Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM"

Transkript

1 Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, İlkeler HUKUKİ DAYANAK Madde 1 Bu Yönetmelik, Anayasanın 124. Maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu nun 3. Maddesine dayanılarak, 5216 sayılı Kanun un 7. Maddesi, 5272 sayılı Belediye Kanunu nun 15, 80 ve 84. Maddeleri ile 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun uyarınca hazırlanmıştır. AMAÇ Madde 2 Bu Yönetmelik, çevre kirliliğinin önlenmesi, çevre ve toplum sağlığının korunması, çevresel gelişmenin sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından önem arzeden Gayrı Sıhhi Müesseselerin olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılması, imar planlarına uygun endüstriyel gelişmenin sağlanması, mevcut veya kurulacak olan Gayrı Sıhhi Müesseselerin ruhsatlandırılması, denetlenmesi ve Yönetmelik hükümlerine uygun faaliyet göstermeyen müesseselere uygulanacak yaptırımların ortaya konmasına yönelik usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. KAPSAM Madde 3 Bu Yönetmelik, İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları ve mücavir alanı içinde bulunan ve Sağlık Bakanlığınca yayımlanan yürürlükteki GSM Yönetmeliği listesinde yer alan işletmeler ile bu listede yer almayan ancak Gayrı Sıhhi Müessese tanımına uyan tüm işletmelerin; sınıflarının belirlenmesi, yer seçim izni, sağlık koruma bandı tayini, tesis izni, deneme izni ve açılma ruhsatı verilmesi, denetlenmesi ve Yönetmeliğe aykırı faaliyet gösterenlere yönelik yaptırımların ortaya konması ile ilgili usul ve esasları kapsar. TANIMLAR Madde 4 Bu Yönetmelikte geçen bazı terimler; Yetkili Makam: GSM İnceleme Kurulunca alınan ve Müdürlükçe uygun görülen karar, düzenlenen her türlü rapor ve izinleri onaylamakla yetkili Büyükşehir Belediye Başkanı, İlçe/İlk Kademe Belediye Başkanı veya yetki verdiği makamı, Müdürlük: Bu Yönetmelik kapsamında yapılması gereken iş ve işlemlerin yürütüldüğü birimi, GSM İnceleme Kurulu (Kurul): Gayrı Sıhhi Müesseselerle ilgili olarak bu yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemleri yürüten, ilgili teknik eleman ve / veya sağlık personelinden olmak üzere en az 3 (üç) kişiden oluşturulan, gerek duyulduğunda ilgili kuruluşların temsilcilerinin de yer alabileceği kurulu, Gayrı Sıhhi Müessese (GSM): Faaliyeti süresince çevresinde bulunan canlı ve cansız varlıklara fiziksel, kimyasal, biyolojik, sosyal ve ruhsal yönlerden az yada çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ve önlem alınmadığı taktirde doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseseyi,

2 1. Sınıf Gayrı Sıhhi Müesseseler: Konutlardan ve insanların ikametine mahsus diğer yerlerden mutlaka uzakta bulundurulması gereken müesseseleri, 2. Sınıf Gayrı Sıhhi Müesseseler: Konutlardan ve insanların ikametine mahsus diğer yerlerden Kurulca belirlenecek ve Yetkili Makamca uygun görülecek uzaklıkta bulundurulması gereken müesseseleri, 3. Sınıf Gayrı Sıhhi Müesseseler: Konutların ve insanların ikametine mahsus diğer yerlerin yakınında kurulabilmekle birlikte denetim altında tutulması gereken müesseseleri, Yer Seçim İzni: Sunulan bilgi, belgelere göre yerinde yapılan incelemede Müessesenin faaliyet göstermek istediği yerin uygun olduğunu belirten, Kurul kararına istinaden Yetkili Makamca verilen izni, Sağlık Koruma Bandı: Müessesenin çevreye olan zararlı etkisi dikkate alınarak müessese etrafında bırakılması gereken iskan dışı alanı, Tesis İzni: Yer seçimi uygun görülen alanda, sunulan belge, plan ve projelere göre yapılan incelemeler sonucu müessesenin kurulmasının uygun olacağını gösterir izni, Deneme İzni: GSM Ruhsatı vermeden önce, müessesenin çevre kirliliğine karşı alınmış önlemlerinin yeterli olup olmadığının saptanması amacıyla, Kurulun önerisi ve Yetkili Makamın onayıyla deneme mahiyetindeki faaliyetine belirli bir süre için verilen yazılı izni, Açılma Ruhsatı (GSM Ruhsatı): Müessesenin faaliyet göstermesinin uygun olduğunu gösterir, Kurulca düzenlenen açılma raporunun yetkili makamca uygun görülerek onaylanması sonucunda tanzim edilen izin belgesini, Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED):Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu yada olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi veya çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmaları, Çevre: Canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları biyolojik, fiziksel, sosyal, ekonomik ve kültürel ortamı, Çevre Sağlığı: İnsan sağlığının çevredeki fiziki, kimyevi, biyolojik, sosyal ve psiko-sosyal faktörlerle tespit edilen yaşam kalitesini, Toplum Sağlığı: Çevre sağlığı, enfeksiyon, hastalık kontrolü, kişinin yaşam şekli ve sağlık eğitimini, Çevre Kirliliği: Çevresel etki yaratan her türlü faaliyet sonucu havada, suda ve toprakta meydana gelen olumsuz gelişmelerle ekolojik dengenin bozulması ve aynı faaliyetler sonucu ortaya çıkan koku, gürültü ve atıkların çevrede oluşturduğu istenmeyen sonuçları, İkmal İstasyonu: İlgili mevzuatına göre belirlenen alanlarda, motorlu araç yakıtı olarak kullanılan akaryakıt ürünleri, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) veya sıkıştırılmış doğalgazın (CNG) depolandığı, sabit olarak tesis edilmiş cihazlarla taşıtlara ikmal hizmetinin verildiği tesisleri, ifade eder. İLKELER Madde 5 Bu Yönetmelik aşağıda belirtilen ilkeler doğrultusunda uygulanır. a) Tüm Gayrı Sıhhi Müesseseler çevreyi korumak, neden oldukları çevre kirliliğini gelişen bilimsel ve teknolojik şartlara uygun olarak önlemek, aldıkları önlemleri devam ettirmek ve bu konudaki tüm yasa ve yönetmeliklerle belirlenen tedbir ve esaslara uymakla yükümlüdürler. b) Tüm Gayrı Sıhhi Müesseseler ruhsat almak, ruhsatları varsa ruhsat alma şartlarını sürdürmek zorundadırlar. c) Yapılan denetimlerde sürekli olarak gerekli önlemleri almayan ve ruhsat alma şartlarını yerine getirmeyen Gayrı Sıhhi Müesseselerin faaliyetleri durdurulur ve ruhsatları iptal edilir.

3 İKİNCİ BÖLÜM Gerekli Belgeler, İzinler, Ruhsat GSM İNCELEME KURULU Madde 6 GSM İnceleme Kurulu, Yetkili Makamın yada yetki verdiği mühendis veya hekimin başkanlığında, başkan hariç en az 2 (iki) ilgili teknik eleman ve / veya sağlık personelinden oluşturulur. GSM nin veya bulunduğu yerin özelliği nedeniyle gerek duyulması halinde ilgili kurum/kuruluşlardan eleman talep edilebilir. GSM İnceleme Kurulu Büyükşehir Belediyesinde ve sınırları içindeki belediyelerde ayrı ayrı oluşturulur. GSM İnceleme Kurulu nun yetki alanı çerçevesinde belirlenen görevleri aşağıdadır. a) Yer Seçim İznine esas görüş bildirmek, b) Tesis İznine esas görüş bildirmek, c) Sağlık Koruma Bandı belirlemek, d) Deneme İznine esas görüş bildirmek, e) Açılma Ruhsatına esas Açılma Raporu düzenlemek, f) GSM leri denetlemek, g) Kısmen veya tamamen kapatma kararlarına esas görüş bildirmek, h) GSM Ruhsat iptali kararlarına esas görüş bildirmek, i) Yönetmelik hükümlerine uygunluğun sağlanması amacıyla süre vermek, j) Yönetmelik kapsamındaki her türlü şikayet, başvuru vb. doğrultusunda gerekli incelemeleri ve tespiti yapmak, ilgilisine bildirilmesini sağlamak, k) Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemlere ilişkin olarak; mevcut sorunlara çözüm bulunmasını ve oluşturulan çözüm önerilerinin Kurul Kararı şeklinde kayıt altına alınmasını, onay gören Kurul kararlarının uygulanmasını sağlamak, l) Yönetmelik kapsamında yetki alanında bulunan diğer iş ve işlemleri yapmak. Büyükşehir Belediyesi GSM İnceleme Kurulu, yukarıda belirtilen görevlere ilave olarak Sağlık Bakanlığınca yayımlanan GSM listesinde olmayan veya bağlı ilçe/ilk kademe belediyelerince karar verilemeyen müesseselerle ilgili sınıf tespiti çalışmaları yapar. SAĞLIK KORUMA BANDI Madde 7- Sanayi bölgelerinin ve sanayi bölgeleri dışında kurulacak olan 1. ve 2. Sınıf GSM lerin çevresinde sağlık koruma bandı oluşturulması zorunludur. Sağlık koruma bandı ilgili sanayi bölgesinin veya faaliyet gösterecek müessesenin kendi parselinde oluşturulur. Sağlık koruma bandı içinde yapılaşmaya izin verilmez, ancak uygun zirai faaliyetler yapılabilir. Organize sanayi, sanayi, küçük sanayi bölgeleri ile sanayi sitelerinde yer alan ve bu bölgelerin kendi mevzuatına göre burada faaliyetinde sakınca görülmeyen GSM ler ile uygun imar plan bölgelerinde kurulu veya kurulacak olan GSM ler için sağlık koruma bandı teşkil edilmeyebilir. Bu durumda yürürlükteki imar planına göre hareket edilir. Sağlık koruma bandı, müesseselerin emisyon, koku, gürültü, parlama ve patlama riski ve olası etkileri göz önüne alınarak Kurulca belirlenir. Kurul, gerek gördüğü durumlarda ilgili kurum/kuruluşlardan bilgi ve/veya eleman desteği sağlayabilir. Kurulca tespit edilen sağlık koruma bandı Yetkili Makamın onayı ile kesinleşir. Kesinleşen sağlık koruma bandı ile ilgili bilgiler, korunmasını sağlamak üzere ilgili belediye birimine gönderilir. BAŞVURU ŞEKLİ Madde 8- GSM lerle ilgili bu Yönetmelik kapsamındaki her türlü iş ve işlem için gerçek veya tüzel kişi yada vekili Müdürlüğe dilekçe ile başvurur. Başvuru dilekçesine veya dosyasına, talep edilen işlem için gerekli olan izin, ruhsat, plan, rapor, görüş vb. belgelerin

4 aslı yada aslı gibidir onaylı veya noter tasdikli suretleri eklenir. YER SEÇİM İZNİ Madde 9- GSM kurmayı planlayan gerçek veya tüzel kişiler veya vekilleri yer seçim izni almak için aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte Müdürlüğe başvururlar. 1- Dilekçe, 2- İmza Sirküleri, 3- Tesisin bulunduğu yerin imar durumunu gösteren belge, 4- Yer Seçim Belgesi 5- Tapu Belgesi, 6- İş Akış Şeması ve Açıklama Raporu (Üretim prosesi ile ilgili bilgileri içeren), 7- Çevre kirlenmesini önlemek amacıyla alınacak önlemlere ait, kirleticilerin nitelik ve niceliğine göre hazırlanmış proje ve açıklama raporları, 8- İçme suyu havzasında bulunan tesislerden İZSU Gen. Müd. nün uygun görüşü, 9- ÇED Olumlu veya ÇED Gerekli Değildir Kararı (ÇED kapsamında ise), Kurul, gerek duyması halinde yukarıda belirtilen belgelere ilave bilgi ve belge isteyebilir. Kurulca belgelerde ve yerinde yapılan inceleme sonucu Yer Seçim Raporu düzenlenir ve Müdürlüğe sunulur. Yer seçimi uygun olarak değerlendirilen müesseselere Yetkili Makam onayı sonucu yer seçim izni verilir. Yer seçimi ile ilgili tüm kararlar Yetkili Makam onayı sonucu kesinleşir ve ilgilisine tebliğ edilir. Yer seçim izni 2 (iki) yıl için geçerlidir. Süre sonunda tesis izni alamayan müesseselerin yer seçim iznini yenilemesi gerekir. Bu durumda, yürürlükteki imar planı ve ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır. Gerekli görüldüğü durumda yer seçim izni ile tesis izni kararı birlikte alınabilir. TESİS İZNİ Madde 10- Yer seçim iznini alan GSM ler aşağıdaki bilgi ve belgelerle Müdürlüğe başvurur. 1- Dilekçe, 2- İmza Sirküleri, 3- Yer Seçim İzni ve dosyadaki diğer belgeler (Yer seçim ve tesis izni başvurusu birlikte yapılıyorsa, yer seçim izni için istenen belgeler de eklenecektir.), 4- İlgili kurum/kuruluştan onaylı vaziyet planı, 5- Makine yerleşim planı, 6- Kiracı ise kira kontratı, 7- Motor Beyanı (Konut Bölgelerinde toplam motor gücü 5 HP yi geçemez.), 8- Bayilik Sözleşmesi (İkmal istasyonları ve gerekli diğer müesseselerde) 9- Kurma İzin Belgesi Bölge Çalışma Müdürlüğü (Gerekli müesseselerden), 10- Emisyon Ön İzni Emisyon iznine tabi tesislerde (ÇED Yönetmeliği kapsamında yer alan tesisler için alınan ÇED Olumludur veya ÇED Gerekli Değildir Kararı Emisyon Ön İzni yerine geçer. 11- Şehir şebeke suyu bulunmayan yerlerde içme ve kullanma suyu teminini ile ilgili açıklama raporu ile suyun bakteriyolojik ve kimyasal analiz raporu, 12- Derin kuyulardan su temin edilmesi halinde Devlet Su İşleri Müdürlüğünden alınacak kuyu suyu kullanma belgesi, 13- Ulaşım Görüşü/Geçiş Yolu İzin Belgesi (Gerekli müesseselerden), Kurul, gerek duyması halinde yukarıda belirtilen belgelere ilave bilgi ve belge isteyebilir. Madde 11- Kurulca belgelerde ve yerinde yapılan inceleme sonucu, Vaziyet Planı

5 onaylanarak Tesis İzni Raporu düzenlenir ve Müdürlüğe sunulur. Tesis izni uygun olarak değerlendirilen müesseselere Yetkili Makam onayı sonucu tesis izni verilir. Tesis izni, verildiği tarihten itibaren 3 (üç) yıl için geçerlidir. Bu süre sonunda açılma ruhsatı alamayan müesseselerin yeniden tesis izni alması gerekir. Bu durumda, yürürlükteki imar planı ve ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır. Tesis izni verildikten sonra 3 (üç) yıl içinde açılma ruhsatı alamayacak durumda olan müesseseler için ek süre talebinde bulunulabilir. Ek süre talebinin değerlendirilmesi sonucu, Kurulca uygun görülmesi ve Yetkili Makamca onaylanması halinde bir defaya mahsus olmak ve 1(bir) yılı geçmemek üzere ek süre verilebilir. Tesis izni ile ilgili tüm kararlar Yetkili Makam onayı sonucu kesinleşir ve ilgilisine yazılı olarak tebliğ edilir. İkmal istasyonlarında yer altına tesis edilen tankların üzeri, Kurulca yerinde görülüp uygunluk görüşü alındıktan sonra kapatılır. Tesis izni alan müesseseler, faaliyet alanında öngörülen her türlü yapıya yapı ruhsatı almak için ilgili kuruma başvurur. DENEME İZNİ Madde 12- Açılma raporu düzenlenmeden önce, çevre kirliliğine karşı alınan önlemlerin yeterli olup olmadığının ve ilave önlem gerekip gerekmediğinin tespiti amacıyla Kurul önerisi ve Yetkili Makamın onayıyla Deneme İzni verilebilir. Bu süre toplam 1 (bir) yılı geçemez. Karar ilgiliye yazılı olarak tebliğ edilir. Deneme izni süresince belirlenen aksaklıklar yada alınması gereken önlemler Kurulca yazılı olarak müesseseye bildirilir. Süre sonuna kadar gerekli iş ve işlemleri yapmayan müesseseler, belirtilen önlemler alınıncaya kadar Encümen Kararıyla kapatılır. AÇILMA RUHSATI Madde 13- Plan ve projelerine uygun olarak kurulmak suretiyle gerekli izin ve çevresel önlemleri alan müesseseler için Madde: 8 de belirtildiği şekilde açılma ruhsatı başvurusu yapılır. Açılma Ruhsatı için gerekli belgeler aşağıdadır. 1- Dilekçe, 2- Başvuru Formu, 3- İmza Sirküleri, 4- Yer Seçim ve Tesis İzni ile ilgili dosya ve belgeler, 5- Vergi Levhası, 6- Ticaret Sicil Gazetesi (Gerçek kişilik ise ikametgah senedi ve nüfus cüzdan sureti), 7- İlgili Oda Kaydı, 8- Yapı Kullanma İzin Belgesi (İmar mevzuatına göre özel yapı gerektiren faaliyetler için buna uygun yapı kullanma izin belgesi alınmalıdır), 9- Sorumlu Müdür Sözleşmesi, Diploma Sureti, 10- İtfaiye Raporu, 11- İşletme Belgesi (10 (on) ve üzeri işçi çalıştıran veya çalışan sayısına bakılmaksızın Parlayıcı, Patlayıcı,Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük kapsamında bulunan işletmeler için), 12- TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi (Gerekli müesseselerden), 13- Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü Görüşü (Gerekli müesseselerden), 14- Tabip ve Sağlık Personeli Sözleşmesi ( 50 (elli) ve üzeri işçi çalıştıran işletmeler için), 15- Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Görüşü ( OSB de yer alan müesseselerden) 16- Ulaşım Görüşü/Geçiş Yolu İzin Belgesi (Gerekli müesseselerden), 17- İZSU Gen. Müd. nün Uygun Görüşü veya Deşarj İzin Belgesi (Prosesten kaynaklanan

6 atıksu oluşumu varsa), 18- Emisyon İzni (Emisyon iznine tabi müesseselerden), 19- Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası (Yanıcı, parlayıcı, patlayıcı madde üreten ve bulunduran müesseselerden), 20- LPG Eğitim Sertifikası, Elektrik Tesisat Projesi, Topraklama Projesi,Yeraltı Tankları için Katodik Koruma Projesi, Tank ve Tesisatın Test Kontrol Raporu (Gerekli müesseselerden) Kurul, gerek duyması halinde yukarıda belirtilen belgelere ilave bilgi ve belge isteyebilir. Madde 14- Yukarıda belirtilen belgelere göre Kurul müesseseyi denetler. Yapılan incelemeler sonucu; a) Dosyadaki bilgi ve belgelerin doğru ve yeterli olması, tesis faaliyetinin çevre korunması ve toplum sağlığı açısından uygun görülmesi halinde Kurulca Açılma Raporu düzenlenir. Açılma Raporunun Yetkili Makam tarafından uygun görülerek onaylanması halinde karar yürürlüğe girer ve Açılma Ruhsatı tanzim edilir. b) Dosyadaki bilgi ve belgelerin doğru ve yeterli olmasına rağmen çevre kirliliğine karşı alınan önlemlerin yeterli olup olmadığı ve ilave önlem gerekip gerekmediği hususlarında tereddüt oluşan veya belirli bir süre çevresel etkilerinin takip edilmesinde yarar görülen müesseselere Deneme İzni verilebilir. Bu durumda Madde:12 hükümleri uygulanır. c) Dosyasındaki bilgi, belge ve önlemlerinde eksiklik tespit edilen ancak faaliyeti çevre korunması ve toplum sağlığı açısından sakınca teşkil etmeyen müesseselere eksikliklerin giderilmesi için Kurulca uygun bir süre verilir. Bu süre 3 (üç) ayı geçemez. Süre sonunda eksikliklerini gidermeyen müesseselere Müdürlük onayı ile ek süre verilebilir. Bu süre 1. Sınıf GSM lerde 1(bir) yılı, 2. Sınıf GSM lerde 6(altı) ayı, 3. Sınıf GSM lerde 3 (üç) ayı geçemez. Bu süre içinde de eksikliklerini gidermeyen müesseseler, eksikliklerini giderinceye kadar Encümen Kararıyla kapatılır. d) Dosyasındaki bilgi ve belgelerde eksiklik bulunan ve aynı zamanda faaliyeti çevre korunması ve toplum sağlığı açısından sakınca teşkil eden müesseseler eksikliklerini tamamlayıncaya ve önlemlerini alıncaya kadar Encümen Kararıyla süresiz kapatılır. Madde 15- Açılma Ruhsatı verilmesi aşamasında yapılan incelemede tesis iznine aykırı bir durumun tespit edilmesi halinde (Madde: 20 ) hükümleri uygulanır. Madde 16- Açılma Ruhsatı alınması, mevzuat gereğince alınması gereken diğer izin ve belgelerin düzenlenmesine sebep olamayacağı gibi imar ve başka mevzuat açısından da müktesep hak doğurmaz. Madde 17- GSM Ruhsat sürecinden bağımsız olarak diğer kurum/kuruluşlarca verilen ruhsat, izin, rapor vb. belgeler yer seçim izni, tesis izni veya açılma ruhsatının düzenlenmesine sebep olamaz, ruhsat süreçleri açısından müktesep hak doğurmaz. İLGİLİ KURUM/KURULUŞLARDAN GÖRÜŞ İSTENMESİ Madde 18- Yer seçim izni, tesis izni, deneme izni veya açılma ruhsatı aşamalarında yerin ve tesisin özelliği dikkate alınarak gerekli görülmesi halinde diğer kurum/kuruluşların görüşü alınabilir. YÖNETMELİKTE TANIMLANMAYAN İMAR PLAN BÖLGELERİNDE VEYA PLANI BULUNMAYAN BÖLGELERDE KURULMASI PLANLANAN/KURULAN MÜESSESELER Madde 19- Yönetmelik ekinde verilen GSM lerin Sınıflarını ve Yer Alabileceği İmar Plan Bölgelerini Gösteren Liste de tanımlanmayan imar plan bölgeleri içinde kurulması planlanan/kurulan müesseselerde, faaliyet konusunun plan lejant notu açılımına ve plan bütünlüğüne uygunluğu ile ilgili yetkili planlama ve/veya imar birimi görüşü alınarak

7 ruhsata esas değerlendirme yapılır. Planı bulunmayan bölgelerde kurulması planlanan/kurulan müesseselerin ruhsata esas değerlendirmesinde, müessesenin yer aldığı bölge ile ilgili yürürlükteki mevzuat hükümleri esas alınır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Yapılan Değişiklik ve İlaveler, Denetim, Ruhsatsız Gayrı Sıhhi Müesseseler TESİS İZNİNE UYGUN YAPILMAYAN MÜESSESELER Madde 20 Açılma Ruhsatı aşamasında yapılan incelemede müessesenin tesis iznine aykırı bir şekilde kurulduğu saptanmış ise; tesisin tamamı yürürlükteki imar planı ve ilgili mevzuata göre yeniden değerlendirilir. Buna göre yapılan inceleme sonucunda; a) Yapılan değişiklik veya ilavelerin yürürlükteki imar planı ve ilgili mevzuata uygunluğu tespit edilmiş ise, tesisin son durumunu gösteren ve ilgili kurum/kuruluştan onaylı vaziyet planı müesseseden istenir ve Madde: 14 doğrultusunda işlem yapılır. b) Değişiklik veya ilavelerin yürürlükteki imar planı ve ilgili mevzuata aykırı olduğu tespit edilmiş ise, yürürlükteki imar planı ve ilgili mevzuata uygunluğu sağlayacak öneri vaziyet planı istenir ve tesisin buna göre kurulması için Tadilat Tesis İzni verilir. Bu durumdaki müesseselere verilecek süre Yetkili Makamın onayı ile başlar ve toplam 1 (bir) yılı geçemez. Süre sonunda açılma ruhsatını alamayan müesseseler Encümen Kararıyla kapatılır. c) Yeni bir vaziyet planı hazırlanmasını ve onayını gerektirmeyen ilave veya değişiklikler beyana göre incelenir ve Madde: 14 doğrultusunda işlem yapılır. RUHSATLI GSM LERDE YAPILAN İLAVE VE DEĞİŞİKLİKLER Madde 21- Ruhsatlı GSM lerde Yetkili Makamın yazılı izni olmadan herhangi bir değişiklik veya ilave yapılamaz. Ruhsatlı bir GSM de başvuru sonucu yapılması planlanan veya denetim sonucu tespit edilen ilave veya değişikliklerde; a) Mevcut faaliyetin bir üst sınıfta değerlendirilmesine, ikinci bir GSM faaliyetine, faaliyet alanında farklılık yaratan mimari değişikliğe yol açan ruhsatlı alandaki her türlü ilave veya değişikliklerde, yürürlükteki imar planı ve ilgili mevzuata göre değerlendirme ve uygulama yapılır. Gerek duyulan vaziyet planı veya diğer bilgi ve belgelere göre yapılan inceleme sonucu uygun görülen müesseselere, eksikliklerini gidermek ve çevresel önlemlerini almak üzere Kurulca süre verilir. Bu süre 3 (üç) ayı geçemez. Müdürlük onayı ile ek süre verilebilir. Süre sonunda tüm eksikliklerini gidererek çevre korunması ve toplum sağlığı açısından faaliyeti uygun görülen müesseselere yeniden Açılma Ruhsatı düzenlenir. Eksikliklerini tamamlamayan müesseselerin eklenen veya değiştirilen bölümleri, bu olamıyorsa müessesenin tamamı Encümen Kararıyla kapatılır. b) İkmal istasyonları ile yanıcı, parlayıcı, patlayıcı maddeler üreten veya depolayan müesseselerde, tank, dispenser, kimyevi madde deposu, dolum ağzı, nefeslik vb. gibi emniyet mesafeleri açısından önem arzeden ünitelerin ilavesine, kapasitesinin arttırılmasına veya yer değişikliğine yol açan ilaveler veya değişikliklerde, değiştirilen veya ilave edilen kısım için yürürlükteki imar planı ve ilgili mevzuata göre değerlendirme ve uygulama yapılır. İkmal istasyonlarında, daha önce verilen Açılma Ruhsatına esas parsel için plan tadilatı istenmez. Buna göre hazırlanan vaziyet planı ve diğer bilgi ve belgelere göre yapılan inceleme sonucu uygun görülen müesseselere Kurul önerisi ve Yetkili Makam onayı ile Tadilat İzni verilir. Tadilat izni toplam 1 (bir) yılı geçemez. Bu süre içinde tadilat iznine uygun olarak ve tüm eksikliklerini gidermek suretiyle kurulan, çevre korunması ve toplum sağlığı açısından faaliyeti uygun görülen müesseseler için Kurulca Değerlendirme Raporu düzenlenir ve Müdürlük onayı alınır. Süre sonunda eksikliklerini tamamlamayan

8 müesseselerin eklenen veya değiştirilen bölümleri, bu olamıyorsa müessesenin tamamı Encümen Kararıyla kapatılır. Yeniden yapılan başvuru veya tadilat izni taleplerinde yürürlükteki imar planı (plan tadilatı hariç) ve ilgili mevzuata göre değerlendirme ve uygulama yapılır. c) Denetim sonucu a) veya b) bendinde belirtilen ilave veya değişiklikleri yaptığı tespit edilen ve yürürlükteki imar planı ve ilgili mevzuata göre değerlendirme yapılması sonucu uygun görülmeyen müesseselerden ruhsat alma şartlarına dönmesi istenir. Bu amaçla 6 (altı) ayı geçmemek üzere süre verilir. Süre sonunda ruhsat alma şartlarına dönmediği tespit edilen müesseselerin ruhsatları Kurul kararı ve Yetkili Makam onayı sonucu Encümen Kararıyla iptal edilir ve süresiz kapatılır. d) Bir üst sınıftan değerlendirme, ikinci bir GSM faaliyeti, mimari değişiklik veya yeni bir vaziyet planı hazırlanmasına yol açmayan ilave veya değişikliklerde, bunlarla ilgili bilgi ve belgelerin tamamlanması istenir. Kurulca verilen süre içinde eksikliklerini gidermeyen müesseseler, eksikliklerini giderinceye kadar Encümen Kararıyla kapatılır. Müessesenin sınıfında bir değişiklik olmuyorsa veya bir alt sınıf kapsamında değerlendiriliyorsa yeniden ruhsat düzenlenmesine gerek yoktur. Ancak, ilgilinin talebi halinde yeni ruhsat düzenlenebilir. SINIF DEĞİŞİKLİĞİ Madde 22- Açılma ruhsatı olup da ilgili Bakanlıkça yapılan GSM Yönetmeliği listesinin yeniden düzenlenmesi veya ruhsatlı alandaki değişiklikler sonucu bir alt sınıfta yer alan müesseseler için yeniden ruhsat düzenlenmesine gerek yoktur. Üst sınıfa geçen işletmelerin yeniden Açılma Ruhsatı alması gerekir. BİRDEN FAZLA GSM FAALİYETİ OLAN MÜESSESELER Madde 23- Birden fazla GSM faaliyeti olan müesseselerde GSM Ruhsatı en üst sınıfta yer alan faaliyet konusuna göre düzenlenir, diğer faaliyetler yan faaliyet olarak ruhsatta belirtilir. Ruhsatlandırma süreçlerindeki yetki, en üst sınıfta yer alan faaliyet konusunda yetkiye haiz Kurumdadır. Aynı adreste gerçek veya tüzel kişiliği birbirinden farklı birden fazla GSM yer alıyorsa her biri için ayrı Açılma Ruhsatı düzenlenir. RUHSATLI GSM LERDE DENETİM Madde 24- Kurul ve ilgili diğer müdürlük veya birimler, Gayrı Sıhhi Müesseseleri görev ve yetkilerine uygun olarak bu Yönetmelik hükümlerine göre denetler. Müesseselerin sorumlu müdürleri, sahip yada sahipleri her türlü önlem, bakım, onarım, değiştirme, periyodik fenni muayene gibi işlemlerin zamanında yapılmasından ve gerekli olanların yazılı olarak bildirilmesinden sorumludurlar. a) Yapılan denetimlerde ruhsat aldığı andaki önlemleri kaldıran, gerekli temizlik, bakım, onarım vb. işlerini yapmayan, çevre korunması ve toplum sağlığı ile ilgili üniteyi, ekipmanı vb. faal halde tutmayan müesseselere Kurulca 3 (üç) ayı geçmemek üzere uygun bir süre verilir. Bu sürede gerekli iş ve işlemleri yerine getirmeyen müesseseler, eksikliklerini tamamen giderinceye kadar Encümen Kararıyla kapatılır. b) Yapılan denetimlerde, ruhsat alma şartlarına aykırı olarak çalışmakta ısrar eden ve idareyi yanıltıp süre kazanma eğiliminde olan müesseselerin ruhsatları Kurul kararı ve Yetkili Makam onayı sonucu Encümen Kararıyla iptal edilir ve süresiz kapatılır. c) Denetimlerde, yer seçimi uygun olmayan alanlarda bulunmak suretiyle kentin gelişimine ve imar planlarına aykırı bir şekilde faaliyet gösteren, aynı zamanda çevre korunması ve toplum sağlığı açısından ilgili mevzuata uygun önlemleri alamayacak durumda olan (gürültü, emisyon, atıksu, yangın tedbirleri, trafik emniyeti vb.) müesseselere

9 taşınması için Kurulca uygun bir süre verilir. Süre sonunda taşınmadığı tespit edilen müesseselerin ruhsatları, Kurul kararı, Yetkili Makam onayı ve Encümen Kararıyla iptal edilir ve süresiz kapatılır. d) Ruhsatlı GSM ler çevre/toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi için bilim ve teknolojinin gerektirdiği önlemleri almak ve yenilikleri uygulamak zorundadırlar. Kurul, ilgili müdürlük veya birimlerin de görüşünü alarak gerek gördüğü durumlarda konu ile ilgili yaptırımlarda bulunabilir.bu amaçla Kurul tarafından müesseselere uygun bir süre verilir. Süre sonunda gerekli önlemleri almayan ve yenilikleri uygulamayan müesseseler, belirtilen önlem ve yenilikleri uygulayana kadar Encümen Kararıyla kapatılır. e) Ruhsatları iptal edilerek kapatılan müesseselerin tekrar faaliyet gösterebilmeleri için yapılan ruhsat başvurularında, yürürlükteki imar planı (plan tadilatı dahil) ve ilgili mevzuata göre işlem yapılır. RUHSATSIZ OLARAK FAALİYET GÖSTEREN GSM LER Madde 25- Açılma ruhsatı olmadan faaliyet gösterdiği tespit edilen müesseselerden, müessesenin kurulduğu yerin imar durumunu gösteren belge, yer seçim belgesi, yapı kullanma izin belgesi, iş akış şeması ve üretim prosesi ile ilgili bilgileri içeren açıklama raporu ve çevre kirlenmesini önleyecek tedbirler hakkında rapor ile gerek duyulan diğer belgeler yazılı olarak istenir. GSM ye esas ilk değerlendirmenin yapılabilmesi için istenen bu belgeler için müesseseye 15 (onbeş) gün süre verilir. Süre sonunda gereğini yapmayan müesseseler, belgeler getirilinceye kadar Encümen Kararıyla kapatılır. Unvan değişikliklerinde süre uzatımı yapılmaz. Belgeleri tamamlanan müesseselere aşağıdaki işlemler uygulanır. a) Kurulca yapılan inceleme ve değerlendirmelerde yer seçimi ve çevresi itibariyle bulunduğu yerde faaliyet göstermesinin uygun olacağı kararı verilen müesseselere, Madde: 13 de belirtilen diğer belgeleri tamamlayarak açılma ruhsatı başvurusunda bulunulması için 1(bir) ayı geçmemek üzere süre verilir. Bu süre içinde başvurmayan müesseseler, ruhsat başvurusunda bulununcaya kadar kapatılır. Ruhsat başvurusunu yapan müesseselere Madde: 14 doğrultusunda işlem yapılır. b) Yer seçimi ve çevresi itibariyle bulunduğu yerde faaliyet göstermesinin uygun olacağı kararı verilen ancak çevresel önlem ve tedbirleri yetersiz bulunan müesseseler, çevre korunması ve toplum sağlığı ile ilgili önlemleri alıncaya ve Madde: 13 de belirtilen belgeleri tamamlayarak açılma ruhsatı başvurusunda bulununcaya kadar Encümen Kararıyla kapatılır. Ruhsat başvurusunu yapan müesseselere Madde: 14 doğrultusunda işlem yapılır. c) Yer seçimi uygun olmasına rağmen, yapılan incelemede çevresi itibariyle bulunduğu yerde faaliyet göstermesi uygun olmayan ve sağlık koruma bandı oluşturulamayan müesseseler Encümen Kararıyla kapatılır. d) Yer seçimi ve çevresi itibariyle bulunduğu yerde faaliyet göstermesi uygun olmayan müesseseler Encümen Kararıyla süresiz olarak kapatılır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Açılma Ruhsatının Geçerliliği, Sorumlu Müdür, Sınıfı Belli Olmayan Müesseseler AÇILMA RUHSATININ GEÇERLİLİĞİ Madde 26- Açılma Ruhsatı, üzerinde yazılı gerçek veya tüzel kişi, adres ve faaliyet konusu için geçerlidir. Bunlardan birinin değişmesi durumunda ruhsat geçersiz olur. Buna göre; a) Müessese gerçek kişi adına ise, ortak alınması, ortaklıktan çıkılması, ruhsatta belirtilen kişinin ölümü veya devir halinde; GSM ruhsatının aslı, tapu, kiracı ise kira kontratı, veraset ilamı, ikametgah senedi ve nüfus cüzdan sureti ile noter onaylı devir sözleşmesi gibi belgelerden uygun olanlar eklenerek dilekçeyle başvurulur. Müessese tüzel kişi ise; ruhsat

10 üzerinde yazılı şirket unvanının değişmesi, başka bir tüzel veya gerçek kişiye devredilmesi halinde yukarıda belirtilen belgelerden gerekli olanların dışında ticaret sicil gazetesi (tüzel kişilerde) ve imza sirküleri de eklenir. Kurulca yapılan denetimde, ruhsat verildiği sıradaki şartlarda bir değişiklik olmadığı tespit edilen, eksik belgeleri tamamlanan ve faaliyeti çevre korunması ve toplum sağlığı açısından uygun görülen müesseselere Kurulca Açılma Raporu düzenlenir. Açılma Raporunun Yetkili Makam tarafından uygun görülerek onaylanması halinde yeni ünvan adına Açılma Ruhsatı tanzim edilir. Ünvan değişmeden şirket hissedarlarının değişmesi durumunda yeniden ruhsat alınması gerekmez. b) Ruhsat verildiği sıradaki şartlarda değişiklik olduğu tespit edilen müesseselere, değişikliklerle ilgili olarak yetkili kurum/kuruluş veya birimden gerekli izin, onay ve uygun görüşleri alması, eksik diğer belgeleri tamamlaması ve ilave çevresel tedbirleri yerine getirmesi için uygun bir süre verilir. Yetkili Makam bir defaya mahsus olmak üzere ek süre verebilir. Süre sonunda tüm eksikliklerini gideren, çevre korunması ve toplum sağlığı açısından faaliyeti uygun görülen müesseselere Kurulca Açılma Raporu düzenlenir. Açılma Raporunun Yetkili Makam tarafından uygun görülerek onaylanması halinde yeni ünvan adına Açılma Ruhsatı tanzim edilir. Süre sonunda gerekli iş ve işlemleri yerine getirmeyen müesseseler, tüm eksikliklerini giderinceye kadar Encümen kararıyla kapatılır. c) Daha önce başka bir kurum/kuruluş tarafından GSM ruhsatı tanzim edilen ve devir yada unvan değişikliği nedeniyle açılma ruhsatı başvurusu yapılan müesseselerin öncelikle ruhsat dosyası ilgili kurum/kuruluştan istenir. Ruhsat dosyası bulunamayan müesseseler yürürlükteki mevzuata göre değerlendirilir ve işlem yapılır. Ruhsat dosyasında izin, rapor, uygun görüş gibi belgelerin bir kısmının eksik olduğu tespit edilen müesseselerden, eksik olanlarının yeni tarihlisi istenir. Müessese bu belgelere göre değerlendirilir ve işlem yapılır. d) Devir sonucu başka bir gerçek veya tüzel kişiliğe geçen müesseseler için devir tarihinden itibaren 2(iki) yıl içinde Açılma Ruhsatı başvurusunun yapılması gerekir. Bu sürede başvurusu yapılmayan müesseselere, yürürlükteki imar planı (plan tadilatı dahil) ve ilgili mevzuata göre işlem yapılır. e) Müessese yerinin veya faaliyet konusunun değişmesi durumunda ruhsat geçersiz olup, yeniden ruhsat alınması gerekir. NUMARATAJ DEĞİŞİKLİĞİ Madde 27- Numarataj değişikliği olan müesseselerde, dilekçe ve yeni numarataj belgesi ile başvurulur. Yeni bir rapor düzenlenmesine gerek olmaksızın gerekli düzeltme yapılır. RUHSATIN KAYBOLMASI VEYA TAHRİP OLMASI Madde 28- Açılma ruhsatının kaybolması veya okunamayacak şekilde tahrip olması halinde, ilgili gazete ilanı veya tahrip olmuş ruhsatın aslı bir dilekçeye eklenerek başvuruda bulunulur. Kurulca yerinde yapılan incelemede, ruhsatın verildiği sıradaki şartlarda bir değişiklik olmadığının tespit edilmesi halinde rapor hazırlanır. Kurul raporu ve Yetkili Makam onayı sonucu, suret harcı alınarak eski tarih ve sayı ile gerekli açıklama yapılarak Açılma Ruhsatı tanzim edilir. SORUMLU MÜDÜR Madde 29- İşlerin bir uzman gözetiminde yürütülmesi gereken GSM lerde, sorumlu müdür bulundurulması zorunludur. Sorumlu müdürlük görevi özel mevzuatına uygun yürütülür. İlgili mevzuatına göre hangi meslek grubunun sorumlu müdür olabileceği tanımlanmış işkolları dışında kalan müesseselerde, çevre korunması ve toplum sağlığı ile güvenliği

11 riskinin de göz önüne alınması suretiyle faaliyet konusuna uygun mühendis, tekniker, teknisyen veya ustalık belgesi olan kişiler sorumlu müdürlük yapabilirler. Sorumlu Müdürlük için ustalık belgesi yeterli görülen müesseselerde, ustalık belgesinin 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununda belirtilen hususlara uygun olması şartı aranır. Sorumlu müdürler, müessesenin çevre korunması ve toplum sağlığı ile güvenliği kapsamındaki her türlü önlem, bakım, onarım, değiştirme, periyodik fenni muayene gibi işlemlerinin zamanında yapılmasından ve gerekli olanların yazılı olarak bildirilmesinden sorumludurlar. Müesseseler, sorumlu müdür değişikliklerini her seferinde bildirmek zorundadırlar. SINIFI BELLİ OLMAYAN MÜESSESELER Madde 30- Bu Yönetmeliğe göre hangi sınıfa girdiği konusunda tereddüte düşülen veya ekli GSM Listesinde yer almayan müesseselerde sınıf tespitini Büyükşehir Belediyesi GSM İnceleme Kurulu yapar. BEŞİNCİ BÖLÜM Diğer Hükümler 3572 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ MÜESSESELER Madde sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun kapsamındaki ikinci ve üçüncü sınıf Gayrı Sıhhi Müesseseler, bu Kanun ve bu Kanuna istinaden yayımlanan Yönetmeliğe göre izin verilir. GSM LİSTESİ DEĞİŞİKLİĞİ Madde 32- Bu Yönetmelik ekinde verilen GSM lerin faaliyet konuları ile sınıflarının belirtildiği listenin (GSM Listesi) ilgili Bakanlıkça değiştirilmesi halinde, İ.B.B. İnceleme Kurulu gerekli değişikliği yapar ve yeni liste Yetkili Makamca onaylanarak yürürlüğe girer. GERÇEĞE AYKIRI BELGE Madde 33 Kurul, bu Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemler için sunulan belge veya beyanların gerçeğe aykırı olduğunu tespit etmesi halinde, durumu gerekli hukuki işlemin yapılması için Yetkili Makama yazılı olarak bildirir. HARÇ VE ÜCRETLER Madde 34- Bu Yönetmelik gereği tahakkuk ve tahsil edilmesi gereken vergi, harç ve ücretler, ilgili Birim veya Müdürlükçe tahakkuk ve tahsil edilir. ALTINCI BÖLÜM Son Hükümler YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN MEVZUAT Madde 35- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi nin gün ve 05/253 sayılı kararıyla kabul edilen İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Korunması ve Gayrı Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği yürürlükten kalkar. GEÇİCİ MADDELER Geçici Madde 1- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce ilgili mevzuata uygun olarak verilmiş olan yer seçim izni, tesis izni ve açılma ruhsatları, Yönetmeliğin 26. Maddesindeki esasları sağlıyorsa ve tesislerde herhangi bir değişiklik yapılmamış ise geçerlidir.

12 Geçici Madde 2- İlgili Bakanlıkça yapılan değişiklik sonucu üst sınıfa geçmiş olan müesseseler, Bakanlıkça yürürlüğe konulan mevzuat hükümleri doğrultusunda yeni sınıfa göre açılma izni almak zorundadır. Bu müesseselerin ruhsatlandırılmasında yürürlükteki mevzuat hükümleri uygulanır. YÜRÜRLÜK Madde 36- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. YÜRÜTME Madde 37- Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile bağlı belediye başkanlıkları yürütür. EK: G.S.M.LERİN SINIFLARINI VE YER ALABİLECEĞİ İMAR PLAN BÖLGELERİNİ GÖSTERİR LİSTE ( LİSTEYİ AÇMAK İÇİN TIKLAYINIZ! ) NOT : - 6 Mayıs 2005 tarihli Ege Telgraf Gazetesinde yayımlamıştır. - İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik 10/08/2005 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI

İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI İşyerİ Açma \1 BELEDİYE VE İL ÖZEL İDARELERİNDE İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI Yetkili İdareler Başvuru ve Belgeler İşyerlerinin Denetimi Alınan Vergi ve Harçlar Uygulanabilecek Cezalar Kapatma ve

Detaylı

GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Revizyon 1 : AĞUSTOS 2010 İlk yayınlanma : TEMMUZ 2007 İÇİNDEKİLER Bölüm I. Genel Amaç ve Kapsam 4 Tanımlar 4 İlkeler 6 Yükümlülük 7 Bölüm

Detaylı

ÇEVRE YÖNETĠM SĠSTEMĠ

ÇEVRE YÖNETĠM SĠSTEMĠ ÇEVRE YÖNETĠM SĠSTEMĠ Doküman No : DT.06 Yayın Tarihi :24.02.2009 Revizyon Tarihi:06.02.2013 Revizyon No :04 BÖLÜM 1: RUHSATLANDIRMA SĠSTEMĠ GOSB da yatırım yapacak kuruluşlar inşaata başlamadan önce proje

Detaylı

ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK 4729 ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 14/7/2005 No : 2005/9207 Dayandığı Kanunun Tarihi : 24/4/1930 No: 1593 4/7/1934 No: 2559 14/6/1989 No: 3572

Detaylı

BANDIRMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

BANDIRMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ BANDIRMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Doküman No:2015/ 1 Yayın Tarihi: 03.03.2015 Revizyon Tarihi: Revizyon No: İÇİNDEKİLER 1- BÖLÜM 1.AMAÇ...3 2- BÖLÜM 2.KAPSAM....3 3- BÖLÜM

Detaylı

İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Resmî Gazete 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Resmî Gazete 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Resmî Gazete 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇMESUYU HAVZALARI KORUMA YÖNETMELİĞİ

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇMESUYU HAVZALARI KORUMA YÖNETMELİĞİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇMESUYU HAVZALARI KORUMA YÖNETMELİĞİ Genel Kurul tarafından kabulü Karar Tarihi : 04.12.2003 Karar No : 72-18 I. BÖLÜM AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1 : Bu Yönetmeliğin

Detaylı

MADENCİLİK FAALİYETLERİNE İL ÖZEL İDARESİNCE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞTIRMA RUHSATI VERİLMESİ

MADENCİLİK FAALİYETLERİNE İL ÖZEL İDARESİNCE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞTIRMA RUHSATI VERİLMESİ MADENCİLİK FAALİYETLERİNE İL ÖZEL İDARESİNCE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞTIRMA RUHSATI VERİLMESİ Recep DEMİR İçişleri Bakanlığı Başkontrolörü Giriş 3213 sayılı Maden Kanunu ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına

Detaylı

GIDA KONTROL LABORATUVARLARININ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK

GIDA KONTROL LABORATUVARLARININ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK GIDA KONTROL LABORATUVARLARININ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK Yetki Kanunu: 5996 Yayımlandığı R.Gazete: 29.12.2011-28157 BİRİNCİ

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Resmi Gazete Tarihi: 03.10.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28784 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Resmi Gazete Tarihi: 25.11.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29186 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

ÇEVRESEL ETKI DEĞERLENDIRMESI YÖNETMELIĞINDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇEVRESEL ETKI DEĞERLENDIRMESI YÖNETMELIĞINDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK ÇEVRESEL ETKI DEĞERLENDIRMESI YÖNETMELIĞINDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Tarih :25 Kasım 2014 Resmi Gazete :29186 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

Alıcı Ortam; Atıksuların deşarj edildiği deniz, göl, gölet, dere, akarsu ve arazidir.

Alıcı Ortam; Atıksuların deşarj edildiği deniz, göl, gölet, dere, akarsu ve arazidir. Su Havzalarını Koruma Yasal Dayanak Amaç, Kapsam Ve Yasal Dayanak Madde 1: Bu Yönetmeliğin amacı; içme ve kullanma suyu temin edilen ve edilecek olan yüzey ve yeraltısu kaynaklarının evsel, endüstriyel,

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir. 3 Ekim 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28784 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç

Detaylı

MADDE 2- (Değişik: 5491-26.4.2006 / m.2) Bu Kanunda geçen terimlerden;

MADDE 2- (Değişik: 5491-26.4.2006 / m.2) Bu Kanunda geçen terimlerden; KANUN NO: 2872 ÇEVRE KANUNU Kabul Tarihi: 9 Ağustos 1983 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 11 Ağustos 1983 - Sayı: 18132 5.t. Düstur, c.22 - s.499 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, TANIMLAR VE İLKELER AMAÇ MADDE 1- (Değişik:

Detaylı

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ NOT: 27.03.2002 tarih ve 24708 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 13.04.2003/25078-14.01.2004/25346-03.03.2004/25391-28/5/2004/25475-21.10.2006/26326

Detaylı

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2009/07/20090703-20..htm

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2009/07/20090703-20..htm Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2009/07/20090703-20..htm Page 1 of 10 03.07.2009 3 Temmuz 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27277 YÖNETMELİK

Detaylı

İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 27 Kasım 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27768 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığından: İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı

İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş

Detaylı

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından:

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: 1 5 Şubat 2008 SALI Resmî Gazete Sayı : 26778 Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: YÖNETMELİK YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 27.11.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27768

Resmi Gazete Tarihi: 27.11.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27768 Resmi Gazete Tarihi: 27.11.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27768 İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (Değişik:RG-5/2/2013-28550) (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği

Detaylı

KAYNAKLI HAVA N KONTROLÜ YÖNETMEL BÖLÜM

KAYNAKLI HAVA N KONTROLÜ YÖNETMEL BÖLÜM YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: SANAYİ KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İstisnalar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, sanayi

Detaylı

İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Resmi Gazete Tarihi: 27.11.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27768 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı

Detaylı

BELEDİYE MECLİSİNİN KASIM AYI TOPLANTISI 28/11/2014 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARAR

BELEDİYE MECLİSİNİN KASIM AYI TOPLANTISI 28/11/2014 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARAR Karar No:494 NİN KASIM AYI TOPLANTISI 28/11/2014 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARAR BİRLEŞİME KATILAN ÜYELER: BİRLEŞİME KATILMAYAN ÜYELER: 30 Bahri IŞIK, Hayri KÖSE, Recep TAŞPINAR, Fatih ŞENER, Kuzubey

Detaylı

12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK

12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK 12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve

Detaylı