lý Ku düs sa kin le ri ne des tek le ri mi zi i le ti yo ruz. Ya hu di yer le þim ci le - Mah mud Ab bas rin, ön ce ki gün Ba tý Þe ri a nýn el-ha lil þeh rin de 2 Fi lis tin li yi öl dür me si ne de de ði nen Ab bas, Ýþ gal yö ne ti mi, Fi lis tin var lý ðý ný ka bul et mi yor. Bü tün gü cüy le bu var lý ða kar þý sa va þý yor. Ge le ne ði, kim li ði ve kül tü rel me kan la rýy la sa va þý yor di ye ko nuþ tu. Ýs ra il i, Fi lis tin top rak la rýn da iz le di ði yer le þim po li ti ka sýy la mü za ke re ler yo luy la u la þý la cak i ki dev let li çö züm ih ti ma li ni tah rip et me ye ça lýþ mak la suç la yan Fi lis tin li de ri, Mü za ke re ler, 1967 sý nýr la rý te me lin de tam e ge men lik sa hi bi bir Fi lis tin dev le ti nin ta nýn ma sýy la so nuç lan ma lý di ye ko nuþ tu. Ramallah / a a BA TI ÞE RÝ A DA CA MÝ KUN DAK LAN DI BA TI Þe ri a da ki bir Fi lis tin Ca mii kun dak lan dý. Ýs ra il or du sun dan ya pý lan a - çýk la ma da, Kfar Ca ba da ki ca mi nin du va rý na ay rý ca sa vaþ ye ni baþ la dý, be - de li ni ö de ye cek si niz ya zýl dý ðý be lir til di. Kun dak la ma yý Ba tý Þe ri a da ya sa dý þý o la rak in þa e di len 30 ko nu tun yý kýl ma sý ný plan la yan hü kü me te öf ke du yan Ya hu di yer le þim ci le rin yap tý ðýn dan þüp he le ni li yor. Ýs ra il hü kü me ti, ö zel Fi lis tin top rak la rý na ya pý lan 30 e vin yý kýl ma sý yö nün de ki Yük sek Mah - ke me ka ra rý ný 1 Tem muz a ka dar uy gu la ya ca ðý ný a çýk la mýþ tý. Kudüs / a a RE FAH SI NIR KA PI SI YE NÝ DEN A ÇI LI YOR GAZ ZE Þe ri di ve Mý sýr a ra sýn da ki Re fah Sý nýr Ka pý sý, Mý sýr da ki cum hur - baþ kan lý ðý se çim le ri nin ar dýn dan ye ni den a çý lý yor. Gaz ze de ki Fi lis tin Hü - kü me ti Ý çiþ le ri Ba kan lý ðý, Re fah sý nýr ka pý sý nýn 23 Ha zi ran Cu mar te si gü - nü ne ka dar kýs men, da ha son ra ta ma men a çýl ma sý ko nu sun da Mý sýr lý yet - ki li ler le an laþ ma ya var dýk la rý ný du yur du. Re fah sý nýr ka pý sý yet ki li si Ma hir e bu Sab ha, Um re ye gi de cek 760 ki þi çý kýþ i çin bek ler ken, sý ný rýn ka pa lý ol - ma sý se be biy le Ka hi re ha va a la nýn da on lar ca ki þi de gi riþ yap mak i çin bek - li yor. Bek le yen le rin gi riþ çý kýþ la rý na i zin ve ril me si ko nu sun da Mý sýr lý yet ki li - ler le an laþ týk de di. Gaz ze i le dýþ dün ya a ra sýn da ki tek bað lan tý nok ta sý o - lan Re fah sý nýr ka pý sý, Mý sýr da ki cum hur baþ kan lý ðý se çim le ri ne de niy le ge - çen haf ta ka pa týl mýþ tý. Gazze / a a HE NÝ YE: ÝS RA ÝL BÖLGEYÝ KA RIÞ TIR MAK ÝS TÝ YOR GAZ ZE DE KÝ Fi lis tin Hü kü me ti Baþ ba ka ný Ýs ma il He ni ye, Ýs ra il in, Mý sýr da ki ge liþ me le rin ar dýn dan A rap ve Fi lis tin böl ge si ni ka rýþ týr mak is te di ði ni söy le - di. Beyt el-a za da dü zen le di ði ba sýn top lan tý sýn da Ýs ra il in son sal dý rý la rý ný þid det le ký na yan He ni ye, Si yo nist iþ gal güç le ri nin Gaz ze ye yö ne lik sal dý rý la - rý ný art týr ma sý nýn a ma cý, Mý sýr da ki ge liþ me le rin ar dýn dan A rap ve Fi lis tin böl ge si ni ka rýþ týr mak týr de di. Mý sýr da ki cum hur baþ kan lý ðý se çim le rin de ki ba þa rý sý se be biy le Mý sýr lý la rý kut la yan He ni ye, Mý sýr lý lar uy gar ve kök lü bir halk ol du ðu nu gös ter miþ tir. Mý sýr ýn, A rap ve Ýs lam dün ya sýn da ki ön cü ro lü - ne ye ni den ka vuþ ma sý ný u mu yo rum þek lin de ko nuþ tu. Gazze / a a Mýsýr'da Yüksek Askerî Konsey, Millî Güvenlik Kurulu oluþturdu. ABD'nin de tepki gösterdiði kararý halk protesto ediyor. Ve Mý sýr da MGK iþ ba þýn da MISIR DA yö ne ti mi e lin de bu lun du ran Yük sek As ke rî Kon sey, ye ni bir ya pý lan ma ya gi de rek Mil lî Gü ven lik Ku ru lu o luþ tur du ðu nu a çýk la dý. Yük sek As ke rî Kon sey den ya pý lan a çýk la ma da, baþ kan lý ðý ný cum hur baþ ka ný nýn ya pa ca ðý Mil lî Gü ven lik Ku ru lu nun 5 i si vil, 11 i as ker top lam 16 ü ye den o luþ tu rul du ðu bil di ril di. Mil lî Gü ven lik Ku ru lu ka rar la rý nýn mut lak ço ðun luk sað la na rak a lý na ca ðý kay de di len a çýk la ma da, Yük sek As ke rî Kon sey in Mil lî Gü ven lik Ku ru lu kur ma ka ra rý ný 13 Þu bat 2011 de çý kan ge çi ci a na ya sa ya gö re al dý ðý be lir til di. Mil lî Gü ven lik Ku ru lu na ge rek gö rül me si ha lin de ba kan la rýn ve gö rü þü len ko nuy la il gi yet ki li ki þi le rin çað rý la bi le ce ði an cak bu ki þi le rin oy kul lan ma hak ký ol ma ya ca ðý i fa de e dil di. Kahire / a a TEBRÝK Deðerli kardeþim meslektaþým, dâvâ arkadaþým Abdullah Özçiftçi ve Hatice Hanýmýn Erdem ismini verdikleri bir erkek çocuklarý dünyaya gelmiþtir. Anne ve babayý tebrik eder, küçük yavruya hayýrlý uzun ömürler dileriz. Eþref Mert ve Ailesi MUR SÎ YE DES TEK MISIR DA si ya set, med ya ve ön de ge len a lim ler den bir grup, sos yal med - ya ü ze rin den Ah med Þe fik in mað lû bi ye ti ve Müs lü man Kar deþ ler in a da - yý Mu ham med Mur sî nin ka zan ma sý ný kut la yýp, ka mu o yu na da Mur sî yi des tek le me çað rý sýn da bu lun du. Genç si ya sî ak ti vist Va il Ga nim Se çim de Mur sî yi des tek le dim ve ka zan ma sý na se vin dim. An cak dev ri me, dev rim - ci le re ve hür ri yet mey dan la rý na kar þý sa vaþ a çan la rýn ye nil gi si be ni da ha çok se vin dir di de di. Ro man ya za rý A la el-es va ni, Bu so nuç lar, baþ ta Ah - med Þe fik ol mak ü ze re es ki i çiþ le ri ba kan la rý Ha bib A dil, Mah mut Vec di ve yar dým cý la rý nýn, es ki Va tan Par ti si ve yol suz luk ya pan iþ a dam la rý nýn, ký sa ca es ki re jim yö ne ti ci le ri nin ye nil gi si dir di ye ko nuþ tu. Beyrut / a a ABD KAY GI LI ABD Sa vun ma Ba kan lý ðý Söz cü sü Ge or ge Litt le, Mý sýr da a na ya sa ya ge ti - ri len ye ni dü zen le me le re da ir de rin kay gý duy duk la rý ný be lirt ti. Litt le, Cum hur baþ kan lý ðý se çim le ri i çin san dýk la rýn ka pan dý ðý bir sý ra da du yu - rul ma sýn da ki za man la ma da da hil ol mak ü ze re a na ya sa ya ge ti ri len ye ni dü zen le me le re da ir de rin kay gý du yu yo ruz i fa de si ni kul lan dý. Mý sýr hal ký - nýn, Yük sek As ke rî Kon sey in da ha ön ce du yur du ðu gi bi, bü tün ik ti da rý de mok ra tik yol dan se çil miþ si vil hü kü me te dev re de ce ði yö nün de ki bek - len ti si ni des tek le dik le ri ni vur gu la yan Litt le, kon se ye, ik ti da rý se çil miþ si - vil yet ki li le re bý rak ma sý, Mý sýr hal ký nýn ev ren sel hak la rý na ve hu ku kun üs - tün lü ðü ne say gý gös ter me si yö nün de çað rý lar da bu lun duk la rý ný ve bu çað rý la rý ný de vam et ti re cek le ri ni kay det ti. Was hing ton / a a TEBRÝK Muhterem aðabeyimiz Halil Yeþilkaya'nýn kýzý Nurdan Hanýmefendi ile Murat DaloðluBeyefendinin izdivaçlarýný tebrik eder, saadet-i dareyn dileriz. Ýrfan - Nur Çakmak / KOCAELÝ

8 8 HA BER ca ni as ya.com.tr Ce za ev le ri, yan ge lip ya tý la cak yer ol sun! Mi 'rac Ge ce si Þan lý ur fa Ce za e vin de mey da na ge len fe cî bir yan gýn da 13 ki þi nin ve fat et me si, ce za ev le rin de ki fi zi kî þart la rý tar týþ ma ko nu su yap tý. Ha ki ka ten fe ci bir du rum. Art tý rýl mýþ ka pa si te ye gö re 12 ki þi nin kal ma sý ge re ken bir ko ðuþ ta, 18 ki þi nin kal ma ya mec bur bý ra kýl ma sý de ni zin bit ti ði ni gös ter mez mi? Biz e vi miz de, ra hat dö þe ði miz de Ha va lar sý cak, u yu ya mý yo ruz di ye rek þi kâ yet e der ken, Þan lý ur fa gi bi sý cak bir mem le ket te hem de ce za e vi þart la rýn da u yu ma im kâ ný da hi bu la ma yan mah kûm la rýn ha li ni ce o lur? Bu fe ci ve yü rek le ri dað la yan ha di se den son ra sa de ce ce za e vi mü dü rü nün ta yi ni ni çý kar mak ça re mi dir? Ge re ki yor sa o da ya pýl sýn, a ma çok da ha de rin ve te mel me se le ler le meþ gul o lun sun. De mok ra si nin i yi iþ le di ði bir ül ke de, böy le bir ha di se den son ra sa de ce ce za e vi mü dü rü mü ta yin e di lir? Ça re ol ma dý ðý ný ka bul et mek le bir lik te, bu ne ti ce nin mut la ka bir si ya sî fa tu ra sý da ol ma lý. Þu nok ta nýn al tý ný çiz mek te fay da var: E ðer yer dar lý ðý se be biy le sý kýn tý ya þa nan ce za e vi sa de ce Þan lý ur fa da ol muþ ol sa me se le yok. A ma baþ ka han gi ce za ev le rin de ne gi bi gayr-i in sa nî þart lar ol du ðu nu ye te rin ce bil mi yo ruz. Muh te me len Þan lý ur fa Ce za e vin de bu yan gýn ol ma yýp 13 ki þi ve fat et me sey di, bel ki de yi ne bi le me ye cek tik. O ba kým dan bu gün den te zi yok, han gi ce za e vin de ne gi bi kö tü þart lar ol du ðu nu ka mu o yu nun bil me hak ký var dýr. Bel ki ce za e vi þart la rý ný bil me mi zin pra tik te bir fay da sý ol maz, o hal de o kö tü þart lar bir an ön ce so na er di ril me li dir. Ne ya pý la bi lir, ne ya pýl ma lý dýr? Hiç za man kay bet me den ce za ev le rin de ki þart la rý ma sa ya ya tý ran, prob lem le ri tes bit e den ve ça re ler su nan ge niþ ka tý lým lý bir kon gre, bir top lan tý, bir ku rul tay ya pýl sýn. Ce mi ye tin bü tün â kil a dam la rý bu top lan tý ya ka týl sýn. Ma den in san lar ko nu þa ko nu þa me se le le ri ni hal le der, o hal de bu yol ter cih e dil sin. Bel ki geç miþ yýl lar da bu hu sus ta top lan tý lar ya pýl mýþ ve dert ler ma sa ya ya tý rýl mýþ týr. O hal de o top lan tý lar da i fa de e di len gö rüþ ler den de is ti fa de e dil sin. Hat ta dün ya da ki gü zel ör nek ler de ma sa ya ya tý rýl sýn ve ce za ev le rin de ki bü tün prob lem le re ka lý cý ça re ler su nul sun. Ta biî ki bu ya pý lýr ken ha di se nin sa de ce mad dî ve fi zi kî þart la rý de ðil, hu ku kî ve ah lâ kî þart la rý da ko nu þul sun. Tür ki ye nin bu nu ya pa bi le cek bil gi ve tec rü be bi ri ki mi var dýr. Dü þü nün ki Tür ki ye yi i da re e den yet ki li ler a ra sýn da bi le ce za ev le ri ne gir miþ, o ra lar da mec bu ri i ka met e ta bi tu tul muþ, i ca býn da hak sýz lý ða uð ra mýþ ki þi ler de var dýr. O ki þi ler ce za ev le rin de ki mah kûm la rýn ha li ni çok da ha i yi bi lir ve bil me li. Yok sa bu i da re ci le ri miz, ken di le rin den son ra ce za ev le rin de ki prob lem le rin ta ma men so na er di ði ve o ra la rýn ya tý la cak yer ol du ðu nu mu dü þü nü yor lar? Ýn sa noð lu ha ta ya par, a ma ö nem li o lan ha ta da ýs rar et me mek tir. Bil dik bi le li ce za ev le rin de þart lar e leþ ti ri lir, da ha in sa nî þart la rýn o luþ tu ru la ca ðý yö nün de de va ad ler ya pý lýr. O hal de bu va ad le rin, bu söz le rin ta ki bi ve uy gu lan ma sý ni çin ya pýl maz? Za ten hür ri yet le rin ký sýt lan ma sý baþ lý ba þý na bir ce za dýr. Ý lâ ve o la rak in sa nî þart la rý o luþ tur ma mak, ce za çe ker ken uy ku ya da has ret kal mak i kin ci ve bel ki de ü çün cü bir ce za ol maz mý? Ce za sý bir o la na i ki ve üç kol dan ce za ver mek, han gi a da let an la yý þý i le i zah e di le bi lir? Bir yan dan yan lýþ e ði tim ve uy gu la ma lar la in san lar bir ba ký ma suç iþ le me ye teþ vik e di lip, ö te yan dan da ih ti yaç nis be tin de ce za e vi yap ma mak da ay rý bir ha ta. Beþ yýl dýz lý a da let sa ray la rý nýn ol du ðu bir mem le ket te, ek si beþ yýl dýz a la ma ya cak du rum da ki ce za ev le ri nin var lý ðý bir bi ri ni den ge ler mi? Ce za ev le rin de ki tu tuk lu ve hü küm lü sa yý la rý in ce len di ðin de çok sa yý da ki þi nin ba sit me se le ler yü zün den bu ra la ra düþ tü ðü de an la þý lýr. Za man za man ha ber le re ko nu ol du ðu ü ze re, kom þu nun ta vu ðu na kýþt de di ði i çin baþ la yan kav ga nýn ci na yet le ne ti ce len di ði bi le ol muþ tur. Ýn san lar da ki bu öf ke pat la ma sý nýn se bep le ri de a raþ tý rýl ma lý de ðil mi dir? Na sýl ki has ta lýk la ra kar þý in san la ra ko ru yu cu he kim lik tav si ye e di lir, ay nen o nun gi bi i þin en ba þýn da in san la rýn suç iþ le me me si ni te min et me ye ça lýþ mak lâ zým. Bu nun en sað lam yo lu da din ve fen i lim le ri ni bir lik te sun mak týr. Ta rih þa hit tir ki kalp le ri fet he den bir e ði tim, her tür lü kö tü lük le rin ö nü nü tý ka ya bi lir. Bu nu yap ma yýp, al kol lü iç ki, müs teh cen lik ve ben ze ri kö tü lük le ri teþ vik e de rek bir ye re va ra ma yýz. Bu nok ta da Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý na da ö nem li bir iþ dü þü yor. Has bel be þer ce za ev le ri ne dü þen le ri ýs lâh e di ci ça lýþ ma lar ya pý lý yor dur, a ma çok da ha faz la sý ya pýl ma sý ge re kir. El bir li ði ve iþ bir li ði ya pa lým, bu has ta lý ðý te da vi e de lim. Ki, mah kûm lar hiç de ðil se ra hat bir uy ku u yu sun! Mü ca de le en güç lü þe kil de de vam e de cek CUMHURBAÞKANI Ab dul lah Gül, Te rör - le mü ca de le, bu mü ca de le nin ge rek tir di - ði a raç ve yön tem ler le, bü tün im kân lar se fer ber e di le rek, en güç lü þe kil de de - vam et ti ri le cek tir de di. Cum hur baþ kan lý ðý nýn in ter net si te sin de yer a lan bil gi ye gö re, Cum hur baþ ka ný Gül, Ge nel kur may Baþ ka ný Or ge ne ral Nec det Ö - zel i le Hak ka ri Va li si Or han A li moð lu ndan 8 as ke rin þe hit ol du ðu, 16 as ke rin ya ra lan - dý ðý sal dý rýy la il gi li bil gi al dý. 8 as ke rin þe hit ol ma sý ve 16 as ke rin ya ra lan ma sýn dan duy du ðu de rin ü zün tü yü ya zý lý a çýk la ma - sýn da i fa de e den Cum hur baþ ka ný Gül, ha in sal dý rý yý la net le di ði ni kay det ti. Gül, a çýk - Þehitlerin isimleri ve memleketleri : Kýdemli Çavuþ Ali Gümüþ/ Konya, Ilgýn Piyade Çavuþ Cahit Kýlýç/ Diyarbakýr, Hani Piyade Onbaþý Ýsa Sayýn/ Muþ, merkez HAKKÂRÝ'NÝN Dað lý ca böl ge sin de te rö rist ler ta ra fýn dan dü zen le nen sal dý rý da 8 as ker þe hit ol du, 16 as ker ya ra lan dý. Hak kâ ri Va li li ði nden ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, sa bah er ken sa at ler de Yük se ko va il çe si ne bað lý Dað lý ca böl ge sin de ki Ye þil taþ Ka ra ko lu na, te rör ör gü tü PKK men sup la rýn ca sal dý rý gi ri þi min de bu lu nul du ðu kay de di le rek, Çý kan ça týþ ma da 8 as ke ri miz þe hit ol muþ, 16 as ke ri miz de ya ra lan mýþ týr. Böl ge de o pe ras yon lar de vam et mek te o lup ilk be lir le me le re gö re 10 te rö rist et ki siz ha le ge ti ril miþ tir. Mil le ti mi zin ba þý sa ðol sun de nil di. Ya ralý as ker ler den 5 i Hak kâ ri As ker Has - la ma sýn da sal dý rý yý la net le di ði ni be lir te rek, top lum sal ba rý þýn pe kiþ ti ril me si ve so run - la rýn çö zül me si ko nu sun da ki ay ret sü rer - ken, gü ven ve is tik rar or ta mý ný sa bo te et - mek is te yen te rör ör gü tü nün in san lýk dý þý kan lý ey lem le ri ni de vam et tir di ði ni bil dir di. Tür ki ye, ül ke nin bö lün mez bü tün lü ðün - den, dev let o to ri te sin den ve hu ku kun üs - tün lü ðün den as la ta viz ver me den, ka lý cý bir þe kil de te rör so ru nu nu bi tir me ye ka rar - lý dýr de ðer len dir me sin de bu lu nan Gül, te - rör le mü ca de le nin, bu mü ca de le nin ge rek - tir di ði a raç ve yön tem ler le, bü tün im kan lar se fer ber e di le rek, en güç lü þe kil de de vam et ti ri le ce ði ni vur gu la dý. ta ne si nde ya pý lan ilk mü da ha le nin ar dýn dan Van a sevk e dil di. He li kop ter le Van a ge ti ri len ya ra lý lar, Jan dar ma A sa yiþ Ko lor du Ko mu tan lý ðý He li kop ter Fi lo su nda bek le ti len am bu lans la ra ta þýn dý. Van Böl ge E ði tim ve A raþ týr ma Has ta ne si i le Yü zün cü Yýl Ü ni ver si te si Týp Fa kül te si A raþ týr ma Has ta ne si ne kal dý rý lan ya ra lý lar, te da vi al tý na a lýn dý. As ker le re kan ver mek i çin Van Em ni yet Mü dür lü ðü nde gö rev li po lis ler i le va tan daþ la rýn has ta ne le re git ti ði bil di ril di. Gü ven lik güç le ri nin böl ge de ha va des tek li o pe ras yon la rý nýn sür dü ðü bil di ril di. Çi çek: Ha in sal dý rý lar, he de fi ne u la þa ma ya cak TBMM Baþ ka ný Ce mil Çi çek de ya yýn la dý ðý me sa jýn da Va ta ný mý zýn bü tün lü ðü nü ve mil le ti mi zin bir li ði ni he def a lan bu sal dý rý la - rýn, dev le ti mi zin te rör le mü ca de le i ra de sin - de en kü çük za fi yet mey da na ge tir me ye - ce ði nin bi lin me si ni is ti yo rum. Ül ke mi zin top lum sal ba rý þý te sis et mek, kan gre ne dön müþ so run la rý çöz mek yo lun da at tý ðý a - dým la rý sek te ye uð rat ma yý a maç la yan ha in sal dý rý lar hiç bir za man he de fi ne u la þa ma - ya cak týr de di. An ka ra / a a Dað lý ca da yi ne yü rek ler dað lan dý 5 YIL ÖN CE 12 AS KE RÝ MÝ ZÝN ÞE HÝT OL DU ÐU DAÐ LI CA DA TE - RÖ RÝST LER TA RA FIN DAN DÜ ZEN LE NEN SAL DI RI DA BU KEZ 8 MEH MET ÇÝ ÐÝ MÝZ ÞE HÝT OL DU, 16 SI DA YA RA LAN DI. Hafta sonu çýkan ve 13 kiþinin öldüðü yangýnýn ardýndan önceki gün ikinci yangýnýn yaþandýðý Þanlýurfa E Tipi Kapalý Cezaevi'nde, bazý tutuklu ve hükümlülerin baþka yere nakledilmesinden sonra açýk görüþme uygulamasý yeniden baþladý. FO TOÐ RAF: AA Piyade Er Umut Bulut/ Samsun, Salýpazarý Piyade Er Ali Yasin Erosmanoðlu/ Trabzon, Mrkz. Ulaþtýrma Er Samet Bütün/ Konya, Ahýrlý Piyade Er Mustafa Türkmen/ Kütahya, Gediz Piyade Er Yaþar Doymuþ/ Giresun, Tirebolu FO TOÐ RAF: AA 2007 YI LIN DA DA SAL DI RI DÜ ZEN LEN MÝÞ TÝ YÜKSEKOVA Ýl çe si Dað lý ca Böl - ge si nde bu lu nan Dað lý ca 3 ün cü Mo tor lu Pi ya de Ta bur Ko mu tan - lý ðý, Ke ri Te pe üs böl ge si ne 21 E - kim 2007 de bir grup PKK lý te rö - rist ta ra fýn dan sa dý rý ger çek leþ ti - ril miþ ti. Sal dý rý da 12 as ker þe hit o - lur ken 16 as ker ya ra lan mýþ, 8 as - ker de te rö rist ler ce ka çý rýl mýþ tý. Ça týþ ma lar da 32 te rö rist de ö lü e le ge çi ril miþ ti. Hak kâ ri / a a ADALET Ba ka ný Sa dul lah Er gin, Þan lý ur fa Ce za e vi nde ki yan gý nýn ar dýn dan is ti fa et me si yö nün de ki çað rý la ra i liþ kin, A da let Ba ka ný nýn is ti fa sý sü re cin, so ru nun çö zü mü ne kat ký su na cak sa, bir sa ni ye dur ma dan bu nu ya pa bi li riz de di. Er gin, Ha ki me vi nde dü zen le di ði ba sýn top lan tý sýn da, Þan lý ur fa Ce za e vi nde ki yan gýn ve ce za ev le rin de ki so run la ra i liþ kin a çýk la ma lar da bu lun du. So ru la rý da ce vap la yan Er gin, Þan lý ur fa Ce za e vi nde ki yan gý nýn ar dýn dan is ti fa et me si ne yö ne lik çað rý lar bu lun du ðu nun ha týr la týl ma sý ü ze ri ne, þun la rý söy le di: Tür ki ye de ce za ev le ri prob le mi ö te den be ri sü re ge len, ev ve li ya tý çok da ha zor lu bir prob lem di. Ya pý lan ça lýþ ma lar la ö nem li me sa fe ler kat et ti ði mi zi ve ri ler le pay laþ tým, so ru nun ge ri ye ka lan kýs mý nýn han gi tak vim de, ne þe kil de çö zü le ce ði ne i liþ kin ön gö rü le ri mi zi ve yap tý ðým ça lýþ ma la rý da pay laþ tým. A da let Ba ka ný is ti fa et sin di ye tel kin de bu lu nan lar var. A da let Ba ka ný nýn is ti fa sý sü re cin, so ru nun çö zü mü ne kat ký su na cak sa, bir sa ni ye dur ma dan bu nu ya pa bi li riz, a ma bu ra da bir prob lem var. Bu prob lem geç miþ ten in ti kal e den ve kü çü le rek, ge le ce ðe doð ru gi di yor. Bu prob lem le ri mi ni mi ze e dip sý fýr la ma nok ta sýn da ki a dým la rý mýz or ta da. Bu nok ta da sü re ce kat ký ve re cek Y BDP den PKK ya çað rý: Si lâh lý ey le me son ver BDP Ge nel Baþ ka ný Se la hat tin De mir taþ, PKK her tür lü si lah lý fa a li yet le ri ne son ver sin, hü kü met de o pe ras yon la rý ný dur dur sun, si ya si çö zü me þans ta ný sýn lar de di. De mir taþ, par ti si nin grup top lan tý sýn da yap tý ðý ko nuþ ma da, gü ne ö lüm ha ber le riy le baþ la dýk la rý ný be lir te rek, Ha tay ve Dað lý ca da þe hit o lan as ker le re Al lah tan rah met, ya kýn la rý na baþ sað lý ðý ve sa býr di le di. De mir taþ, þun la rý söy le di: Öl me nin ve öl dür me nin hiç bir so ru nu çöz me di ði ni söy le dik. PKK her tür lü si lâh lý fa a li yet le ri ne son ver sin, hü kü met de o pe ras yon la rý ný dur dur sun, si ya si çö zü me þans ta ný sýn lar. 9 an ne nin yü re ði ne kor düþ tü. Bu ö lüm ler kar þý sýn da ses siz kal mak, çö züm i çin ça ba sarf et me mek bi zi in san lý ðý mýz dan u zak laþ tý rýr. A na la rýn göz ya þý ný din dir mek i çin bu sa va þý dur dur mak ve bi tir mek dý þýn da hiç bir se çe ne ði miz yok tur. Bu sa vaþ bit me li, ö lüm ler dur ma lý dýr. Genç le rin bir bi ri ni öl dür me si ne se yir ci ka lýn ma ma lý dýr. Al lah ý ný se ven bu a te þe bir dam la su dök sün. Ký lýç da roð lu: Ko þul suz si lâh bý rak ma lý CHP Ge nel Baþ ka ný Ke mal Ký lýç da roð lu, BDP Ge nel Baþ ka ný De mir taþ ýn, PKK her tür lü si lâh lý fa a li yet le ri ne son ver sin, Hü kü met de o pe ras yon la rý ný dur dur sun, si ya sî çö zü me þans ta ný sýn lar söz le ri ni, Te rör ör gü tü nün ko þul ol mak sý zýn, si lâh bý rak ma sý ge re ki yor di ye de ðer len dir di. Ký lýç da roð lu na, par ti si nin grup top lan tý sý çý ký þý, De mir taþ ýn söz le ri so rul du. Ke mal Ký lýç da roð lu, Te rör ör gü tü nün, ko þul ol mak sý zýn si lâh bý rak ma sý ge re ki yor de di. Bah çe li den Dal ton Kar deþ ler ben zet me si MHP Ge nel Baþ ka ný Bah çe li, te rör le mü ca de le ko nu sun da Mec lis te ki di ðer par ti le ri suç la dý. AKP i le BDP nin ay ný me lun ge mi nin mü ret te ba tý, ay ný ka ran lý ðýn ü rün le ri ol duk la rý nýn tam o la rak gün yü zü ne çýk tý ðý ný, ar ka la rýn da ki fi li ka ya ye ni CHP yi de a la rak Türk mil le ti ni a la ca ka ran lýk ku þa ða doð ru a ce ley le çek tik le ri ni i le ri sü ren Bah çe li, söz le ri ni þöy le sür dür dü: Baþ ba kan Er do ðan, CHP nin ku rul tay ya pa rak BDP i le bir leþ me si ni ö ner me si nin ü ze rin den de çok geç me miþ tir. A sýl bun dan son ra Baþ ba kan Er do ðan ýn, bu i ki par ti nin li der le riy le bir lik te Ým ra lý ca ni si ni de fi i len yan la rý na a la rak ye ni bir Dal ton Kar deþ ler çe te si ni kur ma sý ken di si a çý sýn dan da ha mak bul ve ye rin de o la cak týr. Ba kan lar ve ko mu tan lar böl ge ye git ti DAÐ LI CA böl ge sin de 8 as ke rin þe hit ol ma sý nýn ar dýn dan Baþ ba kan Yar dým cý sý Be þir A ta lay, Ý çiþ le ri Ba ka ný Ýd ris Na im Þa hin i le Ge nel kur may Baþ ka ný Nec det Ö zel, Ka ra Kuv vet le ri ve Jan dar ma Ko mu ta ný Hak ka ri ye git ti. Sal dý rý nýn ar dýn dan Ge nel kur may Baþ ka ný Or ge ne ral Nec det Ö zel, ve kuv vet ko mu tan la rý, Kon ya da ki 3. A na Jet Üs Ko mu tan lý ðý nda A na do lu Kar ta lý tat bi ka tý ve Türk Yýl dýz la rý nýn 20. yý lý kut la ma sý prog ra mý ný ip tal et ti. Kon ya / a a Bakan Ergin: Ýs ti fam so ru nu çö ze cek se bir sa ni ye dur mam de ðer len dir me le rin da ha sað lýk lý o la ca ðý ný dü þü nü yo rum. Tür ki ye de ki bu ge li þi me rað men, ba zen i zan ve in saf öl çü le ri ne sýð ma yan de ðer len dir me ler ya pý lý yor ve de ni li yor ki 1980 ön ce si þart lar dan çok da ha kö tü bir tab lo var. Ce za ev le rin de va ha met bir tab lo var ve sa ir de ðer len dir me ler ya pý lý yor. Ce za ev le rin de tab lo, ar zu et ti ði miz nok ta da de ðil, bu nu söy lü yo ruz a ma ö nem li me sa fe ler kat et tik ve kat e de ce ði miz me sa fe ler le be ra ber bu so ru nu ö nem li öl çü de a þa ca ðý mý zý i fa de et tik ve bu nun tak vi mi ni siz ler le pay laþ týk. An ka ra / a a Þan lý ur fa dan tah li ye ler baþ la dý ÞANLIURFA E Ti pi Ka pa lý Ce za e vi nde ki o lay lar son - ra sýn da, ce za e vin de ka lan 42 ço cuk hü küm lü ve tu - tuk lu nun A li a ða Ce za e vi Ýn faz Ku ru mu Kam pü sü ne ge ti ril di ði bil di ril di. Ýz mir Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý yet ki li le ri, haf ta so nu çý kan, 13 ki þi nin öl dü ðü yan gý - nýn ar dýn dan ön ce ki gün i kin ci yan gý nýn çýk tý ðý Þan lý - ur fa E Ti pi Ka pa lý Ce za e vi nden nak le di len 42 ço cuk hü küm lü ve tu tuk lu nun Ýz mir e ge ti ril di ði ni be lirt ti. Yet ki li ler, tu tuk lu ve hü küm lü le rin A li a ða Ce za e vi Ýn - faz Ku ru mu Kam pü sü ne yer leþ ti ril di ði ni kay det ti. Þan lý ur fa E Ti pi Ka pa lý Ce za e vi nde ki bir ko ðuþ ta 16 Ha zi ran 2012 de kav ga nýn ar dýn dan çý kan, 13 ki þi nin öl dü ðü, 5 ki þi nin ya ra lan dý ðý yan gýn dan son ra dün de ço cuk ko ðu þun da yan gýn çýk mýþ tý. Ýz mir / a a

9 Y HA BER 9 Ce za e vi fâ ci a sý Tür ki ye nin 13 mah kûm ve tu tuk lu nun can ver di ði Þan lý ur fa ce za e vin de ki fâ ci a ya yan dý ðý sý ra da, Hak kâ ri ve Ha tay da do kuz þe hi din ve ril di ði te rör sal dý rý sý, ül ke nin ger çek gün de mi ni ser gi le mek te. Þan lý ur fa E Ti pi Ka pa lý Ce za e vin de ki C 15 ko ðu þun da çý kan is yan ve yan gýn la gün de me ge len ce za ev le ri so ru nu nun Tür ki ye nin son yýl lar da ih mal e di lip â de ta göz yu mu la rak ge çiþ ti ri len bir sos yal ya ra sý ný bir de fa da ha de þif re et ti. Oy sa prob le min ü ze ri ne doð ru tesbit ler le git mek ye ri ne, A da let Ba ka ný nýn san ki AKP 10 yýl dýr ik ti dar da de ðil miþ gi bi, hâ lâ Bu prob lem geç miþ ten in ti kal e den bir prob lem di ye rek e leþ ti ri le ri ha fif let me ça ba sý, çar pýk va zi ye ti e le ve ri yor. As lýn da Baþ ba kan ýn Mek si ka ya git me den ön ce ha va a la nýn da, va li nin ko ðuþ la rý gez di ði ni ha ber ve rip, Bu ko nuy la il gi li a sýl bil gi ler ya pý la cak tef ti þin ar dýn dan or ta ya çý ka cak di ye me se le yi sað ka lan lar dan bir ta ne si nin va liy le gö rüþ me si ne yo rum la ma sý, o la yý mah pus lar a ra sýn da çý kan bir kav ga ya bað - Ýz mir de 22 ki lo pat la yý cý nýz MÝR ÝN Ga zi e mir il çe sin de bir ki þi nin sýrt çan ta sýn da pat la yý cý e le ge çi ril me si ü ze ri ne baþ la tý lan so ruþ tur ma kap sa mýn da zan lý nýn i fa de le ri doð rul tu sun da ya pý lan a ra ma lar da top lam 22 ki log ram C4 ti pi pat la yý cý e le ge çi ril di ði bil di ril di. E di ni len bil gi ye gö re, üç gün ön ce, Ga zi e mir il çe sin de bir ki þi nin sýrt çan ta sýn da 1 ki lo 900 gram C4 ti pi pat la yý cý e le ge çi ril me si ü ze ri ne so ruþ tur ma de rin leþ ti ri le rek çe þit li nok ta lar da a ra ma ya pýl dý. Zan lý nýn ü ze rin de bu lu nan la bir lik te e le ge çi ri len pat la yý cý mik ta rý nýn top lam 22 ki log ram ol du ðu bil di ril di. Em ni yet te ki iþ lem le ri ta mam la nan 26 ya þýn da ki zan lý U. Ç. ad li ye ye sevk e dil di. I rak ýn ku ze yin de üst dü zey bom ba e ði ti mi al dý ðý, te rör ör gü tün de so rum lu ko nu mun da ol du ðu öð re ni len zan lý, ad li ye ye sevk e di lir ken ga ze te ci le re piþ man ol ma dý ðý ný söy le di. Ýz mir / a a Ký lýç da roð lu taz mi nat ö de ye cek cev ni as ya.com.tr na VU KAT Ya kup E ri kel, Kay se ri Bü yük þe hir Be le di ye si nde ki yol suz luk id di a la rýy la il gi li a çýk la ma la rý sý ra sýn da hak kýn da ger çek dý þý be yan lar da bu lu nul du ðu ge rek çe siy le aç tý ðý dâ vâ da, CHP Ge nel Baþ ka ný Ke mal Ký lýç da roð lu, CHP Kay se ri Mil let ve ki li Þev ki Kul ku loð lu ve CHP tü zel ki þi li ðin den top lam 24 bin li ra ma ne vî taz mi nat ka zan dý. An ka ra 19. As li ye Hu kuk Mah ke me si nde ki du ruþ ma ya ta raf la rýn a vu kat la rý ka týl dý. Ha kim Ah met Tev fik Er gin bay, a vu kat la rýn be yan la rý ný al dýk tan son ra, dâ vâ nýn kýs men ka bu lü ne ka rar ver di ði ni a çýk la dý. Er gin bay; dâ vâ lý la rýn her bi ri nin 8 bin li ra ol mak ü ze re top lam 24 bin li ra taz mi na tý, E ri kel e ö de me si ne hük met ti. An ka ra / a a Be le di ye le re fes ti val i ka zý nakp Ye rel Yö ne tim ler Baþ kan lý ðý ta ra fýn dan ya yým la nan ge nel gey le AKP li be le di ye le rin ya pa cak la rý fes ti val ve ben ze ri et kin lik ler de par ti ve ka mu o yu nun has sa si ye ti ne dik kat e dil me si, kay nak la rýn bo þa har can ma ma sý ve is ra fa ka çýl ma ma sý ta lep e dil di. AKP Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý ve Ye rel Yö ne tim ler Baþ ka ný Hü se yin Tan rý ver di im za sýy la ya yým la nan ge nel ge de, yaz ay la rýn da be le di ye ler ce ya pý lan fes ti val ve ben ze ri et kin lik ler le il gi li ba zý u ya rý lar ya pýl dý. Ge nel ge de, et kin lik ler ya pý lýr ken ka mu o yu nun ve par ti nin has sa si yet le ri nin dik ka te a lýn ma sý, kay nak la rýn bo þa har can ma ma sý ve is raf tan ka çý nýl ma sý ge rek ti ði vur gu lan dý. Et kin lik ler ya pý lýr ken, yö re sel has sa si yet le rin de dik ka te a lýn ma sý ge rek ti ði be lir ti len ge nel ge de, þu i fa de le re yer ve ril di: Ki mi za man fes ti val, ki mi za man þen lik a dý al týn da dü zen le nen or ga ni zas yon lar da ba zý ko nu la ra dik kat e dil me di ði, hal ký mý zýn tep ki si ne ne den o lan uy gu la ma la ra þa hit ol mak ta yýz. Et kin lik ler de ya pý la cak her tür lü prog ram la rýn tüm de tay la rý na dik kat e dil me li dir. Ö zel lik le il çe ve bel de be le di ye le ri nin bu ko nu da has sas ol ma sý ge re ki yor. Be le di ye ler, et kin lik le ri ni ka mu o yun da po le mik ko nu su ol ma ya cak bir þe kil de or ga ni ze et me li, yük sek üc ret ler le sa nat çý ge ti ril me me li dir. Dü zen le ne cek et kin lik ler de çev re de ki has ta ve ce na ze ler i le i ba det sa at le ri ne dik kat e dil me li, spon sor des tek li de ol sa is raf tan ka çý nýl ma lý dýr. An ka ra / a a la yýp ge çiþ tir me si, bu nun bir baþ ka ör ne ði. An cak prob lem, Baþ ba kan ýn, Ko ðu þun 18 ki þi lik ka pa si te ye uy gun ol ma dý ðý yö nün de Va li be yin söy le di ði bir þey var sö zü ve Ba kan ýn, Ce za in faz ku rum la rýn da do lu luk o ra ný nýn yüz de 110 dan faz la ol du ðu i ti ra fýy la or ta da. Ka pa si te si 264 ten 350 ye çý ka rý lan Þan lý ur fa Ce za e vin de 1054 tu tuk lu ve hü küm lü nün is tif e dil me si, top la ma kam pý gi bi i ki ki þi ye bir met re ka re lik a lan düþ me si, üç-beþ ki þi nin ka la ca ðý ko ðuþ lar da 30 ki þi nin kal ma sý, ce za ev le ri so ru nu nun bir gös ter ge si. Al tý ki þi nin an cak ka la bi le ce ði ko ðuþ la ra on se kiz ki þi nin sý kýþ tý rýl ma sý, ya ta cak yer ko nu sun da sü rek li so run la rýn ve tar týþ ma la rýn çýk ma sý ve son kav ga nýn da bu yüz den te tik len me si, prob le min a çý ða çý kan te zâ hür le ri KA NA YAN SOS YAL YA RA Ger çek þu ki Þan lý ur fa dan ha re ket le ül ke nin dört bir ya nýn da ki ce za ev le ri nin cid dî prob lem ler le kar þý kar þý ya ol du ðu u ya rý la rý da ha ön ce çok ça ya pýl mýþ. Þan lý ur fa Ba ro su, ce za e vi so ru nu nu bir ra por la bil dir miþ. Ye rel ba sýn da, ba zý mah kûm la rýn yer ol ma dý ðýn dan ya tak la rý dö nü þüm lü kul lan dýk la rý, ba zý la rý nýn i se tu va let te yat tý ðý ya zýl mýþ. Deh þe tin ö ze ti þu: Bir tek Ur fa ce za e vi de ðil, Tür ki ye nin bü tün ce za ev le ri SOS ve ri yor. Me se lâ 650 ki þi lik Os ma ni ye ce za e vi ne 1212, 400 ki þi lik Ma lat ya ce za e vi ne 978, 550 ki þi lik Ga zi an tep ce za e vi ne 1652 tu tuk lu ve hü küm lü yý ðýl mýþ. Tür ki ye nin ka na yan sos yal ya ra sý ce za ev le ri, bir ne v'î iþ ken ce hâ ne ve zu lüm hâ ne ye dö nüþ müþ. Tür ki ye de 10 yýl ön ce 59 bin o lan tu tuk lu ve hü küm lü sa yý sý i ki ye kat lan mýþ. Top lam 70 bin ka pa si te li ce za ev le ri ne, ka pa si te si nin kat kat üs tün de 132 bin ki þi dol du rul muþ. Ý þin bir di ðer va ha me ti, ce za ev le rin de ki mah pus la rýn üç te bi rin den faz la sý nýn tu tuk lu ol ma sý, yar gý da ki u zun tu tuk lu luk sü re le ri prob le mi ne bir mi sal. Þan lý ur fa Ce za e vin de, 248 hü küm lü ye kar þý 796 tu tuk lu nun ol ma sý; yan gýn da ve fat e den le rin ço ðu nun da ha hü küm giy me miþ, mah ke me si so nuç lan ma mýþ tu tuk lu ol ma la rý, yar gý nýn ye ter siz li ði nin gös ter ge si. Ne var ki A da let Ba ka ný hâ lâ A lý nan ted bir ler le as lýn da ma kul bir dü ze ye gel di, an cak böl ge ler a ra sýn da fark lar var di ye ko nu þup mâ ze ret i le ri sü rü yor. 196 ye ni ce za in faz ku ru mu nun ya pýl dý ðý ný ve ya in þa a þa ma sýn da ol du ðu nu söy lü yor, a ma ce za ev le ri nin ka pa si te si nin kat kat üs tün de dol du rul ma sý nýn se be bi ni sor gu la mý yor. Hâ len den ge le me nok ta sýn da bir ta kým na kil ler den bah se di yor, O lay la il gi li sü reç te her han gi bir ih mal, gö re vi kö tü ye kul lan ma, sav sak la ma var sa bu nun da ü ze ri ne gi di le ce ði den dem vu ru yor! ÝH MÂ LÝN MÂ ZE RE TÝ O LA MAZ Ý þin a sýl va him ta ra fý i se þu: Genç le re ve ço cuk la ra sü rek li þid det, se fâ het, eð len ce kül tü rü en jek te e dil mek te. Ço cuk lar â de ta su ça i ti li yor. Hâ len 2500 e ya kýn ço cu ðun ha pis ha ne ler de tu tuk lu ve hü küm lü o la rak kal ma sý, bir a larm i þâ re ti. Â de ta bir top lum sal cin net ha li ya þan mak ta. Ev lâ dýn e be vey ni ve e be vey nin ev lâ dý kat let me si gi bi gö rül me miþ vah þet ler iþ len mek te. Bo þan ma lar va him bi çim de art mak ta, â i le ler par ça lan mak ta. Ýl köð re tim o kul la rý nýn du var la rý na da ya nan u yuþ tu ru cu, al kol, kö tü mad de ba ðým lý lý ðý, dev let gü ven ce sin de ya pý lan ku mar ve sa nal ku mar, tü re ti len þans ve ta lih o yun la rý, to to ve lo to, ba his ve on li ne ku mar genç le ri ve ço cuk la rý her an pat la ma ya ha zýr bir di na mit ha li ne ge tir miþ. Genç li ði ve top lu mu ah lâ kî yön den tü ke tip, â de ta bir suç ü re tim ma ki ne si ha li ne ge tir miþ Tab lo mey dan da: Ýh mâ lin hiç bir mâ ze re ti o la maz. Tür ki ye de rin bir sos yal çö kü þün i çin de. Mu hâ fa za kâr lýk id di a sýn da ki si ya sî ik ti da rýn, her de fa sýn da su çu baþ ka la rý nýn üs tü ne at mak, po pü list lâf lar la, cer be zey le i þin i çin den sýy rýl mak ve her de fa sýn da san ki mu ha le fet miþ gi bi þi kâ yet ve ya kýn mak ye ri ne i nanç ve ah lâ kî te mel ler ü ze ri ne mad dî ve mâ ne vî â cil ted bir le ri al ma sý ge re ki yor Çö züm a ra yý þý na sa bo taj HAK-ÝÞ GE NEL BAÞ KA NI MAH MUT ARS LAN, HER TÜR LÜ O LUM LU GE LÝÞ ME YE RAÐ MEN BÝ RÝ LE RÝ NÝN HEP TE RÖR ÝS TE DÝ ÐÝ NÝN A ÞÝ KÂR OL DUÐ UNU SÖY LE DÝ. HAK KÂ RÝ DE te rör ör gü tü ta ra fýn dan ger çek leþ ti ri len sal dý rý, çe þit li sen di ka lar ve si vil top lum ör güt le ri ta ra fýn dan ký nan dý. HAK-ÝÞ Ge nel Baþ ka ný Mah mut Ars lan, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, Hak kâ ri nin Þem din li il çe si Dað lý ca ke si min de ki sal dý rý so nu cu çý kan ça týþ ma da 8 as ke rin þe hit ol ma sý ve 16 as ke rin ya ra lan ma sýn dan do la yý duy du ðu ü zün tü yü be lirt ti. Te rö rist sal dý rý yý nef ret le ký na yan Ars lan, þun la rý kay det ti: Te rör so ru nun çö zü mü ko nu sun da pek çok ke sim ta ra fýn dan a dým la rýn a týl dý ðý, pek çok ke si min e li ni ta þýn al tý na koy du ðu bir dö nem de, sal dý rý la rýn ar týþ e ði li mi ne gir me si, te rör ör gü tü nün ger çek yü zü nü or ta ya koy mak ta dýr. Te rö rist sal dý rý la rýn tek a ma cý, ül ke mi zin hu zur ve is tik ra rý ný boz mak ve top lum da bir pa nik ve kor ku ha va sý ya rat mak týr. Tür ki ye nin böl ge sin de ve dün ya da ö nem li bir ko nu ma gel di ði bir dö nem de, her tür lü o lum lu ge liþ me ye rað men bi ri le ri nin hep te rör is te di ði a þi kâr dýr. Bu sü reç te her kes da ha so ðuk kan lý, a ma da ha ka rar lý dav ran ma lý dýr. SAL DI RI Ü ZÜ CÜ OL DU ÐU KA DAR DÜ - ÞÜN DÜ RÜ CÜ DÜR Türk Me tal Sen di ka sý Ge nel Baþ ka ný Pev rul Kav lak, te rör le mü ca de le ko nu sun da mu ta ba kat a ra yýþ la rý nýn o lum lu þe kil de ge liþ ti ði sü reç te, Dað lý ca da ger çek leþ ti ri len sal dý rý nýn, ü zü cü ol du ðu ka dar dü þün dü rü cü ol du ðu nu be lirt ti. Sal dý rý nýn, dev let ve mil let o la rak te rör le mü ca de le ko nu sun da, top lu mun tüm ke sim le ri nin as ga ri müþ te rek te bi ra ra ya gel me si ge rek ti ði ne i þa ret e den Kav lak, Ül ke mi zin bir li ði, bü tün lü ðü ve hu zu ru i çin, bu mu ta ba kat or ta mý nýn ger çek leþ me si i çin ü ze ri mi ze dü þe ni yap mak ar týk va tan bor cu ha li - ne gel miþ tir i fa de si ni kul lan dý. A MAÇ LA RI NA AS LA U LA ÞA MA YA CAK LAR Tür ki ye Zi ra at O da la rý Bir li ði (TZOB) Ge nel Baþ ka ný Þem si Bay rak tar, Þem din li nin Dað lý ca ke si min de ya þa nan te rör sal dý rý sý ný lâ net le di ði ni be lirt ti. Kan lý el le rin ha zýr la dý ðý, ha in plan la rýn te tik çi li ði ni ya pan te rör ör gü tü nün, ha in ce her sal dý rý sýy la ger çek ni ye ti ni ve ger çek yü zü nü bir kez da ha or ta ya koy du ðu nu be lir ten Bay rak tar, bu ha in le rin ve des tek çi le ri nin a maç la rý na as la u la þa ma ya ca ðý ný vur gu la dý. Tür ki ye Harp Ma lu lü Ga zi ler Þe hit Dul ve Ye tim ler Der ne ði Ge nel Baþ ka ný Ta ner U ran da yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, te rö rün çö zü mün de en ö nem li et ken ler den bi ri nin a da le tin te cel li et me si ol du ðu nu be lirt ti. MÝL LE TÝN BÝR LÝ ÐÝ HE DEF A LI NI YOR Di ya net-sen Ge nel Baþ ka ný Meh met Bay rak tu tar, Ay ný böl ge de i kin ci kez dü zen le nen bu e lim sal dý rý yý nef ret le ve þid det le ký na dý ðýný i fa de e de rek, bu sal dý rý la rýn mil le tin bir li ði ni he def al dý ðý ný ve te rö re kar þý top ye kûn bir lik o lun ma sý ge rek ti ði çað rý sýn da bu lun du. PKK, KÜRT VA TAN DAÞ LA RI MI ZIN TEM SÝL CÝ SÝ DE ÐÝL Tür ki ye Ka mu-sen ve Türk E ði tim-sen Ge nel Baþ ka ný Ýs ma il Kon cuk, Türk mil le ti nin yas ta ol du ðu nu ve Tür ki ye nin ta ri hin de gör me di ði o lay la ra þahitlik et ti ði ni i fa de e de rek, þun la rý be lirt ti: Mil le ti mi zin bir lik ve be ra ber li ði ni boz ma ya, bu ül ke yi bö lük pör çük et me ye, in san la rý mýz a ra sýn da ay rý lýk to hum la rý ek me ye ça lý þan la ra Hakkari'de teror saldýrýsýnda þehit olan piyade onbaþý Ali Yasin Erosmanoðlu'nun Trabzon da ki evinde yas var. Baba Ali Sait Erosmanoðlu'nu Komþularý teselli etti. en sert ce vap ve ril me li dir. PKK, Kürt va tan daþ la rý mý zýn tem sil ci si de ðil dir. Bu ne den le PKK nýn ta lep le ri ni Kürt va tan daþ la rý mý zýn ta lep le ri o la rak al gý la mak tan vaz ge çil me li dir. LÝ DER LER ZÝR VE SÝ TEK RAR TOP LAN - MA LI Sað lýk-ýþ Sen di ka sý Ge nel Baþ ka ný Ha san Öz türk, þe hit le re rah met a i le le ri ne de baþ sað lý ðý di lek le ri ni i let ti ði a çýk la ma sýn da þun la rý kay det ti: Bir ke re da ha gö rül müþ tür ki, ül ke mi zin çö zül me si ge re ken en ö nem li ve a cil ko nu su te rör dür. Bu ne den le, baþ ta Sa yýn Baþ ba ka ný mýz Re cep Tay yip Er do ðan ol mak ü ze re li der ler zir ve si tek rar top lan ma lý ve bu ko nu ö zel bir gün dem le par la men to da çö zü me u la þý lýn ca ya ka dar gö rü þül me li dir. An ka ra / a a a dur ni as ya.com.tr Türkçe olimpiyatlarý Ge çen haf ta A re na da, alt mýþ bin ki þi lik bir se yir ci top lu lu ðu kar þý sýn da muh te þem bir ka pa nýþ tö re niy le so na e ren 10. Türk çe O lim pi yat la rý med ya da ge niþ yer bul du ve en te lek tü el tar týþ ma lar la Tür ki ye nin gün de mi ni meþ gul et ti. Kü re sel çap ta Tür ki ye nin ta ný tý mý, u zun va de de ne re dey se dün ya nýn ta ma mýy la sos yal-kül tü rel ve e ko no mik i liþ ki le rin ge liþ ti ril me si ne yol a ça bi le cek ka pý la rýn a ra lan ma sý, ken di kül tür ve de ðer le ri mi zin dil va sý ta sýy la baþ ka ký t'a la ra ve fark lý mil let le re ak ta rý la bil me si, za ten bir im pa ra tor luk ve dün ya di li o lan Türk çe nin hak et ti ði de ðe ri nin an la þýl ma sý gi bi hu sus lar a çý sýn dan tak di re de ðer bü yük bir or ga ni zas yon dan söz et mek bu ül ke nin bir in sa ný o la rak el bet te gu rur ve ri ci dir. Yi ne de gu rur el bi se si ni bir ke na ra bý ra ka rak o lim pi yat la rýn i fa de et ti ði an la mýn çe þit li yön le riy le ir de len me si ge rek ti ði ni dü þü nü yo rum. Bu yýl 135 ül ke den 1500 öð ren ci nin ka tý lý mý i le in san lýk el e le slo ga ný et ra fýn da ger çek le þen Türk çe O lim pi yat la rý ný e leþ ti rel yak la þým la bir kaç yö nüy le de ðer len dir me nin ha kim dev let al gý sý nýn ve ya pý sý nýn ce ma at ler ü ze rin de ki dö nüþ tü rü cü gü cü nü ve et ki le ri ni gös ter me si ba ký mýn dan ö nem li ol du ðu nu i fa de et me li yim. Her yö nüy le muh te þem sa yý la bi le cek bir or ga ni zas yon da ku sur a ra mak ya da ya pý lan fa a li yet le rin e hem mi ye ti ni kav ra ya ma mak gi bi gaf le tin i çin de ol mak bu ya zý nýn çer çe ve si dý þýn da dýr. Ya da bir çok tar týþ ma da di le ge ti ril di ði þek liy le, bu fa a li yet le ri Türk ve Tür ki ye mer kez li þo ven yak la þým lar la de ðer len dir mek gi bi sýð bir ba kýþ a çý sý da bu ya zý da yer al ma ya cak týr. Be nim dik kat çek mek is te di ðim hu sus, Ýs lâ mî bir dil kur ma ve dâ vâ sý ný bu dil i le ne sil le re ak tar ma, bu dil i le ye rel o lan dan ev ren sel o la na u zan ma gay re tin de o lan lar i çin bu or ga ni zas yo nun ne re de dur du ðu nu belirlemek ve hiz met çer çe ve sin de de ðer len di ri len bu fa a li ye tin ne ye te ka bül et ti ði ni gö re bil mek tir. Muh te þem, ih ti þam lý, þa þa a lý, v.b. sý fat la rýn ta rif e de me ye ce ði ka pa nýþ ge ce si nin Ýs lâ mi li ði ni tar týþ ma nýn da bu ya zý nýn ko nu su ol ma dý ðý ný i fa de e de lim. Türk kül tü rü nün dýþ dün ya ya ta ný týl ma sý ve Türk çe nin ya ban cý la ra öð re ti mi gi bi bir a ma ca hiz met et ti ði, fark lý coð raf ya la rýn kar deþ çe bir a ra ya ge le bil me si ne im kân sað la dý ðý i fa de e di len Türk çe O lim pi yat la rý, i nanç nok ta sýn da fark lý yer ler de du ran hat ta bir çok nok ta da ça tý þa bi len fark lý ke sim le rin or tak bir de ðer de bu lu þa bil di ði ni gös ter me si ba ký mýn dan ger çek ten ö nem li dir. An cak, kül tü rel de ðer le rin in san lýk or tak ça tý sý al týn da gün yü zü ne çý kar týl ma sý ve ko puk i liþ ki le rin a þý la rak di ya log köp rü le ri nin ku rul ma sý ay ný di li ko nuþ mak la müm kün o la cak týr þek lin de i fa de e di len ge nel bir a maç la dil un su ru na vur gu ya pan or ga ni zas yon he ye tin den þu so ru la rýn ce va bý ný bek le riz Harf Ýn ký lâ bý yla baþ la yan ve so nun da uy dur ma cý lý ða dö nen öz türk çe ci lik-öz leþ tir me ha re ket le ri nin dil ve kül tü rü müz ü ze rin de ki yý ký cý et ki si de vam e der ken; ta ri hî, di nî ve kül tü rel de ðer le ri mi ze ya ban cý laþ ma had saf ha ya u laþ mýþ ken han gi dil ve söy le yiþ bi zi ö zü müz le bu luþ tu ra cak týr? Di li mi zi, i de o lo ji le rin kur ba ný ya pýp, sa la bin di rip se le ver di ði uy dur ma Türk çe siy le e ði ti mi ni sür dür me ye ça lý þan la rýn Türk çe si mi? Ya ban cý dil hay ran lý ðýy la Türk çe yi ya ban cý dil le rin is ti la sý na uð ra tan la rýn Türk çe si mi? Yok sa, Kur â nî ter mi no lo ji ye ve bütün in san lý ðý or tak de ðer ler et ra fýn da top la ya bil me is ti da dý na sa hip Kur ân Me de ni ye ti nin in þa sý nýn i þa ret le ri ni su nan-fa kat sa de leþ ti ril mey le tah ri bi ne yel te ni len- Ri sa le-i Nur la rýn Türk çe si mi? Bi ze gö re, hu zur a ra yan in san lý ðýn ih ti ya cý Kur ân ýn ru hu nu yan sý tan Ri sa le-i Nur un di lin de yat mak ta dýr. Bu ruh ve dil le ön ce in sa ný mý zý ta nýþ tý ra bi li yor mu yuz so ru su, a sýl so rul ma sý ge re ken ler den bi ri dir. Ý kin ci hu sus: Türk çe O lim pi yat la rý nýn ka pa nýþ tö re ni ger çek ten debdebeliydi. Say gý du ru þu ve Ýs tik lâl Mar þý i le baþ la yan, a ný sý na pa ra ba sý lan, ka mu spot la rýy la te le viz yon lar da rek lâ mý ya pý lan, res mî ku rum lar ca des tek le nen, ar ka sýn da res men dev let o lan bu or ga ni zas yo nu yal nýz ca ca mi a-si ya set i liþ ki le ri nin dü ze yiy le a çýk la mak saf dil lik o la cak týr. Göz ka maþ tý rý cý bir dev let tö re ni ni iz ler gi biy dik. E ge men Ba ðýþ gi bi, bu or ga ni zas yo nu A ta türk ün ha yal le ri nin so mut laþ mýþ ha li o la rak i fa de e den le re þim di lik cum hu ri yet dö ne min de ki dil ve kül tü rü müz ü ze rin de oy na nan, yý ký cý et ki le ri hâ lâ de vam e den o yun la rý ha týr lat mak la ye ti ne lim. Ben ce a sýl me se le, hiz met al gý ve me to dun da a çýk ça gö rü len de ði þi min bo yut la rýy la il gi li dir. Bu mil le tin ta ri hi ne, mu kad de sa tý na, ma ne vî de ðer le ri ne kas te den ler le ay ný ka re de hiz met in i çin de ol mak sos yal mü hen dis li ðin gel di ði son nok ta yý a le nen göz ler ö nü ne ser mek te dir. Bu or ga ni zas yo nun sos yal kül tü rel ve e ko no mik bo yu tuy la kü re sel en teg ras yon, u lus lar a ra sý sý cak i liþ ki ler ül ke mi zin ve kül tü rü mü zün ta ný týl ma sý gi bi mis yo na sa hip ol du ðu sa vu nu la bi lir. Ýk ti dar yo lun da, ik ti da rýn bü yük ca mi a la rýn hiz me ti nin ar ka sýn da dur ma sý da an la þý la bi lir. Ca mi a nýn hiz me tiy le ce ma at le rin hiz metini ka rýþ týr ma mak, bun la rý birbi ri nin ye ri ne i ka me et me ye ça lýþ ma mak kay dýy la.

10 EKONOMÝ 10 Y HABERLER DÖ VÝZ E FEK TÝF MER KEZ BAN KA SI DÖ VÝZ KUR LA RI Cin si Cin si 1 ABD DO LA RI 1 A VUS TRAL YA DO LA RI 1 DA NÝ MAR KA KRO NU 1 E U RO 1 ÝN GÝ LÝZ STER LÝ NÝ 18 HAZÝRAN 2012 DÖ VÝZ E FEK TÝF 1 ÝS VÝÇ RE FRAN GI A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ 1 ÝS VEÇ KRO NU KA NA DA DO LA RI KU VEYT DÝ NA RI NOR VEÇ KRO NU SU U DÝ A RA BÝS TAN RÝ YA LÝ JA PON YE NÝ A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ DO LAR DÜN 1,8050 ÖN CE KÝ GÜN 1,8140 p S E R B E S T P Ý Y A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 2,2627 ÖN CE KÝ GÜN 2,2880 p DÜN 94,75 ÖN CE KÝ GÜN 94,60 p DÜN 638 ÖN CE KÝ GÜN 637 p Bakanlýk, ken di is te ði i le av cý lýk tan çý ka nlarý destekleyecek. Ba lýk çý ge mi le ri a zal tý lý yor n GI DA, Ta rým ve Hay van cý lýk Ba kan lý ðý, stok la rýn ko run ma sý, av bas ký sý nýn a zal týl ma sý ve sür dü rü le bi lir ba lýk çý lý ðýn sað lan ma sý i çin on i ki met re ve ü ze rin de ki ba lýk çý ge mi si ni ken di is te ði i le av cý lýk tan çý ka ran la ra des tek le me de bu lu na cak. Des tek le me ye i liþ kin iþ ve iþ lem ler le il gi li u sûl ve e sas la rý be lir le yen Ba lýk çý Ge mi si ni Av cý lýk tan Çý ka ran la ra Ya pý la cak Des tek le me Teb li ði, Res mî Ga ze te nin dün kü sa yý sýn da ya yým lan dý. Bu na gö re de niz ler de av cý lýk fa a li yet le rin de bu lun mak ü ze re Ba kan lýk ta ra fýn dan ruh sat lan dý rýl mýþ ve ruh sat tez ke re si ha len ge çer li o lan on i ki met re ve ü ze rin de boy u zun lu ðu na sa hip ve Ba kan lýk bün ye sin de ku ru lu bu lu nan su ü rün le ri ve ba lýk çý ge mi le ri ne i liþ kin ka yýt la rýn tu tul du ðu, ve ri le rin top lan dý ðý bil gi sis te mi ni o lan SU BÝS de ka yýt lý ge mi ler des tek le me kap sa mýn da o la cak. An ka ra / a a Fýn dýk, ku rak lýk teh di di i le kar þý kar þý ya n OR DU Ü ni ver si te si Zi ra at Fa kül te si De ka ný Prof. Dr. Tu ran Ka ra de niz, a þý rý sý cak lar dolayýsýyla mey da na ge len ku rak lý ðýn 2012 ü rü nü fýn dý ðý teh dit et ti ði ni söy le di. Ka ra de niz, ü re ti ci le rin ku rak lý ðýn et ki le ri ni a zalt mak i çin bah çe le ri ni su la ma la rý ný tav si ye et ti. Prof. Ka ra de niz, Ka ra de niz Böl ge si nin son yýl la rýn en sý cak gün le ri ni ya þa dý ðý na i þa ret et ti. Uz man la rýn, bu yaz dö ne mi nin çok sý cak ge çe ce ði yö nün de a çýk la ma lar da bu lun du ðu na i þa ret e den Ka ra de niz, ya pý lan a çýk la ma la rýn doð ru lu ðu nun ya þa nan mev sim nor mal le ri nin ü ze rin de ki sý cak lýk de ðer le rin den an la þýl dý ðý ný kay det ti. Ka ra de niz, a þý rý sý cak lýk la rýn ken di le ri ni en di þe len dir di ði ni de ak tar dý. Ka ra de niz Böl ge si nde u zun sü re dir dü zen li yað mur la rýn yað ma dý ðý na i þa ret e den Tu ran Ka ra de niz, A þý rý sý cak lýk lar ne de niy le o lu þan ku rak lý ðýn, 2012 mah sü lü fýn dý ðý o lum suz yön de et ki le me sin den çe ki ni yo ruz de di. Giresun / cihan Ye ni teþ vik pa ke ti yü rür lü ðe gir di n YE NÝ teþ vik pa ke ti kap sa mýn da böl ge sel teþ vik uy gu la ma la rýn da il ler i ti ba rýy la ba zý sek tör le re ver gi mu a fi ye ti ge ti ril di. Ye ni teþ vik pa ke ti o la rak da bi li nen Ya tý rým lar da Dev let Yar dým la rý Hak kýn da ki Ba kan lar Ku ru lu ka ra rý, Res mî Ga ze te nin dün kü sa yý sýn da ya yým la na rak yü rür lü ðe gir di. Bu na gö re, ka rar kap sa mýn da yer a lan des tek le rin uy gu lan ma sý a çý sýn dan il ler, sos yo-e ko no mik ge liþ miþ lik se vi ye le ri dik ka te a lý na rak al tý böl ge ye ay rýl dý. Ye ni teþ vik pa ke ti ne gö re, sa bit ya tý rým tu ta rý 1 ve 2 in ci böl ge de o lan as ga rî 1 mil yon li ra, di ðer 4 böl ge de i se as ga rî 500 bin li ra o lan ya tý rým lar böl ge ay rý mý ya pýl mak sý zýn KDV is tis na sý, ge lir ver gi si sto pa jý des te ði (6 ncý böl ge de ger çek leþ ti ri le cek ya tý rým lar i çin) ve si gor ta pri mi iþ ve ren his se si des te ði (ter sa ne le rin ge mi in þa ya tý rým la rý i çin) teþ vik le rin den ya rar lan dý rý la bi le cek. An ka ra / a a Dün ya da iþ var, ye te nek yok n DÜN YA E ko no mik Fo ru mu ve De lo it te iþ bir li ðin de ha zýr la nan Ü re tim Sek tö rü nün Ge le ce ði: E ko no mik Bü yü me yi Des tek le ye cek O la sý lýk lar ra po run da, dün ya ge ne lin de ü re tim sek tö rün de bu lu nan 10 mil yon iþ im kâ ný na ye te nek ek sik li ði dolayýsýyla uy gun is tih dam sað la na ma dý ðý bil di ril di. Ko nu ya i liþ kin a çýk la nan ra po ra gö re, dün ya ge ne lin de ü re tim sek tö rün de bu lu nan 10 mil yon iþ im kâ ný na ye te nek ek sik li ði dolayýsýyla uy gun is tih dam sað la na mý yor. Ge nel iþ siz lik o ran la rý nýn yük sek se vi ye ler de ol du ðu ge liþ miþ e ko no mi ler de bi le pek çok þir ket ü re tim a la nýn da e le man bul mak ta zor la ný yor. Ge liþ mek te o lan e ko no mi ler i se ü re tim a la nýn da ye te nek li ça lý þan lar bu la ma dýk ça bü yü me le ri ni art tý ra mý yor. Ýstanbul / a a KIZILCAHAMAM YILDIRIM DEMÝRCÝLER KÖYÜ GÜZELLEÞTÝRME VE YARDIMLAÞMA DERNEÐÝ 8. OLAÐAN GENEL KURULU Pazar gü nü sa at 11.00'da A þa ðý da ki gün dem mad de le ri ni gö rüþ mek i çin Yýl dý rým De mir ci - ler Kö yü/ký zýl ca ha mam/an KA RA ad re sin de ya pý la - cak týr. Ço ðun luk sað la na maz sa ta ri hin de ay ný ad res te ya pý la cak týr. YÖNETÝM KURULU GÜNDEM MADDELERÝ 1. Saygý duruþu ve Ýstiklâl Marþý, Açýlýþ 2. Divan baþkanlýðýnýn oluþturulmasý 3. Dernek baþkanýnýn açýlýþ konuþmasý yýlý yönetim ve denetim kurulu faaliyet raporlarýnýn okunmasý ve ibrasý yýlýnýn kesin bütçesinin görüþülerek oylanmasý yýlý tahmini bütçesinin görüþülerek oylanmasý yýlý yönetim ve denetim kurullarýnýn seçilmesi yýlý üye aidatlarýnýn belirlenmesi. 9. Dilek ve temenniler. ÇEK VE SE NET KUL LA NI MIN DA YE NÝ LÝK LER YRD. DOÇ. Dr. Se ven çek ve se net kul la ný - mýn da ki ye ni lik le re dik kat çek ti. Þu an da baþ ta kýr ta si ye ler ol mak ü ze re pi ya sa da ko - lay ca bu lu na bi len mat bu se net le rin 1 Tem - muz dan i ti ba ren ge çer siz o la ca ðý ný be lir te - rek, Ye ni TTK da, em re mu har rer se net ye - ri ne, em re ya zý lý se net ya da bo no i fa de le ri kul la nýl dý. Mev cut se net ler de, em re mu har rer se net ya zý sý var dýr. 1 Tem muz ve son ra sýn da ki sü reç te, bu se net le ri dü zen le yen ler hak id di a e - de me ye bi lir. A la cak-borç i liþ ki sin de yep ye ni bir dö ne me gi ri yo ruz. Va tan daþ lar dik kat li ol sun, mev cut se net le ri kul lan ma sýn. de di. Yeni TTK da senet ve çeklere dikkat GEDÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝLE ÝZMÝR BAROSU, 1 TEMMUZ 2012'DE YÜRÜRLÜÐE GÝRECEK YENÝ TÜRK TÝCARET KANUNU'NU MASAYA YATIRDI. BÝN 535 MADDEYLE TÝCARET HAYATINI ADETA SÝLBAÞTAN DEÐÝÞTÝRECEK DÜZENLEMEYE ÝLÝÞKÝN BÝR SEMPOZYUM DÜZENLENDÝ. GE DÝZ Ü ni ver si te si i le Ýz mir Ba ro su, 1 Tem muz 2012 de yü rür lü ðe gi re cek ye ni Türk Ti ca ret Ka nu nu nu (TTK) ma sa ya ya týr dý. Bin 535 mad dey le ti ca ret ha ya tý ný a de ta sil baþ tan de ðiþ ti re cek dü zen le me ye i liþ kin bir sem poz yum dü zen len di. Ge diz Ü ni ver si te si Hu kuk Fa kül te si De ka ný Prof. Dr. Mu ham met Ö ze kes in a çý lý þý ný yap tý ðý sem poz yum da, Ýs tan bul Þe hir Ü ni ver si te si Hu kuk Fa kül te si Ti ca ret Hu ku ku A na Bi lim Da lý Baþ ka ný Prof. Dr. Te kin Me miþ ve Ge diz Ü ni ver si te si Hu kuk Fa kül te si Ti ca ret Hu ku ku A na Bi lim Da lý Baþ ka ný Yrd. Doç. Dr. Vu ral Se ven bi rer ko nuþ ma yap tý. Ha kim ler ve Sav cý lar Yük sek Ku ru lu (HSYK) i le Tür ki ye A da let A ka de mi si nin is te ði ü ze ri ne, ül ke ge ne lin de ki ha kim le re 6 a yý aþ kýn sü re dir ye ni TTK e ði ti mi ve ren Prof. Dr. Me miþ ve Yrd. Doç. Dr. Se ven, bü yük tar týþ ma ya yol a çan ka nun hak kýn da bu de fa Ýz mir li le ri bil gi len dir di. A ra la rýn da Ýz mir Baþ sav cý sý Dur du Ka vak ve Ýz mir A da let Ko mis yo nu Baþ ka ný A kar Ka ra su yla çok sa yý da hu kuk çu nun da yer al dý ðý din le yi ci le re, 1 Tem muz dan i ti ba ren ne ler le kar þý kar þý ya ka lý na ca ðý an la týl dý ve çar pý cý ay rýn tý lar ak ta rýl dý. Ýz mir / ci han TTK MER KE ZÝN DE MÜÞ TE RÝ VAR TE KÝN Me miþ, ye ni TTK nin pek bi lin me yen, ü ze rin de ko nu - þul ma yan yön le rin den bi ri nin de müþ te ri nin mer ke zin de yer al dý ðý, hak sýz re ka be te dö nük mad de le ri ol du ðu nu söy le di. Prof. Dr. Me miþ, AB uy gu la ma la rý gö zö nün de bu lun du ru la rak müþ te ri yi ko ru yan 200 say fa ay rýl dý ðý ný di le ge tir di. Ýz di ha ma yol a çan, tep ki çe ken pro mos yon la rý ya pan la ra da ha pis ce za sý gel di ði ni a çýk la dý: Ba zý zin cir ma ða za lar, az sa yý da ü rü nü pi - ya sa fi ya tý nýn al týn da sa tý þa su nu yor ve gün ler ön ce sin den du - yu ru yor. Va tan daþ da a la bil mek i çin ge ce ya rý sý kuy ru ða gi rip sa at ler ce bek li yor, ma ða za nýn ka pý la rý a çý lýn ca i çe ri ye a kýn e di - yor. Ye ni ya sa ya gö re bu kam pan ya lar hak sýz re ka bet o la rak de ðer len di ri li yor, ce za sý da i ki yý la ka dar ha pis. Es ki TTK da da ben zer mad de var dý, an cak pek uy gu lan mý yor du. Þim di i se bu ko nu ya hem a çýk lýk hem de cay dý rý cý ce za ge ti ril di de di. Emlak Ko nut GYO Ge nel Mü dü rü Mu rat Ku rum, 2B Ya sa sý ve kent sel dö nü þüm ko nu sun da med ya nýn va tan daþ la rý bil gi len dir mek i çin da ha faz la ha ber yap ma sý ný istedi. 2B Ya sa sý ih ti lâf la rý çö ze cek EM LAK Ko nut GYO Ge nel Mü dü rü Mu rat Ku rum, 2B Ya sa sý nýn dev let i le va tan daþ lar a ra sýn da u zun sü ren hu ku kî ih ti lâf la rý or ta dan kal dý ra ca ðý ný söy le di. Ye ni As ya Med ya Grup Ge nel Mü dü rü Re cep Taþ cý i le gazetemiz Rek lâm Ko or di na tö rü Me sut Ço ban ve Reklam Müdürü Rüþtü Altýner, Em lâk Ko nut GYO Ge nel Mü dü rü Mu rat Ku rum u zi ya ret et ti. 2B Ya sa sý ve kent sel dö nü þüm ko nu su nun gö rü þül dü ðü zi ya ret te Ku rum, 2B Ya sa sý i le dev let ve va tan daþ lar a ra sýn da u zun sü ren hu ku kî ih ti - lâf la rýn ö nü ne ge çi le ce ði ni be lirt ti. Bu ya say la in þa at sek tö rü nün da ha da hýz lý bü yü ye ce ði ni kay de den Ku rum, Ye ni As ya nýn ko nuy la il gi li ha ber le ri ni de ta kip et tik le ri ni be lirt ti. Mu rat Ku rum, 2B Ya sa sý ve kent sel dö nü þüm ko nu sun da med ya nýn va tan daþ la rý bil gi len dir mek i çin da ha faz la ha ber yap ma sý nýn fay da lý o la ca ðý na dik kat çek ti. Ziyaret sonunda Taþ cý, Ku rum a ga ze te miz ka ri ka tü ris ti Ýb ra him Öz da bak ýn Her Yü ze Bir Te bes süm i sim li im za lý al bü mü nü de he di ye et ti. Ýs tan bul / Ye ni As ya HAL KA ARZ DA RE KOR KIR DI SEK TÖ RÜN en kök lü ku ru luþ la rýn dan bi ri o lan Em lak Ko nut un te mel le ri 1953 yý lýn - da a týl dý. Yýl lar i çin de ka zan dý ðý bi ri ki mi ve tek nik alt ya pý sý i le bir çok bü yük pro je de; mü hen dis lik, mü þa vir lik ve kon tro lör lük des te ði ver di yý lýn da hal ka arz e di - len Em lak Ko nut, bek le ne nin ü ze rin de bir il gi gör dü. Ya tý rým cý ta le bin de re kor ký rý lýr - ken, Cum hu ri yet ta ri hi nin en bü yük hal ka arz la rýn dan bi ri ni ger çek leþ tir miþ ol du. O to koç un hedefi, 3 mil yar TL ü ze ri KOÇ Hol ding O to mo tiv Gru bu Baþ ka ný Cenk Çi men, O to koç un bu yýl 3 mil yar li ra nýn ü ze rin de ci ro yap ma yý he def le di ði ni be lir te rek, 350 mil yon li ra da ya tý rým yap ma yý he def li yor de di. Çi men, O to koç Ýs tin ye te si sin de Vol vo a raç la rý nýn sa týþ ve sa týþ son ra sý hiz met le ri nin baþ la ma sý do la yý sýy la dü zen le nen a çý lýþ tö re nin de yap tý ðý ko nuþ ma da, Koç Hol ding o la rak 4 a na sek tö re o dak lan dýk la rý ný be lir te rek, Grup o la rak o to mo tiv sek tö rün de 86 yýl dan be ri fa a li yet gös ter dik le ri ni ha týr lat tý. Koç Top lu lu ðu nun o to mo tiv þir ket le ri nin, Tür ki ye de ki ü re ti min yüz de 50 si ni, iç pa zar sa týþ la rý nýn da yüz de 30 u nu ger çek leþ tir di ði ni i fa de e den Çi men, Yak la þýk 600 bin a raç ü re ti mi ya pý yo ruz. Bu nun yüz de 65 i ni ih raç e di yo ruz ve iç pi ya sa da sat tý ðý mýz it hal a raç lar la da 250 bi ne ya kýn a ra cý Türk tü ke ti ci si nin hiz me ti ne su nu yo ruz di ye ko nuþ tu. Ýs tan bul / a a Fiat'ta yüzde 18'e varan avantajlar mevcut. Fi at ta Ha zi ran da yok yok FÝAT Tür ki ye, Ha zi ran a yýn da a van taj lý sa týn al ma ko lay lýk la rý su nan kam pan ya sýy la ye ni bir o to mo bil al ma yý plan la yan müþ te ri le ri ne ka çý rýl ma ya cak fýr sat lar su nu yor. Ye ni Fi at Li ne a dan Fi at Li ne a Clas sic e, Fi at Pun to dan Fi at 500 e ka dar bütün mo del le rin de na kit a lým lar da fark lý o ran lar da in di rim ya pan Fi at Tür ki ye, % 18 e va ran a van taj lar sun ma sýy la ön pla na çý ký yor. Fi at Tür ki ye, Koç Fi at Kre di des te ðiy le Fi at Fi nans tan kre di kul la na cak o lan müþ te ri le re de ben zer siz sa týn a lým im kân la rý sað la ma ya de vam e di yor. 30 Ha zi ran ta ri hi ne ka dar sü re cek kam pan ya kap sa mýn da 20 bin TL ye ka dar kre di kul la ným la rýn da 2 yý la ka dar va ran va dey le % 0 fa iz im kâ ný su nu lu yor. Ekonomi Servisi Sektör daralýrken Skoda büyümesini sürdürdü. Pa zar da ral dý, Sko da hýz kes me di SON dö nem de ar tan do na ným se vi ye le ri ve ye ni mo tor se çe nek le ri ne sa hip mo del le riy le Tür ki ye pa za rýn da ki ye ri ni sað lam laþ týr ma yo lun da ki Sko da, bu nu sa týþ la rý na yan sý tý yor. Ma yýs a yý so nu i ti ba riy le, yý lýn ilk 5 a yýn da ki top lam o to mo tiv pa za rý, bir ön ce ki yý la gö re yüz de 21 da ra lýr ken Sko da, bir ön ce ki yýl la ay ný tes li mat ra ka mý na u la þa rak pa zar da ki bü yü me si ni sür dür dü. Ma yýs a yýn da 827 a det lik sa týþ ger çek leþ ti ren Sko da, yý lýn ilk 5 a yýn da i se top lam 3 bin 201 a det lik sa týþ ra ka mý na u laþ tý. Sko da Yü ce A u to Ge nel Mü dü rü Mah mut Ka dir be yoð lu, ö nü müz de ki ay lar da pa za ra su na cak la rý ye ni mo del le rin ya nýn da, sa týþ ve sa týþ son ra sýn da ki hiz met ka li te si nin art tý rýl ma sý i le de bu yük se li þin sü re ce ði ni kay det ti. Ekonomi Servisi

11 Y MEDYA POLÝTÝK 11 ERDOÐAN, 1940 ÖNCESÝNÝ NÝYE ELEÞTÝRMÝYOR? SON dö nem de Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan ýn tek par ti dö ne mi ve A ta türk le ken di si da ha çok Ga zi Mus ta fa Ke mal de me yi ter cih e di yor- il gi li ko nuþ ma la rý ný iz ler ken ol duk ça prob lem li bir ta rih o ku ma sýy la kar þý la þý yo rum. Er do ðan, Cum hu ri yet in ilk dö ne mi ne, A ta türk ve Ýs met Ý nö nü dö nem le ri di ye a yý ra bi le ce ði miz i ki li bir za man sal çer çe ve ü ze rin den ba ký yor. Baþ ba kan, ge nel de i kin ci dö ne mi e leþ ti ri yor a ma bi rin ci dö ne me i liþ kin de ba zý o lum suz luk la rý ha týr lat tý ðýn da A ta türk ü bir þe kil de bu ta ri hi o lay lar dan so yut la ma ya kal ký þý yor. Bir an lam da Ga zi ye ta rih kar þý sýn da mu a fi yet ta ný yor Baþ ba kan ÖN CE SÝ Ý YÝ, SON RA SI KÖ TÜ MÜ? Söy le dik le ri mi ör nek ler le a ça yým. Baþ ba kan, bu ra da ge tir di ði ay rým da ge nel lik le Cum hu ri yet in A ta türk ün ha yat ta ol du ðu ku ru luþ dö ne mi ni sa hip len me, bu na kar þý lýk 1940 son ra sý ný tü müy le red det me ye, o lum suz la ma ya da ya nan bir ba kýþ tan yo la çý ký yor, sýk ça ha ta la rýn baþ lan gý cý ný 1940 a gö tü rü yor. Bir ör nek ver mek ge re kir se: Tür ki ye Cum hu ri ye ti, çok renk li lik, bir lik, kar deþ lik ve da ya nýþ ma te mel le ri ü ze rin de yük sel miþ ti lar dan son ra or ta ya çý kan a si mi las yon, ret ve in kâr po li ti ka la rý, Tür ki ye Cum hu ri ye ti nin ku ru luþ fel se fe si ne ol du ðu ka dar, A ta türk ün mil let ta ri fi ne de bü tü nüy le ay ký rý dýr. (10/11/2011 A ta türk ü An ma Tö re ni nde ki ko nuþ ma sýn dan) Mý sýr da du rum cid dî MI SIR ge nel se çim le ri ni kü çük bir fark la ka za nan Müs lü man Kar deþ ler so nuç la rý sor gu la ya maz dý ve di ðer a day lar da bü yük ih ti yat gös ter di ler. Fa kat se çi mi ta kip e den gün ler de ra hat sýz e di ci gös ter ge ler or ta ya çýk tý. A day lar dan ge len bek len me dik a çýk la ma lar ve o lu þan il ginç ko a lis yon lar, in san lar a ra sýn da zor ve si nir bo zu cu bir se çim yap ma la rý ge rek ti ði his si ni u yan dýr dý. A day lar dan bi ri doð ru dan es ki re jim le i liþ ki li. Di ðe ri i se me sa jý bu la nýk ha le gel miþ, ken di siy le çe li þen ve ka mu o yu nun üç te bi ri ni tem sil e diyor ol sa da as ker i le i liþ ki le rin de ön ce lik le ken di si ya si ge le ce ði ni gö ze ten bir or ga ni zas yo nu tem sil e di yor. Türk ve Tu nus ör nek le rin den ce sa ret a lan ve bel ki de hip no ti ze o lan Müs lü man Kar deþ ler, za ma ný nýn gel miþ ol du ðu nu dü þün müþ o la bi lir. A ma üst üs te ge len, sa de ce or ga ni zas yon i çin de ðil tüm ül ke ve ül ke nin ge le ce ði i çin yük sek bir be del ö de te cek stra te jik ve tak tik ha ta la rý ve si ya si ba þa rý sýz lýk la rý gör mez den gel mek müm kün de ðil. Fi kir ay rý lý ðý nýn iç yö ne ti mi, ye ni ku ru lan par ti nin ka tý ü ye lik dü zen le me le ri, genç le re a çýk ol ma ma sý, mu ha lif ses le rin ih raç e dil me si, as ker i le i liþ ki ler ve bu nun gi bi fak tör ler or ga ni zas yo nun yö ne lim le ri ve a maç la rý ko nu sun da cid di ve te mel so ru i þa ret le ri ya ra tý yor. Ýlk tu run so nun da, her þey Müs lü man Kar deþ ler in as lýn da far kýn da ol ma dan or du ya yar dým et miþ o la bi le ce ði ni gös ter di. Mü ba rek e ve ri len mü eb bet ha pis ce za sý, o ðul la rý nýn ve di ðer suç la nan la rýn i se ser best bý ra kýl ma sý sem bo lik a çý dan yo rum lan ma lý. Bu, Müs lü man Kar deþ ler in i þi ne ya ra ma nýn çok ö te sin de, SKYK yý per de ar ka sýn da ki güç lü bir var lýk o la rak or ta ya çý kar dý. Mý sýr da or ta ya çý kan ye ni dü zen de ki mi le ri ko ru nu yor, di ðer le ri nin yer le ri de ðiþ ti ri li yor; fa kat es ki re ji min uy gu la ma la rý nýn ço ðu de vam et ti ri le cek. Tu nus ve Tür ki ye ör nek le ri nin ya nýn da, alt mýþ yýl mu ha le fet ol duk tan ve ye ral týn da kal - Ba kýn ay ný te ma, Er do ðan ýn 8 Þu bat 2012 ta ri hin de 81 i lin va li si ne hi ta ben yap tý ðý ko nuþ ma da yi ne kar þý mý za çý ký yor: Bu ye ni baþ lan gýç, ö zel lik le 1940 lý yýl lar la be ra ber, o yor gun luk, o me tal yor gun lu ðu teh li ke siy le kar þý kar þý ya kal mýþ týr. Cum hu ri yet in ku ru lu þun da çok bü yük bir he ye can, coþ ku, çok güç lü ve ta ze u mut lar var ken, 1940 lý yýl lar la bir lik te, Os man lý nýn çö küþ dö ne mi has ta lýk la rý, Cum hu ri yet e de si ra yet et me ye baþ la mýþ týr. Gel ge le lim, Cum hu ri yet in 1940 ön ce sin de ki ilk dö ne mi ni yü cel ten Baþ ba kan ýn ay ný dö ne mi pe kâ lâ a cý ma sýz ca e leþ tir di ði ko nuþ ma la rý na da rast la ya bi li yo ruz. Ö zel lik le CHP nin bu gü nü nü geç mi þi ü ze rin den e leþ tir me ye kal kýþ tý ðýn da, 1940 ön ce si-son ra sý ay rý mý ný he men ge çer siz ký la bi li yor Er do ðan. Ör ne ðin 6 Mart 2012 ta rih li grup ko nuþ ma sýn da ki þu söz le ri: CHP nin bu mil le te ö det ti ði a ðýr fa tu ra lar la, a ðýr be del ler le yüz leþ me si ge re ki yor. Ýs tik lal Mah ke me le ri yle, Der sim i le, tek par ti dö ne mi nin zu lüm le riy le, ya sak la rýy la, ce be rut tav rýy la yüz leþ me den CHP nin gen le ri de ðiþ mez. Er do ðan ýn ha týr lat tý ðý Ýs tik lal Mah ke me le ri ve Der sim o lay la rý nýn hep si A ta türk ün ha yat ta ol du ðu dö nem de mey da na gel miþ tir. Þim di A ta türk ün ken di dö ne min de ki o lay la rýn so rum lu lu ðun dan mu af tu tul ma sý me se le si ne ge le lim. Er do ðan, son dö nem de CHP yi e leþ tir mek, bu par ti nin dü nü i le bu gü nü a ra sýn da fark ol ma dý ðý ný an lat mak i çin sýk ça 1930 yý lýn da ku ru lan Ser best Fýr - dýk tan son ra ta nýn ma is te ði, or ga ni zas yon ve par ti li der le ri ni yan lýþ yön len dir miþ ol sa ge rek. Ýlk tur so nun da bi rin ci sý ra da ol ma la rý na rað men ka pa na ký sýl mýþ hal de ler. A ca ba as ker on la rý, ilk ba kýþ ta gö rün dü ðün den çok da ha az þef faf bir as ke ri-de mok ra tik sis te me ge çi þi meþ ru kýl mak i çin mi kul lan dý? Gü ve ni lir lik a çý sýn dan be del bü yük ol du. Bu þa þýr tý cý o lur an cak Müs lü man Kar deþ ler, ken di le ri ni ne re dey se sa vu nu la maz bir po zis yon da, aþ ma sý zor si ya si, sos yal ve e ko no mik en gel ler le kar þý kar þý ya bul du lar. Du ru mu Tür ki ye nin du ru mun dan çok u zak: Müs lü man Kar deþ ler, Dün ya Ban ka sý ve IMF i le iþ yap ma ya ha zýr ol duk la rý nýn i þa re ti ni ve re rek ken di le ri ni bas kýn ka pi ta list e ko no mi ye en teg re et me yi ter cih e de bi lir, fa kat Mý - Mýsýr baharý oldukça geride kaldý; devrim henüz baþlýyor veya yarýda býrakýlmýþ olabilir. Tabiî eðer en baþtan beri var olduysa. sýr ýn e ko no mi si Tür ki ye nin kin den çok da ha za yýf ve Or ta do ðu da ki ko nu mu da çok da ha has sas, ö zel lik le de Ýs ra il-fi lis tin so ru nu a çý sýn dan. Mý sýr da du rum cid di. Ah met Þe fik ik ti da ra ge ri dö ner se, bir çok in sa nýn so kak la ra dö kü le ce ði ke sin. Ve bu se fer as ker 2011 in ba þýn da oy na dý ðý pa sif iz le yi ci ro lü nü oy na mak tan sa, se çim san dý ðýn dan çý kan de mok ra tik meþ ru i ye ti kul la na cak. U ma lým ki in san lar, ö zel lik le genç ler þid det tu za ðý na düþ me den ak tif kal ma ya de vam et sin ler. Mý sýr ba ha rý ol duk ça ge ri de kal dý; dev rim he nüz baþ lý yor ve ya ya rý da bý ra kýl mýþ o la bi lir. Ta bii e ðer en baþ tan be ri var ol duy sa. Ta rýk Ra ma zan Star, Baþbakan, Cumhuriyet in Atatürk ün hayatta olduðu kuruluþ dönemini sahiplenme, buna karþýlýk 1940 sonrasý ný tümüyle reddetmeye dayanan bir bakýþtan yola çýkýyor. ka nýn li de ri Fet hi Ok yar ýn 1930 Ey lül a yýn da dü zen le di ði Ýz mir mi tin gin de mey da na ge len o lay la rý ha týr la tý yor. Baþ ba kan, ör ne ðin 8 Ha zi ran da par ti si nin Ýz mir Ýl Kon gre si nde Ga zi Mus ta fa Ke mal in Ýz mir de ya pý la cak mi tin gin gü ven li ði nin sað lan ma sý yö nün de ki tüm ta li mat la rý na rað men po lis gös te ri ci le re a teþ aç tý de dik ten son ra ek li yor: Bu ha di se den her ke sin ge rek li der si çý kar ma sý ge re ki yor. Kim var dý ik ti dar da? Sta tü ko par ti le ri nin bu mil le te ya þat tý ðý a cý la rý her ke sin ha týr la ma sý ge re ki yor. Er do ðan, ay ný ha di se yi ge çen sa lý gü nü grup ko nuþ ma sýn da ne re dey se ay ný söz ler le ak tar dýk tan son ra þöy le ko nu þu yor: Bu par ti (Ser best Fýr ka), ik ti da rýn yo ðun bas ký la rý, tah rik le ri, ü ret ti ði sa nal kor ku lar so nu cun da sa de ce 3 ay son ra ken di ni fes het mek zo run da kal mýþ týr... CHP, bu ül ke ye MI SIR DA cum hur baþ kan lý ðý se çi min den he men ön ce si gün baþ la yan si ya set mü hen dis li ði nin dal ga la rý de vam e der ken A rap Ba ha rý na faz la sýy la an lam yük le yen ler þaþ kýn lýk i çin de. Bu þaþ kýn lýk ha li þa þý la sý bir du rum ol sa da tü müy le hak sýz sa yýl maz lar. Ön ce ge nel du ru ma ba ka lým: Sos yal að lar ü ze rin den or ga ni ze o la rak Tah rir Mey da ný nda baþ la yan gös te ri ler, A rap Ba ha rý za fe ri i le taç lan ma yý bek li yor du. A rap dün ya sý nýn kal bi Mý sýr da a tý yor, sol-li be ral genç lik bir mil le tin u ya ný þý ný tem sil e di yor du. Da ha çok öz gür lük, da ha çok de mok ra si, da ha çok ka dýn hak la rý ta lep le riy le baþ la dý gös te ri ler; Or ta do ðu nun du ra ðan lý ðý, si ya sal bi linç siz li ði it ham la rý ný par ça la yan kit le ler kü re sel dün ya i le bü tün leþ mek, da ha i yi tü ket mek, dün ya ya en teg re ol mak is ti yor du. Bek le ne nin ak si ne, Mü ba rek re ji mi nin hiç de sert dav ran ma dý ðý gös te ri ler de her þey yo lun day dý. Hem de top lu mun en ör güt lü ya pý sý o la rak bi li nen, sis te min kor ku lan mu ha li fi Ýs lam cý lar da or ta lýk ta gö rün mü yor du. Ýlk gün ler de ol ma sa da, re jim den sek sen yýl dýr da yak ye me nin ted bir li ha re ket siz li ði ni a tan Ýh van-ý Müs li mîn de mey dan la ra i ne cek ve za man za man ya þa nan pro vo kas yon la ra rað men bi ri le ri Mü ba rek e git di ye cek ti. Týp ký Bin A li nin Tu nus tan git me si gi bi Mü ba rek in de sal ta na tý nýn ve bi yo lo jik öm rü nün so nu na gel di ði i lan e di le cek ve gi de cek ti. Re ji min çe lik ya pý sý, geç mi þi göz ö nü ne a lýn dý ðýn da Mý sýr gi bi de va sa bir ül ke de dev rim çok az za yi at la ger çek leþ miþ, ül ke ye ni bir dö ne me baþ la mýþ tý. Ne var ki, ne sis te mi a yak ta tu tan ya pý çö zül müþ ne de ra di kal bir dö nü þüm ya þan mýþ tý. A ma ol sun Mý sýr da yi ne de dev ri min ta dý ný çý kar ma mýz ge re ki yor du... Mý sýr ý, Tah rir de top la nan bir kaç bin ki þi lik Ba tý ya a çýk sos yal med ya nes lin den i ba ret zan ne den ler, A rap ba ha rý nýn tat lý e sin ti sin den þim di lik mem nun du. Mý sýr ýn ge le ce ði ni Ýh van ýn kü re sel sis te min a ða ba ba la rý na se lam ça ka rak be lir le ye ce ði ni dü þü nen ler de ye ni bir Ýs la mi u ya ný þýn þev ki ni ve haz zý ný ya þa ma yý hak et miþ ler di. A rap Ba ha rý ndan de mok ra tik, li be ral dün ya ya en teg re hem de la ik bir Ýs la mi u ya nýþ çý kar tan mu hay yi le nin ge niþ li ði kar þý sýn da þap ka çý kar mak tan baþ ka se çe nek yok tu. O lup bi ten le ri al gý la mak tan mah rum o lan lar ve Or ta do ðu da ki ye ni dal ga yý o ku mak ta zor la nan lar ka ram sar ya yýn lar ya pý yor, za man za man can sý ký yor ol sa lar da Tür ki ye de ki de mok ra tik leþ me de ne yi mi nin bi ri cik li ði kar þý sýn da faz la bir an la mý kal ma ya cak tý. A rap Ba ha rý de ni len dal ga nýn dip dal ga sý o lan top lum sal is yan ru hu nun ve des po tiz me kar þý in san la rýn öz gür leþ me ta lep le ri nin meþ ru i ye ti ni, ge rek li li ði ni kim se sor gu la ya maz. So run, A rap la rýn bu ta lep ler le san ki ilk kez a yak lan dýk la rý var sa yý la rak bir u ya nýþ tan bah se di li yor ol ma sý dýr. So run, A rap Ba ha rý nýn or ta ya çýk tý ðý gün den i ti ba ren bu ra da al tý ný çiz di ði miz gi bi, bu e li kan lý dik ta tör le rin ne den bir i þa ret le, ma kam la rý ný terk et miþ ol duk la rý dýr. Bir i þa ret le dik ta tör le rin ik ti dar dan düþ me si ni sað la yan güç ney di? Mý sýr da o lup bi ten le rin yay dý ðý si ner ji yi ha fi fe al mý yo rum el bet... Mý sýr da, Tu nus ta dal ga la nan kit le le rin coþ ku su bir ya na, si ya se tin ne yön de ak tý ðý ve han gi ak tör le rin be lir le yi ci ol du ðu ko nu sun da ka fa yor ma dan er ken ba har ha va sý nýn u mut suz luk ge ti re ce ði nin ve ya nýl tý cý ol du ðu nun al tý ný çiz me li yiz. Sah te dev rim le rin sah te u mut lar la kit le le ri u - de mok ra si yi ge tir me miþ tir. CHP bu ül ke de, Ga zi Mus ta fa Ke mal e rað men de mok ra si nin ö nün de ki en gel ol muþ, müm kün ol du ðun ca da de mok ra si ye ge çi þi er te le miþ tir. TA RÝ HÝ OL GU LAR ZOR LA NIN CA Baþ ba kan ýn bu söz le rin den an la ma mýz ge re ken, Mus ta fa Ke mal in ha yat tay ken de mok ra si yi ge tir mek is te di ði, an cak ken di si dý þýn da ki CHP un sur la rý nýn o nun i ra de si ne rað men bu nu en gel le di ði dir. Er do ðan ýn bu söz le ri nin çok ö nem li bir bö lü mü nün ger çek le re tam o la rak te ka bül et ti ði ka ný sýn da de ði liz. CHP nin A ta türk e rað men de mok ra si yi en gel le di ði ni ya da A ta türk son ra sý dö nem de de mok ra si yi CHP nin ge tir me di ði ni i le ri sür mek ta ri hi ol gu la rý bi raz zor la mak o lur. Ö nem li bir ta ri hi ay rýn tý da ha: Fet hi Ok yar a par ti kur ma sý ný tel kin e den, Ýz mir mi tin gin de ken di si ne yar dým cý ol ma ya ça lý þan A ta türk ün ken di si dir a ma Ser best Fýr ka nýn ka pa týl ma sý ný is te yen de ay ný A ta türk tür. Ay rý ca ta rih çi le rin bü yük öl çü de mu ta býk ol duk la rý bir ol gu, Ýs met Ý nö nü nün A ta türk ün Ser best Fýr ka yý ka pat ma ka ra rý na mu ha le fet et ti ði dir. So run Er do ðan dan mý, yok sa ko nuþ ma me tin le ri ni ya zan e kip ten mi kay nak la ný yor, bi le mi yo rum. Çok da ö nem li de ðil. So nuç ta kür sü den bu söz le ri sarf e den ki þi Baþ ba kan. Se dat Er gin Hür ri yet, Arap baharý mý, hazan mevsimi mi? yut tu ðu ta ri hi bir ger çek... Mý sýr da ye þe ren A rap Ba ha rý nýn i ki ö nem li ak tö rü nü an la ma dan ge li nen nok ta yý an la ma mýz müm kün de ðil. Sa de ce dev let or gan la rý ný de ðil sý ra dan Mý sýr lý nýn gün de lik ha ya tý ný bi le ku þa tan as ke ri ve sa ye tin hiç de ha fi fe a lýn ma ma sý ge rek ti ði ni ba þýn dan be ri söy le miþ ol sak da bu ger çek, bu gün da ha net or ta ya çýk mýþ ol du. As ker; fab ri ka lar iþ le ten, yol, ev ya pan, va tan i çin sa va þan, doð ru dan top lu mun di ni de ðer le ri ne sal dýr ma yan bir ya pý. Ýr ti ca a dý na di ni-kül tü rel de ðer le re sal dýr mak ye ri ne Ýh van gi bi ka ran lýk, kö kü dý þa rý da ör güt ler le mü ca de le et mek te dir. Ni te kim ör güt lü ve dev let im kan la rý ný e lin de tu tan mü es ses ni za mýn tem sil ci si or du, ge rek ti ði an da ya sal a çýk la rý, im kan la rý kul la na rak is te di ði gi bi si ya set mü hen dis li ði yap mak ta dýr. Dik ta tör lü ðün ol ma dý ðý, hal kýn seç ti ði bir yö ne ti min iþ le me ye baþ la dý ðý gö rün tü sü nün per de ar ka sýn da, us ta ca ma nev ra lar la yö ne ti mi e li ne a la bi le ce ði ni gös ter di. Ge rek mec lis se çim sü re ci ge rek se cum hur baþ kan lý ðý i kin ci tur se çim le ri ne ka dar ki a na ya sa ko mis yo nu ve mec lis a rit me ti ði da hil tüm sü reç ler, o lup bi te nin sa de ce Mü ba rek in sah ne den çe kil me sin den i ba ret ol du ðu nu ve bir ve sa yet re ji mi nin de mok ra tik gö rün tü i - Sadece devlet organlarýný deðil, sýradan Mýsýrlýnýn gündelik hayatýný bile kuþatan askerî vesayetin hiç de hafife alýnmamasý gerektiði, bugün daha net ortaya çýkmýþ oldu. çin de sür dü rül dü ðü nü gös ter di. A þa ma lý ve al ter na tif plan lar dev re ye ko na rak sü reç kon trol al týn da bu gü ne ka dar ge ti ril di. Tür ki ye mo de lin den bah se den ler, her ne ka dar AKP mo de li ni ak la ge tir se ler de ge çen yý lýn son la rýn da 12 Ey lül a na ya sa sý nýn ter cü me e dil me si ger çe ði ni at la mýþ gö rü nü yor lar. Mu ha le fe te ge lin ce, ken di si ni sek sen yýl lýk ya sa-dý þý lýk tan bir an da si ya si ak tör po zis yo nun da bu lan Ýh van, geç miþ te ol du ðu gi bi tu tar sýz bir stra te ji ser gi le ye rek sta tü ko nun i þi ni ko lay laþ týr dý. Ge rek a day koy ma ko nu sun da ge rek se as ker le i liþ ki ler de sü rek li yal pa la yan bir gö rün tü ser gi le di. Üs te lik baþ ta dev ri me kar þý çý kan Se le fi le rin bir an da al ter na tif mu ha lif Ýs lam cý ak tör o la rak dev re ye gir me si du ru mu da ha çap ra þýk ha le ge tir di. Mý sýr da ya þa nan A rap Ba ha rý Tür ki ye de yet miþ li, sek sen li yýl la rýn ve sa yet re ji mi ni ha týr la tý yor. Dö nü þü mün o luþ tar zý i se çok par ti li ha ya ta ge çi þi ger çek leþ ti ren u lus la ra ra sý kon jonk tü re çok ben zi yor. Bu ger çek ler ý þý ðýn da bu nu im kan bi lip de ðer len dir mek baþ ka, bu ra dan bir u ya nýþ mo de li, hat ta Ýs la mi u ya nýþ mi to su çý kart mak baþ ka. Üs te lik Tür ki ye de bir an da mo del ü ret me ro lü üs le nen si vil ve res mi ze va týn Mý sýr ýn bir der di ne ça re ol mak tan çok mu ha le fe tin den ge si ni boz du ðu da bir baþ ka ger çek. A kif Em re, Ye ni Þa fak, sya ho o.com Risale-i Nur da öyle manevî bir zevk ve cazibedar bir nur var ki Be di üz za man Sa id Nur sî Haz ret le ri nin, Sik ke-i Tas dik-i Gay bî i sim li e se ri nin 156. say fa sýn da, do kuz, on bir, on i ki, on beþ, on dört ya þýn da ki ço cuk la rýn Ri sa le-i Nur la ra hiz me tin den bah se di li yor. Ve ko nu baþ lý ðý o la rak da, Ri sa le-i Nur un kü çük ve ma sum þa kird le ri ve ri li yor. El li alt mýþ ta le be yaz dýk la rý nüs ha la rýn bir kýs mý ný Be di üz za man a da gön der miþ ler. Be di üz za man da o par ça la rý üç cilt i çin de cem e dip, o ma sum þa kird le rin ba zý la rý nýn i sim le ri ni de kay det miþ. Hat ta ör nek o la rak, Ö mer on beþ ya þýn da, Be kir do kuz ya þýn da, Hü se yin on bir ya þýn da, Ha fýz Ne bi on i ki ya þýn da gi bi ör nek ler ve ril miþ. Ya ni þu nok ta he men dik kat çek mi yor mu, do kuz, on lu yaþ lar da ki bu ço cuk la ra na sýl bir ruh yük len miþ ki, Ri sa le-i Nur e ser le ri ni ço ðalt mak la meþ gul ol muþ lar. Hat ta tam bu ra da Be di üz za man bir sýr dan da bah se di yor: Bun la rýn bu za man da bu cid dî ça lýþ ma la rý gös te ri yor ki: Ri sa le tü n-nur da öy le ma ne vî bir zevk ve ca zi be dar bir nur var ki, mek tep ler de ki ço cuk la rý o ku ma ya þevk le sevk et mek i çin i cad et tik le ri her ne vi eð len ce ve teþ vik le re ga le be e de cek bir lez zet, bir sü rur, bir þevk Ri sa le tü n-nur ve ri yor ki, ço cuk lar böy le ha re ket e di yor lar. Hem bu hal gös te ri yor ki, Ri sa le tü n-nur kök le þi yor; in þal lah da ha hiç bir þey o nu ko pa ra ma ya cak, en sal-i a ti ye de de vam e de cek. Ya ni do kuz, on yaþ la rýn da ki ço cuk la rýn, yaþ la rý kýrk el li ler de o lan, ta bir ye rin dey se i þi ba þýn dan aþ kýn, o ku ma yaz ma sý ol ma yan ih ti yar la rýn, iþ güç za ma nýn da, çok zor a ca yip þart lar i çe ri sin de kal kýp Ri sa le tü n-nur hiz met le ri ne za man a yýr ma la rý ger çek ten o nun kud sî kök le ri ne i þa ret ler e den ö nem li bir ö zel lik ol sa ge rek tir. Þu ge len pa rag ra fý ö zel lik le bir e le al ma ný zý is tir ham e di yo rum: Ay nen bu ma sum kü çük þa kird ler gi bi Ri sa le tü n- Nur un ca zi be dar da i re si ne gi ren üm mi ih ti yar la rýn da hi kýrk-el li ya þýn dan son ra Ri sa le tü n-nur un ha tý rý i çin ya zý ya baþ la yýp yaz dýk la rý kýrk-el li par ça yý i ki-üç mec mu a i çin de derc et tik le ri, üm mi ih ti yar la rýn, kýs men ço ban ve e fe le rin bu a cip þe ra it i çin de her þe ye ter ci han Ri sa le-i Nur a bu su ret le ça lýþ ma la rý gös te ri yor ki: Bu za man da Ri sa le tü n-nur a ek mek ten zi ya de ih ti yaç var k; har man cý lar, çift çi ler, ço ban lar, Yö rük e fe le ri, ha cat-ý za ru ri ye den zi ya de Ri sa le-i Nur a ça lýþ ma la rý, Ri sa le tü n-nur un hak ka ni ye ti ni gös te ri yor lar. Bir de bu ra da çok ö nem li bir sýr da ha var. Be di üz za man ço cuk lar dan ve üm mi ih ti yar lar dan ge len me tin le ri tas hih e der ken çok zah met çek ti ðin den ve vak tin de mü sa a de siz li ðin den bah se di yor. Ya ni çok za man a lý yor. O sý ra da Be di üz za man ýn ha tý rý na bir ko nu ge li yor ve ma nen ken di si ne de ni li yor ki: Sý kýl ma, bun la rýn ya zý la rý ça buk o kun ma dý ðýn dan, a ce le ci le ri ya vaþ ya vaþ o ku ma ya mec bur et ti ðin den, Ri sa le-i Nur un gý da ve ta am hük mün de ki ha ki kat le rin den hem a kýl, hem kalp, hem ruh, hem ne fis, hem his his se le ri ni a la bi lir ler. Yok sa, yal nýz a kýl cüz i bir his se a lýr, ö te ki ler gý da sýz ka la bi lir ler. Ri sa le-i Nur, sa ir i lim ler ve ki tap lar gi bi o kun ma ma lý. Çün kü on da ki i man-ý tah ki ki i lim le ri, baþ ka i lim le re ve ma ri fet le re ben ze mez, a kýl dan baþ ka çok le ta if-i in sa ni ye nin de kuv vet ve nur la rý dýr. Ya ni ço cuk la rý mý zýn yap mýþ ol duk la rý o ku ma prog ram la rý nda ki ça lýþ ma lar, on la rý el yaz ma sý ba zý me tin le ri, çiz gi le ri as lýn da ri sa le ler le o lan ta nýþ ma an tren man la rý dýr. On lar ne ka dar yo ru cu da ol sa lar, on la ra za man a yýr mak, on la rý de ðer len dir mek ve cid di ye al mak, ma nen de nil di ki le re ba kýl dý ðýn da çok ö nem li iþ ler dir. Be di üz za man, ma sum la rýn ve üm mi ih ti yar la rýn nok san ya zý la rýn da i ki fa i de var di yor ve ek li yor: Bi rin ci si: Te en ni ve dik kat le o ku ma ya mec bur e di yor. Ý kin ci si: O ma su ma ne ve ha li sa ne sa mi mî ve tat lý dil le rin den, ders le rin den, Ri sa le-i Nur un þi rin ve de rin me se le le ri ni lez zet li bir hay ret le din le mek ve ders al mak týr. Sa id Nur sî. «««Yak la þým tar zý ne ka dar il ginç. Ço cuk la rýn ve ih ti yar la rýn ça lýþ ma la rý na; ma su ma ne, ha li sa ne, sa mi mî, tat lý dil le rin den, ders le rin den, Ri sa le-i Nu run þi rin ve de rin me se le le ri ni, lez zet li bir hay ret le din le mek ve ders al mak ba ký þý tam bir po zi tif yük le me le ri gös te ri yor. O za man þu an ço cuk lar la il gi le nen kah ra man la rý, o ku ma prog ram la rýn yü rü ten mu hab bet fe da i le ri ni yü rek ten al kýþ la mak ge re ki yor. «««Ký rýk ka le den ko nuy la il gi li müj de li bir ha ber de gel di: O ku yu cu pik ni ði ne ka tý lan ve o ra da ta kým ku rup o yun lar oy na yan lar, þim di ler de yi ne bir ta kým ha lin de o ku ma prog ra mý na iþ ti rak et miþ ler. Ya ni de ni le bi lir ki, fut bol dan o ku ma prog ram la rý na bir köp rü ku ru lu yor. Ar týk gün dem o ku ma prog ram la rý Lüt fen her ke sin bir o ku ma prog ra mý mut la ka ol ma lý. Her ya þa uy gun prog ram lar dü zen len me li. Yok sa, ih mal et tik le ri mi zin ih lâl le ri yo rar he pi mi zi. O ku ma prog ra mý nýz ha yýr lý ol sun. A ra nýz da kýrk el li li yaþ lar da, üm mî ya da ma sum þa kird ler de ol sun. Prog ra mý ol ma yan la ra lüt fen yar dým cý o la lým. Her þe hir, bir yaz dö ne min de bir kaç prog ram yap ma lý. Biz, o tuz genç le ha zý rýz. Ça nak ka le te fek kür le ri ya pa ca ðýz in þal lah. Ya siz?

12 12 RÖPORTAJ Y Ý sim Bi li mi Uz ma ný Ha luk Ke mal Ce be: Ço cuk la rý mý za i sim ko yar ken dik kat et me li yiz MÜSLÜMANLAR ÝSLÂMÎ ÝSÝM KULLANMAYA DÝKKAT ETMELÝLER. ÝNANÇ VE ÝSÝM BÝRBÝRÝYLE ÇOK ALÂKALIDIR. EFENDÝMÝZ DE (ASM), ÇOCUKLARIMIZA ÝSÝM VERÝRKEN DÝKKAT ETMEMÝZÝ ÝSTÝYOR. BUNUNLA ÝLGÝLÝ BÝR ÇOK HADÝS-Ý ÞERÝFÝ VAR. EBRU OLUR Po pü ler kül tü rün að zýn dan sýk ça duy du ðu - muz ko nu lar dan dýr me di tas yon. Bu ko - nu la rýn me rak lý sý da çok tur. Bu gü ne ka - dar çok a raþ týr dým di ye mem. Þim di ler de baþ ka bir þey da ha var ki as lýn da bi zim i nan cý mýz da da ye ri o lan bir þey dir. Fa kat þim di öð ren di ðim þey - le re ba kýn ca ger çek ten dik kat e dil me si ge re ken bir ko nu ol du ðu nu gör düm. Bu ko nu ü ze rin de bi lim sel an lam da ça lýþ ma sý ve ko nu sunda uz - man o lan bi rin den din le mek in sa ný da ha da me - rak lan dý rý yor. Ý sim ler in san ka rak te ri ni ve ha ya - tý ný na sýl et ki ler? Ve ha ya tý mýz da ki ro lü ne dir? gi bi me rak e di len so ru la rý Ha luk Ke mal Ce be ye sor duk. Me rak et tik le ri mi zi bi ze an lat tý. Ha luk Be ye te þek kür e der ve bu gü zel soh bet ten si zin de ke yif al ma ný zý di le rim. Ý sim ve harf le rin sýr rý na sýl bir i lim a la ný dýr? Eb ced ve ci fir i le a lâ ka sý var mý dýr? Be nim yap tý ðým ça lýþ ma eb ced ve ci fir den bi raz da ha fark lý dýr. Ýs lâ mî norm la ra gö re ya pý lan bir i lim da lý dýr. Ký sa ca a çýk la mak ge re kir se, harf le rin e ner ji si fark lý ol du ðu gi bi he ce sel ve bü tün sel e ner ji le ri de çok fark lý dýr. Be nim yap tý ðým is ta tis tik sel ve ri le re da ya lý bir ça lýþ ma dýr. Ý sim ko nu sun da ki ça lýþ ma la rým da di rekt o la rak harf le rin ge tir miþ ol du ðu tit re þim le re ba ka rak, bo yut la rý ný öl çe rek ve fre kans boy la rý ný ta yin e de rek ki þi nin ha ya tý ve ka rak te ri ü ze rin de ki et ki le ri ne ba ký yo ruz. Bu ça lýþ ma eb ced ve ci fir den e sin le nil miþ o la bi lir. Fa kat kop ya la ma tar zýn da ol ma mýþ týr. ken dik kat e dil me si, on la rýn ka rak ter le ri ne yan sý ya bi le ce ðiy le il gi li. E fen di miz (asm), A rap ça da ki harf ve ses le rin na sýl bir et ki si ol du ðu nu çok i yi bi li yor du. Ve Kur ân se si nin o kun ma sý sý ra sýn da ki o tit re þi min na sýl bir hu þu ver di ði ni ve in sa nýn mo ti vas yo nu nu en yük se ðe çý kar dý ðý ný da bi li yor du. Bun la rý a raþ tý rýp öð ren dik ten son ra i sim le rin ne ka dar ö nem li ol du ðu nu gör düm ve a raþ týr ma la rý mý bu çer çe ve de de vam et tir dim. Müs lü ma nýz þü kür, fa kat o lay la rýn ne den, ni çin, na sýl yö nü nü bil mek is ti yor in san. Ben de bu nu yap tým. Kur ân me a li ni kýr kýn ü ze rin de not lar tu ta rak al tý ný çö ze rek o ku mu þum dur. Ve ken di ço cuk la rý ma ö zel lik le Kur ân me a li ni o ku ma la rý ge rek ti ði ni söy lü yo rum. Bu ki tap bi zim ha yat reh be ri miz dir. Bu na o ku ya rak va sýl o lur su nuz. De ði þik lik se; soy a ða cý ný zý çý kar ta rak si zin is mi ni zin ya ný na bir i sim ek li yo ruz. Soy a ða cý ný za gö re i sim be lir li yo ruz. Be lir le nen i sim si zin ruh sal bo yu tu nu zu den ge le ye bi le cek bir i sim o lu yor. Bu ra da ya pý lan þey no ta la mak týr. Si zin harf le ri ni zi ve har fin her bir bo yu tu nu no ta lý yo ruz. Ku an tum fel se fe si ne gö re bu ev re ne tit re þim gön der mek tir. Bun la rýn a ra sýn da ki çe liþ ki le ri or ta dan kal dýr mak ge re ki yor. Bun lar dan kay nak la nan sý kýn tý la rý gi de re bil mek i çin bir ça lýþ ma yý ya pý yo ruz. MÜS LÜ MAN LAR, ÝS L MÎ Ý SÝM KUL LAN MA YA DÝK KAT ET ME LÝ LER ko yu lan i kin ci bir i sim o nu den ge li yor. Ý sim le rin et ki siy le il gi li o la rak ör nek ve re ce ði niz bir va k'a var mý dýr? 1953 te ba tan bir de ni zal tý var dýr. A dý Dum lu pý nar. O ka za da 80 de niz ci miz ve fat et ti yý lýn da A me ri ka dan a lý nýp 1933 yý lýn da Hay dar pa þa a çýk la rýn da bir gaz tan ke riy le çar pý þýp ba tan de ni zal tý nýn a dý da Dum lu pý nar dý. Ve yi ne 1972 de bir de ni zal tý da ha al dý lar ve o nun a dý na Biz de var o lan me di tas yon de di niz. Bu nu bi raz a çar mý sý nýz? Ko nu yu a raþ tý rýr ken ö zel lik le Ýs lâm ýn çý ký þýn dan son ra bu il me ne ler ek len miþ o nu in ce le dim. Biz de ki en gü zel me di tas yon zi kir dir. Zi kir ve du â dan da ha bü yük bir me di tas yon yok tur. Hint mü zi ði ya da baþ ka mü zik din le mek ge rek mi yor. Ba kýn me di tas yon mü zi ðin de ba zý þart lar var dýr. Üf le me li saz lar e sas týr. Ýþ te su fi mü zi ði bu nun i çin þi mi gön der miþ ol mu yor su nuz. Kur ân A rap ça o kun du ðun da doð ru tit re þi mi gön de ri yor su nuz. Türk çe o ku du ðun da ay ný et ki ol mu yor. Kur ân Ku reyþ al fa be si ne gö re ya zýl mýþ týr. Ken di ne has bir þi ve si var dýr. Ve bu þi ve ye gö re vur gu la rý ya pa rak o ku ma nýz ge rek li dir. Kur ân ý in ce le di ðim de gör düm ki; her har fi de ði þik ve i na nýl maz bir tit re þim o luþ tu ru yor. Ben  ye te l-kür sî yi harf sel, he ce sel ve de fre kans de ðer le ri bo yu tun da in ce le dim. Gör düm ki; en yük sek e ner ji ye sa hip o lan, Kur ân da  ye te l-kür sî dir. Ý kin ci siy se Fa ti ha Sû re si dir. Bun la rýn en yük sek e ner ji ye sa hip ol du ðu nu gör düm. Ben mas tý rý mý yap mak i çin Rus ya ya git ti ðim de ya þa dý ðým bir þey var. Bir Prof. ba na Siz Müs lü man sý nýz ve e ner ji ni zi kul lan maz sý nýz, siz de ü çün cü göz de di ði miz çar ka yer le te mas et ti ði i çin sec de es na sýn da bü tün e ner ji ni zi bo þal týr sý nýz ve kim se ye e ner ji ni zi ve re mez si niz, bu nu ya pa maz sý nýz de di. Ben de Bu nu de ne ye lim ve gö re lim de dim. Var sa bir sec ca de ri ca et tim. Ben i ki re kât Al lah rý za sý i çin na maz ký la ca ðým, siz de Eb ced ve ci fir kim ler ta ra fýn dan ya pý la bi lir? Eb ced ve ci fir a la nýn da bir þey ler ya pa bil mek i çin çok fark lý bir in san ol mak ge re ki yor. Ma ne vî bo yu tu yük sek bi ri ol mak zo run da sý nýz. Bu an cak ma ne vî üs tad la rýn i þi dir. Bi zim ne i þi miz, ne de had di miz dir. Had di niz ol du ðu ka dar bu ko nu da in ce le me ya pa bi lir si niz. An cak di nî bo yut ta â lim o lan in san lar ya pa bil miþ tir. De tay la ra in di ði niz za man i na nýl maz þey ler or ta ya çý ký yor. E leþ ti ri le bi lir, ör ne ðin Müþ tak E fen di nin ki tap la rýn da ne re de, ne o la ca ðý na da ir i þa ret ve bil gi ler var dýr. Ba kýn ge le ce ði kim se bil mez. Sa de ce i þa ret e di lir. Gay bý Al lah tan baþ ka sý bil mez. Bu in san la rýn ça lýþ ma la rý müm kün mer te be en gel len miþ tir. Gü nü müz de ya pý lan bu tür ça lýþ ma lar na sýl fark lý yön le re i ti li yor sa o za man da ay ný þey ol muþ tur. Ben bu nu is ta tis tik bil gi le re da ya na rak ya pý yo rum lý yýl lar da Shrol ad lý bir as tro log yaz mýþ ol du ðu ki tap ta ge ze gen le re gö re harf le rin de ðer len dir me si ni ya pa rak 10 bin is min na tal ha ri ta sý ný çiz miþ tir. Ben se 88 bin is mi in ce le dim. Bu i sim le rin ge ti ri le ri ni, han gi harf le re gö re tit re þim le rin ne ka dar ol du ðu nu, fre kans boy la rý nýn harf ler de ne ol du ðu nu in ce le dim. E FEN DÝ MÝZ (ASM) BA ZI Ý SÝM LE RÝ SEV MEZ VE KO YUL MA SI NI O NAY LA MAZ DI Ý sim ler ki þi nin ka rak ter ya da ha ya tý ný na sýl et ki li yor? Ba kýn ör ne ðin Mür re is mi a cý de mek. O in sa na sü rek li Mür re de dik çe o na sü rek li a cý mo ti vas yo nu ve ri yor su nuz. Mür re nin tit re þi mi ne bak tý ðý nýz za man o nun ya þa mýn da sü rek li zor lan ma yý ge ti ri yor. E fen di mi zin (asm) Harp is mi ni koy ma yýn de me si ne ba ka lým, harp is min de ki ler sü rek li sa vaþ, mü ca de le ve sý kýn tý i çin de dir ler, ken di le ri ni ye ni le ye mez ler. Ver di ðim bir se mi ner de kar þý laþ tý ðým bir ba yan Ben si ze çok ka tý lý yo rum. Ço cu ðu mu gö tür me di ðim psi ko log kal ma dý, a ma ça re bu la ma dýk. So nun da bi ri si is mi ni de ðiþ tir me mi zi ö ner di. Biz de de ðiþ tir dik. A dý ný Se lim o la rak de ðiþ tir dik. O ço cuk git ti, ye ri ne i na nýl maz bir sa kin lik te ço cuk gel di de di. Ben de ken di le ri ne Siz Pey gam ber E fen di mi zin (asm) ha di si ni o ku say dý nýz, bu nu da ha ön ce ya par dý nýz de dim. Ki þi ye hi tap a de ta bir du â hük mü ne ge çi yor. Ha ya týn a kýþ sü re ci i çin de ka rak te ri niz o lan þey, el bet te ha ya tý ný zý et ki le ye cek tir. Ý sim de ði þik li ði ya pý la bi lir mi? Ne yi de ðiþ ti rir ve na sýl ya pý lýr? El bet te ya pý la bi lir. Ka de ri kim se de ðiþ ti re mez ve ö lü mü en gel le ye mez. Ya pý lan bu de ði þik lik sa de ce in sa nýn viz yo nu nu gü zel leþ ti re rek ru hu nun da ha ra hat ol ma sý ný sað lý yor. Ha ya ta da ha o lum lu ba kýl ma sý ný ve et raf tan a lý nan po zi tif e ner ji a lý mý ný ço ðal tý yor. Çün kü is mi ni zin et ki si ni ü ze rin de ta þý dý ðý ný zý bi le rek ve bu na yö ne le rek ya þa ma ya baþ lý yor su nuz. Bu si zin dün ya ya ba ký þý ný zý de ðiþ ti ri yor. Ve si zi da ha po zi tif bir ha le ge ti ri yor. E fen di miz (asm) bu nun et ki si ni bil di ði i çin ko nu ü ze rin de çok dur muþ tur. Bu na ö nem ver miþ tir. Ken di si de bu nu yap mýþ týr. Bu ko nu da bir çok ha dis var dýr. Me se lâ ço cuk la rý mý za i sim ko yar - Ýn san lar ne ye gö re i sim koy ma lý dýr lar? Bu ra da en ö nem li kri ter ne dir? Ý sim le rin Rus lar da, A me ri ka lý lar da, Türk ler de ne ol du ðu nu da in ce le dim. Ýn ce le dik le rim den çý kan bir ger çek var ki; Ýs lâm da i re sin de o lan bir in sa nýn Ýs lâ mî i sim ler kul lan ma sý ge rek ti ði ni gör düm. Ý nanç ve i sim bir bi riy le çok a lâ ka lý dýr. Ý nan cý ný zýn dý þýn da bir i sim ve rir se niz ken di ni ze, tit re þim ler de ði þe rek ha ya tý ný zýn ka rak te ri ta ma men de ði þi yor. E fen di mi zin (asm) ço cuk la rý mý za i sim ve rir ken dik kat et me mi zi is te di ði nok ta bu dur. Ve yi ne ço cuk la rý mý za Mür re (a cý) gi bi ne ga tif an la ma ge len i sim ler koy ma mý zý is te me me si nin al týn da ya tan ne den de bu dur. Bu i sim le ri duy du ðun da ir ki lir miþ ve de ðiþ tir di ði de ol muþ tur. Ab dul lah ve Ah met i sim le ri niy se öv müþ ve çok i yi gör müþ tür. O la yýn di nî bo yu tu na bak týk tan son ra sos yal bo yu ta bak mak ge re ki yor. Ve çok fark lý ve bü yük bir bo yut çý ký yor kar þý mý za. A raþ týr ma la rý ya par ken bel ge le re ve ve ri le re gö re a raþ týr ma yap mak ge re ki yor. Ö nü müz de ki yýl lar da TÜ BÝ TAK a ha - Ha luk Ke mal Ce be Kim dir? 1967 yý lýn da Hint a sýl lý ho ca sý Bha - ra ta dan yo ga ve de rin dü þün me ders le ri a la rak 1974 yý lýn da yo ga ve de rin dü þün me ho ca lý ðý na yük sel di yý lýn da i sim ler le il gi li ça lýþ ma la - ra baþ la dý. Ay ný yýl lar da Prof. Yu ri Sar kof i le bir lik te bi yo e ner ji ve Çin týb bý ü ze ri ne ça lýþ ma lar yap tý. Bu ko - nu ü ze ri ne e ði ti mi ni Ro man ya, Bul - ga ris tan ve Rus ya da sür dür dü yý lýn da da Mag ne tik sa ðal tým ça lýþ ma la rý na baþ la dý. Bi yo e ner ji, A - yur ve da, A kup re sür, Þi yat su, Þi mat - su, Ref lek so lo ji, ma saj e ðit men li ði ni Ro man ya da al mýþ týr. Tür ki ye de Sos yal Bi lim le ri bi tir miþ ko nu la rý i le il gi li ça lýþ ma lar yap mýþ a raþ týr ma cýya zar dýr. Þu an da Ý sim Bi li mi ve Ý - sim le rin tit re þi mi ni bi lim sel plat for - ma ta þý ya bil mek i çin ça lýþ ma la rý ný sür dür mek te. Bu ko nuy la il gi li i sim koç la rý ný ye tiþ tir mek te dir. Ak ro fo no - lo ji ça lýþ ma la rý ný pay laþ mak ü ze re de i sim-na me.com si te si nin ça lýþ ma la - rý ný yü rüt mek te dir. zýr la dý ðým ra por lar var. Doð ru luk de re ce si ne bak ma la rý a dý na bu nu ya pa ca ðým. Çün kü ya þam, ha ya tý çok et ki li yor. Ce nâb-ý Hakk ýn Es mâ ü l-hüs na de di ði miz i sim le ri nin ço cuk la ra ko yul ma sý ko nu sun da ne söy ler si niz? Ö zel lik le Al lah ýn 99 is mi ni kul lan dý ðý nýz da ya ný na mut la ka baþ ka bir i sim ko yun ve o nun a ðýr lý ðý ný den ge le yin. E fen di mi zin (asm) çift i sim koy ma sýn da ki hik met de bu dur. Ör ne ðin A li is mi yüz de 98.2 o ra nýn da hiç i yi gel me yen bir i sim dir. Ne de ni ne ge lin ce ço cuk çok a kýl lý o lu yor. Ve siv ri ve kýv rak ze kâ di ye ni te len di re bi le ce ði miz bir ze kâ ya sa hip o lu yor. A ma o nun ya ný na Haluk Bey Antik çaðlardan kalma enerji ölçü cihazýyla ( Radyestezi) bizim enerjilerimizi ölçerek küçük bir gösterimde bulundu... Yaydýðýmýz enerjinin bu kadar net ölçülebileceðini tahmin etmiyorduk. FOTOÐRAF : MURAT SAYAN da Dum lu pý nar de di ler. Bu da 1976 da bir tan ker le çar pý þa rak bat tý. Bu o lay lar dan son ra De niz Kuv vet le ri bir ka rar al dý ve Hiç bir de ni zal tý na Dum lu pý nar a dý ver me ye ce ðiz de di ler. Ben bu va k'a yý in ce le dim ve ne den, ni çin, na sýl bo yu tun da sor gu la dým. Dum lu pý nar is mi ni in ce le dim, de ni zal tý na i yi gel mi yor. (De niz ve Dum lu pý nar) Bun la rýn i ki si a ra sýn da fark lý bir çe kim var. Fre kans boy la rý na bak tým ne den dir di ye. Bir bi ri ni i ti yor ve bir i tiþ ten son ra sü r'at li bir þe kil de çe ki yor gör düm. Hem i tip hem çek ti ði i çin i yi gel mi yor. Bun lar ve bu nun gi bi va k'a lar çok. EN GÜ ZEL ME DÝ TAS YON ZÝ KÝR DÝR Ay ný za man da siz me di tas yon uz ma ný sý nýz. Me di tas yon de ði miz þey ne dir? Ýn san la rýn ken di bo yut la rýn da öz gür dü þün ce le riy le yap týk la rý ha re ket ler zin ci ri dir. Ül ke miz de me di tas yon çok fark lý al gý la ný yor. Bu nu baþ ka mem le ket le re gi dip öð ren me ye ge rek yok tur. Ön ce biz de o lan me di tas yon de ni len þey le ri in ce le mek ge re ki yor. Be nim yurt dý þý na gi dip a raþ týr mam da ki a maç, bu nu gö re rek kar þý laþ týr mak ve doð ru o lan ta raf la rý ný al mak tý. Gör düm ki; biz de bun la rýn â lâ sý var. Çün kü kar þý laþ tý rýp ne ol du ðu nu gör me miz ge re kir. en gü zel yol dur. Müs lü man o lan top lum lar da he pi mizin a çýk ol du ðu muz þey bu tür ses ler dir. Bu gün dün ya da ya ban cý lar bi le bu na baþ la dý lar. Ma kam la rýn in san bün ye si ne et ki si var dýr. Me se lâ sa ba ma ka mý baþ að rý sý na i yi ge lir. Ya da rast ma ka mý mi de sin di rim sis te mi ni ha re ke te ge çi rir. Duâ de di niz, du â et me þek lin de ki e ner ji ve a kým du ru mu na sýl o lu yor? Duâ et me den ön ce â yet-i ke ri me den bir ta kým â yet le ri o kur sa nýz, ö zel lik le bes me le ni zi çe kip  ye te l-kür sî ya da Fa ti ha Sû re si ni o kur sa nýz ve ar dýn dan du â ný zý e der se niz i na nýl maz bir e ner ji bo yu tu or ta ya çý ký yor. Ya ni E fen di mi zin (asm) yap tý ðý þe kil de o lun ca bi zim bu nok ta da dü þün me mi ze, zor lan ma mý za bi le ge rek kal mý yor. Du â e der ken de dik kat e dil me si ge re ken hu sus lar dan bi ri si na sýl ve ne is te ye ce ði ni zi bil mek tir. Al lah tan is te ni len þey ler rast ge le ol ma ma lý dýr. Ýs ter ken ön ce sað lýk sýh hat, hu zur gi bi þey le ri ön ce le mek ge re kir. Çün kü ha ya týn bir sil si le si var dýr. BES ME LE VE SE LÂM SIR LAR LA DO LU DUR Po zi tif e ner ji yi gün lük ha yat ta en yük se ðe na sýl çe ke bi li riz? U yan dý ðý nýz an dan i ti ba ren bir þey yap mak is te di ði niz de e ner ji ni zi en yük sek se vi ye ye çý kar ma nýz ge re kir. E fen di mi zin (asm) ha re ket le ri nin ba þý na bes me le yi koy ma sý nýn se bep le rin den bi ri si bu dur. Her ha re ke ti niz den ön ce u zun bir duâ e de mez si niz. Bes me le bu ra da en ký sa yol dan e ner ji yi en yük se ðe çe ki yor. Bir de se lâ mýn sýr rý var dýr ki; o da in san la ra po zi tif e ner ji yi ve ren harf ler den o luþ muþ tur. Te lâf fuz da bi le fark lý dýr bu cüm le ler. Yu mu þa týl mýþ bir e ner ji ak ta rý mý ný ger çek leþ ti ri yor. E ner ji ki þi de ne ka dar yük sek se o ka dar ko ru ma a la ný nýz ge niþ de mek tir. Duâ ve bes me le in sa nýn ko ru na ðý dýr. Ner de? Ni çin? Na sýl? so ru la rý na ce vap ve re rek, ni çin du â lar bu ka dar te sir li dir. Han gi du â bi zi na sýl ko rur gi bi, bun la rý da a raþ týr dým. Ör ne ðin ne ga tif e ner ji den si zi ko ru yan du â lar Fe lak ve Nas Sûre le ri dir. KUR ÂN A RAP ÇA O KUN DU ÐUN DA DOÐ RU TÝT RE ÞÝ MÝ GÖN DE RÝR SÝ NÝZ Sû re le rin o kun ma sýn dan bah se di yor su nuz. Kur ân ýn Türk çe o kun ma sý ge rek ti ði ne da ir söy lem le ri çok du yu yo ruz. Bu ko nu i çin ne ler söy ler si niz? Ba kýn du â e der ken o ku nan du â nýn tit re þi mi çok ö nem li dir. Türk çe o la rak duâ e dip â yet o ku ya bi lir si niz. Fa kat Türk çe o kur sa nýz doð ru tit re ti - ken di ni ze gö re ne ya pý yor sa nýz o nu ya pýn di ye rek baþ la dýk. Ý þin uz ma ný bir sü rü ho ca kar þý sýn da bu nu yap týk. Öl çüm â let le ri ni kol la rý mý za tak tý lar. Ýd di a da bu lu nan ki þi nin e ner ji sa yý sý ci va rýn da çýk tý. Be nim ki ni öl çe me di ler. Çok þa þýr dý lar. Ben in san la ra ne fes tek nik le ri ni ve na maz kýl ma yý öð re ti yor ve ö ne ri yo rum. Ýn san la ra þu nu söy lü yo rum: Al lah a hu þu i çe ri sin de na maz kýl ma da ki en ö nem li þey ne fes tir. Ne re de han gi ha re ket te na sýl na maz ký lý na ca ðý ný öð ren mek ge re ki yor. Na ma zýn i çin de ne fes o la yý ný ka týn ca me di tas yon o lu yor za ten. Biz de me di tas yo nun â lâ sý var. yo ga de ni len þe yi baþ ka yer ler de a ra ma ný za ge rek yok tur. Ý þin as lý bu dur. Ke li me le ri en güç lü ve et kin þe kil de kul la nan lar Ke lâm cý lar dýr. Ke lâm â lim le ri nin et ki le ri ne i sim le ri nin yan sý ma sý na sýl dýr? El bet te et ki si bü yük tür. Ör ne ðin E fen di mi zin (asm) i sim le ri ne bak tý ðý nýz da en yük sek e ner ji ye sa hip i sim ler dir. Ba kýn yüz yýl lar dýr et ra fýn da na sýl bir sev gi hal ka sý o luþ muþ tur. Ýn san la rýn si zi sev me si ka dar po zi tif bir þey yok tur ha yat ta. Ör ne ðin Mev lâ nâ ve Be di üz za man Sa id Nur sî is mi nin a u ra sý o ka dar bü yük ki; et ki le ri nin bu ka dar bü yük ol ma sý na ben hiç þa þýr mý yo rum. E fen di miz (asm) ve on dan ge len â lim zat la ra bak tý ðý mýz da bu nun et ki le ri ni gö rü rüz. Siz bir sos yal bi lim ci si niz, bu na da ya na rak sor sak. Son za man lar da top lum o la rak çok ger gin bir du rum da yýz, bu nun sebebi i sim le rin top lum ge ne lin de ki yan sý ma la rý mý dýr? Bir sos yal bi lim ci o la rak bu nu da dü þün düm. Ýn san ve top lu mu e ner ji bo yu tun da a raþ tý rý yo rum. Top lum da kul la ný lan i sim le rin et ki le ri ni a raþ týr dý ðým da çok il ginç þey ler or ta ya çýk tý. Han gi i sim le rin ör ne ðin cin sel lik le il gi li prob lem li ol du ðu, sal dýr gan, ag re sif ya da iþ le rin de kim le rin ba þa rý lý ol du ðu gi bi bir sü rü de ta yý a raþ týr dým. Tür ki ye de 14 bin Türk is mi var. Ý þin gö rün me yen ta ra fý ný a raþ týr mak ge re ki yor. Bun la rý is ta tis tik bil gi si o la rak to par la ya rak o la ya bak mak lâ zým dýr. Bu i þi bi lim sel þek liy le in ce li yo rum. Bi yo e ner ji ki ta bý mýz Tür ki ye de yük sek dü zey de a yak la rý ü ze ri ne o tu ran tek ki tap tý. Bü tün u lu sal kü tüp ha ne le re ve ril miþ tir. Ça lýþ ma la rý mýz de vam e di yor. De tay lý bil gi is te yen ler bi ze si te miz den u la þa bi lir ler. Yo ðun prog ra mý nýz i çe ri sin de bi ze va kit a yýr dý nýz. Te þek kür e di yo ruz. Ben te þek kür e der ve ba þa rý la rý ný zýn de va mý ný di le rim.

13 Y AÝLE - SAÐLIK 13 Diþ ler de ki has sa si ye te dik kat Pe ri o don to lo ji Uz ma ný Bur cu Çe tin ka ya HALK a ra sýn da diþ ka maþ ma sý o la rak ad lan dý rý lan diþ ler de ki has - sa si ye tin, çü rük ve dol gu so run la rý dý þýn da diþ e ti çe kil me si i le de o luþ tu ðu be lir til di. A ðýz ve Diþ Sað lý ðý Has ta ne si Pe ri o don to lo ji Uz ma ný Bur cu Çe tin ka ya, ço ðu za man a ðýz da his se di len diþ has - sa si ye ti ne dik kat çek ti. Sý cak, so ðuk, þe ker gi bi yi ye cek le rin tü ke - ti mi so nu cun da diþ ler de o lu þan a ni tep ki ya da sýz la ma la rý diþ has sa si ye ti o la rak ta ným la dýk la rý ný be lir ten Çe tin ka ya, halk a ra - sýn da diþ ka maþ ma sý o la rak ad lan dý rý lan du ru mun, çü rük ve dol - gu so run la rý dý þýn da, diþ e ti çe kil me si so nu cun da da mey da na ge le bi le ce ði ni söy le di. Çe tin ka ya, a ðýz hij ye ni ko nu sun da dik kat li ol - mak la bir lik te, diþ le ri yu mu þak kýl lý, uy gun bir fýr ça i le dü zen li bir þe kil de fýr ça la ma nýn, faz la a sit li i çe cek le rin tü ket me me nin ev de a lý na bi le cek ba sit tedbir ler a ra sýn da yer al dý - ðý ný kay det ti. Çe tin ka ya, a lý nan tedbir le re rað men geç me yen diþ has - sa si ye ti du rum la rýn da diþ he ki mi ne da nýþ mak ve uy gun pro fes yo - nel çö züm ler ü ret mek ge rek ti ði ni söy le di. Bur sa / ci han YAZ ay la rýy la bir lik te or ta ya çý kan po len ler, ö zel lik le a ler jik bün ye ye sa hip o lan as tým has ta la rý, yaþ lý ve ço cuk lar da ö nem li sað lýk prob lem le ri ne se bep o lu yor. Kars Ýl Sað lýk Mü dü rü Dr. Fah ri Se vinç, po len le rin sebep ol du ðu a ler jik ri ni tin so ðuk al gýn lý ðý i le ka - rýþ tý rýl ma ma sý ge rek ti ði ni ve risk gru bun da o lan va tan daþ la rý dik kat li ol ma la rý ko nu - sun da u yar dý. Halk a ra sýn da sa man nez le si o la rak bi le nen a ler jik ri nit hak kýn da bil gi ve ren Dr. Se vinç, has ta lýk ve be lir ti le ri hak - kýn da þun la rý söy le di: A ler jik ri nit, ki þi le rin du yar lý ol du ðu a ler jen ler le te ma sý son ra sýn - da or ta ya çýk mak ta ve ço ðun luk la bu run da ka þýn tý, a kýn tý, tý ka nýk lýk, hap þýr ma, ku ru ök sü rük ve bo ðaz ka þýn tý sý gi bi be lir ti ler gös ter mek te dir. Ma a le sef bu has ta lýk tan a - zým san ma ya cak ka dar çok ki þi nin et ki len - di ði ni söy le ye bi li rim. Bu ki þi ler ö zel lik le; ev to zu, hay van tüy le ri, çe þit li yi ye cek ler ve ilk ba har da bol mik tar da gö rü len po len ler gi bi pek çok þey den et ki le ne bil mek te dir. Fa kat ço ðu za man grip le ka rýþ tý rý lan bu has ta lý ðýn ta ný sý ný koy mak ar týk çok ba sit test ler le müm kün o la bil mek te dir. Po le ne kar þý has sa si ye ti ke sin leþ miþ ki þi - le rin, ö zel lik le po len le rin yo ðun o la rak gö - rül dü ðü yaz ay la rýn da dik kat li ol ma la rý ge - Ba dem ya ðý o be zi te ye i yi ge li yor BA DEM a ða cý nýn to hum la rýn dan el de e di len ya ðýn o be zi te ve þe ker has ta lý ðýy la mü ca de - le ye yar dým cý o la bi le ce ði be lir len di. ABD de ki Mis so u ri Ü ni ver si te si nden bi li m a dam la rý nýn fa re ler ü ze rin de yap tý ðý a raþ týr ma, söz ko nu - su ya ðýn mi de de ya þa yan ba zý mik ro or ga niz - ma la rý et ki le ye bi le ce ði ni gös ter di. Bi li m a - dam la rý, la bo ra tu var da o bez fa re le rin yi ye - cek le ri ne, el de e di len bu ster ku lik ya ðý ek le - di ve hay van la rýn en sü li ne has sa si ye ti nin art - tý ðý ný gör dü. Ya ðýn, fa re le rin mi de sin de ya þa - yan 3 tür mik ro or ga niz ma yý et ki le di ði ni be lir - ten bi li m a dam la rý, ay rý ca ay ný bes len me þek - li nin za yýf fa re ler de is ten me yen et ki le re yol aç ma dý ðý ný da vur gu la dý. An ka ra / a a Alerjik rinit, kiþilerin duyarlý olduðu alerjenlerle temasý sonrasýnda ortaya çýkýyor ve burunda kaþýntý, akýntý, týkanýklýk, hapþýrma, kuru öksürük gibi belirtiler gösteriyor. As tým has ta la rý na po len u ya rý sý YAZ AY LA RIY LA BÝR LÝK TE OR TA YA ÇI KAN PO LEN LER A LER JÝK RA HAT SIZ LI ÐI O LAN LA RI O LUM SUZ YÖN DE ET KÝ LÝ YOR. rek ti ði ni ha týr la tan Dr. Se vinç, Po len ler ne fes le so lu num yo lun dan ak ci ðer le re ka - dar u la þa bi lir. Bu ne den le ol duk ça teh li ke li - dir. Bil di ði niz gi bi po le ni en çok ka vak a ða - cý ü re ti yor. E sa sen po len ý lýk, ku ru ve gü - neþ li gün ler de ar týþ gös ter mek le bir lik te, yað mur son ra sýn da a za lý yor. Ya ni ö zel lik le ya ðýþ ol ma dý ðý za man lar da po len ler çev re ye da ha faz la ya yýl ma im kâ ný bu lu yor. Bu ne - den le a ler jik ri ni ti o lan has ta la rýn dý þa rý çýk - mak i çin ö zel lik le po len le rin az gö rül dü ðü za man la rý ter cih et me le ri da ha fay da lý o la - cak týr. Bu na ek o la rak yý ka nan giy si le re bu - laþ ma ih ti ma li ni yok et mek a dý na ça ma þýr - la rýn e vin i çin de ku ru tul ma sý ö nem li bir ted bir o la bi lir de di. Kars / ci han A i le i çi e ði tim de Ne be vî mo del HAZRET-Ý Â dem (as) i le Hav va dan gü nü mü ze in ti kal e den in san lýk ta ri hi nin en es ki mez ku ru - mu a i le, þim di ler de hay li san cý lý dö nem ler ge çir - mek te. Bu að rý lý sü reç te med ya nýn et ki si tar tý þý la - maz bir ger çek. Ö zel lik le med ya va sý ta la rý nýn çe þit le nip hýz la - na rak dün ya yý a de ta bir köy ha li ne çe vir me si a i le ku ru mu nu müs bet yön le ri ya nýn da men fî o la rak da et ki le mek te. Da ha çok e ði tim va sý ta sý o la rak kul la nýl ma sý ge re kir ken, eð len ce ve se fa het i çin kul la ný lan te le viz yon, in ter net gi bi tek no lo ji ha ri - ka la rý ço ðu ev de ha ki mi yet i ni kur muþ du rum - da. Di zi ler, rek lâm lar, film ler, klip ler ar dý ar - dý na ca zip ve ak lý u yuþ tu ran ses ler, gö rün tü ler eþ li ðin de a i le fert le - ri ni en kü çük ten bü yü ðe et ki le mek te, ço ðu za man da haz - la rý nýn e si ri du ru - mu na ge tir mek te. A i le i çi e ði tim prog ram la rý Bu ger çe ði gö ren ha ki - kat a ra yý cý la rý a i le fert le ri - ni e ðit me, a i le ku ru mu - nu güç len dir me a dý na A i le i çi e ði tim ça lýþ ma - la rý ný fark lý müf re dat, ders prog - ram la rýy la gün de me ge tir mek te. Dün ya nýn her ye rin de ge nel de ki li se des - te ðin de si vil top lum ku ru luþ la rý nýn or - ga ni ze et ti ði bu e ði tim prog ram la rý ný ül ke miz de de gör mek müm kün. Ge nel lik le ye rel yö ne tim le rin, be - le di ye le rin uz man lar eþ li ðin de dü zen le di ði bu ça lýþ ma lar an ne ba ba la ra yö ne lik, bi linç li e be - veyn ler ye tiþ tir me a maç lý ve hay li yay gýn laþ tý rýl mýþ du rum da. Bir e ði tim ci ve öð re ti ci o la rak Pey gam be ri miz (asm) Pey gam be ri mi zin (asm) bütün pey gam ber ler gi bi en ö nem li ö zel li ði e ði ti ci ve öð re ti ci kim li ði, ma ne vî þah si ye ti... O sa ir pey gam ber ler den fark lý o la rak bel li bir kav me de ðil, bütün in san lý ða gön - de ri len ci han þü mul bir di nin Mu al lim-i Ek ber i ve Mü reb bi si o la rak va zi fe len di ril di. Ha ya tý nýn her saf ha sýn da; yer ken, i çer ken, mi sa fir a ðýr lar ken, mi sa fir o lur ken, a lýþ ve riþ ya par ken, sa va þýr ken, bir ba ba, de de, eþ, dev - let re i si kim li ðiy le ya þar ken ve ö lür ken O - nun (asm) bu e ði ti ci ve öð re ti ci yö nü nü mü - þa he de et mek müm kün. O nun üm mî bir pey gam ber o la rak ver di ði ders ler kalp le ri, ruh la rý, a kýl la rý, ne fis le ri ve in sa - nýn fýt ra tý na yer leþ ti ri len bütün duy gu la rý tat min et ti ve 14 a sýr dýr et mek te, biz den son ra da e de - cek... Sa ha be ler de a i le i çi e ði tim Pey gam be ri miz (asm) soh be tin de bu lu nan la ra ken di sin den öð ren dik le ri ni i yi ce an la dýk tan son ra baþ ka la rý na, ö zel lik le de a i le fert le ri ne an lat ma la - rý ný hu su san ö ðüt lü yor O (asm) Ön ce ya kýn ak ra ba ný u yar (Þu a ra Sû re si, 214.) â ye ti in di ril di ðin de en baþ ta ký zý ve ha la sý Hz. Sa fi ye ol mak ü ze re bütün ya kýn la rý ný top la ya rak on la rý a hi re te ha zýr lan ma la rý ko nu - sun da i kaz et miþ ti. (Bu ha ri, Ve sa ya,11; Müs lim, Ý man, 351) A i le fert le ri ni Tah rim Sû re si nde ki i fa de siy le ya ký tý in san lar ve taþ lar o lan bir a teþ ten ko ru - mak i çin Sa ha be le ri a ra sýn da a de ta bir e ði tim se fer ber li ði baþ la tý yor. Bir â yet de ol sa ben den duy duk la rý ný zý in san la ra teb lið e di niz em ri ni a - lan Sa ha be le rin za ten baþ ka tür lü dav ran ma sý müm kün de ðil. Ýþ te o yüz den dir ki in san lýk ta ri hin de pey gam - ber ler den son ra ki en bü yük ma ne vî ma ka mýn sa - hip le ri o lan Sa ha be ler, Pey gam be ri - miz den (asm) al dýk la rý ders le ken di ev le ri ni a de ta bir o ku la çe vi ri ve ri yor lar. Ýl ginç bir tab lo O nun (asm) a i le or ta - mý nýn bütün saf ha la - rýn da ki e ði ti ci ve öð re - ti ci kim li ði ni, her bi ri si ay rý bir yýl dýz o lan de - ðer li eþ le ri va sý ta sýy la de tay lý o la rak öð - re ni yo ruz. Pey gam be ri mi zin (asm) a i le or ta mýn da na sýl bir e ði - tim uy gu la dý ðý ko nu sun da þu ör nek ger çek ten çok ib ret li. Be di üz za man Haz ret - le ri nin Mu' ci zat-ý Ah me di ye Ri sâ le si o lan 19. Mek tub da  lim Sa ha be ler a ra sýn da say dý ðý Pey gam be ri mi zin (asm) eþ le rin den Üm mü Se le me (ra) an la tý yor: Al lah Re sû lü bir ge ce u ya na rak Fe süb ha - nal lah, bu ge ce vak tin de bu fit ne le rin ve bu rah met e sin ti le ri nin hik me ti ne o la ki? de di ve de vam et ti. He men o da lar da ya tan la rý (ha ným - la rý) kal dý rýn. Bu dün ya da ni ce gi yim li ku þam lý (ve ya ör tü sü ne bü rün müþ) in san var dýr ki, a hi - ret te el bi se siz ve ör tü süz ka lý ve rir. (Bu ha ri, Ý - lim, 40.) Üm me ti nin is tik bal de kar þý la þa ca ðý müs bet men fi ba zý ha di se le ri mü þa he de e den Pey gam be - ri mi zin (asm) ge ce hay ret ler i çin de u ya na rak ha - ným la rý ný u yan dýr ma sý ve a de ta ev de te yak kuz, a - larm du ru mu na ge çil me si, a hi ret a dý na ev de ya - þan ma sý ge re ken at mos fe re il ginç bir ör nek teþ kil et mek te. E vet ev le rin bir i lim yu va sý, bir o kul kim li ðin de dü zen len me si ge rek ti ði bir pey gam ber na si ha ti. Ay ný za man da bir Sa ha be mes le ði Be di üz za man Haz ret le ri nin Ha ným lar Reh - be ri i sim li e se rin de ev le ri niz med re se-i Nu ri - ye ol sun i fa de si ni bu çer çe ve de an la ma mýz ge rek mez mi? Kum ha vuz la rý bak te ri do lu PARK LAR DA ve o kul bah çe le rin de bu lu nan kum ha vuz la rý bak te ri kay ný yor. An ne ba ba la rýn 1-7 yaþ a ra lý ðýn da ki ço cuk la rý ný eð len dir mek ü - ze re gö tür dük le ri ha vuz lar a de ta has ta lýk sa çý - yor yý lýn da ya pý lan bir a raþ týr ma ya gö re, kum ha vuz la rý nýn 2,5 san ti met re sin de 7 bin 440 bak te ri bu lun du ðu be lir len di. Bu bak te ri ler in - san la rýn tü kü rü ðün den, el le rin den, yi ye cek ler - den, ke di ve kö pek ler den ve be bek bez le rin den ya yý lý yor. Ha vuz lar da ki bak te ri le rin ya ný sý ra ba - zý pa ra zit ler de in san sað lý ðý i çin bir teh li ke o luþ - tu ru yor. U lu dað Ü ni ver si te si Ve te ri ner lik Fa kül - te si Öð re tim Ü ye si Prof. Dr. Çe tin Vol kan Ak - yol, bu pa ra zit le rin zo o noz o la rak ta bir e di len hay van dan in sa na bu la þa bi len ta bi at ta ol ma sý - nýn ya nýn da in san dan in sa na bu la þa bi len pa ra - zit ler ol du ðu nu söy le di. Prof. Dr. Ak yol, Vü cu - dun i çin de ge li þi mi ni ta mam la ya rak, kurt çu ða dö nü þür. Kýl kur du di þi le ri ge ce le ri ba ðýr sak tan dý þa rý çý kar ve an cak mik ros kop la gö rü le bi le cek ka dar kü çük o lan yu mur ta la rý ný a nü sün et ra fý na bý ra kýr. Yu mur ta lar bu böl ge de ka þýn tý o luþ ma - sý na ne den o lur. Ço cu ðun bu böl ge yi ka þý ma sýy - la, yu mur ta lar týr nak la rýn a ra sý na gi rer ve a ðýz - dan yi ne ba ðýr sa ða u la þýr. Bu dön gü i ki a ya ka - dar de vam e de bi lir, bu yüz den ba ðýr sak kur du o lan ço cuk la rýn kurt i lâ cý ný ilk al ma la rýn dan son ra, i ki üç ke re da ha te da vi yi tek rar la ma la rý ge re kir. Kýl kurt la rý dýþ ký nýn i çin de, ha re ket e - den, bir i ki mi li met re lik be yaz ip lik par ça cýk la rý þek lin de gö rü le bi lir. Yu var lak kurt lar nor mal so lu can la ra ben zer. di ye ko nuþ tu. YORGUN VE HALSÝZ OLUYORLAR BAÐIRSAK paraziti bulunan çocuklarýn yorgun ve halsiz olacaðýný dile getiren Akyol, þunlarý kaydetti: Genellikle gözlerinin altýnda halkalar olur ve iyi geliþemezler. Kýl kurdu geceleri anüs bölgesinde þiddetli kaþýntýya neden olur. Yuvarlak solucanlarýn bulaþtýklarýnda neredeyse kolikler kadar þiddetli karýn aðrýlarýna daha sýk rastlanýr, bu çocuklarda gaz ve nedeni anlaþýlamayan ishal olur. Tenya sorunu olan çocuklarla anlaþýlmaz karýn þikâyetleri vardýr, çok fazla acýkýrlar ya da iþtahlarý kapanýr ve belirgin bir þekilde kilo kaybederler. Köpek ve kedilerin baðýrsaklarýnda yaþayan echinococcus granulosus ve e. multilocularis adlý þeritlerin dýþký ile atýlan halkalar içinde çevreye yumurtalarýný yaydýðýný bilgisini veren Prof. Dr. Akyol, þöyle devam etti: Kedi ve köpekler içgüdüsel olarak dýþkýlarýný kumluk- topraklýk yerlere yaparlar. Parklardaki kum havuzlarý da tercih ettikleri bu yerlerden birisidir. Çocuklar, kum havuzunda oynarken dýþ þartlara çok dayanýklý bu yumurtalarý yutarak enfekte olurlar. Yumurta içindeki larva insanlarda karaciðer, akciðer, beyin gibi organlara yerleþerek içi sývý dolu kistler oluþturur. Bu kistler büyüklüklerine baðlý olarak yerleþtikleri organlarda ciddî saðlýk problemlerine yol açarlar. Ýlâçla tedavisi tam mümkün olmayan bu kistler sadece cerrahi olarak çýkarýlabilir. Bursa / cihan Si ga ra yý 60 ýn dan son ra bý rak mak da fay da sað lý yor SÝGARAYI 60 ýn dan son ra bý ra kan tir ya ki le rin de bun dan fay da sað la dý ðý bil di ril di. Al - man Kan ser A raþ týr ma Mer ke zi (DKFZ), es ki tir ya ki le rin ö lüm ris ki nin si ga ra yý að zý na sür me miþ ki þi le re gö re yi ne de da ha yük sek ol du ðu nu, an cak si ga ra yý bý rak týk tan son ra ris kin her yýl düþ tü ðü nü be lir ti yor. DKFZ uz man la rý, si ga ra nýn 60 ya þýn ü ze rin de ki ler de ki ö lüm o ra ný ný ne þe kil de ki et ki le di ði ni in ce le - yen 17 u lus lar a ra sý a raþ týr ma yý a na liz et ti. De ðer len dir me so nu - cun da, 60 ya þýn ü ze rin de ki si ga ra tir ya ki le rin de ki ö lüm o ra ný nýn, si ga ra iç me yen le re gö re ne re dey se i ki kat, es ki tir ya ki le re gö re de üç te bir o ra nýn da da ha faz la ol du ðu nu or ta ya çýk tý. A raþ týr ma e - ki bi nin baþ ka ný Herr mann Bren ner, ço ðu yaþ lý nýn, si ga ra yý bý rak - ma nýn ar týk ken di le ri ne fay da sað la ma ya ca ðý ný dü þün dü ðü nü ve bu yüz den bý rak ma yý de ne me di ði ni be lir te rek, si ga ra yý bý rak ma nýn her yaþ ta sað lý ða fay da lý ol du ðu nun al tý ný çiz di. An ka ra / a a

14 14 SPOR Y ÝTALYAN MEDYASI CÜNEYT ÇAKIR'A GEÇER NOT VERDÝ AVRUPA Þam pi yo na sý'nda Ý tal ya'nýn Ýr lan - da'yý 2-0 yen di ði kri tik ma çý yö ne ten FI FA ko kart lý Türk ha kem Cü neyt Ça kýr, Ý tal yan - lar dan ge nel o la rak tam not al dý. Maç sý ra - sýn da Ý tal ya'dan Bal za ret ti, De Ros si ve Buf - fon'a sa rý kart gös te ren Ça kýr, Ýr lan da'dan da O'She a, St Led ger ve An drews'e sa rý kart ver di. Ça kýr An drews'i, 89'un cu da ki ka da i - kin ci sa rý kart tan kýr mý zý kart la o yun dý þý bý - rak tý. Maç Ý tal ya'da il giy le ta kip e dil di. Ý tal - yan lar 90 da ki ka bo yun ca 7'den 77'ye ek ra na ki lit len di. Ça kýr'ýn ma çýn bi tiþ dü dü ðü nü çal - ma sýy la ra hat bir ne fes a lan fut bol se ver ler, Türk ha ke min yö ne ti mi ni ge nel de be ðen di. Ý TAL YA BU MA ÇA KÝ LÝT LEN DÝ Ý tal yan spor ba sý nýn da da ma ça bü yük yer ve ril di. Gök ma vi le rin Cas sa no ve Ba lo - tel li'nin gol le riy le 2-0 ga lip bi tir di ði maç i - çin gün lük spor ga ze te si Ga zet ta del la Sport'da, "Ça kýr ma çý i yi yö net ti" yo ru mu ya pýl dý. Mi la no ken tin de ki ka fe ler de ta kým - la rý ný ta kip e den Ý tal yan lar, Ça kýr'ýn ö nem li bir ha ta yap ma dan maç yö net ti ði gö rü þün - de bir leþ ti. Ý tal yan ga ze te le rin de Ça kýr hak - kýn da ya pý lan yo rum lar da, öv gü ler de yer gi - ler de var dý. Ül ke nin en pres tij li spor ga ze - te si La Gaz zet ta del lo Sport, Ça kýr'a 10 ü ze - rin den 6,5 pu an ve re rek, "Bel ki O'She a'ya i - kin ci bir sa rý kart ve re bi lir di ve yi ne O'She a e li ni kul lan dý ðý i çin pe nal tý ka ra rý a la bi lir di" yo ru mu yap tý. Ga ze te, yar dým cý ha kem le re i se 6 i la 6,5 a ra sýn da pu an lar ver di. Mesut Özil ýrkçý ifadelere sessiz kalmadý. Cüneyt Çakýr Ýtalyan medyasýndan 6-7 not aldý. PE NAL TI DE ÐÝL DÝ, Ý YÝ GÖR DÜ Cor ri e re del lo Sport i se, 5,5 pu an ver di ði Ça kýr'ýn, Ý tal yan la rýn pe nal tý is te me si ne rað men St Le ger'in o muz ha re ke ti ni i yi gör dü ðü nü an cak O'She a'ya i kin ci sa rý kar tý gös ter me di ði ni be lirt ti. Cü neyt Ça kýr'ýn, De Ros si'ye ya pý lan fa u le geç dü dük çal dý ðý ný da ö ne sü ren ga ze te, "Top, St Le ger'in om - zu na do kun du ðun da, ko lu na deð miþ his si ver di. Ha kem, bu ra da pe nal tý ver me mek le i yi yap tý. Ma çýn 84. da ki ka sýn da i se top, gö - rü lür gö rül mez bir þe kil de O'She a'nýn e li ne deð di. Bu ra da Ý tal ya le hi ne pe nal tý ve re bi - lir di. O'She a, i kin ci sa rý kar tý da Bal za ret - ti'nin ti þör tü nü çe kiþ tir me sin den do la yý a la - bi lir di" yo rum la rý ný da ek le di. KU SUR SUZ BÝR HA KEM DE ÐÝL Tut tos port ga ze te si, yi ne Ý tal ya'ya ve ril - me yen bir pe nal tý ve ba zý ka rar sýz lýk la rý yü - zün den Ça kýr'a 5,5 pu a ný la yýk gör dü.il Mes sag ge ro ga ze te si, 5,5 pu an gön der di ði Ça kýr'a en a ðýr e leþ ti ri yi ge tir di. Ga ze te, "Sa - rý kart la rý a bart tý, ba zen dur du ran þey ler ol - sa da o o yu nu de vam et tir di. Þam pi yo na nýn en genç ha ke mi o la bi lir a ma ku sur suz de ðil ak si ne be lir siz lik ler le do lu. Ýr lan da lý lar, Ý tal - yan lar dan da ha þi ka yet çi ler di. Bu kar þý laþ - ma lar da dö ne min ha ke mi o ka dar" di ye e - leþ ti ri le ri ni sý ra la dý. DO NA NIM LI BÝR HA KEM Cor ri e re del la Se ra, Cü neyt Ça kýr'a en çok des tek çý kan ga ze te ol du. Türk ha ke me 7 pu an ve ren ga ze te, "Genç, ne ya pa ca ðý ný bi len do na ným lý, na dir ce sa ret li dav ra nan bir ha kem" yo ru mu nun al tý na, "Baþ tan i ti - ba ren ký lý kýrk yar dý, a sis tan la rý o yu nun kon tro lü nü ta mam lar ken, o ö nem siz fa ul - le ri bi le ce za lan dýr ma ya ha zýr dý" gö rüþ le ri - ne yer ver di. La Re pubb li ca ga ze te si, 6,5 pu a ný uy gun gör dü ðü Ça kýr'ýn, ba zý sert lik - ler kar þý sýn da doð ru ta výr ser gi le di ði ni, ma - çýn bü yük prob lem ler ol ma dan bit ti ði ni ve kart gös te rim le ri nin ye rin de ol du ðu nu i fa - de et ti. Il Gi or na le de ba zý yön le ri ni e leþ tir - di ði Ça kýr'a 6 pu an ver di. MESUT'TAN SUÇ DUYURUSU Ö zil'in a vu ka tý bir twit ter he sa býn dan pay la þý lan ýrk çý i çe rik li i fa de le r için savcýlýða baþvurdu. ALMAN Mil li Fut bol Ta ký mý'nýn yýl dýz o yun cu - su Me sut Ö zil'in a vu ka tý Sasc ha Be u mer, fut bol - cu hak kýn da bir twit ter he sa býn dan pay la þý lan ýrk çý i çe rik li i fa de ler den do la yý suç du yu ru sun da bu lun du. Be u mer'in, ýrk çý i fa de le re kar þý he men ha re ke te ge çe rek twit ter he sa býn dan ýrk çý i fa de - le ri pay la þan kim li ði be lir siz ki þi hak kýn da suç du yu ru sun da bu lun du ðu bil di ril di. Me sut'un ba ba sý Mus ta fa Ö zil, Bild ga ze te si ne yap tý ðý a - çýk la ma da, söz ko nu su ki þi ye kar þý hu ku ki iþ lem baþ la týp baþ lat ma ma ko nu sun da u zun sü re dü - þün dü ðü nü be lir te rek, ''Bu nu yap mak i çin bir çok ne den var, yap ma mak i çin de. An cak suç du yu ru suy la bu nun bir da ha tek rar lan ma ma sý i - çin bir sin yal ver mek is ti yo rum. Bu ra da sý nýr a - þýl dý'' di ye ko nuþ tu. Av ru pa Þam pi yo na sý'nda Al - man ya-da ni mar ka kar þý laþ ma sý nýn oy nan dý ðý sý ra da ki þi sel bir twit ter he sa býn dan, ''Ö zil ke sin - lik le Al man de ðil dir. Bir ka ðýt par ça sý, kö ke ni de ðiþ tir mez'' me sa jý ya yým lan mýþ tý. ''Al man Mil li Ta ký mý'nda sa de ce Al man a dý ný ta þý yan o yun cu - la rýn yer al ma sý'' ge rek ti ði yö nün de bir me sa jýn da ya yým lan dý ðý twit ter he sa bý, çok sa yý da ki þi - nin þi ka ye ti ü ze ri ne ka pa týl mýþ tý. Beþiktaþ 2 Temmuz'da toplanacak TEKNÝK di rek tör lü ðe Sa - met Ay ba ba'yý ge ti ren Be þik taþ, ye ni se zon ha - zýr lýk la rý na 2 Tem muz Pa zar te si gü nü baþ la ya - cak.ku lü bün in ter net si - te sin den ya pý lan a çýk la - ma da,sa met Ay ba ba'nýn ye ni se zon ha zýr lýk la rý ný plan la dý ðý, si yah be yaz lý fut bol cu la rýn 2 Tem muz Pa zar te si gü nü top ba þý ya pa ca ðý bil di ril di. FE NER BAH ÇE'NÝN ye ni trans fe ri Dirk Kuyt, ken di si i çin 21 Ha zi ran Per þem be gü nü Fe ner bah çe Þük rü Sa ra coð lu Sta dý'nda dü zen le ne cek im za tö re nin de, ta raf tar la ra im za lý for ma ve top da ðý ta cak. Ku lü bün in ter net si te sin de ya pý lan a çýk la ma da, Hol lan da lý fut - bol cu nun stat ta ki tö re ni Fe ne ri um Alt Tri bü nü'nden iz le ye cek ta raf tar la ra, im za la ya ca ðý be lir li sa yý da for - ma ve to pu da ðý ta ca ðý bil di ril di. Fe ner bah çe'nin Ýn gil - te re'nin Li ver po ol ta ký mýn dan trans fer et ti ði Dirk Kuyt, sa rý-la ci vert li ler le 3 yýl lýk söz leþ me im za la mýþ tý. ÜN LÜ KOÇ HE RE DÝ A F.BAH ÇE Ý LE AN LAÞ TI Se zo nu i le üst üs te 7., top lam da 10. kez þam pi yon luk i pi ni gö ðüs le yen Fe ner bah çe Ba yan Bas ket bol Ta ký mý, Ro ber to I ni gu ez De He re di a i le an laþ tý.baþ an tre nör o la rak gö rev al dý ðý son ta kým Ros Ca se res Va len ci a ya, se zo nun da Ýs pan - ya Lig Þam pi yon lu ðu ve Av ru pa Þam pi yon lu ðu ka - zan dý ran Ro ber to I ni gu ez De He re di a, se - zo nun da, Fe ner bah çe Ba yan Bas ket bol Ta ký mý'ný ça lýþ tý ra cak. Ku lü bün in ter net si te sin den ya pý lan a - çýk la ma da, " se zo nu þam pi yon lu ðu nu Ga la ta sa ray i le gir di ði fi nal se ri sin de ka za nan Po - ta nýn Kra li çe le ri, bu se zon da da ta raf tar la rý mý zýn son suz des te ði sa ye sin de, her ma çý na mut lak ga li bi - yet pa ro la sý i le çý ka cak. Ro ber to I ni gu ez De He re di - a ya, renk le ri miz al týn da ba þa rý lar di le riz." de nil di. Hasan Ali Kaldýrým'ýn transferi için Kayserispor, Fenerbahçe ile anlaþtý Hasan Ali baþarýsýyla A Milli Takýmýna yükseldi. G.Saray'da Necati Ateþ'le yapýlan ilk görüþmede ücret anlaþmazlýðý çýktý KAYSERÝSPOR'UN mil li fut - bol cu Ha san A li Kal dý rým'ýn trans fe ri i çin Fe ner bah çe i le an laþ tý ðý bil di ril di. Kay se ris - por Ba sýn Söz cü sü O ðuz Or - ta köy lü oð lu Ha san A li'nin trans fe ri ko nu sun da Fe ner - bah çe i le ön an laþ ma yap týk - la rý ný be lirt ti. Ha san A li Kal - dý rým'ýn trans fe ri kar þý lý ðýn da Fe ner bah çe'den 4 mil yon av - ro ve ka le ci Er tuð rul'u 2 se - zon lu ðu na a la cak la rý ný di le ge ti ren Or ta köy lü oð lu, þun - la rý söy le di: ''Dün ak þam Fe - ner bah çe i le Ha san A li Kal - dý rým i çi ön mu ta ba kat sað - lan dý. 4 mil yon av ro ve ka le ci Er tuð rul'un i ki se zon Kay se - ris por'da oy na ma sý ko nu - sun da an laþ ma ya var dýk. Fe - ner bah çe'nin bu nok ta dan son ra Ha san A li i le an laþ ma - sý ge re ke cek. Bi zim de Er tuð - rul i le an laþ ma mýz ge re ke - cek'' di ye ko nuþ tu. Al man ya'nýn Ma inz 05 ta - ký mýn dan 2010 yý lý O cak a - yýn da Kay se ris por'a trans fer o lan 23 ya þýn da ki gur bet çi o yun cu, Kay se ris por for ma - sýy la Sü per Lig'de 76 ma ça çýk tý. Son dö nem de gös ter - di ði per for mans la dik kat le ri çe ke rek 6 kez (A) Mil li Ta - kým for ma sý gi yen ve 23 kez mil li ta kým la ra çað rý lan Ha - san A lý Kal dý rým'ýn 2015'e ka dar Kay se ris por i le söz leþ - me si bu lu nu yor du. Kay se - ris por'un sol bek te ki ba þa rý lý genç fut bol cu su Ha san A li Kal dý rým, ken di si ne ge len tek lif ler den Ýs pan ya Li gi'nde for ma giy mek is te me si ne ka dar bir çok ko nu da a çýk - la ma lar da bu lun muþ tu. Ö te yan dan ki ra lýk o la rak for ma gi yen Zi eg ler'e Ha san A li a - lý nýn ca te þek kür e dil di ve ne ki ra lýk ne de bon ser vi si i le a - lýn ma ya ca ðý be lir til di. Yönetici Abdurrahim Albayrak, Necati Ateþ'in menajeri Haluk Canatar'la orta yolu bulamadý. GALATASARAY'DA iç trans fer gö rüþ me le ri san cý lý baþ la dý. Cim - Bom un dev re a ra sýn da Me di cal Park An tal yas - por dan renk le ri ne bað - la dý ðý ve an cak se zon so - nun da söz leþ me si bi ten Ne ca ti A teþ i le ya pý lan ilk gö rüþ me de or ta yol bu lu na ma dý. Fut bol ko - mi te si ü ye si Ab dur ra - him Al bay rak i le tec rü - be li gol cü nün me na je ri Ha luk Ca na tar a ra sýn da ya pý lan pa zar lýk ta ta raf - lar ma sa dan an la þa ma - dan kalk tý. Dev re a ra sýn - da trans fer ol du ðu sa rý - kýr mý zý lý ta kým da at tý ðý 8 gol le þam pi yon luk ta ö - nem li kat ký sað la yan Ne - ca ti nin, 1 ay dýr ken di si - ne il gi gös te ril me me si - nin ar dýn dan, ö ne ri len ra kam lar ne de niy le bü - yük ha yal ký rýk lý ðý ya þa - dý ðý belirtildi. G.Antepspor'lu Cenk Güvenç Atletico Madrid'le anlaþtý ATLETÝCO Madrid Kulübü, Ýspanya 2. liginde mücadele eden Atletico Madrid B takýmý için, Gaziantepspor'da forma giyen 21 yaþ altý milli futbolcu Cenk Güvenç'i transfer ettiðini duyurdu. Atletico Madrid, 20 yaþýndaki Cenk Güvenç ile bir sezonluk sözleþme imzaladý. Cenk, Ýspanyol kulübünün resmi internet sitesinde yayýmlanan açýklamasýnda, ''Bu transfer, benim için iyi bir fýrsat. Hedefim en kýsa zamanda Ýspanyolca öðrenmek ve iyi bir sezon geçirmek'' dedi. Cenk, Madrid'de Arda Turan ile görüþtüðünü, milli futbolcunun kendisine destek vereceðini söyledi.

15 Y SPOR 15 K2 ye týrmanacak Milli daðcý Tunç Fýndýk, 8 bin 611 metreye ulaþan yüksekliðiyle Everest'ten sonra dünyanýn en yüksek ikinci daðý olma özelliðini taþýyan K2 daðýna týrmanacak. Mil li dað cý Tunç Fýn dýk, dün ya nýn en yük sek i - kin ci zir ve si ne u laþ mak i çin K2 da ðý na týr ma - na cak. Fýn dýk'ýn res mi spon so ru o lan Ýn no va Bi li þim Çö züm le ri'nden ya pý lan ya zý lý a çýk la - ma ya gö re, mil li dað cý, 8 bin met re ü ze rin de ki 14 da ðý he def le di ði ''14x8000 pro je si'' kap sa - mýn da, K2 da ðý na týr man ma ya ha zýr la ný yor. 20 Ha zi ran'da Ka ra ku rum'a ha re ket e de cek o lan Fýn dýk, týr ma ný þý yak la þýk 60 gün de ta mam la - ya rak 25 A ðus tos ta ri hin de Tür ki ye'ye ge ri dön me yi he def li yor. Pa kis tan-çin sý ný rý ü ze rin - de bu lu nan Ka ra ku rum sý ra dað la rýn da ki K2 da ðý týr ma ný þý na Pa kis tan'ýn Bal tis tan e ya le - tin de ki Skar du ka sa ba sýn dan baþ la ya cak o lan Milli daðcý Tunç Fýndýk Fýn dýk, týr ma nýþ ta a na kam pa u laþ mak i çin 125 ki lo met re u zak lýk ta ki Bal to ro ve God win A us ten bu zul la rý ü ze rin de 7-8 gün yü rü ye cek. 8 bin 611 metreye ulaþan yüksekliðiyle, Everest'ten sonra dünyanýn en yüksek ikinci daðý olma özelliðini taþýyan K2 daðý, yapýsý sebebiyle 8 bin metreden yüksek 14 dað arasýnda týrmanýþ zorluðu bakýmýndan ilk sýrada yer alýyor. Dað, Hindistan'daki ''Büyük Trigonometrik Ölçüm'' sýrasýnda kodlanan ikinci dað olmasý sebebi ile K2 olarak anýlýyor. ''Daðlarýn daðý'' olarak da adlandýrýlan K2, daðcýlar arasýnda korkulan ve saygý duyulan bir dað olarak görülüyor. MARK SPÝTZ GELÝYOR ABD'li ef sa ne yü zü - cü Mark Spitz 15 Tem muz'da ya pý la - cak Bo ða zi çi Yüz me Ya rýþ la rý i çin Ýs tan - bul a ge li yor. TÜRKÝYE Mil li O lim pi yat Ko mi te si (TMOK) ta ra - fýn dan 2 Ký ta 1 Ya rýþ slo - ga nýy la Tem muz 2012 ta rih le rin de Ýs tan - bul da ger çek leþ ti ri le cek Bo ða zi çi Ký ta la ra ra sý Ya - rýþ la rý nýn da vet li si o la rak; 7 fark lý yüz me da lýn da dün ya re ko ru ký ra rak ay ný o lim pi yat ta 7 al týn ma dal - ya ya sa hip o lan ABD'li ef - sa ne yü zü cü Mark Spitz Ýs tan bul a ge li yor. 7 ALTIN KAZANMIÞTI Mark Spitz, Al man - ya'nýn Mü nih þeh rin de dü - zen le nen 1972 Yaz O lim - pi yat la rý'nda 7 al týn ma dal - ya ka za na rak bir o lim pi - yat ta en çok al týn ma dal ya ka za nan spor cu ol muþ tu. Ke le bek le, ser best stil gi bi de ði þik 7 fark lý yüz me da - lýn da re kor ký ra rak al týn ma dal ya ka zan dý. ÜST ÜSTE REKOR KIRDI ABD'li yü zü cü Mark Spitz, 1972 Mü nih O lim - pi yat la rý'nda 200m ke le - bek ten dün ya re ko ru kýr dý. Ay ný ak þam ABD 4x100 m ser best bay rak ta ký mýy la i kin ci al týn ma dal ya sý ný ve i kin ci dün ya re ko ru nu e le ge çir di. Er te si gün 200 ser - best te bir baþ ka dün ya re - ko ru kýr dý. Ý ki gün son ra 100 m ke le bek ve 4x200 m ser best bay rak ta ya rýþ tý, i ki al týn ma dal ya ve i ki dün ya re ko ru da ha gel di. Avrupa Þampiyonasý'na rekor sayýda atlet gidecek Helsinki'deki organizasyonda 41 Türk sporcu pistte mücadele edecek. Marsel Ýlhan Wimbledon elemelerine iyi baþladý MÝLLÝ tenisçi Marsel Ýlhan, Wimbledon Tenis Turnuvasý elemelerindeki ilk maçýnda Taylandlý Danai Udomchoke'yi 2-1 yendi. Wimbledon Tenis Kulübü kortlarýndaki maçýn ilk setini 6-3 kaybeden Marsel Ýlhan, ikinci sette 30 yaþýndaki rakibine ayný skorla karþýlýk verdi. Son seti 6-4 Marsel Ýlhan kazanmasýný bilen milli raket, ilk eleme maçýndan 2-1'lik galibiyetle ayrýldý. Marsel Ýlhan, elemelerin 2. turunda Fransýz Guillaume Rufin ile karþýlaþacak. Milli tenisçi, 2010 yýlýnda elemelerde baþarýlý olarak ana tabloya kalmýþ ve Wimbledon'da mücadele eden ilk Türk erkek tenisçi olarak tarihe geçmiþti. Marsel, turnuvaya ikinci turda veda etmiþti. Dünyanýn en prestijli tenis turnuvasý olarak gösterilen Wimbledon, 25 Haziran-8 Temmuz tarihleri arasýnda yapýlacak. TÜR KÝ YE, Av ru pa At le tizm Þam pi yo na sý na re kor sa - yý da at let i le ka tý la cak. Fin lan di ya nýn baþ ken ti Hel sin - ki de 27 Ha zi ran 1 Tem muz ta rih le ri a ra sýn da dü - zen le ne cek o lan Av ru pa At le tizm Þam pi yo na sý na Tür ki ye, re kor sa yý da at let le ka tý la cak. Tür ki ye, ö - nem li þam pi yo na da 21 i ba yan 20 si er kek ol mak ü ze - re 41 spor cu i le tem sil e di le cek. Bu sa yý, da ha ön ce Av ru pa þam pi yo na la rý na 15 kez ka tý lan ve top lam 135 spor cu i le tem sil e di len Tür ki ye i çin ö nem li bir ba þa rý ol du Hel sin ki de 41 spor cu i le tem sil e di le cek o - lan Tür ki ye nin bun dan ön ce ki re ko ru 2010 Bar ce lo - na da 20 spor cuy du. Tür ki ye, böy le lik le 2010 da kýr dý - ðý re ko ru 2012 de 2 ka tý na çý kar ma yý ba þar dý. EL VAN VE BE KE LE KAD RO DA YOK 2010 da þam pi yon o lan El van A bey le ges se ve A le - mi tu Be ke le nin yer al ma dý ðý kad ro da bir di ðer al týn ma dal ya lý is mi miz Ne vin Ya nýt, 100 met re en gel li de ün va ný ný ko ru ma ya ça lý þa cak. Hel sin ki ye en ba þa rý lý þam pi yo na u mu duy la gi den mil li ta ký mý mýz da bir di - ðer al týn ma dal ya u mu du muz i se ci rit at ma da Fa tih A van o la cak. Ýl ham Ta nui Öz bi len, As lý Ça kýr Alp te - kin, Bin naz Us lu, Ka ren Me lis Mey gi bi spor cu la rý - mýz da ma dal ya pe þin de o la cak. 68 ki þi lik ka fi le de 41 spor cu nun ya ný sý ra 18 de an tre nör yer a lý yor.

16 Sokak hayvanlarýna Beslenme Duraðý Vatandaþlarýn, beslenme duraklarýna yerleþtirilen su ve yiyecek kaplarýna vatandaþlarýn yiyecek býrakýp, sahipsiz sokak hayvanlarýna sahip çýkmalarý istendi. FOTOÐRAF: AA YAZ AYLARINDA SOKAK KEDÝLERÝNÝN VE KÖPEKLERÝNÝN AÇ VE SUSUZ KALMAMASI ÝÇÝN SÝLÝFKE'DEKÝ BAZI NOKTALARDA, ÝÇERÝSÝNDE MAMA VE SU KAPLARININ BULUNDUÐU DURAKLAR OLUÞTURULDU. SÝ LÝF KE Be le di ye si i le Do ða yý ve Hay - van la rý Ko ru ma Der ne ði (DO HAY KO) Si lif ke Tem sil ci li ði ta ra fýn dan so kak hay van la rý na yö ne lik Se vim li Dost lar Bes len me Du ra ðý o luþ - tu ru lu yor. Yaz mev si miy le bir - lik te ha va sý cak lýk la rýn da ö - nem li ar týþ lar ya þan ma ya baþ - lan ma sý nýn ar dýn dan Si lif ke Be le di ye si Ve te ri ner lik Hiz - met le ri Mü dür lü ðü ve DO - HAY KO Si lif ke Tem sil ci li ði ta ra fýn dan sa hip siz ke di ve kö - pek ler i çin Bes len me ve Su O - dak la rý kur ma ça lýþ ma la rý baþ la týl dý. Be le di ye Baþ ka ný Bay ram A li Ön gel, ya zý lý a çýk la ma sýn da, so kak ta ya þa yan hay van la rýn aç ve su suz kal ma ma sý i çin, þehrin de ði þik nok ta la rý na su ve ye mek kap la rý yer leþ ti re rek bes len me nok ta la rý o luþ turul du ðu nu kay det ti. Du rak la rýn 5199 sa yý lý Hay van la rý Ko ru ma Ka nu nu çer çe ve sin de o luþ tu rul du ðu nu i fa de e - den Ön gel, þun la rý kay det ti: So kak hay - van la rý na da her can lý gi bi de ðer ve ri yor ve on lar i çin de pro je ler ü re ti yo ruz. Be - le di ye miz so kak hay van la rý nýn yo ðun o - la rak ya þa dý ðý böl ge le re bes len me o dak - la rý ný yer leþ tir me ça lýþ ma la rý baþ lat tý. Ýlk e tap ta Ga zi ve Ye ni Ma hal le le ri ne bes - len me du ra ðý yer leþ tir dik. Va tan daþ la rý - mýz dan bu bes len me du rak la rý na sa hip çýk ma la rý ný is ti yo ruz. Yer leþ tir di ði miz su ve yi ye cek kap la rý na va tan daþ la rý mýz yi ye cek bý ra kýp, sa hip siz so kak hay van - la rý mý za sa hip çý ka bi lir ler. DO HAY KO Si lif ke Tem sil ci si El çin Ba - þa rýr da, so kak hay van la rý nýn ko run ma sý ko nu sun da Si lif ke Be le di ye si i le ça lýþ ma lar yü rüt tük le ri ni bil di re rek, be le di ye nin bes - len me du rak la rý nýn yer leþ ti ril me sin de bü - yük kat ký sað la dý ðý ný kay det ti. Mersin / aa Sýcaktan bunalan hayvanlar görevliler tarafýndan yýkanýyor. Hor tum la se rin lik TAR SUS il çe sin de a þý rý sý cak lar dan bu na lan hay - va nat bah çe sin de ki hay van lar, gö rev li ler ta ra fýn - dan hor tum la su tu tu la rak se rin le ti li yor. Tar sus Hay va nat Bah çe si nde ki hay van lar sý cak tan bu na - lýn ca, gö rev li ler hor tum lar la bay gýn lýk a þa ma sý na ge len hay van la rý yý ka dý. Gö rev li Ve te ri ner He kim Sü ley man Do ðu, hay va nat bah çe sin de 21 tür de 500 hay va nýn bu lun du ðu nu söy le di. Sý cak la rýn mev sim nor mal le ri nin ü ze rin de sey ret me si dolayýsýyla hay van la rýn mis kin leþ ti ði ni be lir ten Do ðu, hor tum la su la dýk la rý hay van la rýn bir neb ze de ol sa ken di le ri ne gel di ði ni kay det ti. Mer sin / a a Klâ sik o to mo bil ler mü za ye de de sa týl dý n AN TÝK AÞ nin dü zen le di ði ve Ýs - tan bul Kon gre Mer ke zi nde ger - çek leþ ti ri len Klâ sik O to mo bil ler Mü za ye de si nde Musc le car o la - rak ad lan dý rý lan Chal len ger, Mus - tang, Ca ma ro gi bi güç lü spor o to - mo bil le rin ya ný sý ra za rif çiz gi le ri i le geç mi þin a sa le ti ni yan sý tan Ca - dil lac, Chev ro let, Mer ce des, Dod - ge, Pors he ve Ja gu ar ýn a ra la rýn da bu lun du ðu 40 o to mo bil sa tý þa çý - ka rýl dý. Mü za ye de de, 1955 mo del Ford Thun der bird 185 bin li ra ya sa tý lýr ken, 1970 mo del Ford Mus - tang Mach 170 bin li ra ya, 1975 mo del Rolls-Roy ce Sil ver Sha dow 145 bin li ra ya, 1969 mo del Ca dil lac Co u pe De Vil la 130 bin li ra ya a lý cý bul du. Ýstanbul / aa Ej der ha dan da lýþ re ko ru n ÇÝN ÝN in san lý de ni zal tý sý Ci a o - long (mis tik de niz ej der ha sý), Ma ri - a na çu ku ru na yap tý ðý i kin ci da lýþ ta 6 bin 908 met rey le Çin in mil li da lýþ re ko ru nu kýr dý. Pa si fik Ok ya nu - su nun ba tý sýn dan ya pý lan da lýþ ta, ok ya nu sun de rin lik le rin den ör - nek ler a lýn dý ðý be lir til di. Yet ki li ler Ci a o long un 4 da lýþ da ha ya pa ca ðý - ný ve 7 bin met re ye ka dar u la þa ca - ðý ný söy le di. Pekin / aa Bul du ðu pa ra ke se si ni po li se tes lim et ti n ZON GUL DAK IN E reð li il çe sin de bir o kul mü dür yar dým cý sý, yol da bul du ðu ve i çin de 5 bin 800 li ra pa - ra i le 64 bin li ra tu ta rýn da çek ve se - ne din yer al dý ðý ke se nin, po lis a ra - cý lý ðýy la sa hi bi ne u laþ ma sý ný sað la dý. E reð li de tak si ci lik ya pan U ður Tan yýl dýz, bir mar ke tin ö nün den müþ te ri al dý ðý sý ra da i çin de 5 bin 800 li ra i le 64 bin li ra tu ta rýn da çek ve se net bu lu nan ke se si ni dü þür dü ve böl ge den ay rýl dý. Mar ke tin ö nü - ne a ra cý ný park e den E reð li Tur gut Re is Ýl köð re tim O ku lu Mü dür Yar - dým cý sý Bü lent Ka ra çam, yer de bul - du ðu ke se yi aç tý ve i çin de pa ra ol - du ðu nu fark et ti. Ka ra çam, bu nun ü ze ri ne Bað lýk Po lis Mer ke zi ne tes lim et ti. Bir sü re son ra ke se si ni kay bet ti ði ni an la yan Tan yýl dýz, mar ke tin ö nün de a ra ma yap tý ðý sý - ra da, çev re de ki va tan daþ lar dan po - lis mer ke zi ne bir ke se bý ra kýl dý ðý bil gi si ni al dý. Po lis baþ vu ran Tan yýl - dýz a, i çin de ki pa ra i le çek ve se ne - din mik ta rý ný be yan et ti ði ke se si tes lim e dil di. Zonguldak / aa Mey ve sa bu nu yap ma yý öð ren di ler n AV RU PA Bir li ði Genç lik Pro je si kap sa mýn da E dir ne de bu lu nan 36 ya ban cý öð ren ci, E dir ne nin ün lü el sa nat la rýn dan mey ve sa bu nu yap ma yý öð ren di. Yok sul luk la Mü ca de le te ma lý pro je kap sa - mýn da E dir ne de bu lu nan Al man - ya, Ý tal ya, Po lon ya, Bul ga ris tan ve Lit van ya dan ge len 36 ki þi lik öð - ren ci gru bu, E dir ne Halk E ði tim Mer ke zi ni zi ya ret e de rek, sa bun - dan mey ve fi gür le ri yap tý. Genç - ler, yap týk la rý mis mey ve sa bun la - rý ný ül ke le ri ne gö tü re rek, sak la ya - cak la rý ný be lirt ti. Edirne / aa Ü M Ý T V Â R O L U N U Z : Þ U Ý S T Ý K B A L Ý N K I L Â B I Ý Ç Ý N D E E N Y Ü K S E K G Ü R S A D Â Ý S L Â M I N S A D Â S I O L A C A K T I R Y ATO Yönetim Kurulu Baþkaný Ali Gizer, "Kapaklarýn þekli, rengi, boyutu önem taþýmýyor. Her çeþit kapak projemizde deðerlendirilecek" dedi. FOTOÐRAF: CÝHAN A TO dan da plas tik ka pak kam pan ya sý ATO AVRUPA BÝRLÝÐÝ BÝLGÝ MERKEZÝ, 'MAVÝ KAPAK PROJESÝ' KAPSAMINDA PLASTÝK KAPAKLARIN TOPLANMASINA YÖNELÝK KAMPANYA BAÞLATTI. A DA NA Ti ca ret O da sý (A TO) Av ru pa Bir li - ði Bil gi Mer ke zi, Ma vi Ka pak Pro je si kap - sa mýn da plas tik ka pak la rýn top lan ma sý na yö ne lik kam pan ya baþ lat tý. Pet þi þe ler de ki ka pak la rýn ge ri dö nü þü me ka zan dý rýl ma sýy - la en gel li le re te ker lek li san dal ye a lý na cak. A - TO Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný A li Gi zer, pro je nin bü tün am ba laj lar da bu lu na bil di ði ve ko lay top la na bil di ði i çin plas tik ka pak la - rýn ter cih e dil di ði ni söy le di. Gi zer, Her ne ka dar pro je nin a dý Ma vi Ka pak ol sa da as - lýn da ka pak la rýn þek li, ren gi, bo yu tu, e zik ya da de for me ol ma sý ö nem ta þý mý yor. Her çe - þit plas tik ka pa ðýn pro je miz çer çe ve sin de de ðer len di ri le bi lir ol du ðu nu be lirt mek is ti - yo rum de di. Ka pak la rýn tek bir mer kez de top la na rak, an laþ ma lý ol duk la rý ge ri dö nü - þüm fir ma sý na ve ri le ce ði ni a çýk la yan Gi zer, þun la rý söy le di: Pro je miz sos yal so rum lu - luk çer çe ve sin de yü rü tül dü ðün den ke sin - lik le pa ra a lýþ ve ri þi söz ko nu su de ðil dir. Ge - ri dö nü þüm fir ma sýn ca her 200 ki lo ka pak kar þý lý ðýn da 1 a det te ker lek li san dal ye a lý na - cak ve o da mý za tes lim e di le cek tir. Te ker lek - li san dal ye ler, sað lýk ku ru lu ra po ruy la o da - mý za baþ vu ru ya pan en gel li va tan daþ la rý mý - za sý ra i le da ðý tý la cak týr. Adana / cihan Ba þa rý lý ye tim ço cuk la ra bi sik let Pen dik Be le di ye si, sý nýf la rý ný ba þa rýy la ge çen 100 ye tim öð ren ci yi bi sik let i le ö dül len dir di. 8. sý nýf ta o ku yan ye tim öð ren ci le re yö ne lik pro je kap sa mýn da, Ye ni þe hir Ma hal le si Pik - nik A la ný nda tö ren dü zen len di. Ba þa rý lý öð - ren ci ler, yep ye ni bi sik let le ri ni Be le di ye Baþ - ka ný Ke nan Þa hin den al dý. Mut lu luk la rý yüz le rin den o ku nan öð ren ci ler, yet ki li le re te - þek kür e de rek bi sik let le ri ne bi ne rek ge zin ti yap tý lar. Baþ kan Þa hin, ö zel lik le e ði tim a la - nýn da ki sos yal pro je le re de vam e de cek le ri ni be lir te rek, öð ren ci le re, tra fik ku ral la rý na u - ya rak bi sik let kul lan ma la rý ko nu sun da tav - si ye ler de bu lun du. Ýstanbul / Yeni Asya ABD'deki satýþ fiyatý 499 ile 829 dolar arasýnda olacak. Mic ro soft, Sur fa ce ý ta nýt tý YA ZILIM þir ke ti Mic ro soft, ye ni tab let bil gi sa ya rý Sur fa - ce ý ta nýt tý. Þir ket ten ya pý lan a çýk la ma da, ye ni tab let ler - den bi ri nin, son ba har da çýk ma sý bek le nen Win dows 8 prog ra mýy la u yum lu ol du ðu be lir til di. Ý ki mo del o la rak ü re ti len tab let ler den Mic ro soft Sur fa ce for Win dows RT ARM/Win dows RT ta ban lý, di ðe ri Mic ro soft Sur - fa ce for Win dows 8 Pro i se x86/win dows 8 Pro ta ban - lý o la rak ta sar lan dý. Ý ki si de 10,6 inç lik ek ran la (HD ve full HD) ön ve ar ka ka me ra la ra sa hip çok lu do kun ma tik ek ran lý tab let ler de, mo de li ne gö re Mic ro SD kar tý, USB (2.0/3.0) yu va sý, mi ni Disp lay Port ve vi de o çý ký þý bu lu - nu yor. Ö zel mag nez yum ka sa sý sa ye sin de ol duk ça in ce (9,3 mm ve 13,5 mm) o lan ye ni ci haz la rýn a ðýr lý ðý 676 ve 903 gram. Mic ro soft, mo de li ne gö re 32 i la 128 GB da hi li ha fý za se çe nek le riy le pi ya sa ya çý ka cak tab let le rin ABD de ki sa týþ fi yat la rý nýn mo del ö zel li ði ne gö re 499 i la 829 do lar o la ca ðý ný da a çýk la dý. Los Angeles / aa Fa ce bo ok ta suç lu a vý AL MAN YA DA suç lu la rýn ya ka lan - ma sý i çin yü rü tü len so ruþ tur ma lar - da ar týk sos yal að lar dan da is ti fa de e di le cek. A da let Ba kan la rý Kon fe - ran sý bu kap sam da mer ke zi ABD de bu lu nan sos yal að de vi Fa ce bo ok i le gö rüþ me le re baþ la dý. Kon fe ran sa baþ kan lýk e den Hes sen E ya le ti A da - let Ba ka ný Jörg-U we Hahn, a sa yiþ so - ruþ tur ma la rýn da Fa ce bo ok ve ben ze ri sos yal að la rýn ge niþ im kan lar sað la dý ðý na dik kat çek ti. Hahh, Bild ga ze te si ne yap tý ðý a çýk la ma da, Ýþ le nen suç la rýn ay dýn la - týl ma sýn da sos yal að lar dan ya rar lan mak müm kün. Dev le tin bu po tan si yel den is ti fa de et me si ge re ki yor di ye ko nuþ tu. Jörg-U we Hahn ha li ha zýr da ve ri ko ru ma, em ni yet ve a da let bi rim le ri nin in ter net te so ruþ tur ma yap ma im kân la rý ný a raþ - týr dý ðý ný ve sos yal að lar da ger çek leþ ti ri le cek ta ki ba týn hu ku kî ze mi ni ü ze rin de ça lýþ týk la rý ný be lirt ti. Berlin / cihan Ka na da ya in san hak la rý e leþ ti ri si BM Ýn san Hak la rý Yük sek Ko mi se ri Na vi Pil lay, Ka na da yý, ü ni ver si te harç la rý na ya pý lan zam la rý pro tes to e den öð ren - ci le re kar þý çý ka rý lan 78 No lu ya sa ko nu sun da e leþ tir di. Pil lay, Qu e bec E ya let Par la men to su ndan çý kan ya sa ya dik - ka ti çe ke rek, dün ya nýn bir çok ye rin de top lan ma ve hak a - ra ma öz gür lük le ri nin gi de rek da ral dý ðý ný söy le di. Bu a ra da, BM Ýn san Hak la rý Yük sek Ko mi se ri Na vi Pil lay ýn, Su ri ye, Mek si ka, Rus ya, Ma li ve Ne pal de ki in san hak la rý ih lâl le ri - nin ya ný sý ra Ka na da lý öð ren ci le rin pro tes to la rý ný en gel le - mek i çin çý ka rý lan 78 No lu ya sa nýn, der nek kur ma ve ba - rýþ çýl top lan ma öz gür lü ðü nü ký sýt la dý ðý ný ha týr la tan a çýk la - ma sý, Ka na da da e leþ ti ri le re se bep ol du. Toronto / aa

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Mescid-i Aksa ya kuþatma daralýyor Ýsrail arazilere el koyup, evleri yýkýyor n7 de TALMUDÝ BAHÇELERÝYLE ÇEVRÝLECEK uak sa Kül tür ve Mi ras Mü es sese si, Ýs ra il yö ne ti mi ne bað lý ku rum ve ku ru

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

ÝSTANBUL PANELE HAZIR

ÝSTANBUL PANELE HAZIR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL PANELE HAZIR Emevi Camiinde hoþ bir sada/ 16 da Bediüzzaman ýn evi tehlikede Ha be ri say fa 6 da u VI. Ri sa le-i Nur Kon gre si, 27 Mart Pa zar gü nü sa at 14.00 da Ýs tan

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 Nev-i be þe re mo del ne dir? Âl-i LÂHÝKA lahika@yeniasya.com.tr Onlar (takvâ sahipleri) çirkin bir günah iþledikleri veya herhangi bir günaha girerek kendilerine zulmettikleri zaman

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.147 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝNÝ TAHRÝP EDÝYOR GRÝP ÝÇÝN ANTÝBÝYOTÝK KULLANMAYIN u HA BE RÝ SAYFA 11 DE Rusya, alkolü yasaklamayý tartýþýyor u HA BE RÝ SAYFA 12 DE Evliya Çelebi Vatikan da anýlacak u HA BE RÝ SAYFA

Detaylı

Þemdinli nin barýþ feryadý

Þemdinli nin barýþ feryadý CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.256 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Þemdinli nin barýþ feryadý OPERASYON VE ÇATIÞMALARIN

Detaylı

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.145 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK CE MÝL ÇÝ ÇEK 28 ÞU BAT

Detaylı

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM SiyahMaviKýrmýzýSarý SARAYBURNU NDA TÖREN DÜZENLENECEK Buðday sarý altýn oldu/ 13 TE MAVÝ MARMARA UÐURLANDIÐI GÝBÝ KARÞILANACAK Belçika da 85 bin aile iflâs etti/ 7 DE Ambulansta kaçak sigara / 3 TE Trafiðe

Detaylı

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet KUR ÂN'A SUÝKAST PLANI RÝSALE-Ý NUR LA BOZULDU KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝ YAZISI SAY FA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y 19. yüz yý lýn so nun da dek la re e di len ve Lo zan'dan son ra uy gu la ma ya ko

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Herþeyin yaratýlýþý en ince detayýna kadar planlý BÝR KUÞUN KANAT ÇIRPIÞININ ÝLK PATLAMA ÂNINDA PLANLANMASININ GEREKLÝ OLDUÐU BÝR VARLIK SÝSTEMÝNÝ DÜÞÜNDÜÐÜMÜZDE, ORTAYA GÜÇLÜ BÝR HAYRET VE DÝLE GETÝRMEKTE

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR UZMAN PSÝKOLOG KÜBRA YILMAZTÜRK: Baðýmlýlýða götüren en önemli sebep ruhî tatminsizliktir ÖZELLÝKLE GÜNÜMÜZDE BUNU ÇOK GÖRÜYORUZ. GENÇLER DAHA FAZLA EÐÝLÝMLÝ. KANAATÝMCE DEÐER MEKANÝZMASI BOZULMUÞ DURUMDADIR.

Detaylı

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK SiyahMaviKýrmýzýSarý DUMANSIZ HAYAT 3. YILINDA HABERÝ SAYFA 13 TE TATÝLDE SINAV HEYECANI HABERÝ SAYFA 3 TE YOKSUL ÇOCUKLAR OYUNCAKLA SEVÝNECEK HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn GR ÇK TN H BR V RiR Sahabe mesleði YnLÂTF SLHOÐLU SYF 5 T YIL: 42 S YI: 15.048 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 12 OCK 2012 PRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2012 zor lu ge çe cek u Koç

Detaylı

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ ÞANLIURFA BEDÝÜZZAMAN PANELÝNE HAZIR nhaberý SAYFA 6 DA HAC ÝÇÝN BAÞVURU YAPANLARIN SAYISI 1 MÝLYONU GEÇTÝ nhaberý SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ

Detaylı

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim dan ahya Alkýn: Çok hayýrlý bir hizmet GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 6 DA IL: 42 SA I: 15.042 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü SiyahMaviKýrmýzýSarý Sineklerin hukukunu savunan bir insan elbette ki cumhuriyetçidir Alper Görmüþ/ Taraf yazarý 23 MART I bekleyiniz Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü uja pon ya nýn Tok

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.038 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Koruma kanunu ile gerçekler gizleniyor Mehmet Fatih Can TARÝH

Detaylı

Kardeþliðimizi unutmayalým

Kardeþliðimizi unutmayalým GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YARIN GAZETENİZLE BİRLİKTE... YIL: 43 SA YI: 15.146 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kardeþliðimizi unutmayalým MEHMET GÖRMEZ

Detaylı

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN ÇOCUK ÞENLÝÐÝ PILDI KON D RÝSLE-Ý NURUN BHRI u16 KÂZIM GÜLEÇÜZ BÝLECiK TE KONUÞTU: CEMTLER, EDEBLÝ GÝBÝ ÝRÞD VE ÝKZ EDÝCÝ OLMLI u6 GER ÇEK TEN H BER VE RiR Ge nel a yýn Mü dü rü müz Kâ zým Gü leç yüz,

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR BEKLEYÝNÝZ... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 43 SA YI: 15.178 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝSTEKLERÝNÝ MEKTUPLA ÝLETTÝLER GENÇLER ANDIMIZ I ÝSTEMÝYOR

Detaylı

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte SiyahMaviKýrmýzýSarý NÝN BOYUN GÖRÜÞÜLCK TRFÝK GÜVNLÝÐÝ BZI KUSUR TNIMLRI DÐÝÞTÝ RÇ MUYND TSLKLR HZIRLNDI ÝSTÝKLÂL MRÞI ÝÇÝN MSD Ha be ri say fa 3 te YNÝ DÖNM Ha be ri say fa 6 da LOGO Ha be ri 16 da YGR

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YENÝ ORTAYA ÇIKAN DERSÝM BELGELERÝNE GÖRE SÜRGÜN EMRÝ DE M. KEMAL DEN CANINI KURTARANLARA ZORUNLU ÝSKÂN ugizli li ði kal dý rý lan Der sim bel ge le ri ne gö re, ha re kât tan ca ný ný kur ta ra bi len

Detaylı

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR KENDÝSÝNE YENÝ BÝR YOL ÝZMEK ÝSTÝYOR n Fran sýz der gi si L Ex pan si on da yayýnlanan Os man lý Ým pa ra tor lu ðunun Ýz le ri Ü ze rin de

Detaylı

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler. lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan

Detaylı

ABD, her yere ölüm götürdü

ABD, her yere ölüm götürdü TÜRKÝYE, SAÝD NURSÎMODELÝ ÝLE MODEL ÜLKE OLABÝLÝR Demokratik cumhuriyet kavramýnýn içi, Bediüzzaman'ýn yorumlarýna uygun tanýmlarla doldurulmalý ki, Türkiye Arap âlemi ve bütün dünya için bir örnek ülke

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ?

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ? GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.230 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Köprü geçiþindeki herkesi bezdiren týkanýklýða çözüm bulunabilecek

Detaylı

Mýsýr da yargý darbesi

Mýsýr da yargý darbesi HOLLANDALI CORRÝENE: VEFATININ 20. YILINDA AVUKAT HABERÝ SAYFA u4 TE ELÝF ÝLÂVESÝNDE SAYFA u4-5 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y a rýnd yfala n sa mizi zete iz ga ekim ELÝF BEKÝR BERK Ý ANDIK RÝSALE-Ý NUR OKUYUNCA

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ YIL: 43 SA YI: 15.119 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr Bediüzzaman Said Nursî den ÇAÐIN EÐÝTÝM

Detaylı

Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz

Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz GER ÇEK TEN H BER VE RiR Bekleyiniz... IL: 43 S I: 15.144 S NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz 100 LÂ 600

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bediüzzaman mevlidine BÇG takibi KATILAN VE TELGRAF GÖNDEREN, FÝÞLENMÝÞ u 28 Þubat sürecinde kurulan Batý Çalýþma Grubunun (BÇG), Ye ni As ya ta ra fýn dan An ka ra Ko ca te pe Ca mi in de o ku tu lan

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B E K L E Y Ý N Ý Z... YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÝYARBAKIR VE ÝZMÝT TE MUHTEÞEM ANMA nhaberlerý SAYFA 4 VE 16 DA YIL: 43 SA YI: 15.130 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr

Detaylı

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ DOSTLUÐUN SEMBOLÜ OLACAK AZERBAYCAN A 4 BÝN KÝÞÝLÝK KARDEÞLÝK CAMÝSÝ nha BE RÝ SAY FA 16 DA YASANIN ERTELENMESÝNE TEPKÝ ENGELLER SADECE VÝCDANLA AÞILIR n AHMET TERZÝ NÝN HA BE RÝ SAY FA 3 TE GER ÇEK TEN

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cezaevinde üniversie biirdiler/ 3 TE Parik camiyi ziyare ei/ 5 TE Srese karþý bir dilim kavun/ 15 TE ALTIN KEMER SAHÝBÝNÝ BULUYOR Ha be ri SPOR da Çin Büyükelçisinden hadisli dave/

Detaylı

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SiyahMaviKýrmýzýSarý FRANSA DA BAÞÖRTÜSÜ TARTIÞMASI ufransa Eðitim Bakaný Luc Chatel, okul dýþý faaliyetlerde, çocuklarýna refakat eden annelerin baþörtü takmasýna karþý çýktý. Ha be ri sayfa 7 de KUMARA

Detaylı

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý VEFAT YILDÖNÜMÜNDE MUHAMMED HAMÝDULLAH ANILIYOR Ha be ri say fa 10 da MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐININ ARAÞTIRMASI ÖÐRETMENLERÝN KÝTAP OKUMAK ÝÇÝN ZAMANLARI YOKMUÞ Ha be ri say fa 3 te YGER

Detaylı

Deprem de korku da sürüyor

Deprem de korku da sürüyor ÝSLÂM DÝNÝNÝN GÜZELLÝKLERÝNDEN ÇOK ETKÝLENDÝM u Ro men Ne del ca Cla u di a Cri ne la 16 yýl ev li kal - dý ðý e þi nin ve fa týn dan son ra Müs lü man ol du. Mü ni re is mi ni a lan Ne del ca, Ýs te dim,

Detaylı

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR YIL: 43 SA YI: 15.093 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 26 ÞUBAT 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da YENÝ ASYA, BÜYÜK HÝZMETLERE ÝMZA ATIYOR

Detaylı

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor SiyahMaviKýrmýzýSarý DANIÞTAY DAN ALKOLLÜ ÝÇKÝ SATIÞINA VÝZE HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ÝÞÇÝLERÝN ÇALIÞTIÐI TÜNELÝ SU BASTI: 1 ÖLÜ DÜNYANIN 7 FELÂKETÝ SEÇÝLECEK HABERÝ SAYFA 15 TE HABERÝ

Detaylı

Krizden ancak reformla çýkýlýr

Krizden ancak reformla çýkýlýr SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y l 11 Eylül ve Risale-i Nurl Çatýþma deðil, barýþ l Manevî cihad l Müsbet hareket ve güvenlik l Model ülke ancak Bediüzzaman modeliyle olur ldinsizlik ve

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR AFYONKARAHÝSAR VALÝSÝ: TEBRÝK MAÝL VE TELEFONLARI ALIYORUZ Ýçki yasaðýna halk desteði uaf yon ka ra hi sar da, va li lik ka ra rýy la a çýk ta al

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr dan PROF. DR. CEVT KÞT: Bu heyecana insanýmýzýn çok ihtiyacý var EBRU OLUR un röportajý sayfa 15 te GER ÇEK TEN H BER VE RiR Y YIL: 42 S YI: 15.047 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 11

Detaylı

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM BOSNA NIN MEHMET ÂKÝF Ý CEMALETTÝN LATÝÇ: Ýlhamýmý Bediüzzaman dan alýyorum uuluslararasý Þiir Festivali nin þeref misafiri olarak Türkiye ye gelen Bosna millî þairi Cemalettin Latiç, Bediüzzaman Said

Detaylı

KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI?

KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI? dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.045 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI? ARAÞTIRMACI DOÐAN GÜRPINAR: KEMALÝZMDEN

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý K âzým Güleçyüz ün kaleminden... l Be di üz za man Sa id Nur sî, Cum hu ri yet Tür ki ye sin de fi kir ha ya tý mý za müh rü nü vur muþ bir i nanç, te fek kür ve mü ca de le insaný. l M. Ke mal i se, ay

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.051 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr DENKTAÞ, DUALAR EÞLÝÐÝNDE SON NEFESÝNÝ VERDÝ

Detaylı

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil Sa id Nur sî, M. Ke mal ve ic ra a tý i çin ne ler söy le di, ne ler yaz dý? K â z ý m G ü l e ç y ü z ü n k a l e m i n d e n 13. sayfada GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.013 AS YA NIN BAH

Detaylı

DÝN EÐÝTÝMÝ ilkokul 1 de. baþlasýn

DÝN EÐÝTÝMÝ ilkokul 1 de. baþlasýn ISPARTA MEVLÝDÝ BUGÜN YAZISI ELÝF SAYFALARINDA Mustafa Sungur için duaya devam Çar þam ba gü nü Ýs tan bul Fa tih Ü ni ver si te si A raþ týr - ma Has ta ne si ne kal dý rý lan, Be di üz za man Sa id Nur

Detaylı

Baþbuð tutuklandý, Uludere unutulmasýn

Baþbuð tutuklandý, Uludere unutulmasýn dan azar Ahmet Taþgetiren: eni Asya nýn hizmetini kutluyorum GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 13 TE IL: 42 SA I: 15.043 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75

Detaylı

Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA

Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA FOTOÐRAF: YAKUP ÇABUK / AA Bayramda kredi kartý ile 3,7 milyar lira harcadýk nbankalararasý Kart Merkezi Genel Müdürü Soner Canko, 24-29 Ekim tarihleri arasýnda gerçekleþen Kurban Bayramý tatilinde, 37

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ RUM PRLMNTRÝN HZIRLDIÐI RPOR KPM D Müslüman kadýnlara ayrýmcýlýk bitmeli v ru pa Kon se yi Par la men ter ler Mec li si (KPM), v ru pa ül ke le rin de Müs lü man ka dýn la ra yö ne lik ay - rým cý lý ðýn

Detaylı

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR K A N AY A N Y A R A ALKOLÝZM GÜNÜMÜZÜN CÝDDÎ PROBLEMLERÝNDEN TÜKENMÝÞLÝK SENDROMUNUN EN ETKÝLÝ TEDÂVÝSÝ Ebru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, Av. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr.

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR n OMÝÇÝ ÂLMÝN KÞFÝ n OM ÝÇÝ ÂLMD NLR VR? n CRN'D YPILN ÇLIÞMLR HÝGGS BOZONU NRI PRÇCIÐI MI? Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YNÝ SY D YGR ÇK N H BR V RiR Çocuðum hata yapmaz demeyin u13 YIL: 43 S YI:

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Papazlar Haþir Risalesinden ders okuyorlar Rot ter dam Ýs lam Ü ni ver si te sin de ki bir he yet ta ra fýn dan Fle menk çe ye de çev ri len Ha

Detaylı

Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede

Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede ERMENÝ MESELESÝNDE DE BEDÝÜZZAMAN I DÝNLEYÝN ubediüzzaman ýn Ermeni meselesinde de son derece çarpýcý ve dikkat çekici tesbit ve deðerlendirmeleri var. Bunlarýn Türkiye ve dünya kamuoyu ile paylaþýlmasý

Detaylı

MÜSLÜMANLAR BU TUZAÐA DÜÞMESÝN

MÜSLÜMANLAR BU TUZAÐA DÜÞMESÝN K A N A A N A R A UZMANLAR ANNE VE BABALARI UARDI ANLIÞ ÇANTA SEÇÝMÝ OMURGA EÐRÝLÝÐÝ SEBEBÝ ALKOLÝZM Her kötülüðün anasý olan alkol baðýmlýlýðýnýn insaný ve toplumu nasýl tahrip ettiðini Ebru Olur sordu,

Detaylı

Darbelerin izi demokratik anayasa ile silinir

Darbelerin izi demokratik anayasa ile silinir DP LÝDERÝ GÜLTEKÝN USAL ENÝ ASA A KONUÞTU EÐÝTÝM-BÝR-SEN: ÝSLÂM ÜLKELERÝLE KARDEÞLÝK HUKUKUMUZ VAR Eðitimde dayatmalar artýk bitsin FATÝH KARAGÖZ ÜN HABERÝ SAFA 6 DA n M. LATÝF SALÝHOÐLU NUN RÖPORTAJI

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ FKÝRLÝÐÝN ÇÖZÜM YOLU uprof. Dr. Os man Gü ner, fa kir li ðin çö zü mü i çin kâ - i nat ki ta bý nýn doð ru o kun ma sý ve sün ne tul la ha ri a - yet e dil me si ge rek ti ði ni be lirt ti. n16 da RKN

Detaylı

LÝBYA DA insanlýk dramý

LÝBYA DA insanlýk dramý SiyahMaviKýrmýzýSarý KÝTAP TOPLATMA SABIKAMIZ KABARIK um. LATÝF SALÝHOÐLU NUN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE NÝSAN AÐMURLARILA TOPRAÐA DÜÞEN NUR KAHRAMANLARI uahmet ÖZDEMÝR ÝN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE GER

Detaylı

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez SiyahMaviKýrmýzýSarý KADDAFÝ, ÇIKIÞ A RIYOR Ha be ri sayfa 7 de ANKARA FERÝBOTU ÝLÂÇ GÖTÜRDÜ, YARALI GETÝRÝYOR Ha be ri sayfa 7 de Yaklaþýk 15 bin kiþinin gýda, temiz su ve barýnma ihtiyacý þimdilik karþýlanýrken,

Detaylı

BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU n HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AHÝRET ÝNANCI BENÝ HAYATA BAÐLADI n HABERÝ SAYFA 11 DE EMNÝYET TRAFÝK TERÖRÜNE SAVAÞ AÇTI nha be ri say fa 6 da YIL: 43 SA

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr www.ye ni as ya.com. KMLZMN TK NGL: RSÂL- NUR GR ÇK TN H BR V RiR Y KÂZIM GÜLÇYÜZ ÜN DZ YZISI SY F 11 D YIL: 42 S YI: 15.021 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 16 RLIK 2011 CUM/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kanlý

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ ÇOCUK-CAMÝ BULUÞMASI PROJESÝ ÖÐRENCÝLER CAMÝDE DÝN DERSÝ YAPTI 3 ANKARA DA TARTIÞILDI KADINA ÞÝDDET DÝYANET ÝN GÜNDEMÝNDE 15 GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTASONU EKÝNÝZÝ GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE BAYÝNÝZDEN

Detaylı

REÇETE O NUN ONUN ÖRNEK HAYATI

REÇETE O NUN ONUN ÖRNEK HAYATI Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber fendimizin (asm) doðum günü olan evlid Kandilinin; milletimiz, slâm ve insanlýk âlemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Haktan niyaz ederiz. Ri sa le-i

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Van da Medresetüzzehra Üniversitesi açýlsýn Van da düzen le nen Med re se tüz zeh ra Sem poz yu mu nun so nuç bil dir ge sin - de, Sa id Nur sî nin e ði tim fel se fe si ne uy gun, ö zel sta tü de, Med

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

BÜYÜKÞEHÝR KAR ALTINDA

BÜYÜKÞEHÝR KAR ALTINDA KIÞ OTSID BH uurdun birçok bölgesinde yoðun kar yaðýþý yollarý kapatýrken, ersin in ydýncýk ilçesinde badem aðaçlarý çiçek açtý. n16 da G ÇK T H B V i BÞOÐLU DULL UÐULDI nha be ri say fa 8 de IL: 42 S

Detaylı

Bu yasak Rusya da bile yok

Bu yasak Rusya da bile yok M I Ü Ü H Ç C V. F : B ÜZ Z M M Z M MÐ ÛP me ri ka lý a rih çi Find ley, Ba ý ma er ya liz mi ni a raþ ý ran bir dok o ra öð ren ci si nin i sa le-i ur ül li ya ýný baþ an so na i - ki ke re o ku du ðu

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 27 KASIM 2011 PAZAR/ 75 Kr. VALÝLÝÐÝN ZAPTI, 56 YIL SONRA YENÝDEN GÜNDEMDE u

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 27 KASIM 2011 PAZAR/ 75 Kr. VALÝLÝÐÝN ZAPTI, 56 YIL SONRA YENÝDEN GÜNDEMDE u 9 I ÇD BÜÜ OU ÖCS Ð SS UUC V POGCISI UÐU CBO SOUIIZI CVPDIDI: Çinli üslümanlardan okul öncesi eðiim aaðý ÇOCUIIZI V, VZO ÞI BÇD uçin in en büyük üslüman gruplarýndan olan Çinli üslümanlar ülkenin kuzeybaýsýndaki

Detaylı

BÝRLÝK YOKSA HUZUR DA YOK

BÝRLÝK YOKSA HUZUR DA YOK DP LÝDRÝ GÜLTKÝN USL NÝ S KONUÞTU GP, insanýmýza VRDÝÐÝÝZ deðerin bir ifadesi BÞÖRTÜLÜ HOSTSLR ÝÞBÞIND ýsýr Hava ollarý (GPTIR) nýn uçaklarda çalýþan hosteslerin baþörtüsü takmasýna izin verdiði bildirildi.

Detaylı

ATATÜRKÇÜLÜK ADINA BAÞLAR AÇTIRILMAK ÝSTENDÝ

ATATÜRKÇÜLÜK ADINA BAÞLAR AÇTIRILMAK ÝSTENDÝ IL: 43 S I: 15.094 S I BH TI I ÝF T HI, EÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 27 ÞUBT 2012 PZRTESÝ / 75 r www.ye ni as ya.com.tr EÞÝ BÞÖRTÜLÜ OLDUÐU GEREÇESÝLE ORDUD ÝHRÇ EDÝLE STSUB OUÞTU TTÜRÇÜLÜ DI BÞLR ÇTIRIL ÝSTEDÝ

Detaylı

9 ÞEMDÝNLÝ ESNAFI KEPENK AÇMADI

9 ÞEMDÝNLÝ ESNAFI KEPENK AÇMADI GÜNDE TEK ÖĞÜN YEMEK YÝYORLAR Orta Afrika nýn yetimleri yardým bekliyor ndün ya nýn en fa kir ül ke le rin den Or ta Af ri ka Cum - hur iye tinde ye tim ha ne ler de ki ço cuk lar yok luk se be - biy le

Detaylı

Ýþgale hayýr barýþa evet

Ýþgale hayýr barýþa evet Baþörtüsü her yerde serbest olmalý ER KÝ LET: KÜ ÇÜK BÝR FA NA TÝK A ZIN LIK HÂ LÂ BU LUN MAK LA BÝR LÝK TE, BEN CE, BA ÞÖR TÜ LÜ KA - DIN LAR AR TIK TÜM TOP LUM SAL A LAN LA RIN DO ÐAL BÝR PAR ÇA SI O

Detaylı

Risale-i Nur materyalizmi çürüttü

Risale-i Nur materyalizmi çürüttü SiyahMaviKýrmýzýSarý lbdüzzm I MCLS OKU 10 MDDLK BYMS lsd URSÎ-M. KML RIÞMSII BLGLR lflml GÜDM GL V RIÞIL KOULRD MMLYICI V YDILICI BLGLR l MZ KILMY HDR SÖZÜ SIL LÞILMLI? Y GRÇK HBR VRiR BUGÜ Y SY L BRLK

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerleyiz. Dünya halklarýnýn devrime yürüdüðü bir dönemdeyiz. Mýsýr ve Tunus devrimlerinin etkileri hala devam ediyor. Emperyalist güçler Libya ya düzenledikleri

Detaylı

Asker okuldan da çekilsin

Asker okuldan da çekilsin CRN deneyi torunlarýmýza yarayacak ÜRTLN TKNOLOJ TORUNLRIMIZ DH BR HT SÐLCK ukaliforniya Üniversitesi Fizik Bölümünden Doç. Dr. Gökhan Ünel, CRN deneyinde Higgs parçacýðý nýn izine rastlanmasýnýn gelecek

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.110 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 14 MRT 2012 ÇRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr CHP L L TOPUZ: ORNTISIZ CEZ UYGULNDI Þap ka i dam la rý

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Darbeci paþalar kadar, MAÞALAR DA SUÇLU Eðitim-Bir-Sen Genel Ba sýn Ya yýn Sek re te ri A li Yal çýn, an ti de mok ra tik mü da ha le ler ne de - niy le Tür ki ye'de de mok ra si nin ya kýn ta ri hi nin

Detaylı

YAÞ, istiþarî kurul olmalý

YAÞ, istiþarî kurul olmalý SANATÇI MURAT KEKÝLLÝ: ORUÇ BÝZÝ ÖZGÜRLEÞTÝRÝYOR HA BE RÝ SAY FA u15 TE ALMAN PEDAGOG LACHNÝT GEB CASTOR: RAMAZAN ARINMA AYI HA BE RÝ SAY FA u9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.244 AS YA

Detaylı

GENELKURMAY ERGENEKON U ÖRTBAS ETMÝÞ

GENELKURMAY ERGENEKON U ÖRTBAS ETMÝÞ dan G ÇK H B V i I: 42 I: 15.044 I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 8 OCK 2012 PZ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.r GKUM GKO U ÖB MÞ KC GKO DÂVÂI BK MHKM GKUM D GKO DI G B PI V DDI G OUÞUM ÇIP ÇMDIÐII ODU; ÇMDIK

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BDUH USF S DI Fransýz fubolcu üslüman oldu UZYD SBU/n16 da u Bir le þik rap mir lik le ri ne bað lý Þar jah mir li ði nde ki el- i had al ba fu bol a ký mýn da for ma gi yen Fran sýz fu bol cu Gre gory

Detaylı

HABERÝ SAYFA 15 TE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr

HABERÝ SAYFA 15 TE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr Yeni kampanyamýz heyecan oluþturdu Gazetemiz bone ve Daðýtým Koordinatörü dem zat, 13 Ocak ta kupon neþrini baþ la - ta ca ðý mýz Hayatüs-Sahabe kampanyasý ile ilgili yapýlan çalýþmalarý anlattý. HBERÝ

Detaylı

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE urs a Bediüzzaman mevlidi/5 Posa kuularý geri dönüyor / 6 D 11 bin çocuk evlâ edinildi/13 Gemi aýklarý asfal olacak / 6 D OLD IÞ V ÇUUOV D ÞD PU BYI ZI HB YF 11 D GÇ HB Vi Y YIL: 42 YI: 14.917 Y I BHII

Detaylı

Avrupa daki kriz, bizi de etkiler

Avrupa daki kriz, bizi de etkiler BEDÝÜZZAMAN: BEN DÝNDAR BÝR CUMHURÝYETÇÝYÝM GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Said Nursî, cumhuriyet karþýtlýðý suçlamasýyla da yargýlandýðý Eskiþehir Mahkemesinde kendisini dindar cumhuriyetçi olarak niteleyip,

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Eðitimde militarizm devam ediyor REFORMLAR YÜRÜMÜYOR u E ði tim-bir-sen Ge nel Baþ ka ný Ah met Gün doð du, e ði tim sis te min de müf re dat, ka de me li e ði tim, din e ði ti mi se çe nek le ri nin ar

Detaylı

Kýzým baþörtülü okusun dedi, ceza aldý

Kýzým baþörtülü okusun dedi, ceza aldý ÜP UN CM'ND ZÇ HI ÜPZ u6 DN N NG DVNIN MJI u6 G Ç N H B V i NIN BH I NIN MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI I: 43 I: 15.169 12 MI 2012 CUM/ 75 r ÞN UNI FVD BUUÞUO n H a b e r i s a y f a 4 e www.ye ni as ya.com.r ýzým

Detaylı

Ýleri demokrasi böyle mi olur?

Ýleri demokrasi böyle mi olur? Büün sýkýnýlar, hizmee daha çok sarýlarak nâzim GÜÇYÜZ Ü aþýlýryzi DZ YF 11 D Çocuklarýnýzý þu üç hasle üzere erbiye ediniz: Peygamberinizin sevgisi, onun hl-i Beyinin sevgisi ve ur ân okumak. (Hadis-i

Detaylı

Tuhaf eyleme büyük tepki

Tuhaf eyleme büyük tepki GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Bin aydan hayýrlý olan Kadir Gecenizi tebrik eder, Ýslâm ve insanlýk âlemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Hak tan niyaz ederiz. YIL: 43 SA YI: 15.262 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR;

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerle beraberiz. Mayýs ayý, Ýsyan, Ayaklanma, Devrim þiarýna yakýþýr bir ay olduðunu bu yýl da bir kez daha kanýtladý. Ýþçilerin, emekçilerin birlik,

Detaylı

28 ÞUBAT MÝLYONLARI MAÐDUR ETTÝ

28 ÞUBAT MÝLYONLARI MAÐDUR ETTÝ G Ç H B V i lk kupon 16 isan Pazartesi GZMZ B... I: 43 I: 15.141 I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 14 2012 CUM/ 75 r www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUB MI MÐDU ÇMÜ ÖÜ PF. D. D Ç: 28 ÞUB B DBD. MC MÐDUU VDI. IFD

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2012 PAZAR/ 75 Kr AYDINLATILSIN

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2012 PAZAR/ 75 Kr AYDINLATILSIN KÝKTÜÝSTÝMÝZ ÝBHÝM ÖZDBK IN ÇÝZGÝLÝYL 2011 u11 D G ÇK TN H B V i Y LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 42 S YI: 15.037 S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 1 OCK 2012 PZ/ 75 Kr www.ye ni

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR O' Z FUI GOG HÇ F Ü,ÂUZGÖZ "U H " 4'ÜCÜ I I ÇIIO u4 u7 u3 u10 GÇ H Vi I HII FHI, ÞV V ÞÛÂI I: 43 I: 15.259 OP ÞPOU ltýn madalyayý ölen annesine armaðan etti ondra Olimpiyatlarýnda tekvando 68 kiloda altýn

Detaylı