Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM"

Transkript

1 Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, İlkeler HUKUKİ DAYANAK Madde 1 Bu Yönetmelik, Anayasanın 124. Maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu nun 3. Maddesine dayanılarak, 5216 sayılı Kanun un 7. Maddesi, 5272 sayılı Belediye Kanunu nun 15, 80 ve 84. Maddeleri ile 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun uyarınca hazırlanmıştır. AMAÇ Madde 2 Bu Yönetmelik, çevre kirliliğinin önlenmesi, çevre ve toplum sağlığının korunması, çevresel gelişmenin sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından önem arzeden Gayrı Sıhhi Müesseselerin olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılması, imar planlarına uygun endüstriyel gelişmenin sağlanması, mevcut veya kurulacak olan Gayrı Sıhhi Müesseselerin ruhsatlandırılması, denetlenmesi ve Yönetmelik hükümlerine uygun faaliyet göstermeyen müesseselere uygulanacak yaptırımların ortaya konmasına yönelik usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. KAPSAM Madde 3 Bu Yönetmelik, İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları ve mücavir alanı içinde bulunan ve Sağlık Bakanlığınca yayımlanan yürürlükteki GSM Yönetmeliği listesinde yer alan işletmeler ile bu listede yer almayan ancak Gayrı Sıhhi Müessese tanımına uyan tüm işletmelerin; sınıflarının belirlenmesi, yer seçim izni, sağlık koruma bandı tayini, tesis izni, deneme izni ve açılma ruhsatı verilmesi, denetlenmesi ve Yönetmeliğe aykırı faaliyet gösterenlere yönelik yaptırımların ortaya konması ile ilgili usul ve esasları kapsar. TANIMLAR Madde 4 Bu Yönetmelikte geçen bazı terimler; Yetkili Makam: GSM İnceleme Kurulunca alınan ve Müdürlükçe uygun görülen karar, düzenlenen her türlü rapor ve izinleri onaylamakla yetkili Büyükşehir Belediye Başkanı, İlçe/İlk Kademe Belediye Başkanı veya yetki verdiği makamı, Müdürlük: Bu Yönetmelik kapsamında yapılması gereken iş ve işlemlerin yürütüldüğü birimi, GSM İnceleme Kurulu (Kurul): Gayrı Sıhhi Müesseselerle ilgili olarak bu yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemleri yürüten, ilgili teknik eleman ve / veya sağlık personelinden olmak üzere en az 3 (üç) kişiden oluşturulan, gerek duyulduğunda ilgili kuruluşların temsilcilerinin de yer alabileceği kurulu, Gayrı Sıhhi Müessese (GSM): Faaliyeti süresince çevresinde bulunan canlı ve cansız varlıklara fiziksel, kimyasal, biyolojik, sosyal ve ruhsal yönlerden az yada çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ve önlem alınmadığı taktirde doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseseyi,

2 1. Sınıf Gayrı Sıhhi Müesseseler: Konutlardan ve insanların ikametine mahsus diğer yerlerden mutlaka uzakta bulundurulması gereken müesseseleri, 2. Sınıf Gayrı Sıhhi Müesseseler: Konutlardan ve insanların ikametine mahsus diğer yerlerden Kurulca belirlenecek ve Yetkili Makamca uygun görülecek uzaklıkta bulundurulması gereken müesseseleri, 3. Sınıf Gayrı Sıhhi Müesseseler: Konutların ve insanların ikametine mahsus diğer yerlerin yakınında kurulabilmekle birlikte denetim altında tutulması gereken müesseseleri, Yer Seçim İzni: Sunulan bilgi, belgelere göre yerinde yapılan incelemede Müessesenin faaliyet göstermek istediği yerin uygun olduğunu belirten, Kurul kararına istinaden Yetkili Makamca verilen izni, Sağlık Koruma Bandı: Müessesenin çevreye olan zararlı etkisi dikkate alınarak müessese etrafında bırakılması gereken iskan dışı alanı, Tesis İzni: Yer seçimi uygun görülen alanda, sunulan belge, plan ve projelere göre yapılan incelemeler sonucu müessesenin kurulmasının uygun olacağını gösterir izni, Deneme İzni: GSM Ruhsatı vermeden önce, müessesenin çevre kirliliğine karşı alınmış önlemlerinin yeterli olup olmadığının saptanması amacıyla, Kurulun önerisi ve Yetkili Makamın onayıyla deneme mahiyetindeki faaliyetine belirli bir süre için verilen yazılı izni, Açılma Ruhsatı (GSM Ruhsatı): Müessesenin faaliyet göstermesinin uygun olduğunu gösterir, Kurulca düzenlenen açılma raporunun yetkili makamca uygun görülerek onaylanması sonucunda tanzim edilen izin belgesini, Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED):Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu yada olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi veya çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmaları, Çevre: Canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları biyolojik, fiziksel, sosyal, ekonomik ve kültürel ortamı, Çevre Sağlığı: İnsan sağlığının çevredeki fiziki, kimyevi, biyolojik, sosyal ve psiko-sosyal faktörlerle tespit edilen yaşam kalitesini, Toplum Sağlığı: Çevre sağlığı, enfeksiyon, hastalık kontrolü, kişinin yaşam şekli ve sağlık eğitimini, Çevre Kirliliği: Çevresel etki yaratan her türlü faaliyet sonucu havada, suda ve toprakta meydana gelen olumsuz gelişmelerle ekolojik dengenin bozulması ve aynı faaliyetler sonucu ortaya çıkan koku, gürültü ve atıkların çevrede oluşturduğu istenmeyen sonuçları, İkmal İstasyonu: İlgili mevzuatına göre belirlenen alanlarda, motorlu araç yakıtı olarak kullanılan akaryakıt ürünleri, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) veya sıkıştırılmış doğalgazın (CNG) depolandığı, sabit olarak tesis edilmiş cihazlarla taşıtlara ikmal hizmetinin verildiği tesisleri, ifade eder. İLKELER Madde 5 Bu Yönetmelik aşağıda belirtilen ilkeler doğrultusunda uygulanır. a) Tüm Gayrı Sıhhi Müesseseler çevreyi korumak, neden oldukları çevre kirliliğini gelişen bilimsel ve teknolojik şartlara uygun olarak önlemek, aldıkları önlemleri devam ettirmek ve bu konudaki tüm yasa ve yönetmeliklerle belirlenen tedbir ve esaslara uymakla yükümlüdürler. b) Tüm Gayrı Sıhhi Müesseseler ruhsat almak, ruhsatları varsa ruhsat alma şartlarını sürdürmek zorundadırlar. c) Yapılan denetimlerde sürekli olarak gerekli önlemleri almayan ve ruhsat alma şartlarını yerine getirmeyen Gayrı Sıhhi Müesseselerin faaliyetleri durdurulur ve ruhsatları iptal edilir.

3 İKİNCİ BÖLÜM Gerekli Belgeler, İzinler, Ruhsat GSM İNCELEME KURULU Madde 6 GSM İnceleme Kurulu, Yetkili Makamın yada yetki verdiği mühendis veya hekimin başkanlığında, başkan hariç en az 2 (iki) ilgili teknik eleman ve / veya sağlık personelinden oluşturulur. GSM nin veya bulunduğu yerin özelliği nedeniyle gerek duyulması halinde ilgili kurum/kuruluşlardan eleman talep edilebilir. GSM İnceleme Kurulu Büyükşehir Belediyesinde ve sınırları içindeki belediyelerde ayrı ayrı oluşturulur. GSM İnceleme Kurulu nun yetki alanı çerçevesinde belirlenen görevleri aşağıdadır. a) Yer Seçim İznine esas görüş bildirmek, b) Tesis İznine esas görüş bildirmek, c) Sağlık Koruma Bandı belirlemek, d) Deneme İznine esas görüş bildirmek, e) Açılma Ruhsatına esas Açılma Raporu düzenlemek, f) GSM leri denetlemek, g) Kısmen veya tamamen kapatma kararlarına esas görüş bildirmek, h) GSM Ruhsat iptali kararlarına esas görüş bildirmek, i) Yönetmelik hükümlerine uygunluğun sağlanması amacıyla süre vermek, j) Yönetmelik kapsamındaki her türlü şikayet, başvuru vb. doğrultusunda gerekli incelemeleri ve tespiti yapmak, ilgilisine bildirilmesini sağlamak, k) Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemlere ilişkin olarak; mevcut sorunlara çözüm bulunmasını ve oluşturulan çözüm önerilerinin Kurul Kararı şeklinde kayıt altına alınmasını, onay gören Kurul kararlarının uygulanmasını sağlamak, l) Yönetmelik kapsamında yetki alanında bulunan diğer iş ve işlemleri yapmak. Büyükşehir Belediyesi GSM İnceleme Kurulu, yukarıda belirtilen görevlere ilave olarak Sağlık Bakanlığınca yayımlanan GSM listesinde olmayan veya bağlı ilçe/ilk kademe belediyelerince karar verilemeyen müesseselerle ilgili sınıf tespiti çalışmaları yapar. SAĞLIK KORUMA BANDI Madde 7- Sanayi bölgelerinin ve sanayi bölgeleri dışında kurulacak olan 1. ve 2. Sınıf GSM lerin çevresinde sağlık koruma bandı oluşturulması zorunludur. Sağlık koruma bandı ilgili sanayi bölgesinin veya faaliyet gösterecek müessesenin kendi parselinde oluşturulur. Sağlık koruma bandı içinde yapılaşmaya izin verilmez, ancak uygun zirai faaliyetler yapılabilir. Organize sanayi, sanayi, küçük sanayi bölgeleri ile sanayi sitelerinde yer alan ve bu bölgelerin kendi mevzuatına göre burada faaliyetinde sakınca görülmeyen GSM ler ile uygun imar plan bölgelerinde kurulu veya kurulacak olan GSM ler için sağlık koruma bandı teşkil edilmeyebilir. Bu durumda yürürlükteki imar planına göre hareket edilir. Sağlık koruma bandı, müesseselerin emisyon, koku, gürültü, parlama ve patlama riski ve olası etkileri göz önüne alınarak Kurulca belirlenir. Kurul, gerek gördüğü durumlarda ilgili kurum/kuruluşlardan bilgi ve/veya eleman desteği sağlayabilir. Kurulca tespit edilen sağlık koruma bandı Yetkili Makamın onayı ile kesinleşir. Kesinleşen sağlık koruma bandı ile ilgili bilgiler, korunmasını sağlamak üzere ilgili belediye birimine gönderilir. BAŞVURU ŞEKLİ Madde 8- GSM lerle ilgili bu Yönetmelik kapsamındaki her türlü iş ve işlem için gerçek veya tüzel kişi yada vekili Müdürlüğe dilekçe ile başvurur. Başvuru dilekçesine veya dosyasına, talep edilen işlem için gerekli olan izin, ruhsat, plan, rapor, görüş vb. belgelerin

4 aslı yada aslı gibidir onaylı veya noter tasdikli suretleri eklenir. YER SEÇİM İZNİ Madde 9- GSM kurmayı planlayan gerçek veya tüzel kişiler veya vekilleri yer seçim izni almak için aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte Müdürlüğe başvururlar. 1- Dilekçe, 2- İmza Sirküleri, 3- Tesisin bulunduğu yerin imar durumunu gösteren belge, 4- Yer Seçim Belgesi 5- Tapu Belgesi, 6- İş Akış Şeması ve Açıklama Raporu (Üretim prosesi ile ilgili bilgileri içeren), 7- Çevre kirlenmesini önlemek amacıyla alınacak önlemlere ait, kirleticilerin nitelik ve niceliğine göre hazırlanmış proje ve açıklama raporları, 8- İçme suyu havzasında bulunan tesislerden İZSU Gen. Müd. nün uygun görüşü, 9- ÇED Olumlu veya ÇED Gerekli Değildir Kararı (ÇED kapsamında ise), Kurul, gerek duyması halinde yukarıda belirtilen belgelere ilave bilgi ve belge isteyebilir. Kurulca belgelerde ve yerinde yapılan inceleme sonucu Yer Seçim Raporu düzenlenir ve Müdürlüğe sunulur. Yer seçimi uygun olarak değerlendirilen müesseselere Yetkili Makam onayı sonucu yer seçim izni verilir. Yer seçimi ile ilgili tüm kararlar Yetkili Makam onayı sonucu kesinleşir ve ilgilisine tebliğ edilir. Yer seçim izni 2 (iki) yıl için geçerlidir. Süre sonunda tesis izni alamayan müesseselerin yer seçim iznini yenilemesi gerekir. Bu durumda, yürürlükteki imar planı ve ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır. Gerekli görüldüğü durumda yer seçim izni ile tesis izni kararı birlikte alınabilir. TESİS İZNİ Madde 10- Yer seçim iznini alan GSM ler aşağıdaki bilgi ve belgelerle Müdürlüğe başvurur. 1- Dilekçe, 2- İmza Sirküleri, 3- Yer Seçim İzni ve dosyadaki diğer belgeler (Yer seçim ve tesis izni başvurusu birlikte yapılıyorsa, yer seçim izni için istenen belgeler de eklenecektir.), 4- İlgili kurum/kuruluştan onaylı vaziyet planı, 5- Makine yerleşim planı, 6- Kiracı ise kira kontratı, 7- Motor Beyanı (Konut Bölgelerinde toplam motor gücü 5 HP yi geçemez.), 8- Bayilik Sözleşmesi (İkmal istasyonları ve gerekli diğer müesseselerde) 9- Kurma İzin Belgesi Bölge Çalışma Müdürlüğü (Gerekli müesseselerden), 10- Emisyon Ön İzni Emisyon iznine tabi tesislerde (ÇED Yönetmeliği kapsamında yer alan tesisler için alınan ÇED Olumludur veya ÇED Gerekli Değildir Kararı Emisyon Ön İzni yerine geçer. 11- Şehir şebeke suyu bulunmayan yerlerde içme ve kullanma suyu teminini ile ilgili açıklama raporu ile suyun bakteriyolojik ve kimyasal analiz raporu, 12- Derin kuyulardan su temin edilmesi halinde Devlet Su İşleri Müdürlüğünden alınacak kuyu suyu kullanma belgesi, 13- Ulaşım Görüşü/Geçiş Yolu İzin Belgesi (Gerekli müesseselerden), Kurul, gerek duyması halinde yukarıda belirtilen belgelere ilave bilgi ve belge isteyebilir. Madde 11- Kurulca belgelerde ve yerinde yapılan inceleme sonucu, Vaziyet Planı

5 onaylanarak Tesis İzni Raporu düzenlenir ve Müdürlüğe sunulur. Tesis izni uygun olarak değerlendirilen müesseselere Yetkili Makam onayı sonucu tesis izni verilir. Tesis izni, verildiği tarihten itibaren 3 (üç) yıl için geçerlidir. Bu süre sonunda açılma ruhsatı alamayan müesseselerin yeniden tesis izni alması gerekir. Bu durumda, yürürlükteki imar planı ve ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır. Tesis izni verildikten sonra 3 (üç) yıl içinde açılma ruhsatı alamayacak durumda olan müesseseler için ek süre talebinde bulunulabilir. Ek süre talebinin değerlendirilmesi sonucu, Kurulca uygun görülmesi ve Yetkili Makamca onaylanması halinde bir defaya mahsus olmak ve 1(bir) yılı geçmemek üzere ek süre verilebilir. Tesis izni ile ilgili tüm kararlar Yetkili Makam onayı sonucu kesinleşir ve ilgilisine yazılı olarak tebliğ edilir. İkmal istasyonlarında yer altına tesis edilen tankların üzeri, Kurulca yerinde görülüp uygunluk görüşü alındıktan sonra kapatılır. Tesis izni alan müesseseler, faaliyet alanında öngörülen her türlü yapıya yapı ruhsatı almak için ilgili kuruma başvurur. DENEME İZNİ Madde 12- Açılma raporu düzenlenmeden önce, çevre kirliliğine karşı alınan önlemlerin yeterli olup olmadığının ve ilave önlem gerekip gerekmediğinin tespiti amacıyla Kurul önerisi ve Yetkili Makamın onayıyla Deneme İzni verilebilir. Bu süre toplam 1 (bir) yılı geçemez. Karar ilgiliye yazılı olarak tebliğ edilir. Deneme izni süresince belirlenen aksaklıklar yada alınması gereken önlemler Kurulca yazılı olarak müesseseye bildirilir. Süre sonuna kadar gerekli iş ve işlemleri yapmayan müesseseler, belirtilen önlemler alınıncaya kadar Encümen Kararıyla kapatılır. AÇILMA RUHSATI Madde 13- Plan ve projelerine uygun olarak kurulmak suretiyle gerekli izin ve çevresel önlemleri alan müesseseler için Madde: 8 de belirtildiği şekilde açılma ruhsatı başvurusu yapılır. Açılma Ruhsatı için gerekli belgeler aşağıdadır. 1- Dilekçe, 2- Başvuru Formu, 3- İmza Sirküleri, 4- Yer Seçim ve Tesis İzni ile ilgili dosya ve belgeler, 5- Vergi Levhası, 6- Ticaret Sicil Gazetesi (Gerçek kişilik ise ikametgah senedi ve nüfus cüzdan sureti), 7- İlgili Oda Kaydı, 8- Yapı Kullanma İzin Belgesi (İmar mevzuatına göre özel yapı gerektiren faaliyetler için buna uygun yapı kullanma izin belgesi alınmalıdır), 9- Sorumlu Müdür Sözleşmesi, Diploma Sureti, 10- İtfaiye Raporu, 11- İşletme Belgesi (10 (on) ve üzeri işçi çalıştıran veya çalışan sayısına bakılmaksızın Parlayıcı, Patlayıcı,Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük kapsamında bulunan işletmeler için), 12- TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi (Gerekli müesseselerden), 13- Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü Görüşü (Gerekli müesseselerden), 14- Tabip ve Sağlık Personeli Sözleşmesi ( 50 (elli) ve üzeri işçi çalıştıran işletmeler için), 15- Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Görüşü ( OSB de yer alan müesseselerden) 16- Ulaşım Görüşü/Geçiş Yolu İzin Belgesi (Gerekli müesseselerden), 17- İZSU Gen. Müd. nün Uygun Görüşü veya Deşarj İzin Belgesi (Prosesten kaynaklanan

6 atıksu oluşumu varsa), 18- Emisyon İzni (Emisyon iznine tabi müesseselerden), 19- Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası (Yanıcı, parlayıcı, patlayıcı madde üreten ve bulunduran müesseselerden), 20- LPG Eğitim Sertifikası, Elektrik Tesisat Projesi, Topraklama Projesi,Yeraltı Tankları için Katodik Koruma Projesi, Tank ve Tesisatın Test Kontrol Raporu (Gerekli müesseselerden) Kurul, gerek duyması halinde yukarıda belirtilen belgelere ilave bilgi ve belge isteyebilir. Madde 14- Yukarıda belirtilen belgelere göre Kurul müesseseyi denetler. Yapılan incelemeler sonucu; a) Dosyadaki bilgi ve belgelerin doğru ve yeterli olması, tesis faaliyetinin çevre korunması ve toplum sağlığı açısından uygun görülmesi halinde Kurulca Açılma Raporu düzenlenir. Açılma Raporunun Yetkili Makam tarafından uygun görülerek onaylanması halinde karar yürürlüğe girer ve Açılma Ruhsatı tanzim edilir. b) Dosyadaki bilgi ve belgelerin doğru ve yeterli olmasına rağmen çevre kirliliğine karşı alınan önlemlerin yeterli olup olmadığı ve ilave önlem gerekip gerekmediği hususlarında tereddüt oluşan veya belirli bir süre çevresel etkilerinin takip edilmesinde yarar görülen müesseselere Deneme İzni verilebilir. Bu durumda Madde:12 hükümleri uygulanır. c) Dosyasındaki bilgi, belge ve önlemlerinde eksiklik tespit edilen ancak faaliyeti çevre korunması ve toplum sağlığı açısından sakınca teşkil etmeyen müesseselere eksikliklerin giderilmesi için Kurulca uygun bir süre verilir. Bu süre 3 (üç) ayı geçemez. Süre sonunda eksikliklerini gidermeyen müesseselere Müdürlük onayı ile ek süre verilebilir. Bu süre 1. Sınıf GSM lerde 1(bir) yılı, 2. Sınıf GSM lerde 6(altı) ayı, 3. Sınıf GSM lerde 3 (üç) ayı geçemez. Bu süre içinde de eksikliklerini gidermeyen müesseseler, eksikliklerini giderinceye kadar Encümen Kararıyla kapatılır. d) Dosyasındaki bilgi ve belgelerde eksiklik bulunan ve aynı zamanda faaliyeti çevre korunması ve toplum sağlığı açısından sakınca teşkil eden müesseseler eksikliklerini tamamlayıncaya ve önlemlerini alıncaya kadar Encümen Kararıyla süresiz kapatılır. Madde 15- Açılma Ruhsatı verilmesi aşamasında yapılan incelemede tesis iznine aykırı bir durumun tespit edilmesi halinde (Madde: 20 ) hükümleri uygulanır. Madde 16- Açılma Ruhsatı alınması, mevzuat gereğince alınması gereken diğer izin ve belgelerin düzenlenmesine sebep olamayacağı gibi imar ve başka mevzuat açısından da müktesep hak doğurmaz. Madde 17- GSM Ruhsat sürecinden bağımsız olarak diğer kurum/kuruluşlarca verilen ruhsat, izin, rapor vb. belgeler yer seçim izni, tesis izni veya açılma ruhsatının düzenlenmesine sebep olamaz, ruhsat süreçleri açısından müktesep hak doğurmaz. İLGİLİ KURUM/KURULUŞLARDAN GÖRÜŞ İSTENMESİ Madde 18- Yer seçim izni, tesis izni, deneme izni veya açılma ruhsatı aşamalarında yerin ve tesisin özelliği dikkate alınarak gerekli görülmesi halinde diğer kurum/kuruluşların görüşü alınabilir. YÖNETMELİKTE TANIMLANMAYAN İMAR PLAN BÖLGELERİNDE VEYA PLANI BULUNMAYAN BÖLGELERDE KURULMASI PLANLANAN/KURULAN MÜESSESELER Madde 19- Yönetmelik ekinde verilen GSM lerin Sınıflarını ve Yer Alabileceği İmar Plan Bölgelerini Gösteren Liste de tanımlanmayan imar plan bölgeleri içinde kurulması planlanan/kurulan müesseselerde, faaliyet konusunun plan lejant notu açılımına ve plan bütünlüğüne uygunluğu ile ilgili yetkili planlama ve/veya imar birimi görüşü alınarak

7 ruhsata esas değerlendirme yapılır. Planı bulunmayan bölgelerde kurulması planlanan/kurulan müesseselerin ruhsata esas değerlendirmesinde, müessesenin yer aldığı bölge ile ilgili yürürlükteki mevzuat hükümleri esas alınır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Yapılan Değişiklik ve İlaveler, Denetim, Ruhsatsız Gayrı Sıhhi Müesseseler TESİS İZNİNE UYGUN YAPILMAYAN MÜESSESELER Madde 20 Açılma Ruhsatı aşamasında yapılan incelemede müessesenin tesis iznine aykırı bir şekilde kurulduğu saptanmış ise; tesisin tamamı yürürlükteki imar planı ve ilgili mevzuata göre yeniden değerlendirilir. Buna göre yapılan inceleme sonucunda; a) Yapılan değişiklik veya ilavelerin yürürlükteki imar planı ve ilgili mevzuata uygunluğu tespit edilmiş ise, tesisin son durumunu gösteren ve ilgili kurum/kuruluştan onaylı vaziyet planı müesseseden istenir ve Madde: 14 doğrultusunda işlem yapılır. b) Değişiklik veya ilavelerin yürürlükteki imar planı ve ilgili mevzuata aykırı olduğu tespit edilmiş ise, yürürlükteki imar planı ve ilgili mevzuata uygunluğu sağlayacak öneri vaziyet planı istenir ve tesisin buna göre kurulması için Tadilat Tesis İzni verilir. Bu durumdaki müesseselere verilecek süre Yetkili Makamın onayı ile başlar ve toplam 1 (bir) yılı geçemez. Süre sonunda açılma ruhsatını alamayan müesseseler Encümen Kararıyla kapatılır. c) Yeni bir vaziyet planı hazırlanmasını ve onayını gerektirmeyen ilave veya değişiklikler beyana göre incelenir ve Madde: 14 doğrultusunda işlem yapılır. RUHSATLI GSM LERDE YAPILAN İLAVE VE DEĞİŞİKLİKLER Madde 21- Ruhsatlı GSM lerde Yetkili Makamın yazılı izni olmadan herhangi bir değişiklik veya ilave yapılamaz. Ruhsatlı bir GSM de başvuru sonucu yapılması planlanan veya denetim sonucu tespit edilen ilave veya değişikliklerde; a) Mevcut faaliyetin bir üst sınıfta değerlendirilmesine, ikinci bir GSM faaliyetine, faaliyet alanında farklılık yaratan mimari değişikliğe yol açan ruhsatlı alandaki her türlü ilave veya değişikliklerde, yürürlükteki imar planı ve ilgili mevzuata göre değerlendirme ve uygulama yapılır. Gerek duyulan vaziyet planı veya diğer bilgi ve belgelere göre yapılan inceleme sonucu uygun görülen müesseselere, eksikliklerini gidermek ve çevresel önlemlerini almak üzere Kurulca süre verilir. Bu süre 3 (üç) ayı geçemez. Müdürlük onayı ile ek süre verilebilir. Süre sonunda tüm eksikliklerini gidererek çevre korunması ve toplum sağlığı açısından faaliyeti uygun görülen müesseselere yeniden Açılma Ruhsatı düzenlenir. Eksikliklerini tamamlamayan müesseselerin eklenen veya değiştirilen bölümleri, bu olamıyorsa müessesenin tamamı Encümen Kararıyla kapatılır. b) İkmal istasyonları ile yanıcı, parlayıcı, patlayıcı maddeler üreten veya depolayan müesseselerde, tank, dispenser, kimyevi madde deposu, dolum ağzı, nefeslik vb. gibi emniyet mesafeleri açısından önem arzeden ünitelerin ilavesine, kapasitesinin arttırılmasına veya yer değişikliğine yol açan ilaveler veya değişikliklerde, değiştirilen veya ilave edilen kısım için yürürlükteki imar planı ve ilgili mevzuata göre değerlendirme ve uygulama yapılır. İkmal istasyonlarında, daha önce verilen Açılma Ruhsatına esas parsel için plan tadilatı istenmez. Buna göre hazırlanan vaziyet planı ve diğer bilgi ve belgelere göre yapılan inceleme sonucu uygun görülen müesseselere Kurul önerisi ve Yetkili Makam onayı ile Tadilat İzni verilir. Tadilat izni toplam 1 (bir) yılı geçemez. Bu süre içinde tadilat iznine uygun olarak ve tüm eksikliklerini gidermek suretiyle kurulan, çevre korunması ve toplum sağlığı açısından faaliyeti uygun görülen müesseseler için Kurulca Değerlendirme Raporu düzenlenir ve Müdürlük onayı alınır. Süre sonunda eksikliklerini tamamlamayan

8 müesseselerin eklenen veya değiştirilen bölümleri, bu olamıyorsa müessesenin tamamı Encümen Kararıyla kapatılır. Yeniden yapılan başvuru veya tadilat izni taleplerinde yürürlükteki imar planı (plan tadilatı hariç) ve ilgili mevzuata göre değerlendirme ve uygulama yapılır. c) Denetim sonucu a) veya b) bendinde belirtilen ilave veya değişiklikleri yaptığı tespit edilen ve yürürlükteki imar planı ve ilgili mevzuata göre değerlendirme yapılması sonucu uygun görülmeyen müesseselerden ruhsat alma şartlarına dönmesi istenir. Bu amaçla 6 (altı) ayı geçmemek üzere süre verilir. Süre sonunda ruhsat alma şartlarına dönmediği tespit edilen müesseselerin ruhsatları Kurul kararı ve Yetkili Makam onayı sonucu Encümen Kararıyla iptal edilir ve süresiz kapatılır. d) Bir üst sınıftan değerlendirme, ikinci bir GSM faaliyeti, mimari değişiklik veya yeni bir vaziyet planı hazırlanmasına yol açmayan ilave veya değişikliklerde, bunlarla ilgili bilgi ve belgelerin tamamlanması istenir. Kurulca verilen süre içinde eksikliklerini gidermeyen müesseseler, eksikliklerini giderinceye kadar Encümen Kararıyla kapatılır. Müessesenin sınıfında bir değişiklik olmuyorsa veya bir alt sınıf kapsamında değerlendiriliyorsa yeniden ruhsat düzenlenmesine gerek yoktur. Ancak, ilgilinin talebi halinde yeni ruhsat düzenlenebilir. SINIF DEĞİŞİKLİĞİ Madde 22- Açılma ruhsatı olup da ilgili Bakanlıkça yapılan GSM Yönetmeliği listesinin yeniden düzenlenmesi veya ruhsatlı alandaki değişiklikler sonucu bir alt sınıfta yer alan müesseseler için yeniden ruhsat düzenlenmesine gerek yoktur. Üst sınıfa geçen işletmelerin yeniden Açılma Ruhsatı alması gerekir. BİRDEN FAZLA GSM FAALİYETİ OLAN MÜESSESELER Madde 23- Birden fazla GSM faaliyeti olan müesseselerde GSM Ruhsatı en üst sınıfta yer alan faaliyet konusuna göre düzenlenir, diğer faaliyetler yan faaliyet olarak ruhsatta belirtilir. Ruhsatlandırma süreçlerindeki yetki, en üst sınıfta yer alan faaliyet konusunda yetkiye haiz Kurumdadır. Aynı adreste gerçek veya tüzel kişiliği birbirinden farklı birden fazla GSM yer alıyorsa her biri için ayrı Açılma Ruhsatı düzenlenir. RUHSATLI GSM LERDE DENETİM Madde 24- Kurul ve ilgili diğer müdürlük veya birimler, Gayrı Sıhhi Müesseseleri görev ve yetkilerine uygun olarak bu Yönetmelik hükümlerine göre denetler. Müesseselerin sorumlu müdürleri, sahip yada sahipleri her türlü önlem, bakım, onarım, değiştirme, periyodik fenni muayene gibi işlemlerin zamanında yapılmasından ve gerekli olanların yazılı olarak bildirilmesinden sorumludurlar. a) Yapılan denetimlerde ruhsat aldığı andaki önlemleri kaldıran, gerekli temizlik, bakım, onarım vb. işlerini yapmayan, çevre korunması ve toplum sağlığı ile ilgili üniteyi, ekipmanı vb. faal halde tutmayan müesseselere Kurulca 3 (üç) ayı geçmemek üzere uygun bir süre verilir. Bu sürede gerekli iş ve işlemleri yerine getirmeyen müesseseler, eksikliklerini tamamen giderinceye kadar Encümen Kararıyla kapatılır. b) Yapılan denetimlerde, ruhsat alma şartlarına aykırı olarak çalışmakta ısrar eden ve idareyi yanıltıp süre kazanma eğiliminde olan müesseselerin ruhsatları Kurul kararı ve Yetkili Makam onayı sonucu Encümen Kararıyla iptal edilir ve süresiz kapatılır. c) Denetimlerde, yer seçimi uygun olmayan alanlarda bulunmak suretiyle kentin gelişimine ve imar planlarına aykırı bir şekilde faaliyet gösteren, aynı zamanda çevre korunması ve toplum sağlığı açısından ilgili mevzuata uygun önlemleri alamayacak durumda olan (gürültü, emisyon, atıksu, yangın tedbirleri, trafik emniyeti vb.) müesseselere

9 taşınması için Kurulca uygun bir süre verilir. Süre sonunda taşınmadığı tespit edilen müesseselerin ruhsatları, Kurul kararı, Yetkili Makam onayı ve Encümen Kararıyla iptal edilir ve süresiz kapatılır. d) Ruhsatlı GSM ler çevre/toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi için bilim ve teknolojinin gerektirdiği önlemleri almak ve yenilikleri uygulamak zorundadırlar. Kurul, ilgili müdürlük veya birimlerin de görüşünü alarak gerek gördüğü durumlarda konu ile ilgili yaptırımlarda bulunabilir.bu amaçla Kurul tarafından müesseselere uygun bir süre verilir. Süre sonunda gerekli önlemleri almayan ve yenilikleri uygulamayan müesseseler, belirtilen önlem ve yenilikleri uygulayana kadar Encümen Kararıyla kapatılır. e) Ruhsatları iptal edilerek kapatılan müesseselerin tekrar faaliyet gösterebilmeleri için yapılan ruhsat başvurularında, yürürlükteki imar planı (plan tadilatı dahil) ve ilgili mevzuata göre işlem yapılır. RUHSATSIZ OLARAK FAALİYET GÖSTEREN GSM LER Madde 25- Açılma ruhsatı olmadan faaliyet gösterdiği tespit edilen müesseselerden, müessesenin kurulduğu yerin imar durumunu gösteren belge, yer seçim belgesi, yapı kullanma izin belgesi, iş akış şeması ve üretim prosesi ile ilgili bilgileri içeren açıklama raporu ve çevre kirlenmesini önleyecek tedbirler hakkında rapor ile gerek duyulan diğer belgeler yazılı olarak istenir. GSM ye esas ilk değerlendirmenin yapılabilmesi için istenen bu belgeler için müesseseye 15 (onbeş) gün süre verilir. Süre sonunda gereğini yapmayan müesseseler, belgeler getirilinceye kadar Encümen Kararıyla kapatılır. Unvan değişikliklerinde süre uzatımı yapılmaz. Belgeleri tamamlanan müesseselere aşağıdaki işlemler uygulanır. a) Kurulca yapılan inceleme ve değerlendirmelerde yer seçimi ve çevresi itibariyle bulunduğu yerde faaliyet göstermesinin uygun olacağı kararı verilen müesseselere, Madde: 13 de belirtilen diğer belgeleri tamamlayarak açılma ruhsatı başvurusunda bulunulması için 1(bir) ayı geçmemek üzere süre verilir. Bu süre içinde başvurmayan müesseseler, ruhsat başvurusunda bulununcaya kadar kapatılır. Ruhsat başvurusunu yapan müesseselere Madde: 14 doğrultusunda işlem yapılır. b) Yer seçimi ve çevresi itibariyle bulunduğu yerde faaliyet göstermesinin uygun olacağı kararı verilen ancak çevresel önlem ve tedbirleri yetersiz bulunan müesseseler, çevre korunması ve toplum sağlığı ile ilgili önlemleri alıncaya ve Madde: 13 de belirtilen belgeleri tamamlayarak açılma ruhsatı başvurusunda bulununcaya kadar Encümen Kararıyla kapatılır. Ruhsat başvurusunu yapan müesseselere Madde: 14 doğrultusunda işlem yapılır. c) Yer seçimi uygun olmasına rağmen, yapılan incelemede çevresi itibariyle bulunduğu yerde faaliyet göstermesi uygun olmayan ve sağlık koruma bandı oluşturulamayan müesseseler Encümen Kararıyla kapatılır. d) Yer seçimi ve çevresi itibariyle bulunduğu yerde faaliyet göstermesi uygun olmayan müesseseler Encümen Kararıyla süresiz olarak kapatılır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Açılma Ruhsatının Geçerliliği, Sorumlu Müdür, Sınıfı Belli Olmayan Müesseseler AÇILMA RUHSATININ GEÇERLİLİĞİ Madde 26- Açılma Ruhsatı, üzerinde yazılı gerçek veya tüzel kişi, adres ve faaliyet konusu için geçerlidir. Bunlardan birinin değişmesi durumunda ruhsat geçersiz olur. Buna göre; a) Müessese gerçek kişi adına ise, ortak alınması, ortaklıktan çıkılması, ruhsatta belirtilen kişinin ölümü veya devir halinde; GSM ruhsatının aslı, tapu, kiracı ise kira kontratı, veraset ilamı, ikametgah senedi ve nüfus cüzdan sureti ile noter onaylı devir sözleşmesi gibi belgelerden uygun olanlar eklenerek dilekçeyle başvurulur. Müessese tüzel kişi ise; ruhsat

10 üzerinde yazılı şirket unvanının değişmesi, başka bir tüzel veya gerçek kişiye devredilmesi halinde yukarıda belirtilen belgelerden gerekli olanların dışında ticaret sicil gazetesi (tüzel kişilerde) ve imza sirküleri de eklenir. Kurulca yapılan denetimde, ruhsat verildiği sıradaki şartlarda bir değişiklik olmadığı tespit edilen, eksik belgeleri tamamlanan ve faaliyeti çevre korunması ve toplum sağlığı açısından uygun görülen müesseselere Kurulca Açılma Raporu düzenlenir. Açılma Raporunun Yetkili Makam tarafından uygun görülerek onaylanması halinde yeni ünvan adına Açılma Ruhsatı tanzim edilir. Ünvan değişmeden şirket hissedarlarının değişmesi durumunda yeniden ruhsat alınması gerekmez. b) Ruhsat verildiği sıradaki şartlarda değişiklik olduğu tespit edilen müesseselere, değişikliklerle ilgili olarak yetkili kurum/kuruluş veya birimden gerekli izin, onay ve uygun görüşleri alması, eksik diğer belgeleri tamamlaması ve ilave çevresel tedbirleri yerine getirmesi için uygun bir süre verilir. Yetkili Makam bir defaya mahsus olmak üzere ek süre verebilir. Süre sonunda tüm eksikliklerini gideren, çevre korunması ve toplum sağlığı açısından faaliyeti uygun görülen müesseselere Kurulca Açılma Raporu düzenlenir. Açılma Raporunun Yetkili Makam tarafından uygun görülerek onaylanması halinde yeni ünvan adına Açılma Ruhsatı tanzim edilir. Süre sonunda gerekli iş ve işlemleri yerine getirmeyen müesseseler, tüm eksikliklerini giderinceye kadar Encümen kararıyla kapatılır. c) Daha önce başka bir kurum/kuruluş tarafından GSM ruhsatı tanzim edilen ve devir yada unvan değişikliği nedeniyle açılma ruhsatı başvurusu yapılan müesseselerin öncelikle ruhsat dosyası ilgili kurum/kuruluştan istenir. Ruhsat dosyası bulunamayan müesseseler yürürlükteki mevzuata göre değerlendirilir ve işlem yapılır. Ruhsat dosyasında izin, rapor, uygun görüş gibi belgelerin bir kısmının eksik olduğu tespit edilen müesseselerden, eksik olanlarının yeni tarihlisi istenir. Müessese bu belgelere göre değerlendirilir ve işlem yapılır. d) Devir sonucu başka bir gerçek veya tüzel kişiliğe geçen müesseseler için devir tarihinden itibaren 2(iki) yıl içinde Açılma Ruhsatı başvurusunun yapılması gerekir. Bu sürede başvurusu yapılmayan müesseselere, yürürlükteki imar planı (plan tadilatı dahil) ve ilgili mevzuata göre işlem yapılır. e) Müessese yerinin veya faaliyet konusunun değişmesi durumunda ruhsat geçersiz olup, yeniden ruhsat alınması gerekir. NUMARATAJ DEĞİŞİKLİĞİ Madde 27- Numarataj değişikliği olan müesseselerde, dilekçe ve yeni numarataj belgesi ile başvurulur. Yeni bir rapor düzenlenmesine gerek olmaksızın gerekli düzeltme yapılır. RUHSATIN KAYBOLMASI VEYA TAHRİP OLMASI Madde 28- Açılma ruhsatının kaybolması veya okunamayacak şekilde tahrip olması halinde, ilgili gazete ilanı veya tahrip olmuş ruhsatın aslı bir dilekçeye eklenerek başvuruda bulunulur. Kurulca yerinde yapılan incelemede, ruhsatın verildiği sıradaki şartlarda bir değişiklik olmadığının tespit edilmesi halinde rapor hazırlanır. Kurul raporu ve Yetkili Makam onayı sonucu, suret harcı alınarak eski tarih ve sayı ile gerekli açıklama yapılarak Açılma Ruhsatı tanzim edilir. SORUMLU MÜDÜR Madde 29- İşlerin bir uzman gözetiminde yürütülmesi gereken GSM lerde, sorumlu müdür bulundurulması zorunludur. Sorumlu müdürlük görevi özel mevzuatına uygun yürütülür. İlgili mevzuatına göre hangi meslek grubunun sorumlu müdür olabileceği tanımlanmış işkolları dışında kalan müesseselerde, çevre korunması ve toplum sağlığı ile güvenliği

11 riskinin de göz önüne alınması suretiyle faaliyet konusuna uygun mühendis, tekniker, teknisyen veya ustalık belgesi olan kişiler sorumlu müdürlük yapabilirler. Sorumlu Müdürlük için ustalık belgesi yeterli görülen müesseselerde, ustalık belgesinin 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununda belirtilen hususlara uygun olması şartı aranır. Sorumlu müdürler, müessesenin çevre korunması ve toplum sağlığı ile güvenliği kapsamındaki her türlü önlem, bakım, onarım, değiştirme, periyodik fenni muayene gibi işlemlerinin zamanında yapılmasından ve gerekli olanların yazılı olarak bildirilmesinden sorumludurlar. Müesseseler, sorumlu müdür değişikliklerini her seferinde bildirmek zorundadırlar. SINIFI BELLİ OLMAYAN MÜESSESELER Madde 30- Bu Yönetmeliğe göre hangi sınıfa girdiği konusunda tereddüte düşülen veya ekli GSM Listesinde yer almayan müesseselerde sınıf tespitini Büyükşehir Belediyesi GSM İnceleme Kurulu yapar. BEŞİNCİ BÖLÜM Diğer Hükümler 3572 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ MÜESSESELER Madde sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun kapsamındaki ikinci ve üçüncü sınıf Gayrı Sıhhi Müesseseler, bu Kanun ve bu Kanuna istinaden yayımlanan Yönetmeliğe göre izin verilir. GSM LİSTESİ DEĞİŞİKLİĞİ Madde 32- Bu Yönetmelik ekinde verilen GSM lerin faaliyet konuları ile sınıflarının belirtildiği listenin (GSM Listesi) ilgili Bakanlıkça değiştirilmesi halinde, İ.B.B. İnceleme Kurulu gerekli değişikliği yapar ve yeni liste Yetkili Makamca onaylanarak yürürlüğe girer. GERÇEĞE AYKIRI BELGE Madde 33 Kurul, bu Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemler için sunulan belge veya beyanların gerçeğe aykırı olduğunu tespit etmesi halinde, durumu gerekli hukuki işlemin yapılması için Yetkili Makama yazılı olarak bildirir. HARÇ VE ÜCRETLER Madde 34- Bu Yönetmelik gereği tahakkuk ve tahsil edilmesi gereken vergi, harç ve ücretler, ilgili Birim veya Müdürlükçe tahakkuk ve tahsil edilir. ALTINCI BÖLÜM Son Hükümler YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN MEVZUAT Madde 35- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi nin gün ve 05/253 sayılı kararıyla kabul edilen İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Korunması ve Gayrı Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği yürürlükten kalkar. GEÇİCİ MADDELER Geçici Madde 1- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce ilgili mevzuata uygun olarak verilmiş olan yer seçim izni, tesis izni ve açılma ruhsatları, Yönetmeliğin 26. Maddesindeki esasları sağlıyorsa ve tesislerde herhangi bir değişiklik yapılmamış ise geçerlidir.

12 Geçici Madde 2- İlgili Bakanlıkça yapılan değişiklik sonucu üst sınıfa geçmiş olan müesseseler, Bakanlıkça yürürlüğe konulan mevzuat hükümleri doğrultusunda yeni sınıfa göre açılma izni almak zorundadır. Bu müesseselerin ruhsatlandırılmasında yürürlükteki mevzuat hükümleri uygulanır. YÜRÜRLÜK Madde 36- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. YÜRÜTME Madde 37- Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile bağlı belediye başkanlıkları yürütür. EK: G.S.M.LERİN SINIFLARINI VE YER ALABİLECEĞİ İMAR PLAN BÖLGELERİNİ GÖSTERİR LİSTE ( LİSTEYİ AÇMAK İÇİN TIKLAYINIZ! ) NOT : - 6 Mayıs 2005 tarihli Ege Telgraf Gazetesinde yayımlamıştır. - İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik 10/08/2005 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI 1.Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler Ruhsat

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI 1.Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler Ruhsat talebi

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE

Detaylı

GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER YÖNETMELİĞİ

GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER YÖNETMELİĞİ GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 26.09.1995 tarih ve 22416 sayı Sağlık Bakanlığından BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar Madde 0003: Tanımlar (23.08.2003 tarih ve 25208 sayılı Resmi Gazete'de

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Gürültü ile İlgili Şikayet ve Talep 2 AY 2 Hava Kirliliği

Detaylı

ÇEVRE VE İŞLETME İZİNLERİ BELGE LİSTESİ

ÇEVRE VE İŞLETME İZİNLERİ BELGE LİSTESİ A. GAYRISIHHİ MÜESSESELER: İNŞAATA BAŞLAMADAN ÖNCE, YENİ ÜRETİM KONUSU PLANLAMASINDA VEYA KAPASİTE ARTIŞLARINDA: 1. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED): GOSB a başvuru yapılacaktır. Diğer kurum ve kuruluşlardan

Detaylı

GÜNEYSINIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GÜNEYSINIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI 1 Evlilik işlemleri BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1-Nüfus Cüzdanı 2-Nüfus Kayıt Örneği 3-6 Adet Fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş) 4-Sağlık Raporu 5-İzin belgesi 6-Evlenme Beyannamesi

Detaylı

GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1 Sulama Suyu Talebi 2- Taahhütname 2 Yıl 2 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması 2- Ücret makbuzu 3 İçme suyu İzni 2- Taahhütname 1 Yıl 4

Detaylı

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI İl Özel İdaresine ait araçların kiralanması Köy Gelişim Alanı İmar Planı 3 Mevzi İmar Planı 4 Parselasyon Planları

Detaylı

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması 4

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARITABLOSU

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARITABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Katı Atık Düzenli Depolama Alanı İşletilmesi 2 Tıbbi Atıkların Toplanması, Taşınması ve Bertaraftı 3 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 2872 Sayılı Çevre

Detaylı

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması 4

Detaylı

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI İl Özel İdaresine ait araçların kiralanması Köy Gelişim Alanı İmar Planı 3 Mevzi İmar Planı 4 Parselasyon Planları

Detaylı

ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 İl Özel İdaresine

Detaylı

BOLU BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BOLU BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BOLU BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ 1-Gelen şikayet konusunun değerlendirilmesi 2-Değerlendirme

Detaylı

KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe, 2- Ücret makbuzu

KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe, 2- Ücret makbuzu SIRA NO 1 2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması Sulama Suyu, Toprak Analizi ve İçme suyu Analizleri 3 Toprak Etüt Hizmetleri 4 Köy Gelişim Alanı İmar Planı 5 İfraz

Detaylı

ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN HİZMET STANDARTLARI TABLOSUDUR

ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN HİZMET STANDARTLARI TABLOSUDUR ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN HİZMET STANDARTLARI TABLOSUDUR SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) Yer

Detaylı

KARS İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KARS İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KARS İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması 4 İçmesuyu

Detaylı

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır. 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri. 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır. 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri. 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 4 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması Sulama Suyu, Toprak Analizi ve İçme suyu Analizleri 5 Toprak Etüt Hizmetleri 6 Yol Geçiş İzinleri

Detaylı

BATMAN VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER. 4. İfraz ve tevhid tescil dosyası

BATMAN VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER. 4. İfraz ve tevhid tescil dosyası BATMAN VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU VATANDAŞA SIRA SUNULAN HİZMETİN NO ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İMAR İŞLEMLERİ 2. Tapu Kaydı (İFRAZ,

Detaylı

OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI

OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Çalışma Ruhsatı Yer Seçimi ve Tesisi Kurma İzni (GSM 1-2-3) 1- Başvuru

Detaylı

İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verilmesi

İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verilmesi SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(EN GEÇ) İş Yeri Açma ve Çalışma

Detaylı

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALINMASI İÇİN İZLENİLECEK PROSEDÜR

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALINMASI İÇİN İZLENİLECEK PROSEDÜR MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALINMASI İÇİN İZLENİLECEK PROSEDÜR Dilovası,28.06.2013 BİRİNCİ AŞAMA: ÇED KARARI İnşaata başlamadan, yapı ruhsatı alınmadan önce hazırlanan

Detaylı

ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 3 Sulama Suyu, Toprak Analizi ve İçmesuyu Analizleri Gölet, Liman, Baraj gibi Projelerin inşasında kullanılacak yapı ve inşaat 4

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER SIRA NO 52 53 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Zabıta Hizmetleri (Stant, İşgaliye Talepleri) Zabıta Hizmetleri Vatandaş Şikâyetleri 1- Dilekçe(varsa dilekçe ekleri), Talep onaylanırsa; 2-Ödeme makbuzu. BAŞVURUDA

Detaylı

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) İkmal İstasyonlarının Kuruluş, Denetim, Emniyet ve Ruhsatlandırılma İşlemlerine İlişkin Yönetmelik

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) İkmal İstasyonlarının Kuruluş, Denetim, Emniyet ve Ruhsatlandırılma İşlemlerine İlişkin Yönetmelik Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) İkmal İstasyonlarının Kuruluş, Denetim, Emniyet ve Ruhsatlandırılma İşlemlerine İlişkin Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1

Detaylı

ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN HİZMET STANDARTLARI TABLOSUDUR

ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN HİZMET STANDARTLARI TABLOSUDUR ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN HİZMET STANDARTLARI TABLOSUDUR SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) Yer

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 01.09.2009 TARİH VE 107 SAYILI KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

4-18/6/2003-2003/5928 K.)

4-18/6/2003-2003/5928 K.) 3973 SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) İLE ÇALIŞAN MOTORLU TAŞITLAR İÇİN İKMAL İSTASYONLARININ KURULUŞ, DENETİM, EMNİYET VE RUHSATLANDIRILMA İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının

Detaylı

Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonlarının Kuruluş, Denetim, Emniyet ve Ruhsatlandırılma İşlemlerine İlişkin Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonlarının Kuruluş, Denetim, Emniyet ve Ruhsatlandırılma İşlemlerine İlişkin Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonlarının Kuruluş, Denetim, Emniyet ve Ruhsatlandırılma İşlemlerine İlişkin Yönetmelik Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Madde 1 - Bu Yönetmelik, akaryakıt

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA Gayri Sıhhi müesseseler ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1 Gayri Sıhhi Müesseseler Faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok

Detaylı

BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI MEVZUAT BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 23.12.2014 İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ILE İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri

Detaylı

Akaryakıt. İstasyonu ruhsatlandırması

Akaryakıt. İstasyonu ruhsatlandırması Akaryakıt İstasyonu ruhsatlandırması ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1 Akaryakıt LPG - CNG- LNG istasyonları ruhsatlandırılması Akaryakıt LPG- CNG- LNG İstasyonları, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) İLE ÇALIŞAN MOTORLU TAŞITLAR İÇİN İKMAL İSTASYONLARININ KURULUŞ, DENETİM, EMNİYET VE RUHSATLANDIRILMA İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Karar Sayısı :

Detaylı

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GSM SERVİSİ HİZMET STANDARTLARITABLOSU

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GSM SERVİSİ HİZMET STANDARTLARITABLOSU SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GSM SERVİSİ HİZMET STANDARTLARITABLOSU SIRA BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 2 İşyeri Açma Çalışma Ruhsatı ( 1.Sınıf GSM-Yer Seçim ve Tesis İzni)

Detaylı

ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN HİZMET STANDARTLARI TABLOSUDUR.

ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN HİZMET STANDARTLARI TABLOSUDUR. ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN HİZMET STANDARTLARI TABLOSUDUR. SIRA NO 1 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI ( I.Sınıf Gayrisıhhi Müessese Ruhsatı ) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1-

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KAHRAMANMARAŞ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 4 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması Sulama Suyu, Toprak Analizi ve İçmesuyu Analizleri

Detaylı

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SIRA NO 1 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI ( I.Sınıf Gayrisıhhi Müessese Ruhsatı Verilmesi ) DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1) Ruhsat Başvuru/Beyan Formu,

Detaylı

BARTIN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BARTIN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Yem Bitkileri Tohumu Desteği 3 Meyvecilik desteği (Çilek, Kiraz,Elma) 4 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 5 6 Orman Köylüsünü Destekleme

Detaylı

KASTAMONU ĐL ÖZEL ĐDARESĐ HĐZMET STANDARTLARI TABLOSU

KASTAMONU ĐL ÖZEL ĐDARESĐ HĐZMET STANDARTLARI TABLOSU KASTAMONU ĐL ÖZEL ĐDARESĐ HĐZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 VATANDAŞA SUNULAN HĐZMETĐN ADI Tarımsal Sulama Suyu Đzinleri BAŞVURUDA ĐSTENĐLEN BELGELER 2- Tapu Fotokopisi 3- Kuyu Logu HĐZMETĐN TAMAMLANMA

Detaylı

GÜMÜġHANE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ (Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü) KAMU STANDARTLARI TABLOSU BELGELER. 1- Başvuru Formu

GÜMÜġHANE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ (Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü) KAMU STANDARTLARI TABLOSU BELGELER. 1- Başvuru Formu SIRA NO RUHSAT CĠNSĠ GÜMÜġHANE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ (Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü) KAMU STANDARTLARI TABLOSU BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER 1- Başvuru Formu şirket ise ticaret sicil gazeteci, imza sirküleri ve

Detaylı

ORDU İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ORDU İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 4 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması Sulama Suyu, Toprak Analizi ve İçmesuyu Analizleri

Detaylı

İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK. (04/12/2009 tarih ve 27422 sayılı RG)

İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK. (04/12/2009 tarih ve 27422 sayılı RG) İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK (04/12/2009 tarih ve 27422 sayılı RG) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işletme belgesi verilmesinde uygulanacak

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1 Zabıta Hizmetleri Vatandaş Şikayetleri 1. Dilekçe 15 GÜN 2 l.sınıf Gayrisıhhi Müesseseler için Açma

Detaylı

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) ile Çalışan Motorlu Taşıtlar İçin. İçin İkmal İstasyonlarının Kuruluş, Denetim, Emniyet ve Ruhsatlandırılma

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) ile Çalışan Motorlu Taşıtlar İçin. İçin İkmal İstasyonlarının Kuruluş, Denetim, Emniyet ve Ruhsatlandırılma Yönetmelikler Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) ile Çalışan Motorlu Taşıtlar İçin İkmal İstasyonlarının Kuruluş, Denetim, Emniyet ve Ruhsatlandırılma İşlemlerine İlişkin Yönetmelik Karar Sayısı: 2002/3563

Detaylı

İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işletme belgesi

İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işletme belgesi İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işletme belgesi verilmesinde uygulanacak usul ve esasları belirlemektir. Kapsam

Detaylı

ANKARA ĐL ÖZEL ĐDARESĐ HĐZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANKARA ĐL ÖZEL ĐDARESĐ HĐZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 13 14 VATANDAŞA SUNULAN HĐZMETĐN ADI ( I.Sınıf Gayrisıhhi Müessese Ruhsatı ) ( 2.ve 3. Sınıf Gayrisıhhi Müessese Ruhsatı ) ( RUHSAT HĐZMETLERĐ ) BAŞVURUDA ĐSTENĐLEN BELGELER 1- Başvuru Formu 2-

Detaylı

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 2. VE 3. SINIF GSM RUHSAT TALEBİ 1- Başvuru Formu www.gebze.bel.tr Hizmetlerimiz - Ruhsat Hizmetleri

Detaylı

MUŞ İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUŞ İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU VATANDAŞA SUNULAN ADI 1 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verilmesi (1.Sınıf Gayrisıhhî Müesseseler İçin ) 1-Başvuru/Beyan Formu 2-Şahıs ise nüfus cüzdanı sureti, şirket ise ticaret sicil gazeteci, imza sirküleri

Detaylı

ESKĐŞEHĐR ĐL ÖZEL ĐDARESĐ HĐZMET STA DARTLARI TABLOSU BA VURUDA İSTENİLEN BELGELER

ESKĐŞEHĐR ĐL ÖZEL ĐDARESĐ HĐZMET STA DARTLARI TABLOSU BA VURUDA İSTENİLEN BELGELER ESKĐŞEHĐR ĐL ÖZEL ĐDARESĐ HĐZMET STA DARTLARI TABLOSU (ĐMAR VE Đ ŞAAT ĐŞLERĐ HĐZMETLERĐ) SIRA NO VATANDA A SUNULAN HİZMETİN ADI BA VURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 (

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı Bursa Nilüfer Belediye lığı Müdürlüğü nün hukuki statüsünü, teşkilatını,

Detaylı

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) özel formatı; kapsam belirleme ve inceleme değerlendirme komisyonu tarafından oluşturulan ve projenin önemli

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) özel formatı; kapsam belirleme ve inceleme değerlendirme komisyonu tarafından oluşturulan ve projenin önemli ÇED HİZMETLERİ Yönetmeliğin EK-I ve EK-II listelerinde yer alan faaliyetler için yürütülen ÇED süreci her ek listesi için farklı sürdürülmektedir. EK-1 listesinde yer alan faaliyetler için Çevresel Etki

Detaylı

GAYRİSIHHİ MÜESSESELERE AİT İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ve DENEME İZNİ İÇİN GEREKEN BELGELER MALİK PAFTA NO ADA NO PARSEL NO KONTROL EDEN

GAYRİSIHHİ MÜESSESELERE AİT İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ve DENEME İZNİ İÇİN GEREKEN BELGELER MALİK PAFTA NO ADA NO PARSEL NO KONTROL EDEN VELİMEŞE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ GAYRİSIHHİ MÜESSESELERE AİT İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ve DENEME İZNİ İÇİN GEREKEN BELGELER MALİK PAFTA NO ADA NO KAYIT NO : TARİH : SAYFA : PARSEL NO # 1 2 3 4 5 6

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 29.04.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27214 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1

Detaylı

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 İşyeri Açma ve Birinci Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler için BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Detaylı

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yerseçimi

Detaylı

KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI FORMLARI

KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI FORMLARI KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI FORMLARI İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ .. /../2010 KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİNE (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü) Kütahya İli, İlçesi,.Köyü, Pafta,.Ada,.

Detaylı

BARTIN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BARTIN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 4 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması Sulama Suyu, Toprak Analizi ve İçme suyu Analizleri

Detaylı

ÖDEMİŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÖDEMİŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ADI ÖDEMİŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 Yapı kullanım izin belgesi 1. Tapu fotokopisi 2. Mal sahibi, mimar, yapı denetim firması imzalı başvuru dilekçesi 3. SSK dan ilişiksiz belgesi

Detaylı

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ DENETİM İŞ VE İŞLEMLERİ REHBERİ

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ DENETİM İŞ VE İŞLEMLERİ REHBERİ GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ DENETİM İŞ VE İŞLEMLERİ REHBERİ Bu çalışmanın amacı, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği kapsamında yapılacak olan denetim faaliyetleri

Detaylı

Bartın İl Özel İdaresi - www.bartinozelidare.gov.tr

Bartın İl Özel İdaresi - www.bartinozelidare.gov.tr UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERİ RUHSATI İÇİN İSTENEN BELGELER ( Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerine Örnek: Otel, Kahvehene, Internet Salnları, Lkanta, Pansiyn, Sinema vb.) Başvuru Beyan Frmu. 1.

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

T.C. MUŞ İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. MUŞ İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. MUŞ İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Hâlihazır Harita Onayı İşlemleri 2 Köy Gelişim

Detaylı

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TEŞKİLAT, GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK I. KISIM BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TEŞKİLAT, GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK I. KISIM BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TEŞKİLAT, GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK I. KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Kuruluş Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) 1 Hafriyat 2 Bağlama Kütüğüne Kayıt 1- Daire Başkanlığı elemanlarınca

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 29 Nisan 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27214 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Yeni Bir İşyeri Açmak İçin Gerekli Yasal Prosedürler. Yeni Bir İşyeri Açmak İçin Gerekli Yasal Prosedürler

Yeni Bir İşyeri Açmak İçin Gerekli Yasal Prosedürler. Yeni Bir İşyeri Açmak İçin Gerekli Yasal Prosedürler Yeni Bir İşyeri Açmak İçin Gerekli Yasal Prosedürler Hüseyin Kaplan Selçuklu Belediyesi Başkan Yardımcısı 1. Yetkili kurumdan alınacak yasal izinler 2. Vergi dairesi kaydı 3. İlgili meslek odası kaydı

Detaylı

"d) Yurdun faaliyet göstereceği bina kurucuya ait ise malik olduğuna dair beyan.

d) Yurdun faaliyet göstereceği bina kurucuya ait ise malik olduğuna dair beyan. 2012/2958 KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA İŞÇİ ALINMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK İLE BAZI YÖNETMELİKLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Karar Tarihi-No: 12/03/2012-2012/2958

Detaylı

( Makamın tarih ve 1832 sayılı olurları ile yürürlüğe girmiştir. )

( Makamın tarih ve 1832 sayılı olurları ile yürürlüğe girmiştir. ) DOKU TİPLEME LABORATUVARLARI YÖNERGESİ Tedavi Hizmetleri G.M. Tarih:26.02.2001 Sayı:1832 ( Makamın 26.02.2001 tarih ve 1832 sayılı olurları ile yürürlüğe girmiştir. ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,Kapsam Dayanak

Detaylı

GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETEN İŞLETMELERİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETEN İŞLETMELERİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETEN İŞLETMELERİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYESİ RUHSAT DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET SITANDARTLARI TESPİT FORMU

KADIKÖY BELEDİYESİ RUHSAT DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET SITANDARTLARI TESPİT FORMU KADIKÖY BELEDİYESİ RUHSAT DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET SITANDARTLARI TESPİT FORMU SIRA 1 SIHHİ İŞYERLERİ RUHSATI 1. Tapu 2. İskan 3. Kira kontratı 4. Vergi lehvası 5. İkametgah senedi 6. Nufus cüzdanı sureti

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA ADI 1. Başvuru Beyan Formu(Belediyemiz internet sitesinden indirilerek de doldurulabilir) 3.Vergi Numaraları

Detaylı

ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) Uygunsa 5-6 ay SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) Uygunsa 5-6 ay SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 İmar Planı Değişikliği Talebi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 2- Tapu fotokopisi 3- Dilekçe ve Tapu Maliki farklı kişi ise vekaletname. 4- Meclisçe belirlenen Ücret

Detaylı

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK Lisans başvurusu Düzenli depolama tesisleri için tesisin bulunduğu belediyeden usulüne göre alınmış izin veya ruhsat üzerine Bakanlıktan lisans alınması

Detaylı

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır. - - - - İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır. " "

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır. - - - - İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır.  SİLOPİ KAYMAKAMLIĞI (İlçe Özel İdare Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 1- Dilekçe, 2- Tapu Fotokopisi 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 1- Dilekçe, 2- Proje 3 İl Özel

Detaylı

Çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi olmayan işletmeler

Çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi olmayan işletmeler İZİN VE LİSANS İŞLEMLERİ Çevre izni Çevre İzni: Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; hava emisyonu, çevresel gürültü, atıksu deşarjı ve derin deniz deşarjı konularından en az birini içeren izindir.

Detaylı

OSMANĐYE ĐL ÖZEL ĐDARESĐ HĐZMET STANDARTLARI HĐZMETĐN TAMAMLANMA SÜRESĐ (EN GEÇ) SIRA NO BAŞVURUDA ĐSTENEN BELGELER

OSMANĐYE ĐL ÖZEL ĐDARESĐ HĐZMET STANDARTLARI HĐZMETĐN TAMAMLANMA SÜRESĐ (EN GEÇ) SIRA NO BAŞVURUDA ĐSTENEN BELGELER OSMANĐYE ĐL ÖZEL ĐDARESĐ HĐZMET STANDARTLARI SIRA NO HĐZMETĐN ADI BAŞVURUDA ĐSTENEN BELGELER HĐZMETĐN TAMAMLANMA SÜRESĐ (EN GEÇ) 1 Đşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yer Seçimi ve Tesisi Kurma Đzni (GSM 1-2-3)

Detaylı

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 -

Detaylı

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇED Hizmetleri ve Çevre İzinleri Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇED Hizmetleri ve Çevre İzinleri Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 2 ÇED Muafiyet (ÇED) Yönetmeliği Ek-I Uygulanacak Projeler Listesi ve Ek-2 Seçme Eleme Kriterleri

Detaylı

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ SIR A NO 1 HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ÇED Yönetmeliği Kapsamında Başvuru Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 03/10/2013 tarihli 28784 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Torbalı

Detaylı

(9/6/2011 tarihli ve 27959 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Kurul Kararı. Karar No:3242/3 Karar Tarihi: 31/5/2011

(9/6/2011 tarihli ve 27959 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Kurul Kararı. Karar No:3242/3 Karar Tarihi: 31/5/2011 (9/6/2011 tarihli ve 27959 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Kurul Kararı Karar No:3242/3 Karar Tarihi: 31/5/2011 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 31/5/2011

Detaylı

KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü)

KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü) KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü) SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE) 1

Detaylı

ENDÜSTRİ TESİSLERİNDEN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

ENDÜSTRİ TESİSLERİNDEN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ ENDÜSTRİ TESİSLERİNDEN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ 22/07/2006 Tarih 26236 Sayılı Resmi Gazete Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, sanayi ve enerji üretim tesislerinin faaliyeti

Detaylı

YÖNETMELİK ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ 10 Eylül 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29115 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1 ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1 ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ 1 GEREKLİ FORM, BELGE, RAPOR ve İZİN İŞLEMLERİ 2 3 BAŞVURU İŞLEMİ EVRAK VE BİNA İNCELEME

Detaylı

İşyeri Kurma İzni ve İşletme Belgesi Alınması. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İşyeri Kurma İzni ve İşletme Belgesi Alınması. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İşyeri Kurma İzni ve İşletme Belgesi Alınması Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete: 17 Aralık 2004, Cuma, Sayı: 25673 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29115 YÖNETMELİK

Resmî Gazete Sayı : 29115 YÖNETMELİK 10 Eylül 2014 ÇARŞAMBA Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Resmî Gazete Sayı : 29115 YÖNETMELİK ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

HİZMET ENVANTERİ HİZMETİ SUNMAKLA

HİZMET ENVANTERİ HİZMETİ SUNMAKLA GEREKEN İÇ HİZMET ENVANTERİ 2 92560801 SIHHİ işyerlerine SIHHİ İŞYERLERİNE İŞYERİ AÇMA ve ÇALIŞMA RUHSATI, RUHSATI, 2-Vergi Levhası 3-Oda Kaydı 4-Kira Kontratı 5-Mesleki Yeterlilik Belgesi 6-Sağlık raporu

Detaylı

ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 17.05.2013/111-1 ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları

Detaylı

4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK

4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK 4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK BAKANLIĞI SERTİFİKALI EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

Çevre Denetimi Yönetmeliği

Çevre Denetimi Yönetmeliği Çevre Bakanlığından : Yayımlanacak Metin: Çevre Denetimi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, tesislerin kurulması, faaliyete geçmesi ve üretimin

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2009/172 Ref: 4/172

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2009/172 Ref: 4/172 SĐRKÜLER Đstanbul, 24.12.2009 Sayı: 2009/172 Ref: 4/172 Konu: ĐŞLETME BELGESĐ HAKKINDA YÖNETMELĐK YAYINLANMIŞTIR Yönetmeliğe göre, sanayi, ticaret, tarım ve orman işi yapan, 50 ve üzeri işçi çalıştıran

Detaylı

İKİNCİ KISIM Lisans Tadili Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgeler BİRİNCİ BÖLÜM Tüm Lisans Türlerinde Uygulanabilen Tadil İşlemleri

İKİNCİ KISIM Lisans Tadili Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgeler BİRİNCİ BÖLÜM Tüm Lisans Türlerinde Uygulanabilen Tadil İşlemleri Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: KURUL KARARI Karar No: 3763-3 Karar Tarihi: 04/04/2012 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 04/04/2012tarihli toplantısında; Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında

Detaylı

KORUMA UYGULAMA VE DENETİM BÜROLARI (KUDEB)

KORUMA UYGULAMA VE DENETİM BÜROLARI (KUDEB) KORUMA UYGULAMA VE DENETİM BÜROLARI (KUDEB) Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarıyla ilgili işlemleri ve uygulamaları yürütmek, denetimlerini yapmak

Detaylı

TOKAT İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

TOKAT İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 4 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması Sulama Suyu, Toprak Analizi ve İçmesuyu Analizleri

Detaylı

KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI

Detaylı

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 24 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28627 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: TEBLİĞ AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE Amaç ve kapsam YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN

Detaylı