T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ (S) PLAKALI SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ TASLAĞI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ (S) PLAKALI SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ TASLAĞI"

Transkript

1 T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ (S) PLAKALI SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK Amaç: MADDE 1- Bu Yönetmelik Gölyaka Belediyesi sınırları içinde belirlenen güzergâhlarda yolcu taşıma izni verilen Servis araçlarının hangi koşullar altında ve ne şekilde çalışacaklarını, bunların işleticileri ile verilen hizmetten yararlanan kuruluşlar arasındaki ilişkileri, uygulamayı yürütecek ve denetleyecek olan kuruluş ve organların yetki ve sorumluluk alanlarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Kapsam: MADDE 2- Bu Yönetmelik; a) Her türlü Resmi Kamu kurum ve kuruluşları ile Özel Kuruluşların Gölyaka Belediye sınırları içi yolcu taşıma istemine ücreti karşılığında cevap veren özel ya da tüzel kişilere ait (S) plakalı araçları kapsar. b) Okul öncesi, ilköğrenim ve orta öğrenim öğrencilerini taşımak üzere okul servis aracı olarak kullanılan (S) Plakalı araçları kapsar. c) Mülkiyetindeki araçlar ile kendi müşterisini taşıyan özel kuruluşları kapsar. d) Turizm amaçlı taşıma yapan araçları, Şehirlerarası otobüsleri, çevre belediye otobüslerini, bunların sahipleri ve işleticilerini kapsamaz. e) Mülkiyetindeki araçlar ile kendi personelini taşıyan her türlü özel ve resmi kurum ve kuruluşları kapsamaz. Yasal Dayanak ve Yetki: MADDE 3- Bu yönetmelik yasal dayanağını, a) 5393 sayılı Belediye Kanunu, b) 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu, c) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, ç) 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, d) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, e) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun, f) 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanunu, g) 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, h) Seyahat Kartlara Yönetmeliği, ı) 1608 (151) sayılı Umuru belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkındaki Kanunu, i) 25/02/2004 tarih ve sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararınca çıkarılan kamu kurum ve kuruluşları personel servis hizmet yönetmeliği, j) Ulaştırma Bakanlığının 28/08/2007 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği, k) 06/08/2013 tarih ve sayı Resmi Gazetede yayınlanan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının yayınladığı Okul Servis Araçları Hizmet ve Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, l) Bakanlar Kurulunun 1986/10553 sayılı Ticari Plakaların Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar hakkındaki kararı, m) Belediyece verilen iznin amacı dışında kullanılması durumunda izin belgesi iptal edilir. n) Umum Servis Araçlarının (Okul Servis araçları da dahil) sayısı Gölyaka Belediye meclisi tarafından belirlenir. o) Karayolları Trafik Yönetmeliği ö) Karayolu Taşıma Yönetmeliği, Bu yönetmelikte herhangi bir kişi ya da kuruluşa getirilen yükümlülük, o kişi ya da kuruluşun her hangi bir mevzuatla tabi olduğu yükümlülüklerinden masumiyet veya muafiyet sağlanmaz. 1

2 Tanımlar MADDE 4- Bu yönetmelikte geçen terimlerden, BELEDİYE: Gölyaka Belediyesi ARAÇ SÜRÜCÜSÜ: Servis aracını sevk ve idare eden sürücüler. İŞLETİCİ: Kent içinde öğrenci ve personel taşıma amacıyla araç çalıştıran gerçek ve tüzel kişi. ARAÇ UYGUNLUK BELGESİ (EK-1): İşleticilerin bu yönetmelik hükümlerine göre komisyon tarafından onaylanan, Ulaştırma Müdürlüğünden her yıl alacakları servis aracı uygunluk belgesi. ARAÇ UYGUNLUK BELGE KOMİSYONU : Zabıta Amirliği ve Destek Hizmetler Müdürlüğünce görevlendirilecek 3 kişi (en az 1 teknik eleman ) dan oluşan komisyonu ifade eder. Komisyon raportörlüğü Zabıta Amirliği tarafından yapılır. REHBER PERSONEL: Okul öncesi çocukları ve 6 ile 14 yaş gurupları arasında öğrenci çocukları taşıyan okul servis araçlarında, araç içi düzenini sağlayan öğrencilerin araca iniş ve binişlerinde yardımcı olan öğretmen veya yardımcı personel. GÜZERGÂH İZİN BELGESİ: Zabıta Amirliğince verilen, Servis Araçlarının çalışacakları güzergâhı belirten belge olup, her yıl bu yönetmelik hükümlerine uygun olarak ücret karşılığı yenilenecektir. ÖZEL SERVİS ARACI ÇALIŞMA RUHSATI (EK-2): Servis aracı işleticilerin yönetmelik hükümlerine göre ücret karşılığı Zabıta Amirliğinden alacakları, her yıl vizesi yapılan işletme belgesi. MESLEK ODASI: Ticaret ve Sanayi Odası, Şoförler ve Otomobilciler Odası ve bu amaçla kurulmuş kooperatifler. GÜZERGÂH: Öğrenci ve personel servis araçlarında araçların kalkış noktası ile varış noktası arasında kullanılacak olan yolları. OKUL: Genel olarak okul öncesi, ilköğretim ve orta öğrenim veren özel veya kamu kuruluşları, ÖZEL KURULUŞ: Her türlü Özel Şirket, Ortaklık, Banka, kooperatif vb. kuruluş, SERVİS ARACI: Resmi yada Özel kuruluşlara veya öğrencilere ücreti karşılığında Toplu taşıma hizmeti verme amacı ile kullanılan Gölyaka sınırları içerisinde bulunan Gölyaka Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğünün ( S ) plaka servisine kayıtlı araçlar ile şahıs ve şirket üzerine kayıtlı olup personel taşımak üzere tescilli olan özel plakalı araçlar. RESMİ KURULUŞ: Başbakanlığa ve Bakanlığa bağlı resmi daireler, Mahkemeler, Yüksek Eğitim Kuruluşları, Askeri Kuruluşlar, Kamu İktisadi teşekkülleri, Belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlar ile bu kuruluşların sermayelerinin çoğuna sahip olduğu bankalar, şirketler ve benzeri kuruluşlar ile diğer kamu kuruluşları. ZABITA AMİRLİĞİ: Özel servis araçları ile ilgili iş, işlem ve denetimleri yürütmek üzere Gölyaka Belediyesi birim amirliğidir. Bu yönetmeliklerde yer alan ve açıklanmayan diğer deyimler için yasa, tüzük ve yönetmeliklerde bulunan tanımlar geçerlidir. İKİNCİ BÖLÜM ÖZEL SERVİS ARAÇLARI (S PLAKA) BAŞVURU ESASLARI Özel Servis Aracı Uygunluk Belgesi için başvuru: MADDE 5- Araçlarını özel servis aracı olarak çalıştırmak isteyenler Gölyaka Belediyesi Zabıta Amirliğinden alacakları başvuru formunu doldurarak aşağıda sayılan belgelerle Gölyaka Belediye Başkanlığına (Zabıta Amirliğine ) başvururlar. İlk başvurular yılın herhangi bir çalışma gününde, yenileme başvuruları yılın AĞUSTOS ve EYLÜL ayı içinde yapılır. a) Başvuru sahibi özel ve tüzel kişinin meslek odasına kayıtlı olduğunu bildiren oda kayıt belgesi bu kuruluşlardan alınan belge. b) Başvuruya konu aracın Gölyaka Emniyet Trafik Tescil Şube Müdürlüğünden alacakları servis aracı tescil belgesi ile motorlu araç trafik belgesi sureti (ruhsat). c) Motorlu kara taşıt araçları zorunlu mali sorumluluk (Trafik ) sigortası poliçesi ile okul servis araçları ferdi koltuk sigortası poliçesi fotokopisi. d) Başvuru sahibi özel ya da tüzel kişiye ait yerleşim yeri belgesi. (Düzce il sınırları içinde ikamet etme zorunluluğu aranır.) Yukarıdaki belgeler başvurulan her araç için ayrı ayrı hazırlanır. Okul Servis Aracı Özel İzin Belgesi için istenilen belgeler; MADDE 6-2

3 a) Okul Servis Aracı Özel İzin Belgesi için istenilen belgeler; 1- Araç Sahibi (Şahıs) a- Dilekçe (ev ve cep telefonları yazılacak) b- Araç tescil ve trafik belgesi aslı ve fotokopisi (önlü arkalı) c- Öğrenci listesi (Okul onaylı) d- Kaza ferdi koltuk sigortası e- Nüfus Cüzdan fotokopi f- Mali Sorumluluk Sigortası g- Esnaf Oda Kaydı h- Özel Servis Araç Uygunluk Tespit Belgesi i- Belediye' ye ödedikleri çalışma ruhsatı ve Güzergâh izin belgesi ücretinin makbuzu. (Ücretler Belediye Meclisi tarafından belirlenir.) 2- Araç Sahibi (Şirket veya Ticaret odasına kayıtlı ise ) a- Dilekçe(Şirket Telefonu Yazılacak) b- Araç tescil ve trafik belgesi aslı ve fotokopisi (önlü arkalı) c- Mali Sorumluluk Sigortası d- Kaza Ferdi Koltuk Sigortası e- Ticaret Oda Kaydı (Nüfus cüzdan fotokopi şirket Müd.) f- Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi (imza yetkilisinin) g- İmza Sirküsü h- Öğrenci listesi (okul onaylı ) i- Özel Servis Araç Uygunluk Tespit Belgesi j- Belediye'ye ödedikleri çalışma ruhsatı ve Güzergâh izin belgesi ücretinin makbuzu. (Ücretler Belediye Meclisi tarafından belirlenir.) 3- Çalışacak Şoför a- Sürücü belge aslı ve fotokopisi b- Nüfus Cüzdan aslı ve fotokopi c- SRC belgesi aslı ve fotokopisi d- Doktor Raporu (Araç kullanabilir ) e- Adli Sicil Kaydı (Cumhuriyet Savcılığı) (TCK NIN ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununu 35.inci maddelerindeki suçlardan aftan yararlanmış olsa bile hüküm giymemiş olmak) f- Emniyet Müdürlüğü sürücü belgesi sorgusu, 4- Rehber Personel a- Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi b- Adli Sicil Kaydı (Cumhuriyet Savcılığı) c- Diploma Fotokopisi veya mezuniyet belgesi B- Personel Servis Aracı Özel İzin Belgesi için istenen belgeler 1- Araç Sahibi (Şahıs) a- Dilekçe (ev ve cep telefonları yazılacak) b- Araç Tescil ve Trafik Belgesi aslı ve fotokopisi c- Nüfus Cüzdan fotokopisi d- Mali Sorumluluk Sigortası e- Kaza Ferdi Koltuk Sigortası f- Esnaf Oda Kaydı g- Sözleşme (taşıdığı yolcu listesi işyeri onaylı) h- Özel Servis Araç Uygunluk Tespit Belgesi i- Belediye' ye ödedikleri çalışma ruhsatı ve Güzergâh izin belgesi ücretinin makbuzu. (Ücretler Belediye Meclisi tarafından belirlenir.) 2- Araç Sahibi (Şirket veya Ticaret Odasına kayıtlı ise ) a- Dilekçe (Şirket Telefonu Yazılacak) b- Araç Tescil Ve Trafik Belgesi aslı ve fotokopisi (önlü arkalı) c- Mali Sorumluluk Sigortası d- Kaza Ferdi Koltuk Sigortası 3

4 e- Ticaret Oda Kaydı f- Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi (imza yetkilisinin) g- İmza Sirküsü h- Sözleşme (taşıdığı yolcu listesi işyeri onaylı) i- Özel Servis Araç Uygunluk Tespit Belgesi j- Belediye' ye ödedikleri çalışma ruhsatı ve Güzergâh izin belgesi ücretinin makbuzu. (Ücretler Belediye Meclisi tarafından belirlenir.) 3- Çalışacak şoför a- SRC belgesi aslı ve fotokopisi b- Sürücü belgesi aslı ve fotokopisi, c- Doktor Raporu (Araç Kullanabilir) d- Nüfus Cüzdan aslı ve fotokopisi e- Adli Sicil Kaydı (Cumhuriyet Savcılığı) (TCK nın sayılı maddelerde belirtilen suçlardan hürriyet bağlayıcı hüküm giymemiş olmak) f- Emniyet sorgusu ( ve 5326sayılı Kabahat Kanunun 35. maddesi suçlardan aftan yararlanmış olsa bile hüküm giymemmiş olmak) ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (S) PLAKALI ARAÇLARIN UYGUNLUĞU VE RUHSATLANDIRILMASI Araç Uygunluk Komisyonu ve Uygunluk Belgesi MADDE 6- Gölyaka Belediyesi sınırları içinde taşıma yapacak herhangi bir Servis aracının uygunluğu Belediye Başkanlığınca tespit edilecek Teknik Komisyonca saptanır. Teknik Komisyon tarafından EK-1 sayılı formdaki şartlara haiz olana servis aracına bir yıl geçerli olmak üzere "Servis Aracı Uygunluk Belgesi" verilir. Araç uygunluk belgesi başvuruları en geç (10) on gün içinde sonuçlandırılır. İnceleme sonunda başvuruya konu araç uygunluk belgesi almaya yeterli bulunmamışsa bu durum inceleme raporunda belirtilir. Yapılan incelemede araçları uygun bulunmayanlar araçlarının inceleme raporunda belirtilen eksiklikleri o hafta içinde tamamlayarak ikinci bir inceleme isteminde bulunabilirler. İncelemeler sonucu uygunluk belgesi almaya yeterli bulunmayan araçlara Özel Servis Aracı uygunluk belgesi verilmez. Uygunluk belgesi için yapılacak 2. inceleme, ilk incelemedeki eksiklikler ile sınırlı değildir. Gölyaka Belediyesi Zabıta Amirliğinin yapacağı inceleme sonuçları açısından kesin ve nihaidir. Uygunluk belgesi olmayan araçlara çalışma ruhsatı verilmez. (S) Plakalı Araçların Ruhsatlandırılması ve Özel İzin Belgesi MADDE 7- Araç uygunluk komisyonu tarafından onaylanarak araç uygunluk belgesini alan araç sahiplerine Zabıta Amirliğince Özel Servis Aracı Çalışma Ruhsatı (EK-2) ve Güzergâh İzin Belgesi (EK-3) tanzim edilir. Özel servis araçları, çalışma ruhsatları olmadan çalışamazlar ve çalışma ruhsatlarında belirtilen güzergâh dışında taşıma yapamazlar. Özel servis araçlarının çalışma ruhsatı, başvuru formuna göre düzenlenir ve şu bilgiler yer alır. Aracın Trafik Tescil Plaka numarası Aracın işleticisi Hizmet ettiği kuruluş Gideceği noktalar (Bölgeler ) İzleyeceği güzergâh Çalışma saatleri Belgenin geçerlilik süresi a) Ruhsat bir yıl için geçerlidir. Her yıl Ağustos - Eylül ayları içerisinde şahıslar yönetmelikte belirlenen ilkeler doğrultusunda çalıştıkları ve koşullara uydukları takdirde Belediye Meclisince o yıl için tespit edilen ruhsat ücretini peşin olarak yatırdıktan sonra ruhsatlarını bir yıl süre ile geçerli olmak üzere vize ettirmek zorundadırlar. b) Süresi içinde vize işlemini yaptırmayan araçların ruhsatları tebliğe gerek kalmaksızın iptal edilir. Bu şekilde ruhsatı iptal edilen araç sahipleri başvuruları durumunda o yılki ruhsat ücreti ve ruhsat ücretinin %50 si ceza olarak alınmadıkça ruhsat verilmez. 4

5 c) Yıl içindeki niteliklerini kaybeden (Uygunluk Belgesi Koşullarını) araçların durumları normal hale getirilinceye kadar Belediye Encümenince çalışma ruhsatı iptal edilir. d) Ruhsatlı Özel Servis Araç sahibinin ölümü halinde ruhsat 180 gün süre ile geçerli olup aynı koşullarda yasal varisleri kendi adlarına ruhsat almak şartıyla çalışabilirler. Ölümden dolayı satışı halinde yeni sahibi servis aracı olarak çalışacak ise yönetmelik kuralları gereğince yeniden ruhsat alabilir. e) Araç sahipleri Özel Servis Aracı Uygunluk Tespit Belgesini denetimlerde gösterilmek üzere araçlarında bulundurmak zorundadır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM TAŞIMACININ YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE ÇALIŞTIRILACAK PERSONEL; Taşımacının Yükümlülüğü: MADDE-8 a) Öğrencilerin oturarak rahat bir yolculuk yapmalarını sağlayacak tedbirleri almak ve taahhüt ettiği yere kadar götürmek zorundadır. b) Taşıt içi düzeni sağlamak, anaokulu ve ilköğretim statüsündeki okul öğrencilerinin inme ve binmeleri sırasında yardımcı olmak üzere rehber personel bulundurmak zorundadır. c) Belediyenin ilgili biriminden Güzergâh İzin Belgesi Ve Özel Servis Aracı Çalışma Ruhsatı almak zorundadır. d) Taşınan yolcunun (İkametgâhının değişmesi, uzun tedaviyi gerektiren bir hastalık geçirmesi, okumaktan vazgeçmesi, herhangi bir sebepken dolayı okuma hakkını kaybetmesi) sebebiyle servisle taşınmaktan vazgeçmesi halinde geri kalan ayların ücretlerini iade etmekle yükümlüdür. Özel Servis Araçlarının sahip olması gereken nitelikler: MADDE 9- Özel servis araçlarında, Okul Servis Aracı Hizmet Yönetmeliği ve Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliğindeki taşıtlarda aranan şartlar uygulanır. Özel Servis Araçları, Okul Servisi ve Personel Servisi olmak üzere EK-1 deki şartlara haiz olmak zorundadır. Araçlar EK-1 sayılı formdaki nitelikleri sağlamadan Uygunluk Belgesi verilmez. Özel Servis Araçları, EK-1 sayılı formdaki nitelikleri hizmet verdikleri süre içinde sürekli olarak sağlamak zorundadır. Özel Servis Araçlarında Çalışacak Personele ilişkin koşullar MADDE 10- Özel Servis Araçlarında çalışacak personelin aşağıdaki koşullara sahip olması gerekmektedir: a) Okul Servis Araçlarında çalışacak şoför ve rehber personelde Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde belirtilen şartlar aranacaktır. b) Personel Servis Araçlarında çalışacak personelde Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliğinde belirtilen şartlar aranacaktır. c) Özel Servis araçlarında çalışacak personelinden o aracın işleticisi sorumludur. d) Personelin işe başlaması gibi işten ayrılmasını da işletici, Ulaştırma Müdürlüğüne beyan etmek zorundadır. e) Bu maddede yer alan koşullar kendi araçlarında sürücü ya da yardımcı olarak çalışan işleticiler için de geçerlidir. BEŞİNCİ BÖLÜM (S) PLAKALI SERVİS ARAÇLARININ ÇALIŞMASI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER Servis Araçları mülkiyetinin devri MADDE 11- Özel Servis aracı plakası devir alacak özel ve tüzel kişilerin sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 3. maddesinde belirtilen şartlara haiz olması gereklidir. Özel Servis aracı plaka devir işlemlerinde Belediye gelir tarifesinde belirtilmiş olan Özel servis aracı plaka devir ücretinin yatırılması zorunludur. Alım, satım ve devir hallerinde, satış tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde durum yazılı olarak Zabıta Amirliğine bildirilir. Zabıta Amirliğinin incelemesi sonucunda uygun bulunan başvuruları Belediye Encümenine sevk eder. Encümen tarafından onaylanan başvurulara Özel Servis Aracı Çalışma Ruhsatı (EK-2) ve Güzergâh İzin Belgesi (EK-3) tanzim edilir. Bu süreyi geçenler o yılki ruhsat harcının % 50'si ayrıca ceza olarak alınır. Servis Araçlarına ait Araç Uygunluk Belgeleri ve Çalışma Ruhsatları ile işletme hakları araç mülkiyetinden bağımsız olarak devredilemez, bir başkasına kullandırılamaz. Veraset Yolu ile İntikaller ve Süre: 5

6 MADDE 12- Çalışma Ruhsatı bulunan araç sahibinin ölümü halinde ölüm tarihinden itibaren 180 gün içinde yasal varislerin başvurusu üzerine, Trafik Tescil bürolarından tanzim edilmiş motorlu araç tescil belgesinde belirtilen mirasçılar adına yeniden Ulaştırma Hizmetleri Müdürlüğünce Çalışma Ruhsatı düzenlenir. Araç, mirasçılardan birinin üzerine düzenleneceği gibi diğer tüm mirasçıların yazılı muvafakat name vermeleri halinde tüm mirasçılar adına da düzenlenebilir. Mirasçılar için gerekli belgeler istenirken yönetmelikte belirtilen Ticari olarak ek iş yapmama, sürücü belgesi, ticari taşıt kullanma belgesi şartları aranmaz. Mirasçılar adına Servis Araçları izin belgesi (Çalışma Ruhsatları ) düzenleneceği takdirde devir ve temlik (bir hakkın diğer bir kimseye geçirilmesi) ücreti alınmaz. Bir başka şahısa aracı satmak istedikleri takdirde devir ve diğer ücretler alınır. Taşımacılıktan çekilme MADDE 13- Servis Aracı çalıştırmaktan çekilmek isteyen işleticiler bir dilekçe ile Belediyeye müracaat ederler. Bu takdirde ruhsat, Belediye bünyesinde kurulan Zabıta Amirliğinin raporu doğrultusunda Belediye Encümeni Kararı ile iptal edilir. Ruhsatı iptal edilen araçların plakaları Emniyet Müdürlüğüne ve ilgili odaya bildirilir. Yıl içinde araç çalıştırmaktan çekilenlerin ödedikleri ruhsat ücretleri geri ödenmez. İşleticilere ve işletici firmalara yapılacak bildirimler MADDE 14-Servis Aracı işleticilerine bildirilme, işleticilerin yaptıkları ilk başvuruları ruhsat yenileme işlemi sırasında verecekleri ikametgâh ilmühaberinde yer alan adrese yapılır. İşleticilere tebligatlar bildirdikleri adrese posta yolu ile yapılır ve bu yolla yapılan bildirimler işleticiye bildirilmiş kabul edilir. Adres değişikliğini 30 gün içerisinde idareye bildirmek zorundadır. S Plakalı Servis Araçlarının Çalışma Usul Ve Esasları MADDE 15- Servis Araçları işletme sırasında aşağıdaki kurallara uymak zorundadır. a) Servis Araçları içinde biniş esasına göre ücret toplamak yasaktır. b) Servis Araçları, sürekli taşıdıkları yolcular dışında, güzergâhlarında durup yolcu alamazlar. Mülkiyetindeki araçlar ile kendi müşterisini taşıyan özel kuruluşlara ait servis araçları dışındaki diğer servis araçları taşıyacakları yolcunun kimlik belgelerini araçlarda bulundurmak ve Belediyeye bildirmek zorundadır. c) Servis Araçları her ne amaçla olursa olsun diğer toplu taşıma araçlarının hareketlerini ve genel olarak trafiği engelleyici yerlerde indirme, bindirme yapamazlar. Toplu taşıma araçlarına ait durakları kullanamazlar. d) Servis Araçlarının yolcu indirme-bindirme yerlerinin belirlenmesi için durak tabelası veya işaret konmaz. Servis aracından yararlananlara nereden binileceği, nerede inileceği önceden bildirilir. e) Servis Araçlarının yolcu beklemesi yasaktır. Araçlar ancak yolcu iniş-binişinin gerektirdiği süre kadar durabilirler. f) Sürücülerin ve yardımcılarının bağırmak suretiyle yolcu çağırmalar, aracı kirli tutmaları, kırık cam, yırtık koltuk bulundurmaları, göze hoş gelmeyen adap ve ahlaka aykırı yazı yazmaları, resim yapmaları ve resim, ilan ve reklam asmaları yasaktır. g) Servis Araçlarının kent içinde kullanmayacakları yollar ve durmayacakları yerler, Belediye Zabıta Amirliğinin alacağı kararlarla belirlenir. h) Aracın Trafik Tescil Belgesinde (2918 sayılı Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 3. maddesindeki minibüs ve otobüs tanımına uygun) belirtilen istiap haddi dışında ayakta yolcu alamazlar. (Ruhsatta belirtilen sayı haricinden fazla yolcu alamazlar.) Denetim MADDE 16- Bu yönetmenlik hükümleri gereğince çalışacak Servis Araçları ve işleticileri, Belediyenin Zabıta Amirliği, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Gölyaka İlçe Emniyet Müdürlüğünün kontrol ve denetimine tabidir. Belediye, Servis Araçlarının belirlenen şartlara uyulup uyulmadığını denetlemek amacıyla denetim ekipleri kurar. Servis Araçları ile ilgili tüm şikâyetler Belediye Zabıta Amirliğine yapılır. Cezai Hükümler: 6

7 MADDE 17- Belediye, işleticilerin sözleşme ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranışları halinde Çalışma Ruhsatları Belediye Başkanlığınca tek taraflı fesh edilecektir. MADDE 18- Ticari Hatlı Minibüslerin sözleşme ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranışları ile sebebiyet verdikleri Belediye zararları hiçbir hükme gerek kalmaksızın sözleşme akdeden araç işleticileri tarafından ödenir. MADDE 19- Araç işleticilerinin taşıma hizmeti sırasında veya başka durumlarda üçüncü şahıslara verdiği zararlar tamamen işleticilerine ait olup, Belediyeyi bağlamaz. MADDE 20- Kamu malına zarar veren araçlara 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkındaki Kanun hükümleri uygulanır ve zararın bedeli araç sahiplerine ödetilir. Genel Hükümler: MADDE 21- a) Gölyaka Belediyesi Servis Araçlarının sayısını belirlemeye, plaka izni verilmesini geçici olarak durdurmaya yetkilidir. b) Her yıl Ocak ayı içinde plaka sayısı Belediye Meclisince değerlendirilerek artırılabilir. c) Gölyaka Belediyesi sınırları içinde Servis Aracı çalıştırma izni Gölyaka Belediyesi adına, Zabıta Amirliği tarafından bu yönetmelik hükümlerine göre verilir. d) Gölyaka Belediyesi sınırları içinde güzergâh izin belgesi düzenlenmesi esnasında bağlı oldukları Trafik Tescil Şube Müdürlüğü-Amirliği tescil kayıtları esas alınır. e) Gölyaka Belediyesi sınırları içinde çalışacak servis araçlarının Özel Servis Aracı Çalışma Ruhsatı ile Güzergâh İzin Belgesi alması zorunludur. Bu belgeler olmadan Servis aracı çalıştırmak yasaktır. f) Özel Servis Aracı Çalışma Ruhsatı, Servislerin çalışması esnasında araçta bulundurulacaktır. İşletici ya da araç sürücüsü, denetim yetkisi olan görevlilere istendiği anda çalışma ruhsatını ibraz etmek zorundadır. g) Güzergâh İzin Belgesi ve Özel Servis Aracı Çalışma Ruhsatı harcı Belediye Meclisince belirlenecektir. Bu izin, başkalarına kullandırılamaz, kiraya verilemez. Tespiti halinde izin veya ruhsatı iptal edilir. h) Mülkiyetindeki araçlarla kendi personelini taşıyan Özel Servis Araçları bu yönetmelik kapsamı dışında olup, ücret karşılığında taşıma yapmaları yasaktır. Geçici Hükümler MADDE 22- Mevcut durumda çalışmakta olan şoförler odası, kooperatifler ve ticaret odası kayıtlı bulunan servis aracı olarak çalışan minibüs, midibüs ve otobüslere bu yönetmelik hükümlerine göre Özel Servis Aracı Çalışma Ruhsatı öncelikli olarak verilecektir. Yürürlük ve Yürütme: MADDE 23- Bu Yönetmelik hükümleri; Gölyaka Belediye Meclisinin kararından sonra Belediye internet sayfasın ve ilan tahtasında yayımı ile yürürlüğe girer. MADDE 24- Bu yönetmelik 24 maddeden ibaret olup, Gölyaka Belediye Başkanlığı tarafından yürütülür. 23/12/2015 7

8 EK-1 ARAÇ SAHİBİ. /. / SERVİS ARACI UYGUNLUK BELGESİ ÖZEL SERVİS ARACI UYGUNLUK TESPİT BELGESİ DENETLEYEN DENETLEYEN DENETLEYEN ARAÇ SAHİBİ 8 İŞLEM TARİHİ:.. İŞLEM SAYISI: ARAÇ PLAKASI: ARAÇ MODELİ :.. YETKİLİ SERVİSİN ADI SOYADI ÜNVANI:.. SERVİS KAŞE İMZA VERGİ NO:. TELEFON ADRESİ:. NO AÇIKLAMA UYGUN GÖRÜLEN EKSİKLİK 1 Kaporta düzgün mü? 2 Dış görünüşü itibariyle boyalı ve bakımlı mı? İç kısım temiz mi? 3 Camlar sağlam mı? Öğrenci taşıyan aracın camları sabit olacak araçta demir veya benzeri yaralanmaya sebep olacak yerler yumuşak malzemeyle kaplı mı? Kırık çatlak var mı? 4 Dış yüzeylerde tehlike oluşturacak biçimde aksesuar var mı? 5 Aracın içi temiz, koltukları düzenli ve beresiz olacak pelüş bulunmayacaktır. 6 Mevcut lastikleriyle aynı ebatta yedek lastik var mı? 7 İç göstergeler düzenli çalışıyor mu? 8 Işıklandırma için yeteli sayıda lamba var mı? Lambalar renksiz olacak. 9 Şoför tarafından açılıp kapatılabilecek şekilde otomatik (Havalı, hidrolikli vb.) olabileceği gibi araç şoförleri tarafından kumanda edilebilecek şekilde olacak. Kapıların açık ve kapalı olduğunu şoföre optik veya akustik (ses ve görüntü) ikaz edilebilecek şekilde mi? 10 Egzoz sağlam mı? Gürültülü çalışmayacak. 11 Park lambaları sağlam mı? Farlar sağlam mı? 12 Yağ karteli, hidrolik deposu, şanzıman ve defransiyel sağlam mı? Yağ kaçağı var mı? 13 Frenler sağlam mı? (Gereğinde fren balataları lastikler sökülerek kontrol edilir.) 14 Lastiklerde bombe yada çatlak olamayacak dişlerini 1/2 den az olmayacak. 15 Devri daim ve gergi (ekzantirik) kayışları liflenmiş ya da çatlak olmayacak. 16 Soğutma sistemi hortumları aşırı yumuşamamış olacak. 17 Rot ayarları yapılmış olacak, rot ve rotillerde boşluk olmayacak. Karayolları Trafik Kanununun uygun görüldüğü nitelikte reflektörleri, yangın 18 söndürücü, çakma halatı, takozu ve ilkyardım çantası bulunduracaktır. 19 Araçların kornaların havalı korna olmayacaktır. 20 Emniyet kemeri var mı? Çalışıyor mu? Araçların imal tadil ve montaj hakkındaki yönetmelik hükümlerine uygun mu? Yönetmelik hükümleriyle karayolları trafik yönetmeliği ile ilgili mer'i mevzuatta 21 belirtilen standart niteliklere uygun araç gereç ve malzemeler her an kullanılabilir durumda mı? AŞAĞIDAKİ MADDE BELEDİYE ULAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ DENETLEME KOMİSYONU TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR 1 2 Aracın arkasında okul taşıtı yazısı okul servis araçları yönetmeliğinde belirtilen şartlara uygun renk ve ebatta mı? Aracın arkasında öğrenci inip binerken 30 cm çapında kırmızı lamba var mı? Yanında siyah renkte büyük harflerle dur yazısı var mı? Lambanın yakıp söndürülmesi fren tertibatından ayrı olacak. Aracın yaşı ( ) dır. Taşıtların yaşı fabrikasınca imal edildiği tarihten sonra gelen 3 takvim yılına göre hesaplanır. 4 Aracın muayenesi var mı? Araçta telsiz veya cep telefonu var mı? Aracın tescil belgesinde belirtilen sayıda koltuk sayısı araçta görünür yerde sabit asılı 5 mı? 6 Okul taşıtlarda görüntü ve müzik sistemi taşıma esnasında kullanılmayacak. 7 Camlarda film tabakası kesinlikle olmayacaktır. DENETİM TARİHİ

9 EK-2 SAYISI TAŞITIN PLAKASI T.C. YILLIK VİZELER GÖLYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI VİZE TARİHİ.... ÖZEL SERVİS ARACI ÇALIŞMA RUHSATI. / / ZABITA AMİRLİĞİ KAŞE İMZA ARAÇ SAHİBİNİN ADI SOYADI ŞİRKETŞ İSE ÜNVANI T.C. 9 MAKBUZ NO VERGİ NO VİZE TARİHİ.... ARACIN MODELİ. / / ZABITA AMİRLİĞİ MODEL YILI KAŞE VERİLİŞ TARİHİ İMZA TAŞITIN CİNSİ TAŞIT SAHİBİNİN ADI SOYADI TAŞITIN TAŞIMA SINIRI (KOLTUK SAYISI) MAKBUZ NO İLETİCİNİN İKAMETGÂH VEYA İŞ ADRESİ TAŞINAN YOLCU TELEFON : TAŞITIN İZLEYECEĞİ GÜZERGÂH :.. Yukarıda işleteni, plakası ve güzergâhı belirtilen 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, Karayolları Trafik Yönetmeliği ve GÖLYAKA BELEDİYESİ (S) PLAKALI SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ, İlçe Trafik Komisyonu kararları ve ilgili mer'i mevzuatlara uygunluğu anlaşılmış olup, iş bu Özel Servis Aracı Çalışma Ruhsatı tanzim edilerek verilmiştir. VİZE TARİHİ. / / VİZE TARİHİ. / / MAKBUZ NO Zabıta Amirliği Başkan a. MAKBUZ NO Belediye Başkanı.... ZABITA AMİRLİĞİ KAŞE İMZA.... ZABITA AMİRLİĞİ KAŞE İMZA EK-2

10 EK-3 T.C. GÖLYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI PERSONEL SERVİS ARACI GÜZERGÂHI İZİN BELGESİ EK-3 T.C. GÖLYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖĞRENCİ SERVİS ARACI GÜZERGÂHI İZİN BELGESİ SAYISI :. SAYISI : VERİLİŞİ TARİHİ :. VERİLİŞİ TARİHİ : GEÇERLİLİK TARİHİ :. GEÇERLİLİK TARİHİ : TAŞITIN TAŞIMA SINIRI (KAPASİTESİ) :. TAŞITIN PLAKASI TAŞITIN PLAKASI :. TAŞITIN CİNSİ :. TAŞITIN CİNSİ : TAŞIT SAHİBİNİN ADI SOYADI :. TAŞIT SAHİBİNİN ADI SOYADI : (ŞİRKET İSE ÜNVANI) (ŞİRKET İSE ÜNVANI) TAŞIT SAHİBİNİN T.C. NO VEYA VERGİ NO : TAŞIT SAHİBİNİN T.C. NO VEYA VERGİ NO :. ŞOFÖRÜN ADI SOYADI :. ŞOFÖRÜN ADI SOYADI : ŞOFÖRÜN TC NO. :. ŞOFÖRÜN TC NO. : ŞOFÖRÜN EHLİYETİNİN SINIFI :. ŞOFÖRÜN EHLİYETİNİN SINIFI : PERSONEL TAŞINAN İŞYERİNİN ADI :. REHBER PERSONEL VEYA ÖĞRETMENİN ADI SOYADI : TAŞITIN İZLEYECEĞİ GÜZERGÂH :.. REHBER VEYA ÖĞRETMENİN TC NO :... TAŞITIN TAŞIMA SINIRI (KAPASİTE)..... : DÖNÜŞ AYNI GÜZERGÂHIN TERSİ OLACAKTIR. ÇALIŞMA SAATLERİ:. Saatleri arası haftanın 7 (yedi) günü dahildir. Yukarıda işleteni, plakası ve güzergâhı belirtilen 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, Karayolları Trafik Yönetmeliği ve GÖLYAKA BELEDİYESİ (S) PLAKALI SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ, İlçe Trafik Komisyonu Kararları ve ilgili meri mevzuatlara uygunluğu anlaşılmış olup, iş bu PERSONEL Servis Arası Güzergâh İzin Belgesi tanzim edilerek verilmiştir. TAŞITIN İZLEYECEĞİ GÜZERGÂH : Okul giriş çıkış saatleri arası : Yukarıda işleteni, plakası ve güzergâhı belirtilen 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, Karayolları Trafik Yönetmeliği ve GÖLYAKA BELEDİYESİ (S) PLAKALI SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ, İlçe Trafik Komisyonu Kararları ve ilgili meri mevzuatlara uygunluğu anlaşılmış olup, iş bu Öğrenci Servis Arası Güzergâh İzin Belgesi tanzim edilerek verilmiştir. Zabıta Amirliği Zabıta Amirliği 10

T.C. GÖLYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI 2015 YILI ARALIK AYI OLAĞANÜSTÜ BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI KARARLARI

T.C. GÖLYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI 2015 YILI ARALIK AYI OLAĞANÜSTÜ BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI KARARLARI T.C. GÖLYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI 2015 YILI ARALIK AYI OLAĞANÜSTÜ BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI KARARLARI TOPLANTI DÖNEMİ : 2015/15 KARAR TARİHİ : 23/12/2015 BİRLEŞİM : 1 OTURUM : 1 MECLİS KARARI

Detaylı

KARAMAN BELEDİYE MECLİS KARARI

KARAMAN BELEDİYE MECLİS KARARI KARAR TARİHİ: 03.12.2014 KARAMAN BELEDİYE MECLİS KARARI KARAR-481 Belediye Meclisimizin 08.10.2014 tarih ve 348 sayılı kararları ile İdari İşler Komisyonuna havale edilen,; İl sınırları içinde yolcu taşıma

Detaylı

KARAMAN BELEDİYE MECLİS KARARI

KARAMAN BELEDİYE MECLİS KARARI KARAR TARİHİ: 07.12.2010 KARAMAN BELEDİYE MECLİS KARARI KARAR-443 Belediye Meclisinin 05.11.2010 tarih ve 359 sayılı kararı ile tekrar İdari İşler Komisyonuna havale edilen Özel Servis Araçları Yönetmeliği

Detaylı

Nisan ANTALYA OKUL SERVİS ŞOFÖRLERİ EĞİTİCİ EĞİTİMİ SEMİNERİ

Nisan ANTALYA OKUL SERVİS ŞOFÖRLERİ EĞİTİCİ EĞİTİMİ SEMİNERİ Nisan 2015 - ANTALYA OKUL SERVİS ŞOFÖRLERİ EĞİTİCİ EĞİTİMİ SEMİNERİ 2 OKUL SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ 28 Ağustos 2007 tarihli ve 26627 sayılı Resmi Gazete 3 Yasal Dayanaklar: 26.09.2011 tarihli

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MİNİBÜS ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİĞİ

T.C. GÖLYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MİNİBÜS ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİĞİ T.C. GÖLYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MİNİBÜS ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİĞİ 1.BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR, AMAÇ Madde 1-Bu Yönetmelik Gölyaka Belediyesi sınırları ve mücavir alanları içerisinde

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DOLMUŞ TAKSİ ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. GÖLYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DOLMUŞ TAKSİ ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. GÖLYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DOLMUŞ TAKSİ ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 1.BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR AMAÇ Madde 1-Bu Yönetmelik Gölyaka Belediyesi sınırları ve mücavir alanları

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİĞİ

T.C. GÖLYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİĞİ T.C. GÖLYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİĞİ 1.BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR, AMAÇ Madde 1-Bu Yönetmelik Gölyaka Belediyesi sınırları ve mücavir

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI TİCARİ TAKSİ ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİĞİ

T.C. GÖLYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI TİCARİ TAKSİ ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİĞİ T.C. GÖLYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI TİCARİ TAKSİ ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİĞİ 1.BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR, AMAÇ Madde 1-Bu Yönetmelik Gölyaka Belediyesinin özel kişilerce ticari amaçla

Detaylı

T.C. MERZİFON BELEDİYESİ ÖZEL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ. (S Plaka)

T.C. MERZİFON BELEDİYESİ ÖZEL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ. (S Plaka) T.C. MERZİFON BELEDİYESİ ÖZEL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ (S Plaka) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Yasal Dayanak Amaç: Madde 1- Bu Yönetmelik Merzifon Belediyesi sınırları için Özel Servis Araçlarının

Detaylı

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmelik, Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları

Detaylı

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ UMUM SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ (C Plaka)

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ UMUM SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ (C Plaka) KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ UMUM SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ (C Plaka) Belediye Meclis Kararı: 15/01/2007 tarih ve 16 sayılı AMAÇ: Madde 1- Bu Yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki

Detaylı

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Umum Servis Aracı (C Plaka) Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Umum Servis Aracı (C Plaka) Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Kabul Tarihi: 18/06/2010 Kabul Sayısı: 359 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 16/07/2010 Tarihli Anadolu Manşet Gazetesi Konya Büyükşehir Belediyesi Umum Servis Aracı (C Plaka) Çalışma Yönetmeliği

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 26627 YÖNETMELİK Ulaştırma Bakanlığından: OKUL SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ

Resmî Gazete Sayı : 26627 YÖNETMELİK Ulaştırma Bakanlığından: OKUL SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete Sayı : 26627 YÖNETMELİK Ulaştırma Bakanlığından: OKUL SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ 28 Ağustos 2007 SALI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YÖNETMELİK OKUL SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK OKUL SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ 28 Ağustos 2007 SALI Resmî Gazete Sayı : 26627 Ulaştırma Bakanlığından: YÖNETMELİK 28.08.2007 tarih ve 26627 sayılı Resmi Gazete (Asıl) 11.10.2008 tarih ve 270217 sayılı Resmi Gazete (1. Değişiklik) 17.09.2009

Detaylı

T.C. TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI OKUL SERVİS ARAÇLARI (J PLAKA) HİZMET YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanaklar ve Tanımlar

T.C. TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI OKUL SERVİS ARAÇLARI (J PLAKA) HİZMET YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanaklar ve Tanımlar T.C. TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI OKUL SERVİS ARAÇLARI (J PLAKA) HİZMET YÖNETMELİĞİ Amaç, Kapsam, Yasal Dayanaklar ve Tanımlar Amaç Madde 1-Bu Yönetmeliğin amacı; Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

DÜZCE BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ

DÜZCE BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ DÜZCE BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Yasal Dayanak Madde 1- Bu yönetmelik Düzce Belediyesi ve mücavir alan sınırları içinde çalışan servis araçlarının (okul ve

Detaylı

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TİCARİ HATLI MİNİBÜSLERİN HİZMET YÖNETMELİĞİ (M Plaka)

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TİCARİ HATLI MİNİBÜSLERİN HİZMET YÖNETMELİĞİ (M Plaka) KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TİCARİ HATLI MİNİBÜSLERİN HİZMET YÖNETMELİĞİ (M Plaka) Belediye Meclisi Kararı: 15/01/2007 tarih ve 16 sayılı AMAC: Madde: 1- Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi sınırları

Detaylı

14 HAZİRAN 2003TARİH VE 25138 SAYILI RESMİ GAZETEDE İçişleri Bakanlığından: Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği

14 HAZİRAN 2003TARİH VE 25138 SAYILI RESMİ GAZETEDE İçişleri Bakanlığından: Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği 14 HAZİRAN 2003TARİH VE 25138 SAYILI RESMİ GAZETEDE İçişleri Bakanlığından: Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; zorunlu eğitim

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Ticari Hatlı Minibüs (M Plaka) Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

Konya Büyükşehir Belediyesi Ticari Hatlı Minibüs (M Plaka) Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Kabul Tarihi: 18/06/2010 Kabul Sayısı: 360 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 16/07/2010 Tarihli Yeni Konya Gazetesi Konya Büyükşehir Belediyesi Ticari Hatlı Minibüs (M Plaka) Çalışma Yönetmeliği

Detaylı

BİLECİK BELEDİYESİ ÖZEL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ

BİLECİK BELEDİYESİ ÖZEL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ BİLECİK BELEDİYESİ ÖZEL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ KARAR TARİHİ : 09/07/2010 KARAR NO : 2010/69 Amaç Madde 1- Bu yönetmelik Bilecik Belediyesi ve mücavir alan sınırları içerisinde her türlü servis taşımacılığı

Detaylı

ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI

ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 2 3 4 HİZMETİN ADI Trafik ve Denetim ile İlgili Şikayet ve Talep Değerlendirme Ulaşım Koordinasyon ile İlgili Şikayet ve Talep Değerlendirme Ulaşım Planlama ile İlgili Şikayet ve Talep Değerlendirme

Detaylı

T.C. TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI OKUL SERVİS ARAÇLARI (J PLAKA) HİZMET YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanaklar ve Tanımlar

T.C. TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI OKUL SERVİS ARAÇLARI (J PLAKA) HİZMET YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanaklar ve Tanımlar T.C. TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI OKUL SERVİS ARAÇLARI (J PLAKA) HİZMET YÖNETMELİĞİ Amaç, Kapsam, Yasal Dayanaklar ve Tanımlar Amaç Madde 1-Bu Yönetmeliğin amacı; Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

NEVŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ

NEVŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ NEVŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ BÖLÜM 1: AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK Amaç: Madde 1- Bu Yönetmelik Nevşehir Belediyesi sınırları içinde belirlenen güzergâhlarda yolcu taşıma izni

Detaylı

YÖNETMELİK OKUL SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK OKUL SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ 28 Ağustos 2007 SALI Resmî Gazete Sayı : 26627 Ulaştırma Bakanlığından: YÖNETMELİK 28.08.2007 tarih ve 26627 sayılı Resmi Gazete (Asıl) 11.10.2008 tarih ve 27021 sayılı Resmi Gazete (1. Değişiklik) 17.09.2009

Detaylı

OKUL SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ

OKUL SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 28.08.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26627 OKUL SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; zorunlu eğitim

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Ticari Taksi (TT-T Plaka) Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

Konya Büyükşehir Belediyesi Ticari Taksi (TT-T Plaka) Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Kabul Tarihi: 18/06/2010 Kabul Sayısı: 361 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 16/07/2010 Tarihli Konya Postası Gazetesi Konya Büyükşehir Belediyesi Ticari Taksi (TT-T Plaka) Çalışma Yönetmeliği

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu SIRA NO 1. T Plaka Devirleri 2. S Plaka Devir HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER 1-Başvuru Formu.(Ek-1) (Devir

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ ŞEHİR İÇİ DOLMUŞ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

GİRESUN BELEDİYESİ ŞEHİR İÇİ DOLMUŞ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar GİRESUN BELEDİYESİ ŞEHİR İÇİ DOLMUŞ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Giresun Belediyesi ve mücavir alan sınırları içerisinde toplu taşıma

Detaylı

KÜTAHYA BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ (01.09.2009/386 Say.Meclis Kar.) BİRİNCİ BÖLÜM

KÜTAHYA BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ (01.09.2009/386 Say.Meclis Kar.) BİRİNCİ BÖLÜM KABULÜ: 01.09.2009/386 Tarih ve 386 Sayılı Meclis Kararı DEĞİŞİKLİK: 01.09.2015 Tarih ve 351 Sayılı Meclis Kararı KÜTAHYA BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ (01.09.2009/386 Say.Meclis Kar.) Amaç,Kapsam,Tanımlar

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. c )Bu araçlardan faydalanan resmi ve özel kuruluşları, Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen terimlerden,

BİRİNCİ BÖLÜM. c )Bu araçlardan faydalanan resmi ve özel kuruluşları, Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen terimlerden, ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖZEL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Yasal Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik, Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde çalışan

Detaylı

YUSUFELİ BELEDİYESİ ÖZEL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ

YUSUFELİ BELEDİYESİ ÖZEL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ YUSUFELİ BELEDİYESİ ÖZEL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Yasal Dayanak Amaç Madde 1-Bu yönetmelik Yusufeli Belediyesi sınırları içinde çalışan özel servis araçlarının

Detaylı

VII.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (G.ANTEP) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

VII.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (G.ANTEP) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU VII.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (G.ANTEP) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 2 D1 YETKİ 7- Varsa Yetkili Makamlarca Tescil Edilmiş Kısa

Detaylı

DÜZCE BELEDİYESİ (T) PLAKA TİCARİ TAKSİ ÇALIŞMA VE DEVİR YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

DÜZCE BELEDİYESİ (T) PLAKA TİCARİ TAKSİ ÇALIŞMA VE DEVİR YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak DÜZCE BELEDİYESİ (T) PLAKA TİCARİ TAKSİ ÇALIŞMA VE DEVİR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmelik, Düzce Belediyesi sınırları içinde vatandaşın ulaşım ihtiyacını

Detaylı

DÜZCE BELEDĠYESĠ SERVĠS ARAÇLARI HĠZMET YÖNETMELĠĞĠ

DÜZCE BELEDĠYESĠ SERVĠS ARAÇLARI HĠZMET YÖNETMELĠĞĠ DÜZCE BELEDĠYESĠ SERVĠS ARAÇLARI HĠZMET YÖNETMELĠĞĠ Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Yasal Dayanak Madde 1- Bu yönetmelik Düzce Belediyesi ve mücavir alan sınırları içinde çalışan servis araçlarının (okul ve

Detaylı

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TİCARİ TAKSİ HİZMET YÖNETMELİĞİ (TT - T Plaka)

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TİCARİ TAKSİ HİZMET YÖNETMELİĞİ (TT - T Plaka) KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TİCARİ TAKSİ HİZMET YÖNETMELİĞİ (TT - T Plaka) Belediye Meclisi Kararı: 15/01/2007 tarih ve 16 sayılı AMAÇ: Madde: 1-Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde

Detaylı

I.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İSTANBUL) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

I.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İSTANBUL) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU I.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İSTANBUL) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIR A NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 C1 YETKİ BELGESİ 1-Temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmış

Detaylı

XII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (SİVAS) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

XII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (SİVAS) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU XII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (SİVAS) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 B2 YETKİ 9- Varsa şube ile ilgili bilgilerin (adres, sorumlu)

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Bağlılık Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik Kütahya

Detaylı

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1- BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 1. Bu yönetmelik Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yolcu taşıma izni

Detaylı

Osmaniye Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Hizmet Standartları

Osmaniye Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Hizmet Standartları Osmaniye Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Hizmet Standartları Sıra No Adı Başvuruda İstenen Belgeler 1 İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verme 1-Vergi levhası 2- Kimlik fotokopisi 3- Esnaf sicil veya

Detaylı

TC DÜZCE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI

TC DÜZCE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TC DÜZCE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI SIRA RO: VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMANLANMA SÜRESİ (EN GEÇ

Detaylı

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Ulaşım Dairesi Başkanlığı TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI SEYAHAT KARTLARI YÖNETMELİĞİ

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Ulaşım Dairesi Başkanlığı TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI SEYAHAT KARTLARI YÖNETMELİĞİ VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Ulaşım Dairesi Başkanlığı TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI SEYAHAT KARTLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanım Amaç Madde 1- Van Büyükşehir Belediyesi tarafından

Detaylı

KARAR NO.106 BAYBURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI ( S) SERVİS ARACI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanak

KARAR NO.106 BAYBURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI ( S) SERVİS ARACI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanak KARAR NO.106 Yönetmelik gereği yerine getirilmesi gereken evraklar ve araç uygunluk belgesi tamamlanan araçların; a) Servis aracı güzergah izin belgesi için:150 TL b) Servis aracı uygunluk belgesi için

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI PERSONEL SERVİS HİZMET YÖNETMELİĞİ

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI PERSONEL SERVİS HİZMET YÖNETMELİĞİ 4265 KAMU KURUM VE KURULUŞLARI PERSONEL SERVİS HİZMET YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 6/2/2004 No : 2004/6801 Dayandığı Kanunun Tarihi : 9/4/1987 No : 3348 5/1/1961 No : 237 Yayımlandığı

Detaylı

SİVRİHİSAR İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI

SİVRİHİSAR İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI SİVRİHİSAR İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Bilgi Edinme Başvuruları 1.Dilekçe 15 İş günü 1-

Detaylı

T.C MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI SERVİS ARAÇLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

T.C MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI SERVİS ARAÇLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ T.C MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI SERVİS ARAÇLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1. Bu Yönerge Muğla Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

Trafik tescil işlemleri Perşembe, 10 Eylül 2009 21:14 -

Trafik tescil işlemleri Perşembe, 10 Eylül 2009 21:14 - ÇALINTI ARAÇ BULUNDUĞU ZAMAN Karakoldan alınacak teslim tutanağı birlikte, Oto Hırsızlık Büro Amirliğinden aracın bulunduğuna dair belge İCRA KANALI İLE SATILAN ARAÇLAR İcra Müdürlüğü, vergi dairesi gibi

Detaylı

Madde 3- Bu Yönetmelik 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun değişik 26 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3- Bu Yönetmelik 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun değişik 26 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. TİCARİ ARAÇLARDA REKLAM BULUNDURULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 28.02.1998-22800İLK (Değ:22.04.2003-25087) (Değ:10.06.2003-25134) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI SERVİS ARAÇLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

T.C MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI SERVİS ARAÇLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ T.C MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI SERVİS ARAÇLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1. Bu Yönerge Muğla Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Personel Servis Aracı Güzergah Kullanım İzin Belgesi TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1) Personel Servis Aracı Başvuru Formu 2) Araç

Detaylı

II.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANKARA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

II.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANKARA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU II.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANKARA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1. HİZMETİN ADI B2 YETKİ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 9- Varsa şube ile ilgili bilgilerin (adres, sorumlu) Ticaret Sicil Gazetesinde 10-

Detaylı

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI) (S) PLAKALI OKUL SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI) (S) PLAKALI OKUL SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI) (S) PLAKALI OKUL SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Van Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) IV.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (BURSA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 B2 YETKİ 9- Varsa şube ile ilgili bilgilerin (adres, sorumlu)

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TBMM BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI BİRİMLERİNDE ZORUNLU STAJ, BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ VE BECERİ EĞİTİMİ GÖRECEK OLAN ÖĞRENCİLERİN BELİRLENMESİ İLE GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNERGE TBMM Başkanlık Makamının

Detaylı

XI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (TRABZON) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

XI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (TRABZON) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU XI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (TRABZON) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLA NMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 C1 YETKİ BELGESİ (Kendi iştigali ile ilgili Uluslararası

Detaylı

ESKĠġEHĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ SERVĠS ARAÇLARI HĠZMET YÖNETMELĠĞĠ

ESKĠġEHĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ SERVĠS ARAÇLARI HĠZMET YÖNETMELĠĞĠ ESKĠġEHĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ SERVĠS ARAÇLARI HĠZMET YÖNETMELĠĞĠ Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Yasal Dayanak Madde 1- Bu Yönetmelik Eskişehir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde çalışan Servis Araçlarının

Detaylı

OKUL SERVĠS ARAÇLARI HĠZMET YÖNETMELĠĞĠ

OKUL SERVĠS ARAÇLARI HĠZMET YÖNETMELĠĞĠ OKUL SERVĠS ARAÇLARI HĠZMET YÖNETMELĠĞĠ Resmî Gazete : 28.08.2007/26627 Ek ve Değişiklikler: 1) 11.10.2008/27021 RG 2) 17.9.2009/27352 RG BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

III.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İZMİR) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

III.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İZMİR) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER III.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İZMİR) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIR AN O HİZMETİN ADI 1 B2 YETKİ BELGESİ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 9- Varsa şube ile ilgili bilgilerin (adres, sorumlu) Ticaret Sicil Gazetesinde

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/088 Meclis Karar Tarihi : 14.08.2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 19.08.2014 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI 2016 YILI EYLÜL AYI OLAĞAN BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI KARARLARI TOPLANTI DÖNEMİ

T.C. GÖLYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI 2016 YILI EYLÜL AYI OLAĞAN BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI KARARLARI TOPLANTI DÖNEMİ T.C. GÖLYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI 2016 YILI EYLÜL AYI OLAĞAN BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI KARARLARI TOPLANTI DÖNEMİ : 2016/09 KARAR TARİHİ : 07/09/2016 BİRLEŞİM : 1 OTURUM : 1 MECLİS KARARI Belediyemiz

Detaylı

KURUL KARARI. Karar No: 3763-3 Karar Tarihi : 04/04/2012

KURUL KARARI. Karar No: 3763-3 Karar Tarihi : 04/04/2012 12.04.2012 tarih 28262 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : KURUL KARARI Karar No: 3763-3 Karar Tarihi : 04/04/2012 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 04/04/2012

Detaylı

BELEDİYE MECLİSİNİN NİSAN AYI TOPLANTISI 09/04/2012 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARAR. 34 Mustafa ÇİMEN, Ö.Faruk ÇINARGİL, Onur SÜNBÜLOĞLU

BELEDİYE MECLİSİNİN NİSAN AYI TOPLANTISI 09/04/2012 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARAR. 34 Mustafa ÇİMEN, Ö.Faruk ÇINARGİL, Onur SÜNBÜLOĞLU Karar No:121 NİN NİSAN AYI TOPLANTISI 09/04/2012 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARAR BİRLEŞİME KATILAN ÜYELER: BİRLEŞİME KATILMAYAN ÜYELER: 34 Mustafa ÇİMEN, Ö.Faruk ÇINARGİL, Onur SÜNBÜLOĞLU Meclis Hukuk

Detaylı

DÜZCE BELEDİYESİ (T) PLAKA TİCARİ TAKSİ ÇALIŞMA VE DEVİR YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

DÜZCE BELEDİYESİ (T) PLAKA TİCARİ TAKSİ ÇALIŞMA VE DEVİR YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak DÜZCE BELEDİYESİ (T) PLAKA TİCARİ TAKSİ ÇALIŞMA VE DEVİR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmelik, Düzce Belediyesi sınırları içinde vatandaşın ulaşım ihtiyacını

Detaylı

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ İKAMETGAH GEÇİCİ YER TAHSİS BELGESİ ENCÜMEN ONAYI GEREKLİDİR. (İŞGALİYE) TALEBİ TEK ÜRÜN İÇİN GEÇERLİDİR.

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ İKAMETGAH GEÇİCİ YER TAHSİS BELGESİ ENCÜMEN ONAYI GEREKLİDİR. (İŞGALİYE) TALEBİ TEK ÜRÜN İÇİN GEÇERLİDİR. SIRA NO HİZMETİN ADI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 1 Sayfa 1 BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLAN MA SÜRESİ (EN GEÇ) 130 ADRES TESPİTİ 2 GÜN İLAN METNİ 131 ANONS TARİH VE NO 132 CEZAYA İTİRAZ ZABIT VARAKASI

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRK MÜHENDİS ve MİMAR ODALARI BİRLİĞİ GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI GEMİ KONTROLÜ YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ülke ve toplum

Detaylı

Değişiklik Yapılan Madde

Değişiklik Yapılan Madde Değişiklik Yapılan Madde Mad.1/1 Mad. 3/c'den sonra eklenmiştir. Mad.4 Değişiklik Öncesi Gümrük Genel Tebliği(Transit İşlemleri) Seri No:3 (1) Bu Tebliğin amacı, 18/7/2011 tarihli ve 2011/2033 sayılı Bakanlar

Detaylı

TEBLİĞ DENİZ ÇEVRESİNİN PETROL VE DİĞER ZARARLI MADDELERLE KİRLENMESİNE İLİŞKİN RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE ACİL MÜDAHALE

TEBLİĞ DENİZ ÇEVRESİNİN PETROL VE DİĞER ZARARLI MADDELERLE KİRLENMESİNE İLİŞKİN RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE ACİL MÜDAHALE 12 Aralık 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29203 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: TEBLİĞ DENİZ ÇEVRESİNİN PETROL VE DİĞER ZARARLI MADDELERLE KİRLENMESİNE İLİŞKİN RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE ACİL MÜDAHALE PLANLARINI

Detaylı

T.C. ULAġTIRMA BAKANLIĞI Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü. SAYI : B.11.0.KUG.0.00.17.00/230-9541 09/07/2009 KONU : A Türü Yetki Belgeleri

T.C. ULAġTIRMA BAKANLIĞI Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü. SAYI : B.11.0.KUG.0.00.17.00/230-9541 09/07/2009 KONU : A Türü Yetki Belgeleri GENELGE (2009/KUGM- 21 /YOLCU) Bilindiği üzere, Karayolu Taşıma Yönetmeliği ekonomik, sosyal ve ticari hayatın gereklerine göre yeniden düzenlenerek 11 Haziran 2009 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Detaylı

EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TRABZON ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRMLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TRABZON ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRMLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA 1 C1 YETKİ BELGESİ ALMAK İÇİN (Kendi iştigali ile ilgili Uluslararası ve Yurtiçi Eşya 2- Ticaret Odası Oda Sicil Kayıt Sureti, 3- Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri,

Detaylı

ÇORUM BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ

ÇORUM BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ ÇORUM BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Yasal Dayanak Madde 1- Bu Yönetmelik Çorum Belediyesi Mücavir alan sınırları içinde çalışan Servis Araçlarının (okul ve personel)

Detaylı

BASIN KARTI SAHİBİ BASIN MENSUPLARININ HİZMET DAMGALI PASAPORT BAŞVURULARINDA UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE

BASIN KARTI SAHİBİ BASIN MENSUPLARININ HİZMET DAMGALI PASAPORT BAŞVURULARINDA UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE BASIN KARTI SAHİBİ BASIN MENSUPLARININ HİZMET DAMGALI PASAPORT BAŞVURULARINDA UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BOLU ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BOLU ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER BAŞVURUDA İSTENEN 1 C1 YETKİ BELGESİ ALMAK İÇİN İSTENEN (Kendi iştigali ile ilgili Uluslararası ve Yurtiçi Eşya Taşımacılığı) 2- Ticaret Odası Oda Sicil Kayıt Sureti, 3- Temsil ve ilzama yetkili olanların

Detaylı

T. C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Ulaşım Dairesi Başkanlığı C PLAKA YÖNETMELİĞİ

T. C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Ulaşım Dairesi Başkanlığı C PLAKA YÖNETMELİĞİ T. C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Ulaşım Dairesi Başkanlığı C PLAKA YÖNETMELİĞİ MAYIS 2016 BİRİNCİ KISIM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR, İKİNCİ KISIM C PLAKA İLE TOPLU TAŞIMACILIK BİRİNCİ KISIM

Detaylı

1-E-Posta-Bilgi Edinme, İhbar, bimer@başbakanlık.gov.tr 2-Şikâyet ve Diğer Müracaatlar. 1 Fotoğraf 2 Sabıka Kaydı Olmadığına Dair Yazılı Beyanı

1-E-Posta-Bilgi Edinme, İhbar, bimer@başbakanlık.gov.tr 2-Şikâyet ve Diğer Müracaatlar. 1 Fotoğraf 2 Sabıka Kaydı Olmadığına Dair Yazılı Beyanı T.C. ARTOVA KAYMAKAMLIĞI İlçe Emniyet Amirliği HİZMET STANDARTLARI TABLOSU S.N. HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 Elektronik Posta 1-E-Posta-Bilgi Edinme, İhbar, bimer@başbakanlık.gov.tr 2-Şikâyet

Detaylı

T.C. İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOLARI

T.C. İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOLARI T.C. İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Araç Tescil 2 Nakil Olan Araçlardan 3 Yeni Kayıt (Faturalı)

Detaylı

T. C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Ulaşım Dairesi Başkanlığı TİCARİ TAKSİ YÖNETMELİĞİ

T. C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Ulaşım Dairesi Başkanlığı TİCARİ TAKSİ YÖNETMELİĞİ T. C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Ulaşım Dairesi Başkanlığı TİCARİ TAKSİ YÖNETMELİĞİ MAYIS 2016 Amaç Madde 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki dayanak, Tanımlar Bu yönetmelik Mersin Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

T.C. DENĐZLĐ BELEDĐYESĐ MECLĐS KARARI

T.C. DENĐZLĐ BELEDĐYESĐ MECLĐS KARARI TĐCARĐ HATLI MĐNĐBÜSLERĐN ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ Amaç : BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Madde: 1- Bu yönetmeliğin amacı; Belediye sınırları ve mücavir alan sınırları içinde belirlenen güzergâhlarda

Detaylı

T.C. MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (T) PLAKA TAHSİSLİ TİCARİ TAKSİ ARAÇLARI VE TAKSİ DURAKLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (T) PLAKA TAHSİSLİ TİCARİ TAKSİ ARAÇLARI VE TAKSİ DURAKLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (T) PLAKA TAHSİSLİ TİCARİ TAKSİ ARAÇLARI VE TAKSİ DURAKLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK (Manisa Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/08/2014 tarih ve 191 sayılı

Detaylı

T.C. YUSUFELİ BELEDİYESİ ZABITA AMİRLİĞİ (S) SERVİS ARACI YÖNETMELİĞİ

T.C. YUSUFELİ BELEDİYESİ ZABITA AMİRLİĞİ (S) SERVİS ARACI YÖNETMELİĞİ T.C. YUSUFELİ BELEDİYESİ ZABITA AMİRLİĞİ (S) SERVİS ARACI YÖNETMELİĞİ BÖLÜM 1: AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK Amaç: Madde 1- Bu Yönetmelik Yusufeli Belediyesi sınırları içinde yer alan ve bu sınırlar

Detaylı

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasına aşağıdaki tarife ve talimat uygulanır.

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasına aşağıdaki tarife ve talimat uygulanır. Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Ve Talimatı Yayınlanan Resmin Gazete: Yayınlanan Tarih: 1.7.2008 00:00:00 Yayınlayan Kurum: Yayımlandığı Resmi Gazete: 18 Haziran 2008-26910

Detaylı

İSTANBUL ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

İSTANBUL ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI 1 C1 YETKİ BELGE KURULUŞU 1-Yetki Belgesi ve taşıt kartı işlem başvuru formu 2-Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri 3-Ortak ve yöneticilere ait T.C. kimlik numaraları 4-Merkez

Detaylı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TRANSİT REJİMİ) (SERİ NO: 2) (05.06.2012 T. 28314 R.G.)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TRANSİT REJİMİ) (SERİ NO: 2) (05.06.2012 T. 28314 R.G.) Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TRANSİT REJİMİ) (SERİ NO: 2) (05.06.2012 T. 28314 R.G.) Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, ülke menfaati açısından gerekli olan hallerde,

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SERVİS ARACI YÖNETMELİĞİ

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SERVİS ARACI YÖNETMELİĞİ T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SERVİS ARACI YÖNETMELİĞİ ÇANAKKALE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ BÖLÜM 1: AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK

Detaylı

Bu niteliğe sahip antrepoların yukarıda belirtilen izin yazısını alabilmeleri için ayrıca;

Bu niteliğe sahip antrepoların yukarıda belirtilen izin yazısını alabilmeleri için ayrıca; Başlık 104 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Taslağı) Resmi Gazete No Resmi Gazete Tarihi Kapsam A. TÜRKİYE DE İKAMET ETMEYENLERE DÖVİZ KARŞILIĞI YAPILAN TESLİMLERDE İHRACAT İSTİSNASI UYGULANMASI

Detaylı

T.C MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI SERVİS ARAÇLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

T.C MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI SERVİS ARAÇLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ T.C MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI SERVİS ARAÇLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1. Bu Yönerge Muğla Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

(14/07/2006 tarih ve 26228 sayılı Resmi Gazete) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

(14/07/2006 tarih ve 26228 sayılı Resmi Gazete) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kültür Yatırım ve Girişimlerine Gelir Vergisi Stopajı, Sigorta Primi İşveren Payı ve Su Bedeli İndirimi İle Enerji Desteği Uygulamasına Dair Yönetmelik Amaç (14/07/2006 tarih ve 26228 sayılı Resmi Gazete)

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. 1-Yeşilkart Başvuru formu 2-Aile Nüfus Kayıt Örneği 3-Başvuru Dilekçesi

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. 1-Yeşilkart Başvuru formu 2-Aile Nüfus Kayıt Örneği 3-Başvuru Dilekçesi SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 01 Şikayet Müracaatları 1-Şikayet Dilekçesi 2-Nüfus Cüzdan Fotokopileri 3-Tanıkları 4-Tanık

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TRAFİK YÖNERGESİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TRAFİK YÖNERGESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TRAFİK YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, can ve mal güvenliği yönünden; Yüzüncü Yıl Üniversitesinin yönetimi altındaki alanlar içinde trafik düzeninin sağlanması

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SİVAS ULA TIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(EN GEÇ) BA VURUDA İSTENEN BELGELER SIRA NO

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SİVAS ULA TIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(EN GEÇ) BA VURUDA İSTENEN BELGELER SIRA NO Sayfa 1 SIRA NO HİZMETİN ADI 1 C1 YETKİ BELGE KURULU U 2 C2 YETKİ BELGE KURULU U 3 C3 YETKİ BELGE KURULU U 4 G2 YETKİ BELGE KURULU U 5 H2 YETKİ BELGE KURULU U 6 C1 YETKİ BELGE YENİLEMESİ 7 C2 YETKİ BELGE

Detaylı

KUMRU İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

KUMRU İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Bilgi Edinme Başvurusu 2 3 4 (FATURALI ARAÇLARLA İLGİLİ-YENİ ARAÇ) (NAKİL ARAÇLAR) (ŞAHADETNAME İLE YENİ KAYIT YAPILACAK ARAÇLARIN İŞLEMLERİ) KUMRU İLÇE EMNİYET

Detaylı

ÇORUM BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ

ÇORUM BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ ÇORUM BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Yasal Dayanak Madde 1- Çorum Belediyesi mücavir alan sınırları içinde faaliyet gösteren ve il/ilçe trafik tescil Şubelerince

Detaylı

ARAÇ NOTER SATIŞ TARİH OLUYORDU AMA OLMADI

ARAÇ NOTER SATIŞ TARİH OLUYORDU AMA OLMADI ARAÇ NOTER SATIŞ TARİH OLUYORDU AMA OLMADI NOTER İLE ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMLERİ YENİ NASIL YAPILACAĞI HAKKINDA HAZIRLANAN YAZIMIZ İÇİN LİNKİ TIKLAYINIZ İPTAL Yeni yılla birlikte araç satış, devir ve

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ (S) SERVİS ARACI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanak

T.C. AMASYA BELEDİYESİ (S) SERVİS ARACI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanak T.C. AMASYA BELEDİYESİ (S) SERVİS ARACI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanak Amaç: Madde: 1- Bu Yönetmelik Amasya Belediyesi sınırları içinde belirlenen güzergâhlarda yolcu taşıma

Detaylı

EK-2 ACİL VE AFETLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK-2 ACİL VE AFETLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK-2 ACİL VE AFETLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) Ambulans Uygunluk Belgesi için

Detaylı

NİĞDE BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ

NİĞDE BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ NİĞDE BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Yasal Dayanak Madde 1- Bu Yönetmelik Niğde Belediyesi Mücavir alan sınırları içinde çalışan Servis Araçlarının (okul ve personel)

Detaylı

AVANOS BELEDĠYESĠ ġehġr ĠÇĠ MĠNĠBÜS YÖNETMELĠĞĠ

AVANOS BELEDĠYESĠ ġehġr ĠÇĠ MĠNĠBÜS YÖNETMELĠĞĠ AVANOS BELEDĠYESĠ ġehġr ĠÇĠ MĠNĠBÜS YÖNETMELĠĞĠ KARAR TARĠHĠ : 11 / 05 / 2009 KARA NO : 8 Amaç: Madde 1- Bu Yönetmelik Avanos Belediyesi sınırları içinde belirlenen güzergâhlarda, yolcu taşıma izni verilen

Detaylı

ORTAKÖY BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI VE TAKSİ DOLMUŞ-MİNİBÜS ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİĞİ

ORTAKÖY BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI VE TAKSİ DOLMUŞ-MİNİBÜS ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİĞİ ORTAKÖY BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI VE TAKSİ DOLMUŞ-MİNİBÜS ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİĞİ 2016 1 T.C. ORTAKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI SERVİS ARAÇLARI VE TAKSİ DOLMUŞ-MİNİBÜS ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİĞİ

Detaylı

Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü

Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ALANYA BELEDİYESİ DEVE İLE TURİSTİK FAALİYETTE BULUNAN HAYVAN İŞLETMELERİNİN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ YÖNETMELİĞİ Sunum:Hasan EŞİT Veteriner Hekim Aralık 2015

Detaylı

IX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (SAMSUN) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

IX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (SAMSUN) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU IX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (SAMSUN) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI C1 YETKİ BELGESİ (Kendi iştigali ile ilgili Uluslararası ve Yurtiçi Eşya Taşımacılığı) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1. Başvuru

Detaylı

VARTO İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

VARTO İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU VARTO İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGİLER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 YİVSİZ TÜFEK RUHSATNAMESİ İZİN MÜRACAATI

Detaylı