i/ \r\ zjl \r rl*:rr "..fl / \'..,/,r* . Anlct 9ah$masr I adet. Tercume lgleri 800 sayfa. Egitimler 9 adet

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "i/ \r\ zjl \r rl*:rr "..fl / \'..,/,r* . Anlct 9ah$masr I adet. Tercume lgleri 800 sayfa. Egitimler 9 adet"

Transkript

1 SR EK.I STANDART ILAN FORMU VE BASVURU EVRAKLARI 1lll-- lj i/ \r\ zjl \r / \'..,/,r* rl*:rr Krbns Ttuft Sanayi Odasr, Tanm ve Krtsal (alklnma Mali Destek Progamt kapsa$hda saglahan mali destek ile L fko6a'da "Ktbns Urtul rinin Cografi lsarct Tespit ve Tan tl'n Cahsmalan Pmjesi" itin bir hiznet ahnr i$ini sonuglandlrmayr planlamaidadr. Hizmet itini 0stlenmek isteyen isteklilerin atagtda belinilen nitelikleri haiz olmalarl ve tekliflerini atagrda sayrlan talimadara uygun olamk hazrrla yarak sunmalafl zorunludur. Mali dcstek yamrla crsr, proj faaliyellerinde belifttigi almlarda Sozletme Makaml olarak adlsidrrlacaktr. Sozlqme Makam! atagda belinilen niteliklerc uygun isteklilcrin s gimi kon$unda azami 6zeni gdsterecek ve allm itinin lemcl salm alma kumllanlla uygun ola.k sonutlandmlmasrnr sagayacakar. Bakanlrt; alrm iiinir saibeli oldugu ve temel salrn alma kurallannrn ihlal dildigi kansaline vafls3,8er kli m0dahalede blrlunabilir, ilann yenilennesini talep edebilir. Bu durulhda proj nin aksamaslndan ve dogabile ek maliyetlerden Bakanl* higbir lekilde sorumlu tutulamaz. S0zlesme Makamrnrnl.) Ad'4Jnvan': KIBRIS TORK SANAYI ODASI b) Adresi: Organizr Sanayi Bolgesi, 2. Cadd, no: I I, Lef*o$a c) Telefon numardsr: d) Fsk nurlla.as': e) Elektronik poslaadresi: f) llgili p rsonelinin adrsoyad/unvanr: I yla Mahrum, KTSO Genel Sekreter Yard'mcrsr Istekliler, alma iliikin bilgilei yuksfldaki adrcs ve numaralardan, Sozleime Makammln Sorevli p rsooeliyle irtibat hrl.aml temin edebilirl r. llan konusu i$in; a) Prcjenin Adr: Krbns 0rtnlerinin cografi lfr l Tespit ve Tanrtm Cahtmalan Projesi b) Almr yaprlacak itin nireligi, fiziki mikan ve fllro:. Uron arattrrma raporlan hazrlahnhsr 8adet. Hellim Ara$rma kitabr yaaml I adet. Anlct 9ah$masr I adet. Tercume lgleri 800 sayfa. Egitimler 9 adet d) f) hin/teslimin Cerceklettirilecegi yer: t(bns T['rt Sanayi Odasr Alma ait (varsa) diger bilgiler: Son teklif v rme tarihi ve saati : <l I /032015> <15:30> Teklifler son tetlifverme tarih ve saatine kadar yukanda belirrilen yer verilebiiecegi gibi. v ya kargo veya turye vasrtasry la da gonderilebilir. Son leklif v rme saatine kadar Sozlegme M$qia teklifler degerlcndirmeye alnmayacakr. Poslada yasanan gecikm l rden Sdzlefme Makat sqtlmlu Son teklif verme i{in tespit olunan larihin tatil gonone dstlamasr halinde son teklifverm ta:t}ini takip guniinde yukaflda belinilen saane aynr yer teklifler verilebilir. Saal ayarlannda ulusal saat lyan lsteklilerin a;agrda say an b lgeleri teklifleri kapsamrnda sunmalafl zorunludur: a)merzuatr geregi kayrtl oldugu Tic-aret ve/veya Sanayi Odasr veya Meslek Odasr Belgesi: "..fl

2 .Gerv k kisi olmasr halinde, ilk ilan tarihinin igerisinde bulundugu yrlda ahnmrt ilgisine gore Ticaret vdveya jlgili Meslek Odasma lr oldugunu gl,sterir belge. Sanayi Odasrna veya '.ay 2.T0zel kiti olrnasr halinde, mevzuatr g regi tltzel kisiligin siciline kaytl bulwdugu Ticar r v./v ya Sanayi Odasmdaa ilan trrihinin i$ risinde bulundugu y da almm$, dlzel ki$ililin sicile kaytl olduguna dair bclg, b)teklif vemeye yetkili oldugunu gosteren imza beyannamesi veya imza sirkoleri; l.cergek kisi olna$ halinde, noter (tasdik memuru) taldikli imza befnnstnesi, 2.Tllzel ki$i olmasr halinde, ilgisine gfi lilzel kifiligin ortaklan, uyeleri veya kuruculsn ile tuzel ki$itigin ydnetimindeki gor vlileri belincn son durunu gdst.rir Ticaret Sicil Cazetesi ve) girketl r Mukayyittiginden aftnacak bi. s t onay belgesi veya bu hususlan tevsik cden belgeler ile ttlz.l kitiligin noter Gsdikli inza sirt0leri, c)lsreklinin altrn konusu it veya benz r itlerde; mal ve hianer alunlan ile yapm itleri iqin tetifediten miktann en az % 50'si kadar son 3 y da gergekl $irdigi veya denelledigi veyahut yonefigi benze.i itlerl ilgili deneyimini gost r n bilgi ve b lgele., (Mlte3hhitlik Kamesi, lt Bitirme belgesi, fatura gibi) A$grda sayrlanlar dogudan veya dolaylr vet alt y0klenici olanlq kendileri veya ba;kalan sdtna hiqbir gekitde, saglanan mali destekler kapsamhds ger9 kl ttirilen.hmla.a batwramazlar; itbu b lgeyi imzalayan istekliler atagda belinil n isleklilerde bulu hamasr eercken duumlar kap6arnmda y r allnadrklannr kabul ctmig saylltrlar- lsteklile.de bulunmamasr gereken durumlar: a) I(amu ihalelerine kat naktln gegici veya s0r kli olarak yassklanmrt olanlar, terdr kapsamlna gircn suflardan ve obtnize suglardan dolayr huklhnl0 bulunanlar, dolandficrlrk yobuzluk bir sui 0rg0t0 igindc yer alma& suglanndan veya batka bi. yasadqr faaliyetten dolayr k sinletmit yarg krran ile mahk0m olatrlar, b) c) d) llgiti nereilerc hileli iflas enigine krrar veril nler. Sdzlegme Makamrdn ihale yetkilisi kitileri ile bu yetkiye sahip kurullard. eor vli kitiler. $zletme Makammm ihale konusu igle ilgili her t0rl0 ihale itl nlerini hazrrbmslq yu tnek, sonuf landrrmak ve ona)lamakla gdr vli olatrlar. e) (c) ve (d) bentlerinde b linilen $ah$lann etleri ve lt{lnc0 derec ye kadar kan ve ikinci der eye kadat kyln hsmlan ilc evlatl*lan ve evlat edinenlen. f) (c), (d) v (e) b ntlerinde belirtilenlerin ortaklan ile sirketl (bu kisilerin yonetim kurullannda gdrevli bulunmadrklar veya s rmayesinin % o'undan fazlasrna sahip olmad'klar anonin gnketler halie). g) demelq Yararlantc'n'n blinyesinde bulunan veya onunla ilgili olarak her ne arnafla kurulmul olulsa olsun vakrf, birlik s3ndrk gibi kuruluflar ile bu kurulutlann ortak olduklan firketl r. h) Bakanlar Kuulu Kamdan ile bclirl nen ve KKTC'd yaprlacal ihalelere kallmasr yasaklanan yabancl ulkelerin isleklileri. Teklifler v ekleri Turkce olamk haarlanacak ve sunulacaktrr. llanltra ve.ilecek tekliflsr Tttk Linsr tlzerinden olmaldr. Yabancr pala birimi cinsinden vcrilec k teklifler son t klii verme larihindeki Merkez Bankssr doviz salr$ kuru [ztrinden Tilrt Liratna gewilerek diger t klioerle kryaslama$ yaprlacaktr. Sozletme Makamr tara8ndan gerfekl lliril c k islerde, ilana lotlar halind glkllmam$ is, ilin camamr iein teklif sunulacak olup k$mi t klifler Labul edilmeyec ldir. Okudum, kabul ediyorum...-/-..r01... lmza TeklifVercn

3 T knik Slnn.mc Sts[darr Formu ILAN NUMARASI: KxTc_14_GTEB-0t/014 ol L Genel Tanrm: :Tj:j:::,,":lTU To'*" 8 orun0n cotsafi is rcr resciti irin gerekri respir ve ranrrm raatiyeitennj rrermckredir. ''utrunra Dr'rkre pmje v:rsrra!rvta KTSO..un cogafi,.."tt. r.onur*nairi a"n.l,:; ve oda betsetendiri tecekir. Kr bns.hk i yeret fr!-,nl-r.up""i,.ri onh hr h*_krnaal i *,"r"""* roplumsal bitinf riril"j" vor uvra arrrnracardrr' projen r,itg,nrn ". ra.afiyer r"; in nihai amacr. verri rar tosar.orunrerin 0r r im inin'". p"-ri."*,ii" t{lr itlermelerin *"*",' silrdontebitirtiginin sagtan;as, rr*,, ite tusat katkrnmavr u" desekiem.-t i; "n'n 2. Ted.rik Edilecek Maflar, Tetnik Ozelikteri ve Miktan S<iter,"Orun ter, rtaf f bqvurusunda kurran'trnar u,".e, p"unstyer uiinr"an r";;i;ffi;;"-"*"' Crl$nr lfui)srmr: Krbrjs'ta ilrerilen ve yerli oze iheri tarrlan 8 ortin {seflrli xeoadr. siurvreth, cevrz macunu. gaftrzdez ze)linyagr, talar pe),niri,0zum su;upu. tamlag iqin rilm Krbnsra urericiterin ge;itme; f",.fiil;;;,-;.;;?i urunrenn toptanrp anatiz gonderilmesi de dahit olnal 0zere 0r0nlerin tarihi, 0retim leknolojisi ve bitetenler. ambalajlama ve b nzeri dzeltikleri iferen radorlar nazflanacaxlrr p\npor. 0r0nterin bnrmr. fi"iks t, timy8al re benzeri alrr cdici ozefllrren. oreum reknigi, qografi bdjgc ite ne tekitd ve ne derece baej;olduau- DL' bagrn nrtetilii v vazge(itneztigi, o botgeden kaynatlandrg, ;ze iu;i rfermeld-rr.!alrtmalarda KKTC Mula}}ittil Dairesive T[rkiye parmr Ennirus0 oqvuru tormtannda isrenen l0m Ozellill r icin veriter roptanrp basvuru evraktan hazrrladircalrrr qah:malsr s0resince 0reliciterin tlarer edilme\i. arriv rarama5r, uluslaramst standanlafln taianmasr ve a"alizf*n ge.g*f eptirif.esi glti galdmalano yhtmknesi gerekecektir. Uznrnlrr: Tarih,_sosyoloj i, grda teknotojisi ve m0hendistik disif,tinlerini bir araya getiren ve lojislik taraf' dr buturatr kapsamtr bir aralrrma slrecidir Crda Milh ndisligi, Kimya Mohendisligi ve/veya Ziraat Mthendistigi aladann bi.inden lisans derecesine sahip en az I teknik uzmanrn v er az bir tarihqi veya sosyotog uzrnanm Salsmada bulunmasl gerekmelledir. Aynca, araitfinactlann ar$ivlerdei Osmanhc4 Yunanc4 lngilizce ve Fransrzca, lrlince (ltalyanca) kayraklan da aratttmbilecek uzrnanhkra p rsonele sahip olmasr veya hiznet almasr gerekecektir. Bu kitilerin ozgetmitleri basvuuda sunulmahdrr. Uznanlann daha dnc colrafi isaret respir ve tes.il fafismalan yor0lnii$ olmasr zorutudur.

4 2 B C T knik Gzelikler Miklar H llim Arlgrrmr Kitrbr otusrurutmrrr lriz.rneit X.Frtr : En dncmli sanayi ihrag 0nrn0rnttz olan hazrlanacakr. Kitabrn hazrlanmasrnda I. HeilimiD Tarihsel CelitrD; Su ana helin i9in bir ar-rrtnna kit bl barllklar detaylandmlmaktr: 2. Celencksel Hellim Yapmr v Oz flikt ri 3. Hellim ve Silt Endiistrisi 4. Helimin Kinyasal O2 llikleri 5. Hellim ve Cetirleri 6. Hellimin Pelnir C filleri Arasmdati?. Ekonohik coc ve H llim 8. Hellimin D{nyadaki Yeri 9. Hellin. Koltirr. Kimlik 10. H llim AB lli$kil ri ve Sosyat yeri Kimtik kbns Adasnda H llim 0retimi 12. Hellim ve D.mak Tadr: Hellimin Sofi-adrki yeri IL 13. Hellimli Menoler Uzmrtrhr: ASagda isimleri verilen n0hendislik dallanndan en az bir uzrnan kisi: C'dA l40hendisligi. Kimya M0hendisligi vetveya Zlfaat tvt0hendistigi atanrnda yoksck lisans der cesine sahip leknik uznan. AFgda isimleri veriten bilim dallannd.n en az bft uzman kiti: Ekonomi, liletlne. Atagda isimleri v rilen mohendislik dallanddrn en az bir u.ahan kisi: Tarih sosyotoji gahrmada bulunmasr gereklidir. Aync4 arattrmac ann ariivl.rden Osrnadrca, Ingilizce, yuranca ve Fmnezc4 t tince, ltalyanca kaynahan da ara$rabit cek 0zn;hka pe.sonele sahap olmasr gereke.el(ir. Bu ldtilerin dzgefrniileri barvunda sunulmaldr. Kilabrn editor[n0n daha once editdrhk tecritbesi olrnasr avantaidrr. 3 8.det y rli 0riltr krllrnrnr hrkkddr srha rntret Cetqmesr KKTC gen lind ) Scailcn C.lryd i Kep..mr: Tom KKTC genelinde 8 yerli illun ( IOOO risititr iqan ara$hrma dllzedlenecektir. Anlct sonr fomu KTSO ve t darikei firma ile onaklasa olarak anket stlesi dakika s0recek S kilde hazrlanacakr. CalNma neticesinde haltrn ) rli urunler hakk$da bilgi duzeyi. i0lerim al$kantiktan ve alssr 6lc0lecektir. Y6nt m: Anket ya: arasr 1000 ki$i ile y0z-yiize yaprlacakflr. Diger Ccrcklilill r: Analiz ve mporlama ifin ekonomi isotistik veya sosyoloji derecesine sahip en az I uunan talqmada gdrev alacaktr. Daha Once n az 2 b0y[k gapl anket ara$l,rmasr yapm r; ve rapor hazrdam$ olmak. Anketorlerin ilm ul8 lm, y nek ve benzieri giderleri kapsam dahiliode olacaktr. I Arrttrrma soducu ort y! q (!n referrns dokllmenhnn terc0m :i isleri Krps{n: Arastrrmalarda oriaya Crkan ingilizce, Yunanca, Fransrzc4 l-atince, italyanca ve/veya Osmanlrca metinlerin tercome isl ri yaprlacakrr- Terc0mesi yaprlacak doktunanlar ioplamda 800 sayfa olacittr. Ceviri i$l mleri aragrmalara paralel olardk yorut[lecektir ve hangi dok0manlann qevirisinin yaprlacag K ile birlikte kararla$rnlacaknr. Uzms[ler: Baivuruda en az 3 uzrnan dzge9mi$i sunulmahdr. Cevi.i ekibforin lngilizce, Yunanc4 Fransrzaa ve Osmanlca, lrtince ve ltalyanca'da[ 0 viri yapabitmesi ger kmekedir. Uananlann her birinin s ktorde en az 3 yrl t crsb si bulunmahd'r.

5 Colnlil'trer H.ktrtrdr E{tg.sct 0rerici Bikit trdirmc EEXimt ri (J bdtgedc J r egrotr ) X-rp! it: Se{iten 0rilnler icin mporlama qaltmasr bmarbtanrnca etde ve edile, egirimreri ;ili:h;*" )"prracakrr. Esirimter I bote.d. l.;;;;; -Egitmenr-Ara$rrma ve raporlama Cahsmatannr gerqeklesrrren crda M0hendisliqr. Krmya M0hendistigi ve/veya Zinar Muhendistiii ai*ra" ri._, +..ii". -Ji" en?z I relnik uzranrn.ve en a2 bir egilimci arihqi/sory"j"g,.alr_;;;;;;;;;: DUrunmar gerckmektedir. Bu tisiterin ozgegrnisteri U"$*du *_f rn";dn.;;. Oncc egitim konutannda rec.obesr otmmr-sam" Egitim^hnili: I eo-nk,ve prdlit bitgitere y r veritec krir. Egitimde re$r cografi irarer farrtmasrna gdre hangiurunun nasrt urelilec gi* ari.,ikrif tifgii.i-urrir-u" 11!tTl :g!:r.9,t"1"--!rkantan seemisi ve rescirin nem.bektedigi "j,"-*,"d_ *,i, ildi;# ite itgiti bitgiter sagtanacatl,r. Coros "r$*ait"d; lr;;-fi; mporlann gelitriritmesi iqin oneriter lemin editecehir. kanlmcr 33.::":4:'.T.gltj:-!tso davetleri KTSO t *f,"d". ire onahasa y;i;;;;.. kar.rtarnnracaktr. Egiiimin can(mr ve 3. Alct, aks suar ve Serekli diger lalemler 4. Caranti Kosullan 3. Montaj ve Baktmonsrim Hizmerle.i 4. Cerekli Ycdck Pnrcalar 5. Kullanm Kr avuzr U.,or,-,0r"",. Raporlarve ilgili terc0me i$leri sdzletm imzitffihinden sonm en fazla 8 ay iaerisinde tsmamtaffnahdr.. Hellim Arattlnna kitlbr sdzlelme imza &.ihinden sonra en fszla 8 ay igerisinde asmamlanmatrdr.. Bdlges l egitimler sdzlc$me imza tarihindcn sonla n &zla 9 ay if risindc tamarnlanmahdr.. Ad$rma ili s6zletm imza larihinden sonta en fezia 3 ay i$erisinde tansmbnmaldr.. Teslim s&esinin gecilmcsinden doky yatambil cck her tlrlo zarar yttll nici fi.ma sorumlulugmda olup ahcnm u$ayacag her t0rl[ naddi ksrt'filr odrm yi taahhot edeccktir. 7. Dige. Hususlar (Egitim, s vkiyal, kululum gibi hiznetlerin talep edilip diln digini mutlaka b lirtiniz). gafvuru sahipleri proje alsiyon ve zaman planlannr ve proje organizasyoogrmairli ozge9mi$leri ile birliktc sunmahdr.. Haarlanan drn belg let KTso gdr09 ve onayna sunula.ak oluttufilacak Degerlendirme ve Yonleodirrne Komitesinin goncellenec ktir. KTSO gons ve kirilerden dogrultusunda

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Programı kapsamında sağlanan mali destek ile

Detaylı

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Birnet Ticaret Ltd. Birnet Ticaret Ltd. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Gazimağusa dabilişim Sektöründe

Detaylı

SR EK-1 STANDART ĐLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART ĐLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART ĐLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURĐYETĐ TURĐZM ÇEVRE VE KÜLTÜR BAKANLIĞI RESBĐR KIBRIS TÜRK RESTORANCILAR BĐRLĐĞĐ için TURĐZM POTANSĐYELĐNĐN GELĐŞTĐRĐLMESĐ MALĐ DESTEK

Detaylı

İstekliler, alıma ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, Sözleşme Makamının görevli personeliyle irtibat kurarak temin edebilirler.

İstekliler, alıma ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, Sözleşme Makamının görevli personeliyle irtibat kurarak temin edebilirler. RESADİYE 96 K.K.T.C. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlığı Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği programlar tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİ BAKANLIĞI İSGÜM İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MERKEZİ LTD. İSGÜM İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MERKEZİ LTD.Rekabet Gücünün Artırılması

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK- STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Gazimağusa Belediyesi, Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Gazimağusa da Suriçi Canlandırma Projesi

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Pizza Pizza AHMET EREN VE KAMİL GÖKYAY RESTAURANT & CAFE, REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI kapsamında sağlanan mali destek ile DEĞİRMENDERE/PINARBAŞI

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Bu program T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı mali programları kapsamında teknik destek vermektedir.

Detaylı

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI K.K.T.C. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlığı Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma ajansı mali destek programlar

Detaylı

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Başel Software Şti. Ltd, REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI kapsamında sağlanan mali destek ile GİRNE de Başel Software Kurumsal Ödeme Sistemleri

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI TATLISU BELEDİYESİ Tatlısu Belediyesi Panagia Per. Kilisesinin Turizm potansiyelinin geliştirilmesi mali destek programı kapsamında sağlanan mali destek

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ TURİZM ÇEVRE VE KÜLTÜR BAKANLIĞI KITSAB Kıbrıs Türk Turizm ve Seyehat Acenteleri Birliği KITSAB Kıbrıs Türk Turizm ve Seyehat

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı mali destek programları kapsamında teknik

Detaylı

MAVİ TUR TEKNİK ŞARTNAME ACENTE OTOMASYON

MAVİ TUR TEKNİK ŞARTNAME ACENTE OTOMASYON STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Bu program T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı bu program kapsamında teknik destek vermektedir. Mavi Tur,

Detaylı

İstekliler, alıma ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, Sözleşme Makamının görevli personeliyle irtibat kurarak temin edebilirler.

İstekliler, alıma ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, Sözleşme Makamının görevli personeliyle irtibat kurarak temin edebilirler. SR EK- STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Shipyard Famagusta Ltd. e Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Liman içi, Gazi Magosa Tersanesine ait Yüzer

Detaylı

TO LİMANİ BAR Kordonboyu - GIRNE

TO LİMANİ BAR Kordonboyu - GIRNE SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI TO LİMANİ BAR Kordonboyu - GIRNE Bu program T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı bu program kapsamında

Detaylı

İLANLI USUL İÇİN STANDART GAZETE İLANI FORMU. Kağıtsız Oda, Kesintisiz Hizmet Projesi Hizmet Alımı İçin İhale İlanı

İLANLI USUL İÇİN STANDART GAZETE İLANI FORMU. Kağıtsız Oda, Kesintisiz Hizmet Projesi Hizmet Alımı İçin İhale İlanı SR Ek 1 - İlanli Usul İçin Standart Gazete İlanı Formu Satın Alma Rehberi İLANLI USUL İÇİN STANDART GAZETE İLANI FORMU

Detaylı

İLANLI USUL İÇİN STANDART GAZETE İLANI FORMU. Kağıtsız Oda, Kesintisiz Hizmet Projesi Hizmet Alımı İçin İhale İlanı

İLANLI USUL İÇİN STANDART GAZETE İLANI FORMU. Kağıtsız Oda, Kesintisiz Hizmet Projesi Hizmet Alımı İçin İhale İlanı SR Ek 1 - İlanli Usul İçin Standart Gazete İlanı Formu Satın Alma Rehberi İLANLI USUL İÇİN STANDART GAZETE İLANI FORMU

Detaylı

SR Ek 3 Teklif Dosyası Söz. Ek-1: Genel Koşullar TEKLİF DOSYASI 1

SR Ek 3 Teklif Dosyası Söz. Ek-1: Genel Koşullar TEKLİF DOSYASI 1 Söz. Ek-1: Genel Koşullar TEKLİF DOSYASI 1 Söz. Ek-1: Genel Koşullar Bölüm A: İsteklilere Talimatlar 2 Söz. Ek-1: Genel Koşullar Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki

Detaylı

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM VE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM VE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI İZMİR KALKINMA AJANSI BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM VE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI Referans Numarası: TR31/14/BTD01/0036 SAĞIMDAN ŞİŞEYE SÜTTE KOORDİNASYON VE BİLGİ PAYLAŞIMI PROJESİ MAL

Detaylı

İHALEYE DAVET MEKTUBU 25/ 11 / 2013

İHALEYE DAVET MEKTUBU 25/ 11 / 2013 ALKOR ALÜMİNYUM ENERJİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Sayın Proje Adı İHALEYE DAVET MEKTUBU 25/ 11 / 2013 : :ŞEBEKE BAĞLANTILI FOTOVOLTAİK GÜÇ SANTRALİNİN TASARIMI VE UYGULANMASI 1. Sizi aşağıda belirtilen mal alımı

Detaylı

SR Ek 4 Değerlendirme Komitesi Tayini Satın Alma Rehberi TEKLİF DOSYASI

SR Ek 4 Değerlendirme Komitesi Tayini Satın Alma Rehberi TEKLİF DOSYASI TEKLİF DOSYASI Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için İSTEKLİLERE TALİMATLAR İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda

Detaylı

İHALEYE DAVET MEKTUBU

İHALEYE DAVET MEKTUBU Sayın Proje Adı CEMER KENT EKIPMANLARI SA. TIC. LTD. STI. : İHALEYE DAVET MEKTUBU : Sonsuz Enerji Kaynağı Güneşten Doğa Dostu Enerji Üretim 19/12/2013 1. Sizi aşağıda belirtilen mal /hizmet / yapım işi

Detaylı

1. EKLER LİSTESİ. SR EK 1: İlanlı Usul İçin Standart Gazete İlanı Formu. SR EK 2: İhaleye Davet Mektubu

1. EKLER LİSTESİ. SR EK 1: İlanlı Usul İçin Standart Gazete İlanı Formu. SR EK 2: İhaleye Davet Mektubu Satın Alma Rehberi 1. EKLER LİSTESİ SR EK 1: İlanlı Usul İçin Standart Gazete İlanı Formu SR EK 2: İhaleye Davet Mektubu SR EK 3: Teklif Dosyası Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Bölüm B: Taslak Sözleşme

Detaylı

İLANLI USUL İÇİN STANDART GAZETE İLANI FORMU

İLANLI USUL İÇİN STANDART GAZETE İLANI FORMU SR Ek 1 - Ilanli Usul Için Standart Gazete Ilani Formu İLANLI USUL İÇİN STANDART GAZETE İLANI FORMU Mal Alımı için ihale ilanı Metdem Sağlık Gereçleri Ltd.Şti., T.C. Ankara Kalkınma Ajansı Yenilikçi Uygulamalar

Detaylı

3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati BİLGİSAYAR, İŞ İSTASYONU VE HARİCİ DEPOLAMA BİRİMİ ALIMI 1 - İdareye ilişkin bilgiler İdarenin; İHALESİ İLANI a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü.

Detaylı

Ek 3 Teklif Dosyası TEKLİF DOSYASI

Ek 3 Teklif Dosyası TEKLİF DOSYASI SR Ek-3 Teklif Dosyası Satın Alma Rehberi Ek 3 Teklif Dosyası TEKLİF DOSYASI SR Ek-3 Teklif Dosyası Satın Alma Rehberi Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan

Detaylı

Mal Alımı İçin İhale İlanı

Mal Alımı İçin İhale İlanı İHALE DOSYASI Mal Alımı İçin İhale İlanı Adapa Bilgi Sistemleri Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş, İzmir Kalkınma Ajansı 2012 Yılı Projesi kapsamında T P M A N Toplam Verimlilik Yönetimi Sisteminin Geliştirilmesi

Detaylı

TEKLİF DOSYASI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

TEKLİF DOSYASI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! TEKLİF DOSYASI Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için İSTEKLİLERE TALİMATLAR İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda

Detaylı

İHALEYE DAVET MEKTUBU

İHALEYE DAVET MEKTUBU SR Ek 2 İhaleye Davet Mektubu Satın Alma Rehberi Sayın: Proje Adı : İHALEYE DAVET MEKTUBU././2015.. 1. Sizi aşağıda

Detaylı