MUHASEBE DERSİ SORU VE CEVAPLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MUHASEBE DERSİ SORU VE CEVAPLARI"

Transkript

1 MUHASEBE DERSİ SORU VE CEVAPLARI 1)İşletmelerin mali işlemlerini kaydeden, sınıflandıran, özetleyen ve raporlayan bilim dalına ne denir? A-Ekonomi B)Muhasebe C)Maliye D)Analiz 2)Belirli bir ticari amaç için, bir veya daha fazla kişinin bir araya gelerek, belirli bir sermaye ile kurdukları kuruluşlara ne denir? A)İşletme B)İşyeri C)Dükkan D)Sanayi 3)Muhasebe sistemi kar amacı güden işletmeler için daha da önemlidir. 4) Mali işlemleri belgelere dayanarak muhasebe sistemine göre muhasebe defterlerine kayıt yapılması aşamasına ne denir? A)Sınıflandırma B)Özetleme C)Raporlama D)Kaydetme 5) Raporlama muhasebe sisteminin ilk aşaması ve yorum yapma aşamasıdır. İşletme bu raporlar sayesinde geleceğine karar vermekte ve yeni kararlar almaktadır. 6)Ticaret hayatında güven ve düzen sağlanması bakımından alım satımla uğraşan tüccarlar kanunların emrettiği şekilde çeşitli belgeler kullanırlar bunlara ne denir? A)Bordro B)Fatura C)Ticari Belge D)Nizam 7)Müteşebbislerin işletmedeki en önemli kontrol araçları muhasebedir. 8)Kişi ve kurumların kar etmek amacıyla üretilen mal ve hizmetlerin bir bedel karşılığında ve devamlı olarak alıp-satma faaliyetlerine ne denir? A)Alışveriş B)Satış C)Alış D)Ticaret 9)Muhasebe İşletmenin sahip olduğu kıymetlerin tespitini sağlar. Hazırlayan;Mehmet ÖNCELER Sayfa 1

2 10) Malın gönderilmesi veya hizmetin yapılması için yazılan mektuplara denir. Teklif mektubu özelliğini de taşır. Siparişler telefonla mektupla veya günümüzde internet üzerinden yapılabilmektedir. A)Alışveriş Mektubu B)Sipariş mektubu C)İrsaliye D)Ulaşım Belgesi 11) Satılan mal ve yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı tutarı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tacir tarafından müşteriye verilen ticari vesikaya ne denir? A)Bordro B)Beyanname C)Fatura D)Senet 12) Tüketicilere ayıplı mal ve hizmet satan kişilere karşı hak aramada, fatura delil olarak kullanılamaz. 13) Faturalar en az bir, asıl bir örnek (suret) olarak düzenlenir. 14) Vergilendirilmiş kazanç kutsaldır sözü çerçevesinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Vergi kontrol işlemlerinin sıkça yapıldığı günümüzde bütün alışverişlerin belgesinin olması gerekir. B) Satışı yapan kişinin belge vermesi yasal bir zorunluluk ve vatandaşlık hakkı olduğu gibi belgeyi alan kişide de durum aynıdır. C) Alışverişlerin belge ile yapılması oranında devletin topladığı vergi miktarı da artar. Bu şekilde toplumun ihtiyaçları karşılanır D)Belgesiz alışverişlerimizde satış fiyatı üzerinden indirim yaptırmak en doğal hakkımızdır. 15)Faturalar malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren en geç kaç gün içinde düzenlenmek zorundadır? A) 3 Gün B) 5 Gün C) 7 Gün D) 10 Gün 16) İşletmenin, peşin satışlarında fatura bedelini peşin olarak aldığını göstermek için faturanın alt tarafının kaşelenip imzalandığı faturalardır. A)Kapalı Fatura B)Açık Fatura C)Peşin İşlem Faturası D)Ödenen Fatura 17) İşletmenin, veresiye satışlarında fatura bedelini ileri bir tarihte tahsil edeceğini göstermek için faturanın üst tarafının kaşelenip imzalandığı faturalardır. A)Kapalı Fatura B)Açık Fatura C)Peşin İşlem Faturası D)Ödenen Fatura 18)Faturalara itiraz süresi kaç gündür? A) 3 Gün B) 5 Gün C) 7 Gün D) 10 Gün Hazırlayan;Mehmet ÖNCELER Sayfa 2

3 19)Faturaları Türk Ticaret Kanununa göre kaç yıl saklamak zorunludur? Muhasebe/Ustalık Eğitimi A) 1 Yıl B) 2 Yıl C)5 Yıl D) 10 Yıl 20)Faturaları Gelir Vergisi Kanununa göre kaç yıl saklamak zorunludur? A) 1 Yıl B) 2 Yıl C)5 Yıl D) 10 Yıl 21)Satılan malı bir yerden başka bir yere sevk ederken kullanılan, maliye onaylı, mal teslimini gösteren resmi belgeye. denir. A)İrsaliye B)Bono C)Poliçe D)Kambiyo 22)..; serbest meslek erbabının (Muhasebeci, Avukat, Doktor vb.) mesleki faaliyetlerine ilişkin her türlü tahsilatı için düzenlediği bir belgedir. Mesleki faaliyet karşılığında ücretin tahsil edildiğini gösterir. A)Fatura B)Gider Pusulası C)Tahsilat Makbuzu D)Serbest Meslek Makbuzu 23) İrsaliye Malı satan firma tarafından en az 3 nüsha olarak düzenlenir. Bir asıl ve bir suret malı alana, bir suret taşıyıcıya ve diğer nüsha ise firmada kalır. 24)Fatura düzenlemek, mal ve hizmeti satanın göreviyken; mal ve hizmeti satın alan alıcı fatura istemek ve almak zorunda değildir. 25)Fatura ; İrsaliyenin düzenlendiği ay ve düzenlendiği yıldan, farklı bir ay ve yıla kesilemez. 26) İrsaliyenin düzenlenmesinden itibaren kaç gün içinde faturası kesilmek zorundadır? A) 3 Gün B) 5 Gün C) 7 Gün D) 10 Gün 27)Malı taşıyan taşıtta en az kaç adet sevk irsaliyesi bulunur? A)1 adet B)2 adet C)3 adet D)4 adet 28)Malın tesliminden itibaren faturanın yedi gün içinde düzenlenmesi imkanından vazgeçerek, bu yükümlülüğü derhal yerine getirmek isteyen mükellefler, fatura ve sevk irsaliyesini ayrı ayrı düzenlemeksizin, diledikleri takdirde ".." düzenleyebileceklerdir. A)İrsaliye B)Teslim Faturası C)Satış irsaliyesi D)İrsaliyeli Fatura 29) Perakende satış yapan işletmelerin elektrik kesintisi ya da yazarkasanın arızalanması gibi durumlarda yazarkasa fişi yerine düzenledikleri belgedir. A)Fatura B)Parakente Satış Fişi C)Satış Fişi D)Makbuz Hazırlayan;Mehmet ÖNCELER Sayfa 3

4 30) Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin fatura vermek mecburiyetinde olmadıkları satışları (01/01/2012 tarihinden itibaren 770 TL ye kadar olan satışları) ve yaptıkları işlerin bedelleri için yazarkasa fişi veremediği durumlarda perakende satış fişi düzenleyebilir. 31) Deftere tabi vergi yükümlülerinin, kazançları basit usulde vergilendirilen ya da vergiden muaf olanlara yaptıkları hizmetler veya aldıkları mallar için düzenleyip verdikleri ticari belge nedir? A)Satış Fişi B)Teslim Faturası C)Gider Makbuzu D)Satış irsaliyesi 32) Gider pusulasında satıcının alacağı bedelden çeşitli oranlarda gelir vergisi kesilir, kalan satıcıya ödenir. Bu kesinti işlemine stopaj yapmak da denebilir. A) Doğru 33) Gerçek usulde vergiye tabi olmayan (deftere tabi olmayan) ve tarım ve hayvancılıkla uğraşan üreticilerin sattıkları ürünler nedeniyle elde ettikleri gelirlerin belgelenmesi ve vergilendirilebilmesi amacıyla malı satın alanlarca düzenlenip müstahsile verilen ticari belgeye ne denir? A)Müstahsil Makbuzu B)Gider Makbuzu C)Gelir Makbuzu D)Teslim Faturası 34)Çeki düzenleyen kişiye ne denir? A)Muhatap B)Hamil C)Keşideci D)Çek eden 35)Araç sahibi tarafından, bir ücret karşılığı yük taşıyan gerçek veya tüzel kişi olan nakliyecilerin taşıdıkları eşya için düzenledikleri belgeye ne denir? A)Taşıma Belgesi B)Taşıma İrsaliyesi C)Taşıma Kartı D)Taşıma Seneti 36)Şirketlerin fon ihtiyaçlarını karşılamak için çıkardıkları borçlanma senetlerine ne denir? A)Tahvil B)Bono C)İrsaliye D)Senet 37)Hizmet işletmelerinde sunulan hizmetin ve emtianın cins ve miktarını göstermek amacıyla düzenlenen belgeye ne denir? A)Adisyon B)Sipariş C)Fatura D)Fiş 38) Sermaye şirketlerinin ortaklarına sermaye paylarını belgelendirmek amacı ile verdikleri kıymetli evraklara ne denir? A)Bono B)Tahvil C)Makbuz D)Hisse Senedi Hazırlayan;Mehmet ÖNCELER Sayfa 4

5 39) Borçlusu tarafından imzalanarak alacaklıya verilen ve belli bir paranın, belli bir süre sonra ödeneceğini bildiren ticari belgeye ne denir? A)Çek B)Tahvil C)Keşideci D)Bono 40)Bir bankaya hitaben yazılmış ve Türk Ticaret Kanununda belirtilen hükümlere göre düzenlenmiş, ödeme emri niteliğindeki kıymetli evraka ne denir? A)Tahvil B)Bono C)Çek D)Senet 41) Muhasebede yapılan tüm işlemlerin belgelendirilmesi ve kayıtların belgeye dayanması gerekir. Belgeler usulüne uygun düzenlenmeli ve gerçeği yansıtmalıdır. Kişilerin beyanına göre değil, fatura, senet, makbuz gibi belgelere dayanarak kayıt yapılmalıdır. 42) Serbest meslek erbabının (Muhasebeci, Avukat, Doktor vb.) mesleki faaliyetlerine ilişkin her türlü tahsilat için düzenlediği belgeye ne denir? A)Üretici Makbuzu B)Adisyon C)İrsaliyeli Fatura D)Serbest Meslek Makbuzu 43) İşletmenin belli bir tarihteki varlıklarını ve bu varlıkların sağlandığı kaynaklarını gösteren mali tabloya ne denir? A)Bilanço B)Mali Defter C)Girdi Tablosu D)Adisyon 44) Gelir tablosu, işletmenin belli bir dönemde elde ettiği tüm gelirler ile aynı dönemde katlandığı bütün maliyet ve giderleri ve bunların sonucunda işletmenin elde ettiği dönem net kârı veya zararını gösteren bir tablodur. 45) İşletmenin sınırsız olarak kabul edilen ömrü belli dönemlere ayrılır ve her dönemin faaliyetleri birbirinden bağımsız olarak sürdürülür. Muhasebede bu dönem genellikle iki yıldır. 46) İşletmeler hiçbir zaman kapatılmak düşüncesiyle kurulamaz. Sözleşmede aksi bir madde yoksa işletmenin sonsuz bir süre için kurulduğu ve ömrünün belli bir süreye bağlı olmadığı kabul edilir. İşletmenin faaliyet süresi sahiplerinin yaşam süreleri ile sınırlı değildir. 47)İşçilerin brüt ücretleri üzerinden kesilen SGK primi işçi payı nedir? A)%18 B)%20 C)%14 D)%19 48) İşçilerin brüt ücretleri üzerinden kesilen SGK işsizlik sigortası işçi payı nedir? A)%2 B)%3 C)%1 D)%5 Hazırlayan;Mehmet ÖNCELER Sayfa 5

6 49)İşçilerin brüt maaşları üzerinden yapılan kesintiler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yanlış verilmiştir. A)Gelir Vergisi B)Damga Vergisi C)İşsizlik sigortası Payı D)Çevre Vergisi 50)İşçilerin brüt maaşları üzerinden yapılan kesintiler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yanlış verilmiştir. A) SSK Primi İşveren Payı B)Gelir Vergisi C)Damga vergisi D)SSK Primi İşçi Payı 51) Bono, borçlu tarafından alacaklıya hitaben düzenlenen, bir alacağın kendisine veya başkasına ödenmesi için borçluya yazılan ödeme emridir. Bonoya halk arasında senet de denir. 52) Bonoda iki taraf vardır; ödeme taahhüdünde bulunan esas borçlu (keşideci) ve ödeme yapılacak taraf yani alacaklı (lehdar) 53) Bonoda cümle "ödeyeceğim" şeklinde değil, "ödeyiniz" şeklinde biter. 54)Aşağıdakilerden hangisi; dolaşım, değişim, ciro yolu ile devredilebilme, elden ele gezme anlamına gelir. A)Ciro B)Kambiyo C)Protesto D)Beyaz Ciro 55) Çeklerin keşide tarihinden itibaren 10 gün içinde bankaya sunulması gerekir. (Ödeme yeri ile keşide yeri aynı yer ise 10 gün, farklı yerlerse 30 gün) Bu süre geçtikten sonra çek hükmünü yitirir. 56) Çeklerde bonolardan farklı olarak vade olmaz. Çekte sadece bir tek tarih vardır. O da düzenleme (keşide) tarihidir. 57) Ülkemizde çekler Maliye Bakanlığı tarafından bastırılıp verilir. 58) Bir ticari senedi elinde bulunduran kişinin arka yüzünü imzalayarak senedi ve senedin temsil ettiği alacak hakkını bir başka kişiye devretmesine ne denir? A)Bilanço B)Kambiyo C)Ciro D)Poliçe 59) Fatura, malın teslimi ve hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami 10 gün içinde düzenlenir. Hazırlayan;Mehmet ÖNCELER Sayfa 6

7 60) Fatura ; İrsaliyenin düzenlendiği ay ve düzenlendiği yıldan, farklı bir ay ve yıla kesilemez. 61) Bono ya da poliçe nin ödenmesi için noter aracılığı ile borçlu (ya da borçlulara) yazılı uyarı (ihtar) gönderilmesine ne denir? A)Bilanço B)Kambiyo C)Poliçe D)Protesto 62)Mandıraya süt veren üreticiye mandıra tarafından hangi belge verilir? A)Müstahsil (Üretici) Makbuzu B)Fatura C)Serbest Gider Makbuzu D)Parakende satış fişi 63) Poliçe genellikle üç taraflı ilişkiyi düzenleyen bir senettir. Alacaklının borçlusundan olan alacağını, kendisinin borçlu bulunduğu üçüncü bir şahısa devretme temeline dayanır. 64)Aşağıdakilerden hangisi Poliçeye örnektir? A)Zorunlu Deprem Sigortası B)Trafik Kaskosu C)Trafik Sigortası D)Hepsi 65) Bono vadeli işlemlerde kullanılan bir senettir. Borçlu ödeme için ayıracak nakit parası olmaması dolayısıyla nakit ödeme yapmak yerine alacaklısına bono vermekle, ileride vade geldiğinde ödemek üzere borç altına girmiş olmaktadır. 66) Ticari defterler, tutulacakları yıldan önceki ayda notere onaylatılır. Noter defterin en arka sayfasını onaylar ve mühürler. 67) Ticari defterlerde silinti kazıntı yapılmaz, sayfa koparılmaz, ilave edilemez. 68) Çekin bankaya sunulduğu tarihte karşılığı yoksa, banka görevlilerince arka yüzüne karşılıksızlık şerhi denilen ve çekin karşılığının bulunmadığını bildiren yazı yazılır. 69) Bir takvim yılına ait kazançlar bir sonraki yılın hangi ayı içerisinde Gelir vergisi beyannamesi olarak beyan edilir. A)Ocak B)Şubat C)Mart D)Nisan 70)İşletmeler Gelir Vergisinin ilk taksitini hangi ayda öderler? A)Şubat B)Mart C)Nisan D)Mayıs 71)İşletmeler Gelir Vergisinin ikinci taksitini hangi ayda öderler? A)Nisan B)Mayıs C)Haziran D)Temmuz Hazırlayan;Mehmet ÖNCELER Sayfa 7

8 72)Katma Değer Vergisi Beyannamesi bir sonraki ayın kaçına kadar ödenir? Muhasebe/Ustalık Eğitimi A) 15 i akşamına kadar B) 20 si akşamına kadar C) 24 ü Akşamına kadar D) 30 u Akşamına kadar 73)Katma Değer Vergisi bir sonraki ayın kaçına kadar ödenir? A) 10 u akşamına kadar B)15 i akşamına kadar C)20 si akşamına kadar D)26 sı akşamına kadar 74)Karşılıksız çek düzenlemek suçtur. Gerek icra takibi açmak gerekse Savcılığa şikayet için karşılıksızlık şerhinin yazıldığı tarihten itibaren 6 ay içinde müracaat edilmelidir 75) Vergi ile ilgili konuların önceden vergi dairesince düzenlenmiş formlara (beyannamelere) yazılarak belli zamanlarda vergi dairesine yazılı olarak bildirilmesi gerekir. CEVAP ANAHTARI 1 B 16 A 31 C 46 A 61 D 2 A 17 B 32 A 47 C 62 A 3 A 18 C 33 A 48 C 63 A 4 D 19 D 34 C 49 D 64 D 5 B 20 C 35 B 59 A 65 A 6 C 21 A 36 A 51 A 66 B 7 A 22 D 37 A 52 A 67 A 8 D 23 A 38 D 53 B 68 A 9 A 24 B 39 D 54 B 69 C 10 B 25 A 40 C 55 A 70 B 11 C 26 C 41 A 56 A 71 D 12 B 27 B 42 D 57 B 72 C 13 A 28 D 43 A 58 C 73 D 14 D 29 B 44 A 59 B 74 A 15 C 30 A 45 B 60 A 75 A Hazırlayan;Mehmet ÖNCELER Sayfa 8

Muhasebenin Görev ve Fonksiyonları

Muhasebenin Görev ve Fonksiyonları Muhasebe toplumun en küçük birimi olan aileden büyük holding ve şirketlere kadar herkesi çok yakından ilgilendiren geniş bir kavramdır. Basit anlamda muhasebe; hesap tutma anlamına gelmektedir. Her ailenin

Detaylı

MUHASEBE DERSİ ÇALIŞMA NOTLARI

MUHASEBE DERSİ ÇALIŞMA NOTLARI HATAY MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MUHASEBE DERSİ ÇALIŞMA NOTLARI «USTALIK EĞİTİMİ» Erol YİĞİT (Muhasebe-Finansman Öğretmeni) erolyigit@hataymem.k12.tr erolyigit.googlepages.com 2008 İÇİNDEKİLER GENEL MUHASEBE

Detaylı

MUHASEBE MUHASEBENİN FAYDALARI

MUHASEBE MUHASEBENİN FAYDALARI MUHASEBE Muhasebenin Önemi Her tacirin verimli çalışıp çalışmadığını kontrol etmesi gerekir. Ekonomik faaliyetleri düzenli takip etmesi ve gelişmelere hazırlıklı olması gerekir. İşletme için alınan tedbirlerin

Detaylı

Yıllık mal alımlarının tutarı 7.200.000.000TL.aşmayanlar; ikinci sınıf tacir gibi hareket edebilirler.

Yıllık mal alımlarının tutarı 7.200.000.000TL.aşmayanlar; ikinci sınıf tacir gibi hareket edebilirler. 2. HAFTA 4. TACİRLERİN VERGİ KANUNLARI YÖNÜNDEN SINIFLANDIRILMASI Ticaret kanunumuz tacirleri açıkça bir sınıflaşmaya tabi tutmuştur. Ancak ticarethane, fabrika ve ticari şekilde işletilen diğer kurumlar

Detaylı

DERSLER MUHASEBE 32 ÇALIŞMA HUKUKU 32 SİGORTA VE VERGİ MEVZUATI 16 EKONOMİ 24 İŞ VE İNSAN İLİŞKİLERİ 24 İŞLETME 16 İNSAN SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ 32

DERSLER MUHASEBE 32 ÇALIŞMA HUKUKU 32 SİGORTA VE VERGİ MEVZUATI 16 EKONOMİ 24 İŞ VE İNSAN İLİŞKİLERİ 24 İŞLETME 16 İNSAN SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ 32 DERSLER MUHASEBE 32 ÇALIŞMA HUKUKU 32 SİGORTA VE VERGİ MEVZUATI 16 EKONOMİ 24 İŞ VE İNSAN İLİŞKİLERİ 24 İŞLETME 16 İNSAN SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ 32 100.YIL MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ USTALIK KURSLARI MUHASEBE

Detaylı

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü ANLAŞMALI MATBAA EL KİTABI GİRİŞ 213 sayılı Vergi Usul Kanunu nun mükerrer 257. maddesine göre; Maliye Bakanlığı, mükellef ve meslek grupları itibariyle muhasebe usul ve esaslarını tespit etmeye, bu Kanuna

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN FATURA VE FATURA YERİNE GEÇEN BELGELER 344MV0011 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE VE FİNANSMAN FATURA VE İRSALİYE ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER: I- Kayıtların Tevsiki Zorunluluğu II- Vergi Usul Kanununda Tanımlanan Belgeler 1- Fatura 2- Sevk İrsaliyesi 3- Perakende Satış Fişi 4-

ĠÇĠNDEKĠLER: I- Kayıtların Tevsiki Zorunluluğu II- Vergi Usul Kanununda Tanımlanan Belgeler 1- Fatura 2- Sevk İrsaliyesi 3- Perakende Satış Fişi 4- Sayı : 2011/180 4 Tarih : 03.10.2011 Ö Z E L B Ü L T E N VERGİ UYGULAMASINDA DÜZENLENEN BELGELER VE BU KONUDA ÖZELLİK ARZEDEN DURUMLAR 1 FAYDALANILAN KAYNAKLAR * Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri * Gelir

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ADALET FATURA VE İRSALİYE

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ADALET FATURA VE İRSALİYE T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ADALET FATURA VE İRSALİYE Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik

Detaylı

: MUHASEBE I : İşçi Ücret Hesaplaması 1) HESAPLAMADA KULLANILAN ORAN VE TUTARLAR 2) HESAPLAMA ŞEKLİ VE SIRASI 1/32. a. GV Oranları

: MUHASEBE I : İşçi Ücret Hesaplaması 1) HESAPLAMADA KULLANILAN ORAN VE TUTARLAR 2) HESAPLAMA ŞEKLİ VE SIRASI 1/32. a. GV Oranları HÜSEYİN AVNİ SİPAHİ TİCARET MESLEK LİSESİ 2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BİLGİSAYARLI MUHASEBE DALI İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ TELAFİ PROGRAMI DERS NOTLARI DERS : MUHASEBE I : İşçi Ücret Hesaplaması 1)

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN VERGİ DAİRESİ İŞLEMLERİ 344MV0067 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Vergiyi Doğuran Olay. a) Mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması,

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Vergiyi Doğuran Olay. a) Mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması, ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Vergiyi Doğuran Olay MADDE 10 : VERGİYİ DOĞURAN OLAY MADDE METNİ: Vergiyi Doğuran Olay: a) Mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması, b) Malın tesliminden

Detaylı

TÜBİTAK TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI

TÜBİTAK TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI TÜBİTAK TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI 1501, 1507,1509, 1511 ve 1512 KODLU DESTEK PROGRAMLARI MALİ RAPOR HAZIRLAMA KILAVUZU SÜRÜM 03.00 TÜBİTAK 01.12.2013 İçindekiler GİRİŞ 4 BÖLÜM

Detaylı

YENİÇAĞ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ'NİN VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN SİRKÜLER SİRKÜLER No: 2011/01

YENİÇAĞ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ'NİN VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN SİRKÜLER SİRKÜLER No: 2011/01 YENİÇAĞ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ'NİN VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN SİRKÜLER SİRKÜLER No: 2011/01 İÇİNDEKİLER A. ARALIK 2011 DE RESMİ GAZETELERDE YAYIMLANAN, 01.01.2012

Detaylı

C. İNDİRİM 1. Vergi İndirimi Örnek: Örnek: 2.İndirilemeyecek KDV 2.1. Genel Açıklama

C. İNDİRİM 1. Vergi İndirimi Örnek: Örnek: 2.İndirilemeyecek KDV 2.1. Genel Açıklama Sayfa 1 / 92 C. İNDİRİM 1. Vergi İndirimi 3065 sayılı Kanunun (29/1) inci maddesine göre mükellefler, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV den, faaliyetlerine ilişkin olarak, kendilerine

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Tarih : 21/02/2013 Sayı : 11395140-019.01-257 Konu : Kısa mesaj ile gelen kodu üye işyerlerinde kullanarak

Detaylı

PRATİK BİLGİLER SGK VERGİ. S.M.Mali Müşavir Oğuzhan GÜNGÖR 28.01.2015

PRATİK BİLGİLER SGK VERGİ. S.M.Mali Müşavir Oğuzhan GÜNGÖR 28.01.2015 PRATİK BİLGİLER SGK VERGİ S.M.Mali Müşavir Oğuzhan GÜNGÖR 28.01. SGK PRATİK BİLGİLER - ASGARİ ÜCRET SİGORTA PRİMİNE ESAS ÜCRETLER TABAN TAVAN 01.07. - 31.12. TL 8.277,75 01.01. - 30.06. 1.1,50 TL 7.809,75

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU GİRİŞ İşletmelerin süresiz olarak varsayılan ömrü, faaliyet sonuçlarının tespiti

Detaylı

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİR UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI (B) GRUBU SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ AÇIKLAMALARI DİKKATLE OKUYUNUZ!

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİR UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI (B) GRUBU SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ AÇIKLAMALARI DİKKATLE OKUYUNUZ! GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİR UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI SINAV TARİHİ : 2 ARALIK 2006 SINAV BAŞLAMA SAATİ : 10:00 SINAV SÜRESİ : ÜÇ SAAT NOT BAREMİ : Her soru 1 (bir) puandır. (B) GRUBU SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE

Detaylı

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİR UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI (A) GRUBU SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ AÇIKLAMALARI DİKKATLE OKUYUNUZ!

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİR UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI (A) GRUBU SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ AÇIKLAMALARI DİKKATLE OKUYUNUZ! GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİR UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI SINAV TARİHİ : 2 ARALIK 2006 SINAV BAŞLAMA SAATİ : 10:00 SINAV SÜRESİ : ÜÇ SAAT NOT BAREMİ : Her soru 1 (bir) puandır. (A) GRUBU SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE

Detaylı

GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI GELĠR UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI

GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI GELĠR UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI GELĠR UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI BĠRĠNCĠ BÖLÜM SORU 1. Vergi alacağının kanunlarında gösterilen matrah ve nispetler üzerinden vergi dairesi tarafından hesaplanarak miktar itibariyle

Detaylı

MUHASEBE FİNANSMAN DIŞ TİCARETTE ÖDEME ŞEKİLLERİ 344MV0049

MUHASEBE FİNANSMAN DIŞ TİCARETTE ÖDEME ŞEKİLLERİ 344MV0049 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN DIŞ TİCARETTE ÖDEME ŞEKİLLERİ 344MV0049 Ankara, 201 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

VERGİDE GÜNDEMDEN DÜŞMEYEN 100 SORU 100 CEVAP

VERGİDE GÜNDEMDEN DÜŞMEYEN 100 SORU 100 CEVAP VERGİDE GÜNDEMDEN DÜŞMEYEN 100 SORU 100 CEVAP A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir NİSAN 2008 1 SUNUŞ : VERGİDE GÜNDEMDEN DÜŞMEYEN 100 SORU 100 CEVAP ismini verdiğim bu kitabı yazma fikri TESMER tarafından

Detaylı

MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ)

MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIGI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE TİCARİBELGELER ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlğtarafndan gelitirilen modüller; Talim

Detaylı

a) Teslim ve hizmet işlemlerinde fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen ticari teamüllere uygun miktardaki iskontolar.

a) Teslim ve hizmet işlemlerinde fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen ticari teamüllere uygun miktardaki iskontolar. MADDE 25 : MATRAHA DAHİL OLMAYAN UNSURLAR MADDE METNİ : "Matraha Dahil Olmayan Unsurlar : Madde 25- Aşağıda yazılı unsurlar matraha dahil değildir. a) Teslim ve hizmet işlemlerinde fatura ve benzeri vesikalarda

Detaylı

DERNEKLERE ve VAKIFLARA AİT İKTİSADİ İŞLETMELER VE VERGİSEL BOYUTU

DERNEKLERE ve VAKIFLARA AİT İKTİSADİ İŞLETMELER VE VERGİSEL BOYUTU DERNEKLERE ve VAKIFLARA AİT İKTİSADİ İŞLETMELER VE VERGİSEL BOYUTU MEHMET FATİH GÜR FUAT KILIÇ ABDULLAH SEFA AVCI VERGİ MÜFETTİŞİ VERGİ MÜFETTİŞ YRD. VERGİ MÜFETTİŞ YRD 18.04.2014 ANKARA 1 Sunum Planı

Detaylı

09 Mart 2013 SMMM Staja Giriş Sınav Soru ve Cevapları

09 Mart 2013 SMMM Staja Giriş Sınav Soru ve Cevapları 09 Mart 2013 SMMM Staja Giriş Sınav Soru ve Cevapları 1) İşletme sahibi, işletmeye tahsis etmediği bir taşıtını aylığı 2.000 Türk Lirasına kiraya vermiş ve kiracı kira bedelini işletme adına keşide ettiği

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN VARLIK HESAPLARI 344MV0022

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN VARLIK HESAPLARI 344MV0022 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN VARLIK HESAPLARI 344MV0022 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır.

Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. DERNEKLERİN VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2012 Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. Ayrıntılı bilgi almak için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 telefon hattına başvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr

Detaylı