Aral k 2003 tarihinde fl-sanat Merkezi, stanbul Salonu nda yap lan Sempozyumun 18.cisinde sunulan bildiri özetleri.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "4-11 17 Aral k 2003 tarihinde fl-sanat Merkezi, stanbul Salonu nda yap lan Sempozyumun 18.cisinde sunulan bildiri özetleri."

Transkript

1

2 Ç NDEK LER ED TÖR Bir ortak hikaye anlatmak ve onun parças olmak Kas m-aral k 2003 Y l 44 Say 235 Sahibi & Yaz flleri Müdürü Dr. Rüfltü Bozkurt Yönetim Yeri fl Kuleleri, Kule Levent- STANBUL Tel: (0212) Türkiye fiifle ve Cam Fabrikalar A.fi. ile ba l kurulufllar n personeli için iki ayda bir adet yay nlan r Ücretsiz da t l r. Yay na Haz rlayan Dünya Yay nc l k A.fi Y l Mahallesi Ba c lar- stanbul Tel: (0212) Renk Ayr m ve Bask Dünya Yay nc l k A.fi. Tesisleri fiiflecam Dergisi nde yay nlanan yaz ve foto raflar kaynak gösterilmeden kullan lamaz. 18. Cam Problemleri Sempozyumu yap ld Türkiye fl Bankas Genel Müdürü ve fiiflecam Yönetim Kurulu Baflkan Ersin Özince nin 18. Cam Problemleri Sempozyumu nu aç fl konuflmas. Paflabahçe Mersin Fabrikas nda B f r n so uk tamiri yap ld 13 Cam Ev Eflyas Grubu nun en büyük kapasiteli f r n olan PM-B f r n n n 1. so uk tamiri 1 Temmuz - 4 A ustos 2003 tarihleri aras nda yap ld. Ruscam baflar lara doymuyor 1 milyar flifle/y l üretim seviyesine eriflecek olan Ruscam, üretime baflland 2002 y l haziran ay ndan itibaren fiisecam gururland racak çal flmalara imza att. Trakya Cam Sanayii müflterileri ile bulufltu Trakya Cam Sanayii Afi Yetkili Sat c ve Yetkili üretici Paylafl m Toplant lar 22 Aral k 2003 tarihinde Ceylan nter- Continental Otel de yap ld Anadolu Cam Topkap Fabrikas rekabet gücünü art rd Anadolu Cam Topkap Fabrikas TS-EN-ISO 9001:2000 KYS belgesini alarak, kalitesini belgeledi. Ulu Önder Ata y and k Aral k 2003 tarihinde fl-sanat Merkezi, stanbul Salonu nda yap lan Sempozyumun 18.cisinde sunulan bildiri özetleri Cumhuriyetimizin ve fiiflecam n kurucusu Ulu Önder Atatürk, ölümünün 65. y l nda bir kez daha sayg yla an ld. fiiflecam Toplulu u na ba l flirketlerde de Atatürk ü anma törenleri yap ld. Paflabahçe ye birincilik ödülü " hracat n Y ld zlar hracat Teflvik Ödülleri" töreninde Paflabahçe, yeni pazar ve pazar çeflitlili i dal nda birincilik ödülüne lay k görüldü. Mersin Fabrikas ndan bir baflar daha 15 Anadolu Cam Mersin Fabrikas TSE ve srail Enstitüsü nün ISO 9001:2000 gözetim tetkiklerinden "s f r" uygunsuzlukla geçti. fiiflecam emekli bir yöneticisini kaybetti Trakya Cam San. Afi den (Emekli Konstrüktör Ressam) F. Hülya KURT un kelimeleriyle Genel Müdür Raif Kabartay. stanbul da Lütfi K rdar Kongre Merkezi nin salonlar nda, küçük ve orta ölçek giriflimlerin sorunlar n irdeleyen toplant lar yap ld. Bu çok genifl kat l ml toplant da teknoparklar konusunu irdeyen bir bölüm vard. Teknoparklar konusunda deneyimli bir giriflimci olan Stef Wertheimer de kat ld ; konuflmas n bir cümlede flöyle özetleyebiliriz: Dünya ile rekabeti temel alan, üretti i mal ve hizmeti seven, o mal ve hizmeti koruyan, kollayan, gelifltiren, bir ortak hikaye yaratan, kendini o hikayenin parças olarak alg layan insanlar uzun soluklu kurum ve kurulufllar yarat yor; gelece in belirleyici ö eleri oluyorlar fiiflecam Toplulu u nun onsekizincisi yap lan Cam Problemleri Sempozyumu kurumsallaflm fl araflt rma ve gelifltirme çal flmalar na bafl koymufl olman n y lda bir yinelenen somut göstergesi oldu u için önemli. fiiflecam insan n n,... yetmifl y ll k birikiminin en de erli varl olan entellektüel sermayesinin nelerle u raflt n, hangi ayr nt okyanusunda nas l bir gelecek yaratmak istedi- ini göstermesi bak m ndan önemli. Kaliteye, maliyete, fonksiyonelli e, yenilikçili e, hepsinden önemlisi de üretti imiz mal ve hizmete hayat katmak için nas l sevgi katt m z, sayg yla besledi imizi, hiç görmedi imiz, bilmedi imiz müflterilerimize,...kullanmak istemeyece- in ürünü lay k görme ilkesine gölge sadakatiyle uydu umuzun göstergesi oldu u için önemli. Bir baflka önemli özelli imiz daha var. Tarihin esiri olmadan,ondan ders almas n bilmek, dün yaflananlar de erlendirerek,bugünü daha sa lam temeller üzerinde gelifltirmek. fiiflecam n kurulufl kararnamesinin alt nda baflta Atatürk olmak üzere Cumhuriyet önderlerinin imzas var. Bugün ulaflt - m z çok-odakl üretim ve çok-kültürlü yönetim anlay fl ça yakalaman n araçlar ise, bu noktaya gelmemizde hepimizin ortak inanc olan, fiiflecam Cumhuriyet kuflaklar n n ortak gururudur sözünün hissettirdi i sorumluluk duygusu var. O nedenle geleneksel Atatürk ü anma günlerimizde yap lan de erlendirmelerin metinlerini yay nl yoruz ki, zaman zaman geriye dönüp, tarihin esiri olmadan, tarihten ders ç kar p, ç karmad m z anlayabilelim. Wertheimer in baflar n n s rr olarak vurgulad bir ortak hikaye yarat n, kendinizi o hikayenin bir parças olarak alg - lay n saptamas fiiflecam mensuplar n n doya doya yaflad bir olgu. fiiflecam mensuplar n n anlatabilecekleri bir ortak hikayeleri vard r; her fiiflecam mensubu da bu ortak hikayenin bir parças oldu unu benli inin ta derinliklerinde hisseder. Daha de önemlisi gelece i yaratmaya dönük yeni projelerle bu hislerimiz bayraklafl r.. Rüfltü Bozkurt

3 SEMPOZYUM 18. Cam Problemleri Sempozyumu yap ld fiiflecam Çevre Politikas fiiflecam, çevresel de erlere karfl sorumlulu unun bilincinde bir kurum olarak, gelecek kuflaklara yaflanabilir bir dünya b rakman n gere ine inanmaktad r. Stratejik yönetimin temel unsurlar ndan biri olarak alg lad bu yaklafl m faaliyetlerinin her aflamas nda dikkate almaktad r. Amac m z; Toplulu umuzda sürdürülen çevre koruma çal flmalar n n, çevre yönetim sistemi anlay fl yla yürütülmesi ve tüm çal flanlar n deste i al narak sürekli iyileflmenin sa lanmas d r. Toplulu umuzun her y l düzenledi i Cam Problemleri Sempozyumu nun 18.cisi 17 Aral k 2003 tarihinde fl Sanat- Kültür Merkezi, stanbul Salonu nda gerçeklefltirildi. Aç l fl konuflmas n Türkiye fl Bankas Genel Müdürü ve fiiflecam Yönetim Kurulu Baflkan Ersin Özince nin yapt sempozyumda 18 bildiri sunuldu. Yönetim Kurulu Baflkan m z Ersin Özince nin konuflma metni afla da sunulmaktad r. De erli Konuklar,fiiflecam camias n n sevgili mensuplar sizleri sayg yla selaml yorum.konuflmam iki bölümde tamamlamak istiyorum.birincisi Yönetim Kurulu Baflkan olarak ikincisi bir vatandafl olarak. fiiflecam n faaliyet alan ndaki ürünler, dünyada malzeme sektörlerinin di er meta örnekleri gibi ürün ve üretim standartlar - n n uzun süre önce oturdu u, kalite kavram n n uluslar aras bir nitelik ald ve belirli düzeyde bir kalite nin dünya pazar ndaki tüm ürünlerde kabul olarak alg land sanayi dallar aras ndad r. Faaliyet alan m z n olgun bir sanayi dal olmas, uluslararas ölçekte teknoloji tedari inin kolay ve eriflilebilir olmas na yol açmakta, bu durum kalite ile ilgili olarak, yukar da söz edilen olguyu mümkün k larken Asya, Latin Amerika gibi sanayileflmenin daha erken dönemlerindeki ülkelerde cam sanayii kuruluflunda eflikleri düflürmekte, maliyet esasl uluslararas rekabet flans n açmaktad r. Bu durum, esas itibar yla Avrupa camc l karfl s nda fiiflecam n y l önceki rekabet üstünlü ünün bu kez farkl co rafyalarda yinelenmesinden ibarettir. Yukar daki saptamalar nedeniyle 'maliyet' esasl bir rekabet stratejisi, olsa olsa k sa vadeli bir seçenek olarak görünmekte, bugün dahi bu seçene in geçerli olmad belirtilmektedir. Dolay s yla, e er k sa vadeden daha uzun bir beka perspektifimiz varsa flu söylenebilir; hayatta kalmak için maliyet-kalite-üretkenlik üçgeninde dünyada 'en iyi prati e' sahip olmak gerek flartt r ama kesinlikle yeter flart de ildir. Sürdürülebilir ve dolay s yla geçerli tek rekabet stratejisi, teknoloji gelifltirmeye ve katma de eri yüksek ürünlere dayal bir stratejidir. Sektörde önemli firmalar n rekabet stratejileri, ekonomik de iflimlere göre k sa vadeli inifl-ç k fllar gösterse de, uzun vade için mutlak surette teknolojik hakimiyeti pekifltirmek, katma de eri yüksek ürünleri durmaks z n gelifltirmek ve bugünün para kazand ran pazarlar n gözetirken yar n n geliflen sektörlerine gözlerini dikmektir. Kuflkusuz böyle bir strateji, ufku iyi gözlemeye,iyi de erlendirmeye, pazar n ve teknolojilerin geliflme do rultular n kestirebilmeye, kendi kulvar na hapis olmamaya ya da geçen y lki Sempozyumun aç fl konuflmas nda vurgulad m gibi k sa vadeye odaklanma miyoplu unu aflmaya, ve ortadan uzun vadeye ak lc ve seçenekli öngörü kabiliyetine dayanmal d r. Kurumlar içinde bu yetenek birikime dayanarak oluflur, sa lam sistematik bilgiye, do ru yap lanmaya ve kurumsal sinerjiye ihtiyaç duyar. Bu aç dan bak nca; Ar-Ge'nin ve Ar-Ge ürünlerinin ticarileflmesinde vazgeçilmez olan mühendislik yeteneklerinin önemi eskisinden de fazlad r ancak bu yetene in yukar da söz edilen ifllevle birlefltirilmesi, baflka bir deyiflle flirketin rekabet stratejileri ile Ar-Ge stratejileri aras nda mükemmel bir uyum olmas gereklidir. Ar-Ge yaln zca k sa vadeli düflünülemeyecek bir faaliyettir. Dolay s yla do as uzun vadeye odaklanan Ar-Ge politikalar n n, firma içinde teknolojik-ekonomik-sosyal ufuk gözlemi ve analizi kabiliyeti ile zenginlefltirilmesi, siyasi, ekonomik ve teknik belirsizliklerin damgas n vurmakta oldu u yüzy l m zda firmalar için vazgeçilmez bir unsur olmaktad r. Teknoloji gelifltirme yetene inin artmas, birinci olarak ülkemizin bilimsel -teknolojik potansiyelini en iyi flekilde kullanmaya ve onunla birlikte geliflmeye ba l d r. Bu ba lamda Türkiye nin üniversiteleri, araflt rma kurumlar ve bunlar n özel sektör firmalar ile yaratacaklar sinerji giderek önem kazanmaktad r. Stratejik geliflmemize uygun ulusal iflbirlikleri hem bilgi eksiklerimizi kapatma hem de bunu optimum maliyetlerde gerçeklefltirme f rsat olarak görülmelidir. Ülkemiz üniversiteleri ile araflt rma-gelifltirme iflbirli ini de, al fl lagelmifl kötü deneyimlere, bu konuda verimli bir kültürel iklimin yarat lamam fl olmas na ve güvensizlik duygular - 4 5

4 SEMPOZYUM SEMPOZYUM na ra men bu pencereden görmeliyiz. Buna ek olarak, son on y lda giderek artan oranda Ar-Ge faaliyetlerinde de uluslararas laflma gözlenmektedir. Art k firmalar sanki bir mal tedarik eder gibi, dünyan n farkl co rafyalar ndaki araflt rma potansiyellerini de erlendirmekte, uzmanl k havuzlar ndan yararlanmaktad rlar. Avrupa Birli i, do rudan bu amaca yönelik çerçeve programlar ile bu olguyu AB lehine kullanmay öngörmektedir. Teknoloji gelifltirme ve Ar-Ge, kurumsal yap laflma ve insan kaynaklar yönetimi aç s ndan kendine has özellikler gösteren, farkl kültürel unsurlar tafl yan bir ifl sürecidir. Bu süreci ça dafl yeniliklere ve e ilimlere uygun ve fiiflecam a rekabet üstünlü ü sa layacak bir biçimde yönetmek gerekmektedir. Bu belirlemeden sonra ikinci perspektif; biraz önce de inildi- i gibi bu y l sempozyumun hangi vesileyle olursa olsun gecikmesi,kat l m n az olmas mevzu bahis ise bunun bir daha tekrarlanmamas gerekir.fiiflecam n 70 y ldaki en önemli birikimi entelektüel sermayesidir.bu sermaye;sizlerin katk s yla ivmesini art rarak geliflimini sürdürmektedir.fiiflecam n hayati co rafyas nda da bu ivmenin artmas gerekmektedir. fiiflecam en zor dönemlerde dahi gerek üretim yat r mlar ndan gerekse insana ve kaliteye yapt yat r mlardan ödün vermeden ayakta durmufltur. Özellikle önümüzdeki dönemlerde uluslararas alanlarda da bu konunun önderlerinden biri olmal y z. Zevkle paylaflt - m cam kültüründe geldi imiz yeri içten takdir ediyor fiiflecam a eme i geçen en gencinden en emektar na kadar teflekkürlerimi sunuyorum. Sempozyumda sunulan bildiriler: fi fiecam TOPLULU U NA ÇEVRE YÖNET M S STEM N N ENTEGRASYONU Dilek BOLCAN Ferda ULUTAfi TfiCFAfi, Araflt rma ve Mühendislik Müdürlü ü Çevre konular ndaki yasal, sosyal ve ticari bask lar n kurulufllar üzerindeki etkisi tüm dünyada giderek artmaktad r. Gelece i öngören kurulufllar, yapt klar iflin çevre boyutunu ifl stratejilerine ve uzun vadeli planlar na dahil etme konusunda etkin bir yol izleme ihtiyac n duymaktad rlar. Çevre konular na iliflkin çok yönlü faaliyetlerin etkin yönetimi ise Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS) yaklafl m n n uygulamaya geçirilmesi ile mümkün olmaktad r. Kuruluflun çevre performans n n sistematik olarak izlenerek kontrol edilmesinin ve sürekli iyilefltirilmesinin ana hedef oldu u ÇYS uygulamas, mevcut yasal yükümlülüklere uyumun sa lanmas, potansiyel yasal yükümlülüklere haz rl kl olunmas, müflteriler ve finans kurumlar n n çevre konusundaki taleplerinin karfl lanmas, rekabet avantaj ve kamuoyu karfl s ndaki imaj n gelifltirilmesi gibi yararlar da sa lamaktad r. Söz konusu geliflmeler ve faydalar dikkate al nd nda, ÇYS yaklafl m n n fiiflecam Toplulu unca benimsenmesi ve uygulanmas na yönelik bir entegrasyon çal flmas n n yap lmas gere i do mufltur. Bu amaçla oluflturulan Proje nin koordinatörlü ünü Araflt rma ve Teknoloji Genel Müdür Yard mc l (ATGMY) yapmaktad r. Ekim 2002 itibariyle bafllat lan Proje kapsam nda; Çevre konular n n ve ÇYS anlay fl n n fiiflecam merkez birimlerinin ve Üretim Gruplar n n uygulama ve stratejilerine dahil edilmesi ve fiiflecam Toplulu u için çerçeve niteli inde bir "çevre politikas "n n benimsenmesi, Üretim tesislerinde, ÇYS gereklerinin yerine getirilmesi ve sistemin iyilefltirilerek sürdürülmesi olmak üzere iki temel hedef öngörülmüfltür. fiiflecam n merkez birimleri ve üretim gruplar ndan temsilciler ile üretim tesisleri çevre sorumlular ndan oluflan proje ekibinin sürdürdü ü çal flmalar sonucunda: fiiflecam Çevre Politikas haz rlanm fl ve Genel Müdür taraf ndan onaylanm flt r. ÇYS uygulamalar n n üretim gruplar stratejilerine dahil edilmesine yönelik gerekli önlemler al nm flt r. fiiflecam merkez birimlerinin ifl süreçlerindeki çevre unsurlar na iliflkin bir prosedür haz rlanarak yürürlü e girmifltir. fiiflecam merkezinden gelen bu yaklafl m ve destek ile, üretim tesislerimizdeki ÇYS kurulmas na yönelik çal flmalar ise, üretim gruplar - n n ÇYS Yöneticilerinin koordinasyonunda üretim tesislerinin proje liderlerince sürdürülmektedir. Hedef; söz konusu çal flmalar n Ekim 2004 tarihine kadar tamamlanmas ve üretim tesislerimizin ISO ÇYS belgesi için baflvuruda bulunabilecek duruma gelmesidir. 200 TON /GÜN KAPAS TEL B R ZÜCCAC YE FIRIN TASARIMI Selahattin ÇINAR: Paflabahçe Eskiflehir Cam Sanayii ve Ticaret A. fi. Hüseyin UZUN Lale ÖNSEL Zeynep ELTUTAR: TfiCFAfi, Araflt rma ve Mühendislik Müdürlü ü Cam Ev Eflyas Grubu, giderek büyüyen pazar gereksinimlerini karfl lamak amac ile Eskiflehir Fabrikas nda 200 t/g kapasiteli bir züccaciye f r n kurma karar alm flt r. Bu kapasitedeki bir f r n n iflletme zorluklar yaflamamas, kampanya ömrünü sorunsuz tamamlamas, ve yüksek kalitede cam elde edilmesi hedeflenerek Teknik Grup ve fabrikalardaki ilgili birimlerin kat l m ile kapsaml bir çal flma yap lm flt r. F r n atmosferinin eni, boyu, kemer yüksekli i, bek say s, port eni, port yüksekl i, portlar aras ve port ile yan duvar aras mesafeler, farkl yak t miktarlar, Cam banyosu eni, boyu, cam derinli i, throat ve riser boyutlar, f r n tasar m kriterlerinin belirlenmesi amac ile matematiksel model ile incelenerek, bu de iflikliklerin cam kalitesi, f r n koflullar ve throat cam s cakl üzerindeki etkileri de erlendirilmifltir. F r n ömrü ve iflletmesi aç s ndan kritik olan doghouse tasar m gelifltirilmifltir. Ayr - ca f r n taban nda izolasyon etkisi olmayan, cam korozyonuna dayan kl bir ilave tabaka uygulanm flt r. Çal flma havuzu tasar m ve refrakter yap s karfl lafl lan sorunlar n giderilmesi amac ile iyilefltirilmifltir. Teknik Grup ile Paflabahçe Cam Sanayii A.fi. Eskiflehir ve Mersin fabrikalar n n iflbirli- i ile yürütülen çal flma sonucunda, 200 ton/gün çekiflli bir züccaciye f r n gelifltirilmifltir. PE B f r n 18 fiubat 2003 te üretime bafllam fl, f r n için öngörülen birim yak t tüketimi ile hedeflenen throat cam s cakl klar na ulafl lm fl ve üründeki habbe 0 seviyesinde gerçekleflerek, hedeflenenin üstünde bir kalite sa lanm flt r. 5 Temmuz 1990 da üretime bafllayan hat 12 y l 2 ay 9 gün süren ilk kampanyas ndan sonra 14 Eylül fiubat 2003 tarihleri aras nda so uk onar ma al nm fl olup onar m camdan cama 143 gün sürmüfltür mm renksiz üretim yap lan f r ndan kampanya boyunca ton cam (ortalama 678 t/gün) çekilmifltir. F r n so- utulduktan sonra söküm öncesi ve söküm s ras nda, Araflt rma ve Teknoloji Genel Müdür Yard mc l ekiplerince refrakter yap da yerinde detayl incelemeler yap lm fl ve daha sonra incelenmek üzere pek çok refrakter numunesi al nm flt r. TR2 SO UK ONARIMI Haflim EK C - Erkan HEPfiEN - Ali YÖNDEN: Trakya Cam Sanayii A.fi. Trakya Fabrikas Ertu rul YAY: TfiCFAfi, Araflt rma ve Mühendislik Müdürlü ü Söküm öncesi ve s ras nda yap lan gözlemlerde; 1. Dinlendirme havuzu banyo taraf özellikle yan blok köflelerinde çok yo un wollastonit birikimi oldu u, 2. Ergitme havuzunda paving-taban bloklar aras na 50 mm kal nl a kadar cam s zmas ve bu nedenle taban bloklar n n hemen hemen tamam n n üst yüzeylerinde tekrar kullan lmalar n engelleyecek derecede afl nmalar oldu u, 3. Özellikle afinasyon bölgesi kemeri ve B duvar nda yo un frost birikimi oldu u, 4. Rejeneratör bölme ve çevre duvarlar nda öngörülenden daha fazla tahribat oldu u, 5. Cruciform rejeneratör dolgular nda üstten 10 s ran n fliddetli korozyona u rad, bunun alt ndaki s ralarda pek sorun olmad, 6. Kalay banyosu taban bloklar nda özellikle 5. ve 6. baylarda yo un flaking oldu u tespit edilmifltir. Bildiride f r n ve kalay banyosu refrakter ve çelik yap daki gözlemler görsel (foto raf, video kamera) ve refrakter numunelerinde yap lan analiz sonuçlar n kapsayacak flekilde sunulacakt r. UV IfiINI ABSORBLAYAN YEfi L fi fie ÜRET M NDE CAM KIRI I M KTARININ ARTTIRILMASI Anadolu Cam Sanayii A.fi. Çay rova Fabrikas nda yeflil renkli flifle üretimine baflland ktan k - sa bir süre sonra bira üreticilerinin talepleri üzerine UV fl n n absorblayan, 320 nm-400 nm dalgaboyu aras nda, 10 nm lik art flla, fl k geçirgenli inin ortalama olarak % 8 i geçmemesinin istendi i yeflil renkli flifle üretimine bafllanm flt r. UV absorblay c yeflil cam üretiminde fl k geçirgenli inin söz konusu dalga boyu aral nda s - n rland r lmas ; IR özellikli yeflil flifleye göre harman maliyeti ve enerji tüketimini artt rmakta ve Çetin E R - Kadir BALLI: Anadolu Cam Sanayii A.fi. Çay rova Fabrikas Arca Y EL: TfiCFAfi, Araflt rma ve Mühendislik Müdürlü ü özellikle cam k r kullan m oran n k s tlamakta, 2002 y l n n 2.yar s na kadar cam k r kullan m oran UV özellikli cam için % 42 ler düzeyini geçmemekteydi. Bunun üzerine UV absorblay c cam için cam k r kullan m oran n n artt r lmas amac yla, harman reçetesinde sodyum sülfat ve kromit artt r larak, f r na giren d fl kaynakl cam k - r (yabanc kaynakl ve Paflabahçe Cam Sanayii A.fi. K rklareli Fabrikas cam k r ) ile haz rlanan kar fl m n içeri i s k kontrol edilerek, cam k - r oran % 42 ler seviyesinden kademeli olarak % 57 ye kadar ç kar lm fl, bunun sonucunda harman ve enerji tüketiminde tasarruf elde edilmifltir. Ayn dönemde d fl kaynakl cam k r sto unun büyük miktarlara ulaflmas nedeniyle, IR özellikli flifle üretimi kampanyas nda da daha önceleri cam k r oran maksimum % 60 olurken, 2002 y l sonundan itibaren bu oran da % 73 seviyelerine ulafl lm flt r. Bu sayede at l durumda bulunan cam k r stoklar azalt lm fl, enerji tüketimi ve harman maliyetinde tasarruf yap lmas sa lanm flt r. 6 7

5 SEMPOZYUM SEMPOZYUM 8 CAM ERG TME FIRINLARINDA ODUN KÖMÜRÜNDEN ANTRAS TE GEÇ fi Hüseyin AKARSU - Gökhan AT KKAN - Ercan ÇEB -Tuncer ACAR- Ahmet BAY: Trakya Cam Sanayii A.fi. Mersin Fabrikas Bülent ARMAN: TfiCFAfi, Analitik Destek Hizmetleri Müdürlü ü Hande SENGEL: TfiCFAfi, Araflt rma ve Mühendislik Müdürlü ü Cam n ergitilmesi ve afinasyon prosesinde önemli etkenlerden biri indirgen katk maddeleri kullan m d r. Float f r nlar nda indirgen katk olarak odun kömürü kullan lm fl, ancak odun kömürü üretim prosesi ve kullan m neticesinde kontaminasyonlar n kar flmas, sonuçta kirlenmenin yüksek risk olarak karfl m za ç kmas bizi alternatif hammadde aray fllar na itmifltir. Türkiye nin krom cevheri bak m ndan zengin olmas nedeni ile odun kömürü üretiminde bünyesine kromit kar flma ihtimali yüksektir. Çeflitli firmalardan al nan numunelerde temiz odun kömürü temininin devaml l mümkün olmam flt r. Geçmifl y llarda alternatif olarak kok, odun talafl alternatifleri üzerine gerek fabrikalarda gerekse ADHM deste i ile çal flmalar yap lm flt r. Odun kömürü, antrasit ve maden kömürü araflt rmalar bir kaç defa tekrarlanm fl olumlu sonuç al namad ndan vazgeçilmifltir. Trakya ve Mersin Fabrikalar nda 2002 y l nda odun kömürü yerine % K L YAPISINDAK SAFSIZLIKLARIN E-CAMI ÜRET M NE ETK LER N N NCELENMES Hale HAYBAT: Cam Elyaf Sanayii A.fi. Melek ORHON: TfiCFAfi, Araflt rma ve Mühendislik Müdürlü ü Dr. Osman KILAVUZ: Camifl Madencilik A.fi. ACS Topkap Fabrikas nda geçti imiz y llara göre giderek artan miktarda Üretim De iflimi (Job Change) yap lmaktad r. Kapasite artt r lmas n n ve cok de iflik ürün yelpazesinin bir sonucu olarak büyük miktarlarda artan Üretim De iflimlerinde kaybedilen süreler özellikle önem kazanm fl durumdad r y l nda 483 adet Üretim De iflimi yap lm fl iken 2002 y l nda 685 adet Üretim De iflimi gerçeklefltirilmifltir. 50 odun talafl denemesi yap lm flt r. Ancak a açlar n yap s ve biçilmesi esnas nda tedarikçilerde kontaminasyon yolu ile cama zarar verecek flekilde kromit bulaflm fl bu nedenle kullan mdan vazgeçilmifltir y l nda Soda Sanayi A.fi. den antrasit numunesi al nm fl ve inceleme yap lm flt r. nceleme neticesinde 3-10 cm aras antrasitin temizleme y kama ve ö ütme aflamalar ndan geçirilerek cam f r nlar nda kullan ma uygun flekilde,kromit ihtiva etmeyen üretimin yap labilece i anlafl lm fl ve 2003 y l nda üretime bafllanm flt r. Odun kömüründen antrasite geçerken ilk denemelerde %100 antrasit kullan lm fl ancak ream ve silika hatalar nda art fl olmufltur. Bilindi i gibi odun kömürü veya antrasit eritme ve afinasyon prosesinde karbon kayna olarak kullan lmaktad r. Karbon sodyum sülfat ile reaksiyona girerek dekompozisyonu h zland rmaktad r. Yüksek karbon kullan m halinde sodyum sülfat E-Cam üretiminde, SiO2 ve Al2O3 kayna- olarak yayg n bir kullan ma sahip olan kil, önemli hammadde kaynaklar ndan biridir. Ana oksitlerin yan nda içerdi i safs zl klar ve bunlar n miktarlar kil yataklar na ba l olarak de iflim göstermektedir. Çal flma kapsam nda E-Cam üretiminde kullan labilecek farkl kil kaynaklar n n Fe- 2O3, Cr2O3 ve SO3 içeriklerindeki de iflimlerin, cam n erime özelliklerine ve f r n koflullar na etkileri incelenmifltir. Bu kapsamda; Farkl SO3 seviyelerinin cam n köpükten ve habbeden ar nma davran fllar üzerindeki etkisi deneysel koflullarda halen kullan lmakta olan kille karfl laflt rmal olarak incelenmifl ve SO3 de eri için bir dönüm noktas oldu u Semih ÖZBAY - Murat ÜNALDI: Anadolu Cam Sanayii A.fi. Topkap Fabrikas 2003 y l bütçelenen Üretim De iflimi say s ise 848 adettir.üretim De iflimi ve bunun sonras ndaki RIT (Run-In Time) sürelerinin minumum de erlerde olmas fabrika rand manlar aç s ndan çok önemli hale gelmifltir. Ar za durufllar ile beraber üretimi durduran en önemli durufllardan olan Üretim De iflim Süresi kay plar ve RIT sürelerinin uzunlu u direkt olarak fabrika rand - manlar n etkilemektedir. ile reaksiyonu sonucunda köpük tabakas nda azalma olacak C üzerinde SiO2 ile zenginleflmifl cam tabakas oluflacakt r. Düflük miktarda karbon kullan m halinde f r nda sodyum sülfat zenginleflmesi oluflacak yüksek f r n s - cakl klar nda özellikle s cak nokta civar nda kaynama ve köpürmenin artmas ile afinasyon bölgesinde istenmeyen köpük oluflumu meydana gelecektir. Teknik literatür araflt r larak sodyum sülfat ile reaksiyona giren miktar n antrasitte % 65 odun kömüründe ise % 35 oldu u ortaya ç km fl, bunun üzerine antrasit miktar % 32 ye kadar azalt lm flt r. Antrasitin hammadde olarak takibi Camifl Madencilik A.fi. taraf ndan yap lmakta,trakya Cam Trakya-Mersin Fabrikalar, Anadolu Cam Sanayi Mersin Fabrikas na tedarik edilmektedir. Tüm bu çal flmalar neticesinde ergitme ve afinasyon verimlili i artt r larak $ y ll k tasarruf sa lanm flt r. tespit edilmifltir. Fe2O3 ve Cr2O3 art fl n n cam n infrared fl k geçirgenli i ve dolay s yla f r n taban s - cakl üzerindeki etkileri model çal flmalar yla incelenmifltir. Çal flma sonucunda cam n erime özellikleri ve kalitesinden taviz verilmeksizin kilde bulunabilecek safs zl klar n üst limit de erleri belirlenmifltir. IS ÜRET M HATLARINDAK ÜRET M DE fi M (JOB CHANGE) VE RIT (RUN-IN-TIME) ÇALIfiMALARI VE SÜRELER N KISALTILMASI Bu amaçla belirlenen hedefler üzerindeki yo un çal flmalar sonucunda ve ayr ca Ishizuka Glass Company ( IGC ) Japonya ile yap lan Teknik flbirli i çerçevesi içinde yap lan çal flmalar n da büyük katk s yla ACS- Topkap Fabrikas nda Üretim De iflimi ve RIT sürelerinde cok olumlu geliflmeler sa lanm flt r. Hedef öncelikle IGC standartlar n yakalamak ve o noktadaki istikrar koruyabilmektir. Bülent KUCA H.Hüseyin ERDURAN: Paflabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.fi. Mersin Fabrikas Ümit ÇITMACI Arca Y EL: TfiCFAfi Araflt rma ve Mühendislik Müdürlü ü Cam Ev Eflyas ve Cam Ambalaj fabrikalar - m zda cam n F/H da renklendirilmesinde kullan - lan renk verici malzemeler halen yurt d fl ndan ithal edilmekte ve bu malzemeler üretim maliyetinde önemli bir yer tutmaktad r. thal edilen bu renk konsantrelerinin yerine birçok aç dan avantajlar olan frit kullan m gündeme gelmifl, Paflabahçe Mersin Fabrikas ve Cam Araflt rma Merkezi nde yürütülen ortak çal flmalar sonucu en çok kullan lan befl renkte frit Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktalar (HACCP), g da güvenli ini sa lamada gerçek anlamda güvenilir bir yöntem olarak tüm dünyada tan nan ve kullan m giderek artan bir sistemdir. Bu sistem sadece g da maddeleri üretimiyle s n rl olmay p, g da üretimi ile ilgili olarak tüm girdileri, üretim metotlar n ve ambalaj dahil tüm g da ile temas eden materyalleri de kapsamaktad r. Bu sistem ilk olarak 1959 y l nda NASA taraf ndan Amerikan uzay uçufllar program nda astronotlara %100 güvenli g da üretmek amac yla ABD nin büyük g da kurulufllar ndan Pillsburry Co., taraf ndan gelifltirilmifltir. 70 li y llarda, bebek mamalar nda bulunan k - PAfiABAHÇE MERS N FABR KASI NDA RENKL FR T ÜRET M üretimi baflar ile gerçeklefltirilmifltir. Deneme üretimleri yap lan renkli frit çeflitleri : Maryland Mavi Kobalt Mavi Turkuaz Georgia Green Siyah renkleridir. Üretilen bu fritler fabrikam z n üretim hatlar nda denenmifl olup gerek renk kalitesi gerekse üretim kalitesi aç s ndan herhangi bir olumsuzlukla karfl - lafl lmam flt r. Ayr ca deneme sonucu olarak, fritle renklendirmenin, ithal renkli konsantrelere nazaran daha düflük s cakl kta erime ve daha düflük ETK L SO UTMA AMACIYLA SUFLAJ BAfiLI I TASARIMI Dr. Adnan KARADA : TfiCFAfi, Araflt rma ve Mühendislik Müdürlü ü O uz KARTEPE - Hakan YAVAfiLAR: Anadolu Cam Sanayi A.fi, fl Gelifltirme Müdürlü ü Cüneyt CEBECI - Kayhan ERDE IRMENCI: Anadolu Cam Sanayii A.fi.Topkap Fabrikas Individual section IS makinalar nda yap lan ambalaj üretiminde suflaj havas ile etkili so utma ile ifllem süresinin k salt larak, önemli ölçüde üretim art fl sa lanabilece i öngörülmektedir. Etkili so utma için suflaj bafll n n tasar m önemli etkenlerden biridir. Bu çal flmada, say sal yöntemlerle halen üretimde kullan lan tipik bir suflaj bafll, ürünün flekillendirme ifllemi s ras nda so utulmas göz önünde bulundurularak incelenecektir. Bu inceleme temel al narak, daha etkili Necmi KÖSE: Anadolu Cam Sanayi A.fi. maliyet gibi avantajlar ortaya ç km flt r. C.E.E. Grubu nun yukar da belirtilen befl ana renk için, y ll k ithal renk konsantresi kullan m miktar ortalama 65 ton olup ödenenen parasal tutar ortalama $ d r. Fabrikam zda ayn miktarlarda frit üretimi sonucu oluflacak maliyet ( hammadde, iflçilik, amortisman dahil ) 170,000 $ olacakt r. Farkl renklerde frit üretimi için proje çal flmalar devam etmektedir so utma sa layacak stratejiler gelifltirilip, bunlar n uyguland tasar mlar yine say - sal yöntemlerle incelenecektir. Son aflamada, öngörülen tasar m / tasar mlar üretim hatt nda denenerek do rulanacakt r. GÜVENL GIDA ÜRET M Ç N HACCP UYGULAMALARI VE CAM AMBALAJ SEKTÖRÜNE ETK LER r k cam parçalar ve g da maddeleri kullan - m ndan kaynaklanan hastal klar nedeniyle insanlar n g da güvenli inin sa lanmas gündeme gelmifl bu çerçevede uluslararas standartlar oluflturulmufl, yasal zorunluluklar uygulamaya konulmufltur. Tüm dünyada oldu u gibi ülkemizde de HACCP Sisteminin g da iflletmelerinde uygulanmas konusunda bir ad m at lm fl, 9 Haziran 1998 tarih, say l Resmi Gazetede yay nlanan "G dalar n Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine dair Yönetmelik" kapsam nda HACCP sisteminin gereklilikleri tan mlanm flt r. Bu yönetmeli e göre öncelikle et süt ve su ürünleri iflleyen iflyerleri olmak üzere tüm iflyerlerine bu yönetmelik kapsam nda belirtilen esas ve usullere uyulmas zorunlulu u getirilmifltir. Bu yönetmelik kapsam nda, ülkemizde g da ile temas eden materyaller üreten iflletmeler, iflletmelerin motor gücü kapasitelerine göre en geç 2010 y l içerisinde bu sistemi uygulamaya geçirmifl olmalar gerekmektedir. Gerek yasal zorunluluklar gerekse müflterilerimizin bu konudaki zorlay c etkileri bu sistemin uygulanmas n zorunlu hale getirecektir. G da güvenli inin bu derece önem kazand günümüzde bu sistemin bir an önce uygulanmas, Cam Ambalaj Sektörü için rakip sektörlere ve firmalara karfl rekabet avantaj sa layacak bir ad m olarak görülmelidir. CO2 GAZI LE SODA FABR KASI SIVI ATIKLARININ ph SININ DÜfiÜRÜLMES Hidayet ÖZDEM R - Halil AKIN - Mehmet TEM Z: Kimyasallar Grubu, Üretim Baflkan Yard mc l Dr.Vedat SED RO LU: Kimyasallar Grubu, Gelifltirme Baflkan Yard mc l Solvay yöntemiyle sentetik soda üretiminde bir ton soda üretimi için ph s yaklafl k 11 olan 8,5-10,7 m3 s v at k ortaya ç kmaktad r. Bu yöntemle çal flan Mersin Soda Fabrikas ndan ç kan s v at k koyulaflt r c dan geçirildikten sonra üst ak m denize deflarj edilmekte, kat oran artm fl alt ak m ise at k havuzlar na gönderilmektedir. Çevre mevzuat na göre s v at k ph de erinin deflarj noktas nda 5-9 aras nda olmas gerekmektedir. Soda Fabrikas s v at n n çevre mevzuat na göre uygun hale getirilmesi için at n pilot ölçekli gaz y kama kolununda kireç f r nlar ndan elde edilen yaklafl k % 41 oran ndaki CO2 gaz ile nötürlefltirme çal flmalar yap lm flt r. Laboratuvar ve pilot çal flmalara dayan larak endüstriyel tesis tasar m yap lm fl ve tesis kurularak devreye al nm flt r. Böylece Soda Fabrikas s v at çevre limitlerine uygun hale getirilmifltir. Bu uygulamada kireç f r nlar ndan ç kan fazla CO2 gaz kullan lm fl, yeni bir kimyasal madde sarf yap lmam flt r. Böylece sera etkisi sebebiyle dünya gündeminde yer alan CO2 emisyonunun azalt lmas yönünde katk sa lanm flt r. 9

fiiflecam Çevre Politikas

fiiflecam Çevre Politikas Eylül - Ekim 2005 Y l 46 Say 246 fiiflecam Çevre Politikas Ç NDEK LER fiiflecam, çevresel de erlere karfl sorumlulu unun bilincinde bir kurum olarak, gelecek kuflaklara yaflanabilir bir dünya b rakman

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m Mete BA DAT Sermayesiz yat r m n 2 de lter AKINO LU Yeni bir fley laz m n 19 da Subegüm BULUT fl Gelifltirme Çevrimi olmadan Innovasyon sadece bir fantezidir n 12 de Veli SARITOPRAK Seçimler, ekonomi ve

Detaylı

BIRLIK ten. Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi. Sigorta flirketlerinin. sigortalarda tek ifllevi, prim toplayarak,

BIRLIK ten. Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi. Sigorta flirketlerinin. sigortalarda tek ifllevi, prim toplayarak, ISSN: 13057839 Temmuz - Eylül 2010 SAYI: 21 BIRLIK ten TÜRK YE S GORTA VE REASÜRANS fi RKETLER B RL YAYINIDIR Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi Sigorta flirketlerinin zorunlu sigortalarda tek ifllevi,

Detaylı

www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3

www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3 www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3 çindekiler Künye HABER n Bursa'n n lk ve Tek S cak Dald rma Galvaniz Tesisi Olan K raç Galvaniz A.fi Aç ld 20 n Sektörden K sa K sa Haberler 22 n Rio Tinto

Detaylı

KURUMSAL R SK YÖNET M

KURUMSAL R SK YÖNET M TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE KURUMSAL R SK YÖNET M fiubat 2008 (Yay n No. TÜS AD-T/2008-02/452) TÜS AD, Meflrutiyet Caddesi, No.46 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 19 29 Telefax: (0212)

Detaylı

MARKALAfiMA KILAVUZU. TEMEL KAVRAMLAR MARKA YÖNET M PAZARLAMA YÖNET M MARKA TEfiV KLER

MARKALAfiMA KILAVUZU. TEMEL KAVRAMLAR MARKA YÖNET M PAZARLAMA YÖNET M MARKA TEfiV KLER MARKALAfiMA 12 KILAVUZU TEMEL KAVRAMLAR MARKA YÖNET M PAZARLAMA YÖNET M MARKA TEfiV KLER stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Markalaflma K lavuzu stanbul Sanayi Odas Kalite

Detaylı

6-7 uluslararas bankalar aras nda Trakya Glass Bulgaria yat r mlar n n finansman için 100 Milyon $ tutar nda kredi anlaflmas imzaland.

6-7 uluslararas bankalar aras nda Trakya Glass Bulgaria yat r mlar n n finansman için 100 Milyon $ tutar nda kredi anlaflmas imzaland. Ç NDEK LER ED TÖR Çözülme ve yeniden örülmeyi kavramak Eylül - Ekim 2004 Y l 45 Say 240 Sahibi & Yaz flleri Müdürü Dr. Rüfltü Bozkurt Yönetim Yeri fl Kuleleri, Kule 3 34330 4. Levent- STANBUL Tel: (0212)

Detaylı

YEN ÜRÜN VE TES S YATIRIMLARINDA F Z B L TE

YEN ÜRÜN VE TES S YATIRIMLARINDA F Z B L TE YEN ÜRÜN VE TES S YATIRIMLARINDA F Z B L TE 15 YEN ÜRÜN F Z B L TES YEN TES SLER VEYA GEN fileme YATIRIMLARI F Z B L TES stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni Ürün ve

Detaylı

SÜRDÜRÜLEB L RL K RAPORU

SÜRDÜRÜLEB L RL K RAPORU SÜRDÜRÜLEB L RL K RAPORU 2008-2009 OPET Ç NDEK LER RAPOR HAKKINDA OPET Rapor Hakk nda K saca OPET Hakk nda Yönetim Kurulu Baflkan Fikret Öztürk'ün Mesaj fiirket Tarihçesi Genel Müdür Cüneyt A ca'n n Mesaj

Detaylı

KOB LER N ULUSLARARASI REKABET GÜÇLER N ARTIRMADA TEDAR K Z NC R YÖNET M N N ÖNEM

KOB LER N ULUSLARARASI REKABET GÜÇLER N ARTIRMADA TEDAR K Z NC R YÖNET M N N ÖNEM T.C BAfiBAKANLIK D fl Ticaret Müsteflarl hracat Gelifltirme Etüd Merkezi KOB LER N ULUSLARARASI REKABET GÜÇLER N ARTIRMADA TEDAR K Z NC R YÖNET M N N ÖNEM HAZIRLAYAN Esin fien fiube Müdürü / Araflt rma

Detaylı

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor.

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2009 Yılı Faaliyet Raporu BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Ödenmifl sermaye: 28,350,000-TL 2009 YILI

Detaylı

Üstün iş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Üstün iş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Üstün iş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm ilişkilerimizde adilane, karşılıklı yarar sağlamak amacıyla, iyi niyet ve anlayışla davranmak, yasalara ve ahlak kurallarına daima

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine...

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine... s.5 s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik Akman ile kurumun vizyonu üzerine... içindekiler 4 5 Bafllarken Vizyon 40 y ll k gönül ba... s.10 ODTÜ de dördüncü kez düzenlenen Yeni Fikirler Yeni fller yar flmas

Detaylı

K saca Ülker Bisküvi. olmufltur.

K saca Ülker Bisküvi. olmufltur. çindekiler 02 KISACA ÜLKER B SKÜV 03 ÜLKER B SKÜV 'N N V ZYONU 04 ÜLKER B SKÜV 'N N TAR HÇES 06 ÜLKER fi RKETLER TOPLULU U'NA GENEL BAKIfi 08 BAfiLICA F NANSAL VE OPERASYONEL GÖSTERGELER 09 SERMAYE VE

Detaylı

De iflim bafllad. çindekiler

De iflim bafllad. çindekiler De iflim bafllad Tüprafl' n, 26 Ocak 2006'da %51 oran nda kamu hissesinin devri ile bafllayan de iflim süreci, yeniden yap lanmaya yönelik baflar l ad mlarla devam etmektedir. Y l boyunca operasyonel ve

Detaylı

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER 10 TEKNOLOJ YEN L KÇ L K, AR-GE TEKNOLOJ YÖNET M, TEKNOLOJ GEL fit RME TEMEL KAVRAMLAR DESTEKLER: HANG KURUMLAR HANG DESTEKLER NASIL SA LIYOR? stanbul Sanayi Odas Kalite

Detaylı

De erli Tüprafl Ailesi, Tüprafl Dostlar,

De erli Tüprafl Ailesi, Tüprafl Dostlar, De erli Tüprafl Ailesi, Tüprafl Dostlar, Küresel s nmayla etkisini daha da art ran s cak yaz günlerine güle güle derken bizler de hedeflerimizi takviminde gerçeklefltirmek üzere yo un çal flma tempomuzu

Detaylı

fiubat - TEMMUZ 2012 121/122

fiubat - TEMMUZ 2012 121/122 fiubat - TEMMUZ 2012 121/122 BUS AD dan Ar-Ge ve Sektörel Beklentiler Raporu TÜRKONFED: stikrar ve büyüme için TTK ve Yeni Anayasa önemli Oya Coflkunöz Yöney: Üretkenli i esas alan büyümeye odaklanmal

Detaylı

Aral k 2003 (Yay n No. TÜS AD-T/2003-12/375)

Aral k 2003 (Yay n No. TÜS AD-T/2003-12/375) Aral k 2003 (Yay n No. TÜS AD-T/2003-12/375) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23. Telefax: (0212) 249 13 50 2003, TÜS AD Tüm haklar sakl d r. Bu eserin tamam ya

Detaylı

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi 7 de fiefik ÇALIfiKAN Gelir kayb ndan servet kayb na 5 te Arzu AKAY letiflimci olmak 15 te Atila ÇINAR Dil

Detaylı

HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi

HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi Yeni Risk Anlay fl ve Kurumsal Risk Yönetiminin Faydalar Yönetim Kurullar ve CEO lar Ne Düflünüyor? Kurumsal Risk Yönetiminin çeri i ve Baflar için Kritik Etkenler Olaylar,

Detaylı

Türkiye nin Sabanc s...

Türkiye nin Sabanc s... Türkiye nin Sabanc s... De er yaratan... 01 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Sorumlu... 03 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Aktif kat l mc... 05 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Yarat c... 07

Detaylı

KÖKLÜ GEÇM fi M ZLE GELECE NfiA ED YORUZ

KÖKLÜ GEÇM fi M ZLE GELECE NfiA ED YORUZ KÖKLÜ GEÇM fi M ZLE GELECE NfiA ED YORUZ FAAL YET RAPORU 2005 Ç NDEK LER I. BÖLÜM: SUNUfi a) Bafll ca Finansal Göstergeler 01 b) Sermaye Yap s 01 c) Banka da Hisse Paylafl mlar 01 d) T.C. Ziraat Bankas

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

N SAN 2006. Tamer MÜFTÜO LU. Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te. lter AKINO LU. Bizi hiç elefltirmeseler! n 16 da.

N SAN 2006. Tamer MÜFTÜO LU. Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te. lter AKINO LU. Bizi hiç elefltirmeseler! n 16 da. n 8 de N SAN 2006 1 Orhan AYDIN Hedef; yüksek katma de erli üretim... n 14 te Tamer MÜFTÜO LU Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te Hakan Ömer G DER Antremanl sat flç nas l olmal? n 14 te lter

Detaylı

içindekiler Bana bir dayanak noktas verin, Dünya y yerinden oynatay m. (*) 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar

içindekiler Bana bir dayanak noktas verin, Dünya y yerinden oynatay m. (*) 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar içindekiler 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar 08 ceva, türkiye nin en büyük deposunu açt 10 borusan, balnak ile güçlenecek 12 gemport un yüzde 54 ü y lport un 14 depo otomasyon teknolojileri 16 dhl,

Detaylı

TÜS AD REKABET STRATEJ LER D Z S -8

TÜS AD REKABET STRATEJ LER D Z S -8 T Ü R K S A N A Y C L E R V E fi A D A M L A R I D E R N E TÜS AD REKABET STRATEJ LER D Z S -8 Ekim 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-10/327) Meflrutiyet Caddesi, No.74 80050 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212)

Detaylı

FAAL YET RAPORU. 01.01.2007-31.12.2007 Dönemi

FAAL YET RAPORU. 01.01.2007-31.12.2007 Dönemi FAAL YET RAPORU 01.01.2007-31.12.2007 Dönemi 0 2 2007 FAAL YET RAPORU De erli Ortaklar m z 2006 y l nda PET, PTA ve Preform iflinin spanyol La Seda flirketine sat lmas sonras nda elyaf, iplik ve polimer

Detaylı

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU 01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU Selçuk Ecza Deposu 2009 Faaliyet Raporu 1 çindekiler Temel Finansal Göstergeler 2-3 Misyon, Vizyon, De erler, Sorumluluklar 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj

Detaylı